You are on page 1of 68

STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER

.2s

National September 11 Memorial Museum Pavilion, New York

Vinnare Stålbyggnadspriset 2011 Norsk Stålkonstruksjonspris 2011

L September 11
Memorial
– New York
L Fackverksbågen
L Korrosjonsbeskyttelse
av bruer
L Svetsdefekter

Ryaverket Holmenkollen
ENRICHING

STEEL STRUCTURE

Ledande i Sverige inom design och 3D-modellering för stål


Ta in på trädhotell i norra Sverige. Fem mil från Boden byggs ett annorlunda hotellkomplex. Sweco har ansvarat
för konstruktionen av rummet ”Spegelkuben”, som består av en lättviktsstruktur av aliminium. Detta är bara ett
exempel på hur stålkonstruktioner används i alla typer av projekt. Det kan handla om alltifrån stora industriprojekt,
med 1000-tals ton stål, till husprojekt med spektakulära stålstrukturer där arkitektens design ställer höga krav.
Sweco har hög teknisk kompetens i materialet stål och stor förmåga att optimera användningen. Allt arbete utförs
i 3D, från beräkningsanalyser till produktionsmodell för tillverkningsunderlag till verkstad. Vad kan vi göra för dig?

Läs mer på våra konsulttjänster på www.sweco.se


NYHETER OM STÅLBYGGNAD NR 2 2011 O INNEHÅLL

LEDARE 5
NYHETER I STÅLBYGGNADSBRANSCHEN 6

O STÅLPROJEKT

National September 11 Memorial Museum Pavilion 14


Snøhetta Architects

O STÅLBYGGNADSPRISET 2011
Stålbyggnadspriset 2011 till bästa svenska stålbyggnad 19

O NORSK STÅLKONSTRUKSJONPRIS 2011


Norsk Stålkonstruksjonspris 2011 til beste stålkonstruksjon 29

O STUDENTPRIS 2011
Gjenbruk av oljeplattformer – en mulighetsstudie 34
Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen

O FINITA ELEMENTSIMULERINGAR
Ett kompletterande stöd för konstruktörer och arkitekter – Påkörning 36
Mattias Unosson, Tekn.dr, TrueStress Engineering

O KONTROLL OCH PROVNING


Kvalitetskontroll av stålkonstruktioner – Svetsdefekter del 2 38
Navid Gohardani, Stål- och Brobyggnadskontroll vid FORCE Technology Sweden AB

O KORROSJONSBESKYTTELSE
Korrosjonsbeskyttelse av norske bruer og offshorekonstruksjoner 43
Historikk – Forskningsresultater – Reviderte spesifikasjoner
Reidar Klinge, Sivilingeniør

O KONSTRUKTIOSNHISTORIA
Fackverksbågen – en aktuell konstruktionstyp? 48
Bo Göran Hellers, Professor i Konstruktionslära, KTH

O STÅL GÖR DET MÖJLIGT


Victoria Tower 53
Ställverket i Uppsala 56
Uppsala gamla rådhus 56
Stockholmsarenan – stålmontaget är på gång 57
Statoils nye kontorbygg på Fornebu 58
K2 Fornebu – Hotell, vitensenter og kontorbygg 59
Nordenga bro på plass 60

MEDLEMSFÖRETAG
– SVERIGE 62
– NORGE 66

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ IN N E H ÅL L 3


TILLSAMMANS
SMIDER VI PLANER FÖR
FRAMTIDEN.

AB Smederna i Tumba är Mälardalens största fristående


smidesföretag med ett 70-tal anställda. Tillsammans med Tibnor arbetar
de med tillverkningen av de bärande profilerna till Citybanans fundament.
Tibnor lagerhåller, specialbeställer och formatanpassar
all stål och plåt som krävs. Vad kan vi göra för dig?
www.tibnor.se
NYHETER OM STÅLBYGGNAD NR 2 2011 O LEDARE

Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 4 tr
3TÍLËRVACKERT
111 20 Stockholm

%
Tel 08-661 02 80 fter ett par tunga år är det nu bra fart i byggbranschen igen! Stålentre-
Fax 08-24 54 64 prenörerna har mycket jobb och många riktigt stora projekt pågår eller
e-post: info@sbi.se ligger i startgroparna för igångsättning. Några exempel är Hyllie i Mal-
Internet: www.sbi.se mö, Citybanan, Karolinska Institutet, Stockholmsarenan och Nationalarenan i
Stockholmsområdet samt Ådalsbanan och Sundsvallsbron. I dessa projekt är
ofta stål det naturliga valet för de bärande delarna i allt från byggnader till broar.
ANSVARIG UTGIVARE: Samtidigt har fler och fler byggnader börjat utformas med fasader i stål. Un-
Björn Uppfeldt,
Tel 08-661 02 54 der 70-talet valdes ofta plåtfasader av ekonomiska skäl i samband med tilläggs-
bjorn.uppfeldt@sbi.se isolering av gamla hus. Många gånger blev dessa inte särskilt estetiskt tilltalande
CHEFREDAKTÖR:
och det tror jag har varit huvudorsaken till att stål som fasadmaterial under en
Lars Hamrebjörk, lång tid endast varit aktuellt på hallbyggnader i industriområden utanför stads-
Tel 070-630 22 17
kärnan. Men, nu ser vi alltså en tydlig förändring och arkitekterna har fått upp
Fax 08-411 92 26
lars@sbi.se ögonen för möjligheterna med stål som uttrycksmedel. Möjligheterna som ges
av stålets formbarhet, olika ytor och långa livslängd är i princip oändliga. Se
Norsk redaksjon
Kjetil Myhre, till exempel de projekt längre bak i denna tidning som är nominerade till slut-
Tel 41 02 15 98 bedömning av juryn för Stålbyggnadspriset 2011! Förutom den vanliga lackade
post@stalforbund.com
plåten som kan fås i en uppsjö olika profileringar som standard används även
PRODUCERAS AV: olackad plåt som till exempel den böljande varmförzinkade plåten på AE-hallen
ConstruEdo AB
i Älvsjö, de rostfria z-profilerna på Stockholm Waterfront eller Cortén-plåten på
Lars Hamrebjörk
Ungdomsvägen 24, P-hus Dockan i Malmö. Gemensamt för alla dessa är att stålet har valts för att
183 65 Täby åstadkomma ett specifikt uttryck. På köpet har man också fått en underhållsfri
Tel 070-630 22 17
www.construedo.se fasad med mycket lång livslängd.
info@construedo.se För att ytterligare öka yrkesverksamma och blivande arkitekters medvetenhet
ANNONSFÖRSÄLJNING:
och kunskap om stål och stålets möjligheter satsar vi tillsammans
Migge Sarrión med Entreprenörföretagen, Svenska Teknik & Designföretagen,
Tel 08-590 771 50
Stockholmsmässan och Sveriges Arkitekter på arkitekttävlingen
annons@sbi.se
Nya ögon på stål till Nordbygg 2012. Tävlingen riktar sig till
GRAFISK FORM och LAYOUT: arkitektstudenter och uppgiften är att skapa en inspirerande
Annika Lönn
och väl fungerande café/mötesplats/informationspunkt
REPRO och TRYCK: i stål. Det vinnande bidraget kommer att byggas i
Edita Västra Aros, 2011
entréhallen på Stockholmsmässan och användas under
ISSN 1404-9414 Nordbygg 2012. Tävlingen inleds med att vi besöker
alla arkitektskolorna i Sverige och ger en heldag med
Omslagsbilder:
National September 11 föreläsningar om stål och stålets möjligheter som
Memorial Museum Pavilion byggmaterial. Framtiden ser ljus ut!
Illustration:Squared Design Lab

Ryaverket – Skivfilterbyggnaden
Foto: Kasper Dudzik

Holmenkollen
Foto Frank Eivind Rundholt

Björn Uppfeldt
VD, Stålbyggnadsinstitutet
341 009

Trycksak

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ L E D AR E 5


NYHETER

Norske Arkitekt-
studenters Stålkon-
struksjonspris 2011

ONorsk Stålforbund og Norsk


Forening for Stålkonstruks-
joner deler hvert annet år ut
Norske Arkitektstudenters
Stålkonstruksjonspris. Prisen
ble første gang delt ut i 2005.
Konkurransen retter seg mot
arkitektstudenter ved norske
universitet og høgkoler. Prisen
er ment å oppmuntre arki-
tektstudentene til å anvende
stål som et sentralt element
i design av konstruksjoner Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen
og inspirere til nye idéer og – vinner av arkitektstudentprisen 2011
løsninger.
Juryen har bestemt at lagt vekt på en side av stålkon- samarbete med Sweco, Ruukki
Norske Arkitektstudenters Stål- struksjoner som ikke så ofte er och Peab ett studiebesök på
Stålbyggnadspriset konstruksjonspris 2011 tildeles belyst, nemlig etterbruken. I en Swedbank Arena. Ett femtiotal
OVart annat år delar Sverre Mæx Hegrenæs Stener- miljø- og ressurs-sammenheng intresserade deltagare hade
SBI ut Stålbyggnads- sen for arbeidet ”Gjenbruk av er det meget viktig å få frem at anmält sig för att få en rejäl
priset och Norsk oljeplattformer – en mulighets- metode, fantasi og kreativitet genomgång av detta högaktu-
Stålforbund delar ut studie”, en masteroppgave også er nødvendig for å fjerne ella stålbyggnadsprojekt. Lars
Norsk stålkonstruks- ved Fakultet for arkitektur og og gjenbruke konstruksjoner. Cederfeldt och Lars Hansson
jonspris. Båda priserna billedkunst, NTNU, (se sid 38). At dette er tema for en selv- från Sweco hade en utförlig
har till syfte att öka valgt studentoppgave betrakter dragning av projektet inomhus
intresset hos bl a Prisen som består av et diplom vi som et fortjenstfullt eksem- innan vi gick ut på byggarbets-
arkitekter att använda og en sjekk på kr. 25.000 vil pel til etterfølgelse. platsen för att under ledning
stålets goda egen- bli overrakt på Norsk Ståldag Ombruk og etterbruk er det av Ruukkis montagechef Peter
skaper till att skapa 3. november 2011 på Grand motsatte av forbruk. Etterbruk Marins, få lite närkontakt med
intressanta och vackra Hotell, Oslo. Vinneren får også og fjerning av oljeinstallasjo- de stora stålfackverken som till
byggnadsprojekt. Det en reise til Potsdam i Tyskland ner i havet pågår allerede og tre fjärdedelar fanns på plats.
var i år dubbelt så til ECCS Annual Meetings & oppgaven tar for seg mulige
många nominerade Congress 21-22. September. utnyttelser av en slik stål-
projekt till Stålbygg- Her er han også nominert konstruksjon. Metoden og Nya medlemmar i
nadspriset än senast til ”The European Student analysen som er anvendt brukt Stålbyggnadsinstitutet
2009 med en mycket Awards for Architectural gjennom prosessen er fanta-
stor variation på typen Design 2011” for samme pro- sifull og nyskapende og kan VSAB
av projekt och ob- sjekt. Juryen har bestått av: anvendes på andre planleg- OVästsvenska Stålkonstruk-
jektens storlek. Detta X Siv. arkitekt Øyvind Almaas, gingsoppgaver. tioner AB (allmänt känt som
tyder på att intresset ØKAW Arkitekter MNAL AS VSAB) startade redan 1938
för att utnyttja stålets X Siv. ingeniør Pål Jevanord, sin verksamhet i Lidköping
alla goda egenskaper FINSETH rådgivende Studiebesök vid Vänern, då under namnet
ökar, och dessutom ingeniører AS Swedbank Arena Larssons Svets & Smide. Före-
tar sig nya uttryck. I X Siv. ingeniør Stig Møllersen, taget har idag ca 110 anställda
detta nummer av Stål- Multiconsult AS, represen- OI mitten av februari arrang- med fabriker i Lidköping och
byggnad presenteras tant for Norsk Forening for erade Stålbyggnadsinstitutet i Emtunga. Den nuvarande
flera av dessa projekt Stålkonstruksjoner
vilket förhoppnings- X Daglig leder Kjetil Myhre, Norsk
vis kan inspirera alla Stålforbund, representant for
arkitekter och bestäl- Den norske Stålgruppen
lare så att vi till 2013
återigen dubblerar Juryen har i år gjennomgått
antalet nominerade gjennomgått 21 forslag fordelt
projekt. på prosjektoppgaver fra NTNU
og AHO. Det var stor vari-
asjon i temaer, fra benker og
Trevlig läsning!
bord til skyskrapere. Hensikten
med prisen er å oppmuntre
Lars Hamrebjörk og fokusere på materialet stål,
Redaktör för ved å trekke frem/belønne et
tidningen studentarbeid hvor materialet
Stålbyggnad er vist brukt med forståelse,
fantasi og hensiktsmessig-
het. På bakgrunn av dette har Peter Marins från Peab och Johan Meyer från Peab visade stål-
juryen valgt et prosjekt som har fackverken till Swedbank Arena.

6 NYHETER . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


NYHETER

Fermeco och med 2011 är Intercut ny Norbridge AS


OFermeco är ett legotillver- representant för Kaltenbach i Ol Norbridge AS har som
kande företag inom stålbygg- Sverige och kan därmed erbjuda målsetting å være en bety-
nad. Sedan starten 1964 har svenska företag hela Kalten- delig aktør innen levering og
Fermeco AB tillverkat och bachs sortiment. Intercut Sverige montering av stålbruer til det
produktionen är ca 6–8 000 monterat stålstommaroch AB omsätter ca 50 mkr och har norske og svenske markedet.
ton stål årligen, där produktion byggnadssmide över hela 12 anställda. www.intercut.se
sker i 10 000 kvm verkstadsyta Sverige. All tillverkning sker
samt 1 500 kvm ytbehandling. med kvalitets och miljöstyr-
Företaget har under kort ning enligt ISO 9001 och ISO Nye medlemmer
gått från att vara ett relativt 14001. Verksamheten omfattar i Norsk Stålforbund
litet smidesbolag till att vara en tillverkning och montage av Selskapet, som ble etablert på
av de större aktörerna i mark- stålkonstruktioner till byggna- Stjørdal for et år siden, har for
naden inom sina produktom- der, byggnadssmide, licens- tiden en ordrereserve på 75
råden. Man har bl a utvecklat svetsning samt tillverkning MNOK. Norbridge AS inngår
produktområdet IQBS Stom- och montage av byggnader som en del av Betonmast-kon-
system, som rönt stort intresse i stål och plåt. Företaget har Trondheim Stål AS sernet. Betonmast Anlegg AS
på marknaden. egen ytbehandlingsanläggning Ol Trondheim Stål AS pro- har en eierandel på 51 %.
www.vsab.nu med diplomutbildade målare, duserer og monterer stålkon- www.norbridge.o
vi är dessutom auktoriserade struksjoner for prosess- og
rostskyddsmålare. I och med bygningsindustrien, reparasjon Sveisemekanikk AS
att vi har egen ytbehandlings- og vedlikehold for industri, OSveisemekanikk AS er et
anläggning kan vi leverera stål bygg og anlegg; samt bygg, mekanisk verksted lokalisert i
till fördelaktiga priser och utan trapper, rekkverk, reparasjoner, Stokke i Vestfold. Bedriften har
onödiga transporter mellan ombygginger og vedlikehold 15 ansatte fordelt på produks-
underentreprenörer for tungindustri samt nærings- jon i eget verksted og montasje
BRISAB Normek Group Piteåbalken konstrueras och middelindustrien. Trondheim
OBrisab Normek Group är tillverkas av Fermeco AB och Stål AS har 41 ansatte, hvorav
ett av landets ledande stål- är en beprövad konstruktion 33 operatører i verksted og
byggnadsföretag som projek- som funnits i över 20 år. www. montasje. ute hos kunde. Generelt allsidig
terar, tillverkar och monterar fermeco.se www.trondheimstaal.no produksjon av alle typer bjelke-
konstruktioner i stål och plåt og platekonstruksjoner i stål.
inom områdena infrastruktur, Rosmek AS Hovedtyngden av kundene er
industribyggnad och hallbygg- l Rosmek AS er et godt in- entreprenører og industri i Te-
nad. Brisab Normek Group narbeidet selskap som utfører lemark, Buskerud og Vestfold.
finns idag representerade på stål- og aluminiumsarbeider for Tel. 33 33 80 0
tre orter i Sverige; i Öjebyn Intercut bygg og anlegg i Oslo/Akers-
utanför Piteå finns huvudkon- OIntercut Sverige AB grunda- hus. Deres områder spenner fra
tor och verkstad, i Umeå finns des 1988 med agenturen för prosjektleveranser av konstruk- Verdensnyheten SOL
kontor och verkstad med må- Messer skärmaskiner och är idag festesystem
leri samt i Upplands Väsby ett ett privat agenturföretag som
sälj- och projektledningskontor. tillsammans med systerföretaget ODe siste nyskapningene fra
Man är idag ca 80 anställda. AB AREG Bultsvetsspecialisten SFS intec er de to produkt-
Via moderbolaget Normek OY erbjuder ett brett sortiment av tivt stål i store byggeprosjekter, systemene SOL-F og SOL-R
med ca 250 anställda och fyra produkter och tjänster inom til trapper og rekkverk både for festing av solcellepaneler.
verkstäder i Finland har man plåt- och stålbearbetning. Från for store prosjekter og i private SOL-F er en komplett pakke
tillgång stor kapacitet för att hjem. Bedriften holder til på med festesystem, boreverktøy
möta alla kunders krav. www. Skytta Industriområde rett nord og måleverktøy for sikker,
brisab.se / www.normek.fi for Oslo by-grense. fleksibel og rask forankring av
www.rosmek.no monteringskonstruksjoner og

Varmförzinkning - underhållsfritt korrosionsskydd


med oöverträffad livslängd!
I ”Praktiska råd vid varmförzinkning” beskrivs kortfattat vad man ska tänka på för att uppnå bästa
resultat vid varmförzinkning. Boken är lättläst och illustrerad med många bilder. Behändigt format och
tåligt material gör den enkel att ha med sig ute i produktionen.

För den som vill veta ännu mer finns ”Handbok i varmförzinkning”, tillgänglig på både svenska,
danska, norska och engelska. Vi skickar gärna ett ex av dessa böcker till dig utan kostnad. Behöver du
flera ex betalar du 50 kr styck + moms och porto.

Tel: +46 (0)8 446 67 60 Mail: info@nordicgalvanizers.com www.nordicgalvanizers.com


50
ÅRS TEKNISK
LIVSLÄNGD

50 år är väl ingen ålder?

Utsatta miljöer ställer stora krav på infästningar i bygg- Sortimentet är omfattande - du hittar en Marutex för
konstruktioner. Värme, kyla, vibrationer och höga belast- de flesta användningsområden, från montage i tunnplåt till
ningar är vardag för många industribyggnader. I dessa mil- infästning i grova stålbalkar. Marutex används idag av de
jöer är därför Marutex det självklara valet när det gäller flesta ledande stålbyggnadsföretagen och har sedan 1995
byggplåtskruv. Det är den enda rostfria byggplåtskruven som levererats till många framgångsrika byggprojekt. Skruvarnas
är testad av SP och typgodkänd av SITAC för miljöer t o m unika borregenskaper i kombination med den mycket höga
korrosivitetsklass C4 och för en teknisk livslängd på hela 50 år. korrosionshärdigheten, sätter Marutex i en klass för sig.

Byggplåtskruven som är
www.unitefasteners.com typgodkänd för 50 år i tuffa miljöer.
INGÅR I LINDAB KONCERNEN
NYHETER

bæreprofiler for solcellepaneler Stena Stål


på flate tak. Systemet er ene- förvärvar AHAB Steel
stående i sitt slag i verden og
gir uovertruffen sikkerhet ved OStena Stål förvärvar AHAB
hjelp av en garantert vanntett Steel i Storfors och stärker
klemflenskonstruksjon, spesial- sin roll som som en komplett
utviklede overtrekkssikre fester stålleverantör. En viktig fördel
og rustfrie materialer. är att förvärvet ger Stena Stål
Det nye systemet SOL-R er egna resurser att både spalta
utviklet spesielt for montering och klippa plåt från rullar.
av solcellepaneler på industri-
tak. Det er et sikkert, fleksibelt Containerhus vid KTH
og effektivt festesystem for
profesjonelle brukerext OAkademiska Hus planerar
för 50 studentlägenheter i ett
höghus av containrar på KTH
Campus. Sandellsandberg Arki-
tekter står för ritningarna. Containerhus vid KTH

Kunder drabbas inte sortiment på samma höga nivå av ca 11.000 ton stålkonstruk-
av Appro konkurs som tidigare. tioner i form av portaler, bågar
Konflikten med Alfa Laval och tak som tillsammans ger
OAppro AB har tvingats till har pågått under mer än två byggnaden dess unika design.
konkurs efter en tvist med års tid och nu ska hovrätten ta Oculus reser sig som mest 50
Tranter och dess ägare Alfa ställning till om skiljedomen i meter över marken. Skanska
Laval. tvisten är korrekt. Grunden för räknar med att färdigställa
– Våra kunder drabbas inte av konflikten är en serie förfal- projektet under juli 2013.
detta, förklarar Peter Fjordman, skade certifikat från en av
Appros vd och ägare. Verksam- Appros underleverantörer. När Gratis LCA-program for
heten fortsätter under namnet förfalskningarna uppdagades stål og betong
Appro Scandinavian Quality och problemet fick en lösning
SOL festesystem Fasteners AB med service och uppstod en konflikt som fort- OAMECO er en ny pro-
farande väntar på sin slutgiltiga gramvare for Life Cycle
lösning. Assessment av bygninger og
– Under hela konflikthan- brukonstruksjoner. Formålet
teringen har vi förberett oss med AMECO er å vurdere
på worst case och kan därför livssyklusen til konstruksjoner
hantera konkursen utan att av samvirkekonstruksjoner av

INTERCUT
våra kunder blir lidande, säger stål og betong, vurdering av
Peter Fjordman. miljømessige fotavtrykk, særlig
knyttet til energiforbruk og
Skanska bygger klimagassutslipp. Programva-

VÄLKOMNARR
VÄLKOMNA ”Oculus” vid World
Trade Center
ren er basert på prinsippene
for LCA, i samsvar med ISO
14040 og 14044, begrenset til
OSkanska kommer att tillverka virkningene fra global oppvar-

KALTENBACH och montera stålkonstruktio-


nen för ”Oculus”-byggnaden
vid World Trade Center i New
ming (GWP) og primærenergi
(PEC). AMECO er et program
fra ArcelorMittal. Det er gratis
York. Arkitekten Santiago og kan lastes ned fra www.

TILL Calatrava har ritat Oculus som


kommer att bli huvudentré till
den nya pendeltågsstationen.
arcelormittal.com/sections

Nyhetsbrev fra

FAMILJEN! Skanska USA Civils enhet


Skanska Koch kommer att
bygga konstruktionen som ska
omgärda den viktigaste av-
Prognosesenteret

ONorsk Stålforbund har i 20


år abonnert på statistikker &
gångshallen. Kontraktet omfat- prognoser fra Prognosesente-
Vi erbjuder bästa tänkbara produktionssystem och
tar tillverkning och montering ret. I år vil Prognosesenteret
lösningar inom plåtbearbetning där vårt kunnande, service utarbeide to nyhetsbrev, skred-
och personliga engagemang ger oss marknadens mest dersydde for våre medlemmer;
nöjda kunder. Nu välkomnar vi stolt Kaltenbach till oss. ett utgis om våren og ett om
Besök www.intercut.se eller ring oss på 08-550 512 00
høsten. Første nyhetsbrev
inneholder antall igangsatte
så berättar vi mer. Boliger og antall kvm Yrkes-
bygg i perioden 1983 – 2010
med prognoser for 2011 –
2013. Nyhetsbrevet bringer
Oculus også grafer over hoved-

. 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $
SKRUVMONTAGE SKADAR
Många montörer tvingas att sluta arbeta i förtid på grund av förslitningsskador som
är orsakade av tungt och monotont arbete.

Nacke, axlar, armar och händer slits hårt av den skjuv/tryck/dragbelastning varje
skruv orsakar för att penetrera skiva och regel.

10 000 kvm väggmontage kräver 220 000 st skruv, vilket är en hisnande siffra efter-
som många byggen är mycket mer omfattande än så. Montören utsätts årligen för
flera miljoner ensidigt upprepat kroppsslitage på grund av skruvning.

Magna montagesystem minimerar belastningen och reducerar nästan helt ljud och
vibrationer.

ZZZHXURSURÀOVH
NYHETER

bæringsmaterialer. Av disse kan


vi bl. a. lese:
– Stål som hovedbæring i nye
Yrkesbygg økte med 5% i
2010 mens andre materialer
omtrent stod i ro.
– Når det gjelder nye Boliger er
det verdt å merke seg at det
forventes en stor økning av
nye leiligheter med stål som Deltagarna vid Workshop on Eurocode 4-2, Composite Bridges, som arrangerades i Rambölls lokaler.
hovedbæring de kommende
årene. vägsspåren. Tack vare Ruukkis tressanta föreläsare som kunde tillstånd. Utmattningsreglerna
lösning och långt drivna för- förklara de bakomliggande för samverkansbroar är mycket
For å få tilsendt nyhetsbrevet, tillverkning vållar bygget inga mekanismerna för hur samver- strängare och kommer fram-
skriv til nyhetsbrev@stalfor- störningar för järnvägstrafiken kanskonstruktioner fungerar gent att diskvalificera S420 och
bund.com och endast smärre olägenhe- och hur detta har använts i Eu- S460 i fältbalkarnas underflän-
ter för vägtrafiken. De nya rokod 4, del 2. Dessutom fick sar.
Ruukki levererar till samverkansbroarna ersätter två vi ta del av Svenska, Franska Avslutningsvis lyssnande vi
stort nytt broprojekt i befintliga betongbroar. och Engelska erfarenheter av till professor Ulrike Kuhlmann
Sverige att använda dimensionerings- från Tyskland som redogjorde
Referat från Workshop reglerna i verkliga projekt. för den framstående forskning-
ORuukki och NCC har avtalat on Eurocode 4-2, Bland föreläsarna fanns en som bedrivs bland annat
om leverans och montering Composite Bridges professor Gerhard Hanswille inom områdena livscykelanaly-
av stålkonstruktioner för två från Tyskland som är en av ser av samverkansbroar, sam-
broar i Rotebro på Europaväg 4 OBroar dimensionerade som författarna till EK 4-2. Ger- verkansbroar med korrugerade
mellan Stockholm och Arlanda. samverkanskonstruktioner av hard redogjorde bland annat livplåtar och fackverksbroar
I Ruukkis leverans ingår såväl stål och betong stod i fokus för bärverksanalys, lämplig uppbyggda av cirkulära rör.
bärande stålkonstruktioner som på en lärorik workshop den sekventiell gjutning och hur Mellan varje föreläsare gavs
RD-stålrörspålar för grundkon- 17 mars. Workshopen som utmattning ska beaktas. tillfälle för diskussioner vilket gav
struktioner. Ruukki inleder sina ägde rum i Rambölls lokaler i Robert Hällmark, brokon- många intressanta svar. Dess-
leveranser till Rotebro i vår. En- Stockholm och arrangerades av struktör från Ramböll, berät- utom gavs goda möjligheter att
ligt planerna kommer de sista LTU, IABSE, SBI och Ramböll tade om sina erfarenheter utöka sitt professionella nätverk
leveranserna att ske år 2013. lockade drygt 50 personer från av att nu arbeta fullt ut med på raster och lunchpaus.
De nya broarna öppnas för 10 europeiska länder. Eurokoderna. Några av Roberts Presentationerna finns att
trafik år 2014. Broarna byggs Professor Peter Collin(LTU/ erfarenheter kan sammanfattas ladda ner från SBI:s webbplats
på platser där livligt trafikerade Ramböll), som var spindeln i i att det relativa materialutnytt- http://www.sbi.se/filarkiv/fil-
Europaväg 4 går över järn- nätet, hade lockat många in- jandet blir lägre i brottgräns- arkiv_start.asp

Sandwich-paneler står emot brand


fikk også høre at det er store
forskjeller på kjernemateriell
benyttet i Sandwich paneler og
at det i dag finnes produsenter
som har Sandwich paneler
med høykvalitets PIR skum
Varabrannsjef som er godkjent i B,s1,do.
Ove Stokkeland, Mark kunne videre informer
Skien komune. om at forsikringsbransjen i
Storbrittania klassifiserte disse
godkjente PIR elementene likt
som mineralulls paneler.
Dagens siste foredragholder
Den 23 Mars arangerte temaet var interessant viser den Vi så bl.a. på materialer til bruk var Seniorforsker Anne Sten-
Telemark Brannbefalslag i store deltagelsen og det var en i drivhus og andre konstruksjo- Hansen fra Sintef NBL, Anne
samarbeide med Industrigrup- engasjert forsamling som fikk ner med lysgjennomslippende loset oss gjennom testmetoder,
pen Stålbygg (IGS) en fag høre fire svært gode foredrag. plastmaterialer. Videre loset brannklasifisering, forskrifter
dag hvor temaet var brennbar Brannsjef i Skien Komune Varabrannsjef Ove Stokkeland og krav, samt hva som er me-
isolasjon og bruk av plastpro- Guttorm Liebe innledet dagen oss gjennom et flere eksempler ningen bak de ulike kravene.
dukter i nye bygg. med en presentasjon om fra Skien komune. Det var lagt opp til pleni-
branntekniske egenskaper til Neste foredragsholder umsdiskusjon etter presen-
O Seminaret samlet så mye plast. Det ble vist eksempler på var Mark Harris fra EPIC og tasjonene og det var tydelig at
som 120 deltagere, de opp- byggeprosjekter hvor det var Kingspan i UK, Mark holdt en temaet hadde fenget, og det
møtte kom fra entreprenører, benyttet forskjelige plastpro- meget interessant presentasjon var flere fine innlegg fra salen.
arkitekter, rådgivende ingeniø- dukter og vi ble alle overasket hvor deltagerne bl.a. fikk se IGS vurderer nå om de skal
rer, byggherre, forsikringsbran- over hvor store forskjeller det eksempler på storskala tester arangere lignede seminarer
sjen og fra Brann og Rednings- kan være mellom de forskjel- av elementer og flere eksemp- også andre steder i landet i
etatenen i flere kommuner. At lige typene av plastmaterialer. ler fra vireklige branner. Vi den nærmeste fremtid.

12 NYHETER . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


CERTIFIKAT EN 10204 3.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bult & Fästteknik AB Mürmann Gewindetechnik GmbH
Rattgatan 15 Ncqfn\iN\^).
442 40 Kungälv ;<$(0)+*N`kk\eYli^
www.bult-fast.se www.mconnect-systems.de
K1"+-*'*)'-.''
=1"+-*'*)'-.('
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produkter
CE-märkta skruvsystem 8.8 & 10.9 i överensstämmelse med utförande-
standarden EN 1090-2.
J9/%/fZ_('%0\ec`^k<E(+*00%
SB 8.8 enligt kravstandarden EN 15048-1.

m-connect drag- & tryckstagssystem.


;iX^jkX^jjpjk\d`ee\_Xi<K8^f[b€eeXe[\%
Dokumenterade provningar och beräkningar garanterar maximal säkerhet.

B&F dragstagssystem med utökad spårbarhet.

Teknik
Mätning av förspänningskraft-, moment- & klämkraftsprovning.
K\be`jbi‚[^`me`e^XmjbilmfZ_[iX^jkX^jgif[lbk\i%

Bult & Fästteknik AB


:\ik`Ô\iXk\ec`^k@JF0''(1)''/@JF(+''(1)''+%
Eget kontrollaboratorium för verifiering av kvalité och säkerhet.

Referensobjekt
Swedbank Arena
Holmenkollen
Älvsbackabron

Tekla Structures
d$Zfee\Zkj[iX^jkX^jpjk\djfdbfdgfe\ek\i`K\bcXJkilZkli\j#9lck
Fästtekniks stålbyggnadsprogram finns för nedladdning på www.bult-fast.se,
kategori stålbyggnation.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bult & fästteknik AB
Rattgatan 15
442 40 Kungälv
K1"+-*'*)'-.''  
=1"+-*'*)'-.('

“Ett säkert val för stålbyggaren”


9lck=€jkk\be`b89#IXkk^XkXe(,#J<$++)+'Ble^€cm›K"+-' *'*$)'-.''›="+-' *'*$)'-.('›`e]f7Ylck$]Xjk%j\›nnn%Ylck$]Xjk%j\
Squared Design Lab

14 S TÅL P R O JE K T . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


.ATIONAL3EPTEMBER
-EMORIAL
-USEUM
0AVILION
3INCETHETRAGICEVENTSOF3EPTEMBER
 .EW9ORK3TATEANDTHE#ITYOF.EW
9ORKHAVEWORKEDTOREBUILDTHESITEAND
RETURNITTOALIVELYANDIMPORTANTCENTERIN
ONEOFTHEWORLDSMOSTNOTABLECITIES
Information from Snøhetta Architects
Photo: Joe Woolhead

Looking south east across


the WTC Memorial Plaza
with Museum Pavilion
Atrium and the North and
South Pools illuminated.
³

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ S T Å LP R O J E K T 15


Typology:

3
³ nøhetta was commissioned to
New Cultural Museum
design the only building that
Pavilion
actually sits on the memorial
Scope: Arch, L Arch, Int,
grounds and is slated to con-
Planning: Full Contract
tain cultural activities. The
Size 49,000 ft2
idea of placing a cultural building on the
Cost: $86 million
actual memorial site is rare and it has
Client: National Sep-
been expected to garner considerable
tember 11 Memorial &
scrutiny.
Museum at the World
During the four years of working with
Trade Center
the project, the program has changed
Phase: Under con-
several times, however it has remained
struction
a cultural facility that is dedicated to
Completion: 11. sept
visitor comfort and orientation. The
2011
current design, which has completed the
contract document stage, is now under
construction and scheduled for comple-
tion in 2011. Site Section through Memorial Museum
The design for the building embodies and Museum Pavilion by Snohetta.
a careful reaction to the horizontal cha-
racter of the memorial design while also
providing the area with a lively organic
form that allows the visitor to imagine into a subterranean museum, designed
the site and city in a broader sense. The by a separate architect.
building will provide each visitor with Within the atrium there will stand
the opportunity to engage in the act of two structural columns rescued from the
remembering and to ponder the conse- original towers. Although removed from
quences of forgetting. their former location and function, they
Certain characteristics of the Museum mark the site with their own profound
Pavilion will seem reminiscent of the ori- aesthetic gesture. T
ginal towers, while at other times these
notions are only alluded to. The alterna-
ting reflective treatment of the façade will Läs mer på Internet
mirror the changing seasons, revealing Webbplats för att se
the Pavilion’s differing qualities throug- Ground Zeros utveckling Looking south east across the North Pool
hout the year. Inside, a large atrium space http://www.wtc.com/media/images/ at the WTC Museum Pavilion with WTC
has been designed to direct light deep construction Tower 4 under construction beyond.

16 S TÅL P R O JE K T . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Construction photo of
north facade of Museum
Pavilion - framing of the
Atrium is underway

Construction photo
– Museum Pavilion Atri-
um showing the Tridents
from the former towers

WTC Construction Updates,


March 2011

Memorial and Museum


Structural steel erection for the
Memorial pavilion building was
completed in Dec. 2010.
Secondary steel and cladding installa-
tion now active
Soil installation and tree planting
underway in phases through 2011.
More than 100 trees now on site.

1 World Trade Center


Facade installation began mid-
November; now above floor 27
Tower steel is now above floor 56
Concrete is now being installed
above floor 48
Rendering - Squared Design Lab Spray-on fireproofing underway

2 World Trade Center


Structural steel will re-commence this
month
Erecting form work

3 World Trade Center


Slab on grade is 90% complete The Tridents, remnants of two Plaza level
Base for east tower crane is on site columns from the former WTC Towers.
These significant artifacts were installed in
4 World Trade Center September of 2010 and the exterior of the
Looking north from the south side of Steel up to the 16th floor WTC Museum Pavilion was constructed
the WTC Memorial Plaza with the low Concrete on the 11th floor around them.
Museum Pavilion on the right and the Core wall erected from 6-7
WTC Tower 1 just over half way up on
the left. In the center is WTC Tower 7
completed in 2006

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34±, "9' ' .!$ S T Å LP R O J E K T 17


 2 2
33 
 12
 3 

33 
3
3

11 
 

3
 

,4*4*."/''+&% *(!6*+4%#'"' +$(',(*5*$*'"%*,4$*


++-,(&+,6**%'.%',0* *".$'+5."4*%*" %5' ,(*,
"' ''"%&**""-'+.%%%"-%5%%*'5 (''''..5*'4*
+,5%+4%#*(',$,-)) ",*/''+)5


 "!! 
 "
# #

"
"
" 
#! 
" 
 #
 
 "  

" 

#""""

"  !
 ! 
 
 " "


 ! 
 

 
3TÍLBYGGNADSPRISET
TILLBËSTASVENSKASTÍLBYGGNAD
3TÍLBYGGNADSINSTITUTET Juryn 2011 består av:
DELARVARTANNATÍRUT Arkitekt Henrik Rundquist, Rundquist akitekter
Arkitekt Matilda Stannow, Tidskriften Arkitektur
Stålbyggnadspriset Professor Bernt Johansson
Civ ing Tomas Alsmarker, Tyréns
TILLETTBYGGNADSVERKDËR Civ ing Lars Hamrebjörk, Red Stålbyggnad
Civ ing Björn Uppfeldt, VD SBI
MANPÍETTINNOVATIVTOCH
Bland ett 25-tal inkomna förslag nominerades nio projekt som bedömts utifrån hur
ARKITEKTONISKTTILLTALANDESËTT väl de uppfyller prisets kriterier, att vara nydanande i sitt utförande, förena funktion
och estetik samt förtydliga fördelarna med stål i konstruktion, produktion, ekonomi
UTNYTTJATSTÍLIKONSTRUKTIONEN och arkitektur. Till det vinnande bidraget har juryn har valt det projekt som har bäst
möjligheter att marknadsföra stålanvändningen i byggandet genom:
3YFTETËRATTUPPMUNTRA – Sin konsekventa användning av stål för både funktion och arkitektoniskt uttryck
– Stålets verkan för både helheten och detaljerna
TILLANVËNDANDETAVSTÍLI – Rationell användning och exponering av standardprodukter för att skapa en unik
karaktär
BYGGANDETOCHGEUPPHOV
Utöver det vinnande bidraget har juryn valt att lyfta fram fyra projekt som tilldelas
TILLNYAIDÏEROCHINSPIRERANDE ett Hedersomnämnande för speciellt utmärkande kvaliteter.

LÚSNINGAR

VINNARE

Kasper Dudzik

2YAVERKETnSKIVFILTERBYGGNADEN
*URYNHARUTSETT2YAVERKET skärmade av naturreservatet Rya skog len glasform som svävande skulle lägga
och manifesterade inte det viktiga inne- sig som avslutning på reningsbassäng-
nSKIVlLTERBYGGNADENTILLVINNAREAV hållet tillräckligt väl. Visionen blev i stäl- erna. Den skulle ha formen av den rena
3TÍLBYGGNADSPRISET let en genomsiktlig transparent byggnad. vattendroppen precis innan den brister.
Trädkronorna i reservatet skulle kunna Resultatet blev en enkel byggnad med
örslaget i systemhandlingen till den belysas och därigenom förflyttas genom sofistikerad form. Två långa glasfasader

F nya skivfilteranläggningen redovi-


sade en tät, grå plåtbyggnad som
den nya byggnaden in mot verket. Bygg-
naden skulle utformas till en sammanhål-
hålls samman av ett svepande tak och
binder ihop delarna till en oval kropp. ³

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ S T Å LB Y G G NA DS PR ISE T 2011 19


³

Lars Hamrebjörk

Kasper Dudzik
Allt efter solens vandring under dagen
uppfattas byggnaden föränderlig både
ut- och invändigt. Två stora hallar i res-
pektive ände av byggnaden inhyser de 40
skivfiltermaskinerna. Från skivfilterhal-
larna har man utblick mot bassängerna
och mot skogen. Fasadens höga stålpelare
som likt trädstammar reser sig upp mot
taket samspelar med skogen utanför. Un-
dertaket av blank sträckmetall reflekterar
förmiddagssolen från bassängerna och
suddar ut intrycket av den stora mängden
installationer i taket.
För att skapa byggnadens välvda form,

Juryns utlåtande är:


En långsträckt, transparent byggnad,

Kasper Dudzik
där den smäckra stålstommen är expo-
nerad och ytskikten i huvudsak är ut-
förda i stål. En oval byggnadskropp, där
enkla och raka konstruktionselement
har kombinerats med specialkrökta utan att behöva arbeta med krökta stål-
gavelprofiler. Detaljer och infästningar balkar över själva hallarna, valdes ett re-
är enkelt och precist utförda. lativt litet c-avstånd mellan stålramarna.
Hallarnas undertak av sträckmetall Detta ger att TRP-plåten i yttertaket kun-
är upphängt via karbinhakar i längs- de läggas upp på snedskurna mellanlägg
gående vajrar och döljer på ett tufft på takbalkarnas överflänsar. På så sätt
och stilsäkert sätt takets innandöme skapas ett välvt yttertak som egentligen
samtidigt som det skapar ett sam- består av många kortare raka delar med
manhängande rum. Det upphängda successiva mindre vinkelförändringar. I
entresolbjälklaget och de omsorgsfullt byggnadens gavlar valdes krökta VKR-
utformade handledarna i rostfritt stål profiler där TRP-plåten monterades tvärs
är andra exempel på hur man med- byggnaden. Skivfilterhallarna i byggna-
vetet arbetat med stålets möjligheter i den är uppbyggda med momentstyva Beställare: Gryaab, Ulf Gingsjö
alla olika situationer. ramar med pelare av HEB340-profiler Arkitekter: KUB arkitekter, PerEric
Skivfilterbyggnaden är ett och 1100 mm höga svetsade takbalkar. Persson (ansvarig arkitekt), Linda
föredömligt exempel på hur stål i Genom håltagningar i takbalkarna är 600 Andersson, Markus Syvertsson,
konstruktion och som materialval mm stora ventilationskanaler monterade. Lars-Bertil Andreasson, Karl-Axel
kan bidra till högklassig och identi- Glasfasaderna på båda sidor av byggna- Johannesson, Carl-Johan Martinius,
tetsskapande industriarkitektur och den är ca 120 m långa och 11 m höga. Kajsa Crona, Anna Sunnerö
samtidigt bilda en både funktio- Tack vare de relativt korta avstånden mel- Konstruktör: Ramböll, Fredrik
nell och tilltalande arbetsmiljö. En lan pelarna räckte det med 60 mm höga Einarsson, Falk Lehwald
uppvisning i hur stålet effektivt och horisontella VKR-profiler för glasfasa- Stålentreprenör: Stålab, Magnus
elegant använts för både detaljer den vilket gör att de i princip kan döl- Hugosson
och helhet! jas bakom skarvarna mellan de enskilda Entreprenör: Anjo bygg
glasskivorna. R

20 S TÅL B Y G G NAD S P R IS ET 2011 . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Hedersomnämnande
$OCK|UMSn6ËSTRA(AMNENI-ALMÚ Juryns utlåtande är:
Med en öppen och ljus inre hall
skapas kontrast mot den gedigna
byggnadens allvarliga tegelexteriör.
Det synliga stålet sätter prägel på det
höga rummets öppna våningsplan.
Konstruktionen, som exponeras i
balkar, pelare och fackverk är målade
i svart som övergår i välstuderade
trappor och räcken i den öppna hal-
lens loftgångar och balkonger.
En tolkning av klassisk industri-
konstruktion av stål och tegel, vilket
resulterat i en byggnad som både
”tar plats”, samspelar och tillför nytt
i Västra Hamnen.

Åke Eson Lindman


Åke Eson Lindman

*URYNSHEDERSOMNËMNANDEFÚR tegel, ger byggnaden ett robust uttryck


SPECIELLTUTMËRKANDEKVALITETERTILL med stora kontraster. Det har varit en
målsättning att låta stålkonstruktionen
$OCK|UMS vara exponerad och ett visuellt viktigt

6
ästra Hamnens historia med element i det arkitektoniska uttrycket.
varvsindustri och industribygg- Det var viktigt att den nya byggnaden
Åke Eson Lindman

nader med vackra stålkonstruk- bidrar till en balanserad uppbyggnad och


tioner utgjorde inspiration för den nya definition av Dockplatsen. Helhet och ro
kontorsbyggnaden Dock´ums. Stål och är överordnade, ett lugnt yttre kombine-
rat med ett livlig inre. Kontorsvolymerna
är lagda runt ett gemensamt centralrum
Beställare: Wihlborgs Fastigheter i byggnaden där stålstommen är tydligt fackverk och exponerade takbalkar av
Arkitekt: Arkitektkontoret Kari Nis- exponerad. Trapporna och altangångarna stål över atrium visar spännande möten
sen Brodtkorb AS genom Kari Nissen med balkonger ger möjligheter till spon- mellan arkitektur och stomstruktur. De
Brodtkorb sivilarkitekt MNAL (an- tana möten och ett aktivt användande av tre stålfackverken som vardera spänner
svarig arkitekt), Jeannette Wikström rummet också i höjdled. över två pelarfack är exponerade i sin
sivilarkitekt MNAL (handläggare) Stommen har utförts med prefabri- fulla höjd och utformade med diagonaler
Konstruktör: Tyréns, Håkan Mårtens- cerade element av stål och betong med av ledade tryckstänger. Stor vikt har lagts
son / Kenth Lindell HSQ-balkar och VKR-pelare. Stålet ger på att samordna fackverkens utseende
Stålentreprenör: UPB AS fördelar med snabbt montage, små di- med arkitekten. De synliga stålkonstruk-
Entreprenör: Peab mensioner och god ekonomi. Exponerade tionerna i atriet brandskyddas med hjälp
stabiliserande enheter av vertikala stål- av igjutning av betong. R ³

.2 s  s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $ S T Å LB Y G G NA DS PR ISE T 2011 21


³

Hedersomnämnande

+ANALBRONI+ARLSTAD
*URYNSHEDERSOMNËMNANDE
FÚRSPECIELLTUTMËRKANDEKVA- Byggherre:
Karlstad Kommun
LITETERTILL+ANALBRON Arkitekt: Sweco Archi-
tects, Johny Lindeberg
är gång- och cykelbanan över Pråm-

N
(ansvarig arkitekt)
kanalens mynning skulle få en ny Konstruktör: WSP,
bro, var de geometriska förutsätt- K-G Lundström
ningarna ovanligt spännande. Bron skulle Totalentreprenör:
inte vara rak och horisontell, utan som en NCC
vägbro underordna sig vägens utformning. Stålentreprenör:
Den ligger i en kurva med lätt dosering, Promostal
och den resulterande linjen beskriver ett
lutande cirkelsegment som nästan känns
dubbelkrökt. Vi kom relativt snabbt fram
till en lösning i stål med ett centrumrör Bron är en 37 m lång och 4 m bred
som lätt kunde ges rätt form, och sedan stålbro i 3 spann. Mellanstöden utgörs av
utifrån det bygga upp brobanan som ett bergförankrade singulära grova borrade
skelett. De radiellt placerade tvärbalkarna stålrörspålar av RD typ. Broöverbygg-
gjordes genombrutna för att rörets form nadens huvudbalk utgörs av ett cirkulärt
skall uppfattas ur så många vinklar som slutet stålrör API5L X65, och övriga delar
möjligt. Räckets ståndare är en förlängning tillverkades av S355J2 stål. Farbanan är
av tvärbalkarna, och förstärkningarna vid helt i stål och belagd med PGJA. Bron
upplagen känns som en naturlig del av tillverkades i Polen på ca 3 månader och
bron. Det är brons sidor och undersida fraktades i 2 delar på trailer till Karlstad.
som ger dess karaktär, och detta är en bro I Karlstad monterades bron ihop och lyf-
som gärna visar upp sin undersida. tes på plats med mobilkran. R

Juryns utlåtande är:


Ett gott exempel på hur stål kan utnyttjas för funktionell elegans. Den smäckra
bron är krökt i såväl vertikalled som horisontalled vilket visar på styrka och form-
barhet hos materialet.
Brons huvudbalk utgörs av ett centrumrör utifrån vilken man sedan byggt upp
brobanan som ett skelett. Mellanstöden utgörs av två stålrörspålar som övergår i
att vara pelare när de kommer upp ur vattnet, en kostnadseffektiv och snygg lös-
ning.nstruktionen är både enkel och innovativ med en genomarbetad detaljutform-
ning.

22 S TÅL B Y G G NAD S P R IS ET 2011 . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


3TATIONSUPPGÍNGAR4RIANGELN #ITYTUNNELN
*URYNSHEDERSOMNËMNANDEFÚR
SPECIELLTUTMËRKANDEKVALITETERTILL
3TATIONSUPPGÍNGAR4RIANGELN

itytunnelns station triangeln har

C två uppgångar med varsin ”sta-


tionsbyggnad” i stål och glas.
Både den norra och den södra byggna-
den bygger på samma design och kon-
struktionsprincip även om de har olika
geometrisk form.
Den yttre huden är i sin helhet byggd
som ett structural glazing system där det
förekommer både genomsiktligt och oge-
nomsiktligt glas. Den bärande stålkon-

Felix Gerlach
struktionen är en förutsättning för den
arkitektoniska designen. Konstruktionen
är fribärande med upplag endast i bygg-
nadernas periferi.
I den norra byggnaden är den bärande i ändarna är anpassade för fastskruvning mer traditionell stålkonstruktion med
stålkonstruktionen uppbyggd som ett skal i noderna. primärstomme av bågar av stålprofiler.
av noder och stänger i ett triangulärt I den södra byggnaden är de oge- De genomsiktliga delarna är uppbyggda
mönster. Noderna är specialtillverkade nomsiktliga delarna uppbyggda av en analogt med norra byggnaden R
för projektet av rostfritt stål. Stängerna
är tillverkade av rör av rostfritt stål som
Juryns utlåtande är:
Med två uppgångar i olika lägen har ett gemensamt tema fått kröna ett välgestaltat
Byggherre: Citytunneln uppstigande till marken. Med en skalkonstruktion av stålstänger och glas möter
Arkitekt: KHR, Nille Juul Sörensen / resenären ljuset och kan kliva in i stadsrummet från närmast ufo-inspirerade
Sweco Architects, Lars Lindahl stationshallar.
Konstruktör: Arup, Nille Juul Sörensen De på avstånd mjuka helhetsformerna är sammansatta av triangulerade ytor
/ Integra, Anders Klittmar efter fackverkets villkor. Stålets och glasets samverkan som en precis och samtidigt
Stålentreprenör: Skandinaviska Glas- abstrakt hinna visar hur en i grunden enkel konstruktionsprincip kan utföras med
system / VSAB självklar elegans.

Hedersomnämnande

Felix Gerlach

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ S T Å LB Y G G NA DS PR ISE T 2011 23


³

Hedersomnämnande

Rosenbergs
3TOCKHOLMSMËSSANn!% HALLEN
*URYNSHEDERSOMNËMNANDEFÚR
SPECIELLTUTMËRKANDEKVALITETERTILL
3TOCKHOLMSMËSSAN!% (ALLEN

Stockholmsmässan har byggt en ny utställ-


ningshall med 11000 kvm nya utställnings-
och entréytor. Stommen är en kombination
av betong och stål, men samtliga fasader
har stålstommar och byggnadens uttryck
präglas av stål som har bearbetats på olika
sätt genom bockning, sträckning, perfo-
rering och ytbehandlingar. Byggnadens
klimatskärm i fasadväggarna består av
parocelement. Mot norr är parocelementen
beklädda med varmförzinkade sinuskor-
rigerad plåtar och mot söder och öster
Lars Hamrebjörk

Lars Hamrebjörk

med ett flätverk av varmförzinkad plåtar.


Hallen omges av ett ”flätverk”, en
upplyst korg av varmförzinkad plåt, som

Juryns utlåtande är: ger en tydlig reliefverkan. Vissa flätverks- bakom. En intrikat stålkonstruktion har
Med hjälp av en enkel men raf- plåtarna är perforerade vilket möjlig- krävts för att bära det utkonsolerade flät-
finerad fasad har en iögonfallande gör ljusgenomsläpp i fönsteröppningar verket som utsätts för stora vindlaster
silverfärgad box adderats till det och samtidigt integrera fasadbelysningen
storskaliga mässområdet. vilken är infälld i slitsar i stommens stål-
I den i övrigt konventionellt flexi- Beställare: Mässfastigheter pelare. Sockelvåningen är beklädd med
bla mässhallen skapas med hjälp av Arkitekter: Rosenbergs arkitekter, varmförzinkad sträckmetall.
fasadens ”ljusläckande” korgflätade Alessandro Ripellino / Sara Ericsson Bärverket av stål är noggrant projekte-
stålband överraskande effekter såväl Konstruktör: ELU Konsult, Stefan rat för att kunna integrera fasadbelysning
exteriört som interiört. Engberg och bärning för skjutgrindar vid garagets
Det visar prov på ett innovativt Stålentreprenör: Forssells Smide / entréer. Den nya entrén markeras genom
användande av plåt och sträckmetall Franssons Mekaniska en ”box” som både utvändigt och in-
som starkt bidrar till upplevelsen av Plåtleverantör: vändigt är beklädd med rödlackerade
byggnaden, både dag och natt. Häfla Bruk fasadkassetter av stålplåt. R

24 S TÅL B Y G G NAD S P R IS ET 2011 . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Nominerad
0 HUS$OCKAN
0 HUS$OCKANNOMINERADESAV
JURYNTILLENSLUTBEDÚMNING

arkeringshuset Dockan består av 9 plan

P och är klätt med skivor av Corténstål


och glas. Fasadmaterialet - corténstål- är
hämtat från
platsen, en
tydlig koppling
till områdets
varvshistoria,
där den varmt
rödbruna ku-
lören ingår i
Krook & Tjäder

Krook & Tjäder


helheten för
gaturummet.
En viktig del
av gestalt-
ningen är att
fasaden är i ständig förändring efter dygn och stålskivorna antingen är perforerade eller släta.
årstid. Med en variation av perforerade skivor, Mot parken är volymen klädd med en hinna av Beställare: Wihlborgs Fastigheter
glasskivor och skivor av sträckmetall skapas en sträckmetall och där klängväxter knyter an till Arkitekter: Krook & Tjäder,
mångfald av in- och utblickar. Perforeringarna parkstråkets grönska. Fasadens indelning och Anders Blomqvist
ger även byggnadens inre ett intressant ljus- och dess öppningar i förhållande till byggnadens Konstruktör: Tyréns AB,
skuggspel. stomme gör att byggnadens skala bryts ner och Håkan Mårtensson
Fasaden mot gatan hålls strikt genom en det skapas en mångsidighet i upplevelsen av par- Stålentreprenör: Livallco
enhetlig indelning av rektangulära skivor där keringshuset. R
Per Kristiansen

Per Kristiansen

0UMPHUSETn&REDHËLLSPARKEN Nominerad
0UMPHUSETNOMINERADESAVJURYN dess material och skeva form tar upp slitstarka utryck ger den samtidigt värme
TILLENSLUTBEDÚMNING riktningar och kulörer i landskapet. Cor- till omgivningen. Cortenplåtarna är mon-
tenets egenskaper lämpade sig väl för att tagesvetsade med pinne på plats. R
Fredhällsparken i Stockholm, alldeles få fram intrycket av byggnaden som en

Iintill Kristinebergs tunnelbanestation har


Urban Design ritat ett pumphus som vi-
sar hur infrastruktur kan bli ett positivt
monolit, en monolit som kommunicerar
med landskapet.
Formen tillsammans med den utskju-
Beställare: Fortum, Stockholms stad
Arkitekter: Urban Design genom
tillskott i parklandskapet. tande sluttande sargen ger byggnaden en Helena Glantz (ansvarig arkitekt) och
Byggnaden är uppbyggd av en ståls- massa likt berget som den delvis är in- Karin Ask (handläggande arkitekt)
tomme med en yttre ”kaross” av svetsad sprängd i. Corten är ett levande material Konstruktör: Pyrit, Mattias Lilja
Cortenplåt. På taket växer gräs. Bygg- som förändras och åldras tillsammans med Stålentreprenör: ML Smide
naden har passats in i parkslänten och det omgivande landskapet. Trots sitt råa ³

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ S T Å LB Y G G NA DS PR ISE T 2011 25


Rafael Palomo
³
Beställare: Jernhusen
Arkitekt: Metro arki-
tekter, Claes R Janson
/ Carl Kylberg
Konstruktör: Danewids
Ingenjörsbyrå AB,
Robert Danewid
Stålentreprenör:
JS-Smide

Nominerad

'LASHALLEN -ALMÚ#n#ITYTUNNELN

Rafael Palomo
'LASHALLEN-ALMÚ#NOMINERADES Det övergripande målet har varit att inte-
AVJURYNTILLENSLUTBEDÚMNING grera den nya stationen med den befintliga
och att därigenom skapa en överblickbar

'
lashallens moderna utformning och tydlig helhet, en ny Centralstation.
kontrasterar till den byggnads- Glashallen är en modern tolkning av den
minnesförklarade Centralsta- äldre banhallen från 1924. Stålkonstruktio-
tionen. Modern arkitektur tar effektivt nen påminner om de träbågar som bär upp
hand om den ökande resandeströmmen, banhallen, men är i den nya tappningen
samtidigt som de äldre delarna delvis får kraftiga HEA-balkar. Denna primärstruktur
annan användning med större fokus på bär upp en sekundärstruktur av längsgående
service. Med den nya glasfasaden öppnas HEA-balkar som i sin tur bär upp glastaket.
helt nya siktlinjer inom stationen, vilket I den här kraftiga konstruktionen så spänns
bl a exponerar den byggnadshistoriskt glasfasaden in med hjälp av wire, ett så kall-
intressanta Banhallen på ett helt nytt sätt. lat “fiskbens-system”. R
Lars Hamrebjörk

Beställare: Jarl Asset Management


Arkitekter: White arkitekter, Bengt
Svensson / Hans Forsmark
Konstruktör: ELU Konsult AB,
Claes-Henrik Classon
Stålentreprenör: Ruukki Construction
/ Contiga
Plåtleverantör: Outokumpu
/ LW Plåta

men består av ca 1 800 ton stål och sekun-


därstommen ca 200 ton stål.
Kongressbyggnaden har en spektakulär
fasad i rostfritt stål i dubbel struktur, där
Nominerad byggnaden innesluts av en yttervägg av
drygt 3 000 Z-formade, rostfria stålprofi-
ler, på en längd upp till 16 meter och med
3TOCKHOLM7ATERFRONT en total vikt av 65 ton. Alla är unika och
littererade och tillverkade i ett höghållfast
3TOCKHOLM7ATERFRONTNOMINERA- sittande gäster. Med hjälp av mobila läk- rostfritt stål med bra korrosionsskydd
DESAVJURYNTILLENSLUTBEDÚMNING tare, dubbelutnyttjade ytor och en stor del från Outokumpu R
av kongressalen hängande utanför tomten
Lars Hamrebjörk

3
tockholm Waterfront är uppde- gick ekvationen ihop. Och med detta även
lat i tre separata byggnader. En förtroendet från både beställare och myn-
lägre kongressbyggnad närmast digheter att förändra Stockholms skyline.
Riddarfjärden, en kontorsbyggnad mot Hela kongressalen står på 5 pelare,
Klarabergsgatan och ett hotell i direkt vilket krävt ett mycket komplicerat stom-
anslutning till kongressbyggnaden. Den system. Enorma väggfackverkskonstruk-
triangulära tomten, inklämd mellan järn- tioner svetsades ihop på plats med mate-
vägar och trafikleder; ger snäva förutsätt- rialtjocklekar på upp till 80 mm. Största
ningar för programkravet på kongresshall väggfackverket är 50 meter långt, 15 meter
för 3 000 personer och matsal för 2 000 hög och väger totalt 280 ton. Primärstom-

26 S TÅL B Y G G NAD S P R IS ET 2011 . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


&HUWL¿HULQJ 
'HWlUGDJVDWW

&HUWL¿HUDHQOLJW(1
'nNDQQL&(PlUNDSURGXNWHUQD
.RQWDNWDRVV
9LFHUWL¿HUDUKHOD1RUGHQRFK(XURSD
3URGXNWHUQDPlUNVPHG

1RUGFHUW$%
ZZZQRUGFHUWVH
7HO)D[

 


För snabbare Let’


Let’s conn
nnec
ectt

stålkonstruktion
Solbräckegatan 15
442 45 Kungälv
Sweden
Tel +46 303 24 30 80
E-mail info@pretec.se
www.pretec.se

Hollo-Bolt®

t Ingen borrning eller svetsning t Inget tillstånd för hett arbete Du hittar oss även
i Norge:
t Snabb, säker installation t Endast handverktyg behövs Pretec AS
t Minskade arbetskostnader t Skadar inte konstruktionen Tlf +47 69 10 24 60
t Enkelt justerbar på plats t Expertråd vid installation

Stålkonstruktion Infästning Beläggning Stöd Golv


Som din leverandør av stål,
metaller og
rustfrie produkter vil Norsk Stål:

Bidra til effektiv og trygg stålhandel gjennom vårt


omfattende internasjonale nettverk.

Sikre at krav til kvalitetsikring og helse, miljø og


sikkerhet er oppfylt.

Påse at nye krav til miljøtilpassede produkter er


oppfylt.

Gi deg som kunde en tett og god oppfølging.

Tilføre din bedrift produktkunnskap.

Tilby et bredt, vidt og markedstilpasset produkt-


spekter.

Trygge leveringssikkerheten.

Som kunde skal du stole på oss

www.norskstaal.no
3URGXNWNDWDORJVHUWL¿NDWGDWDEDVHSURGXNWLQIRUPDVMRQEHVWLOOLQJRJIRUHVS¡UVOHUSnQHWW
.ORSK3TÍLKONSTRUKSJONSPRIS
TILBESTESTÍLKONSTRUKSJON
3TÍLFORBUNDOG.ORSK&ORENING
FOR3TÍLKONSTRUKSJONERSTÍRBAKPRIS-
KONKURRANSENSOMHOLDESHVERTANNET
ÍR0RISENERMENTÍOPPMUNTRETIL
VINNER
ANVENDELSEAVSTÍLOGGIOPPHAVTIL
NYEIDÏEROGINSPIRERENDEL’SNINGER
0RISENDELESUTTILENSTÍLKONSTRUKSJON
SOMHARKVALITETERBÍDEHVAANGÍR
ESTETIKK TEKNIKK MILJ’OG’KONOMI
0RISENBESTÍRAVDIPLOMSOMTILDELES
BYGGHERRE ARKITEKT RÍDGIVENDEINGE-
NI’ROGSTÍLENTREPREN’R

Juryen 2011 har bestått av:

Gary Bates,
Space Group Arkitekter AS, representant for
Norske Arkitekters Landsforbund

Iselin Næss
Stig Møllersen,
Multiconsult AS, representant for Norsk Forening
for Stålkonstruksjoner
Kåre Solberg,
FINSETH rådgivende ingeniører AS, representant
(OLMENKOLLEN.ASJONALANLEGG
for Rådgivende Ingeniørers Forening
Tonje Bay,
n.YSTORBAKKE+
Contiga AS, representant for Den norske Stål-
gruppen *URYNHARBESTEMTATT.ORSK3TÍLKONSTRUKSJONSPRIS
TILDELES(OLMENKOLLEN.ASJONALANLEGGn.YSTORBAKKE+
Juryen har på bakgrunn av 8 innkomne forslag
nominert tre kandidater til finalen i årets priskonkur-

+
ranse. Det var i år meget høy kvalitet på de nomi- onkurransen om utforming av ny storbakke i Holmenkollen ble i
nerte konstruksjonene. De tre finalistene er: 2007 vunnet av JDS Architects fra København og diplomingeniør
³ Holmenkollen Nasjonalanlegg – Ny storbakke Florian Kosche fra Oslo. Prosjekteringsoppdraget ble vunnet av
K120 Norconsult i 2008, og senere samme året ble bygging av stålkonstruks-
³Stasjonsinngang Øst gangbro jonene i tilløpskonstruksjonen tildelt Lecor Stålteknik AB.
³IT-Fornebu Portalbygget
Godt samarbeid
De er alle tre flotte kandidater til Stålkonstruksjons- Det har i hele prosjektforløpet vært et nært samarbeid mellom de invol-
prisen med utmerkede kvaliteter for anvendelse verte partene, herunder også representanter fra FIS, for å finne løsninger
av stål i de bærende konstruksjoner. Presentasjon som i størst mulig grad har kombinert de sportstekniske kravene med
av det vinnende prosjektet og prisutdeling vil skje krav til estetikk, statikk og ikke minst økonomi.
under Norsk Ståldag 3. november 2011 på Grand
Hotell i Oslo. Nasjonalanlegg
Holmenkollbakken er en del av en større opprusting av Nasjonalanleg-
get, som i tillegg omfatter ny normalbakke (Midtstubakken), ny langr- ³

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ S T Å LB Y G G NA DS PR ISE T 2009 29


Tekla Sverige
modelltävling 2011
Användningen av Tekla BIM-programvara

Rösta Nu! påverkar vår omgivning över hela världen.


Tävlingen skapar mer medieexponering
och blir mer populär för varje år. Vinnarna
www.tekla.com/se av årets tävling går automatiskt vidare
till Tekla Global BIM Awards. De globala
vinnarna bestäms av en jury bestående av
ledande BIM-experter inom och utanför
Tekla. Besök vår hemsida och läs mer om
Tekla Sverige modelltävling 2011:

a www.tekla.com/se

Stålbyggnad - vi kan helheten

Vi har 20 års erfarenhet av 3D, VDC och BIM


och har bland annat levererat handlingar för
tillverkning och montage av Holmenkollbakken.
www.cowi.se
³ enns- og skiskytterarena og en betydelig
oppgradering av løypenettet tilknyttet
anlegget.

Bæresystemet
Bæresystemet er i det store bilde en statisk
bestemt konstruksjon med opplegg på tre
punkter: Ett på hvert av de to bein som
står på publikumstorget, og ett på bakre
støtte som er en 12 m høy betongskive.
Mellom de nedre støttene og bakre støt-
ter spenner konstruksjonen fritt over en
lengde på 88 m, og videre bakover krager
konstruksjonen fritt om lag 70 meter ut
og 50 meter opp. Panoramaplattformen
øverst ligger 60 m over bakkenivå.

Stålkonstruksjonene
Hovedkonstruksjonen av oppsveiste Byggherre:
profiler i kvalitet S460M, mens S355J2 Oslo Kommune
er benyttet for sekundære konstruks- Idrettsetaten
jonsdeler. Tilløpskonstruksjonen er ut- Arkitekt: JDS
ført i moduler som er prefabrikkert og Architects AS
prøvesammenstilt i verksted i Polen, før Rådgivende
elementene ble fraktet til Holmenkollen ingeniør:
for endelig sammensveising/-bolting og Norconsult AS
montering. Det har vært stilt store krav og Dipl.-Ing.
til fabrikasjonstoleranser og til håndtering Florian Kosche AS
av stadig nye deformasjonsbilder under Stålentreprenør:
montasjen. Samlet ståltonnasje er om lag Lecor
1400 tonn, hvorav 1000 tonn i hovedbæ- Stålteknik AB
rekonstruksjonen. Omtrentlig stålkostnad
er 148 MNOK

Vindskjermene Et ikon
Vindskjermene består av vevde ståldu- Holmenkollbakken er et ikon for Norge
ker montert med forspenning for å re- og Oslo, og vedtaket om ny bakke stilte
dusere deformasjonene under vindlast. store krav til både sportslig og arkitek-
I plan dekker tilløpskonstruksjonen in- tonisk utforming. Bakken er så langt den
klusive vindskjermingen et tilnærmet eneste i verden med permanent vindskjer-
triangulært område med en lengde på ming, og det er den eneste som i sin helhet
195 meter og en bredde mellom armenes er bygget i stål. Tilløpskonstruksjonen er
ytterkanter på om lag 95 meter. Fra ne- tilrettelagt for publikumsbesøk, og en tur
derste balkong under dommertribunen med panoramaheisen er en opplevelses-
til panoramaetasjen er det en høydefor- reise der den stadig videre utsikten kan
skjell på 86 meter. beskues gjennom stålfagverkets intrikate

Utdrag fra juryuttalelsen:


Nye Holmenkollbakken representerer et enestående øyeblikk for Norge, hvor resul-
tatet av design og utførelse katalyserer og inspirerer nasjonsbygging. Holmenkollen
reflekterer en unik symbiose mellom form og konstruktiv utforming.
Forslaget om at Nye Holmenkollen skulle erstatte et nasjonalt ikon med en ny,
moderne hoppbakke, som skulle sammenfalle med Ski-VM 2011, er i seg selv en
optimistisk visjon, hvis suksess bare vil bli forstått i fremtiden. Likevel vil folkefesten
som Ski-VM utløste, gjeninnsette Holmenkollens sterke posisjon som et ikon for
nasjonal identitet.
Holmenkollen balanserer uanstrengt og svevende over landskapet, og innkapsler
de funksjonelle aspekter av sporten i ett grep. Stålfagverkenes geometri fremhever konstruksjonsdetaljer og den stålduken,
de flytende linjer og bevegelsen av hoppbakken. som utgjør kledning og vindskjerming.
Den 68 meter utkrageren, med 360 graders panoramautsikt over Oslo, setter
tilskueren i det virtuelle sentrum. Utkragingen er løst uten store fundamenter fordi Resultatet
armene kan spenne mellom de nedre oppleggene til den bakre veggskiven og Samarbeidet mellom Norconsult, Dipl.-
“holde” utkragingen. Ing. Florian Kosche , JDS Architects og
Kompleksiteten i byggingen og en stram framdrift på kun ett år, er et testamen- Lecor Stålteknik under ledelse av Oslo
te i grensesnittet mellom ingeniørkunst og arkitektur. En vindskjerm av metallduk Kommune har resultert i anlegg som
dekker stålkonstruksjonen, synlig bare for et sekund før det endrer sitt uttrykk. nesten unisont høster superlativer fra
utøvere, fagfolk innen arkitektur og in-
geniørkunst samt fra tilreisende turister. R

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ S T Å LB Y G G NA DS PR ISE T 2009 31


Finalist

)4 &ORNEBU0ORTALBYGGET
!
rkitektkontoret A-lab ble etter seier
i parallelloppdraget, engasjert av
IT-Fornebu til å tegne et nytt kon-
torbygg på Fornebu. Det som tidligere
var Oslos flyplass, har blitt transformert
til et businessenter for høyteknologiske
kunnskapsbedrifter.

Portalen
Det nye prosjektet skaper en portal til
det nye komplekset, nært knyttet til det
eksisterende Terminalbygget. Konseptet
har fire helt frie og fleksible arbeidsarea-
ler, kontorskip, der alle vertikale føringer,
heiser, trapper
og betjenende
arealer ligger i
egne tårn, fri-
gjort fra selve
kontorarealet.

HUBen
Foran avgang- HSQ-bjelker i over- og undergurt og rør
shallen er en ø219mm, synlig i rommet. Bæresøyler for
”HUB” som HUB er rør ø508mm.
svever over ho-
vedadkomsten. Kontorskipene
Denne formid- Kontorskipene er helt uten innvendige
ler kontakten søyler og vertikalføringer. Byggene har
med eksiste- en spesiell løsning med bæresystem i stål
rende bebyggelse og markere den nye utformet som et ”slangegitter” plassert
inngangen til området (”Portalen”). Det utenfor fasaden. Dette gir et åpent og helt
er fire kraftige, skråstilte søyler som bæ- søylefritt kontorlandskap.
rer HUB’en. Fagverk i HUBen består av
Bæresystemet
Stabilitet ivaretas av ”slangegitteret” Eksponering
Byggherre: IT Fornebu Eiendom AS som forbindes for hver 4,8 meter. Ved Portalbygget har en fantastisk utnyttelse
Arkitekt: hvert knutepunkt er det en ”kniv” som og eksponering av stålkonstruksjonene.
a-lab (Arkitektur Laboratoriet AS) forbinder den utvendige konstruksjonen Byggets unike fleksibilitet muliggjøres av
Rådgivende ingeniør: med en HSQ bjelke som er opplegg for at selve stålbærekonstruksjonen ligger
Finseth rådgivende ingeniører AS hulldekkene. utenfor yttervegg. Dette gir arbeidsarealer
Stålentreprenør: Contiga AS Slangesøyler er rør ø219mm og bjelker uten innvendige søyler og på denne måten
er integrerte HSQ-bjelker. Total stålton- skaper en unik fleksibilitet i forhold til
nasje er 770 tonn. innredning av kontorarealene. R

  

 


 

  


32 S TÅL B Y G G NAD S P R IS ET 2009 . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Byggherre: Bjørvika
Infrastruktur AS
Arkitekt:
L2 Arkitekter AS
Finalist Rådgivende ingeniør:
Rambøll Norge AS
Stålentreprenør: NLI
Alfr. Andersen AS,
SIAS AS og Lukoil
(u-entreprenører av
Betonmast AS)

'ANGBRUA3TASJONSINNGANGŒSTnGANGBRO
$
en nye gangbro over Oslo S mellom Hovedbærer Av hensyn til justering er stagene utstyrt
Schweigaardsgate og Stasjonsall- Fagverket har en total lengde på ca. 192 med hver sin strekkfisk i tillegg til juste-
menningen skal sikre forbedret meter og en total vekt på ca. 210 tonn. ringsmulighet ved hvert gaffelhode.
adkomst mellom Grønland og Bjørvika. Det består av to overgurter og én under-
Broa er ca. 200 meter lang og har i gurt av stålrør med diameter Ø508. Dia- Rekkverk
alt 5 spenn der største spennvidde er 67 gonalene har diameter Ø356. Fagverket Som rekkverk på brua er det en 2 m høy
meter. Gangbanen bæres av et overlig- har høyde på 5 meter og bredde 4,5 meter. skjerm av glass. Skjermen bygges ved
gende fagverk med triangelformet tverr- innspenning langs gangbanens kantbjel-
snitt, opphengt i 4 stålpilarer utformet Gangbane ker, dvs uten vertikale stolper. Det er der-
som 7-tall. Broa er fundamentert på stål- Gangbanen er opphengt i fagverket med for benyttet laminert glass, både herdet og
kjernepeler til fjell. hengestenger. Kantene er langsgående bæ- varmeforsterket, med tykkelse 2x12 mm.
rebjelker. Bunnplata har påsveiste T-profiler
Pilarene for å ivareta stivheten. Som dekke er det Overflater
Pilarene er ca. 18 meter høye og 9 meter støpt ei tynn plate lettbetong. Bredden va- Brubanen er belagt med lys asfalt med
brede. De har rektangulære tverrsnitt og rier mellom 5 og 7 meter. Gangbanen har påstrø av lyst stein. Alt konstruktivt stål
maksimal godstykkelse på 80 mm. Hver en stålvekt på 200 tonn. og brubane er malt i en lys, metallisk grå-
har en total vekt på ca. 50 tonn. Ved Det er i alt 72 hengestenger av di- farge som reflekterer ulike lys, fra skarpt
den mest påkjente pilar er det benyttet mensjonen Ø36 og Ø42 fra fagverket til solskinn til den fargerike, spektakulære
stålkvalitet S690 for å holde pilaren i til- gangbanen. Stengene festes til ører ved lyssettingen på nattestid og i den mørke
strekkelig avstand fra sporet. hjelp av gaffelhoder med sfæriske lager. årstiden. R

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ S T Å LB Y G G NA DS PR ISE T 2009 33


Studentpris – vinneren 2011
Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen/NTNU

Illustrasjon viser oljeplattformen fra taket av kontoret. Til venstre i bildet ser du biblioteket, og i midten bak ser vi ankomsten med
trapp og heis.

Gjenbruk av oljeplattformer og for dyrt. Da det har


vært snakk om å av-
slutte produksjonen av
– en mulighetsstudie denne type plattformer
har det dermed endt
med at oljeselskapene
)BLE/SLOn0ARISAVTALEN/30!2 UNDERTEGNET/30!2 har fått tillatelse til å
la betongstrukturene
forplikter oljeproduserende kyststater i den østlige delen av stå igjen på havbun-
Sverre Mæx nen. Om en skal se på
NORDATLANTERHAVETTILÍSIKREDETMARITIMEMILJ’ET$ETTEINNE- Hegrenæs etterbruken av betong-
Stenersen plattformer vil det være
BRERBLANTANNETATOLJEPLATTFORMERSKALFJERNESETTERBRUK naturlig å se på mulighetene som ligger i å
gjenbruke dem i den situasjonen der de har
av Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen hatt sitt virke. Det finnes 16 bunnforank-
rete betongplattformer i produksjon i dag.
Jeg ønsket heller å undersøke gjenbruk av
lytting og opphugging av slike platt- mer. Så langt har oljeproduksjonen blitt stålplattformer siden de kan flyttes.

F former er en kostbar affære. Siden


det er nettopp disse plattformene og
den aktiviteten som har foregått på dem
avsluttet på flere felt, og som følge av
dette er et titals plattformer allerede blitt
hugget opp, og et titals plattformer er I
Vi har over 50 Stålplattformer i pro-
duksjon på Norsk sokkel. Disse platt-
formene kan fjernes i sin helhet. De
som i stor grad har vært med å bygge opp ferd med å hugges opp nå. Opphuggingen demonteres i motsatt rekkefølge av den
dagens velferdssystem, vil det etter min skjer på land, som betyr at plattformene rekkefølgen de ble satt opp i. “Jacketen”
mening være uklokt om alle hugges opp må flyttes. Flyttingen er kostbart. Det altså stålbeina de står på kan kappes og
og smeltes om. Det er snakk om en sentral positive er at opptil 98 prosent av platt- tilpasses en ny høyde. Vi kan dermed
del av norsk kulturarv, og en del av kul- formene kan resirkuleres. plassere plattformene i en hvilken som
turarven som de fleste av oss paradoksalt helst situasjon der vanndybden er mindre
nok kun har et forhold til gjennom ny- Oljeplattform i en ny situasjon enn der plattformen hadde sitt virke. Jeg
hetsreportasjer og tv-dokumentarer. Min Vi kan i hovedsak dele de bunnfaste platt- syntes det var interessant å undersøke
diplomoppgave i arkitektur har vært å formene inn i to grupper, betongplattfor- hva utfallet kunne bli dersom jeg trakk
lage en mulighetstudie på hva etterbruken mer og stålplattfromer. Så langt har det en stålplattform inn i en bysituasjon. Ved
av oljeinstallasjoner kan være. blitt konkludert med at betongplattformer å sette en plalttform inn i en bysituasjon
Det finnes i dag rundt hundre plattfor- som er foranankret på havbunnen ikke lar tvang jeg meg selv til å tenke nytt fordi
mer på Norsk sokkel som vil påvirkes av seg flytte til land for opphugging. Grunnen denne muligheten ikke tidligere er utfor-
OSPAR konvensjonen i årene som kom- til det er at det både vil være for risikabelt sket.

34 S TU D E N T P R IS – V INNEREN 2011 . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Jeg hadde et ønske om å gjøre opp-
gaven overførbar til andre plattformer
og andre steder, land eller byer. Derfor
valgte jeg Trondheim som utgangspunkt
for besvarelsen. Trondheim har like mye
og like lite å gjøre med oljebransjen som
andre Norske byer, med unntak av ol-
jehovedstaden Stavanger. Trondheim er
også en by av middles størrelse, og ville
på det grunnlaget være et godt utgangs-

Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen/NTNU


punkt for et interessant møte mellom by
og plattform.

Hva kan en plattform transformeres til?


For å undersøke alternativer til hvilket nytt
program en plattform kunne ha laget jeg
en tegneserie om norsk oljevirksomhet.
Tegneserien la jeg ut på en nettside. Jeg
spurte de som leste den om å kommen-
tere på hva de mente en plattform kunne
transformeres til. Gjennom å systematisere Illustrasjonen viser hvordan platformen ligger rett utenfor kaien på Ila i Trondheim. En
de rundt hundre svarene jeg fikk inn så rampe forbinder plattformen til kaien for bilister og fotgjengere.
jeg at det var en del ideer som gikk igjen.
Noen av disse var å gjøre plattformen om med sjøen, gjerne innerst i en fjordarm. I Trondheim, men byutviklingen foregår
til studentboliger, hotell, parkareale og Det å sette en plattform i møtet mellom i hovedsak I de østlige bydelene. Dette er
kulturbygg. Ved å bruke et enkelt av de land og vann vil derfor ofte kunne gi en med på å svekke sentrum, som igjen får
innsendte forslagene kunne stedet bli vel- sentrumsnær tomt. ringvirkninger for bydelene i vest. I dag
dig homogent, og kanskje bare interessant En plattfrom har som regel en eller er bydelen Ila tett befolket, men virker
for den enkelte by der jeg la prosjektet. Jeg flere permanente heisekraner. Vi har alt- folketomt. Min strategi var å gi kvarta-
valgte i stedet å se om jeg kunne plassere så muligheten til å kontinuerlig skifte ut let på plattformen et sterkt innslag av
ut flere av de foreslåtte programmene på moduler noe som gjør plattformen svært offentlig program for å generere liv. Et
plattformen. Dette har også å gjøre med dynamisk. Utrangerte moduler fra olje- nytt kvartal på en transformert oljerigg
størrelsen på en plattform. Igjen med tanke bransjen fins det også mange av. Disse vil også kunne gi hele Trondheim en ny
på å gjøre prosjektet overførbart til andre kan lektes dit de trengs. Det betyr at man forbindelse til fjorden.
plattformer valgte jeg meg ut en plattform kan frakte strukturer som er langt større I miljøhandlingsplanen for olje-og en-
av normal størrelse. Stålplattformen Al- enn det du kan få fraktet på det norske ergisektoren 1999” fra riksantikvaren he-
buskjell 2/4 F er en slik plattform, og det veinettet. De modulene plattformen Al- ter det: “Petroleumssektoren er såpass ny
var tegningsmaterialet til denne som dan- buskjell 2/4 består av har ulik utforming. i Norge at betydningen av anleggene som
net grunnlaget for prosjektet. Albuskjell er De spenner seg i størrelser fra 140 kva- kulturminner ikke er vurdert i en større
en plattform som måler 50 meter i bredde dratmeter grunnflate til 300 kvadratmeter sammenheng. Det er imidlertid klart at
og 70 meter i lengde. 50 meter ganget med grunnflate og med romhøyder fra 6 meter det vil være viktig å bevare en del av disse
70 meter blir 3500 kvadratmeter. Det er til 14 meter. Ved å orientere plattformen i innretningene, anleggene og miljøene for
også en relativt vanlig størrelse på et kvar- ulike retninger oppsto en rekke ulike mu- fremtiden.” Plattformene har en kulturm-
tal i Norske byer. ligheter. Jeg hadde som intensjon å finne inneverdi. Å ta vare på alle plattformene
passende rom for program som gjerne vil vanskelig la seg gjøre, og vil neppe
Plattformer som kulturminner hører inn i en bydel eller et kvartal. Bolig, være hensiktsmessig, men å ta vare på
Det er flere grunner til at en plattform hotell, kultur, næring, kontor, parkareale noen kunne være lurt. Å bevare er mer
egner seg til å transformeres til et kvartal. og kafe. Plattformen ble plassert i bydelen enn å konservere og kan også innebære
De fleste Norske byer ligger i kontakt Ila I Trondheim. Vi har befolkningsvekst å gi noe nytt liv. T

&UNGERERANNONSERIMAGASINERSOMDETTE
Ja, selvsagt!
"ESTILL !NNONSEPRISLISTEFORERNÍKLAR
ANNONSEPRISLISTE
PRISLISTE 2011
ANN
ONSP
R ISLIST
A 20
11

ALLEREDE
s3TÍLBYGG PROSJEKTER

0LANLEGGOGBESTILLANNONSENENÍ
s2EGELVERK
s4ILVIRKNING OG MONTASJE s3TÍLBYGG
NADSPROJE
s3AMMENF’YNINGER s0ROJEKTER KT
INGSHJËLPM
s)4 HJELPEVERKT’Y s4ILLVERKNI EDEL
NG
s+ORROSJONSBESKYTTELSE OG s3AMMANF OCH MONTAGE
OVERmATEBEHANDLING OGNING
s$ OCH
)4 STÚD
s-ATERIALER OG KOMPONENTER s2OSTSKYD
D OCH YTBEH
s-ATERIAL ANDLING
OCH KOMP
ONENTER

Fire numre
umre per
p år!

Nk
Utgis i hele Norden!
N

Kontakt Migge Sarrion, Fyra


Ges utnummer pe
i hela r
Nordår!
en!

+46-8-590 771 50, annons@sbi.se

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ S T UDENT PR IS – V INNERE N 2011 35


Mattias Unosson,
Tekn.dr, TrueStress
Engineering

!TTREPRESENTERABELASTNINGARITRANSIENTAFÚRLOPPMEDFÚRESKRIVNAKRAFTER
ËRINTEALLTIDHELTRËTTFRAMT OMMANVILLBEVARABÍDESTRUKTURBETEENDEOCH
RESULTERANDEPÍKËNNINGAR)BLANDKANMANDËRFÚRMODELLERINGSMËSSIGTBEHÚVA
TAETTSTEGBAKÍTOCHSIMULERAËVENDENFYSIKALISKAPROCESSENBAKOMBELAST-
NINGENDËRHASTIGHETER GEOMETRIFÚRËNDRINGAR MASSTRÚGHETER VÍGUTBREDNING
IMPEDANSSKILLNADEROCHKONTAKTMELLANMEKANISKAKROPPERSTYRFÚRLOPPET

%TTKOMPLETTERANDESTÚDFÚR
KONSTRUKTÚREROCHARKITEKTER
n0ÍKÚRNING
F I N I TA E L E M E N T S I M U L E R I N G A R

$
et transienta förloppet då ett for-
don kör på ett bärverk är starkt Fakta:
olinjärt och är över på typiskt i Akronymen FEM (finita elementmetoden) betecknar en samling numeriska me-
storleksordningen 10-1 s. I det ögonblick toder med olika tillämpad innebörd i olika branscher. I de flesta branscher är FEM
som fordonet kommer i kontakt med till övervägande del synonymt med linjär statik, strukturelement och därtill anpas-
bärverket skapas stötvågor i båda struk- sade beräkningsverktyg och normer. Det finns dock idag många fler verktyg och
turerna. Dessa stötvågor dämpas dock därmed möjligheter till tillämpningar. I denna artikelserie belyses hur så kallade finita
snabbt ner till accelerationsvågor som, om elementsimuleringar kan användas som ett stöd för arkitekter, konstruktörer och
de är elastiska, färdas med ljudhastigheten förvaltare. Planerade ämnen i artikelserien är Snö- och vind, Påkörning, Explosioner
och informerar succesivt hela fordonet samt Strukturoptimering.
och bärverket om att en stöt har inträf-
fat. Fordon och bärverk svarar med att
acceleras/retarderas och deformeras till Global betraktelse med att deformeras i sin helhet. Denna lo-
dess att den initiella rörelseenergin hos Det mest övergripande angreppsättet för att kalisering blir ännu tydligare vid ännu snab-
fordonet har tagits upp som inre energi i analysera påkörningsproblemet är givetvis bare förlopp såsom projektilpenetration.
strukturerna eller dissiperats som värme.. en global betraktelse av energier samt att Med en enkel modell kan man visa på någ-
Styvheten (material och geometri) hos göra antaganden om strukturella defor- ra svårigheter som bör beaktas vid hantering
både fordon och bärverk förändras under mationsmoder för en enskild byggnadsdel. av påkörning med kraftformulerad belastning.
hela förloppet, ibland diskontinuerligt när Ur en sådan betraktelse kan en ekvivalent I Fig. 1 visas ett förenklat påkörningsproblem
kontakter uppstår eller förloras. statisk kraft som svarar mot belastningen med en projektil och en pelare.Tre olika mo-
För att få en känsla för denna typ av på bärverket härledas. En sådan modell deller, under antagande om plan spänning,
förlopp kan man se till exempel [1, 2] säger dock inget om det lokala beteendet vid sätts upp för att analysera problemet:
för filmer från krockprovning med per- till exempel området för stöten. Detta kan ³Med verkan av projektilen på pelaren
sonbilar, lastbilar och tåg. Se även [3] vara viktigt att undersöka, eftersom ökade representerad som en statisk kraft, med
där det finns lite data från ett krock- hastigheter och masströgheter leder till att storlek vald så att den utför ett arbete
prov med lastbil och personbil mot en deformationerna lokaliseras till området på pelaren motsvarande rörelseenergin
betongpelare. för stötkontakten. Strukturen ”hinner” inte hos projektilen.

36 FI N ITA E L E ME NT S IMULERI NGA R . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Fig. 1. Enkel
påkörningsmodell.

Fig. 2. Struktur-
respons och plastice-
ring med roterande
(övre) och fast (ne-
dre) inspänning.

Fig. 3. Påkörning av
stål- och betongstruk-
tur med lastbil vid
tiden 0, 50 och 100 ms
efter kollision.

Referenser
[1] URL: http://www.
youtube.com/euron-
capcom, 2011-03-30
[2] URL: http://www.
youtube.com/
watch?v=1mHtOW-
OBO4. 2011-03-30
[3] ”Svängningar,
deformationspåver-
kan och olyckslast”,
Boverket, 1994.
[4] ”Eurokod 1: Laster
på bärverk – Del
1–7: Allmänna laster
– Olyckslast”
(SS-EN 1991-1-
7:2006), SIS, 2009.

³Med verkan av projektilen på pelaren ring, både avseende nivåer och fördelning, en simulering med en komplett lastbil och
representerad som en föreskriven kraft- beror på vilken modell man valt. Model- en enkel stålstruktur med håldäcksplattor.
historik i enlighet med normen [4] len med föreskriven krafthistorik ger ett Lastbilen har initiellt hastigheten 80 km/h
³Med projektilen som en elastisk kropp orimligt beteende, vilket endast visar att och väger 8 ton. Strukturen är här förenklad
med initiell hastighet som samverkar med det aktuella faller utanför normmodellens i flera avseenden, men tjänar sitt syfte att
pelaren genom en friktionsfri kontakt. giltlighetsområde. Med den statiska mo- visa på modelleringskonceptet. Bildsekven-
dellen sker plasticeringen i huvudsak på sen visar att pelaren böjer sig och med den
För den första modellen löses alltså jäm- pelarens baksida, medan den sista och mer även den ovanpåliggande balken. Balkens
viktsekvationen (statik), och för de två an- verklighetstrogna modellen ger störst plas- funktion som upplag faller då bort med
dra rörelseekvationen (dynamik). Skillna- ticering på framsidan i kontaktområdet. resultatet att bjälklaget börjar falla och glida
den mellan de två dynamiska modellerna Denna lokalisering av plastisk deforma- av balken. Förloppet då bjälklaget faller är
är att det i den första är ett kraftformulerat tion vid kontaktområdet, ett område med i relation till påkörningen mycket långsamt.
randvillkor som föreskrivs, och i den an- huvudsakligen kompressiva spänningar, Vid slutet av simuleringen (100 ms) kan
dra är det två kroppar med kontakt och kan vara viktig att beakta om pelaren man därför se endast små förskjutningar
initiell hastighet/rörelsemängd. I samtliga till exempel utgörs av en stålprofil som av håldäckselementen. I det aktuella fallet
analyser beaktas geometriförändringar är känslig för lokal instabilitet. kör lastbilen på en pelaren, men man kan
(”oändliga ordningens teori”) och två givetvis även prova andra fall. Till exempel
olika inspänningar av pelaren. För model- Krocksimulering fallet med att lastbilen kör mellan två pelare
len med föreskriven krafthistorik på ran- Om vi nu istället tittar på det verkliga pro- och in under bjälklaget, så att en hög hytt
den används en stel platta för att fördela blemet, kan man alltså ibland behöva göra eller påbyggnad bakom hytten kolliderar
ut kraften. Med den tredje modellen är den noggrannare analysen. Antingen för med bjälklaget och upplagsbalken. T
tiden mellan den initiella kontakten och då att på ett korrekt sätt fånga beteende och
kontakten slutligen förloras igen ungefär påkänningar i pelaren, både lokalt och glo-
20 ms. En jämförelse mellan resulterande balt, eller för att förutse och ta hänsyn till Läs mer på Internet
plastisk jämförandetöjning vid största effekter på andra byggnadsdelar än pelaren. På adressen http://truestress.se finns en
utböjning visas i Fig. 2. Ur figuren kan Effekter och fenomen som man kanske inte länk till animationer från simuleringarna i
man se att strukturbeteende och plastice- först ser. I Fig. 3 visas en bildsekvens från denna artikel samt ytterligare exempel.

. 2 s   s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ FINITA ELEM ENT S IM ULE R I N G AR 37


Navid Gohardani,
verksam vid avdelningen
för Stål- och Brobyggnads-
kontroll vid FORCE
Technology Sweden AB

+VALITETSKONTROLLAV
STÍLKONSTRUKTIONER
n3VETSDEFEKTERDEL
KONTROLL OCH PROVNING

3VETSDEFEKTERREPRESENTERARENDELAVDEFAKTORERSOM sprickor eller kallsprickor. Varmsprickor


uppstår vid höga temperaturer och pro-
ISYNNERHETKANLEDATILLBRISTANDEKVALITETSKRAVINOMSTÍL pagerar mellan materialkorn och bildas
oftast under solidifieringsprocessen av
KONSTRUKTIONER%NDJUPAREVETSKAPOMSVETSDEFEKTER svetsmaterialet.
Svetsning med hög amperestyrka till-
OCHDERASINVERKANPÍDIVERSESVETSADEPRODUKTERLEDER sammans med låg svetshastighet kan ge
upphov till varmsprickor.
ISINTURTILLNOGGRANNAREKONTROLLERMEDMÍLATTMINIMERA
Kallsprickor
RISKERNAFÚREVENTUELLASVETSDEFEKTER Kallsprickor utvecklas efter stelning av
svetsen till följd av spänningar och sprids
vidare både mellan och genom korngrän-

$
et är allmänt känt att olika typer av Grundmaterialets kemiska sammansätt- serna. Kallsprickor uppstår främst i om-
brister kan uppstå i svetsar samt i ning kan nämligen vara förknippad med råden intill svetssträngen vid låga tempe-
den värmepåverkade zonen (HAZ). dess känslighet för sprickbildningar samt raturer då väte från exempelvis rost eller
Svetsar kan innehålla defekter som poro- tendens att minska sin seghet. Även själva fukt samlas i områden med märkvärda
sitet, slagg samt ofullständiga bindningar. svetsningsförfarandet kan i sin tur leda dragspänningar som därmed spränger
Men, utav dessa betecknar sprickor den till diverse påfrestningar kring svetsfog- upp stålet samt bidrar till att små sprickor
mest oönskvärda typen av alla svetsbrister. ningsområdet och därmed orsaka lokal bildas.
Med anledning av det relativt stora mate- uppvärmning, expansion och kontraktion Kallsprickor i stål kallas ibland även för
rialvalet samt de olika svetstillämpningar som då kan bidra till sprickbildningar. fördröjda sprickbildningar och dessa för-
som finnes till hands i dagens industrier, knippas oftast med väteförsprödning. För
omfattar sprickbildningar ett mångdimen- Spricktyper att undvika förekomst av dessa sprickor
sionellt ämnesområde som bör beaktas Det är möjligt att särskilja bland två hu- skall svetsgodset hållas rent och torrt.
allt närmare. vudgrupper av sprickor, nämligen varm- Vidare kan förvärmning krävas innan

38 K O NT R OL L O C H P R OVNI NG . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Foto: Navid Gohardani
svetsning samt att svetselektroderna skall tillåts CEV vara max 0,45%. De nämnda ningsspänningar som verkar på svets-
hållas så torra och rena som möjligt. försiktighetsåtgärderna berör elektrodval material med låg seghet. Kratersprickor
såväl som avsvalningshastighet samt rest- uppstår i kratern när svetsbågen avslutats
Varmsprickor spänningar som kan resultera i sprickbild- i förtid. Kratersprickor är normalt ytliga
Sprickor i den värmepåverkade zonen ningar i grundmaterialet. varmsprickor som formas i svetsgodset
uppstår oftast i samband med ett här- vid höga temperaturer under den sista
dat grundmaterial. I ferritiska stål ökar Andra typer av sprickor fasen av stelningen. Dessa sprickor bru-
hårdheten medan segheten minskar med De fördröjda sprickbildningarna utgörs kar börja på ett kraterrör och sträcka sig
en ökad kolhalt samt en snabbare avsval- vanligtvis av kallsprickor som bildas i den längsgående i kratern.
ningshastighet. värmepåverkade zonen i grundmaterialet.
Den värmepåverkade zonens hård- Detta medför i sin tur att följande måste Stelningssprickor
het är dessutom beroende på grundma- beaktas: Stelningssprickor utgörs oftast av varm-
terialets härdstruktur, vilken i sin tur O Väte sprickor. Dessa sprickor orsakas vanligtvis
begränsas av grundmaterialets kemiska O En mikrostruktur med en relativ låg av alltför tvärgående spänningsverkningar,
sammansättning. Kol och andra element seghet ett högt djup och bredd förhållande (2:1)
har en dominerande effekt på stålets O Höga restspänningar samt höga halter av svavel och fosfor.
härdbarhet. O Temperaturer under 200°C Fördröjda sprickbildningar är oftast ett re-
Till exempel kan material med kolek- sultat av termiska krympningsspänningar
vivalent (CEV) på över 0,4% ge upphov Den värmepåverkade zonen samt de för- som verkar på den värmepåverkade zonen.
till sprickbildningar om inte försiktighets- dröjda sprickbildningarna är vanligtvis Rotsprickor är längsgående sprickor i
åtgärder vidtas vid svetsning. CEV ges för längsgående. svetsroten och kan representeras av både
övrigt enligt följande formel: kallsprickor eller varmsprickor.
CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+ Kratersprickor
Cu)/15 [%] Tvärgående sprickor är oftast vinkelräta Spänningskorrosionssprickor
mot svetsens riktning. Dessa uppstår i all- Spänningskorrosionssprickor är resulta-
För att svetsbarheten skall anses vara god mänhet till följd av longitudinella krymp- tet av dragbelastning i kombination med ³

. 2 s   s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ KONT R OLL OC H PRO V N I N G 39


³korrosiv miljö. Återvärmningssprickor
uppstår på grund av termiska spänningar
under och efter svetsningsförfarandet.
Dessa utgörs vidare nästan uteslutande av
kryphållfasta stål och måste därför anses
som en allvarlig typ av sprickbildningar.
En annan form av återvärmningssprickor
uppstår vid höga temperaturer i materia-
lets krypområden där intern-kristallina
sprickbildningar i den större kornade samt
värmepåverkade zonen uppstår till följd
av otillräcklig seghet.

Slutsats
Sprickor är oacceptabla defekter som kan
leda till skador och försämrad hållfastheti
svetsfogen. En spricka har oftast skarpa
kanter vilket medför förekomst av höga
spänningskoncentrationer. Effekten av
spänningskoncentrationer till följd av en
spricka är större än i de flesta andra dis-
kontinuiteter.
Utöver detta har sprickor en tendens
till att propagera och detta kan leda till

Foto: Navid Gohardani


allvarliga haverier. I de flesta fall måste
sprickor avlägsnas genom slipning eller
mejsling eller igenfyllas med tillförlitliga
svetsmaterial. Noggranna svetsningsför-
faranden måste dessutom kompletteras
med kontroller i syfte att identifiera sprick- Sprickor behöver inte alltid propagera till svetsytan, utan kan istället stanna på
bildningar och leda till mer tillförlitliga ett djup av cirka fem millimeter. Detta innebär att dessa inte kan upptäckas vid visuella
stålkonstruktioner. T inspektioner eller provningsmetoder som magnetpulver- eller penetrantprovning som
Läs mer på Internet: www.force.se detekterar diskontinuiteter som är öppna mot ytan.

SKRÄDDARSYDDA
,"201/'

STÅLKONSTRUKTIONER
UNITED
BY OUR %#*01)/$139/+#3#/)':"#/19*(#
DIFFERENCE
-1-
!,"',3'0)%*00601#+
,$/01/2)12/

 6%%./-(#)1#/',%"#*1/2,"#/&#*./-!#00#,/=,$:/012"'#/./-(#)1#/',%
$:/$/=%,',%/-!& 6%%&,"*',%/1'** 6%%*#",',%-!&)-01,"0016/,',%'01/93/#$1#/
#,*6!)" *,0+#**,/)'1#)12/$2,)1'-,)3*'1#1./-"2)1'-,1'"0&=**,',%-!&
1-1*#)-,-+'-!&3'0#/**1'"1'**./-(#)1#10&#*&#1 110).1/6%%&#1$:/)2,"#,9/
3=/1+=* '16 ,,'1-!)&-*+

 < <


7 ,"201/'
0)-%001=*%/23)#+'0) 7 -+.*#5-+ 6%%,"#/'',,#/01"
,*9%%,',%

*'30+#"#*0*9)#+#"#*0#*#)1/-,') 7 *6%.*10 6%%,"#/


3#/)01"0-!& '*',"201/'+; 7 /#,-/
7 ,#/%',*9%%,',%/)/$139/+# 7 :%&20
3#/) 7 (2)&20-!&2,'3#/0'1#10 6%%,"#/
7 3*-..0/#,',%03#/)
1-!)&-*+0/#,,
./-(#)1#/',%),#/ (2"0',-+**$-)20-+/="#, **201/1'-,
44401-!)&-*+0/#,,0#
=/! )-,01/2)1:/#/./-(#)1#//3,!#/"#01=*)-,01/2)1'-,#/'&#*3#/'%#
$/=,*+:'0:"#/1'**'/2,',-//'#/ (2"#/-!)0=0.#!'*'011(9,01#/',-+01=*
20 6%%,"

1#),')0=0-+ #0')1,',%/2../911,"#3)-,1/-**./-%/+0)"#21/#",',%/++

90+#/.=44440.%/-2.0# :/+#/',$-/+1'-,)-,1)1Lars Jahncke


WSP är ett globalt företag som erbjuder kon- Affärsområdeschef WSP Byggprojektering
sulttjänster inom Hus & Industri, Transport & 08-688 62 43, lars.jahncke@wspgroup.se
Infrastruktur samt Miljö & Energi. +#3,611)-,1-/.=8,'+#=

40 K O N T R OL L O C H P R OVNI NG . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


 
  

 

 $" $$ (" #
 $" ,# ',#$ %'##
!#% $ *' #
'$ (" #$!#
 $&!# $$ &""%
*%#%%$%!#%&#'


%%$%!#%&#'" #0 $
###- &""%
"#!0#1)%%-#%
 "#!0##$,%*%!#,#1) !"#!&%# %#
! %%! %##&#
$*$%.#!#$* #
## !# %#&!'$$
 &$%# $" ,#,' .#
- #-#%!&%' %
'!!) &%#* #
$"#! !'%%!"#!&%
# %#"#!% #% $
*% !$ ,#,#

#%%! $&%!# + -#. $%+ # $$ +'%%!# %#

 
 $" $&% $,# ',#$ %'##'" #!$!# $"#!&%#*#%!-#$
## %!)"#%$#"#!&%! $ , #
&#!"!##$ !&$%# 
.## !#%! !'-#"#!&%#!*"#!%$.'-#$
1RUGLVNW6WÂOEURVHPLQDULXP
6HPLQDULXPL6WRFNKROP
6HSWHPEHU
3ODWV:HVWPDQVND3DODWVHW+ROOlQGDUJDWDQ

9LYLOOKlUPHGEMXGDLQEUDQVFKHQVDNW|UHU
VDPW|YULJDLQWUHVVHUDGHWLOOHWWVHPLQDULXPPHG
LQVODJIUnQ6YHULJH'DQPDUN1RUJHVDPW)LQODQG

6HPLQDULHWNRPPHUDWWEHKDQGODLQWUHVVDQWD
lPQHQHQOLJWQHGDQRFKYLKRSSDVSnHQJRG
XSSVOXWQLQJ

9lOP|WW
6HSWHPEHU

3URJUDPSXQNWHU
‡ %URXQGHUKnOO
‡ (.I|UVDPYHUNDQVEURDU
‡ 1RUGLVNDSnJnHQGHEURSURMHNW
‡ .RPPDQGHEURSURMHNW
‡ %URHVWHWLN

6HPLQDULXPRFKOXQFKlUNRVWQDGVIULWWEHJUlQVDWDQWDOSODWVHU
$QPlODQWLOO7LQD$KOVNRJ6WnOE\JJQDGVLQVWLWXWHWWLQD#VELVH

34`,"9''.!$3$!'%.
Boka in årets begivenhet!
Stålbyggnadsdagen
20-21 oktober i Stockholm!
)RHEKJ]PPHEZMRWTMVEXMSRXIORMOSGLQEVOREHWEQXMRXIQMRWXQ}NPMKLIXIVEXX
XVmJJEOSPPIKSVOYRHIVSGLEPPEERHVEMWXoPF]KKREHWFVERWGLIR
4oOZmPPIRWEQPEWZMXMPPHIRoVPMKE7XoPF]KKREHWQMHHEKIR
IRXMPPWXmPPRMRKHYMRXIJoVQMWWE

!NMiLDIG 7XYHMIFIW}OXMPP7XSGOLSPQWEVIRER
SGL7[IHFERO%VIRE

REDANNU =XXIVPMKEVIMRJSVQEXMSRSQTVSKVEQEZKMJXIVQQ
´RRIVHYTo[[[WFMWISGLMHIRMRFNYHERWSQ
OSQQIVEXXWOMGOEWYXMF}VNEREZWITXIQFIV
 %RQmPHMKVIHERRY
[[[WFMWIWFM$WFMWI
Reidar Klinge
Sivilingeniør

Korrosjonsbeskyttelse
av norske bruer og
offshorekonstruksjoner
(ISTORIKKn&ORSKNINGSRESULTATERn2EVIDERTESPESIlKASJONER
KORROSJONSBESKYTTELSE

en undersøkelse av ca. 60 korrosjonshin-


Termisk sprøytede belegg av sink (TSZ) eller aluminium (TSA), uten eller kombinert drende systemer. Mange av disse var av
med toppbelegg av organisk materiale, de siste kjent som ”duplex belegg”, har i duplex-type, men mange var også rene ma-
Europa fra omkring 1920 vært brukt for å gi konstruksjonsstål en varig beskyttelse lingssystemer. Alle prøveplatene fikk et riss
mot korrosjon. Ved å gi sink- og aluminiumsbeleggene en tilleggsbeskyttelse med gjennom belegget inn til stålet. Allerede
maling, har enkelte fagfolk regnet med at varigheten av beskyttelsen ville bli minst lik etter få år oppsto rust og kraftig blære-
summen av livstiden for metallbelegget og livstiden for malingen. dannelse i og rundt risset i de rene ma-
Erfaringer fra offshoreindustrien og resultater av nyere forskning ved SINTEF har lingsbeleggene, også når grunnmalingen
vist at aluminium dekket med tykke lag av visse typer maling, på kort tid kan få øde- var av såkalt ”sinkrik” type.
leggende skader om slike belegg anvendes i sjøvann eller i marin atmosfære. Statens Etter å ha vært eksponert i marin og
vegvesen har benyttet duplex belegg i mer enn 50 år, men har valgt å bruke andre industriell atmosfære i 24 år, hadde du-
kombinasjoner av katodisk beskyttende metall og organisk toppbelegg enn offshore- plex belegg med termisk sprøytet sink
industrien. Fra 1965 er alle nye riksvegsbruer i stål beskyttet med duplex belegg, og og relativt tykt malingsbelegg, bare litt
ingen annen beskyttelse kommer i nærheten hva holdbarhet angår. hvitrust i risset. For øvrig var prøvene lite
påvirket. Prøvene med aluminium pluss
en tynn ”sealer” sto også bra, men hadde

%
t stort antall FOU-rapporter om både med og uten ”sealer”, ga fullsten- mer rust i risset enn sinkprøvene. Siden
ulike beleggs beskyttende evne fo- dig korrosjonsbeskyttelse av stålet både i sprøytede belegg er porøse og har en ru
religger både fra inn- og utland. En sjøvann og i aggressiv marin og industriell overflate, og ”sealeren” var for tynn til
av de mer kjente er American Welding atmosfære. Sinkbelegg uten ”sealer” krevde å jevne ut overflaten, var platene blitt
Society’s (AWS’s) rapport fra 1974: 300 μm for å holde i sjøvann i 19 år. I marin svært skitne etter å ha ”samlet opp” 24
”A 19-year study of the corrosion protec- og industriell atmosfære var det nok med års luftforurensning. God korrosjonsbe-
tion afforded by flame-sprayed aluminium 230 μm. Med ”sealer” ville 80–150 μm skyttelse er bra, men en brukonstruksjon
and zinc coatings applied to low carbon tykke sinkbelegg gi full beskyttelse. bør i tillegg være ren og pen.
steel”. Undersøkelsen viste at 80–150 μm Norsk Institutt for Luftforskning Parallelt med akselererte tester av
tykke belegg av termisk sprøytet aluminium, (NILU) gjennomførte fra 1976 til 2000 en rekke korrosjonshindrende systemer, ³

. 2 s   s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ KOR R OS J ONS B ES K Y TTE L SE 43


³ undersøkte SINTEF fra 1990 til 1995 Figur 1:
også tilsvarende systemer plassert ved Prøve ekspo-
Borregaard (industriell atmosfære) og ved nert 4,8 år
Tananger (marin atmosfære). Etter bare ved Tananger
to år hadde mange av malingssystemene (marine
kraftig rustdannelse ved risset. Etter 4,8 atmosfære).
år (programslutt) var disse beleggene i en Malings-
forferdelig tilstand. (Figur 1.) system:
Statens vegvesens duplexsystem, TSZ Sink epoksy/
pluss fysikalsk tørrende malinger, fikk epoksy/ polyu-
toppkarakter. (Figur 2.) retan.
TSZ duplex belegg har også vist over-
legen holdbarhet i felttester og akselererte
tester i regi av Teknologisk Institutt (TI),
(5 år, sjøvann og marin atmosfære) og Figur 2:
Det Norske Veritas (DNV), (4 år, marin Prøve ekspo-
atmosfære).TSA duplex beleggene, de- nert 4,8 år ved
rimot, fikk kraftig blæredannelse i det Tananger (marine
organiske belegget nær rissområdet og atmosfære).
korrosjon av aluminiumen under beleg- Duplex system:
get. (Figur 3 og 4.) Termisk spøytet
sink/wash primer/
To hengebruer: alkyd-klorkaut-
Like forutsetninger, men med ulik sjuk maling.
historikk som følge av ulike tiltak.

Rombaksbrua
Overflatebehandlingen av to relativt like
hengebruer, Rombaksbrua (åpnet i 1964)
og Brevik bru (åpnet i 1962) illustrerer
hva ulik behandling kan føre til. Begge
har avstivningssystem med hovedbærere,
tverrbærere og vindfagverk i fagverkskon-
struksjon, og ståldelene hadde bare et par
strøk maling da de ble montert.
På Rombak ble kabler og rekkverk
omsider ferdigmalt i 1969, men da sto
stålfagverket fortsatt bare med den 6 år
gamle grunnmalingen. Tilstanden var ikke
bra, og vegvesenet valgte å gå grundig til
verks: Programmet med full sandblåsing
til Sa 3, TSZ (100 μm), washprimer (max
10μm), alkyd/sinkkromat (80–100 μm),
og alkyd toppstrøk med jernglimmer
og aluminium i flakform (80–100 μm),
var fullført i 1971. Bortsett fra noe løs
maling i liggende H-profiler utenfor bru-
banen på begge sider, der forurensning,
salter og fuktighet har kunnet samle seg,
vurderes overflatebeskyttelsen på resten
av fagverkskonstruksjonen, etter 40 år i
aggressivt kystklima uten noen form for
vedlikehold, som fullstendig skadefri.
(Figur 5 og 6.)

Brevik Bru Figur 3. Duplex system: 100 μm TSZ, mist polyamid epoksy, 110 μm polyamid epoksy
Brevikbruas ”track record” er en helt og 50 μm oxirane ester.
annen enn Rombaksbruas solskinnshis-
torie. Brevik Bru har vært malt en rekke
ganger, og den har aldri vært metall- totalprisen for rehabiliteringsarbeidet. utspringende og innspringende hjørner,
sprøytet. Da brua i 1992 skulle ommales Totalpris med duplex på avstivningsfag- skruehoder og muttere, muttergjenger
igjen, gikk Vegdirektoratets sterkt inn verket: NOK 16,1 mill. Totalpris for ma- og naglehoder. I alle knutepunkter vil det
for at det skulle velges et duplex-system. lingsalternativet (epoksy primer/epoksy være ubehandlede kontaktflater mellom
Vegkontorets folk vendte imidlertid det mastik/polyuretan): NOK 14,3 mill. laskeplater og tilstøtende staver, og (langs
døve øret til, og valgte et rent malings- Få år senere med godt synlige rustan- skjøtenes ytterkanter,) små, perifere spal-
system. grep overalt på brua, var det rimelig klart ter i overgangen mellom konstruksjons-
Anbudsposter for bl. a., rigg, stillaser, at et ekstra utlegg på NOK 1,8 mill. hadde elementene som en dårlig penetrerende
avskjerming, oppsamling og frakt av blå- vært vel anvendte penger. På et avstiv- maling ikke vil makte å fylle skikkelig. Det
sesand (med blyholdige malingsrester) ningsfagverk som Brevikbruas, finnes flere er også åpenbart at sinkinnholdet i såkalt
til godkjent deponi, utgjorde ca. 2/3 av tusen meter med relativt skarpe kanter, ”sinkrik” epoxy primer, ikke er virksomt

44 K O R R O S JONS B E S K Y T TELSE . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Figure 5. Rombaksbrua i 1970 under
påføringen av duplex belegg.

Figur 4. Duplex system: 200 μm TSA, 35 μm epoksy polyamid, 250 μm epoksy mastik Figur 6. Fagverk på Rombaksbrua i 2009,
og 75μm polysiloxane. etter 39 år uten vedlikehold.
Duplex system:
1. Termisk sprøytet sink, 100 μm.
nok til å hindre rustdannelse særlig lenge. nedbrytning av belegget flere steder på 2. Washprimer, max 10μm.
(Figur 7, 8 og 9.) konstruksjonene. 3. Grunnmaling, alkyd, gul sinkkromat,
Til tross for at tilgjengeligheten på Kanter, hjørner og deler i kontakt med 80-100 μm.
lokale områder har vært like dårlig på bart stål og rustfritt stål viste seg å være 4. Toppstrøk, alkyd, gul sinkkromat, 80-
Rombaksbrua som på Brevikbrua, viser særlig utsatt. 100 μm.
situasjonen i dag, 40 år etter at førstne- Aluminiumsbelegget korroderte og
vnte ble duplex-behandlet, at termisk korrosjonsproduktene løftet malingen
sprøytet sink har en enestående kado- som ble full av blærer. Forskere ved SIN-
disk beskyttende evne og effektivt hin- TEF regnet derfor med at årsaken til
drer rustdannelse og rustspredning fra nedbrytningen av TSA’en kunne være et
den type angrepspunkter som er nevnt resultat av galvanisk korrosjon på grunn
ovenfor. av kontakt mellom TSA og det edlere
stålet. En undersøkelse viste imidlertid
Duplex belegg offshore at dette ikke kunne være forklaringen.
Mens vegvesenet stort sett har benyttet
TSZ, har offshoreindustrien i hovedsak SINTEF-test
satset på TSA. I laboratorieforsøket ble TSA og TSZ
På installasjoner hvor TSA bare har duplex belegg galvanisk koplet til bart stål,
vært dekket av en tynn ”sealer” har be- plassert i et salttåkekammer og sprøytet
legget stått bra, men der TSA er blitt med syntetisk sjøvann i 900 timer. Platen
overmalt med tykke, kjemisk herdende med TSZ var da omtrent upåvirket, mens Figur 7: Brevik bru ca. 6 år etter fullført
malinger, har det til dels gått riktig dårlig. TSA’en var kraftig nedbrutt. Styrken på overflatebehandling. Malingssystem:
Tidlig på 90-tallet ble Sleipner Riser galvanisk strøm og oppløsningshastighet “Sinkrik” epoksy/epoksy mastik/polyu-
og Troll A plattformene beskyttet med ved anodene (TSA og TSZ) varierte under retan. Brua er aldri blitt beskyttet med et
200 μm TSA, forsøket, men selv om den galvaniske duplex belegg.
50 μm epoksy primer, 200 μm epoksy strømmen var dobbelt så høy for TSA som
mastik og 80 μm polyuretan. Tanken var for TSZ, var konklusjonen at korrosjons-
at TSA’en skulle holde i 30 år, malingen graden for de to beleggene var ganske lik
i 20, og gi en samlet levetid på 50 år. når man korrigerte for tykkelse, tetthet og
Etter få år ble det observert kraftig valens (antallet elektroner som overføres ³

. 2 s   s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ KOR R OS J ONS B ES K Y TTE L SE 45


³

Figur 8 and 9: Detaljer fra Brevik bru ca.


9 år etter fullført ommaling.

i reaksjonen), og at galvanisk korrosjon


ikke var forklaringen på nedbrytningen
av TSA’en. (Figur 10 og 11.)
SINTEF’s forklaring er at dersom salt-
holdig fuktighet når inn til TSA’en og ikke
vaskes bort, men blir innelukket under
et tett sjikt av maling, vil det bli dannet
aluminiumklorid. Dette er ikke stabilt i
et fuktig miljø og vil ved videre reaksjon
med vann, føre til utvikling av saltsyre.
Elektrolytten under det organiske be- Figur 10. SINTEF-undersøkelse av kor- Figur 11. SINTEF-undersøkelse av kor-
legget vil ha pH < 4. Katodereaksjon i rosjonsmekanisme: TSZ galvanisk koblet rosjonsmekanisme: TSA galvanisk koblet
form av hydrogenutvikling vil så gå sin til bart stål. Bilde tatt etter sprøyting med til bart stål. Bilde tatt etter sprøyting med
gang, med rask oppløsning av aluminium syntetisk sjøvann i 900 timer. syntetisk sjøvann i 900 timer.
til følge.
Når klorid trenger inn til sinken i et
TSZ duplex system, dannes sinkklorid. Blåserensing: Renhet: Sa3. A.2 Coating system no. 2.
Ved tilførsel av vann oppløses sinkkloridet Ruhet: Medium G, Ry5 = 50–85 mm. Cleanliness: ISO 8501-1. Sa 21/2 .
uten at det gir en sur elektrolytt. Uten Beleggsystem: Roughness: ISO 8503. Grade Medium
katodisk hydrogenutvikling under det 1. Min. 100 mm ren, termisk sprøytet G (50 μm to 85 μm, Ry5)
organiske belegget, vil det ikke oppstå sink.
noen akselerert nedbrytning av TSZ’en. 2. 25–30 mm epoksy polyamid tie-coat System no. 2A:
sealer. 1. Thermally sprayed aluminium or al-
Endringer i Prosesskode og 3. 100–125 mm epoksymastik. loys of aluminium. MDFT: 200 μm.
NORSOK-spesifikasjoner 4. 60–100 mm polyuretan eller polyu- 2. Sealer: Shall fill the metal pores. No
Kunnskapen om aluminiumbeleggs sår- retan-akryl. measurable overlay.
barhet har ført til endringer både i Statens System no. 2B:
vegvesens prosesskode og i NORSOK- I NORSOK’s spesifikasjoner er TSA med 1. Thermally sprayed zinc or alloys of
spesifikasjonene. For vegvesenets del har en tynn ”sealer”, fortsatt et eget alterna- zinc. MDFT: 100 μm.
miljøhensyn ført til at mange malings- tiv i tillegg til alternativet med TSZ med 2. Tiecoat (in accordance with manufac-
systemer som har vist god holdbarhet, et tykt, organisk belegg: turers recommendation)
er skiftet ut med nye, mer miljøvennlige 3. Intermediate coat: 125 μm.
produkter. Fordi TSA-belegg med bare en NORSOK standard M-501, Rev. 5, June 4. Topcoat: 75 μm. T
tynn ”sealer” må antas å bli forurenset 2004.
og stygge etter hvert, er termisk sprøytet
aluminium ikke med blant systemene i
den nye prosesskoden.
Statens vegvesens nåværende spesifi- REFERANSER:
kasjon for termisk sprøytet metallbelegg [1] Klinge, R.: Protection of Norwegian Steel Bridges against Corrosion. Stahlbau,
i kombinasjon med organisk toppbelegg, 68. Jahrgang, Mai 1999, Heft 5.
ser slik ut: [2] Knudsen, O. Ø., et al.: Rapid Degradation of painted TSA, Paper no.04023,
CORROSION/2004, 28/3-1/4 2004, New Orleans, NACE Houston TX.
System 1: [3] Knudsen, O. Ø.: Coating systems for long lifetime: Thermally Sprayed Duplex
Metallisering pluss epoksy/polyuretan Systems. Final report. SINTEF report STF24 F04258, 2008.
(dupleks system) [4] Klinge, R.: Altered specifications for the protection of Norwegian steel bridges
Forbehandling: Om nødvendig alka- and offshore structures against corrosion. Steel Construction – Design and Re-
lisk vask, avfetting og spyling med rent search, Volume 2, June 2009.
ferskvann.

46 K O RR O S JONS B E S K Y T TELSE . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Kvalitet och kompetens, vi har funnits i branschen
sedan 1957!

>6WHHO@
Hos oss får du helheten, från projektering till färdig
produkt.
Forssells Smidesverkstad är SBS-anslutna enligt certifieringsregler
D för tillverkare av stålkonstruktioner i förhöjd utförandenivå. Även
inom specialprodukter, svetsade ingjutningsgods.

DGLIIHUHQW Vår specialitet är prefabricerade stålstommar och FSB-balk, vår egen


hattbalk för byggnadsindustrin.

W\SHRIZRRG
Vår moderna maskinpark har precis
utökats med en kombinerade plasma/
gas skärmaskin.Vi kan nu skära plåt
med en tjocklek upp till 200 mm.
Pre-painted or film-laminated sheet steel at its best. Hör av dig till oss nästa
Metalcolour Laminated - the best of Scandinavian Design. gång du behöver en kvalificerad tjänst inom
Metalcolour Paint - when Quality exceeds Quantity. byggnadssmide!
Hundreds of Colours. Quantity of Surfaces. Millions of Opportunities.
We make it possible for you to Season the Design.

Come and see us at


www.metalcolour.com BLECH Nordic 2011
Stand B:D03

www.forssellssmide.se
08-774 08 30


   

  
  

 

   !      

    


     
   

     ! !! 

        !    
Gamla Lidingöbron från 1925.
Fackverksbåge med kraftigt
dragband, som dessutom stöder
Bo Göran Hellers, brobanan, lagd på tvärgående
Professor i balkar, som hänger i dragstagen.
Konstruktionslära, KTH Spännvidd 140 m. System Mohr/
Müller-Breslau (K Bernhard)

Gamla Årstabron från 1929. Fackverksbåge


med yttre stöd (kassuner). Arkitekt Cyrillus
Johansson. Spännvidd 151 m.

&ACKVERKSBÍGEN
nENAKTUELL
KONSTRUKTIONSTYP
KONSTRUKTIONSHISTORIA

3TOCKHOLMHARTVÍVËLKËNDAFACKVERKSBÍGAR ENFRÍN I båda fallen skär farbanan genom bågen,


vilket är den dominerande utformningen.
MEDSPËNNVIDDENMIDENGAMLA,IDINGÚBRON DENANDRA Dock förekommer fall med bågen i sin hel-
het över eller under farbanan. Från estetisk
FRÍNMEDSPËNNVIDDENMIGAMLA±RSTABRON synpunkt är den genomskärande farbanan
mycket lyckad – se t ex på Årstabron som
är synnerligen välproportionerad.

±
rstabron har ritats av en bra arki- konstruktionen kan därför inte bestämmas
tekt, Cyrillus Johansson, och åt- enbart med jämviktsvillkor utan ett de- Kombination av två principer
njuter därför allmänhetens respekt. formationsvillkor, den uteblivna horison- Som framgår av namnet bygger fackverks-
Förtjänar Lidingöbågen en motsvarande talrörelsen, måste komplettera. Därmed bågen på en kombination av två principer,
status? Båda bågarna har nyligen blivit blir bågen också känslig för temperatur- fackverk och bågverkan. Just kombinatio-
renoverade – deras livslängd verkar vara variationer, som vållar inre spänningar. ner prövades flitigt i konstruktionstekni-
långtifrån uttömd. Fackverksbågar förekommer i flera fack kens barndom, t ex att förse en hängbro,
över breda vattendrag, som Rhen, Neva eller ett fackverk, med snedkabelstag o a.
Fackverksbågens styrkor och Daugava (Düna), men bågarna för- Man föreställde sig, att grundkonstruktio-
Båda bågarna bär tung järnvägstrafik, vil- binds då inte till kontinuitet, och en lokal nen förstärktes genom tillägg, en tveksam
ket är ett mått på den styrka som kommer stödsjunkning har därmed ingen inverkan slutsats. Den senare utvecklingen präglas
av bågverkan mellan fasta stöd. Stödens på spänningstillståndet i konstruktionen. av renodling mot vissa principer, balkar,
fasthet kan åstadkommas på i princip I mötet mellan bågar på ett mellanstöd fackverk, hängbro, snedkabelbro m m.
två olika sätt: elimineras horisontalreaktionen – endast Dock har fackverksbågen visat uthållig
Inre dragband i ytterfacken uppkommer då en ensidig re- överlevnad, vilket talar för att vissa kom-
Yttre mothåll (bergig dalsida, kassun aktion, som måste upptas av yttre mothåll. binationer kan ha framtiden för sig.
med tung överbyggnad). Lidingöbron har ett inre dragband, som Utvecklingen av fackverket tillhör
Eftersom hjässan saknar led är bågarna är kraftigt för att minimera den horison- 1800-talet, då man lanserade beräknings-
enfalt statiskt obestämda. Kraftspelet i tala rörelsen. Årstabron har yttre mothåll. och utförandeteknik för system av stänger,

48 K O NS T R U K T IONS H IS TORI A . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Stanley Ferry Aqueduct från 1839. Vierende-
el-liknande bågkonstruktion (gjutjärn) med
dragband i det vattenfyllda tråget. Spänner 50
m över floden Calder. Konstruktör G Leather.

Victoria Falls Bridge. Järnvägsbro. Design G S Hobson med konstruktör Ralph Freeman. dessa förgrovas. I gengäld blir fackverk,
Fackverk, som bär brobanan, stöder på underliggande massiv båge. Spännvidd 156,5 m som inte har någon begränsning i höjd,
över Zambezi-floden, som här bildar gräns mellan Zimbabwe och Zambia. som normalt i broar, mycket lätta och
eleganta (”lattice truss”).
som är förenade i ledartade knutpunkter. i schack för att systemets fördelar ska Fackverkens utveckling sammanhäng-
Yttre laster måste påföras i knutpunk- framgå. Några invändningar mot stång- er med material- och förbandsteknikens
terna. Inga moment ska då uppkomma, systemen är att de har stor höjd, rela- landvinningar, i första hand för stålet. I
utan endast stångkrafter, tryck eller drag. tivt stora deformationer och att tryckta takt med reduktionen av kol i det färdiga
I praktiken är det svårt att undvika vissa stänger har fri knäcklängd mellan knut- stålet framkom materialets draghållfasthet
parasitmoment, i synnerhet vid stöd och punkterna. Försök att minska fackverkens – stål blev då ett material för både tryck
i knutpunkter, men momenten ska hållas höjd, oftast i husbyggnad, leder till att och drag, vilket gjorde det idealiskt för ³

.2 s   s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ KONS T R UKT IONS H I STO R I A 49
³ framställning av stänger. Förbindningar
kunde ordnas med nitade förband, med
användning av laskplåtar och nitar av stål.
Först på 1940-talet lanserades svetsningen.
Se t ex den vackra Victoria Falls Bridge
från 1905, där stänger i ett utsökt fackverk
samverkar med en massiv båge, som är
tryckt mellan bergväggar. Bron har en
spännvidd på 152 m och visar en färdig
teknik med stålet väl placerat. Dimensio-
neringen för bågens stabilitet måste ha
erbjudit ett kvalificerat problem för den
ansvarige sir Ralph Freeman. Victoria
Falls Bridge bär en järnväg mellan dagens
Zimbabwe och Zambia. Höjden över ravi-
nens botten är hela 128 m och den hågade
kan från bron pröva ett Shearwater Bungi
Jump på mer än 110 m!

Utveckling av bågen i Lidingöbron


Den äldsta existerande konstruktion, som
pekar fram emot den fullvärdiga fackverks- Maria Pia bron i O’Porto över floden Douro. Byggd 1877. Konstruktör G Eiffel. Under-
bågen är Stanley Ferry Aqueduct (1839). liggande fackverksbåge, spännvidd 160 m. Yttre stöd.
Bågen är emellertid inte något fackverk
utan snarare en låg ramkonstruktion av
typen vierendeel. Tack vare hängarstagens
mångfald blir de inre momenten måttliga.
Uppenbart är att den horisontalreaktion
som utvecklas i bågen tas upp som drag-
krafter i det vattenfyllda tråget, som alltså
tjänar som dragband. Konstruktionen har
genom sin höga ålder bevisat sin kapacitet.
Hotet kommer från korrosion, oftast inn-
anför laskplåtar där expansionen kan leda
till att nitar går av eller dras ur.
Originellt nog blev dragbandseffekten
patenterad i USA av en ingenjör Squire
Whipple (1840). Denne utvecklade en
brotyp, ”bowstring arch bridge”, som
härmade pilbågens form med tillägg av
vertikala hängare och korsande linor i
varje fack. Detta var ju en oren fackverks-
typ med alltför många stänger, men dessa
var klena och dessutom kompenserande
för varandra, enligt det verkningssätt Dom Luis I Bridge, byggd över Douro med dubbel bärning, ovan- och underifrån. Kon-
som karakteriserar statiskt obestämda struktör T Seyrig, elev till G Eiffel. Spännvidd 172 m. Yttre stöd.
konstruktioner. Samma teknik tillämpas
vanligen i vindförband. Uppenbart slog Eiffel. Hans bro från 1877 i O’Porto över
den väl an på marknaden men ersattes mot Douro, uppkallad efter drottningen Maria
slutet av århundradet med äkta fackverk. Pia, har en underliggande, elegant två-
Den fortsatta utvecklingen av fackverket ledsbåge med rekordspännvidden 160 m,
kan avläsas i stora broprojekt. Ett sådant stödjande på gjutna mothåll, som också
är Eads Bridge i St. Louis, Illinois, 1874, ger stöd åt farbanan. Bågen har ett otal
uppkallad efter konstruktören, James stänger i stil med det senare Eiffeltor-
B Eads. Den består av underliggande net – den är därför statiskt obestämd i
fackverksbågar i tre flacka spann över både yttre och höggradigt i inre mening.
Mississippi. Mittspannet är 158 m. Den Den ovanpåliggande spårvägen för tåget
låga konstruktionen är oekonomisk ur till Lissabon stöder mot bågen via höga,
materialsynpunkt, den slukar mängder tryckta stöd, som skämmer bron. Skälet Järnvägsbro över Daugava (Düna) i Riga,
med stål och ger upphov till stora hori- är den betydande, fria höjden under bågen från 1914. Hela 8 fackverksbågar i rad plus
sontalreaktioner i stöden. Tydligen var som är hela 60 m. en öppningsbar sektion. Delvis förstörd i
allmänheten orolig för brons bärförmåga WW 1, totalt förstörd i WW 2. Återuppförd.
– en elefant leddes därför över bron i tron, Från Eiffel till Ritter
att dess instinkter skulle ge signal om Svårigheten att konstruera med elegans både upp- och nerifrån, den bär alltså
fara, men ingenting skedde. Två veckor med underliggande båge blir än tydligare i farbanor både ovan och under bågen,
senare lät Eads fjorton lokomotiv rulla den senare Dom Luis I Bridge, 1886, kon- vilket bidrar till dess robusta framtoning.
samtidigt fram och tillbaka över bron, struerad av Teófilo Seyrig, som varit med Spännvidden var ett nytt rekord, 172 m.
utan problem. Bron används än idag för redan på Maria Pia. Nu var han fri från Bågen stöder mot kassuner på ömse sidor.
spårbunden trafik. Eiffel’s överinseende, denne var upptagen Bron används än idag.
Det internationella initiativet i utveck- med tornet i Paris, som skulle vara färdigt Det är först efter Eiffel som riktiga
lingen av fackverksbågar övergick därefter 1889. Bågen till den nya bron över Douro fackverk började byggas. Som lämpligt
till den kände konstruktören, Gustave till staden Vila Nova de Gaia är belastad exempel kan man ta den berömda Stoney

50 K O N S T R U K T IONS H IS TORI A . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Bron mitt i staden
Över Allegheny River i Pittsburgh uppför-
des en bro i tre spann av olika spännvidd.
Den fick namn efter den gata som leder
över bron, 16th Street Bridge (1922).
Mittspannet är på knappt 130 m, med-
an sidofacken är betydligt mindre, 75
m. Eftersom det då uppstår risk för en
horisontal resultant över innerstöd, en
resultant som måste balanseras genom
tryck mot yttre mothåll, ett tryck som
måste transporteras genom farbanan i
ytterfacken, vilka därför måste dimensio-
neras mot knäckning. Man kan fundera
över värdet med denna komplikation,
som dock verkar hanterbar, tack vare den
måttliga spännvidden. Mothållet är ordnat
med fyra fristående torn av betong, som
är klädda med natursten.
En ensam fackverksbåge byggdes i den
engelska staden Newcastle över floden
Hell Gate Bridge, från 1916 i New York. Fackverksbågarnas konung. Konstruktör G Tyne, som är en betydande sjöfartsled.
Lindenthal. Spännvidd 295 m. The Tyne Bridge (1928) är intressant ge-
nom att den byggdes mitt i en etablerad
Ritter, legendarisk professor i brobyggnad, urban miljö, efter betydande ingrepp
först som ung i Riga på 1870-talet, från och rivningar. Motsvarande svårigheter
1882 efterträdare till Karl Culmann vid uppkom något senare i Sydney, den enda
ETH, Zürich. Ritters undervisning i Riga kända länken mellan dessa fackverksbå-
markerade ett inflöde av tysk/schweizisk gar, vars utformning dock tillhör samma
kunnande om brobyggnad i den ryska he- tid. För den jättelika bron i Sydney hade
misfären, vilket tog sig uttryck i likartade projekteringen påbörjats redan före Tyne
konstruktioner. Den flerspänniga järnvägs- Bridge. Denna har en spännvidd på drygt
bron Südbrücke av fackverksbågar i Köln 160 m med en stor pilhöjd, vilket bidrar
(1910) (återuppförd 1950) återkommer i till att markera bron i den omgivande,
motsvarande bro (Bolsheokhtinsky) i S:t bebyggda miljön. Det är tydligt, att det är
16th Street Bridge, från 1922 i Pittsburgh, Petersburg (1911) och i den åttaspänniga denna bro som utgör förebild för Gamla
Pennsylvania. Bron i tre spann av olika längd järnvägsbron i Riga (1914) (återuppförd Årstabrons eleganta båge (1929).
spänner över Allegheny River. Mittspannet både efter första och andra världskriget).
130 m, sidospannen 75 m. Det är denna tradition som Lidingöbrons Nästa storleksordning för
enda, och tysktillverkade, fackverksbåge fackverksbågar, i Bayonne och Sydney
(1925) tillhör, tekniskt och även estetiskt. Mot slutet av 1920-talet var världen mo-
Denna bro kan tyckas enklare än sina gen för nästa språng i utvecklingen av
föregångare men ingalunda mindre intres- fackverksbågar. Parallellt pågick projek-
sant, eftersom den förenar flera bärande teringen av två gigantiska broar, i New
principer, bl a med Gerber-leder. York (Bayonne Bridge, 1931) och i Sydney
(Sydney Harbour Bridge, 1932). Båda
Fackverksbågen i gamla Årstabron spänner strax över 500 m. Förtroendet
I USA tog utvecklingen en delvis annan för brotypen hade vuxit stadigt sedan Hell
riktning, mycket tack vare en konstruktör, Gate Bridge, vars oklanderliga funktion
Gustav Lindenthal. Han anlitades för att hade imponerat på den tekniska opinio-
lösa en järnvägsförbindelse (Pennsylvania nen. För Bayonne fanns ett färdigt förslag
The Tyne Bridge från 1928. Byggd mitt i New- Railroad) över East River i New York, ett på en konsolerande fackverksbro av typen
castle, England. Konstruktörer Mott, Hay & språng på nära 300 m. Han löste uppgiften St Lawrence, men detta undanröjdes av
Anderson. Spännvidd 160 m. Yttre stöd. med en enda fackverksbåge mellan två Othmar Ammann, som med sin auktoritet
kraftiga genombrutna mothåll av betong, kunde förorda en smäcker fackverksbåge,
Creek Bridge i British Columbia, en eng- den berömda Hell Gate Bridge (1916). med hjälp av arkitekten Cass Gilbert, över
elsk treledad, och därför statiskt bestämd, Namnet kan verka olycksbådande men sundet Kill van Kull. Givetvis spelade den
konstruktion, färdigställd 1893. Den är i verkligheten en förvrängning av ett ännu vitale Gustav Lindenthal en viktig
kraftiga bågen har en relativt begränsad holländskt uttryck för ett vackert sund. roll för beslutet. Men även det faktum att
spännvidd på 102,5 m och bär godståg av Emellertid är sundet känt för sina förrä- en motsvarande båge var under projek-
amerikansk modell och betydande tyngd. diska strömmar, så det engelska namnet tering nere i Australien, vilket utmanade
Kraftbalansen i brokonstruktionen ana- är inte helt utan grund. amerikanernas tävlingsinstinkt. Därför
lyserades 1918 av Othmar Ammann, in- Hell Gate Bridge innebar en dubb- gjordes Bayonne-bron aningen längre
vandrad konstruktör från Schweiz, som lering av den möjliga spännvidden för (70 cm!) till Sydney-bornas förargelse.
kom att sätta sin personliga prägel på fackverksbågar. Den bildade mönster Men medan Sydney Harbour Bridge, ett
amerikansk brobyggnad under första för kommande broar, särskilt i den ang- av världens mest kända byggnadsverk,
halvan av 1900-talet. Hans mest kända losaxiska värden. Men det skulle dröja snabbt fick en roll som sinnebild för det
konstruktioner, båda i stål, är Bayonne relativt länge, faktiskt ända till början unga landets djärva framåtanda har Bay-
bridge (1931), en formidabel fackverks- av 1930-talet, innan dess mått överträf- onne Bridge visserligen en erkänd position
båge samt Verrazano Narrows (1964), fades. I mellantiden byggdes åtskilliga bland specialister men måste tävla om
den längsta hängbron i USA. fackverksbågar, varav två har valts ut allmänhetens uppmärksamhet med ett
Ammann var elev till Karl Wilhelm som särskilt intressanta. flertal bemärkta broar i New York-områ-

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ KONS T R UKT IONS H I STO R I A 51


det. Men Bayonne-bron kan ses som det
första exemplet på sammansmältning av
de båda tendenser som börjat med Ritter
och Lindenthal och som speglas i de båda
fackverksbågarna i Stockholms-området.

Sydney Harbour
Bygget av Sydney Harbour Bridge måste
karakteriseras som ett äventyr. Den tek-
niska mognaden i Australien var knap-
past tillräcklig för ett sådant projekt, men
en pådrivande kraft, Dr John Bradfield,
”Father of the Bridge”, lyckades genom- The Bayonne Bridge från 1931, New Jersey. Silver Jubilee Bridge, från 1961/1977. Bron
driva det. Han hämtade stöd av Sir Ralph Konstruktör Othmar Ammann. Spännvidd spänner 330 m över floden Mersey i Liver-
Freeman, som svarade för detaljlösningar- 504 m. Elegans och styrka i skön förening, pool. Konstruktör Mott, Hay & Anderson.
na på den jättelika fackverksbågen. Deras arkitekt C Gilbert. Kombination av drag- Bron påminner om Bayonne Bridge då den
samarbete fungerade länge friktionsfritt, band i farbanan med yttre stöd i bågens förenar dragband i farbanan med stöd i
men i takt med att brobygget fick allt anfang bågens anfang.
större uppmärksamhet växte Freeman’s
anspråk på att erkännas som huvudkon-
struktör, vilket Bradfield motsatte sig.
Bradfield var en folkets man och fick vägen
över bron uppkallad efter sig (Bradfield
Highway), medan Freeman fortfarande
är ett stort namn bland konstruktörer.
Bygget av bron anförtroddes den eng-
elske entreprenörfirman Dorman Long
& Co. för en summa av drygt 4 miljoner
pund. Men kostnaden för bygget blev
över 10 miljoner pund, vilket ansågs vara Sydney Harbour Bridge, från 1932, ett av Chaotianmen Bridge från 2008. Belägen i
en politisk skandal. Situationen kunde världens mest kända byggnadsverk. Initia- staden Chongqing, Kina. Världens hittills
hanteras hjälpligt endast tack vare den tivtagare Dr J J C Bradfield. Konstruktör längsta fackverksbåge med spännvidden 552
urstarke premiärministern i NSW, Jack Sir Ralph Freeman. Spännvidd 503 m. Yttre m. Sidospannen 190 m. Bron spänner över
Lang, som också skulle inviga bron den stöd. Bron bär tåg, buss och biltrafik och Yangtse-floden. Även här har Bayonne Bridge
13 mars 1932. Men en uniformerad kap- även gångtrafik. stått modell för en kombination av dragband
ten till häst, Francis de Groot från en i farbanan med stöd i bågens anfang.
paramilitär organisation kom emellan
och högg av bandet med sitt svärd – han
ansåg i protest, att bron skulle invigas av fackverksbågar ligger vid 500 m. Det är
en kunglig person. Scenen visar, att spän- väl fortfarande sant, men det hindrar inte
ningen omkring den koloniala identiteten att gränsen kan överträffas, om än med
var påtaglig redan på 1930-talet. Sedan de ansträngning. Ett land med ambitionen
Groot gripits bands bandet samman och att överträffa alla tidigare rekord är Kina.
ceremonin kunde fullföljas. Brons bärför- Det är därför inte överraskande att den
måga testades med att 96 ånglok samtidigt längsta fackverksbågen i världen numera,
belastade spannet, som dessutom rymmer Chaotianmen-bron (2008), spänner 552
åtta filer för biltrafik, förutom en generös m i två plan över Yangtze floden, vid jät-
gång- och cykelbana. För den som inte Birchenough Bridge från 1935, i Zimbabwe. testaden Chongqing. Bron är därtill en
nöjer sig med en vanlig promenad över Konstruktör Sir Ralph Freeman. Bron är en elegant stålkonstruktion med fasta stöd
bron finns en variant, en sorts brobestig- mindre kopia av Sydney Harbour Bridge. ute i floden, och med sidospann på 190 m.
ning iklädd lämplig säkerhetsutrustning. Spännvidd 329 m. Yttre stöd. För att säkerställa den långa spännvidden
Den leder upp på hjässan av bågen, 134 har bron undergått avancerad dynamisk
m över havsnivån. (Det har registrerats, om till The Silver Jubilee Bridge (1977), analys med bestämning av egenfrekvenser
att samma hjässa reser sig hela 180 mm som en hyllning till drottningen för hen- för olika konstruktionsdelar. Ett mått
i varmt väder.) nes 25 år på tronen. Kunstruktörer var på brons styvhet är att den största ned-
Mott, Hay & Anderson, liksom tidigare böjningen i mittspannet under dimen-
Fortsatta framgångar för fackverksbågar för The Tyne Bridge (1928). sionerande last är mindre än 32 cm (<
Ett antal fackverksbågar värda uppmärk- Spännvidden för Bayonne Bridge, 504 l / 1500), föga mer än deformationen
samhet har utförts även efter 1932, med m, överträffades först med New River av temperaturvariationen omkring bron.
tyngdpunkt i den anglosaxiska världen. Gorge Bridge (1977) i USA, belägen ute i
Ett vackert exempel utgör Birchenough vildmarken, nära Fayetteville i West Vir- Framtiden för fackverksbågen
Bridge (1935) i dagens Zimbabwe. Kon- ginia. Dess underliggande fackverksbåge Det kinesiska exemplet visar, att fack-
struktören var återigen Sir Ralph Freeman. spänner hela 518 m och tar spjärn mot verksbågar inte är en föråldrad konstruk-
Bron har en spännvidd på 329 m och på- dalgångens sidor. Den påminner om den tionstyp. Tidigare anförda exempel, flera
minner mycket om föregångaren i Sydney. 100 år äldre Maria Pia Bridge med este- från 1800-talet, visar att broar av fack-
Av ungefär samma spännvidd (330 m) tiska förbättringar, i synnerhet vad avser verksbågar kan få ett långt liv genom
är fackverksbågen över Mersey, Silver Ju- de eleganta stöden under farbanan mot systematiskt underhåll. Att de dessutom
bilee Bridge, från Liverpool till flygplatsen, bågen. Det är en genomarbetad broestetik. är attraktiva för ögat bidrar till deras
som numera bär namn efter beatlen John aktualitet och charm. T
Lennon. Ursprungligen öppnades bron Kina stiger in på världsscenen
som The Runcorn Bridge (1961) men efter Länge har konstruktionshandböcker Läs mer på Internet
en utvidgning och ombyggnad döptes bron angivit, att den praktiska gränsen för en.wikipedia.org/wiki/Truss_arch_bridge

52 K O N S T R U K T IONS H IS TORI A . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


3TÍLGÚRDETMÚJLIGT
När såväl enkla som mer komplicerade byggnadskonstruktioner
ska projekteras och byggas så ger stålet dig många möjligheter att
åstadkomma en kostnadseffektiv konstruktion med hög kvalitet.
Några exempel på detta är följande projekt.

6ICTORIA4OWER
id Kistamässan norr om Stockholm

V håller en spektakulär byggnad på att


växa fram. Victoria Tower kommer
att bli Stockholms näst högsta byggnad efter
Kaknästornet. Victoria Tower kommer att
bli 33 våningar eller 120 m högt och rymma
ett hotell med 300 rum och tio våningar
kontor. Byggnaden avslutas med Kronan,
en tio meter hög stålkonstruktion som fa-
sadmässigt integreras med övrig byggnad
och inrymmer såväl fläktrum som en sky ³

S T Å L G ÖR DET M Ö J L I G T 53
³

bar. Höghuset är designat av Wingårdhs


Arkitektkontor som ett “T” med en glitt-
rande fasad som består av triangelformade
fönster av åtta olika typer med varierande
ytbehandling. De ska glänsa och gnistra när
solen ligger på.

Samverkansstomme stålämnen av varierande grovlek möjliggör


Stommen till höghuset består av en balk- beräkningsmässigt en högpresterande last-
och pelarstomme i stål med bjälklag av på- kapacitet med mindre diameter i jämförelse
gjutna plattbärlag och två efterspända plats- med traditionella stålpelare. Det inbyggda
gjutna schakt för hiss och utrymningstrappa. brandskyddet ger också många fördelar. Ing-
Beställare: AB-Invest A/S Stålstommen utgörs av IQBS stomsystem et extra och kostsamt brandskydd i form av
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor från VSAB. IQBS stomsystem består av fär- inklädnad eller brandskyddsmålning krävs.
Entreprenör: Peab digtillverkade samverkanspelare och sam- Totalt levererar och monterar VSAB ca 850
Konstruktör: Integra Engineering verkansbalk av stål med betongfyllning, med ton stål till Victoria Tower.
Stålentreprenör: Västsvenska full bärförmåga vid leverans. Samverkanpe- Stommen är i skrivande stund i stort sett
Stålkonstruktioner AB, VSAB larens konstruktion med ett tunnare yttre uppe i full höjd och invigningen av hotellet
stålrör som omsluter högvärdig betong med är bestämd till den 15 september i år. R ³

54 S TÅL G ÖR DE T MÖ JL IGT . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Varför
bygger inte
alla med
PAROC®-element?

PAROC®-elementen är obrännbara (A2), de


alstrar mycket litet rök och giftiga produkter
(s1) och bildar inga brinnande droppar (d0).

Intresserad av att höra mer om de brand-


säkra PAROC®-elementen? Logga in på
www.paroc.se/panelsystem för mer in-
formation.

PAROC PANEL SYSTEM AB PAROC AS Panel System


541 86 Skövde Nils Hansens vei 2, N-0667 Oslo, Norge
Tel. 0500-46 90 00, Fax 0500-48 63 03 Tlf. +47 99 530 270
www.paroc.se www.paroc.no
³
Knut Ramstad for Tjuvholmen KS

3TËLLVERKETI5PPSALA
och med att Kungsängen i Uppsala pla- betraktarens rörelse. Efter första somma-

I nerats om till bostadsområde blev det


då luftburna ställverket en nagel i ögat.
Kommunen föreslog en åtta meter hög
ren har byggnadens andra fasad – vildvi-
net – klättrat sex meter och inom två år
kommer hela volymen att växla mellan
mur kring fastigheten, medan Vattenfall skir grön, sprakande höst och varm rost.
tänkte sig mindre restaurering. White ar- Byggnaden blir en fullskalig grundkurs i
kitekter anlitades för att finna en lösning. konstruktion – alla delar går att se och
Huskropparna samlades så att de kun- förstå. R
de rymmas inom ett skal. För att klara
spännvidden på 15m, i en smäcker kon-
struktion, var stål givet. Man ville också
att den industriella karaktären skulle för- Beställare: Vattenfall Eldistribution
stärkas och materialvalet föll på corten- Arkitekt: White Arkitekter, Uppsala
stål. Den obehandlade sträckmetallen ger Konstruktör: Lennart Augustsson,
ett effektivt klotterskydd. Plåtens hål är Designpartner
riktade vertikalt för att animera fasaden Stålentreprenör: ML Smide
som går från opakt till transparent med

Uppsala gamla rådhus

$
en gamla Rådhusbyggnaden i
Uppsala med delar från 1600 ta-
let byggs om till varuhus i två plan
och kontor i två plan. Ett glashus med
stålstomme byggs till på gårdssidan för
rulltrappor och ytterligare butiksytor. En
tidigare gårdsbyggnad på rådhusets gavel
ersätts av en ny byggnad med stålstomme
som kommer att inrymma serviceutrym-
men till varuhus och restaurang. Till båda
dessa nya huskroppar monterar Smederna
stålstommen och Plannjas Combideck
till bjälklagen. Smederna har själva tagit
fram tillverkningsritningarna i Tekla till
stålstommen på 63 ton.R

Beställare: Atrium Ljungberg


Arkitekt: AIX Arkitekter /
Bau Arkitekter
Entreprenör: TL Bygg
Konstruktör: Bjerking
Stålentreprenör: AB Smederna

56 S TÅL G ÖR DE T MÖ JL IGT . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


3TOCKHOLMSARENANnSTÍLMONTAGETËRPÍGÍNG

3
tockholmsarenan är en idrotts- och
evenemangsarena med 30 000 sitt-
platser som kan utökas med minst
10 000 vid konserter. Arenans första eve-
nemang planeras till våren 2013. Stock-
holmsarenan ska vara en arena fylld med
evenemang året runt. Arenan utrustas
därför med skjutbart tak vilket gör are-
nan flexibel och möjliggör evenemang
oavsett väderlek och årstid
Takkonstruktionen till Stockholmsa-
renan byggs upp av totalt 5000 ton stål
och bärs upp av fyra stora pylontorn.
På pylonerna vilar två stora primärfack-
verk på 210 meter vardera. De 1 300 ton
tunga stålfackverken kommer att ligga
som broar på långsidorna. På dessa byggs
sedan själva taket, där den skjutbara de-
len består av åtta takdelar.
De olika delarna till det fasta taket
tillverkas i Normeks verkstäder i Finland
och transporten till Stockholm pågår för
fullt. Första veckan i maj påbörjas ihop-
svetsningen av det första primärfackver-
ket vid Globen. En fackverksbalk som
är 178 m lång och 16 m hög lyfts på
plats i ett lyft och kompletteras sedan
med två spetsar om ca 16 m
till slutlig balklängd
210 m. Lyftet av
detta första (det
västra) fackverket
planeras till slutet
av september i år.
Montaget av det Det 210 m långa
andra primärfack- och 16 m höga
verket (det östra) primärfackverket.
beräknas påbörja i
september och lyftas
på plats vid årsskiftet.
De åtta rörliga ”takluck-
orna” är tänkt att i största utsträckning
byggas parallellt med montaget av östra
primärfackverket och sedan startar upp-
lyft av dessa när båda primärfackverken
är på sin slutliga plats. Montaget av se-
kundärstålet (dvs kransen av de mindre
fackverken i fasta takkonstruktionen samt
scenbryggor) sker delvis parallellt men En 22 m lång balk till underramen.
också efter montage av primärfackverken. 800x800 mm, vikt 20 ton.
I kommande nummer av tidningen
Stålbyggnad kommer du att kunna läsa En 12 m lång diagonal till fackverket.
mer om detta intressanta stålprojekt. 600x800 mm, vikt 6 ton
Boka också in fredag den 21 oktober för
studiebesöket i samband med stålbygg-
nadsdagen då vi bl a kommer att besöka
Stockholmsarenan. R

Beställare: SGA Fastigheter


Arkitekt: White arkitekter /
Arup Sports
Entreprenör: Peab
Konstruktör: WSP
Stålentreprenör: Normek
Rörligt tak: Dematek
³

.2 s   s .9 (%4 %2 /-34±, "9' ' .!$ S T Å L G ÖR DET M Ö J L I G T 57


³
Foto a-lab

3TATOILS
NYEKONTORBYGG
PÍ&ORNEBU
uukki Construction er i full gang

R med å produsere og montere stål-


konstruksjonene til Statoils nye
regionskontor på Fornebu. Oppdragsgi-
ver og hovedentreprenør er Skanska. På
det meste vil mer enn 600 personer være
Illustrasjon Voll Arkitekter AS

sysselsatt på prosjektet, ifølge Skanska.


Kontorbygget vil bestå av ni etasjer og
ha et totalareal på 66 800 kvadratmeter,
fordelt på fem lameller. Det er arkitekt-
kontoret A-lab som har tegnet det presti-
sjetunge bygget.
Det var i februar 2009 at daværende

#4/(14<+0-+0) 8#.+6'6 '8'4+0)


=HYTMVYaPURPUNLYPKHNLUH]KLILZ[LVNYPTLSPNZ[LTL[VKLULMVYrILZR`[[L 5rY R]HSP[L[LU [LSSLY =P OHY TLY LUU rYZ =rYLMHZ[LRQ¥YLY\[LYP•Z[SHUKZVTYrKL[!
Z[rSTV[Y\Z[RVYYVZQVU:[rSILSHN[TLKaPURMVYSLUNLYZPUSL]L[PKIL[YHR[LSPN LYMHYPUN TLK ]HYTMVYZaPURPUN VN PUK\Z[YPLSS 4HUKHN! 6ZSV(RLYZO\Z
VNKL[LYPUNLUHUKYLRQLU[LTH[LYPHSLYZVTNPYSPRLIYH]LKSPRLOVSKZMYPILZR`[[LSZL V]LYÅH[LILOHUKSPUN =P OHY [H[[ P IY\R KLU ;PYZKHN! 6ZSV(RLYZO\Z:¥YSHUKL[VN•Z[MVSK
=r[SHRRLYPUNVNW\S]LYSHRRLYPUNH]]HYTMVYaPURL[Z[rSLYVNZrLUS¥ZUPUN+LUUL U`LZ[L [LRUVSVNP ]LK r KPNP[HSPZLYL WYVK\R 6UZKHN! 6ZSV(RLYZO\ZVN;LSLTHYR
TL[VKLUNQ¥YH[THUMrYLUOLS[\UPRRVYYVZQVUZILZR`[[LSZLZHT[PKPNZVTTHU ZQVUZZ[`YPUNLU NQLUUVT HUSLNNL[ -¥SN TLK ;VYZKHN! 6ZSV(RLYZO\ZVN•Z[MVSK
MrYMYPOL[UrYKL[NQLSKLYMHYNL]HSN Wr]rYLUL[[ZPKLY -YLKHN! =LZ[MVSKVN;LSLTHYR

2VU[HR[[LSLMVU!

WVZ['K\VaPURUV

58 S TÅL G ÖR DE T MÖ JL IGT . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


+&ORNEBU
n(OTELL VITENSENTEROGKONTORBYGG
Foto a-lab

StatoilHydro tok beslutningen om å legge


det nye felles hovedkontoret til Fornebu.
Rundt 2500 ansatte får sin arbeidsplass
der ute. For to og et halvt år siden hadde
StatoilHydro drøyt 2000 ansatte fordelt
på 75 000 kvadratmeter på Vækerø,
Skøyen, Majorstua og Kjørbo i Sandvika
Bygningen er arkitektonisk unik som Kontorbygget med opplevelsessenteret Engineering Expo skal få plass i den fem etasjer
gjør at prosjekteringen av konstruksjone- høye langblokka som reiser seg ved Snarøyveien.
ne har vært en stor utfordring. Bygningen

$
skal ha fem adskilte, rektangulære vinger et nye kontor- og hotellbygget
som er stablet over hverandre slik at de K2 Fornebu er nå i ferd med å
danner en stjerne. Vingene får store ut- reise seg på tomten K2 mellom
kraginger som holdes oppe av kraftige Telenor Arena og Telenors hovedkontor.
veggfagverk. Bygningen skal inneholde et hotell- og
En mobilkran på 1250 tonn, som konferansesenter, samt et teknologi- og
er den største i Norden, benyttes til å opplevelsessenter og et kontoranlegg for
montere konstruksjonene. I tillegg til en 1.400 ansatte i Aker Solutions. Kontor-
krevende og komplisert montering, skal bygget kommer i tillegg til eksisterende
Ruukki også designe og implementere hovedkontor for å dekke kapasitetsbe-
brannbeskyttelsen av bygningen. Spenn- hovet fra 2012.
con leverer betong dekkeelementer. Bygningsmassen er på 46.000 kva- konferansekapasitet med en plenumsal
Ruukki´s totale stålleveranser er på dratmeter inklusive mørke arealer og med plass til 500 personer. Teknologi-
litt over 3 000 tonn. Veggfagverkene er parkeringsanlegg, hvorav ca 12 000 m² og opplevelsessenter, med det foreløpige
ca. 14 meter høye og 150 meter lange og til hotell. Det er Aker Solutions som har navnet Engineering Expo, får 2020 m2
løftes på plass i 5 deler. Dvs en gjennom- inngått en totalentreprisekontrakt med utstillingsarealer, inkludert en rekke inter-
snittslengde på ca. 30 meter. Fagverkene Hent AS for prosjektet som skal stå fer- aktive installasjoner, historiske modeller,
har en total stålvekt på 2 400 tonn. Hver digstilt første kvartal 2012. Voll Arkitek- 3D visualiseringssenter, samt et amfiteater
del som løftes er på mellom 40 og 120 ter har tegnet K2 Fornebu som er et av de med opptaks- og filmfremvisningsmu-
tonn. Det er en del krevende sveising på største BIM-prosjektene i Norge. Contiga ligheter. Senteret skal demonstrere inge-
byggeplass da enkelte rammer har opptil leverer og monterer råbygget (390 tonn niørkunst på sitt beste, og vise hvordan
80 mm godstykkelse. Midlertidig stemp- stål) til kontorbygget mens Con-Form realfag bidrar til utvikling av teknologi og
ling og staging under montasjen er også bygger hotellet. hvilken betydning dette har for samfun-
krevende og må prosjekteres og spesial- Hotellet får navnet Quality Hotel net. Engineering Expo vil sette fokus på
produseres for dette prosjekt. Expo, og skal leies og driftes av Petter temaene teknologi og innovasjon, energi
Konstruksjonene blir hovedsakelig Stordalen gjennom Nordic Choice Hotels. og miljø, samt olje- og gassindustriens
produsert på Ruukkis fabrikk i Ylivieska i Det vil inneholde 305 dobbeltrom og stor rolle i samfunnsutviklingen. R
Finland. Levering av stålkonstruksjonene
begynte i desember 2010 og montering
på byggeplassen begynte i januar 2011. Byggherre:
Råbygget skal stå ferdig i løpet av som- Fornebu Gate 2 AS
meren 2011 mens hele bygningen vil bli Arkitekt:
klar for innflytting i september 2012. R Voll Arkitekter AS
Totalentreprise:
HENT AS
Byggherre: IT Fornebu Stålentreprenør,
Arkitekt: A-lab arkitekter kontorbygg:
Hovedentreprenør: Contiga AS
Skanska Norge AS Betongelementer,
Rådg. ingeniør: Norconsult AS kontorbygg:
Stålentreprenør: Contiga AS
Ruukki Construction, Finland Betongentreprenør,
Betongelementer: Spenncon AS hotell: Con-Form AS

. 2 s  s .9 (%4 %2 /-34± , "9' ' .! $ S T Å L G ÖR DET M Ö J L I G T 59


³

.ORDENGABRO
PÍPLASS

3
iste helgen i oktober ble den nye
broen over jernbanesporene på
Oslo S skjøvet på plass. Nordenga
bro består av fire stålseksjoner på til
sammen 2.000 tonn. De enkelte delene
er sveiset sammen og så blitt løftet og
trukket over de 25 sporene på Oslo sen-
tralbanestasjon. Broen er 158 meter lang
over togsporene.
I følge Åge Brudeseth i Statens veg-
vesen har det vært en krevende jobb å
lansere broa i landets travleste jernbane-
knutepunkt. Jernbanetrafikken ble stanset
i seks helger for å få jobben gjort. Frem-
driften har derfor gått i rykk og napp.
Det er et sinnrikt system av jekker og
vaiere som har trukket konstruksjonen
over. På det beste har broen blitt beveget
1 meter i timen. Siste helgen i oktober ble
det skjøvet 17 meter til konstruksjonen
kom i posisjon
Nordenga bro får to adskilte kjø- rebaner. Den ene blir en tofelts vei for
biltrafikk, mens den andre er forbeholdt
syklister og gående. Brokonstruksjonen
Byggherre: Statens Vegvesen er ikke helt ferdig ennå. På nordsidene er
Arkitekt: rampene og kontakten mot Schweigaards-
Birger Heyerdahl sivilarkitekter AS gate kommet langt. På sørsiden arbeides
Konstruktør: det hektisk med rampene til broen. Etter
Dr Ing A Aas-Jacobsen AS planen broen åpnes for trafikk sommeren
Entreprenør: Betonmast Anlegg AS 2011. Da begynner også arbeidet med å
Stålentreprenør: rive Bispelokket. R
NLI Alf Andersen AS
Kilde Oslo S Utvikling

60 S TÅL G ÖR DE T MÖ JL IGT . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


Festeteknikk for lette
industribygg og luftede
fasader.
Benytt spissteknologi fra SFS intec for
sikker og rasjonell montasje av
„ Metall fasader.
„ Metall tak.
„ Sandwichpaneler.
„ Fasadeplater.
„ Beslag.
til alle typer underkonstruksjoner.

For eksempel
SXC selvborende
rustfrie skruer for
sandwichpaneler
med monterings-
maskinen CF55.

Kontakt oss -
vi står gjerne til tjeneste for Deg.

SFS intec AS SFS intec AB


Solheimveien 44 Olivehällsvägen 10
NO-1473 Lørenskog SE-645 42 Strängnäs
T +47 67 92 14 40 T +46 152 715 000
F +47 67 92 14 50 F +46 152 715 099
no.lorenskog@sfsintec.biz se.strangnas@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/no www.sfsintec.biz/se Turn ideas into reality.
SVENSKA MEDLEMSFÖRETAG

Ståltillverkare Europrofil AB
Box 147, 713 23 NORA
ArcelorMittal Commercial Long Sweden AB 0587-818 80
Birger Jarlsgatan 41A 7tr, Fax 0587-818 89
111 45 STOCKHOLM www.europrofil.se info@europrofil.se
08-534 809 40
Fax 08-611 61 55 Lindab Profil AB
www.arcelormittal.com/sections 269 82 BÅSTAD
www.arcelormittal.com/sheetpiling 0431-850 00
Fax 0431-851 50
Salzgitter Mannesmann Scandinavia AB www.lindab.se profil@lindab.se
Box 17055
200 10 MALMÖ Plannja AB
Tel. 040-10 95 90 971 88 LULEÅ
www.salzgitter.se 010-516 10 00
Fax 0920-929 12
Outokumpu Stainless AB www.plannja.se marknad@plannja.se
774 22 AVESTA
0226-810 00
www.outokumpu.com Stålbyggare och verkstäder
info.stainless@outokumpu.com
AB H Forssells Smidesverkstad
SSAB Box 1243, 141 25 HUDDINGE
613 80 OXELÖSUND 08-774 08 30
0155-25 40 00 Fax 08-711 36 10
Fax 0155-25 40 73 www.forssells-smide.se info@forssells-smide.se
www.ssab.se
www.weldox.com Brisab Normek Group AB
Mejselvägen 17
SSAB 943 36 ÖJEBYN
781 84 BORLÄNGE 0911-667 05
0243-700 00 info@brisab.se
Fax 0243-720 00 www.brisab.se
www.ssab.se
www.prelaq.se Bröderna Jansson Nissavarvet, AB
www.docol.se Box 48, 301 02 HALMSTAD
035-17 66 60
Ruukki Sverige AB Fax 035-21 95 82
Jägershillgatan 18, www.br-jansson.se
213 75 MALMÖ nissavarvet@br-jansson.se
040-607 14 00
Fax 040-607 14 29 Connector L Augustsson AB
www.ruukki.se Badhusgatan 12, 722 15 Västerås
sverige@ruukki.com Telefon: 021-18 36 49
fax: 021-13 22 64
www.connector.nu
Stålgrossister produkt@connector.nu

BE Group Sverige AB Contiga AB


Box 225, 201 22 MALMÖ Box 94, 761 21 NORRTÄLJE
040-38 40 00 0176-773 00
Fax 040-38 42 62 Fax 0176-773 25
www.begroup.se www.contiga.se info@contiga.se
info@begroup.se
EAB AB
Stena Stål AB 333 33 SMÅLANDSSTENAR
Box 4088, 400 40 GÖTEBORG 0371-340 00
031-775 20 00 Fax 0371-312 25
Fax 031- 755 22 84 www.eab.se info@eab.se
www.stenastal.se
info@stenametall.se Fermeco AB
Batterigatan 8,
Tibnor AB 941 47 PITEÅ
Box 600, 169 26 SOLNA 0911-221144
010-484 00 00 Fax 0911-221140
Fax 010-484 00 75 www.fermeco.se
www.tibnor.se info@tibnor.se
LECOR Stålteknik AB
Dumpergatan 8, 442 40 KUNGÄLV
Tunnplåtstillverkare 0303-24 66 70
Fax 0303-939 15
ArcelorMittal Construction www.lecor.se tennce.carlsson@lecor.se
Västanvindsgatan 13, 652 21 KARLSTAD
054-68 83 00 Litana Scandinavia AB
Fax 054-85 39 65 Ringugnsgatan 12, 216 61 Malmö
www.arcelormittal.se 040-615 71 00
www.arclad.se Fax 040-15 34 40
www.arval-construection.se www.litana-group.com
www.armat.se r.grudis@litana-group.com

62 S VE N S KA ME DL E MSFÖRETA G . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


SVENSKA MEDLEMSFÖRETAG

Llentab AB Konsulter
Box 104, 456 23 KUNGSHAMN
0523-790 00 Bjerking AB
Fax 0523-311 20 Box 1351, 751 43 UPPSALA
www.llentab.se info@llentab.se 018-65 11 00
Fax 018-65 11 01
Maku Stål AB www.bjerking.se
Verkstadsgatan 15, 504 62 BORÅS info@bjerking.se
033-23 70 80
Fax 033-41 50 23 Bloms Ingenjörsbyrå AB
www.maku.se info@maku.se Mästargatan 5,
781 71 BORLÄNGE
Peikko Sverige AB 0243-79 20 90
Box 4, 601 02 NORRKÖPING Fax 0243-79 20 99
011-28 04 60 bloms@bloms.se
Fax 011-13 59 40
www.peikko.se info@peikko.se COWI AB
Box 12076, 402 41 GÖTEBORG
Pretec (Pre Cast Technology AB) 010-850 10 00
Solbräckegatan 15, Fax 010-850 10 10
442 45 KUNGÄLV www.cowi.se
0303-24 30 80 info@cowi.se
Fax 0303-913 10 Let´s connect
www.pretec.se ELU konsult AB
Box 27006, 102 51 Stockholm
Ruukki Sverige AB 08-580 09 100
Svärdvägen 15, www.elu.se
182 33 DANDERYD info@elu.se
010-78 78 00
Fax 08-545 498 69 Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
www.ruukki.se sverige@ruukki.se Box 1013,
721 26 VÄSTERÅS
Ranaverken AB, 021-15 58 00
Box 133, 534 23 VARA Fax 021-18 11 90
0512-292 00 www.kadesjos.se
Fax 0512-202 05 kadesjos@kadesjos.se
www.ranaverken.se
rana@ranaverken.se ProDevelopment i Sverige AB
Storgatan 9,
Smederna AB 972 38 LULEÅ
Skyttbrinksvägen 12, 0920-103 69
147 39 TUMBA www.prodevelopment.se
08-556 455 00 info@prodevelopment.se
Fax 08-556 455 10
www.smederna.se smederna@smederna.se Ramböll AB
Box 17009, 102 62 STOCKHOLM
Svecon Construction AB 010-615 60 00
Garnisonsgatan 25A, Fax 010-615 20 00
254 66 HELSINGBORG www.ramboll.se
042-38 09 30 infosverige@ramboll.se
www.hpcbalken.com
ng@svecon.org Reinertsen Sverige AB
Svärdvägen 29,
Stål & Rörmontage AB 182 33 DANDERYD
Ysanevägen 390 08-544 767 70
294 92 Sölvesborg Fax 08-768 30 60
0456-312 05 www.reinertsen.se
ronny@srmab.com
www.srmab.com STING
Kardanvägen 30,
SWL Stålkonstruktioner AB 461 38 TROLLHÄTTAN
Box 500, 777 25 SMEDJEBACKEN 0520-156 60
0240-66 87 50 www.stingab.se
Fax 0240-756 13 info@stingab.se
www.swl.se
Stålbyggnadskontroll AB
Västsvenska Stålkonstruktioner AB (VSAB) Bergshamra Allé 139,
Jungmansgatan 16, 531 40 LIDKÖPING 170 74 SOLNA
0510-48 46 80 08-655 40 10
Fax 0510-48 46 89 Fax 08-655 40 30
tommy.ahman@vsabgruppen.se www.stbk.se
www.vsab.nu
Sweco Structures AB
Västanfors Stålbyggnader AB Box 34044,
Södra Linjan, 737 30 FAGERSTA 100 26 STOCKHOLM
0223-475 00 08-695 60 00
Fax 0223-475 30 Fax 08-695 60 10
www.vastanfors.se www.sweco.se
fagersta@vastanfors.se swecostructures@sweco.se

. 2 s   s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $ S V ENS KA M EDLEM S FÖ R E TAG 63


SVENSKA MEDLEMSFÖRETAG

True Stress Engineering Sweden AB Isolering / Lättbyggnad


Norrängsvägen 69B
141 45 HUDDINGE TRUE S TRE SS Gyproc AB
070 493 45 36
mattias@truestress.se ENGIN EE RING Box 153, 746 24 BÅLSTA
0171-41 54 00
Fax 0171-41 54 50
Tyréns AB www.gyproc.se
118 86 STOCKHOLM info@gyproc.se
08-566 410 00
Fax 08-644 88 50 Kingspan Limited – Sweden
www.tyrens.se Kråketorpsgatan 10 B
info@tyrens.se 431 53 MÖLNDAL
031-760 26 99
VBK
info@kingspan.se
Falkenbergsgatan 3,
412 85 GÖTEBORG www.kingspan.se
031-703 35 00
Fax 031-703 35 01 Knauf Danogips
www.vbk.se 296 80 ÅHUS
mail@vbk.se 044-28 78 00
Fax 044-28 78 90
Vectura www.knaufdanogips.se
Anläggningskonstruktion info@knaufdanogips.se
Box 5114, 402 23 GÖTEBORG
0771-159 159 (växel) Paroc AB
www.vectura.se 541 86 SKÖVDE
0500-469 000
WSP Sverige AB www.paroc.com
121 88 STOCKHOLM-GLOBEN
08-688 60 00 Saint Gobain Isover AB
Fax 08-688 69 99 Box 501, 260 50 BILLESHOLM
www.wspgroup.se 042-840 00
info@wspgroup.se Fax 042-844 52
www.isover.se
isover@isover.se
Byggföretag

Trafikverket Sammanfogning / maskiner


781 89 BORLÄNGE
0771-921 921 Appro AB
Fax: 0243-789 00 Motorgatan 2, 442 40 KUNGÄLV
www.trafikverket.se 0303-24 34 40
trafikverket@trafikverket.se Fax: 0303-24 50 15
www.appro.se info@appro.se
BauHow
Box 184, 201 21 MALMÖ, Bult & Fästteknik AB
040-636 60 30 Rattgatan 15, 442 40 KUNGÄLV
www.bau-how.com 0303-20 67 00
info@bau-how.com Fax 0303-20 67 10
www.bult-fast.se
PART AB info@bult-fast.se
Industrigatan 7, 952 31 KALIX
0923-79590 Ejot & Avdel System AB
www.partab.nu Box 9013, 700 09 ÖREBRO
info@partbyggen.se 019-20 65 00
Fax 019-20 65 14
PEAB AB www.ejot-avdel.se
Margretetorpsvägen 84, info@ejot-avdel.se
260 92 FÖRSLÖV
0431-890 00 ESAB Sverige AB
Fax 0431-45 17 00 Box 8004, 402 77 GÖTEBORG
www.peab.se info@peab.se 031-50 90 00
Fax 031-50 93 90
Skanska Sverige AB www.esab.com
169 83 SOLNA esab.sverige@esab.se
08-504 350 00
Fax 08-755 63 17 Intercut Sverige AB
www.skanska.se Box 8026, 192 08 Sollentuna
08-623 10 30
Fax 08-623 10 66
Korrosionsskydd anders.pettersson@intercut.se
www.intercut.se
Alucrom AB
Box 8919, Loka Nordic
402 73 GÖTEBORG Dalso Park 138
010-470 73 00 DK-3500 VAERLOSE
Fax 031-779 05 88 +45 444 77 407
www.midroc.se ph@loka-nordic.dk
info.ial@midroc.se www.loka-nordic.dk

64 S VE N S KA ME DL E MSFÖRETA G . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


SVENSKA MEDLEMSFÖRETAG

Mage AG Datorprogram / IT
Industriestrasse 34,
CH-1791 COURTAMAN Cadmac
+41 26 684 74 00 La Cours Gata 4,
Fax +41 26 684 21 89 252 31 HELSINGBORG
www.mage.ch 042-20 88 00
sales@mage.ch Fax 042- 14 93 05
www.cadmac.se
Richard Steen AB info@cadmac.se
Lövaskog, Kronogården,
516 92 ÄSPERED StruProg AB
033-27 62 00 Virkesgränd 4, 183 63 TÄBY
Fax 033-27 63 40 08-732 87 20
www.richardsteen.se Fax 08-732 87 20
info@richardsteen.se www.struprog.se
info@struprog.se
SFS Intec AB
Olivehällsvägen 10, StruSoft AB
645 42 STRÄNGNÄS Fridhemsvägen 22, 217 74 MALMÖ
0152-71 50 10 040-53 01 00
Fax 0152-71 50 45 www.strusoft.com
www.sfsintec.biz info@strusoft.com
se.strangnas@sfsintec.biz
Tekla Software AB
U-nite Fasteners Technology AB Sigurdsgatan 21,
Hogstorp, 721 30 VÄSTERÅS
451 95 UDDEVALLA 021-10 96 00
0522-65 33 90 Fax 021-10 96 09
Fax 0522-873 51 www.Tekla.com/se
www.unitefasteners.com TeklaStructures.Sales.SWE@tekla.com
info@unitefasteners.com

Intresseorganisationer
Kontroll & provning

FORCE Technology Sweden AB


Tallmätargatan 7, ENTREPRENÖRFÖRETAGEN
721 34 VÄSTERÅS Box 47235
021-490 30 00 100 74 Stockholm
Fax 021-490 30 01 08-762 75 85
www.forcetechnology.se Fax: 08-616 00 72
info@forcetechnolgy.se www.entreprenorforetagen.se
info@entreprenorforetagen.se
GlobeCert AB,
Allégatan 13,
771 31 SMEDJEBACKEN MVR – Mekaniska
0240-700 35 Verkstädernas Riksförbund,
www.globecert.com
olov@globecert.com

Ingenjör Joel L Jonsson PLR – Plåtslageriernas


Aspvägen 1, Riksförbund
340 30 VISLANDA
0472-341 95
Fax 0472-341 95
www.joeljonsson.se Jernkontoret,
info@joeljonsson.se Box 1721, 111 87 STOCKHOLM
08-679 17 00
Inspecta Sweden AB Fax 08-611 20 89
Box 30100, 104 25 STOCKHOLM www.jernkontoret.se
08-501 130 00 office@jernkontoret.se
www.inspecta.com
ulf.gardemyr@inspecta.com Nordic Galvanizers,
Servicebolag: Zinc Info Norden AB
Drottning Kristinas väg 48,
Nordcert AB, 114 28 STOCKHOLM
Upplandsgatan 34, 08 446 67 60
113 28 STOCKHOLM Fax 08 446 67 67
08-34 92 70 www.nordicgalvanizers.com
Fax 08-30 70 54 info@nordicgalvanizers.com
www.nordcert.se
info@nordcert.se SVEFF, Box 5501,
114 85 STOCKHOLM
Dekra Industrial AB 08-783 82 40
Box 1551, 401 51 Göteborg Fax 08-783 82 38
010-455 10 00 www.sveff.se
www.dekra-industrial.se sveff.info@ktf.se
info@dekra-industrial.se

. 2 s   s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $ S V ENS KA M EDLEM S FÖ R E TAG 65


NORSKA MEDLEMSFÖRETAG

Stålprodusenter Astrup AS, LECOR Stålteknik AS,


www.astrup.no, www.lecor.se,
ArcelorMittal Commercial Long Norway AS, Pb.8 Haugenstua, 0915 Oslo, Dumpergatan 8, 442 40 Kungälv, Sverige,
www.arcelor.com, Tel. 22 79 15 00 Tel. +46 303 246670
Pb.2667 Solli, 0203 Oslo,
Tel. 22 83 78 20 Ekness Stål AS, Litana Norge AS,
www.ekness.no, www.litana-group.com,
Coutinho & Ferrostaal AS, Tollbugt 49, 3044 Drammen, Verksgata 62, 4013 Stavanger,
www.ferrostaal.com, Tel. 32 25 49 10 Tel. 51 85 40 37
P.O.Box 154, 2027 Kjeller
Tel. 64 84 42 40 Leif Hübert Stål AS, LLENTAB AS
www.hubert.no, www.llentab.no
Dillinger Hütte Norge AS, Pb.1083, 4683 Søgne, Liavegen 27, 5132 Nyborg
www.dillinger.de, Tel. 47 81 80 00 Tel. 91 30 42 82
Akersgt 41 - 0158 Oslo,
Tel. 23 31 83 30 Norsk Stål AS, Lønnheim Stål AS,
www.norskstaal.no, www.lonnheim.no,
Outokumpu AS, Pb.123, 1378 Nesbru, Nordmørsveien 54, 6517 Kristiansund N,
www.outokumpu.com, Tel. 66 84 28 00 Tel. 71 57 23 00
Pb.6305 Etterstad, 0604 Oslo,
Tel.23 24 74 50 Ruukki Norge AS, Metacon Industrimek AS,
www.ruukki.no, www.metacon.no,
Ruukki Norge A/S, Pb.140 Furuset, 1001 Oslo, Pb.184, 1891 Rakkestad,
www.ruukki.no, Tel. 22 90 90 00 Tel. 69 22 44 11
Pb.140 Furuset, 1001 Oslo,
Tel. 22 90 90 00 E.A. Smith AS, NLI Alfr. Andersen AS,
avd. Smith Stål Nord www.nli.as,
Salzgitter Mannesmann avd. Norge, www.smith.no, Pb.2016, 3255, Larvik,
www.salzgitter-ag.de, Postboks 9410 Sluppen, Tel. 33 14 15 00
Kirkevn. 64 A, 0364 Oslo, Tel. 72 59 24 00
Tel. 22 95 74 90 NLI Contracting AS,
E.A. Smith AS, www.nli.as,
SSAB Svensk Stål AS, avd. Smith Stål Vest Bjellandsveien 24, 3172 Vear
www.ssab.se, www.smith.no, Tel. 40 00 69 69
Pb.47, 1313 Vøyenenga, Postboks 9410 Sluppen,
Tel. 23 11 85 80 Tel. 72 59 24 00 Norbridge AS,
www.norbridge.no,
Stalatube OY Smith Stål Øst AS, Kjøpmannsgata 12, 7500 Stjørdal,
c/o GatewayStainless AS, www.jern.no, Tel. 954 44 091
www.stalatube.com, Bentsrudveien 3, 3080 Holmestrand,
Pb.317 Bragernes, 3001 Drammen, Tel. 33 37 25 00 Nortech AS,
Tel. 32 82 85 02 www.nortech.no,
Stene Stål Produkter AS, Skotselv Næringspark,
ThyssenKrupp Mannex GmbH www.stenestaalprodukter.no, Pb. 8, 3331 Skotselv,
Delegation Office Norway, Seljevn. 8, 1362 Rolvsøy, Tel. 32 75 67 00
www.tk-mannex.no, Tel. 69 33 60 33
Enebakkveien 117 B, 0680 Oslo, Næsset Mek. Verksted AS,
Tel. 22 66 01 90 www.naessetmek.no,
Stålentreprenører og verksteder Bergermoen, 3520 Jevnaker,
Tel. 61 31 09 11
Tynnplateprodusenter AK Mekaniske AS,
www.akmek.no, Ofoten Mek AS,
Alsvåg Plater AS, Rosenborgveien 12, 1630 Gamle Fredrikstad, www.ofotenmek.no,
www.alsvag.no, Tel. 69 10 45 20 Havnegt. 21, Pb.18, 8501 Narvik,
Pb.263, 8401 Sortland, Tel. 76 97 78 10
Tel. 76 11 00 30 ARMEC AS,
www.armec.no, Rosmek AS,
ArcelorMittal Construction Norge AS, Pb.60, 2271 Flisa, www.rosmek.no,
www.arcelor-construction.no, Tel. 62 95 54 00 Pb.114, 1481 Hagan,
Dyrskuevn. 16, 2040 Kløfta, Tel.67 07 09 93 Fax.67 07 77 00
Tel. 63 94 72 72 Bygg Teknisk Stål AS,
www.btstal.no, Ruukki Construction, Finland,
Areco Building AS, Pb.173, 1890 Rakkestad, www.ruukki.com,
www.areco.se, Tel. 69 22 70 00 PO-Box 900,
Postboks 20, 3791 Kragerø, 60101 Seinäjoki, Finland,
Tel. 99 51 00 50 Contiga AS, Tel.+ 358 64160 111
www.contiga.no,
Corus Bygg Systemer AS, Pb.207, Økern 0510 Oslo, Ruukki Construction Norge AS, avd. Sandnessjøen
www.cbsnordic.no, Tel. 23 24 89 00 www.ruukki.no,
Røraskogen 2, 3739 Skien, 8805 Sandnessjøen,
Tel. 35 91 52 00 Fana Stål AS, Tel. 75 06 36 10
www.fanastaal.no,
EuroProfil Norge AS, Espehaugen 23, 5258 Blomsterdalen, Ruukki Construction Norge AS, avd. Fredrikstad
www.europrofil-norge.no, Tel. 55 91 81 81 www.ruukki.no,
Aursnes, 6230 Sykkylven, Krosnesvn. 6, 1621 Gressvik,
Tel. 70 24 64 00 Finnritilä AS, Tel. 69 36 32 50
www.finnritila.com,
Ruukki Norge AS, Skårersletta 45, Seut Maritime AS,
www.ruukki.no, 1473 Lørenskog, www.seutmaritime.no,
Pb.140 Furuset, Tel. 67 92 18 10 Østkilen 3, 1621 Gressvik,
1001 Oslo, Tel. 69 34 50 60
Tel. 815 00 464 Fiskum Plate & Sveiseverksted,
www.fiskum-sveis.no, Skanska Stålfabrikken,
Stålgrossister 3322 Darbu, www.skanska.no,
Tel.32 75 06 77 Fax.32 75 04 29 Øysand, 7224 Melhus,
Alustål AS Tel. 40 01 36 60
www.alustal.no Kynningsrud Prefab AS,
PB 164, www.kynningsrud.no, SKV AS, www.skv.no,
1740 Borgenhaugen Pb.13, 1662 Rolvsøy, Åkebergmosen 17, 1640 Råde,
Tel. 69 13 69 13 Tel. 69 33 77 00 Tel. 69 35 12 20

66 N O R S KA ME DL E MS F ÖRETA G . 2 s   s . 9 ( % 4% 2 /- 3 4 ± , " 9''. ! $


NORSKA MEDLEMSFÖRETAG

SL Mekaniske AS, Stålhallen A/S Betongelementprodusenter


www.slmekaniske.no, www.stalhallen.no
Breimyra 11, 4340 Bryne, Dyrskueveien 42, 2040 Kløfta, Con-Form Oslo AS,
Tel. 51 48 96 00 Tel. 95 88 88 30 www.con-form.no,
Trondheimsveien 184,
Stokke Stål AS, 0570 Oslo,
www.stokkestaal.no, Rådgivende ingeniører Tel. 46 44 49 00
Dalen veien 9, 3160 Stokke, A. L. Høyer AS,
Tel. 33 33 58 00 www.alhoyer.no, Loe Betongelementer AS,
Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo, www.loe.no,
Sveisemekanikk AS, Tel. 23 27 80 00 Pb.4, 3301 Hokksund,
Pb.193, 3161 Stokke, Tel. 32 27 40 00
Tel.33 33 80 60 Fax.33 33 80 70 Asplan Viak AS,
www.asplanviak.no, Bygging og vedlikehold
TALITOR AS, Pb.24, 1300 Sandvika,
www.talitor.no, Tel. 67 52 52 00 StS Gruppen AS,
Evjeløkka 4 - Pb.150, www.s-t-s.no,
1662 Rolvsøy, COWI AS, Pb. 6085 Postterminalen,
Tel.69 33 90 80 www.cowi.no, 5892 Bergen,
Pb. 123, 1601 Fredrikstad, Tel. 55 20 80 00
Trondheim Stål AS, Tel. 69 30 40 00
www.trondheimstaal.no, Veggelementer
Pb.5735, 7437 Trondheim, Dipl.-Ing. Florian Kosche AS
Tel.73 96 91 91 Fax.73 96 91 90 www.difk.no Paroc AS,
Møllergt. 12, 0179 Oslo www.paroc.no,
Åkrene Mek. Verksted AS, Tel. 977 61 614 Pb.150 Oppsal, 0619 Oslo,
www.aakrene-mek.no, Tel. 22 62 71 12
Tuenvn. 30, 2000 Lillestrøm, JHS Engineering AS,
Tel. +47 63 88 19 40 www.jhs.no, ThermiSol Oy,
Torsvang, 3271 Larvik, www.thermisol.fi,
Tel. 33 14 14 60 Flöjelbergsg 16A, 431 37 Mölndal, Sverige
Entreprenører Tel. +46 31 47 24 40
A3 Bygg & Montasje AS, Langset Engineering AS,
www.a3bygg.no, www.langset.no, Festemateriell/Maskiner
Nordsletten, 1930 Aurskog, Gammelseterlia 5, 6422 Molde,
Tel. 63 85 84 35 Tel. 95 93 36 33 EJOT Festesystem AS,
www.ejot.no,
AF Gruppen Norge AS, Multiconsult AS, Postboks 84 Røa, 0701 Oslo,
www.afgruppen.no, www.multiconsult.no, Tel. 23 25 30 40
Pb.34 Grefsen 0409 Oslo, Hoffsv.1, 0275 Oslo,
Tel. 22 89 11 00 Tel. 22 51 51 51 Levant Bergen AS,
www.regulator.as/levant_bergen.php,
Betonmast Anlegg AS, Reinertsen AS Pb 80, Kokstad, 5863 Bergen,
www.betonmast.no, www.reinertsen.no Tel. 55 21 55 63
Pb.9416 Grönland 0315 Oslo, Leiv Eiriksson Senter, 7492 Trondheim
Tel. 41 41 42 14 Tel. 815 52 100 P. Meidell AS
www.meidell.no
Elementsystemer AS Roar Jørgensen AS, Stålfjæra 16 Kalbakken,
www.elementsystemer.no www.roarjorgensen.no, 0975 Oslo
Karivollveien 90, 7224 Melhus Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss, Tel. 22 20 20 25
Tel. 72 85 39 30 Tel. 32 17 90 18
SFS Intec AS,
Ferrobygg AS Siv. ingeniør Arne Vaslag AS, www.sfsintec.biz/no,
www.ferrobygg.no www.av-as.no, Solheimveien 44, 1473 Lørenskog,
Rødmyrlia 6, 3740 Skien Karivoldveien 90, 7224 Melhus, Tel. 67 92 14 40
Tel. 93 43 99 55 Tel. 72 87 12 50
SR Teknikk AS,
Hallmaker AS, FINSETH rådgivende ingeniører AS, www.srteknikk.no,
www.hallmaker.no, www.finseth.no, Postboks 708, 3003 Drammen,
Strandveien 50, Bleikerv.17, 1387 Asker, Tel. 32 26 01 30
1366 Lysaker, Tel. 66 98 73 20
Tel. 04255 Inspeksjon
Korrosjonsbeskyttelse
Metall Bygg AS Jotun A/S Axess Orkla Inspection AS,
www.metallbygg.no www.jotun.no www.axor.no,
Dalanevn. 59, 4618 Kristiansand Hystadvn. 167, 3209 Sandefjord Grønøra, 7300 Orkanger
Tel. 909 86 079 Tel. 33 45 70 00 Tel. 41 78 06 30

NCC Construction AS, Inspecta AS


Programvare/IT www.inspecta.com
www.ncc.no,
Pb.93 Sentrum, 0101 Oslo, EDR AS, www.edr.no, Herbergveien 2,
Tel. 22 98 68 00 Leif Tronstads plass 4, 1337 Sandvika, 1710 Sarpsborg
Tel. 67 57 21 00 Tel. 69 10 17 10
Panelbygg AS
www.panelbygg.no Teknisk Data AS, Interesseorganisasjoner
Knoffsgate 16, www.tda.as,
3044 Drammen Pb. 6655 Etterstad, 0609 Oslo, Den norske Stålgruppen
Tel. 32 82 78 00 Tel. 22 66 09 80 www.stalforbund.com/stalgruppen.htm

Skanska Norge AS, Konstruksjonsavd, Norsk Forening for Stålkonstruksjoner,


Brannsikring og isolering www.stalguiden.com/NFS.htm
www.skanska.no,
Pb.1175 Sentrum, BrannStopp Norge AS,
0107 Oslo, www.brannstopp.no, Nordic Galvanizers,
Tel. 40 00 64 00 Pb.2104 Stubberød, 3255 Larvik, www.zincinfo.se
Tel. 33 13 60 60
Stål & Fasade as Stål- og metallgrossistenes Forening,
www.stal-fasade.no Firesafe AS, www.firesafe.no, Pb. 1369 Vika,
PB 1132, 4095 Stavanger Pb.6411 Etterstad, 0605 Oslo, 0114 Oslo
Tel. 51 82 64 64 Tel. 22 72 20 20 Tel. 23 23 90 90

.2 s  s .9 (%4 %2 /- 34± , "9' ' .! $ NOR S KA M EDLEM S F Ö R E TAG 67
Posttidning B

. 9 ( % 4 % 2 / - 3 4 ¯ , " 9 ' ' . ! $ s . 2 s  


Retur adr: Nyheter om Stålbyggnad
Stålbyggnadsinstitutet
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm

pyramid.se
Allt kan byggas med lite vilja.
Och mycket stål.

"" $!  " $ "  
#  #
 "  #" 
#"$  #  " 
#   #   
$
   ! #  #
"  !# " # #
" ! 

Vad behöver du?

Kontakta oss på Ruukki! Tel: 010-78 78 000.


Läs mer om oss på www.ruukki.se

Related Interests