Page 1 of 17

30 வைக பியாணி !
ெவஜிடபி ெவைர ெவ ெவ ேட !
'பியாணி'

எறாேல... ெபபாைமேயா
ஒ
'கி'தா.
அவ'க ஆ'ட' ெச)* அயிட+களி. /த.
எ ேபா! ஓட#$ ெசறா#,
இட1ைத பி1!வி2 இ3த பியாணி!
அத 4ைவ* மண/ $4மா
45யி6 ப! ஒ காரணெமறா.... 'ஈஸியா நமளால ெச)ய /யாேத' எகிற
ஏக இெனா காரண!
உ+க ஏக1ைத ேபாக...
வைக வைகயாக வேலேய

நீ+க சைம1! அச1த...
உ+க ைக பி1! இ+ேக சைமக க>?1 தகிறா' 'வளசரவாக' பாரதி /ரளி.

''பியாணி ெச)ற! ஒ5@ ெபய கப A1திரமி.ல... கவனமா கள1!ல இற+கினா... 4லபமா
ெச)! /$ 4டலா... A ப' 4ைவ*ள பியாணிைய!'' எ? நபிைக ெகா2 பாரதி, பய?,
கீ ைர,
கா)கறிக,
பழ+க,
பன ீ' எ? ெவைர ெவைரயாக சைம1தி பியாணி
அ21த21த பகளி. பமாற பகிற!.
பா'1த!ேம...
'ெதா2கற! தயி' ப$சDட1 ேதைவயி.ல...
ஒ பி பி$சிட
ேவ5ய!தா' எ? கள1தி. இற+கி, கவள கவளமாக ெவட ஆரபி1!வி2வ'க.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - ஒ க , தகாளி - 4, E52 - 4 ப., ப$ைச மிளகா) - 4, லவ+க,
பைட,
ஏலகா),
கிராF,
ெவ+காய தலா 2,
சீரக,
மGசH தலா அைர
IE, கறிேவ பிைல, ெபாயாக ந?கிய ெகா1தம.லி - சிறிதளJ, எ5ெண), உ F - ேதைவயான
அளJ.
ெச)/ைற:
அசிைய நறாக ஊற ைவ1! வ1! ெகாளJ.
தகாளிைய1 தனியாகJ,
ெச)/ைற
E52 ப$ைச மிளகாைய1 தனியாகJ அைர1! ெகாளJ.
கடாயி. எ5ெண) வி2,
கா)3த! சீரக, ஏலகா), கிராF, பைட, லவ+க ேபா2 தாளி1!... E52, ப$ைச மிளகா)
வி6! ேச'1! நறாக வதகJ. இதி. ெபாயாக ந?கிய ெவ+காய ேச'1! வதகி... தகாளி
சா?, உ F, மGசH ேச'1! எ5ெண) பி* வைர வதகி, வ1த சாத ேச'1! கிளறி,
கறிேவ பிைல, ெகா1தம.லி1தைழ Hவி இறகJ.

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 2 of 17

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி, ெக1 தயி' - தலா ஒ க , கா)கறி1 !52க - 2 க , இGசிE52 வி6! - ஒ ேடபிE, ந?கிய ெவ+காய - அைர க , எ#மி$சபழ - 1, Fதினா,
ெகா1தம.லி1தைழ - சிறிதளJ, எ5ெண), உ F - ேதைவயான அளJ.
அைரக:
அைரக /3தி - ஒ IE, சின ெவ+காய - 7, இGசி - சிறிதளJ, ப$ைச மிளகா) - 6, பைட
- 1, லவ+க, ஏலகா) - தலா 2 (இ3த ெபாகைள சிறி! எ5ெணயி. வதகி, அவ>?ட 41த
ெச)ய பட ம.லி1தைழைய ேச'1! அைர1! ெகாளJ).
ெச)/ைற:
ெச)/ைற அசிைய நறாக கைள3!, அைர மணி ேநர ஊற ைவகJ. க. எ5ெண)
வி2 ெவ+காய ேச'1! வதகி, இGசி - E52 வி6!, கா)கறி1 !52க, உ F ேச'1!
கிளறJ. அைர1த மசாலா வி6ைத இதி. ேச'1!,
ப$ைச வாசைன ேபா வைர வதகJ.
ஊறிய அசி, தயி' ேச'1!, ஒ க த5ண ீ' வி2 நறாக கிளறி, கைர L ெவயி ேபா2,
2 விசி. வ3த! இறகJ. பிற, எ#மி$சபழ1ைத சா? பிழி3!, Fதினா, ெகா1தம.லி1தைழ
ேச'1! கலகJ.

ேதைவயானைவ:
படாணி, ந?கிய
ேதைவயானைவ உைட1த ேகா!ைம - ஒ க , உைளகிழ+ - 1, ப$ைச
ேகர, பீ, - தலா கா. க , ெவ+காய - 2, ப$ைச மிளகா) - 4, இGசி, E52 - சிறிதளJ, ெபாயாக
ந?கிய ெகா1தம.லி1தைழ, Fதினா - தலா ஒ க , கடைல எ5ெண) - ஒ IE, பைட,
கிராF, ேசாF, உ F - ேதைவயான அளJ
ெச)/ைற:
ெச)/ைற உைட1த ேகா!ைமயி. உ F ேச'1! ேவக ைவ1!, உதியாக வ1! ெகாளJ.
கா)கறிகைள ெபாயாக ந?கJ.
ெவ+காய1ைத தவிர ம>ற எ.லாவ>ைற* ஒறாக
ேச'1! ேவக ைவ1! ெகாளJ. ப$ைச மிளகா), E52, இGசி, ேசாF, பைட, கிராF
ஆகியவ>ைற வி6தாக அைர1! ெகாளJ.
கடாயி. கடைல எ5ெண) வி2,
அைர1த

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 3 of 17

வி6ைத$ ேச'1!... Fதினா, ெவ+காய, ெகா1தம.லி1தைழ ேச'1! வதகி, ேவக ைவ1த கா)கைள
ேச'1! கிளறJ. பிற ெவ3த ேகா!ைமைய$ ேச'1! கிளறி இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , காலிஃ ளவ' - 1, சீரக - ஒ IE, லவ+க, ப$ைச
மிளகா) - தலா 2, தகாளி ெகச - 2 IE, ெகா1தம.லி1தைழ - சிறிதளJ, எ5ெண), உ F ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
காலிஃ ளவைர உதி'1! உ F கைர1த நீ. சிறி! ேநர ைவகJ. பிற, அைத
ெச)/ைற
ெவ3நீ. ேபா2 எ2கJ. சாத1ைத உதிராக வ1! ெகாளJ. கடாயி. எ5ெண) வி2
சீரக, லவ+க தாளி1!... ந?கிய ப$ைச மிளகா) ேபா2 வதகி, உதி'1த காலிஃ ளவ', உ F
ேச'1! ெபானிறமா வைர வதகJ.
இதி. தகாளி ெக$ச ,
ெகா1தம.லி1தைழ ேச'1!,
வ1த சாத1ைத ேபா2, கிளறி இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , ேபபி கா' - 3, ப$ைச மிளகா) - 10, பிGசி இைல - 1, பைட
- 2, இGசி-E52 வி6! - சிறிதளJ, ேத+கா) - 1, Fதினா - ஒ க , கர மசாலா1H - அைர
IE, லவ+க - 4, ெந) - 2 IE, /3தி - 10, எ5ெண), உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ேபபி கா'ைன வட !52களாக ந?கி, க. ெவயி ேபாடாம. ப1! நிமிட
ெச)/ைற
ேவக ைவ1!,
ெந)யி. வதகி ெகாளJ.
ேத+காைய அைர1! பிழி3! பா. எ2கJ.
/3திைய வ?1! ெகாளJ. கடாயி. எ5ெண) வி2 பைட, லவ+க ேபா2 வ?1!...
பிGசி இைல, ப$ைச மிளகா) ேச'1! வதகி, ஊறிய அசி, இGசி-E52 வி6! ேச'1! நறாக

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 4 of 17

வதகJ. இதி. ேத+கா) பா., ேதைவயான த5ண ீ' ேச'1! க. ெவயி ேபாடாம. ப1!
நிமிட ைவகJ. பிற ேசாள, கர மசாலா1H, Fதினா, வ?1த /3தி, உ F ேச'1! ெவயி
ேபா2 L, 8 நிமிட கழி1! இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , சின ெவ+காய - ஒ க , மரா ெமா, அனாசி E,
பிGசி இைல, Fதினா - சிறிதளJ, லவ+க, ஏலகா) - தலா 1, ேசாF - அைர IE, தகாளி
சா - 3 IE, சி.லி சா - 3 IE, ப$ைச மிளகா) - 6, ேத+கா) !வ. - கா. க , /3தி
- 20, ெந) - 2 IE, எ#மி$ைச$ சா? - ஒ IE, +ம E - ஒ சிைக, எ5ெண), உ F ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
கடாயி. எ5ெண) வி2...
ேசாF,
மரா ெமா,
அனாசி Eைவ வ?1!
ெச)/ைற
ெபா1! ெகாளJ.
ேத+கா) !வ.,
ப$ைச மிளகாைய ெந)யி. வதகி அைரகJ.
ெவ+காய1ைத சி.லி சா வி2 வதகி தனிேய ைவகJ. 
க. சிறி! எ5ெண) வி2
பிGசி இைல, லவ+க, ஏலகா) ேபா2 தாளி1!... அசிைய கைள3! ேபா2, தகாளி சா
ேச'1! கிளறி, ேதைவயான த5ண ீ' விடJ. அதOட அைர1த ேத+கா) வி6!, உ F ேச'1!
பதிைன3! நிமிட ேவகவிடJ. பிற, வதகிய ெவ+காய, வ?1! ெபா1! ைவ1தி
மசாலா1H, ெந), /3தி, Fதினா, எ#மி$ைச$ சா?, பாலி. கைர1த +ம E ேச'1! கிளறி, 5
நிமிட கழி1! இறகி Aடாக பமாறJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ அவ. - கா. கிேலா, ந?கிய உைளகிழ+, ேகர - தலா ஒ க , ப$ைச
படாணி - கா. க , ந?கிய தகாளி, ெவ+காய - தலா அைர க , க2, உP1தப F - தலா
அைர IE, ப$ைச மிளகா) - 5, ேத+கா) - ஒ L, இGசி, பைட, ேசாF - சிறிதளJ,

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 5 of 17

எ5ெண), உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ஒ பா1திர1தி. த5ண ீ' வி2,
ேலசாக ெகாதி1த! இறகி அவைல ேபா2,
ெச)/ைற
சிறி! ேநர கழி1! வ1! ெகாளJ. உைளகிழ+, ேகர, படாணிைய தனியாக ேவக
ைவ1! ெகாளJ. ேத+கா*ட இGசி, ப$ைச மிளகா), பைட, ேசாF ேச'1! அைரகJ.
கடாயி. எ5ெண) வி2... க2, உP1தப F, ந?கிய ெவ+காய, தகாளி ேச'1! வதகி,
ேவக ைவ1த உைளகிழ+, ேகர, படாணி ேச'1!, வ1! ைவ1தி அவைல ேபா2
கிளறி, அைர1த இGசி வி6!, உ F ேச'1! கிளறி இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - ஒ க , ெவ+காய - 1, இGசி-E52 வி6! - சிறிதளJ, பன ீ' - 100
கிரா, பிGசி இைல, பைட - தலா 1, ஏலகா) - 4, லவ+க - 3, ெந), உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ெவ+காய1ைத ெபாயாக ந?கி,
சிறி! த5ண ீ' வி2 வி6தாக அைர1!
ெச)/ைற
ெகாளJ. பன ீைர சி? !52களாக ந?கி ெந)யி. ெபானிறமாக வ?கJ. ஒ கடாயி.
சிறி! ெந) வி2... ெவ+காய வி6!, இGசி - E52 வி6! ேச'1! வதகJ. பிGசி இைல,
ஏலகா), லவ+க, பைட ேச'1! வதகி, அசிைய ேபா2 நறாக கலகJ. இதி. உ F
ேச'1!, இர52 க த5ண ீ' ஊ>றி ேவகவிடJ. அசி பாதி ெவ3த! வ?1த பன ீைர ேச'1!,
தீைய ைற1!, த5ண ீ' வ>றி சாத உதியாக வவைர ேவக ைவ1! இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , காராமணி - அைர க , ெவ+காய - 2, தகாளி - 3,
மிளகா)1H - ஒறைர IE, மGசH - ஒ சிைக, கா)3த மிளகா) - 2, கறிேவ பிைல,
ெபாயாக ந?கிய ெகா1தம.லி1தைழ - சிறிதளJ, க2, சீரக - தலா அைர IE, உP3!,

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 6 of 17

எ#மி$ைச$ சா? - தலா ஒ IE, எ5ெண), உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
காராமணிைய ஊற ைவ1!, உ F ேபா2 ேவக ைவ1! ெகாளJ. ெவ+காய,
ெச)/ைற
தகாளிைய ெபாயாக ந?கJ.
சாத1ைத வ1! ஆற ைவ1! ெகாளJ.
கடாயி.
எ5ெண) வி2 க2, உP3!, சீரக தாளி1!... கா)3த மிளகா), கறிேவ பிைல, ெவ+காய
ேச'1! நறாக வதகி மிளகா)1H, மGசH, ேவக ைவ1த காராமணி, உ F, எ#மி$ைச$ சா?,
தகாளி ேச'1! வதகி, சாத1ைத ேபா2 கிளறி, ெகா1தம.லி1தைழ Hவி இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ அசி - ஒ க , ந?கிய பீ, ேகர ெவ+காய - தலா அைர க , /3தி,
திராைச - தலா ஒ IE, மGசH - கா. IE, ப$ைச மிளகா) - 4 (ெபாயாக
ந?கJ), சீரக - அைர IE, ந?கிய ெகா1தம.லி1தைழ - சிறிதளJ, லவ+க, பைட,
ஏலகா), பிGசி இைல - தலா 2, கர மசாலா1H - அைர IE, எ#மி$ைச$ சா? - ஒ
IE, எ5ெண), உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ெச)/ைற அசிைய க6வி, உ F ேச'1! அைர மணி ேநர ஊற விடJ. கடாயி. எ5ெண)
வி2, கா)3த! ெவ+காய1ைத ேபா2 ெபானிறமாக வதகி... சீரக, ஏலகா), பைட,
லவ+க, பிGசி இைல ேச'1! வ?கJ. ந?கிய ப$ைச மிளகா), ஊறிய அசி, /3தி,
திராைச, ேகர, பீ ேச'1! மிதமான தீயி. வதகி... கர மசாலா1H, உ F, மGசH,
எ#மி$ைச$ சா? ேச'1! கிளறி, ஆ? க த5ண ீ' வி2 ேவக ைவ1!, ெகா1தம.லி1தைழ Hவி
இறகJ.

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 7 of 17

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - ஒ க , ந?கிய ேகர, பீ, உைளகிழ+, ப$ைச படாணி
- தலா கா. க , ப$ைச மிளகா) - 4, ந?கிய ெவ+காய - கா. க , லவ+க - 4, பைட, ஏலகா) தலா 2, இGசி - E52 வி6!, ெந), ந?கிய ெகா1தம.லி1தைழ - சிறிதளJ, பிGசி இைல, உ F ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ெச)/ைற
ப$ைச மிளகா),
ெகா1தம.லி1தைழைய சிறி! த5ண ீ' ெதளி1! வி6தாக
அைரகJ.
லவ+க,
ஏலகா),
பைடைய ெபா1! ெகாளJ.
கடாயி. ெந) வி2...
ெவ+காய, பிGசி இைல, இGசி - E52 வி6ைத$ ேச'1! வதகJ. ெபா1! ைவ1தி
லவ+க. பைட, ஏலகாைய ேச'கJ. கா)கறிகைள ேபா2 நறாக கிளறி, ெகா1தம.லி,
ப$ைச மிளகா) வி6!, அசி, உ F ேச'1! இர52 நிமிட ைகவிடாம. கிளறJ. பிற க.
ேபா2, 2 க த5ண ீ' ேச'1!, இர52 விசி. வ3த! இறகJ.

ேதைவயானைவ:
பா4மதி அசி,
உ1த ப$ைச படாணி தலா ஒ க ,
ெந) கா. க ,
ேதைவயானைவ
ெவ+காய - 1, இGசி - E52 வி6! - சிறிதளJ, !விய ேத+கா) - கா. க , /3தி,
ெகா1தம.லி1தைழ - சிறிதளJ, உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ெச)/ைற ெவ+காய1ைத ெபாயாக ந?கJ. கடாயி. ெந) வி2 இGசி - E52 வி6!,
ெவ+காய, !விய ேத+கா) ேச'1! வதகJ. அசி, ப$ைச படாணி ேச'1! வதகி, உ F
ேச'1! இர52 க த5ண ீ' வி2 ெகாதிகவிடJ.
சாத உதிராக வ3த! இறகJ.
சிறி!
ெந)யி. /3திைய வ?1! ேபா2, ெகா1தம.லி1தைழ ேச'1! கிளறJ.

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 8 of 17

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ அசி - ஒ க , டமிளகா) - 2, ந?கிய ெவ+காய - அைர க , ந?கிய
ெகா1தம.லி1தைழ - அைர க , சீரக, மிள1H - தலா கா. IE, !விய சீ - 4 IE,
எ5ெண), உ F - ேதைவயான அளJ. 
டமிளகாைய1
ெச)/ைற:
அசியி. உ F ேச'1! உதி' உதிராக வ1! ெகாளJ.
ெச)/ைற
!52களாக ந?கி ெகாளJ. கடாயி. எ5ெண) வி2 சீரக, மிள1H ேபா2 தாளி1!...
ெவ+காய1ைத ேச'1! வதகJ. டமிளகா)1 !52கைள$ ேச'1! வதகி, சாத1ைத ேபா2
கிளறி, ெகா1தம.லி1தைழ, சீ !வைல ேச'1! இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - ஒ க , /ைளகீ ைர - 2 க2, ெபாயாக ந?கிய ெவ+காய அைர க ,
எ#மி$ைச$ சா?,
கறிேவ பிைல,
/3தி - தலா ஒ IE,
க2,
சீரக,
உP1தப F, கடைல ப F, தனியா1H, ெவ3தய, ெப+காய1H - தலா கா. IE,
பைட, லவ+க - தலா 1, கா)3த மிளகா) - 5, ேத+கா) !வ. - ஒ IE, உ F, ெந) ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ெச)/ைற அசிைய உதிராக வ1! ஆற விடJ. கீ ைரைய அலசி ெபாயாக ந?கJ. கடாயி.
ெந) வி2... க2, சீரக, உP1தப F, கடைல ப F, ெவ3தய, தனியா1H, ெப+காய1H,
கறிேவ பிைல, ெவ+காய, கா)3த மிளகா) ேச'1! இர52 நிமிட கிளறி, கீ ைரைய$ ேச'கJ.
ப$ைச வாசைன ேபாவைர கீ ைரைய வதகிய!... சாத, உ F, பைட, லவ+க, ேத+கா)
!வ. ேச'1! கல3! இறகJ.
இதி. எ#மி$ைச$ சாைற வி2 கலகJ.
ெந)யி.
/3திைய வ?1! ேச'கJ.

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 9 of 17

ேதைவயானைவ:
பா4மதி அசி, அைர1த தகாளி வி6! - தலா ஒ க , ப$ைச மிளகா) - 4,
ேதைவயானைவ
மிளகா)1H, இGசி - E52 வி6!, எ#மி$ைச$ சா? - தலா அைர IE, உ1த சின
ெவ+காய - 10, E52 - 6 ப., பைட - ஒ !52, லவ+க - 3, ஏலகா) - 2, பிGசி இைல - 1,
உ1த படாணி - கா. க , அைர1த /3தி வி6! - ஒ ேடபிE, ச'கைர - ஒ IE,
ெந) - அைர IE, ந?கிய ெகா1தம.லி, Fதினா, எ5ெண), உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ெச)/ைற அசிைய நறாக க6வி 10 நிமிட ஊற ைவ1!, ஈர ேபாக ெந)யி. வ?கJ.
ெவ+காய,
ப$ைச மிளகாைய நீளவாகி. ந?கி ெகாளJ.படாணிைய ேவக ைவ1!
ெகாளJ. கடாயி. எ5ெண) வி2, கா)3த! லவ+க, E52, பைட, ஏலகா), பிGசி
இைல, இGசி - E52 வி6!, ப$ைச மிளகா), ெவ+காய1ைத ேபா2 வதகJ. ெவ3த படாணி,
தகாளி வி6! ஆகியவ>ைற அதி. ேச'1! ஒ க த5ண ீ' விடJ.
இ3த கலைவ நறாக
ெகாதிக ஆரபி1தJட,
ஒ பா1திர1தி. ெகா க. ைவ1!...
உ F,
மிளகா)1H,
அைர1த /3தி வி6!, ச'கைர, வ?1த அசிைய$ ேச'1! நறாக கலகJ. க
ெவயி ேபா2, தீைய ைற1! 10 நிமிட ேவக ைவ1! இறகி, ெகா1தம.லி, Fதினா Hவி,
எ#மி$ைச$ சா? ேச'1! கிளறJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - கா. கிேலா, ந?கிய ெவ+காய1தா - ஒ க , /ைளகய
பய? - அைர க , டமிளகா), /ைடேகா - தலா கா. க , ெவைள மிள1H - அைர
IE, ச'கைர - ஒ ேடபிE, ேசாயா சா - 3 IE, அஜினேமாேடா - அைர IE
(வி ப படா.), எ5ெண), உ F - ேதைவயான அளJ.
அைர1!ெகாள:
அைர1!ெகாள ப$ைச மிளகா) - 2, இGசி - அைர !52.
ெச)/ைற:
அசிைய க6வி ேவக ைவ1! சாதமாக வ1! ெகாளJ. கடாயி. எ5ெண)
ெச)/ைற
வி2,
கா)3த! அைர1த ப$ைச மிளகா) இGசி வி6ைத ேபா2 வதகJ.
ச'கைர, 
டமிளகா),
/ைடேகா,
/ைள பய?,
ெவைள மிள1H ேச'1! வதகி,
அஜிேனாேமாேடா ேச'கJ. கைடசியி. ெவ+காய1தா, உ F, சாத, ேசாயா சா ேச'1!,
அ2 ைப ெபய தீயி. ைவ1! கிளறி இறகJ.

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 10 of 17

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , ெபய ெவ+காய - 2, ெந) - 2 IE, உைளகிழ+,
தகாளி - தலா 2, ப$ைச மிளகா) - 7, படாணி - அைர க , ேத+கா) !வ., தனியா - தலா 2
IE, ெகா1தம.லி1தைழ - ஒ க2, Fதினா - அைர க2, பைட, ஏலகா), கிராF - தலா 1,
கர மசாலா1H, சீரக - ஒ IE, இGசி - அைர !52, எ5ெண), உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ெச)/ைற அசிைய க6வி ஊற ைவகJ. படாணிைய ேவக ைவகJ. உைளகிழ+ைக
ேதா. சீவி !வி ெகாளJ.
தகாளியி. த5ண ீ' வி2 Lறைர க அளJ அைர1!
ெகாளJ. Fதினா, ெகா1தம.லி, இGசி, ப$ைச மிளகா), ேத+கா) !வ. இவ>ைற சிறி!
ெந)யி. வதகி அைர1! ெகாளJ.
சிறி! எ5ெணயி.,
தனியா,
சீரக1ைத வ?1!
ெபாகJ. 
க. எ5ெண) வி2 பைட,
ஏலகா),
கிராF தாளி1!...
!விய
உைளகிழ+, ந?கிய ெவ+காய, கர மசாலா1H ேச'1! வதகJ. அைர1த ெகா1தம.லி
வி6ைத* ேச'1! வதகி... அசி, ேவக ைவ1த படாணி, !விய உைளகிழ+, தகாளி சா?,
உ F, தனியா - சீரக ெபாைய1 Hவி கிளறி, ஒ விசி. வ3த! இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , உைளகிழ+ - 3, ெவ+காய, தகாளி, ப$ைச மிளகா) தலா 2, ேத+கா) !வ. - 5 IE, இGசி - ஒ !52, E52 - 6, மிளகா)1H - 3 IE,
ேசாF, க2 - தலா அைர IE, கறிேவ பிைல - சிறிதளJ, எ5ெண), உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ெச)/ைற பா4மதி அசிைய ேவக ைவ1! உதிராக வ1! ெகாளJ. உைளகிழ+ைக சி?
!52களாக ந?கJ. ெவ+காய, தகாளி, ப$ைச மிளகாைய ெபாயாக ந?கJ. ேத+கா)
!வ., இGசி, E52, மிளகா)1H, ேசாF ஆகியவ>ைற ேச'1! அைர1! ெகாளJ.
கடாயி. எ5ெண) வி2, கா)3த! க2 தாளி1!, ெவ+காய1ைத ேபா2 வதகJ. ந?கிய
உைளகிழ+, தகாளி, உ F ேச'1! வதகி, அைர1த மசாலாைவ ேச'1!, வாசைன வவைர
வதகJ. பிற கறிேவ பிைல, ப$ைச மிளகா) ேச'1!, சாத1ைத* ேபா2 நறாக கலகJ.

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 11 of 17

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , இGசி - E52 வி6! - 2 IE, பா. - 2 க , ேகர - 1, பீ
- 5, படாணி - ஒ ைக பி, ெவ+காய - 10, ப$ைச மிளகா) - 4, பைட, ஏலகா), லவ+க - தலா 2,
பிGசி இைல - 1, எ#மி$ைச$ சா? - ஒ ேடபிE, எ5ெண), உ F - ேதைவயான அளJ.
ப$ைச மிளகாைய
ெச)/ைற:
ேகரைட ெம.லிய வட+களாக ந?கJ.
ெவ+காய,
ெச)/ைற
நீளமாகJ, பீைஸ அைர விர. நீள1! ந?கJ. க. எ5ெண) வி2, கா)3த!
பைட, லவ+க, ஏலகா), பிGசி இைல தாளி1!... ெவ+காய, ப$ைச மிளகா) ேச'1!
வதகJ. ந?கிய பீ, ேகர, படாணி ேச'1! கிளறி, இGசி - E52 வி6ைத$ ேச'1!
ப$ைச வாசைன ேபாக வதகJ. அசி, பா. ஆகியவ>ைற ேச'1!, ஒ க த5ண ீ' வி2, உ F
ேச'1! கைர L, ெவயி ேபா2, ேவக ைவ1! இறகJ. எ#மி$ைச$ சா? வி2, கிளறி
பமாறJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , ெவ+காய - 2, கர மசாலா1H, மிளகா)1H - தலா ஒ
IE, ெந) - 3 ேடபிE, சீரக - ஒ IE, பிGசி இைல - 1, ச'கைர - ஒறைர
IE, உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ெச)/ைற அசிைய க6வி 3 க த5ண ீ' ேச'1!, ஒ மணி ேநர ஊற விடJ. ெவ+காய1ைத
நீளவாகி. ெம.லியதாக ந?கJ. 
க. ெந) வி2,
கா)3த! சீரக,
பிGசி இைல
ேபா2 தாளி1!,
தீைய ைற1! ச'கைர ேச'கJ.
ச'கைர கைர3! ேமேல எ6பி
வேபா! ெவ+காய1ைத ேச'1! வதகி...
உ F,
கர மசாலா1H,
மிளகா)1H ேச'1!,
அசிைய1 த5ண ீட ஊ>றி கல3!, கைர L, ஒ விசி. வ3த! இறகJ.

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 12 of 17

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - ஒ க , ேத+கா) பா. - 2 க , அனாசி பழ - கா. க , ஆ பி
!52க - சிறிதளJ, !விய ேகர, மா+கா), ெவள பிG4 - தலா 2 ேடபிE, எ5ெண),
உ F - ேதைவயான அளJ.
அைர1! ெகாள:
ெகாள ெவ+காய - 1, கா)3த மிளகா) - 5.
ெச)/ைற:
அசிைய க6வி,
அைர மணி ேநர ஊற ைவ1!...
அைர1த ெவ+காய வி6!,
ெச)/ைற
ேத+கா) பா. ேச'1!, க. ைவ1! சாதமாக வகJ. கடாயி. எ5ெண) வி2, ேகர,
மா+காைய ேபா2 வதகி, ெவள1 !வைல பிழி3! எ21! ேபா2,
அனாசி பழ,
ஆ பி, உ F, சாத ேச'1! கிளறி இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , சிறிய உைளகிழ+ - கா. கிேலா, ெவ+காய - 2, கா)3த
மிளகா) - 6, டமிளகா) - 2, தகாளி - அைர கிேலா, கர மசாலா1H - ஒ IE, ேத+கா) அைர L, E52 - 2 ப., ஏலகா), பிGசி இைல, கிராF - தலா 1, தனியா - 2 IE, ெவ5ெண)
- 50 கிரா, Fதினா, ெகா1தம.லி, உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
பா4மதி அசிைய க6வி ஊற ைவகJ. ெவ+காய, டமிளகா) இர5ைட*
ெச)/ைற
நீளவாகி. ந?கJ.
ேத+காைய1 !வி ெகாளJ.
தகாளிைய1 த5ண ீ' ேச'காம.
அைரகJ.
உைளகிழ+ைக ேவக ைவ1! ேதா. உ1! ெகாளJ.
ெவ? கடாயி.
கா)3த மிளகா),
தனியா,
ேத+கா) Lைற* ேலசாக A2 ெச)! ெபா1! ெகாளJ. 
க. ெவ5ெணைய ேபா2, உகிய! பிGசி இைல, ஏலகா), கிராF ேபா2 வ?1!, 
டமிளகா), ெவ+காய, E52, கர மசாலா1H ேபா2 வதகJ. பிற உைளகிழ+,

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 13 of 17

Fதினா, ெகா1தம.லி, அசி, உ F, தகாளி வி6!, ெபா1! ைவ1த ேத+கா), கா)3த மிளகா),
தனியா Hைள ேச'1!, கைர ெவயி ேபா2 L, இர52 விசி. வ3த! இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - ஒ க , பா. - /கா. க , ச'கைர - ஒ IE, கிமி,
Qஃ R - தலா 2 IE, ெந) - 4 IE, லவ+க, ேபS$சபழ, ஏலகா) - தலா 4, ப$ைச
மிளகா) - 2, ெச' - 10, சீரக - கா. IE, உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ெச)/ைற அசிைய ந க6வி... பா., ச'கைர, ஒ க த5ண ீ' ேச'1! சாதமாக வ1!
ெகாளJ. கடாயி. ெந) வி2 சீரக, ஏலகா), லவ+க, ந?கிய ப$ைச மிளகா) ேபா2
ேலசாக வ?1! சாத1தி. ேபாடJ. கிமி, Qஃ R, ேபS$சபழ1ைத ந?கி சாத1தி
ேமலாக ேபா2, ெச' பழ1ைத ேச'1!, உ F ேபா2 கலகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , ந?கிய ெவ+காய, பீ - தலா அைர க , ந?கிய ேகர,
உைளகிழ+, தகாளி - தலா ஒ க , படாணி - ஒ ைக பி, Fதினா, ெகா1தம.லி - தலா அைர
க2, எ#மி$ைச$ சா? - ஒ IE, தயி' - அைர க , மிளகா)1H - 2 IE, தனியா1H ஒ IE, பைட, லவ+க, ஏலகா), ப$ைச மிளகா) - தலா 2, பிGசி இைல - 1, இGசி, E52
வி6! - ஒ IE, எ5ெண), உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
அசிைய நறாக க6வி இர5டைர க த5ண ீ' வி2 அைர மணி ேநர ஊற
ெச)/ைற
ைவகJ. உைளகிழ+, ேகர, பீ, படாணிைய ேவக ைவ1! ெகாளJ. க.
எ5ெண) வி2, கா)3த! பைட, லவ+க, ஏலகா), பிGசி இைல ேச'1!, மிளகா)1H,

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 14 of 17

தனியா1H, ெவ+காய, ப$ைச மிளகா), இGசி - E52 வி6! ேச'1! நறாக வதகJ.
ெகா1தம.லி, Fதினா ேச'1! வதகி, தகாளி ேச'கJ. எ.லா நறாக வத+கிய! உ F, தயி',
எ#மி$ைச$ சா? ேச'1!... ெவ3த கா)கறிக, அசி ஆகியவ>ைற ேபா2 ஒ விசி. வ3த!
அ2 ைப ஐ3! நிமிட 'சி’மி. ைவ1! இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - ஒ க , மிள - 2 IE, கிராF - 2, இGசி - E52 வி6! - அைர
IE, ந?கிய ெவ+காய - கா. க , Fதினா - அைர க , கீ றிய ப$ைச மிளகா) - 3, எ5ெண),
உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற : அசிைய உதி' உதிராக வ1! ஆற விடJ. கடாயி. எ5ெண) வி2, கா)3த!
இGசி - E52 வி6! ேச'1! வதகJ. மிள, கிராF, ப$ைச மிளகா) ேச'1! ேம# 2 நிமிட
வதகி, ெவ+காய, Fதினா ேச'1! நறாக வதகJ. வ1த சாத, உ F ேச'1! கிளறி, Aடாக
பமாறJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , ேசாயா உ5ைடக - அைர க , ந?கிய ெவ+காய - கா.
க , சீரக - அைர IE, இGசி - E52 வி6! - 2 IE, கர மசாலா1H - ஒ IE,
தயி' - அைர க , எ5ெண), ெந) - தலா 2 ேடபிE, மிளகா)1H - 3 IE, உ F ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
அசிைய க6வி,
இர5டைர டள' த5ண ீ' ேச'1! அைர மணி ேநர ஊற
ெச)/ைற
ைவகJ. ேசாயாைவ ெகாதி நீ. 5 நிமிட ேபா2, ளி'3த நீ. நறாக அலசி பிழி3!
ைவகJ. க. ெந), எ5ெண) வி2, கா)3த! சீரக தாளி1! ெவ+காய1ைத ேச'1!
வதகJ. இGசி - E52 வி6! ேச'1! நறாக வதகி, மிளகா)1H, கர மசாலா1H, உ F,

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 15 of 17

ேசாயா உ5ைடக,
தயி' ேச'கJ.
ஊற ைவ1த அசிைய த5ண ீட ேச'1! கிளறி, 
கைர L, ஒ விசி. வ3த! 2 நிமிட 'சி’மி. ைவ1! இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - ஒ க , ேத+கா) பா. - 2 க , ப$ைச படாணி, டF பீ தலா /கா. க ,
ந?கிய ெவ+காய கா. க ,
கர மசாலா1H /கா.
IE, ஏலகா),
பைட,
லவ+க தலா 2,
பிGசி இைல,
கா)3த ெவ3தயகீ ைர 2
ேடபிE, எ5ெண), ெந), உ F - ேதைவயான அளJ.
அைரக:
அைரக ப$ைச மிளகா) - 7, E52 - 4 ப..
ெச)/ைற:
ெச)/ைற அசிைய ேலசாக வ?1!, நறாக க6வி, ப1! நிமிட ஊற ைவகJ. கடாயி.
எ5ெண), ெந) வி2, கா)3த! ஏலகா), பைட, லவ+க, பிGசி இைல, கர மசாலா1H,
ெவ+காய ேச'1! வதகJ. அைர1த ப$ைச மிளகா) - E52 வி6!, டFபீ, ப$ைச
படாணி ேச'1! நறாக ேவவைர வதகJ. பிற, ேத+கா) பா. வி2... அசி, உ F
ேச'1! கிளறி, ெவ3தயகீ ைர ேச'1! க. ைவ1!, இர52 விசி. வ3த! இறகJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி, ேகர - தலா ஒ க , ெபாயாக ந?கிய ெவ+காய - கா. க ,
ேசாF, ெந), மிளகா)1H - தலா ஒ IE, பைட, ஏலகா) - தலா 1, கிராF, கீ றிய ப$ைச
மிளகா) - தலா 2, ந?கிய ெகா1தம.லி1 தைழ, உ F - ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
அசிைய கைள3! 15 நிமிட ஊற ைவகJ. கடாயி. ெந) வி2, கா)3த!
ெச)/ைற
ேசாF, ஏலகா), கிராF, ப$ைச மிளகா), பைட ேச'1! வதகJ. ெவ+காய, ேகர ேச'1! 2
நிமிட கிளறJ. அசி, உ F, மிளகா)1H ேச'1!, இர5டைர க த5ண ீ' வி2 க.
ைவ1!, இர52 விசி. வ3த! இறகJ. ெகா1தம.லி1தைழ Hவி பமாறJ.

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 16 of 17

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , ெவ+காய - 3, Fதினா - ஒ க2, ெகா1தம.லி - அைர க2,
பைட - 1, லவ+க, ஏலகா) - தலா 2, இGசி - ஒ !52, E52 - 6 ப., ெந), எ5ெண), உ F ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
அசியி. உ F ேச'1! ேவக ைவ1! உதி' உதிராக சாத1ைத வ1! ெகாளJ.
ெச)/ைற
ெவ+காய, Fதினா, ெகா1தம.லிைய ெபாயாக ந?கJ. பைட, லவ+க, இGசி, ஏலகா),
E5ைட வி6தாக அைரகJ. கடாயி. எ5ெண), ெந) வி2 கா)3த! ெவ+காய, உ F
ேச'1! வதகJ. ெவ+காய நறாக வத+கிய! Fதினா, ெகா1தம.லி, அைர1த மசாலா வி6!,
உ F ேச'1! ப$ைச வாசைன ேபாக வதகி, சாத1!ட நறாக கல3! பமாறJ.

ேதைவயானைவ:
ேதைவயானைவ பா4மதி அசி - 2 க , ந?கிய ேகர, பீ, ேகா, டமிளகா) ேச'1! - ஒ க ,
ந?கிய ெவ+காய - கா. க , கா)3த மிளகா) - 6, E52 - 6 ப., அஜினேமாேடா - அைர IE
(வி ப படா.), மிளகா) எ5ெண) (கடாயி. எ5ெண) வி2, நறாக கா)3த! கா)3த
மிளகாைய ேபா2 ஆற விடJ) - 2 ேடபிE, ெவ+காய1தா - 3, ேசாயா சா - 2
ேடபிE, /ைளகய பய? - 2 ேடபிE, ச'கைர - ஒ IE, எ5ெண), உ F ேதைவயான அளJ.
ெச)/ைற:
ெச)/ைற
அசிைய சிறி! உ F ேச'1! ேவக ைவ1! உதி' உதிராக வ1! ெகாளJ.
கா)3த மிளகா*ட, E52 ேச'1! அைரகJ. கடாயி. எ5ெண) வி2, கா)3த! அைர1த
மிளகா) வி6ைத ேபா2 ப$ைச வாசைன ேபாக வதகJ.
அ2 ைப ெபய தீயி. ைவ1!,

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Page 17 of 17

ெவ+காய ேச'1! வதகி, ந?கிய கா)கைள ேச'கJ. அஜினேமாேடா, உ F ேச'1! வதகி,
ச'கைர ேச'கJ. சாத, ேசாயா சா, ெவ+கா)1தா ேச'1! கிளறி.... கைடசியி. பய?,
மிளகா) ேபா2 கா)$சிய எ5ெணைய வி2 கிளறி இறகJ.

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

http://new.vikatan.com/article.php?mid=3&sid=67&aid=2212

2/3/2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful