You are on page 1of 12

http://www.scribd.

com/doc/54604687/Stagiu-Anul-3-Sem-1-2011-2

Stagiu colectiv anul III semestrul I 2011

CONTABILITATE
1 Întreprinderea ALFA deţine o marcã de fabricaţie achiziţionatã cu 800 mil. lei. Ea
este reevaluatã la sfârşitul exerciţiului N când amortizarea cumulatã este de 400 mil.
lei iar valoarea reevaluatã este de 500 mil. lei. Durata de viaţã estimatã a mãrcii este
de 10 ani iar amortizarea este liniarã. Determinaţi rezerva din reevaluare care va fi
realizatã anual.

Rezolvare:

Cost achizitie activ=800mil

Calcul amortizare=800mil/10ani=80mil/an

Amortizare cumulata (amortizat deja pe 5ani)=400mil

Cost net mijloc fix=Cost achizitie-Amortizare=400mil

Cost dupa reevaluare=500mil

Se inregistreaza o diferenta din reevaluare de 100mil lei (surplus)

In evidenta contabila se efectueaza:

 Reflectarea inregistrarii diferentei din reevaluare:

205 = 105 100mil

 Eliminarea amortizarii efectuate pana la momentul reevaluarii:

2805 = 205 400mil

Valoare reevaluata =500mil

Amortizare aferenta cost istoric= 800 mil /10/12=6.67lei/luna

Durata ramasa de functionare=5ani

Amortizare aferenta surplus reevaluare=100mil/5/12=1.67lei/luna

Societatea,prin politicile contabile,a stabilit transferarea castigului realizat in contul


1065 “Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare “ lunar,pe
masura amortizarii imobilizarii:

1
 Inregistrarea amortizarii

6811 =2805 8.34ron

 Transferul castigului realizat

105 = 1065 1.67ron

 Rezerva din reevaluare care va fi realizata anual

Durata ramasa de functionare : 5ani

Rezerva din reevaluare anuala= 100mil/5ani =20mil

Din punct de vedere fiscal,societatea va considera venit impozabil sumele


transferate in contul 1065 la calculul impozitului pe profit

2. S.C. ALFA S.A. deţine un teren achiziţionat în exerciţiul N la costul de 50.000.000


lei. La sfârşitul exerciţiului N+5 valoarea justã a terenului este de 70.000.000 lei.
Terenul este vândut în exerciţiul N+7 la preţul de vânzare de 60.000.000 lei. Care
este tratamentul contabil al rezervei din reevaluare?

Raspuns:

Cost achizitie = 50.000.000

Valoare justa = 70.000.000

 Inregistrarea cresterii de valoare

2111 = 105 20.000.000

 Vanzarea terenurilor

461 = 7583 60.000.000

 Scoaterea din evidenta teren si capitalizarea surplusului din reevaluare:


6583 = 2111 70.000.000

105 = 1065 20.000.000

In sensul reglementarilor contabile pct. 124 alin. 3 din reglementarile aprobate


prin OMFP 3055/2009 surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare
trebuie capitalizat (adica transferat in contul 1065), in momentul in care
constituie un castig realizat, adica la scoaterea din evidenta a activului, respectiv
pe masura folosirii lui in entitate. Intrucat terenul nu se amortizeaza, soldul
contului 105 va fi transferat in contul 1065 si deci capitalizat atunci cand acesta
este scos din evidenta (la vanzare, la lichidarea societatii )

2
3. Se importã un echipament tehnologic. Factura externã cuprinde: preţ negociat
10.000 euro, cheltuieli de transport, 1.000 euro şi asigurarea de 200 euro. Taxa
vamalã este de 10% iar comisionul vamal de 1%. Cursul de schimb la data
importului este de 40.000 lei = 1 euro. Cheltuielile cu transportul pe parcurs intern
sunt facturate de un cãrãuş la 20.000.000 lei. Se efectueazã cheltuieli cu
manipularea, montajul şi probele tehnologice în valoare de 12.720.000 lei. La ce
valoare va fi contabilizatã intrarea echipamentului tehnologic?

a) 530.000.000 lei;

b) 591.763.200 lei;

c) 480.720.000 lei;

d) 630.700.000 lei;

e) 497.280.000 lei.

Raspuns :

Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi


alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la
autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot
fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.
In costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale,
cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile
direct bunurilor respective.
Pret de intrare echipament
=(10.000*40.000)+(1000*40.000)+(200*40.000)+20.000.000lei+12.720.000lei=
480.720.000lei
Raspuns varianta c)

4. Întreprinderea deţine un utilaj achiziţionat cu 300.000.000 lei şi a cãrui duratã de


viaţã utilã este estimatã la 15 ani. Care este amortizarea anului 14 ştiind cã
întreprinderea utilizeazã metoda SOFTY degresivã?

a) 40.000.000 lei;

b) 150.000.000 lei;

c) 20.000.000 lei;

d) 30.000.000 lei;

e) 5.000.000 lei.

Metoda Softy = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15=120

3
Anul Cota Amortizarea

15 1/120(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 300.000.000*1/120=2.500.000

14 2/120 300.000.000*2/120=5.000.000

13 3/120 300.000.000*3/120=7.500.000

12 4/120 300.000.000*4/120=10.000.000

11 5/120 300.000.000*5/120=12.500.000

10 6/120 300.000.000*6/120=15.000.000

9 7/120 300.000.000*7/120=17.500.000

8 8/120 300.000.000*8/120=20.000.000

7 9/120 300.000.000*9/120=22.500.000

6 10/120 300.000.000*10/120=25.000.000

5 11/120 300.000.000*11/120=27.500.000

4 12/120 300.000.000*12/120=30.000.000

3 13/120 300.000.000*13/120=32.500.000

2 14/120 300.000.000*14/120=35.000.000

1 15/120 300.000.000*15/120=37.500.000

Rapuns : Varianta e)

5. La 1 ianuarie N-1, întreprinderea a achiziţionat un utilaj al cãrui cost de achiziţie


este de 25.000 u.m. Conducerea întreprinderii a estimat durata de utilizare a

4
utilajului la 5 ani şi valoarea rezidualã la 5.000 u.m. Întreprinderea utilizeazã metoda
liniarã de amortizare. La sfârşitul exerciţiului N+1, se estimeazã cã durata de
utilizare ce corespunde cel mai bine noilor condiţii este de 10 ani iar valoarea
rezidualã apreciatã din perspective unei posibile vânzãri la sfârşitul duratei de
utilizare este de 3.000 u.m. Întreprinderea trece la metoda degresivã de amortizare,
(coeficientul de degresie este 2). Amortizarea aferentã exerciţiului N+2 este de:

a) 3.000 u.m.;

b) 2.250 u.m.;

c) 3.375 u.m.;

d) 2.625 u.m.;

e) 1.750 u.m.

6. Se cunosc urmãtoarele informaţii aferente exerciţiului N:

Si 411 = 5.850 u.m.; Sf 301 = 3.090 u.m.; Rd 691 = 330 u.m.; Sf 421 = 5.200 u.m.;

Si 301 = 1.290 u.m.; Sf 411 = 7.830 u.m.; Si 441 = 120 u.m.;

Rc 70 = 77.400 u.m.; Rd 641 = 2.400 u.m.; Sf 401 = 3.540 u.m.; Sf 441 = 165 u.m.;

Sf 404 = 600 u.m.; Rd 605 = 9.630 u.m.; Si 401 = 1.500 u.m.; Si 404 = 780 u.m.;

Rd 601 = 17.970 u.m.; Si 421 = 2.800 u.m.; TVA 19%.

TVA datoratã a fost integral plãtitã. Sã se determine fluxul net de trezorerie din exploatare.

7. Se cunosc urmãtoarele informaţii (în lei): cheltuieli cu personalul 200.000; plãţi


cãtre salariaţi şi în contul acestora 120.000; venituri din vânzarea mãrfurilor 300.000
(încasate); cheltuieli cu mãrfurile vândute 270.000; plãţi cãtre furnizorii de stocuri
40.000; cheltuieli cu impozitul pe profit 80.000; impozit pe profit plãtit 60.000; venituri
din cesiunea de imobilizãri 270.000 (încasate); plãţi cãtre furnizorii de imobilizãri
40.000; cheltuieli din cesiunea de imobilizãri 300.000; încasãri din emisiunea de
obligaţiuni 70.000; plãţi din rambursãri de credite primite pe termen lung 20.000;
încasãri din noi emisiuni de acţiuni 130.000; primirea în leasing financiar a unui
mijloc de transport a cãrui valoare justã este de 50.000; lichiditãţi şi echivalente de
lichiditãţi la începutul anului 10.000. Care este valoarea fluxului net din exploatare
(se utilizeazã metoda directã) şi respectiv a lichiditãţilor şi echivalentelor de lichiditãţi
la sfârşitul anului?

(a) 80.000 lei şi respectiv 500.000 lei;

(b) -20.000 lei şi respectiv 400.000 lei;

(c) 80.000 lei şi respectiv 550.000 lei;

(d) -390.000 lei şi respectiv 30.000 lei;

5
(e) 490.000 lei şi respectiv 500.000 lei.

8. Deschiderea unui acreditiv pentru plata unui furnizor de mãrfuri:

(a) afecteazã fluxul de trezorerie din exploatare cu semnul plus;

(b) afecteazã fluxul de trezorerie din exploatare cu semnul minus;

(c) afecteazã fluxul de trezorerie din exploatare din finanţare cu semnul plus;

(d) afecteazã fluxul de trezorerie din exploatare din investiţii cu semnul minus;

(e) nu afecteazã fluxul de trezorerie.

9. Plata chiriei aferente unui contract de leasing financiar de cãtre locatar:

(a) afecteazã fluxul de trezorerie din finanţare cu semnul minus;

(b) nu afecteazã fluxul de trezorerie al locatarului;

(c) afecteazã fluxul de trezorerie din investiţii cu semnul plus;

(d) afecteazã fluxul de trezorerie din exploatare cu semnul minus;

(e) se evidenţiazã distinct la sfârşitul tabloului fluxurilor de trezorerie deoarece operaţia este
aferentã gestiunii trezoreriei.

10. La 31.12.N, societatea M achiziţioneazã 25% din acţiunile societãţii A la costul


de 50.000 u.m. La data achiziţiei capitalurile proprii ale societãţii F au o valoare de
120.000 u.m. Cu ocazia achiziţiei se identificã un plus de valoare pentru un teren de
10.000 u.m. Plusul de valoare identificat genereazã diferenţe temporare impozabile
(deoarece valoarea contabilã a terenului este cu 10.000 u.m. mai mare decât baza
sa fiscalã) şi implicit o datorie de impozit amânat de 16% x 10.000 = 1.600 u.m.

Fondul comercial rezultat în urma achiziţiei este de:

(a) 17.900 u.m.;

(b) 18.000 u.m.;

(c) 20.000 u.m.;

(d) 30.000 u.m.;

(e) 2.100 u.m.


11. Care din urmãtoarele afirmaţii este adevãratã?

Sunt pãrţi legate ale unei entitãţi:

(1) o societate asociatã a acesteia;

(2) un individ care face parte din managementul-cheie al societãţii;

(3) membrii apropiaţi ai familiei oricãrei pãrţi legate;

6
(4) un creditor comercial al entitãţii;

(5) salariaţii entitãţii;

(6) clienţii entitãţii.

(a) 1 + 2 + 3;

(b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6;

(c) 1 + 3 + 5 + 6;

(d) 5 + 6;

(e) 4 + 5.

12. Care din urmãtoarele afirmaţii este adevãratã?

(a) o societate care deţine acţiuni într-o entitate este parte legatã a acesteia;

(b) tranzacţiile cu pãrţile legate fac obiectul publicãrii conform IAS 24 doar dacã sunt
oneroase;

(c) compensaţiile acordate salariaţilor care fac obiectul publicãrii conform IAS 24
exclud plãţile pe bazã de acţiuni;

(d) controlul este capacitatea de a guverna politicile financiare şi operaţionale pentru


a obţine beneficii din activitãţile acesteia;

(e) o societate exercitã controlul exclusiv asupra alteia dacã deţine peste 20% din
drepturile de vot.

13. Societatea Alfa plãteşte unei societãţi deţinute de unul din directori

un comision pentru servicii de consultanţã.

Care este varianta corectã conform IAS 24?

(a) aceastã informaţie poate fi ignoratã;

(b) informaţia ar trebui publicatã în note doar dacã nu s-a realizat în condiţii de piaţã
normale;

(c) informaţia trebuie publicatã în note oferind detalii referitoare la societate şi la


tranzacţie;

(d) societatea directorului nu este parte legatã;

(e) chiar dacã firma directorului este parte legatã prestarea de servicii nu face
obiectul publicãrii.

7
14. Societatea Alfa achiziţioneazã utilaje de la societatea Beta. Societãţile nu fac
parte din acelaşi grup, dar societãţile lor mama au acelaşi acţionar majoritar.

Care este varianta corectã conform IAS 24?

(a) cele douã societãţi nu sunt pãrţi legate pentru cã nu au aceeaşi societate-mamã;

(b) cele douã societãţi sunt pãrţi legate pentru cã se aflã sub controlul comun al
acţionarului majoritar;

(c) tranzacţia face obiectul publicãrii doar dacã nu s-a realizat în condiţii normale;

(d) achiziţiile de utilaje de la o parte legatã nu fac obiectul publicãrii conform IAS 24;

(e) achiziţiile de utilaje de la o parte legatã fac obiectul publicãrii doar dacã nu au
fost decontate dupã 3 ani.

15. Managerul societãţii M este acţionarul majoritar al societãţii T, client important


pentru M.

Care din urmãtoarele afirmaţii este adevãratã?

(a) tranzacţiile cu clientul T nu fac obiectul publicãrii;

(b) tranzacţiile cu T sunt publicate doar dacã nu se desfãşoarã în condiţii normale;

(c) clientul T nu este o parte legatã pentru societatea M;

(d) societatea T este parte legatã a societãţii M deoarece este un client important;

(e) societatea T este parte legatã a societãţii M deoarece este controlatã de un


manager-cheie al acesteia.

16. Societatea A şi societatea B exercitã un control comun asupra societãţii C


(societatea C este entitate de tip joint venture). Societatea A vinde mãrfuri societãţii
B în valoare de 7 mil. lei şi societãţii C în valoare de 6 mil. lei. La sfârşitul exerciţiului
societatea A are o creanţã faţã de societatea B în valoare de 6 mil. lei şi faţã de
societatea C în valoare de 2 mil. lei.

Care din urmãtoarele afirmaţii este adevãratã?

(a) societatea B este parte legatã a societãţii A;

(b) societatea A este obligatã sã publice în situaţiile sale financiare detaliile


tranzacţiilor cu societatea B;

(c) societatea A este obligatã sã publice în situaţiile sale financiare detaliile


tranzacţiilor cu societãţile B şi C;

(d) societatea C este o parte legatã a societãţii A. Prin urmare, societatea A trebuie
sã publice în situaţiile sale financiare cel puţin suma tranzacţiei (de 6 mld. lei),
termenii în care aceasta a avut loc şi soldul creanţei faţã de C (de 2 mld. lei);

8
(e) societãţile B şi C sunt pãrţi legate ale societãţii A.

17. Domnul Z deţine 70% din acţiunile societãţii Alfa, restul de 30% fiind deţinute de
un acţionar minoritar. Alfa deţine 65% din capitalul societãţii Beta. Care din
urmãtoarele afirmaţii este adevãratã?

(a) domnul Z şi societatea Beta sunt pãrţi legate ale societãţii Alfa;

(b) domnul Z nu este parte legatã a societãţii Alfa;

(c) doar domnul Z este parte legatã a societãţii Alfa;

(d) Alfa nu este parte legatã a societãţii Beta;

(e) Beta nu este parte legatã a societãţii Alfa.

ANALIZA DIAGNOSTIC A INTREPRINDERII

1. Să se calculeze şi să se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru


întreprinderea ale cărei informații financiare sunt prezentate mai jos:

Indicator u.m.
Venituri din vânzarea mărfurilor 4000
Producția vândută 24000
Producția stocată 500
Subvenții de exploatare 2300
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mărfurilor vândute 4200
Cheltuieli salariale 5000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu chirii 200
Impozite şi taxe 300
Venituri din dobânzi 100
Cheltuieli cu dobânzi 500
Impozit pe profit 1400

2. Să se calculeze fluxul de numerar disponibil pentru acționari în cazul unei


intreprinderi despre care se cunosc următoarele: cifra de afaceri 40000 u.m.,
cheltuieli materiale 25000 u.m., cheltuieli salariale 10000, cheltuieli cu
amortizarea 2000 u.m., cheltuieli cu dobânzi 1000 u.m., impozit pe profit 200
u.m., cumpărări de mijloace fixe pe parcursul anului 1000 u.m., venituri din
vânzarea mijloacelor fixe 500 u.m., creşterea activului circulant net 100 u.m.,
datorii financiare la începutul anului 10000, datorii financiare la sfârşitul anului
11000.

9
AUDIT

1. Prezentaţi 10 lucrări de efectuat când examinaţi conturile de trezorerie.


2. Enumeraţi opt diferenţe între auditul extern şi auditul intern.

EVALUAREA INTREPRINDERII

1. Care este valoarea activului net corijat al unei întreprinderi care, dupã
reevaluarea bunurilor, prezintã urmãtoarea situatie patrimonialã: capital social
3.000.000; imobilizãri 8.000.000; stocuri 20.000.000; creante 15.000.000;
rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000;
disponibilitãti 500.000; obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie
10.000.000:
a) 43.500.000;
b) 18.500.000;
c) 28.500.000.

2. Soldul clientilor la 31 decembrie este de 15.375 mii lei, iar rulajul creditor anual
al acestora este de 186.150 mii lei. Care a fost durata în zile a încasãrii clientilor?
a) 15 zile;
b) 45 de zile;
c) 30 de zile.
3. Se dau urmãtoarele elemente de bilant:
– total activ = 425.000 mii lei;
– cheltuieli constituire = 2.500 mii lei;
– cheltuieli de cercetare = 15.500 mii lei;
– brevete proprietate = 125.000 mii lei.
Existã un cumpãrãtor pentru o parte din brevete care oferã 75.000 mii lei.
Stabilind bilantul economic al întreprinderii, bilantul contabil va fi ajustat (corijat)
în minus cu:
a) 93.000 mii lei;
b) 143.000 mii lei;
c) 118.000 mii lei.

10
EXPERTIZE CONTABILE

1. Ce conţine capitolului I al Raportului de expertiză contabilă ? (Introducere)

FISCALITATE

1. O organizaţie nonprofit realizează următoarele venituri:


- venituri din cotizaţiile membrilor 10.000 lei;
- venituri din donaţii 30.000 lei;
- venituri în urma realizării unui spectacol 20.000 lei;
- venituri din activităţi economice 150.000 lei.
Cheltuielile aferente obţinerii acestor venituri sunt: cheltuieli aferente veniturilor
din activităţi neeconomice 40.000 lei şi cheltuieli aferente activităţilor economice
60.000 lei. Cursul de schimb este 1 euro = 4 lei. Să se determine impozitul pe
profit.

2. O societate comercială a înregistrat venituri totale de 790.000 lei din care cifra
de afaceri este de 750.000 lei. Cheltuielile totale efectuate sunt de 600.000 lei
din care 10.000 lei reprezintă impozitul pe profit plătit în cursul anului, 30.000 lei
reprezintă cheltuieli cu sponsorizarea, 3.000 lei reprezintă majorări de întârziere
rezultate în urma unui control fiscal, 5.000 lei reprezintă contravaloarea unor
servicii de consultanţă furnizate de un partener, pentru care nu există contract
încheiat şi nu este justificată necesitatea lor. Să se determine impozitul pe profit
de virat statului.
3. O societate comercială a trimis în luna august în delegaţie 5 salariaţi, fiecare
câte 5 zile. Diurna acordată a fost de 80 lei/zi/salariat. Cheltuielile cu transportul
sunt de 1500 lei, iar cheltuielile reprezentând cazarea sunt de 5.000 lei. Să se
precizeze care este nivelul cheltuielilor deductibile şi care este nivelul cheltuielilor
nedeductibile.
4. O persoană fizică desfăşoară activităţi de servicii de sonorizare muzicală şi
optează pentru impunerea în sistem real. Ea estimează că în anul 200X va
realiza următoarele venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 190.000 lei;
În aceeaşi perioadă, ea estimează că va realiza următoarele cheltuieli:
1 cheltuieli cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de
inventar: 30.000 lei;
2 cheltuieli cu chiria spaţiului unde îşi are sediul: 12.000 lei;
3 cheltuieli de protocol: 1.000 lei;
4 cheltuieli cu salariile personalului angajat, inclusiv contribuţiile datorate
22.000 lei;
1 cheltuieli cu diurna pentru deplasările efectuate de salariaţi 8.000 lei
(pentru deplasări similare, în cazul unei instituţii publice diurna ar fi fost de 3.000
lei), cheltuieli cu transportul 2.500 lei şi cheltuieli reprezentând cazarea 5.000 lei.

Persoana fizică estimează că la 01 iunie 200X, contractează un împrumut în


sumă de 30.000 lei, rambursabil integral peste 12 luni, de la o altă persoană

11
fizică, la o rată a dobânzii de 20% pe an. Rata dobânzii de referinţă stabilită de
BNR este de 15% pe an.
Determinaţi impozitul plătit sub formă de plăţi anticipate datorat în contul
impozitului pe venit.

5. Precizaţi ce fel de persoane sunt cele de mai jos din punctul de vedere al TVA:
- o persoană fizică care efectuează servicii de contabilitate pe bază de contract
individual de muncă cu S.C. ALFA S.A.;
- Ministerul Sănătăţii;
- cantina proprie pentru salariaţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
- S.C. X S.R.L. efectuează prestări servicii vopsitorie auto cu CA > 35.000 euro;
- S.C. BETA efectuează numai operaţiuni de acordare credite;
- S.C. Z S.R.L. Efectuează comerţ en-detail cu produse alimentare cu CA <
35.000 euro.

12