Ο κλέφτης της παιδικής χαράς

Ένα παραμύθι της Ισαβέλλας Ζαμπετάκη

α
σμ
ι
ρ
γύ
ο
φ
ρι
τ
σ

Όηαλ ηα παηδηά θαηάιαβαλ όηη έλαο

θιέθηεο ηξύπσλε ζηελ παηδηθή ραξά ζηα
θξπθά, ζύκσζαλ πνιύ.

τραμπάλισμα

τσου
λήθ
ρισμ
α

μα

ύνη
κο

2

Ο θιέθηεο έθιεβε ην ηξακπάιηζκα από ηηο
ηξακπάιεο θαη νη ηξακπάιεο δελ
ηξακπαιίδνληαλ πηα.

Τραμπάλα ατραμπάλιστη
Ούτε οι δύο πιο δυνατοί μπαμπάδες του κόσμου μαζί
δεν μπορούν να την τραμπαλίσουν.
3

O θιέθηεο έθιεβε ην ηζνπιήζξηζκα από ηηο
ηζνπιήζξεο θαη νη ηζνπιήζξεο δελ
ηζνπιήζξηδαλ ηα παηδηά.
Ο θιέθηεο έθιεβε ην ζηξηθνγύξηζκα από ην
γύξσ-γύξσ-όινη θαη ην γύξσ-γύξσ-όινη δελ
ζηξηθνγύξηδε πηα.

Κούνιες ακούνητες
Επάνω τους κοιμούνται ανέμελα ακόμα και
ολοστρόγγυλα αβγά.
4

στριφογύρισμα

Ζ Ησάλλα ήηαλ πνιύ λεπξηαζκέλε θαη
πξνεηδνπνηνύζε όηη αλ έβιεπε ηνλ θιέθηε, ζα
ηνλ μεθνύθαηλε κε ηηο ηζηξίδεο ηεο πνπ ήηαλ
πην δπλαηέο θη από ζπλαγεξκό.

5

Ο Μάμηκνο ήηαλ πνιύ ζπκσκέλνο κε ηνλ
θιέθηε θαη θώλαδε όηη αλ ηνλ έπηαλε ζηα
ρέξηα ηνπ, ζα ηνλ έθαλε ζθόλε θαη ζα ηνλ
θηπάξηδε ζην θνπβαδάθη ηνπ.

6

Ο Βαζηιάθεο ήηαλ πνιύ ζηελνρσξεκέλνο θαη
θιαςνύξηδε όηη αλ ζπλαληνύζε ηνλ θιέθηε,
ζα ηνλ έπληγε κέζα ζε κηα ιίκλε από ηα
δάθξπά ηνπ.

7

Από το κεφάλι του Θαλή ξεφυτρώνουν
ομορφότερες ιδέες, απ’ ότι λουλούδια την άνοιξη.

Ο Θαιήο ήηαλ κόλν ιηγάθη ζθεπηηθόο.
Ήμεξε όηη θάζε πξόβιεκα έρεη κία ιύζε
θαη πξνζπαζνύζε λα ζθεθηεί ηε ιύζε
απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο.

8

Θη όζν ν Θαιήο έςαρλε ηε ιύζε, έλα άγλσζην
παηδί έςαρλε ηελ είζνδν ηεο παηδηθήο ραξάο.
Ή, ηνπιάρηζηνλ, έηζη έδεηρλε.
Τν άγλσζην παηδί πεξπαηνύζε γύξσ-γύξσ
από ηα θάγθεια θαη θάζε θνξά πνπ έθηαλε
ζηελ είζνδν, έβγαδε ηα ρέξηα ηνπ από ηηο
ηζέπεο θαη θνληνζηεθόηαλ γηα έλα ιεπηό.
Μεηά όκσο μαλαέθξπβε ηα ρέξηα ζηηο ηζέπεο
θαη ην θεθάιη θάησ από ην κεγάιν ηνπ
θαπέιν.
Θαη ζπλέρηδε ηνπο γύξνπο γύξσ από ηελ
παηδηθή ραξά.

9

Ο Θαιήο πιεζίαζε ζηελ είζνδν θαη άπισζε
ην ρέξη ηνπ ζην παηδί. Δθείλν ηνλ θνίηαμε
ζαζηηζκέλν θαη ρσξίο λα πξνιάβεη λα
ζθεθηεί, ηνπ έδσζε ην ρέξη.
Ο Θαιήο νδήγεζε ην παηδί ζηελ ηξακπάια
θαη θάζηζε ζηε κία ηεο άθξε. Τν παηδί
πεξπάηεζε δηζηαθηηθά κέρξη ηελ άιιε.
Με ην πνπ αθνύκπεζε ηα ρέξηα ηνπ ζηελ
ηξακπάια, ζπλέβε θάηη πνπ θαλείο (εθηόο
από ηνλ Θαιή) δελ ηνικνύζε λα θαληαζηεί:

Ζ ηξακπάια

Τα μάτια της Ιωάννας και του Μάξιμου πετάχτηκαν έξω
σαν ποπ κορν, ένα μικρό σποράκι καλαμποκιού που
τινάζεται και φουσκώνει μόλις το ζεστάνεις.
Αν σας αρέσει καλύτερα, πετάχτηκαν σαν αβγά τηγανητά,
που είναι ολοστρόγγυλα και γουρλωτά.

.
εθε
η
ζ
ί
α- ι

κπ
ηξα

Θαη κάιηζηα κε ηόζε δύλακε πνπ ν Θαιήο θαη
ην παηδί εθηνμεύηεθαλ ζηνλ αέξα ελώ ηα
κάηηα ηεο Ησάλλαο θαη ηνπ Μάμηκνπ
πεηάρηεθαλ έμσ ζαλ πνπ θνξλ.

10

Ο Βαζηιάθεο, πνπ είρε κείλεη ζηήιε άιαηνο
επάλσ ζηελ αθνύλεηε θνύληα, παξαθάιεζε
ην παηδί λα ηνλ θνπλήζεη.
Τν παηδί πιεζίαζε ακέζσο θαη έζπξσμε ηνλ
Βαζηιάθε απαιά.
Θαη ε θνύληα, όρη απιά θνπλήζεθε,
αιιά πέηαμε ηόζν ςειά πνπ
ν Βαζηιάθεο μεθαξδίζηεθε ζηα γέιηα.
Θαη ηα γέιηα ηνπ ήηαλ ηόζν δπλαηά
πνπ ηηλάρηεθαλ πάλσ ζηα δέληξα θαη
αλαζηάησζαλ ηα πνπιηά.

11

Δλ ησ κεηαμύ, ε Ησάλλα θαη ν Μάμηκνο πήξαλ ηηο
ζέζεηο ηνπο ζην γύξσ-γύξσ-όινη θαη θώλαδαλ ζηα
ππόινηπα παηδηά λα αλέβνπλ καδί ηνπο. Ο Βαζηιάθεο
θη ν Θαιήο πήδεμαλ ακέζσο επάλσ.
Όινη καδί ζηύισζαλ ηα κάηηα ηνπο ζην παηδί,
πεξηκέλνληαο λα θάλεη ην γύξσ-γύξσ-όινη λα
γπξίζεη θαη πάιη.
Τν παηδί όκσο, ρακήισζε ην βιέκκα ηνπ θαη ηα ρέξηα
ηνπ θξύθηεθαλ θαη πάιη ζηηο ηζέπεο ηνπ. Γελ
ππήξρε ζέζε γηα απηό ζην γύξσ-γύξσ- όινη.
Τόηε ν Θαιήο (πνπ κπόξεζε γηα έλα δεπηεξόιεπην λα
ληώζεη απηό πνπ έλησζε ην παηδί) θαηέβεθε θαη ηνπ
παξαρώξεζε ηε δηθή ηνπ ζέζε. Θη όπσο ην παηδί
αλέβαηλε ζην γύξσ-γύξσ-όινη, ν Θαιήο έβαδε ηα
δπλαηά ηνπ γηα λα ζπξώμεη. Τν γύξσ-γύξσ όινη
έζηεθε όκσο ζαλ αγύξηζην θεθάιη.

Γρήγορα όλοι, στο γύρω-γύρω όλοι!

«Πεξίκελε Θαιή. Θα ζπξώμσ εγώ, πνπ είκαη πνιύ
δπλαηόο» θώλαμε ν Μάμηκνο.
Αιιά ήηαλ αδύλαην λα γπξίζεη ην γύξσ-γύξσ-όινη.
«Άζε Μάμηκε. Θα πξνζπαζήζσ εγώ, πνπ μέξσ έλα
θόιπν πνπ θάλνπλ νη κεγάινη» είπε ε Ησάλλα.
Αιιά ην γύξσ-γύξσ-όινη δελ θαηαιάβαηλε από
θόιπα ησλ κεγάισλ.

12

Τόηε ην παηδί πήδεμε θάησ,
έβγαιε ηα ρέξηα (θη έλα μεραζκέλν
ρακόγειν) από ηηο ηζέπεο ηνπ, θαη έζπξσμε
απαιά ην γύξσ-γύξσ-όινη.
Θη εθείλν, έηζη απιά, άξρηζε λα γπξίδεη.
Σηελ αξρή ζηγά-ζηγά,
κεηά ζαλ ζβνύξα,
θαη κεηά ζαλ ηξειόο αλεκνζηξόβηινο.
Θη όζν ζηξνβηιηδόηαλ ην γύξσ-γύξσ-όινη,
ηόζν αλαθαηεύνληαλ ηα ρξώκαηα θαη ηα
γέιηα ησλ παηδηώλ.
Μέρξη πνπ όια έκνηαδαλ έλα.
Ο γειαζηόο αλεκνζηξόβηινο μεζήθσζε
νιόθιεξε ηελ παηδηθή ραξά κε ηε ραξά ηνπ,
ρσξίο λα αθήζεη νύηε έλα παηδί λα παίδεη
κνλαρό ζην πέξαζκά ηνπ.

13

ΥΓ. Τα παηδηά δελ έκαζαλ πνηέ πνηνο ήηαλ ν
θιέθηεο ηεο παηδηθήο ραξάο.
Έκαζαλ όκσο όηη ην όλνκα ηνπ θαηλνύξηνπ
ηνπο θίινπ ήηαλ Μάλνο.

14

Εζύ ηι πιζηεύεις;
Σνπ έρεη ηύρεη πνηέ λα κελ κπνξείο λα ραξείο
ην ηζνπιήζξηζκα, ην ηξακπάιηζκα θαη ην
ζηξηθνγύξηζκα ηεο παηδηθήο ραξάο;
Τη έθηαηγε;
Τη ζα είρε ζπκβεί αλ, αληί λα απιώζεη ν
Θαιήο ην ρέξη ηνπ ζην Μάλν, είρε πεηαρηεί ν
ζπκσκέλνο Μάμηκνο θαη ηνπ είρε θσλάμεη:
«Να θύγεηο! Ζ παηδηθή ραξά είλαη δηθή κνπ!»
Πώο πηζηεύεηο όηη έλησζε ν Μάλνο όηαλ είδε
όηη ζην γύξσ-γύξσ-όινη είραλ αλέβεη όινη
εθηόο από εθείλνλ;
Έρεηο παξαρσξήζεη πνηέ ηε ζέζε, ή ηε ζεηξά
ζνπ, ζε θάπνην άιιν παηδί; Πώο έλησζεο;
Τη ήηαλ απηό πνπ έθαλε ην γύξσ-γύξσ-όινη
λα γπξίζεη θαη πάιη;
Ποιος νομίζεις ότι ήταν ο κλέφτης της παιδικής
χαράς και γιατί πιστεύεις ότι έκλεβε
τη χαρά των παιδιών;

Εσγξάθηζε όια ηα παηδηά καδί ζην γύξσγύξσ-όινη θαη θόιιεζε ηε δσγξαθηά ζνπ ζηε
ζειίδα 12!
15

http://mamamythia.blogspot.com/

Δάλ ζαο άξεζε ν Κλέθηης Της
Παιδικής Χαράς, ηόηε κπνξείηε λα
επηζθεθηείηε ηα Μαμαμύθια γηα λα
δηαβάζεηε θαη λα ηππώζεηε (δσξεάλ)
πεξηζζόηεξα παξακύζηα
ηεο Ηζαβέιιαο Εακπεηάθε.
Θα ραξνύκε πνιύ αλ καο ζηείιεηε ζρόιηα
θαη δσγξαθηέο ζαο ζηε δηεύζπλζε
mamamythia@gmail.com.

16