Sahsiah

Must edit oh.. thks email frm mandy lim Pendahuluan Guru dianggap sebagai satu profesion yang paling murni. Ia juga dikatakan satu profesion yang paling unik. Namun berbeza daripada profesion yang lain seperti doktor, peguam dan arkitek, guru tidak mempunyai satu badan khas yang mengawal profesionalisme pengamal-pengamalnya selain daripada Unit Tatatertib Jabatan Negeri. Di Malaysia, adakalanya guru yang dianggap melanggar etika perguruan tidak akan diambil tindakan pecat atau lesen mengajar guru berkenaan ditarik balik. Oleh itu, di pihak guru, mereka harus mempunyai kualiti-kualiti yang boleh melahirkan pelajar-pelajar yang dikehendaki oleh ibu bapa, masyarakat, sektor-sektor pekerjaan dan aspirasi negara secara umumnya. Ini disebabkan sifat-sifat dan kualiti seorang guru akan memberi impak kepada para pelajar, ibu bapa dan rakan-rakan seprofesion. Antara kualiti-kualiti tersebut adalah mempunyai ilmu dan berjaya mempraktikkannya serta mempunyai rasa hormat dan bersikap penyayang terhadap anak-anak muridnya (Feeny, Christensen, 1979) berperawakan yang baik, bertenaga, bersifat humor, fleksibel dan peka (Feeny, Christensen & Moravcik, 1996). Sementara Bottery (dalam Cribb, Gewirtz, 2001) mencadangkan guru-guru bertindak sebagai penjaga dan pengantara nilai kepada kanak-kanak. Di dalam perbincangan tajuk ini, kita akan melihat kepada pengertian etika secara umum sebelum kita meninjau etika perguruan secara lebih dekat. Perbincangan juga akan melihat prinsip-prinsip etika perguruan dengan terperinci dan nilai etika yang harus ada kepada seorang pegawai pendidikan sebelum kita mengupas isu-isu yang berkaitan dengan etika perguruan dengan lebih lanjut. Pengertian Etika Apabila kita membicarakan etika, satu perkataan yang sinonim dengannya ialah moral, yang sangat berkait rapat malah seringkali diberi pengertian yang sama. Kita lihat perkaitan di antara etika dan moral dalam penjelasan di bawah. Etika berasal dari perkataan ethos dalam bahasa Greek. Mengikut Kamus Dwibahasa Dewan (2002), ethos bermaksud nilai moral, sistem kepercayaan, budaya atau keperibadian sesuatu bangsa. Manakala etika membawa pengertian satu sistem atau prinsip moral. Ia tidak lari daripada satu lagi kata sinonimnya iaitu moral yang diertikan sebagai prinsip apa yang dikatakan betul dan apa yang dikatakan salah. Feeny, Christensen & Moravcik (1996) meminta para profesional supaya bertindak dengan penuh beradab kerana ia mencerminkan perkara yang betul dan salah.Thiroux (2001), pula melihat etika sebagai satu teori mengenai tindakan individu, penafsirannya terhadap sesuatu kejadian dan mengapa individu bertindak sedemikian. Ia juga merupakan satu falsafah mengenai moral yang mementingkan tindakan seseorang individu bukannya. Dapatlah kita membuat rumusan bahawa etika sebagai satu landasan nilai-nilai mulia yang harus dipatuhi oleh kelompok-kelompok umum yang mana nilai-nilai baik atau salah itu bersifat sejagat. Etika sebagai disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan garis panduan tindakan individu yang piawai, yang mewajarkan tindakannya Etika bertindak melicinkan dan memperkukuhkan nilai-nilai, kepercayaan dan tanggungjawab dalam sesuatu profesion. Ia mampu menjadi satu norma dan standard perlakuan-perlakuan ahli organisasi dan interaksi antara ahli-ahli organisasi tersebut Dengan kata lain, etika bertindak sebagai cermin tingkah laku moral manusia. Teori-teori Berkaitan Etika Teori consequentialist , menurut Strike & Soltis (1998) mementingkan kesan daripada satu-satu keputusan tindakan yang diambil. Oleh itu sesuatu tindakan perlakuan akan dianggap bermoral jika ia membawa kesan yang lebih baik daripada tindakan alternatif. Namun begitu apakah kayu pengukur untuk menilai tahap kesan sesuatu tindakan dengan kesan alternatif yang tidak dilakukan? Adakah berlakunya penghakiman yang benar-benar sempurna?

teori nonconsequentialist melihat peraturan moral seharusnya bersifat sejagat. kes rogol. Pernyataan Masalah Sekolah sebagai agen sosialisasi yang paling penting bertindak untuk melahirkan warga yang mempunyai nilai-nilai sosial ( Mukherjee. Pemimpin sekolah. niat berbuat jahat sudah mencukupi untuk kita mengatakan seseorang itu tidak beretika. Kamarudin Kachar (1989) pula menegaskan. 1997). Manakala yang bersifat moral pula menghendaki manusia agar berkelakuan baik seperti jujur.ca. masyarakat.com/icce/CodeTE9. 1978). harus memiliki kecekapan. Sesuatu tindakan yang dianggap salah akan tetap salah biar apapun justifikasi ataupun alasan untuk melakukan kesalahan itu. Profesion perguruan Malaysia juga mempunyai etika perguruannya sendiri dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia.suhsd.Selain itu. Nilai dan moral terpuji ini menjadi garis panduan kepada guru-guru yang diikat dalam istilah etika perguruan. ahli-ahli politik dan negara merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam dunia pendidikan.htm ) Dalam pengurusan Pendidikan pula. "In law a man is guilty when he violates the rights of others. Kepentingan Etika Kepada Guru Sebagai satu profesion. guru mampu menjadi role model kepada anak-anak muda. Pernyataan-pernyataan di atas cukup merunsingkan masyarakat terutama apabila kes rasuah. Oleh itu kupasan penulisan ini akan berusaha untuk mengenengahkan isu-isu yang melibatkan etika profesion perguruan serta mencadangkan beberapa amalan yang mampu menanganinya. Abdullah Bakri (1990) pula menimbulkan persoalah pengabaian tugas oleh guru-guru dan pengetua terutama dalam soal pelaksanaan pengajaran. Guru sebagai satu entiti yang begitu unik kerana pelanggan guru itu bukan sahaja pelajar.Bertentangan dengan teori di atas. Foo (2005) menggunakan istilah keperibadian mulia untuk menjelaskan teori ini. Selain daripada itu ia berfungsi sebagai sebuah institusi pembangunan sumber manusia yang melahirkan komoditi modal manusia yang mempunyai sahsiah yang terpuji (Institut Aminudin Baki. Jelas kepada kita bahawa penerapan nilai dan moral terpuji harus ada dalam diri setiap insan yang bernama guru. etika perguruan juga dapat berfungsi sebagai panduarah dalam membantu guru melaksanakan apa yang dianggap betul. Teori ini disarikan daripada falsafah Aristotle tentang keperibadian mulia manusia yang terbahagi kepada keperibadian mulia bersifat intelektual dan bersifat moral. berdedikasi. tabah dan pemurah. berdisiplin berakhlak tinggi. masih berlaku banyak kes pelanggaran etika perguruan sama ada oleh guru-guru atau pengetua. Dengan itu. Kod etika dapat membantu pentadbir sekolah memberi argumentasi terhadap masyarakat jika mereka mempunyai pemahaman tentang kod etika guru ini.k12. peranan dan tanggungjawab guru juga akan turut berubah. peraturan dan undang-undang. Akhir sekali. Ia dikendong setiap waktu mengajar oleh guru-guru. sektor-sektor pekerjaan. walaupun kita mempunyai etika. berdaya usaha. Asnah Abdul Hamid (1996) menambah kepincangan di kalangan profesional perguruan yang gagal menjadikan nilai dan etika profesional sebagai garis panduan semasa menjalankan tugas dan melaksanakan tanggungjawab profesional mereka. Nilai. Radzuan Hassan (1997) membangkitkan isu rasuah di kalangan pentadbir sekolah. Keperibadian mulia bersifat intelektual merangkumi kemampuan seseorang untuk memahami. Menurut Strike & Soltis (1998) semua manusia mesti dilayan sama sahaja. etika yang baik mampu mengujudkan budaya kerja yang cemerlang dan hasilnya ialah ia berjaya mengeluarkan para pelajar yang bakal menjadi ahli masyarakat yang berkualitI. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so. Masalahnya. dunia perguruan akan berubah dari masa ke semasa. amanah.us/edtech/healthtech/t-ethics. kebolehan dan sifat-sifat adil.Kod etika dikatakan sebagai cornerstones of a true profession (David Freitas." -Immanuel Kant dalam http://www. dalam http://sdmultimedia. malah ibu bapa.Masyarakat memandang tinggi profesion- . Menurut kepercayaan golongan Kantian lagi. menaakul dan membuat penilaian. peranan yang harus dimainkan oleh pemimpin pendidikan untuk melaksanakan dasar sistem pendidikan negara agar matlamat-matlamatnya tercapai. namun tidak pasti sama ada ia tercicir atau tidak. Pasti pendokong teori yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant ini tidak bersetuju dengan amalan mercy killing.htm Satu lagi teori yang dikemukakan ialah teori virtue. bertanggungjawab. terutamanya. kes mencederakan pelajar dan sebagainya yang melibatkan subjek guru menjadi topik hangat di dada akhbar yang melihat kes-kes begini sebagai satu sensasi.

selain bertindak sebagai in loco parentis. Adalah menjadi satu amalan tidak beretika jika seseorang guru membuat penilaian berasaskan faktor bangsa. kod etika mampu bertindak sebagai panduan kepada pengamal apabila wujudnya dilema dan membantu pengamal melaksanakan tugas-tugas mereka. 2005) juga meletakkan tanggungjawab melahirkan warga yang berhemah kepada ibu bapa. Christensen & Moravcik (1996). Mereka akan melakukan apa sahaja. Dikhuatiri guru akan menggunakan ini untuk merosakkan seseorang pelajar dengan cara yang tidak bertanggungjawab. Prinsip Lieberman ( dalam Foo. Cribb & Gewirtz (2001). penuh kerjasama dan sikap yang membina. Sains Tulen. dalam perlaksanaan sesuatu inovasi ke arah meningkatkan kualiti pelajar. Dalam isu penilaian. termasuklah mengeluarkan nama pelajar yang dijangka gagal daripada daftar calon sekolah kepada calon persendirian. Beliau juga menegaskan guru dalam membimbing pelajar harus bertindak sebagai fasilitator dan mewujudkan suasana yang dapat memberi faedah kepada mereka bila mereka keluar dari sistem pendidikan nanti. di mana pihak sekolah memaparkan markah atau gred yang diperolehi pelajar kepada umum seperti melekatkan rekod pencapaian pelajar di papan kenyataan. Inilah yang mempengaruhi ramai guru terutama di Barat meninggalkan profesion ini. Menurut Feeny. Guru-guru. Maksudnya di sini pihak sekolah perlu berinteraksi dengan masyarakat secara mesra. Mengikut Foo (2005) seorang guru harus mengelakkan diri daripada mengindoktrinasikan pelajarnya dengan apa-apa fahaman atau kepercayaan atau falsafah yang dipegangnya. juga dikehendaki menyampaikan dan mengindoktrinasikan para pelajarnya ke arah kebaikan. Black (2001) memohon jasa baik masyarakat supaya memberikan kebebasan kepada pihak sekolah dan guru untuk melaksanakan perubahan supaya mereka dapat bekerja tanpa tekanan. Beliau harus memahami nilai-nilai yang perlu ada pada seseorang guru seperti berilmu dan mempunyai rasa hormat serta menyayangi kanak-kanak. mengharapkan guru bertindak sebagai orang perantara ibu bapa yang mahukan anak-anak mereka menyerapi nilai-nilai yang sesuai dengan anak-anak mereka yang bersifat passive imbiver. 2005) harus menjalankan tugas-tugas yang semakin lama semakin membebankan. Sistem penilaian peperiksaan awam sekarang banyak memberi ruang kepada guru-guru membuat penilaian bagi subjek-subjek seperti bahasa. Jadi etika perguruan amat penting untuk mengembalikan keyakinan masyarakat bahawa amalan profesionalisme perguruan berasaskan persetujuan bersama. Kesimpulannya. agama. Ini amalan tidak beretika seorang guru. Kemahiran Hidup dan sebagainya. Moral Seorang Guru Apakah yang dikehendaki daripada seorang guru? Persoalan ini mungkin amat sesuai juka kita melihat kualiti-kualiti guru dan tanggungjawab yang bebani ke atas guru. Selain daripada itu.Menjauhi amalan matlamat menghalalkan cara merupakan satu tangungjawab kerana ia bertentangan dengan objektif utama pendidikan iaitu memindahkan ilmu dan menanam nilai-nilai murni. Ini selari dengan prinsip-prinsip etika seorang guru yang wajib berilmu dan menyediakan kanak-kanak ke arah menjadi insan yang berguna dan warganegara yang berdikari. terdapat sekolah yang berusaha untuk meningkatkan peratus kelulusan.Feeny & Christensen (1979) meletakkan beberapa syarat untuk menjadi guru yang berwibawa. seorang guru dengan pendapatan yang tidak setimpal (Foo.Terdapat banyak sekali kes.profesion yang lain dan melihat guru sebagai satu profesion tidak setaraf doktor atau peguam atau jurutera yang mempunyai etika yang tetap dan dikawal oleh satu badan pemantau yang berhak menghukum ahli-ahlinya. kod etika dapat meyakinkan masyarakat tentang amalan-amalan professional sesuatu profesion. kedudukan dan sebagainya. Mereka mempunyai ruang dan peluang yang cukup luas untuk melakukan perkara ini. Akauntabiliti Seorang Guru Secara umumnya terdapat beberapa perkara yang wajar diambil perhatian oleh seorang guru berkaitan dengan akauntabiliti guru ini. walaupun tidak ada data khusus.Selain daripada itu. Menilai pelajar secara adil dan saksama. Inilah bentuk kerjasama yang diperlukan seorang guru dari masyarakat. Sebenarnya ini menyalahi etika keguruan yang memberi hak kerahsiaan . bukan sahaja sokongan dan bantuan kewangan.

htm. Kod Etika Guru oleh Alabama Education Association dalam http://www.htm. Adalah amat molek jika hubungan ini bersifat mutual respect dan saling mempercayai agar tugas dapat dilaksanakan dengan ikhlas.kepada pelajar. mutual respect dengan majikannya dan hubungan sesama rakan sekerja. Pertama beliau melihat prinsip kesaksamaan dimana setiap guru mesti melayan semua pelajar tanpa mengira bangsa. Sekiranya kuasa ini tidak digunakan dengan bijak pasti berlaku penyelewengan dan ini tidak sihat kepada organisasi pendidikan dalam usaha memartabatkan profesion perguruan. ahli-ahli profesion perguruan berkongsi tugas dengan ibu bapa membentuk perlakuan kanak-kanak ke arah matlamat akhir yang diterima masyarakat. Menurutnya. dan sikap yang membina. Foo (2005) yang merumuskan kod etika universal oleh Larry Colero pula membincangkan enam prinsip yang perlu dalam pembentukan kod etika perguruan.us/gbu. dan ibu bapa. Semua guru mengharapkan kedudukan autonomi mereka dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.Dalam profesion perguruan. Part 2 Prinsip-prinsip Etika Profesional Mengikut Lieberman (1956) prinsip-prinsip Etika Profesion Perguruan harus merangkumi prinsip tanggungjawab guru terhadap pelajar.com/icce/CodeTE9. New York State United Teachers dalam http://www. Kod Etika Guru-guru Minnesota dalam http://education. Profesion perguruan melibatkan bukan sahaja tingkah laku guru secara peribadi tetapi juga merangkumi interaksi sekolah dengan masyarakat. Masyarakat sentiasa mengharapkan sekolah supaya melahirkan ahli masyarakat yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Ada keunikan hubungan dan kualiti professional antara sesama guru. Keberkesanan kaedah pengajaran bergantung kepada hubungan kerjasama antara sekolah dan rumah.com/HI/MaryknollSchool-HighSchoolDivision/t.gov/tcert/resteachers/codeofethics.stm. manakala ibubapa pula mengharap guru agar dapat menjadikan anak-anak mereka manusia yang berjaya. menjadi orang yang berguna kepada masyarakat dan negara dan individu yang berdikari.al. perkongsian dengan ibu bapa. Jika amalan ini berjaya dilaksanakan. profesion perguruan.htm dan Tatasusila (Etika) Profesion Perguruan Malaysia memperakui tanggungjawab guru terhadap pelajar. guru-guru Association of Unity Churches dalam http://www. Guru-guru pula perlukan masyarakat di luar agar menyediakan peluang-peluang untuk anak-anak didik mereka apabila mereka tamat persekolahan seperti menyambung pelajaran atau bekerja.Dalam hubungan antara guru dan ibubapa pula. Guru juga berperanan membantu mereka mencapai kebahagiaan hidup.state.html.us/html/012969. pemantauan dan arahan daripada pihak atasan akan berlangsung dalam jumlah yang sangat minimum dan guru-guru akan merasai bahawa mereka merupakan individu yang sangat meyakinkan pihak atasan.org/education/ltcode.nysed. Hubungan guru dengan masyarakat harus berlangsung dalam suasana mesra.Menggunakan kuasanya secara bijaksana. tanggungjawab professional guru meliputi tanggungjawab terhadap pelajar. rakan sejawat dan profesion perguruan. Tanggungjawab ini bersifat tanggungjawab di antara pekerja dengan majikan. Ini merupakan prinsip etika professional dalam hubungan antara guru dan murid. agama atau kepercayaan.mn. ibubapa. masyarakat dan negara.k12. Salah satunya kerana keunikan hubungan antara seorang guru dengan rakan sekerjanya. seorang guru bertanggungjawab membawa para pelajar ke arah pemerolehan ilmu dan seterusnya menyediakan mereka ke arah amalan demokrasi. Kerjasama antara guru dengan rakan sejawat mampu memecahkan halangan yang sebesar manapun. bersifat kerjasama. Malah Sheila Worley dalam http://teacherweb.Ahli-ahli profesion perguruan tidak dapat lari daripada tanggungjawab berkaitan dengan kariernya.htm. rakan sejawat.highered. Guru menggesa ibubapa sentiasa mengawasi aktiviti pelajar di rumah seperti membuat kerja rumah. David Freitas dalam http://sdmultimedia. Prinsip oleh Lieberman ini diakui oleh Sufean Hussin (1996). interaksi dengan masyarakat.shelbyed. Sifat adil juga penting dalam mengambil . Adalah dikatakan profesion perguruan berbeza daripada profesion-profesion yang lain. masyarakat dan negara dalam pembinaan etika perguruan.unity. terutama bila ia melibatkan prubahan dalam kurikulum dan system pendidikan.

sebagaimana yang dituntut oleh agama.Kedua. kemampuan akademik dan sebagainya. Akhir sekali guru dilarang mengajar sesuatu yang boleh merosakkan ke[pentingan pelajar. Memberikan sumbangan bermutu. misi. y Menunjukkan penampilan diri. dan . prinsip keterbukaan di mana sifat jujur sangat diutamakan. tempat asal. selaras dengan nilai kerja yang dicadangkan. iaitu: Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Warga Kementerian diminta agar mengamalkan nilai-nilai yang berikut semasa melakukan tugas mereka. Prinsip ini turut menuntut seorang guru bertindak sebagai ibu bapa ganti dalam usaha membentuk tingkah laku pelajar ke arah matlamat yang ingin dicapai. Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara. Selain dari pada itu. Pelajar tidak harus dimalukan atau direndah-rendahkan dengan mendedahkan maklumatmaklumat yang boleh memalukan atau menjatuhkan maruah atau merendahkan nilai diri dan jati diri pelajarnya. ibu bapa dan negara. Prinsip Kedua: Perlakuan yang Baik Berdasarkan prinsip ini. latar belakang pelajar.Prinsip seterusnya berkaitan dengan prinsip kerahsiaan dimana guru diminta supaya menghormati hak kerahsiaan para pelajar.Prinsip kelima ialah prinsip kesetiaan terhadap profesionnya yang menegah seorang guru daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sopan. semua warga Kementerian diseru agar melaksanakan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. Guru-guru disaran agar mengutamakan kepentingan pelajar lebih daripada kepentingan masyarakat.Prinsip terakhir dalam pembentukan etika perguruan ialah prinsip mengelakkan konflik kepentingan peribadi. fahaman politik.. pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. y Memberikan kepuasan kepada pelanggan.apa-apa tindakan terhadap para pelajar tanpa mengambil kira jantina. Terdapat empat jangkaan nilai kerja yang diharapkan daripada amalan prinsip pertama ini. Prinsip ini turut melarang guru mengiklankan kelas-kelas tuisyen yang beliau mempunyai kepentingan di dalamnya. persatuan atau peribadi. Prinsip ketekunan pula menghendaki guru mengesan potensi pelajar-pelajarnya dan sedia menerima perbezaan individu pelajar dan seterusnya menjadikan ia asas untuk membimbing mereka ke arah kecemerlangan. Juga guru tidak boleh menerima atau meminta hadiah daripada pelajar dan ibu bapa berkaitan dengan tugas-tugas keguruannya. Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip Pertama: Niat yang Betul Prinsip ini menuntut agar setiap warga Kementerian melaksanakan tugas dengan niat yang betul. matlamat dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. dan Sentiasa membarui niat untuk kebaikan. seorang guru tidak wajar mengaibkan rakan-rakan sejawatan mereka dan tidak harus melobi dengan apa cara sekalipun untuk mendapat kenaikan pangkat atau markah yang tinggi dalam penilaian prestasi tahunan.

Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan cirri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. berdisiplin dan beradab. maju. Prinsip Ketiga: Penggerak ke arah Kebaikan y y y y Setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia diseru supaya menjadi penggerak ke arah kebaikan. mulia. Prinsip Keempat: Mengotakan Apa yang Dikatakan Prinsip ini menuntut agar semua warga Kementerian sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan. Aspek ini amat penting kerana salah satu elemen yang amat penting dalam pengurusan organisasi hari ini ialah memenuhi keperluan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada mereka. dan Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. y y Apa yang dilakukan mesti sesuai dengan apa yang diucapkan. Berikut merupakan apa yang disarankan berdasarkan prinsip ini. pengucapan dan tindakan. Prinsip Kelima: Berdisiplin dan Beradab Warga Kementerian hendaklah sentiasa melakukan aktiviti yang berperaturan. Semua warga Kementerian perlu mengamalkan perlakuan-perlakuan seperti berikut: y y y Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terkandung dalam ajaran agama. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. perlakuan-perlakuan seperti yang berikut haruslah menjadi amalan: Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan.y Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan. Untuk mematuhi prinsip ini. berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. dan Sentiasa berusaha untuk menjadi pekerja yang baik. Nilai-nilai Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai Pertama: Amanah . Menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik. dan Sentiasa berpandukan prosedur serta kaedah yang sesuai dan betul.

ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. Berdisiplin dan mengawal diri serta tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Nilai Kedua: Benar Nilai benar telah ditafsirkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai benar pada niat dan perbuatan. dan Sentiasa meningkatkan ilmu. Bercakap benar dan menepati janji. Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat daripada orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh. Nilai Ketiga: Bijaksana Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mentafsirkan nilai bijaksana sebagai menggunakan pemikiran dengan bijaksana dengan membuat keputusan dan tindakan yang sesuai dengan masa serta keadaan. Nilai Keempat: Bersyukur Bersyukur bermaksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan penghargaan atas nikmat atau pemberian yang diterima.Secara umumnya. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. dan Rela berkongsi pengalaman. dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. kepakaran dan profesionalisme. tanpa niat yang tersembunyi mahupun mengharapkan balasan. Mempunyai fikiran dan pertimbangan yang rasional dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan serta emosi. Amalan-amalan yang diperakukan termasuklah: y y y y Menggunakan seluruh potensi. tanpa menyeleweng dan cuai. amanah bermaksud sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahkan kuasa dan kedudukan Berikut merupakan beberapa amalan amanah yang dikemukakan: y y y y y Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan serta tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. Memberikan atau menerima arahan yang jelas serta tepat dan tidak mengelirukan. Perlakuan-perlakuan yang dicadangkan ialah: . keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah. Antara perlakuan yang diharapkan daripada warga Kementerian yang memperlihatkan nilai ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh mesra. Amalan-amalan atau nilai yang diharapkan adalah seperti berikut: Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. kegagalan dan ujian serta tidak berputus asa. Nilai Ketujuh: Penyayang Nilai penyayang membawa maksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami. y y y Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. teliti dan ceria. menghargai serta mengambil berat. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. dan Cergas dan pantas bekerja dan hasilnya menepati kehendak organisasi. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. y y y y Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan. status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. tidak berpura-pura atau berusaha mengelakkan daripada tanggungjawab. sombong atau suka meninggi diri. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi. tanpa mengira pangkat. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. dan Memberikan layanan yang baik. bukan kerana pangkat. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. Nilai kelima: Dedikasi Dedikasi bermaksud berminat dan rela mengorbankan masa serta tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. Pematuhan Etika Perguruan .Sentiasa menghargai anugerah yang diterima tanpa menganggap kejayaan-kejayaan sebagai hak. kedudukan atau mendapat perhatian orang lain. Ia dapat ditunjukkan seperti berikut: y y y y y Bersifat pemaaf dan penyayang. hati yang suci. Bertimbangrasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. berdendam atau menabur fitnah. Nilai keenam: Ikhlas Ikhlas bermaksud menunaikan tanggungjawab dengan suci hati untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan. tidak cuai atau merungut. tidak berdendam. Amalan-amalan yang mencerminkan nilai ini adalah seperti berikut: y y y Menerima tanggungjawab dengan rela.

(c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa (i) dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. sama ada tuntutan itu adalah tuntutan sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain. (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. Bahagian II. (e) kurang cekap atau kurang berusaha. (f) tidak jujur atau tidak amanah. Perintah Am Bab D. (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. Peraturan 4 (2) secara terperinci kerana ia sangat signifikan dengan isu yang bakal kita bincangkan nanti. dan (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya. Kita lihat Bahagian II. Part3 Part4 mandylim . (g) tidak bertanggungjawab. (d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri.Apabila kita membincangkan isu pematuhan etika perguruan. satu perkara yang harus kita perbincangkan ialah Perintah Am Bab D .Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Ini disebabkan semua penjawat awam adalah tertakluk kepada perintah ini termasuklah guru. Peraturan 4 (2) Seorang pegawai tidak boleh: (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya.

Jelas kepada kita bahawa nilai etika guru-guru banyak dipalit arang oleh segelintir yang tidak seharusnya menceburi bidang perguruan. walaupun semakin pudar pengiktirafan tersebut. Adalah disarankan agar pihak pengurusan sekolah mengambil berat akan etika profesion perguruan supaya semua guru di bawah pentadbiran mereka akan lebih beretika semasa menjalankan tugas. Etika guru-guru dalam penggunaan ICT ini juga harus dimaktubkan dalam etika perguruan. Hanson. Beberapa cadangan juga disarankan dalam kupasan setiap isu untuk memperbaiki keadaan yang wujud. Guru-guru di sekolah sudah biasa dengan sindrom kucing tiada. dan isu sekitar etika perguruan yang wujud pada masa ini. Kesimpulan Guru-guru di Malaysia harus berasa bangga kerana profesion perguruan di Malaysia masih dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara. diikuti dengan rasionalnya pembentukan sesuatu kod etika.Berita Harian (7 Jun 2005) menyiarkan artikel bertajuk Kod etika Internet bendung khabar angin melihat internet ibarat pisau yang boleh memotong dan juga membunuh . Walaupun nilai ekonominya tidak berapa memberangsangkan. 2004. isu bersyukur. Tindakan kerajaan melalui Kementerian Tenaga. melayari laman porno. Telekomunikasi dan Multimedia. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia dan Perintah Am. Kita telah melihat bagaimana sesuatu kod etika perguruan dibina. Kerajaan masih memberikan peruntukan tertinggi kepada Kementerian Pelajaran dalam Belanjawan Negara. kita melihat kepada prinsip-prinsip dan nilai etika seorang guru yang juga seorang penjawat awam. iaitu. menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bertujuan mengadakan forum dan membincangkan kod etika pengamal telekomunikasi dan multimedia sangatlah dialu-alukan. . kita adalah terikat kepada etika Kementerian Pelajaran. 2003. Terdapat tujuh isu yang diketengahkan. Pihak pentadbir harus faham Teori Y (personaliti positif) tidak dimiliki oleh semua guru. isu ikhlas. Bahagian terakhir kita telah didedahkan dengan beberapa isu yang berkaitan dengan pematuhan etika perguruan. permasalahan etika terutama yang berkaitan dengan dunia perguruan. Bermula dengan teori-teori yang berkaitan. pengetahuan dan amalan guru-guru bersesuaian dengan etika perguruan. isu dedikasi. Guru-guru harus mengamalkan etika-etika dan peraturan yang disediakan ini supaya masyarakat memandang tinggi dan yakin kepada profesionalisme guru-guru Malaysia. Di peringkat atasan pula. asyik bermain video game dan terdapat pula laman web yang menyebarkan fitnah terhadap individu atau atau kerajaan. Tindakan invividu atau kumpulan yang menyebarkan fitnah melalui laman web juga berleluasa sehingga mampu menimbulkan panik kepada masyarakat. isu penilaian. para guru harus bersyukur kerana tugas guru merupakan ibadah yang sangat dituntut dalam agama dan menjadi agenda utama kerajaan. nilai moral yang seharusnya ada pada seorang guru dan tanggungjawab seorang guru. Ini dijangka mampu mengurangkan kes-kes guru bermasalah di sekolah. Kajian-kajian mengenai keberkesanan kod etika guru harus dijalankan secara komprehensif guna untuk mengetahui tahap kesedaran. Penggubalan kod etika guru yang baru harus mengambil kira pandangan guru-guru secara keseluruhannya. Bahagian seterusnya. Pentadbir sekolah dicadangkan menyediakan satu checklist pelanggaran etika oleh guru-guru sebagai semakan untuk dijadikan alat pengukuran dan penilaian sahsiah guru. dicadangkan agar kod etika guru (Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia) digubal semula mengikut keperluan semasa. tikus bermaharajalela . Kepincangan belia yang mengadap komputer sepanjang hari berchatting. 1998). Paling tidak etika perguruan ini dibawa ke dalam mesyuarat guru pertama setiap awal tahun untuk mengingatkan guru-guru tentang kepentingannya. malah ramai guru yang harus dipantau dan diawasi (Teori X) sentiasa (Lunenburg dan Ornstein. Bagi guru-guru. Owens. isu gangguan seksual. isu amanah.

Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. y Feeney. y Black. S. 7 Jun 2005. 2001. 5 15. A. Jld. Kepimpinan Pengajaran dan Konsep Kepimpinan Berpasukan . D. Nilai dan Etika Profesional dalam Perkhidmatan Pendidikan. Evidence and the Raising of Standards dalam Dillon. (ed). Buckingham: Open University Press. Ogos 1990. 1979. M. 25 . dan Maguire. BIBLIOGRAFI y Buku Rujukan y Abdullah Bakri. Merill . dan Christensen. Selain daripada itu. 29 40 y Berita Harian. Kod Etika Internet Bendung Khabar Angin. 5. pematuhan etika perguruan akan meningkatkan martabat guru-guru Malaysia. dan Maguire. y Cribb. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. (ed). P.36. y Asnah Abdul Hamid. 2001. Wawasan. Who Am I In The Lives of Children?: An Introduction to Teaching Young Children. J. Ideology. 37 49. dan Gewirtz. Ohio : Charles E. 1996. M. 1990. Values and Schooling dalam Dillon. Jurnal Pengurusan Pendidikan. Buckingham: Open University Press. S. J.Adalah amat diharapkan agar guru-guru tidak akan melanggar etika perguruan kerana ia merupakan landasan yang menuju kepada tingkahlaku yang akan dipandang tinggi oleh masyarakat.

S. y Radzuan Hassan. M. Kementerian Pendidikan Malaysia. Educational Administration: Concepts and Practices (Edisi 4). 1998. 28 33. y Omens. New Jersey: Prentice Hall. New Jersey: Prentice Hall. dan Soltis. J. Educational Administration and Organizational Behavior (Edisi 5). 2000. y Hanson. Jld. E. Boston: Allyn and Bacon. F. 1997. Christensen. 1997.. 1996. 2004. Who Am I In The Lives of Children? : An Introduction to Teaching Young Children. 23 (58) April 1978. 1989. Kachar. G. 1956. Strategi Pentadbiran Pendidikan. y Mukherjee. Utusan Melayu. Etika Perguruan : Jaminan Peningkatan Profesionalisme. y Lieberman. K. 15 Disember 1997 y Kamarudin Hj. y Foo Say Fooi. Jurnal Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur: Teks Publishing. Serdang: Penerbit UPM. 26 Okt. 1998.G. Organizational Behavior in Education (Edisi 6).H. D. Belmont: Wadsworth / Thomson y Mok Soon Sang. A. F. y Strike. Sekolah dan Nilai Moral.C. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. dan Ornstein.M.y Feeney. A. dan Moravcik. 1997. Boston: Allyn and Bacon. Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan. New York: Teacher College Press.C. E. y Lunenberg. . 2005. Education As A Profession. 2003. R. 1978. The Ethics of Teaching. Pendidikan di Malaysia (Edisi 7). y Institut Aminudin Baki.

2004. 1996.org/education/ltcode. (tanpa tarikh). Code of Ethics.php?name=News&file=article&sid=131 (9 Sept. Nor. 11 Sept.P.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/20050911103703/Article/pp_index_html 20050911103703/Article/pp_index_html (11 Sept 2005) y Buletin Online. (atas talian) G:\About EVAW International. 2005) y EVAW. 1996. EVAW International Mission Statement. (tanpa tarikh). Guru Bahasa Inggeris Enggan Ke Desa. http://www. atas talian. Guru AJK UMNO Dungun Abai Tanggungjawab. 2005) y y y Berita Harian. 2005) y Association of Unity Churches. tanpa tarikh.html%20%203%209%202005 (3 Sept 2005) y Azman Md.htm (3 Sept.htm ( 13 Sept. http://www. Ethics. Perintah-perintah Am: Bab A Bab G.bharian. 2001.shelbyed. 2005) . 2005.al.net/modules.y Sufean Hussin. Theory and Practice ( Edisi 7 ). Sistem dan Falsafah. Kuala Lumpur: DBP. y _____.com. atas talian. atas talian http://www. Pendidikan di Malaysia: Sejarah. atas talian. Guru Rogol 32 Pelajar.139. Code of Ethics. atas talian http://buletinonline. 25 Ogos 1997. Kuala Lumpur: MDC y Atas Talian y Alabama Education Association.39. y Thiroux J.unity.htm (3 Sept.us/gbu.251/akhbar/teaching/1997/um97826. New Jersey : Prentice Hall.k12. http://161.

About The Teacher.tranungkite.htm (3 Sept. atas talian.network54. tanpa tarikh. 26 Mac 2004. http://www.de2. 2002. 2005) Kant. A Professional Code of Ethics for Teacher Educators: A Proposal to Stimulate Discussion and Debate. Ethics. I.my/arkib/a_berita/2002/5aug_tatatertib. 2005) y y y United State Equal Employment Opportunity Commision. 2001.y y Freitas. 2002.tutor. 2004. atas talian. atas talian.edu/harassment/legal/ (12 Ogos 2005) Worley S.htm (3 Sept.stm MrsWorleyEthics/t. Seeking input on ethics code: Proposal lists six guiding principles for teachers.net/modules.php?name=News&file=article (11 Sept 2005) y y ______. 2005) y Marzita Abdullah.psu. atas talian. (tanpa tarikh).nysut. D.k12. http://myschoolnet.html ( Sep 2005) y y y Syuhada Choo Abdullah.org/newyorkteacher/2001-2002/020116ethics. Sikap Ketua Jabatan Lewat Lapor Kes Tatatertib.com/icce/CodeTE9.mn. 25 Feb. 2005) y y ______ . http://teacherweb. atas talian.state.http://sdmultimedia. http://www. http://www.com. Sexual Harassment.my/tutor/dunia. atas talian. Guru Disyaki Rogol 2 Pelajar Bisu.M.stm (3 Sept. atas talian. (tanpa tarikh). 2005) y ______.htm 2002/5aug_tatatertib. http://education.ppk. atas talian.ca.suhsd.kpm.atas talian. 2005 . Bayaran Skim Baucer Tuisyen Masih Belum Dijelaskan. Rasuah: Beberapa Kes Melibatkan Sekolah. http://www.htm (3 Sept. atas talian. Code of Ethics for Minnesota Teachers.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/MrsWorleyEthics/t.com/ (11 Sept. 2005) y New York State United Teachers.us/edtech/healthtech/t-ethics. Sept. 2005. http://www. http://www.htm (15 Sept.us/html/012969. (tanpa tarikh).htm ( 9 Sept.

5 spacing Submision : 29 may 2011 by 12:00pm A maximum of 5 marks will be deducted for grammatical errors .5 x 2 = 1 mark Report on implementation of programme 2 x 2 = 4 marks Strength and weaknesses of programme 2 x 2 = 4 marks Suggestion and recommendations 2 x 2 = 4 marks Conclusion 1 marks ________________ 20 marks Please note the following :   Font type ± Time New Roman Font Size 12 1. You are required to write a report on two English to write a report on English language programme implemented in your school .BI FIK 3042 English For Communication 2 This assignment is to be individually . . EWrite an approximately 1500 words report for each programme . Please use following format for your assignment .     Title page Introduction 1 mark Aims and objectives of programme 2 x 2 = 4 marks Duration of programme 0.5 x 2 = 1 mark Target group 0.

Year 1 and Year 2 2 Story Telling Competition .22 April 2011. . This can encourage them start using English Language as early as 7 years old. Participants were allowed to use gestures when singing. Activities Objective(s) Target Group 1 Singing Competition . 1. to encourage all pupils to use English Language as a medium of interaction with their friends and teachers. A consistent use of English Language will ensure pupils.Year 4-5 4 Poem Recitation . The objectives are based on the activities planned throughout the English Week. listening.Year 6 Duration of Programme The English Week was carried out from 18 April until 22 April 2011. Activities Date and time Place 1 Singing Competition 18 April 2011. The competition started as scheduled. Reading. It has to be practiced in their daily conversation regardless place and time.m . Second.To enrich vocabulary .To improve spelling skill . All activities were carried out from 7.m .30 a. to make use of English in this school visible. Therefore it must not be used only in the classroom or when pupils are in school. First. Use of costumes was optional. The table below shows the details of the implementation of the programmes.Main Hall 2 Story Telling Competition 19 April 2011. speaking.Language Room 3 Spelling Competition . There were 5 groups of student participated in the competition. No.6 3 Spelling Bee . writing and grammar in English Language are five important skills pupils should master. The selection of songs was made by both the English Language teachers and the Music Teacher. speaking. Objectives There are a number of objectives of the programme.00 p.30 a.21 April 2011. No.Year 3.To promote use of English in forms of songs .m until school session ended.00 p.To improve pronunciation and fluency . Therefore. an English Week was planned to be implemented in SK________ Aims There are two aims of the English Week. 7. Each group had to perform within 8 minutes. 1.m .SAMPLE-BI REPORT Introduction The use of English Language is very important among school children. at their tender age inculcate the essential skills needed. Use of English can be in forms of reading.Language Room Report on implementation of Programme Singing Competition The singing competition was the first activity carried out during the English Week.00 p.Main Hall 4 Poem Recitation . listening and writing.To enable pupils to appreciate literature . Ang Bee Chee. The table below shows the objective set for all the activities.To improve confidence of pupils when presenting the story to audience .m . The teacherin-charge was Pn. Each group was comprised of 8 to 10 pupils. 1.

Each participant had to spell at least 5 words correctly to entitle them for the next round. This competition was the most interesting. Her poem entitled ³Why´. The second place went to Mohd. The second place went to Nur Shakina Azhar from 5 Fikrah with the story entitled ³King Arthur´. The title of her poem was ³Mama´. The first round was the spelling of general words taught in primary schools. Halim Bakri from 5 Bestari became the champion of the Spelling Competition. The champion for this competition was Nur Shaza Abdul Rahman from 6 Arif. Each participant was allowed to recite the poem of their choice in 5 minutes. The competition was divided into two rounds. Zulkafle Noor from 6 Bestari who presented the poem entitled ³Loneliness´. However there was one participant who managed to spell all the words correctly. The runner up went to group Cheerful from 1 Bestari with their song ³ Flying Without Wing´. There were 12 participants for this competition. The title of her story was ³Kuruvi´. The themes were courage. Only Year 6 pupils were allowed to take part in this competition.There were 3 judges responsible for the adjudication. The runner up was Hasnah Tahir from 5 Intelek and the second runner up was Fatihah Izhar from 5 Fikrah. Prizes were given away on the same day of competition. . there were only 4 pupils who managed to continue for the second round. The stories to be presented could be taken from old folklore or modern stories. Spelling Competition The Spelling Competition was carried out in the school main hall. The teacher-in-charge was Encik Ramlan Abu Hanifa. The champion for the story telling competition was Muhammad Aminur Salihin from 4 Cendekia. who sang ³Hero´. kindness and responsibility. The third place went to Rukumani d/o Ponniahsamy from 3 Cendekia. Participants were to tell their stories based on the themes set by the organising committee. In the second round each participant was given 45 seconds to spell the correctly. The winner of the singing competition was group Merry from 2 Dedikasi. Poem Recitation The Poem Recitation was the last activity carried out during the English Week. There were only 5 pupils participated in this competition. The second round was a tough round. The teacher-in-charge was Puan Dalila Esmail. Out of 15 participants. The third place went to Aina Shahmi from 6 Cendekia. Story Telling Competition The story competition was carried out on 19 April 2011. pronunciation of words and rhythms of sentences had attracted the audience which included some parents. They presented the song titled ³You raise me up´. The judges had a tough time to decide on the winners. There were many talented pupils who presented their story creatively. The second runner up went to group Daffodil. The story that he told was ³Random Acts of Kindness´. The judges were teachers from neighbouring schools. The combination of gesture. Some of them gave full support for their children in order to give them more confidence. There were many students watching this competition.

Second.Strengths and weaknesses of the programme The implementation English Week was a success. The English Language Panel also hope that to further improve the English Week 2012 in order to make use of English Language more visible in this school. The school administration must also take immediate action to repair and improve the quality of the school P. The English Language Panel would like to give some suggestions and recommendations. Strengths Weaknesses All teachers gave full cooperation . it is suggested that the duration of English Week to be extended to two weeks next year. i. That will enable more activities to be implemented during the English Week. Conclusion It is hoped that the English Week 2011 implemented by the English Language Panel of SK ____ be benefitted by all students.Full support given by many parents in form of monetary and moral supports Equipments need improvement. First. the choice of activities must be variety to promote more participation of pupils. .Local companies operating nearby the schools sponsored the prizes for the winners. All the activities were carried out smoothly.A system Sponsorship by local companies . The English Language would also like to recommend the school administration to allow activities to be carried out outside the formal school time table so that more pupils can watch all the activities at different time and place. The table below shows the strengths and weaknesses of the programme.All teacher had played their roles according to the organising committee set Not many ³new faces´ joined the activities Supports from PTA . However.e microphone and P.A system for a better quality of pupils¶ presentation. Suggestions and recommendations In order to make English Week more successful in the future. there were some strengths and weaknesses found when carrying out this programme.

5. Please include the following when you submit your report: 1. . 6.5 spacing Submission ± 12th June. You are required to submit an interview report on a prominent person who has contributed to the community. It is compulsory that the interview is conducted in English.ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 ASSIGNMENT 3 (30%) This assignment is to be done individually. Title page 1 mark Introduction 2 marks Biography of interviewee 2 marks The report 15 marks Interview questions (5-7) 5 marks Pictures (minimum 3 while conducting the interview) 5 marks **please note the following:   Font type ± Times New Roman Font size ± 12 1. 3. 2.ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE FACULTY OF LANGUAGES AND COMMUNICATION FIK 3042.000 words. The report must be approximately 3. 4. 2011 by 12.00pm A maximum of 5 marks will be deducted for grammatical errors.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful