1.

Podaci o organizaciji
ISTORIJAT
Osnova za budući nastavak i razvoj toplifikacionog sistema Novog Sada stvorena je davne 1916. godine, kada je izgrađena stara električna centrala snage 5,3 MW. Parni kotlovi ove termoelektrane iskorišćeni su 1961. godine za grejanje novih višestambenih zgrada na području naselja Grbavica, koje se nalazilo u neposrednoj blizini električne centrale. Preduzeće "Novosadska toplana" osnovano je te iste godine, ali u sastavu "Elektrovojvodine". Tada je novi Sad, zajedno sa sremskim naseljima - Petrovaradinom i Sremskom Kamenicom - imao oko 115 000 stanovnika. Sledeći korak u razvoju sistema daljinskog grejanja je bila izgradnja izmenjivačke stanice paravoda, toplotne snage 8,6 MW i oko 500 metara toplotne mreže na koju je, bez podstanica, priključen 491 stan. U skladu sa razvojem gradskih četvrti, Toplana je razvijala toplifikacioni sistem pripadajućih vrelovodnih mreža i kotlarnica čime je korisnicima obezbeđivala kontinuirano snadbevanje u isporuci toplotne energije i tople vode. U sklopu opšte ekspanzije toplifikacionog sistema našeg Grada, na Detelinari 1977. godine i na Novom naselju 1978. godine, izgrađeni su prvi delovi trocevne vrelovodne mreže sa kućnim podstanicama za grejanje zgrada i u njima za centralnu pripremu tople potrošne vode (TPV), a snabdevanje toplotnom energijom počelo je iz privremenih područnih kotlarnica. U decembru 2000. godine na snagu je stupio novi Generalni urbanistički plan (GUP) Grada do 2021.godine. U odnosu na GUP 2005. granice građevinskog rejona grada nisu promenjene, ali su izvršene promene namena i sadržaja prostora do 2021.godine. Izvršena je i korekcija planiranog rasta broja stanovnika, prvenstveno kao posledica smanjenja broja članova domaćinstva sa sadašnjih 2,8 na 2,6 članova.

LIČNA KARTA PREDUZEĆA
Naziv: Osnivač: Sedište: Osnovano: Broj potrošača: Struktura potrošnje: Javno komunalno preduzeće "Novosadska toplana" Skupština Grada Novi Sad, Vladimira Nikolića 1 1961. godine 93.515, odnosno 86.509 stambenih i 7.006 poslovnih potrošača TPV 29.280 70,67 % konzuma stambeni 29,33 % poslovni potrošači

1

Grejno područje: Tehnički sistem: Topologija: Snaga u MW: Osnovni energent: Ukupna dužina vrelovoda: Ukupan broj podstanica:

Novi Sad, Petrovaradin i Sremski Karlovci Daljinski sistem grejanja Uprava, 7 gradskih rejonskih toplana, GRS i TE-TO "Novi Sad", Centar za odnose sa javnošću 635,9 MW- Toplotni izvori Toplane 332 - TE-TO "Novi Sad" 865,3 MW - Toplotni konzum Prirodni gas 210,7 km 3627

Telefon (centrala): +381(021) 4881-101 (Faks):+381(021) 4881-113 e-mail: toplana@nstoplana.rs web stranica: www.nstoplana.rs

DELATNOST
Osnovna komunalna deletnost preduzeća je 

Proizvodnja i Distribucija toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode.

Pored osnovne delatnosti JKP "Novosadska toplana", delatnost preduzeća, čine i:    istraživanje i razvoj; projektovanje, izgradnja i održavanje toplifikacionih objekata i inženjering.

CILJ POSLOVANJA PREDUZEĆA

Obezbeđenje kontinuirane proizvodnje i distribucijatoplotne energije u potrebnoj količini i kvalitetu, kao i za grejanje i pripremu tople potrošne vode za korisnike, na nivou održivih, ekonomskih cena energenata; Veća ulaganja u poslovni sistem, moderizaciju, rekonstrukciju i revitalizaciju tehnoloških elemenata radi postizanja željenog rezultata; Minimiziranje poslovnog rizika; Smanjenje troškova i Inoviranje znanja zaposlenih.

   

2

MISIJA PREDUZEĆA
  

Pouzdano snadbevanje toplotnom energijom za grejanje i priprema tople potrošne vode za korisnike, po tržišno najpovoljnijim uslovima; Stalno unapređenje proizvodnog procesa, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih; Doprinos očuvanju i unapređenju životne sredine kroz unapređenje procesa proizvodnje radi smanjenja negativnih uticaja na životnu okolinu, uz edukaciju zaposlenih, menadžmenta i svih zainteresovanih strana.

VIZIJA PREDUZEĆA
Unapređenje proizvodnog procesa za dobijanje toplotne energije primenom savremene tehnologije visoke efikasnosti.

NAJVAŽNIJI PROCESI RADA I POSLOVANJA ORGANIZACIJE
       

Proizvodnja, prenos i predaja toplotne energije; Poslovi mašinskog održavanja; Procesi planiranja, razvoja, izgradnje i sanacije havarija delova toplifikacionog sistema u granicama svoje nadleznosti; Komercijalni poslovi - procesi prodaje i naplate toplotne energije, odnosno, pripreme tople potrošne vode i dr.; Poslovi ljudskih resursa, odnosa sa javnošću i opšti poslovi; Ekonomsko-finansijski i investicioni poslovi; Procesi razvoja i održavanja informacionog sistema i Poslovi unutrašnje kontrole i interne revizije.

ORGANIZACIONA STRUKTURA
Unutrašnjom organizacijom JKP „Novosadska Toplana“, uspostavljno je 6 sektora, sa odgovarajućim odelenjima i odsecima u Upravi preduzeća i to: 1. Sektor za izvođenje građevinskih radova i na sanaciji havarija 2. Sektor za proizvodnju, prenos i predaju toplotne energije 3. Sektor za opšte, pravne poslove i ljudske resurse
4. Sektor za razvoj, energetsko planiranje i investicije 5. Sektor za ekonomske, finansijske i planske poslove i 6. Sektor za komercijalne poslove.

Upravljanje JKP „Novosadska Toplana“ vrši Upravni odbor i direktor preduzeća, a nadzor nad poslovanjem preduzeća sprovodi Odelenje za unutrašnju kontrolu i internu reviziju.

3

JKP „Novosadska Toplana“, prikazano je kroz organizacionu šemu, od najvišeg organizacionog nivoa poslovanja unutar same Organizacije, koji čine Upravni odbor, direktor preduzeća, savetnik direktora, Centar za odnose sa javnošću, Centar za informacione tehnologije, kao i 6 sektora sa formiranim odelenjima i odsecima unutar sektora.

ORGANIZACIONA SHEMA JKP „NOVOSADSKA TOPLANA“
Organizaciona shema oslikava lestvicu hijerarhije unutar preduzeća, organizaciju, podnošenje izveštaja, raspodelu rada, dužnosti i komandni lanac, ali ne i proces rada koji uopšte ne mora da se podudara sa linjama na organizacionoj šemi. Zaposleni u JKP „Novosadska Toplana“ moraju biti svesni gde njihov posao počinje, a gde se završava, gde neko drugi preuzima nastavak procesa rada. Moraju biti svesni stepena svoje odgovornosti u svakodnevnom kontaktu sa nadređenima, šefovima, kolegama i zaposlenima i svesni vrste odluka koje mogu sami da donesu, kao i odluka koje treba da budu donete od strane drugih ljudi u drugim organizacionim celinama ili sektorima. Da bi organizaciona struktura bila svima jasna, za svako radno mesto moraju biti definisani sledeći parametri:
 Autoritet – formalno dodeljen uticaj određenoj poziciji za donošenje odluka,

postavljanje ciljeva, angažovanje resursa, organizaciji u raspodeli poslova i njihovo praćenje u izvršavanju, kao i razrešenje mogućih problema u toku rada
 Dužnosti – aktivnosti koje se obavljaju u okviru određenje pozicije  Delegiranje – proces dodeljivanja saradnicima radnih zadataka i ovlašćenja za njihovo

sprovođenje
 Komandni lanac – ko kome podnosi izveštaj unutar organizacije i  Odgovornosti – odgovornost za ishod procesa na višim i nižim nivoima.

4

komercijalni papiri) i tehnološla dokumentacija (kako se neki posao obavlja i kako se dolazi do činjenja usluge). finansijska dok. poslovne (ugovori. Podaci o organizacionoj celini 5 . Organizaciona shema JKP „Novosadska Toplana“ Opis postupaka i metoda – tehnologija.TOPLOTNA ENERGIJA Tokovi informacija – vertikalne (od rukovodioca prema zaposlenima) i horizontalne (između zaposlenih).sl. radni nalozi – pokrece izrada neke serije. način na koji se dolazi do proizvoda . kako ti dokumenti idu. kako ti dokumenti idu Dokumentacija – tehnološka dokumentacija (tehnološki postupci – način na koji se dolazi do usluge – proizvodnje toplotne energije. 1. postupka za odredjenu operaciju). 2. radne liste. operacione liste – deo teh.

teško ulje za loženje – mazut (16 odsto). a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Zahtev prema Isporučiocu gasa za puštanje mernoregulacionih stanica u pogon i prebacivanje u zimski režim rada. 2) Zahtev prema distributeru električne energije za prebacivanje transformatorskih stanica u zimski režim rada. razvoj i analizu procesa. podrazumeva definisanje potrebnih količina energenata na osnovu potreba potrošača za toplotnom energijom.Sektor za proizvodnju. O ovom ispitivanju Rukovodilac odseka toplotnih izvora dostavlja izveštaj o pogonskoj spremnosti najkasnije do 20. septembra tekuće godine. Izrada plana proizvodnje toplotne energije definisana je Uputstvom. prenos i predaju toplotne energije. 6 . U daljem tekstu je dat opis područja rada (aktivnosti i neophodnih postupaka) koje definiše proces proizvodnje toplotne energije:  Planiranje proizvodnje toplotne energije Plan proizvodnje toplotne energije. Pravilima o radu distributivnog sistema i režimom rada toplotnih izvora JKP "Novosadska toplana". u kom sam obavljala praksu.  Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora inicira Rukovodilac odeljenja proizvodnje toplotne energije i obavlja se u periodu od 1–20. ugalj (manje od 1 odsto) i biomasa (peleti i briketi). u osnovnom smislu. septembra tekuće godine. Toplotna energija za grejanje objekata se proizvodi samo u toku grejne sezone u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada. ODELJENJE PROIZVODNJE Za proizvodnju toplotne energije koristi se prirodni gas (83 odsto). Plan proizvodnje toplotne energije je sastavni deo Programa rada. sastoji se iz 3 veće celine: a) Odeljenja proizvodnje b) Odeljenja distribucije i c) Centra za energetiku. Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora je definisano Uputstvom. Toplotna energija za zagrevanje tople potrošne vode se proizvodi tokom cele godine u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada i Pravilima o radu distributivnog sistema.

3) Obezbeđenje potrebnih količina soli na toplotnim izvorima. 4) Odluka o visini potrebnog pritiska za punjenje sistema (dogovor sa distribucijom).  Punjenje vrelovodnog sistema Punjenje vrelovodnog sistema inicira Rukovodilac sektora PPPTe i obavlja se u periodu od 1–20. a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Održavanje potrebnog pritiska u vrelovodnom sistemu (usaglašeno sa distribucijom). ispitivanje i servisiranje gasnih rampi i gorionika. Probno startovanje gorionika. Stanje napunjenosti vrelovodnog sistema evidentira se svakodnevno elektronski u bazi podataka Stanja sistema Službe reklamacija. maja tekuće godine. 3) Praćenje količine dodate hemijski pripremljene vode. Probno startovanje pumpnih agregata. regulacione i upravljačke opreme. i završava se hladnom probom toplifikacionog sistema. 2) Zahtev za isporuku hemijski pripremljene vode od strane TE-TO Novi Sad sa definisanim potrebama. Punjenje vrelovodnog sistema je definisano Uputstvom. 2) Dizanje pritiska vode u vrelovodnom sistemu skladu sa zahtevima distribucije. Otklanjanje grešaka. u toku punjenja sistema. Ispitivanje vrelovodnog sistema evidentira se svakodnevno elektronski u bazi podataka Stanja sistema Službe reklamacija. Definisanje rasporeda radne snage u skladu sa zahtevima pogona.3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Pregled. kao i i pred početak grejne sezone.  Provera sistema za prenos toplotne energije Proveru sistema za prenos toplotne energije inicira Rukovodilac sektora PPPTe i obavlja se na kraju grejne sezone. Pregled. Izveštaj o pogonskoj spremnosti. a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Izrada plana angažovanja radnika na toplotnim izvorima i njihovo uvođenje u smenski rad u skladu sa potrebama sistema. septembra tekuće godine. ispitivanje i podešavanje merne. kao i perioda održavanja pritiska. a završava se najkasnije do 31. Provera sistema za prenos toplotne energije je definisana Uputstvom. usklađivanje rada sa distribucijom i davanje izveštaja o utrošku.  Hladna proba cirkulacionog sistema 7 .

Hladna proba sistema daljinskog grejanja predhodi toplim probama i vrši se najkasnije 12 sati pre početka tople probe/početka grejne sezone. 3) Startovanje cirkulacionih postrojenja i podešavanje hidrauličkih parametara. 3) Pokretanje cirkulacije vode u sistemu nakon njegovog punjenja. 6) Otklanjanje uočenih grešaka. 5) Praćenje rada kotlovskih postrojenja. a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Radi se u dogovoru najmanje 3 dana pre početka grejne sezone. a najkasnije 14. oktobra tekuće godine. 4) Praćenje količine dodate vode. 4) Startovanje kotlovskih postrojenja u skladu sa odlukom o toploj probi. Topla proba sistema daljinskog grejanja je definisana Uputstvom.  Topla proba Toplu probu sistema daljinskog grejanja inicira Rukovodilac Sektora PPPTe. Stanje parametara cirkulacionog i vrelovodnog sistema u fazi hladne probe nadzire se i evidentira kontinuirano putem lokalnog sistema upravljanja na toplotnim izvorima i centru sistema uporavljanja (SCADA). 2) Odluka o hladnoj probi (Rukovodilac Sektora PPPTe). uobičajeno u periodu od 20. praćenje rada cirkulacionog sistema i utroška vode. oktobra tekuće godine. a najkasnije 14.Hladnu probu cirkulacionog sistema inicira Rukovodilac Sektora PPPTe. 8 . Hladna proba cirkulacionog sistema je definisano Uputstvom. podešavanje hidrauličkih parametara sistema. Vrši se u skladu sa zvaničnom vremenskom prognozom. Odrzračivanje. Odluke o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada. oktobra. a podrazumeva sledeće osnovne aktivnosti: 1) Radi se u dogovoru sa menadžmentom preduzeća. a na osnovu vremenske prognoze. usklađivanje rada sa distribucijom i davanje izveštaja o utrošku hemijski pripremljene vode. Stanje parametara cirkulacionog i vrelovodnog sistema u fazi tople probe nadzire se i evidentira kontinuirano putem lokalnog sistema upravljanja na toplotnim izvorima i centru sistema uporavljanja (SCADA). najmanje 5 dana pre planiranog početka grejne sezone prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada. septembra do 1. 2) Odluka o toploj probi (Rukovodilac Sektora PPPTe).

ili na osnovu pismenog naloga Skupštine grada odnosno Gradonačelnika. dnevni period rada za određeni toplotni izvor. a njegovi pojedini delovi i Godišnjeg izveštaja poslovanja preduzeća i njegova izrada su definisani internim Uputstvom.  Režim rada toplotnih izvora: Režim rada toplotnih izvora definisan je softverski i zadaje se iz centra sistema upravljanja toplotnih izvora (SCADA). kao i vreme starta i stajanja. upravljanje i akvizicija podataka na toplotnim izvorima: Nadzor i evidentiranje svih merenih veličina i alarmnih stanja obavlja se kontinuirano putem lokalnog sistema upravljanja na toplotnom izvoru (SCADA).    Nadzor. Nalog za start grejne sezone: Nalog izdaje direktor ili lice ovlašćeno od strane direktora. Proizvodnja toplotne energije za grejanje i toplu potrošnu vodu (TPV) Ova procedura definiše korake koji su neophodni da bi proces proizvodnje toplotne energije za grejanje u grejnom periodu i pripremu TPV tokom cele godine nesmetano tekao. Nalog se izdaje usmeno do 23 časa dana koji prethodi danu početka grejne sezone s tim da se prvog dana do 15 časova izdaje pismeni nalog nakon sticanja uslova u skladu sa Odlukom. 1) Sumiranje i evidentiranje potrošnje svih energenata. prenos i predaju toplotne energije. na osnovu dnevnih izveštaja i trendova merenih veličina i parametara proizvodnje toplotne energije na svim toplotnim izvorima. Uslovi rada toplotnih izvora: Overeni od strane Rukovodioca Odeljenja proizvodnje toplotne energije. oktobra tekuće godine. U svim ostalim slučajevima za početak grejne sezone mora postojati pismeni nalog. i nakon svake izmene režima. Svaka posada toplotnih izvora u skladu sa karakteristikama proizvodnog pogona mora paraleno na svaki sat upisivati stanja sa mernih instrumenata na licu mesta u pogonske liste. dostavljaju se proizvodnim pogonima pre početka grejne sezone do 1. 9 . incidenti i akcidenti. a na osnovu uslova stečenih u skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada.  Analiza parametara proizvodnje toplotne energije: Vrši se svakodnevno na kolegijumu Sektora PPPTe. 3) Potrošnja HPV i soli.  Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje toplotne energije je sastavni deo Godišnjeg izveštaja Sektora za proizvodnju. 2) Količine preuzete toplotne energije od trećih lica. U pogonske liste i SCADA sistem se upisuju svi događaji. Definiše dijagram izlazne temperature.

Distributer je istovremeno i snabdevač kupaca toplotnom energijom. Ispitivanje se vrši u toku. koje neposredno meri isporučenu toplotnu energiju i osnov je za obračunavanje isporučene toplotne energije kupcu. poslovođama područja i tehničarima područja uz kordinaciju sa poslovođama na reonskim toplanama iz Odeljenja proizvodnje. Distributer toplotne energije isporučuje energiju koristeći vodu kao medijum prenosa. Termini ispitivanja se određuju planom koji donosi rukovodilac sektora za proizvodnju. postavlja se delitelj troškova. 7) Evidencija investicionog održavanja i investicija. ODELJENJE DISTRIBUCIJE Distributer toplotne energijepredstavljaenergetski subjekt koji vrši prenos. 5) Proizvodnja toplotne energije. Kod stambenih zgrada gde to nije moguće. Za svako ispitivanje treba napisati zapisnik o deonici koja se ispituje i rezultatima ispitivanja. ∗ ∗ Merni uređaj . Vrelovodnu mrežu ispituju reonski monteri sa svojim brigadirima.4) Potrošnja električne energije. na kraju i pred početak grejne sezone.topolotno merilo. svih incidenata i akcidenata. koji omogućava da se srazmerno izvrši procena isporučene energije po delovima sambene zgrade. 9) Ocena stanja proizvodnih pogona. gde meri količinu isporučene energije preko mernih uređaja koji su postavljeni na mestu predaje energije. 8) Ocena grejnog perioda i remontnog perioda. prenos i predaju. koja je isporučena preko zajedničkog toplotnog merila u zajedničkoj priključnoj podstanici za više kupaca. putem mreže toplovoda do objekata korisnika. Zbir svih udela mora biti 100%. U daljem tekstu je dat opis područja rada (aktivnosti i neophodnih postupaka) koje definiše proces distribucije toplotne energije:  Provera spremnosti distributivnog sistema 1) Provera sistema za prenos toplotne energije Proverom se ispituje vrelovodna mreža. Delitelj troškova omogućava raspodelu troškova toplotne energije. 6) Evidencija svih većih događaja. distribuciju i isporuku toplotne energije i upravlja sistemom daljinskog grejanja. 10) Predlog za buduće investiranje u skladu sa zahtevima pogona. Izveštaj piše Rukovodilac odseka za prenos i predaju toplotne energije ili u njegovom odsustvu Tehničar područja i 10 .

2) Provera sistema za predaju toplotne energije Provera sistema za predaju toplotne energije obuhvata ispitivanje podstanica i uključuje proveru ispravnosti svih elemenata podstanice. Način ispitivanja je definisan internim uputstvom. Rukovodilac Odeljenja distribucije može tražiti od Rukovodioca Odseka za prenos i predaju toplotne energije ili u njegovom odsustvu Tehničara područja i zapisnik o spremnosti sistema za prenos toplotne energije. Detaljno se radi u periodu od maja do septembra a periodično u toku gerejne sezone. tehnološki nadzor i upravljanje u distribuciji je dužan da jednom nedeljno dostavlja izveštaj o spremnosti rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. tehnološki nadzor i upravljanje u distribuciji) potrebnih za održavanje i funkcionisanje vrelovodne mreže i podstanica. 4) Provera spremnosti elektro-održavanja u distribuciji Provera spremnosti obuhvata raspoloživost ljudskih resursa i materijalnih sredstava (iz svojih nadležnosti definisanih procedurom elektro održavanja u distribuciji) potrebnih za održavanje i funkcionisanje podstanica. Rezultati provere i otklanjanje neispravnosti se upisuju u karton podstanice.dostavlja ga rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. 3) Provera spremnosti mašinskog održavanja u distribuciji Provera spremnosti obuhvata proveru raspoloživosti ljudskih resursa i materijalnih sredstava (iz svojih nadležnosti definisanih procedurom mašinskog održavanja) potrebnih za održavanje i funkcionisanje vrelovodne mreže i podstanica. 11 . Rukovodilac Odseka za merenje. Proveru vrše reonski monteri. Način ispitivanja je definisan internim uputstvom. a zbirni izveštaj piše Rukovodilac odseka za prenos i predaju toplotne energije ili u njegovom odsustvu Tehničar područja pa ga svakog drugog petka dostavlja rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. 5) Provera spremnosti Odseka za merenje. Rukovodilac elektro-održavanja u distribuciji je dužan da jednom nedeljno dostavlja izveštaj o spremnosti rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. Poslovođa mašinskog održavanja je dužan da jednom nedeljno dostavlja izveštaj o spremnosti rukovodiocu Odeljenja distribucije i arhivi. tehnološki nadzor i upravljanje u distribuciji Provera spremnosti obuhvata raspoloživost ljudskih resursa i materijalnih sredstava (iz svojih nadležnosti definisanih procedurom Odseka za merenje.

preduzeće koje je ovlašćeno od strane investitora.1) Distribucija toplotne energije 1) Način prenosa toplotne energije Toplotna energija se preuzima na pragu reonskih toplana od Odeljenja proizvodnje i prenosi se pomoću cirkulacionih pumpi reonskih toplana kroz vrelovodnu mrežu do podstanica. Tok toplotne energije je moguće preusmeravati. u granicama raspoloživih kapaciteta toplotnih izvora i izgrađenosti vrelovodne mreže. 2) Način predaje toplotne energije Toplotna energija se predaje u podstanicama objekata koji se snabdevaju topolotnom energijom koje mogu biti direktnog i indirektnog tipa. razvoj i analizu procesa (koji se nalazi u okviru Sektora proizvodnje. Zahtev treba da sadrži:  adresu objekta. sa naznakom "Zahtev za izdavanje Prethodne saglasnosti". RAZVOJ I ANALIZU PROCESA Centar za energetiku. kako u ukviru jednog područja tako i ka drugim reonskim toplanama u skladu sa tehničim mogućnostima. pomoću zatvarača na mreži koji su u nadležnosti Odseka za prenos i predaju toplotne energije. mogu se priključiti zgrade koje se po Urbanističkim planovima Zavoda za urbanizam Novog Sada nalaze u područjima grada predviđenim za toplifikaciju ili mešovito snabdevanje energijom. Prethodna saglasnost je dokument kojim se utvrđuje mogućnost da građani svoj objekat priključe na toplifikacioni sistem Novog Sada.  vrstu objekta. Zahtev se podnosi u pisanoj formi na obrascu koji možete dobiti u JKP "Novosadska toplana" u Ulici Vladimira Nikolića 1 ili dopisom na napred navedenu adresu. Zahtev za izdavanje Prethodne saglasnosti podnosi investitor ili lice. prenosa i predaje toplotne energije) sadrži proceduru za dobijanje Prethodne i energetske saglasnosti. Nadležnost JKP „Novosadska toplana“ prestaje na početku razvoda kućne instalacije (deo iznad cirkulacionih pumpi koji je odvojen ventilima i nalazi se u podstanici). za koje je nadležan odsek za prenos i predaju toplotne energije.  podatke o investitoru. Na toplifikacioni sistem.  planiranu instalisanu snagu ili neto grejnu površinu. CENTAR ZA ENERGETIKU. 12 . odnosno.

odnosno uverenjem. stavljanje u rad i održavanje.  obavezujuće primedbe na projektnu dokumentaciju. Nakon izdavanja Prethodne saglasnosti potrebno je pristupiti izradi Projektne dokumentacije kućne instalacije. Projektna dokumentacija je obavezan prilog Zahtevu za izdavanje Energetske saglasnosti.  potpisano i overeno Ovlašćenje podnosiocu zahteva (kada se zahtev podnosi u ime investitora). sa naznakom "Zahtev za izdavanje Energetske saglasnosti".  podatke o investitoru.  kopija Urbanističke dozvole (za nove zgrade i zgrade koje se rekonstruišu).  eventualna odstupanja u odnosu na utvrđene standarde. Na osnovu izdate Prethodne saglasnosti. ovlašćeno za izradu ove vrste tehničke dokumentacije. a nakon pribavljene Urbanističke dozvole.  ovlašćenje podnosiocu zahteva kada se zahtev podnosi u ime investitora ili u ime većeg broja investitora. Radi se na nivou glavnog projekta i mora biti obrađena u obimu koji omogućava planiranje. Projektna dokumentacija kućnih instalacija.Obavezni prilozi uz zahtev su:  važeći Urbanističko-tehnički uslovi (za nove zgrade i zgrade koje se rekonstruišu).  tehničke podatke o načinu i mestu priključenja.  potrebnu toplotnu snagu za grejanje u objektu izraženu u KW. 13 . podstanica i/ili sekundarnih cevovoda je deo projektne dokumentacije za zgradu.Ovim Projektom. a sve faze ove dokumentacije moraju biti međusobno usaglašene. Projektnu dokumentaciju može raditi Preduzeće. stručno lice odgovarajuće stručne spreme. Vladimira Nikolića 1.  podatke o projektnoj dokumentaciji i firmi koja ju je izradila. što se dokazuje potrebnim licencama. Zahtev se podnosi u pisanoj formi na obrascu koji se može dobiti u Toplani. Rok važenja Prethodne saglasnosti je godinu dana od dana izdavanja.  ostali prilozi traženi Prethodnom saglasnošću. Energetskom saglasnošću se definiše način priključenja objekta na vrelovodnu mrežu. Novosadskoj toplani se podnosi Zahtev za izdavanje Energetske saglasnosti. od strane ovlašćene firme urađeni i od spoljne tehničke kontrole overeni projekti.  vrstu objekta. po završetku izrade Projektne dokumentacije. instalacije treba da budu isprojektovane za ceo objekat do prostorije podstanice. odnosno.  za postojeće zgrade dokaz o vlasništvu. Energetska saglasnost sadrži:  adresu objekta. Obavezni prilozi uz Zahtev su:  u skladu sa važećim propisima i Tehničkim uslovima. soba 2 ili dopisom na navedenu adresu. nabavku i montažu opreme i uređaja.

00 dinara/kW 2. Rukovodilac Sektora za proizvodnju. Učešće u uvođenju novih tehnički pouzdanijih i ekonomičnijih rešenja na osnovu sopstvenih i iskustava iz tehnološki razvijenijih sredina.00 dinara/kW 2.300 kW 301 . Kontrola realizacije poslova. Kontrola koordinacije rada svih odeljenja i centara u sektoru.742.105. Izrada smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema za proizvodnju.925.00 dinara/kW Cene su bez uračunatog PDV-a koji iznosi 18% od ukupne naknade Kao što je već napomenuto na početku ovog poglavlja. prenosa i predaje toplotne energije.00 dinara/kW 2. prenosa i predaje toplotne energije Analiza planova proizvodnje i potrošnje energije na nivou Preduzeća. Kontrola stanja sistema.00 dinara/kW 1. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada na nivou sektora. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti proizvodnje . prenosa i predaje toplotne energije i zaštite životne sredine.400 kW Preko 400 kW Jedinica Jedninična cena kW kW kW kW kW kW kW 2. prenos i predaju toplotne energije u cilju racionalizacije i povećanja energetske efikasnosti sistema. prenos i predaju toplotne energije sastoji se iz 2 velika odeljenja i jednog Centra (na čijem se čelu nalazi Rukovodilac sektora): SEKTOR ZA PROIZVODNJU.Visina nadoknade za izdavanje Energetske saglasnosti Vrsta Stambeni potrošači Poslovni potrošači. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima Saradnja sa srodnim preduzećima i naučnim institucijama.00 dinara/kW 1. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema.107.480.300. prema instalisanoj snazi u objektu Porez Stambeni potrošači koji imaju samo grejanje Stambeni potrošači koji imaju grejanje i toplu potrošnu vodu Do 100 kW 101 . Definisanje režima rada sistema. 14 Rukovodilаc Sektora         . prenos i predaju toplotne energije za svoj rad odgovora neposredno direktoru Preduzeća. Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. Analiza procesa proizvodnje.00 dinara/kW 3.200 kW 201 . Sektor za proizvodnju.480. Praćenje propisa iz oblasti proizvodnje. PRENOS I PREDAJU TOPLOTNE ENERGIJE Radno mesto (položaj): Radni zadaci:          Organizacija rada u sektoru.

Evidentiranje i prosleđivanje interne i spoljašnje pošte. Evidentiranje poslova koji se obavljaju u odeljenju. Kontrola stanja sistema. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima Saradnja sa srodnim preduzećima i naučnim institucijama. Praćenje i evidentiranje radnog vremena i godišnjih odmora. Poslovni (tehnički) sekretar Sektora ODELJENJE PROIZVODNJE    Organizacija i koordinacija rada između odseka. prenosa i predaje toplotne energije. Praćenje propisa iz oblasti proizvodnje toplotne energije i zaštite životne sredine. Definisanje režima rada sistema. Analiza planova proizvodnje i potrošnje energije na nivou Preduzeća. Praćenje propisa iz oblasti proizvodnje. 15 Rukovodilac Odeljenja proizvodnje      . Izrada tehničkih podloga za rekonstrukciju toplotnih izvora. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada toplotnih izvora. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada na nivou sektora. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Učešće u izradi režima rada toplotnih izvora i vrelovodne mreže. Izrada smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema za proizvodnju. Učešće u izrada izveštaja i planova. kao i izradu novih. Inokorespondentni poslovi. Izrada izveštaja. Kontrola koordinacije rada svih odeljenja i centara u sektoru. prenos i predaju toplotne energije u cilju racionalizacije i povećanja energetske efikasnosti sistema. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Učešće u uvođenju novih tehnički pouzdanijih i ekonomičnijih rešenja na osnovu sopstvenih i iskustava iz tehnološki razvijenijih sredina. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti proizvodnje toplotne energije.          Zamenik rukovodioca Sektora                 Menja rukovodioca Sektora u njegovom odsustvu. Učestvuje u organizaciju rada u sektoru. Slanje i prijem e-mail-ova i faksova domaćim i stranim partnerima. Kontrola realizacije poslova. prenosa i predaje toplotne energije. Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. Analiza procesa proizvodnje. prenosa i predaje toplotne energije i zaštite životne sredine. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti proizvodnje. Zamenik rukovodioca Sektora za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu i direktoru Preduzeća. planova i prognoze proizvodnje toplotne energije. Analiza procesa proizvodnje. Učešće u organizaciji rada u službi.

životne sredine. Učešće uvođenju fukcionisanje sistema. PROIZVODNJI  Kontrola realizacije poslova. fukcionisanje sistema. regulacione i Rad u realizaciji jedinstvene tehnologije rada na nivou upravljačke opreme. alata i pribora za nesmetan i pouzdan rad postrojenja. planova i prognoze proizvodnje i nabavke toplotne energije u odseku. Rukovodilac Rukovodilac  Staranje o sa drugim delovima preduzeća učestvuje u pripremi i U saradnji pogonskoj ispravnosti mernih. tehnološkog  tenderskih elemenata postrojenja za proizvodnju toplotne upravljačkih dokumentacija. Odeljenja proizvodnje nadzora i upravljanja u  energije. nad izvođenjem mernih. rezervnih delova. regulacionih i Praćenje stanja nadzora upravljačkih delova postrojenja. Učešće u elementima postrojenja. goriva i vremena za obavljanje pojedinih poslova.  Analiza utrošenog materijala.  razvoja sistema. investicionom održavanju sistema kao i investicionim  Analiza merenja tehnoloških parametara procesa proizvodnje. za uvođenje informatičkih sistema u obavljanju Stručna i savetodavna pomoć pojedinim odsecima u tehnološke celine preduzeća. stanja sistema i kontrola primene zadatih vrednosti za Praćenje proizvodnji   Obavljanje stručnog nadzora prilikom realizacije projekata. Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. poslovima.  U saradnji sa drugi delovima preduzeća učestvuje u izradi planova  Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno investicija. učešće u izradi smernica i Analiza postrojećih termoenergetskih postrojenja. puštanju u rad. Tehnološki nadzor sistema upravnjanja i režima rada postrojenja. investicionog održavanja i nabavke osnovnih sredstava. Odseka toplotnih izvora ODSEK ZA ELEKTROTEHNIČKE POSLOVE U PROIZVODNJI  Učešće u izrada izveštaja. unapređenje i investiciono Rad na tehničkom usavršavanju i obučavanju kadrova.  energetske efikasnostinovih tehnički pouzdanijih i ekonomičnijih Učešće u uvođenju sistema. energije. normalno proizvodnji i povećanju energetske neophodni za fukcionisanje sistema.  Učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja  Saradnja sa ostalim odsecima u odeljenju. potrebnog materijala za remont.   Učešće na obuci radnika u oblasti tehnike merne.   Organizacija rada u Odseku. toplotne energije i Praćenje propisa dokumenata. Glavni inženjer  Urešenja na osnovu delovima preduzeća učestvujetehnološki saradnji sa drugim sopstvenih i iskustava iz u izradi Odeljenja proizvodnje tehničkih predloga. regulacionih Odseka merenja. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka razvijenijih sredina.  Kontrola realizacije poslova havarijskog održavanja sistema  Koordinacija rada toplotnih izvora i mreže.  Saradnja sa srodnim preduzećima i naučnim institucijama.  Koordinacija rada odseka sa ostalim odsecima u Odeljenju i  saradnja sapropisa iz oblasti proizvodnje toplotne energije i zaštite Praćenje ostalim odeljenjima.  Organizacija rada u Odseku.  Praćenje i učešće u planovatehničke sistema za proizvodnju u kriterijuma za izradu izradi razvoja dokumentacije u oblasti upravljanja sistemom.  Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti  Učešće u definisanju principa i kriterijuma za izradu planova proizvodnje.i povećanja energetske efikasnosti sistema cilju racionalizacije   Vršenje stručnogsistema. u cilju optimalnog upravljanja i povećanja svojih poslova.  Davanje predloga za povećanje energetske efikasnosti i 16 optimizaciju u procesu proizvodnje i nabavke toplotne energije. akvizicijom i merenjem parametara. plana remonta. . alata i pribora ODSEK TOPLOTNIH IZVORA za nesmetan i pouzdan rad postrojenja. odeljenja. savremenih tehnoloških rešenja i opreme za merenje. TEHNOLOŠKOG NADZORA I UPRAVLJANJA U delova. u cilju racionalizacije u sistema za proizvodnju toplotne energije  Ostali poslovi u sklopu strukeefikasnosti sistema.Rukovodilac Odseka toplotnih izvora ODSEK MERENJA.  Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i  investicionom upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti Praćenje i održavanju proizvodnje toplotne energije. nadzor i  upravljanjekoordinaciji rada svih odseka u odeljenju.  za izgradnju novih. standarda i propisa iz oblasti proizvodnje toplotne energije i merenja fizičkih veličina. rezervnih  Planiranje nabavke režim rada postrojenja. rekonstrukciju.  održavanje procesa proizvodnje.  Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti sistema  upravljanja termoenergetskim struke neophodni za u normalno Ostali poslovi u sklopu postrojenjima.  Svi ostali poslovi u okviru struke neophodni za normalno Rukovodilac  fukcionisanje analizi procesa proizvodnje i nabavke toplotne Učešće u sistema. kao i zaštite životne sredine. učešće u njihovoj implementaciji.  Definisanje potrebnog materijala za remont. Optimizacija rada tekućem i  Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na sistema. Učešće pri tehničkom prijemu i  Saradnja sa ostalim delovima preduzeća.   Praćenje zakonskih iz oblasti proizvodnje.

Izrada predloga. delova postrojenja i pružanja usluga u oblasti elektotehnike. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća. Učešće u izradi režima rada toplotnih izvora i vrelovodne mreže. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u izradi godišnjeg plana remonta i materijalnog obezbeđenja remonta za potrebe elektro održavanja. Unošenje tekućih izmena u tehničku dokumentaciju. Praćenje zakonskih dokumenata. planova i prognoze distribucije toplotne energije. Analiza procesa distribucije. propisa. Izrada izveštaja. postrojenja. standarda. Učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja 17    Rukovodilac odseka za elektrotehničke poslove u proizvodnji           ODELJENJE DISTRIBUCIJE Šef odeljenja distribucije          . U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u isporuci opreme i usluga iz oblasti elektrotehnike.Rukovodilac odseka za elektrotehničke poslove u proizvodnji    Organizacija rada u odseku. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u izradi tehničkih predloga.     Praćenje stanja elektrotehničke opreme u odeljenju. preporuka i sl. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka za izgradnju novih. Vršenje nadzora nad izgradnjom elektrotehničkih objekata. Praćenje izrade tehničke dokumentacije u oblasti elektrotehnike. Kontrola realizacije poslova u odseku. Učešće u obuci radnika. prijemu i puštanju u rad postrojenja za proizvodnju toplotne energije u oblasti elektrotehnike. rekonstrukciju. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada elektrotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada vrelovodnih mreža i toplotnih podstanica. Praćenje propisa iz oblasti distribucije toplotne energije i zaštite životne sredine. unapređenje i investiciono održavanje postrojećih elektotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja za proizvodnju. Učešće u izradi tehničkih podloga za rekonstrukcije i izrade novih vrelovoda i toplotnih podstanica. davanje podloga i učešće u izradi projektnih zadataka. Ostali poslovi u okviru struke neophodni za normalno funkcionisanje sistema. Pravi predlog plana kopišćenja godišnjih odmora za odsek. Dužan da se pridržava svih mera i propisa iz oblasti PPZ i ZNR. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti distribucije toplotne energije. Pravi periodične izveštaje o radu odseka. Radi na unapređenju organizacije rada u cilju povećanja efikasnosti rada i racionalnog korišćenja opreme. Praćenje razvoja novih tehnologija iz oblasti elektrotehnike. iz oblasti elektrotehnike. Organizacija i koordinacija rada između odseka.

Učešće u koordinaciji rada svih odseka u odeljenju Rad na realizaciji jedinstvene tehnologije rada na nivou odeljenja Praćenje propisa iz oblasti distribucije toplotne energije i zaštite životne sredine Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti distribucije toplotne energije Stručna i savetodavna pomoć pojedinim odsecima u obavljanju svojih poslova Učešće u uvođenju novih tehnički pouzdanijih i ekonomičnijih rešenja na osnovu sopstvenih i iskustava iz tehnološki razvijenijih sredina Rad na tehničkom usavršavanju i obučavanju kadrova Analiza procesa proizvodnje. U saradnji sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije. alata i pribora za nesmetan i pouzdan rad postrojenja. Praćenje stanja sistema i kontrola primene zadatih vrednosti za režim rada postrojenja. Kontrola realizacije poslova. U saradnji sa drugim delovima preduzeća planira nabavku potrebnog materijala za remont.    sistema za distribuciju toplotne energije u cilju racionalizacije i povećanju energetske efikasnosti sistema. Koordinacija rada sa drugim organizacionim celinama u okviru preduzeća. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada distributivnog sistema. Koordinacija rada sa drugim odsecima u okviru sektora. Praćenje propisa iz oblasti distribucije toplotne energije i zaštite životne sredine. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti distribucije toplotne energije. Analiza procesa distribucije toplotne energije. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Saradnja na izradi tehničkih podloga za rekonstrukciju 18 . Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema. učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema za distribuciju u cilju racionalizacije i povećanja energetske efikasnosti sistema Praćenje stanja sistema Saradnja sa ostalim delovima preduzeća Saradnja sa srodnim preduzećima i naučnim institucijama Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema Šef odeljenja distribucije         Glavni inženjer odeljenja distribucije        ODSEK PRENOSA I PREDAJE Rukovodilac odseka prenosa i predaje         Organizacija rada u odeljenju. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima. rezervnih delova.

Učešće u Komisiji za izdavanje prethodne energetske saglasnosti. Učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema za distribuciju toplotne energije u cilju racionalizacije i povećanju energetske efikasnosti sistema.    distributivnog sistema i izgradnju novog. Izrada izveštaja. planova u distribuciji toplotne energije. Učešće u izradi režima rada vrelovodne mreže i toplotnih podstanica . 19 .

20 .

Praćenje i kontrola službe reklamacija. alata i pribora za nesmetan i pouzdan rad. Koordinacija rada sa drugim odsecima u okviru sektora. Kontrola realizacije poslova. Kontrola realizacije havarijskog održavanja sistema.    Rukovodilac odseka prenosa i predaje       U saradni sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u planiranju nabavke potrebnog materijala za remont. regulaciju i kontrolu rada toplotnih podstanica .pokretanje sistema u novoj grejnoj sezoni . U saradnji sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije. Saradnja na izradi tehničkih podloga za rekonstrukciju distributivnog sistema i izgradnju novog. Organizacija rada službe reklamacija. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u pripremi tenderskih dokumentacija. Organizovanje i kontrola posla na području na osnovu redovnih aktivnosti vezano za: . novougrađenim tipovima opreme i uređaja u toplotnim podstanicama i na vrelovodnoj mreži. rezervnih delova.intervencije na terenu.zaustavljanje sistema posle završetka grejne sezone . Edukacija i upoznavanje radnika sa funkcionisanjem sistema.pripreme i obavljanje remonta . ODSEK MAŠINSKOG ODRŽAVANJA          Organizacija rada u odseku. Izrada izveštaja. rezervnih delova.raspored dežurstva 21 Rukovodilac odseka mašinskog održavanja      . Praćenje stanja sistema i kontrola primene zadatih vrednosti. Praćenje propisa iz oblasti proizvodnje i distribucije toplotne energije i zaštite životne sredine. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema kao i investicionim poslovima. Koordinacija rada sa drugim organizacionim celinama u okviru preduzeća. alata i pribora za nesmetan i pouzdan rad. Edukacija i upoznavanje radnika sa funkcionisanjem sistema. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama naročito oko sanacija havarija. novougrađenim tipovima opreme i uređaja u toplotnim podstanicama i na vrelovodnoj mreži. U saradnji sa drugim delovima preduzeća planira nabavku potrebnog materijala za remont. planova u mašinskom održavanju. Učešće u izradi smernica i kriterijuma za izradu planova.

uređaja i delova toplotnih podstanica i vrelovodne mreže Organizacija poslova na terenu vezano za: .kontrola magacina opreme. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mernih. regulacionih i upravljačkih delova postrojenja. . Učešće pri tehničkom prijemu i puštanju u rad. Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u oblasti sistema upravljanja termoenergetskim postrojenjima. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka za izgradnju novih. standarda i propisa iz oblasti distribucije toplotne energije i merenja fizičkih veličina. remont i ispitivanje elemenata toplotnih podstanica i vrelovodne mreže . Organizacija poslova u radionici vezano . TEHNOLOŠKOG NADZORA I UPRAVLJANJA U DISTRIBUCIJI   Organizacija rada u Odseku.organizacija i kontrola radioničke pripreme . kao i učešće u njihovoj implementaciji. u cilju optimalnog upravljanja i povećanja energetske efikasnosti sistema.praćenje održavanja i servisiranje opreme i uređaja koja se koristi na terenu za održavanje toplotnih podstanica i vrelovodne mreže . rekonstrukciju. regulacionih i upravljačkih elemenata postrojenja za distribuciju toplotne energije.  Rukovodilac odseka mašinskog održavanja  Organizovanje i kontrola dnevno dogovorenih aktivnosti vezano za otklanjanje havarija.popravka. Učešće u definisanju principa i kriterijuma za izradu planova razvoja sistema. regulacione i upravljačke opreme. . Praćenje zakonskih dokumenata. Analiza merenja tehnoloških parametara procesa distribucije toplotne energije. Optimizacija rada sistema. U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u izradi tehničkih predloga. Praćenje i učešće u izradi tehničke dokumentacije u oblasti upravljanja sistemom.otklanjanje havarija.izvođenje planiranih radova u toplotnim izvorima. Tehnološki nadzor sistema upravnjanja i režima rada postrojenja. investicionog održavanja i nabavke osnovnih sredstava.izvođenje ugovorenih radova za druge firme. za uvođenje informatičkih sistema u tehnološke celine preduzeća. unapređenje i investiciono održavanje postojećih termoenergetskih postrojenja. tehnološkog nadzora i upravljanja u distribuciji        . U saradnji sa drugim delovima preduzeća učestvuje u izradi planova investicija. Učešće u uvođenju savremenih tehnoloških rešenja i opreme za merenje. akvizicijom i merenjem parametara. ODSEK MERENJA. Staranje o pogonskoj ispravnosti mernih. nadzor i upravljanje elementima postrojenja. Učešće u obuci radnika u oblasti tehnike merne. 22     Rukovodilac Odseka merenja.

Unošenje tekućih izmena u tehničku dokumentaciju. Saradnja sa ostalim delovima preduzeća. Rukovodilac Odseka merenja. Druge delove preduzeća zadužene za javne nabavke savetuje po pitanju ponuda. rekonstrukciju. Praćenje zakonskih dokumenata. Izrada predloga. davanje podloga i učešće u izradi projektnih zadataka. Praćenje razvoja novih tehnologija iz oblasti elektrotehnike. ODSEK ZA ELEKRTOTEHNIČKE POSLOVE U DISTRIBUCIJI        Organizacija rada u odseku. iz oblasti elektrotehnike. unapređenje i investiciono održavanje postojećih elekrotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja za distribuciju toplotne energije. Učešće u obuci radnika. Druge delove preduzeća zadužene za javne nabavke savetuje po pitanju ponuda. propisa. isporuka opreme i usluga iz oblasti elektrotehnike. Koordinacija rada odseka sa ostalim odsecima u Odeljenju i saradnja sa ostalim odeljenjima. U saradnji sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u izradi tehničkih predloga. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka za izgradnju novih. unapređenje i investiciono održavanje postojećih elekrotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja za distribuciju toplotne energije. Praćenje izrade tehničke dokumentacije u oblasti elektrotehnike. U saradnji sa ostalim delovima preduzeća učestvuje u izradi tehničkih predloga. Kontrola realizacije poslova u odseku. Praćenje stanja elektrotehničke opreme u odeljenju. preporuka i sl. rekonstrukciju. postrojenja. ugovaranju radova. tenderskih dokumentacija i projektnih zadataka za izgradnju novih. Svi ostali poslovi u okviru struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. (tekućeg i investicionog). Saradnja sa ostalim delovima preduzeća na tekućem i investicionom održavanju sistema. prijemu i puštanju u rad postrojenja za prenos i predaju toplotne energije u oblasti elektrotehnike. Praćenje razvoja novih tehnologija iz oblasti elektrotehnike. davanje podloga i učešće u izradi projektnih zadataka. Izrada predloga. Praćenje izrade tehničke dokumentacije u oblasti elektrotehnike. Vršenje nadzora nad izgradnjom elektrotehničkih objekata. delova postrojenja i pružanja usluga u oblasti elektotehnike. 23    Rukovodilac Odseka za elektrotehničke poslove u distribuciji          . isporuka opreme i usluga iz oblasti elektrotehnike. standarda. Obezbeđivanje jedinstvene tehnologije rada elektrotehničkih postrojenja i elektrotehničkih delova postrojenja. odnosno. odnosno. tehnološkog nadzora i upravljanja u distribuciji    Kontrola realizacije poslova havarijskog održavanja sistema. ugovaranju radova.

Učešće u obradi područja predviđenih za toplifikaciju i izradi plana širenja vrelovodne mreže. te definisanje predloga za izradu iste u delu: . Ostali poslovi u okviru struke neophodni za normalno funkcionisanje sistema. Kontrola realizacije poslova. Pravi predlog plana kopišćenja godišnjih odmora za odsek. Učešće u određivanju smernica i kriterijuma za izradu planova. Radi na unapređenju organizacije rada u cilju povećanja efikasnosti rada i racionalnog korišćenja opreme. norme. Saradnja i kordinacija sa organizacijama i institucijama iz oblasti energetike. te definisanje predloga za izradu iste u delu: Tipizacije opreme Standardizacije i primene najnovijih tehničkih dostignuća. Uporedna analiza i predlog optimalnog rešavanja snabdevanja toplotnom energijom iz različitih toplotnih izvora. razvoj i analizu procesa    .Tipizacije opreme .). Izrada Prethodnih i Enegetskih saglasnosti za priključenje objekata na toplifikacioni sistem. Pravi periodične izveštaje o radu odseka. 24   Šef centra za energetiku. Saradnja sa ostalim delovima Preduzeća. RAZVOJ I ANALIZU PROCESA    Organizacija rada u Centru. u saradnji sa ostalim sektorima. Učešće u radu stručnih timova preduzeća. CENTAR ZA ENERGETIKU.Primena najnovijih tehničkih dostignuća Praćenje i sprovođenje tehničkih propisa ( standardi. Saradnja sa projektantima investiciono tehničke dokumentacije. Saradnja sa projektantima investiciono tehničke dokumentacije. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. razvoja proizvodnog i prenosnog sistema (vrelovodne i toplovodne mreže i toplotnih izvora). razvoja proizvodnog i prenosnog sistema (vrelovodne i toplovodne mreže i toplotnih izvora). Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama. Učešće u određivanju smernica i kriterijuma za izradu planova. u saradnji sa ostalim sektorima. Uporedna analiza i predlog optimalnog rešavanja snabdevanja toplotnom energijom iz različitih toplotnih izvora. Tehnički uslovi za priključenje i korišćenje toplotne energije i sl. razvoj i analizu procesa           Inženjer centra za energetiku. Organizacija izdavanja Prethodnih i Enegetskih saglasnosti za priključenje objekata na toplifikacioni sistem. Obrada područja predviđenih za toplifikaciju i izrada plana širenja vrelovodne mreže. Dužan da se pridržava svih mera i propisa iz oblasti PPZ i ZNR.Standardizacije . Rukovodilac Odseka za elektrotehničke poslove u distribuciji      Učešće u izradi godišnjeg plana remonta i materijalnog obezbeđenja remonta za potrebe elektro održavanja.

Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema.   Inženjer centra za energetiku. Učešće u izradi. norme. Rad sa projektantima. Tehnički uslovi za priključenje i korišćenje toplotne energije i sl. korišćenje i ažuriranje baze podataka tehničkog informacionog sistema. Saradnja sa ostalim delovima Preduzeća. razvoj i analizu procesa      Praćenje i sprovođenje tehničkih propisa (standardi.). 25 . objektima i konzumnim područijima). Praćenje i upoznavanje sa novim tehnologijama u sistemima centralnog grejanja. Saradnja i kordinacija sa organizacijama i institucijama iz oblasti energetike. Realizacija poslova u vezi sa formiranjem dela informacionog sistema ( obrada i zavođenje prispele tehničke dokumentacije. geodetske podloge-karte sa vrelovodnom mrežom.

u ovom poglavlju biće dat prikaz postupaka rada te celine.  Nabavka hemijski pripremljene vode od trećeg lica po mesecima  Potrošnja električne energije po mesecima i toplanama. odnosno. 5. ili normativ). u osnovnom smislu. 26 . neophodnih postupaka rada koji definiše proces proizvodnje toplotne energije (koji obavlja Odeljenje proizvodnje): 1) Plan proizvodnje toplotne energije Ovaj plan. Efikasnost kotlovskih postrojenja (na osnovu merenja. Plan nabavke toplotne energije od drugih proizvođača:  Predlog plana na osnovu proseka u zadnjih 5 godina i procena na osnovu stanja na tržištu i tehničkih mogućnosti se dostavlja isporučiocu toplotne energije na osnovu njihovog zahteva. 7. prenos i predaju toplotne energije. podrazumeva definisanje potrebnih količina energenata na osnovu potreba potrošača za toplotnom energijom. Izradu plana pokreće Rukovodilac Sektora za PPPe na osnovu naloga Direktora preduzeća i zahteva Odeljenja za plan i analizu za dostavljanje neophodnih elemenata za izradu Plana poslovanja preduzeća. u Odeljenju proizvodnje. prenos i predaju toplotne energije:  Promena instalisane snage konzuma po mesecima u prethodnoj godini  Potrošnja tople potrošne vode u prethodnoj godini  Potrošnja vodovodne vode po mesecima i toplanama. Plan promene instalisane snage konzumnih područja po kvartalima i vrsti potrošača dostavlja Rukovodilac centra za energetiku razvoj i analizu procesa:  Planirana priključenja do kraja tekuće godine (dostavlja Sektor IR)  Moguća priključenja na osnovu izdatih ES do početka novog grejnog perioda. Postupci rada u organizacionoj celini Kako sam obavljala praksu u Sektoru za proizvodnju. u suprotnom deklarisani). Kako bi se plan proizvodnje toplotne energije mogao uraditi kvalitetno potrebno je obezbediti sledeće ulazne elemente: 1. Normativ za potrošnju hemijski pripremljene vode 6. Ostvarene srednje mesečne temperature u prethodnih 5 godina. 8. U daljem tekstu je predstavljen opis aktivnosti. u suprotnom iskustveno.3. Efikasnost vrelovodne mreže (na osnovu merenja. 3. 4. 2. Godišnji izveštaj Sektora za proizvodnju. Kretanje cena nafte i naftnih derivata na svetskom i domaćem tržištu u prethodnoj i tekućoj godini. konkretnije.

10.Metodologija izrade plana proizvodnje:      Zajednička metodologija za izračunavanje energetske potrošnje zgrada. aprila tekuće godine. prognoziranih spoljnih temperatura i efikasnosti toplifikacionog sistema i navedenih ulaznih elemenata se izračunava energija potrebna potrošačima. izmerene potrošnje energije. ili kvalifikovane kupce) potpisuje Direktor preduzeća. koja uzima u obzir lokalne klimatske uslove. 5. ali i pri značajnim obnovama postojećih velikih zgrada. Prognozirane cene prirodnog gasa po kvartalima (Plan i analiza). Usvajanje minimalnih standarda energetske potrošnje i koji se primenjuju pri gradnji novih zgrada. koji izazivaju efekat staklene bašte. Plan nabavke (utroška) električne energije po mesecima (Rukovodilac Odseka za eletrotehničke poslove). maja naredne godine. 9. Kotlovi i klimatizacioni sistemi iznad minimalnih kapaciteta biće podvrgnuti obaveznim redovnim inspekcijama kako bi se proverila njihova energetska efikasnost i emisija gasova. Potrebne količine mazuta po mesecima (predlog). 2. što je u skladu sa Evropskom praksom. Procenjena cena toplotne energije od trećeg lica. novembra tekuće godine. energija na pragu toplana. juna tekuće godine do 30. Potrebne količine soli za HPV. c) Ugovor o isporuci prirodnog gasa (za tarifne. Potrebne količine prirodnog gasa za proizvodnju u autonomnom delu po mesecima: a) Porudžbenica potrebnih količina prirodnog gasa koja se radi za „gasnu godinu“ tj. 7. a koja se dostavlja najkasnije do 30. Razvijanje sistema za energetsku sertifikaciju zgrada koji omogućava da vlasnici. Prognozirane cene mazuta (Plan i analiza). Izlazni podaci: 1. Predaja toplotne energije prema vrsti proizvoda i prema tipu potrošača. ili planiranim evropskim normama. zakupci i korisnici budu mnogo bolje upoznati sa potrošnjom energije u zgradama. 6. koje kupuju ili zakupljuju. 8. 3. za period od 1. 4. Varijabilni troškovi proizvodnje 1 MWh iz gasa i iz mazuta po kvartalima. a na osnovu čega bi se proverila efikasnost toplotnih izvora Na osnovu instalisane snage potrošača. kao i potrebna količina goriva. Proizvodnja toplotne energije po mesecima i objektima. 11. avgusta tekuće godine i eventualna korekcija do 30. Najveći deo tih standarda biće zasnovan na postojećim. b) Obaveštenje (porudžbenica) o potrebnim količinama prirodnog gasa za narednu kalendarsku godinu koje se dostavlja do 31. Količine hemijski pripremljene vode. 27 .

TO. Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i upućuju poslovođama pogona.TO. 2. regulacione i upravljačke opreme. rukovodioca odseka proizvodnje i rukovodilac odeljenja proizvodnje i upućuju ga. (izveštaj Q3. (zahtev Q3. Pregled. 5. 28 . (zahtev Q3.02-03-01 za periodične preglede). Probno startovanje gorionika. Definisanje rasporeda radne snage u skladu sa zahtevima pogona. Pišu ga elektro inžinjeri na inicijativu rukovodioca odseka za elektrotehničke poslove i šalju isporučiocu električne energije (nalog Q3. (zahtev Q3. 7.TO. Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i šalju isporučiocu gasa.TO. (zahtev Q3. 9. Pišu ga inžinjeri proizvodnje u saradnji sa rukovodiocem odseka proizvodnje i poslovođama pogona i upućuju rukovodećim strukturama.02-05). (zahtev Q3. Otklanjanje grešaka i uočenih nedostataka.Plan proizvodnje toplotne energije je ulazni element za izradu plana poslovanja preduzeća. 4. ispitivanje i podešavanje merne. Pišu ga elektro inžinjeri na inicijativu rukovodioca odseka za elektrotehničke poslove i šalju električarima.02-08). Pregled. Pišu ga inžinjeri proizvodnje. O ovom ispitivanju Rukovodilac odseka toplotnih izvora dostavlja pismeni izveštaj o pogonskoj spremnosti najkasnije do početka grejne sezone tekuće godine.02-02-02).TO. (zahtev Q3. zavisno od nedostatka. (zahtev Q3.TO. Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i šalju prema postupku javnih nabavki. 2) Ispitivanje pogogonske spremnosti toplotnih izvora Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora inicira Rukovodilac odeljenja proizvodnje toplotne energije i obavlja se krajem septembra i početkom oktobra tekuće godine. Pišu ga inžinjeri proizvodnje u saradnji sa rukovodiocem odseka proizvodnje i upućuju rukovodećim strukturama.02-07). Piše ga rukovodilac odeljenja proizvodnje i upućuju inženjerima MTNU.TO. ispitivanje i servisiranje gasnih rampi i gorionika. Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i upućuju poslovođama pogona.TO.02-09). Zahtev prema distributeru električne energije za prebacivanje transformatorskih stanica u zimski režim rada. (obaveštenje o manipulaciji Q3.02-06). prema licima i ustanovama iz kompetencije uklanjanja greške ili nedostatka. Zahtev prema Isporučiocu gasa za puštanje mernoregulacionih stanica u pogon i prebacivanje u zimski režim rada.TO.TO.TO.02-03-02 za redovne preglede). Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnih izvora je definisano sledećim osnovnim aktivnostima: 1.02-01). 6. 3.02-02-01). Probno startovanje pumpnih agregata. a poslovođe pogona prema istom vrše raspored radne snage.02-04). Pišu ga inžinjeri proizvodnje na inicijativu rukovodioca odseka proizvodnje i upućuju poslovođama pogona. Izveštaj o pogonskoj spremnosti. 8. (zahtev Q3.

Postupak punjenja vrelovodnog sistema može se podeliti u dve grupe prema lokaciji toplotnog izvora: 1.TO. Rukovodioci Odeljenja prosleđuju nalog sa dinamikom i načinom realizacije postupka punjenja poslovođama toplana i tehničarima područja. TO Istok. Punjenje vrelovodnog sistema obavlja se pred početak grejne sezone. TO Sever. Poslovođe toplotnih izvora usklađuju brzinu punjenja vrelovoda sa tehničarima područja. Početku punjenja predhodi period priprema koji podrazumeva:  Izradu plana angažovanja radnika na toplotnim izvorima prema PRILOGU 1 (Q3. Punjenje dela vrelovodnog sistema koji se puni preko toplana povezanih preko GRS-a sa TETO Novi Sad Ako je vrelovodni sistem ispražnjen u većoj meri (uglavnom jeste) potrebno je uključiti isporuku omekšane vode od TE-TO "Novi Sad".3) Punjenje vrelovodnog sistema Uputstvo za punjenje vrelovodnog sistema je sastavni deo Procedure proizvodnje toplotne energije i odnosi se na punjenje vrelovodnog sistema Novosadske toplane. 1. Toplotni izvori Novosadske toplane su TO Jug. TO Zapad. 29 . Tehnički sekretar Zahtev upisuje u knjigu sektora PPPTe i prosleđuje Odseku za javne nabavke. Deo vrelovodnog sistema koji se puni kombinovano preko toplana povezanih preko Glavne razdelne stanice (GRS) omekšanom vodom od TE-TO "Novi Sad" i vodom iz sopstvenih postrojenja za omekšavanje vode (TO Jug i TO Istok) i 2. brigadirima i monterima putem radio veze. TO Petrovaradin i TO Dudara). TO Zapad. Zahtev za isporuku omekšane vode upućuje Rukovodilac Sektora PPPTe – PRILOG 2. TO Petrovaradin i TO Dudara. Obezbeđenje potrebnih količina soli obavlja se u skladu sa procedurom javnih nabavki male vrednosti.03-01) i  Obezbeđenje potrebnih količina soli na toplotnim izvorima. U toku isporuke omekšane vode iz TE-TO "Novi Sad" postrojenja za omekšavanje vode na toplotnim izvorima TO Jug i TO Istok su isključena. u mesecu septembru. Početak punjenja vrelovodnog sistema pokreće Rukovodilac Sektora PPPTe izdavanjem usmenog naloga rukovodiocima Odeljenja proizvodnje i distribucije toplotne energije. Deo vrelovodnog sistema koji se puni vodom iz sopstvenih postrojenja za omekšavanje koja su instalirana na samom toplotnom izvoru (TO Sever. Tehničar toplotnih izvora na osnovu prijavljenih potreba od strane poslovođa pokreće zahtev za javnu nabaku male vrednosti koji potpisuje Rukovodilac Sektora PPPTe i Rukovodilac odseka toplotnih izvora.

Zbirni podaci o stepenu napunjenosti vrelovodnog sistema dostupni su u svakom trenutku u digitalnom obliku i moguće ih je prikazati i odštampati u formi dijagrama.  priključci. Prilikom punjenja poslovođe toplotnih izvora i tehničari područja obezbeđuju punjenje vrelovodnog sistema po sledećem redosledu:  magistralni vrelovodi.  priključci. Tehničari područja. TO Zapad. Služba reklamacija dobijene informacije unosi ručno u računarski program (Stanje sistema).  distributivna vrelovodna mreža. brigadiri i monteri prosleđuju informacije službi reklamacija o završenim punjenjima kućnih instalacija potrošača toplotne energije. brigadirima i monterima putem radio veze.  kućna instalacija.Prilikom punjenja poslovođe toplotnih izvora i tehničari područja obezbeđuju punjenje vrelovodnog sistema po sledećem redosledu:  tranzitni vrelovod.  povezni vrelovodi. U toku punjenja sistema svaku celinu proverava na nepropusnost pod pritiskom tehničar područja i o tome podnosi izveštaj rukovodiocu Odeljenja distribucije. brigadiri i monteri prosleđuju informacije službi reklamacija o završenim punjenjima kućnih instalacija potrošača toplotne energije.  kućne toplotne podstanice. Tehničari područja. Služba reklamacija dobijene informacije unosi ručno u računarski program (Stanje sistema). Deo vrelovodnog sistema koji se puni vodom iz sopstvenih postrojenja za omekšavanje Poslovođe toplotnih izvora pokreću rad postrojenja za omekšavanje vode (TO Sever. U toku punjenja sistema svaku celinu proverava na nepropusnost pod pritiskom tehničar područja i o tome podnosi izveštaj rukovodiocu Odeljenja distribucije.  kućne toplotne podstanice. 2. TO Petrovaradin i TO Dudara) i usklađuju brzinu punjenja vrelovoda sa tehničarima područja.  kućna instalacija.  magistralni vrelovodi. Zbirni podaci o stepenu napunjenosti vrelovodnog sistema dostupni su u svakom trenutku u digitalnom obliku i moguće ih je prikazati i odštampati u formi dijagrama.  distributivna vrelovodna mreža. 30 .

Postupkom hladne probe cirkulacionog postrojenja kordinira Rukovodilac toplotnih izvora.  Startovanje cirkulacionih postrojenja na toplotnom izvoru i podešavanje hidrauličkih parametara obavlja prvi rukovaoc na toplotnom izvoru.4) Hladna proba cirkularnog postrojenja Ovim uputstvom definiše se način vršenja hladne probe (postupci rada) cirkulacionog sistema.TO.TO.  Punjenje vrelovodnog sistema na određenom toplotnom području (Uputstvo Q3. Obavezno je prisustvo dežurnog električara. Odzračivanje vrši pomoćnik (drugi) rukovaoc.03). 2.TO. odnosno toplotnom izvoru (TO Jug. Inicira je Odlukom o toploj probi kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima (dokument Q3.TO. TO Zapad. prvi rukovaoc i pomoćnik (drugi) rukovaoca i dežurni električar. 1. Uslovi Uslovi za početak hladnih proba cirkulacionog postrojenja na određenom toplotnom području.02).05. Hladna proba cirkulacionog postrojenja vrši se najkasnije 12 sati pre početka tople probe/početka grejne sezone.TO.TO.  Provera sistema za prenos toplotne energije (Uputstvo Q3.21). 3.04-01) za određeni toplotni izvor.  Prilikom postupka hladne probe cirkulacionog postrojenja na toplotnom izvoru moraju biti prisutni: Poslovođa toplotnog izvora.  Rukovodioc Odeljenja PTe daje usmeni nalog Rukovodiocu toplotnih izvora i/ili Poslovođi toplotnog izvora o uslovima i dinamici obavljanja postupka hladnih proba cirkulacionog postrojenja na određenom toplotnom izvoru.  Podešavanje hidrauličkih parametara vrši se prema tabeli Prilog 1 (dokument Q3. Postupak hladne probe cirkulacionog postrojenja Hladna proba cirkulacionog postrojenja podrazumeva pokretanje cirkulacije vode u sistemu. Iniciranje Hladna proba sistema daljinskog grejanja predhodi toplim probama.  Nakon uspostavljanja cirkulacije u sistemu daljinskog grejanja vrši se odzračivanje sistema na kolektorima do prestanka pojave vazduha. podešavanje hidrauličkih parametara sistema i odzračivanje.  Otvaranje podstanica na određenom toplotnom području.5 bar u celom sistemu. TO Petrovaradin i TO Dudara) su završeni sledeći postupci:  Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnog izvora (Uputstvo Q3. TO Istok.05-01) Rukovodilac Sektora PPPTe u skladu sa uputstvom Q3. 31 .  Uslov za startovanje cirkulacionog postrojenja je ostvaren pritisak od 3. TO Sever.

koji u slobodnoj formi sačinjava Rukovodioc Odeljenja PTe i dostavlja ga Rukovodiocu Sektora PPPTe.03). Za Odluku o toploj probi Rukovodilac Sektora PPPTe mora dobiti saglasnost Direktora.04-02) na svakom toplotnom izvoru i sastavni je deo Izveštaja o veličinama pogonskih parametara na toplotnim izvorima. Rukovodilac Sektora PPPTe inicira toplu probu u dogovoru sa menadžmentom preduzeća.TO. Izveštaji o veličinama pogonskih parametara na toplotnim izvorima prilikom postupka hladne probe cirkulacionog postrojenja generišu se automatski u elektronskom formatu na centralnoj (SCADA) radnoj stanici sistema za nadzor i upravljanje toplotnim izvorima (CSU_TI). Nadzor i akvizicija merenja i stanja Stanje parametara cirkulacionog sistema u fazi hladne probe cirkulacionog postrojenja nadzire se i evidentira kontinuirano putem lokalnog sistema za nadzor. TO Sever. najmanje 5 dana pre planiranog početka grejne sezone prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema grada Novog Sada. obimu. upravljanje i akviziciju podataka (SCADA) na toplotnim izvorima (TO Jug. 4.  Otklanjanje eventualnih kvarova ili grešaka vrši dežurni električar u skladu sa Procedurom za održavanje (Q2. U Prilogu 1 (Q3. TO Zapad. TO Istok. 1. Iniciranje Toplu probu sistema daljinskog grejanja inicira Rukovodilac Sektora PPPTe. Rukovodilac Sektora PPPTe inicira toplu probu sistema daljinskog grejanja u skladu sa zvaničnom vremenskom prognozom. Praćenje rada cirkulacionog postrojenja vrše Poslovođa toplotnog izvora. oktobra tekuće godine.TO. uslovima i dinamici obavljanja postupka toplih proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima. vremenu. TO Petrovaradin i TO Dudara) i preko centralne baze podataka u centru sistema upravljanja toplotnim izvorima (CSU_TI). Rukovodilac Sektora PPPTe daje pisani nalog Rukovodiocu Odeljenja PTe o datumu. 32 .05-01) ovog Uputstva nalazi se model Odluke o toploj probi kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima. prvi rukovaoc i pomoćnik rukovaoca. 5) Topla proba Ovim uputstvom definiše se postupak toplih proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima JKP "Novosadska toplana". a najkasnije 14. Izveštaj o postupku hladnih proba cirkulacionog postrojenja na svim toplotnim izvorima sastavni je deo Izveštaja o postupku toplih proba kotlovskih postrojenja.TO. Izveštaj o količini utrošene vode i soli za regeneraciju jonskih izmenjivača upisuje se putem računara u obrazac Prilog 2 (dokument Q3.

 Kontrolu i podešavanje sagorevanja gorionika u celom opsegu opterećenja obavlja tehničar Odseka za MTNU.  Rukovodioc Odeljenja PTe daje usmeni nalog Rukovodiocu toplotnih izvora i/ili Poslovođi toplotnog izvora o uslovima i dinamici obavljanja postupka toplih proba kotlovskih postrojenja na određenom toplotnom izvoru. podešavanje parametara i praćenje rada kotlovskog postrojenja.TO.  Prilikom postupka tople probe na toplotnom izvoru moraju biti prisutni: Poslovođa toplotnog izvora.  Startovanje kotlovskih postrojenja na toplotnom izvoru u skladu sa Odlukom o toploj probi.  Startovanje cirkulacionih postrojenja na toplotnom izvoru i podešavanje hidrauličkih parametara obavlja prvi rukovaoc na toplotnom izvoru.  Kontrolu parametara gasnih rampi. TO Petrovaradin i TO Dudara) su završeni sledeći postupci:  Ispitivanje pogonske spremnosti toplotnog izvora (Uputstvo Q3. dežurni električar i jedan tehničara Odseka za MTNU.04). TO Zapad. Uslovi Uslovi za početak toplih proba sistema daljinskog grejanja na određenom toplotnom području.02).TO. tj. TO Istok.Topla proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima vrši se najkasnije 48 sati pre planiranog početka grejne sezone.03). odnosno toplotnom izvoru (TO Jug. Postupak tople probe kordinira Rukovodilac toplotnih izvora.TO. merenja temperatura.  Punjenje vrelovodnog sistema na određenom toplotnom području (Uputstvo Q3. gorionika.  Praćenje rada kotlovskog postrojenja vrše Poslovođa toplotnog izvora. 2. Obavezno je prisustvo dežurnog električara i jednog tehničara Odseka za MTNU na toplotnom izvoru u ovoj fazi postupka tople probe. 3. Obavezno je prisustvo dežurnog električara i jednog tehničara Odseka za MTNU na toplotnom izvoru u ovoj fazi postupka tople probe.  Hladna proba cirkulacionog sistema (Uputstvo Q3. kotlovske automatike. dinamici obavljanja postupka toplih proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima obavlja prvi rukovaoc na toplotnom izvoru.21).  Provera sistema za prenos toplotne energije (Uputstvo Q3. sigurnosnih elemenata. pritisaka i protoka obavlja tehničar Odseka za MTNU. prvi rukovaoc i pomoćnik rukovaoca. prvi rukovaoc i pomoćnik rukovaoca. Postupak tople probe Topla proba kotlovskih postrojenja na toplotnim izvorima podrazumeva uključenje ("paljenje") gorionika na kotlovima. Uključenje gorionika i opterećivanje kotlova on izvodi prema Odluci o toploj probi i dinamici i uslovima za taj toplotni izvor.TO. TO Sever. 33 .

03). Rukovaoci na toplotnim izvorima moraju se pridržavati sledećih pravila:  Za svaku neraspoloživost. obaveštava o tome Rukovodioca odseka toplotnih izvora. Izveštaj o postupku toplih proba na svim toplotnim izvorima u slobodnoj formi sačinjava Rukovodioc Odeljenja PTe i dostavlja ga Rukovodiocu Sektora PPPTe. koja prouzrokuje poremećaj u isporuci toplotne energije duži od 60 minuta. prvi rukovalac je u obavezi da:  Pozove dežurnog manipulanta JP Srbijagas-a na tel. TO Istok. TO Istok. 34 . TO Zapad. nema gasa na izlazu MRS-a prema kotlarnici i dr.  Svi otkazi ili problemi na elektroenergetskim instalacijama. otkaz ili havariju elemenata kotlovskih i cirkulacionih postrojenja. TO Petrovaradin i TO Dudara). Nadzor i akvizicija merenja i stanja Stanje parametara kotlovskog. 4. 021/ 4872-951. ili pozove Dispečerski centar JP Srbijagas na tel. cirkulacionog i vrelovodnog sistema u fazi tople probe (temperatura.TO. upravljanje i akviziciju podataka (SCADA) na toplotnim izvorima (TO Jug.  U slučaju da se pojavi bilo kakav problem na mernoregulacionim stanicama za gas (MRS) na toplotnim izvorima (blokirani blokadni ventili posle nestanka napona. Izveštaji o veličinama pogonskih parametara na toplotnim izvorima prilikom postupka tople probe generišu se automatski u elektronskom formatu na centralnoj (SCADA) radnoj stanici sistema za nadzor i upravljanje toplotnim izvorima (CSU_TI). pritisaka i protoka) analiziraju se svakodnevno na jutarnjem kolegijumu Sektora proizvodnje. TO Zapad. Ako poslovođa ne uspe rešiti problem u roku od 60 minuta od prijema poziva. Otklanjanje eventualnih kvarova ili grešaka vrše dežurni električar i tehničar Odseka za MTNU u skladu sa Procedurom za održavanje (Q2. elektromotornim pogonima ili napajanju električnom energijom prijavljuju se dežurnom električaru prema Rasporedu dežurstava elektro održavanja u tekućoj grejnoj sezoni. TO Sever. TO Sever. br: 064/ 888-3461. cirkulacionog i vrelovodnog sistema u fazi tople probe nadzire se i evidentira kontinuirano putem lokalnog sistema za nadzor. 6) Režim rada toplotnih izvora (TO) Uputstvom za definisanje režima rada TO definiše se režim rada toplotnih izvora JKP "Novosadska toplana" i način zadavanja izlazne temperature na toplotnim izvorima (TO Jug. prvi rukovalac na izvoru obaveštava poslovođu svoje toplane. TO Petrovaradin i TO Dudara) i preko centralne baze podataka u centru sistema upravljanja toplotnim izvorima (CSU_TI). br: 021/ 481-3030. 021/ 481-3131. Trendove osnovnih merenih veličina kotlovskog.).

 obavesti putem telefona službu reklamacija (4881-106 i 064/8442-632). Sve tipove poremećaja na toplotnom izvoru. operater na GRS čita vrednost sa monitora lokalnog SCADA računara o temperaturi Tzadato (zadata temperatura na polazu u grad) i na isti način kao i do sada telefonski zadaje ovu vrednost temperature na TO Sever i na TE-TO svakih 30 minuta. osim po nalogu rukovodioca toplotnih izvora.  Uputstvo za zadavanja izlazne temperature na toplotnim izvorima "JUG". Interval promene zadate vrednosti je 15 minuta. Svaki operater na toplanama (TO Zapad. U spregnutom režimu rada sa TE-TO Novi Sad ovu funkciju preuzima i obavlja operater na GRS. kratkotrajne (od 5 sekundi do 15 minuta) i dugotrajne (duže od 15 minuta) i to: ispad postrojenja usled propada ili nestanka napona. U spregnutom režimu rada sa TE-TO. operater (rukovalac) na toplotnom izvoru dužan je da u najkraćem mogućem roku:  obavesti o poremećaju putem radio veze montere na svom toplotnom području.  evidentira poremećaj u pogonsku knjigu. 1.  U samostalnom režimu rada toplotnih izvora funkciju centralnog operatera sistema proizvodnje toplotne energije obavlja operater na TO Zapad. "ISTOK".  Upiše u pogonsku knjigu vreme i opis događaja. poremećaji pritisaka (potis u grad grejanje/TPV. održava ovu vrednost temperature. povrat. uključujući i trenutne oscilacije pritiska. TO Jug. intervenciju Najstrožije se zabranjuje rukovaocima na toplotnim izvorima. a ovaj rukovodioca toplotnih izvora. "PETROVARADIN" i "DUDARA".Rukovalac prijavljuje problem i zahteva hitnu manipulanta. "ZAPAD". 35 . dolazni pritisak iz TETO). Pri samostalnom režimu rada (bez TE-TO) ovu funkciju obavlja operater na TO Zapad. bilo kakva intervencija na MRS-ovima. odstupanje izlaznih temperatura (grejanje/TPV) u odnosu na zadate vrednosti veće od 4°C. TO Istok. 2. Operater kontroliše ovu vrednost svakih 15 minuta i nastoji da ostvari izlaznu temperaturu što bližu zadatoj.  Obavesti poslovođu. TO Petrovaradin i TO Dudara) čita vrednost sa monitora lokalnog SCADA računara o temperaturi Tzadato (zadata temperatura na polazu u grad) i na isti način kao i do sada (promenom opterećenja gorionika kotlova u radu). povećan gubitak vode (dopuna sistema). "SEVER".

.00 h.. U slučaju pojavljivanja poruke na monitoru lokalnog SCADA računara "Prekid veze sa CSU". Ako i GRS ima informaciju "Prekid veze sa CSU" zadatu temperaturu određuje na osnovu merenja sa nove meteorološke stanice i važeće tablice (krive) grejanja.00 h...00 h.. Ostali izvori ne staju dok ne dobiju telefonski nalog od operatera na GRS (odnosno TO Zapad). TO Istok.. 4..... 36 .... Operater na GRS (odnosno TO Zapad) kontaktira Rukovodioca odeljenja proizvodnje i dobija potvrdu za isključenje......... u periodu dužem od 15 minuta..00 h.. a završava se u 20.. Trajanje režima     Ponedejak – Četvrtak . Nedelja ..00 h... Dnevni režim počinje u 05.. TO Jug.. 6....... a završava se u 21. Promenu režima rada i/ili intervala rada operateri na TO Petrovaradin i TO Dudara smeju menjati isključivo po nalogu Rukovodioca odeljenja proizvodnje....00 h... Kada je spoljna temperatura u toku dana takva da je potrebno stati sa grejanjem.. Praznik . 8.. 9. izvršiti Restart računara ( /Start / ShutDown / Restart / OK).3. Dnevni režim počinje u 04..... U slučaju stajanja u toku dana zbog viših temperatura.. 7. 11. ako u 17 časova i dalje stoji status ISKLjUČENO operater na GRS (odnosno TO Zapad) kontaktira Rukovodioca odeljenja proizvodnje i dobija uputstva za dalji režim. a završava se u 21... Ako se ova poruka ponovi i posle restarta.. Dnevni režim počinje u 04. TO Petrovaradin i TO Dudara mogu videti trenutni režim rada na osnovnom ekranu SCADA računara ispod vrednosti Tzadato.. na ekranu će u polju Tzadato biti ispisano ISKLjUČENO. Subota... Svako odstupanje od rada prema automatski zadatoj temperaturi operateri su dužni da upišu u listu sa razlogom za takav rad.....00 h.. a završava se u 21. 5. Režim rada toplotnih izvora (DNEVNI ili DNEVNO-NOĆNI) i interval njegovog trajanja se zadaje centralno i operateri na TO Zapad. Kao i do sada startovanje i isključenje ide postepeno u periodu od 30–60 min u zavisnosti od opterećenja kotla. operater telefonski poziva GRS (odnosno TO Zapad) svakih 15 minuta za preuzimanje zadate vrednosti temperature.... 10.00 h... Izlazna temperatura TPV-a na TO Jug i TO Zapad smanjuje se u periodu 00-04h noću na 80°C.. Dnevni režim počinje u 05. Operater na GRS (odnosno TO Zapad) čita vrednost sa monitora lokalnog SCADA računara Tzadato i diktira je operateru koji je traži. Petak . Ista procedura se odnosi i na postupak uključenja u toku dana – prelazak sa ISKLjUČENO na vrednost Tzadato! Operater na GRS (odnosno TO Zapad) obaveštava službu reklamacija (4881-106 i 064/8442-632) o vremenu stajanja odnosno startovanja izvora.

7. 3. 8. Ocena stanja proizvodnih pogona. definiše se postupak izrade godišnjeg izveštaja Odeljenja proizvodnje toplotne energije JKP "Novosadska toplana". prenos i predaju toplotne energije. Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje toplotne energije je sastavni deo Godišnjeg izveštaja Sektora za proizvodnju. 4. a njegovi pojedini delovi i Godišnjeg izveštaja poslovanja preduzeća. 10. Količine preuzete toplotne energije od trećih lica. 5. Potrošnja HPV i soli. svih incidenata i akcidenata. Predlog za buduće investiranje u skladu sa zahtevima pogona. Evidencija svih većih događaja. 2. 37 . Proizvodnja toplotne energije. Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje izrađuje Rukovodilac odeljenja proizvodnje. Ocena grejnog perioda i remontnog perioda. 6. Potrošnja električne energije. 7) Godišnji izveštaj Uputstvom za izradu godišnjeg izveštaja.Za TO Petrovaradin i TO Dudara početak i kraj intervala za sve dane je pomeren za 30 minuta kasnije. Sumiranje i evidentiranje potrošnje svih energenata. Evidencija investicionog održavanja i investicija. Godišnji izveštaj Odeljenja proizvodnje mora da sadrži sledeće podatke: 1. Ovaj izveštaj formira se u slobodnoj formi i dostavlja Rukovodiocu Sektora za PPPTe. 9.

Takođe. Sekretar Sektora pomaže rukovodiocu Sektora u pripremi i rukovođenju svim sastancima u okviru Sektora. Evidentiranje i prosleđivanje interne i spoljašnje pošte. Rukovodi i administrativnim poslovima u vezi sa tim aktivnostima . prenosi i predaju toplotne energije. na radnom mestu Poslovnog (tehničkog) sekretara. u okviru zadataka Poslovnog sekretara postoji zahtev za izradom i podnošenjem različitih vrsta izveštaja koji su vezani za odnosno radno mesto. na ovom radnom mestu. na kojima se donose najvažniji planovi za tekuću godinu. Učešće u izradi izveštaja i planova Sekretar se stara se o obavljanju stručnih zadataka u vezi sa sazivanjem i održavanjem poslovnih sastanaka Sektora. izveštaji o internim trebovanjima. kao i interno-eksterne komunikacije. uređuje se tako da se obezbedi skladno obavljanje delatnosti kao i optimalna hijerarhijska postavljenost koja obezbeđuje efikasno rukovođenje i upravljanje. ili prema zahtevu Rukovodioca Sektora (izveštaj o nabavci kancelarijskog materijala. Evidentiranje poslova koji se obavljaju u odeljenju. kao i sazivanju periodičnih sastanaka na kojima se rešavaju aktuelni problemi u okviru Sektora. Učešće u organizaciji rada Jedan od veoma važnih zadataka jeste upravo ovaj . uključuje sledeće:         Učešće u organizaciji rada u službi. Aktivno učešće u dnevnim aktivnostima preduzeća. Praćenje i evidentiranje radnog vremena i godišnjih odmora 38 . U cilju što potpunijeg iskorišćenja sredstava rada i postizanja što povoljnijih rezultata rada unutrašnja organizacija. izveštaji o obavljenim poslovnim sastancima za određeni protekli period). koji podrazumeva aktivno uključivanje zaposlenog (tehničkog sekretara) u poslovima koordinacije administrativno-tehničkih zadataka. Inokorespondentni poslovi. Ostali poslovi u sklopu struke neophodni za normalno fukcionisanje sistema. Prikaz rada u toku prakse Veći deo radne prakse obavljan je u Sektoru za proizvodnju. Učešće u izrada izveštaja i planova. Slanje i prijem E-mail-ova i faksova domaćim i stranim partnerima.4.učesće u organizaciji rada u poslovnoj celini. Praćenje i evidentiranje radnog vremena i godišnjih odmora. prema Pravilniku o kancelarijskom i arhivskom poslovanju.

čuvanje važnih kako internih.  Istoriju odmora. evidencija o stanju tehničkih uredjaja i aparata koji pripadaju sekretarijatu.. itd. da označimo da li je u pitanju .Puno radno vreme. mesto prebivališta. Deo ovog zadatka odnosi se na prijem i slanje:  E-mail pošte i  Obične pošte 39 . Evidentiranje i prosleđivanje interne i spoljašnje pošte. skraćeno radno vreme. odnosno. Tu se ubraja i evidencija o odsutnosti radnika. Nakon svakog unosa podataka u program. što predstavlja personalnu mapu radnika. kao i godišnjih odmora. pol. može se utvrditi koliko je tačno ostalo neiskorišćenih dana godišnjeg odmora za svakog zaposlenog ponaosob.  Izračun godišnjeg odmora.) sadrži i evidenciju radnog staža. tako i eksternih e-mailova. Evidencija o zaposlenima se vodi pomoću računara. koja pored ličnih podataka zaposlenog (ime i prezime. Evidentiranje poslova koji se obavljaju u odeljenju Ovo obuvhata: evidentiranje i koordiniranje prioritetnim telefonskim pozivima.). porudžbine i nabavke. Program koji se odnosi na evidenciju radnog vremena. ugorovi. JMBG. opština . Isti program nam omogućava da izaberemo režim radnog vremena za svakog zapolenog. obavljenim kurseva i obukama. kao i  Brisanje neiskorišćenog prošlogodišnjeg odmora. gde se za svakog radnika (po folderima) otvara tzv. odnosno ažuriranja baze podataka.Deo posla koji sam takođe obavljala u okviru prakse odnosi se na praćenje i evidentiranje radnog vremena svakog zaposlenog u okviru Sektora. zavođenje interne i spoljne pošte. zdravstvenim pregledima.  Odmor po formuli. Poseban deo predstavljaju podaci o odmoru i korišćenju godišnjeg odmora i evidencija o radnom vremenu zaposlenog. putni nalozi. prati se svaki dolazak i odlazak sa radnog mesta). Planirano i ostavreno radno vreme. Vreme provedeno na pauzi za doručak ili ručak. Matični karton radnika. kao i  Ostvareno radno vreme (ono koje je efektivno provedeno na poslu). kretanje radnika po radnim mestima u preduzeću. zavođenje raznih dokumenata koja su definisana Pravilnikom o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (fakture.. evidentiranje trebovanja potrošnog kancelarijskog materijala i sva druga trebovanja robe. odnosi se na – Redovan rad. radno vreme u jednoj ili više smena. Službeni izlazak i Privatne izlaske sa posla. Program o evidenciji godišnjeg odmora obuhvata:  Odmor na osnovu unešenih podataka. praćenje stanja na računima i podračunima Sektora itd. adresa.  Podatke o radnom stažu. podrazumeva deo vezan za:  Planirano radno vreme. kao i evidentiranje primljenih projekata.  Uređenu evidenciju (evidenciju pratimo ručno i za svakog radnika pojedinačno unosimo podatke. da li postoji zahtev za prekovremeni rad.

Slanje i prijem e-mail-ova i faksova domaćim i stranim partnerima Isto tako veoma bitan zadatak jeste slanje. a nekako su postale i prioritet u današnjoj interakciji svim eksternim stejkholderima.. neophodna je tačnost.). i koristi ih u svakodnevnom kontaktu. potvrda prijema poruke itd. Isto važi za slanje i prijem fax-ova . određen je za arhiviranje. kako sa građanima. Zaposleni kome se pošta prosleđuje. kako preduzeće ne bi trpelo finansijski. odnosno. brže se odobravaju narudžbine.mogućnost gotovo trenutnog odgovora/feedback. dobra pismenost i elokventnost. kroz Delovodnik. Za obavljanje poslova inokorespodenta. tako i sa svojim domaćim/stranim partnerima.. uredno i brzo odgovararanje na sva njihova pisma/e-mailove. pa se iste koriguju brže (za razliku od klasične pošte. Skraćeni delovodnik. slanjem i primanjem elektronske pošte. Veoma je važno da sva dospela pošta bude predata na vreme. odnosno. Svakako.Razlika je u tome što se e-mail pošta ne evidentira na klasičan način (samo se čuva/arhivira u inboxu). Nove tehnologije nude nam mnoštvo prednosti koje je neophodno iskoristiti u savremenom poslovanju kako bi svaki zadatak bio izvršen efikasnije. JKP Novosadska Toplana je svesna ovih prednosti elekronskog poslovanja. a isto tako. što je obaveza kod prijema.). osim odličnog poznavanja stranog jezika. prosleđivanja i slanja obične pošte.klijenata je veoma značajna jer štedi dosta vremena i novca. Inokorespondentni poslovi Inokorespodentni poslovi uključuju prepisku sa strankama iz inostranstva. U današnjem svetu gde je sve više zastupljeno elektronsko poslovanje. čuvanje na određeni period (ugovori. stilom koji je uobičajen u toj zemlji. što doprinosi kvalitetu komuniciranja. tu su i mogućnosti prosleđivanja/forward. uz klasično čitanje. 40 . On prevodi primljenu poštu i odgovara na istom jeziku. a pogotovo cene telefonskih razgovora. Deo primljene pošte prema Pravilniku o kancelarijskom i arhivskom poslovanju. pedantnost. projekti. izvršavaju uplate na osnovu profaktura. omogućava i interaktivnost . uočavaju eventualne greške (u vezi cene. Prednosti ovog načina poslovanja su svakako brzina koja znači gotovo trenutnu mogućnost (re)akcije koja se meri u sekundama ili eventualno minutima. odgovaranja klijentu-pojedincu i/ili grupi klijenata ili potencijalnim poslovnim partnerima. čuvanje i slanje. kako njen imidž ne bi bio narušen. fakture . i mogućnost slanja e-maila određenoj grupi pojedinaca/firmi .brže se stiče uvid u ponude. Zatim. određeni broj poslova u Sektoru obavlja se putem interneta. prijem i prosleđivanje e-mailova i faksova. kao i dobre organizacione sposobnosti. pri kojoj bi sve to trajalo danima). projekte itd. dužan je da potpiše prijem iste (u Skraćeni delovodnik). odnosno. korespodent mora da zna stenografiju i daktilografiju posebno da pazi na pravopis i interpukciju i trudi se da tekst bude ispisan jasnim i lepim stilom. Od inokorespodenta se nekad traži da poznaje trgovinsko pravo i druge stručne oblasti kojima se preduzeće bavi. Isto kao sekretar. doslednost. ukupnog iznosa za plaćanje ili bilo koje druge stavke vezane za određene fakture. elektronska pošta je značajno jeftinija. U odnosu na klasičnu poštu.

U prilogu će biti dat prethodno navedeni Upitnik – motivacija zaposlenih i Anketa za zaposlene. sadašnjam radnom mestu i prethodnom radnom iskustvu.) Drugi deo poslova koji sam obavljala u istom Sektoru. i pitanja o zdravstvenom stanju zaposlenih. deo su zadataka koji se obavljaju u okviru Odseka ljudiskih resursa. a pošto sam sama želela da se angažujem u toj oblasti na praksi (jer istu studiram). pitanja o obrazovanju. znanja o konkretnim tekućim poslovima itd. 41 . U iste zadatke sam bila upućena. ali ih za vreme prakse nisam sprovodila (za ovu vrstu poslova je ipak potrebno dosta iskustva.Ovi poslovi. kao i Anketu – koja obuhvata osnovna personalna pitanja. sastavila sam potreban Upitnik – koji se odnosi na motivaciju zaposlenih. manje su zastupljeni na radnom mestu sekretara Sektora.

može unaprediti i znatno poboljšati organizaciju i raspodelu poslova.. čime bi se eliminisali raniji problemi i nedostaci. Zaposleni objektivno nema dovoljno posla u toku radnog vremena. Zaposleni podnosi izveštaj više nego jednom pretpostavljenom. Aktivnosti zaposlenih se preklapaju. Obezbeđenje ekonomske cene toplotne energije i stavljanje privrede i potrošača u ravnopravan položaj. 4. kotlarnica. Praćenje razvoja tehnike i uvođenje novih tehnologija u radu i poslovanju. 3. 7. Savremeno upravljanje ljudskim resursima i edukacija zaposlenih. a organizacija poslova podigla na viši i kvalitetniji nivo. Nova reorganizacija Preduzeća ili reogranizacija pojedinih organizacionih celina unutar Preduzeća. UNAPREĐENjE POSLOVANjA U cilju unapređenja poslovanja.. Predlozi za unapređenje TIPIČNI PROBLEMI ZBOG KOJIH JE POTREBNO IZVRŠITI REORGANIZACIJU Pojedini delovi ili organizacione celine unutar Preduzeća imaju probleme koji se stalno iznova ponavljaju i traju i po nekoliko godina u nizu a mogu biti sledeći: Zaposleni je objektivno preopterećen poslom i ne stiže sve da uradi iz navedenih razloga: 1. rukovodstvo Preduzeća. Neki poslovi treba da se urade. 6. Zaposleni na svom radnom mestu obavlja veoma različite zadatke. 3. 2. 5. Stalno poboljšanje imidža Preduzeća. Poboljšanje organizacije na nivou i unutar Preduzeća. 5. 2.5.). a niko ih unutar organizacije ne radi. Poštovanje ugovorenih rokova izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih postrojenja i objekata (podstanica. 42 . 4. Održavanje kvaliteta i redovnosti u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode. zalaže se za: 1.

 razvijanje stručnih znanja i veština.  analiza radnih mesta. gledajući iz ugla budućeg menadžera za ljudske resurse:  Prvo što sam primetila u prostoriji je to da nije sve potpuno prilagođeno ergonomskim zahtevima. što otežava efikasno obavljanje radnih zadataka. putem sms poruka. Mislim da bi to moglo da se reši tako što bi se podaci stariji od godinu dana trebali sačuvati u poseban folder. a samim tim je i dokumentacija koja svakodnevno pristiže nesređena.  nagrađivanje i motivaciju. Kancelarije bi mogle biti okrečene u malo veselije i toplije boe. Opet gledajući sa ergonomskog stanovišta. ja bih ostatak predloga za poboljšanje rada dala u okviru moje struke. koje sam mogla primetiti prilikom obavljanja prakse i unošenja podataka u računar. pomalo uspavljujuća i demotivišuća. i računari su pretrpani podacima i izveštajima od pre nekoliko godina. U računarima se nalazi previše podataka.  uticaj na rešavanje konflikata i na predupređenje stresa. boja zidova u kancelarijama je monotona. što bi odalo utisak prijateljske atmosfere. odnosno. tj. a to bi odgovaralo zaposlenima. Izražen je i problem neadekvatnog radnog prostora.     43 . ili narezati na CD-ove i čuvati na posebnim mestima. To bi se moglo rešiti tako što bi štampači bili približeni radnim mestima ili bi se moglo nabaviti još bar 2 do 3 štampača. odnosno. da je potrebno otići čak u drugu prostoriju po ištampane papire.  procenu uspešnosti zaposlenih. obaveštavanje potrošača isporuci/prekidu u isporuci toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode – putem informativnih emisija ili najnovije. često se ne zna gde je šta snimljeno. Korisnički servis radi 24 sata dnevno i građani mogu preko njega da upute reklamacije na kvalitet grejanja i tople potrošne vode i da dobiju sve relevantne informacije u vezi sa grejanjem i isporukom tople vode). Rešenje ovog problema bila bi investicija u adaptaciju ili proširenje poslovnog prostora.  upravljanje karijerom  komuniciranje sa zaposlenima.  adaptacija i socijalizacija. Odsek za ljudske resurse u ovom preduzeću. usmerenje. obuku i razvoj kadrova. Štampači su udaljeni toliko od kompjutera i radnih stolova. tj.Pošto u toku trajanja prakse u JKP „Novosadska Toplana“ nisam imala mnogo prilike da obavljam poslove vezane za moju struku. investicija u izgradnju novih poslovnih objekata. Odsek za ljudske resurse u Preduzeću trebalo bi da rešava sledeće zadatke –  planiranje. u zavisnosti od slobodnih sredstava kojima firma trenutno raspolaže. pa su kancelarije prenatrpane kancelarijskim nameštajem i opremom. više podseća na Odsek za odnose s javnošću (njihov osnovni zadatak je pravovremeno i direktno informisanje. nažalost ne obavlja većinu zadataka koji su predviđeni da se rešavaju u okviru tog odseka. Još jedan problem su zamršene baze podataka. i po svim poslovima koji se obavljaju.

tako i u izvršavanju radnih zadataka. Toplana će morati da se modernizuje u budućnosti. Zaključci JKP “Novosadska Toplana“ je preduzeće sa dugom tragicijom. jer se u njoj pruža mogućnost za napredovanje i iskazivanje radnih znanja i sposobnosti. Iz tog razloga je ona uvek privlačila kvalitetne kadrove i bila u poziciji da selektuje kadrove i stvara potencijal koji je omogućavao da se maksimalno ispunjavaju svi zadaci. Cela protekla decenija do danas je period obnove i modernizacije. završenim kursevima i seminarima. koji se sada privodi kraju. Poselednjih godina Toplana se suočava i sa problemom nedostatka kvalitetnih kadrova. pa se jedan broj mlađih kadrova opredelio da napusti preduzeće.Takođe. U budućnosti će Preduzeće verovatno imati manji broj zaposlenih nego danas. kako u organizaciji poslovanja. najviše iz razloga tehnologizacije ali će zato biti podignut nivo stručne osposobljenosti i obrazovanja. pre svega u tehničkom smislu. tako da bi u sledećih par godina trebala da se ustanovi jasna organizaciona struktura i znaće se šta ostaje u delatnosti preduzeća. Ovi poslovi deo su zadataka menadžera ljudskih resursa. potrebno je dobro poznavanje čitavog opusa zadataka za koje je odgovoran Odsek za opšte poslove i ljudske resurse. U Toplani vlada visoki stepen radne i tehnološke discipline. i završetak svih objekata neophodnih za proizvodnju i distribuciju toplotne energije. u cilju prikupljanja podataka o istim (lični podaci.) i sređivanju baze podataka za sve zaposlene. s obzirom na to da nije više u poziciji da nudi uslove kao nekada zbog privredne recesije uzrokovane svetskom finansijskom krizom. a šta je to što neće ostati u okviru preduzeća. menadžeri ljudskih resursa Preduzeća trebali bi da sastavljaju različite ankete i upitnike za zaposlene. pa i cele države. Jedan od prioritetnih zadataka je pronalaženje modaliteta kako zadržati kvalitetne kadrove i stvoriti uslove da mladi ljudi koji poseduju odgovarajuće obrazovanje budu zainteresovani da svoje usavršavanje nastave u „Novosadskoj Toplani“. a za njihovo efikasno sprovođenje u Preduzeću. koja je primarna delatnost poslovanja preduzeća. a to podrazumeva automatizaciju poslovanja distributivne delatnosti. koji je uvek bio iznad proseka u privredi Vojvodine. 44 . 6. podaci o obrazovanju. ali je uvek bila preduzeće u koje su svi želeli da dođu da rade. Za uzvrat je Preduzeće svima onima koji su doprinosili svojim radom i zalaganjem vraćala jednim dosta dobrim poslovnim standardom. U prvih četrdeset godina Toplana je uspešno prošla jedan razvojni put i postala je kompanija koja je dostigla zavidan nivo kvaliteta pružanja usluga svojim potrošačima i zahvaljujući tome uživa ugled u Srbiji. Potrebna su značajnija ulaganja u informatičku opremu. zdravstvenom stanju itd. Novosadska Toplana je uvek služila kao primer.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful