RAPORT DE AUDIT FINANCIAR PE ANUL 2009 LA S.C. MART S.A.

2009 SC AUDITOR SRL Capital social: 6.590 lei ORC : J16/47/1997 CUI: 92567505

S.C. MART S.A. Adunarii Generale a Actionarilor

RAPORT DE AUDIT Am auditat situatiile financiare ale SC MART S.A. formate din: bilant, contul de profit si pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2009, intocmite in conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, modificat si completat prin OMF 2001/2006 si OMEF 2374/2008, Legea contabilitatii nr.82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991R, conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern adecvat pentru intocmirea si prezentarea fidela a unor situatii financiare care sa nu contina anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea si aplicarea de politici contabile adecvate; si realizarea de estimari contabile rezonabile pentru circumstantele existente. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Am efectuat auditul in conformitate cu

inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte anomalii semnificative datorate erorilor sau fraudei.2009. auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii. rezultatelor si fluxurilor de numerar pentru exercitiul incheiat la data de 31. sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin anomalii semnificative. . In respectiva evaluare a riscurilor.Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice. si a gradului de conformitate a acestuia cu situatiile financiare la data de 31.2009. in conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene. precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate in circumstantele date. evaluarea principiilor contabile folosite si a gradului de rezonabilitate a estimarilor facute de conducerea societatii.12. Un audit implica aplicarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare.82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare. Legea contabilitatii nr. MART S. modificat si completat prin OMF 2001/2006 si OMEF 2374/2008.2009. Procedurile de audit selectate depind de rationamentul profesional al auditorului.A. Un audit include de asemenea.12. am examinat informatiile furnizate in cadrul Raportului Administratorilor S. dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societatii.C. In opinia noastra situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare.12. In conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene. Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru opinia noastra. Noi consideram ca Raportul Administratorilor este conform cu situatiile financiare la data de 31.

493 8. utilaje si mobilier Avansuri si imobilizări corporale in curs de executie TOTAL (rd.753 1.146 262. licenţe.643. 3. SC AUDITOR SRL Autorizatie CAFR nr. drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale Fond comercial Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie TOTAL (rd.348.612 0 31.04.642 1. 2.467.523 292.032 12.12. 07 la 10) III.748 6. 01 la 05) II.224 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2.829 5. rd.934 0 0 9.2009 ( lei) Denumirea indicatorului A A.774 0 0 7.326.100/2001 ANEXA I BILANT încheiat la 31.110 14.452 135.336.774 5.6+11+18) B.12 la 17) ACTIVE IMOBILIZATE . brevete.193.386 7. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sold la 01.918 41. IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri si construcţii Instalaţii tehnice si maşini Alte instalaţii.2010 Auditor. ACTIVE CIRCULANTE 1.849. 1. .336.105.2009 1 0 0 9.01.026.646 0 0 0 0 5.Data raportului: 01.TOTAL (rd. 5.934 5.STOCURI Materii prime si materiale consumabile Producţia in curs de execuţie Nr.2009 2 0 0 7.290.491 0 0 0 0 1.032 0 5. mărci comerciale.12. 4. IMOBILIZARI FINANCIARE Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Împrumuturi acordate entităţilor afiliate Interese de participare Împrumuturi acordate entităţilor cu interese de participare Investiţii deţinute ca imobilizări Alte împrumuturi TOTAL (rd. ACTIVE IMOBILIZATE I.093 400 1. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de constituire Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni.026. 6.

2.3.031. Capitalul subscris şi nevărsat 29 0 0 TOTAL (rd. Produse finite si mărfuri 22 733.626 0 0 0 980. Sume datorate entităţilor cu interese de participare 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 5. 37 la 44) ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. Alte datorii.24+30+33+34) C.623 11. Alte creanţe 28 7. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. III.565 37 38 39 40 41 42 43 0 0 52. 19+46-61) G.042.794 454.245 4. CASA SI CONTURI LA BANCI ACTIVE CIRCULANTE .339 8.887 21. Sume de încasat de la entităţi afiliate 26 0 0 3. Sume datorate instituţiilor de credit 3. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23 0 0 TOTAL (rd. inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale TOTAL (rd.811 0 0 56.227 338.390 1.402 280. 7.217. 31 + 32) IV.114 2. 1. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA UN AN Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni Sume datorate instituţiilor de credit Avansuri încasate in contul comenzilor Datorii comerciale .013 8. Efecte de comerţ de plătit 6.921 1.825 58.114 10.893 16. Avansuri încasate in contul comenzilor 4.979.281 846. 4. 3.415.469 II. Sume datorate entităţilor afiliate 7. 2. Creanţe comerciale 25 197.622 9.925. 35+36-45-62) F.furnizori Efecte de comerţ de plătit Sume datorate entităţilor afiliate Sume datorate entităţilor cu interese de participare 31 32 33 34 35 36 0 0 0 9.furnizori 5. Sume de încasat de la entităţi cu interese de participare 27 0 0 4.328 0 0 0 908.306.663.468 7. 25 la 29) 30 205.119. 20 la 23) 24 775. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 2.197 8. Datorii comerciale .022. CHELTUIELI IN AVANS (471) D.807 5.181 626. 6.669 711.001 0 0 0 10.TOTAL (rd. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN 1.346 1. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Alte investiţii pe termen scurt TOTAL (rd.

REZERVE Rezerve legale Rezerve statutare sau contractuale Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve TOTAL (rd.541 0 0 0 0 0 5.TOTAL (rd. 57 la 59) 1.890 0 1. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C SOLD D Repartizarea profitului (ct.449.890 0 1.280 0 636. Numele.064. Provizioane pentru impozite 3.426.472.049 591. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C SOLD D VI.578 0 0 10. PRIME DE CAPITAL III. inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale TOTAL (rd.498.498.890 0 0 2.494 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ÎNTOCMIT.051 0 0 15.339 1.890 0 0 2. 70 la 73) Acţiuni proprii Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii V. ADMINISTRATOR.868.000 670.531 0 15.280 808.957. 83+84) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 0 0 0 0 808. 67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82) Patrimoniul public CAPITALURI . prenumele LOAMNES IOAN Semnatura _________________________________ Calitatea DIRECTOR ECONOMIC Nr. VENITURI IN AVANS Subvenţii pentru investiţii Venituri înregistrate în avans TOTAL (rd.262 636.426. PROVIZIOANE 1. prenumele 2. CAPITAL SI REZERVE I. 64 la 66) II. Alte provizioane TOTAL (rd.578 0 0 5. 61+62) J.000 0 636. REZERVE DIN REEVALUARE IV. 2.449. Provizioane pentru pensii si obligaţii similare 2.963 6.957.8. de înregistrare în organismul profesional: .TOTAL (rd.494 636.756 0 0 20.644 0 0 0 0 0 4.957.339 0 20.129) CAPITALURI PROPRII .531 NISTOR CAMELIA 2.066 11. 3.049 591.957. CAPITAL 1) capital subscris vărsat 2)capital subscris nevărsat 3)patrimoniul regiei TOTAL (rd. Numele.262 0 0 0 0 670.196.050.605. 4. 48 la 55) H. Alte datorii.

707) Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasing-ul (ct.887 14. 754+7814) 8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.530.729 3.243.011 641.569 1.056 677.459 137. 7411) 2 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie (ct. 16+17).146.12.003. crt.1) Cheltuieli (ct.983 10. 766) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 25 la 28) .009 3.Semnatura _________________________________ Stampila unitatii ANEXA II CONT DE PROFIT SI PIERDERE încheiat la 31.206.116.899 647.268.920.511. 721+722) 4 Alte venituri din exploatare (ct. 607) 6 Cheltuieli cu personalul (rd.532 3.741 219.534 62.117 2.755 485.066 2.2) Venituri (ct.385 2.243 14. 19-20) a. 605-7413) c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.12.665 85.1) Cheltuieli (ct.962.856 485. 01+06-07+08+09) 5 a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 6811+6813) a.207. 7813) b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. crt.360. Denumirea indicatorului Nr.426 2.856 0 596 596 0 1. 22-23) b. 601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.704.2008 31. din care: a) Salarii si indemnizatii (ct. 711) SOLD C SOLD D 3 Producţia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizate (ct.355 0 0 0 0 23.179 13.693 10.654 2.2009 Nr.2) Venituri (ct. 7417+758) VENITURI DIN EXPLOATARE .497.964 0 0 0 0 16.008 1.TOTAL (rd.011 0 0 0 0 1.242.286 A 1 CIFRA DE AFACERI NETĂ (rd.651.2009 1 2 13. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (lei) Realizari in perioada de raportare 31. 645-7415) 7 a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.753. 641+642-7414) b) Cheltuieli cu asigurările si protecţia sociala (ct.329 641. 701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.675 143.12. 654+6814) b.395 243.271. 2 la 5) Producţia vânduta (ct.

979 817.201 364.528 0 . 10+42-32-49) . 32+49-10-42) Venituri extraordinare (ct. 42-49) . 766) . 666) Ajustări privind provizioanele (rd.TOTAL (rd.013. taxe si vărsăminte asimilate (ct. 49-42) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA .222 8.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.2 Cheltuieli cu alte impozite.799.000 808.PIERDERE (rd.TOTAL (rd.065 355. 30-31) Cheltuieli (ct. 11 la 15+18+21+24+29) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE .600 0 1.din care cheltuieli în relaţia cu entităţile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct. 771) Cheltuieli extraordinare (ct.714 5. 611+612+613+614+621+622+623+624 + 25 625+626+627+628-7416) 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri.068.150 4.027 0 38. 43+46+48) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): .585 0 0 0 512.068 205.PIERDERE (rd.760 10.405 0 0 0 1.138. 763) . 658) 27 Cheltuieli privind dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasing-ul (ct. 663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE . 35+37+39+41) Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd. 686) Venituri (ct.280 670.PROFIT (rd.378 0 6.din care venituri obţinute de la entităţi afiliate Venituri din dobânzi (ct.695 0 693. 44-45) Cheltuieli (ct.849.444 0 0 0 724.PROFIT (rd. 10-32) .383 22.8.690 485.404. 7611+7613) . 671) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 751. 635) 26 8.158 0 452.245 0 6.786) Cheltuieli privind dobânzile (666-7418) .378 0 0 0 0 0 0 0 552. donaţii si activele cedate (ct.280 9.573 474.166 0 0 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .PIERDERE (rd. 32-10) Venituri din interese de participare (ct. 762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE .424.921 0 5. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE .877 22.516.193 552.TOTAL (rd.956 949.din care venituri obţinute de la entităţi afiliate Alte venituri financiare (ct. 6812) Venituri (ct.511.738 1.383 0 0 0 452.din care venituri obţinute de la entităţi afiliate Venituri din alte investiţii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.PROFIT (rd.

106 5.272 9.PIERDERE (rd. 691) 19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.PROFIT (rd.PIERDERE (rd. 60-61-62-63) . Numele.PROFIT (rd.410 0 4.050. Numele. 32+49+55) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: . 61+62+63-60) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 0 0 14.986. prenumele LOAMNES IOAN Semnatura _________________________________ Stampila unitatii ÎNTOCMIT. de înregistrare în organismul profesional: Semnatura _________________________________ .473.799.404.051 0 0 0 15.785.714 6.405 0 1.756 0 ADMINISTRATOR. 58-59) . 55-54) VENITURI TOTALE (rd.ACTIVITATEA EXTRAORDINARA . prenumele NISTOR CAMELIA Calitatea DIRECTOR ECONOMIC Nr.119 8.PIERDERE (rd.068.018.166 0 930.868. 54-55) . 698) 20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR . 10+42+54) CHELTUIELI TOTALE (rd. 59-58) 18 IMPOZITUL PE PROFIT (ct.PROFIT (rd.354 0 5.

inchirieri de spatii comerciale şi servicii de alimentaţie publică prin Restaurantul Mart. Obiect de activitate: În conformitate cu documentele de înfiinţare.10. conducerea fiind asigurată de: • Adunarea generală a acţionarilor.A. cu vânzare predominantă de produse nealimentare”. care în conformitate cu legislaţia românească în vigoare si actul constitutiv al SC MART S. Cod CAEN: 5582 -”Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate.ANEXA III PREZENTAREA GENERALĂ Data constituirii: Societatea a fost infiintata prin Decizia nr. decide asupra activităţii societăţii si asigură politica economică si comercială. . Forma juridică: Societate pe acţiuni cu capital majoritar privat.147/26. societatea are ca obiect de activitate: comercializarea de marfuri cu amănuntul nealimentare prin raioanele proprii. Număr de înregistrare la ORC: J16/93/1993 Cod unic de înregistrare: 2265960 Durata societăţii: Nelimitată Societatea este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată privind societăţile comerciale. modificată prin Legea 441/2008 şi OUG 82/2009.1990 a Prefecturii in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 privind transformarea întreprinderilor socialiste de stat in societati comerciale si a preluat întregul patrimoniu al Intreprinderii Comerciale „Magazin Universal Mart”.

50 lei.00 Acţiunile societăţii sunt în formă dematerializată şi se tranzacţionează pe piaţa .645 2.Cordiu Alexandru . a .014 85. Acţiunile au fost tranzacţionate la preţuri diferite pe . simbol de piaţă MR. PERSOANE FIZICE TOTAL Număr acţiuni Deţinere (%) 1. 2.014 4. rezultând un capital social de 2.2009 era de 141 faţă de 143 în anul 2008.membru funcţionat pe parcursul anului 2009 în următoarea structură: • Conducerea executivă la 31.2009 era următoarea: Nr. LTD.Preşedinte .183.156 100.F. GORDU INV.47 4.Vicepresedinte . S.C. ACŢIONAR 1. Nistor Camelia .957.12.90 1. 3.53 31.2009 era reprezentată de: .012. ALTE PERSOANE JURIDICE 5.156 acţiuni cu o valoare nominală de 2. numărul mediu de salariaţi se prezintă astfel: 2008 2009 .M. Structura acţionariatului la 31.Loamnes Ioan . crt.Ciobotar Cosmin .67 76.ing. 937 Numărul de salariaţi la finele anului 2009 era de 142 persoane.direct productivi 58 57 . GOLT S.indirect productivi 59 59 .12.A.617 6.890 lei.12.864 0.personal tesa 26 25 Capitalul social: nu a înregistrat modificări în cursul anului 2009 şi se compune dintr-un număr de 1.Miron Vasile . Loamnes Ioan – Director General .• Consiliul de administraţie ales de către acţionari în Adunarea Generală.43 58. În structură.I.ec.A.membru .Director financiar contabil • Auditor intern: Floraru Ioana – auditor financiar Autorizatia nr. Numărul mediu de salariaţi la 31.183. A. 4.

2009. La ultima şedinţă de tranzacţionare din anul 2009. la costul istoric.20010. republicată. Bazele întocmirii situaţiilor financiare: Societatea are organizată contabilitatea în concordanţă cu principiile şi practicile contabile cerute de legislaţia în vigoare în România: OMFP nr.A. 31/1990.2009 oferă informaţii despre poziţia financiară a societăţii. politici şi metode contabile". . datoriile şi capitalurile proprii. Elementele prezentate în bilanţ legate în mod direct de evaluarea poziţiei financiare sunt: activele. respectiv natură şi exigibilitate.parcursul anului. respectiv în data de 18. cu propunerea de a fi prezentate spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 1752/2005. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor conforme cu directivele europene.12. INFORMAŢII CARE VIN ÎN COMPLETAREA "BILANŢULUI" A.0 lei/acţiune la ultima şedinţă de tranzacţionare din 12.0 lei/acţiune. modificată şi completată. Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe baza balanţei de verificare. 82/1991 şi Legea nr.0 lei/acţiune şi un maxim de 99. MART S. atingând un minim de 30.2008. 2001/2006 şi OMEF 2374/2008 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. încheiat la 31. OMFP nr. Societatea efectuează înregistrări contabile în moneda naţională LEI.0 lei/acţiune. Prezentele Situaţii financiare au fost întocmite pe baza contabilităţii de angajamente. comparativ cu 34.12.12.03.C. Legea contabilităţii nr. Situaţiile financiare au fost analizate si avizate de Consiliul de Administraţie al societăţii în şedinţa din ___. Bilanţul S. cu excepţiile prezentate în Nota 6 "Principii. acţiunile au fost tranzacţionate la un preţ de 60. grupate după natură şi lichiditate.

646 lei 5.12. mijloacele fixe şi imobilizările în curs de execuţie. adică sunt controlate de societate.774 lei 6.371 lei şi reflectă capacitatea societăţii de a-şi continua activitatea cu surse proprii de finanţare.Capitalul financiar (active circulante . nu sunt produse din resurse proprii şi. tratate conform IAS 16.active necorporale tratate corespunzator de IAS 38 au fost prezentate în bilanţ la valoarea contabilă (costul de achiziţie minus amortizarea cumulată . Metoda de amortizare utilizată este cea liniară pe o perioadă de 3 ani. se compun din licenţe sisteme de operare PC. sunt generatoare de beneficii economice viitoare.43% faţă de 31.032 lei Imobilizări necorporale .896. Activele corporale cuprind: terenurile.2008. prezentate în bilanţ astfel: Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare 7.17 % din activele imobilizate (conform Nota 1 şi formularul cod 40). Prezentarea elementelor patrimoniale Active imobilizate . Activele corporale de natura mijloacelor fixe. Activele imobilizate au fost structurate pe clase de imobilizări. superioare cu 46.Legea Codului Fiscal. Imobilizările necorporale îndeplinesc condiţiile cerute de IAS 38. conform Legii nr.datorii curente) este in suma de 8.452 lei.6 % din activul patrimonial. au fost prezentate în bilanţ astfel: . Imobilizări corporale .active corporale .deţin 56.336. 571/2003 .deţin 52.849.193. Valoarea prezentată în bilanţ a activelor imobilizate este 12.conform Nota 1). B .

945/1990.76% din activele imobilizate şi sunt reprezentate de acţiuni achiziţionate pe piaţa de capital la următorii emitenţi: Nr.GOLT BANCA TRANSILVANIA S. Emitent S.471. acţiuni 177.342 lei.08 213. - amortizarea mijloacelor fixe aflate în exploatare.- activele corporale au fost recunoscute la valoarea contabilă (valoare după scăderea nu există revendicări asupra dreptului de proprietate asupra clădirilor.268 15.000 2. Imobilizări financiare .80 355. HG nr.00 2.2008 societatea a procedat la reevaluarea construcţiilor folosind evaluatori specializaţi independenţi.354. respectiv Legea nr. Amortizarea înregistrată pe costuri în cursul anului 2009 a fost de 636. PETROM ROMPETROL RAFINARE BANCA COMERCIALĂ CARPATICA BRD . 7. crt.426 lei.693 400. există poziţia de "Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie". 4. Acestea sunt prezentate în bilanţ la costul de achiziţie şi nu se amortizează.I. din care.detin 43.F.560 Valoare achiziţie 477. Punerile în funcţiune înregistrate de societate pe parcursul anului 2009 au fost în sumă de 193. 2.126.26 84. amortizării cumulate şi a pierderii cumulate din depreciere). 6.90 31.592.863.483 lei.710 lei. - HG nr.782. se calculează folosind metoda liniară în raport de durata utilă de viaţă. 500/1994 iar la 31. mijloacele fixe sunt prezentate la valoare reevaluată conform HG nr.15/1994 şi HG 2139/2004.N.459 lei.000 58. prin casare suma de 2. 5.000 650. Ieşirile de mijloace fixe înregistrate pe parcursul anului 2009 au fost de 62.000 700.748 lei. Duratele de viaţă utilă ale mijloacelor fixe au fost stabilite în funcţie de durata normală de viaţă stabilită conform legislaţiei în vigoare.711.923.602. din care realizate în regie proprie pentru suma de 16.78 1.F. 3.Groupe Société Générale Simbol piaţă SIF 1 SIF 5 TLV SNP RRC BCC BRD Nr. .12. reprezentând "Imobilizări corporale în curs". 26/1992. În cadrul grupei.964.I. CORU S. ce însumează cifra de 14.79 1.P.

217.deţin 3.Nr. La finele anului 2009.623 lei 135.224 lei 711.895 lei şi a vândut acţiuni în sumă de 452. crt. stocurile sunt prezentate la valoare netă.la valoare de vânzare cu amănuntul.383 lei. În bilanţ imobilizările financiare sunt înregistrate la valoarea de achiziţie. 846.deţin 7. Activele circulante includ: Stocuri Creanţe Casa şi conturi la bănci . Valoarea prezentată în bilanţ a activelor circulante este de 11.921 lei 10.02 % din active circulante. Evidenţa acţiunilor este ţinută la preţ mediu de achiziţie. Active circulante .mărfuri Stocurile sunt evaluate astfel: stocurile de materii prime şi materiale .materii prime şi materiale . acţiuni Valoare achiziţie 5. Emitent TOTAL Simbol piaţă Nr. în sumă de 22.013 lei.469 lei 338. societatea a înregistrat ajustări pentru deprecierea elementelor imobilizărilor financiare în raport de preţul de cotare al acţiunilor din ultima zi de tranzacţionare a anului. stocurile au fost evaluate folosind metoda costului mediu ponderat şi coeficientul de repartizare. mai puţin ajustările pentru depreciere. .la nivelul costului istoric.031.245 lei Stocuri .90 % din activul patrimonial.deţin 47.358.573 lei. respectiv scăzând valoarea ajustarilor pentru depreciere.784.61 Pe parcursul anului. Creanţe .415. La ieşire. stocurile de mărfuri .54 % din activele circulante şi se compun din: În bilanţ. societatea a achiziţionat acţiuni în sumă de 4.

210 lei iar în cadrul lor. creanţele sunt înregistrate la valoarea nominală iar în bilanţ sunt prezentate la valoarea netă. din care dividende de plată aferente perioadei 2003 – 2007 în sumă de 44.626 lei.tratate conform IAS 7. sunt înregistrate ajustări pentru depreciere pentru poziţia creanţe debitori în sumă de 14. Datoriile totale ale societăţii la 31.114 lei.181 lei. b) datoriile cu personalul şi bugete sunt în sumă de 933.447 lei. şi sunt datorii curente. În sumă absolută.În cadrul creanţelor. iar în cadrul acestora. casă şi alte valori) existente în sold la 31.44 % din activele circulante şi au fost corect înregistrate în contabilitate. Conform prevederilor legale. ponderea o deţin creanţele comerciale în sumă de 280. datoriile se prezintă astfel: a) datorii comerciale în sumă de 626. reprezintă obligaţii către furnizori pentru livrări de marfă şi utilităţi. clienţii înregistrează suma de 285.594 lei. societatea nu inregistreaza plati restante.096 lei pentru care sunt înregistrate ajustări pentru depreciere. c) alte datorii aferente in suma de 103. se găsesc înregistraţi clienţi incerţi.(mijoacele băneşti din bancă.197 lei şi reprezintă 7.1 % din pasivul patrimonial.12. Casa şi conturi la bănci . Faţă de bugetul local si bugetul general consolidat de stat. . ponderea o deţine elementul clienţi.042 lei şi clienţi creditori în sumă de 56.663. în sumă de 5.124 lei şi sunt datorii curente plătite in luna ianuarie 2009.12.2009 (conform Nota 5) însumează cifra de 1. Soldul mijloacelor băneşti înregistrat în contabilitate corespunde cu extrasele de cont de la bancă (conform Situaţiei fluxurilor de trezorerie). În structură.2009 reprezintă 89. De asemenea.

Creşterea capitalului propriu a fost determinată de hotărârea AGOA din 23. reprezentand rezerve pentru actiuni primite cu titlu gratuit. În capitalul social sunt cuprinse. Capitalul propriu are următoarea structură: • Capital social subscris vărsat 2. MART S.2007 este 23. Capitalul social nu a înregistrat modificări pe parcursul anului 2009.808 lei. Valoarea patrimoniului S.C.868. faţă de începutul anului 2009. capitalul propriu a crescut cu 4.449.156 acţiuni cu o valoare nominală de 2.2009. respectiv o creştere a rezervelor cu suma de 5.419.890 lei împărţit în 1. HG 26/1992 şi HG 500/1994.196.890 lei Rezerve din reevaluare Rezerve 4.957.2009.32 % din pasivul patrimonial.756 lei 11.339 lei şi reprezintă 87.Datorii) este de 21.295 lei.A. capitalul social este de 2. prezentată în bilanţ la 31.051 lei. în afara aporturilor acţionarilor.Capitalul propriu al societăţii (conform Anexa "Situaţia modificărilor capitalului propriu") se cuantifică la 20. iar patrimoniul net (Active .755.644 lei • 1.12.2009.950. de repartizare a profitului net aferent anului 2010 la surse proprii de finanţare.12.426. diferenţele de valoare rezultate din aplicarea reevaluărilor conform: HG 945/1990. precum şi o diminuare în sumă de 181.957. datorată profitului net al anului 2009 care este inferior anului 2008.049 lei • • Rezultatul exerciţiului – profit La 31.833 lei. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli .050. La 31. o crestere a altor rezerve cu suma de 82.04.030 lei..12.183.052 lei.5 lei / acţiune.

nr.000 lei.12.000 lei – provizioane constituite pentru o obligaţie fiscală. aprobate prin O.2009 – are sold de 8.756 lei. Contul 472 – Venituri înregistrate în avans – la 31.F.G.2009 – are sold de 636.P.M. înregistrând următoarele: . pe parcursul acordării acestora. Societatea a incheiat exerciţiul financiar 2009 cu profit net în sumă de 4. 1742/2005 modificat cu O.280 lei.280 lei – provizioane constituite drept prime pentru participarea salariaţilor la profit. MART S.M. 26 alin (3).494 lei şi reprezintă contravaloarea chiriei aferente lunii ianuarie 2010. respectând principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care au fost generate în respectiva perioadă de timp. 82/1991 art. Alte posturi din bilanţ Contul 471 – Cheltuieli efectuate în avans – la 31. nr.565 lei şi reprezintă valoarea abonamentelor şi asigurărilor auto pentru anul 2010.C. Informatii care vin în completarea "Contului de profit şi pierdere" Contul de profit şi pierdere oferă imaginea perfomanţei societăţii S. facturate în luna decembrie 2009. modificată şi completată prin O. 61/2001. 400. 2001/2006 şi OMEF 2374/2008 precum şi Legea contabilităţii nr. a întocmit contul de profit şi pierdere conform modelului agreat de Reglementările contabile armonizate cu Directivele Uniunii Europene.F. La finele anului s-a constituit provizion pentru prime privind participarea − salariaţilor la profit aferent anului 2009 în sumă de 670. C. urmare finalizării controlului fiscal pe linie de impozite şi taxe fiscale. Veniturile şi cheltuielile au fost stucturate în contul de profit şi pierdere după natura lor.La începutul anului 2009 soldul provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli era în sumă de 808.A. care a fost reluat la venituri pe parcursul anului 2009 astfel: − 408.12.868.P. nr.

ca surse proprii de finanţare pentru investiţii şi modernizări.profit net 14.281 205.227 .405 5.272 14. 3.Venituri din exploatare Cheltuieli TOTALE din care: .868.877 lei.360.887 10. 11.741 8. crt.651. Elemente componente Cifra de afaceri Producţia vândută Venituri TOTALE din care: . 1.245 lei. 4.849.921 - .868.cheltuieli din exploatare .venituri din exploatare .106 9.050.profitul financiar .511.Cheltuieli cu personalul . 10.920.729 15.360. 7.424.242.166 4. 474.395 lei.714 8.TOTAL Rezultatul brut al exerciţiului (PROFIT) Rezultatul net al exerciţiului Active imobilizate Stocuri Creante Investiţii financiare pe termen scurt 2008 13.511. 2.693 10.206. 5.693 lei.404. Informaţii comparative În ultimii doi ani evoluţia principalilor indicatori se prezintă astfel: Nr. 8. 5.cifra de afaceri netă .799.profit brut .404.956 lei.119 13. 13.150 lei.452 846.714 2.986.Cheltuieli din exploatare din care: . 6. 9.166 lei. 930. 1.921 lei.lei 2009 14.918 775.193.385 5.326.150 3. 14. 4.785.068.profit din exploatare .venituri financiare .impozit pe profit .756 12.654 6.753.469 338.799.243.473.532 14. 949.051 8.cheltuieli financiare .395 9..206. 4. 12.756 lei Consiliul de Administraţie supune aprobării Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor repartizarea profitului aferent anului 2009. 9.207.410 lei.

16. 28.957.887 20.1 4.415. 38.647 626.415. 33. 17.073 143 10.183.001 1.197 8.Datorii comerciale .Alte datorii Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an din care: .339 2.777 52.890 1. 32.Datorii curente) Capital propriu. inclusiv colaboratorii . 23.Datorii totale) Număr mediu salariaţi 9.531 481.266 165. 34.979. 26.957.lei/ acţiune Valoare patrimoniu bilanţier (Activ = Pasiv) Valoare patrimoniu net (Activ .030 21.Grup şi asociaţi.328 149. 27.444 6. 37. total de acţiuni Valoarea contabilă /acţiune (lei) Rezultatul pe acţiune . 31.14.050 56. 35.197 107.498.3 4.363 6.794 3.156 13.183. 25. 30. sociale .568 454. 29.Clienţi-creditori .531 2.565 1.626 168.042. 22. 21.Datorii faţă de Fondul de şomaj .541 16.12 23. Disponibilităţi (casa şi conturi la bănci ) Cheltuieli în avans Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an: .Credite financiare pe termen mediu şi lung.Datorii faţă de bugetul asig. din care: .Capital social vărsat . 24.663.943. inclusiv dobânzile aferente Datorii -TOTALE Capital financiar (Active circulante .Nr.Credite financiare pe termen scurt inclusiv dobânzi .358.925. instituţii publice.468 7.833 141 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI CALCULAŢI PENTRU PERIOADA 2008-2009 Pentru evidenţierea trendului ascendent sau descendent pe care 1-au avut tranzacţiile societăţii în ultimii doi/ ani.27 18. 19. .638 47.895 1. creditori .035 471.755.893 15.419.890 1.Datorii faţă de bugetele fondurilor speciale (447) . 36.031.955 191.Salarii datorate.181 3.156 17.449.Datorii faţă de bugetul statului . 20. prezentăm evoluţia indicatorilor relevanţi. 15.468 85.114 9.663. 18.623 8.567 1.

17 0.12 Nivelul acestor indicatori reflectă în totalitate performanta si pozitia financiara a societatii.2009 5.Stocuri) / Datorii curente 7.5 zile 1. Indicatori privind rezultatul pe acţiune .61 = (Capital împrumutat / Capital propriu) x 100 = Profit înaintea plăţii dob. şi imp pe profit / Cheltuieli cu dobânda = Active curente / Datorii curente = (Active curente .Rata rentabilitatii resurselor consumate = Profit brut / Capital propriu = (Profit net / Cheltuieli totale 39.2008 1.65 0.24 31.care definesc criteriile de performanţă (rezultatele) obţinute de management prin conducerea.27 4.15 60 28.Indicatorul privind acoperirea dobânzilor 3.2 zile 1.74 6.Viteza de rotaţie a debitelor clienţi .3 ori 5.12.Rezultatul pe acţiune = Profitul net / Nr.75 3.Indicatorul lichidităţii curente . ponderat de acţiuni 4.Viteza de rotaţie a activelor totale 4.75 ori 7.08 6.Viteza de rotaţie a activelor imobilizate . 31. .Viteza de rotaţie a stocurilor .Indicatorul gradului de îndatorare .36 49 = Costul vânzărilor /Stocul mediu = (Sold mediu clienţi / Cifra de afaceri) x 365 = Cifra de afaceri / Active imobilizate = Cifra de afaceri / Total active 3. Indicatori de activitate . Indicatorul de risc .12. Indicatori de lichiditate . Indicatori de profitabilitate -Rata rentabilitatii economice .Indicatorul lichidităţii imediate 2. organizarea şi gestionarea societăţii.53 6.

39 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 10.958.D. Majorarea capitalului social s-a înregistrat la ORC conform CIM nr. este de 2.5 lei. reprezentând diferenţă neînregistrată din valoarea terenurilor pentru care societatea deţine certificatul de atestare a dreptului de proprietate. capitalul social al S. sunt asigurate resursele de finantare. Intocmirea situatiilor financiare.2010. divizat în 1. 53848 din 17.2009 s-a înregistrat majorarea capitalului social cu un număr de 128 acţiuni nominative cu o valoare unitară de 2. evidenta contabila Situatiile financiare aferente anului 2009 au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii. conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata şi modificată prin Legea 441/2006 si OUG 82/2008. în valoare totală de 320 lei. societatea nu intenţionează şi nu există actualmente motive care să determine reducerea activităţii sau încetarea acesteia.284 acţiuni nominative dematerializate. Evenimente ulterioare datei bilantului În conformitate cu Hotărârea nr. Legii contabilitatii nr. nu exista litigii comerciale sau de alta natura care sa afecteze continuitatea activitatii.01. OMF 1752/2005 şi a celorlalte reglementari in materie.183.A. diferenta fiind utilizata pentru administrare proprie. Continuitatea activităţii In anul 2010.5 lei. cu o valoare nominală de 2.C.12. Cele 128 acţiuni au majorat cota deţinută de AVAS. 82/1991. astfel incat. .210 lei. E. MART S. Suprafata destinata efectuarii actelor de comert este contractata in cea mai mare parte. capitalul de lucru si forta de munca necesare desfasurarii unei activitati eficiente in continuare.

C.L. Societatea utilizeaza in evidenta contabila programe informatice pentru care detine licenta de utilizare.A. Autorizaţia C.2010 .2009. Gestiunile de valori materiale sunt organizate functie de natura acestora pe categorii si locuri de depozitare.F.Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrarile pe baza documentelor justificative.04. Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice. se face periodic punerea de acord cu evidenta analitica. S. gestiuni Controlul intern se realizeaza in principal prin controlul de gestiune si controlul preventiv. AUDITOR S. nr.100/2001 01. Control intern. Există concordanţă între contabilitatea sintetică şi cea analitică. Societatea are organizat auditul intern conform OUG 75/1999 cu modificarile ulterioare.12. Situatiile financiare s-au intocmit prin transpunerea corecta a soldurilor din balanta sintetica intocmita la 31.R. Sunt conduse la zi registrul jurnal. registrul cartea mare si registrul inventar.R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times