UNIVERZITERT U SARAJEVU FAKULTET POLITIČKIH NAUKA SARAJEVO

PRIJAVA TEME ZA MASTER TEZU

KANDIDAT: FAZLIĆ ALMA 120/II-DHR

.TEMA: Utjecaj globalizacije na islam u Evropi s posebnim osvrtom na period 2001-2010.

i svaki drugi stav spram islama u Evropi. Međutim ono što se nameće jeste. zapravo da bi u potpunosti shvatili izazove. . već seže mnogo dublje u prošlost. socio-ekonomski. da moramo svaki pojedinačni segment ovog problema istražiti i sagledati iz svih raspoloživih uglova. je sama po sebi vrlo kompleksna i unutar iste mogu se pronaći još uže oblasti koje bi same po sebi mogle predstavljati idealne teme za istraživanje. Međutim period od zadnjih dekadu nam je i najzanimljiviji jer promjene koje su se desile a koje su između ostalog posljedica globalizacije su dale jedan novi okvir unutar kojeg na jedan drugačiji način moramo posmatrati islam a i unutar kojeg ga shvataju i sve velike evropske države koje po osnovu tih shvatanje grade vlastiti politički. Ono što se mora također reći za ovu temu jeste da je veoma aktualna. a to se čak ne odnosi ni samo na period 2001-2010. Ta shvatanja idu od divljenja i apsolutnog prihvaćanja do krajnjeg protivljenja i stavova koji propagiraju netoleranciju i ukazuju na sveukupnu antidemokratiju u tim ''apsolutno''demokratskim državama. Tema: Utjecaj globalizacije na islam u Evropi sa posebnim osvrtom na period 2001-2010. probleme i posljedice za islam u Evropi.U nadi da će tema biti prihvaćena pokušat ću prezentirati glavne segmente na koje će posebna pažnja biti obraćena a koji bi trebali definisati osnovnu problematiku koja je ovom temom obuhvaćena.

da li postoji diskriminatorska politika prema muslimanima kako partikularno u tim državama tako u cijeloj Evropi. Također ću se dotaći bojazni od islamizacije koju mnoge zemlje javno iskazuju kroz javnu politiku (kao vlastite stavove ili stavove koji su formirani pod utjecajem američke politike). Tako ću pokušati prikazati položaj muslimana u velikim evropskim državama.2001. Slijedeće pitanje dakle. . pokušaću uspostaviti i paralelu između demokratski visoko razvijenih država koje ne izražavaju podršku islamu i onih manje demokratskih koje daju prostor da islam živi u svojim okvirima i unutar tih država. političke stavove. koje su njene prednosti a koje posljedice. potom veliki strah od terorizma (posebno nakon napada u Londonu i Francuskoj). Međutim s druge strane ću govoriti i o posljedicama globalizacije koje su zaprijetile promjeni određenih tradicijskih i religijskih pogleda i temelja islamskog vjerovanja i ponašanja. na koje ću obratiti pažnju jeste razvoj psihologije ali i političkog shvatanja islamofobije (npr. koliko se promijenilo shvaćanje islama nakon 9.11. tretiranje. religijskih pitanja na koja ću nadam se i odgovoriti. Ono što najviše prijeti kada govorimo o globalizaciji jeste gubitak identiteta. ekonomskih. tj. problema.Kao što sam navela ova tema je sama po sebi izuzetno komplekasna i podrazumijeva izuzetno mnogo segmenata. i političkih. Ta bojazan do određene granice dolazi i od činjenice da je veliki broj poznatih i javnih ličnosti se obratio na islam ili iskazuju izuzetno pozitivno mišljenje prema islamu i muslimanima. Mnogo je tvrdnji da se tradicionalni islam dugo odupirao globalizacijskim utjecajima. tj. problemi s kojima se evropski muslimani susreću kada je u pitanju stav desničara koji su zastupnici u Evropskom parlamentu. slučaj švicarskog referenduma kojim se branila izgradnja minareta na džamiji). shvatanja. Poseban osvrt će biti na poteškoće ulaska Turske u Evropsku Uniju i da li i kakve to veze ima sa viđenjem islama. Upravo u kontekstu te posljedice posmatraću islam u Evropi. tj. a koji islam predstavljaju (bar dio njih) kao sektu a Kur'an kao muslimanski Meine Kampf. Dakle. Kada govorimo o globalizaciji prvenstveno je potrebno objasniti šta podrazumjeva globalizacija.

odgovoriti ću nadam se na pitanje postoji li ili ne postoji unutarreligijski i međureligijski dijalog. ova tema je idealna da se ukaže na utjecaj globalizacije koja nosi strah i promjene s jedne strane za muslimane i same tradicijske islamske okvire (vjerovanje. te koliko je globalizacija doprinijela i eksplicitnim promjenama u samom prakticiranju islama od strane evropskih muslimana (način oblačenja. moral. odjeća. članaka. ekonomija. naučnih radova) podrazumijevati i sistematsko praćenje dešavanja koje globalizacija neminovno nameće a koja će imati isklučivu vezu sa gore navedenim elementima koja će biti predmetom istraživanja. zakoni. Dakle osim u političkim konotacijama obradit ću i pitanje odnosa drugih religija prema islamu. moral. te intervju sa nekim od eminentnih vjerskih učenjaka koji će nadam . Koristit ću se dakle analizom medijskih sadržaja. Ovako kompleksna pitanja naravno nalažu i kompleksniju metodologiju rada koja će samim tim osim prvenstvene analize teksta (knjiga. utjecaj zapada. tj.Dakle. da li je i u kolikoj mjeri globalizacija utjecala na promjenu imidža ili shvatanja islama u Evropi kako od strane samih muslimana tako i od strane evropskih država u kontekstu njihovih politika. tu se unutar toga dolazi i do pitanja za analizu da li kršćanstvo osjeća bojazan u islamu samo u okviru politika država Evrope ili su takvog stava uopšte cijele nacije Evrope. prakticiranje. kako sam već navela strah od islamizacije i islamofobija koja dolazi iz poražavajuće je i reći ''apsolutno'' demokratskih zemalja a koja često se pravdaju strahom od islamskog terorizma kojeg navode kao veliku pošast modernog doba. ponašanja. uvjerenja. tj. Hipoteza bi mogla predstavljati zapravo jednu sublimaciju svih gore detaljno razloženih elemenata koji su navedeni. tj. Dakle. politika. pokušati organizovati anketu na reprezentativnom uzorku kojom ću također pokušati otkriti kakva su shvatanja javnog mnijenje po pitanju veze globalizacije i islama u Evropi kako u religijskom tako i u političkom smislu.). Nakon definisanja predmeta i ciljeva rada pokušat ću da definišem i hipotezu na čijem će se dokazivanju ili opovrgavanju i zasnivati cjelokupni rad. unutar religijski i međureligijskiu dijalog) ali i sa druge strane za evropske zemlje i njihova shvatanja kako religijska tako i politička. vjerovanja.. eseja..

. U zaključnom dijelu rada ću nadam se. ne samo odgovoriti na postavljena pitanja već i u određenom smislu ponuditi jedno novo shvatanje ovog problema i potencijalna rješenja koja bi mogla doprinijeti demokratičnosti i razvoju sloboda koje bi se mogle postići specifičnim međureligijskim dijalogom i shvatanjem i priznavanjem identiteta islama u Evropi s jedne strane. shvatanjima islama od strane mulimana u Evropi i razvojem ne samo međureligijskog već i unutar religijskog dijaloga (promjene koje se dešavaju stvaraju fragmentiranje i unutar islama. tj. tj. koji će dati svoje viđenje ovog problema (da li globalizacija doprinosi promjeni imidža islama u Evropi?).se pokušati odgovoriti na neka od ovih pitanja. Ali liberalnijim i otvorenijim za promjene. islamskih zajednica koje su podijeljene na one koje prihvataju i one koje se žestoko opiru promjenama).

Angel (2004. Gallup: New York.) Sayyad. Mohammed Abu (2007. Culture and Citizenship in the Age of Globalisation’’ .) Rabasa.): ‘’European Muslims and the Secular State’’ . 4.): ‘’Islam and the Secular State’’. 6.Inicijalna literatura: Navest ću naslove koji u kontekstu razmatranja ove problematike predstavlja reprezentativnu literaturu i čijom analizom između ostalog bi se moglo doći do bitnih odgovora ali i uvida kako pojedini evropski autori shvataju cijelu situaciju. Harvard: Cambridge. Asgatepublishing. ‘Abd Allah Ahmad(2008. 7.): ‘’Interfaith Dialogue: A Guide for Muslims’’ .): ‘’Muslim Europe or Euro-Islam: Politics.) Na’im.) Esposito.): ‘’Who Speaks for Islam?’’. DC.: Hampshire. . Jocelyne.) Casanova. 3. Sean (2005. Nezar Al. McLaughlin. Castels. 2.) Cesari. Ltd. Chicago University Press: Chicago. Road Corporation: Santa Monica.): ‘’Public Religions in the Modern World’’. José (1994. Lexington Books: Playmoth.): ‘’The Muslim World After 9/11’’ .) Shafiq. Nimer. 5. Muhammad. Manual (2002. The International Institute of Islamic Thought: Washington. 1. John(2007.

Kratka biografija Fazlić Alma (24) rođena i živi u Sarajevu. odsjek politologija po bolonjskom nastavnom procesu u akademskoj 22008/09. godine. . trenutno završava drugu godinu master studija također na Fakultetu političkih nauka. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka. odsjek politologija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful