You are on page 1of 2

Preduzece dokumentima I izvestajima o poslovanju transakcijama, nastaju kada preduzece Menjaju se sa promenom obima

Preduzece predstavlja osnovni subject preduzeca. Operativni ciljevi su ciljevi koje pribavlja neophodne resurse iz okruzenja. Po proizvodnje. Ukupni varijabilni troskovi
trzisne privrede. Preduzece predstavlja skup preduzece neposredno nastoji da realizuje u transakcionoj teoriji cilj preduzeca je povecavaju se sa povecanjem obima
ljudi, resursa I sredstava koji organizaciono operativnom poslovanju. Kao takvi minimiziranje troskova razmene resursa u prozivodnje, a smanjenjem se smanjuju. Pri
ostvarivanjem rezultata sticu dobit. Podela operativni ciljevi predstavljaju kranji cilj okruzenju I troskove upravljanja razmenom tom, promena ukupnih varijabilnih troskova,
preduzeca: 1.prema karakteristikama tekucih aktivnosti I obicno predstavljaju resursa u okviru preduzeca, odnosno I ako istog smera nije proporcionalna
transformacionog procesa na proizvodno I samo fazu u realizaciji zvanicnih poslovnih minimiziranje transakcionih I birokratskih promeni obima proizvodnje. U tom smislu,
usluzno; 2) prema velicini na malo, srednje I funkcija ili organizacionih delova preduzec. troskova. Birokratske troskove izaziva varijabilni troskovi raslojavaju se na
veliko; 3) privredna drustrva na ortacko, Obicno su kratkorocni I mogu se lako upravljanje transakcijama prenetim sa trzista komponentu proporcionalnih troskova ,
komanditno, sa ogranicenom odgovornoscu, kvantifikovati. na preduzece. Specificna sredstva su komponentu progresivnih ili degresivnih,
akcionarsko.Zivotni ciklus preduzeca je da Pristup stejkholdera – utvrdjivanje investicije u znanje, vestine, opremu, koja kao I komponentu relativno-fiksnih
se ono radja, sazreva I umire.Faze efikasnosti po ovom principu se svodi na stvaraju vrednost u jednim poslovnim troskova. Ukupni varijabilni troskovi sa
preduzeca: 1)preduzetnicka faza – stepen zadovoljstva stejkholdera preduzeca. odnosima, a u drugima nemaju vrednost. povecanjem obima proizvodnje najpre rastu
preduzece je preokupirano problemimam Oni procenjuju efikasnost preduzeca Transakcioni troskovi su visoki, manji broj degresivno , zatim proporcionalno I na kraju
kreiranja svog proizvoda, opstankom na poredeci ono sto dobijaju od preduzeca sa partnera u razmeni. progresivno. Granicni ili marginalni
trzistu, a vlasnik preduzeca (preduzetnik) onim sto ulazu u preduzece. Stejkholder Strategija upravljanja simbiotskom troskovi predstavljaju promenu ukupnih
svoju energiju posvecuje tehnickim moze da bude bilo ko iz preduzeca ili izvan medjuzavisnoscu preduzeca troskova po jedinici promene obima obima
aktivnostima proizvodnje I realizacije ako imaju interes u preduzecu. Najznacajnije strategije su: sticanje proizvodnje.Ukupni troskovi za svaki obim
proizvoda; 2) faza zajednistva – odlikuje se Okruzenje preduzeca reputacije, kooptiranje, strategijske alijanse, proizvodnje predstavljaju ukupne izdatke
postojanjem jasnih ciljeva I pravaca U zavisnosti od intenziteta I nacina menadzer I preuzimanje. Reputacija preduzeca za proizvodne faktore koji se
delovanja. Preduzece se naglo razvija, a delovanja na preduzece, okruzenje se moze predstavlja pozitivan odnos I poverenje koji upotrebljavaju u tom procesu. Predstavljaju
kontinuirani rast predstavlja njegov glavni podeliti na domen preduzeca, specificno I drugi imaju prema preduzecu zbog njegovog zbir ukupnih varijabilnih I ukupnih fiksnih
cilj. 3)faza formalizacije I kontrole – opste okruzenje. Da bi preduzece smanjilo postenog I korektnog poslovanja. Stice se troskova. Podela troskova prema mestu
odlikuje je postojanje formalnih pravila, neizvesnost u okruzenju I obezbedilo pomocu promocija ali I dogovorom sa nastanka: Troskovi izrade I rezijski
procedura I postupaka kao I formalnog stabilno I obilno snabdevanje resursima iz snabdevacima. Kooptiranje je strategija troskovi. Troskovi izrade –nastaju na radni
sistema kontrole. Stabilnost, efikasnost okruzenja ono mora da nastojati da upravlja neutralisanja dejstva negativnih uticaja iz mestima izrade proizvoda. U ove troskove
procesa I sirenje trzista predstavljaju okruzenjem. Okruzenje preduzeca je okruzenja. Strategijske alijanse predstavljaju se ubrajaju:troskovi osnovnog materijala,
dominantne ciljeve preduzeca. 4)faza beskrajno I obuhvata sve pojave I sile izvan sporazum dva ili vise preduzeca o troskovi pomocnog materijala, troskovi
razrade strukture- preduzece se okrece preduzeca. Medjutim ima smisla govoriti zajednickom koriscenju resursa u cilju pogonske energije, troskovi radne snage na
okruzenju I mogucnostima za dalji rast, kao samo o delu okruzenja cije sile mogu uticati razvoja novih poslovnih mogucnosti. poslovima izrade I troskovi sredstva za
izraz nastojanja da se rese problem nastali na preduzece I ciji uticaj preduzeca mora da Menadzer I preuzimanje preduzeca se psaja radkoja neposredno ucestvuju u procesu
usled preterane formalizacije I velike odgovori da bi opstalo. Okruzenje cine svi ili sebi pripaja najvaznije predstavnike proizvodnje. Rezijski troskovi – to su
slozenosti preduzeca. U ovoj fazi se razvija elementi I njihova dejstva koja su izvan dobavljaca, kupaca I distributera svojih troskovi koji nastaju na rukovodilackim
duh timskog rada medju zaposlenima. preduzeca I koji mogu da uticu na proizvoda. radnim mestima u proizvodnji I svim
Privredna drustva: Ortacko drustvo – je poslovanje preduzeca I njegov pristup Troskovi izvrsnim I rukovodilackim radnim mestima
oblik poslovne organizacije u koju se retkim resursima. Najznacajniji deo Trosenje oznacava unistavanje upotrebnih izvan proizvodnje ( komercijalna sluzba,
udruzuju dva ili vise lica ( ortaka ili partnera okruzenja je domen. On predstavlja deo vrednosti npr upotrebne vrednosti finansijska sluzbasluzba kontrole…)Podela
). Odgovaraju za obaveze drustva okruzenja koje je preduzece izabralo za materijala koji se koristi za izradu proizvoda troskova prema nacinu prenosenja na
celokupnom svojom imovinom.Nastaje neposredno podrucje svog poslovanja tj. radi da bi se dobile druge upotrebne vrednosti. nosioce: direktni I indirektni troskovi.
sporazumom 2 ili vise fizicka ili pravna lica realizacije svojih ciljeva. Domen preduzeca Utrosci su fizicki iskazane kolicine fakotra Direktni troskovi se neposredno po
o iznosu njihovog pojedinacnog doprinosa odredjuju proizvodi koje je preduzece proizvodnje koje se trose u procesu nastanku mogu preneti na pojedinacne
za formiranje kapitala I ucescu u upravljanju izabralo da proizvodi tj. kupci I drugi proizvodnje. U zavisnosti od faktora nosioce, na osnovu neposredne operativne
kao I o raspodeli dobiti I snosenju gubitaka. stejkholderi cije potrebe preduzece nastoji proizvodnje koji se trose I mesta na kojima evidencijekao st osu npr.radni nalog,
Komanditno drustvo – je vrsta preduzeca u da zadovolji. Preduzece odredjuje svoj dolazi do trosenja, promena intenziteta potrosnica materijala I sl. U ovu grupu
formi privrednog drustva koje osnivaju dva domen I odlukom o tome kako ce upravljati trosenja moze bit indikator promene kolicine spadaju: troskovi osnovnog materijala,
ili vise fizicka ili pravna lica u svojstvu silama koje deluju u okruzenju. Odrzavajuci prozivoda. Kolicina utrosenih faktora zavisi troskovi pomocnog materijala, troskovi
ortaka za obavljanje odredjene delatnosti, odnose sa okruzenjem preduzeca nastoje da od: intenziteta trosenja I vremena trosenja. radne snage na poslovima izrade I
pod zajednickim poslovnim imenom, gde strukturiraju svoje transakcije tako da Podela prema mestima na kojima nastaju: dr.Indirektni troskovi su troskovi koji se u
najmanje 1 lice odgovara neograniceno a prosier I zastite svoj domen. Okruzenje se tehniloska radna mesta I neotehnoloska trenutku nastanka ne mogu direktno vezati
najmanje 1 lice ograniceno do iznosa svog moze podeliti na veci broj sektora kao radna mesta. Podela prema jedinicama mere za pojedinacne nosioce. Oni se indirektno po
ugovorenog uloga. Drustvo sa ogranicenom delova okruzenja koji imaju slicne elemente kojima se iskazuju: merljivi I nemerljivi. odredjenom postupku raspodeljuju na
odgovornoscu – predstavlja vrstu preduzeca (industrijska grana, sirovine I materijali, Osnovna podela utrosaka je na: utroske pojedinacne nosioce. Podela troskova
koje osniva 1 ili vise pravnih ili fizickih lica finansijski resursi, trziste, tehnologija, vlada, materijala, utroske sredstva za rad I utroske prema vezanost ina nosioce: pojedinacni I
radi obavljanja odredjene delatnosti I koje za ekonomski uslovi…) Specificno okruzenje radne snage. Utrosci materijala zajednicki. Pojedinacni troskovi nastaju u
obaveze odgovara celokupnom svojom cine sektori sa kojima je preduzece u predstavljaju fizicke kolicine materijala vezi sa izrazom odredjenog proizvoda ili
imovinom. Akcionarsko drustvo – je vrsta direktnoj interakciji I ciji elementi I sile utrosene u proizvodnji. Osnovna pruzanja odredjene usluge I pojedinacno su
preduzeca koje osniva 1 ili vise pravnih ili imaju neposredan uticaj na poslovanje karakteristika trosenja materijala jeste vezani za proizvod ili uslugu. Zajednicki
fizickih lica gde je celokupna imovina preduzeca I mogucnost preduzeca da pribavi postepeno unosenje materijala u process troskovi nastaju zajednickim trosenjem
podeljena na hartije od vrednosti ( akcije ). resurse. Najznacajniji elementi su: kupci, proizvodnje I njegova jednokratna upotreba elemenata proizvodnje radi proizvodnje
Akcionari odgovaraju ili snose rizik dobavljaci, distributeri, sindikati, u tom procesu. U zavisnosti od cinilaca koji veceg broja proizvoda. Zajednicki su svim
poslovanja do visine svojih akcionarskih konkurencija I vlada. Opste okruzenje uslovljavaju trosenje dele se na: standardne I proizvodima nastalim u odredjenom
uloga. Malo preduzece – najveci br. u obuhvata faktore koji ne uticu direktno na stvarne. Standardni utrosci materijala vremenu I na odredjenom mestu a na
privredi – preduzetnistvo:sposobnost preduzece, al ideliju na specificno predstavljaju izraz maksimalne racionalnosti pojedinacne nosioce se rasporedjuju
koriscenja faktora proizvodnje za okruzenje. Posebno utice na poslovanje trosenja. Stvarni utrosci materijala naknadno. Troskovi u dugom roku – U
proizvodnju novih proizvoda ili pruzanje preduzeca I mogucnost da pribavi retke predstavljaju kolicine materijala koje su dugom roku svi faktori proizvodnje se mogu
novih usluga. Srednje preduzece – glavan resurse. Najcesce opste okruzenje cine stvarno utrosene u procesu proizvodnje. menjati tako da u dugom roku nema fiksnih
razlika od malih preduzeca je u organizaciji elementi iz sektora vlade, sektora Utrosci sredstva za rad – Predstavljaju troskova tj. svi troskovi su varijabilni. Do
rada, organizacionoj strukturi I nacinu tehnologije I finansijskih resusrsa. predpostavljenje iznose fizicke istrosenosti promene ukupnih troskova u dugom roku
upravljanja. Velika preduzeca – brojen Nezavisnost u preduzecu sredstava za radnastale u proizvodnji. dolazi zbog promene proizvedene kolicine
prednosti koje poticu od njihove velicine I Ona zavisi od slozenosti, dinamicnosti I Osnovna karakteristika:jednokratno proizvoda u period dovoljno dugom da se
moci. Smanjenje prosecnih troskova, trzisna bogatstva okruzenja resursima, sto je unosenje u process proizvodnje I visekratna svi faktori proizvodnje mogu menjati. Kada
prednost, efikasnije upravljanje, okruzenje slozenije, dinamicnije I upotrebljivost u procesu proizvodnje. se ne menjaju cene faktora proizvodnje, rast
obezbedjivanje finansijskih sredstava. siromasnije resusrsima, to je ono Utrosci radne snage – predstavlja skup troskova je manji od rasta obima
Efektovnost I efikasnost neizvesnije. Slozenost okruzenja zavisi od fizickih I umnih sposobnosti coveka da radi. proizvodnje, kada preduzece ostvaruje
Efktivnost preduzeca moze se def kao elemenata okruzenja I sila koje deluju na Intenzitet trosenja radne snage izrazava se konstantan prinos na obim, rast troskova I
sposobnost preduzeca da pribavi neophodne okruzenje kao I njihovih veza, sto je veci kolicinom radne snage koja se trosi u obim proizvodnje su isti, a kada preduzece
resurse I da ih sto efikasnije iskoristi za broj elemenata u okruzenju I st osu vece jedinici vremena. Podela troskova prema ostvaruje opadajucu prinos na obim,
ostvarenje svoji ciljeva.Uze shvacena razlike izmedju njih to je preduzece teze da zavisnosti od obima prozivodnje: fiksni I troskovi rastu vise od obima proizvodnje.
efikasnost se moze definisati kao stepen predvidi promene u okruzenju. varijabilni. Ova podela polazi od Kratkorocni ukupni troskovi se menjaju pod
ostvarenja njegovih ciljeva.Efektivnost je Upravljanje okruzenjem preduzeca predpostavke da do promene obima uticajem promene prinosa kada je maker
uslovljena brojinim ciniocima kao sto su Preduzece se prilagodjava neizvesnostima I proizvodnje dolazi u kratkom vremenskom jedan faktor nepromenjen, dok se dugorocni
karakteristika osiguranja, karakteristika nastoji da utice na okruzenje da bi smanjilo roku. U ekonomskoj analizi pravi se razlika ukupni troskovi menjanju uslde promene
okruzenja, karakteristika zaposlenih, neizvesnost I povecalo stabilnost izmedju kratkog roka u kome se kolicine prinosa na obim kada se svi faktori
upravljanje preduzeca I sl. Pojam efikasnosti snabdevanja retkim I vrednim resursima. odredjenih faktora proizvodnje varijabilne a proizvodnje preduzeca mogu menjati. Efekti
znatno je odredjeniji posto se odnosi na Postoje 3 teorije : kontigentna teorija, teorija drugih faktora proizvodnje fiksnei dugog ekonomije obima ispoljavaju se u smanjenju
interne ekonomske procese preduzec. zavisnosti od resursa I teorija transakcionih roka u kome su kolicine svih faktora dugorocnih prosecnih troskova sa
Efikasnost se izrazava odnosom rezultata troskova.Kontigentna teorija – odlikuje proizvodnje varijabilne. Fiksni troskovi u povecanjem obima proizvodnje, dok se
funkcionisanja preduzeca (output-a) I shvatanje da nema univerzalno dobrih kratkom roku – Osnovna karakteristika efekti disekonomije obima ispoljavaju kao
ulaganja (inputa) neophodnih da se ti resenja vec da najbolje resenje zavisi od fiksnih troskova je u tome da se oni u svojoj rast dugorocnih prosecnih troskova do koga
rezultati ostvare. Sto je potrebna manja konkretne situacije. Sustina kontigentnog masi ne menjaju sa promenom obima dolazi sa povecanjem obima proizvodnje.
kolicina resursa da se ostvare odredjeni pristupa moze se izrazit ijednom recju – proizvodnje. Oni uvek ostaju ali se sa Efektri ekonomije obima postoje sve dok su
rezultati tj. sto se sa odredjenom kolicinom zavisi. Prema kontigentnom pristupu povecanjem obima proizvodnje isti iznos dugorocni marginalni troskovi manji od
resursa ostvaruje veci rezultat to je zadatak menadzera je da odredi fiksnih troskova raspodeljuje na sve veci dugorocnih prosecnih troskova. Na obimu
efikasnost preduzeca veca. organizacionu strukturu preduzeca I nacin broj broj jedinica proizvoda, te se sa na kome se izjednacavaju dugorocni
Metod ocene efikasnosti preduzeca – upravljanja poslovanjem preduzeca koje ce povecanjem stepena koriscenja kapaciteta marginalni troskovi, I dugorocni prosecni
sustina pristupa ostvarenja ciljeva preduzeca u odredjenim uslovima najvise doprineti fiksnih troskova po jedinici proizvoda ili troskovi, dugorocni prosecni troskovi su
svodi se na utvrdjivanje uspesnosti ostvarenju ciljeva preduzeca. Teroija prosecnim fiksnim troskovima smanjuje. najnizi. Kada su dugorocni marginalni
preduzeca na osnovu stepena ostvarenja zavisnosti od resursa – prema ovoj teoriji Prosecni fiksni troskovi predstavljaju troskovi veci od dugorocnih prosecnih
njegovih ciljeva. Prema ovom shvatanju cilj preduzeca je da smanji zavisnost od ukupne fiksne troskove podeljene sa troskova, dugorocni prosecni troskovi se
efektivnost preduzeca direktno zavisi od okruzenja u pogledu snabdevanja retkim kolicinom proizvoda. U fiksne troskove povecavaju tj dolazi do ispoljavanja efekata
stepena njegove uspesnosti u realizaciji resursima kao I da utice na okruzenje da bi ubrajaju se sledeci troskovi ( podela disekonomije obima.
postavljenih ciljeva tj. sto je stepen se povecala rqaspolozivost resursa. troskova prema faktorima proizvodnje – Fransiza – Fransizing predstavlja oblik
ostvarenja ciljeva veci, to je veci stepen Preduzece treba das utice na druga prirodna podela ): troskovi sredstva za rad marketinga ili distribucije u kojem jedno
efektivnosti preduzeca. Postoje zvanicni I preduzeca da bi pribavilo neophodne resurse kada se amortizacija obracunava po preduzece daje pojedincu ili drugom
operativni ciljevi preduzeca. Zvanicni ciljevi I preduzece mora da odgovori zahtevima I vremenskom metodu; troskovi rada I preduzecu pravo ili privilegiju da koristi
– predstavljaju formalno donete I objavljene potrebama drugih preduzeca u svom materijala u pripremnoj fazi procesa; njegove resurse tj. da posluje na odredjeni
opste ciljeve preduzeca. Ovi ciljevi okruzenju.Teorija transakcionih troskova troskovi rada najvisih rukovodilaca u nacin za odredjeni period vremena na
izrazavaju motive postojanja preduzeca, – objasnjava kada I pod kojim uslovima ce preduzecu (direktora, clanova odbora…)U specificnom mestu. Privilegija moze biti:
poslovnu filozofiju I sistem vrednosti, trzista preduzece koristiti koju od mogucih dugom roku menja se kolicina svih faktora prodaja proizvoda davaoca fransize –
na kojima posluje, kupce cije potrebe strategija upravljanja zavisnoscu od resursa. proizvodnje, tako da svi oni postaju koriscenje njegovih metoda poslovanja;
zadovoljava. Sluzbeni ciljevi obicno su Transakcioni troskovi, kao troskovi varijabilni,pa nema fiksnih troskova. koriscenje njegovih simbola, robne marke,
sadrzani u najvaznijim pisanim pregovaranja, nadgledanja I upravljanja Varijabilni troskovi u kratkom roku – dizajna ili svih ovih prava. Za uzvrat davalac
fransize dobija fiksnu nadoknadu od predpostavka da odredjena sredstva pruzaju
korisnika I pravo da ucestvuje u raspodeli mogucnost dobijanja veceg obima ucinka,
dobiti koju korisnik ostvari. Po ovom kvalitetnijeg ucinka, I uz manje troskove
modelu posluju mnoga trgovinska odrzavanja u ranijim periodima. Metoda
preduzeca, restorani za brzu hranu, renta a geometrijskih degresivnih otpisivanja –
car, prodavci automobile, agencije za odlikuje se amortizacionim kvotama koje iz
nekretnine I sl. perioda opadaju po utvrdjenom
Ekonomija I disekonomija obima- su geometrijskom redu. Metod aritmeticki
ekonomske ekonomske snage koje deluju na degresivnih otpisivanja donosi blazu
f-ju troskova u dugom roku. Sa konstantnim degresiju periodicnih iznosa amortizacija. U
cenama inputa, u fazi rastucih prinosa, kriva okviru ove metode najpoznatiji je postupak
prosecnih troskova opada. U ovom slucaju digitalnog otpisivanja. Po njemu godisnji
govorimo o ekonomiji obima. U fazi iznosi amortizacije opadaju s proticanjem
opadajucih prinosa, kriva dugorocnih vremena za jedanke iznose.Metoda
prosecnih troskova raste tj. f-je troskova su progresivnog otpisivanja – tj. rastucih
predmet disekonomije obima. Ekonomija amortizacinoh kvota. Ne preporucuje se u
obima se ostvaruje sa povecanjem praksi jer je neprihvatljivo da osnovno
proizvodnih kapaciteta I sirenjem obima sredstvo sa starenjem pocinje da daje vece
poslovanja, nakon optimalnog angazovanja periodicne ucinke. Moze se desiti u slucaju
svih faktora proizvodnje, prosecni troskovi promene cene.
se smanjuju sa povecanjem output-a.
Disekonomija se javlja sa velikm
povecanjem poslovanja preduzeca, gde je
neophodna bolja organizacija, redovno
razmenjivanje informacija, nju uglavnom
izazivaju ogranicenja efikasnog
menadzmenta. Posle povecanja poslovanja
iznad odredjene tacke vrhovni menadzment
mora da delegira odgovornost na nize
clanove zaposlenih I tu se gubi kontakt sa
rutinom poslovanja I opada efikasnost u
obavljanju poslova. Ovo dovodi do
smanjenja efikasnosti menadzera I troskova
upravljacke funkcije. Sto dalje dovodi do
povecanja jedinicnih troskova proizvodnje.
Energetska efikasnost - podrazumeva
efikasnu upotrebu energije tj .skup
planiranih I sprovedenih mera ciji je cilj
koriscenje minimalno moguce kolicine
energije a da nivo udobnosti I stopa
proizvodnje ostanu sacuvane. Osim sto je
najjaci alat za dostizanje odrzivosti u
koriscenju energije, stvaranje nezavisnosti o
fosilnim gorivima, te smanjenje emisije
stetnih gasova, energetska efikasnost ima
direktna I veoma znacajan uticaj na zastitu
okoline I zivotne sredine. Monitoring I
postavljanje ciljeva energetske efikasnosti,
predstavlja znacajan factor u skretanju
paznje na potrosnju energije I identifikaciju
mogucnost iza smanjenje troskova koje kao
rezultat imaju znacajan povecaj investicija u
okviru transportnih preduzeca. Monitoring
se zasniva na sakupljanju I interpretaciji
informacija kao I izvestajima koji sadrze
informacije o potrosnji energije. Ovaj metod
omogucava merenje I doprinosi odrzavanju
energetskih performansi preduzeca, a
definise I mogcnost tj. reserve za povecanje
energetske efikasnosti I smanjenje troskova.
Finansijski izvestaji – Bilans Stanja
Bilans stanja je prergled stanja vrednosti
aktive I pasive u odredjenom trenutku. To je
tabelarni prikaz sredstava I izvora sredstava
odredjenog preduzeca na odredjen dan.
Vrednost aktive=vrednost obaveza+neto
imovina preduzeca.
Bilans uspeha-je finansijski izvestaj
preduzeca koji pokazuje sve finansijske
tokove prihoda I rashoda preduzeca u toku
godine dana. Cilj mu je da utvrdi dobit
preduzeca. Dobit predstavlja poslovni
rezultat preduzeca. Rashodi predstavljaju
troskove za upotrebu faktora proizvodnje.
Prihodi preduzeca na osnovu prodaje roba I
usluga na domacem ili stranom trzistu
naszivaju se poslovnim prihodima. Prihodi
od finansijskih investicija predstavljaju sve
vrste finansijskih prihoda dobijenih na bazi
posedovanja hartija od vrednosti ili na
osnovu datih kredita drugim organizacijama.
Faktori proizvodnje: materijalni, prirodni
resursi, realni capital I preduzetnistvo.
Materijalni troskovi iskazuju vrednost
utrosenih sirovina, energije, reprodukcionog
materijala I sl. Najveca pojedinacna stavka u
ukupnim troskovima. Prirodni resursi:voda,
mineraliobradiva povrsina zemlje…ne samo
das u oskudni nego su cesto I neobnovljivi.
Realni capital cine sva sredstva I sva dobra
koja se koriste u proizvodnji. Deli se na
osnovna I obrtna sredstva. Obrtna sredstva
se utrose u jednom proizvodnom procesu I
troskovi njihove upotrebe se moraju u celini
nadoknaditi iz cene proizvedenih roba.
Osnovna sredstva ne utrose se u jednom
proizvodnom procesu I traju vise godina.
Amortizacija
je vrednosni izraz periodicnih utrosaka
usluznih potencijala stalnih sredstava u
poslovnom procesu preduzeca. Metode
obracuna amortizacije: Linearna – jednake
otpisne kvote tokom predvidjenog roka
trajanja sredstva tj. osnovica otpisivanja
raspodeljuje se na operativne periode
srazmerno proticanju vremena, pod
pretpostavkom das u smanjenja usluznih
potencijala tih sredstava iz perioda u period
ista; Metoda degresivnog otpisivanja –
raspodeljuje ukupnu osnovicu otpisivanja na
operativne periode po opadajucim
amortizacionim kvotama. Ovu metodu cini