Eric Frattini

Copyright o Eric Frattini 2006 Copyright o TRITONIC 2008 pentru prezenta editie in limba rominir
TRITONIC Grup Editorial

KGB Historia del Centro

ERIC FRATTINI

Str. Coacizelor nr. 5, Bucuresti
e-mail : editura@tritonic.ro tel./fax.: +40.21 242 7 3.7
7

www.tritonic.ro www tritonic rolblog Coleclia: Studri de securitate
Seria. Secretele Servicrilor Secrete

KGB
FANTOMELE DIN LUBIANIG

Coorconator lVlRtlLLI
Dessierea KGB
CIP

RADOI

a Ebliotecii Nationale a Rominiei

FRAITINI. ERIC

/ Eric Frattini - Bucuresti : Tritonic. 2008 lsBN 978-973,7 33-226-4
Traducere din limba spanioli de ANA CRISTINA POPA

J5t

746. r{47) KGB

Cope'Tta ALEXANDRA BARDAN llustratra coperter. o -Javarman I Dreamstrme com Red.IcIOr BOGDAN HRIB Tehnoredactor. OF ELIA COSNIAN

Conranda nr. T 389

/

mai 2008

l3un de trpar: mai 2008

www.ritonic.ro
Librlria virhJali a Grupului Editorial Tritonic
Reduceri de minimum 2OVo ta orice carte comandatir

Pentru informatii,

tet/f ax O2l n+2.7 3.1 7 o O728.87 7 .440 sau la adresa de email: edihjra@tritonic.ro.

v; rugim

sA

ne contac[ati

la

.

Tritonic Grup Editorial: Str. Coac5zelor nr 5. Sector 2, cod 022651, Bucure5ti, CSsuta po5tala 3 - l2

FANTOMELE DIN LUBIANKA
Culoarele lungi si reci ale fostei fortarele a spionajului rusesc pdstreazdincd aceeagi tacere mormdntaia. Azi, doar

funcfionari gArbovili 9i fogtii operativi retragi demult din focul evenimentelor mai tulbura linistea stabilimentului, in jurul unui samovar aburind, depanAnd istorii pe care insdsi Istoria s-a hotarAt sd le uite. De Ia Lawenti Beria si pAna la Iuri Andropov, Lubianka a insemnat ceva mai mult decAt o impundtoare cladire din centrul Moscovei, dupa spusele unora chiar cea mai inalta... Nu de alta, dar de Ia subsolul acesteia se putea vedea atAt de lin drumul catre Siberia. Adesea comparatd cu un simbol, o forfA, temnifa a sufletelor sau tdrdm al celor mai groaznice suplicii - aga cum a fost descrisa de dramatic de chiar Aleksandr Solzhenitsyn -, frumoasa cladire in stil neo-baroc s-a transformat permanent. Consiruita in jurul anului 1897 de arhitectul rus Alexander V. Ivanov pentru cea mai mare companie de asigurari luseasci, a devenit dupa 1918 inchisoare gi sediul al politiei politice. Ulterior a reprezentat de fapt nucleul in care cea mai teribild organizalie a secolului XX a jucat lumea pe degete: K.G.B. De Ia etajul 3, acolo unde isi aveau birourile directorii spionajului sovietic, se putea vedea cel mai bine statuia lui

Felix Djerjinski, arhitectul serviciior secrete bolqevice,
transformate in timp, in cele mai de temute arme ale regimului sovietic. Iron Felix, revolulionarul de serviciu ce a cAgtigat inuedere lui Lenin din chiar primele momente ale involburatei toamne din tr918, a construit o institutie ce peste ani a supravietuit insasi regimului politic care l-a

:*
:r
:l\ _L :l\

aparat.
PreluAnd puterea in Rusia ca o societate clandestind., cu

:-. :_'

radecini puternice in fosta Ohrana larista, noul guvern sovietic de dupn 1918 a realizat dezavantajul ce-l avea in fafa marilor puteri de la acea vreme. PunAnd bazele C.E.K,A., Lenin a incercat permanent sa monitorizeze

l)

ERIC FRATTINI

KGB

de formare, incipienta a structurArii propriilor servicii secrete, in scurt timp Rusia reuqind deja infiltrarea unor
agenti in pozitii guvernamentale cheie ale statelor tintA, de

interesele strategice ale Marii Britanii, Germaniei, Frantei 9i ltaliei. Fiecare dintre aceste ldri se aflau intr-o perioadd

secretelor diplomatice gi a celor referitoare la fortele conventionale ori pe activitatea laboratoarelor unde sc
experimentau armele biologice. Spionajul a cipdtat un nou impuls, mai ales datoriffi faptului ca, in condiliile razboiului atomic, marja de avertizarc adevenit mult mai redusa. Aceasta a impus plasarea de spioni cAt mai sus in ierarhia statelor rivale. Pe de alte parte, spionajul aerian care, prin sateiitii gi avioanele spion au furnizat tot mai multe detalii despre activiffilile militare

unde sd poati obtine atdt de indispensabilele secrete militare si economice ce fundamentau politica lor externa.
Pdna ia mijlocul anilor 30, Stateie Unite au fost plasate

intr-un con de umbri, intr-o sfera de interes periferica, comparabilA cu ardoarea sovieticilor de a stii tot ce misca
in cancelariile principalelor puteri europene. Odata insa cu declanqarea Razboiului Rece, punctele de atraclie pentru spionajul sovietic au devenit S.U.A. 9i Marea Britanie, tdri de altfel in care au fost repurtate adevArate performanle in materie de plasare a unor cArtite sau de recrutare a unor
agenli dubli. Cazurile Cambridge Five, Robert Hanssen sau

ale adversarilor, a impus analizarea gi interpretarea
acestora pAna la cele mai mici detalii prin oameni de cea

mai inalta specializare. De Ia incepuiul Razboiului Rece, temperatura pe frontul agenlilor secrefi a crescut necontenit, aproape pAna la punctul de fierbere. In Uniunea Sovietica, odata cu elaborarea noi linii de

Aldrich Ames fac inca deliciul prelegerilor pe teme

de

partid, in activitatea structurilor informative secrete sovietice s-au produs mutatii profunde in structura si
activitatea lor, acestea fiind restructurate. Noii conducltori ai partidului qi statului sovietic (dupd moartea lui Stalin) au incercat sa limiteze puterea serviciilor secrete, ca politie politica. Aceste acliuni au insemnat mai degraba o destalinizare a structurilor de intelligence, qi nu o democtatizare a acestora. Caracterul servicilor de informalii si de securitate s-a extins de Ia URSS la larile satelit. Predomina o strAnsi colaborare intre serviciile din {nrile care fdceau parte din Tratatul de la Varqovia, indispensabile stabilitalii intregului ansamblu. Pe intreaga perioada a anilor dominanti ai comunismului in Europa de Est, KGts qi-a dezvoltat si sedimentat o legatura strAnsa gi neincetatl cu serviciile de securitate si de informafii ale regimurilor totalitare ale

intelligence. Razboiul Rece sau Razboiul Ideologiilor a reprezentat vreme de o jumAtate de secol, confruntarea dintre cele doua sisteme social politice diferite: democra!ia de tip occidental
qi totalitarismul de tip sovietic. Anii de dupa cel de-al doilea razboi mondial s-au remarcat nu numai prin inceputul Razboiului Rece: in timp ce tari devastate sau infrAnte in razboi se reconstruiau, apd:reau noi natiuni gi aliante. Aceste schimbari au condus ia aparitia unor noi structuri de securitate, inclusiv acelea care vor avea o importantA deosebita pe arena internationali a informatiilor. Unele vor opera in primele linii ale Razboiului Rece, alteie vor juca un rol semnificativ in formularea si aplicarea politicii externe qi de aparare a statelor lor. Activitatea serviciilor secrete ruse a suferit o extraordinara metamorfozd. incepdnd cu anul 1945, obiectivul prioritar l-au constituit secretele atomice qi punerea la punct a strategiei nucleare. Apoi accentul a fost mutat pe avioane qi rachete, iar ulterior pe tehnica navald qi submarind. Echiiibrul nuclear a provocat o schimbare de atitudine, accentul principal punAndu-se pe obtinerea

Europei Reserihne, insa relaliile se schimbaseri de-a lungul anilor. Daca la inceputul anilor'50, potrivit unui studiu secret al ClA, KGB exercita un control aproape total asupra acestor servicii, iar cetalenii sovietici ocupau adesea pozilii cheie in acestea, la inceputul deceniului 6, serviciile secrete ruse au devenit foarte liberale in transmiterea

CjCpU. nu doar in conceplie. sau dupd o expresie mai elevatd.rtie {e s-a plasat discret deasupra puterilor si organelor decizionare cele mai inalte. Ce greseala enormd! in spatele fatadei totul a rdmas neschimbat.n. referindu-se desigur Ia mijloacele folosite in continuare de serviciile secrete ruse in revitalizarea sistemului politic cangrenat de birocratia kremlinistA si a unei econornii muribunde. ci gi in actiune.Incepdnd cu 0pricina lui Ivan cel Gioaznic gi Ohrana taristd."uri pdna la veritabile . perseverenlA si profesionalism dus. dotat cu mijloace tehnice de dentd care a inceput sd-gi apere propriile inierese. inainte de puci. continuAnd cu temuta CEKA a lui Felix Djerjinski. suplu in structuri. renunlat la a-si pAstra neclintita teoria conform cdreia un rus una gdndegte. s-". informa{iilor de interes pentru serviciile de informatii partenere.8 PRIC FRATTINI d_evenind Teorie care insi in cAteva cailri a dat greg. Pe la mijlocul anilor. aprilie 2008 tdrziu.niru de putere.. Tiberiu Troncot[ Bistrita. NKVD. ultima generalie. KGB . KGB a stiut intotdeauna sd se concetreze pe obiective precise si clare..KGB sovietic. adaptarea la noile conditii impuse de regimul democratic. aplicate in cadrul unor operafiuni minulios concepute.Oleg Kalugin.. la multinationale de pretutindeni deja globaliiate. *uto[. Imaginea lui Felix nu a disparut vreodata din sufletele agenfilor secreti.o". fiind de notoritate agen{ii sovietici ce au defectat citre occident. constAnd din profunzime. aqa cum sovieticii pretinseseri intotdeauna cA ar fi.Z0 acestea operau cu un grad mai mare de independenta.g. Noul KGB a devenit insa o forli politlca idepen_ detronarea statuii acestuia din fata imobilurui Lubryankai (retitutio in integrum la chiar cdteva zile dupa desemnarea lui Putin ca pregedinte al Federatiei Rrr^se) va disparea 9i spiritul acestuia. fantomele din Lubianka. pdna la perfecliune. Cu noua lor mascd. opina in tezele sale Jean Franqois- Deniau. Niciodata insa ei nu au KGB 9 Cosmetizdrile de fatada. mai devreme sau mai . Desi mulli s-au laudat ca odata cu si practici inovatoare in domeniu.si. agrenajul de spionaj rus gi-a pastrat permanent spiritul dominant. una dintre. cdteodatA.. Modern gi inovator mai mereu.. Sovieticii au plecat pentru a rAmAne. sunt de domeniul evidentei. MGB prin restructurdri succesive _ CpU. Oleg Gbrdievsky. Rusia si-a impus dominatia pe frontul secret. in fiecare dintre acestea vom regd. alta vorbegte si cu totul altceva va face.e'"fla mit in jurul serviciilor sale secrete. ie la simple o. Apreciat mai mereu ca fiind cel mai agresiv si mai profesionist dintre toate serviciile secrete. relatiile devenind mai mult un mecanism consultativ. sau cel putin. Totul inconjurat de platosa unui patriotism de nezdruncinat. serviciile secrete tus. amintind aici doar cAteva exemple: Anatoli Golitsyn. evidentiindu-se prin nurnr. supravegherea par_ tiduiui. carsau creat un adevdrat . mlcar sub coordonarea. metamorfozat intr-o institr. . yuri Nosfnko. dar inevitabil.

peitru ca m|a aratat importanla cititului'. Mamei mele. . cei mai importanli pentru mt'ne'..Situiei qi lui Hugo.

Prima a fost cea a llevolutiei din Februarie 1917 si care a inldturat autocratia ultimului tar. KGB a controlat artele.. bolsevicii sub comanda Iui Madimir llici Lenin au acaparat puterea prin forla miltara de la Guvernul provizoriu socialist al lui Alexandr Kerenski. Timp de mulli irni. Revolutia a avut doud faze distincte. carc a dus ulterior Ia constituirea Uniunii Sovietice. Nicolae al Il-lea al Rusiei. forlele armate. in momentul triumfului Revolutiei Bolsevistel. care si nu fie delimitata.Centrul" de r:atre presedintele Boris Eltin. dupa 37 de ani de dominare (din martie 1954 pAne in octombrie 1991) nume cu care era r:unoscut spionajul sovietic. Ceka.. NKVD qi KGB au fost servicii de sccuritate create cu unicul scop de a-i controla pe ceta{eni. I Revolufia rusA din 1917 a fost o miscare politice 9i sociala in Rusia pe parcursui anului 1917. GPU. l{GB sau Comitetul Pentru Securitatea Statului. 1077?_1?_ . Nimic nu se misca intre granitele marii URSS fara stiin{a KGB. educafia. care sa nu fie oprita de nicio lege sau de nicio regula absoluta. OGPU. A doua fazd o reprezintd Revolu{ia din Octombrie. presa. condur:iitorii Rusiei au incercat sd conducd prin represiune gi lirlosind serviciile lor secrete ca o armi in plus pentru a-gi r:onduce supusii. crednd o republica democratd si liberala. De la Lenin la Putin.INTRODUCERE Inc[ din 1917. literatura. . de fapt un puci in care la Petrograd. religia gi.Conceptul gtiinlific al dictaturii nu inseamnA mai mult sau mai pulin decdt o putere fara limite care si se bazeze direct pe fort[. politica 9i chiar Partidul Comunist. Atunci cAnd KGB a fost desfiinlat cAnd purta numele de . nu numai un fenomen social al Iumii spionajului dar gi al istoriei contemporane. Uniunea Sovietica de atunci 9i Federatia Rusa de rcurn. de ce sI nu o spunem. au experimentat schimbari profunde atAt in politica interni cAt -si in cea externl. disparea unul dintre cele mai bune aparate de control al societntii insdsi. firA nicio indoiald. este. qtiinfele.

. in multe ocazii. Atunci cAnd ambitiile puterii sovietice erau oprite in strainatate.. a oblinut indoielnica onoare de a fi poreclit..un masacru comis de trupele son'etice in 10 11 noiembrie 1956. spionaj. ce a fost lasat sa devina. ceea ce a dus la o politica de stagnare a vietii economice si sociale. precum si. .. - in calitate de Secretar General al Partidului Comunist ai Uniunii Sovietice.Spada este rn4locul prin care conducatorii sovietici isi impun vointa. s-a intors impotriva ior. presedinte al Prezidiului Sovietului Suprem (sef al statului). Caracteristicile care diferentiau KGB de alte servicii de Ivan Alexandrovici Serov. KGB a fost o for{a primordiald prin care liderii Partidului Comunist al Uniunii Sovietice isi mentineau dictatura asupra poporului sovietic. in multe ocazli a l)resupus un pericol inclusiv pentru aceiasi lideri care au rrjutat la crearea unui monstru precum spionajul sovietic si care. sau in I 991. Ca sef al statuiui a promovat o politice rigida. la treizecisipatru de ani dupa fraza lui Lenin. relatiile intre Kremlin qi KGB au continuat sA fie foarte strAnse si. exportAnd respectiva dictatura in aga-numitele tarisatelit. intre 1960 si 1964 si intre 197? si 1982. fapt ce a dus la tlisparitia Uniunii Sovietice si nagterea Federaliei Ruse. studentii au inceput cu o demonstratie paqnici. 3 Leonid Ilici Brejnev (19 decembrie 1906 10 noiembrie 1982) a fost conducitorul efectiv ai Uniunii Sovietice din 1964 pAne in 1982.Stat ini. preqedinte al KGB (mai 1967-mai 1982). aceasta va fi cea mai buna definitie a ceea ce va deveni KGB sau. qef al KGB. - 9 februarie 1984) a fost un (2 iunie (stil vechi) *. cum este cazul lui Iuri Andropov2. Scutui este simbolul care ii protej eaza de duqmanii lor" a sr:ris specialistul in serviciile de spionaj ale Uniunii Sovietice.untrul altui Stat" deoarece asta :r fost KGB in anii conducerii sovietice.Calaul din'Ungaria" din cauza represiunii exercitate asupra lideriior .15 iunie (sti1 politician sovietic.. KGB a sabotat o importanta initiativa sovietica sub forma unei apropieri de Germania Occirlentald. care s-a transformat in revolu{ie violentd care s-a sfArgit printr. a Revolulia Ungari din f956 impotriva dictaturii bolsevice si a ds szabadsdgharc) a inceput octombrie. primul preqedinte al KGB.KGB . Dar istoria. cum ar fi ClA. John Barrow. cdnd Vladimir Alexandrovici Kriuciov. Operatiunile realizate de cdtre KGB in timpul Razlroiului Rece au demonstrat clar ca serviciul de spionaj era irrtr-adevdr. Dar. in mai mult de 0 ocazie.14 ERIC FRATTINI KGB tb Niciun alt lucru decAt acesta" scria insusi Lenin in 1g20. ocupatiei sovietice (in maghiara /orradalom in ziua de 23 - servea Kremlinul sau Kremlinul KGB". s-a ajuns sd se spuni cd nu se stia foarte bine daca . puteri si responsabilitati grcntru a crea un.rrganizafie care deservea atAt Statul sovietic cAt Bi Partidui (lomunist dar si pe liderii ambelor grupuri. 2 Iuri Vladimirovici Andropov nou) 1914 secretar general al PCUS din 12 noiembrie i982 pdnd la moarte. atunci cAnd apirea o nemultumire profundd si disensiune in cadrul populatiei sau sectoarele acesteia impotriva regimului. rnotiv pentru care iiderii politici ai fostei URSS i-au daruit l{GB indeajuns de multe mijloace. De cxemplu. in ciuda acestor lucruri. a KGB. In timpul anilor'60 9i pAnA ia finele Razboiului Rece. KGB mdrea operatiunile de spionaj in strainatate. in 1964. acum cunoscutd. in Ungaria in 1956 si in Cehoslovacia in 1968 au fost in parte proiectate si executate de cltre puternicul KGB iar cAtiva din protagonistii lui ridica!i la rangul maxim al elitei sovietice. care a dus la cAderea lui Nikita Hrusciov. MI6 si chiar Mossad-ul israelian crau extraordinara dependenta de oligarhia partiduiui si rlc forta si protectia pe care acesta o conferea KGB insusi.spada gi scutul" (simbolul KGB) partidului. Satui de conducerea tui Mdtyris Rdkosi. a decis sa sprijine grupul de conspiratori care intenlionau sd rcalizeze o lovituri de stat impotriva presedintelui Mihail Gorbaciov pentru a opri reformele iniliate de acesta. care a devenit ulterior conducdtorul suprem al URSS dupa moartea lui Leonid Brejnevs. in mod sigur. presedintele rle atunci al KGB (august 1988-august 1991). O .. timp de doar gaisprezece luni. Represiunile exercitate de catre Uniunea Sovietica in Germania in iunie 1953.Revoltei Ungare"4 din 1956. mai bine zis.

Aceasta carte incearca. impotriva propriului popor.Toata lumea qtie ca numArul de persoane executate de cdtre KGB ajunge Ia multe .tiei. intre 1961 gi 1964. KGB supraveghea economia qi ancheta infractiunile economice grave cum ar fi . explica Andrei Amalrik. Agentii KGB supravegheau persoanele. Totul si toti erau controla{i. de csemenea. care au transformat I|GB tntr-unul din cele mai dure aparate represiue ale fostei partidului. trn fiecare lunA. aproape trei sute de persoane au fost executate de chtre KGB deoarece au comis delicte economice. Dar dacd ne oprim si calculdm numarul de l)(rrsoane terorizate qi torturate de catre KGB. in cele tryroape cincisute de tntrebari. in cele mai bune cazuri. familiile.dezot gan-narea productiei".e spionaj din tntreaga istorie rcntemporana. agenfii qi informatorii KGB erau trimisi intr-o zona a URSS pentru a-i intreba pe cetAteni ce credeau despre diferite teme. in acelagi timp. Echipele de supraveghere electronicd supravegheau qi protejau comunicatiile conducatorilor tarii gi ai rnilioane.. I Iniuni Souietice dar. Agentii sii erau infiltra[i din Statul Major al Fortelor Armate pAna la cel mai umil sat din Siberia.000 de kilometri.olu!ie decdt sa includem intreaga populafia Uniunii Sovietice". De exemplu. .planificarea incorecte" sau . Totuqi. Informatia era transmisA liderilor partidului care o foloseau. KGB supraveghea. piala neagra sau specula cu moneda nalionala sau striind. iniliativa privati neautorizatd. torturi sau.16 ERIC FRATTINI KGB 17 KGB marea represiunile impotriva chiar acelor sectoare prin execulii.na atunci. nimeni nu a definit mai bine munca KGB ca scriitorul Anatoli Kuznetsov care. un fost agent KGB internat intr-un Gulag siberian in 1970 din cauz[ cd a raspAndit zvonuri impotriva Statului. sI faci un efort atAt de mare sa trimita KGB ca s[ afle despre ce vorbea lumea". cu ajutorul Garzii Granitelor. dupi ce a fugit in Marea Brilanie in 1969. a declarat: . Un ali exemplu de control al KGB qi al partidului prin acesta sunt aga-numitele sondaje in cadrul popula. KGB a organizat o relea imensd de informatori si denunlAtori care se intindea pAna la cele mai indepartate margini ale societatii sovietice. exportdri in Gulaguri.. prietenii acestora cAt gi pe dugmani. suprafata grani[elor terestre si maritime de aproape 67. tntr-o maniera simpla.. aproape intotdeauna. sa dea raspunsuri la multe dintre codurile seuete pd. nu avem alt6 :.Era paradoxal ca regimul sa faca un efort mare cu ajutorul KGB ca sa impiedice ca cineva sd vorbeascd qi. tntr-unul dintre cele nai bune si eficace seruicii d.

nd a actiuat KGB? PAnA pe 6 octombrie 1991. La finele anilor optzeci. o noua Iege aprobatd . Pdnd.nd. KGB era o agenfie foarte centralizatd. Cd. intr-un efort al liderilor sovietici de a recApAta controiul serviciilor de securitate dupd moartea lui Iosif Stalin si cAderea lui Lavrenti Beria. cd. atotputernicul sef al aparatului de securitate al dictatorului sovietic.Capitolul ORIGINI Ce fnseamnd.nd s-a proiectat KGB? structura arganizatiud.it inlial KGB? Ca un departament statal aflat in subordinea Consiliului Ministri. I literele KGB? KOMITET GOSUDARSTVENNOI BEZOPASNOSTI (0omitetul pentru Securitatea Statului). cAnd s-a hotArAt reorganizarea aparatului pdlitic de pAna atunci. Cum a fost gd. KGB a fost infiinlat de cAtre Consiliul de Miniqtri. Pe 5 iuiie 1978.nd a fost infiinlat KGB? Pe 13 martie i954. cu controa]e severe impuse de cAtre Politburo cartierului general al KGB de la Moscova. n in 1954. Cd.

. Toti au fost torturati timp de sase saptdmAni si condamnati ulterior la 1. forta politieneascd creatd de cAtre Ivan cel . timp de cinci sdptamAni. In realitate. Atunci cAnd Ivan cel . Opricinina a lirst desfiintata. Membrii t)prichninei au prirnit^proprietati si titluri pentru nrrrvicii aduse Statului. rrt'xuale Cine a mostenit in 1570. Era compusa din 6.000 Duce de Moscova s-a ridicat impotriva puterii farului. trstoric uorbind.714 soldafi ai revoltei .20 de catre ERIC FRATTINI KGB 21 Ministri a schimbat statutul KGB. Ivan al lVlea cel Groaznic (n..Biroul". preobrajenshy liltre tarul Petru ancketat Preobrajensky? 5 6 Provine din cuvAntul rusesc "oprich".. Cdnd petru I si-a stabilit curtea la Sankt Petersburg. . in Ib72. Femeile au fost torturate si r. GPUe.Groaznic"6 in 1565. cum era rrrnoscut.. soldatii Opricltnirrll au ocupat oraqul Novgorod si au inceput sd-iomoare 1rc toti bdrbatii si bAtrAnii. Preobrazhensky-ul a rlevenit un aparat de tortura si represiune." 7 Comisia extraordinard pe intreaga Rusie pentru combaterea - contrarevolutiei si sabotajului. 18 martie. In finai. Sovietul Suprem avea prea putina putere qi control asupra operatiunilor Consiliul de KGB. membrii sai nu rrctivau ca fortd. OGPU8. 1b30 d. politieneasce politica. NKVDlO sau KGB. cdlare pe cai de aceeapi culoare. Mai t6rziu. organizatie creatA de I in 16gZ pentru a-i suprima pe inamicii interni ai Statului. AceastA organizatie este cea mai veche din Rusia si adevirata precursoare a organizatiiior precum Ceka7. In atributiile lor intrau anchetarea si qi Garzile Semionousky. In putin timp. in conformitate cu Constitutia Sovietica din 1972..Groaznic". Consiliul de Ministri era responsabil cu coordonarea si conducerea muncilor ministerelor si comitetelor Statului. 1584) a fost primul cneaz moscovit care s-a intitulat "tar. Petru I a comutat pedeapsa de moarte a b00 de soldati. preobrajenskt A examinat in parte rolul jucat de fiecare dintre cei din 1698. moarte. Nu s-a mai cunoscut o asemenea forta rlc securitate a Statului in Rusia pdna in 1697. Ce caz celebru u crimelor politice. Obiectivele lor era'lupta irnpotriva pietei^negre a tutunului si anchetarea Preobrajensfty sau . e Administratia Poiiticn de Stat . 25 august. Simbolul lor era un cap de cAine traversat de o mAturA. de soldati de cavalerie in uniformA neagr.d. Aceqtia din urma rrrau autorizati sa foloseasca forta si metode de torturA pentru a obtine o marturisire din partea arestatilor sau ir suspectilor.Groaznic".. In acest fel impuneau teroarea oriunde mergeau.10 Comisariatui Poporului pentru Afaceri Interne. care aveau mai putin de 20 de ani. l'reobrajensky a fost intaritA de cAtre boyari (nobili) pentru sarcinile de anchetA speciaie. 8 Administratia Foiitica de Stat din intreaga Uniune Sovieticd. care inseannA "separat de". Dar in 1989. Ce masacru celebru au realizat membrii Opriclminei? supravegherea oric6rui cetatean rus. era format din doua regimente.Biroul. poate pentru a simboliza faptul ca membrii sdi aveau ca scop mdturarea de pe hartA a tuturor dusrnanilor lui Ivan cel .xccutate iar fetele intre 10 si 15 ani folosite ca sclave puterile Oprichninei? a infiintat Oprichnina. inciusiv a KGB. primul Mare timp de treizecisicinci de zjle.. cu tdierea mAinilor gi trirniterea in exil in Siberia. cine era tn realitate organizalia care std la originea KGB? Oprichninas.

. Ceha . In 1922 a fost redenurniffi GPU iar in i 923 a fost lcdenumita din nou ca OGPU. nume pe care l-a p6sf.a IQntissiya po Borbe s Kontr-reuolutisiei i Sabotazhenz ((lornisia ExtraordinarS... A fost in securitate Okhranruoye Odtelyenye sau Ceka.volutiei si a Sabotajului). salbatic si devotat monarhiei iui Petru I".Biroului" pAnA la moartea sa in I717. un prieten din copiiarie al tarului Petru I' Biografii sai il descriau ca 0e.i? Lenin l-a numit pentru a conduce Ceka pe Felix I)jerjinskil2.Je represiune impotriva duqmaniior Statului' Cdte birouri auea Ohrana tn strd.'ra initial relationata cu marinarii care au incepul. Cine a fost primul conduc(ttor aI Cehd. insuqi tarul avea sa fie asasinat intr-un atentat cu bomba la Sankt Petersburg in 1881' Numerogi agenli ai Ohranei ii informau si pe bolsevisti.22 I]RIC FRATTINI KGB a riimas la Moscova. un strAin. sAngeros. Itevolutia. Ceka a fost organul reslronsabil de securitatea Statului din 1917 pAnA in l1)22. gef al politiei si amiral. 11 septembrie 18?7"20iu1ic I926. fapt care . cuvAnt derivat din rusA Chrezuychainaj. Ilevolulionar comunist polonez. Cine a preluat puterile Preobraienshy? xrtu Structural uorbind. prinlul Ivan Romodanovsky. care sa ii reorganizeze serviciiie secrete. La doar cAteva sAptArnArri rlupa venirea la putere a bolsevistilor. inainte de a fi nutnit sef al Preobrajensky printul fusese guvernatorul Moscovei.ina realitate tarul Petru I.i d" ani .un om brutal. CAteva din plincipaiele sale greseli au fost eroriie de informare din lrrnpul razboiului Ruso-Japonez (1904-1905) cAt qi lirptul ca nu a estimat forta inamicilor Statului. pentru Combaterea Contralr. era spionul pmsac Wilhelm Stieber" Tarul Alexandru I era cel care se indoia de Stieber. Cine era seful PreobrajenshY? Printul Fiodor Romodanovskyli. a ajutat la reorganizarea Serviciului Secret Rus intr-un I)epartament de Proteclie a Statului..I-a urmat fiul siu. . cei care a creat Ohrana.Biroul" a fost desfiintat in 1729.r provocat sfArqitui dinastiei Romanov in 1917.. care a l-a condus pAn[ la desfiin{area sa in 1729.rn agitator politic si mostenitorul unei 12 Felix Edmundovir:i Dierjinski. ani mai tdrziu.nd a fost creatd Ceka? Pe 20 decembrie 1917. ramAnand qef al . cu toate ci in 1934. unul dintre ei fiind Iosif Vissarionovici Djugasvili care qi-a schimbat numele in Iosif Stalin. 1r Cd. functiile le reaiiza Preobrajensky. r. fondatorul Rusiei moderne.cel Mare" (1672'1725).Tarul afirma cA serviciile secrete controiate de un om ca Stieber nu facea ca Rusia sA fie mai sigur6. la patru ani dupA moartea {arului Petru I 9i dupA trei.. Dup[ moartea lui Petru I si desfiinlarea . Cel care. care la originile KGB? este organizalia care Ohranu aparatul de rus din timpul perioadei tarilor.rat p. Ohrana a preluat controlul securitA{ii Statului.u.Biroului". Lenin s-a conr:cntrat pe crearea Cekai ca politie secretA a regimului lrentru a proteja idealurile Revolutiei Boisevice. A primit postul in 1686.inatate? Unul la ambasada rusa din Paris.

24

ERIC FIIATTINi

KGB
Ce tribu.nale ilegale
l,u,tea executa pe suspecti

2f)

familii nobile poloneze. in timpui Revolutiei, Djeriins s-a ocupat personal de securitatea lui Lenin si a al lideri revolutionari.
Ce profesie dorea sd, practice Felix Djerji tnainte de a deueni spion?

tribwnal obiqnuit?

a creat Ceka pentru a-i f&ru sd treaca printt-un

'lribunale formate din trei membri ai Cekai, numite 'l'r'oika. Primele execu{ii ale Cekai au avut loc la
l'ctrograd. Ceka a condus asa-numita ,,Teroare Rosie",

Dorea

s5.

fie preot catolic dar miscariie revolu

din Europa inceputurilor secolului XX i-au atras ma mult atentia. Cum

rnfiintdnd lagAre de concentrare si realizAnd executii
r

ju

rnare fArA judecata.

ii

ptracea sd

fie nwmit Felix Djerjinshi

Cdti agenti lucrau pentru Ceka?

,,CavaleruJ Proletariatului".

Din ce cauzd a murit Djerjinshi?
ExistA doud. versiuni despre moartea sa. Una din e murit de un infarc dupi o discutie cu Stalin pe 20 iulie 1926. A doua versiune, si cea mai rAspAnditA, este ca in acel 20 iulie 1926 si in timpul unei discubii aprinse, Stalin l-a lovi
este ca atotputernicul sef al Cekai a

La o lunA dupd. crearea acesteia, lucrau 23 de rrgenti. In 1919, 37.000 de agenti; in 1921, 31.000 de t'ivili, 137.000 de soidali din trupele de securitate si 1)4.000 de gardieni de frontierd..
Ce

putere a primit Ceha tn martie 1920?

puternic in tAmplA pe Djerjinski, omorAndu-l pe loc. Care sunt cele trei sarcini principale pe care
le-a

pri.mit Ceha?

Agentii Cekai au fost autorizati sa deporteze in timp de nraxim cinci ani pe oricine cra suspect ca reaiiza activitati contrarevolutionare. l)upa ce petreceau cinci ani inchisi, erau trimisi la .ludecatA in tribunale obisnuite, care puteau sd. le rnireascd pedeapsa fAra a tine cont de cei cinci ani
laga.re de muncA si

pctrecuti in iagare. Ce departament s-a creat in interiorul Cekdi pentt"u a-i urmd.ri pe contrureuolulionuri in afara

Anchetarea si lichidarea oricArei tentative sau actiuni iegate de contrarevolutle si sabotaj in orice
loc, dinspre si inspre Ru.sia.

Trimiterea in judecatA si in fala tribunalelor revolu[ionare a tuturor sabotorilor si contrarevo,)_
D

Uniunii Souietice?
Pe 20 decembrie 1920 s-a meat Departamentul
Irxtern al Cekai (Inastranny OtdeQ saulNO. Primul sef al INO-ului a fost Mihail Triliser. Primele sale retele de anchetA s-au collcentrat pe ofiterii ,,albi", inamici ai fostului regim tarist gi care se intAlneau ia Berlin.

cAt si elaborarea de mAsuri impotriva lor. Realizarea de anchete preliminare ca sA se vada daca

lutionarilor

era cazul sd se adopte md.suri preventive.

26

ERIC FRATTINi

KGB

27

De ce qi-a schimbat numele Ceka?

Din cauza exceselor provocate de cdtre Ceka si conducatorii ei s-a decis sA fie redenumiffi, pe 6 februarie 1922, Administratia Generala PoliticA (Gosudartsuennoye Politichekoye Uprauleniye) sau GPU. GPU se
afla in subordinea Comisariatului pentru Probleme Interne al Poporului sau Narodnyy Komisariat Vnutrennikh Dei (NKVD), infiintat in 1922. Atet GPU cAt si NKVD erau in subordinea lui Felix Djerjinski. in iulie 1923 GPU a devenit un comisariat independent, Administratia Uniia a Politicii Stataie (Ob'edinyonnoye Gosudarstuennoye Politicheskoye Uprauienlye) sau
OGPU.

,rlr:trritate si de spionaj extern al dictatorr.rlui Stalin, N l{VD avea o structurA gigantica in care erau reunitc rrt,r'viciile de spionaj, trupele de la granita, conducerea rrrrrneroaselor institutii, inclusiv a teribilelor Gulaguri. lrrliintarea NKVD este legata de decizia lui Stalin de a-l rrsasina pe Serghei Kirov, liderul revolu[ionar care, in
l1)i]4, era qeful

Partidului Comunist din Leningrad,

cea

nni puternicA entitate a organizatiei partidului sovietic. l'c 10 iulie 1934, OGPU a intrat in subordinea NKVD

i;rr Genrikh lagoda, un infractor cu qtate vechi al
l,crorii staliniste a fost numit primui sef al puternicei rrgentii de spionaj qi securitate. Pe 1 decembrie 1934, in Leningrad, Serghei Kirov se rndrepta pe jos cAtre sediul Partidului Comunist. l,lscorta lui nu era prezentA in acea seara. Brusc, un Linar asasin a ieqit din umbra 9i l-a impugcaL pe Kirov irr ceafa. Rapid, NKVD a condus ancheta asasinatului si i-a arestat pe asasini, pe cei din escorta lui Kirov si 1rc aite 116 persoane inclusiv 9i pe familiile lor. Toli au lirst executati.

Cine a fost prirnul director cesorul lui Felix Djerjinshi?

al OGPU pi suc-

Viaceslav Rudolfovici Menjinskils. A fost qeful OGPU

1934. Succesorul ]ui Djerjinski, Menjinski era un polonez de origine nobila. A fost subdirector al GPU din 1923 pAna in 1926 si, din acel an, gef al OGPU. Viaceslav Rudolfovici Menjinski^a decedat la 10 mai 1934 victima a unui atac de cord. In iuiie 1934, OGPU a fost desfiin{atA iar apoi preluati, irnpreunA cu NKVD, de cAtre Administratia Prirrcipala pentru Securitatea Statului.
Cd.nd a fost creat NKVD (Narodnyy Komisariat Vnutrennihh Del)?

din 1926 pAn[ in

Cine erau,,Pdlariile Albastre"? .Agenlii NKVD. DupA executarea responsabiiilor de rrsasinarea lui Serghei Kirov, agenlii NKVD obisnuiau sii foloseascd o sapcA de culoare albastrA. Ei erau noua clita a societAtii sovietice. Datoritd loialitatii sale, lagoda a fost promovat la gradul de Comisar General lrentru Securitatea Statului.
C6.nd. a tnceput d.eclinul rieuici lagoda?

lui Genrikh

Grigo-

NKVD era succesorul GPU si al OGPU qi predecesorui MVD, NKGB si al MGB-ului. Organ de
Nascut in 1874 Ia Sankt Petersburg, se alatura in 1902 Partidulr"ri muncitoresc social-demo*at din Rusia iar in 1903 se alatura bolseristilor.
13

Nascut in 1891, Iagoda era fiul unui avocat evreu din Letonia. De profesie farmacist, primul servici al lui lagoda a fost in cadrul laboratorului de toxicologie al Kremlinului. Atunci cAnd Viaceslav Menjinski a fost

28

EIIIC

FRATTINI

{

KCIB
rrr ccafA.

29

numit sef al OGPU in 1926, Yagoda a fost numil adjunctul sdu. In 1934, din cauza felului foarte putir{ autoritar de conducere al agentiei de spionaj si d sAnatAtii precare a lui Menjinski, Yagoda a prelua{

I

lrrrrserd

Timp de dou[ saptamAni, toli oamenii care in subordinea lui Iagoda au fost arestati si

,'rr.t:utati. Aproape 3000 de membrii ai NKVD au fost .r(,0utati in acele zile ale lui 1937.
Ce

controlul OGPU-ului. In data de 10 iulie a aceluiasi ani OGPU a fost absorbita de cAtre NKVD, dar Yagoda fl rdmas in fruntea ei autonumindu-se Comisar General (rangul de Maresal al Uniunii Sovietice in cadruil fumatei) pentru Securitatea Statuitii. I

canal celebru a ordonat sa se construiascd
?

ru prizanierii regimului souietic Genrihh Grigut'ieuici Iagoda
A.

Iagoda?

Cum era caracterizat Genrikh Grigorieuicfi
|

condus personal construirea canalului care unea

Mrrrea AlbA cu N{area BalticA. Canalul a fost construit
rrrt,re noiembrie 1931si august 1933. Pentru el au fost lohrsiti aproximativ 300"000 de prizonieri-sclavi, dintre ,'irrc au murit aproape 120.000 din cauza efortului. Dar ,'rrnalul nu era foarte adAnc iar navele mari, din cauza

Iagoda era exemplul clasic al birocratului corupt de{ excesul de putere. Stalin nu a fost niciodata convins inj totalitate de puterea lui lagoda, in general clin cauzal antisemitismului sAn, care il facea sd-l vada pe sefull NKVD ca pe un exemplu clar al ,,conspiratiei evreiesti'l| in cadrul structurilor statului. in 1g36 Iosif Stalin al decis sA il demita pe Iagoda, care a fost denuntat pentrul activitAti contrarevolutionare de cAtre succesoml sau inl functie, Nikolai Ejov. in data de 3 aprilie 19BT a fost{ arestat, acuzat c5. lucra pentru Ohrane si pentrul

pcscajuluila, nu puteau sd-l traverseze.

Cine a reuqit sd.-i smulgd. puterea lui Genrikh. lugoda d,in. fruntea NKVD? Nikolai Ivanovici Ejov. Acesta era seful Comisiei de (irntrol a Partidului Comunist si, de aceea, singurul care prrtea exercita o anumitA presiune asupra lui Iagoda,

serviciile secrete gerrnane si cA ar
acestea pentru a se

fi fost folosit de{

infiltra in Ceka. Dupa un pro.os

teatral, Genrikh Grigorievici Iagoda a fbst executat la j v6rsta de 47 de ani iar sotia si sora lui Iagoda au fost trimise intr-un Gulag.
! I I

I

NKVD si a oamenilor sai. Ejov a mArit presiunea lui Iagoda pAnA cdnd acesta a fost obligat sa ,lcmisioneze in 30 septembrie 1936.
rrjupra

C6t timp a fost Ejou geful NKVD?

Ce

alta versiu,ne

d.espre ncoa,rtea

Grigorieuici lagada se

pauesteqte?

tui Genrihhl
I
I
;

Dupa ce i s-au luat toate titlurile, onorurile si proprietatile, Iagoda a fost arestat si transferat la Lubianka. In data de 18 martie 1937, in timp ce se pregatea sa intre in biroul lui Ejov, un ofiter l-a impuscat

Din i936 pAna in 1938, o perioada in care au avut loc cele mai multe morti, executii qi deportiri in ( lulaguri in timpul epurariior staliniste sau ale ,,Marii 'l'erori" impotriva comandantilor supremi ai Armatei
Ia Adincimea de cufundare in api a unei nave, mdsr"rrati pAni Ia lrnia de plutii'e, care variaz[ in raport cu incdrcatura.

I
,

I

I

[]n alt rol pe care il aveau oamenii Smersh era acela de ir-i aresta si executa pe toti acei prizonieri sovietici care lcusiserS. pe 8 decembrie 1938. singurul qef origine rus6 al NKVD. Stalin a inceput sd-l pnveascd Ejov ca pe un viitor dusman si.ERIC FRATTINI KGB ula NKVD 31 Rosii" Aceasta perioada a fost denumita Ejoucina. in cladirea rL' la numdrul 11 al strazii Djerjinski si in celulele 'rpcciale ale inchisorii Lefortovo. Cine au fost qefii NKVD? era Smersh? O organizatie sovieticd de spionaj creatd si denumita rlc cAtre insusi Iosif Stalin. realizau sarcini de contraspionaj impreuna cu fortele armate. i onoarea lui Ejov.moarte sllionilor".i 199 de comandanti ai diviziilor. Smersh se ocupa de descoperirea trdditorilor 1i dezertorilor din ArmatA iar membrii sii aveau ca Iulie 1934-septembrie 1936 Genrikh Yagoda Septembrie 1936-decembrie 1938 Decembrh: 1938-februarie 1941 Nikolai Ejov Lavrenti Beria Lavrenti Beria Iulie i941-1946 slrcinA.xt. In final. 60 dintre cei {i7 de comandanti ai corpurilor de Armata.Mare Teroare". in timpul bataliiior. Exer'rrliile erau realizate in celulele Lubiankdi.in lasitatea lor s-au lAsat capturati de catre inamic". s-a alaturat Partidului Comuni in 1917 si a ocupat diverse posturi in provincie pA cAnd a fbst remarcat de citre insusi Stalin. La putin ti a fost numit Comisar al Poporului pentru Proble Interne si.gef al NKVD pe 30 septembrie 193 Ce a IInde aueau loc executiile unitatilor speciale in timpul epurarilor din 1937? cauzat cdderea lui Niholai luanouici La un moment dat. 136 dintre lr.numita .. Toti membrii sai au fost arestati si r. Stalin a ordonat sa fie cxecutali toli aceia care se intorceau in viald deoarece .. de aceea.cr"rtati pe loc stib actrza[ia de inalta trAdare. Smersh a fost creat in 1941 de cAtre Lavrenti Beria in conformitate cu o idee de-a lui Stalin si ca o agentie a NKVD.. Ej a fost demis din func{ia de sef al NKVD cu toate cA a 1'r'irnele victime s-au inregistrat in cadrul Statului Mrjor al Armatei. Nikolai Ivanovici Ejov. avea 44 de ani atunci cind a dispArut. s-a sinucis sau a fost internat intr-u spital pentru bolnavi mintali pAnA cAnd a decedat. in februarie 1939. sA-i impuste pe toti acei soldati rusi care incercau sA pdrAseascA linia frontului.22I dintre cei 397 rk'comandanti de brigAzi 9i alli mii de ofiteri. ca pe un care trebuia epurat. Nu s-a aflat nicioda soarta lui Ejov. Ce Atunci cAnd a inceput asa. Nikolai Iva Ejov a dispdrut in timp ce se indrepta de la resedin sa cAtre sediul Comisariatului. Nu a existat nici proces sau vreo acuzalie formala. De asemenea. 14 dintre cei 16 comandanti. Numele provine din abreviorea cuvintelor rusesti Smert shpionam sau . Unii asigurA ca fostul sef ai NI(VD a fost executat di ordinul lui Stalin. sa fugA de la germani. . Trei dintre cei mai rrrrlti maresali ai Uniunii Sovietice au fost executati de crrlre NKVD. pAstrat in fruntea Comisariatului Poporulur pen Tlansportul Fluvial. In 1934 a numit membru al Secretariatului Comitetului Centra si sef al Comisiei de Control a Partidului. in final.

Aducea suspectii in fafa tribunalelor Srnersh formate din trei ofileri (Troika) ai respectivului servici de spionaj. orrmeni de stiint6 si profesori au fost arestafi si executati liirA niciun proces. Realiza anchete legate de mernbrii For[elor fumate suspectati de activitati antisovietice si civiie in ariile din apropierea zonelor Cei opt inalti amirali ai Marinei Rogii au fost execulrrti de cAtre agenti ai NKVD. in (lirncelaria Reich-ului si au patruns in buncd. artigti. AceastA administrafie se ocupa. in mai 1945. . Cure a fost sfd.S. cu rangul de Inalt Comisar pentru Securitatea Statului. a functionat Smersh ca o agenlie independ.g8 din funclia de sef al NKVD qi a disparut de pe fa{a pAmAntului. Smersh a fost condus de cAtre un protejat al luiBeria. Magda ( iocbbels gi ale celor gase copii ai lor care fuseserA ucigi in cdte administra{ii era tmpar{it Smersh? Ofi{erii Smers}r au facut autopsia lrrrlavrului lui Hitler pentru a-si da seamaa cd nu era rkr cAtre mama 1or.enta? Sub cornancla locr:tenentuluicolonel Ivan I" Klimenko. O perioadA. rrrritatea Smersh. ingineri.rwl .A Treia Administratie. Eva Hitler. 1937 administrca gi . 15 Paul Joseph Goebbels. poe!i.inistratie. a realizat unitatea Smersh care erd repartizat&. rr:riitori.{inisterul pentru Ficcuritatea Statului). batalion sau divizie.nd a fost desfiin{at Smersh? in 1946 Smersh a fost desfiinfat iar functiile sale au lirst preluate de cAtre al Treilea Directorat (contrar. militare.rmatei n treia de $oc. - Prima Administratie. 29 martie 1899 23 decembrie 1953.rul lui llitler. Cd. in intreaga tarA. si de recrutarea infractorilor.rqitul lui Niholai Ejau? Ejov si-a dat demisia pe B decembrie ig. Abakumov. Ce misiune celebrd. Josef Goebbels15. Politician llcrman gi ministru al Propagandei Puhlice din 1933 pAna in 1945.lrionaj) din cadrul noului MGB $. Care aw fast rezultatele epurdrii staliniste din tn cadrul Marinei Souietice? - A Patra Administratie. de asemenea. generalul-colonel V. Plasa rnembrii Smersh in toate institutiile publice si in cadrul Forlelor Armate.a * rr fost un politician sovietic si sef al aparatului poli{ienesc in timpul . ziaristi. au intrat. Realiza operaliuni de sprijin a partizanilor sau a activitAtilor poliliei militare si furniza forte speciale de securitate pentru cartierele generale. Klimenko a g6sit corpurile lrri Adolf Hitler. Alrnate de Soc Sovietice. A Cincea Adm. 29 octombrie 1897"1 mai 1945. sosie a * Fiihrer-ului german. Ulterior. Conform unui martor. Culegea dovezilor impotriva suspeclilor pentru a le prezenta impotriva lor in procesele TroikAi. 16 Lavrenti Pavlovici Beria. Primea. impreunA cu oamenii celei de-a treia Din 14 aprilie 1943 pdnA in 16 martie 1946. Succesorul sau a fost Lavrenti Berial6.32 I]RIC FRATTINI KGB JJ In ce periaadd.A. de catre agentii transmitea datele de spionaj strAnse Smersh. muzicieni. tn cad. A Doua Administratie. In fiecare unitate.

Primul Gulag a fost rrrliirrtat in 1930. proiectantul cAlAtorea Statele Unite 9i Germania pentru a studia noi schite avioane si a Ie adapta la ale sale. in cei cinci ani de inchisoare bombardierul cu patru motoare.ilvrenti Beria. CAt timp stat in inchisoare a continuat sd proiecteze avioane. lomisariatul Poporului pentru Securitatea Statului sau N u r o d ny y Ko m i s ar iat G o s udar stu ennoy B e zo p asno sti) rlin februarie pAnA in iulie 1941 si din nou din aprilie ( ( l1)43 pAnA in martie 1946. Sef Cd. A fost de asemenea I in masacrul de la Katyn.ru. in tirnpul ciruia aproximativ 22. n rrvnt loc absorbirea OGPU. Cine a ocupat in doua ocazii diferite ryrf funclia de al NKGB? Vsevolod Nikolaievici Merkulov.ispdrut OGPU? I'e 10 iulie 1934 cAnd. GPU qi OGPU din 1921 pAnA .34 Ce ERIC FRATTINI t 'r r vi KGB 35 in timpul proiectant de auioane celebru a fost arest epurd.000 de dugmani ai bolgevici Ceka era de asemenea responsabila de cei aproa 1. pagind. dupA 'lrsparitia Cekai. Beria a rdmas cunoscut in principal ca executor epuririlor staliniste din deceniul aI patrulea. Andrei Tupolev. desi el a fost implicat in fazele finale ale procesuiui de epurare.. lume se crede cd. din care facea parte l..Mafie Georgian6". Merkulov era membru in rrsa-numita . in Oricare agent care lucra pentru Ceka.000 de prizonieri impArtiti in 6.ale Gulagurilor? l'e ce a dezvol www.rrlirrrclor Corectionale ale OGPU. agentii spionajului sovietic continuau iili numeascA .cekist" pe oricare membru care lucra lrcntru orice institu{ie de spionaj a Uniunii Sovietice. Vsevolod Nikolaievici Merkulov rr lucrat succesiv in Ceka. d.gulag.rrrikh Yagoda.000 de ofi t'olonezi au fost asasinati.e Internet se pot consulla arhit. a executat Ceha-GP OGPU pdna in 1925? 1925 se credea cA organele de securitate cutaserA aproape 250. In 1938 a fost sub acuzatia de comitere de acte de spionaj. Pe ce pagind de Internet se pot consul arhiuele NKVD? www. executarea gi internarea in lagare de muncd a sute de mii de persoane.300. Merkulov a fost responsabil de deporl. Ulterior. exemplu. in timpul reorganizdrii NKVD.rilor sub acuzalia cd era tradator aI patriei? rrtul Gulag provine din cuvintele rusesti Glaunoye Iiltntulenye Lagerey sau Administrafia Principala a l. cAnd OGPU se afla sub conducerea lui lir.rrrea.nd au fost create Gulagurile? al NKGB Gulagurile erau o mare relea de mici lagAre-i soare infiintate in indepartatele pamAnturi ale Siberiei regimului lui Stalin. Ce era un rrcehist"? Cdtd. In 1936.000 de inchisori lagare de muncA sau Gulaguri.nkvd.org Cdnd a d.

'rrloptate . ridicd o clAdire care era cunoscutd ca Lubianka.tra KGB informatorii tn pozitii strategice ale Uniunii Souietice? rrt. de ce se pldngeau liderii Cine u fost singurul pef al NKGB? Februarie 1941-iulie 1941 . Administratiile KGB in aceste republici era denumite uprauleniia. . Cum era structuratd.rrti inclusiv Vsevulod Nikolaievici Merkulov. In general. Care este originea LubianhdilT? si cu controiul ideologiei poiitice a personalului r7 Lubianka a fost una dintre inchisoile cu cea mai proastd faimd . I'rlourile si liderii KGB din aceste republici ii informau . Legat de puterea KGB.iut de submarine nucieare.lrn fosta URSS.o u ie tici ai rep ub licilor? Aprilie 1943-martie 1943 Vsevolod Merkulov Vsevolod Merkulov Cine cantrola KGB in indepdrtatele republ neruse pi care acceptau Uniwnea Souieticd. doi vicepresedinfi si patru ai preqedintelui.. Cum tsi infil. cu o impuscAturA in ceafA chiar pe decembrie" in activitatile ior de spionaj si informare.Collegium" al KGB. Din cauza acestui fapt.'rrrtierul general al NKVD si al KGB.lilcct pe qefii 1or din cartierul general al KGB de la N4oscova si nu pe liderii politici ai respectivelor republici. Deciziile importante erau de cAtre aga-numitul. Cu SuprernA a Uniunii Sovietice l-a judecat intre 18 si decernbrie i953 si i-a condarnnat ia moarte..tsrea informatorilor? Asa-numitul Departament Special era responsabil cu r. intreprinderi 9i fabrici.\r'rnate. unii din principalii s6i cAlAi au fost de asemenea aresta KGB trr r 37 in Ce departament al KGB era tnsd. Merku a fost executa{.r. cupola KGB? KGB era condus de catre un pregedinte numit de .re Sovietul Suprem. Nlerkulov a ftrst primul subdirector al Ia ordinele lui Beria.. Acolo .rcinat cu u. lrrlirrmatorii KGB erau intAlniti in toate mediile Fortelor .ERIC FRATTINI 1931.rrljuncti Unde se afla cartierul general al KGB? La numArul 2 din piata Djerjinski din Moscova. intrat direct in NKVD la ordinele lui Lavrenti Beria DupA moartea lui Stalin si cAderea lui Beria. KGB avea in fiecare instalatie un reprezentant insArcinat cu controiui regulilor de securitate fabricilor.{'r'utarea informatorilor care trebuiau sa ii ajute pe .? l)e centralizarea KGB. KGB avea comitete in toate acele republici a URSS care aveau ca sarcinA zonele respective Respectivele comitete activau in cele 14 republi neruse. CAnd nu a mai condus NI(GB. inclusiv in unitatile de bombardiere strategice . Cladirea in care isi aflau sediul inchisoarea si birourile . KGB avea cAte un informator in toate departa mentele si institutiile Statului..11..

i politice prin Guvern.ovietica. {llridrrea KGB se afla chiar in fata Destky Mir (Lumea intdmplat cu statuia lui Felix Djerjinshi? r['catre partizanii democratiei dupa incercarea A fost smulsa din soclu in noaptea de 22 august 1g91 ne- gd. cu fatada cdrdmide galbenA.rnonstratie impotriva tarului.seau toate Directoratele KGB in rlusitA de lovitura de stat impotriva lui Mihail Gorbaciov. l.Rusia". Are o statie de metrou.lin unul sau doi presedinti ai KGB care proveneau din lcpublici. filirtuia era cel mai mare simbol al puterii KGB in Rusia r. d ce consta controlul politic aI KGB? Securitatea politica era intotdeauna subordonata lruteri. era ampiasatA in centrul pietei de la rrrstalarea sa in 1958. La itr folosinth. Partidul Comunist con- .Collegiumul"? l)in presedinte.iv 23 euro. sefii Directoratelor si .Ancora" sau . cledirea era sediul Companiei de asigurare din Rusia. iar statia de metrou se numeste astazi statia Lubianka.i de executii si torturi. I)u crearea Uniunii Sovietice. Statuia nu a fost distrusa si zace pe jos si pAn6 nr ziua de azi intr-un parc din Moscova. Prizonj erau tinuli zile intregi in celule in ceiule unde erau grade sub zero pentru ca dupa aceea sA fie inchisi i celule unde temperatura atingea patruzeciqicinci grade. sute de barbati si femei a fost inchisi Fi executati in timpul epurArilor lui Stali inchisoarea principala a KGB se afla ia etajul saselea. poate uizita Lubianha? in serviciilor sovietice de spionaj este o constructie mare. Dupa prdbusirea Uniunii Sovietice in 19g2. KGII . Se l)jcrjinski nurneste astdzipiata Lubianka.. KGII irrstalat un mic muzeu care se poate vizita pentru aproxi- rrr:rt. Se r tlopiiior). Ce s-a in piata dau sapte strazi.ERIC IIRATTINI Cladirea care este cartierul generai al organelor securitate al Statului Rusiei este sinonimul terori Ciadirea era cartierul general al KGB. Birourile gi departamen importante ale KGB au fost transferate intr-un de 31 de cladiri situate pe strada Ceaikovskr. Cum se poate descrie piata Djerjinslei? Care erau torturile principale Ia care e supus un prizonier tn cartierul general al KG Existau douA tipuri de celule: reci si calde. Din cine era format .. Intrarea este situatd in spatele cladirii. Biroul pregedintelui KGB se afla la etajul treilea. unele au fost transferate intr-o clAdire din imprejurimile Moscovei. vicepresedinti. PAna la triumful Revoluti Bolseviste din 1917 si in timpul guvernArii taml cladirea din piatrd gri era sediul mai multol com de asigurari cum ar fi . O statuie din bronz a lui Felix Djerjinski. un depozit de jucArii si in fata Muzeului l"rlitehnic.. In piatA s-au intAlnit pentru lrrima oarA in octombrie 1905 revolutionarii intr-o lr. Piata Djerjinski rrc Nu. inchisoare s.r 89 l)a.rrrdatorul Cekdi. localizatd in piata Lubianka din Moscova.

KGB era in subordinea Consilului Ministri. KGB era obligat sa lcrceteze pentru a afla de unde provenea respectiva rntbrma{ie falsa.George Wrrshington". . 1988. aflate in subordi cunoscut. securiHtii qi ap6rarii. in suburbia moscoviti Khondike.40 IIRIC FRATTINI sa KGB Oum era . rn. spionajul rrrilitar sovietic. Fara el. din noua cladiri cu ferestre mari. fiind lemut inclusiu de ed..Aquariurn"? Oladirea cartierului general al GRU. Comandantii A/fo refuzat sA urmeze respectivele ordine.bucatA de cristal".entali a Statului. Respectivul depa ment supraveghea toate agentiile Guvernului din pu de vedere al legislafiei. contribui astfel la nereuqita loviturii impotriva lui Gorbaciov. Ce este Dupd. si in cadrul spionajului souietic. Ia rangul de Agenlie Ministeri Cine a condus timp de mulli ani aparatul d..ezinformare. a preluat KGB secur internd. sfd. Nascut in 1899. Poltiburo-ul exercita acest control printrdepartament.parium"? Este informalia falsA care provine dintr-o sursA nrspectA.. In totalitate. Ce este cunoEcut. in cadrul spionajului souietic.Bariumurile" au fost Iolosite pentru d. Clddirea este lirrmatd. sau. rxpcrt in spionajul sovietic al UniversitAtii . Beria a condus cu mAnd de fier aparatul de securitate si spionaj timp de cincisprezece sa ani. In ce perioadd. Edificiul se rrrrri numeste gi steklyashka. Intre 1l .e upionaj gi informare al Uniunii Souietice. care a desavArsit prdbugirea Uniunii Sovietice.rqitul Uniunii Souietice. KGB. Cladirea este situata pe qoseaua Koroalvski. cdre au cele doud. Aproape intotdeauna. a Uniunii Souietice? intre 1960 qi 1966. pentru a sprijini lovitura de stat impotri lui Mihail Gorbaciov.. Directoratului al Saptelea aI KGB gi comandate de ca generalul maior Victor Karpuhin.KGB era nucleul a tot ce miqca..iuB? 4T sidera KGB o armA vitala pentru supravie[utrea priuit de cd. Forlele SpetsnazaleK au primit misiunea sA ia cu asalt Parlamentul Rus sA-l ocupe. drept.tre tnsuqi Stalin? Lavrenti Pavlovici Beria. de care depindeau intre cincizeci gi qaizeci angajali. de catre Consiliul Ministerial Uniunii Sovietice. .tre experlii occid. Departamentul de Stat 9i Legal ai tariatului Comitetului Central. departamente mai actiue ale KGB? In ziua de 21 august 1991. geful acestui departament a fost Niko Savikin. care fusese pAnA atunci Corni Statal. Cdnd a fost auansat in rang KGB? in iulie 1978. Aceste forle erau formate grupurile antiteroriste Al'fa. a fost qeful NKVD (Comisariatul pentru Probleme Interne) qi qef ai rrltor organisme de spionaj intre 1938 si pAna la execulia din 1953. a fost ridicat. sistemul qovictic nu va putea supravietui" a spus John Dziak.

liderul suprem a decis sd ordoneze inlocuirea llr. in mod misterios. membru cu drepturi depline al Politburo-ului. c6ncl Stalin l-a numit pe Hrugciov secretar Ce ti placea sd practice lui Beria? Obisnuia sA sechestreze adolescente. Trotki fusese cel mai puternic rival al lui Stalin ca succesor al lui Lenin. dupa ce le lega.'lcirra. lrr f'cbruarie l94l a fost numit membru al Comitr. Care a fost urmdtoarea miqcare u lui Laurenti Ileria dupd. dupi moartea acestuia. t (i( u obtinut Beria d. s-a spAnzurat cu frAnghie de grilajul celulei sale.orgienilor fideli lui Beria cu rusi. sa Ie duca c forta in biroul sdu si. practica cu e sodomia.at tn functie lui Beriu? In calitate de responsabii al NKVD.in partea lui Stalin dupa i:boi? l latorita interesului lui Stalin de a obtine o putere rrrr. dar cea mai mare putere a sa erau info matiile despre prieteni si dugmani. decesorul lui Beria a fost internat intr-un Cdnd pttlerea? a inceput Luurenti Beria sd. Nikolai Ivanov Ejov a ordonat arestarea lui Beria.42 De cd. spita psihiatric unde.nd ERIC FRATTINI KGI] i 43 il cunoqtea Beria pe Stalin? Beria fusese seful politiei secrete a lui Staiin Georgia. I'r'll mai Stalin era mort. Acolo a devenit un expert in strAngerea informatii. . in i949. acesta a acceptat propunerea lui Beria ca irrtrlg personalul arnbasadelor sovietice din Statele llrrrlc. Ce 'irtid in Moscova qi secretar al comitetelor regionale l'artidului. in 1951. Beria a ordonat asasinatul iui Leo Trotki in Ciudad de Mexico. l. . piardd. Lui Stalin ii era atAt de teamd de Beria rrrcrit a decis s[ il avanseze pe Nikita Hrugciov pentrtt ir lgala balanta puterii. in 1945 a fost avansat. rr tlesfdsurat in toatA Moscova fortele sale de securitate. Din cauza bAnuieliior iui litrrlin.r ll rrrlul de maresal al Uniunii Sovietice iar in 1946 a rl{!vr'nit. famiiia ei e trimisa in lagArele de muncd sau executatA. l . dar acesta a fost rapid qi a reugit sA-l aresteze inainte pe Ejov. avAnd rntcnlia sa preia controlul guvernului. rnoartea lui losif Stalin? S-a intors repede la cartierul sdu general. inclusiv cei ai l Stalin insusi.zboi Mondial? Ce . DacA tAnAra denunfa faptul. Canada si Marea Britanie sA fie format din rrr. liderul Uniunii Sovietice si-a pierdut cunogtin{a.trrlrri tle Stat pentru ApArare.'rrrlrrii ai NKVD. Cine i-a preced. Pentru aceasta.r ordonat eliberarea a aproape un milion de persoane onoruri a ob{inut Beria tn timpul celui de-al Doilea Rd. In mai 1940. 1111'1rput Irr noaptea de 1 epurArile in rdndurile funclionarilor georgieni.rlr. Stalin a 1. martie 1953 si in tirnp ce Beria era cu asasinat celebru a ordonat Laurenti Beria i'llrrlin. In decembrie 1938 a fost numit seful N Lavrenti Beria era un membru al Politburo-ului fa drept de vot.

. Miiitar din Moscova. 1 ? aprilie 1894-11 septembrie lg?1 primului rAzboi mondial. a fost transferat la Moscova si in 1g53 a devenit Prim Secretar al Comitetului Orasenesc din Moscova (Gorkom I\4oscova) ai Partidului in 1938. in lg31.bolnav". 26 i'"rnie 1953 se indrepta pe jos cAtre Kremlin pen a se intdlni cri Nikita Hmsciovls si cu mar.. Din 1g34.. Cartierul lilrrr:ral al KGB din Moscova. Erau agen{ii de poli{ie.res.strrenti. rr 18 Pe durata Nikita Sergheevici I{rusciov.Generalul Kozlov l-a irnpuscat i tAurpla" DupA execulie. cAnd era puncttil cle a intra" a fost arestat de garcla Kremlinul In decembric i953 a fost condamnat de cAtre C SupremA Sovjetica sub acuzatia de tradare si clamnat la moarte. l. Hrusciov a fost memhru al Comitetului Centrai al Partidului Oomunist al Uniunii Sirvietice ri. Pe 23 decembrie Lavrenti Beria a executat ia 54 de ani. l.me. a devenit Prim Secretar al 0omitetului Central al partidului Comunist Ucrainian. pe puternic {..44 IIITIO FITAT'|} TI KGI] . Cornunist (bolsevic). care a fost sufocatd de tancurile sovietice. cadavrul lui Beria a lbst stropi cu benzinA si i s-a dat fbc". din 1939.lrrl care SuprernS. '.Beria a fost ex Ce era cunoscut drept .spital".nat csndantn. ()e era cunoscut drept . a fost membru al membiu al Politburo .lra termenul utilizat de cAtre agentii sovietici ai litlli pentru a se referi la inchiderea sau executarea flxistd doud versiuni. Beria? rrrrrri prizonier in subsolurile LubiankAi.irvlcnti Beria fusese ilegala.tr)octor" suoietic? tn spianaiul A devenit membru de partid in 1918.oSubsolul" apionajalui souietic? tn lu. Ilusa a respins afirma ca condamnarea qi execut'area h..Corpora{ie" pentrtt spionaju'I xnietic? Era un tertnen utilizat de catre agentii KGB pentru rlefini partidele comuniste din aite tAri..li l. Frirna e a insusi lui Hruscir cr{re a scris in mernoriile sale:" intr-o zi a venit f6 escort6. Hrugciov s"a implicat in acti a sindicali. Ce tnseamnd. Curtea . iar dupI revolu{ia bolsevica din 1g1? Iuptat in Armata Rosie Ce era cunascat drept .]5 inchise din ordinr. u la intrarea cladirii Cartierului General al Cartierulu sirion al Occiderrtului la lfuernlin: .. ('dnd s-a reex&tni.ui {'aurenti I'ttt'louici Beria? lrr anul 2000. asa ca am apucat un pistol si l-am imp A doua versiune este a colonelului Oleg Penkovshi.$.rl lui Stalin si a ordonnt schimba legilor pentru a evita arestarile arbitrare. si a lu*at in diverse functii conducere din economie sau din partid in Donbass si in Kiev. inseamnd r:a a fost internat intr-un . atunci este numit..a Cine l-a fmpuqcat tn ceafd.Central" upionujului souietic? tn lumea..esalul G Zukov.".r1. IJacd un agent al I{GB este trimis la inchisoare pentru spionaj.r'r'vicii Ilrau sedjile sau cartierele generale ale diferitelor: de spionaj ale Uniunii Sovietice. . DacA un agent al KGB este rrrcstat. in iunie 19 l"efbrmeie lui Beria au provocat o rascoala in Germa Orientala. erou al Uniunii Sovietice dar.

Sovieticii capturaserA aproape 200. lnsAnd astfel KI-ul f6ra posibilitatea rlc a realiza o misiune concretA. Cdnd. un fost cekist. Operatiuni impotriva organiza{iilor antisovietice din orice loc al lumii. s-a aflat adeudrul d.r. Omoruriie in mas6 au avut loc in primAvara I 1940 iar invazia germanA nu avut ioc pAnA in iulie 194 asasinii au spus ca au primit ordine directe din pa ln 1989.alin pentru ca acesta sa-si demonstreze astf'el 1.Amorurile Ia Kutyn"? Oe respansabilitdti auea KI-ul? Spionaj politic si militar in afara URSS. NIf/D avea nevoie cle locuri in lagarele de .ie Este o cArtitA a KGB care. Ce se cunoaqte KGB 47 lrrr St. reprezentante comerciale si cetateni ai Uniunii Sovietice care se aflau in afara tArii.cut publicA descoperirea corpurilor a 4. a cind Guvernul sovietic a recunoscut form cA polonezii au fost executali de unitati speciale a NKVD.. MVD. Contrainformare in ambasade. sovieticii arr spus cA rnanii fusesera cei care ii executasera pe mili perlonezi in timpul invaziei URSS.r'rr ministrul de Afaceri Externe al Uniunii Sovietice" . inclusiv 8.Pact de Otel". cd lJniunea Sovietica a sprijinit trupele lui Hitler du semnarea asa-numitulni . Dictatorul Stalin a creat {'rrrrrifetul de Informatii in octombrie 1947 si 1-a plasat . lui olrtinut permisiunea lui Stalin ca GRU sd poatA rklesfdsura opera{iuni de informare in afara frontierelor llniunii Sovietice. misiunri. dintr-o pozifie infertoa din cadrul organizatiei in care este infiltrat a ava era Ktr-ul? ierahic. Operatiuni de informare in alte tAri comuniste. In final. Una din celAlalte ..000 prizonieri polonezi in timpul campaniei din 1939. consulate.'rrlr controlui Consilului de Ministri. Dupa descoperire. operaliunile .Absoluent"? Lrlrrirnia qi Estonia. impugcatura in ceafA. au dispd iAra urma..lrrndul siu dispret fatd de polonezi.. GRU si KI).ionaj din strAinatate. maresalul Bulganin. Corpurile erau ingropate in gropi comune in padurile Katyn.000 acegti prizonieri.ERIC FRATTINtr Ce este cunascut de catre KGB ca ..r$anctua Este tara care ii ofera azil unui dezertor din servlcrt sale secrete de informatii.espre .700 de ofileri. 15...erea Kl-ului? de a patra agentie de spionaj a URSS ln calitate rrrtersectau rrrijlocul (MGB. delegatii.r':riuni care au circulat printre anchetatclri in anii'90 ri lirst. din apropierea oras Smolensk. ofiteri ai armatei germane f5. tn KGB ca wn.|n('cntrare pentru a-i inchide pe deportatii din Letonia. Seful sau suprem . ca . Ce a cauzut inchid. multe din operatiunile sale se cu interesele aiteia dintre agentii.143 de ofi ai armatei poloneze care toti fuseseri executati print Ihmitet Infarmatsii (KI)-ul a fost agentia insArcinata rr realizarea tuturor operatiunilor clandestine ete ". Ce masacru al unor ofi(eri polonezi a real NKI/D souietic? Pe 12 aprilie 1943. La 1948. (.

Frunze". unde rr srrrvit in funclii de comandant de pluton si de baterie. Ulterior. Cine aw fost gefii MGB-ului? Martie 1946-octombrie 1946 Octombrie 1946-august 195 1 August 195l-decembrie 1951 Decembrie 1951-martie 1953 Vsevolod Merku Capitolul 2 I'TIESEDII\ITI (-. * - - . Mihail 'l'ujacevski. Serov era considerat de cAtre r. Anumite surse il considerd responsabil pentru masacrul de la l(atyn asasinarea in rnasA a ofi[erilor polonezi prizonieri de rdzboi.r'r'sedinte al KGB. MB-ul a desfintat in 1993 iar functiile sale principale transf'era Serviciului Exterior de Informatii (SVR) si Serviciul l'ederal de Contrainformatii (FSK). care a condus KGB rrrlrc 1954 si 1958. Serov qi-a inceput cariera in lumea Cine au fast qefii MVD.rgromurilor din Armata Roqie. Martie 1953-martie 1954 Ce este MB-tI? liulrravietuitor ai pogromurilor staliniste.adjunct si mai rrpoi adjunct al Comisarului Poporului pentru Afar:crile Interne al tlRSS. predecesorul KGB? 1946-iunie 1953 nrlirnnatiilor in NKVD.inte al KGB? lvan Alexandrovici Serovle.ine a Victor Abakum Serghei Ogoltso Semyon Ignatie fost ales ca primul presed. Primul rninistru care a preluat porto foliul MB-ului a fost. KI-ul a incetat sA existe.48 EN. funclie pe care a ocupat-o pAnA in l!158. Serov insusi l-a executat pt'rsonal pe maresalul Uniunii Sovietice. va fi numit prirnul 1.. a lol. In anii patruzeci Serov rr fost folosit 1e pentru eliminarea inamicilor Statului. In perioada 1941 i945. cAnd Lavrenti Beria Sergei Kruglov a fost gef al GRU. Victor Barannikov cAnd a fost urmat de Nikolai Golushko.un fina in 1951. pe care le-a absolvit in 1939. Serov a urmat cursurile scolii tehnico-militare din l. a fost scos clin lrnrr:tie din GRU din cauza strdnselor relatii cu lr':rrlirtorul Oleg Penkovski. spionajul militar.h'cle. rrrrrnai cA a supravie{uit pogromurilor din anii treizeci rlrrr: a si fost transferat la NKVD pentru a fi indepartat . Serov a fost Comisar ai Poporului pentru Afaceri Interne al RSS I lcrainiene. in perioada 1939 | 1)41. intr.r'rviciile de spionaj occidentale ca un.rrsi nu entuziast". L iulie 1990) Generalul de armatd Ivan Alexandrovici Serov (13 august 1905 a fost geful KGB din 13 martio 1954 pdna in 8 decembrie 11158. MB-ul. In 1928. A urmat cursuriie r\rradenriei Militare.cningrad. a fost numit prim. militarul cu cel mai inalt rang din cadrul lr. Conform unor rapoarte.. in aceiasi a intrat in r6ndurile fumatei Rosii. care a functionat intre 1991 si 1993.cAlau brutal dar Ministerul de Securitate Rus si succesorul initiai a KGB.IC FRATTINI Kl-uiui au fost absorbite de cAtre MGB. pAnA in 1993. Ivan Alexandrovici Serov nu infiintat prin decretul presedintelui Boris Eltin in 1 decembrie 1991. dupii care. in ianuarie ru:claqi an a intrat in rAndurile cadrelor NKVD-ului.

a servit in cadrul NKVD dar si ca subdirector al G Aflat in acest post. a decis sa-l llrrnsfere la mai putin influentul GRU. De asemenea. Serov avea in continuare un numdr ma de dusmani in cadrui serviciilor de spionaj militar. S conducerea sa. in calitate de fost ofiter aI NKV si al Sniersh.crnic gi. Selepin dorea continLrarea stalinismului prin controlul absolut al Statului rsupra poporuiui si institutiile sale. In 1962. 20 18 august i918-24 octombrie 1994. Selepin a decis sa-i schimbe pe ofiterii !(()B cu membri ai Partidului Comunist.rsta de 57 de ani. Absolvent de istorie si literirl. Vladimir Efimovici in 1962. Aiexandr Nikolaievici $eiepin a pArAsit KGB in 1961. cAnd a fost lrlomovat secretar al Comitetului Central.ura. l)in 1952 pAna in 1958 a devenit seful tineretului lornunist.r'a numit presedinte al KGB de cdtre insusi Hrusciov rtr locul periculosuiui Serov. in conlirrmitate cu unii observatori.iderul sovietic il percepea pe Serov ca niult prea lrlll. Serov a numit subdirector al MVD iar anui urm6tor deve primul sef al recent createi KGB. l-a plasat in postul a cauzat caderea lui luan Alexundroui decembrie 1958 a fost numit sef al GRU indepartat din KGB. dupA cAderea lui Beria. Istoric rii cxpert in literatura rusA. a fost unul din conspiratorii care vrut sd-l rdstoarne pe Lavrenti Beria dupA moartea Stalin din 1953. riru pe unul din protejatii sAi. a devenit ofiter superior al Ligii Tirrerilor Comunisti. fapt care i-a adus porecla de. coruptia a inceput sA inflorea In inauntrui GRU. dupa dezertarea colonelul Oleg Penkovski in Occident. Komsomolul. in timpul su liderazgo in li'untea KGB. Pentru aceasta. Colegii sni din l'icmichastni.. impreund cu am sadorul Iuri Andropov. pri presedinte al KGB va deveni celebru datorita apari KGB 51 De ce I-a demis Nihita Hrugciov pe luan . a grlrticipat la lovitura impotriva lui Hrusciov. Serov a decis sd ia parte torturarea si executarea tuturor liderilor Revol Ungare din 1956. Selepin a ajuns.'lbxandrouici Serou din func(ia de gef al KGB? l. Serov a lbst degradat si s-au retras toate decoratiile. Serov era cunoscut porecia. Ce Serou? ll Alexandr Nikolaievici $elepin2O. In 1954 i-a insotit pe Nikita I lrusciov in voiajul sAu in China. Selepin a fost un lider lnzboinic in timpul ceiui de-al Doilea Razboi Mondial.MAcelarul de la Baltica". prim viceprimnrinistru iar in Iuna octombrie a aceluiasi an. Letonia si Lituania.CAle Ungariei".qtigat Serou ca qef in fntntea KGB? In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondiai. Cine Ia tnlocuit pe Iuan Alexandrouici Serou numelui sAu in ancheta despre asasinarea ofiteri polonezi in padurea Katyn. pentru a mai reduce din ea. Ce KGB? altd porecla gi-a cd.. In acelasi an murea d infarct la v6.ERIC FRATTINI conducAnd trupele de calai a1e grupurilor antisovie din Estonia. pozitie din lrrre Selepin a incercat sa mentina controlul asupra rpionajului sovietic. al doiiea presedinte KGB intre decembrie 1958 si noiembrie 1961.. Patru ani mai tArziu . .

al patrulea presedinte KGB.r a alAturat Komsomol-ului.52 ERIC FRATTINI 1 KGB Ce 53 Presidium vedeau ambitia lui ca ceva periculos. Sovieticii au fost umilili iar Frederi Barghoorn a fost eliberat cu scuzele Guvernului de Moscova. preqedinte al din noiembrie i961 pAnA in aprilie 1967. astfel cd. Andropov a absolvit inginerrra in 1936 iar la putin timp . Barghoorn era un prieten personal preqedintelui John Kennedy. a servit in calitate de comisar politic pe I'rontul finlandez. A servit inclusiv si ca sef al Di boratului Principal al KGB sub Iuri Andropov succesorii acestuia pdnd cAnd. In 1951 este numit sef al Departaruentului Politic al Comitetului Central. Se pare cA acesta din Ce funelie importantd. In timpul celui de-al Doilea Itnzboi Mondial. ca fiul unui radiotelegrafist si al unei vAnzAtoare de |ijuterii. ocupa Andropou tn !irnpul reuoltei ungare din 1956? Era ambasador al Uniunii Sovietice in Budapesta rnc[ din 1954. intre 1967 Si 1982. Semichas a {bst demis din functie de catre Brejnev. Vadim Bakatin. presedintele KGB. Mihail Gorbaciov. intr-o conferit de presd organizata la Casa Alba. in octomb 1964. la un act al carui scop era sA incheie cu cond din acelaqi an. lui Nikita Hrupciov 9i sn sprijine Leonid Brejnev. Frederi Barghoorn. a autori arestarea profesorului Universitatii Yale. Odatd ajuns tra putere. Andropov a trecut rapid Ia l)romovarea in funclii de conducere a propriilor aliati.inte aI KG Vladimir Kriukov. Preoedin spionajului sovietic a refuzat sA implice KGB intrasernenea act. Apoi. Alexandr Nikolai Selepin. Din cauza succesului neasteptat 21 15 iunie 1914. A fost chiarAndropov care a cerut inter- Cine a condus. Pe 24 octombrie Vladimir Efimovici Semichastni. Semichastni a participat. La doud zile de la moartea lui Brejnev a fost anunlata aiegerca lrri iuri Andropov in functia de Secretar General al Partidului Comunist nl Uniunii Sovietice. .rl KGB. Gorbaciov a rumnat dizolvarea KGB. pe 18 martie 1967. In a avut loc cdderea sa politica si din viata publicA. rlrn 21 august 1991. in 1988. Ce pregedinte al KGB a deuenit liderul suprenx ul Uniunii Sovietice? Iuri Madimirovici Andropovzl. a fost nu preqedinte al KGB. timp tndelungat. vcntia trupelor sovietice pentru a stinge rdscoala rrngarA din 1956. insuqi pregedintel denunfat manerrele lui \4adimir Efimovici Semic explicAnd ca profesorul nu fusese niciodatA implicat ac[iuni de spionaj. cAnd acesta vizita Moscova in octom 1963. a fost unul rlintre liderii care va sprijini Iovitura de Stat impotriva lrresedintele al incA Uniuni Sovietice. Protejat cAtre predecesorul sdu din func{ie. Fiul unui lucrator feroviar. Semichastni a cauzat serioase probleme datorita unora din deciziile sale. rrl ascensiunea l urmi intentio sA-i asasineze pe Hrugciov gi pentru aceasta i incredintat misiunea lui Semichastni. presedinte aI KGB a sprijinit louitura de Stat trnpotriua lui Mihail Gorbaciou? Cine a fost cel de-al treilea preqed. Semichastni spera si-l schimbe pe profesorul la Yale cu vreunul din spionii KGB arestati de cdtre in Statele Unite. care a devenit ultimul presedinte . De exemplu. Pute Directorat Principal aI KGB? Vladimir Kriukov.9 februarie 1984. S-a ndscui in sAnul unei importante lirrnilii evreieqti. Kriuciov a fost demis si inlocuit cu un reforrnist. Ziua urmatoare si dupa infrAngerea loviturii. In final.

ERIC FRATTINI KGB secesiune 55 patriolilor din Ungaria si tentativei de sistemului comunist. responsabil cu apArarea informativA qi securitatea internA in cadrul ForfeiorArmate. u pdrd. ind.sistat And'ropou in calitate d'e d. cAnd a fost ales secretar al Comitetu Central al Partidului Comunist. cunoscuti drept. DupA terminarea r[zboiu]ui. trebuind sd fie conectat la un intre 1957 si 1967. s-a inrolat in contrainforma{ii 9i in Smersh. La trei iu in anii saizeci este numit gef al celui de-al Treilea I)irectorat. a continuat in r:adrul NKVD-KGB dupa ce Smersh a fost desfiinlat' Ce posturi a ocupat anterior Vit. gase luni inainte de moartea sa.ali Vasilieuici Fedorciuh tn cadrul KGB? Pe ce a in. A aceastA functie rrparat. Iuri Andropov a fost devenit sef ocup rlupa ce a fost ales pentru funcfie.sit Andropou KGB? in mai 1982. in acelasi timp.inte al KGB? Pe restructurarea intregii organigrame a KG crearea de noi nivele de discipiinA. Neputin[a si iipsa de popularitate a lui Fedorciuk i-a fhcut pe Mihail Gorbaciov sA-l indepirteze din aparatul de securitate numindu-l inspector generai al Armatei. In timpul celui de-al lJoilea Ilazboi Mondial. in on a fost ales pentru a ocupa functia "e pregedinte al KGB? in mai 1967. preocupat mai muit de cariera sa decAt de securitatea Statului. Cd. aprilie 1973 este primul qef al securitatii Statului fii membru at Politburo-uiui din epoca lui Lavrenti Ce preqedinte al KGB a fost numit la scurt timp ninistru al Afacerilor Interne (MVD)? Ce de pres. Vitali Vasilievici Fedorciuk. cuiegerea de date spionaj mai sofisticate. Vitali Vasilievici Fedorciuk era calificat de cAtre subordona{ii sai ca un arogant incapabil. . utiiizarea din in ce mai Inare a agenfilor pe teren. unde gi-a incheiat cariera. Andropov a fAcut ultima sa apari{ie pub}icA in rrugust 1983. rr suferit a criza diabetici care i-a provocat o cddere a Departamentului pentru Relatii ai Comitetulr'ri Cen cu Partidele Comuniste din str[inatate. In mai 1982 il inlocuiegte pe Andropov ca pregedinte ai KGB dar cAnd Andropov devine conducdtorul URSS il numeqte pe Fedorciuk ministru pentru Afaceriie Interne. al cincilea pregedinte al l(GB intre mai 1982 si decembrie acelasi an.buqe tn calita Rascoala din Ceholsovacia. Andropov i-a urmat i calitate de iider suprern al Uniunii Sovietice. lrrrrametrilor medicali.c 9 februarie 1984. In 1970 cste numit sef al KGB din Ucraina.nd. pe 12 noiembrie 1982. CAnd liderul soviet Leonid Brejnev a murit in 1982.edinte altd reuolulie a aiutat al KGB? sd. cresterea utilizArii tehnologi in operatiunile KGB si.Pri vara de la Praga" din 1968 si care a dus la confru dintre trupele sovietice gi Guvernul lui Dubcek. survenitd 1.. Fedorciuk si-a inceput cariera in cadrul spionajului in 1939 rrleturdndu-se NKVD. Cond cerea lui Andropov a durat destul de pulin. cu rangul de generai de ArmatA.

56

ERIC FRATTINI

I(GB

57

Cine a cond.ws KGB tntre guuernarea Ereineu qi Guuernul Gorbaciau? Victor Mihaiiovici Cebrikov, aI saselea pregedinte al KGB, intre 1983 qi 1988. General de Armata si membru al Politburo-ului, a fost unul din princrpalii protejati ai liderylui sovietic Leonid Brejnev. Cebrikov era ofifer al KGB inca din 1950 in Dniepropetrovsk, orasul sAu natal, in 1967 a fost transferat din ordinul lui Brejnev la cartierul generai al KGB de la Moscova pentru a se
ocupa de Directoratul pentru Fersonal. Intre 1968 qi decembrie 1982 a fost vicepregedinte al KGB; iar din aprilie pana in decembrie 1982 a fost prim-vicepresedinte al KGB. La inceputurile lui 1983, a fost promovat de cdtre Andropov in funclia de pregedinte al KGB. In aprilie 1985 a devenit membru cu drept de vot al

1';rltidismului in toata Federatia Rusa. Cebrikov murea rr I 999 Ia vArsta de 76 de ani. Cine I-a tnlocuit pe Victor fuIihailouici Cehrikau
i,t ft"unteu KGB?

Generalul colonel Vladirnir Alexandrovici Kriucikov, ,l.venind astfel ai saptelea presedinfe al KGll. l)upa un lurt stagiu in armatA, Kriucikov a studiat Dreptui qi, ,lrrpa absolvire, s-a alAturat Biroului Puirlic de Procurori' l)rrpa un scurt stagiu in cadrul ambasadei Uniunii

il

ilrvietice din lSudapesta, Kriucikov a fost numit rlsponsabil al Departamentului Comjtetului Central
rl)6?. CAnd Andropov a devenit presedinte al KGB t:rrnentele sale.

lil

irfe se ocupa de rela{iile cu celalalte partide comuniste ,lin strdinatate. A ocupat aceastd functie intre 1957 gi

I

in

Politburo-ului.

in timpul preqed.in{iei lui Cebrikou, istorica a trait KGB?

ce

periaadd'

ll)6?, Kriugov a fost ales si conduci unul din deparin 1978 era sef al unui Directorat al I((]B cu rangul de general locotenent, devenind gef al

l((iB in 1988.

Aceasta perioadA cste marcatA de catre marile
schimbari care s-au inregistrat in tArile din Europa de Est in dorin{a lor cie a deveni independente de controlul Moscovei. In 198? Cebrikov a cAlAtorit la Havana pentru a incerca si repare legAturile dintre KGB gi lJirectia
GeneralA de Informa[ii cubaneza.

Care au fost principulele probl,eme s'Ie ht'i Iiriucihou tn fruntea KGB?

in calitate de sef al KGB, Vladimir Alexandrovici
a lansat o campanie de promovare a unei noi ,rnagini a insusi KGB. Pe 1B august 1991 a luat parte l;r tentativa de lovitura de Stat impotriva presedintelui tlorbaciov, fiind arestaL sub acuzatia de ,,trAdare a I'rrtriei Mame". Kriucikov a fost inchis cu toate ca, in rrrod misterios, nu a fost niciodatA judecat" Guvernul lui Itoris Eltin l-a eliberat in i993. Kriucikov s-a retras din Irrmea spionajnlui si din poiitica pentru a-si scrie

l(riucikov

Ce u cauzat caderea lui Victor Mihuilouici Cebrihou d,in. fru,ntea KGB?
Criticile continue la adresa intrArii capitalismului in Rusia socialista. Gorbaciov a aies sa il demitd din functia de pregedinte al KGB pe 1 oci;ombrie 1988, riumindu-l qef ai noii ,,Comisii a Comitetului Central pentru Lega-

rrromoriile-

litate Poliiica", care va permite intrarea pluri-

5B

ORIC FRATTINI Ce

KGR
,

59

preqedinte al. KGB a definit in'susi KGB un ,,Stut uicios tnld.untrul altui Stat"?
Vadim Viktorovici Bakatin, al noudlea presedinte KGB. A fost numit pregedinte al KGB dup6lovitura Stat ratatA impotrtva 1ui Mihail Gorbaciov din aug

r'rlrr ca Gorbaciov sa fie asasinat de cdtre rebeli. Dupd

r''r'cusita loviturii, Gorbaciov }-a numit pe Bakatin 1'rr,sedinte al KGB pentru a-l inlocui pe Kriucikov, care lir, rrse parte din conspiratia rebeiilor. dorea sa facd Vudim Vihtorouici Bakatin in ,'ulitate d.e responsabil cu KGB?
Ce SA eradice spionajui intern din KGts si srA permita ,,,lriteniIor accesul liber la arhivele KGB. Cu aceasta rursura intentiona ca cetAlenii rusi sd cunoasca soarta r rrrlcior lor dispArute in epoca Uniunii Sovietice.

1991. Bakatin provenea dintr-o familie destul

insinritd din Siberia. A studiat la Institutul de Ingrn a Constructiilor din Novosibirsk, alaturdndu-se P dr.iiui Comunist in 1964. In 1988 a fost numit mini de Interne, primind de Ia Gorbaciov misiunea de curita KGB de ofiteri care se opuneau Glasnostultdzz Perestroikaizs. Bakatin a inceput sA cAqtige influenta Partidul Comunist si in cadnrl forteior politiei natio militzis.In decembrie 1990, sectorui care era impotri lui Gorbaciov a inceput sa il atace pe Bakatin pAna cA a fbst obligat sd demisioneze.
Ce functie a ocupat Bakatin tn timpul louitu de Stat tmpotriua lui Gorbq.ciou din 1991?

Ce rol a jucat Vadim Vihtorouici Bakatin in rutlrul noului KGB?

Cea de Consilier pentru Securitatea Nalional Bakatin s-a aldturat lui Evgheni Maximovici Prima si altora pentru a cAlatori in Orimeea cu intenlia
Instituirea unei serii de reforme politce cunoscute sub numele glasnost; acestea includeau democratizarea, relaxarea cenzurri qt represiunii politice, reducAnd puterile KGB. Relorrnele au fost gAnd sa doboare rezistenta elementelor conservatoate din Paitidul Com al Uniunii Sovietice la initiativele economice novatoare ale lui 23 Perestroiha (insemnAnd,,restructurare') a fost clementul cen
?2

in timpul conducerii lui Bakatin, KGB gi-a reorllrrnizat sarcinile -sr noile misiuni. Efectivele Garzii lrrrrntierelor au fost transferate in cadrul altei agen[ii; l,rltele de lupta ale KGB au devenit incA o unitate a{iatA ,,rrb comanda Armatei Ruse; iar garda Kremlinului si ,,rrrrunicatiile in responsabilitatea Guvernului" Bakatin ftrst demis de cAtre insu$i Gorbaciov in octombrie 1991, 'r ,rrLitA cu prAbusirea URSS.
frazd, celebrd. a pronun{at Bakatin despre noul capitalism d,in Rusia?
Ce ,,A scoate capitalismul din socialism este ca gi cum
;ri

incerca sA scoti ouale dintr-o otnleti".

al politicii adoptate de Mihail Gorbaciov in vederea reformirrii econon

si socieiltii

sovietice. Astfel, tinAnd cont de stadiul deplorabil

economiei Uniunii Sovietice, care era o economie centralizat[, a vrut sporeascd eficienta economiei si implicit a partidului. Obiectivul Gorbaciov era deci reformarea PCUS, inlocuind mai multi oficiali partidului allati in posturi cheie, ceea ce i-a asigurat un plus de p si autoritate in cadrul partidului.

Cine a fast ultimul presedinte ul KGB?
Evgheni Maximovici Primakov, al zecelea si ultimul l,rcsedinte al KGB. NAscut in 1929, Primakov a fost rrrrul dintre cei doi membri ai Consiiuir,ri pentru Secu-

60

ERIC FITATTINI
g

ritatea NationaiA ai preseclinteir"ri Gorbaciov care

Capitolul
SPIONII

3

refuzat sa sprijine lovitura dc Stat impotriva acesttria din august 1991. Dupd aceea, presedintele flusie|
Boris Eltin, l-a numit pe Primakov presedinte al KGB,

acesta rarnAnAnd responsabilul pentru agen[ia

de

informatii dupA disparitia Uniunii Sovietice

infiintarea SVR-ului, a Serviciuiui Extern de informafli Rus. Primakov a absolvit Institutul de Studii Orientale din cadrul Universitatii Moscova in 1953. Din 19b3 pAnl in 1962 a fost corespondent la radio si televiziune iar h

;l
ru

Ce spion a fost unul d,intre cei mai protejafi tre atatputernicul Laurenti Beria?

d'e

1962 sef de redactie al Praudeiza, expert in Asia, Afriq si Orientul Mijlociu. In 1977 s-a alaturat/unio Institutului de Relalff Internatiolale (Internacional in text) si Economil Mondiala. in 1987 candida pentrr"r a ocupa un post/er; candiclato in cadml Comitetului Central ai PartidulUl Comunist. Evgheni Maximovici Primakov a fost numii trimis special al presedintelui Mihail Gonbaciov ip Orientul Mijlociu iar in augr.rst 1991 presedinte dl KGB. Primakov era primul conducAtor al KGB care nU avea o experienta anterioar6 in materic'de informatil, Dupa ce a fost numit presedinte al KGB, Primakov N organizat o conferintA de presd. si s-a declarat un ferql apdrAtor al Glasnostului si al Perestroihai. DupA desflrintarea KGB in decembrie 1991, Primakov a rdmas sef al S\rR-ului. El a avut sarcina de a conducf

Victor Semionovicr Abakurnov. $ef al Smersh din in 1946 si 9ef al MBG-ului din 1946 pAnA in il)51. Abakumov si-a cAstigat un rnare renume in rrrnpui celui de-al D<lilea Razboi Mondial in calitate de ,,l al Srnersh, agentia de contrainformalii a Armatei.
l1)43 pAnA

Pe cin,e
'irnersh?

informa Abahumau tn calitate

cle sef

al

trnforma direct Cornitetul de Stat qentru Aparare rrndus de cdtre insusi Iosif Stalin. In 1943 a fost ;rvansat la gradul de general colonel, un grad militar doar ofiteriior,,Organului". Planul lui Staiin era 'r,rurdat ;r-l avanseze pe Abakumov pentru a-i slabi influenta lui lirria in interiorul serviciilor de spionaj, dar loialitatea ,rrrprernA a iui Abakumov era fatA de Lavrenti Beria.

operatiunile de informatii in timpul tranzitiei de ll llniunea Sovietica Ia Federatia Rusa. Pe 10 ianuarii 1996 Eitin l-a numit pe Primakov ministru al Afacerilot Externe iar in 1998 insusi Eltin l-a propus candidat lr prim ministru. in mai 1999, atunci cana Primakov I refuzat sa ii demitn pe ministrii comunisti din Guverr:o a fost demis de catre Eltin"

Ce s-a extins tnauntrul MGB-uIui tn timpul randucerii lui Abakwmou? Comptia. La inceputurile lui 1951 a fost arestat gi tnmis la Lr"rbianka din ordinul lui Stalin. Nikita llniscir:v, secretar de Partid in Moscova a motivat
;rrestarea iui Abakumov afrrmAnd cA se intAmplase din cazutilor de coruptie din interiorul KGB si din lrruzA ca participase la o corispira{ie de ia Leningrad
(':mza

.

,,Adevarul". Ziar foarte important din Unir-rnea Sovietica organul oficial al Comitetului Central al Partidulului Comunist.

2{

$i

rrnpotriva Iui Stalin.

Francis G Powers. Abei s-a intors in lara sa cu gradul de l)rrpa rrr.nd. d arestarea si executarea lui Beria. un Jefferson de nichel din 1948. Abel la gradul de caporal qi a fost decorat. A activat in Statele Unite anii cincizeci iar.lrnan. Abakumov a deasemenea arestat. In State]e Unite. in 1922 a intrat in Komsomol. Bozart a informat FBI.t.ibd AbeI in cadrul Armatei rtl. CAnd Germania a invadat Uniunea Sovietica.A. Se pe frontul german itr calitate de ofiler de informafii rr inceput sd-l urmAreascd pe Abel. Pe l0 februarie 1962 afost schimbat pe podul Glienick din llerlin cu pilotul Francis Gary Powers. pe 22 iunie Abel i-a dat o monedd unui tAnar vdnziftor de ziare rrumit James Bozart. fiind rezident si qef al re{elei l(GB in zona NIew York-uiui. jului? Cd. Abel a fost avansat Ia gradul rIrco]onei KGB. Metoda sa d Cum a fost recompensat Rudolf luanouici Belou. Li Tineretului Comunist.nd a tnceput cariera sa in lumea spio In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.beI" de cd. alias .nd a intrat AbeI in Statele Unite? in 1948. in 1954 lucra ca fotografin New York sub rrrrmele de Emil Goldfus. Abel vorbea fluent engleza. ge rnana.tre Guuernul Uniunii Souietice? . Cd. razboi. Cd. era goala si. evreiasca gi rusa iar datorita acestui fapt a transferat intr-o unitate de comunicatii a Arma iunie 1957 de catre FBI. Se pare cA.rior aI NKVD si a intrat ilegal in Franta gi Canada cu ir lost avansat irrrrnele de Andrew Koyatis. TatAl sau era lucrAtor metalurgi TdnArul Abel a studiat ingineria si a lucrat intrcombinat chimic. cAnd a deschis-o. v6. zatorul ziarului TIrc Brooklyn Taggle a descoperit in interiorul ei un microfilm.62 Cd. avAnd numele de Johann Weiss. inchis si executat in decemb 1954. Din acest orag controla rliversele^operafiuni din America Centrala si America r[r Nord. la cinci ani dupd arestarea sa. niscut intr-un mic orag de malurile Volgai. Cine a fost unul dintre cei mai admira{i sp souietici? Rudoif Ivanovici Abel. Una din monezi. a Abakumou? ERIC FRATTINI KGB Semio 63 fost eliberat Victor rrrlrare a constat in a se da drept sofer al spionajului fir.ui de-al Treilea Reich? lui Stalin din martie 1953 dar. serviciul de informatii german. a schimbat cu pilotul U-2-ului dobor6. Acuzatiile impotriva lui Abakumov au fost DupA moartea fabricase doveziie unui complot din Leningrad impotri funciionarilor Partidului. Rosii.nPe 21 l1)53. care s-a ..nd qi de ce a fost arestat Abel? Care era numele real aI lui Abel? Rudolf Ivanovici Belov. Ce grad a ajuns sd u. in final a fost rrrestat gi condamnat la treizeci de ani de inchisoare.rferit voluntar superiorilor sdi sd pitrunda i Abwehr.

spionajul mi. Cine a fost primwl rlirector al GRU. pentru a se oferi ca spion inaunt r ui mediilor studenleqti.rri de inchisoare pAnd la eliberarea sa. CAteva saptArrrrni mai tArziu a fbst arestat -si condarnnat Ia trei ani rrl.lublu? Ievno Azeff. unchiul larului Nicolae. in 1956. a fost condam natla zece . lrr 1908 a fbst descoperit qi judecat pentru activitati clupa epwrarile staliniste tmpatriua Ce func{ie u primit Siman luanauici Arulau militarilor din i937? . Imediat .e ed. Aralov a decis sA se pensioneze pcntru a scrie . Aralov a murit in 1969 la 89 de . ajutn la crearea CekAi iar in lirlerrilor taristi. Nascut in 1869. liderul Partidului Comunist din Statele Unite. in acei ani isi pre. irnediat.r-un bataiion disciplinar.r'rritor evreu polonez sdrac. Un an mai Irrlziu si din cauza epurarilor incepute de cAtre Nikita I Irusciov.aua personaje ule Rusiei imperiale c$re ou fost asusinate de cornplatwrile ttrzite d. a decedat AbeI? in 1971 victima a unui cancer.rrri. in 1905 s-a inrolat in Armata rusa si s-a inscris in Partidul la gradul Bolsevist. Intre 1904 Si 1908 a fost seful unui grup rlvolutionar care a plAnuit atentate cu bomba impotriva . Azeff a decis si se inscrie l.litar rusesc? Generalul Simon Ivanovici Aralov. a lucrat pentru poli{ia . Ahnterov a intrat in Statele Unite in 1934 si. mai tArziu. ministru de Interne gi sef ai poiitiei liusiei si Mareie Duce Serghei. nepoata lui Eari Lowry. Ce agent celebru rus era tn realitate u. sa clevini responsabil cu birourile GRU din Statele Unite.. in 191?. Specialitatea sa era recrutarea de agenti sub acoperire. Fiul unui .lrrpA aceea a fost numit subdirector al GRU.tarilar din Statele Unite? Aralov a fost dernis din functia de sef al GRU si Literaturii.r Politehnica din Karlsruhe. In 1894 a fost recrutat 9i deja ir 1900 p{mea aproximativ 500 de ruble pe lund de la t)ltranu.tre Azeff? Wladimir Plebe.64 EITIC FRATTINI K(. a inceput sd recrutezo studenti la Universitatea Columbia.' (:arte despre viata sa. Cdnd. Letonia si Lituania pentru ca. A participat la operatiuni in Turcia.'rviciul secret tarist. Germania qi Japonia. gatea o autobiografie" Ce spion sauietic era un adeuarat maestru al recru.Ti Pe 20 noiernbrie 1990 a fost unui dintre cei cinci mari spioni ai KGB alesi sA apari pe un tirnbru al Uniunii Sovietice. clupd triumful Revolutiei. La finele celui de-al IJoilea lirrzboi Mondial si cu gradul de colonel. octombrie 1918 a fust numit sef al GRU. Isshkak Abdulovici Ahmerr:v. Intre cei recrutali se afla si propria sa sotie.irrrnit director al Muzeuiui . r.m agent . unde a stabilit relatii bune rr studentii revolutionari. a fost readus in t iliU. ln timpul Primului Razboi Mondial ajungAnd cle maior in spionajul militar.crefd a tarului in timp ce infbrma de asemenea si l'rrrtidul Revolutionar Socialist din Rusia. americanca Helen Lowry. Arestat din nou in I 946. Care sunt cele d. in 1893 i-a scris Ohranei.

DupA KGB 67 revolutionare. Berzin a fost numit. s-a inrolat Care a fost sf&rqitul lui Yan Karlouici Berzin? Dupa intoarcerea sa la Moscova a rdmas in continuare sef al GRU pAnA cAnd.66 ERIC FRATTINI .r:utati toti cu o impuqcatura in ceafa dar cAtiva din . subdirector al GRU iar in martie 1924 director pl. Generalui locotenent Victor Pavlovici Barannr Cariera sa in lumea serviciilor de informatii a mce in 1961 in cadrul Ministerului Afacerilor Inter Barannikov a fost ultimul minstru de Afaceri Interne primul ministru de Afaceri Interne al Federatiei Ru CAnd regimul sovietic a dispArut. Yan Karlovici Berzin i-a executat p. gef al GRU din 1924 pAnA 1938. Berzin a condus fortele iilr'c au acabar cu rebeliunea. in cea mai cruntd sdrAcie. Ca revolutionar. La doar un Victor Pavlovici Barannikov moate de un stop cardi irrrlrotriva superiorilor ior ca semn de protest fa[A de rr.ir..ovietice din Spania.. Ievno Azeff a murit Berlin.. in aprilie l!)111.e cod pentru re tianari? Valentine. . In 1936 a fost trimis }a lrc Mldrid de unde a operat ca qef al si consilier militar al liuvernului Republicii in timpul Razboiuiui Civil Spaniol.rlr:ute.rlrr.antul suprem sovietice care au luptat in Rd'zboiul for(elor Ce gef Spaniol? Yan Karlovici Berzin..in ordinul lui Stalin? CAnd au inceput epurarile staliniste lk. In octombrie 1993 este arestat inchis deoarece era unul din liderii revoiutiei ratate la Moscova.? s-a Cine era c 1921 marinarii din Kronstadt s-au revoltat '. In febmarie 1994 este pus in liberta printr-o rezolu{ie a Parlamentului rus. a devenit seful suprem al trupelor .rrcral al serviciului de informatii militar. pe 24 aprilie 19 Revolutia din Octombrie din 1917.r'ia. a fost rAnit intr-un schimb focuri cu politia taristA. aI GRU a fost comand. Berzin a ordonat sa..lrncnii sAi au refuzat. In final. Care era numele sau d.cut celebru pe Ih'rzin? in ministrul aI Afacerilor Interne prd. pe 13 mai 1939 a fost rrrestat. Gorbaciov l-a nu director general al Serviciuiui Federal de Securi (F e der al'nay a Age nt s u o Pr au itel's t u ennoy s au FS B) ianuarie 1992 si ministru de Securitate ai Federa Ruse in aceea$i luna. Berzin r Irrl. peltru a-i executa personal rnai multi sefi ai NKVD.rzin a cAlAtorit in Orient din 1935. Nascut in Letonia ca Peter Kvuzis. A disparut misterios pdnd cAnd a arestat de germani si inchis. Pe 29 iulie a fost executat lrr Armata in timpul Primului Razboi Mondial dar dezertat.buqit Uniunea Souieticd. fie .1 rl . Ce operaliune a realizat tnsuqi Berzin d. inchis gi trimis in exil printr-un foc in ceafa intrarea Hoteluiui Metropol din Moscova. (ic represiune celebra I-a fd. Ca recompensi.r'sonal pe marinari si pe oamenii care au refuzat sa-i r. unul din fondatorii Cekni in Moscova si Letonia.liirnul dictatorial al lui Lenin.

a lui Rudolf AbeI in Sta Unite? Morris Cohen. unui dintre cei mai buni agen sovietici din Statele Unite. Morris Lona. Bolsakov a devenit un il.mesager". o comunistA convinsd. Care era acoperirea lar in Marea Britanie? Care a fost unwl dintre principalii age souietici sub comand. rpecializatd in cArti de sadomasochism gi torlura. aparate de unde scurte. Mesajul transrnis de catre torul rus spunea ca URSS desfAgurase arme defe in Cuba cu intentia clara de a apdra interesele Iu{ionare ale acesteia. in cele nouA zile cdt a durat perchezitia locuintei li a librAriei aparate foto. din sud-estul Londrei. familia Cohen a fugit in Rusia. F'amilia Cohen. In acest timp. acliona sub numele de acoperire de Peter John Helen Kroger. CAnd le-au prelevat amprenteie. In 1941 s-a casAtorit cu l. Se aldturase Partidul Comunist din Statele Unite si la putin timp BrigA Lincoln. Atunci rlrrd familia Rosenberg a fost arestata de cAtre !'BI pe l'/ iulie 1950. Morris Cohen a librArie la numS:rul 1?0 de pe The Strand. Ambii au fost rr. radiouri ascunse. Agentii MI5 au descogrt:rit. microfilme intr-o Iiblie gaurita. Dr"rpA ce au petrecut opt . in important in cunoscuta Crizd aRachetelor din octom 1962. care luptase de partea republicanilor in tim din Canada. Bolsakov a spus puteau fi terenuri de baseball gi ca nu stia nimic de acel fapt. manuale de l'recvente. Pe 24 octombrie Kennedy arAtat lui Bolsakov aproape doudzeci de imagini lu de catre U-2-uri in care se vedeau rampe de la pentru rachete instalate pe insule. Ambii au lirst arestati pe 7 ianuarie 1961.ERIC FRATTINI KGB Ce redactar rus aI unei reuiste tn englezd agent KGB a fost utilizat ca intermediar prepedintele John Kennedy gi premierul Ni Hrusciou? GeorE Nikotovici Bolsakov..r'r'utati ca agen{i Ce in opera[iunea . s-a descoperit ca rrrnbii agenli erau in realitate doi spioni sovietici care rrvuseserA legdtuli cu . iramilia Cohen locuia intr-o casA mica din cartierul lluislip.Amtorg".rzlroiului Civil Spaniol. llosenberg Care era numele conspiratiu al fam. Nikita Hrusciov recunos cA armele tactice erau deja instalate in Cuba. Pe 6 octombrie.. cuplu celebru a deuenit prieten al familiei lbhen? 0upiul format din Julius qi Ethel Rosenberg. l\{orris si Lona Cohen au fbst condamnali Ia rlouazeci de ani de inchisoare. Redactor al unei engleza si ofiter KGB aflat in Statele Uni devenit principalul mesager intre Kennedy si Hru in iuna septembrie 1961. Mai apoi arr fbst depistati din nou in Noua Zeelanda si in Marea lh'itanie in 1954.iliei pentru spionaj ul souietic? Libi.r'ontina Petra. Acel f a cauzat pierderea increderii Casei AIbe in G Nikotovici Bolsakov ca. Morris Cohen se niscuse la New York toate ca pArintii lui erau rugi.Cercul Sovietic" din Statele []nite.. rnanuale de coduri si qapte pagapoarte Aceea a doi cetAteni rlrrschis o lirlse. ln noiembrie i960 ambii rru fost pugi sub supraveghere de cdtre Mi5. Bolsakov i-a transmis procurorului general Robert Kennedy un mesaj partea lui Hrusciov.

1a .r i Soui. Golikov si-a pAsi. fiinci nicatii din capiiala rusa. Ce ugent KGB era irnpreunA cu corespondentul . Goiikov a devenit Nf Canadei si a participat la vizita pe care Hrusciov 0 realizat-o in Stateie Unite in 1959 ca membru al contingentulr"ri cie securitate al KGB.. student eminent gi .. pe 24 octombrie 1. Ce otrter*fiune importantit u realizut Fehlisou Ttentru Statele Unide si Uniwnea Souietica? . in august 1960 Feklisov s-a intors in Stateie Unite in calitate de sef al I{GI3.. Era fiLrl r.70 ERIC I. veghea politica de spionaj impotriva Statelor Unite gi ares:rlul Ur:iunii Sovietice |-ilipp lvanovici Golikov' :.. a fost recrutat in 1939 de cAtft r. Numeie real al liitei Elliot era acela de Esfir rnult in contact cu ei. a d'isparut fara nicia . KGB a t'rarisferat-o in New York. a fost trimil rrlirrmatii austratriene. Acoperirea sa era. de data acr:asta. A lucrat peutru KGR in anii saizeci. KGtJ i-a ordonat.rrrr"rl rr din favontii lui Stalin.. Bun atlet.r Sasea in campania din Polonia' in i940 a {'ost avansat l. F'eklisov s-a intAlnit cu sotii lrrlina.etice? Din ordinul lui lrtrikita Hrusciov.ruiciuiui dc infbruratjl milrtar.4BC Nezrrs John Scali . Ilosenberg de rnai rnult de cincizeci de ori. Fekiisov a ftrst agentul KGB care a fost cel mql .'ITATTINi KGB 71 ani inchisi. Cr.rrnis[ in Austraha. Lona Cohen a murit in Polonia in 1992. caye 1-a nuinit seful .sedintele John Kennedy ilrLrsciov in ' si liderul sovietic Nikita Cr"tba timpul crizei rachetelor din pentru a cantactul sotilor Rosenberj rtr un razboi nuclear. in 1941. Femeia lucra Ia un citc. Feklisov a ramas in Statele Unite pana in 1964. l'e parcursul lui 1939 a contlus Armata . Morrit Cohen a rnurit la Moscova in 1995. in 1961.r. Ce spioana souietica cu Moscoua? Alexander Feklisov.r incercat sA creeze un canal cle comunicare intre r.. in iimpul conflictului ruso-gerrlan. Ritcr in Statele flnite sub acoperirea consulatnlui sovietic din l.rner farnilii sarace ditl Moscova cAnd a decis sA se inscrie ia Scoala de Cornu. de atasat dg p.. !'eklisov a fost chemat ia Moscova in deceurirrie 1995 pentru a supra.r toate ca nu i-a recrutat pe sotii Rosen' lrrrlia si Pakistan.t'ma? Rita lilliot.r gradul de general si tot in 1940.ngrl de sef ai GRti.rviciului secret militar" Armata Rosie in 1918 si.f al GRU intrc anii 1940 sr 1941. In 1968 s-a pensionat ciin KGB iar in anul 2001 si a publicat autobiografia.r luat prrrte in mod activ la disturbios pentru reprimarea focos rntibolseviste. ia pulin timp. Aceea a fost ultima oara cAncl s-a sliut berg. . fncand parte clin teribiia \imatA a Treia Sptrialn a Brigaziior de Pedeapsa. Cine a fost unul dintre cei mai decoru{i' spioni De ce s-a intors Alexander lreklisou Ia Moscoual (Jniunii .lliot sa paraseasci Austraiia. ea.rat llnctla in fruntea . frAnghie. Dupa ce a invitat perf'ect engleza. CAnd a atras atentia serviciilor de contraNKVD.l.. . nrergAnd excelent comunicator. avAnd misiuni speciale l:r Goiikov s-a inrolab ca voiuntar Londra si Washingt'on.c)69 au {bst schirnbati cu cetateni britanici aflati in puterea sovieticilor.rcsA al ambasadei sovietice din Washinglon.

a reuqit lui Itudolph Herrmann. upa cu controlul agentilor sub acoperire. 1963 s a inrolat. in vreo agentie guvernamentaiA a Cdrui spian sauietic i s*a dat trecutwl un saldut germs. In 1982 a fost numit Nu trebuia sa culeagA nicio informatie secretA. unde a ajuns subinspector acestuia in rcgiunea Kemerovo. A intrat in Slatele Unrte impreund cu . Fili Ivanovici Goiikov a decis sA decedAnd se pensioneze in mai 1 in 1980" Cure era misiunea lui Zernenehlllerymunn tn 'itotele Unite? Cine a fost utrtimul ministru pentru Sec Geni:raiul colonel Nikolai Mihailovici Golusko.72 sale de rdzboi? IJTIC FRATTINI ry KGI] l rt Ce recorwpensw a primit Golikou ytentru fapta$ ..rr)tact cu agentii. l a fost trirnis in Canada sub identitatea unui irn i A fbst inchis intre 1949 si 1950. MGB-uIui.'r'nenek/Herrlnann era doar un .lirr Georgetown pentru ca.r'rrt t... i)rrtorita acestui hicru. qi cei doi fii ai sai nAscuti in '. i s-a ordonat sd meargd in Statelt' lirri{. intre 1987 si 1991 a tbst presedintele K din Ucraina" In ianuarie 1992. llrrrmann cu fiul sd. /. In 1977.eeesorul KGB.rrrada.es.. :.udek Zernenek. sa poata irturlge func{iohar l-a nurnit prim vicepriministru ile Securitate iar pe iulie rninistru de Securitate" in 1994 Ministerul Securitate a ftrst desfiintat.t:. I\cw York-ului. un sold&t german mort in actiune in Uniunea Sovietica.n mort pe frantul rusesc tn cel Doi!. Golusko a a Dreptul la Universitatea de Stat din Tomsk in 1939.ntru a fi un viitor agent KGB.r.. la gradul de maresai ai Uniunii Sovietice. itl l. cei care lucrau sub operire diplomaticA. Zernenek era de asemenea ograf amator. in KGts. spion sovietic ai KGB. punAndu-i in . rlr'spr€ operatiunile KGB oferit FBI informatii foarte valoroast' in Canada si Statele Unite.. poate FBI sau CLA si sa rAmAna ca agent irlicuns sub conducerea KGB. autoritatile le-au permis sa r.u Peter? Vroia ca fiul sau sA studieze Dreptul la Universitatea . Dupa eiiberarea q a ocupat posturi importante in cadrul Directoratuli$ Politic al Armatei Rosii si in conducerea Comrtetult Centrai al Partidului Comunist.unAnl sA locuiasca in tarA sub o noul identitate.legali" ai KGB. In 1961 a fost avansfr din Germania Occidentala. A oblinut viza in i968 si s-a mutat intr-o suburbie . Peter era inci un adolescent. pred.. cAnd FBI i-a in 0stat intreaga familie.'lirr sr. doilea si ultimui ministru pentru Securitate al Uni Sovietice si al Federatiei Ruse. functie pe care a ocu pdna in 1985. si ea agent KGB. l. Dupa cf si suXtruuielaiasca epurarii conduse de cd.aurenti Beria? . llrrrrmann i i s-a dat o Ce qef al..rrrrt . presedintele Boris El Ce plwnuri auea Ludek Zerneneh/Rudolph. astfel ca l-a recrutat pe fiul slu Peter t. Riizhai Mandial? Lui l.rtelor Unite.. Dupa cA{iva ani cir ir Canada.l al secretarialului KGB.tre a fost antrenilt in Germania Orientatra sr Moscova. odati ce absolvea. care cehoslovac recrutat de cAtre KGB si caruia nouA identitate.rezident" care sc . cea a lll.

.1..rrlr.rrLrrcd.rnov^se imprieteneste cu un artist numit Stephen Iuanou? tVrrrd.. La doudzeci si patru de ore de la noartea Stalin de pe 5 martie 1953..rrrllasada sovieticA de la Londra cu aceeasi functie. TdnArul Ivanov s-a inscris Lui Igor Alexandrovici lvanov. La putin timp este trimis la Statelor Unite. Complot".mtnrlial dupa un caz de scandal sexual care a rlrctat Guuernul Marii Britanii? . i s-a permis sA se intoarcA in Statele Unite r. Ignatiev a numit sef ai MGB-ului in decembrie 1951 sr a con una din cele mai mari epurari staliniste intre ig52 19511..Caz Profumo". Statele Unite deoarece aveau imunitate dipiomaticd tirnp ce Igor Aiexandrovici Ivanov a rAmas in arest. Ce spion souietic u. Se pare ca Semion Denisovici Ignatiev a protejat de catre Nikita Hruqciov.Cazul Profumo. Ignatiev a murit in exilul sAu special 1983 la 79 de ani. Dupd ce a Navala din \4adivostok in 1g43 si a servit in . (lu Newcomb Mott.r r . un vAnzirtor american de carti l incercase sa treacA ilegal granrta norvegiano_sue_ l. In casa sa se intAlneste cu protejatele lui Ward. in 1g49 lntrA la Statelor Unite in martie 1962. aflat incd controlui lui Ignatiev.? inchisoare. Prima misiune a lui Ivanov inginelul american John Butenko pentru a obti de asistent al atasatuiui militar al ambasadei 'r. Mott a fost judecat si . Beria a preluat contro MVD (Ministerului de Afacerr Interne). I)upA trei luni de internare. Partidul Comunist Lransferat pe Ignatiev intr-un post dintr-o republi indepArtata.rri fete tinere numite Christine Keeier si Mandi . Ivanov pe teritori ''r'vit pe crucisatorul Seuastopol. Trei dintre sovietici au fost expulzati . Lui Ivanov.. l'BI i \..rsatului naval de la ambasada sovietica din Londra . cu toate ca nu a fost arestat executat.r. Acolo identificat pe cei 4 agenti KGB care il contactaserA . Cu cine au tncercat sd. .lrr recrutat de cAtre GRU.ru a se prezenta la tribunaie.unau cu. . nl. Ignatiev a fost d de cdtre Beria. r. Ajutor ai Cdtui agent souietic arestat de cd.vietice a fost la Oslo. in mod firesc.rn(lul sdu.r:rrlitate informatii clasificate despre Comandamentul Aerian . Ivanov .r r numitul Sr:c.rlt o murit in circumstante bizare.rdemia DiplomaticA MilitarA de la Moscova.tre FBI i s-a permis sd. deuenit celebru la niuel . intorcdndu-se I r scoaia navale dupa rdzboi si absoivind-o. Igor \llrancirovici Ivanov nu s-a mai intors nicioclatA din . Sofer al age comerciale sovietice (AMTORG).t: 1960 Oapitanul Evgheni Mihailovici Ivanov. sef al MGB-u (Ministerui Secr"rritAtii Statului) din 1951 pAnA in 1 Fe cind lucra pentru Cornitetul Central. In acelasi an. I)upa sosirea sa in capitala britanicA in martie 1960.r. se reintoarca in Uniu Souietica in 1971? 1963 si 1963.:rzboinl din Pacific impotriva japonezilor.l..t:ri.74 ERIC FRATTINI KG]] 75 I i Semion l)enisovici lgnatiev.rala a avut un rol decisiv in . la '.ele Unite. . Acest lucru i-a adus supranumele de . ..rr.lamnat la 18 luni de carceri intr-un iagar de Guvernul Statelor Unite a rcfuzatschimbul iar \l. Cum a intrat in contact Eugheni Mihailouici decernbrie 1964 a fost condamnat la treizeci de ani <[ It. Pe 7 rnartie.-l dea la schimb ruqii W lr'.

C' 'Prafumo"? fost in cadrul spionajului rniiitar a inceput in ll)ll1 in unitatea de contraspionaj..rr. Ivanov lin raport al Ml5-ului asigura cd Ward. Keeler si .r'onid Brejnev. sef al GRU din ll){i3 pAnA in 1987.anii. cu care intretine rela{ii sexuale. unde a .rrt.. farA a li se cu engleze. a fost . politicianui a inceput o intimA cu Keeler. unele dintre ele secrete. Care a soarta protagoniqtilor .|..chis .igurat in Smersh in calitate de sef al celui de-al treilea llont ucrainean.76 ERIC FRATTINI KGB l'r 7.ui mai multe localuri in Tel-Aviv care an avut de mult succes. in 1944 si 1945. Datori face cunostinta cu elita socie prinlul Filip.Iuit acoperirea Marea llritanie? lui luanou insusi Stephen Ward a apelat un contact de-al din MI5 si i-a spus cA Evgheni Mihailovici Ivanov intrebase ceva despre planurile Stateior Unite de desfAsura rachete nucleare in Germania Occidenta Inainte de izbucnirea scandalului.uror sovieticilor care luptaserA de partea germand in inu-numita ArmatA Rusa de Eliberare. i-a trimis o scrisoare primului nistru. Harold MacMillan.l. asigurAnd ca John Profu rnintise Pariarnentul si ddnd explicatii despre :. John Profurno s-a retras din in lg7b regina l. Mai tArziu a r['sfAsurat o intensd activitate impotriva insurgentilor rrr:raineni care doreau independenta. Ivanov a murit in 1994 la de ani. A stat perioada in prestigioasa Academie Generala de Ofi si a fost sef al Departamentului de Analiza al GRU pA la pensionarea sa in 1981. in timpui celui . \l. cu magnattil Paui Getty si cu John Profu secretar de Stat de Razboi. i-a dezvA ziarului de scandal ca intretinuse relatii sexuale atAt John Profumo cdt si cu Ivanov de la ambasada sovieti Pe 22 martie 1963. dupA razboi si rrrliint6nd regimurile comuniste in Bulgaria. Ungaria si lrrgoslavia" In 1946 a servit in NKVD sub comanda lr.firmo nu au pus niciodatA in pericol securitatea Marii de llrit.rlitica si s-a dedicat operelor de caritate. din cauza presiunii mediatice legate de sca a provocat cdderea intregului Guvern MacMillan.i nnult timp? (-ieneralul Petr Ivanovici lvasutin. p.rnrn&ti la mai multi ani de inchisoare pentru sperjr. cu Astor. Ivanov a plecat Marea Britanie si s-a intors la Moscova. cu toate cA nu a fost niciodata inchis din . Ward. una dintre cele mai inalte decoratii din ['lrrrea Britanie.unuifere. Stephen Ward a {bst condamnat pentnr liruxcnentism. . Ivanov a obtinut mai mu documente.rzboi Mondial. qef al Partidului Comunist si ai tirrvernului Uniunii Sovietice. in sfArsit. Cariera lui Petr trvanovici Cine i-a dezud. In 1962.r:. Ilice-Davies.rlzii ca a decedat victirnA a unei supradoze provenienta sau sllrsa. I(eeler-Profumo-Ivanov. Dupa sfArsitul celui de-al Doilea l{.. cu Winston Churchill. Dupa o petrecere de la resedi secretarului Profumo.r. Christine Keeler a fost judecata si conrl.h'al Doilea Razboi Mondial. Cine a fost spionul souietic care & candus GRU rrl me.llrsabeta i-a acordat gradul de Comandant al Imperrrrlui Britanic. Ivasutin a ajutat la repatrierea fortata rr t'etatenilor sovietici in URSS si a ajutat la executarea I rrt. cu lui Ward. in fata intreb6rilor Parlamentul Profumo a negat orice relatie cu Keeler. ca incerce sd se salveze. Pe 4 iunie Profumo a de sionat si. Ivasutin a fost promovat de catre l.rrrdy Rice-Davies si-a continuat cariera de balerina irrlr'-nn cabaret pAn[ cAnd a emigrat in Israel.ri lvrrsutin .

.rimis o scrisoare ia Moscova recomanclAnd aresr .an souietic a fost executat tmpreund' lrrlula in 1941. Cctre ct fost GRU? prima misiune a lui luaqutin Sa elimine coruptia din cadrul serviciului militar. in 93 de ani. I r'('t. Beria era e'. Longevitatea sa i-a adus o mare influet l\'lrliail Sergheevici Kedrov. a fost arestat lr inchis si N{ihail Kedrov. fiind numit sef al ceiui de-al Trei Directorat (Fortele Armate). sA apere interesele informatiilor de relationate cu temele de apdrare gi sa reduca pu KGB in materie de culegere de date de spionaj. ficea parte din . Izmaylov a incercat sd recruteze scopul de a obtine date si informatii. imediat ce a intrat in Lubianka. Doar atunci cAnd a venit Ia putere Nikita llrusciov care. lvanovici Ivasutin a supravietuit mortii liderilor sovre Leonid Brejnev.'.. Igor Kedrov.. rnai multe nume gi. ajutorul ataqatu militar din cadrul ambasadei Uniunii Sovietice ofiteri rang inait ai Fortelor Aeriene ale Statelor Unite Washington. in aceeasi lund.. dar: Beria. .r'ioad[ de detentie. a declarat cA vestea executiei lui l(cdrov l-a impresionat mult. Iuri Androptlv qi Konstantin Cer raminAnd sef al GRII pAnA in zorii disparitiei Uniu Sovietice.r'.u? Colonelul Vladimir Izmaylov. r lirst impuqcat in ceafa. sub torturA. NKVD. in acea perioadS. mai ales dupa ce a aflat . Ce spion GRU 1986? 1985 a fost ridicat rangul de Erou al Uniunii Sovietice.lr-l elibereze.r'irr executase oameni nevinovati farA nicio acuzatie ei rr t.Program Steal Izmaylov a fost arestat de catre FBI 9i expulzat din Atunci cdnd Lavrenti Beria a fost numit Comisar pe I'rrrbieme Interne si sef al NKVD in 1939.tirov a fbst arestat si. Mihail :i..78 ERIC FRATTINI KGB 79 Lavrenti Beria.'r'vicijle secrete. Se crede cA Ivanovici Ivasutin a decedat in anul 2002La vArsta . Kedrov a descoperit cA ht. pAna cAnd a .l lUi. a ordonat sA fie executat in propria fiut sau din ardinul lui Laurenti Beria? Ce sp{.conspiratia" impotriva lui Lavrenti fleria.ultrasecrete"des programele de apArare strategica si tehnologia evasion de radare. Curtea MilitarA Supremd a llniunii Sovietice l-a declarat nevinovat pe Mihail sa $r:rgheevici Kedrov de toate acuzatiile. In 1921 a fost numit sef al diviziei speciale r ( )( il)U (noua Ceka). dupA o scurtA pr. in loc in iunie 1986.lirri lrrlr'.lheevici Kedrov s-a retras din servicitle secrete in lll:|1) chiar cAnd fiul sdu. a fost pus in libertate. Kedrov ir rlrrl. Spronul a fbst qeful in zona Arhanghel in timpul rAzboiului civil rus r !1r | '/-l 920). in a fost expulzat din Statele Un Ce a cauzat execulia lui Mihail a Sergheeuici Iiulrov si fiu.. unde a anchetat situatia poiitiei i:. in aprilie 1939 Igor l(r. Nu a existat rdspuns" Kedrov a fost arestat si trrll rrrat. cei doi Itcrlrov si un grup de prieteni au trimis o scrisoare lui 5lrrlin ca protest impotriva numirii.lrrr dat numele celor care fotmau parte in cadrui Fortelor Armate. in timpul celui de-al XX-lea Congres al l'artidului Comunist.lrrl OGPU din Azerbaidjan. cunoscutul .lui sd.c din Azerbaidjan.

rli. Nikita llrrrsciov a condamnat excesele regimului iui Stalin 9i . al doilea sef al S contraspionajui rnilitar" Serghei Nikiforovici Kruglov ocupat de securitatea Conferintei de la Teheran noiembrie-decembrie 1943" unde s-au adunat li aliati din Statele Unite.iprra Terorii". i-a spus cA fusese conda la moarte pentru cA era . cAnd a fost . Marea Britanie qi Uni Sovieticd. I{ruglov s-a ridicat ca liderul grupuL . Pe 7 martie 1953. I'ru arr.a? Conon Trohmovici MoiodS'.1. director al Academiei l\{ilitare. Moiodv a fbst trimis ca . au fost demi de cAtre insuqi Beria.. Kmglov a i sd-si separe cariera de Beria" Stalin dorea un. Ce spion care operfl tn Statele Unite pu. in 1946. aiias .rUpoca a Terorii"? uflat de .rti.rtu nttmele unwi copil de 11 ani decedat tn Finland. nAscut in 1922.. cAnd Beria 'fost arestal.rlcgal" in Statele Unite la vArsta de 11 ani. l-a la t6"mplA si si-a zbnrat creierii. s-a alaturat bolqevigtilor in timpul Revolufiei din lltl7.l.rrris pentru a-i ceda locul puternicului KGII.'rl inuare qef al MVD pdna in martie 1954. cu toate cd nu a indraznit aresteze si sa-i execute.)rlrtros al Partidrilui Cornunist din URSS. pentru Nicolae iar apai pe bolpeuigti? Ittnil Ce qef de S Ce crerlea puternieul Laurenti Beria ici Krug lou ? (ieneralul Vladimir Vasilievici Kurasov.r rnai tArziu. in tirnpul celui de-al XX-lea l'. er g hei N ilziforou ln februarie 1956. 81 inainte de a fi executat. pun6. KGB .. Pe 26 iunie 1 953.rlist.ndu-l in locul sAu pe Se Nikiforovici Kruglov iar un an mai tdrziu...'rrlr .stat si spioni a lwcrat prima oard. Beria a obtin controlui absolut al serviciilor de securitate ale Statul Ifuuglov de la M\rD si Ignatiev de la MGB. (iare a fost sf&rsitul ht ttillou? lui Serghei Nikiforouici Generalul colonel Serghei Nikiforovici Kruglov..l MVD s-a sinucis cdnd numitit . Agentui l((its purta numele unui copil ndscut in Canada de o ruamA finlantleza si care murise in tirnpul rdzboiului .Gordon Arnold lrrnsdale". In decembrie 1945 Stalin l-a demis Lavrenti Beria. in care Kruglov a jucat un rol important. Ofifer {.'l de-al Doilea RAzboi Mondial.iuni in cadrul Conducerii Supreme Sovietice. llcria. Serghei Nikiforovici Kruglov a rAmas in Ce qef q. doar doua zile de la moartea lui Stalin.ERIC FRATTINI c.echili de putere" intre Beria si Kruglov.un dusman al poporulni" q. Kurasov rnurit in 1973 la 76 de ani. ln conformitate cu unele rapoarte. inainte de a fi trimis in judecatrl. MVD a fost ridicat in rang de la Comisariat Minister. cdnd a fost nunit subdirector NKVD. iar din 43 pdna in 45.ul)reln al forlelor sovietice din Austria ocupata de catre . a fbst sef al MVD intre decenibrie 1945 si martie 1 si sef al Ministerului Afacerilor Interne si al Securi Statului intre iunie 1953 si februarie 1956.l. Beria il propusese pe pentru Smersh gi. In 1940 era sef al Directoratului pentru Opeirrl. un prt: Credea ci este un trAdAtor" in timpul celui Doilea Razboi Mondial. In februarie 1949 a fost numit qef al GRU si. Dupa . Cariera Kruglov in lumea serviciilor de informatii a inceput septembrie 194tr. Krugiov a luat pistolul. cAnd s-a incheiat. a fost comandant !.

Ei a a fost trimis impreunA cu mamil sa ca sa locuiasca ttt . Molody s-a intors in lJniunea SovieticA ii .. tlttturo pentru a se infiltra intre iiderii levolutionari.ri noui cu o noud identitate.1. La putin timp.. Molodv/Lonsclale a stabillt I rt fondatorii ziamlui Prauda (AdevArul). Serghei mestecat.ntru Ohrana tarista si pentr:u germani. a inceput sa ii trimita scrisori KGB a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare pAnl l. Molody/Lonsdale a obtinut schitolc "r.pcratiunile Ohranei impotriva bolseviqtilor.cnin. ...i rrdria Ohranei".82 E11IC FITATTINI KGI] '.a .t)64. in i960 Care a fost sfd. Cine era Roman Malinouski? 0 cArtite a serviciilor de securitate ale tarului infiltratA intre liderii revoir. .strict secret6! ii. A fost glsit r rrio\:at de toate acuzatiile si a fost impuscat in ceafA in din intreaga istorie a KGB.on Arno ld Lons dsle"'.. Califomia alaturi de niatusa sa.lrlllare& sa intre bolseviqti a fost descoperita cand ani in California. rr intors in Uniunea Sovietica in 1918. Acea infcrrmatie a dul . in 1..Kim" Philby? Ce .'ltt.. a fost unul intors in Statele Llnite. la triurnful Revolutier.Z rrrl. in 191? insusi Lenin I-a chemat pe Malinovski rr se prezinte la Moscova pentru a ajuta sA se cunoasca cAnd. DupA intoarcerea sa la Moscova.c penale.in( il.iri bolseviste din parlament.ribuie material de propaganda bolsevist prizonierilor la arestarea lui Moiody/Lonsdaie de cAtre Mi5.rt. Malinovski Greville Wynne.rrt. N{alinovski iegiLtrra cu Rudolf Abel. a reusit sI ohtinA tlocumente . ii . ln acest timp. .. CAnd s.1. fapt ce avAnd multe antcconferea o ampli relatie cu fost recrutat in 1910 de cAlrc Mo Cine l-aidat in uileag pe Conon Trahmouicl loily.. politia secretA a tarului torpilelor utiiizaLe de cAtre submarinele Royal Navy. .rrru] Malinovski a fbst ales sA ocupe unui dinire cele unde a fost antrenat de catre spionajul naval.In final.ri l. Spionul ' rs i. Molody a decedat in 1970 la 48 de ani. acuz&t ca ei'a un spion ai poiitiei tarului cilar a fost dAndu-se drept un v6"nzAtor de autornate de guma df . a parasit serviciul de spionaj.rrlllt de cAtre insusi Lenin. chiar la un an [-]onon Trohmovici h{olody a devenit Lln erou al Uniunii .'ceasi noapte. in fata unui tribunal ci spionase cancer. Prima realizare a lui Lonsdala ca spion a avrrt loc in 1955. ' t. Molody avea unsprezece ani cdnd ..rtionari.rr'olae l-a obligal pe Rornan Malinovski sA se relraga rr Sirnkt Petersburg cu 6.lr.ski.nt.l. i-a numit pe Malinovski ale Marinei britanice. unde a inceput sa Statele Unite si Marea llritanie.or care 83 nurncle de Lonsdale.. a dezvaluit identitatea unr. locr. victimA a unui rrcstat si acuzat. Maiinovski era un spion souietic I-a recrutat pe celebrul spion lt ritanic Harold.r baristA. al i'as. DqrA ce a petrecut cin€i t. Pe 6 noiernbrie 1918 a fost Sovietice. A ajrins lrrl lactiunii bolseviste qi.'lrli..ri grup de spioni KGll care operau in . Malinovski a fbsl capturat de catre gelmani si dezertor din serviciul secret polonez. Cand a fost elitrerat.000 de nrble si si inceapA o irr r nrso-finlandez (1939-1940). Cu ei rlisparea unui djntre cei rnai buni spioni pi. in Marea Britanie cdnd.rrlcrnat intr-un lagir de prizonieri. impreuna cu altii. directorul Ohranei.Gard. Agentii KGI] au obtinut cerlificatul de nastere cat si un pasaport canadian pe triia la Moscova.ul tarist. a fbst schirnbat cu agentul britanic al MI6 .rsitul lui Roman Malinoushi? locotenentul colonei Michal Goleniewsky.

un pasa=p. pe 27 perntru OGPIJ. Deoarece Melekh avea imunitate diplosale din parrs si praga.n. dar nu i s-a permis sa parascf al agentilor sub acoperiie in aprilie 1936.d"!: aceasta.orriact..f l''tectat din nou pe Melekh intr-o intAlnire cu un iabara rle p'izonierl.i. Theodor Maly a f . iuf.rstro-rrngad ?90 infinal. agentii federali au detectat o noua Theodor Maly. Dup] .rl.'ri1!t:llt:!1. FBlt.trul i-'.t.e operaliu. . In iunie 1985."{entd KGB a fost arestata de catre amell""|i3.ll a pus piciorui pe pamant rusesc.ERIC FRATUNI KGB ". la putin timp. imediat.in New VorteZ f fl persoane de care erau interesate Statele Unite. De origine maghiara si hirotonill preot catolic in timpul llrimuiui Razboi Mondial. Este curios faptul ca Mihailov New york s-a intAlnit cu un cet6lean arnerican n.?: ] p.. absolvirea Institutul. tUuiy a . li' 13 octombrie 1953.tucacurierpentruKGB.. Michelson /vea asupra ei mai multe microfilme ce contineau Ce spion GRIJ auea baza d. Maly a fost trirnis la Lonclra .-.l ..d:t t"mbrie Igor Yakovlevici Melekh si William fost trimis in Ge'mania iar apoi la Viena.1!". D: .Kim" philby in Spania ca corespondent lr''hisoare.. Natiunilor Unite d.. lll l "r" tradase pe Stalin si pe ai lui. in iulie toez Mall .i s. crezdnd ci nrmeni nu ar fi I i il arlstalsi.rt'icA.'fre" statelorunite? Trecutul sAu ca preot fusese repus in discuiie in rn ll Alice Michelson' Nascuta in Germania Orientala.executat."'::T:lYlll]:li11l^1??. serviciul secret al statului iar in tO"l2i 1'.u.lrrrte alaturat boisevi-*tiior.-.iul.r'bat. dar s-a inse.trU'7 intrat in GRU. insotit de Hirsch. a fbst schimbata de catre sovietici pentru 25 sed. in 1958 a fost trimis pe lAnga Natiunilf Unite si a fost trirnis in cadrul Secretariatului ONU" d 9::y"t".""iiu't"trlr.rrt austriac fals. CAt rimp a .ni f/'rcumente clasificate. ceafa.i Militar de Lirnbi siraine'J -c!?n a fost unul dintre cei mai longeuiui qefi ai dupa un stagiu la Academia Militara Dipiomatica |.^u experienla in domeniul militar. Pe B aprilie 1961' timpul Razboiului Civil-Spaniol.' . Melekh.AfostarestatalaNewYork ca fost chernat la Moscova in acelagi tnourent cdnd incepe I ^ epurariie staliniste intre inaltii ofiteri ai |JKVD. Mihaiiov s-a inrolat Armata Rosie in 1942 si. i-a dat rrr plic:| de dolari unei.u . inainte de a fi rdecata. 1rr.alte persoane gi i-au centt a servit in calitate de capelan al armatei a. intr-o gara din Brooklyn.tsca Manhattan-ul' Hirsch a fost condamnat la Igor Yakovlevici Meiekh a parasit Statele l-a trirnis pe. Ceea ce nu stia Melekh era cd Hil'sc{u cra supravegheat tle cirtre FtsI. philby lucri" ^1960.rjfin 1987 provenea din niciun organ de securitate si nici nu Wiliiarn Hirsch. a fosr caprnrar de catre rusi.chimbatd' pentru 25 de persodne ..ilaintedefileleluilgST. Ascunse intr-o tabacherA. Din acel moment. direct de catre cineva apropiat astfel incAt. si-a incheiat l-a pus sub sirpraveghere si pe Igor yakovlevici Mciek{) I Locotenentul-colonel Igor Yakovievici Melekh. I C"... !rr:rlt nu a fost inchis. I tribunal.iVladen Mihailovici Mihailov' sef al GRU pina in 1991. utiliza. I ir"sch au fbst arestati de catre FBI si adugi in fata unui ia Viena ca curier al partidului Conrunist.l."t inceput sa lucreze ca spidl'.o ''. persoanei 500 de dolari' In final. A fost Theoclor Maly cel .'nece' s-a intors in<:rezator.d*pregdteasaseimbarceintr-unavioncudesti- in litia Cehoslovacia. Mall "t'ilnire tli^hit"$.

Acolo s-au irr liusia. Nikolai lucra la o companie de ambaiare a lnlnii.rr putin timp dupA aceea. l..ntru a emigra in Statele Unite. avea o reputatie proastA in FBI si f'usese lrrrs sub supraveghere cAnd a fost vdzut in consulatul rus rlin San Francisco. Matvei. de n$0menea. si-a incheiat zilele ca profesor la Scoala de Spionaj lrrsectomie in 1960. cu ajutorul amantului Razboiului Civil rus (1giZ-1920). Sub acoperirea corespondent de presd. fiul lor. 1951 i-a ajutat sa fuga in Uniunea Sovietica pe Bu qi Donald Maclean.ERIC FRATTINI KGB lr( ltr 87 cariera de ofiter la Academia MiiitarA.e Ia C bridge" l-a dat de gol pe Yuri Iuanouici Mod. a scris o carte numita My Fiue Cambridge Ce spioana KGB a fost arestatd ltnite tn 1984? fn Statele Iuri Ivanovici Modin.Cerc de Spioni d. FBI s-a concentrat pentru prima oard. (lcca ce nu stia ea era ca agentul FBI isi fdcuse o un agent FBI numit Richard Miller. era rrr Svetlana Ogorodnikova. Modina fost tri a ayudante al sefului biroului sovietic. a fost arestatd Statele Unite in 1984 sub acuzatia cA a incercat sd fiul unui soldat boisevist mort in tim .i1rital. TAnArul s-a inscri Coiegiul Naval din Leningrad pentru a studia ingin Atunci cAnd Germania a invadat Uniunea Sovieticd iunie 1942. Maior KGB. Ce membru al . NAscut intr-un satuc Rusia. la 11ani. Atdt ea cAt si rrrl.'nds. s-au stabilit in California. rusoaica mentinea relatii. in 1994 t. au fost condamnati A fost lrrrrdamnata sub acuzatia de spionaj si conspiratie. Ei si continuat cariera in KGB fiind destinado in India. de la Moscova. rusoaica i-a epLrs lui Hunt cA rAmAsese insarcinatA gi ca el era tatAl. Intre timp. a avut diferite intAlniri Anthony Blunt..e Cambridge"? Ce ilt. In acel an s-a alaturat NKVD. in iunie 1947.{. Svetlana rlislribuia reviste sovietice si lucra ca infirmiera intr-un . in decembrie 1948 a trimis la Lubianka in calitate de traducator. . Din ma 1943 si pAnA in 1947 a fost insarcinat sa care docu dintr-o parte in cealalta. El Iuptei. A rAmas acolo pAnA in 19b8.. Hunt a vrrrbit cu ea si i-a propus sA fie informatoarea agentilor li'rlcrali din cadrul comunitAtii ruse din Statele Unite. Cei doi s-au cunoscut in capitala si cAsatorit. unde a de specialist in Marea Britanie. Richard Miller. Guy Burgess si John Cairncross. Tatai era alt agent FBI cu care. spionilor d Cambridge. agent aI spionajului souietic era ofiterul Ieg&turd. lr. DupA o relatie de aproape un an. a decis sa inceteze studiile si s6 se ai la Londra insotit de cdtre sotia si fiica sa.Cercului de Spioni d. Cdnd au ajuns in l'itrrtele Unite.i llordata in 1968.inA documente clasificate Eitu.lalat agent. asupra $vctlanei Ogorodnikova cAnd agentul John E. .'csta era un evreu ucrainean care luptase. devenit sef al Armatei in districtul rnilitar Turkist inainte de a fi numit sef al spionajului militar. irr l)rimul Razboi Mondial. Dup6 ce a fost interogat de cat MI5. La Viena a cerut azil politic lrr. Blunt a decis sa dezvaluie cine era Modin.cntia de a-l trimite dupa aceea la o ScoaiA Miiitara irrrstriacA. Svetlana a inceput o relatie lrr [{unt. IJlterior. Modin a fost retrimis la Moscova mai 1953 dar la putin timp a fost trimis din nou Londra. Nikolai Wolfson. in finai. Permisiunea le-a fost Anthony Blunt. a fost trimis intr-o trrbiird a Tineretului Comunist de la Marea NeagrA cu rtrl.rrl sau. aI aqa-numitului .lrl.

Ovakim era specializat inginerie industriala. Ovakim a ajuns in Statele U in 1933 sub acoperirea organizaliei comerciale AMTO Absr:lvent de inginerie. inIg44. Ambasada sovieticA a platit 25.lt. In Statele Unite s-a specializa recrutdri. In noaptea de 3 octombrie 1984 familia rodnik si Miiler au fost arestati. Americanii doreau sa-l schimbe pe Ova pentru gase americani arestali in Rusia. Ce oblinut spion i-a recrutat pe salii Rosenberg? Gaik Badalovici Ovakim. A realizat actiuni de spionaj impotriva ruqilor albi. Ce M90 omagiu au primit cinci spioni souietici tn din partea Guuernului Uniunii Souietice? Chipurile lor au fost reproduse pe cinci timbre prrstale. partizani ai tarului. ajungAnd sd creeze relele de spionaj soviet in Mexic si Canada.r ulers prost. In 1938 i-a recrutat pe Julius Ethel Rosenberg. sef al (iliU din octombrie 1941 pAna in iulie lg42.gritura cu David Greenglass.incalitate .spre excesele dictaturii lui Iosif Stalin. un pilot sovie care. Spionii erau: Colonelul S. s-a primit un '. Ce sef al GRU a fost executat dupd ce a iltcces ca militar? In 1965. Nikolai Ogorodnik a ::rsclea inca era la inchisoare.colonel al Brigdzii a Doua Motorizate.Cercul Spionaj Atomic". doi au fost cstati de cdtre germani dupa invadarea Rusiei iar al informalie i-a transmis agentwl FBI Ric Miller maiorului Suetlana Ogorod.u I-a oferit locatia maiorului Stanislav Levcenko.rrltierul general al lrlKVD. in anul 1976. a obtinut un nirre succes in campania din 1938 de la granita dintre llrriunea SovieticA si Manciuria. Ovakim a devenit seful lliroului pentru Statele Unite dar.ERIC FRATTINI KGR . care l-a executat in epoca r'purdrilor din 1942.A. Ranile pe care i I provocat la cap i-au cauzat moartea. Gaik ll. Acest lucru nu i-a fost . dezertor KGB qi a lui Victor Belenko.nikoua? Ce . Rezident NKVD la York in anii treizeci.rrboratorul National de la Los rrrrtle se Al"-os (New Mexico).. intre 1937 si 1939 a realizat operatiuni de spionaj in Spania. CA{iva din agenlii sai l-au identificat ca spi sovietic.L. dar opera{i Generalul maior Aleksei Pavlovici Panfilov. Ambii fusesera condamna[i Ia moarte contumacie. Badalovici Ovakim a fost arestat de catre FBI si acu cd a reprezentat marci care nu erau inregistrate teritoriul Statelor Unite.rrnunicat care spunea cd" un agent NKVD luase lr. In 1940 l-a recrutat in Mexic Ramon Mercader care.000 de dolari pentru cau{iune iar Ovakim a eliberat.rdalovici Ovakim a fost demis din KGB. eliberatA dupa ce a executat nouA ani si a fost depo in Mexic. S-a retras din serviciul secret in 1953. dupA moartea lrri Lavrenti Beria si denunturile lui Nikita Hrusciov proiecta bomba atomica. Svetlana Ogorodnikova a fost conda natA la 18 ani de inchisoare. un soldat care lucra la l. Svetlana a . Au fost toti I pentru spionaj. care faceau parte din . Trei dintre ei au dispArut. condamnat la opt ani de inchisoare. a dezertat cu MIG-ul sAu 25 Occident. in mai 1941.lr. . pe 20 august din acelagi a atentat la viala lui Leon Trotki.folos in fata lui Stalin.Vaupsasov (1899-1g76). Dupd ce a revenit la .

Oficial. Cariera lui Putin in secrete de informatii a inceput in Itr. spionajul militar? Generalui locotenent Ivan Iosifovici Proskyov. rtlrrtl cAnd Ce numit sef al GRU pAna in iulie 1 in acel an. in 1 a primit cea mai inaltA decoratie a tarii sale. dupA ce a primit sprijinul a 53 suta din electorat.rrrrtamentul de Informatii Externe din Germania lllicntaiA. Unui din mem a$a-numitului. din 1948 pAna in 1957. I.90 - ERIC FRATTINI KGB li rr sc? 91 - Rudolf Abel (1903-1971). cunoscut in Occident ca Gordon Lonsdale. a fost executat fAra j in iulie 1998. rrlrinetului sAu in martie 1997..rnt.r:cnia. Proskyov alterna abilitatea de a pilota avioane de luptA cu cea de sef al spionaju militar. In 1989 s-a intors in Rusia si a fost trimis !'r Sanirt Petersburg. Putin avea o responsaI'rlit. Dupa intoarcerea sa din Spania. Pe 4 iulie 1940 Proskvov a arestat si.'SB). In 1994 a fost numit consilier al primariei ll.Patra Noastrd este Rusia"..re a infii asa-numitui .rrrkt Fetersburgului si a ajutat la dezvoltarea partipolitic cunoscut ca.. Munca sa consta in ajutarea Guvernuiui lir. nAscut in 1952. Vladimir Putin.Kudrya (1912-1932).1ust 1996 Putin a fost trimis la Moscova pentru a hrlra cu presedintele Boris Eltin. Harold. cea de al Uniunii Sovietice.'l1iunile qi teritoriiie ruse. Colonelul Conon Molody (1922-7970). lrr { ... Vl.Cerc de Spioni de Ia Cambridge". Proskyov a luptat de partea republicanilor dobordt mai multe avioane ale nationalistilor. a decis sA intre in politicA. GRU intre 1939 si 1940. o zi mai tArziu. I'r' 31 decembrie 1999 Eltin a demrsionat qi Putin l-a rrrlrrcuit in martie 2000.actele rlrrrt. Veleran celui de al Doilea Razboi Mondial si ofiter KGB. In ziua ttrmAtoare. pAstrAndu-si imporlante din KGB. Nascut ia Sankt Petersburg. Una din primele sale mAsuri a fost ru'Atarea serviciilor de securitate de orice func{ionar r'rrrupt sau caz de coruplie. Este cei ca.re arhiteclii strategiei razboiului de gherilA din {'r.^ fiind numit sef al .'irrpurilor anticomuniste.rdimir Putin a fbst numit primul subdirector al Cahrnctului Prezidential. aprilie 1939. Putin a fost unui '.Cerc de Spioni Atomici" din State Unite. rllc KGB.Kim" Philby (19i2-1988). permitea invadarea Poloniei de citre trupeie ce de-al Treilea Reich. avAnd in suborcline toate r.ate academicA ia Universitatea de Stat din Lenin- Ce pilot al Fortelor Aeriene souietice a fost aI GRU.D. In 'lrrlui rrrr. care fusese creat in 1991 dupa desfiintarea KGB. A luat parte la nume misiuni de sabotaj impotriva germanilor in Ucrai in 1941 si 1942. a fost l'ir functie a ocupat Vladimir Putin tnuinte numit presedinte aI Federa{iei Ruse? sd. a spionat pentru Uniunea SovieticA si a dezvil secrete importante despre Statele Unite si Ma (le spion KGB a ajuns preqedintele Federstiei - Britanie. A fost arestat si executat de ca trupele SS. pr:eqedintele Boris Eltin l-a numit pe l'rrtin director ai Serviciului Federal de Securitate Rus ll. Ivan Iosifovici Proskyov s-a exprimat impotriva pactului semnat de cAtre Stalin si Hitler. 'rirl)solvit $qoala de Drept in 1975 si a fost recrutat de .publicii lJemocratice Germane in lupta impotrii'a ''rlnrl serviciilor .

Ambele opere au fost traduse in mai multe lim in munca sa toate tipurile de veninuri. Dorinta i-a fost indeplinitA.criorul sAu acid prusic. spargAnd capsula... folosea in Pentru ce opere este apreciat ca un ma militar qi analist generalul Serghei Matueieu $temyenko? Pentru Statul Major Souietic tn razhoi (1971. servi secret militar.r'incipal faci efectul.lr.. Pentru acest asasinat. servj in cadrul unei baterii de artilerie.lroslovacia. in 19b6 a rechemat la Moscova de cAtre maresalul Uniu Sovietice Georgi Zukr:v.n .rr-si Ce spion souietic a fost deportat din Unite tn octombrie 1964? Stasinski? Care a fost a doua misiune a lui Bogda. li.rsasinarea Ulmdtoarea misiune trasatA de cdtre KGts a fost altui nationalist ucrainean numit Stefan . Responsabilitatile sale inclucleau de la pia ficarea operatiunilor militare sovietice p6nd la lierea lui Iosif Staiin insusi in deciziiie cu cara militar. Asasin expert al KGB.pionajul sovietic la 19 ani. In iunie lg52 a izbucnit o cearta in Stalin si Poiitburo.nul dintre cei mai nemiloqi asasini KGB? l3ogdan Stasinski. Acidul a inceput 1.rkolov a cerut in ultimul moment sa fie trimis in t'r. Asasinul KGB l-a impuscat rrr fatA pe Rebet. irrrlil. Ia vArsta de 69 de a Generalul Serghei Matveievici Stemyenko. Ambii.r1'r'rrti KGB. ii ri Cine a fost u.r 93 Ce . Agentul KGB si sotia sa au fost rrzrrti de conspiratie deoarece au comis acte de spionaj sef al Directoratului pentru Operatiuni al Statu Major.rliolov qi sotia sa au fost deportati din Statele Unite . in iu 1962 a fost numit comandant suprem al Forte Terestre iar in 1968 a fost numit prim vice-prim-r nistru al AparArii in cadrui Statului Major al Forte Pactului de la Varqovia. survenita in 192G. Bogdan lit.ionalist ucrainean care trdia in Germania Occi. ll.rre de pe rL' Loate . provocAndu-i un atac de cord. Stasinski a folosit un pistol care trdgea cu o capsuia de cristal avAnd in rrrt.asinski avea asupra lui un antidot in caz ca Rebet l-ar ll rtacat iar agentul KGB ar fi fost afectat de acid. . El a fost de partea lui Staiin. NAscut rrr Ucraina in 1931. in 1950. silozuri de rachete si alte activitati teritoriul american..L. sef GRU intre 1946 si 1948 si din nou intre 1956 si tr Stemyenko s-a inrolat in fumata Rosie in 1g26. Au fost gasiti vinovati rru acuzatiile iar Guvernui Statelor Unite a decis condamne din cauza informatiilor extrem de . Prima sa misiune . .llr'.ir r'rllrcte nucleare.['lir:ate care s-ar fi facut publice in timpul procesuiui.riva Statelor Unite din195? pAna in 1963. incercau sa culeaga informatii desprr. si tn Occide Alcxander Sokolov. primind sefia GRU. post in care a rAmas pAna moartea sa. fi care i-a adus avansarea sa in calitate de coma suprern al Districtului Militar al Voigai.ERIC FRATTINI KGR . cAnd urmau sA fie trimisi in Uniunea Sovietic6.ef ctl GRU a fost unul dintre cei mai peetuti spioni tn Uniunea Sauieticd. executie a fost sA-l asasineze pe Lev Rebet" un rrrrt.ntalA. Staginski a inceput sd lucreze pentnr . in aprilie 1946 a fost numit sef al GRU.) si mele sase luni (ale celui de-al Doilea Razboi Mor (1973). in septembrie 1 a fost trimis la Statul Major iar in mai ig43 a fost nu 'rrrpot.

ndera. obiectivui era Raoslaw Stetshow. Sudo1991 p6nA in 1993. {Jlterior.rr:elasi an. A lucrat N5. A ratat prima dar nu si a doua. In acea perioadA Bogdan Stasi se cAsAtorise cu o femeie din Gelmania Orientald.rperator de coduri si teiefonie. Dftltlcraina din tata umainean si mamd rusoaicA.g-"" Emma Stepasin a parasit Partidul Cornunist. Pentru aceastd misiune. pe 2? a fost numit vice prim ministru in Guvernul lui 'rprilie l. care fiisese ministru al Republi-cii Ucrainene in 1941 si care ac traia in Germania. La ce grad de armatd rttrtuici Stepas. in . reprezentAnd factiunea Pavel Anatolievici Sudoplatov.r. la finele lui 1 Sfepagin membru al Consiliului de Securitate al l. lrlascut in I g0Z in centru-stdnga a Grupului pentru Reformafumatei.. Pentru aceastd misiune.rresedinte al Camerei Auditorilor a Federatiei Ruse pe perioadi de sase ani. in august 1991 Sergher Vadimovicji. Ce spion q. Serghei Vadimovici Stepasin a fost nurnit :rrr rr . dar a primit o nou6 misjunc.' a ajuns Serghei Vacti^ in doar douasprezece luni a fbst avansat de la la general-maior si de la general maior la in martie 19g+.rrrrrrit subdirector general al noii agentii iar in acelasi .i'deratiei Ruse si clirector general al tr'SK-ului.r rlupA crearea Ministerului de Securitate Rus (MB). dupl rrare lucra si ea pentru serviciile de spionaj. Stepasin a fost . ministru de lrrstitie si rninistru de Interne al Federatiei Ruse.94 ERIC FRAT'I'iNI KGB Ba. in anii douAzeci si Suprem.in tn 1991? . Alte lrostuli pe care le.rt" acrtivitatilor KGB. Stepasin a fost numit presedinte ai d.e tetului pentru Apirare si Securitate al Sovietul6ii.a ocupat Stepasin in aceastA perioadA Ce spion gi asasin souietic a luptat sd.riersl iocotenent.ivgheni Maximovici Primakov pAna pe 12 mai din .scut fost cele de director al Departamentului Admirristrativ al Administratiei Guvernului.liintarea KGB si crearea FSK-ului. Pe 12 august 1961 si dupA tradarea sotiei l3ogdan Stasinski a fost arestat Ia Beriin de de inchisoare dar. A fost dus la proces si condamnat la opt in mod misterios. Stasjnski astept decoratie. El a condus comisia statala de anchetA &lrreizeci a avut mai multe posturi i" Aii". intre 1990 si 1993 a fost ales dep al Sovietului Suprem. a absolvit inaita $coala Politica a IVIinis de Afaceri Inteme (MVD) din Leningr. in l glb estei Generalul locotenent Serghei Vadimovici Stepa in 1952 in Port Arthur.rkrnel 1. Stasinski a foiosit pistol cu incdrcAtor dnblu si un spray paralizant pen a scapa de bodyguard-ul lui Bandera. .ad.-qi spele 1990.rrr..I MVD si al FSK-ului a fost prim ministru al Federatiei Rwse? nmericani.ccrete si spionaj iar in 192b se casdtoreste cu ". a fost eliberat si dus in Stateie Unite. fiind cea care a descoperit adevArata profesie a sot ei. in Republica Popul 0hineza. In I 991. IJe data . Boris Eltin l-a nurnit r. a fost nu numele dupa arestarea si executarea lui Laurenti subdirector al Departamentului Politic al inaltei lleria? de Studii Poliiice. lirst numit viceministru. cadrul MVD pAnA cdnd.i. in timp ce Uniunea Sovietica tov s-a alAturai Armatei Rosii in timpul Ilazboiului (livil Rus. cAnd Eltin a demis tot Guvernul. pe 1g rprilie 2000. asasinatul avArrd loc pe 15 octom 1959. unde i pierdut urma. s-a aldturat Cekai in calitate destrama.'.

rlrt. in rnai 1938 Ia Rotterd Sudoplatov i-a trimis o cutie de ciocolatA plina explozibili pe care. Sudoplatov a fost nu gef pentru operatiuni speciale al NKVD si . Pe 26 iunie Beria si oamenii sii au fbst .n l'avel Anatolievici Sudoplatov a decedat in 1995Ia i il r. 'l'lirLcenko avea asupra sa o pungd de hArtie cu doculrlnte clasificate. In momentul in care Tkacenko se pregAtea sA ''uk'aga semnul. La putin timp dupA 5 iunie 1941. Walker expulzati din Statele Unite in timp ce si mai multi mernbrii ai reteiei sale de .r. Alexei G.r. Dupa razboi.l. in Finlanda si Germania.llnire.trrlirristA.r'vit. iuiie tr943 opera{iunile de spionaj din strAinAtate NKVD au fost reorganizate.turd. Organizatia sa avea aproape 20. In 1958 a fost condamnat la 15 ani de irrllrisoare iar.r .at deoarece conspirase impreuna cu Beria pentru . Pe 21 august 1954 a fost 'rilr.rililir linie trebuiau sa ii serveasc5. Walker si i\l.ine controlul {arii. S-a indreptat catre un magazin deschis non ulrr.000 barbati si femei.irl)('ni care trebuiau si conducd. cAnd a deschis-o. Walker a iegit in int6mpinarea sa si i-a rlrrl. Tkacenko se afla in propriul sau vehicul cu rrrrrnir de inmatriculare diplomatic impreund cu so{ia ct:i doi fii ai sAi. La lr(lll a zArit un semn care arata ca Walker dorea o rrrl.rl. Dupa a trecut de un copac. credndu-se un Comi Special pentru acestea. misiunea de a se infiltra in miscarile nation ucrainene din Berlin si in Partidul Nazist.ef al departamentului .rlrn A. dupi ce a fost eliberat in 1968. sotia sa reaiiza activitAti coresponden-ta intre sotul sAu si NKVD de la M In 1937 si 1938 Pavel Anatoiievici Sudoplatov toregte pe un vas sub acoperirea de operator radi Occident si. Este acce de citre exilati si viziteaza personaje importan Viena si Paris.('r'otar de operaliunile de spionaj impotriva Germaniei aliatilor sAi..r. sub acoperire. Diplomatul era cel de-al treilea al ambasadei sovietice de la Washington.(. . Tkacenko au fost arestati de cAtre FBI.a de 88 de ani. ucraineanul a omorAt pe ioc. NKGB. o punga. 0e diplomat si spion KGB era contactul qi nlilerul de legd.xei G. John A. Walker a fost arestat cAnd se indrepta hotelul satr.ERIC FRATTINI I(GB i1''1 1'. Ce misiune i-a incredin{at personal e I An atolieuici Sudop I atou? 1-u ales pe Sudoplatov ca unul clinfre cei trei noi . Dupa moartea dictatorului. Sudoplirlov s-a dedicat cu trup si suflet reabilitarii numelui .ati mai putin Sudoplatov. La pulin timp a fost pro comisar de gradul trei al Securitatii Statului. Intre timp. red6ndu-i-se toate 'rnr)rurile primite pentru anii de serviciu cdt si pensia . lider al n nalistilor ucraineni. spionul se intdl in mai multe ocazii cu dictatorul Stalin.S" al NKGB si insarcinat supravegherea tuturor operaliunilor de spionaj atomi inclusiv cele ale GRU. Pe 19 irrrri 1985.rrr [n 1992 spionul a fost reabilitat. Sudoplatov a fost nu . sofia sa si cei doi 'ipro lrr . hlcru. spionul '.or l.risai au fost .rri. inclusiv aproape 2... Tkacenko.r . s-a aparat afirmAnd cd el era un fidel al Statului si nu al lui Beria qi ca anii in '. valeritul generalului locotenent din Armata Rosie. Pavel Anatoli Sudoplatov a devenit r"rnii din oamenii de incredere lui Stalin si Beria.ir. in aceasta perioadA. Tkacenko. Uniunea Sovietica post Stalin P av Asasinarea lui Yevhen Konovalet..r. 97 irimis. aI spionului Marinei amerirone John A. ce Germania a invadat URSS. pentru a demonstra . CAnd au ieqit din local.t. Walher? Alexei G.000 de nesovi Sudoplatov il informa direct pe Lavrenti comisarul qef al NI(VD..t.

sA fi Ceka. Unslikht a fost epurat impreun6 cn acei ofiteri ar spionajului sovietic care au participat Razboiul Civil Spaniol sprijinind Guvernul Republi Nascut in Polonia in sAnul unei familii nobile.r . recrutAnd agenti pen GPU in Germania. arestut de FBI.rcreze in serviciile de spionaj. A fost a Ce spion NKVD a fost responsabil de controlurea.. Uritski a fost un membru activ d 'Oclombrie aparatului de represiune in timpul Revoluliei din 1917.zut de asemenea tn timpul ep rarilor staliniste din 1937? Ce Solomon Petrovici Uritski. din Rusia.partizat la Laboratorul National din Los Alamos (New l\'lcxico).rlui Central al Uniunii Sovietice.. Solomon Petrovici Uritski lirst arestat si executat in acelasi an la vArsta de 42 ltni. actiu al GRU si urutl dintre fond.A.rr:t:1ar 99 in timpul represiunii marinarilor din Kronstadt lui 1937. cAstigdndu-si meritatul renume Ce angajat al..lr. sef activ al GRU in 1935 si 1937.rit de FBI.rzboi a continuat sA h.ERIC FRAiI'TINI spioni au primit condamnari de inchisoare pe viat6 25 de ani de detentie intr-o inchisoare federale maximi securitate. 1 Anatoli Yakovlev.. polonezul Felix Djerjinski. sef al GRU intre apri 1935 si iunie 1937. ONU.Cercului de Spioni Atomici"? in timpul epurArilor staliniste iar pe 29 iulie t:xecutat la Lubianka la vArsta de 59 de ani. un soldat rr. Unslikht a cfllAtorit calitate de agent al spionajului. La finele . In aceastA perioada.^ infiltrAndu-se in grupurile l..rloneze antisovietice. KGIJ '.bomba atomicd..rrlrotaj in spatele liniilor trupeior iui Francisco Franco..". In decembrie 1946. areahzat operatiuni i. Dupd r. era tn t'ralitate un spion KGB? . Colonelul S. 1-a ajutat compatriotttl sAu. \/rrrrpsasov a fost decorat cu Ordinul Erou al Uniunii lirvietice si chipul sAu a apArut pe un timbru postal emis rll calre Guvernul Sovietic in 1990. in 1920 a fAcut parte din Gnvernul Revolutionar Poloniei iar din 1921 pAna in 1923 a fost vicepresedit al GPU..A. Cekai a fost executat tn timpul epurdri staliniste din 1939? Ce qef Ce spion aI seruiciului secret souietic a primit rrle mai tnalte onoruri din Uniunea Souieticd? Iosif Stanislavovici Unslikht. a decis sA pdrAseasca Stateie Unite.rupsasov a decedat in 1976 Ia vArsta de 77 cle ani. 'lrrr 1921. ofiter al spionajului '.rvictic care. Unqli a devenit un apdrAtor al Revolutiei din Octombrie 19 (lolonelui S. lrr t. era omul de legatura al lui Harry Gold. V.impul celui de-al Doilea Razboi Mondial a condus o rrrrilate de artilerie care a cauzat daune serioase . Chiar dupn triumful Revolutiei. cAnd banuia cA era rrlrnf.{'rete in Bielorusia. Lituania si Polonia.rlrirArii germane si liniiior lor de aprovizionare.Vaupsasov. Ulterior. Ofiter al serviciului secret al Nl(VD. unde s-a proiectat. Intre 1937 si 1939 a fost trimis rrr Spania. a nr. intre 1920 si 1924.rmit director al Administratiei Principale a Forle Aeriene Rosii si candidat la ocuparea unui post in Comitetr. unde a realizat operatiuni de spionaj si . Yakovlev lrrr:ra sub acoperirea de viceconsui al Uniunii Sovietice lrr New York. alt sef aI GRU qi erou uI Reuoluliei Octombrie a cd.

gi Poltiburo. Zaharclt incra sub acoperire legala ca membr"tt al deiega{i{ sovietice pe lAnga Naliuniie Unite.r:hirnbarea politica apArutA dupn infrAngerea sovieticA presedintelui Ronald Reagan a clarificat c6.r:is sa-l sprijine pe liderul sovietic.rlitate de nou lider al ljnir. comandant suprem al Statului Major dar fAcut KGtl cu Daniloff cu toate c[ administrafil1 .-si reuneasca t.'ipa la lovitura impotriva iui Hrusciov din octombrie ll)64 care il va catapulta la putere pe Leonid Brejnev in . Zaharov era deja sef al Statuiui tl:rlor al celui de-al }douAlea Corp de ArmatA. va parti. care tinea de Secretariatul ON[J. Politburo-ul insista . condus de citre Nikita i{rusciov" lui Gennadi F. La puLin timp dupa aceea a condus al din nou si sa-i atace pe nemti pe unul din i-a spus studentului la inginerie ca el lucra pent{l Comisia $tiintifica a ONU si ca. El si-a . in iunie 1952. spianaju.Criza .. Zaharov il recrutase pe Leakf (lc sef al GRU..lo mareqal al Uniunii Sovietice.. Acest fapt i-a permis s5. Atunci cAnd Germania a invadat ItliSS in iunie 1941.h. Itlews & World Report la Moscova acuz6ndu-l de . ZahafiS llrrrrcurile lor. odatd ce isi incheft studiile. sef al l.iuptra necesitatii retragerii hri Stalin dar Zaha.ele N. Dupa moartea lui rll. In mai 19$ spionul KGB a semnat cu Bhoge un acord sa ii dea badl in schimbul informatiilor. Acelasi lucru t. Bhoge. . in aprilie 1983.rov a rnicrofon ascuns. gef aI GRU . O echipa de suprd' vegherc a FBI a descoperit chZaharov vizita constatd campusttl universitar in aria Nelv York-ului si cd Nl apropiase de mai muili studenti.l militar.. nici ofi{er al serviciiior secrete si nici nu ergi implicat irr activitati de spionaj in Uniunca Sovietic{ I din Cuba a cauzat demisia lui Vasilievici Zaharov in 1963. acela nu erol un schimb cle prizonieri.Zaharov a inceput sA cadA in a fost arestat de doi agenti ai FBL . un student de 25 de ani din Guyana.rnii Sovietice.ionajuiui militar. Matvei Vasilievici Zaharov a fost numit sef al \. Zaharov a fost insotit Ie . in aprilie 1960 era un avion gi expulzat din Stateie Unite. fapt r:e a . daiorita faptului ca Daniloff nu era agent.rlin din martie 1953. . ii putea obtine un post acolo.rrrpotriva germaniior" DupA cel de-al Doilea Razboi tlondial. Georgi Ce contramasurd a Luat KGB tn cazul arestdrll . Acest KGB l-a arestat pe Nicholas Danilofi corespondentUl lucru i-a adus numirea de sef suprem al forfelor U"S. Ulterior.rjor Sovietic.ll 101 Gennadi F.rrrmit. Zahar& .aclcmiei Militare iar in ianuarie 1949.1rtti pe Nikita trIrugciau? Maresalul Uniunii Sovietice Matvei Vasiiievici intre 1949 si 1952 si sef ai Statului tl. Pe 23 august 1986 Gennadi F. dar ceea ce Zaharov nu qth era ca Bhoge devenise informatorul FBI si cri pulta il! ll lea Front Bielorus.luce pierderile.rvietice din Gerrnania iar in 1959 ridicarea la gradutr actiuni de spionaj pentru CIA.rrrlrrAsti?t trupele in fata ofensivei germane pentru a 1.rlrarov.|rkov. l-a ajutat in itnul rdnd pe Stulin sa ramdnd la putere iar i't .l Tehnologiei. FBII descoperit cA Gennadi F. Acest agent KGB avea cl misiune recrutarea de potentiali agenti care soseau & la Moscova la New York pentru a primi posturi 6 functionari al Centrului pentru Dezvoltarea Stiintei .r t.lrzgratie dar in octombrie tr957 a izbucnit un nou razboi pr. in octombrie N4atvei Rachetelor" 'n .1fJO IIRIC FRAT'I'INI K(. participAnd activ la atacul . Zakarsu? lrrharov i-a sprijinit pe acestia din urmd.ntm putere intre maresalul [Iniunii Sovietice. Zaharov..rlrmis ascensiunea ia putere insusi lui Hrusciov.

Iosif Stalin i-a ordonat lui Zaru sa calatoreasca in Statele Unite cu misiunea informeze dacd Germania negocia o pace separata Aliatii..Ordinul Lenin" si un oras a fost botezat cu numele . in onoarea nrr. un ordq a primit numele sau? rrrllrogat de FBI.rroral il4 maior. vArsta de 74 de ani.. S-a retras cu gradui de gl.l8. ruqi partizani ai tarului. A continuat si lucreze pentru i. Zarubin a supravi epurf. Zarubin s-a evaporat si s-a intors in llrrir. inainte de a fi arestat pentru a . spionajul sovietic.ZartJbino". Ca recompensA pentru eforturiie Zarubin si sotia sa Lisa au fost trimisi sA mu Finlanda. CAnd armatele germane apropiau de Moscova. la vdrsta de 54 de ani. Ce spion aI NKVD a primit Ordinul Lenin ulterior. Franta si Germania din 1934 pAnA in 1 Revenit in Uniunea Sovietic6. instalAndu-se la Washington acoperirea de al treilea secretar ai ambasadei Zarubinera in realitate seful NKVD din Statele Uni Cine a dezud. fuseserA implicati in operatiun granita cu China.Jl(VD. pAnA la pensionarea sa din l1l.luit acoperirea luiVassili Miha uici Zarubin? O scrisoare anonimA trimisA FBI in care se ardta Zanrbin era geful spionajului sovietic din Statele Unj '[n august 1944. Dupa ce a fost numit Departamentului Economic al Serviciului de Securi Regional.rnea SovieticA. Vassili rhailovici Zarubin a fost decorat cu ..t02 ERIC FRATTINT KGI] 103 1964 a fost numit din nou comandant suprem Statului Major pAna ia retragerea sa pe motive de in septembrie 1971. Zarubin a fost trimis in Siberia unde. Dupd moartea sa din 1968.rilor din comunitatea serviciilor secrete iar in 1 a fost trimis in Asia pentru a recruta agenti ge pentru spionajul sovietic. Zarubin a intrat legal in Statele Unite pe decembrie 1941. Spionul avea74 de ani cAnd a murit" Generalui maior Vassiii Mihailovici Zaru rezident al NKVD in Statele Unite in timpul celui Doilea RAzboi Mondial. Maresalul Uniunii Sovietrce Vasilievici Zaharav murea patru luni mai tArziu.

unci Penkovski a clecis sA ii contacteze pe britanici. serviciul . care a pasat secretd Statelor Unite qi Marii Britanii din aprilie 196i pAna itl august 1962.Frunze".Porc". Ce a cuwzat dezertarea lui Oleg Penhoushi? Iost Ilin canza antibolsevismuiui tatalui sau. In acea prima rrrtiilnire. lrr acel moment Oleg Penkovski lu. lt.rziu.)ntacteze printr-un agent cu lbarte putind experientd.KGI] Capitolu! 4 105 TI?ADATOIT! Cav"e este cwud. trnformalia sa despre desfasurarea d{ in timpul Crizei din Cuba i-a permis presel dintelui Kennedy sd cnnoascA inten[iile sovietice ql capacitatea lor de reac[ie. afaceri canardian. pe care a absolvit-o ca ofifer in 1939.rcltete nucleare in insula Cubei cu scopul de a apara . O echip[ comunA lrlA-lvII6 a luat legatura cu Penkovski.. Intre 1944 si 1945 s-a prezentat voluntar pentru lupt{ fiind repartizatlao unitate de tancuri. Odatd ce CIA a verificat Colonelul Oleg Penkovshi. au incercat sA il .. Cdteva .. spera sA lr.laAcadernia MilitarA pentru a lluntea unei delegatii sovietice. Oieg Penkovski a informat ambele servicii tcrete c[ Nikita Hruqciov se pregAtea sA desfAsoare r.si 1959 a fost repartizat. la putin timp.' trirnis ca atasat al ambasadei sovictice din India.rrnenii de afaceri occidentali si Comitetul cle Stat pcntru Coordonarea Muncii de Cercetare StiintificA" llr. Ce uiitar directar otr CL4.. Penkovski a fost repartizat la Moscova in calitate de ofiter politic de legatura in acliuni secrete.ntul falosit de KGB tn rapourtela oficiale pemtru a-i descrie pe trd. a d.rret militar. Penkovski ii daduse o scrisoare lrrr Greville Wynne. directorui de operatiuni ciandestine CIA. Pe par. intre 1958 .rkr si-a luat diplorna in strategia serviciilor secreb de informatii de la Academia DiplomaticA MilitarA. In aprilie 1961. un om de afaceri britanic. fiind responsabil de relatiile dintre . Ce afitrer.r de secrete souietice CIA qi MI6? lrrrediat a qtiut cA acest lapt va fi intotdeauna o predica 1rr:ntru cariera pe cale si-o pregatise. Intr-o noapte de rrrgust din 1960 s-a apropiat de cloi turisti americani si r . \l. luptat impotriva bolsevistilor in RAzboiul Civil Rua (1917-1920).r rugat dacA puteau sd lase o scrisoare la ambasada lilltelor Unite de la Moscova.ecis cd americamii britanicii ar trebui sa fie cei care sa profite de '. in timpul invaziei gerrnane.. De asemenea 'rlrnnatura si a fost analizata importanla lui Oleg l'cnkovski in lumea serviciilor secrete.'. in 1955 a fost trimis in Turcia ca atasat al ambasadei.ondra in . dezertor d. a pasat cel mai mare numd. Oleg nu a trimis la ambasada sovieticA din New Delhi. Fiul unui ofiter tarist care f.. cursul anului 1940 Penkovski a luptat scurt timp rachete impotriva Finlandei iar in iunie 1941.dtori? l:rr:c urr curs despre rachete si. undo a invA[at sa vorbeascd engleza la perfectie.cra in GRU.e fapt. Penkovski a intrat ia Academia de Artilerie. Oleg Penkovski a ajuns la tr.ilc mai t6. . DupA rAzboi s-q casatorit cu fiica unui general iar in 1948 a participat la un curs in cadrul Academiei Militare.i tnfarma{iile lui Oleg Fenhauslei? Richard Helms.ul britanic MI6 a aflat de Fenkovski printr-un om .rvici.d.

agentul a fost arestat . I . de asemenea.. Agentul CiA. ceasuri de ar{ Atunci cAnd a izbucnit.e cod primea materialul secret fut\ niznt tle cd.rnie au fdcut public acest fapt...1. Janet era mamA a trei copii qi.. Plimbarile sale zilnice prin parc erau folosite de catr0 Penkovski pentru a-i preda documente si informalii.nrul de afaceri britanic.le lui 19€i2. un agent CIA din caclrul . spunAndu-i: . racheMI6 l-au fot.r1 promitea sA rezolve problema Berlinului in separat.rrrbasadei Statelor lJnite de la Moscova a primit un rrlrel silentios" care indica faptul cd cineva lasase o rrrlirrmatie valoroasA intr-una din cAsutele de securitate. Pentru nlarea cantitate de material pe care o furnizl Oleg Penkovski...datorul din KGB OIeg Penhousl*l spionajului american? Coaja de Fier. analislii au revdzut fotografiile oferite .criza rachetelor" din Cuba la pentru femei. (:ritre Penkovski cu rachetele cu razA medie de a dezerta in Occiclent. a fost arestat de spionajul si trimis la Lubianka pe 2 noiembrie. Ce 1r|OgAtea lui 1961 Penkovski a informat cA Hrusciov si negocieze o pace separata cu Germania rlr rr. Penkovski i-a trimis o scrisoat{ iui Allen f)ulles. KGB. fusese secretarir in MI0. Pentru a-gi explica refuzul df lrrrr. inainte de a se casatori. jucarii pentru copii si o sticla df coniac de saizeci de ani.. Greville Wynne. CIA a aiocat aproape doudzeci dl (lIA era din l'r. ('e inforntalii ualoroase a predat Penkoushi In vara Ce nume d. Aceiea reprezentau dovada ca URSS-u1 .I cle legaturd intre Penhouski $ Cum l-a d.ografiat imbracat in uniformd de colon{ britanic si american.l'. ciorapi.l.Eu am fost into$ r.tre trd.106 ERIC ITRAT'I'INI KGB 107 tara caribeanA in cazul unei tentative de invazie dit parlea Statelor Unite. Ceea ce nu 'rngar tia nimeni era cA Oleg Pcnkovshi fusese areslat pe Iost expuizat din Uniunea SovieticA. un raport secret care rnonstra ca sovieticii exageraserA numirul de rachete 'l.rr0 dispuneau.rb acoperile diplomatica in cadrul arnbasadei britanice.in Cuba"? cadouri care continea de la stilouri.. Dar el dorea o listd lunge dfl trlor d. Atunci cAnd Statele Llnite ql Marea lir rl. sotia lui Roderick Chisholm. traducAtori iar MI6 doisprezece. aflat sub imunitate diplomatica.escaperit KGts pe Oleg Penkauski? ce in ce mai ambilioasA asa c5: i-a cerut lrri l)enkovski sA le ofere inlbrmatii. r'.1. . \t rLnci cAnd se pregdtea sA o preia.... 'r ..r{'[sura acele rachete cu unicul scop de a ]e lansa deauna in prima linie de luptA ca voluntar si acolo vrea{ sa rarnan".rrrliotriva Statelor lJnite. Cime era ofiteru. . CIA-MI6? Janet Anne Chisholm. un ofiter MI6 aflat sr. SA dezerteze in Occident si pentru aceasta CIA (le rol a jucat Aleg Penhaushi in . i rtlMI6? .crize. tirrne SS-4.extrem de secrete". DCI..ntalA si . liderul sovietic s-a i-au oferit CIA si MI6? .trrs. A predaL.. 2 noiembrie i961.

.Erou" pentru CIA si.. in final.uzov a scris pe peretele celulei sale celebra frazi" Ce cantitate d.e cdtre trdddtorwl Oleg Penhoushl spianajului britanie? Arnika. in timpul detentiei sale.torwlul Serghei Bokhane..l. .rrr poate 1939.Yoga" pentru MI{i. Guvernul grec le-a predat autorrl.r:ret Oleg Penhoushi? Ce agent KGB a dezertq. Serov s-a impugcat in cap.108 T'ITIC FRATTINI K(}Ii 109 22 octombrie . in ce mai putin de acord cu politica lui Stalin legatA lui de 1938 era nurnele de cod"/conspiratiu al lui Olel Fenkouski in cadrwl MI6 qi CXA? Cav'e .s ca "t i(e am cinstit ar trebui sd.irector 985? al GRU a d. care a dezertat in Occident in 19E5 fiind rr.iitilor sovietice pe so{ia si fiica lui Bokhane. Oleg Ponkovski a fost condamnat la moart€ si executat la Lubianka pe 17 mai 1963. Dupa o scurtA r. \r't.gatiilor dipiomatice striine. Artuzov era din .'rioadA in cadrul Serviciului de Securitate al Statuiui . Fiul unui fabricant de iriulZi elvetiano-italian care a ernigrat in \r Kruger.. a fost demis din functia sa Maiorui Peter Sergheevici Deriabin. twcerce sa-l asasimeze 1.200 de pagini transcrise gi 111 role fr:to.Penkovski" a fost facut public si s-a dezvAlLrit ca Wynne era curierul -qau din Occident. . a fost dat la schimb pentru spionul Gordon Lonsdaie qi sotii Peter si Hele$ ()e agent ul spionwjwlwi sauietic a scy'i. rlcutat cu un glonte in ceafa. 300 de ofiteri ai GIIU au fost epura[i din functiile lor c6t .r Stalin"? Artur Khristianovici Artuzov. La inceputurile rr'ornisariatul pentm Afaceri Interne).ewt cauzat tn GRU d. DupA ce a fost ranit cle patru ori. Membru al NKVD .t Ia Viena in 1954? Ivan Serov.lin iunie 7944 pind in aprilie 1945. URSS. a servit in Armata Rosie in timpul celui dc-al pensia..d. In nrai 1963 cazul .ezertat in Occid. luzov a fost qeful contrainformatiiior din Ceka si seful i'rirnului Directorat (serviciul secret extern) al OGPU 'i.l. . Artur Khristianovici Artuzov a fost . serviciul militar. victima a epurarilor staiiniste si inchis in l. relatiile cu Germania lui Adolf Hitler si rr. Artuzov era un expert in infiltrarea lr. Ce a tn X Ce subd. Grevillc Wynne a fost condamnat la trei ani de inchisoare si cinoi intr-un lagar de muncA.rlamentul aplicat Poloniei. subdirector al GRU. l'ost repartizat la $coala de Contrainfcrrmatii Militare gi o sutA de ofiteri ai unitatii de rachete si artilerie.escoperirea trdd. in final.lrartizat in Grecia.r'r'stflt. 1.trc 1929 si 1934... . Ce nume de cad primea materialwl secret fwrnizat d.rbianka.e materiale a predat Oleg Penkovski MI6 si C[A? A predat 140 de ore de conversatie. Litr-o noapte a fost scos din celula sa si . Aproximativ l)oilea RAzboi Mondial. Originar din si i s-au retras toate functiilc. sef al GRU. onorurile militare pi lliheria.

'\lcxander Dolnitin si a crezut ca el era dezertorul. unul dintre sefii cei mai importanti era un infrrrmatof MI| care a pasat informa{ia lui Daily al Moscovei. care a dccis sd pArdseascA Marea Britanie si sa . \ lrredat la Scoala de Inteiigencia Militard qi a trarlus cngleza. care inci se afla sub ocupatil aliatilor. Telegraph a publicat stirea despre dezertor fAra . In sepiembrif 1953 era la Viena. a fost repartizatla Minrsterul pentru Secu' ritatea Statului.rul carui Directorat era repartiz$ Deriabin atunci cd. intitulata Lumea secreta r l1). autobiografia sa.nd a dezertat? in mai 1952. .'ris. rrr cad.Se part ci. Ce s-a intA. in acel moment. Deriabin a decedat cAnd lrrr:ra la aceastA carte.. care avea autoritati in opera!. Deriabin a devenit militarul dt cel mai inalt grad din serviciul secret miiitar care I dezertat in Occrdent. serwiciul de spionaj francez. unde era responsabil c[ supravegherea personaluiui militar care se ocupa dl paza Kremlinului.lroarea a provocat furia adevAratuiui dezertor. Spianul . Cum I-a scos CIA Ce problemd a creat eroarea unui agent MI| de il schimbu numele unui tradator aI KGB intr-un Itt. Anatoli {loliiin.rr9).iunile de spionaj din strdinatate. CIA I a tinut pl Deriabin ascuns cinci ani pAna cAnd i-a propus *l iucreze pentru ei. in februarie 1954 a mers pe jos pAna Ia Ca* tierul General al Fortelor Americane. l. maestrii Uniunii Souietice (1972).rrrmele unui spion care fugise in Occident dar.rr-si consulte sursa. Ce . cerAndu-le az& politic. KGB Ce loc de muncu I)criabin in CIA? ]11 in Siberia. a auut Peter Sergheeuici A devenit un adevArat expert in spionajul sovietic.port? Agentul MIS i-a dezvaluit ziarului Daily Telegraph . c6nd I-a pe Peter Sergheeuici Deriabin din Viena? Deriabin a lasat o sotie si un fiu in URSS. Numele gresit era acela de . a greqit. NKGB. KGB. CIA f trebuit sA-l scoata pe Deriabin din capitala austricd itr avion deoarece ar fi trebuit sd traverseze cu trenul zonl de ocupalie sovietica din jurul Vienei.mplat cu agentul Telegraph? informalie ualoroasd i-a dat Derbin CIAI A informat cA spionajul sovietic reuqise sA st infiltreze in SDECE. Peter Sergheevici Deriabin a fost repafr in rrrrrlte tizat in cadrul sectiunri pentru Austria si Germania di! cadrul celui de-al Doilea Directorat. in prrmul rAnd a primit o mustrare pentru ca dezvirluise informatie secreta a contraspionajuiui britanic..Generalul Anatoli Dolnitin" pe cAnd dezertorul era Anatoli tirrlitin. Deriabin a scris mai carti. rrurior De ce s-a produs eroarea? Deoarece ziaristul a verificat ca in 1961 fusese rcpartizat in Marea Britanie un diplornat numit Anatoli .110 ERIC FRAT']'INI 'l .HArtiile lur Penkovski".tuc a saluat luntea (1992).'r:ard in finai azil in Statele Unite.

rliuni de dezinforrnare" Golifin il asigura pe James . reugir! i 113 DupA aceea a fost felicitat pentru ca. A demascat mal multe cArtite infiltr:ate de KGB care au cauzat demisir a doi dintre cei mai apropiati consilieri ai generalulul 'Charles de Gaulle iar in 1938 l-a demascat pe profesorul Comisarul general pentru Securitatea Statului.Kim" Phiiby.ebru a aiwtat Golilin seruiciul secret britanic? A ajutat Serviciui Secret de Spionaj (t\{I6) sa inchidl cazul impotriva lui Harold.crial Ce a llrrrlh Hambleton. A fost qef al Securiffitii Statului.fara sd atragd atentia KGB fata de Golitin. N{I5-ul a reu$lt sA reaiizeze o splendida operatiune de dezinf'ormare fa$ sa-gi dea seama. NKVD. inclusiv OIeg {ltrrdievsky.. de unde a fost repartizat la Scoala di Contraspionaj Militar iar ulterior trimis la NKVD $ KGB. Nikolai Ivanovici Ejov.rtite u aiutat Mihailouici Golitin? sa fie demascate Anatotrl Vitaly Djursenko. In 1960 a fost repartizat la bazl KGB din Helsinki.rrrgust 1985 in Statele Unite" Cineva l-a identificat rrrclusi. Djurgenko opera ..tlrrcturii sale. & Care a fost dezertorul cw cel mai fnalt grad fugit in Occident? fn ce caz cel. Acolo.rl. A fost repartizat la Cartierul General iar intrl 1953 ei i955 la stalia din Viena. geful contraspionajului CIA cd orga. ture. Accesul la toate materialele despre KGB ale CIA dintre ele faceau parte din oper. Golitin se nascuse in Ucraina. intre 1935 si 1938 si sef al GRU in 1938.lr. Ce alte cd.v si pe Dzurqenko ca al cinciiea ofiler in ierarhia l((}I3. alti agenti ai spiorrrr jului sovietic au decis sA procedeze la fel. u! spion KGB din Amiralitatea britanicA. Dupa dezertarea acestuia. Ce "r. un canadian care a fost condamnat r Zoc€ ani de inchisoare deoarece a predat I{GB secret al NATO.rrt.T2 IIITIC FRATTINI s5. Ezhov . Ce qef al NKVD udus sfdrsitul? a condws o epur&re care i-a Activitatile sovietice din Franfa. dezamAgit de idealurile comu' nismului. + KGB stie.:. Csre era numetre conspiratiu aI lui Anatoli tlihailouici Golitin pentru MI5? Kago.rz:rtia sa avea o cArtitA in nivelele cele mai inalte ale l. agentul cu cel mai inalt grad al l((iB care a dezeftat in Stateie Unite. seful operaliunilor KGB din Londra. o cArtita di[ serviciul secret britanic si impotriva lui John Vassal.ru a analiza care . adevAratUl dezertor in tirnp ce il pAzeau pe Doinitin. a decis sA dezerteze. li timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a servit fu Armata Rosie..us Angleton. care nu avol nici cea rnai mic6 intentie sA dezerteze. cerut Gvlitin CIA? maior KGB a dezertat in 1961? Maiorul Anatoli Mihailovici Golitin a dezertat i[ Statele Unite in decembrie 1961 din postul sau di! Helsinki (Finlanda)..1.rrll acoperire diplomatica cdnd a decis sd dezerteze in . spionindu-i pl emigrantii sovietici.

rr0131 al KGB analizAnci i lirst recrutat de KGB. l.r'itanic a expulzat 25 de diplomali acuzati cA ar fi rlirlizat actiuni de spionaj in Nlarea Britanie. lrr septembrie 1985 a reapArut la Londra cAnd Guvernul preqed.literi KGB a reusit sd-i contacteze pe agentii MI6. in 1927. Ejov a obtinut monopolul controlului serviciilor secrete dar acest lucrg a plovocat racirea iui Stalin. DupA ce a spionat pentru britanici ani.l)l.r Alexandrauici . Ivan Alexandrovici Serov.il de Relatii Internationale de la Moscova cAnd Partidului Comunist care au inceput in 1937 si ceie di4 193ft impotriva functionarilor Statului si ofiterilol GRIJ. i. primul presedinte aI KGB intre martie 1954 si decembrie 1958.iului britanic din KGB? I(ryusou. l. Nikolai Ivanovici Ejov a condus principalefr epurari staliniste impotriva personalului NKVD Si fl era descris de cAtre colegri sii ca un sadic cAruia ii placCt sa asiste la torturi. in mai 1985 a fost chernat Ia Moscova unde a fost rrrt. rl.suina un trddator al KGB? Ce u In decembrie Invadarea Cerhoslovaciei in 1968 de cAtre Armata liosie pentru a infr6nge .l itutr. a reusit sa evacleze din Uniunea SovieticA qi r lrrgA in Marea Britanie..'rrt. . r I ita sovietica din CIA. a fost internat in Spitalul dd Boli Nervoase al NKVD din Suhanovo.lirnineatd si nu a mai apdrut. Gordievsky activeazr.rlri. Pe 2! septembrie 1936 este numit comisar pentru Afacof Interne (NI{VD) si comisar general pentru Securitatel Statului.. Epur6ndu-si inamicii in ambii ani.rrlle 1966 p6na in 1970 si din nou intre 1973 si 1978" ri. in 1962 Gordievskl' lucra 1a ir:..t.rrremarca pentnt a conduce reteaua KGB din acea r.imi.inte al KGB a afirmat cq executase pe Niholai Iuanouici Ejou? Ce el tnsusi tl.erogat si acuzat ca era rtn tradetor al Uniunii Sovietrle. Cure a fost sfdrsitul lui Niholai Iuanouici Eioul 1938 a fost demis din toate func{iill sale de catre Stalin si executat in ianuarie 1g3g. 1963 lucra la Cartieru] munca. Aldrich Ames. Ejov apare la Moscova fiinl ok:g Gordievskv. Altf surse afirma ca a fost executat in aprilie 1g40. Inainte de a fi irrrrlr de unsprezece . in timp ce era urmarit de . Ce declat'a{. la l. in special cAnd erau fAcute asupfl prizcinierelor tinere. in facut ca Oleg Gord. Anegat toate acuzatiiie. presedinte al KGB tn 1990? facut Vlud.114 ERIC FRAiI"ItNI KGlt r1< repartizat in cadrul secretariatului personal al ld Stalin.1. Se part ca.upo sA urce rapid in cercul dictatorului.urat. A reusil sa fugA din UI{SS rrjutat de britanici lasAndu si in urmA sotia si cei doi fii.rrdievsky a inceput sA spioneze pentru MI6 in 1974.ie a Care q fost una dintre principalele cdrti{e ale ipiona. in ianuarie 1966 este reparLizat 1a biroul KGB din l). de cdnd a fost arestat. aproape d6 h{oscova.. Toti lrrcraserA la un moment dat la ordinele 1ui Gordievsky. cdruia nu ii plAcea sa aibl colaloratori cu prea multd putere. la inceput in Copenhaga . unde a fost castrat iar apoi ingropat de viu pO 4 iunie 1940. \ r'amas Ia Moscova intre l97B si 1982 pentru ca. Gordievsky a fo-st tradat de o .ilegaiilor" din Occi.Primdvara de la Praga".ieusky srt' nu mai crea' Irr in comunism qi s61 fl.rrtin timp sa fie repartizat in 1985 la Londra ca qef ai l((lB. Pe 11) iulie 1985 a iesit sA alerge cum fAcea in fiecare .

..lr. era seful KGB pcntru opera{iuni de informare poiitica.euenind. s u Ce qef de opera{iani KGB a dezertat ttt' Statele lln. sau Unitatea K din Cine tr-a pred. In final. In realitate.i. Cifrator al KGB di{ cadrul ambasadei Uniunii Sovietice in Canada. predAnd o mare cantitate de date dl spionaj serviciuiui de spionaj canadian. .rrlitate de atasat de presa. De asemenea a scris rornatle de destul de rnult succes.4 Svetlana. La pulin timp s-a intors ia Cartierui {lcneral al KGtrl irr catritate cle Eef al departamentuir.at pe lgar Sergheieuici Gouzenho seruiriilor secrete cqnad. si cel al iui Alan I'Junn gef al GRU din Ottawa ' . Gouzenho apArca din canrl legitima pentru Gordievsky". cel ruai tdndr din I{GB. KGB q.intre cei n't'ai' buni' critici. In 1965 s-a intors la Moscova sub acoperirea Departamentului de PresA al fost N4 inisterului de Afaceri Externe al URSS. a decii sA dezerteze.reuniunea de familie era o ofertf \l.iene? NunTele .. preqedintele de atun{ al KG13 a declarat cd. niciodati.ezertat tfi t .r'gheievici Gouzenko a dececiat in 1982 Ia 63 de ani. Oleg Daniiovici l(rrlugin a r[mas in acest post timp de doisprezece ani. In timpul und in '.ri o casa si identitAti false. De . Acolo l-a insotit sotia sa insarcinatf. I{alugin a rlpartizat la ambasada sovieticir din Waslrington in . t'snada? :: Ce expert fn incifrare at KGB a d. si 1t ion aj ului souietic? lgor Sergheievici Gouzenho. cele rnai mari retele de spioni din intreaga CanadA. a clecis de unul singur gi le-a oferit adApos[ in casa sa.F. s-ar fi intors in Rusia. In vara lui 1943 a fbst trimis la Ottawg in cifruri.exila{i" din Cartierul General.. ca . El si sotia lui s-au gAndit cA aq putea cere azil politic in Canada dar.. in acea perioadA6 canadrenii nu erau aga de deciqi sa-l acrirde...r Liniversitatea de Stat din Lenirrgrad cAnd a ajuns in lltrrtele Unite cu ocazia unui schirnb de studenli. Absoivent at Scolii de Inginelre de la Moscova.. 116 putea reintAlni I]RIC FRATTINI KGR in caiitate de spion 1-77 A declarat ca poate Oleg Gordievsky qi sotia lui s'a! in Cehosiovacia. Un piiot a[ Fortelor Aeriene Regale Canadiene.sanctuar". sefr'rl de rrl)(]ratiuni KGB din Statele Unite...romitAtoare din spionajul sovietic s-a oprit in 1!lB0 cdnd rru inceput sa apard conflicte intre el si liderii KGB care lirseseri . unul d. vecin cu familia Gouzenko. savantul atomic. ca expert Generalul rnaior OIeg Danilovici Kalugin. in mod clar. Gouzenko a intrat i$ GRU in 1941. activitati pAn:r cAnd in septembnre 1944 i s-a ordonat s$ se intoarcd la Moscova. astepta ca alunci cAnd Oleg Gordievsky si-ar fi vazr{ sotia si cele doua fiice. lr cind la televiziunea canadiarra ca expert in materie . l.orat al KGts' Ceriera sa tuturor agen{ilor care formau una dintre l.rlrlate de KGltr" so[iei si fiilor tirrvernul canadian i-a oferit iui Gouzenllo.r Radio l\4oscova la Na[iunile Unite.rj de lontrainteligencia din strlinAtate.ry. Kalugin era stttdent.urplu. Guvernui Canadei a decis sA lef acorde formal azil politic. Sofiei d fiicelor lui Gordievsky 1i s-a permis sa parAseasof Rusia in 199tr. spionaj sovietic. lrr 19?4 Kaiugin a fost avansat la gradul de generai. cu toate cA perechea nu s-a rnai reuni{ conferinte de presd de la Moscova.ite d.rrdrul Prirnului Direct. a dezviluit numele lui Nrhoiai Zabotin. S-a rrrscris la jurtralism in cadrul Universitafii Coiumbra" I l n an mai t6 rziu a devenit corespondent pent rr. Igor 'lrionaj care au avut . Gouzenko a realtzat in Canada diferitf.

risprezece ani s-a dedicat realizarii asa-numitelor' . la trei ani dupA clezertarea Khokhlov era la o conf'elinti cie presa la l'rankfurt . Pistoir"ri functiona . Iil 199? Kalugin a cerut rezidentd perrnanentA in Stateli Unite. Kholzhlau (:IA? Numele a inca cloi asasinr ai KGB care sosisera in {lermania Occidentala cu alte misiuni. l-a spriji.. Armele acestui agent KGB erau un pistol care.l. In final.r'rrf'unda .. Victor MihaiJovici Sebrikovt presedintele KGB.11E ERIC FRA'I'TI}J] Ce a cauzctt cttd.. KGII a incercat sA-l sechestreze pe Okoiovici lrrrA prea mult succes.rrrrrnci umede" pentru KGB. Acest asasin a fost in cianura concentratA" Una din viitoarele ale iui Khokhlov era Georgi $ergheevici ''rr:time t)liolovici. In anul 2003 i a fosi acordat6 cetatenia americanS. in timpul lovituril de stat impotriva lui Gorbaciov din 1991.r'r'rtat de cAtre NKVD in 1941 si in urmatorii 'l. o organizatie in Germania Occidentaia. un imigrant rus si lider al .. Ambii au fost rr restati. in anul 2002 afost contlantnat in contumacie ll cincisprezece ani cle inchisoare de uu tribunai gi Federaliei Ruse pentru tridare.. . Kalr. Timp 'rrrtisovieticd stabilita . Kalugin I condus multimiie care se indreptau catre cladirel Parlamentului (Casa AlbA) protestAnd impotriva r& belilor si l-a convins pe Eltin sa se adreseze celor caff se adunaserA acolo.urilrea. Iihahhlou? Care a fost reac{ia KCB la dezertarea lui . ascensiunea |f pulerc a lui Eltin. dusmanilor Uniunii Sovietice oririnde s-ar fi 'rllrrt.uala rnemtrru a} consiliului Muzeulul International al Spionajului (.'trei ani..nit Kolugin pe noul lid'er Bor'fi t Eltin l-a numit consilier al noulur presedinte al KG{ Vadim Viktorovici Bakatin. Kalugin a avut o noud ocazii odatA cu ajungerea la putere a lui Mihail Gorbacioq cAntl a criticat descliis $GB 9i a denuntat serviciile dl spionaj ca . .Partidr. Ce a dezualuit capitanul Niholai Y.erecl KGB Ce asasin !lt54? 119 lui Kalugiw din KGB? KGB s dezertat in Statele Unite tn I)in cauza criticilor fara incetare aie lui Kaiugin l{ adresa sistemului de functionare al KGB si a lipsei dl respc. u electricitate si trAgea gloante pe care Khokhlov le Capitanul Nikolai Y. decoratri gi pensie.rlui .rgin i-a spus presei ct .Spy Museum") ditl Vfashington D.1. Pe 15 septernbrie 1. asa cA au hotArit sA-i trirnita pe Nikolai Y. r. Khokhlov sA-l asasineze.r. agentul a fbst trlmrs ca sef secund gJ I(tlB la Leningrad. a fbst obligat sa-l dernitA pe Olel Danilovici Kalugin in 1987.viitorul KGB nu se va amesteca in probleme politrcl int. imediat.rnontat. adica lichidarea si asa.rzil Eltin? Cum. si nu va avea laboratoare unde se vor fabriit veninuri sau arme secrete". A publicat mai multu car{ si este la ola act. pirea o tabachera de aur. Acest act a ajrital. OIeg Kalugin a continuat sd vorbeascA deschis in Rusia 9i Statele Unite desprf necesitatea de a face publice operaliunile secrete.. Gorbaciov l-a privat p I{alugin de rang. In 1990. Pe 18 febmarie 1954 lihokhlov a sunat la usa apartamentului iui Okolovici .i i-a dezvaluit intentiile sale...staliniste".\litntei Muncitorilor Soiidari rlin Rusia".('. asasinttl KGB si rurtia sa au contactat autoritAtrle americane si au cerut . politic.nsabilitate.tn.957.. Khokhlov.

rrn. In final.ngleza gi. ce i s-a orelonat.rlui de presA al ambasadei Statclor Unite din Tokio rlorinta dg rrrncricani si sa o ceara pe cea sovietica.n 1979? Ce tn.mcs" Acolo si-a stabilit contactt cr. expert Ststele Unit.e f.r inalLa sferA a economiei. IJezertorul vorbea perf'ect .ista a ceior 200" s-au sinucis in tirnp ce altele au fost .n'lea Pe partea gresita.r(:operirea de expert Iuri Ivanovici . Numele sdu era a dezerta. sa sl intoarca la lVloscova si in timpul unui prAnz al r. sub acoperirea unui functionar ai Ministerr"rlui llulturii.. Din cAnd in cdnd incerca ri recruteze vreun turist american ia Moscova. '.li'ouici l"eucenlzo? . a scris ile dezertar rli. in 1953 a fost transferat la KGB ' t)cntru operatiunile externe. Se pare ca suferea cle o gravA boall Spitalul Militar al Stateior Unite si au inceput sa i se fact transfuzii de sAnge pentru a i se salva viata. in octombrie 1979.tor . N asenko? din KGB cu din Comisia de Dezarmare de la ticneva. in 1964.ele cons. In fehruarit 19?5 a fost trimis la Tokio sub ilcoperirea de corespo4. A fost. in lgbg a fost . prima sa misiune in GRU a lirst arralizarea semnalelor comunicatiilor militare unericane din Asia.evcenko i-a comunicat atasatr.. La ora actnala trAieste in Stanisiav Alexanch:ovici Lervcenko. din acest mctiv. In schimb a predat o lista de 200 de contactt l. in 1957.l flniversitatea din Moscova s-a specializat in Studil Orieutale si a invdtat lirnba japonezA din dorinta do I fi trimis la arnbasada sovieticd din Tokio pentru a-1l ampliar studiile. prezentdnci operafiunile KGB impotriva ljlrrtelor {-lnite. Japonia. EI si-a schimbat . Dupd. Spionul KGB provenea dintr-o prestigioasa {amilie de militari. Levcenko a fost condamnat la moarte in ontumacie Majoritatea persoanelor care apAreau in asa-numita l.v Alexandrovici Levcenko a aparut in fata in 1981. calatorind de mai rnulte ori in Japonia. Nosenko s-a apropiat de un ofiter al CIA in l1)63. l.tiintei.rrnericane care decisese sir renunte Ia nationaiitatea Nosenko" Dezer. in 19?1.n KGB a decis tlegerea? sct-si schimbe corespondentilol'.krntitate falsd in Statele Unite unde.rlrstate de catre serviciile secretejapon*ru. transportat de urgentA lui Stanisls. un rnedicamenl care produce iradiatii.lcsemnat om de legatura al unui tAnAr ofiter al Arrnatei . clent atr revistei New Ti. politicii si afacerilor din Japonia.120 ERIC FRAT'tr'INI KGI] la Ce a cauzat dezerts. unde prezenta tehrricile sale df asasinat invAtate in I(GB. In 1966 a fost recrutal pentru Armatd si repartizat in GllU. sub 1g88. I. dupa absolvire.u Alexan- . cle singe. calatorea cu atletii sovietici.rlcgerea in ianuarie 1964. serviciul secrot militar. a dezertat in ' ' tlornitetuiui Permanent Ales al Serviciilor Secrete al {'. in 1959 a scris o carte intitulatl In num.rea 121 c6nd s-a simtit rAu.rngresului. oferindu-se sa fie agent clublu. I i agent KGtr?. a fost repartjzat in cadrrd Prirnului IJirectorat al KGtl si s-a specializat in sistemul dc frinctionarr: al spionajului japonez.ce Harvey Oswald. Khokhlov a supravietuit dar rnedicii sAi au declarat cA cinevl incercase s5" il otrdveasca cu Thalir. japoneze care prirneau iunar o cantitate de bani pentru cd transrniteau informatii KGB. s-a alaturqt echipei cie interpreti ai Cornitetului Oentral. Ce cr cauzat primetre banuieli ale CtrA legate de I uri Iu anauici. in iulie 1gB2 iltrrnisla.

l'r numit pe luri Ivanovici Nosenko consilier pe problemo de contraspionaj. FSK-ul a inceput.. Itrl a fugit cu sase iazi piine cu note luate de el insusi in l)e asemenea.000 de documente secrete. expertii in contra' infbrmatii ai CIA au asigurat ca Nosenko era un agent dubh. in 1995 Gr. Atunci cdnd Primul Directorat aI KGB s-a mutat in noul sau cartiet general din Iasenovo in iunie 1972.Ferma" ca pro' fesor'. sa cerceteze.'. Nascut in Ilusia central{.n martie 2002? A fAcut publice 178 de pagini de operatiuni ale KGII gi opera!.122 ERIC I'RA'I"|INI KGI} l a. Al Gore.e marina rus a fost arestat fu FSK pe I'ebruari.r-a interesat de caz. Wilhelm Colby.e 1996? Capitanul Alexander K.ele pe ascLlns in timpui noptii. Ofifer de marin6 Cine a fast dezertarul d'in KGB care a reuqit sd fuga cu apro&pe 300'000 d'e pagini de documenta 1. Amnisty International I-a definit pe 'SusartJ and the Shield: The.'lcritoare la asasinate \lsanistan din 1978 pAnA in 1983. cunoscut ca . realitate era cApitan. Alexander Nikitin a fost arestat peniru cA legAtura cu un ofit-er a1 MI6. Mitrokhin a fost aleg sa-qi transfere arhivele dalorita . In septembrie 2000. (Spada qi Scutul: Arhiva llrlrokhin si Istoria Secretd a KGB). ofiter d. Mitrokhin a fost scos din lrredase secrete de Stat Bellonei. Nosenho era un agent cle dezinfcrr' mare al KGB.iuni de sabotaj in '. DupA ce a luat lrr final.) Atunci cind a dezertat in Stalele Unite in I964. Ce ti americani cursuri despre tehnicile de dezinformart utilizate de KGB. vicepresedintele Statelor Unile. Mitrokhin a lucrat din 1956 si pAnA la pensionarea sa in 1984 in arhivele secrete externe aie KGB. a fost arestat de contraspionajul rus sub clasificate? Nikitici Mitrokhin. Timp de muiti ani. ciAndui-se un nou... Cdnd a l. Mitrokhin scna rr. Pentru multi.r dar nu au gasit nicio dovada in acest senN.ocumente importante a facut puhlice Nikitici Mitrokhin.. Nosr:nko s-a prezentat ca locotenet colouel KGB cAnd in 'i. trimis o scrisoare interesAndu-se de soarta lui Nikitin. Nikitin lucra la firma de consultantA norr cgiana pentru mediul inconjurAtor Bellona.ireprosabilei serviri a rrpartinea Marinei ruse. A stat . autoritatilor pentru securitatea Statului".rrbmarinele sale. Compania 1nc€lrca sa studieze problema contaminArii apelor rnArii Nordului de citre reactoarele nucleare ale snbmarinelor rrisesti. Nikitin a fost condatnnat pentrtt lrionaj si pentru divulgarea de secrete de Stat. s-a alirtttrat serviciilor secrete sovietice in 1948.locurnente puse la dispozitie dc cAtre cineva care .'ce luni la inchisoare.'r'ret History of the KGf|. a dezertat it1 Occident cu note detaliate scrise de mAnd pe aproape 300. Guvernul Norvegiei a Rr]sia ir: 1992. In 1999 a scris ?he . Arhivar sef al KGB.r'nsionat. lfimp de patru ani a predat viitorilor spioni Ce d.. Mitrohhin Archiue and the . Fostul spion al KG|B a fbst trirnis la Camp Peary. directorul CIA. centrul de antrenamente al CIA.sanctuar" in Occident.rt. cei treizeci de ani ca arhivar KGB. 1e spunea superiorilor :ri cd lucra mai linistrt noptrle. i. Bellona lucra cu . Nikitin. In mod misterios. Curtea iirrpremA RusA a rcfuzat sa revizuiasci cazui.st arestat.rvernul rus i-a predat Bellonei docurrrente gi registre^ ale radioactivitAtii generate de . Acest lucru a cattzat prlmelo banuieli ale tlepartamentului de contrainformatii ul CIA.ipitanul Alexander Njkitin ca primul prizonier cu rruzatia de spionaj.

. DupA ce si-a rccunoscut vina. in Olo5 numit rezident la Londra.ltt mai rnulti spioni sovietici celebri. Orlov a fost foarte activ in Spania. El credea cii era spionlri american situat in porltiu cc:a mai inalta a Aclministratiei sovietice. Orlov cra fiul unui om de afaceri evreu si se nascuge in oraqul bielorus Bobruysk. In iulie 1984 Ministerului Sovietic al Afacerilor Ilxterne in realitatc. cfit'er al serviciului secret sovietic in timpul decadei anilor'20 gi '30. Din 1933 a lucrat ca . in 1926 a Din ce cuuza a dezertat Orlou? tn iulie 1938 a fost chernat la lMoscova. a cerut st faci o rnArturie in scris.. Orlov a calAtorit im1r'eunA r:u sotia sa.rr.1r. in ..rl I)cpartamenbtilui pentm Afaceri Globale al ia parte ia operatiunile din strdinatate. Orlov a decis sA zboare din Spania in Statele Unite via Canada.. irnbriitisdnd comrinistnttl. Ogoroclnik a spionat pentru CIA in caclrr. I tr. Nr..{ul serviciului de in realitate.'lrrrtizat ca sef OGPU la Paris.tso-Polonez. In acesta din urma a comandat o unitate de luptatori de gherila care lucrau pentru serviciul de contrainibrmatii miiitar. ludnd parte la Rcvolutie. a scos o piluld cu venin furnizatl de CIA si a inghitit-o" CAleva tninube mai tArziu erl mort. Inainte de a o semna cli pixul. a rupt partea de sus..000 de dolari..d.Trigon". Penkovski" Ogor:odnik s a apropiat de CIA in 1974 cAnd Canada.rnbrie 1936 Orlov a fost trimis Ia Madrid ca rezident .iiAtorea spre Statele Unite a obtinut un pasaport pe . souietic qi lucrdtar tra Afacerile Externe a spianat pentru CIA timp de mwlti anll Alexander D.ic din anii saptezeci. conducAnd direct 'rl.rrrnele lui Wiliiarn Goidin.lin Spania.nt slrb acoperire in cdteva orase eur:opene. fohsind pasaportul lirls pe care ii obtinuse in 1932 gi pe care il pastra intr-un scif pi aproape 30.I24 IIRIC FRATTINI a KGB . Era informatii si contrainforrnatii sovietic . a supravegheat predarea de arrne sovietice licpublicii. clrm al fi Kirn l'hilby sau Morris Cohen" irupelor nationale aie generalului Francisco Franco."ptr. in timp .. constiintA al llusiei de la Andrci Saharov.l NKVD din Spania in timpul Rirzboiului Civil. Munca sa i"e atras aten{ia lui Felix Djerjinski.e .purArile staliniste in serviciile de spionaj iar Alexander lVtihailovici Orlov ar fi trebuit sd fie una din victimele lrr" Stalin intentiona sd. unul rlintre spionii cw cel mai matl grad cure a rlezertat in Acci.pcratiunile de spionaj din Marea Britanie. rAmAnAnd in acea tara sub nume de . Care ceta{ean. incepusera r. Ce nctiwni a reslizat muiorul Alexander Mihuila. Nikitin ramas in detentie zece luni.ustriac care ajunsese in Statele Unite.ent? Ciwe n fast .. fiind '. aceasta pozitie o oculla colonelul lucra pentru serviciui extern soviel..'('. a r'cat mecanismul de implenrentare ai Serviciului de \ncheta Militara si a infiintat o scoale de spioni c&re a Maiorul Alexancter Mihailovici Orlov.ttnele siiu conspiratrv in CIA era .ici Orlou fn timpul Rdzboiului Ciuil spaniol? Ogorodnik a transmis CIA sute de documente secreta pAnA in 1977. a cuies informatii valoroase despre migcariie . un presupus imigrant cput sA . Intre 1921 si 1928 Orlov si-a incheiat studiile in Drept la lJniversitatea din Moscova iar in 1924 s-a reintors in OGPU. La putin timp si-a pArAsit religia.-i execute pe to[i acei membri ai scrviciilor de spionaj care realizaserA actiuni de informare in strAinatate. . S-a inrolat in Armatl Rogie. Ia Razboiul Civil qi la razboir-rl Rr.

Petrov a descris o ruta dB fuga utilizatl de traclatorii lJonald Maclean si Guy Burgess. al cArui cartier generai se afla in l\'lanhattan. Spionul r. I Cd. In noiembrie 1961 Poliakov era . in noiembric 1965 a fost trimis .Kim" Philby.r fost executat in 1986. CAnd a fost inberogat de ofiterii serviciului secret australian.dezertor la iltuncd" aI americunilor? .lirnineata s-a apropiat de un american care lucra peurru l'BI la ONU si i-a spus cA dorea sA ia legAtura cu . in 1969 si 19?1 Orlov s-a intAlnit cu otiteri KGB.ovietic a inceput sa dea CIA nume de agenii ilegali r.egice. Iacul tl.) petrecere.rit KGB adevd. inconjurat de fii si nepotii sAi americani.rkrnel GRU. Dimiiri F edorovici Poliakov . Petrov a dezvAluit serviciului secret australian sistemul de spionaj sovretic de cifrare gi in 1973 la cea din india. CAnd Viadirnir Petrov a fost chenrat la Moscova.rata identitate a lui I'oliakov. transmis Poliakou CIA tnctinte de a fi descaperit de KGB? Generalul locotenent Dimitri Fedorovici Poliakov a predat Statelor Unite informatii despre rachete strat. la 78 de ani. rachete antitanc. in 1953. strategie nucleara.. in timpul petrecerii.r'ful Armatei IntAi. Petrov a fost impiicat in compiotul pentru plcluarea controlului Guvernului dupa moartea lui Stalin. ccl care i-a dezvdlr. Ce afiper GRU Ce informatii uuloroose q. Maestrul spionilor a decedat in 1973. Orlov a trAit ca un evarlat intre 1938 si 1953 pAnd cind l-au detectat CIA si l'Bl.. Orlov nu a ciezvaluit numel6 niciunui agent sovietic aflat in Occident in cer 45 de ani cdt a trAit in SLatele Unite. rAzboiul chimic si biologic si sistemele de apArare civiia in cazul atacului nuclear asllpra Uniunii Sovietice. IucrAnd sub acoperirea de membru al lrisiunii sovietice pe lAnga Natiunile Unite.rrruteze agenti sub acoperire in Statele Unite. r. Arestat de KGB. In tirnpul celui de-al Doilea Razboi Monclial a fost repartizat la ambasada sovieticd din Stockholm iar apoi la cea din Canbr:rra (Australia).dezertor la locul de munci" timp de 18 ani.e a fost mult timp . s-a hot[rAt sA scrie o carte. a fost ci descifrare a mesajelor. intr-o . a decis sa dezerteze la Sidney.ovietici. r atasat Ia ambasada sovietica din Rangun (Myanmar) r. DupA executia lui Beria din 195i1. in schimbi"rl azilului. William Whalen. Ce I 954? (ieneralul iocotenent Drmitri I"edorovici Poliakov a I'rst. Alexander Sokolov.nd a fost descoperit generalul lacotenent )imitri ltedorouici Paliahou? Se pare tradatorul din CIA. cum ar fi Kaarlo Tuomi. Poliakov fusese antrenat sA rr.. Aiexander Mihailovici Orlov a aparut intr-o audientA in fata Congresului pentru a prezenta operatiunile spionajului sovietie irnpotriva Stateior Unite. cAt si sistemul de criptaro folosit de serviciiie secrete sovietice.126 ERIC FRATI'INI KGB 127 imprurnut pAna cAnd.rr ofiter KGB a dezerrat in Australia tn aprilil Vladimir Petrov. sovieticu] a fost lrlezentat unui ofiter CIIA. Comandantul sef 1-a invitat pe Poliakov la . Petrov a dezvaluit ca cel de-al ..'riea ca el era ofiterr. Se .'Ireilea Om" despre care vorbeau asa de mult ziarele britanice era d0 fapt Harold. Aldrich Ames. Herbert Beockenlnupt si Jack Duniap.rl GIIU cu cel mai inalt grad care 'lcveois€ frAdator. Nclson Drummond. Petrov intrase in OGPU in 1933 ca criptograf.

in 1955 .t tru tr978? .. Shadrin a fost sechestrat de agenti KGII pe 20 rlor:embrie 1975. Spioiiaj (L. Popov & prirnit un comunicat de ia biroul CIA in care i se cerea o intrilnire r.ezerts. l.\t.. La prirna intilnire. Popov i4 furnizat servicir.ionajul britanic. El ar fi trebuit sA fie protejat de cAtre lrrroul CiA din Viena. Artamonov. au fost arerstati de cAtre KGI3.euindr.ilnirii liopov si Russell Langelle. Se pare cd. El l-a denuntat pe locotenenbul '. IntAlnirea avea scop s[ i se spun4 sa se ascunda deoarece I(GB era pe urmele lui. Teza sa s-a bazat pe o . Shadrin si sotia ini au "pionajul . victima unei supradoze de cloroform pe care i-a Cine I-a demascat pe locatenetul col'onel Piatr Papou? George Blahe.rrg. in timp ce se afla intr-o calatorie la Viena.er de marina sauietic a fost obligat .a? CIA? de Joben. a dececlat Ia vdrsta de 47 de ani.l.rgent dublu.l la Moscova. Ce ofi. . In acea perioad6 a dezvAluit CIA planurile sovietice de a trirnite agenfi sub acoperirc in cliferite oraqe din Statele Unitc.atele Unite. dar era prea tirziu. Popov a fost trimis la Berlin. militar american. un LrddAtor al $erviciului Secret de administrat-o KGts. Ce alt agent GRtl era tn reatitute un . . Ofi{crui GRU a spionat pentru CiA intre 1953 si 1958. el si rrrnanta sa polonezA au trecut marea BaiticA in noaptea rlc 7 spre B iunie 1959 intr-o barca mica.II6) qi care era in realitatc o cartita KGB in Cine a fost wnul d. 0 perioada scurta a colaborat cu DIA.a locwl. dublu.rlrtinut doctoratul in Afaceri Internationaie ia Univerritatea George Washington.rlui secret american toata structur8 GRU si ofiterii sdi superiori. Nikolai Fedorovici Artamonov sau llicholas George Shacirin. Nicholas George Shadrin. a cerut azil in ljt. Dimitri Fedarouici Poli.128 IIRIC FRATT]N] KGB r29 primit 6lenerwlwl. Nihoiai Fedorovici Artamonov. agentu CIA. Ofi-ter de marini sovietic.'itre FBI su d. adevAratul nurne al }ui lllradrin. De asemenea.dezertof l. de tmunca" aI CIA? Locotenentul colonel Fiotr Popov. a predat informatii dcspre misiunile spionajului militar sovietic din Austria si lugoslavia" DupA o scurti perioada la Moscova.nc{ianuri ai Uniunii Souieticc c$re (x d.rnei Piotr Popov. a absolvit Academia NavalA Frunze. in capitala rus6.intre cei mai tnalyi fu. Pe 1 ianuarie 1953 Popov s-a apropiat dc un diplomat american ditl Austria si i'a preclat un mesaj adresat CIA in care cerea s[ stabilcascA o intAlnirr:.valuare profunda a Marinei Sovietice. Ioco. Nikolai tr'edolovici Artamonov a fost judecat in contumacie in Unirrnea Sovieiicd si condamnat la moarte.r I'ost avansat la gradul de comandant de vas de rdzboi.btinut nationalitatea arnericanA iar in tr972 el a .rre si-a schimbat numele in Shadrin. In 1958 GRIJ i-a ordonat locolenentului colonel Pitltr Popov sA se intoarc..akau din partea tenent Ce nu.unci cAnd nava sa a ancorat in Gdansk. . ln iimprll int.rme conspiratiu u l. dar problema e cd nimeni din r:apitala austriacd nu fusese inforrnat de vizita lui Shadrin.r lbst obligat de catre FBI sa devinA agen{. in 1966 a fost contactat de cAtre KGB iar I'BI l-a obligat sa devina .entii.angelle a fost expulzat deoarece avea imunitate diplomatich iar locctentul colonel Piotr Popov a fost executat. Polonia. agent dub{..

al lui Arkadl Ce inalt ofi{er KGB implicat tn atentatul tmpotriua pupei laon Pau.. Lorit in I 978. Ofiterul GRU a spus cA mai muili agenti ai spionajului nrilitar il urmdreau indeaproape atunci cAnd a dezertat. Seimov a absolvit in 1968 Universitatea TehnicA de Stat de la Moscova. Arkadi Nikolaievici Sevcenko a dezertat.l ata$atuiui militar al . Seimov a r. Sotia si fiica lui nu il insoteau. In 1971 a i. Dezamagit de sistemul sovietic.. ocupAndu-se de Colonelul Vladimir Bogdanovici Rezun. Ia putin timp.l al II-Iea a dezertat tn Statele Unite ? Maiorui Victor Ivanovici $eirnov.Prirndvara de la Praga"din 1968.ntrat in KGB.rnuleze" pe PapA. Acesta era numele r"tnui celebru general rus din secolul al XVIII-lea. Ce ofiter GRU a dezertat tn Viena tn 1979? Care era numel.rsasineze pe Papa". lIlterior a fost lepartizat la GRU iar apoi la centrul de antrenament al Spetsnaz. in Primul l)irectorat.r zdrobi. Itezun a fost numit asistentu. dupA ce a cauzat banuieli. (Seirnov) am . prin Long Island. Sevcenko a transrnis o informatie secretA CIA. i s-a orcionat sA s0 intoarcd la Moscova dar. Stagiul in cadrul fortelor speciale a fost . in I960 este repartizat la l'trew York iar in 1973 obtine importantul post de vicesecretar general al ONLI pentru Probleme Politice si al Consilului de Securitate. in final.rutrolul sisternuiui de trirnitcre de mesaje a rezi' . scria Victor Ivanovici Seimov in r'rrrtea sa. llezun a scris mai multe cdrti sub pseudonimul de Victor Suvorov. NAscut in Ucraina. Toti stram cA in mintea sa dorea sA-l .. diplomat care ocupa functia de'vice-secretar general ai Orga. ljcimov a luat legatura cu un functionar american de la l\'loscova rar in 1980 CIA a aranjat iesirea sa din Uniurrca SovieticA impreuna cu sotia si fiica sa..Andy". In Ig74 Sevcenko s-0 apropiat de un delegat american si l-a informat ca dore| sa dezerteze in Statele Unrte. El s-a recasd. .Eu.lcstul de scurt deoarece imediat Vladimir Bogdanovici liezun a fost repartrzat \a cartierul general al GRU.e conspiratiu Nikolaieuici Seucenko tn CIA? .. fiind repartizat in cel de-al Optulea Directorat si. in timp ce-qi conducea maqina . care a rlezertat in Marea Britanie fiind repartizat la Viena in I 979.r:ris o carte intitulata Tower of Secrets (1993).itit telegrama trimisA de cAtre Andropov tuturor rrgentilor rezidenti cerAnd informatii de cum sa-l .. Specialitatea sa era proiectarea de rachete si misiles. Unitatea sa a fost prima care a traversat grani[a cu Cehoslovacia pentru .rrntrasadei sovietice din Viena intre 1975 si 1979. in 1949 s-a inscris la institutul de Relatii Internationale de la Moscova cu scopul de a-l absolvi ca cliplomat.lrrntilor KGts catre cartierul general de la N{oscova.. . CIA i-a convins s& rdrndna la ONU si sa le predea materiale secrete. nizatiei Natiunilor Unite cAnd a dezertat pe 6 aprilio 1978. Sef al celui de-al Optulea l)irectorat KGB si specialist in comunicatji si semnale. In cei doi ani sijumdtate inainte de dezertarea sa. era fiul unui medic. KGIJ 131 Arkadi Nikolaievici Sevcenko. in care rlspundea acuzatiilor ca KGB intervenise in atentatul rrnpotriva papei loan Paul a1 ll-lea. Rezun a absolvit cu gradul de ofiter dupA stagiul lrr Scoala Jarkov de Garzi de Tancuri.. licimriv s-a intors la cel de-al Optulea Directorat in 1976 gnntru a se ocupa de sensibiia zoni a cifrurilor si .130 ERIC FRATTINI sovietic.'r'clurilor secrete.

t) perioadA foarte lungd.[r catr€ politia secretd (MGB) 9i. Arestat de FBI.. din Chicago.lt:cembrie 1958 a ajuns in Canada. 'rr rrrt.ezertat tn Stutele tlnite.lr) profesor s-a incheiat in 1957 cAnd a fost recrutat de .rnui om de afaceri din Statele Unite numit Robert B. presedintele KGB. Tuorni si-a . devenind. Howard a murit de un infarcb in casa sa din Rusia pe 12 iulie 2002. Cariera sa .Toikasev in cadrul CIA era . la pulin timp. .. ofiter al serviciului secret Inriitar sovietic care actiona ca agent dr-rblu pentru CIA. CIA i-a lecrutat pe Vasiliev in Ungaria la finele anilor saizeci rrau inceputurile anilor optzeci. Sovieticul a predat CIA planuri. denuntat de critrl tradatorul ciin CtrA. agentul CIA care I-a denuntat la KGB. In .agent dublu". in Statele Unite.liscutiile lui Tuomi cu cartierul general al GRU de la Moscova. Edward Lee F{riward. rr prof'esor de englezA pentru viitorii agenti. .r:cidentalA sub acoperirea unui turist american.tre agentul CIA Ald.T'olkasev.lublu" al FBI intr-un articol al revistei Reader's Digest. Uniunea Sovietica a facut public faptul ca Adolf G"Tolkasev fusese executat.. La jurnatatea lui 1958 a fost trimis in Europa .rich Ames? american? fi un ugent dubtru Colonelul Vladimir Mihailovici Vasiliev. care spiona pentru Statelc Ilnite. angajat . a 1939 s-a inrolat in Armata Rosie. Odat6 ajuns in {lirnada.000 de dolari)". far{t proces? Ce sa Victor Mihailovici Cebrihov. T'olkasev spionase pentfu Statele Unite de la jumatatea anilor saizeci. Ce agent GRU s-u douedit a Ce ofiger aI GRU. a decis sA se rr:intoarcd impreunA cu so{ia si copii sai in Statele Unite. In iunie 1963 s-a intors in Uniunea Sovietica rlr.Ieri a fost executata serrtin{a lui Tolkasev"..rrvadat URSS-ul.anat executarea imerliat a. care lucra pentru institutul dl Cercetare AerospatialA de la Moscova cAnd a foet arestat de KGB in iunie 1985.GTSPHERE". Agentul CIA Howard realizase mal multe comunicari cu Tolkasev..nd.. FBI a avut acces la toate . Kaarlo Rudolph Tuomi a preluat personalitatea . intrAnd cu actele rrrle legale americano-finlandeze. in 1971. in 1949 afost recrutat ca informator . in 19a6 a pArasit Armata si s-a lnscris lr [nstitutul Kirov. i-e comunicat pe 25 septernbrie 1986 presedintelui Gorbaciov. detalii tehnice si rezultate de testl de avioane si misiles. Insusi Sebrikov declara dupa muiti ani:"Acest agent (Tolkasev) a preclat dusmanului cele mai rnari realizArl tehnice si pentru ele a prirnit aproape douA milioane dE rubie (500.lczvaluit adevArata identitate. Numele de cod al lui Adolf G.r-o reusit sA {ugi de paza FBI pe 23 septembrie 1985. l(aarlo Rudolph Tuomi a disparut de pe fata pamdntului pina c6. Eriward I-. White. Tuomi s-a mutat I933 cu intreaga sa familie in Uniunea Sovietica iar presedinte al KGR a ard. a fost trddat KGB de cd. I{orvard. A fost repartizat unitate de infanterie atunci cAnd germanii au . Pe 22 octombrit 1986. reapardnci la Moscova in august 1986.agent . Acesta a predat Statelor Unite rapoarte secrete despre arme si planuri de Iklarlo Rudolph Tuomi. dupA o scurti perioadA la Moscova.132 ERIC FRAT'IINI l'rr toate cd s-a ndscut rrr KGB 133 Dupa ce a d. Pe 31 decemtrrie 1958 a ajuns cu trcnul in Statele Unite.rrtre KGB pentru a fi trimis ca agent sub acoperire in 0t:cident. ce sp*r ciulist al fartelar aeriene sauietice u fast sechestrat de o unitate specialw a KGB? Adolf G. si-a recunoscut munca de .

narul englez sA nu transmitA informatia la Londr| rrrrase la poarta ambasadei Uniunii Sovietice si intrase rriuntru..rrrerricani.Kim" Philby.rl.. Spionul sovietic cAnd Iurcenko a fost lrimis in calitate de sef ai dezertase in august 1985 dar.rn telefon public.lin cadrul Primuiui Directorat al KGB si responsabil cu . intre 19?5 Moscova cA aceastA informatie putea proveni doar din i 1980.certite" Cariera sa in KGB a inceput in 1g5g cAnd a fost la Londra cu curierul diplomatic.cArtite" sovieticg care se rnfiltrasera in Guvernul Marii Britanii.1 Marinei Sovietice.. Spionul a fost chemat la Moscova gi llrnctie il obliga sA aiba intAiniri frecvente cu FBi. Volkov i-a spus englezului cA. s-a decis sa se retntoarcu i. DupA executat in aceeasi zi cAnd a cAlcat pe parnAnt sovietic..aurant. s-a dus la r. ofiter NKVII.r un agent cu cincisprezece trni de experienta si un . rnersese pAnA pe bulevardul Wisconsin.st. servind pe un submarin 'r . ln august 1945 Volliov a iuat legatura cu ull func[ionar britanic si i-a oferit iista cu .n Uniunea . Ill . intr-o noapte ploioasA de '\tunci la ambasada sovieticA l(GB de de la Roma si in tirnp ce noiembrie drn acelasi an qi in timp ce lua cina cu un vizita Muzeele Vaticanului.Acord". in consecinta.cArtite" infiltrate tn Guuernul Marii Britanill Ce spion r. erau doua cdrtile in Foreign Office si ca una dintre ele ajunsese sa fie qeful contraspionajului (MIS). de aceea. ofiterl FBI si CIA pazeau 'nrprejurimile. hgent CIA intr-un rcsttrurant din Gcorgetolvn. Au trecut cAteva '.. rr'r'stuia cA se va intoarce imetliat..lrrrgasera si il sechestrasera. Iurcenko intrat in Acadernia N{ilitarA. . agentui CIA r rl. care lucra suh acoperirea de viceconsul 1a consulatul sovietic de lt Istanbr. i-a spus :r sunat la ambasada Stat. in calitate de locoienent de vas. Fiul unui lucrAtor rnetalurgist care murise rrr rimpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.rpert in activitAtile de spionaj impotriva cetdtenilor .rperatiunile spionajului sovietic in Statele Unite.c s-a intors la Moscova. a l.st repartizat ia cartierul general al Flotei Pacificului . souietic le-a oferit britqnicilor lista da . 0IA il descria pe l-rrcenko . Numele sau de cod in cadrui CIA era.. a fost responsabii cu securitatea KGB in consulatui sovietic de Ia Istanbul si. Unul dintre numelB Dupil rlpartizat 1a departamentul de contrainformatii al care apArea era acela al lui Harold. englezul i-a spus KGB de la ri'crete din Statele Unite datoritA faptului cA. deoarece serviciiie de spionaj sovietice sparseserf. Aceastd Konstantin Voikov. de la ' .ontrola personai birourile KGB din Montreal si Ottawa. in Ce agent KGB a dezertat tn Stutele Unite si. Lista de.elor Llnite si a vorbit cu un Souietica? . In 1994. Vitali lu-rcenko a fost repartizat .rnrbasada llnirrnii Sovietice din Washington.I34 ERIC FRA'I'TINI KGll 185 apArare pAnir cAnd a fost arestat gi executat de KGB in 1986. Colonelul KGB Vitali Iurcenko. lirrtelor armate. Volkov l-a rugat pe func{io. de exemplu. CIA a descoperit ca Iurcenko iesise din Konstantin Volkov. Cdnd si-a tnceput cariera in KGB? codurile utilizate de ambasadele si consulatele Marii a fost trimisi Britanii din toata lumea. rr sef de contrainformatii in securitatea interna. la 1985 a lost numit sef al Primului Departament 'r1rrilie putin timp. In scnrt tirnp. a organizat o rnferintA de presa si a cleclarat ca FBI si CIA il . s-a aflat ca el fusese cel care il vAndusc KGts pc Vasiiiev. Iurcenko era foarte cunoscut serviciilor dezertarea lui Phiiby.rt alarma.lin Vladivostok.. Iurcenko a aparut a doua zi.'inute si lurcenko nu revenea si. dupA arestarea agentuiui CIA Aldrich Ames.

cdrti(e" ale KGB a demascat Vitali cenko qefului biroului CIA de Iu Roma? Capitotut 5 OPERATIUN! Ce inseamnd.a Sovietica in timpul blocadei . cu rrjutorul propagandei. a caiAtorit la Moscova cu o scrisoare de prezentare adresatd. un doctor cu studii in Columbia.. in august 1986.mtorg. Existau mai multe rapoarte care demonstrau ca Vitali Iurcenko fusese executat in Lubianha dupa ce se intorsese in Uniunea Sovietica dar. t Actiue* tn KGB? $eful birouiui CIA din Rorna a trimis o cablogramA la Langley indicAnd cA Iurcenko..nile destinate afectar securititii sa' politicii altei tari. ret nto arc ere a Termen al serviciului secret sovietic pentru opera_ i. ziunea germand vorbind despre un tratament medical. Primul care a citit cablograma in cartierul general al CIA a fost Aldrich Ames (cArtita KGB din CIA). CArti{a din NSA era Ronald Pelton. in ziua urrnAtoare. TatAl doctorului Ammer era nn vechi prieten al lui Lenin. Ce este cunoscut ca .O Masurii Activa. La inceputurile lui 1921. Ce a fost Aditionalui poate fi de asemenea cifra sau Care a fost explicalia lui lurcenho pentru tn U niune a Sou ietic a? operatiunea numito . La pufin timp dupd aceea a disparut sovietic de pe teritoriul Statelor Unite in anii douazeci si treizeci. De asemenea.rrgicale in Uniunc.y4. spre surpriza tuturor. O serie de numere si litere care fac parte dintr-un litera necesare pentru a descifra mesajul. era in reaiitate o cArtita sovieticA. Organizatia de operatiuni secrete a spionajului Cdnd a tnceput aperatiunea . insusi lui Lenin. Ce . Accsta i-a spus sA meargi pAnA la ambasadl I'ara sA se uite inapoi gi sa intre inauntru. .rAmtorg. colonelul KGB i-a spus CIA ca un anume Edward Lee Howard.. la Departamentul de Stat si le-a expiicat cA reintoar. dupd ce dezertase.136 EITIC FRATTINI ofiter CIA. atunci cAnd doctorul Armand Ammer. do la telefonul sau de la ambasada sovietica din Washington.. r\cest tip de operatiuni pot fi secrete sau la vedere. In luna august a aceluiasi an a dat din nou un interviu unui ziar din Moscova in care afirma cn CIA incercase sA implice KGB in atentatul asupra papei Ioan Paul al Il-lea din 1981.000 de dolari la valoarea de atunci pentru a cumpara medicamentele necesare interventiilor chirr. ii informase de existenta a douA cArtite in CIA si NSA.ldiyional. tn KGB? rnesaj cifrat. Armand Ammer a obtinut aproape 150. un fost ofifer al Agentiei Centrale de Spionaj. Pe 1 august l9Bb Iurcenko a mers pe jos pAna Ia ambasada Statelor Unite iar puscasuiui marin care se afla la poartA i-a spua cA era un ofifer KGB care dorea si dezerteze..tr[d. Amtorg provine din cuvintele Anrcrihanskaya Torgoulya (Cornpania Cornerciale a Americii). Iurcenko a apArut ia televi.suri lur. cerea sa in URSS era pur si simplu de bunavoie.poate fi cle irsemenea trsasinarea unui dizident politic in alta tara.'? pentru totdeauna..? insusi Vitali Iurcenko a sunat.

. NIarea Britanie si Canada. FBI a descoperit ca. numele de cod Enormoz. 25 souietic? O celula de spionaj sau o retea de spioni dintr-o larA dusmana..Cercului de Spionaj Atomic"? Ce insemna cuudntul . prif sovietici ai lui Arnrner erau ofiteri ai serviciului secrgl de informatii care s-au dedicat recrutarii de simpatizanf. Marea Britanie a r raliunea . Anadyr era numele unui port siberian foarte indepartat... Ce era cunoscutd drept . rrvea. Pusa in fata doveziior gdsite.rrrfiscat aproape un sfert de milion de docutnente ..uror 1. din 1944. se exportasera ilegal in URS$ materiale si instrumente stiintifice destinate cercetarif .J.'operirea Misiunii Comerciale Sovietice din Londra numita Societatea de Cooperare a Rusiilor (ARCOS. Marea majoritate a asociatilo.138 trRIC FRATTINI tl rl'.iut Era cuvdntul codificat folosit pentru a se refed efortul de amplasare secretd a rachetelor pentrg protectia aeriane.omice ale acestor teri. In Ig24 s-a infiintat o societatl condusA de catre Ammer si sovietici.Amtorg".cupa functia de prim secretar al Ambasadei Nlarii lh:itanii din Washington iar din vara lui 1945.. Alan Nunn May si Bruno Pontecorvo.crete. Spionii sAi operau sub . care lucrau ca tchnicieni in Laboratorul Nalionai de Ia Los Alamos. :6 Proiectul Manhattan este proiectul de dezvoltare a primei arme ruclearc din tirnpul celui de. :7 Numelc de cod a directoratului englez pentru arme nucieare. rr scopul de a obtine cel mai mare numir de secrete .lileri ai Ml5-ului au intrat in birourile ei. era loordonator al actiunilor angio-americane pentru unirea proiectelor Manhattan26 si Tube Alloys27. . baza KGB. Felix Edmundovici Djerjinski. Cine au fost principalii spioni ai .\ t' in limpui celui de-al Doilea RAzboi Mondial. de untle au . KGB si-a dublat eforturile in rrr:eastd zonA in timpul Razboiului Rece. ai Partidului Comunist din Statele Unite. in mai 1927 . directorul-fondator al Cekai. Ce spion celebru lieleaua de spioni sovietici care operau in Marea lllitanie in anii clouAzeci.rl.r..parta" in spionajul I{laus Fuchs si David Grecnglass..r'intr-o companie KGI] r3fl aliatilor asupra URSS. in englezA). in 1948.. Ce era cunoscut drept . operatiunea .y4mtorg"? l-u ajutat pe Ammer in opo. rrpt relaLiile dipiornatice cu URSS. care peutru sovietici. savanti care Irrcrau in Canada si Donald Maclean. Proiectul benelicia de in-formatii despre proiectul Manhattan.Cercul de Spionai . Ce a lbst denumit . La el au lucrat statele Unite. numiffi Organizatil Comerciala Americana.al Doilea RAzboi Mondial. navala si terestra in Cuba in 1961. Amtor{ a ramas activa tirnp de mai rnulti ani pdna in 1933.rt.ltomic2s"? atomice. care. a{ in care Statele Unite a recunoscut in mod oficial Uniunea Sovieticd. (iuvemul sovietic a operat in Canada si Statele Unite .Anadyr" souietic? in spiona.Problema Arcos"? .

Spionajul sovietic l-a pus in practicA limp de mul{i ani. Stalin l-a sunat de 1g regedin{a sa pe Beria gi i-a dat puteri depline s[ afle c0t mai rnulte date despre aceastA nou[ artnA.Sl. in realjtate cuvAntui yrrovine de la KGB. ambasadorul Israelului la Washington.. De exemplu.nsmis lwl Luurenti Beria.140 ERIC FRATX'INI KGB L4l Ce informa{ie ualoraasd i-au trs. l lui pentru - formuia de imbogAtire a uraniu. Klaul figa tehnicd a bombei cu plutoniu cAt si sistemul Fuctrs dc asamblare si detonare. ard.. Operatiunea .GoId'"? a to r"? Este cuvAntul ctt care agenlii spionajului sovietic . Aceastd informatie i-a ajutat pe sovietici sri-si dezvoite mai repede armele atomico..Redbell"? Operaliunea..Gdti cd. 'l'crmenul inseamna ca o agen{ie este in proces de rrnalizare al informatiilor culese de mai Ce mulli agenti. denwnxitd. in scrisorile faise.n Nunn May qi Klaus Fuchal Alan Nunn ilIay a putea fi folosit la bombele atomice.extraterestru". Pe cine desemneaza. {liujoi in rusA inseamna . Eban ii dezvaluia liclerului libanez preocuparea sa fa{A de poiitica de interventie straina (Egiptul si URSS) pentru . sacrificAndu-l pentru unul rrni important.. in general..D ezinfo rrn Gr e"? a fost opera{iunea denumita ..e distrwgere? Presedintele Harry Truman in timpul Conf'erintei tra dc Ce tnse nm nir.tunel &l lleriinului". tnse am.Bluetreil" a fost pregdtita de spionajul sovietic cu scopul de a contracara opera{iunea pregAtitA de catre CIA.Gold" pentru a dezinforma prin infonnatii faise agen$il britanici qi americani care interveneau in comunicafiilo sovietice din oragul german. in special in razboiui secret impotriva 0IA. Ce Este un termen folosit in anii nouazeci de cAtre rrgentii SVR.s lui Stalin cd.Con sum Fotsdam din 24 iuiie i945. noul serviciu de spionaj al l"ederatiei Rr-rse.lcfineau orice agentie care utiliza informatiiie de '. .. Ce a fost aperatiunes. primul ministru al Libanului..rlile"? Atunci cind KGB a descoperit asa-numitul.. cle exemplu o cArtita.vAntul cu care agen{ii serviciilor secrete ai ii definesc pe toli acei agenfi care rruncesc in vreun serviciu secret de spionaj din motive r. KGB a falsificat scrisul lui Abba Eban.Bluebell" a reprezentat infiltrarea de agenti gi informatori ai CIA in Coreea d0 Nord in timpul R[zboiului coreean din iunie 1950. - lniunii Sovietice Cine i-a spu.pionaj culese de proprii 1or agenfi. . Statel.e" rusa-souietic? Cu toate ca astAzi este un termen utilizat de cAtre t.nseamnd a . in schimbul banilor. Ce tnseamnd.leoiogice sau politice si. Ce f. in lumea spionaiulul pentru a scrie mai multe scrisori lui Charles Malik.e Unite aueall a wrma cw o tnctre pwtere d.n a. AIs.. A-i descoperi pe un agent. in iunie 1957.oate serviciile de spionaj ale lumii.Ciujoi"? Este cu. a decis sa infiinleze aqa-numita operatiunt .

Belyakov a sedus-o pe (lerhardsen si a inregistrat cu o camera video actui .xplicatie oficiala atunci cAnd cazul a fost facut public rn 1993. Ce tnseamna tn spionajul souietic . Cazul a fbst descoperit de CIA iar continutul scrisorii nu a fost fircut. trebuia sa transmit[ inforrnatii KGts. sotia Primului Ministru al Norvegiei a transmis l(Gts informa{ii despre pozi[ia tArii sale in cadrul NATO si al Natir. un gat'd" sau . Ce ultd scrisoare celebril a falsi{icat KGE pentru o operaliune de dezinformare? O scrisoare a presedintelui Ronald Reagiln ndresatd regelui.r.i.rrvegiei. A doua zi diplomatul a primit ia birou copii ale fotografiilor cAt si o scrisoare in care ii (iereau ca. Einar Gerhardsen.cxual. Verna era o activista de inga dintr-o organizatie tinereascd care avea lgSAturi 'rl r'u gn"rpLll.b ce alta formd cunoqtea KGB acest tip eraliuni de dezinform are? Ca . Verna Gerhardsen a cLrnoscut un tdnAr rus nutnit Evgheni Belyakov. Actul sexual a lbst fbtografiat cle r:Atre agenti.'linerii Pionreri ai Uniunii Sovietice". daci nu vroia ca pozele sA fie trimise superiorilor sAi. La hotelul Intourist din llrevan. Intentia era sa o impiice 1rr. public.. Casa Alba si Departamentul de Stat si de ApArare au fost obligate sA dea explicatii.a ridica u. KGB a reusit sa i...rcA un docu.. l)rireau sa se foloseascA de acest fapt pentru ca Verna {lr:rhardsen sA devin6 informatoare a I(GII.. AtAt Eban cdt si l4alik au trebuit sa faci declaratri publice.u.i KGB. sau a aciivitAtiior de spionaj militar. sotia politicranului intr-un presupus scandal sexual.. op Su.ntrodr. dO Ce operatiune d. care era rn realitate un ofiter KGB. Cu ajutorul sergentului Armatei Statelor Unite Robert Lee Johnson.ebrd a ieqit prost KGts? iircalcarea granitei cu altA tarf. Norvegia nu a dat nicitl . creee. Pentru a evita ca respectivul caz sd fie fAcut 1rublic.puturiie anilor cincizeci. ' Ce u fost operatiunea . La in.r lbst 143 a provoca ambeie tAri sa fie dusmane" Scrisorile au ftrgt rrirnise de catre KGB ziarelor egiptene. rnent fals in care apdrea lista a 42 de obiective din Iluropa care urmau a fi atacate cu rachete nucleare din Statele {Jnite in cazul unei posibile invazii sovietice a continentuiui. r'rrpitala Armeniei sovietice. sotia primului ministru al \l. agentii KGII l-au rrrmarit pe url diplomat de rang inalt ai delegatiei {ianceze. l)rploniabul a refuzat iar fotografiile au ajuns la .Naruegia"? in timpul unei operatiuni de supraveghere a lmbasadei F'rantei din Moscova.e dezinfarmare creata de KGB cauzut multe problerne liderilor umericani si al NATO? a.rlganizatiei sale.rrrilor Unite.rnasuri active''.. denuntAnd O opera[iune pregAtitA catre KGB a] carei obiectiv ca scrisorile erau false. in 1954 Vcrna a caiatorit la Moscova intr-o vizitA oficiala a .Tz trRIC FRATTINI KGR . Francezul s-a indreptat citre o casA din suburubiile Moscovei si a intretinut o relatie homosexuali cu alt barbat. Verna Gerhardsen.n gard"? Din ce operaliune compromi{atoare cel.Jr"ran Carlos I al Spaniei.

un german antinazist care avea in armata germani si Alexander Foote.Taylor".t44 ERIC FRAT'I'TNI d-ie l(GB .Lucy" au dat ziua cAnd urma sA aibA ioc lJniunii Sovietice de catre trupele lut Hitler. Care u fost sfd.. unde l-ar fi asteptat aceeasi soartA ca pe colegii ca . inforrnAnd KGB ca ei deja erau le curent cu homosexualitatea functionarului lor si ca.(tcrcului de Spion.rsitul lui Alexunder Foote 6i aI Iui Duebendorfer? au fost inchisi din ordinul lui Stalin probabii tiin cauza faptului cd dictatorul nu dorea sa recunoasca in I 945 lucra sutr iclentitatea unui croitor.e Spianaj Lucynl Spionii lui.Cereul de SpionaJ Itudolph Iioessler. cu numele conspirativ. care lucra in Elvefil sub identitatea unui ziarist numit Thomas Selzinger. 1944. au transmis . care era responsabil cu transmiterea qi primirea comunicatelor la si de la Moscova. El era in realitate rezidentul sef atr spionajului sovietic din Elvetia. .. avAnd numele conspirativ de. Din Lucy"? ci.'r'dinui de lupta".\lct pe 22 iunie 1941.Sissy" si Christian Schneider care contacte Sotii Duebendorf'er au fost arestati in mai Gernanii au cerut predarea tuturor spionilor sau ca elvetienii sA ir predea la granita. Rado a zburat ia Moscova iar restul la Parisutr eliberat de cAtre Aliati. {. fdceau parte din aceastd retea de spioni Ursuia Kuczynski. Unul dintre membrii retelei de spioni sovietici a fort Sando Rudolfi.camA sA nu puna in pericol neutralitatea elveliani. Sefii diplo. Atunci cAnd Sando Rudolfi zbura cAtre Moscova.rutoritdtile l-au arestat pe Foote in timp ce Roessler a lirst avertizat ca nu i se vor mai accepta comuncatiile cu lVloscova. Dupd aceea gi"t schirnbat numele in cel de Alexander Rado..I)ora"..rut d'upa rdzboi referitoare Itt .. . Ce informa{ii importante au stttinwt spionii era eunoscut ca .lrlina un mare avantaj asupra atacatorilor. Ca agent sub acoperire al Kominternului. un maghiar care a devenit cornunist in 1919 pi care a inceput sd lucreze pentru serviciul secrot sovietic. in noiembrie 1943. matului au compus o scrisoare de rnultumire pentru . .. un tnembru al stAng'ii britarrice.aj Lwcy"? 145 Ministerul de Afaceri Externe din Paris.. { operat la Paris din 1930 pAna in 1936.Cercul d.. fotografiile nu erau necesare. de l.lospre serviciul secret german.Cercwl de Spionui LucY"? Ce Se spune ci Roessler a putut opera in Eivetia rlrrtoritd {aptul"ri ca autoritati}e acestei tdri au acceptat r)unca sa ca spion in schimbul transmiterii de informa[ii .Lucy" era numele conspirativ al iui Kart Sedlacek. fapt ce a permis apAratorilor sA Operatiunea de spionaj pusA ia punct in timpul celul de-al Doilea Razboi Mondial de critre spionajul sovietio. De asemenea. un german antinazist ar fi putut ajuta forta militara sovieticA in operatiuni de razboi cum ar fi fost apararea Kurskului. De asemenea... .ne mai era farmat . al cArui nume de cod era . un membrn ai serviciuiui secret ceh.'liberAndu-i pe toti. Elvelia a refuzat.. din acest motiv. care lucra sub identitatea unei invatAtoare numita Rachei Duebendorfer..cadoul" special.rrvazia :i{'rrnane de la Kursk. zuonuri au apd. Aita informatie importanta transrrrisa Moscovei de catre retea a fost planul ofensivei .

denunldnd la BBC opresion a regimului lui Jivkov. Alexander Foote. intorcAndu-se in Marea Rritanio serviciul nataiA. Pentru a-l asasina. Ce inseamna in KGB. afirmAnd cA Lransmisese informatii secrete sovieticilor. pe 24 ianuarie 1996. a recunoscut cA se intdlnise cu cei doi diplomati..ciupit" in acelasi fel pe o stradA clin Paris. Directoratul Tehnic al KGB a creat un pistol-umbrel[ care propulsa un vArf rnic conlinAnd o puternicA otravd toxici. din secret sovietic. in timp ce se plimba pe Podul Waterioo. Markov s-a lovit de un ait om care purta o umbreli.emita pe primul ministru al Poloniei.t46 ERIC FRAT'|INI a reusit sA evadezc s-a intors KGB 147 sii. undo a fost arestat in 1950 pentru cA atealtzat activitati d€ spionaj in Germania OccidentalA. OdatA eliberat. Dupa ce a fost eli' herat. Rudolph Roessler si-a incheiat zileie in Elvetia.no Londra. l'oliticianul a acuzat serviciile secrete poloneze cd creaserA povestea pentru a-i discredita. Josef Olesky a fost obligat sa rrcuzatie demisioneze. In cAteva ore avea corpul plin de rani. Dupn rnoartea In ce atenta. Fostul presedinle Lech Walesa a sprijinit criiicile impotriva iui Olesky datoritA. La autopsie s-a descoperit o alts muncd. pe de o parte. Echipa de asasini a fost trimisa la Procurorul militar Siawomir Gorzkiewcz a lansat o la adresa primului ministru. lrr august L97l afost piscat premiatul cu Nobel pentru l. dar otrava din ricin folosita pentru a-l ucide pe Markov dispAruse. Pe 11 septembrie a murit fArd sd-$i recapete cunostinta. Rudolfi I i zat p istol ul-umb rel a? in Ungaria. a fost. Alexandr SoljenitAn a reusit sA se refacd. Ce a dezertat Pe 26 august 1978. Activitafile de spionaj realizate de catre ofiteri ai serviciuh"ri secret care lucrau sub identitatea personaIului Organizatiei Natiunilor Unite de la New York.iteraturA si dizidentul sovietic Aiexandr SoljenitAn. secretarul general al Partidului Comunist din Bulgaria. si sA disparA.rliment. in linal. Doud pistoale-umbrela au fost trimise de la Moscova la Sofia pentru a-i pregAti pe doi agenti ai spionajului bulgar. Se pare cd. l'ost protejat al lui Todor Jivkov. unde a murit in 1990. 0lesky rS. faptului cA unul dintre prietenii primului ministru. Jazef Oleshy? pdturd. Dupa cAteva minute nu s-a sim{it bine qi a fost spitalizat de urgent6. ueninoasa prouenitd de Iu un pistol-umbra ld proiectat de KGB? George Markov. Alexander Kwasniewski. in timpul unei escale la Cairo. Olesky a negat acuzatiile cu toate c6. a dispArut de pe fata pamdntuh-ri. In final. \4adimir Rostov. Durjavna Sigurnost. Roesstrer a fost condamnat la un an de inchisoare. in septembrie 19?8. unde a mr-rrit in 1981.mdsese in relatii bune cu doi diploma{i de la rrmbasada sovietica din Var$ovia care s-au dovedit a fi ofiteri KGB. un alt dizident lrrrlgar. a dezertat in Marea Britanie. .rn . Se piire ca scriitoruiui i s-a administrat veninul intr-r."? micA pisc6turd pe piciorul drept.^ii lurase pregedentia la alegerile din noiembrie 1995. Ce operatiune a KGB l-a obligat sd d. tlizident bulgar a fast asasinat cu o in[e' un scriitor bulgar dizident cars iocuia in Marea Britanie. DupA trei Irrni de spital si mai multe transfuzii de sdnge.te impatriua altor dizidenti s-a uti' lui Stalin. Umbrelele aveau un rezervor care permitea lansarea sagelii cu ajutorul gazului comprimat.

au decis sA creeze. Tensiunea a urcat din nou atunci cAnd Andropov a .at crearea unui plan de . F'lota aliata reaiizase o combi' nalie de md:suri pasive .rr:cstuia pe 27 operaliunea denumita . Andropov credea ci Reagan pregatea martie 1983. 83 de vase de rAzboi care apartineau Statelor Unite.Tomahawk".rrdonat mobilizarea tuturor fortelor. au realizat o operatiune-repetitie de trecere dinspre oceanui Atlantic si marea Norvegiei. Niciunul din agentii KGB nu a descoperit nimic.Pershing" si .liYAN" era de maxima urgentA gi de gravitate extrema. Atunci au primit ordin KGB si GRU si-si int[reasc6 operatiunile de descoperire a planurilor de rAzboi americane. l'lrt:rcitiul lansat de pe Einsenhower a insemnat o mare rrrlrAngere pentru liclerii sovietici gi pentru serviciile ior .Cercului de Spioni de la Cambridge". Iuri Andropov.. Ronald lieagan si-a redus intensitatea cleclara[ii1or impotriva tJniunii Sovietice.clelor"" Andropov i-a urmat lui Brejnev dupi moartea .rccidentale se mobilizau. Liderul sovietio Leonid Brejnev si presedintele KGB.. intre martie qi aprilie 1983.spionaj. Ilnterprise qi Midway. r:u in 1983. lbbruarie 1984" Ceea ce Statele Unite nu au $tiut niciodati cdt de rrproape au fost sd provoace. Ce a fost Problema a apArut cAnd sovieticii au aflat abia o operaliunea SORM? saptAnr6nd mai tArziu. Ce eqec au inregistrat KGB si GRU tn august ql septembrie 1981? NATO a decis sa faca un nou exercitiu in noiembrie lfl83. Pe 17 februarie 1983. Atunci cAnd presedintele Ronald Reagan a ajuns la Casl Alba in ianuarie 1981. De data aceasta.rrrlar. rnodelele . Tensiunea a ajuns la maxim cAnd un atac nuclear surpriza asupra Uniunii Sovietice. in 1981. un rd. o unitate speciaid a KGB care urma sa descopere intentiile Statelor Unite impotriva Uniunii Sovietice. cu toate cI Moscova nu prea avea incredere in acest lucru.148 ERIC trRATTINI KGB . a cerut dezvoltarea unui pian pentru amplasarea de rachete nucleare in Europa.Razboiul l-il.menfinerea lipsei de transtutttror emisiilor si mAsuri active inisii radio. Ce a fost fi transmiterea de semnale radar false. Sistema Operatiuno ..l. in final. Solutia la aceastA problema a venit odata cu anuntarea mortii trui Iuri Andropov in in august gi septembrie 1981. Cartierul general al KGB a prirnit informatii de lrr toate birourile sale care indicau cd toate artnatele .rrnplasare a armelor uucleare in cadrul asa-numitului 1. Canadei. O noud lovitura pentru KGB a fost cAnd insuqi 1. llota era comandatd de douA portavioane nucleare. comandante de portavionul nuclear Dwight D.Einsenhower.oCercul celor Cinci"? Era termenul utilizat de cdtre KGB pentru a-i descrie pe memkrrii. Cartierul General al l((iB si-a informat toate birourile cA opera-tiunea .. Marii Britanii qi Norvegiei. controlul O operatiune realizata de citre Serviciul Federal de Securitate (F'SB) pe Internet.lan de Initiativa de ApArare Strategica sau .RYAN'? Cel mai mare efort din partea sovieticilor de acumularo de date de spionat pentru a venfica daca Statele Unite pregdteau un atac nuclear impotriva Uniunii Sovietico. Acest efort a fost rlenumit Raketno'Yaderonye Nadapenie @YAhl) sau.*Atacul cu Rachete Nucleare".zboi nuclear Uniunea Sovietica. 40 de vase de razboi ai {lrtei Pacificului s-au ciocnit de sovietici. cum ar I49 Ce era ...r'csedintele Reagan a anunt.

este sr. O persoani care. pasiunile sale. obiceiurile sale. inalnte de a fi lecrutata de cdtre KGB....fuIama Uscata"? Internet sau mesajeie de postA electronicA. Noua Zeelandd si Australia. Ce existenta? Cu ce program american si britanic a fost comparat SORM-uI dupd.gent Prouodnih"? Marea Britanie.J. Internetul so afla in puterea FSB prin operatiunea denumitA SORM-2.'folosit. Ce erau cun.Praf de Spioni" in cadrul KGB? konspiratiunoy huartiry"? in anii optzeci pentru a-i adormi pe diplomatii si atasatii militari strAini care se aflau in Uniunea Sovietica.rpravegheat6 pentru a i r.cifrator de urgenta"? Auarynyy Shifr. . rlin care fac parte Statele Unite.atel Ce eru cunoscut drept .rdnri care poate memora un sistem de cifruri simplu t.. Presedintele Vladimir Putin a autorizat operatiunea SORM nu numai pentru FSB cdt si pentru alte agentii.I)ocumentul unui Agent"? . mesaje sau alte persoane. Rozyshnyhh Meropriyatit (SORM) sau Anchetarea Activitetii de. Hartman. etc... cAt si tranzactiile cu carti de credit prin ^*u \lrrscovo.. nicatiile prin Internet au fost controlate de FSB farA ca utilizatorii sd stie acest lucru.agent cultiuat" de catre KGB? Agent-ruzrabatchik. sechestru sau operatiuniie de sabotaj.. Ce tnseamnd un .erzh. cum ar fi politia fiscall sau Ministerul de Interne.ctiuitati Speciale" tn cadrul KGB? Era un termen utilizat de KGB pentru a se referi la operatiunile de asasinare. 151 spioni" de citre ambasadorul Statelor Unite la Arthur A. Ce este un..oscute ca .prafului Este vorba de un produs chimic utilizat de catre KGB Un apartament conspirativ utilizat de catre agentii KGB sau ai orici. Este vorba de un agent de spionaj sau contraspionaj . KGB a ordonat sd nu mai tr.ontru a trimite un mesaj de urgentd. Atunci cdnd s-a descoperil folosirea . Ce este wn. ce i-a fost facuta publicd Cu.. Era un termen utiiizat de cAtre agentii spionajului rrvietic pentru a descrie o zoni care fusese abandonatA '|'cAtr€ un agent KGB dupe ce nu mai putea strange rrrlormatii din zona respectivd. Canada.Securitate din cadrui Sistemului a inceput in 1995 atunci cAnd Guvernul rus i-a acordat FSB dreptul de a controla telecomunicatiile.Reteaua Echelon". Ce era cunoscut in KGB drept .pecializat in traversarea ilegala a granitelor dintre tAri rrripreuna cu alti agenti. Un cifrator sau un operator de . Ce inseamnd.rei agentii de spionaj sovietice pentru a se refugia sau a organiza reuniuni clandestine.150 ERIC I'RATTINI ' 1. lnunca sa.Sod. AceastA operatiune permitea Serviciului Federal de Securitate sa-i ancheteze pe furnizorii ds servicii Internet. Ce1 putin nu in Uniunea Sovietica. era un *A. Comu.c cunoaste rnediul farnilial.

Kosyrev la trei. Puuilionul bolnauilor de carucer. Erau masurile luate pentru infiltrarea unui agent intr-un obiectiv inamic. in I968. sA incheie cu bine o operatiune spionaj sau secreta. Se mai fbloseste atunci cAnd un agent KGB a reusit sd s€ infiltreze intr-un obiectiv si a ldsat implantat un agent recrutat. .ne deschisa.. Gennadi Viadimirovici Gavrilov.Document Operational" (Operatiuoyne delo).lrrvalA. impotriva liderilor Uniunii Sovietice sau impotriva agenlrlor serviciilor secrete si de spionaj ai {Jniunii Sovietice. instructor oficial la Academia l. Gavrilov a fost undarnnat la sase ani de inchisoare. arest(trile Georgi Konstantinouici Paramonou si Alehsei Vasilieuici Iui Gennudi Vladimirauici Gaurilou. in fundul dublu al unui dulap au gasit exeml. au fost arestati din cauzi ca infiintasera . iar l'aramonov a fost trimis pentru patru ani inir-un spital lrcntru bolrravii mentali din care nu a iesit viu. in un. trri ofiteri ai Marinei. ajutat de altii. Ce era cunoscut l(osyrev. d6 t)literul a lbst dezonorat si expulzat din Marina. ..posibilitateU agentului"? Agenturntye uozmozhnosti.'xpluzat din Partidul Cornunist si trimis intr-un lagAr . Ibsyreu? state stabilite de cAtre KGB ca tari ai caror lideri ordonasera operatiuni militare.I52 ERIC FRATT]NI Ce ti KGB nei souietice? 1tr3 Agenturnoye delo. Era vorba de unul sau mai mult€ operatiune a realizat KGB dupd.kr muncA timp de cinci ani pentru activitAti anti- . Statele Unite si Marea Britanie.ietice.aduersarul prin cipal"? Glaunyy protiunik.llniunea pentru Lupta pentru Drepturilor Politice".infiltrarea unul Vnedreniye agenta. Termenul respectiv era utilizat de cAtre KGB. politice sau de spionaj impotriva Uniunii Sovietice. Un dossier despre o operaliuna operaliuni a reulizat KGB impotriua Ma- care este lAsat deschis atAta tirnp cAt operatiunea respectiva rdm6.. A doua operatiune a avut loc in mai I969 cdnd.. l(GB a descoperit intre bunurile lor exemplare ale l)eclaratiei Drepturiior Omuiui a l{atiunilor Unite si . De exernplu.. La ora actuald.'. KGB a cercetat toate contactele trei ofiteri ai Marinei iar la finele iui august au rrrestat 31 de membri ai serviciilor navale care erau repartizati in Estonia.. Ce se cunoqtea tn KGB drept . l'xemplare ale poemuluiVise de libertate. Multi dintre ei criticasera deschis invazia Cehoslovaciei de cAtre Armata sovietica. t lcorgi Konstantinovici Paramonov si Aleksei Vasilievici Ce se cunostea agent"? tn KGB ca .lrrre clandestine ale romanului scriitoruiui prerniat '\lexander Soljenilin.u lui r:elor 1969. agenti ai KGB au intrat in casa maiorului llt'nrikh Altunyan. Era analiza realizata dc cAtre expertii KGB asupra posibilitatilor unui agent care.. Ce in KGB cu . fisa unui agent din SVR este cunoscuta ca .

KGB stabilioe relatii secrete cu teroristii ." psihologice. vara lui 1968. Erau operatiu ni cre ate i. fostul agent al lui Fidel Castro a dezvAluit ca din mb inats iy a o p er atiu nayo. Aptitudini pentru muncd. ment teroristi palestrnieni si irlandezi si conspirau impreunA cu comunistii britanici sa men[inA conflictul din Irlanda de Nord. un agent KGB ca sd Care erau cele trei fronturi de uctiuitate ale seruiciului secret extern al KGB? Naprauleniy a deyatelon esti uneshney razuedhi. retetrtiva.. rea KGB. CAnd a ajuns in Statelc Unite. cubanezii pregateau in tabereie de antrena.L54 ERIC FRAT'I'INI Ce Ko KGB era o . etc. prin spionajul cubanez. Statut psihologic. activitntile de spionaj ale Cubei ll fuseserA predate KGB. Memorie.. - . serviciile.Direclia"? Naprauleniye. etc' Fro. Un depozib special adaptat pentru transferul de doctimente de Ia un agent la altul sau pcntru depozitarea cle documente pentru ca sa ie preia 'rn curier.Caracteristici fizice. departa.rrr operatiunile subversive impotriva sovieticilor' . - pentru reia{ionarea cu alte persoane.. -- Informatiile politice. Ce era dperatiuni combinate pentru a crea conditii care sA ducA la dizolvarea activitAtilor subversive' Opera{iuni combinate pentru extinderea necesititii de sprijinire a detectArii miscarilor *'i tiperatiunilor subversive impotriva Uniunii Sovietice' Ce era pentru KGB urt . excitabilitate.:rliza patru tipuri de operafiuni de acest fel: Operatiuni combinate destinate pentru a dezvAlui activitatile subversive inamice. Spionaj tehnic si stiintific.OPera{iune Combinatd'"? 155 Ce i-a dezuq. la cere. despre KGB a predat cubanezul Gerardo Perazo AmerchazunQ CIA? A dezvAluit cd.. putere de convingere. Structura KGB. De asemenea. lie recrutat? . precautie. menteie $i directoratele. Kanteyn'er. Conlraspionaj extern.tivitdtilor clandestine si planificart':a tehnica a echipamentului pentru ele' Opera[iuni combinate petltru prevenirea si distrugerea activitalilor subversive.u..Frontului de Eliberare el Quebec-ului" (FLQ) din Canada.Iuit CIA ofigerul seruiciului secrel cubanez Gerardo Perq. Energie. etc.rcott'tainer"? . Ce altd informatie importantd. Ce calitirtri trebuiu sd' ai'bd. Acest lucru presupune sprijinul ac.zo Amerchctzurra atunal cdnd a dezertat in Statele Unite tn 1971? Perazo a dezertat in Statele Unite din baza sa de le Londra in decembrie 1971.'('ltre KGB pentru a detecta miscArile antisovietice KGB .

departamentului de spionaj extern ai KGB care trebuiq1 sa fie in permanenla pregAtiti sa fie amplasati in oric€ tara-obiectiv. stil de conducere convingAtor. experientA. Agentii de amplasare puteau proveni din depat. al Cincilea Directorat (Dizidenta Politica). militarilor si diplornatilor). Care erau atributiile Primului Directorat? Era responsabil de toate operatiunile de informatii activitAtile de spionaj din strAinAtate. -- Agenlii de amplasare trebuiau sA fie in permanenfl in contact cu un ofiter de operatii din aria undl trebtriau sa realizeze activitAti de contraspionaJ..r{it KGB? Ce era cunoEcut tn KGB ca . al Doiiea Directorat (Controlul Politic Intern). criptografie si coduri).nclusi Spetsnaz. temperament. ot€ ExperienfA de viafA si profesionalA. al Saisprezecelea Directorat (Intretinerea si securitatea Agentii de ampiasare puteau fi folositi de oric€ agenfie de spionaj a Uniunii Sovietice si sa fit folositi la operatiuni de spionaj sau contraspionaj.]scortele pentru membrii Partiduiui si familiile lor). conditia sA fi fost aprobate inainte de seful operatiuni ai agen{iior de amplasare. .rl Treilea Directorat (Controlul Politic al Fortelor Armate). sabotaje si rnisiuni de securitate. a studentilor. un grup creat in 1981 pentru arealtza recunoasteri in strainatate. Erau acei agenti ai in noua directorate. Directoratul Forteior Frontaliere (insArcinate protectia frontierelor Uniunii Sovietice pe pamAnt si lre mare).agent de anb plasare"? Maneurirouanie agentanri.irectorate era tmpd. In practicA.156 - ERIC FRATTINI Caiitati psihologice" Capacitate de reactie. al NouAlea f)irectorat (f. . obiceiuri. Primul Directorat (Operatiuni l. Cr. tradi[ii . aceastA unitate a reahzat misiuni doar in interiorul URSS. . in principal actiuni de securitate internd. etc.)xterne). al Sriptelea lJirectorat (Supravegherea electronicA a lctAtenilor sovietici. al Optulea Directorat (Securitatea in comunicatii. Capitolul 6 DEPARTAMENTE SI SISTEME in cdte d. rrra impartit in departamente curn ar fi antrenarea si tgentilor sub acoperire.'omunicatiilor agentiilor gltvernamentale ale Uniunii cu Sovietice). La rAndui sdu. caractcl. analiza informatiilor gi deparlamente care acopereau arii geografice concrete.inogtin[e. cu de tamente sau directorate diferite ale KGB. In acest directorat erau i.

un alt nume pentru acest directorat. Directoratul de Comunicafii.. De exemplu.tributiile celui de-al Doilea Direc' Era responsabil cu acordarea de sprijin personal si Ichnic pentru supravegherea electronica a activitifilor Era responsabil cu controlul politic intern al cett1. Acest directorat era irnpartit in doudsprezece departamente. Nlinisterul de Aparare sau GRU (serviciul militar). in fiecare companie. din Afganistan dupa invadarea acestei tiri de . turislii. de securitatea trans- Care erau atributiile celui de-al Cincilea Directorat? Era responsabil cu securitatea interna. Care erau voltarea de echipamente mai sigure pentru comunica[ii' Care erau atributiile celui d'e-al Noualea Directorat? Cel de-a} Noualea Directorat era responsabil cu paza gi protec{ia iiderilor Partidului Comunist si familiilor atributiile celui de'al $aptelea Direc' torat? . in fiecare district militar. cel de-al Cincilea Directorat se ocupa de departamente rnisiilor intre birourile KGB din strAinAtate si dez- operative cum ar fi dizidentii religiosi. inclusiv formarea para.r"t. in fiecare grup naval. La inceput. aici fiind inclusi turistii qi diploma{ii. studentii straini' Cure erau atributiile celui de-al Treilea Di.:At re Uniunea Sovielicl.158 torat? ERIC FRA'I'II'INI KGB t59 Care erau q. toate fiind relationate cu teme militare. tenilor sovietici qi ai strAinilor care locuiau in Uniunce SovieticA. .ctateniior str[ini si nationali din interiorul Uniunii Sovielice. secret Care erau atributiile celui d'e-al Optulea Directorat? Era responsabil cu securitatea zonelor mai sensibile a comunicatiilor. Acestia informau direct cartierui general al KGB si nu Al'fa (Alfa). militarilor care urmau sA fie utilizati de catre Guvernul sovietic. spionajul in interiorul comunitatii artistice si cenzura literarA. Membrii acestui directorat se aflau in intreaga relea militarl sovieticd. aceasta unitate speciaia r:reatA in 1974 se ocupa cu informarea legata de r:ontraterorism gi de misiuni speciale in cadrul URSS' Ilchipa Al'fa ajucat un rol important in operaliunile *. Creat in 1969 pentru a combate dizidenta politica. minorita[i nationale. se ocupa de controlul comunicatiilor din strrlinatate. Respectivul directorat cra responsabil de sistemele de criptare utilizate de cliviziile si departamentele KGB. Principala muncd a celui de-ai $aptelea l)irectorat se centra in zone din Moscova qi Leningrad (rrcum Sankt Petersburg). rectorat? Era responsabil de controlul poiitic si contraspionajul Ce grup special a fost de-al $ aptelea Directorat? in subordinea celui din interiorul Fortelor Armate. in fiecare batalion. au realizat cAteva din activiffitile celui de-al Doiiea Directorat. unde se concentrau comunit itiie diplomatice.

Departamentul A sau Dezinformare.lilrlomatica. atribulii auea Directoratul I? Directoratul I a fost infiintat Planificare Bi anaiiza. Acest directorat se ocupa de asemenea Serviciul Special I era responsabil cu diseminacion infonnatiei crileasA de cAtre Primul l)irectorat. Serviciul Special I sau Inforrnatii. Se ocupa de recru' tarea. Directora'bul I sau Planificare si Analiza. Ce Efectivele sale protejau frontierele terestre maritime ale Uniunii Sovietice. . insArcinat cu achizi{ia de tehnol. intitulat despre Studiile Speciale. Ce atribu{ii auea Directoratul S? Se ocupa de agenlii sub acoperire. antrenarea si controiarea. adresat directiei 0omitetului Central al Partidului Comunist al URSS. Cum era structurat pi Primul Directorut? Acesta era. a spionilor stlAini carora li se creau si dadeau identitati false. poate. Primul i)irectorat era format din DirecLoratul S sau Agenlii sub acoperire. f)epartamentul V sau Actiuni Executive sr Departa' mentui Geografic. analizele datelor de spionaj culese de cAtro GRU si consilierea politica a Politburo-ului Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.ll sprijinirea spionilor care se aflau sub acoperire atribu{ii auea funct-ionari din intreaga Uniune Sovietica.160 1or. impreunA cu cel de-al Doilea I)irectorat.r"rnile din strainatate si un al treilea raport. Serviciul Special II sau Contrainformatii. Care ereu Directoratul T? Directorat? intretinerea sisLemeior radio si a liniilor telefonice utilizate de toate agentiile Guvernului. cartierul general al Directoratului T era lirrmat din sute de ofiteri. rn 1969 cu scopul de a revizui operatiunile trecute si rlirigidas.bleme tehnice adusA de f)irectoratul '['. in afarA rle cea despre prc.rgie industriala. cel mai irnportant directorat. repartiza[i in patru departarnente si amplasati in ambasadeie sovietice din toata Iumea. Ce atribwtii uuea Seruiciul Special I? Directoratul T sau Problemele Tehnice si Stiintfice. un alt buletin pentru ofiterii KGB despre operati. sa ia viitoarele initiative. ln 1972. Alte responsabilitAti aie Serviciului Special I erau publicarea unui buletin sAptAmAnal pentm liderii l)artidului. dupA disparitia l)t:partamentului 10.omitetul de informafii siiintifice si tehnice al KGB rrnpreurra cu Comitetui de Stat pentru Probieme 'l'chnice si Stiintifice (GNTK.re Directoratul T a fost creat in 1963. KGB. Operatiile Directoratului erau coordonate de . Ce 161 inaltilor demnitari ai Kremiinului si inaltilor atribuliile celui de-al $aisprezecelea . erau atributiile Directoratului Trupelor de Frontiera? Cq. cu ajutorul ofiterilor KGB. Primul Directorat era responsabil de toate operatiunile clandestine. Aceste rapoarte nu erall anahze de informalii ci mai mult un buletin despre posibilele situatii $i crize politice din tarile din afara ariei comuniste. ERIC FRATTINI KGB . militard sau strategica din Occident. in rusa).

neutralizarea grupurilor ostile intereselor Uniunii Sovietice. Qnokrie dela). fiecare . . care lucrau sub acoperire . etc.lin ambasadele sovietice. atributii auea Departamentul A? Cum era structurat Departamentul Geografic? Departamentul numAnil I (Statele Unite si Canada). cores.v) . Ingosiavia.problemele umede.. . sechestre si sabotaje. Afganistanul si Albania). Ce atribu[ii auea Departamentul Geografic? Australia.e a sabota infrastructurile importante pentru a imobiliza tArile occidentale in cazul unei posibile crize militare care ar implica Uniunea Sovietica.rl numAml 7 (Japonia. Vietnamul de Nord si Coreea de Nord). agenti comerciaii. Departamentul numdrul 5 (Franta. atributii auea Departamentul V? Cunoscut de asemenea ca Departamentul de Actiuni Executive sau cel responsabil cu . Luxemburg si ltalia).Linia F. ..Departamentr.Departamentul numArul 12 (Departamentul de acoperiri date ofiteriior KGB ca diplomali. Majori.162 Ce ERIC FRATTINI KGB 163 atributii auea Seruiciul Special II? Atributiile acopereau actiunile de contrainformatii. Acest Departament a fost cunoscut inainte ca Departamentul 13 sau . pondenti ai mijloacelor de comunicare sovietice. controlul de penetracion al altor agentii de spionaj externe din Uniunea Sovietica cu scopul de a sabota efectivitatea actiunilor desfdsurate de KGB.. turisti sau participanti la conferinte internationale). \r'csta era impartit in departamente geogra{ice.kr sprijin al acelor organizatii comuniste din lume. Grecia.. Personalul Departamentului V era plasat in ambasadele URSS din intreaga lume. Filipinele si restul Asiei). ziaristi.lrntre ele fiind responsabii de operatiunile KGB din IrAinAtate. Italia. Spania.n general din ofiteri KGB rezidenti si legali (rezident.Departamentul nurndrul 9 (tnrile vorbitoare de englezd din Africa). Rezidenty se ocupau de controlui operatiunilor .Departamentul nurnarul 8 (tariie arabe. Turcia. . de spionaj sau alte actiuni pentru agentir rrb acoperire ai Departamentului V sau ai Departamentrrlui A. Iranul.. .f)epartamentul numarul 10 (tArile vorbitoare de franceza din Africa). Ce in reaiitate. I)epartamentul V a fost infiintat in 1g69 cu scopul d. Personaiul acestui departament era format . . Belgia.rul 6 (China. care contineau actiuni insAngerate. India.liplomaticA. . Olanda. Cunoscut ca si Departamentul de Dezinforrnare si responsabil cu operatiunile clandestine si campaniile de influentare a guvernelor straine si publice. personal al Aeroflotului. Ittroua Zeelanda si Scandinavia). Rezidenty se ocupau de colectarea infornrrtiilor secrete. acesta era inima Primului Directorat. toreau in sirAinatate in calitate de functionari. Departamentul num5. asasinate. . Departamentul numarul 11 (consilierii Cubei qi tarile din Europa de Est).Departamentul numirul 4 (Republica Federala Germand si Austria). Departamentul numdrul 2 (America LatinA). Ce ' Departamentul numiirul 3 (Marea Britanie. tatea agentilor Departamentului A erau ofiteri KGB. Serviciul Special II era de asemenea responsabil de ofiterii de securitate care ii pAzeau pe civilii sovietici care cald.

Ce rol auea Departamentul d. creat 165 Departamentul numArul 1i3 . Depart. Scandinavia si Austria). Sec{iunea numarul 1 (recrutarea personalului ambasadei Statelor llnite).Departamentul numArul 7 (responsabil de operatiunile impol. Sectiunea numdrnl 5 (operatiuni de contrainforrnatii impotriva ambasadelor latino-americane de la IVloscova). Sectiunea numdrul 2 (operatiuni de contrainformatii impotriva ambasadei Statelor Unite de la Moscova). Cartierr. Din cdyi agenl.Sectiunea numdrul 4 (controlul contactelor dintre americani si sovietici in afara Moscovei). .1. Departamentul numarul 16 (insarcinat cu activitd. Departamentul numArul 15 (intretine si controleazd documenteie si arhivele operatiunilor active ale Frimului Directorat). Directoratul Sigurantei industriale qi Grupul de Sprijin Tactic. $ase dtn cele doudsprezece departamente aveau ca unicA sarcinA controlul personalului sovietic din ambasadele si consulatele sovietice din lume.lcpartarnent era format din cinci secfiuni: in 1970. din care jumAtate se aflau la Moscova iar restul in diferite orase ale Uniunii Sovietice. mente false. ofilerii(securitatea comunicu.e-al Doilea l)irectorat? -. materiale pentru trimiterea de mesaje invizibiie. Sectiunea numarul 3 (identificarea cetAtenilor sovietici care luaserA contact cu personalul ambasadei Statelor Unite).64 ERIC FRATTINI KGB Personaiul acesbui departament. rrrun. produse chimice sau produse cerute de catre Departamentul de Operatiuni din Strainatate).riva turistilor). ritatea interrnA si atributiile sale se irrcnrcisau cAteodatd cu cele ale puternicului Prim Directorat. - - Departamentul numdrul 14 (furnizarea de docu. - Care erqu atributiile celui de-al Doilea Directorat? Cel de-al Doilea Directorat era responsabil cu secu. Departamentul numArr"rl 4 (toate natiunile Europei Occidentale).lra 50 de ofiteri qi 300 de agenti experti in . Acest .e recrutare al artamentului numq. Directoratul - Departamentul numarul 5 (tarj noneuropene aflate - in dezvoltare).i era farmat cel de-al 7-lea Departament ul celui de-al Doilea Directorat? Din 200. numarul 1 aI celui .tiilor cu rezidentii. 6 (!ari non-europene confinea douasprezece departamente. S-a estimat r:A departamenhrl avea aproape 1. Departamentul numArul 3 (Republica FederalA Germani.amentul numarui dezvoltate). tile administrative si de recmtare din populatia sovieticA). si agentii din tArile seiectate ca obiective). Securitatea Politica.rl sAu general se afla Ia cAtiva rrreLri de arnbasada Statelor Unite de la Moscova.600 de informatori. pasapoarte. Limbi Orientalo - Departamentul numlrul 2 (Tarile Comrnonwea]th). Dep Care era principalul centru d.rul I 6? de Afaceri si Ce atributii aueau restul l)epartamentelar celui de-al Doilea Directorat? Institutul Inbernationai de la Moscova.iupravegheri.

Ce rol auea cel de-al 8-lea Departament aI celul de-al Doilea Directorut? Ce rol auea cel d. .e-al Doilea Directorat? Raspundea de influentarea si recrutarea ziaristiior . Sectiunea numArul 2 (altc nationalita6i).e-al 9-Iea Departament aI celul de-al Doile a Directorat? Ce ritate Politicd.. 3 si 4 erau responsabile de munca cu Supravegherea si recrutarea de studenti strAini care urmau a fi folositi ca informatori in universitAtile Unirinii Sovietice impotriva grupurilor studenlepti dizidente. cum ar fl aeroporturile.vietici in strainatate.zhbq'). speculA si activitAtile.rea cAlitoriilor cetAtenilor '.ea Cum erau tmparli{i informatarii celui Departument? glementarea gi controla.Serviciul" (Slu.ile legate de computere gl sisteme de operare pentru cel de-al Doilea Directorat.lndea de operaliunile de inforrnatii si spionaj impotriva diplornalilor chinezi de la Moscova. rAmAnAnd cu doar .e-al 12-Iea Departament al telui de-al Doilea Directorat? Raspundea de anchetarea cazurilor de coruptie din rntreprinderile Guvernului.e Secu- rol auea cel d. Ce rol auea cel de-al 10-lea Departament al celui d.166 ETTIC FRATNNI d.? Directiile 1.rfiterii locali ai KGB si cu retelele de informatori ai rcestora. Cu ce se ocupau Directiile Seruiciului d.pietei negl'e". l)enumit de asernenea si. PAna in Raspundea de informati.rpte direc{ii. Direc-tia numArul 11 rAspundea de supravegherea. Sectiunea numArul 1 (turisti ame.c? strAini.. in suse sectiuni. Ce sprijin primeu KGB tn materie de secu. pAnd cAnd a fost reformat.. Ce rol auea a€a-numitul Grup d'e Spriiin Tehni. canadieni si bntanici). Ce rol uuea cel de-ol LL-lea Departament aI celui de-al Doileu Directorat? RAspundea de intrarile si infiltrarile in locuri plecum ambasadele straiine de la. garile sau statiile de autobuz din intreagl Uniune Sovieticn). ricani. rante pentru strAini). Directia numAnil 10 raspr"rndea ile delictele .ritate internd? Din partea Serviciului de Securitate 1969 Politica. 2. Sectiunea numarui 4 (agentii de voiaj). creati in I963.r.conomice.e-ul Re KGB 167 7-l. Secliunea numdrul 5 (contactele dintre sovietici si turiqti) si Sectiunea numarul 6 (posturi de observaNie aflate in locuri unde se intdlnesc turisti si strAini cdt gl in cladirile utilizate de cAtre strAini. Sectiunea numarul 3 (hoteluri si restau. r[spr. l)irectia numArui 12. era format din douAsprezece direcllt (Naprattle' rripe). dizidentilor.Moscova $i casele cetatenilor sovietici.

Ce rol auea Departamentul de Experienta Operationala? Ce d.1) Ce rol auecr. 1{.Departamentul l.168 ERIC FRATTINT pentnt . adrninistrarea afaceriior. armarnent.rlc KGB. Acesi directorat era impar{. contabilitate si admicomplexelor de vacanta si complexelor de apartamente nistrarea intregului personal al KGB. tarea cEiatoriilor. finan. a Ministerul Cornertului Exterior si de expozitiile din lirnctionarilor si membrikir de importanta medie ai strAinAtate.ete Speavioane. de productie. S.it riale? in sase departamente. operatiunile de recrutare ale marinarilor straini din porturile Uniunii Sovietice. d€ Ce rol auea Departamentul de Anch. Departamentul num[ru] 6 rAspundea d€ l'artiduli"ri. Depar. . cercetare nuciearA si centr€ Rd. unde se KGB lrcntru Agentii sub acoperire \r:liuni Executive.spundea de anchetarea cazurilor cle tradare. Ce rol auea Directoratwl Administrutiu? Ce rol auea Departamentul Financiar? Raspuridea de administrarea proprietAtilor.'izicd? pentru Securitate Fizica.rgrionaj si activitati criminale din interiorul I(GB. Administrativ al Comitetului Central al Partiduiul ugenti si clocumentele produse de cdtre fiecare divizie a Comunist si rAspundea de recrutarea de personal l((18 de la inceputurile Cekai pAnA in ultirnele sale zile pehtru KGB r:At si de scolile si centrele de antrenament din 1991. Departamentul numarul 5 raspundea dc . etc. Raspundea de furnizarea de escorte si paznici lrentru cladirile KGB. Dii:ectoratul Administrativ. Departamentui Firianciar pi I)epartamentul de Arhive qi Registre. magazinelor. siderurgice. Ce rol auea Departamentul de Securitate tamentuldeExperientAOperationala. &qa-numitul Directarat Securitatea trndustriald? tineau cursuri pentru Directoratul si Departamentui cie Raspundea de securitatea instalatirlor industriale dc inaitA prioritate cum ar fi fabricile de armament. Directoratul pentru Fersonal. Ce rol auea Departamentul de Registre si Ce rol auea Directoratul pentru Personal? Arhiue? Se afla sub controlul Departamentului si Organului Tinea la zi indicii rapoartelor despre operatiuni. pnmeJe patru rdspundeau dc industria grea.iunilor de infbrma{ii lrontru toate agentiile de spionaj ale Uniunii Sovietice. Departamentui de Anchete Speciale.eau direct si exclusir) ile preqedintele KGB? Raspundea de evaluarea operal. utilizate de cAtre personalul KGB. ocupa de platile salariilor'.epartamente depind.

in ambasadele qi lcprezentantele diplomatice ruse cdt si societdti in toatd Cum sunt tmpar[ite departamentele SVR-ului? Este impArtit in trei Directorate si trei Servicii. agentii care &u tnlocuNt KGB dupd. Serviciul I. pentru SVR? Aproape 15.L7O ERIC FRATI'INI KGB T7I Care sunt cele doud.rl R. Servicir. Care sunt astazi. r6ctorat al K(lll.ru SW-ului? sarcini a preluat SVR-ul de Ia KGB? Cdnd a fost creat FSB? Serviciul Federal de Securitate sau Federal'naya Sluzhba Bezopasruostt (FSB) a fost creat in aprilie 1995 dupA restructurarea FSK-ului.Vneshney Rozuedfti (S\lR) sau Servrciul. desfiintarea su. Primakov a fost urmat in functie de cdtre Vyacheslav Ivanovici Trubnikov. S1 Cdti oameni lucreazd. natate. un specialist in India si Pakistan. gov. Este responsabil de agentii sub acoperire aflati in strainAtate Biroul Directoratului T. lirrmatiile externe si detine birouri Irrrnea. adresa si telefonul SVR? Sluzhbu Vneshney Razuedki Yasenevo 11 Kolpasni Moscova. Realizeaza infiitrarea agentilor sai in servicii sau agentii secrete striine si ii supravegheazh pe cetAtenii rusi din strainAtate. Analtzeaza informatia cuieasA de catre SVR SI distribuie informa[ia celorlalte departamente servicii. Ce Care este pagina de Internet a http://www. din 1991? Sluzhba. Serviciul A. Ultimul pregedinte al KGB si primul director al SVR-ului a fost Evgheni Primakov. Cdnd a fost tnfiinlat Sluzhba Vneshney Razuedhl (SVR)-ul? SVR-ui a fost creat din ordinul presedintelui Borir Eltin in decernbrie 1991cu scopul de a prelua sarcinilt realizate pdna atunci de KGB. EvalueazA operatiunile externe ale SVR-ului. Responsabil cu Planificarea. svr.7. Secrot Itrxtern si Serviciul Federal de Informatii Rus (FSK). - ai Afacerilor Externe iar mai tArziu prim ministru. cdnd Eltin 1-a numit ministru - Biroul Directoratului S. .000 de persoane lucreazA pentru Sluzhba Vneshney Razuedhi in diferitele sale departamente. SVR este responsabii pentru in. 0101000 Telefon: 00. Este responsabil de culegerea de informa{ii cu caracter stiintific gi tehnologic. Rolurile SVR-ulul constau in realizarea de operatiuni de spionaj in strAi.923 62 13 tsiroul Directoratului K.95.. FSB r[spunde de pAzirea in calitate cle continuator al muncii Primului Di. care a ramas in func{io pdna pe 9 ianuarie 1996.

I72 ERIC FRATTINI KGB L73 materiaiuiui secret al Guvernuiui.Nikolai Platonovici Patrusev Ce informa(ie a dezualuit FSB? Printr-un Cl) ltoM de aproximativ sase ore. Departamentul Antiterorist. .irii si rnijloacelor Agentiei Federale Comunicatii a Guvernului (FAPSI) sau Federal'na'ta .epartamentele FSB? !'SB. mentale. condus de un director asistat de cAtre un impirtit in urmAtoarele directii: IJirectia de Anchete: subdirector este directari a auut FSB? * Mihail Ivanovici Barsukov Martie 1994-iulie 1995 . istoria serviciilor de spionaj ale Crima organizatS:. Biroul Directiei T. Antiterorism: Este centrul de contraterorism al FSB. dro guri. corupfia. FSB a dezvalr. Directoratul de CercetAri Operationale" Directoratul de Masuri Tehnice Operationaie. traficul de arme. Directia peutru Operatiuni de Rectinoastere. Directia de Contrainformatii Economice. AnalizA si Strategie. de securitatea din cadml Fortelor Armate qi a altor agentii guverna. se ocupA de alertele de acest gen si supravegheazS traficul de arme cAtre aceste grupuri. Directoratul de Securitate Personala.\genstuo Pruuitel'stuennoy Suayazi i Inforntatsii cu lolul de securizare si spionare a comunicalijlor. Departamentul de AnchetA a Crimei Organizate. Directia pentru inregistrari si Arhive: . Directoratul de Anchete. FSB are urmdtoarea structurd: Serviciul !'ederal de Securitate a primit recent mare parte a infrastructr.Nikolai Dmitrievici Koralev Iuiie 1998-august 1999 . Directoratul pentru ActivitAti.\4adimir Madimirovici Putin Din august 1999 . Centrul de Cercetare Stiintifica. Directoratul pentru Probleme speciale. care a avut lac pe ma. infractir-rni economice. Departamentul de Planificare. sA rdspundd de securitatea for{elor armate gi in special de cea a armamentului nuclear. Ce departamente tJniunii Sovietice in saizeci de interviuri cu membri rrnportanti ai comunitatii serviciilor secrele.Serghei Madimirovici Stepasin Iulie 1995-iunre Iulie 1996-iulie 1996 1998 .rit.r frist desfiintatA la putin timp dupa KGI3.i 1997. Direct-ia de Contrainformatii Miiitare: Are in subordine mai muit de sase mii de membri. luptd si aciioneaza cu ajutorul uniffitilor sale antitero. direclia respectivA se ocupA de contraspionaj. Ce alte sarcini gi-a asumat FSB dupa desI'iintarea KGB? alcatuiesc FSB? 22 Dupa ultima sa restructurare. in ultimii anr a trebuit sA se lupte cu crima organizatA.le - Departarnentul de Contraspionaj. FAPSI . in iulio ll)fXi. Centrul de Delentie.cturate d. Cdgi Cum sunt stru.

inclusiv cei din Inaltul Stat Major al Arrnatei. GRU a preluat sarcini im.-i execute pe to[i. GRU a foet creat pe 5 noiembrie 1918 din ordinul lui Lenin. ofiterul il r:heama pe savant la Moscova si il intreabA de ce nu a trirnis nimic. Ofiterul GRU ii rAspunde ca ar prrtcir sa se dea drept mut. Berzin. Preocupat.Si rllrcli vorbesc in somn?'.I.fsb. intentiile si desfasurariie militare in timp de rdzboi. Dar savantul if intrcabi: ..tunci.$. portante in strAinAiate in materie de spionaj. gov. pentru a cunoaqt€ miscdrile de trupe.i. Motivul epurArii a fost proasta campanie dusi de Armata Sovieticd in Finlanda. Cd. Kurskiy G.te limba. inclusiv pentru a evita rescoale din unitAtile Armatei Sovietice.I. la care spionul Vara lui 1938. insugi Stalin a utilizat ofiteri GRU pentru a-i executa pe ofi{erii altor servicii secrete. fostul sef al GRU. tn 1998? Octombrie 1918-iulie 1919 Iulie 1919-decembrie 1919 S. cu toate c5. a fost executat pe 29 iulie 1938.L.174 Pdzeste FSB. care a avut loc in 1935.. de Ce glumd celebra circula tn Rusia referitoare Ia operatiuitatea GRU? launoy e Razue dy uatelnoy e LIpr au lenie (Dir ector atul executarea a sute de ofiferi ai serviciuiui secret militar deoarece realizaserA analize gresite despre Polonia. atunci Ce este G si ce rol are GRU? Informatii Militare). Piatakov . Aralov S. Zeci de mii de ofiteri ai Armatei Rosii si ai GRU au fost executa{i fara nicio iudecata. GRU si-a stabilit propriile activiH[i de spionaj din strdinatate. A doua mare epurare dinAuntrul GRU a avut loc in 1929 si 1930. ['RIC FRATTINI KGB 175 si gestioneazi arhiveie si inregistrarilc serviciului secret militar rdspunde: . serviciui secret militar a fost utilizat doar in activitati de apArare. Savantul spune ci problema crstc cii nu cunoa. DupA cel de-al Doilea Razboi Mondial.. In aceasta epurare. in era postsovietica si odata cu reducerea influentei KGB. inainte de rr te trimite inapoi.nd a auut loc GRU? Care este pugind Internet a FSB? http:l/www.Vera Terorii"? Un ofiter GRU ii ordona unui savant sa se infiltreze intr-o lara strAinA pentru a culege informatii datoritd faptului cA savantui provine din tara respectiva. pornind astfel una dintre cele mai teribile epurdri din lunga istorie a GRU. Prima rrare reorganizare a GRU a avut loc in 1926. Gusev Decembrie 1919 Ianuarie 1920-februarie 1920 D. Cdti sefi a auut GRU pd. in principal in zona stiintificd. Cineia l-a convins pe Stalin sA demiti intregul Stat Major. Denumirea de GRU nu i-a fost acordatA decAt in iunic 1942. Trece timpul si savantul nu trirnite nicio infomatie catre GRU. a fost arestat si executat pe ioc. in cazul celei de-a treia epurAri. Ce este cunoscuts drept . o sa-ti taiem limba". ambele fiind ordonate de cdtre Stalin. Dictatorul a preferat sd. cAnd celebrul maresal al Uniunii Sovietice.I'a inceput.nd.ru prima tnare epurare in cadrul cAnd Lenin a ordonat in noiembrie 1920. M" Tujasevsky.

fiind impnrtit la rAndul sau in cinci mari arii.X. etc' Care este structura GR(I? Biroul numirul - Birou numArul 1 al Directoratului.V.A. Biroul numarul 3 al Directoratului' Raspunde de culegerea. Proskyov F.1992 1992 1997 1 998 M. Kuznetov S. Flota Marii Negre. Aussen Ya.M.176 ERIC FRATTINI V. analizarea si difuzarea de informatii de inteligencia in Asia' Biroul numArul4 al Directoratului' Raspunde de culegerea. informatii in enrislcra occidentalA si se imparte in Biroul numArul 10 al Directoratului' Analizarea si studierea bugetului si cheltuielilor militare.I. Panfilov i. Biroul numirul 8 al Directoratului' NATO. informatii electronice si de semnale.V. Orlov I. Kurasov M. t'loh Marii Baltice si Flota destinatA activitAtilor spatiale' Biroul numdrul ? ai Directoratului' Analiza NATO. $temienko V. Berzin S.K. Ivagutin Vladlen M.P. Genden -" Septembrle 1937-octombrie 1938 Octombrie i938-aprilie 1939 Apriiie 1939-iulie 1940 Iulie 1940-octombrie 1 941 Octombrie 1941-iulie 1942 Iulie 1942-1943 1943-1946 1 A. analizarea si difuzarea de informatii de spionaj in Africa si Orientul Mijlociu' Biroul numarul 5 al Directoratului' Gestioneazd informatiile din fortele armate: Armata. Studiul individual al tarilor care au legaturi cu S al Directoratului' studierea tehnologiei militare externe. Respunde de activitrifile de informatii din Europa. Biroul numdrul 11 al Directoratului' RAspunde de problemele legate de arme sau energie nucieara.K.M.F. etc. Korabelnikov - - Directia de informa{ii spa{iale. fiecare dintre ele avAnd cAte o sectiune din fiecare tard. mai ales a ambasadelor strAine.A.D. 1963-i987 1987-199i 1991. Ilsev F.G. Lentzman A. semnale militare si incifrare 9i securitatea Apriiie 1935-iunie Iunie 1937-august 1937 1937 Uritski Ya. Biroul numirul6 al Directoratuiui' Raspunde de inteligencia electronicA. - Biroul numArui 2 al Directoratului. Analizarea $i spionajul armelor lor.I.1948 tg49 1949-1951 1952-1956 1956-L957 1957-1958 1958-1962 - comunicatiilor. Floia Pacificului. oplratiuni. analiza. Mihailov Evgheni M. Stemienko 946. Berzin S.G. Timohin Fedor I. Flota 9i Aviatia. a produc{iei. al sistemelor defensive.Ya. Golikov A. KGB 177 Februarie 1920-august 1920 August 1920-aprilie 1921 Septembrie l92l-martie 1924 Martie 1924-aprilie 1935 sapte directii: recunoaqtere. Salin S. Salin Ivan A. evalueaze potentialul ceiorlalte tari si negociazA tratatele legatd de aceste materiale' . Ladygin Valentin V. analizarea si difuzarea de . RAspunde de culcgcrea.I. personai si recrutare. imparlita in cinci directorate: Flota de Nord. Serov Petr i. Zaharov M. Zabyot Ya. Spionajul spatial' Directia de informatii a Flotei.P.

Ce era cunascut drept .r Ce alte seruicii secrete au fost transferate din KGB altor agenlii dupd desfiinlarea acestui. Acest partid era condus de cdtre polemicui ultranationalist Vladimir Jirinovski. FSO (Federal'naya Sluzhba Okhrani). . Cele rrproape 75. responsabili de protectia Kremlinului de Informatii Externe si Agentia FederalA pentru Probleme Guvernamentale si Informatie. Aceste douA tipuri de avioane au fost utilizate pAnA la aparitia sate- . Ce lege fed.a tn 1991? Serviciul Federal de Protectie. aI Treilea. Activiffi ti Necunoscute.000 de persoane care iucrau pentru acest serviciu au fost transferate in FSB. in decembrie 1993. un deputat al Paltidului Liberal Democrat din Rusia.000 de oameni care alcatuiau cel de-al Noualeu Directorat aI KGB? Unde au fost Acesti oameni. Federal'ruaya Sluzhba Okhrani (FSO) iar aproape o mie din ei in cadrul Serviciului de Securitate Prezidential.rorganul"? Toate serviciile de spionaj din timpul lui Stalin.rl de Securitate InternA (Ministerstuo Bezopasnosti Ruslzii) si Ministerul de Afaceri Interne (Minis ter stu o Vrud r en nihh De l). care reunea Serviciul Federal de Securitate. au fost repartizati in cadrul Serviciului tr'ederal de Protectie. Serviciul repartizati cei dproape 10. fost inlocuit de Serviciul Federai de Securitate.ba). Ce organism controleqza datele strdnse de toate agentiile de informalii si spionaj ale Federatiei Ce Ruse? propunea legeu respinsd'? Comisia TehnicA a Statului (Gasudurstuenncya Te khnic he shay a Ko mi s siy a).erald. pe 30 octombrie Durna de Stat a votat impotriva Legii Federale a Agentiilor de Securitate de Stat ale Federatiei Ruse care le punea pe toate sub controlul iui Serghei Skurikhin.t78 ERIC F'RATTINI KGB I79 - Biroul numArul I2 al Ifirectoratului. Ministerr. Serviciul Prezidential de Securitate PSB (Prezidentskaya Sluzhba Bezopasnostl) Serviciul Federal al Frontierelor (Federal'naya Pogranichnaya Sluzh. Crearea Ministerului Rus de Securitate a Statului. Cine a preluat functiile indeplinite de catre uI Doilea. Care au fost primele auioane folosite de cdtre UfiSS tn spionarea Statelor Unite? Bombardierele de recunoastere cu raza mare de actiune Tupolev-16 si Tupolev-22. si a birourilor Sovietului Suprem ai Partidului Co- munist. 1997? a fost respinsd. al Cincileu qi al $aptelea Directorat Principal aI KGB? Noul Minister de Securitate dar. care are aceleasi responsabilitAti ca cele ale Serviciului Secret al Statcior Unite.

Unele informatii presupun tip de sateliti functionau doar 45 de zile iar rrnaginile luate erau de tipul celor din hartile topografice. Numerele incriptau mesajul transmis de cAtre agentul KGB. unde a devenit primul viceprim ministru al Uniunii Sovietice. C.Luminaire" tn spionajul souietic? Este vorba de masina de cifruri sovieticd utilizata de in anii gaizeci pentru a-si transmite mesajele. avioanele-spion sovieticg au zburat de la baze din Angola si Guineea (Conakry). in general. zburau pe ldnga capul Nord. de asemenea. Islandei.. in. un generai maior pensionat si fostul sef Este vorba de avionul de recunoastere la mare altitudine. Masina transmitea semnale sonore emise de zece mici KGB taste situate in partea de sus a masinii Luminaire. Aliyev.uiud sj aterizau in Cuba. continuau s6 zboare. Si-a inceput cariera in 1g41 in -. in 196T era deja seful poliliei secretd a Azerbaidjanului iar in 1g69 s"fui partidului "ru Comunist al acestei republici sovietice.. Ce era cunoscut drept Kometa souietic? tn spionajul spion KGB a auansut politic foarte reped. coborau deasupra marii Norvegiei.rahe" tn spionajul souietic? serviciului secret de informatii sovietlc. Care era ru.p.IVland. Aliyev a fost transferat la Moscova. de unde controiau miscarile flotei americane din insuiele Hawaii si.el Este vorba de a patra generatie de sateliti-spion.ur*. operau de la bazele din Siberia sovieticd. ulterior de la bazele din Egipt. ABS-ului a avut ioc in 1993 iar seful sdu suprem era al Contrainformatiilor KGB.. fn engleza)i lrentru a-si incArca bateriile.180 EITIC FRATTINI Ce KGB seruicii oferea ABS-ul? 181 litilor-spioni. in 1926 a fost numit membru al Politburo-ului iar dupa moartea lui Leonid Brejnev in noiembrie lgg2. investigarea posibililor parteneri. protectie pen- tru oamenii de afaceri care calatoreau in Uniunea Sovieticd. de unde controlau miscariie din MediteranA... Ce ers cunoscut drept. Este posibil ca .Geidar calitate de membru al serviciilor de securitate din Azerbaidjan.. Luminqire a fost proiectata pentru agenti care nll cunosteau sistemul ]\{orse si care. l'rimilor sateliti Kometa li s-au atasat panouri solare r:a acest A. a insulelclr Feroe.. cautarea de a acestor auioane? llienti si parteneri in Rusia si in fosteie republici si Decolau de la bazeie din peninsula Kola.u. Ce era cunoscuta drept Asocia{ia pentru Securitatea in Afaceri (ABS. Ce era cunoscut drept.i Gorbaciov il amintea astfel in memoriile sale :. Ulterior. Yakolev 25RD sau Yak-25RD. Organizatia de securitate creata de fostii ofiteri ai V.ta de zbor Protectie si securitate pentrlr afaceri. Ce protejarea si crearea de mijloace impotriva spionajului rndustrial.rcjor Budanov. aveau nevoie de o metoda siientioasa de a primi mesajele.Aliyev era inteligent si un ofiter KGB ambitios.

ovietice 183 acest avion sA fie cel care a doborat..t. cu un echipaj format din doi piioii...rfoIuzician" tn KGB? Un operator radio.li... Ce este o EstevorbadeofiteriiKGBcareinsoteaudelegaliile in strAinatate pentru a evita ca unul dintre . Satelitii RORSAT RORSAT ar +OO de kilometri de la PamAnt' Satelitii I.{ionale rlecAt in 19?4' Sovieticiimiscarile .. a avut o sa cada . fiind utilizat de cdtre agentii KGB pentru a se referi la alt agent KGB sau colaborator al KGB.0ff1 de metri.... fiind folosit pentru misiuni de spionaj fotografic.""ti.i" finele lui 196? cu toatb ca modelele nuutilizau cii. cei care controlau culegeau date nauelor^de razboi occiientale si cei care se mentineau pe o orbitA .it. Ce era souietic? la documente Este vorba de o parola pentru a accede secrete sau la o masinS' de incifrare' Ce era.."rlrorrt sau de combustibil nuclear si a inceput in ianuarie 19?8..Infirmiera" tn KGB? cunoscut ca gi Cosmo's 954.Cutiu{a Muzicala" in KGB? Ce era cunoscut d'rept .. sa poata dezetia' in rusa acegti ofileri erau numiti nyanh'i...al nostru". .. Primul Yak-25RD a zburat in 1957...i". Ce tnseamna rrVecin" tn KGB? Este termenul utiiizat de catre KGB 9i ofiterii s&i pentru a se referi la serviciile secrete din tArile comuniste din Europa de Est" Acest cuvAnt era folosit qi de inaltii functionari ai Ministerului de Afaceri Externe al Uniunii Sovietice pentru a se referi la Cartierul General ai KGB. ff.'. unul din sateli{ii RORSAT' p..Orgctn" in spionajul souietic? ale Statului' Este vorba de organizatiile de securitate cum ar fi Ceka. Yak-25RD a fost inlocuit de m0dernul Yak-28 Brewer.". Altitudinea de croazierA atingea aproape 20. pe I mai 1980.ti.RORSAT*? numit .Nashi" pentru KGB? Este cuvAntul rusesc care inseamna. un radar c&ff acoperea o arie mare si avea o vitezd maximd de g0tl km/orA. Ce fnseamna.I82 ERIC FRATTINI KGB .t"tt de sateliti.Cuud'nt" tn spionaiul Un radio clandestin sau un post de radio. Unite chiar si in imersiune' Statelor Ce problema a prouocat un RORSAT in 1978? fnseamna.'i500" erau folositi Ia detectarea miscarilor subfapt ce le permitea si urmareascd submarinele ". U-2-ul american piiotat de citre Francis Gary Powe$ Avionul era inarmat cu tunuri de 23 mm.. NKVD sau KGB' .roblema la re- . Ce era cunoscut drept . Ce Este vorba de Satelitui Radar de Recunoastere a inceput sa 0ceanicl creat de catre sovietici' Satelitul au fost .

. DupA aceastA pierdere. La reintrarea sa in atmosferA (posibil pentru a se recupera filmul cu fotografiile facute de satelit) s-a incercat pe 17 iunie 19Bg gAsirea lui. Cosmos 1402. Salyut-ul era ocupat in permanent6. Activitdtile Serviciului Prezidential de Securitate erau indeplinite de cei de-al Noualea Directorat al KGB..184 ER.. a pierdut combustibil gi a caztt in mijlocul oceanului Indian. Ce este .. souietic? Este termenul utilizat de spionajul sovietic pentru descrie un birou KGB din strainatate care este nsiguri si pAzeste comunicaliile la nivel inalt ale Guvernului si supravegheaza avioanele folosite de cAtre presedinte si de ministri. Programul Resurs-Fi s-a incheiat in 1993. cum ar fi chiar Kremlinul. In 1986 Salyut a incetat si functioneze deoarece a fost pusa in orbita statia MIR. Unele din bucAtile sale au c[zut in Canadn.Razuedha"? Razu e dy u at elnoy e Up r au lenie este termenul utilizat Creat pentru teme de cercetare stiintificA 9i pentru . Pe 23 ianuarie. sovieticii au reproiectat sistemul a auut laboratorul de alimentare al RORSAT-ului.Salyut"? rrcnnoastere 185 pe PAment.. un al doilea RORSAT.:ei trei asbronauti care lucrau in laborator. Modelele Salyut 1. Salyut-ul (Salutul) 1 a fost lansat pe orbita 19 aprilie 19?1. . iar comandant.ul laboratorului era intotdeauna un militar. spectrometre qi senzori multispectrali electro-optici pentm observatorii rle pe Pdmdnt. 3 si 5 au realizat iloar activitati militare in timp ce modelele Salyut 4. 2. PSB-ul are ca sarcind protejarea spatiul aerian de deasupra zonelor strategice. PSB-ril supravegheazA. Resurs-F1. PSB-ul a fosi infiinlat pe 17 souietic? Rezident este cuvAntul care il descrie pe seful spio. atributii are PSB-ul? . Atunci cAnd rrava a reintrat in atmosfera terestra.IC FRATTINI KGB Ce surcine de spionaj orbital .Resurs-F"? Un satelit de recunoastere sovietic din a treia generatie. Seful PSB-ului intre i993 si a condus deunreziderut. aceasta era sarcina Escadronuiui Aerian 235. Acest cuvAnt formeazA GRU. devenind astfel prima sta{ie spatiala 1re rlin lume. Ce de catre serviciul secret sovietic pentru operatiuni de Recunoastere si Spionaj. De asemenea. a fost lansat pe 25 mai 1989. camere video.Rezident" tn cadrul spionajulul Prezidentskaya Sluzhba Bezapasnosti (PSB). najului dintr-o tarA strAinA. Cosmonautii sovietrci purtau intotdeauna in laborator echipamente vizuaie de observatie. fare prea mult succes.R ezidentd. Primul sateiit de acest tip. Pe ? iunie o navi a ajuns la statie si i-a preluat pe .6 si ? activitA{i de cercetare civila. Ce inseamnd. Ce tnseamnd." tn cadrul spionaj ulul tlecernbrie 1993 cu scopul de a-i proteja pe inaitii I'unctionari ai Guvernului Federatiei Ruse qi de a pazi Kremlinul. cosmonautii au rnurit din cauza unei defectiuni a costumelor. In trecut. pAna la desfiin{area acestuia. Ce este .

condus de Iuri Krapivin. ucigAnd aproape o suta de ostatici. abrevierea de la Chasti Spetsial'nogo Naznacheniyn sau Fortele Speciale Operationale.Djerjinski" pentru Comandourile de la Frontiera (ALma-Ata) si pe Inalta Scoala Politica. Ce inalta $coala .rSeruiciul" in KGB? Era cuv6.te academii se baza KGB pentru a-qi antrena agentii? Pe Institutul Andropov (Moscova). Era vorba de specialistul care se ocltpa de fabricarea tle pagapoarte false pentru agentii KGB. PSB-ul a fost incorporat in tr'ederal'naya Sluzhba Ohhrani (FSO) sau Serviciul Federal de Protectie. doi dintre consilierii dp campanie ai iui Boris Eitin in timp ce ieseau dintr's cladire guvernamentalA cu o geantA in care se aflau 538. . pe 19 iunie 1996. DupA demiterea lui Korjakov. Dupa cdderea Uniunii Sovietice si desfiinlarea KGB.000 de dolari. Membrii unitatii au impuscat mortal aproape o sutd de ceceni dar gazui folosit a fost foarte puternic. Asta in pofida faptului ca o iege aprobata pe 6 iunie 1996 fost pus sub conducerea FSK-ului (Serviciului l'ederal de Securitate). Korjakuv. Korjahou functia de qef al PSB? Korjakov a fost demis din postul sAu atunci cAnd d. Pianul lui Alexandr V.Pantafar" tn KGB? . Dupa ce au dat cu un gaz paralizant in sistemul de aerisire al teatruiui.Pantof'tn KGB? Era vorba de un pasaport fals.186 ERIC FRATTINI I(GB 187 iunie 1996 a fost generalul maior Alexandr V. Korjakov se opunea reformel0l economice din Rusia si era un apArator ferm al represiunii din Cecenia.. Pe cd.. De ce a fost demis Alexandr V. aproape 200 de membri ai Spetsnaz au pAtruns in incintd inarmati complet si purtAnd rnasti antigaz. fostul sef al celui de-al Noudlea Directorat al KGB. Eltin 1-a numit in iocul sdu pc Anatoli Kuznetov. Spetsnaz a dot agenti PSB i-au aresfat.Vorosilov" pentru Comandourile de la l'rontiera (Boiitsino).ht Ce unitate speciala a Armatei se afla sub iurisdiclia spionaiulu'i militor rus. Korjakov era sA demonstreze ca campania de realegere a lui Eltin nu era in totalitate curata. era un. Operatiunile realizate de cAtre Spetsnaz in timpul Razboiului Rece ramAn secrete pAnA in ziieie noastre.Mossovet" pentru Comandourile de la Frnntiera .. KGB. In mod curios. Una dintre cele rnai catastrofale opera[iuni realizate de aceastA unitate a avut loc in octotnbrie 2002. GRU? Spetsnaz-ul. insusi Puiin i-a decorat pe comandantii unitAtii in timp ce echipele de salvare continuau sd scoatA din stabiiea ca PSB-ul independente. Ce si FSO-ul erau doua agenfii era eunoscut drept.. pe Serghei Lisovski si pe Arkadi Evstafiev. a doua zi. in timpul unui asalt asupra unui tealru din Moscova unde rebeli ceceni tineau ostatic intreg publicul si trupa care juca in acea z\. inaita Scoala (l\tloscova)..ntul folosit de cAtre ofiterii spionajului sovietic pentru a se referi la propriui lor serviciu de spionaj. seful corpului sau de paza. Ce era cunoscut drept teatru cadavrele ostaticilor.

Termenul . KGB? muzie ala a Era procesul de supercodificare pentru a mdri secu. Directoratui S (Agentii sub acoperire) Primul Directorat Principal (KGB) .eltrir. fiecare literA avea trn inlocuitor." tn spionajwl souietic? Ce 0 agentA ferneie {biosita aproape intotdeauna pentru arcaltza asa-numita. agenti ai spionajuiui sovietic l-au sechestrat in 193C) in apartamentul sAu de la New York..Supercriptatar" tn. in timpul detentiei sale a proiectat si creat microfoane din ce in ce mai mici pentru KGB. filmat in 1951 cu Michael Rennie in rolul extraterestului Klaatu si Patricia Neal.. Primul Directorat Principal (MVIJ) Departamentul 13. fiind trimis intr-un lagar de muncA in Uniunea Sovietica. Ce agen{ii ale spionajului souietic s-&u ocupmt de.Problemele Umede" din timpul Cehd. ambasada americanA a fost proiectat de catre Theremin 970-1991 f)irectoratul numdrul 9. in mod misterios. in 1929 Theremin inventase un instrument muzical electronic.Rdndunicn" in spianajul souietic? Led Zeppehn" trnstrumentul r:uzical al lui Leron 'lheremin a fost de asemenea folosit la compunerea de coloane sonore pentru filme stiintifico-fantastice..Problem(r.{nd.. inseamna o . rita. Primul Directorat Principal (KGB) I)epartamentul V.a Ambasadei Statelor Unite de lu Moscoua? Leon Theremin. unul dintre cele mai celebre flind Ultimatumul Pamdntuhd. care consta in provocarea de situatii cu tentA sexuale pentru a ohtine informatii dintr-o situatie in care obiectivul . M era R si G era p. dar in procesul de suprecodificare.188 Ce ERIC !'llAT'TThrr KGB Ce trupit cel.Crucisator'. care a fost arAtat in 1g60 de catre Henry Cabot Lodge. ambasadorul respectivei tari pe lAnga Natiunile Unite in timpui unei reuniuni a Consiliului de Securitate. Inventator rus ai microfonului ascuns din Marea Stemd a Ambasadei Statelor Unite de ia Moscova.Crucigdtor" devenea BERP. De exemplu.i? Cine o fost inuentutorul sottietic aI microfanului fixat in uulturul din stema amplasatd pe fa. Noul cod pentru. De oxernplu.'l era E. codul sAu cle litere era VTNIG..iat.sAnge". daca r:uvAntul care trebuia sd fie trimis era. Este vorba de o operatiune de asasinare sau execulie pe care o rcahzeaza un ofiter ai spionajului sovietic. compozitiile sale? Tbg era un o. Ce era a ..tea comunicatiilor spionajului sovietic.umeda" se referd ia . V era B.CapcanA de Miere". Primui Directorat Pnncipal (KGB) Departamentul B. Umedd.j sA fie l rr [fl. a lolasit inuen{ia Iui Theremin fn.. Leonid Theremin a decedat in 1993 la vArsta de 97 de ani... Microfonul amplasat in stema de la Inainte de 1936 1936-194 1 t94l-1946 1946-1953 1953-1954 1954-1960 1960-1970 r Departamentul de Externe (INO) Administratia Operatiunilor Speciale (NKVD) Directoratul numdrul 4 (NKGB) Spets Byuro Nurnrlrul 1 G\rKGB-MGB) in i952.

rzenitul"? Primul satelit spion de fotografie. . in acest oras.Valea de Silicon" a Rusiei.000 erau lucritori specializali in inalta tehnologie. inclusrv productia de calculatoare gi echipament specializat in cuiegerea de date de spionaj. impar{ifi in cele 26 mari centre de cercetare $i dezvoltare ale orasului.Secret". Care erau niuelele de securitate ale documentelor KGB? Razboiului Rece."? By strodey stu uy us Zelengradul? chay a radioapparatura su yazi. dar a fost rebotezat la mijlocul anilor saizeci.000 de cifre pe minut. Astdzi Zelenogradul iqi vinde productia tehnologic6. Numele ant. Ce este si d.000 de locuitori.n spionajul souietic? Era grupril de agenti ruqi/sovietici care raspundeau de opera{iunile de asasinat si de executii. din care aproape 35. Primul sateiit a fost iansat pe 4 octombrie 1957 iar a] doilea pe 3 noiembrie 1957. la nord-vest de Moscova. care a provocat cAderea lui in Siberia pe 11 decernbrie 1961. s-a inceput proiectarea lut Zentt. incd din anii cincizeci se cerceteaza inaltele tehnologii.ImportantA speciala". la Biroul de Proiectare Experimentala si la ordinele specialistului in rachete Serghei Korolev. erior al oraqului este Kryukovo. Situat la saizeci de kilometri.Escadronul Umed" f. in ianuarie i956.. Souershenno sehretno (SS) sau .Pentru Uz Oficial". populatra Zelenogradului era de 170. in anii cincizeci. Ce era cunoscut tn KGB ca un . Uniunea Sovietica a creat un satelit care sA controleze armamentul nuclear din tarile occidentale... .radio mare uitezd. Sekretno (S) sau . Este Este. La finele anilor optzeci si la finele vorba de un aparat de transmisie portabil care era capabil sA transmitd informalii la o viteza mai mare de 5. Ce era - Osobony uazhnosti ffO) sau .Inalt secret"... Dlya sluzhebnogo polzouaniya (DSP) sau.e zboare intre opt qi douasprezece zile..190 ERIC FRATTINI KGB Rezervorul de combustibil permitea Zenitului 191 Ce era .. Primul esec al Zenitului a fost din cauza unei pierderi de combustibil.500 din acesti muncitori specializali au parAsit orasul. in 1993 aproape 4.

EPSTEIN.199l. New York. -. cAtre SVR.B. New York. Londra. Victor.Hitler's Death: Russia's Last Great Secret from the Files of the KGB. Anaya si Mario Muchnik. 1995. 1988. 1992.: Deception: The Inuisible War Between the KGB & the CIA. 2005. Basic Books. atributiile sale au fost preluate de cAtre l. John: KGB: Asa se comporta agenlii seueti souietici.BATS.C. Madrid. Blake Publishing Ltd. Edward P.. 2005 IIARRON. Edward. Henry Holt & Co. Top Secret Files on KGB Foreign Operations. in cazul operatiunilor de spionaj externe). Asasini Implacabili. SERKASIN. Washington DC. 2001 FREEMANTLE. i995. HarperColiins Publishers. Londra. Vantage Press. 1982. Gregory: Spy Handler: Memoir of a KGB Oft'icer. New York. OIeg: Spymaster: The Highest-ranking KGB Officer Euer to Break His Silence. New York. 2004. GAZUR. Instructiorts from the Center. SENTALINSKI. A K Press Distribution.Death and Rebirth. 1974. Washington D. 1988. I(GB: Official KGB Handbook English Translation. New York. JIRKVELOV. Brian: KGB: Inside the World's Largest IntelLigence Networhs. Christopher. New Yorh. 1991. ANDRIIWS. Madrid. . FEIFER.Anexa BI LISTA DE PRESEDINTI Martie 1954-decembrie t9b8 Decembrie 1958-noiembrie 1g6l BLIOGRAFI E RECOMAN DATA DESPRE KGB AI. OLEG: KGB. New York. Chaucer Press. GORDIEVSKY. Mai 1967-mai I982 Mai 1982-decembrie 1982 Decembrie 1982-august l988 Iuri Vladimirovici Andropov Vitali Vasiiievici Fedorciuk Editura San Martin. 2002. in cazui de contraspionaj si securitate internA si de EBON. 1975-1985. KATAMIDZE.: Alexander Orlou: The FBfs KGB General.' Terrorist Assasin Sent from the KGB. 1994. Despre arhiuele literare ale KGB. Alexandr Nikolaievici Seiepin - Inside Story. New York. LIBSA.Mole" Within the FBI Federal Bureau Investigation. 1990. Noiembrie 196 1-aprilie 1967 Vladirnir Efimovici Semihastny Londra. EVANS. 1991 Evgheni Maxirnovici Primakov operatiunilor (De la desfiintarea KGB din 22 octombrie 19g1. Sceptre Publishers. HarperCoilins. Evghenia: KGB:State Within a State.I. Carroll & Graf Publishers. KALUGIN. Dennis. Vitali. Martin: KGB.SB.. FBI: Robert Philip Hanssen: Alleged KGB. Tauris & Ivan Alexandrovici Serov Co. Camarazi Loiali. Praeger Publishers. Random House. 1993. Madrid.IIia: Setet Seruant:My Life With the KGB and Victor Mihailovici Sebrikov AugustlgSB-august1991 VladirnirAlexandrovici Kriusov August 1991 Leon Sebargin August 1991-octornbrie 1991 Vadim Victorovici Bakatin Octombrie l991-decembrie the Souiet Elite. Slava: KGB. New York. Ltd.

Edition Q.0 Million.95-97. Colbl'. 1993. 6I-62 Ahmer<lv. Geidar A. 54. 1991. Evghe'i 143 Beockenhaupt. Victor Paviovici 48. James 63 Brejncv. Anthony 86 Bokhane. 56.. 175 Artamon<lv. Jolrn 15 Barsukov. Frederick 52 Barrow. 100 Blake. Victor J: The KGB documents and the Souiet r:ollapse. Mihail Ivanovici 172 tselenko. MITROKHIN. Roderick 106 Churchill. John 71 Kristianovici Astor. Washington. Graham: KGB: I-he trlussian Secret Police from the Czars to the Present. Stanislav: The KGB Against the . Konstantin 78 Chisholm. 1987. 50. SVET.70 Cohen. DE NUME Andrew Koyatis. 180 Artuzov.Aussen. Emil Goidfus) 62-63 Bel5'6[6u. National Council for Eurasian and East European Research. 115. Har:perCollins. \\riliiam 122 . 7 3. 136. Berkley Publishing Group. New York. David : Nightrnover: How Aldrich Ames sold the CIA to the KGB for $ . D. Robert: The I. 1998" YOST.AA.149. Genrikh 153 Amalrik. San Francisco. Victor i8C Buiganin (rnaregal) 47 Burgess. 1989. Hoover lnstituti<ln Press. LA*\IPHERE. Rudolf lvanovici Cernenko. Iuri: Washington Stirtion: My Career Spying for the KG8. Londra.t. 126. 50. 1995. r9i. Frank Cass & Company. Janet Anne 106 Chisholm. Herbert qi LEV$FINKC. i994. Leonid 14. 192 Bandera.194 Ammer. Lavrenti Paviovici 5. 14. Leakh N. Serghei 109 Boiqakov. 175-176 Bhoge. New York. 1995. TUI. George 128 iuri W. IN DICE A Ab2i1u1n6v. Vadim Viktorovici 9. Lona (llelen I{roger) 68. Stefan Barannikov. Nikolai Fedorovici (Nicholas George Sliadrin) 129 Blunt. Assasinati. Winston 76 Cohen. Londra. WISE. Lexington Books. 41-45. New York. : Secret Empire: The KGB in Russia Toduy. i{ichaei J. r25 (Rudolf Ivano'ir"i Abel. Oleg 9i FLOYD. Londra. 7 8-8r. Armand 137-138 Andropov. 6t. Guy 86. Vimor X. New York. Simon & Schuster. r92 .C. New York. Herbert 127 Beria. V. 2002. iord 76 . Isskhak Abduiovirri 64 t\lexandru I 22 '\li-vev. WALLER. 30-36. i26 Butenko. Vladirnir: Inside tke KGB.Muitt Enenry": How the Souiet IntelLigence Seruice Aperates Against the United Sloles. 1993. l. 109 YASMANN. : KGB Alpha Team Training Manual: IIou a I(GB Agent.62. Paladin Press. 66 Barghoorn. 133-r34. 1 18.1. l\{orris (Peter John) 68-70. RONIERSTEIN.on and Subuersion.X. Fidel 154 Cebrikov.r40 Berzin. 176 Azeff. Ievno 65-66 B tsakat tr Cairnmoss. Bozatt.-BI-KGB War: A Special Agent'a Story. Londra. Georgi Nikotovici 68 The Souiets Trained for Persono. 52-54. The Souiet Intelligence Ofl'icer's llundbook. Aldrich 6. I989. I48-i49.4 53. 48. I27. Simon Ivanovici 64-65. r32 in. Phanteon. 78. 198?.Iames Jesus 113 Aralov.l Combat. . Weertwiew Press.j\ngleton. AnCrei 16 Ames.194 ERIC FRATTINI KRASNOV.7 4. KIJZISKII'{.5'. Yan Karlovici 66-67. 48. i80 Altunyan. 148. Diane Publishing. 52-57. 101. Vladimirovici 5. 58 59. David: Tumanor': Confessions of {ictor Semionovici 32. Vasili: KGB Lexicon. 19. John 86 Castro. 77 -78. Madislav: Sauiet Defectors: T'he KGB Wanted Lisl.LANOV. 131.Iihailovici 56.lew York. Vict'lr 88 Belov. 89. Artur iludanor'.

139 Gusev. D. Ceorge 146 May. 176 Gerhardsen. i39 MacMiiian. Rusell 128 Lenin. John E. Kyuzis.76 I vanov.125 Fuchs.10 Kirov. 43-44. I{enry Cabot 188 Lonsdale. EdwaldLee _t. S. 176 Golusko. Verna 143 Getty. Stanislav Alexandrovici 88. Harrv 99 Ioan Paul II (I{arol Wojiyla) 130-13r. 68. Keeler. Eva 33 Howard. Felix Edmundovici 5. 23-21.'. Vlaclimir 179 .Sissy") r44'L45 15.27 .D. 115-t 16.146 r45 Hitier. Nikolai Dmitrievici 772 M Macl. Charles de 112 Gavrilov. Oleg 8. Fedor I. Nikolai Y. 42. Alexandru 70 Hambleton. Ram6n 88 Merkulov. r24. Mihail Sergheevici ri4-L75 Lentzman. 90. Yavhen 96 132. Donald 86. 176 Koralev.102-103. 192 Feklisov. Wiliiam l25 I KGB vanov. i gor Yakovlevici 84-85 Menjinski. 118. Barl 64 Lowry.. Rachel (.3t. 68. 176 Kwasniewski.133 Klimenko. Serghei NIelekh. 186 Elisabeta (regina) 77 Fedorciuk. William 84-85 Flitler. Nelson 127 Dubcek 54 Duebendorfer. Ivan I. 193 Gouzenko. L07 Korjakov. F. l3-r4. Josef 33 Goebbels.G. 139-140 Kozlov (general) 44 Genden. Semion Denisovici 48. 5r-52. Ileien 64 19-120 Filip (print) 76 Foote. Gordon B1-82. 176 Langelle. 109.105. Filipp lvanovici 7r-72. 126. Serghei 190 Kosyrev.F. 33 Konovalet.I. 46. 53 Kruglov.74 75 Kurskiy. 118. Franco Baharnonde.176 J Kuznetov.Alan hlunn 117. 26. 53. 176 Djerjinski.7 4. Aiexander V' 1BG Hunt. 70-71. F 95. i75 K Kalugin. Nicholas 100 Deriabin. 132. Peter 73 Herrmann. 39. Vitaly Vasilievici 55.101. Charles l4l"l42 Malinovski. licdrov. Nikolai Mihailovici lz Gorbaciov. 90. 48. Ya. 65. 80 Markov.66.L f75 Kuznetov. Korabelnikov. 37. Nikita 15. Hruqciov. Petr Ivanovici 71-78. 57.91. Vladimir Vasilievici 81.. 80-81 Kuczynski.41-142 Gordievsky. Magda 33 Gold. 71' 104 t20-L2r Lodge. 113. Alexander 144.196 ERIO FRATTINI Goldin. 48 .137. 8. 74. Kennedy. Jack I27 Dziak.136 Iurcenko.D. Paul76 Goebbels. David 89. Robert 68 Khokhlo-. Evgheni Mihaiiovici 75. Francisco 99.98. Abba 1. 176 Levcenko. Oleg Danilovici 117-118. Sergirei 27. Klaus 139-140 G Gaulle. 83. Einar 143 Gerhardsen. Gennadi. Christine 75-77 Kennedy. 138 Colikov.. H 60.A. 151 Helms. Eltin. Iun 186 Kriuciov. 61.Groaznic") 8.19. 72. Boris 13. 87 Korolev. Richard 105 Herrmann. 39"40. 20 Krapivin. 1 i08 Lowry. Peter 66 Jirinovski. Rudolph 72-73 Hirsch.Iohnson. Harold 76 Malik. Adolf 33. Svetlana 1 16"117 Greenglass. Roman 82-83 Ma13r.8r. Valentin V. John 41 E Eban. Aiexei Vasilievici 153 Theodor 84 Vladimirovici 153 I Ignatiev.ean. 170. Peter Sergheevici I 09-111 Goiitin. Ladygin. Jr:hn 52. Robert Lee L42 Juan Carlos I (rege) 142 L Dulles. i93 na 8. Vitali 134-136 Iurina. 90 Nikolaievici 35-36. Hugo i13 Hart man. I. Ursula 144 Kudrya.89. Vladimir Ilici 5. 23-24. Anatoli 147 186 lvasutin. Vsevolod Nikiforovici 48. Igor Alexandrovici 197 D Daniloff. Viaceslav Rudolfovici 26-28 Mercader. Anatoii Mihailovici 111-1 1 3 Kurasov..55-60.lexander Drummond. Allen i06 Dunlap. Esfir (Riia Elliot) 71 Ivan (cei. 67. S.9r. Arthur A. Vladirnir Alexandrovici 15. Mihail 180 5.

146 176 Ivanovici 130-131 $elepin. M.r02. Konstantin 134 i15"146.S. Arkadi Niholaievici i30 Salin. v 41-44. 67. William 127 Sudopiatov. John A.. Matvei Vasiiievici 10r. 175. 170" 192 I2r. Vasiliev. 125 P]ebe. Ronald 1()0. Sebargin. Serghei Walesa. 142. 13?. Nikolai 87 Wvnne... A. Nlkolai 8g Ogorodnikova. John 71 Schneider. 176 Orlov. gg llice-Davies. 27.A. Nikitin. Piotr LZB-l2g Pow-1^s.G.124 Nosenko. Vaupsasov. Serghei Matveievici 176 Ovakim. G. \4adimir \rladirnirovici g. Rudolph 144-j 46 Rennie. 108.'l'avlor"7. Stephen 75-77 Stieber."' $4\ Georgi 44. Lee Harvey I21 Sternienko. Patricia 189 (tar) it. 61-62.176 Phihv Jlarold .134 Petru I (. 24. I94 Modin.126 Os\^'ald.125-126.34.A.90 Mott.89-90.179 Staginski. ii4.. Genrikh Grigorievici 28.122 o Ogorodnik. 90. Ivan Alexandrovici Truman. Jrhn 7E-77 Putin. Lecha I47 Vadimovici 94-95.79-81. Wlac{imir 65 N Neal. 96. UB-g4. Iosif I47 Orlov. t48_149 Rebet.L. Harry 140 191 Miller. 150. Mihaii ZS fS\o\. Mihailovicil33-134 Vassal. Iuri lvanovici g6 Molody. 182 Primakov.Mihail49 l-rancis Gary 62_6J.. Ronald 136 188-189 Zarubin. Leon T Zaharov. 105. Svetiana 87-88 Frofirmo. 133 Anatohevici 95-97 litaiin. 1 12.lexander K. Kaarlo Rudolph 127 132-133 14. 176 Sevcenko.701 'I'heremin.Lucy") 144 Trotki.198 Michelson.126. . Andrei 34 Skurihhin. 65. Theodore 22 Roscnberg. Ludek 72-73 'l'riliser. ll4.50. Pavel White. Alexei pavlovici 89. 38. Evgheni N{aximovici 58-60. John 112 92. Viacesiav iit'izinger. Victor $ Wolfson.) Gerardo 154 Petrov. Alexander D. Michael 189 Rezun. A_lexander 144. Georgi Patrusev. Conon Trohmovir:i (Gordon Arnoid Lonsdale) 8t-g2. 101-i02. A]ice g5 Mihailov. 88 lYiSglq. i92 Tupolev. 100 Zaharov.49-51.Calnul din Ungaria") Tuomi. Lev gll (Iosif Unglikht. Lisa 102 'fimohin. 176 + urtrriirr. Ciaik Badalovici 88-89 Romodanovsky. Julius 69-70. 30.cel Nlare'.2i U Soljenitin. 36. 51-52. 123. Olesky.187 R Rado. Iuri Ivanovici g. A.99 Volkov. Neksei G. Vladimir 126 2J -22 Piatakov. 144 Platonovici 1?2 Pelton. Nikolai Rostov. 3A4t.Kini. Poiiakov. Alexandr 153 (. 1. Leon 42. Madimir 147 Rudolfi. Alexander Nikolaievici. I92 Serov. 41.89.92.140. Richard 87-g8 Mitrokhin. 35 7' Zab<:tin. Alexandr Mihailovici. Tujacevski. 107-108 Y Yagoda. LA9. Alexandr 93. Robert B. Iosif 7 t24. Leonid 192 Seimov. 88 Trubnikov. Erhel 69-20."nr*Sernenek. Newcomb 7b Mihailovici BS. 125. Sando (Aiexander Rado) 144. Ivan A.28.ar. gg Rosenberg.Z7 Rcressler. Iosif Stanislavovici 98 Vissarionovici Djngasvili) . KGR lIrdlacek.Mice)arulBalticii". Vassili Mihailovici 'fkacenko. Nikitici I22. Wilheim 22 Whalen. Grevilie 82.74. Bruno 1Sg Popov. l?2 Walker. Bogdan 93-94 W Stepaqin.176 Paramonov. Serghei 179 liokolov. Mandi 76. 18. Gennadi F. 91. Vladimir 11. Dimitri Fedorovici 127-128 Pontecorvo. 97 Stetskow..) . Xart (.145 Eeagan. Thomas 144 Ivanovici 1?0 lirrrghei (foIare Duce) 65 Sorov..r *. 8r.97 102-103 'l'olkasev. Viadimir Bogdanovici fVictor Suvorod) 1 B i P Panfilov. r72. 19. Adolf G. 22.12A. 124 Ogorodnik.84. Vladen ERIC !'RATTINI Perazo Amerchazurra. gS. Evgheni 176 Zarubin. Raoslaw 94 Ward. Nikolai 117 Konstantinovici i53 s Scali. Chrisiian (.

.1 INDICE DE NUME . ORIGINI CAPTTOLUi. PRE$EDIN?I . . . OPERATIUNI CAPITOLUL 6. 2. CAPITOLUL 3. . ANEXA. TRADATORI CAPITOLUL 5. . BIBLIOGRAFIE RECOMANDATADESPRE KGB . . . .p CU PRI NS ii FANTOMELE DIN LUBIANKA INTRODUCERE. CAPITOLUL I. DEPARTAMENTE $I STSTEME . LISTA DE PRESEDINTi . SPIONI CAPITOLUL 4. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful