Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova

GHID PRIVIND PERFECTAREA TEZELOR DE DOCTORAT ŞI A AUTOREFERATELOR

Aprobat prin Hotărîrea Comisiei de Atestare a CNAA, Nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009 Intră în vigoare din 1.09.2009

Chişinău, 2009

1

© Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova. 2009 2 .

2. Reversul foii de titlu a autoreferatului Anexa 7. Foaia de titlu a tezei Anexa 2. Exemple de formule. tabele Anexa 5. Informaţii generale Conţinutul şi volumul tezelor Perfectarea tezelor Perfectarea autoreferatelor Asigurarea bibliografică a tezelor şi a autoreferatelor Responsabilităţi Bibliografie Anexa 1. Foaia privind dreptul de autor Anexa 3. figuri. Foaia privind datele de tipar 4 4 5 8 8 10 12 12 13 14 15 16 17 18 19 3 . Declaraţia privind asumarea răspunderii Anexa 4. 3. 4. 5.CUPRINS Introducere 1. Foaia de titlu a autoreferatului Anexa 6. 6.

În anexe sînt descrise cerinţele privind perfectarea foii de titlu a tezei şi a autoreferatului. principiile de formulare a temelor de doctorat.N. 1.A. perfectării lor. În compartimentul 4 „Perfectarea autoreferatelor” sînt descrise cerinţele referitor la autoreferate din punctul de vedere al structurii şi volumului compartimentelor. care determină crearea unei noi direcţii ştiinţifice sau soluţionarea unei probleme ştiinţifice.2]. declaraţia privind asumarea răspunderii. autoreferate. Tema tezei se formulează laconic. folosirea sintagmelor de tipul „contribuţii la…”. 4 . iar diploma persoanei care a obţinut grad ştiinţific prin fraudă. conducătorilor şi consultanţilor tezelor de doctorat. aplicative. care reglementează procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. În compartimentul 1 „Informaţii generale” se stipulează cerinţele referitor la tezele de doctorat. cerinţele generale privind perfectarea tezelor şi autoreferatelor. „cercetări referitoare la…”. amplasarea textului. falsuri sau alte acţiuni incompatibile cu prevederile legislaţiei în vigoare. conţine rezultate teoretice şi practice noi la nivel naţional şi mondial. INFORMAŢII GENERALE Teza de doctor/doctor habilitat este o lucrare ştiinţifică originală. prezentarea materialului grafic etc. plagiat. Sînt prezentate exemple de diverse surse bibliografice – cărţi. teze. În compartimentul 7 „Responsabilităţi” se indică necesitatea de a respecta prevederile legii privind dreptul de autor şi cerinţele respective la perfectarea tezei. În caz contrar teza este restituită organizaţiei/instituţiei. lucrări ale simpozioanelor. numerotarea paginilor. figuri şi tabele. Nu se recomandă repetarea cuvintelor în denumirea tezei. reviste. sensul principal al investigaţiilor. şi ale unor universităţi din străinătate. Teza de doctor prevede soluţionarea domeniul de cunoaştere respectiv. În compartimentul 2 „Conţinutul şi volumul tezelor” se defineşte structura tezei. se descriu recomandările privind conţinutul şi volumul tezelor şi compartimentelor acestora. foii privind dreptul de autor. cu tendinţele ştiinţei mondiale şi sînt aprobate de consiliile ştiinţifice/senatele organizaţiilor/instituţiilor acreditate. de importanţă majoră. brevete de invenţii. importantă pentru Teza de doctor habilitat conţine rezultate principial noi pentru ştiinţă şi practică.A. În compartimentul 5 „Asigurarea bibliografică a tezelor şi autoreferatelor” şi 6 „Alcătuirea referinţelor bibliografice” se concretizează cerinţele privind referinţele şi listele bibliografice.INTRODUCERE Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor este elaborat în baza actelor normative ale C. „studiu privind…” etc. se anulează. Ghidul este destinat doctoranzilor. cu cel puţin un an înainte de susţinerea tezei. În compartimentul 3 „Perfectarea tezelor” sînt expuse cerinţele privind tipul fontului utilizat. datele de tipar. sunt date exemple de formule. publicaţii electronice. reflectă ideea. elaborată în baza propriilor cercetări ştiinţifice publicate. Ghidul conţine 7 compartimente şi anexe. Temele tezelor de doctorat sînt corelate cu direcţiile prioritare de cercetare-dezvoltare ale ţării. ilustrează importanţa aportului autorului în ştiinţă şi este perfectată în scopul obţinerii gradului ştiinţific de doctor/doctor habilitat [1. unei probleme ştiinţifice actuale.

numele titularului drepturilor exclusive de autor. Autorul beneficiază de dreptul exclusiv de autor asupra operei sale [3]. Volumul materialului ilustrativ nu va depăşi 30% din volumul părţii de bază. precum si de procedeul de reproducere a ei. Autoreferatul tezei conţine reperele conceptuale ale cercetării. destinaţia si valoarea fiecărei lucrări ştiinţifice. Volumul părţii complementare nu se limitează. ce permite a le reproduce. inclusiv materialul ilustrativ (figurile şi tabelele). 5 . În caz dacă teza este scrisă în altă limbă decît cea de stat a Republicii Moldova. în caz de depăşire a volumului total al tezei de 350 pagini. artei si ştiinţei. teza poate fi scrisă în limba rusă sau engleză. ideile şi concluziile principale ale tezei. FOAIA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR Prin dreptul de autor se protejează operele creaţiei intelectuale în domeniul literaturii. Volumul părţii de bază a tezei de doctor/doctor habilitat nu va depăşi 120/200 pagini (150/260 pagini în cazul ştiinţelor socio-umanistice şi arte). Tezele conţin partea de bază (compartimentele 1-9) şi partea complementară (compartimentele 10-13). La o solicitare motivată. atît publicate cît si nepublicate. 2.CONŢINUTUL ŞI VOLUMUL TEZELOR Compartimentele tezelor şi volumul lor sînt prezentate în Tabelul 1. cu consimţămîntul consiliului ştiinţific al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării/senatului instituţiei de invăţămînt superior. noutatea ştiinţifică şi importanţa practică a rezultatelor obţinute. după foaia de titlu urmează încă o foaie de titlu. exprimate într-o anumită formă obiectivă. scrisă în limba de stat a Republicii Moldova. care se imprimă pe fiecare exemplar al lucrării şi constă din trei elemente (vezi Anexa 2): litera latină C inclusă intr-un cerc – ©. Pentru a informa publicul despre drepturile sale. FOAIA DE TITLU Foaia de titlu se perfectează conform Anexei 1. anul perfectării tezei. precum şi copiile certificatelor şi ale altor documente ce confirmă noutatea ştiinţifică (brevete de invenţie etc). În acest caz este obligatorie scrierea autoreferatului şi în limba română. dezvăluie aportul autorului la realizarea investigaţiilor. titularul poate sa folosească simbolul protejării dreptului de autor. Tezele se scriu în limba de stat a Republicii Moldova.La teză se anexează actele de implementare a rezultatelor obţinute. locul lor în contextul cercetărilor de specialitate din ţară şi din lume. indiferent de forma. se copertează aparte. dar. suplimentară.

noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Se descriu. concluzii generale şi recomandări. pagini. în mod separat. patru capitole. titlul tezei. următoarele compartimente: domeniul de studiu. 37 figuri. font 12.Compartimentele tezelor şi volumul lor Denumirea compartimentelor Volum. localitatea. într-un rînd separat). Adnotarea se prezintă în 3 limbi: română. rusă şi engleză. bibliografie din 160 titluri. 6 anexe. introducere. scopul şi obiectivele lucrării. rusă şi engleză) LISTA ABREVIERILOR INTRODUCERE ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL TEZEI (denumirea concretă a capitolului dat) COMPARTIMENTELE DE BAZĂ ALE TEZEI (cu denumiri concrete ale capitolelor respective) CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI Total pagini (inclusiv materialul ilustrativ) BIBLIOGRAFIE ANEXE DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CV-ul AUTORULUI 1 1-3 3 1-2 7-8 25−30 (1 capitol) 80−100 (2-3 capitole) 2-3 120−150 pînă la 15 pagini nu se limitează 1 1-2 1 2-4 3 1-2 8−10 30−40 (1 capitol) 160−210 (4-5 capitole) 3−4 200−260 pînă la 20 pagini nu se limitează 1 1-2 ADNOTARE În adnotare se prezintă numele de familie. interval 1. prenumele autorului. cuvintele-cheie (pînă la 10 cuvinte. 250 pagini de text de bază (pînă la Bibliografie). anul perfectării tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate în 34 lucrări ştiinţifice). gradul ştiinţific solicitat (de exemplu.5 Teza de doctor Teza de doctor habilitat 1 1 FOAIA DE TITLU FOAIA PRIVIND DREPTUL DE AUTOR CUPRINS ADNOTARE (în română. 6 . teză de doctor în tehnică). valoarea aplicativă a lucrării. fiecare fiind prezentată pe o singură pagină a foii. numărul de publicaţii la tema tezei (de exemplu. 10 tabele). semnificaţia teoretică. implementarea rezultatelor ştiinţifice. format A4.Tabelul 1. structura tezei (de exemplu.

date experimentale. Fiecare capitol al tezei se finalizează cu concluzii.problema ştiinţifică importantă soluţionată în domenil respectiv.. modele etc. concluziile generale) se vor indica: pentru teza de doctor . compartimentele de bază. sumarul compartimentelor tezei. numerotat în ordinea respectivă.). Recomandările se prezintă în formă de sugestii privind cercetările de perspectivă. sisteme. introducere. rezultatele cercetărilor teoretice. Se ilustrează posibilităţile utilizării elaborărilor în diverse aplicaţii. listinguri de softuri. realizate în formă de soft. se va face o analiză comparativă a situaţiei existente în domeniu.). paradigme. chestionare. scopul şi obiectivele tezei. dispozitive. elaborările noi. formule. acte de implementare a rezultatelor obţinute. avantajele şi valoarea elaborărilor propuse. perfectate întrun paragraf. de exemplu. noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. În caz de modelare la calculator. Se descriu realizările şi implementările respective (un algoritm. economiei naţionale. brevete de invenţii ale autorului tezei.rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute. În baza studierii literaturii de specialitate. fiabilitatea etc. sisteme etc. brevete de invenţie etc. experimentale ale studiului realizat. un sistem etc. publicate în ţară şi peste hotare. 7 . metode. BIBLIOGRAFIE (vezi compartimentele 5 şi 6 ale Ghidului) ANEXE În anexe se prezintă o informaţie suplimentară la partea principală a tezei. o metodă. datele experimentale obţinute în formă de tabele. Se prezintă rezultatele studiului realizărilor practice. importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. O atenţie deosebită se va acorda publicaţiilor din ultimii ani. pentru teza de doctor habilitat . materiale grafice. figuri.INTRODUCERE Se descrie actualitatea şi importanţa problemei abordate. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL TEZEI (denumirea concretă a capitolului dat) Compartimentul dat conţine analiza profundă a materialelor ştiinţifice la tema tezei: articole. un dispozitiv. Se vor formula scopul şi obiectivele tezei. propuse de autor (algoritmi. aplicative. descrieri de metodici. culturii etc. monografii. descriind parametrii respectivi (rapiditatea. teste. COMPARTIMENTELE DE BAZĂ ALE TEZEI (cu denumiri concrete ale capitolelor respective) În compartimentele acestea se descriu: metodologia cercetării. aprobarea rezultatelor. se va formula problema de cercetare şi direcţiile de soluţionare a ei.). care au determinat crearea unei noi direcţii ştiinţifice sau soluţionarea unei probleme ştiinţifice. se prezintă softurile elaborate (utilizate). În teză (adnotare. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI În compartimentul dat se expun rezultatele obţinute. impactul lor în dezvoltarea ştiinţei. de importanţă majoră.

iar numărul ei – în partea dreaptă (vezi Anexa 4). sus şi jos – 2. La foaia de titlu numărul paginii nu se indică.5. Formulele. email) 3. Justified. font 12. Centered. 2.5 linii spaţiu între rînduri. Premii. Formula se amplasează în partea stîngă a rîndului. brevete de invenţii. „Paragraf” (sau semnul „§”). Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului. Toate paginile tezei se numerotează începînd cu foaia de titlu şi terminînd cu ultima pagină. jos. Formulele. de exemplu. Figura A1. internaţionale Activităţi în cadrul colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice etc Cunoaşterea limbilor (limba de stat şi limbile străine – cu indicarea gradului de cunoaştere) Date de contact (adresa. specialitatea. tabelele şi figurile se numerotează luînd în considerare numărul capitolului.5 (în textul explicativ) sau Fig. formule. aligned left) ………………. PERFECTAREA TEZELOR Teza se perfectează în Times New Roman (TNR).numărul de monografii. Numărul se plasează în centrul paginii. manuale. În denumirile compartimentelor tezei nu se utilizează cuvintele „Capitol”. tabele. Concluzii la capitolul 2 În teze se utilizează următoarele categorii de materiale: texte. menţiuni. Nu se permite repetarea sau lipsa paginaţiei. ghiduri etc. (în titlul figurii). calificarea) Domeniile de interes ştiinţific Activitatea profesională (instituţie/organie. perioada de activitate) Participări în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale Participări la foruri ştiinţifice (naţionale şi internaţionale) Lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice publicate .5 cm. postdoctorat (instituţie. de exemplu. tabelele şi figurile în anexe se numerotează luînd în considerare numărul anexei. articole. utilizînd font TNR Regular. Capitolele. pe o singură parte a foii. centered) 2. fotografii.1. figuri (desene. titluri onorifice etc Apartenenţa la societăţi/asociaţii ştiinţifice naţionale. diagrame etc. „Dimensiune” etc. De exemplu: 2.5 cm.DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII (vezi Anexa 3) CV-ul AUTORULUI CV-ul include următoarele aspecte: Numele de familie şi prenumele o fotografie 4x5cm Data şi locul naşterii Cetăţenia Studii – superioare. materiale ale comunicărilor ştiinţifice. dreapta – 1. calificarea) Stagii (instituţie. „Secţiune”. distincţii.2. Figura 2. paragrafele şi concluziile la capitol se numerotează prin cifre arabice. iar a figurii – sub figură. format A4. telefon.5. doctorat.).3 (figura 3 din Anexa 1) etc. DENUMIREA CAPITOLULUI (BOLD CAPS. perioada. Textele se prezintă în font TNR Regular. funcţie. Denumirea paragrafului (Bold. 8 . cu margini: stînga – 3 cm. cu 1. perioada.

În teză nu se admit însemnări. rusă şi engleză) FOAIA PRIVIND DATELE DE TIPAR FOAIA DE TITLU SUPLIMENTARĂ. font 12. adăugări la pagină etc. perfectată în limba de stat a Republicii Moldova. pagini. în caz dacă autoreferatul tezei este scris în altă limbă Total pagini Autoreferatul va conţine următoarele compartimente: FOAIA DE TITLU (vezi Anexa 5) În caz că autoreferatul tezei este scris în altă limbă decît cea de stat a Republicii Moldova. pete. 7-10 la teza de doctor habilitat 9 1 2-3 14-15 2-3 1-2 3 1 1 25-30 1 3-4 26-28 3-4 2-3 3 1 1 40-45 .5 Teza de doctor Teza de doctor habilitat 1 1 FOAIA DE TITLU REVERSUL FOII DE TITLU REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII CONŢINUTUL TEZEI CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE ADNOTARE (în română. corecţii. Tabelul2. 4. iar autoreferatul tezei de doctor habilitat – 45 pagini. format A4. se perfectează o foaie de titlu adiţională în limba de stat a Republicii Moldova. PERFECTAREA AUTOREFERATELOR Autoreferatul tezei de doctor nu va depăşi 30 pagini. care se amplasează după foaia privind datele de tipar. interval 1. REVERSUL FOII DE TITLU (vezi Anexa 6) REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII cuprind: Actualitatea temei Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de cercetare Scopul şi obiectivele lucrării Metodologia cercetării ştiinţifice Noutatea şi originalitatea ştiinţifică Semnificaţia teoretică Valoarea aplicativă a lucrării Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: 3-5 la teza de doctor. Compartimentele autoreferatelor sînt prezentate în Tabelul 2. Compartimentele autoreferatului şi volumul lor Denumirea compartimentelor Volum.

după indicele bibliografic se indică şi pagina. de importanţă majoră.). Москва: Эврика. de exemplu [8]. 5.rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute. 231].reperele conceptuale (noutatea şi originalitatea ştiinţifică).problema ştiinţifică importantă soluţionată în domenil respectiv. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI În autoreferat . engleză etc. Философия: итог тысячелетий. Autorul va face referinţe la publicaţiile personale din lista lucrărilor la tema tezei. Chişinău: Epigraf. adnotare (noutatea şi originalitatea ştiinţifică) se vor indica: pentru teza de doctor . 10 . 1999. Inbreeding and brood stok management. concluzii generale. cu referinţele respective în text. Семенов В. 176 p. care au determinat crearea unei noi direcţii ştiinţifice sau soluţionarea unei probleme ştiinţifice. pe capitole. inserate în text. BIBLIOGRAFIE ADNOTARE (vezi compartimentul 2 al Ghidului) FOAIA PRIVIND DATELE DE TIPAR (vezi Anexa 7) La perfectarea autoreferatului se aplică aceleaşi reguli ca şi la perfectarea tezei (vezi compartimentul 3 al Ghidului). 2000. Cultura comunicării. Exemple de publicaţii tipărite: CĂRŢI Palii A. Tave D. Referinţele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate. 1999. rusă. conţinutul tezei. Философская психология. Rome: FAO. În ultimul caz sursele bibliografice se vor diviza conform originii (română. aplicative. În bibliografie se includ lucrările utilizate în teză şi autoreferat. ASIGURAREA BIBLIOGRAFICĂ A TEZELOR ŞI A AUTOREFERATELOR Bibliografia se amplasează după compartimentul „Concluzii generale şi recomandări” (vezi Tabelul 1). Referinţele sînt prezentate în succesiune numerică. inclusiv lucrările publicate de autor. cu expunerea ideilor şi a rezultatelor ştiinţifice obţinute. Dacă sînt citate anumite părţi ale sursei. de exemplu [8. В. p. cu păstrarea numerotării unice. conform ordinii citărilor în text sau în ordine alfabetică. pentru teza de doctor habilitat .Implementarea rezultatelor ştiinţifice Aprobarea rezultatelor ştiinţifice Publicaţiile la tema tezei Volumul şi structura tezei Cuvintele-cheie CONŢINUTUL TEZEI În compartimentul dat se prezintă sinteza conţinutului tezei. 64 с. 122 p.

2004. nr. Chişinău. Ciuperci din Moldova. în lucrări ştiinţifice Rurac M. 1997. Заявитель и патентооблад. Пат. 2001. AUTOREFERATE. Tezele conf. Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale pentru restabilirea imaginilor. a. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.07.125-129 (1479-1483). 23. Balan V. perspective. A 01 M 7/00. şt. în materialele simpozioanelor Babuc V. nr 9. Rome: FAO. BREVETE DE INVENŢII Brevet de invenţie. MПK7 Х 04 Б 1/38. 1995. 451 p. Vol. Hansen I. 2004. Management. În: Culegere de lucrări ştiinţifice a Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr.2004. ş. В. 1996. 282 p. 2003. p. Chişinău. MD. Rome: FAO. 2187888 Российская Федерация. jubiliare internaţionale. 407 p. agricole.. 30. nr. 17-22. Production: Yearbook 2003. 260 p. Chişinău: ARC. Опубл. 11 . Teză de dr. 2001. Х 04 Ж 13/00. In: Realizări. ş. Influenţa prelucrării de bază a solului asupra unor însuşiri fizice. Приемопередающее устройство. 2003. Pomicultura. Productivitatea agrişului în funcţie de soi şi distanţa de plantare. p. Nr. 2004. Chişinău: Museum. Barbăroşie M. 2005. Alte surse Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova.2001. 259-XV din 15 iulie 2004. Verboncu I.02. vol. Cimpoieş Gh. Воронеж. Epidemiology. Permin A.02.. 21 p. mai mult de trei autori Stan N. Cererea depusă 23. Autoref. 9. 2008. 20. programe. Cercetări şi realizări în tehnică.. Bucureşti: Economică. 57. 2732 B2. науч.08. Чугаева. Chişinău: Universitatea Tehnică a Moldovei. a. TEZE Sava P.. Chişinău. 240 p.Nicolescu O. în tehnică. Mardare I. Sergiu Stalev (MD). Bucureşti: Timpul.. Tratat de legumicultură. p. Бюл. BOPI nr 4/2005. Captator de soluţie al stropitorii cu ventilator / Ivan Stalev. Costenco T. 160 p. 96 p. 152-157.hab. 1998. И. 560 p. diagnosis and control of poultry parasites. Costenco C.исслед. tezei de dr. CONTRIBUŢII în reviste Adăscăliţei M. In: Agricultura Moldovei. ин-т связи. 95-99. Anuarul statistic al Republicii Moldova.

2006.agepi.md/md/drept_autor/prezentare. dar nu mai mult de o coală de tipar în total. BIBLIOGRAFIE 1. falsuri sau alte acţiuni incompatibile cu prevederile legislaţiei în vigoare. 02.A. anulează diploma persoanei care a obţinut gradul ştiinţific prin fraudă.A.pdf) 5.2004.04. Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor şi drepturile conexe.edu/~thesis/guide10. 18.phtml (vizitat 10. se restituie organizaţiei/instituţiei. North Carolina.ro/articoledr.13/124 (http://www..A. a dosarelor de atestare la grade ştiinţifice cu nerespectarea actelor normative ale C.N. 2. Ohrimenko S.A. 2008. The Graduate School. nr. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.2008). http://www. 259-XV din 15 iulie 2004. Dumitrescu D. În: Monitorul oficial al Republicii Moldova. 30.94.A.edu/policies_and_forms/thesis. 2007. C.duke. nr./Inside/PersonalPagesRomCom. (http://web.1995. plagiat.pdf) 12 .125-129 (1479-1483). În cazul prezentării repetate la C. cu referinţă obligatorie la sursa bibliografică.N. 6.htm (vizitat 15. 2003. 4. Duke University. iar instituţia ce a prezentat dosarul în cauză este sancţionată [2].A.N. [2]. pentru a fi modificate în corespundere cu actele normative ale C.A.02. Evaluarea în biblioteci.A. Nr. (www. se depistează lipsa unor documente sau întocmirea lor incorectă. perfectarea sau redactarea neglijentă a acestuia.2008.gradschool. Guide for the Preparation of Theses and Dissertations. Chişinău.A. 78 – 79 (3171 – 3172).293-XIII din 23. The University of Tennessee.03. Nr.bcub. Knoxville. Guide to the preparation of theses and dissertations..11.03.N. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii.php).ase. In: UniBIB.N. Durham. cît şi a tezei (autoreferatului).07. RESPONSABILITĂŢI La perfectarea tezei se respectă legea privind dreptul de autor [3]. Dosarul în care la etapa de examinare la C.2009).md. care permite utilizarea informaţiei fără acordul autorului şi fără recompensă financiară a unui segment de text pînă la 400 de cuvinte sau a unui set de segmente de texte pînă la 300 de cuvinte fiecare. Cernei G. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. 3. În: Monitorul oficial al Republicii Moldova..utk.A.EXEMPLE DE REFERINŢE LA DOCUMENTE ELECTRONICE Hârnău S. nr. http: //www. preşedintele şi secretarul ştiinţific ai consiliului specializat se eliberează din funcţie. Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova.

gradul ştiinţific. titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic. Bold. PRENUMELE AUTORULUI (font 14. specialitatea ştiinţifică LOCALITATEA. centered) Conducător ştiinţific: /Consultant ştiinţific : Autorul: Semnătura Semnătura Numele. centered) TITLUL TEZEI (font 16. Bold. Bold. Bold.Z. Bold. prenumele.U: …………… NUMELE DE FAMILIE.Anexa 1. Foaia de titlu a tezei DENUMIREA COMPLETĂ A ORGANIZAŢIEI/INSTITUŢIEI ÎN CARE A FOST ELABORATĂ TEZA (font 14. centered) CIFRUL ŞI DENUMIREA SPECIALITĂŢII (font 14. ANUL 13 . centered) Cu titlu de manuscris C. centered) Teză de doctor/ doctor habilitat în domeniu (font 14.

centered) de autor. Bold. Foaia privind dreptul de autor © Numele de familie. prenumele titularului dreptului tezei (font 14.Anexa 2. anul perfectării 14 .

буду нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Conştientizez că. Declaraţia privind asumarea răspunderii Pentru tezele elaborate în limba de stat Subsemnatul. представленные в докторской диссертации. prenumele Semnătura Data Pentru tezele elaborate în limba rusă Декларация об ответственности Нижеподписавшийся. urmează să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare. что материалы. Осознаю. Фамилия. Numele de familie. являются результатом личных научных исследований и разработок. заявляю под личную ответственность. declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de doctorat sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice.Anexa 3. имя Подпись Число 15 . în caz contrar. что в противном случае.

de Capacitatea Capacitatea CPU memoriei memoriei RAM. figuri. tabele Denumirea SPBL25p SPBL25p SPBL25p Frecvenţa CPU. GHz 2.4 2.Anexa 4. Exemple de formule. Gb HDD. Gb 2 16 48 2 16 96 4 64 28 16 .4. Caracteristici ale serverelor Nr.8 Tabelul 1.8 2.

U: NUMELE DE FAMILIE. centered) CIFRUL ŞI DENUMIREA SPECIALITĂŢII (font 14. Bold. Foaia de titlu a autoreferatului DENUMIREA COMPLETĂ A ORGANIZAŢIEI/INSTITUŢIEI ÎN CARE ARE LOC SUSŢINEREA TEZEI (font 14. centered) Autoreferatul tezei de doctor/ doctor habilitat în domeniu LOCALITATEA. Bold. PRENUMELE AUTORULUI (font 14. Bold.Anexa 5.Z. Bold. centered) Cu titlu de manuscris C. ANUL 17 . centered) TITLUL TEZEI (font 16.

prenumele.) Numele de familie. prenumele.A. specialitatea ştiinţifică Referenţi oficiali: Numele de familie.Anexa 6.A. prenumele. titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic semnătura Autor Numele de familie. prenumele. Autoreferatul a fost expediat la (se indică data şi anul) Secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat. ţara (pentru cetăţenii altor state) Componenţa consiliului ştiinţific specializat: (conform ordinului emis de C. gradul ştiinţific.A. gradul ştiinţific. anul perfectării autoreferatului) 18 . prenumele.N.cnaa. adresa) Teza de doctor/doctor habilitat şi autoreferatul pot fi consultate la biblioteca (denumirea organizaţiei/instituţiei în cadrul căreia funcţionează Consiliul ştiinţific specializat) şi la pagina web a C.N. titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic Susţinerea va avea loc la (se indică data şi ora) în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat (se indică cifrul CŞS) din cadrul (se indică denumirea organizaţiei/instituţiei în cadrul căreia funcţionează consiliul.A.md). gradul ştiinţific şi titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic. gradul ştiinţific şi titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic. gradul ştiinţific semnătura Conducător/consultant ştiinţific. prenumele semnătura Identificatorul dreptului de autor (© Numele de familie. prenumele. instituţia în care lucrează. (www. Numele de familie. Reversul foii de titlu a autoreferatului Teza a fost elaborată în (se indică denumirea laboratorului/catedrei şi organizaţiei/instituţiei în care a fost elaborată teza) Conducător/Consultant ştiinţific: Numele de familie. Numele de familie.

Denumirea şi adresa instituţiei unde a fost tipărit autoreferatul 19 . Tipar ofset. Foaia privind datele de tipar NUMELE DE FAMILIE. …. centered) TITLUL TEZEI (font 16. Bold. centered) CIFRUL ŞI DENUMIREA SPECIALITĂŢII (font 14. Bold. Coli de tipar. centered) Autoreferatul tezei de doctor/doctor habilitat în domeniu Aprobat spre tipar: data Hîrtie ofset.Anexa 7.: … Formatul hîrtiei 60x84 1/16 Tiraj … ex… Comanda nr. Bold. PRENUMELE (font 14.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.