Bi!

(38)dlm KP/MSSM/504

Semua Pengarah Pelajaran, Negeri-Negeri di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak,

Kementerian Pelajaran , Rumah Persekutuan, Kuala Lumpur.

2hb. Mei, 1979.

Tu an,

Surat Pekeliling lktisas Bil 3/1979 Pendidikan Jasmani

1. Adalah ditegaskan bahawa Pendidikan Jasmani adalah satu matapelajaran yang diwajibkan. Waktu yang diuntukkan bagi Pendidikan Jasrnani tidak harus digunakan bagi matapelajaran lain.

2. Jadual Waktu .

2.1 Di mana kelas-kelas mernpunyai dua waktu seminggu, waktu-wak tu itu hendaklah disusun dalam jadual waktu supaya sekurang-kurangnya berselang-selang dua hari. Waktu-waktu Pendidikan Jasmani bagi sebuah kelas jangan sekali-kali dicantumkan ,

2.2 Sekolah-sekolah sidang sebelah pagi yang tidak mempunyai dewart ataupunJimnasium tertentu untuk pengajaran Pendidikan Jasrnani hendaklah rnempastikan bahawa rnatapelajaran ini diajar seboleh-bolehnya sebelurn waktu rehat , Sek olah-sekolah sidang sebelah petang hendaklah mernpastikan supaya matapelajaran ini diajar seboleh-bolehnya selepas pukul 4.00 petang.

2.3. Jadual waktu jadual waktu hendaklah disusun sedemikian rupa supaya mernbolehkan guru-guru rnengajar beberapa waktu berturut-turut untuk memudahkan mereka memakai pakaian yang sesuai dan juga mernudahkan penggunaan serta penyirnpanan alat-alat.

3. Peruntukan Masa

3.1 Sungguhpun peruntukan masa untuk Pendidikan Jasmani telah ditetapkan bagi sekclah-sekolah rendah dan menengah, ada terdapat beberapa sekolah yang tidak me matuhi peraturan yang ditetapkan dalarn Surat Perketiling "Professional" Kementerian Pelajaran Bil. 11/68 dalarn fail KP. Suiit 11/56 Vol III/(46).

8

3.2. Peruntukan masa bagi Pcndidikan .Jasrnan i diperturunkan di baw ah in i untuk rujukan tuan:-

Masa Seminggu

3.2.1. Sekolah Rendah

i) Darjah satu dan dua ii) Darjah Tiga

iii) Darjah Empat

iv) Darjah lima dan enam

4 waktu x 20 rn in it 3 waktu x 30 minit 2 waktu x 30 minit 2 waktu x 40 minit

3.2.2. Sekolah Menengah

Masa Seminggu

i) Darjah Peralihan

80 minit untuk P. ,Tasmani & Kesihatan. 2 waktu x 40 minit

ii) Tingkatan Satu hingga lima

4. Guru Pendidikan Jasmani

Pengajian Pe nd id ikan Jasmani di se ko Iah sekolah hendaklah diserahkan k cpada guru-guru yang telah mendapat Iat ihan khas atau pilihan dalam matapel ajaran in i dan bu kan nya guru-guru k elas sahaja.

4.2. Guru-guru Pendidikan Jasmani khas hendaklah diberi sekllrang kurang-

nya 14 waktu Pcndidikan Jasmani seminggll. .

4.3. Pakaian Guru Pendidikan Jasmani

Guru guru Pendidikan .Iasrnan i hendaklah memakai paka ian yang sesuai.

Seluar panjang yang mempunyai potongan yang tidak menghalang kecergasan gerak geri boleh dipakai dalam masa pengajaran Pendidikan Jasmani.

4.4. Jenis pakaian yang berikut adalah sesuai untuk mengajar Pe ndidikan Jasmani.

Untuk Guru Guru Perempuan

(a) Seluar pendek, seluar "track" atau seluar panjang yang sesuai. (b) Kemeja 'T' kemeja sukan , baju "track" atau blaus.

(c) Kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit ,

Untuk Guru Guru Lelaki

(a) Seluar pendek, atau seluar "track" atau seluar panjang yang sesuai. (b) Kemeja 'T' kemeja sukan , baju "track" ataupun Jersi.

(c) Kasut sukan ata u kasut getah tanpa tumit.

9

5. Vjian Daya Tenaga Asas

5.1. Vjian ujian dalam risalah ujian Daya Tenaga Asas yang dikeluarkan oleh Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia hendaklah dijalankan dua kali setahun di semua sekolah yang mempunyai murid murid berumur 11 tahun hingga 18 tahun kecuali di Sabah dan Sarawak.

5.2. Ujian-ujian ini dibahagikan kepada dua waktu ujia n , Masa bagi setiap satu waktu ujian sepatutnya tidak melebihi untuk waktu biasa pelajaran Pendidikan Jasmani.

5.3. Murid-mnrid h en dak lah digalakkan berlatih ujian-ujian ini dalam masa lapang.

5.4. Keputusan-keputusan ujian ini bukan untuk direkodkan sahaja tetapi juga digunakan oleh guru guru mengukur kebolehan jasmani murid murid mereka dan juga menilai rancangan serta .pel ajaran Pendidikan Jasmani mere ka.

6. Si la sarnpaikan kandungan surat ini kepada semua sekolah bantuan periuh/ Kerajaan dalam negeri tuan.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(Syed Abu Bakar Barakbah, KMN., PClvl} Pengarah Bahagian Sekolah

b.p. Ketua Se tiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia.

s.k .

Setiausaha Sulit kepada Y.R Mente.ri Pelajaran.

Setiausaha Sulit kepada Y. R Timbalan Menteri Pelajaran (1). Setiausaha Sulit kepada Y.B. Tim balari Menteri Pe laj aran (II). Ketua Setiausaha Kementerian.

Ketua Pengarah Pelajaran.

TirnbaIan Ketua Setiausaha (1).

T'irn ba la n Ketua Pengarah Pelajaran (I). Timbalan Ketua Setiausaha (II). Tirnbalan Ketua Pengarah Pelajaran (II).

Sernua Ketua Bahagian, Kementerian Pelajaran. S.V. (Po li tik ) kepada Y.B. Menteri Pelajaran. Pegawai Khas (1) kepada Y.B. Menteri Pelajaran. Pegawai Perhubungan Awam.

CHS/NI1.

10

II

. ·

~~~o~;J0~~

JABATAN PELAJARAN SELANGOR

Jatar Jamb;, 601 4 .. 3E. Seksyen 4. 40604 Shah Alam.

Negeri Seiar'lgor Darul Ehsan

RUJ Tuan Ruj. Karni Tarikh

JPNS/SPNSSS/A25089106104 Bil 20 ( 11 Jun 2009

"SATU MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN"

Semua Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Selangor Darul Ehsan.

Tuan I Puan,

PELAKSANAAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN (PJPK) 2009

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara yang tersebut di alas dan sura! pekeliling ikhtisas Bil.2511998 bertarikh 18 November 1998 serta sural-sural pekeliling seperti lampiran adalahjuga berkaitan.

2. Sehubungan dengan itu, guru-guru Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan di sekolah menengah dan sekotah rendah dikehendaki melaksana dan mempertingkatkan pengajaran dan pembelajaran PJPK mengikut Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani (1999) dan Pendidikan Kesihalan (1999) serta surat pekeliling yang berkaitan. Guru-guru PJPKjuga perlu menitikberatkan perkara seperti berikut;

i) pakaian PJPK bagi guru-guru dan murid-murid;

Ii) keselamatan diri murid-murid sernasa pengajaran dan pembelajaran dan;

iii)pengajaran dan pembelajaran yang mengandungi aspek kemahiran sukan dan permainan.

Pendedahan terhadap kemahiran ini hendaklah dibuat secara berperingkat mengikut kebolehan murid supaya keberkesanan pengajaran dan pembelajaran PJPK dapat meningkatkan patensi murid ke tahap optimum.

3. Semua guru PJPK di sekolah menengah dan sekolah rendah juga ditegaskan supaya melaksanakan PJPK dengan bersungguh-sungguh untuk memenuhi keperluan perkembangan pembentukan sahsiah dan sikap murid bagi membentuk masyarakat Malaysia yang cergas, sejah!era dan produktif. Hal ini bertujuan untuk memboleh kan murid-murid mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas sebagai satu budaya hidup rakyat Malaysia.

4. Kerjasama semua Pegawai Pelajaran Daerah dipohon bagi memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PJPK dilaksanakan dengan berkesan. Sila maklumkan kandungan sural siaran ini kepada semua sekolah menengah dan sekolah rendah serta pegawai yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PJPK di bawah bidang kuasa tuanfpuan.

Perhatian tuan f puan arnat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

"KETEKUNAN DAN KEJUJURAN" "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menuri.1( perintah,

~~:_

(DR HAJI ZAHRI Br1'>I AZIZ) Pengarah

Jabatan Pelajaran Selanpor Selangar Darul Ehsan

No. TI!-Iefofl

=----=::=,;~-- -

~3·55186500,

No F8kllimili' D3·55102133

Email:

t St ie c e t e t k e n n c m b o r !1.J}ukan e o eb tt e ti er ur a s e n dengan KelmJ;

a;:"i"~.!i5.!."'·'·'·da. -

LAl\lPIRAN

SURAT-SURAT PEKELlLL~G IKTISAS BERKAITANMATA PELAJARAt'l PENDIDlKAN JASMANI DAN PENl)IDIKAN KESIHA TAN

-
BIL SURAT PEKELILING TARIKH PERKARA
I. Surat Pekeliling lktisas 18 Nov.l998 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan
Bil. 25/1998 Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
2. Surat Pekeliling lktisas 2 Mei 1979 Pakaian guru Pendidikan Jasmani dan
Bil. 3/1979 dan Pendidikan Kesihatan
Surat Pekeliling Iktisas 9 Mei 1985 Rujuk perkara 3.2
Bii. 6/1985
3. Surat Pekeliling Iktisas 22 Nov.1985 Pakaian Murid
Bil. 8fI985
4. Surat PekeJiling lktisas 13 Mac 1986 Panitia Mata Pelajaran
Bil. 4/1986
5. Surat Pekeliling Iktisas 30 Mac 2000 Panduan Keselarnatan Diri Pelajar Semasa
Bil. 9/2000 Pengajaran Pendidikan Jasmani dan
dibaca bersama Pendidikan Kesihatan
Surat Pekeliling Iktisas 6 April 1995
Bil. '1/1995
6. Surat Pekeliling Iktisas 9 Julai 2008 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan
Bil. 4/2008 Untuk Murid Sekolah Malaysia
( SEGAK) .
Sebabagian daripada Surat Pekeliling
Ikhtisas Eil. 311979 dan Bil. 2/1988
berkaitan dengan Ujian Daya Tenaga Asas
adalah dibatalkan. •-0

~

.

PEJABAT RETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Office of Director-General of Education Malaysia

ARAS 8, BLOK E8

Level 8, Block E8,

KOMHLEKSKERAJAAN PARCEL E

Government Complex Parcel E,

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKlITUAN Federal Government Administrative Centre

62604 PUTRAJAYA

Tel. 03-8884 6077 Fax: 03-8889 4548

Laman web: http: www.moe.gov.my;

1

KP(BS-Dsr)/201/002/1 (1- ) ___ -_ 9 Julai 2008

Semua Pengarah Pelajaran Negeri

y. Bhg. Dato'/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTlSAS BIL. 412008 K!lu.se~orpe"gUlu,,"s,~O\'~

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID

SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK)

Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian dengan cekap danberkesan tanpa berasa letih. Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan.Sehubungan dengan ini, satu penilaian yang standard yang di kenali sebagai Program Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) telah dirangka untuk dilaksanakan mulai sesi persekolahan 2008.

2. SEGAK adalah satu set ujian standard kecergasan fizikal untuk rnenqukur tahap kecergasan fizikal murid berasaskan kesihatan. Komponen kecergasan yang diukur dalam -SEGAK terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani sekolah rendah dan rnenengah. Terdapat 5 set ujian SEGAK iaitu

2.1 Pengiraan Indeks Jisim Badan

2.2 Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit

2.3 Ujian Tekan Tubi

2.4 Ujian Ringkuk Tubi Separa

2.5 Ujian Jangkauan Melunjur

,,;~,,~,

Xl ¥{i.- ~~"(~; ·,,11

tc

(

..

3. Pelaksanaan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk

Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) hendak!ah

3.1 mengikut Buku Panduan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia;

3.2 ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pad a bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5sahaja;

3.3 ujian ini boleh dilaksanakan semasa waktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan juga di luar waktu persekolahan;

3.4 semua data ujian direkod dengan menggunakan Borang BSSR untuk sekolah rendah dan Borang B8SM untuk sekolah menengah; dan

3.5 data yang diperoleh dari ujian SEGAK perlu direkodkan di dalam Sistem Makluma! Murid (SMM) mulai tahun 2009.

4. Oengan ini, dimaklumkan juga bahawa sebahagian daripada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1988 berkaitan dengan Ujian Oaya Tenaga Asas adalah dibatalkan.

5. Kerjasama Y Bhg. Dato'/Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat Pejeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negen, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar di bawah pentadbiran Y.Bhg. Oato'/Tuan/Puan.

Sekian. Terima kasih.

"BERKHIOMA UNTUK NEGARA"

DATO' HAJI ALI UDDIN BIN HAJJ MOHO. DOM Ketua Pengarah elajaran Malaysia

(

r

s.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10. Y B. Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein Menteri Pelajaran Malaysia

YB tr. Dr. Wee Ka Siang

Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia

YS. Data' Razali Ismail

Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia

Ketua Setiausaha, Kemen!erian Peiajaran Malaysia

Timbalan- Timbalan Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia

Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia

Ketua-Ketua Sahagian, Kementerian Pe!ajaran Malaysia

Ketua Nazir Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pelajaran Malaysia

Pegawai Perhubungan Awam, Kementerian Pelajaran Malaysia

4.9 CuacafMusim:

4.9.1. AdaJah dilarang sarna sekali rnenjalankan aktivlf sukan di ternpat lapang sernasa cuaca buruk dan adanya kilat atau petir.

4.9.2. Adalah tidak dibenarkan mengadakan aktiviti sukan sernasa hujan dan ribut petir, sarna ada di padang atau kolam renang.

4.9.3. Berhentikan aktiviti sukan apablla keadaan menjadi gf.<lap kerana hendak hujan.

4.10 Laporan Kemalangan atau Kecederaan:

4.10.1.Sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku

hendaklah disiasat dan dilaporkan kepada pengetua atau guru besar dengan segera.

4.10.2 Semua janis kemalangan rnestilah direkodkan.

~.11 Aktiviti Sukan Kemahiran Tinggi:

4.11.1.Segala aktiviti sukan seperti gimnastik terjun dan lain-lain yang memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru sukan yang bertauliah.

4.11'.2 Pastikan ada 'Ufe saver' yang bertauHah bertugas sernasa aktivltlaktiviti sukan renang dijalankan_

4.12 P~laporan Aktiviti (Penilaia.nl:

4.12.1 Guru pengiring mestilah membuat laporan bertulis kepada pihak sekolah mengenai sebarang aktiviti yang dijalankan atau disertai.

3\

5. Surat Pekeliling Ikhtisas ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan Surat Pekeliling Ikhtisas BiL 1/1995 bertarikh 6 April 1995, dan sila maklumkan kepada Pengetua dan Guru Sesar seko!ah-sekolah di bawah pentadbiran Y.Bhg. Dato'/DatukITuan.

Sekian.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Ketua Pengarah Pendidi

s.k
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9. y.B. Tan Sri Data' Musa bin Mohamad Menteri Pendidikan Malaysia.

Y. B_ Data' Abdul Aziz bin Shamsuddin Timbalan Menteri Fendidikan.

Y. B. Data' Han Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan.

Y.B. Data' Mahadzir bin Mohd Khir Setiausaha Parlimen Kementerian Pendidikan.

Ketua Setiusaha Kementerian Pendidikan.

Timbalan- Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan.

Timbalan- Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan.

Ketua-Ketua Sahagian Kementerian Pendidikan_

Ketua Nazir Sekolah.

10. Pegawai Perhubungan Awam.

) .1. Ujian ujian dalam risalah ujian Daya 'I'enaga Asas yang dikeiuarkar ileh Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia hendaklah dijalankan dua kal: .etahun di semua sekolah yang mempunyai murid murid berumur 11 tahur 1ingga 18 tahun kecuali di Sabah dan Sarawak,

5.2. Ujian-ujian ini dibahagikan kepada dua waktu ujian. Masa bagi setiaj satu waktu ujian sepatutnyatidak melebihi untuk waktu biasa pelajarar ?endidikan Jasmani.

5.3. Murid-rnurid hendaklah digalakkan berlatih ujian-ujian ini dalam mas !apang.

5.4. Keputusan-keputusan ujian ini bukan untuk direkodkan sahaja tetap uga digunakan oleh guru guru mengukur kebolehan jasrnani murid muric nereka dan juga menilai rancangan serta -pelajaran Pendidikan Jasman .nereka.

Sila sampaikan kandungan surat ini kepada semua sekolah bantuan penuh, Kerajaan dalam negeri tuan.

" BERKHIDMA T UNTUK NEGARA"

~::tV:l v;:Jnp" manurut nerintah.

1~;dl:lt-:i;ln Sc kotah-Sck olnh . Ke mc n Le r ian ]'claJar·;:·l,

Tmgk a t 12-14, Ba ngu nari Bun k Pc rta n ia n , Leboh Pasar Besar ,

Kuala Lumpur.

Telefoll Kawat

9::'2066 'PELAJARAN'

KP(BS) 8591/l1d. 11/(36)

9hb. Mei 1985

Semua Ke t u a Bah agian , Kementerian Pelajaran.

Semua Perignr ah Pel aj ar an Negeri, Malaysia.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/1985

Peratur an Pakaian Guru Dj'Sekolah/Pensyarah Di Mak ta b Perguruan, Politeknik, Lain-Lain Pegawai Dan Kakitangan Per kh idrna tan Pelajaran Di Peja bat Pelajaran Daerah A tau Bahagian,

Jabatan Pelajaran Negeri Dan Kementerian Pelajaran

Tuju an sura t pekeliling ini adalah u n tu k menetapkan pera tu ra n p ak aian se wak tu b ert ugas bagi guru-guru, pensyarah-pensyarah, lain-lain pegawai dan kakitangan perkhidmatan p el ajaran di sek olah , mak tab perguruan, politeknik, Pejabat Pelajaran Daer ah/Bahagian , Jabatan Pe laj aran Negeri dan Kerne n te rian Pelaiaran. Peraturan p ak aian ini ad alah d ise su aik an de ngan pe ra turan pakaian m asa bekerja dan sernasa menghadiri u p acara-upacar a rasmi bagi pegawai-pegawai awam dalarn Sura t PekeJiling Perkhidma tan Bil. 2 Tahuri 1985 bertarikh 18hb. F'ebruari , 1985, yang dikeluarkan oleh Ja ba tan Per kh idrna tan Aw arn.

2. Se bagai golongan pe nd id ik , guru-guru, perisy arah-perrsy arah dan lain-lain pegawai pcrkh idrna tan p elajaran adalah sentiasa me njadi tumpuan pemerhatian p el aja r-p el aj ar dan rna syarakat, baik di d alarn a tau d i lu ar sekolah/maktab/pejabat sert a mempunyai pengaruh ke a tas pe.nd id ik an pelajar-pe lajar, terrnasuklah perryernalan akhlak dan nilai hidup yang baik , Untuk mencapai matlamat ini, guru-guru dan perisy arah-pe nsyarah ser t a lain-lain p egawai perkhidma tan p elajaran sewajarnyalah merrurriuk kan p ak aia n yang sesuai apabila bertugas di dalam atau di Iuar sekolah/maktab dan di pejabat. Oleh yang d em ik iari , d i samping pak aian yang kernas dan ber sih , pakaian yang berpatutan dan bersesuaian bagi gurugurujpensyarah-pensyarah ser ta pegawai-pegawa i dan kak it angan-k ak itangan perkhidma tan pelaiar an ad alah p e n t in g. Pak aia n seumpama ini adalah me larnb angk an d isip Ii n dan imej profesion pcrguru an .

49

3.. Untuk tujuan ini, be ri ku t adalah p era turan pakaian yang ditetapkan:-

3.1 Sewa kru Ber tugas Di Bilik Darjah/KuUah

3.1.1

Guru-GurujPensytiah-Pensyarah Lelaki

i) Se luar panjang dan be rbaju kemeja (digalakkan bert ali leher) atau 'bush-jacket.' atau 'lounge suit'. J'ika baju berlcngan panja ng, tan gan baju itu hen daklah jarigan dilipatkan. Baju hendaklah d irn asu kkan k e dalarn.

ii) Kasu t kulit atau lain-lain kasu t yang seienis dengannya,

iii) Pakaian baju rnelayu lengkap dengan samp ing , atau pakaian baju yang mir ip dalam potongan baju melayu dan dipakai dengan selu ar p anja ng.

iv) Pakaian baju melayu de ngan kain sarong, 'jeans', 'track suit', seluar pe nd ek , kemeja T/sukan, jer si , kasu t sukan, b aju Hawaii, baju batik, selip ar, kasut getah dan lain-lain jeriis pakaian yang menjolok mata, tidak boleh dipakai.

3.1.2

Gu ru -Guru /Pensyarah -Perrsyarah Perernp uan

i) Pakaian k ebangsaan a tau pakaian kaum masing-m a sirrg dan lainlainjenis pakaian yang sesuai dan t id ak menjolok mata.

ii) Kasut ktrli t , selipar, cerpu atau yang seje n is dengannya yang me mpu nyai bentuk yang sesuai d e ngan pakaian yang ditetapkan.

iii) Kasu t sukan, 'jeans', 'slacks", 'track suit', kerneja T/sukan, je rsi , seluar pendek dan apa-apa pakaian yang menu tup mu ka ser ta lain-lain pakaian dan je n is kain j ar ang dan menjolok mata, tid ak boleh dipakai.

3.2 Sewaktu Bertugas Di Lu ar Bilik Darjah

(Ke tika Me njalan kan Ger akerja Pendidikan Jasmani Dan Sukan) - Lelaki Dan Perempuan

3.2.1

'Track suit', seluar panjang yang sesuai , seluar pendek (bagi guru/ pe nsyarah lelak i sahaja), kemeja sukan, jersi , kasu t ge tah , kasut sukan dan lain-lain pakaian yang sesuai yang tidak rne nghalang kecergasan gerakgeri dalam gcrakerja terse bu t_

~ ') ,

j ... -

Kasu t (unlit tiriggi a r au k asu t kulit yang me ngg ariggu kcce rgnsan g cru k gcr i, sarong k c ta t a t au sclu.ir ketal, che on gs arn , k cbayu , sari

50

dan lain-lain pakaian dari jcnis kain jarang d an me njolok mala, adalah tidak sesuai dipak ai.

3.3 Se waktu Menjalankan Kerja-Kerja Prak tik Oi Bilik Makmal/Sains Rurnah Tangga/Bengkel Seni Pcrusahaan

3.3.1 Pakaian khas.jika ada, untuk menjalankan kerja-kerja praktik di ternpat-temp at berkenaan hendaklah dipakai.

3.3.2 Seluar panjang dan berbaju kemeja. Sekiranya mernakai baju berlengan panjang.Te ngan baju itu bolehlah dilipatkan, jika perlu.

3.3.3 Bagi guru dan pensyarah perernpuan, jenis pakaian sewaktu bertugas di bilik darjah boleh dipakai dan hendaklah sesuai dengan jenis kerja-kerja praktik tersebut.

3.4 Sewaktu Menjalankan Kerja-Kerja Praktik Sains Pertanian

3.4.1 Pakaian khas, jika ada, untuk rnenjalankan kerja-kerja praktik d i ternpat berkenaan hendaklah dipakai.

3.4.2 Seluar panjang dan berbaju kerneja (iika berlengan panjang, lengan baju itu bolehlah diIipatkan, jika perlu) atau kerneja sukan ; kasut sukan atau kasut getah.

3.4.3 Bagi guru dan pensyarah perempuan, jenis pakaian sewaktu bertugas di bilik darjah atau lain-lain pakaian yang sesuai dengan kerja-kerja praktik tersebut, dengan berkasut sukan atau berkasut getah,

4. Sewaktu Bertugas Di Pejabat Sekolab/Maktab, Pejabat Pelajaran Daerah Atau Bahagian/ Jabatan Pelajaran Negeri/Kementerian Pelajaran Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidma tan Pelajaran

4.1 Lelaki

4.! .J

Seluar panjang dan berbaju kemeja dan bertali leher, atau 'bushjacket' atau 'lounge suit'. Baju hendaklah dirnasukkan ke dalarn dan jika berJengan panjang, tangan baju hendaklah jangan dilipatkan,

. 4.1.2

Pakaian baju melayu yang lengkap dengan samping, atau pakaian baju yang mirip dengan potongan baju melayu dan dipakai dengan seluar p anjang.

4.1.3 Pada hari Sabtu atau hari bekerja separuh hari, baju batik (batik buatan Malaysia) boleh dipakai, kecuali pegawai-pegawai yang dikehendaki rnernakai pakaian seragam.

51

4.1.4

Kasut kulit atau lain-lain kasut yang seje nis derigannya. Capal hanya boleh dip akai dengan pakaian baju rne layu yang lengkap dengan samping.

4.2 Perernpuan

4.2.1

Pakaian kebangsaan atau pakaian kaum masing-rnasing dan lain-lain pakaian yang sesuai dan tidak menjolok rna ta.

4.2.2

Selipar, cerpu atau yang sejenis dengannya yang mernpunyai bentuk yang sesuai boleh d.ip akai dengan pakaian yang dite tapkan.

4.2.3

Kasut sukan , 'jeans', 'slack', seluar pendek dan apa-apa pakaian yang menutup rnuk a atau yang menjolok mata, tidak boleh dipakai.

5. Fabian Seragam

Kak itarigan sekolah/rnaktab/pejabat yang dibekalkan dengan pakaian seragarn hend aklah memakai pakaian tersebut sewaktu bekeria ,

6. Pakaian Batik Di Sekolah/Maktab (Lelaki)

Baju batik boleh dipakai pada bila-bila masa kecuali sewaktu rne ngajar secara rasmi di bilik darjah/kuliah atau di luar bilik darjah/kuliah pada h ari-hari persekolahari/ hari-hari kuliah.

7. Sewaktu Menghadiri/Bengkel Dan Lain-Lain Majlis Rasrni Peringkat Daerah/Negeri Dan Kementerian

Seperti dinyatakan dalam para 3.1.1 dan 4.1 (bagi lelaki) atau para 3 1.2 dan 4.2 (bagi perempuan), jika tiada peraturan pakaia n khas ditetapkan.

8. Pakaian Sernasa Menghadiri Upacar a Rasmi (seperti yang dipetik dari para 3, Peketiling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidma tan Awam)

8.1 Pakaian Rasrni (Formal) Untuk Lelaki

Scseorang Pegawa i Awam yang berhak rne rnakai uniform ataupun dikehendaki mernakai uniform yang kh as, he ndaklah rriernakai uniform terscbut ap abila me nghadiri upacara-upacara rasmi, Peru tura n-pera tur an pak aian sepcrti yang tclah ditetapkan' rnclalui surat e daran yang d ik eluark an o le h Jaba tan Perkh idina tan Awarn , 11'A. SUUT 2578/Pt. 1/35 bert arikh Sh b. Jun 1970 di Larnp ir- 311 'A' rnc ngc nai Pakaian Scr.igarn Pcgawai-Pcgawa i Tadb ir dan frofcssional dala m Kurup u lau Pc ngur us.u: .iau Ikh tiS3S, scpcrti d ip iud.i olc h Sura, Pc k c li ling I'crkhidlllatall l3il S Tuhun ! ')75, hc nd a k lah d ip.uu hi pad a rn axa mc ngh ad iri

- ) )~

istiadat-istiadat rasmi yang menetapkan dif-dif jemputan rnemakai pakaian seragarn atau pakaian rasmi kebangsaan. Sekiranya pegawai itu tidak mernpunyai uniform, rnaka 'lounge suit' bolehlah dipakai, kecuali jika peraturan pakaian khas ditetapkan.

8.2 Pakaian Untuk Upacara Separuh Rasmi (Lelaki)

Untuk upacara-upacara separuh rasmi yang lain, seperti rnenghadiri upacaraupacara pernbukaan seminar, adalah diputuskan bahawa bagi peringkat kebangsaan, di mana tidak ada perwakilan daripada Iuar negeri, maka pakaian waktu bertugas di pejabat seperti yang ditetapkan di dalam pekeliling ini hendaklah dipakai. Untuk upacara-upacara peringkat antarabangsa, maka pakaian 'lounge suit' hendaklah dipakai.

- 9. Dengan surat 'pekeliling ini, 'para 3, Surat Pekeliling 'Professional' Kementerian

Pelajaran, Bil. 11/68, bertarikh 25hb. September, 1968; Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran, Bi!. 13/69, bertarikh 26hb. Disember, 1969, para 4.3 dan 4.4, dalarn Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979, bertarikh 2hb. Mei, 1979; dan surat siaran KP(BS) 8591/lilid Il/(14), bertarikh 2hb. Jnlai 1983, adalah dimansuhkan,

10. Adalah diharapkan tuan mernaklumkan kandungan sura t pekeliling ini kepada semua pegawai dan kakitangan perkhidmatan pelajaran di semua sekolah , rnaktab, politeknik , Pejabat Pelajaran Daerah atau Bahagian, Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian di Kementerian Pelajaran.

Sekian.

s.k. I. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Menteri Pelajaran.

2. Setiausaha Sulit kepada Y.B. Dato' Dr. Ling Liang Sik

Tirnbalan Menteri Pelajaran. . ,

3. Se tiausaha Sulit kepada Y.B. Encik Bujang Haji Ulis

TimbaJan Menteri Pelajaran.

4. Ke tua Se tiausaha , Kernenterian Pelajaran.

5. Tirnbalan Ketua Se tiausaha I, Kerne ntcrian Pelajaran.

6. Tirnbalan Ketua Pengarah Pelajaran I.

7. Timbalan Ketua Pe ngarah Pelajaran 11.

8. Tirnbalan Ke rua Se tiausaha II, Kcrne nterian Pclajaran.

9. Pcgawai Khas k cpada Y8. Mc ntcri Pclajarun.

10. Ke rua Unit Hal Ehwal Awarn, Kcmenterian Pclajara n.

53

3i",,{qB Pepbat PcngClra.h !lPK

TARlKH TERINL\

PE.JAfiAT KETUA PENGAR·\H PE'IDIDIKA;'I M.\LA YSL\ Vffic~ Qjrfu Director G~m'raJ of Education JfalaysJa

I'.-\RAS 7 BLOK.J PUSAT BANDAR DAMAi'lSAJU Levet 7 Btock J Domans ara TDkJN C~nJU_

5060-1 KUALA LUMPUR

ret. OJ~25869Q{) F<J.x: OJ-25J5J5<J

TARAF KECERGASAN jIlURID-AIURID SEKOLAH

KPPlVll7 23 November 1998

\qP (~. «~).

~~~/rt ~.

3/ I !<--

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

YBhg. Dato'IDatinfTuan/Puan,

Ahli-ahli sukan negara kini telahpun membuktikan kemampuan mereka untuk mencapai kejayaan di arena antarabangsa. Di sam ping itu, negara juga telah meneipta nama sebagai pengajur yang berjaya dan berpotensi untuk rl\engelola banyak .Iagi acara di peringkat antarabangsa, sama ada di peringkat wilayah mahupun di perinqkat dunia Selaras dengan perkembangan tersebut, siaran in; dikeluarkan dengan tujuan menegaskan kepentingan menyediakan murid-murid untuk dapat menyertai dan memberi saingan dalam acara-acara yang dianjurkan oleh negara, terutamanya dalam bidang sukan.

2. Sekolah-sekolah hendaklah merancang dan melak~anakan aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizika] murid. Aktiviti-aktiviti yang boleh melibatkan semua murid seperti sukantara dan merentas desa· hendaklah dilaksanakan secara terancang dan teraiur untuk menyemai dan menyuburkan semangat persainqan yang tinggj. Sekolah-sekolah juga hendaklah rnenentukan supaya semua rnurid dilibatkan dalam aktrviti-akttviti tersebut.

3. Sehubungan dengan itu, sekolah-sekolah adatah diperingalkan supaya mematuhi kehendak Sural Pekeliling Ikhlisas Bi1.3/1979, 8il,2I1988 dan Bil.25/1998 yang menegaskan bahawa Pendidikan Jasmani adalah mala pelajaran wajib dan waktu yang diperuntukkan baginya tidak boleh digunakan bagi rnenqajar mala pelajaran lain. Bagi sekolah meneu_gah. Ujian Daya Tenaga Asas hendaklah juga dijalankan dua kali

setahun. J .

Sila maldumkan kandungan siaran ini kepada semua sekolah di negeri YBhg. Dato'/DatinfTuan/Puan. Sckian.

"BERKHIDNfAT UNTUX NEGARA"

~~BDVl.L.-\H Ketua Pengarah ~kan Malaysia

s.k: 1. YB Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia

2. YB Dato' Haji Mahd Kllalid Yunus Timbalan Menteri·Pendidikan

3. YB Datuk Dr. Fang Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan

4. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan

5. Timbalan-Timbalanketua Setiausaha Kementerian Pendidikan

6. Timbalan-Timbalan Ketua Pengar.ah Pendidikan

7. Ketua-Ketua Bahaqian Kementerian Pendidikan

8. Ketua Nazir Sekolah

.

9. Pegawai Pertmbungan Awam

Bahagian Sckolah-Sekolah, Kernen terian Pelajaran Malaysia,

Tingkat 12-14, Bangun an Bank Pert anian , Leboh Pasar Besar,

Kuala Lumpur 50604.

TeJefon Kawat

2922066 'PELAJ ARAN'

KP(BS)8591/Jid, II((44)

13hb. Mac, 1986.·

Semua Pengarah Pelaiaran Negeri, Malaysia.

Y.B. Dato/Tuan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/1986

Panitia Mata Pelajaran

Dalarn menjalankan k erja-kerja penyeliaan sekolah-sekolah oleh J emaah Nazir Sekolah, J aba tan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah, salah satu perkara yang hendak disedia adalah tentang kewujudan dan keberkesanan panitia ma ta-ma ta pclajaran di sekolahsekolah. Adalah didapati bahawa ada sekolah-sekolah yang telah menubuhkan panitia ma tamata p elajaran dan dapat berfungsi dengan baik dan ada pula di sebaliknya. Walau bagaim anapun, sarna ada pan ita mata pelajaran itu berfurigsi atau tidak, Kementerian Pelajaran difahamkan bahawa pihak-pihak yang telah membuat penyeliaan ini telah ditanya oleh pihak sekolah, atas dasar atau arahan manakah, panitia ma ta-ma ta pelajaran ini perlu d itubuhkan.

2. OIeh yang demikian , surat pekeliling ini d ikeluarkan dengan tujuan untuk memb eritahu pihak sekolah tentang perlunya penubuhan panitia mata pel ajaran, supaya dengan ini, perhubungan dua hala di an tara pihak sekolah dengan pihak-pihak yang membuat penyeliaall dapat diadakan d engan lebih berkesan lagi.

3. Berikut adalah panduan me ngeriai panitia mata pelajaran dan p iha k sekolah adalah dikehendaki me nubuh atau memperkemaskan lagi panitia mata-mata pelajaran supaya keberk esanan pengajaran-pembelajaran di sekolah dapat ditingka tkan.

3.1 Latarbelakang

Kejayaan para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari memp uny ai hubungan rapat denga n kebolehan dan kekesanan guru yang rne ngajar. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sarna ada ma tlarna t pencapaian akademik para pe lajar di sekolah tercapai atau tidak.

Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru-guru yang terlibat atau merigajar sesuatu mata pelajaran yang sama menggernbelingkan tenaga mereka dan rnenyelaraskan aktiviti-aktiviti dari/atau tugas-tugas me ngajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mernpunyai sernangat bekerjasarna, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalarnan serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan mereka. Dengan dernikian, guru-guru yang mengajar sesuatu mata pelajaran berpeluang untuk bekeriasama dan menyelaraskan usaha mereka dengan lebih terkelola dan bersepadu. Dengan wujudnya badan ikhtisas seumpama ini, guru-guru yang meriganggotainya juga berpeluang untuk mencari penyelesaian kepada masa1ah-masalah bukan sahaja dalam bidang perigajaran, bahkan juga masalah yang berhubung dengan motivasi, sikap dan tabiat belajar pelajar-pelajar,

3.2 Struktur dan Organisasi

3.2.1

Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikh tisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sarna d i sese.buah sekolah. (Sekolah-sekolah kecil yang bilangan gurunya sedikit adalah difikirkan tidak perlu menubuh pelbagai panitia mata pelajaran).

3.2.2

Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang dilantik sebagai ketua parutia oleh Guru Besar atau Pengetua Sek olah .

3.2.3

Semua ke tua panitia mata pelajaran adalah secara otomatis me njad i ahli-ahli Jawa tan kuasa Kurikulum Sekolah. Mereka ini mewakili panitia mata pelajara n masing-masing di dalam jawatankuasa tersebut dan rne njadi sebagai penghubung di an tara ahli panitia dengan Guru Besar atau Penge tua Sekolah.

3.2.4

Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia di dalam perjumpaan-perjumpaannya berhubung derigan isu-isu atau masalahmasalah kurikulum dan perigajaran perlu dibawa oleh ketua parutia kepada Guru Besar atau Penge tua atau Penolong kanannya , sarna ada untuk mendapat penyelesaian atau untuk makluman.

3.2.5

Di sekolah-sekolah di mana Jawatankuasa Kurikulurn Sekolah belum ditu buhkan , ketua panitia rnasih memainkan peranan pen ting untuk berhubung dengan Guru Besar atau Pengetua bagi mernb entangkan masalah-masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan merigesyork an segala cadangan atau permintaan ahli-ahli panitia berhubung dengan keperluan pengajaran dan pembelajaran.

3.3 Tujuan Panitia Mata Pe lajaran

Berikut adalah di aritara beberapa tujuan yang dikenalpasti untuk panitia mata p elajaran :

\ "

/)

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan ke kesanan pengajaranpernbelajaran;

Berikh tiar dan berusaha untuk meridap atkan srrategi-strategi mengajar yang inovatif dan boleh mendorong serta me nggerakkan keceriderurigan para pelajar terhadap pembelajaran;

Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan (berasaskan sekolah dan awarn) dalam mata pelajaran berkeriaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi/target yang ditunjukkan dalarn rancangan akadeInik sekolah ;

Mewujudkan semangat bekeriasama d i antara panitia mata pelajaran dengan persatuan atau kelab akademik.

3.4 Peranan Panitia

Berikut ·adalah di an tara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia, sejajar dengan peranannya se bagai sebuah badan ikhtisas:

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6·

Memperolehi suka tan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ah.li-ahli panitia;

Menyediakan rancangan rnengajar untuk ketiga-tiga penggal dalarn tahun persekolahan. Rancangan rne ngajar ini diselaraskan di an tara guru dalam sesuatu tingkatan/daIjah dan juga di antara tingkatan/ darjah d i mana ada kaitan;

Mernilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar-pelajar berd asarkari kepada kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka;

Mernilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan bacaan tarnbahan yang sesuai dengan keperluan pernbelajaran para pelajar dan kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di pusat surnber sekolah;

Menyelaraskan soalan-soalan ujian dan peperiksaan (berasaskan sekolah) yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau daIjah dan j ika perlu menubuhkan bank soalan;

Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar-pelajar dalarn tiap-tiap peperiksa ar; berasaskan sekolah (khususnya pep eriksaan pertengahan dan akhir tahun) dan rne ngarnb il langkah-langkah urrtuk rnengatasi kelemahan-kelernahan pengjaran dan pembelajaran;

! ,. ~ i

3.4 .. 7

3.4.8

3.4.9

3.4.10

3 .a.i r

3.4.12

3.4.13

3.4.14

Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala, sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan me ngadakan perjumpaan-peIjumpaan secara 'ad hoc' bila danjika p erlu ;

Mengatur peIjumpaan atau rnesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara format atau tidak formal) untnk memikir dan membincangkan rnasalah-masal'ah atau isu-isu yang berkaitan, seperti masalah-masalah yang berhubung dengan kaedah merigajar serta mencari penyelesaian kepada rnasalah-masalah atau isu-isu tersebut ;

Bertukar-tukar pengalarnan dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah me ngiku ti kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain;

Mewujudkan semangat saling b ekerjasama dengan persatuan eli sekolah dan menjalinkan hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat perigajaran dan pernb elajaran ;

Bekerjasarna dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dengan panitia-p anitia di sekolah-sekolah berharnpiran atau sekawasan;

Be kerjasama dengan lain-lain paniria dan rnemb arrrunya dalam usaha ke arah memajukan pelajar-pelajar yang lernah dalam mata-mata peIajaran ter terrtu.

Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahji untuk me nyediakan minit mesyuarat dan me ngedarkan minit itu kepada semua ahli panitia;

Merryele nggarakan fail-fail panitia dan sernua rnirrit at au laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan,

4. Harap Y.B. Dato'jTuan memaklumkan kandungan suratPekefiling irii kepada semua

sekolah.

Sekian.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

(HI. Jm', Bahagiz; Sekol: h-Sekola h,

b .p , K tua Se tiausaha ,

Kernen terian Pelajaran Malaysia.

NOOR)

BAHAGIAN SEKOLAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PARAS 5, BLOK J (SELATAN),

PUSAT BANDAR DAMANSARA,

50604 KUALA LUMPUR.

Tel: 03-2556900 Fax: 03-2562389 Kawat:

Ruj. Tuan:

Ruj. Kami: KP(BS)85911Jld.VIIf(75)

Tarikh 15 Februari 1993

Semua Pengarah Pendidikan Negeri,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1993:

LAPOR KEPADA POLIS SALAHLAKU YANG BERBENTUK JENAYAH

Dengan segala hormatnya sukacita saya menarik perhatian tuan berhubung dengan kegagalan pihak sekolah melaporkan insiden berbentuk jenayah yang berlaku di sekolah oleh pelajar kepada pihak polis.

2. Mengikut kanun Prosedur Jenayah (Criminal Prosedure Code) adalah menjadi satu kewajipan melainkan jika ada sebab-sebab yang berpaiutan, bagi orang ramai termasuk pihak sekolah memberi maklumat, berkenaan dengan berlakunya atau niat mana-mana orang yang hendak melakukan kesalahan-kesalahan seperti merusuh, mendatangkan kematian tanpa niat, membunuh dan cuba membunuh, merompak, membakar bangunan, memeras ugut, menganggotai kumpulan haram dan mengedar atau menyalahgunakan dadah atau keduaduanya.

3. Perbuatan-perbuatan sedemikian rupa jika berlaku di sekolah perlulah dilaporkan kepada polis dengan segera. Pihak sekolah tidak sewajarnya merahsiakan kejadian itu. Alasan-alasan atau hujah-hujah yang dikemukakan bahawa ibu bapa atau penjaga kepada mengsa enggan membuat pengaduan kepada polis kerana khuatir perkara tersebut akan berpanjangan adalah tidak dapat diterima.

4. Adalah menja.di satu 'moral responsibility' bagi pihak sekolah rnemaklumkan kepada polis seperti yang dikehendaki oleh undang-undang kejadian-kejadian jenayah yang berlaku. Sesuatu pengaduan yang dibuat kepada polis tidak semestinya diketengahkan dan berakhir di mahkamah. Sekiranya pihak polis dimaklumkan lebih awal sekurang-kurangnya fakta-fakta yang nyata untuk keadilan boleh dipastikan. Ini amat penting sekiranya keadaan rnernerlukan polis membawa perkara ini ke muka pengadilan.

5. Oleh itu diharap kandungan Surat Pekeliling ini dapat dipanjangkan kepada pegawai. pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan DaerahiBahagian serta semua Pengetua dan Guru Besar.

Sekian.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

. r~·---------,

(MATNOR DAIM)

Pengarah

Bahagian Sekolah

b.p. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia

s.k.: 1. YB. Datuk Dr. Sulaiman Haji Daud Menteri Pendidikan Malaysia

2. YB. Dr. Leo Michael Toyad Timbalan Menter! Pendidikan

3. YB. Dr. Fong Chan Onn Timbalan Menteri Pendidikan

4. Ketua Setiausaha

Kementerian Pendidikan Malaysia

5. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia

6. Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan Malaysia

7. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan Malaysia

8. Tirnbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kernenterian Pendidikan Malaysia

9. Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan Malaysia

10. Ketua··Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia

11. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan Malaysia

PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA Offt~ of Ih~ Dlrti:lfJl' G~"uGl ulEd"ctJtl"" MaI"yslll

PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA '~I 7.locll J Diun4t1SlVa Tow" CelfJu

50604 KUALA LUMPUR

T~l; 03-1586900 FIIX: 03-2535150

-,.---.---.~. ----------

KP(BS)8591/Jld.XIV/(25) 18 November 1998

Semua Pengarah Pendidikan Nagert

YBhg. Dato'/Da1infTuanfPuan,

TARIKH TERIMA:

. .

:J 3.IIII-'It Pejabat Pongarah PPK

SURA.T PEKEULING lKHTISAS BIL. 2511998:

Pelaxsanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihaian

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarXan dengan tujuan memaldumkan pelaksanaan mala pelaiaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, berXuatku3sa mulai scsi persekotanan tahun 1999. Bagi pel'hatian YBhg. Dato'IDatinfTuan/Puan, Pendidlkan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan adaJah mata pelajaran teras sebagaimana diperunlukkan dalam Ak1a Pendidikan 1996.

2. PI.'1'unlulian masa

Peruntukan masa bagi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan adalah seperti berikut:

SekoW Refllmlt T4hap I (Tahun 1, 2 dan 3) Pendidlkan Jasmani: 84 waktu setahun x 30 minit Pendidikan Kesihatan: 42 waktu setahun x 30 minit

Sekolalt Rendah Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6) Pendkiikan Jasmani: 60 waktu setanun x 30 minjt Pendidikan Kesihatan: 24 waktu setahun x 30 minit

Selwltih .Men(mgah (Tingkalan 1, 2, 3, 4 dan 5) Pendidikan Jasmani: 60 waktu setahun x 40 minit Pendidikan Kesihatan: 24 waktu setanun x 40 minit

SUa rujuk Lampiran I dan Lampiran II umuk contoh agihan masa Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

3 ..

GU7f.6 Pe"dldikan Jasmani dan PendJdiktin Kesihalan

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan bagi sesebuah kelas hendaklah dlajar oteh guru yang sarna,

3,1 Pakaian Gim;. Pendidikan Jasmani dan PeruJidikan Kl!Sihalfm

Sural Pek.eliiing Ikhtisas BiI,3/1979 dan Surat Pekeliling I~hlisas Bil. e 11985 adalah dirujuk.

\ ),

. I

· ,

3.2 Pakaian Murid

Sural Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1983 dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1985 adaiah dirujuk.

Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas inj kepada semua sekolah di negeri YBhg. Dato'JOatinlTuanJPuan. Sekian.

"BERKHfDMAT UNTUK NEGARA"

s.k: 1. YB Dato' Sri MoM Najib Tun Haji Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia

2. YB Data' Haji MoM Khalis Yunus Timbalsn Menteri Pendidikan

3. YB Daluk Dr. Fong Chan Onn Timbalan Menten Pendidikan

4. Kstua Setiausaha Kememerian Pendidikan

5. Timbalao- Tlmbalan ketua Seliausaha Kementerian Pendidikan

6. Timbalan-Timbalan Ketu8 Pengarah Pendidikan

7. Kelua-Ketua Sahagian Kemenlerian Pendidikan

8. Ketua Nazir Sekolah

9. Pegaw,1I Perhubungsn Awam

"I 1-

.::,.:;/ .,,'

LAMPIRAN I

AGIHAN MASA PENDIDIKAN JASMANI

r-------------.----------r--~~~

TUNJANG

·-·--------i~'---~~B~~-,--~,sb~n--+--~+-~~--~---+--~'--~~~ Kosthmn

• Doya tl"'n Kanliovaskular'

• Doya tall"" atc>!

TAJUK

• Komposisl bada"

I f-KOCC>rpAn Berasas;'un

Koc~gann PerIaI<uon M<>Ior

• Koon:llnasi

TAI:IAP IIAHAP II
TAHUN TAHUN KeL TlNGKATIlN
Pet.
2 " 4 5 8 2 3 4
e " 3 8 e
3 3 4 " " ·oiI 4
3 4 4 5 5
2 2
Z 1 1i
'--- I---
5
1 2
-3- ~.
. 3
f- '-2- - 2 "-f-:-- -
---;-- ----:-r--:- J .... -2- f-'4 3
-- f--- '-r- '-r t 14

18

• Petl'ftainan

1~ 15 15 15 15
II ~ 8 8
'I 9 10 10
2 2 ,- f-;r--
2 2 -r
2
2" ,2;, '2
::-~ i:~l:7; "'~.:~' ,': ~ .' 14

14

,Kemahlroan

1-.-O=IaC'Ch-"'-g-.----'--'----r--;--I---:- =:: • Glm~=~~k~-----~r.~t~~+- ... 1- ... '+· .. ~~-+,-=--I~~-~.--

.,·K_ ..... tan

f-;-j;;-..g..Nan , ~~.~-----~-+--+--~ __ ~~~-~--~--~~~~~~~ K .. u .... "'m ', • K~

• hN Pe:ndidikan Jasman~ ,dan Sulol"

• K~aS3

f-;;' ~sa IInd.k bal ••

• Kopantnan

• Kon.ep, clmlni.I, pc1nsip dan kaedah I.tfh.n

2

2

1 .

2

2

--"-'-.--------------t--+-~---~-~--~--~-4--4-~~~~~·~.~-~

~ Ke-:LPC=e-r-.-'--_KeI..",_:_un_:_'~_r:_a,_.:_tulUl,_, ~84 I ~_L.~_~~- "eO , __ 60_',---L __ 60_..J.' _' ·_Iio.-'-':"!-~~~_;)::.1,~': _~_~~".l' _'-,-oo_' J~'

• Perg.rakan ,asas

• P.rg ....... n KreaUf

• Rekreasi

• Kesenggangon

10 10 12 10 10 9 9
10 10 10 I----z
2 2 2
2
2
2 2. • !<tiM

'.

1, "

[ PENDIDIKANI KESIHATAN J

CADANGAN AGIHAN MASA PENDiDIKAN KESIHATAN

Keslhatan 0Iri danK~

12

Xesillatan DIn

5

3

:I

• 8

2

12 12 •

8

Kekelu.ug&1n

2

: 10 10 10 3

3

3

3

3

'J

3

2

Pemakanan

Gap.Hldup Slhll

I :I

r~-~-9-U-N-U--n-K'-O~---jk---~--t-~~~----+---+-2--1~---+-2--+-l--+-2--r-2-~~2-,~

dan SV1!S I

8

3 .•

:I

l

P~nya'ahg!lnaan B;ttmn 3

2

2

z

2

2

2

2

2

Keselamal;in 5

Ke~~~an~" r-~-------------+---+I--~--~--~--4---+-' __ ~ __ ~ __ ~ __ 4- __ +- __ ~

Kesebmatln ?enyakit Berpll9klt I

~kiar.ln

Pertolongill1 . J2

C-'IIS - -

--'----ji------JU-M-LA--H-W-A-.;--- ~t;- : '-'.--+-2-"-+--2-4-.--- '·-2-4 -f-2-4-+~2-4--+-24--+-24-. +2-4--

------- - -- __ __j __ ~j _ ___'_ __ __"_______' __ ____._ _L.-----L_......I-_-'-_---'

, • Kd_ Pel ; Kelal; Per.llhn

4

2

3

2

4

2 :I

4

"

4

3

"

3

4

3 3

"

CADANGAN AGIHAN WAKTU ANTARA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDlKAN KESmAT AN TAHAP I, KBSR

. -:.

-- WAKTUI ,WAKTU2, WAKTU3
'Ml:NGGU 1 PENDJDlKAN KESIfL4TAN PENDIDlKAN JASMANI PENDIDIKAN JASMANI
MINGGU2 PENDIDlKAN KESIHATAN PENDIDIKAN JASMANI- £>ENDIDIKAN JASMANl
~~.3 PENDIDlKAN KESlHA'l'AN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDtKAN JASMANI
~GGU,4' PENDIDlKAN KESIlfA TAN PENDIDIKAN JASMANl' PENOIO]){AN)~I_
MINGGUS PENDIDlKAN KESlllA TAN PENDIDIKAN JASMANI _fENDIDlKANJASMANJ
MINGGU6 PENDIDIKAN KESIHA TAN PENI?IDIKAN JASMAN! PENOIiJIKAN JAS~
MINGGU7 PENDIDlKAN KESiHATAN PENDIDIKAN JASMANI ' PENDIDIKANJAS~_
MINOOU8' ',"'PENDIDJKANKESIHATAN, PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN JASMAN}
MINGGU9 ,'PENDIDlKAN KESIHATAN PENDIDIKAN JASMANI PENDlDIKANJASMANl
MINGGUIO' Pl!NDIDlKAN KESlRATAN PENDlDIKAN JASMANI PENDID!KAN JASMAi¥I
~GOuTI-: ~--pEjtjfiblKAN KESlHA TAl\, I PENDIDIKAN ,JASMANl ' PENDIDII<AN: JASMANI"
MlNGGUl,2' PENDlDIKANKE.S1HA TAN PENDIDlKAN JASMANl P.ENDIDiI(AN JASMANI
MlNGGU 13 ,PENDlDliG4N KESlHA TAN PENDIDlKAN JASMANl ,PENDIPI&AN 1A$MANI
~GGU 14 'PEND!.12!..KANK§SIHAT~ P~NDlDIKAN JASMANI PENDIDrKAN JASMANl
~~QGU 15 r-pENDlDlKANKESJIlAT;lN CPENDIDIKAN JASMANl ,PENDID~ JA,SMANl
MINGGU 16" PENDlDIKAN KES1HATAN PENJ)IDIKAN JASMANI PENDIDIkAN JASMANI
~GGU 17 P'ENDlD~KAN KEslILf[_AjJ_f PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN JAS~
MINGGU 18 PENIYIDlKAN KESlHATAN I PENDIDIKAN TASMANI PENDIDlJ(AN JASMAN[
MlNGGU19 PENDjDJKANKESfHA.1AN I PENDIDIKAN JASMANI PENDID~JASMA:W
MINGGU 20' PENDIDJK.4N,KESJli4T.1N I PENOlDIK:AN TASMANl p~~ibIKAN 'JASMANI
lJINGQg_u.:_ J:!2,!Dll!!_K1NEf:51HATA:_V PENDIDJ:KAN JASMAN! PENDIDIKAN JASMANI
_~GGU ~~ : f2,?!_DfDl!yL\i!!§_~HA]A:V'JiENDIDIKAN JASMANI PENDIDU(AN !ASMANI
MINGGU 23' PENDi12!!!dy'_KJi~HATX~ PENDIDIKAN JASMANI Pl';NDlDlKAN !A~-.~
_M-lNGGU 24 _ PENDjDIKAX KE_jJj1fAT.L\' . PENDIDIKAN JASMANI!:_ENDIDlKAN JAS~
-,M1]"GGU 2~-:- PEh"DJDlKAS KESlflll:,LV :-PENDIDIKAN JASMANlrpENDlDIKAN JASMANt
MlNGGU ~~ ~ PENlJJDIKAN KESlfi:l 7:4,,:- PENDIDIKAN JASMANl. PENDIDIKAN JASMAr:IT
MlNGGU 27 _PE1'l'D1DIK4N KESIlL4 T:4N PENDIDIKAN JASMANl';"_f--PENDIDIKAN lAS~
~?GU 28 PENDfDIKAl\' KESIfL4 TAV r P~NDIDIKAJi!_JASMAN!. f-_PENDIDIKAN JA$MANI .
~GGU 29. PENDIQ!JY.N KESIH.'i TAN PENDIDIKAN ]A:SMANf- PENDIDIKAN' JAS~
WlNOOU ao I~ W'DlDIK4N K$11JA "" PENDIDIKANIASMANI PENDIDJl<AN IASMAN)
INGGUJ 1 ,", PENDlbllWV KESlHATAN PENDIDIKAN JASMANI PENDlDIKAN JASMANI
MINGGU')! PENDlDI1(1N m'§'HATA_¥- 'PENDIDlKAN JASMANI PENDIDIKAN-~MANl'
MINOOU1~-=-~¥Nb1DjK,:4N KB5IHAT.4.¥ PENDIDIKAN JASMANf-I-;-PENDIDiKAN iAS~
r-~NGGU ~'!_ ,PENDlDlKAN KESlf[ATAN _ PENDIDIKAN JASMANI, PENDIDlKAN JASMA.NI
I--:-~GG~_~_g_E;i;VDll)IKAJ!_g§lIJA, T1!~ . PENDIDIXAN JASMANJ. i-'PEND!plKAN JASM,ANI
MINGOU 36. "PENDIDlKAN-KESlHATAN PENDIDIKAN JASMANlPENDIDtKAN JASMANt
I-~INQ9U 37 PENDIDlkANKES1HATXy- PENDIDlK:AN JASMANI PENDIDIKAN JA5MAN1
~GU 3& JjfJjQ[DIKAN KESIfL4TAN P~NDIDIKAN JASMANI P~~IDIKAN J~~_
MING(!U 3~ ,PENDfDlKAN KESH[ATAN PENDIDIKAN JASMAN['f>ENDJDIKAN JASMAM.
r.:-:-~N(jGU 40, ·p.~DiDlkANK!f§lHA TXiJ -Plf~OIDIKAN JA8~T ~]>FNDID~ JAsMANl
-WNGGl{~ , PEtfDlD1KAN /fE..WHATAN PENDIDIKAN JASMANl .PEN'5ii3iK.AN lAR
~QQQ.iL j>i<.:'NDIDlkAN KESJJ/ATAN PENDIDIl<AN JASMANI PENDIDlKAtii JAS -"
., --,-,--. , ' Periugatan:' , ' , .

Plzntadbir sekQlah boleh mengubah suai perancangan agihan waktu ini ,ne~gikut keperluan sekolah dengan'

lldak mengaoolkan waktu yang telah diperuntukkan ' " '

-rr.c ,._,. .....

.' '_" .. ~'

CADANGAN AGIHAN WAKTU ANTARA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TARAI>' Dd(;BSR DAN KBSM

,.---c~~.~_~c..-+_. _,.,W~AK:!:, TU 1 .. WAKTU 2

MlNGGU·1 PENDlDiK4N KESiHATAN PENDIDIKAN~MANI'

MINGGU2PENDIDIKAN JASMANI' PENOIOIKAl'f JASMAN1

--

--

--

PEJABA T KETUA PENGARAH PEJ'IDlDIKAN MALA YSlA

ODlel of(h~ Director Genera! of Education Malaysia

PARAS 7 BLOK J PUSAT BANDAR DAMANSARA

Ltv.1 7 Block J Dam"lI5lU. Ta"," C.nl,.

50604 KUALA LUMPUR

Tel: 03-2586900 flu: 03-2535150

KP(BS)8591/Jilid XV/(3) 9 Mac 1999

I<f'f (~,-).<0~)

r; IU... ~: ~ r. ~fl:.1u1U.11:-Io".

~~ .aow9 r I"

~t&!u t' ~tt . (JUNSr.l:::V

9

Semua Pengarah Pencidikan Negeri

Y.Bhg. Dato'/DalinfTuan/Puan,

SURAT PE"KELILING lXllJlSAS BIL. 311999:

Penyediaan Rekod Pengajaran Dan Pembelajaran

Sural Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memansuhkan Surat ''13

Pekeliling Kementerian Pendidikan 256: "Buku Rekod Mengajar Guru",

bertarikh 1 Julai 1963.

2. Semenjak Sural Pekeliling I<emenlerian Pendidikan 256 drkuatkuasakan. terdapat am alan di mana maklumat-maklumat yang tidak berxaitan dengan pengajaran dan psmbelajaran telah dimasukkan ke dalam Buku Rekod Mengajar Guru sehingga mengubah sitat dan tujuan sebenar Buku Rekod Mengajar Guru itu dladakan.

3. Dengan Sural Pekeliling Ikhtisas ini, bsrkuatkuasa pada tarikh 18 dikeluarkan, Rekod Pengajaran clan Pernbelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja, iaitu (i) Rancangan Pelajaran Tahunan, dan (ii) Rancangan Pelajaran Harian. Penqetua, Guru Besar atau wakilnya hendaklah memastikan kedua-dua unsur tersebut clibuat mengikut prinsipprinsip perancangan yang mutakhir.

(i) RAIVCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

Rancangan Pelajaran Tahunan mengandungi secara ringkas lsi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan yang dikeluar1<.an oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

(ii} RANCAiVGAN PELAJARAN 114.RJ.tlN

Rancangan Pelajaran Hanan rnerupakan terjernahan Rancangan Pelajaran Tahunan yang rnenga.ndungi sekuranq-kuranqnya maklumat seperti ob;ektif, cara bagaimana hendak mencapai objektit dan kenyataan S8j8Uh mana objektif itu tsrcapai

4. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan oalarn apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi sernasa. la haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa Bahan-bahan lain yang bsrkaitan

dengan penyediaan Rancangan PeJajaran Tahunan dan Ra.,cangan Pelajaran Hanan juga perlu diurus jengan baik dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki cteh pihak yang diberi kuasa,

5. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua Pengetua, Guru Besar dan guru di negeri YBhg. Oato'/ Oatinl Tuan/Puan.

Sekian.

"BERKHIDMA T UNTUK NEGARA"

DATO . ABDUL SHUKOR A Ketua Pengarah Pendidik

s.k. YB Data' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak Menteri Pendidikan Malaysia

YB Oato' Haji Mohd Khalid Yunus Timbalan Menteri Pendidikan

YB Oatuk Dr. Fang Chan Onn Tlrnbalan Menteri Pendidikan

Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan

Timbalan- Timbalan Ketua Setiausaha

Timbalan-Tirnbalan Ketua Pengarah Pendidikan

Ketua-Ketua Sahagian Kementerian Pendidikan

Ketua Nazir Jernaah Nazir Sekolah

Pegawai Perhubungan Awam

( ...

I'E,IABAT KETUA PENGARAH J'ENDIUIKAN I\1ALAYSIA, KE!\IENI'ERIAN PENDIOIKAN MALAYSIA,

PARAS 7, BLOK .I,

PUSAI' BANDAR DAI\IANSARA, 50604 KUALA LUMI'UR

Telefan: 03-2586900 Fax: ClJ-2S3S1S0

KP(BS) 8591Jld.XVI ( 9 ) 30 Mac 2000

Semua Pengarah Pendidikan Negeri

Y.Bhg. Dato'/Datukl Tuan,

SURAT PEKELILING IKH"f/SAS SIL. 912000

Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa PengajaralJ Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah

Kementerian Pendidikan memandang amat serius akan beberapa insiden kemalangan, membabitkan rnurid sekolah yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Kemalangan yang berlaku didapati telah membawa kepada kecederaan dan kematian pelajar kerana terhempap palang gal, terlanggar tiang gol, terkena lontaran peluru dan terjatuh di dalam tangki najis. Berlakunya insiden-insiden sedemikian, menggambarkan bahawa pihak pengurusan sekolah telah mengabaikan aspek keselamatan yang sepatutnya sentiasa diberi perhatian dan

keutamaan. ' .-

2. Pihak sekolah adalah dipertanggungjawabkan, untuk memastikan keselamatan diri pelajar terjamin semasa berada di sekolah. Oleh itu langkahlangkah keselamatan perlu diwujud dan diamalkan untuk mengelak atau mengawal sebarang kemungkinan berlakunya kemalangan di kalangan murid ketika menjalani aktiviti. di sekolah, sama ada aktiviti-aktiviti pembelajaran, pendidikan jasmani, kegiatan kokurikulum atau sukan.

3. Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan kepada semua Pengetua dan Guru Besar supaya sentiasa berwaspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini ke atas diri murid serta mengambil langkah-Iangkah proaktif untuk mengelakkannya.

4. Sebagai panduan, berikut adalah di antara beberapa langkah yang

sewajamya dilakukan:-

@ f<8 HC-!oIC.Aor:c.... be ~ ~ (fJ Ie

uT

u,M&, e-~~.~

~~~. ~y

I~

4.1 Guru Opsyen Pendidikan Jasmani dan Kesihatan:

4.1.1. Menjaga keselamatan murid dengan rapi semasa di dalarn atau di luar bilik darjah.

4.1.2. Bertanggungjawab mengeluar, mengguna dan menyimpan alat-alat sukan walaupun boleh dibantu oleh murid.

4.2. Guru Kokurikufurn dan Sukan:

4.2.1. Guru-guru mestilah mengawasi dan peka terhadap keselamatan murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dan sukan.

4.2.2. Guru-guru hendaklah memastikan semua alat sukan berada dalam keadaan baik dan selamat sebelurn dfgunakan.

4.3 Murid.:

4.3.1. Setiap murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa atau penjaga dan pengetua atau guru besar untuk mengambil bahagian di dalam sukan dan aktiviti kokurikulum di tuar sekolah.

4.3.2. Keselamatan dan kebajikan murid perlu diberi keutamaan seperti makanan dan minuman dan lain-lain lagi.

4.3.3. Guru hendaklah mengiringi murid dalam semua aktiviti di fuar kawasan sekolah. Sekiranya terdapat murid perempuan, seorang guru wanita hendakiah mengiringi pasukan tersebut.

4.3.4. Kesihatan murid perlu diberi perhatian dan diambil kira.

4.3.5. Murid yang mempunyai penyakit kronik tidak boleh· dipaksa mengambil bahagian.

4.3.6. Bagi semua aktiviti lasak, murid-murid dikehendaki menjalani pemeriksaan doktor terlebih dahulu.

43.7. Murid-murid yang cedera, semput atau lelah (asthma) tidak dibenark.an mengambil bahagian.

r --~,

4.4 Skim Perlindungan Diri:

4.4.1. Sekalah digalakkan rnengadakan skim perlindungan diri untuk semua murid yang merangkumi perkara-perkara berikut:

a) kemalanqan dalarn perjalanan pergi dan balik sekolah.

b) kemalangan dalam perjalanan pergi dan balik bersukan.

c) kemalangan semasa menyertai sukan dan kokurikulum.

d) kernalangan yang disebabkan peralatan sukan yang masih dalam 'warranty'.

4.5 Penyelenggaraan Peralatan Sukan (Stor Sukan):

4.5.1. Peraiatan sukan yang dianggap rnerbahaya dan jika diabaikan boleh rnembawa maut adalah Lembing, Peluru, Cakera. Tukul Besi, Tiang Lampat Ting9i, Tiang Lompat Bergalah, Kayu Haki, Kayu Golf, Bad Kriket, Bola Hoki, Bola Kriket, Bola Golf, Bola Baling, Bola Billiard. Dart, Spikes, Anak Panah dan Peralatan Gimnastik.

~astikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang '- '"i· o ~erbahaYa seperti yang dinyatakan dalam 4.5.1, diadakan pada hari atau masa yang berasingan dengan latihan sukan lain.

4.5.3 Peralatan merbahaya hendaklah disimpan, dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang rnasa.

\ 4.5.4).Iat-al.at sukan rnestilah diletakkan pada ternpat khas yang rnudah

3· diambi' oleh orang-orang yang drtugaskan sahaia,

( Setiap alat yang dikeluarkan dari star sukan rnestilah direkodkan

dalam buku keluar-masuk alat-alat sukan oleh guru atau 'jurulatih sahaja.

4.5.6 Peralatan sukan tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh sesiapa pun dan ia hendaklah diarnbil dan diputanqkan pada hari yang

- sarna.

4.57 :}. mpunyai kawasan yang selamal unluk menyimpan sernua ;lalatan yang tidak drgunakan.

4.5.8 Penjaga star hendaklah memeriksa dan memastikan peralatan

yang baik sahaja yang baleh dikeluarkan.

(\ Peralatan yang sudah rosak hendaklah dilaporkan \_ 4:';; sama ada untuk diperbaiki atau dimusnahkan.

r\

\ .1&..p~ralatan Sukan:

~. J

Ck6.1"') Peralatan sukan seperti liang Gal hendaklah ~ daripada pembekal selain daripada piawai yang . undang-undang persatuan sukan.

pada pentadbir

ada 'warranty' diluluskan oleh

( 4.6.2'?,emua . peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah

> ~ Jimusnahkan dengan serta merta.

( 4.6.3 ~alah salah membeli, meminjam atau member; pinjam, mengguna po/alatan sukan yang tidak mendapat pengiktirafan dari Badan Sukan.

4.7 Kawasan Sukan/Permaian:

4.7.1 Kawasan latihan, permainan atau sukan hendaklah berada dalam keadaan yang baik dan terurus.

4.8 Kawasan !-arangan:

4.8.1 Kawasan Larangan dan merbahaya adalah kawasan yang

dibenarkan kepada guru/jurulatih sahaja untuk mengawasi aktiviti sukan.

a) Kolam Renang.

b) Dewan Gimnastik.

c) Bilik Kecergasan/Latihan Beban.

d) Stor Sukan.

e) Kawasan Berpagar tempat menyimpan peralatan sukan yang besar seperti Tiang Gol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful