     

   
    
     
    
    
 
                    
  
 


 
     
 
    
   
   
 

    
 
  

 
 
 

 
 
 
 

  
   

  







    








ေခၝင္းေဆာင္ အလုိရႀိသည္
ေမာင္ထင္
ကမာၲဦးသူတိုႛ ေနႎႀင့္လကို တ ဳကဘိသကဲ့သိုႛ ဴမန္မာဴပည္သတ
ူ ိုသ
ႛ ည္ ေခၝင္းေဆာင္ကို တ ၍ ေနဳကသည္။
ဤကား မဵက္ေမႀာက္ေခတ္၏ ေတာင့္တခဵက္တည္း။
အသိုႛနည္း။ က႗ႎု္ပ္တိုႎ
ႛ ိုင္ငံ၌ ေခၝင္းေဆာင္မရႀိ၍ေလာ။ မဟုတ္ပၝ။ ေခၝင္းေဆာင္သူတိုႛ ဒုႎႀင့္ေဒး ရႀိဳကေပ
၏။ သိုႛဴဖစ္လ႖င္ အဘယ့္ေဳကာင့္ ေခၝင္းေဆာင္ကို တ ၍ ေနဳကပၝသနည္း။
ေခၝင္းေဆာင္ ဒုႎႀင့္ေဒး ရႀိသည့္ေနာက္ ကိစၤ႓ပီး႓ပီ မဟုတ္ေလာ။ အလိုဆႎၬ ဴပည့္ဝ႓ပီ မဟုတ္ေလာ။
ဴမန္မာႎုိင္ငံတၾင္ ေခၝင္းေဆာင္ေပၝမဵားသည္၊ မႀန္ပၝ၏။ စင္စစ္ ႎုိင္ငံေရးေရာဂၝ၏ အေဴခအေနကို အကဲခတ္
ဳကည့္လ႖င္ ေခၝင္းေဆာင္ေပၝမဵားေသာ ေရာဂၝဴဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုႎုိင္ပၝ၏။
သိုႛေသာ္ ဴပည္သူတိုႛ လိုခဵင္ေသာ ေခၝင္းေဆာင္မႀာ ထိုထိုေသာ ေပၝမဵားသည့္ ေခၝင္းေဆာင္တိုက
ႛ ို မလိုခဵင္
ပၝ။ အရည္အခဵင္း ဴပည့္ဝေသာ ရႀားပၝးလႀသည့္ ေခၝင္းေဆာင္ကိုသာ လိုခဵင္ေနပၝသည္။ ႓ဗိတိသ႖ေခတ္ လၾတ္လပ္
ေရး ႒ကိႂးပမ္းခဲ့ဳကစဥ္က က႗န္ဘဝမႀ လၾတ္ေဴမာက္လိုစိတ္ ဴပင္းထန္၍ နယ္ခဵဲႚသမားကို အလၾန္အမင္း ေထာ္ေလာ္
ကန္လ
ႛ န္ႛ လုပ္ႎုင
ိ ္ေသာ သူဟူသမ႖သည္ ေခၝင္းေဆာင္အရာကို အလၾယ္ပင္ ရရႀိႎိုင္ဳကသည္။
ဴမန္မာတိုႛ ႓ဗိတိသ႖ကိုေတာ္လႀန္၍ လၾတ္လပ္ေရးရေအာင္ ႒ကိႂးပမ္းခဲ့ဳကသည္မႀာ ဒုတိယကမာၲစစ္႒ကီး
ေခတ္ကဵမႀမဟုတ္၊ ပထမ အဂႆလိပ္-ဴမန္မာ စစ္ဴဖစ္၍ ဴမန္မာတိုက
ႛ ရခိုင္ႎႀင့္တနသႆာရီကို အဂႆလိပ္တိုႛအား ေပးအပ္
ခဲ့ရသည့္ အခဵိန္မႀစ၍ ေတာ္လႀန္ေရးကို သူႛေခတ္ႎႀင့္သူ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကသည္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သိုႛ လူထု တရပ္
လုံး၏ ညီႌတ
ၾ ္စၾာ ေထာက္ခံမႁကို မရခဲ့၍သာလ႖င္ ထိုထိုေသာ ေတာ္လႀန္ေရးႎႀင့္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးတိုက္ပၾဲ ႒ကီး
ငယ္အေပၝင္းတိုႛ အေရးနိမ့္ခဲ့ဳကရသည္။ စင္စစ္ကား လၾတ္ေဴမာက္ေရး႒ကိႂးပမ္းမႁ ရာဇဝင္မႀာ ထိုစဥ္ကပင္ စတင္ခဲ့
သည္။
ထိုႛေဳကာင့္လည္း ခရစ္ ၁၈၈၆ ခုႎႀစ္၌ သီေပၝမင္း ပၝေတာ္မူ႓ပီဟု သိရသည္ႎႀင့္ တ႓ပိႂင္နက္ အထက္ ဴမန္
မာႎုိင္ငံ လူထုတရပ္လုံးသည္ အုံOကၾ၍ ေတာ္လႀန္ခဲ့ဳကသည္။ လၾတ္ေဴမာက္ေရးကို ႒ကိႂးပမ္းခဲ့ဳကသည္။ ထိုႛေဳကာင့္
အဂႆလိပ္တိုႛသည္ ဴမန္မာတို၏
ႛ ပုန္ကန္ထOကၾမႁကို ၁၁ ႎႀစ္မ႖ နည္းအမဵႂိးမဵႂိးဴဖင့္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့ဳကရသည္။ သိုႛေသာ္ အမဵႂိး
သားစိတ္ဴပင္းထန္ေသာ ေခတ္ေရာက္တိုင္းေရာက္တိုင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ အေရးေတာ္ပုံ႒ကီးမဵား၊ အေရးေတာ္ ပုံက
ေလးမဵား သူႚေခတ္ႎႀင့္သူ ေပၞေပၝက္သည္။
ဤရာဇဝင္ကို က႗န္ေတာ္သည္ ဴပန္ေဴပာင္း မေရးလိုပၝ။ က႗န္ေတာ္ ဆိုလိုခဵင္ေသာ အခဵက္မႀာ ယင္းကဲ့သိုႛ
လၾတ္ေဴမာက္ေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁေခတ္တၾင္ က႗ႎု္ပ္တိုသ
ႛ ည္ အဂႆလိပ္ကို ဆန္က
ႛ ဵင္သည္ဟု အမူအရာတခုခုကို ဴပလိုက္
႟ုံမ႖ဴဖင့္ ထိုဆန္ႛကဵင္သူကို ဆိုးဆိုးေကာင္းေကာင္း ေခၝင္းေပၞတင္ ေဴမၟာက္စားခဲ့သည္ကို က႗န္ေတာ္ ေဴပာလိုပၝ
သည္။
ဥပမာ ခရစ္ ၁၈၈၆ ခုႎႀစ္မႀစ၍ ေပၞေပၝက္ခဲ့ေသာ ဴမန္မာတိုႛ၏ ကနဦးေတာ္လႀန္ေရးတၾင္ မင္းညီမင္းသား
ထဲကဆိုလ႖င္ 'ဴမင္ကန
ၾ ္း ဴမင္ခုန္တိုင္'၏ အဆက္အႎၾယ္မဵားအဴပင္ မင္းတုန္းမင္းတရား႒ကီး၏ ေနာက္လိုက္ ဗိုလ္ပၝ

အဆက္မဵားႎႀင့္ သီေပၝမင္းတရား၏ အဆက္အႎၾယ္မဵားလည္း ပၝဝင္ဳကသည္။ ထိုႛဴပင္ ရႀမ္းေစာ္ဘၾားမဵားထဲမႀ 'ဝန္း
သိုေစာ္ဘၾား႒ကီး'သည္ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးတဦး ဴဖစ္သည္။ အဴခား ကခဵင္၊ ခဵင္း၊ ကယား၊ ကရင္ စေသာ လူမဵႂိးစုထဲမႀ
ေခၝင္းေဆာင္မဵားလည္းပၝသည္။ ထိုႛဴပင္ ႓မိႂႚစား႟ၾာစားတိုႛ သာမက သာမည ႟ၾာသူ႒ကီးပင္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး႒ကိႂး
ပမ္းမႁ ေခၝင္းေဆာင္အဴဖစ္ ပၝဝင္ဳကသည္။ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း၏ အဖိုးဴဖစ္သူ ဗိုလ္မင္းေရာင္တိုႛ ကဲ့သိုေ
ႛ သာ ဴမန္
မာ့စစ္သည္ေတာ္ အင္အားစုထဲမႀ သာမက သာမန္အရပ္သားတိုႚပင္ ပၝဝင္ဳကသည္။
ထိုထိုေသာ ေခၝင္းေဆာင္တုိႛတၾင္ အမဵႂိးအမည္ ထင္ရႀားသူလည္း ရႀိ၏။ မထင္ရႀားသူလည္း ရႀိ၏။ မင္းညီ
မင္းသားလည္း ပၝ၏။ အရပ္သားလည္း ပၝ၏။ ေခၝင္းေဆာင္အရာႎႀင့္ေတာ္ေသာ သမာဓိဂုဏ္ႎႀင့္ ဴပည့္စုံ သူတိုႛ
လည္း ပၝ၏။ အေဴခအေနဳကည့္၍ စၾန္ႛစားေသာ သူတိုလ
ႛ ည္း ပၝ၏။ ထိုႛေဳကာင့္ အခဵႂိႚမႀာ တိုင္းဴပည္ေခၝင္းေဆာင္ အ
မည္ဴဖင့္ သမိုင္းတၾင္ကဵန္ရစ္ခဲ့၏။ အခဵႂိႚမႀာမူကား သာမန္ဓားဴပဗိုလ္မဵားအေနဴဖင့္ သမိုင္းစာရင္းမဝင္ဘဲ 'အညဳတ'
ဴဖစ္ဳကကုန္သည္။
သိုႛရာတၾင္ ထိုေခတ္က မင္းညီမင္းသားကို မဆိုထားဘိ ဓားဴပဗိုလ္ပင္ ဴဖစ္ေစကာမူ အဂႆလိပ္ကို ခံတိုက္
ေသာ သတၨိေဳကာင့္ ဴမန္မာလူထုက ၎တိုႚကို အဆင့္အတန္း မခၾဲဘဲ ေခၝင္းေဆာင္အရာ၌ ထားခဲ့ဳကသည္။
ထိုထိုေသာ ေခၝင္းေဆာင္တိုႛတၾင္ အရည္အခဵင္း ဴပည့္ဝ၍ ဥာဏ္ပညာ ထက္ဴမက္႓ပီးလ႖င္ အနာဂတ္ အ
တၾက္ အေဴမၟာ္အဴမင္ရႀိသူတိုႛလည္း ပၝ၏။ အရည္အခဵင္း ဘာမ႖မရႀိ ဓားကိုစၾဲကိုင္၍ ရန္သူကို ေခဵမႁန္းႎိုင္ေသာ
သတၨိသာရႀိသူတိုလ
ႛ ည္း ပၝ၏။ မည္သိုႛပင္ဆိုဆို ထိုေခတ္ ဴမန္မာလူထုက ထိုေခၝင္းေဆာင္အမဵႂိးမဵႂိးတိုက
ႛ ို ေလးစား
ဳက၏။ 'အာဇာနည္' ဟု မႀတ္ယူဳက၏။
သိုႛေသာ္ သမိုင္းက လူကို စစ္၍ခဵလိုက္ေသာအခၝ လူထု၏ ပူေဇာ္ဴခင္းကို ခံထိုက္ေသာ သူတုသ
ိႛ ာလ႖င္
အမည္ထင္ရႀား ကဵန္ရစ္ဳကေလသည္။
က႗န္ေတာ္ငယ္စဥ္က က႗န္ေတာ္၏ ဇာတိခဵက္ေOကၾဴဖစ္ေသာ အရပ္တၾင္ နာမည္႒ကီးခဲ့ေသာ လၾတ္
ေဴမာက္ေရး ႒ကိႂးပမ္းသူ 'ကဵားဗိုလ္' ဟူေသာ ေခၝင္းေဆာင္အေဳကာင္းကို ဳကားခဲ့ဖူးသည္။ ကဵားဗိုလ္သည္ ႓ဗိတိသ႖
အုပ္ခဵႂပ္ေရး အဴမစ္တၾယ္ေန႓ပီဴဖစ္ေသာ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ အေနာက္ဘက္ေဒသတၾင္ပင္လ႖င္ အဂႆလိပ္ ေတာ္လႀန္
ေရးကို လုပ္ေနခဲ့သည္။ က႗န္ေတာ္ လူမႀန္းသိသည့္အ႟ၾယ္တၾင္ မိဘဘိုးဘၾားတိုက
ႛ ကဵားဗုိလ္သည္ ေတာ္လႀန္ေရး
တိုက္ပၾဲ၌ ဆင္ဘားသခင္ဟု အမည္တၾင္ေသာ မဵက္ႎႀာဴဖႃ ရဲဘက္ခ႟ိုင္အရာ႟ႀိ စိန္ဗာ့ဗ္ (St. Barbe) ကို ပုသိမ္
ခ႟ိုင္အတၾင္းတၾင္ သုတ္သင္လိုက္ေဳကာင္း အားပၝးတရ ေဴပာဳကားသည့္ အခဵက္တိုက
ႛ ို ဗဟုသုတအဴဖစ္ဴဖင့္ မႀတ္
ယူခဲ့ဖူးပၝ၏။ က႗န္ေတာ္၏ ဘၾားေအကမူ က႗န္ေတာ္တိုႚ၏ ႟ၾာကေလးကို ကဵားဗိုလ္လာ၍ စီးစဥ္က ၎၏ ညီမ အ
ေထၾးဆုံးကို ပုခက္တၾင္ သိပ္ထားဆဲ လက္လၾတ္ထၾက္ေဴပးခဲ့ရာ ပုခက္တၾင္းကေလးကို ကဵားဗိုလ္တိုႚ လူသိုက္
ဆုတ္ခၾာသၾားကာမႀ သတိရ၍ ဴပန္လည္ရႀာေဖၾခဲ့ရေဳကာင္းကို ေဴပာဴပသဴဖင့္ မႀတ္သားရပၝ၏။
သိုႛေသာ္ ကဵားဗိုလ္၏ ႒ကိႂးပမ္းခဵက္တိုႚကို တၾက္စစ္ဳကည့္ေသာအခၝ ၎သည္ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞ ေခဵာင္း
ေဴမာင္းထဲတၾင္ ေလာင္း႒ကီးတစင္းႎႀင့္ စုန္ခဵည္ဆန္ခဵည္ သၾားလာလႀည့္ပတ္ကာ လူထုထံမႀ ရိကၡာတိုက
ႛ ို လုယူ
တိုက္ခိုက္ေနသူတဦး၏ အေဴခသိုႛ ဆုိက္ခဲ့သည္ကို သိရဴပန္သည္။
ကဵားဗိုလ္သည္ ေနာက္ဆုံးတၾင္ ၎၏ဇာတ္လမ္းကို တက႗န္း၌ စခန္းသိမ္းခဲ့ရသည္။ ဒုတိယကမာၲစစ္မ
ဴဖစ္မီ အေတာအတၾင္း ၎ကဵားဗိုလ္သည္ တက႗န္းမႀ လၾတ္လာသည္ကို သိလိုက္ရ၏။ သိုႛေသာ္ ယခင္က ေခၝင္း
ေဆာင္ဟု ဆိုခဲ့ရေသာ္လည္း ထိုစဥ္ကမူ ကဵားဗုိလ္သည္ ဒၸာရီပုံဴပင္ထဲက လူတေယာက္မ႖သာ ဴဖစ္ခဲ့သည္။ ယ
ေနႛအဖိုႛ၌မူကား ၎ကို သုေတသီ ပုဂၢိႂလ္အခဵႂိႚ၏ စိတ္ဝင္စားစရာ လူတေယာက္မ႖သာ အသိအမႀတ္ဴပႂဳကသည္။
မည္သူမ႖ ၎အား ဴမန္မာ့သမိုင္းႎႀင့္ ဆက္စပ္၍ မဳကည့္ဳကေတာ့ေခဵ။

ထိုနည္းတူစၾာ က႗န္ေတာ္ေကဵာင္းေနစဥ္အ႟ၾယ္က အမဵႂိးသားေရးေခၝင္းေဆာင္ ပုဂၢိႂလ္ဆိုသူတဦးကို ေတၾႛ
ခဲ့ဖူး၏။
ထိုပုဂၢိႂလ္မႀာ အသက္ ၂ဝ မ႖ပင္ မဴပည့္ေသးပၝ။ ထိုပုဂၢိႂလ္သည္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၨမႎႀင့္ ေဆၾမဵႂိးနီးစပ္
ေတာ္သည္ဟူေသာ အရည္အခဵင္းဴဖင့္ ႎုိင္ငံေရး ဓမၳကထိက ေခၝင္းေဆာင္အရာ၌ တည္သည္ဟု သိရပၝသည္။
ထိုပုဂၢိႂလ္မႀာ ကိုရင္ဝတ္ႎႀင့္ ရႀိသည္။
တေနႛေသာ္ ထိုကိုရင္ကေလးသည္ ေဴမာင္းဴမ႓မိႂႚ ခၝေတာ္မီေကဵာင္းတၾင္ ႎိုင္ငံေရးအဘိဓမၳာေဒသနာ ယပ္
လႀဲတရား႒ကီးကို ေဟာဳကားပၝသည္။
ထို အဘိဓမၳာ ေဒသနာအရ အဂႆလိပ္ဟူသည္ 'အင္းထဲက လိပ္ႎႀင့္ ေမဵာက္ဴဖႃတေကာင္တိုႛ စပ္၍ ကဵ
ေသာ သား အဆက္အႎၾယ္' ဴဖစ္သည္။ ထိုႛေဳကာင့္ ၎တိုႛသည္ မဵႂိး႟ိုးဇာတိ မပဵက္ေစရန္ ေမဵာက္၏အတုကို ယူ၍
ေခၝင္းေပၞ၌ ဗိုလ္ေက ခၾဲဳကသည္ဟု ဆိုပၝသည္။
သူႚေခတ္က သူသည္ အဂႆလိပ္ဆန္က
ႛ ဵင္ေရး ေခၝင္းေဆာင္တဦးဴဖစ္၍ လူထုက လက္ခုပ္ဳသဘာတီးေပး
ခဲ့ဳကပၝ၏။ သိုႛေသာ္ ပညာအႎႀစ္ ကင္းမဲ့ေသာ အဘိဓမၳာပဵက္ တရားတုက
ိႛ ို မဵႂိးခဵစ္စိတ္ႎႀင့္ယႀဥ္၍ တည္ေထာင္ခဲ့
ေသာ အမဵႂိးသားေကဵာင္းရႀိ ၁၂ ႎႀစ္၊ ၁၃ ႎႀစ္ အ႟ၾယ္ လူငယ္မဵားကပင္လ႖င္ လက္မခံခဲ့ေခဵ။ ၎ေနာက္ ထို ကိုရင္
သည္ ေခတ္ကေလးတေခတ္ သမိုင္းထဲ၌ ဒၸာရီပုံဴပင္၏ ပမာတမ႖ပင္လ႖င္ နာမည္ကဵန္ရစ္ခဲ့ဴခင္း မရႀိေခဵ။ ဆရာ
ေတာ္ ဦးဥတၨမပင္လ႖င္ ထိုအေဳကာင္းကို သိရႀိခဲ့လ႖င္ သူ၏နာမည္ကို အလၾဲသုံးစားလုပ္သည္ဟု ေရ႟ၾတ္မိမည္မႀာ
အမႀန္ဴဖစ္၏။
ေနာင္အခၝတၾင္ က႗န္ေတာ္သည္ အလုပ္ႎႀင့္အကိုင္ႎႀင့္ တာဝန္ရႀိသူ လူ႒ကီးေဘာင္ထဲသိုႛ ေရာက္ခဲ့ဴပန္
သည္။ ထိုအခၝ၌လည္း ေခၝင္းေဆာင္ဆိုသူ လူအမဵႂိးမဵႂိးႎႀင့္ ဆက္ဆံေပၝင္းသင္းခဲ့ရသည္။
အလုပ္လုပ္စ၌ ရပ္ကၾက္ေခၝင္းေဆာင္ဆုိသူတဦးႎႀင့္ ေတၾႛခဲ့ရ၏။ ၎သည္ ဴမႃနီစီပယ္ေ႟ၾးေကာက္ပဲၾ၌ အ
ေ႟ၾးခံရန္ ႒ကိႂးပမ္းေနသူဴဖစ္၏။ သူ၏ဇာစ္ဴမစ္မႀာ ႎုိင္ငံဴခားသား ကလယ္ ကုလား၊ ကဵႃလယာ ကုလား၊ ကာကာ ကု
လားမဵားႎႀင့္ ေပၝင္းသင္း၍ ၎တိုက

ဴမန္မာလယ္သမားမဵား၏ လယ္ေဴမမဵားကို မတရားကဵႃးလၾန္ သိမ္းပုိက္သည့္
အမႁတိုႛတၾင္ ႟ုံးေတာ္က မသိေစရဘဲ ေတာေရႀေ
ႛ နအဴဖစ္ဴဖင့္ ေဆာင္႟ၾက္ေပးေနသူ ဴဖစ္၏။ ဤသိုႚေဆာင္႟ၾက္ေပး
ရင္း တရား႟ုံးတိုႛတၾင္ သၾားလာဆက္ဆံေပၝင္းသင္းမႁ မဵားလာေသာအခၝ ေလ႖ာက္လၿာစာေရးလုိင္စင္ကို ယူ႓ပီးလ႖င္
႟ုံးမဵား၌ ေဴခ႟ႁပ္ေနသူတဦးဴဖစ္၏။
သိုႛေသာ္ ၎သည္ သူ၏ ဝမ္းေရးအကၾက္ကို ဴမင္တတ္သူ ဴဖစ္သည့္အေလဵာက္ ႎုိင္ငံေရး၌ အာဏာရ
ဆဲ ပၝတီ၊ သိုႚတည္းမဟုတ္ လူထုအမဵားက မဵက္စိကဵထားေသာ ပၝတီ အစရႀိသည္တိုက
ႛ ို ကပ္၍ ပၝတီေခၝင္းေဆာင္
ရာထူးကို မိမိဘာသာမိမိ တီထၾင္ရယူထားသူ ဴဖစ္ေလသည္။
သိုႛေသာ္ သူယူထားေသာ ရာထူးသည္ တခုတည္းမဟုတ္၊ ၂၁ ဦးအတၾက္ သူသည္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဴဖစ္
၏။ မဵႂိးခဵစ္အတၾက္လည္း သူသာလ႖င္ လူထုအား ကိုယ္စားဴပႂ၏။ တုိႛဗမာအစည္းအ႟ုံးအဖိုလ
ႛ ည္း သူပင္လ႖င္ ဦးစီး
ဦးေဆာင္ဴဖစ္၏။ က႗န္ေတာ္ သူႎႀင့္ ေတၾစ
ႛ က သူသည္ ဓားမပၝတီအတၾက္ ေနာက္လုိက္စုေနသည္။
သိုႛေသာ္ ထိုစဥ္က ႎိုင္ငံေရးသေဘာမႀာ ႓ဗိတိသ႖တိုႚကို နဖူးေတၾႚဒူးေတၾႚ တိုက္ဳကရမည့္သေဘာဴဖစ္၍ ႓ဗိ
တိသ႖အုပ္ခဵႂပ္ေရးကို ဝင္ေရာက္႟ႁပ္ေပၾ ေႎႀာင့္ယႀက္ႎိုင္သူသည္ 'အာဇာနည္ပုဂၢိႂလ္' ဴဖစ္ေနေလသည္။ ထိုႛေဳကာင့္

တရား႟ုံးတိုင္းကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရပ္ကေသာ္လည္းေကာင္း လူ႟ႁပ္လူေပၾဟု ယူဆထားဳကေသာ္လည္း
ေတာမႀ တက္လာေသာ ကလယ္ ကလား၊ ကဵႃလယာ ကုလား၊ ကာကာ ကုလား၏ ေနာက္လိုက္ ေတာသူ ေတာင္
သား တို၏
ႛ မဵက္စိထဲတၾင္ သူသည္ ေခၝင္းေဆာင္အရာ၌ တည္ခဲ့သည္။
က႗န္ေတာ္သည္လည္း အလုပ္သေဘာကိုဳကည့္၍ လူထု၏ အစိတ္အပိုင္း ေခၝင္းေဆာင္တဦးအား ေနရာ
ထား၍ ဆက္ဆံခဲ့ရ၏။ သိုႛေသာ္ ထုိသူသည္ 'ဗေလာင္း ဗလဲ' ေခၝင္းေဆာင္ဴဖစ္သည္ ဟူေသာအခဵက္ကို မူကား
သိရႀိရ၍ သတိမဵားစၾာထား႓ပီး ေပၝင္းသင္းဆက္ဆံရသည္။
တေနႛေသာ္ တိုႛဗမာအစည္းအ႟ုံး၏ ေခၝင္းေဆာင္မႁဴဖင့္ ႓ဗိတိသ႖အုပ္ခဵႂပ္ေရးကို ေမာင္းထုတ္႓ပီးလ႖င္ ဂဵ
ပန္တို၏

အုပ္ခဵႂပ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရေသာအခၝ က႗န္ေတာ့္စိတ္အထင္၌ အဆိုပၝ ေလ႖ာက္လၿာစာေရး ဗ
ေလာင္းဗလဲ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးသည္ ႓မိႂႚဴပအုပ္ခဵႂပ္ေရးေကာ္မတီ၏ ဥကၠႉ ဴဖစ္လာေလမေလာဟု တထိတ္ထိတ္ႎႀင့္
ေစာင့္ေမ႖ာ္ဳကည့္မိသည္။
သိုႛေသာ္ က႗န္ေတာ့့္မိတ္ေဆၾ ဗေလာင္းဗလဲ ေလ႖ာက္လၿာစာေရး႒ကီးသည္ ထိုအခဵိန္မႀစ၍ စုံးစုံးဴမႂပ္ေလ
၏။
သမိုင္းေရအလဵင္ထဲတၾင္ က႗ႎု္ပ္၏ 'ေခၝင္းပုံဴဖတ္ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီး' သည္ အမိႁက္သ႟ုိက္ပမာ တမ႖ ေမဵာ
ပၝ၍ ေပဵာက္ပဵက္သၾားေခဵ႓ပီ။ ယေနႚအဖိုႚ သူသည္ အသက္ထင္ရႀား ရႀိမႀရႀိပၝေသး၏ေလာဟု က႗န္ေတာ္ေတၾးမိ၏။
အကယ္၍ရႀိခဲ့ေသာ္ ကဵန္းမာပၝေစ၊ ဴမန္ဴမန္ခဵမ္းသာပၝေစဟု က႗န္ေတာ္ ဆုေတာင္းလုိ၏။
အေဳကာင္းကိုဆိုေသာ္ သူဴမန္ဴမန္ခဵမ္းသာ၍ သူႚလိုဘ ဴမန္ဴမန္ဴပည့္ဝမႀ က႗ႎု္ပ္တိုႚ လူထုသည္ သူ၏ စက္
ကၾင္းမႀ လၾတ္ေဴမာက္မည္ဴဖစ္၏။
သိုႛရာတၾင္ လက္ေတၾႚ၌ကား ထုိလူမဵႂိးသည္ ေသသည့္အခဵိန္တန္ေအာင္ လိုဘဴပည့္လိမ့္မည္ မထင္။ ရ
ေလလိုေလ အို တေစၥ ဆိုသည္မႀာ ထိုလူစားမဵႂိးတည္း။
ယခုေခတ္ကား လၾတ္လပ္ေရးေခတ္ ဴဖစ္၏။
က႗န္ေတာ္သည္ ႎုိင္ငံဴခားသားလက္ေအာက္ခံ မင္းမႁထမ္းဘဝ၌ ထိုလၾတ္လပ္ေရးေခတ္ကို ေမ႖ာ္မႀန္းခဲ့
၏။
ကိုယ့္တုိင္း၊ ကိုယ့္ဴပည္၊ ကိုယ့္လူမဵႂိး၊ ကိုယ့္အစိုးရဘဝသိုႛေရာက္ေသာအခၝ ကိုယ့္တိုင္း၊ ကိုယ့္ဴပည္၊ ကိုယ့္
လူမဵႂိး၊ ကိုယ့္အစိုးရအတၾက္ အကဵႂိးစီးပၾားဴဖစ္ထၾန္းေအာင္ လၾတ္လၾတ္က႗တ္က႗တ္ စိတ္ရႀိတိုင္း ေဆာင္႟ၾက္ရမည့္
အေဴခကို ေမ႖ာ္မႀန္းမိ၏။
က႗န္ေတာ္ႎႀင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မိတ္ေဆၾသင
ူ ယ္ခဵင္းမဵားႎႀင့္ စကားလက္ဆုံကဵသည့္အခၝ ဴမန္မာႎုိင္ငံ
၏ အုပ္ခဵႂပ္ေရး တိုးတက္လာလ႖င္ ေကဵး႟ၾာသူ႒ကီးအဖၾဲႚကို မည္သိုႚမည္ပုံ ေကာင္းမၾန္လာေအာင္ ေဆာင္႟ၾက္ ရ
မည့္ လုပ္ငန္းတိုက
ႛ ို ေဆၾးေႎၾးခဲ့၏။ က႗န္ေတာ္တိုႛေခတ္က အုပ္ခဵႂပ္ေရးလုပ္ငန္းထဲသိုႛ ေရာက္ရႀိလာဳကေသာ ႎိုင္ငံ
ဝန္ထမ္း အေပၝင္းတိုသ
ႛ ည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မႀ ရအပ္ေသာ ပညာအသိဥာဏ္တိုႛဴဖင့္ တုိင္းဴပည္႒ကီးကုိ တိုးတက္
ေကာင္းမၾန္ေအာင္ အဘယ္ပုံ လုပ္လုိက္မည္ဟု ႒ကႂံးဝၝးခဲ့ဳက၏။

တခုေသာည လကေလး ခပ္သာသာတၾင္ ေတာင္ကုပ္႓မိႂႚနယ္ရႀိ တန္းလၿဲဴမစ္၏ ေရအလ႖င္ကို ဳကည့္ကာ
ခ႟ိုင္ရဲဝန္တဦး၊ ခ႟ုိင္လယ္ဝန္တဦး၊ ခ႟ုိင္ယစ္မဵႂိးဝန္ေထာက္တဦးႎႀင့္ က႗န္ေတာ္သည္ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေလးဦးသား
ရာထူးဌာနႎၩရ တိုးတက္၍ ႎုိင္င့ံတာဝန္ ႒ကီး႒ကီးတိုက
ႛ ို ေဆာင္႟ၾက္ႎုိင္ေသာ အေဴခသိုႛေရာက္ေသာအခၝ ရဲအဖၾဲႚ
ကို လန္ဒန္႓မိႂႚေတာ္ ရဲအဖၾဲႚနီးနီး တိုးတက္ေအာင္ မည္သိုႛဴပႂဴပင္ဳကရမည္ ဟူေသာအခဵက္ကုိ ဗဟုသုတ ႎႀီးေႎႀာဖ
လႀယ္ပၾဲ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳက၏။ စိတ္ကးူ ယဥ္သည္ႎႀင့္အမ႖ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေလးဦးသား ေပဵာ္႟ၿင္ဳက၏။
လၾတ္လပ္ေသာေခတ္တၾင္ ႟ႁပ္ေပၾေသာေလာက႒ကီးႎႀင့္ နဖူးေတၾႚဒူးေတၾႚ ေတၾႚရေသာအခၝ က႗န္ေတာ္တိုႛ
တေတၾသည္ ကဵားဗိုလ္ကဲ့သိုႛေသာ ေခၝင္းေဆာင္၊ ဦးဥတၨမ၏ အဆက္အႎၾယ္ဴဖစ္ေသာ ကိုရင္ကဲ့သိုေ
ႛ သာ ေခၝင္း
ေဆာင္၊ ေလ႖ာက္လၿာစာေရးကဲ့သိုေ
ႛ သာ ေခၝင္းေဆာင္၊ ထိုေခၝင္းေဆာင္တိုႚ၏ အဆင့္အတန္းကိုမ႖ပင္ မမီေသာ
ေခၝင္းေဆာင္ စသည့္ေခၝင္းေဆာင္တိုႛႎႀင့္ ေဴပးမလၾတ္ ရႀိခဲ့ရသည္။
က႗န္ေတာ္၏ မိတ္ေဆၾမဵားသည္ က႗န္ေတာ့္ထက္ ေတာ္ဳကသည္။ ၎တိုသ
ႛ ည္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ပတ္ဝန္း
ကဵင္ႎႀင့္ ဟပ္မိေအာင္ ႒ကိႂးစားခဲ့ဳကသည္။ ထုိႛေဳကာင့္ ယခင္က ခ႟ိုင္ရဲဝန္၊ လယ္ဝန္၊ ယစ္မဵႂိးဝန္ ဆိုသူတိုသ
ႛ ည္ ယ
ေနႛအဖိုႚ၌ အထက္လူ႒ကီးမဵား အဴပစ္မဆိုသာေအာင္ မိမိတို၏

အလုပ္ခၾင္တၾင္ ဣေ႑ႎၬမပဵက္ လုပ္ကိုင္ ေနဳက
သည္။ အသက္ ၅၅ ႎႀစ္ ဴပည့္မည့္ႎႀစ္တၾင္ အနားယူရန္ ရည္သန္၍ အဴပစ္ကင္းေအာင္ ပတ္ဝန္းကဵင္ႎႀင့္ ေရလုိက္
ငၝးလုိက္ ဴပႂလုပ္ေနဳကသည္။
သိုႛေသာ္ က႗န္ေတာ့္မႀာမူ စိတ္အေမာခံ၍ ပတ္ဝန္းကဵင္ကို သုံးသပ္ေနမိသည္။
ထိုႛေဳကာင့္လည္း ယေနႛအဖို၌
ႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံသူ ႎုိင္ငံသားတိုသ
ႛ ည္ ေခၝင္းေဆာင္ပီသသူတုက
ိႛ ို ေမ႖ာ္လင့္
ေတာင့္တေနေဳကာင္း စဥ္းစားမိဴခင္းဴဖစ္၏။
လက္ရႀိအေဴခအေန၌ က႗ႎု္ပ္တိုႛအား ေရႀႛေဆာင္လမ္းဴပ ဴပႂေနဳကေသာ ေခၝင္းေဆာင္တုသ
ိႛ ည္ အမႀားကို
ဴပႂလုပ္မိခဲ့သည္လည္း ရႀိပၝ၏။ သိုႛေသာ္ သူတိုႛဴပႂခဲ့သမ႖ေသာ အလုပ္တိုသ
ႛ ည္ တုိင္းဴပည္အေပၞ၌ ေစတနာထား၍
ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကသည္ကို က႗န္ေတာ္နားလည္ပၝ၏။
သိုႛေသာ္ ထိုေခၝင္းေဆာင္႒ကီးတိုသ
ႛ ည္လည္း ပတ္ဝန္းကဵင္၌ 'ကဵားဗိုလ္ ေခၝင္းေဆာင္'၊ 'ဓမၳကထိက ကို
ရင္ ေခၝင္းေဆာင္'၊ 'ေလ႖ာက္လၾၿာစာေရး ေခၝင္းေဆာင္' တိုႛႎႀင့္ ေဴပးမလၾတ္ ရႀိေနဳကသည္ကိုလည္း က႗န္ေတာ္ ရိပ္မိ
၏။
ယခုအခၝ တတိုင္းလုံး တဴပည္လုံးက ေခၝင္းေဆာင္မဵား အကၾဲကဲၾ အဴပားဴပား ဴဖစ္သည္ကို ႎႀာေခၝင္း႟ႁံႛဳက
သည္။ သိုႛေသာ္ ကဵားဗိုလ္၊ ကိုရင္ႎႀင့္ ေလ႖ာက္လၿာစာေရးတိုႛ ေပၝင္းမိမည္ကိုလည္း ေဳကာက္ဒူးတုန္ဳကသည္။ ဤ
အဴဖစ္သနစ္ေဳကာင့္ လူထုသည္ သူက
ႛ ို အဴပစ္တင္၊ ငၝ့ကို အဴပစ္တင္ႎႀင့္ အဴပစ္တိုက
ႛ ိုသာ ဴမင္ေနဳကသည္။
က႗န္ေတာ္ကား လူကို အဴပစ္မတင္လို႓ပီ။ သေဘာတရား၊ စနစ္၊ လုပ္ရပ္ စေသာ အေဳကာင္းတရား
တို၌
ႛ သာ အဴပစ္ကို ဴမင္ေနမိသည္။
လူသည္ လူပင္ဴဖစ္၏၊ လူသည္ ေလာဘသား၊ ေဒၝသသား၊ ေမာဟသား ဴဖစ္သည္။ လူ၌ လူႚအဴပစ္ ရႀိစ႓မဲ
တည္း။ လူသားမႀန္ပၝလ႖က္ႎႀင့္ နတ္ကဲ့သိုႛ ဟန္ေဆာင္ေနဴခင္းသည္ လူတို၏
ႛ လၾတ္ေဴမာက္ေရးလမ္းစဥ္ မဟုတ္။
လူကို ေကာင္းေသာ စည္းဝုိင္း၊ ေကာင္းေသာ ကဵင့္စဥ္၊ ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းထဲသိုႛ ပိုႚေပးႎိုင္မႀသာ လူသည္ လူ
အဴဖစ္ႎႀင့္ပင္လ႖င္ တိုးတက္လာဖိုႚရႀိသည္။ ေရႀးေခတ္က ႎိုင္ငံေရးကို ေဆာင္႟ၾက္သည္ဆိုသည္မႀာ လက္ေအာက္

ခံဘဝမႀ လၾတ္ေဴမာက္ေရးကို ေဆာင္႟ၾက္ဴခင္းပင္ဴဖစ္သည္။ ယခု လၾတ္ေဴမာက္ေသာဘဝ၌မူကား ႎိုင္ငံေရး လုပ္
ငန္းဟူသည္မႀာ လူသည္ လူႚအဴဖစ္ႎႀင့္ပင္ တိုးတက္လာေအာင္ ဴပႂလုပ္ေပးဖိုႚဴဖစ္သည္။
လူကုိ နတ္ဴဖစ္ေအာင္ ဴပႂဴပင္လိုလ႖င္ လူကို လူႚဘဝမႀ ေလ႖ာကဵေအာင္ လုပ္ရဦးမည္ဴဖစ္သည္။
စာဖတ္သူမိတ္ေဆၾ၏ စိတ္ကို က႗န္ေတာ္ မသိပၝ။ က႗န္ေတာ့္ စိတ္ဆႎၬကို အ႟ိုးခံဴဖင့္ ေဴပာဴပရလ႖င္ အ
လကားေနရင္း လူႚဘဝ အဆုံးမခံလိုပၝ။
ထိုႛေဳကာင့္ လူကို လူအဴဖစ္ဴဖင့္ပင္လ႖င္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ဳကဥ္းဳကစိုႛဟုဆုိလ႖င္ လူႛအေဳကာင္းကို
တတ္သိလိမၳာ က႗မ္းကဵင္မႀသာ ေဆာင္ဳကဥ္းႎိုင္လိမ့္မည္။
ကဵားဗိုလ္သည္ ေတာ္လႀန္ေရးေခၝင္းေဆာင္ ဴဖစ္ခဲ့သည္။ မႀန္၏။ သိုႛေသာ္ တိုက္နည္းကို မသိ။ သူႎႀင့္ ဘဝ
တူ ဴမန္မာလူထုအေဳကာင္းကို မသိ။ ထိုႛေဳကာင့္ ႟ၾာစဥ္ေလ႖ာက္႓ပီး တုိက္ခိုက္ခဲ့၏။ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ သားတကၾဲ မယား
တကၾဲ ဴဖစ္ခဲ့ဳကသူတိုႛမႀာ ဴမန္မာတိုသ
ႛ ာ ဴဖစ္သည္။ ႓ဗိတိသ႖တိုႛကား ကဵားဗိုလ္ ထေလေလ ၎တို၏
ႛ ဘုန္းတန္ခိုး
႒ကီးမားေလေလ ဴဖစ္သည္။
ဓမၳကထိက ကိုရင္သည္ အမဵႂိးသားေခၝင္းေဆာင္ ဴဖစ္ခဲ့သည္။ မႀန္၏။ သိုႛေသာ္ ၎သည္ သေဘာတရား
မသိ။ သူႎႀင့္ ဘဝတူ ဴမန္မာတို၏
ႛ အေဳကာင္းကို မသိ။ ေတာင္စဥ္ေရမရ ဝၝဒတိုႚကို သၾတ္သၾင္းေလေလ ႓ဗိတိသ႖တိုႛ
ဘုန္းတန္ခိုး ႒ကီးမားလာေလေလ ဴဖစ္သည္။
ေလ႖ာက္လၿာစာေရးသည္ ေတာသူေတာင္သားတို၏
ႛ ေခၝင္းေဆာင္ဴဖစ္ခဲ့သည္ မႀန္၏။ သိုႛေသာ္ လုပ္ငန္း
ကို နားမလည္ရႀာ။ ထုိႛေဳကာင့္ ႓ဗိတိသ႖၊ တ႟ုတ္၊ အိႎိၬယသားတိုသ
ႛ ည္ ၎၏ ႒ကိႂးပမ္းမႁေဳကာင့္ စည္းစိမ္ဥစၤာ တိုး
တက္လာခဲ့သည္။
စင္စစ္ ၎တိုႛ ႒ကိႂးပမ္းလာခဲ့ဳကသည္မႀာ သေဘာတရားလည္း မမႀန္၊ စနစ္လည္းမကဵ၊ လုပ္ရပ္လည္း မ
ဟုတ္။ လၾတ္ေဴမာက္လိုေသာ ဆႎၬတခုတည္းသာ ရႀိသည္။ မဵႂိးခဵစ္စိတ္ဴပင္းထန္မႁ တခုတည္းသာ ရႀိသည္။ ေတာ္
လႀန္လိုေသာ စိတ္လႁပ္ရႀားမႁ တခုတည္းသာ ရႀိသည္။
တိုင္းဴပႂဴပည္ဴပႂလုပ္ငန္းတိုႛတၾင္ ထိုစိတ္တိုက
ႛ ို မည္မ႖ပင္ အေဴခခံဳကရမည္ဟု ဆုိေစကာမူ လုပ္နည္းမသိ
ေသာ ေခၝင္းေဆာင္သည္ ဖၾဲႎႀင့္ ဆန္ကၾဲသာ ဴဖစ္ေခဵအံ့။
ဤေခတ္၌ ေခၝင္းေဆာင္အမည္ ခံယူသူတိုႛ ေပၝမဵားပၝ၏။
ေတာင္သူလယ္သမား ေခၝင္းေဆာင္ဟုရႀိ၏။ သိုႛေသာ္ က႗ႎု္ပ္တို၏
ႛ ေတာင္သူလယ္သမား ေခၝင္းေဆာင္
သည္ စပၝးနက္ႎႀင့္ ငစိန္ကို ခၾဲဴခား၍ မသိ။
အလုပ္သမားေခၝင္းေဆာင္ဟု ဆုိပၝ၏။ သိုႛေသာ္ ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးသည္ တူကိုမ႖ပင္ မထုတတ္ပၝ။
အုပ္ခဵႂပ္ေရးသမား ေခၝင္းေဆာင္၊ စီးပၾားေရးသမား ေခၝင္းေဆာင္၊ လူမႁေရးသမား ေခၝင္းေဆာင္ ဟူ၍လည္း
ရႀိဳကပၝ၏။ သိုႛေသာ္ ထိုသူတိုႚသည္ ဥပေဒကို မသိ၊ အေရာင္းအဝယ္ကို နားမလည္၊ မႎုႍေဗဒ ဟူသည္ကို
လည္း မဳကားဖူး။

'သင္တိုသ
ႛ ည္၊ ငၝတိုသ
ႛ ည္၊ ေတာ္လႀန္ေရး အရင္းရႀင္စနစ္၊ ဒီမိုကေရစီ၊ ဴပည္သူပုိင္၊ ဴပည္ေတာ္သာ' ဟူ
ေသာ ေOကၾးေဳကာ္သံတိုက
ႛ ို အလၾတ္ကဵက္၍ လူေရႀႚသူေရႀႚမေရႀာင္ ဟစ္ေအာ္တတ္လ႖င္ပင္ ေခၝင္းေဆာင္ဟု ဆိုဳက
ရမည္ေလာ။
မဟုတ္ … … မဟုတ္ … … မဟုတ္။
က႗ႎု္ပ္တိုႛအားလုံး သၾက္ခဵာေတာလုိက္ေအာင္ မႀားကုန္ဳကပၝ႓ပီ။
ေခၝင္းေဆာင္မႁဆိုရာ၌ အရည္အခဵင္းရႀိရမည္ မဟုတ္ပၝေလာ။
အရည္အခဵင္း ဆိုသည္မႀာလည္း ပထမဴပန္စာေမးပၾဲကို ေအာင္ဴခင္းမဟုတ္၊ ဘီေအေအာင္ဴခင္း မဟုတ္၊
မိမိလုပ္ငန္း၌ တတ္က႗မ္းဴခင္းကို ဆိုလိုသည္။ တနည္းအားဴဖင့္ တတ္က႗မ္းမႁရႀိေသာ ေခၝင္းေဆာင္ကို တိုင္းဴပည္က
ယေနႛ အလိုရႀိေနသည္။ ယေနႚအဖိုႚ၌ ကဵဆင္းေနေသာ ေခၝင္းေဆာင္မႁေနရာတၾင္ 'လဟာဴပင္႒ကီး' ကဵန္ရစ္ေန
သည္။
သိုႛေသာ္ ကံေကာင္းေထာက္မ၍ ထိုလဟာဴပင္၌ အုပ္ခဵႂပ္ေရးႎႀင့္ ကာကၾယ္ေရး ေခၝင္းေဆာင္မႁတုိႛ ေနရာ
ယူထားသည္။ စင္စစ္ ၎ေခၝင္းေဆာင္မႁသည္ ႎိုင္ငံကို ထိန္းေပးရေသာ ေခၝင္းေဆာင္မႁဴဖစ္သည္။ တနည္းအား
ဴဖင့္ ႎိုင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္မႁ တရပ္အတၾက္ ပဏာမ ေခၝင္းေဆာင္မႁ ဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာ့သားသမီး ရတနာတိုႚသည္
စိတ္အားထက္သန္စၾာဴဖင့္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းဴပည္အေပၞ၌ တကယ့္ေစတနာ ထားရႀိေသာအားဴဖင့္လည္းေကာင္း၊
ပဏာမေခၝင္းေဆာင္မႁ၌ ေနရာယူလ႖က္ရႀိဳကသည္။
အို - အခဵင္းတိုႛ … …။ က႗ႎု္ပ္တို၏
ႛ ေနာင္ေတာ့ ေနာင္ေတာ္မဵား ကဵဆင္းခဲ့ေသာ လမ္းေဳကာင္း႒ကီးကို
ဴမင္ဳကကုန္ေလာ။
စိတ္တက္Oကၾမႁ တခုတည္းႎႀင့္ အရင္းတည္ေသာ ေခၝင္းေဆာင္မႁသည္ ကဵဆုံးခဲ့႓ပီ။
မိမိလုပ္ငန္းကို မိမိတတ္က႗မ္း နားလည္မႁရႀိေသာ ေခၝင္းေဆာင္မႁသည္သာလ႖င္ ေအာင္ဴမင္လိမ့္မည္။
ေနာင္လာေနာက္သားတိုသ
ႛ ည္ ေနာင္ေတာ့္ေနာင္ေတာ္တိုႛ ကဵဆင္းရာ ေခဵာက္ထဲသိုႛ မကဵဳကေစႎႀင့္။
ႎိုင္ငံေရးသမားေခၝင္းေဆာင္၌ ႎိုင္ငံေရးအရည္အခဵင္းရႀိေစ။ အုပ္ခဵႂပ္ေရးသမားေခၝင္းေဆာင္၌ အုပ္ခဵႂပ္
ေရးအရည္အခဵင္းရႀိေစ။ စီးပၾားေရးေခၝင္းေဆာင္၌ စီးပၾားေရးအရည္အခဵင္းရႀိေစ။ လူမႁေရးေခၝင္းေဆာင္၌ လူမေ
ႁ ရး
အရည္အခဵင္းရႀိေစ။
သိုႛမႀသာလ႖င္ ဴမန္မာ့သားေကာင္းသမီးေကာင္း ရတနာတိုသ
ႛ ည္ ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရးကို အသက္ဆက္
ႎိုင္ဳကမည္ဴဖစ္၏။

၁၉၅၉ မႀာ ဆရာေမာင္ထင္ ေရးသားခဲ့တဲ့ ဴပည္သူႛ ကိုယ္ကဵင့္တရားအဴမင္ "ေခၝင္းေဆာင္ အလုိရႀိသည္"
ေဆာင္းပၝးကို ဴပန္လည္ေဖာ္ဴပတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။







   
 
     
     

 
     
 
 
 
    
     
      


    




 


 
       
  
     
    
 
 
   
 
  
 
      

  
     
   
    
    
   
        
     
     
  
  
                         
   

    
     

    
 
    
  
     
  
   
    






   
     
      
 
   
       
     

   
 
 
    
   

  


    
 
  
 


     

    
     
      
   
      
 
   
   
   


 


          
   
     
    
     
   
   
       
 
    
     
     
     
  

 
   
       
     

 
   
   
             
                  
    
  

   
 
     
  

    
     






                           
      
 
     
      



    
     
   
 
 

   
 
    
    

      
     
 
 
    
    
   
     
  
    
     
 
    
    


 



    

  
    
    
     
 
      
     
      
  
      
 
    
    
    
    
                 
     
   
   
      
     
     
      
   
     
       
 
 
    
   

 
    







      
     
        
    
  

    
     
     
     
   
    

   
   
 
 
      
    
   
     
     
    
    
 
    
     
 
 
    


 
     
   
  


 



 
    

    
  
    
           
             
    



Sign up to vote on this title
UsefulNot useful