DREPT Psihologie juridica (opŃional

)
MULTIPLE CHOICE

1)

Care sunt consecinŃele nerespectării exigenŃelor psihologice pe terenul dreptului? 1 2 3 rezultă un act de justiŃie care nu respectă personalitatea umană rezultă un proces judiciar fără respectarea dreptului la apărare rezultă un exerciŃiu steril, tehnicist, lipsit de credibilitate, erodat de ineficienŃă şi căzut în desuetitudine

REF: curs pag. 15, tratat pag. 29

2)

CompletaŃi enunŃul definiŃiei psihologiei judiciare din textul lacunar pe care vi-l supunem analizei: “Psihologia judiciară se defineşte ca fiind disciplină distinctă cu un pronunŃat caracter …… (1) şi de cultură profesională a magistratului în statul de drept, având drept obiect …… (2), în scopul obŃinerii …… (3), apte să fundamenteze …… (4)”. A – pragmatic, informativ-formativă B – studierea fiinŃei umane, persoana implicată în drama judiciară C – cunoştinŃelor şi evidenŃierii legităŃilor psihologice D – interpretarea corectă a conduitelor umane cu finalitate judiciară sau criminogenă 1 2 3 4 1-A, 2-C, 3-D, 4-C 1-A, 2-B, 3-C, 4-D 1-A, 2-D, 3-B, 4-C 1-D, 2-A, 3-B, 4-C

REF: curs pag. 16, tratat pag. 29

3)

Care este mecanismul psihologic în virtutea căruia autorul se face vinovat de fapta săvârşită cu intenŃie directă? 1 2 autorul prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte autorul prevede rezultatul faptei sale şi deşi nu-l urmăreşte acceptă posibilitatea producerii lui

REF: curs pag. 20, tratat pag. 29

4)

Care este mecanismul psihologic în virtutea căruia autorul se face vinovat de fapta săvârşită din culpă cu neglijenŃă? 1 2 autorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă socotind fără temei că el nu se va produce autorul nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă.

REF: curs pag. 20, tratat pag. 28

5)

CompletaŃi enuŃul lacunar pe care vi-l supunem analizei: “Agentul juridic, pentru a-şi exprima libertatea contractuală, are garantată exprimarea …… (1) manifestată prin producerea de …… (2) care se bazează pe …… (3), în toată amplitudinea sa psihologică”, selecŃionând termenii puşi la dispoziŃie: A – raŃiunii independente B – voinŃei libere C – tulburării afective D – garanŃii materiale E – efecte juridice F – conceptul psihologic de voinŃă G – duelului judiciar 1 2 3 4 1-B, 2-E, 3-F 1-A, 2-E, 3-F 1-B, 2-D, 3-G 1-D, 2-E, 3-F

REF: curs pag. 18, tratat pag. 27

6)

SelecŃionaŃi dintre competenŃele supuse analizei actului infracŃional (ca perspectivă exploratorie), pe cele specifice psihologului criminalist: A – să ridice urmele existente la faŃa locului şi să le interpreteze B – să reproducă prin propria-i imaginaŃie împrejurările şi acŃiunile derulate de făptuitor, oferind organelor de urmărire penală “FILMUL CRIMEI ÎN DINAMICA SA” C – să interogheze persoanele cuprinse în cercurile de bănuiŃi identificaŃi la faŃa locului D – să-şi imagineze profilul personalităŃii făptuitorului, oferind organelor de urmărire penală “AMPRENTA SA PSIHO-COMPORTAMENTALĂ” E – să anticipeze “COMPORATMENTUL URMĂTOR PRETABIL”, contracarând pentru viitor “MIŞCĂRILE” autorului, prin intuirea versiunilor optime cu grad ridicat de credibilitate, în identificarea acestuia 1 2 3 B+D+E A+B+D A+D+E

REF: curs pag. 29-30, tratat pag. 28

7)

Dintre caracteristicile modului de operare enumerate, selecŃionaŃi-le pe cele specifice criminalului de tip dezorganizat: A – plănuieşte atacul B – controlează conversaŃia C – viol agresiv înainte de omorârea victimei D – atac spontan E – act sexual după omorârea victimei F – conversŃie minimă G – victima este aleasă brusc, cu violenŃă H – cadavrul este ascuns I – arma crimei şi urmele sunt prezente J – cadavrul este lăsat la locul crimei 1 A+B+C+G

cât şi de …… (2) a respectivelor consecinŃe. este …… (6) şi comportă un grad de incertitudine”. 49-50. una premială (pozitivă) şi alta de sancŃiune (negativă). alŃii trec la fapt dintr-o incitaŃie exterioară foarte uşoară D – delincventul format. este determinat nu numai de …… (1). tratat pag. 51-52 9) Ce înŃelege Jean Pinatel prin “PRAG DELINCVENłIAL” ca “ECUAłIE PERSONALĂ ÎN TRECEREA LA ACTUL INFRACłIONAL”? A – structura dinamică a nucleului personalităŃii criminale B – mediul criminogen facilitează structura personalităŃii în trecerea la act C – unii nedelincvenŃi au nevoie de evenimente. în opoziŃie cu nedelincventul. tratat pag. tratat pag.2 3 D+E+F+G+I+J A+B+E+F+G+I REF: curs pag. atunci situaŃia (conflictuală) se rezolvă în funcŃie de consecinŃa probabilă …… (4) în cazul unui act infracŃional. pentru a explica “PARADOXUL CRIMINAL”.J. A – egale ca pondere B –îndepăratată în timp C – apariŃia în timp D – forŃa fizică a infractorului E – consecinŃele lui F – agresivitatea actului criminal G – cea mai apropiată (ca apariŃie în timp) . ambele consecinŃe fiind (teoretic) …… (3) (echitabile).H. 53. pentru a le provoca o reacŃie delincvenŃială. referindu-se la “LEGEA SECVENłEI TEMPORALE”. unei incitaŃii exterioare. Când o acŃiune are două consecinŃe. 43 8) SelectaŃi particularităŃile psihologice ale majorităŃii marilor delincvenŃi (după Jean Pinatel) – “NUCLEUL PERSONALITĂłII CRIMINALE”: A – egocentrismul B – labilitatea C – agresivitatea D – indiferenŃa afectivă E – inadaptarea socială F – frustrarea 1 2 3 B+C+E+F A+B+E+F A+B+C+D REF: curs pag. nu aşteaptă ivirea unei ocazii propice. 38-39. de presiuni grave. MAWRER. 55-56 10) CompletaŃi definiŃia dată de O. ci provoacă el însuşi ocaziile în care apoi operează 1 2 3 A+B+C C+D B+C REF: curs pag. EYSENCK: “Un anumit act infracŃional (uman). consecinŃa imediată este premial pozitivă în sensul că …… (5) morală sau materială. câtă vreme sancŃiunea legală. identificat în materia comportamentului recidivist de către H. deşi provocatoare de suferinŃe.

D A. tratat pag. 2-C. 150-151. 61-62. D. 60-61 11) OrdonaŃi în variantă corectă reprezentările algoritmului formării mărturiei (schiŃa formării mărturiei – etapele): A – decodare B – eveniment judiciar C – recepŃie D – element testimonial E – memorare F – redare G – uitare H – imaginaŃie I – raŃionament J . 132-133 14) AlegeŃi cele două cerinŃe pe care se fundamentează convingerea intimă a judecătorului vis-á-vis de mărturie: . percepŃia se desfăşoară în absenŃa participării afectivemoŃionale”: 1 2 3 4 5 martorul senzitiv şi apatic martot subiectiv martor obiectiv martor interpretativ martor inventiv REF: curs pag. 4-G. descrie lucrurile după însuşirile lor exterioare. 5-I. bun observator. H. E. 6-B 1-E. 116. nu este preocupat de semnificaŃia scenei la care a participat. B. 5-J. 6-B REF: curs pag. 107 12) AlegeŃi tipologia specifică descrierii următoarei categorii de martori: „Se caracterizează prin precizie. B. 131 13) Cărui tip de mărturii aparŃin: „mărturiile persoanelor care au perceput în mod nemijlocit. tratat pag. C. 4-G. 3-A. C. 3-A. 4-G.completare 1 2 3 A. tratat pag. 2-C.H – premial pozitivă I – echitatea raportului juridic J – dă o satisfacŃie imediată 1 2 3 1-J. F. 6-B 1-D. în condiŃii similare de loc şi timp aceleaşi fapte şi împrejurări de fapt”: 1 2 3 mărturii succesive mărturii repetate mărturii similare REF: curs pag. 2-C. J B. tratat pag. E. 5-I. F. J REF: curs pag. 3-A. C. G. 148-149. A.

după cum urmează: „Intima convingere este starea psihologică a persoanelor răspunzătoare cu aplicarea legilor... 5-C 1-D. tratat pag... (2).. consecutive stărilor de fapt stabilite 1 2 3 1-C.. 2-B.. 3-G. A – mijloacele legale B – duelul judiciar C – stare sufletească D – bună-credinŃă E – gândire F – conştiinŃă morală G – aflarea adevărului H – probelor administrate I – măsurilor legale... cât şi cu forŃa relativă a reacŃiilor faŃă de alternative 1 2 3 4 A+B B+D B+C C+E REF: curs pag.. conform „GRADULUI DE CREDIBILITATE SUBIECTIVĂ”: A – atunci când martorul se contrazice în afirmaŃii B – atunci când martorul este de vădită rea-credinŃă C – atunci când este confruntat cu alternative dintre care nici una nu este dominantă D – atunci când repetă afirmaŃiile făcute anterior E – atunci când gradul de incertitudine se află în raport atât cu numărul de soluŃii. 5-I 1-D. bazată pe . deschisă B – fluenŃa relatărilor C – evitarea privirii D – sudoraŃie .. (4) şi în stabilirea . 166. 122-123 17) SelecŃionaŃi trăsăturile caracteristice comportamentului expresiv al martorilor de rea-credinŃă (nesinceri): A – atitudinea francă. 144 15) SelecŃionaŃi variantele care exprimă „SITUAłIA DE INCERTITUDINE A MARTORULUI”. (3) prin utilizarea .. 4-A.. tratat pag... 141-143.A – integralitatea B – sinceritatea C – onestitatea D . (1) care sunt împăcate cu propria lor .. 4-A.. 5-I REF: curs pag. 4-A.. 3-G.. 166. 2-F. 2-B.fidelitatea 1 2 3 A+B A+C B+D REF: curs pag.. 3-G. care le-a călăuzit în .. 143 16) CompletaŃi textul lacunar care defineşte: „convingerea intimă ca realitate psihologică”..... (5)”. tratat pag.

142-143. împrejurări sau de a deduce raporturile dintre ele”: 1 2 3 4 martorul aflat în eroare martorul de rea-credinŃă martorul minor martorul bolnav psihic REF: curs pag. neezitantă L – lividităŃi de paloare M – siguranŃa şi precizia expunerii N – iniŃiativa argumentărilor O – cerinŃe reflexe 1 2 3 C+D+E+F+G+H+I+J+L+O A+B+C+D+E+F+G+H A+B+E+F+G+H+I+J+L+O REF: curs pag. 5-H. (6) în vederea prelucrării şi lămuririi împrejurărilor în care s-a comis fapte. 6-K.. 4-C. asociaŃii imprevizibile.. 5-H.... tratat pag. relativ . imaginaŃie. (2) pe care îl poartă . experienŃă redusă. 2-D. 121-133. (4) în scopul ..... după cum urmează: „Interogatoriul este contactul interpersonal verbal... fantezie. 5-H. 4-F. 2-D. incapacitatea de a înŃelege anumite fapte... 108-117 19) CompletaŃi textul lacunar din definiŃia interogatoriului cu termenii care vi se oferă... 6-K. 122-123 18) Cărei tipologii de martori i se adresează următoarea descriere: „forŃă creatoare încorporată în limbajul încărcat cu metafore şi simboluri. 7-J 1-B. 150 .. 4-F. 3-B......... (7)”: A – strângerea probelor B – tensionat emoŃional C – pentru stabilirea vinovăŃiei D – sistematic şi organizat ştiinŃific E – reprezentantul organului de stat F – persoana bănuită G – descoperirii adevărului H – culegerii de date şi informaŃii I – a stabili apărările J – a stabili răspunsurile K – faptă infracŃională 1 2 3 1-A. 174. tratat pag.. 2-D.E – expunere riguroasă F – disconfort psihic G – spasm glotic H – perioade de latenŃă în răspunsuri I – modificări de paloare J – gesturi parazitare K – privirea directă. 7-J 1-C.. 6-K. a identifica făptuitorii şi în funcŃie de adevăr ... incapacitatea deosebirii realului de posibil. 3-E.. (3) cu . (1) desfăşurat ... 3-E. (5) despre .. 7-I REF: curs pag.. tratat pag...

tratat pag. probelor materiale şi informaŃionale sunt cunoscute numai de anchetator”: 1 2 3 4 planul situaŃional ascuns planul situaŃional necunoscut planul situaŃional orb planul situaŃional deschis. 175-177. 22) În care dintre strategiile de interogare se identifică mai întâi „veriga slabă”? 1 2 3 interogatoriul pentru verificarea alibiului interogatoriul prin tactica complexului de vinovăŃie interogarea unui participant despre activitatea celorlalŃi REF: curs pag. stresul şi riscul opozabilitatea intereselor opozabilitatea intereselor REF: curs pag. 171-176 25) În ce situaŃie infractorul realizează “un construct mintal cognitiv-demonstrativ parŃial acoperit faptic prin care caută: în timp . 204-212. tratat pag. tratat pag.cât mai departe de locul comiterii. ca strategie de interogare? 1 2 3 infractori recidivişti infractori ocazionali infractori primari REF: curs pag.să rămână cât mai aproape de timpul comiterii. 204-212. unde îşi face simŃită prezenŃa”: 1 în situaŃia când este dat în urmărire generală . 171-176 24) Cum se numeşte strategia de interogare în care “procedeul este ofensiv şi constă în ascultarea aceluiaşi învinuit de către doi sau mai mulŃi anchetatori care s-au pregătit special pentru aceasta”: 1 2 3 interogatoriul detaliat interogatoriul încrucişat intereogatoriul sistematic REF: curs pag. aflarea adevărului cu privire la făptuitor şi faptă. pe când infractorul este motivat de diminuarea responsabilităŃii sale în cauză”: 1 2 3 4 5 tensiunea comportamentului expresiv demersul contradictoriu intimitatea. în spaŃiu . 151-152 21) Care dintre planurile situaŃionale este caracterizat de faptul că „datele despre comiterea infracŃiunii. tratat pag.20) Care dintre caracteristicile interogatoriului este definită prin aceea că: „Anchetatorul este motivat de standardele sale profesionale. 171-176 23) Cărei categorii de infractori se recomandă a li se administra probele în mod gradual. 204-212.

seminarii (analize de caz si prezentari foto) 28) Care dintre tipurile de anchetatori se caracterizează prin: “atitudine rigidă. şi definită ca fiind: “realitate a conştiinŃei infractorului. tratat pag. autoimplementat secvenŃă cu secvenŃă. 171-176 26) Cărei strategii de interogare îi sunt caracteristice: • asociaŃiile de idei • lapsusurile • actele simptomatice • uitarea de cuvinte şi nume proprii 1 2 3 4 5 interogatoriul detaliat interogatoriul prin tehnica complexului de vinovăŃie interogatoriul încrucişat interogatoriul psihanalitic interogatoriul repetat 27) Care sunt condiŃiile de respectat în cazul recunoaşterilor de persoane din grup (de către martor)? A – grupul să fie format din bărbaŃi şi femei B – grupul să nu fie mai mare de şapte persoane C – persoanele din grup să reprezinte semnalmente şi vestimentaŃie asemănătoare şi vârste apropiate D – persoanele din grup să participe voluntar la formarea grupului E – persoana de recunoscut să îşi aleagă singură locul în cadrul grupului F – persoana care face recunoaşterea. cu accent de solemnitate. 204-212.2 3 în situaŃia când i s-a impus interdicŃia de a părăsi o localitate în situaŃia când îşi fabrică un alibi REF: curs pag. să fie de acelaşi sex cu persoana care trebuie recunoscută G – persoana care face recunoaşterea. filmul netrucat şi netrucabil al derulării infracŃiunii. gravă. impunându-şi la modul imperativ voinŃa de interlocutor”: 1 2 3 4 5 anchetatorul cabotin anchetatorul amabil anchetatorul terŃiar anchetatorul autoritar anchetatorul temperat 29) Care este denumirea realităŃii psihologice pe identificarea căreia se bazează detecŃia comportamentului simulat. să îl identifice pe cel recunoscut prin “punerea mâinii pe acesta” H – activităŃile procedurale de recunoaştere (respectiv procesul-verbal). să fie semnat de martorii asistenŃi 1 2 3 A+B+C+D C+E+G+H A+B+G+H REF: numai pentru studentii de la zi – curs (exemplificari). în memoria infractorului”: .

F – reacŃia electrodermică G – modificările lumenului pupilar H – reacŃia respiratorie 1 2 3 4 A+E+F+H A+B+E+H B+E+G+H B+E+F+H REF: curs pag. 257. produce şi o anumită stare de tensiune emoŃională (teama de a fi descoperit) C – activitatea psihică este comutată asupra conştientizării pericolului D – producerea tensiunii emoŃionale îşi are originea în declanşările involuntare ale sistemului neurovegetativ (care nu pot fi supuse autocontrolului). pe lângă efortul mintal pe care-l necesită. REF: curs pag. tratat pag. SelecŃionaŃi-le din variantele oferite: A – raŃionarea excesivă şi interorizarea stării de nevinovăŃie (ca sentiment) B – o minciună spusă conştient. analize de spete – exemple.expunere. curs de zi . 223 32) MenŃionaŃi care este condiŃia obligatorie (sub amendamentul invalidării juridice). 204 30) Fundamentarea ştiinŃifică a utilizării tehnicii polygraph (detectorul de minciuni) se bazează pe două principale realităŃi. 229 33) Care sunt categoriile de persoane exceptate de la testările polygraph: . 257-263. tratat pag.1 2 3 4 5 temperament memorie latentă matrice infracŃională matrice morală matrice psihanalitică REF: curs pag.A. tratat pag. concomitent conştientizării pericolului şi trezirea prin aceasta a instinctului de autoconservare 1 2 3 A+B+C B+D A+D REF: curs pag. 221-222 31) IndicaŃi parametrii psiho-fiziologici monitorizaŃi în diagramele polygraph: A – mişcările musculare B – secreŃia de salivă C – secreŃia sudoripară D – temperatura pielii E – modificări puls – T. în efectuarea examinărilor polygraph: 1 2 3 subiectul să fi împlinit vârsta de 16 ani subiectul să fi comis infracŃiuni cu violenŃă subiectul să-şi fi declarat consimŃământul scris la examinare. tratat pag. 232. 224-226.

A – femeile gravide B – bolnavii psihic C – suferinzii cardiaci D – suferinzii pulmonari E – persoanele anchetate excesiv F – minorii G – alcoolicii cronici H – persoanele care nu-şi exprimă acordul (consimŃământul scris) I – persoanele de vârstă înaintată J – orice alte persoane care din varii motive (rămâne la aprecierea expertului psiholog). tratat pag. 228 34) AlegeŃi variantele corecte (după practica criminalisticii române în materie). utilizaŃi în cadrul urmăririi penale şi a primelor cercetări D – are forŃă probantă în contextul coroborării cu alte probe E – este interzisă de lege 1 2 3 B+C A+E C+D REF: curs pag. curs de zi – exemplificari. cu privire la statutul legal şi forŃa probantă a concluziilor expertizelor polygraph: A – are forŃă probantă fiind prevăzută de lege B – nu este interzisă expres de lege C – are valoarea unor indicii orientativi. pot îngreuna acurateŃea concluziilor 1 2 3 A+B+C+D+E+F+G+H+I+J B+C+D+E+H+I+J A+B+C+G+H+I+J REF: curs pag. specific cercetării judecătoreşti: A – să nu fie obositoare şi lungi B – să nu fie adresate repede C – să fie clare şi precise D – să fie formulate la nivelul de înŃelegere a celui interogat E – să fie adresate în limbajul juridic F – să nu sugereze răspunsul G – să nu-l pună în încurcătură pe învinuit H – să-l oblige pe învinuit să relateze şi să nu determine răspunsuri doar de “DA” şi “NU” 1 2 3 C+D+F+G+H A+B+C+G+H A+C+D+F REF: curs la zi – tratat pag. 262-263. 258-263 35) SelecŃionaŃi condiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească întrebările puse inculpatului în cadrul interogatoriului (anchetei). 258-264. tratat pag. 269 .

36) SelecŃionaŃi componentele emotiv-afective ale personalităŃii judecătorului. tratat pag. tratat pag. 294 38) SelecŃionaŃi principalele caracteristici ale gândirii judecătorului: A – intindere B – rapiditate C – claritate D – profunzime E – creativitate F – rigoare G – reflexie critică 1 2 3 C+D+F+G A+B+C+D A+B+F+G REF: curs pag. stările afective. 271. 273. rolul real sau fictiv. 294 39) Cum se numeşte “capacitatea judecătorului de a intui şi înŃelege motivele. 270. 270. reacŃiile şi atitudinile justiŃiarilor”: 1 2 3 capacitate senzorio-perceptivă integritate cognitivă empatie REF: curs pag. 273 37) SelecŃionaŃi principalele caracteristici ale memoriei judecătorului: A – memoria cifrelor B – memoria latentă C – memoria de lungă durată D – memoria vizuală E – memoria de scurtă durată 1 2 3 A+B C+E C+D+E REF: curs pag. tratat pag. 295-296 . tratat pag. apte să provoace disfuncŃii de evaluare în cauză: A – gândirea analitică B – memoria latentă C – simpatia faŃă de învinuit D – intuiŃia E – prejudecăŃile F – antipatia faŃă de învinuit 1 2 3 A+C A+D C+F REF: curs pag.

298 41) Care sunt componentele algoritmului formării convingerii intime a judecătorului? A – trăirea psihică de nezdruncinat (părerea fermă) B – echivalenŃa stării de fapt cu cea de drept C – echilibrul mental afectiv sufletesc al judecătorului D – gândirea reflexivă E – logica simbolică F – sentimentul că nu a greşit 1 2 3 A+B+C+F A+B+D+E+F B+C+D+E+F REF: curs pag. prin care avocatul prezintă probe şi dovezi legate prin …… (2).40) Care instituŃie de drept întâlnită pe terenul judecăŃii se fundamentează pe “forŃa convingerii intime. selecŃionând termenii adecvaŃi: “ArgumentaŃia este o acŃiune intelectuală …… (1). tratat pag. 5-A . cât şi auditoriul de …… (5) punctelor sale de vedere. a tezelor şi ideilor susŃinute în fapt şi drept”: A – probitatea B – autenticitatea C – raŃională D – demonstra E – raŃionamente F – convingere G .selectivitatea 1 1-C. existenŃa unei coloane vertebrale profesionale şi de conştiinŃă. 307 43) CompletaŃi definiŃia argumentării. 4-F. simŃul etic şi juridic al judecătorului”? 1 2 3 4 rechizitoriul sentinŃa opinia separată referatul de terminare a urmăririi penale REF: curs pag. tratat pag. 284 42) SelecŃionaŃi principalele calităŃi cerute în profesia de avocat: A – facultatea de a argumenta şi construi B – capacitatea de memorare C – imaginaŃia creatoare D – gândirea reflexivă E – spirit de sinteză F – spirit critic G . 3-D. 289. 2-E. 275. 274-278.adaptabilitate 1 2 3 A+C+E+F+G A+C+D+E B+C+E+F+G REF: curs pag. în scopul de a …… (3) şi a …… (4) atât juriul. tratat pag.

2-G. 5-G. 2-C. tratat pag. interpretarea.2 3 1-B.alternativa 1 2 3 A+B+C+D+E+F+G+H A+C+D+E+F+G+H A+B+D+E+F+G+H REF: curs pag. de a convinge pe cineva să facă un lucru. tratat pag. 3-E. 3-E. 4-F. 4-F. 348. 6-J 1-B. 6-J 1-C. 312-313 46) DefiniŃi eroarea juridică. 6-J REF: curs pag. 311 45) EnumeraŃi procedeele psihologice pe care se bazează pledoaria avocatului apărării: A – explicaŃia B – naraŃiunea C – organizarea topică D – clarificarea E – comparaŃia F – analogia G – demonstraŃia H . sancŃionarea …… (1) cu …… (2) sau …… (3). 4-F. 311 44) Ce se înŃelege prin “capacitatea de influenŃare. completând următorul text lacunar cu variante de termeni puşi la dispoziŃie: “Prin eroare judiciară înŃelegem perceperea. 2-D. 298. tratat pag. să adopte o anumită conduită folosind argumente logice şi afective”? 1 2 3 4 5 atitudine temperament persuasiune argumentare empatie REF: curs pag. 3-D. 296. 2-E. 3-D. tratat pag. 5-G. 4-F. 5-B. 5-A 1-C. 5-A REF: curs pag. a datelor …… (4) şi …… (5) ridicate în cadrul procesului de …… (6)”: A – corectă B – clară C – greşită D – bună-credinŃă E – rea-credinŃă F – faptice G – juridice H – intenŃionate I – culpabile J – înfăptuire a justiŃiei 1 2 3 1-A. 2-D. 296. 322 47) SelecŃionaŃi afirmaŃiile care explică “PARADOXUL PENITENCIAR”: . 4-F. 3-E.

388. 349-350 49) SelecŃionaŃi tulburările implicate în “IMATURIZAREA CARACTERIALĂ”. 385. tratat pag. tratat pag. agresivitate F – conformism G – subestimarea greşelilor H – respingerea normelor 1 2 3 B+D+E+G+H A+B+D+E+G B+C+E+G+H REF: curs pag. specifică deŃinuŃilor recidivişti: A – debilitate mintală B – instabilitate afectivă C – abandonul şcolar D – autocontrol ineficient E – impulsivitate.A – în detenŃie pot să apară efecte de corupŃie reciprocă a deŃinuŃilor. 386. 348 50) SelecŃionaŃi caracteristicile psihologice ale infractorului recidivist: A – tendinŃa de a acŃiona în bandă B – comunicarea în jargon C – inadaptarea socială D – labilitatea emoŃională E – vanitos şi egocentric F – ostil dezvoltării (reactiv) G – stimulat de aprobare 1 2 3 A+C+E+F+G A+B+E+F+G B+C+E+F+G . tratat pag. care face să apese o ameninŃare gravă asupra securităŃii semenilor săi prin agresivitate persistentă şi indiferenŃă absolută în privinŃa consecinŃelor”? 1 2 3 infractor dificil infractor primejdios infractor inveterat REF: curs pag. nu este o discriminare 1 2 3 4 A+C A+B B+C C+D REF: curs pag. astfel încât îşi dezvoltă o tehnică de reacŃie faŃă de controlul formal D – tratamentul diferenŃiat în mediul privativ. având loc un proces de socializare inversă B – inexistenŃa spaŃiului personal şi absenŃa unui refugiu C – condamnatul se simte eliminat de societate. 347 48) Cărui tip de infractor (deŃinut) îi corespunde următoarea descriere: “Acesta are un comportament repetitiv obişnuit.

11 54) Care sunt efectele faptului că martorul ar putea fi implicat (amestecat) în vreun fel în fapta penală? A – martorul păstrează tăcerea B – martorul apelează la relaŃiile sale C – martorul prezintă fals realitatea D – martorul îndreaptă bănuielile spre persoane nevinovate 1 2 3 A+C+D B+D A+B+C REF: curs pag.REF: curs pag. 353-360 52) Cărei forme de comporatment penitenciar i se poate atribui următoarea caracterizare: “Interiorizarea. 391-398. tratat pag. 351 51) Care dintre fenomenele psiho-sociologice menŃionate mai jos corespund următoarei descrieri: “Acest lucru determină o gamă complexă de frământări psihice şi psiho-sociale. 114 55) Ce este mitomania vis-á-vis de minciună? . unde încearcă să se refugieze”? 1 2 3 4 comportament agresiv comportament defensiv comportament de consimŃire comportament de integrare curs pag. tratat pag. începând cu criza de detenŃie manifestată de la închiderea în carapacea tăcerii. până la comportamente agresive şi autoagresive”? 1 2 3 4 5 agresivitatea şi violenŃa panica şocul depunerii (încarcerării) stresul suicidul REF: curs pag. izolarea deŃinutului primar de comunitatea celorlalŃi deŃinuŃi şi de viaŃa din penitenciar. construindu-şi o lume imaginară. tratat pag. 353-360 REF: 53) IdentificaŃi efectele sentimentului de simpatie (compasiune) resimŃite de martori: A – estompează împrejurările acuzatoare B – deformează momentul recepŃiei C – contribuie la fenomenul iluziei D – evidenŃiază circumstanŃele atenuante 1 2 3 A+D B+C B+D REF: curs pag. 390. 391-398.

155-165 60) Ce presupune „persistenŃa în eroare”? 1 martorul deformează voit realitatea . 120 57) Ce face anchetatorul când are îndoieli asupra stării psihice a minorului? 1 2 3 solicită internarea urgentă a acestuia studiază fişa medicală a acestuia ordonă o expertiză medicală REF: curs pag. 133 59) Pentru ce este utilizată tactica „ascultării repetate” a martorilor? A – pentru ca martorii să reŃină mai bine datele B – pentru ca martorii să se familiarizeze cu audierile C – pentru completarea şi precizarea depoziŃiilor iniŃiale D – înlăturarea unor contradicŃii 1 2 3 C+D A+B A+C+D REF: curs pag.1 2 3 obiceiul de a se justifica în situaŃii de inculpare tendinŃa de a raŃionaliza datele faptelor tendinŃa patologică de a denatura lucrurile REF: curs pag. 118 56) IdentificaŃi trăsăturile dominante ale minorului recidivist: A – autoculpabilizarea B – spiritul practic C – conştiinŃa juridică D – precocitate E – perfidie (viclenie) F – duplicitate (simulare) 1 2 3 B+D+E+F A+B+C A+D+F REF: curs pag. 133 58) În situaŃia când minorul nu spune adevărul organul de urmărire penală poate recurge la persoana care îl asistă şi care îi poate da sfaturile necesare pentru a fi sincer? 1 2 da nu REF: curs pag.

165 61) Ce fel de întrebări se pun martorului de rea-credinŃă pentru a-i demonstra falsitatea relatărilor sale? 1 2 3 întrebări referitoare la raporturile sale cu pricina şi părŃile întrebări referitoare la antecedentele sale întrebări imprevizibile cu privire la împrejurări de detaliu REF: curs pag. trunchiul înlcinat în faŃă. capul plecat. afective sau forŃe străine (externe). 164 62) ApreciaŃi sub aspectul corectitudinii următorul enunŃ privind revenirea martorului asupra primei sale depoziŃii „retractarea se poate produce spontan sub influenŃa unor forŃe lăuntrice. 184 65) Care categorie de gesturi permit a se interpreta „dinamica personalităŃii”? 1 2 3 gesturile retorice gesturile reactive gesturile instrumentale . 177-178 64) Atitudinea caracterizată prin „umeri căzuŃi.2 3 martorul optează pentru una din alternativele posibile martorul este supus fenomenului de iluzie REF: curs pag. anchetatorul să se apere mai bine pentru ca anchetatorul să nu fie sustras de la tema anchetei pentru ca învinuitul să-şi învingă teama şi ruşinea într-o relaŃie interpersonală de încredere REF: curs pag. dar întotdeauna este rezultatul unor temeiuri serioase”: 1 2 3 total corect parŃial corect incorect REF: curs pag. mâinile întinse de-a lungul corpului” denotă: A – stare de agitaŃie B – stare de atac C – stare de oboseală D – stare depresivă E – stare optimistă F – atitudine defensivă 1 2 3 C+D+F A+B+C B+C+F REF: curs pag. 159 63) De ce se recomandă ca în cabinetul de interogare să nu intre şi alte persoane în afară de anchetator? 1 2 3 pentru ca în caz de atac.

maxilarele. 184 69) Ce trăsătură comportamentală se defineşte prin „caracterul brusc al răspunsurilor şi descărcările sacadate ale reacŃiilor”? 1 2 3 egoismul insensibilitate afectivă impulsivitatea REF: curs pag.agresivitate 1 2 3 C+D A+B+E D+E REF: curs pag. în lateral sau este oscilantă? A – respect B – sfidare C – umilinŃă (ruşine) D – vinovăŃie E .REF: curs pag. obrajii”? 1 2 3 4 gesturile mersul atitudinea mimica REF: curs pag. fruntea. 181 68) Ce semnifică faptul că în interogatoriu direcŃia privirii – celui anchetat -este în jos. 182 67) Ce metodă specifică investigaŃiei personalităŃii se defineşte prin „concentrarea tuturor mecanismelor senzoriale prin care omul ia act de structura unui obiect sau de particularităŃile desfăşurării unui fenomen”? 1 2 3 metoda testelor proiective metoda statistică metoda observaŃiei REF: curs pag. sprâncenele. gura. 183 66) Ce componentă somato-morfo-expresivă „reprezintă ansamblul modificărilor expresive la care participă părŃile mobile ale feŃei: ochii. 190 70) IdentificaŃi cele patru tipuri temperamentale: A – blasfemicul B – colericul C – androginul D – sanguinicul E – metastaticul F – flegmaticul .

latenŃe în răspunsuri. pe care o resimte faŃă de implicaŃiile conjuncturale referitoare la învinuire”: 1 2 3 corect parŃial corect incorect REF: curs pag. 195 73) ApreciaŃi din punct de vedere al corectitudinii următorul enunŃ: „Labilul emoŃional (chiar fără a fi vinovat) va reacŃiona şi-şi va argumenta spusele împovărat de disconfortul inhibant al temerii naturale.Cluj 1 2 B+D A+C . deseori indiferent şi greu impresionabil”: 1 2 3 4 sanguin flegmatic melancolic coleric REF: curs pag. imperturbabil. din Halele Obor C – prof. 191 72) Cărui comporatment specific investigaŃiilor judiciare îi este caracteristic următorul tablou simptomatic: „negări stereotipe. tremorul vocii şi tremurul mâinilor”: A – comportamentul anchetatorului patern B – comportamentul persoanei sincere C – comportamentul autorului faptei (făptuitorului) D – comportamentul martorului mincinos E – comportamentul victimei mincinoase F – comportamentul martorului sincer 1 2 3 C+D+E A+B+F C+D REF: curs pag. martorilor de rea-credinŃă D – prof. Nicolae Mitrofan – exp. evitarea privirii. Tiberiu Bogdan – exp. Nicolae Minovici – exp. 191 71) Care tip de temperament este caracterizat astfel: „liniştit. lent în mişcări. nu are reacŃii emoŃionale vii şi rapide. spasm glotic. Alexandru Roşca – exp.melancolicul 1 2 3 B+D+F+G A+B+C D+E+F+G REF: curs pag.G . fidelităŃii martorilor . sudoraŃie. vizând sinuciderea martorilor B – prof. 194 74) IdentificaŃi numele cercetătorilor români care efectuează experimente în materia psihologiei mărturiei şi martorului: A – prof. calm.

4 78) Ce trăsături de personalitate determină la criminalul în serie „atât calmul cât şi sângele rece” cu care sunt comise actele violente: A – hiperexcitabilitatea B – impulsivitatea C – indiferenŃa afectivă D . obstacole”: 1 2 3 4 complexul de inferioritate imaturitatea afectivă frustrarea angoasa REF: curs pag. 53 77) Care este tendinŃa omuciderilor criminalilor în serie în raport cu factorul timp: 1 2 3 se diminuează rămâne constantă tendinŃă crescătoare REF: curs pag. 55 79) Cum se numeşte forma vinovăŃiei făptuitorului dacă acesta „prevede rezultatul socialmente periculos şi urmăreşte producerea acestuia prin utilizarea resurselor sale fizice şi psihice”: 1 2 3 4 culpă din neglijenŃă intenŃie indirectă praeterintenŃie intenŃie directă .egocentrismul 1 2 3 C+D A+B B+D REF: curs pag. 77-78 75) Care trăsătură de personalitate este caracterizată prin „decalajul persistent între procesele cognitive şi afective în favoarea acestora din urmă”: 1 2 3 4 frustrarea imaturitatea intelectuală imaturitatea afectivă hipersensibilitatea REF: curs pag. 52 76) Care trăsătură de personalitate este caracterizată prin „stare emoŃională resimŃită în plan afectivcognitiv ca o stare dezorganizatoare de criză faŃă de o complexitate de privaŃiuni.3 A+D REF: curs pag.

20 80) Cum se numeşte forma vinovăŃiei făptuitorului dacă acesta „prevede rezultatul socialmente periculos şi deşi nu-l urmăreşte acceptă posibilitatea producerii acestuia”: 1 2 3 4 intenŃie indirect culpă cu superficialitate praeterintenŃie intenŃie directă REF: curs pag. 20 82) Cum se numeşte forma de vinovăŃie a făptuitorului dacă acesta „nu prevede rezultatul socialmente periculos. interes sau indiferenŃă C – testarea comportamentului simulat al martorilor D – denaturarea adevărului din frică. 19 85) În ce constă „proba testimonială ca factor de eroare”: A – audierea obositoare a martorilor B – tăcerea martorilor din teamă. 20 84) Cum definim situaŃia în care „voinŃa liber exprimată” nu este conformă cu „voinŃa internă”: 1 2 3 voinŃă consensuală voinŃă alterată (viciată) voinŃă liber asumată REF: curs pag. deşi putea şi trebuia să-l prevadă”: 1 2 3 4 intenŃie directă praeterintenŃie culpă din neglijenŃă culpă cu superficialitate REF: curs pag. 20 83) VinovăŃia din punct de vedere psihologic este rezultatul interacŃiunii: 1 2 3 afectivităŃii şi instinctelor conştiinŃei cu voinŃa voinŃa şi agresivitatea REF: curs pag. 20 81) Cum se numeşte forma vinovăŃiei făptuitorului dacă acesta „prevede rezultatul socialmente periculos. dar crede fără just temei că acesta nu se va produce”: 1 2 3 4 praeterintenŃie culpă din neglijenŃă culpă cu superficialitate intenŃie directă REF: curs pag. interes sau rea-credinŃă .REF: curs pag.

383 89) Care sunt factorii favorizanŃi „principiului deschiderii mediului privativ”: A – creşterea infracŃiunilor comise de minori şi tineri B – nereuşita detenŃiei de a scade criminalitatea C – aspectul dezumanizant al întemniŃării D – etichetarea socială a deŃinuŃilor 1 2 3 B+C A+C A+B REF: curs pag. 365-366 88) Care este percepŃia deŃinutului despre timp? A – poziŃie activă. 365 87) În ce constau „exigenŃele moral-juridice şi etice ca surse de eroare”: A – influenŃarea morală sau materială a magistratului B – formarea convingerii intime a magistratului sub imperiul relei-credinŃe C – formarea intimei convingeri a magistratului la luminile propriei conştiinŃe în spiritul legii şi bunei-credinŃe 1 2 3 A+B B+C A+C REF: curs pag.1 2 3 B+D A+B C+D REF: curs pag. 365 86) În ce constă „competenŃa ca factor de eroare”: A – admiterea unor probe fără suficientă fundamentare ştiinŃifică B – aprecierea concluziilor în coroborare cu alte mijloace relevante de probă C – ignorarea experienŃei şi rezultatelor practicii în speŃe similare 1 2 3 A+C A+B B+C REF: curs pag. proiectată în trecut D – viitorul incert şi nesigur 1 2 3 B+D A+B B+C REF: curs pag. apăsătoare. competitivă. reconstructivă B – poziŃie coercitivă. 384 . artificială C – poziŃie revendicativă.

388 92) Care este atmosfera „climatul” specific grupului deŃinuŃilor cu temperament „coleric”: 1 2 3 4 climat rece – indiferent activism controlat tensiune cu raptusuri agresive linişte meditativă REF: curs pag. 388 95) Din ce motive deŃinutul se proiectează ca neîmpăcat. ostil şi victimizat vis-á-vis de pedeapsă: . 388 94) Care este atmosfera „climatul” specific grupului deŃinuŃilor cu temperament „melancolic”: 1 2 3 4 activism controlat linişte meditativă climat rece – indiferent tensiune cu raptusuri afective REF: pag.90) IdentificaŃi tulburările specifice „imaturizării caracteriale”: A – raŃionalizarea excesivă B – instabilitatea afectivă C – violenŃa comportamentală D – autocontrol insuficient E – impulsivitate – agresivitate F – inhibiŃie cognitivă G – subestimarea greşelilor H – respingerea normelor 1 2 3 B+D+E+G+H A+B+C+D A+D+E+F+H 91) Care este atmosfera „climatul” specific în grupul deŃinuŃilor cu temperament „flegmatic”: 1 2 3 4 linişte meditativă climat rece – indiferent activism controlat tensiune cu raptusuri agresive REF: curs pag. 388 93) Care este atmosfera „climatul” specific grupului deŃinuŃilor cu temperament „sanguin”: 1 2 3 4 linişte meditativă activism controlat climat rece – indiferent tensiune cu raptusuri afective REF: curs pag. revendicativ.

398 100) AlegeŃi variantele corecte (după practica criminalisticii române în materie). utilizaŃi în cadrul urmăririi penale şi a primelor cercetări D – are forŃă probantă în contextul coroborării cu alte probe E – este interzisă de lege 1 2 3 B+C A+E C+D .5 m între 1.1 2 3 pedeapsa este prea mică pedeapsa este prea mare pedeapsa este nedreaptă REF: curs pag.5 m până la 2 m REF: curs pag. creând o dificultate majoră. 398 98) Din perspectiva „teritorialităŃii” apreciaŃi care este „zona personală”: 1 2 3 între 45 – 120 cm între 2 – 2. 396 97) Din perspectiva „teritorialităŃii” apreciaŃi care este „zona intimă”: 1 2 3 până la 45 cm până la 1.2 – 3. 398 99) Din perspectiva „teritorialităŃii” apreciaŃi care este „zona socială”: 1 2 3 între 1. dezorganizând individul şi aducându-l într-o situaŃie de criză”: 1 2 3 stare de agresivitate stare de defensivă stare de frustrare REF: curs pag. 388 96) Care este reacŃia resimŃită de deŃinut faŃă de „apariŃia neaşteptată a unui obstacol real sau imaginar care inversează fluxul normal al acŃiunii.5 – 3.6 m între 2 – 2.5 – 4 m REF: curs pag.5 m REF: curs pag.5 m între 2. cu privire la statutul legal şi forŃa probantă a concluziilor expertizelor polygraph: A – are forŃă probantă fiind prevăzută de lege B – nu este interzisă expres de lege C – are valoarea unor indicii orientativi.

258-264. 258-263 . tratat pag.REF: curs pag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful