UNIVERZITERT U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO

PRIJAVA TEME ZA MASTER TEZU

KANDIDAT: FAZLIĆ ALMA 120/II-DHR

TEMA: Utjecaj globalizacije na islam u Evropi s posebnim osvrtom na period 2001-2010. .

a to se čak ne odnosi ni samo na period 2001-2010. Međutim ono što se nameće jeste. Ono što se mora također reći za ovu temu jeste da je veoma aktualna. zapravo da bi u potpunosti shvatili izazove. Ta shvatanja idu od divljenja i apsolutnog prihvaćanja do krajnjeg protivljenja i stavova koji propagiraju netoleranciju i ukazuju na sveukupnu antidemokratiju u tim ''apsolutno''demokratskim državama. probleme i posljedice za islam u Evropi. socio-ekonomski. . da moramo svaki pojedinačni segment ovog problema istražiti i sagledati iz svih raspoloživih uglova. je sama po sebi vrlo kompleksna i unutar iste mogu se pronaći još uže oblasti koje bi same po sebi mogle predstavljati idealne teme za istraživanje. Međutim period od zadnjih dekadu nam je i najzanimljiviji jer promjene koje su se desile a koje su između ostalog posljedica globalizacije su dale jedan novi okvir unutar kojeg na jedan drugačiji način moramo posmatrati islam a i unutar kojeg ga shvataju i sve velike evropske države koje po osnovu tih shvatanje grade vlastiti politički. i svaki drugi stav spram islama u Evropi. Tema: Utjecaj globalizacije na islam u Evropi sa posebnim osvrtom na period 2001-2010.U nadi da će tema biti prihvaćena pokušat ću prezentirati glavne segmente na koje će posebna pažnja biti obraćena a koji bi trebali definisati osnovnu problematiku koja je ovom temom obuhvaćena. već seže mnogo dublje u prošlost.

Kao što sam navela ova tema je sama po sebi izuzetno komplekasna i podrazumijeva izuzetno mnogo segmenata. Međutim s druge strane ću govoriti i o posljedicama globalizacije koje su zaprijetile promjeni određenih tradicijskih i religijskih pogleda i temelja islamskog vjerovanja i ponašanja. tj. i političkih. problema. tj. Tako ću pokušati prikazati položaj muslimana u velikim evropskim državama. Ono što najviše prijeti kada govorimo o globalizaciji jeste gubitak identiteta.11. ekonomskih. Također ću se dotaći bojazni od islamizacije koju mnoge zemlje javno iskazuju kroz javnu politiku (kao vlastite stavove ili stavove koji su formirani pod utjecajem američke politike). pokušaću uspostaviti i paralelu između demokratski visoko razvijenih država koje ne izražavaju podršku islamu i onih manje demokratskih koje daju prostor da islam živi u svojim okvirima i unutar tih država. koliko se promijenilo shvaćanje islama nakon 9. Ta bojazan do određene granice dolazi i od činjenice da je veliki broj poznatih i javnih ličnosti se obratio na islam ili iskazuju izuzetno pozitivno mišljenje prema islamu i muslimanima. a koji islam predstavljaju (bar dio njih) kao sektu a Kur'an kao muslimanski Meine Kampf. shvatanja. tretiranje.2001. političke stavove. Poseban osvrt će biti na poteškoće ulaska Turske u Evropsku Uniju i da li i kakve to veze ima sa viđenjem islama. religijskih pitanja na koja ću nadam se i odgovoriti. tj. Slijedeće pitanje dakle. na koje ću obratiti pažnju jeste razvoj psihologije ali i političkog shvatanja islamofobije (npr. potom veliki strah od terorizma (posebno nakon napada u Londonu i Francuskoj). Mnogo je tvrdnji da se tradicionalni islam dugo odupirao globalizacijskim utjecajima. Kada govorimo o globalizaciji prvenstveno je potrebno objasniti šta podrazumjeva globalizacija. Dakle. koje su njene prednosti a koje posljedice. da li postoji diskriminatorska politika prema muslimanima kako partikularno u tim državama tako u cijeloj Evropi. . Upravo u kontekstu te posljedice posmatraću islam u Evropi. problemi s kojima se evropski muslimani susreću kada je u pitanju stav desničara koji su zastupnici u Evropskom parlamentu. slučaj švicarskog referenduma kojim se branila izgradnja minareta na džamiji).

eseja. ova tema je idealna da se ukaže na utjecaj globalizacije koja nosi strah i promjene s jedne strane za muslimane i same tradicijske islamske okvire (vjerovanje.Dakle. ekonomija.. Hipoteza bi mogla predstavljati zapravo jednu sublimaciju svih gore detaljno razloženih elemenata koji su navedeni. unutar religijski i međureligijskiu dijalog) ali i sa druge strane za evropske zemlje i njihova shvatanja kako religijska tako i politička. Dakle osim u političkim konotacijama obradit ću i pitanje odnosa drugih religija prema islamu. utjecaj zapada.. te koliko je globalizacija doprinijela i eksplicitnim promjenama u samom prakticiranju islama od strane evropskih muslimana (način oblačenja. da li je i u kolikoj mjeri globalizacija utjecala na promjenu imidža ili shvatanja islama u Evropi kako od strane samih muslimana tako i od strane evropskih država u kontekstu njihovih politika. članaka. tu se unutar toga dolazi i do pitanja za analizu da li kršćanstvo osjeća bojazan u islamu samo u okviru politika država Evrope ili su takvog stava uopšte cijele nacije Evrope. Koristit ću se dakle analizom medijskih sadržaja. tj. ponašanja. Dakle. kako sam već navela strah od islamizacije i islamofobija koja dolazi iz poražavajuće je i reći ''apsolutno'' demokratskih zemalja a koja često se pravdaju strahom od islamskog terorizma kojeg navode kao veliku pošast modernog doba. uvjerenja. odgovoriti ću nadam se na pitanje postoji li ili ne postoji unutarreligijski i međureligijski dijalog. Nakon definisanja predmeta i ciljeva rada pokušat ću da definišem i hipotezu na čijem će se dokazivanju ili opovrgavanju i zasnivati cjelokupni rad. moral. tj. Ovako kompleksna pitanja naravno nalažu i kompleksniju metodologiju rada koja će samim tim osim prvenstvene analize teksta (knjiga. vjerovanja. prakticiranje.). moral. tj. naučnih radova) podrazumijevati i sistematsko praćenje dešavanja koje globalizacija neminovno nameće a koja će imati isklučivu vezu sa gore navedenim elementima koja će biti predmetom istraživanja. pokušati organizovati anketu na reprezentativnom uzorku kojom ću također pokušati otkriti kakva su shvatanja javnog mnijenje po pitanju veze globalizacije i islama u Evropi kako u religijskom tako i u političkom smislu. zakoni. odjeća. te intervju sa nekim od eminentnih vjerskih učenjaka koji će nadam . politika.

ne samo odgovoriti na postavljena pitanja već i u određenom smislu ponuditi jedno novo shvatanje ovog problema i potencijalna rješenja koja bi mogla doprinijeti demokratičnosti i razvoju sloboda koje bi se mogle postići specifičnim međureligijskim dijalogom i shvatanjem i priznavanjem identiteta islama u Evropi s jedne strane. islamskih zajednica koje su podijeljene na one koje prihvataju i one koje se žestoko opiru promjenama). U zaključnom dijelu rada ću nadam se.se pokušati odgovoriti na neka od ovih pitanja. tj. Ali liberalnijim i otvorenijim za promjene. . koji će dati svoje viđenje ovog problema (da li globalizacija doprinosi promjeni imidža islama u Evropi?). shvatanjima islama od strane mulimana u Evropi i razvojem ne samo međureligijskog već i unutar religijskog dijaloga (promjene koje se dešavaju stvaraju fragmentiranje i unutar islama. tj.

): ‘’Public Religions in the Modern World’’. 5. Angel (2004. Harvard: Cambridge.): ‘’Muslim Europe or Euro-Islam: Politics. Gallup: New York.) Sayyad.): ‘’European Muslims and the Secular State’’ . 6.): ‘’Interfaith Dialogue: A Guide for Muslims’’ . Asgatepublishing. Sean (2005. Jocelyne. Ltd.) Casanova.) Shafiq. 3. Nimer. John(2007. Chicago University Press: Chicago. DC. The International Institute of Islamic Thought: Washington. ‘Abd Allah Ahmad(2008. Lexington Books: Playmoth. Manual (2002. 2. McLaughlin. José (1994.): ‘’Islam and the Secular State’’.) Esposito. Culture and Citizenship in the Age of Globalisation’’ .): ‘’Who Speaks for Islam?’’. Muhammad.) Na’im. Nezar Al.) Rabasa. Mohammed Abu (2007. 4.Inicijalna literatura: Navest ću naslove koji u kontekstu razmatranja ove problematike predstavlja reprezentativnu literaturu i čijom analizom između ostalog bi se moglo doći do bitnih odgovora ali i uvida kako pojedini evropski autori shvataju cijelu situaciju. 7.): ‘’The Muslim World After 9/11’’ .: Hampshire. Road Corporation: Santa Monica. . 1. Castels.) Cesari.

Diplomirala na Fakultetu političkih nauka. . odsjek politologija po bolonjskom nastavnom procesu u akademskoj 22008/09.Kratka biografija Fazlić Alma (24) rođena i živi u Sarajevu. godine. trenutno završava drugu godinu master studija također na Fakultetu političkih nauka. odsjek politologija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful