\

Na 03nOVU clana 56. stav (7) Zakona 0 osnovnom odgoju i obrazovanju ("Sluzbene Bovine Tuzlanskog kantona", broj: 6/04 i 7/(5), ministar obrazovanja, nauke, kulture j sporta Tuzlanskog kantona, donosi

PRAVIL1K

o utvrdivanju Krtterija i nacina izbora ucenika genet'acije osnovne skole

POGLAVLJEI OD.JEL.JAK A

(:Jan 1. (Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom 0 utvrdivanju Kriterija i nacina izbpra ucenika generacije osnovne skole ( u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se nacin izbora ucenika generacije zavrsnih razreda osnovne skole u Tuzlanskom kantonu ( 11 daljern tekstu: Kanton).

(~Ian 2.

( Uslovi za proglasenje ucenika generacije)

Ucenikorn generacije zavrsnog razreda rnoze biti proglasen onaj ucenik koji ispunjava slijedece uslove:

a) da je u toku skolovanja imao odlican uspjeh II svim razredima (minimalan prosjek opceg uspjeha u svakom razredu 4.8),

b) da je u toku skolovanja irnao primjerno vladanje,

c) da se u toku skolovanja imao zapazene rezultatc u slobodnim aktivnostirna, takmicenjima, smotrama, i drugim vannastavnirn aktivnostirna,

Clan 3.

(Rezultati knji se vrednuju za ueenika gcneracije)

(1) Prilikom vrednovanja za izbor ucenika generacije 11 obzir se uzimaju rezultati u radu sekcija predvidenih Godisnjirn programom rada u skoli, takrnicenja u znanju i stvaralastvu iz pojedinih nastavnih predmeta i osvajanja nagrada na takmiceujima, ucesce i osvajanje nagrada na konkursima likovnog, muzickog, jezickog i tehnickog stvaralastva te sporskirn aktivnostima provedenim U organizaciji maticne skole, Pedagoskog zavoda Tuzla ( u daljem tekstu: Pedagoski zavod), Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sport a Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo). te opcinskih, kantonalnih, federal nih, drzavnih, i medunarodnih organizacija koje se have pitanjem odgoja i obrazovanja,

(2) U cilju jednoobraznog pristupa, Pedagoski zavod ce svim 05no\<11.1111 skolama blagovremeno, a najkasnije do 15 april a tekuce skolske godine. dostaviti azurirani spisak takmicenja koji ce se vrednovati u skladu sa stavom (I). ovog clana .

(3) Za rezultate ostalih takrnicenja, koja nisu jedinstvena za sve skole na Kantonu. tumaeenje 0 samom takmicenju na zahtjev skole daje Pedagoski zavod,

Clan 4.

(Elementi za vrednovanje)

Elementi koji se vrednuju pri rangiranju kandidata za uceuika generacije su:

a) uspjeh u ucenju i vladanju u toku osnovnog skolovanja,

b) aktivnosti i doprinosi u radu sekcija skole,

c) uspjeh na takrnicenjima u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta, na konkursima, revijama, srnotrama, izlozbarna i sportskim takrnicenjima,

d) rukovodenje odjeljenskom zaiednicom,

e) rezultati postignuti u vannastavnim aktivnostima,

f) kursevi informatike, stranih jezika i slicno,

g) zavrscna paralelna skola

Clan 5.

(Oglas za uceaika geueracije)

(1) Pravo da bude izabran ima svaki ucenik zavrsnog razreda koji ispunjava uslove iz clana 2. i 3. ovog Pravilnika, prijavljivanjem na oglas kojeg raspisuje Nastavnicko vijece skole najkasije do 10. rnaja tekuce skolske godine,

(I) Oglas iz stava (1). ovog clana objavljuje se na oglasnoj tabli i traje sedam dana.

ODJELJAKB

NA(~IN VREDNOV ANJA AKT1VNOSTI

Clan 6

(Nacin vrednovanja aktivnosti)

(1) Aktivnosti iz clana 2.,3., i 4. ovog Pravilnika vrednuju se 11a slijedeci nacin:

(1) opci uspjeh u svima razrednirna OSl1OVl1e skole-odlican uspjeh i primjerno vladanje po formuli srednja ocjena na dvije decimale X 20 bodova .

b) aktivnosti i doprinosi u radu sekcija skole-za svaku sekciju ujednoj skolskoj godini po 2 boda, pri cernu se za svaki razred boduje maksimalno dvije sekcije.

c) za ucesce i osvojeno mjesto na skolskom, opcinskorn, kantonalnom, federalnom, drzavnom takrnicenju. skolskoj olimpijadi, evropskom i svjeskorn takrnicenju u znanju iz pojedinih predmeta, sport a odnosno za osvojeno mjesto na konkursirna likovnog, jezickog, draruskog, recitatorskog, Iiteralnog i tehnickog stavralastva-revije, izlozbe, smotre i slicne manifestacije kandidat moze dobiti slijedeci broj bodova:

r

r-·-·····T-·-·-·-··-··-·--.-.-----,----.

! !

! [

I.i~iy~tll:~!".!cenj ~....... '" [~J~~!Q__." ... }!",!~j~~~,? 11 Skolsko takrnicenje

I

r-l--_ _._

21 Opcinsko

_~_l<.Jl1'-'-ic'-'e'--:n"-ie_. _

3 Kantonalno

takm i cenje

15 bodova

3 boda

:2 boda

I bod

0,5 bodova

-1----.-.-.-

6 bodova 5 bodova 4 boda

.......... _-"' .......... -+-__.:__:...:::-=.~--+-___:__:___:__-

3 bacia 2 boda 1 bod

........... _ .. " ", .. ;._:__:___-+_.; __ c .. ::.. !

12 bodova

10 bodova

4 Federalno

tak III icenje [& bodova

--~-~~~------~

5 Drzavno

t--!akn:!.is..~.l.~~ _ 24 boda

I 6 Medunarodna I

L.J.tahm i ccnj a . 3 ~_b._.O_ .. d_ .. _o_v_a___L_2_5_b_a_d_O._V a

8 bodova

6 bodova

4 boda

2 boda

12 bodova

3 boda

4 boda

.............. -

20 bodova

5

. bodova

Ukoliko se odrzava samo ekipno takrnicenje, kandidatu koji je bio clan ekipe pripada 30 % bodova od bodova predvidenih za pojedinacni pJasman.

Bodovi se rnogu dobiti samo po jednom osnovu, ili za plasrnan iii za ucesce,

Kod tehnickog stvaralastva se boduje jedno priznanje i to ono koje nasi vise bodova na srnotri.

d) rukovodenja odjeljenskom zajednicom

- za svaku godinu rukovodenja odjeljcnskorn zajednicom kandidatu pripada po 3

bacia,

-rad 11 predsjednistvu odjeljenske zajednice (za svaku godinu) po 1 bod.

-rukovodenje Vijecem ucenika (za svaku godinu rukovodenja) po 5 bodova,

-rad II Vijecu ucenika ( za svaku godinu rada) po 2 boda.( po ovom osnovu ucenik

moze ostvariti maksimalno 10 bodova)

e) rezultati postignuti u vannastavnirn aktivnostima (sportskim i kulturnim)

- za nastupe izvan skoie ( MZ, Opcini i dr) po ] bod, ( po OV01n osnovu ucenik moze dobiti najvise 5 bodova),

-pismene pohvale Nastavnickog vijeca za postignute rezultate Ll vannastavnim aktivnostima- za svaku pohvalu po ] bod,

f) van skolske aktivnosti, volontiranje (sportske, kulturne, drustvene. humanitarne, fad. u nevladinim organizacijama )

- za clanstvo odnosno zapazene rezultate na sportskom, kulturnom iii humanitarnom planu organizovanorn izvan skole uz dostavljanje odgovarajucih dokaza za svaku aktivnost na lokanorn ni vou po 1 bod,

-na kantonalnom lUVOU po 2 boda,

-na federal nom i drzavnorn nivou po 3 boda,

-na medunarodnorn nivou po 4 boda ( po OV0111 osnovu ucenik tokom skolovanja mote

dobiti maksirnalno 10 bodova), g) kursevi

-svaki leurs sa validnim certifikatorn (npr. stranih jezika, intormatike. vrsnjacki edukatori iii medijatori) po 1 bod ( po ovom OS110VLl ucenik moze dobiti maksimalno 5 bodova).

h) zavrsena paralelna skola 15 bodova,

ODJEL.IAK C.

lZBOR UCENIKA GEN:ERAClJE

Clan 7.

(Izbor ucenika generaeije u paralenim i specijalnim skolama)

(1) Paralelne osnovne skole i specijalne skole izbor ucenika generacije mogu vrsiti na osnovu dodatnih kriterija, regulisanih svojirn normativnim aktorn, U 5k1ad1.1 s ovim Pravilnikorn.

(2) Kandidat za ucenika generacije u paralelnoj osnovnoj skoli koji 511 izveli samostalan koncert ili organizovali samostalnu izlozbu na odgovarajucern nivoou, debit ce broj bodova koji je predviden za prvo mjesto na odgovarajucem nivoou takmicenja,

Clan 8.

(Pracenje, prikupljanje i sumiranje rezultata)

(1) Pracenje, prikupljanje prijedloga i sumiranje rezultata u skoli vrsi Komisija za izbor ucenika generacije ( u daljem tekstu: Komisija).

(2) Kornisiju iz prethodnog stavaimenuje Nastavnicko vijece skole.

(Jan 9. (Sastav Komisije)

(1) Komisiju iz clana 8. OVID Kriterija sacinjava pet clanova: pedagog-psiholog skole koji je predsjednik komisije ili drugi clan koga imenuje Nastavnicko vijece, dva nastavnika (

po jedan iz reda nastavnika razredne nastave i nastavnik predmetne nastave), predstavnik roditelja kojeg predlaze Vijece roditelja i sekretar skolc.

(2) Za claua kornisije ne mogu biti birani: odjeljenske starijesine zavrsnih razreda, kao ni razrednici koji su vodili generaciju zavrsnog razreda, te roditelj cije _ie dijete kandidat za ucenika generacije, (3) Poslovnik

o radu Komisiie donosi Nastavnicko vijece skole.

. Clan 10. .

(Jlang lista)

(1) Nakon prikupljanja i provjere podataka, Kornisija pristupa bodovanju.

(2) Bodovanje kandidata za ucenika generacije vrsi se na osnovu dokurnenata iz pedagoske dokurnentacije i evidencije skole (potvrde, izjave nastavnika i dr.), diploma i zvanicnih izvjestaja organizatora takmicenja (od opcinskih do rnedunarodnih) i diploma/svjedodzbi paralelne skole koje dostavlja sam ucenik sekretaru skole.

(3) N a osnovu broj a bodova Komisja sastavlja rang listu i oglasava j e na oglasnoj tabli skole,

(4) Ukoliko dva ili vise kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima ucenik koji ima veci broj bodova za uspjeh u ucenju.Ukoliko i po ovom osnovu ucenici imaju jednak broj

;;. bodova, prednost ima onaj ucenik koji ima veci broj bodova za uspjeh na takmicenjima.

Ukoliko i po ovum osnovu elva ili vise ucenika imaju jednak broj bodova prednost ima onaj ucenik koji irna veci broj bodova po osnovu uspjeha na konkursima, revijarna, smotrarna i sportskim takmicenjima.

(':lan 11. (Zapisuik () radu Kemisije) Komisij a 0 svom radu vodi zapisnik

Clan 12.

(Razmatranje prijedloga i primjedbi Komisije)

(1) Nastavnicko vijece skole razmatra prijedlog Kornisije i eventualne primjedbe kandidata za ucenika generacije ili nihovih roditclja/staratelja.

(2) Nastavnicko vijece donosi Odluku 0 izboru ucenika generacije skole tri dana nakon objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli od strane Kornisije.

Cilin 13.

(Podnosenje prigovora na odluku Nastavnickog vijeea)

(1) Prigovor ili zalba na odluku Nastavnickog vijeca podnosi se Skolskom odboru u roku od1!i dana nakon proglasenja ucenika generacije.

(2) Skolski odbor je duzan donijeti odluku po zalbi u roku od sedam dana od dana podnosenja zalbe.

(3) O,Uuka Skolskog odbora je konacna.

(~Ian 14.

(Rok za proglasen]e ucenika generaeije)

Proglasenje ucenika generacije skole se mora okoncati do kraja nastavne godine,

Clan 15.

(Duznosr dostavljanja Odluke 0 proglasenju ucenfka generacije)

(1) Skola je duzna cia 10. juna dostavi Odluku 0 proglasenju ucenika generacije,

biografiju i fotografiju ucenika generacije Pedagoskom zavodu i. Ministarstvu.

(2) Proglasenje ucenika generacije skola na podrucju Kantona mora se okoncati do kraja j una tekuce godine,

(3) Opcine iii drugi zainteresirani subjekti mogu za ucenike generacije organizirati odgovarajuce manifestacije i osigurati srestva za nagrade i organizovanje manifestacija. (4) Pokrovitelj manifestacije proglasenja ucenika generacije jc Ministarstvo, a organizator Pedagoski zavod,

(:lan 16.

(Javnost u proglasenju Ucenika generacije) Proglasenje ucenika generacije vrsi se javno,

Clan 17.

(Diploma ucenlku generacije)

(1) Ucenik generacije dobija posebnu dipJomu I' Ucenik generacije".

(2) U skladu sa materijalnim mogucnostima Ministarstva, opcine, 3k01e j drugih zainreresovanih. ucenicima generacije se mogu dodijeliti novcane nagrade i odgovarajuci pokloni.

Ol),fELJAK D.

PRELAZNE I ZA VRSNE ODllliDBE

Clan 18.

(Prestanak vazenja ranijih Krite r rija)

Stupanjern na snagu ovog Pravilnika prestaju da vazc Kritcriji 7,8 proglasenje ucenika generacije U osnovnoj skoli broj: 1 0/1-05-3505/06 od 15.05.2006 godine,

Clan 1.9.

(Stupanje na snagu Pravilnika)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donosenja i objavit ce se u .,Sluzbenim novinama Tuzlanskog kantona",

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful