PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _________________________________________________________________________ KOD KURSUS /COURSE CODE : HBEF2303 TAJUK

KURSUS /COURSE TITLE : TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN SEMESTER /SEMESTER : MEI/MAY 2011 _________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS
1. Tugasan ini mengandungi DUA (2) bahagian soalan iaitu bahagian (a) dan bahagian (b) sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only TWO (2) parts of questions which are part (a) and part (b) set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam English. Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris .

/ Answer in Malay or

3. Muat turunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda . Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Laporan anda untuk bahagian (a ) hendaklah antara 1500 hingga 2000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your report for part (a) should be between 1500 to 2000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line . Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 28 Jun 2011 hingga 10 Julai 2011. Serahan selepas 10 Julai 2011 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 28 June 2011 and 10 July 2011. Submission after 10 July 2011 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri . / Your assignment should be prepared individually. You should no t copy another person¶s assignment. You should also not plagiarise another person¶s work as your own.

SOALAN TUGASAN Dewasa ini terdapat pelbagai perisian untuk membangunkan aplikasi pembelajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK). Perisian Powerpoint merupakan satu

perisian yang mudah untuk digunakan dan berkemampuan untuk membangunkan PPBK yang interaktif.

Untuk tugasan ini, anda dikehendaki menyediakan SATU set bahan PPBK untuk digunakan dalam satu sesi pengajaran di bilik darjah selama satu jam.

Anda juga dikehendaki menyediakan SATU kertas yang menghuraikan proses pembangunan perisian PPBK yang dibangunkan berpandukan Model ADDIE.

Rujuk kepada panduan berformat rubrik di bawah untuk penjelasan tentang kandungan kertas huraian dan bahan PPBK serta kriteria penilaian tugasan.

(Jumlah : 30 Markah)

PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 30 % daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik / Skema Jawapan. / This assignment accounts for 30 % of the total marks for the course and shall be assessed based on the Rubrics / Answer Scheme. Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be given feedback of the assig nment before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk menentukan kadar pertindihan. Jika plagiarisme dikesan, markah ak an dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows:     Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperolehi. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 30 % : Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others : 20% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 30% overlap with others : Zero mark would be given

MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE

LAMPIRAN / ATTACHMENT RUBRIK TUGASAN / ASSIGNMENT RUBRICS KOD KURSUS / COURSE CODE : SEMESTER / SEMESTER : HBEF2303 TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN MAY2011

Kriteria

Weight

Tanpa Maklumat

Tidak Menepati Piawai 1 Ada pengenalan tetapi tiada penjelasan tentang struktur dan objektif kertas tugasan ini.

Memenuhi Sebahagian Piawai 2 Pengenalan menjelaskan struktur dan objektif tugasan.

Memenuhi Piawai

Melebihi Piawai

Markah

(Wajaran) Kertas Huraian: Pengenalan

0.5

0 Tiada pengenalan langsung.

3 Pengenalan menghuraikan struktur dan objektif tugasan serta istilah dan konsep penting.

Kertas Huraian: Penjelasan pembangunan Bahan PPBK berasaskan Kaedah ADDIE

2.5

Tiada huraian pembangunan bahan mengikut kaedah ADDIE

Huraian meliputi tidak lebih dari DUA langkah kaedah ADDIE.

Huraian meliputi LIMA langkah: Analisis, Reka bentuk, Pembangunan, Implementasi dan Penilaian.

Huraian lengkap meliputi LIMA langkah: Analisis, Reka bentuk, Pembangunan, Implementasi dan Penilaian.

Penilaian Bahan PPBK: Rekabentuk

1

.

Reka bentuk skrin yang tidak konsisten dan pemilihan layout yang tidak sesuai.

Reka bentuk skrin yang kurang konsisten dan pemilihan layout yang kurang sesuai.

Reka bentuk skrin yang agak konsisten dan pemilihan layout yang agak sesuai.

4 Pengenalan menghuraikan struktur dan objektif tugasan serta istilah dan konsep penting dengan jelas. Penulisan amat menarik. Huraian lengkap meliputi LIMA langkah: Analisis, Reka bentuk, Pembangunan, Implementasi dan Penilaian. Huraian melebihi jangkaan. Reka bentuk skrin yang konsisten dan pemilihan layout yang baik dan sesuai.

2

10

4

Penilaian Bahan PPBK:

1

Bahan yang dihasilkan tidak interaktif lansung.

Bahan yang dihasilkan mempamerkan tahap interaktif yang terhad. Penggunaan komponen multimedia yang tidak sesuai dan tidak sesuai pada situasi. Konsep yang digunakan tidak menarik perhatian pelajar.

Bahan yang dihasilkan mempamerkan tahap interaktif yang sederhana. Penggunaan komponen multimedia yang agak baik dan agak sesuai pada situasi. Bahan yang dihasilkan mempunyai konsep yang agak baik dan berpotensi secara sederhana menarik minat pelajar. Kesimpulan kurang kemas mengintegrasikan komponen analisis ADDIE tentang pembinaan bahan dengan bahan PPBK yang dihasilkan

Bahan yang dihasilkan mempamerkan tahap interaktif yang tinggi. Penggunaan komponen multimedia yang baik dan sesuai pada situasi. Bahan yang dihasilkan mempunyai konsep yang baik dan berpotensi menarik minat pelajar. Kesimpulan mengintegrasikan komponen analisis ADDIE tentang pembinaan bahan dengan bahan PPBK yang dihasilkan

Bahan yang dihasilkan mempamerkan tahap interaktif yang tinggi, melebihi jangkaan,

4

Penilaian Bahan PPBK: Penggunaan

1

Tiada penggunaan komponen multimedia.

Penggunaan komponen multimedia yang sangat baik dan sesuai pada situasi.

4

Penilaian Bahan PPBK: Konsep dan Kreativiti

1

Bahan yang dihasilkan mempunyai konsep yang sangat baik dan berpotensi menarik minat pelajar.

4

Kertas Huraian: Penutup dan Kesimpulan

0.5

Tiada kesimpulan dibuat.

Kesimpulan gagal mengintegrasikan komponen analisis ADDIE tentang pembinaan bahan dengan bahan PPBK yang dihasilkan

Kesimpulan yang kukuh mengintegrasikan komponen analisis ADDIE tentang pembinaan bahan dengan bahan PPBK yang dihasilkan.

2

Markah maksimum ialah 30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times