You are on page 1of 104

c 

 


ϪϴϠϋ ϲ
˶ ΘΒϴΒΣ Ύϳ ϝϮΧΪϟ΍ Ϧ ϣ Ζ ˶ ϧ΃ Δ˵ ϋϮϨϤϣ
˯ΎπϴΒϟ΍ ϒη΍ήθϟ΍ ϲ ˶ δϤϠΗ ϥ΃ Δ˵ ϋϮϨϤϣ
ΔϴΠϠΜϟ΍ ϲόΑΎλ΃ ϭ΃ «
ϲ
˶ δϤϬΗ ϭ΃ « ϲ ˶ δϠΠΗ ϥ΃ Δ˵ ϋϮϨϤϣ «
ϪϳΪϳ ϲϓ Ϛ
˶ ϳΪϳ ϲϛήΘΗ ϭ΃
ΔϨϳΪϤϟ΍ ΎϨΘϴΑ Ϧϣ ϲϠϤΤΗ ϥ΃ Δ˵ ϋϮϨϤϣ
«ϡΎϤΤϟ΍ Ϧϣ Ύ˱Αήγ
ΔϳέϮ˵Ο Γ˳ Ωέϭ ϭ΃ «Δ˱ Ϡ˵ϓ ϭ΃
ΎϬϨ˵πΣ΃ Δ˳ ϴϣ˵Ω ϲϠϤΤΗ ϥ΃ Δ˵ ϋϮϨϤϣ
ϡ΍ΰϗϷ΍ Δμϗ ϲϟ ϱ΃ήϘΗ ϭ΃
ΔϴϨΠϟ΍ϭ « ˯ΎϨδΤϟ΍ ΓήϴϣϷ΍ϭ «
ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ ΐϠϘϟ΍ ϰοήϣ ΡΎϨΟ ϲϔϓ
Δϳήδϟ΍ Ϟ΋Ύγήϟ΍ϭ ϕ΍ϮηϷ΍ϭ ΐΤϟ΍ ϥϭέΩΎμϳ
ϲϘϬθΗ ϻ «
ΔϴϣϮϴϟ΍ Ϊ΋΍ήΠϟ΍ ϲϓ ήϴΜϤϟ΍ ήΒΨϟ΍ Ε΃ήϗ ΍Ϋ·
ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ ϕΎϫέϹΎΑ ϥΎμΤϟ΍ ή˵ όθϳ Ϊϗ
ϲΒϠϗ ϲϓ ϝϭϷ΍ ή˵ ϓΎΤϟ΍ ϕΪϳ ϦϴΣ
ΔϴδϤθϟ΍ Δ˵ ϋϮϤΠϤϟ΍ ϲϓ ήΧϵ΍ ή˵ϓΎΤϟ΍ϭ
ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ ΕΎϋΎδϟ΍ ϩάϫ ϲϓ « ϲϜγΎϤΗ
ή˵ ϋΎθϟ΍ έήϘϳ ΎϣΪϨόϓ
ΔϴοέϷ΍ Γή˵Ϝϟ΍ ΪϠΟ ϑϭήΤϟΎΑ ΐϘΜϳ ϥ΃
Δ˳ ΣΎϔΗ ϪΒϠϗ ϥϮϜϳ ϥ΃ϭ
ΔϴΒόθϟ΍ ΔϗίϷ΍ ϲϓ ϝ ˵ ΎϔσϷ΍ ΎϬϤ˵πϘϳ
ϩ˴ έΎόη΃ Ϧϣ ϞόΠϳ ϥ΃ ή˵ ϋΎθϟ΍ ϝϭΎΤϳ ΎϣΪϨϋϭ
ΔϳήΤϠϟϭ ΰΒΨϠϟ ω ˵ ΎϴΠϟ΍ ΎϬϠϛ΄ϳ Δ˳ ϔϏέ΃
Ύ˱ ΋έΎσ ΍˱ήϣ΃ ΕϮϤϟ΍ ϥϮϜϳ ϦϠϓ
ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ ΐΘϜϳ Ϧϣ ϥϷ
ΔϴΒϠϘϟ΍ Ϫ˵ ΘΤΑΫ Ϫϗ΍έϭ΃ ϲϓ Ϟ ˵ ϤΤϳ
ϲϤδΒΘΗ ϥ΃ ϙϮΟέ΃ « ϲϤδΒΘΗ ϥ΃ ϙϮΟέ΃
ϪϴϠϴϠϟ΃ ΔϓΎλήϟ΍ ΓέϮϔμϋ Ύϳ ϕ΍ήόϟ΍ ΔϠΨϧ Ύϳ
ϪϴμΨη Δϴπϗ ΍˱ΪΑ΃ Ζδϴϟ ήϋΎθϟ΍ ΔΤΑάϓ
Δ˳ ϐϟ ϱΪόΑ ϝΎϔσϸϟ Ζ ˵ ϛήΗ ϲϨϧ΃ ϲϔϜϳ βϴϟ΃
ϪϳΪΠΑ΃ ϕΎθόϠϟ Ζ ˵ ϛήΗ ϲϨϧ΃ϭ
˯ΎπϴΑ ϲΘϴτϏ΃
˯˵ ΎπϴΑ ΎϬϠϛ ϡ˵ ΎϳϷ΍ϭ Ε ˵ ΎϋΎδϟ΍ϭ Ζ˵ ϗϮϟ΍ϭ
ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ ϞϬϓ
˯ΎδϠϤϟ΍ Δϔθϟ΍ ϕϮϓ ήϤΣϷ΍ Ϧϣ Ύ˱Όϴη ϲόπΗ ϥ΃
ϲϧέϭΰΗ ϥ΃ ϝΎϔσϷΎϛ Ϣ˵ ϠΣ΃ Ύϧ΃ϭ ή˳ Ϭη άϨϤϓ
˯΍ήϤΣ ˲ΓήϴΒϛ Δη΍ήϓ
ϡϼϗ΃ ϲϨ˵ϧϮτόϳ ϼϓ Ύ˱ϣϼϗ΃ ΐϠσ΃
ϡΎϳ΃ ΎϬϟ βϴϟ ϲΘϟ΍ ϲϣΎϳ΃ ΐϠσ΃
ϡϼΣϷ΍ ϢϟΎϋ ϲϓ ϲϨϠΧ˵ΪΗ Δ˱ ϣΎηήΑ ϢϬ˵ϟ΄γ΃
ϡϮϨϟ΍ Ώ ˵ ϮΒΣ ϰΘΣ
ϡΎϨΗ ϼϓ ϮΤμϟ΍ ϰϠϋ ϲϠΜϣ ΕΩϮόΗ Ϊϗ
Γ˳ ή΋΍ί ϲϨΘΌΟ ϥ·
ΩϮϘόϟ΍ ϲδΒϠΗ ϥ΃ ϲϟϭΎΤϓ
έΎΠΣϷ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ϢΗ΍ϮΨϟ΍ϭ
έΎΠηϷ΍ϭ ΕΎΑΎϐϟ΍ ϲδΒϠΗ ϥ΃ ϲϟϭΎΣϭ
Δ˱ όΒϗ ϲδΒϠΗ ϥ΃ ϲϟϭΎΣϭ
έΎϫίϷ΍ νήόϤϛ Δ˱ Σήϔϣ
βϠϜϟ΍ ή΋΍ϭΩ Ϧϣ ΖϤΌγ ϲϨϧΈϓ
έ΍ϮΤϟ΍ ή΋΍ϭΩ Ϧϣϭ
ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ ϕΎΘθϤϟ΍ Ϟ ˵ όϔϳ Ύϣ
ΔϳΩήϔϟ΍ Δϧ΍ΰϧΰϟ΍ ϩάϫ ϲϓ
α
˵ ΍ήΤϟ΍ϭ Ώ΍ϮΑϷ΍ ΎϨϨϴΑϭ
Δϴϓήόϟ΍ ή˵ϣ΍ϭϷ΍ϭ
Δϴ΋Ϯο Δ˳ Ϩγ ϒϟ΃ Ϧϳήθϋ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΎϨϨϴΑϭ
ΐ˵ΤϠϟ ϕΎΘθϤϟ΍ Ϫ˵ Ϡόϔϳ Ύϣ
ΔϴΟΎόϟ΍ ϞϣΎϧϷ΍ ϰϠϋ ϑΰόϠϟϭ
ΔϳήΒΠϟ΍ ΔϣΎϗϹ΍ ϲϓ ϝ΍ΰϳ ϻ ΐ ˵ ϠϘϟ΍ϭ
ϲΗήϴϐλ Ύϳ ΐϧάϟΎΑ ϱήόθΗ ϻ «
ΐϧάϟΎΑ ϱήόθΗ ϻ
ΎϬΘ˵ΒΒΣ΃ Γ˳ ΃ήϣ΍ Ϟϛ ϥΈϓ
ΐϠϘϟ΍ ϲϓ Δ˱ ΤΑΫ ϲϨΘΛέϭ΃ Ϊϗ
ϲϟ ΐϴΒτϟ΍ Δ˵ ϴλϭ
ϼ
˱ ϣΎϛ Ύ˱ϣΎϋ ήόθϟ΍ ϝϮϗ΃ ϻ ϥ΃
ϼ
˱ ϣΎϛ Ύ˱ϣΎϋ ϚϴϨϴϋ ϯέ΃ ϻϭ
ΔϴΠδϔϨΒϟ΍ Ϧϴόϟ΍ ϲϓ ήΤΒϟ΍ ΕϻϮΤΗ ϯέ΃ ϻϭ
ΔϴλϮϟ΍ ϲϨ˵ϜΤπΗ Ϣϛ « Ϳ΍

ϲϧΎΒϗ έ΍ΰϧ

 c 
..ϦϴΘϜδΗ Ϯϟ
..ΔϘϴϗΩ ϦϴΘϜδΗ Ϯϟ
..ϦϴΘϜδΗ Ϯϟ
ϪΘψϔΣϭ ϪΘόϤγ ςϳήθϟ΍ ΍άϫ
Ϫϓΰϋ Ϧϋ ϲϔϗϮΘϓ
...ϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώέ ϞΟ΍ Ϧϣ

-ð-
ΓΪϴμϗ ϱ΃ ϝϮϘϴϟ Δλήϓ ...ϝ ϲτϋ΃
..Ύϫ΍έΎΘΨϳ ΔϴϟΰϏ
˯Ύη ΖϴΑ ϱ΃ ϭ΃
ϦϴϨΤϟ΍ ήόη Ϧϣ

--

Δλήϓ ϚϬΟϮϟ ϲτϋ΃


..ϪΘϨΘϔΑ ϲϨΧϭΪϳ ϰΘΣ
ϪΘπϔΑ ϲϨϠδϐϳϭ
˯Ύδϣ ϲϟ ΃ήϘϳϭ
ϦϴϤγΎϴϟ΍ ΏΎΘϛ Ϧϣ ή˷δ
˴ ϴΗ Ύϣ

- -

Δλήϓ ϙήόθϟ ϲτϋ΃


..νέϷ΍ ϝϮΣ έϭΪϴϟ
...ϦϴϨδϟ΍ Ϧϴϳϼϣ ϲϟϮΣ ϭ΃

--

Δλήϓ ϙήτόϟ ϲτϋ΃


ϩήϋΎθϣ Ϧϋ ήΒόϳ ϰΘΣ
..ΔϋΎΠη ϞϜΑ
..ϑήτΗϭ
ϦϴϘϴϟ΍ ΡΎΘϔϣ ήτόϟΎϓ

--

Δλήϓ ϙήϐΜϟ ϲτϋ΃


..Ύ˱θϤθϣ ϡΪϘϳ ϰΘΣ
ϥϮϤϴϟ ϝϼγϭ .. ϼΟήϔγϭ
..Ϧϴό΋ΎΠϟ΍ ϞϜϟ

--

Δλήϓ ....ϝ ϲτϋ΃


ϩΪϴϗ ϢτΤϳ ϰΘΣ
..Ϧϳή΋ΎΜϟ΍ ζϴΟ ΩϮϘϳϭ

--
Δλήϓ ϙήμΨϟ ϲτϋ΃
..ϲϨϔϘΜϳ ϰΘΣ
ϲϨϠϘΜϳϭ
ϲϤΘϧ΃ ϲϧ΄Α ϲϧήόθϳϭ
...ϦϳήπΤΘϤϟ΍ ΓέΎπΤϟ

-¿-

..ϦϴΘϜδΗ Ϯϟ
..ΔϘϴϗΩ ϦϴΘϜδΗ Ϯϟ
..ϦϴΘϜδΗ Ϯϟ
ΔΑάϛ ΔΛϮϧϷ΍ ϯϮγ ΕΎϐϠϟ΍ Ϟϛ
ΔΑάϛ ΔϏϼΒϟ΍ Ϟϛ
ΔΑάϛ ΔΣΎμϔϟ΍ Ϟϛ
ΐΤϟ΍ ..... ϲϓ ΔΑΎτΨϟ΍ Ϟϛ
....ϊ΋Ύο Ζϗϭ
..ϦϴϘηΎόϠϟ ΔϧΎϬϣϭ

- -

Ύ˱ ΒϧΎΟ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϚΘΣΎμϓ ϲ˷ϠΧ


ϲϔδϠϔϟ΍ ϡϼϜϟ΍ Ϟϛ
..ϪΘϴδϧ
.ϦϴϤγΎϴϟ΍ ϡϼϛ ϻ

ϲϧΎΒϗ έ΍ΰϧ

c !" #$%&c 

ΓέΎϜΒϟ΍ ϲϨσϭ Ύϳ ΕΪϘϓϭ ...


..ΪΣ΃ ΙήΘϜϳ Ϣϟ
ˬϝϮϬΠϣ Ϊο ΔϤϳήΠϟ΍ ΖϠΠγϭ
ΓέΎΘδϟ΍ ΖϴΧέ΃ϭ
ˬΎϫήϓΎχ΃ ΎϨϠ΋ΎΒϗ Ζϴδϧ
ˬΎϬϔ΋Ύχϭ ϲϓ ΓέϮϛάϟ΍ϭ ΔΛϮϧϷ΍ ΖϬΑΎθΗ
..ΓέΎΠΣ ϰϟ· ϝϮϴΨϟ΍ ΖϟϮΤΗ
..ΓΪ΋Ύϓ α΍Ϯϣϸϟ ϖΒΗ Ϣϟ
..ΓΪ΋Ύϓ ϞΘϘϠϟ ϻϭ
..ΓέΎΛϹ΍ ΪϘϓ Ϊϗ ϢΤϠϟ΍ ϥΈϓ
ð

..ΎϨϴϠϋ ΍ϮϠΧΩ
ˬώΒΗ ϲΘϓΎϔϠΑ ϪϧΎμΣ ϊϴΒϳ ΓήΘϨϋ ϥΎϛ
ˬΓήΠθϣ ϥΎμϤϗϭ
ˬ ΔϗϼΤϠϟ ΪϳΪΟ ϥϮΠόϣϭ
..ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ϊϴΒϳ ΓήΘϨϋ ϥΎϛ
..ΎϨϴϠϋ ΍ϮϠΧΩ
ˬϥϮϤϴϠϟΎΑ (ϦΠϟ΍) ϥϮΑήθϳ ΔϠϴΘϘϟ΍ ϥ΍ϮΧ· ϥΎϛ
ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ ϥϮϓΎτμϳ
ˬϥ΍Ϯγ΃ ϲϓ ϥϮΣΎΗήϳ
..ϢΗ΍ϮΨϟ΍ (ϲϠϴϠΨϟ΍ ϥΎΧ ) Ϧϣ ϥϮϋΎΘΒϳ
..έϭΎγϷ΍ϭ
..ΔϴϤσΎϔϟ΍ ϥϮϴόϟ΍ϭ

βϴϗ ˬϱέάόϟ΍ ϩήόη ΐΘϜϳ ϝ΍ί Ύϣ


ΔϳήϣΎόϟ΍ ϰϠϴϟ ε΍ήϔϟ ΍ϮΑήδΗ ΩϮϬϴϟ΍ϭ
..΢ΒϨΗ Ϣϟ ϲΤϟ΍ Ώϼϛ ϰΘΣ
ΔϴϗΪϨΑ ΔλΎλέ ϲϧ΍ΰϟ΍ ϰϠϋ ϖϠτΗ Ϣϟϭ
!"ϊϴϓήϟ΍ ϑήθϟ΍ ϢϠδϳ ϻ "
..Ε΍ήϣ ΙϼΛ Γ΍ΰϐϟ΍ ΎϨόΟΎο ϦΤϧϭ
..Ε΍ήϣ ΙϼΛ ϑΎϔόϟ΍ ΎϨόϴοϭ
ΔϳήϜδόϟ΍ αϮϘτϟ΍ϭ ˬϢγ΍ήϤϟΎΑ Γ˯ϭήϤϟ΍ ΎϨόϴηϭ
!"ϊϴϓήϟ΍ ϑήθϟ΍ ϢϠδϳ ϻ "
..ΎϨΗΩΎϬη ΎϧήϴϏ ϦΤϧϭ
..ΎϨΘϗϼϋ ΎϧήϜϧ΃ϭ
..ΔϴπϘϟ΍ ΕΎϔϠϣ ΎϨϗήΣ΃ϭ

..ϯήΧ΃ Γήϣ ϕήθΗ βϤθϟ΍


ˬϰΗϮϤϟ΍ ϊΑΎλ΃ ϥϮόϤΠϳ ΔϓΎψϨϟ΍ ϝΎϤϋϭ
έΎϐμϟ΍ ΏΎόϟ΃ϭ
..ϯήΧ΃ Γήϣ ϕήθΗ βϤθϟ΍
ˬϦ΋΍ΪϤϟ΍ Γήϛ΍Ϋϭ
έΎΤΒϟ΍ϭ ΎϳΎϐΒϟ΍ Γήϛ΍Ϋ ϞΜϣ
ˬϯήΧ΃ Γήϣ ϕήθΗ βϤθϟ΍
ˬϯήΧ΃ Γήϣ ϲϫΎϘϤϟ΍ ΊϠΘϤΗϭ
έ΍ϮΤϟ΍ ϡΪΘΤϳϭ
ΔϴϔσΎϋ ΔϤϳήΠϟ΍ ϥ·
Δόϳήθϟ΍ϭ ˬΕ΍ήϣΎϐϣ ϦϬόϴϤΟ ˯ΎδϨϟ΍ ϥ·
..ΔϴΤπϟ΍ Ϊο ΎϧΪϨϋ
ˬΎϜϳήϣ΃ ϊϨλ Ϧϣ ϪϠϛ ςτΨϤϟ΍ ϥ· :ϲΗΩΎγ Ύϳ
ϰϘΒϳ Ύϣ Ϟϛϭ ˬαΎγϷ΍ Ϯϫ ΞϴϠΨϟ΍ ϝϭήΘΑϭ
ΔϴΒϧΎΟ έϮϣ΃
ˬέϮϓΎϧί΃ ΐΤϧ ϦΤϧ ..ΔγΎϴδϟ΍ ϡ΃ ΔϧϮόϠϣ
ΔϴΒϨΟϷ΍ έϮτόϟ΍ϭ ˬβϜϤϟ΍ ΞϠΜϟΎΑ ϲϜγϮϟ΍ϭ
ΔϴΤπϟ΍ Ϊο ΎϧΪϨϋ Δόϳήθϟ΍ϭ ˬϞϘϋ ϒμϨΑ ˯ΎδϨϟ΍ ϥ·

..(ήηΎΒϤϟ΍ ΚΒϟ΍) ΔΒΣ ϊϠΒϳ ˬ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍


(ϪϴϠϋ ϲϨϴϋ Ύϳ ήΒμϟΎϋ ϲϨϴϋ Ύϳ )
Ϫϴϟ· ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ΩϮϬϴϠϟ ϚΤπϳ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ
..ήϓΎχϷ΍ ΖΤΗ Ϧϣ

..ΐϫάϳϭ ϥ΍ήϳΰΣ ϲΗ΄ϳ


ήϳήΟ ϲΘ΋έ ϲϓ ϦϴϜδϟ΍ ίήϐϳ ϕΩίήϔϟ΍ϭ
..Ξϧήτη ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ
..ΓήΜόΒϣ έΎΠΣ΃ϭ
..ήϴτΗ ϕ΍έϭ΃ϭ
ˬϰθτϋ ϞϴΨϟ΍ϭ
..ήϴΠΗ ϼϓ ˬέΎΠΘδΗ Ϟ΋ΎΒϘϟ΍ϭ
ˬϖ΋ΎϗΩ βϤΧϭ ϰϟϭϷ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϲϓ Ϫϧ΃ ϦϠόϳ ϲ Ϥγήϟ΍ ϖσΎϨϟ΍)
ˬΎϬϗΩΎϨϓ ϲϓ ϼϴϠϗ ΍ϮΣΎΗέ΍ϭ ˬ ΕϭήϴΑ ϲϓ ϱΎθϟ΍ ΩϮϬϴϟ΍ Ώήη
(ϦϴϤϟΎγ ΐϛ΍ήϤϠϟ ΍ϭΩΎϋϭ
ΏϭήΤϟ΍ Ϧϣί ϲϓ ..ϥϮϤϴϠϟΎΑ (ϦΠϟ΍) ϞΜϣ ˯ϲη ϻ
..ήϳΪΘδϤϟ΍ ˯ϲϠϤϟ΍ ˬβϤϠϟ΍ ϲϓ ˬ˯΍ΪΛϷ΍ ϞϤΟ΃ϭ

ˬΔϨϳΪϤϟ΍ ϕ΍Ϯγ΄Α ΍ϮϓΎσ ϢϬϧ΃ ϦϠόϳ ϲϤγήϟ΍ ϖσΎϨϟ΍ )


ˬΪϘΣ ϲϓ ϙήϴΠϟ΍ ϥϮμϗήϳ ΍ϮϧΎϛϭ ˬΎΣΎϔΗϭ ΎϔΤλ ΍ϭή Θη΍ϭ
(Ϧϴμϗ΍ήϟ΍ Ϟϛ ϥϮϟΎΘϐϳϭ

ϯϮϬϟ΍ ϦγέΎϤϳ Ϧϣ ϦδΣ΃ ΕΎϳΪϳϮδϟ΍ ϥ·


..Ϊ΋΍ϮϤϟ΍ ϰϠϋ άϴΒϨϟΎϛ Ώήθϳ ϢϟϮϬϛϮΘγ΍ ϲϓ βϨΠϟ΍ϭ
Ϊ΋΍ήΠϟ΍ ϊϣ ΪϳϮδϟ΍ ϲϓ ΃ήϘϳ βϨΠϟ΍

ˬϖΣϻ ύϼΑ ϲϓ ϦϠόϳ ϲϤγήϟ΍ ϖσΎϨϟ΍)


(ϦϴϨΒϟΎΑϭ ϩΎϓήϟΎΒ ϓ ..ϦϬΑ ΍Ϯπϣϭ ˬΎϨΗΎΟϭί ΍ϮΟϭΰΗ ΩϮϬϴϟ΍ ϥ΃


..ΔϴϧΎϏ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍
ϦϴϤγΎϳ ΓΩΎγϭ ϰϠϋ ϡΎϨΗ
ϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώέ ήϳΪϘΗ Ϧϣ ΏήΤϟΎϓ
ϦϴϤϟΎόϟ΍ Ώέ ήϳΪϘΗ Ϧϣ ϢϠδϟ΍ϭ

ήϔδϟΎΑ ϚϟΎϴΘϏ΍ ϲϨσϭ Ύϳ Εέήϗ


ˬϲΗήϛάΗ ΕΰΠΣϭ
ήΠθϟ΍ϭ ˬϝϭ΍ΪΠϟ΍ϭ ˬϞΑΎϨδϟ΍ ΖϋΩϭϭ
ˬϝϮϘΤϟ΍ ήϳϭΎμΗ ϲΒϴΟ ϲϓ ΕάΧ΃ϭ
ήϤϘϟ΍ ˯Ύπϣ· ΕάΧ΃
ϲΘΒϴΒΣ ϪΟϭ ΕάΧ΃ϭ
..ήτϤϟ΍ ΔΤ΋΍έ ΕάΧ΃ϭ
ήΠΣ ϰϠϋ ϡΎϨΗ ϲϨσϭ Ύϳ Ζϧ΃ϭ ..ϚϴϠϋ ϲΒϠϗ

..ήϓΎδϤϟ΍ ϦσϮϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϳ


ΔϴΣήδϤϟ΍ ιϮμϨϟ΍ϭ ˬΪ΋ΎμϘϟ΍ϭ ˬΔΑΎτΨϟ΍ ϲϓ
..έϮμϤϟ΍ ϦσϮϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϳ
ΔϴγέΪϤϟ΍ ϲϧΎϏϷ΍ϭ ˬ ς΋΍ήΨϟ΍ϭ ˬ ΔΣΎϴδϟ΍ ΕΎϗΎτΑ ϲϓ
..ήλΎΤϤϟ΍ ϦσϮϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϳ
ΓέΎϣϹ΍ϭ ˬΔΛ΍έϮϟ΍ϭ ˬΔϓϼΨϟ΍ ϥΎϨγ΃ ϦϴΑ
ΓέΎηϹ΍ϭ ΐΠόΘϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ϊϴϤΟϭ
ϩ΅΍ήόη ϱάϟ΍ ˬϦσϮϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϳ
- Ϧϴσϼδϟ΍ ΍Ϯοήϳ ϲϛ - ϥϮόπϳ
..ΓέΎόΘδϤϟ΍ εϮϣήϟ΍

ϞϴϘΘδϣ ϲϧ· ..έϮϬϤΠϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ


ˬΔόϗήϣ ϲΑ΍ϮΛ΃ϭ ˬϲϨΒγΎϨΗ ϻ Δϳ΍ϭήϟ΍ ϥ·
..ϞϴΤΘδϣ ϱέϭΩϭ
..ΓΪ΋Ύϓ Ν΍ήΧϺϟ ϖΒϳ Ϣϟ
..ΓΪ΋Ύϓ ΕϮμϟ΍ Ε΍ήΒϜϤϟ ϻϭ
ϞϴϠΨϟ΍ ϥ΍ίϭ΃ϭ ˬ ΓΪ΋Ύϓ ή όθϠϟ ϻϭ
..ϲϨΤϣΎγ ..έϮϬϤΠϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ
ϊΑΎλϷ΍ϭ ΔΑΎΘϜϟ΍ Ζόϴοϭ ˬ ϲΗήϛ΍Ϋ Ζόϴο ΍Ϋ·
..ωέ΍Ϯθϟ΍ ˯ΎϤγ΃ Ζϴδϧϭ
..ΩΪϤϤϟ΍ ϦσϮϟ΍ ΎϬϳ΃ ˬ ϚΘϠΘϗ ϲϧ·
..ϊΑ΍Ϯτϟ΍ ϕ΍έϭ΃ ϕϮϓϭ ..ΪϳήΒϟ΍ ϡΎΘΧ΃ ϕϮϓ
ϞϴϬμϟ΍ Ϧϋ ΕΎΑήπϤϟ΍ ϲϠϴΧ ΖΤΑΫϭ
ϞϴΘϘϟ΍ ΖϨϛ ϲϨϧ΄Α ΖϔθΘϛ΍ϭ ..ϚΘϠΘϗ ϲϧ·
ϲϨΤϣΎγ ..έϮϬϤΠϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ
ϞϴΤΘδϣ έϭΩ ..ϥΎτϠδϟ΍ ΝήϬϣ έϭΪϓ

ϲϧΎΒϗ έ΍ΰϧ

 '() *+,

˸ϢϜ˵ ϟ˴ ΍˱ή˴ ˸Ϝη


˵
˸ϢϜ˵ ϟ˴ ΍˱ή˴ ˸Ϝη
˵
Ϣ˵Ϝό˶ ˸γϮΑ έ˴ Ύλϭ ˸ΖϠ˴Θ˶ ϗ˵ ϲΘΒϴΒΤϓ
ΓΪϴϬθϟ΍ ή˶ Βϗ ϰϠϋ Ύ˱γ΄ϛ ΍ϮΑήθΗ ϥ΃
..ΖϠϴΘϏ΍ ϲΗΪϴμϗϭ
..ν
˶ έϷ΍ ϲϓ Δ˳ ϣ˴˷ ΃˵ Ϧϣ ˸Ϟϫ˴ ϭ
ˮΓΪϴμϘϟ΍ ϝ ˵ ΎΘϐΗ - Ϧ
˵ Τϧ ϻ ˴˷ · -

...β
˵ ϴϘϠΑ

˸ϞΑ˶ ΎΑ ΦϳέΎΗ ϲϓ Ε ˶ Ύ˴ϜϠ˶Ϥ˴ ϟ΍ Ϟ˴ ϤΟ΃ ˸ΖϧΎϛ


.. β ˵ ϴϘϠΑ
˸ϕ΍ήόϟ΍ νέ΃ ϲϓ Ε ˶ ϼ˸ΨϨ˴ ϟ΍ ϝ ˴ Ϯσ΃ ΖϧΎϛ
.. ϲθϤΗ ΍Ϋ· ˸ΖϧΎϛ
.. ˲βϳϭ΍Ϯσ ΎϬ˵Ϙϓ΍ήΗ
.. ˸Ϟ΋˶ Ύϳ΃ ΎϬ˵όΒΘΗϭ
..ϲ˶όΟ ˴ ϭ˴ Ύϳ ..β ˵ ϴϘϠΑ
˸ϞϣΎϧϷ΍ Ύ˴Ϭδ ˵ Ϥ˴ ϠΗ ϦϴΣ Γ˶ ΪϴμϘϟ΍ ϊ˴ Ο ˴ ϭ˴ Ύϳϭ
..ϯή˵Η Ύϳ Ϟϫ
ˮ ˸ϞΑΎϨδϟ΍ ϊ˵ ϔΗήΗ ϑ ˴ Ϯγ ϙ ˶ ή˶ ˸όη ˴ ΪόΑ Ϧϣ
.. ˯΍ήπΨϟ΍ ϯ˴ϮϨ˴ ˸ϴϧ˴ Ύϳ
..˯΍ήϘθϟ΍ ϲΘ˷ϳ˴ ήΠϏ Ύϳ
..Δ˴ ϠΟΩ Ν ˴ ΍Ϯϣ΃ Ύϳ
Ύ˶Ϭϗ˶ ΎδΑ ϊ˶ ϴΑήϟ΍ ϲϓ β ˵ ΒϠΗ
..˸ϞΧ ˶ ϼΨϟ΍ ϰϠΣ΃
..β
˵ ϴϘϠΑ Ύϳ ϙ ˶ ϮϠΘϗ
..Δ˳ ϴΑήϋ Δ˳ ϣ˴˷ ΃˵ Δ˵ ϳ˴˷ ΃
ϲΘϟ΍ Ϛ ˴ ϠΗ
ˮ˸ϞΑ˶ ϼΒϟ΍ Ε ˴ ΍Ϯλ΃ ϝ ˵ ΎΘϐΗ
ˮϝ ˵ ΃˴˸ϮϤ˴ δ
˴˷ ϟ΍ Ϧϳ΃
ˮ˵ϞϬ˴ ˸ϠϬ˴ Ϥ˵ ϟ΍ϭ
ˮ˸Ϟ΋˶ ΍ϭϷ΍ ϒ ˵ ϳέΎτ ϐϟ΍ϭ
..˸Ϟ΋ΎΒϗ ˸ΖϠ˴ϛ˴ ΃˴ ˲Ϟ΋ΎΒϘϓ
.. ˸ΐϟΎόΛ ˸ΖϠΘϗ ˲ΐϟΎόΛϭ
..˸ΐϛΎϨϋ ˸ΖϠΘϗ ˲ΐϛΎϨϋϭ
..ΎϤϬϴϟ· Ϧ
˶ ϴΘϠϟ΍ Ϛ ˶ ϴϨϴόΑ Ύ˱Ϥ˴ δ
˴ ϗ˴
..˸ΐϛ΍ϮϜϟ΍ Ϧ ˵ ϴϳϼϣ ϱϭ΄Η
˸ΐ΋ΎΠόϟ΍ Ώ
˶ ή˴ ό˴ ϟ΍ Ϧϋ ˬ ϱ˶ήϤ˴ ϗ˴ Ύϳ ˬ ϝ ˵ Ϯ˵ϗ΄γ
ˮ˲ΔϴΑήϋ ˲ΔΑ˴ ˸άϛ˶ Δ˵ ϟϮτΒϟ΍ ϞϬϓ
ˮ˸ΏΫΎϛ Φ ˵ ϳέΎΘϟ΍ ΎϨϠΜϣ ϡ΃

β
˵ ϴϘϠΑ

ϲ˷Ϩϋ ϲ˶Βϴ˴˷ϐΘΗ ϻ
ϙ
˶ ΪόΑ β ˴ Ϥθϟ΍ ϥ ˴˷ Έϓ
.. ˸ϞΣ ˶ ΍Ϯδϟ΍ ϰϠϋ ˯˵ ϲπ˵Η ϻ
:ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϝϮϗ΄γ
˸ϞΗ˶ ΎϘ˵Ϥϟ΍ Ώ ˴ ϮΛ ϱΪΗήϳ ΢ ˴ Βλ΃ κ ˴˷ Ϡϟ΍ ϥ ˴˷ ·
: ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϝϮϗ΃ϭ
..˸ϝϭ˶ Ύ˴ϘϤ˵ ϟΎϛ ΢ ˴ Βλ΃ Ώ ˴ ϮϫϮϤϟ΍ Ϊ˴ ΋ΎϘϟ΍ ϥ ˴˷ ·

˵ Ϯϗ΃ϭ
..˸ΖϠ˴ϴ˶ϗ Δ˳ Θ˴ ˸Ϝϧ˵ ϒ
˵ Ψγ΃ ˬ ωΎόηϹ΍ Δ˴ ϳΎϜΣ ϥ·
˸Ϟ΋˶ ΎΒϘϟ΍ ϦϴΑ ˲ΔϠϴΒϗ Ϧ ˵ ΤϨϓ
..β
˵ ϴϘϠΑ Ύϳ ..Φ ˵ ϳέΎΘϟ΍ Ϯϫ ΍άϫ
.. ϥ˵ ΎδϧϹ΍ ϕ ˵ ή˶˷ ϔ˴ ϳ˵ ϒϴϛ
˸ϞΑ΍ΰϤϟ΍ϭ ϖ ˶ ΋΍ΪΤϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ
.. β ˵ ϴϘϠΑ
..Γ˵ ΪϴμϘϟ΍ϭ .. Γ˵ ΪϴϬθϟ΍ ΎϬΘ˷ϳ˴ ΃
..˸Δϴ˴˷ ϘϨϟ΍ Γ˵ ή˴ Ϭ˴˷ τ˴ Ϥ˵ ϟ΍ϭ
Ύ˴ϬΘ˶ Ϝ˴ ϴ˶Ϡϣ˴ Ϧϋ ζ ˵ Θ˶˷ ϔΗ ˲΄Βγ
.. ˸Δϴ˴˷ ΤΘϟ΍ ή˶ ϴϫΎϤΠϠϟ ϱ˷Ω˶ ή˵ ϓ
.. Ε ˶ Ύ˴ϜϠ˶Ϥ˴ ϟ΍ Ϣ˴ ψϋ΃ Ύϳ
˸Δϳ˴˷ ή˶ ϣ˴ Ϯ˵δϟ΍ έ˶ Ϯμόϟ΍ Ω˶ ΎΠϣ΃ Ϟ ˴˷ ϛ Ϊ˵ δ ˶˷ Π
˴ Η˵ Γ˱ ΃ήϣ΍ Ύϳ

..β
˵ ϴϘϠΑ

..ϰϠΣϷ΍ ϲΗέϮϔμϋ Ύϳ
ϰ˴Ϡ˸ϏϷ ˴ ΍ ϲΘϧϮ˵Ϙ˸ϳ΃˴ Ύϳϭ
˸Δϴ˴˷ ϟΪΠϤϟ΍ Ϊ˶˷ Χ ˴ ϕ ˴ Ϯϓ ή˴ ΛΎϨΗ Ύ˱ό˴ ˸ϣΩ˴ Ύϳϭ
Ϛ
˶ Θ˵ ˸ϠϘ˴ ϧ˴ ˸Ϋ· Ϛ ˶ Θ˵ ˸ϤϠ˴χ
˴ ϯή˵Η΃˴
˸Δϴ˴˷ ϤψϋϷ΍ ϑ ˶ Ύϔο Ϧϣ .. ϡ˳ Ϯϳ Ε ˴ ΍Ϋ
..Ύ˷Ϩ˴ ϣ˶ ΍˱ΪΣ΍ϭ ϡ˳ Ϯϳ Ϟ ˴˷ ϛ Ϟ ˵ Θ˵ϘΗ .. Ε ˵ ϭήϴΑ
˸Δϴ˴˷ Το Ϧϋ ϡ˳ Ϯϳ Ϟ ˴˷ ϛ Κ ˵ ΤΒΗϭ
.. Ύ˴ϨΗ˶ Ϯ˴ ˸Ϭϗ˴ ϥ
˶ Ύ˴Π˸Ϩϓ˶ ϲϓ .. Ε ˵ ϮϤϟ΍ϭ
..Ύ˴ϨΘ˶ Ϙ˴˷ η
˶ ΡΎΘϔϣ ϲϓϭ
.. Ύ˴ϨΘ˶ ϓ˴ ˸ήη ˵ έ˶ Ύϫί΃ ϲϓϭ
..Ϊ˶ ΋΍ήΠϟ΍ ϕ ˶ έ˴ ϭ˴ ϲϓϭ
...˸Δϳ˴˷ ΪΠΑϷ΍ ϑ ˶ ϭήΤϟ΍ϭ
..β ˵ ϴϘϠΑ Ύϳ .. Ϧ ˵ Τϧ Ύϫ
..˸Δϴ˴˷ ϠϫΎΠϟ΍ ή˶ μόϟ ϯήΧ˵΃ Γ˱ ήϣ Ϟ ˵Χ˵ Ϊϧ
..ζ˶ Σ ˵˷ Ϯ˴ Θ˴ ϟ΍ ϲϓ Ϟ ˵Χ˵ Ϊϧ Ϧ ˵ Τϧ Ύϫ
..Δ˶ ϋΎ˴οϮ˴ ϟ΍ϭ ..Δ˶ ϋΎθΒϟ΍ϭ .. ϒ ˶ Ϡ˷ΨΘϟ΍ϭ
..˸Δϳ˴˷ ήΑήΒϟ΍ έ˴ Ϯ˵μϋ ˵ .. ϯήΧ˵΃ Γ˱ ήϣ Ϟ ˵Χ˵ Ϊϧ
˲ΔϠ˴˸Σέ˶ Δ˵ ΑΎΘϜϟ΍ Κ ˵ ϴΣ
˸Δϴ˴˷ ψ˷θ ˴ ϟ΍ϭ .. Δ˶ ϴ˷ ψ˷θ ˴ ϟ΍ Ϧ ˶ ϴΑ
.. Ύ˴ϬϠ˶ϘΣ ϲϓ Δ˳ η΍ήϓ ϝ ˵ ΎϴΘϏ΍ Κ ˵ ϴΣ
.. ˸Δϴ˴˷ πϘϟ΍ έ˴ Ύλ
ˮβ ˴ ϴϘϠΑ ϲΘΒϴΒΣ ϥ ˴ ϮϓήόΗ Ϟϫ
˸ϡ΍ήϐϟ΍ ΐ ˶ Θ˵ ϛ˵ ϲϓ ϩ˵ Ϯ˵ΒΘ˴ ϛ˴ Ύϣ Ϣ˵˷ ϫ΃ ϲϬϓ
Ύ˱ ό˴ ΋˶ ΍έ Ύ˱Πϳΰϣ ˸ΖϧΎϛ
.. ˸ϡΎ˴Χή˵˷ ϟ΍ϭ Δ˶ ϔ˴ ϴ˶τϘ˴ ϟ΍ ϦϴΑ
Ύ˴Ϭ˸ϴϨ˴ ˸ϴϋ˴ Ϧ ˴ ϴΑ Ξ˵δ ˴ ˸ϔϨ˴ Β˴ ϟ΍ ϥΎϛ
..˸ϡΎϨϳ ϻϭ ϡ˵ ΎϨϳ

..β
˵ ϴϘϠΑ

.. ϲΗήϛ΍άΑ ΍˱ή˴ ˸τϋ ˶ Ύϳ


.. ϡΎϤϐϟ΍ ϲϓ ή˵ ϓΎδϳ ΍˱ήΒϗ Ύϳϭ
Δ˳ ϟ΍ΰϏ ϱ
˶˷ ΃ Ϟ
˴ Μϣ ˬ Ε
˴ ϭήϴΑ ϲϓ ˬ ϙ ˶ ϮϠΘϗ
.. ˸ϡϼϜϟ΍ ΍Ϯ˵ϠΘ˴ ϗ˴ .. ΎϣΪόΑ Ϧϣ
..β˵ ϴϘϠΑ
Δ˱ ϴ˴˷ Λήϣ ϩ˶ άϫ ˸Ζδϴϟ
..˸ϦϜϟ
˸ϡϼδϟ΍ Ώ ˶ ή˴ ό˴ ϟ΍ ϰϠϋ

..β
˵ ϴϘϠΑ

..ϥ
˴ Ϯ˵ϗΎ˴Θ˸θϣ˵ .. ϥ
˴ Ϯ˵ϗΎ˴Θ˸θϣ˵ ..ϥ
˴ Ϯ˵ϗΎ˴Θ˸θϣ˵
..ή˵ ϴϐμϟ΍ Ζ ˵ ϴΒϟ΍ϭ
˸ϝϮ˵ϳά˵ ϟ΍ Γ˶ ή˷τ
˴ όϤϟ΍ ϪΗήϴϣ΃ Ϧϋ Ϟ ˵ ΋˶ Ύδ˵ϳ
˲ΔπϣΎϏ έ˵ ΎΒΧϷ΍ϭ ..έΎΒΧϷ΍ ϰϟ· ϲ˶ϐ˸μϧ˵
.. ˸ϝϮ˵πϓ˵ ϱϭήΗ ϻϭ

..β
˵ ϴϘϠΑ

..Ϣ˸ψό˴ ϟ΍ ϰΘΣ ϥ ˴ ϮΣϮΑάϣ


..ϱήΠϳ Ύϣ ϥ ˴ ϭέΪϳ ϻ Ω˵ ϻϭϷ΍ϭ
ˮ˸ϝϮ˵ϗ΃ ΍ΫΎϣ .. Ύϧ΃ ϱέΩ΃ ϻϭ
ˮ˳ϖ΋ΎϗΩ ΪόΑ Ώ ˴ ΎΒϟ΍ Ϧ
˴ ϴϋήϘΗ Ϟϫ
ˮ˷ϱ
˴ Ϯ˶ Θ˴ θ
˴˷ ϟ΍ ϒ
˴ τόϤϟ΍ Ϧ ˴ ϴόϠΨΗ Ϟϫ
.. Δ˱ ϤγΎΑ Ϧ
˴ ϴΗ΄Η Ϟϫ
.. Γ˱ ήοΎϧϭ
ˮ ˸ϝϮ˵ϘΤ
˵ ϟ΍ έ˶ Ύϫί΄ϛ Δ˱ ϗ˴ ή˶ ˸θϣ˵ ϭ

..β
˵ ϴϘϠΑ

.. ˯˴ ΍ήπΨϟ΍ Ϛ ˶ϋ˴ ϭ˵έί˵ ϥ ˴˷ ·


.. Δ˱ ϴϛΎΑ ϥ˶ ΎτϴΤϟ΍ ϰϠϋ ˸Ζϟ΍ί Ύϣ
.. ϼ˱ Ϙ˶˷ Ϩ˴ Θ˴ ϣ˵ ˸ϝΰϳ Ϣϟ Ϛ ˶ Ϭ˴ ˸Οϭ˴ ϭ˴
˸ή΋ΎΘδϟ΍ϭ Ύϳ΍ήϤϟ΍ Ϧ ˴ ϴΑ
ΎϬ˶ΘϠόη΃ ϲΘϟ΍ Ϛ ˶ Η˵ έΎΠγ ϰΘΣ
.. ˸ΊϔτϨΗ Ϣϟ
Ύ˴Ϭϧ˵ ΎΧΩϭ
˸ήϓΎδϳ ϥ΃ ξ ˵ ϓήϳ ϝ ˴ ΍ί Ύϣ

..β
˵ ϴϘϠΑ

.. ϕ
˶ ΎϤϋϷ΍ ϲϓ ϥ
˴ ϮϧϮότϣ .. ϥ ˴ ϮϧϮότϣ
˸ϝϮ˵ϫά˵ ϟ΍ ΎϬ˵ϨϜδϳ ϕ
˵ ΍ΪΣϷ΍ϭ

..β
˵ ϴϘϠΑ

.. ϲϣϼΣ΃ϭ .. ϲϣΎ˷ϳ˴ ΃ Ε ˶ άΧ΃ ϒϴϛ


.. ˸ϝϮ˵μϔ˵ ϟ΍ϭ ϖ
˴ ΋΍ΪΤϟ΍ Ζ
˶ ϴϐϟ΃ϭ
.. ϲΘΟϭί Ύϳ
.. ϲϨϴϋ ˯˴ Ύϴοϭ .. ϲΗΪϴμϗϭ .. ϲΘΒϴΒΣϭ
.. Ϟ
˴ ϴϤΠϟ΍ ϱέϮϔμϋ Ζ ˶ Ϩϛ Ϊϗ
ˮϲ˷Ϩϣ β
˵ ϴϘϠΑ Ύϳ Ζ ˶ Αήϫ ϒϴϜϓ

..β
˵ ϴϘϠΑ

.. ή˶ τ
˴˷ ό˴ Ϥ˵ ϟ΍ ϲ
˶˷ ϗ΍ήόϟ΍ ϱΎ˴θϟ΍ Ϊ˵ ϋϮϣ ΍άϫ
..˸Δϓ˴ ϼ˷δ
˵ ϟΎϛ ϖ˷Θ˴ ό˴ Ϥ˵ ϟ΍ϭ
ˮ˸Δϓ˴ ΍έ˵ΰϟ΍ ΎϬΘ˷ϳ΃ .. Ρ ˴ ΍ΪϗϷ΍ ω ˵ ί˷ Ϯϴγ ϱάϟ΍ Ϧ ˶ Ϥ˴ ϓ˴
..ΎϨΘϴ˴Βϟ˶ Ε ˴ ΍ήϔϟ΍ Ϟ ˴ Ϙ˴ ϧ˴ ϱάϟ΍ Ϧ˶ ϣ˴ ϭ
ˮ˸Δϓ˴ Ύ˴λή˴˷ ϟ΍ϭ Δ˴ Ϡ˴˸ΟΩ˴ Ω˴ ϭέϭϭ

..β
˵ ϴϘϠΑ

.. ϲ˶ϨΒ˵Ϙ˵ Μϳ ϥ˴ ˸ΰΤ
˵ ϟ΍ ϥ
˴˷ ·
ΎϬ˴ΘϤϳήΟ ϱέΪΗ ϻ .. Ϛ ˶ ˸ΘϠ˴Θ˴ ϗ˴ ϲΘϟ΍ Ε
˵ ϭήϴΑϭ
.. Ϛ
˶ ˸ΘϘ˴ θ˴ϋ ϲΘϟ΍ Ε ˵ ϭήϴΑϭ
.. ΎϬ˴ΘϘϴθϋ ˸ΖϠ˴Θ˴ ϗ˴ ΎϬ˷ϧ΃ Ϟ ˵ ϬΠΗ
..˸ήϤ˴ Ϙ˴ ϟ΍ Ε
˶ ΄ϔσ΃ϭ

..β
˵ ϴϘϠΑ
..β
˵ ϴϘϠΑ Ύϳ
β
˵ ϴϘϠΑ Ύϳ

..Ϛ
˶ ϴϠϋ ϲϜΒΗ Δ˳ ϣΎϤϏ Ϟ ˵˷ ϛ
..Ύ˷ϴ˴ Ϡϋ ϲϜΒϳ ϯή˵Η ˸ϦϤ˴ ϓ˴
Δ˱ ΘϣΎλ Ζ ˶ ˸ϠΣ ˴ έ˴ ϒϴϛ .. β˵ ϴϘϠΑ
ˮΎ˷ϳ˴ Ϊ˴ ϳ˴ ϰϠϋ .. Ϛ ˶ ˸ϳΪϳ ϲό˴πΗ˴ Ϣϟϭ

..β
˵ ϴϘϠΑ

.. ΢ϳήϟ΍ ϲϓ ΎϨ˶ΘϛήΗ ϒ ˴ ϴϛ
ˮ˸ήΠ
˴θ˴˷ ϟ΍ ϕ΍έϭ΃ Ϟ ˴ Μϣ ϒ ˵ Ο˶ ήϧ
Ϧ
˴ ϴό΋Ύο - Δ˴ ΛϼΜϟ΍ Ϧ ˵ Τϧ - ΎϨ˶ΘϛήΗϭ
.. ˸ήτ˴ Ϥ˴ ϟ΍ Ζ
˴ ΤΗ Δ˳ θϳήϛ
ˮϲΑ Ε ˶ ˸ήϜ˴˷ ϓ˴ Ύϣ ϙ
˶ ΍˴ήΗ˵ ΃
(˸ήϤ˴ ϋ
˵ ) ϭ΃ (ΐ
˴ Ϩϳί) Ϟ
˴ Μϣ .. Ϛ ˶ Β˴˷Σ Ν˵ ΎΘΤϳ ϱάϟ΍ Ύϧ΃ϭ

..β
˵ ϴϘϠΑ

.. Ύ˱ϴ˷ϓ΍˴ήΧ˵ ΍˱ΰ˴ ˸Ϩϛ˴ Ύϳ


.. Ύ˱ϴ˷ϗ΍˴ήϋ˶ Ύ˱Τ˴ ˸ϣέ˵ Ύϳϭ
.. ˸ϥ΍˴έΰ˵ ˸ϴΧ˴ Δ˴ Α˴ ΎϏϭ
.. Ύ˱ό˷ϓ˵ ήΗ ϡ˴ Ϯ˵ΠϨϟ΍ Ζ ˶ ϳ˷Ϊ˴ ΤΗ ˸Ϧϣ˴ Ύϳ
ˮ ˸ϥ΍Ϯ˵ϔ˸Ϩό˵ ϟ΍ ΍άϫ Ϟ ˶˷ ϜΑ Ζ ˶ ΌΟ Ϧ ˴ ϳ΃ ˸Ϧϣ˶
.. β ˵ ϴϘϠΑ

.. Δ˵ Ϙϴϓήϟ΍ϭ .. Δ˵ ϘϳΪμϟ΍ ΎϬΘϳ΃


.. ˸ϥ΍˴ϮΤ ˵ ˸ϗ΃˵ Γ˶ ή˸ϫί˴ Ϟ ˴ Μϣ Δ˵ Ϙϴϗήϟ΍ϭ
.. ή˵ ΤΒϟ΍ ϕ˴ Ύο .. Ε ˵ ϭήϴΑ ΎϨΑ ˸ΖϗΎο
.. ˸ϥΎϜϤϟ΍ ΎϨΑ ϕ ˴ Ύο
.. Ϧ
˴ ϳ˶έή˴˷ Ϝ˴ Θ˴ Η˴ ϲΘϟ΍ Ζ ˶ ϧ΃ Ύϣ : β ˵ ϴϘϠΑ
.. ˸ϥΎ˴ΘϨ˴ ˸Λ΍ β
˴ ϴϘϠΒϟ ΎϤϓ

.. β
˵ ϴϘϠΑ

.. Ύ˴ϨΘ˶ ϗϼϋ ϲϓ Γ˵ ήϴϐμϟ΍ Ϟ ˵ ϴλΎϔΘϟ΍ ϲϨ˵ΤΑάΗ


.. ϲϧ΍ϮΜϟ΍ϭ ϖ ˵ ΋ΎϗΪϟ΍ ϲϧΪ˵ϠΠΗϭ
˲Δμ˴˷ ϗ .. ή˳ ϴϐλ α ˳ Ϯ˷ΑΩ Ϟ˶˷ Ϝ˵ Ϡϓ
ϥ
˶ ΎΘ˷μ˴ ϗ˶ ϙ ˶ Ω˶ Ϯ˵Ϙϋ
˵ Ϧϣ Ϊ˳ ˸Ϙϋ
˶ Ϟ
˶˷ Ϝ˵ ϟϭ
.. ϲ
˶˷ Β˶ ϫ˴ ά˴˷ ϟ΍ ϙ
˶ ή˶ ˸όη
˴ ς
˵ ϗϼϣ ϰΘΣ
ϥ
˶ ΎϨΤϟ΍ έΎτϣ΄Α ˬ ΎϬ˶ΗΩΎόϛˬ ϲϧ˵ήϤ˵ ϐΗ
.. Ϟ
˵ ϴϤΠϟ΍ ϲ
˵˷ ϗ΍ήόϟ΍ Ε ˵ Ϯμϟ΍ ε ˵ ή˶˷ ό˴ ϳ˵ ϭ
.. ή˶ ΋ΎΘδϟ΍ ϰϠϋ
.. Ϊ˶ ϋΎϘϤϟ΍ϭ
.. ϲϧ΍˴ϭϷ΍ϭ
.. Ϧ˴ ϴ˶όϠ˴˸τΗ Ύ˴ϳ΍˴ήϤ˴ ϟ΍ Ϧϣϭ
.. Ϧ
˴ ϴ˶όϠ˴˸τΗ ϢΗ΍ϮΨϟ΍ Ϧϣ
.. Ϧ˴ ϴ˶όϠ˴˸τΗ ΓΪϴμϘϟ΍ Ϧϣ
.. ω˶ Ϯ˵Ϥθ ˵˷ ϟ΍ Ϧϣ
..α˶ ϭ˵ΆϜ˵ ϟ΍ Ϧϣ
..ϲϧ΍Ϯ˵Ο˸έϷ ˵ ΍ άϴΒϨϟ΍ Ϧϣ

..β
˵ ϴϘϠΑ

.. β ˵ ϴϘϠΑ Ύϳ .. β ˵ ϴϘϠΑ Ύϳ
.. ϥ˶ ΎϜϤϟ΍ ϊ˵ Ο ˴ ϭ˴ Ύϣ Ϧ ˴ ϳέΪΗ Ϯϟ
.. έ˳ Ϯϔμόϛ ˲ΔϤ΋ΎΣ Ζ ˶ ϧ΃ .. Ϧ ˳ ϛέ Ϟ ˶˷ ϛ˵ ϲϓ
.. ϥ ˶ Ύ˴δϠ˴˸ϴΑ˴ Δ˶ ΑΎϐϛ ˲ΔϘΑΎϋϭ
.. Ϧ ˴ ϴ˶ϨΧ ˶˷ Ϊ˴ Η˵ Ζ
˶ Ϩϛ .. ϙ ˴ ΎϨϬϓ
.. Ϧ ˴ ϴόϟΎτ˵Η Ζ ˶ Ϩϛ .. ϙ ˴ ΎϨϫ
.. Ϧ
˴ ϴ˶τθ˴˷ Ϥ˴ Θ˴ Η˴ Δ˳ ϠΨϨϛ Ζ ˶ Ϩϛ .. ϙ ˴ ΎϨϫ
.. ϑ˶ Ϯϴπϟ΍ ϰϠϋ Ϧ ˴ ϴϠ˵ΧΪΗϭ
.. ϲϧΎ˴Ϥϴ˴ ϟ΍ ϒ ˵ ˸ϴδ
˴˷ ϟ΍ Ϛ˶ ϧ˴˷ ΄ϛ

..β
˵ ϴϘϠΑ

ˮ(ϥ ˶ϻ ˴ ήϴ˶ϐϟ΍ ) Δ˵ Ο ˴ Ύ˴Οί Ϧϳ΃


.. ˯˵ Ύϗέΰϟ΍ Δ˵ ϋ˷ϻϮ˴ ϟ΍ϭ
ϲΘϟ΍ ( Ζ ˶ ˸ϨϜ˴ ϟ΍) ˰ϟ΍ Γ˵ έΎ˴Πγ ˶ Ϧ ˴ ϳ΃
ˮϚ ˶ ˸ϴΘ˴ ϔ˴ η
˴ ˸Ζϗ˴ έΎϓ Ύϣ
.. Ύ˱ϴ˴ Ϩ˶˷ϐ˴ ϣ˵ ( ϲ ˵˷ ϤηΎϬϟ΍) Ϧϳ΃
.. ϥ ˶ Ύ˴Οή˴ ˸ϬϤ˴ ϟ΍ ϡ˶ ΍ϮϘϟ΍ ϕ ˴ Ϯϓ
.. ΎϬϴοΎϣ ρ ˵ Ύ˴θ˸ϣϷ΍ ή˵ ϛ˴˷ άΘΗ
.. Ύ˴Ϭό˵ ˸ϣΩ˴ Ν ˵ ή˵ ˸Ϝϴ˴ ϓ˴
ˮ ϲϧΎό˵Η Ύ˱πϳ΃ ΎϬϗ΍Ϯη΃ Ϧϣ ρ ˵ Ύ˴θ˸ϣϷ΍ ϯή˵Η Ύϳ Ϟϫ
.. ϲϣΩ Ϧϣ ή˴ ΟΎϫ΃ ˸ϥ΃ ˲ΐ˸όλ ˴ :β ˵ ϴϘϠΑ
.. ΐ
˶ ϴϬϠϟ΍ Δ˶ Ϩ˴ δϟ΃ ϦϴΑ ή˵ λ ˴ Ύ˴ΤϤ˵ ϟ΍ Ύϧ΃ϭ
... ϥ ˶ Ύ˴ΧΪ˵ ϟ ΍ Δ˶ Ϩ˴ δϟ΃ ϦϴΑϭ
˸Γή˴ ϴϣϷ΍ Ύ˵ϬΘ˴˷ ϳ΃ :β ˵ ϴϘϠΑ
˸Γή˴ ϴθόϟ΍ϭ Γ˶ ήϴθόϟ΍ Ώ˶ ήΣ ϲϓ .. Ϧ ˴ ϴϗήΘΤΗ Ζ ˶ ϧ΃ Ύϫ
ˮ ϲΘϜϴϠϣ ϞϴΣέ Ϧϋ ΐ ˵ Θ˵ ϛ΄γ ΍ΫΎϣ
.. ϲΘΤϴπϓ ϡ˴ ϼϜϟ΍ ϥ ˴·
.. ΎϳΎΤπϟ΍ ϡ˶ ΍Ϯϛ΃ ϦϴΑ Κ ˵ ΤΒϧ Ϧ ˵ Τϧ Ύϫ
.. ˸Ζτ ˴ Ϙ˴ γ
˴ Δ˳ ϤΠϧ Ϧϋ
.. Ύ˴ϳ΍˴ήϤ˴ ϟΎϛ ή˴ Λ˴ ΎϨΗ Ϊ˳ δ
˴Ο ˴ Ϧϋϭ
.. ˸ΔΒ˴ ϴ˶ΒΣ
˴ Ύϳ ϝ ˵ ΄δϧ Ϧ ˵ Τϧ Ύϫ
Ζ
˶ ϧ΃ ϙ ˶ ή˴ ˸Βϗ˴ ή˵ ΒϘϟ΍ ΍άϫ ϥ ˴ Ύϛ ˸ϥ·
.. ˸ΔΑ˴ ϭ˵ήό˵ ϟ΍ ή˴ ˸Βϗ˴ ϡ΃


˵ ϴϘϠΑ

.. ϲ
˴˷ Ϡϋ Ύϫ˴ή΋Ύϔο ˸ΖΧ˴ ˸έ΃˴ Δ˱ ϓ˴ Ύ˴μ˸ϔλ
˴ Ύϳ
˸˯ΎϳήΒϛ Δ˴ ϓ˴ ΍˴έί˵ Ύϳϭ


˵ ϴϘϠΑ

.. ˲Ώή˴ ϋ ˴ ΎϨ˴ϟΎΘϐϳ ϥ΃ ϲ ˴˷ Αήόϟ΍ Ύ˴ϧ˯˴ Ύ˴πϗ˴ ϥ ˴˷ ·


..˲Ώή˴ ϋ ˴ Ύ˴ϨϤ˴ ˸Τϟ˴ Ϟ˴ ϛ˵ ΄ϳϭ
.. ˲Ώή˴ ϋ ˴ Ύ˴ϨϨ˴ ˸τΑ ή˵ Ϙ˵ Βϳϭ
.. ˲Ώή˴ ϋ ˴ Ύ˴ϧή˴ ˸Βϗ˴ ΢
˴ Θ˴ ˸ϔϳ˴ ϭ
ˮ ˸˯Ύ˴πϘ˴ ϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ή˵˷ ϔ˵ ϧ ϒϴϜϓ
Ύ˱ ϗ˴ ˸ήϓ˴ Ϣ˵ ϴ˶Ϙϳ˵ β
˴ ϴϟ .. ϲ ˵˷ Αήόϟ΍ ή˵ Π ˴ ˸ϨΨ
˶ ϟΎϓ
.. ϝ ˶ ΎΟήϟ΍ ϕ ˶ ΎϨϋ΃ ϦϴΑ
..˸˯ΎδϨϟ΍ ϕ ˶ ΎϨϋ΃ ϦϴΑϭ


˵ ϴϘϠΑ

ΎϧΪϨόϓ .. ϙ ˶ ϭ˵ήΠ ˴˷ ϓ˴ Ϣϫ ˸ϥ·


.. ˯˴ ϼ˴Α˸ήϛ˴ ϲϓ ϱΪΘΒΗ ΰ˶ ΋ΎϨΠϟ΍ Ϟ ˵˷ ϛ
.. ˸˯ϼ˴Α˸ήϛ˴ ϲϓ ϲϬΘϨΗϭ
ϡϮϴϟ΍ ΪόΑ Φ ˴ ϳέΎΘϟ΍ ΃˴ήϗ΃ ˸Ϧϟ˴
.. ˸ΖϠ˴ό˴ Θ˴ ˸η΍ ϲόΑΎλ΃ ϥ ˴˷ ·
.. ˸˯Ύ˴ϣΪϟ΍ ΎϬϴ˷τ ˶ ϐ˴ Η˵ ϲΑ΍ϮΛ΃ϭ
ϱ
˴˷ ή˶ Π˴Τ ˴ ϟ΍ Ύ˴ϧή˴ ˸μϋ Ϟ ˵Χ ˵ Ϊϧ Ϧ ˵ Τϧ Ύϫ
... ˸˯΍˴έϮ˴ Ϡϟ ϡ˳ Ύϋ ϒ ˴ ϟ΃ ˬ ϡ˳ Ϯϳ Ϟ ˴˷ ϛ ϊ˵ Οήϧ
.. Ε
˴ ϭήϴΑ ϲϓ ή˵ ΤΒϟ΍
.. ˸ϝΎ˴ϘΘ˴ ˸γ΍ Ϛ ˶ ˸ϴϨ˴ ˸ϴϋ
˴ ϞϴΣέ ΪόΑ
Ϫ˶ Η˶ Ϊ˴ ϴμϗ Ϧϋ ϝ ˵ ΄δϳ .. ή˵ ˸όθ ˶˷ ϟ΍ϭ
.. Ύ˴ϬΗ˵ ΎϤϠϛ ˸ϞϤ˶ ΘϜΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍
˸ϝ΍Άδϟ΍ ϰϠϋ ΐ ˵ ϴ˶Πϳ˵ .. ˲ΪΣ ˴ ΃˴ ϻϭ
.. β
˵ ϴϘϠΑ Ύϳ ϥ ˵ ˸ΰΤ ˵ ϟ΍
.. ˸Δϟ˴Ύ˴ϘΗ˵˸ήΒ˵ ϟΎϛ ϲΘΠϬϣ ή˵ μ ˵ όϳ
Ε
˶ ΎϤϠϜϟ΍ ϕ ˴ ί˴ ΄ϣ ϑ˵ ήϋ˴΃ .. ϥ ˴ ϵ΍
.. ˸Δϟ˴Ύ˴ΤϤ˵ ϟ΍ Δ˶ ϐϠϟ΍ Δ˴ σ ˴ ˸έϭ˴ ϑ ˵ ήϋ΃
.. Ϟ ˴ ΋˶ Ύγήϟ΍ ω ˴ ήΘΧ΍ ϱάϟ΍ Ύϧ΃ϭ
.. ˸Δϟ˴Ύγήϟ΍ Ή ˵ Ϊ˶ Θ˴ ˸Α΃˴ ϒ
˴ ϴϛ .. ϱέΩ΃ Ζ ˵ δϟ
ϲΗ˴ήλ ˶ ΎΧ ϢΤϟ Ϟ ˵Χ ˵ Ϊϳ ϒϴδϟ΍
.. ˸Γέ˴ ΎΒόϟ΍ Γ˶ ή˴ λ
˶ ΎΧϭ
.. ˸Γέ˴ ΎπΣ ϰΜϧ˵Ϸ΍ϭ ˬ β
˵ ϴϘϠΑ Ύϳ Ζ ˶ ϧ΃ ˬ Γ˶ έΎπΤϟ΍ Ϟ ˵˷ ϛ
.. ϯήΒ˵Ϝϟ΍ ϲΗέΎθΑ Ζ ˶ ϧ΃ : β ˵ ϴϘϠΑ
ˮ˸Γέ˴ Ύ˴θΒ˶ ϟ΍ ϕ˴ήγ ˴ ˸ϦϤ˴ ϓ˴
.. ˸ΔΑ˴ Ύ˴Θϛ˶ ˸Ζϧ˴ Ύϛ Ύ˴ϤϠ˴˸Βϗ Δ˵ ΑΎΘϜϟ΍ Ζ ˶ ϧ΃
..˸Γέ˴ Ύ˴ϨϤ˴ ϟ΍ϭ Γ˵ ήϳΰΠϟ΍ Ζ ˶ ϧ΃


˵ ϴϘϠΑ

.. ˸Γέ˴ ΎΠΤϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ ϩ˵ ϭ˵ήϤ˴ σ ˴ ϱάϟ΍ ϱ˶ήϤ˴ ϗ˴ Ύϳ


..˸Γέ˴ ΎΘδϟ΍ ϊ˵ ϔΗήΗ ϥ ˴ ϵ΍
.. ˸Γέ˶ ΎΘδϟ΍ ϊ˵ ϔΗήΗ ϥ ˴ ϵ΍
..ϖ˶ ϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϝ ˵ Ϯ˵ϗ΄˴γ ˴
.. ˯˴ Ύ˴ϨΠ
˴δ˵˷ ϟ΍ϭ .. ˯˴ ΎϴηϷ΍ϭ .. ˯˴ ΎϤγϷ΍ ϑ ˵ ήϋ΃ ϲ˷ϧ·
.. ˸Ϧϴ˶ϔό˴ ˸πΘ˴ ˸δϤ˵ ϟ΍ϭ .. ˯˴ ΍˴ήϘ˴ ϔ˵ ϟ΍ϭ .. ˯˴ ΍ΪϬθϟ΍ϭ
.. ϲΘΟϭί Ϟ ˴ Η˶ Ύϗ ϑ
˴ Ύ˷ϴ˴ δϟ΍ ϑ ˵ ήϋ΃ ϲ˷ϧ· ϝ ˵ Ϯϗ΃ϭ
.. ˸Ϧϳ˶ήΒ˶ ˸ΨϤ˵ ϟ΍ Ϟ ˶˷ ϛ˵ ϩ˴ ϮΟϭϭ
.. ˲ή˸Ϭϋ ˵ ΎϨ˴ϓΎϔϋ ϥ ˴˷ · : ϝϮϗ΃ϭ
.. ˸Γέ˴ ΍˴άϗ˴ Ύ˴ϧ΍˴Ϯ˸ϘΗ˴ ϭ
˲Ώά˶ ϛ˴ ΎϨ˴ϟΎπ˶ϧ ϥ ˴˷ · : ϝ ˵ Ϯ˵ϗ΃ϭ
.. ϕ ˴ ˸ήϓ˴ ϻ ˸ϥ΃ϭ
!! ˸Γέ˴ Ύ˴ϋΪ˴˷ ϟ΍ϭ Δ˶ γΎϴδϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ
: ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϝ ˵ Ϯ˵ϗ΄˴γ ˴
˸ϦϴϠΗΎϘϟ΍ Ζ ˵ ˸ϓή˴ ϋ ˴ Ϊϗ ϲ˷ϧ·
:ϝ˵ Ϯ˵ϗ΃ϭ
˸Ϧϴ˶Ϥγ ˴ Ύϴϟ΍ ΢ ˶ ˸Αά˴ Α ˲κ
˷ Θ˴ ˸Ψϣ˵ ϲ ˴˷ Αήόϟ΍ Ύ˴Ϩϧ˴ Ύϣί ϥ ˴˷ ·
.. ˯˶ ΎϴΒϧϷ΍ Ϟ ˶˷ ϛ˵ Ϟ ˶ ˸ΘϘ˴ Αϭ
.. ˸Ϧϴ˶Ϡγ ˴ ˸ήϤ˵ ϟ΍ Ϟ ˶˷ ϛ˵ Ϟ ˶ ˸Θϗ˴ ϭ
.. ή˵ ˸πΨ ˵ ϟ΍ ϥ ˵ Ϯϴόϟ΍ ϰ˷ΘΣ
˸Ώή˴ ό˴ ϟ΍ Ύ˴ϬϠ˵ϛ˵ ΄ϳ
Ϣ˵ Η΍ϮΨϟ΍ϭ .. ή˵ ΋Ύϔπϟ΍ ϰ˷ΘΣ
.. ˸ΐό˴ Ϡ˵˷ϟ΍ϭ .. Ύϳ΍ήϤϟ΍ϭ .. έ˵ ϭΎγϷ΍ϭ
.. ϲϨσϭ Ϧϣ ϑ ˵ ΎΨΗ ϡ˵ ϮΠϨϟ΍ ϰ˷ΘΣ
.. ˸ΐΒ˴ δ ˴˷ ϟ΍ ϱέΩ΃ ϻϭ
.. ϲϨσϭ Ϧϣ ή˵˷ ϔ˵ Η έ˵ Ϯϴτϟ΍ ϰ˷ΘΣ
.. ˸ΐΒ˴ δ ˴˷ ϟ΍ ϱέΩ΃ ϻ ϭ
˸ΐΤ˵δ ˵˷ ϟ΍ϭ .. ΐ ˵ ϛ΍ήϤϟ΍ϭ .. ΐ ˵ ϛ΍ϮϜϟ΍ ϰΘΣ
.. ˸ΐΘ˵Ϝ˵ ϟ΍ϭ .. ή˵ ΗΎϓΪϟ΍ ϰΘΣ
.. ϝ˶ ΎϤΠϟ΍ ˯Ύϴη΃ ϊ˵ ϴϤΟϭ
.. ˸Ώή˴ ό˴ ϟ΍ Ϊ˴˷ ο ˶ .. ΎϬ˵όϴϤΟ

ϲ
˵˷ ΋˶ ˸Ϯπ
˴˷ ϟ΍ Ϛ
˶ Ϥ˵ ˸δΟ
˶ ή˴ Λ˴ ΎϨΗ Ύ˷Ϥ˴ ϟ˴
ˬ˵βϴϘϠΑ Ύϳ
˸ΔϤ˴ ϳήϛ Γ˱ Ά˴ ϟ˵˸Άϟ˵
˲Δϴ˴˷ Αήϋ
˴ ˲Δϳ΍Ϯϫ ˯ΎδϨϟ΍ Ϟ ˵ ˸Θϗ˴ Ϟϫ : Ε ˵ ˸ήϜ˴˷ ϓ˴
ˮ˸ΔϤ˴ ϳήΟ Ϯ˵ϓή˶ Θ˴ ˸Τϣ˵ ˬ ϞλϷ΍ ϲϓ ΎϨ˷ϧ΃ ϡ΃

..β
˵ ϴϘϠΑ

ϲϨ˷ϧ˴ · .. Δ˵ ϠϴϤΠϟ΍ ϲ˶γή˴ ϓ˴ Ύϳ


˸ϝϮ˵ΠΧ ˴ ϲΨϳέΎΗ Ϟ ˶˷ ϛ˵ Ϧϣ
.. ˸ϝϮ˵ϴΨ ˵ ϟ΍ ΎϬΑ ϥ ˴ Ϯ˵ϠΘϘϳ ˲ΩϼΑ ϱάϫ
.. ˸ϝϮ˵ϴΨ ˵ ϟ΍ ΎϬΑ ϥ ˴ Ϯ˵ϠΘϘϳ ˲ΩϼΑ ϱάϫ
.. ϙ
˶ ϭ˵ήΤ ˴ ϧ˴ ˸ϥ΃ ϡ˶ Ϯϳ ˸Ϧϣ˶
..β˵ ϴϘϠΑ Ύϳ
.. ˸Ϧσ ˴ ϭ˴ ϰ˴Ϡ˸Σ΃˴ Ύϳ
.. ˸Ϧσ
˴ Ϯ˴ ϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ζ ˵ ϴόϳ ϒ ˴ ϴϛ ϥ ˵ ΎδϧϹ΍ ϑ ˵ ήόϳ ϻ
.. ˸Ϧσ
˴ Ϯ˴ ϟ΍ ΍άϫ ϲϓ Ε ˵ ϮϤϳ ϒ ˴ ϴϛ ϥ ˵ ΎδϧϹ΍ ϑ ˵ ήόϳ ϻ
.. ϲϣΩ Ϧϣ ϊ˵ ϓΩ΃ Ζ ˵ ϟί Ύϣ
.. ˸˯΍˴ΰΟ ˴ ϰϠϋ΃
˸˯Ύ˴Ϥδ
˴˷ ϟ΍ Ϧ ˴˷ Ϝϟϭ .. Ύ˴ϴ˸ϧΪ˵˷ ϟ΍ Ϊ˴ ό˶ ˸γ΃˵ ϲϛ
..΍˱ΪϴΣϭ ϰϘΑ΃ ˸ϥ΄Α ˸Ε˯˴ Ύη
˸˯ΎΘθϟ΍ ϕ΍έϭ΃ Ϟ ˴ Μϣ
ˮ˸˯ΎϘθϟ΍ Ϣ˶ Σ ˶ έ˴ Ϧϣ ˯˵ ΍˴ήό˴ θ ˵˷ ϟ΍ Ϊ˵ ϟ˴˸Ϯϳ˵ Ϟϫ
˲ΔϨ˴ ˸όσ
˴ Γ˵ ΪϴμϘϟ΍ Ϟϫϭ
ˮ˸˯Ύ˴ϔη ˶ ΎϬϟ βϴϟ .. ΐ ˶ ϠϘϟ΍ ϲϓ
ϱάϟ΍ ϱΪΣϭ ϲϨ˷ϧ΃ ϡ΃
ˮ˸˯Ύ˴ϜΒ˵ ϟ΍ Φ ˴ ϳέΎΗ ϥ ˶ ΍ήμΘΨΗ ϩ˵ Ύ˴Ϩ˸ϴϋ ˴

:ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϝ ˵ Ϯ˵ϗ΄˴γ
˸ΐϬ˴ ϟ˴ ϲΑ΃ ϒϴδΑ ˸ΖΗ˴ Ύϣ ϲΘϟ΍˴ΰϏ ˴ ϒϴϛ
..ς
˶ ϴΤϤϟ΍ ϰϟ· Ξ ˶ ϴϠΨϟ΍ Ϧϣ ιϮμϠϟ΍ Ϟ ˵˷ ϛ
..ϥ
˴ Ϯ˵ϗή˶ ˸Τϳ˵ϭ .. ϥ ˴ ϭ˵ήϣ˶˷ Ϊ˴ ϳ˵
..ϥ˴ Ϯ˵θΗ˴ ˸ήϳ˴ ϭ .. ϥ ˴ Ϯ˵ΒϬ˴ ˸Ϩϳ˴ ϭ
..˯˶ ΎδϨϟ΍ ϰϠϋ ϥ ˴ ϭ˵ΪΘ˴ ˸όϳ˴ ϭ
.. ˸ΐϬ˴ ϟ˴ ϮΑ΃ Ϊ˵ ϳ˶ήϳ˵ ΎϤϛ
..ϥ˴ Ϯ˵ϔχ
˴˷ Ϯ˴ ϣ˵ Ώ ˶ ϼ˶Ϝϟ΍ Ϟ ˵˷ ϛ˵
..ϥ˴ Ϯ˵Ϡϛ˵ ΄ϳϭ
..ϥ˴ ϭ˵ήϜ˴ ˸δϳ˴ ϭ
..˸ΐϬ˴ ϟ˴ ϲΑ΃ Ώ ˶ ΎδΣ ϰϠϋ
.. νέϷ΍ ϲϓ ˲ΔΤ ˴ ˸Ϥϗ˴ ϻ
˸ΐϬ˴ ϟ˴ ϲΑ΃ ϱ΃έ ϥ ˴ ϭΩ Ζ ˵ Β˵˸ϨΗ˴
ΎϧΪϨϋ Ϊ˵ ϟ˴˸Ϯϳ˵ Ϟ ˴ ϔσ ϻ
..Ύ˱ ϣϮϳ Ϫ˵ ϣ˵˷ ΃˵ ˸Εέ΍ίϭ ϻ·
!! ˸ΐϬ˴ ϟ˴ ϲΑ΃ ε ˴ ΍ή˶ϓ
..΢˵ Θ˴ ˸ϔϳ˵ Ϧ
˴ ˸Πγ
˶ ϻ
..˸ΐϬ˴ ϟ˴ ϲΑ΃ ϱ΃έ ϥ ˴ ϭΩ
ϊ˵ τ
˴ ˸Ϙϳ˵ α ˴ ΃έ ϻ
.. ˸ΐϬ˴ ϟ˴ ϲΑ΃ ή˸ϣ΃˴ ϥ ˴ ϭΩ

:ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϝ ˵ Ϯ˵ϗ΄˴γ
˸ΖΒ˴ μ
˶ Θ˵˸Ϗ΍ ϲΗήϴϣ΃ ϒ ˴ ϴϛ
Ύ˴Ϭ˸ϴϨ˴ ˸ϴϋ
˴ ί˴ ϭ˵ή˸ϴϓ˴ ΍Ϯ˵Ϥγ ˴ ΎϘΗ ϒ
˴ ϴϛϭ
.. Ύ˴Ϭγ˶ ˸ήϋ
˵ Ϣ˴ Η˴ ΎΧϭ
ϱάϟ΍ ή˴ ˸όθ ˴˷ ϟ΍ ΍Ϯ˵Ϥγ ˴ ΎϘΗ ϒ ˴ ϴϛ ϝ ˵ Ϯϗ΃ϭ
.. ˸ΐϫ˴ ά˴˷ ϟ΍ έ˶ ΎϬϧ΄ϛ ϱήΠϳ

:ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϝ ˵ Ϯ˵ϗ΄˴γ˴
ϒ
˶ ϳήθϟ΍ Ύ˴Ϭϔ˶ Τ
˴ ˸μϣ˵ ΕΎϳ΁ ϰϠϋ ΍˸Ϯτ ˴γ ˴ ϒ ˴ ϴϛ
.. ˸ΐϬ˴ Ϡ˴˷ϟ΍ Ϫϴϓ ΍Ϯ˵ϣήο΃ϭ
.. Ύ˴Ϭϣ˴ Ω˴ ΍Ϯ˵ϓΰ˴ ˸ϨΘ˴ ˸γ΍ ϒ
˴ ϴϛ ϝ ˵ Ϯ˵ϗ΄˴γ
.. Ύ˴ϬϤ˴ ϓ˴ ΍Ϯ˵ϜϠ˴˸ϤΘ˴ ˸γ΍ ϒ˴ ϴϛϭ
˸ΐϨ˴ ϋ
˶ ΍Ϯ˵ϛήΗ ϻϭ .. ΍˱Ω˴ ˸έϭ˴ ϪΑ ΍Ϯ˵ϛήΗ ΎϤϓ
... β ˳ ϴϘϠΑ Ε ˵ ˸Ϯϣ˴ Ϟϫ
Ϊ˵ ϴΣϮϟ΍ ή˵ ˸μϨ˴˷ ϟ΍ Ϯϫ
...ˮˮ ˸Ώή˴ ό˴ ϟ΍ Φ ˶ ϳέΎΗ Ϟ ˶˷ Ϝ˵ Α

..β
˵ ϴϘϠΑ

.. ˸Δϟ˴Ύ˴ϤΜ˵˷ ϟ΍ ϰ˷ΘΣ ϲΘϗϮ˵θ˸όϣ˴ Ύϳ


.. ϥ ˴ Ϯ˵ΑΫΎϜϟ΍ ˯˵ ΎϴΒϧϷ΍
.. ϥ˴ Ϯ˵μϓ˶ ˸ήϘ˴ ϳ˵
Ώ
˶ Ϯόθϟ΍ ϰϠϋ ϥ ˴ Ϯ˵Βϛ˴ ˸ήϳ˴ ϭ
.. ˸Δϟ˴Ύ˴γέ˶ ϻϭ
.. Ύ˴Ϩ˸ϴϟ˴· ΍Ϯ˵ϠϤ˴ Σ ˴ ˸ϢϬ˵ ϧ˴˷ ΃˴ Ϯϟ
.. Δ˶ ϨϳΰΤϟ΍ Ϧ ˴ ϴτδϠϓ Ϧϣ
.. Δ˱ Ϥ˴ ˸Πϧ˴
.. ˸Δϟ˴Ύ˴ϘΗ˵˸ήΑ˵ ϭ΃
.. Ύ˴Ϩ˸ϴϟ˴· ΍Ϯ˵ϠϤ˴ Σ ˴ ˸ϢϬ˵ ϧ˴˷ ΃˴ Ϯϟ
Γ˳ ΰ˴˷ Ϗ
˴ Ίσ΍Ϯη Ϧϣ
΍˱ήϴϐλ ΍˱ή˴ Π ˴Σ ˴
.. ˸Γέ˴ Ύ˴ Τ
˴ ϣ ϭ΃
.. ΍ϭέ˷ή˴ Σ ˴ ϥ˳ ˸ήϗ˴ ϊ˶ ˸Αέ˵ Ϧϣ ˸ϢϬ˵ ϧ˴˷ ΃˴ Ϯϟ
.. Δ˱ ϧϮΘϳί
Δ˱ ϧ˴ Ϯ˵Ϥ˸ϴϟ˴ ΍Ϯ˵όΟ ˴ ˸έ΃˴ ϭ΃
˸ϩέ˴ Ύ˴ϋ ΦϳέΎΘϟ΍ Ϧϋ ΍ϮΤ˴ϣϭ
.. β˵ ϴϘϠΑ Ύϳ .. ϙ ˶ Ϯ˵ϠΘ˴ ϗ˴ ˸Ϧϣ˴ Ε ˵ ˸ήϜ˴ θ ˴ ϟ˴
.. ˸Δϟ˴Ύ˴ϤΜ˵˷ ϟ΍ ϰΘΣ ϲΗ˴ΩϮ˵Β˸όϣ˴ Ύϳ
Ύ˱ ϨϴτδϠϓ ΍Ϯ˵ϛή˴ Η˴ ˸ϢϬ˵ Ϩ˴˷ Ϝϟ
...!! ˸Δϟ˴΍˴ΰϏ
˴ ΍Ϯ˵ϟΎΘϐϴϟ

.. β
˵ ϴϘϠΑ Ύϳ ˬ ή˵ ˸όθ ˶˷ ϟ΍ ϝ˵ ϮϘϳ ΍ΫΎϣ
ˮϥ ˶ Ύ˴ϣΰ˴ ϟ΍ ΍άϫ ϲϓ
ˮ ή˵ ˸όθ ˶˷ ϟ΍ ϝ˵ ϮϘϳ ΍ΫΎϣ
.. ϲ ˶˷ ΑϮ˵όθ ˵˷ ϟ΍ ή˶ ˸μό˴ ϟ΍ ϲϓ
.. ϲ
˶˷ γϮ˵ΠϤ˴ ϟ΍
ϥΎ˴ΒΠ˴ ϟ΍
ϲ
˵˷ Αήόϟ΍ Ϣ˵ ϟΎόϟ΍ϭ
.. ˲ωϮ˵Ϥ˸Ϙϣ˴ ϭ .. ˲ϕϮ˵Τ˸δϣ˴
.. ϥ˶ ΎδϠϟ΍ ω ˵ Ϯ˵τ˸Ϙϣ˴ ϭ
ΎϬ˶ϗϮ˵˷ ϔ˴ Η˴ ϲϓ Δ˵ ϤϳήΠϟ΍ Ϧ ˵ Τϧ
ˮˮ ( ϲϧΎ˴ϏϷ˴ ΍ ) Ύϣϭ ( Ϊ˵ ϳήϔϟ΍ Ϊ˵ ˸Ϙό˶ ϟ΍ ) ΎϤϓ
.. ϱΪ˴ϳ Ϧϣ Δ˵ ΒϴΒΤϟ΍ Ύ˴ϬΘ˵ ϳ˴˷΃ ϙ ˶ ϭ˵άΧ ˴ ΃˴
.. ϲ˶Ϥϓ˴ Ϧϣ Γ˴ ΪϴμϘϟ΍ ΍ϭ˵άΧ ˴΃
.. Γ˴ ˯΍ήϘϟ΍ϭ .. Δ˴ ΑΎΘϜϟ΍ ΍ϭ˵άΧ ˴΃
ϲϧΎϣϷ΍ϭ .. Δ˴ ϟ˴Ϯ˵ϔτ ˵˷ ϟ΍ϭ

..β
˵ ϴϘϠΑ Ύϳ ..β
˵ ϴϘϠΑ

.. ϥ
˶ Ύ˴ϤϜ˴ ϟ΍ Ώ΍Ϊϫ΃ ϕϮϓ ς ˵ Ϙ˶˷ Ϩ˴ ϳ˵ Ύ˱ό˴ ˸ϣΩ˴ Ύϳ
ϯϮϬϟ΍ έ˴ ΍ήγ΃ ϙ ˶ ϮϠΘϗ ˸Ϧϣ˴ Ζ ˵ ˸ϤϠ˴˷ϋ ˴
ρ
˶ ˸Ϯθ ˴˷ ϟ΍ ˯˶ ΎϬΘϧ΍ Ϟ ˴ Βϗ .. ˸ϢϬ˵ Ϩ˴˷ Ϝϟ
ϲϧΎ˴μΣ ˶ ΍Ϯ˵ϠΘ˴ ϗ˴ Ϊϗ
:β ˵ ϴϘϠΑ
ΎϤ˷Α˴ ήϓ ˬ Ρ ˴ ΎϤδϟ΍ Ϛ ˶ ϟ΄γ΃
.. ϲΗΎϴΤϟ Δ˱ ϳ˴ ˸Ϊϓ˶ Ϛ ˶ Η˵ ΎϴΣ ˸Ζϧ˴ Ύϛ
.. ΍˱Ϊ˷ϴΟ˴ ϑ ˵ ήϋϷ ϲ˷ϧ·
˸Ϣϫ˵ Ω˵ ΍˴ήϣ˵ ϥ˴ Ύϛ ˬ Ϟ ˶ ˸ΘϘ˴ ϟ΍ ϲϓ ΍Ϯ˵σέ˴˷ ϮΗ Ϧϳάϟ΍ ϥ ˴˷ ΃
!!! ϲΗΎ˴ϤϠ˶ϛ˴ ΍ϮϠ˵Θ˵Ϙϳ ˸ϥ΃
˸ΔϠ˴ϴϤΠϟ΍ ΎϬ˵Θϳ˴˷΃ .. Ϳ ˶ ΍φ ˶ ˸ϔΤΑ ϲϣΎϧ
.. ˲Ϟϴ˶ΤΘ˴ ˸δϣ˵ ϙ ˶ Ϊ˴ ˸όΑ˴ ή˵ ˸όθ ˶˷ ϟΎϓ
˸ΔϠ˴ϴ˶ΤΘ˴ ˸δϣ˵ Δ˵ Λ˴ Ϯ˵ϧϷ ˵ ΍ϭ
.. ϝ˶ ΎϔσϷ΍ Ϧϣ ˲ϝΎϴΟ΃ Ϟ ˵˷ ψ ˴ Θ˴ γ˴
.. ˸ΔϠ˴ϳϮτϟ΍ ϙ ˶ ή΋Ύϔο Ϧϋ ϝ ˵ ΄δΗ
ϕ
˶ Ύ˷θ ˴ ό˵ ϟ΍ Ϧϣ ˲ϝΎϴΟ΃ Ϟ ˵˷ ψΗϭ
... ˸ΔϠ˴ϴλϷ΍ Δ˵ Ϥ˴ Ϡ˶˷όϤϟ΍ ΎϬ˵Θϳ˴˷΃ Ϛ ˶ Ϩϋ ΃˵ήϘΗ
.. Ύ˱ϣϮϳ Ώ ˵ ΍ήϋϷ΍ ϑ ˵ ήόϴγϭ
.. ˸Δϟ˴Ϯ˵γήϟ΍ ΍Ϯ˵ϠΘ˴ ϗ˴ ˸ϢϬ˵ ϧ˴˷ ΃˴
.. ˸Δϟ˴Ϯ˵γήϟ΍ ΍Ϯ˵ϠΘ˴ ϗ˴
΍ .. ϭ.. ϝ .. Ε .. ϕ
Γ .. ϝ .. ϭ .. α .. έ .. ϝ΍
***

¿ / ð/ ϲϓ ΕϭήϴΑ ± ϲϧΎΒϗ έ΍ΰϧ

ϲϧΎΒϗ έ΍ΰϧ --.*/0


)1

Ω˳ ϼΑ Ϣ˴ ˸γέ Δ˶ ϟϮϔ˵τϟ΍ άϨϣ ϝ ˵ ϭΎΣ΃


˸Ώή˴ ό˴ ϟ΍ Ω˴ ϼΑ - ΍ίΎΠϣ - ϰ˷Ϥδ˵Η
...˸ήϤϘϟ΍ Ν ˴ ΎΟ˵ί Ε ˵ ήδϛ ϥ· ϲϨ˵ΤϣΎδ˵Η
ΐ
˳ Σ Γ˴ Ϊϴμϗ Ζ ˵ ΒΘϛ ϥ· ϲϧ˵ήϜθΗϭ
ϯϮϬϟ΍ Ϟ ˴ ˸όϓ α˴ έΎϣ΃ ϥ΃ ϲϟ ΢ ˵ ϤδΗϭ
...˸ήΠθϟ΍ ϕϮϓ ήϴϓΎμόϟ΍ Ϟ ˷ Ϝϛ
Ω˳ ϼΑ Ϣγέ ϝϭΎΣ΃
ΎϣϭΩ ϖ
˶ ˸θόϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϥ ˴ Ϯϛ΃ ϥ΃ ϲϨϤ˷Ϡό˵Η
ϲΒΣ Γ˴ ˯ΎΒϋ ˬ Ύϔϴλ ˬ Ϛ ˶ ΘΤΗ ε ˴ ήϓ΄ϓ
...˸ήτϤϟ΍ ϝϮτ˵ϫ ΪϨϋ Ϛ ˶ ΑϮΛ ή˴ μϋ΃ϭ

...Ω˳ ϼΑ Ϣ˴ ˸γέ ϝ ˵ ϭΎΣ΃


.˸ϦϴϤ˴γΎϴϟ΍ Ϧϣ ˲ϥΎϤϟήΑ ΎϬϟ
.˸ϦϴϤ˴γΎϴϟ΍ Ϧϣ ϖϴϗέ ˲ΐόηϭ
.ϲγ΃έ ϕϮϓ ΎϬ˵Ϥ΋ΎϤΣ ϡ˵ ΎϨΗ
.ϲϧϮϴϋ ϲϓ ΎϬ˵ϧΫ΂ϣ ϲϜΒΗϭ
.ϱή˸όη
˶ Δ˴ ϘϳΪλ ϥϮϜΗ Ω˳ ϼΑ Ϣγέ ϝϭΎΣ΃
.ϲϧϮϨ˵χ ϦϴΑϭ ϲϨϴΑ Ϟ ˵ ΧΪΘΗ ϻϭ
.ϲϨϴΒΟ ϕϮϓ ή˵ ϛΎδόϟ΍ ΎϬϴϓ ϝ ˵ ϮΠΘϳ ϻϭ
...Ω˳ ϼΑ Ϣ˴ ˸γέ ϝ ˵ ϭΎΣ΃
ή˳ ˸όη
˶ Γ˴ Ϊϴμϗ Ζ ˵ ΒΘϛ ϥ· ϲϨΌϓΎϜ˵Η
ϲϧϮϨΟ ή˵ Ϭϧ νΎϓ ΍Ϋ· ˬ ϲϨϋ ΢ ˵ ϔ˴ μΗϭ

...ΐ
˳ Σ Δ˶ ϨϳΪϣ Ϣγέ ϝϭΎΣ΃
...˸ΪϘ˴ ό˵ ϟ΍ ϊϴϤΟ Ϧϣ Γ˱ έ˷ήΤ˵ϣ ϥϮϜΗ
...˸Ϊδ
˴Π˴ ϟ΍ ϥϮό˴ϤϘϳ ϻϭ...ΎϬϴϓ Δ˴ ΛϮϧϷ΍ ϥϮΤΑάϳ ϼϓ

...ϻΎϤη ΖϠΣέ...ΎΑϮϨ˴Ο Ζ˵ Ϡ˴Σέ˴


...˸ϩΪ΋Ύϓ ϻϭ
...˸ϩΪΣ΍ϭ ˲ΔϬϜϧ ΎϬϟ ˬ ϲϫΎϘϤϟ΍ Ϟ ˶ ϛ Γ˵ ϮϬϘϓ

˴ ϳ˷ήόΗ Ύϣ ΍Ϋ· - Ϧ ˷ Ϭϟ ˯˶ ΎδϨϟ΍ Ϟ ˵ ϛϭ
...˸ϩΪΣ΍ϭ ˲ΔΤ΋΍έ
˸ϡΎότϟ΍ ϥϮϐ˴π˸Ϥϳ ϻ Δ˶ ϠϴΒϘϟ΍ ϝ ˶ ΎΟέ Ϟϛϭ
.˸ϩΪΣ΍ϭ Δ˳ ϴϧΎΜΑ ˯˴ ΎδϨϟ΍ ϥϮϤϬΘϠϳϭ

...Ε
˶ Ύϳ΍ΪΒϟ΍ άϨϣ ϝϭΎΣ΃
...˸ΪΣ΃ ϱ΄Α ΎϬϴΒη ϥ ˴ Ϯϛ΃ ϻ ϥ΃
.ΎϣϭΩ ΐ ˴ Ϡ˷ό˵Ϥϟ΍ ϡ˴ ϼϜϟ΍ Ζ
˵ πϓέ
...˸ϦΛ˴ ϭ ϱ
˶ ΃ Γ˴ ΩΎΒϋ Ζ
˵ πϓέ

.ΎϬϳΪΗέ΃ ϲΘϟ΍ ι
˶ ϮμϨϟ΍ Ϟ ˶ϛϕ ˴ ΍ήΣ· ϝϭΎΣ΃
ˬ ˲ή˸Βϗ Ϊ˶ ΋ΎμϘϟ΍ ξ ˵ όΒϓ
.˸Ϧϔ˴ ϛ˴ Ε
˶ ΎϐϠϟ΍ ξ˵ όΑϭ
...ϰΜ˸ϧ΃ ή˴ Χ ˶ ΁Ε
˵ Ϊϋ΍ϭϭ
...˸Ϧϣΰϟ΍ έ˶ ϭήϣ ΪόΑ Ζ ˵ ΌΟ ϲϨϨϜϟϭ

ϲΗ΍Ωή˸ϔϣ˵ Ϧϣ ΃˴ή˷ ΒΗ΃ ϥ΃ ϝϭΎΣ΃


...˸ήΒΨϟ΍ϭ ΍ΪΘΒϤϟ΍ Δ˶ Ϩ˸όϟ Ϧϣϭ
.ϱέΎΒ˵Ϗ ϲϨϋ ξ ˴ ϔ˵ ϧ΃ϭ
...˸ήτϤϟ΍ ˯ΎϤΑ ϲϬΟϭ Ϟ ˴δ˶ Ϗ΃ϭ
...˸ϞϴϘΘγ΃ ϥ΃ Ϟ ˶ ˸ϣήϟ΍ ΔτϠγ Ϧϣ ϝϭΎΣ΃
...˲ζϳήϗ Ύϋ΍Ωϭ
...˲ΐϴϠϛ Ύϋ΍Ωϭ
...˸ήπ
˴ ϣ˵ Ύϋ΍Ωϭ

Ω˳ ϼΑ Ϣ˴ ˸γέ ϝϭΎΣ΃
˸Ώήόϟ΍ Ω˴ ϼΑ - ΍ίΎΠϣ - ϰ˷Ϥδ˵Η
˲ΖΑΎΛ ΎϬΑ ϱήϳήγ
˲ΖΑΎΛ ΎϬΑ ϲγ΃έϭ
...˸Ϧϔ˵ δ
˵ ϟ΍ ϦϴΑϭ Ω˶ ϼΒϟ΍ ϦϴΑ ϕ ˴ ήϔϟ΍ ϑ ˴ ήϋ΃ ϲϜϟ
.ϲϨ˷ϣ Ϣ˶ ˸γήϟ΍ Δ˴ ΒϠ˵ϋ ΍ϭάΧ΃ ...ϢϬϨϜϟϭ
...˸ϦσϮϟ΍ Ϫ˶ Οϭ ή˶ ϳϮμΘΑ ϲϟ ΍ϮΤϤδϳ Ϣϟϭ

¿
Δ˶ ϟϮϔτϟ΍ άϨϣ ϝϭΎΣ΃
˸ϦϴϤ˴γΎϴϟ΍ Ϧϣ ˯˳ Ύπϓ ΢ ˴ ˸Θϓ
...˸Ώήόϟ΍ Ϟϛ ΦϳέΎΘΑ ...ΐ ˳ Σϕ ˶ ΪϨϓ ϝ
˴ ϭ΃ Ζ
˵ δ˷γ΃ϭ
...˸ϦϴϘηΎόϟ΍ Ϟ ˴ ΒϘΘδϴϟ
...Δ˶ ϤϳΪϘϟ΍ ΏϭήΤϟ΍ Ϟϛ Ζ ˵ ϴϐϟ΃ϭ
...˸˯ΎδϨϟ΍ ϦϴΑϭ...ϝΎΟήϟ΍ ϦϴΑ
...˸ϡΎϤΤϟ΍ ϥϮΤΑάϳ Ϧ˴ϣϭ...ϡ˶ ΎϤΤϟ΍ ϦϴΑϭ
...˸ϡΎΧήϟ΍ ν˴ ΎϴΑ ϥϮΣήΠϳ Ϧϣϭ ϡΎΧήϟ΍ ϦϴΑ ϭ
...ϲϗΪϨϓ ΍ϮϘϠϏ΃...ϢϬϨϜϟϭ
...˸Ώήόϟ΍ ϲοΎϤΑ ϖ ˵ ϴϠϳ ϻ ϯϮϬϟ΍ ϥ΄Α ΍ϮϟΎϗϭ
...˸Ώήόϟ΍ ή˶ ˸Ϭσ
˵ϭ
...˸Ώήόϟ΍ Ι ˶ έ·ϭ
!!˸ΐΠόϠ˴ϟ Ύϴϓ

?˸ϦσϮϟ΍ Ϟ ˵ Ϝη Ϯϫ Ύϣ έ˴ ϮμΗ΃ ϥ΃ ϝϭΎΣ΃


ϲϣ΃ Ϧ˶ ˸τΑ ϲϓ ϲ ˴ ϧ˶ ΎϜϣ Ϊ˴ ϴόΘγ΃ ϥ΃ ϝϭΎΣ΃
...˸Ϧϣΰϟ΍ ϩΎϴϣ Ϊο ΢ ˴ Βγ΃ϭ
,ΎΧϮΧ ϭ ˬ ΍ίϮϟϭ ˬ ΎϨϴΗ ϕ ˴ ήγ΃ϭ
.˸Ϧϔδϟ΍ ϒϠΧ ήϴϓΎμόϟ΍ ϞΜϣ ξ ˴ ϛέ΃ϭ
ϥ
˳ ˸Ϊϋ˴ Δ˷ϨΟ Ϟ ˴ ϴ˷ ΨΗ΃ ϥ΃ ϝϭΎΣ΃
...˸ϖϴϘόϟ΍ έϮϬ˵ϧ ϦϴΑ Γ˴ ίΎΟϹ΍ ϲπϗ΄γ ϒϴϛϭ
...˸ϦΒϠϟ΍ έϮϬ˵ϧ ϦϴΑϭ
ϲϤϠ˵Σ Δ˴ ηΎθ˴ϫ Ζ ˵ ϔθΘϛ΍...Ζ ˵ Ϙϓ΃ ϦϴΣϭ
...ΎΤϳέ΃ ˯˶ ΎϤγ ϲϓ ˲ήϤϗ ϼϓ
...˸ρ΍ή˵ϔϟ΍ ϩ˶ Ύϴϣ ϲϓ ˲ϚϤγ ϻϭ
...˸ϥΪ˴ ϋ
˴ ϲϓ ˲ΓϮϬϗ ϻϭ

...˸ϞϴΤΘδϤϟ΍ Ϛ
˴δ
˶ ϣ˵΃ ϥ΃...ή˶ ˸όθϟΎΑ ϝϭΎΣ΃
...ϼΨϧ ω ˴ έί΃ϭ
...˸ϞϴΨϨϟ΍ ή˸όη
˴ ϥϮ˷μϘ˵ ϳ ˬ ϱΩϼΑ ϲϓ ϢϬϨϜϟϭ
ϼϴϬλ ϰϠϋ΃ Ϟ ˴ ϴΨϟ΍ Ϟ
˴ όΟ΃ ϥ΃ ϝϭΎΣ΃
!!˸ϞϴϬμϟ΍ ϥϭήϘΘΤϳ Δ˶ ϨϳΪϤϟ΍ Ϟ ˴ ϫ΃ Ϧ
˷ Ϝϟϭ

...Ϛ
˶ Β˷ Σ΃ ϥ΃ - ϲΗΪϴγ - ϝϭΎΣ΃
...˸αϮϘτϟ΍ Ϟ
˶ϛΝ˴ έΎΧ
...˸ιϮμϨϟ΍ Ϟϛ ΝέΎΧϭ
˸ϪϤ˴ ψ
˶ ˸ϧϷ΍ϭ ϊ˶ ΋΍ήθϟ΍ Ϟϛ ΝέΎΧϭ
...Ϛ ˶ Β˷ Σ΃ ϥ΃ - ϲΗΪϴγ - ϝϭΎΣ΃
...Ϫϴϟ· ΖΒϫΫ ϰϔϨϣ ϱ΃ ϲϓ
- ϱέΪμϟ ΎϣϮϳ Ϛ ˶ Ϥ˷ ο΃ ϦϴΣ - ή˴ όηϷ
...˸Ϧσ˴ Ϯ˴ ϟ΍ Ώ΍ήΗ Ϣ˷ ο΃ ϲ˷ϧ΄Α

Ώ
˳ ΎΘϛ ϱ΃ Γ˯΍ήϗ ˬ ϼϔσ Ζ ˵ Ϩϛ ˸άϣ - ϝϭΎΣ΃
.˸Ώήόϟ΍ ˯ΎϴΒϧ΃ Ϧϋ Ι˷ΪΤΗ
...˸Ώήόϟ΍ ˯˶ ΍ήόη Ϧϋϭ ...˸Ώήόϟ΍ ˯˶ ΎϤϜΣ Ϧϋϭ
Δ˶ ϔϴϠΨϟ΍ Ϟ
˴ Οέ β˵ Τ
˴ ϠΗ Ϊ˴ ΋Ύμϗ ϻ· έ΃ ϢϠϓ
...˸ϢϫέΩ ϦϴδϤΧϭ ...ί˳ έ Δ˶ Ϩ˸ϔΟ ˴ ϞΟ΃ Ϧϣ
!!˸ΐΠ ˴ ό˴ Ϡϟ Ύϴϓ
...˯ΎδϨϟ΍ ϢΤϟ ϦϴΑ Ύϣ ϕ˷ήϔ˵Η Ζδϴϟ Ϟ΋ΎΒϗ ϻ· έ΃ Ϣϟϭ
...˸ΐσ˴ ή˵ ϟ΍ ϦϴΑϭ
!!˸ΐΠ ˴ ό˴ Ϡϟ Ύϴϓ
...˸Ϫϴ˷ ϠΧ΍Ϊϟ΍ ΎϬΑ΍ϮΛ΃ ϊϠΨΗ Ϊ΋΍ήΟ ϻ· έ΃ Ϣϟϭ
...ϲΗ΄ϳ ΐϴϐϟ΍ Ϧϣ β ˳ ϴ΋έ ϱ ˶ Ϸ
...ϲθϤϳ ΐόθϟ΍ Δ˷ΜΟ ˵ ϰϠϋ Ϊ˳ ϴϘϋ ϱ ˶ ΃ϭ
...˸ΐϫάϟ΍ ϪϴΘΣ΍έ ϲϓ α˷ΪϜ˵ϳ Ώ ˳ ΍ή˵ϣ ϱ ˶ ΃ϭ
!!˸ΐΠ ˴ ό˴ Ϡϟ Ύϴϓ

ˬΎϣΎϋ Ϧ ˴ ϴδϤΧ άϨϣ Ύϧ΃


.˸Ώήόϟ΍ ϝΎΣ ΐ ˵ ϗ΍έ΃
...˸ϥϭήτ˵Ϥϳ ϻϭ ˬ ϥ ˴ ϭΪϋήϳ Ϣϫϭ
...˸ϥϮΟήΨϳ ϻϭ ˬ ΏϭήΤϟ΍ ϥϮϠΧΪϳ Ϣϫϭ
ΎϜ˸Ϡϋ
˴ Δ˶ ϏϼΒϟ΍ ΩϮϠΟ ϥ ˴ ϮϜ˶Ϡόϳ Ϣϫϭ
...˸ϥϮϤπϬϳ ϻϭ

ΎϣΎϋ Ϧ ˴ ϴδϤΧ άϨϣ Ύϧ΃


Ω˳ ϼΑ Ϣ˴ γέ ϝ˵ ϭΎΣ΃
˸Ώήόϟ΍ Ω˴ ϼΑ - ΍ίΎΠϣ - ϰ˷Ϥδ˵Η
ΎϨϴΣ Ϧ
˶ ϴϳ΍ήθϟ΍ ϥϮϠΑ Ζ ˵ Ϥγέ
.˸ΐπϐϟ΍ ϥϮϠΑ ΖϤγέ ΎϨϴΣϭ
:ϲδϔϧ Ζ ˵ ϟ˯Ύγ ˬ Ϣ˵ γήϟ΍ ϰϬΘϧ΍ ϦϴΣϭ
...˸Ώήόϟ΍ Γ˴ Ύϓϭ ϡ˳ Ϯϳ Ε˴ ΍Ϋ ΍ϮϨϠϋ΃ ΍Ϋ·
ˮ˸ϥϮϨ˴ϓ˸Ϊϳ˵ Γ˳ ήΒϘϣ ϱ
˶ ΃ ϲϔϓ
ˮϢϬϴϠϋ ϲϜΒϳ ϑϮγ Ϧ˴ϣϭ
...˲ΕΎϨΑ ϢϬϳΪϟ βϴϟϭ
...˸ϥϮϨ˴Α ϢϬϳΪϟ βϴϟϭ
ˬ ˲ϥ˸ΰΣ
˵ ϚϟΎϨϫ βϴϟϭ
!!˸ϥϮϧ˵ΰ˸Τϳ Ϧ˴ϣ ϚϟΎϨϫ βϴϟϭ

ϱή˸όη ˶ Δ˴ ΑΎΘϛ Ε˵ ΃ΪΑ ά˵ Ϩϣ ϝ


˵ ϭΎΣ΃
.˸Ώήόϟ΍ ϱΩϭΪΟ ϦϴΑϭ ϲϨϴΑ Δ˶ ϓΎδϤϟ΍ α ˴ Ύϴϗ
...˸εϮϴΟ Ϧϣ ϻϭ ...ΎηϮϴ˵Ο Ζ ˵ ϳ΃έ
...˸ΡϮΘϓ Ϧϣ ϻϭ ...ΎΣϮΘϓ Ζ ˵ ϳ΃έ
...˸ϩΰϔ˸ϠΘϟ΍ Δ˶ ηΎη ϰϠϋ Ώ ˶ ϭήΤϟ΍ Ϟ ˴ϛΖ ˵ όΑΎΗϭ
...˸ϩΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ϰϠΘϘϓ
...˸ϩΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ϰΣήΟϭ
...˸ϩΰϔϠΘϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ...ΎϨϴϟ· ϲΗ΄ϳ Ϳ΍ Ϧϣ ˲ήμϧϭ

ΐ
˳ ˸ϋέ˵ Ϟ˴ δ˸Ϡδϣ ϙϮϠόΟ :ϲϨσϭ Ύϳ΃
.˸˯ΎδϤϟ΍ ϲϓ Ϫ˵ Λ΍ΪΣ΃ ϊΑΎΘϧ
ˮˮ˸˯ΎΑ˵ή˸ϬϜϟ΍ ΍Ϯότϗ ΍Ϋ· ϙ΍ήϧ ϒϴϜϓ

ΎϣΎϋ ϦϴδϤΧ Ϊ˴ ˸όΑ ...Ύϧ΃


...˸Ζϳ΃έ Ϊϗ Ύϣ ϞϴΠδΗ ϝϭΎΣ΃
Κ
˶ ΣΎΒϤϟ΍ ϝ ˴ ΎΟέ ϥ ˷ ΄Α Ϧ˷ ψΗ ΎΑϮόη Ζ ˵ ϳ΃έ
...˸ϡΎϛ˵ΰϟ΍ ϞΜϣϭ ...ω ˶ ΍Ϊ˵μϟ΍ Ϟ ˴ Μϣ ...Ϳ΍ Ϧϣ ˲ή˸ϣ΃
...˸Ώή˴ Π˴ ϟ΍ ϞΜϣϭ ...ϡ˶ ΍ά˵Πϟ΍ Ϟ˴ Μϣϭ
...˸ϢϳΪϘϟ΍ ΙΎΛϷ΍ Ω˶ ΍ΰϣ ϲϓ Δ˱ οϭήόϣ Δ˴ Αϭήόϟ΍ Ζ ˵ ϳ΃έ
!!˸Ώή˴ ό˴ ϟ΍ Ζ
˵ ϳ΃έ Ύϣ ...ϲϨϨϜϟϭ

¿¿ ϥΪϨϟ

ϲϧΎΒϗ έ΍ΰϧ - c 21)34


5

ΔϤϳΪϘϟ΍ Δ˴ ϐϠϟ΍ ˬϲ΋ΎϗΪλ΃ Ύϳ ˬϢϜϟ ϲόϧ΃


ΔϤϳΪϘϟ΍ ΐ
˴ ΘϜϟ΍ϭ
..ϢϜϟ ϲόϧ΃
..ΔϤϳΪϘϟ΍ Δ˶ ϳάΣϷΎϛ ˬ˴ΏϮϘΜϤϟ΍ ΎϨ˴ϣϼϛ
ΔϤϴΘθϟ΍ϭ ˬ˶˯ΎΠϬϟ΍ϭ ˬ˶ήϬόϟ΍ Ε ˶ ΍Ωήϔϣϭ
ϢϜϟ ϲόϧ΃ ..ϢϜϟ ϲόϧ΃
ΔϤϳΰϬϟ΍ ϰϟ· Ω˴ Ύϗ ϱάϟ΍ ή˶ Ϝϔϟ΍ Δ˴ ϳΎϬϧ

Ϊ΋ΎμϘϟ΍ ΎϨ˶Ϥϓ ϲϓ ˲ΔΤϟΎϣ


˯ΎδϨϟ΍ ή˵ ΋Ύϔο ˲ΔΤϟΎϣ
ΪϋΎϘϤϟ΍ϭ ˬ˵έΎΘγϷ΍ϭ ˬ˵Ϟϴ Ϡϟ΍ϭ
˯ΎϴηϷ΍ ΎϨϣΎϣ΃ ˲ΔΤϟΎϣ

ϦϳΰΤϟ΍ ϲϨσϭ Ύϳ
Δ˳ ψΤϠΑ ϲϨ˴Θϟ˷ϮΣ
ϦϴϨΤϟ΍ϭ ΐ
˴˷ Τϟ΍ ΐ
˵ ΘϜϳ ή˳ ϋΎη Ϧϣ
ϦϴϜδϟΎΑ ΐ˵ ΘϜϳ ή˳ ϋΎθϟ

ΎϨϗ΍έϭ΃ Ϧϣ ή˵ Βϛ΃ Ϫ˵ δ
˷ Τϧ Ύϣ ϥ
˴˷ Ϸ
ΎϧέΎόη΃ Ϧϣ Ϟ ˴ ΠΨϧ ϥ΃ Ϊ˴˷ Α ϻ

ΔΑ΍ήϏ ϻ Ώ ˴ ήΤϟ΍ ΎϧήδΧ ΍Ϋ·


..ΎϬϠ˵ΧΪϧ ΎϨϧϷ
˸ΔΑΎτΨϟ΍ ΐ
˶ ϫ΍Ϯϣ Ϧϣ ϲ ˵˷ ϗήθϟ΍ Ϛ˵ ϠϤϳ Ύϣ Ϟ
˶˷ ϜΑ
˸ΔΑΎΑΫ ΖϠΘϗ Ύϣ ϲΘϟ΍ Ε ˶ ΎϳήΘϨόϟΎΑ
..ΎϬϠΧΪϧ ΎϨϧϷ
˸ΔΑΎΑήϟ΍ϭ Δ˶ ϠΒτϟ΍ ϖ
˶ τϨϤΑ

ΎϨΗΎγ΄ϣ ϲϓ ή˵˷ δϟ΍


ΎϨΗ΍Ϯλ΃ Ϧϣ Ϣ˵ Ψο΃ ΎϨΧ΍ήλ
ΎϨΗΎϣΎϗ Ϧϣ ϝ˵ Ϯσ΃ ΎϨ˵ϔϴγϭ

˸Δϴ˷ πϘϟ΍ Δ˵ λϼΧ


˸ϩέΎΒϋ ϲϓ ΰ˵ ΟϮΗ
˸ΓέΎπΤϟ΍ Γ˴ ήθϗ ΎϨδΒϟ ΪϘϟ
...˸Δϴ˷ ϠϫΎΟ Ρ
˵ ϭήϟ΍ϭ

..έΎϣΰϤϟ΍ϭ ϱ
˶ Ύ˷ϨϟΎΑ
έΎμΘϧ΍ Ι
˵ ΪΤϳ ϻ

ΎϨ˵ϟΎΠΗέ΍ ΎϨ˴ϔϠ˷ϛ
˸ΓΪϳΪΟ Δ˳ ϤϴΧ ϒ
˴ ϟ΃ Ϧ˴ ϴδϤΧ

˸˯ΎϤδϟ΍ ΍ϮϨόϠΗ ϻ
..Ϣ˵ ϜϨϋ Ζ˷ϠΨΗ ΍Ϋ·
˸ϑϭήψϟ΍ ΍ϮϨόϠΗ ϻ
˸˯Ύθϳ Ϧϣ ή˴ μϨϟ΍ ϲΗΆϳ ͿΎϓ
˸ϑϮϴδϟ΍ ϊ˵ Ϩμϳ ..ϢϜϳΪϟ ΍˱Ω΍˷ΪΣ βϴϟϭ

˸ΡΎΒμϟ΍ ϲϓ ˯˴ ΎΒϧϷ΍ ϊ˴ Ϥγ΃ ϥ΃ ϲϨ ό˵ ΟϮϳ


..˸ΡΎΒ˷Ϩ˵ϟ΍ ϊ˴ Ϥγ΃ ϥ΃ ..ϲϨ˵όΟϮϳ

Ύϧ˶ΩϭΪΣ Ϧϣ Ω˵ ϮϬϴϟ΍ Ϟ
˴ ΧΩ Ύϣ
..ΎϤϧ·ϭ
ΎϨΑϮϴϋ Ϧϣ ..Ϟ˶ ϤϨϟΎϛ ΍ϮΑ˷ήδΗ

..˸ϪϨγ ϑ ˶ ϻ΁ Δ˵ δϤΧ
˸Ώ΍Ωήδϟ΍ ϲϓ Ϧ ˵ Τϧϭ
˲ΔϠϳϮσ ΎϨϧϮϗΫ
˲ΔϟϮϬΠϣ ΎϧΩϮϘϧ
˸ΏΎΑάϟ΍ Ί ˵ ϓ΍ήϣ ΎϨϧϮϴϋ
:ϲ΋ΎϗΪλ΃ Ύϳ
˸Ώ΍ϮΑϷ΍ ΍ϭήδϜΗ ϥ΃ ΍ϮΑ˷ήΟ
˸Ώ΍ϮΛϷ΍ ΍ϮϠδϐΗϭ ˬϢϛέΎϜϓ΃ ΍ϮϠδϐΗ ϥ΃
:ϲ΋ΎϗΪλ΃ Ύϳ
..˸ΏΎΘϛ ΍ϭ΅ήϘΗ ϥ΃ ΍ϮΑ˷ήΟ
˸ΏΎΘϛ ΍ϮΒΘϜΗ ϥ΃
˸ΏΎϨϋϷ΍ϭ ˬ˴ϥΎϣ˷ή˵ ϟ΍ϭ ˬ˴ϑϭήΤϟ΍ ΍ϮϋέΰΗ ϥ΃
˸ΏΎΒπϟ΍ϭ Ξ ˶ ϠΜϟ΍ Ω˶ ϼΑ ϰϟ· ΍ϭήΤΒΗ ϥ΃
˸Ώ΍Ωήδϟ΍ Ν˶ έΎΧ ϲϓ ..ϢϜϧϮϠϬΠϳ α ˵ ΎϨϟΎϓ
...˸ΏΎ΋άϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϋϮϧ ϢϜϧϮΒδΤϳ α ˵ ΎϨϟ΍

˸αΎδΣϹ΍ Δ˵ Θϴϣ Ύϧ˵ΩϮϠΟ


˸αϼϓϹ΍ Ϧ ˴ ϣ ϮϜθΗ ΎϨ˵Σ΍ϭέ΃
˸αΎόϨϟ΍ϭ ˬ˶Ξϧήτθϟ΍ϭ ˬ˶έ΍ΰϟ΍ ϦϴΑ έ˵ ϭΪΗ ΎϨϣΎϳ΃
ˮ"˸αΎϨϠϟ ΖΟήΧ΃ Ϊϗ Δ˳ ϣ΃ ή˵ ϴΧ " Ϧ
˵ Τϧ Ϟϫ

ϱέΎΤμϟΎΑ ϖ ˶ ϓ΍Ϊϟ΍ ΎϨτϔϧ ϊ˶ γϮΑ ϥ ˴ Ύϛ


..΍˱ήΠϨΧ Ϟ ˴ ϴΤΘδϳ ϥ΃
..έ˶ Ύϧϭ ΐ
˳ Ϭϟ Ϧϣ
..Ϫ˵ ϨϜϟ
ζ
˳ ϳήϗ Ϧϣ ϑ ˶ ΍ήηϷ΍ Δ˴ ϠΠΧ΍ϭ
έ˶ ΍ΰϧ Ϧϣϭ α˳ ϭ΃ Ϧϣ έ˶ ΍ήΣϷ΍ Δ˴ ϠΠΧϭ
...ϱέ΍ϮΠϟ΍ Ϟ ˶ Οέ΃ Ζ ˴ ΤΗ ϕ˵ ΍ήϳ

ω
˶ έ΍Ϯθϟ΍ ϲϓ ξ ˵ ϛήϧ
..ϻΎΒΤϟ΍ ΎϨτΑ· Ζ ˴ ΤΗ Ϟ ˵ ϤΤϧ
ή˳ μ ˵˷ ΒΗ ϼΑ Ϟ ˴ ˸Τδ
˴ ϟ΍ α
˵ έΎϤϧ
..ϻΎϔϗϷ΍ϭ Ν ˴ ΎΟΰϟ΍ Ϣ˵ τ ˷ Τϧ
ω
˶ ΩΎϔπϟΎϛ Ρ ˵ ΪϤϧ
ω
˶ ΩΎϔπϟΎϛ Ϣ˵ Θθϧ
..ϻΎτΑ΃ ΎϨϣ΍ΰϗ΃ Ϧϣ Ϟ ˵ όΠϧ
..ϻ΍άϧ΃ ΎϨϓ΍ήη ΃ Ϧϣ Ϟ ˵ όΠϧ
..ϻΎΠΗέ΍ Δ˴ ϟϮτΒϟ΍ Ϟ ˵ ΠΗήϧ
..ϊ˶ ϣ΍ϮΠϟ΍ ϲϓ Ϊ˵ όϘϧ
ϰϟΎδ˵ϛ ..ϼ ˱ ΑΎϨΗ
..ϻΎΜϣϷ΍ ϒ ˵ ϟ˷Άϧ ϭ΃ ˬ˴ΕΎϴΑϷ΍ ή˵ τθϧ
..Ύϧ˷ϭ˶ Ϊϋ ϰϠϋ ή˴ μϨϟ΍ ά˵ Τθϧϭ
...ϰϟΎόΗ ϩ˶ ΪϨϋ Ϧϣ

..˸ϥΎϣϷ΍ ϲϨΤϨϤϳ ˲ΪΣ΃ Ϯϟ


˸ϥΎτϠδϟ΍ Ϟ ˴ ΑΎϗ΃ ϥ΃ ϊ˵ ϴτΘγ΃ Ζ ˵ Ϩϛ Ϯϟ
˸ϥΎτϠδϟ΍ ϱΪ˷ϴγ Ύϳ :Ϫ˵ ϟ Ζ ˵ Ϡϗ
ϲ΋΍Ωέ Ζϗ˷ΰϣ Ε ˵ ΎγήΘϔϤϟ΍ Ϛ ˴ Αϼϛ
..ϲ΋΍έϭ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϙ ˴ ϭήΒΨϣϭ
..ϲ΋΍έϭ ϢϬϧϮϴϋ
..ϲ΋΍έϭ ϢϬϓϮϧ΃
..ϲ΋΍έϭ ϢϬϣ΍Ϊϗ΃
˯˶ ΎπϘϟΎϛ ˬ˶ϡϮΘΤϤϟ΍ έ˶ ΪϘϟΎϛ
ϲΘΟϭί ϥ ˴ ϮΑϮΠΘδϳ
..ϢϫΪϨϋ ϥ ˴ ϮΒΘϜϳϭ
..ϲ΋ΎϗΪλ΃ ˯˴ ΎϤγ΃
˸ϥΎτϠδϟ΍ Γ˴ ήπΣ Ύϳ
˯˶ Ύ˷Ϥ˴ μϟ΍ ϙ ˴ έ΍Ϯγ΃ Ϧϣ Ζ ˵ ΑήΘϗ΍ ϲϨϧϷ
..ϲϨϧϷ
ϲ΋ϼΑ Ϧϋϭ ..ϲϧΰΣ Ϧϋ ϒ ˴ θϛ΃ ϥ΃ Ζ ˵ ϟϭΎΣ
..˯˶ ΍άΤϟΎΑ Ζ ˵ Αή˵ο
ϲ΋΍άΣ Ϧϣ Ϟ ˴ ϛ˵ ΁ ϥ΃ ϙ ˴ Ϊ˵ ϨΟ ϲϨϤϏέ΃
..ϱΪ˷ϴγ Ύϳ
˸ϥΎτϠδϟ΍ ϱΪ˷ϴγ Ύϳ
˸ϦϴΗήϣ Ώ ˴ ήΤϟ΍ Ε ˴ ήδΧ ΪϘϟ
˸ϥΎδϟ Ϫ˵ ϟ β ˴ ϴϟ ..ΎϨΒόη ϒ ˴ μϧ ϥ ˴˷ Ϸ
ˮ˸ϥΎδϟ Ϫ˵ ϟ β ˴ ϴϟ ϱάϟ΍ ΐ ˶ όθϟ΍ Δ˵ Ϥϴϗ Ύϣ
..ΎϨΒόη ϒ ˴ μϧ ϥ ˴˷ Ϸ
..˸ϥ΍ΫήΠϟ΍ϭ Ϟ ˶ ϤϨϟΎϛ ˲ήλΎΤϣ
..˸ϥ΍έΪΠϟ΍ Ϟ ˶ Χ΍Ω ϲϓ
˸ϥΎϣϷ΍ ϲϨ˵ΤϨϤϳ ˲ΪΣ΃ Ϯϟ
..˸ϥΎτϠδϟ΍ ή˶ Ϝδϋ Ϧϣ
..˸ϦϴΗήϣ Ώ ˴ ήΤϟ΍ Ε ˴ ήδΧ ΪϘϟ :Ϫ˵ ϟ Ζ ˵ Ϡ˵ϗ
..˸ϥΎδϧϹ΍ Δ˶ ϴπϗ Ϧϋ Ζ ˴ Ϡμϔϧ΍ Ϛ ˴ ϧϷ

˸Ώ΍ήΘϟ΍ ϲϓ Γ˴ ΪΣϮϟ΍ Ϧ˶ ϓΪϧ Ϣϟ ΎϨϧ΃ Ϯϟ


˸Ώ΍ήΤϟΎΑ ϱ
˴˷ ή˷τ
˴ ϟ΍ ΎϬ˴ϤδΟ ˸ϕΰ˷ Ϥϧ Ϣϟ Ϯϟ
˸Ώ΍ΪϫϷ΍ϭ ϥ ˶ Ϯϴόϟ ΍ Ϟ
˶ Χ΍Ω ϲϓ ˸ΖϴϘΑ Ϯϟ
..˸ΏϼϜϟ΍ ΎϨ˴ϤΤϟ ˸ΖΣΎΒΘγ΍ ΎϤϟ

..Ύ˱ ΒοΎϏ ϼ ˱ ϴΟ Ϊ˵ ϳήϧ


˸ϕΎϓϵ΍ ΢ ˵ Ϡϔϳ ϼ
˱ ϴΟ Ϊ˵ ϳήϧ
..ϩ˶ έϭάΟ Ϧϣ Φ ˴ ϳέΎΘϟ΍ ζ
˵ ϜϨϳϭ
˸ϕΎϤϋϷ΍ Ϧϣ ή˴ Ϝϔϟ΍ ζ ˵ ϜϨϳϭ
..Ύ˱ ϣΩΎϗ ϼ
˱ ϴΟ Ϊ˵ ϳήϧ
..˸΢ϣϼϤϟ΍ ϒ ˴ ϠΘΨϣ
..˸΢ϣΎδϳ ϻ ..˯˴ ΎτΧϷ΍ ή˵ ϔϐϳ ϻ
..ϲϨΤϨϳ ϻ
..˸ϕΎϔϨϟ΍ ϑ˵ ήόϳ ϻ
..ϼ
˱ ϴΟ Ϊ˵ ϳήϧ
..΍˱Ϊ΋΍έ
..˸ϕϼϤϋ

ð

..˸ϝΎϔσϷ΍ ΎϬ˷ϳ˵ ΃ Ύϳ
˸ϝΎϣϵ΍ Ϟ ˵ ΑΎϨγ Ϣ˵ Θϧ΃ ˬ˶ΞϴϠΨϠϟ ς ˶ ϴΤϤϟ΍ Ϧϣ
˸ϝϼϏϷ΍ ή˵ δϜϴγ ϱάϟ΍ Ϟ ˵ ϴΠϟ΍ Ϣ˵ Θϧ΃ϭ
..ΎϨγϭ΅έ ϲϓ ϥ ˴ ϮϴϓϷ΍ Ϟ ˵ ΘϘϳϭ
..˸ϝΎϴΨϟ΍ Ϟ˵ ΘϘϳϭ
˸ϥϮΒ˷ϴσ -Ϊ˵ όΑ± ˸ϢΘϧ΃ ϝ ˵ ΎϔσϷ΍ ΎϬ˵ϳ΃ Ύϳ
˸ϥϭήϫΎσ ˬ˶ΞϠΜϟ΍ϭ ϯΪϨϟΎϛ ˬ˴ϥϭήϫΎσϭ
˸ϝΎϔσ΃ Ύϳ ϡ˶ ϭΰϬϤϟ΍ ΎϨϠϴΟ Ϧϋ ΍ϭ΅ήϘΗ ϻ
..˸ϥϮΒ΋ΎΧ Ϧ ˵ ΤϨϓ
˸ϥϮϬϓΎΗ ˬ˶ΦϴτΒϟ΍ Γ˶ ήθϗ Ϟ ˴ Μϣ ˬ˵ϦΤϧϭ
˸ϝΎόϨϟΎϛ ..ϥ ˴ ϭέϮΨϨϣ ..ϥ ˴ ϭέϮΨϨϣ Ϧ ˵ Τϧϭ
Ύϧ˴έΎΒΧ΃ ΍ϭ΅ήϘΗ ϻ
ΎϧέΎΛ΁ ΍ϮϔΘϘΗ ϻ
ΎϧέΎϜϓ΃ ΍ϮϠΒϘΗ ϻ
˸ϝΎόδϟ΍ϭ ˬ˷ϱ ˶ ήϫ˷ΰ˵ ϟ΍ϭ ˬ˶˯ϲϘϟ΍ Ϟ ˵ ϴΟ Ϧ˵ ΤϨϓ
˸ϝΎΒΤϟ΍ ϰϠϋ κ ˶ ϗήϟ΍ϭ ˬ˶Ϟ˸ΟΪϟ΍ Ϟ ˵ ϴΟ Ϧ˵ Τϧϭ
:˸ϝΎϔσϷ΍ ΎϬϳ΃ Ύϳ
˸ϝΎϣϵ΍ Ϟ ˴ ΑΎϨγ Ύϳ ..ϊ˶ ϴΑήϟ΍ ή˴ τϣ Ύϳ
˸ΔϤϴϘόϟ΍ ΎϨΗΎϴΣ ϲϓ ΐ ˶ μΨϟ΍ έ˵ ϭάΑ ˸ϢΘϧ΃
..˸ΔϤϳΰϬϟ΍ ϡ˵ ΰϬϴγ ϱάϟ΍ Ϟ ˵ ϴΠϟ΍ Ϣ˵ Θϧ΃ϭ

¿ (ϮϴϧϮϳ) ϥ΍ήϳΰΣ ΔδϜϧ ΏΎϘϋ΃ ϲϓ ΖΒΘϛ

 )36789:;< =5

ϢϜϴϟ· ˯˴ ΎΟ ..ϒ ˶ ϳΰϨϟ΍ έ˶ ΎΤΑ Ϧϣ


Ϫ˶ ϴ˷ϔ˴ ϛ ϰϠϋ Ϫ˵ ΒϠϗ ϼ
˱ ϣΎΣ
ˬ˶ήόθϟ΍ϭ Δ˶ Τϴπϔϟ΍ ή˴ ΠϨΧ Ύ˱ΒΣΎγ
Ϫ˶ ϴϨϴϋ ϲϓ ή˶ ϴϴϐΘϟ΍ έ˵ Ύϧϭ
Ϫ˵ Ϩϋ Δ˶ Αϭήόϟ΍ ϒ ˴ τόϣ Ύ˱ϋίΎϧ
Ϫ˶ ϳϮΑ΃ ˬ˶ϩήϴϤο ϲϓ ˬ˱ϼΗΎϗ
ϩ˵ Ϯϟ΄δΗ ϻ ˬ˶ιϮμϨϟΎΑ ΍˱ήϓΎϛ
Ϫ˶ ϴΘϠϘϣ ϲϓ Φ ˵ ϳέΎΘϟ΍ Ε ˴ Ύϣ ϒ ˴ ϴϛ
˯˳ Ύϧ· Ϟ ˴ Μϣ Ε ˵ ϭήϴΑ Ϫ˵ Ηή˴δϛ
Ϫ˶ ϴϨϔΟ ϰϠϋ Ύ˱ϴηΎϣ ϰΗ΄ϓ
ΖϋΎο ς ˶ ΋΍ήΨϟ΍ Ϟ ˵˷ ϛ ˮϲπϤϳ Ϧ ˴ ϳ΃
Ϫ˶ ϴϟ· ϱϭ΄ϳ ϒ ˴ Ϙγ ϻ ˮϱϭ΄ϳ Ϧϳ΃
˲ϲ
˷ ηή˵ϗ Ϫ˶ Ϡ˶˷ϛ ϲ ˶˷ Τϟ΍ ϲϓ β ˴ ϴϟ
Ϫ˶ ϳΪϳ ζ ˳ ϳήϗ Ϧϣ Ϳ΍ Ϟ ˴ δϏ
ΎϨϴϠϋ ΐ ˳ ΋Ϋ ϞΜϣ ς ˵ ϔϨϟ΍ Ϣ˴ Πϫ
Ϫ˶ ϴϠόϧ ϰϠϋ ϰϠΘϗ ΎϨϴϤΗέΎϓ
ΎϨόϨΘϗ΍ϭ ..ΎϨΗϼλ ΎϨότϗϭ
Ϫ˶ ϴΘϴμΧ ϲϓ ϲ ˶˷ Ϩϐϟ΍ Ϊ˴ Πϣ ϥ ˴˷ ΃
ΎϨϴϓ ρ ˴ Ϯδ ϟ΍ Ώ ˵ ή˷ ΠΗ ΎϜϳήϣ΃
Ϫ˶ ϴϧΫ΃ Ϧϣ ή˴ ϴΒϜϟ΍ Ϊ˵˷ θΗϭ
ϮϳΪϴϓ ϡ˴ ϼϓ΃ Ώ ˴ ΍ήϋϷ΍ ϊ˵ ϴΒΗϭ
Ϫ˶ ϳϮΒϴγ ϰϟ· ϻϮϜϟ΍ ϊ˵ ϴΒΗϭ
ϥ
˳ ΎΒΟ ϒ ˵ ϟ΃ϭ ..˲Ώ ˷ έ ΎϜϳήϣ΃
Ϫ˶ ϴΘΒϛέ ϰϠϋ ˲ϊϛ΍έ ˬΎϨϨϴΑ
ϢϜϴϟ· ˯˴ ΎΟ ..Ώ ˶ ΍ήΨϟ΍ Ώ ˶ ΍ήΧ Ϧϣ
Ϫ˶ ϴϔΘϛ ϰϠϋ Ϫ˵ ΗϮϣ ϼ ˱ ϣΎΣ
Ϫ˵ Ϩϣ ϥ ˴ ϭΪϳήΗ ˬϯή˵Η ή˳ όη ϱ ˵˷ ΃
ˮ˶ϪϴϤμόϣ ϲϓ ˬ˵ΪόΑ ˬ˵ήϴϣΎδϤϟ΍ϭ
ϲϘϴϓ΃ ..Ώ ˳ Ϯόη ϼΑ ΍˱ΩϼΑ Ύϳ
Ϫ˶ ϴϠΟέ Ϧϣ Ϊ˴˷ ΒΘδϤϟ΍ ϲΒΤγ΍ϭ
ϰ˷ΘΣ ..ϊ˴ ϤϘϟ΍ Ώ ˵ άόΘδΗ ΍˱ΩϼΑ Ύϳ
Ϫ˶ ϴϣΪϗ ϲϓ ϥ ˶ ΎδϧϹ΍ Ϟ ˵ Ϙϋ έ˴ Ύλ
ϲ˷ϨϐϤϟ΍ ϲ˷Ϩϐϳ ˬϲΗΩΎγ Ύϳ ϒ ˴ ϴϛ
ˮ˶ϪϴΘϔη Ϫ˵ ϟ ΍Ϯτ˷ϴΧ ΎϣΪόΑ
˲ϲ
˷ Αήϋ ˲ήϋΎη Ε ˴ Ύϣ ΍Ϋ· Ϟϫ
...ˮ˶ϪϴϠϋ ϲ˷Ϡμϳ Ϧϣ ϡ˴ Ϯϴϟ΍ Ϊ˵ Πϳ
ϢϜϴϟ· ˯˴ ΎΟ ..Ε ˴ ϭήϴΑ ΎϳΎψη Ϧϣ
Ϫ˶ ϴΘ΋έ Ζϗ˷ΰϣ Ϧ ˵ ϴϛΎϜδϟ΍ϭ
..ΐ ˷ Τϟ΍ϭ Δ˶ ϟ΍Ϊόϟ΍ Δ˴ ϳ΍έ Ύ˱όϓ΍έ
Ϫ˶ ϴϟ· ϲϣϮϳ Ω˶ ϼΠϟ΍ ϒ ˵ ϴγϭ
ϻ˱ Ϯσ ϖ ˶ ϧΎθϤϟ΍ Ϟ ˵˷ ϛ ΕϭΎδΗ Ϊϗ
Ϫ˶ ϳΪϟ ϥ ˶ ϮΠδϟ΍ Ϟ ˵ Ϝη ϯϭΎδΗϭ
ϯήΣ΃ϭ ..ϱήόη ϦϳΪϴϟ΍ α ˵ ϮΒϳ ϻ
Ϫ˶ ϳΪϳ ΍ϮγϮΒϳ ϥ΃ ˬ˶ϦϴσϼδϟΎΑ

¿ / / ΕϭήϴΑ
 c)5=6"

ˬϲΗΪϴγ Ύϳ ˬέ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη


!!ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ϲϓ ϲϘΘϠϧ ϥ΃
ΔϴϘϓ΃ ΎσϮτΧ Ε΍ϭΎϤδϟ΍ ΪΘϤΗ ΚϴΣ
..ΔϴϘϓ΃ ΎσϮτΧ ˬΕΎΗΎΒϨϟ΍ϭ
ˬήόθϟ΍ νϭήϋ ˬϞϳϭ΍ϮϤϟ΍ ˬΕΎϧΎϳΪϟ΍ ˬΕΎΑΎΘϜϟ΍ϭ
ˬέΎΠηϷ΍ϭ ˬέΎϜϓϷ΍ϭ ˬέΎϬϧϷ΍ϭ
ˬΕΎϋΎδϟ΍ϭ ˬϡΎϳϷ΍ϭ
..ΔϴϘϓ΃ ρϮτΧ ϲϓ ϱήΠΗ

..έ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη
..΢ϠϤϟ΍ϭ ΖϳήΒϜϟ΍ ϊϤΘΠϣ ϲϓ ϙ ΍Ϯϫ΃ ϥ΃
ΔϴϧΪόϤϟ΍ ˯ΎϤδϟ΍ ϱάϫ ϰϠϋ ήόθϟ΍ ΐΘϛ΃ ϥ΃ϭ
ΔϳήΠΣ α΄ϓ ϒϴμϟ΍ βϤη ΚϴΣ
..ΔΑ΂ϛ Ε΍έΎτϗ Ε΍έΎϬϨϟ΍ϭ
ΔΑΎΘϜϟ΍ ϙΎϨϴϋ ϑήόΗ ϥ΃ έ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη
..ΎϬϴϓ βϴϟ ϯέΎΤλ ϲϓ
..ΔϠΨϧ
.. ήϤϗ ϭ΃
... ΔϳΪΠΑ΃ ϭ΃

ˬϲΗΪϴγ Ύϳ ˬέ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη


ΔΑΎΤδϟ΍ ϞΜϣ ϱήτϤΗ ϥ΃
˯Ύϣ Γήτϗ ΎϬΑ Ύϣ νέ΃ ϕϮϓ
..˯΍ϮΘγϻ΍ ςΧ ΪϨϋ Δϋϭέΰϣ Γήϫί ϲϧϮϜΗϭ
Δϳήόη ΓέϮλ ϲϧϮϜΗϭ
˯΍ήόθϟ΍ αϭ΅έ Ϫϴϓ ΍Ϯότϗ ϥΎϣί ϲϓ
ΓέΩΎϧ Γ΃ήϣ΍ ϲϧϮϜΗϭ
...˯ΎδϨϟ΍ Ϟϛ ΎϬοέ΃ Ϧϣ ΕΩήσ ΩϼΑ ϲϓ

***

..ϲΗΪϴγ Ύϳ ϭ΃
..Δϴδϛήθϟ΍ ϥϮϴόϟ΍ Ϟϴϟ ϲϓ ΔϤΘόϟ΍ϭ ˯Ϯπϟ΍ Ν΍ϭί Ύϳ
..ϥΎϣήϟ΍ ήϘϨΗ ϲΘϟ΍ ήϴϓ Ύμόϟ΍ Ϧϴϳϼϣ Ύϳ
..ΔϴδϟΪϧ΃ ΓέϮϨΗ Ϧϣ
..ήδϟΎΑ ϖθόϧ ϥ΃ έ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη
..ήδϟΎΑ βϨΠϟ΍ ϰσΎόΘϧ ϥ΃ϭ
..ήδϟΎΑ ϝΎϔσϷ΍ ϲΒΠϨΗ ϥ΃ϭ
- ϚϴϨϴϋ ϞΟ΃ Ϧϣ - ϲϤΘϧ΃ ϥ΃ϭ
..ΔϴϨσΎΒϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ ϞϜϟ
***

..ϲΗΪϴγ Ύϳ έ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη


..ϪϴϟΪΠϤϟΎϛ ϲτϘδΗ ϥ΃
..ϚϴϟΎϤϤϟ΍ ϡ΍Ϊϗ΃ ΖΤΗ
..ϚϴϟΎόμϟ΍ ϥΎϨγ΃ϭ
..ΔϴϨΛϮϟ΍ ϝϮΒτϟ΍ ΕΎϗΩϭ
..Δό΋΍έ Ύγήϓ ϲϧϮϜΗϭ
..ΎϬϴϓ ΐΤϟ΍ ϥϮϠΘϘϳ νέ΃ ϕϮϓ
..ΔϴΑήόϟ΍ ϝϮϴΨϟ΍ϭ

***

ϲΗΪϴγ Ύϳ ΢Αάϧ ϥ΃ έ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη


..ΔϴΑήόϟ΍ ϝϮϴΨϟ΍ ϑϻ΁ ϞΜϣ

n  Δτγ΍ϮΑ


 / >6c(+?$

ΊσΎη ΔϴδϧϮΘϟ΍ ϥϮϴόϟ΍ ϲϓ Ϟϫ


ˮΏΎμϋϷ΍ ϪϟΎϣέ ϕϮϓ ΡΎΗήΗ
ϲΘΑϭήόΑ ΐόΘϣ ΔϘϳΪλ Ύϳ Ύϧ΃
ˮΏΎϘϋϭ ΔϨόϟ ΔΑϭήόϟ΍ ϞϬϓ
Ύϔ΋ΎΧ ΔτϳήΨϟ΍ ϕέϭ ϰϠϋ ϲθϣ΃
Ώ΍ήϏ΃ ΎϨϠϛ ΔτϳήΨϟ΍ ϰϠόϓ
ϲΗήϴθϋ ϡΎϣ΃ ϰΤμϔϟ΍ ϢϠϜΗ΃
Ώ΍ϮΟ ϙΎϨϫ Ύϣ ϦϜϟ ...Ϊϴϋ΃ϭ
ΎϬΑ ΍ϮϔΘϟ΍ ϲΘϟ΍ Ε΍˯ΎΒόϟ΍ ϻϮϟ
Ώ΍ήϋ΃ ϢϬϧ΃ ΐδΣ΃ ΖϨϛ Ύϣ
ΓήϤΗ ΎϳΎϘΑ ϰϠϋ ϥϮϠ ΗΎϘΘϳ
Ώ΍ήΣϭ ΔϋϮϓήϣ ήΟΎϨΨϓ
ϯ΃έ ΍Ϋ Ϧϣ ...ΔϴΑήϋ ϢϬΗϼΒϗ
ΏΎϴϧ΃ ΎϬϟ ϼΒϗ ϯ΃έ ΎϤϴϓ
ϢϘϠϋ ϲγ΄ϛ ˯΍ήπΨϟ΍ βϧϮΗ Ύϳ
ˮΏΎΨϧϷ΍ ΏήθΗ ΔϤϳΰϬϟ΍ ϰϠϋ΃
ΔΤϴπϓ ήϴΒϜϟ΍ ϦσϮϟ΍ ΔτϳήΧϭ
Ώϼϛϭ ...ήϓΎΨϣϭ ...ΰΟ΍ϮΤϓ
ΔΠόϧ Ύϣ·.... ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ
ΏΎμϗ ϢϛΎΣ ϭ΃ ΔΣϮΑάϣ
Ϫϔϴγ Ϧϫήϳ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ
Ώ΍ήγ ϊϴϓήϟ΍ ϑήθϟ΍ ΔϳΎϜΤϓ
Ϫτϔϧ ϥΰΨϳ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ
ΏΎϫϮϟ΍ ϚΑέϭ ...ϪϴΘϴμΧ ϲϓ
ϩΪόΑ Ϧϣ ϭ΃ ςϔϨϟ΍ ϞΒϗ αΎϨϟ΍ϭ
Ώ΍ϭΩϭ ΓΩΎδϓ ... ϥϮϓΰϨΘδϣ
ˮΎϨλϼΧ ϒϴϛ ˯΍ήπΨϟ΍ βϧϮΗ Ύϳ
ΏΎΘϛ ˯ΎϤδϟ΍ ΐΘϛ Ϧϣ ϖΒϳ Ϣϟ
ΎϬϠϛ Δϴϣ΃ ϲϨΑ ϝϮϴΧ ΖΗΎϣ
Ώ΍ήϋϹ΍ϭ ϑήμϟ΍ Ϟχϭ ...ϼΠΧ
Δϓ΍ήΧ Ι΍ήΘϟ΍ ΐΘϛ ΎϤϧ΄Ϝϓ
ΏΎ˷τΧ ϻϭ ...ήϤϋ ϼϓ ...ϯήΒϛ
ΎϬόϣΩ ΢δϤΗ ιΎόϟ΍ ϦΑ΍ ϕέΎϴΑϭ
ΏΎμϣ ϡΎμϔϟΎΑ ήμϣ ΰϳΰϋϭ
ΕΩϮϬΗ ήμϣ ϥ΃ ϕΪμϳ ΍Ϋ Ϧϣ
ΏΎΒϳ ϦϴδΤϟ΍ ΎϧΪϴγ ϡΎϘϤϓ
ΎϬΗϼλ ϥΈϓ ...ήμϣ ϩάϫ Ύϣ
Ώ΍άϛ ΎϬϣΎϣ·ϭ ...ΔϳήΒϋ
Ύϫ˯ΎϤγ ϥΈϓ ... ήμϣ ϩάϫ Ύϣ
Ώϼγ΃ Ύϫ˯Ύδϧ ϥ·ϭ ...Εήϐλ
ϢϛΎΣ Ϧϣ ϢϜϓ ...έϮϓΎϛ ˯ΎΟ ϥ·
ΏΎϘΒϗ ϪΟΎΗϭ ...ΏϮόθϟ΍ ήϬϗ
ΔΟΎσήϗ Ύϳ ...ϦϴϨϴόϟ΍ ΔϳήΤΑ
ΏΎΒη ΪόΑ Ζϧ΃ϭ ...ϥΎϣΰϟ΍ ΥΎη
ˮΓήϳΰΟ ϒμϧ ήΤΒϟ΍ νήόΑ ϲϟ Ϟϫ
Ώ΍ήγ ϲδϧϮΘϟ΍ ϲΒΣ ϥ΃ ϡ΃
ϲόϣ ΖΒόΗ ϱήΗΎϓΩϭ ...ΐόΘϣ Ύϧ΃
ˮΏΎμϋ΃ ϯήΗ Ύϳ ήΗΎϓΪϠϟ Ϟϫ
ϯΪϨϟ΍ ΎϬϠϠΒϳ ΔΠδϔϨΑ ϲϧΰΣ
ΏΎθόϣ Δοϭέ ϲΣήΟ ϑΎϔοϭ
ϲόΟ΍Ϯϣ Ζϔθϛ ϥ· ϲϨϴϟΪόΗ ϻ
ΏΎϘϧ ϪϴϠϋ Ύϣ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϪΟϭ
ϱΪ΋Ύμϗ ϒμϧ ˯΍έϭ ϥϮϨΠϟ΍ ϥ·
!ˮΏ΍Ϯλ ϥϮϨΠϟ΍ ξόΑ ϲϓ βϴϟϭ΃
ΎϤΑήϓ ϞϴϤΠϟ΍ ϲΒπϏ ϲϠϤΤΘϓ
ΏΎπϫ ˯ΎϤδϟ΍ ήϣ΃ ϰϠϋ ΕέΎΛ
ϢϬΘΒΒΣ΃ Ϧϣ ϪΟϮΑ ΖΧήλ ΍ΫΈϓ
ΏΎΒΣϷ΍ ϭ ΐΤϟ΍ ζϴόϳ ϲϜϠϓ
Γήϣ ΔΑϭήόϟ΍ ϰϠϋ ΕϮδϗ ΍Ϋ· ϭ
Ώ΍ΪϫϷ΍ ΎϬϠΤϜΑ ϖϴπΗ ΪϘϠϓ
ΎϬδϔϧ ΔΑϭήόϟ΍ ΪΠΗ ΎϤΑήϠϓ
ΏΎϬη ϡϼψϟ΍ ΐϠϗ ϲϓ ˯ϲπϳϭ
ΔϣΎϤΣ ϝΎϘόϟ΍ Ϧϣ ήϴτΗ ΪϘϟϭ
ΏΎθϋϷ΍ ϊϠτΗ Γ˯ΎΒόϟ΍ Ϧϣϭ
ΔΟΎσήϗ ...ΔΟΎσήϗ...ΔΟΎσήϗ
ˮΏΎΘϣ ϭ ΔόΟέ ϙέΪμϟ ϲϟ Ϟϫ
ϯϮϬϟ΍ ΐϠϏ ΍Ϋ· ...ϲϨϣ ϲΒπϐΗ ϻ
ΏϼϏ ϪόΒσ ϲϓ ϯϮϬϟ΍ ϥ·
ΓέϮϔϐϣ ΎϬϠϛ ϱήόη ΏϮϧάϓ
Ώ΍ϮΘϟ΍ - ϪϟϼΟ ϞΟ - Ϳ΍ϭ

ã+

ˬΡΎϔγ ϱΩΎγ ϚϳΩ ΎϨΗέΎΣ ϲϓ


ˬΡΎΒλ Ϟϛ ˬΓέΎΤϟ΍ ΝΎΟΩ ζϳέ ϒΘϨϳ
ˬϦϬόΟΎπϳ ˬϦϫΩέΎτϳ ϦϫήϘϨϳ
...ϥΎμϴμϟ΍ ˯ΎϤγ΃ ήϛάΘϳ ϻϭ ˬϦϫήΠϬϳϭ

ˬήΠϔϟ΍ ΪϨϋ Υήμϳ ϚϳΩ ΎϨΗέΎΣ ϲϓ


ˬέΎΒΠϟ΍ ϥϮθϤθϛ
..έΎϬϧϭ ϼϴϟ ΎϨόϤϘϳϭ ˬ˯΍ήϤΤϟ΍ ϪΘϴΤϟ ϖϠτϳ
ˬΎϨϴϓ ϲϧΰϳ ˬΎϨϴϓ ΪθϨϳ ˬΎϨϴ ϓ ΐτΨϳ
...έΎΒΠϟ΍ έΪΘϘϤϟ΍ Ϯϫϭ ΪϟΎΨϟ΍ Ϯϫϭ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϮϬϓ

ˬέΎϜϓϷ΍ ϱίΎϧ ˬϲΘδϴηΎϓ ˬϲϧ΍ϭΪϋ ϚϳΩ ΔϤΛ ΎϨΗέΎΣ ϲϓ


...ΔΑΎΑΪϟΎΑ ΔτϠδϟ΍ ϕήγ
ˬέ΍ήΣϷ΍ϭ ΔϳήΤϟ΍ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍ ϰϘϟ΃
ˬΔϐϟ ϰϐϟ΃ ˬΎΒόη ϰϐϟ΃ ˬΎϨσϮϟ΍ ϰϐϟ΃
ˬΦϳέΎΘϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ ϰϐϟ΃
ˬϝΎϔσϷ΍ Ωϼϴϣ ϰϐϟ΃ϭ
.έΎϫίϷ΍ ˯ΎϤγ΃ ϰϐϟ΃ϭ

ˬϲϣϮϘϟ΍ Ϊϴόϟ΍ ϲϓ βΒϠϳ ϚϳΩ ΎϨΗέΎΣ ϲϓ


ˬΕϻ΍ήϨΠϟ΍ αΎΒϟ
ˬ˱ΎδϨΟ Ϟϛ΄ϳ
ˬ˱ΎδϨΟ Ώήθϳ
ˬ˱ΎδϨΟ ήϜδϳ
ˬΩΎδΟ΃ Ϧϣ Ύ˱Ϩϔγ ΐϛήϳ
..ΕΎϤϠΣ Ϧϣ ΎθϴΟ ϡΰϬϳ

ˬϲΑήϋ Ϟλ΃ Ϧϣ ϚϳΩ ΎϨΗέΎΣ ϲϓ


...ΕΎΟϭΰϟ΍ ϑϻ΂Α ϥϮϜϟ΍ ΢Θϓ

ˬϲϣ΃ ϚϳΩ ΔϤΛ ΎϨΗέΎΣ ϲϓ


ˬΕΎϴθϴϠϴϤϟ΍ ϯΪΣ· α΃ήϳ
ˬϭΰϐϟ΍ ϻ· ˬϢϠόΘϳ Ϣϟ
ˬϚΘϔϟ΍ ϻ·ϭ
ˬϒϴϜϟ΍ ζϴθΣ ωέί ϻ·ϭ
...ΕϼϤόϟ΍ ήϳϭΰΗϭ
ˬϪϴΑ΃ ΏΎϴΛ ϊϴΒϳ ϥΎϛ
ˬϲΟϭΰϟ΍ ϪϤΗΎΧ Ϧϫήϳϭ
...Ε΍ϮϣϷ΍ ϥΎϨγ΃ ϰΘΣ ϕήδϳϭ

ˬϪΒϫ΍Ϯϣ Ϟϛ ϚϳΩ ΎϨΗέΎΣ ϲϓ


ˬϲΑήΤϟ΍ ϪγΪδϣ έΎϧ ϖϠτϳ ϥ΃
...ΕΎϤϠϜϟ΍ α΃έ ϰϠϋ

ˬϥϮϨΠϣ ϲΒμϋ ϚϳΩ ΎϨΗέΎΣ ϲϓ


ˬΝΎΠΤϟΎϛ ΎϣϮϳ ΐτΨϳ
ˬϥϮϣ΄ϤϟΎϛ ΍Ϯϫί ϲθϤϳϭ
:ϊϣΎΠϟ΍ ΔϧάΌϣ Ϧϣ Υήμϳ
..."ϥϮϧΎϘϟ΍ϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ Ύϧ΄ϓ " "ϲϧΎΤΒγ Ύϳ ..ϲϧΎΤΒγ Ύϳ"

ˮΎϨϴϟ· Κϴϐϟ΍ ϲΗ΄ϴγ ϒϴϛ


ˮ΢ϤϘϟ΍ ϮϤϨϴγ ϒϴϛϭ
ˮΔϛήΒϟ΍ ΎϧήϤϐΗϭ ˬήϴΨϟ΍ ΎϨϴϠϋ ξϴϔϳ ϒϴϛϭ
...ΔϜϳΪϟ΍ ϪϤϜΤΗ ϦϜϟϭ Ϳ΍ ϪϤϜΤϳ ϻ Ϧσϭ ΍άϫ

ˬϚϳΩ ΐϫάϳ ΎϨΗΪϠΑ ϲϓ


ˬϚϳΩ ϲΗ΄ϳ
...ϥΎϴϐτϟ΍ Ϯϫ ϥΎϴϐτϟ΍ϭ
ˬϲϨϴϨϴϟ ϢϜΣ ςϘδϳ
ˬϲϜϳήϣ΃ ϢϜΣ ϢΠϬϳ
...ϥΎδϧϹ΍ Ϯϫ ϕϮΤδϤϟ΍ϭ

ˬΔϳήϘϟ΍ ϕϮδΑ ϚϳΪϟ΍ ήϤϳ ϦϴΣ


ˬζϳήϟ΍ εϮϔϨϣ ˬ˱΍Ϯϫΰϣ
ˬήϳήΤΘϟ΍ ϦϴηΎϴϧ ˯ϲπΗ ϪϴϔΘϛ ϰϠϋϭ
:ΏΎΠϋ· ϲϓ ΔϳήϘϟ΍ ΝΎΟΩ Ϟϛ Υήμϳ
..."ϚϳΪϟ΍ ΎϧΪϴγ Ύϳ "
"ϚϳΪϟ΍ ΎϧϻϮϣ Ύϳ "
..βϨΠϟ΍ ϝ΍ήϨΟ Ύϳ"
"..ϥ΍ΪϴϤϟ΍ ϞΤϓ Ύϳϭ
..."ϥ΍ϮδϨϟ΍ Ϧϴϳϼϣ ΐϴΒΣ Ζϧ΃"
"ˮΔϳέΎΟ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ Ϟϫ
"ˮΔϣΩΎΧ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ Ϟϫ"
"ˮϚϴϟΪΗ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ Ϟϫ "

..ΔμϘϟ΍ ϊϤγ ϢϛΎΤϟ΍ ϦϴΣ


...ϚϳΪϟ΍ ΢ΑάΑ ϑΎϴδϠϟ ΍˱ήϣ΃ έΪλ΃
:ΐοΎϏ ΕϮμΑ ϝΎϗ
"ΓέΎΤϟ΍ Ωϻϭ΃ Ϧϣ ϚϳΩ ΃ήΠΗ ϒϴϛ "
"ϲϨϣ ΔτϠδϟ΍ ωΰΘϨϳ ϥ΃"
ˮˮ"ϚϳΪϟ΍ ΍άϫ ΃ήΠΗ ϒϴϛ "
Ϛϳήη ϥϭΩ ΪΣ΍Ϯϟ΍ Ύϧ΃ϭ "

 / +@A

...˸ΕϭήϴΑ Ύϳ ΎϴϧΪϟ΍ Ζ
˴˷ γ Ύϳ

ˮ˸ΕϮϗΎϴϟΎΑ Δ˴ ϟϮϐθϤϟ΍ ϙ
˶ έ΍Ϯγ΃ ω
˴ ΎΑ ˸Ϧϣ˴

ˬ˷ϱ
˴ ήΤδ
˷ ϟ΍ Ϛ
˶ ϤΗΎΧ Ω˴ Ύλ Ϧϣ

ˮ˸Δϴ˷ Βϫάϟ΍ ϙ
˶ ή΋Ύϔο κ
˴˷ ϗϭ

ˮ˸Ϧϳϭ΍ήπΨϟ΍ Ϛ
˶ ϴϨϴϋ ϲϓ Ϣ˴ ΋ΎϨϟ΍ Ρ
˴ ήϔϟ΍ ΢
˴ ΑΫ Ϧϣ

ˬϦϴ˷Ϝδ
˷ ϟΎΑ Ϛ
˶ ϬΟϭ ΐ
˴ τη Ϧϣ

ˮ˸ϦϴΘό΋΍ήϟ΍ Ϛ
˶ ϴΘϔη ϰϠϋ έ˶ ΎϨϟ΍ ˯˴ Ύϣ ϰϘϟ΃ϭ

ˮ˸Δϳ˷ ΩέϮϟ΍ ϥ
˶ ΂τθϟ΍ ϰϠϋ Ϊ˴ ϘΤϟ΍ ε
˴˷ έ ϭ ˬ˶ήΤΒϟ΍ ˯˴ Ύϣ Ϣ˴ Ϥ˷ γ Ϧϣ

˸ϦϴϓήΘόϣϭ ..Ϧ
˴ ϳέάΘόϣ ..ΎϨϴΗ΃ Ϧ
˵ Τϧ Ύϫ

..˸Ϫϴ˷ ϠΒϗ Ρ
˳ ϭήΑ Ϛ
˶ ϴϠϋ έ˴ ΎϨϟ΍ ΎϨϘϠσ΃ Ύ˷ϧ΃

...(˸Ϫϳ˷ ήΤϟ΍) ϰϋΪ˵Η ΖϧΎϛ ..Γ΃ήϣ΍ ΎϨϠΘϘϓ

..˸ΕϭήϴΑ Ύϳ Ϣ˵ Ϡ˷ϜΘϧ ΍ΫΎϣ

˸Ϫϳ˷ ήθΒϟ΍ ϥ
˶ ΰΣ Δ˵ λϼΧ Ϛ
˶ ϴϨϴϋ ϲϓϭ

˸Ϫϴ˷ ϠϫϷ΍ Ώ
˶ ήΤϟ΍ Ω˵ Ύϣέ ..ϦϴϗήΘΤϤϟ΍ Ϛ
˶ ϳΪϬϧ ϰϠϋϭ

ˮ˸Ϫϳ˷ έϮΠϟ΍ Ϫ˵ Η˴ Ωέϭ Ύϳϭ ˬ˶ϒϴ˷μϟ΍ Δ˴ Σϭήϣ Ύϳ Ϣ˵ Ϡ˷ϜΘϧ ΍ΫΎϣ


ˮ˸Ώ΍ήΧ Ζ
˶ ϧ΃ϭ - Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳ - ϰϗϼΘϧ ϥ΃ ή˷Ϝϔϳ ϥ
˴ Ύϛ Ϧϣ

ˮ˸ΏΎϴϧϷ΍ ϑ
˵ ϻ΁ Γ˶ ΩέϮϠϟ ϮϤϨΗ ϥ΃ ή˷Ϝϔϳ ϥ
˴ Ύϛ Ϧϣ

ˮ˸Ώ΍ΪϫϷ΍ Ϊ˴˷ ο ϡ˳ Ϯϳ ϲϓ Ϟ
˵ ΗΎϘΗ Ϧ
˴ ϴόϟ΍ ϥ
˴˷ ΃ ή˷Ϝϔϳ ϥ
˴ Ύϛ Ϧϣ

ˮϲΗΆϟΆϟ Ύϳ Ϣ˷ϠϜΘϧ ΍ΫΎϣ

..ϲΘϠΒϨγ Ύϳ

..ϲϣϼϗ΃ Ύϳ

..ϲϣϼΣ΃ Ύϳ

..˸Ϫϳ˷ ήόθϟ΍ ϲϗ΍έϭ΃ Ύϳ

ˬ˸ΕϭήϴΑ Ύϳ Γ˵ ϮδϘϟ΍ Ϛ
˶ ΘΗ΃ Ϧ
˴ ϳ΃ Ϧϣ

ˮ˸Ϫϳ˷ έϮΣ Δ˶ ϗ˷ ήΑ Ζ
˶ Ϩϛϭ

..ϱ
˵˷ έϭΪϟ΍ έ˵ Ϯϔμόϟ΍ ΐ
˴ ϠϘϧ΍ ϒϴϛ Ϣ˵ Ϭϓ΃ ϻ

..˸Ϫϴ˷ θΣϭ Ϟ
˳ ϴϟ Δ˶ τ
˷ Ϙϟ

˸ΕϭήϴΑ Ύϳ ΍˱ΪΑ΃ Ϣ˵ Ϭϓ΃ ϻ

..Ϳ
˴ ΍Ζ
˶ ϴδϧ ϒϴϛ Ϣ˵ Ϭϓ΃ ϻ

..˸Ϫϴ˷ ϨΛϮϟ΍ ή˶ μόϟ Ε


˶ Ϊ˵ϋϭ

˸έΎΘθ˶ϋ Ύϳ ˬ˶ϕέίϷ΍ Ν
˶ ϮϤϟ΍ Ζ
˶ ΤΗ Ϧϣ ϲϣϮϗ

.. Ω˳ έϭ Γ˶ ΪϴμϘϛ ϲϣϮϗ

˸έΎϧ Γ˶ ΪϴμϘϛ ϲϣϮϗ ϭ΃

..˲˯ϲη Ϛ
˶ ϠΜϣ ..˲˯ϲη ϙ
˶ ΪόΑ ..˲˯ϲη Ϛ
˶ ϠΒϗ Ϊ˵ ΟϮϳ ϻ

..˸έΎϤϋϷ΍ Ε
˵ ΎλϼΧ Ζ
˶ ϧ΃

..Ά˶ ϟΆϠϟ΍ ϞϘΣ Ύϳ


..ϖ
˶ θόϟ΍ ˯˴ ΎϨϴϣ Ύϳ

..˸˯ΎϤϟ΍ α
˴ ϭϭΎσ Ύϳϭ

˸˯΍ήό˷θϟ΍ Ϟ
˶ Ο΃ Ϧϣϭ ˬ˷ΐ
˶ Τϟ΍ Ϟ
˶ Ο΃ Ϧϣ ϲϣϮϗ

˸˯΍ήϘϔϟ΍ Ϟ
˶ Ο΃ Ϧϣϭ ˬ˶ΰΒΨϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϲϣϮϗ

..˸ΕΎϜϠϤϟ΍ ϰϠΣ΃ Ύϳ ..ϙ


˶ Ϊϳήϳ ΐ
˵˷ Τϟ΍

..˸ΕΎϜϠϤϟ΍ ϰϠΣ΃ Ύϳ ..ϙ


˶ Ϊϳήϳ Ώ
˵˷ ήϟ΍ϭ

˸Ε΍ϭΎϨδΤϟ΍ ϊ˶ ϴϤΟ ϞΜϣ Ϛ


˶ ϨδΣ Δ˴ Βϳήο Ζ
˶ όϓΩ Ζ
˶ ϧ΃ Ύϫ

..˸ΕΎϤϠϜϟ΍ Ϟ
˶˷ ϛ Ϧϋ Δ˴ ϳΰΠϟ΍ Ζ
˶ όϓΩϭ

..Ϛ
˶ ϣϮϧ Ϧϣ ϲϣϮϗ

˸ΐϠϘϟ΍ ϲϓ ϼ
˱ όΘθϣ ϼ
˱ ϳΪϨϗ Ύϳ ˬ˵Γέ΍˷Ϯ˴ ϧ Ύϳ ˬ˵ΔϧΎτϠ˵γ Ύϳ

..˸ΕϭήϴΑ Ύϳ Ϣ˵ ϟΎόϟ΍ ϰϘΒϳ ϲϛ ϲϣϮϗ

..Ϧ
˵ Τϧ ϰϘΒϧϭ

...˸ΐ
˷ Τϟ΍ ϰϘΒϳϭ

..ϲϣϮϗ

˸ήΤΒϟ΍ Ύϫ΍Ϊϫ΃ Γ˳ ΆϟΆϟ ϰϠΣ΃ Ύϳ

.. ϰϨόϣ Ύϣ ΎϨϓήϋ ϥϵ΍

˸ήΠϔϟ΍ ϲϓ ΍˱έϮϔμϋ Ϟ
˴ ΘϘϧ ϥ΃

.. ϰϨόϣ Ύϣ ΎϨϓήϋ ϥ
˴ ϵ΍

˸ήΒΣ Δ˴ ΟΎΟί ϒ
˶ ϴ˷μϟ΍ ˯˶ ΎϤγ ϕ
˴ Ϯϓ ϖ
˴ ϟΪϧ ϥ΃

.. ΎϨϓήϋ ϥϵ΍
.. ˸ήό˷θϟ΍ Ϊ˴˷ οϭ .. Ϳ
˶ ΍ Ϊ˴˷ ο Ύ˷Ϩϛ˵ Ύ˷ϧ΃

.. ˸ΕϭήϴΑ Ύϳ ΎϴϧΪϟ΍ Ζ
˴˷ γ Ύϳ

.. ϝ
˵ ϭ˷ Ϸ΍ ΐ
˵˷ Τϟ΍ϭ .. ϝ
˵ ϭ˷ Ϸ΍ Ϊ˵ ϋϮϟ΍ Κ
˵ ϴΣ Ύϳ

.. ή˴ όθϟ΍ ΎϨΒΘϛ Κ
˵ ϴΣ Ύϳ

.. ˸ϞϤΨϤ˵ ϟ΍ α
˶ Ύϴϛ΄Α ϩΎϧ΄˷ΒΧϭ

ˬ˵ΕϭήϴΑ Ύϳ Ύ˷Ϩϛ˵ Ύ˷ϧ΄Α .. ϥ


˴ ϵ΍ ϑ
˵ ήΘόϧ

.. ˸ϞΣ
˷ ή˵ ϟ΍ ϭ˶ ΪΒϟΎϛ Ϛ
˶ Β˷Τ˵ϧ

Ύ˱ ϣΎϤΗ .. ΐ
˶˷ Τϟ΍ Ϟ
˴ όϓ α
˵ έΎϤ˵ϧϭ

... ˸ϞΣ
˴˷ ή˵ ϟ΍ ϭ˶ ΪΒϟΎϛ

ΎϨΘϠϴϠΧ Ζ
˶ Ϩ˵ϛ Ϛ
˶ ϧ˴˷ ΄Α .. ϥ
˴ ϵ΍ ϑ
˵ ήΘόϧ

... Ϟϴ˷Ϡϟ΍ ϝ
˴ Ϯσ Ϛ
˶ η΍ήϔϟ ϱϭ΄ϧ

˸ϞΣ
˴˷ ή˵ ϟ΍ ϭ˶ ΪΒϟΎϛ ή˵ ΟΎϬϧ ˬ˶ήΠϔϟ΍ Ϊ˴ Ϩϋϭ

.. Ϧ
˴ ϴ˷ϴϣ΃ Ύ˷Ϩϛ˵ Ύ˷ϧ΄Α .. ϥ
˴ ϵ΍ ϑ
˵ ήΘόϧ

.. ˸Ϟόϔϧ Ύϣ Ϟ
˵ ϬΠϧ Ύ˷Ϩϛ˵ ϭ

.. ˸ϪϠ˴Θ˴ Ϙ˴ ϟ΍ Ϧ
˶ ϴΑ Ϧ˶ϣ Ύ˷Ϩϛ˵ Ύ˷ϧ΄Α ˬ˴ϥϵ΍ ϑ
˵ ήΘόϧ

.. Ϛ
˶ γ΃έ ΎϨϳ΃έϭ

˸έϮϔμόϟΎϛ Δ˶ η
˴ ˸ϭή˴ ϟ΍ έ˶ ϮΨλ Ζ
˴ ΤΗ ς
˵ Ϙδϳ

.. ϥ
˴ ϵ΍ ϑ
˵ ήΘόϧ

- Ϣ˵ Ϝ˵Τϟ΍ Ϛ
˶ ϴϓ ά˴ ϔ˶˷ ϧ˵ Δ˴ ϋΎγ - Ύ˷Ϩϛ˵ Ύ˷ϧ΄Α

.. ˸έϭΰϟ΍ Ω˴ ϮϬη


.. Ϊ˶ Σ΍Ϯϟ΍ Ϳ
˶ ΍ ϡ˴ Ύϣ΃ ϑ
˵ ήΘόϧ

.. έ˵ Ύϐϧ Ϛ
˶ Ϩϣ Ύ˷Ϩϛ˵ Ύ˷ϧ΃

.. ΎϨϳΫΆϳ Ϛ
˶ ϟΎϤΟ ϥ
˴ Ύϛϭ

.. ϥ
˴ ϵ΍ ϑ
˵ ήΘόϧ

.. Ϛ
˶ ˸ϤϬϔϧ Ϣϟϭ .. ϙ
˶ ˸έά˵ όϧ Ϣϟϭ .. Ϛ
˶ ˸ϔμϨϧ Ϣϟ Ύ˷ϧ΄Α

... ΎϨϴ˷Ϝγ
˶ Γ˶ ΩέϮϟ΍ ϥ
˴ ΎϜϣ ϙ
˶ ΎϨϳΪϫ΃ϭ

... ϝ
˶ ΩΎόϟ΍ Ϳ
˶ ΍ ϡ˴ Ύϣ΃ ϑ
˵ ήΘόϧ

.. ϙ
˶ ΎϧΩϭ΍έ Ύ˷ϧ΃

.. ϙ
˶ ΎϧήηΎϋϭ

.. ϙ
˶ ΎϨόΟΎοϭ

.. ΎϨϴλΎόϣ ϙ
˶ ΎϨϠ˷ϤΣϭ

.. ΎϨϴϔϜΗ ˸Ζδϴϟ ϙ
˶ ΪόΑ ΎϴϧΪϟ΍ ϥ· ˬΎϴϧΪϟ΍ Ζ
˴˷ γ Ύϳ

.. ΎϨϴϓ ˲ΔΑέΎο ϙ
˶ έϭάΟ ϥ
˴˷ ΃ .. ΎϨϓήϋ ϥ
˴ ϵ΍

.. ΎϨϳΪϳ΃ ˸ΖϓήΘϗ΍ ΍ΫΎϣ .. ΎϨϓήϋ ϥ


˴ ϵ΍

˸ϥΎϨΒ˵ϟ Ϧϋ Δ˶ Ϩ˷Πϟ΍ Δ˶ σέΎΧ ϲϓ ζ


˵ Θ˷ ϔϳ .. Ϳ
˵΍

˸ϥΎϨΒ˵ϟ Ϧϋ ϕ
˶ έίϷ΍ ϩ˶ ήΘϓΩ ϲϓ ζ
˵ Θ˷ ϔϳ ή˵ ΤΒϟ΍ϭ

.. ή˵ πΧϷ΍ ή˵ ϤϘϟ΍ϭ

.. ˸ϥΎϨΒ˵ϟ Ϧϣ Ν
˴ ϭ˷ ΰΘϳ ϲϛ ΍˱ήϴΧ΃ Ω˴ Ύϋ

˸ϥ΍ΪϠΒϟ΍ Δ˴ ϘΒϧίϭ ˬ˶Ϟϴ˷Ϡϟ΍ Γ˴ ήϫϮΟ Ύϳ Ϛ


˶ ϔ˷ ϛ ϲϨϴτϋ΃

.. ϥ
˴ ϵ΍ ϑ
˵ ήΘόϧ
.. Ϧ
˴ ϴ˷ϳϮϣΩϭ ˬ˴Ϧϴ˷ϳΩΎγ Ύ˷Ϩϛ˵ Ύ˷ϧ΄Α

˸ϥΎτϴθϟ΍ ˯˴ ϼϛϭ Ύ˷Ϩϛ˵ ϭ

.. ˸ΕϭήϴΑ Ύϳ ΎϴϧΪϟ΍ Ζ
˴˷ γ Ύϳ

˸ϥΎδϴϧ ϲϓ ί˳ Ϯϟ Γ˶ ήϫΰϛ ˬ˶ϡΩ˴ήϟ΍ Ζ


˶ ΤΗ Ϧϣ ϲϣϮϗ

.. Ϛ
˶ ϧΰ˵Σ Ϧϣ ϲϣϮϗ

˸ϥ΍ΰΣϷ΍ Ϣ˶ Σέ Ϧϣ Ϊ˵ ϟϮΗ Γ˴ έϮΜϟ΍ ϥ


˴˷ ·

.. Ε
˶ ΎΑΎϐϠϟ Ύ˱ϣ΍ήϛ΃ ϲϣϮϗ

.. έ˶ ΎϬϧϸϟϭ

.. ϥ
˶ ΎϳΩϮϠϟϭ

.. ˸ϥΎδϧϺϟ Ύ˱ϣ΍ήϛ· ϲϣϮϗ

.. Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳ Ύϧ΄τΧ΃ Ύ˷ϧ·

.. ˸ϥ΍ήϔϐϟ΍ β
˵ ϤΘϠϧ ΎϨΌΟϭ

.. ˸ϪϧϮϨΠϤϟ΍ Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳ Ϛ
˶ Β˵˷ Σ΃ Ζ
˵ ϟί Ύϣ

.. ˸ήϫ΍ϮΟϭ ˯˳ ΎϣΩ ή˴ Ϭϧ Ύϳ

.. ΐ
˶ ϴ˷ τϟ΍ ΐ
˶ ϠϘϟ΍ Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳ Ϛ
˶ Β˵˷ Σ΃ Ζ
˵ ϟί Ύϣ

.. ϰοϮϔϟ΍ Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳ

.. ή˶ ϓΎϜϟ΍ ϊ˶ Β˷θϟ΍ϭ .. ή˶ ϓΎϜϟ΍ ω


˶ ϮΠϟ΍ Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳ

.. ϝ
˶ Ϊόϟ΍ Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳ Ϛ
˶ Β˵˷ Σ΃ Ζ
˵ ϟί Ύϣ

.. Ϣ˶ Ϡψϟ΍ Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳϭ

.. ϲ
˶ ˸Βδ
˷ ϟ΍ Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳϭ

.. ˸ήϋΎθϟ΍ϭ Ϟ
˶ ΗΎϘϟ΍ Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳϭ
.. ϖ
˶ θόϟ΍ Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳ Ϛ
˶ Β˵˷ Σ΃ Ζ
˵ ϟί Ύϣ

.. ˸ϥΎϳή˷θϟ΍ ϰϟ· ϥ
˶ Ύϳή˷θϟ΍ Ϧϣ ΢
˶ Αάϟ΍ Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳ ϭ

˸ϥΎδϧϹ΍ Ε
˶ ΎϗΎϤΣ Ϣ˴ Ϗέ Ϛ
˶ Β˵˷ Σ΃ Ζ
˵ ϟί Ύϣ

.. Ε
˵ ϭήϴΑ Ύϳ Ϛ
˶ Β˵˷ Σ΃ Ζ
˵ ϟί Ύϣ

ˮ˸ϥϵ΍ Ή
˵ ΪΘΒϧ ϻ ΍ΫΎϤϟ

/2
B 

˸έΎτϘϟ΍ ή˵ ψΘϨϧ

˸έ΍ΪϗϷΎϛ ϲ
˴˷ ϔΨϟ΍ ή˴ ϓΎδϤϟ΍ ή˵ ψΘϨϧ

˸ϦϴϨδϟ΍ Γ˶ ˯ΎΒϋ Ϧϣ Ν
˵ ήΨϳ

ˬϙ
˶ Ϯϣήϴϟ΍ Ϧϣ ˬ έ˳ ΪΑ Ϧϣ Ν
˵ ήΨϳ

.. ˸Ϧϴ˷τΣ Ϧϣ

.. Ν
˵ ήΨϳ

.. ˸Ϧϳ˷Ϊϟ΍ Ρ
˶ ϼλ ϒ
˶ ϴγ Ϧϣ

˸Ϧϳήθόϟ΍ Δ˶ Ϩγ Ϧϣ

.. ϥ
˴ ϮλϮλήϣ Ϧ
˵ Τϧϭ

.. ˸ϦϳΩή˷δϟΎϛ ˬ Φ
˶ ϳέΎΘϟ΍ Δ˶ τ
˷ Τϣ ϲϓ

: ϲΗΩΎγ ϲΗ΍Ϊ˷ϴγ Ύϳ

ˮ ˸ϦϳΩή˷δϟ΍ Δ˵ ϳ˷ ή˵Σ Ύϣ ϥ
˴ ϮϓήόΗ Ϟϫ

΍˱ή˷ τπϣ ˯˵ ήϤϟ΍ ϥ


˵ ϮϜϳ Ϧ
˴ ϴΣ
(˸Ϧϴϣ΁) : Ϫ˶ ϔϧ΃ Ϣ˴ Ϗέ ϝ
˴ ϮϘϳ ϥϷ

΍˱ή˷ τπϣ Ρ
˵ ήΠϟ΍ ϥ
˵ ϮϜϳ Ϧ
˴ ϴΣ

.. ˸Ϧϴ˷Ϝδϟ΍ Ϟ
˴ Β˷Ϙ˵ϳ ϥϷ

: ϲΗΩΎγ ϲΗ΍Ϊ˷ϴγ Ύϳ

˸Ϧϳήθόϟ΍ Δ˶ Ϩγ Ϧϣ

ΎϨλΎϔϗ΃ ϲϓ Ν
˶ ΎΟΪϟΎϛ Ϧ
˵ Τϧϭ

Δ˳ ϫϼΑ ϲϓ ή˵ ψϨϧ

˸ΪϳΪΤϟ΍ Δ˶ Ϝ˷ γ ρ
˶ ϮτΧ ϰϟ·

.. ΎϨ˵ΗΎϴΣ ˲Δϴ˷ Ϙϓ΃

˸ΪϳΪΤϟ΍ Δ˶ Ϝ˷ γ ρ
˶ ϮτΧ Ϟ
˴ Μϣ

˲ΔϘ˷ϴο .. ˲ΔϘ˷ϴο

˸ΪϳΪΤϟ΍ Δ˶ Ϝ˷ δϟ΍ ρ
˶ ϮτΧ Ϟ
˴ Μϣ

˲Δϔϗ΍ϭ ΎϨ˵ΗΎϋΎγ

˸ΪϳήΒϟ΍ ω
˵ ί˷ Ϯϣ ϻϭ .. ΎϨϴΗ΄ϳ Ϳ
˵ ΍ϻ

˸ϦϴόΒδϟ΍ Δ˶ Ϩγ ϰΘΣ ˬ ˸Ϧϳήθόϟ΍ Δ˶ Ϩγ Ϧϣ

˸Ϊϴόδϟ΍ Ϛ
˶ ϠϤϟ΍ Ϫ˶ Οϭ έ˶ ΎψΘϧ΍ ϲϓ β
˵ ϠΠϧ

˸ϢϬ˴πόΑ ϥ
˴ ϮϬΒθϳ ϙ
˶ ϮϠϤϟ΍ Ϟ
˵˷ ϛ

˸ΪϳΪΠϟ΍ Ϛ
˶ ϠϤϟ΍ Ϟ
˵ Μϣ ˬ Ϣ˵ ϳΪϘϟ΍ Ϛ
˵ ϠϤϟ΍ϭ

˸έΎτϘϟ΍ ή˵ ψΘϨϧ

˸έΎϫίϷ΍ϭ ˬ ˯˴ ΍ήϤΤϟ΍ ϕ
˴ έΎϴΒϟ΍ Ϟ
˵ ϤΤϧϭ

Ϟ
˶ ϴϠϟ΍ ϲϓ Ε
˶ Ϯμϟ΍ Ε
˵ ΍ή˷ΒϜϣ ΎϨ˵ϐπϤΗ
˸έΎϬϨϟ΍ ϲϓϭ

˸έΎθϨϤϟΎΑ Δ˶ ϟϭΪϟ΍ Δ˵ ϋ΍Ϋ· Ύϧ˵ήθϨΗ

! ΍ϮϬΒΘϧ·

! ΍ϮϬΒΘϧ·

˸έΎτϘϟ΍ ή˴ Χ
˷ ΄Η - ΎϤ˷Αέ - Ύ˱ϣϮϳ Ϧ
˴ ϴδϤΧ

˸έΎτϘϟ΍ ή˴ Χ
˷ ΄Η - ΎϤ˷Αέ - Ύ˱ϣΎϋ Ϧ
˴ ϴδϤΧ

˸αϮϠΠϟ΍ Γ˶ ήΜϛ Ϧϣ Ύϧ˵ΫΎΨϓ΃ ˸ΖΤ˷ϴϘΗ

.. ˸ΖΤ
˴ ϴ˷ϘΗ

˸έΎϜϓϷ΍ ΎϨγ΃έ ϲϓ

Ύϧ˶ήϬχ Ϣ˵ Τϟ έ˴ Ύλϭ

˸έ΍ΪΠϟ΍ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ

Γ˱ ή˷ ϣ ϒ
˴ ϟ΃ Ϧ
˴ ϳήθϋ ΎϨΑ ΍ϭ΅ΎΟ

˸έΎτϣϷ΍ϭ ΢
˶ ϳήϟ΍ Ϟ
˶ ϳϮϋ Ζ
˴ ΤΗ

ΎϨϠϘϨΗ ϲϛ Ε
˶ ΎλΎΒϟ΍ ΍ϭήΟ΄Θγ΍ϭ

.. έ΍ϭΩϷ΍ ΍Ϯϋ˷ίϭϭ

κ
˴ ϗήϟ΍ Ω˶ ϭήϘϟΎϛ .. ΎϧϮϤ˷Ϡϋϭ

˸έΎϣΰϤϟ΍ ϰϠϋ ϑ
˴ ΰόϟ΍ϭ

.. ΎϧϮΑ˷έΩϭ

ϲϨΤϨϧ ϒ
˴ ϴϛ - Ϊϴμϟ΍ Ώ
˶ ϼϜϛ -

˸έ΍ήγϷ΍ϭ Δ˶ θϫΪϟΎΑ ϥ
˶ ϮϜδϤϟ΍ ϡ˶ ΩΎϘϠϟ

.. ˸έΎτϘϟ΍ ϰΗ΃ ΍Ϋ·
.. ϩ˵ ή˴ ϧ˴ Ϣϟ

˸ϩήϴϐμϟ΍ Δ˶ ηΎθϟ΍ ϕ
˴ Ϯϓ ϩ˵ ϭ΃έ Ϧ˴ϣ Ϧ
˴˷ Ϝϟ

.. Ν
˴ ΎΟΰϟ΍ ϊ˵ ϠΘΒϳ

˸έΎϨϟ΍ ϕ
˴ Ϯϓ Ω˶ ϮϨϬϟΎϛ ή˵ ϴδϳ ϭ΃

Ϫ˶ ΑϮϴΟ Ϧϣ ˯˴ ΎπϴΒϟ΍ ΐ
˴ ϧ΍έϷ΍ Ν
˵ ήΨ˵ϳϭ

˸έΎπ˵ϧ ϰϟ· Ϣ˴ Τϔϟ΍ ΐ


˵ ϠϘϳϭ

.. Ϫ˵ ϧ˷ ΃ ϥ
˴ ϭΪ˷ϛΆϳ

Ϫ˵ ϧ˵ ΄η Ϟ
˴˷ Ο .. Ϳ
˶ ΍ ˯˶ Ύϴϟϭ΃ Ϧϣ

.. ˸έΎμΑϷ΍ ή˵ ϴ˶˷Τϳ Ϫ˶ ϬΟϭ έ˴ Ϯϧ ϥ


˴˷ ΃ϭ

ΎϨΗϮϴΑ ϰϟ· ΢
˴ ϤϘϟ΍ Ϟ
˵ ϤΤϴγ Ϫ˵ ϧ˷΃ϭ

˸έΎτϨϘϟΎΑ .. Ϧ
˴ ϴΤτϟ΍ϭ .. Ϧ
˴ Ϥδϟ΍ϭ

˸ϥϭήμΒϳ ϥ
˴ ΎϴϤόϟ΍ Ϟ
˵ όΠϳϭ

˸ϥϮπϬϨϳ Ε
˴ ΍ϮϣϷ΍ Ϟ
˵ όΠϳϭ

˸έΎΤΒϟ΍ ϲϓ Δ˴ τϨΤϟ΍ ω
˵ έΰϳϭ

- Ϫ˶ ϤϜΣ Ε
˶ ΍ϮϨγ ϲϓ - Ϫ˵ ϧ˷΃ϭ

.. Δ˳ Ϩ˷Πϟ ΎϨϠΧΪ˵ϳ

˸έΎϬϧϷ΍ ΐ
˵ ϜδϨΗ ΎϬΘΤΗ Ϧϣ

.. ϩ˵ ή˴ ϧ Ϣϟ

ϩ˵ Ϊϳ ˸ϞΒ˷ Ϙϧ Ϣϟϭ

.. Ϫ˶ Α Ύ˱ϣϮϳ ΍Ϯϛ˷ήΒΗ Ϧ˴ϣ Ϧ


˴˷ Ϝϟ

Ϫ˵ Η˴ Ϯλ ϥ
˴˷ ΄Α ΍ϮϟΎϗ
.. ˸έΎΠΣϷ΍ ϙ
˵ ή˷ Τ˵ϳ

.. Ϫ˵ ϧ˷΃ϭ

.. Ϫ˵ ϧ˷΃ϭ

.. ˸έΎ˷ϬϘϟ΍ Ϊ˵ Σ΍Ϯϟ΍ ΰ˵ ϳΰόϟ΍ Ϯ˴ ϫ

˸έΎτϘϟ΍ ή˵ ψΘϨϧ

˸ϥΎϣΰϟ΍ Δ˵ ϋΎγ - ΎϨϴ˴Η΃ ά˵ Ϩϣ - ˲ΓέϮδϜϣ

.. ή˵˷ Ϥϳ ϻ Ζ
˵ ϗϮϟ΍ϭ

˸ϥΎϘϴγ ΎϬϟ Ύϣ ϲϧ΍ϮΜϟ΍ϭ

.. ΎϨ˵ϜϠόΗ

.. ΎϨ˵θϬϨΗ

.. ˸ϥΎϨγϷΎΑ Ε
˶ Ϯμϟ΍ Ε
˵ ΍ή˷ΒϜϣ

! ΍ϮϬΒΘϧ·

! ΍ϮϬΒΘϧ·

˸ϥΎϜϤϟ΍ έ˴ ΩΎϐϳ ϥ΃ έ˵ ΪϘϳ ˲ΪΣ΃ ϻ

.. Γ˱ ΪϳήΟ ϱήΘθϴϟ

.. Δ˱ Ϝόϛ ϭ΃

˸ϥΎΒϠϟ΍ Ϧϣ ϯήϐ˵λ Δ˱ ότϗ ϭ΃


˴ ϮϘϳ ϥ΃ έ˵ ΪϘϳ ˬ ˲ΪΣ΃ ϻ ˬ Ϫ˷Αήϟ

(ϩΎ˷Αέ Ύϳ)

.. ˲ΪΣ΃ ϻ
.. ˸ϩΎϴϤϟ΍ Γ˴ έϭΩ ˬ ϰ˷ΘΣ ˬ Ϟ
˴ ΧΪϳ ϥ΃ έ˵ ΪϘϳ

.. ϭΩϮϏ Ύϳ ϝ
˴ ΎόΗ

˸ϥΎϴϐτϟ΍ϭ Γ˶ Ύϐτϟ΍ Ϧϣ ΎϨμ˷ϠΧϭ

˸ϥΎϴϔ˵γ ϲΑ΃ Ϣ˶ Ϡ˵χ Ϧϣϭ ˬ Ϟ


˳ ϬΟ ϲΑ΃ Ϧϣϭ

˸ϥΎϓήΨϟΎϛ Φ
˶ ϳέΎΘϟ΍ Δ˶ τ
˷ Τϣ ϲϓ ϥ
˴ ϮγϮΒΤϣ Ϧ
˵ ΤϨϓ

.. ΎϨ˶ϓΎΘϛ΃ ϰϠϋ ΍ϮϣΎϧ Ύϧ˵Ωϻϭ΃

˸ϥΎΧΪϟ΍ϭ Ϣ˶ ΤϔϟΎΑ ˸ΖϤ˴ Ϥ˷ δΗ .. ΎϨ˵ΗΎ΋έ

ΎϬ˵ϠϤΤϧ ϲΘϟ΍ Ε
˵ ϻΎ˴Το
˴ ˸ήό˴ ϟ΍ϭ

.. ˸˯΍ϭΪϟ΍ Δ˶ Ϡ˴˷ϗ Ϧϋ

.. ˯ϼϐϟ΍ϭ

.. ϥΎϣή˶Τϟ΍ϭ

˸ϥΎτϠδϟ΍ ϮϘϓ΍ήϣ Ύϫ˴έΩ˴ Ύλ

ΎϨ˴όϣΩ ˸ϒϔ˶˷ Οϭ .. ϭΩϮϏ Ύϳ ϝ


˴ ΎόΗ

˸ϥΎδϧϹ΍ ΐ
˶ ϟΎΨϣ Ϧϣ ϥ
˴ ΎδϧϹ΍ ά˶ Ϙϧ΃ϭ

.. ϭΩϮϏ Ύϳ ϝ
˴ ΎόΗ

˸έΎψΘϧ΍ ΎϨ˵ϣ΍Ϊϗ΃ ˸ΖΒ˷θ


˴ ΨΗ ΪϘϓ

.. ΎϨ˶ϬΟϭ Ϊ˵ ϠΟ έ˴ Ύλϭ

.. ˸έΎΛϵ΍ Δ˶ ότϘϛ

Ύϧ˵έΎϬϧ΃ ˸Εή˷ΨΒΗ

ΎϨ˵ϟΎΒΟ ˸Εή˴ Ο
˴ Ύϫϭ

˸έΎΤΒϟ΍ Ζ
˶ ϔ˷ Ο
˴ϭ
˸έΎϤϋ΃ ΎϬϟ β
˴ ϴϟ Ύϧ˵έΎϤϋ΃ ˸ΖΤΒλ΃ϭ

ΎϨ˴οέ΃ ϥ
˴˷ Έϓ .. ϭΩϮϏ Ύϳ ϝ
˴ ΎόΗ

˸έΎτϣϷ΍ Ύϫ˴έϭΰΗ ϥ΃ ξ
˵ ϓήΗ

˸έΎΠηϷ΍ ΎϨ˶Α΍ήΗ ϲϓ ή˴ Β˵ϜΗ ϥ΃ ξ


˵ ϓήΗ

.. Ϧ
˴ ϠΒΤϳ ϻ ˯˵ ΎδϨϟΎϓ .. ϝ
˴ ΎόΗ

˸έΎϘΑϷ΍ ϲϓ έ˵˷ Ϊϳ ϻ ΐ
˵ ϴϠΤϟ΍ϭ

.. Ϧ
˵ Τϧ ΎϨϠΟ΃ Ϧϣ ˸ΊΠΗ Ϣϟ ϥ·

˸έΎϐ˷μϟ΍ Ϧϣ Ϧ
˶ ϴϳϼϤϟ΍ Ϟ
˶ Ο΃ ϦϤϓ

.. ΐ
˳ ϴ˷σ ΐ
˳ όη Ϟ
˶ Ο΃ Ϧϣ

Ϫ˶ ϣϼΣ΃ ϲϓ ϝ
˴ ΍ί Ύϣ

˸έΎΠΣϷ΍ ζ
˵ ϗήϘ˵ϳ

.. ή˴ θόϟ΍ Ε
˶ ΎϘ˷ϠόϤϟ΍ ζ
˵ ϗήϘϳ

˸ϪϤϳΪϘϟ΍ Ϊ˴ ΋΍ήΠϟ΍ϭ

.. ˸έΎΒΧϷ΍ Γ˴ ήθϧϭ

[k k ]

 cCc
=c
< 

Eð 'D$ð :Ϟγήϣ


n  Δτγ΍ϮΑ
 cCc
=c
< 

ΏϮϨΠϟ΍ Ϛ ˴ ΘϴϤγ
ϦϴδΤϟ΍ Γ˴ ˯ΎΒϋ Ύ˱δΑϻ Ύϳ
˯ϼΑήϛ β ˴ Ϥηϭ
˯΍Ϊϔϟ΍ ϑ
˵ ήΘΤϳ ϱάϟ΍ Ω˶ έϮϟ΍ ή˴ Πη Ύϳ
˯ΎϤδϟ΍ Γ˶ έϮΜΑ ΖϘΘϟ΍ ν˶ έϷ΍ Γ˴ έϮΛ Ύϳ
Ϫ˶ Α΍ήΗ Ϧϣ ϊ˵ Ϡτϳ ΍˱ΪδΟ Ύϳ
˯ΎϴΒϧ΃ϭ ˲΢Ϥϗ

ΏϮϨΠϟ΍ Ϛ˵Θϴ˷Ϥγ
ΔϤσΎϓ ϥ
˶ Ϯϴϋ Ϧϣ ϼ ˱ ϴϟ ϊ˵ Ϡτϳ ϱάϟ΍ ϥΰ˵Τϟ΍ ήϤϗ Ύϳ
..ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϑ
˵ ήΘΤΗ ϲΘϟ΍ Ϊ˶ ϴμϟ΍ Ϧ ˴ ϔγ Ύϳ
..ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϑήΘΤΗ ϲΘϟ΍ ήόθϟ΍ ΐΘϛ Ύϳ
ϱάϟ΍ ήϬϨϟ΍ ωΪϔο Ύϳ
ΔϣϭΎϘϤϟ΍ Γ˴ έϮγ Ϟ˶ ϴϠϟ΍ ϝ
˴ Ϯσ ΃ήϘϳ

..ΏϮϨΠϟ΍ ϚΘϴϤγ
β΋ΎϨϜϟ΍ ϲϓ ˯˵ Ύπϳ ϱάϟ΍ ϊ˴ Ϥθϟ΍ ϚΘϴϤγ
β΋΍ήόϟ΍ ϊΑΎλ΃ ϲϓ ˯ΎϨΤϟ΍ ϚΘϴϤγ
ϱάϟ΍ ϲ ˴ ϟϮτΒϟ΍ ή˴ όθϟ΍ ϚΘϴϤγ
αέ΍ΪϤϟ΍ ϲϓ ϝ ˵ ΎϔσϷ΍ ϪψϔΤϳ
ΔϳΩέϮϟ΍ ή˴ ΗΎϓΪϟ΍ϭ ϡ˴ ϼϗϷ΍ ϚΘϴϤγ
"ΔϴτΒϨϟ΍" Δ˶ ϗί΃ ϲϓ ι˴ Ύλήϟ΍ ϚΘϴϤγ
ΔϣΎϴϘϟ΍ϭ έϮθϨϟ΍ ϚΘϴϤγ
Ϫ˵ ϠϤΤΗ ϱάϟ΍ ϒ ˴ ϴμϟ΍ ϚΘϴϤγ
ΔϣΎϤΤϟ΍ ΎϬθϳέ ϲϓ

ΏϮϨΠϟ΍ ϚΘϴϤγ
ϕέ΍ϭΰϟ΍ϭ ˬ˯ΎπϴΒϟ΍ αέ΍ϮϨϟ΍ ϚΘϴϤγ
ϖΑΎϧΰϟΎΑ ϥ ˴ ϮΒόϠϳ ϝ˴ ΎϔσϷ΍ ϚΘϴϤγ
ϕΩΎϨΒϟ΍ϭ έ˶ ΎϨϟ΍ ϝ˴ ϮΣ ϥ
˴ ϭ ήϬδϳ ϝ ˴ ΎΟήϟ΍ ϚΘϴϤγ
˯Ύϗέΰϟ΍ Γ˴ ΪϴμϘϟ΍ ϚΘϴϤγ
˯ΎϴηϷ΍ Ϟ ˵ όΘθΗ ϩ˶ έΎϨΑ ϱάϟ΍ ϕ ˴ ήΒϟ΍ ϚΘϴϤγ
˯ΎδϨϟ΍ ή˶ ΋Ύϔο ϲϓ ˯˴ ϮΒΨϤϟ΍ α ˴ ΪδϤϟ΍ ϚΘϴϤγ
..΍Ϯό˷ϴ˴ θϳ ϥ΃ ΪόΑ Ϧ ˴ ϳάϟ΍ ϰΗϮϤϟ΍ ϚΘϴϤγ
ϢϬη΍ήϓ ϰϟ· ϥϮΤϳήΘδϳϭ ˯ΎθόϠϟ ϥϮΗ΄ϳ
ϢϬϟΎϔσ΃ ϰϠϋ ϥϮϨΌϤτϳϭ
˯ΎϤδϠϟ ϥϮόΟήϳ ˬ˵ήΠϔϟ΍ ϲΗ΄ϳ ϦϴΣϭ

Γ˱ ήϴϐλ Δ˱ ϳήϗ Ύ˱ϣϮϳ Φ ˵ ϳέΎΘϟ΍ ή˵ ϛά ϴγ


ˬΏϮϨΠϟ΍ ϯήϗ ϦϴΑ
"Δϛήόϣ" ϰϋΪΗ
ˬνέϷ΍ ϑ ˶ ήη ϦϋΎϫέΪμΑ Ζόϓ΍Ω Ϊϗ
ΔΑϭήόϟ΍ Δϣ΍ήϛ Ϧϋϭ
˲ΔϧΎΒΟ ˲Ϟ΋ΎΒϗ ΎϬϟϮΣϭ
ΔϜϜϔϣ ˲Δϣ΃ϭ

..ΏϮϨΠϟ΍ ϚΘϴϤγ
ΩΎϴϋϷ΍ϭ α ˴ ΍ήΟϷ΍ Ϛ ˴ ΘϴϤγ
ΩϻϭϷ΍ Ϟ ˶ ϳ΍ήϣ ϰϠϋ βϤθϟ΍ Δ˴ ϜΤοϭ
ΪϴϬθϟ΍ϭ ή˵ ϋΎθϟ΍ϭ ˬ˵βϳΪϘϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϳ
ΪϳΪΠϟΎΑ ϥ
˵ ϮϜδϤϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϳ
ϒϬϜϟ΍ Ϟ
˶ ϫ΃ Ϧ
˶ ϴΒΟ ϲϓ ιΎλήϟ΍ Δ˴ ϘϠσ Ύϳ
ϒϨόϟ΍ ϲ
˴˷ Βϧ Ύϳϭ
Ύϧήγ΃ Ϧϣ ΎϨϘϠσ΃ ϱάϟ΍ Ύϳϭ
ϑϮΧ Ϧϣ ΎϧέήΣ ϱάϟ΍ Ύϳϭ

Ζϧ΃ ϻ· ϖ ˴ Βϳ Ϣϟ
ΝΎΟΰϟ΍ϭ ϙ
˶ Ϯθϟ΍ ϕϮϓ ή˵ ϴδΗ
ϡ΍ήϜϟ΍ ΓϮΧϹ΍ϭ
ΝΎΟΪϟΎϛ ξ
˶ ϴΒϟ΍ ϕ
˴ Ϯϓ ϥϮϤ΋Ύϧ
ΝΎΟΪϟΎϛ ϥϮΑήϬϳ ˬ˶ΏήΤϟ΍ ϥ ˶ Ύϣί ϲϓϭ

:ΏϮϨΠϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ
έΎΒϐϟ΍ϭ ϥ
˵ ϮϋΎτϟ΍ ΎϬϨϜδϳ ϲΘϟ΍ ΢ ˶ ϠϤϟ΍ ϥ
˶ Ϊϣ ϲϓ
έΎτϣϷ΍ ΎϫέϭΰΗ ϥ΃ ϑ ˵ ΎΨΗ ϲΘϟ΍ Ε ˶ ϮϤϟ΍ ϥ ˶ Ϊϣ ϲϓ
..Ζϧ΃ ϻ· ϖΒϳ Ϣϟ
έΎϤϗϷ΍ϭ Ώ ˴ ΎϨϋϷ΍ϭ ˬ˴ϞϴΨϨϟ΍ ΎϨΗΎϴΣ ϲϓ ωέΰΗ

Ζϧ΃ ϻ· ..Ζϧ΃ ϻ· ..Ζϧ΃ ϻ· ϖ ˴ Βϳ Ϣϟ


έΎϬϨϟ΍ Δ˴ Α΍ϮΑ ΎϨϟ ΢ΘϓΎϓ

 F3GH1:I/ 1J


ϼ
˴ ˰˰ϴ˶Ϡψ
˴ ϟ΍ Ϟ
˴˷ ψ
˶ ϟ΍˴ϭ ϥ
˴ ΍˴Ϯϟ˴Ϸ΍ ή˵ θ
˵ Ϩ˴Η *** Δ˰˰˰˴Σϭ˴ ή˴ϣ Ϣ˵Ϝϟ˴ ϥ
˵ Ύ˴ϨΒ˵ϟ ϥΎ˴ϛ

ϼ
˴ ˰ϴ˶ϤΠ
˴ ϟ΍ Ϫ˴ Ο˴Ϯϟ΍ϭ˴ ˯˴ Ύ˴Ϥϟ˴΍ ϥ
˴ ϮΒ˵Ϡτ˴Η *** Ϫ˶ ϴ˴ϟ· Ϣ˵ϛ΍˴έΎ˴Τλ
˴ Ϧ˶ϣ Ϣ˵ Θϳ˴ΰϫ˴ Ϣ˴ϛ

ϼ
˴ ˰˰ϳ˶Ϯσ
˴ Ϫ˶ϴϨ˴ ϔ˶Ο Ζ
˴ Τ˴Η Ϣ˵Η΄˴ΒΘ˴ Χ΍˶ϭ *** Ϫ˶ ˰˶˰˰ΗΎ˴ΑΎ˴Ϗ ϯ˴ΪϨ˴ Α˶ Ϣ˵ΘϠ˴δΘ˴ Ϗ΍ϭ

ϻ
˴ Ϯ˵˰˰ϋ˵ϭ Ϫ˶ϳέ˶ ΍˴ήΑ˴ ϲ˶ϓ Ϣ˵ΘΣ˴ήγ
˴ ϭ˶ *** ϩ˶ έ˶ Ύ˴˰˰˰Πη˴΃ ϰ˴Ϡϋ
˴ Ϣ˵ΘϘ˷Ϡ˴δ
˴ Η˴ ϭ˶

ϼ
˴ ˰˰˰ϳ˶Ϊϫ˴ Ϫ˶ ϳ˶Ω΍˴Ϯη
˴ Ϧ˶ϣ Ϣ˵Θό˶Ϥγ
˴ ϭ˴ *** ΍˱ά˴ ˰˰ϴ˶Βϧ˴ Ϫ˶ϴΑ˶ ΍˴ϮΧ
˴ Ϧ˶ϣ Ϣ˵ ΘΑ˶ήη
˴ ϭ˶

ϼ
˴ ϴ˶γϷ
˴ ΍ Ϊ˴˷ Ψ
˴ ϟ΍ ϭ˶ ή˴ π˵Ψϟ΍ ϥ
˴ Ϯ˵ϴό˵ ϟ΍˴ϭ *** ϰ˴ϣ΍˴ΰΨ
˵ ϟ΍ Ϫ˶ ϴ˶Α΍˴ϭέ˴ Ϧ˶ϣ Ϣ˵ Θϔ˴τϗ˴ ϭ˶

ϻ
˴ Ϯ˰˰˰˵ϴΧ
˵ Ϟ
˶ ϴ˷Ϡ˴ϟ΍ Ϣ˵ Πϧ˴΃ Ϣ˵ ΘΒϛ˶έϭ˶ *** Γ˱ Ά˴ ˰˰˰˵ϟΆ˵ϟ Ϫ˵ δ
˴ Ϥ˴η Ϣ˵ Θϴ˴ϨΘ˴ ϗ΍˶ϭ

ϼ
˴ ˰˶ϴΨ˴Α ϖ
˶ θ˵όϟ΍ ϲ˶ϓ ϥ
˵ Ύ˴Ϩϴ˵ϟ Ϧ˵Ϝϳ˴ Ϣ˴ϟ *** ΍Ϯ˵˰˰Ϙ˴˰θό˴Η ϥ˴΃ Ϣ˵ϜϤ˴˷ Ϡ˷ϋ
˴ Ϫ˵ ϧ˴˷·˶

ˮ˴ϼ˰ϳ˶ΰΟ
˴ ΍˱ήϜ˵η : Ϫ˵ ϟ˴ ϥϮϟϮϘ˴Η Ϟ˴ϫ *** ΍ϭ΃˴ή˰˰Ϙ˴˰Η ϥ˴΃ Ϣ˵ϜϤ˴˷ Ϡ˴ϋ
˴ Ϫ˵ ϧ˴˷·˶
ˮϼ
˴ ϳ˶ΪΒ˴ ϟ΍ Ε
˴ ϭ˵ήϴ˴Α Ϊ˴ όΑ˴ Ϣ˵ΗΪ˴Οϭ˴ Ϟ˴ϫ *** ϰ˴ϣ΍˴ΪϘ˵ ϟ΍ Ε
˴ ϭ˵ήϴ˴Α ϕ
˴ Ύ˷θ
˴ϋ˵ Ύ˴ϳ ϩ΁

ϻ
˴ Ϯ˵μϔ˵ ϟ΍ Ύ˴Ϩϴ˶τό˵Ηϭ˴ ΐ
˴ μ˴Ψϟ΍ ΢
˵ Ϩ˴ Ϥ˴Η *** ϲ˶Θϟ˴΍ ϰ˴Μϧ˵Ϸ΍ ϲ
˴ ϫ˶ Ε
˴ ϭ˵ήϴ˴Α ϥ
˴˷ ·˶

ϼ
˴ ˰˰ϴ˶ΘϘ˴ ϟ΍ ϥ
˴ Ύ˴ϛ ... Ϫ˵ Ϡ˵Θ˵Ϙ˴ϳ Ϧ˴ϣ Ϟ
˵˷ ϛ˵ *** Ϫ˵ ό˴ ϣ˴ Ϣ˷Θ˵ ϣ˶ ... ϥ
˵ Ύ˴ϨΒ˵ϟ ˸ΖϤ˵ ϳ˴ ϥ˶·

ϼ
˴ ˰˰˰˰ϴ˶ϤΟ
˴ ϥ
˴ Ύϛ˴ Ύ˴Ϥϛ˴ ϩ˵ ϭ˵Ϊϴ˶ϋ΄˴ϓ˴ *** Ϣ˵ Ϝ˵ ϴ˶ϓ ΢
˵˷ Β˵ϗ .... Ϫ˶ϴϓ˶ ΢
˳ Β˵ϗ Ϟ
˵˷ ϛ˵

ϼ
˴ ˰ϴ˶ΤΘ˴ δ˵ϣ ϭ˴΃ Ύ˱ϣ˴Ϊϋ
˴ ϰ˴ϘΒ˴ϳ ϑ
˴ Ϯ˴γ *** Ϫ˶ ˰˰ϴ˶ϓ ϥ
˵ Ύ˴ϨΒ˵ϟ β
˴ ϴ˴ϟ Ύ˱ϧϮ˴ϛ ϥ
˴˷ ·˶

ϼ
˴ ˰ϴ˶Ϡϗ˴ ϩ˵ Ϯ˷Β˵ Τ
˶ Η˵ ....... ϩ˵ Ϯ˵ΒΤ
˶ Η˵ ϥ˴΃ *** Ϣ˵Ϝ˰Ϩ˶ϣ ϥ
˵ Ύ˴ϨΒ˵ϟ Ϫ˵ Β˵Ϡ˵τ˴ϳ Ύ˴ϣ Ϟ
˵˷ ϛ˵

? +3K LHM NOP#N QN 

˸ϡΎϧ Ϊ˵ ϴ˷ δϟ΍
ϡΎϧ Ϊ˵ ϴ˷ δϟ΍
˸Ε΍ϭΰϐϟ΍ ϯΪΣ· Ϧϣ Ϊ˶ ΋Ύόϟ΍ ϒ ˶ ϴδϟ΍ ϡ˶ ϮϨϛ ϡ˴ Ύϧ Ϊ˵ ϴ˷ δϟ΍
˸ΕΎΑΎϐϟ΍ Ϧ
˶ π˵Σ ϲϓ ..ϲϓΎϐϟ΍ Ϟ ˶ ϔτϟ΍ Ϟ ˴ Μϣ Ϊ˵ ϗήϳ Ϊ˵ ϴ˷ δϟ΍
..ϡ˴ Ύϧ Ϊ˵ ϴ˷ δϟ΍
ˮ˸ΕΎϣ ϊ˴ Α΍ήϟ΍ ϡ˴ ήϬϟ΍ ϥ ˴˷ ΃ ϕ
˵ Ϊ˶˷ λ΃ ϒ ˴ ϴϛϭ
΍˱ΪΑ΃ ˸ΐϫάϳ Ϣϟ Ϊ˵ ΋ΎϘϟ΍
˸ΡΎΗήϳ ϲϛ Δ˴ ϓήϐϟ΍ Ϟ ˴ ΧΩ ϞΑ
..β˵ Ϥθϟ΍ Ϟ ˵˷ τΗ Ϧ ˴ ϴΣ ϮΤμϴγϭ
..˸ΡΎϔΘϟ΍ ή˵ τϋ ϮΤμϳ ΎϤϛ
..ΎϨόϣ Ϫ˵ Ϡϛ΄ϴγ ΰ˵ ΒΨϟ΍
..ΎϨόϣ Ϫ˵ ΗϮϬϗ Ώ ˵ ήθϴγϭ
..Ϫ˵ ϟ ϝ˵ ϮϘϧϭ
..ΎϨϟ ϝ ˵ ϮϘϳϭ
..ϕ˶ ΎϫέϹΎΑ ή˵ όθϳ Ϊ˵ ΋ΎϘϟ΍
..˸ΕΎϋΎγ Ϯϔϐϳ ϩ˵ Ϯ˷ϠΨϓ

..˸ήλΎϧ ϰϠϋ ϥ ˴ ϮϜΒΗ Ϧ˴ϣ Ύϳ


..βϤθϟ΍ ϖ ˴ ϳΪλ ϥ ˴ Ύϛ Ϊ˵ ϴ˷ δϟ΍
..˸Ε΍ήΒόϟ΍ ΐ ˶ Ϝγ Ϧϋ ΍Ϯ˷ϔϜϓ
..ΎϨ˵ϫ ϝ
˴ ΍ί Ύϣ Ϊ˷ϴδϟ΍
..Ϟ˶ ϴϨϟ΍ έ˶ ϮδΟ ϕ ˴ Ϯϓ ϰ˷θϤΘϳ
..˸ΕϼΨϨϟ΍ Ϟ ˶˷ χ ϲϓ β ˵ ϠΠϳϭ
..ή˶ Πϔϟ΍ Ϊ˴ Ϩϋ Γ˴ ΰϴΠϟ΍ έ˵ ϭΰϳϭ
.˸ΕΎϣ΍ήϫϷ΍ ή˴ ΠΣ Ϣ˴ ΜϠϴϟ
..ή˴ μϣ ϲϓ Ϧ˴ϣϭ ..ή˴ μϣ Ϧϋ ϝ ˵ ΄δϳ
..˸ΕΎϓήθϟ΍ έ˴ Ύϫί΃ ϲϘδϳϭ
..Ϧ˶ ϳΪϴόϟ΍ϭ Δ˴ όϤΠϟ΍ ϲ˷Ϡμϳϭ
˸ΕΎΟΎΤϟ΍ α ˶ ΎϨϠϟ ϲπϘϳϭ
..˸ήλΎϨϟ΍ Ϊ˵ Βϋ ΎϨ˵ϫ ϝ ˴ ΍ί Ύϣ
..Ϧ
˶ τϘϟ΍ ή˶ ϫίϭ ˬ˶ϞϴϨϟ΍ ϲ ˶ Ϥσ ϲϓ
..˸ΕΎΣϼϔϟ΍ ϕ ˶ ΍Ϯσ΃ ϲϓϭ
..ΐ
˶ όθϟ΍ Ρ ˶ ήϓ ϲϓ
..ΐόθϟ΍ ϥ ˶ ΰΣϭ
˸ΕΎϤϠϜϟ΍ ϲϓϭ ϝ ˶ ΎΜϣϷ΍ ϲϓϭ
..˸ήλΎϨϟ΍ Ϊ˵ Βϋ ΎϨ˵ϫ ϝ ˴ ΍ί Ύϣ
ˮ˸ΕΎϣ ϊ˵ Α΍ήϟ΍ ϡ˵ ήϬϟ΍ ϝ˴ Ύϗ Ϧϣ

ˮ˸ήλΎϨϟ΍ Ϊ˵ Βϋ ϰπϣ Ϧ ˴ ϳ΃ :ϝ˵ ˯ΎδΘϳ Ϧ˴ϣ Ύϳ˵ ˯ΎδΘϳ Ϧ˴ϣ Ύϳ
..˸ήλΎϨϟ΍ Ϊ˵ Βϋ ϲΗ΄ϳ ˸Ϟϫ
..ΎϨϴϓ ˲ΩϮΟϮϣ Ϊ˵ ϴ˷ δϟ΍
..ΰ˶ Β˵Ψϟ΍ Δ˶ ϔϏέ΃ ϲϓ ˲ΩϮΟϮϣ
..ΎϨϴϧ΍ϭ΃ έ˶ Ύϫί΃ ϲϓϭ
ˬ˶ϒϴμϟ΍ ϡ˶ ϮΠϧ ϕ ˴ Ϯϓ ˲ϡϮγήϣ
..ΎϨϴσ΍Ϯη ϝ ˶ Ύϣέ ϕ
˴ Ϯϓϭ
ϒ
˶ ΤμϤϟ΍ ϕ ˶ ΍έϭ΃ ϲϓ ˲ΩϮΟϮϣ
..ΎϨϴ˷Ϡμ˵ϣ Ε ˶ ΍ϮϠλ ϲϓ
..ΐ
˶˷ Τϟ΍ Ε ˶ ΎϤϠϛ ϲϓ ˲ΩϮΟϮϣ
..ΎϨϴ˷Ϩϐ˵ϣ Ε˶ ΍Ϯλ΃ ϲϓϭ
..ϝ˶ Ύ˷Ϥόϟ΍ ϕ ˶ ήϋ ϲϓ ˲ΩϮΟϮϣ
..ΎϨϴγ ϲϓϭ ..ϥ ˴ ΍Ϯγ΃ ϲϓϭ
..ΎϨϗΩΎϨΑ ϕ ˴ Ϯϓ ˲ΏϮΘϜϣ
..ΎϨϳΪΤΗ ϕ ˴ Ϯϓ ˲ΏϮΘϜϣ
˸ΖόΟέ ϥ·ϭ ..ϡ˴ Ύϧ Ϊ˵ ϴ˷ δϟ΍
..ΎϨϴΗ΄ϴγ ..ή˶ ϴτϟ΍ Ώ ˵ ΍ήγ΃

 RSSSK//6"

ˮ˸ϢϬϔΗ ϰΘϣ
ˮ˸ϢϬϔΗ ϱΪ˷ϴγ Ύϳ ϰΘϣ
˸ϚΗΎϘϳΪλ Ϧϣ ϱήϴϐϛ Γ˱ ΪΣ΍ϭ Ζ ˵ δϟ ϲ˷ϧ΄Α
˸ϚΗΎΣϮΘϓ ϰϟ· ϑ ˵ Ύπ˵ϳ Ύ˱ϴ˷ ΋Ύδϧ Ύ˱ΤΘϓ ϻϭ
ˮ˸ϚΗ˷ϼΠγ ϲϓ ή˵ Βόϳ ϡ˶ ΎϗέϷ΍ Ϧϣ Ύ˱Ϥϗέ ϻϭ
ˮ˸ϢϬϔΗ ϰΘϣ
ˮ˸ϢϬϔΗ ϰΘϣ
˸ϢΠϠ˵ϳ Ϣϟ ˯˶ ΍ήΤμϟ΍ Ϧϣ ϼ ˱ Ϥ˴ Ο
˴ Ύϳ΃
˸ϢμόϤϟ΍ϭ Ϫ˴ ΟϮϟ΍ Ϛ ˴ Ϩϣ ϱ ˵˷ έΪΠϟ΍ Ϟ ˵ ϛ΄ϳ Ϧ˴ϣ Ύϳϭ
˸ϚΗ΍έΎΠγ ϲϓ ΍˱ΩΎϣέ ..ΎϨϫ ϥ ˴ Ϯϛ΃ Ϧϟ ϲ˷ϧ΄Α
˸ϚΗ΍˷ΪΨϣ ϰϠϋ α ˶ ϭ΅ήϟ΍ ϑ ˶ ϻ΁ Ϧ ˴ ϴΑ Ύ˱γ΃έϭ
˸ϚΗ΍Ω΍ΰϣ ϰ˷ϤΣ ϲϓ Ϫ˶ ϴϠϋ Ϊ˵ ϳΰΗ ϻ ˱ ΎΜϤΗϭ
˸ϚΗΎϤμΑ Ϟ ˴ Ϝη Ϟ ˵Π˷ δΗ ..ϩ˶ ήϣήϣ ϕ ˴ Ϯϓ ΍˱ΪϬϧϭ
ˮ˸ϢϬϔΗ ϰΘϣ
ˮ˸ϢϬϔΗ ϰΘϣ
˸ϚΗ΍έΎϣ· ϭ΃ Ϛ ˴ ϫΎΠΑ ..ϲϧέ˷ΪΨΗ Ϧϟ Ϛ ˴ ϧ˷ ΄Α
˸ϚΗ΍ίΎϴΘϣ΍ϭ Ϛ ˴ τϔϨΑ ..ΎϴϧΪϟ΍ Ϛ ˴ Ϡ˷ϤΘΗ ˸Ϧϟϭ
˸ϚΗ΍˯ΎΒϋ Ϧϣ ϖ ˵ Βόϳ ϝ ˶ ϭήΘΒϟΎΑϭ
˸ϚΗΎϘϴθϋ ˸ϲϣΪϗ ϰϠϋ ΎϬ˵ΣήτΗ Ε ˶ ΎΑήόϟΎΑϭ
˸ϚΗΎϗΎϧ έ˵ ϮϬχ Ϧ ˴ ϳ΄ϓ ..Ω˳ Ϊϋ ϼΑ
˸ϚΗΎϤϴΧ Ώ ˵ ϮϘΛ Ϧ ˴ ϳ΃ ..Ϛ
˴ ϳΪϳ ϕ ˴ Ϯϓ Ϣ˵ ηϮϟ΍ Ϧ ˴ ϳ΃ϭ
˸ϚΗϻΎόϔϧ΍ Ϊ˴ Βϋ Ύϳ ..Ϧ ˶ ϴϣΪϘϟ΍ ϖ ˴ Ϙ˷ θΘϣ Ύϳ΃
˸ϚΗΎϳ΍Ϯϫ Ϧϣ Ύ˱πόΑ Ε ˵ ΎΟϭΰϟ΍ Ε ˶ έΎλ Ϧ˴ϣ Ύϳ ϭ
˸ϚΗ΍˷άϟ ε ˶ ΍ήϓ ϕ ˴ Ϯϓ Ε ˶ ΍ήθόϟΎΑ Ϧ ˴˷ Ϭγ˷ΪϜΗ
˸ϚΗϻΎλ ϥ ˶ ΍έΪΟ ϲϓ Ε ˶ ΍ήθΤϟΎϛ Ϧ ˴˷ Ϭτ˷ϨΤΗ
ˮ˸ϢϬϔΗ ϰΘϣ
ˮ ˸ϢΨΘ˵Ϥϟ΍ ΎϬϳ΃ Ύϳ ϰΘϣ
ˮ˸ϢϬϔΗ ϰΘϣ
˸Ϣ˷ ΘϬΗ Ϧ˴ϣ Ζ ˵ δϟ ϲ˷ϧ΄Α
˸ϚΗΎ˷Ϩ˴ ΠΑ ϭ΃ ϙ ˴ έΎϨΑ
..˸ϡήϛ΃ ϲΘϣ΍ήϛ ϥ΃ϭ
˸ϚΗΎΣ΍έ ϦϴΑ α ˶ Ϊ˷ ϜϤϟ΍ ΐ ˶ ϫάϟ΍ Ϧ ˴ϣ
˸ϚΗΎΧΎϨϣ Ϧϋ ˲ΐϳήϏ ϱέΎϜϓ΃ Υ ˴ ΎϨϣ ϥ΃ ϭ
˸ϚΗ΍˷έΫ Ε ˶ ΍˷έΫ ϲϓ ω ˵ ΎτϗϹ΍ Υ ˴ ή˷ ϓ Ϧϣ Ύϳ΃
˸ϚΗ΍ΩΎϨϣ Ϧϣ ϰ˷ΘΣ ˯˵ ΍ήΤμϟ΍ Ϟ ˵ ΠΨΗ Ϧ˴ϣ Ύϳϭ
ˮ˸ϢϬϔΗ ϰΘϣ
˸ϚΗ΍˷άϟ ϝ ˶ ϮΣϭ ϕ ˴ Ϯϓ ..ς ˶ ϔϨϟ΍ ή˴ ϴϣ΃ Ύϳ ύ˷ήϤΗ
˸ϚΗϻϼο ϲϓ ύ˷ήϤΗ ..Δ˳ ΤδϤϤϛ
˸ϚΗϼϴϠΧ ϲϣ˴Ϊϗ ϰϠϋ ϩ˵ ήμϋΎϓ ..ϝ ˵ ϭήΘΒϟ΍ Ϛ ˴ϟ
˸ϚΗ΍˯ϭήϣ ˸ΖϠΘϗ Ϊϗ ..β ˴ ϳέΎΑ ϲϓ Ϟ ˶ ϴϠϟ΍ ϑ ˵ ϮϬϛ
˸ϚΗ΍έΎΛ Ζ ˴ ϨϓΩ ..ϙ ˴ ΎϨϫ Δ˳ δϣϮϣ ϡ˶ ΍Ϊϗ΃ ϰϠϋ
˸ϚΗ΍Ϯϣ΃ Ω˴ Ύϣέ Ζ ˴ όΑ ..Ϳ΍ Ζ ˴ όΑ ..α ˴ ΪϘϟ΍ Ζ ˴ όΒϓ
˸ϚΗΎϘϴϘη ˸ξϬΠ˵Η Ϣϟ Ϟ ˴ ϴ΋΍ήγ· Ώ ˴ ΍ήΣ ϥ ˴˷ ΄ϛ
ΎϨϔΣΎμϣ ˸ϕήΤΗ Ϣϟϭ ..ΎϨϟίΎϨϣ ˸ϡΪϬΗ Ϣϟϭ
˸ϚΗΎϳ΍έ ˯˶ ϼη΃ ϰϠϋ ΖόϔΗέ΍ ΎϬ˵ΗΎϳ΍έ ϻϭ
..΍ϮΒϠ˵λ Ϧϣ ϊ˴ ϴϤΟ ϥ ˴˷ ΄ϛ
..ΎϔϴΣ ϲϓϭ ..ΎϓΎϳ ϲϓ ..έ˶ ΎΠηϷ΍ ϰϠϋ
˸ϚΗϻϼ˵γ Ϧϣ ΍Ϯδϴϟ ..ϊ˶ Βδϟ΍ ή˴ ΌΑϭ
..ΎϬϣΩ ϲϓ α ˵ ΪϘϟ΍ ι ˵ ϮϐΗ
˸ϚΗ΍ϮϬη ϊ˵ ϳήλ Ζ ˴ ϧ΃ϭ
˸ϚΗΎγ΄ϣ ξ ˴ όΑ ˸Ζδϴϟ Γ˵ Ύγ΄Ϥϟ΍ ΎϤ˷ϧ΄ϛ ..ϡ˵ ΎϨΗ
ˮ˸ϢϬϔΗ ϰΘϣ
ˮ˸ϚΗ΍Ϋ ϲϓ ϥ ˵ ΎδϧϹ΍ φ ˵ ϘϴΘδϳ ϰΘϣ
R6TJ

..˯˵ ΎθΗ ΎϤϛ ˸ΐπϏ·


˯˵ ΎθΗ ΎϤϛ ϲδϴγΎΣ΃ ˸ΡήΟ΍ϭ
Ύϳ΍ήϤϟ΍ϭ ή˶ ϫ˷ΰϟ΍ ϲϧ΍ϭ΃ Ϣ˷τΣ
..Ύϳ΍Ϯγ Γ˳ ΃ήϣ΍ ΐ ˶˷ ΤΑ ˸ΩΪ˷ ϫ
..˯˵ ΍Ϯγ Ϫ˵ ϠόϔΗ Ύϣ Ϟ ˵˷ Ϝϓ
..˯˵ ΍Ϯγ Ϫ˵ ϟϮϘΗ Ύϣ Ϟ ˵˷ ϛ
ϲΒϴΒΣ Ύϳ ϝ ˶ ΎϔσϷΎϛ Ζ ˴ ϧ΄ϓ
..΍ϭ΅Ύγ΃ ΎϨϟ ΎϤϬϣ ..˸ϢϬ˷ΒΤϧ
!˸ΐπϏ·
έ˵ ϮΜΗ ϰΘϣ Ύ˱ϘΣ ˲ϊ΋΍έ Ζ ˴ ϧ΄ϓ
!ΐπϏ·
..έ˵ ϮΤΑ Ζϧ˷Ϯ˴ ϜΗ Ύϣ Ν ˵ ϮϤϟ΍ ϻϮϠϓ
..΍˱ήτϤϣ ˸Ϧϛ˵ ..Ύ˱ ϔλΎϋ ˸Ϧϛ
έ˵ ϮϔϏ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϲΒϠϗ ϥ ˴˷ Έϓ
!ΐπϏ·
ϱ˷ΪΤΘϟΎΑ ΐ ˴ ϴΟ΃ ˸ϦϠϓ
..˲ΚΑΎϋ ˲Ϟϔσ Ζ ˴ ϧ΄ϓ
..έ˵ ϭήϐϟ΍ ϩ˵ ΆϠϤϳ
..ΎϫέΎϐλ Ϧϣ ϒ ˴ ϴϛϭ
ˮ˵έϮϴτϟ΍ Ϣ˵ ϘΘϨΗ
..˸ΐϫΫ·
..ϲ˷Ϩϣ Ζ ˴ ϠϠϣ Ύ˱ϣϮϳ ΍Ϋ·
..ϲϨϤϬ˷Η΍ϭ έ˴ ΍ΪϗϷ΍ Ϣ˶ ϬΗ΍ϭ
..ϲϧΈϓ Ύϧ΃ Ύϣ΃
..ϲϧΰΣϭ ϲόϣΪΑ ϲϔΘϛ΄γ
˯˵ ΎϳήΒϛ Ζ ˵ ϤμϟΎϓ
˯˵ ΎϳήΒϛ ϥ ˵ ΰΤϟ΍ϭ
..˸ΐϫΫ·
..˯˵ ΎϘΒϟ΍ Ϛ ˴ ΒόΗ΃ ΍Ϋ·
..˯˵ ΎδϨϟ΍ϭ ή˵ τόϟ΍ ΎϬϴϓ ν ˵ έϷΎϓ
..ϲϧΎϨΣ ϰϟ· Ϟ ˶ ϔτϟΎϛ Ν ˵ ΎΘΤΗ ΎϣΪϨϋϭ
..˯˵ ΎθΗ ϰΘϣ ϲΒϠϗ ϰϟ· ˸Ϊό˵ ϓ
..˯˵ ΍ϮϬϟ΍ ϲ ˴ ΗΎϴΣ ϲϓ Ζ ˴ ϧ΄ϓ
..˯˵ ΎϤδϟ΍ϭ ν ˵ έϷ΍ ϱΪϨϋ ..Ζ ˴ ϧ΃ϭ
˯˵ ΎθΗ ΎϤϛ ˸ΐπϏ·
˯˵ ΎθΗ ΎϤϛ ˸ΐϫΫ΍ϭ
˯˵ ΎθΗ ϰΘϣ ..˸ΐϫΫ΍ϭ
ϡ˳ Ϯϳ Ε ˴ ΍Ϋ Ω˴ ϮόΗ ϥ΃ Ϊ˴˷ Α ϻ
...˯˵ ΎϓϮϟ΍ Ϯ˴ ϫ Ύϣ Ζ ˴ ϓήϋ Ϊϗϭ


.ωϮδϳ ϪΟϭ ΎϤϛ ϥϮϠϟ΍ ΐΣΎη ΎϧΎϗ ϪΟϭ


,ϥΎδϴϧ ϲϓ ήΤΒϟ΍ ˯΍Ϯϫϭ
«ωϮϣΩϭ ,˯ΎϣΩ έΎτϣ΃

ΎϧΩΎδΟ΃ ϰϠϋ ΎϧΎϗ ΍ϮϠΧΩ


.ΏϮϨΠϟ΍ νέ΃ ϲϓ ϱίΎϨϟ΍ ϢϠόϟ΍ ϥϮόϓήϳ
..ΔϗήΤϤϟ΍ ϝϮμϓ ϥϭΪϴόϳϭ
ίΎϐϟ΍ ϑήϏ ϲϓ ϢϬϗήΣ΃ ήϠΘϫ
..ΎϧϮϗήΤϳ ϲϛ ϩΪόΑ ΍ϭ΅ΎΟϭ
..ΎΑϭέϭ΃ ϕήη Ϧϣ ϢϫήΠϫ ήϠΘϫ
.ΎϧϭήΠϫ Ϊϗ ΎϨοέ΃ Ϧϣ Ϣϫϭ
ϢϬϘΤϤϳ ϲϜϟ ΖϗϮϟ΍ ΪΠϳ Ϣϟ ήϠΘϫ
..ϢϬϨϣ νέϷ΍ ΢ϳήϳϭ
!!ΎϧϮϘΤϤϳ ϲϛ ..ϩΪόΑ Ϧϣ ΍ϮΗ΄ϓ

.Δό΋ΎΟ ΏΎ΋Ϋ Ν΍Ϯϓ΄ϛ ..ΎϧΎϗ ΍ϮϠΧΩ


.΢ϴδϤϟ΍ ΖϴΑ ϲϓ έΎϨϟ΍ ϥϮϠόθϳ
..ϦϴδΤϟ΍ ΏϮΛ ϰϠϋ ϥϮγϭΪϳϭ
..ΔϴϟΎϐϟ΍ ΏϮϨΠϟ΍ νέ΃ ϰϠϋϭ

,ώΒΘϟ΍ ϭ ,ϥϮΘϳΰϟ΍ ϭ ,ΔτϨΤϟ΍ ΍Ϯϔμϗ


..ϞΑϼΒϟ΍ Ε΍Ϯλ΃ϭ
..ϪΒϛήϣ ϲϓ αϮϣΪϗ ΍Ϯϔμϗ
..αέ΍ϮϨϟ΍ Ώ΍ήγ΃ϭ ..ήΤΒϟ΍ ΍Ϯϔμϗ
..ΕΎόοήϤϟ΍ ˯ΎδϨϟ΍ϭ ..ϲϓΎθϤϟ΍ ϰΘΣ ΍Ϯϔμϗ
.αέ΍ΪϤϟ΍ άϴϣϼΗ ϭ
ΕΎϴΑϮϨΠϟ΍ ήΤγ ΍Ϯϔμϗ
!ΔϴϠδόϟ΍ ϥϮϴόϟ΍ ϦϴΗΎδΑ ΍ϮϟΎΘϏ΍ϭ

.ϲϠϋ ϦϔΟ ϲϓ ϊϣΪϟ΍ ΎϨϳ΃έϭ .«


ϲϠμϳ Ϯϫϭ ϪΗϮλ ΎϨόϤγϭ
..Δϴϣ΍Ω ˯ΎϤγ έΎτϣ΃ ΖΤΗ

(ΎϧΎϗ) ΦϳέΎΗ Ϧϋ ΐΘϜϳ Ϧϣ Ϟϛ


:Ϫϗ΍έϭ΃ ϰϠϋ ΎϬϴϤδϴγ
!!( ΔϴϧΎΜϟ΍ ˯ϼΑήϛ)

..ή΋ΎΘδϟ΍ ΎϧΎϗ Ζϔθϛ


..ϖϴΘϋ ϱΩϮϬϳ ϡΎΧΎΣ ϒτόϣ ϱΪΗήΗ Ύϛήϴϣ΃ ΎϨϴ΋έϭ
..ΓέΰΠϤϟ΍ ΩϮϘΗϭ
..ΐΒγ ϥϭΩ ΎϨϟΎϔσ΃ ϰϠϋ έΎϨϟ΍ ϖϠτΗ
.ΐΒγ ϥϭΩ ΎϨΗΎΟϭί ϰϠϋϭ
.ΐΒγ ϥϭΩ ΎϧέΎΠη΃ ϰϠϋϭ
.ΐΒγ ϥϭΩ ΎϧέΎϜϓ΃ ϰϠϋϭ
..ϢϟΎόϟ΍ ΓΪϴγ ϲϓ έϮΘγΪϟ΍ ϞϬϓ
ˮˮΏήόϟ΍ ϝϻΫϹ ..ΏϮΘϜϣ ϱήΒόϟΎΑ

ˮΎϜϳήϣ΃ ϲϓ ϢϛΎΣ βϴ΋έ Ϟϛ ϰϠϋ Ϟϫ


..ΔγΎ΋ήϟ΍ ϢϠΣ ϲϓ ίϮϔϟ΍ Ω΍έ΃ ϥ·
ˮΏήόϟ΍ ϦΤϧ ,ΎϨϠΘϗ

.΍˱ΪΣ΍ϭ ϲΑήϋ ΎϧήψΘϧ΍


..ΎϨΘΒϗέ Ϧϣ ήΠϨΨϟ΍ ΐΤδϳ
..΍˱ΪΣ΍ϭ ΎϴϤηΎϫ ΎϧήψΘϧ΍
..΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ϴθϳήϗ ΎϧήψΘϧ΍
..΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ΗϮθϜϧϭΩ
«ϪΑέΎη ΍ϮότϘϳ Ϣϟ ΍˱ΪΣ΍ϭ Ύ˱ϳΎπΒϗ
..ΓήΘϨϋ ϭ΃ ..Ύ˱ϗέΎσ ϭ΃ ..΍˱ΪϟΎΧ ΎϧήψΘϧ΍
..ΓήΛήΛ ΎϨΑήηϭ ΓήΛήΛ ΎϨϠϛ΄ϓ
Ϫμϧ ΎϨϤϠΘγ΍ ..ΎϨϴϟ· ΎδϛΎϓ ΍ϮϠγέ΃
!!ΓέΰΠϤϟ΍ ˯ΎϬΘϧ΍ ϭ ϱίΎόΘϟ΍ ϢϳΪϘΗ ΪόΑ

ˮΎϨΗΎΧήλ Ϧϣ Ϟϴ΋΍ήγ· ϩΎθΨΗ ϱάϟ΍ Ύϣ


ˮ(ΎϨΗΎδϛΎϓ) Ϧϣ ϩΎθΨΗ ϱάϟ΍ Ύϣ
..ΩΎϬΠϟ΍ ω΍Ϯϧ΃ ςδΑ΃ Ϧϣ βϛΎϔϟ΍ ΩΎϬΠϓ
ϪΒΘϜϧ ΪΣ΍ϭ κϧ ϮϬϓ
.ϦϴϠΣ΍ήϟ΍ ˯΍ΪϬθϟ΍ ϊϴϤΠϟ
!!ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ˯΍ΪϬθϟ΍ ϊϴϤΟϭ

ˮϊϔϘϤϟ΍ ϦΑ΍ Ϧϣ Ϟϴ΋΍ήγ· ϩΎθΨΗ ϱάϟ΍ Ύϣ


ˮϕΩΫήϔϟ΍ ϭ.. ήϳήΟϭ
..ΓήΒϘϤϟ΍ ΏΎΑ ΪϨϋ Ύϫήόη ϲϘϠΗ ˯ΎδϨΨϟ΍ Ϧϣϭ
..Ε΍έΎσϹ΍ ϕήΣ Ϧϣ ϩΎθΨΗ ϱάϟ΍ Ύϣ
..ήΟΎΘϤϟ ϢϴτΤΗ ϭ..ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϊϴϗϮΗϭ
..ΏήΤϟ΍ ϙϮϠϣ ΎϣϮϳ ϦϜϧ Ϣϟ ΎϨϧ΃ ϱέΪΗ ϲϫϭ
«ΓήΛήΜϟ΍ ϙϮϠϣ ΎϨϛ ϞΑ

..ϞΒτϟ΍ Δόϗήϗ Ϧϣ ϩΎθΨΗ ϱάϟ΍ Ύϣ


ˮΩϭΪΨϟ΍ Ϣτϟ Ϧϣ ϭ..Ε΍˯ϼϤϟ΍ ϖη Ϧϣϭ
ˮˮΩϮϤΛ ϭ ΩΎϋ έΎΒΧ΃ Ϧϣ ϩΎθΨΗ ϱάϟ΍ Ύϣ

ΔϴϣϮϗ ΔΑϮΒϴϏ ϲϓ ϦΤϧ


«΍ΪϳήΑ ΕΎΣϮΘϔϟ΍ ϡΎϳ΃ άϨϣ ΎϨϤϠΘγ΍ Ύϣ

.ϦϴΠϋ Ϧϣ ΐόη ϦΤϧ


..ϼΘϗ ϭ ΎΑΎϫέ· Ϟϴ΋΍ήγ· Ω΍ΩΰΗ ΎϤϠϛ
..΍ΩϭήΑϭ ..˯ΎΨΗέ΍ Ω΍Ωΰϧ ϦΤϧ

.Ύ˱ Ϙϴο Ω΍Ωΰϳ Ϧσϭ


.Ύ˱ ΤΒϗ Ω΍ΩΰΗ Δϳήτϗ Δϐϟ

˱ Ύμϔϧ΍ Ω΍ΩΰΗ ˯΍ήπΧ ΓΪΣϭ
!!΍ΩϭΪΣ ϮΤϤΗ ϯϮϬϟ΍ ˯Ύη ΎϤϠϛ ΩϭΪΣϭ

ˮΎϨΤΑάΗ ϻ Ϟϴ΋΍ήγ· ϒϴϛ


ˮ΍Ϊϴηήϟ΍ϭ ,΍˱ΩΎϳί ϭ ,ΎϣΎθϫ ϲϐϠΗ ϻ ϒϴϛ
..ϢϬϧ΍Ϯδϧ ϲϓ ϥϮϟϮϐθϣ ΐϠϐΗ ϮϨΑϭ
..ϢϬϧΎϤϠϏ ϲϓ ϥϮϟϮϐθϣ ϥίΎϣ ΍ϮϨΑϭ
..ΎϬϣ΍Ϊϗ΃ ϰϠϋ Ϟϳϭ΍ήδϟ΍ ϥϮϣήϳ ϢηΎϫ ϮϨΑϭ
!!΍ΩϮϬϧϭ ..ΎϫΎϔη ϥϮΤϴΒϳ ϭ

Ώήόϟ΍ ξόΑ Ϧϣ Ϟϴ΋΍ήγ· ϩΎθΨΗ ϱάϟ΍ Ύϣ


ˮˮ΍ΩϮϬϳ ΍ϭέΎλ Ύϣ ΪόΑ

0
/Q 

.˸˯ΎϴΤϟ΍ ϥ ˶ ΍έΪΟ ήΧ΁ ΖτϘγ


..ΎϨμ˴ϗέ ϭ ..ΎϨΣ˶ήϓϭ
˸˯Ύ˴ϨΒ˵Πϟ΍ ϡ˶ ϼγ ϊϴϗϮΘΑ ΎϨϛέ ΎΒΗϭ
..˲˯ϲη ΎϨΒϋή˵ϳ Ϊ˵όϳ Ϣϟ
..˲˯ϲη ΎϨ˵ϠΠ
˶ ˸Ψϳ˵ ϻϭ
«˸˯ΎϳήΒϜϟ΍ ϕϭ˵ήϋ ˵ ΎϨϴϓ ˸Ζδ
˴ Β˴ϳ ΪϘϓ

-ð-

..Ύ˴ϨΘ˵ ϳ˴˷έά˵ϋ Ϧ ˴ ϴδϤΨϟ΍ Γ˶ ή˷ ϤϠϟ ..˸Ζτ ˴ Ϙ˴ γ


˴
..Υ
˴ ήμϧ ϭ΃ ..ΰ˷Θ˴ Ϭϧ ϥ΃ ϥϭΩ
..˸˯ΎϣΪϟ΍ ϯ΃ήϣ ΎϨΒϋήϳ ϭ΃
..Δ˴ϟϭ˴ ήϬϟ΍ ϥΎϣ˴ί ϲϓ Ύ˴ϨϠ˴ΧΩϭ
.ΔϠμϘϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϡ˳ ΎϨϏ΄ϛ ,ήϴΑ΍ϮτϟΎΑ ΎϨϔϗϭϭ
..ΎϨΜϬ˴ϟ ϭ ..Ύ˴Ϩπ˴ϛέϭ
..Δ˴ϠΘ˴ Ϙ˴ ϟ΍ ˯΍άΣ Ϟ ˶ ϴΒϘΘϟ ΎϨϘΑΎδΗϭ

--

.Ύ˱ ϣΎϋ Ϧ˴ ϴδϤΧ ΎϨϟΎϔσ΃ ΍Ϯϋ˷Ϯ˴ Ο


˴
..ΎϨϴϟ· ϡ˶ Ϯμϟ΍ ή˶ Χ΁ ϲϓ ΍Ϯϣ˴έϭ
...Δ˴Ϡμ
˴ Α˴

- -

˲ΔσΎϧήϏ ˸Ζτ ˴ Ϙ˴ γ
˴
.˸Ώή˴ ό˴ ϟ΍ ϱΪϳ΃ Ϧϣ - Ϧ ˴ ϴδϤΨϟ΍ Γ˷ήϤϠϟ -
.˸Ώή˴ ό˴ ϟ΍ ϱΪϳ΃ Ϧϣ Φ˵ ϳέΎΘϟ΍ ς
˴ Ϙ˴ γ
˴
.Δ˴ϠϴΒϘϟ΍ Ϋ˵ ΎΨϓ΃ ϭ ,Ρϭ˵ήϟ΍ Γ˵ ΪϤϋ΃ ˸ΖτϘ˴ γ ˴
.ΔϟϮ˵τΒ˵ ϟ΍ Ϟ
˶ ϳϭ΍Ϯϣ Ϟ ˵˷ ϛ ˸Ζτ˴Ϙγ ˴
.ΔϟϮτΒϟ΍ Ϟ ˶ ϳϭ΍Ϯϣ Ϟ ˵˷ ϛ ˸Ζτ˴Ϙγ˴
.Δ˴ϠϴΒη· ˸Ζτ˴Ϙγ ˴
..Ϫ˴ϴϛΎτϧ΃ ˸Ζτ˴Ϙγ ˴
..ϝ
˱ ΎΘϗ ήϴϏ Ϧϣ Ϧ ˵ ϴ˷τΣ ˶ ˸Ζτ˴Ϙγ ˴
..Δ˴ϳέϮ˷Ϥ˵ ϋ ˸Ζτ˴Ϙγ ˴
Ε
˶ ΎϴθϴϠϴϤϟ΍ ϱΪϳ΃ ϲϓ Ϣ˵ ϳήϣ ˸Ζτ˴Ϙγ ˴
ϱ
˴˷ ϭΎϤδϟ΍ ΰϣήϟ΍ ά˵ ϘϨϳ Ϟ ˳Ο˵ έ Ϧϣ ΎϤϓ
...Δ˴ϟϮ˵Οέ˵ Ϣ˴˷ Λ˴ ϻϭ

--

ΎϨΗΎϴ˷ψ
˶ Τϣ ή˵ Χ΁ ˸Ζτ˴Ϙγ ˴
ˮ˸ϊϓ΍Ϊ˵ϧ ΍ΫΎϣ ˸Ϧόϓ ,ϡ˶ ϭ˵ήϟ΍ Ϊ˶ ϳ˴ ϲϓ
˲ΓΪΣ΍ϭ ˲ΔϳέΎΟ Ύϧ˶ήμ˴ϗ ϲϓ Ϊ˵όϳ˴ Ϣϟ
..β
˴ Ϩ˶Πϟ΍ϭ Γ˴ ϮϬϘϟ΍ ϊϨμΗ
ˮˮ˸ϊϓ˶ ΍Ϊϧ ΍ΫΎϣ Ϧόϓ

--

..ΎϬ˵ϜϠϤϧ ˲ΓΪΣ΍ϭ ˲βϟΪϧ΃ Ύ˴ϧΪ˶ ϳ ϲϓ ˸Ϊό˵ ϳ˴ Ϣϟ


,Ω˴ ϻϭϷ΍ϭ ,Ε
˶ ΎΟϭΰϟ΍ϭ ,ϥ ˴ ΎτϴΤϟ΍ϭ ,Ώ ˴ ΍ϮΑϻ΍ ΍Ϯ˵ϗή˴ γ ˴
.˸ωέ΍Ϯθϟ΍ έΎΠΣ΃ϭ ,Ζ ˴ ϳΰϟ΍ϭ ,ϥ ˴ ϮΘϳΰϟ΍ϭ
˸Ϣϳ˴ ήϣ Ϧ ˴ Α ϰδϴϋ ΍Ϯ˵ϗή˴ γ ˴
..Ύ˱ όϴοέ ϝ ˴ ΍ί Ύϣ Ϯϫϭ
˸Ϣϳ˴ ήϣ ϦΑ ϰδϴϋ ΍Ϯϗ˴ήγ ˴
..Ύ˱ όϴοέ ϝ ˴ ΍ί Ύϣ Ϯϫϭ
..ϥϮ˵ϤϴϠϟ΍ Γ˴ ήϛ΍Ϋ ΍Ϯ˵ϗήγ
..Ύ˷Ϩϣ ω ˶ ΎϨό˴Ϩϟ΍ϭ ..ζ ˶ Ϥ˵ θ˵Ϥϟ΍ϭ
...˸ϊϣ˶ ΍ϮΠϟ΍ Ϟ ˴ ϳΩΎϨ˴ϗϭ

--

ΎϨϳΪϳ΄Α Ϧ ˳ ϳΩήγ Δ˴ Β˸Ϡϋ ˵ ΍Ϯ˵ϛή˴ Η˴


..(Γ˱ ΰ˴˷ Ϗ
˴ ) ϰ˷Ϥ˴ δ˵Η
..(ΎΤϳέ˴΃) ϰϋΪ˵Η Δ˱ δΑΎϳ Δ˱ Ϥψ˴ϋ
..Ϧ
˴ ϴτδϠϓ ϰϋΪ˵ϳ Ύ˱ϗΪϨ˵ϓ
..Γ˳ Ϊ˴ Ϥϋ΃ ϻ ϒ ˳ Ϙγ ϼΑ
ϡ˳ Ύψϋ ϥ ˴ ϭΩ ΍˱Ϊ˴δΟ ˴ ΎϨ˵ϛήΗ
...˸ϊΑΎλ΃ ϥ ˴ ϭΩ ΍˱Ϊϳϭ

--
.ΎϬϴϠϋ ϲϜΒϧ ϲϜϟ ϝϼσ΃ Δ˴ Ϥ˷ Λ Ϊ˵όϳ˴ Ϣϟ
˲Δϣ˴˷ ΃ ϲϜΒΗ ϒϴϛ
ˮˮ˸ϊϣ΍ΪϤϟ΍ ΎϬϨϣ ΍ϭά˴Χ΃

-¿-

Ϯ˵Ϡγϭ΃ ϲϓ ϱ ˶˷ ή˶δϟ΍ ϝ ˶ ΰ˴ ϐ˴ ϟ΍ ΍άϫ ΪόΑ


..˸ϦϳήϗΎϋ ΎϨΟήΧ
..΢
˳ Ϥϗ Δ˶ Β˴˷Σ Ϧϣ ήϐλ΃ Ύ˱Ϩσ˴ϭ ΎϧϮΒϫϭ
˯˳ Ύϣ ήϴϏ Ϧϣ ϪόϠΒϧ Ύ˱Ϩ˴σϭ
!!˸ϦϳήΒγϷ΍ ΏϮΒΤϛ

- -

..˸ΔϨ˴ γ
˴ Ϧ
˴ ϴδϤΧ Ϊ˴ όΑ
..˸Ώ΍˴ήΨ
˴ ϟ΍ ν
˶ έϷ΍ ϰϠϋ ,ϥ ˴ ϵ΍ βϠΠϧ
ϯϭ΄ϣ ΎϨϟ Ύϣ
.!!ΏϼϜϟ΍ ϑ ˶ ϻ΂ϛ

- -

˸ΔϨγ Ϧ
˴ ϴδϤΧ Ϊ˴ όΑ
..˸Ώ΍ήδϟ΍ ϻ· Ϫ˵ϨϜ˵ δϧ Ύ˱Ϩσϭ Ύϧ˸ΪΟϭ Ύϣ
..ΎϨϴϓ ήΠϨΨϟΎϛ Ϟ
˴Χ
˶ Ω˵΃ ϱάϟ΍ ΢
˵ Ϡμϟ΍ Ϛ˴ ϟΫ ,Ύ˱ΤϠ˵λ βϴϟ
..!!˸ΏΎμΘϏ΍ Ϟ ˵ ό˶ϓ Ϫϧ·

- ð-

ˮ˸Δϟ˴ϭήϬϟ΍ Ϊ˵ ϴϔ˵Η Ύϣ
ˮΔϟϭή˴Ϭϟ΍ Ϊ˵ ϴϔ˵Η Ύϣ
Ύ˱ ϴ˴˷Σ
˶ ΐ
˶ ό˴θϟ΍ ή˵ ϴϤο ϰϘΒϳ ΎϣΪϨϋ
..ΔϠΒϨϘϟ΍ Ϟ
˶ ϴΘ˴ϔϛ
..Ϯ˵Ϡ˸γϭ΃ Ε ˶ ΎόϴϗϮΗ Ϟϛ ϱϭΎδΗ Ϧϟ
!!Δ˴ϟΩή˴Χ

- -

..ή˳ πΧ΃ ϡ˳ ϼδΑ ΎϨϤϠ˴Σ Ϣϛ


..ξ
˳ ϴΑ΃ ϝ
˳ ϼϫϭ
..Δ˴Ϡγήϣ ωϮϗϭ ..ϕ ˳ ί΃ ή˳ ΤΒΑϭ
.!!Δ˴ϠΑΰϣ ϲϓ ..ΎϨ˴δϔϧ΃ Γ΄Πϓ ΎϧΪΟϭϭ

- -
ˮ˸˯ΎϨΒΠϟ΍ ϡϼγ Ϧϋ ˸ϢϬϟ΄δϳ ϯή˵Η ˸Ϧϣ˴
.˸ϦϳέΩΎϘϟ΍ ˯ΎϳϮϗϷ΍ ϡϼγ ϻ
..ς˶ ϴδϘΘϟΎΑ ϊϴΒϟ΍ ϡϼγ Ϧϋ ϢϬϟ΄δϳ ϯήΗ Ϧϣ
ˮ˸ϦϳήϤΜΘδϤϟ΍ϭ έ˶ ΎΠΘϟ΍ϭ ..Ε˶ ΎϘ˸ϔμ˴ ϟ΍ϭ ..ς˶ ϴδϘΘϟΎΑ ήϴΟ΄Θϟ΍ϭ
ˮϦϴΘ˷ϴ˶ Ϥϟ΍ ϡϼγ Ϧϋ Ϣ˵Ϭϟ΄δϳ ϯήΗ Ϧϣ
..ΔϠΌγϷ΍ ϊϴϤΟ ΍ϮϟΎΘϏ΍ϭ ..ω ˴ έΎθϟ΍ ΍ϮΘϜγ΃
...˸ϦϴϠ΋Ύδϟ΍ ϊϴϤΟϭ

- -

..ΐ ˳˷ Σ ϼΑ ΎϨΟ˷ϭ˴ ΰΗϭ ...


..ΎϧΩϻϭ΃ ΖϠϛ΃ ϡ˳ Ϯϳ Ε ˴ ΍Ϋ ϲΘϟ΍ ϰΜϧϷ΍ Ϧϣ
..ΎϧΩΎΒϛ΃ ˸Ζϐπϣ
..˸Ϟδόϟ΍ ή˶ Ϭη ϰϟ· ΎϫΎϧάΧ΃ϭ
..ΎϨμϗέϭ ..Ύϧ˸ήϜ˶ γϭ
..˸ϝΰ˴ ϐϟ΍ ήό˶η Ϧϣ φϔΤϧ Ύϣ Ϟ ˴˷ ϛ ΎϧΪόΘγ΍ϭ
Ϧ
˴ ϴϗΎόϣ Ωϻϭ΃ ,φ ˶˷ Τϟ΍ ˯Ϯδϟ ,ΎϨΒΠϧ΃ ϢΛ
..˸ωΩΎϔπϟ΍ Ϟ ˵ Ϝη ϢϬϟ

˶ ΰΤϟ΍ Δ˶ ϔλέ΃ ϰϠϋ ΎϧΩή˷θ ˴ Ηϭ
..Ϫ˵ Ϩ˵ π
˵ Τϧ Ϊ˳ Ϡ˴Α˴ Ϣϧ ϼϓ
!!˸Ϊϟ˴ϭ˴ Ϧϣ ϭ΃

- -

˷˲.ϲΑήϋ ˲κϗέ α ˶ ήόϟ΍ ϲϓ ϦϜϳ Ϣϟ


˷˲.ϲΑήϋ ˲ϡΎόσ ϭ΃
˷˲.ϲΑήϋ ˲˯ΎϨϏ ϭ΃
˲ ˲.˷ϲΑήϋ ˯ΎϴΣ ϭ΃
..˸ΪϠ˴Β˴ ϟ΍ Ωϻϭ΃ Γ˶ ΰ˴˷ ϟ΍ Ϧϋ ΏΎϏ ΪϗΎϓ

- -

..έ˶ ϻϭΪϟΎΑ ή˶ Ϭ˴Ϥϟ΍ ϒ


˵ μϧ ϥΎϛ
..έ˶ ϻϭΪϟΎΑ ϲ˵˷ γΎϤϟ΍ Ϣ˵ ΗΎΨϟ΍ ϥΎϛ
..έ˶ ϻϭΪϟΎΑ ϥϭΫ΄Ϥϟ΍ Γ˵ ήΟ˵΃ ΖϧΎϛ
..ΎϜϳήϣ΃ Ϧϣ Δ˱ Βϫ ˸ΖϧΎϛ Δ˵ ϜόϜϟ΍ϭ
,ϊ˵ Ϥθϟ΍ϭ ,έ˵ ΎϫίϷ΍ϭ ,α ˶ ή˵όϟ΍ ˯˵ ΎτϏϭ
..˸ΰϨϳέΎϤϟ΍ ϰϘϴγϮϣϭ
!!ΎϜϳήϣ΃ ϲϓ ˸Ζό˴ Ϩ˶ λ ˵ Ϊϗ ΎϬ˷Ϡ˵ϛ

- -
..α
˵ ή˵όϟ΍ ϰϬΘϧ΍ϭ
.˸Ρή˴ϔϟ΍ Ϧ
˵ ϴτδϠϓ ˸ήπ ˴ ΤΗ Ϣϟϭ
..ΔϴϨϗϷ΍ Ϟ˶˷ ϛ ήΒϋ Δ˱ ΛϮΜΒϣ ΎϬΗέϮλ ˸Ε΃έ ϞΑ
..˸ςϴΤϤϟ΍ Ν ˴ ΍Ϯϣ΃ ή˵ ΒόΗ ΎϬΘόϣΩ Ε΃έϭ
..ϲϣΎϴϣϭ ..ϲγήϴΟϭ ..ϮϏΎϜϴη ϮΤϧ
:˸ΥήμΗ Ρ ˶ ϮΑάϤϟ΍ ή˶ ΋Ύτϟ΍ Ϟ
˵ Μϣ ϲ
˴ ϫϭ
..ϲΑϮΛ Ώ ˵ ϮΜϟ΍ ΍άϫ β
˴ ϴϟ
..ϱέΎϋ έ˵ Ύόϟ΍ ΍άϫ βϴϟ
..ΎϜϳήϣ΃ Ύϳ ..΍˱ΪΑ΃
..ΎϜϳήϣ΃ Ύϳ ..΍˱ΪΑ΃
..ΎϜϳήϣ΃ Ύϳ ..΍˱ΪΑ΃

( U*$

ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ
˯ΎϘϤΣ Γ΃ήϣ΍ ΏΎτΧ ΍άϫ
ˮ˯ΎϘϤΣ Γ΃ήϣ΍ ϲϠΒϗ Ϛϴϟ· ΖΒΘϛ Ϟϫ
˯ΎϤγϷ΍ Ϧϣ ΎϨϋΩ ˮ Ύϧ΃ ϲϤγ΍
ΐϨϳί ϡ΃ Δϴϧ΍έ
˯Ύϔϴϫ ϡ΃ ΪϨϫ ϡ΃
˯ΎϤγϷ΍ ˰ ϱΪϴγ Ύϳ ˰ ϪϠϤΤϧ Ύϣ ϒΨγ΃
ϱΪϴγ Ύϳ
˯Ύϴη΃ Ϧϣ ϱΪϟ Ύϣ ϝϮϗ΃ ϥ΃ ϑΎΧ΃
˯ΎϤδϟ΍ ϕήΘΤΗ ϥ΃ ˰ ΖϠόϓ Ϯϟ ˰ ϑΎΧ΃
ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ ϢϜϗήθϓ
˯Ύϗέΰϟ΍ Ϟ΋Ύγήϟ΍ έΩΎμϳ
˯ΎδϨϟ΍ Ϧ΋΍ΰΧ Ϧϣ ϡϼΣϷ΍ έΩΎμϳ
ϦϴϜδϟ΍ ϞϤόΘδϳ
έϮσΎδϟ΍ϭ
˯ΎδϨϟ΍ ΐσΎΨϳ ϲϛ
ϕ΍ϮηϷ΍ϭ ϊϴΑήϟ΍ ΢Αάϳϭ
˯΍ΩϮδϟ΍ ή΋Ύϔπϟ΍ϭ
ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ ϢϜϗήηϭ
ϊϴϓήϟ΍ ϑήθϟ΍ ΝΎΗ ϊϨμϳ
˯ΎδϨϟ΍ ϢΟΎϤΟ Ϧϣ
ϱΪϴγ ϲϧΪϘΘϨΗ ϻ
Ύ˱ Όϴγ ϲτΧ ϥΎϛ ϥ·
ϲΑΎΑ ϒϠΧ ϑΎϴδϟ΍ϭ ΐ Θϛ΍ ϲϨϧΈϓ
ΏϼϜϟ΍ϭ ΢ϳήϟ΍ ΕϮλ ΓήΠΤϟ΍ ΝέΎΧϭ
ϱΪϴγ Ύϳ
ϲΑΎΑ ϒϠΧ ϲδΒόϟ΍ ΓήΘϨϋ
ϲϨΤΑάϳ
ϲΑΎτΧ ϯ΃έ ΍Ϋ·
ϲγ΃έ ϊτϘϳ
ϲΑΎϴΛ Ϧϣ ϑΎϔθϟ΍ ϯ΃έ Ϯϟ
ϲγ΃έ ϊτϘϳ
ϲΑ΍άϋ Ϧϋ ΕήΒϋ Ύϧ΃ Ϯϟ
ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ ϢϜϗήθϓ
Ώ΍ήΤϟΎΑ Γ΃ήϤϟ΍ ήλΎΤϳ
˯ΎϴΒϧ΃ ϝΎΟήϟ΍ ϊϳΎΒϳ
Ώ΍ήΘϟ΍ ϲϓ ˯ΎδϨϟ΍ ήϤτϳϭ
!ΞϋΰϨΗ ϻ
ϱέϮτγ Ϧϣ ...ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ
!ΞϋΰϨΗ ϻ
έϮμϋ Ϧϣ ΩϭΪδϤϟ΍ ϢϘϤϘϟ΍ Εήδϛ ΍Ϋ·
ϱήϴϤο Ϧϋ ιΎλήϟ΍ ϢΗΎΧ Ζϋΰϧ ΍Ϋ·
ΖΑήϫ Ύϧ΃ ΍Ϋ·
έϮμϘϟ΍ ϲϓ ϢϳήΤϟ΍ ΔϴΒϗ΃ Ϧϣ
...ϲΗϮϣ ϰϠϋ ˬΕΩήϤΗ ΍Ϋ·
ϱήΒϗ ϰϠϋ
ϱέϭάΟ ϰϠϋ
ήϴΒϜϟ΍ ΦϠδϤϟ΍ϭ
!ϱΪϴγ Ύϳ ΞϋΰϨΗ ϻ
ϱέϮόη Ϧϋ Ζϔθϛ Ύϧ΃ ΍Ϋ·
ϲϗήθϟ΍ ϞΟήϟΎϓ
...έϮόθϟ΍ ϻϭ ήόθϟΎΑ ϢΘϬϳ ϻ
ϲϗήθϟ΍ ϞΟήϟ΍
...ήϳήδϟ΍ ϞΧ΍Ω ϻ· Γ΃ήϤϟ΍ ϢϬϔϳ ϻ
ϱΪϴγ Ύϳ Γέάόϣ ..Γέάόϣ
ϝΎΟήϟ΍ ΔϜϠϤϣ ϰϠϋ ΖϟϭΎτΗ ΍Ϋ·
Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϥΎϛ ΐΤϟ΍ϭ ϝΎΟήϟ΍ ΏΩ΃ ˰ Ύ˱όΒσ ˰ ήϴΒϜϟ΍ ΏΩϷ΍
ϝΎΟήϟ΍ ΔμΣ Ϧϣ
Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϥΎϛ βϨΠϟ΍ϭ
ϝΎΟήϠϟ ωΎΒϳ ΍˱έΪΨϣ
ΎϧΩϼΑ ϲϓ ˯ΎδϨϟ΍ ΔϳήΣ Δϓ΍ήΧ
ΔϳήΣ Ϧϣ βϴϠϓ
ϝΎΟήϟ΍ ΔϳήΣ ϯϮγ ˬϯήΧ΃
ϱΪϴγ Ύϳ
ϲϟΎΑ΃ Ϊϋ΍ ϢϠϓ ˯ΎϬϠΑ .ΔϧϮϨΠϣ .ΔϴΒϏ .ΔϴΤτγ ϲϟΎΑ΃ ϦϠϓ ˬϲϨϋ ϩΪϳήΗ Ύϣ Ϟϗ
..ΎϬϣϮϤϫ Ϧϋ ΐΘϜΗ Ϧϣ ϥϷ
˯ΎϘϤΣ Γ΃ήϣ΍ ϝΎΟήϟ΍ ϖτϨϣ ϲϓ
ϲϧ΃ ΏΎτΨϟ΍ ϝϭ΃ ϲϓ Ϟϗ΍ Ϣϟ΃
ˮ˯ΎϘϤΣ Γ΃ήϣ΍
/cU

Ύϣϭέ ΔϗέΎΣ
ΓέΎΛήΛ Ύϳ ϡϼϜϟ΍ Ϧϋ ϲϔϛ
ΓέΎϬϨϤϟ΍ ϲΑΎμϋ΃ ϰϠϋ ϲθϤϟ΍ Ϧϋ ϲϔϛ
ϪΘϠόϓ Ύϣ Ϟϛ ϲ˷Ϥγ΃ ΍ΫΎϣ
Δϴόϔϧ ..ΔϳΩΎγ
ΓέΎϘΣ ..ΔϨλήϗ
ˮϪΘϠόϓ Ύϣ Ϟϛ ϲϤγ΃ ΍ΫΎϣ
ΓέΎΠΘϟΎΑ ΐΤϟ΍ ΖΟΰϣ Ϧϣ Ύϳ
ΓέΎϋΪϟΎΑ ήϬτϟ΍ϭ
ˮϪΘϠόϓ Ύϣ Ϟϛ ϲϤγ΃ ΍ΫΎϣ
ΓέΎΒόϟ΍ ΪΟ΃ ϻ ϲϨϧΈϓ
ΎϬϠϛ Ύϣϭέ ΖϗήΣ΃
ΓέΎΠϴγ ϲϠόθΘϟ

 *WP*$2/+U1)3XVc=VAJG/"

˯ϑΩ Γ΃ήϣϻ Ύϧ΃ ΝΎΘΣ΃


ϲϨϴΑϭ ΐΤϟ΍ ϦϴΑ ΔϘθϟ΍ ήμΘΨΗ
ϲϧΰΣ Ϧϋ ΎϣϭΩ ϲϨϠμϔΗ Γ΃ήϣ΍

Ϊϋϭ Γ΃ήϣϻ Ύϧ΃ ΝΎΘΣ΃


ϲϟ· βϤθϟ΍ ΏΎΑ ΢ΘϔΗ
ϱΪόγ ΐϛϮϣ ϲΗ΄Ηϭ

ΔϤϗ Γ΃ήϣϻ Ύϧ΃ ΝΎΘΣ΃


ΔϤΠϧ ΔϘϣΎγ
ΔϤϠϜϠϟ ϑήη ϲϨΤΑάΗ

ΔϤϗ Γ΃ήϣϻ Ύϧ΃ ΝΎΘΣ΃


ΔϠΨϧ ΔϘϣΎγ
ϼϬγ ΎΒϠλ ϲϨϘθόΗ

ϲϧΎϣί ϑήΣ ϯΪΤΘΗ Γ΃ήϣϻ Ύϧ΃ ΝΎΘΣ΃


΍ήΟ΃ ϲϧ΍ϮϬΗ Γ΃ήϣ΍
΃ΪΒϣ Γ΃ήϣϻ Ύϧ΃ ΝΎΘΣ΃
΃ΪμΗ ϻ ϰϘΒΗ ϞΧ΍ΪϟΎΑ
΃ΪϬϳ ϻ ϦϴϨΣ ϥΎϛήΑ

Δϋϭέ Γ΃ήϣϻ Ύϧ΃ ΝΎΘΣ΃


ΔόϣΩ ΢δϤΗϭ ϝΎϔσϸϟ ωέΎθϟ΍ ΏΎΑ ΢ΘϔΗ
ΔόϤη ΪϗϮΗϭ ϥΰΤϟ΍ ϲϓΎϴϓ ϲϓ ϝϮΠΘΗ
Γήϔσ Γ΃ήϣϻ Ύϧ΃ ΝΎΘΣ΃
.ΓέΪϧ Γ΃ήϤϟΎϓ

 D)0+1)3c7+
Y 

- -

ΎϨ˶Βόη Ϧϣ ΍ϮϠόΠΗ ˸Ϧϟ˴


˸ήϤ˵Σ Ω˳ ϮϨ˵ϫ ΐ ˴ όη
.. ΎϨ˵ϫ ϥ ˴ ϮϗΎΑ Ϧ ˵ ΤϨϓ
ΎϬϤ˴μ˸όϣ˶ ϲϓ βΒϠΗ ϲΘϟ΍ νέϷ΍ ϩάϫ ϲϓ
˸ήϫί Ϧϣ Γ˱ έ΍Ϯγ·
Ύϧ˵ΩϼΑ ϩάϬϓ
˸ήϤόϟ΍ ήΠϓ άϨϣ Ύ˴ϧΪ˶Οϭ˵ ΎϬϴϓ
˸ήό˶θϟ΍ Ύ˴ϨΒΘϛϭ ..ΎϨ˸Ϙθ ˶ ϋϭ ..Ύ˸ϨΒ˶όϟ ΎϬϴϓ
ΎϬϧΎΠϠ˵Χ ϲϓ Ϧ ˵ Τϧ ϥ ˴ Ϯ˵η ή˶˷ θ
˴ ϣ˵
˸ήΤΒϟ΍ ζϴθΣ Ϟ ˴ Μϣ
ΎϬΨϳέΎΗ ϲϓ Ϧ ˵ Τϧ ϥ ˴ Ϯ˵ηή˶˷ θ˴ ϣ˵
ΎϬ˶ϧϮΘϳί ϲϓ ..ϕ ˶ Ϯ˵ϗήϤϟ΍ ΎϫΰΒ˵Χ ϲϓ
˸ή˷ ϔ˴ ˸μϤ˵ ϟ΍ ΎϬΤϤϗ ϲϓ
ΎϬ˶ϧ΍ΪΟϭ ϲϓ Ϧ ˵ Τϧ ϥ ˴ Ϯ˵ηή˶˷ θ˴ ϣ˵
Ύϫέ΍Ϋ΁ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
ΎϬ˶ϧΎ˴˸δϴ˴ ϧ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
ΎϬ˶ϧΎΒϠ˵λ ϰϠϋ ή˸ϔΤ ˴ ϟΎϛ ϥ˴ ϮϗΎΑ
... ˸ή˸θόϟ΍ ΎϳΎλϮϟ΍ ϲϓϭ

-ð-

˸ήμϨϟΎΑ ΍ϭ˵ήϜδΗ ϻ
΍˱ΪϟΎΧ ˸ϢΘ˵ϠΘϗ ΍Ϋ·
ϭή˸Ϥϋ ˴ ϲΗ΄ϳ ϑϮδϓ
Γ˱ Ωέϭ ˸ϢΘ˵ ϘΤγ ϥ·ϭ
˸ήτόϟ΍ ϰϘΒϳ ϑ ˴ Ϯδϓ

--

˸ϩ΍Ϊϳ ˸Ζότ˵ϗ ϰγϮϣ ϥ ˴˷ Ϸ


˸ήΤ˶δϟ΍ Ϧ˴˷ ϓ Ϧ
˵ ϘΘ˵ϳ ˸Ϊό˵ ϳ Ϣϟϭ
˸ϩΎμϋ ˸Εή˶δϛ˵ ϰγϮϣ ϥ ˴˷ Ϸ
..ϪόγϮΑ ˸Ϊό˵ ϳ Ϣϟϭ
..˸ήΤΒϟ΍ ϩΎϴϣ ϖ˴˷ η˴
ΎϜϳή˸ϣ΄ϛ ˸ϢΘ˵ δϟ .. ϢϜ˷ϧ˴ Ϸ
˸ήϤΤ
˵ ϟ΍ ΩϮϨϬϟΎϛ ΎϨδϟϭ
..ϢϛήΧ΁ Ϧϋ ϥ ˴ ϮϜϠϬΗ ϑ˴ Ϯδϓ
..˸ήμ˶ϣ ϱέΎΤλ ϕ ˴ Ϯϓ

- -

˸ΪϳΪΟ ˲ΪϴϬη . ϰμϗϷ΍ Ϊ˵ ΠδϤϟ΍


˸ϖϴΘόϟ΍ ΏΎδΤϟ΍ ϰϟ· Ϫ˵ ϔϴπ˵ϧ
˸ϖϳήΤϟ΍ β˴ ϴϟϭ ˬ έ˵ ΎϨϟ΍ Ζ
˶ δϴϟϭ
..˸ϖϳήτϟ΍ ˯˸ϲπ˵Η Ϟ ˴ ϳΩΎϨϗ ϯϮγ

--

..˸ΕΎΑΎϐϟ΍ ΐ ˶ μ ˴ ϗ˴ Ϧϣ
..˸ϢϜϟ Ϧ ˶˷ ΠϟΎϛ Ν ˵ ήΨϧ
˸ΕΎΑΎϐϟ΍ ΐ ˶ μ ˴ ϗ˴ Ϧϣ
˸ΕΎλΎΒϟ΍ ΪϋΎϘϣ Ϧϣ ..ΪϳήΒϟ΍ ϡ˴ίέ˵ Ϧϣ
..ϥ
˶ ΎΧΪϟ΍ ΐ˴Ϡϋ ˵ Ϧϣ
..Ϧ˶ ϳΰϨΒϟ΍ ΢΋Ύϔλ Ϧϣ
˸Ε΍ϮϣϷ΍ Ϊϫ΍Ϯη Ϧϣ
..Ρ˶ ΍ϮϟϷ΍ Ϧϣ ..ή˶ ϴηΎΒτϟ΍ Ϧϣ
..˸ΕΎϨΒϟ΍ ή΋Ύϔο Ϧϣ
..ϥΎΒ˸Ϡμ ˵ ϟ΍ ΐ˴θΧ ˴ Ϧϣ
.. έ˶ Ϯ˵ΨΒϟ΍ Δϴϋϭ΃ Ϧϣ
˸Γϼμϟ΍ ΔϴτϏ΃ Ϧϣ
.. ˸ϢϜ˵ ϴΗ΄ϧ ˬ ϒ˶ ΤμϤϟ΍ ϕ˴έϭ˴ Ϧϣ
˸ΕΎϳϵ΍ϭ έϮ˵τδ ˵ ϟ΍ Ϧϣ
.. ΎϧΪϳ Ϧϣ ΍ϮΘϠ˸ϔΗ˵ Ϧϟ
.. ΢˶ ϳήϟ΍ ϲϓ ϥ ˴ ϮΛϮΜΒϣ Ϧ ˵ ΤϨ ϓ
.. ˯˶ ΎϤϟ΍ ϲϓϭ
.. ˸ΕΎΒϨϟ΍ ϲϓϭ
.. ϥ ˴ ϮϧϮΠόϣ Ϧ ˵ Τϧϭ
..˸Ε΍ϮλϷ΍ϭ ϥ ˶ ΍ϮϟϷΎΑ
..΍ϮΘϠ˸ϔΗ˵ Ϧϟ
..΍ϮΘϠ˸ϔΗ˵ Ϧϟ
˲ΔϴϗΪϨΑ Ϫϴϓ Ζ ˳ ϴΑ Ϟ ˵˷ Ϝϓ
˸Ε΍ή˵ϔϟ΍ ϰϟ· ϞϴϨϟ΍ Δ˶ ϔ˴˷ ο Ϧϣ

--
..ΎϨ˴όϣ˴ ΍ϮΤϳήΘδΗ ˸Ϧϟ
..ΎϧΪϨϋ Ϟ
˳ ϴΘϗ Ϟ
˵˷ ϛ
... ˸Ε΍˷ή˴ Ϥϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϓϻ΁ Ε˵ ϮϤϳ

--

!΍ϮϬΒΘϧ΍
!΍ϮϬΒΘϧ΍
ήϓΎχ΃ ΎϬϟ έϮϨϟ΍ Γ˵ ΪϤϋ΃
˸ήθϋ ˲ϥϮϴϋ Ϛ ˶ ϴΑΎΒθϠϟϭ
˸ϢϛέΎψΘϧ΍ ϲϓ Ε ˵ ϮϤϟ΍ϭ
.. ή˳ ΑΎϋ Ϫ˳ Οϭ Ϟ ˶˷ ϛ ϲϓ
˸ή˸μΧ ϭ΃ .. Δ˳ Θ˸ϔϟ˴ ϭ΃
˸ϢϜϟ ˲˯ϮΒΨϣ Ε ˵ ϮϤϟ΍
Γ˳ ΃ήϣ΍ Ϟ˶˷ ϛ ς˸θϣ˶ ϲϓ
... ˸ήό˴η Ϧϣ Δ˳ Ϡ˸μΧ ˵ϭ

--

˸έϭήϐϟ΍ Ϣ˵ ϛ˵ ˸άΧ΄ϳ ϻ .. Ϟ ˴ ϴ΋΍ήγ· ϝ˴ ΁ Ύϳ


˸Ζϔ˷ϗϮΗ ˸ϥ· ΕΎϋΎδϟ΍ Ώ ˵ έΎϘϋ
˸έϭΪΗ ϥ΃ Ϊ˴˷ Α˵ ϻ
ΎϨ˵ϔϴΨϳ ϻ νέϷ΍ Ώ ˴ ΎμΘϏ΍ ϥ ˴˷ ·
˸έϮδϨϟ΍ ΔΤϨΟ΃ Ϧϋ ς ˵ Ϙ˵ δϳ Ϊϗ ζ˵ ϳήϟΎϓ
ΎϨ˵ϔϴΨϳ ϻ Ϟ ˵ ϳϮτϟ΍ ζ ˵ τ˴ ό˴ ϟ΍ϭ
˸έϮΨμϟ΍ ϦσΎΑ ϲϓ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ϰϘΒϳ ˯˵ ΎϤϟΎϓ
˸ϢϜ˷ϧ˴ ΃ ϻ
˷ · .. ε˴ ϮϴΠϟ΍ Ϣ˵ Θ˵ ϣΰϫ
.. ˸έϮόθϟ΍ ΍ϮϣΰϬΗ Ϣϟ
ΎϬγϭ΅έ Ϧϣ έ˴ ΎΠηϷ΍ Ϣ˵ Θ˵ότϗ
... ˸έϭάΠϟ΍ Ζ ˶ Ϡ˴˷χϭ

-¿-

..΍ϭ΃ήϘΗ ϥ΃ ˸ϢϜ˵ΤμϨϧ
˸έϮ˵Αΰ˴ ϟ΍ ϲϓ ˯˴ ΎΟ Ύϣ
˸ϢϜ˵ Η˴ ΍έϮΗ ΍ϮϠϤΤΗ ϥ΃ ˸ϢϜ˵ΤμϨϧ
˸έϮτϠϟ ˸ϢϜ˵ ϴ˴˷ Βϧ ΍ϮόΒΘΗϭ
..ΎϨ˵ϫ ˲ΰΒΧ ˸ϢϜ˵ ϟ ΎϤϓ
..˸έϮπΣ ˸ϢϜ˵ ϟ ϻϭ
ϊ˳ ϣΎΟ Ϟ ˶˷ ϛ ΏΎΑ Ϧϣ
˸έϮδϜϣ ή˳ ΒϨϣ Ϟ ˶˷ ϛ˵ ϒϠΧ Ϧϣ
Δ˳ Ϡϴϟ Ε
˴ ΍Ϋ Ν ˵ Ύ˷Π
˴Τ ˴ ϟ΍ Ν
˵ ήΨϴγ
... ˸έϮμϨϤϟ΍ Ν ˵ ήΨϳϭ
..Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΎϧϭήψΘϧ ΍
˸ήψ˴ Θ˴ ˸Ϩϳ˵ ϻ Ύϣ Ϟ ˶˷ ϛ˵ ϲϓ
..Ε ˶ ΍έΎτϤϟ΍ Ϟ ˶˷ ϛ ϲϓ Ϧ ˵ ΤϨϓ
˸ήϔ˴ δ
˴ ϟ΍ Ε ˶ ΎϗΎτΑ Ϟ ˶˷ ϛ ϲϓϭ
..Ύϣϭέ ϲϓ ϊϠτϧ
...Φ ˴ ϳέϭί ϲϓϭ
˸ήΠ ˴ Τϟ΍ ΖΤΗ Ϧϣ
.. Ϟ ˶ ϴΛΎϤΘϟ΍ ϒϠΧ Ϧϣ ϊ˵ Ϡτϧ
˸ήϫ˴ ΰ˴ ϟ΍ ν ˶ ΍ϮΣ΃ϭ
Ϊ˳ ϋϮϣ ϥ ˴ ϭΩ ϥ ˴ ϮΗ΄ϳ ΎϨ˵ϟΎΟέ
˸ήτ
˴ Ϥϟ΍ Ε
˶ Ύ˷Χ
˴ ίϭ .. Ϊ˶ ϋήϟ΍ ΐ ˶ π
˴ Ϗ ˴ ϲϓ
.. ϝ ˶ Ϯ˵γήϟ΍ Γ˯ΎΒϋ ϲϓ ϥ ˴ ϮΗ΄ϳ
˸ήϤ˴ ϋ˵ ϒ˶ ϴγ ϭ΃
Ύϧ΅Ύδϧ
˸ήΠ
˴ θϟ΍ ϊϣΩ ϰϠϋ ..Ϧ ˴ ϴτδϠϓ ϥ ˴ ΍ΰΣ΃ Ϧ ˴ Ϥγήϳ
˸ήθ
˴ Βϟ΍ ϥ΍ΪΟϮΑ ..Ϧ ˴ ϴτδϠϓ ϝ ˴ Ύϔσ΃ ϥ ˴ ήΒϘϳ
..Ύϧ΅Ύδϧ
.. Ϧ ˴ ϴτδϠϓ έ˴ ΎΠΣ΃ Ϧ ˴ ϠϤΤϳ
.... ˸ήϤ˴ Ϙ˴ ϟ΍ νέ΃ ϰϟ·

- -

.. Ύ˱Ϩσϭ ˸ϢΘ˵ ϗήγ ΪϘϟ


..˸ϩή˴ ϣ˴ Ύϐ˵ϤϠϟ Ϣ˵ ϟΎόϟ΍ ϖ
˴ ϔ˴˷ μϓ
ΎϨΗϮϴΑ Ϧϣ ϑ ˴ ϮϟϷ΍ Ϣ˵ ΗέΩΎλ
ΎϨϟΎϔσ΃ Ϧϣ ϑ ˴ ϮϟϷ΍ Ϣ˵ Θ˵όΑϭ
˸ϩή˴ γΎϤδϠϟ Ϣ˵ ϟΎόϟ΍ ϖ˷ϔ˴ μϓ
..β
˶ ΋ΎϨϜϟ΍ Ϧϣ Ζ ˴ ϳΰϟ΍ Ϣ˵Θϗήγ
˸ϩή˴ λΎϨϟ΍ ϲϓ ϪϟΰϨϣ Ϧϣ ΢ϴδϤϟ΍ Ϣ˵ Θ˵ ϗήγ
.. ˸ϩή˴ ϣ˴ ΎϐϤϠϟ Ϣ˵ ϟΎόϟ΍ ϖ˷ϔμϓ
Ύ˱ ϤΗ΄ϣ ϥ˴ Ϯ˵ΒμϨΗϭ
... ˸ϩή˴ ΋Ύσ ΎϨϔ˴τΧ ˴ ΍Ϋ·

- ð-

.. ΍ϭή˷ϛ˴ άΗ
Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΍ϭή˷ϛ˴ άΗ
- ΎϬ˶ϧ΄η ϰϠϋ± ΎϜϳή˸ϣ΃˴ ϥ ˴˷ ΄Α
˸ήϳΪϘϟ΍ ΰ˴ ϳΰόϟ ΍ Ϳ
˴ ΍ ϲϫ ˸Ζδϴϟ
-ΎϬγ΄Α ϰϠϋ± ΎϜϳή˸ϣ΃˴ ϥ ˴˷ ΃ϭ
˸ήϴτΗ ϥ΃ Ϧϣ έ˴ Ϯϴτϟ΍ ϊ˴ ϨϤΗ Ϧϟ
˲ΓΩϭέΎΑ .. ή˴ ϴΒϜϟ΍ Ϟ ˵ Θ˵ϘΗ Ϊϗ
.. ˸ήϴϐλ Ϟ
˳ ϔσ Ϊϳ ϲϓ .. ˲Γήϴϐλ

- -

˸ϢϜ˵ ϨϴΑϭ .. ΎϨϨϴΑ Ύϣ


..˸ϡΎόΑ ϲϬΘϨϳ ϻ
Γ˳ ή˸θϋ ϭ΃ ..Δ˳ δϤΨΑ ϲϬΘϨϳ ϻ
..˸ϡΎϋ ϒ ˶ ϟ΄Α ϻϭ
˸ϡΎϴμϟΎϛ ..ήϳήΤΘϟ΍ ϙ ˵ έΎόϣ ˲ΔϠϳϮσ
˸ϢϛϭέΪλ ϰϠϋ ϥ ˴ ϮϗΎΑ Ϧ
˵ Τϧϭ
..˸ϡΎΧήϟ΍ ϲϓ ζ˸ϘϨ˴ ϟΎϛ
..ΐ ˶ ϳέ΍ΰϤϟ΍ ΕϮλ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
˸ϡΎϤ˴Τϟ΍ ΔΤϨΟ΃ ϲϓϭ
..β ˶ Ϥθϟ΍ Γήϛ΍Ϋ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
˸ϡΎ˷ϳ˴ Ϸ΍ ήΗΎϓΩ ϲϓϭ
˸ϡϼϗϷ΍ ΔθΑ˸ήΧ˴ ϲϓ ..ΩϻϭϷ΍ ΔϨτ˸ϴη ˴ ϲϓ ϥϮϗΎΑ
..˸Ϫϧ˴ Ϯ˴˷ ϠϤϟ΍ ς΋΍ήΨϟ΍ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
..βϴϘϟ΍ ˯ϱήϣ΍ ή˸όη ˶ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
..˸ϡΎ˷Ϥ˴ Η ϲΑ΍ ή˸όη ˶ ϲϓϭ
˸ϢϬ˷ΒΤϧ Ϧϣ ϩΎϔη ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
..˸ϡϼϜϟ΍ Ν ˶ έΎΨϣ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ

- -

.. ˸ΐϴϐϤϟ΍ ˯ϲΠϳ ϦϴΣ Ύϧ˵Ϊϋ˸Ϯϣ˴


˸ΐϴΑ΃ ϞΗ ϲϓ ϡ˵ ΩΎϘϟ΍ Ύϧ˵Ϊϋ˸Ϯϣ˴
."˸ΐϳήϗ ˲΢˸Θϓ˴ ϭ˴ .. Ϳ
˶ ΍ Ϧϣ ˲ή˸μϧ˴ "

- -

.. ϯϮγ ϥ ˵ ΍ήϳ˴ΰΣ
˵ βϴϟ
˸ϥΎϣΰϟ΍ Ϧϣ ϡ˳ Ϯϳ
Ύϣ Ω˶ ϭέ˵Ϯϟ΍ Ϟ
˵ ϤΟ΃ϭ
...˸ϥ΍ΰΣϷ΍ ΔϘϳΪΣ ϲϓ Ζ ˵ ΒϨϳ

- -

˸ϥϭ˵ήΒ˵ Ϝϴγ ˲Ωϻϭ΃ ϥΰΤϠϟ


˸ϥϭ˵ήΒ˵ Ϝϴγ ˲Ωϻϭ΃ ϞϳϮτϟ΍ ϊ˴ΟϮϠϟ
.. ϥ ˴ ΍ήϳΰΣ ϲϓ ˸ϢΘϠΘϗ ˸ϦϤϟ
˸ϥϭ˵ήΒ˵ Ϝ˴ϳ ϑ
˴ Ϯγ ˲έΎϐλ
..ν
˶ έϸϟ
..Ε
˶ ΍έΎΤϠϟ
˸ϥϭ˵ήΒ˵Ϝϴγ ˲Ωϻϭ΃ ..Ώ΍ϮΑϸϟ
..˸ϢϬ˵ Ϡ˵˷ϛ ˯ϻΆϫϭ
˸ϪϨ˴ γ
˴ ϦϴΛϼΛ άϨϣ ΍Ϯό˷ϤΠΗ
..ϖϴϘΤΘϟ΍ ϑή˵Ϗ ϲϓ
˸ϥϮΠδϟ΍ ϲϓ ..βϴϟϮΒϟ΍ ΰϛ΍ήϣ ϲϓ
˸ϥϮϴόϟ΍ ϲϓ ϊϣΪϟΎϛ ΍ϮόϤ˷ ΠΗ
..˸ϢϬ˷Ϡ˵ϛ ˯ϻΆϫϭ
Δ˳ ψΤϟ ϱ˶˷ ΃ ..ϱ ˶˷ ΃ ϲϓ
˸ϥϮϠΧΪϴγ .. Ϧ ˴ ϴτδϠϓ Ώ΍ϮΑ΃ Ϟ ˶˷ ϛ Ϧϣ

- -

:ϰϟΎόΗ ϪΑΎΘϛ ϲϓ ˯˴ ΎΟϭ


˸ϥϮΟήΨΗ ή˴ ˸μϣ˶ Ϧϣ ˸ϢϜ˷ϧ˴ ΄Α
..ΎϬϬϴΗ ϲϓ ˸ϢϜ˷ϧ˴ ΃ϭ
˸ϥϮθτόΗϭ ϥ ˴ ϮϋϮΠΗ ϑ ˴ Ϯγ
˸ϢϜ˷Α˶ έ ϥϭΩ ..Ϟ˴ ˸Πό˶ ϟ΍ ϥ ˴ ϭΪΒόΘγ ˸ϢϜ˷ϧ˴ ΃ϭ
˸ϢϜϴϠϋ Ϳ΍ ΔϤόϨΑ ˸ϢϜ˷ϧ˴ ΃ϭ
.. ˸ϥϭήϔϜΗ ϑϮγ
ΎϨ˵ϟΎΟέ ΎϬϠϤΤϳ ϲΘϟ΍ ήϴηΎϨϤϟ΍ ϲϓϭ
ϰϟΎόΗ ϪϟΎϗ Ύϣ ϰϠϋ Ύ˴ϧΩί
:˸Ϧ˸ϳή˴ Χ΁ Ϧ
˶ ˸ϳήτγ
".. ˸ϥϮΟήΨΗ ϥϻϮΠϟ΍ ϯέ˵Ϋ Ϧϣϭ "
".. ˸ϥϮΟήΨΗ ϥ ˶˷ Ω˵ έϷ΍ Δ˷ϔ˴ ο
˴ ϭ"
".. ˸ϥϮΟήΨΗ Ρϼδϟ΍ Γ˷ϮϘΑ "

- -

.. ˸ϝΎ˷Ο
˴ Ϊϟ΍ έ˵ ϮϋϷ΍ Ε ˵ ϮϤϳ ϑ ˴ Ϯγ
˸ϝΎ˷Ο
˴ Ϊϟ΍ έ˵ ϮϋϷ΍ Ε ˵ ϮϤϳ ϑ ˴ Ϯγ
..ΎϨϫ ϥ ˴ ϮϗΎΑ Ϧ˵ Τϧϭ
..Ύ˱Ϙ΋΍ΪΣ
..˸ϝΎϘΗήΑ ή˴ τϋϭ
..Ϳ
˵ ΍ Ϣ˴ γέ ΎϤϴϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
˸ϝΎΒΠϟ΍ ήΗΎϓΩ ϰϠϋ
Ζ
˶ ϳΰϟ΍ ήλΎόϣ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
..˸ϝ΍ϮϧϷ΍ ϲϓϭ
..έ˸ΰΠ ˴ ϟ΍ ϲϓ ..Ϊ˶˷ Ϥϟ΍ ϲϓ
˸ϝ΍ϭΰϟ΍ϭ ϕϭήθϟ΍ ϲϓϭ
Ϊ˶ ˸ϴμϟ΍ ΐϛ΍ήϣ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
˸ϝΎϣήϟ΍ϭ .. ϑ ˶ ΍ΪλϷ΍ ϲϓϭ
..ΐ ˶˷ Τϟ΍ Ϊ΋Ύμϗ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
..˸ϝΎπϨϟ΍ Ϊ΋Ύμϗ ϲϓϭ
˸ϝΎΟίϷ΍ ϲϓϭ .. ήόθϟ΍ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
.. ϞϳΩΎϨϤϟ΍ ήτϋ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
(˸ϝ΍˷Ϯ˴ Ϥϟ΍) ϭ ..(ΔϜ˸ΑΪϟ΍) ϲϓϭ
..˸ϝΎΜϣϷ΍ ϲϓ .. ϲ ˶˷ Βόθϟ΍ κ˴μϘ˴ ϟ΍ ϲϓ
..˯˶ ΎπϴΒϟ΍ Δ˷ϴ˴ ϓϮ˵Ϝϟ΍ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
...˸ϝΎϘόϟ΍ϭ
..Ϟ˸ϴΨϟ΍ Γ˯ϭή˵ϣ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
..˸ϝΎ˷ϴ˴ Ψϟ΍ Γ˯ϭή˵ϣ ϲϓϭ
Ϧ
˶˷ Β˵ ϟ΍ϭ ..(ΝΎΒϬ˸Ϥϟ΍) ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
˸ϝΎΟήϠϟ ϝΎΟήϟ΍ Δ˷ϴΤΗ ϲϓϭ
..Ω˶ ϮϨΠϟ΍ ϒσΎόϣ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
˸ϝΎό˵δϟ΍ ϲϓ .. Ρ ˶ ΍ήΠϟ΍ ϲϓ
..΢ϤϘϟ΍ ϞΑΎϨγ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
˸ϝΎϤθϟ΍ Ϣ΋Ύδϧ ϲϓϭ
..˸ΐϴϠμϟ΍ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
..˸ϝϼϬϟ΍ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
ϥ
˴ ϮϗΎΑ ..Ώ ˶ ϼ ˴˷ τ
˵ ϟ΍ ΓέϮΛ ϲϓ
˸ϝΎ˷Ϥ˴ ό˵ ϟ΍ ϝϭΎόϣ ϲϓϭ
Δ˶ Β˸τΨϟ΍ ϢΗ΍ϮΧ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
.. ˸ϝΎϔσϷ΍ Γ˷ή˴ γ ˶ ΃ ϲϓ
.. ˸ωϮϣΪϟ΍ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ
.. ˸ϝΎϣϵ΍ ϲϓ ϥ ˴ ϮϗΎΑ

- ¿-

..Ύ˱ϧϮϴϠϣ ϥ ˴ Ϯόδ˶Η
˸ϥϮΒοΎϏ ϖ
˶ ˸ϓϷ΍ ϒ
˴ ϠΧ ˬ Ώ΍ήϋϷ΍ Ϧϣ
..˸Ϣϫέ΄Λ Ϧϣ ˸ϢϜ˵ Ϡ˴ϳϭ Ύϳ
.... ˸ϥϮόϠτϳ Ϣ˶ Ϙ˵ ˸ϤϘ˵ ϟ΍ Ϧϣ ϡ˴ Ϯϳ

-ð-

˸ϥΎϣί Ϧϣ Ε˴ Ύϣ .. Ϊ˴ ϴηήϟ΍ ϥ ˴ ϭέΎϫ ϥ ˷Ϸ


..ή˶ μϘϟ΍ ϲϓ ˸Ϊό˵ ϳ˴ Ϣϟϭ
.. ˸ϥΎϴ˸μΧ ˶ ϻϭ .. ˲ϥΎϤϠϏ
..ϩ˵ ΎϨϠΘϗ Ϧ
˵ Τϧ ΎϨ˷ϧ˴ Ϸ
...˸ϥΎΘϴΤϠϟ ϩ˵ ΎϨϤόσ΃ϭ
..Ϊ˴ ϴηήϟ΍ ϥ ˴ ϭέΎϫ ϥ ˴˷ Ϸ
"˸ϥΎδϧ·" ˸Ϊό˵ ϳ˴ Ϣϟ
ήϴΛϮϟ΍ ϪΘΨΗ ϲϓ Ϫ˵ ϧ˴˷ Ϸ
˸ϥΎδϴΑ Ύϣϭ ˬ α ˵ ΪϘϟ΍ Ύϣ ϑ ˵ ήόϳ ϻ
..Ϫ˵ γ
˴ ΃έ ΎϨότϗ ΪϘϓ
˸ϥΎδϴΑ ϲϓ ϩΎϨϘ˷Ϡϋϭ ˬ β ˶ ϣ΃
˸ϥΎΒΟ ˲ΐϧέ΃ ..Ϊ˴ ϴηήϟ΍ ϥ ˴ ϭέΎϫ ϥ ˴˷ Ϸ
ϩ˵ ήμϗ ΎϨϠόΟ ΪϘϓ
...˸ϥΎϛέϷ΍ Γ˴ ΩΎϴϗ

-ð -

˸Ώ΍ϮΑϷ΍ ϰϠϋ Ύ˱ϣ΍Ϯϋ΃ ϲ ˵˷ ϨϴτδϠϔϟ΍ Ϟ ˴˷ χ


˸ΏΎ΋άϟ΍ Ϊ΋΍Ϯϣ Ϧϣ ϝΪόϟ΍ ΰ˴ ΒΧ άΤθϳ
..˸Ώ΍˷Ϯ˴ Θϟ΍ ϖϟΎΨϠϟ Ϫ˵ Α˴ ΍ άϋ ϲϜΘθϳϭ
..ΎϣΪϨϋϭ
Ϫ˵ ϧ˴ ΎμΣ ϪϠΒτγ· Ϧϣ Ν ˴ ήΧ΃
.. ˸Ώ΍Ωήδϟ΍ ϲϓ Γ˴ ΎϘϠϤϟ΍ Γ˴ ΩϭέΎΒϟ΍ Ζ ˴ ϳ˴˷ ίϭ
ϩέϭΪϘϣ ϲϓ ΢ ˴ Βλ΃
...˸ΏΎδΤϟ΍ ΃ΪΒϳ ϥ΃

-ðð-

...˸Δτ
˴ ϳήΨϟ΍ Ϣ˵ γ˵ ήϧ Ϧ˴ ϳάϟ΍ Ϧ
˵ Τϧ
˸ΏΎπϬϟ ΍ϭ Ρ ˴ Ϯϔδϟ΍ Ϣ˵ γήϧϭ
˸ΔϤ˴ ϛΎΤϤϟ΍ ΃ΪΒϧ Ϧϳάϟ΍ Ϧ˵ Τϧ
..˸ΏΎϘόϟ΍ϭ Ώ ˴ ΍ϮΜϟ΍ ν˵ ήϔϧϭ

-ð-

˸ϢϛΪϨϋ ΍ϮϧΎϛ Ϧϴϟ΍ Ώ ˵ ή˴ όϟ΍


.. ˸ϡϼΣ΃ ϱέ˷Ϊ˶ μϣ
ϰϟ· ± ϥ ˴ ΍ήϳΰΣ ΪόΑ ± ΍Ϯϟ˷ϮΤΗ
˸ϡΎϐϟϷ΍ Ϧϣ Ϟ ˳ ϘΣ
ΎϬϧΎϜϣ Ϧϣ (ϱϮϧΎϫ) ˸ΖϠϘΘϧ΍ϭ
... ˸ϡΎϨΘϴϓ ˸ΖϠϘΘϧ΍ϭ

-ð -

ή˵ ϫ˶ ˸ΰΗ˵ Ύ˱ϣϭΩ ..ΦϳέΎΘϟ΍ ϖ˵ ΋΍ΪΣ


ή˵ Ϥ˴ ΣϷ΍ ϖ
˵ ϴϘθϟ΍ Ν ˴ Ύϣ Ϊϗ ϥ΍ΩϮδϟ΍ ϰΑ˵έ ϲϔϓ
ΎϴΒϴϟ ϱέΎΤλ ϲϓϭ
ή˵ π
˴ Χ΃ ˲ϦμϏ ϕ ˴ έϭ΃
΍ϭή˷Π
˴ ΤΗ Ϣ˵ Ϭ˵ Ϩϋ ˸ϢΘϠϗ ϱάϟ΍ Ώ ˵ ή˴ ό˴ ϟ΍ϭ
.. ΍ϭή˷ϴϐΗ
.. ΍ϭή˷ϴϐΗ

-ð-
.. ϲ
˵˷ ϨϴτδϠϔϟ΍ Ύϧ΃
˸Ώ΍ήδϟ΍ϭ ω ˶ Ύ˴ϴπϟ΍ ΔϠΣέ ΪόΑ
˸Ώ΍ήΨϟ΍ Ϧϣ ΐ˸θόϟΎϛ ϊ˵ Ϡσ΃
˸ϢϜϫϮΟϭ ϰϠϋ ϕήΒϟΎϛ ˯ϲο΃
˸ΏΎΤδϟΎϛ Ϟ ˵ τϫ΃
Δ˳ Ϡϴϟ Ϟ
˴˷ ϛ ϊϠσ΃
˸Ώ΍ϮΑϷ΍ ξΑΎϘϣ Ϧϣϭ ..έ΍Ϊϟ΍ ΔΤ˸δϓ Ϧϣ
˸ΏϼΒϠϟ΍ ΓήϴΠη Ϧϣϭ ..ΕϮΘϟ΍ ϕέϭ Ϧϣ
.. ˸Ώ΍έΰϤϟ΍ ΓήΛήΛ Ϧϣϭ ..˯ΎϤϟ΍ Δϛ˸ήΑ˶ Ϧϣ
..ϲΑ΃ ΕϮλ Ϧϣ ϊ˵ Ϡσ΃
˸Ώ΍˷ά˴ Πϟ΍ ΐ˷ϴτϟ΍ ϲϣ΃ ϪΟϭ Ϧϣ
˸Ώ΍ΪϫϷ΍ϭ ..ΩϮδϟ΍ ϥϮϴόϟ΍ Ϟ ˶˷ ϛ Ϧϣ ϊϠσ΃
˸ΏΎΒΣϷ΍ Ϟ΋Ύγέ Ϧϣϭ ˬΕΎΒϴΒΤϟ΍ ϚϴΑΎΒη Ϧϣϭ
..˸Ώ΍ήΘϟ΍ ΔΤ΋΍έ Ϧϣ ϊ˵ Ϡσ΃
..ϲϟΰϨϣ Ώ ˴ ΎΑ ΢˵ Θϓ΃
˸Ώ΍ϮΠϟ΍ ή˴ ψΘϧ΃ ϥ΃ ήϴϏ Ϧϣ .ϪϠΧΩ΃
...˸Ώ΍ϮΠϟ΍ϭ ϝ ˵ ΍Άδϟ΍ ϲϨ˷ϧ˴ Ϸ

-ð-

˸Δϴϫ΍ήϜϟ΍ϭ ΪϘΤϟΎΑ .. Ϣ˵ Θ˵ ϧ΃ ϥ ˴ ϭήλ ˴ ΎΤ˵ϣ


Γ˳ ΪϴΒϋ ϲΑ΃ ζ˵ ϴΟ ..ΎϨ˵ϫ ˸ϦϤ˶ ϓ
.. ˸Δϳ˴ ϭΎόϣ ΎϨϫ Ϧϣϭ
˲ϕΰ˴˷ Ϥϣ ˸ϢϜ˵ ϣ˵ ϼγ
˲ϕϮ˴˷ τϣ ˸ϢϜ˵ ΘϴΑϭ
.. ˸Δϴ˴ ϧ΍ί ϱ ˶˷ ΃ ΖϴΒϛ

-ð-

˸˯΍ΩϮδϟ΍ϭ ˯ΎπϴΒϟ΍ ΎϨΗΎ˷ϴ˴ ϓϮ˵ϜΑ ϲΗ΄ϧ


.. ˸ϢϛΪϠΟ ϕϮϓ Ϣ˵ γ ˵ ήϧ
˸˯΍Ϊ˶ϔϟ΍ Γ˴ έΎη·
˸˯ΎϤϟ΍ ϕΎΜΒϧΎϛ ..ϲΗ΄ϧ ϡΎ˷ϳ˴ Ϸ΍ Ϣ˶Σέ˴ Ϧϣ
˸˯΍ϮϬϟ΍ ΎϬϜϠόϳ ϱάϟ΍ ϝ ˷ άϟ΍ ΔϤϴΧ Ϧϣ
ϲΗ΄ϧ ϦϴδΤϟ΍ ϊ˴Οϭ˴ Ϧϣ
.. ˸˯΍ήϫΰϟ΍ Δ˴ ϤσΎϓ ϰγ΃ Ϧϣ
έ˳ ˸ΪΑ˴ Ϧϣϭ ϲΗ΄ϧ .. Ϊ˳ Σ ˵ ΃˵ Ϧϣ
.. ˸˯ϼΑήϛ ϥ΍ΰΣ΃ Ϧϣϭ
˸˯ΎϴηϷ΍ϭ Φ ˴ ϳέΎΘϟ΍ ΢ ˴Τ˶˷ μϧ ϲϜϟ .. ϲΗ΄ϧ
.. ϑ˴ ϭήΤϟ΍ β ˴ Ϥτϧϭ
˸˯ΎϤγϷ΍ Δ˷ϳ˴ ή˶ Βόϟ΍ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϲϓ
 c(Y+*+,(

Ρ
˵ Ύ˷ΑΫ ΐ
˶˷ ˰Τϟ΍ ξ
˵ ˰όΑϭ ...ΐ
˵˷ Σ΃ ϲ˷ϧ· ****** Ρ
˵ ΍˷ήϟ΍ϭ α
˵ ΄Ϝϟ΍ ϱάϫϭ ..ϖ
˵ θϣΩ ϱάϫ

Ρ
˵ Ύ˷˰ϔΗϭ ..˲Ϊ˰ϴϗΎϨϋ Ϫ˵ Ϩϣ ϝ
˴ Ύ˰δϟ ****** ϱΪδΟ Ϣ˵ ΘΣήη Ϯϟ ..ϲ
˵˷ ϘθϣΪϟ΍ Ύϧ΃

΍ϮΣ΍έ Ϧϣ Ε
˴ ΍Ϯλ΃ ϲϣΩ ϲϓ Ϣ˵ ΘόϤγ ****** Ϣ˰ϜΘϳΪϤΑ ϲϨϴϳ΍ήη Ϣ˵Θ˰ΤΘϓ Ϯϟϭ

Ρ
˵ ΍˷ή˰Ο -Ζ
˵ ˰ΒΒΣ΃ ΍Ϋ·± ϲΒ˰ϠϘϟ Ύϣϭ ****** ΍ϮϘθϋ Ϧϣ ξ
˴ όΑ ϲϔθΗ ..ΐ
˶ ϠϘϟ΍ Δ˵ ϋ΍έί

Ρ
˵ ΍ϭέ΃ ..έ˶ ΎΠηϷΎϛ ..ϥ
˶ Ϋ΂˰ϤϠϟ ϭ ****** ϲϨ˰ϘϧΎόΗ Ϋ· ϲ˰ϜΒΗ ϡ˶ Ύ˰˷θϟ΍ ϥ
˵ Ϋ΂ϣ

Ρ
˵ Ύ˰ΗήΗ Κ
˵ ϴΣ ϮϔϐΗ Ζ
˶ ϴΒϟ΍ Δ˵ τ
˷ ϗϭ ****** .. Ύ˰ϨϟίΎϨϣ ϲϓ ˲ϕϮ˰ϘΣ Ϧ
˶ ϴ˰ϤγΎϴϠϟ

Ρ
˵ ΍˷Ϯϓ Ϟ
˶ ϴϬϟ΍ ή˵ τϋϭ ˮϰδϧ΃ ϒ
˴ ϴϜϓ ****** Ύ˰ϨΘϟϮϔσ Ϧϣ ˲˯ΰΟ Ϧ
˶˷ Βϟ΍ Δ˵ ϧϮΣΎσ

Ρ
˵ Ύ˰Ϥϟ ϭ ˲ϮϠΣ "Γ˳ ΰ΋Ύϓ" Ϫ˵ Οϭϭ ****** ˲ήψΘϨϣ .."ΰ˶˷ ΘόϤϟ΍ ϲΑ΃" ϥ
˵ ΎϜϣ ΍άϫ

ˮ˵ΡΎπϳ· ϖ
˶ θόϟ΍ ϲϓ Ϟϫ ˮ˵΢οϭ΃ ϒ
˴ ϴϜϓ ****** ϲΘ˰ϐϟ ΎϨϫ ...ϲΒϠϗ ΎϨϫ ..ϱέϭάΟ ΎϨϫ

Ρ
˵ Ύ˰Θϔϣ ή˵ ˰όθϟ΍ϭ ...ΎϬϟίΎϏ΃ ϰ˷ΘΣ ****** Ύϫ˴έϭΎ˰γ΃ Ζ˰ϋΎΑ Δ˳ ϴϘθϣΩ Ϧϣ Ϣϛ

ˮ˵ΡΎ˰˷οϭϭ.. ˲˯Ύϔϴϫ ΢
˵ ϣΎδΗ ϞϬϓ ****** ΍˱έάΘόϣ ϑ
˶ Ύμϔμϟ΍ ή˴ Πη Ύϳ Ζ
˵ ϴΗ΃

Ρ
˵ ΎΒμϣ ϖ
˶ ϓϷ΍ ϲϓ Ύϣϭ ..ς
˶ ϴΤϤϟ΍ ϕ
˴ Ϯϓ ****** .. ˲ΓήΜόΒϣ ϲ΋΍ΰΟ΃ϭ ..Ύ˱ϣΎϋ ϥ
˴ ϮδϤΧ

Ρ
˵ Ύ˰Βη΃ϭ ˲ϦϴσΎ˰ϴη ϲϨΗ ΩέΎσϭ ****** .. ΎϬϟ ϑ
˴ Ύ˰ϔο ϻ ˲έΎ˰ΤΑ ϲϨΘϓΫΎϘΗ

Ρ
˵ ΍˷Ϊ˰ϗϭ ...˲έ΍˷Ϯϧ ΢
˴ ˰˷Θϔϳ ϰΘΣ ****** ϲΑΩ΃ ϲϓϭ ϱήόη ϲϓ ΢
˴ ΒϘϟ΍ Ϟ
˵ ΗΎϗ΃

ˮ˵Ρ΍ήϓ΃ Φ
˶ ϳέΎΘϟ΍ ΐ
˶ Θϛ ϲϓ β
˴ ϴϟ΃ ****** ˮ˳ΔϠϣέ΃ Ϟ
˴ Μϣ ϭΪΒΗ Δ˶ ˰ΑϭήόϠϟ Ύϣ

ˮ˵Ρ΍˷Ϊ˰ϣϭ ... ˲ΏΎ˰˷μ


˴ ϧ ϩ˵ ϻϮΗ ΍Ϋ· ****** ˮ˶ϪΘϟΎλ΃ Ϧϣ ϰϘΒϴγ ΍ΫΎϣ ..ή˵ όθϟ΍ϭ

ˮ˵ΡΎ˷ϔ˰γ Ϛ˰ϴΗ΄ϳ Δ˳ ˰ϴϧΎΛ Ϟ


˵˷ ϛϭ ****** ˮΎϨϤϓ ϲϓ ϝ
˵ ΎϔϗϷ΍ϭ ΐ
˵ ΘϜϧ ϒ
˴ ϴϛϭ

ˮ˵ΡΎΗήϳ Ϧ
˴ ϴΣ ϰϘΒϳ ή˶ όθϟ΍ Ϧϣ ΍ΫΎϣ ****** ϲϨΒόΗ΄ϓ ϱήϬχ ϰϠϋ ϱήόη ΖϠϤΣ

T 

ϲΗϻϭΎΤϣ ϊϴϤΟ ΖϠθϓ


ϲϔϗϮϣ ήδϓ΃ ϥ΃ ϲϓ
ϲΗϻϭΎΤϣ ϊϴϤΟ ΖϠθϓ
ϲϨϨϴϤϬΘΗ Ζϟί Ύϣ
ϲδΟήϧϭ ,Ν΍ΰϤϟ΍ ϲ΋΍Ϯϫ ϲϧ΄ϛ
ϲΗΎϓήμΗ ϊϴϤΟ ϲϓ
ϲϨϨϳήΒΘόΗ Ζϟί Ύϣ
ΎϤ΋΍Ω ϰδϧ΃ ..ϞϴϠϟ΍ ϒμϧ έΎτϘϛ
ϲΗ΍ή΋΍ί ϪΟϭϭ ,ϲΑΎϛέ ˯ΎϤγ΃
ΐϴϏ ϱ΍ϮϬϓ
ΕΎϓΩΎμϣ ξΤϣ ϱΪϟ ˯ΎδϨϟ΍ϭ
ϲϠ΋Ύγέ ϥ΃ ..ϦϳΪϘΘόΗ Ζϟί Ύϣ
ϱέΎόη΃ϭ ..ϲ΋΍ϭέ ϞϤϋ
Ε΍ήϣΎϐϣ ςϳήη
ϲΗΎΒΣΎλ ϞϤΟ΃ ϞϤόΘγ΃ ϲϨϧ΄Αϭ
ϲΗΎϔϟΆϣ ΪΠϣϭ ..ϱΪΠϣ ϰϟ· ΍˱ήδΟ
ϚΒΣ΃ ϻ ϲϧ΃ ϦϴΠΘΤΗ Ζϟί Ύϣ
ΕΎϳήΧϷ΍ ˯ΎδϨϟΎϛ
ΕΎϳήΧϷ΍ ϞΜϣ ϙΪόγ΃ Ϣϟ ϖθόϟ΍ ήϳήγ ϰϠϋϭ
˯ΎδϨϟ΍ ϊϤσ Ϧϣ ϩ΁
ϦϫΪϴϛϭ
ϲΗΎΒΗΎόϣ ΏΎΘϋ Ϧϣϭ
ΔΟΫΎγ ˬήϴϜϔΘϟ΍ ΔϴδϧΎϣϭέ ϲΘϧ΃ Ϣϛ
ΏέΎΠΘϟ΍
Ύ˱ ΌϴϠϣ Ύ˱ϗϭΪϨλ ΐΤϟ΍ ϦϳέϮμΘΗ
ΐ΋ΎΠόϟΎΑ
ΎϴϨϳΩ έΎΟ ϝϮϘΣϭ
ΐϛ΍ϮϜϟ΍ ϱΩέϭίϻ ϼϴϟ ϭ
ϦϴσήΘθΗ Ζϟί Ύϣ
ϦϴϘηΎϋ ΔϣΎϴϘϟ΍ ϡϮϳ ϰϟ· ϰϘΒϧ ϥ΃
ϦϳΩΪϤϣ ε΍ήϔϟ΍ ϰϠϋ Ϟψϧ ϥ΄Α ϦϴΒ ϟΎτΗϭ
ΎϬϠόθϧϭ Ύϧή΋ΎΠγ ϲϣήϧ
ϦϴΘϣΎϤΤϛ ΎϨπόΑ ήϘϨϧϭ
..ΎϣΎϳ΃ϭ ..ΎϣΎϳ΃ Ϟψϧϭ
ϦϴΘΒϛήϟΎΑ ΎϨπόΑ έϭΎΤϧ
ϚΤπϣ ϡϼϛ ΍άϫ
ϦϴΘϘϴϗΩ ΪόΑ ϲδϔϨϟ΍ ϲδϘσ ϦϤο΃ Ζδϟ Ύϧ΃
ΩϮόϧϭ ϦϴΘϘϴϗΩ ΪόΑ ΦϳέΎΘϟ΍ ήϴϐΘϳ ΎϤΑήϟϭ
ϦϴϨΣ ϲϔΧ ϲϓ
ήϴΜϤϟ΍ βϨΠϟ΍ ϢϟΎϋ Ϧϣ
ϦϴϨΣ ϲϔΧ ϲϓ ΩϮόϧ
ϲΗϻϭΎΤϣ ϊϴϤΟ ΖϠθϓ
ϲϔϗϮϣ ήδϓ΃ ϥ΃ ϲϓ
ϲΗϻϭΎΤϣ ϊϴϤΟ ΖϠθϓ
ϪΗϼϋ ϰϠϋ ϲϘθϋ ϲϠΒϘΘϓ
ϲΗΎϓήμΗ ˯Ϯγϭ ..ϲΘΑάΑΫϭ ..ϲϠϠϣ ϲϠΒϘΗϭ
ϲΗϻϮΤΗ ϖϤϋϭ ϱέΰΟ ϲϓϭ ϱΪϣ ϲϓ ήΤΒϟ΍ ˯ΎϤϛ Ύϧ΄ϓ
ΐΣ ΃ Ύϧ΃ϭ ϲϣΩ ϲϓ ξϗΎϨΘϟ΍ ϥ·
..ϲΗΎπϗΎϨΗ
..ΔϘϳΪλ Ύϳ Ϟόϓ΄γ ΍ΫΎϣ
..ϲΗΎϴΣ ΖϤγέ ΍άϜϫ
.ϲΗΎϴΣ ΖϤγέ ΍άϜϫ ..ΔϘϴϠΨϟ΍ άϨϣ ..

.5ZH$

...ΏΎϫέϹΎΑ ϦΤϧ ϥϮϤϬΘϣ


..Γ΃ήϤϟ΍ϭ ...ΓΩέϮϟ΍ Ϧϋ ΎϨόϓ΍Ω ϦΤϧ ϥ·
...˯ΎϤμόϟ΍ ΓΪϴμϘϟ΍ϭ
...˯ΎϤδϟ΍ Δϗέίϭ
...Ϫ΋ΎΟέ΃ ϲϓ ϖΒϳ Ϣϟ Ϧσϭ Ϧϋ
...˯΍Ϯϫ ϻϭ ...˯Ύϣ
...ΔϗΎϧ ϭ΃ ...ΔϤϴΧ Ϫϴϓ ϖΒΗ Ϣϟ
...˯΍ΩϮγ ΓϮϬϗ ϭ΃
...ΏΎϫέϹΎΑ ϦΤϧ ϥϮϤϬΘϣ
Γ΃ήΟ ϞϜΑ ΎϨόϓ΍Ω ϦΤϧ ϥ·
..βϴϘϠΑ ήόη Ϧϋ
...ϥϮδϴϣ ϩΎϔη Ϧϋϭ
..ΪϋΩ Ϧϋϭ ...ΪϨϫ Ϧϋϭ
...ΏΎΑέ Ϧϋϭ ...ϰϨΒϟ Ϧϋϭ
ϱάϟ΍ ϞΤϜϟ΍ ήτϣ Ϧϋ
!!Ώ΍ΪϫϷ΍ Ϧϣ ϲΣϮϟΎϛ ϝΰϨϳ
ϲΗίϮΣ ϲϓ ΍ϭΪΠΗ Ϧϟ
...Δϳήγ ΓΪϴμϗ
...Δϳήγ Δϐϟ ϭ΃
Ώ΍ϮΑϷ΍ ϞΧ΍Ω ϲϓ ΎϬϨΠγ΃ Δϳήγ ΎΒΘϛ ϭ΃
... ΓΪΣ΍ϭ ΓΪϴμϗ ΍ΪΑ΃ ϱΪϨϋ βϴϟϭ
ΏΎΠΤϟ΍ ϱΪΗήΗ ϲϫϭ .. ωέΎθϟ΍ ϲϓ ήϴδΗ
... ΏΎϫέϹΎΑ ϦΤϧ ϥϮϤϬΘϣ
...Ϧσϭ ΎϳΎϘΑ Ϧϋ ΎϨΒΘϛ ΍Ϋ·
ΉήϬΘϣ ϚϜϔϣ ..ϊϠΨϣ
...˯ϼη΃ ΕήΛΎϨΗ ϩ΅ϼη΃
...Ϫϧ΍ϮϨϋ Ϧϋ ΚΤΒϳ Ϧσϭ Ϧϋ
!˯ΎϤγ΃ ΎϬϟ βϴϟ Δϣ΃ϭ
ϰϟϭϷ΍ ΔϤϴψόϟ΍ ϩέΎόη΃ Ϧϣ ϖΒϳ Ϣϟ ..Ϧσϭ Ϧϋ
!!˯ΎδϨΨϟ΍ Ϊ΋Ύμϗ ϯϮγ
ϪϗΎϓ΁ ϲϓ ϖΒϳ Ϣϟ Ϧσϭ Ϧϋ
..˯΍ήϔλ ϭ΃ .. ˯Ύϗέί ϭ΃ ..˯΍ήϤΣ ΔϳήΣ
ΓΪϳήΠϟ΍ ϯήΘθϧ ϥ΃ ΎϨόϨϤϳ ..Ϧσϭ Ϧϋ
...˯ΎΒϧϷ΍ ϊϤδϧ ϭ΃
ϪΑ ήϴϓΎμόϟ΍ Ϟϛ Ϧσϭ Ϧϋ
...˯ΎϨϐϟ΍ Ϧϣ ΎϣϭΩ ΔϋϮϨϤϣ
...Ϧσϭ Ϧϋ
...΍ϮΒΘϜϳ ϥ΃ ΍ϭΩϮόΗ ϪΑΎΘϛ
..ΐϋήϟ΍ ΓΪη Ϧϣ
!!˯΍ϮϬϟ΍ ϰϠϋ
..Ϧσϭ Ϧϋ
ΎϧΩϼΑ ϲϓ ήόθϟ΍ ϝΎΣ ϪΒθϳ
...ΐ΋Ύγ ϡϼϛ ϮϬϓ
...ϞΠΗήϣ
...ΩέϮΘδϣ
...ϥΎδϠϟ΍ϭ ϪΟϮϟ΍ ϲϤΠϋ΃ϭ
...Δϳ΍ΪΑ Ϫϟ ΎϤϓ
ΔϳΎϬϧ Ϫϟ ϻϭ
..νέϷΎΑ ϭ΃ ...αΎϨϟΎΑ Δϗϼϋ Ϫϟ ϻϭ
!!ϥΎδϧϹ΍ ϕί΄ϤΑ ϭ΃
...Ϧσϭ Ϧϋ
..ϢϠδϟ΍ ΕΎοϭΎϔϣ ϰϟ· ϲθϤϳ
...Δϣ΍ήϛ ΎϤϧϭΩ
!!!˯΍άΣ ΎϤϧϭΩϭ
...Ϧσϭ Ϧϋ
...ΎϓϮΧ ϢϬδϔϧ΃ ϰϠϋ ΍ϮϟΎΑ ϪϟΎΟέ
!!˯ΎδϨϟ΍ ϯϮγ ϖΒϳ Ϣϟϭ
..ΎϨϧϮϴϋ ϲϓ ΢ϠϤϟ΍
...ΎϨϫΎϔη ϲϓ ..΢ϠϤϟ΍ϭ
ΎϨϣϼϛ ϲϓ ..΢ϠϤϟ΍ϭ
...ΎϨγϮϔϧ ϲϓ ςΤϘϟ΍ ϥϮϜϳ ϞϬϓ
ˮˮϥΎτΤϗ ϲϨΑ Ϧϣ ΎϧΎΗ΃ ΎΛέ·
...ΔϳϭΎόϣ ΎϨΘϣ΃ ϲϓ ϖΒϳ Ϣϟ
...ϥΎϴϔγ ϮΑ΃ ϻϭ
...( ϻ) ϝϮϘϳ Ϧϣ ϖΒϳ Ϣϟ
΍ϮϟίΎϨΗ Ϧϣ ϪΟϭ ϲϓ
...ΎϨΘϳίϭ ...ΎϧΰΒΧϭ ...ΎϨΘϴΑ Ϧϋ
...ϲϫ΍ΰϟ΍ ΎϨΨϳέΎΗ ΍ϮϟϮΣϭ
!!ϥΎϛΩ ϰϟ·
...ΓΪϴμϗ ΎϨΗΎϴΣ ϲϓ ϖΒϳ Ϣϟ
...ΎϬϓΎϔϋ ΕΪϘϓ Ύϣ
!!ϥΎτϠδϟ΍ ϊΠπϣ ϲϓ
...ΎϨϧ΍Ϯϫ ϰϠϋ ΎϧΩϮόΗ ΪϘϟ
...ϰϘΒϳ ϥΎδϧϹ΍ Ϧϣ ΍ΫΎϣ
ˮˮϥ΍ϮϬϟ΍ ϰϠϋ ΩΎΘόϳ ϦϴΣ
...ΦϳέΎΘϟ΍ ήΗΎϓΩ ϲϓ ΚΤΑ΃
...άϘϨϣ ϦΑ ΔϣΎγ΃ Ϧϋ
...ϊϓΎϧ ϦΑ ΔΒϘϋϭ
...ΓΰϤΣ Ϧϋ ...ήϤϋ Ϧϋ
...ϡΎθϟ΍ ϮΤϧ ϒΣΰϳ ΪϟΎΧ Ϧϋ
...ͿΎΑ ϢμΘόϣ Ϧϋ ΚΤΑ΃
...ϲΒδϟ΍ ΔϴθΣϭ Ϧϣ ˯ΎδϨϟ΍ άϘϨϳ ϰΘΣ
!!ϥ΍ήϴϨϟ΍ ΔϨδϟ΃ Ϧϣϭ
..ϥΎϣΰϟ΍ ήΧ΃ ϝΎΟέ Ϧϋ ΚΤΑ΃
... ΓέϮϋάϣ Ύττϗ ϻ· ϞϴϠϟ΍ ϲϓ ϯέ΃ ϼϓ
...ΎϬΣ΍ϭέ΃ ϰϠϋ ϰθΨΗ
!!ϥ΍ήΌϔϟ΍ ΔτϠγ Ϧϣ
ˮΎϨΑΎλ΃ Ϊϗ ...ϲϣϮϘϟ΍ ϰϤόϟ΍ Ϟϫ
ˮˮϥ΍ϮϟϷ΍ ϰϤϋ Ϧϣ ϮϜθϧ ϦΤϧ ϡ΃
...ΏΎϫέϹΎΑ ϦΤϧ ϥϮϤϬΘϣ
...ΎϨΗϮϣ ΎϨ πϓέ ΍Ϋ·
...Ϟϴ΋΍ήγ· ΕΎϓ΍ήΠΑ
...ΎϨΑ΍ήΗ ϲϓ ζϜϨΗ
...ΎϨΨϳέΎΗ ϲϓ ζϜϨΗ
...ΎϨϠϴΠϧ· ϲϓ ζϜϨΗ
!ΎϨϧ΁ήϗ ϲϓ ζϜϨΗ
..ΎϨ΋ΎϴΒϧ΃ Ώ΍ήΗ ϲϓ ζϜϨΗ
ΎϨΒϧΫ ΍άϫ ϥΎϛ ϥ·
...ΏΎϫέϹ΍ ϞϤΟ΃ Ύϣ
...ΏΎϫέϹΎΑ ϦΤϧ ϥϮϤϬΘϣ
ΎϧϮΤϣ ΎϨπϓέ ΍Ϋ· ...
...ΓήΑ΍ήΒϟ΍ϭ ..ΩϮϬϴϟ΍ϭ ..ϝϮϐϤϟ΍ Ϊϳ ϰϠϋ
...΍ήΠΣ ΎϨϴϣέ ΍Ϋ·
ϱάϟ΍ ϦϣϷ΍ βϠΠϣ ΝΎΟί ϰϠϋ
...ΓήλΎϴϘϟ΍ ήμϴϗ ϪϴϠϋ ϰϟϮΘγ΍
ΏΎϫέϹΎΑ ϦΤϧ ϥϮϤϬΘϣ ....
ΐ΋άϟ΍ νϭΎϔϧ ϥ΃ ΎϨπϓέ ΍Ϋ· ..
..ϝ ΎϨϔϛ ΪϤϧ ϥ΃ϭ ..
...Ύϛήϴϣ΃
..ήθΒϟ΍ ΕΎϓΎϘΛ Ϊο
...ΔϓΎϘΛ ϼΑ ϰϫϭ
...ήπΤϟ΍ Ε΍έΎπΣ Ϊο
..ΓέΎπΣ ϼΑ ϰϫϭ
..Ύϛήϴϣ΃
ΔϗϼϤϋ ΔϳΎϨΑ
...ϥΎτϴΣ ΎϬϟ βϴϟ
ΏΎϫέϹΎΑ ϦΤϧ ϥϮϤϬ Θϣ
ΎϨϣί ΎϨπϓέ ΍Ϋ·
Ύϛήϴϣ΃ ϪΑ ΕέΎλ
ΔϳϮϘϟ΍ ... ΔϴϨϐϟ΍ ... ΓέϭήϐϤϟ΍
...ΎϔϠΤϣ ΎϤΟήΘϣ
...ΔϳήΒόϟ΍ ΔϐϠϟ
ΏΎϫέϹΎΑ ϦΤϧ ϥϮϤϬΘϣ ...
..ΓΩέϭ ΎϨϴϣέ ΍Ϋ·ϭ
..αΪϘϠϟ
..ϞϴϠΨϠϟ
..Γΰϐϟ ϭ΃
..ΓήλΎϨϟ΍ϭ
˯ΎϤϟ΍ϭ ΰΒΨϟ΍ ΎϨϠϤΣ ΍Ϋ·
ΓήλΎΤϤϟ΍ ΓΩ΍ϭήσ ϰϟ·
ΏΎϫέϹΎΑ ϦΤϧ ϥϮϤϬΘϣ
ΎϨΗϮλ ΎϨόϓέ ΍Ϋ·
ΎϨΗΩΎϗ Ϧϣ ϦϴϴΑϮόθϟ΍ Ϊο
ϢϬΟϭήγ ΍ϭήϴϏ Ϧϣ Ϟϛϭ
ΓήγΎϤγ ϰϟ· ϦϴϳϭΪΣϭ Ϧϣ ΍ϮϠϘΘϧ΍ϭ
ΏΎϫέϹΎΑ ϦΤϧ ϥϮϤϬΘϣ
ΔϓΎϘΜϟ΍ ΔϨϬϣ ΎϨϓήΘϗ΍ ΍Ϋ·
ΔγΎϴδϟ΍ϭ ϪϘϔϟ΍ ϲϓ ΎΑΎΘϛ Ύϧ΃ήϗ ΍Ϋ·
ϰϟΎόΗ ΎϨΑέ ΎϧήϛΫ ΍Ϋ·
(΢Θϔϟ΍ ΓέϮγ ) ΎϧϮϠΗ ΍Ϋ·
ΔόϤΠϟ΍ ΔΒτΧ ϰϟ· ΎϨϴϐλ΃ϭ
ΏΎϫέϹ΍ ϲϓ ϥϮόϟΎο ϦΤϨϓ
ΏΎϫέϹΎΑ ϦΤϧ ϥϮϤϬΘϣ
νέϷ΍ Ϧϋ ΎϨόϓ΍Ω ϦΤϧ ϥ·
Ώ΍ή˰˰Θϟ΍ Δ˰˰˰˰˰˰ϣ΍ήϛ Ϧϋϭ
.. ΐόθϟ΍ ΏΎμΘϏ΍ ϰϠϋ ΎϧΩήϤΗ ΍Ϋ·
... ΎϨΑΎμΘϏ΍ϭ
...ΎϨ΋΍ήΤλ ϲϓ ϞϴΨϨϟ΍ ήΧ΁ ΎϨϴϤΣ ΍Ϋ·
...ΎϨ΋ΎϤγ ϲϓ ϡϮΠϨϟ΍ ήΧ΁ϭ
...ΎϨ΋ΎϤγ΃ ϲϓ ϑϭήΤϟ΍ ήΧ΁ϭ
..ΎϨΗΎϬϣ΃ ˯΍ΪΛ΃ ϲϓ ΐϴϠΤϟ΍ ήΧ΁ϭ
ΎϨΒϧΫ ΍άϫ ϥΎϛ ϥ· ...
!!ΏΎϫέϹ΍ ωϭέ΃ ΎϤϓ
...ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ΃
ϲϧάϘϨϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ϥΎϛ ϥ·
..Ύϴγϭέ Ϧϣ ϦϳήΟΎϬϤϟ΍ Ϧϣ
..ΎϴϧϮϟϮΑϭ ˬΎϳέΎϐϨϫϭ ˬΎϴϧΎϣϭέϭ
...ΎϨϓΎΘϛ΃ ϰϠϋ ϦϴτδϠϓ ϲϓ ΍ϮτΣϭ
...αΪϘϟ΍ ϥΫ΂ϣ ΍Ϯϗήδϴϟ
...ϰμϗϷ΍ ΪΠδϤϟ΍ ΏΎΑϭ
...ΏΎΒϘϟ΍ϭ ..εϮϘϨϟ΍ ΍Ϯϗήδϳϭ
..ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ΃
..΢ϴδϤϟ΍ έήΤϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ϥΎϛ ϥ·
..ΔγΪϘϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ϭ ..˯΍έάόϟ΍ Ϣϳήϣϭ
..Ώ΍ήΨϟ΍ϭ ΕϮϤϟ΍ ˯΍ήϔγ Ϧϣ
βϣϷΎΑ
ΎϧΩϼΑ ϲϓ ϲϣϮϘϟ΍ ωέΎθϟ΍ ϥΎϛ
...ϥΎμΤϟΎϛ ϞϬμϳ
... ϥ΍ϮϔϨϋ ξϴϔΗ ΍έΎϬϧ΃ ΕΎΣΎδϟ΍ ΖϧΎϛϭ
ϮϠγϭ΃ ΪόΑϭ ...
...ϥΎϨγ΃ ΎϨϤϓ ϲϓ Ϊόϳ Ϣϟ
ˮˮϥΎγήΨϟ΍ϭ ϥΎϴϤόϟ΍ Ϧϣ ΐόη ϰϟ· ΎϨϟϮΤΗ ϞϬϓ
..ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ΃
ΐόθϟ΍ έήΤϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ϥΎϛ ΍Ϋ·
ϥΎϴϐτϟ΍ϭ ΓΎϐτϟ΍ Ϧϣ
ϥΎδϧϹ΍ ΔϴθΣϭ Ϧϣ ϥΎδϧϹ΍ άϘϨϳϭ
ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ΃
ϲϧάϘϨϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ϥΎϛ ϥ·
ΩϮϬϴϟ΍ ήμϴϗ Ϧϣ
ϥΎϣϭήϟ΍ ήμϴϗ Ϧϣ ϭ΃
ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ΃
..ΪϳΪΠϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ ϡ΍Ω Ύϣ
..Ϟϴ΋΍ήγ·ϭ ..ΎϜϳήϣ΃ ϦϴΑ Ύϣ ΎϤδΘϘϣ
!!!ΔϔλΎϨϤϟΎΑ
ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ΃
ΏΎϴϧ΃ Ϧϣϭ ήΜϧ Ϧϣϭ ήόη Ϧϣ ϚϠϣ΃ Ύϣ ϞϜΑ
Ϊ˰˰˰ϳΪΠϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ ϡ΍Ω Ύϣ
!ΏΎ˰˰˰˰˰˰μϗ ϱΪϳ Ϧ˰ϴΑ
ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ΃
ΪϳΪΠϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ ϡ΍Ω Ύϣ
ΎϨϔϨλ Ϊϗ
!!ΏΎ΋άϟ΍ ΔΌϓ Ϧϣ
ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ΃
Ύϛήϴϣ΃ ϲϓ ΥϮϴθϟ΍ βϠΠϣ ϥΎϛ ϥ·
... ΏΎδΤϟ΍ ϩΪϳ ϲϓ ϱάϟ΍ Ϯϫ
ΏΎ˰˰˰˰˰˰˰Ϙόϟ΍ϭ Ώ΍ϮΜϟ΍ έήϘϳ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ
ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ ΃
ΪϳΪΠϟ΍ ϢϟΎ˰όϟ΍ ΍άϫ ϡ΍Ω Ύϣ
ϪϗΎ˰Ϥϋ΃ ϲϓ ϩή˰˰˰˰Ϝϳ
Ώ΍ή˰˰ϋϷ΍ Δ˰˰Τ΋΍έ
ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ΃
ΪϳΪΠϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ΍άϫ ϡ΍Ω Ύϣ
ϲϟΎϔσ΃ ΢ΑΫ Ϊϳήϳ
ΏϼϜϠϟ ϢϬϴϣήϳϭ
ϪϠϛ ΍άϫ ϞΟ΃ Ϧϣ
ΎϴϟΎϋ ϲ˰ΗϮλ ϊ˰˰˰˰ϓέ΃
ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ΃
ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ΃
ΏΎϫέϹ΍ ϊϣ Ύϧ΃

1/Ic)(

ϲΘϠΒϘϣ Ύϳ ΎϬϴϠϋ ΍ήϣ ..ϥΎϣΎϋ


ϲΘϔη ϰϠϋ ϱήΠϳ ϝΰϳ Ϣϟ Ύϫήτϋϭ
ΎϬΗϭϼΣ ΐϫάΗ Ϣϟ ..ϥϵ΍ ΎϬϧ΄ϛ
ϲΘόϣϮλ ˯Ϟϣ Ύϫ΍άη ϝ΍ΰϳ ϻϭ
ΔόΑϭί ϲϔϛ ϲϓ ϙήόη ϥΎϛ Ϋ·
ϲΗΪϗϮϣϭ ..ϲΑΎτΣ΃ ϙήϐΛ ϥ΄ϛϭ
Ϟϫϭ ϢϴΤΠϟ΍ ϱήϐΛ ϲϓ ΖϏήϓ΃΃ .ϲϟϮϗ
ϲΘϗήΤϣ Ζϧ΃ ϲϧϮϜΗ ϥ΃ ϯϮϬϟ΍ Ϧϣ
ΔΌϓ΍ΪΑ Ύϧ΍ήϐΛ ΐϟΎμΗ ΎϤϟ
ϲΗήΒϘϣ ϒϴσ ΎϬϴΘϔη ϲϓ ΖΤϤϟ
Δϴμόϣ ήϐΜϟ΍ ϥ΃ ΕΎϳΎϜΤϟ΍ ϱϭήΗ
ϲΘϴμόϣ ΖΒΒΣ Ϊϗ Ϛϧ· ..˯΍ήϤΣ
ΎϬΒόϠϣ ήϐΜϟ΍ ϥ΃ αΎϨϟ΍ Ϣϋΰϳϭ
ˮϲΗΩέϭ΃ϭ ϲϤψϋ ΖϤϬΘϟ΍ ΎϬϟ ΎϤϓ
ΎϬΑ ϑήϳ ..ϰϟϭϷ΍ ϚΘϠΒϗ ΐϴσ Ύϳ
ϲΘϳΩϭ΃ϭ ..ϲΗΎΑΎϏϭ ..ϲϟΎΒΟ ΍άη
΍Ϋ· ..ϲΒμϟ΍ ήϐΜϟ΍ ΔϳάϴΒϧ Ύϳϭ
..ϲΗήΠϨΣ ˯ΎϤϟΎΑ ΖϗήϏ ϪΗήϛΫ
Ϟϫϭ .. ΖϛήΗ ϰϠϔδϟ΍ ϲΘϔη ϰϠϋ ΍ΫΎϣ
ˮϲΘ΋έ ϡ΃ ..ΏϮϬϠϤϟ΍ ϲϤϓ ϲϓ ΎϬΘόΒσ
ΔΤ΋΍έ ςϴΧ ϻ· ..ϚϨϣ ϲϟ ϖΒϳ Ϣϟ
ϲΗΪϴγ ..ήϛϮϠϟ ϲόΟήΗ ϥ΃ ϙϮϋΪϳ
ΔϴϗΎΑ ϲϫϭ ..ϱήϴϐϟ Ζϧ΃ ΖΒϫΫ
ΖϤϳ Ϣϟϭ ..ϒθϨϳ Ϣϟ ..ΞϫϮϟ΍ Ϧϣ ΎόΒϧ
΍ΩήϔϨϣ ..ΏΎμϋϷ΍ ϊ΋ΎΟ ϲϨΘϛήΗ
.ϲΘϔΘϟΎϓ ..ΩΎόϴϤϟ΍ ϢϬϧ ϰϠϋ Ύϧ΃

ϲϧΎΒϗ έ΍ΰϧ

 c
36U*+,
ϲΘΒϴΒΣ ˬ ˯ΎδϨϟ΍ ΕΩΪόΗ ΎϤϬϣ
...Ζϧ΃ ϞλϷΎϓ
..ΕΩΪόΗ ΕΎϐϠϟ΍ ΎϤϬϣ
..ΕΩΪόΗ Ε΍ΩήϔϤϟ΍ϭ
...Ζϧ΃ ήόθϟ΍ Ε΍Ωήϔϣ ϲϓ Ύϣ Ϣϫ΄ϓ

ˬς΋΍ήΨϟ΍ ϭ ˬϦ΋΍ΪϤϟ΍ ΖϋϮϨΗ ΎϤϬϣ


ˬΏϭέΪϟ΍ϭ ˬΊϓ΍ήϤϟ΍ϭ
...Ζϧ΃ ϱΪΑϷ΍ ϱ΄ϓήϤϓ
..ΖϗήΑ΃ ϭ΃ ΖϤϬΠΗ ˯ΎϤδϟ΍ ΎϤϬϣ
ˬΕΪϋέ΃ ϭ΃
..Ζϧ΃ βϤθϟΎϓ
ΎϨϜϤϣ ϚΑΎϴϏ ϲϓ ΎϓήΣ ϥΎϛ Ύϣ
ˬΔϓΎϘΜϟ΍ Ϟϛ ΖϧϮϜΗϭ
..ΖϨϛ ϡϮϳ
ϡΩΎϗ ϥΎϣί ϲϓ ˬϚΒΣ΃ ΪϘϟϭ
..ϰΗ΃ Ϊϗ ΎϤϣ Ϣϫ΄ϓ
..ϲΗ΄ϳ ϑϮγ Ύϣ
ˮϯήΗ Ύϳ ΓΪϴμϘϟ΍ ϲόϣ ϦϴΒΘϜΗ Ϟϫ
ˮϲϤϓ Ϧϣ ˯ΰΟ Ζϧ΃ ϡ΃
ˮϲΗϮλ Ζϧ΃ ϡ΃
ˮ ήΧ ΁ ˯Ύπϓ ϰϠϋ ϞϴΣήϟ΍ ϒϴϛ
ˬϚϳΪϬϧ ϲϓ ΕήϤϋ ΎϣΪόΑ Ϧϣ
...ˮϲΘϴΑ

ˬΎϴΣ΃ ΎϤϟΎσ ˬϚΒΣ΃ ϲϧ·


ϰϣ΍ΪϘϟ΍ ΔϨϋ΍ήϔϟΎϛ ϚΒΣ΃ ϥ΃ ϮΟ έ΃ ϭ
ϲΗϮϣ ΪόΑ

*$


ˮΎϨΘϨϳΪϣ ϲϓ ΍ΫΎϤϟ
ˮ˱΍ήϳϭΰΗϭ Ύ˱ΒϳήϬΗ ΐΤϟ΍ ζϴόϧ
ΎϧΪϋϮϣ ΏΎΒϟ΍ ϕϮϘη Ϧϣ ϕήδϧϭ
Ϟ΋Ύγήϟ΍ ϲτόΘδϧϭ
΍ήϳϭΎθϤϟ΍ϭ
ˮΎϨΘϨϳΪϣ ϲϓ ΍ΫΎϤϟ
΍ήϴϓΎμόϟ΍ϭ ϒσ΍Ϯόϟ΍ ϥϭΪϴμϳ
ˮ΍ήϳΪμϗ ϦΤϧ ΍ΫΎϤϟ
ϥΎδϧϹ΍ Ϧϣ ϰϘΒϳ Ύϣϭ
ˮ΍ήϳΪμϗ ήϴμϳ ϦϴΣ
ϥϮΟϭΩΰϣ ϦΤϧ ΍ΫΎϤϟ
ˮ΍ήϴϜϔΗϭ ΎγΎδΣ·
..ϥϮϴοέ΍ ϦΤϧ ΍ΫΎϤϟ
ˮ΍έϮϨϟ΍ϭ βϤθϟ΍ ϰθΨϧ ..ϥϮϴΘΤΗ
ˮΎϨΗΪϠΑ Ϟϫ΃ ΍ΫΎϤϟ
ϢϬπϗΎϨΗ ϢϬϗΰϤϳ
ϢϬΘψϘϳ ΕΎϋΎγ ϲϔϓ
΍ήϴϧΎϨΘϟ΍ϭ ή΋Ύϔπϟ΍ ϥϮΒδϳ
ϢϬϳϮτϳ ϞϴϠϟ΍ ϦϴΣϭ
΍ήϳϭΎμΘϟ΍ ϥϮϤπϳ
Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϲδϔϧ Ϟ΋Ύγ΃
ˮΎϴϧΪϟ΍ ϲϓ ΐΤϟ΍ ϥϮϜϳ ϻ ΍ΫΎϤϟ
αΎϨϟ΍ ϞϜϟ
αΎϨϟ΍ Ϟϛ
ήΠϔϟ΍ Δόη΃ ϞΜϣ
ˮήϤΨϟ΍ϭ ΰΒΨϟ΍ ϞΜϣ ΐΤϟ΍ ϥϮϜϳ ϻ ΍ΫΎϤϟ
ήϬϨϟ΍ ϲϓ ˯ΎϤϟ΍ ϞΜϣϭ
ˬέΎτϣϷ΍ϭ ˬϢϴϐϟ΍ ϞΜϣϭ
ήϫΰϟ΍ϭ ΏΎθϋϷ΍ϭ
ϥΎδϧϺϟ ΐΤϟ΍ βϴϟ΃
ˮήϤόϟ΍ ϞΧ΍Ω ΍˱ήϤϋ
ˮϱΪϠΑ ϲϓ ΐΤϟ΍ ϥϮϜϳϻ ΍ΫΎϤϟ
Ύ˱ ϴόϴΒσ
ήϐΜϟΎΑ ήϐΜϟ΍ ΎϴϘϠϛ
Ύ˱ ΑΎδϨϣϭ
ϱήϬχ ϰϠϋ ϱήόη ΎϤϛ
ˮήδϳϭ Ϧϴϟ ϲϓ αΎϨϟ΍ ΐΤϳ ϻ ΍ΫΎϤϟ
ήΤΒϟ΍ ϲϓ ϙΎϤγϷ΍ ΎϤϛ
ϱήΠΗ ΎϬϛϼϓ΃ ϲϓ έΎϤϗϷ΍ ΎϤϛ
ϱΪϠΑ ϲϓ ΐΤϟ΍ ϥϮϜϳ ϻ ΍ΫΎϤϟ
Ύ˱ ϳέϭήο
ήόθϟ΍ Ϧϣ ϥ΍ϮϳΪϛ
ϱέΪλ ϲϓ ϱΪϬϧ Ύϧ΃
ϦϳέϮϔμόϛ
ήΤϟ΍ Ϧϣ ΎΗΎϣ Ϊϗ
ήϔϜϟΎΑ ϦϴϤϬΘϣ Ϧϴϴϗήη ϦϴδϳΪϘϛ
΍ΪϬτο΍ Ϣϛ
ήϤΠϟ΍ ϰϠϋ ΍Ϊϗέ Ϣϛϭ
ΎϤϫήϴμϣ Ύπϓέ Ϣϛϭ
ήϬϘϟ΍ ϰϠϋ ΍έΎΛ Ϣϛϭ
ΎϤϬϣΎΠϟ Ύότϗ Ϣϛϭ
ήΒϘϟ΍ Ϧϣ ΎΑήϫ Ϣϛϭ
ΎϤϫΪϴϗ Ϛϔϴγ ϰΘϣ
ˮϰΘϣ
ϱέΩ΃ ϲϨΘϴϟ Ύϳ
ΎϨΘϘϳΪΣ ϰϟ· Ζϟΰϧ
ϊΟ΍ήϟ΍ ΎϬόϴΑέ έϭί΃
ϱΪϴΑ ΎϬΑ΍ήΗ ΖϨΠϋ
ϊϟΎτϟ΍ ΎϬθϴθΣ ΖϨπΣ
ϕ΍έΪϟ΍ ΓήϴΠη Ζϳ΃έ
ϊϗΎϔϟ΍ ΎϬΑϮΛ βΒϠΗ
ϼ
˱ ϔΘΤϣ ήϴτϟ΍ Ζϳ΃έ
ϊΟΎδϟ΍ ϩήϴσ ΓΩϮόΑ
ϲΒθΨϟ΍ ΪόϘϤϟ΍ Ζϳ΃έ
ϊΟ΍ήϟ΍ ϚγΎϨϟ΍ ϞΜϣ
ΔϴϛΎΑ ϪϴϠϋ ΖτϘγ
ϊ΋Ύο ΐϛήϣ ϲϧ΄ϛ
ˮϲΑέ Ύϳ νέϷ΍ ϰΘΣ΃
ΎϫήϋΎθϣ Ϧϋ ήΒόΗ
ωέΎΑ ...ωέΎΑ ϞϜθΑ
ϲΑέ Ύϳ νέϷ΍ ϰΘΣ΃
..Ϫϴϓ ΐΤΗ ..ϡϮϳ ΎϬϟ
..ϪΑ ΡϮΒΗ
ϊΟ΍ήϟ΍ ΎϬΒϴΒΣ ϢπΗ
ϲϟϮΣ Ϧϣ ΐθόϟ΍ ϕϮϓϭ
ϊϓ΍Ϊϟ΍ ΎϬϟ ..ΐΒγ ΎϬϟ
ωέΎϔϟ΍ ϖΒϧΰϟ΍ βϴϠϓ
ϞΤϨϟ΍ βϴϟ ˬϞϘΤϟ΍ βϴϟϭ
ϊΑΎϨϟ΍ ϝϭΪΠϟ΍ βϴϟ
..νέϷ΍ ϯάϫ ΕΎϤϠϛ ϯϮγ
ϊ΋΍ήϟ΍ ΎϬΜϳΪΣ ήϴϏ
Ύ˱ ΜόΑ ϲϠΧ΍ΪΑ βΣ΃
ϲϨϋ ϲΗήθϗ ϕΰϤϳ
ϭΪϋ΃ ϥϷ ϲϨόϓΪϳϭ
ωέΎθϟ΍ ϲϓ ϝΎϔσϷ΍ ϊϣ
..Ϊϳέ΃
..Ϊϳέ΃
νϭήϟ΍ ϲϓ Γήϫί Δϳ΄ϛ
ϊϣ΍Ϊϟ΍ ΎϬϨϔΟ ΢ΘϔΗ
ϞϘΤϟ΍ ϲϓ ΔϠΤϧ Δϳ΄ϛ
ϊϓΎϨϟ΍ ΎϫΪϬη ΢ϨϤΗ
..Ϊϳέ΃
ΎϴΣ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃
ϲϨϣ ΔϴϠΧ ϞϜΑ
ΎϴϧΪϟ΍ ϩάϫ ϦΗΎϔϣ
ϊγ΍Ϯϟ΍ ΎϬϠϴϟ ϞϤΨϤΑ
ωΫϼϟ΍ ΎϬ΋ΎΘη ΩήΑϭ
..Ϊϳέ΃
ΎϴΣ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃
ϊϗ΍Ϯϟ΍ Γέ΍ήΣ ϞϜΑ
ϊϗ΍Ϯϟ΍ ΔϗΎϤΣ ϞϜΑ
...έϮΧΎϤϟ΍ Ϧϣ ϲΧ΃ ΩϮόϳ
...Ύϧ΍ήϜγ ήΠϔϟ΍ ΪϨϋ
..ϥΎτϠδϟ΍ Ϫϧ΄ϛ ..ΩϮόϳ
ˮΎϧΎτϠγ ϩΎϤγ Ϧϣ
ϞϫϷ΍ ϥϮϴϋ ϲϓ ϰϘΒϳϭ
..ΎϧϼϏ΃ϭ ...ΎϨϠϤΟ΃
ήϬόϟ΍ ΏΎϴΛ ϲϓ ϰϘΒϳϭ
ΎϧΎϘϧ΃ϭ ...ΎϧήϬσ΍
έϮΧΎϤϟ΍ Ϧϣ ϲΧ΃ ΩϮόϳ
Ύϧ΍Ϯθϧ ..ϚϳΪϟ΍ ϞΜϣ
˯Ϯο Ϧϣ ϩ΍Ϯγ ϱάϟ΍ ϥΎΤΒδϓ
Ύϧ΍Ϯγ ϦΤϧ κϴΧέ ϢΤϓ Ϧϣϭ
ϩΎϳΎτΧ ϮΤϤϳ ϱάϟ΍ ϥΎΤΒγϭ
ΎϧΎϳΎτΧ ϮΤϤϳ ϻϭ
ϲΘϘϫ΍ήϣ ϲΑ΃ ϒϴΨΗ
ΎϬϟ ϕΪϳ
ήτΨϟ΍ϭ ήϋάϟ΍ ϝϮΒσ
ΎϬϣϭΎϘϳ
ϥΎΠϠΨϟ΍ ΓϮϏέ ϡϭΎϘϳ
ήτϤϟ΍ Γ΃ήΟ ϦόϠϳ
ϯϭΪΟ ΎϤϧϭΩ ϡϭΎϘϳ
ήϫΰϟ΍ ϲϓ ώδϨϟ΍ έϭήϣ
ϰϘθϳ ϲΑ΃
ϱήόη Ϧϋ ϒϴμϟ΍ ΡΎϳέ ΖϟΎγ ΍Ϋ·
ϱ΍ΪϬϧ ϯ΃έ ϥ· ϰϘθϳϭ
ήΒϛ ϲϓ ϥΎΤϔΗήϳ
ϝΎϔσϷΎϛ ϥϼδΘϐϳϭ
ήϤϘϟ΍ Ϫόη΃ ΖΤΗ
ΎϤϬΒϧΫϭ ϲΒϧΫ ΎϤϓ
ϱέΪϗ ΎϤϫ ϲϨϣ ΎϤϫ
ϲϠτΑ ϯήΗ ϲΗ΄ϳ ϰΘϣ
ϱέΪλ ϲϓ Ε΄ΒΧ ΪϘϟ
ϞΠΤϟ΍ Ϧϣ ΎΟϭί ˬϪϟ
ϱήϐΛ ϲϓ Ε΄ΒΧ Ϊϗϭ
αήϓ ϰϠϋ ϲΗ΄ϳ ϰΘϣ Ϟδόϟ΍ Ϧϣ ΍˱ίϮϛ ˬϪϟ
ϞμΨϟ΍ ΔϟϭΪΠϣ ˬϪϟ
ϲϨϔτΨϴϟ
ϲϠϘΘόϣ ΏΎΑ ήδϜϴϟ
Ύϧ΃ϭ ϲΘϟϮϔσ άϨ Ϥϓ
ϲϜϴΑΎΒη ϰϠϋ Ϊϣ΃
ϞϣϷ΍ϭ ϕϮθϟ΍ ϝΎΒΣ
Ϊόμϳ ϲϛ ϲΒϫάϟ΍ ϱήόη ϝΪΟ΍ϭ
ϲϠτΑ .. ϪΗϼμΧ ϰϠϋ
..ϲϨϋϭήϳ
ϯήΒϜϟ΍ ϲΘϘϴϘη ΏϮΤη
ϯήΧϷ΍ ϲϫ
ϪϴϧΎϋ΃ Ύϣ ϲϧΎόΗ
΍ήϔμϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ζϴόΗ
˯΍ΩϮγ ϩΪϘϋ ϲϧΎόΗ
΍ήμϋ ΎϬΒϠϗ ήμόΗ
ΎϬΑ ήϣ ϦδΤϟ΍ έΎτϗ
ϯήϛάϟ΍ ϯϮγ ϙήΘϳ Ϣϟϭ
ϦϳΪϬϨϟ΍ Ϧϣ ϙήΘϳ Ϣϟϭ
΍ήθϘϟ΍ϭ ϒϴϠϟ΍ ϻ·
ΎϬΘϨϴϔγ Ε΃ΪΑ ΪϘϟ
΍ήόϘϟ΍ βϤϠΗϭ ..ιϮϐΗ
ΖδϠΟ Ϊϗϭ ΎϬΒϗ΍έ΃
΍ήόθϟ΍ ΢ϠμΗ ˬϦϛήΑ
ϪΑήΨΗϭ ..ϪϔϔμΗ
ϯήΣ Γήϓί ϞγήΗϭ
ΕΎϫΩήϟ΍ ϲϓ ..ΏϮϠΗ ..ΏϮϠΗ
ϯήϴΣ ΔΑΎΑΫ ϞΜϣ
ΎϬΗέΎΤϣ ϲϓ ΢ΒϘΗϭ
ϯήΠϣ ΪΠϳ Ϣϟ .. ήϬϨϛ
ϲΗΎϘϳΪλ Ϧϋ ΐΘϛ΄γ
ΓΪΣ΍ϭ Ϟϛ ϪμϘϓ
ϲΗ΍Ϋ ϯέ΃ ..ΎϬϴϓ ϯέ΃
ϲΗΎγ΄Ϥϛ ΓΎγ΄ϣϭ
ϲΗΎϘϳΪλ Ϧϋ ΐΘϛ΄γ
ΕΎϨϴΠδϟ΍ έΎϤϋ΃ κΘϤϳ ϱάϟ΍ ϦΠδϟ΍ Ϧϋ
ΕϼΠϤϟ΍ ΓΪϤϋ΃ ϪΘϠϛ΃ ϱάϟ΍ Ϧϣΰϟ΍ ΪϨϋ
΢ΘϔΗ ϻ Ώ΍ϮΑϷ΍ Ϧϋ
΢ΑάΗ ΎϫΪϬϤΑ ϲϫϭ ΕΎΒϏήϟ΍ Ϧϋ
΢ΒϨΗ ΎϫήϳήΣ ΖΤΗ ΕΎϤϠΤϟ΍ Ϧϋ
ϯήΒϜϟ΍ Δϧ΍ΰϧΰϟ΍ Ϧϋ
ΩϮδϟ΍ ΎϬϧέ΍ΪΟ Ϧϋϭ
Ε
˶ ΍ΪϴϬθϟ΍ ϑϻ΁ ..ϑϻ΁ Ϧϋϭ
˯ΎϤγ΃ ήϴϐΑ ϦϓΩ
ΪϴϟΎϘΘϟ΍ ΓήΒϘϤΑ
ϦτϘϟΎΑ ΔϓϮϔϠϣ ϰϣΩ ϲΗΎϘϳΪλ
ϖϠϐϣ ϒΤΘϣ ϞΧ΍Ω
ϖϔϨΗ ϻϭ ϯΪϬΗ ϻ ˬ ΦϳέΎΘϟ΍ ΎϬϜλ ΩϮϘϧ
ϖϨΨΗ ΎϬο΍ϮΣ΃ ϲϓ ϙΎϤγϷ΍ Ϧϣ ϊϴϣΎΠϣ
ϕέίϷ΍ ΎϬη΍ήϓ ΕΎϣ έϮϠΒϟ΍ Ϧϣ Ϫϴϋϭ΃ϭ
ϑϮΧ ϼΑ
ϲΗΎϘϳΪλ Ϧϋ ΐΘϛ΄γ
ΕϼϴϤΠϟ΍ ϡ΍Ϊϗ΄Α Δϴϣ΍Ω ϝϼϏϷ΍ Ϧϋ
ΕΎϋήπϟ΍ Ϟϴϟ Ϧϋ ..ϥΎϴΜϐϟ΍ϭ ..ϥΎϳάϬϟ΍ Ϧϋ
Ε΍ΪΨϤϟ΍ ϲϓ ϦϓΪΗ ϕ΍Ϯη Ϸ΍ Ϧϋ
˯ϲη ϼϟ΍ ϲϓ ϥ΍έϭΪϟ΍ Ϧϋ
ΕΎϬϴϨϬϟ΍ ΕϮϣ Ϧϋ
ϲΗΎϘϳΪλ
ΕΎϓ΍ήΨϟ΍ ϕϮγ ϲϓ ωΎΒΗϭ ϯήΘθΗ Ϧ΋Ύϫέ
ϕήθϟ΍ ϢϳήΣ ϲϓ ΎϳΎΒγ
Ε΍Ϯϣ΃ ήϴϏ ϰΗϮϣ
ΕΎΟΎΟΰϟ΍ ϑϮΟ ϲϓ ήτϔϟ΍ ϞΜϣ ϦΘϤϳ ˬ Ϧθόϳ
ϲΗΎϘϳΪλ
Ύϫή΋Ύϐϣ ϲϓ έϮϴσ
Ε΍Ϯλ΃ ήϴϐΑ ΕϮϤΗ
ΕΎϋΎγ ϡϮϴϟ΍ ΕϮϠΧ
ϱΪδΟ ϰϟ·
ϩΎϳΎπϗ ϲϓ ήϜϓ΃
ˮϩΎϳΎπϗ ϲϧΎΜϟ΍ Ϯϫ βϴϟ΃
ˮϩΎϤΣϭ ϪΘϨΟϭ
ΎϨϣί ϪΘϠϤϫ΃ ΪϘϟ
ϩ΍ϮϜθΑ ΄Βϋ΃ Ϣϟϭ
ϒϐη ϲϓ Ϫϴϟ· Εήψϧ
ϩΎϳ΍ϭί ϰϠΣ΃ Ϧϣ Ϫϴϟ· Εήψϧ
˯ΎπϴΒϟ΍ ϪΑΎΒϗ ΖδϤϟ
ϩΎϋήϣϭ ϪΘΑΎϏ
ϲΒϴϠΣ ϲϧϮϟ ϥ·
ϩΎϔλϭ ϩήτϗ ήΠϔϟ΍ ϥΎϛ
ϱΪδΟ ϪϧϷ Ζϔγ΃
ϪΘγϼϣ ϰϠϋ Ζϔγ΃
ϪΘΣΎϧϭ ϪϨΟΎϋϭ ˬϪϤϤμϣ ϰϠϋ ΕήΛϭ
Ϫϟ ΖϴΛέ
ϪΗΩΎγϭ Ϧϣ Ϟϛ΄ϳ ζΣϮϟ΍ ΍άϬϟ
ϩΎϨϴϋ ϡΎϨΗ βϴϟ Ϟϔτϟ΍ ΍άϬϟ
ϲϨϋ ϲΘϟϼϏ Ζϋΰϧ
ϩΎϳ΍ήϣ Ϧϣ ΝήΨϳ Ϟψϟ΍ Ζϳ΃έ
ϩΎΣΎϨΟ ΐόΘϳ Ϣϟ ...έϮϔμόϟΎϛ ήϬϨϟ΍ Ζϳ΃έ
ϪΘϔϴτϗ Ϧϣ έήΤΗ
"ϩΎΘϔΗ" ϪϨϋ ϕΰϣϭ
ϩ΁ήϤϟ Ύϧ΃ ΖϧΰΣ
ˮϩ΍Ϯ˷ γϭ ..ϩέϭ˷ Ωϭ ϩέϮ˷ ϛ Ϳ΍ ΍ΫΎϤϟ
ϲϧΎϘη΃ Ϳ΍ ΍ΫΎϤϟ
ˮϩΎϘη΃ϭ .. ϪΘϨΘϔΑ
έΪμϟ΍ ϰϠϋ΄Α ϪϘϠϋϭ
ϩΎδϧ΃ Ζδϟ .. Ύ˱ΣήΟ
ˮϲΑ΃ ΪΒΘδϳ ΍ΫΎϤϟ
Δϴϧ΂ϛ ϲϟ ήψϨϳϭ ..ϪΘτϠδΑ ϲϨϘϫήϳϭ
ϪΗΪϳήΟ ϲϓ ήτδϛ
Ϫϟ Ϟχ΃ ϥ΃ ϰϠϋ ιήΤϳϭ
ϪΗϭήΛ ξόΑ ϲϧ΄ϛ
ϪΒϧΎΠΑ ϰϘΑ΃ ϥ΃ϭ
ϪΗήΠΤΑ ϲγήϜϛ
ϪΘϨΑ΍ ϲϨϧ΃ ϲϔϜϳ΃
ϪΘϟϼγ Ϧϣ ϲϧ΃
ˮ˱΍ΰΒΧ ϲΑ΃ ϲϨϤότϳ΃
ˮϪΘϤόϨΑ ϲϧήϤϐϳ΃
ϲΑ΃ ϝΎϤΑ ..Ύϧ΃ Εήϔϛ
ϪΘπϔΑ ... ΓΆϟΆϠΑ
Ύ˱ ϣϮϳ ϪΒΘϨϳ Ϣϟ ϲΑ΃
ϪΗέϮΛϭ .. ϱΪδΟ ϰϟ·
ϲϧΎϧ΃ ϞΟέ ϲΑ΃
ϪΘΒΤϣ ϲϓ ξϳήϣ
ϪΘϨόΗ ϲϓ ξϳήϣ
ϱέΪλ ϯ΃έ ΍Ϋ· έϮΜϳ
ϪΗέ΍ΪΘγ΍ ϲϓ ϯΩΎϤΗ
ϼ
˱ Οέ ϯ΃έ ΍Ϋ· έϮΜϳ
ϪΘϘϳΪΣ Ϧϣ ΏήϘϳ
...ϲΑ΃
ϪΗέϭΩ ϝΎϤϛ· Ϧϋ ΡΎϔΘϟ΍ ϊϨϤϳ Ϧϟ
έϮϔμϋ ϒϟ΃ ϲΗ΄ϴγ
ϪΘϘϳΪΣ Ϧϣ ϕήδϴϟ
ϪϳήϤϳ ϲϘϠΘγ΍ ..˯Ύϗέΰϟ΍ ϲΘγ΍ήϛ ϰϠϋ
ΔϳϮϔϋϭ Ρήϓ ϲϓ ΎϬϗϮϓ ςδΑ΃ϭ
ϱήόη ΎϬϗϮϓ ςθϣ΃
ΔϳήϳήΤϟ΍ ϲΑ΍ϮΛ΃ Ϟϛ ϲϣέ ΃ϭ
..ΔϳέΎϋ ,ϖϴϓ΃ ,ϡΎϧ΃
ΔϴϓΎΣ ήϴγ΃ .. ήϴγ΃
ΔϳϭΎϤδϟ΍ ϲϗ΍έϭ΃ ΕΎΤϔλ ϰϠϋ
˯Ύϗέΰϟ΍ ϲΘγ΍ήϛ ϰϠϋ
ϲϔϴϛ ϰϠϋ ϲΧήΘγ΍
βϨΠϟ΍ ϲϋΎϓ΃ Ϧϣ Ώήϫ΃ϭ
..ΏΎϫέϹ΍ϭ
..ϑϮΨϟ΍ϭ
ϲΗήΠϨΣ ˯Ϟϣ Υήλ΃ϭ
Γ΃ήϣ΍ Ύϧ΃ .. Γ΃ήϣ΍ Ύϧ΃
ΔϴΣ ΔϧΎδϧ· Ύϧ΃
ΔϴϣΎΧήϟ΍ ΖϴΑ΍ϮΘϟ΍ ϥΪϣ Ύϳ΃
˯Ύϗέΰϟ΍ ϲΘγ΍ήϛ ϰϠϋ
ΔϳέΎπΤϟ΍ ϲΘόϨϗ΃ Ϟϛ ςϘδΗ
ϱΪϬϧ ϯϮγ ϰϘΒϳ ϻϭ
ϲΘϴτϏ΃ ϕϮϓ ϡϮϜΗ
Δϴ΋΍ϮΘγ΍ βϤθϛ
ϱΪδΟ ϯϮγ ϰϘΒϳ ϻϭ
ϩήϋΎθϣ Ϧϋ ήΒόϳ
Δϴ΋΍ΪΒϟ΍ ϪΘΠϬϠΑ
..ϰϘΒϳ ϻϭ ..ϰϘΒϳ ϻϭ
ΔϘϴϘΤϟ΍ ϰΜϧϷ΍ ϯϮγ
ϲϧ΄ΟΎϓ ϡϮϴϟ΍ ΡΎΒλ
ϝϭϷ΍ ϲΘΛϮϧ΃ ϞϴϟΩ
ϲϗΰϤΗ ΖϤΘϛ
ϝϭΪΠϟ΍ Δϋϭέ ΐϗέ΍ ΕάΧ΃ϭ
ϲΒϫάϟ΍ ϪΟϮϣ ϊΒΗ΍ϭ
ϝΎγ΃ ϻϭ ϪόΒΗ΍
ΕϮϗΎϳ έΎΠΣ΃ .. ΎϨϫ
ϞϤϬϣ ϲϟϷ ΰϨϛϭ
ϰϟάΟ ΓέϮϓΎϧ .. ΎϨϫ
ϞϤΨϤϟ΍ Ϧϣ ήδΟ .. ΎϨϫ
ΎϨϫ..
ΐϴϟϮΘϟ΍ Ϧϣ Ϧϔγ
ϞϤΟϷ΍ ϞϤΟϷ΍ ΍ϮΟήΗ
Ϊϳ ήϴϐΑ ήΒΣ ..ΎϨϫ
ϞΘϘϣ ϻϭ ΡήΟ .. ΎϨϫ
..ϪϨϣ ϞΠΧ΃΃
ˮϞΠΨϳ ϪΟϮϣ ΓΰόΑ ήΤΑ Ϟϫ
ϩΪϳ Ύϧ΃ϭ ϩέΪμϣ ΐμΨϠϟ Ύϧ ΃
...ϝΰϐϤϟ΍ Ύϧ΃ϭ

R


..ρ
˳ Ύ˷τϣ Δ˵ ΑΎσ Δ˵ ψϔϠϟ΍
..˸ωέΎθϠϟ Ϫ˶ Θϓή˵η Ϧϣ Ϣ˵ ϛΎΤϟ΍ ΎϬ˵ϓάϘϳ
ΐ
˵ όθϟ΍ ϱήΠϳ Δ˶ ΑΎτϟ΍ ˯˴ ΍έϭϭ
..˸ϊ΋ΎΠϟ΍ ΐ ˶ ϠϜϟΎϛ ..Κ˵ ϬϠϳϭ
ϲ
˶˷ Αήόϟ΍ ϕ ˶ ήθϟ΍ ϲϓ ˬ˵ΔψϔϠϟ΍
˸ωέΎΑ ˲ί΍ϮΟέ΃
..Δ˳ Ϩδϟ΃ Δ˴ όΒγ Ϣ˵ Ϡ˴˷ϜΘϳ
˸˯΍ήϤΣ Δ˳ ό˷ΒϘΑ Ϟ˵˷ τϳϭ
˸˯ΎτδΒϠϟ Δ˴ Ϩ˷ Πϟ΍ ϊ˵ ϴΒϳϭ
˸ϊϣϻ ί˳ ήΧ Ϧϣ έ˴ ϭΎγ΃ϭ
..˸ϢϬϟ ϊ˵ ϴΒϳϭ
˸ωΩΎϔοϭ ..Ύ˱πϴΑ Ύ˱ϧ΍ήΌϓ
˲ΉήΘϬϣ ˲ΪδΟ Δ˵ ψϔϠϟ΍
ϲ
˵˷ ϔΤμϟ΍ϭ ˬ˲ΏΎΘϛ Ϫ˵ όΟΎο
..˸ϊϣΎΠϟ΍ Φ ˵ ϴη Ϫ˵ όΟΎοϭ
Ϧ
˳ ϴϓέϮϣ Γ˵ ήΑ· Δ˵ ψϔϠϟ΍
..έ˶ ϮϬϤΠϠϟ Ϣ˵ ϛΎΤϟ΍ ΎϬ˵ϨϘΤϳ
˸ϊΑΎδϟ΍ ϥ˶ ήϘϟ΍ Ϧ ˴ϣ
˲Γ΃ήϣ΍ ϱΪϠΑ ϲϓ Δ˵ ψϔϠϟ΍
..ζ
˴ Τϔϟ΍ ϑ ˵ ήΘΤΗ
..˸ϊΑΎδϟ΍ ϥ˶ ήϘϟ ΍ Ϧ˴ϣ

 )36789:;< =5

ϢϜϴϟ· ˯˴ ΎΟ ..ϒ ˶ ϳΰϨϟ΍ έ˶ ΎΤΑ Ϧϣ


Ϫ˶ ϴ˷ϔ˴ ϛ ϰϠϋ Ϫ˵ ΒϠϗ ϼ ˱ ϣΎΣ
ˬ˶ήόθϟ΍ϭ Δ˶ Τϴπϔϟ΍ ή˴ ΠϨΧ Ύ˱ΒΣΎγ
Ϫ˶ ϴϨϴϋ ϲϓ ή˶ ϴϴϐΘϟ΍ έ˵ Ύϧϭ
Ϫ˵ Ϩϋ Δ˶ Αϭήόϟ΍ ϒ ˴ τόϣ Ύ˱ϋίΎϧ
Ϫ˶ ϳϮΑ΃ ˬ˶ϩήϴϤο ϲϓ ˬ˱ϼΗΎϗ
ϩ˵ Ϯϟ΄δΗ ϻ ˬ˶ιϮμϨϟΎΑ ΍˱ήϓΎϛ
Ϫ˶ ϴΘϠϘϣ ϲϓ Φ ˵ ϳέΎΘϟ΍ Ε ˴ Ύϣ ϒ ˴ ϴϛ
˯˳ Ύϧ· Ϟ ˴ Μϣ Ε ˵ ϭήϴΑ Ϫ˵ Ηή˴δϛ
Ϫ˶ ϴϨϔΟ ϰϠϋ Ύ˱ϴηΎϣ ϰΗ΄ϓ
ΖϋΎο ς ˶ ΋΍ήΨϟ΍ Ϟ ˵˷ ϛ ˮϲπϤϳ Ϧ ˴ ϳ΃
Ϫ˶ ϴϟ· ϱϭ΄ϳ ϒ ˴ Ϙγ ϻ ˮϱϭ΄ϳ Ϧϳ΃
˲ϲ
˷ ηή˵ϗ Ϫ˶ Ϡ˶˷ϛ ϲ ˶˷ Τϟ΍ ϲϓ β ˴ ϴϟ
Ϫ˶ ϳΪϳ ζ ˳ ϳήϗ Ϧϣ Ϳ΍ Ϟ ˴ δϏ
ΎϨϴϠϋ ΐ ˳ ΋Ϋ ϞΜϣ ς ˵ ϔϨϟ΍ Ϣ˴ Πϫ
Ϫ˶ ϴϠόϧ ϰϠϋ ϰϠΘϗ ΎϨϴϤΗέΎϓ
ΎϨόϨΘϗ΍ϭ ..ΎϨΗϼλ ΎϨότϗϭ
Ϫ˶ ϴΘϴμΧ ϲϓ ϲ ˶˷ Ϩϐϟ΍ Ϊ˴ Πϣ ϥ ˴˷ ΃
ΎϨϴϓ ρ ˴ Ϯδϟ΍ Ώ ˵ ή˷ ΠΗ ΎϜϳήϣ΃
Ϫ˶ ϴϧΫ΃ Ϧϣ ή˴ ϴΒϜϟ΍ Ϊ˵˷ θΗϭ
ϮϳΪϴϓ ϡ˴ ϼϓ΃ Ώ ˴ ΍ήϋϷ΍ ϊ˵ ϴΒΗϭ
Ϫ˶ ϳϮΒϴγ ϰϟ· ϻϮϜϟ΍ ϊ˵ ϴΒΗϭ
ϥ
˳ ΎΒΟ ϒ ˵ ϟ΃ϭ ..˲Ώ ˷ έ ΎϜϳήϣ΃
Ϫ˶ ϴΘΒϛέ ϰϠϋ ˲ϊϛ΍έ ˬΎϨϨϴΑ
ϢϜϴϟ· ˯˴ ΎΟ ..Ώ ˶ ΍ήΨϟ΍ Ώ ˶ ΍ήΧ Ϧϣ
Ϫ˶ ϴϔΘϛ ϰϠϋ Ϫ˵ ΗϮϣ ϼ ˱ ϣΎΣ
Ϫ˵ Ϩϣ ϥ ˴ ϭΪϳήΗ ˬϯή˵Η ή˳ όη ϱ ˵˷ ΃
ˮ˶ϪϴϤμόϣ ϲϓ ˬ˵ΪόΑ ˬ˵ήϴϣΎδϤϟ΍ϭ
ϲϘϴϓ΃ ..Ώ ˳ Ϯόη ϼΑ ΍˱ΩϼΑ Ύϳ
Ϫ˶ ϴϠΟέ Ϧϣ Ϊ˴˷ ΒΘδϤϟ΍ ϲΒΤγ΍ϭ
ϰ˷ΘΣ ..ϊ˴ ϤϘϟ΍ Ώ ˵ άόΘδΗ ΍˱ΩϼΑ Ύϳ
Ϫ˶ ϴϣΪϗ ϲϓ ϥ ˶ ΎδϧϹ΍ Ϟ ˵ Ϙϋ έ˴ Ύλ
ϲ˷ϨϐϤϟ΍ ϲ˷Ϩϐϳ ˬϲΗΩΎγ Ύϳ ϒ ˴ ϴϛ
ˮ˶ϪϴΘϔη Ϫ˵ ϟ ΍Ϯτ˷ϴΧ ΎϣΪόΑ
˲ϲ
˷ Αήϋ ˲ήϋΎη Ε ˴ Ύϣ ΍Ϋ· Ϟϫ
...ˮ˶ϪϴϠϋ ϲ˷Ϡμϳ Ϧϣ ϡ˴ Ϯϴϟ΍ Ϊ˵ Πϳ
ϢϜϴϟ· ˯˴ ΎΟ ..Ε ˴ ϭήϴΑ ΎϳΎψη Ϧϣ
Ϫ˶ ϴΘ΋έ Ζϗ˷ΰϣ Ϧ ˵ ϴϛΎϜδϟ΍ϭ
..ΐ˷ Τϟ΍ϭ Δ˶ ϟ΍Ϊόϟ΍ Δ˴ ϳ΍έ Ύ˱όϓ΍έ
Ϫ˶ ϴϟ· ϲϣϮϳ Ω˶ ϼΠϟ΍ ϒ ˵ ϴγϭ
ϻ˱ Ϯσ ϖ ˶ ϧΎθϤϟ΍ Ϟ ˵˷ ϛ ΕϭΎδΗ Ϊϗ
Ϫ˶ ϳΪϟ ϥ ˶ ϮΠδϟ΍ Ϟ ˵ Ϝη ϯϭΎδΗϭ
ϯήΣ΃ϭ ..ϱήόη ϦϳΪϴϟ΍ α ˵ ϮΒϳ ϻ
Ϫ˶ ϳΪϳ ΍ϮγϮΒϳ ϥ΃ ˬ˶ϦϴσϼδϟΎΑ

¿ / / ΕϭήϴΑ

 c)5=6"

ˬϲΗΪϴγ Ύϳ ˬέ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη


!!ΔϴϠϫΎΠϟ΍ ϲϓ ϲϘΘϠϧ ϥ΃
ΔϴϘϓ΃ ΎσϮτΧ Ε΍ϭΎϤδϟ΍ ΪΘϤΗ ΚϴΣ
..ΔϴϘϓ΃ ΎσϮτΧ ˬΕΎΗΎΒϨϟ΍ϭ
ˬήόθϟ΍ νϭήϋ ˬϞϳϭ΍ϮϤϟ΍ ˬΕΎϧΎϳΪϟ΍ ˬΕΎΑΎΘϜϟ΍ϭ
ˬέΎΠηϷ΍ϭ ˬέΎϜϓϷ΍ϭ ˬέΎϬϧϷ΍ϭ
ˬΕΎϋΎδϟ΍ϭ ˬϡΎϳϷ΍ϭ
..ΔϴϘϓ΃ ρϮτΧ ϲϓ ϱήΠΗ

..έ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη
..΢ϠϤϟ΍ϭ ΖϳήΒϜϟ΍ ϊϤΘΠϣ ϲϓ ϙ΍Ϯϫ΃ ϥ΃
ΔϴϧΪόϤϟ΍ ˯ΎϤδϟ΍ ϱάϫ ϰϠϋ ήόθϟ΍ ΐΘϛ΃ ϥ΃ϭ
ΔϳήΠΣ α΄ϓ ϒϴμϟ΍ βϤη ΚϴΣ
..ΔΑ΂ϛ Ε΍έΎτϗ Ε΍έΎϬϨϟ΍ϭ
ΔΑΎΘϜϟ΍ ϙΎϨϴϋ ϑήόΗ ϥ΃ έ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη
..ΎϬϴϓ βϴϟ ϯέΎΤλ ϲϓ
..ΔϠΨϧ
..ήϤϗ ϭ΃
...ΔϳΪΠΑ΃ ϭ΃

ˬϲΗΪϴγ Ύϳ ˬέ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη


ΔΑΎΤδϟ΍ ϞΜϣ ϱήτϤΗ ϥ΃
˯Ύϣ Γήτϗ ΎϬΑ Ύϣ νέ΃ ϕϮϓ
..˯΍ϮΘγϻ΍ ςΧ ΪϨϋ Δϋϭέΰϣ Γήϫί ϲϧϮϜΗϭ
Δϳήόη ΓέϮλ ϲϧϮϜΗϭ
˯΍ήόθϟ΍ αϭ˯έ Ϫϴϓ ΍Ϯότϗ ϥΎϣί ϲϓ
ΓέΩΎϧ Γ΃ήϣ΍ ϲϧϮϜΗϭ
...˯ΎδϨϟ΍ Ϟϛ ΎϬοέ΃ Ϧϣ ΕΩήσ ΩϼΑ ϲϓ

***

..ϲΗΪϴγ Ύϳ ϭ΃
..Δϴδϛήθϟ΍ ϥϮϴόϟ΍ Ϟϴϟ ϲϓ ΔϤΘόϟ΍ϭ ˯Ϯπϟ΍ Ν΍ϭί Ύϳ
..ϥΎϣήϟ΍ ήϘϨΗ ϲΘϟ΍ ήϴϓΎμόϟ΍ Ϧϴϳϼϣ Ύϳ
..ΔϴδϟΪϧ΃ ΓέϮϨΗ Ϧϣ
..ήδϟΎΑ ϖθόϧ ϥ΃ έ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη
..ήδϟΎΑ βϨΠϟ΍ ϰσΎόΘϧ ϥ΃ϭ
..ήδϟΎΑ ϝΎϔσϷ΍ ϲΒΠϨΗ ϥ΃ϭ
- ϚϴϨϴϋ ϞΟ΃ Ϧϣ - ϲϤΘϧ΃ ϥ΃ϭ
..ΔϴϨσΎΒϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ ϞϜϟ

***

..ϲΗΪϴγ Ύϳ έ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη


..ΔϴϟΪΠϤϟΎϛ ϲτϘδΗ ϥ΃
..ϚϴϟΎϤϤϟ΍ ϡ΍Ϊϗ΃ ΖΤΗ
..ϚϴϟΎόμϟ΍ ϥΎϨγ΃ϭ
..ΔϴϨΛϮϟ΍ ϝϮΒτϟ΍ ΕΎϗΩϭ
..Δό΋΍έ Ύγήϓ ϲϧϮϜΗϭ
..ΎϬϴϓ ΐΤϟ΍ ϥϮϠΘϘϳ νέ΃ ϕϮϓ
..ΔϴΑήόϟ΍ ϝϮϴΨϟ΍ϭ

***

ϲΗΪϴγ Ύϳ ΢Αάϧ ϥ΃ έ΍ΪϗϷ΍ Ε˯Ύη


..ΔϴΑήόϟ΍ ϝϮϴΨϟ΍ ϑϻ΁ ϞΜϣ

 *="K<[$

ΓέΎΠΤϟ΍ ϝΎϔσ΃
ΎϴϧΪϟ΍ ΍ϭήϬΑ ΓέΎΠΤϟ΍ ϝΎϔσ΃
ΓέΎΠΤϟ΍ ϻ· ϢϫΪϳ ϲϓ Ύϣϭ
ΓέΎθΒϟΎϛ ΍ϭ˯ΎΟϭ ϞϳΩΎϨϘϟΎϛ ΍ϭ˯Ύο΃
ΎΒΑΩ ΎϨϴϘΑϭ ΍ϭΪϬθΘγ΍ϭ ΍ϭήΠϔϧ΍ϭ ΍ϮϣϭΎϗ
Γέ΍ήΤϟ΍ Ϊο ΎϫΩΎδΟ΃ ΔΤϔλ ΔϴΒτϗ
ΓΰϏ άϴϣϼΗ Ύϳ ϥϮΒοΎϐϟ΍
ΎϨϴδϧ ΎϧΈϓ ϢϛΪϨϋ Ύϣ ξόΑ ΎϧϮϤϠϋ
ϭΪϐΗ ΓέΎΠΤϟ΍ ϒϴϛ ΎϧϮϤϠϋ
ΎϨϴϤΛ Ύ˱γΎϣ ϝΎϔσϷ΍ ϱΪϳ΃ ϦϴΑ
Ύ˱ Ϥϐϟ Ϟϔτϟ΍ ΔΟ΍έΩ ϭΪϐΗ ϒϴϛ
Ύ˱ ϨϴϤϛ ϭΪϐϳ ήϳήΤϟ΍ ςϳήηϭ
ΐϴϠΤϟ΍ ΔλΎμϣ ϒϴϛ
Ύ˱ ϨϴϜγ ΖϟϮΤΗ ΎϫϭήλΎΣ Ύϣ ΍Ϋ·
ΓΰϏ άϴϣϼΗ Ύϳ
ΎϧϮόϤδΗ ϻϭ ΎϨΘϋ΍ΫΈΑ ΍ϮϟΎΒΗ ϻ
Ϣϛ΍Ϯϗ ϞϜΑ ΍ϮΑήο΍
ΎϧϮϟ΄δΗ ϻϭ Ϣϛήϣ΃ ΍ϮϣΰΣ΍ϭ
Ρ
˶ ήτϟ΍ϭ ϊϤΠϟ΍ϭ ΏΎδΤϟ΍ Ϟϫ΃ ϦΤϧ
ΎϧϮϛήΗ΍ϭ ϢϜΑϭήΣ ΍ϮοϮΨϓ
ζ
˶ ϴΠϟ΍ ϪϣΪΧ Ϧϣ ϥϮΑέΎϬϟ΍ ΎϨϧ·
ΎϧϮϘϨη΍ϭ ϢϜϟΎΒΣ ΍ϮΗΎϬϓ
Ύ˱ Τϳήο ϥϮϜϠϤϳ ϻ ΎΗϮϣ ϦΤϧ
ΎϧϮϴϋ ϥϮϜϠϤϳ ϻ ΎϣΎΘϳϭ
ϢϜϨϣ ΎϨΒϠσϭ ΎϧέϮΤΟ ΎϨϣΰϟ Ϊϗ
ΎϨϴϨΘϟ΍ ΍ϮϠΗΎϘΗ ϥ΃
ϥήϗ ϒϟ΃ ϢϜϣΎϣ΃ Ύϧήϐλ Ϊϗ
Ύϧϭήϗ ΍˱ήϬη ϝϼΧ ϢΗήΒϛϭ
ΓΰϏ άϴϣϼΗ Ύϳ
ΎϧϮ΋ήϘΗ ϻϭ ΎϨΗΎΑΎΘϜϟ ΍ϭΩϮόΗ ϻ
νέϷΎΑ ΚΒθΘϟ΍ Ϧϓ ΎϧϮϤϠ ϋ
ΎϨϳΰΣ ΢ϴδϤϟ΍ ΍ϮϛήΘΗ ϻϭ
Ύϣϼγ έΎϐμϟ΍ ΎϨ΋ΎΒΣ΃ Ύϳ
ΎϨϴϤγΎϳ Ύϳ ϢϜϣϮϳ Ϳ΍ ϞόΟ
ϢΘόϠσ Ώ΍ήΨϟ΍ νέϷ΍ ϕϮϘη Ϧϣ
ΎϨϳήδϧ ΎϨΣ΍ήΟ ϮΘϋέίϭ
ήΒΤϟ΍ϭ ήΗΎϓΪϟ΍ ΓέϮΛ ϩάϫ
ΎϧϮΤϟ ϩΎϔθϟ΍ ϰϠϋ ΍ϮϟϮϘϓ
Ύ˱ ΧϮϤηϭ ΔϟϮτΑ Ύϧϭήτϣ΃
ΎϧϮϠδϏ΍ ΎϨΤΒϗ Ϧϣ ΎϧϮϠδϏ΍ϭ
ΎϧϮΘϳΰϟ΍ ΍ϮϔτϘΘϟ ΍ϭΪόΘγ΍ϭ
ΎϤϫϭ ϱΩϮϬϴϟ΍ ήμόϟ΍ ΍άϫ ϥ·
ΎϨϴϘϴϟ΍ ΎϨϜϠϣ Ϯϟ έΎϬϨϳ ϑϮγ
 (\

ΎϨΘϓΎϘΛ
ϞΣϮϟ΍ϭ ϥϮΑΎμϟ΍ Ϧϣ ϊϴϗΎϘϓ
ΎϨϠΧ΍ΪΑ Ζϟ΍ίΎϤϓ
ϞϬΟ ϲΑ΃ " Ϧϣ ΐγ΍ϭέ"
ΎϨϟίΎϣϭ
ϞϔϘϟ΍ϭ ΡΎΘϔϤϟ΍ ϖτϨϤΑ ζϴόϧ
ϦτϘϟΎΑ Ύϧ˯Ύδϧ ϒϠϧ
Ϟϣήϟ΍ ϲϓ ϦϬϨϓΪϧ
ΩΎΠδϟΎϛ ϦϬϜϠϤϧϭ
ϞϘΤϟ΍ ϲϓ έΎϘΑϷΎϛ
ήϳέ΍Ϯϗ Ϧϣ ΍άϬϧϭ
ϞϘϋ ϻϭ ϦϳΩ ϼΑ
ϞϴϠϟ΍ ήΧ ΁ ϊΟήϧϭ
ϞϴΨϟ΍ϭ ϥ΍ήϴΜϟΎϛ ϲΟϭΰϟ΍ ΎϨϘΣ αέΎϤϧ
ΔδϤΧ ϖ΋ΎϗΩ ϝϼΧ ϪγέΎϤϧ
ϕϭΫ ϻϭ ... ϕϮη ϼΑ
Ϟϴϣ ϻϭ
Εϻ΂ϛ ..ϪγέΎϤϧ
ϞόϔϠϟ Ϟόϔϟ΍ ϱΩΆΗ
ϰΗϮϣ ΎϫΪόΑ Ϊϗήϧϭ
έΎϨϟ΍ ςγϭ ϦϬϛήΘϧϭ
ϞΣϮϟ΍ϭ Ϧϴτϟ΍ ςγϭ
ϞΘϗ ϼΑ ΕϼϴΘϗ
ϦϬϛήΘϧ ΏέΪϟ΍ ϒμϨΑ
ϞϴΨϟ΍ ΔχΎψϔϟ Ύϳ
ωΪΨϤϟ΍ ϲϓ ήϤόϟ΍ ΎϨϴπϗ
ΎϨόϣ ΎϨϤϳήΣ ζϴΟϭ
ΎϨόϣ ΎϨΟ΍ϭί Ϛλϭ
ωήη Ϊϗ Ϳ΍ :ΎϨϠϗϭ
ϪϋίϮϣ ΎϨϴϟΎϴϟ
ΔόΑέϷ΍ ΎϨΗΎΟϭί ϰϠϋ
Ϫϔη ΎϨϫ
ϕΎγ ΎϨϫ
ήϔχ ΎϨϫ
ϊΒλ· ΎϨϫ
ΕϮϧΎΣ ϦϳΪϟ΍ ϥ΄ϛ
ϊΒθϧ ϲϜϟ ϩΎϨΤΘϓ
" ΖϜϠϣ ΎϨϧΎϤϳ΃ ΎϤΑ " ΎϨόΘϤΗ
ϊϘϨΘδϤΑ Ύϧΰ΋΍ήϏ Ϧϣ ΎϨθϋϭ
Ϳ΍ ϡϼϛ Ύϧέϭίϭ
ϊϔϨϳ ϱάϟ΍ ϞϜθϟΎΑ
ϊϨμϧ ΎϤΑ ϞΠΨϧ Ϣϟϭ
ϪΘγ΍Ϊϗ ϲϓ ΎϨΜΒϋ
ϪΘϳΎϏ ϞΒϧ ΎϨϴδϧ
ήϛάϧ Ϣϟϭ
ϊΠπϤϟ΍ ϯϮγ
ϯϮγ άΧ΄ϧ Ϣϟϭ
ϊΑέϷ΍ ΎϨΗΎΟϭί

0= <c7

ΎϬϴϨϴόΑ ϑϮΨϟ΍ϭ ..ΖδϠΟ


ΏϮϠϘϤϟ΍ ϲϧΎΠϨϓ Ϟϣ΄ΘΗ
ϥΰΤΗ ϻ ϱΪϟϭ Ύϳ :ΖϟΎϗ
ΏϮΘϜϤϟ΍ ΍Ϯϫ ϚϴϠϋ ΐΤϟΎϓ
΍˱ΪϴϬη ΕΎϣ Ϊϗ ..ϱΪϟϭ Ύϳ
ΏϮΒΤϤϟ΍ ϦϳΩ ϰϠϋ ΕΎϣ Ϧϣ
ΔΒϋήϣ ΎϴϧΩ ..ϚϧΎΠϨϓ
ΏϭήΣϭ έΎϔγ΃ ϚΗΎϴΣϭ
΍˱ήϴΜϛϭ ΍ήϴΜϛ ΐΤΘγ
΍˱ήϴΜϛϭ ΍˱ήϴΜϛ ΕϮϤΗϭ
νέϷ΍ ˯Ύδϧ Ϟϛ ϖθόΘγϭ
ΏϮϠϐϤϟ΍ ϚϠϤϟΎϛ ϊΟήΗϭ
Γ΃ήϣ΍ ..ϱΪϟϭ Ύϳ ..ϚΗΎϴΤΑ
ΩϮΒόϤϟ΍ ϥΎΤΒγ ..ΎϫΎϨϴϋ
ΩϮϘϨόϟΎϛ ϡϮγήϣ ..ΎϬϤϓ
Ωϭέϭϭ ϰϘϴγϮϣ ..ΎϬΘϜΤο
ΓήτϤϣ ϙ˯ΎϤγ ϦϜϟ
ΩϭΪδϣ ϚϘϳήσϭ
ΩϭΪδϣ
ϱΪϟϭ Ύϳ ..ϚΒϠϗ ΔΒϴΒΤϓ
ΩϮλήϣ ήμϗ ϲϓ ΔϤ΋Ύϧ
ϱΪϟϭ Ύϳ ΍˱ήϴΒϛ ήμϘϟ΍ϭ
ΩϮϨΟϭ ϪγήΤΗ Ώϼϛϭ
ΔϤ΋Ύϧ ϚΒϠϗ Γήϴϣ΃ϭ
ΩϮϘϔϣ ΎϬΗήΠΣ ϞΧΪϳ Ϧϣ
ϮϧΪϳ Ϧϣ
ΎϬΘϘϳΪΣ έϮγ Ϧϣ
ΩϮϘϔϣ
Ύϫή΋Ύϔο Ϛϓ ϝϭΎΣ Ϧϣ
ϱΪϟϭ Ύϳ
ΩϮϘϔϣ
ΩϮϘϔϣ
ΩϮϘϔϣ
ΕήμΑ
΍˱ήϴΜϛ ΖϤΠϧϭ
΍ΪΑ΃ ΃ήϗ΍ Ϣϟ ..ϲϨϜϟ
ϚϧΎΠϨϓ ϪΒθϳ ΎϧΎΠϨϓ
ϱΪϟϭ Ύϳ ΍˱ΪΑ΃ ϑήϋ΍ Ϣϟ
Ύ˱ ϧ΍ΰΣ΃
Ϛϧ΍ΰΣ΃ ϪΒθΗ
΍ΪΑ΃ ϲθϤΗ ϥ΃ ϙέϭΪϘϣ
ήΠϨΨϟ΍ ΪΣ ϰϠϋ ..ΐΤϟ΍ ϲϓ
ϑ΍ΪλϷΎϛ ΍˱ΪϴΣϭ ϞψΗϭ
ϑΎμϔμϟΎϛ Ύ˱ϨϳΰΣ ϞψΗϭ
΍˱ΪΑ΃ ϲπϤΗ ϥ΃ ϙέϭΪϘϣ
ωϮϠϗ ήϴϐΑ ΐΤϟ΍ ήΤΑ ϲϓ
Ε΍ήϤϟ΍ Ϧϴϳϼϣ ΐΤΗϭ
ωϮϠΨϤϟ΍ ϚϠϤϟΎϛ ϊΟήΗϭ
ΎϬϴϨϴόΑ ϑϮΨϟ΍ϭ ..ΖδϠΟ
ΏϮϠϘϤϟ΍ ϲϧΎΠϨϓ Ϟϣ΄ΘΗ
ϥΰΤΗ ϻ ϱΪϟϭ Ύϳ :ΖϟΎϗ
ΏϮΘϜϤϟ΍ ΍Ϯϫ ϚϴϠϋ ΐΤϟΎϓ
΍˱ΪϴϬη ΕΎϣ Ϊϗ ..ϱΪϟϭ Ύϳ
.ΏϮΒΤϤϟ΍ ϦϳΩ ϰϠϋ ΕΎϣ Ϧϣ

 )O!

ΕΎ˰˰ϤϠϜ˰ϟΎϛ Ζ˰δϴϟ ΕΎϤϠ˰˰˰ϛ *** ϲ˰Ϩ˰˰˰μϗ΍ήϳ ϦϴΣ ϲϨόϤδϳ

ΕΎϤϴϐϟ΍ ϯΪΣ· ϲϓ ϲϨϋέΰϳ *** ϲ˰˰ϋ΍έΫ ΖΤΗ Ϧϣ ϲϧάΧ΄ϳ

ΕΎ˰˰Χί ΕΎΧί ς˰˰˰˰˰˰ϗΎδΘϳ *** ϲ˰˰Ϩϴϋ ϲϓ ΩϮγϷ΍ ήτϤϟ΍ϭ

ΕΎϓή˰θϟ΍ ϱΩέϭ ˯Ύ˰˰δ˰˰Ϥϟ *** ϲ˰˰˰ϨϠϤ˰˰˰˰˰˰˰Τϳ Ϫόϣ ϲϨϠϤΤϳ

ΕΎϤδϨϟ΍ ΎϬϠϤΤΗ Δθϳή˰˰ϟΎϛ *** Ϫ˰˰˰˰˰ϳΪϳ ϲϓ ΔϠ˰˰˰ϔ˰τϟΎϛ Ύϧ΃ϭ

Ε΍Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϧϮ˰˰Ϩδϟ΍ ϊϴτϗϭ *** Ύϔϴλ ϲϨϳΪϬϳ ΎδϤη ϲϨϳΪϬϳ

ΕΎϤ˰˰ΠϨ˰ϟ΍ ϑϻ΁ ϱϭΎ˰˰˰γ΃ϭ *** Ϫ˰˰˰Θϔ˰ΤΗ ϲ˰˰˰ϧ΃ ϲ˰ϧήΒ˰˰Ψϳ

ΕΎ˰˰ΣϮϟ Ϧ˰˰ϣ Ϊ˰˰˰ϫΎ˰˰˰η Ύ˰˰ϣ *** ϞϤΟ΃ ϲϧ΄˰˰˰˰Αϭ ΰϨϛ ϲϧ΄Αϭ


Ε΍ϮτΨϟ΍ϭ κϗήϤϟ΍ ϲϨϴδϨΗ *** ϲϨ˰˰˰ΧϭΪΗ ˯Ύϴη΃ ϱϭήϳ

ΕΎψΤϟ ϲϓ Γ΃ή˰˰ϣ΍ ϲϨϠόΠΗ *** ϲ˰˰˰ΨϳέΎΗ ΐϠϘΗ ΕΎϤϠϛ

ΕΎψΤϟ ϯϮ˰˰˰γ Ϫϴ˰˰ϓ Ϧ˰˰Ϝγ΃ ϻ *** Ϣϫϭ Ϧϣ ΍˱ήμ˰ϗ ϲϟ ϲϨΒϳ

ΕΎ˰˰˰˰˰˰Ϥ˰˰Ϡϛ ϻ· ϲ ˰˰όϣ ˯ϲ˰˰ηϻ *** ϲ˰Θ˰ϟϭΎ˰˰τϟ ΩϮ˰˰˰˰˰˰˰ϋ΃ϭ

ΕΎϤ˰Ϡϛ ϻ· ϲ˰˰όϣ ˯ϲ˰˰η ϻ *** ΕΎϤϠϜϟΎϛ Ζ˰δϴϟ ΕΎϤϠϛ

6"cA+

ϥΰΣ΃ ϥ΃ ϚΒΣ ϲϨϤϠϋ


ϥΰΣ΃ ϲϨϠόΠΗ Γήϣϵ έϮμϋ άϨϣ ΝΎΘΤϣ Ύϧ΃ϭ
έϮϔμόϟ΍ ϞΜϣ ΎϬϴϋ΍έΫ ϕϮϓ ϲϜΑ΃ Γ΃ήϣ ϻ
έϮδϜϤϟ΍ έϮϠΒϟ΍ ΎϳΎψθϛ ϲ΋΍ΰΟ΃ ϊϤΠΗ ϩ΍ήϣϷ
Ε΍ΩΎϋ ˯Ϯγ΃ ϲΗΪϴγ ϚΒΣ ϲϨϤϠϋ
Ε΍ήϤϟ΍ ϑϻ΁ ΔϠϴϠϟ΍ ϲϓ ϲϧΎΠϨϓ ΢Θϓ΃ ϲϨϤϠϋ
ΕΎϓ΍ήόϟ΍ ΏΎΑ ϕήσ΃ϭ ϦϳέΎτόϟ΍ ΐσ ΏήΟ΃ϭ
ΕΎϗήτϟ΍ Δϔλέ΃ ςθϣϷ ϲΘϴΑ Ϧϣ ΝήΧ΃ ϥ΃ ϲϨϤϠϋ
Ε΍έΎϴδϟ΍ ˯΍Ϯο΃ ϲϓϭ έΎτϣϷ΍ ϲϓ ϚϬΟϭ ΩέΎσ΃ϭ
ΕΎϤΠϨϟ΍ Ϧϳϼϣ Ϛ ˶ ϴϨϴϋ Ϧϣ ϢϠϤϟ΃ϭ
ΕΎϳΎϨϟ΍ ϊΟϭ Ύϳ ϲόΟϭ Ύϳ ΎϴϧΪϟ΍ ΖΧϭΩ Γ΃ήϣ΍ Ύϳ
ϥ΍ΰΣϷ΍ ϥΪϣ ϲΗΪϴγ ϚΒΣ ϲϨϠΧΩ΃
ϥ΍ΰΣϷ΍ ϥΪϣ ϞΧΩ΃ Ϣϟ ϚϠΒϗ Ϧϣ Ύϧ΃ϭ
ϥΎδϧϹ΍ Ϯϫ ϊϣΪϟ΍ ϥ΃ ΍ΪΑ΃ ϑήϋ΍ Ϣϟ
ϥΎδϧ· ϯήϛΫ ϥΰΣ ϼΑ ϥΎδϧϹ΍ ϥ΃
ϥΎϴΒμϟΎϛ ϑήμΗ΃ ϥ΃ ϚΒΣ ϲϨϤϠϋ
ϥΎτϴΤϟ΍ ϰϠϋ έϮθΒτϟΎΑ ϚϬΟϭ Ϣγέ΍ ϥ΃
ϲΨϳέΎΗ ΖΒϠϗ Γ΃ήϣ΍ Ύϳ
ϥΎϳήθϟ΍ ϰϟ· ϥΎϳήθϟ΍ Ϧϣ Ϛ ˶ ϴϓ ΡϮΑάϣ ϲϧ΁
ϥΎϣίϷ΍ ΔσέΎΧ ήϴϐϳ ΐΤϟ΍ ϒϴϛ ϚΒΣ ϲϨϤϠϋ
ϥ΍έϭΪϟ΍ Ϧϋ νέϷ΍ ϒϜΗ ΐΣ΃ ϦϴΣ ϲϨϤϠϋ
ϥΎΒδΤϟ΍ ϲϓ ΍ΪΑ΃ ΖϧΎϛ Ύϣ ˯Ύϴη΃ ϚΒΣ ϲϨϤϠϋ
ϝΎϔσϷ΍ κϴλΎϗ΃ Ε΍ήϘϓ
ϥΎΠϟ΍ ϙϮϠϣ έϮμϗ ΖϠΧΩ
ϥΎτϠδϟ΍ ΖϨΑ ϲϨΟϭΰΘΗ ϥΎΑ ΖϤϠΣϭ
ϥΎΠϠΨϟ΍ ˯Ύϣ Ϧϣ ϰϔλ΃ ΎϫΎϨϴόϟ΍ ϚϠΗ
ϥΎϣήϟ΍ ήϫί Ϧϣ ϰϬη΃ ΎϫΎΘϔθϟ΍ ϚϠΗ
ϥΎγήϔϟ΍ ϞΜϣ ΎϬϔτΧ΃ ϲϧ΄Α ΖϤϠΣϭ
ϥΎΟήϤϟ΍ϭ ΆϟΆϠϟ΍ ϕ΍Ϯσ΃ ΎϬϳΪϫ΃ ϲϧ΄Α Ζ ϤϠΣϭ
ϥΎϳάϬϟ΍ Ύϣ ϲΗΪϴγ Ύϳ ϚΒΣ ϲϨϤϠϋ
ήϤόϟ΍ ήϤϳ ϒϴϛ ϲϨϤϠϋ
.. ϥΎτϠδϟ΍ ΖϨΑ ϲΗ΄Η ϻϭ

c 
 


ϪϴϠϋ ϲ˶ ΘΒϴΒΣ Ύϳ ϝϮΧΪϟ΍ Ϧ ϣ Ζ ˶ ϧ΃ Δ˵ ϋϮϨϤϣ


˯ΎπϴΒϟ΍ ϒη΍ήθϟ΍ ϲ ˶ δϤϠΗ ϥ΃ Δ˵ ϋϮϨϤϣ
ΔϴΠϠΜϟ΍ ϲόΑΎλ΃ ϭ΃ «
ϲ
˶ δϤϬΗ ϭ΃ « ϲ ˶ δϠΠΗ ϥ΃ Δ˵ ϋϮϨϤϣ «
ϪϳΪϳ ϲϓ Ϛ ˶ ϳΪϳ ϲϛήΘΗ ϭ΃
ΔϨϳΪϤϟ΍ ΎϨΘϴΑ Ϧϣ ϲϠϤΤΗ ϥ΃ Δ˵ ϋϮϨϤϣ
ϡΎϤΤϟ΍ Ϧϣ Ύ˱Αήγ
ΔϳέϮ˵Ο Γ˳ Ωέϭ ϭ΃ « Δ˱ Ϡ˵ϓ ϭ΃ «
ΎϬϨ˵πΣ΃ Δ˳ ϴϣ˵Ω ϲϠϤΤΗ ϥ΃ Δ˵ ϋϮϨϤϣ
ϡ΍ΰϗϷ΍ Δμϗ ϲϟ ϱ΃ήϘΗ ϭ΃
ΔϴϨΠϟ΍ϭ « ˯ΎϨδΤϟ΍ ΓήϴϣϷ΍ϭ «
ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ ΐϠϘϟ΍ ϰοήϣ ΡΎϨΟ ϲϔϓ
Δϳήδϟ΍ Ϟ΋Ύγήϟ΍ϭ ϕ΍Ϯη Ϸ΍ϭ ΐΤϟ΍ ϥϭέΩΎμϳ
ϲϘϬθΗ ϻ «
ΔϴϣϮϴϟ΍ Ϊ΋΍ήΠϟ΍ ϲϓ ήϴΜϤϟ΍ ήΒΨϟ΍ Ε΃ήϗ ΍Ϋ·
ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ ϕΎϫέϹΎΑ ϥΎμΤϟ΍ ή˵ όθϳ Ϊϗ
ϲΒϠϗ ϲϓ ϝϭϷ΍ ή˵ ϓΎΤϟ΍ ϕΪϳ ϦϴΣ
ΔϴδϤθϟ΍ Δ˵ ϋϮϤΠϤϟ΍ ϲϓ ήΧϵ΍ ή˵ϓΎΤϟ΍ϭ
ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ ΕΎϋΎδϟ΍ ϩάϫ ϲϓ « ϲϜγΎϤΗ
ή˵ ϋΎθϟ΍ έήϘϳ ΎϣΪϨόϓ
ΔϴοέϷ΍ Γή˵Ϝϟ΍ ΪϠΟ ϑϭήΤϟΎΑ ΐϘΜϳ ϥ΃
Δ˳ ΣΎϔΗ ϪΒϠϗ ϥϮϜϳ ϥ΃ϭ
ΔϴΒόθϟ΍ ΔϗίϷ΍ ϲϓ ϝ ˵ ΎϔσϷ΍ ΎϬϤ˵πϘϳ
ϩέΎόη΃ Ϧϣ ϞόΠϳ ϥ΃ ή˵ ϋΎθϟ΍ ϝϭΎΤϳ ΎϣΪϨϋϭ
ΔϳήΤϠϟϭ ΰΒΨϠϟ ω ˵ ΎϴΠϟ΍ ΎϬϠϛ΄ϳ Δ˳ ϔϏέ΃
Ύ˱ ΋έΎσ ΍˱ήϣ΃ ΕϮϤϟ΍ ϥϮϜϳ ϦϠϓ
ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ ΐΘϜϳ Ϧϣ ϥϷ
ΔϴΒϠϘϟ΍ Ϫ˵ ΘΤΑΫ Ϫϗ΍έϭ΃ ϲϓ Ϟ ˵ ϤΤϳ
ϲϤδΒΘΗ ϥ΃ ϙϮΟέ΃ « ϲϤδΒΘΗ ϥ΃ ϙϮΟέ΃
ΔϴϠϴϠϟ΍ ΔϓΎλήϟ΍ ΓέϮϔμϋ Ύϳ ϕ΍ήόϟ΍ ΔϠΨϧ Ύϳ
ϪϴμΨη Δϴπϗ ΍˱ΪΑ΃ Ζδϴϟ ήϋΎθϟ΍ ΔΤΑάϓ
Δ˳ ϐϟ ϱΪόΑ ϝΎϔσϸϟ Ζ ˵ ϛήΗ ϲϨϧ΃ ϲϔϜϳ βϴϟ΃
ϪϳΪΠΑ΃ ϕΎθόϠϟ Ζ ˵ ϛήΗ ϲϨϧ΃ϭ
˯ΎπϴΑ ϲΘϴτϏ΃
˯˵ ΎπϴΑ ΎϬϠϛ ϡ˵ ΎϳϷ΍ϭ Ε ˵ ΎϋΎδϟ΍ϭ Ζ ˵ ϗϮϟ΍ϭ
ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ ϞϬϓ
˯ΎδϠϤϟ΍ Δϔθϟ΍ ϕϮϓ ήϤΣϷ΍ Ϧϣ Ύ˱Όϴη ϲόπΗ ϥ΃
ϲϧέϭΰΗ ϥ΃ ϝΎϔσϷΎϛ Ϣ˵ ϠΣ΃ Ύϧ΃ϭ ή˳ Ϭη άϨϤϓ
˯΍ήϤΣ ˲ΓήϴΒϛ Δη΍ήϓ
ϡϼϗ΃ ϲϨ˵ϧϮτόϳ ϼϓ Ύ˱ϣϼϗ΃ ΐϠσ΃
ϡΎϳ΃ ΎϬϟ βϴϟ ϲΘϟ΍ ϲϣΎϳ΃ ΐϠσ΃
ϡϼΣϷ΍ ϢϟΎϋ ϲϓ ϲϨϠΧ˵ΪΗ Δ˱ ϣΎηήΑ ϢϬ˵ϟ΄γ΃
ϡϮϨϟ΍ Ώ ˵ ϮΒΣ ϰΘΣ
ϡΎϨΗ ϼϓ ϮΤμϟ΍ ϰϠϋ ϲϠΜϣ ΕΩϮόΗ Ϊϗ
Γ˳ ή΋΍ί ϲϨΘΌΟ ϥ·
ΩϮϘόϟ΍ ϲδΒϠΗ ϥ΃ ϲϟϭΎΤϓ
έΎΠΣϷ΍ ΔϴΑήϐϟ΍ ϢΗ΍ϮΨϟ΍ϭ
έΎΠηϷ΍ϭ ΕΎΑΎϐϟ΍ ϲδΒϠΗ ϥ΃ ϲϟϭΎΣϭ
Δ˱ όΒϗ ϲδΒϠΗ ϥ΃ ϲϟϭΎΣϭ
έΎϫίϷ΍ νήόϤϛ Δ˱ Σήϔϣ
βϠϜϟ΍ ή΋΍ϭΩ Ϧϣ ΖϤΌγ ϲϨϧΈϓ
έ΍ϮΤϟ΍ ή΋΍ϭΩ Ϧϣϭ
ϲΘΒϴΒΣ Ύϳ ϕΎΘθϤϟ΍ Ϟ ˵ όϔϳ Ύϣ
ΔϳΩήϔϟ΍ Δϧ΍ΰϧΰϟ΍ ϩάϫ ϲϓ
α
˵ ΍ήΤϟ΍ϭ Ώ΍ϮΑϷ΍ ΎϨϨϴΑϭ
Δϴϓήόϟ΍ ή˵ϣ΍ϭϷ΍ϭ
Δϴ΋Ϯο Δ˳ Ϩγ ϒϟ΃ Ϧϳήθϋ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΎϨϨϴΑϭ
ΐ˵ΤϠϟ ϕΎΘθϤϟ΍ Ϫ˵ Ϡόϔϳ Ύϣ
ΔϴΟΎόϟ΍ ϞϣΎϧϷ΍ ϰϠϋ ϑΰόϠϟϭ
ΔϳήΒΠϟ΍ ΔϣΎϗϹ΍ ϲϓ ϝ΍ΰϳ ϻ ΐ ˵ ϠϘϟ΍ϭ
ϲΗήϴϐλ Ύϳ ΐϧάϟΎΑ ϱήόθΗ ϻ «
ΐϧάϟΎΑ ϱήόθΗ ϻ
ΎϬΘ˵ΒΒΣ΃ Γ˳ ΃ήϣ΍ Ϟϛ ϥΈϓ
ΐϠϘϟ΍ ϲϓ Δ˱ ΤΑΫ ϲϨΘΛέϭ΃ Ϊϗ
ϲϟ ΐϴΒτϟ΍ Δ˵ ϴλϭ
ϼ
˱ ϣΎϛ Ύ˱ϣΎϋ ήόθϟ΍ ϝϮϗ΃ ϻ ϥ΃
ϼ
˱ ϣΎϛ Ύ˱ϣΎϋ ϚϴϨϴϋ ϯέ΃ ϻϭ
ΔϴΠδϔϨΒϟ΍ Ϧϴόϟ΍ ϲϓ ήΤΒϟ΍ ΕϻϮΤΗ ϯέ΃ ϻϭ
ΔϴλϮϟ΍ ϲϨ˵ϜΤπΗ Ϣϛ « Ϳ΍

SSc]+ P+$

Ϫ˵ ΘόΑ ϲ˷ϣ΃ Ϣ˵ ΗΎΧ


ΔϴϗΪϨΑ Ϟ˶ Ο΃ Ϧϣ
ΎϬ˵ΘϨϫέ ϲΘψϔΤϣ
..ΔϴϗΪϨΑ Ϟ˶ Ο΃ Ϧϣ
ΎϨγέΩ ΎϬΑ ϲΘϟ΍ Δ˵ ϐϠϟ΍
..Ύϧ΃ήϗ ΎϬΑ ϲΘϟ΍ ΐ˵ ΘϜϟ΍
ΎϨψϔΣ ϲΘϟ΍ ή˶ όθϟ΍ Ϊ˵ ΋Ύμϗ
..Ύ˱ϤϫέΩ ϱϭΎδΗ Ζδϴϟ
..ΔϴϗΪϨΑ ϡ˴ Ύϣ΃
..ΔϴϗΪϨΑ ϥ ˴ ϵ΍ ϱΪϨϋ ΢ ˴ Βλ΃
ϢϜόϣ ϲϧϭάΧ Ϧ ˴ ϴτδϠϓ ϰϟ·
Δ˷ϴϟΪΠϣ Ϫ˶ ΟϮϛ Δ˳ ϨϳΰΣ ϰ ˱ Αέ ϰϟ·
Δ˷ϴΒϨϟ΍ Γ˶ έΎΠΤϟ΍ϭ ..ή˶ πΨϟ΍ Ώ ˶ ΎΒϘϟ΍ ϰϟ·
Ύϧ΃ϭ ..Ύ˱ ϣΎϋ ϥ ˴ ϭήθϋ
Δ˷ϳϮϫ Ϧϋϭ ν ˳ έ΃ Ϧϋ Κ ˵ ΤΑ΃
ϙΎϨϫ ϱάϟ΍ ϲΘϴΑ Ϧϋ Κ ˵ ΤΑ΃
ϙϼγϷΎΑ ρ ˶ ΎΤϤϟ΍ ϲϨσϭ Ϧϋ
..ϲΘϟϮϔσ Ϧϋ Κ ˵ ΤΑ΃
..ϲΗέΎΣ ϕ ˶ Ύϓέ Ϧϋϭ
..ϱέϮλ Ϧϋ ..ϲΒΘϛ Ϧϋ
..Δ˷ϳήϫΰϣ Ϟ ˶˷ ϛϭ ..Ί ˳ ϓ΍Ω Ϧ ˳ ϛέ Ϟ ˶˷ ϛ Ϧϋ
Δ˷ϴϗΪϨΑ ϥ ˴ ϵ΍ ϱΪϨϋ ΢ ˴ Βλ΃
ϢϜόϣ ϲϧϭάΧ Ϧ ˴ ϴτδϠϓ ϰϟ·
..ϝΎΟήϟ΍ ΎϬ˷ϳ΃ Ύϳ
ϝΎΟήϟΎϛ Ε ˴ Ϯϣ΃ ϭ΃ ζ ˴ ϴϋ΃ ϥ΃ Ϊ˵ ϳέ΃
ΎϬΑ΍ήΗ ϲϓ Ζ ˴ Βϧ΃ ϥ΃ ..Ϊ˵ ϳέ΃
..ϝΎϘΗήΑ Ϟ ˴ ϘΣ ϭ΃ ˬ˱ΔϧϮΘϳί
Δ˷ϳάη Γ˱ ήϫί ϭ΃
ϲΘ˷ϴπϗ Ϧϋ ϝ ˵ ΄δϳ ϦϤϟ ..΍ϮϟϮϗ
..Δ˷ϴπϘϟ΍ ϲϫ ΕέΎλ ..ϲΗΩϭέΎΑ
..Δ˷ϴϗΪϨΑ ϥ ˴ ϵ΍ ϱΪϨϋ ΢ ˴ Βλ΃
έ΍˷ϮΜϟ΍ Δ˶ Ϥ΋Ύϗ ϲϓ Ζ ˵ ΤΒλ΃
έΎΒϐϟ΍ϭ ϙ ˴ ΍ϮηϷ΍ ε ˵ ήΘϓ΃
..Δ˷ϴϨϤϟ΍ β ˵ Βϟ΃ϭ
ϲϧ˷Ω˵ ήΗ ϻ έ˶ ΍ΪϗϷ΍ Δ˵ Όϴθϣ
έ΍ΪϗϷ΍ ή˵ ϴ˷Ϗ΃ ϱάϟ΍ Ύϧ΃
..έ΍ϮΜϟ΍ ΎϬ˷ϳ΃ Ύϳ
ˬ˶ϞϴϠΨϟ΍ ϲϓ ˬ˶αΪϘϟ΍ ϲϓ
..έ΍ϮϏϷ΍ ϲϓ ˬ˴ϥΎδϴΑ ϲϓ
έ΍ήΣϷ΍ ΎϬ˷ϳ΃ ϢΘϨϛ Κ ˵ ϴΣ ˬ˳ϢΤϟ Ζ ˶ ϴΑ ϲϓ
..΍ϮϣΪϘΗ
..΍ϮϣΪϘΗ
..Δ˷ϴΣήδϣ ϡϼδϟ΍ Δ˵ μϘϓ
..Δ˷ϴΣήδϣ ϝ ˵ Ϊόϟ΍ϭ
˲ΪΣ΍ϭ ˲ϖϳήσ Ϧ ˴ ϴτδϠϓ ϰϟ·
Δ˷ϴϗΪϨΑ Δ˶ ϫϮϓ Ϧϣ ή˵˷ Ϥϳ

ϲϧΎΒϗ έ΍ΰϧ
c)" ^I&

˰ ˰

ΔϠΘΤϤϟ΍ νέϷ΍ ˯΍ήόη


ϢϛήΗΎϓΩ ϕ΍έϭ΃ Ϧϣ Ύϳ
Ϧϴτϟ΍ϭ ΔδϤϐϣ ϊϣΪϟΎΑ
ϢϛήΟΎϨΣ Ε΍ήΒϧ Ϧϣ Ύϳ
ϦϴϗϮϨθϤϟ΍ ΔΟήθΣ ϪΒθΗ
ϢϛήΑΎΤϣ ϥ΍Ϯϟ΃ Ϧϣ Ύϳ
ϦϴΣϮΑάϤϟ΍ ΏΎϗήϛ ΍ϭΪΒΗ
ϦϴϨγ άϨϣ ϢϜϨϣ ϢϠόΘϧ
ϦϴϣϭΰϬϤϟ΍ ˯΍ήόθϟ΍ ϦΤϧ
ΦϳέΎΘϟ΍ Ϧϋ ˯ΎΑήϐϟ΍ ϦΤϧ
ϦϴϧϭΰΤϤϟ΍ ϥ΍ΰΣ΃ Ϧϋϭ
ϢϜϨϣ ϢϠόΘϧ
ϦϴϜδϟ΍ ϞϜη Ϫϟ ϥϮϜϳ ϑήΤϟ΍ ϒϴϛ

˰ð˰

ΔϠΘΤϤϟ΍ νέϷ΍ ˯΍ήόη


ΩϮγϷ΍ ϞϴϠϟ΍ Ϧϣ ΎϨϴΗ΄ϳ ήϴσ ϞϤΟ΃ Ύϳ
ϦϴϨϴόϟ΍ ϑΎϔη ΎϧΰΣ Ύϳ
ήΠϔϟ΍ Γϼλ Ϧϣ ΎϴϘϧ
ήϤΠϟ΍ ˯ΎθΣ΃ ϲϓ ΖΑΎϨϟ΍ ΩέϮϟ΍ ήΠη Ύϳ
...ςϘδϳ ΍ήτϣ Ύϳ
ϢϠψϟ΍ ϢϏέ
...ήϬϘϟ΍ ϢϏέϭ
..ϢϜϨϣ ϢϠόΘϧ
ήΌΒϟ΍ ϕΎϤϋ΃ Ϧϣ ϕήϐϟ΍ ϲϨϐϳ ϒϴϛ
..ϢϠόΘϧ
ήΒϘϟ΍ ϪϴϣΪϗ ϰϠϋ ήϴδϳ ϒϴϛ
ήόθϟ΍ ϥϮϜϳ ϒϴϛ ϢϠόΘϧ
ήόθϟ΍ ΕΎϣ Ϊϗ ΎϨϳΪϠϓ
...˯΍ήόθϟ΍ ΕΎϣϭ
ζϳϭέΩ ΎϨϳΪϟ ήόθϟ΍
ήϛάϟ΍ ΕΎϘϠΣ ϲϓ ϊΑήΘϳ
ήμϘϟ΍ ήϴϣϷ Ύ˱ϳ˷Ϋ˶ Ϯ˵Σ ϞϤόϳ ήϋΎθϟ΍ϭ
ήμόϟ΍ ΍άϬΑ ϦϴΘϔθϟ΍ ϲμΨϣ ήϋΎθϟ΍
Ϫϔτόϣ ϢϛΎΤϠϟ ΢δϤϳ
ήϤΨϟ΍ Ρ΍Ϊϗ΃ Ϫϟ ΐμϳϭ
..ΕΎϤϠϜϟ΍ ϲμΨϣ ήϋΎθϟ΍
..ήϜϔϟ΍ ϥΎϴμΧ ϰϘη΃ Ύϣϭ

˰˰

ΔϠΘΤϤϟ΍ νέϷ΍ ˯΍ήόη


Ώ΍ϮΑϷ΍ ΐϘΛ Ϧϣ ΏέΎϬϟ΍ βϤθϟ΍ ˯Ϯο Ύϳ
ΏΎϐϟ΍ ϕΎϤϋ΃ Ϧϣ ϡΪϘϟ΍ ϞΒτϟ΍ ωήϗ Ύϳ
Ώ΍ΪϫϷ΍ ζϳέ ϲϓ ΓέϮϔΤϤϟ΍ ˯ΎϤγϷ΍ Ϟϛ Ύϳ
ˮΏΎΒΣ΃ Ύϳ ϢϛήΒΨϧ ΍ΫΎϣ
ΏΎΒΣ΃ Ύϳ ˬ ΔδϜϨϟ΍ ήόη ˬ ΔδϜϨϟ΍ ΏΩ΃ Ϧϋ
ΏΎΘϜϟ΍ ϦΤϧ ..ϥ΍ήϳΰΣ άϨϣ ΎϨϟί Ύϣ
ΎϧΪ΋Ύγϭ ϕϮϓ ϲτΘϤϧ
Ώ΍ήϋϹ΍ϭ ϑήμϟΎΑ ϮϬϠϧ
ΎϨϤΣΎϤΣ ΏΎϫέϹ΍ ΄τϳ
ΏΎϫέϹ΍ ϡ΍Ϊϗ΃ ϞϘϧ
ΐθΧ Ϧϣ ΔϨμΣ΃ ΐϛήϧ
Ώ΍ήγϭ ΎΣΎΒη΃ ϞΗΎϘϧϭ
ΏΎΑέϷ΍ Ώέ Ύϳ :ϱΩΎϨϧϭ
Ώϼϐϟ΍ ήμΘϨϤϟ΍ Ζϧ΃ϭ ˬ ˯Ύϔόπϟ΍ ϦΤϧ
ΏΎϫϮϟ΍ ϕ΍ίήϟ΍ Ζϧ΃ϭ ˬ˯΍ήϘϔϟ΍ ϦΤϧ
Ώ΍ϮΘϟ΍ έΎϔϐϟ΍ Ζϧ΃ϭ ˬ˯ΎϨΒΠϟ΍ ϦΤϧ
ΔϠΘΤϤϟ΍ νέϷ΍ ˯΍ήόη
ΏΎμϋ΃ ϲΑΎμϋϷ ΩΎϋ Ύϣ
.. ΖϜϬΘϧ΍ Ϊϗ αΪϘϟ΍ ΕΎϣήΣ
ΏϼγϷ΍ Ϧϣ ϦϳΪϟ΍ Ρϼλϭ
.. Δ˳ δϣϮϤϛ ϥ
˴ Ύϳ΍Ω ϪϨΑ΍ϭ
Ώ΍ήΤϤϟ΍ Ϟχ ϲϓ ήϬόΘΗ
ˮΏΎΘϛ ΎϨδϔϧ΃ ϲϤδϧϭ

˰ ˰

Ύϣϼγ . ζϳϭέΩ ΩϮϤΤϣ


Ύϣϼγ . ΩΎϳήϟ΍ ϖϴϓϮΗ
Ύϣϼγ . ϥΎϗϮσ ϯϭΪϓ Ύϳ
ΎϣϼϗϷ΍ ωϼοϷ΍ ϰϠϋ ϥϭήΒΗ Ϧϣ Ύϳ
..ϢϜϨϣ ϢϠόΘϧ
..ΎϣΎϐϟϷ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϲϓ ήΠϔϧ ϒϴϛ
ΔϠΘΤϤϟ΍ νέϷ΍ ˯΍ήόη
ΔϤϠϜϟ΍ ζϳϭ΍έΩ ϝ΍ί Ύϣ
ΎϣΎϤΣ ϥ˴ Ϯ˷δ
˵ Ϝ˵ ϳ˴ ϕήθϟ΍ ϲϓ
ήπΧϷ΍ ϱΎθϟ΍ αϭΆϛ ϥϮδΤϳ
ΎϣϼΣϷ΍ ϥϭή˴ΒΠϳ
..ΎϨϳΪϟ ˯΍ήόθϟ΍ ϥ΃ Ϯϟ
..ϢϛΪ΋Ύμϗ ϡΎϣ΃ ϥϮϔϘϳ
..΍ϭΪΒϟ
Ύϣ΍ΰϗ΃ ...Ύϣ΍ΰϗ΃

ϲϧΎΒϗ έ΍ΰϧ

(Y2K


ϼϴ˰γ΍˴ήϤ˴ ϟ΍ Ύ˰Ϩ˸Ϡ˰˴γέ΃ϭ .. Ύ˰Ϩ˸ΒΘ˴ ϛ˴ ˸Ϊ˰Ϙϟ


ϼϳΩΎ˰Ϩ˰˴Ϥϟ΍ Ύ˰Ϩ˸ϠϠ˴˷Α˴ ϭ .. Ύ˰Ϩ˸ϴϜ˴ ˰˴Α ˸Ϊ˰ϗϭ

΍Ϯ˰ϟΰϧ Ϊϗ ϡ˶ Ύ˰˷θϟ΍ ν
˶ έ΄Α Ϧ ˴ ˰ϳά˷Ϡϟ Ϟ˰˵ϗ
ϻϮ˰ΘϘ˰ϣ ϖ ˶ ˰θόϟΎΑ ˸ϝΰ˴ ˰˴ϳ ˸Ϣϟ Ϣ˰˵ϜϠ˵ϴΘϗ

ΎϬ˴ΗΩ˴ έ˴ϭϭ ˬ Ύϴϧ˷Ϊ˵ ϟ΍ Δ˴ ϣ˴ Ύ˰η Ύϳ ˬ ϡ˵ Ύ˰η Ύϳ


ϼϴϣ΍ίϷ΍ Ζ ˶ ˰όΟϭ΃ Ϛ ˶ Ϩ˶ ˰δ˵ΤΑ ˸Ϧ˰˴ϣ Ύϳ

Δ˱ ˰˴ϧά˴ ˰Ό˶ϣ Ϛ
˶ ˰ϴϓ ϲϧϮ˰˵ϋέ˴ ί˴ Ϯϟ Ε
˵ ˸ΩΩ˴ ϭ
ϼ˰ϳΪϨ˶ϗ Ώ ˶ ΍Ϯ˰ΑϷ΍ ϰϠϋ ϲ˰ϧϮ˰Ϙ˷Ϡ˴ϋ ϭ΃

ϱΪ˰˴ϠΑ˴ Ύϳ .. έ˶ Ύ˰ϬϧϷ΍ Δ˶ ό˴ ˸Β˰˷δ


˴ ϟ΍ Γ˴ Ϊ˴ ˸ϠΑ Ύϳ
ϻϮϐ˰θϣ Υ ˶ Ϯ˰Ψϟ΍ ή˶ ˰ϫΰΑ Ύ˱μϴϤϗ Ύϳϭ

Ϫ˶ ˰˶ΘϨ˴˷ϋ
˶ ΃ Ϧ˰˴ϋ ϰ˰˷Ϡ˴Ψ˴Η Ύ˱ϧΎ˰μ˶Σ Ύ˰ϳϭ
ϻϮ˰ϬΠ˰ϣϭ Ύ˱ϣϮ˰Ϡόϣ ΢ ˵ ˰Θ˰ϔϳ Ρ
˴ ΍έϭ

ϲϨ˵ϨϜ˵ δϳ ϒ
˶ ˸ϴ˰˷δ
˴ ϟΎϛ ϯ˴Ωή˴ ˰˴Α Ύϳ ϙ
˴ ΍Ϯ˰ϫ
ϼ˰ϳΪΒ˴Η ΐ ˶˷ ˰Τϟ΍ ή˶ ˰ϣϷ Ζ˵ ˰˸ϜϠ˴ϣ Ύ˰ϣϭ

ϲ˰Ϥ˴ϓ ϥ
˴ Ύ˰ϛϭ .. Ύ˷Ϩϛ˵ ή˳ ˰˷ϣ˴ Ω˵ ϲϓ ϡ˴ Ύ˰˷ϳ΃
ϼ˰ϳΰϨ˴Ηϭ .. ΍˱ή˰˸ϔΣ
˴ .. Ύϫ˶ή΋Ύϔο ϰϠϋ

ϩ˶Ϊ˰΋Ύμ˰ϗ ϰ˰ϠΣ΃ ΎϨ˵όϤ˶ ˰δ˵ϳ ή˵ ˰Ϭ Ϩϟ΍ϭ


ϼϴΧϼ˰˴Ψϟ΍ ϕ˶ Ύ˰˷δϟΎΑ β
˵ ΒϠϳ ϭ˵ ˸ή˰˷δ
˴ ϟ΍ϭ

ϲϨ˵ΒΘ˶ Ϝϳ Ε
˶ Ύϔ˴μϔ˷μϟ΍ ϕ
˶ έϭ ϰϠϋ ˸Ϧϣ˴ Ύϳ
ϻϮϠϳ΃ ν ˶ έϷ΍ ϲϓ ϲϨ˵θϘϨϳϭ ... ΍˱ήόη

ϲΘ˰˴γέ˴ Ϊ˴ϣϭ .. ϲδϳέ΍ήϛ Ϊ˵ ϴόϳ ˸Ϧϣ˴ Ύϳ


ϼϳϭ΍ϮϤϟ΍ ϕ ˴ έ˷ΰ˵ ϟ΍ϭ ˬ ί˴ Ϯ˷Ϡϟ΍ϭ ˬ ΢
˴ ϤϘϟ΍ϭ
ϩ˵ Ϊ˵ ˰˶ΑΎϛ΃˵ Ύϣ ϲ˰ϔΧ˵΃ Ζ
˵ Ϩϛ ˸ϥ· ϡ˵ Ύ˰η Ύϳ
p ..ϼϴϗ Ύϣ Ϊ˴ όΑ ˰ ˲ΐ ˷ ˰Σ ΐ˶˷ Τϟ΍ Ϟ
˵ ˰˴ϤΟ΄ϓ