UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE BRAŞOV SPECIALIZAREA MASTER Administraţia,dreptul şi managementul serviciilor publice

şi protecţia mediului Sem III

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Coordonator: Prof. conf. univ.dr. MAGUREANU ILIE

Masterand: NEAGOE MARIA LARISA

2011

Atribuirea contractului de achizitie publica
1

Achiziţiile publice reprezintă una din activităţile cele mai sensibile, ce se desfăşoară la nivelul administraţiei publice, ca şi al instituţiilor şi întreprinderilor care funcţionează în sectorul public şi aceasta cel puţin din trei puncte de vedere: 1. se cheltuiesc „bani publici”, a căror alocare presupune respectarea anumitor cerinţe: transparenţă, economisire, şanse egale etc. 2. decizia aparţine unor „decidenţi aleşi” care în mod permanent sunt supuşi unei duble presiuni: a) din partea „alegătorilor” b) din partea profesioniştilor 3. aparent principiile de eficienţă şi eficacitate capătă sensuri aparte dacă avem în vedere faptul că întotdeauna „proprietatea publică” nu stimulează eficienţa ci „cîştigul”. Pornind de la aceste premise, cartea prezentă nu reprezintă decât o sintetizare a principalelor prevederi legale privind achiziţiile publice. Aplicarea eficientă a prevederilor legale presupune personal cu experienţă în domeniul asigurării resurselor materiale în general şi al achiziţiilor publice în special. Aceasta înseamnă că achiziţiile publice nu reprezintă decât o etapă a unui proces de asigurare a resurselor materiale. Achizitiile publice fac parte din activitatea desfasurata de institutiile publice. Deoarece activitatea unei institutii publice presupune un consum de materiale, servicii, procurarea de mijloace fixe etc, se face apel la diferiti furnizori sau prestatori. Cum institutiile publice gestioneaza banul public, statul a instituit o serie de reguli privind achizitia publica. Partea legislativa referitoare la achizitiile publice face referire la1 stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
1 OG nr. 34/2006 privind achizitiile publice, publicata in MO nr. 418/2006

2

prin atribuirea unui contract de achizitie publica. Achizitie publica: dobandirea definitiva sau temporara de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta. incheiat in forma scrisa. a unor produse. in conditiile legii. Pentru a nu se crea confuzii in ceea ce priveste terminologia folosita in derularea contractelor de achizitie publica. astfel incat orice furnizor de produse. legiuitorul a dat o serie de definitii a termenilor folositi. sa aiba dreptul de a deveni. intre autoritatea contractanta si contractant. Eficienta utilizarii fondurilor publice: folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica.La baza atribuirii contractului de achizitie publica trebuie sa se afle urmatoarele principii: Libera concurenta: asigurarea conditiilor pentru orice furnizor de produse. executant de lucrari sau prestator de servicii. Contract de furnizare: contract de achizitie publica care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse. 3 . inclusiv in rate. Contractant: ofertantul caruia i se atribuie contractul de achizitie publica in urma aplicarii uneia din procedurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. a inchirierii sau a leasingului cu sau fara optiune de cumparare. Tratamentul legal: aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica. contractant. asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale. executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv. lucrari sau servicii. pe baza cumpararii. Transparenta: punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica. indiferent de nationalitate. Contract de achizitie publica: contract.

puse la dispozitia autoritatii contractante de catre ofertant inainte de deschiderea ofertei. Asociatie contractanta: asociatia constituita prin conventie civila. bugetul trezoreriei statului. a unui contract de achizitie publica. fara a se constitui o persoana juridica in scopul atribuirii. titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta. Garantie de buna executie a contractului: depozit valoric. bugetul asigurarilor sociale de sanatate. Autoritatile contractante sunt reprezentate de : a) oricare autoritate publica. Fonduri publice: sume alocate din bugetul de stat.Contract de servicii: contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea unuia sau a mai multor servicii. in sensul ca nu are piata concurentiala 4 . asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale. inclusiv autoritatea judecatoreasca. autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice. ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale. titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de autoritatea contractanta. b) oricare institutie publica.. asa cum este aceasta definita in Constitutia Romaniei. bugetele locale. in comun. bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare. Garantie pentru participare: depozit valoric. c) d) Academia Romana si institutiile subordonate acesteia. intre doua sau mai multe autorittat contractante. oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul din sectoarele de utilitati publice si care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati. precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale. bugetul asigurarilor sociale de stat. de interes general sau local. puse la dispozitia autoritatii contractante de catre ofertantul invitat sa incheie contractul de achizitie publica.

Licitatia deschisa reprezinta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica la care orice operator econimic interesat are dreptul de a depune oferta. Licitatia publica restransa reprezinta procedura la care orice operator econimic interesat are dreptul de a-si depune candidatura. de regula. Licitatia publica restransa se desfasoara.750.datorita existentei unei pozitii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ. este mai mare decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri: .pentru contractul de furmizare .000 EURO . Procedurile la care poate apela o institutie publica pentru atribuirea unui contract de achizitie publica sunt:  LICITATIE DESCHISA: orice furnizor. urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta.100.100.pentru contractul de servicii . fara TVA. cumulata pe parcursul unui an pentru un cod CPV. executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de licitatie deschisa numai in cazul in care valoarea estimata.pentru contractul de lucrari .000 EURO  LICITATIE RESTRANSA: se desfasoara in doua etape si presupune ca numai candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte.000 EURO . in doua etape: • • etapa de selectare a candidatilor etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidate DIALOG COMPETITIV  5 .

exclusiv pretul. respectiv nu se poate elabora cu precizie. in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale. executant sau prestator. candidatii selectati sa elaboreze oferta finala.Dialogul competitiv reprezinta procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi. . 6 . Se aplica doar atunci cand sunt indeplinite cumulativ conditiile : .negociere cu o singura sursa: autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale. inclusiv pretul. inclusiv pretul.negociere competitiva: autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale.negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare Procedura se desfasoara.contractul in cauza este considerat « a fi de complexitate deosebita ». pe baza solutiei/solutiilor identificate. Negocierea reprezinta procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale.negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare. cu un singur furnizor. Negocierea poate fi: .etapa de selectare a candidatilor . in doua etape: . . de regula. executanti sau prestatori. urmand ca. cu mai multi furnizori.  NEGOCIERE: .etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati Se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi.aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza. cu unul sau mai multi dintre acestia. .

Atunci când serviciile care urmeaza sa fie achizitionate. 7 . licitatiei restrânse sau a dialogului competitiv nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme 2. artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate. Din motive tehnice. Atunci când lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetarii stiintifice. a licitatiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nici o forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor sunt de asa natura încat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitattei deschise sau licitatiei restrânse. În urma aplicarii licitatiei deschise. 2A sau serviciile intelectuale. atunci când natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora. nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica. atunci când perioadele de aplicare a licitatiei deschise. îndeosebi serviciile financiare. 3. Ca o masura strict necesara. În situatii exceptionale. experimentarii sau dezvoltarii tehnologice. temeinic motivate. ss numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente. 2. contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic. 4. Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Se aplica atunci când: 1.Se aplica atunci când: 1. asa cum sunt acestea prevazute în categoria 6 din anexa nr.

atribuirea sa fie facuta contractantului initial. Produsele sunt cotate la bursa de marfuri. de la un administrator judiciar care administreaza afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare. concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv. conform regulilor stabilite initial. determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si întretinere. în mod cumulativ. si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta în situatia de a achizitiona produse care. a unor cantitati suplimentare de produse destinate înlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate anterior. Este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare sau aditionale. Ca urmare a unui concurs de solutii.3. din punct de vedere tehnic si economic.lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi. 6. 7. contractul de servicii trebuie sa fie atribuit. . iar achizitia acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil. Produsele pot fi achizitionate în conditii deosebit de avantajoase de la un operator economic care îsi lichideaza definitiv afacerile. experimentarii. reglementata prin lege. datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente. 8. care nu au fost incluse în contractul initial. în acest din urma caz. Este necesara achizitionarea. 5. si numai daca se respecta. studiilor sau dezvoltarii tehnologice. 4. separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente 8 . dar care. datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza. urmatoarele conditii: . Produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetarii stiintifice. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare. autoritatea contractanta având obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor câstigatori. de la furnizorul initial. si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.

respectiv noi servicii similare. autoritatea contractanta îsi propune sa achizitioneze noi lucrari. . în mod cumulativ. executanti sau prestatori. . fara TVA.  CEREREA DE OFERTA: autoritatea contractanta solicita.atribuirea se face contractantului initial iar noile lucrari. Ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii. respectiv noile servicii. 9.majore pentru autoritatea contractanta sau.contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restrânsa. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in cazul in care valoarea estimata.autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura într-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial. care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta. oferte de la mai multi furnizori. urmatoarele conditii: . respectiv noi servicii.în anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare. desi separabile de contractul initial sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia.valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii suplimentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial. . . fara publicarea unui anunt publicitar. de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata câstigatoare în cadrul procedurii respective. cumulata pe parcursul unui 9 . . constau în repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute în contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract.valoarea estimata a contractului inital de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior.

autoritatea contractanta are obligatia sa asigure respectarea pricipiilor liberei concurente. exceptie fiind cazul in care autoritatea contractanta a publicat in anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit. autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de 10 . autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru primirea documentelor de calificare. cu cel putin 52 de zile inainte de data trimiterii spre publicare a anuntului de participare (in acest caz data limita nu trebuie sa fie mai mica de 15 zile de la data publicarii anuntului de participare). transparentei. tratamentului legal si confidentialitatii in relatia cu furnizorii.000 EURO pentru contractul de lucrari .100.an pentru un cod CPV.100. autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru depunerea ofertelor.000 EURO Cererea de oferta se initiaza prin publicarea. In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa. data care nu poate fi stabilita de autoritatea contractanta mai devreme de 25 de zile de la data publicarii anuntului de participare. Aceasta data nu trebuie sa fie mai devreme de 40 de zile de la data publicarii anuntului de participare.000 EURO pentru contractul de servicii . Indiferent de procedura aplicata. este egala sau mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri: • • • pentru contractul de furmizare . a unei invitatii de participare. In cazul aplicarii primei etape a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva.750. executantii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. in SEAP. In etapa a II-a a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva. Legiuitorul precizeaza conditiile in care autoritatea contractanta poate sa apeleze la fiecare din procedurile amintite mai sus. insotite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intentia candidatului de a participa la procedura.

participare adresata candidatilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor. Orice furnizor. La repetarea procedurii pot participa si alti furnizori. Se refuza participarea la licitatie in cazul in care: este in stare de faliment sau lichidare. fara niciun fel de discriminare. in cazul aplicarii procedurii de negociere competitiva. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prezentate anterior. roman sau strain. afacerile ii sunt adminstrate de un judecator sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate sau se afl intr-o situatie similara cu cele anterioare. nu si-a indeplinit obligatiile eligibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat. autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura. iar in cazul in care nu sunt primite cel putin doua oferte corespunzatoare. aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului respectiv. furnizeaza informatii false in documentele prezentate. In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta. autoritatea contractanta primeste o singura oferta corespunzatoare. numarul de furnizori. precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat. persoana fizica sau juridica are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. executant sau prestator. executanti sau prestatori. in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta. executanti sau prestatori carora autoritatea contractanta trebuie sa le transmita invitatie de participare este de cel putin 5. Prin conditiile stipulate se evita situatiile in care contractele nu se pot derula ca urmare a falimentului furnizorului sau neseriozitatii acestuia in situatia in care face o oferta pe care nu o poate respecta. Prin obligativitatea achitarii la zi a obligatiilor fiscale catre stat pentru a putea participa la licitatii in calitate de oferent se asigura o 11 . stabilita in asa fel incat sa nu fie mai devreme de 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta. fie de a repeta procedura. reglementata prin lege. Daca in urma repetarii procedurii.

completa si fara echivoc. inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie. in functie de complexitatea si cerintele achizitiei astfel: Fisa de date a achizitiei se va completa in conformitate cu formularul tipizat. c) d) caietul de sarcini. 3. Documentatia de atribuire cuprinde : 1. precum si perioada de valabilitate a acesteia. informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica. instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite. 2.mai buna colectare a acestor obligatii. care trebuie sa cuprinda cel putin: a) b) informatii generale privind autoritatea contractanta. impactul asupra institutiilor publice fiind realizarea veniturilor bugetare. fie prin transferuri de la alte bugete. Documentatia de atribuire este intocmita de catre beneficiarul achizitiei. 4. fisa de date a achizitiei caietul de sarcini formulare model contract achizitii Documentatia de atribuire trebuie sa fie clara. e) f) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare. 12 . Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei. cerinte minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documente care urmeaza sa fie prezentate de ofertant/candidat pentru indeplinirea cerintelor respective. fie prin incasare directa. referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei.

pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata. Formulare: documentatia de atribuire trebuie sa cuprinde urmatoarele formulare: Fisa de date a achizitiei. Ofertantul are obligatia de a elabora in conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care. in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica. ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta. formularul de oferta. 13 . executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune oferta in comun. din punct de vedere al continutului. de catre ofertant si de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta. Va contine in mod obligatoriu specificatii tehnice. Oferta. stabilite in anuntul sau in invitatia de participare. in cazul atribuirii contractului de achizitie publica. Ea trebuie depusa la adresa si pana la data limita pentru depunere. in general acele. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica. Propunerea tehnica se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini. caracteristici tehnice. ce urmeaza a fi achizitionate. o data lansata. Modelul de contract: contine clauze contractuale obligatorii si clauze contractuale specifice. prescriptii. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. are un caracter ferm si obligatoriu. cu ajutorul carora sunt descrise produsele/ serviciile. Propunerea financiara se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare in vederea evaluarii financiare. fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. pe propria raspundere. Mai multi furnizori. in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. fromulare privind declaratiile.Caietul de sarcini: reprezinta descrierea obiectiva a produselor/ serviciilor necesare autoritatii contractante.

la deschidere putand participa orice ofertant. pentru atribuirea fiecarui contract de achizitie publica. Autoritatea contractanta are obligatia sa constituie. o comisie de evaluare. care raspunde de urmatoarele activitati: a) verificarea eligibilitatii. precum si cu probitate morala recunoscuta. formata din cel putin 5 membri cu pregatire profesionala si experienta in domeniu.in calitate de lider de asociatie. Prin exceptie. indeplineste alte atributii specifice. Autoritatea contractanta are obligatia de a constitui. stabilirea ofertei castigatoare. b) c) deschiderea. Asociatii nu au dreptul de a depune si alte oferte. in scopul evaluarii solutiilor prezentate intr-un concurs de solutii. Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si in locul indicate in anuntul sau in invitatia de participare. un juriu format din cel putin 3 membri cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu. care are urmatoarele atributiuni: verifica respectarea regulilor de depunere si prezentare a solutiilor. pe langa oferta comuna. in mod individual. autoritatea contractanta are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru atribuirea mai multor contracte. dar numai daca procedura aplicata este cererea de oferta si numai daca contractele respective sunt de furnizare sau de servicii. inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si economico-financiara de catre candidati/ofertanti. precum si cu probitate morala recunoscuta. Comisia de evaluare are dreptul sa respinga o oferta in oricare din urmatoarele cazuri: 14 . evalueaza solutiile primite. examinarea si evaluarea ofertelor. adopta o decizie sau formuleaza o opinie.

respectiv numarul de candidati/ofertanti este mai mic decat cel minim prevazut pentru fiecare procedura. c) explicatiile solicitate referitoare la pretul scazut in comparatie cu bunul livrat sau serviciul prestat nu sunt concludente sau credibile. 15 . c) - au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare. fiecare dintre ele a depasit valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie respectiv. - contin in propunerea financiara preturi care par in mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente si care nu pot fi temeinic justificate. nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica poate fi anulata numai in urmatoarele circumstante: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei. caz in care nu se iau in considerare nici eventualele oferte alternative.a) oferta de baza nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Acest criteriu poate fi: pretul cel mai scazut sau oferta tehnico-economica cea mai avantajoasa. respectiv oferte care: sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor. b) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale. - prin valoare inclusa in propunerea financiara. b) nici unul dintre candidati/ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentare ofertei. Respectarea acestui criteriu este obligatorie. - contin propuneri referitoare la clauzele contractuale. propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Criteriul de baza care se ia in calcul la alegerea ofertei castigatoare trebuie precizat de autoritatea contractanta in anuntul de participare si in documentatia pentru licitatie.

contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contractul de achizitie publica indeplinita pana la data rezilierii. dupa caz. efectuate pana la data denuntarii unilaterale a contractului. Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de apel. Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de participantii la procedura de achizitie publica. in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului de achizitie publica si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. faxul si/sau telexul compartimentului din cadrul autoritatii contractante unde se transmit/se depun contestatiile. cu exceptia returnarii garantiei pentru participare. precum si recuperarea altor costuri aferente indeplinirii acestuia. Autoritatea contractanta are obligatia sa indice in anuntul de participare sau. Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui arie teritoriala de competenta se afla sediul autoritatii contractante. Actele sau deciziile nelegale care determina incalcarea prevederilor referitoare la achizitiile publice pot fi atacate pe cale administrativa si/sau in justitie. adresa. In acest caz. partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publica si de a pretinde plata de despagubiri. Autoritatea contractanta este competenta sa solutioneze contestatiile inaintate pe cale administrativa. In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una dintre parti. Autoritatea contractanta are obligatia de a denunta unilateral contractul de achizitie publica. 16 . in invitatia de participare denumirea. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare.d) circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau este imposibila incheierea contractului.

compatibil cu sistemul de grupare si codificare prevazut de clasificare. printre care eficientizarea achizitiilor publice (obtinerea celei mai bune oferte in conditii de calitate si pret). institutie publica cu personalitate juridica situata in subordinea Ministerului Comunicatiilor . Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei este finantat integral prin venituri extrabugetare. stoparea coruptiei. punerea unor baze moderne pentru sistemul public de achizitii. s-a infiintat Sistemul electronic de achizitii publice. eliminarea licitatiilor “aranjate”). Pentru a putea deveni operationale licitatiile electronice. al carui operator este Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologiei Informatiei. 17 . trebuie sa apeleze la diferiti furnizori pentru achizitionarea bunurilor necesare sau pentru anumite servicii. siguranta nationala) se aplica prevederi specifice achizitiilor publice care sa respecte specificul domeniilor respective. in acord cu practicile internationale in domeniu. Realizarea licitatiilor publice online este considerata a fi o metoda revolutionara. Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei: are obligatia sa dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor. Prin Ordonanta de Guvern s-a stabilit ca pentru atribuirea contractelor de achizitie publica se va putea procedura on-line (unele achizitii publice vor putea fi realizate numai prin licitatie electronica). Prin introducerea acestei metode se urmaresc o serie de obiective. lucrarilor si serviciilor a caror dobandire face obiectul contractelor de achizitie publica. pentru a putea functiona in bune conditii. ele fiind de multe ori mai restrictive.In anumite domenii de activitate a institutiilor publice (apararea nationala. Achizitii publice prin licitatie electronica O institutie publica. moderna. Conditiile pentru participarea la achizitii publice si castigarea licitatiilor sunt prezentate in actele normative specifice pentru acest domeniu. folosita in putine state ale lumii. va utiliza acele standarde si proceduri de securitate care sa asigure un grad ridicat de fiabilitate si siguranta a operatiunilor de licitatii electronice.

ca si in cazul altor tipuri de realizare a achizitiilor publice. transparenta: punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractului. nr. să aibă dreptul. a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei 2010 („HG nr. a 18 . Prin OG nr. se considera ca trebuie respectate. 167/2010”) pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice cuprinse in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. urmatoarele principii: libera concurenta: asigurarea condiţiilor prin care orice furnizor. în condiţiile legii. 20 din 24 ianuarie 2002. tratamentul egal: aplicarea nediscriminatorii a criteriilor de atribuire a contractului. partea I. asumarea raspunderii. Participarea la licitatii prin intermediul internetului respecta prevederile legale anterioare care actioneaza in domeniul achizitiilor publice. 154 din 10 martie 2010. astfel încât orice ofertant să aibă şanse egale de a câştiga. să devină contractant. confidentialitatea: garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a autorului. considerate de legiuitor principii de atribuire. In Monitorul Oficial al Romaniei. indifferent de naţionalitate. executant de lucrări sau prestator de servicii. Pentru a putea participa la licitatiile publice prin intermediul licitatiei electronice. eficienta utilizarii fondurilor publice: adică folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor de evaluare pentru a se obţine cel mai bun raport efort (preţ)/calitate (utilitate). ofertantul trebuie sa fie inregistrat in sistemul electronic. nediscriminarea.Pentru atribuirea contractelor de licitatii publice on-line trebuie respectate o serie de reguli.

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 167/2010 consta in stabilirea obligatiei autoritatii contractante de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe. efect ce se producea sub imperiul legislaţiei anterioare. ceea ce în unele cazuri a însemnat 19 . De asemenea. Soluţia adusă de noile prevederi îşi propune să evite blocarea încheierii contractului chiar dacă există contestaţii privind atribuirea de către autoritatea contractantă. reprezentand 40% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de aceasta in cursul anului respectiv. În condiţiile tergiversării soluţionării dosarelor în instanţă prin exercitarea de căi de atac ordinare şi extraordinare de către ofertanţi interesaţi să împiedice în orice mod încheierea contractului din motive mai mult sau mai puţin temeinice şi reale. Cele mai importante modificări în noua ordonanţă de urgenţă sunt cele referitoare la: încheierea contractului de achiziţie publică în situaţia în care atribuirea acestuia (sau un act premergător atribuirii) este contestată în condiţiile legii de unul din participanţii la procedură. norme aprobate prin Hotararea Guvernului nr. care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice. astfel cum era prevazut in reglementarea anterioara. cele privind posibilitatea de anulare a licitaţiei de către autoritatea contractantă şi cele privind „penalizarea” contestatarilor care pierd la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). 167/2010 introduce prevederea conform careia tarifele de participare pentru procedurile de atribuire precum si pentru publicarea in catalog se vor face venit la bugetul de stat si nu la bugetul operatorului Sistemului Electronic de Achizitii Publice („SEAP”). HG nr. Principala modificare adusa de HG nr. dar şi finanţări de la bănci. sub imperiul legislaţiei anterioare multe autorităţi contractante au fost nevoite să aştepte timp îndelungat soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului. 167/2010 consta in abrogarea prevederilor Normei cu privire la obligatiile autoritatilor contractante de a plati anual operatorului SEAP un tarif de acces. 1660/2006. Alta modificare adusa de HG nr. pierzând în acest fel oportunităţi economice.

iar executarea contractului nu este împiedicată de exercitarea unei plângeri împotriva deciziei CNSC sau a unui recurs împotriva sentinţei primei instanţe.eşecul proiectului ce făcea obiectul contractului de achiziţie publică. Nu în ultimul rând. după trecerea termenelor de aşteptare de 11. de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. 20 . în funcţie de valoarea contractului de achiziţie publică. respectiv 6 zile. a expus autorităţile contractante la sancţiuni din partea organismelor europene pentru neconformarea la termenele asumate prin angajamentele luate de România cu ocazia aderării la UE. autoritatea contractantă poate încheia contractul de achiziţie publică cu câştigătorul procedurii. Astfel. Noua prevedere permite autorităţilor contractante să încheie contractul de achiziţie publică imediat ulterior soluţionării contestaţiei de către CNSC sau cererii de chemare în judecată în prima instanţă de către instanţa competentă.

castigi o licitatie. Asa ca gradul scazut de utilizare al sistemului se datoreaza si lipsei ofertantilor care s-au …lecuit dupa ce au castigat una sau mai multe licitatii. furnizorul este lasat la bunul plac al achizitorului in ceea ce priveste contractul de furnizare propriu zis. obligatii de plata etc. termene. Practic. electronica sau nu. nu rezolva nimic din adevaratele deficiente ale sistemului de achizitii: -cerintele abuzive impuse de achizitor. dupa desfasurarea procedurii de achizitie. Ar fi rational si util sa existe si o minima protectie a ofertantului. dupa care ti se impune un contract de furnizare cu clauze inacceptabile si nerealiste. -lipsa unui cadru contractual minimal care sa fie impus partilor dupa desfasurarea procedurii. iar furnizorul castigator este penalizat daca nu le accepta.Concluzii Practic. in favoarea achizitorului. Modificarile sunt nesemnificative . 21 . eventual prin obligativitatea unor clauze in contratul care urmeaza dupa procedura de atribuire propriu zisa. Clauzele din contract sunt de multe ori abuzive.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.G. nr. nr. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. nr. • H. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. 102 din Hotararea Guvernului nr. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. • H.G.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.G.BIBLIOGRAFIE • O. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. 1056 din 9 august 2006 privind modificarea art. H. 22 .U. cu modificarile si completarile ulterioare. nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.G. nr. • O. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. cu modificarile si completarile ulterioare. nr. • H.U. nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. • • O. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. G.G. • Legea nr.U.U. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.G. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.U. 94/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O. nr. nr.

782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. • Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea HG nr.2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 128/5. 1012/2001 privind aprobarea structurii.05. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. 76/2010 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice) 23 . conţinutului şi modului de utilizare a “Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei” pentru achiziţiile publice de produse. 76/2010 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice) • Ordonanţa Guvernului nr. conţinutului şi modului de utilizare a “Documentaţiei standard privind elaborarea şi prezentarea ofertei” pentru achiziţiile publice de servicii. 925/2006 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 834/2009 privind modificarea şi completarea HG nr. • Ordinul comun al MF şi MLPAT nr. Legea nr. 925/2006 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. • • Hotărârea Guvernului nr. Hotararea Guvernului nr. 1013/2001 privind aprobarea structurii. 72/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice Hotărârea Guvernului nr.• • • • • • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii elecronice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful