Sahsiah

Must edit oh.. thks email frm mandy lim Pendahuluan Guru dianggap sebagai satu profesion yang paling murni. Ia juga dikatakan satu profesion yang paling unik. Namun berbeza daripada profesion yang lain seperti doktor, peguam dan arkitek, guru tidak mempunyai satu badan khas yang mengawal profesionalisme pengamal-pengamalnya selain daripada Unit Tatatertib Jabatan Negeri. Di Malaysia, adakalanya guru yang dianggap melanggar etika perguruan tidak akan diambil tindakan pecat atau lesen mengajar guru berkenaan ditarik balik. Oleh itu, di pihak guru, mereka harus mempunyai kualiti-kualiti yang boleh melahirkan pelajar-pelajar yang dikehendaki oleh ibu bapa, masyarakat, sektor-sektor pekerjaan dan aspirasi negara secara umumnya. Ini disebabkan sifat-sifat dan kualiti seorang guru akan memberi impak kepada para pelajar, ibu bapa dan rakan-rakan seprofesion. Antara kualiti-kualiti tersebut adalah mempunyai ilmu dan berjaya mempraktikkannya serta mempunyai rasa hormat dan bersikap penyayang terhadap anak-anak muridnya (Feeny, Christensen, 1979) berperawakan yang baik, bertenaga, bersifat humor, fleksibel dan peka (Feeny, Christensen & Moravcik, 1996). Sementara Bottery (dalam Cribb, Gewirtz, 2001) mencadangkan guru-guru bertindak sebagai penjaga dan pengantara nilai kepada kanak-kanak. Di dalam perbincangan tajuk ini, kita akan melihat kepada pengertian etika secara umum sebelum kita meninjau etika perguruan secara lebih dekat. Perbincangan juga akan melihat prinsip-prinsip etika perguruan dengan terperinci dan nilai etika yang harus ada kepada seorang pegawai pendidikan sebelum kita mengupas isu-isu yang berkaitan dengan etika perguruan dengan lebih lanjut. Pengertian Etika Apabila kita membicarakan etika, satu perkataan yang sinonim dengannya ialah moral, yang sangat berkait rapat malah seringkali diberi pengertian yang sama. Kita lihat perkaitan di antara etika dan moral dalam penjelasan di bawah. Etika berasal dari perkataan ethos dalam bahasa Greek. Mengikut Kamus Dwibahasa Dewan (2002), ethos bermaksud nilai moral, sistem kepercayaan, budaya atau keperibadian sesuatu bangsa. Manakala etika membawa pengertian satu sistem atau prinsip moral. Ia tidak lari daripada satu lagi kata sinonimnya iaitu moral yang diertikan sebagai prinsip apa yang dikatakan betul dan apa yang dikatakan salah. Feeny, Christensen & Moravcik (1996) meminta para profesional supaya bertindak dengan penuh beradab kerana ia mencerminkan perkara yang betul dan salah.Thiroux (2001), pula melihat etika sebagai satu teori mengenai tindakan individu, penafsirannya terhadap sesuatu kejadian dan mengapa individu bertindak sedemikian. Ia juga merupakan satu falsafah mengenai moral yang mementingkan tindakan seseorang individu bukannya. Dapatlah kita membuat rumusan bahawa etika sebagai satu landasan nilai-nilai mulia yang harus dipatuhi oleh kelompok-kelompok umum yang mana nilai-nilai baik atau salah itu bersifat sejagat. Etika sebagai disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan garis panduan tindakan individu yang piawai, yang mewajarkan tindakannya Etika bertindak melicinkan dan memperkukuhkan nilai-nilai, kepercayaan dan tanggungjawab dalam sesuatu profesion. Ia mampu menjadi satu norma dan standard perlakuan-perlakuan ahli organisasi dan interaksi antara ahli-ahli organisasi tersebut Dengan kata lain, etika bertindak sebagai cermin tingkah laku moral manusia. Teori-teori Berkaitan Etika Teori consequentialist , menurut Strike & Soltis (1998) mementingkan kesan daripada satu-satu keputusan tindakan yang diambil. Oleh itu sesuatu tindakan perlakuan akan dianggap bermoral jika ia membawa kesan yang lebih baik daripada tindakan alternatif. Namun begitu apakah kayu pengukur untuk menilai tahap kesan sesuatu tindakan dengan kesan alternatif yang tidak dilakukan? Adakah berlakunya penghakiman yang benar-benar sempurna?

peranan dan tanggungjawab guru juga akan turut berubah. guru mampu menjadi role model kepada anak-anak muda. berdedikasi. Radzuan Hassan (1997) membangkitkan isu rasuah di kalangan pentadbir sekolah. Ia dikendong setiap waktu mengajar oleh guru-guru. Kamarudin Kachar (1989) pula menegaskan. Menurut kepercayaan golongan Kantian lagi. Teori ini disarikan daripada falsafah Aristotle tentang keperibadian mulia manusia yang terbahagi kepada keperibadian mulia bersifat intelektual dan bersifat moral. Pernyataan Masalah Sekolah sebagai agen sosialisasi yang paling penting bertindak untuk melahirkan warga yang mempunyai nilai-nilai sosial ( Mukherjee. Manakala yang bersifat moral pula menghendaki manusia agar berkelakuan baik seperti jujur. Keperibadian mulia bersifat intelektual merangkumi kemampuan seseorang untuk memahami.Masyarakat memandang tinggi profesion- . amanah. etika yang baik mampu mengujudkan budaya kerja yang cemerlang dan hasilnya ialah ia berjaya mengeluarkan para pelajar yang bakal menjadi ahli masyarakat yang berkualitI. dunia perguruan akan berubah dari masa ke semasa. Nilai. kebolehan dan sifat-sifat adil. Sesuatu tindakan yang dianggap salah akan tetap salah biar apapun justifikasi ataupun alasan untuk melakukan kesalahan itu. walaupun kita mempunyai etika.com/icce/CodeTE9. Abdullah Bakri (1990) pula menimbulkan persoalah pengabaian tugas oleh guru-guru dan pengetua terutama dalam soal pelaksanaan pengajaran. Nilai dan moral terpuji ini menjadi garis panduan kepada guru-guru yang diikat dalam istilah etika perguruan. "In law a man is guilty when he violates the rights of others. Masalahnya. Pasti pendokong teori yang diperkenalkan oleh Immanuel Kant ini tidak bersetuju dengan amalan mercy killing. kes mencederakan pelajar dan sebagainya yang melibatkan subjek guru menjadi topik hangat di dada akhbar yang melihat kes-kes begini sebagai satu sensasi. namun tidak pasti sama ada ia tercicir atau tidak. dalam http://sdmultimedia.k12. Kod etika dapat membantu pentadbir sekolah memberi argumentasi terhadap masyarakat jika mereka mempunyai pemahaman tentang kod etika guru ini. Foo (2005) menggunakan istilah keperibadian mulia untuk menjelaskan teori ini." -Immanuel Kant dalam http://www. 1978).us/edtech/healthtech/t-ethics. Menurut Strike & Soltis (1998) semua manusia mesti dilayan sama sahaja. bertanggungjawab. peraturan dan undang-undang. teori nonconsequentialist melihat peraturan moral seharusnya bersifat sejagat. terutamanya. Profesion perguruan Malaysia juga mempunyai etika perguruannya sendiri dikenali dengan nama Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia.suhsd. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so.htm ) Dalam pengurusan Pendidikan pula.htm Satu lagi teori yang dikemukakan ialah teori virtue. tabah dan pemurah. malah ibu bapa. Asnah Abdul Hamid (1996) menambah kepincangan di kalangan profesional perguruan yang gagal menjadikan nilai dan etika profesional sebagai garis panduan semasa menjalankan tugas dan melaksanakan tanggungjawab profesional mereka. masih berlaku banyak kes pelanggaran etika perguruan sama ada oleh guru-guru atau pengetua. masyarakat. Oleh itu kupasan penulisan ini akan berusaha untuk mengenengahkan isu-isu yang melibatkan etika profesion perguruan serta mencadangkan beberapa amalan yang mampu menanganinya. 1997). niat berbuat jahat sudah mencukupi untuk kita mengatakan seseorang itu tidak beretika.Selain itu. peranan yang harus dimainkan oleh pemimpin pendidikan untuk melaksanakan dasar sistem pendidikan negara agar matlamat-matlamatnya tercapai. menaakul dan membuat penilaian. Guru sebagai satu entiti yang begitu unik kerana pelanggan guru itu bukan sahaja pelajar. Akhir sekali. berdaya usaha.ca. Pernyataan-pernyataan di atas cukup merunsingkan masyarakat terutama apabila kes rasuah. sektor-sektor pekerjaan. ahli-ahli politik dan negara merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam dunia pendidikan. Kepentingan Etika Kepada Guru Sebagai satu profesion. Dengan itu.Kod etika dikatakan sebagai cornerstones of a true profession (David Freitas. berdisiplin berakhlak tinggi. Jelas kepada kita bahawa penerapan nilai dan moral terpuji harus ada dalam diri setiap insan yang bernama guru. etika perguruan juga dapat berfungsi sebagai panduarah dalam membantu guru melaksanakan apa yang dianggap betul. Selain daripada itu ia berfungsi sebagai sebuah institusi pembangunan sumber manusia yang melahirkan komoditi modal manusia yang mempunyai sahsiah yang terpuji (Institut Aminudin Baki. kes rogol. harus memiliki kecekapan. Pemimpin sekolah.Bertentangan dengan teori di atas.

Moral Seorang Guru Apakah yang dikehendaki daripada seorang guru? Persoalan ini mungkin amat sesuai juka kita melihat kualiti-kualiti guru dan tanggungjawab yang bebani ke atas guru. Dikhuatiri guru akan menggunakan ini untuk merosakkan seseorang pelajar dengan cara yang tidak bertanggungjawab. walaupun tidak ada data khusus. Selain daripada itu. penuh kerjasama dan sikap yang membina. Akauntabiliti Seorang Guru Secara umumnya terdapat beberapa perkara yang wajar diambil perhatian oleh seorang guru berkaitan dengan akauntabiliti guru ini. Christensen & Moravcik (1996). Mereka mempunyai ruang dan peluang yang cukup luas untuk melakukan perkara ini. Maksudnya di sini pihak sekolah perlu berinteraksi dengan masyarakat secara mesra. di mana pihak sekolah memaparkan markah atau gred yang diperolehi pelajar kepada umum seperti melekatkan rekod pencapaian pelajar di papan kenyataan. Sistem penilaian peperiksaan awam sekarang banyak memberi ruang kepada guru-guru membuat penilaian bagi subjek-subjek seperti bahasa. Menurut Feeny. bukan sahaja sokongan dan bantuan kewangan. Beliau juga menegaskan guru dalam membimbing pelajar harus bertindak sebagai fasilitator dan mewujudkan suasana yang dapat memberi faedah kepada mereka bila mereka keluar dari sistem pendidikan nanti. Jadi etika perguruan amat penting untuk mengembalikan keyakinan masyarakat bahawa amalan profesionalisme perguruan berasaskan persetujuan bersama. 2005) juga meletakkan tanggungjawab melahirkan warga yang berhemah kepada ibu bapa.Selain daripada itu. selain bertindak sebagai in loco parentis. Cribb & Gewirtz (2001). Mengikut Foo (2005) seorang guru harus mengelakkan diri daripada mengindoktrinasikan pelajarnya dengan apa-apa fahaman atau kepercayaan atau falsafah yang dipegangnya. Dalam isu penilaian. Ini amalan tidak beretika seorang guru. Inilah yang mempengaruhi ramai guru terutama di Barat meninggalkan profesion ini.profesion yang lain dan melihat guru sebagai satu profesion tidak setaraf doktor atau peguam atau jurutera yang mempunyai etika yang tetap dan dikawal oleh satu badan pemantau yang berhak menghukum ahli-ahlinya. Mereka akan melakukan apa sahaja. Inilah bentuk kerjasama yang diperlukan seorang guru dari masyarakat. Adalah menjadi satu amalan tidak beretika jika seseorang guru membuat penilaian berasaskan faktor bangsa. agama. terdapat sekolah yang berusaha untuk meningkatkan peratus kelulusan. 2005) harus menjalankan tugas-tugas yang semakin lama semakin membebankan. Kesimpulannya. Guru-guru. Black (2001) memohon jasa baik masyarakat supaya memberikan kebebasan kepada pihak sekolah dan guru untuk melaksanakan perubahan supaya mereka dapat bekerja tanpa tekanan.Terdapat banyak sekali kes. kod etika dapat meyakinkan masyarakat tentang amalan-amalan professional sesuatu profesion.Menjauhi amalan matlamat menghalalkan cara merupakan satu tangungjawab kerana ia bertentangan dengan objektif utama pendidikan iaitu memindahkan ilmu dan menanam nilai-nilai murni. Menilai pelajar secara adil dan saksama. Beliau harus memahami nilai-nilai yang perlu ada pada seseorang guru seperti berilmu dan mempunyai rasa hormat serta menyayangi kanak-kanak. kedudukan dan sebagainya. Ini selari dengan prinsip-prinsip etika seorang guru yang wajib berilmu dan menyediakan kanak-kanak ke arah menjadi insan yang berguna dan warganegara yang berdikari. termasuklah mengeluarkan nama pelajar yang dijangka gagal daripada daftar calon sekolah kepada calon persendirian. juga dikehendaki menyampaikan dan mengindoktrinasikan para pelajarnya ke arah kebaikan. mengharapkan guru bertindak sebagai orang perantara ibu bapa yang mahukan anak-anak mereka menyerapi nilai-nilai yang sesuai dengan anak-anak mereka yang bersifat passive imbiver. Kemahiran Hidup dan sebagainya. Sains Tulen. seorang guru dengan pendapatan yang tidak setimpal (Foo. dalam perlaksanaan sesuatu inovasi ke arah meningkatkan kualiti pelajar. Sebenarnya ini menyalahi etika keguruan yang memberi hak kerahsiaan . kod etika mampu bertindak sebagai panduan kepada pengamal apabila wujudnya dilema dan membantu pengamal melaksanakan tugas-tugas mereka. Prinsip Lieberman ( dalam Foo.Feeny & Christensen (1979) meletakkan beberapa syarat untuk menjadi guru yang berwibawa.

Kerjasama antara guru dengan rakan sejawat mampu memecahkan halangan yang sebesar manapun.Dalam profesion perguruan.k12. Profesion perguruan melibatkan bukan sahaja tingkah laku guru secara peribadi tetapi juga merangkumi interaksi sekolah dengan masyarakat. perkongsian dengan ibu bapa. Prinsip oleh Lieberman ini diakui oleh Sufean Hussin (1996). Guru menggesa ibubapa sentiasa mengawasi aktiviti pelajar di rumah seperti membuat kerja rumah. dan ibu bapa. manakala ibubapa pula mengharap guru agar dapat menjadikan anak-anak mereka manusia yang berjaya.state. David Freitas dalam http://sdmultimedia.highered. Pertama beliau melihat prinsip kesaksamaan dimana setiap guru mesti melayan semua pelajar tanpa mengira bangsa. Adalah amat molek jika hubungan ini bersifat mutual respect dan saling mempercayai agar tugas dapat dilaksanakan dengan ikhlas. masyarakat dan negara dalam pembinaan etika perguruan. menjadi orang yang berguna kepada masyarakat dan negara dan individu yang berdikari. Guru juga berperanan membantu mereka mencapai kebahagiaan hidup.Dalam hubungan antara guru dan ibubapa pula.al. Jika amalan ini berjaya dilaksanakan. Keberkesanan kaedah pengajaran bergantung kepada hubungan kerjasama antara sekolah dan rumah.stm. Ini merupakan prinsip etika professional dalam hubungan antara guru dan murid.kepada pelajar. Hubungan guru dengan masyarakat harus berlangsung dalam suasana mesra.htm.htm. pemantauan dan arahan daripada pihak atasan akan berlangsung dalam jumlah yang sangat minimum dan guru-guru akan merasai bahawa mereka merupakan individu yang sangat meyakinkan pihak atasan. Ada keunikan hubungan dan kualiti professional antara sesama guru. bersifat kerjasama.org/education/ltcode. Salah satunya kerana keunikan hubungan antara seorang guru dengan rakan sekerjanya.us/gbu. Tanggungjawab ini bersifat tanggungjawab di antara pekerja dengan majikan. Kod Etika Guru-guru Minnesota dalam http://education. ibubapa. Part 2 Prinsip-prinsip Etika Profesional Mengikut Lieberman (1956) prinsip-prinsip Etika Profesion Perguruan harus merangkumi prinsip tanggungjawab guru terhadap pelajar. Kod Etika Guru oleh Alabama Education Association dalam http://www. terutama bila ia melibatkan prubahan dalam kurikulum dan system pendidikan. tanggungjawab professional guru meliputi tanggungjawab terhadap pelajar.Menggunakan kuasanya secara bijaksana. rakan sejawat dan profesion perguruan.htm.gov/tcert/resteachers/codeofethics. Foo (2005) yang merumuskan kod etika universal oleh Larry Colero pula membincangkan enam prinsip yang perlu dalam pembentukan kod etika perguruan.mn.html.com/icce/CodeTE9. Malah Sheila Worley dalam http://teacherweb. masyarakat dan negara. mutual respect dengan majikannya dan hubungan sesama rakan sekerja. profesion perguruan. ahli-ahli profesion perguruan berkongsi tugas dengan ibu bapa membentuk perlakuan kanak-kanak ke arah matlamat akhir yang diterima masyarakat. Guru-guru pula perlukan masyarakat di luar agar menyediakan peluang-peluang untuk anak-anak didik mereka apabila mereka tamat persekolahan seperti menyambung pelajaran atau bekerja. guru-guru Association of Unity Churches dalam http://www. Menurutnya.com/HI/MaryknollSchool-HighSchoolDivision/t.shelbyed. New York State United Teachers dalam http://www. dan sikap yang membina.us/html/012969. rakan sejawat. Adalah dikatakan profesion perguruan berbeza daripada profesion-profesion yang lain. Sekiranya kuasa ini tidak digunakan dengan bijak pasti berlaku penyelewengan dan ini tidak sihat kepada organisasi pendidikan dalam usaha memartabatkan profesion perguruan. Masyarakat sentiasa mengharapkan sekolah supaya melahirkan ahli masyarakat yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara.htm dan Tatasusila (Etika) Profesion Perguruan Malaysia memperakui tanggungjawab guru terhadap pelajar. Sifat adil juga penting dalam mengambil .nysed. agama atau kepercayaan. interaksi dengan masyarakat. Semua guru mengharapkan kedudukan autonomi mereka dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.Ahli-ahli profesion perguruan tidak dapat lari daripada tanggungjawab berkaitan dengan kariernya.unity. seorang guru bertanggungjawab membawa para pelajar ke arah pemerolehan ilmu dan seterusnya menyediakan mereka ke arah amalan demokrasi.

Juga guru tidak boleh menerima atau meminta hadiah daripada pelajar dan ibu bapa berkaitan dengan tugas-tugas keguruannya. Prinsip Kedua: Perlakuan yang Baik Berdasarkan prinsip ini.Prinsip kelima ialah prinsip kesetiaan terhadap profesionnya yang menegah seorang guru daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sopan. Prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip Pertama: Niat yang Betul Prinsip ini menuntut agar setiap warga Kementerian melaksanakan tugas dengan niat yang betul. y Memberikan kepuasan kepada pelanggan.Prinsip terakhir dalam pembentukan etika perguruan ialah prinsip mengelakkan konflik kepentingan peribadi. Prinsip ini turut menuntut seorang guru bertindak sebagai ibu bapa ganti dalam usaha membentuk tingkah laku pelajar ke arah matlamat yang ingin dicapai. tempat asal. ibu bapa dan negara. pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. Memberikan sumbangan bermutu. iaitu: Memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Selain dari pada itu. latar belakang pelajar.Prinsip seterusnya berkaitan dengan prinsip kerahsiaan dimana guru diminta supaya menghormati hak kerahsiaan para pelajar. selaras dengan nilai kerja yang dicadangkan.Kedua. Prinsip ini turut melarang guru mengiklankan kelas-kelas tuisyen yang beliau mempunyai kepentingan di dalamnya. Pelajar tidak harus dimalukan atau direndah-rendahkan dengan mendedahkan maklumatmaklumat yang boleh memalukan atau menjatuhkan maruah atau merendahkan nilai diri dan jati diri pelajarnya. Ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara. seorang guru tidak wajar mengaibkan rakan-rakan sejawatan mereka dan tidak harus melobi dengan apa cara sekalipun untuk mendapat kenaikan pangkat atau markah yang tinggi dalam penilaian prestasi tahunan. dan Sentiasa membarui niat untuk kebaikan. Terdapat empat jangkaan nilai kerja yang diharapkan daripada amalan prinsip pertama ini. prinsip keterbukaan di mana sifat jujur sangat diutamakan.. kemampuan akademik dan sebagainya. Guru-guru disaran agar mengutamakan kepentingan pelajar lebih daripada kepentingan masyarakat. sebagaimana yang dituntut oleh agama. misi. Prinsip ketekunan pula menghendaki guru mengesan potensi pelajar-pelajarnya dan sedia menerima perbezaan individu pelajar dan seterusnya menjadikan ia asas untuk membimbing mereka ke arah kecemerlangan. semua warga Kementerian diseru agar melaksanakan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. persatuan atau peribadi. fahaman politik. Akhir sekali guru dilarang mengajar sesuatu yang boleh merosakkan ke[pentingan pelajar. Warga Kementerian diminta agar mengamalkan nilai-nilai yang berikut semasa melakukan tugas mereka. dan . y Menunjukkan penampilan diri. matlamat dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia.apa-apa tindakan terhadap para pelajar tanpa mengambil kira jantina.

mulia. dan Sentiasa berpandukan prosedur serta kaedah yang sesuai dan betul. berdisiplin dan beradab. Untuk mematuhi prinsip ini. Berikut merupakan apa yang disarankan berdasarkan prinsip ini. Sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan.y Menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. Nilai-nilai Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai Pertama: Amanah . Prinsip Kelima: Berdisiplin dan Beradab Warga Kementerian hendaklah sentiasa melakukan aktiviti yang berperaturan. Aspek ini amat penting kerana salah satu elemen yang amat penting dalam pengurusan organisasi hari ini ialah memenuhi keperluan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada mereka. perlakuan-perlakuan seperti yang berikut haruslah menjadi amalan: Sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan. dan Sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. y y Apa yang dilakukan mesti sesuai dengan apa yang diucapkan. Prinsip Keempat: Mengotakan Apa yang Dikatakan Prinsip ini menuntut agar semua warga Kementerian sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan. Menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik. pengucapan dan tindakan. dan Sentiasa berusaha untuk menjadi pekerja yang baik. maju. berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan cirri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. Semua warga Kementerian perlu mengamalkan perlakuan-perlakuan seperti berikut: y y y Sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terkandung dalam ajaran agama. Prinsip Ketiga: Penggerak ke arah Kebaikan y y y y Setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia diseru supaya menjadi penggerak ke arah kebaikan.

Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. Memberikan atau menerima arahan yang jelas serta tepat dan tidak mengelirukan. dan Sentiasa meningkatkan ilmu. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan serta tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. Bersikap jujur serta setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Nilai Ketiga: Bijaksana Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia mentafsirkan nilai bijaksana sebagai menggunakan pemikiran dengan bijaksana dengan membuat keputusan dan tindakan yang sesuai dengan masa serta keadaan. Nilai Keempat: Bersyukur Bersyukur bermaksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan penghargaan atas nikmat atau pemberian yang diterima. Amalan-amalan yang diperakukan termasuklah: y y y y Menggunakan seluruh potensi. Nilai Kedua: Benar Nilai benar telah ditafsirkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai benar pada niat dan perbuatan. amanah bermaksud sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahkan kuasa dan kedudukan Berikut merupakan beberapa amalan amanah yang dikemukakan: y y y y y Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.Secara umumnya. Berdisiplin dan mengawal diri serta tidak melakukan sesuatu yang boleh menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Mempunyai fikiran dan pertimbangan yang rasional dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan serta emosi. kepakaran dan profesionalisme. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat daripada orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh. Antara perlakuan yang diharapkan daripada warga Kementerian yang memperlihatkan nilai ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. tanpa niat yang tersembunyi mahupun mengharapkan balasan. tanpa menyeleweng dan cuai. keupayaan dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang dan tidak mengambil jalan mudah. Perlakuan-perlakuan yang dicadangkan ialah: . tidak bercakap bohong dan mungkir janji. Bercakap benar dan menepati janji. dan Rela berkongsi pengalaman.

Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh mesra. Amalan-amalan atau nilai yang diharapkan adalah seperti berikut: Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. tidak cuai atau merungut. y y y y Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan. Nilai kelima: Dedikasi Dedikasi bermaksud berminat dan rela mengorbankan masa serta tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. tidak berdendam. y y y Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. tidak berpura-pura atau berusaha mengelakkan daripada tanggungjawab. menghargai serta mengambil berat. kedudukan atau mendapat perhatian orang lain. status atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. sombong atau suka meninggi diri. berdendam atau menabur fitnah. teliti dan ceria. Pematuhan Etika Perguruan . Nilai keenam: Ikhlas Ikhlas bermaksud menunaikan tanggungjawab dengan suci hati untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan.Sentiasa menghargai anugerah yang diterima tanpa menganggap kejayaan-kejayaan sebagai hak. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. hati yang suci. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi. Ia dapat ditunjukkan seperti berikut: y y y y y Bersifat pemaaf dan penyayang. tanpa mengira pangkat. dan Memberikan layanan yang baik. bukan kerana pangkat. Amalan-amalan yang mencerminkan nilai ini adalah seperti berikut: y y y Menerima tanggungjawab dengan rela. Bertimbangrasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja sentiasa berkualiti. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperolehi seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. Nilai Ketujuh: Penyayang Nilai penyayang membawa maksud perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami. dan Cergas dan pantas bekerja dan hasilnya menepati kehendak organisasi. kegagalan dan ujian serta tidak berputus asa.

(g) tidak bertanggungjawab. Part3 Part4 mandylim . Peraturan 4 (2) Seorang pegawai tidak boleh: (a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya.Apabila kita membincangkan isu pematuhan etika perguruan. atau (ii) dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Peraturan 4 (2) secara terperinci kerana ia sangat signifikan dengan isu yang bakal kita bincangkan nanti. (c) berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah bahawa (i) dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam. (h) membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam. dan (j) cuai dalam melaksanakan tugasnya.Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Ini disebabkan semua penjawat awam adalah tertakluk kepada perintah ini termasuklah guru. (d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Kita lihat Bahagian II. satu perkara yang harus kita perbincangkan ialah Perintah Am Bab D . (f) tidak jujur atau tidak amanah. (b) berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya. Bahagian II. Perintah Am Bab D. (e) kurang cekap atau kurang berusaha. (i) ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. sama ada tuntutan itu adalah tuntutan sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam yang lain.

malah ramai guru yang harus dipantau dan diawasi (Teori X) sentiasa (Lunenburg dan Ornstein. Owens. iaitu. asyik bermain video game dan terdapat pula laman web yang menyebarkan fitnah terhadap individu atau atau kerajaan. Terdapat tujuh isu yang diketengahkan. Pentadbir sekolah dicadangkan menyediakan satu checklist pelanggaran etika oleh guru-guru sebagai semakan untuk dijadikan alat pengukuran dan penilaian sahsiah guru. . Jelas kepada kita bahawa nilai etika guru-guru banyak dipalit arang oleh segelintir yang tidak seharusnya menceburi bidang perguruan. melayari laman porno. 2003. Bermula dengan teori-teori yang berkaitan. Etika guru-guru dalam penggunaan ICT ini juga harus dimaktubkan dalam etika perguruan. Guru-guru di sekolah sudah biasa dengan sindrom kucing tiada. Bahagian seterusnya. tikus bermaharajalela .Berita Harian (7 Jun 2005) menyiarkan artikel bertajuk Kod etika Internet bendung khabar angin melihat internet ibarat pisau yang boleh memotong dan juga membunuh . isu gangguan seksual. Tindakan invividu atau kumpulan yang menyebarkan fitnah melalui laman web juga berleluasa sehingga mampu menimbulkan panik kepada masyarakat. isu penilaian. Guru-guru harus mengamalkan etika-etika dan peraturan yang disediakan ini supaya masyarakat memandang tinggi dan yakin kepada profesionalisme guru-guru Malaysia. Kerajaan masih memberikan peruntukan tertinggi kepada Kementerian Pelajaran dalam Belanjawan Negara. Kesimpulan Guru-guru di Malaysia harus berasa bangga kerana profesion perguruan di Malaysia masih dipandang tinggi oleh masyarakat dan negara. menubuhkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bertujuan mengadakan forum dan membincangkan kod etika pengamal telekomunikasi dan multimedia sangatlah dialu-alukan. diikuti dengan rasionalnya pembentukan sesuatu kod etika. Telekomunikasi dan Multimedia. Kajian-kajian mengenai keberkesanan kod etika guru harus dijalankan secara komprehensif guna untuk mengetahui tahap kesedaran. isu dedikasi. Adalah disarankan agar pihak pengurusan sekolah mengambil berat akan etika profesion perguruan supaya semua guru di bawah pentadbiran mereka akan lebih beretika semasa menjalankan tugas. Bagi guru-guru. Beberapa cadangan juga disarankan dalam kupasan setiap isu untuk memperbaiki keadaan yang wujud. Paling tidak etika perguruan ini dibawa ke dalam mesyuarat guru pertama setiap awal tahun untuk mengingatkan guru-guru tentang kepentingannya. 1998). Penggubalan kod etika guru yang baru harus mengambil kira pandangan guru-guru secara keseluruhannya. kita adalah terikat kepada etika Kementerian Pelajaran. Tindakan kerajaan melalui Kementerian Tenaga. Kepincangan belia yang mengadap komputer sepanjang hari berchatting. 2004. nilai moral yang seharusnya ada pada seorang guru dan tanggungjawab seorang guru. Kita telah melihat bagaimana sesuatu kod etika perguruan dibina. Bahagian terakhir kita telah didedahkan dengan beberapa isu yang berkaitan dengan pematuhan etika perguruan. permasalahan etika terutama yang berkaitan dengan dunia perguruan. pengetahuan dan amalan guru-guru bersesuaian dengan etika perguruan. isu bersyukur. Hanson. walaupun semakin pudar pengiktirafan tersebut. isu ikhlas. para guru harus bersyukur kerana tugas guru merupakan ibadah yang sangat dituntut dalam agama dan menjadi agenda utama kerajaan. isu amanah. Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia dan Perintah Am. kita melihat kepada prinsip-prinsip dan nilai etika seorang guru yang juga seorang penjawat awam. Walaupun nilai ekonominya tidak berapa memberangsangkan. dicadangkan agar kod etika guru (Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia) digubal semula mengikut keperluan semasa. Pihak pentadbir harus faham Teori Y (personaliti positif) tidak dimiliki oleh semua guru. Di peringkat atasan pula. Ini dijangka mampu mengurangkan kes-kes guru bermasalah di sekolah. dan isu sekitar etika perguruan yang wujud pada masa ini.

Adalah amat diharapkan agar guru-guru tidak akan melanggar etika perguruan kerana ia merupakan landasan yang menuju kepada tingkahlaku yang akan dipandang tinggi oleh masyarakat. 5. pematuhan etika perguruan akan meningkatkan martabat guru-guru Malaysia. y Asnah Abdul Hamid. 7 Jun 2005. y Feeney. dan Maguire. Ogos 1990. dan Christensen. dan Maguire. (ed). Wawasan. 29 40 y Berita Harian. Selain daripada itu.36. Jld. y Black. A. 1990. Kepimpinan Pengajaran dan Konsep Kepimpinan Berpasukan . 1979. 1996. Nilai dan Etika Profesional dalam Perkhidmatan Pendidikan. Ohio : Charles E. M. Merill . J. Values and Schooling dalam Dillon. S. P. D. Evidence and the Raising of Standards dalam Dillon. Who Am I In The Lives of Children?: An Introduction to Teaching Young Children. 2001. 2001. dan Gewirtz. 37 49. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. Becoming A Teacher: Issues in Secondary Teaching. M. (ed). Buckingham: Open University Press. Jurnal Pengurusan Pendidikan. 5 15. J. y Cribb. S. Kod Etika Internet Bendung Khabar Angin. Buckingham: Open University Press. Ideology. 25 . BIBLIOGRAFI y Buku Rujukan y Abdullah Bakri.

G. Utusan Melayu. Christensen. Profil Pengetua/Guru Besar Berkesan. R. G. 1997. Kuala Lumpur: Teks Publishing. Educational Administration and Organizational Behavior (Edisi 5). Kementerian Pendidikan Malaysia. Who Am I In The Lives of Children? : An Introduction to Teaching Young Children.y Feeney. Boston: Allyn and Bacon. Serdang: Penerbit UPM. y Institut Aminudin Baki. K. y Lieberman. New Jersey: Prentice Hall. Education As A Profession. dan Ornstein. Organizational Behavior in Education (Edisi 6). 2000. S. 15 Disember 1997 y Kamarudin Hj. New Jersey: Prentice Hall. Pendidikan di Malaysia (Edisi 7). 1956. 2004. 28 33. 1978.C. y Strike. y Radzuan Hassan. 1997. Strategi Pentadbiran Pendidikan. y Lunenberg..H. Kachar. M. E. E. Jurnal Kementerian Pelajaran Malaysia. A. 1989. F. . 2005. dan Moravcik. y Hanson. 1998.C. y Mukherjee. Etika Perguruan : Jaminan Peningkatan Profesionalisme. Boston: Allyn and Bacon. 1997. 26 Okt. 1998. A.M. The Ethics of Teaching. Educational Administration: Concepts and Practices (Edisi 4). J. y Omens. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. Jld. 23 (58) April 1978. D. dan Soltis. y Foo Say Fooi. Sekolah dan Nilai Moral. New York: Teacher College Press. 2003. Belmont: Wadsworth / Thomson y Mok Soon Sang. F. 1996.

k12. 2005) y Association of Unity Churches. 2005) y y y Berita Harian. atas talian. 2004. Nor. Guru AJK UMNO Dungun Abai Tanggungjawab.P. Ethics.php?name=News&file=article&sid=131 (9 Sept. 2005.htm (3 Sept. (tanpa tarikh).139.shelbyed. Theory and Practice ( Edisi 7 ). atas talian http://buletinonline.org/education/ltcode. Pendidikan di Malaysia: Sejarah. y Thiroux J. http://www. 1996.net/modules. 2005) y EVAW.al.251/akhbar/teaching/1997/um97826. 11 Sept. atas talian http://www.unity.htm ( 13 Sept.com. http://www. EVAW International Mission Statement. Sistem dan Falsafah. (tanpa tarikh). Code of Ethics.bharian. 2001.html%20%203%209%202005 (3 Sept 2005) y Azman Md.39. New Jersey : Prentice Hall. Code of Ethics. Perintah-perintah Am: Bab A Bab G. Kuala Lumpur: DBP. y _____. 2005) . (atas talian) G:\About EVAW International.htm (3 Sept. atas talian. tanpa tarikh. Guru Rogol 32 Pelajar.y Sufean Hussin.my/m/BHarian/Sunday/Dunia/20050911103703/Article/pp_index_html 20050911103703/Article/pp_index_html (11 Sept 2005) y Buletin Online. 1996. Guru Bahasa Inggeris Enggan Ke Desa.us/gbu. Kuala Lumpur: MDC y Atas Talian y Alabama Education Association. http://161. atas talian. 25 Ogos 1997.

state. atas talian.psu.us/edtech/healthtech/t-ethics. 2005) y New York State United Teachers. 2005) y ______. (tanpa tarikh). Sikap Ketua Jabatan Lewat Lapor Kes Tatatertib.stm (3 Sept.net/modules. 2005) y y ______ . Ethics.htm 2002/5aug_tatatertib. A Professional Code of Ethics for Teacher Educators: A Proposal to Stimulate Discussion and Debate. Code of Ethics for Minnesota Teachers. About The Teacher.edu/harassment/legal/ (12 Ogos 2005) Worley S. D. http://www. 2005) y y y United State Equal Employment Opportunity Commision.my/tutor/dunia.com.htm (15 Sept. atas talian. Bayaran Skim Baucer Tuisyen Masih Belum Dijelaskan.org/newyorkteacher/2001-2002/020116ethics. 2005. 2002.stm MrsWorleyEthics/t. Rasuah: Beberapa Kes Melibatkan Sekolah.com/icce/CodeTE9.htm (3 Sept. 2005 . http://www.mn.com/ (11 Sept.html ( Sep 2005) y y y Syuhada Choo Abdullah.y y Freitas. http://education. atas talian.php?name=News&file=article (11 Sept 2005) y y ______. I. http://www.ppk. 25 Feb. atas talian.nysut. atas talian. (tanpa tarikh).network54.k12.suhsd.kpm. 2001. 2002. atas talian. 26 Mac 2004. atas talian. 2005) y Marzita Abdullah. Seeking input on ethics code: Proposal lists six guiding principles for teachers.tranungkite.com/HI/MaryknollSchoolHighSchoolDivision/MrsWorleyEthics/t. http://www. atas talian.de2.tutor.us/html/012969. http://teacherweb. (tanpa tarikh). http://www.htm (3 Sept. 2004.http://sdmultimedia.htm ( 9 Sept. tanpa tarikh.M. http://www. http://myschoolnet. Sept.htm (3 Sept.ca. Sexual Harassment. 2005) Kant. Guru Disyaki Rogol 2 Pelajar Bisu. atas talian.atas talian.my/arkib/a_berita/2002/5aug_tatatertib.

BI FIK 3042 English For Communication 2 This assignment is to be individually . EWrite an approximately 1500 words report for each programme . You are required to write a report on two English to write a report on English language programme implemented in your school .5 x 2 = 1 mark Target group 0.5 spacing Submision : 29 may 2011 by 12:00pm A maximum of 5 marks will be deducted for grammatical errors .     Title page Introduction 1 mark Aims and objectives of programme 2 x 2 = 4 marks Duration of programme 0. .5 x 2 = 1 mark Report on implementation of programme 2 x 2 = 4 marks Strength and weaknesses of programme 2 x 2 = 4 marks Suggestion and recommendations 2 x 2 = 4 marks Conclusion 1 marks ________________ 20 marks Please note the following :   Font type ± Time New Roman Font Size 12 1. Please use following format for your assignment .

Each group had to perform within 8 minutes. Therefore. No.30 a. The table below shows the details of the implementation of the programmes. 7.m .Main Hall 2 Story Telling Competition 19 April 2011.Main Hall 4 Poem Recitation . All activities were carried out from 7. The teacherin-charge was Pn.Year 3. at their tender age inculcate the essential skills needed. . The table below shows the objective set for all the activities. Activities Date and time Place 1 Singing Competition 18 April 2011.m . The competition started as scheduled.m until school session ended. to make use of English in this school visible. It has to be practiced in their daily conversation regardless place and time. A consistent use of English Language will ensure pupils.00 p. Therefore it must not be used only in the classroom or when pupils are in school. 1.To improve pronunciation and fluency . Objectives There are a number of objectives of the programme. 1. First.00 p. Ang Bee Chee. Second. Use of English can be in forms of reading.30 a. This can encourage them start using English Language as early as 7 years old.Year 1 and Year 2 2 Story Telling Competition . Activities Objective(s) Target Group 1 Singing Competition .To enrich vocabulary . No.22 April 2011.Language Room Report on implementation of Programme Singing Competition The singing competition was the first activity carried out during the English Week.Year 6 Duration of Programme The English Week was carried out from 18 April until 22 April 2011. Reading. Each group was comprised of 8 to 10 pupils. There were 5 groups of student participated in the competition.21 April 2011. listening. writing and grammar in English Language are five important skills pupils should master.To promote use of English in forms of songs . Use of costumes was optional. The selection of songs was made by both the English Language teachers and the Music Teacher.6 3 Spelling Bee . speaking. The objectives are based on the activities planned throughout the English Week.m . speaking. listening and writing.Language Room 3 Spelling Competition .To enable pupils to appreciate literature .00 p.SAMPLE-BI REPORT Introduction The use of English Language is very important among school children. 1.To improve confidence of pupils when presenting the story to audience . to encourage all pupils to use English Language as a medium of interaction with their friends and teachers.Year 4-5 4 Poem Recitation . an English Week was planned to be implemented in SK________ Aims There are two aims of the English Week.To improve spelling skill . Participants were allowed to use gestures when singing.m .

. The runner up went to group Cheerful from 1 Bestari with their song ³ Flying Without Wing´. Halim Bakri from 5 Bestari became the champion of the Spelling Competition. However there was one participant who managed to spell all the words correctly. Each participant had to spell at least 5 words correctly to entitle them for the next round. The winner of the singing competition was group Merry from 2 Dedikasi. This competition was the most interesting. The story that he told was ³Random Acts of Kindness´. There were many talented pupils who presented their story creatively. There were 12 participants for this competition.There were 3 judges responsible for the adjudication. The teacher-in-charge was Encik Ramlan Abu Hanifa. pronunciation of words and rhythms of sentences had attracted the audience which included some parents. kindness and responsibility. Poem Recitation The Poem Recitation was the last activity carried out during the English Week. The second place went to Nur Shakina Azhar from 5 Fikrah with the story entitled ³King Arthur´. The title of her poem was ³Mama´. Out of 15 participants. The third place went to Rukumani d/o Ponniahsamy from 3 Cendekia. The champion for the story telling competition was Muhammad Aminur Salihin from 4 Cendekia. In the second round each participant was given 45 seconds to spell the correctly. The themes were courage. There were only 5 pupils participated in this competition. Each participant was allowed to recite the poem of their choice in 5 minutes. The second runner up went to group Daffodil. The judges were teachers from neighbouring schools. The title of her story was ³Kuruvi´. The second round was a tough round. The teacher-in-charge was Puan Dalila Esmail. Participants were to tell their stories based on the themes set by the organising committee. Story Telling Competition The story competition was carried out on 19 April 2011. They presented the song titled ³You raise me up´. there were only 4 pupils who managed to continue for the second round. Some of them gave full support for their children in order to give them more confidence. The combination of gesture. who sang ³Hero´. Her poem entitled ³Why´. The champion for this competition was Nur Shaza Abdul Rahman from 6 Arif. Zulkafle Noor from 6 Bestari who presented the poem entitled ³Loneliness´. Prizes were given away on the same day of competition. The runner up was Hasnah Tahir from 5 Intelek and the second runner up was Fatihah Izhar from 5 Fikrah. There were many students watching this competition. The third place went to Aina Shahmi from 6 Cendekia. The second place went to Mohd. Only Year 6 pupils were allowed to take part in this competition. The first round was the spelling of general words taught in primary schools. The stories to be presented could be taken from old folklore or modern stories. The competition was divided into two rounds. The judges had a tough time to decide on the winners. Spelling Competition The Spelling Competition was carried out in the school main hall.

That will enable more activities to be implemented during the English Week.e microphone and P. there were some strengths and weaknesses found when carrying out this programme. Conclusion It is hoped that the English Week 2011 implemented by the English Language Panel of SK ____ be benefitted by all students. The English Language Panel also hope that to further improve the English Week 2012 in order to make use of English Language more visible in this school. . Strengths Weaknesses All teachers gave full cooperation . The table below shows the strengths and weaknesses of the programme. The English Language Panel would like to give some suggestions and recommendations.A system Sponsorship by local companies .Full support given by many parents in form of monetary and moral supports Equipments need improvement. Suggestions and recommendations In order to make English Week more successful in the future.A system for a better quality of pupils¶ presentation. the choice of activities must be variety to promote more participation of pupils. However. All the activities were carried out smoothly.Strengths and weaknesses of the programme The implementation English Week was a success. The English Language would also like to recommend the school administration to allow activities to be carried out outside the formal school time table so that more pupils can watch all the activities at different time and place. Second.All teacher had played their roles according to the organising committee set Not many ³new faces´ joined the activities Supports from PTA . First. it is suggested that the duration of English Week to be extended to two weeks next year. The school administration must also take immediate action to repair and improve the quality of the school P.Local companies operating nearby the schools sponsored the prizes for the winners. i.

6. 2. 4.ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 ASSIGNMENT 3 (30%) This assignment is to be done individually. . 5.ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE FACULTY OF LANGUAGES AND COMMUNICATION FIK 3042. You are required to submit an interview report on a prominent person who has contributed to the community.00pm A maximum of 5 marks will be deducted for grammatical errors. The report must be approximately 3. Title page 1 mark Introduction 2 marks Biography of interviewee 2 marks The report 15 marks Interview questions (5-7) 5 marks Pictures (minimum 3 while conducting the interview) 5 marks **please note the following:   Font type ± Times New Roman Font size ± 12 1.5 spacing Submission ± 12th June.000 words. 3. It is compulsory that the interview is conducted in English. 2011 by 12. Please include the following when you submit your report: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful