Dra. Hj. Siti Zahra Maria Ulfa, S.Ag.

Qur'an Hadis
Madrasah lbtidaiyah Kelas 3

PENERBIT PT REMAJ A ROSD A'(ARYA BAN

G

DUN

G

Qur'an Hadis
N/adrasah lbtidaiyah l(elas 3

RR. PJ.4020-01 -2006

our'an Hadis
Madrasah lbtidaiyah Kelas 3

Penulis

Dla. Hj. Siti Zahra
Maria L,lfa, S.Ag. SitiNu$ayati, S.Pd. Guyun Es. Tolo Rianlo dan Rochman Suryana

Editor
Desaln Sampul

llllstrator
Khat Arab Perwaiahan

ShadiFatah

Diterbitkan oleh PT REMAJA ROSDdKAXyA, Bandung

Anggota lKAPl
Cetakan p€rtama, April 2006 penulis Hal CiDta vano drlindunqiundang_undang pada oirarang nengulip atau hemp€rbanyak sebagran arau seltl'uh isibLhu ni tanpa izin tertulis da Penerbit.

tsBN 979"692€113
Dicetak oleh Remaja Rosdakarya Otfsel'Bandung

$,

tn,n

lr''!

r:-r'

Dengan Nlenycbut NarTra Allah
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyavang

Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi (KBK) dalam impiementasin\.a di
lapargan memcrlr.rkal berbagai sarana Kegiatan Belajar Mengajai (KBNI) \-an6 relevan dengan kurikulum baru 2004. Salah satu sarana KBM ]'ang palmg pentint adalah buku pelajaran untuk pesefta didik yang sesuai dengan tuntr.ltan kudkulum di \ladrasah. Kami fimpen)'usun buku pelajaran Qur'an Hadis unttrkMadrasah lbtidal'ah (\41) kurikulum tahun 200,1, Alhamdulillah telah selesai mcnyusun buku tersebut. Penyusunan materi dan pendckatan buku pelajaran Qur'an Hadis Madrasah Ibtidayan (MI) ini merujuk kcpada kurikulum Madrasah Ibtidavah (Ml) Standar Kompetensi, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendera l Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004. Tulisan Arab Latinberpedoman kepada Keputusan Bersama \lcntcriAgalna RI dalr \4ented Pendldikan dan Kebudal'aan RINomor: 158 Iahun 1987 danNomor 05,13 b/u 19E7 tcntang pembakuan Pedoman lransliterasi Arab l-atin. Pcn)-ajian dan penampilan buku jri memuat kompeiensi dasar, hdikator, uraian mated, ringkasan, tugas dan uJi kemampuan serta dilengkapi d€ngan gambar-gambar vang menarik. Kchadira]l br.rku ini merupakan bagial'l partisipasl ka]ni dalam mengatasi buku pelajararl untukpeseda didik di lingklrngan madrasah. tsuku Qur'an Hadis Madrasah Ibtida|ah (\II) ini tcrdirl dari -.nam jilid : Jilid t untuk Kelas 1 Senestei 1 dan 2 Jilid 2 untuk Kclas 2 Sernesier 1 dan 2 Jilid 3 untuk Kclas 3 Semester I .ian 2 Jilid 'l untuk Kelas-1 Semester I .lan 2 Jilid 5 unttlk Kelas 5 Semesier 1 dan 2 Jilid 6 untuk Kelas 6 Senester L dan 2 Penlustln sang.tt menvadari bahu'a substansi dan tekr'rik penyajian buku l11l masjh ada kelenahan dan kekurangan, sesuai dengan keterbatasan )'ang adil pada kami. Schubungan dengan ha1 terscbut kami sangat menantikan koreksi dan masukan dari para pembaca untuk pcrbaikan pada penerbitan berikutn\-a. Kepadapenerbit Rosdakarva, kan-ri rTrengucapkan tedna kasih karena tclal1 bcrscdia menerbitkan buku rni. Akhilnya hanya kepada Allah Swt jlralah klta nernol,or, ampun, taufiq dan hidavahNl'a. Amin.
.tsandung,

April

2006

PclTyusrin

{Ir

r".,

l

i'lo

.

..,..

.Hurut Latin
Dilambangkan

1

Atf

selelah menggunakan landa baca
B

B

3

T

5 6

v,

J
H

Ji.n

L

)
i0

D

Dal

Oz

ll
12 13

z
S

Za

Sy

Syin

14 15 16 17

sh
DH Th

zh

t9
20
21

Gh

Ghr

o
J

o
K

22 23

L
IV

24
25

J

N

26 27
28 29
H

Lt

v
i.

Kata pengantar

111

Mallraj

(Tempat Keluamya Huruf-huruf AIQur'an) Transliterasi Huruf Arab I-atin Da{tar isi

iv vi

Bab

1 Surat At-Qari'ah

A. B.

1
L

Lafal Suat Al-Qari'ah HafaldnSurat Al-Qari'ah..................................... tugas Uji Kemampuan

C.
Bab

4
5 5 9 9
11

2 Sural Al-Zalzalah

A.

C.

B.

Lafal Sttai Al-Zalza1ah Hafalan Surat Al-Zalzalah
Tugas

Uji Kemampuan

12 12

Bab

4 Surat AFTin..

A. B. C.

Lafal Surat At-Ttn..... HafalanSuratAt-Tin............................. Tugas Uji Kemanpuan........
Bab

23 25 26 2(,

5 SuratAl-Fatihah,...,,..,...,....,..............

A. B. C.
n

Lafal Surat Al-Fatihah Arti Kata-Kata Surat Al-Fatihah ......... Terjemah Surat Al-Fatihah..................
Tilrtac

30 30
31

33 34

Uji Kemarnpudn........
Latihan lJlangan Umum Semester

i4

l

38

Bab

6

A. B. C.

Syiddah

43
43

Syiddah............ Ghunnah .......... Tugas Uji Kemampuan........ Bab

44
45

7 Alif Lam Qamariah dan Alif Lam Syamsiah A. AIif Lam Qamariah .-.

49
49
51

C.
Bab

B

qlir I rm t) dm)ra]]... Tug:.
..

52

Uji KcmrmpuJn.....

52

S

Sulat Al-Ikhlas .... ...... ....-..-.'. -.A. Lafal Surat Al-Ikhlas. . ....... . .. .. .. B. Arti Kata-Kata Surat Al-tkhias .... .. C. Te4emah Surat Al-Ikhlas .. .. .. ... . D. Pokok-Pokok Kandungan Surat Al-Ikhlas .. -.

55 55 56 56

.

E.

........ ' "

'

Tugas
.

Uji KemamPuan.. ..
Bab

57 57 57
60 60 61 61

9

Hadis Tentang Persaudaraan..'..... A. Lafal Hadis Tentang Persaudaraan

.

B.

Tug".

Uji Kcmrmpuan........ Latihan Ulangan Umum Semestel2... ......

64
69

Daftar Pustaka.,........

6il'
Y-

Bab

1

Surat AI-Qari'ah
Me aralkan dan hala su,at Al Oar'ah.

. '

Melatakan su€i AlOai'ah densan
HaJa sudr Al-Oad ah

ddn$n laner

AL-Qari'ah arhr,ya mengetuk dcngan keras. Surat Al-Qari'al diturunkan di Mekah sesudah surat Al-Qurais)'. Dalam susunan kitab Suci Al-Qur'an, surat ini adalah surat yang ke 101. Surat Ai-Qari'ah terdiri dad sebelas ayat.

{

A.'i Lafal Surat Al-Qari'ah

1.

Bacalahberulang-ulang!

c"{,Fr
AL Qaari'ah

6'ugtv
Mal Qaati'ah

dtry1\vA;v3
Walnaa adraakn mal qaari'ah
Qu an Hadis Kelas
3

ltkdasah lbtidaiyah

s

d,:;jS&.t{6a$t'"iK3j,
Yauma yakuununnaasu kal faraasyil nnblsus

t ,t.' ti) tz, ^' tt ,. t' ' \ (dq;lJnstb rl{'.,}r
-

/./

Watakuu

wl

jibaalu k"tLihnil lnanfuus

(1)

) ' t. . -, ' /,t< {:.Uli; r;-\:Ar

t.z,a(a
lrLe

Faafit ia

-_..-r mantsaq lat nuwda ziinuhuu

6;+tixzL;|Y.rc
F ahuron

'4!CEJ6s
Wa atnfiaa man

fii

isy n Lir r aa diy ah

khaffat nuan ziitluhuu

6'ut5'1;5
Fnunmuhuu haawivah

O<.a.t, .tLt-.ttl5j
\Namaa ad rntl:o naahiyah

tt -

,, ,, t-,-

-!^ a'Q)t-tti
Naarun hanmi tlah

Artinya : 1. HaIi Kiamat. 2. Apakai hai kiamat itu? 3. Dan talukah kamu aPakal had kiamat itll? 4. Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan, 5. Dangunung-gunungsePedibuluyangdihambur-harnburkan. 5. Maka adapr:n orang yang berat timbangar (kebaikan)nya, 7. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan (senang). 8, Dan adapun orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, 9. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. 10, Dan tahukai kamu apakah neraka Hawiyai itu? 11. (Yaitu) api yang sangat panas.

,s
+

2.

Latihan Melafalkan
!

Bacalah berulang-uiang

"'ar{
al qaari'ah

AeJLLJIl,
1,.

. e?,,. {tP'v

at\, 9)Jl

(

t//

trJ

"'.f. b./Jt ntabtsLLus

kal ftaasyil

'rYD

t ft (,?

dUJI

)

t7,

t ")/t
r9J'X
yal:tLultU
yt1101ta

8]htJl

,

tt a/t'/

ltgt !
kalihnil

,JI:11
jibnalu {-r.al J.,

'JK;
nl!

manfnusy

ToaLakuu

4F t#t
'4)1"
hanuiynh

tit

.:<,_,a
fi iisyalir

*-.*e...
tjj.!.>d,
min
kh!1Jf1t

,t#
t|l tJ

'&v
{,__-at,
n:anlriyah

''+))l

9i -

r.,

haamilah

iu
QLt an Hadis Kelas 3 Madtasah

lbtba|ah

Ir_)

Y

ft)
1.

r"r","n surat Al-Qari'ah
Bacalah berulang-ulang Surat Al-Qari'ah di bawah ini!

C'uA
6'v,aiv 6'uJtA,6Jr'jvi
,J,

6 ei;]i 6!17o,6t

ddtii6tu

JK -il,

Ca;fi4rt-jffi
6V2!'**.o_i6

6't;lf J{ii((c
ftlr-., ,, /t.tl \,Y ;l-rlh.\}g

dl.-a.c lX;:tvs

6'4L5\i
Latihan menghaf al Surat Al-Qari'ah.
Sempumakan dan hafalkan dengan baik dan benarl

t , .,,.
t-

&J-lijli;

.' ,a(r/ &J@\v

'{e*t

3,Litr

.

-rA

$

,,,,,*n

aUILJ'

3\g
66

*;*'Arc
o': a ',et4> J .

4,:"1,

{.41' .

.

tti
Tugas
Ha{alkan surat Al-Qari'a}r dengan baik dan benar!

A.

Lisan
Setiap siswa dites secara lisan kemampuan membaca dan menghafal surat

Al{ai'aI1.
B.

Tertulis

I.
1.

Pilihlah jawaban yang benar!
AI-Qari' ah artinya.... a. memotong dengan keras b. mengetuk dengan keras c. menggunting dengan keras d. memukul dengan keras
tufan
Hadis Kelas 3

lla&aeh lblidaiah

2.

3.

a.7 b.8 t- - (1i 491\!'
a,

Surat Al-Qari'all terdir.i dari ... ayat.
c,
9
11

d.

dibaca...

al qaari'ah

b.
c,

d.
1.

mal qaad'ah lval qaari'ah hal qaari'ah dibaca....

VJ
b.

5.

clrrl

a. adraaka b. udriika t4Z-", ri-11;,-2-9.1^. dibaca a, yauma yakuunu b. yauma yakuuni

aiuu.u....

adiika
idrika
yaurna akuunu yauma akiinu
.

7.

(:rjCJrliJiJK aiu-..
a. b.

kal faraasvil ka1 {araasf il mabtsuusi otou.u jibaalu jabaalu
dibaca.... mantsaqulat

mabtsuusyi kal faraasyil mibtsusyi

8.

a. b.

3llJl

al jibaalu
al jabaaiu

9

10.

a. b. mintsaqulit Q,,..l_ oloacn.... ... a- -harrnil b.
a. "
atan

c^[irj i1".

muntsaqulat mantsaqul
haamiyatur-r haamiyah

c.

haamiyatin

d.

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
1.

Surat Al-Qad'al-r ditun:rlkan

2.

di .... Dalam susunan Al-Qur'an, Al-Qad'ah surat yang ke....
&1,1:1

V2

4.

9.,{!a6(

5.

a!'t!:a$

6ti

6.

7.

tH(
*

t.lzl> grx:

8.

9.

c^$i&L%le
g.a>
U!- L:'!t

10.

IIL

Susunan nomor ayat surat Al Qari'ah di bawah ini, tidak berurutan. Susunlah secara berurutan dengan menuliskan hurufnya pada kolom yang telah disediakan!

1

ojAa6(a$t';K.i7

2.

I
u u
tr

b.

,?.8'^a?^-'- .i6

3.

c.

a:;)6Ji6,itift
,t-

4

d.

c.2 &).d\

..

5.

'<.b)613t:t613
f.

6.

I

'urwu
tulan Ha.i6
Kelas 3 Madtasah lbli.laryah

7.

c.

'a1.."5116
t /

L
9.

r
T

h.

a-A.V

tl / t t.4+r, Jlrsl t a3

'oI
IV.
1.

"{j;I'6)( rL?t z /ttr4r// t-'.
agJ_\-oJ1L,

lV.t"iKS
drJJl t J

Sambungkanlah huruf-huruf Hijaiyah di bawah lengkap dengan barisnya!

ini

)-,, | <.'t7 o(__/oal

2.

'';'7ot$1t(
',t

'ae)t|i',

1..,,/ / t/tt6ap)Ul\:rJr9crj1lit3

4- .4.

o

, ,, sl.r^ at t.. oit!e

5.

.4.'. a,' ,' O Lt

" l- t--, -

4r,, 'ttrl

,s ,",,0,*,

tr':',

,'

Surat Al-Zalzalah

.

rrle ara

rai sldr A.zazalah denoai

Znlzalah artinya goncangan. Surat Al-Zalzalah diturunkan di Mekah, sehiigga tennasuk kelompok surat Makiyah. Surat ini ditumnkan sesudah surat An \isa. Surat Al-Zalzalah terdiri dari delapan ayat. Dalam kitab suci Al-Qur'an, -{l-ztrlza1ah adalah surat 1-ang ke-99.

.\i

A.
1.

Lafal Surat Al-Zalzalah
Bacalahberulang-ulang!

666;AJ( elJj\lt
Idzaa

zulzilafil rtdhu zilznnlahuu

a'661r,;jigi;t5
,, t t.lt"n.l.l -'dhtt ot:qat ,ktt

6Q6'ot'i'\.i 3,63
tN,'qtalc,

"t,L

t'tt,

nttlnt

..

GI Y

v./ /11 .t, s.t. | ,,r, lAJtPr #Jr.

'rJ)trr

Yautnnn

idzh t uhndtlitsu

akh baarahaa

6t4Fi:tii3v
Bianna rabbatt auhaa lahaa

L-t' 6'A\*t\;iJN(Cit6r$1;3-y;i

ya

mmaidziy Vash dutunnaasu nsyfaatal

lilutau a' laalahum

6';i 6.

a5

I

Jlhr.',!:

.a.',i:t

Famay ya'mal milsqaala rlzarratin khairay yarah

6'{ig:t ;JI jw.',|::i.

GS

Wal a! la'mal mitsqaala dzarratin syafta! yarah

Artinya: 1. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, 2. Dan bulni telah llrengeluarkar beban-beban berat (yang dikandung)nya, 3. Dan manusia bertanya, "Apa yang terjadi pada bumi ini?" 4. Pada had itu bumi menyampaikan bedtan]'a, 5. Karena sesungguhnya Tuharmu telah memerintahkan (yang demikian itu)

6. 7. 8.

padarrya. Pada hari itu manusia keluar dari kubumya dalarn keadaan berkelompok-

kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua
perbuatar ya.
Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscava dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscava dia akan melihat (balasan)nya.

2-

Latihan Melafalkan ,t."<;i tsjUj

tf-1t)
ardhu

4Jj\it
idzaa zulzilalil

zilzaalahaa

('t'-i1
it/\-&J
r

-t-'

ii(

.. ai, q}t>tj

s

qJu
| ./l/,

'ar3i|
/

-ssJ
uaElala

'a a.

t0

!il

g e\2i
tuhidditsu

't:'3
yaumaidzin

akh

binrahia

kJrjt
4t&l
t'/tt

a,(. iL.)
rabbaka

./, (
bianna

-)t.
E
Vaunlnidzin
.

tt_ts,

,4,/ t-1

ubrr
asytaata

g*UJ!

, ,htl "/, r..4r_

lilurnu

6lw
khairay yarah

;)i

yashdurunnaasu

dzarmtin

3w
milsqaala

ya'nal

'{iv7
syarray yarah

o;)
dzarralin

'lt:i av:,.
nlitsqaiLa

,/'< ' /2

{

B. }Hafalan Surat Al-Zalzalah

1,

Bacalah berulang-ulang sural Al-Zalzalah di bawah

ini!

cQg;.ii$o<:tjtiy aqtui J;i:+':;(i
66t3',a(3\)3'6s

dKlg!4.7));i
A./,.

aau,r^rrfflfrffi!;
6 {,}-,'j,:

6'{j-97 si! it}t'J::," U 3
Keks eutan kadts 3 Ma*aah bndaryah

;ii 3br'J:4 ;:t
c. .tl

2.

Sempurnakan dan bacalah sampai hafal!

6rj:#j,
JtJi6viti
'Jl3Xl

wt

d

);.;"

4"oi
'J3tVjttiti.:it.

38 .:[:4';3
'dj.6:'zjt

Srun""
Hafalkan surat Al-Zalzalall dengan baik dan benar!

A.
B.

Lisan
Setiap siswa dites lisan bacaan dan halalan surat Al-ZalzalatLl

Tertulis

I.
1.

Pilihlah jawaban yang benar
Al-Zalzalah arttnya.... a. getaran b. goncangan

!
c.

gesekan

d.

benturan

2.

a.6 b. a. b. c. d.

Surat

Al-Zalzalal terdiri dad ... avat
c,
7
8
11

d.

3.

1$t':t
\clzaa

oto*^....

zulztlati

zlzilatt

idzu zulzilatu azu zulzitata

t

161'l1i
a. b. a. b.

ai',c^....
c,

rdza zrlzalaha

z:;lzllan

,>1aij

d.

zllzaalahaa zulzalah

a*^,^....
c,

wa akhrajati akhrajati
aivu,.u....

d.

zilzala\a atsqaalala

a. $l({t
1.)

tsakila
afsqaalahaa aiuu..u....

d.

akhajati atsqalulu

z. !LA'!i
a. b.
8

al insaanu al insana

c. d. c.
d

al insani al isnu

!r9a. b.
.

aiuu",...

yauniddin
vaumaidzin
a drbaca....

y*rru''
wamay man ya'mal

yamizin

9.

Lrj ,'!.

, c. d. c. d.

a. b.

waman ya'mal wamay ya'mal

n. 'LJtg anu(,u....
b a'maalahum malahrm

alaihim
wama lahum

Qu'ah Hadis

Ketas 3 Madnsah

tbMairah

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
1.

Surat Al-Zalzalah

diturunkal di....

2.

Dalam susunan kitab suci Al-Qur'an, Al-Zalzalah adalal-r surat yang ke....

W6:
1.

".)li\',t

6ji
t6s
t'!,/.. g
+>.)

-)93

6>1
8.

o;\
< IJ.UJ 0j)

P.yJ
,a

,\,,i ,/

,

9.

t,,i,.

','2/, ,/ , t}<r|.O.t

o ;j.t_6 61j3 J.g&J.n_
III.
Susunan nomor ayat surat Al-Zalzalah di bawah ini tidak berurutan. Susunlah secara berurutan dengan menuliskan hurufnya pada kolom yang telah disediakan! ,tf ,,?t1:,tlt,tt/ 2a t,at, ,) a'Ar&t tt r.VUu:,r,--UJr_;.l..Alta-{

r!
z!b. :!c ,!d s!e
'@
.Y
suaurza,atat

ta1,:1 t- ,.t- . /rl I.AJL> {r}eu )y.J'L

'

'dj.fr,'{;t 3\6r1#-Ui

r$Y'a!'ll

j'6i

6$iJi-f,t4lj'i'.

6.

7.

T T

';jffd{;1jW,lJ:;-#
c

8

I

6riJ'cJr.*AS
Q

bra{j5_
ini

IV.
1.

Sambungkanlah huruf-huruf Hijaiyah di bawah lengkap dengan syakalnya!
t

1'J tJ'l:. bJ
t6'Jti3c>(

3

r,+! ;U 6v
JI
.l ./. /, t ///

2.

Pllt c26j1i

3.

-1.

L* Jt-t {i,3.8 &';;i'lt'oe, v
(

AX\('{\;i'6-

J

Oulan

Hadls

Keks ikdtasah lb 3

da*,

'

!-.: :::-:

Surat Al-Humazah

il H r,",:-,rl artinYa pengumpat. S rat irli.liturunkan di N4€kah sctclah surai Al-Balr-nah Surat ini terrnasuk kelompok surat N,lakir.ri1 Dalam susunan kitab suci Al-Qur'an, surat Al-Humaz;rh adalah surat yang ke L0-1. Surat Al-IILLmazah
terdiri dari sembilan avat.

A. Lafal Surat Al-Humazah
1.

Bacalah beruiang-ulang!

-.!.. Jt.. .r-a -t1C\'/ I or-J o '.) "JF=l_ J_9
i\rtiJ rrl lilu/1t irrt'rrir:aijj irtrrn:nlt

od

{'Aa51V
D

{;3.it

AIInd:ii il1tn n i11.nlnitiaa n ddnfuh

/;4./'a',-d./', ,/t\! r.l-il 4t,61 q*+1
\1h.nh!t rnhr

|trr lritrt tlllnr/,h

d,-,r.-t1,i. a1,,t4 I J,-bt4t L- o.vj+
Kallaa Layumbadznnna filhulhamalt

ClgtY 4,':tVi
Wanna adraaka
maL huthantah

('i

',(425, -\gJ-r )s'tttti
I

N a ar tLllaahil

tn uu qa d n h

girr'lf k'JY3:Ai . t.*___.2. ti
Allatii trthlhLlli'u 'dlal
-tt tD / /.) ,/.
6

if

idrh t'

)--j;;Fj-bwl

lnnahaa' alalhin ntu'sh n dah

*-,:.'t (9q.:5;a\
F

)*

_3...

ii' ntnn d ifi

tfilt naddadah

Artinya:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Celakalah bagi setiap pentumpat dan pencela, Yang mengumpulkan hata dan menghitung-hitungnya, Dia (manusia) mengira bahlva hartanya itu dapat mengckalkatulya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka) Hutamah. Dan talukal-I karnu apakah (neraka) Hutamah itu? (Yaitu) api (azab)Allah yang dinyalakan, Yang (membakar) sampai ke hati. Sunggul, api itu ditutup rapat atas (diri) mereka, (Sedang mereka itu) diikat pada tiang-iiang yang panjang.

2.

;# lwnazah
f .," ,,,
0

Latihan Melafalkan

';;3
1c
likulli "K. ca
wailul

htnnzatil

JlgJ

,di

,7-

wa a'dtladahu

alladzii

Auian Hadis K.tas s Madhsah lbtidaitah

{$
akhladahu

L1/

i1
..4.2,t
\I <-:

*
!nhsabu

-./t/,ri,'. ).&)t9
filhuthamah

6\j.J
lnrJl.tmbndzanna

alTEJrti
mal huthannh s-. o

9L;:t V3

':.',t .\'JJ

i,

I

J'!!r'
nadrullashi

ntuuqndnh

;+Jt,&
'alal af idah

.t

ii!itthnli'u

P
L

l7:.

,:.1i

\tv
dlntii

'6L-i
flu'sh-adnh

Wt
--i ''t 9)r-.
.+.&9

$t"t"'"n
1.

Surat Al-Humazah ini!

Bacalah berulang-ulang surat Al-Humazah di bawah

d;:j1zg.s{J.5.3 6Lik31Y'&,-251u 6['tr-it-'try'tJC:K-

6lXAl-b:'t31W

6'tgltu E';us

6
Y .;

d;i,3i*'ea-5r

ei'i4:)xt3u

63'$'143(4)
e;:':32
2.

t3o
Cr

Latihan menghafal
Sernpurnakan dan halalkan surat Al-Humazal di bawal inil

- // t

D";4.......

', -tyJ

1s L?
a-.a4-

11
2,

,,.t 7".'
\*
t

Sti

o.Ljfr &

.

-A.jckrl
_/<

. '(. |'--

/, o")t;'

Tugas
Hafalkan dengar baik dan benar surat Al Humazahl

Lisan
Setiap siswa dites lisan tentang kemampuan menghafal surat

Al I Iumazah.

-Y

(1s)

B.

Tertulis

I.
1.

Pilihlah jawaban yang benar!
Al Hwrazah, aftlnya.,., a. mengamPuni b. mengungguli
Surat Al-Humazah terdiri dari
c.

d.

mengumpat melihat

2.

a.7 b.8

.

ayat
c.

d.
.

9 10

z.
4.

"$1.c)J-1 aia*^

a. wailul b. liku[i

c. d.
o'ou,."
'

wailul likulli mailul Likulli

tdr'{:1v
a. b.

maalan' maalarva a'dadah
drbaca

c. d. c. d. c. d.

maalaw wa a'ddadah waa'ddahu

5.

slL:r'r-

a. b.
6.

yahsaba

yalrsabu

yalsabi

yulsibu

ay;$1\j
a. b.

a*'",u....
mal hutharnah wal huthamah

alhutl-ramah

huthamal

7.

lbllB otoaca a. barullaahi b. naarullaahi

c. nurullaahi d. walaali c. d.
c.

8.

ii;1i';'o'o"'"
a. b.
'alal af idah 'al af idah
a4,
o

wal af idah af idah

9.

a / it t4ajp d;baca.... a. mashadah b. mishadah

d.

mu'shadah mumaddadah

t,

n. a6!";j
a. b.

aiau"u....

aumaddadah murraddadah

c. d.

yumaddadah addadah

II.
L 2. 3. 4.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
Surat Al-Humdzah diturunkan di

Dalam susunan kitab suci Al-Qur'an, surat Al-Humazah merupakan surat yang ke. ... Surat Al-Humazah terdiri dari ... ayat. Al-Humazah artinya. . ..

J " o ^ d " .^

.7 2.a:

t(t//i,.?,.. 4Lrot,'r l- ' tzti,t' 4;!ajl!,

,\J_

o-\!;Jt - ":, .t,1: ''trf .'. {:Pd'b.?t
6

J.--'J

' ,,.'i )r9 at,

IIL

Susunan nomot ayat surat Al-Humazah di bawah ini, tidak berurutan. Susunlah secara berurutan dengan men uliskan hurufnya pada kolom yang telah disediakan!

T T I tr T T u T T

6"{gW'tiUs'-

{46#.r4wi
'6"1'\3&3-,
/

"t'Gj'#6t
t.4t/ /

,r-41,ttt? 1", .t/ o .\9JEJr lJlJriu

t 1.EttV ey)t Vj ,,ik51V',$_3_,1't

)_ 2vtZt/

;'*.11'& Afi 'Ai lL '-'<:'
aulan
Hadis Kehs 3 Madtasah lbtidaiah

IV.
1.

Salin ke dalam huruf latin!

{jAr#A',hitlSS

2.

Lik|lz'8;4t!1
'i k$tu-'61939a
!'it37XY'64'K"
t, /tlti,t / /'r ",7,/ a.&.)tt,,>A;t
VJ

4.

5.

Bab 4

Surat At-Tin
Moraiarkan dan hata

su€iArTn.

. .

M6lalalkan 3ural At-lin densan ba k,

Hatr

surai ArTin dei san ancar

lFlin artin\ a bualt Tin. Su]at At-Tin diturunkan di Mekah, setclah surat AlBurujsehingga termasuk kelompok surat Maklvah. Surat At Tin terdiri dari delaPan avat. Dalam sLsurlan kitab suci Al-Qur'an surat At-Tin adalah surat yang ke 95.

filll"t"t
1.

surat At-Tin
''oh.
lNat
t

Bacalahberulang-ulangl

'u'e,
iitli

'pv
uun i

Toazza it

,r1'" ' vW)*9 'tt/
Wathnr risiniina

d;|gi;Ll,ttiLs
Waha n dzal balatliL

amiin

41.

lMladtasahtbhda\ah

(:t

.A
Y

@tFu;9J-3J\tt:553it
Laqad khalaqnal insaafia

fii

ahsani taquiim

@_3).!.t:"',)3:J'i

3i'rt

Tsronmn radadhnahu asfala saafiliina

dr;:,:g'xt

Illnllndziina nn manLu.t r0o'amilush shaalihtati filahun ajrun glniru mannuuni

"*tlt
Fa m aa

ti (jlug" {r 4 t
diini

@'jJj|arrtqK.6
y uka dz dzib
u 1.,a b a'

du

b id

6lS,t:sLS@jJr
A lnisaLlaahu bi

ahkamil haakimiina

2.

Latihan Melafalkan

Bacalah beruLang-ulangl

ifr$ts
rnzzaitLnni

Ltgtt

(k*t"!5
walhuuri siniina
uahaa dzal bal n dil amiinn

fi$gsi,'g3
51:it

6.et9.
fi
ahsani

,"47^

\:-r.\>
khnlaqnal

l4l
laqad

6y-t1 saafiliina
rfu

/,4 t. ',Wl
asfala

t\ tl, 4:;s;_1

:;
tsufima

radadnnahu

Y .t

n\tbtt3ti5
ua' amilush shaalihaat i
aa

$:)t fiafiuu
3;t ajrun

6"'1t
lllalladziifia

o.j;.-'

)

'<-

;&\r

-.<<

ghairu

falahum

-Z.r'),
biddiini

-lrl
ba'du

yul(ildzdzibuka

4.K

t3
fafiaa

'"|pst"
bi ahkamil haakimiina

ttdi,ffi
alaisallaahu

{ B. }Hafalan Surat At-Tin
1.
Bacalah berulang-ulang surat At-Tin di bawah ini! a.-t ,) tit ,

vg:pJ'

j._)*9't "1,/

o- ;h1\ #i(J's
@-;6

rlt/ a^r/t. var,W)"1,-t

@'-,iy,'s&Lii'fr

rg

a ('(:"*i('iti

^l

dil:t#g:wAtLttMeWi$t9t
@ii#V'r31.1K(3 @U6JL1dtt'at5At 2,
Latihan menghafal surat At-Tin
S€mpumakan dan hafalkan dengan baik dan benarl

' 4ti
QL ai haoB 4etas
3 Maotasan

bdar. q

n

+u'-lAJ

4rP
l, i

6C.,'Yt

'si3t '''' ' ll

Ktt
'JK.

$;t';i$t9t

J)+'}<t),tr.,

, ' .,(2 .,.:..

{9' "n""
A. Lisan

Ha{alkai surat At-Tn dengan baik dai benar!

iit-L rri'-L nL-' tLiiL r

Seiiap sjswa dites kemampuan menghafal surat AFTinI

B.

Tertulis

I.
1.

Pilihlah jawaban yang benarl
Al Tin arti^ya....

a. b. c. d.
2.

buah buah buah buah

anggur

krmra tin
apel

a.6 b.

Surat

At-Th, terdiri dari ... avat.
7

c.8 d.

9

Surat At-Ti]] termasuk kelompok surat Makiyah, karena ditunrnkan

a. b.
4.

Madinah
Jedah

c. d. c. d.

di....

Mekah Mina

tf#b
a. b.

aluaca

attiini wattiini

wazaituuni wathurisini

5.

;j;21i$!t$i
a. b. a. b.

a'v*^

wahaadzal baladil arriini ahaadzal baladil aniini

c. d. c. d.
c.

wahdzal baladal baladil amini

6.

,5(3$(iti:

a'v*^
khalaqnal insaana khalaqnal insaanu

khalaqna al insaana

7.

a. b.
8.
O.

saafiliina faaliina

d.

linu safilini
saafi

J).e1/& dbaca a. ghairu b. mamnuuni ,3.!!1,"(2 u'o^'^ a. ba'du b. biddiini tI' z,ii a:uo"n a. Allahu b. alaisallaahu

d.

ghairu mamnuuni ghaira malnnuuna

9.

c,

d.

ba'du biddiini gairu marnnuuni

10.

alaisa

d.

bi ahkamil

II.
1. 2. 3.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benarl

g*jtt ' '. t'rL,

{)tr:\i
'
\:.r\r lJLl
Qutan Hadis Kebs 3 Madneh lblida9ah

4.

!127

L "atrl

5. 6.

'

/ . ;-.>t (t'
.,4Jt,s.t1)l

,17i

drf,r-. ....

7.

8. 9. 10.

III.

1.

2.

r
T
U

I

Susunan nomor ayat surat At-Tin di bawah ini tidak berurutan. Susunlah secata berurutan dengan menuliskan hurufnya pada kolom yang telah disediakanl

b.

3.

A.-rtJVL{
d.
-r.

trtt

t'., /,tq

't,,'/, st)g'-W
-

4

j'3,$f.W"AtJl&3!$rfi fifit
-;;F,t-{t ii.

6.

7.

T T T

e.

t.

cfo7i;(;rg3 5,6ti (!s rA

c.
h.

L

l

Wt-;;p.tj
', d)t?.-tlbJ
,'

@

IV, Sambungkanlah huruf-huruf Hijaiyah di bawah ini beserta barisnya!
1.

sjL&jlt5 a.&.i16
\5'o',JL3it'J

2.

3.

6&JotLii)3;t ,r;6(( 3q'L3{ i^33
68
?

5.

4\

tu

|

?'.,)

t:t x

i J,st cF Q'J1

autun

Hadis Kolas 3 hladnsah Mtdalvah

6,

Bab 5
:,:l

Surat Al-Fatihah
Mdnsadikan suGiAr.Faiihah densanbaik.

1 .

Mensadikan sural A .Fathah densan

Hald an kab'kara d'ram

.!hi

aL

artnya perrJoukaarr. Surat Al-Fatjhah ditun:d<an di Mekah, dengan demikian surat ini termasuk kelompok surat Makiyal. Surat Al-Iatjlah adalah surat yar'rg pertama dalam su sunan kitab suci Al-Qur'an. Surat ini terdid dari tujuh ayai. Surat Al-Fatihah disebut juga Umrnui Qu.'an, yang artinya indukAl-eur,arl.
AL F alihah

i

A. rLafal SuratAl-Fatihah
Y
Bacalah berulang ulang!

ai;JV)$|*_2
.ii zz 4t?, t2\tr v &.$rJ I lJ-; 4ll. J.l-->.Jt
r;1

dj')lt;-4t
@,awr
q
3

6'i4;-5 tw\g $t &j";{1 n$,;'rj

3(. s

:+._U y. ;;:XW"W e;t &lt 5

l;

Arti Kata-Kata Surat Al-Fatihah

{ltjl)x;
dengan nama

:q

Allalr
Maha Pemurai Maha Penyayang

e !r
't ,4t ...>Jl

+'

z

itt

'ti"Jl,{r^',t O'
segala

puji

t',1( :\^t J
41r-

I

bagi

AIan

Tuhan /Pemelihara semesta alam

.Yi
sff;lrtt

t'stgr
Mal-ra Pemurah

Mala Penyayang

u$i ."r(
F}J,
"

-2.$tri-'4b
yang rnenguasai/ yang merajai

hari
Pembalasan

Or*

r*t r"^ r r*r*r

r**"n

@

'c,ii:-:lA(li'#A(t.
kepada Engkau

'lv,l,
1,.^J

kami mengabdi/menyembah
dan kepada Engkau

'titi
t,4 7 '<. !r!1.*!

kami mohon pertolongan

tftJttigt
funjuki kami
jalan

ta

trl.At

,l

ytAl
r&.iJr
\--

lurus/benar

ffir;536'+*4A5yn
jalan
oranS-orang telah Engkau beri nikmat
atas meleka

Yie
'cifii
9"r'rJ

/ r.lf
I

-14*
'-9

bukan
yang dimurkai
atas mereka

e?i:!l

;8*
'6,Yst1i

dan bukan orang-orang yang sesat

Terjemah Surat Al-Fatihah
Dengan nama Allah

Yang

Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang.

o
g'ib$I,5)st'rA(

Allah, Yang

Segala

puji

bagi Tuhan Maha

seluruh alam.

Pengasih, Maha
Penyayang,

Pemilik
pembalasar.

hari
kepada kepada

dJss>;.ql

Hanya hanya

Engkaulah kami menyembah dan Engkaulah kami
mohon pertolongan.

dti;JA{!r"*lX(t
d'rgSfr.EtgJr1at
:,XT

Tunjukilah kami
jalaq yang lurus,

orang yang telah
Engkau beri nikmat

(yaitu) Jalan orang-

y#\* t4K eli

91"

frt t1ie

kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat.

6'ol.Vtli

Qulan H adh

Relae 3 ltladtusah

tb daiah

Tugas
Ha{alkan arti suratAl-Fatihal di atas dengan baik dan benarl

I,
1.

Pilihlah iawaban yang benarl

dIJIJ afiinya... a. segala pujibagi Allah Swt b. semua akan kembali kepada Allah Swt c. dengan nama Allah Slvt d- tidak ada Tirhan selain Allal Swt
,i! I,XJT u'ti'u u

2.

ab. c. d.
3.

Maha SuciAllah Swt segala puji bagiAllah Swt Maha Besar A1lah Swt Maha Tinggi Allal-I S$'t

9,U. arhnla.... a. Yang Memberi b. Yang Melihal c. Yang Mendengar d. Yang Merajai
.ta, tr e/.)t1-111, annla

4.

a. b. c. d.
5.

hari mulia hari kemcnangan hari pembalasai had duka cifa aftinya
kepadaMu kepadaMu kepadaMu kepadaMu kami karni kami karni
menyembah memohon mengadu kembali

-{.^r lJEl

a. b. c. d.

hanya hanya hanya iranya

tq Y
.j;

6.

qggL*J a. b. c. d.

artinya. . ..

kami minta ampun kami minta pcdolongan kami minta pengetahuan kan1i minta keselamatan arhn)
a. . ..

7. Ul^l
b.
c,

d.
8.

tunjuki tunjuki tunjuki tunjuki
I

kamu aku dia kami
.

artinya..

a. b. d. d.

lurus
luas besar

tinggi

s.

$1,',ea.

utnyu....

tanah

b.

d.
10.

rumah jalan gunung
.

,f.',177u'ti"yu
b.
c.

d.

Engkau Engkau Engkau Engkau

telah beri ilmu telah beri harta telal beri umur telah bcd nikmat

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
1. 2. 3. 4. 5.

Al-Fatihah artlIlya.... Surat Al-Fatihah diturunkan di.... Surat Al-Fatihai terdid dari... ayat. Ummul Qur'an artinya....

!1.})rjril

,t,.lf

artmr

a

Aridn

Hddis Kehs 3 Mad?sah

lbtda

ah

6. 7.

5y
"i$l G.:ffit{;
/5

artinya....

a*inya....
artinya.... artinya.... artinya,...

8.

9.
10.

e..

)\'."tXff

III.
1

fodohkan arti ayat surat Al-Fatihah yang ada di sebelah kiri dengan ayat'ayat yang ada di sebelah kanan
sehingga benar!
Tunjukilah kalni kepada jalan yang lurus.
Hanya kepada Engkaulah karni menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami rnohon pertolongan.

2.

" ;;4to/Jthte;., b. ,i;j-xat,5 h/s.4fr
,'tlt,r)
$i!t-ae.*
(jr.frit z.g;'r"xx(t
t.
. .2 '\

3. 4.

I

Pernilik hari pembalasan. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau bed nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
Dengan r-rama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

5.

1y5gr(;61

6. 7.

puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Yang Maha Pengasih, Maha
Segala

Penyayang.

c. t4Jt&i('&"ntL\h
'.'i.tIAtr

I i -r.Jz ;r;S

;

IV. lawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1.

Tlllis

bism

iLlaahirrahhlanitahimi dengNr huruf Arab yang baik!

2.

3.
4. 5.

Berapa ayat isi surat Al-Fatihah? Kepada siapa kita beribadah?

Siapakah orang yang diberi nilmat itu? Siapakah orang yang dimurkai Allah itu?

Oulan HatE

ltelattlatlasah 3

httlarr,

S'

I.
. L

Pilihlah jawaban yang benar!
't e\))t Vg
a.

\'4Y//

'zzt$,

^ '

b.

''erq,6

o
c. d

.:,.''e ,-,9 ll

J-gi

2.

;"6r j,i
nr+
Or$3

"
3.

",JK_

-e,1

,

. ,'' 2 &l-rjr
c.

osfl
1.

". J*(i
\;.4rtG6i
Jg;

.t,

' 'z &r,B

iz

d.

)j
{J

c,

b.
5.

u2

d.

"<+,V

*a?.Q.t4

qJ
b.

c.

'x
43,

,?.v
tattnan uransaa

d.

P):

unu.

senester t

/;1iJ7..t1. . J,J

,.
7.

".

rcjlrj
Wtli1

". 6V
o gJj
t6t1
d.

" 6!Ji o
6t:?t
.,*,?-)

i1t'tiJt€;
kl.fu1
|*lcr-rl
d.

Wtiif

'r;i.
6sY

b
9.

g,r\;.
-/a /,,. t , ,,/ . /4 o;'Ju+.J-g-,i-r

t/' U.

" !./ bUr
10.

c,

lP
!.)-)

d.

t./ oj

...
.La't

-ia 4t.a 't'..t../ , Dt)JlE4d-+1&.J
c,

a
11.

ty

b. \3j

d.

b
ty ,'f
t'i:1
1V
Hadts
A

a. t
1.2.

t,

c.

d.

'tfr
//7.,/ oJJ9J
b.
c,

64;)

d.

Aul an

et a s 3 MadB

s h lb tlaiah

"^ t,/i '/ .... ,E 4)\ rr. o)JtJ u tJL'

b

",t9,
t,

Y!;

a.'K
a,
d.

^ 'ti
b.
15.

). 'a,,t,: .. .. olr_/l

"11

Y..

" /i'lii;
15.

c,

'ktj(
s-t#)*J

d.

b
77.

'' "

igSts e-y,r'

c.

aiit':)ti

d.

41t
1,t2)

*tt#\
a. 'LAJ
c,

b. tdjt
p))J .,tt lE. .... /, tta )\ /t I .tiz,t
1

d.

Jlt-t-,
b. 19.

c,

.'.,.iJ

L,

o,P
4.')9.6

d.

fr!

tlUU

c,

)k
e+t

"

'&.
Laihan Uangan Unun Senestet
1

d.

n. ,&{')i9," ^ a^W. b )t.J:JJl
II.
1.

c,

'tt(Af
tatl

d.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

j\(t3
4-L},j)6

2.

3. . ... tiiLxV3
4,

.....

D-N.

5.

{je(

jtl;.,:t:4"i:t
.

6.

. -//A-.?/t 9Fp; i'J?r.

7.

{3ki &Jfif
'4tl6G,
it4i(i\i
q*j'ri

8.

9.

10.

Oulan Hadis Kehs

3 Madtasah

lbtidaiah

III.
1.

Jodohkan tulisan latin yang terdapat di sebelah kanan dengan tulisan Arab yang ada di sebelah kiri sehingga benar!

3.

5.

T I tr u tr

e\ |

,/,1(

s

Bianna rabhaka allhaa l6haa

66'a(:,"1)J6i

b.

Naarun haamiyah

6 i;"r:ti;.""g
"v*,(56 t<..tt4J6

c.

Alaisallaahu

d.

Faummuhuu haawiyah

Waqaalal insaanu maa lahaa

IV. Sambungkanlah huruf-huruf Hijaiyah di bawah ini lengkapi dengan barisnya!
qC.
1.

pJl,r 1 B J

I

a

J

Jl

1.r".e -

2.
3.

- LJ t'.

o4b6,-t

1.
5.

uLs laifJll,ogt J4r-d clr

@
.:

Lalihan Ula@d Unun Senestet I

Bab 6

Syiddah
Membaca dan nens'apkan landa baoa
3yrddah.

.

rndrkdii: ,'

'

Merp€hekrdba€ A{ulanvaq
b€ftnda
saiddah denqan benar

{VA. }Syiddah
Buruuo

,rtddun disebut juga tasydid, yaitu apabila ada huruf beftanda
:

dibacanya rangkap dua atau ganda, seperti

(t

),

Q !1

1fl aibu.u (.X1 OoAul setelah bertasydid te*ufis 61 dibaca (Ji Gnu)
setelah be*asydid

tertoti"

1.

Perhatikan dan baca dengan baik contoh bacaan tasydid di bawah ini!
,..qi;ii1iirriitltiiirir
tt

,.: . " '
4!l

Allaahu Muhammadun

wattini
washshalaati
Aulan Hadis kelas

ti$rs
o.t;*t)t'
3 Ma.lnsah

lhtitlailah

43

ashsharnadu

2,-si

arrahmaanu
asysyamsu

'oYjt

) o'iti

warabbaka

t:(,s
,l-,'6

wazzaifuunrd \tannaasi

{, }.J-lJ

tI .

9

tiv

2.

Latihan melafalkan bacaan syiddah
Bacalah berulang-ulang!

,/' t/,.

IDU;I

j- u4.

cl)''r

';jV#-U1Xvr4if::'-';:t
u"\!r

,{iw';i|x6r,"ffi:*t
t
61, )

crllv

J:ttJW,
'ais\6'<Yv

t:1 .."' -rj

';A'f;z"PjUs
-.4'72 , 'z ,i o-)L...+-e9

,i-:r)\':rK4\<'-(:t

rtihz|.lr1t
Ghunnah
Ghunnah artinya dengung. Apabila huruf ghunnal, yaitu membacanya dengulg Seperti: g! dibaca inna

6 dan i

,

bertasydid disebut

(-.9

aiuu"u

+

-i-*u

1.

Perhatikan dan baca dengan baik contoh bacaan ghunnah di bawah ini!

'(

{rg
minal jinnati

*r4tU,

-4 7-

0t6ti
AeJl! I'

2.

Latihan melafalkan bacaan ghunnah
Bacalah berular-rg-ulangl

Kti.ql:,r.fr
'rtli;ry,

g;i1'fr
':,i;lfrJA,f#-!i
Tugas
Bacalah surat di bawah ini dengan baik, kemudian tunjutkan tanda tasydid dan yang terrnasuk ghunnah! Tulis pada buku kerjamul
Au
an Hadis Kehs s Maddsah

{.66}

l

idaiv ah

:ffi

;/)toztlt;t*-:s,
3#Kdj;AiA3'6t6/;(nt4r
';Al, 4K@ 6HK6&'5a:'i d ejJft ',tn(g;jJ'fr d'r-;Jt'ti: jtd6+{W

6;*i\t ;;, gi"&iru'fi d 661

$:lqr
L
1.
Pilihlah jawaban yang benar!

b. c. d. 2.

Huruf Hijaiyal1 yang be*anda a, tanwin

( *'

)disebut....

Iathal
kasrah

syiddah

Tanda syiddah disebut juga....

a. b. c. d.

tajwid tasvdid tajdid tanwin

3.

Syiddah atau tasydid dibaca secara.... a. memantul b. ganda atau rangkap c. berbunyi "M" d. berbunyi "N"

1. ),,/"' li dibaca.... a. ashshamadu b. assanadu c. asysyamadu d. atsamadu q. \ drg lerma*ulbd(Jan -vidddh ec( a.
b.

tJ.
d.

!::.1!.>

'4<

,@'
",,,,0,,

Yang termasuk bacaan bukan tasydid...

7.

' ,ilu.
o. t-l i
a.

" .?tX

.!'Z

.

4 z ,z
4-..

d "&.
d.

9LA

Yang termasul tanda ghunnah atau dengrng.

-./

c_

8.

Yang termasuk bacaan ghunnah...

-/t." t) \b
d.

L,}"

,t rl, , t:JlJ
cJL!

9.

b 6jj iflli diuaca....
a, b. c. d.
ummuhuu umuhuu faumuhuu iarmmr:hr:u

10.

Yang tidak termasukbacaan ghunnah....

.(.LrrJl,'s,. a. -< n./ , titv b. Lrcgjt.9

c.

-.rd.J

Iq

d

,ilJV

II.
1. 2. 3. il. 5. 6. 7.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
Tanda syiddah disebut juga.... Tanda syiddah adalah.... Bacaan syiddah dibaca.... Salah saru contoh bacadl La'ydrd....

Ghunnal artinya.... Salal satu contoh ghunnah Salal satu contoh ghuina}1

huruf g) huruf I

adalah.... adalah....

Atfan

Hadis Kelas 3

Madd#h lbtidditah

,i:,ir 'l4t l'

Y

8. 9.
10.

'fi
6,

ait^"u....
otou"u .. atau"u....

n\Ali

III. Jodohkan
1.

bacaan Arab yang berada di sebelah kanan dengan tulisan atau isian yang ada di sebelah kiri!
Nun atau mim bertasydid
Yukadzdzibu krnalnaa
c,

2.

1. 5.

T I T n tr

dA$ti

6s
L!'

Wazzaituuni Wamimmaa
Ghunnal-r

d.

t'./z !"r*

IV.
1. 2. 3. 4. 5.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
Apakah yang disebut syiddah? Apakah yang disebut ghunnal? Tu[s satu contoh bacaan syiddahl Sebutkan dua humf ghunnahl Tulis satu contohbacaan ghurnahl

@

Bab 7

Alif Lam Qamariah dan Alif Lam Syamsiah
Mambaca'A' aamdah

dan'A

syam6 ari

' .

M€nbada 'A

'

Oamar ah

dan'A'

Syarsiah deruan b€nar Membedakan antrra bacaan'A "

Cara membaca alif larn 1 J I I yang ada di depan huruf Hijaiyah ada dua macam, yaitu aLJ lam qamariah dan ali{ lam syamsial.

Alif Lam Qamariah
Alif Lam(

(U-AIl

Jl

)

jika bertemu huruf qamariah, lam-nya dibaca secara jelas.

Huru{ Hijaiyai yang termasuk qamadal berjumlah empat beias.

t1(ogoryleCLql
Seperti i

lAtz 7
35<ir.

dibaca alhamdu dibaca al awwalu dibaca al Qur'aar-ru
Qu/an
Hadis Kelas Mad&sah lb

r

',')tAl'A

3

dar, t6,

1.

Perhatikan dan bacalah dengan baik secara berulang-ulang!
Cara Membaca Ba€aan

Alif Lam Qamadah

Huruf

ai ardhu al burhan al

t

'<i(

itlAi
-b!r
r-1a

ghanillu

,

al hasanu al falaqu

i( at
,

al 'uyuunr.r
al qamaru al

9*!^J'

jainatu

al kitaabu

"{J,ir c 4\111
,.2'1'1 t t9*91

) ' f.i1 )t '/-.t

t

al

khail.r

L'< ii -4r.)
.'

al yaumu
a1

"ir

c
6
A

maau

'rYif

al hinlmah,

qryr

2.

Latihan
Bacalah bemlang ulang!

Jwtriti"

, t//f )-rt1. /

l;(ut'rafii

'r-,4's;::t

Atl Lan Oanadah dan

Alil

Lan Syansiah

Alif Lam Syamsiah
Alif larn ( J

t'zl*il1
tr

I

l) iika berten'ru dengan

huruf Syamsiah, bacaan lam-n1,a hilang.

Dalam bacaannya tidak berbunyi. Huruf Hijaiyah yang termasuk syamsiah berjumlah empat belas ;

e
t' ,,'l i 4J.
-. J:Jl ! 9

,-e ,-n

)1!

: ,:t I
r

dibaca

attaubatu fi1Ji

.l

dibaca addiinr.r

JAi 1.

,

ri

dibaca asy svamsu

t;f$ t-,

aiauru urrahmaaru

HuruI syamsiah jika telal dirangkaikan dalam suatu kata sclalu bertasydid. Apabila dibaca bunyi lamnya hilang.

Perhatikan dan bacalah dengan baik secara berulang-ulang!
Cara Membaca Bacaan

AliI Lam Svamsiah

Huruf

atturaabu

adda'\\'atu adzdzikru

L9! t- 2' /,(r a 9s/Jll

llJl ) 14 ti .?
.J.
,

Je,:\)t

J

assufaahaau rsys) rmsu ashshalaatu
ad d uh.:a

.'tr6Ai
rl**.Ll
o
t

';{ji
jA-rd

';41

) )

I

&it
otyt
Quiar HadisKelas3 Ma ash lbtidaiah

aththa]'vibaatu adhdhaalimuuna

L
t.
51

allailu

(-,eJ \.:-)

t rii

'J3i J
I

o

Latihan
Bacalah berulang-ulangl

JgrrJ - '/4llz'./|l!ll/a
\

6A:r:r

r-9

t:i
Tugas

/jG{

- bit)t-d/)t-rL
';S;6ut15

r/f

Kaliat ditugaskan unfuk mencad contoh alif lam qamariah daIl alif lam syamsiah yang lain. Cari dalam Al-Qur'an kemudian tulis dalarr buku kerjamu ! Hasilnya serahkan kepada Bapak/Ibu guru kaiianl

I.
1.

Pilihlah iawaban yang benarl
AliI lam qamariah

a. b. c. d.

cara membaca

"lam"nya....

tersembunyi jelas samar dengung

2.

Yang termasuk bacaan alif lam qamariah....

o
b.

'f,{fir
oIJJ
I

,
d.

'oti'A(

"#1ft

6
t

Att Lan Oanathh daa AIil Lan Syaf,siah

3.

a. b, c. d.
4.

Alif lain syamsiah
jelas samar dengung tersembunyi

cara membaca "lam"nya

.

.

..

Yang termasuk bacaan alif lam syamsiah.

...

,t. -" if

s. ,!6fi aiau"u...
a. b.
6.

o 4i!
-.i:.ijl

c. {:41

d
c.

ts?'fri
kitabu al kitabu

al kitaabu

kitaabu dibaca....

d.

a. b.
7.

ghanigrun ghaniyu
bacaar-r

c,

d.

al ghaniyyu al ghanilyun

Al waswaasi merupakar-r

dari...

a. ott"a'l

b ,:+)s-jl
8.

c. a-)tty9 d, i.-.1;

Yang tidak temasuk alif lam syamsiah yaitu.. ..

^ ,51r b
-,J=lJ
|42/'.
I

L
.

-t

"ir L,i;rll

9.

AI>t"Jwa"bu adala}l bacaan dari..

" ,
10

eVl
J //t,;
ysyamsu merupakan bacaan dari....

". lilti
)
d.
I

". v}.Jl

u 'qttr!(
'
/.,1

o.9l
b. ).1, t1
Ottan

I
,$,

HadE Kehs 3 Madtasrh lbtidaiah

II.
1. 2. 3. .1. 5. 6. 7.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
Bacaan ali{ lam dibagi ... rnacam.

Alif lam... dar alif lam.... Alif lam yang bacaan "lam"nya dibaca denganjelas disebut.... Alif lam yang bacaan "lam"nya dibaca tersembunyi atau tidakjelas disebut.. Tulis satu contoh bacaan alif lam qamariah....
Tulis satu contoh alif lam syamsiah.... Ciri alif lam syamsiah, di depan "lam"nya ada tanda....

..

III.
1.

Jodohkan pernyataan yang ada di sebelah kanan dengan pernyataan yang ada di sebelah kiri!

I
T T

Alif lam yang "lam"nya dibaca
dengai
je1as.

a. b. c.
d.

Alqarnaru Alburhaanu
Ashshamadu

2.

Alif lam yang "larn"nya tidak
dibaca atau tersembunyi.

4.
5.

I

'ol7J1sr

Alif lam syamsiah Alif lam qamariah

j:rt

T

2.<i
inil

IV. fawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah
1.

2. 3.

Apakal yang disebut alif lam qamariah? Sebutkan huruf Hijaiyah yang termasuk alif lam qamariahl Beri1al1 satu contoll bacaan alii lam qamariahl
Apakah yang disebut alif lam syamsiah? Sebutkan humf Hijaiyah yang termasuk alif larn syamsiahl

4.
5

Alil Lan Qanatuh dan Alil Lan Syansiah

Bab

I
Surat Al-lkhlas
Me*demhkan $Er arrkrlas.

. .

MdnerFnEldcn s.ar
Menielaskan Mongounakan

p.*d( karldllEa

Alrlnbi

sEt

sEt aaknbs

dalan

rat A l-Il<hlas diturunkan di Mekah, sehingga tergolong surat Makiyah. Surat ini terdiri atas empat ayat. Al-khlas a{1\ya tr,emumikan keEsaar-r Allah Swt. Dalam kitab suciAl-QuI'an, Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112.
Su

Lafal Surat Al-lkhlas

{iJtrfJtAtn-;dXi 4 iyrl 6'tA rh 6 tSdu /a $ 6firjK,:l K_4i

Qu

aa Hadis Kelas 3

Madfteh lbtida\ah

6
Y

Son'Kata-Kata
katakanlall

Surat Al-lkhlas
,.F

Dia Allah Swt
safu/esa
Alta.h Swt

t
dlj
I

Ei./<

4{
1"<

tempat bergantung Dia tidak beranak

i

t;4
'xi_41

dan tidak diperanakkan

dan tidak ada

'K{s
/(

baginya
menyamai / setara

,ztt1 I c4J
4l ./<

seseor?mg

Terjemah Surat Al-lkhlas
Arti
:

, 2. 3. 4.
1

Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. ( A[an ) tidak belanak dan fidak pula diperanalkar. Dan tidal ada sesuatu yang setara denga.n Dia.

S "'*n"'
'L

Pokok-Pokok Kandungan Surat Al-lkhlas
Kesimpulan atau pokok-pokok kandrmgan ajaran yang terdapat pada surat Al-Ikhlas memuat tentang tauhid, antara lain: 1. Allah Swt rnenjelaskan bahu'a Dia adalah Esa atau Tunggal. Tidak ada sesuatupun yang dapat menyamai Allah Swt. 2. Altah Swt adalah tempat merrtinta atau tempat memohonhamba-hambaNya. Dia menjeiaskan kepada kita bahwa Allah Swt mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta kepadaNya. 3. Allah Swt adalah Maha Esa dan Mahakuasa. Dia hdak mempunyai bapak dan ibu serta tidak mempunyai anak.

Tugas
Hafalkan arti surat Al-Ikhlas dengan bail dan benar lalu gunakanlah dalarn ibadah shalat!

/l

I.
1.

Pilihlah jawaban yang benarl
Al lkhlis

a. b. c. d. a. b. c. d.

art-Jj.ya.

...

memumikan mernumikar memunikan memumikan

keEsaan Allah Swt keEsaan rasul keEsaan malaikat keEsaan jin

Surat Al-Ikhlas diturunkan di. ..

Mekah Madinah Mina Mesir

3.

SuratAl-Ikhlas terdiri dari....ayat

b.3 c.4 d.5

outan Hada telas 3 Madftsah

bnda,rrl

f1l Y

A

,.b

artinya. ... kabulkan be kan samPaikan katakan

a. b. c. d. 5.

9A artinya.... a, saya b. kamu c. dia d. kami
ardnva ..

s. Q'1
b.

tunggal berbilang iiga sedikit artnva.... tinggal bergantung kembali bcrangkat

z. 'tg;fi
b.
d 8.
a,

tempat tempat tempat tempat

b. d.

Dia Dia Dia Dia

tidak tidak tidak tidak

bcdstd beribu berbapak beranak

s. :l;
a. b. c. d.
10

^ft,,l'ya dan jangar
dan dan tidak dan sama

JJjJ

artrrYa....

a. b.

diperbudak diperanakkan

c. d.

dipercaya diperburuk

II.
1. 2. 3. 4.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
Dalam Al-Qur'alr, surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke.... Al-Ikhlas an1nya.... Surat Al-Ilhlas diturunkan di.... Surat Al-Ikhlas terdid dari .....ayat

s. (jK 5. ltr
8. 9.
10.

"'r-tu....
aftinya....

z. 1y!1 a,tinta....
:J3
atinya....
artinya....

K
.in

altinya...

I, Jodohkan arti ayat yang di sebelah kiri dengan ayat AlQur'an yang ada di sebelah kanan!
1.

2. 3.

r I

T

I

Allal

tempat meminta segala
b.

K6ftK_{3
4'rtt",lt'\t, --\>
-r_Q.2e

Dan tidak ada sesuatu yang setara denganNya. Katakanlal (Muialnmad), Dialah Allah yarrg Esa Allai Swt tidak beianak dajl tidak diperanakkan.

,4,t -f /,,'..(
d.

| 4XIJ!,6 Jg

+)
!

-{.c-:rJ ',,4('

IV. ]awablah
1. 2. 3. 4. 5.

pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

Apakal.r arti Al-Ikftlas? Sebutkan tiga kesirnpulan dad suratAl-Ikhlas! Kepada siapa kita bergantung? Apakah a11i Maha Esa? Apakah ada makhluk yang menyamai Ailal Swt?

,-.\
aurad HadE \etas 3 MadGtah lbtula,

"

S)

Bab

I
Hadis tentang Persaudaraan
hafahadGiedang

.

Hal:l hadis renhnq @rsudaGan.

Lafal Hadis tentang Persaudaraan

1.

Hadis

1

'

.p t:;il13j,\34.bf.$t1c;4.';tir

Arti Kata-Kata
orang

mukrfn

terhadap orang mukmin sepefti bangunan

u{, ;/Jt
!,.$Jg
u!J_

rnemperkokoh
sebagiannya sebagian

{a.^J

& Y

H adIs tenta n9 P e

eu dat aan

Artinya:
"Ctrang mukmin terhadry mukmi.n lainnyq laksana satu bangunan, sehaginfinya memperkuaf (fltefiperkokoh) sebagiax yang \ain." (H.R. Bukha )

2.

Hadis 2

Arti kata-kata:
tidakbedman di antara kamu
sehingga

ut* t{"<t
F
,+11

mencintai
bagi saudaranya
apa yarlg ia cintai

*+.r.
9ael, )'..F:,

bagi dirinya

"Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaran,:la sapetL i mencintai

dirinya smdirL" (H.R. Muslim)

Tugas
Hafalkan dua hadis tentang persaudaraan di atas beserta artinval

uji L(c=Lno-Lr
I.
1.

Pilihlah jawaban yang benar!

li'rl
a.

n't^v^

'

b.

orang muknrin orang muslim

d.

orang salah orang baik

Qa'an Hadis Kelas

3 MadEsah

bndaiah

2.

3.

d.$lf b artinYa a. sepefti tubuh b. seperti bangrnan )t ):.'. artlnva.... a. b.
menambal-r

c.

d.

scpefti air seperti tanah

memperingan

c. d

memperkokol-r memperhalus

4.

a

_:.

tJ

artmYa scbagian kamu sebagian mereka

a. b.
5.

sebagian sebagiarrrya aft:f]lya....

d.

l*J a. b.

selurulnya
setengah

c,

d

seperlinya sebagial

6.

2 +t4 *n","
a. tidak be lmu b. tidak berakhlak t,4.. u't"tuu
c.

d.

tidak berirnan tidak berguna

7

f a.l

a. b.
8.

di antara kamu diantaranya artinva .
seperti sehingga
urnoyu
.
.

d.

di :mtara mereka di antara dia

(P a. b. a, b.

d.

sebagian

Lals

mcmbenci memberi

d. '

rncncintai mengetahui

10.

{}.1.
a. b. c. d.

u";'vn

bagi bagi bagi bagi

saudara saudaranya saudaraku saudara kamu

H a di s te nla ng P e 6au dat aa a

II.

Isilah

titik'titik di bawah ini dengan
artmya....

benarl

1. (1j;ljl

2. 4 * ;'l arttn)J.... 3. Pemaudaraan orant orang Islam sepefti... 4. sebagrJJr yang -dhr mcrnperkuat... 5. Tidak sempuma irnai seseorang sehingga ia mencintai 6. 7. 89. 10.
mcncintai ..., Saudara dengan saudara tidakboleh.... Muslim dengan muslim lainnya adalah.... Apabila bertemu dengan saudara, maka.. .. Hadis adalah perkataan dan perbuatan Nabi.... Dengan *e.dma satrdara har_us -"linB....

saudaraiya sepeti

III.
1.

Jodohkan pernyataan yang ada di sebelah kanar dengan pernyataan yang ada di sebelah kiri!

2 3. 4. 5.

T tr T T tr

Perkataan dan perbuatan Nabi Mulammad Saw'
fu perti sebuah bangr.man.

a.
b.

yang meriwayatkan hadis

FIadis

Bagi dirirya sendiri. Bagi saudaranya. d.
e.

aw(
*L

Muslim

IV.
1. 2. 3. 4. 5.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
Siapakall yang mcdh'ayatkan dua hadis tentang persaudaraan? Apakah arti hadis itu? Apa yang harus kita lakukan terhadap saudara kita? Tulis arti hadis yarg pertamal Tulis arti hadis kedual

Qolan Hadis Keks

3

ikdtasah

lbndaryah

6

iiti
I.
1.

u Lri Llt ii

1

Semester 2

Pilihlah jawaban yang benar!
Y tti ,.LjrJl
arrrnya ....

a. b. c. d.
2

Maha Mengetahui

Mala Melihat
Maha Mendengar Mala Penyayang

bj#I

a. b. tallil c. tahmid d. taisin , i',1 artinva....

"outun..-. takbir

4.

a. pemelihara b. pcngadiian c. perkara d. perintai ),'. --" 7 artima.... tL'l*-d a. kami mohon petunjuk b. kami mohon pertolongan c. kami mohon rezeki d. kani mohon keturunan
Tanda huruf Syiddah, adalah..
a.
.

5.

/7

c.

.t
rt,

b.
6.

?
dengung jelas ganda

d.

Cara membedakan huruf syiddah adalah ..

a. b.
d.

tunggal
Lanhah Ulangah

@

Un'n

Seneslet 2

99J,.5J19 a'uuru

8.

a. ashshalati b. ashshalawati c. washshalaati d. washshalawati glJrtlD dibaca.... a, b. c. d.
azaifuni wazzaituuni wazaituni zaitun

9.

a b. c. d.

Huruf \:) ddn
ikh{a iklab idgham ghunnah

{'

berta"ydid dGebut.

.

10.

Ghunnah dibaca.... a. jelas b. samar c. dengung d. tcrsembunyi

11

Alif lam qamariah huruf "lam"nya, dibaca....

bc. d.
12.

tersembunyi jelas dengung

Yarg termasuk alif lam qamariyah....

5i<i(
b.

)J1( t ttt(

d.

'fjl

Auian Hddis Kelds 3 ltla&aeh lblidattah

13.

)/f i( a. b. c. d.

dtbaca....

qamaru alqamaru qamad alamari

't4.

a.9 b. c. d.
15.

Huruf qainariah itu ada.. ..huruf
't2
13 14

a. b. c. d,

Alif lam syamsiah bacaan "ialr"nya...
jelas

hilang tersembunf
samar

16.

Yang tennasul< bacaan alif lam syamsiyah. . ..

- ',z eb-L)l ^ ,.. t- 4 ir " {.{,
L

ir
d.

+viat
.t,1- i(

*.1

17.

a. b. d.

Huruf syamsial itu ada. . ..
15 16 18

18.

Q,a artinya.... ltl
b.
c.

d.
19.

berbilang sedikit tunggal banyak

l|'jKn't^yn.
b. d.

menghargai melihat mendengar

'(s

,,,-,,,-,*,"",*o,

b.
c,

d.

seperti seperti seperti seperti

air gunung bangunan

tanal

II.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E. 9. 10.

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!
Surat Al-Fatjhah disebut

juga...Al{ur'an.

Surat Al-Fdtihah sebanyal....al at. Kitahanyaberibadal, kepada.... Segala puji itu bagi. . ..

Syiddaldisebutjuga...
Ghurmah artinya. . .. Huruf ghunnah ada....

Al-Ikhlasaltinya.... Surat Al-Ikhlas menerangkan tentang.. .. Perkataan dan perbuatan Nabi Muhamnad Saw djsebut....

III.

Jodohkan arti ayat atau hadis yang ada di sebelal dengan ayat atau hadis yang di sebelah kanan!
Penguasa hari pembalasan.

kiri

#5.iir'bt'^{tlU4,!
x"ia."gi6

Tunjukkanlah kami kepada
jalan yang lurus.

"tAt4s

Tidak termasuk mukmin

sehingga ia mencintai
saudaranya sepe*i mencintai dirinya sendiri.

%i(K,[K{t
'-:/.))>t.r)+r
''l ' ''\ ,/

Allah Swt tempat meminta
segala sesuatu.

Dan tidak ada sesuatu yang setara denganNya.

iytgtq;t
Oofan Hadis Kehs 3 Madtaeh lbtidayah

IV. ]awablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
1.

Berapa jumlah ayat surat Al-Fatihah?

2. 3. 4. 5.

Apakah arti ummul Qur'an? Apakal arti Al-Ikhlas? Artikarr surat Al-Ikhlas! Artikan surat Al-Fatihal!

'ffi'
Y

tunnun

utans* u.u^ s"*,sp, z

iirll
Abu Bakar Jabir Al Jazaii. Minhajul Muslim, Kaho: Al Jazair:i Darussalam.
Departemen Agama. 2004. AL-Qfi'an dnfi Te4ermlrnryn. Jakarta: Naladana.

Dirjen Kelembagaan Agama Islam. 2004. Ku/ikulun Standdr Kampetensi
Madr a sah
Ib

tidaiyah, I akaft a.

Drs. H. Udin Walryudin, 1996. PenrlitiiLan Agama Isbnt Sekolnh Dasat. Bandung: CV Bina Sistl d.

Saf:liMajrd. Pelaiaran Tafairl. Bandung: Utra
Karya Toha Putra.

Jaya.

Qur'an Hadis (Kuikulurn 2004) Madrasah Ibtidaiyal-r, 2004. S€marang:

Pf

Qur'an Hadis untuk Madrasal Ibtidaiyaiberdasarkan kurrkulum 2004.2005, Bandung: Armico. Zaenuddin Harnidi Wijaya.1986. Shahih Bukhati Latin Bnhnsa. Jakatta.

Aufan kadis Kelas s MadEsah lbtidatyah

s
+

Qufah Hadis Kelas 3 llk&atuh lbtida|ah

Ivlanusia sebagai Khalilah Fi AI-Ardhi dalam mengelola dunia ini memerlukan pedoman dan bimbingan yang bersumber dari Pemberi amanah. Al-Ou/an memberikan suasana kedamaian akan bimbingan dan
petLrnjuk-AllahYang
N,4aha

Rahman-Rahim kepada hamba-hamba-Nya'

Nabi Muhammad Saw adalah hamba yang berkualiias kemanusiaan sempurna dan ma'shum. Beliau diberi kewenangan oleh Allah untuk menjelaskan, menjabarkan, serta mempraktikkan ajaran-ajaran Al-Quran
dalam kehidupan manusia agar terwuiud kehidupan yang khasanah' baik di yang dilaksanakan Nabi Saw disebui Hadis atau Sunnah

dunia maupun di akhirat. Wujud penjabaran dan pengamalan Al-Qu/an

Buku Pelajaran Qufan-Hadis Madftsah lbtidaiyah (M, ini rnerupakan sebuah ikhtiar dalam menyebarluaskan pemahaman ajaran"ajaran mulia
yang terkandung dalam keduanya. Penyusunan materi dan pendekatannya menrjuk kepada Kurikulum Madrasah lbtidaiyah (N'41) Standar Kompetensi Republik lndonesia Tahun 2004

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama lslam Departeman Agama
Penyajian dan penampilan buku ini memuat kompetensi dasar, indikator, uraiin materi, ringkasan, tugas, dan uii kemampuan seria dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik Dengan demikian, melalui buku ini sebagai sarana pembelaiaran, tujuan mati pelajaran ouran-Hadis insya Allah dapat teMujud Tujuan lersebut meliprrt' peningkaran ^emampuan dasar membaca menulls Al-Qur an dan Hao]s, menanamkan pengerlian. pemanaman dan pengfrqyatan isi (andunqan ArO,rran-Hadis sehingga perilaKu peserta drdik berpedoman dan sesuai dengan tuhtunan Al-Our'an dan Hadis

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful