INTEGRISANI SISTEMI UPRAVLJANJA

Trendovi XXI veka

BIZNIS PLAN

OSNOVA SAVREMENOG UPRAVLJANJA BIZNISOM

ŠTA JE BIZNIS PLAN?
* Dokument, koji razrađuje projekat poslovnog poduhvata startovanja preduzeća ili investiranja radi rasta i razvoja postojećeg biznisa, * Pisani rezime, planiranih aktivnosti preduzeća u vezi sa konkretnim ciljevima, * Opis, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, * Šematski plan, za finansiranje, * Vodič ili mapa, na osnovu kojih se donose poslovne odluke, * Dragocen menadžment alat - kvalitetno definisan, preispitan i redovno ažuriran.

BALANCED SCORECARD (BSC)

* Pristup zasnovan na stavu da je za dugoročan opstanak u svetu stalnih promena i zahteva tržišta, neophodno da se organizacija poslovanja usredi i na nefinansijske pokazatelje buduće rentabilnosti, * ... U nekom periodu poslovanja, može doći do smanjenja investicija i inovacija, a da organizacija poslovanja ima trenutno dobre finansijske rezultate, ali se na duži period poslovanja čak i njen opsatnak dovodi u pitanje?

OSNOVNI PRINCIPI BSC
* BSC predstavlja konceptualni okvir, za predstavljanje vizije organizacije poslovanja u skup indikatora performanse, koji omogućavaju top-menadžmentu, da oceni poslovanje iz četiri ključne perspektive: 1. Finansijska perspektiva, 2. Perspektiva kupca, 3. Perspektiva internih poslovnih procesa, i 4. Perspektiva učenja i razvoja. * Kroz BSC organizacija poslovanja prati trenutnu performansu, ali i napore za poboljšanje poslovnog procesa, motivacije, edukacije zaposlenih i proširivanje informacionih sistema njene sposobnosti da uči i razvija se.

FINANSIJSKA PERSPEKTIVA

* Jasni dugoročni ciljevi za ostvarivanje profita u potpuno tržišno orijentisanom okruženju, * ,,Koja očekivanja vlasnici imaju u pogledu organizacije poslovanja,,.

PERSPEKTIVA KUPCA
* Sposobnost organizacije poslovanja da isporčuje kvalitetne proizvode i usluge, efektivnost isporuka i ukupno zadovoljstvo kupaca, * ,,Kako treba nastupiti prema kupcima, radi ostvarivanja vizije organizacije poslovanja,,.

PERSPEKTIVA INTERNIH POSLOVNIH PROCESA

* Interni poslovni rezultati koji vode do finansijskog uspeha i zadovoljstva kupaca. Organizacija mora da utvrdi ključne procese, kojih se mora pridržavati, radi ispunjavanja sopstvenih ciljeva i očekivanja kupaca, * ,,U kojim poslovnim procesima, organizacija mora biti najbolja, kako bi zadovoljila vlasnike i kupce,,.

PERSPEKTIVA UČENJA I RAZVOJA
* Uzima u obzir sposobnost zaposlenih, kvalitet informacionih sistema i efekte usklađenosti organizacije poslovanja u pružanju podrške ispunjavanju ciljeva. Procesi su uspešni kad ih izvršavaju adekvatno osposobljeni i motivisani zaposleni, koji poseduju blagovremene i tačne Informacije, * ,,Kako unaprediti potencijale, izmena i rasta organizacije poslovanja, u cilju ostvarivanja vizije,,.

KAKO USPOSTAVITI MERENJE PERFORMANSE?
* Definisati viziju, misiju i strategiju organizacije poslovanja Top-menadžment bi trebao da utvrdi, gde bi bilo mesto organizaciji poslovanja, u bliskoj budućnosti. BSC predstavlja Instrument, kojim menadžeri vode organizaciju, prema budućem konkurentnom uspehu. * Razviti ciljeve i pokazatelje performanse Organizacija poslovanja bi trebala da utvrdi, šta mora dobro da uradi, kako bi ispunila postavljenu viziju i strateške ciljeve performanse. Za svaki od ovih ciljeva, neophodno je identifikovati pokazatelje i razviti operativne ciljeve, koji pokrivaju određeni vremenski period.

RAZVOJ STANDARDA ZA SISTEME UPRAVLJANJA

* KVALITETOM * ŽIVOTNOM SREDINOM * ZDRAVLJEM I BEZBEDNOSTI NA RADU

SISTEMI UPRAVLJANJA

* Upravljanje prema sistemima danas, predstavlja najrasprostranjeni metod upravljanja poslovnim aktivnostima, * Praksa u poslednjih pedesetak godina, dala je primat ovom metodu, dok ga razvoj standarda za sisteme upavljanja u potpunosti podržava.

SISTEMI UPRAVLJANJA
* Osiguravaju potreban nivo fomalnog odvijanja poslova u oganizaciji, * Osiguravaju okuženje za donošenje odluka, uključujući i poboljšanje, na osnovu činjenica, * Omogućavaju interne i eksterne provere, * Alati za utvrđivanje merljivih dobiti za organizaciju , * Osiguravaju poverenje interesnih grupa.

ELEMENTI SISTEMA UPRAVLJANJA
* ¨Sistem za uspostavljanje politike i ciljeva, kao i ostvarivanje uspostavljenih ciljeva¨, * Broj elemenata sistema upravljanja je po pravilu veoma veliki, pa se često za njihovo prikazivanje i razmatranje, elementi grupišu po nekoj užoj povezanosti u podsisteme. Način grupisanja elemenata sistema upravljanja je stvar shvatanja sistema, ali se mora obezbediti kako bi grupisanje imalo neka logična pravila složenog sistema kao celine.

ELEMENTI SISTEMA UPRAVLJANJA
Elementi sistema upravljanja su grupisani u četiri grupe: * ORGANIZACIONA STRUKTURA (šeme sistematizacije, opisi poslova,...) * DOKUMENTACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVNIH AKTIVNOSTI (procedure, radne instrukcije, metodologije,...) * RESURSI ZA REALIZACIJU UPRAVLJANJA (kadrovi, infrastruktura, finansije,…) * PROCESI RADA

INTEGRISANI SISTEMI UPRAVLJANJA
* U svakoj oganizaciji, u okviru ukupnog poslovanja, organizuje se veliki broj međusobno uslovljenih poslovnih aktivnosti. Svakom od tih aktivnosti, može se upravljati jednim sistemom upravljanja. Organizacija je ta, koja odlučuje o modalitetima upravljanja pojedinim aktivnostima, a osnovni cilj svakog upravljanja je, da aktivnosti ostvare planirano rezultate, * Bez obzira na aktivnosti kojima se upravlja, osnovni principi upravljanja su isti. Organizacija može da se opredeli, da svaku aktivnost razvije i održava poseban sistem upravljanja ili da sve, ili neke od sistema, integriše u jedinstveni sistem upravljanja. Naravno pri opredeljivanju kojim pristupom ići, moraju se dobro odvagati, prednosti i nedostaci oba prilaza, u svetlu potreba i prioriteta organizacije poslovanja.

INTEGRISANI SISTEMI UPRAVLJANJA
* Izdvojeni sistemi upravljanja, imaju prednost, što daju zaokuženi sistem, u potpunosti prilagođen aktivnosti kojom se upavlja. S druge strane, oni nose u sebi rizik, da u pojedinim rešenjima, u sistemima upravljanja, budu nepotrebne razlike u praksi, što može značajno da posluži, za ukupno upravljanje organizacijom. Najveća opasnost u ovom prilazu upravljanja, je u postojanju mogućnosti da pojedina rešenja u različitim sistemima, budu međusobno suprostavljena i da time stvaraju smetnje u svakodnevnom radu, * Integrisani sistemi upavljanja, nude bolje harmonizovano, ukupno upravljanje oganizaciojom. Oni međutim, nose rizik prenaglašenog uopštavanja rešenja, čime se mogu zanemariti bitne specifičnosti, pojedinih poslovnih aktivnosti. Da bi se to izbeglo, mora se pri integrisanju sistema upravljanja, sačuvati deo specifičnih rešenja iz svakog sistema pojedinačno, naravno uz sprečavanje da se sve proglasi specifičnim.

Sistem upravljanja organizacije, može se ocenjivati i proveravati prema zahtevima međunarodnih standarda:
* ISO 9000, 9001:2000 * ISO 14000, 14001:1996 * OHSAS BSI 18001:1999

RAZVOJ SISTEMA KVALITETA

POMENA VREDNOSTI I PISTUPA SA PORASTOM ZNAČAJA KVALITETA

RAZVOJ SISTEMA KVALITETA
* FAZA I (1955-1965) - KONTROLA KVALITETA (1955Tržište prodavaca. Koncepcija na proizvodnju i količine. Trž količ * FAZA II (1965-1975) - KONTROLA I OBEZBEĐENJE KVALITETA (1965Tržište kupaca. Ravnoteža ponuda i potražnje. Trž Ravnotež potraž Prvi jednostavni zahtevi za kvalitet - AQL SISTEMI. * FAZA III (1975-1985) - OBEZBEĐENJE KVALITETA I ISO 9000 (1975Pomeranje tržišta. Konkurencija među isporučiocima. Statističke procedure. trž Konkurencija isporuč Statistič Sistematska organizacija proizvodnih procesa - QA SISTEMI. * FAZA IV (1985-1995) - ISO 9000 I TQM (TOTALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM) (1985Tržište. Sektor usluga. Kvalitet poizvoda postaje očigledan sam po sebi - kompleksnija Trž oč sveobuhvatnost poizvoda - orijentacija na kupce - QM i TQM SISTEMI. * FAZA V (1995-2005) – TQM (TOTALNO UPAVLJANJE KVALITETOM) (1995Tržište orijentisano na mrežno povezivanje, infomacije i životnu sredinu - porast mrežnog Trž mrež mrež povezivanja kupaca i isporučilaca - uzajamno rešavanje problema - povećan značaj kvaliteta isporuč reš poveć znač usluga - porast značaja zaštite životne sredine i društva sa povečanjem informisanosti ljudi znač zaš druš poveč - TQM SISTEMI. SISTEMI.

SISTEM KVALITETA
PRIZNATI SISTEM KVALITETA PREMA STANDARDU - ISO 9000 Potrebe kupaca, zaposlenih, dobavljača, vlasnika i okuženja se uređuju prema ISO standardima Sa stanovišta organizacije poslovanja, kvalitet pedstavlja: * Povećanje zadovoljstva kupaca, * Diferenciranje preduzeća među konkurencijom, * Smanjenje grešaka i troškova, * Povećanje brzine i produktivnosti, * Zadržavanje i širenje zastuplenosti na tžištu. U širem smislu, pod kvalitetom se podazumeva: * Celokupna slika organizacije poslovanja u očima kupaca.

PRIORITETI ZA POBOLJŠANJE SERIJE ISO 9000
ZAHTEVI KORISNIKA * Koristiti jednostavan jezik i tehnologiju, * Omogućiti integraciju u jedan sistem upavljanja, * Obuhvatiti neprekidno poboljšanje, * Koristiti pristup procesnog modela u QM, * Poboljšati kompatibilnost sa dugim standardima za sisteme upravljanja, * Čvršće uključiti zadovoljstvo kupca, * Poboljšati poslovnu orijentaciju standarda. CILJEVI REVIZIJE STANDARDA SERIJE ISO 9000 * Zadovoljiti sve značajne zahteve većine budućih korisnika standarda.

PREDNOSTI ISO 9001:2000
* Fleksibilan sistem upravljanja, * Zasnovan na procesima, ne na procedurama, * Podstiče neprekidno poboljšanje, * Posmatra zadovoljstvo kupca, kao meru performansi sistema, * Motiviše sve zaposlene kroz zajednički cilj, osigurava učešće svih, * U velikoj meri uključuje najviše rukovodstvo - poslovna izvršnost ne može se delegirati, * Poziva se na zahteve, zakona i propisa, * Zahteva merljive ciljeve, na raznim nivoima sistema, funkcija i proizvoda, * Fokusira efektivnu internu komunikaciju, * Usmerava pažnju na raspoloživost resursa, * Zahteva da se ocenjuje efektivnost obuke i upravljanja kvalitetom

VEZA SA OSTALIM SISTEMIMA UPAVLJANJA
* Sistem upravljanja kvalitetom, čiji su zahtevi iskazani u standardu ISO 9001:2000, je onaj deo sistema upravljanja oganizacijom poslovanja, koji se usredsređuje na ostvarivanje rezultata, u vezi sa ciljevima kvaliteta, da se na odgovarajući način zadovolje potebe, očekivanja i zahtevi zainteresovanih strana. Ciljevi kvaliteta upotpunjavaju ciljeve organizacije poslovanja, kao što su oni koji se odnose na rast, finansije, profitabilnost, životnu sredinu, zdravlje i Bezbednost, kao i zaštitu na radu, * Zbog toga je nomalno da organizacija poslovanja ima uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom, kao osnovni i da se na njega nadograđuju ostali sistemi upravljanja. Ovaj zahtev nije ni u jednom standardu koji definiše zahteve eksplicitno naveden, * Standard ISO 9001:2000 podstiče usvajanje pocesnog pristupa u sistemima upravljanja organizacijom poslovanja. Svaka aktivnos t ili skup aktivnosti, koja prima ulazne i pretvara ih u izlazne e lemente, može se posmatrati kao proces

VEZA SA OSTALIM SISTEMIMA UPAVLJANJA
PROCESNI PRISTUP * Da bi oganzacije poslovanja efektivno funkcionisale, moraju da identifikuju brojne međusobno povezane i delujuće procese. Često izlazni elementi delujuć jednog procesa, predstavljaju ulazne elemente sledećeg procesa. Sistemska sledeć identifikacija procesa, koji se koriste u organizaciji poslovanja i upravljanje poslovanja tim procesima, a naročito međusobnim delovanjem ovih procesa, može se naroč procesa, mož definisati kao PROCESNI PRISTUP, * Standard ISO 9001:2000 ne obuhvata zahteve u vezi sa određenim aspektima drugih sistema upravljanja, kao što su aspekti striktno vezani za upravljanje životnom sredinom, zdravljem i bezbednosti na radu. zdravljem Međutim, on omogućava organizaciji poslovanja, da uskladi ili integriše Međutim, omoguć integriš svoj sistem upavljanja kvalitetom, sa odgovarajućim sistemima upravljanja, odgovarajuć * Zbog toga, elemente koji se odnose na zahteve sistema upravljanja upravljanja kvalitetom, treba integrisati u zahteve sistema upravljanja životnom sredinom - standard ISO 14001:1996.

RAZVOJ SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
* Briga za održavanje i poboljšanje kvaliteta životne sredine i zaštite zdravlja ljudi, sve više raste. Zbog toga, organizacije poslovanja, svih vrsta i veličina, sve više pažnje posvećuju mogućim uticajima svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, * Učinak organizacije poslovanja, u zaštiti životne sredine postaje sve važniji za sve zainteresovane strane: * MIKRO OKRUŽENJE ORGANIZACIJE (vlasnici, zaposleni, isporučioci i kupci) * MAKRO OKRUŽENJE ORGANIZACIJE (organi vlasti, mediji, sindikati, osiguranja, investitori, susedi, nvo, javnost, budućnost...)

SISTEM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
STANDARD ISO 14001:1996 Organizacija treba da: * Planira aktivnosti sistema (politika, aspekti životne sredine, ciljevi i planovi za njihovu realizaciju), * Implementira sistem (uvodi i sprovodi mere zaštite životne sredine) * Prati i meri uticaj (svojih proizvoda, aktivnosti i usluga), i * Preispituje i analizira mogućnosti za stalna poboljšanja

PRINCIPI SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
* Organizacija poslovanja, mora biti sposobna da postavi i ostvari, svoje opšte i posebne ciljeve i da obezbedi stalnu usaglašenost, sa nacionalnimi međunarodnim zahtevima. Principi na kojima se zasniva sistem upravljanja životnom sredinom: * Sistem zaštite životne sredine, treba da dovede do poboljšanja, učinka zaštite životne sredine, * Poboljšanje treba biti stalno - permanentno, * Brzina i obim poboljšanja, određuje sama organizacija poslovanja, u zavisnosti od ekonomskih i drugih okolnosti, * Integrisanje sistema upravljanja životnom sredinom, sa celokupnim sistemom organizacije poslovanja, može dovesti do veće efikasnosti sistema.

RAZVOJ SISTEMA ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

* Uporedo sa razvojem ¨opasnih¨ tehnologija, svet je započeo i borbu za redukciju posledica po zdravlje ljudi, koji koriste takvu tehnologiju.

RAZVOJ SISTEMA ZAŠTITE ZDAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU
* Pozitivna iskustva iz primene međunarodnih standarda za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9000 i sistem upravljanja životnom sredinom ISO 14000, dovela su do razmišljanja, da se i oblast zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, reguliše propisima kojima bi se upavljalo sistemskim pristupom (propisi na nacionalnim i međunarodnim nivoima).

SISTEM ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU
STANDARD OHSAS BSI 18001:1999 * Do danas nije urađen i izdat jedinstveni međunarodni ISO standard, pa se standard, pojedine zemlje samostalno opredeljuju za primenu nekog od postojećih postojeć propisa. Koncepcija OHSAS BSI 18001 je najbliža koncepciji već primenjenih najbliž već ISO 9000 i ISO 14000. Elementi sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu zaš * Politika i ciljevi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, zaš * Planiranje - identifikacija i ocena rizika i planiranja mera zaštite, zaš * Primena i delovanje, * Proveravanje i korektivne mere, * Preispitivanje od strane rukovodstva, i * Stalna poboljšanja. poboljš

ZAVRŠNA RAZMATRANJA
INTEGRISANJE ASPEKATA KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU, I ZAŠTITE OD RIZIKA U SISTEM UPAVLJANJA, KOJI FUNKCIONIŠE SA ORIJENTACIJOM NA PROCES, PREDSTAVLJA ZA SVAKU ORGANIZACIJU POSLOVANJA VELIKI IZAZOV I BEZBEDNU BUDUĆNOST

ZAVRŠNA RAZMATRANJA

ORGANIZACIJE POSLOVANJA, KOJIMA POĐE ZA RUKOM, DA U PRAKSI PRIMENE I DOKAŽU: * Izuzetan kvalitet organizacije, * Sa najbolje kvalifikovanim zaposlenima, i * Izuzetnim kvalitetom proizvoda i usluga, NA PUTU SU POSLOVNE IZVRŠNOSTI I KONSTANTNOG USPEHA

Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine. U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao: analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje, marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija). Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation: Strategical Planning, Project Management, Executive Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF). Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija (strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni, ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti, nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova, asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih zajednica i njihovih tržišta.

Goran Stojanović

Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih promena u neposrednom okruženju - budućnost zasnovanu na realnim potrebama i stečenim iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost realizacije savremene vizije života i rada u Boru.