Analiza dokumentacije PUO zahtjeva za okolinske dozvole

Sanda Midzic –Kurtagić CARDS EPA

DOKUMENTI ZA JAVNOST
• Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole • Zahtjev za PPUO • Studija PUO

OSNOVNI PRINCIPI
Koji su osnovni principi koji moraju biti ispoštovani u dokumentaciji? IPPC I-integralna P-prevencija P-zagaĎenje C-kontrola

OSNOVNI PRINCIPI
"Integracija " dozvola ili SPUO mora uzeti u obzir SVE okolinske efekte jednog postrojenja, tj.: • • • • Emisije u zrak, vodu i otpad koji se generira, Buku, Sirovine, način i efikasnost njihova korištenja, Utjecaj na vodu, zrak, zemljište, stanovništvo, floru i faunu, pejzaţ, kulturno historijske vrijednosti • MeĎuodnos gore navedenih faktora

OSNOVNI PRINCIPI
“Prevencija ” Spriječiti nastanak zagaĎenja

Spriječiti nesreće

OSNOVNI PRINCIPI
“Kontrola” Vršiti praćenje kvaliteta emisija na identificiranim emisionim mjestima Vršiti praćenje stanja okoliša Vršiti praćenje potrošnje resursa Vršiti praćenje učinkovitosti radnog procesa

OSNOVNI PRINCIPI
Šta je predmet odnosno za što se radi PUO ili izdaje dozvola? Dozvola-?
Za industrijski pogon i postrojenje- tehnološke i tehničke cjeline, pomoćni objekti, uključujući i opremu za smanjenje uticaja

PPUO i PUO-?
Za industrijski pogon i postrojenje- tehnološke i tehničke cjeline, pomoćni objekti, uključujući i opremu za smanjenje uticaja. Procjena se daje u fazi gradnje, eksploatacije i zatvaranja objekta.

OSNOVNI PRINCIPI
• Ne regulira postavljanjem graničnih vrijednosti kroz podzakonske akte, nego uvoĎenjem cjelovitog koncepta, koji se odnosi na sprječavanje ili minimiziranje zagaĎenja kroz:
– Prevenciju na mjestu nastanka, koja je prioritet – Odabir sirovina – Primjenu dobrih praksi upravljanja proizvodnjom – Monitoringom

• bazirano na najboljim raspoloţivim tehnikama (BAT),

OSNOVNI PRINCIPI
GRANIČNE VRIJEDNOSTI? Članom 87. je regulirano donošenje standarda kvaliteta okoliša u skladu sa BAT, a posebno: uspostavljanje graničnih vrijednosti emisija za zagaĎujuće materije; odreĎivanje tehnoloških i operativnih zahtjeva za pogone i postrojenja i odreĎivanje zahtjeva za mjerenje, monitoring, podnošenje izvještaja.
8.

OSNOVNI PRINCIPI
ULAZ sirovine PROIZVODNI PROCES OTPAD IZLAZ proizvod i

60te RAZRJEĐIVANJE

80te RECIKLIRANJE

70te ‘END-OF-PIPE’ TEHNOLOGIJE

90te PREVENCIJA ČISTIJA PROIZVODNJA

OSNOVNI PRINCIPI
Sirovine PROCES Proizvod

Otpad

Obrada otpada

STARE DOZVOLE: OGRANIČENJE EMISIJA-tretman na kraju procesa SKUPLJA PROIZVODNJA

Sirovine

PROCES

Proizvod Otpad

Obrada otpada

NOVE DOZVOLE: SMANJENJE UPOTREBE SIROVINA I EMISIJA, prevencija -JEFTINIJA PROIZOVODNJA

ZAHTJEV •ime i adresa operatora •plan tehnički opis pogona i postrojenja •osnovne i pomoćne tvari, i ostale supstance i energije koje se koriste u procesu •izvori emisija •prirode i količine emisija i identifikacija utjecaja na okoliš •mjere za usklaĎivanje obaveze operatora •mjere planirane za monitoring •alternativna rješenja •kopija drugih suglasnosti •netehnički saţetak

OSNOVNI PRINCIPI DOZVOLA
•Granične vrijednosti emisija za zagaĎujuće tvari •Uvjete za zaštitu zraka, tla, voda, biljnog i ţivotinjskog svijeta •Mjere za upravljanje otpadom koji proizvodi pogon i postrojenje •Mjere za minimiziranje prekograničnog zagaĎenja •Sustav samomonitoringa uz odreĎivanje metodologije i učestalosti mjerenja i •Mjere vezane za uvjete rada u izvanrednim situacijama

OSNOVNI PRINCIPI
• Zakon nalaţe da se objekti (spisak pogona i postrojenja definirani posebnim podzakonskim aktom) mogu izgraditi i pustiti u pogon samo ako imaju okolinsku/ekološku dozvolu. • Ako ostali zakoni koji su na snazi zahtijevaju izdavanje drugih dozvola za te objekte, ove dozvole će biti zajedno izdate, što znači, da će one biti usklaĎene i u saglasnosti sa okolinskom/ekološkom dozvolom. • Postojeći objekti imaju duţnost da poduzmu sve neophodne aktivnosti kako bi pribavili okolinske/ekološke dozvole prije 2008. godine.

PUO procedura – prethodna procjena Šta je prethodna procjena? Prethodnom procjenom se utvrĎuje potreba za provoĎenje kompletne procedure PUO i izrade Studije utjecaja na okoliš za projekte koji se nalaze na “listi pogona i postrojenja za koja se utvrĎuje da li je potrebno provesti proceduru PUO”.

KONTROLA- PUO
Uz zahtjev za PPUO se prilaţe:
Formalna kontrola sadržaja

•opis projekta sa informacijama o lokaciji, namjeni i veličini pogona i postrojenja; •opis mjera predviĎenih kako bi se spriječile, smanjile ili ukoliko je moguće sanirale značajne nepovoljne posljedice; •podaci koji su potrebni za identificiranje i procjenu osnovnih uticaja na okoliš; •opis alternativnih rješenja i izabrane alternative;

•izvod iz planskog akta odnosnog područja, •netehnički rezime.

PUO procedura
– definiranje sadržaja studije i nosioca izrade studije -

• •

Postupak definiranje sadrţaja studije i nosioca izrade studije se u praksi takoĎer zove prethodnom procjenom Ukoliko je ustanovljeno da je PUO obavezna, podnosi se zahtjev nadleţnom ministarstvu, direktno, bez da prolazi kroz prethodnu procjenu. Provode se konsultacije sa javnošću radi definisanja obima i sadrţaja Studije

KONTROLA- PUO

1.Kontrola sadržaja Slijedi logičan sadržaj studije i zahtjeva za PPUO

– –

– – – –

Opis projekta sa informacijama o lokaciji,namjeni i veličini pogona i postrojenja; Opis okoliša koji bi mogao biti ugroţen projektom Opis mogućih značajnih uticaja projekta na okoliš • uticaj na stanovništvo • uticaj na floru, faunu , vodu, zrak, zemljište • uticaj na klimatske faktore • uticaj na materijalna dobra, uključujući kulturno-historijsko i arheološko nasljeĎe • uticaj na pejzaţ • meĎuodnos gore navedenih faktora Opis mjera predviĎenih kako bi se spriječile, smanjile ili ukoliko je moguće sanirale značajne nepovoljne posljedice; Opis alternativnih rješenja i izabrane alternative Ne-tehnički rezime Izvod iz planskog akta odnosnog područja,

KONTROLA- PUO
2.Kontrola -Za što se podnosi zahtjev?

•Naslovna strana •Naslov: Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za pogon i postrojenje (navesti puni naziv pogona i postrojenja) •Ime i adresa operatora postrojenja

KONTROLA- PUO
3.Kontrola prostorno planske dokumentacije

Izvod iz planskog akta odnosnog područjaključni i eliminacioni formalni faktor Ako u podnesku nema izvoda iz planskog akta, ne bi ga trebalo uzeti u proceduru Šta treba sadrţi akt- ucrtanu lokaciju – zemljišnu česticu sa namjenom površine. Ako namjena zemljišta nije za privredu ili ako je riječ o infrastrukturnim objektima, isti nije upisan u prostorni plan, onda je izlišno dalje voditi postupak!

KONTROLA- PUO
4.Opis
projekta sa informacija ma o lokaciji,na mjeni i veličini pogona i postrojenja ;

–U opisu lokacije treba navesti sve pokazatelje, koji su bitni sa aspekta uticaja pogona i postrojenja na okoliš, a to su najmanje: –tačna lokacija (ime naselja, općine), vlasništvo nad parcelom, ukupna površina, sa mapom. –namjena lokacije iz regulacionog plana ili druge prostorno-planske dokumentacije (u prilogu dati izvod iz planskog akta), –okruţenost lokacije naseljem, –opremljenost lokacije komunalnom infrastrukturom (vodosnabdijevanje, kanalizacija, oprema za dispoziciju otpada i servis prikupljanja otpada) –Ceste-ima li priključak, kategorija ceste na koju se priključuje, cestovna suglasnost

KONTROLA- PUO
4.Opis projekta sa informaci jama o lokaciji,n amjeni i veličini pogona i postrojen ja;

–Navesti za koje pogone i postrojenja se podnosi zahtjev, te opisati njihovu namjenu i kapacitet. –pod pogonima se podrazumijevaju, kako pogon za obradu otpada, tako i ostali prateći objekti, uključujući npr. objekt sa kancelarijskim dijelom, kotlovnicu, deponiju, skladište i sl. Priloţiti mapu rasporeda pogona. –pod postrojenjima se podrazumijevaju sve mašine i ureĎaji, koji se nalaze u proizvodnom pogonu, a koji su neophodni u procesu proizvodnje. –Navesti i osnovne i pomoćne sirovine, koje će se koristiti u procesu proizvodnje. Po mogućnosti kvantificirati. –prirodne resurse koji će se koristiti, uključujući vodu i vrste energenta, specificirajući način vodosnabdjevanja i skladištenja energenta (npr. loţ ulja). Po mogućnosti kvantificirati. –Dokaz- idejni projekti ili izvodi iz projekata sa shemama!!!

KONTROLA- PUO
4.Opis projekta sa informaci jama o lokaciji,n amjeni i veličini pogona i postrojen ja;

–Dokaz- idejni projekti ili izvodi iz projekata sa shemama!!! Industrijska postrojenja –Idejni projekt graĎevinskog dijela svih objekata –Tehnološki projekt postrojenja –Tehničko-tehnološki projekti pratećih pogona – kotlovnica i sl.. –Projekt kanalizacije i vodosnabdijevanja –Projekt ureĎenja i rekonstrukcije cesta

KONTROLA- PUO
5. Opis okoliša koji bi mogao biti ugrožen projektom

Kod opisa okoliša treba podrobno opisati sljedeće: –karakteristike zemljišta na mikrolokaciji (poljoprivredno, šumsko...) –flora i fauna na mikrolokaciji, –klimatske karakteristike na mikrolokaciji, –vodne pojave na uţem području, kao i oko lokacije –hidrogeološke, geološke i inţenjerskogeološke karakteristike mikrolokacije.

KONTROLA- PUO
6. Identificiranje i procjena osnovnih uticaja na okoliš

–Navesti koje su očekivane prirode emisija opasnih materija u zrak, vodu ili zemljište, koje vrste proizvoda i nusproizvoda obrade otpada nastaju i kako se sa njima postupa, da li se očekuje emisija buke i sl. –Označiti svako emisiono mjesto na tehnološkoj shemi i grafičkom prikazu pogona i postrojenja, i to emisije u zrak, emisije u vodu, otpad, buka –Za svako, na shemi označeno emisiono mjesto potrebno je dati opis prirode i količine očekivanih emisija.

KONTROLA- PUO
6. Identificiranje i procjena osnovnih uticaja na okoliš

Dati procjenu utjecaja u fazi gradnje, eskploatacije i zatvaranja bojekta!
–Opis mogućih značajnih uticaja projekta na okoliš • uticaj na stanovništvo • uticaj na floru, faunu , vodu, zrak, zemljište • uticaj na klimatske faktore • uticaj na materijalna dobra, uključujući kulturno-historijsko i arheološko nasljeĎe • uticaj na pejzaţ • meĎuodnos gore navedenih faktora

Faza gradnje

Utjecaj Na vode i zemljište: Zagađenje površinskih voda i zemljišta kao rezultat odlaganja građevinskog i drugih vrsta otpada duž trase i prosipanja ulja ili goriva iz radne mehanizacije Degradacija zemljišta kao posljedica kao posljedica prisustva teških mašina i iskopavanja

Mjera ublažavanja Građevinski otpad, bez rasipanja, utovariti na transportna sredstva, i odvesti na odlagalište. Za ostale otpatke, postaviti kontejner za otpatke i redovno organizirati odvoz na najbliže odlagalište. Zabraniti mijenjanje ulja i sipanje goriva na lokalitetu, već to provoditi na obližnjoj benzinskog pumpi. Preporučena trasa omogućava pristup građevinskim mašinama korištenjem postojećih šumskih putova, te je potrebno zabraniti kretanje vozila izvan njih.

KONTROLAPUO
6. Identificiran je i procjena osnovnih utjecaja na okoliš

Priprema lokacije za gradnju

Priprema lokacije za gradnju

Na šumsku vegetaciju: Potpuno uništenje šumske vegetacije duž trase žičare

Mjere prevencije moguće je izvesti samo u smislu izbjegavanja sječe šume što implicira podizanje stubova iznad kote vrhova šume, što dovodi u pitanje racionalnost i sigurnost objekta. Stoga se predlaže izmjena trase kako je opisano u zaključnim razmatranjima u poglavlju 5.

Priprema lokacije za gradnju

Na zrak: Zagađenje zraka gasovima, kao proizvod sagorijevanja goriva u motoru angažirane mehanizacije Zagađenje zraka uzrokovano povećanom koncentracijom prašine u zraku

Koristiti tehnički ispravnu mehanizaciju. Radnici trebaju koristiti zaštitnu opremu na radu.

Priprema lokacije za gradnju

Estetsko narušavanje: Estetsko narušavanje uzrokovano nepropisnim odlaganjem iskopanog materijala Buka proizvedena radom mašina.

Građevinski otpad ne gomilati na lokaciji gradnje, već bez rasipanja, utovariti na transportna sredstva i odvesti na odlagalište. Za ostale otpatke, postaviti kontejner za otpatke i redovno organizirati odvoz na najbliže odlagalište. Radnici trebaju koristiti zaštitnu opremu na radu. Aktivnosti provoditi u predviđenim radnim satima, bez produžavanja, da se ne bi uznemirilo lokalno stanovništvo.

Priprema lokacije za gradnju

Obilježavanje Nema negativnih utjecaja. i iskolčavanje trase i temelja Zemljani radovi – iskop temelja Na zemljište: Degradacija zemljišta kao posljedica kao posljedica prisustva teških Provesti mjere rekultivacije, nakon završetka radova.

Utjecaj

Značaj utjecaja (neznatan/značajan/ veoma značajan)

Mjera ublažavanja

KONTROLAPUO
6. Identificiran je i procjena osnovnih utjecaja na okoliš

Buka nastala radom i Neznatan pokretanjem žičare kao i ostalim pratećim aktivnostima Emisije zagađujućih materija u zrak kao posljedica rada termičkih motora i sagorijevanja u kotlovnici Značajan ukoliko se ne primjene mjere ublažavanja

Primijeniti tehničke mjere izolacije objekata u kojima su smješteni pogonski agregati. Termički motori u međustanicama trebaju biti ugrađeni sa takvim ispušnim sistemom koji osigurava da u ispušnim plinovima ne može biti štetnih elemenata više od dozvoljenih po propisima. Predlaže se izgradnja kotlovnica na plin uz prethodno izvođenje plinovoda iz Hrasnice, duž trase žičare. Na ovaj način bi se svelo zagađenje na minimum, a i otvorila bi se mogućnost uvođenja plinovoda za cijeli Olimpijski centar.

Emisije zagađujućih materija u vode kao posljedica ispuštanja fekalnih voda te rasipanja ulja i maziva kod redovnog remonta.

Značajan ukoliko se ne primjene mjere ublažavanja

U narednim fazama razvoja ove projektne ideje neophodno je projektirati potpunu odvodnju otpadnih voda u skladu sa tehničkim standardima i mjerama zaštite okoliša. O ovom segmentu se treba povesti posebna pažnja imajući na umu kakve sve negativne i nesagledive posljedice mogu biti od nepropisno izvedene kanalizacijske mreže u visoko karstificiranim područjima. Dopuniti projektnu dokumentaciju sa aspektom odvodnje otpadnih voda i to na način da se omogući priključak na kanalizaciju u Hrasnici i kanalizaciju u Velikom polju. Preporučuje se korištenje ekološki prihvatljivi lubrikanata (EPL) na bazi biljnih (jestivih) ulja, sintetičkih estera i poliglikola,

KONTROLA- PUO
6. Opis mjera predviĎenih kako bi se spriječile, smanjile ili ukoliko je moguće sanirale značajne nepovoljne posljedice

–Mjere sprječavanje emisija u zrak –Mjere za sprječavanje i minimiziranje otpada –Mjere za sprječavanje i smanjenje količine nastale otpadne vode –Mjere za sprječavanje buke –Mjere zaštite stanovništva u naseljima i/ili mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta, i sl.

Mjere prevencije i minimizacije ujecaja!!!!!!

–Mjere prevencije i minimizacije ujecaja!!!!!!
–tačno opisati kako će se provoditi predloţena mjera dajući odgovore na pitanja «Ko?» «Gdje?» i «Kako?».

KONTROLA- PUO
Poglavlje 7. Opis mjera planiranih za monitoring emisija unutar područja i/ili njihov utjecaj

–Plan monitoringa treba sadrţavati informaciju o mjestima na kojima se vrši monitoring (emisiona mjesta iz mape emisija), zatim parametrima koja će se ispitivati, graničnim vrijednostima emisija i učestalosti ispitivanja (jednom godišnje, jednom u pola godine, kvartalno i sl.). Obaveza Investitora je da izvještaj o mjerenju emisija dostavlja Federalnom ministarstvu.

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
• 1.Kontrola sadrţaja
ZAHTJEV •ime i adresa operatora •plan tehnički opis pogona i postrojenja •osnovne i pomoćne tvari, i ostale supstance i energije koje se koriste u procesu •izvori emisija •prirode i količine emisija i identifikacija utjecaja na okoliš •mjere za usklaĎivanje obaveza operatora •mjere planirane za monitoring •alternativna rješenja •kopija drugih suglasnosti •netehnički saţetak

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
• Naslovan strana:
• ime i adresa operatora • Za koji se pogon podnosi dozvola

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE INTEGRALNE OKOLINSKE DOZVOLE Postrojenje za proizvodnju betona ZAHTJEV ZA IZDAVANJE INTEGRALNE OKOLINSKE DOZVOLE Postrojenje za proizvodnju betona ELBA –Werk, Ettingen EBCD 105 Lokacija: Briješće

Za razliku od zahtjeva za PPUO- ovdje se mora tačno navesti pogon i postrojenje navoĎenjem imena proizvoĎača ili navesti tehničke karakteristike

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE

• Naslovan strana:
• ime i adresa operatora • Za koji se pogon podnosi dozvola
Za razliku od zahtjeva za PPUO- ovdje se mora tačno navesti pogon i postrojenje navoĎenjem imena proizvoĎača ili navesti tehničke karakteristike

Postrojenje za proizvodnju betona ELBA –Werk, Ettingen EBCD 105, sljedećih tehničkih karakteristika: Kapacitet betonare 120 m3/sat Jednoosovinska prisilna miješalica ES 2250 Broj agregata 5 Broj vibratora u silosu agregata 2 Vaga za agregat 500 kg Silosi za cement 2x 100 t Pužni transporter 2x kapaciteta 90t/sat Vaga za cement 1000 kg Vaga za vodu 600 kg Broj aditiva 2 Vaga za aditive 50 kg Ispusna visina betonare 4.5 m Kompresor 500/220

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE • plan tehnički opis pogona i postrojenja
Za ovo poglavlje se trebaju dati projekti ili izvodi iz projekata. To su jedini dokumenti kojim dokazuje za što se daje dozvola Ako njih prihvatljiv! nemapodnesak se

nije

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
• osnovne i pomoćne tvari, i ostale supstance i energije koje se koriste u procesu Potrebno je specificirati sve osnovne i pomoćne tvari! Za svaku certifikat! priložiti odgovarajući

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
• osnovne i pomoćne tvari, i ostale supstance i energije koje se koriste u procesu
U procesu pripreme betonske mješavine koriste se sljedeće osnovne i pomoćne tvari: •agregat •cement •aditivi •voda •električna energija

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
• osnovne i pomoćne tvari, i ostale supstance i energije koje se koriste u procesu
Agregat koji je formiran u zrnatoj formi skladišti se na deponiji prema veličini zrna i transportira se kamionom ili utovarivačem u radni aktivni boks prema granulacijama koje su predviĎene u proizvodnji ( 0-4; 4-8; 8-16; i 16-32. mm). Agregat se nabavlja sa kamenoloma "Duboki do"Rakovica i prema stručnom mišljenju (Prilog br 3), upotrebljiv je za pripremu mješavine betona sa stanovišta sadržaja štetnih kemijskih komponenti. Cement se dobavlja iz tvornice cementa Kakanj, i prema atestu (Prilog br. 4). je u skladu sa zahtjevima i standardima JUS B.C1.011. Od aditiva se koriste: •usporivač vezivanja betona i plastifikator •Zimski dodatak sa učinkom antifriza i ubrzivača Navedeni aditivi ne sadrže kloride (Prilog 5). Voda se koristi iz sistema za javno vodosnabdijevanje. Postrojenje se napaja električnom energijom, dok se za zagrijavanje prostorija za smještaj radnika koristi plin. Transportna vozila će pogonsko gorivo uzimati iz mobilnih cisterni za naftu.

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
izvori emisija prirode i količine emisija i identifikacija utjecaja na okoliš OBAVEZNA SHEMA SA NAZNAČENIM EMISIONIM MJESTIMA

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE • Zašto?
izvori emisija

OBAVEZNA SHEMA SA NAZNAČENIM EMISIONIM MJESTIMA

Karta se daje za sve vrste emisija

• Za emisiona mjesta se propisuju granične vrijednosti emisija i specificiraju mjere prevencije • Emisiona mjesta su predmet monitoringa • Emisiona mjesta su predmet inspekcije

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Slijed i logika:
izvori emisija OBAVEZNA SHEMA SA NAZNAČENIM EMISIONIM MJESTIMA

Emisiono mjesto Piroda i količina emisija

Mjere prevencije
Monitoring

Karta se daje za sve vrste emisija

Emisiono mjesto - Priroda i količina emisija- Mjere prevencije- Monitoring Emisiono mjesto - Priroda i količina emisija- Mjere prevencije- Monitoring Emisiono mjesto - Priroda i količina emisija- Mjere prevencije- Monitoring

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
prirode i količine emisija i identifikacija utjecaja na okoliš
Izvori buke sa predmetne lokacije su: •Buka postrojenja •Unutarnji pogonski prijevoz. Izvori vanjske buke (odnosno sporedni izvori) koji kumulativno doprinose razini buke u okruţenju su: •Buka koja potječe iz tvorničke proizvodnje u okolici; •Ţeljeznička linija i cesta koje su nedaleko od postrojenja; Na osnovu mjerenja razine buke na sličnim postrojenjima izlazi da je maksimalna buka 80 do 82 dB (sa 10-metarskom razinom emisije uzimajući u obzir impulsnu buku od 5 sekundi) uz očekivanu vanjsku buku od 50 do 53 dB (Prilog 6). Dozvoljeni nivo vanjske buke u slučaju planiranja novih objekata za industrijsko područje, prema Zakonu o zaštiti od Buke ( Sl.list Kantona Sarajevo, 10/99) uznosi 70 dB. Na osnovu mjerenja utvrĎeno je da je očekivana buka na uhu opsluţivača postrojenja izmeĎu 67 i 73 dB (A). Uz predviĎene mjere postavljanja razdjelnog zida izmeĎu postrojenja i naselja te saĎenja zelenog pojasa i uzimajući u obzir i razdaljinu, izlazi da će buka u okolnim stambenim objektima biti u dozvoljenim granicama. Mjerena je razina zvučnoga tlaka postrojenja za miješanje kod više radnih ciklusa koji su slijedili jedan za drugim, koji su se sastojali od doziranja, miješanja i predaje betona u miješalicu transportnoga betona. Buka automiješalice ulazi kod ovoga mjerenja u buku postrojenja. Mjerenja su provedena prema taktnom maksimalnom postupku u taktnom vremenu od 5 sekundi. Stvaranje srednje vrijednosti uslijedilo je interno, u samome mjeraču razine zvuka.

Za svako emisiono mjesto treba dati opis prirode i količine emisija i identifikacija utjecaja na okoliš Ponovo se ističe vaţnost da investitor traţi dozvolu za konkretno postrojenje Bez toga ne bi mogao dati ovakve podatke

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Mjere sprječavanja

Mjere nisu samo tehničke

Na temelju stručnih saznanja, tehnoloških dostignuća i preporuka datih u BAT dokumentu investitor je predvidio mjere prevencije i minimiziranje utjecaja na okoliš koje se po svom karakteru mogu svrstati u sljedeće grupacije: •Urbanističko -tehničke mjere (ureĎenje objekata i potrebne infrastrukture, kao i ureĎenje hortikulture) •Tehnološke mjere za prevenciju i minimiziranje emisija •Mjere dobrog gospodarenja, itd…

Informacije i najboljim raspoloţivim tehnikama koje su okolišno prihvatljive i ekonomski isplative nalaze se u BAT-ovima

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Mjere sprječavanja

OBAVEZNO KONSULTIRATI BAT! ČL 87! odreĎivanje tehnoloških i operativnih zahtjeva za pogone i postrojenja i

Investitor je u pripremi zahtjeva koristio specifikaciju najboljih raspoloživih tehnika za ovu vrstu postrojenja preporučenu od strane Environmental Protection Authority (Australia)/ Department of Environment and Heritage of Commonwelth Government. (ISBN 0 7347 0446 1). Naziv korištenog BAT dokumenta: Emission Estimation Technique Manual: Concrete Batching and Concrete Product Manufacturing.

Informacije i najboljim raspoloţivim tehnikama koje su okolišno prihvatljive i ekonomski isplative nalaze se u BAT-ovima

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Mjere sprječavanja

Mjere sprječavanja za svaki utjecaj

Mjere sprječavanja emisija u zrak • Sprečavanje emisije prašine sa silosa • Sprječavanje emisije prašine sa miješalice i vage za cement • Sprječavanje emisije prašine od skladištenja i transporta agregata • Sprječavanje emisije prašine sa radne površine • Sprječavanje emisije prašine pri transportu

Informacije i najboljim raspoloţivim tehnikama koje su okolišno prihvatljive i ekonomski isplative nalaze se u BAT-ovima

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Mjere sprječavanja

Ponovo se ističe vaţnost da investitor traţi dozvolu za konkretno postrojenje Dokaz: shema!!!!!

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
U cilju sprječavanja emisije prašine na silosima za skladištenje cementa predviĎena je ugradnja 2 filtarska ureĎaja marke «Elba» tip EBCD 105, sljedećih karakteristika: 1.Filtar je izveden sa motoričnim čišćenjem za diskontinuirani rad 2.Čišćenje se izvodi putem elektrovibratora 3.Zaštitni poklopac pokretiv-otvoriv, zaštita od oborina 4.Površina filtara 20 m2 5.Frekvencija 50 Hz, snaga 014 kW Mjere 6.Dimenzije 760x760x1250 mm sprječavanja emisije prašine na 7.Okvirna teţina 140 kg •Filtri su proizvedeni u Njemačkoj i izvedeni prema standardima i silosima za EKO kriterijima EWG kako slijedi: EG Niederspanungsrichtlinien skladištenje 73/23/EWG DIN EN 292; DIN EN 294; DIN 349; DIN EN 60 204cementa 1. •Garancija učinka filtra na sadrţaj prašine manje od 20 mg/m3. Prema zakonu o Zaštiti zraka Kantona Sarajevo, Sl. Novine br. 10/99 granične vrijednosti polutanata za ukupan prah iznosi 50 mg/m3.
Mjere sprječavanja

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Mjere sprječavanja

Zaštita stanovništva u naseljima

Imajući u vidu da se uz zapadnu i istočnu granicu lokacije nalaze manji objekti na udaljenosti cca 5m od ograde, projektom je predviĎeno da se pojas uz ogradu na zapadnoj i istočnoj strani u širini od 3 m hortikultuno uredi pojasom niskog raslinja (visine do 0,5 m) iza čega, uz zid boksova za smještaj agregata, slijedi pojas visokog drveća (3-4 godine stara zimzelena stabla) u cilju vizualne zaštite. Ove barijere, pored predviĎenih tehničko-tehnoloških mjera za sprječavanje nastanka buke i prašine, predstavljaju dodatnu zaštitu. Uz zeleni pojas projektom je predviĎeno pozicioniranje skladišta agregata i to zadnjim zidom, visine 3 m prema ogradi (vidi tlocrtPrilog br 1). Zid će se izvesti na estetski zadovoljavajući način uz upotrebu pastelnih boja i obloga od zvučno apsorbirajućih materijala. Time se u vizualno zatvara pogled na radni plato, što upotpunjuje mjere zaštite.

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Monitoring

Gdje-koji parametri- kako često - kome se izvještava
PredviĎa se mjerenje buke na lokalitetu u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke , Sl. novine kantona Sarajevo 10/99 na sljedećim mjernim mjestima: •Na rubu parcele na izlazu sa lokacije- istok •U unutrašnjosti stambenog objekta na zapadnoj strani Mjerenje buke će u skladu sa Članom 22. Zakona vršiti pravno lice registrirano za obavljanje ove djelatnosti i u skladu sa propisima o mjerenju buke navedenim u članovima 23-26 Zakona. Učestalost mjerenja buke 1 put godišnje sa minimalnim razmakom izmeĎu dva mjerenja od 8 mjeseci. Izvještaj o mjerenju dostavit će se nadleţnom federalnom organu.

Za svako emisiono mjesto

KONTROLA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE
Monitoring

Gdje-koji parametri- kako često - kome se izvještava

Za svako emisiono mjesto

Mjerenje emisije prašine na emisionom mjestu "skladište cementa" obavit će se jednom u dvije godine s minimalnim razmakom izmeĎu dva mjerenja od 1 godine i 6 mjeseci. Mjerenje će vršiti pravno lice registrirano za obavljanje ove djelatnosti. Izvještaj o mjerenju dostavit će se nadleţnom federalnom organu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful