You are on page 1of 1

Indirekno elektrootporno zagrevanje

Sistem indirektnog elektrootpornog grejanja predpostavlja razvoj toplotne energije u posebnom telu, tj.
grejacu, i njen prenos dalje od sarze. I ovde razlikujemo :
- Peci sa indirektnim grejanjem
- Aparate sa indirektnim grejanjem
Peci sa indirektnim elektrootpornim zagrevanjem sarze imaju siroku i raznovrsnu primenu, tako da se javljaju u vecem broju
raznovrsnih konstrukcija. Osnovna osobina ovih peci je da se rad elektricnih sila obavlja van sarze, i u elektricnim grejacima.
Toplotna energija se sa ovih grejaca prenosi do sarze toplotnim strujanjem, zracenjem, kombinovano. U odnosu na nivo radne
temperature razlikuju se:
- Niskotemperaturne ( do 400ºC)
- Srednjetemperaturne ( do 800ºC)
- Visokotemperaturno ( do 1200ºC)
Primena mikro talasa je dalje u industriji secera, duvana, industriji eksploziva, zatim u medicini kao radar terapija u
diatermiji.
Termootpori
To su termopretvaraci koji su sacinjeni od otpornika cija se elektricna otpornost menja sa promenom
temperature. Te promene su male i one se mere mernim mostovima i to za merenje elektricnog otpora. Preko promene
elektricnog otpora registruje se promena temperature.
Furijeov zakon
Osnovni zakon provodjenja toplote je Furijeov zakon koji glasi da je gustina kondukovane toplotne snage
srazmerna gradijentu temperature.
q= - λgradθ
Poluprovodnicki termistori
Izradjuju se od materijala oksid urana, oksid gvozdja, oksid nikla, oksid kobalta, oksid magnezijuma, oksid
titana. Zastitni slojevi poluprovodnickih termootpora su lakovi i staklo.
Opste karakteristike poluprovodnickih termootpora su slrdece: mala masa, mala toplotna inercija, veliki odziv i nizi
temperaturni nivo i primene.

slika

Termoelementi kao i temperaturni pretvaraci imaju primenu i do 1600 ºC. Rade na principu Zebenovog efekta i
termoelektromotorne sile, te spadaju u red aktivnih pretvaraca. Ima ih vise vrsta a najsiru primenu u odredjenim
temperaturnim opsezima, imaju sledeci termoelemeti:
Cu-Ko (do 400ºC)
Cu-Ko (do 600ºC)
NiCv (do 900ºC)
Pt Ru-Pt (do1400ºC)
Molibden-Volfram (do 1600ºC)
Toplotni akumulator
Njihova svrha je da u sebi akumulira toplotnu energiju. Gradi se od materijala koji poseduje sledece
osobine: sto veca specificna toplota, sto veci temperaturni interval grejanja, veca vatrostalnost, bezbednost rukovanja i
ekonomicnost. Toplotnu energiju akumulira kada ove ima il je pak po jeftinijoj elektricnoj tarifi.
U svakoj konstrukciji TA pec poseduje nekoliko sistema i to: sistema za akumulaciju toplote (grejac), sistem za cuvanje
toplote (izolacija), sistem za iznosenje toplote (motor-ventilator), sistem za regulaciju punjenja i sistem za regulaciju
praznjenja.
Toplotni reflektor

Deo primljene snage po jedinici povrsine moze biti reflektovan q , apsorbovan q , propusten q
r a d
slika

Za funkciju toplotnog reflektora bitna je sposobnost refleksije primljenih toplotnih radijacija.


Zadatak reflektora toplote je da primljene radijacije toplote sto bolje reflektuje i usmeri u odredjenom pravcu.

slika

Refleksija je utoliko veca ukoliko je ε (emisiona konstanta) manja. Za gradnju reflektora treba birati materijale.
Polirani bakar Polirani aluminijum
Termicka vremenska konstante
Termicka vremenska konstanta je vreme za koje termicki uredjaj u procesu pregrevanja postigne oko 60 %
svoje max temperature. Ona je vazan toplotni parametar preko koga se moze presudjivati o toplotnoj akumulaciji i energiji
termickog uredjaja.
To je vreme termicke vremenske konstante termickog uredjaja kroz koji on postigne oko 60% svoje max temperature.

Elektrolucne peci
Koriste se za topljenje materijala u prvom redu celika. Peci koriste energiju elektricnog luka za procese
grejanja i topljenja. Razliikujemo elektricni luk jednosmerne struje i elektricni luk naizmenicne struje. Prema polozaju
elektricnog luka koji gori u odnosu na sarzu postoje lucne peci sa otvorenim lukom i lucne peci sa zatvorenim lukom. Peci sa
otvorenim lukom mogu biti konstrukciono izvedene na dva nacina:
-elektrolucne peci sa slobodnim lukom i peci sa lukom na sarzi.
Najcesce su u primeni kao topionicke jedinice trofazne elektrolucne peci kapaciteta 0,5t-150t celika i snage 200 kva-5 mva.

Vatrostalni termoizolacioni materijal


Vrste materijala primenjenih u elektrotermiji su elektroprovodni, elektrootporni, elektroizolacioni,
toplotnoizolacioni, toplotnopostojani, toplotnoprovodni i konstrukcioni.
Materijali imaju svoje osobine: elektricne, fizicke, mehanicke, hemijske, dielektricne i magnetne. Ovi materijali su u manjim
ili vecem obimu prisutni kod termickih uredjaja i posrojenja.
Njihova funkcija moze biti:
-Formiranje radne komore
-Izrazavanje vatre i vecih temperatura
-Pruzanje toplotne izolacije
Mikrotalasne peci
Ove peci su podesne za grejanje sarze koja ima nepravilni geometrijski oblik. Dielektricna sarza se u
ovakvim pecima zagreva na racun energije koju nosi sa sobom transverzalni progresivni elektromagnetni talas male talasne
duzine. Kod mikrotalasnih peci progresivan transverzalni talas se prenosi talasovodima koji su izgradjeni od dobro
elektroprovodnih materijala. Na krajevima talasovoda postavlja se dielektricna sarza koju talas zagrava. Ako se na kraj
talasovoda postavi i rezonator koji odgovara datom elektromagnetnom talasu, tada ce doci do pojacanja amplitude cevnih
generatora visoke ucestanosti reda MHz. Primena mikrotalasa je u industriji secera, duvana, industriji eksploziva, u medicini
kao radar terapija u dijatermiji
Indukcione peci sa magnetnim jezgrom
Cesto ih nazivamo kanalne indukcione peci. Spadaju u red standardnih topionickih peci, u savremenim livnicama obojenih
metala, kako teskih (bakar i legure) tako lakih ( aluminijum i legure). Mogu imati i funkciju kanalnih indukcionih receptora
za postupke akumulacije liva, odrzavanje temperature kao i procese rafinacija kao i legiranja. Kanali receptori imaju siru
primenu u livnicama livenog gvozdja. Po svojoj konstrukcionim osobenostima kanalnog dela razlikujemo:
- kanalnu pec za bakar i legure
- kanalnu pec za aluminijum i legure
- dvokomornu kanalnu pec