You are on page 1of 34

INTEGRISANI

SISTEMI
UPRAVLJANJA

Trendovi XXI veka


BIZNIS PLAN

OSNOVA SAVREMENOG
UPRAVLJANJA BIZNISOM
ŠTA JE BIZNIS PLAN?
* Dokument, koji razrađuje projekat poslovnog poduhvata
startovanja preduzeća ili investiranja radi rasta i razvoja
postojećeg biznisa,

* Pisani rezime, planiranih aktivnosti preduzeća u vezi sa


konkretnim ciljevima,

* Opis, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti,

* Šematski plan, za finansiranje,

* Vodič ili mapa, na osnovu kojih se donose poslovne odluke,

* Dragocen menadžment alat - kvalitetno definisan, preispitan


i redovno ažuriran.
BALANCED SCORECARD
(BSC)

* Pristup zasnovan na stavu da je za dugoročan opstanak


u svetu stalnih promena i zahteva tržišta, neophodno da se
organizacija poslovanja usredi i na nefinansijske pokazatelje
buduće rentabilnosti,

* ... U nekom periodu poslovanja, može doći do smanjenja


investicija i inovacija, a da organizacija poslovanja ima
trenutno dobre finansijske rezultate, ali se na duži period
poslovanja čak i njen opsatnak dovodi u pitanje?
OSNOVNI PRINCIPI BSC

* BSC predstavlja konceptualni okvir, za predstavljanje vizije


organizacije poslovanja u skup indikatora performanse,
koji omogućavaju top-menadžmentu, da oceni poslovanje iz
četiri ključne perspektive:

1. Finansijska perspektiva,
2. Perspektiva kupca,
3. Perspektiva internih poslovnih procesa, i
4. Perspektiva učenja i razvoja.

* Kroz BSC organizacija poslovanja prati trenutnu performansu,


ali i napore za poboljšanje poslovnog procesa, motivacije,
edukacije zaposlenih i proširivanje informacionih sistema -
njene sposobnosti da uči i razvija se.
FINANSIJSKA PERSPEKTIVA

* Jasni dugoročni ciljevi za ostvarivanje


profita u potpuno tržišno orijentisanom
okruženju,

* ,,Koja očekivanja vlasnici imaju u


pogledu organizacije poslovanja,,.
PERSPEKTIVA KUPCA

* Sposobnost organizacije poslovanja


da isporčuje kvalitetne proizvode i
usluge, efektivnost isporuka i ukupno
zadovoljstvo kupaca,

* ,,Kako treba nastupiti prema kupcima,


radi ostvarivanja vizije organizacije
poslovanja,,.
PERSPEKTIVA INTERNIH
POSLOVNIH PROCESA

* Interni poslovni rezultati koji vode do finansijskog


uspeha i zadovoljstva kupaca. Organizacija mora
da utvrdi ključne procese, kojih se mora pridržavati,
radi ispunjavanja sopstvenih ciljeva i očekivanja
kupaca,

* ,,U kojim poslovnim procesima, organizacija mora


biti najbolja, kako bi zadovoljila vlasnike i kupce,,.
PERSPEKTIVA
UČENJA I RAZVOJA
* Uzima u obzir sposobnost zaposlenih, kvalitet
informacionih sistema i efekte usklađenosti
organizacije poslovanja u pružanju podrške
ispunjavanju ciljeva. Procesi su uspešni kad ih
izvršavaju adekvatno osposobljeni i motivisani
zaposleni, koji poseduju blagovremene i tačne
Informacije,

* ,,Kako unaprediti potencijale, izmena i rasta


organizacije poslovanja, u cilju ostvarivanja vizije,,.
KAKO USPOSTAVITI
MERENJE PERFORMANSE?

* Definisati viziju, misiju i strategiju organizacije poslovanja

Top-menadžment bi trebao da utvrdi, gde bi bilo mesto


organizaciji poslovanja, u bliskoj budućnosti. BSC predstavlja
Instrument, kojim menadžeri vode organizaciju, prema
budućem konkurentnom uspehu.

* Razviti ciljeve i pokazatelje performanse

Organizacija poslovanja bi trebala da utvrdi, šta mora dobro


da uradi, kako bi ispunila postavljenu viziju i strateške ciljeve
performanse. Za svaki od ovih ciljeva, neophodno je
identifikovati pokazatelje i razviti operativne ciljeve,
koji pokrivaju određeni vremenski period.
RAZVOJ STANDARDA
ZA SISTEME UPRAVLJANJA

* KVALITETOM

* ŽIVOTNOM SREDINOM

* ZDRAVLJEM I BEZBEDNOSTI NA RADU


SISTEMI UPRAVLJANJA

* Upravljanje prema sistemima danas, predstavlja


najrasprostranjeni metod upravljanja poslovnim
aktivnostima,

* Praksa u poslednjih pedesetak godina, dala je


primat ovom metodu, dok ga razvoj standarda
za sisteme upavljanja u potpunosti podržava.
SISTEMI UPRAVLJANJA

* Osiguravaju potreban nivo fomalnog odvijanja


poslova u oganizaciji,

* Osiguravaju okuženje za donošenje odluka,


uključujući i poboljšanje, na osnovu činjenica,

* Omogućavaju interne i eksterne provere,

* Alati za utvrđivanje merljivih dobiti za organizaciju ,

* Osiguravaju poverenje interesnih grupa.


ELEMENTI SISTEMA
UPRAVLJANJA

* ¨Sistem za uspostavljanje politike i ciljeva,


kao i ostvarivanje uspostavljenih ciljeva¨,

* Broj elemenata sistema upravljanja je po pravilu


veoma veliki, pa se često za njihovo prikazivanje
i razmatranje, elementi grupišu po nekoj užoj
povezanosti u podsisteme. Način grupisanja
elemenata sistema upravljanja je stvar shvatanja
sistema, ali se mora obezbediti kako bi grupisanje
imalo neka logična pravila složenog sistema
kao celine.
ELEMENTI SISTEMA
UPRAVLJANJA

Elementi sistema upravljanja su grupisani u četiri grupe:

* ORGANIZACIONA STRUKTURA
(šeme sistematizacije, opisi poslova,...)

* DOKUMENTACIJA ZA OBAVLJANJE
POSLOVNIH AKTIVNOSTI
(procedure, radne instrukcije, metodologije,...)

* RESURSI ZA REALIZACIJU UPRAVLJANJA


(kadrovi, infrastruktura, finansije,…)

* PROCESI RADA
INTEGRISANI SISTEMI
UPRAVLJANJA
* U svakoj oganizaciji, u okviru ukupnog poslovanja,
organizuje se veliki broj međusobno uslovljenih poslovnih
aktivnosti. Svakom od tih aktivnosti, može se upravljati
jednim sistemom upravljanja. Organizacija je ta, koja odlučuje
o modalitetima upravljanja pojedinim aktivnostima, a osnovni
cilj svakog upravljanja je, da aktivnosti ostvare planirano
rezultate,

* Bez obzira na aktivnosti kojima se upravlja, osnovni principi


upravljanja su isti. Organizacija može da se opredeli, da svaku
aktivnost razvije i održava poseban sistem upravljanja ili da
sve, ili neke od sistema, integriše u jedinstveni sistem
upravljanja. Naravno pri opredeljivanju kojim pristupom ići,
moraju se dobro odvagati, prednosti i nedostaci oba prilaza, u
svetlu potreba i prioriteta organizacije poslovanja.
INTEGRISANI SISTEMI
UPRAVLJANJA
* Izdvojeni sistemi upravljanja, imaju prednost, što daju zaokuženi
sistem, u potpunosti prilagođen aktivnosti kojom se upavlja. S druge
strane, oni nose u sebi rizik, da u pojedinim rešenjima, u sistemima
upravljanja, budu nepotrebne razlike u praksi, što može značajno da
posluži, za ukupno upravljanje organizacijom. Najveća opasnost u
ovom prilazu upravljanja, je u postojanju mogućnosti da pojedina
rešenja u različitim sistemima, budu međusobno suprostavljena i da
time stvaraju smetnje u svakodnevnom radu,

* Integrisani sistemi upavljanja, nude bolje harmonizovano, ukupno


upravljanje oganizaciojom. Oni međutim, nose rizik prenaglašenog
uopštavanja rešenja, čime se mogu zanemariti bitne specifičnosti,
pojedinih poslovnih aktivnosti. Da bi se to izbeglo, mora se pri
integrisanju sistema upravljanja, sačuvati deo specifičnih rešenja iz
svakog sistema pojedinačno, naravno uz sprečavanje da se sve
proglasi specifičnim.
Sistem upravljanja
organizacije, može se
ocenjivati i proveravati
prema zahtevima
međunarodnih standarda:

* ISO 9000, 9001:2000


* ISO 14000, 14001:1996
* OHSAS BSI 18001:1999
RAZVOJ SISTEMA KVALITETA

POMENA VREDNOSTI I PISTUPA


SA PORASTOM ZNAČAJA KVALITETA
RAZVOJ SISTEMA KVALITETA
* FAZA I (1955-
(1955-1965) - KONTROLA KVALITETA
Trž količine.
Tržište prodavaca. Koncepcija na proizvodnju i količ

(1965-1975) - KONTROLA I OBEZBEĐENJE KVALITETA


* FAZA II (1965-
Trž
Tržište kupaca. Ravnotež
Ravnoteža ponuda i potraž
potražnje.
Prvi jednostavni zahtevi za kvalitet - AQL SISTEMI.

(1975-1985) - OBEZBEĐENJE KVALITETA I ISO 9000


* FAZA III (1975-
Pomeranje trž Konkurencija među isporuč
tržišta. Konkurencija isporučiocima. Statistič
Statističke procedure.
Sistematska organizacija proizvodnih procesa - QA SISTEMI.

* FAZA IV (1985-
(1985-1995) - ISO 9000 I TQM (TOTALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM)
Trž očigledan sam po sebi - kompleksnija
Tržište. Sektor usluga. Kvalitet poizvoda postaje oč
sveobuhvatnost poizvoda - orijentacija na kupce - QM i TQM SISTEMI.

* FAZA V (1995-
(1995-2005) – TQM (TOTALNO UPAVLJANJE KVALITETOM)
Trž
Tržište orijentisano na mrež
mrežno povezivanje, infomacije i životnu sredinu - porast mrež
mrežnog
isporučilaca - uzajamno reš
povezivanja kupaca i isporuč povećan znač
rešavanje problema - poveć značaj kvaliteta
značaja zaš
usluga - porast znač zaštite životne sredine i druš povečanjem informisanosti ljudi
društva sa poveč
- TQM SISTEMI.
SISTEMI.
SISTEM KVALITETA

PRIZNATI SISTEM KVALITETA PREMA STANDARDU - ISO 9000

Potrebe kupaca, zaposlenih, dobavljača, vlasnika i okuženja


se uređuju prema ISO standardima

Sa stanovišta organizacije poslovanja, kvalitet pedstavlja:


* Povećanje zadovoljstva kupaca,
* Diferenciranje preduzeća među konkurencijom,
* Smanjenje grešaka i troškova,
* Povećanje brzine i produktivnosti,
* Zadržavanje i širenje zastuplenosti na tžištu.

U širem smislu, pod kvalitetom se podazumeva:


* Celokupna slika organizacije poslovanja u očima kupaca.
PRIORITETI ZA POBOLJŠANJE
SERIJE ISO 9000

ZAHTEVI KORISNIKA
* Koristiti jednostavan jezik i tehnologiju,
* Omogućiti integraciju u jedan sistem upavljanja,
* Obuhvatiti neprekidno poboljšanje,
* Koristiti pristup procesnog modela u QM,
* Poboljšati kompatibilnost sa dugim standardima
za sisteme upravljanja,
* Čvršće uključiti zadovoljstvo kupca,
* Poboljšati poslovnu orijentaciju standarda.

CILJEVI REVIZIJE STANDARDA SERIJE ISO 9000


* Zadovoljiti sve značajne zahteve većine budućih
korisnika standarda.
PREDNOSTI ISO 9001:2000

* Fleksibilan sistem upravljanja,


* Zasnovan na procesima, ne na procedurama,
* Podstiče neprekidno poboljšanje,
* Posmatra zadovoljstvo kupca, kao meru performansi sistema,
* Motiviše sve zaposlene kroz zajednički cilj, osigurava učešće svih,
* U velikoj meri uključuje najviše rukovodstvo - poslovna izvršnost
ne može se delegirati,
* Poziva se na zahteve, zakona i propisa,
* Zahteva merljive ciljeve, na raznim nivoima sistema, funkcija
i proizvoda,
* Fokusira efektivnu internu komunikaciju,
* Usmerava pažnju na raspoloživost resursa,
* Zahteva da se ocenjuje efektivnost obuke i upravljanja kvalitetom
VEZA SA OSTALIM
SISTEMIMA UPAVLJANJA
* Sistem upravljanja kvalitetom, čiji su zahtevi iskazani u standardu
ISO 9001:2000, je onaj deo sistema upravljanja oganizacijom
poslovanja, koji se usredsređuje na ostvarivanje rezultata, u vezi sa
ciljevima kvaliteta, da se na odgovarajući način zadovolje potebe,
očekivanja i zahtevi zainteresovanih strana. Ciljevi kvaliteta
upotpunjavaju ciljeve organizacije poslovanja, kao što su oni koji se
odnose na rast, finansije, profitabilnost, životnu sredinu, zdravlje i
Bezbednost, kao i zaštitu na radu,

* Zbog toga je nomalno da organizacija poslovanja ima uspostavljen


sistem upravljanja kvalitetom, kao osnovni i da se na njega
nadograđuju ostali sistemi upravljanja. Ovaj zahtev nije ni u jednom
standardu koji definiše zahteve eksplicitno naveden,

* Standard ISO 9001:2000 podstiče usvajanje pocesnog pristupa


u sistemima upravljanja organizacijom poslovanja. Svaka aktivnos t
ili skup aktivnosti, koja prima ulazne i pretvara ih u izlazne e lemente,
može se posmatrati kao proces
VEZA SA OSTALIM
SISTEMIMA UPAVLJANJA
PROCESNI PRISTUP

* Da bi oganzacije poslovanja efektivno funkcionisale, moraju da identifikuju


brojne međusobno povezane i delujuć
delujuće procese. Često izlazni elementi
sledećeg procesa. Sistemska
jednog procesa, predstavljaju ulazne elemente sledeć
identifikacija procesa, koji se koriste u organizaciji poslovanja
poslovanja i upravljanje
naročito međusobnim delovanjem ovih procesa,
tim procesima, a naroč procesa, mož
može se
definisati kao PROCESNI PRISTUP,

* Standard ISO 9001:2000 ne obuhvata zahteve u vezi sa određenim


aspektima drugih sistema upravljanja, kao što su aspekti striktno vezani
za upravljanje životnom sredinom, zdravljem
zdravljem i bezbednosti na radu.
Međutim, omogućava organizaciji poslovanja, da uskladi ili integriš
Međutim, on omoguć integriše
odgovarajućim sistemima upravljanja,
svoj sistem upavljanja kvalitetom, sa odgovarajuć

* Zbog toga, elemente koji se odnose na zahteve sistema upravljanja


upravljanja
kvalitetom, treba integrisati u zahteve sistema upravljanja životnom
sredinom - standard ISO 14001:1996.
RAZVOJ SISTEMA
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

* Briga za održavanje i poboljšanje kvaliteta životne sredine


i zaštite zdravlja ljudi, sve više raste. Zbog toga, organizacije
poslovanja, svih vrsta i veličina, sve više pažnje posvećuju
mogućim uticajima svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na
životnu sredinu,

* Učinak organizacije poslovanja, u zaštiti životne sredine


postaje sve važniji za sve zainteresovane strane:

* MIKRO OKRUŽENJE ORGANIZACIJE


(vlasnici, zaposleni, isporučioci i kupci)

* MAKRO OKRUŽENJE ORGANIZACIJE


(organi vlasti, mediji, sindikati, osiguranja,
investitori, susedi, nvo, javnost, budućnost...)
SISTEM ZAŠTITE
ŽIVOTNE SREDINE

STANDARD ISO 14001:1996

Organizacija treba da:

* Planira aktivnosti sistema (politika, aspekti životne sredine,


ciljevi i planovi za njihovu realizaciju),

* Implementira sistem (uvodi i sprovodi mere zaštite


životne sredine)

* Prati i meri uticaj (svojih proizvoda, aktivnosti i usluga), i

* Preispituje i analizira mogućnosti za stalna poboljšanja


PRINCIPI SISTEMA
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
* Organizacija poslovanja, mora biti sposobna da postavi i ostvari,
svoje opšte i posebne ciljeve i da obezbedi stalnu usaglašenost,
sa nacionalnimi međunarodnim zahtevima.

Principi na kojima se zasniva


sistem upravljanja životnom sredinom:

* Sistem zaštite životne sredine, treba da dovede do poboljšanja,


učinka zaštite životne sredine,

* Poboljšanje treba biti stalno - permanentno,

* Brzina i obim poboljšanja, određuje sama organizacija poslovanja,


u zavisnosti od ekonomskih i drugih okolnosti,

* Integrisanje sistema upravljanja životnom sredinom, sa celokupnim


sistemom organizacije poslovanja, može dovesti do veće efikasnosti
sistema.
RAZVOJ SISTEMA ZAŠTITE
ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI
NA RADU

* Uporedo sa razvojem ¨opasnih¨


tehnologija, svet je započeo i borbu
za redukciju posledica po zdravlje
ljudi, koji koriste takvu tehnologiju.
RAZVOJ SISTEMA ZAŠTITE
ZDAVLJA I BEZBEDNOSTI
NA RADU

* Pozitivna iskustva iz primene međunarodnih


standarda za sistem upravljanja kvalitetom
ISO 9000 i sistem upravljanja životnom sredinom
ISO 14000, dovela su do razmišljanja, da se i
oblast zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,
reguliše propisima kojima bi se upavljalo
sistemskim pristupom (propisi na nacionalnim
i međunarodnim nivoima).
SISTEM ZAŠTITE ZDRAVLJA
I BEZBEDNOSTI NA RADU

STANDARD OHSAS BSI 18001:1999

* Do danas nije urađen i izdat jedinstveni međunarodni ISO standard,


standard, pa se
pojedine zemlje samostalno opredeljuju za primenu nekog od postoje ćih
postojeć
propisa. Koncepcija OHSAS BSI 18001 je najbliž već primenjenih
najbliža koncepciji već
ISO 9000 i ISO 14000.

Elementi sistema zaš


zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

* Politika i ciljevi zaš


zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,
* Planiranje - identifikacija i ocena rizika i planiranja mera zaš
zaštite,
* Primena i delovanje,
* Proveravanje i korektivne mere,
* Preispitivanje od strane rukovodstva, i
* Stalna poboljš
poboljšanja.
ZAVRŠNA RAZMATRANJA

INTEGRISANJE ASPEKATA KVALITETA,


ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE,
ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU,
I ZAŠTITE OD RIZIKA
U SISTEM UPAVLJANJA,
KOJI FUNKCIONIŠE SA
ORIJENTACIJOM NA PROCES,
PREDSTAVLJA ZA SVAKU
ORGANIZACIJU POSLOVANJA

VELIKI IZAZOV I
BEZBEDNU BUDUĆNOST
ZAVRŠNA RAZMATRANJA

ORGANIZACIJE POSLOVANJA,
KOJIMA POĐE ZA RUKOM, DA U PRAKSI
PRIMENE I DOKAŽU:

* Izuzetan kvalitet organizacije,


* Sa najbolje kvalifikovanim zaposlenima, i
* Izuzetnim kvalitetom proizvoda i usluga,

NA PUTU SU POSLOVNE IZVRŠNOSTI


I KONSTANTNOG USPEHA
Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru.
Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine.
U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao:
analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne
poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke,
monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti
(sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni
multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine,
ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje,
marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija).

Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva


ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja,
participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim
programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama
(International SEED training ,,Train the trainer,, and National
Goran Stojanović SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group &
International Finance Corporation; Workshop participation:
Strategical Planning, Project Management, Executive
Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF).

Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu
podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke
U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu,
regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac,
uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija
patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih (strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih
promena u neposrednom okruženju - budućnost preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna
zasnovanu na realnim potrebama i stečenim produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih
aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni,
iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim
ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti
vrednostima, standardima i lokalnim resursima. lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti,
Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova,
na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju.
Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama
poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih
realizacije savremene vizije života i rada u Boru.
zajednica i njihovih tržišta.