Naslov izvornika: NATURAL DETOX Text @ Marie Farquharson 1999 @ Element Books Limited 1999

Uklanianje otrova prirodnim putem
MARIE
FARQUHARSON

ISBN 1-86204-333-1
@ Hrvatsko izdanje: Uklanjanje otrova prirodnim putem Nctkladnik

: Veble

cornmerce, Zagreb

Za nakladnifta; Svjetlana Veble
Urednik: Roland Veble

Prijevod: Sanja Bingula, prof. Lektura: Sanja Perii Ilustacije : Tracy Barker
Obrarla tekstcr: Veble commerce, Zagreb Priprema za tisak: Genesis, Zagreb Zagreb, 2001. Sva prava pridrZana. Reproduciranje ove publikacije u cjelini, djelomiino
strgllrsnost

\TEBLE
ili
na bilo

koji

COMMERCE

drugi naiin, bilo kojinr sredstvima, nije dopuSteno bez prethodne

Zagreb,200l.

i

rttklutlni ku.

Sadriaj
Zahvale

DIO I.: RASEISTITE SVOJ

Zwor
........... l3

Zivot u svijetu otrovnih tvari 2. Uklanjanje otrovnih tvari 3. Pripremite se za uklanjanje otrovnih tvari
(

l.

"""""""""""""'31

'll'

Nrreionalna

Katalogizacija u publikaciji i sveuiili5na knjiZnica, Zagreb

DIO II.: POTPUNO CKCENTN,
4. ProdiSiavanje

UDK 615.874
FARQUHARSON, Marie Uklanjanje otrova prirodnim putem / Marie Farquharson ; <prijevod Sanja

uma

""""""""""""47

5. Kupke za uklanjanje otrovnih tvai tz organizma """""""'57 6. Potaknite uklanjanje otrovnih tvari tehnikama disanja

i

vjeZbama

""""""""'67

Bingul>. - Zagreb: Veble commerce, 2001.
Prijevod djela: Natural detox. -

7. Biljke koje pospje5uju uklanjanje otrovnih tvari""""""""'95 I07 8. Uklonite otrovne tvari iz svojega doma""""""""""""""'

Bibliografija. - Kazalo. ISBN 9-53-6458-23-3
4t0227050

DIO III.: PROGRAMI UKLANJANJA OTROVNIH TVARI IZ ORGANIZMA 9. Jednodnevni program s jednom vrstom namirnica"""""" [0. Dvodnevni Post sokovima..'
11. Dvodnevni Post

119

t27 t37

12. Vikend-program uklanjanja otrovnih tvari proizvodima iz kuine ..................... 143 13. Sedmodnevno proljetno ...................161 I 4. Program desetodnevnog prodi Siavanja organizma.............

radionice

di5ienje

1

I

5. Trodedni program pomladivanja .........................................

73

I g3

Ilustracije
Slikrr I Slikir 2
S

DIO IV.: KAKO DALJE 16. OdrZite svoj organizam disrim i 2ciravim...........................195

Val

Literatura

..........,.....199

OpuStanje napetosti

likrr

3

Uvijanje

i

izvijanje

12 /J 14
75

Slikir

4a

Slrkrr 4b

Slikl

-5

Slika 6 Slika 7a Slika 7b S Iika 8a
.Slika 8b

lspruZanje ruku i nogu IspruZanje ruku i nogu IspruZanje jedne ruke KruZenje rukama Istezanje kraljeZnice Istezanje kraljeZnice

16 16
11

18 78 19 79 80 80
81

Istezanje glutealnog miSiia Istezanje glutealnog miSiia
Istezanje kukova

Slika 9a Slika 9b Slika 9c

Istezanje kukova
Istezanje Madka

i ramena i ramena kukova i ramena

Slika 10 Slika l1 Slika 12 Slika l3a Slika 13b Slika 13c SIika l3d Slika 14a Slika l4b Slika 15a Slika 15b Slika l6 SIika l7

82 82 83 84 85
85

Istezanje ruku i nogu Istezanje kraljeZnice

Vraianje Vraianje Vraianje Vraianje

u uspravan u uspravan u usprayan u uspravan

poloZaj poloZaj poloZaj poloZaj

86 81 88

Pozdrav Suncu Pozdrav Suncu Istezanje tijela Istezanje tijela Prednji pregib Kobra

90
91

92 93

Zahvale
Zeljela bih zahvariti svojoj obitelji, prrjateljirna i koregarna na njihovoj neizmjernoj potpori. Narodito se zahvarjujem ihristine Hocking, mojoj posveienoj i nadahnjujuioj ueiteljici pilates vjeZ_ bi, diji su sarovi remelj plana pilatesovih vjeZbi; uditeljici jtge Mmli Lalvani na njezinoj velikoduSnosti i dr. Ianr-r Oryraui"r"i Lawrenceu Kirku s Britanske Skole za naturopatiju i osteopatiju na njihovoj neizmjernoj pomoii. I na kraju, ,rodrr" *un1. ,oZno, moje iskrene zahvare Erernent timu, osobito Grace cheltham na

Uvod
AD STE JUTROS USTALI, kako ste se osjeiali? Jeste li bili osvjeZeni, puni energije i spremni za novi dan, ili ste se jedva izvukli iz kreveta, krmeljavih odiju, Zeljni jo5 srrrr'/ Vjerojatno je odgovor negdje izmedu. Ako niste ustali puni ('r)c|gije i poleta, upitajte se zasto.
DanaSnji uZurbani nadin Zivota brzo nas naudi Zivjeti sa stalnim

njezinom nepresuSnom strpljenju, entuzijazmu

i

predanosti.

tcgobama, glavoboljama, bolovima i probadanjima, loSotn probavonr i koZom, osjeiajem praznine, iscrpljenosti, razdraZljivosti, ljutrrje ituge. Takvim stvarima ne vrijedi gnjaviti svojeg lijeinika, no l)r'cma nutricionistu profesoru Jeffreyju Blandu, te vas tegobe svrstavaju medu "hodajuie bolesnike" nedostatno ste bolesni za

krcvet, ali sigurno niste posve zdravi.

-

Stanje koje osjeiate uvelike ie povezano sa sposobno5iu va5eg organizma da se nosi s otrovnim tvarima. NaS je organizam dudesni mehanizam koji je u stanju sdm sebe prodiSiavati i obnavljati. No, problem je u tome Sto se dak i u najboljim okolnostima njegov rad prekida probavljanjem svih masnoia, bjelandevina i Seiera iz prehrane. Pridodaimo tome mjeSavinu dodataka u temeljnoj preIrrani, udinak stresnog i sjediladkog Zivota i svakodnevno sve veii bro-i oneiiSiivada vode i zraka i dolazimo do situacije u kojoj naS

organizam dobiva mnogo vi5e otrovnih tvari nego Sto preraditi i izluditi.
Premda

ih

moZe

je ljudski organizam zadudujuce snaZan i snalaZljiv, ne prilagodava se dostatno brzo da bi se mogao nositi s nevjerojatnom kolidinorn otrovnih tvari koju je proizveio 20. stoljeie. Stalna poplava otrovnih tvari osiabljqe sposobnost naSeg organizma zlt sanroproii5iavanjem i r"rklanjaniern otrovnih tvari, a umor. mrlie na

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

koZi, beZivotna kosa, koZa i odi rnogu biti znakovi da vaS organizaln ne radi dostatno djelotvomo. Ako ne poduzmete neSto da biste popravili takvu situaciju, tijekom vremena ie se otrovne tvari uporno gomilati u tkivima smanjujuii vaSu vitalnost, sve dok ne stvore promjene dije ie posljedice biti prerano starenje, lijeni metabolizam i degenerativne bolesti. Medutim, u rukama drZite sredstvo prornjene svo.jeg stanja naboprogran-re jednostavnih programa za prodiSiavanje, tehnika opuStanja i vjeZbi kqe ie iz vaSeg organizma ukloniti otrovne tvari i pomladiti vai duh, um i tijelo. preporudljivo je u odredenim razmacima organizmu priuStiti blagdan vrijeme opuStanja, uzimanja samo jednostavne hrane i piia i omoguiavanjc aktiviranja prirodnih obnavl.jzr.1 uiih mehanizama organizma. iak i postupkorn uklanjanja otrovnih tvari tijekom samo jednog dana znadajno moZete poboljSati svoje zdravlje i dobrobit. Nekoliko dana bez bilo kojeg oblika stresa omoguiava vaSem organizmu obnavljanje i osnaZivanje te hjedi vaS preoptereieni probavni sustav, jetru, bubrege i ostale vitalne organe. Uklanjanje otrovnih tvari djeluje i na psihiiko stanje pomaZuii Lrklanjanju srresa i tjeskobe, bijesa i osjeida samopodcjenjivanja, a mnogi struinjaci vjeruju da izo5trava urn i oslobada duh. Nemojte krivo shvatiti, no uklanjanje otrovnih tvari nije nr.lekanje, nego ugaclanje samom sebi i ulaganie u dobro zdravlje tijela, uma i duha u buduinosti.

-DIOI.-

Raiiistite svoi Zwot

lje. U ovoj iete knjizi naii

Uklanjanjeotrovnih Nakonuklanjanjaotrovnih tvari: tuari bit tete: . sprjecava bolesti, . kreativniji, . odmarir va!e organe. . rllotir ir.rrrriji. . proiiSiava sve sllstave, . produktivniji, . iisti koZu, . opuSteniji, . usporava starenje, . ispunjeniji ener.gi.jorn, . poboljiava gipkost, . uskladeniji sa snmirn sobom, . poboljSava plodnost. . svjesniji svoje duhovnosti.
10

POGLAVLJE

Zivot u svijetu otrovnih tvari
IVOT JE ISPUNJEN OTROVNIM TVARIMA. Otrovi su u
hrani koju jedemo, vodi koju pijemo i zraku Sto ga udiSemo

vlastito tijelo proizvodi otrovne tvari kao rezul- a i naSe t;rt rrrrrogih metaboliikih procesa koji ga odrZavaju zdravim.

Sto su otrovne tvari?
( )trovna je svaka tvar koja ima nadraZujuie i/ili Stetne udinke po rrai organizam, potkopava zdravlje i onemoguiava njegovo norrrr:rlno funkcioniranje. Otrov moZe biti nesto Sto naizgled nije Stetrro. ali bilo koja tvar moZe postati otrovnom ako smo joj izloZeni

rr pretjeranim kolidinama. No, naSe tijelo ne upija otrovne tvari lrcspomoino. Naprotiv. Ono je samoobnavljajuii i samoprodi5iavrriuci mehanizam namijenjen stalnoj borbi s otrovnim tvarima.

Vei samom kolidinom otrovnih tvari koje proizvodi moderni KolivaSe tijelo nosi s titn otrovnim tvarima, ovisi o va5oj ko dobro se tkrbi i cjelokLrpnom zdravlju. Sto tt. mladi i zdraviji, to se djelotvornije tijelo bori i uklanja ih te time smanjuje Stetu koju vam rnogu nanijeti. No, tijekom vremena teret postaje preteZak i va5e tiiclo poiinje popu5tati pod pritiskom, Sto moZe dovesti do zdravsvi.iet, ta je fina homeostatidka ravnoteZa u stalnoj opasnosti.

stvenih problema.

je viSe slucajeva raka i srdanih bolesti te artritisa, alergija, plctilosti i koZnih bolesti. Glavobolje. umor, bolovi i probadanja, kaial.i i prehlade, problerni probave i imunoloSkog stlstava, stres, ticskoba i depresija tegobe su rekordnog broia ljr,rdi. Povezanost svc vefe zatrovanosti i tih tegoba sad je sve oditija.
Sve
13

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

,/,IVo'I'U

SVIJETU OTROVNIH TVARI

Odakle dolaze otrovne Nari?
udisanjern, hranom

otrovi djeluju iznutra ili izvana. Izvana ih tlobivamo iz okolisa

potencijalno opasnih ucinaka.

samim posrupkom Zivljenja. Dakle, Sto moZere udiniti da biste izbjegli otrovne tvari? zapravo vrro malo ako ne odaberete Zivot u mjehuriiu na Aljasci. No, moZete se upoznati s izvorima otrovnih tvari to osnovno znanje omoguiit ie vam za5titu od njihovih

ili tjelesnim kontaktom. Iznutra ih proizvodimo

-

r(,1u. n() rrs.jcvi ostaju osjetljivi na Stetodinje i bolesti. Da bi l,rrrtr,litirli tc opasnosti, poljoprivrednici koriste pesticide koji su ,r r rrnt'kliko otrovni. Prirnjerice, mrkva je osobito osjetljiva na ,tcto1 is1j1; rrrrkvinu muhu. Zadnjih se godina u mrkvi nalazila ne,,, r'1.rvirr)o vclika kolidina ostataka organofosfatnog pesticida protrr rrrk'uine muhe pa se sad preporuda obilno guljenje i rezanje r rlrrr i rlrlr nrrkve prije uporabe, no time se odbacuju i mnogi vrijedni ,.r',trrie i i vlukna koja su potrebna tijelu da bi ostalo zdravo. Medutrrrr. lrrl.jer.r.je
I

i rezanje
ostaje.

ne rje5ava problem. jelr petina ostataka pes-

rr

rr

lrr

i clalje

VANJSKI OTROVI U zraku koji udiiemo
Svaki dan udiSemo oneiisiivaie iz zraka koji su stetni za nase zdravlje. unatoi svjetskim odrednicama o proiisiavanju atmosf-ere, zrakje ispunjen zastraSujuiim rasponom oneii5iivada, pogoto_ vo u gradskirn podrudjima. Ti z-agadivadi dio su automobilskih isparavanja, duhanskog dima, industrijskih pogona, uredskih susta_ va ventilacije, plinskih prikljuiaka, kuianstava, industrijskih kemi_ kalija i poljoprivrede navedimo samo neke izvore. Dok niska koncentracija tih tvari nadraZ,je odi, nos i grlo, Zivot u vrlo zagadenimrn podrudjima poveiava rizik pojave mnogo ozbiljnjih problema, primjerice asrme, kaZu struinjaci. OnediSiiva_ (i tz zraka mogu prouzroiiri ili pogorSati bolesti diSnog i kardio-

()poraba poljoprivrednih kemikalija ne prestaje prskanjem usje-

r.r. I)nrge kemikalije koje se koriste

r"r

poljoprivredi ukljuiuju

su-

',t;rvnc pesticide koji se primjenjLrju na zemiji i ulaze u meso biljke tlrrkle, ne mogu se niti oguliti niti oprati. Te kemikalije, kaZu ',trur'rr.jaci, nestaju prije konzumiranja hrane. Ipak, visoke razine tih ;,t'sticida nadene su, primjerice, u zelenoj salati.
rrirr sv.leZih proizvoda.

I\rstoje i kemikalije koje se koriste radi produZenja roka trajaKrurnpir se prska tlngicidima da bi se spriilo klijanje. A uobidajena je praksa prskati agrume i banane, ;t'e ;rrlrrrke, kruSke i treSnje kemijskim sredstvima koja ih duvaju od

I' v ir re nj ii tij ekom transporta i uskl adiStenj a. Za r azllku od sustavnih I'crnikahja, ove ostaju na kori. U SAD-u i nekim europskim zemljlrna kupci su obavijeSteni o kemijskom prskanju proizvoda.

vaskularnog sustava ili pluia, oslabiti imunitet, poveiati moguino_ sti obolijevanja od raka, a, nekim sludajevirna dovesti do iznenadne smrti.

U hrani koju jedemo
Izbor hrane u prodavaonicama, trZnicarna i veletrgovinama nikad nr.1e bio raznovrsniji. Medutim, za izbor se plaia cijena: u obliku intenzivnog uzgoja i preradene i obogaiene hrane. To znadi da je mnogo teze toeno zuati Sto kupujete odnosno jedete. Intenziv_ ni Lrzgoj omogniava pol.joprivrednicima uzgoj viSe lrane u kr.acen-r
14

Suvremene metode poljoprivrednog uzgoja samo su jedan put ktr.jirn otrovne tvari stiZu na naSe tanjure. Druge sn otrovne tvari iz rrntibiotika koji se koriste za Zivotinje i hormon rasta BST, koji se lioristi zii poveianje proizvodnje mh.1eka. A tr.r sLr i suvremeni postupci proizvodnje hrane tijekon-r kojih se hrana tretira, izb.jeljuje, lroji, obo-eaiuje, proci5iava, npotpunjuje konzervansima i arornanla sve pomoiu urnjetnih dodataka, a svi su Stetni za naS orgarr

izart't.

Stoga se sr,aki put kad napnnite koSaricu u prodavaonici valja slctiti da tzv. "neSkodljive" r'ilzine kemikalija prisutnih u hrani, iak i kad se odgovorno koriste, pridonose uktrynoj koliiini otrovnih
t.5

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

i;vot u SvIJETU orRovNIH TvARI
(

tvari koje

naSe tijelo mora preraditi. Te "neSkodljive" razine temelje se na izloZenosti svakoj pojedinoj tvari, ne na kumulativnom

iovedina

udinku uzimanja viSe raznovrsnih pesticida. StoviSe, mnoge od tih "neskodljivih" kemikalija dokazano su Stetne, no mnoge se i dalje
svakodnevno rabe.

u tretmaKcmikalije: Mnogobrojni se antibiotici legalno koriste (ili "andeoska prasina") nu stoke. Anabolidni steroid klebuterol Zikoristi se u Francuskoj i Spanjolskoj za proizvodnju veiih votinja. pojalpoz.orerle: Klenbuterol je povezan s poveianirn rizikom ve srdanih bolesti.
t

Shjedi nekoliko stvari koje morate imati na umu glede kemika-

lija u hrani:
Voie

i

povrie

.

Piletina Kemikalije: Veiina hrane za piliie sadrZi antibiotike. ZalroYata hrana povezuje se s pojavorn salmonele.
Upozorenje: Antibiotici tuberkuloze.

Kamikaliie: Vecina voia

raznovrsnim uklj udujuii organofosfate' i nsekticiiima i flngicidirna, pronadene Il pozorenje : Visoke razine orgarnofosfatnih pesticida jabuka, kru5aka, bresaka i narandi' su kod nekih vrsta

i povria rutinski se prska

iz hrane Inogu omesti udinak lijedenja
Krumpir
KemikaLije: Usjevi se prskaju fungicidima

i pesticidima' Krurn-

.

Svinjetina

pi.

sprjedavanja se nakon 7-etve deito prska kernikalijaura radi

Kemikalije: Veiina hrane za svinje sadrZi antibiotike ili antimikrobne preparate koji ih Stite od infekcija di5nih puteva.
[Jpozorenje: Ti antibiotici, koji ostaju u hrani. mogu onemogu-

klijanja.

protiv klica' TekLlpozorertje: Jedna vrsta sredstva za prskanje i anonazene, povezuje se s problemima koZe kod uzgajivada
rnalijama u rastu kod laboratorijskih Zivotinja'

iiti .

djelovanje antibiotika skog organizma.

u lijedenju ozbiljnih infekcija ljud-

,
Janjetina

Zitarice
tungiKeruikcilije: Usjevi se prskaju herbicidirna' insekticidima' cidima i kemikalijama za regulaciju rasta' (Jpozorenje: Jedan uobidajeni herbicicl prouzrodava tumor kod ttzroZivotinja. NajdeSie kori5teni regulator rasta' klomekvat'
kLrje oSteienja sluzne ntetnbrane kod Stakora'

Kemikalije:

U nekim se zemljatna koristi hormon melatonin

kako bi se sezona janjetine pomaknula na razdoblje oko BoZiia, kad uzgajivadi mogu postiii najbolje cijene mesa. Ovce uzgajane zbog vttne namaiu se organotosfirtnim pesticidirna.

u orgauotosfatnim kupkama jednake su onima u nervnom plinu koji je prouz-rocio sindrom Zaljevskog rata, a povezuju se s rnedicir.rskirn problerlirna koje imaju uzgajivadi.
IJpo:.oren.ie: Kemikalije koriStene l6

Ll vodi koju Piiemo uroZe poVoda ie tetnelj zdravlja. Kvaliteta vode koju ptjete i voda je izvor otrovva5e zdravl.ie' Poput hrane'
holjsati

ili

oStetiti

t1

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

l1y)TU

SVIJETU OTROVNTH TVARI

nih tvari. Opienito, izbor vode ograniien je na izbor triju izvora: izvorska voda u boci i flltrirana ili nefiltrirana tekuia voda za piie. Tekuia voda za piie u stalnoj je opersnosti ocl oneiiSienja indus, trijskim i poljoprivrednim kemikalijama te reskim meralima. Zapanjujuiih 50% nitrogena Sto ga korisre poljoprivrednici kao gnojivo ostaje u tlu i odlazi u sustave opskr.be vodont. prema zakonu, vodovodne tvrtke moraju po(tovati stroge odredbe upravljanja proii5iavanjern vode za pice. No, neke kemikalije koje se koriste u postupku proii5iavanja, primjerice klor, porencijalno su opasne po zdravlje.

rr.r'.r'tiiclo nije u stanju ukloniti svaki djelii otpadnih tvari. Tije-

-

i mogu ozbiljno ugroziti z,lrrrvl.ic. Slobodni radikali povezani su s domaiinima kronidnih ,lt'1:t'ncutivnih bolesti ukljucujuii rak, artritis i srdane bolesti. Orl,rrrrizrrn.l se mora baviti i otpadnim tvarima nastalim crijevnim i ,lrrrgin.r bakterijama te gljivicama i nametnicima koji Zive u nama. ('rrk i stres i loSe misli i emocije mogu poveiati otrovni otpad s l.o;inr se naS organizam mora boriti.
l,r,nr Vrcnrero te se otpadne tvari nakupljaju

Koliko ste zatrovani?
rr:r pitanja
rr

U vaiem domu bio iist, takclder je izvor otrovnih tvari. Tisuie smrtnih sludajeva svake gocline prouzroieno je kuinim otrovima iz praiine, dima, kuianskih preparata za diSienje,
VaS dom, rna kako

Ako niste sigurni u kolikoj mjeri upijate otrovne tvari, odgovorite u ovom upitniku i zbrojite potvrdne odgovore. Sto ih je r,'t'i broj, to ste zatrovaniji, a samim tim vam je i potrebnrje ukla;:rn.ie

otrovnih tvari.

razrjerlivaia, boja i kemikallja za zaStitu drveta i za5titu od vlage. Starije zgrade mogr-r sadrZiivati azbest, a boja na zidovirna visoke razine olova, obje vrlo otrovne kemikalije. posoblje, zavjese i sagovi rnogu zraiiti vrlo otrovne tvari tbrmaldehidnog plina. Nedavno je dokazano i da preSano drvo i lesonit mogu prouzroditi rak.

I

II'ITNIK O NA.INU ZryOTA

llrana i piie
lctlcte

OTROVNE TVARI NASTALE U ORGANIZMU Organizam proizvodi otrovne tvari tijekom postupka odrZavanja svojega Zivota. S0m.je din disan ja dvosjekli rnad. Svaki pur kad udahnerno kisik, siiuSne stiinice zvane mitohondriji pretvaraju vecinu kisika u energiju. Ovaj proces oclrZava nas na Zivotu, no proizvodi i neke otpadne tvari zvarre slobodni radikali vrlo nestiibilne rnolekule koje su, s jedne strilne. nezantjenjive r-r sludaju borbe protiv inf-ekct3e, a s dru_ee strane napadaju zclrave stanice pretvarajuii masne stanice u uZeglu Zelatinu. a staniere bjelanievine u otpad. NaSe tijelo posjeduje rnehanizan.r sustav Lrklanjanja otrovnil.r tvari kojim se nosi s tir.n otpadnim tvarima. Antioksidantni enzinti jure naSir.n organizrrorn popravljajuii veiinu steta (to sLr ih nanijeli slobodni raclikaii. iak i Lr idealnirr okohrostimir
t8

. . . . . . . . . . . .

li ili pijete redovito neSto od sljedeieg: kavu ili iaj
gazirana bezalkoholna

piia

kruh

i

tjesteninu od bijelog umjesto cjelovitog bra5na

veiinorn neorganske proizvode
prZenu hranu
rneso

gotova jela preradenu hranu (konzervirani slatkiSe

ili

smlznuti urnaci i kedap)

i

krispije

l'rlesne preradevine

drjetne proizvode

-

Sunku, slaninu. kobtrsice

i

sl.

tekuin vodu za pice (za kuhanje i topla piia)
IO

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

Zlvot u
It'stc
:. t

svI.IETIl orRovNIH

TVART

. . .

voie i povrie bez guljenja kore i pranja neorgansko lisnato povrie bez uklanjanja vanjskih listova neorgansko korjenasto povrie bez detkanja i guljenja kore?
neorgansko

li

na poslu

i kod kuie svakodnevno izloZeni velikom

stre-

t']

() t'utnq
Osim toga:

. . . .

dodajete li sol, ukljuiujufi morsku, tijekom kuhanja 'hrana vec posluZena

i

kad je

redovito prelazite granicu neSkodljive kolieine alkohola ponovno upotrebljavata masnoiu i ulje za kuhanje
dodajete Seier

iaju i

kavi?

Okolii/naiin iivota . Zivite li u gradu? . Triite li ili hodate duZ prometnih cesta? . Piivate li redovito u kloriranom bazenu? . Vozite li auto? Radite li u klirnatiziranom uredu,/ Koristite li mobilni telefbn? Zivite li u blizini rratb-stanice ili elektrienih srupova? Radite li za kornpjutoront'J hnate li centralno gri.janje u stantr'l hna li vaS dom dvostruka staklu'l Jeste li nedavlro provodili zastitu tlrvetu ili z.irititu od vlage
svojem stanu'?
Jeste

li suhu koZu ili kosu? lnrate li problema s koZom, primjerice ekcem'J .lcste li stalno umorni? Koncentrirate li se te5ko? lnrate li problema sa sinusima'? l'atite li od zaiepljenosti? '/.nojite li se noiu? Osjeiate li neodoljivu potrebu za slatkom hranom? Osjeiate li neodoljivu potrebu za soinom hranom? Patite li desto od glavobolje'7 Patite li od zadrZavanja tekuiine u organizmu? Jeste li ikad imali osjeiaj nadutosti? Imate li problema sa spavanjem?
lrrrate

Zaito vam je potrebno uklanjanje
otrovnih tvari
u

li

nedavr.ro

kupili posoblie'/

Kakav je rezultat upitnika o naiinu Zivota? Ako u svakoj skupini irnate vi5e od 3 potvrdna odgovora, va5e tijelo radi pod ozbiljnim pritiskom. Vrijeme je da rnu priu5tite zasluZeni odmor i zapoinete

Koristite
Pu(ite
tr?

li

redovito sredstva za ('iice rr jt:'/
glavrre Pnrrrrctrrir.t,ili cctrrrlrlc (clektrierre/

Zivite

li u blizini

toplinske )'/

I)rogram uklanlanja otrovnih tvari. Ne morate imati visoke ocjene u ovom upitnikr-r o nadinu Zivota rla biste imali korist od uklanjanja otrovnil-r tvari. Ako ste zdravi, I)ro-gram Lrklanjanja otrovnih tvari pomoii ce vanl da takvi i ostar)ete.

l0

2l

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

Znakovi zatrov ano sti organizma
. . . . . . ' ' ' ' . . . . . . . . .
bolovi
alergije
angina tjeskoba
a

POGT,AVLJE

i

probadanja

a

nadutost i podrigivanje deste promjene raspoloZenja
obloZen jezik

l,l

klonjonj e otrovnih tvart
piiit

glavobolje
nesanica svrbeT-

ledima usta sujedice i miteseri desni koje krvare zaiepljeni sinusi mrlje po koZi
bolovi u zadah iz
katar

. probavni problerni
.

ASII'l'l.lELO JE NAJBOLJA obrana protiv otrovnih tvari. Svrrkc rninute ono danonoino radi na beskrajnotn ukliin

.
.

ili crvenilo oiiju

jlrr ju Stetnih tvari koje napadaju sustav preko hrane,

bolovi u zglobovima
mudnina podbuhlost/zadrZavanje teku-

.
. .

lr.r[.:r. krro ionih koje nastaju samim Zivljenjern (disanje iraz,,r.r,lrr1r nlasnoca, b.jelandevina i Seiera iz hrane u energiju).
Srrslrtv za uklanjanje otrovnih tvari vrlo je slo7-en. Bavi se otrovrrrrrr tr rrrirna neutralizirajuii ih, pretvarduii u neSto drugo ili ukla,1,,1

iine
prehlada osip pjegice

celulit
stalne prehlade

ili infekcije .
. .

zadepljenost ka5alj podoinjaci depresija
umor

. upaljeno grlo
curenje nosa/stalno kihanje

r ilt u potpunosti. Brzina kojom se to dogada ovisi o naSoj rr i opiem zdravstvenom stanju. Ako ste mladi i zdravi, taj je postupak se 1r,,,tul)lrk priiiino brz, no kziko starimo ili smo bolesni, izloZenosti negativnim utjecajir',1)()rrva, a produZuje se razdoblje rrr:r lilr otrovnih tvari.
rr1,r;rrt

. urin jakog mirisa pote5koie s koncentracijom . premorenost

Kako se organizam bori Protiv otrovnih tvari
kratkog pregleda nadina kako se organizam sim prodiS,

Obratite pozornost se redovito pojavluiu znak zatrovanosti.

i na simptome bez nekog oditog uzroka koji ili su uporni, primjerice osipi. Mogli bi biti

,,r,1,.'o

SI

ISI'AVI UKLANJANJA OTROVNIH TVARI
sustav

I)iitti i imunoloiki
-la

sr-r clva sLlstava prva crta zaStite, a aktivirajLr se na svaku rrldraZujuiu tvar u hriini, piiu ili okoliiu. Sltlzne nletnbrane u r.rstirra i nosu te dlaiice Ll nosll i uSima sprjeiavaju prodor klica u ,rr.ganiz1r.1. Ako ipak produ, aktivila se pozadinska ohratnbena sna-

22

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM ga u obliku bijelih

UKLANJANJE OTROVNIH TVARI

krvnih zrnaca i antitijela koja moraju zaustaviti

I tnt.liti

sustav

prodor.

Pluia su takoder dio sustava. Imaju dvostruku ulogtt u procestl uklanjanja otrovnih tvari. Uklanjaju krajnje proizvode disanja (ugIjidni dioksid i vodu) i bave se zagadivadima udahnutim zrakom kao Sto su nikotin iz dima cigarete i ugliidni rnonoksid iz automobilskih ispuSnih cijevi.

tvari l(irzritclena mreZa puteva sustav je za uklanjanje otpadnih stanicu orrz,,rgunizma. Lirnfa tede zajedno s krvlju i u svaku

uklanja otpadne' Limfni putevi ,',,,,,r',,u tlostavlia hranjive tvari, a smjeStene na straZnjem dijelu koljena' 1,,,,1,,rc kroz limfne dvorove grlu' filtrira,, 1,,'rl.rinitl jamama i preponama, trbu5noi Supljini i 1rr,'r svit strana tijela.

Probavni sustav Svaki obrok prolazi kroz Zeludac u crijeva, gdje se njegove hranjive tvari apsorbiraju, a ostatak uklanja. U tom procesu uklanjanja otpadnih tvari crijeva igraju vrlo vaZnr.r ulogu uklanjanjuii svakodnevno velike kolidine otpadnih tvari. Jetra su vrlo vrijedan organ koji ima vi5e od 1.500 razliditih tunkcija, ukljuiujuii uklanjanje mnogobrojnih otrovnih tvari.
Primjerice, Kupfferove stanice, sluZba za skupljanje otpadnih tvari u jetri, skuplja i probavlja mrtve stanice, stanice raka, gljivice, viruse, bakteriie, narnetnike, umjetne kemikalije iopasne tvari stranog podrijetla. Jetra deaktiviraiu i neutraliziraju lijekove, hormone i otpadne proizvode samog organizrna. Kad su jednom neutralizirani, ti proizvodi putem Zuii odlaze u crijeva, a odatle se izbacuju.

Sustavi uklanjanja otrovnih tvari
(;astrointestinalni

l,intttii Koffi

bubrezi, mjehur, mokraiovod i nos -. pluia, grlo, sinusi limlni Putevi i ivorovi znoj, lojne Zlijezde, suze -

jetra, crijeva, gastrointestinalni trakt

III,OGA EMOCIJA

Koia Najveii organ, koZa, ima vaZnu ulogu u postupku uklanjanja
otrovnih tvari. Glavna svrha znojenja je odrZavanje tjelesne temperature. no njime se i otrovne tvari uklanjanju iz tiiela. Osip je desto znak izbaienih otrovnih tvari.

Mokrafud sustav
Primarna ulo-ea bubre-ua je filtriranje otrovnih tvari iz krvi i njihovo uklaniarle puten.r r.nolc'ace. Bubrezi takoder recikliraju vrijedne hranjive sasto-jke za buduie kori5tenie.
24

misli i osjeiaji utjedu na vas i tjelesno' Kad se prepirete otpu5rli ste ljuti, pod stresom ili tjeskobni, vaSe tijelo odgovara da bi varn pomoglo u svladavar,,,,jom razliditih kiselih hormona odrZati opti,,;.i krir.. Kad ste mirni i opuSteni, organizam moZe normalnog funkcionira,',,,1,.,u ravnoteZu kiselina i luZina u svrhu najbolje' vaZno nirt. Da bi sustav za uklanjanje otrovnih tvari radio protivnom ie stare otl'ovne q.': prodistiti um od negativnih rnisli' U zamijenjene novima' Otkrivanjem iu,rrikojih ste se rijeSili samo biti osje,krivenih strahova i frustracija i zamjenjujuci ih pozitivnirn otrovr'r.iilna pomoii iete svojem organizmu u procestt uklanjanja rrih tvari iednako kao jetra ili bubrezi'
VaSe

25

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

UKLANJANJE OTROVNIH TVARI

Kako se zaitititi
oD zRAKA xolr uorSprr,lo . Izbjegavajte hodanje ili voZnju biciklom blizu ili kroz gusr promet; ako je rnoguie, nadite neki mirniji put. . Ako triite ili hodate radi vjeZbanja, izbjegavajte mjesta s velikom guZvom tijekom roplih dana bez vjetra.

I 150

I rl5 I ( (

natrijev nitrit natrijev nitrat

l\'r'ite voie i povrie prije uporabe. lzhicgavajte voie i povrie sa Standova uz cestu.
)(lstranite vanjske listove s lisnatog povria.

)gulite koru s voia

i

zatim operite ruke sapunom.

.

Vozite

li bicikl,

nosite masku.

0I)

VODE KOJU PIJEMO

OD HRANE KOJU JEDEMO . Ako je moguie, kLrpujte organsku hranu ukljudujuii meso, perad i mlijeine proizvode.

. .

. .

Jedite ribu dubokih voda, bakalar, koljak i list jer je manja vjerojatnost da su zagadene otrovnim industrijskim otpadom i
teSkim metalima.

Vrda iz slavine u mnogim je razvijenim zemljama sigurna za bi dobro naviknuti se pustiti hladnu vodu da tede rrekoliko minuta kako biste bili sigurni da je svjeZa. Nemojte piti toplu vodu iz slavine. Za razltku od hladne vode koja dolazi izravno iz vodovoda, topla voda se obidno duva u
pice, no bilo

i moZe biti onediSiena praSinom, hrdom, kukcima ili Zivotiniskim izmetom.
rczervoarima

. . .

Ogranidite unos masne ribe kao Sto su haringa i skuSa, osobito ako vam je oslabljen imunoloSki sustav ili ste trudni. Ove su ribe osjetljivije na zatrovanost teskim metalima. Buduii da su masne ribe vaZan izvor omega-3 masnih kiselina, jedite sjemenke bundeve i lana da biste dobili porrebne kolidine tih kiselina. Izbjegavajte kupnjLr uzgojenih riba koje su desto tretirane antibioticima, a neke, primjerice losos, hranjene su umjetnim bojama da bi im meso bilo ruZiiasto. Srnanjite potro5nju gotove preradene hrane, ukljuiLrjuii konzerviranu hranu, suSenu i gotova pakirana jela.
Izbjegavajte preradeno meso i ribu. Sunka i slanina, primjerice, najdeSie su konzervirane nitritima i nitratima. Te kernikalije,

.

.

Koristite filtar za uklanjanje ostataka kemikalija, metala i sl. koji se mogu naii u vodi. Valja spomenuti da postoje razmjerno ieftini nadini filtriranja vode u vrdu do vrlo sofisticiranih i skupih prodi5iivada ugradenih u vodovodni sustav vaSeg doma. Prije kupnje morate todno znati koju funkciju filtra Zelite. Redovito mijenjajte izmjenjive fitre, za veiinu filtara na vrdu to ie jedanput mjesedno. Nedisti filtri mogu zagaditi vodu. Pijte flaSiranu vodu. Strudnjaci savjetuju kupnju vode u staklenom pakiranju radije nego u plastiinorn zbog toga Sto se bakterije dvostruko brZe razmnoLavaju u plastidnima. DrZite je u hladniaku i popijte u kratkom razmaku od otvaranja, najbolje isti dan. Kao svaka druga, i tla5irana voda moZe biti odstajala.
Bacite sve otvorene neispraZnjene boce nakon dan

obiino oznaiene slovom E i nekirn brojerl, vec su dugo predmetom rasprava o njihovoj ne5kodljivosti. Sljedeie konzervanse nastojte konzumirati u najmanjoj moguioj rljeri: E249 krli.lev nitr.it
8252

ili

dva.

.

Nazovite vodovod i sazna.jte Sto se todno nalazi u vodi njezina kakvoia u skladu sa sigurnosnim standardima.

i je li

-

kalijev nitrat

27

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

--

UKLANJANJE OTROVNIH TVARI

KOD KUCE

. .

Redovito provjetravajte stan,

iak i zimi.

Prirodna sredstva za diSienje
I'rrrzorska stakla, zrcalai plodice operite mjeSavinom jednrrkih kolidina biielog octa i vode. Ulijte u bocu s prskaliconr, poprskajte i ulaStite mekom lanenom krpicom.
(

Uzgajajte mnogo kuinih biljaka, osobito one za koje se zna da filtriraju otrovne plinove, primjerice formaldehid, iz zraka. Do-

bar izbor bit
gerberi

ie i

penjaiice, ljiljani, bilo koja biljka smokve,

i

krizanteme (vidi niZe).

.

)sv.jeZivade zraka zamijenite aromaterapijskim svjetilj-

Redovito pregledavajte plinske prikljudke da biste sprrjedili go-

karnir.

milanje otrovnih isparavanja ugljiinog monoksida.
Izbjegavajte umjerne rnaterijale za posoblje i odjeiu. Radiie uzmite materijale od prirodnih vlakana, pamuk, lan i vunu.

Ne mije5ajte proizvode za di5ienje
pare.

sredstvo za dezinfekciju. MijeSanjem- mogu nastati vrlo otrovne

primjerice, izbjeljivad i

tlklonite karnenac s emajliranih kada mjeSavinom svjeleg limunovog soka i soli. I)ezinficirajte zahode i umivaonike uljem dajevca. lbtraZite u prodavaonicama proizvode koji nisu Stetni za
okoliS.

.

Isprobajte prirodna sredstva za iiSienje umjesto industrijskih

(vidi sudelnu stranicu).

Koristite limunov sok (sadrZi limunsku kiselinu), tazrljeclen vodom ili koncentriran, za diSienie potamnjelih kovina.

Mrlje s posuda

i

dasaka za rezanje uklonite trljanjem

8 najboljih biljaka prodi5iiva(a zraka
Dr. Wolverton je 1980-ih, zajedno sa skupinorn NASA-inih znanstvenika, otkrio da sobne biljke mogu ukloniti otrovne kemikalije iz zraka, kao ito su formaldehid, benzen, triklo-

solju. Za joS bolje rezultate primijeSajte limunov sok. Neiistoiu sa sagova uklonite mjeSavinorn soli i limunovog soka, zatim i5detkajte. Razrijedenim octom uklonite masnoiu s plodica, prozora, pokuistva i sagova. Za obiino di5ienje pomijeSajte kavenu Zlidicu octa i 280 ml rnlake vode. Za tvrdokorne mrlje upotrijebite mjeSavinu octa i vode u omjertt 50:50.
Za uklanjanje kamenca iz lonca napunite ga mjeSavinom 1ednakih dijelova toplog octa

retilen i amonijak. Od tih prvih nalaza vi5e od 50 sobnih biljaka testirano je na sposobnost uklanjanja otrovnih tvari.

l.

Zlatorepa palma (Areca lutescens)

2. Patuljasta lepezasta palna (Rhctpis excelsa) 3. Modvarna palma (Chcunuedorea se.trizii) 4. Gumijevac (Ficus elastica "Robusta") 5. Prugasti zmajevac (Dracaena tleremensis) 6. BrSIjan (Heclera helix) 7. Patuljasta datulja (.Phoenir roebelenii) 8. Meklejlandov fikus (Ficus nrucleilcmdii ,,Alii,')

vode i pr"rstite da z-akipi. Ugasite i ostavite preko noii da odstoji. Izlijte i dobro isperite. Prije ponovne uporabe lonca zakipite u njemu vodu i bacite je.

i

Plo5karna sirovog krumpira prekriite blatne

rlrlje

na sagu

da biste ih lakSe uklonili.

.

Vodom u kojoi se kuhao krutnpir

srebro.

28

29

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

OD UNUTARNJIH OTROVA

POGLAVLJE

. .

Uzimajte antioksidanse koji uni5tavaju slobodne radikale, vita-

mine C

i

E, betakaroten, cink i selen.

Ako pu5ite, pokuSajte presrari ili barem smanjiti broj popu5enih
cigareta. Dim cigarete glavni je proizvodad slobodnih radikala. PuSenje uniStava i vitamin C pa stoga morate poveiati unos tog vitamina.

. .

l'ripremite se za uklanjanje otrovnih tvari
KLANJANJE OTROVNIH TVARI prirodan je proces: va5 organizam to danonoino dini svake minute da bi uklonio neZeljene tvari, bez obzira iesu li metabolidki otpad koji je I'r"r,/\('lo samo tijelo ili otrovne tvari koje su u organizam unesene 'r,rl,.()nr. hranom i vodom.
organizam sluZi raznovrsnim sustavima uklanjanja otrovili preobrazbe. Medutim, jetra koja r.r,lr poll pritiskom, lo5a probava, lijena crijeva ili loSe uklanjanje r,tr.r'rrih tvari putem bubrega, diSnog sustava i koZe moZe poveiati rrrn;t'slt) srnanjiti razinu zatrovanosti.
Nrrs sc

ZaStitite se od sunca. Sundeve zrake potiiu razvoj slobodnih radikala. Uvijek se zaklonire od sunca, dak i zimi. Za suzbijanje stresa redoviro vjeZbajte i dovoljno spavajte. pokuSajte

u svakodnevnu rurinu uklopiti vjeZbe joge

i

meditacije.

rrrlr lvru'i. njihove neutralizacije

programa uklanjanja otrovnih tvari istinski je nadin ovom prirodnom procesu. Taj proces utjede i na tijelo i na l,,,rr()ci rrrrr rrkljuiuje promjene u prehrani inadinu Zivota u svrhu smanjent,r rn()sa otrovnih tvari i poboljSanja djelotvornosti sr.tstava za rr[.];rrrjirnje otpadnih tvari. Srnanjenje unosa kernikalija iz preradene lr.rrrt'. (eiera, kot'eina, alkohola i duhana pomoii ie vam u smanjentu olrovnog tereta. Intenzivniji program ukljuiuje povlaienje iz ' \;rl\()(lnevice na neko vrijerne i srnanjenje stresa. Ipak, uklanjanje ,rrrrvr)ih tvari iz organizma nije novo. To je jedan od najstarijih rrr, rlrcinskih tretmana i potpuno prirodan proces koji pornaZe u rrrrro!inr akutnirn i kronidnim bolestima. Zbog toga terapeuti vjeruju ,l.r lt. tcrapija Lrklanjanjem otrovnih tvari medicina sljedeieg tisuil'r ovoclenje
I1r't lt.

30

3l

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

l'lill'l(lrNlll'tr Slj Zr\ UKLANJANJts OTROVNIH TVARI

Emocionalna priprema
Uklanjanje otrovnih tvari uZitak je za va5 um i trjelo vrijeme odmora i obnavljanja. Nemojte smetnuti s nma da se odabranom programu morare u potpunosri posvetiti. Uspjeh i osjeiaj poboljSa_ nja opieg stanja koje prati Lrklanjanje otrovnih tvari ovisit ce o va5em pristupu programu. Ako to smatrate razdobljem odricanja, bit ie vam iznirnno te5ko pridrZavati ga se. Da biste poveiali izglede za uspjeh, morare biti dobro pripremljeni i u odgovarajuiem stanju duha.

' .

',lrr( rrrl('str ttrt 1'rt'igt'tvops i 5unrnjiii.ivost ilanova obitelji i pri'japovjerite se tr l1.r ,'\[o vitrlt se Cini da se s titl.] ne mclTete nositi'
.rrrro rr:rilrliTirtta.

'

otkrivanju \,,, lrlr.tlrrevnik snova kao retrospektivnu pomoi u tr, \:r\i strovi z.t.titfe. Tr.lekorl programa Lrkianjanja otrovnih varn tr.rrr vrrsi sttovi rrogtt postati puno Zivlji nego inade' Snovi vas proiistiti odraZavajufi duboke ili nr( "'u l)i)kazilti ncka rie.ienja kloz koje prolazi vas organlzaln' I'r( 'nrl('r)c vazllo: Ltsredotoiite se na n.risao da
l',,,11t'tlrt.ic.

,,l(
,

ali ne inqnlanje \('ltltktln prtlvo.l.r1, progttrna zlt kojiste se odlutiii osje-

.

.rtr zrlrlrvi-ji nego ikad.

Zapitajte

se:

I

Za5to Zelim ukloniti otrovne tvari iz organizma Zelim postiii?

i

Sto time

J Zelim li biti zdrav u najveioj moguioj mjeri? C Zelirn li ustajati svako jutro prepun energije i vitalnosti? Q Zelin li se prestati osjeiati umorno i letargidno i Zivjeti uz
stalno gundanje?

Tielesne Priqreme
I

)\r' sc priprerne

,l

r rt\ r',('. n)orurte si posvetiti i ',rrijeme i prostor'

l,rrr;.rrr

priprerne za uqredotoiu.itt na mehanizme programa izvukli jt' otrovnih tvari. Da biste iz odabranog

E .

Jesam

li potpuno svjestan

tvari i koliko traje?

Sto obuhvaia uklanjanje otrovnih

' '

Spremite se na popratne ernocionalne i tielesne pojave koje se mogu javiti kako se va5 organizam r-jeSava otrovnih tvari. Ako se jave sljedeie pojave, a ne moraju, s"jetite se da su to zdrayi znakovi uklanjanja otrovnih tvari, no ne srniju trajati duZe od

nekoliko dana.
Tjelesne pojave: nadutost, zaiepljenost, proljev, groznica, kaSaij, osip, jaii tjelesni miris, glavobolje, rnokraia iakog mirisa i tamne boje, sirnptorni sliini simpromima gripe.
EmociouctLne pojave: samosaZaljenje, depresiia, tjeskoba, raz-

'

koji vas najviSe plodita.ite sve prograflle i oclaberite onai u vaS naiin livora' l,rrr lrrc'i i najbolje se uklapa unaprijed' /,rtrrrr oclaberite prikladno \rrijelne' dva do tri tjedna potpr"rno slol,tt'rtltto bi bilo rja to bude razdoblje Lr kojem ste u provedbi l,,,rlrri. bcz ikakvih obveza koje bi vas mogle omesti se za vrijeme kad se netko lrr()1r'irllrlt. Imate li djecu, odltrcite ,lrrtr'i tttrtT-e brinuti za r1ih. Cini li vilm se da bi vas partnerova vrijeme kad ie odsutan' l)r rstrlrt()st rrogia onretati, odaberite otrovnil't Nlrrsrtla i tretnlani paronl polllazu procesLl Lrklanjan'ja u kozmetiikon-r tr rrli. Aktl ste u lnogltino"i, tlngouor.ite tt'etman tdtav 7ir'ot ili organizirajte kLrini '',rltrntr ili sav.ietovaliStv1 71 poe nite priktlpljnti sve ito vatl '['icclnn
l'r

'.

p,rsict.

draZljivosr. loia koncentracija.

.

otrovlljh tvllrt' ;r' pottehtttt za pro*qratll ukllnianja
Lrzgoja' l'r iplt'r1itc Cista eteriilta ul.ja. po rnogLrinosti orgirnskog

ili

viSe Lrnaprijed

Ako puSite iii ne moZete zapoieti dan bez velike Salice kave, znajte da ie vam pridrZavanje programa rnoZder biti vr.lo teSko ier iete moratiiziii ner kraj i s osjeiajima koji prate odvikavan.je.
)2

.

zrr littpkc
rrrrrrstr.

ili

plema arontaterltpiiske svietiljke' LII'je odaberite

lrli i

osobiuatrta.
t-l

UKLANJAN.IE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

l'l'll'lrl

Nlll'l l slr

/,i\

tIKLANJANJII OTIIOVNIH TVARI

. .

Nabavite dobre knjige i easopise. Moraju biti iskljuiivo zabavnog karaktera. Izbjegavajte trilere i priie strave koje mogu podignurti razinu stresa, a tirne i kolidinu otrovnih tvari.
Posr"rdite dobre videokasete, lagane kornedije i drame, nikako napete filn-iove. (Tijekom provodenja programa pazite Sto gledate na

ri, ,,.r 'r.nr( nrin('r'llrtc vode u boci (ili kupite vri s filtrom, ili I',\ | lrll,r rl\() \'lC VCC illate). ', r t,,;l r' z;r lrrrlrolcttlti.jske kupke, prirnjerice Epsomove soli.

l'V ili

jati i podignuri razinu otrovnih tvari.)

slLriate na radiju; negativne slike mogu vas Llzru-

.

rt, l,,lrl.,, tjt'rlrrrrr llri.ie zapoiinjanja programa r:klanjanja otrovrrrlr rr.rrr rrronrtc poCeti uzirnati pripravke bakterije Lot'tobacil-

. . . .

Razrnislite o kupnji ionizatora radi prornjene elektridnog naboja zraka u sobi. MoZe vam pomoii da se osjeiate vitalnrje i ener-

trt, ,t, t,lrtltlrilrr^r (ircidolilni jogurt) rli L. biJ'idus. Nastavite ih r rn,rrr trit'lionr ci.jclog programa da biste smanjili rizik poprat-

giinije.

,rlr

1,,,l;rvir zrrc'epl.jenosti

ili

proljeva.

ietku za suho detkanje tijela. Pregledajte zbirku CD-a. Ako prevlaclava heavy metal ili
Kr-rpite

'
ato-

nalna glazba, kupite nesto opuStajucc.

Napravite zalihe:

ijc zapoCinjanja progrania posttlpno srnanjite, i1i potl,rrrr,, prr'[rni1c Llnos alkoholii, kot-eina (iaj, kava, cr:la), Seiera, rrr' .r (.sobito crvenog), rnlijeka, jaja i drugih Zivotinjskih prer,r,l, \ rrir. l'uSite li. pokuSajte prestati ili barem smanjiti kolidilrr / )r i Priplenrni koraci oiakSat ier vam progritm uklanjanja
I ;, ,l.rrr pr

Biljnih dajeva, jer su ukusan dodatak vodi koju iete piri. Ipak pripazite: neki biljni dajevi samo su rnalo viSe od zaiinjenog crnog daja i prepuni su tanina i kofeina. Dobro proditajte sastojke kako biste bili sigurni da kupujete h1 bez kofeina, po moguinosti organskog uzgoja. Umjesto kr,rpovnog, moZete i sami su5iri biljke (vidi str. 95). Zajednu Salicu zarnotajte t-2 hjne Zliiice sr-rSenih trava u kon-radii rnuslina ili u metalno cjedilo. Vreiicu ili cjedilo sravire u ialicr_r i prelijte kipuiom vodom. Ostavite da odstoji l0 rninLrta.
Za(ina. primjerice organskog untaku od soje, tarnarija, neznarno jaieg sojinog umaka whecLtfree i rni,yu. Miso se javlja u mnogobrojnim inadicama, ovisno je li ocl sjemenki so.je ilijeima, a
okus mu je

,,trilr rrilt trrltfi.

(

)tlgrn,ori na neka iesta pitanja
VRIJEME ZA PROGRAM

I \I) II, NAJBOLJE

I I,.I \NIANJA OTROVNIH TVARI'/ I r riek kad se osjeiate pretrpano i letargiino, uklanjanje otrovrrrlr rr;rri iz organizma dat ie vam pozitivnu injekciju vitalnosti.
r)l',, nilo se prijelaz godiSniih doba srnatra najboljim razdobijern r rrl. l:rrrlunie otrovnih tvari, osobito proljeie i jesen. Mnogi strucr,1,r,

r .rrv.jctLr-iLr najmarye jec'lnotjedni

i sladak i slan (sve

se r.r.ro7e nabaviti

r,r

proclavaoni-

r,,'

rrrztloblja.

ili dvotjeclni program tijekotn Ako vam se pornisao na dvotiedni program i'ini
poinite s kraiirn programilna. Za naibolje
rezr-i[-

ctrna zdrave hrune;.
s.iemenki, primjerice cjelovitr-r sn.redr-r riZu; kinoa, blago,e okusa i ivrste strr-rktLlre, a koristi se i za slana i slatka.iela; proso k-r-ernaste, zrnate strukture treba obilno zaiiniti, ukusno.ie i kao topli clorLriak: heljcla. premda ni.ie pravo zrnje. iesto se ubraja u ovu skupinr,r.

,,1,, .lurrbrLrjuionr,

Organskog voia

i povria, organskih

r.rt, l)()nuvljir.jte.jednocinevlli pro*qralll svaka dva tiedna, a dvodnevrrr ;,'rllrnput tnjesecno. Sto vaS or-ganizam bLrde proiiiieniji, a znat
,

r.r

tc tlrr .je tako jer iete osjeiati neke popratne poiave, poveiajte rrrk iznt.'tlu ptrnrrvljlrt.ilr.

l-5

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

l'lrll'l(l,Nllll'

SI1

ZA LIKLANJ,,\NJE OTROVNIH TVARI

KAKAV JE OSJECAJ UKLANJANJE OTROVNIH TVARI'] Ne postoji jedan naiin kako se trebate osjeiati tijekom progra_ ma. Svatko fe irnati drukii.1i doZivlja.i. Vtrma ie vaS osjeiaj biti .jedinstven. Razina delesne kondicije i opieg z_dravljaigrat ie veliku ulogu. Sto ste zdraviji, bit ie varn lakse. No, ako vodite preteZno sjedilaiki Zivot. jedete hraru na brzinu i s nogLr i pijete gazirana piia, vjerojatuo vam neie biti lako. Moze varn biti dosadno i iroZete biti nernirni, imati groznicu ili glavobolju. Sto gotl osjeiaii, ne odustajte. Spavajte, kupqte se, proSedirc:, bilo ito dok neugoclni osjeiaj ne prode. Na kr.gu iete poZnjeti uspjeh prekrasan osje_
ca.j zdrtrvljir

I rr.r \ I('rrrjr' rll .ic plclrrko r-rsredotoiiti se na rad cri.icva tijekon-r t,r,,,,r,rr,r r tl:r .jc hol.je ostrLviti vremcnx organiztnu da se prilagodi I l"'l'l ,l\
|

I

Il.rtrri)l)irl Leon (lhaitow takoder predla2e nekoliko dana ierr1.r 1,r rl(' l)()(lu/.illtan-ja takvih postupaka, a i tada sallo Llz strueni

ll,tr l ot

NII

)(;II I I VJI]ZB{|I TI.IEKOM

PROGRAMA.?

i

dobrog stlu)jir.

-

MOGU

intenzivnih programa nernojte raditi. Llsreclotoiite se na prekid.
Kod duZih, manje intenzivnih pro-urantil, lnoZete nastaviti s poslom,

LI ICI NA POSAO I PROVODITI PROGRAM? Ovisi o dLrljini odabranog prograrna. Tijekom posta i

kratkih

l,rr,ruro. santo nc onako energiino kako biste vjeZbali da ste r.r r,l,rnr Ne pretjerLr.jte i osluikujte svoje tijelo. VjeZbanje je vrlo l,rru,' ./,r l)r'oces Lrklan.ianja otrovnih tvari: pornaZe organizmu tr ,lt' l,,tr,rrrri.jcm uklanjanju otrovnih tvari i popr"rStanju nagornilane rl;rr l.',tr. V jclbanje pomaZe i odrZavanju mirnoce, poveiava siunor, t, r, r()st. pospjeiule pozitivno razmiiljanje i opienito pojaiava ,' t,,,rl ,rpccg zitdovoljstva.
t'
1 I III StI ZNAKOVI DJEI-OVANJA PROCESA UKLANJANJA o ll(()VA'l

ali planirajte prograln Lr razdoblju kad neccte biti optereieni po_ slorn. No, rnoZda c<ete irnati vise energije i bolje obavljati posao. MORAM LI KORISTITI KLISTIR II,I ISPIRATI CRIJEVA'I Razlidita sr-r rnisljen.ia o koristi .vih postr-rpaka. Dok ih ,eki strLrinjaci preporuiujLr, clrLrci su protiv. osobito tijekom posta vodorn. iesto se preporuiuju .jer.ic pr.oCiicavanje clebelog crijeva jedan od n.jvaz.ijih ele,ren,ta ukr.n j.n-ia otrovnih tvari. Tijekon-r prosrama proiiScavanja veliko crijc'. .sl.bacla goleme koliiine otro'nih t'ari. Ako debero crijev. ,e r.di dovoljno dobro, 'ase koliiina otpadnih tvari joS viSe se povciava. Klistir ili ispiranje clebelog crijeva pomoii ie uklanjan-iLr rog nepomiinog otpadnog
materijala.

l\l.zt'tc os.jetiti tzv. krizu proiiSiavanja. Tiiekon-i normalnog
rr,r r,

da-

r,r. or'sunizam rrora tzici na kraj s otrovnirn tvarima najbrZe Sto rrr,,r, otlluZuii viSak Ll rrasne stanice, gdje mogu nanijeti najrnrnje

t, l'ijckorn programa vai se organizam okrece tim skladi5tima , rr, rliit'. llazbijanjern masnoie otrovne tvari ponovno ulaze u
,'r:,.rrrizlun. Taj iznenadni izljev otrovnih tvari izaziva krizLr
l,r, rptr'r'eienost otrovnirn tvrrima
,

rr,

l,,rliLo sati viiSirn tijelom proteie viSe otrovnih tvari nego inaee.

-

i rloze

se dogoditi da trjekom

-

ili

ograniiavanje hrane koju.ic-dete tijekorn posta iri p'ograrna nkla,janja otrov.ih tvari ornoqncavA p'obavn.rn slrstavLl i pripad.uucirn orgarirna potp,ui oclr,.r tc ih stoga treba ostaviti na rnir,,
sr.natra uurLt zclrar,,lja Patricia Bragt.

Ir'tlln ocl znakova preoptereienosti otrovninr tvarima je sloj ne, r,t()(r'na.jeziku. Sto se organizar.n vi(e proiiSiava tijekorn trqanja tlrt,1'riulu, to ie i va( jezik postruati iiSc'i. MoZe se pojaviti i neu,,,,,lrrrr zudul.r iz usta, jaii rniris znoja, tarnnija boja ijadi rniris

rr,rLlrcc. Mogu se pojaviti -llavobolje, muinina i sirnptonri nalik rrrr;rtorrrinrl gripe. I stare tegobe rnogu se javiti. a prclblerni sa rrrrrsin)l i koZorn pogor(ati. Preoptereienost rnoZe proLrzroiiti le-71

-l

(r

L]KLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEN{

l'lrll'l(l'NilltI SIi 7.A UKLAN.IANJE

OTROVNIH TVARI

targUu, muininLl, _elavobolju, razdraZljivost i depresiju. Mogu se pojaviti poteSkoie s koncentracijom. No, ito gocl radili, izbjegavajte uzimanje lijekova i hladnih preparata. Samo lezite ili spavajte dok ne nestanLl. a sigurno hoie.

h'rrlio
I
)( ).i ( t

izifi na kraj s popratnim
vuml. uklanj anj a otrova
trs-le-

1.,'|
TKO BI TREBAO PRISTUPITI PROGRAMU UKLANJANJA
OTROVA']

.',,r1

Svatko tko moZe izvuii korist iz oclnora ito ga ukianjanje otrovnih tvari donosi organizrnu. NaSe.jc tijelo zapanjujuii mehanizam, no u tom ga poslu tnclZe omesti ltr.cviSe ntasne hrane, meso, mlijeini proizvodi i preradena hrana; s'",c 10 zatrpava sustav. Uklanianje otrovnih tvari pruZa vaSem or.slrnizrnu uslugu na isti naiin na ko.li mehanidar pregledava autornobil.

.,rrr , rl,, l,rst'. 'l'i.ickt)tn procesa uklaniania otrovnih tvari vaS or!,,rlr rn .rrrlorrtirtski r-rIazi tt skladiita masti t-t potrazi za energijom. 1,, u rrlr'rtrro ru.jcsta gdje se pohran-iuju otrot'ne tvari koje organi,ur rrlr'rroLll() oclstrattiti. Kako se otrovne tvari l'raeajLt nutrag rt ,,r,,.rr. ,rrrr, lro.juvl.it-tju se raziiditi sirnptomi: glavoboije, muinina'
1r,, nrr,r lr' povl'atak starih tegoba.

Prrrrnttll odabrali, vjerojatno dete se povremeno

ll.^i
'rlr

lr srrro neke cld najieSiih znakova inaputke kako ih ubla-

KOJA JE RAZLIKA IZMEDU UKI,AN.IANJA OTROVA I
POSTA? Post je potpllno izb.iegavanje hranc i terkucine, osim vode. U ovo.j iete knjizi naii samo iedan potpuni post. ostali prograrni su

r,l \\'( )llOLIA
I rl,r( n() sc pojavljuje tijekom prvih 48 sati progrrrlla.

ttt,, ttt'ittili

inaiice posta uiinak.

i

programa za eiiienje. Mcclutim, sve ima jednak

. l'l.rrroj(c uzeti lijek protiv bolova. . l'r rrnijr-:nite akupresuru; niz je akupresurnih

TKO NE SMIJII POSTITI l Post u trajanju od 48 sati ntoTc bcz posl.jedica provesti gotovo svatko. DuZi post (viSe od dva cluna) rrebao bi biti Llz strudnu pomoc kvalificiranog riatlrropata ili a.jurvcclskog lijednika. Ipak, neki ljLrdi ne bi smjeli uopie postiti. iak niti rlrkmrko: trr,rdnice i dojilje, Zene ti.jekom menstruacije, dijabetiiari, osobc koju su neishranjene ili pretile, djeca, osobe s bubreZnim probler-nirna, ozbiljnim bolestinra .jetre ili aneini.jorn i osobe koje LrzilnalLr lijekove. Ako ste i,r redournici smijete h postiti bez opasnosti po zdravlje, potrilZite savjet kvalificiranog natlrropata ili Ii;einika.

todaka koje pomaZu I ,,,1 rqlrrvobolje. UStipnite mjesto akupresure izmedu palca i kaZi1,rrt;r N.icZno pritiSiite dok ne pogodite osjetljivu toekr-r. Lagancr l,rt rs( ile oko .ledne minute.

. l'olrijtc toplu vodu s medorn.
l

il

:i.,\Nlc_-A

l'r ilii'no .le iesta pojava manje potrebe za snom tijekor-n progmrrr.r l\4o2rlu cete primiietiti da varn je urn vrlo aktivan.

\ttt ttiittiti

.

l'r iprcrnite kupku rnalo niZe temperature od tjclesne (36,

I

'C).

Nt'kl
38

van.t vocla prekrije ramena. Uronite

i

ostanite najmanje

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

I'llll'l(l Nlll'lr SIr ZA UKLANJANJE
\trr t'tttt!t

OTROVNIH TVARI

pola sata

Pazite na temperatLlru vode, ne smije pasti ispod 33,3 'Cl. Ako je potlebno, dolijevqte toplu vodu. Zatim se brzo osuiite i lezite u krevet.

u vodi.

ali ne i za vrijerle obroka.

' l'rlt, rur.r'o lckucirte izrnedu obroka,
' ' l,,lrl, ;,,,lltlio. lr,,lrr,r l)ro./\1lta'itc svaki zalogaj.

. .

Ispod jastuka metnite krpicu s nekoliko kapi lavandinog ulja.

Prije spavanja popijte Salicu iaja od karnilice.

l'1,ilI ll \l

MU.NINA
Obiino se
Sto
pcr.jar,ljr,rje

tijekoin prvih .18 sata progralnii.

I lr1, rrr'rrolri('l jena pojava proljeva tiiekom provodenja progra,r,r rrl l.rrr;;rrrjrr otrovnih tvari, a znak je da se organizam Zeli oslo1,,,'lrrr r r'.1.;r o(r'ovnih tvari Sto je rnoguie brZe.

uiirtiti
ltltt t ltttlt

.

Primijenite akupresuru. Okrenite cllan prerna _qore i odrnjerite dvije duZine palca od zapesia prenrl Ilktu; pritiSiite na to mjesto 30--(10 sekundi, izrredu dviju tetiva nalik nitinta. Ponovite
prema potrebi.
sedr.nodnevni, desetodnevni ili trotjedni program, pokuiajte tabletama ili iajern od durnbira.

. I'rtt, nilr()l]o tekucine jer proljev prouzroiava dehidraciju. , I','rr.rlrr Ii sirnptomi duZe od tri dana, potraZite savjet liieinika
rIr rr:rlrrtrtltilta.
l',ll'

.

Provodite

li

l"',
OSJETLJIVOST NA HLADNOCU
c<ete rrranje jesti, nego ie se i vec'ina vaSe energi.je usredotoiiti lla pr()ccs uklanyanja otrovnih tvari.

l('(lirlr zrrak da se vaS organizam oslobada otrovnih tvari.

'fijekom programa ne sallto dii

Kao posjedicu toga ntoZete stalno cls.jecrati groznicu. Sto

uiirtiti
ili hidro-

\l,t r'tttili ( ('\( (' sc tLrSirajte ili kupajte kako biste sprijeiili zadrZavanje ,,rrovrrill tvari izh-rienih znojem na koZi. . l(r'rkn,ito suho detkajte koZu (vidr str. 48) da biste sprijedili .,.rtvrrtrnie pora lnltvim stanicama i omoguiili nesmetano izlu-

r

.

Toplo se zamotajte i ukljuiite griianye. Nakon vjeZbanja terapijske kr-rpke pazite da se ne rashlaclite.

, rr:rrrjt' ()lrovnih tvari.

'
ZA.EPLJENOS-f
Dok se crijer,a ne prilagocle uo\.ollt nadinr: prehranc, rnoZc doii

\ I ),'\r

I()llt.ozEN IEZIK
ieilan znak uklanjanja otrovnih tvari.

l.s

do zar'epljenosti. I)ovec<ani sLlbitak tekuiine nto7e salr.ro pogorSati stvrri. no nakon nekoliko clantL probar.a bi se trebala norntalizirati.

\ttt i'ittili

. l('rlovito pe'rite zlrbe.
4l

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

l'l'll'l(l'l\llllr
rl rrrr

Sl, ZA UKLANJAN.IE OTROVNIH TVARI

.

Ispirite usta posebnom t,odicom Za usta. MoZete pokuSati i s Iavandinim uljen-r: nekoliko kapi eteriinog ulja rastopite u dajnoj Zliiici rakrje i ulijte u da5u mlake vode.

,,,L\ l('/('1r. sinr ili rteSto jednako lako probavljivo.Za veiern ,,,111,r rrli ;ulrrr otl 1x)vrcil ineko voie. I ne zaboravite piti mnogo
.,.1,

GUBITAK TEZINE Do gubitka teZine dolazi zbog n-ranjeg unosa hrane. Nakon nekoliko dana gubitak teZine morao bi se zaustaviti. Medutim, programi u ovoj knjizi nisu dijete za mrSavljenje i ne smiju se koristiti Ll tu svrhu.

lrl, 1.,)rr rrekoliko sljedeiih dana vratite se na svoju uobiiajenu l,r,lrr rrrrr l),r\lul)no uvocleii ribu, piletinu i na kraju crveno meso.
',rrr rlrr.,r' nr(),/('lc, sLrzdrZjte se od kave, daja, bezalkoholnih pica

i

.,ll,,lr,rl.r

Kako okoniati post ili program uklanjanja otrova
ili odabranog programa, odolite Zelji ili prodavaonice slatkiSa i sve otrovne tvari kojih ste se upravo rijeiili zanrijenite novima. Neodgovarajuii pristup ovoj tazi moZe udiniti viSe Stete nego cijeli post,
Kad dodete do kraja posta
da odete do prve pedenjarnice

I'r,',,r.urr rrklanjanja otrovnih tvari moZe potpuno izmijeniti vaS ,,,1rr,, l,r,'rrrr ltrlni iprobuditi svijest o uskoj povezanosti vaSeg ,lr r,l;,r r ilolrtrrg stania s luanom ko.iu unosite u organizatn. Neku Irr rrrrr rr,,ztl:r r"iie neiete rnoii iesti do te mjere da iete tt I'elji za ,,,1 ,,l,r,lr, r)nl nugonski posegnuti za organskom mrkvom' lr r.',l,rlrlie lrrovodenja programa vrijeme.ie i diSienja vaieg uma r ,lrrlr,r l,rilikl da iskoraknete iz kolotedine i razrnislite o svo-iem 'r, i,rr l'o zlrr''rietku programa moZe vam se diniti da ste rijeiili t,r,,l,l, rrr I'o.ji vas je dugo mudio negdje u dubini uma. MoZete ,' t, rrtr n()\1u.iasrroiu i svrsishodnost koia ce se razliti va5irr Zivor,,rrr r p,lxrl.jiati svaki njegov djelii.

i proizvodi ntanje koliiine probavnih enzima, a vjerojatno nema osobitu l,elju zajelorn. Akcl se jednostavno vratite na stal'u kolidinLr i vrstu hrane, vaic ie ti.jelo bitr nadjadano. postupno se vraiajte na uobidajenu prehranu, istirn ritmom kojim ste smaniivali ili izbjegavali odredene namirnice tilekom razdoblja pripreme za program. Prvog dana nakon zavrietka programa posvetite svojem t4elLr jednaku pozornost kao i tijekorn posta. Polako se probudite i priprernite za novi dan. Dobro sc protegnite i sami sebi
dac se smaniio iestitajte na s\remu
gi.jorn. Sto ste udinili za sebe tijekom programa. Usredotodite se na osjeiaj proiiic.enosti, opuitenosti i ispunjenosti ener-

upozorava naturopat Leon Cahitow. Buduii da ste manje jeli, Zelu-

Zavriite program lako probavljivom hranorn. prirnlerice, poinite s laganim dorr-rikom od svjeZeg voia i1i prirodnim jogurtom. Dodiqte kruh ocl cjelovitog braSna arko ste gladni. Za obted pojedite
12

rtl

-

DIO II.

-

Potpuno iiiCenie

POCLAVLJE

Proiiicavanje uma
IVLJENJE S NEGAIIVNIM MISLIMA i emocijama, strahor-n, ljutnjorn, ogordenoSiu ili zavisti jednako.je Stetno za vaS organizarn, kao i ispuSni plinovi autornobila ili dim . r,,,ullt'. VaS um i tijeto neraskidivo su povezani. Strudnjaci za ,lr,rrl1t'sve su svjesn4i Lrloge koju negativne misli igraju kod lo, ,, z,lrrvlja. lmunoloSki sustav, primjerice, iesto pati baS tijekom
, r|l('(

t()nltlne uznemirenosti.

N,ryvcii izvor emocionalnih otrovnih tvari .je stres. Svaki put l,rrl ,r'rrirdet€ u stresnoj situaciji, vaS organizam izludr-rje mjeSavinu l, rrrrl,;rli.ja, Lrkljudujuii kortizol i adrenalin, koji poveiavaju broj ,,rl rrr;rir srca, krvni tlak i rnetabolizarn. Takav odgovor tiiela datira r l,r('rl)()vijesti, kad je izvor stresa bio najr,jerojatnije sabljasti tigar

;r.trrzi za hranom. OtpuSteni hormoni davali su snagu za sludaj 1,,,r1,,'rli bijega. Danas su uzroci stresa desto nejasni. Stoga nije rrr r1, 1, jcthrostavno boriti se sa stresom onako kako su to dinili prvi lp,lr ;r niLSe se tijeio ne moZe osloboditi viSka hormona. Dugotrajni I r,)rr( ni stres moZe tijekorr vremena stvoriti nagorniiane neiskorr,r.n( ()trovne hormone i unutarnje onediSienje. Tako oslabljuje rrrrrrrr,,lolki sustav i prouzroiava umot glavobolle, alergije, problerrrr '. kt)./om idiinirr organima, t"ieskobu, depresiju i mnoge dmge r, r,r,lrt', rr sve ntjeie na sposobnost va5eg organiznta za borbu s ',lr,,\ nin) tvaritrra.
rr

Nlcrlrrtinr, nije svaki stres IoS. Odredena koliiina stresa dak je i l,,,rr( l)nir: pornaZe nam u po5tivaqu rokova i preuzin-ranju novih r ,,.',,\:r. tr Lrsklaclivanju brige oko obitelji i posla te izoitrava na5a ,, ;r rrlrr. Strcs nroZe biti razveseljavajLrii i uzbudquii. Taj se tip tr, ,rr rrrzivl cr-lstfes i bez njega bi Zivctt bio doista vrlo dosadan.

11

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

I'I<.O(

]ISCAVAN.IE TIMA

U vezi sa stresom najvaZnije je upamtiti da o vaSo.j sposobnosti suoiavanja sa situacijom ovisi hoie li ona za vas postati stresna ili ne. Svatko se drukiije nosi sa stresom. R.jeSenje je proniknuti u uzrok stresa i njegovu pozitivnu energiju upotrijebiti u svojr.r korist. Da biste iz stresa izvukli korist, rnorate se vlastitom voljom rnoii prebacivati iz stresnog u opuSteno stanje. U tome vam moZe pomoii uklanjanje otrovnih tvari. Tir.; postupak pruZa moguinost prekida i potpunog opuStanja urra.
LoSe spavanje takoder moZe utjecati na koliiinu otrovnih tvari u organizmu. Dok spavate, va5 organizam obnavija oSteiena tkiva i stanice i proizvodi antitijela koja iine imunoloSki sustav. Ako je taj proces ugroZen kroniinoln nesanicont, onemoguiena je sposobnost vaSeg trjela da izlati na kraj s otpadnim tvarima. prograrn

l',,'

11;1,'

lrr.,trrrur .jctlnc nclge, snaZno stisnite rniSice

, I rrrr,lr Stisrritt'.1oi.jaCe, drZite dvrje sekunde

i drZite pet i zatint opt"tstite.

,

t

I

r, l (,lr lrrcltlavljLr je vaSe tijelo. tr ll, lrrrrritc se ako zaspete. Ako ostanete budni, opuitajte
,l,rl;, zrrrrriil.jajuii da lebdite kroz zrak na leteiem sagn.
I 1.r1r.111r.'11111

lr'rr,rltr' rr os.jcclrju opLrStenosti. Ponovite s drugirn stopalon.r. \ t, ., lr,rtlr'n(uilnra. stiScuci iopuStajuci razliiite skr-rpine rni5ica. \ 1,., l,,r;tt'eijclirri tijelom, rukama ina kra.ju zavriite licern. I rr.r;lt' rr os.jecaju potpune opuStenclsti. Vrlo polako udithnite r r',l.rlrnilt'. 1",( rrtl opct od noZnih prstuLl i usredotodite se na osjeiq toplise
i

je

uklanjanja otrovnih tvari prekrasna je rnoguinost odmora i, po tnoguinosti, sna koji ie pomoii samoizlijedenju va5eg organizma. Kako se opu5tate, moZete se osjeiati r-rrnornije nego inaie. VaZno
sluSati svoje tijelo

koristite ove tehnike ako imate problerla sa spava-

rllr lll

i

ako ste umorni, spavati.

'.

\\l( )l lll,NOZA
I

Tehnike smanjenja stresa
i opuStanje bitni su elementi procesa uklanjanja otrov_ nih tvari. No, proiiSienje organizrna bez istodobnog proiiSienja uma sarto je polovica posla. Iznosinto neke vjeZbe opuitarnja, me_ ditacije i vizualizacije za primjenu rijekom programa uklanjanja otrovnih tvari ili kad god se osjeiate rlapeto. Svrha irn je urnirenje
Odmor

lrprroztr .je prekrasna tehnika opuitanja. Hipnoza nije niita nerrrr l.,rrcl god sanjarite tr3ekom dana ili padnetr-- u trilns, u stanjLr t, lrrprrtrtizimnosti. Nauiite li kako sarni sebe hipnotizirati, sarno I ,,r r',trl(' izvor koji vei posjedr4ete.
,,1,r,

I

rr 1rr

n)orate stvoriti sliku sigurnog rnjesta na ko-ie se rnoZete ut:i ti.jckorn seilnse, na neko udobno i n.rirrro nrjesto. potpuno rrr;rrr rlosegll svih vrsta stresova i nupetosti. To moZe biti rljesto
l'r

ro

i

odmor uma. JEZBE OPUSTANJA NAPETOSTI

bili u proSlosti, r.noZcla na praznicirna, ili neko l)ullo izmiSljeno rnjesto. Ovisno o n'rjestu va5ee ra.ja, rroii , t'lt'cLrti Surn rijeke ili rr-iora, osjetiti miris trave ili topli r,jetar l.oji vunr Lashiaduje koZu. Kad usavrSite ovr-r tehnikr-r. rnoci iete
rr,r lioiern ste
1,,r1

Y

rrrijen.jati

i

poboliSavati sliku, ali

r"rvi.1ek

rnora

biti dirleko

ocl

Mnogi od nas ir,rvaju nitpetost u rniSiiirna. Sposobnost potpu_ nog opuStanja tijela imir duboko r.rrniru-jLrci uiinak i na r-rnt. Ove r jeZbe izvodite najntanje jedan sat nakon .jela.

t/\'()t'lt stresil.

'

Nrrkoti hipuoze smislite nekoliko izraza koji cte vunr pomoci da r rrrkon sei-lnse ostanete opuSteni. Moratc ih snt.;estiti u blisku
l,rrrlrrcnt'rst trko cla podsr,.jesni um ntoZe na njitna raditi. Prinr.ieI l('C:

Iskljuiite telef-on r LrkljLriite artornatsku sekret.ricu. tarnnoj prostoriji udobno lezite na pod ili krevet.

U toploi,

19

I;KI,,\N.I,{N.IE OI-ROVA PRIRODNIM PUTEM

I'Ii(X'] I SiA\ANJE, T]MA

"M,ti. tijelo .je Cisto i proiiSieno." "Kad god poZelim odustati. duboko ir"r udahnuti i nastaviti." "l\4o.j unr ce biti Lr oazi mirnoie i spokoja tijekorn cijelog dana."
3.

r' i posprrtttl, pospano i plLrta-iucic." l',r,l,rrr l,rrtllrrtt, padatt.t tl potpllnu opuStenost."
l'lrrt,rpr,

ilrl

i clobro ga nauiite tako da se moZete s.jetiti svakog koraka. Zarnislite cia svaku reienicu izgovarate pcllako. jasno i mirncl. Neka vant svaka redenica "legne" prije nego ito krenete na sljedeir-r.
Proiitajte sljedcci dio
Zatr.'oritc

,,rr il( l\()u vrcrllenA provedenog na posebnom mjestLr. ponorr, r ,,;rr posthil'rnotiiku sugestiju najmanje tri pttta.

oii i

dLrboko

i polako

udahnite.

Pouovlro cluboko udahnite i dok udiSetc, usredotctiite se na opuStanje tr.1ela. OpLrstite noge, ruke, recite sanrorn sebi: "Sve teZe i teZe, sve opuStenije i opuStenijc."

brojite od jedan ,1,,,1, .r't Nrkttn svakog broja podsjetite se da ste sve Zivlji i r l;r ,r',r jt'zcrri iprobucleni. Kad dodete do devet, recite si da i sirorn otvarnju. Kad dociete do deset, reclte saml .,tr'l)()(l)uno aktivni irazbudeni l,r ,l.r

I r,l t, ',1rrt'rruri itici it stanja hipnotiziranosti,

Opustite sti." Opustite Opustite

ielo i obraze i recite: "Glatko i opuiteno,

bez napeto-

I lrrr,l Nl l'l{ljNlNG
.ic ltsihijatar Johannes Schr"rltz. Ar"rtogeni trening ie lr,, ilr st'tr stanju duboke optlstenosti tijelo dini vrlo teSkim 1,,,rt, r ,lr ,,, ,,rrinl zarttiiljanjern teZine udova do mi5iia dolazi porur

Opustite ieljust

Opustite "N'lirno i opuSteno."

i recite: "Mekano i opuSteno." vrat i recite: "Mekano i opuiteno." rarnenil i lecite: "Opuiteno i padajr-rce." prsa i trbuh. Duboko udahnite i dok izdiSete,

I

rrrr'.1r,, r,rt

1,

,11r,,

t rr r,.r

;t' i vrlo cl.jelotvorna tehr-rika protiv stresa. Schultz

recite:

I r,,1,1 l,1lt;t.

I
4. Polako broiite unatras od clcsct do-jcclan. To su koraci do vaSeg posebnog miesta. Sa svakinr ste koliLkom sve opu5teniji. Dolaskorn na svoje m.jesto osjeiate se potplrno mirno i sigurno. Po-

, r r, rtlru ,lvc l,jeZbe trcba vam najrnanje deset minttta" l,lt, rrrl, :t' Lrrlobno i toplo. Lezite s malirn jastukom ispcld glave r I',l1, rr:r I'r'vo nekoliko putii duboko udahnite. Rukc neka t,,,, r\.rtrr rr:r tthtthu. Polakcr ismireno udiiite dok niibrojite do lI ,,.t,'lrlt' krrko vtllr se trbuh diZe. Zatim izdahnite kroz ustn ,1, ,l l,r, ,litL' tlo pet. Porlovite 1-5 puta.
rr:rri'tlotrliite nn dorninantnu rLlkll. Vizualiziraite rr'rku 1,,; r 1, ,rlr'/irlir qovot'eii sami sebi: "Moja ruka ie sve teZa". ,11, l, , rlr I ( ) I -5 sekundi provedite usredotoaeni na njezinu ' r, rrr ( )',1('litc kakci vanl ruka pada na pod. Uiinite isto i s
', ,lrrr,,rill iltl.ilnt. zltliltt r ltullillnl.

gledajte oko sebc. upijte si,e znac'a.jkc svoje-u posebnog mjesta.
PokuSajte

irkljuiiti

!

sva os.ietila.

r,l ,

5. Da biste produbili

strnje hipnotiziranosti, stalno ponavljajte sljedece izraze bilo kojim redosli.jedont, sve clok ne osjetite duboki

. .

osjefaj rnilnoie i oclva.janja. "Odlazinr sve dubl.je i dLrbl.je. dublje
"Os.jec'anr se sve pospani.lc. nrirnije

I
i
clublje."
,

irrrt, ,r'IrVoi |Lrci i ' , 'r rl( rr ';t'hi: "Mtr-itt
rr(
r,,1()

por.ro\'ite postupak. \ittno Sto ovlri ptrt rLrkn .ie sve toplija."

i

spokolnijc."

I

l',,rr,,\

s cilclirtt ti.jelonl.

50

51

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIN,I PI]TEM

PRO.ISCAVANJE UMA
|

5. Sad se r-rsrcclotoiite na iel<t i recite u sebi: ,.Moje
osv.jeZeno

Usredotoiite se minutu na ielo, a zatirn recite: .,Osjeiarn

Celo.je hlaclno.',
se

|t trttlt'
\ l,

tn

ulilucije
rnantre (fiaze

i

opuSteno."

I

l',,rr,11 lj;111jc

ili

rijec'i) bez prestanka. Neke Skole

ilrlil ,llr.jc

VaZno Sto govorite, no l'nnogi se struinjaci slaZu

MEDITACiJA

je praksa discipiiniranja urna radi urnirivanja mentalnih razgovora i prelaska iz vanjske buke u osjeiaj n.rirnoie i spokoja. Provodi li se 20 minuta dnevuo, meditacija ie vas ispuniti
MeditaciJa

ito sve dok izgovarate nirglas. Na-;ponrantra.je zvuk "Orr.r". MoZete pokuSati i sa "Ah" ili l,rrl.rrrrii:r I lrrrrr" ili kornbinirati iedan od niih s "Orn", "Oil Ah". Stovi(e, r,,1rr rnirntl'u rnoZete recitirati bilo gdje - dok ietate psa ili se ,,, lnririrlc Lr kacli ne sarno dok sjedite u poloZaju za rneditaciju.
,l.r rr,),/('le oclabrati bilo

energijom

i

poboljSati koncenrraciiu, zclravlje

i

dobrobit.

t |

Mnogo je naiina rneditiranja, no vecina praktiine prin-rjene pripada u dvije kategori.je: koncentracr.ya ili sveukupna svjesnost. U prvoj se usredotoiite na jednu stval. I4epi predinet, svoj clah, plarnen svijeie ili mantru (jednostavni ponavljajuii zvuk) da biste Lrmirili rnisli.
Premda se meditacija javl.ja u vecini glavr.rih religr.;a, ukljuiLr juii krSianstvo i Ziclovstvo, sama po sebi nije povezana niti s jeclnorn religijskorn skupinom ili posebnirn v.jerovarljem.

llr,,;r'rrjc rrclaha. Ovorn rnetodom brojite izdahe. Budisti broje ,1,, rI st't. drugi do detiri.
',r
1,
1i

-

.,rrrrst.

Terleljena na drevnoj bLrdistiiko.j praksi

viltctsscLno

rrrr r,t). ova tehnika pomaZe kr,rltiviraniu uzvisenog stanja svi-

l)r.vo se usredotoiite na rubove nosnica dok zrak ulazi i r 1.r., r Zatim se Llsreclotoiite na "gledanie" svojih rnisli koje r.r ,rll l)ol)Llt mjehuriia od sapunice i prornatrajte ih bez- osude. tttttttitl:.1'llkA ,Iitrrci.ln zvukom poziva iscjeliteljskLr energiju. Vibracijska |.rlrrr't:r rccitirarla r-rklanja stres i uvodi Lr stanje rnirnoie iotvo,, rii,lr Zl l.jude ko.ji se ustrirdavaju proizvoditi zvukove, inedita, rp ,,\ul\()nr rloZe pornofi r-r rasprSivanju straha isLrrnnji.
N

.tr

1,

dvaput clnevno da biste razbili visoke razine stvarl pod stresont, Ziviani sustav rnoci c'e se lakSe ocluroriti knrjent danr."
ener_qije kojLr ti.jeto Stuart Shipko MD, psihi.jltar i utetlicinski direktor Instituta za porenrecaje prouzroiene puuikonr (panic DisclrCers Institute) pri Good Santrritarr Ilospital. Los Anseles.

"Meditirate

li

l.l,ril s tririverzalnim samoglasnikont
,, ,,

"Ah" vjerojatno je

najlakSi

rrr z;rpocinjanja. Udobno se smjestite na stolcLl s rllkalna na l,,,lrrrr:r. ili s.iednite prekrilenih nogu na hr:pu jastr-rka, malo uz,lr,'rrrrl rlr straga. Zatvorite oii.
t );ruslile se, os.jetite kako teZina odlazi prema podLr, a napetost
il, .l,tl(.

poCinje privlaiiri pozornost znanst'enika. ko.ji nalaze da rneditaci.ja pospjeiuje snranjeuje aktivnosti nretabolizrna i snriinjr,rje blzinn uclisanja. Danas se meclitacija koristi Lr sprezi s konvcncionalnonr rrcclicinorn. No. ne rnorate biti stnrin.juk cla biste os.jctili njezitre blagoclati.

Kasnih 1960-ih

i 70-ih meclitlcija

| '

',1,'rlite tilio. Nekoliko puta cluboko r-rclahnite. Izdisanierl izbacite

,ttr's i rrcrnit'.

Irrrl sc os.jetite opuiteno. usredotoiite se na disanie, i plLriima r , rjt'lirrr ti.jclorrr. Obratite pozol'nost na energiiLr koja podin.le ,lrrr;rrtr krvlju. organirlla. Ittozgottt. kral.ieZniconr, kostima i |,,,7111;1. l osobito oblatitc pozornost na bolesna podrLrC.ia.

5l

UKLANJANJT] OTROVA PR]RODNIN{ PLJTEM
3.

PROCISCAVAN.I

Ir LINIA

Prilikom izdisrla recite "Ah,'. Recitir,jte na naiin koji var,
najbol.yi; tonom

jr

glasno, visokirn ronom ili niskim. Zamislite zvLrk koi zaztya llekovitu snagn svijeta kao toph_r, jarku svjetlost koja i njega izbija. Svjetlost postupno ispLrnjava vaS um i tijelo u va lovirna I.jekovite enc.rgije. Nastavite do l5 rninuta. Sujesnost disaryia
Ova je budistiika vjeZba dr_rboko opuitajr-ria. Udobno se srn jestite na stolcu rukr_r poloZcnih na bedra ili s"jednite prekriZenih nogu na hrpu jastuka (neznatno vi5ih na leclnoj strani). Zatvorite

tiho

ili

kcli se uzdiZe pa spuita ili

pacta na-lednu notu

Tehnike rneditacije
l',,1'rrslr.jtc vjeZbati

svaki clan u isto vrijcme nu

ision.r

rrl( \lu.
r
r

lako postuje oi,isnikonr. stoga ustanor rl r rrrr tlir biste olakSali postLrpuk
Lru'r

Vri

it'

l,I

rrlrro razdoblje za r.jeZbanje .je poietak
Lr

i kraj dana.

biti zraina i ugodna. ,/,ruzrrritc odgovarajuci poloZlLj. Ni tr ko.jcrn slLriajr-r ncrrr.llt' r' jclbtti leZeci, sarlo cclc zaspati. ilok .ju' n;.rnt.jelr
l'r,rslori.ju v'jezbate n.utru

kojtl

koja nestaje.

Opustite tijelo. os.ietite teZinu kako vas vuie prenta podu

oii.

i

napetost

1'
2.

Budite svjesni svojeg clisanja. N. kra-iu izdisaya recite 'Jecl.n". Svaki izdisaj nastavite brojiti do clese:t. ponavljajte pet minuta. Sad oznaiite svaki uclisaj. Brojite clo cleser
minuta.

zlrt' osti.lti n buclnotn stanju. S.jcdnite nlt stolltc s rav,rrr nirslonotn. nogarna osloltjenim o ptid i dlauor irurL nu .t, r'rrirnr.r. MoZete sjesti i na hrpu .jastuka (rta lednorn , lrl, lrr rrczr.rittno poviSenirn).
r tt

i

ponavlja-jte pet

'.,rrrri

'iirlrrr r,,jelbe.je "isplazniti" r-rm. No. kako cete brzo i plimijetiti, u trenutku oslobadanja urna rlruge misli r,.rr irrr i ispun java.ju prostor koii ste osloboclili. Nazivarrr,, ih nrisli koje narn odr.'raiaju pozornost. Da biste ih se

3. Sad se usredotoiite na disanje bez brojenja, pet nlinura. 4. Sad se usredotodite na dio nosa gdje osjeiate

zraka pri udisajr-r minuta.

susret hladnog

i toplog pri

izriisiqLr. Ostanite usreclotodeni pet

rr1,'sili. .jcdnostavno uoc'itr- nrisltr i pLrstite .je da ode iz\;r\('r,. unrr. Lagano se vratite nli srediite r.r.reditucije. svili r rr. rnuntl'Lr ili disln je. Ponrvl.ja.jte postupak svaki pr-rt [.:r,l vrrnr clolutaju druge rnisli.

Sada polako iz-idite iz, rneclitaci.je. 'r'ebat ie vam nekoriko rninuta da potpuno izidete iz rneclitativnoe st:inju priie neg() usta_ nete.

h.r,l .lt' zlrvlsili. lolltko ol \ (,I'ttc ()r'i i Ir()\tirltilg rr je:ni ,,l.rrrzil. Pritekajte nekoliko miuuta da biste izb.jegli vrt,,.,1;rr ierr

pli

tr.lrr-jlrrr-jtr.

VIZUALTZACUA

i

sa'i.iiLj, clo zernlje i liic.ern

je tehnika odliian naiin otklanjanja napctosti. 1. Lezite na tiho nlesto i zatl,orite oii. 2. U rnislirla proclire ci.jelm tijelorn i opustite nriSiie. 3. Zarnislite slikLr ko.ia koristi s'a osjetila: r,icl. slLrh. ,.i,h. cloilir okr-rs. Prinr.jerice. zantislite pjeiianu pla2u s palntalnl ko.je se
Ova
-ulattc pi-iesak. Jasna plar.o-zeie'u

r,,r, ( ,('rlo ohzora ispod azurno plarog neba bez i.jeclnog oblaka. ,rpr .{ \ rrltrvi kuko uclaraju o obalu. Os.jetitc trtplinLr pije ska i r,,l,l,' rr()r('l<lrlio varn rnilLr.je stopala clok hoclltte pcl rubu vode. r I l, rrrl riliIis i rtkus soli u toplorn zraku. I \;rrl lrrzrr.rislitc o kratkoj pozitivno.j izjavi ko.ja potvrclu.je ii',1,r l( r '.
,1, rrr, u rl;r st' rrrozctc opustiti kad zaZelite. plinr.jerict:: "lVIo.j iinr.je

"liicslrllrn

'oda

se stresa". "Osjeiartr se opLriteno."

54

55

L.KLANJANJE OTROVA PRIRODNINI PUTEM

Sest nacina kako pronaii rnir

POCLAVLJE

5

_-

i spokoj

Vodite dnevnik. BilieZenje rnisli i osjeiaja predivan je nadrn iskijutivanja vanjskog savijeta i slu5arla unutarnjeg glasa.

2. Oclredite jedan sat svakog dana kad ie televizor ostati iskljr-rien. IskljLrdite radio i r-rZivajte u vremenu posveienorn sebi. Posjetitc knjiZnicLr. Siednite u iitaonicu, zatvorite duboko udiSite i izdiSite. Jedite

h'ttltlie za uklctnianje otrovnih tvort LZ organtzmq.
UKLANJANJA OTROVNIH TVARI ujedno je i , ,r ll it'rro vriieme cla ugadate samo sebi. Sljedeii ie tretmani n(' siulro obnoviti vai organizam, nego i pomoii uklanjali
II

oii

i

IrM

11

u tiiini. Svakog tjedna odredite jedan obrok

doruiak, objed ili vederu kao obrok za kojirr-r se neie govoriti. Sarno uZivajte r,t okusu hrane.
Naueite meditirati. Pornoii

-

llil,'lrr'\

lllll (Va[I.

ie

vam

r-r

opuStanju.
r

Usta.ite rano. Oclaberite dan u tjednu kad iete ustati sat raniie ocl svih ostalih, i to vrijerne iskoristite za tlirova-

Ceftanie koie
suhog detkanja uklanja milijune mrtvih stanica koZe 1,,1' .rtr,rrt.itt pore. Otvaranje pora omogttiava koZi normalno di.rrt, l( los icdan izlaz za otrovne tvari. Cetkanje koZe potiie cirl,,l r rtu lirrrlhi sr-rstav (koji odnosi veiinu tjelesnog otpada) i obr ,'11,r L.z u Cineii ie mekom i glatkom. PospjeSuje i uklanjanje

tr,r;

.lrlik

nje i opuStanje.

,lrrlrl,r

lr,'lr;rl cc vam detka od prirodne dlake, duge
t,rt r
t,,,1

iii

kratke drSke,

rl,rllrlr spuZva) ili

grLrba rr-tkavica. Ispodetka detkajte lagiinin.t

l trnir. Kako koZa postaje rnanje osjetljiva, moZete pojadati se najt,rrrr .rl rro ncrno.ite pretjerati. Za najbolje rezultate detkaite ,,, ,rl, .r.rki tlrtrgi dltn.

,,,

r I r rlt'k i'etkajte
i, :,:

( , tl,.irtle suhu koZu, prrTe kLrpanja prerla srcll. tetkaite taban' prednji

ili

tuSiranja, dugim pokreti-

,

i

strirZnji dio noge

i

beclro jedne

51

LIKLAN.IANJE O-fROVA PRIRODNIM PUTEN4

l l I'kl' ,/,\ trKI.I\NJANJE
,r,,

O'IROVNIII TVARI

)
3.

Ponovite isto s drr-rgorn nogom.

t: ., r1rr,,,, lrrrrlrri srrstilv nema srce koje bi tjeralo linlfr-r po tijelu.
t,
,'r

4.

ruke: poinite s vrhovirna prstiju. nastavite dlanon-r, prednjom i straTnjon-r stranom ruke prena pazuhu. eetkdte rArnena i lecla najvi5e Sto moZete zai-rvatiti preko ra
lta.

eetkajte Sake

i

5. Isietkajte prsa. pretna srcu. Zene rnoraju i ne srr-iiju tetkati bradavice.
6.

biti paZljive s dojka

,,,rrr,/iun olltcrer:crtiji otrovniln tvarima. to je usporeniii r!!!,tn u,l,r\ l.rrrrllrrr tcktriina tacla se sakuplja u tkivima i sprje, , r I', rrI u lrlrrriivih tvari i kisika stanicama. \'jeTbanje. pravil,, ,lr rrr;, , rprrslrrrt jc, rneditacija, joga i n-rasaZa pornaZu pokretiii ,, ir | ,lr:rvl;rr lirnfrrog sustilva.

ISietkajte vrat
Sad iidetkajte trbuh kluZnim pokr.etirr.ra. Uvijek ietkajte u sm.ie ru suprotnorn od sr.njcra kazaljke na sutu. .jer time potiiete

1

debelog crijeva.

koju izaziva linltna drenaZa omo!:, r. r trl, lrr rlir'lolvolniji rad, tvrdi Magdir Popescr-r, terapeutkinja ,rr rr, lurrlrr, tlrenalc. Prokrvljenost se poboljSavlt. svilki zastoj se i ,,,' r ' ,r\,r r slrrrtice nlogu primati hriu.ru kojii illl je potrebna za , l,,rr,rsrnro prilagocienu vcrziir-r prof'esitlnalne lirntne drer

I tr (,rt ,lrrlrol'c

opr-rStenosti

,.,:,,,
je mnogo, no i klaie
ocl toga.je dostatno. l

8. ietka.jte

clok ne osjetite toplinu na koZi, no nemojte pretjerati.

Pet rninr.rta ietkanja

Nakon svakog ietkanja okupajte sc

ili

istuSirajte.

r,,l ,, 1'ill)iitc ili

tuSirate, njelno

i oprezncl predite preko koZe
sl.jedece

Naporrena: nikad ne ietkqtc o5tecenu ili nadraZenu koZLr, nikad svoju ietku ne di.jelite s drngom osobom jer se u-ioZe proiiriti

l,rl,,r, rl,rllrr,,rn spuZvor.n) iii grLrborn rukavicom. Iz-r'edite | ,,1 r, r, l,,,rrlrr, l-ja.juii s\'aki oko tri puta.

iistom i sv-jeZorn, a nakon uporabe rite je u mlakot sirplrrlrcr .ler su tnrt\re stanice pravo legio 7_ataze.
int"ekcr.1a. eetkLr odrZava.jte

I

l',,, rrrlr'otl tlanaka, lergarto pritisnite masirajtlci do polovice lir r r z:rlrrrr mirknite rr-rki,r. Tirne stviirate pokret ispruTanja i purn-

! . rlrr. otl sredine

Masaia
RUaNA LTMFNA DRENAZA (Rr_D) Ovaj se oblik masaZe usredotoir_rje na potican-je rada limfnog sllstava. Osirn ito opuSta. potiie i oslclbada limfni sustav te potiie obnovu stanica. cilkulaciju i uklanjanje otrovnih tvari. Lirntni sustav teae nsporedno s klvoZilnint sllstavort isporuiu.juii hranjive tl'ari i kisik stanicama i skuplla-juci st-rviSr.ru tekuiinu i otpadne tvari ko.je se odlaZu u lirr-ilnim ivorovima. srediStima filtracije. sn-riesteninr sa straZn.ie strane koljena i u preponania, ZelLrcLr. prsima i pazLrSninr .jarnanta. Na ova.i proces ntogu r-rtjecati horntor.ri, slaba prehrana. oner'iicten.je. r'redostatak vjeZbanja i stres. Za razlikLr od
-58

kojinr potiiete protok limfe. lista, Iagano pritisnite i r.rastavite tnasirati Ponovite 1,r, rrrrr I'oi.ienLl, prvoln glavnont centrll za f iltriranje.
1,rrr1.r

r r., rrir ob.ienra nogamii.

I llr I ,

r',ti nlcin izrnasirajte prednji dio bedara njeZno pritiSiuci i rrr,r'.rrrrjuci preltta preponama. Zatim lnaknite rLlkll. I l,r ',trrln.jo-j strani bedirra lrasiraite prenla stl'aZnjici: kad clo,1, l, rlo nt.icsta na kojern se spa.iajr-r straZn.iica i bedra. tlastavite lr,rl,rt'tom nrasira.jufi oko bedra prerna preponi' I lrrr pokrctitra stczanja i ttpuStania r-nasirajtc trbuh tr slnjerLl

tr I Il,r I'rrrjrr lusano izrttasira.ite
II

kazaljke lla si-lttl. .',rtrrl rtttsilltite rttke ocl zapesia prelril
ilt)r()l r)()nl ocl
l(

pr.tzLlsillli.t.

lecla Lr bilo kojerrl slnjerrl. koliko

),/('l(' tlrlsCgttttti'
59

UKI,ANJ,,\NJE OTROVA PRIRODNIM PUTtsM

KUPKE ZA UKLANJANJE OTROVNIH TVARI

SAMOMASAZA VRATA

I

LICA

9. U istom poloZair-r jagodice

prstiiLr polozite na vrh ramenog mlSlca

Ovom masazont mo7ete ublaliti glavobol.le i oslobocliti se napetosti i tjeskobe. Trebat ie varn izrnedu -5 i 20 minr"rta. Clijelo to vrijerne usredotoiite se na oslobadanje napetosti n vrirtu opr-rStan-jern glave i stvaranjern pritiska njezinont teZinorn.
Po.ttultuk

riak.ajuVrata.DokizclrSete'utrskuiteprsteLlmiSiikruzeiinr pokretirna, porniitlci ruktl preko vrha rlliSica' Pottovite dva ptttit' l0.Prornijenrte ruke i ponovite korak 8 i 9 na drugom ramenu' ll.Pololite laktove na stol, rttbove dlal.rova poloZite na delo' na

crtu vlasiSta. TeZinu glave i vrata prebacite na ruke' Udahnite i lagano kruZite cllanovima. Polako se kreiite po ielu' prema
stranama

1.

PoloZite laktove na stol, a oii naslonite na korijen dluna. Zadr.Zite 30 sekundi, zatim dlanove pribliZite o'brvama te prcko iela do sljepoodnrca. Masira.lte ielo dok ne stignete do ruba vlasiSta.

i

straZnjetn diielu glave.

12.Dovr5ite masaZll prolazeii prvo .iednorll' a zatim kotn kroz kosu, od korijena do vrhova'

i

drugom ru-

2. PoloZite prste na sljepooinice opuitajr-rii vrat Sto .je viSc ntogLlie i prepuStajLrii prstirna da nose teZir.ru. Polako izclrrhnite i
lagano krr"rZite prstirna u smJeru kazaljke na satll.

Tretmani hidrot e raPii om
otrova. Hidroterapijske kupke pojaiavqu protok krvi u koZi i diste rnrtve stanice koie onemoguiava.iu prirodnu sposobnost tijela da uklanja otrovne tvari' Sljecleie metode ponroii ie vatn ubrzati postupak uklanjanja otrovnih tvari te otvaran-ie pora' Da biste ocl hidroterapijskih kLrpki irnali sto veiu korist, valjalo bi ih redovito provoditi. Kupuonica rnora biti topla. Upalite svijeie i pustite uu-rirr.rjuiu glazbu kao pomoi pri opustiinju. Upotnjebite kao oslonac za srnotaui rudnik ili jastLriii za kr-rpanje .jastLrk

3.

Vrhor,e paldeva poloZite ispod unr-rtarnjeg ruba obn,a. '[b je rnjesto osjetljivo, zato blrdire paZliii,i. PritiSiite l0 sektrndi. opustite i ponovite. Ponavlja.jte duZ cijele orbitalne kosti prenta vanjskorn kraju.

Terapija vodotn sastavni

je

<1io svakclg programa Lrklanjanja

4. PoloZite vrhove palieva na jagodidne kosti. prebacujuc.i teZirru glave i vrata na palieve. Izdahnite i skliznite paldevinta pr.eko
jagodiinih kostiju do u(iju. 5. Vrhove prstijll pololitc na grlrnju usnicu i r.r'rsto plirisnite
desni. 6. Uhvatite
o

ieljust s obi.lu strrrnrr [-rllrcle iznteciu prsti.ju i palca. Cvrsto stisnite ieljust i ckrk iztliSctc. polako kruZite plstirna u kost. Paldevi mora.ju ostati i'vrsti. Masil'tr.jte prctntt rriinta.
na potiljak izu Lrii.ju. rlr nrb i.,llsiitl,

7. PoloZite prste lagancl kruZite

i

ntalo

glavu. Dok leZite u kadi, iskoristite mogttfnost za joS dubl-ie opuitanje. Zatvorite oii i dLrboko udahnite: dok polako izdiSete' zamislite kako sva napetost polako rlaptlsta vaSe tijelo kroz prste na liogalna i rr.rkarna. Poinite s ielom, zatirr-r se krecite svakirn dieliiem ti.lJa. Nako, ki.rpke orrotajte se toplim ruinikotn ili tiotirskinr
ogrtiiietn

pomaknite glavu prema naprijecl. Iztllrhrritc i.jlrlorliclrnlr

pl'sti.jr-r

i

odmorite se

ili

lezite.

po postraniinont cli.je ltr vnrllr. l)ollko portriiite prste preko donjeg dijela lubanjc do rlrlr vlutrr.
8. Podupiruii.jednr-r rr-tku drLrgont. sloborlrrLr rtrku poloTitc l)r-t suprotno larne. Nagnite glavLt na sullr()tnu strlnu i. s vanj-

KUPKA OD ZOBI
.je

ltoc'cvii

tima. Nastavite preko ratlteuog

ske strane l'rata. polako iduboko -unjciitc rtriiicc clllrrtont iprsz_c1oba.

Tijekom postullka uklanjanja otr'ova. jedna od popratnih Poiava poja!a 1laclrazenosti kole. Kupke od zobi iltlzL-tllo str ltnlit'tljttt'e
djelovania ua nadraZenn ktlZu'
6l

Ponovite

rlvl

puta.

i blagog

UKLANJAN.IE OTRO\A PRiRODNI|VI Pt,TEM

KUPKE ZA UKLANJ,,\NJE OTROVNIH TVARI

Poslttltuk

6. Joi jednom
r-r

ponovite cijeli postupak.

veliki komad vruia voda za vaSu kupkLr teie preko niega. Kako voda prolazi preko zobi, isprat cc sve trrnirrr.jtrce tvilri. 2. Ubacite zaveZl-1aj zobi u kupku i ostavitc ga tilnro dok se kupiite, ili ga kolistite kao spuZvn. 3. Narnaiite se najrnanje 20 rninutu kako bi tvari iz zobi rnogle djelovati na vaSu koZu. OsuSite tapkanjenr; nernojte trljati koZu.
gaze

1. Zt:el:te oko pola kilograma nekuhane zobi

ili

r.r.ruslina. Ob.jesite ga na slavinu tako cla

KUPKA EPSOMOVIM SOLIMA Ova kupka pospjeSuje uklanjanje otrovnih tviiri putem koZe. lrpsomovim solima smi.jete se okupati nqviie jeclanput tjedno.

ili

Upozorenje: nemojte koristiti ovu kupkr,r ako patite od ekcerna visokog krvnog tlaka.

Napomena: Ukoliko rrelnrrte gazr,r. moZete Lrpotrijebiti najlonsku iarapu. MoZete zob i sarnl.jcti i dodati u kLrpku.

i

l'oslupuk

starLt

l.
)

U vrufu vodu uspite izmedu 225 i45O g Epsomove soli g morske soli.

i

100

SJIIDACA KUPKA
Europske toplice koriste se s.jcclacirn kr-rpkarna: sjedenje
r.r

Lezite u kadu i narnaiite se oko 20 rnirrutir cloli.jevajuii toplu vodu ako je potrebno.
OsuSite se tapkanjem

top-

.t.

i

lezite u krevet.

sjedite u loj vodi dok sLr valn noge u hlacln<r.j i zatirn obratno - i tople hladno.j dok su vanr nogc u topkr.j. Uiinak izmjene liladne vode potide cirkulaci.ju i ubrzlvu uklanjanje cltrovnih tvari. Na tq se naiin okupajte prije odlaskiL u krcvet ili poslijepodnevt.tog odmora.
Po.tlupcLk

MoZe se dogoditi da cete se tijekorn noii pojaiano znoiiti, no srrn ie biti dLrbok. Sutradan ujutro isperite sol idobro se namaZite ;,r'ilodnim ner.nirisnim losionom za tijekr.

I(IIPKA TRLJANJEM GRUI]OM SOLJU
-l'rljanje
soljLr potide rad koZe

i znojenje. a pornaZe i ukianjaju

Trebat ic varn veiika posLrcla u ko.joj tnoZete sjediti. a cla var.t.t ostane joS clovoljno prostorl.

,,trrtvnih tvari. Upozorenje: nenrojte primjenjivati ako ste diiabetidar ili irnate l,ilo kakvih problema sa srcerr ili koZom.
t.ttttltUk l'}trla ialice ki-upne morskc soli uspite u veliku posudu i uhjte toliko vode da nastane prilieno sr-rha pasta.

l.

Pustite vruiu vodu.

2. PosudLr dopola napunite hlarlnorn voclorn i poloZite je ckr kade.
Da bi hladna vocla bila doistu hladna, ubacite u nju nekoliko
kockica leda.
I'r

l. l. l.

3. 4.

vmiu kadu. Voda vam urorr dosezati do pLrpka. Noge plebacite preko rr-rba kacle i nronite u hladnr-r vodu. OstaS.jednite u

Stanite
I)rer.na

nite tako clviie nrinute.

l<ruZrrirn pokretirna

5. Sto je nrogr,rce

brZe pronrijenite poloZa.j tako da s.jedite u I-rhdnoj vclrli. a noge slr vanl u vruc'oj. Ostanite tako.jeclnir n.tir.ttttt-t.

od soli snaZno Lrtrljajte u koZu u snrjelu gore-dolje. potrebi uzimajte .ioi pastc plckrivajuii cijelu nogu.
Saku paste

u kadu i

,1. l)onovite s drugom nogorlr. 6l

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

KUPKE ZA UKI,ANJANJE OTROVNIH TVARI...

5. Prekrijte ruke. 6. Masirajte leda najviSe Sto moZete closegnuti. 7. Zavriite s trbuhom i prsima izbjegavajuii dojke. 8. Kad ste prekrili cijelo tijelo, toplom vodom isperite sol i osusite
se.

KUPKA OD JABU.NOG OCTA Ukianja otrovne tvari, opu5ta, pomaZe koZi da ponovno uspos(avi pH ravnoteZu
Ii

i odliino djeluje

na nadraZenu

ili

koZu ko.ja se

uSti.

l'ostupak
TRESETNE

I

BLATNE KUPKE

l.
2.

Toploj, ne vruioj kupki dodajte Salicu jabudnog octa.
Namadite se

otrovne tvari
Postttpctk TRESET

oralno glina pod nazivom bentonite, djeluje poput magneta veZuii

gline izvladi kroz koZu otrovne rvari iz organizma. (uzima ri

Tresetne kupke sniZavaju visoki krvni tlak, pobolj5avaju cir_ kulacrju i hrane organizam mineralima. Francuska kupka od zelene
se

l5

minuta, osuSite se tapkanjen-r ilezite u krevet.

AROMAIERAPIJSKE KUPKE
Esencijalna ulja takoder pospjeSu-jLr uklan janje otrovnih tvari iz ()rsanizma. Aromaterapijske kupke ne srniju se provoditi nakon obroka, nego najbolje na kraju dana, prije spavanja. l'rt.stupuk
fi
#

i izbacujuii ih kroz probavni

sustav.)

Treset se moZe koristiti kao pasta koja se razmantje po trjelu ili tekuiina koja se dodaje u kupku. Moor kupka, najpoznatija terapeutska kupka treset/blato, moZe se nabaviti u prodavaonicama zdra_

Dok voda jo5 teie u kadu, dodajte Sest kapljica odabranog ulja i rukom promrjeSajte vodu da biste ga rasprSili. Odaberite jedno od sl.jedeiih, ovisno o udinku koii Zelite postiii:

?t

ve hrane.

il

l.
2.

Dodajte Moor kupku u voclu
sata

i

.

ostanite u vodi oko 20 rninuta.

Cedrovina: dezinfekcijska kroz sluzne membrane.

i srnirujuca,

potide uklanjanje otrova

noii.

Tapkanjem osuSire koZu, zarnotajte se u rudnik i odmorite pola ili lezite u krevet. MoZda c(ete se pojadano znojiti tijekom

Postqtcrk

. Karnilica: iznimno umirujuia, pomaZe probavi. . Borovica: potide mokrenje i pomaZe probavnom sustavu. . Uljni balzam: potide znojenje. . RuZa: potide rad jetre i trbuSnih organa, antidepresiv.
SAUNA

prije nego Sto udete u kupku. 2. Narnaiite se 20 minuta, osusite se tapkanjem i lezite u krevet.

FRANCUSKA ZELENA GLINA 1. Dodajte 450 g gline u vruiu kupku. Mora se potpuno otopiti

I

PARNE KUPKE

,l

Ovi tretmani pospjeSLrju proces Lrklanjanja otrovnih tviiri na dva ruri'ina: toplina pojadava cirkulaciju krvi i prokn'ljenost koZe te se
()l11)\,ne

tvari iz krvi izbacuju puten znoja.

rrrrkon obroka
64

Uvtlek uzmite dostatno vrelrena. Neka prode najrr-ian je dva sata i nikad nen.rojte iii u saunu tijekom posta sokovin-ra.
65

t]KI,AN"IANJE OTROVA PRIRODNIN4 PUTEM

Postup0k

POGLAVL.TE

l.
2.

U sauni ili prostori.ji s parorn najbol3e je ostati u razmacima od pet minutir. a u prekidinra se istuSirati hladnom vodom ili zaro-

niti u

lrazen.

T'ijekom pretposljednleg hladnog tLr(a iidetkajte koZu iLrfbm (biljnom spuZvom).

3. Saunr-r ili parnu kupku clovriite hlaclniur tuSem. 4. Kad ste zavrSili. odmorite se pola sata da bi se vaie tijelo priviknulo na sobnu telnperatllru prijc nego Sto se odjenete i odete
kLrci.

Potoknite uklaniani e otrovnih tvari tehnikama disania i
vjeZbamct Pravilno
liko
rninr-rta.

VRUCA KUPKA

clisani e

Ako ne moZete otic'i u saunu ili vlln se ne svida pomisao da napr-rstite kuiu. guru zdritvlja Leslie Kenton u svojoj kilizi Desetoclrtevn.i plon prctiiitrn,unjo preporui.a vruc,u kupku.
Upozorenje: ako se
odmah prekinite

Pravilno .ie clisanje od vitalnog znaeaja za vaSe zdtavlje' Bez lrlane i vode tnoZete preZivjeti danirna. no bez kisika svega nekoSuvretneni svijet stvorio je rasu koje se ne kreie. Sati provedeni sjedenju za kornpjlrtorom. r-r ar.rtornobiln ili pred televizorom rr - i oduzirnajr-r organizrnu zrak i ktsik potreban stanica\lctc disadu ugijidnog dioksida, I rl. S.jeclenje srnanjuje sposobnost izbacivanja
I

u bilo kojcnt trenutkLl osjetite neugodno, i proba.jte nekonr clrusonr prilikorn.

Postttltuk
Kada nrora biti clovol.ino velika da rnoZete uroniti cileto ti-jelo, osirn glave. Kr-rpaonica ntola biti topla i ugodna.

spolctlnog otrovnog proizvoda disanja te drugih otrovnih tvari' l'ijckoin vrenella posljedice se podinju odrazavati na emocionalno

l.
2.

i t.jelesno

zdravlje.

Namaiite se u vruio.j kupki l5--20 minuta.
Osobito je vitZno da odr'Tuvltc tcntperatllru vode na 40-43 .C. Stclga svakil-r pet minuta toplonrjeron'r provjerite toplinu vode i, iLko .je potrebno. nadoli.jte vucu r,odu.

Obratite pozornost na naiin kako diSete. Je lrrz i plitak ili
dugadak

li

vam svaki udah

3.

Nakon izlaska brzo se uurota.jte u dusac.ki rtidnik. Lezite kriveni provedite 20 rninLrta.

i

po-

gornjirn dijelorn prsa 506/a kapaciteta pluia i izbarli trbuhorn'l Veiina ljudi koristisamo r'uie si-ullo polovicu otpadnih tvari. Dakle, sri svakim novim udalrorn srari zrak kojije preostao u pluiirna -surnut je dublje u tijelo. Nrr taj nadin razina "dobrog" kisika kcli kru2i krvotokom rnnogo na kozu. mozak i Ziviatre 1t' rtiza nego sto bi trebala biti. a to utjeie

i

polagan'? Diiete

li

,.llrnice.

Ako ste Skolovar-ri p.ievai,

z-niite kako valja disati dijatragmom'

rrrnkim r.r.risicern Lr obliku polukugle. koji odvaja pluia od .jetre i ,'ornjeg di.leia trbuha.
61

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUI'EM

POTAKNITE UKLANJT\NJE OTROVNIH TVARI..

Kad duboko ud4hnete dijafiagmorn. rnisii se sreZe i spLrita po_ lukruZni dio prema dolje. a trbuh prema van, ciok se pluca Sire u slobodni prostor. Novorodeniad prirodno clise na t.r.1 naiin. Veii,a .ie odraslih. meduti,r, zaboravila takvo disanje. odr.asli podiZLr prsse pluia rno_9la raSiriti. No, prsni miiii osigura_ pozadinu za dijafragmu kad vjeZbate i trebate dodatnu koiiiinu '. zraka ili kad ste pod stresom, a nije glavni mi5ii disanja. Nauiiti pravilno disanje dijafragrnorn pornoci ie vaSem organizmu da bolje radi.

ni koS i rebra da bi

Promjena natina disanja pornoii ie proiiScavanju va(eg tijela poticanjem uklanjanja otrovnih tvari putem koZe, crijeva i pluia, poveiat ie razinu vaSe energije, potaknuti na rad itnunoioSki sustav r smiriti emocije. Sporije, dublje disanje povecat ce kolidinu kisika koju unosite svakim udahorn. Sljedeie rleZbe pomoii ie vam da poboljSate nadin svojeg dtsanja.

IOGA YTEZBE DISANJA
Uditelyi joge vjeru.lu da pravilno disanje upravlja protokom ener-

stanja nije nova. Tisuiama godina rnnoge razliiite kulture rabe tehnike disanja, a smatraju ga vez.olu urnu i tijela.

vaSe emocionalno stauje. U stanju stresa disanje posta.ie brzo i plitko. Kacl ste sretni, i vaSe je disanje usporenije i dublje. Ta veza izn.redu disanja i opieg

Naiin disanja odra2ava i

tjeskobe

iii

ri.je odnosno pranom. Sliedeia vjeZba sluZi odrZavanju dobrog ,,.1ro1,lja: rniisira i podiZe tonus trbuSr.rih organa te potide izluiivanje
plobavnih sokova pospje5ujuii time probavu i uklanjanje otrovnih tvari. Valja je izr,oditi nataite. Stoga pridekajte najmanie detiri do scst sati nakon obilnog obroka, no pola sata pri.ie srnijete popiti
rrcko lagano piie.

Provjerite svoje disanje
DiSete

1. 2. Jednu ruku poloTite na trbuh, a drugu na prsa. 3. Usredotoiite se na rLrke i obratite pozornost na rr_rku kojir
se pr\.a podiZe.

dijafragmonr'l E,r,o kako iete to otkriti: Lezite na pod nu lecla.

li

Vieiba disanja l. Kleknite na pod dlanovit poloZenih ravno ispred koljena. 2. Duboko udahnite. ziitim brzo izdahnite kroz nos. -t. Kad ste potpuno izdahnuli. stisnite trbuSne miSice iza rebara prenra kraljei.nici. Ztdriite poloZaj pet sekundi. {. Opustite trbuSne rr-ri5iie i prsni koS. ZadrTite pet sekundi.

Podigne li se ruka na prsirnr pl.vu, ne diSete clijafiagmorn i ne koristite potpunLl zaprernninLr pluia.

i savinite kralieZnicu (r. Izdahnite i di5ite normalno.
5. 7.
Udahnite
lianta.

prema

podr-r.

Dvtrput ponovite, poveiavajr:ii svaki put do deset

i vi5e ponav-

Zivotlie

Kod ijeZbanja.joge disanje je kl.yutno; to vrijecli i za sur,rerneno vjeZbanje Pilatesovih vjeZbi. .loga sntatr.a da zrak sadri,i prcuru _ Tivotnu energi.jir. Sto-qa poboljSano disanje poveitil.a i vuS ur.ros
sna-qe.

I)isar{e punim plutima l. Lezite na sag ili ivrsti krevet ruku polo7enih na trbr-rh iznad
pupka. Ako irnate probletna s ledima, pod kriZa stavite smotirni rucnik ili pod koljena jedan ili dva jastuka.

6ti

UKI_AI*.IAN.IE OTROVA pRIRODN I\.{ pLrTENf

POII{KNITE UKLAN.I ANJE OTI].OVN tI{ ]'\ARI

2'

oii i ucrahnite crLrboko r porako terko da osjetite kako viirn se dlanovi lagancl podi7Lr zajec.lno s prsnim koSern. Nemoj_ te silitr udah.
zatv<trrte

7.

Otpustite lijevu nosnicLr

i

izclahnrte hrojeci c1o 8.

li.

3. Polako

izdahnite lagano pritiScuci trbuh radi poticanja porpu_ nog uklanjanja zraka.

Poinite iznova kod 2. koraka i ponovite cijelLr ieZbLr na-jmanje deset putn, Lrdrsanje L-rrojcc'i do 4, zaclrlavan.ie dalur hrojeii do
16. izdisanje broyeii do
8.

,1. Ponovite l-5 pltta.

5.

Nemojte prebrzo ustati niikon drtvr.ienja vjeZbe, lno-rrlo zavrt-jeti u giavi.

jer bi varn

( III KUNG DISAN]I]
se

Stara kineska tehnika

t:lti kuttg smatra cldl'lavanie

slobodnog
L.l

Naiznrjeniitto disanje kroz nos

lrrrtoka chi ili Zivotne snage bitnim zu dr:bro zdravl.je. rrreclicini chi kung closlol'ce znaii "r,jeTbati chi".
Gibanje

kineskoj

. ..9u0 tel,nika clisanja Lrskladuje energi.iu rijela, uravnoteZrije r-rm itijeio iojai'a'a criini sustav. Br-rcruci u, tr,4ani. izdaha cl'ostrul. ko dLrze od tra.ianja Lrclahii, ustajali zrak i otpadne tvari iiste se iz pluca i tijela.
Poinete li os.ieiatr vrto-sllrvicr_r, odmorite se. Nastavite kacl se pollovno budete dobro os.jeiali. Nento3te sLrZavati disanje ko.je rno_ *r bit clugaiko, ravnomjer.no i cluboko. Ne
uspijer,ate

plesni pokreti ove chi kLrnr vjeZbc. nazvane "Vrl". pon.toc'i fe vaSern tijelu pol,ratiti energiju, clok fe duboko disanje i
rrrrrilrr.jrree slike

i

.nririti rtr(

rrnr.

l'ttl

l.

ujednaieni ritar.n, oclntah prekinite.

li

oclrZavati

noge na podu, ravnc kt.lljeZnice. Zatvorite desne ruke poloZitc izrncclLr obn,a.

Odjenite se uclobno i s.jednite na stolac s naslonom ili prekriZite oii. KaZiprst i sredn jak

Stanite Llspravno. i-rsporeclnil.r stopala razrnaknr-rtih na iirinu railrena, neznatno salijenil.r kol jcna i nrkn opuitenih niz tiielo (i). Duboko diSite kroz- nos.jednu clo clvi.ic nrinr-rte i zaniisiite kako l-rodate kroz rnale valovc Lrz nrb rnora.

l.

l'

nosnicu.

Zat'orite des,u nosric. ,esnirn parcc,. lzcrahnite kroz rije'u

i polako poclignite ruku do visinrr rarnenil, r'avno isprecl sebt--, kao cle ulanjate u toplr-r snriruiLriu vcldu. Ruke ne snri.iLr biti ukoiene, ii iake, prsti ilaktovi opuiteno vise.
Duboko r-rdahnitc kroz nos

2. Uclahnite
-r.

koz lijcvu nosnicrr ckrk nabro.jite do .1. Zatvorite lijevu n,snicLr prstenj.k., i niari,r prstonr ocr,nra.juii kaZiprst i sreclnjak ni_r utostu nosa. ZiidrZite clok uubro.jite
do
16.

.1. Izdahnite kroz nsta kao da puSete u siarukLr iake podignu, zirtim ih opustite

i

spLrstite koljena
se

nekoliko centirnetara. Mekano savinite zapeic'a tako cla varn i pLrstite Sake da vise (ii).

1.

otp.stite des,u ir.sricLr i izcrarrnitc ,.kLriavujuii prazniti pluc.a dok nabr.cr-jite clo g.
.iire do
-1.

.-[. Ponovite iest puta zarniSlja.juii kako se diZete laganinr valovima.
rilmeni-I.

i

spultate
Lr

na

,.tpu,o

is-

-s. Udahnite. zatim izclahnite dr7ec'i rr,rke lagantr olLr\Lenc

lisrni

5. Dr2eci

desnu nosnicLr zutvorenont. uclahnite ki:oz li-jevir dok broob.ie nostrice

6. Zatlolitc

i

clr:Zite ih zatvorc.ne clok rrabroiite

6. Lidahnite i poloT-ite rukc na plsa. 7. Izciahnitc i opustitc rr-rke niz ti.jelo

do l6

ocl prsr prenla zcllcliinoi kosti. zatiur prerna clol-je s vanjskc stralle bedara (iii).

l0

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

POTAKNITE UKLANJANJE OTROVNIH TVARI

8. Nekoliko

minuta dLrboko diSite kroz nos.

tiielu i pri uklanjanju otrovnih tvarl potli.uii protok lirnf-e kojom se iz tjelesnih stanica odstranjujr-r otpadne
stres

i napetost.

Pornaze

tvari.
(i

i)

-'F :.7-\

Chris Hocking, uiitelj Piiatesovih vjeZbi, vjeruje kako je istezanje dobro za uklanjanje otrovnih tvari jer potide cirkulaciju krvi. Sliedeie vjeZbe obidno nastavljaju sat Pilatesovih vjeZbi chrisa l{ockinga, no iznimno su dobar nadin za pojaianje cirkulacije i otpuStanje napetosti. Izvodite ih uvijek nakon laganog zagrijavan.ja: idealna

je desetominutna Zustra Setnja. Udobno se odjenite i lezite na prostiraa ili rudnik. Ne treba vam

nikakva obuia.

)tpuitanje napetosti

l.
2.
Slika 1. Vrrl

Lezite na leda savinutih koljena, stopala poloZenih na podlogu' Prste ruku poloZite na kukove, s laktovirna uz podlogu' TrbuSne miSiie opustite prema kraljeznici. vrat drzite ispruZenim, grlo opuStenim i diSite lagano
ust.l.

-

udiSite na nos, izdi5ite na

Vj

eibanj e

-J. Ostanite Lr tom poloZaju nekoliko rninuta, spojenih stopala i
koljena.

Redovito v.ieZbanjc vrlo.ic t,ai.no z,^ uktanjanje otro'nih tvari i poboljsanje rnetaboliz,,. V.iezbanje potiie znojenye, iirne se olakSav. izbacivanje otrovnih tvari kroz koZtr. Buduii da vjezbanje potiie uklanjanje otrovnih tvari iz tijela, osobito je vazno uzirnati dovoljno tekr-rcine kako bi se otrovne tvari isprale. PILATESOVE VJEZBE

osrnislio ih je Joseph Pilates, ratni zarobljenik koji .ie razraclio ovr-r tehnik, cla bi poboljsao zdravlje s'o.iih suzarobljenika. ove se
vjeZbe usleciotoiuju na istezanje

Slika 2. Otpuitanie nlPetosti

i

izravnavanje tijela.

Izvijanje

i

uviianje
varn

Istezanje pomaZe _uipkoci i savitijivosti ti-je1a, a u kornbinaciji s ,duo'arajuci,r disanjem izaz.iva dubokLr opuste,ost koja otklanja
12

iesto je kralieZnlca mjesto nagolnilar.re napetosti. Ova ie 1,.jeZba pornoci da je odrZite savitljivom i suranjite napetost.
11

L]KLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

PO'IAKNITE UKLANJANJE OTROVNIH TVARI.

l.
2.

l,ezite savinutih noglt, stopala na podn, kao u prethodnoj vjeZbi. Ruke polozire niz ti.jelo.

3'

4. IJvrja.fte

kost o podlogu rako da se kriZa podignLr od poclloge (ii).
se

(i). izdahnite. dodatuo napnite rrbuSne miSiie i izvijte zaletitnu kost prerna prsilna upiruii kriZima o podlogr-r. lzvrjanje: uvuienih trbuinih misic.a izdahnite i pritisnite trtiinu

Uvrjanfe: stisnite rrbLrSne rni(ice u\ laceci pupak prerna kraljeZnici

4. Udahnite i vratite desnu nogu r"r poeetni poloZrq 5. Ponovite lijevom nogonl. 6. C'ijcltr r iezbu porrovitc osilr)t pttta.
h) 1.
I,ezite u isti podetni poloZaj, izdahnite i isprr"rZite desrtu tlogtt. Podignite desnu ruku i poloZite -ie na podlogr-r iznad glave. PokLrsaite drZati leda uz podlogu. Ako varn je teSko spustiti ruku na podlogu, poloZite .ie na jasttrk koji ie je poclupirati.

i izvijajte

osam pura. uskladeno r,,je2bajuii

i diSLrii.
f;t

fl

ii

(i)

it sl
tr
1l

{l

2. Udahnite i vratite nogu i ruku u poietni poloZaj. 3. Ponovite li.ievom nogorn. 4. Cijeltr v.jezhtr pt,rrovilc osllrn prrtir.

it

Slika 3. th,ijtmje

i

(ii)
i:.v.i.jtrtrjt

Ispruianje nogu i ruku
Ova se v'jeZba sastoji od dva cli.icla (a i ht. a) 1. Lezite na leda povijenih kol.jenrr i stopalu na poclLr clrZeii stopala i koljena skupljena (i). 2. Provjerite inrate li ispoci ieda rLrpu. r\ko inra viic od r.-5 crl, podmetnite ruinik racli podupiranja
lcclu.

Slika 4.a Ispru:Iutje nogu

i

ruktr

Ispruianie ruku

l.

3.

ltoglt.

nleZno ispruZite clcsnu nosu vukuci -je po poclu (ii.l. 1.6., se ne sr.niju podignuti oct podloge aot
ispnrZatc

Izdahnite

i

i

l,ez.ite na leda. Privr-rcite koljena na prsa drZeci stopala ikoljena spojena, uvuienil'r trbuSnih rniiica i ispruZenog vrata. Diiite ujednaieno r-rcliiuci kroz nos i izdiiuii kroz usta. Prsa molaju biti otvorena, lopatice r-ra podlozi.
za 90 stupnjeva glednlLr prema stropu. (i)

j
1

2. Ohje ruke poclignite

tlko dlt vatn vrhovi

prsti-iLr

{

15

UKLAN.IANJE OTROVA PRIRODNIil{ PUTEM

POTAKNITE UKLANJANJE OTROVNIH TVARI

3. Izdahnite
glave (ii).

i spustite jednu rrikr,r niz tijelo, a dru-9u prebacite preko
ruke.

-5. Ponovite joS

ietiri

puta.

4. Udahnite i prornijenite 5. Ponovite osatn pllta.

6. Zatin

istu vjeZbu izvedite obrnutirr.r redoslijedom, udiSuii dignite ruke iznad glave, izdiSuii ih vucite po podlozi i ispruZite niz tijelo. Ponovite

7.

ietiri

puta.

--_*P

Slika 4.b lsprullutje noge

i

rLrke

N\

\-.----'1 tt7-;-',/

t\1|l)
(ii)

--,--1\

\t\\

{i

--f-.t
-*_9
Slika 6. Kruienje rukcuna
I

\i' ,,

Slika

-5.

Lspruionje jetlnt: ntkc

Kruienje rukama

l.
2.

LeZeci na podlozi s koljeniuta na prsima, ispruZite ruke niz tijelo, dlanovima prema gore (i). Udahnite i vukLrii ruke po pocllozi poloZite dlanova i dalje okrenutih p..i.,.,u gore'(ii)
Lrz

ih iznacl

glave,

Istezanje kraljeinice

3' Izd,hnite ispojite
podlogu

4.

tijelo. dlanovirna prema pojlozi. (iii).

rnke u z.aku iz'lcr glave te ih poloZite

a) 1. Lezite
nzr

na leda skupljenih savrjenih koljena

i stopala na pod-

I

lozi.

Oklr'nire tlllrrr,rr e i porrovite.

il
i;

2.

Isprepletite prste i poloZite ih iza glave, s palievima rla pot

iljk u.

76

71

fl

UKLAN.IANJE OTROVA PRIIiODNIM PUTEM

POTAKNI'TE UKLANJANJts OTROVNIH TVARI
I

3. Lrdahnite, izclahnite i spLrstite koljena na desnu stral,Iu. 4. Udahnite i vrarite koljena u srecli5nji poloZaj. .5. Izdahnite i spustite koljena na lijevu straull. 6. Udahnite i vratite^koljena u srecliSnji poloZaj. To prilidno
-je neznatan pokr.et. Stopala mora.ju ostati ivrsto na pojlozi zdjeliina kost ne srnije se nticati.

stezanje glutealnog

miiita

l.
.,

Lezite na pocllogu savijenih koljena. stopala poloZenih na podIogu, ruku na podlozi uz tijelo, dlanova prema podlozi. PrekriZite clesnu nogu preko lijeve (i). Udahnite i rzdahnite privladeci kol.iena lla prsa, isprepletite prste, r liievu potkoljenicu uhvatite todno ispod koljena. Leda mora1lr ostati na podlozi. Nernojte odizati zdjelicu. (ii). Lldahnite i izdahnite dtr bi se istezanje produbilo.

_

.1.

7. Ponovite osam
b) 1.

puta

_ ietjri

na svaku stranlr.
,1.

Udahnite. izdahnite polo7cna nu dcsnrr.

put odignite stopala od podloge

i spustite koljena

_

na desnu stranu. Ovaj

5. Opustite 6. Ponovite

iponovite s dt'trgotn strlrtrottt (ii).

lijeva noga mora biti

ietiri

puta.

) Udahnite i vratite noge u srecliSnji poloZaj. Oplrstite stopala. 3. Izdahnite i sptrstite koljena na lijevu stranu. .lriekom cryele vjei.be lnora.ju brti na podlozi, a koljena rnoraju _lopatice ostati skupljena. podnu li varn se koljena odvajati dok ih spuState nastranu, to je krajnja toika do koje moZete .izvesti ovu v.jeZbLr.

(i)

4. Ponovite

osarn pllta

_ ietiri na sv;rku stranu

Slika 8.a Istezanje glutaalnog rtti'\ir'tr

./ /-t'.\ /-7' (/" -:\,

./'/r / t).-

- *--

Stika 7.a Lttezttrtje

krctl ieinit.e

Slika 8.b Iste:.unje glutealnog Istezattje kukova

niiittr

i

rarnena

1. Lezite
Slika 7.b Lsre:.anje kraljainic.e

na podlogr-r savijenih koljena

i

stopala na pocllozi' da padrlu
sa

2.

Prislonite stopala jeclno uz drugo stnure. prerttlr podlozi.

i pLrstite koljena

78

il
$

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

POTAKNITE UKLANJANJE OTROVNIH'I'VARI

/)1(

i,tdi

Nr\
i

-

)ilt
(i)

Slika 9.a IsteTanje kukovct i ramena
TrbuSne mi5iie drZite uvuiene kako se leda ne bi odvajala od podloge. Ne pocliZite i ne uvija.ite zdjelicu. 4. Podignite ruke. a vrhove prstiju Lrsmjerite prema stropu (i). 5. Lrjevu ruku stavite ispred desnog lakta (ii). Desnom rukom obuhvatite Iijevi lakat, a lijevorn lesni. 6. Udahnite i paZljivo spustire ruke iza glave na podlogu (iii). 7. Nakon minute zantijenite ruke tako cla hjeva ruka poiiva podlozi.
na

3.

\lrkrr 9.c Isre:anje krtAttt'tt t r(ttnen(t

Maika

l.

Kleknite ietveronoSke, koljena ravrlo ispod kukovat, dlanova ispod ramena (i). Laktovi rrorair.r biti u ravnini s rarnenima (i)
i ne smiju strSati van. Lopatice gurnite prelna strLtku. Leda moraju

8. 9.

ieno i lagano.
noge na prsa.

Ponovite joS jeclanput na obje strane. Disanje mora biti u3edna_

Otpustite ruke ispruZivii

ih iznad glave (iv), zatirn privucite

biti ravna. a trbuSni miiiii uvuieni. 2. Udahnite i prilikorn izdaha savinite leda poput rnaike. Ovaj pokret treba podeti u dnu kraljeZnice, kao dat straZniicu gurate ispod leda, zatim se izvinuti prema gore (ii). Nemojte pogrbiti
ramena

ili

stisnLrti lopartice. straZnjicu izviiajLrii leda prerna dol.je

3. Izdahnite i podignite

(iii)'

.1. Ponovite iest do osam puta.

(}'"rz t*

x,,--\ /\ \ /\./\ \I
i
rutnentr

Istezanje ntkn
(ii)

i

rtogrt

l.
2. 3.

Lezite na trbuh. Uvucite trbuSue rr-riiice tako da se struk odigne od podloge. Trtidnu kost gurnite prelna podlozi. Ruke poloZite niz ti.jelo; ntoraju biti tcike Okrenite glavLr nali-ievo

Slika 9.b Iste:.utje kukotto

i

opuitene.

i

opustite ralncllit.

80
81

LiI([,A

I.\

J

ANJE OTRO\A PRIRoDNIM PUTEM

POTAKNIIE UKLAN]AN.IE OTROVNIT{ TVARI...

Fl

5. ZadrZite poloZaj 20 sekr"rndi. 6. Ponovite s drugom stranom. Nemojte zaboraviti
nadesno dok radite s lijevom nogom.

glavu okrenuti

'tl

lsteznnje kraljeinice

l.
2.

Sjednite na pete i rukama gurajte stopala tako dzr vam se dotiir-t unutarnje strane gleZnjeva.

Glavu poloZite na podlogu, disite nonnalno.
IspruZite ruke'ispred sebe. Morajir biti usporedne ali ne ukodene, a dlanovi i prsti na podlozi (ii). Nekoliko udaha ostanite u tom poloZaju.

t;
1!

$i

I' itl
;i
.l

Slika 10. Matktr
Savinite desno koljeno i uhvatite desnotn rukorn gleZanj. Ruka mora biti savijena tako cla lakat strSi prema van. provjerite je li vam trbuh joS uvijek oclignur oct podtoge, a trtiinu kost pritiSiite prema podlozi. DiSite llr.qano.

I

lr

Slika I1.

Iste

run.je rtrkLt

i

nogtt
82

Slika 12. lste:rutja kraljelnice
83

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

POTAKNITE UKLANJANJE OTROVNIH TVARI

4.

5'

Kliz.ite rukarna prema napr4ed tvoreii ravnu liniju od ruba dla_ nova do rrtidne kosti (iii). TrbuSni rniSiii rnoralu biri uvudeni. leda ruvn.. r.arnena isprtrzena i sptrstena. Celo i vrh ;";,, ;i;_ Zite na podlogu. lzmedu ruku i LrSrju mora biti slobodnog pro_ stora. Ostanite u tom poloZaju nekoliko
udaha.

Dok izdisete, djelomiino izravnajte noge, a rebra pribiiZite bedrima. IzduZite vrat i podignite trticu prema stroplr.
Udahnite i kod izdaha potpuno isprr-rZite noge pokr-r5avajuii drZati rebra 5to bliZe bedrirna (iii). Vrat mora ostcti ispruzen.

vratite
ih
Lrz

se u poloZaj broj

2

krizecr. rrkama

tijelo. Opustite sropala, laktovi neka doraknu podlcgLr (iv). Ostanite u tom poloZaju nekoliko udaha.

postraniino i poroZite

Vraianje tt uspravni potoiaj
koijena. Lna rri koraka 1a, b, c). a) 1. Nagnite se naprijecl i dlanove poloZite na podlogr_r. Ako ne moZete staviti dlanove na podlogu, ra5irite p.rt. I no podlogu poloZite vrhove prstiju. Savinite koljena ato.le pot.et_,no 1i. 2. Udahnite i iLrinite odiZLrii pete od poda (ii).
Mada varn ova v;eZba ne mora izgledati kao istezanje, njome isteZete miSiie beclara, sropala i straznjeg dijela

tl

(iii)

L
Slika l3.b Vraconje
Lt Ltspravan poloi.nl

c) l.

3. Izdahnite i vratite se u poietni poloZaj. 4. Ponovite nekoliko puta.

Ponovno savinite koijena stopala dvrsto na podlozi (iv). Lagano razmaknite noge, no neka ostanll usporedno.

Slika 13.a Vracan.je tt

Lt,\tprov(ut

ltoloi,ttj

b) l.

Zatim izclahnite i poloZite iake na podlogLr, na iirinLt r.rntena ravnini s palievinra na nogauxr. palievi iunutarrfi clicr gleZnja rr.rorajn se doclirivati. Koljena rnoraju biti skLrptjena.

iu

Slika 13.c Vru(artje u

Lt.\:provLtn

poloi.clj

UKL;\NJANJE oTRoVA PRIRODNI},I PUTEM

POTAKNITE UKLANJANJE OTROVNIH TVARI

2. 3.

mir_ nom i ispravljajtc kralfeZnicu irag"Zut po kraljeZak, sve dok se potpuno ne uspravite (v). Na kraju podignite glavu, ispravite

[Jdahnite. zatinr izdahnite ispravija.juii se, zcijelicu clrZite

IOGA
Joga je odlidno sredstvo prodiSiavanja Lula i tiiela. Osim ito poveiava gipkost, potide opskrbljenost krvi kisikorn. pobolj5ava e irkulaciju, potide uklanjanje otrovnih tvari i racl probar,nog sustaVit.

nernojte se p,r,ijati prena naprijeci. CleZanJ, kol.jeno, rame i uho rno_ raju biti u ravnini. Ramena opuStena, dlanovi pt.erna napri_ jed. Zamislite da izmeclu suoktg Ualleska irnare

ma stropll. Otvorite ramena. noge clrzite ravnima

van poloZaj. Nogama pritisnite podlogLr]a glavLr isteZite pre_

noge

i

zauzmite uspra_

i

4.

da vam kraljeZnica lebdi na njima. Niti .jedan dio ti.iela ne smile biti napet; osjecut. ." *ozno

pove

i

zracne

Uvijek vjeZba.jte razmiSljajuii o v.jeZbi i rremojte siliti iii naprezati tijelo. Kao i kod Pilatesovili v-jeZbi, praviltro disanje ornogucit c'c vam bolje i djelotvornije izvodenjc 1,jeZbi.
I'oz.drav Suncu

clZe_

s gravitacijom (vi), (vii). Rarneni zglob se opuSta, a ruke slo_ bodno vise dlanova okr"enutih pr#a bedrinra. To je ideaian polozaj zr otltrraran-je.

vizualizirajte si,ojr-r glavu kako lebcii prema stropu, a kraljeZnicu vam visi , r."kr-r. u savr.ienoj ravnini

Zatvorite

oii i

i

srobodno.

Ova svakodnevr-ra vjeZbir .joge istodobno je i vje2ba ztt z'agri.javanje i aerobidka vjeZba. ovisrro o brzini ko;orn je izvoditc. Koju gocl brzinu odabrali, usredotoiitc' se nlr uskladir"anje pokreta i disanja. (i)

(i

i)

(vii) (iii)
(iv)

ffi

Sliku I 3.d Vt-rttcttic u usl)rlvatl polofu.j

Slika I:l.a Po:l/r's1y, t11v,ru
E7

I

\tl

ii

iu
\
Ir

\\_

\-:

-_F

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

POTAKNITE UKLANJANJE OTROVNIH TVARI.

Svaki se pokret izvocli kocl udisaja/izdisqa. VjeZbu izvodite ritmom disanja. postoje mnoge inadice Pozclrava Suncu; ovaj je kraci od veiine.

7.

I.
2. 3.

4'

Udahnite i sa'i.ire korjena toliko da oba drana moZete poroZiti na podlogr-r sa svake strane stopala.

dlanova. Na kraju Lrdaha pogledajte prerna dlanovirna. (ii) Izdahnite i sav(ajLrii se iz kukova sagnite se i dotaknite podlogu ili straZnji tlio nogu ako ne moZJte ctoii do podloge (iii).

stopala. ruku opuStenih uz tijelo (i). Zamislite da vam kornacl konopco vuie glavu prema stropu. Udahnite i posrraniino poclignite ruke iznad glave, priljubljenih

Ustanite malo raznraknr-rtih

Izdahnite i odgurnite se od podloge, ispravite noge i podignite bokove drZeii glavu izmedu ruku tako da s podom tvorite trokut. (vii). Stopala i dlanovi moraju biti na podlozi. Ako Zelite, zadrLite ovaj poloZaj tijekom triju do pet udaha prije nego Sto ponovite vjeZbLr obrnutim redoslijedorn. Udahnite i koraknite naprijed tako da su varn stopala ponovno izmedu ruku (savinite koljena ako je potrebno) (iv). Izdahnite i ispravite noge prstima dotiduii podlogu dio nogu (iii).

8. 9.

ili

straZnii

5. lzdahnite i poskoiite ili

zakoriiditc objerna nogilrla prema na_ trag rako da leZite na podlozi, ispruZenih nogu raSirenih za Siri_ r.ru bokova, na prstinta, dlanova ,, prrn, laktovirna prerna gore. (v).

l0.Udahnite i podi_qnite ruke sa strane spajajuii ih iznad glave. Dlanovi rnoraju biti okrenuti jedan prema drugome. Na kraju udaha pogledajte prema rukama (ii).

ll.Izdahnite i spustite ruke niz tijelo, pogledajte ravno ispred
(i).

sebe

6.

Udahnite

i

stanite ietverono5ke (vi).

Cijelu vjeZbu ponovite koliko Zelite, no uparntite: disanje dik-

tira ternpo vjeZbe.
Nakon ove vjeZbe opuitajte se l0 rninuta (vidi str. 93, OpuStanje).

Istezanje tijela

1. 2.

Stanite Llspravno nogu razmaknutih ma naprijed.

100-120 cm, prstima pre-

Udahnite i podignite ruke iznad glave izravnanih laktova, dlanova oklenutih jedan prema drugome (i). Izdahnite i di5ite normalno.

3. Sada desnu nogu

i tijelo zakrenite

nadesno. Okrenite lijevo sto-

4.

palo tako da bude u ravnini s desnim. Bokovi su prema naprijed, rLrke ispruZene uz uSi. Udahnite i savinite desno koljeno tako da pokleknete prema naprijed (ii). lzdahnite. Uspravnih leda, isprr"rZenog lijevog koljena

i

noge duboko diSite

i

zadri"ite poloZaj pet sekundi.

Slika

1,1.b [,o:.t/t.uv Sunt.rr

5. Udahnite

i ispruZite desnu nogu. Izdahnite i nagnite se naprijed ispruZa.luii ruke naprijed. priljubljenih dlanova, ravnil.r leda (iii).

88

LI

KLANJANJE OTROVA

PR

IRODNIN,{ PUTEM

POTAKNITE UKLANJANJE OTROVNIH TVARI

"'r,'r'Qi,,
+ nj
6.

t:$
(---'}Qrr..

/

\

\

ll -\ 1)\ ll

\'.-i"
{.41

/'

Slika l-5.a Istez,atje tijelcr

nite.

Udahnire i savinite clesno koljeno isprr-rZivSi ruke .joS viSe. Da biste odrZiili ravnoteZu, uprite lijevorn nogont u pocllogu. Izdahnite, cluboko udahnite i z,ttdrzite l0 do 1-5 sekundi. rzdah-

ur"'ijek savi^rt.rr cresrom nogom, ucrah.ite i polozite clesni cilan na podlogLr s unutarnje strane desnog stopala (iv). 8. Udahnite iokrenite tijclo tako da su varrt rantena u ravnini. zatirn lijevu ruku stavite iza leclu. 9. Udahnite i podignite li.jevLr rLrkLr s cllanorn okrenutim prema van i nasrar.ite okretati tijelo gletlajuci preko lilevog rarnena (v). Izclahnite i diiite normalno. IspruZite ruku i pogleda.jte prerna dlanu.

7. S joi

ko i zadrZite drh pet clo deset sekundi. Il.Uclahnite i podianite gornji clio ti.jela tako da isprr-rZite Izdahnite i diiite duboko pet do deset sekLrncli.
r)( )

10'okrenite tijclo prema clesnoj nozi, izravnajte koljeno i ,hvatite lakat iza leda (r,i;. SpLrstite celo na clesno koljeno. DiSite dr-rbo_
lecla.

Slika l5.b lsta:,anie riieltt
9l

UKI.,AN.IANJE OTROVA PRIRODNIT4 PUTEM

POTAKNITE UKLANJANJE OTROVNIH TVARI...

12.Udahnite i stanirt
pre
r

na

n a rra

s -"

-: t'l::

no.

;1;:, ii JI'j:

#, J i T, i];T

J,#;

2.

lS.Ponovire

ina drtrgoj strani.

Skupite noge, a ielo poloZite na podlogu. Dlanove poloZite na podlogu odn-rah ispod rnn.rena. Udahnite i polagano podignite delo tako da vam vrh nosa bude

Prednji pregib

l.
2.

Sjednite na podlogu prema gore.

i

ispruZite noge ispred sebe. prsri gledaju
ie

na podlozi. Nastavite odizati giavu tako da vam nos i brada dodiruju podlogu. Gurajuii bradu prerla naprijed, polako savinite tijelo gore i natrag. Zamislite da Telite pogledati zid iza sebe zabacujuci glavu. Kad ste doSli najdalje Sto moZete, diSite normalno kloz
nos zadrZite poloZaj najmanje deset sekundi. Postupno produZujte do minute. Koljena mora.iu biti ravna, pupak na podlozi. Laktovi su neznatno savijeni da bi ramena bila opu5tena.

3'

reZinuravno,,j".Jr::#J;:;"T.i,::::;J:Tl'-;ffi "uoi-,,',
Izdahnite

Udahnite i ispruZiteruke uz uSi iznad glave. lstegnite se ito moguie viSe. Gled

i

i

da Lriste obuhvatili oba sropata
dosegnuti prste)' Prsa rnoraju strane nogu. Leda
I

ispruZite se pren-la naprryed savijajuii se iz kukova

Polako se vratite u poloZaj s deloul na podlozi.

(;il;i.;;J."e,

biti sto"btize bedrima, raktovi

ako ne

moZere
sa

4. Disite no._orno, o.,], 5.

put produZujte do jedne minute.

;1,T#:ffH::i;ff :: il1'1"_,
i
ispravite
se.

Dovr5ite vjeZbu, udahnite

Slika 17. KobrcL Opuitanje
VjeZbe joge dovrsite opuStanjern.

Slika I6. preclnji pre,gib
Kobrq

l.
2.

Lezite na lecla, raSirenih nogu, noZnih prstijll prema van, ruku oko 45 stLlpnjeva od tiiela. Opustite ruke, prsti mogu biti savijeni. DiSite ujednaieno i lagano. Podignite lijevu nogu oko 5 crn od podloge; osjetite miSide, a zatim je spustite. neka stopalo lagano dotakne podlogu. Pono-

l.

odize se od podloge clok drrhoko ,i_",.. pr"erna Lrnutrr, p.t sa strane.

Leztte na trbuh ruku prekri2enih isprec.l sebe i glavorl poloZe_ nom na .jednu rLrku. Opustite r.Uutt i osjetite

kako pritiSc.e i N" ge stl optlstene, prsti

vite desnorrr no-qorr.

3. Poclignite

clesnn rttktt 5 cm od podloge, ovaj put stiScr-rii (aku prije rrego .je spr,rstite na podlogr-r. Ponovite lijevonl rttkom.

97

93

LIKLAN.IANJE OTROVA PRIIiODNIM PU'I'EM

4'

Poclignite kuko'e ocl pocroge i os.ietitc miiice straZnjice stiscLrci rlr ito .jlri'e rrolsls. zrrtirn oprrrtite.

POGLAVI-JIl

5. Podignite prsni koS, stegnite i spustite na podlogu. 6. Podignite rlmena. Stisnite ih pokuSava-iLrii ih pribliZiti.
rite.

Opus_

7.

8.

Polako okreiite slavu s .jer-lne na drilgu stranu spuStajLrii jedno pa drugo uho na podlogu. ponovite clva ili tri puta na suaku stranll i r,ratite glavu u srediSnji poloZaj. Polako prodite svakint cli.jelom ti.jela: noZnirn prstima, nogama, kukovir'ra, trbuhorn. beclrima, pisima, prstir,a na r.ukama, .r_ kam,, rarne,inta, r,ratom, licem, r,.ilicclrn, obrazima. oiirna. ielorn i tjemenom. Na krigu opustite urn i lezite mirno.joS pel minuta.

Biljke koje pospjeiujw wklanjanje otrovnih tvari
nogobrojne trave i do<Jaci posp.je(ujLr proces trklanjanja otrovnih tvari. Vecina stri-rinjaka protivi se ttzimat!n dodataka tijekom prodi5cavan.ia organizina sokovilna ili
posta vodc'rm. no neki se mogll r-rz-irnati tiiekorn provoclen.ia duZih

HODANJE
Uklanjanje otrovnih tvari pojaiat ie se clnevnim Setnjarna i sv.je_ Zim zrakom. Hoclajte terxpoin koji vam najviie odgovara. Volite

Zustro hodlrnje. lutrjte bez cilja i posluZite se ovom listom koja ce vam pornoii pri odabirLr tehnike. prvo se zagrijte sporijim htda_ njem, zatim ubrzajte i rtncla opet usporite cla biste se ohladili.

li

progratna. f)odaci nisu navedeni niti tt .iednorn prosrilllltl rt trvoj knlrzi, no navest iemo ih radi printiene kod oclredenih tegoba iii radi pojaeanja udinka uklanjanja otrovtiih tvari iz organizma tijekom uobidajene prehrane. Medutirn, ako viic ne provodite nijedan program a Zeijeli biste pokr"riati neito od ttavedetltlg. osobito tt'ave, pornnjivo proudite uptrte. Bilo bi clobro potraZiti savjet i od prof-esionalnog travara. On vltlrt InoZe sav.ictovati ko.ie biljke sLr dobre za r irs i kojrr kolicinu vlrl.ilr rrzeti.

I.

Zauznjte dobar poloZaj.

zl. Prsa izbacite napri.jed. -5. Ruke se n-jiSu pocl kutom ocl 90 stupnjeva. 6. DiSite kroz usta, ne kroz nos.

2. Glavu drZite r_rspravuo, br11l11 1.11y11,,. 3. Rarnena rnoraju biti r_r razini s kukrtviura.

Trave
,A.loa vera Ova je biljka drevni liiek. Gel iz li5ca koristi se u kozmeticikacr prirodni ovlaZi',,ad, a r-tblaZava i rnanje opeklinc, si-tniane opekline i ugrize kukaca. Uzima 1i se oralno, sok aloe vcre polnaZc probavi

i
t

ublaiava ziidepljenost.

KAKO UZIMAI'I

i
i
I
91

!

.
I

r-r

oblikr,r soka

ili

tableta: slijedite proizvoclaCeve uplrte.

Ltpct:.oretrje: neki

tlavari ne pt'cporttit-tjr-r nzirnarlje ltlcle vere u

tmdnoci.
9.5

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

Artiioka
Stoljecima su je Rimljani i Grci koristili kod probavnih smetnji. SadrZi cinarin, sastojak koji pobofS"""- 0.","0 Zuii j pnd pnjeko potrebnih tirnkcija ," .is11s, portrirt ,ti"rr*r" otrovnih rvari.

-

BILJKE KOJE POSPJESUIU UXIANJANJE OTROVNIH TVARI

-

Kamilica
Ovaj stoljeiima poznati lijek za umirivanje Zlaca, tjeskobe i
napetosti pomaZe i kod nervoze Zeluca, ublaZava menstrualne grieve i potide rad imunoloSkog sustava. Blagi diuretik, pornaZe protiv zadrlav anja tekuiine.

.

KAKO UZIMAII u obliku tinkture; slijedite proizvodaieve upure.

KAKO UZIMATI

poticanje rada imunoloskog sllstavu, pt,,Cu

Kineski kozlinac Ova slatka trava dugo se koristi

. .
Lr

u obliku tinkture; slijedite proizvodaieve u obliku iaja.

Llpute.

tradicionalnoj rneclicini

i-;.,.".

za

Kajena
Djelotvorno sredstvo protiv bolova, sadrZi i vitamine skupine B i vitamin C. PospjeSuje srnanjenje razirre kolesterola, potide probavu i krvotok. ProiiSiava krv i tkiva, pospjeiuje Lrklanjanje tekuiine

KAKO UZIMATI . u obliku tinktr-rre; slijedite proizvodaieve upute.
Medujetka antibakterijskih svojstava klasiini je lijek u tretmanu infekcija urinarnog trakrn, osobii" ,r"i" ,ri.,rr.u (cistitisa). Lna diuretiina svojstva (potic.e lrtu.iu"rJ."r.ot i.l t. tako pospjesu.le trklanjanje otrovnih lr ar.i.
Ova trava

i

znojenje.

KAKO UZIMATI

.

u obliku tableta ili tinkture; slijedite proizvodadeve

Lrplrte.

Celer

KAKO UZIMAI] . u obliku tableta; slijedite proizvocladeve

Llpllte.

Odavno poznat lijek za sniZavanje krvnog tlaka, hrarni bubrege, i diuretiino. Srnatra se da celerov sok potiie rnenstruaciju. Ne preporuia se u trudnoii.

djeluje

etat
Korijen sadrZi sluzavu tvar koja blagotvorno djeluje na Zeludac. Blagi diur-etik. Uklanja orrovne tvar.i.

KAKO UZIMATI

. .

popi.jte dnevrro 150 ml svjeZeg soka razrijedenog mineralnom vodorn u om.jeru 50:50.

KAKO UZIMAII

Upozorenje: izbjegavati u trudnoii.

.

u obliku tinkture; shjedite proizvodaieve upure.

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

potide tek.

tsILJKE KOJE POSPJESUTU UTIANJANJE OTROVNIH TVARI
Ultoz.orenje

Korijandar
Uzima

:

rzbjegavati u trudnoci.

li

se oralno, ova frava pospje5uje probavu

Srnanjuje nadurosr pije

li

i

se kao daj 30 minuta prije obroka.

Ceinjak
ProdiSiava krv, srnanjuje razinu kolesterola, potide povi5enje razine dobrog kolesterola. Prirodni antibiotik.

.

KAKO UZIMAIT
u obliku iaja: dajnu Zlidicu usitnjenih sjemenki staviti u 250 ml kipuie vode. Neka odstoji 5 minuta.

KAKO UZIMAII

Maslaiak Koristili

su ga

i europski i kineski rravari. Masladak je diuretik,

. .

u obliku kapsr"rla ili tinkture; slijedite proizvodadeve upute.
svjeZeg; svakog dana pojedite jedan.

pojadava protok rr-rokraie. pomaZe sniZavanju visokog krvnog tla_

ka, uglavnom zbog diuretiinog djelovanja
Cisti jetru r krv.

i

visoke razine kalija.

Dumbir
Tradicionalno se koristio za ublaZavanje rnudnine i bolesti putovanja. Sve se viSe koristi u tretn-lanu .jutarnjih inudnina. PomaZe kod nadutosti, stvara osieiat topline koji potiie znojenje.

.

KAKO UZIMATI
r-r

obliku tinkture; slijedite proizvodadeve upute.

KAKO UZIMAII Pupavica

je trava dobra za sve, pomaZe tretmanu bakterijskih, glji_ vidnih i virusnih infekcija. Glavna uloga joj je poricanje rada imu_
Ova noloSkog sLlstava. ProdiScava limfu.

. u obliku
upute.

tinkture, kapsula

ili

tableta; slijedite proizvodadeve

.

u obliku uvarka.

KAKO UZIMATI

.

u obliku tinkture ili tableta; slijedite proizvodaieve upute.

Kumin
PornaZe kod probave, smanjLrje napuhnlrtost

i djeluje

kao blagi

diuretik. Proii5iava bubrege. KAKO UZIMATI

Kanadski Zuti korijen (goldenseal) Potide uklanjanje otrovnih tvari i prodiSiava krv, jetru, bubrege i koZti. Medutirn, njegovo je djelovanle toliko jako da uklanja i dobre i loSe bakteriie. Stoga se nikad ne smije uzimati duZe od dodatke kornjesec dana, nakon dega valja uzimati probiotike odrZavaju crijeva zdravima. risnih kultura bakterija koje KAKO UZIMATI

. .

u obliku tinktr-rre; slijedite proizvodaieve Llpure. Lr obliku iaja: 2 iajne Zlidice sjeme,a dodajte , 250 ml kipuie vode. Neka odstoji 5 minuta.

.

u oblikLr tekuie tinkture; slijedite proizvodadeve Lrpute.
Llpctzorerr.ie: ne stnije se uzimati duZe od nljesec dana; izbjega-

vrrti ir trudnoii ler potide grdenje rniSiia tnateruice.

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

.

BILJKE KOJE POSPJESUTU UTIANJANJE OTROVNIH TVARI

-

Borovica Ovaj snaZni dir"rretik tradicionalno se koristi u tretmanu upale mjehura (cistitisa), upale bubrega, kostobolje i artritisa. KAKO UZIMATI

KAKO UZIMATI

u obliku tinkture; slijedite proizvodadeve upute. Upozorenj e : izbjegavati u trudnoii.

.

Paprena metvica
Llpute.

u obliku tinkture; slijedite proizvodadeve
Upozorenje: izbjegavati u trudnoii.

Jako je sredstvo protiv grdeva, nadutosti, muinine crijeva.

Dugo se koristi kao dekongestiv prilikorn tretmana prehlada.

i

nadraZenosti

Slatki korijen Glavni sastojak slatkog korjena, glicirizin, 50 je pLrta sladi od Seiera. Slatki korijen smanjr,rje upalu, pomaZe regulaciju menstrualnog ciklusa, ubrzava izlijeienje trbuSnih misiia i prodi5iava jetru.
KAKO UZIMAII

KAKO UZIMATI

. .

u obliku kapsula ili tableta; slijedite proizvodadeve upute. u obliku iaja.

RuZmarin
RuZrnarin ima antiseptidna, protuupalna i antimikrobiolo5ka svoj-

.

u obliku tableta; slijedite proizvodaieve upute.

Upozorenje: izbjegavati u trudnoii, kod povi5enog krvnog tlaka, bubreZnih bolesti ili ako uzimate lijek za srce Digoxirr.

stva; prema nekim studijama pomaZe kod tretmana Soka trovan.;em. UblaZava migrene, glavobolje prouzroiene napetoiiu, depresiju, potide cirkulaciju i probavu i smanjuje nadutost. KAKO UZIMAII

Sikavica

tonik, Stiti jetru, pospjeSuje obnavljanje stanica jetre i proiiSiava je. iesto se preporr"rda kao tretman protiv n-ran.rurluka.
SnaZan

i
$

. .

u oblikLr tinkture; slijedite proizvodadeve upute. u obliku daja.

KAKO UZIMATI

.

u obliku tinkture ili tableta; slijedite proizvodadeve upute.

t i I

Kadulja Antiseptiina i protuupalna, kadulja opusta mr5iie, uklanja prohavne probleme

t
Periin
Potide menstruaciju i ublaZava menstrualne grdeve, no njegova ie glavna zadala uklanjanje otrovnih tvari. PomaZe i kod problema s bubrezirna i rnokrainim mjehurom, ublaZava kolike, nadutost i loSu probavr"r. potide izluiivanje tnokraie.
r00

r Ir

i

pomaZe protiv stresa.

I(AKO UZIMATI

. .

Lr Lr

obliku tinkture; slijedite proizvodadeve obliku iaja.
101

Ltpute;

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PLITEM

-

BILJKE KOJE POSPJESUIU UTLANJANJE OTROVNIH TVARI

-

Ultoz.orenje: izbjegavati u trudnoii, jer su velike kolicine otrovne.

Upttta

1. Trave stavite u dajnik s poklopcem koji dobro prianja'

2.
Timijan
Antiseptidni tirnijan tradicionalno se koristi kod lijedenja di5nih plrteva. lma jaka svojstva uklaniania sluzi te tako ublaZava za(epljenost plur'a i int'ekcije.

Prelijte vruiom vodom koja samo sto nije prokljudala. Koristite li kljudalu vodu, sva ce vaina ulja doslovce nestati u oblaktt
pare.

3. Neka odstoji deset minuta.

4.

Procijedite u salicu kroz plastidno cjedilo

tak naliite u vrd, pokrijte KAKO UZIMATI

i

ili cjediio za caj. ostapohranite na hladnorn mjestu'

.

u obliku tinkture; slijedite proizvodadeve upute.

Uvarak 30 g suhih

Kurkuma
Ova trava izninno jakog mirisa stoljeiima se koristi u Aziji z,a Iijedenje Zeluianih probiema. Kurkuma potide protok Zudi i pomaZe tijelu da djelotvorno probavi masti. PoboljSava cirkulaciju.

ili

60 g svjeZih trava

750 ml hladne vode Uputa

1. Trave stavite u emajlirani ili zernljani lonac'

KAKO UZIMAII

.

u obliku tableta; slijedite proizvodadeve upute.

2. Prelijte hladnom vodom. 3. Kad voda prokljuda, kuhajte na lagernoj vatri oko jedan sat, sve
dok se obujam ne smanji za treiinu, na 500 ml'

4. procijedire
BILJNI EATEVT
Najjednostavniji naiin koriitenja rrava je pripravljanje daja na jedan od dvaju nadina: otopilra i uvarak. Otopina se dobiva od cvjetova i lisnatih dijelova biljke, a uvarak od korijena, kore, graniica i bobica. Koji god nadin koristili, eaj je najbolje popiti isti deu kad je napravljen, no u hladnjaku se moZe duvati 24 sata. Navodimo recepte za standardnu kolidinu od

u Salicu kroz plastido cjedilo ili cjedilo za iaj. ostatak ulijte u vri, pokrijte i ostavite na hladnom rllestu'

Dodaci
Sjeme buhaiice (PsYllium) Uzima li se s vodorn, sjeme ttputca stvara napuhnutu meku masu koja njeZno disti stijenke crijeva. Ameridko je istraZivanje prona5lo da sjerne buhadice vei.e i uklanja otrove i sluz koja se
nakuplja na stijenkama crijeva. Sjeme lana ima siidan ucinak. oba valja uzimati s velikom kolicinorr-r vode.

tri ialice dnevno.

Otopina
30 g osr"rienih
-500

ili

7-5

g svjeZih rrava

rnl vode
102 103

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

proizvo_

BIL-IKE KOJE POSPJESUTU UTT-ENJANJE OTROVNIH TVARI

-

KAKO UZIMATI

. .

sjeme buhaiice: daieve upute.

u obliku praha ili kapsula; slijedite

Morske trave
Morske trave pune su vaZnih i lako probavljivih elemenata u tragovima i joda koji potide metabolidke procese. Neke su bogate alginatima, vlaknima koja se veZu i uklanjaju teSke metale iz organizrna.

sjeme lana: cijelo sjeme; slijedite proizvocladeve upute.

Alga spirulina
Modro-zelena alga distih voda.iedna je od najhranjivijih biljaka na naSem planetu. Puna je bjelandevina, no za razliku od veiine bjelanievina koje tvore kiseline, ovdje tvore luZinu. To je vrlo vaZno tijekom uklanjanja otrovnih tvari kad ielite odriatL tijelo sto

KAKO UZIMAII

. u obliku praha od kelpe (vrste velike
proizvodadeve Llpute.

morske alge); slijedite

luZnatijim. Spirulina je i snaZan antioksiclant i bogata esencijarnim masnir.n kiselinama koje pornaZu u izgradnji novih staniinih stijenki zdrave staniine strjenke bitan su dio procesa uklanjanja otrov_

.

morske trave nori, dulse, kombu, wakami rna, salatama i jelirna iz lonca.

i arame dodajte juhas

nih tvuri iz orguniznta.

-

(Jpozorenje: imate

li

problerna sa Stitnjadom, savjetujte se

lijednikom prije ukljudivanja tih algi u prehranu.

KAKO UZIMATI

.

u obliku tableta, kapsula

ili praha; slijedite proizvodadeve

upute.
NaS

Voda
je organizam oko 70olo voda. Bez ikakve tjelesne aktivnosti
gubimo oko 600 ml vode dnevuo samo disanjem i laganim znojenjem. Zivite li u tropskoj klimi ili aktivno potidete tijelo na znojenje tijekorn procesa uklanjanja otrovnih tvari, gubite i viSe. Taj je gubitak znadajan dio prirodnog tjelesnog procesa uklanjanja otrovnih tvari. Voda je jedan od najvaZnijih elemeuata svakog programa uklanjanja otrovnih tvari. Razrjeduje otrovne tvari i pomaZe organizmu da ih izbaci kroz koZu i bubrege. PoboljSava i sposobnost znojenja

Pienica i.ieiant U drevnim su vremenima rnrade Zitarice smatrane posrasticom. Za, ra,,l1ku od odraslih biljaka, slatkog su okusa i iudesan izvor minerala, vitan-rina, enzirna i bjelanievin.. pomaZu Lr iiSienju krvi i uklanjanju otrovnih tvari iz -jetre.
KAKO UZIMATI

. .

povrca; shjedite proizvodadeve upute.

u obliku dehidriranog soka ko.jern se doda iaSa svjeZeg soka od

u obliku kapsi-rla; slijedrte proizvodaieve upure.

tijekorn vjeZbanja.

U svim

programima uklanjanja otrovnih tvari

u ovoj knjizi

navedena je koliiina od najmanje 2 litre vode koju valja popiti trjekom dana. Ne srniiete osjetiti Zecl, jer tada ste vei dehidrirali i
raz-ina vaSe energije opada.

104

POGLAVLJE

Uklonite otrovne tvart LZ svojega doma
Feng shwi
Zra(nin titi nego r,r drugima? Je li stvar u uclobnim naslonjadima? produZetak svojih stanara' On i svijeilim sobama? Dom je izravni uditelji feng shuiia' koji vjeruju da atmo1" ,uS" veie tijelo, kaZu ,f..o ., clomu, ili dak sobi, ir-roZe utjecati na vaie tielesno' emocionulno i duhovno stanie. o smje5taju' Feng shui je clrevna kineska un'tjetnost i z-nanost
lak(e opusJeste 1i se ikacl zapitali zaSto se u nekim domovirt-ra

u Kao Sto akupunkttlra lijeii prilagodbom protoka energije chi' u Japanu qi' u organizmu pomocu igala, ito se u Kini naz-iva energije tr tndiji prn,.rr. ucitelji leng shtri.ia preLrsnijcravrjtr protok okruZenje' Stoga vaSeln dornu da bi stvonli uravnoteZeno i zdravo

se feng shui desto naziva

i

akupunktura zgrada'

lako oko oblih i Dobar chi putuje laganim korakom i kreie se njegovo prenjeZnih oblika. Ravne linije i oStri kutovi prouzroiuju Fizidke zapreke brzo kretanje, (to stvara Stetne "otrovne strijele"' problema' protokit energije takoder dovode do plouzrodene oStrim Stetne strelice u va5em domtt mogu biti

prolazi' LoSe razkutovima ito ih dini pokuistvo ili clugadki uski hrpe novina i easomjeiteno pokttistvo i svakoclnevne zapreke energiie chi' pira, i.uti;. stare odjeie itd. - mogu sprijediti protok Prernda ie briga oko Sto ,noZ. r-rtjecati na vaSe zdrar'lje i oclnose' spavar.r'ia i ljeZbe te samog sebe, uzinante zclrave hrane' dovoljno
r07

LTKLAN.IANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

UKLONITE OTROVNE TVARI IZ SVOJEGA DOMA

provodenje programa uklanjanja otrovnih tvari utjecati na pobolj_ tiari u aom p.._ pttnom nepomiine, blokirane energije rnoZe vaur znatno otezati posao.
Sanje vaSe osobne energije, uklanjanje otrovnih

naSiTScavnNJE PRoSToRA
vima.

.

paudine.i praSine. Ta .je energfa elektromagnetskog podrijetla kao energrja ljudskog tijera. prvi korak u .usEiscuuanl, vaseg do,ra jest uklanjanje hrpa nepotrebnih stvari. U feng shui tehnici hrpa nepotrebnih stvari i iuvanje dvije su strane iste rnedalje, no vjeruje se da imaju razliiitu energiju. Nepotrebna hrpa stvari sr-r koviezi i ladice prepuni odjeie koju viSe ne nosire iti ,i1. viSe u modi.

En3rgla u prostoriji kreie se spiralno od sredine prema klrte_ i n.akLrplja se tijekom u."*.no tvoreii energetske nakupine

i

euvanje je hrpa zimske odjeie spremljena tijekorn ljeta. Gornile starih iasopisa su hrpa nepotrebnih stvari. Organizirana zbirka starih broieva.ie euvanje. Novine, knjige, gramofonske plode, audio i videokasete te fotografije stvaraju htpu nepotrebnih stvari u domu sve dok nisu sredeni. Vrlo.iednostavan zadatak moZe unijeti veliku promjenu u vaS Zivot. Hrpa nepotrebnih stvari podsjeia vas na posao koji niste obavili i iscrpljLrje vaSe priduve energi-ie. Zaustavlja protok energije kroz vai dom, a time i kroz vai Zivot. Cilj feng shui tehnike jest pornoii u stvaranju doma koji ie biti prepun zdrave chi energije koja slobodno teie.

Raiiistite svoj dont: . Time iete raidistiti r svoj Zivot. Osjeiate li da ste u
"zapel|",

Zivottt

i

u vaSem

ie dornu postojati
koji se vraiaju.

neka zapreka.

Hrpe nepotrebnih stvari

sr-r:

' . . . .

predmeti koje duvate, a nemaju u vaSem Zivotu nikakvu svrhu osim zaustavljanja vaie razine energije, korisne stvari bez mjesta za invanje, previSe stvari u premalenorn prostorll,
nedovrSeni projekti ko.yi zauzirnigu korisni prostor u vaSent umu,

. . .

RjeSavajte probleme

RaSiistite prethodnu energi-lu. Odistite svoja vlitstita energetska polja.

Postupci raiiiidavanj a prostora Ako Zelite, moZete provesti ritual iiSienja. Mnogobrojne rnetode, a navodimo neke:

su

neZeljeni pokloni.

. . .

paljenje svijeie, paljenje tamjana, paljenje Stapiia kadulje.

. "Moglo bi koristiti.,, . "JoS Lrvrjek je kao novo.,, . "Kroz neko ie vrijeme isplatiti . "lb vei dugo irnam..,

Znatiete daje nesto hrpa nepotrebnih stvari kad za to

kaZete:

Sljedeii postupak teu-relji se na praksi s Bali.ia, koju feng shui savjetnica Karen Kingston podueava na svojirn radionicama. Priprenur:

uloZeni novac.,,

. .

Ako r.tiste pos',,e sigurni
provesti.

ili

se bojite ovog rituala, nemo.ite

Uvijek pitajte

za

dopuStenje priie diSienia tucleg podruija.
109

108

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

UKLONITE OTROVNE TVARI IZ SVOJEGA DOMA

Cistite kad se os.jeiate dobro

i

zdravo.

eistite sami ili s ljLrdima koji razurniju Sto iirite. Nerlojte iistiti prostor ako ste trudni, imate menstrLraciju ili
otvorenu ranll.

Mislite o energiji koju Zelite unijeti, po rnoguinosti za cijeiu
obitelj.

7.

. . . . . .

Prvo poiistite svoj nered. Okupajte se

ili

istuSirajte prije ceremonije.

Spremite svu hranu i piie u posude s poklopcima pu5taju zrak; diSienje prostora ie ih pokvariti.

i pomaknite se u sljedeii te ponovite vjgZbu. Nastavite sve dok niste "ispljeskut sobe kali" svaki kut sobe. Kako se kreiete prostorijom, zvuk vaSeg pljeskanja ie se prornijeniti. Ispodetka ie biti taman, zatim sve svjetliji. Ako se to ne dogodi, ponovno obidite sobu. Zatim uzmite malo rudno zvonce, jasnog distog tona koje ie sobu ispuniti zvukom. Podnite kod vrata, pozvonite i kreiite se po sobi. Svaki put kad zvuk nestane, ponovno pozvonite. Kad se vratite do vrata, u zraku napravite broj osam. Time energiju
sa svakim pljeskom. Skupite energiju Saljete

koji ne pro_

u vjednost.

Uklonite sav nakit.
Imate

li

akvarij, poklopite ga

ili

Imate postije promijenite
vodr_r.

li

podrum, ne zaboravite oiistiti

i

te prostorije.

Budite bosi. Zinti nosite obuiu s prirodnin-r potplatima, ue mu ili umjetne materijale.

Najbolje vrijeme za iiSienje vaSeg doma je:
gu_

' . .

tijekom dana,
izmedu punog

i

mladog Mjeseca,

kad vam nitko ne bude smetao.

Postultak

1.

Pregiedajte papire

i

baciti. Slozite ih
podu.

i

iasopise i odluiite Sto iete zaclrZati, a Sto pospre,rite, nemojte ih drZati razbacane na

Pomo( feng shui metodi Zrcala
Dobro smje5tena zrcala pospjesuju protok energije i poveiavajr"l smisao prostora. No, vodite raiuna o sljedeiem:

izbacite sraru. Budite nemilosrdni. Bacite sve sto je za,rrljano, r,iie va,r ne odgovara ili nrste nosiri duZe od dvije godine. 3. Budite nemilosrdni i u kirhin.ii, sr.r,norn rniestll go,rilanja nepotreb,ih stvari. Bacite sve Iin'rerrl<e ili pakiranja kojima je proSao rok uporabe.

2. Pregledajte odjeiu i

. . . .

Nemojte postaviti zrcaio u spavaiu sobu na mjesto gdje iete vidjeti kako leZite u krevetu. Nemojte vjesati zrcala nasuprot vratima kupaonice' Nemojte u dnevnoj sobi koristiti staklene plodice ier njima slika prelarna u stotine komada.

se

se

4.

Isto napravite i u kupaonici: bacite sve rijekove i koji'itarnine n-ra je istekao rok trajaqa.

5. Poiistite stan od vrha do dna, sve dok ue poine sjaliti. 6. T,ati.' "pljesnite" po klrtovima soba d, biste razbili i rasprSili
ustajalu energiju ko-ia se tamo nakuplja. Zavrnite rukave. Stanite Lr prvi kut i podignite ruke, tri puta pl.jesnite. spuStajuii ruke

Nemojte zrcalo postaviti u kuhinji na mjestu gdje iete vidjeti kantu za smeie.

Zrcala smjestena pokraj ulaznih vrata mogu Lrnijeti tl vaS Zivot no\ru energijtt. To pornaZe i ako se ulazna l rata otvaritjtl prema zidu ili je kut zaguSen i energija postaje nepomidna te ne moZe

l1l

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

UKI-ONITE OTROVNE TVARI IZ SVOJEGA DOMA

slobodno Kri.stali

teii

-

feng shui ekvivalent je loioj cirkulaciji.

Lltonete r-r san osjeiaj opuitenosti.

nira i reda koii ie pozitivno

utjecati na vaS san.

Ako
Feng shui koristi dvije vrste kristala u svrhu poticanja protoka energije: jasne kristale i kristale izradene od sirovih minerala, primjerice ametist, turmalin i ruZiiasti kvarc.

ste u vezi. dobar f'eng shui tnoZe pozitivno utjecati na va5u

sreiu. Dobar feng shui tt spavaonici potide dobre odnose na poslu i dobro zdravlje.
Sto

valja iiniti, tr ito ne

Brzi popravci Ako u prostoriji postoji rnjesto na kojern je nepomidna energija chi duboko ukorijenjeni problem, dodajte ne5to od navedenog da biste privukli pozitivnu energiju u to podrudje. Opienito ie sve Sto vi volite privuii i pozitivnu energiju. Zapamtite. previse energije
moZe prouzroditi probleme. Stoga nemojte pretjerati.

. . .

Krevet postavite tako da tnoZete lako mi.ierlati posteljinLr. Ako je rnoguie, postavite krevet u kut nasLtpt'ot vratima. no ne nuZrto ttz zid. Tako fete dobiti osiecaj prostora oko kreveta i vidjeti ci.lelu prostoriju.
Odaberite okrugla nosti

ili

ovalna zrcala koja stvaraiu osjeiaj sklad-

. svjetlost . voda osobito pomidna voda, primjerice u akvariju ili fontani . Ziva biia ribe, ptice . biljke i cvijeie . zrcala

' . . .

pokret

zvonca jarke boje

ili

-

mobili

. Odaberite okrugle stolove i orn-rarice oblih rubova. . U prostoriji u obliku slova L, Sto .ie vrlo nepovoljno, . . . . .

krevet

kristali

lijepi predmeti

smjestite u veii dio, a r"r kraii postavite zrcalo. Tako iete se simbolidno rijeSiti uiinkit sobe tt obliku slova L. Noine ormariie i toaletne stoliie ne pretrpavajte papirirna i
knjigama. Ko5are za rublje ne pretrpavajtc prllavirn rr-rbljern.
Nen-rojte krevete postavljati tako da pri.;eie otvaranje otmara'

TJKI-ANJANJE OTROVA IZ PROSTORIJA VASEG DOMA

Ono Sto slijedi jednostavan .;e vodii i prikaz temeljnih nadela kojima iete to postiii, no slijedite svoju intuiciju i ravnajte se
prema osjeiaju za ono Sto je dobro. Svaki prostor vaSeg dotna ima drukiiju energiju. Za uklanjanje otrovnih tvari usredotoiite se na prostorije u kojima provodite najviSe vremena: spavaonici, kuhinji, kupaonici i dnevnom boravku.

Nemojte postaviti krevet izravno ispred velikog prozora.
Ne ur.rosite cvijeie, osobito biljke u loncirul. tr spavaonictt: ttniStavaju rontantiku i sreiu. spavate; to

. Ne vjeSajte zrcitla
ie

na rnjesta gdje ruoZete vidjeti sebe kako rr-rrjeiati s vaSim silotn. Zrcala iire energiju, se

uprilvo suprotno od onoga Sto vaie tijelo

iini

noiLr.

.

Spavaonica

Dobar f'eng shui Lr spavaonici znaii razliku izmedu dobrog i loieg sna. Trecinu Zivota provodirno spavaiuci. Stoga sve tl spavaonici mora biti Lrredeno tako da je posljednji osjeiaj prije nego
t12

partnera pri spavanjtt mogn prouzroiiti nesuglasice i rasprave. To vri.iecli za svaktt zrcalnrt povrSiuu. Iurate li TV u spavaonici, pri-ie odlaska na spavanje

Zrcala koja odraZavaju vas

i vaSeg

prekrijte ekran.

lti

--- TiKLANJANJII Kuhinja

OTROVA PRIRODNIM PUTEM

UKLONITE OTROVNE 1TVARI IZ SVOJEGA DOMA Sto valia t\iniri,

Ovo je najvaT-nija prostorija u domu, mjesto priprernanja obroka. a sirnl-rolizira izvor bogatstva iopie-q zdravlja te kucnog blagostania. Jedan oci nalvaZnijih oblika dobrog f'eng shuija Lr kuhinji jest smjcritaj Stednjaka. Ne sn-rije biti izravno nasuprot sudoperu, jer ie se elenrenti vode i vatre stalno sukobljavati. Stednjak pokraj suclopera ili hladnjaka takoder stvara sukob elemenata vatre i vode, vruc:eg i hladnog. Da bistc ispravili takav raspored, na radnu povriinu stavite biljku i1i je objesite u meduprosror da bistc ornoguiili lakii pruok energije. Steclnjak ne bi srnio biti niti ispred prozora, jer ce energija koja se oslobada kuhanjent hrane iziii kroz- prozor

. .

a ito ne Zrcala moraju biti besprijekorno iista da bi davala pravi odraz.

Izbjegavajte zrcala iz vi5e dijeiova jedan pokraj drugog kao kod nekih kupaonskih ormariia, jer se time odraz iskrivljava.
Ovalnar

ili

okrugla zrcala najbolja su

z-a

stvaranje sklada'

Dnevni boravak
Ova prostorija odraz je Zivota obitelji. To je mjesto gdje izlaZete najdraZe predmete. Mora biti udoban i dobro osvijetljen. Dijelovi za sjedenje moraju stvarati osjeiaj sigurnosti. Sofe i stolci moraju biti razmjeSteni tako da vas Stite odostraga, primjerice zidom, po-

urljesto

cla

je prirne

ukuc'ani.

licom za knjige
Sto wiljcr

ili

malinr stoiiiern.

tiniti, u ito

ne

. . .

c povrsine nroririu hiti c.iste. Ako je rnoguce, srnjestite Stednjak tako da gleda istoino ili prerna svjetlu, tj. prerna jugu ako Zivite na sjeverno.j, ili prer-r-ra sjeveru ako Zivite na juZnoj polutki. Jedaie povrSine rnorajn biti iiste i bez suviSnih predmeta. prije jedenja raiiistite povrSine; priguSivanjern svjetla odvratite pozornost s poclruija kLrhanja.
Sr

.ito voljn iiniti, a ito ne . Sof'e i niski stoliii rnoraju tvoriti pravilan oblik pravokutnik ili kvadrat. Prim.ierice, niski stolii smjestite izmedu dvijLr sofa. tzbjegavajte razmje(taj u obliku slova L ili U jer se time stvaraju kLrtovi, lo5a energija

. . .

Visoke ormare, stolove

i

osjeiaj nedovr5enosti. stolce drZite datje od tllaza u sobe'

i

Kupaonica

Visoko pokuistvo ne srnije izgledati kao da lebdi prostorijom. Uvrjek ga oslanjajte o zid, osim ako ne sluZi kao zid. OStri kutovi stolova nikad ne smijLr gledati prema ulazu i di.ielovima za sjedenje, jer odaSilju Stetnu energijtr.

bi

Ova prostorija namijen jcna je iiiien.lr"r i proiiiiavanjLr. liebala biti iista. zraina i jednostavna.

Zahodi irnaju tendenciju sr-rzbijan ja sreie. Loie je irnati zahod izravrro iznad ulaza. Srletlo velike jaiine na stropll hodnika dclnekle ic pomoii uklanjanju ove loSe energije. Ako su ulazna vrata vaSeg dorla todno uasLlprot zahodu, svaka sreia koja dolazi n vai stan cldu-rah ie r.restati. Da biste to sprijeiili, neka vrata zahoda uvijek budu zatvorena. Ako vrata zahoda nisu nasuprot ulaznim r,ratitna" objesite na niih zrcalo. -lirne zahod sintbolidno
nesta.je
.

I]I]NG SHLII NA DJELU

Ako ste odludili plovesti jedan od veiih programa Lrklanjania ot|or,flih tvari, priliino iete vretnena ti-iekorn tog programa provesti na poslu. Radite li r-r ureclu, irnate rnalo rnoguinosti izbora mjesta sjedenja ili radnog stola. No, nad svojin-i radnim stolom irnate stopostotni nadzor. Sl.iedeii koraci pomoii ce vam da odistite zrak rr svojoj neposrednoj okolini i omogucite pozitivnoj energiii
115

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

slobodan protok oko sebe, Sro

ie vam pruZiti

viSe energi.je

i

nadah-

nuia.

.

-

DIO III.

-

. .

Pospremite svoj stol i sve hrpe oko njega da biste poboljSali protok energije. Svakodnevno posvetite pola sata, ne viSe, pregledavanju hrpa papira na radnom stolu. Bacite ili spremite Sto viSe moZete. Radite to svaki dan dok sve ne podistite. DrZite na stolu samo ono Sto rabite svaki dan.
Predmete koje rjede koristite ili ne trebate imati izravno ispred sebe, primjerice kiamericu ili spajalice, drZite u ladici. Nemojte

skupljati dodatne kutije olovaka i gomilati notese u ladicama. Dovoljno vam je nekoliko rezervnih olovaka i jedan notes. Ostalo pospremite u ormar.

Programi uklonjanjo otrovnih tvori tz orqonlzm$

.

Na stolu drZite samo ono Sto tog trenutka radite. Sve ostalo uklonite dok ne dode na red.

116

POGI,AVI-J

Jednodnevni pro graln,s .l ednotn vrstom nanttrntcct .7
(ruono)
EDNODNEVNI MONOPR.OGRAM ZNACI nnos sanro jeclne vrste hrane tijekorn crjelog clana: sirovo t,ttce. sirovo povt'ce ili ktrhlrna hrunlr. Mont,pr()Srillll jc tttlrrl-it' stl()g ll.l r)l'silllillrl'll od posta, no ipak ie vaSenr plobavnotn sustitvll prr-rZiti oclmor, a organizmu priliku da ukloni otrovne tvari. Monoprogralr s kuhanom hranom osobito je llobar ako imate visoki krvni tlak i poviSenu razinu kolesterola. Br-rc'luci dir rnonoprograru prati rnalo popratnih pojava ili ih uopie ncr.na. rt.to7ctc- nastaviti sa svakoclnevnirn navikarna. Ako ne rnoZete dobiti slobodan clan na poslu ili ncrnate slobodan vikencl, za vas .ie bol.ii progrultn siroviur vocel.n. Za ko.ii god se prograrn odludili, pokuia.jte neci .jeclan slobodan ditn .ier ce
\,!rm to ornoguiiti

dr

os.jetite blagodati opr-rStan.jir.

Kod monoprogrilma tri su tradicionalna obroka zarnijenjena nizom rnalih obroka ko.ii se uzirraju sl'aka cl',,a sata. Za razliku ocl posta kod kojeg vam apetit slabi. kod monoprogriuna i dal-ie osiecate glad. iesto uzinranje rnanjih obroka pon.roci ce vanl c1a zadovoljite apetit. I ne zaboravite piti velike koliiine vode.
Upozorenje: irnate grarn sirovim voienr.

li

ploblema s kanclidom, izbjegava3te pro-

UKLAN.IANJE OTROVA PRIRODNIN,{ PUTEM

Pripremct
PLANIRANJE UNAPRI.IEI-) U dnevnik zabiljeZite datum provodenja rnonopr.ograrn.t. Zt nalbolie rezultate odabe.ite dan kircr niste- niita drugo planirali i kacl

. .

JEDNODNEVNI PROGRAM S JEDNOM VRSTOM NAMIRNICA

-

knjige
koZe

i iasopisi

.

ietka za suho detkanie ili lufa (biljna spuZva)

prah s.jernenki biltttdc'e (ne ljuska)

vas r.ritko nece ometati, tako da mozete biti na n-riru nostavno se odmarajuii i opuStafLrii un i tijelo.

i

uzivati jed_

Ako ste odabrali monoprograrr silovirn voiern ili povriem, krajem tjedna kupite 1-1,5 kg jetlne od sliedeiih namirnica, po moguLtnosti organskog uzg.oja:

DVA TJEDNA PRIJE POEETKA PROGRAMA

ie

vodenje progrillna.

n1. li._ poruiljiva i ispr-rnite hladnjak zdravom hranont spremnom za pro_

sa, stare odjeie i oprerne preplrn je i nepomiine chi ili encrgrje, kaZti savjernici f'eng shuija. Ispraznite i zalihe hrane koja

Uklonite otro\.ne tvat'i tz svojeg doma. Tijekont programa trebat vam popunjavanje rezervi r,nergije. Dtrln prepun papira, iasopi-

. o . .

jabuke
groZde kruSke papaja

.

. . .

mrkvit
kupus celer krastavci

Za monoprogram kuhanom hranorn nabavite 540 g .iedne od
sljedeiih namirnica, po moguinosti organskog uzgoja:

TJEDAN PRIJE POEETKA PROGRAMA Odluiite se za jedan progratn. podnite srnanjivanjem
tnesa, rnlijeka,

jala i drugih Zivotinjskih proizvoda. Uzimate li za_ mjenske proizvode, i nlih snranjite, jer nisu preporuiljivi trjekorn posta. PuSite li. rnentalno se sprernajte za dan bez cigareta. Ovi ie varn priprernni koraci pclr,rclc'i u procesu uklanjan-ia otrovnih tvari iz organizma i lakSe iete provesti sr.,c.r.j ntonoprogram. Ako vanr je to prvi takav progr.ant koji prurvoclite, oslobodite se sve hrane za koju Lrnaprijecl znate cla-jo.j necete rnoci ocloljeti: kek_ si. koladi, slatke Zitarice, sir, itcl.

vanjern kof-eina (kava, ia.j, cola), alkohola, Seiera, cigareta,

ili

izbjega_

. . o .

smeda riZa heljda proso

Osirr-r toga, trebat

. .

ie varl:

hladno preSano maslinovo ulje

6 limuna

krumpir

..u.*g

Za oba programa trebat ie varn kvitlitetne tablete antioksidanata s vitaminom A (betakaroten) r E u preporuienirn dnevnim koliiinama.

DAN PRIJE PROVODENJA PROGRAMA Ako joS niste, prestanite piti iaj, kavu, alkoholna i bezalkoholna piia. Piite vodu iz boce, filtriranu vodu ili biljne iajeve. Puiite li, pokuSajte ne zapaliti niti jednu cigaretrr.
Niiveier ili
stojeci dan.
Pojedite lagani obrok: salatu, tanjurjuhe od povria, voinu salatu dajnLr Zliiicu praha sjemenkr bilrur'fu'e (ne liuske) s 280 rnl vode r popiite. Umiesto toga tnoZete ttzeti i tablete prahasjerlrenki buhaiice (pretna proizvodaievim uputa-

' .

Poinite nabat,liati sve Sto eteriina Lrlja za sobu

ie vant trebati

za taj clan:

.

iim

dodete ktrfi, podnite se usredotodavati na pred-

i kupku
sviiec'e za

opr_rStajuiLl filtar za r,.ri sv-jetlost . biljni i vocni iajevi . onriljeni CD-i bez kof.eina
t20

3 litre negazirane utineralne vocle u boci ili nor.,r

ili jogurt. U rr-rikseru izmrjeSajte

l2l

UKLANJAN.IE OTROVA PRII{ODNII\{ PUTEM
t11Lt).

.-

JEDNODNEVNI PROGRAM S JEDNOM VRSTOM NAN'IIRNICA

-

Buhdii...,

ie

vam pomoii u

ii(ienju crijeva i

nagomilanih

otror nilr tr uli.

Prrustite si samornasaZu lica i vrara (vicli str. 60). pornoii ie vam u oslobadanju nakupljene napetosti i pridonijeti dobrom noinom snu. OkLrpajte se u aromatiinoj kupki, ponesite Lr krevet dobrLr kr4igLr i rano lezite.

7.30: Joga. Otvorite prozore i pr-rstite svjeZi zrak' Vjel'ba Pozclrav suncu (vidi str. 87) pospje5uje skupljanje energije i istezanje tijela te uklanjanje otpadnih tvari.
8.30: Jutarnja meclitacija. Odaberite jednLr od meditaci.la iz Poglavlja 4. Ako nikacl prije niste meditirali. zaparntite da .ie sim din suririvania umzi prilika za poplavu novih rnisli i misli koje varn oclvracaiu pozornosti i nastoje ispuniti prazninu. No, nemojte odustati. Cak i osobe iskusne u meditiranju moraiu se s tim suoditi' Nemojte silom pokuiavati ocistiti r-in. pustite da se slim razbistri. Zatim se polako usreclotodite, ovisuo o meditactji koju ste odabrali.

Dan jednodnevnog monzprlgrama
Napomena: svaki plan uklanjanja otrovnih tvari pojadan je la_ ganirn vjeZbanjem. prirnjerice pilatesovirn v.jeZbarnii, jogom, hodanjern ili vjeTbama disanja. U planu je predloZeno ono (to morate. napraviti. Ako nentate snage za v-jeZbanje, nernojte r,jeZbati
tr.1elo treba svu svoju energi.jr-r za

Prirnjetit iete da se stalno vraiaju rnisli koje vas odvraiaju' 9.00: Doruiak. Priprernite svoj prvi obrok. Monoprogram voiem ili povrcern: voie ili povrie dobro operite clii biste uklonili ostatke pesticida. Ogulite neorgansku rnrkvu, odreZite vrh i dno; s neorganskog lisnatog povria uklonite vanjske
listove.

(e

proii(iavanje.

Postane li dosad,o, ocrc-rrite napasti davrlja.ja preko tele'am fona i umiesto toga napiiite pismo. 1'aj je dan posvecen samo vama. Sto manje vanjskih omeranja, to bolje.
VodLr

i biljne iajeve vatja piti tijekour cijelog

dana. pokuSajte

popiti najrnanje 2 lirre negazirare mineralne vocle ili fiitrirane vode. li Zed tijekorn clana, znaii d^ ste dehidriral. pijte vodu malirn gutljajima.

osjetite

Monoprogram klthanorn hrattonl: skuha.ite zrnje ili krumpir (r-r kori) u neslanoj vocli. Niieinite prcljev od iajne zlidice maslinovog ulja i soka od jednog limttnii. Obrok pojeclite hladan ili topao, vaZr.ro.ie da iedete polagano i tusredotoeite se na obrok. Svaki zalogaj dobro saZvadite da biste pomogli probavnorn sustavu. zakoji god se ohrok odh-riili. nakon obroka uzmite tabletr-r antioksidanta koji sadrZi dnevnu kolidintl r,'itamina A (betakaroten), C i E,.

7 sati: Polako se pr.bLiclite. LJZivqte
dan
sarr.rcl

sustav i zapoieti protok otrovnih tvar.i. polako ispijte nleSavinu tople vode isoka ocl pola lintuna.'lb ce pornoii ravnoteZi pH razina i potaknuti jetrir na rad. Zatirn se snaZno iiietkajte da biste poboljiali cirkLrlaciju i limthi sustu' te odstranili mrtve stanice koZe. Time cete oslohocliti zatvorenc pore i poboljsati Lrklanjanje otro'nih tvari kroz k.Zu. S.d se istuSira.ite ili okr_rpiqte. Osjecate li da varn je koZa sr-rha, obilno .fe narlaZite nernirisnim. prir.oclnim mlijekom za tljelo. KoTu rlozete na.riiz,ti i urjesa'i,om c.ajne Zliiice baclerno'og ili slrncokretovog ulja c1a biste stvorili enrr-rlziju na po'riini koTe i z.ti, laqano .tapkati , kozu. od.ienite ,esto udobno i toplo.
t)2

Lr pomisli cra irnate cijeri za sebe. Dobro se pl'otegnite. Tako iete pr.buditi limtni

1i.00: UZina.
12.00: Meditirajte

20-30

rninuta.

13.00: objed. Ako ste odabrali lllonoprograltr sirovoln hratlotn, tunesite rnalo prornjene u priprelrltt voili ili povrca. Izt'eZite ga na

kockice, kriske, kotutiie ili ga naribajte; iznenadit iete se kaktr oblik mijenja okus i izgled nami;nice potiitlci zalirnarl.je gkgslih
pupoljaka.

ll.r

UKI-ANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM 14.00: V.jeZbanje. Odjenite laganu.trenirku

-

JEDNODNE,VNI PROGRAM S JEDNOM VRSTOM NAMIRNICA

-

ukianjanje otrovnih rvari (vidi str. 94, naputke za tehnike hodanja). Vrarite se kuci i izvedite pilates vjeZbe (vicli str. 72). 16.00: Poslijepodnevna uZrna. 16.30: MasaZa. ste pospani.

te izidite na zrak. Ako je u blizini park, to t,ot1.. Zustro fr"J".;r. najmanje pola sara. Time iere uniieti kisik u protok krvi i pospjejiti

i obqte udobnu obuiu

16.30: masaZa. 18.00: veiera. 19.30: opuStanje

i vjeibe disanja; veiernja

rneditacija.

20.30-21.00: Epsorn solna kupka. Krevet.
Vodu i biljne iajeve valja piti ti.iekorl crjelog dana. Poku5ajte popiti najrnanje 2 litre negazirane mineralne ili tiltrirane vode.

Ako

se

proveditc samornasaZr-r (vidi str. -58). Opusrite se

niste uspjeli predbiljeZiti za

masaZu.

ili

odspavajte ako

POPRATNE POJAVE
ve[.t,ru.

I8.00: Rarrl

19.30: Opuitanje i vjeZbe ciisanja i clruga rneditacija. prema istraZivanju, dvije nrediracije dnevnl su djelotvornije. Kao i kod jutarnje rneditacije, nernojte se obazirati na rnisri koje varn ocivlaee pozornost, nego se usredotoiite na meditaciju.

Malo ie v.jerojatno da iete nakon jednodnevnog monoprograma imati bilo kakve popratne pojave. No, ako se osjeiate Llmorno, hladno vam je ili imate glavobolju, sli.iedite prijedloge iz Poglavlja 3 (vidi str. 39) i pojave ce uskoro nestati. Umor je prirodna posljedica opu5tanja vaSeg Llma, a glavobolja rjerojatno reakcija na nedostatak stimulanata koje va5 organizitnt iuade svakodnevno dobiva arko ste naviknuli piti rnnogo kave, daja i sl. Nernojte uzimati lijekove. nego pijte mnogo vode.

20.30-21: Odaberite jednLr hidroterapi.ju iz poglavl.ja 5, pri_ mjerice solnu kupku. pokrai kreveta pripremite bocu vode u sluia_ ju Zedi tijekom noii. Nakon kupke idite ravno Lr krevet.
Saietak
7.00: iaSa tople vode
tuS.

KAKO ZAVRSITI MONOPROGRAM

i

lirnuna; suho ietkanje tijela; kupka

ili

7.30: joga ljeZba pozclrav Sr-rncu 8.30: jutarnja meditacija.
datak.

9.00; doruiak (obrok odabranog prograrna); antioksidantni
I 1.00: uZina; opuitanje.

do_

iak i nakon iednog daua, vaS ie se Zeludac neznatno skupiti. Nakon jednog dana jednostavne prodiScavajuie hrar.re rnoZda neie dobro reaigirati na jaka -jela. Pojedite lagani doruiak ili svjeZe voie s jogurtom i ne zaboravite obnal,ljajr-riu daStt tople vode i limuna. Za obied pojedite salatu iii krumpir r-r l.iusci sa svjeZim sirorn, ili oboje ako ste jako glaclni. Za veieru pojedite mjeSavinu kratko prZenog povria s tofuotn ili piletinom te kuhantt riZu ili okrtrglice.
Tijekom sljedeiitr nekoliko ciana pokuSqte jesti razuovrsno zdravo, bez pretrpnvanja svojeg proiiSienog or-cilttiznrll.
i

12.00: podne; mediracija. 13.00: objed. 14.00: Zustra Setn-ja; pilatesove
v.1eZbe.

I6.00: posli.jepoclner,na uZina; opustan je.
1.2-+

UspjeSno ste dovriili .iednodnevni lroltopro-sf itlll. Pretnda .ie trajao sarro jecian dan. vai ie or.Qanizaln LrZivati tt odrnoru oc1 svakoclnevnclg stresil i napetosti. Morali biste se osjec'ati proiiiceno, lagano i pritati od energije.
125

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNiM PUTEM

hvalni.

da su jednodnevni rnonoprogrami jeclanput dedno tijekom Sest i duZi program uklanja_ nja otrovnih tvari. Ako se ocjludite za fu ntoguinost, svaki put odaberite drugLt r.ratnirnicu, a vaii ce vam okusni pupoljci biti za_
mjeseci u proljeie jednako djelotvorni kao

noprogralne jer djelLrju na organizam blaZe od posta. Neki vjeru.lLr

Tiyekont procesa r-rklanjarla oh.ovnih tvari vaSe trjelo koristi zalihe ugijikohidrata. To moZe dovesti do gornilanja ketona, t'ari koje prouzroiavaju glavobolje. eajna Zliiica meda ili soka od groZda morala bi otkloniti probleme. Mnogi naturopati preporueu3u mo_

POGI,AVI^IE IO

-

Dvodnevni post sokovima
i nije post. Post je potpuno izbjegavanje lrrane i tekr-rcina, osirn vode. Kratki post je odlidan nadin za uklanjanje otrovnih tjelesnih tvari i obnovu i ojadavanje sustava za uklanjanje otrovnih tvari. Ovaj promijenjeni post koristi se prirodnim proiistaiima sokovitra od voia i povria. Alkalnog sastava i bogato kalitem, voie i povrie pospieSuje reguliranje ravnoteZe izniedu luZina i kiselina i Lrklanja viiuk tekucine. a s njorrr i otro\ ne tvtri.
TROGO GLEDANO, TO ZAPRAVO
Tijekom dva dana uZivat iete u hranjivirn i ukusnim koktelima. Kad voie ili povrie prode kroz sokovnik, uklanjaju se vlakna, postupak koji u probavnom sustavu tlaje siltiura, a ostaje hrarliva tekuiina koja sadrZi 9-5% r-rkupne vrijednosti namirnice. Sok se probavlja i asimilira nekoliko rninuta nakon ispijanja pruZiquci probavuom sllstavu priliku cla uspori rad, odmori se i obnor,i.
Prernda vlakna nernaju prehrarnbenu vrijednost, treba zapamtiti

da rgrajLr vaZnu ulogu Ll procesll probave djelujuii kao crijevni proiistad i pomaZu oclrZavaniu crijeva zdravima.

Voini sokovi irr-raju jadi prodiSiar.'ajuii uiinak nego sokovi od povria, koji su mnogo blaZi. Voini sokovi su proiistnii tiiela. dok ga sokovi od povria grade i obnavlja.lr:. To je moZda jedan od
razloga Stc'r rnnogi kriitki pro-urarli proiiSiavanja preporudr-r-ju samo voine sokove. Medutim, oni rnoglr pokrenuti previSe otrovnih tvari, ito nekoliko dana rnoZe biti vrlo teSko. Ol'aj post nudi kornbi-

naciju voia

i

povrca da

bi varn bilo

lakSe.

Ako je rnoguic. nabavite orgiinskcl voce i povrc'e. Ne rnoZete li ga nabal'iti. odaberite najsrlclrje i r-rajkvalitetni.je proizvode kr.rje
I t(l

t)1

UKLAN.IANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEN,I moZete

DVODNEVNI POST SOKOVIMA

skom voiu

naii. Vofe mora biti zrelo. Ogr_rlite vanjskLr koru neorgan_ i korjenastom povriu (mrkva, cikla).

Jabuka . 2 manje jabuke

Naranda

.
i

2 narande sredrle veliiine Odlican izvor vitarnina
c.

SOKOVNICI
Sokovnike ne smijemo brkati s mikserima iri usitnji,aiim. hrane. usitnjivaii usitne voie i povrie u pire, dok sokovnik odvaja sok od billnih vlakana.

ri;

Odlidno uklanja otrovne [vapomaZe ujednadavanjn
razine Seiera u krvi
sniZava

krvni tlak.
GroZde

Papaja

. I

velika papaja

Ako morate kupiti sokovnik, odaberite onaj koji rnoZe obraditi veiinu voia i povria. odaberite neki sto se lagano iisti i sastavrj.. Tri su osnovna tipa sokovnika:

.

30 dag

ili grozd srednje veli-

SadrZi papain koji razgradr,r.je bjelaneevine.

. . .

no vrlo skup;

hidraulidni sokovnik: kralj sokovnika, ujeclno i niqdjelotvorn4i,

dine

koliiinu soka; centrifugirajuii sokovnici: najjettiniji modeli i najnedjelotvor_ niji, no dobar izbor ako po prvi put pravite sokove.

sokovnici koji gnjeie: jeftiniji, ali ipak mogu iscijediri prilidnu

Bogat kalijem, sprjeiava stvaranje sluzi tr crijevima.
prodiSiava koZu, jetra, crije-

Breskva

.

? breskve srednje velidine Dobar izvor vitamina C, seIcnu

va i bubrege.

i

betakarotena.

Grejp

KruSka

sok od rnrkve i sok od iabuke koji su ternelj gotovo svakoj kombinaciji. Jake sokove od povrfa najbolje je piti ujutro. Krajem dana odaberire slabije sokove od povria.
Navodimo popis nekih vrsta voia
prednostirna. Za svaki .,obr,k,, trebat ie vatn oko 225 nl soka. Ako je sok prejak, razrijeclite ga mineralnom ili izvorskorn vodo,. Navedena koliiina voi. i povria otprilike je koliiina potrebna za 225 rnl nerazrijecleno_q soka dobiveno_s sokou_

nemojte strogo drZati predrozenih koktela. U pravilu ne valja rniiesati razliiito voie, jer rrjelavina moZe prouzroditi nadutost. Iznimka

NAEINITE SOKOVE SAMI Ima doslovno tisuie razliiitih kombinacija sokova, stoga

. I l/2 veliki grejp
Bogat vitaminom C.
se

.

2

krr-rSke srednje velidine

Dobar izvor energije, folne
kiseline

i

vitamina C.

Mango

ovorn pravilu

je

.

2 manga Dobar proii5iivad, bogat papainom, enzimom koji razgraduje bjelaneevine.

Ananas

. I

ananas srednje velidine

Bogat hrorrteli nom. enzi tttottt

iavajuiirn svojstvir,a

i

i povria s najboljirn pr.odiS_

koji razgraduje bjelandevine itrravnotezuie pH razine tt
organizmu.

Dinja

. I

dinja sredrle veliiine

nikom.

Diuretik.

Jagoda

.

15 dag jagocla

Bogata vitan'rinom C.

128

r29

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

DVODNEVNI POST SOKOVIMA

Lubenica

. I

Krastavac

mala lubenicir

. l/2 velikog krastavca
Blagi diuretik: uklanja reurnatizaln istjerivanjem rnokracne kiseline iz orsanizrna.

Limun 5 dag

Limeta rnali limun

ili

Diuretik, sniZava krvni tlak.

Bogat vitaminorn C.

7,5 dag ili mala limeta Bogata vitaminom C.

Mrkva . 4 komada
Dobro uklanja otrovne tvari,
bogata hranjivim sastojcirna potrebnima za Ziviani sustav.

Priprema
PLANIRANJE UNAPRIJED

Dva

ili tri tjedna unaprijed zabtlteZite u dnevnik

vrijeme

za

Vrlo luZnata.
Sljedeie

jaie povrie i voie takoder

clobro disti, no treba ga

mijeSati sa slabijirn sokovima od voia i povria navedenim u gornjem popisu. Navedena kolidina dostatna je za 50 ml soka.

provodenje programa. MoZete ga smjestiti u rupu u rasporedu ili ugurati u slobodni vikend tijekom kojeg iete moii osigurati sebi i tjelesni i emocionalni odmor. Automatsku sekretaricu dva dana ostavite ukljudenu ili zamolite prijatelje da vas ne zovu. Cilj: dva prekrasna dana bez obveza, kad ugadate samo sebi.

DVA TJEDNA PRIJE POdETKA PROGRAMA Cikla
12,5 dag ili l/2 cikle srednje veliiine Odliino proiiSinva.

Spinat
12,5 dag

ili t4 velikih listova

Dobar prodisiivad; pospjeSuje uklanjanje zadepljenosti

i potodarka
r2.5 dag
se

potide probavu. Ne smije piti predesto, jer sadrZi ok-

iti srednje pakiranje "^""'J' BogatavitaminomCiEte

koja moZe ::1::1.,0""t'nu kamence. stvoriti bubreTne

Uklonite otrovne tvztri iz svojeg dorna. Svaki prostor ima Zivu energiju koja na vas djeluje i tjelesno i emocionalno, kaZu savjetnici feng shuija (vidi poglavlje 8). Za stvaranje Sto bolje energije tijekom programa uklanjanja otrovnih tvari vrijedi provesti temeljito di5ienje i izbaciti sva stara pisrna, postu, dasopise i s1., gomile papira koje sprjeeavaju protok energije u vaSem domu. NeizbjeZna popratna pojava udinak je iscrpljivanje i vaSe razine energije, Sto ba5 nije poZeljno tijekom programa uklanjanja otrovnih tvari, kad je organizmu potrebna sva energija i vitalnost za samoobnovu.
Podnite smanjivati zalihe nezdrave hrane.

betakarotenom. ProiiSiava jetra i bubrege.
Sok od ipinata i potoiarke treba pomijeSati s drr-rgima. Navedena

T.IEDAN PRIJE POEETKA PROGRAMA

koliiina plodovir daje 25 ml soka.

Poinite smanjivati ili izbjegavati uzimanje kofeina (i.r1, kava, cola), alkohola, Seiera, cigareta, crvenog mesa, jaja i drugih Zivotinjskihh proizvoda. Prestanite uzimati vitarninske ili druge dodatke. Tako iete potaknuti na rad susttlv uklanjania otrovnih tvari i lakSe podnijeti dva dana programa.
t3l

r30

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

DVODNEVNI POST SOKOVIMA

nabavljati sve Sto

Ako je to vaS prvi prograrn Lrklaryanja otrovnih tvari, uklonite svu "zabranjenu" hranu ko.ja bi vas r.nogla dovesti u ku5nju. PredbiljeZite se za rnasaZu, saunlr ili parnu kupelj i poinite

Prvi i drugi dan
Napomeno: postupak je isti tijekom oba dana. Osim vode, pijte negaziranu mineralnu l'odu ili izvorsku vodu tijekon-r cijelog dana kako biste poboljsali ispiranje otrovnih tvari iz organizma. Popijte 2-3 1l2litre. Piite malitn gutijajima. MoZete piti i daj bez kofeina, nezasladeni biljni ili voini daj. Ni pod koju cijenu nemojte piti obidni daj, kavu, gazirana piia ili alkohol,
Sto

ie

. . . .

vam trebati za dvodnevni program:

sokovnik knjige, CD-e, iasopise
videokasete

detku

z,at

(biljna spuZva)

koZu, lufir ili rukavice

. . . .

Epsom soli ulja za aromaterapijn vodu u boci

biljne

ili voine iajeve

podrijetla);

Krajem tjedna kLrpite svjeZe voce (po moguinosti organskog

. 4 kruSke ' 1 dinjr"r ' I veliku vezicu periina

.

4 .jabuke

I
. .

ananas

12 mrkvi 8 rajdica I komrrd svjezeg drrmbira

bi poni5tilo va5 trud. Post je popraien laganim vjeZbama: Pilates, joga' hodanje ili vjeZbe disanja. Ako nemate snage za vjeT-banje, ne brinite se' Nemojte doci Lt napast da pozovete prijatelje i iavrljate, radije im napiSite pismo. Ova dva dana posveiena stl sat.no vama' Sto rnanje prekida izvana, to bolje.
7.00: Polako zapodnite clan. Ustar.rite kad Zelite, na kraju krajeva nemate za5to Zuriti. Popiite daiu mlake vode sa sokonl od pola limuna, to ie pomoii pou<lvnom uspostar'ljiinju pH ravnoteZe u
Zelucu.

JEDAN DAN PRIJE PO'ETKA PROGRAMA Ako to vei niste uiinili, izbacite daj, kavu, alkoholna i nesazi_ rana piia. Pijte vodu ili biljne iajeve. Ako puSire, pokuSajte ires_ tati' Izbjegavajte ribLr, meso i zitarice. Naveeer iri dirn dodete s posla, poinite razrniirjati o iranu koji je pred vama. pojedite neSto lagano. zelenu saiatu s masiir,vim uryLi preljevorn od rimuna ili juhu od povria.
Priu5tite si samonrasaZu lica i vrata (vicli str. 60). pon_roii ie vam da uklouite nakupljenLr napetost i clobro spavate. Okupajte
se

Zustrim suhirn ietkanjem potaknite cirkLrlacijLr i protok limt'e; time iete skinuti i sloj mrtvih stanica i otvoriti pore pornaZuii uklanjanje otrovnih tvari putern koZe. Osjeiate li da vam je koZa suha, nakon detkanja se okupajte ili istuSirajte, potorll obilno namaZite prirodnirn, neuririsnitn losionom za tijelo. Urnjesto toga moZete na vlaZnu koZu tapkanjem utrljati bademovo ili suncokretovo ulie. Odjenite se udobno i toplo'
7.30: Joga. Otvorite proT-ore i pustite 51'jsZi zrak. VjeZbntte Pozdrav Suncu (vidi str. 87) da biste se protegnr"rli r ispunili energiiorn

toploj ili jed,irn .cr hiclrotretrnara iz pogravlja 5 otidite u 'odi krcvet.
Lt

i

rano

te potaknuli uklanjanje otrovnih tvari.
8.30: JLrtarnja rneditacija. Ako nikad plile niste rneditirali' prvo izvedite vjeZbe disanja i opuStanja (vidi Poglavlie 6) da biste se priprernili i poveiali izglecle za dosezan.ie meclitativ[rog stan.ia. Pri prvom pokuSqu rneditacije uvid.iet iete cla \Ialn Lltll lLrta. a bujica
132

l3-l

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

DVODNEVNI POST SOKOVIMA 18.00: Veiera

rnisli navire na prazno mjesto. To je uobiiajeno i oiekivano. polako ih uklonite iz uma i usredotodite se na meditaciju.
9.00: Doruiak

' .

I jabuka
2 kruSke

-

sok od jabuke, ananasa

i

kruSke:

. .

4 mrkve 4 rajdice
Sve operite

-

sok od mrkve, rzrlcice i perSina:

'
i

vezica perSina

. ll3 ananasa

ocijedite u sokovniku.

Operite i narcZitejabuke i kruSke, ananas ogulite i sve iscijedite u sokovniku. Ako je mjeSavina prejaka, razrijedite je mineralnom vodom u omjeru 50:50. Polako ispijte napitak i zadrZite nekoliko sekundi u ustima da biste potaknuli rad probavnih enzima sline. 11.00: Popijte veliku ia5u vode ili biljnog daja. Opustite se, iitajte knjigu ili novine ili gledajte televiziju ili video. Kad god

19.00: VjeZbe opu5tanja i disanja. Nakon toga rneditacija' VjeZbe opu5tanja prije meditacije pospjeSit ie djelotvornost rneditaci.ie.

Kao i kod jutarnje meditacije, ne obazirite se na misli koje varn odvraiaju pozornost, vei se svaki put vratite na meditaciju.
20.00: Jedna od hidroterap4skih kupki iz Poglavlja 5.
21.00: Popijte daSu tople vode s limunom

ili dumbirorn i odmah

osjetite Zed, popijte vode.
13.00: Objed

podite na spavanje.

. .

-

sok od jabuke, mrkve, dinje

i

durnbira.

Saietak tople vode s limunom; suho detkanje, tuS ili 7.30: vjeZba joge Pozdrav Suncu; 8..10: jutarnja meditacija:
7.00:
dumdaSa

I

jabuka

2 mrkve

. 1/2 dinje . I cm svjeZeg korijena
bira

kLrpka;

Odstranite vrh i dno povria i ogulite koru povriu koje nije organskog uzgoja. Sve dobro operite i stavite u sokovnik.
na svjeZ zrak, po moguinosti u prirodu ili park. Zustro hodajte pola sara da bi svjeZi zrak potaknuo protok krvi i uklanjanje otrovnih tvari. (Vidi str. 94, naputke za tehniku hodanja). 14.00: Odjenite se udobno

9.00: dorudak
13.00: objed

11.00: velika daSa vode; oPuStanje; 14.00: Zustra Setnja; Pilates vjeZbe; 16.00: masaZa; velika daSa vode; opuitanje 18.00: vedera

-

sok od jabuke, ananasa

i

krr"rike;

i izidite

-

sok od jabuke, tnrkve, dinje

i

durnbira;

ili

spavanje;

izvedite Pilates vjeZbe. Time iete ojaiati tijelo, poboljSati gipkost i srnanjiti napetost rniSica pridonoseii boljem tjelesnom i emocionainom stanju. 16.00: MasaZa. Ako niste uspjeli dogovoriti masaZu, izvedite samomasaZu. (vidi str. 176)

Po povratku

kuii

19.00: vjeZbe opuStanja; vedernja meditacija;

-

sok od mrkve, rajiice

i

perSina;

20.00: hidroterapijska kuPka; 21.00: iaSa topie vode s limunom

i

dumbiroml spavanje.

Vodu i biljne dajeve moZete piti tijekorn cijelog dana. Popijte najmanje 2 litre negazirane tnineralne ili filtrirane vode.

I34

135

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

POPRATNE POJAVE Malo ie vjerojatno da iere tijekorn prvog dana imati negativnih reakcija. No, drugi dan biste mogli biti razdraZtjivi, moZe se poja_

POGLAVLJE 1l

prati otrovne tvari odgovorne za nengodne pojave. MoZete osjeiati ijadi umor nego inade. To je sve prirodni rezultat opuStanja. Na;tatSi naiin da s tim izidete na kraj jest da odspavate.

viti neugodan zadah iz usta, glavobolja. Jutarnja iaSa tople uoal i limuna te vocni sokovi rnorali bi tijekorn dana ubiaZiti te pojave. Osim odredenih sokova, pijte velike koliiine vode kojom iete is_

-

Dvodnevni post
VAJ PROGRAM POSTA bliZi je tradicionalnom postu. Pije se samo voda i napitak od limuna i meda radi
sprjedavanja glavobolje.

KAKO ZAVRSITI POST SOKOVIMA
Dan nakon posta sokovima odolite napasti da pojedete obilan Radr.le pojedite zdjelu voine salate i uZivajte u razlicitim okusirna bit ie v.rn ugodno nakon clvodnevne dijete. Ako i dalje budete gladni, pojedite komad tosta od cjelovitog braSna. Pojedite lagani objed. Salata i krumpir peden u ljusci s nama_ zorn od slanutka dobar je nadin povratka na ivrSiu hranu bez op_

doruiak.

U ovom, najintenzivnijem od svih programa uklanjanja otrovnih tvari, potpuno izbjegavanje hrane daje vaSem probavnom sustavu i svim organima i tkivima potpun odmor, a cijeli organizam ima priliku za obnavljanje. U kombinaciji s potpunim opuStanjem ovaj je post obnova uma i tijela.
Post pomaZe i jadanju imunolo5kog sustava. Tijekom prvih 3548 sati posta u imunoloSkorn sustavu podinju se dogadati pozitivne promjene. Nakon toga, medutim, svi dobri uiinci nestaju, a imu-

tereiivanja sustava. lsto uiinite i s vederom: nemojte se pretrpati te5kom hranom. Kratko prZeno povrie s riZom i kuskus od pou.Ca
dobar su izbor, lagani, a ipak zasitni.
Nastavite piti velike kolidi.e rnineralne ili filtrirane vode. Ako je moguie, nemojte piti kavu, iaj i alkohol nekoliko dna, a ako prrsite. nlr\tojte srnanjiti.

nolo5ki sustav podinje slabjeti. Tijekom ovog programa prirnijetit iete da su popratne pojave (glavobolje, obloZeni jezik, groznica) izraienlje. No pokuSalte izdrZati, to su posljedice diSienja

i prodiSiavanja ditavog organizma,

a nagrada

ie biti

prodi5ieno tijelo

i

um.

Cilj je nastaviti sa zdravorn prehranom tako da i sljedeiih koliko tjedana osjeiate dobrobiti uklanjanja orrovnih tvari.
se osjeiati opu(teno

ne_

Oprez: ovaj program posta ne smijete provoditi duZe od dva
dana bez strudnog medicinskog nadzora.

iestitamo, zavrsili ste dvodnevni post sokovirna. Trebali biste i svjeZe. prije ocllaska u krevet posvetite rnalo vremena razrniSljanju o sadalnjerl stanju osvjeZenosti i vitalnosti. MoZcla ste izgubili i koji kilog.am. Imate li inaie problema sa zadrZavanjern tekucine, trebali biste se osjeiati i rnanje napuhano. eak i nakon kratkog progr.ama kao Sto je ovq, steii iete bolji uvid r: tjelesne i en.rocionalne potrebe svojeg orgrniznta.

Priprema
PLANIRANJE UNAPRIJED Provjerite raspored i odaberite vrijeme kad nemate nikakvih drugih obveza. Morate biti potpuno neoptereieni, jer se mol'ate usredotoiiti na odmor i opuStanje tiiela i uma.
tlt

136

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

DVODNEVNI POST

DVA TJEDNA PRIJE POEETKA PROGRAMA
VaZno

je ukloniti otrovne tvari iz

doma

i

odistiti ga od hrpe

nepotrebnih stvari Sto predodavaju nepornidnu energiju i slabe vaSu razinu energije. Slijedite naputke za feng shui iznesene u poglav-

lju

8.

Poinite uklanjati zalihe preradene hrane. TJEDAN PRIJE PROVODENJA PROGRAMA
Podnite izbjegavati ili smanjite unos kofeina (daj, kava, cola), alkohola, Seiera, cigareta, crvenog mesa, mlijeka, jaja i drugih Zivotinjskih proizvoda. Prestanite uzirnati sve dodatke prehrani.ier se oni obiino ne preporudujr,r tijekom posta. Ovi ie vas koraci pri-

praha od sjemenki buhadice (ne ljuske), ili uzrnite tablete praha buhaiice (prema proizvodadevim uputama). Pomoii ie vam da odistite crijeva i nagomilane otrovne tvari. Prije odlaska na spavanje izmasirajte lice i vrat (vidi str. 60) i oslobodite nakupljenu napetost. Pokraj kreveta pripremite bocu mineralne vode za ujutro. Poku5ajte rano poii na spavanje.

Prvi i drugi dan
Napomena: postupak negazirane mineralne

je isti za oba

dana. Vodu

i biljne iajeve

valja piti tijekom cijelog dana. PokuSajte popiti najmanje 2 litte

ili filtrirane vode.

premiti za program uklanjanja otrovnih tvari
izdrZite post.

i pomoii

da

lakSe

odoljeti

Da ne biste doSli u ku5nju, uklonite sve demu iete te5ko moii kolade, kekse, slatke Zitarice, sir.

-

Prikupite sve Sto

ie vam

trebati tijekom posta:

.
a

esencijalna ulja za osvjeZavanje prostorija i za kupku

. . . . .

7.00: Polako ustanite. UZivajte pri pomisli da su ovtt dva dana posveiena samo varna. Polako popijte 280 ml vode. SnaZno se istrljajte detkom radi stimulacije krvotoka i limfnog sustava. Nakon toga se okupajte ili istuSirajte. NamaZite se prirodnim, nemirisnim losionom za tijelo. Umjesto toga moZete tapkanjem utrljati suncokretovo ili bademovo ulje. Odjenite se udobno. 7.30: Joga. Otvorite prozore i pustite svjeZi zrak. Izvedite vjeibu Pozdrav Suncu (vidi str. 87). Ta je vjeZba osobito dobra za istezanje i ispunjenje energijom. Potide i uklanjanje otpada. 8.30: Jutarnja rneditacija. PokuSajte s jednom od metoda iznesenih u Poglavlju 4. Ne brinite se ako vam misli lutaju, to je normalno i dogada se i iskusnim meditativcima. Nemojte silom tjerati misli, nego ih pustite da same odlutaju. Usredotodite se na meditaciju. MoZda iete postupak morati ponoviti i nekoliko puta tijekorn jedne seanse. 9.00: Pripremite napitak od tople filtrirane ili mineralne vode i dodajte dajnu Zliiicu svjeZe iscijedenog soka od limuna i rned.

a a a

svijeie za opu5tajuie svjetlo cD-e i kasete knjige i iasopise
detku za suho detkanje

4 \ negazirane mineralne vode u boci ili novi filtar za tiltriranu vodu voineibiljne dajeve bez teina
prah sjemenki buhotice (ne ljuske) teglu gustog meda 8 limuna

ili

lofu (biljnu

spuZvu)

DAN PRIJE PROVODENJA PROGRAMA Ako to vei niste ucinili, izbacite iz prehrane iaj, kavu, alkohol i negazirana piia. Pijte vodu ili voine dajeve. Ako puSite, pokuSajte prestati. Zapoinite rnentalnu priprernu za post. Za veiern po.jedite la_sani obrok: salatu, juhu ocl povria, voinu salatu ili jogurt. Nakon jela popijte 280 ml vode s juinom Zlicorn
138

Ispijte polako.
Jutro:jednostavno se opuSta-lte. Clt4te knjigu ili novine ili gledajte televiziiu ili video. Kad god ste Zedni, popijte vode. Poprlte najrnanje 280 rnl.
139

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

DVODNEVNI POST 18.30: opuStanje r vjeZbe disanja; veiernja meditacija.

13.00: Napitak od vode, lirnuna

i

meda (kao

i

za doruiak).

14.00: lzidite na svjeZi zrak i vjeZbajte najmanje pola sata. VjeZbanjem potidete cirkulaciju, a time i uklanjanje otrovnih rvari. Pilates vjeZbe. Tako iete ojaiati tijelo, poboljSati gipkost i smanjiti napetost mi5iia. Osjeiat iere se bolje i tjelesno i ernocionalno. 15.30: Popijte 280 ml vode. Ako ne moZere otiii na masaZu, slijedite upute za samomasaZu (vidi str. 176). Opustite se i odspavajte ako ste pospani. 18.00: Napitak od vode, limuna Po povratku

20.00: hidroterapijska kupka. 21.00: napitak od tople vode, limuna

i

meda.

kuii izvedite

Voclu i biljne dajeve valja piti tijekom cijelog dana. Poku5ajte popiti najmanje 2 litre negazirane mineralne ili filtrirane vode.

POPRAINE POJAVE

i meda. pijte polako i smireno.

ZadrZite glrtljaj u ustima prije nego ga progurate. Nemojte piti velikim gutljajima.
18.30: OpuStanje

i

vjeZbe disanja, nakon roga meditacija.

20.00: Hidroterapijska kupka (vidi Poglavlje 5). Ako osjeiate bilo kakve popratne pojave, odaberite kupku koja ie ublaZiri neugodne pojave. Toplo se odjenite.
21.00: Napitak od vode, limuna i meda. podite rano na podinak.

Oiekujte da iete se osjeiati prilidno loSe prvog dana posta. MoZete osjeiati mudninu, glavobolju, groznicu, dak i paniku. Koncentracija ie naglo padati i bit iete razdtaZljivi. Drugog dana neke ie popratne pojave biti blaZe, primjerice glavobolja, no zamijenit ie ih druge. ZaCepljen nos, osip i neugodan miris znoja normalne su pojave tijekom posta. I dalje vam moZe biti hladno i moZete se osjeiati izgubljeno. MoZda se neiete osjeiati kako je opisano, no to su sve zdravi znakovi da se vaSe tijelo li5ava otrovnih tvari. VaZno je slu5ati tiielo i poStovati njegove Zelje. Ako vam se spava, spavajte. Ako
ste umorni, a ne moZete zirspati, izvedite vjeZbe opu5tanja

ili

disa-

nja da potaknete Lrklanjanje otrovnih tvari.
Tijekom dva dana posta pronadite vremena i pro5eiite. Ne tnora brz-o da biste potaknuli kolanje krvi. I zrak ie potaknuti brZe uklanjanje otrovnih tvari. svjeZi

biti energiino, no hodajte
Saietak
7.00; daSa vode; suho ietkanje; kupka
7.30: joga vjeZba Pozdrav Suncu. 8.30: jLrtarnja meditacija.

ili

tu5.

Mislite na to kako ce sve popratne pojave nestati, a tada iete osjeiati lagani i ispLrryeni energiiorn.

se

9.00: napitak od tople vode, lirnuna Jutro: 280 ml vode; opr-ritanje.

i

rnedar.

13.00: napitak od tople vode, limuna 14.00: Zustro hodanje; Pilates vjeZbe.
1,5.30: 280

i

meda.

ml vode;

masaZa; opu5tanje

ili

spavrnje.

18.00: napitak od tople vode, limuna

i

rneda.

KAKO ZAVRSITI DVODNEVNI POST Buduci cla je ovo najintenzivniji od svih programa Lrklanjanja otrovnih tvari, osobitu pozornost valja posvetiti danu povratka na uobidajenu prehranu. Neki strLriniiici preporuequ piienje svjeZih sokova od voia i povria tiiekom cijelog daua, uz- velike kolieine vocle. Drugi vjeruiu kako ie bolje Lrzimati cijele voine plodove jer njihova vlakna potiiu racl crijeva.

140

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

Naturopat Leon Chaitow savjetuje da za dorudak pojedete

POGLAVLJE 12

ili i kruSke, a za objed rnalu porciju salate od naribanog i nasjeckanog povria. Za yetert predlaZe tikvice kuhane na pari, krumpiq budu i mrkvu ili malu zdjelicu povria. Nasravire piti velike kolidine vode tijekom cijelog
pire od jabuke
dana.

nezasladenu kuhanu jabuku

-

Vikend-p ro gram uklanj anj a

Tijekom sljedeiih dana postupno poveiavajte porcije i raznolikost hrane pri svakom obroku, sve dok ne dostignete dobro uravnoteZenu prehranu.

Bravo! MoZda ste mislili da neiete uspjeti, no uspjeli ste. VaS zbunjeni mozak posrao je o5triji i pr5tat iete energijom. MoZda iete biti obasuti bujicom komplimenata o dobrom izgledu. Ipak, nemojte nastaviti u Zelji da izgledate joS bolje. Ako niste pod li_ jednidkim nadzorom, nemojte provoditi ovakav post vi5e od dva

otrovnih tvari proizvodima iz kuene radionice
VAJ PROGRAM DOCARAVA blagodati zdravog boravka na farmi, ali u va5em domu. Potpuno opuStanje' mnogo

dana'

tretmana za uiivanie, blago vjeZbanje

i

obilje zdravog i

ukusnog sirovog i gotovo sirovog voia i povria. A neie vas stajati bogatstvo. Ne morate potro5iti novac ni na skupe proizvode. Kuina kozmetika postaje sve popularnija, i ovog vikenda moZete opllstoSiti kuhinjske ormariie i nadiniti prirodne preparate, bez umjetnih dodataka. Imate li osjetljivu koZu, na djeliiu koZe prvo isprobajte

sve novo prije potpLrne Primjene.

Priprema
PLANIRANJE UNAPRIJED
Upi5ite svoj vikend zdravlja u dnevnik. Kao i kod jednodnevnog i dvodnevnog posta, odaberite vrijeme kad nemate niSta drugo u planu i nitko vas neie ometati. Program smatrajte daSienjem' vremenoln mirovanja i ugaclanja samo sebi.

DVA TJEDNA PRIJE POEE,TKA PROGRAMA Oiistite svoj dom. Tiiekorn programa uklanjanja otrovnih tvari cilj je ponovno napuniti tjelesne bateriie energijorn. Prema feng
t12 l.l3

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

VTKEND,PROGRAM UKLANJANJA OTROVNIH TVARI

Test na djeliiu koZe
Novi proizvod testirajte na mekoj koZi s unutarnje strane zapeSia. Ostavite da djeluje 20 minura i zatim isperite. Ako vam je koZa crvenkasta ili nadraZena, preosjetljivi ste na taj proizvod i nemojte ga koristiti.

. . .

omiljene kasete knjige

ili

CD-e;

ili

kupite nove

i

dasopise

shuiju, prenatrpani dom prepun nepomidne energije moZe smanjiti vaSu energiju (vidi Poglavlje 8).

DVA TJEDNA PRIJE POEETKA PROGRAMA Uklonite svu hranu koja bi vas mogla navesti na prekid progra-

ljeti. Smanjite unos daja, kave, alkohola, mesa, Seiera i cigareta, pa iete mnogo lakSe izdrZati program uklanjanja otrovnih tvari. Za svoje salate podnite uzgajati sjeme, grah i zrnje, lucernu,
leiu, slanutak i grah mung na sljedeii nadin: l. Sjeme dobro isperite u velikom situ. 2. Stavite ga u staklenkr-r i potpuno prelijte distom vodom.
smedu

ma: kekse, kolade, slatke Zitarice, sir

sve demu ne moZete odo-

. . . . . . . . . . .

3 litre negazirane mineralne vode u boci ili novi filtar za prodiiiavanje vode biljne i voine dajeve bez kofeina
sjeme suncokreta, sezama i bundeve tablete vitamina ulje jaglaca
maske z-a lice
E,

ulje pSeniinih klica

i

peeling (ako ne naiinite vlastite)

proizvode za njegu kose srnotuljke vate
pamudne rukavice

i

noktiiu

kamen plovudac detku za suho detkanje

ili

lLrfu

(bilinu spuZvu)
sv.jeZe proizvode, po mogui-

Neposredno prije vikenda nabavite nosti organskog uzgoja:

3. Ostavite staklenkr.r na toplom mjestu da prenoii. 4. Izlijte vodu koja je osrala. Ako je sjeme upilo svu vodu, dolijte joS malo i ostavire da joS malo odstoji. 5. Stavite sjeme u veliko sito i dobro operite pod mlazorn tekuie
vode.

. .

voie, povrie i trave za jeltr sastojke (voie, trave i sl.) za pripremanje vaSih prirodnih proizvoda za njegu. (Pomnjivo proiitajte recepte i odaberite prema tipn svoje koZe).

r)AN PRrJE POaETKA PROGRAMA (PETAK)

6. Postupak
tri

5. ponavljajte svakog jutra dana izdanci su jestivi.

i

vederi. Nakon otprilike

Podnite skupljati stvari koje

' .

esencijalna

ie vam trebati za vikend-program: ulja za osvjeZenje prostorija i kupke

e irn dodete s posla, podnite razmiiljati o vikenclu. Pojedite neito llgano, salatu ili zdjelicLr juhe s malo kruha ocl integralnog braSna lrez nraslaca. Prjte vodLr ili biljne daieve. Uzmite tablete sjemena lruhaiice ili s.jemena lana. prerna proizvodaiet,int riputama, kako

lriste pospje5ili uklanjanje otrovnih t.,,ari iz crijeva. Izruasirajte lice i vrat (vidi str.60) cla biste sc opustili ic'lobro spavali. Rano poclite
rrrr pcliinak.

svijece za opuStajuiu svjetlost
t11

145

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM

PUTEM -

VIKEND-PROGRAM UKLANJANJA OTROVNIH TVARI'"

_--

Pnti dan (snbora)
Nupornena: biljne iajeve

i

vodu pijte trjekorr cijelog dana.

7.00: Polako se probudite i uZivajte r-r spoznaji cla ovaj vikend pripada samo valna. Poprjte ia5u tople vode i Iimunovog soka, ito ie pomoii uravnoteZenju kiseline u va5em organizmu. polako ispr.1te. Zustro iSdetknlte suhu koZr-r da biste potaknuli cirkulaciju i protok liuri'e te odstranili lnrtve stanice s povrSine koZe. Zatirn se okupa.lte ili istu5irajte. NamaZite se prirclclnim, nernirisnirn losionom za trjelo. Umjesto roga moZete utrljati ia.jnLr Zliiicu bademovog ili suncokretovog ulja na vlaZnu koZu. OsLrSite koZu tapkanjem.
8.00: Doruiak. Velika zdjela voine salare zdrav je i dobar podetak dana. Zapoiinyanje dana voiem potiie racl jetre koja se lakSe oslobada nagornilanog otpada. Odaberite voie koje volite ili sezonsko voie. Eksperin.rer.rtirqte i probajte voie koje inade ne jedete.

Svi ostaci mlijeka ili tonika za iiSienje rloraju biti Liklonieni prije limfire drenaZe. 2. Trljajte lice da biste uklonili mrtve stanice i oe istili ten' Mrtve ttmornitn' zastanice koje predugo ostaju na licu cine vxs ten prouzroeiti infekciju' tvarajr-t poi" i u nekim sluiajevima nogu disti lice' NjeZno, abrazivno ietkanje rnalirn kruZnim pokretima njeZno potiee prokrvljenost i udvrSiLrje n-risiie' Kremu za peeling vodom' umasirajte na lice i vrat, zatim dobro isperite mlakom pokuSajte je Net.nate li kremu za peeling koiu redovito koristite'
naeiniti kod kr.rie.

I'roizvodi za trtjanje koie naiinjeni kod kute Zu sve tipove koi.e

.

Zgnjeeite

posve usitnite velikr'r zrelu breskvu' Doddte dajntt zlicicu zobenog ht'rinlt.

ili

Radi pobolj5anja dodajte iaku oraSastog vofa
bajte sjerneuke suncokreta, bundeve

i

siemenki

ili

sezama, sve bogate vaZnim

-

pro-

Zct sulru krtirt

masnim kiselinan-ra. 9.00: Ugadajte si.

. iainu

T.lidicu ml-ievenih badetr.tit pomijeSajte meda da nastane kretna.

s toliko bistrog

Sgsr roRaKA u pRtpREMr MASKE zA LICE KoD KUCE
Prvo ruaknite kosu s lica.

Zo rttusnu kollt . dajnu Zliiicu krupnrjeg ieiera pornijesaite se slptrnicotn' Za njeitru krtitt . eainr,r Zliiicu ieiera u prahu pornijeiqte s uobidajenirn rnlijekor-n ili tonikorn za diSienje'

l.

Temel.jito odistite lice i vrar svojirn uobiiajeninl rnlijekorr rli tonikor.r.r za ii5cerle lica. Dok to radite. pokuiajte s ovorn jed-

nostilvnoln tehnikout lirnflte clrenaZe, potaknut ie ctrkulaciju i pomoii koZi u izluiivanju otrovnih tvari. . Slednjiin prstirna ivrsto stisnite sljedeie toeke: 5 cm iznad
poc'etka obrve. iznad nosa.

3. Oiistite lice parotn

racli clubinskog

iiiienja i

opuitan'iii koZe'

. . .

Pon.raknite prste prenta krajn obrve za iznacl te Llpravo iznad obrva.

-5

cur

i ponovite 5 cn.t

otrovTime potidete upi.iirnje hranjivih tvari Lr koZu i uklanjanje nih tvari. u poUiinak parenja licir n-roZete pobolisati doclavanjetl trava
koZe' opr-rStaju 'ie sudicr-r (vicii str. 149)' Trave potnaZtt zacjel-iivanjtr

Plitisnite .jagodidnc kosti blizr-r nosa. T.atint obraze Ponlrknite prste 5 cni iponor,ite r jelbLr.
1.16

i

braclu.

r eiste. Neke ce izazvati izbiian.ie priitiia' clrr-rge sere" tlo sve fe biti umirujr-rie i opuitajtrce'
111

ie otvoriti Ilite-

UKLANJANJE OTRO\A PRIRODNIM

PI]TEM -

VIKFND-PROGRAM UKLANJAN]A OTROVNII{ TVARI...

. .

[Jpor.orenje: parenje je preporuiljiyo r,a sve tipove koZe, no neki terapeuti ga ne preporuiuju ako imate vrlo suhu ili vrlo osjetljivu koZu ili vidljive povriinske kapilare. parenje ,roZe nadraZiri koZu s vrlo teskim oblikom akni.

-

Koja trava?
Uzmite bilo kojLr od navedenih, satntt ili u kornbinaciji drugirna, u svrhu pojaeanja ueinka ei5ienja parom.
s

Dvije Sake odabrane trave prelijte litrorn kipuie vode.

ili

trava stavite

u veliku posuciu

i

Pokrijte kosu. Otvorite kapsulu vitamina E i umasira.jte ulje lice da biste ga zastirili od pucanja povrsinskih kapilara. I*rate li suhu koZu, u posudu dodajte malo ulja noiurka ili jaglaca.
KoZa

r_r

. . . . . . . . . .

kaurilica: cvjetovi srniruju

i

hlade;

gllvez: korijen ima antiseptidna svojstva tl doticaju s paroln:
masiadak: cvjetovi su ljekoviti;

. . .

ie upiti ulje u oblikLr rnalih

kapljica.

DrZite glavu najrnanje 30 cm iznad vode. Rudnikom prekri.jte glavu i posudu da se para ne bi razilazila.
Ostanite ispod rudnika
OsuSite lice tapkanjem

komorai: iistovi su umirujuii
geranij: cvjetovi

i

stilnLrllrajuii;

l0 minuta. i osvjeZite rnlakom

i listovi su ljekoviti i pomladuju; lavanda: cvjetovi i listitvi imaju antiseptiina svojstva;
meiisa: listovi irna-iu rene pore;
r-rrnirr-r.ir-ria

vodom

ili

toneront.

svo.istva

i sulavaju proii-

Nopomena: pustite da vam se lice ohladi prije negoli ga iz)oZite

hladnijoj temperaruri.
Na lice stavite masku za iiSienje. Time iete potaknuti cirkulaciju i pospje5iti uklanjanje otrovnih tvari te odvrsnuti koZu i dati joj boju. Upotrijebite svoju uobiiajenu masku ili naeinite
l.eceptu.

neven: cvjetovi persin: ljekovit.

i

Iistovi zacjeljujr-r;

cv.jetovi narar)L'L': untirtr.jtt:

jednu po navedenoln

. .

Vrhovima prsti.iu njeZno nanesite rnasku. nemojte razvladiti koZu. Izbjegava.jte osjetljiva podruija oko usta. Lezite i opustite se. Koristite li masku koju sre napravili kod kuie, pustite da se suii 1-5-20 minura. Budite Sto nirnrji svaki pokret osterit ie rnasku i smanjiti njezinu djelotvor_
nost.

Maske pfipremljene kod kute Maska rnora biti dovoljno tanka da se moZe nanijeti na lice bez povlaienja koZe, no dovoljno gusta da se ne cijedi. Za nanoSenje vrlo tanke maske na lice upotriiebite meki slikarski kist.

.

Za sve tipove koie

lsperite ntasku rnlakorn vodont i smotuljkom vate rupiiiem za lice.

ili

r.nekirn

. .

Za hranjivu r.naskn usitnite u kaSr-r dvije zelene papriiice i pornijeiajte sa zobenim braSnorn. Miiska od jogurla i kvasca. da-inu Zlidicu .iogr-rrtii i pivsko-u kvasca iznriieS{te s iainorn Zlieicom limltnovt-rg soka. Mi.ieia.ite dok

nc dobilete -ulatku srrjesu. Imate
148

li

suhLr koZu. dodnlte

i

eainu

l'19

L]KLAN.IANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

VIKEND.PROGRAM UKI-ANJANJA OTROVNI}I'|VARI..

Zliiicu maslinovog

priStiie prije nego Sto ih oiisti. Ztr suhu koi.u

r-rlja. Maska sloi,i zzt, iisienie koze re

izvlaii

6. Na kraju, navlazite lice r-robiiajenim losionon ili

-

-ili

kren"rom,

.

. .

Na.jmasnije vrhnje pomijeSati s medom.

pokLrsajte super brzu verziju pripremljenu kod kuce' Nemojte se Srninkati do klaia dana. ovlazivad od aloe vere. Nekoliko kapi gela uloe vete nlltlesite na lice vrhovirna prstiju. Prtkladno za sve tipove koZe, cini

ZliiicLr svjeZeg soka od rajiice i limuna. MijeSa3te aok ne dobi_ jete -qlatku smjesu. ov. hranjiva maska idealna je za s,hn koZr_r.

Voina maska. Zgnledite meso polovice avokacla i dodajte ia.jnu

koZu rnekSotn

i

osvjeZal'a.

Masrta

koi.o

. .

ca i dodajte pola iajne Zlidice srjeZeg lirnunovog soka te dajnu ZliiicLr harr.rarnelisa. UrnijeSajte tuieno bjelance oa l"anog ;uJ"_ ta. Ova maska ie zategnuti koZu i popraviti nje4,inu ,,.,*t,riu.

Tuieno bjelance rnaska je za stezanje koZe. Maska od krastavaca. Zgnjeiite pola oguljenog svjeZeg krastav-

Pokreti istezania nisu iscrplju.iuii, a pornoii ie vam da popravite disanje, drZanie i unutarnje zdravlje. Vrijerne do objecltr provedite opLrSta.ir"rc'i se'
13.00: Objecl: velika porcija salate od sirovog povria' U salatu rnoZete staviti bilo sto. Za temelj odaberite izr.nedu ponuclenog:

I 1.00: Prije objeda odvjeZbajte Pilatesove vjeZbe

(vidi str' 65)'

Kornbinirana ko|rt

.

Maska od jagoda. Zgnjeiire deriri velike jagode i dodajte toliko mljevenog zobenog braina da dobijete gustu kremu. Ova rnaska iisti i zacjeljuje.

5. Primjenorn
pooovno
sLrhu

tonifikatora, osvjeZivaia

sljednlih tragova rnaske

nog octa.

i osjetljivu kozu, osv.ieZi'aii za normalnn koZLr. Alkoholni tonici. najjaii od svih, pogoclni su za rrrasnu koZu. Sljedeie sredstvo za ispiranje pogocluo .je za sve tipove koZe. lspiranje octont. U voclu za ispiranje dodajte juinLr ZlicLr jabui_

je uspostavljena njezinii pH razina. Toniflkatori su za

i

za uklanjanje po_ stezanjern pora koZa .je osv.yeiena i

ili tonika

. avokitdo . cikla . kuknruz Seierac . celer . tikvice . salata . tnrkvit . crvene paprike . gljive . rajdice . bijeli ili crveni kupus
Zasladite se voietn.

Za dodiitr.rtt hrarljivclst

.

i okr-rs dodajte:
proklijaio sjerne i
nrahunarke sjet.ue suncokreta, btrndeve ili sezamlt

. . '

uraslinovo ulje i jabudni ocat (ili svjeZi limunov sok) s\jeZe zadinske trave, prinr.ierice persin ili korijandar

povlie moZete izrezatt, naribati, natrgati' Pospite pt'oklijalirn ili cijelinr sjernenkarna. Prehjte uljem i octoln. Jedite polako i raznri(ljajte o onorne ito jedete s2ivlir-rii u okusLt i sastojcima. Ako inade jedete brzo. svaki zalo-saj napr"iie progLrtajte plije nego sto strpate novi. I)obro proTviliite. Dopirstite lrrarri da se probavi prije posprerttanja stola i plania suda.
Oclabrano
1.5

I

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM

PUTEM -

VIKEND-PROGRAM UKLANJANJA OTROVN]H TVARI...

_-

14.00-16.00; Odrnorire se uz knjigu. gledajte vicleo. sluSajte glazbr-r ili odspava;te . Zatim proSeiire i udahnite svjeZeg zraka lvidi str. 94 o rehnikama hodanja).
16.00: uredite nokre. odstranite lak za nokre. obrikujte ih drverlont tLrrpijicorn, u .jednorn smjeru od ruba prelna sredi5tu. Ma_ sirajte strane i dno nokta omekSivaiem koZice na dnu nokta (vidi niZe). Namaiite nokte pet minllta u toploj sapLrnjavoj vodi. posLrsite tapkanjern. Uz pornoi smotuljka vate njeZno pogurnite koZicu na prema podnoZju uokta. tspolirajte nokte do prirodnog sjaja. NavlaZite ih s malo ulja od pSeniinih klica ili kremorn s vitaminom E.

sebi. NjeZno zavrnite svaki prst kod zglobova' Svaki vrh prsta Iagano stisnite i povucite.

kratko prZeno povrie ili kuhano na pari' 18.00: Vedera -porciju povria kuhanog na pari (gotovo siroNapravite golemu uo!;. Oatoeite li se za kratko prZeno povrie, prZite ga samo dvije do tri minute tako da ostane hrskavo (gotovo sirovo) - i stavite vrlo rnalo maslinovog ulja. Odaberite tri ili detiri vrste povria' Kao i kod salate, moguinosti su gotovo bezbrojne' Sljedeia lista dat ie vau-r neke ideje: Za dodatni okus: . kukuruz Seierac

Omekiivai koiice pri korijenu nokta pripremljen kocl kute Pornijes.lte .iusnLr zlicu ricinusovog ulja i gricerina i urnasirajte u koZicu na dnu r.rokta.
Masaia nrktt
MoZda niste ni svjesni koliko se napetosti gomila u vaSirn Sa_ kama. Svakodnevne aktivnosti, noSenje i skupljanje, voZnja i pisa_

. ' . . . . ' .

brokula
cvjetada

kineski kupus tikvice tiancuski grah
lisnate trave
Spinat

. . .

svjeZe zadinske trave

tarnari

ili

ulnak od soje

sjerne suncokreta, bundeve

. .

ili

sezama

pinjoli

2 mlada lukit, sitno
nasjeckana

klice

nje na
Sto

tipkovnici

ie opustiti

Sake. nego

gipke.

pridonosi gomilanju napetosti. Ne samo ie im rnasaZa pon-roii da ostanu dvrste i

Kao i kod obje<la, usredotodite se na ono Sto jedete' Nakon veiere odmorite se prije pospremanja stola i pranja posuda'
19.00: Meditacrja. Odaberite jednu od metoda

Je

Ova jednostavna rniisaZa ocluzinta satno pet tninLlta, a prekrasan nadin dovrSenja manikiranja.

iz Poglavlja 4'

t.

LijevLr SakLr poloZite u kr.ilo

)

ili

na stol.

dio lijeve Sake. e vrsto kruZite palcern ko cijelog podr.urjrr.

Udahnite. Dok izdiSete, palcenr desne rLrke pritisnite straZnji u r.nalim krugovima prena dlanr-r Usredotoiite se na jastr_rdii

20-21: Hidroterapijska kupka. Odaberite jednu od kupki opisatople nih u Poglavlju 5. Uronite, zatvorite odi i opustite se' Dolijte vode ako je potrebno'

3. Okrenite ruku i ponovite
ispod palca s obje strane.

4. Sa stra7nje strtrne iake klizite palcern duZ prstiju pl.ema lapescu.

piePrije odlaska na spavanje obilno namaZite ruke r"rljem od ili krernom s vitaminor-n E' niinih klica, bogatitn vitaminotn E'. ruku Nervucite parnuine rukavice i ostitvite ih preko noii' Znojenje pornijesat ie se s losionom sto ste ga nanijeli i orneksati vamkozit.

i kaziprstonr pritisnite sr,,aki prst i drZite postraniino. Masira.jte od podnoT_ja do vrha prsta povlaieci svaki prst prema
Palcenr
t-52 153

L]KLANJANJE OTROVA PRIRODNIM

PUTEM

_ VIKEND.PROGRAM
9.00: Doruiak

UKLANJANJA OTI{OVNIII'I'VAITI

Saietak: prvi tlan (subotcr) 7.00: budenje; pi.juckanje tople vode i lirnuna; koze: krrpku ili trriirlnje.

sr-rho ietkanjc

prije ako je rnoguie).

8.00: doruriak

velika zcljela voine salate (priprernljena vec.er

9.00: maska za lice
I 1.00: Pilatesove rjeZbe, opuStanje.

voina salata ili frape' Iz-rrimno hranjiv n'tl"lll ' topla vocla i limun pomaZu ravttotczt ,,kusit. ga polako zaclrZavajuci gtrtl'ia'i tt Liseline i |-iZine u Zelucu' t'piit" probavljanja rrstirr-rn, din-re poticete ploces odabranog vocll I Frape nadinite rnijeSanjem vrlo tisitnjenog ako je pregusto' ili dodajte voia hun;tne s malo vocle' Dolijie vode

voini frape kao i

ako

je Prerijetko.
1

13.00: objed

14.00-16.00: opu5tan.je, zarim hoclanje. 16.00: njega ruku i masaZa.
1

-

velika zdjela

salate.

sa svoje kose' Vrijeme do obieda 1.00: Uklonite otrovne tvari i o njezi i odraZava irp*rt. tretmanom za kostt' Stanje vaSe kose ovisi

se v.idi jeste opie z-dravstveno stanje - po kosi

li

pod stresom'

8.00: veiera

19.00: meditacija.

-

povrie kuhano

nai

pari

ili

kratko pr7eno.

icdete

20.00: kupka, zavrSetak njege ruku. poiinak.

Tijekorn crjelog dana valja piti voclu
najmanje 2 litre negazirane rnineralne

i

biljne iajeve. popijte

ili filtrirane vode.

potaknuti i tielesno Za z.dtavn,sjajnu kosu tnorate i "-"ti"^::]: vjeZbe' prehrana' Setnle vikenda Sve Sto radite ovog no zdravlje. - meditacijorn i tehnikama p" r":"rr" zraku, oslobadanje od stresa I pomoci ie vaSoj kosi ako nije nixzdravija opuStanja, mnogo 'nu vitalnost' ili odrZati niezin siaj i

li

nezdravu hranu

ili

ste opuSteni

i

zdravo se hranite'

Drugi dan (nertjetjct)
vode
se

Tretman kondicionirani a pakung toplim uljeni ili pokuMoZete upotrijebiti jeclnostavni i ulja pripremlienu kod kr"rie' Sati ovu mjesavinr.r zu,ianc,r

7.00: Polako se probudite i neko vrijerne uZiva.ite u dinjenici cla irnate joS jedan dan posveien santo sebi. polako ispijte iaSu tople

.

znojenjenr dospjele ,a povrsinu koZe. obilno se .amazite prirodnirn. nemiris,i,r losionorn. Urnjesto toga lnozete na kozr,r ,anijeti iajnLr Zliiicu bade,iovo,g ili suncokretovog 'laZnu tulja. Osuiite se tlrpkrrrjenr.

koji

i limuna radi ,rav,otezenja razine kiserina/ruzina. Isdetkajte ietkom, okLrpajte ili istusira-ite cla biste ukronili sve otrovne tvari
su trjekorn

Zutnanca' juSnu Zlicu ulja (baPomijeiajte dva lagano istueena jednu kap esencijalnog demovog, kol<osoiog ili orahovog) .i ruZe' sanulja lodlberite iz'neJ''t limuna' mandarine' 'iiismina' clalovine

ili

ruZmarina)'

noii

.

kroz niu mokrim rnkama' Lagano namodite kosu Prolaz-eii

Naputak
ostatrklr Lrlrlzlrnlr i Neka t'am postane navikotn uklanjarlje
U posljeclniLr vodlt z-a ispilanje proizvoclzr z-a oblikovanje kose' jeclnostavno doclqte malo .iabtrenog octa'

cll.

8.00: lz'edite Pozdrav SLrncu (vidi str. g7). Or,a clivna r,leZba llotpnno ce isteqnuti vaSe ti.jelo potiiufi krvotok i pomaZuci or_ -eanizmLr u pri.jenosu lu-anlivih tvari kroz stanice i uklunjanju otpa_

1-51

155

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM

PUTENI -

TVARI VIKEND,PROGRAM UKLANJANJA OTROVNIII se ocln-rorite. odeitajte knjigu, gledajte video' sluSajte glazbu ili 93)' MoZete vjeZbati tehnike opr-rStanja (vidi str'

. .

Urnasirajte sn.rjesu u tjernc i kosr.r. Zamotajte glavu ruinikon-r i opustite se na toplorn mjestu ili se okLrpajte. Ostavite pakung na.imanje sat vremena, a po ntoguinosti i dulje.
Isperite kosu toplont vodom i nanesite Sar.npon. Dobro izrrasirajte

spavajte.

tjeme jagodiciuna prstiju . Zdrtla kosa ovisi o zdravonr tjemenu, a masaZom potidete cirkulaciju i donos hranjivih tvari na to

.

podruije. Takoder stirnulirate rrnogobrojne shiatsu toike, za koje se smiitra da daju kosi sjaj i iine je zdravor.r.r. Ako ste upotrijebili dovoljno iampona, ne morate kosu iarnponirati joi .jedanpLrt. Ispirite kosLr dok ne poine ikripati pod prstima. Posljednjirn ispiranjern ito hladnijorn vodorn ponovno cete Llspostaviti pH rvnoteZr"r i udiniti kosu svilenkastom i glatkorn.

lak s nokti'ir"r' 15.30: Vrijeme je za uredivirnje stopala' Uklonite soli i rnalo trlia Namaiite stopalii pet do deset minuta u kupki od noge' odstranite ploiajevca za omeksavanie koZe' Dok namadete u*."r, grubu koZu. Dobro osttsite noge' OdreZite nokte' isturpijalKomadii vate umoiite te ih drvenom tLrrpijicom, u jednom smjeru' oko noktiiu' u malo bademovog Lrija i njeT-no pogurnite koZicu klica ili kremotrt Masirajte stopala i navlaZite ih uljem od pSenidnih s vitaninom
E.

Vjeibe za stoPala
vaia stopala' OsloboHodanje bosim nogarna pravi je uZitak za i isteZr-r se' Primijenite dena cipela i iarapa, osleCalt' se opu5teno ie tetive vaiih stopala i prstiju i i ove jednostavne vjeT'be. olaeat osvjeZiti ostatak stoPala.

13.00: Objed veliki tanjur sirovog povria, kao dana, ili salata. PornijeSajte;

i pretl-rodnog

. . . . . . . . . .

salatu

ili bijeli

kupus, nariban

rajiicu, narezanll na kockice
zelenu paprikLr, narezanu na kockice krastavac, narezan na kockice

1.

rnladi luk, is.jeckan rotkvice, [arezane na ploSke vezicu periina

ili

korijandara (cilantro) grubo izrezanu

nekoliko narezanih listiia n'retvice Za(inrte umakom od:
rnaslinovog ulja

2. JoS 3. Sjednite i pokusajte stopalima kotrljati bocu' olovkr'r 4. JoS uvijek sjedeii pokuSajte noZnim prstima podignuti ili kamendii. stranLl' 5. PrekliZite noge i deset ptlta kruZite na jednu pa na clrugtl Promijenite noge i Ponovite'
Masuiu stoPala

na prste' zrtlitu se spttsStanite skupljenil-r stopala i podignite se tite na Pete' Ponovite' i ponovite' uvijek stojeii svinite stopala i prste' Opr'rstite

i

lirnr-rnovog soka

s1,je7e sarnljevenog crnog papra

i

i otllic'na 'ie za ttrnorna Ova vjeZba traie samo pet mintlta' opr'rita bolna stopalil.

Zasladite se voiem. Odtnorite se dok se hranir probar.'lja.

l.

14.00-l-5.00; ProSeiite. Sv.leZi zrak i kisik poruoci ie vaSent tijelLr da se djelotvolnije ri.ieSi orlovnih tr,ari. Nakon hodanja santo
1.56

izcliicte' klizite Rukarla obuhvatite stopala' Uclahnitc Dok rttkiunaprelllilvanjskottlrltbttstclllltlit.ltl-tt.stiltlapritiSfitedonji Ptlnovite pet dio sttlpala da bisie ga istegrrtrli prcrlla prstinta'
Ptlta.
157

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM

PIJ'fEM -

OTROVNIH TVAI{I VIKEND-PROGRAM UKLANJANJA

2.

KruZite paldevin'ra

u malim krugovirna preko gornjeg dilela

poz-ornost obratite na bolna mjesta nakon masaZe cijelog stopala.

stopala izdiSuii dok se naginjete prema paldevima. Osobitu i ponovno se vratite na njih

s kretnottl llodartt ih preko nofi. Znojenje nogu u kombinaciii stopalina rnekoitt.

ce

3. ObLrhvatite

prstima stopala, kao u l. koraku, i klizite paldevima dui. brazdi izmeclu palieva sve do gleZnja.

Saietak: Dntgi dan (nediel'ia)
koZe; kLipka 7.00: da5a vode s litnunom: suho detkanie
ranje.

ili

tLtsi-

4. Sad promijenite poloZaj,

jednr-r nogu poloZite na drugu. Okrenite nogu tako da rnoZete rjeZbati donji dio stopala. Udahnite, izdahnite i lagano se nagnite prema paldeviura ruku te kruZnim

8.00: izvedite vjeZbu Poz-drav Sttncu' 9.00: clorueak

pokretina izrnasirajte cijelo stopalo.

5. DrZeii stopalo mirnirn,

lupkajte njeZno stisnutim Sakama donji dio i stranice stopala. Obratite pozornost na petu. ZapeSie mora

voina salata ili frape' kose; opuStrnje' 11.00: uklanjanje otrovnih tvari s sirovo povrie iii salatai' 13.00: objecl

-

6. Drieci
7.

biti gipko, a Saka uz stopalo. stopalo u istorn poloZajLr, "kirrate udarcima", bodnom vanjskom stranom dlana udarajte donji dio stopala. Zapeice

14.00- l -5.00: Setnja: oPuStrnje'
15.30: vjeZbe stoPala

-

i

masaZa'

i6.00: opu(tanje:
18.00: vederii

daSa svjeZeg soka

ili biljnog daja' voce'

mora ostati gipko

i

opuSteno.

NoZni palac obuhvatite kaZiprstom, stisnite, povucite prema doIje, zatirn prelna gore, istegnite istodobno ga zavriuii. Zavr5ite njeZnirn povladenjern.

rnazanje stopala kremotl' 20.00-2 1.00: hidroterapijskii kLrpka;

19.00: rnasaZa

-

na pari' krirtko pr7-eno povrie ili povlce kuhant.r vr.itit i lica (vidi str' 60); meditacija'

8. Sve ponovite i

s drugirn stopalotn.

16.00: Ostatak dana provedite opuitajuii se. Popijte dair-r svjeZeg soka ili biljnog iqa. Ako Zelite, rnoZete pojesti neko voie.

POJAVAMA KAKO IZICI NA KRAJ S POPRAINIM osjeiati vrlo urllorno jer Kritlerr-r ptvog dana moZete se poeinje optistati

se

tijelo

18.00: Veierar: veliki tanjur povrca kratko pr2enog ili kratko kuhanog na pari. zaiinjeno sv-jc-zinr tri-rvArnll, orasitna ili sjernenkama. Jedite polako, dobro Zvaiite. Nakon obroka rnalo se odmorite dok se obrok probavlja.
19.00: Meditaciia. Sliiedite jednu ocl rneroda

sprernati zir nocui podinak' neke poplirtne pojrve: I\{oZcla iete drugog dana ujr"ltrcl osjetiti Voini sok trebao bi vam razdraZljivost, zaclah L u"u' glavobolju' lrllogo tekuiine jer iete time isprati otrovne

i

olakSati tegobe. Piite

n,ari iz tijela. Osjetitc

li

dir vam je hladno' topli;e se oclienite'

iz Poglavlja

4.

KAKO ZAVRSITI PII.OGRAM

20.00-21.00: Hidrotelapiiska kLrpka. bilo koia iz Poglavlja -5. Urnasirajte hranjivr-t krentu u stopalu. Kao ruke, i stctpitla ie imati koristi ocl obilnog vluZenja. ObLr.jte parnuCne irrape i ostavite
l-5E

tijelo nakon progralna proPoliiko Es vl'actll.lte tt t'utintt' Vaie.ie os'ieca vaS orsaniz-anl itlT-ivatii(c'euo: razmiSl.ia.ite o tolne kako se
te
Lr

tollle.
159

UKI-ANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

Ako ste gladni, doruikujte zdravu voinu salatu s rnalo tosta od
integralnog braSna.

POGLAVLJE

13

iih

Tijekom cijelog dana pijte mnogo vode, kao i nekoliko sljededana. Postupno se vraiajte uobidajenoj prehrani.

-

eestitajte si. Uspjeli ste. Morali biste se osjeiati opuSteni, Iaganiji i prepuni energije. Svi znakovi zadrZavanja tekuiine morali bi
nestati.

Sedmodnevno prolietno

iiitunie
VAJ CE PROGRAM PRUZITI vaSem organizmu temeljitcr proljetno iiSienje. Hrana koju iete jesti osobito je dobra za uklanjanje otrovnih tvari. Ne biste smjeli osjeiati glad

je

tijekorn ovog progranta. no ako ipak osjetite kruljenje Zeluca, posve komadiii sirovog povrca, kolaii od dopuSten zdrav obrok

riZe, sjen-renke br.rndeve ili suncokreta, narnaz od slanutka (vidi str. 164) priprernljen kod kuie. Ovaj je program rr-ranje intenzivan od nekih drugih programa uklanjanja otrovnih tvari, no zahtijeva veiu volju. Za na.ibolje rezultate tnorat iete poieti s dva dana posta vodom ili kaliievolll

juhom.

Priprema
PLANIRANJE UNAPRIJED
Tjedan koii ste odabrali za provodenje progralllrt vlkr .ic vaZatl' Odaberite vrijeme kad ste sloboclni i neulttc ch'tritvcni[ obveza. Planirate li nastaviti raditi, odluiite se za tic'tlarl Lr krr.icnl rtctnate puno posla tako da se tnoZete. ako je rr-roguce . ito viic odnlarati i opu5tati. Dobro ie prva dva dana prograllla pllrnirati tijckonr vikenda ili slobodnih dana. Za. razllku od kracih progralna, It'ttlZc l'ltttt sc a'initi tla .ie ova.i teZe pratiti, no popi.iete li rla brzintr trobii'rricrlLr irllicLr c'iLja ili espresso, satno iete pokvariti sve dgbro ito slc trcilili. [)9k citlrte plan, pokuSalte ne razrniiliati q p.ie rttLr klto tt sctlirtl.t tllttla oclrican.jiL.
161

160

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PTITEM

SEDMODNEVNO PROLJETNO .tSCTIN.IB
r-rgadati

vei sedaln dana tijekorn kojih
n-lll.

c'ete svoje

tijelo poiastiti i

DVA TJEDNA PRIJE PROVODENJA PROGRAMA
Uklonite otrovne tvari iz svojeg dorna. OkoliS uvelike pridonosi uspjehr-r vaSeg pro-urama. Temeljito proljetno di5ienje doma i uklanjanje nagornilanih stvari pomoci ie vam da o.jaiate kvalitetu energije chi koja kroz njega protjeie u skladu s uienjern f'eng shuija. (Vidi Poglavlje 8 za viSe infbrmacija o f'eng shui LrienjLr).

. . . . .

8 limuna jabuke ili kruSke jogurt 4 velika krurnpira 450 g mrkve

. . . .

450 g cikle 450 g celera (s liSccm)
4-50

g lisia ciklc ili

rcPe

(ili

vezicu Periina) 225 g kttpusa

TJEDAN DANA PRIJE PROVODENJA PROGRAMA

Poinite srnanjivanjern ili izbjegavaniem napitaka koji sadrZe kofein (caj, kava, cola). alkohola, Seiera. cigareta, crvenog mesa, mlijeka, jaja i drLrgih Zivotinjskih proizvoda. Tim priprernnim koracima utrt iete pllt procesu uklanjanja otrovnih tvari. Preporuiljivo je izbaciti iz kr-rie "zabranjenu" hranu koja bi vas mogla dovesti u napast kolade, kekse, slatke Zitarice, sir. Poinite prikupljati sve Sto ie vam trebati za tjedan koji je pred
va[1il:

DAN PRIJE PROVODENJA PROGRAMA Ako to dosad niste udiniii, prestanite piti iaj' kavu' alkohol i bezalkoholna piia. Pu5ite li, pokuSajte taj dan bez ijedne cigaretc' podnite so Jeclite sto viSe sirove hrane. Naveier, dirn dodete kuii, tusredotocavati nfl PosL salattt. zdjelu juhe od povria' vclc'lrtr Pojedite neito lagano
salatuilijogurt.UrrrikseruizmljeSajtejuSnuT-licusjemenirbr,r/rrrlice u prahu (ne ljuske) s 280 ml vode i popijte' Urnjesto toga
moZete Llzeti

-

uputi). To

ie

kapsule s prrihom buhadice (prema proizvcldadevo'i vam pomoii da odistite crijeva i nagomilane otrovno

i

tvari. Pijte vodLr ili biljne dajeve' Naveder izmasirajte vrat i lice (vicli str' 60) radi oslobadan'ia

. . . . . . . . .

kt'evetit nagomilane napetosti i priprerr-rite se za dobar san' Pokraj jutro' Rarlo podite na pripremite bocu mineralne vode z.a sljedece

esencijalna ulja za rnirisanje sobe

i kupke

podinak.

sviieie za opuitajuiu svjetlost CD-e i kasete knjige i dasopise ietku za suho ietkanye ili lufu (bil.inLr spuZvu) negaziranu minerahru voclu u boci ili novi filtar za proiiSienu
vodu

Prvi i drugi dan
lrc 7.00: Polako se probudite. Ostatnite u kt'evettt clok sc posvc dva dana ktr.itr sLr l)()s\cccllil \rllll() razbudite i ntislite na sliedeia vama. Polako ispijte 250 ml vode. ('trtkrr..ie,l l(detkajte se rardi poticanja k.votoka i pl'.t.kit li.lle. iete ukioniti i mrtve stanice te otvoriti zittv()rcll(r polc: tilllc llosp.ic()ktrPaite se ili isttriirrrite. iujete uklanjanje otrovnih tvari preko kttle. lllozetc NarnaZite se nemirisr.rirl lOsionClul zlt li.iclo. L)rlr.icsto Iogll

biljne/voine izrjeve bez kof'eina prah s.jernena buhaiice (ne IjuskLr) teglicu gustog nteda
Da bi

ito

cluZe oclrZale svjeZinLr. sljedece

larnilrricc kLrpite

precl

sirn poietak progranla:

na vlaZnu koZu utrliati ca.intr Zliiictr [lltcle ltlovoq ili sttttcokrctttvoq ulja. Osuiite se tapkadem' Odiellite se toplo i tttlobtio
()-j

I

i

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

SEDMODNEVNO PROLJETNO CISCENJE

7.30: Joga. Prije poietka prozraiite sobu. Izvedite vjeZbu po_ zdrav Suncu (vidi str. 87) koja ie vas ispuniti energijorn, istegnuti
varn tijelo

i

potaknuti uklanjanje orrovnih tvari.

8.30: Jutarnja meditacija. Ako meclitirate prvi put, bir ie vam rijesiti se misli koje vam stalno naviru i popLrnjavajLr "ispraZnjeno" mjesto. Toje posve prirodno i dogada se veiini ljudi, dak i iskusnim medirativcirna. Najdjelotvorniji naiin da se rijesite tih,risli jest ostati opusteni i pustiti da same odlutaju. vratite se na todku meditacle koju ste odabrali (vidi poglavlje 4)
moZda tesko

Operite i kuhajte slanutak Lr svjeZoj vodi sat vrernena dok ne omek5a. Usitnite u kremu dohjevajuii vodu tt kojoj se kuhao. Dodajte tahini, pastu od sezamovog sjernena, sok od lirnuna i ieSnjak. dok ne postane lagano i kremasto. MijeSajte

Napitak od limuna i meda Salici vruie filtrirane ili mineralne vode dodajte dajnu ZliiicLr svjeZeg limunovog soka i meda. Polako ispijte.

250 rnl vode ilijuhe od kahja; Zelite te napitak od limuna i meda. Nije obvezatno.

9.00: Doruiak

li,

popij_

ili

Sredina.jutra: jeclnostavno se opLrStajte. Cita;te knjigu ili novine gledajte televizijLr ili video. Kad god osjetite Zed, popijte vode.

Kalijeva juha

. . . .

i

13.00: Objed meda ako Zelite.

280 ml kalijeve juhe, pltts napitak od lirnuna

2 velika krumpira ir kori 225 g mrkve 225 g cikle 225 g celera, s liSiern

. .

225 g li5ia od cikle ili repe (ili vezica perSina)
11-5

g kupusa

14.00: Izidite n^ 5l,icZi zrak. Ako .ic moguie, dalie od grada i prometnog onedi5ienja. Zustr'o hodajte najmanje pola sata. Kisik koji cete time unrjeti u krvotok pospieSit ie uklanjanje otrovnih

tvari. Kad se vratite kuci, izveclite Pilatesove vjeZbe. Njima iete ojadati tijelo, poboljiati gipkost i srnanjiti napetost miSiia.
16.00: Popiite 280 rnl vocle

Isjeckajte povrie. Stavite kuhati u 1,7 I vode. Kad zakipi, pr.rstite da lagano kuha pola sata. Ostavite da odstoji. Kad se ohladi, pro_ crjedite juhLr i drZire je u hladnjakLr.
JuhLr

ili

kali.;eve juhe, plLrs topli napitak

jedite toplLr. Koliiine koje vam trebaju tijekom dana zagri-

od limuna (po zelji).

i

meda.

javajte.

18.00: Vedera

-

280 ml vode, topli napitak od lin-runa

i rneda

Namaz od slanutka

. . . . .

Ztt Cetiri obroka l7-5 g slanutka
4 jLrSne Zlice tahini.ja, paste ocj sezuntotog sjenrena

18.30: Izvedite vjeZbe opu5tanja i disanja. To ie dobra priprema za drugu meditaciju. Nernojte se uzbudivati zbog misli koje varn pustite da same odu i usredotoiite se na toiku neditacije. naviru

-

sok od 2 lirruna -{ zgnjeiena reZnja CeSnjaka 2 jLrine Zlice r.naslinclvog r_rl.ja
l6-l

20.00: Hidroterapijska kLrpka (vidi Poglavlje 5).

21.00: Popiite 280 tnl vode, plus napitak od mecla ilirnr-rna.
Pokra.j kreveta priprernite vodu za ttjutro. Rano podite rta podinitk.

r65

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

SEDMODNEVNO PROLJETNo .IST]I'N.I

I1

i drugi dan 7.00: daia vode; suho ietkanje, kupka ili tui.
Sai.etak: Prvi
7.30: joga vjeZba Pozdrav Snncu. 8.30: juturn.ia rneditncijrr.

rneclitacija. Nemate li vrettretla za oboie' ci'icltr vti'icrtlcr zrt vjeZba Pozdrav Suncu i20 rninuta rneditacije' snlaniitc bit ie od portoci. Sirtl .it' svaki dio. dak i pet minuta za oba dijela

7.-j0: Joga

i

dobartrenutakdriponovitenekolikotvrclrrjiosvojojotlltti'rttls(itllr sli-ledite pll)gralll elo kr.'ija.
8.00: Dorudak. Odaberite voie
salatr-r

9.00; doruiak

i

limuna.

-

voda

ili

kalijeva juha: topli napitak od vode

i povrie s liste i naiinitc voclitr
nri'icSrtn'ic

Sredina jutra: pijte vodLr; opu5tanje. 13.00: objed

ili

hranjivi sok. Kad pripremate sok, izbjegavdte

*

voia i povriil

voda

ili

kairjeva juha: po Zelji, topli napitak od

limuna

i

ostalim vrstama voia . .

got()v() svilll o5l1n mrkve ijabLrke koje se slaztt s

i

Povria'

meda.

14.00: Setnja; Pilatesove r,jeZbe.

I6.00: voda po Zelii.

ili

kahjevajuha;
280
r.r.rl

opr-rStanje

ili

naranCc. [ll'c' Voce: jabuke, groZcle, grejp, lirnun, mango. dinja. skve, pap.ita, kruike' ananas, jagode, lubenicrt'

spavanje.

Povrie: cikla, rr.rrkva. celer, krastavci, Spinat' pottliarka'

18.00: veiera

-

vode; topli napitak od limuna

i

meda,

Ako i-elite. s voirlorn salatom moZete pojesti .iogLrrt s tliskottt
razinom tnasnoiit.
s'1cvoia, ut tlrer.iuCi banitne, ili bilo koje nesoljeue orahc ili i vitanlina Ir' menke, oclltdan izvor bjelandevitra, cinka, i-elleza

18.30: opuStanje

i

vjeZbe disanja; veiernja meditacija.

20.00: hidroterapijska kupka. 21.00: 280 ml vode; topli napitak od lin-runa

poicditc sv'ic 11.00: Popijte ialicr-r bil.lnog daja' Ako ste gladni'

i

meda.

Zeg

.

Tijekom cijelog dana valja piti vodu

i biljne dajeve. Popijte najmanje 2 litre negazirane mineralne ili filtrirane vode.

Dani

3-7

velika zcljela salate' Idete li I'tit poslto' sitlattt 13.00: Objed - kod kuce r ponrleti na posao' Navotlittlo clvit moZete pripremiti prijedloja. no bilo koji od sijectecih sastojaka -ietlntko 'ie clobar: kupus' t'ttrkva' cv.ictada' ccurtieofo, Sparoge, cikla, izdanci
-9raha,

7.00: Budenie. Ako ste prograrn uklanjanja otrovnih tvari zapoieli tijekom vikencla i sad ste na poslu, rnoZda iete morati prilagoditi vrijeme r"rstajanja da biste mogli izvesti program Lrklanjanja otrovnih tvari. Poprjte (alicu tople vode i lirruna da biste kiselinu ru Zelucu uiinili luZnati jorr-r i potaknuli crijeva na rad. lspijte polako i rnislite na ono Sto pijete. N,lislite nii dan koii je pred vama. Idete li na posao. budite spremr.ri na ku(nje na koje moZete naici kava. kolaii, keksi. eetkan-je nasuho od vitalne -je vaZnosti pa se-nastojte iSietkati prije tuSiranya ili kupke.
166

ol.ictler, vlasac, draguiac, krastiivci. zelena salata. lLrk. ;xr1lIiliir. 1ll no zelenje. kukttruz ieierac, potodarket' (Naptltllertlt: izllicgilvilitc i tttogtt ipinat, riibarbaru I kiselicLr, jer obiluju oksalrlirn kisclirlitrttrt preSlninr ttlilslitloVirll tllicnl i sv.icnadraziti crijeva.) Prelijte htrdlo

Zin-rsokomocllirnttnatepospitezadinskinltrllYlllllil'
Zelena salata s orasima Za

3-;l

osobe

. I salata stednje veliiine . I tlala vezica Potoc'arke
167

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

SEDMODNEVNO PROLJETNO .ISCENJ

. 1 2mladaluka . 2 Sake lagano prZenih oraha . 2-3 juSne Zlice orahovog ulja . I ju5na Zlicu jabudnog octa
Operite zelenu salatu i potodarku i stavite u veliku zdjelu. NareZite mladi luk i dodaite salati zajedno s orasima.

Jednostavno kratko Prienie Gotovo svako povrie moZete kratko prZiti' no iz-bjegavajtc ktrkrumpir, rajdice, patlidZane i cili papridice' Odaberite izmedu graha, proljetnog zelenja' ccku.uia Seierca, klice graha, zelenog paprika lera, mrkve, komorada, cikorije, gljiva' brokule' tikvica'
(crvenih, zelenih

i

Zutih).

Prelijte uljen-r i octom. Zadnite solju Saluta od komoraia Za

i

paprom.

i

rotkvica

4-6

osoba

. . . . . .

12 rotkvica

vetikoj Zagrilte malo maslinovog ulja ili ulja repice u voku ili i sitno natavt ziprZenle. Dodajte sitno nasjeckani svjeZi dumbir dok ne podnu cvrditi i ne upiju sjeckanireZanj de5njaka. Mije5ajte malo uti". OoOr.1,. tri ili detiri vrste nasjeckanog povria ' Zailntte s MoZete dodati ,o.lirog umaka i sitno nasjeckanim mladim lukom' i malo oraha ili sjemenki radi poboljSanja okusa' (psvlliunt Nakon obroka uzmite dvije kapsule sjemena buhadice i prati posude' Radi'ie seecls). Nemojte oclmah raSdisiavati stol

3 gomolja komorada, oguljena

2 srednie velike mrkve, oguljene
1 zelena jabuka

pripremite sutraSnji dorudak.
19.30: Opu5tanje

svjeZi limunov sok maslinovo ulje
NareZite rotkvice. Komorai prereZite napola po duZini i izvadite

ili

vjeZbe disanja

i rneditacija'

Izrnedu obroka

i

vjeZbi mora

proii najmanje pola

sata'

tvrdu sredinu. Tanko nareZite. NareZite tanko i mrkve, a jabuku na kockice. Sve sastojke stavite u veliku zdjelu i prelijte sokorn od limuna i rnaslinovim uljent te dobro promi.jeSajte.

20.30: Okupajte se Epsomovim solima ne

ili
bi

nadinite hidroterapijsku kupku' (Kupka srnjela biti de5ia od jedanput t'iedno)'

Ci(cen'ja pro21.30: Popijte daSu vode s limunovim sokom radi

Obrok dovr5ite svjeZirn voiem. Ako je rnoguie, proSetajte
minuta. 16.00: Popijte Salicu biljnog sjemenke, ili neko voie.

15

bavnog sustava.

iaja i pojedire nesoljene ora5diie

ili

18.00: Veiera kratko prZeno povrie i smeda rtZa.lelite Li, mozete dodati i tofu. Zapamtite da morate jesti polako, razmi5ljati o onorne Sto yedete, dobro Zvakati i uZivati r-r razliditirn okr-rsima.

Saietak: Dani 3-7 ili tui' 7.00: ea5a tople vode i limuna; suho detkanie; ktrpka 7.30: joga i rneditacija. voina salata ijogurt s tliskotl.l razinotn Illltsno8.00: dorudak

ie. ili

sok.

-

11.00: uZina 13.00: objed
1

i biljni

daj'

.1.4-5:

petnaestoltrintttna ictnilt'
169

-

velika zdjela salate'

r68

I

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIIv{ PUTEM

SEDMODNEVNO PROL]ETNO .ISCENJF

I

16.00: uZina 18.00: veiera

i biljni iaj.

19.30: opuStanje

-

kratko prZeno povrce. tofu, srneda riZa.

rnofi iziii na kriS' Povratak na uobidajenu prehranu mora biti postupan. Nastitvite piti nlnogo rr-riobroci s kojirna

ie

vaS orgzinizam

i

vjeZbe disanja

ili

rneditaciju.

neralne

ili

filtrirane vode. Pokusajte se suzdrZati od pijenja kave,

20.30: obidna

ili

hidroter:apijska kupka.

21.30: daSa vode sa svjeZint limunovirn sokom.
Tijekor"n cijelog dana r,alja piti biljne iajeve i vodu. Popijte najmanje 2 litre negazirane mineralne ili filtrirane vode.

alkohola i daja joS nekoliko dana. Pr-rsite li, pokusajte Sto vise smanjiti dnevnu koliiinu cigareta. ..sjajnih odiju i kitnjastog repir,, sada bi se rnorao prirrrijeIzraz niti na vas. Sljedeiih nekoliko dana razrnisljajte o tjelesnim i emocionalnim promjenama kroz koje ste prosli tijekorn proteklog tjed-

na..Ilelesnepromjene-poveianuerrergijuivitalnost,distukoZu KAKO IZICI NA KRAJ S POPRATNIM POJAVAMA
Prva dva dana prograrna proljetnog iiSien-;a organizlna priliino su intenzivna te se od prvog dana moZete osjeiati priliino lo5e. Muinina, glavobolja, groznica ii razdraZ[jivost prilidno su deste pojave i znak da se vaSe tijelo rjeSava otrovnih tvari.
se pospano, odspavajte; ako ste nervozni, proimijenite neku od tehnika opuitanja ili r,jeZbe disanja koje ie vam pomoii Lr r"rklanjanju otrovnih tvari iz organizma. No, ni u kojem sluiaju nen.rojte r-rzeti tablete protiv VaZno

i sjajne odt bit ie nernoguie ne prirnijetiti' Osim togar, podsvjesno ili sv.iesno, pro5li ste i kroz emocionalne promjene koje ie vas potaknuti da prornijenite posao ili odete na put oko svijeta koji ste
uvijek Zelieli.

-

je siu5ati svoje tijelo. Dakle, osjeiate li

ili Salicu kave time iete samo pokvariti sve dobro uiinili i bit iete obeshrabreni.
bolova

Sto ste

Sve bi pojave rnotale nestati do treieg dana i urorali biste se os.jeiati lagani, prodiSieni i prepuni energije, Sto ie vas motivirati

da izdrLite joS detiri sljedec'a dana.

KAKO DOVRSITI PROGRAM UKI-ANJANJA OTROVNIH
TVARI Kao i proteklih sedarn dana, i slltrir se odnosite pt'ema svojem tijelu s poStovanjent. Za dorr-rcak po.jedite zdjelu zdrave salate ili zobenu kaSu. Ako ste joi gladni. zaok'uZite obrok kriikont tosta od
c.jelovitog braina.

Neka objed bul1e iagarr printjerice. salata i jr-rha ocl povria. Veiera takoder. nemojte pretjerati. Malo svjeZeg kravljeg sira ili leie iliZe (zrnie s rnaltunarkanra) ili grah zapeieu na tostr-r bit ie

Il0

POGLAVLJE 14

--

Program desetodnevnog
p ro

iii 6 av anj a o rg anizma
ie

EMELJEN NA AYURVEDSKOJ rnetodi proeiSienja 7,lrrrrchctkanna, ovaj intenzivni program uklanjarlja otrovnih
vam ne samo tijelo, nego i um. Tradicionalno je poclijeljen na dva koraka: prodiSienje i obnavljanje. Prehrana kombinira elemente obaju koraka stvarajtrci duboko prodi5iavajuii i iscjeljujuii program'

tvari iz organiz-ma prodistit

Priprema
PLANIRANJE UNAPRIJED ovdje je vrlo vaZno dobro odabrano vrijeme. odaberite razdobl.ic od deset dana kad nemate drugih obveza' Morate li iii rll postto' odaberite vrijeme kad imate naimanje posla. Tako cete ittlitti r.rajbo-

lju rnoguinost odmora i opuStanja. ()vog' no Odito je mnogo teLe dr'zatt se duZeg programa pol)tll dega se lll(lfilte oclreci. 'Iih razmiSljajte pozitivno, a ne o SVemLt iete dana ugadati sebi iiscijeliti svoje tijelo, urn icltrlr'
kod Sechnodnevnog programa, a ostlhito lrko itlcte tta posao, dobro je zapoieti tijekom vikenda ili ktcl irurtc rrekolikcr
Kao

i

slobodnih dana.

DVA TJEDNA PRIJE PROVODIIN.IA PITOGITAMA
moZe zr.raiaino pricloni.ieti usp.ichLr l)fogfltllllt trklanjan.ia otro','nih tvari. Stoga clobro oCistite svtr.i tlottt i ri.iciite se svih tte-

okolii

t11

I]KLAN.IAN]E OTROVA PRIRODNIM PUTEM potrebnih gomila stvari. Prema feng shuiju, time iete poveiati kvalitetu energije chi koja tede kroz vaS dom (vidi Poglavlje 8)'

PROGRAM DtrSETODNEVNOG PRO.ISCAVAN'IA'

TJEDAN DANA PRIJE PO.ETKA PROGRAMA Smanjite ili prestanite uzimati kofein (daj, kava, cola), alkohol, Seier, cigarete, crveno meso, rnlijeko, jaja i druge Zivotinjske proizvode. Time iete potaknuti proces r"rklanjanja otrovnih tvari. Uklonite iz kuie svu hranu koja bi vas mogla dovesti u kuSnju

DAN PRIJE PO.ETKA PROGRAMA alkohol i negazirrttra Ako to vei niste napravili, izbacite daj' kavu' li' pokuiaite prcpiia. Pijte mineralne vodu i biljne dajeve' Pr-rSite kad dodete s poslrt' stati. Jedite Sto vise sirove hrane' Naveder'
podnite se usredotodavati na post'

kolaie, kekse, slatke Zitarice,

sir.

-

od Pojedite lagani obrok: salatu, juinu Zlicu sietnena br'rhaticc loguri. Zatirn u mikseru izrnijeSajte popijte' Urniesto toga tnoTetc o irufru (ne ljusku) s 280 ml vode i

juhu

povria' voinu salattr ili

(prema proizvodadevoj trpttuzeti i kapsLrle praha sjemena buhadice

Poinite prikupljati sve Sto ie vam trebati:

. . . . . . . . . .

esencijalna ulja za osvjeZenja prostori.ia

i

kupke

svijeie za opuStajuiu svjetlost
ulje kokosa knjige

ili

slatkog badema za masaZu

ti;. PospjeSit Ce eisCenie crijeva i izbacivanje tvari. Pijte voclu ili biljne dajeve' hladno preSatrtr Pripremite ulje za tnasaT-tt - visokokvalitetno rr.raslinovo' kokosc'rvo ili sezalnovo ulje ili, imate li osjetljivu koZu' 100-200 nl ulia' do ll0"(" Lrlje slatkog ta.l"r-,-ta. Lagairoz-agriite
Nemate

nagornilanih otrovttilr

CD-e i kasete

i

li toplomjer, provjerite temperatllru tako da kaptrete odgovara"lucc liko kapijica vode n ulje; podne li Si5tati' ulje 'ie

ueko-

iasopise

negaziranu mineralntt vodu u boci vodu

ili

novi tiltar za prodi5ienu

teglu gustog meda riZu basmati grah mung hladno preSano maslinovo
r-rlje

u stakletle boce' temperature. Ostavite cta se ohlacli i sprernite i lice (vicli str' (r0) dl Prrje odlaska na spavar.lje izrnasirajte vrat priprernili se zrt tlobrtr slttr' biste oslobodili nakupljenll napetost i mineralnu vodu za ujutro' Rlrno potlitc
Pokraj kreveta pripren.'ite
na podinak.

Dan 1. i 2. i B'-9'
(vikencli' poiitt.iete

Neposredno prije poietka provodenja programa kupite svjeZe proizvode;

li tt sulxtttt)

. . . . . .

votltt' Naltonrcttu: crjeli dan pijte toplu' prokttllitttr't

lirnun

voie za sokove, prirr-rjerice jabLrke i kluike korjenasto povrie za kuhanje
lisnato zeleno povrcte ciklu prirodno uzaSli ot'ganski kluh
t71

sllecleiih

tlit cc sc ti'ickonl 7.00: Probuclite se' Usredotoiite se rla itlc'itr plocistiti' cleset clana vaS orgarlizitnl p()tl)Lllio
Polako ispi.ite
e

vog soka i

toplinl pultit. cla se ohlacli pr.ije nego ito pr.ipt.cnritc naltituk..lcI rlctla' nroZe ttniititi najhranjivi.lc slstttikc
r75

l-2 juine ziice kvlrlitctttog rtlctla Vrtltr 1l|oktrha'ite

aSu

tople vocle s !Llirlottr Zlicorlr sv'iclcg littltttrtii

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

PROGRAM DESETODNEVNOG PRO.ISCAVAN.IA

toplu vodu koju iete piti tijekom cijelog dana. Stavite vodu da kipi najmanje l0 minuta i zatim je ulijte u termos
Priprernite

i

6. Sad masirajte ruke i

zgiobove' Poinite s ratmenim zgloborn' pokletima masiraiuii malim spilalnim pokretimu' Zatinl dvrstim

bi ostala optimalne temperatllre. Prokuhavanje vode poboljSava njezin okus i olakSava stanicama njezino upijanje. MoZda ie vam trebati iviSe vode, ovisno o tome koliko ste Zedni.
boce da

iztnasi rajte gore-clolje izrnasiraj te nadlaktictt' Knt Ztliln pokretilna Ponovite iakat i paruil, zatim dvrstim potez-ima podlakticu' noZnih prstljll' NjeZno rnasirajte kruZne pokrete na zglobovima

ie uklanjanje otrovnih tvari i otpada iz tijela poticanjem cirkulacije krvi i protoka limfe. Udinak je prilidno jak, stoga podnite lagano. Imate li problerna s
7.30: Potpuna masaZa trjela. OlakSat

7.

ruci' svaki prst, prema noktu' Ponovite na drugoj Zene nlora'ir"r izNjeZno masirajte prsa kruZnim pokretima prsnu kost pokretima bjegavati clojke. Zatim njelno izrnasirajte
gore-dolje. njeZno nraDesni cllan poloZite na trbuh i krr'rZnim pokretima krugove sirajte u ,*J"r., kazaljke na satu' Polako povecava'ite lijevorn rukom' sve do masaZe cijelog trbuha' Ponovite

cirkulacijom, pazite na reakcije tijela na tnasaZu. Cijela masaZa ne bi smjela trajati dulje od deset minuta.
Upoz.orenje: Zene ne smiiLr koristiti ovu masaZu prva tri danil menstruacije, stoga planirajte svoj tjedan irnajuii to na Llmu.

8.

9.
Potpuna masaZa tijela

Ulijte malo vei pripremljenog ulja za masaZu u malu zdjelicLr i stavite grijati na paru dok r.re dosegne temperaturu tijela (37'C). Sjednite na pod na ruinik. KruZnim pokretima ili pokretima gore-dolje utrljajte ulje po cijelom tijelu ponavljajuii svaki pokret najrnanje tri puta. Kad koZa upije ulje, podnite s masaZom.

l0.Sjednite iirnasiraite bedro. zatirtr

i snrtztttr rnrrsira'ite Ustanite, dlanove poloZite na donii clio letla stlaT'rr-iici' pokretima gore-dolje' Ponovite i nl i izrnasira.ite clesnlt rlogtt: c'vrstitn pokretinla gore-dolje
kr.u2r,ri

gore-dolje' koljenieni zgk'tb.'1'u trlasaT'tt lista koristite pclkrete Ponovite na li'ievo'i nozi' kruZne za masitztt z'globa glelnja'

ril Pokrctir.na nlcTno i zrnasiraite
a

ll.Sadizmasirajtedesr.rclstopaltl.JcclnurukulltrItlZitctlattnutltrn.jtt

1.

Podnite uz granicu s vlasiStern polako masirajr"rii tjeme kao da perete kosu. Na isti naiin iztnasirajte glavu sa strane i odostraga prema vratu.
u5ne Skoljke izmedu palca devirna u smjeru gore-dcllje.

NjcZno 'qladite od striinu stopala, a clrugu na clonji clirl stopala' natra'q pl'ema vrhova prstiju prema gleZniu, a zatir-r-r skliznite
palcirna.

2. Drie1i 3.

i kaZiprsta

njeZno trljajte pal-

oba palca jedan uz l2.Malirn dvrstim spirainirn pokretima koristite i ciiele duline stopalii' clrugogit za masaZu donjeg clijela pete

Vrhove prstiiu poloZite na sredinu dela. NjeZno pritisnite i pomidite prste prema sljepooinicanrit. Masirajte sIjepooinice njeZno, kruZnim pokretima. Vrhove prstiju poloZite na bradu i njeZno priti(iuii ponavliajte pokret s iela. KaZiprstirna njeZno masirajte stlunice nosa. po-

4.
5.

palaca' skliznrte nittra'q pl'enllt petalna' gladitc palac od clna 13.DrZeii desno stopalo Lr lijevoj t'uci' njeZrro Na kra'iLr izniasiraite prenta vrhu. Zatim povucite svaki palac' kolLr palcenr rukc i poclrueje izrnedu poiutu njeZno Stipkaiuii I l'te povlac'eci plelna vt'hovitlla palc'cl"a' Ktlrlrke

f"J ,tign.t" do noZnih

kletima gore-dolje.
PoloZite ruke na ramene rniSiie i n jeZno rnasiraite prerla korijenu kose. pokretima gore-dolje. PodevSi od kljLrinih kostiju. samo jednorn rukorn n.jeZno masiraite prema bradi.
116

kaliprstorn 13. Ptxiovite nii lijevoj nozi' sc Sacl se opustite pet n-rinuta' OkLrpa.itc

r'r toplo'i

ktrpki

ili

se

istuSirajte'Koristiteblagisltptrll.()strsitcsetltllkirrr.jcrrrtaktlclavirt-t-l sloj ulja ostane na koZi'

t]1

UKI-ANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

PRO.ISCAVANJ A" PROGRAM DL'SETODNEVNOG

8.30: Ako .joS niste popili tople vode, a Zedni ste, r'riierne je da popijete n.ralo. Redovito pijerle tople vode tijekorn dana kljudno je

za uspjeh ovog programa. Topla voda potide metabolizam i uklanjanje otrovnih tvari. Polako ispijajte i prjte dok ne utaZite Zed,
oko pola Salice svaki put. lzvedite naizmjeniino disanje kroz nos (vidi str. 70), nakon iega slijedi rneditacija. Kornbinacija ovih dviju vjeZbi pospjeSit ie iiSienje i opuStanje tijela i uma te pojaiati ugodu.
9.00: Nemojte dorudkovati ako niste gladni. Ako jeste, popijte sv.jeil sok ili pojedite malo suhog tosta.

';oi 'tlvi'ic stano mijesajuii. Dodajte mravinac ttit pustite da zakipi' Poklopite i kr-rhaitc minute. Dodajte terneljac i sol Dodaitc pou'C" ne skuha' oko 15 minuta' laganoj vatri dok '" per5in i vlasac prije posluZivanja' i papar po ukttsu, a svjeZeg zraka' Po povratku izveditc

(origano)

i

piriajte

i udahnite Pilatesove vjeZbe (vidi str' 72)'
14"00: ProSetajte

svjeZe iscijedeni 15.30: Ako ste gladni' popijte

voini

sok'

Jutro: opr-rstite se, ditajte

ili

slLrSajte glazbu.

Ako ste pospani,

odspavajte. Ako ste gladni, popijte svjeZe iscijecleni sok.

gladni' nernojte jesti' Ako'ste na pari i kuhanu riZu' povrCe gladni, pojedite nesto lagano' ]<uhano bude izmedu l8'00 i 19'00 sati' VaZno je da zadnji aneini obiok ili vjeZbe joge te vedernja neditacija' 18.00-19.00: Vedera' Niste

li

19.30: OpuStanje

13.00: Obied. Mora biti lagan i topao obrok. Zdjela iuhe od povria je idealna. Nemojte se prejesti. Jedite polako i razmi5ljajte o onome Sto -jedete obraiajuii pozornost na okus i sastav hrane. dim poinete osjeiati sitost, prestanite jesti. Sjeclnite deset minuta i odmorite se nakor.r obroka.

21.00: Okupajte se podite na sPavanie'

ili

Rano opustite u hidroterapijskoi kupki'

Juha od povr(a
Za 6 osoba

Saietak: Dan f i 2' i 8' i 9' i meda' 7.00: topli napitak od limuna ili tui' 7.30: masaZa cijelog tijela; kupka
disanja' meditaciia' 8.30: popijte tople vode; vjeZbe svjeZi voini sok ili rnalo tosta' 9.00: dorudak ako ste gladrli): opuitrrrrje' Jutro: svjeZi voini sok (samo juha od Povria' 13.00: objed Pilatesove vjeZbe' 14.00: petnaestominutna Setnja; (samo ako ste gladni)' 15.30: svjeZi vocni sok pari ili tuha od povedera .- povrie kuhano na

. I juSna Zlica n-raslinovog r,rlja . 1 veliki luk. izrezan na kockice . 2 celera . 2 velike r.nrkve, isjeckane . 2 glavice brokuie, isjeckane . I velika ra.1eica, izrezana na kockice . 1 juSna Zlica mravinca (origana), isjeckanog . 1,5 I povrtnog temelica . I -juSna Zlica isjeckanog perSina i vlasca . 'ol i :r jeTc slrrlljer crri pirpur'
U velikoj tavi zagrijte rnaslirrovo ul.je. Pr:opiqatte luk dok ne postane staklast. Dodujte ostalo povrie i pirjajte pet minuta nepre-

18.00-19.00:

vrca.

19.30: oPuStanje

ili

vieZbe joge te nrcditacija

21.00: kuPka

ili

hidroteraPi j ska kuPka'

179 173

UKI-ANJ;\NJE O'fltOVA PRIRODNIM PUTEM

I'ROG

RAM DESETODNI]V NOC

I][I.OC] ISC','TV,t N.I'T..

Dani 3.-7.
(rotlni doni, ltctinete

i 10.
u sttbotu)

18.00: Veiera

li

pojeclite

lagirni obrok ocl povrir
ili

preskocite ako riste glldni' Ako str-: glaclni' kuhanog na pari i kr"iilane riZc'

VaTno je pojesti ovaj obrok izmedu lS'00 19.30: OpLrStanje 21.00: Kupka
r1eZbe joge

i

l9'00 sati

Ntqtonrcttu: tijekon-r cijelog dana pijte toplu, pretl-roclno prokuIranii vodu. 6.30: Ako sc vri.riate na posao, moZda iete se tnorati probuditi ranije da biste inrali dovoljno vremena za jutarnji dio programa. Zapocinite (alicorr tople vode i limuna da biste Zeluianu kiselinu ue inili luZnatijorn i potaknuli crijeva na izbacivanje otrovnih tvari. Ispijte polako i risredotoieno. Vracate li se na posao, raiunajte na i udvrstikava, kolaii. keksi kuSnje na koje biste rnogli naiii - obazirete. te svoju odlukLr dr se na njih ne

tc vucernla meclitaci.ja'
Ratto pt'dite nu :pallrr'le'

ili hiclroterapijska kupku'

Saietnk: Dstti 3'-7' i lA' 6.30: topla voclir i lirrun. 7.00: rnasaZa crjelog tijcla: kLipka i1i tui'
7.30: naizn-rjeniino clisanie
11a

nos; ntcclitae

i.jrt'

7.00: Potpuna masaZa tiiela. To je vitalni eletnent ovog desetodnevr.rog programa i ne srnije se preskoeiti. Okupajte se ili istuSirajte nakon masaZe. 7.30: Ako dosad.joS niste popili tople vode. a Zedni ste, vriierne je da podnete . Zalin izvedite naizr.njeniino disanje kroz nos, nakon toga rneditirajte. Nemate li ujutro vrernena za oboje, nasto.ite obje vjeZbe izvesti naveier.

8.00: clorudap --- 5,r'jeZi voini sok ili konlacl tosla' I1.00: :sr'.ieZi unc11i .'lok (sanio rko ste gladni)'
13.00: objed

-

juha od povria'

13.45: petnaestot'l-lit.lttttlit ietn.iit' 15.30: 18.00:

svjeii vocui sok (siiltlo ako ste gladni)'

rcL'cl'il

l)()\

l!c

kttlt'tntr na 1rl't'

19.30: opuStanie

ili

vjei-be-' ioge

i

rnc..litaci.iu'

21.00: kr-rpka

ih hiclrotellpijska kupka'

8.00: Dorudak. Ako sle gladni, popijte svje2e iscijedeni voini sok ili pojedite kornadii sirho-q tosta. Niste li gladni, preskodite doruiak.
11.00: Ako ste gladni. popiite sv.jez-c iscijedetiog voirrog soka.
13.00: Objed. Zdieia jLrhe od povrca dobar .je izbor jer se moZe ponijetr i na posao. Nernojte se prejesti. Jedite polako uiivair-rii u

okusir

i sAStAvLl hrane. Prestanite einr os.ietite sitost.
nr i n u

KAKO IZICI NA KRAJ S POPRN.NIIVI PO.IIWAMA Tiiekom ovog progranta ne biste srnje-li os.ictiti prcriic popratili nih pojava. N4eclutirn' ako se po.lavi glnvoholjir' osicclli Lrrlloi'lr iz Poglavl.il 'l rlrtli tlblalltvlrn'ia ,.,"r*z., prirlijenite tleke tei:,nike po.java.ZaparrrtiteclajepozitivnaStrittlilr.lriiltllltrhlcrl]lts[rrltltrtli znak kako se vaSe ti-lelo oslobadir rltrovrtih tv:rli'
closada' Popratnir pojava ko-iu iete sttsresti kod 111'1lq l)r()grltlllit s Poineie li sczarnarati jeclucti stalno isttt li|itrltt. t:kspcrinrcntira.ite Zapredio2.eninr sasto.icin-ra cla biste od|lilli zaniililttt.lc zlt progt'ltrtl. ,n,oclc. Nctllo.itc zabo|lrViLi piti i biljne panrtite cia urorate piti rlnogo
e

Nakort obloklt

je

rlr\ct
I

ta s.iet.litc nn

rrr

irtr.

3.45: Proieta jte

l0- l5 min.

1.5.30:

Ako ste gladni, poprjte si,jcZe iscijedcni voc'ni sok.
180

ili a.i.r'". Nasto.ite ne llreskakati reclovitc vjcTtrc .logc' lllctlitaci'iu

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

vjeZbe opuStanja; one su vitalni dio programa koji pospje5Lrje uklanjanje tjelesnih i emocionalnih otrovnih tvari. Niste Ii u moguinosti svaki dan izvesti dva dvadesetominutna programa, nastojte barem jedan.

POGLAVLJE l-5

---

KAKO DOVRSITI PROGRAM PRO'ISCAVANJA Tijekom nekoliko dana nakon zavrSetka programa postupno podnite jesti uobiiajenu hranu. Zefudac vam se sn.ranjio, sroga pazite da se ne prejedete; osiuSkujte svo.ie tijelo, a nemojte se vratiti navici prehrane prije pocetka programa. Nastavite piti toplu, prethodno prokuhanu vodu svaka dva sata. Pojedite lagani doruiak, primjerice svjeZe voie s malo jogurta. Za objed pojedite zdjelu juhe od povria s kruhorn od cjelovitog braSna ili male krumpire u kori i namaz od slanutka. Za vederu pojedite mali komad ribe sa Zara i povrie kuhano na pari ili kratko prZeno. Ako ste i dalje gladni, dodatte nekoliko mladih krumpira kuhanih na pari.

Trotjedni program potnladivania
VAJ PROGRAM KOMBINIRA ir.rtenzivni post tiiekorri vikenda s jednostavtlom lttZnatom prehranorn tijekorn tjedna, koja oclrnara i obnavlja stlstilv. Sigttrritl ie viitrl povremeno biti tesko, no nemojte oclustati - krainji rez.nltat bit ie vrijedan truda. Za najbolie rezultate progralll p(rcin.ie ititeuz,ivnittt
dvodnevnim postom t,odour svakog vjkenda.

ili

kali.iet,om .inhorlr

i

vrac'a se posttl

destitajte si na dovrSenom desetodnevnoln programll iiSienja organizrna. Sad je va5 organizam dist i prodi5ien, puni ste energije,

P

ripreme

je sjajnija i mek5a. Nakon deset dana zarniSljanja masne, slatke hrane koju niste smjeli r.rzeti, moZe vatn se dogoditi cla takvu hranu, prepunu otrovnih tvari, ne Zelite viSe ni pogledati.
a koZa vam

PLANIRANJE UNAPIIIJ III)
Pornnjivo odaberitc na.ibol.ic vriicnle za ovaj progranl i pokLrS'i;te tri tjedna obveze svesti na mir.riuturn. ovo je na.itezi prograrn. Tiiekom tri tiedna vjerojarno c<ete biti Lr ku(nji popiti Lrobiia.ienu salictt kave ili iaja, no nernojte popLlstiti. Ne zabor:rvite krlliko cete se bolje osjeiati na kraiu progralna uklanlanta otrovnih tl'ari'

DVA TJEDNA PRIJE PROVODENJA PROGRAMA

ie biti bolii ako uklonite otrovne tvari iz svc).ieg dorl]a prije nego ito podnete s pl.ogralTlont. Provedite ten"reljitcl proljetncl
Rezr-rltati

ci(cenje i posprernite sve nepotrebne hrpe stvari. Poboljiatljern protoka energije chi kroz vaS dorl i posprematrjetll nagotnilanil.t stvari osiecat iete slobodu i jasnocu.

r82

183

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIN,{ PUTEM

TROTJEDNI PROCRAM POMLADIVANJA

---=

-

TJEDAN PRIJE PO.ETKA PROGRAMA
Smanjite unos

ili

potpuno izbjegar,alte kof'ein

(iaj, kava, cola),

alkohol, ieier, cigarete, crveno rneso, mlijeko, jaja i druge Zivotinjske proizvode. To je prr,i korak u procesu uklanjanja otrovnih tvari. Uklonite sve namirnice koje bi vas mogie olnesti u provodenju programa. Poinite nabavljati sve Sto ie vant biti potrebno za progratn:

. . . . n . . . .

esencijalna uija zii mirisanjc' sobe svijeie za opustajuiLr sljetlost

i

kr"rpke

CD-e

i i

kasete dasopise

knjige

(PETAK) DAN PRIJE PO.E'|KA PROGRAMA piti d'U' kavu' alkohol i glzintnrt Ako dosad vei niste, prestanite puSite' pokuia!te prcstatr' piCr.-pif,. vodu iii biljne dajeve' Ako priprenrite za ttrti"Jir. *io vi3e sirove hrane' Navecer se psihicki dolazeii Post. jr-rliu od povrca' voinu salatr'r ili Pojedite neito lagano: salattt' juinu Ziicu sjernena buhadice u pra:ogr* Nakon toga izmijeSajte iii r-rzmite kapsule praha bul-ratict: hu s 280 ml vode i p"pi.jtt ie diSienje crijeva i (prema proizvodadevit uputo'ou;' Pospjciit tvart' i' i)bacivanje nagornilanih otrovnih l)' 'lit iz-masirdte vrat i lice (vidi str' 5 Prije odlaska na sprvanje

negaziranu mineralnu vcldu u boci vodu

ili

novi fiitar za prodi5ienu

za do.bar t"nl O:'L',::i je clobar nadin opuStitnja napetosti i pripreme rla spavitlrlc'

L.u",o

poclite pripremiie bocu mineralne vode i rano

biljne

vocne da.leve bez kofeina detku za suho ietkarle ili lufu (biiinLr spuZvu)
sjeme buhadice (ne ljusku) u prahu

i

Dani

l-2, B-9 i 15-16
(vikend)

teglu gustog meda
Neposredrro prije zapoiinjanja progrzirna kupite svjeZe proizvo-

de:

. . . . ' . . . .

8 lirnuna
jabr"rke

minuta ostanitc tt krcvettt 7.00: Polako se probudite' Nekoiiko dva dana posveienit slllllo vlllllit' i uZivajte u pomisli da su sljedeia Polako ispiite 280 ml vode' potaknite c.irkulaciitr i pl'otok linll'c'

i kruike

.iogurt
,1

velika krurnpira

g mrkve 450 g cikle 450 g celera (s li5ien-r) 450 g cikle ili vrhova repe (ili veziclr pcriinu.l 225 g kr-rpusir
4-50

iotvoriti svc ziltv()rcllc l)ore Time iete ukloniti i tnrtve stanice kroz k./'tr' oktrlriritc sc ili kojima se otrovne t'J 'od'ttonjuju priroclnirn losittttttttt za ti'iclo' istuiirajte. NamaT-ite se nemirisnirn' koZu utrliati citlntr Tlii'ictr baclcUrnjesto toga mozete na vlaZnr'r ( L()pltl OsuSite se tapklrnicrrr' )(l.icllitc rnovog ili suncokretovog ulja' i udobnu odjeiu' prozraCitc sohtr' Izvctlitt 7.30: Joga. Otvorite prozore i l]:1': g7) da bistrr ti.icl. islrtrrrili c,c'gr.;.,r (lidi st;.
poz_drav

SnaZnim detkanjem nasttho

su,cu

r

iri.*"rtl

(r'rrri se te potaknuii r-rklanian'ic ott'ovttilt

8'30:Jrrtarrrjameclitacija.PtlktrSlrjtc.isllrlrzrrilttttt,t.tt.,l.l.-111.).i[t' staln. rrlr'i'rr t. ic P.s'c prirticlncr se zabrinia\,ati ako 'ar.n rnisli
t8.1

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

.--.---------'--TROT]EDNI PROGRAM PONILADIVANJA

dogada se mno_sima. Pustite da svaka dolutala rnisao ponovno odluta, a vi se usredotoiite na meditaciju (vidi poglavije 4). 9.00: dorudak 280 rnl vode ili kalijeve juhe (vidi srr. 164); topla limunada s medorn (nije obvezatno).

i

280 rnl vode 13.00: objed s rnedom. limunada
15.30: 280
spavanje.

ili

kalijeve iuhe; po Zelji topla

14.00: Setnja; Pilatesove vieZbe'

ili ml vode ili kalijeve juhe; topla voda: opuStanje

Jutro: opuStanje. Citajte knjigu
13.00: Popijte

ili

novine

ili

gledajre

TV ili

video. Kad god ste Zedni. popijte vode.

18.00: 280

jo( 280 rnl kalijeve.iuhe i, ako Zelite, toplu limu_

ml vode; po Zelji topla limunada s rnedom' meditacija' 18.30: vjeZbe opuitanja ili tai chi; vedernja

nadu s medom.
14.00: ProSeiite na svjeZem zraku, po moguinosti kroz park prirodu. Zustro hodajte najrnanje pola sata.
1-5.30: 280 ml vode iti kahjeva juha. MoZete popiti s medom. Opustite se ili odspavajte.

ili

20.00: hidroteraPijska kuPka' 19.00: 280 ml vode; toPla iimunada' dajeve' Popijte Trjekom cijelog dana valja piti vodu i biljne ili filtrirane vode' najmanje 2 litre r-regazirane mineralne

i limunadu

18.00: 280 ml vode ili Salica kalijeve juhe; prema Zelji topia limunada s medom. (U subotu naiinite novu koliiinu juhe za nedje[iu.) 18.30: Izvedite vjeZbe opuStanja

Dani

3-7, 10-14, 17-21
(ruclni dani)

ili

tai chi, zatim meditirajte.

20.00: Jedna hidroteraprjska kupka iz poglavlja 5.
19.00: Poprjte 280 ml vode

toplc vode da biste rnogli provesti program' Popijte daSu

morati ranije ustati 7.00: Ako ste tih dana na poslu, moZda iete

i

dai5u

itopiu limunadu

s

medom. priprernite

pokraj kreveta bocu vode

i

podite rano na spavanje.

Saietak: Dani

l-2,

8-g

i 15-16
ili
tui.

(vikertd)
7.00: iaSa vode; suho ietkanje; kupka 7.30: 8.30:

kiseline i lu7-ine u Zeluvode s limunorn radi uravnoteZenja odnosa tvari' Ispijte polako cu i poticanja crijeva na izbacivanje otrovnih se pripremite i misiite n, ono Sto pijete' Iclete li na posao' mentalno kava, koladi' keksi' Sad ie trenutak na ku3nje na koje iete naiii progranla' Zatinl se dobro da ponovite svoju odluku o provodenju stoga ga uertrtr'ite preskoiiti OaJ,[.-,,". eetkanje je iznimno vaZno'

jog,

-

treblt

vlln

salno Pet Ittitrutl'

jutarnja

Pozdrav Suncn.
rneditacija.

li vrettlcua za ciieh-r 7.30: Joga r 20 minuta rneclitaciie' Ncrtlate cliiela' e ak je i pet vjeZbu Pozdrav Sunctt, srnanjite t'aianje svakog
rninuta korisno. 8.00:

9.(X): cloruiak

s medont
Jutro: 180

-

280 rnl vode

ili

kalijeve juhe; topla lirnunada

lnl Vode: oprrililn.je.
186

Dobro

7-r'erCite, koristite puno slinc'
137

Dorr-re

ak

voce (jabuka' kltrika' 'ittltlo voie

ili

groZde)'

Z

a
J

c arJ

o
o-

Z

n FI i-

O

F

-j.r. - ci.= .Q a .Z:2. .,= z2::Z' :=:uuJ-clrE.7'= i:?
.J

x =
:

.,.+.,

ir.l

) o2 o
C

F

a c.1_

:2i4*:3-:i:!q ini;1?:!..= =i-l=;?-== =*a '--:

=Z=E=_ ;=.a =;1= :ii =.E.2=1, ':---7 'a=1 ;<=:= i2- =7i-.=i ti==y':=n =;3'.=. r -c 7.=. 'r-,.-).--I! =,,, = . .:.'t .t U 7. c' =u= ." ? -. -,r,'') 'j?

_-=ct.:-.!_=.-:='-)-)--

=:=; Ea l.lr* ti

=17 g==
C-

=;;,==; j:,=

=L='"?Z'*le

1Ei

C
tJ..l

F

z z

)

-.j

'3 :,,i'.= -;-'= =1..=':i='?:--=) iSi=i9 : i=;-/'; !I i==i ;: =.=i==i q, S'=;-i P,Z := r c e,:.YA.i7> : ==a; 2 :;+r :,== 5:=,=j : : *Z = ='.';' =;,; *:e.i =:Zit:=e -= j:,:, 2;7;i 3;E =.n2i:.e I ?112 :'z+ii:_+?,Ei; zr h i : j jtZ'--e S s :,==21i s _ ;:1 i = *Tzi = ., = E=ili S : :, :i -.-:*<: _7i;Sd

'=.:=.a-,-=3.:::=Ve r_\r=!;=R
7;=i.t.t*=a
+ .=,t)

)ri=€ 2.-;,iY:<= 1,,1: :.=?=t _. .= ", \ z'=yz._ J._ r.=.{ !>-i:a'Y

.1

=i=z:; 2i:==;;Z= :i'.-.

j = i=

f L: !;i=_.= i'=-=

=1-, t== <jl

liE

a
=-

:

i i

i

.!i:

,i,

+
2

x a

,s.i ;1Z

==

^.

E

...:

.... =

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

TROTJEDNI PROGRAM POMLADIVANTA

Na pari skuhajte rrrkvu, cvjetadu, Sparoge i zeleni grah i prebacite u zdielu. Na kraju skuhajte na pari graSak i bude. Sve dobro promijeSajte, dodaite vinski ocat i limunov sok. Jedite polako
sirna.

dajeve' Popijte vodu Tijckom cijelog dana valja piti 1.bil:ne vode' ili liltrirane najmanje 2 litre negazirane mineralne -

i

usredotoieno, Zvaiite polako

i

uZivajte u oku-

Nemojte odrnah nakon obroka prati posude i raspremati stol.
Pripremite se za sliedeii dan.
19.30: VjeZbe disanja, rneditacija nje pola sata nakon obroka.

i/ili tai chi. VjeZbajte najmaje
samo

20.30: Kupka ili hidroterapijska kupka. Preporudljiva jedna kupka Epsornovim solima tiedno.
21.30: Popijte dalu vode

PO]AVAMA KAKO IZICI NA KRAJ S POPRATNIM vam biti uZzrsno' Kako se tijelo Prva dva dana vjerojatno ce bit ie vam hladniie nego obidno' podinje oslobadati otto'nih tvari' javiti i glavobolje i mudnina' jezik ce postati oUfoZ"n, u mogll se se foli tt"b"o nestati' Treii dan vei biste No, to su dobri "tuto'i iinit ce vam se i da bolje trebali osjeiati elsct, i'Lsl i snaT-nije' razumijete svoje tijelo' fizidse kako bi:"p:l'k'uli i Meclitiraite, vjeZbajte i opuStajte -r,o1"nr tijelu u uklanjanju otrovnih tvart' ti p",nogli POMLADIVANJA KAKO ZAVRSIT1 PROGRAM ali 'iednostavnom Tri ste tjedna hranili svoje tijelo irranjivorn'prijaSnjem nadinu se vratiti hranom. Stoga nema smisla odmah priie programa prehranl ;;;;;. xigti prelaz-ak na nadlltost lluleajenu i zadepljenost' ,l.oz" ,uro stvoriti probletne' nekoliko dana nakon programa Hrana kojtt iete jesti tijekom ste jeli tijekom zt a1n'a fiirnr-"mora biti sto slien!;-;'o"ittoitt juhe od ka(u z-a dorudak' zcljelu rice, moZete jesti voie ili zobenu kravljim sirom z'a objed' kratpovria ili kuhani fttt'opit sa svjeT'im sa Zara za veeeru' Poku5ajte ko prZeno povrie i rlUu ifi piietinu priu novu prehranu' Sto ie dulje postupno uklopiti "staru" hrantt i tieinci uklanianja otrovnih jelazno razdoblje, to..t* Oufl" trajati
tvari.

i

svjeZeg limunovog soka da prodistite

probrvni

sustav.

Ssietak: Dani 3-7, 10-14, 17-21 (radni dani) 7.00: dvije daSe tople vode (jedna obiina, jedna sa sokom od pola limuna); suho detkanje; kupka ili tuS. 7..30: jutarnja meditaci.ia i joga.
8.00: dorudak
11.00: uZina
13.00: obied

i

-

13.45: petnaestominutna Setnja. 16.00: uZina

-

voie, zdjela kr-rhanog zrnja, biljni daj. bilini ia.i. povrie kuhano na pari ili salata i kuhani klumpir.

i biljni eaj.

18.00: Zustro hodanje; rjeZbe opuStanja 19.00: veiera

i

Pilatesove vjeZbe.

i tcsko i biti Morali biste se osieiati n-ranje napr'rhano gije. MoZda ste dak i smriaqeli'

pr'rni ener-

19.30: vjeZbe disanja

-

povrie s riZom kuhano na pari

ili

topla salata.

i/ili tai chi: vecernja

meditacija.

20.30: kupka i1i hidloterapijska kupka. 21.30: iaSa vode sa svjeZirr-r sokorn od limuna. Krevet.
190

lql

-

Dlo

IV.

-

KCIko dalie

POGLAVLJE 16

-=-.-

Odrzite svoi organizam iistim i zdravim
ROGRAM UKLANJANJA OTROVNIH tvari potpuni je odrnor za vaS um, tijelo i duh' Kraj programa uklanjanja ot rovnih tvari ujedno je i novi poeehk, podetak u kojem ste disii, lakSi, zdraviji, bolje izgledate i bolje se osjeiate' Kako ste se osjeiali kad ste zapodeli ovaj program uklanjanja otrovnih tvari? Zar rriste bili trorni. umorni, pod stresom'/ Ako je tako, sad ste potpuno osvjeZeni i puni energije s prekrasnim osjeiajern punoie' Tjelesno i emocionalno osjeiate se snaZniji, uskladeniji s drugima

i

s viSe energije za bitku sa svakodnevicom.

Koji god program odabrali za podetak, zavrSit iete ga prepuni
obnovljeni, osvjeZeni vitalnosti i odisuii pozitivnom energijom - i zra(it (ete zdtavi osnaZeni. vaSa ie koZa biti disia, odi sjajnije ljem. Imat iete vise tjelesne energije i izdrZljivosti, a ipak iete se osieiati mirno i opuSteno. Do kraja programa uklonit iete golernu kolidinu otrovnih tvari, tjelesnih i emocionalnih. Da ne biste izgubili sve prednosti Sto ste ih dobili programom, morat iete unijeti neke jednostavne promjene u svakodnevni Zivot i ostat iete zdravi i vitalnt.

ODRZAVANJE PREHRANE BEZ OTROVNIH TVARI

. '

Posve odbacite nezdravu i preradenu hratltll r-rsredotoiite se na zdrave. svjeT-e organske narnirnice koje dqtr zdravlje'

Nastojte pojesti pet obroka voca
195

i povria dnevno'

-' ' . . .

IiKl_

A

NJ,\N.tE

rJT

ROVA ptt IRODT,\tNI pt ITEM

()IlRZlTtl SVOJ OI{GANI;1.\iil (ll5l'1.\1 I ZI)ltA|lNl

ski uzgojenu prrracl"
0gr.anii'ite
n

ukljricitc r.r s\'ojLl preh'lrll nrahunafke. oral.re i s.icrnenke. neke rr.rlijec',* proizv.cre- s niskiur Lrd-ierorn uasti, sr.,iez, ribu i
or.-gan-

. .

r.ozite bicikl.
r,jeZba.jte .jogLr, Pilatesove ljczbr::

i

tai clii.

Llnos

1,",, n' i,l,l,l,'.i, ve. ntlijeka i alkohola.
o
I 1

r:

(

7

c,

y

:i:

[.: :::[jli_,liJl;
_

il i i. J; fi

,,i]_ NEMOJ'TE ZANE,NIAI{.IT] VJIIS] INII I iKI,AN.IAN.I:\

Nust:rr

itc Pili l'iltr.ir.lrnu r,rtlu.
izmjenjtrjte ntlijeine pro_ 2rtarice i hra,Lr ocl clizanog tijesta, koja rno,e izaz_

O]'I{OVNIH TVAI{I

Nerno.jte svaki clan.jesti istu hr.anLr

vati alergi.ju.

izvotie, -ia.ia,

o . . .

nrr\tilvitc nrcditirati r'cdolito
ser

i

liczi:iaite ciilanjc:

ietka.ite ri;-tstiitoi

kad goti oslecaic dli vlt( orgattizanr treba "ispiran.ic". plitrititc si h idr0terirpij Lr;

. .

Z.rvne BEZ orRbvNrH r-vARr
lzb.jegava.jte lijekove.

uklonito strcs iz svoieg Tivotrt n ja i potvrclivan-ja.
Likliin jan

rtz- pol.il(rLi viz-iraliz,acr-ie. tlpn:-;ta-

Koristite prirodne tretmane k<tfi irna.fu ntalo ili uopie nen.urju popratnih pojava,.prirnierice travarstu,,, hc,,neopatiju. nLrtricio_ nistiiku rerapiju, hipnoterapijLr, naturopatiju,
saZrr.

osteopati.ju

i

rna_

. .

Sreclst'a za diic.enje u kuc<anst,n zaurijenite onint. ko.ia ,ranje zagaduju okoliS.

Koristite prirodnu koznretiku.

aktivnosti.

OSlANITE AKTIVNI Iieci.r'ito rjeZba'-ie ,ob.r.iia'a i tjeresn' i e,rnci.rrarro zcrr-avlje. Mnogi se struinjaci slaZLr,du nllkoristrile .jc .lt) rninuta vjeZbanja dne'no. Oclaberite di,ije ili tr.i ,ktt'r,rrr,rti tu1. ,,,,tit. _- hocla,je. Iterobik' plil'anie. r"oZr-titr L.riciklt,r.. ( )sr,r st() cete razgiba'ati razliiite miSicne skupi,e. raznolikrtst jit spr.i.ieirt ce cl,saclu i 'jezb.n time oclLrstajunje ocr ljezb,r.ia. tr.",rrr, .i,,.1,r,,n, isn.,rzi'i,n-iu, desetolxinlttno r,jeThanjc.jetlnako.je cl.jelotlor.r,,, f,,u i 30 nrinLrta ncke
Sto-ua;

je otnrr.nih tlli i iz or.u,ritttzit:rt rta.il.icpii .ic ciar ko.ii pokloniti svojcttl-t tijt:lir. hlada rriie lijek zlt !ivc bolesti. rno7ctc ocllitan -ie naiin zapoiin.jlinia prorn-iena tt livr.rtLt. Oni koji redor''itcl provodc progranie uklaniania otrovnih n,ari nc tlrogtt dostttno ulhvaliti tjelesne icrnocionaltti: blagorlati itrr ih oni clolttlse. I t'i c'ete primijetiti da sc nnkon progmlllit os.ic.i.1te bui.ic' Njirtlc cetc tuspostrtr"iti nrerttriini trtir" cttroctr,.rttliittr.r tLri-:robit i iasntlcLr. a Io ce l'an.r ot.ttollLtr'iti da ri [rttdttc'nrtst lilcrlittc s tloviitr i1-ltlzitivniln sruislom sr,rhc i vlastitr: r'rijed:rosti tc.jlsrli.iL: razr-ulijctc l,dnosc ll okr-llinrlr.n. Uklan.fan.ic r.rlrovrrih fr"ltll tt.toTe vatt.t ponltlci cill s1,'o7na1s svojc potenr:i.jlle.'lo.ic vrti kl.iLri'za bol"ii, zdrirviji i.irsni.ii unr. trjelo idrrh. A svc vls ti-r vocli Lr svietlijr.r llittlttcrlost.

.

'

Lli! l)t.oLlil\iroltir.r,. len)ojlc \!, \(),/ili trulorttobiloltt. koristite stirbc uln-jcsto tlizula.
ltoil;1.11.'

l9(r
197

Literatura
Blythman, Joanna, The Footl We Ectt. Michael Jclseph' London' t996. Bragg, Paul and Patricia, The Mirucle of FcLstirtg' Health Science'
Santa Barbara, 1987.

Chaitow, Leon, Bodv Tortic, Gaia Books, l-ondon, 199'5' Chaitow, Leon, Fcrstin g, Thorsor-rs, London, 1996'
DufT, Gail, Reacler's Di.g,est Narural Becrut,-, London' 1998' Hartvig, Kirsten i Rowley, dr. Nic' l0 Dal's to Better Heakh' Piatkus'

London, 1998. Helvin, Marie, Bocl,- Pure, Headline, London, 1995' 1994' Kenton, Leslie, 10-Da1'Clecut-u1t P/an. Ebury Press' London'
Kingston, Karen, Creatirtg a
Scu:rttcl Space

With Feng Shui' Piatkus'

London, 1996. Lalvani, Vimla,
Yoga

McKay, Matthew

i

Jbr S/re'r'r, Harnlyn, London' 1997' Fanning' Patrick, The Doib' Refurxer' New

Harbinger Publications, Oakland, 1997' [986' Nice, Jill, Lookirtg Gctocl Natttctl1,v' Unwin Hyrnan' London' Reader's Digest Good Health Fact

Bot*' I'ondon'

1995'

1992' Shaukat, Sidra, Narrrrc I Beatrtt', Elernent Boclks' Shafiesbury' Vedanta Centre, Yttg,o Mind and Bttclv, Dorling Kindersley' Sivananda

London. 1996. 'l'htirsons' [-onlon' 1995' Spear, Williatn. Fertg Shrri Mctde En'i.t', 1993' Wheater, Caroline, Jttit:irtg.f'or Hetrlth,Thorsons' London'
[99

Kaz.alo

acidofil, lactobacillus acidophiius
35

aloe vera 95
ananas. sok 129

deSnjak 99 detkanje koZe 57--58 didak 96 disienje prostora I08-11 diSienje

1

antibiotici 16-17, 26
antioksidansi 19, 30 aromaterapijske kuPke 65 artidoka 96 autogeni trening 51-52 azbest 18 bentonit 64

kriza tijekom Procesa uklanjania otpadnih tvari 39

prirodni distaii 29

bifidus bakterija 35 biljni iajevi 102-103
blatne kupke 64 borba ili bijeg 41

desetodnevni program prodi5ienj a organizma 173-i 83 dijafragma, disanje 67-68

dijareja (proljev) dinja, sok 129
disanje 67-72

41

borovica 100
Bragg, Patricia 36 breskva, sok 129 brojenje udisaja 54 bubrezi 24-25 buhadica 103-104
celer 97

chi kung disanje 71-2
disanje na nos, naizmjenidno
70-11

otrovni sporedni Proizvodi
puno disanje 69 srjesnost o disanju va1 (vjeZba) 71
vjeLbanje 72 di5ni sustav 23-24
5'1

18

Chaitow. Leon 37, 42, 142

chi

107

dnevni boravak, feng shui

115

chi kung disanje 7l-72 cikla. sok 130
201

dnevnik snova 33 dodaci u prehrani

103

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM dom

KAZALO

feng shui 109-115

otrovi

1

8

hormoni rasta 16 hrana i piie kako se zaiti:iri 26-21

kadulja 101-102
kajena 97 kalijeva juha 164

lubenica. sok 130
madka, vieZba istezanja 81-82

samozaStita 28

naiin Zivota

19-20

duboka meditacija 52 dvodnevni post 137-143 dvo(nevni post sokovima l2'7 -131 dZumbir 99
emocije

kamilica 97
kanadski Zuti korijen 99 kava 32. 35 kemijski konzervansi l5 Kenton. Leslie 66 kineski kozlinac 96 Kingston, Karen 109

mango, sok 129

odrZavanje prehrane bez ot-

manikura 152
mantre 53-54 masaZa 33. 58 cijelo tr.lelo 116-111

rovnih tvari 195-196
otrovne tvari 14-19 humus, namaz od slanutka 164 imunoloSki sustav

lice i vrat 60-61 limfna drenaZa 58-59
priprema ulja 176 stopala 157-158
masaZa

i disanje 68
priprema za programe 32-33 uloga 2-5 Epsomove soli, kupke 63 esencijalna ulja 33, 65
eustres 47

23-24. 47-48 ionizatori 34
ispiranje debelog crijeva 36-37
ispruZanje ruku 75-76 istezanje kraljeZnice 71
-7

klice 144 klistir 36-37
klomekvat
17

klor

18

Sake 152-153 ruku 152-153

8, 83-84

knjige

i

dasoPisi 34

maske za lice 149-151
masladak 98 meditaciia 52-56

istezanje ruku i nogu 8l-82 istezanje tijela 89-92

feng shui

kod kuie 112-115 na poslu 115-116
francuska zelena glina 64 fungicidi 15, 17 glavobolje 39
glazba 34

jabudni ocat, kupka 65 jabuka, sok 129 jagoda, sok 129 janjetina 16 jeiam, trava 104
jednodnevni program
s

kobra, vleLba 92-93 komorad i rotkvice, salata 168 korijandar 98 korijen nokta, omekSivad 152 koi.a 24
krastavac. sok 130

metode 53 tehnike 55 medvjetka 96

kristali

112 17

melatonin 16 meso 16-17.26,

35

krumpir i cvjetada, salata 188-189

mir

krumpiri

jednom vr-

glutealni miSii, istezanje 79 govedina 17 grejp, sok 129
groZde, sok 129 gruba sol, kupka trljanjem 63-64 gubitak teline 42

stom namirnica ll9-127 jednostavno kratko prZenje 169 jetra 24

kru5ka. sok 129 kruZenje rukom 76-l'7

spokoj 56 mokracni sustav 2-l-25 Moorova kuPka 64 morske trave 105

i

kuine biljke

28

jezik, obloZenost 4l-42
joga 87-94 disanje 69-71 istezanje tijela 89-92 kobra 92-93
opu5tanje 93-94

kuhinja. feng shui I l4 kumin 98-99 kupaonica, feng shui 114-115 kurkuma 102 lan, sieme 103 lice i vrat, masaZa 60-61 limeta. sok 131

mrkva 15 mrkva, sok
mudnina 40

130

naizmjeniino disanie na nos 70'11

herbicidi

17

naranda. sok 129 nesanica 39-40

hidroterapija 6l-66 hladnoia, osjetljivost 40 Hocking. Chris 73
hodanje 94

pozdrav Suncu 87-89 pregib naprijed 92 vjeZbe 87-94

neugodan zadah 4l-42

limfni sustav 25, 58-59
limun i med. naPitak limun, sok 131
165

nilrlti

2(t-21

nitriti 26-21
nitrclgen l8
203

juha od povria
202

178

UKLANJANJE OTRO\A PITIRODNIM PI.,ITI1M niega oiteiclre kose

KAZALO

1.5-5
i ukiiinjanja

okonianje progranla
otrova

i posta

istezanje nogu i ruku gl-g3 kru2enjc rukonr 76-77 r,racanje u uspravni poloZaj g4 g6
16

vikertcl Progralr uklanjanjit
otrovnih tvari proizvoclima iz kucne radionice 143-161'
proizvr.rdi z-r trljanje koZe, za lic'e
111

sikavica I 00 sirnptonii ziitrovanosti 22
sjcciaie kupke 62-63
sjemenke 3:l-3-5

opc<eniro

42-43 itne \
17

piletina
pluca 24

slatki korijen 100
slobodni radikaii 18-19 sniiga zvuka 53-5'1

pojedina(ti pntgrunti, t,ili
p ro g r0n1d

olovo

18

poljoprivrednc kemikalije
11

1

-5- I

6.

prol.jer, (dr:arqa) II pSenica l7 pSenica. trava 104

sokovi 128-131
sokovnici 1 28 spar,anje 48 spavaonica, feng shui 112-113

opuStanje 93-i)4

organofosfati 1"5.

Popescu, Magdii popratne pojavc
1tttj erl

-59

pupavica 98 puScnje 30. 32. 35. 37
ratrri, t,itli
tur -

osipi 41 otopine

opieniro 32. 37-38. 19:i2
102- 103

inti

tt

i

otrovi

1t

ro g

qui (chi)
racl

107

spirulina
stopala

104

14

otrovne tvari

13-14 dom 18-19 hrana lzl-17 kako se zastiriri 26-30 nastale u organizmu 18-19 tjelesni sustavi uklanjanja otrovnih tvari 23-2-5
19-21

:.it'prooratno
post 3g-1.)

rnasaT-a 157- 158

dvodnevni 131-t42

f'eng shui 115- 1 l6

dvcldnevni post sctkovirna
t27_131

tijekorn programa uklanjanja otrovnih tvari 36
regulatori rasta
17

vjeZbe 157 stres 19, 30, '17-48 tehnike smanienja stresa 4851

potoaarka. sok 130 porpuna masaZa rijela 176_177 potpuno ciisanje 69

riba l7
rutna limfna drenaZa (RI-D) 58-59

svinjetina

16

svjesnost o clisanju 5'l Spinat, sok I 30

upitnik o naiinu livota voda l7-18 zrak 14
paprua, sok 129 paprena metvica

povrie
kratko prZeno 169 za kuhanje na pari t88 pozdrav Suncu 87-89 prana 68. 107 prednji pregib 92 prirodna sredstva 29 probavni sustav 24 programi uklan lanja otrovnih t.,,ari desetoclnevn i progritm proiiScavunja I73-183
.jec'lnodnevni program .jeclnorn namirnicom 119-127 sedntodnevno prol jetno ii Sie-

ruZmarin l0
sal ate

I

komorai
nrije5ana

i rotkvice 168
od sirovog Povria

l0l

pedikura l -57 perSin 100- l0l

r53.156
ocl krurnPira
r89

teknazene I 7 test na djelicu koZe 144 teSki rnetali 18. 26

i cljetaie t88-

pesticidi I5. l7
Pilates. Joseph 72

trnrijan 102 toplo povrce. salata i89
trave 95-105 trave za parerrje lica 149 trcsetlte kLrPke 6'1 tretrnan kondicioniranja l -55- I 56 trctmani parom 33 piirenje tica lulT-l'XB prrrnc kuPkc b5-66 trotieclni program pornladivanja
r

Pilatesove v.jelbe, t'idi
'72-86
IspruTun.gc

i

vjeibe

topla, od Povria I 89 zelena salata s ol'asinla 167r68

istezanje * maika 8l istezanje glurealnog rniiiia 79 istezanje jedne ruke 7-5-76 istczlrn jc kuk,rr a i ftrlneltlr 79lt0

nogu

i ruku 74-7.i

salnohipnora 49-51

samozritita

njc l6l-173
trotjecini pro-sram pclrnlaclivavicli
20,1

nja 183-l9l i po.tt

sauna 65-66 Schuitz. Johannes 5 I 5frlrttoLlttc\ lt,, prt,i.ieltto t iseettie
161-173

'6

83- 195

205

UKLANJANJE OTROVA PRIRODNIM PUTEM

uklanjanje otrovnih tvari s kose
l5-5- I 56

tijekom provodenja programa
t05
vodena terapija vldl hidroterapija vraianje u uspravni poloZaj 84-8,5

um, uklanjanje otrova 47-56 uvarci 103
uvijanje

i

tzvijanle 73-74

vruie kupke 66
zaiepljenost 40-41

val- disanie 71

,iaeo tasete -il
vizualizacija 54-55 vjeZbanje 37, 12-94

zailni

34

zagadenje l4
zaStita od sunca 30 zelena salata s orasima 167-168 zobene kupke 6l-62

aktivnost 196-191
stopala 157

voie i povrie 17,

27

zrcala

lll-112

voini frapei
voda

155

kako se zaitititi 21
otrovne tvari 17-18

Zivot bez otrovnih tvari 196

upitnik

19-21

7'

/

,l

i

206

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful