You are on page 1of 54

9

SUBIECTE PROBA TEORETICĂ

APLICAŢII REZOLVATE PASCAL / C++


1. Se citeste n număr natural. Să se verifice dacă numărul este palindrom.
2. Se citeşte n număr natural. Să se verifice dacă numărul este perfect.
3. Se citeşte n număr natural. Să se verifice dacă numărul este prim şi în caz contrar să
se afişeze divizorii acestuia.
4. Sa se afişeze toate numerele prime mai mici decât o valoare dată citită de la tastatură.
5. Se dă un vector X cu n elemente. Să se afişeze numărul valorilor prime.
6. Se dă un vector X cu n elemente. Să se înlocuiască fiecare element cu media
aritmetică a celorlalte n-1 elemente.
7. Se dă un vector X cu n elemente. Să se elimine elementele nule din vector.
8. Se dă un vector X cu n elemente. Să se insereze pe poziţia k dată, o valoare a citită
de la tastatură.
9. Se dă un vector X cu n elemente. Să se şteargă elementul de pe poziţia k.
10. Se dă un vector X cu n elemente. Să se ordoneze descrescător elementele vectorului.
11. Se dă un vector X cu n elemente. Să se ordoneze crescător elementele vectorului.
12. Se dă un vector X cu n elemente. Să se genereze un alt vector Y care conţine
elementele pare din vectorul X.
13. Se dă un vector X cu n elemente. Testaţi dacă o valoare a introdusă de la tastatură se
gaseşte în vector.În caz afirmativ precizaţi poziţiile pe care se află .
14. Se dă un vector X cu n elemente. Să se afişeze maximul valorilor negative.
15. Se dă un vector X cu n elemente. Să se numere elementele din intervalul [a,b] dat şi
să se construiască un alt vector cu cele care nu aparţin intervalului.
16. Se dă un vector X cu n elemente. Să se afişeze numerele perfecte din vector.
17. Se dă un vector X cu n elemente. Să se calculeze cel mai mare divizor comun al
elementelor vectorului.
18. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se afişeze maximul elementelor şi
poziţiile pe care apare în matrice.
19. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se afişeze minimul elementelor şi
poziţiile pe care apare în matrice.
20. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se afişeze media aritmetică a
elementelor pozitive.
21. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se interschimbe două linii l1 si l2
date.
22. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se afişeze indicii liniilor care au toate
elementele pare.
23. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se afişeze indicii coloanelor care au
toate elementele impare.
24. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se ordoneze crescător numai prima
linie.
25. Se da o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se formeze un vector care conţine
maximele de pe fiecare linie .
26. Se dă o matrice A pătratică cu nxn elemente. Să se verifice dacă este simetrică faţă
de diagonala principală.
27. Se dă un text cu cuvinte separate printr-un singur spaţiu. Să se numere cuvintele din
text.

9
28. Se dă un text. Să se numere apariţiile unui cuvânt dat în text. Cuvintele sunt separate
printr-un singur spaţiu.
29. Se dau, pentru elevii unei clase, numele şi media. Să se afişeze elevii în ordinea
descrescătoare a mediilor
30. Se dă un fişier text care conţine pe prima linie numere naturale. Să se afişeze numărul
valorilor din fişier şi valoarea maximă a acestora.
31. Să se concateneze două fişiere text date.
32. Se dă un fişier text care conţine numere naturale, câte unul pe linie. Să se formeze un
alt fişier text care să conţină numerele pare din fişierul iniţial.
33. Să se scrie un program care afişeaza recursiv elementele pare dintr-un vector dat.
34. Să se scrie un program care determină recursiv cel mai mare divizor comun dintre
două numere naturale date a si b.
35. Să se scrie un program care caută recursiv o valoare dată într-un vector.
36. Să se scrie un program care determină recursiv suma cifrelor unui număr.
37. Se dă un vector cu n elemente întregi. Să se calculeze recursiv factorialul fiecarei
componente.
38. Să se calculeze recursiv x la puterea n, unde x si n numere naturale date.
39. Să se genereze toate permutarile elementelor unui şir dat cu n elemente.
40. Să se genereze toate aranjamentele elementelor unui şir dat cu n elemente.
41. Să se genereze toate combinările elementelor unui şir dat cu n elemente.
42. Să se genereze toate modalităţile de plată a unei sume s date cu n monede de valori
date.
43. Să se genereze partiţiile unui număr natural dat n.
44. Să se aranjeze n dame pe o tablă de şah de dimensiuni nxn astfel încât să nu se
atace.
45. Se dă o listă dublu înlănţuită cu elemente numere întregi.Se cere să se numere
elementele listei care sunt numere prime.
46. Se dă o listă simplu înlanţuită cu elemente numere intregi.Să se insereze un element
cu informaţia x(x-întreagă) pe prima poziţie .
47. Se dă o listă simplu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se insereze un element
cu informaţia x(x-întreagă) pe ultima poziţie.
48. Se dă o listă simplu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se şteargă elementul de
pe poziţia k.
49. Se dă o listă simplu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se şteargă elementul de
pe prima poziţie.
50. Se dă o listă simplu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se şteargă elementul de
pe ultima poziţie.
51. Se dă o listă simplu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se insereze un element
cu informaţia x(întreagă) pe poziţia k.
52. Se dă o listă dublu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se şteargă un element de
pe poziţia k.
53. Se da o listă circulară simplu înlănţuită cu elemente numere întregi.Să se numere câte
elemente sunt egale cu o valoare dată y.
54. Se dau două liste dublu înlănţuite cu elemente numere întregi.Se cere să se
concateneze cele doua liste şi să se afişeze lista obţinută.
55. Se dau două liste simplu înlănţuite cu elemente numere întregi.Se cere să se
concateneze cele două liste şi să se afişeze lista obţinută.

56. Se dă o structură de date de tip stivă cu elemente de tip string. Se cere să se elimine
primele k elemente şi să se afişeze stiva obţinută.

10
57. Se dă o structură de date de tip coadă. Să se scrie un program care să exemplifice
operaţiile specifice acestei structuri.
58. Se dă o listă dublu înlănţuită cu elemente numere întregi. Se cere să se insereze suma
elementelor din listă la sfârşitul acesteia.
59. Se dă un graf neorientat cu n vârfuri. Să se afişeze nodurile ale caror grade sunt egale
cu o valoare k, citită de la tastatură.
60. Se dă un graf neorientat cu n vârfuri. Să se afişeze nodurile terminale şi nodurile
izolate.
61. Se dă un graf neorientat cu n vârfuri. Să se testeze dacă o secvenţă de noduri este
lanţ.
62. Se dă un graf orientat cu n vârfuri, prin matricea de adiacenţă. Să se afişeze nodurile
care au proprietatea că numărul arcelor care intră în nod este egal cu numărul arcelor
care ies din nod.
63. Creaţi un arbore binar cu chei întregi.Parcurgeţi în preordine arborele creat.
64. Creaţi un arbore binar cu chei întregi.Parcurgeti în inordine arborele creat.
65. Creaţi un arbore binar cu chei intregi.Parcurgeţi în postordine arborele creat.

APLICAŢII WORD
1. Să se scrie un curriculum vitae cu următoarele cerinţe:
• pagina de lucru să fie A4 (210x297 mm), orientată vertical;
• marginile : Top=1 cm, Bottom=2 cm, Left=2,5 cm, Right=1 cm;
• titlul să fie centrat, scris cu fontul Arial, de mărime 14, îngroşat;
• să conţină cel puţin două paragrafe;
• textul din paragrafe să aibă indentări: Left=1,27 cm, Right=1 cm;
• subsolul paginii va conţine numele elevului şi data întocmirii documentului.

2. Să se întocmească o invitaţie la banchetul clasei, poziţionându-se adecvat o imagine.


Textul va avea fonturi de tipuri, culori şi dimensiuni variate.
3. Introduceti un text de 10 randuri cu titlul Sărbătorile de Paşte, format din trei paragrafe,
realizat în WORD. Să se salveze documentul cu numele atest.doc pe desktop. Titlul va
îndeplini următoarele cerinţe:
• centrat, de dimensiune 20, de culoare roşie, Times New Roman, îngroşat şi dublu
subliniat;
• toate literele din titlu să fie mari şi goale în interior.

4. Într-o pagină format A4 (210x297 mm) cu orientare orizontală, să se introducă un text pe


trei coloane. Textul va avea un titlu aliniat la stânga, cu caractere de mărime 16 si
culoare verde. În ultima coloană se va insera o imagine.

5. Să se editeze un text cu 2 paragrafe. Pagina să fie A4 (210x297 mm), orientată vertical,


cu marginile de: Top=1 cm, Bottom=2 cm, Left=2,5 cm, Right=1 cm. La subsolul paginii
se va înscrie numărul acesteia, cu litere romane. Fontul folosit în întregul document va fi
Arial Black de dimensiune 14. Al doilea paragraf trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe:
• să fie aliniat la stânga, de culoare albastră, îngroşat;
• să fie indentat la stânga cu 1,5 cm, la dreapta cu 0 cm;
• prima linie a celui de al doilea paragraf să fie indentată faţă de restul liniilor cu 1 cm;
• spaţierea dintre rânduri să fie de 1,5 cm.
11
6. Să se editeze un text cu 3 paragrafe. Pagina să fie A4 (210x297 mm), orientată orizontal,
cu marginile de: Top=1 cm, Bottom=2 cm, Left=2,5 cm, Right=1 cm. În antetul paginii se
va înscrie numele vostru . Fontul folosit în întregul document va fi Arial Narrow de
dimensiune 15. Primul paragraf trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
• să fie aliniat la stânga, de culoare violet, îngroşat;
• indentat la stânga şi la dreapta cu 1 cm;
• prima linie a primului paragraf să fie indentată faţă de restul liniilor cu 1 cm;
• spaţierea dintre rânduri să fie double.

7. Să se editeze un text cu 2 paragrafe. Pagina să fie A4 (210x297 mm), orientată vertical,


cu marginile de: Top=1 cm, Bottom=2 cm, Left=2,5 cm, Right=1 cm. La subsolul paginii
se va înscrie numărul acesteia, cu litere romane. Fontul folosit în întregul document va fi
Arial Black de dimensiune 14. Al treilea paragraf trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe:
• să fie aliniat la stânga, de culoare roşie, înclinat;
• indentat la stânga şi la dreapta cu 0 cm;
• prima linie a celui de al treilea paragraf să fie indentată cu 0,5 cm;
• spaţierea dintre rânduri să fie single.

8. Deschideţi două documente Word existente, copiaţi ultimul paragraf din primul document
la sfârşitul celui de-al doilea document,multiplicaţi-l de 3 ori, iar a doua copie va avea
toate fonturile transformate în majuscule.

9. Să se editeze o adeverinţă de elev care va fi eliberată în scopul prezentării ei la medicul


de familie. În antetul adeverinţei se va scrie data şi ora din sistem(calculator). Cele doua
paragrafe ale adeverinţei vor fi numerotate cu litere arabe. Se va utiliza font Arial, de
dimensiune 14.

10.Să se editeze un document în Word şi să salveze apoi sub numele concurs.doc în


folderul cu numele atestat din directorul C:.Documentul trebuie să aibă textul împărţit în
două coloane. Se va utiliza fontul Arial, de mărime 14.Spaţierea rândurilor va fi double.

11.Să se editeze următoarea formulă:


1
α + β2
5
cos( x −1)
∫1 x+ x
dx
α+ β
5

12.Să se editeze următoarea formulă:


i +1
1 i
i +1
tg ( i )

i +1
∑ tg ( i )
i =1
1 i
i +1 , cu x ∈ R

x 2 +1
i
i +1 1
tg ( i )

13.Să se editeze următoarea formulă:

12
n
ctg (i )
i +1 ∫
i
1
1 n

i +1

i =1 tg ( i )
1 i
i + 1 , cu x ∈ R

x 2 +1 n
i
i +1
tg ( i )
∏i 1
2

14.Să se editeze următoarea formulă:

n
cos( ∑ x −1)
1
α + β2
5


1

dx
1
α+ β
5
x + ∑x 3+ x

15.Să se editeze următoarea formulă:


1
β
y n
ctg (i )

µ
x i
i +1
1 n

i +1

i =1 tg ( i )
1Ω i
i +1 , cu x ∈R

x 2 +1 n

∏( x + y) ∫
x2
i
i +1
tg ( i ) 1

16.Să se editeze tabelul următor:

r Nume Prenume Discipline Medii


.

Sem. I Sem. II

1 Religie 8,2 7,7


5 5
2 Istorie 7.6 9.6
0 0

17.Să se editeze următorul tabel:

. Nota1 Nota2 Oficiu Total Premiul


acordat
a Pct.b Pct.c 1pct.
a

13
18.Să se editeze tabelul următor:

19. Să se editeze tabelul următor:

APLICAŢII WINDOWS

1. Creaţi în directorul rădăcină directoarele EXAMEN şi REZ. În directorul EXAMEN creaţi


subdirectorul SUB1. Folosind un editor de texte simplu realizaţi fişierul ZIUA.TXT, în
directorul SUB1. Copiaţi fişierul creat în directorul REZ. Redenumiţi fişierul ZIUA.TXT
Afişaţi toate fişierele din subdirectorul WINDOWS cu extensia BMP şi copiaţi pe o
dischetă două dintre acestea.

2. Creaţi un subdirector cu numele vostru pe discul C: şi mutaţi în acesta toate fişierele cu


extensia BAK din subdirectorul TP\BIN. Să se şteargă apoi subdirectorul creat.

3. Creaţi un subdirector cu numele SURSE în subdirectorul TP\BIN şi copiaţi în el toate


fişierele cu extensia PAS din subdirectorul TP\BIN. Să se vizualizeze apoi conţinutul
unui fişier cu extensia PAS.

4. Formataţi o dischetă si transferaţi pe ea sistemul de operare.

5. Creati un director numit TEST în rădăcină. Copiati în el toate fişierele care se află pe o
dischetă. Să se şteargă apoi, la alegere, toate fişierele cu o anumită extensie din acest
director.

6. Creaţi pe discul A: un folder numit ATESTAT şi copiaţi de pe hard-disk două fişiere cu


extensia doc.

14
7. Căutaţi toate fişierele cu extensia RAR de pe discul C: Dacă există astfel de fişiere,
dezarhivati unul dintre ele într-un folder creat în rădăcină, folder numit ARHIVA..

8. Creaţi un folder cu numele vostru în folder-ul My Documents, copiaţi din folder-ul TP\BIN
trei fişiere cu extensia BAK şi redenumiţi unul din fişierele copiate cu numele NOU.

9. Creaţi un shortcut pe desktop la aplicatia Paint. Lansaţi în execuţie aplicaţia. Schimbati-i


pictograma asociată.

10.Realizaţi un desen la alegere şi salvati-l sub numele desen.bmp. Afişati-l pe desktop.

11.Aranjaţi pictogramele existente pe desktop după data creării. Faceti ca bara de task-uri
să apară numai când cursorul mouse-lui este deasupra sa.

12.Creaţi un folder pe desktop numit Test Desktop. Copiaţi în acesta toate fişierele cu
extensia C de pe hard .

13.Creaţi un shortcut pe desktop la aplicatia Notepad. Lansaţi în execuţie aplicaţia. Creati


un document nou pe care îl salvati sub numele Primul.txt intr-un folder din rădăcină
numit Documente.

Subiecte atestat MYSQL


1. Fie baza de date Client, care retine informatiile despre clientii unei firme, cu
urmatoarele campuri: cod_client, nume_client, email_client, adresa_client,
produs_comandat. Alegeti corespunzator tipul de date pentru fiecare camp.
Completati baza de date cu cel putin 5 inregistrari. Afisati toti clientii care au comandat
pasta de dinti.

2. Fie baza de date Client, care retine informatiile despre clientii unei firme, cu
urmatoarele campuri: cod_client, nume_client, email_client, adresa_client,
produs_comandat. Alegeti corespunzator tipul de date pentru fiecare camp.
Completati baza de date cu cel putin 5 inregistrari. Eliminati clientii fara adresa de
email.

3. Fie baza de date Producator, cu urmatoarele campuri: cod_firma, nume_firma,


den_produs, pret. Alegeti corespunzator tipul de date pentru fiecare camp. Completati
baza de date cu cel putin 5 inregistrari. Afisati toti producatorii ce ofera produse la un
pret de cel putin 10 euro.

4. Fie baza de date Producator, cu urmatoarele campuri: cod_firma, nume_firma,


den_produs, pret. Alegeti corespunzator tipul de date pentru fiecare camp. Completati
baza de date cu cel putin 5 inregistrari. Calculati si afisati pretul mediu. Afisati cel mai
ieftin produs, precum si firma producatoare.

15
5. Fie baza de date Client, care retine informatiile despre clientii unei firme, cu
urmatoarele campuri: cod_client, nume_client, email_client, adresa_client,
produs_comandat, pret_produs, cantitate. Alegeti corespunzator tipul de date pentru
fiecare camp. Completati baza de date cu cel putin 5 inregistrari. Afisati valoarea
totala a comenzii pentru fiecare client

6. Fie baza de date Magazin, cu evidenta produselor existente intr-un centru comercial,
cu urmatoarea structura: den_prod, tip_produs, cant, UM, pret. Alegeti corespunzator
tipul de date pentru fiecare camp. Completati baza de date cu cel putin 5 inregistrari.
Afisati produsele grupate pe categorii. Calculati si afisati valoarea totala a produselor
din baza de date.

7. Proiectati structura unei baze de date care sa retina informatiile necesare pentru
evidenta produselor dintr-o farmacie, astfel incat sa puteti raspunde la urmatoarele
solicitari:

a. Care sunt firmele care produc paracetamol?


b. Care este cantitatea totala de aspirina din farmacie?
c. Se va completa baza de date cu cel putin 10 inregistrari.

8. Proiectati structura unei baze de date care sa retina informatiile necesare pentru
evidenta unui depozit en-gross, astfel incat sa puteti raspunde la urmatoarele solicitari:
a. Care sunt marfurile care au intrat in depozit la inceputul lunii curente?
b. Care sunt marfurile existente in stoc la data curenta?
Se va completa baza de date cu cel putin 10 inregistrari.

9. Proiectati structura unei baze de date care sa retina informatiile necesare pentru
evidenta unui depozit en-gross, astfel incat sa puteti raspunde la urmatoarele solicitari:
a. Care sunt marfurile care au intrat in depozit in data curenta?
b. Care sunt marfurile care au iesit din depozit de la inceputul anului?
Se va completa baza de date cu cel putin 10 inregistrari.

10. Fie baza de date Client, care retine informatiile despre clientii unei firme, cu
urmatoarele campuri: cod_client, nume_client, email_client, adresa_client,
pret_produs, produs_comandat (care va contine, pentru un produs: produsul,
denumirea produsului, firma producatoare. Ex. sapun Aurora, S.C. Alta S.A.) . Alegeti
corespunzator tipul de date pentru fiecare camp. Completati baza de date cu cel putin
5 inregistrari. Afisati care este valoarea medie a produselor comandate.

11. Creati o structura de date necesara pentru memorarea informatiilor dintr-o agenda de
telefon: numele, prenumele, adresa, telefon fix, telefon mobil. Completati structura cu
cel putin 6 inregistrari. Cerinte:
a. Afisati toate persoanele din agenda ordonati alfabetic dupa nume si prenume
b. Afisati personele si numarul de telefon al celor din reteaua RDS
c. Afisati numarul de persoane din reteaua ORANGE.
12. Creati o structura de date necesara pentru memorarea informatiilor dintr-o agenda de
telefon: numele, prenumele, adresa si telefoanele (o persoana poate avea unul sau
mai multe numere de telefon) cu specificarea tipului (acasa, serviciu, personal,…) .
Cerinte:
a. Afisati numarul de persoane din agenda
b. Afisati numerele de telefon si tipul lor pentru Alexandrescu Marcel

16
c. Afisati numele si numarul principal al persoanelor din tabela (exista un singur
numar principal avand tipul principal)
13. La un concursul de informatica aplicata exista doua probe: teoretica si practica. La
concurs participa mai multi elevi. Ei sunt inregistrati intr-o tabela continand, numele,
scoala de provenienta, punctajul la proba teoretica si punctajul la proba practica. Se
cere:
a. Afisarea elevilor alfabetic
b. Afisarea elevilor pe scoli
c. Calculati punctajul final pentru fiecare participant (media aritmetica a celor doua
punctaje) si memorati-l in tabela intr-o coloana numita final.
d. afisati primii 5 elevi in ordine descrescatoare a punctajelor.
14. La un concurs de informatica aplicata exista doua probe: teoretica si practica. La
concurs particpa mai multi elevi. Ei sunt inregistrati intr-o tabela continand, numele,
scoala de provenienta, punctajul la proba teoretica si punctajul la proba practica.
Media punctajelor obtinute se calculeaza si se retine in coloana final.
Se cere:
a. stergeti elevii care au absentat la cel putin una din probe
b. calculati media punctajelor pe unitati scolare
c. afisati elevii de la Scoala nr. 2 “Traian” ordonati descrescator dupa punctajul
final.
15. La un concursul de informatica aplicata exista doua probe: teoretica si practica. La
concurs participa mai multi elevi. Ei sunt inregistrati intr-o tabela continand, numele,
scoala de provenienta, clasa, punctajul la proba teoretica si punctajul la proba
practica. Se cere:
a. Afisati scolile participante
b. Cati elevi participa la clasa a VII-a si la clasa a VIII-a
c. Care este punctajul maxim pentru fiecare clasa
16. Pentru evidenta persoanelor dintr-o societate se pastreaza urmatoarele informatii
personale: codul numeric personal, numele, adresa, telefonul . Se cere:
a. Afisati angajatii ordonati alfabetic
b. Afisati angajatii nascuti in februarie de sex masculin
c. Afisati data nasterii sub forma zi-luna-an pentru Petrescu Ioan.
17. Pentru elevii dintr-o scoala se retin urmatoarele informatii: numele, prenumele, clasa si
media anuala. Se cere:
a. Afisati elevii alfabetic pe clase
b. Afisati clasele si media claselor
c. Afisati media cea mai mare si media cea mai mica din clasa 5 A.
18. La un concurs de atletism participa sportivi din mai multe tari. Ei concureaza in mai
multe probe: saritura in lungime, saritura in inaltime, maraton, aruncarea cu discul, etc.
Construiti o structura care sa raspunda urmatoarelor cerinte:
a. Care sunt tarile participante
b. Care sunt proble la care s-au inscris sportivii
c. Care sunt sportivii din fiecare tara
d. Care sunt sportivii de la fiecare proba
e. Cati participanti sunt in concurs.
Rezolvati cerintele.
19. La testele nationale au fost retinute urmatoarele informatii despre elevii participanti:
nume si prenume, scoala, nota la matematica, noata la romana, nota la
geografie/istorie, disciplina istorie/geografie(in functie de alegerea facuta). Cerinte:
a. Cati elevi s-au inscris
17
b. Cati elevi au participat la proba de romana
c. Cati elevi s-au inscris la istorie
d. Care este media fiecarui elev
20. La testele nationale au fost retinute urmatoarele informatii despre elevii participanti:
nume si prenume, scoala, nota la matematica, nota la romana, nota la
geografie/istorie, disciplina istorie/geografie(in functie de alegerea facuta). Cerinte:
a. Cati elevi de la scoala nr.21 au promovat examenul de capacitate (au toate cele
trei note >=5)
b. Calculati media fiecarui elev care a obtinut note de trecere la cele trei discipline.
c. Calculati media scolii nr.21.

21. La testele nationale au fost retinute urmatoarele informatii despre elevii participanti:
nume si prenume, scoala, nota la matematica, nota la romana, nota la
geografie/istorie, disciplina istorie/geografie(in functie de alegerea facuta). Cerinte:
a. Cati absenti au fost
b. Stergeti elevii absenti
c. Cati elevi au optat pentru proba de geografie
d. Care a fost nota maxima la geografie

Să se construiască baza de date ŞCOALA cu tabela ELEVI având următoarea


22.
structură:
Nume char(10)
Clasa char(3)
N1 decimal(5,2)
N2 decimal(5,2)
N3 decimal(5,2)
Media decimal(5,2)
Să se execute următoarele prelucrări asupra tabelei ELEVI:
Să se adauge următorii 5 elevi în tabela ELEVI şi să se înlocuiască câmpul media cu media
aritmetică a celor 3 note.
Nume Clasa N1 N2 N3 Media
Prisacaru Ion 12A 7.50 8.00 9.70 8.40
Paraschiv Mihai 12B 7.90 10.00 9.50 9.13
Popa Alin 12A 4.00 5.70 6.00 5.23
Ionescu Cristian 12A 9.50 9.70 10.00 9.73
Ionescu Gabriel 12B 10.00 10.00 10.00 10.00

1. Să se afişeze cea mai mare medie din fiecare clasa.


2. Să se şteargă înregistrările pentru elevii corigenţi( n1, n2 sau n3 <5).
3. Să se afişeze conţinutul tabelei după fiecare prelucrare de la punctele 1), 2), 3).
23. Să se construiască baza de date ŞCOALA cu tabela ELEVI având următoarea
structură: Nume char(10)
Prenume char(10)
Clasa char(3)
Media decimal(5,2)
Să se execute următoarele prelucrări asupra tabelei ELEVI:
1. Să se adauge următorii 5 elevi în tabela ELEVI.
Nume Prenume Clasa Media
Popescu Marius 9A 7.5
David Cristian 9B 9.90
Dragomirescu Paul 9A 10

18
Tănăsescu Mihai 9C 5.00
Teodorescu Vlad 9B 8.70

2. Să se listeze elevii care au media > 8


3. Să se ordoneze înregistrările pe clase şi în cadrul claselor pe medii.
4. Să se obţină lista elevilor cu medii între 9 şi 10.

24. Să se construiască baza de date BIBLIOTECA cu tabela CĂRŢI având următoarea


structură:
Autor Char(20)
Titlu Char(30)
Domeniul Char(15)
Editura Char(15)
Preţ Int(3)
Să se execute următoarele prelucrări asupra tabelei CĂRŢI:
1. Să se adauge următoarele 6 cărţi în tabela CĂRŢI.
Autor Titlu Domeniul Editura Preţ
Vlad Tudor Huţanu Manual de informatică informatică L&S Info-mat 18
Giacomo Casanova Casanova-Memorii literatură Univers 17
Stelian Niculescu Bacalaureat şi atestat informatică L&S Info-mat 10
Victor Hugo Oamenii mării literatură Tineretului 8
Dr. Kris Jamsa Totul despre C şi C++ informatică Teora 70
Victor Hugo Mizerabilii literatură Cartex 2000 50

2. Sa se afiseze inregistrarile ordonate descrescător după pret.


3. Să se afişeze toate informaţiile despre lucrarea „Oamenii marii”.
4. Să se afişeze toate cărţile lui Victor Hugot.
25. Să se construiască baza de date BIBLIOTECA cu tabela CĂRŢI având următoarea
structură:
Autor Char(20)
Titlu Char(30)
Domeniul Char(15)
Editura Char(15)
Preţ Int(3)
Să se execute următoarele prelucrări asupra tabelei CĂRŢI:
1. Să se adauge următoarele 6 înregistrări în tabela CĂRŢI.
Autor Titlu Domeniul Editura Preţ
Vlad Tudor Huţanu Manual de informatică informatică L&S Info-mat 18
Giacomo Casanova Casanova-Memorii literatură Univers 17
Stelian Niculescu Bacalaureat şi atestat informatică L&S Info-mat 10
Victor Hugo Oamenii mării literatură Cartex 2000 8
Dr. Kris Jamsa Totul despre C şi C++ informatică Teora 70
Victor Hugo Mizerabilii literatură Cartex 2000 50

2. Să se calculeze preţul mediu.


3. Să se afiseze inregistrarile ordonate după numele autorilor şi titlu.
4. Să se afişeze toate cărţile pentru editura TEORA.

26. Să se construiască baza de date GEOGRAFIE cu tabela ŢĂRI având următoarea


structură:
19
Nume_tara Char(10)
Continent Char(10)
Capitala Char(10)
Densitate Int(3)
Suprafaţa Int(7)
Nr_loc Int(10)
Să se execute următoarele prelucrări asupra tabelei ŢĂRI:
1. Să se adauge următoarele 6 înregistrări în tabela ŢĂRI.
Nume ţară Continent Capitala Densitate Suprafata Nr.
locuitori
România Europa Bucureşti 91 238392
Franţa Europa Paris 92 674843
Canada America Ottawa 3 9984670
SUA America Washington 30 9631418
Maroc Africa Rabat 73 446550

2. Să se afişeze capitala unei ţări oarecare (spre exemplu capitala Marocului).


3. Să se completeze câmpul Nr_loc cu numărul de locuitori ai fiecărei ţări, prin calcul
după formula: densitate*suprafaţă.
4. Să se afişeze pe ce continent se află ţara cu cel mai mare număr de locuitori.
5. Să se afişeze datele ordonate alfabetic după continent şi descrescător după
suprafaţă.

26. O firmă dispune de mai multe magazine. În fiecare magazin există mai multe produse.
Pentru fiecare produs se cunoaşte preţul şi cantitatea. Se cere să se răspundă la
întrebările de mai jos. Tabelul se numeşte „produse”.
nume_p cantitate preţ_buc Magazin
pantofi 7 90.00 Magazin 1
pantofi 15 90.00 Magazin 2
pantofi 11 90.00 Magazin 3
sacou 8 500.00 Magazin 3
sacou 12 500.00 Magazin 1
sacou 11 500.00 Magazin 2
sosete 100 7.00 Magazin 1
sosete 65 7.00 Magazin 3
sosete 50 7.00 Magazin 4
tricou 20 25.00 Magazin 2
tricou 120 25.00 Magazin 5
a) Care sunt produsele existente într-un anumit magazin (de exemplu, ’magazin 2’)?
b) Care sunt magazinele în care există un anumit produs (de exemplu, ’sosete’)?
c) Care este valoarea totală a tuturor produselor din magazine?
d) Presupunem că ‘pantofi’ se scumpeşte cu 15%. Actualizaţi datele din tabel.
e) Să se şteargă un anumit produs (’tricou’) din tabel.

O firmă doreşte să reţină într-o bază de date un tabel referitor la angajaţi. Ce date va
27.
reţine tabelul astfel încât să se răspundă rapid la întrebările de mai jos? Cum obţinem
răspunsul la întrebări?
a) Care sunt numele angajaţilor (în ordine alfabetică)?
b) Care sunt angajaţii cu vârsta sub 30 de ani?
c) Care sunt angajaţii care au salariul brut mai mare decât cel minim, dar mai mic decât
1000 de lei?
20
29. O firmă doreşte să reţină într-o bază de date un tabel referitor la angajaţi. Ce date va
reţine tabelul astfel încât să se răspundă rapid la întrebările de mai jos? Cum obţinem
răspunsul la întrebări?
a) Realizaţi o listă a femeilor angajate şi o alta a bărbaţilor angajaţi.
b) Realizaţi o listă a angajaţilor care au studii superioare.
c) Găsiţi angajaţii care îşi sărbătoresc azi ziua de naştere.

30. O firmă doreşte să reţină într-o bază de date un tabel referitor la angajaţi. Ce date va
reţine tabelul astfel încât să se răspundă rapid la întrebările de mai jos? Cum obţinem
răspunsul la întrebări?
a) Mâine este Sfânta Maria. Care este lista sărbătoritelor?
b) Care sunt angajaţii care ies la pensie anul următor?
c) Care sunt angajaţii care au salariul minim pe economie?

31. Se dau două tabele („băieţi” şi „fete”) în care pentru fiecare persoană se cunoaşte codul
(cod), numele (nume) şi vârsta (vârsta). De asemenea, mai există un tabel, numit
„prietenii”, în care sunt reţinute relaţiile dintre băieţi şi fete.

co nume vârsta cod Nume vârsta cod_b cod_f


d 1 Marinela 18 1 1
1 Gabriel 13 2 Mihaela 20 1 4
2 Catalin 38 3 Liliana 16 1 8
3 Mihai 21 4 Sofia 17 2 4
4 Ovidiu 20 5 Monica 22 2 7
5 Cristian 18 6 Raluca 16 2 9
6 Radu 19 7 Veronica 24 3 3
7 Bogdan 19 8 Nicoleta 16 4 8
9 Ioana 19 5 1
5 2
5 4
a) Care sunt prietenele lui Cristian, cel care are 18 ani? 5 6
7 3
b) Afişaţi numele fetelor care nu au un prieten. 7 7
c) Afişaţi media de vârstă a băieţilor şi fetelor.
32. Se considera o bază de date AGENDA care va conţine informaţii referitoare la o agendă
telefonica memorate in tabela INFORMATII cu următoarea structură: Nume-varchar(15),
Prenume-varchar(15), Adresa-varchar(20), Telefon-int(9), AbonamentRDS-int(1).Cerinţe:
a) Afişaţi persoanele care locuiesc în cartierul Rovine;
b) Afişaţi abonaţii RDS din cartierul Brestei;
c) Afişaţi abonaţii RDS care nu locuiesc in cartierul Craioviţa;
d) Afişaţii abonaţii RDS din cartierele Brestei sau Calea Bucuresti;
e) Afisati persoanele din tabela care nu sunt abonati RDS;
f) Afisari abonatii RDS in ordine alfabetica a numelui.
33. Realizati o bază de date care să conţină informaţii referitoare la produsele dint-un
magazin in tabela INFORMATII cu următoarea structură: Denumire-varchar(15), Pret-int(9),
Cantitate-int(9), DataExpirare-date.
a) Afisati produsele ordonate dupa data expirarii.
21
b) Afişaţi produsele al căror preţ este intre 10 si 70 RON;
c) Afisati produsele care expira in data ‘X’, dată;
d) Afişaţi produsele care au pretul de 20 sau 40 RON produse de ‘Firma X’.
34. Pentru baza de date Bibliotecă sa se construiasca tabelela CARTI cu urmatoarea
structura: TITLU-varchar(15), AUTORvarchar(15), EDITURA-varchar(15), COLECŢIA-
varchar(15).
a) Afisati toate cartile din biblioteca;
b) Afisati cartile autorului Mihai Eminescu de la editura „HUMANITAS”;
c) Afisati cartile din colectia informatica ale autorului Tudor Sorin;
d) Afisati cartile al caror titlu incepe cu litera ‘I’;
e) Afisati cartile care apartin editurii ‘X’.
35. Pentru baza de date Bibliotecă sa se construiasca tabelela CARTI cu urmatoarea
structura: TITLU-varchar(15), AUTORvarchar(15), EDITURA-varchar(15), COLECŢIA-
varchar(15).
a) Afisati numarul de volume din biblioteca
b) afisati numarul de volume din fiecare colectie
c) afisati cartile ordonate dupa autor si titlu
36. Pentru baza de date Bibliotecă sa se construiasca tabelela CARTI cu urmatoarea
structura: TITLU-varchar(15), AUTORvarchar(15), EDITURA-varchar(15), COLECŢIA-
varchar(15) , DATA_AP-, PRET-int(5).
a) afisati volumele aparute anul acesta
b) afisati valoarea totala a volumelor din biblioteca
c) afisati toate volumele din biblioteca

37. Se considera o baza de date FARMACIA care contine in tabela INFORMATII, informatii
despre produsele dintr-o farmacie. Sa se realizeze structura tabelei INFORMATII astfel incat
sa se poata raspunde la urmatoarele cerinte:
a) Sa se afiseze medicamentele care au pretul intre 27 si 57 RON;
b) Pentru un produs X sa se afiseze pretul si data expirarii;
c) Mariti cu 10% pretul medicamentelor furnizate de ‘Firma X’;
d) Afisati lista medicamentelor in ordinea crescatoare a pretului.
38. Fie o baza de date AUTOMOBIL care contine informatii despre automobilele dintr-o
firma in tabela INFORMATII. Sa se realizeze structura tabelei INFORMATII astfel incat sa se
poata raspunde la urmatoarele cerinte:
a) Care sunt automobilele fabricate in tara ‘X’ in anul 2007?
b) Care este cea mai scumpa masina?
c) Care este pretul total al automobilelor de culoare verde;
d) Afisati o lista a automobilelor ordonate crescator in functie de pret.

39. Fie un repertoar de adrese de e-mail care contine doua tabele : prima Info continand
informatiile esentiale( id, nume, prenume) si a doua –Email- continand eventualele
inregistrari cu adresele de e-mail (Id, email). Se cere:
a) afisati toate persoanele inregistrate si adresa de email (daca exista)
b) afisati toate persoanele care nu au adresa de mail
c) afisati adresele de mail inregistrarte pe yahoo.com

40. Pentru evidenta utilizatorilor care acceseaza un site se foloseste o tabela Utilizatori
(Nume, Prenume, email,Utilizator, Parola, Data). Cerinte:
a) afisati cu majuscule numele si prenumele tuturor vizitatorilor
b) afisati cati vizitatori a avut astazi site-ul

22
c) verificati daca utilizatorul ‘aaaa’ sau adresa de email ‘aaaa@yahoo.com’ exista, iar
in caz afirmativ afisati numele si prenumele celor care indeplinesc conditia
d) schimbati parola utilizatorului ‘aaaa’ cu noua parola :’nouameaparola’ si afisati
utilizatorul si noua parola .

SUBIECTE ATESTAT ORACLE

1.Directorul unei şcoli doreşte să acorde o bursă de excelenţă pe parcursul unui an şcolar
unui elev din şcoală care a obţinut rezultate foarte bune la olimpiadele şcolare din
anul şcolar precedent. Pentru aceasta, i-ar fi necesară o bază de date care să îl ajute
să ia o decizie. Astfel că, într-o tabelă al bazei de date (elevi) vor fi stocate numele,
prenumele şi adresa de email pentru fiecare elev candidat la bursă. O altă tabelă va
stoca datele referitoare la premiile obţinute de către elevi. Un elev candidat la bursă a
obţinut premii la olimpiade la una sau mai multe materii. Pentru fiecare elev candidat,
se va reţine disciplina, premiul obţinut şi etapa olimpiadei la care a obţinut premiul.
a) Introduceţi cel puţin 3 înregistrări în fiecare tabelă.
b) Să se afişeze numele, prenumele şi adresa de mail a fiecărui elev. Dacă un elev nu
are o adresă de email, se va afişa mesajul ”Nu are adresa de email”.
c) Afişaţi numele elevilor şi numărul de premii luate de aceştia la naţională, în ordinea
descrescătoare a numărului de premii.
2.Pentru distribuirea rolurilor unei piese de teatru se organizează o preselecţie. Regulile
acestei preselecţii cer ca un actor să opteze la înscriere doar pentru un singur rol.
Pentru un actor se va reţine numele, prenumele, data naşterii, ţara de provenienţă. Un
rol corespunde numelui unui personaj din acea piesă. Remuneraţia primită de un
actor diferă în funcţie de dificultatea interpretării rolului. Se doreşte crearea unei baze
de date pe baza căreia să putem răspunde la următoarele cerinţe:
a) Să se afişeze numele actorilor care s-au înscris pentru rolurile cele mai bine plătite.
b) Să se actualizeze în baza de date remunerarea actorului care interpretează personajul
X, ştiind că aceasta s-a mărit cu 10%.
3. Datorită peisajelor foarte frumoase, mulţi turişti doresc să efectueze trasee în Munţii
Parâng. ”Agenţia Ghizilor Montani” din Munţii Parâng a decis construirea unei baze de
date care să permită obţinerea rapidă a unor statistici, dar şi a unor informaţii de
interes pentru turişti. Pentru un traseu se vor memora în baza de date punctul de
plecare, punctul de sosire, dificultatea traseului (uşor, accesibil, greu) şi preţul stabilit
de agenţie. Se va reţine în baza de date numele persoanei care a solicitat rezervarea
precum şi data când va fi efectuată drumeţia.
a) Să se introducă cel puţin 3 înregistrări în fiecare tabelă.
b) Să se afişeze punctul de plecare, punctul de sosire, dificultatea pentru traseul
cel mai scump.
a) Turistul Mircescu Dan doreşte ca drumeţia aleasă să fie reprogramată în cea
mai apropiată zi de vineri faţă de programarea iniţială. Dacă iniţial programarea
era într-o zi de vineri, Mircescu Dan doreşte să programeze drumeţia pentru
următoarea vineri. Scrieţi o interogare pentru a reactualiza baza de date.
4. Pentru distribuirea rolurilor unei piese de teatru se organizează o preselecţie. Regulile
acestei preselecţii cer ca un actor să opteze la înscriere doar pentru un singur rol.
Pentru un actor se va reţine numele, prenumele, data naşterii, ţara de provenienţă. Un
rol corespunde numelui unui personaj din acea piesă. Remuneraţia primită de un actor
diferă în funcţie de dificultatea interpretării rolului.
23
a) Se doreşte crearea unei baze de date cu cel puţin 3 înregistrări în fiecare
tabelă, pe baza căreia să putem răspunde la cerinţele b şi c de mai jos.
b) Să se afişeze ţările din care provin actorii înscrişi la preselecţie.
c) Să se afişeze câţi actori s-au înscris pentru a interpreta personajul X?
5. După achiziţionarea mai multor volume de carte, biblioteca unei şcoli a devenit mai
greu de gestionat. Pentru obţinerea anumitor rapoarte, conducerea bibliotecii a decis
crearea unei baze de date. Pentru fiecare carte se va dori păstrarea următoarelor
date: codul cărţii creat la achiziţionare (unic), codul ISBN al cărţii, titlul, autorul,
editura, anul de apariţie al cărţii.
a) Să se introducă cel puţin 5 înregistrări în tabelă.
b) Un elev doreşte să împrumute cărţi pentru a învăţa limbajul C++. Neştiind ce
titluri relevante sunt disponibile în bibliotecă, ar dori, ca pe baza unei căutări a
textului 'C++', să poată vedea titlurile şi autorii cărţilor respective.
c) Să se afişeze, pentru fiecare autor, în ordine alfabetică, numărul de titluri care
se găsesc în bibliotecă.
d) Să se afişeze cărţile cele mai recent achiziţionate de bibliotecă, în ordinea
alfabetică a autorilor.
6. La un hipodrom se organizează curse de cai. Fiecare cal este identificat printr-un cod
unic şi este supravegheat de un îngrijitor. Un îngrijitor poate ţine sub observaţie mai
mulţi cai. Pentru fiecare cal în parte vom reţine numele, rasa, data de naştere şi
numărul de victorii obţinute. Pentru îngrijitor vom reţine numele, prenumele, adresa,
salariul şi telefonul.
a) Creaţi tabelele şi introduceţi cel puţin trei înregistrări în fiecare tabelă.
b) Pentru calul care are cele mai multe victorii măriţi salariul îngrijitorului acestuia cu
10%.
c) Afişaţi îngrijitorii în ordinea descrescătoare a salariului.
7. La un hipodrom se organizează curse de cai. Fiecare cal este identificat printr-un cod
unic şi este supravegheat de un îngrijitor. Un îngrijitor poate ţine sub observaţie mai
mulţi cai. Pentru fiecare cal în parte vom reţine numele, rasa, data de naştere şi
numărul de victorii obţinute. Pentru îngrijitor vom reţine numele, prenumele, adresa,
salariul şi telefonul.
a) Creaţi tabelele şi introduceţi cel puţin trei înregistrări în fiecare tabelă.
b) Afişaţi toţi caii care au vârsta mai mare de 7 ani, precum şi numele şi prenumele
îngrijitorilor acestora.
c) Afişaţi pentru fiecare rasă numărul de cai existenţi.
8. La un hipodrom se organizează curse de cai. Fiecare cal este identificat printr-un cod
unic şi este supravegheat de un îngrijitor. Un îngrijitor poate ţine sub observaţie mai
mulţi cai. Pentru fiecare cal în parte vom reţine numele, rasa, data de naştere şi
numărul de victorii obţinute. Pentru îngrijitor vom reţine numele, prenumele, adresa,
salariul şi telefonul.
a) Creaţi tabelele şi introduceţi cel puţin trei înregistrări în fiecare tabelă.
b) Afişaţi numele şi telefonul îngrijitorului calului numit „Zmeul”,
c) Afişaţi o lista ordonată alfabetic care conţine pentru fiecare îngrijitor caii pe care îi
supraveghează, vârsta cailor şi numărul de victorii obţinute, iar dacă nu au victorii
se va afişa mesajul ‘fara victorii’.
9. Un atelier al unui teatru confecţionează costume de scenă şi decoruri şi le vinde altor
clienţi. Modelaţi situaţia ştiind că fiecare produs realizat are o denumire, o cantitate şi
un preţ unitar. Pentru fiecare atelier se păstrează numele, adresa, telefonul precum şi
numele şefului de atelier.
a) Creaţi tabelele şi introduceţi cel puţin trei înregistrări în fiecare tabelă.
b) Afişaţi produsele realizate de atelierul cu numărul de telefon 414444.

24
c) Câte produse confecţionează atelierul condus de Popescu Ion?
10. Un atelier al unui teatru confecţionează costume de scenă şi decoruri şi le vinde altor
clienţi. Modelaţi situaţia ştiind că fiecare produs realizat are o denumire, o cantitate şi
un preţ unitar. Pentru fiecare atelier se păstrează numele, adresa, telefonul precum şi
numele şefului de atelier.
a) Creaţi tabelele şi introduceţi cel puţin trei înregistrări în fiecare tabelă.
b) Afişaţi câştigul fiecărui atelier pe produsele realizate.
c) Cine sunt şefii atelierelor unde se confecţionează fracuri şi la ce număr de telefon
pot fi găsiţi?
11. Fie tabela PRODUSE ( Codp, Denp, Um, Pret, Data_Expirare )
a) Introduceţi cel puţin 5 înregistrări în tabelă.
b) Să se afişeze perioada (lunile) de garanţie rămase până la expirarea produselor cu
enumerarea doar a celor care mai au ca valabilitate minimum 3 luni.
c) Să se selecteze produsul cu termenul de garanţie cel mai îndepărtat ( 1 August 2009)
şi să se evidenţieze lunile de garanţie rămase de la data curentă la data expirării.
d) Să se afişeze codul, denumirea, data expirării, precum şi data decalată cu trei luni faţă
de data expirării şi data anterioară cu trei luni datei expirării. Se vor evidenţia
produsele care nu au expirat.
12. Fie tabela:
PRODDOC ( Codd, Codp, Cant, Ie )
( IE= -1 pentru produse ieşite din gestiune, IE=1 pentru produse intrate în gestiune )
a) Introduceţi cel puţin 5 înregistrări în tabelă.
b) Să se afişeze cantitatea medie doar pentru produsele care apar mai mult de două ori
în tabela PRODDOC.
c) Să se afişeze doar acele produse pentru care cantitatea medie este mai mare sau
egală cu 200.
d) Să se afişeze cantitatea medie pe tip de produs, pentru toate codurile de produs mai
puţin P1.
13. Fie tabelele:
PRODUSE ( Codp, Denp, Um, Pret, Data_Expirare )
PRODDOC ( Codd, Codp, Cant, Ie )
( IE= -1 pentru produse ieşite din gestiune, IE=1 pentru produse intrate în gestiune )
a) Introduceţi cel puţin 3 înregistrări în fiecare tabelă.
b) Să se calculeze cantitatea medie pentru fiecare produs distinct, din tabela PRODDOC.
c) Determinaţi preţul mediu pentru fiecare produs în afară de produsul ‘Monitor 17inch’
din tabela PRODUSE.
14. Fie tabelele:
PRODUSE ( Codp, Denp, Um, Pret, Data_Expirare )
PRODDOC ( Codd, Codp, Cant, Ie )
( IE= -1 pentru produse ieşite din gestiune, IE=1 pentru produse intrate în gestiune )
a) Introduceţi cel puţin 3 înregistrări în fiecare tabelă.
b) Să se afişeze denumirea, preţul şi valoarea totală a vânzărilor pentru fiecare produs,
ţinând cont de comisionul de 5%.
c) Să se afişeze valoarea maximă, valoarea medie, valoarea minimă şi valoarea totală
pentru livrările (IE= -1) de produse efectuate.
15. Fie tabela:
PRODDOC ( Codd, Codp, Cant, Ie )
( IE= -1 pentru produse ieşite din gestiune, IE=1 pentru produse intrate în gestiune )
a) Introduceţi cel puţin 5 înregistrări în tabelă.

25
b) Afişaţi produsele care au cantitatea mai mare decât cea mai mică cantitate a
produsului cu codul P4.
c) Să se afişeze produsele care au cantitatea mai mare sau egală cu cea mai mare
cantitate a produsului cu codul P4.
d) Să se afişeze, pentru fiecare document în parte, ce procent reprezintă produsele din
totalul de produse de pe document.
16. Se consideră tabela Angajati cu structura: CNP, nume, prenume, data angajării,
salariu, departament.
a) Introduceţi cel puţin 5 înregistrări în tabelă.
b) Să se afişeze angajaţii cu salariul mai mic decât 600.
c) Să se afişeze salariul mediu pe departamente.
d) Să se afişeze angajatul cu salariul maxim din departamentul 45.
17. Să se construiască o tabelă cu principalele producţii cinematografice din secolul XX,
cu următoarea structură: nume film, gen, ţara, an, regizor.
a) Introduceţi cel puţin 5 înregistrări în tabelă.
b) Care sunt filmele produse în Anglia în anul 2007?
c) Câte filme de comedie au fost produse în România înainte de 1989?
d) Afişaţi lista filmelor regizate de Sergiu Nicolaescu după ce s-a produs filmul „Mihai
Viteazul”.
18. Fie tabela Expozitii: cod expoziţie, nume locaţie, tip, data deschiderii, data
incheierii.
a) Introduceţi cel puţin 5 înregistrări în tabelă.
b) Modificaţi locul de desfăşurare al expoziţiei cu codul 15.
c) Deoarece expoziţia „Colţ de natură” nu poate fi desfăşurată ştergeţi-o din tabelă.
d) Afişaţi toate expoziţiile de carte care au loc între 20 ianuarie 2008 şi 10 mai 2008.
19. Se consideră tabela Elevi, care conţine următoarele date: număr matricol, nume,
prenume, nota1, nota2, număr de absenţe.
a) Introduceţi cel puţin 5 înregistrări în tabelă.
b) Afişaţi elevii cu mai mult de 20 de absenţe.
c) Afişaţi elevii în ordinea descrescătoare a mediilor(obţinute din cele două note).
d) Adăugaţi un nou elev cu numele Popa Andrei cu numărul matricol 500, cu nota 1
egală cu 9, nota2 egală cu 7 şi fără absenţe.
20. Creaţi tabela Opere cu următoarele date: cod operă, titlul, tipul operei, dată
apariţie, valoare şi cod autor şi tabela Autori cu următoarea structură: cod autor,
nume, prenume.
a) Introduceţi cel puţin 3 înregistrări în fiecare tabelă.
b) Afişaţi toate operele de artă.
c) Afişaţi operele scrise de Mircea Cărtărescu.
d) Afişaţi valoarea operelor pentru fiecare autor al cărui nume începe cu litera A.
21. Tabela ANGAJATI conţine informaţii despre angajaţii unei firme. Creaţi tabela şi
introduceţi cel puţin 5 înregistrări, astfel încât să răspundeţi la următoarele cerinţe:
a) Să se listeze numele, prenumele şi data naşterii pentru toţi angajaţii firmei.
b) Să se afişeze numele şi prenumele angajaţilor care au salariul maxim din firmă;
c) Să se calculeze care ar fi suma suplimentară pe care ar trebui să o plătească firma
dacă salariile angajaţilor ar fi mărite cu 5%.
22. Tabela SALARIATI conţine informaţii despre angajaţii unei firme. Creaţi tabela şi
introduceţi cel puţin 5 înregistrări, astfel încât să puteţi răspunde la următoarele
cerinţe:
a) Să se afişeze numele şi prenumele angajaţilor care îndeplinesc funcţia de manager şi
au salariul mai mic decât media salariilor angajaţilor cu aceasta funcţie;
b) Să se afişeze numele, salariul şi funcţia angajatului cu ID 19;

26
c) Să se afişeze numele tuturor angajaţilor al căror salarii sunt egale cu salariul minim
pentru fiecare funcţie în parte.
23. Fie următoarele tabele:
ANGAJATI: ID_ANG, NUME, PRENUME, DEP_ID
DEPARTAMENTE: DEP_ID, NUME.
Creaţi tabelele şi introduceţi cel puţin 3 înregistrări în fiecare tabelă, astfel încât să puteţi
răspunde la următoarele cerinţe:
a) Realizaţi o interogare care să folosească un join pe coloana comună.
b) Creaţi o interogare care foloseşte un natural join. Afişaţi doar angajaţii care lucrează
în departamentele cu ID 20 şi 50.
24. Se consideră tabela OPERATIUNI, folosită în cadrul unei bănci, care are următoarea
structură: data_operatiune, tip_operatiune, suma. Introduceţi cel puţin 5 înregistrări,
astfel încât să puteţi răspunde la următoarele cerinţe:
a) Creaţi o interogare care afişează toate tipurile de operaţiuni executate de către bancă.
b) Creaţi o interogare care afişează care este suma retrasă în ziua curentă.
c) Să se scrie o interogare care permite adăugarea unei noi înregistrări în tabelă în cazul
în care nu există o operaţiune de tip depunere în ziua de 31.12.2007.
25. Se consideră tabela OPERATIUNI care are următoarea structură: data_operatiune,
tip_operatiune, Suma, ID_client si tabela CLIENT cu urmatoarea structură:
ID_client, nume, prenume. Introduceţi cel puţin 3 înregistrări în fiecare tabelă, astfel
încât să puteţi răspunde la următoarele cerinţe:
a) Să se listeze toate operaţiunile făcute de către clientul IONESCU PETRE;
b) Pentru fiecare client în parte să se afişeze cea mai mare sumă tranzacţionată.
26. Se consideră tabela SALARIATI care conţine informaţii despre angajaţii unei firme.
Sunt reţinute informaţii referitoare la nume, prenume, data_angajării şi salariu. Fiecare
angajat are un ID unic. Introduceţi cel puţin 5 înregistrări, astfel încât să puteţi
răspunde la următoarele cerinţe:
a) Să se afişeze toti angajatii care au o vechime în firmă mai mare de 1 an.
b) Să se calculeze care ar fi suma totală necesară dacă li se acordă o mărire de salariu
de 300 RON tuturor angajaţilor care au o vechime mai mare de 5 ani în firmă.
c) Una dintre angajatele noastre s-a căsătorit de curând. Id-ul său este 110, iar numele
actual este Popescu. Scrieţi instrucţiunea SQL care va efectua schimbarea necesară.
27. Creaţi tabela CARTI cu următoarea structură: TITLU, AUTOR, AN_APARITIE,
PRET, NR_EXEMPLARE. Introduceţi cel puţin 5 înregistrări, astfel încât să puteţi
răspunde la următoarele cerinţe:
a) Să se afişeze sortate în ordine alfabetică toate cărţile autorului Mihai Eminescu.
b) Să se afişeze valoarea cărţilor achiziţionate de către bibliotecă pentru fiecare autor în
parte.
c) Să se tipărească numărul autorilor ale căror cărţi există în bibliotecă.
28. Să se creeze o tabelă ANGAJATI cu următoarele câmpuri:
Cod_angajat, Nume_angajat, Prenume_angajat, Salariu, Numar_departament,
Data_angajarii. Se cere:
a) Să se completeze tabela cu cel puţin 5 înregistrări.
b) Câte departamente distincte sunt înregistrate în tabelă?
c) Să se afişeze, cu majuscule, numele şi prenumele salariaţilor angajaţi între 1
ianuarie 2000 şi data curentă, ordonaţi după data angajării, începând cu cei angajaţi
mai recent, iar la aceleaşi date de angajare vor fi ordonaţi crescător după codul
angajatului.
d) Să se afişeze numele tuturor angajaţilor care au salariul mai mare decât cel al
angajatului cu codul 30.
27
29. Să se creeze o tabelă ANGAJATI cu următoarele câmpuri:
Cod_angajat, Nume_angajat, Prenume_angajat, Salariu, Numar_departament,
Data_angajarii. Se cere:
a) Să se completeze tabela cu cel puţin 5 înregistrări.
b) Să se afişeze cuantumul salariilor din departamentul 10.
c) Să se afişeze următoarele informaţii: cel mai mic salariu, cel mai mare salariu, data
primei angăjari, data ultimei angajări pentru salariaţii din departamentele 10 şi 20.
d) Afişaţi numele angajaţilor ale căror salarii sunt egale cu salariul minim din oricare
departament.
30. Să se creeze o tabelă ANGAJATI cu următoarele câmpuri:
Cod_angajat, Nume_angajat, Prenume_angajat, Salariu, Numar_departament,
Data_angajarii. Se cere:
a) Să se completeze tabela cu cel puţin 5 înregistrări.
a) Să se afişeze toţi angajaţii din departamentul 10 ordonaţi după vechime.
b) Să se afişeze media aritmetică a salariilor maxime din fiecare departament.
b) Sa se afişeze o listă cu departamentele şi media salariilor din acestea doar pentru
departamentele în care media salariilor este mai mare decât salariul angajatului
Ionescu.
31. Să se creeze o tabelă ANGAJATI cu următoarele câmpuri:
Cod_angajat, Nume_angajat, Prenume_angajat, Salariu, Numar_departament,
Data_angajarii. Se cere:
a) Să se completeze tabela cu cel puţin 5 înregistrări.
b) Să se afişeze toţi salariaţii angajaţi după 1 ianuarie 2000.
c) Să se afişeze numele, prenumele si departamentul în care lucrează toţi salariaţii al
căror nume începe cu litera ”P”.
d) Să se afişeze toţi angajaţii care au acelaşi salariu cu Vulpescu şi au fost angajaţi după
ce a fost angajat Tufescu.
32. Creaţi tabela ANGAJATI cu următoarea structură (ID, PRENUME, NUME, SALARIU,
DATA_NASTERII, DEPARTAMENT);
a) Populaţi tabela cu minim 5 înregistrări;
b) Afişaţi angajaţii din departamentul tehnic în ordine alfabetică ( ordonaţi crescător după
NUME);
c) Afisaţi angajaţii cu salariul>500 RON
d) Afisaţi salariul mediu pe firmă;
33. Creaţi tabela ANGAJATI cu urmatoarea structura (ID, PRENUME, NUME, SALARIU,
DATA_NASTERII, DEPARTAMENT);
a) Populaţi tabela cu minim 5 înregistrări;
b) Afişaţi persoanele angajate între 1 ian 2005 şi 1 ian 2007.
c) Afişaţi angajaţii a căror iniţială este I.
d) Câţi angajaţi are fiecare departament?
34. Creaţi tabela CARTI (ID, AUTOR, TITLU, NRPAG, EDITURA, FORMAT)
a) Populaţi tabela cu minim 5 înregistrări;
b) Afişaţi pentru fiecare editură numărul de autori existenţi.
c) Afisati cărţile al căror autor este JOHN PETER iar editura PEN HOUSE;
d) Care este cartea cu cel mai mare număr de pagini şi la ce editură e publicată?
35. Creaţi tabela CARTI (ID, AUTOR, TITLU, NRPAG, EDITURA, AN, FORMAT)
a) Populaţi tabela cu minim 5 înregistrări.
b) Afişaţi cărţile ordonate alfabetic după editură, titlu.
c) Câte cărţi sunt editate de fiecare editură?
d) Afişaţi cărţile cele mai vechi, în ordinea alfabetică a titlurilor.

28
36. La un restaurant, pentru evidenţa meniurilor şi a reţetelor de fabricaţie se folosesc
următoarele tabele:
Meniuri: # Cod_meniu, Denumire meniu
Retete: #Cod_meniu, # Cod_ingredient, Cantitate
Ingrediente: # Cod_ingredient, Denumire_ingredient, Pret, Cod_unitate_masura
Unitati_de_masura: # Cod_unitate_masura, Denumire_unitate_de_masura
Câmpul Pret din tabela Ingrediente reprezintă preţul unei unităţi de măsură din
ingredientul respectiv iar câmpul Cantitate din tabelul Reţete reprezintă cantitatea din
fiecare ingredient raportată la unitatea de măsură.
Creaţi tabelele Retete şi Ingrediente şi introduceţi cel puţin 3 înregistrări în
fiecare, astfel încât să puteţi rezolva următoarele cerinţe:
a) Să se calculeze şi afişeze preţul fiecărui meniu (preţul unui meniu se calculează în
funcţie de preţul ingredientelor şi cantităţile care intră în prepararea reţetelor).
b) Afişaţi codul meniurilor al căror preţ este cuprins între 10 lei şi 100 lei.
37. La un restaurant, pentru evidenţa meniurilor şi a reţetelor de fabricaţie se folosesc
următoarele tabele:
Meniuri: # Cod_meniu, Denumire meniu
Retete: #Cod_meniu, # Cod_ingredient, Cantitate
Ingrediente: # Cod_ingredient, Denumire_ingredient, Pret, Cod_unitate_masura
Unitati_de_masura: # Cod_unitate_masura, Denumire_unitate_de_masura
Câmpul Pret din tabela Ingrediente reprezintă preţul unei unităţi de măsură din
ingredientul respectiv iar câmpul Cantitate din tabelul Reţete reprezintă cantitatea din
fiecare ingredient raportată la unitatea de măsură.
Creaţi tabelele Retete şi Ingrediente şi introduceţi cel puţin 3 înregistrări în
fiecare, astfel încât să puteţi rezolva următoarele cerinţe:
a) Să se afişeze câte ingrediente intră în fiecare meniu.
b) Să se afişeze codul meniului cu preţul maxim (preţul unui meniu se calculează în
funcţie de preţul ingredientelor şi cantităţile care intră în prepararea reţetelor).
38. La un restaurant, pentru evidenţa meniurilor şi a reţetelor de fabricaţie se folosesc
următoarele tabele:
Meniuri: # Cod_meniu, Denumire meniu
Retete: #Cod_meniu, # Cod_ingredient, Cantitate
Ingrediente: # Cod_ingredient, Denumire_ingredient, Pret, Cod_unitate_masura
Unitati_de_masura: # Cod_unitate_masura, Denumire_unitate_de_masura
Câmpul Pret din tabela Ingrediente reprezintă preţul unei unităţi de măsură din
ingredientul respectiv iar câmpul Cantitate din tabelul Reţete reprezintă cantitatea din
fiecare ingredient raportată la unitatea de măsură.
Creaţi tabelele Retete şi Ingrediente şi introduceţi cel puţin 3 înregistrări în
fiecare, astfel încât să puteţi rezolva următoarele cerinţe:
a) Să se afişeze cantitatea din fiecare ingredient de care ar fi nevoie pentru prepararea a
100 de meniuri din fiecare tip existent
b) Să se şteargă ingredientul care are codul 5.
39. La un restaurant, pentru evidenţa meniurilor şi a reţetelor de fabricaţie se folosesc
următoarele tabele:
Meniuri: # Cod_meniu, Denumire meniu
Retete: #Cod_meniu, # Cod_ingredient, Cantitate
Ingrediente: # Cod_ingredient, Denumire_ingredient, Pret, Cod_unitate_masura
Unitati_de_masura: # Cod_unitate_masura, Denumire_unitate_de_masura

29
Câmpul Pret din tabela Ingrediente reprezintă preţul unei unităţi de măsură din
ingredientul respectiv iar câmpul Cantitate din tabelul Reţete reprezintă cantitatea din
fiecare ingredient raportată la unitatea de măsură.
Creaţi tabelele Retete şi Ingrediente şi introduceţi cel puţin 3 înregistrări în
fiecare, astfel încât să puteţi rezolva următoarele cerinţe:
a) Să se mărească preţul fiecărui ingredient cu 10%.
b) Să se afişeze codul meniului cu preţul minim (preţul unui meniu se calculează în
funcţie de preţul ingredientelor şi cantităţile care intră în prepararea reţetelor).
40. La un restaurant, pentru evidenţa meniurilor şi a reţetelor de fabricaţie se folosesc
următoarele tabele:
Meniuri: # Cod_meniu, Denumire meniu
Retete: #Cod_meniu, # Cod_ingredient, Cantitate
Ingrediente: # Cod_ingredient, Denumire_ingredient, Pret, Cod_unitate_masura
Unitati_de_masura: # Cod_unitate_masura, Denumire_unitate_de_masura
Câmpul Pret din tabela Ingrediente reprezintă preţul unei unităţi de măsură din
ingredientul respectiv iar câmpul Cantitate din tabelul Reţete reprezintă cantitatea din
fiecare ingredient raportată la unitatea de măsură.
Creaţi tabelele Retete şi Ingrediente şi introduceţi cel puţin 3 înregistrări în
fiecare, astfel încât să puteţi rezolva următoarele cerinţe:
a) Să se afişeze denumirea ingredientelor care intră în reţeta de fabricaţie pentru meniul
care are codul 3.
b) Să se afişeze codul meniurilor în care apare ingredientul frişca.

SUBIECTE ATESTAT VISUAL FOX PRO

La recepţia hotelului Flora din Mamaia există o bază de date cu următoarea structură:
Camera(N4), Nr_paturi(N1), Telefon(L), Televizor(L), Ocupat(L). Elaboraţi un program
Fox care să răspundă la următoarele cerinţe:
a) determinaţi câte camere libere sunt în hotel;
b) să se afişeze camerele cu 2 paturi care nu au telefon;
c) să se afişeze camerele care au televizor, ordonate descrescător după numărul de
paturi.

Construiţi baza de date ACTORI având următoarea structură: Nume(C20),


Data_naşteri(Date), Sex(C1), Naţionalitate(C15), Data_deces(Date). Să se scrie un
program Fox care să răspundă la următoarele cerinţe:
a) Ce vârstă are actorul Richard Gere?
b) Lista actriţelor în viaţă care nu au depăşit 30 de ani, pe naţionalităţi;
c) Afişaţi primii 5 “veterani” de naţionalitate român;

Creaţi o bază de date care să conţină date referitoare la bolnavii unui spital, cu următoarea
structură: Nume(C20), Diagnostic(C30), Medic(C20), Etaj(N2), Salon(C3). Răspundeţi
la interogări.
a) Câţi bolnavi există în spital?
b) Afişaţi bolnavii medicului X (X citit de la tastatură) precizând unde pot fi găsiţi (etaj,
salon);
c) Calculaţi şi afişaţi numărul bolnavilor pentru fiecare diagnostic.

30
Evidenţa curselor aeriene pe un aeroport este ţinută într-o bază de date cu următoarea
structură: Nr_cursă(N4), Destinaţie(C25), Nr_locuri(N3), Nr_locuri_rezervate(N3),
Preţ(N5).
a) Cât costă un bilet spre Tokio?
b) Câţi pasageri călătoresc la Paris având loc rezervat la cursa 234?
c) Aflaţi care rută este mai aglomerată.

Creaţi o bază de date în care se memorează situaţia pe luna curentă a abonaţilor


RomTelecom astfel încât să puteţi răspunde la cerinţe.
a) Lista persoanelor cu sume restante din luna anterioară şi care este valoarea totală a
restanţelor;
b) Valoarea facturii pentru fiecare abonat pe luna curentă (fără sumele restante), ştiind
că preţul unui impuls este de 595 lei;
c) Care este telefonul persoanei cu cea mai mare sumă restantă?

Se dă baza de date FARMACIA.DBF cu următoarea structură: Cod_farmacie(N3),


Medicament(C25), Cantitate(N3), Preţ(N7). Scrieţi programul corespunzător pentru
realizarea cerinţelor.
a) Ce farmacii au medicamentul X specificat de la tastatură?
b) În ce farmacie medicamentul Y se găseşte în cea mai mare cantitate şi la cel mai mic
preţ?
c) Care este valoarea medicamentelor din fiecare farmacie?

Creaţi o bază de date cu următoarele câmpuri: Nume, Prenume, Vârstă, Sex, Greutate şi
Înălţime.
a) Afişaţi toate fetele sub 20 de ani care au peste 1,70 şi greutatea cel mult 65 Kg;
b) Care este cel mai înalt băiat?
c) Afişaţi media de vârstă pentru băieţi şi pentru fete.

8) Considerându-se tabela atestat.dbf (Nume C(15) Prenume C(20) Datan D (Ll/Zz/Aa)

CLASA C(5) SEX C(1) MEDIE N(5,2) PROMOVAT (L))

să se scrie un program pentru realizarea următoarelor cerinţe:


a) Să se calculeze, pentru o anumită clasă - introdusă de la tastatură - media generală;
b) Să se afişeze toţi elevii clasei respective, care au MEDIE mai mare decât media
generală a clasei;
c) Să se afişeze toţi elevii promovaţi.

9) Considerându-se tabela ATESTAT.DBF (Nume C(15) Prenume C(20) Datan D


(Ll/Zz/Aa)

CLASA C(5) SEX C(1) MEDIE N(5,2) PROMOVAT (L)) , SĂ SE SCRIE UN PROGRAM
PENTRU REALIZAREA URMĂTOARELOR CERINŢE:

a) Să se creeze o nouă tabelă ALOCATII.DBF având câmpurile: Nume, Prenume,


Datan, Clasa care să conţină numai elevii care nu au împlinit 18 ani până la 1 iunie 2008;
b) Să se afişeze alfabetic baza de date nou creată;
c) Să se marcheze pentru ştergere elevii unei anumite clase, citită de la tastatură.

31
10) Să se creeze tabela TELEFON.DBF cu următoarea structură: Nume, Prenume,
Telefon, Valoare, Achitat. Să se introducă minimum 5 înregistrări. Să se scrie apoi un
program pentru realizarea următoarelor cerinţe:
a) Să se citească de la tastatură un nume şi să se verifice dacă a achitat sau nu telefonul
şi în ultimul caz să se afişeze valoarea restantă;
b) Să se afişeze numărul total al restanţierilor;
c) Să se adauge un nou abonat, prin citirea datelor sale de la tastatură.

11) Să se creeze tabela CĂRŢI.DBF cu următoarea structură: Autor, Titlu, An_Aparitie,


Nr_Exemplare, Pret. Să se introducă apoi minimum 5 înregistrări. Să se scrie apoi un
program pentru realizarea următoarelor cerinţe:
a) Să se afişeze, pentru o carte, cu titlul citit de la tastatură, câmpurile Autor, Titlu, An
Aparitie;
b) Să se afişeze AUTOR, TITLU pentru toate titlurile autorilor care au 1 exemplar;
c) Calculaţi valoarea totală a cărţilor din bibliotecă.

12) Proiectaţi structura unei baze de date PACIENŢI.DBF care să răspundă următoarelor
cerinţe :
a) Listaţi pacienţii care suferă de gripă.
b) Ştergeţi definitiv pacientul Radu Cristian, cu CNP-ul 1300202384451
c) Afişaţi, sub formă de raport, pacienţii grupaţi în funcţie de sex şi alfabetic după nume.

13) Proiectaţi structura unei baze de date PACIENŢI.DBF care să răspundă următoarelor
cerinţe
a) Listaţi copiii cu vârsta între 7 şi 10 ani;
b) Adăugaţi, folosind comanda Replace, un pacient nou;
c) Afişaţi ultimii 3 pacienţi din bază.
Toate cerinţele se vor rezolva într-un program.

14) Proiectaţi structura unei baze de date LOCATARI.DBF, făcută pentru un bloc, care să
răspundă următoarelor cerinţe :
a) Listaţi, sub formă de raport, locatarii cu restanţe de plată;
b) Înlocuiţi în baza de date, datele locatarului de la apartamentul 6 cu datele noului
proprietar;
c) Determinaţi valoarea totală a restanţelor de plată.

15) Proiectaţi structura unei baze de date LOCATARI.DBF, făcută pentru un bloc, care să
răspundă următoarelor cerinţe:
a) Listaţi toţi locatarii, alfabetic, după nume;
b) Afişaţi locatarii primelor 3 apartamente, dacă au restanţe de plată;
c) Determinaţi numărul de locatari din apartamentul 2.
Toate cerinţele se vor rezolva într-un program.

16) Proiectaţi structura unei baze de date FOTBALIŞTI.DBF, care să răspundă următoarelor
cerinţe :
a) Afişaţi într-o fereastră jucătorii echipei Universitatea Craiova;
b) Listaţi fotbaliştii care au marcat cel puţin 20 de goluri;
c) Ştergeţi definitiv din baza de date un jucător ale cărui date le introduceţi de la tastatură.

17) Proiectaţi structura unei baze de date STOC.DBF care să răspundă următoarelor
cerinţe :

32
a) Listaţi, într-o fereastră, produsele care expiră mâine;
b) Listaţi produsele care necesită aprovizionare (cantitatea din stoc e mai mică decât o
valoare minimă stabilită pentru fiecare produs);
c) Modificaţi preţul produsului Euro-glet la valoarea 10 lei.

r) După susţinerea unui concurs pentru ocuparea a 30 de posturi într-o instituţie,


datele se trec într-o bază de date cu numele REZULTAT.DBF, care conţine două
câmpuri: Nume(C20) şi Punctaj (N3). Concurenţii pot primii de la 0 la 100 de
puncte. Determinaţi:
a) Câţi concurenţi au obţinut minim 50 de puncte;
b) Care este punctajul mediu obţinut;
c) afişaţi primii trei concurenţi cu cel mai mare punctaj.

a) După susţinerea unui concurs pentru ocuparea a 30 de posturi într-o instituţie,


datele se trec într-o bază de date cu numele REZULTAT.DBF, care conţine două
câmpuri: Nume(C20) şi Punctaj (N3). Concurenţii pot primii de la 0 la 100 de
puncte. Cerinţe:
a) Care este punctajul minim şi maxim obţinut?
b) Afişaţi ultimi cinci concurenţi cu cel mai mic punctaj;
c) Ştiind că pentru ocuparea unui post trebuie obţinute minim 75 de puncte, să se
precizeze dacă au rămas locuri libere sau în cazul în care s-au ocupat toate posturile,
să se afişeze ce punctaj are ultimul concurent.

b) Un profesor creează o tabelă (bază de date) cu informaţii despre lucrarea de control


pe care a susţinut-o cu o clasă. Tabela se numeşte LUCRARE.DBF şi conţine
pentru fiecare elev Numele (C20), Nota obţinută (N5,2).
a) Afişaţi elevii în ordinea descrescătoare a notelor;
b) Câţi elevi au nota de cel puţin cinci?
c) Care este media pe clasă?

c) Fie baza de date ELEVI.DBF cu următoarele câmpuri: Nume(C15), Prenume(C15),


Media(N5,2) şi Vârsta(N2).
a) Să se afişeze conţinutul şi numărul de înregistrări din baza de date;
b) Să se insereze între înregistrarea 2 şi 3 înregistrarea:
MICŞULEANU MARINICĂ 8.50 17
c) Să se găsească înregistrările care au Media<5 şi Vârsta=14. Dacă nu există nici o
înregistrare să se afişeze un mesaj corespunzător.

d) Nero, împăratul Romei doreşte să cunoască anumite date despre cetăţenii Romei.
a) Cere să se facă o listă a tuturor persoanelor din Roma cu numele, vârsta şi dacă este
sau nu creştin;
b) Vrea o listă a tuturor fetelor între 18-25 de ani;
c) Vrea să cunoască câţi copii din Roma au între 3 şi 10 ani şi al căror nume începe cu
litera “C”;
d) Doreşte să ştie care este cel mai bătrân om din Roma.
Ajutaţi-l pe Nero, construind o bază de date corespunzătoare şi traducând acţiunile lui
într-un program FoxPro.

33
e) Se dă baza de date FARMACIA.DBF cu următoarea structură: Cod_farmacie(N3),
Medicament(C25), Cantitate(N3), Preţ(N7). Scrieţi programul corespunzător
pentru realizarea cerinţelor.
a) Ce farmacii au medicamentul X specificat de la tastatură?
b) În ce farmacie medicamentul Y se găseşte în cea mai mare cantitate şi la cel mai mic
preţ?
c) Care este valoarea medicamentelor din fiecare farmacie?

24) Se consideră tabela ANGAJAT.DBF cu următoarea structură: CNP C(13), Nume C(50),
data_nasterii D(8), data_angajarii D(8), Salariu N(10).
a) Să se afişeze o listă a femeilor în ordine alfabetică
b) Să se afişeze persoanele care-şi sărbătoresc mâine ziua de naştere
c) Salariul persoanelor care au o vechime de 3 ani a fost introdus greşit: cu 10% mai puţin.
Corectaşi-l!

25) Se consideră tabela ANGAJAT.DBF cu următoarea structură: CNP C(13), Nume C(50),
data_nasterii D(8), data_angajarii D(8), Salariu N(10).
a) Să se afişeze o listă a bărbaţilor în ordine alfabetică
b) Să se afişeze persoanele care urmează să se pensioneze anul acesta, ştiind că femeile
se pensionează la 60 de ani iar bărbaţii la 62 de ani.
c) Câte persoane au cel mai mare salariu?

26) Se consideră tabela PRODUSE.DBF cu următoarea structură: Cod C(5), Nume_produs


C(30), Data_expirarii D(8).
a) Să se completeze câmpul Cod cu valoarea formată din numărul înregistrării urmată de
primele 3 litere din câmpul Nume_produs
b) Să se şteargă din baza de date toate produsele expirate.
c) Să se afişeze produsele din baza de date ordonate descrescător după Data_expirarii

27) Se consideră tabela PROFESOR.DBF cu următoarea structură: Cod N(3), Nume C(20),
Prenume C(20). Catedra C(15), Data_angajarii, Data_nasterii.
a) Modificaţi codul înregistrării 3 ca fiind egal cu 10.
b) Câţi profesori sunt la catedra de Informatica.
c) Afişaţi persoanele cu vârsta cea mai mare.

28) Se consideră tabela CASETE.DBF cu următoarea structură: Cod N(3), Nume_film


C(20), Tip_film C(20). Data_imprumut.
a) Să se completeze câmpul Cod cu valoarea formată din numărul înregistrării urmată de
primele 3 litere din câmpul Nume_film şi prima literă din Tip_film.
b) Să se afişeze înregistrările care au în câmpul Tip_film valoarea Actiune.
c) Să se afişeze toate casetele ce sunt împrumutate de mai mult de 5 zile

29) Se consideră tabela SPECTACOL.DBF cu următoarea structură: Nume_Piesa C(20),


Data, Nr_biletete N(3), Data D, Pret_bilet N(3), unde Data reprezintă data la care se va
juca spectacolul, Nr_biletete numărul de bilete vândute iar Pret_bilet pretul unui bilet.
a) Să se afişeze piesele la care s-au vândut cele mai multe bilete
b) Să se afişeze piesele ce se vor juca peste 2 zile
c) Să se afişeze pentru un spectacol x citit de la tastatură preţul biletului.

30) Se consideră tabela CASETE.DBF cu următoarea structură: Cod N(3), Nume_film


C(20), Tip_film C(20). Data_imprumut.

34
a) Să se afişeze numărul casetelor ce au fost împrumutate la data x citită de la tastatură
b) Să se afişeze primul film din baza de date care are în câmpul Tip_film valoarea Actiune.
c) Să se steargă din baza de date ultimele 3 înregistrări.

31) Creaţi tabela ELEVI.DBF care va conţine câmpurile: Nume C(15), Clasa C(3), Media
N(5.2). Construiţi formularul INFO.SCX care să permită adăugarea, ştergerea şi modificarea
informaţiilor despre un elev.

32) Creaţi tabela BIBIOTECA.DBF care va conţine câmpurile: Titlu C(20), Autor C(25),
Editura C(20), Editia Integer, Imprumutat Logical. Construiţi un formular care va conţine
un obiect de tip TextBox pentru introducerea unui autor şi un obiect de tip Button. La
apăsarea obiectului de tip Button, se va lansa un formular pentru vizualizarea cărţilor
autorului dat prin intermediul obiectului TextBox.

33) Creaţi tabela PROFESORI.DBF care va conţine câmpurile: Nume C(25), Disciplina
C(15).
Creaţi raportul PROFESORI.FRX cu toţi profesorii.
Utilizaţi generatorul de meniuri pentru a defini 2 opţiuni ale meniului principal:
Introducere, Afisare.
La apăsarea opţiunii Introducere, se vor introduce în tabela PROFESORI informaţii
despre un nou profesor.
La apăsarea opţiunii Afisare, se va lansa raportul PROFESORI.FRX.

34) Creaţi tabela ELEVI.DBF care va conţine câmpurile: Nume C(15), Clasa C(3), Media
N(5.2). Utilizaţi generatorul de meniuri pentru a defini 2 opţiuni ale meniului principal:
Introducere şi Afisare.
La apăsarea opţiunii Introducere, se vor introduce în tabela ELEVI informaţii despre un nou
elev. La apăsarea opţiunii Afisare, se va afişa conţinutul tabelei ELEVI.

35) Creaţi tabela ELEVI.DBF care va conţine câmpurile: Nume C(15), Clasa C(3), Media
N(5.2). Folosiţi Form Wizard şi construiţi formularul ELEVI.SCX care să permită adăugarea,
ştergerea şi modificarea informaţiilor despre un elev. Folosiţi Project Manager şi generaţi o
aplicaţie executabilă ce va conţine componentele ELEVI.DBF şi ELEVI.SCX.

36) Se considera tabela UTILIZATORI.DBF cu structura: Identificator Utilizator (ID),


Nume Utilizator(USERNAME), Parola Utilizator (PASSWORD), Email (EMAIL), Tip De
Utilizator (TYPE).
a) sa se introduca datele a 5 inregistrari;
b) Sa se afiseze utilizatorii ordonati dupa ID
c) Sa se afiseze utilizatorii ordonati dupa USERNAME
d) Sa se marcheze pentru stergere utilizatorii cu type=’anonim’

37) O firma de materiale de constructii dispune de mai multe depozite si puncte de lucru.
Fiecare punct de lucru este alimentat de un depozit. Pentru fiecare punct de lucru se
cunoaste: Adresa, Data Deschiderii, Numarul De Comenzi, Depozitul care-l
aprovizioneaza. Pentru fiecare depozit de cunoaste: Codul, Adresa, Numarul De Angajati.
Sa se defineasca tabelele necesare astfel incat sa se poata raspunde la cerintele:
a) Cate puncte de lucru are firma
b) Afisati punctele de lucru care se aprovizioneaza de la depozitul de pe strada principala
35
c) Sa se stearga primele 3 puncte de lucru din baza de date

38) Sa se creeza tabela LABORATOARE.DBF cu structura: NR_LAB (numarul


laboratorului), NR_CALC (numarul de calculatoare din laborator), TIP_SISTEME (o
descriere pe scurt a configuratiei calculatoarelor din acel laborator). Toate
calculatoarele din acelasi laborator au aceeasi configuratie.
a) Sa se introduca cel putin 5 inregistrari
b) Sa se afiseze numarul de calculatoare din foecare laborator
c) Sa se afiseze in cate laboratoare sunt sisteme Pentium
d) Sa se stearga laboratoarele cu mai putin de 14 sisteme

39) Sa se creeze tabela CALENDAR.DBF cu sarbatorile religioase dintr-un an calendaristic.


Data, Numele Sarbatorii, Semnificatia Sarbatorii.
a) sa se introduca cel putin 5 inregistrari in tabela;
b) sa se afiseze numele tuturor sarbatorilor din luna decembrie;
c) in care luna sunt cele mai multe sarbatori religioase;
d) Sa se afiseze semnificatia ultimei sarbatori din an;

40) Sa se creeze baza de date GAZDE.DBF cu orasele de la campionatul european de


fotbal, cu structura:
NUME_ORAS, TARA_GAZDA, POPULATIA, PRETUL_CAZARII
a) Sa se introduca cel putin 5 inregistrari in tabela;
b) Sa se afiseze numele tuturor oraselor gazda;
c) Sa se afiseze cel mai scump oras din Elveia;
d) Sa se marcheze pentru stergere orasele din Austria;

41. Să se creeze o tabelă cu câmpurile XX(N(4,2)) şi YY(N(4,2)) şi numele Puncte.Corpurile


XX şi YY ale aceleiaşi înregistrări reprezintă coordonatele unui punct din plan. Să se scrie un
program care:
a) să listeze cel mai apropiat punct de axa OX
b) să şteargă punctele de pe axa OY
c) să transforme punctele de pe axa OX în simetricele lor faţă de origine.

42. La un concurs de admitere participă elevi despre care se cunosc următoarele date: nume
, nota_matematică, nota_română. Să se creeze o tabelă capabilă să reţină datele şi apoi să
se scrie un program care:
a) să afişeze numele elevului cu nota cea mai mare
b) să listeze elevii respinşi
c) să şteargă neprezentaţii.

43. Într-o grădiniţă sunt înscrişi copii cu vărsta între 3-7 ani, despre care se ştiu următoarele
date: nume, vârsta, prezenţa. Să se creeze o tabelă care să reţină datele şi apoi să se scrie
un program care:
a) să afişeze copiii care trebuie să meargă la şcoala (au vârsta între 6-7 ani)
b) să şeargă copiii absenţi
c) să adauge încă 3 copiii la grupa mică (cu vârsta între 3-4 ani)

44. Să se creeze o tabelă cu câmpurile XX(N(4,2)) şi YY(N(4,2)). Corpurile XX şi YY ale


aceleiaşi înregistrări reprezintă coordonatele unui punct din plan. Să se scrie un program
care:
a) să citească punctele din cadranul I

36
b) să şteargă punctele din cadranul II
c) să insereze 3 puncte în cadranul al III-lea

45. Într-o discotecă se află persoane despre care se cunosc următoarele date:
nr_identificare, ora sosirii şi marca maşinii cu care au venit. Să se creeze o tabelă care să
reţină datele despre aceste persoane şi apoi să se scrie un program care:
a) afişează prima persoană sosită în discotecă
b) afişează persoanele care au venit cu o maşină marca BMW
c) afişează vârsta medie a persoanelor din discotecă.

Atestat PowerPoint
-I-
Porniţi aplicaţia pentru prezentări şi deschideţi o nouă prezentare.
1. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlul. Selectaţi un format potrivit pentru
acest tip de diapozitiv.

2. Introduceţi numele companiei Supermarket ca titlu în primul diapozitiv.

3. Schimbaţi culoarea fontului folosit pentru textul Supermarket în portocaliu.

4. Schimbaţi culoarea formei automate cu un efect de umplere (fill efect).

5. Adăugaţi un al doilea diapozitiv prezentării cu titlul ORASE. Introduceţi oraşele în care


există magazine, folosind o lista cu marcatori:

• Bucureşti

• Constanţa

• Cluj

• Craiova

• Iaşi

Salvaţi prezentarea sub numele Oraşe.

- II -
Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.
1. Primul diapozitiv trebuie sa fie de tip titlu. Selectati un format potrivit pentru acest tip de
diapozitiv.

2. Introduceti numele companiei Music ca titlu in primul diapozitiv.

3. Schimbati culoarea fontului folosit pentru textul Music in verde.

4. Adaugati o imagine potrivita din galeria de imagini dedesubtul titlului.

5. Adaugati un al doilea diapozitiv prezentarii cu titlul GENURI. Introduceti genurile muzicale


sub forma unei liste cu marcatori:
37
• Muzica Clasica

• Pop-Rock

• Rap&Hip Hop

• Jazz

• Electronica

Salvati prezentarea sub numele Muzical in directorul C:\My Documents.

- III -

Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.


1. Primul diapozitiv trebuie sa contina numai titlul. Selectati un format potrivit pentru
acest tip de diapozitiv.

2. Introduceti numele companiei Stars ca titlu in primul diapozitiv.

3. Inserati o forma automata o stea cu 5 colturi sub titlul si dimensionati-o potrivit cu


asezarea in pagina.

4. Adaugati un nou diapozitiv prezentarii in care introduceti o casuta cu textul "Apelati cu


incredere la serviciile noastre si nu veti regreta".

5. Aplicati un efect de tranzitie intregii prezentari.

Salvati prezentarea sub numele Stars.

- IV -
Creati o noua prezentare.
1.Primul diapozitiv trebuie sa fie de tipul Bulleted List. Adaugati acestei folii titlul Excursii.
Introduceti orasele vizitate folosind o lista cu marcatori:
• Paris

• Londra

• Atena

• Rio de Janeiro

• Haway

2.Introduceti urmatoarele date in tabel:

Destinatii Pret
Paris 400
Londra 350
Atena 300
Madrid 320

38
3. Schimbati alinierea textului din tabel astfel incat datele sa apara aliniate la centru.
4 Aplicati un fond deschis la culoare intregii prezentari.
5.Aplicati un efect de tranzitie intregii pagini.
Salvati prezentarea sub numele Turism .
-V-
Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.
1. Primul diapozitiv trebuie sa de tip numai-titlul. Selectati un format potrivit pentru acest tip
de diapozitiv.

2. Introduceti numele companiei Telecom ca titlu in primul diapozitiv.

3. Inserati o imagine potrivita din galeria de imagini sub titlu si pozitionati-o in asa fel incat sa
fie in centru..

4. Ingrosati textul titlului din primul diapozitiv si adaugati-i o umbra.

5. Adaugati un al doilea diapozitiv prezentarii cu titlul Servicii oferite. Introduceti serviciile


oferite sub forma unei liste cu marcatori:

• Telefonie fixa

• Telefonie mobila

• Transmisie date

• Internet

Salvati prezentarea sub numele Best.ppt.

- VI -
Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.
1. Primul diapozitiv trebuie sa contina un titlu, o imagine si un text. Selectati un format
potrivit pentru acest tip de diapozitiv (Clip Art&Text).

2. Introduceti numele companiei Electra ca titlu in primul diapozitiv.

3. Adaugati un al doilea diapozitiv prezentarii folosind formatul diagrame cu coloane cu


titlul Volumul Vanzarilor.

4. Introduceti urmatoarele date in graficul cu coloane:

Anul Vanzari

2000 1300

2001 1200

2002 1700

39
5. Aplicati un efect de tranzitie intregii prezentari.

Salvati prezentarea sub numele Electra .

- VII -
Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.
1. Introduceti numele companiei Soft ca titlu in primul diapozitiv.

2. Desenati o linie groasa, de culoare portocalie si grosime de 3 puncte sub titlu.

3. Adaugati un al doilea diapozitiv prezentarii care va contine o organigrama pentru


echipa de programatori. Introduceti ca titlu in acest diapozitiv textul "Echipa de
programatori".

4. Aplicati un efect de tranzitie intregii prezentari.

5. Inserati un background template potrivit pentru aceasta prezentare.

Salvati prezentarea sub numele Soft.


- VIII -
Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.
1. Primul diapozitiv trebuie sa fie de tip titlu si continut. Selectati un format potrivit pentru
acest tip de diapozitiv.

2. Introduceti numele companiei Company ca titlu in primul diapozitiv.

3. Schimbati tipul fontului folosit pentru textul Company in Garamond.

4. Schimbati culoarea fontului folosit pentru textul Company in portocaliu.

5. Adaugati un al doilea diapozitiv prezentarii cu titlul ORASE. Introduceti orasele in care


exista magazine, folosind o lista cu marcatori:

• Bucuresti

• Brasov

• Craiova

• Sibiu

Salvati prezentarea sub numele Orase.


- IX -
Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.
1. Primul diapozitiv trebuie sa fie de tip titlu, diagrama si text. Selectati un format potrivit
pentru acest tip de diapozitiv.

2. Introduceti numele companiei Music ca titlu in primul diapozitiv.

3. Adaugati o diagrama in primul diapozitiv folosind urmatoarele date:

Vanzari Trimestru Trimestru Trimestrul

40
lI l II III
Clasica 30 25 48
Hip Hop 20 68 37
Rock 70 40 60

4. In dreapta diagramei introduceti urmatorul text: "Vanzarile de CD-uri ale firmei Dixi in
primele 3 trimestre ale anului curent".

5. Adaugati un al doilea diapozitiv prezentarii cu titlul GENURI. Introduceti genurile muzicale


sub forma unei liste cu marcatori (bullet):

• Muzica Clasica

• Pop-Rock

• Rap&Hip Hop

• Jazz

Salvati prezentarea sub numele Muzical .pps.


-X-
Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.
1. Primul diapozitiv trebuie sa contina numai titlul. Selectati un format potrivit pentru
acest tip de diapozitiv.

2. Introduceti numele companiei Hotel ca titlu in primul diapozitiv.

3. Schimbati tipul fontului folosit pentru textul Hotel in Verdana.

4. Schimbati culoarea figurii in forma de stea cu un efect de umplere (gradient) de


culoare argintie sau galbena.

5. Adaugati un nou diapozitiv prezentarii in care introduceti o casuta cu textul "Apelati cu


incredere la serviciile noastre si nu veti regreta".

Salvati prezentarea sub numele Five Stars ca versiune anterioara celei pe care o folositi
dumneavoastra.

- XI -
Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.
1. Primul diapozitiv trebuie sa contina titlu, imagine si text. Selectati un format potrivit
pentru acest tip de diapozitiv.

2. Utilizati functia Help pentru a cauta informatii despre Animate text.

3. Introduceti sub titlu o caseta text in care copiati diferite infromatii gasite in urma utilizarii
functiei Help si introduceti si o imagine.
4. Creati un grafic coloana cu urmatoarele date:

Bilet Pret
41
Normal 40
Redus 35
Premiera 70
Matineu 65

5. Introduceti un nou diapozitiv in prezentare de tip Chart si alegeti pentru diapozitive


formatul A4.

Salvati prezentarea sub numele Cinema.ppt.


- XII -
Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.
1. Introduceti numele site-ului www.edu.ro ca titlu in primul diapozitiv.

2. Introduceti urmatorul text in caseta de sub titlu in primul diapozitiv : "Competente digitale”.

3. Adaugati un nou diapozitiv folosind formatul unui tabel si introduceti titlul Numar de
vizitatori.

4. Introduceti urmatoarele date in tabel:

Data Vizitatori
10.05.02 4315
24.06.02 526
15.08.02 2783
07.10.02 1016
5. Aplicati un efect de tranzitie intregii prezentari.

Salvati prezentarea sub numele Site.

- XIII -
Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.
1. Primul diapozitiv trebuie sa contina numai titlul. Selectati un format potrivit pentru
acest tip de diapozitiv.

2. Introduceti numele companiei Educational ca titlu in primul diapozitiv.

3. Introduceti un nou diapozitiv in prezentare in care creati o schema organizatorica.

4. In aceasta schema organizatorica introduceti o presoana ce are subordonate 2


persoane, si fiecare dintre acestea are subordonate alte doua persoane.

5. Adaugati o imagine potrivita (din galeria de imagini) sub titlul din diapozitivul 1.

Salvati prezentarea sub numele Transport.

- XIV -

Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.


1. Introdceti urmatorul text in caseta de sub titlu in primul diapozitiv: "Permisul de
conducere ".

42
2. Adaugati un nou diapozitiv folosind formatul unui tabel si introduceti titlul Numar de
candidati.

3. Introduceti urmatoarele date in tabel:

Data
Candidati
examen
11.05.03 435
24.06.03 526
05.08.03 3783
07.10.03 1016

4. Aplicati efect de animatie de dizolvare tabelului din diapozitivul 2.

5. Aplicati un efect de tranzitie intregii prezentari.

Salvati prezentarea sub numele Politie.

- XV -

Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.


1. Primul diapozitiv trebuie sa de tip numai-titlu. Selectati un format potrivit pentru acest
tip de diapozitiv.

2. introduceti in primul diapozitiv ca titlu Informatii.

3. Introduceti un nou diapozitiv in prezentare de tip Chart.


4.Creati un grafic coloana cu urmatoarele date:

Bilet Pret
Normal 40
Redus 25
Premiera 60
Matineu 35

5. Modificati culorile graficului in rosu, portocaliu si mov.

Salvati prezentarea sub numele Cinema.ppt.

- XVI -

Porniti aplicatia pentru prezentari si deschideti o noua prezentare.


1. Primul diapozitiv trebuie sa contina numai titlul. Selectati un format potrivit pentru
acest tip de diapozitiv.

2. Introduceti numele companiei Transport ca titlu in primul diapozitiv.

3. Introduceti un nou diapozitiv in prezentare in care creati o schema organizatorica.

43
4. In aceasta schema organizatorica introduceti o presoana ce are subordonate 3
persoane, si una dintre acestea are subordonate alte doua persoane.

5. Adaugati o imagine potrivita(din galeria de imagini) sub titlul din diapozitivul 1.

Salvati prezentarea sub numele Transport.

- XVII -
Realizaţi o prezentare cu tema calculatorul personal. Prezentarea trebuie să răspundă
următoarelor cerinţe:
a. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlu. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de
diapozitiv. Titlul trebuie încadrat într-un chenar umbrit de culoare gri
b. Adăugaţi două imagini potrivite sub titlu. Adăugaţi o umbră primei imagini. Grupaţi cele două imagini.
c. Al doilea diapozitiv trebuie o listă cu doua coloane în care să fie trecute parametrii functionali ai
calculatorului

- XVIII -
Realizaţi o prezentare cu tema clasa mea. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
a. Prezentarea cuprinde următoarele tipuri de diapozitive: titlu, un tabel cu Clasa, Nume elev,
Media
b. Selectaţi un format potrivit pentru diapozitivul cu titlul. Adăugaţi o imagine potrivită sub titlu. Aplicaţi un
efect de animatie acestei imagini
c. Tabelul este desenat cu linii punctate
d. Aplicati un efect de tranzitie intregii prezentari

- XIX -
Realizaţi o prezentare pentru o companie. Prezentarea trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
a. Prezentarea cuprinde următoarele tipuri de diapozitive: titlu, lista cu produse, organigrama
firmei. Casetele din organigramă sunt aranjate pe cel puţin trei nivele
b. Aplicati efectul de animatie Box titlului. Adăugaţi o imagine potrivită sub titlu. Aplicaţi un efect de
aimaţie acestei imagini
c. Se aplică marcatori pentru toate articolele şi subarticolele din listă.

- XX -
Realizati o prezentare care sa contina trei tipuri de diapozitive: prima folie – titlu, a doua folie:
content, a treia folie blank
a. Incadrati titlul intr-un chenar umbrit de culoare rosie. Aplicati titlului efectul de animatie
Diamond
b. A doua folie va contine 2 paragrafe. Stabiliti ptimului paragraf efectul de animatie Spin la nivel
de litera iar celui de al doilea paragraf efectul de animatie Blinds la nivel de cuvant
c. Aplicati ca background foliei 3 o imagine.

- XXI -
Realizati o prezentare care sa raspunda urmatoarelor cerinte:
a. Prezentarea va contine 3 diapozitive: primul diapozitiv va fi de tip titlu , al doilea diapozitiv va
fi de tipul Blank, al treilea diapozitiv va fi de tipul Title and Chart
b. Creati in al doilea diapozitiv un tabel cu 5 linii si 2 coloane cu semnificaţia: tara/ suprafata.
Adaugati un chenar linie punctata, grosime 3, culoare verde
c. Creati in diapozitivul 3 un grafic corespunzator tabelului din diapozitivul 2.

- XXII -
Realizaţi o prezentare pentru care să răspundă următoarelor cerinţe:
a. Primul dipozitiv va contine un titlu, doua imagini potivite sub titlu. Titlu va avea un chenar umbrit de culoare verde;

44
b. Aplicati titlului efectul de animatie Fly In la nivel de litera, viteza medie. Adăugaţi doua imagini potrivite sub titlu.
Adaugati primei imagini un chenar de culoare rosie, punctat. Aplicaţi efectul de animatie Diamond acestor imagini,
animatie ce se va produce la 1 sec dupa titlu. Rotiti a doua imagine cu 45.
c. Al doilea diapozitiv va contine un text grupat in doua paragrafe.Aaplicaţi un efect de animaţie pentru primul paragraf
la nivel de cuvânt. Textul din al doilea paragraf va fi spatiat la 1.5 linii.

- XXIII -
Realizaţi o prezentare pentru care să răspundă următoarelor cerinţe:
a. Conţine trei diapozitive. Primul diapozitiv va fi de tip titlu. Inserati o forma automata in forma de stea cu 5 colturi sub
titlu
b. Al doilea diapozitiv va fi de tipul Bulleted List. Introduceti urmatoarea lista cu marcatori
• Craiova
• Bucuresti 2000

Vanzarilor
Volumul
1600

• Iasi 1200
800
2000
• Pitesti 400
0 2001
Vanzari
c. Al treilea diapozitiv va contine urmatorul grafic: 2000 1300
2002

2001 1200

2002 1700

- XXIV -
Realizati o prezentare care sa raspunda urmatoarelor cerinte:
a. Va contine trei diapozitive.
b. Aplicati un fundal de culoare deschisa intregi prezentari
c. Configuraţi prezentarea astfel încât să cuprindă un efect de tranziţie, slide-urile să se deruleze automat la 3 secunde şi
opţiunea de rulare continuă (loop) a prezentării să fie activă.

- XXV -
Realizaţi o prezentare PowerPoint care să conţină 4 diapozitive astfel:
- Primul diapozitiv să conţină titlul şi numele realizatorului
- Al doilea diapozitiv să conţină o imagine
- Al treilea diapozitiv să conţină un tabel cu trei linii şi patru coloane
- Al patrulea diapozitiv să conţină un peisaj realizat cu instrumentele de desenare
Aplicaţi tranziţii aleatorii diapozitivelor şi salvaţi prezentarea ca expunere cu numele Aplicatia
mea.pps(Alicatia mea.ppsx)

- XXVI -
Deschideţi aplicatia Microsoft PowerPoint şi creaţi o prezentare nouă cu cel puţin cinci diapozitive
care să conţină informaţii despre unul dintre anotimpurile anului, la alegere.

- Stabiliţi aceeaşi formă pentru toate diapozitivele.

- Aplicaţi fiecărui element al prezentării (imagine, text) un efect de animaţie particularizată.

- Tranziţia între diapozitive să se realizeze la click.

- Stabiliţi sunete de tranziţie.

- Salvaţi prezentarea cu numele Anotimp.ppt (Anotimp.pptx).

- XXVII -

45
Deschideţi aplicatia Microsoft PowerPoint şi creaţi o prezentare nouă cu cinci diapozitive care să
conţină informaţii despre anotimpul primavara.

- Stabiliţi forme diferite pentru diapozitive.

- Aplicaţi fiecărui element al prezentării (imagine, text) un efect de animaţie particularizată.

- Aplicaţi efecte de umplere pentru fundalul diapozitivelor.

- Salvaţi prezentarea cu numele Primavara.pps (Primavara.ppsx).

- XXVIII -

Realizaţi o prezentare PowerPoint cu 5 diapozitive despre şcoala în care învăţaţi: istoric, profile,
specializări, concursuri. Prezentarea va conţine atât text cât şi imagini (miniaturi) cu animaţii
particularizate. Salvaţi prezentarea cu numele Scoala mea.ppt (Scoala mea.pptx).

- XXIX -

Realizaţi o felicitare de Crăciun prin care să uraţi Sărbători Fericite tuturor cunoscuţilor.

- Tranziţiile între diapozitive să fie făcute automat după 15 secunde.

- Inseraţi un colind ca fundal sonor pe toată durata expunerii.

- Prezentarea să ruleze în modul ecran complet.

- Salvaţi prezentarea cu numele Felicitare.pps (Felicitare.ppsx)

- XXX -

Realizaţi o prezentare PowerPoint care să îi ajute pe cei mici să inveţe cifrele. Pentru fiecare cifră
creaţi câte un diapozitiv care să conţină atât cifra, scrierea ei în litere, cât şi un număr
corespunzător de obiecte (Ex: 2 – doi – două avioane).

- Utilizaţi animaţii particularizate pentru fiecare element din prezentare.

- Aplicaţi efecte de umplere pentru fundal cât mai diverse şi atrăgătoare.

- Adăugaţi prezentării un subsol cu următoarele informaţii: data, autorul şi numerotarea


diapozitivelor.

- Salvaţi prezentarea cu numele Cifre.ppt (Cifre.pptx).

- XXXI -

46
Deschideţi aplicatia Microsoft PowerPoint şi creaţi o prezentare nouă cu patru diapozitive care să
conţină informaţii despre anotimpurile anului.

- Stabiliţi forme diferite pentru diapozitive.

- Aplicaţi fiecărui element al prezentării (imagine, text) un efect de animaţie particularizată.

- Aplicaţi efecte de umplere pentru fundalul diapozitivelor.

- Salvaţi prezentarea cu numele Anotimpuri.pps (Anotimpuri.ppsx).

- XXXII -

Realizaţi o prezentare PowerPoint cu cinci diapozitive care să îi ajute pe cei mici să inveţe literele.
Pentru fiecare literă creaţi câte un diapozitiv care să conţină atât litera, scrierea ei de tipar şi de
mână, cât şi imagini care incep cu acea literă (Ex: Aa – Aa – albină, avion, arici).

- Utilizaţi animaţii particularizate pentru fiecare element din prezentare.

- Aplicaţi efecte de umplere pentru fundal cât mai diverse şi atrăgătoare.

- Adăugaţi un subsol cu data şi autorul prezentării.

- Salvaţi prezentarea cu numele Litere.pps (Litere.ppsx).

- XXXIII -

Creaţi o prezentare PowerPoint cu cinci diapozitive cu tema Apa – fenomene din natură. Pentru
fiecare fenomen natural creaţi câte un diapozitiv care să conţină atât descrierea fenomenului cât
şi imagini corespunzătoare (ploaie, vapori, grindină, lapoviţă, zăpadă, chiciură etc.).

- Utilizaţi animaţii particularizate pentru fiecare element din prezentare.

- Fundalul diapozitivelor să fie de tip imagine, iar descrierea fenomenului să apară la click.

- Adăugaţi un subsol cu data şi autorul prezentării.

- Salvaţi prezentarea cu numele Apa.pps (Apa.ppsx).

- XXXIV -

Realizaţi o prezentare PowerPoint cu cinci diapozitive cu tema Calculatorul – efecte pozitive şi


negative. Pentru fiecare tip de efecte creaţi câte un diapozitiv care să conţină atât descrierea lor
cât şi imagini corespunzătoare.

- Utilizaţi animaţii particularizate pentru fiecare element din prezentare.

- Fundalul diapozitivelor să conţină efecte de umplere.

- Tranziţia diapozitivelor să se facă automat după 15 secunde, cu sunet.


47
- Salvaţi prezentarea cu numele Calculatorul.pps (Calculatorul.ppsx).

- XXXV -
Realizaţi o prezentare PowerPoint pe care o salvaţi cu numele vostru (Nume_ prenume) într-un folder pe
Desktop. Folderul se va numi AtestatInfo.
- Inseraţi în prezentare 2 diapozitive cu următorul conţinut:
Diapozitiv 1:
 editaţi cuvântul următor:
 inserati un buton de actiune către diapozitivul următor;
 culoarea de fond a diapozitivului va fi albastră.
Diapozitiv 2:
Construiti urmatorul tabel :

 inseraţi două butoane de acţiune (Buton acţiune: înainte sau următorul, Buton acţiune:sfârşit
prezentare)
 culoare fond : albastru
- Vizualizaţi prezentarea

- XXXVI -
Realizaţi o prezentare PowerPoint pe care o salvaţi cu numele vostru (Nume_ prenume) într-un folder pe
Desktop. Folderul se va numi AtestatInfo.
- Inseraţi în prezentare 2 diapozitive cu următorul conţinut:
Diapozitiv 1:
 inseraţi 6 forme geometrice suprapuse, aplicaţi-le efectul 3-D
 inseraţi un buton de acţiune(Buton actiune:inainte sau urmatorul)
 culoare fond : albastru
Diapozitiv 2:
 realizati un link catre o alta prezentare
 inserati două butoane de acţiune(Buton actiune:inapoi sau anteriorul, Buton acţiune:sfârşit prezentare)
 culoare fond : albastru
- Adaugaţi efecte de animatie asupra diapozitivelor
- Vizualizaţi prezentarea

- XXXVII -
Porniţi aplicaţia pentru prezentări şi creaţi o nouă prezentare pe care o salvaţi pe desktop cu numele vostru.
- Prima folie trebuie să conţină un titlu, o imagine şi un text. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de folie
(Clip Art&Text).
- Introduceţi numele companiei Diverta SRL ca titlu în prima folie şi textul „librărie situată în complexul
comercial Mercur”
- De asemenea, în prima folie mai introduceţi şi o imagine potrivită cu subiectul prezentării.
- Adăugaţi a doua folie a prezentării folosind formatul unei diagrame cu coloane cu titlul Volumul Vânzărilor.
- Introduceţi următoarele date în graficul cu coloane:
Anul Vânzări

48
2000 1300
2001 1200
2002 1700
- Inseraţi o a treia folie în care schimbaţi tipul graficului în grafic de tip disc.
- Coloraţi cele trei secţiuni ale graficului în albastru, portocaliu şi galben.
- Toate foliile să aibă un fundal verde în degradeuri.
- Aplicaţi un efect de tranziţie întregii prezentări.
- XXXVIII -
Realizaţi o prezentare Power Point pe care o salvaţi pe desktop cu numele vostru.
Inseraţi în prezentare 3 diapozitive astfel:
- Diapozitivul 1 să conţină o pagină de titlu cu textul MICROSOFT POWERPOINT.
- În diapozitivul 2 editaţi textul următor:
APLICAŢIA POWERPOINT
Programul Microsoft PowerPoint face parte din pachetul de programe Microsoft Office,
alături de Word şi Excel şi este folosit pentru realizarea de prezentări animate în diverse
domenii, spre exemplu în domeniul publicitar.
Fiind o aplicaţie din pachetul Microsoft Office, Microsoft PowerPoint prezintă o interfaţă
destul de asemănătoare cu cea a programelor Word şi Excel având o serie de elemente
comune: aceeaşi organizare a sistemului de meniuri şi a barelor de instrumente.
Fişierele create cu aceste programe se numesc prezentări şi au extensia .ppt sau .pptx.
- pentru titlu folosiţi font Arial, dimensiune 20, culoare font roşie, aliniere la centru;
- pentru text: fontul utilizat este Times New Roman, dimensiune font 16, cursiv, culoare font albastru,
aliniere stânga – dreapta;
- În Diapozitivul 3 desenaţi imaginea de mai jos pe care o coloraţi după cum doriţi:

- XXXIX -
Realizaţi o prezentare Power Point pe care o salvaţi pe desktop cu numele vostru în folderul ATESTAT.
Inseraţi în prezentare 2 diapozitive cu următorul conţinut:
- Diapozitiv 1:
Elemente de design, scris cu font Arial de dimensiune 16, tip schiţă.
Titlul diapozitivului:
Construiţi următorul tabel :
Elemente de design Mod de realizare
Inserare diapozitiv nou meniul Inserare-Diapozitiv nou…
Sabloane de aspect meniul Format-Aspect diapozitiv…
Sabloane forma meniul Format-Forma diapozitiv…
Inserare text meniul Inserare-Caseta text
Inserare film si sunet meniul Inserare-Film si sunete
Inserare tabel meniul Inserare-Tabel…

- Diapozitiv 2:
Realizaţi graficul următor:

49
- Inseraţi în subsolul diapozitivelor: data şi ora curentă, numele vostru şi numerotarea diapozitivelor;
- Vizualizaţi prezentarea.

- XXXX -
1. Porniti PowerPoint si creati o noua prezentare;
2. Prima folie(slide) trebuie sa fie de tip numai-titlu si sa aiba titlul Romania
Pe primul slide desenati steagul Romaniei utilizand bara cu instrumente de desenare
3. Utilizand Master Slide inserati un cerc albastru pe fiecare dintre slide-uri in partea dreapta, si alegeti
culoarea verde pentru titlurile slide-urilor;
4. Introduceti un nou diapozitiv de tip chart (grafic);
Titlul slide-ului va fi Dinamica populaţiei României
Creati un grafic coloana cu urmatoarele date:
Anul Locuitori
1859 8 600 000
1891 10 000 000
1948 15 872 624
1977 21 559 910
1991 23 185 084
1992 22 810 035
1999 22 489 000
2005 21 623 849
Modificati culorile graficului in rosu, galben si albastru;
5. Inserati al treilea slide care sa contina numele elevului care a realizat prezentarea, utilizand WordArt;
6. Aplicati efecte de tranzitie intre slide-uri si animatii pe titlurile slide-urilor.

SUBIECTE PROPUSE

MICROSOFT EXCEL
1. Creaţi o agendă de lucru cu numele Clasa. Prima foaie de calcul, denumită Situaţie, va include un tabel cu structura:

TABEL
cu situaţia şcolară – clasa a XII-a F

Nr. Numele şi prenumele Media Media Media Număr Absenţe Absenţe


crt sem. 1 sem. 2 generală absenţe motivate nemotivate

Media generală a clasei:

50
Cerinţe:
- datele din coloana Nr. crt. vor fi completate utilizând cursorul de umplere
- valorile din coloanele “Media generală” şi “Total absenţe nemotivate” vor fi calculate pe baza mediilor din cele
două semestre, respectiv absenţelor
- inseraţi un nou rând în tabel; pe acest rând calculaţi media generală a clasei şi totalizaţi absenţele clasei
- scrieţi, folosind funcţiile programului, numărul de absenţe mai mare decât 20, cu fonturi Arial, dimensiune 14, culoare
roşie.

2. Creaţi o agendă de lucru cu numele Auto. Prima foaie de calcul, denumită Statistică, va include un tabel cu structura:

TABEL
vânzări de autovehicule sem. 1

Nr. Marca Tip Cost Cantitate Total cat. Total cat.


crt I II

Total vânzări:

Cerinţe:
- completaţi datele din tabel, în coloana Tip completând cu I (nou) sau II(second)
- coloana Nr. crt. va fi numerotată automat
- calculaţi valoarea totală a vânzărilor, pe categorii de autovehicule
- datele din tabel vor fi sortate după coloana Marca
- în foaia a doua, denumită Grafic, realizaţi un grafic de tip coloană pentru cele două totaluri; pe grafic vor fi specificate
valorile numerice.

3. Creaţi agenda de lucru Flori, în care veţi realiza un tabel cu coloanele: Nume, Preţ, Nr_flori_vândute, Total_vânzări,
cu minim 5 înregistrări. Cerinţe:
- sortaţi datele după preţurile florilor
- copiaţi în foaia a doua, denumită “Preţ”, înregistrările pentru care preţul este cuprins în intervalul [3..7] RON; fontul
pentru aceste înregistrări va fi Times New Roman, dimensiune 12, stil Bold-Italic, culoare verde; pentru selectarea
înregistrărilor, la punctul 2, vor fi aplicate funcţiile Excel
- în foaia a treia, denumită “Grafic”, va fi reprezentat, într-un grafic de tip “Pie”, totalul vânzărilor.

4. Creaţi agenda de lucru Carte, în care va fi realizat un tabel cu coloanele: Autor, Editură, Preţ, Nr_cărţi_vândute,
Total_vânzări, în care veţi realiza minim 5 înregistrări. Cerinţe:

- grupaţi înregistrările după editură, iar pentru aceeaşi editură, după autor
- realizaţi filtrarea datelor, astfel încât să fie vizibile doar apariţiile unui anumit autor; copiaţi aceste înregistrări în foaia a
doua, denumită “Autor”
- copiaţi în foaia a treia, denumită “Cost”, înregistrările cu preţ mai mare de 30 RON
- adăugaţi coloana Discount, în care valorile discount-ului vor fi calculate astfel:

 5%d i n t o _t va al n z pa er ni tv r au n <z a1 r 0Ri =0O Nd =  1 %0d i n t o _t va al n z pa er ni 1t r0< uv0 a n < z 2a 0Rr 0i=O N
 1 %5d i tno _t va al n z pa er ni tv r au n > z2 a0R r0Oi N

51
5. Creaţi o agendă de lucru cu numele Firma. În prima foaie de lucru va fi realizat un tabel cu coloanele: Denumire, Preţ,
Cantitate, TVA, Total, în care vor fi minim 5 înregistrări. Cerinţe:

- în celula TVA (numele coloanei) din tabel va fi inserat comentariul “TVA=19%”; celula următoare din această
coloană va fi utilizată ca referinţă absolută pentru calcule; în această celulă va fi scrisă valoarea 19% a TVA
- realizaţi filtrarea datelor, astfel încât să fie afişate numai înregistrările cu valori ale totalului mai mari de 500 RON
- copiaţi tabelul filtrat pe aceeaşi pagină
- în foaia a doua, denumită Pivot, realizati un tabel pivot pentru tabelul de date din prima foaie de lucru; afişaţi
înregistrările cu câmpul Denumire pe coloane, Preţ – pe linii, iar câmpul Total – ca date însumate
- în foaia a treia de calcul, denumită Grafic:
-inseraţi o diagramă de tip coloană pentru datele din coloana Total
-pe fundalul diagramei inseraţi o imagine
-caracterele cu care sunt scrise valorile în diagramă vor fi Arial, mărime14, bold.

6. Creaţi o agendă de lucru cu numele Elev. Cerinţe:

- pentru foile de calcul din agendă stabiliţi următorii parametri: format A4; margini: sus 1.8, jos 1.8, stânga 1.5, dreapta
1.5; antet 1.2, subsol 1.2; orientare orizontală; antet care să conţină: în stânga - cuvântul Statistici, iar în dreapta -
numărul paginii; subsol care să conţină: în stânga - numele autorului, în dreapta - data şi ora curentă
- în prima foaie de calcul creaţi un tabel cu numele Elevi, care va avea aspectul de mai jos şi va conţine date referitoare
la rezultatele şcolare ale unui grup de elevi:
- fontul utilizat în tabel va fi Courier New, dimensiune 12

Nr Numele si Media Bursa


crt prenumele Sem 1 Sem 2 Anuala

- calculaţi mediile anuale ale elevilor şi, pe baza acestor medii, completaţi coloana Bursa, astfel: dacă media
anuală>8.50, completaţi cu textul « bursă », altfel, cu textul « fără bursă »; fontul utilizat va fi Bookman Old Style,
culoare verde, dimensiune 11.

7. Creaţi o agendă de lucru cu numele Firma. Cerinţe:

- în prima foaie de lucru, denumită Costuri, va fi realizat un tabel cu modelul de mai jos

Nr. crt Denumire Pret unitar Cantitate Total1 Total2

- într-o celulă din foaia 1, cu numele definit TVA, va fi scrisă valoarea 19%
- calculaţi, pentru cinci produse, costul Total1=Pret unitar*Cantitate
- în coloana Total2 calculaţi valorile, folosind TVA-ul definit la punctul 2 (Total2=Total1*TVA)
- în foaia a doua, denumită Grafic, realizaţi un grafic de tip coloană 3D, pentru valorile Total1 şi Total2, care vor fi
reprezentate explicit pe grafic; graficul va avea titlul TOTALURI şi o legendă în partea de jos a ferestrei.

8. Realizaţi următorul tabel în Excel:

Produs Tip Data Pret Pret cu TVA


fabricatiei
19%

ulei Argus 9/12/2008 8.81


OFERTA FOOD

grapefruit Turcia 12/11/2008 2.99

pulpe pui Transilvania 12/10/2008 7.99

salam Cristim 2/11/2008 6.54

telemea Dorna 3/12/2008 5.46

52
- Formataţi tabelul astfel: orientarea şi alinierea textului ca în model, linia dublă va fi roşie, iar fundalul celulelor ce
conţin denumirile produselor va fi verde.
- Stabiliţi lăţimea coloanelor de 15, iar înălţimea liniilor de 20.
- Calculaţi pentru fiecare produs preţul cu TVA după formula: Pret+Pret*TVA, utilizând adrese absolute.
- Aplicaţi tabelului un format condiţionat astfel încât preţurile cu TVA mai mari decât 10 să fie scrise cu alb pe fond
negru.

9.Realizaţi următorul tabel în Excel:

Examene

note
nume Media
romana matematica istorie geografie generala
Popescu
Andrei 9 10 nu 9 9.33
Ionescu
Bogdan 9 8 9 nu 8.66

Anton Corina 7 5 nu 8 6.66

Croitoru Dan 9 8 nu 10 9

- Formataţi tabelul astfel: tipurile de linie ca în model, linia dublă de culoare verde, iar ultima coloană pe fond albastru.
- Afişaţi pentru fiecare elev informaţia "promovat" sau "nepromovat" ştiind că un elev promovează dacă are media mai
mare sau egală cu 5.
- Copiaţi tabelul din prima foaie de calcul în a doua foaie de calcul pe care o veţi numi "rezultate".
- Să se obţină, în a doua foaie de calcul, toţi elevii care nu au dat examen la istorie.

10. Realizaţi următorul tabel în Excel:


Rezultate

Nume Varsta Proba1 Proba2 Punctaj final


Andreea 17 123 90
Marius 19 145 89
Corina 18 119 92
Cristian 19 115 84
David 17 134 88

- Formataţi tabelul astfel: alinierea şi orientarea textului ca în model, chenar cu linie dublă roşie, interior cu linie
întreruptă albastră, primele două coloane pe fond gri, restul tabelului fond verde.
- Calculaţi punctajul final după cele două probe.
- Aflaţi care a fost punctajul cel mai mare la prima probă.
- Sortaţi descrescător tabelul după vârsta.

11. Realizaţi următorul tabel în Excel:

Salariu de baza 1135


Nume Varsta Anul angajarii Specializare Salariu
Ion 45 2000 mecanic
Vasile 56 1990 sudor
Marinescu 64 1982 electrician
Andrei 63 1982 mecanic
Barbu 57 1987 mecanic

53
Popescu 48 1997 electrician

- Formataţi tabelul astfel: alinierea textului ca în model, a doua linie pe fond verde, liniile tabelului să fie albastre.
- Să se calculeze salariile ştiind că angajaţii care au mai mult de 20 de ani vechime primesc, pe lângă salariul de bază, o
primă de 100 lei, iar ceilalţi o primă de 50 lei.
- Să se aplice coloanei ce conţine salariile, formatul care foloseşte simbolul monetar lei.
- Să se realizeze un grafic din care să reiasă vechimea angajaţilor.

12. Realizaţi următorul tabel în Excel:

Elevii Medii Medii


Nume Clasa Absente Sem. I Sem. II generale Medii finale
Ilie XII 23 7,85 8,20
Avram X 3 9 9,25
Calin XI 6 8,25 7,85
Marcu X 17 7,5 9
Radu XII 9 8,75 8,25

- Formataţi tabelul astfel: capul de tabel şi primele două coloane pe fond albastru, ultimele două coloane pe fond roşu,
liniile tabelului să fie duble albastre.
- Calculaţi media generală a fiecărui elev ca fiind media mediilor semestriale.
- Recalculaţi mediile elevilor (în coloana medii finale) ştiind că elevilor cu mai mult de 10 absenţe li se scade un punct
din media generală.
- Realizaţi un grafic din care să rezulte clasamentul mediilor generale. (În cazul în care cerinţa 2 nu a fost rezolvată
mediile se vor introduce de către utilizator.)

13. Realizaţi următorul tabel în Excel:

Evidenta produselor

Denumire Cantitate Data expirarii Pret


produs

- Formataţi tabelul astfel: prima coloană şi a doua linie fond verde, liniile tabelului să fie duble de culoare roşie.
- Introduceţi în tabel cel puţin 5 produse alimentare şi stabiliţi formatul pentru data expirării astfel: zi-lună-an.
- Calculaţi valoarea totală a produselor, ştiind că valoarea unui produs este determinată înmulţind cantitatea cu preţul.
- Produsele care sunt expirate să fie evidenţiate astfel: text scris cu albastru, îngroşat, fundalul celulei galben.
14. Realizaţi următorul tabel în Excel:
S.C. MIROPROD

Produs Pret Stoc Intrari Iesiri Stoc final Valoare


unitar initial finala

Cafea 12.6 200 342 176


Ciocolata 11 87 562 326
Biscuiti 21 198 543 231
Bomboane 11.4 45 324 167
Cafea 18.5 98 243 101

- Formataţi tabelul ca în model, liniile de culoare verde, fundalul capului de tabel să fie gri.
- Calculaţi, utilizând formule, stocul final şi valoarea finală a fiecărui produs.

54
- Calculaţi câte produse au preţul mai mare decât 10.
- Ordonaţi tabelul alfabetic după denumire, iar în caz de egalitate după preţ descrescător.

15. Realizaţi următorul tabel în Excel:

Scoala Elevi Clasa sub.1 sub.2 sub.3

Barbu
Andrei XI 20 45 85
C.N.Fratii Croitoru
Buzesti Anda X 12 34 45
Vasilescu
Maria X 30 23 31
Dragan
C.N.Elena Iulian XI 15 37 45
Cuza Pascu Daniel IX 0 12 24

- Formataţi tabelul astfel: alinierea textului ca în model, linia dublă albastră, iar celulele cu informaţiile despre elevi pe
fond gri. Scrieţi textele „Elevi” şi „Clasa” înclinat la 45°.
- Calculaţi punctajul total obţinut de fiecare elev la cele trei probe.
- Obţineţi doar informaţiile despre elevii din clasa a X-a.
- Denumiţi foaia de calcul „rezultate” şi creaţi un antet care să conţină textul „Concursul de informatica aplicata” în
stânga şi data în dreapta.

16. Pentru participanţii la un concurs de informatică se realizează următorul tabel Excel:

Nr.crt Numele şi prenumele Nota proba 2 Media


Nota proba 1

- Completaţi tabelul cu cel puţin 5 participanţi. Câmpul Media nu se completează iniţial.


- Aplicaţi o formulă de calcul pentru coloana Media, ştiind că aceasta reprezintă media notelor de la cele două probe.
Valoarea afişată va avea trei zecimale.
- Redenumiţi foaia de lucru „Concurs”.

17. Pentru scumpirea produselor cu 2% dintr-un magazin, se realizează umătorul tabel Excel:
Nr.crt Denumire produs Pret vechi Pret nou

- Completaţi tabelul cu cel puţin 5 produse. Câmpul Pret nou nu se completează iniţial.
- Aplicaţi o formulă de calcul pentru coloana Pret nou, ştiind că aceasta reprezintă Pret vechi+Pret vechi*2%.
- Formataţi tabelul astfel:
- bordură exterioară - linie dublă de culoare albastră;
- interiorul tabelului va avea bordare linie simplă de culoare verde;
- coloanele care formează antetul vor fi colorate cu galben.

18. În depozitul unui supermarket se află pe stoc mai multe produse, care sunt reţinute într-un tabel Excel, astfel:

Nr.crt Denumire produs Cantitate Pret


VALOARE
TOTALĂ

- Completaţi tabelul cu cel puţin 5 produse. Câmpul Valoare totală nu se completează iniţial.
55
- Aplicaţi o formulă de calcul pentru coloana Valoare totală , ştiind că aceasta reprezintă Cantitate*Preţ pentru fiecare
produs.
- c) Calculaţi şi afişaţi valoarea totală a produselor din depozit.
- d) Pe baza datelor din tabel realizaţi o diagramă care să arate ponderea valorii pentru fiecare produs în raport cu
valoarea totală. Textul din diagramă să fie de mărime 8.

19. Oferta de vânzare a unei firme de calculatoare este reţinută în următorul tabel Excel:

Nr.crt Denumire componentă Preţ

- Completaţi tabelul cu cel puţin 5 componente.


- Calculaţi şi afişaţi valoarea totală a componentelor achiziţionate de un client (de exemplu, produsele 1, 2 şi 5), precum
şi numărul de produse achiziţionate.
- Sortaţi componentele alfabetic.

20. Pentru “Balul Bobocilor” se organizează selecţia în vederea alegerii “Miss Boboc”, la care se pot înscrie eleve de la
mai multe clase a IX-a din liceu (ex. IXA, IXB etc., nu neapărat în această ordine), conform următorului tabel Excel:

Nr.crt Numele şi prenumele Clasa

- Completaţi tabelul cu cel puţin 5 participante.


- Ordonaţi alfabetic participantele.
- Realizaţi un subtotal din care sa rezulte câte participante sunt de la fiecare clasa.

21. Pentru elevii unei clase se realizează următorul tabel Excel:

Nr.crt Numele şi prenumele Media sem I Media sem II Media generala

- Completaţi tabelul cu cel puţin 5 elevi. Câmpul Media generală nu se completează iniţial.
- Aplicaţi o formulă de calcul pentru coloana Media generală, ştiind că aceasta reprezintă media celor două medii
semestriale. Valoarea afişată va avea două zecimale.
- Aplicaţi un format condiţional datelor din tabel, astfel încât toate mediile generale care sunt cuprinse între 8 şi 8.50 să
fie scrise cu caractere italice şi culoare roşu.

22. Realizaţi în Microsoft Excel un tabel cu următoarea structură:

- Introduceţi valori în primele 3 coloane pentru 4 produse.


- Calculaţi TVA-ul folosind formula corespunzătoare, ştiind că reprezintă 19% din preţ. Copiaţi formula pentru
celelalte 3 produse.
- Calculaţi Preţul cu TVA folosind formula: Preţ fără TVA+TVA. Copiaţi formula pentru celelalte 3 produse.
- Formataţi grupul de celule E2:E5 ca număr cu două zecimale.
- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

23. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

56
- În B6 introduceţi o funcţie pentru a calcula suma grupului de celule B2:B5.Copiati funcţia şi în C6:F6.
- În B7 introduceţi o funcţie pentru a calcula minimul grupului de celule B2:B5.Copiati funcţia şi în C7:F7.
- Îngheţaţi pe ecran prima linie şi prima coloană a tabelului.
- Creaţi un grafic de tip coloană folosind datele din domeniul A1:E5, acceptând setările implicite.
- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

24. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- În F2 introduceţi o funcţie pentru a calcula suma grupului de celule B2:E2.Copiati funcția şi în F3:F5.
- În B7 introduceţi o funcţie pentru a calcula media aritmetică a grupului de celule B2:B5.Copiaţi formula şi în C7:F7.
- În celula G2 introduceţi o formulă care să calculeze produsul dintre celulele F2 şi G1, cu referinţă absolută la G1.
Copiaţi formula în G3:G5.
- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

25. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- Inseraţi în stânga coloanei A o coloană nouă şi completaţi domeniul A2:A25 prin generarea unui şir de tip numeric.
- Redenumiţi foaia de calcul în care lucraţi cu numele Cheltuieli şi creaţi o copie a acesteia în foaia a treia a registrului
de calcul.
- În celula C9 introduceţi o funcţie pentru a calcula valoarea maximă a grupului de celule C2:C7.
- Sortaţi datele din domeniul B2:C7 după coloana C descrescător.
- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.
26. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- Calculaţi în coloana D Preţul total folosind formula Suprafaţă*Preţ unitar .

57
- Calculaţi în coloana E Reducerea aplicată astfel: Reducere=5% din Preţ total(D) dacă Preţul total este mai mare decât
50000 şi Reducere=7% din Preţ total dacă Preţul total este mai mic decât 50000.
- Calculaţi în coloana F Preţul final folosind formula: Preţ total - Reducere.
- Aplicaţi tabelului un chenar albastru, stilul liniei dublă, pentru toate liniile.
- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

27. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- Adăugaţi textul Achiziţii în partea stângă a antetului (header) foii de calcul şi, folosind butoanele corespunzătore, data
şi ora curentă, în dreapta antetului.
- Folosiţi funcţia corespunzătoare pentru a completa coloana D astfel: dacă numărul bucăţilor este mai mic de 30,
Discountul va fi de 1,5% din preţul pe bucată, dacă numărul bucăţilor este între 30 şi 50, Discountul va fi de 3%, iar
dacă numărul bucăţilor este mai mare de 50, Discountul va fi de 5%.
- Coloana Preţ total va fi calculată cu formula : Nr. buc*(Pret/bucată – Discount).
- Formataţi datele din grupul de celule C2:D7 ca număr cu trei zecimale.
- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

28. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- Formataţi prima linie astfel: Font – Times New Roman, dimensiune 13, înclinat, centrat şi culoare albastra.
- Calculaţi bugetul pentru fiecare oraş astfel: Buget = 1200*Nr. locuitori, dacă Nr. locuitori<=10000, Buget = 1500*Nr.
locuitori, dacă Nr. Locuitori este cuprins între 10001 şi 20000, Buget = 1850*Nr. locuitori, dacă Nr. locuitori > 20000
- Sortaţi datele din tabel după coloana Judeţ crescător.
- Afişaţi subtotaluri pe fiecare judeţ şi un total general.
- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

29. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

58
- Folosind funcţia corespunzătoare completaţi coloana Buget/elev astfel: dacă profilul este mate-info Buget/elev este
2713, iar dacă profilul este economic Buget/elev este 2953.
- Folosind o formulă, calculaţi Bugetul clasei astfel: Nr. elevi*Buget/elev.
- Afişaţi subtotaluri pe fiecare profil şi un total general.
- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

30. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- În F2 introduceţi o funcţie pentru a calcula suma grupului de celule B2:E2.Copiaţi funcţia şi în F3:F5.
- În B6 introduceţi o funcţie pentru a calcula media aritmetică a grupului de celule B2:B5.Copiaţi formula şi în C6:F6.
- Creaţi un grafic de tip coloană folosind datele din domeniul A1:E5, acceptând setările implicite.
- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

31. Realizaţi în Microsoft Excel următorul tabel:

- Stabiliţi pentru document marginile : sus -1.8, jos – 2, stânga – 1.6, dreapta – 1.4 şi orientarea paginii Vedere
(Landscape), dimensiunea A4.
- Adăugaţi textul Bugetul achiziţiilor în partea stângă a antetului (header) foii de calcul şi, folosind butonul
corespunzător, data curentă în dreapta antetului.
- În F2 introduceţi o funcţie pentru a calcula suma grupului de celule B2:E2.Copiati funcţia şi în F3:F5.
- Creaţi un grafic de tip coloană folosind datele din domeniul A1:E5, acceptând setările implicite.
- Salvaţi registrul de calcul cu numele vostru în Documentele mele.

32. Creaţi un registru Excel cu numele vostru pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul intitulată “VALUTA 2010” realizaţi un tabel cu următoarea structură:

Dolari Fraci
Nr. Lei Euro Dolari SUA Lire sterline
Luna australieni elveţieni
crt. (RON) (EUR) (USD) (GBP)
(AUD) (CHF)
1. Ianuarie 30000
2. Februarie 40000
3. Martie 10000
4. Aprilie 5000
5. Mai 2000
6. Iunie 4000
Total

59
- Transformaţi valorile din RON în EUR, USD, GBP, AUD şi CHF, ştiind că rata de schimb este: 1 EUR = 3,5 RON, 1
USD = 2,3 RON, 1 GBP = 4,6 RON, 1 AUD = 2,6419 RON şi 1 CHF = 2,8020 RON.
- Folosind funcţii Excel, să se calculeze totalul pentru RON, EUR, USD, GBP, AUD şi CHF.
- Realizaţi un grafic cu sumele în lei pentru primele 6 luni ale anului. Graficul va fi salvat ca foaie de calcul intitulată
“GRAFIC LEI”.

33. Creaţi un registru Excel cu numele vostru pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

Numele şi Situaţie
Nr. crt. Nota 1 Nota 2 Nota 3 Media
prenumele elevului şcolară

- În foaia de calcul „ELEVI” creaţi un tabel care va avea următorul antet:


- Introduceţi numele şi prenumele, respectiv cele 3 note corespunzătoare pentru 6 elevi;
- Folosind o funcţie Excel, calculaţi media celor 3 note pe coloana Media (media se va rotunji la un număr întreg);
- Folosind funcţia IF, determinaţi situaţia şcolară a fiecărui elev. Dacă media este mai mică decât 5 se va afişa Corigent,
iar dacă media este mai mare sau egală cu 5 atunci se va afişa Promovat.
- Folosind funcţii Excel, determinaţi numărul de elevi promovaţi şi numărul de elevi corigenţi.
- Realizaţi un grafic al mediilor elevilor. Graficul se va salva ca foaie de calcul intitulată “GRAFIC MEDII ELEVI”.

34. Creaţi un registru Excel cu numele SCOALA pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul „ELEVI” creaţi un tabel care va avea următorul antet:

Numele şi Note
Nr. Situaţie
prenumele Nota 4 Media
crt. Nota 1 Nota 2 Nota 3 şcolară
elevului

- Introduceţi numele şi prenumele, respectiv cele 4 note corespunzătoare pentru 5 elevi;


- Folosind o funcţie Excel, calculaţi media celor 4 note pe coloana Media (media se va rotunji la un număr întreg).
Media mai mică decât 5 se va afişa cu culoarea roşie, iar media mai mare sau egală se va afişa cu culoarea albastră;
- Folosind o funcţie Excel, determinaţi situaţia şcolară a fiecărui elev. Dacă media este mai mică decât 5 se va afişa
Nepromovat, iar dacă media este mai mare sau egală cu 5 atunci se va afişa Promovat.
- Realizaţi formatarea condiţionată a coloanei Situaţie şcolară: Corigent va fi de culoare roşu şi scris îngroşat, iar
Promovat va fi de culoare albastru.
- Filtraţi datele din foaia de calcul „ELEVI” şi obţineţi elevii corigenţi. Copiaţi aceste date în foaia de calcul
CORIGENŢI.

35. Creaţi un registru Excel cu numele SC pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul „ SITUATIE SCOLARA” creaţi un tabel care va avea următorul antet:

Numele şi Semestrul I Semestrul al II-lea


Nr. Media Total
prenumele Media Absenţe Media Absenţe
crt. generală absenţe
elevului semestrială semestrială

- Introduceţi numele şi prenumele, respectiv media (scrisă cu 2 zecimale) şi numărul de absenţe de pe cele 2 semestre
corespunzătoare pentru 7 elevi;
- Folosind o funcţie Excel, calculaţi media generală pe coloana Media generală (media se va rotunji cu 2
zecimale);
- Folosind o funcţie Excel, calculaţi numărul total de absenţe pe coloana Total absenţe;
- Realizaţi formatarea condiţionată a coloanei Total absenţe: dacă numărul de absenţe este de cel puţin 20 se
va afişa cu roşu, iar dacă este mai mic decât 20 se va afişa cu verde.
- Realizaţi un grafic al numărului total de absenţe ale tuturor elevilor. Graficul se va salva ca foaie de calcul
intitulată “ABSENTE ELEVI”.

36. Creaţi un registru Excel cu numele PRODUSE pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul intitulată “APRILIE” realizaţi un tabel cu următorul antet:

60
Valoare
Nr. Denumire Cantitat Preţ fără Preţ cu Valoare Valoare
TVA fără
crt produs e TVA TVA TVA cu TVA
TVA

- Introduceţi denumirea, cantitatea şi preţul fără TVA pentru 5 produse.


- Calculaţi : TVA=19%*Preţ fără TVA
Preţ cu TVA=Preţ fără TVA+TVA
Valoarea fără TVA = Cantitate*preţ fără TVA
Valoare TVA =Cantitate* TVA
Valoarea cu TVA = Valoarea fără TVA + Valoare TVA.
- Formatati ultimele 6 coloane de tip numeric cu doua zecimale.
- Utilizând o funcţie Excel, calculaţi totalul pentru valoarea fără TVA, valoarea TVA şi valoarea cu TVA a produselor
introduse.
- Realizaţi o copie a foii de calcul “APRILIE” pe care o redenumiţi “MAI”. Realizaţi modificări pe coloanele Preţ fără
TVA şi Cantitate.
- Într-o foaie de calcul intitulată “TOTAL” realizaţi totalul vânzarilor realizate pe lunile aprilie şi mai (se vor regăsi
coloanele Nr. Crt., Denumire produs şi Valoare cu TVA).

37. Creaţi un registru Excel cu numele VANZARI pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul intitulată “PRODUSE” realizaţi un tabel cu următorul antet:

Nr. Ianuarie Februarie Martie


Denumire produs Total
crt. (lei) (lei) (lei)

- Introduceţi denumirile produselor şi valoarea în lei a vânzărilor pe lunile ianuarie, februarie şi martie pentru 5 produse;
- Calculaţi totalurile pe ultima coloană şi media vânzărilor pe ultima linie folosind funcţii Excel;
- Folosind funcţii Excel, să se afişeze totalul maxim şi totalul minim în foaia de calcul intitulată „TOTAL”;
- Realizaţi un grafic al totalurilor vânzărilor tuturor produselor. Graficul se va salva ca foaie de calcul intitulată
“GRAFIC VANZARI”.

38. Creaţi un registru Excel cu numele PRODUSE pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul intitulată “SCUMPIRE” realizaţi un tabel cu următorul antet:

Nr. Preţ înainte de Scumpire Valoarea


Produs Preţ final
crt. scumpire % scumpirii

- Introduceţi denumirile produselor, preţul înainte de scumpire şi procentul de scumpire pentru 10 produse;
- Calculaţi valoarea scumpirii şi preţul final;
- Filtraţi datele din foaia de calcul „SCUMPIRE” şi obţineţi produsele cu procentul de scumpire de cel puţin
10%. Copiaţi informaţiile despre aceste produse în foaia de calcul „PROCENT 10”.
- Realizaţi un grafic al preţurilor finale pentru toate produsele. Graficul se va salva ca foaie de calcul intitulată
“GRAFIC SCUMPIRI”.

39. Creaţi un registru Excel cu numele PRODUSE pe care îl veţi salva pe desktop şi realizaţi următoarele:

- În foaia de calcul intitulată “IEFTINIRE” realizaţi un tabel cu următorul antet:

Nr. Denumire Preţ înainte de Ieftinire Valoarea


Preţ final
crt. produs ieftinire % ieftinirii

- Introduceţi denumirile produselor, preţul înainte de ieftinire şi procentul de ieftinire pentru 10 produse;
- Calculaţi valoarea ieftinirii şi preţul final;
- Filtraţi datele din foaia de calcul „IEFTINIRE” şi obţineţi produsele cu procentul de ieftinire de cel puţin 20%.
- Copiaţi informaţiile despre aceste produse în foaia de calcul „PROCENT 20”.
61
- Realizaţi un grafic al preţurilor finale pentru toate produsele. Graficul se va salva ca foaie de calcul intitulată
“GRAFIC IEFTINIRI”.

62