STANDARD PRESTASI DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1

MATLAMAT KURIKULUM Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual adalah melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual da n berupaya meningk atkan rasa kesyukuran terhadap T uhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, m asyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Ke bangsaan. OBJEKTIF KURIKULUM Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Dunia Seni Visual membolehkan murid: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Menghargai alam ciptaan Tuhan . Melibatkan diri dalam kegatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan menyeronokka n. Menajamkan daya imiginasi melalui pancaindera . Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya . Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual . Membiasakan diri membuat rekaan seni de ngan teratur, cermat dan selamat . Memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri dan bertanggungjawab . Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasil an seni visual. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah.

PERNYATAAN STANDARD DUNIA SENI VISUAL KSSR BAND 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali PERNYATAAN STANDARD (Tahap pertumbuhan pembelajaran murid ) Mengenal dan mengetahui bahas a seni visual, media dan nilai baik . Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media dan nilai -nilai baik. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman d an kemahiran bahasa seni visual serta mempamerkan nilai-nilai baik dalam menghasilkan karya . Menghasilkan karya mengg unakan media, teknik dan proses yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual di samping menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Menghasilkan karya yang menarik menggunakan pelbagai media, teknik dan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa visu al dan mengamalkan nilai baik dalam semua aspek kehidupan. Menghasilkan karya yang kreatif dan unik berpandukan bahasa seni visual dan proses yang betul dengan menggunakan pelbagai, media dan teknik seca ra kreatif dan mempunyai elemen nilai tambah serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendi ri, tokoh seni dan warisan seni negara di samping memiliki nilai baik dalam semua aspek kehidupan.

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D1 Tahu bahasa seni visual B1D1E1 Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan berdasarkan bidang kegiatan mengambar iaitu lukisan, catan, capan dan kolaj. B1D1E2 Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan berdasarkan bidang membuat corak dan rekaan terancang dan tidak terancang. B1D1E3 Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan berdasarkan bidang membentuk dan membuat binaan model dan origami. Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D2 Mengenal media B1D2E1 Menamakan alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang menggambar. B1D2E2 Menamakan alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang membuat corak dan rekaan. B1D2E3 Menamakan alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang membentuk dan membina. Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat

BAND

1

Updated 27 Februari 2011

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D1E4 Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan berdasarkan bidang mengenal kraf tradisional iaitu wau dan anyaman. B1D1E5 Menyebut contohcontoh bahasa seni visual dari persekitaran. B1D3 Mengetahui nilai baik Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B1D2E4 Menamakan alat dan bahan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam bidang mengenal kraf tradisional. B1D3E1 Mendengar dan menerima arahan dari guru. Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat

BAND

1

Updated 27 Februari 2011

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B2D1 Memahami bahasa seni visual. B2D1E1 Membezakan unsur seni untuk melakukan aktiviti menggambar. B2D1E2 Membezakan unsur seni untuk melakukan aktiviti membuat corak dan rekaan. B2D1E3 Membezakan unsur seni untuk melakukan aktiviti membuat binaan. B2D1E4 Membezakan unsur seni untuk melakukan aktiviti mengenal kraf tradisional. B2D1E5 Membezakan prinsip rekaan untuk melakukan aktiviti. menggambar. Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B2D2 Memahami media yang sesuai untuk berkarya. B2D2E1 Menamakan media yang sesuai untuk melakukan aktiviti menggambar. B2D2E2 Menamakan media yang sesuai untuk melakukan aktiviti membuat corak dan rekaan. B2D2E3 Menamakan media yang sesuai untuk melakukan aktiviti membentuk dan membuat binaan. B2D2E4 Menamakan media yang sesuai untuk melakukan aktiviti mengenal kraf tradisional. Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat

BAND

2

Updated 27 Februari 2011

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B2D1E6 Membezakan prinsip rekaan untuk melakukan aktiviti membuat corak dan rekaan. B2D1E7 Membezakan prinsip rekaan untuk melakukan aktiviti membentuk dan membuat binaan. B2D1E8 Membezakan prinsip rekaan untuk melakukan aktiviti mengenal kraf tradisional. Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B2D2E5 Menyatakan fungsi asas media B2D2E6 Membuat padanan gambar antara media dan fungsinya B2D3 Memahami nilai baik B2D3E1 Mempamerkan disiplin kendiri Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat

BAND

2

Updated 27 Februari 2011

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D1 Berkarya menggunakan bahasa seni visual B3D1E1 Menggunakan unsur seni dalam penghasilkan karya berdasarkan aktiviti mengambar. B3D1E2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilkan karya berdasarkan aktiviti membuat corak rekaan. B3D1E3 Menggunakan unsur seni dalam penghasilkan karya berdasarkan aktiviti membentuk dan membuat binaan. Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya B3D2E1 Meneroka penggunaan bahan B3D2E2 Mengetahui cara menggunakan alat dengan betul. B3D2E3 Meneroka penggunaan teknik dan proses. B3D3 Memperlihat kan nilai baik pada diri dan rakan B3D3E1 Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri dan berkerjasama. Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D4 Mengetahui dan memilih bahan yang sesuai dalam penghasilan karya B3D4E1 Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai berdasarkan aktiviti mengambar B3D4E2 Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai berdasarkan aktiviti membuat corak rekaan. B3D4E3 Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai berdasarkan aktiviti membentuk dan membuat binaan Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat

BAND

3

Updated 27 Februari 2011

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D1E4 Menggunakan unsur seni dalam penghasilkan karya berdasarkan aktiviti mengenal kraf tradisional B3D1E5 Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya aktiviti mengambar. B3D1E6 Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya aktiviti membuat corak rekaan. Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D4E4 Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai berdasarkan aktiviti mengenal kraf tradisional. Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat

BAND

3

Updated 27 Februari 2011

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B3D1E7 Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan. B3D1E8 Menggunakan prinsip rekaan dalam penghasilan karya dalam aktiviti mengenal kraf tradisional. Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat

BAND

3

Updated 27 Februari 2011

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B4D1 Menggunakan bahasa seni visual yang betul dalam penghasilan karya B4D1E1 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dalam aktiviti mengambar. B4D1E2 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dalam aktitiviti membuat corak dan rekaan. B4D1E3 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dalam aktitiviti membentuk dan membuat binaan Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B4D2 Memilih dan memanipulasikan media, teknik dan proses yang betul. B4D2E1 Menggunakan media yang betul dalam berkarya B4D2E2 Menggunakan proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B4D3 Menggunakan dan memanipulasikan bahan yang sesuai dengan aktiviti. B4D3E1 Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk aktiviti mengambar. B4D3E2 Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk aktiviti membuat corak dan rekaan B4D3E3 Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk aktiviti membentuk dan membuat binaan B4D3E4 Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk aktiviti mengenal kraf tradisional. Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat

BAND

4

Updated 27 Februari 2011

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B4D1E4 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dalam aktitiviti mengenal kraf tradisional Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B4D4 Menghayati nilai baik B4D4E1 Mengamal nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab ,berdisiplin dan yakin diri. Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat

BAND

4

Updated 27 Februari 2011

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B5D1 Murid dapat menggunakan bahasa seni visual dengan betul dan tepat dalam berkarya. B5D1E1 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dan tepat dalam aktitiviti mengambar B5D1E2 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dan tepat dalam aktitiviti membuat corak dan rekaan. B5D1E3 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dan tepat dalam aktitiviti membentuk dan membuat binaan Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B5D2 Mempelbagaikan penggunaan media, teknik dan proses dengan betul dan tepat. B5D2E1 Menggunakan media yang betul dan tepat dalam aktiviti bidang mengambar, B5D2E2 Menggunakan media yang betul dan tepat dalam aktiviti bidang membuat corak dan rekaan. B5D2E3 Menggunakan media yang betul dan tepat dalam aktiviti bidang membentuk dan membuat binaan. B5D2E4 Menggunakan media yang betul dan tepat dalam aktiviti bidang mengenal kraf tradisional. Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B5D3 Mengguna, memanipulasi dan Mempelbagaikan bahan yang bersesuaian secara kreatif B5D4 Mengaplikasi alam ciptaan tuhan sebagai sumber ilham. B5D3E1 Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B5D6 Membuat apresiasi terhadap karya sendiri. B5D6E1 Mempamerkan karya yang di hasilkan B5D6E2 Menceritakan karya sendiri secara lisan

BAND

5

B5D4E1 Menghasilkan olahan dengan menarik berdasarkan alam ciptaan tuhan B5D5E1 Mengamal nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab ,berdisiplin dan yakin diri.

B5D5 Menghayati nilai baik

Updated 27 Februari 2011

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B5D1E4 Menghasilkan karya yang mempamerkan bahasa seni visual yang betul dan tepat dalam aktitiviti mengenal kraf tradisional Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B5D2E5 Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam penghasilan karya di bidang mengambar. B5D2E6 Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam penghasilan karya di bidang membuat corak dan rekaan B5D2E7 Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam penghasilan karya di bidang membentuk dan membuat binaan Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat

BAND

5

Updated 27 Februari 2011

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B5D2E8 Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam penghasilan karya di bidang mengenal kraf tradisional. Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat

BAND

5

Updated 27 Februari 2011

STANDARD PRESTASI : DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1
Persepsi Estetik DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B6D1 Murid dapat berfikir secara kritis dan kreatif untuk menghasilkan karya berpandukan bahasa seni visual. B6D1E1 Menghasilkan karya secara kreatif dan unik B6D1E2 Menghasilkan karya yang mempunyai hubungkait dengan disiplin ilmu yang lain Aplikasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B6D2 Menggunakan pelbagai media dan teknik secara kreatif dengan proses yang betul dan tepat. B6D2E1 Menggunakan media yang betul, tepat dan kreatif dalam berkarya . B6D2E2 Menggunakan proses dan teknik yang betul dan tepat dalam penghasilan karya. B6D2E3 Menjadi pembimbing kepada rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti. Ekpresi Kreatif DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B6D3 Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. B6D4 Menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) B6D3E1 Menghasilkan karya dengan mengggunakan pelbagai jenis sumber, kajian dan teknologi Apresiasi Seni DESKRIPTOR EVIDENS APA murid tahu, BAGAIMANA faham dan boleh murid buat menunjukkan apa yang dia tahu, faham dan boleh buat B6D6 Membuat apreasiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. B6D7 Membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain B6D6E1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

BAND

6

B6D7E1 Menceritakan karya sendiri secara lisan B6D7E2 Membuat perbincangan bersama guru dan rakan berdasarkan hasil kerja atau karya pilihan. B6D8E1 Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap tuhan.

B6D4E1 Menghasilkan karya yang menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) B6D5E1 Membuat pertimbangan yang sewajarya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi

B6D5 Membudayakan nilai baik dalam setiap aktiviti yang dilakukan.

B6D8 Mensyukuri keindahan alam ciptaan tuhan

Updated 27 Februari 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful