i lr e V( ~e btl her

Karacsonyl

.-, h···· ... ,'

. '.. . ..: -. I -'. . . . . -:-. .. .

, . < I I ...; I . :'. .... . •.....

pap.r ajtogatas

Tartalom

EIOSZQ

Alapvetd tudnival6k

4 Feny6fak 14
Angyal k6 rus 16
5 Ezustszlnu csillagok 18
Attetsz6 csi I !agok 20
5 Cyongvos mecsestarto 22
Feher-arany doboz 24
9 Vorosl6 es keklo csillag _~ 26
10 Cs i II agmecsese k 28
12 Asztaldfszek 30 Anyagok es eszkozbk _

Mikulas Vil.3goskek csillag

Csillagos pbtg6-forg6 ~

I"szo

Barmennyire is hihetetlen, a konyvben szereplo kCd6nfele diszek egyforrna alaphajtogatasb61 keszultek. Miutan elsajatftottuk a ket alaphajtogatast nemcsak a kbnyvben szerepki csodalatos dfszeket keszfthetj uk el, hanem sajat elkepzeleseinket is megval6sithatjuk. Tegyuk kulonlegesse a karacsonyi terfteket asztal i dfszek kel, rnersesek kel, vagy diszftsuk a karacsonyfat sajat keszftesCi papi rdfszekkel.

A hobbiboltokban nagy valasztekban kaphat6k mintas pauszpapfrok, amelyekb61 mutat6s dfszeket hajtogathatunk.

A konyvet ajanljuk ovodaknak es iskolaknak is, mivel a papfrdfszek szfnes papfrb61 is elkeszftbetok. amely kon nyen beszerezheto alapanyag. Tovabba a papirhajtogatas fejleszti a gyerekek kezOgyesseget, es sikerelrnenyt nyujt.

A dfszek keszftesehez j6 szorakozast klvar:

A yagok es eszkozo

A konyvben szereplo papfrdfszek elkeszfte sehcz a kovetkezo anyagok es cszkozok szu kse gese k:

• Ceruza

• 0116

• Tapetavago kes es vagoalatet

• Korvag6

• Harornszog vonalz6

• Papfrdomborft6 toll, kbtoW, esetleg kes

• Lapos fog6

• Hurkapa'ca

• Tei

• Ragaszt6

• Vekony hegyu filctoll, Fekete es piros jelolo toll

• Mintas pauszpapfr

A apveto t d ival6

Mindket oldalan szfnes, 0 16 cm

Korhajtogatas

1. A kart hajtsuk felbe, majd a kapott felkort szi nten. Ezutan nyissu k szet a paptrt, es az ellentetes oldalakat nyornjukossze,

(1. kep). .

2. Tegyuk a format a munkaasztalra

(2. kep) , majd az egyik fulet nyissuk szet

(3. kep). A jobb oldali fulet hajtsuk balra, majd a kovetkezd fuletismet nyissuk szet. A balra hajtott fulet hajtsuk vissza a jobb oldalra, fgy a 4. kepen latott format kapjuk. A maradek ket fulet is nyissuk szet (5. kep). Azert, hogy 16 hajtasvonalat kapjunk, is-

• KCdonfele szfrui, mindket oldalan szines

papfr

• Tearnecses

• Kulonfe!e gyongy

• Ezustszlnu cerna

A leirasoknal is feltuntetjuk a szukseges anyagokat es cszkozoket, amelyek beszerezhet6k a Szfnes Otletek Boltjaban (1067 Budapest, Terez krt. 7., tel.: 351-0412, e-mail: szi nesotlete k@szinesotletek. t-online .. hu honlap: wwwszinesotletek.hu).

Figyelem

Ne hasznaljunk vfzzel oldhat6 ragasztot, mert az hullamossa teszi a papfrt.

rneteljuk meg a munkamenetet a 3. lepestol az 5. lepesig,

D

Figyelem

A folytatashoz vagjunk Ie a kor cSLlcsab61 (a kor kozepe). Ezenklvul egyes modellekIlel a papfrt kifardftjuk, vagyis a belso aldal kerul klvulre.

II

6

Cikcakkes egyeb rnintazas 2 cm-es cikcakkminta

6. Merjunk Ie 2 cm-t a kor szelctol, majd vagjunk egyenesen a kbvetkez6 hajtasvonal csucsaig (6. kep).

7. Ezutan hajtsuk a bevagas mage a kovetkez6 hajtast, es vagjuk Ie azt is az el6zo vagas alapjan (7. kep) .. fgy dolgozzunk sorban. 8. A kesz csillagot fordftsuk meg. Masoljuk at a rnintat, majd vagjuk ki (8. kep). Eleg mindig egyszer atrnasolni a mintat, mert a tobbi reszen ez alapjan kivaghatjuk a mintat (I. 7. pont).

Legyez6ha jtas

Mindket oldalan szfnes papfr, AS-as

1. Helyezzuk magunk ele az 1. kep alapjan a papfrt I\z egyik keskeny oldalt jeloljuk meg egy ponttal (ha mar atlatjuk a m6dszert, a jelolest hagyhatjukl. Hajtsuk felbe a papfrt, majd nyissuk szet, Ezutan hajtsuk be az als6 reszt (ponttal jelolt) a felezovonalig. Fordftsuk el a papfrt 180o-kal, majd ezen az oldalon is hajtsuk fel a papfrt (nem jelolt) a felez6vonalig. Ujra nyissuk szet a papirt,

2. Az als6 szegelvt (nem jelolt) hajtsuk fel a legals6 hajtasvonalig, majd nyissuk szet, es hajtsu k fel a felso hajtasvonal ig. Ezutan nyissuk szet a papfrt. A papfrt fordftsuk el 180°-kat Ezen az oldalon is hajtsuk fel a papirt (ponttal jelolt) az als6 hajtasvonalig, majd nyissuk szet, es hajtsuk fel a felsa hajtasvonal ig. Fordftsuk meg a papfrt. fgy az eddig kapott hajtasok /lhegykent/l felfele allnak. 3. Az also szegelyt hajtsuk fel az als6 hegyhajtasig, de mar ne nyissuk szet. Ez lesz az els6 v6lgyhajtas. Az elsa hegyhajtast es az als6 szegelyt fogjuk ossze, es hajtsuk a kovetkez6 hegyhajtasra, fgy megkapjuk a rnasodik volgyhajtast.

4. fgy dolgozzunk tovabb, mig 8 egyforma hajtast kapunk, Ha 16, illetve 32 hajtast szeretnenk, ismeteljuk meg a 2. es 3. pontban lefrtakat.

Triikkok es fortelvok

• Olvassuk el figyelmesen az elkeszites rnenetet. es a hajtasokat pontosan hajtsuk vegre.

• Millimeter pontosan tartsuk be a megadott rnereteket, kulonben a torrnak elteroek lesznek, es nem iHeszthet6k majd ossze.

• Mi.el6tt hozzafognank a dfszek elkeszftesebe, az alaphajtogatisokat gyakoroljuk be.

• A kor alaku forrnaknal az atmer6 meretet adjuk meg, a korvagohoz ennek a felet vegyuk, vagyis a kor sugarat.

• A hajtasvonalat simftsuk vegig erosen, de ovatosan. Ogyeljunk arra, hogya papf r ne torjon meg.

• A kereskedelemben killonfele szfnCi es mintaju pauszpapfrok kaphat6k

50 x 70 em-es, illetve A4-es meretben. Az egyszeni pauszpapfr tul vekony a diszek elkeszftesehez.

• Ha valamelyik modell nem sikerul, keszitsunk bel61e egyszeru csillagot.

FigyeIe nlI

A tearnecseseket ne hagyjuk telugyele: nelkul egni!

Az a5ztaf .va:gya munk~f2lp ~/e enen.ten ~nnye1JJp h,aj. tff!J,~~ln i;"

Mikulas

,. Mindket oldalan s2fnes,: piros, csillagrnintas papfr, SD x 70 em - 'Naturs;dn(1 pa['Jrgolyo,° 4 em . ,_ Felbevagott prros fagotY6,

·06 rnm

,(to PalJ'frg,?ly6; E?11.3 em \9 B6rszfn,O akriffesMk

~ Vatta

Kivagas

Kar, (2) 40 em·

2- 2 db negysz6g, 7 x 3 em

Elkeszites

1. Fejnek fessuk a naturszfrnl fagoly6t borszfrnlre, rnajd ragasszuk fel ra orrnak a felbevagott piros fagoly6t. Vekony hegyCi fekete filetollal fessuk meg a szemet es a szajat. Szernoldoknek es bajusznak ragasszunk fel osszesodort vatt.adarabot. Ezutan szakallnak es hajnak rogzftsunk a fejre vattat.

2. A kart hajtogassuk meg az 5. oldal szerint ugy, hogy 16 hajtast kapjunk. A model I csucsahol vagjunk Ie 4 crn-t.

3. Fordftsuk meg a kart, es a belso oldal kozepere vigyunk fel ragaszt6t, majd fordftsuk vissza, illetve allitsuk fel a mode.llt, es

a tetejet nyomjuk 6ssze. Ez lesz a Mikulas kabatia. amelyre rogzftjuk a fejet. A paplr csucsabol levagott reszt ragasszuk sapkanak a fejre.

4. A sapka es a kabat perernet, valamint a kabatot hosszaban dfszftsuk vattaval A sapka csucsara is ragasszunk vattat bojtnak.

5. Karnak az egyik oldalon 4 em hosszan vagjuk ferdere a ket teglalapot. A papfrgoly6t vagjunk telbe, es ragasszuk fel keznek a karok vegere. A karok elUIs6 es hats6 01- dalat diszitsuk plussanyaggal, rnajd rogzjtsuk a ferdere vagott oldallal befele a kabatra, ket hajtas kaze .

Vilagoskek csillag

~

~ • Feher papfr, 50 x 70 em

~ • Vilagoskek mintas pauszpapit

~ 50 x 70 em

~ • Ieamecses

\1

Kivagas

1-1 kor pauszpapfrb61, 0 21 es 24 em 1-1 kor papfrb61, 0 21 es 24 em

Mintaiv

I. 8. aIda!: A, E es G

Bkeszttes

1. Mindegyik kort hajtogassuk meg az 5. aIda! szerint, majd fordftsuk meg a papfrt.

2. A kis koroket 3 em-es, a nagy koroket

4 cm-es cikcakkokkal vagjuk korbe. fgy kapunk negy csillagot.

3~ A feher csillagot forditsuk meg,es masoljuk at rajuk az A, illetve E motlvumot, majd vagjuk ki (I. 8. aIda!).

4. A csillagot simftsuk ki, de a csillagagak kozepso hajtasa maradjon volgyhajtas. Helyezzuk ra a kis nyolcszoglenl sablont

(a sZbgcsucsok a volgyhajtasba keruljenek), majd a kbrvonalat huzzuk korbe papirdornborft6 tollal

5. A feher csillagot ragasszuk a pauszpapfr csillagokra, es hagyjuk rnegszaradni.

6. Ezutan a csillagagaket hajtsuk fel a bekarcolt nyolcszog menten (I. ki: kep).

7. A kis csillagot (C) eltolva ragasszuk a nagy csillag kozepebe, Vegul helyezzunk bele teamecsest,

..

12

Csillagos porgo-forg6

., Naranessarga mintas pauszpapn, 2x 50 x 61 em

• Mindket oldalan szfnes, csillogo ezustszfnu papf~ 30 x 50 em

• Alumfniumdr6t, 02 mrn

Bkeszrres

1 .. Hajtogassuk meg a koroket (I. 5 oldal), majd a csucsokbol vsgjunk Ie 2 mm-t.

2. Fordftsuk meg a papfrt. A hegyhajtasokat jelaljuk be 5 em-re a papfr szelet61 a szornszedos volgyhajtasig, Hagyjunk 1 cmes ragasztas: feluleter, a maradekot vagjuk le, A ragasztasi felOletet vagjuk kisse terdere (7. kep).

3. A jeloles rncnten vagjuk be a kart, a ragasztasi feluletet hajtsuk Ie, majd nyissuk kisse tel (1. kep), A ket csillagot ragasszuk egymasba a ragasztasi Ielulet menten

(2. kep). Sorban haladjunk a ragasztassal csillagagrol csillagagra. Az egyik csillagag

II'

koze illesszunk egy ezO:stszfnu cernaszalat, amelyre el6z61eg kossunk esom6t.

4. A kisebb kart is hasonl6an keszftsuk el, de 4 em-re jeloljOk be a hajtast, es 6 mm szeles ragasztofeluletet hagyjunk.

5. Hajtogassuk meg az ezustszfrul koroket (I. 5.. aldal). A nagy csillagok csucsabol

2 mm-t, a kisebbekb61 1 mm-t vagjunk Ie. Ne fordftsuk meg! Mindket nagy kart vagjuk cikeakkosra, a cikcakkok 5 cm-esek legyenek. Forditsuk meg a papfrt,es masoljuk at az E mintat, majd vagjuk ki (I. 8. oldal). A csillagokat ragasszuk a a narancssarga csillagok clulso es hatulso oldalara.

6. A negy kis ezustszirul csillagot vagjuk cikcakkosra (1,5 cm-es cikcakk), es ragaszszuk a kis piros csillagok kozepebe elulso, illetve a hatulso oldalr61. Az E minta alapjan vagjunk csillagagakat, amelyekbe alul vagjunk kb. 8 mm szeles cikcakkot, majd ragasszuk a piros csiLlagra. A rnaradek csil!agot dfszftsuk a kep alapjan,

7., A kep alapjan keszltsunk dr6tfvet es S forrnakat, majd fuggeszuk fel a csillagokat.

fJ

Feny6fak

.' Csillagmotfvumos, zold es feher pauszpapfr, 50 x 61 em

'I 2 db Feher teklagybngy, (2) 8 mm • Ezustsz! n Ci rezd rot, 0 0,6 m m

Kivagas Nagy fenyok

1-1 db kor a Feher es a zold pauszpapfrb61, o 18, 24 es 30 em

Kis fenyok

1-1 db kor a feheres a zold pauszpapfrbol, o 18 es 24 em

Elkeszites

1. Hajtogassuk meg a koroket (I. 5. olda!) , majd a csucsokbol vagjunk le 2 mm-t. Fordftsuk meg a csillagokat.

2. A hajtasokat rnindket oldalon osszuk el egyenletesen, majd simftsuk Ie, es ha szukseges, tapetavago kessel igazftsuk ki.

3. A belso oldalon vigyunk fel a hajtasvonalakra ragaszt6t, majd meret szerint ragasszuk egyrnasbaa csillagokat. A legnagyabb csillagra ragasszuk a kisebbeket.

4. Mindegyik fahoz vagjunk ki ket ezustszlnei csillagot, majd ragasszuk ossze 6ketugy, hogy illesszuk k6zejOk egy 4 crn-es dr6t veget. A dr6tra fCizzOnk fel egy gyongybt, majd szurjuk at a feny6 csucsan, Ha szukseges, ragaszt6val. rogzitsuk.

14

I II

Angyalk6rus

. ., Csillagmotivumos, Feher paLl.sz~ papf~ 35 :x: 50 em

., Mi;hdket oldalan szfnes, aranyszfnCi papf~ 35 x 50 em

, .• 3 db natdr5zlnu fagy6ngy (va~

papfrgoly6), 02, em (furat:

1'· - 0.) 4m_m)

t" •

~~ • Fa:ud~ ~ ~ m.m; ~.1 csn I~05SZ~'"

:... Bo(sZIJ~U akn,,[fe,stek :' .

I~ .~. Ahgyal nai ", i ".: :11

'.

Kivagas Nagy angyal

1-1 db kor a csillagrnintas papfrb61 es az aranyszlnd papfrbol, 0 18 em

Kis angyal

1-1 db kor a csillagmintas papfrb61 es az aranyszfrui papfrb61, 0 16 em

Mintalv

I. 8. aldal: B

Elkeszites

1. A farudat vagjuk 7 cm-es darabokra, majd ragasszuk a fagoly6k furataba. A fagoly6kat fessuk b6rszfnCire.

2. Az arcokat fessuk meg a kep alapjan, majd ragasszuk a fejekre az angyalhajakat.

16

A csillagmotfvurnos pauszpapirbol vagjunk ki kis esillagokat, az aranyszfmi papfrb6! pedig ket papfresfkot (2 em x 4 mm es

4 em x 3 mm). A csfkokat ragasszuk ossze kor alakban, majd ragasszuk ra a esillagot, es illesszuk az angyalok fejere, Az egyik angyal fejere esak gl6riat (0 2,6 em, 3 mm szeles) tegyunk.

3. Az aranysziml kor (13 18 em) kozopcbol vagjunk ki egy masik kort (0 16 em).

A korszegelyt ragasszuk a csillagmintas korre. 4 .. Az aranyszfrnl kort hajtogassuk meg az 5. aldal szerint ugy, hogy 16 hajtast kapjunk. Ezutar: vagjuk negy egyforma reszre, Karoknak vagjuk Ie ket-ket 4,5 em-es reszt (a kis angyalhoz 4 em-es), es a kozepso hajtast ragasszuk ossze. Szarnyaknak a maradek ket reszt vagjuk 5 em-esre, majd simftsuk ki, es vagjuk fermata a B minta alapjan (az egy i ket h.i korfordftotta n!).

5. Az aranykeretes esillagmotfvumos koroket is hajtogassuk meg az 5.. aida! szerint ugy, hOg)! 16 hajtast kapjunk. A csucsbol vagjunk Ie 2 mm-t, majd igazftsuk szoknya forrnajura. Fuzzuk at a farudon, es r6gzftsuk ragaszt6val a nyaknal,

6. Az aranyszfnti papirbol vagjunk egy papfresfkot (2 em x 5 mm) gallernak, rnajd r6gzftsuk a nyakra kisse ferden elcsusztatva a vegeket. Vagjunk ki egy aranyszfrui esillagot, es ragasszuk az illesztesre, A karokat elolro], a szarnvakat hatulrol rogzftsuk a testre a kep alapjan.

Eztlstszinf csillagok

,. Mindb§t oldalan szines, ezustszfnG papit 2x A4-es

,. Csillagmotfvumos aluminiumfolia, A4-es

• Ezustszfrul alumfniumf61.ia

Kivagas

2-2 db kor az ezustszinf papirbol 020 em

2-2 db kora csillagrnintas aluminiurnfoliab61, 0 12 em, illetve 10 em

2-2 db kat az alumlnlurnfollabol, 0 11 em, illetve 8 em

Elkeszites

1. A papl rb61 kivagott koroket hajtogassu k meg az 5. o/dal alapjan, Mindegyik csucsb61 vagjunk Ie 4 mm-t.

2. Simftsuk ki ugy, hogy azaz oldallegyen lathato, amelyik a hajtogatasnal kfvul volt.

18

A hegyhajtasokat jelaljuk be 4 crn-rees 4 mm-re a szelt61. A 4 em-es jelblest61 a szornszedos volgyhajtasig kareoljuk be, a 4 mm-es jelolesek alapjan pedig vagjunk ci keakko kat.

3. A jelolt hegyhajtast vagjuk be a jelolesig, majd a ragaszt6fOIeket hajtsuk be a karcolasnak megfelel6en (1. kep). A ragasztofuleket ragassz.uk ugy egym<3:sra, hogya ragasztofulek szele pontosan a rnasik hajtasvonalig erjen (2. kep). Az egyik eikeakkba rogzftsuk az eZListszfnu cernat (kossu nk a vegere csornot), A ket esillagfelet ragaszszuk ossze.

4. Az alurmniurntoliabol kivagott koroket is hajtogassuk meg az 5. aIda! alapjan, 85 a csucsbo] vagjunk Ie 1 rnm-t. A cikcakkvagast is keszftsu k el 12, 11 es 10 em atrner6junel a eikcakk 2 em, a 8 em atmer6jOnel a eikcakk 1 em legyen.

5. vegGI ragasszuk az alumfniumfoliabol kivagott esillagokat a csillagokra.

II

AttetszQ csillagok

• Mint;is pauszpaplt 2x A4-es

• Feher papfr, 2x A4-es

• Ezustszfmi alumfniumf6!ia, A4-es

• Feher fot6karton, 20 x 20 em

Kivagas

1-1 db kor a pauszpapfrb61 es a papirbol,

o 20 em es 1 3 em

1-1. db kor az alumfniumf6Iiab6!, 0 13 em

es 6 em

Elkeszites

1. Az osszes kort hajtogassuk meg az 5. 01-

dal szerint.

2. A 20 em atmer6ju korbel hajtogatott modelleknel a csucsokbol vagjunk Ie 4 mm-t, a 13 em atmer6jCi modellekb61 pedig 2 mrn-t, maid a 13 em atmer6juekb611 mm-t.

3. A feher modellekb61 (0 20 em) vagjunk 4 cm-es eikeakkokat, majd a feher es ezustszinG modellekb61 (0 13 em) pedig vagjunk 2,5 cm-es cikeakkokat. A kis rnodelleknel (0 6 em) vagjunk 1 cm-es eikeakkokat.

4. A nagy modellt simftsuk ki ugy, hogy \athat6 legyen a hatoldala. A hegyhajtast je161- juk meg a papfr szelet61 4 em-re es

4 mm-re. A 4 em-es iel6lest61 kareoljuk be a papirt a szornszedos v6lgyhajtasig.

A 4 rnrn-es jelolestol kiindulva pedig vagjunk eikcakkokat.

20

5. A jelolt hegyhajtast vagjuk be a jelolesig, maid ezt a reszt hajtsuk hatra ragasztoteluletnek. Ek6zben a nagy feher esillagot helyezzuk a pauszpapirbol hajtagatott esilI.agba. A ragasztofuleket ragasszuk egymasra (I. 18. olda" 1-2. kep) .. Az egyik ragasztoful ala helyezzOnk egy [elbehajtott ezustszInrl cernat. arnelyre el6z61.eg kossunk csom6t. 6. A kis, pauszpapfrb61 hajtogatott modellt is teritsuk szet ugy, hogy a hatoldala legyen lathat6. Jel6ljuk be az egyik hegyhajtest a papfr szelet61 2,5 em-reo Ezutan a cikcakkakat itt is kareoljuk be, mint a nagy modellnel. Hagyjunk 5 mm-es reszt ragaszt6- fulnek, a tobbi vagjuk Ie. A hegyhajtast vagjuk be a jelolesig, majd vagjuk ferdere a ragaszt6fOieket (I. 12. aIda" 1. kep). Helyezzuk bele a kis feher csiHagot, a ragasztofuleket hajtsuk hatra, es r6gzftsOk.

7 .. Az ezustszfrui esillagot ragasszuk a mintas csiHagra, rnajd a kis csillagot r6gzftsOk eltolvaa nagy esillagra.

8. A esillagot helyezzuk a feher fot6kartonra, rajzoljuk korbe, vagjuk ki, es ragasszuk

a rnintas csillag hatoldalara.

Ragasszunk egymasba ket egyforma csillagot, es iiiggesszuk reI. Egy csil/ag on-

m.aga.ban pedig 5zep fa/idfsz lehet.

Gyongyos mecsestarto

• Mindket oldalan szfnes, piros, illetve zold papir 26 x 26 ern

• AranyszfnCi, cslllagrnintas alurnlniurnfolla, 20 x 20 em

• 8 db aranyszinuteklagy6ng'yj o 6 mm

, • Tearnecses, 06 em vag)' kisebb

Kivagas

Kor a zold, illetve piros papirbol, 0 25 em Kor az aranyszfnCi a papirbol, 0 19 em

Mintaiv

1. 8. ofda/: F

Elkeszites

1. Az osszes kort hajtogassuk meg az 5, 01- da/ szerint.

2. A piros, illetve a zold modellt fordftsuk meg, es vagjunk 2,9 cm-es eikeakkokat.

A csillagot terftsuk szet ugy; hogy a kozepso hajtas volgyhajtas legyen. A cikeakkokat hajtsuk be kozepre, majd vissza. A cikeakk kozepso hajtasat vagjuk be a kereszthajtasig. Fardftsuk meg a modellt'

A nyalcsz6gletCi sablant helyezzuk ra

(a volgyhajtas [elolesehez igazodva), majd

22

a korvonalat karcoljuk be. A bekareolt vonal menten a hajtasokat erneljuk fel (I. 4. pont es kep).

3. Az aranyszfnCi papirt helvezzuk az asztalra szinevel telfele. Valgyhajtast61 volgyhajtasig kerekirsuk Ie tapetavago kessel a haitasokat, hogy nyalcszoget kapjunk. Ne fordftsuk meg a modellt! Helyezzuk ra a sablont (a volgyhajtas jelolesehez igazodva), es kareoljuk be a korvonalat,

4. Az aranyszfrul papfrt ragasszuk a hajtasvonalaknak megfe\e\6en a szines papfrra (ha szukseges, igazftsuk kif hogy az aranyszinu papfr kisebb !egyen, mint a nyolcszogletu hajtas). A karcolas menton hajtsuk fel az o!dalakat (I. kep). A cikcakk ket harornszoget ragasszuk egymasra. A kep alapjan ragasszuk fel a gybngy6ket.

5. Helyezzuk a kesz mecsestartoba a me-

csest.

Feher-aranv doboz

• Hancsdoboz, 0 1 2 em

• Feher aknlfestek

• Aranysztnu mintas pauszpapu; A4-es

• Feher es rnindket oldalan szines,

~,' ~A4

aranvszmu paplr,'- -es

• Feher teklagyongy, 0 8 mm

• 8-8 db aranyszirul gyorngy, ,0 4es 3 mm

Kivagas

1-1 db kor a mintas pauszpapfrb61 es a fe-

her papfrb6l, 0 12 em

Kor az aranyszfnCi papirbol, 0 8 em

Keret az aranyszfnG papfrb61, 0 11,8 em es 4 rnm szeles

Csfkok az aranyszfnCi papfrb61, 5 mm szeles

es 39 em hosszu

Elkeszftes

1. Fessuk feherre a dobozt.

2. A Feher kart hajtogassuk meg az 5. aida! alapjan. A csucsbol vagjunk le 2 mm-t, es fordftsuk meg. A hajtasokat osszuk el egyforman rnindket oldalon, majd a hajtasokat kerekitsuk le_

24

3. A model It nyissuk szet,es mar tobbszor ne forditsuk meg. Ezutan hajtsuk felbe,

A jobb oldali eakkokat hajtsuk be ugy, hogy a szeluka szornszedos vblgyhajtasig erjen, majd nyissuk ki. Hajtsuk be ugyanezt a hajtast ugy, hagy parhuzamos najtast kapjunk (\. kep), majd ujra nyissuk ki. Mindegyik cakkal vegezzuk el ezt a hajtast. Ezutan a nagy hajtast hatra, a kicsit el6re nvornjuk. A tobbi kart is fgy hajtogassuk meg_

4. A pauszpapir csillagot ragasszuk a Feher csillagra, de a ragaszt6t csak a kozepere vigyOk feL Ezutan ragasszuk tel az aranyszfnG cs\llagot is. A rnintas es az aranyszfnCi csillagot dlszitsuk gyongybkkel a kep alapjan.

5. Rbgzftsuk a dobaz fedelere az aranyszinu keretet, majd a csillagot

Voroslo es kekl5 csillag

~ Kek vabl)/ narancssarga, csillagmintas pauszpaplt

2x50x61. em

• l.ampa huzallal es E14-es foglalattal

• Aranyszim! drot, 0 0,3 mm

Kivagas

2-2 db kor a narancssarga, illetve kek

pauszpapirbol, 0 48 em es 10 em

Elkeszltes

1. Mindket kart hajtogassuk meg az 5. 0/dal alapjan, majd a csucsbol vagjunk Ie

2 mm-t.

2. A hajtasokat nyissuk szet, es sirnitsuk kl a papfrt. A hegyhajtast jeloljuk be a paplr szelet61 8,5 em-reo Kareoljuk be a hajtast

a jelolesto] a szornszedos volgyhajtasig. Hagyjunk ragaszt6fUinek 1 em-t, a rnaradekat vagjuk Ie. A ragaszt6fuleket vagjuk be ferden (I. 12. aldal, 1. kf?p). A hegyhajtast vagjuk be a jel6lesig. A ragaszt6fUieket hajtsuk a hatoldalra, majd nyissuk kisse ki. 3. A ket csillagot a ragaszt6fUiek menten ragzitsuk egymashoz (I. 12. aldal! 2. kep). Figyelem, egy csillagagnal hagyjunk helyet a huzalnak.

4. A rnaradek papfrb61 vagjunk alakzatokat,es diszftsuk velu k a nagy csillagot. A kis kart hajtogassuk meg az 5. aldal alapjan, amelynek a csucsabol vagjunkle 1 mm-t, majd vagjuk eikcakkosra (1,5 cm-es).

26

A kesz esiHagot ragasszuk a nagy esillag kozepebe (\. pir~s csillag).

5. A lampahuzalt dugjuk at a nyilason.

A esillag elulsdes hatulso oldalan a volgyhajtas oldalan szurjunk Iyukakat nlvel, es zarjuk ossze a nyflast egy 10 em-es aranyszinG dr6ttal.

A csiUagok megvilagrtas nelkiil is szepen mu't-atna;k az ablakban.

Csillagmecsesek

•. Mindket oldalan szincs, kek es feher, eSillagmintas papir (elol nagy, hatul kis csillagokkal),

50 x 70 em

• Mindket oldalan szines, aranyszfnCi papfr, A4-es

• Kek es feher fot6karton, 11 x 11 em

• 2 db tearnecses

Kivagas

1-1 db negysz6g a csillagrnintas papfrb61, 60 x 6 em es 6 x 3,7 em

1-1 db kor a csillagmintas papirbol es az aranyszfrni papirbol, 0 13 em

1-1 db keret az aranyszfnCi papirbol kuls6 o 5,8 em, belso 0 4,6 em

1-1 db kor a fehet illetve kek fot6kartonb61, 010 em

Hkeszftes

1. A negyszoget hajtsuk ossze legyez6szenien az 5. aldal szeri nt ugy, hogy 16 hajtast kapjunk. A papfrt ugy helvezzuk magunk ele, hogy a nagy esillagok legyenek felO\'

Az else hajtast fogjuk ossze a szornszedos hajtassal, es a fclso sarkot hajtsuk Ie (1. kep), majd vissza. Mindegyik hajtassal vegezzLik el. ezt a munkamenetet. Egy kiesit huzzuk fel mindig a hajtast, es a harornszoget hajtsuk hatulra.

2. A kis negyszeget (6 x 3,7 em) is hajtogassuk meg hasonlokeppen, majd kossuk ossze vele az elsa es az utols6 hajtast. fgy kapunk egy hengert.

3. A fot6kartonb61 kivagott korre rajzoljunk fel egy 4,6 em atmerojCi kort. A felrajzolt kor a teamecses atmerrijenek megfelel6.

A hengert simftsuk Ie, rnajd ragasszuk a fot6kartonra a jeloles kore.

4. A ket kart a eSillagmintas es az aranyszfnu papfrb61 hajtogassuk meg az 5. olda! alapjan. ugy, hogy nyolc hajtast kapjunk

(a kis csillagos oldal legyen belul). Fordftsuk meg a modellt, es vagjunk 2 em-es cikcakkokat. A csi!lagmotfvumos modell csucsab6! vagjunk Ie 2,3 em-t. Az aranyszfrul csillagb61. vagjunk Ie k6rben 6 mm-t (2. kep), es ragasszuk a kek, i!letve feber csillagra,

5. A csillagot ragasszuk a fot6kartonra regzitett paplrra, majd az aranyszfn u karikat ragasszuk kozepre, VegOI illesszuk a mecsestart6ba a teamecsest.

Asztaldiszek

.' MindkE't oldalan szfnes, sotetkek papit 15 x 22 em

• Ezustszirul alumfniumf61ia, 15 x 15 em

• Ezustsziml. csil.lagmotivumos alumfniumf6lia, 15 x 12 em

., 3 db attetszo strasszko, 0 5 mm

Kivagas

1-1 db kor a sotctkek papfrb61, 0 6, 8 es

10 em

Kor az ezustszll1U papirbol, 1 x 0 6 em es 2x 0 8 em

2 db kor a esillagmotlvumos paptrbol 010em

3 db kor a sotetkek papirbol, 0 4 em

Hkeszftes

1. A 6, 8 es 10 em atmer6jCi koroket hajtogassuk meg az 5. aida! szerint, majd a csucsbol vagjunk Ie 1 mm-t. Forditsuk meg, majd a cikcakkvagast a kovetkezokeppen keszitsuk: a kis rnodelleknel 1,2 em-es, a kozepsonel 1,4 cm-es a nagyoknal pedig 1,6 cm-es legyen a cikcakk.

2. Harem kcdbnbbzo meretG es szinu csillagot ragasszuk meret szerint egymasra. Ezutan a kesz csillagot ragasszuk a sotetkek papfrb61 kivagott korre (0 4 em). A csillag kozepet j61 huzzuk ossze, es dfszftsuk . gy6nggyel.

30

Kes-zftsuk reI it csillagoK(jt mas sZInos5zealfftasban is. Harom kalonf€fe l11eren1 p~prrb61 hat csiflagot ke$zftnetiJnk 19az:an kulonlege.sse tehetJOk a karnc50nyi terftt§ket.

A csillagol\ karacsonyfadf:5l.ek is lehetnek Ehhez az 'egyik csillagagan fuzzunk at tube ((fzott cernat A cernavege--" ket k6ssiJk c$dm6btL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful