TESTAMENTUM G R A E C

E.
A D
PR1NC1P1BUS ET DOCTORUM VIRORUM LIBELLIS CRITiCIS. JTERUM RECENSU1T, SECTIONES MAIORES ET M1NORES EUSEB1I, EUTHALU ET ANDREAE CAESARIENS1S NOTAVIT,
I'RIMUM QUO QUE NUNC

NOVUM

CODICES MOSQUENSES UTRIUSQUE EIBLIOTHECAE SS. SYNODI, TABULARll IMPERIALJS, ATQUE UNIVERSITATIS. ITEM AUGUSTAJNOS, DRESDENSES, GOETT1KGENSES, GOTHANOS, GUELPHERKYTANOS, LANGERI, MONACHIENSES LIPS1ENSES, N1CEPHORI ET Z1TTAVIENSEM, ADHIBITIS PATRILM GRAECORUM LECTIONIBUS EDITIONIBUS N. TESTAMENTI
,

,

LECTIONES ECGLESIASTICAS
EX USU

ECCLESIAE GRAECAE DESIGNAVIT
A C

SYNAXARIA EVANGELIARII
E

T

P

R A X A

P
I

O
D
I

S T

T O L

I

A D D

E T

CRITICIS INTERPOSITIS ANIMADVERSIONIBUS
E D
I

D

I

T

CHRISTIANUS FRIDERICUS

db

MATTHAEI,

L1TTERARUM CRAECARUM LATISARUMQUB IN UMVERSITATE CAESAREA MOSQLEXSI PROFESSOR V. O. ET CONSLLIARIUS AULICUS.

TOM.

III.

CONTJOJENS EPISTOLAS PaULI ET JOAKNJS

ApOcalypsin.

RONNEBUIIGI.
A P V
t)

ANKO MDCCCVII.
S

A '» G

U

St V M

CHUM

A N

A".

4 .%

AUGUSTISSIMO
ET

POTENTISSIMO
PRINCIPI ET

DOMINO
i}
jr%

A

t

it?

JU j£

v A m t% K A U
h
>/r

KJ

A

IMPERATORI
ET

A U T O C R A T O R

I

ROSSORUM OMNIUM
ETC. ETC. ETC.
I

SuMWA

ANMMI P/LTAfR rOXSECRAl I'M,

N
IN alio modo
I^iri

o

t a.

hie filentio praetermittere poffum nome**
_,

longe PracfiantiJJimi

cuius cura,

ope

et

im-

pends haec editio
.FniDERicu.?

nunc

eft

perfecta

tota.

Eft is

Adoi.phus

Wimmer,

a pluribus annis Rector

fcliolae Plauienfis in Variscis,

Vir copiofa
litteris

et lectiflima

doctrina

praeditus,

inprimisque

orientalibus,
fnis

item graecis
familjae fuae

et latinis eruditiflimus.

Hie ergo
hie

ac

imp ends, conatu
in

forti,

conftanti, ac pro-

pemodum
dignifiimus,

periculofo,

perfecit,

ut

liber,

luce

lucem

prodiret.

Quod
Fell,
eft,

ergo

olim

Joaxni Millio,
tione,

in edenda nova Novi Teftamenti edipraeftitit Joanjstes

beneficium

Epifcopus
opibus ab-

Oxonienfis, haud exlguis, nt credibile

undans

:

idem

milii

,

multo generouore etiam animo,

praeftitit Frider.icus

Adolphus Wimmer, vix mediocris

fortunae homo, certe nullis Anglicanis the fa oris locuples.
Etil

vero pro hoc,

humane
et

auxilio,

propemodum plus, quam etiam poll obitum meum, quamdiu
habebit gratiffimum: tamen, ut ipfe

liaec legentur,

me

familia eius

pro hoc merito aliquid

emolument!

habeat, ex animi iententia exopto.

Mofquae ,

d.

gg

Oct. 1S0G.

CHRISTIANUS FKIDERIGUS de MATTHAEI.

APOCALYPSIS
I

O A N N

I

S.

PRAEFATIO*
dontextum, quern vocant,
ex priore editione mea
in Ontario
,

in

hoc

libello exprefll

quae cum duplici com."

critico

prodiit Rigae et Lipfiae 1785* 8*

Ad hunc contextum accommodatae
ctiones et animadverfiones,

funt variae le-

quas hie deinceps fub*

iecimus.
A.,

Probabiliores lectiones Codicunij littera
littera B.

minus probabiles,

notavimus.

Reli-

quas, his inferiores,

interdum etiam indicayimusj
locis,

addita littera C.

De

admodum

paucis, hid

copioMus ep,imus ; cum pleraque in editione priore
occupaviilemus*

Veteruin

et

receiitiorum

de hoc

iibelloj

et

auctore eiusj contrariae fententiae, noli funt ignotae*

Hoc

quilibet

ipfe

yidet^

inventionem eiu3

haud adeo

fuifle difficilem^

evqeaiKoylocs d(po^fxri a

cum omnis repetita (it numeris. Quod UOs attinetj
virurri

bona

fide teftari

pofmmusj nos, ut

honeftunt

decet, tractaffe hunc libellurhj

tanquam divinumj

fumma,

et cura, et diligentia, et reli^ione*

a

a.

Poft

4.

P

r a e f a t

i

o.

Poft priorem editionem

meam
7,

feptem Codices
15. 17.
19. 21.

denuo examinavi, quos appello
22. 25.

Lectiones Ioannis Hentenii,
aliis

ex eius Are-

thae exemplari, ab

editoribus neglectae, hie

notantur numero 20.
hie latidavi.

Hos octo Codices interdum
variae lectiones

Eorum autem

cum

reliquorum in totum N. Teftamentum brevi poft
prodibunt.

Omnes

prioris

meae,

et

liuius editio-

nis Codices Apocalypfeos pro cuiusque auctoritate

in quinque claffes diftribuo.

Praeftantifiimi ac pri-

niae

claflis

funt

r.

21.

I.

17. p. i5.

fecandae
7.

clallis

k. 19.

Tertiae o. 20. 23.

Quartae

Quintae 23.

Poft

meam

priorem editionem Birgius ad

edit.

Steph.
fere

maiorem examinavi t,

certe notavit, Codices
fi

quatuordecim.

Quos
vix
,

cum mea

editione
tertia

contendere potuiffet,

emerfura
fi

fuiffet

pars variarum Iectionum

praefertim vitio forum
vel-

Codicum Andreae

et ex

Andrea corruptorum,

uti Latir. IV, 32. etc.

lectiones excludantur.

Evi-

d enter hoc apparebit,
lectiones prodierint.

cum meorum Codd. variae Ex Birchii Codicibus octo

omnino, quos etiam frequentius appellat, funt notabiles.

Alterus

Praefatio.
Alterus quatuor examinavit,

5

quos eo ordine,
i.

quo
2.
5.

varietates lectionum notavit, appello, Vind.
4.

Tertius

et

quartus

commentarium An-

dreae habet.
Editores priores, qui fere

Erasmum

fecuti funr,

procul in hoc libro aberraverunt a vero. Erasmus

enim uno

folo

Codice Reuchlini, eoque adeo mutiIfte

lo, inftructus fuit.

autem Codex, ut perhibenr,
et

adiunctum habebat commentarium Arethae
dreae.

An-

Cum

yero hos commentarios in nullo Codice

confufos invenerim: probabile mihi videtur, folum

Andreae, aut Arethae commentarium additum

Fuifle.

Inde

tot

corruptiones

reperiuntur

in

editione

Erasmij quas ipfe etiam, adhibitis Codicibus Latinis,
fuis coniecturis,

ac

fuis

corruptionibus auxit.

Poftea Erasmus adhibuit eriam edition em Compluteniium^

Verum
generis

hi

quoque, vel uno folo Codice
inftructi fuerunt, vel cer-

Andreae, meliore tamen,
te

eius

Codicem potifllmum
Codici

fecuti

funt.
lit

Inde accidit, ut editio Complutenus fimillima

meo Mofquenli

o..

Textus ergo receptus,
vitiolis

ut vocatur, repetitus

eft

ex

Arethae

et

An-

dreae Codicibus,
demonftravio.

quod dudum

in priore editione

Cum

6

Praefatio.
Cum
Benc;elius in

hoc

libello,

quern inulHs de

cau/Tis accuratius

et religiofms tractare decreverat,

ab

una parte, per veriionem Latinam vulaatam,

per Cod. Alexandrinum, per corruptiones Andreae
ei

Amhae,

ab

altera,

per lectiones praeliautilTmioanguftias
fe

rum Codd. ad extremas
videret,
criticus,

compul[um

per
ni.G

fummam

defperationem,

quod nemo
argu-

idoneis ac in primis
fa cere folet,

hiftoricis

mentis inotus

excogitavit rccenjioneni

Airicanam

et

Aiiaticam.

Codicem ergo Andreae
Codi-

Palatinum refert ad recenfionem Afianam:

cem

3 utem

eiusdein Andreae Auguftanum,

quern

nos quoque tractavimus,
exhibere opinatur,
(v,

Africanam recenfionem
crit, p.

Apparat,

780.

§.

IX.)

Qa\ vero accuratius ad Codices atteuderit, ac Codices Andreae, Arethae, et ex his corruptos, a ce^
teris praeftantiorihus feparavorint,
ii

facile aid inad-

vertent,
prori'us

hie

de
e/Te

diverfis

cogitare

recenfionibus,

vanum

atque temerarium.
uiu venit mihi
in EvangeJiis,

Simile
p.ojft

aliquid

priorem editionem pieam.
enim,

Inter ceteros Cotres

dices
|nj

examinavi

qaoque

Auguftanos,
io, et

fiis

duo £mt cum Theophylacti
yehcaiervter, et inter fe, $\

fcholiis
a,

\U

Hi

ceteris praeftan-

Praefatio.
ftantioribus

7

Codicibus diffentiunt.
et

Scnbae enim
ir. >u7rcypc&etc

fuerunt, et leves,
(pyjv

audaces.

Codex

habet hanc:
7Td\cil00V

iyfc&tpy %&!} ccvrefihySi}
CCVTtygCCtpGOV,
fi

rx>v
CcyiO)

U(>o-

GOAUfAiTteV

TOOV

SV

TO)

Q^€t

a.7ioY.etfxhct;v.

lam

quis iftiusmodi fpecioiis
facile

men-

daciis fcribaram /idem habeat,

hunc Codiad
re-

cem cum recenfionum

fabris
,

referre pofllt

cenfionem Hierofolymitanam

alterum vero, quod

Theophylactus Bulgarorum
garicam.

fuit epifcopus,

ad Buiiftis

Ut enim Bengelius alterum ex

Co-

dicibus ad Afiaticam, alterum ad Africanam recen-

fionem referret,

ne quidem uno huiusmodi men-

daci teftimonio unius iftorum

duorum fcribarum
quern 12 appello,

moveri potuit.
fcliolia

Tertius Codex,

excerpta habet ex Chryfoiiomo, et ex eo
eft.

pedime atque impudentifiime corruptus

Ita

ergo evadit recenfio tertia, feu, ut Griesbacliius
vocat, Chryfoftomica.
Ta rifum

Verum huiusmodi commenqui integrcs et adulte-

movent

Griticis,

ratos Codices difcernere didicerunt.

Obiter addo,
Victori

quod

in Catena in

Marcum, quae vulgo
legitur. (v. edit,

Antiocheno tribuitur,

meam

Mof-

quenfem

Voll.

II.

pag. 122. et edit. N. Teft. Bir-

chianam pag. 316.)
~w$iw iuayysAiQv

Nam

ibi

memoratur wakoHent

pccoy.ov*

His ergo confirmari pot-

8
erit

Praefatio.
Semleri recenfio Palaeftina.
colligere,
:

Verum ex

Ills

nihil licet
fatis

nifi.

hoc,

ac ne id quid em

certo

faille

evangelium, et antiquillimum, et
forte Hierofolymis,
e^[e,

accuratiiiimum ,

in Palaeftina,

idque poftero tempore translatum
fcribae Codicis Aug,
if,

auctore

in

montem

Atho,

Veeft

rum
iftam
effe

fcriba ifte eo

exemplari aut omnino non

ufus, aut profecto negligentiilime, nifi
v7roy$ot<prjv
,

adeo totam
factum

quod

et

ab

aliis

fcribis

compertum habeo,

ex alio Codice vetuftiore

repetierit.

Alii alias coniecturas interponent, certo

autem

nihil dehniri poterit.

s

Av9gf'«

!

'A

V

$ $

S

V

d

i

U>

i

£ i

(T

i

2-.

9

'i\»^gfet» tieio-Koirov KUitrn^tixi x-HTrTUdtKicCi

OioCtgsrts TKi &ir*K.*\vytos

in

xsip«A<»<# Ken Xoyovz-

K.p(^.

A. x)

Key. «•)

Ttqcclfxiov

tyis

d 7toy.ocXv^\jsois ,
I,

KS*/

©Ti o;

dyyehov dvrcZ
t'v

$e$oretj.
<*j<70i;V

Cap.

veri.

i.

BO
r.)

(fSftAffM ,
b-

9

T6V

sBsoiaocro iV ixeaco Ati%v/<yy
I, 9«

%tfWW

hoiOVfAiiVCV

7100YI(>Y\.


/3.)

ysy^ufAfxhcc mqos rov
i.

ty\s s<p scrim

skkX^Iocs uy-

yshov. II,

A.

rot

$v\X(c§svTct

rep

r%s eixvgvcclm eKKAijalccs «y.

yeAa:.
jE.)

II, 8cv}(ActvBsvTci

tm

rrjs

T>sqyd{j.oov

hychijaloif

dy*

yeXa.

II,

12.
t7,s

5.) Tec ysyqccpixhct ra>
yeho).
Z. 7.)
II,

h

Svccr&qois sKuXyialccs dy~

i8.
r<*>

ra

i7Fs^oiXiASva
i,

rH\s

h

cdqasaiv sxxXrjcjlots dy-

yeXca.

HI,

H-) T05

yqcttpsVTCt
7.

T&J

TJJff

£V

(piXobdektp&CC

SMXy\<tIxs

dyyeXoc, Ill,

©.)

to:

$Y}Aa)BhT06
Ill,

itqoi

rov

rris

Xccc&xem

ixKhtielccs

oiyyekov.

14.

XO.

7T%8o[0uT£gm.

IV j

I*

IA)
l) Aoyet numerantur »^, propter g^, 7rpo-/Zv7if>6u<;t quorum hie fir, mentio. lite numerus ter luoptua ellicit «>#, i oudeni er^o iu,ut ca^
pita.

^Myitice

io
IA
)
rjv

'A
7te(>)

v

$ $

s

o

v
<r(b%ctyicnv

rys

/3//3Acu

rrjs

€<rG>$ccyi(rfXEviis

£

ov^ets rr\s KTt^yjs (pCascos Suvctrctj dvol^aj.
7regi

V,

i.

IB

)

rou dqvhv rov

rd

£.

xsgc&TCi s%Gvros,

chocs ty\v

(6'Shev dvtMJ*ev. V, 6.
ir. e.) Kvaig
rr\s TfftoTvis

c-(pf»y7JW,
i.

rv\v

clTTGZofaxijv <£-

dxX'iv

ayj/Jiccivovc-cc.

VI,

IA.) \vats

tyjs

/3.

aCpfjxyioos

•>

Stikovva rov tZv
3.

diiUm
7/ccyiMS

Kctrcc roov TtrtaoV uoKeuov.

VI,

IE.)

Xvitis

rns y.
ra>

crtyganylooc,

oyhovaoi

toqv

ui)

'jfi^evtrocvToov

%£*76> ryv eK7irccaiv. VI,
<r(p§aylJoff
,

5.

13.

T

)

A vcris

rr,s 0.

sptpoiivovaot
61

rds

eTTciyo-

Hevas

7tcuoe\)Tix.ois

pd^iycts rots

dvv7rcu:ciii7i(zs

dq~

VY\Gciuhcts rev Kvgscv.
IZ.)
kuartf rrjs

VI,

7.
cri fxa.lv cvaoi

nkymxys
}cl£<cv

atpquyioos ,

nh

tow

ccyloov

jrfeV

we£<

rfc

uvvreXeiecs

KocrafScriatv.

VI,
IH.)

9.
•njs'
5*.

Au<xȣ

atyqccylhs

rds

ev

r# avvreXeiot

eTrc&yo-

fxh'ccs 7t\t\yus i(A(pcclvcvao6. VI, 12.


K-)

£)

cTff)

T«v coo&phoov Ik wAjr/ifc raw
gfxo.

rezrcrccgoov cty-

ysAoov
7T?f<

%thidaoov

VII,

1.

tou dvctqiSfxqrou o%Kgv

roov

l£ iSvwv

A«/-czr£o-

(pogovvrav, VII, 9.

KA.)

AuV/s"

r?s

£@$o(jitis (Ttpgotyloos

,

oyiKgvgoc.

dyysXixds
'n^oaev'xjxs-x

$wdfxsts TTgcsccyetv rco 3-?£ ras* row
60s

dymv
rou

^oyndfxoara,.
57f£;

VIII,

1.

KB..

>J.)

tcov

Izrra

dyysKatv,

a>v

7T(jootov

cccK-

yivxvtos, %dAct£oc,

yeft sf$j>

^/

«;^«

fwll Tflf -y^ff

e£s-

KF.)

Kr\)

7fee)

rov

13.

clyy&hcv %&/

rrys

ocTtccKetccs

tmv

Ij>

BxAvcgg-ij s/j.-^iv%rav. VIII, 8-

KA-)

7r?(>\

rov y. ccyyshcv ncq rev 7rnt^ccaiAou rxv tsotx*
VIII,
o.

fAiXV VOOtTCiTOOV.

10,

KE. $.)

&€$
rov

ro'v

clyyshou

x&j

rov

cxoTiS-fxov

roo-9

(px^riQxv.

VIII,
s.

12.

K5.)

Tfsg)

dyysAov

v^

rwv voqrxv
I.

duplfioov

^^

TOU TZClKthoV Tjfc (AOgffis CCUTWV. IX,

KZ.)

7>ept

rov

$•

dyysAcv
IX, 13,

y^c) roov Its\

tw

IvCpeciry Avo«

fAivoQv

dyyshoov.
7ts%)

KH.

/.)

rov

ccyysAou rov 7tse^s(^Af\f*svQv

Tgiv
1.

%c$

ve(psAr,v

ygy

rv\v crvvrsAeioov iseoyty]Vhovrog.

X,

K0.) luces ro
etAvQev.

&{&?\iooc gtcv £k rov
:

dyysAov

o ivctyysAtzris

X,

S*

A-)

Tftqi
ice.)

fW%
7Toos

%Xf

n\!c6.

XT, 3.
'uTTo
1

AA.
AB.)

dvccipsShrss

rov avTi%«;V<?u

hm%

%&£
rov

Yjklccs

ctvczwcrcvrctf.
rr,s

XI,

!.
>{cc{

7is(>)

£

vxAitiyyog

rxv

vfjivyjvrxv

Ssov

clyloov

fc'zr)

r# fueAAovcij Kphet. XI, 15,
TJjff

AF.)

TTff*

to/v

oiM-yfAcov

Iy.k'K'wIxs

rvv Tzgorsfuv x&f
y$j r£v $ca*

rty tn\ rov civrr/^l^sv. XI, 19.

A A.
AE. )

//3.

:

57?^}

rou

ttoA^ov

rxv

ix.yykh.xv

ficvcov-

>gy
1

~;)j

rzv aocroivoo
dix/.oov

TtTiAQSGOS,

XII, 7,
ov
tfxvsretf*.

C/Tajs

QgajtoiV

rqv

&ax,Ar,7 lew

XII, 13.

A5

)

&§$
18.
;y,)

tou

SqeUv rov
row

h'Ad'Asqoirev y&\

tzrxzeCpdAoiii

XII.

AZ

tts^;

\|U?:

-ooTrpoQr.ron.

XIII,

n*
A©-)

AH.) ^r^* rcu ^«fga«

gre'fiusTes t<?w

§gg«u« XIII, 18.

13

'A

n

I j

? o

u
I.

AG>«) *«£* rou oc^viov Kg) roov

fph %iXtoi$m. XIV,
71 gooey oqsvovros rrjv

M-

to.)

7reg)

rov ccyyeXov rov

iyyv-

TYircc

rv\s v.^laeoag.
7te$i

XIV,
8.

6.

MA, )
MB.)
\XV\

rov

ccyyeXcv

rov

rqv

7trol><jtv

(3oc@vXoo'vos

Kv$ri7covTcff.
7re%}
!

XIV,

rov olyyzXov rov cccQzAi&fjtevov Tovs 7i^ovi-,
TOV tZVTi%Oi50V. XI V,
£V
Tfl
(J.

c~X i-?§Oj J
16.)

MH

07I00S

VtQsXy

KOcSilfAeVCS

TOO
1

^STtOiVO)

GvvTeAe* roc

h

rtj

yy

(sXccs ocvovroc.

XIV,
rv\v

4.

MA.)
ME-'
7101s

/7f^i

rov ocyy'eXov toy
17.

r^vymrcg
roov

rrjg

7tm(>iocs

u^sXov. XIV,
7ie(A
7t(>o

roov
rJjsr

£

dyysXoov

litotyovroov rots ccvSgoo-

trvvrsXeixs

rocs
1.

7iXnyois, x&{ weft rv\s

vcchlvqs Scthocaaii?,

XV,

M3,
MZ,)

/?•)

07S&S ,

rris

7T^ccrt]s

(ptocXtjs iK%v$et<7i>i£

,

sXkos

xocroo roov duo^ocrcuv ylvsroq.

XVI,

2.

7iXyyrj
3. It

hvrsgoc

Kocroc

roov

h
y.

SccXdvay

^\jv%oov.

XVI,

MH-)

o7ta£

7rorcc{xo)

hoi
4.

rvjs

7rXf}ytjs

ets

oiifA.ce,

fAsrocKs^otvvvrccf.

XVf,
ryjs

M®.

'£•)

o7i oos

otoc

h

TTXyy yjs

KccvfAocri^ovrcif ot ocv*

Sfoonot.

XVI,
diet

8.
s.

K,) onus

rns

7fXt]yi)f q fiocaiAeioc

rov

fyyjglov

<tko-.

r farcy. XVI,

10.

NA.

)

07ices

hoc
0,7:0

rns

g*.

(pie&Xris

*j

000s

hoc

rov evtyoi-.
dyolyerocf,

rov

rols

oivccrohuv

qXlcv

Qoco'tA.evcrty

XVI,
NBtv\.

12.
C7T60S

)

hoc

rr s
t

£

(ptxXw %dXccfe jyq

ceiay.os

KUT& r&v

cci&f><wnani ylveTUf.

XVI ,

17.

Nr.

o

;

cc

J

f s a

i

s.

ij
too
fj.ctv.ci-

NF.

Tteq)

ha

toov £.

dyy^Xoov tcZ oetwuvrcs
Trcgvrjs

%'ix

ioodvvy

ryv

tr\s

7icK?&$
i-

Y.a,bctiP?<Tiv

,

^y
i.
v\%fj.r\-

7He<n Toov £. y.s(pcc\oov

H&j Toov

K?(fxToov.

XVI',

NA.)

07100s

vevzev.

ayysAos to cgctBh ccvtm XVII, 6.
o

jjiv^rigiov

NE.

;9")

Tregi
,

£ts(>cv
7ie(>i

dyyeXov
cugxvlcv
}{&}
I.

ty]v tttocitiv /3 x(3v\oovos
(Poovrjs

$y\-

howtts

?>#/

ty\v

sk rtjs Ttoke&s
toov Teg-

(fivyw IfTfAAojUfci *??,
TtVOOV

7re$)

ty\s

«Vc/3oA^

dvTYJS.

XVIII,

KS.)

7T€(H

TVS

TOOV dyiooV VfJVOOOtCtS H_<W
Iti\

Tov t^ittKov dKctAcvcm.'.

hyhovioi,

c7re(>

t% y.ocBcc^het

(6ctQ>vKoc\os

XIX,
NZ. )

I.
TCiv

7T££i
7.

[AVlMGU yCifxCV
y\

7{C£j

06i7TVCV

TOV

CtfVIOU.

XIX,

ngy

yv\y

k.

r. A.

NH.
N0.)
£.
)

K.)

o7ioos

tov "Xgi^cv

SeoKcycs %(pm7iov

et^s

jMTtl

dwdpsoov dyysXtv.ocv. XIX, 11.
TTS^l

TOV dvTl%$fccU

X&f TfcV

(TVV cL)T<5 j2xKhcfJli-

vocv its tyiv

yhviocv. XIX, 17.
accTccvccs
io^Brj
oc7ro

c^as" c

Tr s tov %f/9ou
s

<?av-

Qooascos
iroov.

(*?X? 1
1.

T *i

ff

cvvTsh&ocs,

%gy

7isfi

toov

%t,\ioov

XX,

£A. xa.)
TY\v

7Tf^<

Tcov

Y\Totfj.ot(Tfj.hoov

Sqgvoov

Tols (pvXdpctat
4.

Xftscv
&37V

OfjtoXoylccv dv^oiqvYiTov.
)?

XX,
T/V

j^B.) t/
vcctos.

7TgOOTf]
5.

dvd^OC7tS,

^/

hvrs^os Bd-

XX,
Tr^;

3r.) 7T?^ rou y&vy
jS"A.

^y

fxuyooy.

XX,

7.
'jgjf

x/3.)

tou

xaS^^ou

in) tov Sgovcv*

Ttjg

v.otvtjs

dvctsdaeoos xgj Kglceoos.
not iv gov cvgccvcv

XX,

1 1.

aE.)

7ie{l

ts y&{ yrjs, x&}

Trjs olvoo

Ufov"

aechqfx.

XXI,

1.

%$}

4

1

'A

1>

£ £

V
gV T<£

i

DC

I

q S

<T

i

S.

}£$?) 7T£{H

W
H&f

«7rFV

BgOVM

V.Oi^V.fJ.PMO?.

XXI,
t&''

$.

£Z.

Ky.)

^f^

ccyyiXov o&mvvtgs ccvtm
TO
f,

tv\v

dyloov
6iCCfJ.S-

WofaV

706'JTtlS

TiiX GS C ^ V To ^s 7ivKeooGi

r^oCvros.

XX
tov

9.
jtaS'ofCou
1.

SH.)
rev

7Tf?;

TtoTCCfjiou

rov

iKTrcgevopevov

Ik

§(>q\>cv.

xxn,
ro>v

£©.
O.

1

or<

3"pos

7t^o(pr)rm
6.

6

%^cs^

%gy

osuTicrrfi

roov
xr>. )

ccyysAcov.

XX Hi

92^
8.

ret> c£fcio7rfcov

rwv

re&ecCfjihoQV Tea

KTto^okco.

XXII,

uTfrndhv^fv.

XXII,

io.
h'&f

OB-

)

O7r0t>rT

i]

SKxhYjaiCt

TO

fV

OCUTJ?

TtVSVpX

7T(>0<TV.OC<-

h.ov\>Tct>

ty\v

tou

x^t^sv evac^cv
ci

S7rt<pcivestxv^

?<#/

*#?£<
7ict-

T*j>

d%xg, y vTrcQcihAwTocf

ty\v /3//3Acv

tuvty\v

$K%x%<xTrovTes.

XXHj

16.

"i#wwcu

iS

0)

cl

V

V

u

'ATroKochv-^if,

A.

«.

AtfoK&sAinp/s'
o

<j?<rcu

%f^ou,

»jv

I'dWsv aura; I,
at*

i.

3"£cV,

$et£otj vols

oovKas olvrov, &
?(oc/

ys-

vsa^oti
$icc

iv

Toi%et'

eatifjuzvev

d^o^etKcts

rev

ciyyshov

ccutcu

too

oouA&j

aurou

loocivvq

os ijjiocgTugYjve tgv

Aoyov Tou Sfou, 2.
caoc

^^

T*?V fAct(*Tvgiuv Irjaov o

XgiSov,

eih.

(AccKccgics

dvayiVoouKoov ,

^c/
,

c;
7{Cft

cckgvcvtss^,
TVJfOVVTSS
*otn>ls

TOVS Xcyovs
Tec

T~}£ 7T(?Q(Pf}T6tCC£

h

txvTg

ysy^ocfx^hoc'

o

yccg

iyyvs.

)a)civ\v]s

reus

tnrcc
vf/iv

skk^vktIocis 4.

reus
diso

h
CC7IQ

t%

cca-'ict'

%ol(>ts
*iv

qgy

ft^ffvg
'

Bscv,

oov

x&j

x&j

igxw svos
CC

X&j

T&V

ZTtToi TTVSUfAOtTOO^

£\007flOY

tcv Sgovov ocvTov'
lACigTVS
7tl<$C£
,

%$} dito

lyjaoo

xtjisov, 5.

WgOOTOTOKOS

T»V

V&-

XfO>V,

ex,

A,

X ctj.
I.

1,4' «^«

«•

B. «^-# r«v

#.

«»*-S

t«» £«*£

#•

i6 CtyJS-ZZ'l
k^oov,

a,

cc

v

v

c

v

%cy

o

oc^%oiV toov QoxriAscov Trjs yr,s'
y\(acIs

r£>
CtTTO

ayccnoovTi

x&j
$(AOOV

Aovaocvrt
SV

yi^us
C^lfACCTl

TVV

d/AOCfTlOOV
Kg£j

Top

6. C&VTQU.
tenets
$GJrC6

27tolY\GEV

YlfJLOtS

QoUJlAetOtV,

r&
H&{

Beoo

y^

7totT$i

dvrov'

dvrct

»j

TO KgKTOS
ctfJiYiv.

«V TOVS
egxsrocj

UlOOVCtS

TOOV
roov

7* dtoovoov,

Idoi),

fxsroi

vetpsAwv,

Hey

c-^jstoj

dvrov noes ctySocA*
s^sKsvrr\aocv'

pes,

ygj

cirtvss

dvrov

x&j
tyis

Kc^cvroij
8. yvjs'
vocj
,

hi

dvrov
syoo

vtoctfctf
it/jti

aj

(pvAoij

dfxY\v.

to

A

%gy to £1,
o
r\v

Asyet

xvfjtcs

o

Beos,

o

cov

j<#/

ncft

o

9. 2^%OfA€Vos i

7rotvToKoccToo(i.

sycio

Icodvvvis B.

dhh&os
j(gc/

vpoov, ?$£/ KatvcQVOs sv ry BAl-^et

QoccriAetci

^/

vnofxovy sv
rjjf

X^Z
f

tya-ov,

eyevGjjiqv sv

ry

vrivoo

xaAovphy
%&} Six

7idv\xco i
fxotQ-

hd
1.0.

rov Koyav rov Becv,

ty\v

rv^lccv irjeov

%$&ov.

iysvcfAfjv

sv 7ivevfjtct' <P J0\>Y)V
r

Tl SV
1 1
.

T#

KVqiCiKtjj

rjfASfOC'

X&j

VJKOVtTCC

c7ilvod fiov fxeyxAviv, cos
crjs'

auATtiyyos,
its

Asyov9

@Ae7reiS,
TotTis

y?d\pov

@i@Atcv
,

K&j

ws/ji^ov

S7rrd SKKAyjatoiis

its styscroVy

Kg)

its GfAvqvocv, toy its 7sk$yctfxov ,

}{&}

its

Bvdreigcc-,

%&f

sis
sis

carets ,

%&}

sis

(piAcc*

12. $eA<petotv

,

^j/

AccoSUetctv.
ty\v

%gif

sK€t

iTrs^e^oc $Ae7retv
f.t€T

(poavm,
«<Jcv

qrts sAxAet

sjaoZ'

x&j

im^e^ds

surd AvX'
vices

5- uyct.7ruvTt

]

dyct7rK<rtti>Tt.

C. «y<t?r«

iicrua'

fan tret

f<p*7r*£.

Ita

ego arburor.

1

J. vlots

x^vcois.
cfxoiov

xcft

ev

jutVa;

tccv

tTrra

hwxyioiv
7M(iri(>7]->

vim

dvB^oo7tov-,

evoeduphov
petrols
ctj

v^

7re^te^ocafxevov 7tqcs to7s
*J

iM$#vt\v

%(>v7if}v.

$e

y.s(pxKv\

dvrcv \\&
00s

T£<%fS" Aevy.cij,

oeaet £$igv

Aevxcv,
60S

%hx>v'
7Tv(;0S'

T&j
1

CI

OpBahjAc)
wooes

dvTOV

(pAcj*

5'H9 f
:

w
00s

dvTov

ofxetot

%ctKxo'KiQ)dioo 9

00s

ev y.My.lva 7re7Tv(>oofjievct°
<Puo\rj

y^j q

(p&.r,

ecufs%9Mf

16. tov
iv
eX,

voxtcov

woXKoov.

ygy

t# ^toc dvTcv %etqi d^eqets eWToi'
TOV
^OfACCTOS

ncy

dvTOV
y&j
rj

§0[x(pOCl(X

Oi^CfXOS
00s

c^tioCf

sK7fo^evofj.e\-Y\'

'c^is

dvrcv
<

17.0
rl

Y\Kics
ft

ore

(p»h'et Iv rtj duvdfxet dvTov. y^j /ft \ y M ? ewecrcv tt^os tovs wcoccs etoov a*jrcv,
1

ccvtcv, 00s levies'

%gi/

sBnxs
f**j

rfjv dej~tdv

dveijju

rov
i-8- a

Itt'

f/u?,

heym'
xoy

(popov'
:{ofi

eyoo
£oqv,
els
e'%00

wQojros Hoy
,

e<T%ccTos'
loov

ngq

eyevoy.qv vskqcs
dioovots

gjw

etjju

tovs

roov

diooiooV

dfAr,v.

?&/

rds
yf>d-

iQ-xAeis tov Bocioctov
\J/ov

^c/ Tov
«<J7,

udov.

cuv,

a

etdeS)

y&f u

x&i

d

jUt'AAe*

20.

ylvearBoif

(Astoo

tocZtoc.
cov

To
S7ii

fj.vsr\(>icv

toov
//of,

S7ITX dzegoov,

eides

Trjs

deltas

i3. uttZclt,] Aliqui ftit*$7s
effe nuilierum,

t

quod vulgo

credutlt uocrlr

putt* virorum. Ita certe Ammon. Contra Tunc exempla probatorum auctorura.
14*

An*«>

xttj

»i

X

Xivxaf

»<;.

A.

i&
Kp#

uif/jo
ra$

'I

en

d

v

v

e

v

CfyZ A -j?
xqvccc^'.
ci

z7tra,

Xv%\lxs

rds
lurcc

tnroc ccss$£Sy
&<rt'
Ticy
otj

dyy shot
T<£

roov tTtrcz

tay.Xr}7ioov

hv%vlccf a]

evrrd fxkAjjiv
o

V'vlccf

hat.

dyy'choo

tqs
hkyei
Otfrtt

^s<rx>

IIj r,

sKxhriaixs ygtiifyov*

rd$e
£V
Tfl

jc^tov
G

rovs z7SToi cizifccs
m?(^7tcCToi)> iv

CiVTCV,

y.ha)

twv §VTes hv%vi£v rxv

%qv7oov.
KQ7TCV CCV,

hacc

rd
7J/V

e$ya

gov

,

%ctf
T^lf

rev 2.
OTt

XUj

V7ToyCVr\V (TCV,

ev

oCvq

Qcisdcct]

xuxoCs'

%&}

£7r£igct(rcis

revs
H&j
?(#/

hsyevras,
ovk
icri'

iavrovs diro^ohevs
j(c,if

snotfi

svgss
?(#/

dvrovs ^evosls'
e&d^OKJOtS

VTtClfJtoVty

£%«£•,

J<«3«

to

ovoyd yov, ncy cvk
Kotrd
gov,
oft

ex,Q7[ioc<;a£.

«AA'4>
rv\v
!$,

t%oo

rqv

dydyrnv gov
cvv,
,

zrgdrriv

dffiKcu;.
,

yvqyovsvs
y&rccvcr,Gcv

TteBsv

7JS7?TooKots

%gj

}\cfj

rd
(TOM

tracer a
(TCt

egyct TToiyjGoV
HCfJ

h
tdv
Zri

He
TYiV

yrj,

s*x°P&'f

T«%u,
•tcv

fUVfoob

b.\)%\iXV

ro7Tov dvrTjs,

yrj

ysrezvowqs.

«AA«

touto

8%*W*

yiGsls
ytGoo.

rd
o

egycc6>

rw
cvs,

njcoAtfi'rwv,

d vdyd

sx® v 7'
ruts
»

dxovGurco,

ri re 7rvevy.ee Keyet
Jftjcrw

§KKAi]vicci£'

rX> vtxofort

dvrcZ

(fictyslv

U,

i.

Erasfhi
P. 241.

i*\

fdrf nee

Alter, nee Birch, invenit,

v.

S,

Ut ego
ter

edicll

,

habent

rnei oxnnes

,

etiam a«. prta-

dual Andreas Cc.'J,

fe/4-2;

&^/2>
Toy

'A

it o

x

d A

v \p
c

i

sv
EtT/v

19
$v

sic

$vXcv
rou
iv

rr\s

^aj'Jjfj


riA. p.
i

8'7tx^aca&<Too

Bscu
(rfxvgvtf

fxov.

fgy

ocyysAco
rcide

ty\s

ixKArja-iots

y^d^o\>

Aeyet

7J(jootos

^-jgysvero
Tot
e'aycG

vsxgos,
7{cy

^

?<#/

fcr%otr<?s-,

oV

e$wr?V'
-jgy

f?d«
r*}v
t*)i>

ecu
7tru/3Ao5-

rvjv

SAo(/<v,

X,&xv,
c<Pr!fjiict\>

ocAAx
in
j(cy

TtKo-jQiog

«'

KS^

rm
ovk

Keyovranr,

tovaetioos eivecf

eotvTQVSi,

haiv

^

clAAcc

'awecyooyq

to. rou

ac&Tcivoi.

uYtfh
drj

(pcfooi, /3c*Ae7v

«

ptshhsti
oioiiooKos

Vfct&iiv'

Idcv

peAAet

vfim'

hs

0uA«JC»jVi

woe

Tisi^crbrire'

%gy
7tnos

e^ere
oc%$t
Tfjs

BAi^iv

y pilots

diax'
od<ra>
<roi
,

ylvox)

SocvcLtgV)

}&f

rev

kl.%e($OtVOV
goctoo, rl

£&%£:

e'xoov

cvs

cckov-

to 7tvevfxx
ou
/u>)

Key si reus
Ik

€kk\y]<s leas'

vtKxv

uotKYi&y
ngij
rtjo

rev

Sccvolrov
rrjs

ii.fov

Sevrefov.

ccyyeAco

eVE.

Ttegyxpioo

£Kxhr}<rioc£
jYiv

ygciipcv'
rrjv

roios

Atyet
rrjv

e%xv
l%.t%eiotv'
KotrotKsis
i

gopQalotv
tab

dUcpov
ngj

OiSoc

sgydc

gov,

ttov

ofrov
bvcfxct
i\>

Sgovcc
jtfiu,

rou
qcfij

accrotvoc'
tjgvfooi)

xc$ Kfxrels T9
ri\v
ftl<Stv

ova

f*ov

reels

Yipegcus,
e

uis
hs

ccvrlftccs,

jAoigrvs

jaqv

7ti^os>

CC7F6KTCCV-

8,

ir%»Thi hi)

hi

C.

v.

P.

Sic

mox

t.

t$ U,

poifc TTifli a'.iqui

omittuat.

b*

2.0C»p2, ff—/&'\
i

0)

CO

V

V

v
C7I0V

0t7teXTCi\§Y\
XfftTCiKsZ

7T<X(>'

Vpfa,
!'%a>

CCCTUlCCi

aAA*
fJCfT

Kocrx

gov
TY)V

cA»'y«, 14.
C;OCi%riV

Oft

2%£IS

KfCtTOVVTCtS

fixkaclfx,
(?K<x.\oxKcv

Is

to loot £e
"

rov

QccAcck

Qxkih
ncy
i

evecfftev

t£v

CiSav

lagoctjh

(pccyeiv itoaoXcSvTcc,
£%£/£•
*(gy
<ru

%$

7Jo^vsvcrocj.

gvtvs
otocx-xriV

5-

KgcerovvTCts

try
»

liKOACtlToZv
ft*
dfc"

CfAClOOS.
'

fJl£TCC\CVj(TCV
s

CVV

,

fi 1

6.

*'

,v

ftfj,

t%%opcu
ev

act Tot%\)

,

x&]
rev

* * ^ TtcAspwco

per
fAOV.
\xcc

ccvtoov
O

ry
CVC,

qcfx(^cuu
CCKOVCT0CT00-,

sopctros

S%W

Tt TO 7TVSV- 1J.
r&>

Aeyei avT&j
6oodca

rctis

iKKAVjcrioctg'

vtnavrt

oqugoo
7<&f
riiv

rev
xvtcv
cvcfxcc
it
jay\

n<xv\ct

rov

JteKjjvfApetoVi
,

^(pov
kuh/cv
o

Asvky\v

%$

s7t)

^YJ(pov
cidsv,

ycy^ctfufjihoi;

o

: ..cvde)s

Aa/w/3cu-o>v.

x&j ra
eKKAvKriots

i&.

dyyeAcc
ygoc-tyoV
i%OHV

r7\s

ev

Bvccretgcts
o

Ttxos

?\eyei

vtcs

rov
OOS

Ssov,

o

TQVS

6<P$C6AlACV£

dvTQV

QAcyci

i<4«

&$x%e
v.

"tof

fix^tix.

cum

reliquis habet

etiam

20.

P.

In
v.

iJVJaft
Alter.

non accurate

inl'pecti

videntur

Codd.
i5.

litems
fito-Z.

cum

reliquis meis 20.

Sed Andreae

7.

ijv

v. Alter.

Birch.
legitur

18.

9v*rsipt»

9

quod Erasm. laudat,
B- voir tt got

folum in

Codd. non
Dicitur
res

nullis in indice cap. 6.
,

apud Andream.
Sic enirn
edit.
Je-

etfi

Steph. de Urbb. dicat,

dlim dictum

elle

i'tott 3-ijXvx.a.

gendum
1

ce;ueo.

Ad manus

eit

ic!a

Ualil.

568.

C&pZj[t$~£4itv^cs,

'A

*
ci

o

K

* A

w

f

;

;.

21

vgj

7icoes
crov

dvroZ
rcc

ciuciot

%«A*0Xj&
TY]V

1Q. Kipxvo).
ccyc<7i;y]v
y

ciax

?fy«,
rr,v

yey

rrjv

&»$H> ngy
aou,

hotxcvlxv,
egyot
<rcv,

y$j 20.
t<*
£%(*> <rev

rr,v

C-7TcfAGvtjv

y&j


rr\v

eey&Tcc
xcci'oc,

7thetovoc
<Tov,
v\

r£v TTguTaw.
d<peis

dh?C
yvvcttxd

art

legd&eA,
0t$0C(TK8l

Ksyei

£otuT$»

7tqo^r\Ti\'

}{&j

}{&j

TlXwcL

TOVS

$(A0VS

Jct-

Aouf,

7F0£vsv(rcef

y^

(p&yelv

itSxh-cSuroc.

21.9&J
Ji&j
ars.

eaawat

dvry

X^vev,

w*
in

l*8Totvofoy 9
7icg\'etcc£

cv BsApi

(AFTctvoijvoif

rrjs

«vT^.
X&j
TOVS

loov-j

(3ccAXa>

dvTrjv
fJLST
fxrj

h<;

xhhtjv
its

fJ.0L%eV0VTCtS

UVTViS

Shtyiv
23. Ik
rocv

fxeydAtjVy

idv
'

/xerccvoriaoocriV

egyvv

dvrr,s
iv

%cy

roc
7<gj

reKVtt
yvoocov-

f&VTHS dnoKTsvoo
roij

Bravdrco,
oti
'

7ixacq aj
vetyoous

i%Khii<riot{,

Iya»
?(#/

hya

a

Iqsvvoov

Key

unquiets
egyec
rots

$x<ra>
v/xlv

24. vfuv
oe

ekocsco

kxtoc

rd

vpoov.

heyeo Tols Kot7To7s,

h

&v<x,t4qois,
a
effoi

20.

«,fi7<;

et

oc<pei<;

Codd.
feu

Notius erat
alia,

lY.ribis

u.$tU.

Sed
<l<pi7i

in
,

hoc fcriptore, ut
loco

ferendum videtur
'E«? ft uiptxcts Wetlt. laudavit
2.

dCmTg
funr.
Ita

x<pl>n.

corrections

Opportune

Exod. 32,

32.

quoque Chryf. VI,

«<^i7?.

Neque
aptid

tamen

lilentio

praetermittendum,

quod
et

eundem
legitur.

a$tuf
rZv
o,

eodem loco u$7,s, Eaedem varietates 1'unt
in

aQir,$ ia

Codd.

quos nos examiuavimus.

21; xeef to &eA§j u-Tccvovrcif]

cum

reliquis 20.

9901

&flC

0.'*'-"»

T>
x':::

:

v

ft0O%l|)

rv.-.r.
t;-j

itrtns
aocrx'.x,

MM
US

I

',

tx
cv
c

'.x-Zix

\r/:i7-^'

{socKKv

1$
*9***5:

; x\\o £x;:J.

7,?iv

tyj r '^

flgBj

~C>j.X'--~i

tlvtOVS

iv

3iC/£X"2-7'

X,

TX

",

<

:' r.

TX

'/.S^XjUi/.X

7W T^i
varies
t:.

z'-toj,

us
xgt]
j
egi

Rdpy«
Zj^~x
-

FfAif^ci

srajff
t.".

r:Z

uzw.

xtx
s

x~c,x
>

Tfficu :v.

2$«
1

;t

b

x-'.z-.zxrx

ki

r; svreuftfs /•-,-.

<.

n
-'

toifiovu

iggM

ftfu*

$*Kkwlov yfatysr' ncA &rycj tx e^ra 9fMor|MTai r;~ 9es5 y^y otid tun tx tff*i i-ros svs&fots'
htfis-i
'

in bop*
'/'>'*•

c ^-''i<' /

W

*£H

8fc*

nsi

**& h
i --~.x*

Wf'S8*
bu

ra
yjtf

2.

*
PMI

'ipiW'rS

ovMc&oiKktn.

rugffMf

t*

i^Mi

77S77?,r^xfxi\cc

tMVMSOf
tjxs

t:j

S<uT
ygf

,u:..

p'.Y

u:\c-S
g£J

9Vtf

iifY.Zxs^.

^rv.:;-::.

cw

^J)

y§ryc^t ~r:,

^5

H
:•

npco 1-. iooaa rncksctus torrexit, «* *|«••erf.

.

I

27.
';

in
1

{ocabojo l+fiif litteram ,3. corea forma, ut faepe eii if ColJ.
P.
;

e~.

u
ck

l

g

I

'

*e.

3&

14

,.

EI, a

?,.'••

h|
a, 5i. -i> 3a.

Cod

•?.

ifiqni

rxbibe»:

aJto

Lac

Prc'-erb.

i5. :>•

Ceyy

^5»j|<W

'

<S

*A
fff,

it

o

k

c&

A

v

\f/

i

f.

s3
yVQ)? t

1711

cJ<T

%\i7TTV\S,
$7ti

WCft

OV

[IY\

«4«

ttoiocv

oofctv
cvcfJiccrcc

vjfya

as.
cc

aAA'
cvk

ohlyco
f/xo'A'j-

syjis
VCLV

h

adqhctv,
%CZJ

TCi

{/.tOCTtX

d'JToiv,

7Segl7£CtTYl<T0VQi
cc£icl

per
5. o

f//.ov

iv

AsvkcTs'

cr;

itvw.

vmgoV)

euros
X£LJ

7iegt!3oi\s7rci{
fXV\

ev

tjxctriotf

hevKcls'

CV

*£csA«vJ;<»
Tt\£

ro
3<&f

cvopob
OfAO-

CCVTOV $K Tt}£ (oiQXcV
Kcyr,cco

£«$P,

To
/jlov,

ovoy.oo

olvrov
ivGcTncv

svmkuv
rocv
,

tov

TiccT^os

jigj

czyysXvv
Tl

6. CiVTOU.
7. TTvsvfJia

'£%OQV

OV2

CCKOV7GCT&)

TO

heyet
r~\s
'

reus

MnXrivtecte,

%&f

rwH.

dyy?ka>
yect^ov
voe-,

h
ty\v

(p>koi$sk(p=ico
olyiotg
,

Iy.kXyigIccs

tc:$s

ksysi
Kkslv

dkr$tewe'tr
it
/*}?

t%ocv
}<cfj
,

rev

ocwlo'

yxv,

ovhU
T^gZj

xh&xrsi

durrjv,

^

S. dvclyc-jv,
TOC

o\oAs
OidcoKM
r,v

dvoi^si.

bioa.

gov

tfyX

iOOV
,

SVX7T10V

GOV

>JV^CiT/

tixeooyfisv^v

ivmls

ovvuTcq
cCvcc(aiv

Kkslictj
,

durqv'
tTYtqyads
f).

on
[Aov

ixmqctv

€%£&

%c$

rev

Ao-ycv,
loov
,

ncq

cvk

rjevrica

To

cvoiak

{aov.

oiOoofAi

in

rrfi

evvecyaryris

Tov

gcctccmoc
etvctj,

tojv
%ffj

ksyovroov\

tctvTGvs

hvoouevff

ovk
du-Tov?,

itff&i
I'va

dkkd

TpsvfisvTotj'

$ov\

7Soir\o<a

J.

Hvotym


,

«\«/|«<}
It

Its

afoa

29.

qui

um<m

i.»

fin« addit

un

%Xtlcn- v. P. Zf. z$5.

Z+C&rt^
Y\£jM7l

J-//
s(C£f

C

I

Q)

00

v

*

V
SVtSlflOV

7rg03KVVrjG&<7W

TOCV

7todoov

(tov,

%gj

yyoovw,

on
t

tjyo&Tnucc
v7ro(xovt>>

ae'

oTt

hr^yjaocs rov

Xeycv rr s
Ik
rr>s

pcv, 10.
tjsi-

Kooyco
goccrpcv,

as

rr^rjaM

oo^otg

rov
st;\

Tvs peKkOvaqs
l.Krjg,

ef%s^Botf

t%

emoufxevrji

7isi^d70Lj
i"?%ojwa/

rovs kcctcikovv-

Tcts
o

\isi
,

rtjs

yr*s.

r»%v' HfdrMtn.
rlv
sstpocvov

s%eis

'i'voc

ixt}S'*)e
)

A«/3g

GOV.

llXVV
veca

7tGlT[(JX

CiVTGV

%lA0V
cv

£V
jj.y\

12.

rZ

rev
gr#"

Bsov
;<#/

povy

y&j

%qb

I|*aS#
OVOfXOi

y^d-^co
,

e^'

oturov
CVOfACt

ro
TV'S

TQV fou

BeOV
Bsov

(XGV

?(#/

TO

rnoheoos
A>)/x,
jj'

{aov

rqs

Kawv>)£

iefoujos-

KccTcc&cavei
jJLCV,
?(£)£/

dito

rov ov^avou
CVCjACC

duo

TOV

BtCV

TO

TO

KOilVOV.

€X°° V

CUff,

UKOVudrco, T* TO
x&j
roo

TTVfU/^OS

Agy«
T»<w
y^cy

1

5.

0.

ra7sIv

iv.v.Xmlais.
Actooi/.tioc
o'

dyyehv
raises

rns 14.

eKKAijiTicts

ygd-^ov'

Asy?<

ccfAyjV)
y\

ixu^rvs
rtjs

d-AvjBivcSi

dgx>y\

xrheoos rev
ovre

Btov r

add
hvrs

(rov

roc
"

sgyct,

on
si-,

"v^-'Xfcv
»)f
1?

h, 15.

£esos
or;
',

oipeAcv

\|>u%f of

$"?«£.

cutojs",

%Kiu$os

x&f

ov

fr^as, ours 10.

tyVJCfos
jjiov.

/ufAA&) a? tjjihoti i% rev

sepecros

ort

Ksysis'

7SAOVJICS
CVQSVCS
111

lifts,

HzH 17.
i%'j).

7TS7TA0VT71KCC,

V^J

%(?01XV

H&f OVK OiOdi, OTl JV
%\8giVQS)

TCCAUiTTOCgC?, X&j

^/
it.lftyas.

srftojgcff

y£H rvtyAoc,

n&j
t

yv^.\cc.
!7tcedj

a

A.

<-ty?^

/&--2Z

'A s

c

k

a A

u

\[/

/

?.

25

a/cv

Tra^

t//.ou
'

Tteftvfy&fthov
i,ucs>7ic&

ex
,

tjv$c£,
ivci

ucc

7i\ovTt]<r%s

HSfy
/>;>?

Asvzct
J?

71 ZQlrijfff

&ocKy

>

;<#/

v^esv^aS'y

aw<r%Jj'»j
,

yv/jAcrriTcz

oo\j'

)&}

v.oKKkhov
i'vois

JVat

tyXffoji

TC ^ S

cCpBuXyovs gov,
(pihoo,

pA«7^t
s^r.Kci

19-eyfio occi^ lav

etjyxfi) t&f wc&idsCv'

zo.^tjheve
in)
rr\s
ty\v

ovv

7{gj

[Aerotvoiivcv.
no/Lj

Mov,
eciv

Svgctv,

Kgovoo'
^vj/

rt$ xtcoJap
rtfv

tyavys

/uou,

ocvoifcfl

&v(ptv9

>

j

*•

21.[A€T
o&ora)

CCVTCV, y&f CCVTOS (APT

SpCJ.
ey.ov

WXftJV, sv

aura;
juou,

y.xSl'Jcq
atf x.ccya)

jj.st

rZ

§qo\m
fJt?TCC

faUtiatt t
SV

H&f (KuBarcc
SgOVfO
CiVTCV.
7T';?vy.ct
1

TOV

7TOIT(>OS
ous",

fXOV

TCO

23.8

g^ojy

otxooaaTaj,
skkavc-Ixis.

t/

tc

IV, i.Ksysi
r<dvV,
CVQXVOC-,
nos

rms
?(£./

M?r«
dvsa>y jj.hr]
7TP0O7}},
fj.sr
trot,
Y)v

raurctfl. J

.

Jji»J
>]

S'Jfoc
Yl

h t&
r.KOVGCi.

H&l

<Pwt}

a^Kxiyyos

KotKovcris
ngij

t>xcv, Keyyoy'

\\vci2>cc a;d(?,

oA'£oo

a c-7ye^Bctf
iv

i.y.ijci

TocvTct.
Jig:)

iu&ias
loov
9

eyivojxriv

wvevtoo

fxxn'
ovgotvcc,

Btfofos

sKetto

fa

K&f c^aasi

'im
Ak)o>

tov

Bgovov

KCtStiftpvcg,

"S.cuctcs

ht-JTJidi

%uj

aot,^6.oo"

Key

tfis

xvkAqSsv roZ Sgovov, opoltts cruets

IV,

3.

Scribae variant in xvXmibif et xvxAoS**
1.

r.vr.Xn

Ssv vero non iolum. Andr. et Aretb. b.

habenr.
ferf

cr*>

(TjAccfayoivay.

%cy

kvkXoBsv
?(#/

rev
Itu

i\.

&(>ovov,
T'cuff

Sgovct

finoa-iTsara-cc^es,

Sgovcv?

rovs

eiKCJiTeaaocgecz

7Z$e<r-

(Bvrsgovs
Ifxxrlois
etvToiV

KuSt](jUvGVS:\
TievKoTff*

7fe^l3f^^rjfxevovc
fas)

h
rov^.

^cy

rus

v.s(pochccs
itc

<ze(p<xvGvs

xgu7o\J?.
el$(*&7fct}

%$
K#Z

Bgovcv

ey.7iO°tyovTcij

<pa>vuf

xciioixsidf
Lartv

htx-TJicv

rev

fyovcu

auTcu,

«/

i/ircc

mevfAUTM
bt>o\cv

rev

Seov.

%&j6.
vciXlvtj,

Ivdzitiov

rev

as
iv

§ct,XctffCM
fxsa-o)

eyelet
;(^c/

vgvzotXXw'

xgq

rev Bgovov
£ojoe>,

kvkXm

rev

Sgcvov

rhaotecc

yspovrcc
crSev.

c(pBcthiAoov
}(cy

efJLX^-oaBsv

x&\

'c7t>

ro ro
ro

groo*

ro

irgoorcv

ofAowvj.
cfAotov
7r$o<ra)»

hsoytti
fXQ<j%co,

y&4
y^cft

dsvrs^ov
r^lrcv

£®ov
%%<»

£aov

%ov

uvBgooTiQU)

}{cy

ro

rerctgroy

gjaciov

dzrei

Fed et Lvfras p. a85.

edit. Pteiik.

Ds

utroqye

mo

net Phavcrinuj.
4.] Alii

Codd.
alii

y,cf^

poft

i'ly.art

omittunt et uno voca,

bulo exliibent

iix,o<rtTt<ra-xp:,$

alii

1'cribunt

«J".

Rmfus
notant,
exclufi,
S.j Ajii

poft 3-govovs
et
rov<;.

non

foliim

h^ov omilTum
"Ec-^av,

Jed

Subdubito.

qucil

nee mei Cod. Andreae agnorcunt.
ut la\e% et In vtX«fj

,

viXi'jvj,

quanquam Gaza
etiam

hoc tlamnat.

Codd. non

nuliia fcribiiur

f. m

*%«v x^ir-t

c&y$.£6>?zov

babat adeo

alter

Aackeaa Cod.

ap«4

.

C*f> ¥,

&"

J*

'A

it o

x,

d A
y&j

v

\J>

i

§

©7
£&&,

$. ds-rZ
ev-

'nsrofxhcp.
ev

ret

rhvet^t*

ku&

syjov

dvd Ttr^vyas s£ kvzAcys paver tv
tyjJVGM

£kv,
Tigf

H$i

scooBev

e0Sw&fe&y*
IfifASQ.CiS

clv0C7T0iV7lV
»

CVX

7<Cft

vvtros
xv§tes
9,-

hzyovres*
6

ayios ,

dytos >
o

ctytos
y\v

Beos

o

wo&vTOKgctToog,
t{£M

x&j
$®<Jt

&>Y

>{&{

S^%6fXlVGf.
pcjZlXV

CTCCV

I'd

&CC

}(&}

TIUIJV

^i/
9

iv%OC(?t?i%V

r&
io.i'/iT oi

xci&Vfjievco

Inl

Too

B(*ovoy

Tm g&W*
TieaovvTctf

rovs ctiwus
iiKotjiTtaaaqez

roov

ccwvoov,

7igea(DuTego(

svecTTtev

rov

KetStijAsvcv

em

rov $^ovou,

%&f

7T(>o<tkvvv~

a oven
\.MV->
l 1
.

rcc
;(#/

&oovn hs rovs
(Bahovat
S^o'y&u
,

diwas

r-av

dtd-

revs

setydvov*

dvrZv
ccfyos

hootfiov
si

rev

Ksyovrss '
&.£cs
rr\v
Yipcov-,

a

zvqios
rv\v

%gq
oofcay

o

o

ay;w,

hs6@ew
auvct/juv'

*<#/

rtfArfv
9

}&} rqv ^cy Sid

on

cv ekrurets itd\rot
cov
v\axv
;<#/

70

Behyj^d

ex,riaSii<rciv,

k4
apud
ipiod
velio.

Svlburg.
fortafie

:

TliTaifitv.*

imperiti

eorrexarun?,
in Scbrefcri-

Tr'tropcy

non reperiebapt
et

Nam

Platonem

alios

eiu6

generis
,

ptores editorurn N. Teft. plcbs Jiudioja

ut Huib,»

nerus vocat, nuoqjuam
8.] Permultt ac probi

le&it.

JNec fine caufla.

Codd, novies habeflt ay<aj.

SI,] Gxaece ell
cet ita

ei<r\

em

in

funt, non erant. Erasm, Sciliuno , cjuem foluna babuit, Andrei*
Codice,

.

•±§Qy}$J-r
IA. Ktf/
f/j)

*I

» U
rviv

V

V

V
roZ

'*

eww On
rev

S'efyccv

KccSq phov
eaoo'

V

f

I

Sfovov

fitfoAiov

ysyfotfAftsi/ov

yioiv

envoi.
h>

ngy

eioov

ayysKev <V%u?ov,

2.

Wf^tWcvrw
i~tv
ocvo7^<Xf

<^aa»|f

ju?y#A#*
ygj
ov$eUTJjfs"

rk
A?(xety

ocfycs

ro

l3((6Xicv,
y^cj

rets
iv 3«

atpgctylozs

cevrevj
etxoo-,

efivvecro

ry
cur?

ov^a\cy

evTTf
,

l/x)

yris

,

cvrs

vTiocKccrcio

tyis

yys

KiotgXf

re
iyoo

/3//3a/gv,

@Ae7ieiv
or/

dure.
a^os-

y^j

sxXaicv 4.
to
Sfff
'

ttcA-J,

ofdfjtf?

ttgeSii

czveitcq
?{#/
fj.ii

/3/;3A<W,
ett

Cure

/3At'7Xf«V

# JT<3.
!

5*

Toov tcqsgQv t^qoov

A?yf /
o

fj.ci

'

hKcc'if

1$cv
v\

ivlx'trw

o

heoov
o

Ik ri]s <pu?^g kvooc,

ql^on

cfxvio,

dvolyoov

ro

i3;/3A/ov

yc£
ei^ov 6.

IB. rcls

Inrd

o(p(>ccy~icicts

dvrcv.

y^j

h

jueaoj
,

rev ygf
iv

Sgovov
{Ataac

ycy
roov

roov

reaaotqoov

£oooov

Trfea&JTtgecv,

cifvlcv felfHtt-,

oo :

eatyxyfAevovi t%ov Jt?a«n*
sTtroo'
cc

ejr&x,
iTiroc

y&j

otfiSxhfxovs

h?i

roc

7Hvi:Vjj.ciroe>

rev

Bsou
y&f

dxo^eXKcfiSvot
r,h&e H&j
hKr\<Psv
r

hs nxzciv

rr,v

y*jv*

r,

Codice.
bat adeo

Atrjui H^ntenii
y<roi.v.

exemplar Arethae habeexbibuifle hri
,

Audream

conitat

ex meis

c.

7.

et Palatin. Sylburgii.

V,

1.
v..

t|w3-«i/j

'sTrirS-iv

fufpicor

nullius

eJle Codicis.

P.

4-

Ketf

dvetyteHvenf

nee

so. babet.

'

^/^-/3
(psv

;

>'A it o k
tjjs
-

d A
roZ

u

$
r<?

;*iv

'

&Q
tou

Sefcicle

KocStjfAgvzo

Itt<

8- S^oicu.

tfgif

ore
yc^j

eAafie
oi

£,/3a/cv,

rhcrocqcc

£cocc

itno&tte&tctiffs

&fB&j?%ov-

fivre^a

STieaov

hooitiov

tcv

ccqviov,

9-

rwy

ceylm.
'

f(fff

oloovrnv
Aotfoslv

mvft.

kki>s^
[3 1(0 A lev,

XeycvTss

civics

ii

to

y^j

dvol^xj
•»

toes

(rtpflctyldcts

«urcu,

cr/
ripcis

ea<poLyY\s
iv

ycy

r\y caucus

tm

Bex

too

os.if.iurl

acv,
KccoZ
tco

e*

ttcivyis

<Pvhvjs

K$j

xo.yXooatrqs
tTfoiriaccs

y$Cf

H&f

tSvcvs'
rjfAocv

yx)
QuaiAeis

d\>T&us
ngft

Sty

y&j

h^fis*
Kgtj

fixers Asv<rov(TiV
ncif

IttJ

rtje

n.yifc.

eiocv,

%kcv<toc

&s

<pwr>v
\cej
r,v

ctyyehoov
tosv

7toKA.olv
?{C)Cf

kukXco

rev

Sgovov

QwiV

T(Zv

qge&BvrsfW

KM

df&ftOS

CCVTteV

(AVgtOCOe?

lAV^idoXV,

}{Uf

yocAy'
Kot@s7v
coQiotv
I

ctjZicv

e$t

to ccfviov KPV

to

iatpccy/jttvov

TYjV

djVCtfMV

TCV

7FAOVTCV ycy

H&j

h%Cv
Kofi

K&j
y&j

T'pnv
tt«v

>[&

$o%xv
iv

5«:<5V

ivAoylocv
CVgCUcJi,

ktIct^x,

TW
X&j

fat)

TYiS
tyis

yvjs,

X&j

V7FO£51,

xut'j)

Tqs
iv

yr,s

vgj

im

SotXciaaqs
i}Kovac&

ccvrolst

TtdvTots

Xeycv-

rue

xi. xuj sj»]

ut ego edidi, babet adeo ao,

sum

rtliquia

rneis

cmnibiWt

OQ<bfi&/ft,»t t*\
reus*
rev

i

CO

OC

V

V

u

L&n6 r/~2>*
§$tvoo\
affj

Y.oc&nixsvcp

Im

too

$c%06

y&\ to
ccpriv.

Kgxros
H&j
ccpi'iv.

hs revs
roc
>$«/

cuoovtts

rxv
£ootc

cctoovoov

rhzotfee
is

i4«

KsycvTK
IT.
e.

ro xgj
to

iTgctrQuTeqo-t

£7ts<rov,

7t%o<rmuv%*at¥*
ctfviov
{aIocv
Ijc

Kg/
rcov

i-idov,

VI)

i-.

en

qvotfce

cirrm
r?<7=

ctpfxyl&vv ,
ccc^uv
£tt6if

H&f Yixovaoi

hoc
r

in rocv

XeyovToSi
•"'*

cos

fywri
i7»7tos

f&fovrqs*

£$X SV
%gj
%gi
I A. o

W&\

%£H
faf*

'"°"

heuxos' 1.
refcev'
Zj*rjX$s
*jic<£g

KOiBrifjievoff

uvtov, £%a>v

$oQil
,

dura
wot

5£<pccvei»i

vMoov
tjjv

x$

vr/.wij.

^

H&j

exs

5*

(fevregotv

aQfotymfi,*

%kov<tx

rov

<$W-

TPfCU

i3.

It* t» ^goVw]

Hie

amor

nullam certain

ratib-

nem

lequitur.
elt,

Modo

genitivum liabet, quod legiqui irequens
eii

timum
prie
iit\

modo

accufativura,

in "his Icriptoribus,

modo

denique dativuni.
,

Prdoder,

Tevi

elt 8*JjTJ

lw^ r«
eft

ol/cn uber

.

oben drauf.
graeci
'4- 3

Intcrdum

etiam

auf.

'£*•}

T ov,

non

dicunt.

Appendicem huiua verfus nee poffc priorem edit, Omittit earn adeo Andrea* et Codd. inveni. Debeiet fattem effe t* £*m. Erasmus Areihas. id fabiicavit ad Jiiam latinam. vulgatam. v. Alter:*
id

Birch.

VI,

>•] Noflri cod. habent <p»»«s

,

ait

Erasmus.

Qui,

qiAaeio?
b, et 7.

Tuus

Reiclilini?

<£>#)»}

habet adeo meua
*< P.

nee tamen Palatin. Sylburgii.

a5av

Alter. Birch;

X.

t»f \ifa»

i

omiuit adeo %*>

C*f6]

i

h-&

'A

71

o

»

d A

v

\J;

t

si

3*
?|*?A-

4. ti^ou

g&u
HW
lx

^sycvros'
tTC7t96

%$%ov.

i{gj

&FC

oihhoS

Ttvoqcs'
soqQy]

ygj

to:

X«Sfjrr,v

y.ha
iigtjwv
%oo(Tt'

dvTov
T^i
1

durca

?\k{2s7v

yrjc,

*U

iftAftfjKeUtf

c(pd-

}{$

edcBi]

ccvtx

}Acl%cttqtx,

psydhtj.
Tf/r;;v,IE.
ff%et>
?(#/
*v

5-

y cy v

cts

w'Ci£e

tfrjv

a-tPgocyJda
£sJcu

rr,v

iJKQva-cc

roZ

rqlrov
w»t),

hl-yovros'
/K-rAaw,

?(#/

7dV.

j(g^

fan'os

©

KocBrijAsvcs

It?

dvTcv,
w&j

zy&v

&P&
h

TV

6. %eigi
Toov

dvrov.
rea&dfoBv
oriva^lcvy

y\kcv7cc

Qeovjjv

yhtu
%cim^

£oocav

Ksyovauv'
%olviK8S.
T^Xf

alrov

^cy rgsls
TO
ihotfOV

fy&$£
CiVCV
[A*\

OtfVOtQlOV*

Kg]

TCV

J^d&nritrys.
rrjv

ygj

cts

%vdt£e

rrjv

a^ayiSx
£ocov
**w)

15,

<y.

rerdgT/iv,
s'(fX, 0V

tjkovtcc

rov

tstuqtco
H&4

S.heyovTos'
%h<xf>cs>

X£H

'^ St

M7ios

%&j

o

Ka&}jfAeva;

iitdvca

dvrov

4-] Codd.
Tenfu

baud contemriendi
exhibent
7rv%o<;.

et

hie et

alibi

eodem
t^u(S^<5rAes-

Sic
alia.

iidem

babent

Sla-B-y),

fganrlrrB-Tj

et

De
v.

neglect'o

e-ictc-ux

in

huiusmodi verbis
srctgga;

Euitath. ad Horn.

Idem vero
plicat.

probat.
fecit

Andreas utrumque ex7.
1 ,

Sic
id

idem
et

3,

m
6.

axv\$
in

et

v'^cv, et

2,

2.

x.ci7ov

xrx.c-Ai.Yi

Acus-jor*

*v<r*>Tt,

i0, 6. in /A«v et

Ai.9-<sv,

18, 8. in
cjuibus

;>.«<-

/Kc» et Xip,l»

ac in

aliis

eliam, de
7.

moniin-

tum

eit
,

in P.

Mox
et

uniis Andr.

babet xwrst-

cp«!«i<r<

quod

Aietbas

videtur

apud eum

veniHe.
i. ]

Codd. babent etiam
eft

^«/y»|. fed

%«tnxet ap. Hott>

dactjlut.

:

5^ Cbyj^S-Jt
GVCjAX

'I

Qt

U

V

V

Q

'J

UMTO) C §XVUTc£'
ctvru,'

y^tf

o

«dV

Y\*Q.

KovSet
S7:;

x&j

e$oSvi
rrjg

civrv

ifccvalct

ro

rhoiQrov
xjje/

yyje

xncKrftvxf

W

$cf*$xicc
IZ. v7ro
roov

h&i Srjtiw r^s yr s.
t

h Aipy

h Bxvxrx, KW
y&j ors r,vo^s 9rev

jyv ytepnxtiv <r(p?styi$cCi

htiov vttoxoctoo

&v9i&?ti§iw

rxs

\J/u%#V

r£v

htyotyfAi-vtov
tjjv HgJf
'

fax tqv Kcycy rev SecZ.

y&j Stx
€l%OV'

ju«£SK0CC' io.

ri'^av

TO'J

C6(*VU\ii

W

£«v

<£ay>ji/

psyxhw
c

K&ytres

gate

nors,

o astiftrofHie Kgty

ayics v$j ccArjStv*?, cv velvets
ro
rys-

eKdotfis"

a^cc

*;jUu;v
;

j?«

raw K«rcir

xcui'T&jv

&ri
,

7^

?<#/

eW^j? (£*?<& ii.
/vcc

So At]

Aevxri

^gc/

tgftS'fl

c&vrc7s r

dvx~
ygj

Trxvcoovrxf IV?
c<

%(?c\tv,

ecas
c;

7tKv.0oo<?oo<n

c-L/idofAo;
ot

aurojv,

^c/

xoeACpa cevrav
cos

y^p.

ptAAcvres

ct7roKreve7&otf

y&j

dvToL
8. ixcXolB-ii g. et
it-.]

kvtu] habet adeo

20.

attingit

Clem. Alex. 201.
ubi

On£. IV,

i53.

a

Cvriil. I, a.

188.
r.v.t

eriam

obiter du ;<poeaivpii
VtitT&Qvi
Tirif.tr.raf

^/ii/iXtey")

ToCis

tu»
nee
4.

•d/>»<pe<?.

T<wv
et

«>.^«T(j»

O.

nee

7.

agnoicit,
in

ird Palatin.

Vindob.

Ex eiusmodi Cod.

Complut.
It.

venit.

uiKr^v]

nee 20. babot.

254. Bircb. Alter.
vnv-

TiXt-.^onro/rt

De tXvpucuci mmirum
,

v.

P. 61.

Toy ££0'-

-rXr^vS-xs-i
in
fc'nolio

fictum

eft

ad Pauli

rtXno>B-Z<n %

quod

babet Andr.
o.
7.

xXr^bxrwrtv
in

babent
et

adeo Codd. Andr.
lcholio.

Palatin.

textu

in

'AircKTfvirS-aj et u7rix.riv>trS-ej pro viiio

tidetur

^ wf/2__/<f
ii.oivtol,
y<oae
t>jv

'A. 97 c

x

a A
ors

u

\(/

i.^

v

33
(r<P$c6-

i\cy

l^ftcv,

^Vc;^s

T)jv

IH.

iKtv\v,
yiKios

"4gj

asta^os

ftzyotc
oos

iye-

vero,

x&j 6

fAiXas syevsro
crehriwi

cotKxos
Jos

T(>i%wos<i

x&j
?<#/
o*

y

oKt]

iyhsto

i5« #'/«#•

d^sges rov

cvgc&voZ

s7re<rov

hs

tvjv

yqv as cvwji
v7io

(ZccXcvcrcc

rods oKvv(TeiOfxhYl.

Sovs

ccvTtjs,

ccvifAov

yueyaAcu

sKiwojxevos ,
i^.roov
To7Tciov

x&j

7Tkv

cqos

j(gy

vijcoi

1

€K
ot

ccvroov
yrjs-,

iKivyBrjcrccv.

v&j
»

QoccrtXels
ot

tyis

Key
ot

oi

fxsyi^divss
,

Kgtf
ot

XiKlotgxot
9<cy

vgj
7rx£
its

7ihovaici
T^cy

>($

h%v(>o),

<$cuAcff

ihevBegos

exgw^otv iotvrovs
16. tocs

roc

(T7iY\Kutoc

^/

hs
rols

7tsTQots roov cgeav.

^/

Key ovat

oqegi

videtur
19.

habuiffo
rec. ex

Birch,
i.

r. Alter.

Wetft.

In

rneo

manus hoc nou
et
ibi

fecit tl.

Ipl'e

adeo Sylburg.
Mattb. 10, a8.

notavit

ex

Cod.

7.

v.

Wetft. P. atque ipfum etiam Birch.
diverlas
v.

HabeC

hoc verbum
12. 11s

formas in pracjenti.

uiux. C.
7.

Alter. Birch.
et

i3.

Mens

/S«/A!«

lupra
vel

fcriptum
,

«tt«,
vel

id

eft,

ct7r«,&xAtei'

Ergo

explicatio
fuit.

correctio.

Scriba enim graeca doctus
^J^.

Non
ad

nulli
p.

tXtTTo/xivof et

ti\i<r<ro/*fyof.

V.

Euftatb.

II.

892.

v.

2^5.

edit.

Rom.
nullo
reperi.
et

i5.

tvjzrtt,

loco
notavit
et

tT%vf>ol,

in

i<r%u%»\
Parif.
i«<

primus

Steph.
Jllent.

ex

Coinpl.

Erasmus

Beaa

54

^

// 1 » *

n

c

» @f>ry
e(tf

A-

4"

e^?x/ ^c/
?<9c/

rods Ttsrgccis'
ajju^sr

where

w/uasV

x^''\J/«T5

«770
S^qigo,
eft

7i(?o<7oo7tcv

rov

xxBripevov
cqyris
v\

em rv
dgvlov.

j^ ano
*jA$fv
r\

rvs

rov

rip^a 17.
hSov VII,
re<r-

/AsyccAt] rr.s ogyijs

xvro~'
/uftjk

j^/ rts ovvxrovro
r,

J®«

£•

rx\

zotSqiocji

K<#/

reavxgas dyyeAovs, sources
autoes yoovlccs
rijs

em

rocs
1

rhjcegcts

dvepovs
rtjs
y.Y\re

ms/acc

em
uAhov

Bcchotaayic,

7^, XfaTouvTas rovs meg rv\s 7^, 7vo6 em rrjs fx^rs 7»fcj em rt Sevfycv. ?(#/
f*rj

2.

h$ov

uyyeAcv t
>

dvxQcuvoyrx

duo
Bsov
rots

dvxroAris

r\hlov
*{&/

e%ovroc

aQqxyiSx
fxeyxArj

^vros'
recyarx^aiv
M\G&ij rriv
fxrj

iK£xj£e

(pmy
en

ccyy&Aots,

eooBr\

dvrols doiAeyoov' 3.

yw

%oy
rr\y

T»j*

BxAxcraxv.

d^KY\<yy\Ts
fj.)]re

7*7v,

imre &X(^ S
Seov
?(#/

rr\v

BxAxv<r<Pgxyl-

cxv,
aoQfXBV

t« toof«,
oo'jAcvs

cu

rovs

rov

yfxxv
i)KOV(TX
fjuo.

em
TCV 4.

rOQV

fAeT(jQ7lOOV

XVTQOV.

d^Bjxov r®y

eaCp^xyio-fxhw

%thtol'

%J.

<ru%-nva4, in
e'lito

loco

zx&vvctj
\>

,

ex uno norat Birch.
Elt
explicatio
poterat.
,

Ita

Aretb

709. d.

quae
Ipfd

cinque Graeco

in

raentem venire

tamen

uno tanfum inveni. Alter in 3. et 4* invenit r~,vaj, quod de Grae«ismo fufpectum eit. De zv.h-r^cq ft **iviq in evangeliis monitum. ut minus graecnm, peperit etiam <ru&r,s'ttS-iifcu,
in

»«/•

Rurfus «rgo, ut

<~pnries
lit,

dixi,

duplex

cor-rectio,

quae, quid lequendum

docet.

Ses

h(p^xyi7fxhxv
ex
'

ex

Trctarjs

@v\r,£
;/3

viixv

KFjfctfiK

<pvKr,s

lovoct

,

%/A<«dW
,

5« icripfxyirfjihctf

ex
(pvhv.s
,

(pvXtis

$ov&yjv
//3.

i,Q.

yjXixSes'
6. ex ®i>X~£

ix
dnr\q

ycco

%

ytKixdes.
ix
(fivAijs

<j0.

yiXixdss'
ex

ve(pBx\s)[jt,

//3.

%tkix3es'
t'tf

<PvKv.s

fux-

7. vacrT/f,
1$.

</3

%<\/aJdfS".

(pvhZs
//3.

cv/jieoov,

%<A/*JW'

ex

<pvXY\s

Aft;',

%ihix-

8. ex

(pvkYCi

£ot&ovAooVy
//3.

i/3.

%/A/adW'
ex

«c

(£>u>-*?ff

\oo3Y\<P->

'XiXictoeg'

<£uXiis

/3fi<a^)v,

</3.

%iXidoe£
v^d\

ea<p^xynjfxevocf.

tyjxercc
ov

txvtcc ewev,
ovosls

ioov
,

c&Xcs 7icXis^K
?jc

u\i§fj.ri(Tctj

eovvc&ro

7ix\ros

e§\cv$~ x&i (pvhoov
ijeoTcts
e\<atiov

H&j Xotoov y^j yAooaaoov,

rov

Sgovov

^ey

evanrtov

rev

cifJov,

TreftfDeQKtjfAevovs

Sohots

Aeu-

xaV'

Xi#

tyomxcCS

h

rxis

%e$cr)v

ccvtoov.
y\

10.^

x$oc£cuat
too

<pm^ fAeyxhy, Xeyovres'

goutyiqIx

Bea

ijpxv,

too

xot&rifjtevu

Itt;

too

VII,

5]
y*?
1

Alii
v.

govJZtv

,

£ov(Zs\ft, gevfiif*.

De

J«y,

loco

P.

Id nee poftea inveni.
ccvto*

g.]

De

omiflb

poit «g«S-^?cr«/

v.

P.

Ego nee

poftea
jo.

inveni.

tm

b-iZ >),«»»] babet adeo 20.
o.

ante rm

z-ctS-K/u'vai.

3Nec aliter elt in Andr.

et Palatin.

Sed

xt&Vfti»&

liri

tov

B-^ivov

&i» nfun*
fmxilTe

7. ra Ex huius-

raodi Cod.

Erasmua videtur

nZ

3-iav
tiuZv.

C 2

rep
ot

S?ov&>,

y&f

rep

device.

Key
rov

TidvresnBfovov

clyyeXoi
root
,

ii^^Keiaocv

kvkKcc
noy

H&{
£oooov

7r£sai3vT£goov

rojv

reaaccgecv

t(&j

eiteaov heoiUov rov Sgcvov cevrov

im
accv
Ti&j

ret

7r^oaao7rc6

dvr&v,

^

7fPoas%Mvr\*?

roo Sect*,
rj

Xeyovr?s' dixiv'
r]

ivhoyloiii.

U^ec x&j
rifxyj

aoCplet

xgtj

r,

ivy^up^la
la%vs rep
dtoovoov.

^cy

rj

t&j
its

r]

SvvctiM?

^/
SK
at

rj

Sew
UyLYiM,

YijAQov

rovs

etto:.vczs

roov

jf&l

dTt£K()i§Y)

hlS

rooV

TtPSa- l3«

fivrePeov,

Xeyocv

pot'

ovret

7J£P$e&Xririves

fxhot
tigfi

rocs

<soXas

ras

hsv/.ctSy
ngjj

hai,

7TgBsv
fjLov?

rjA$cv$

8i7i6V

dvrep' i4«
bvrot
rrjs

xvPte
itatv

av

oidccs'

xcy

eme

pot'

ci

eg%0{jievof
i{cfi

ix

rrjs

Sktyeeos

fjieydXqs'

tTtKvvccv
iv

rets

^oXds dvroov,
rov
cigvlov.

Y&\
otoc

iXevxctvocv

rep

dijxart

rovro
%gLJ

itaiv

ivootfiov

rev
dvrep
'

Bpovov
rj/xepots

rov *5*
?(#/

&eov,

Xetrpsvcvaiv
votep

wktos
iff)

iv rep

dvrov

?(<^/

o

%cc$ti[Jievos

rep

Bpovoo,

aurjvooaii

e7f

dvrovs.

cv 16.

Ttetvoi-

HftSr.

Tamen
v.

aliqui

apud Birch. Ulent pro hac

lectione.

Alter.

4-

ttirhvMv]

habet etiam 20.

quod
o. 7.

diferte

explicat

Areth.

habent cuiusmodi tamen Codicem ad manut habuit Erasm. v. P. 258. Idem tamen reperic*
Andr.
Palatin.
*7TXu.rtjytty
>

Nee Codices

apud Birch. DiJfentiuut duo Codd. «t 1. >. apud Alter, v. 22, 14.

3. 4.

Andreae

flipfi

//-

'Arte
en,

%

d A

v

\J/

»

f.

07
en,
cvF

7re(Voc<7ov(Tiv

cvoe

o;\J/jf<rcuo-/v

cv

fxr\

Tifay iii
crt

dvTovg

rihtog

,

ov$e 7Fctv

iJ.Kccvixot'

ro dgviov ro dvd jAsaov rov

Bgcvov

TtoifJicuvsi

dvrovg,

i{cft

coajyel

dvrovg

em
C

£oot\g

7iY\yd.g

CoxtcoV
«K

x&\
TOCV
rrjv
iv

ej*x\etyet

Sscg

7TXV

OCtXfVCV

0<p§ CCXfAQOV

VIII, i.clvroov.
tyjv

Kx)

ore

wot^e
<riyy\

aQfccyiooiKA.
too

tlBoofxriv,

eyhsto

ovqxvZ

2. dog YjfjiMQtov,

K&j lihv rovg e7ird dyykrov
e-nrd
Y,KBe,
e%oov

Xovs

,

hi

evoo7Ticv

Bscv

e^r,Kxai'

ngq
7{gij

Z-eooByiaxv

dvrolg

cdhmyyes.
3<gfi

uKKos

ocyysKog
,

e^xBtj

en)

rev Bvaiot^yqlcv

X$xvoorov %qvaovv'
7toXhd,
'ivoc

x&\ eooBr\
ox77j
£7*}

dvroo

Bvy.id\xccrct>

roug Tt^ouevxjoug
to
Bvaiocsr^iov

roov

dylocv tcxvToov,

ro

ygvacZv TO evdoHlOV
KX7tvcg
roov

4. TOV

B^OVCV.

Hgj

dlkjDY]

roov

Svptxpxrojv
ex,

ruig

7t%Qiev%cug

dyiccv,

%siQcg rev
eiXytyev
>
t

dyyeXov,

evooitiov

rov Beov.
XiQxvootov,
itvgcg

5. K&j

dyyeXcg
cevrov

rov

Htf

eyejxiaev

ex

rov

rov

Bvaioc-

17.

£uk;] babet adeo
y„ t.
,

ao.

v.

P.

a58. x«)

IZxtefya

A.

interpretatur Aretb.

Servant ea omnes

mei
717.

fed lx loco «tto hdbent, ut Aretb. p. 716. d.
c.
v.

Alter.

679.

Saltus ab

Apud Bircb. unus vourw ad «,vtmi.
i^oB-tj,

oroittit

Vat.

VIII, 2.3

In

uno inveni

p.routi fententia poltulat,

in altero l$oO utrumque notare

,

quod,
poteft.

Ab

aliii

ex uno Alex, notatur.

$§tiy,$5-JJ
SwixZHtflco,
Hgj\

'I

oo

co

y

v o

v

n&{

e@xA.ev
H^Cf

hs

rr,v

yr v.
t

iyhovtfi' fyovTctf

Qwol) nyy
oi

oi^gcc-

7icy
c*

y&j

(TeK7iJ.cs.

v&f

tUTot,

uyyeAot-,6,
,

sxovtss

r *s
,

tn™
tvoc

(Toch7Ttyyoa

Virol-

.

KB.

V\.

fAotcrxv

iWTcvs

(TotKnlawvi.

x&f

cj,

TTguras
jtgy

IpcLhBKJSi

x^

syhsto
ngtj

%xKa^cc
e@>XY]$*\

<xvf,
rriv

{JiSfAiyfAvoc h>

ft;pj06r/,

hs

yrtv'
xc*j

vgi

ro rqirov

tyis

yrs xktfkutskccyj,

Ktil,

to rqirov

rm

ohfyoov

t&j S. Kr. n&j ncis yj.%Tos %Xa>qos n»nK%n, cos buregos uyysKos e<jcLhiii(j? t o %gif
egos
fxeyce
nocic jxevov

i&K*}§v\

its

rr,v

SctAx?<Totv'

y&j
olt/jax.

iymro
>\$M

to

t^Itcv

t?s
Tgl- g.

SciXxavris,
TOV
TOOV

cinsBoue

to
,

KTHJ/AOtTOOV

SV

T%

Bo&A.CC7a%

TCC

e%ovTX

\J/l»%#£*

y^j To Tgirov To>v
o

71 hciocv

KA.

Sti(pBcc^rj.

yd]

t^Itos
ex

uyyekes
cugocvou
,

tWAoi^'<\(>

io.

9m?,
fJltyOCS

x&j

tTrecrev
CCS

tov

KCiiOfAevOS

h.CC^7t%S

V&j
HCtf

e7I&GSV

em

to TgiTcv rav

TroTcifAcav-,

em

tocs

Trnyacs

txv vdxroov.
XtysTctj
TQOV
o

j^
cc-^ivBos'

to

Uo/acc

TCV 11,

d^egos
TO

y&i

eyevero
,

TgiTCV

V0C6TOW

US

CZ^hBcv

K&f

yrs a hot

7. x.uf

ra

r^irov

t~s

y>!i
v.

xctT;*.*?,]

babet
P.

cum meis
pag.
7a.

omnibus etlam
a5g.
rant.
Alii

20.
alii
,

W*>tit.

f>irch.

hoc,
ergo

proximum membrum
po/l*rius

omife-

Prtus

haber

omittit

Compfut.

E/aniiiS

debebat

banc

cum Cod. Reuchl.

compar-'.re.

His enira

folis copiie ipltiuctus «rat,

Tto^Xoi
xz.vootToov,

Txv
or i

cciSg&7rxv

<%7rs&xvov

Ik
o

roov
3",

iTTMftxiSricrtxv.

%0
y&j

reTxq- KE.
to

res

ayy^hos

saoihmas,
hch

e^Knyv]

rfiTov tou v\hiov,
\t]S,

to

t$!tov rr,s csKy[cc^egotv'
yctf

y^j
to

to

T^irov

tqov

wet

(rsoTKrSg
U'TyJs

t^Itov

ccvtcov-,
v\

to

Tglrcv
jj

fxr,

<£«>y,
Ktyf

riASPOC

ygy

vv£

*3»o/*pjW.
nsrofjisiov

gtpov,

%gi{

yzovaoc foos olerov

h
tj'

fjisrov^civnfxoi^i

heycvrcS
v.octqi-

(p*vy ixeyx
kc vtxs
CpM'tov

cW/, ovxj, cycy tqvs
ty\s

en)

yj?-,

Ik

jov

hotTtolv

rrs

7tt,7ti

/y

<>

Too*

rfiooy

dyyehwv
a

IX. }

i.Tm
£K
?<#/

jUfAAcv;cyv

tra.h'xiQiV.
ItrochTTK^e.,
ho/lj

Key
etdoy

nsfx-

K3.

7iTcs ic.yyeh.QS
T'<Z
c

oc^sq^
y>jv,

(>oc.\cv

nex~<A>Y.oioz
r\

hs

TW

i$o$r)

ocvtu,

xAfk ToZ

(p^eotTos

rrjs

l3. ettrav,

loco

ecyy tXev

»

habet en'am
et
\

to.
4.

Poll fit-

yxMi
cjui

addit Andreae o
et

ino'ob

t«/;.

Con366.

tra lunt 7
etli

Paiatin.

fgU habet
lecionas

etiarn Vat.

multjs

probas

b a beat,

aotabiliter ex Andrei interpolatus fit
lior eit I'io
-

tamen Multo me-

\ At. 5o.

qn.mqu.im propter (pecimen
ntillo

a Dirchio
ferri

exbibitum
ell
p.

oxoda ad Src. XII. rer

po

Conm-rent.
r.

Iperirnina

mtorum
raea

Codd
turn

Ik
,

o.

in

priore

editions

ad

epiltt. a<i

Coinb. et ad Rom. De Cod 1. tan. addo eum effe formae sniuimae. E'j^o mifunt
eius
litterae.

nutdlimae
etiam

Erasmus
v.
:

primo
P.

uKrovpxurfict,,

deinde

ex

corrections

deteriore 269.

ft,ioroufv.-jvi<ry.u.

exhibuit.

"Wet It.
ex

260. fita-ov^Mt^nv

non

occurtit

fcsrwgoctui

autem nou

jit

fits-Qv^eiy;<r;.(.A,

^oCoffJ/Z-/
d&v<jGov.

'I

oo

d

y v

o

v

?(#/

dvefiq

KOiUvos

Ik

rov
}<&f

i,

(PgSOtTCS 00S K0t7IVCS tCCCfAiVOV KCUOfASVIlS'
i<TKoTia$vi
xct7rvov
o

ykios

j^gy

o

d^Y\(>
etc

in

rov

rov (p^eotros.
sis

^/
rrjv

rov

xomvoZ 3.
eooBtj

sj$)&ov dug loss
UVtOCiS

ytjv

-,

y&{

££ov<TiOC, OOS £%QV(Ji efcoVVtCtV 01 CTKCfKlOt

rys

yrjs.

wcy
rov
ovSs

iggeSri
rr\s

dvrccls,
y/js*,

not

fxrf(.

ccofKqacoat

%c'fT<?v

ovos
pr]

<noLv

%Xg)(>qv,

tiuv

ohoqov'
OVK
£%0VVl

h

rovs

dv$$007IQVS,
ylocc
%gi}

ClttVSS

TY]V

(rCfi^CC'

rov
e$c&ri

&sov

iff)

roov
'ivcc

iastoottoov
fxr\

dvrc*v.

oivTMiS,

U7roKTeivoo<rtv $.
,

dvrovs,
TTevta'

dAK
nofi
o

tvu

$occrctviaB wo~i

fjt,r,\ccs

QctauvicriAOS dvroov oos @>cvrot,

vtapos

cko^uIov

orav

7?cua%

ocv&gocTTcv.
Ci

H&f

h

TORS

^{ASOOitS

tK&lVCLlS

£Y]TYl?CVGtV

6.

o\\^^oo7Soi

rov

Sdvotrov,
i{ctf

x&f

ou

y.v\

£u^>f-

acvatv
vtiVf

dvroV
X&f

e7Fi!jvfxY)(Tcvaiv

dTio^ot-

(fiev^eroif

dw
its

dvroov o
roov

Bdvctrcz.
c(j.okx.j.
zti)

^cy

rd

0{ac 100 puree

dxgtoccv
'

'mnQiSi qToifxaaphots

wchsfxov

xcy

rds

IX,

2.

xt'jj

r,voi%s

r« pplttp tjjs tx.fivnrov']

otnittit

etlam

Ex meis habet folm k. et duo Andreae o. 7. etiara 20. Solus Kttisftenhi habent omnes mei Andreae 7. exhibet ftiyuXvs. Repugnat meu$ o.
20.
,

5.

w«t;V»i]

retinent

adeo Andr.

7.

Palatin.

et alii

dreae
Areth.
>.:»

contra

meum

o.

Ita

editur

etiam

Anapud
t-Sj*~

qui tI/^uati-,

non

«-A>i|ii

explicavit.

obiter nolo ex

Theocriu

Id. 4* 55.

ay*) ?-/H- 'A
raff
'

it o

K

d A

v

%f/

/V v;jyJ
COS

4t

k~s$x\ccs
TCC

ctvroov

oos

seQxvoi

%f>vaoi-i

1{ffj

7t%QGCti7t<X,

CCVTOOV

7t%0<Jto7Z0t>

8- ccvB»GJ7rxv.
yvvcuxoov,

K£?

et%ov

r%l%xs
clvroov

oos

rql%ocs
/\eov-

vgj

ti

coovrss

oos

9. Toov r,uxv.
nets
a-Jrj^ovs'
oos

%£$ ei%ov SoegccKccs
H&j
rj

oos

§oo(>u-

(fioovrj

roov

uregvyoov

ccvtoov

<Poovt]

ctqixdrcavt
ItoKsfAOV,

'iititoov

HohXoov
%%OVGlV
%C]if

lO.T$?%0VT0CV
CVgcis
C^olcCS

itS

?(#/

(TKCQTtlotS,

Jig/

XSVTgX.

iv reels
ccomrjaotf
1 1
.

cvgccls

cevroov

i^ova-ixv

'ixovatv rov

rovs

ccvB§oo7:cvs
Iti

fxrjvxs

mevre,
rris

£%cvac£f

(sxuhex
cvoy.ee

ccvtoov

ccyyeXov

ccfiua-acv'

xvroc

g/B^ai'^,
'{%St

x(2>x$$oov,

h
12.
Y\

OS
OVCCf

Tlj
tj

eKhY\Vl\Uri

OVCJAX

OC7toKXvOOV.

fX(X

CC7JY}h$eV,
tccutcc.
s^cy

tSov

i$%STXf
6

ett

10'Ouo

cva)

fxerx

^f

euros KZ.
(poovrp
Bvcrtcc-

ccyyehos
ylccv
etc

e<JxK7ii(re,

ijkcvctx

toov

Tso-crxgoov

y.eqxroov
ivoo7ttov

rev
rov

syglov
1 4»

rov

xqvaov
ex.rcc

rov

$sov y
rqv

Aey ovros

too

xyyeKao,

eyjjov

cxKuiyyx^ Kvaov revs reaaxgxs olyyeKovs
revs

10. Key

h

reus

ecoix,>icrixf)

fed omiffo t*v

,

cum

re-

licjuis

meis, 20.

ii.]

Hieronymus, qui ad exemplum Origenis fui, ubicunque poteJt, nomina propria vexat, habet, Labbaddon. Sic idem 16, 16. finxit, Armageddon.

12.

piTx
tia

t<xZtx~\

referunt.
litis

haud contemuendi Codd. ad fequeaSed Andreas ad praecedenlia rttWt.

Ex

unus mo>t omiuit xa(.

42<2y?2 /6 T#*r a
fous
osoa/jthovs

cc

v v

o

u
roo
pit-

S7i)

tm

7rorxfjiGo

access

ocyyekot,

It

YirotiAotajxhot

et:
pr, cc

rr\y

to^iv

x&i

its
'l\ot

tyjv

Yi^otv

%gj
to

KSH

ifwaurcv,
UV§%007IOOV.
fjtctroov

a7rcxr«ia><7<
}{^f
'i7t7tov y

t^tov
TOO*

twv

CC^fXOi.

^(>%T6V- iQ.
pi fi ceo gov

roZ
rev

fAv^iccoeff
cc-jtgov.

i\*o era

ot^B/ji:v

^cy
Hcq

ovroos ij.

two*

to £

"t^us
S7I

iv

rig

o?oc7et,

tovS

KuB^jAtVO'-'i!

OCiTOOV,

i^OVTUS

SjCgCCXOCS
'

7tv*ivo s

x&f uouwSfaovs xcy
toov
TOOV

Bstooosis

}{cfi

&j

KeQiKctj
'^Cft

'Imtoov

cos

XF$aA«/

Aeo'v-

T<W»>,

SK

^O/XitTOOV CCVIOOV
Hffif

€K7I0QSV6'

TOCf

TtZq

X&i

K&7IVOS

tieM.

duo

18.

*
16. ]

In nullo
in

mporum
4.
,

ante ptvgio&is
ei

reppri
lite

tvo

,

Ted

uno Viudoo.
£*<$

m^o

i5-

$7«.

diffenCua

inter

et

%vo

quod apud

Areth.
,

editur,

iam.

fufp*>ctam
tor

reddit

hanr lectionem
corrigenda.

cum
Item

pr>tei'ertim

pra-ltintes
P.

Codices contra
et

liut,

atque
26a.
5-

adeo
ubi
For-

Andreae.

82.

fecundo loco pro
talTa
in

Er. 2. 5-

lpgendum

S.

aliquo

Cod. graeco fciiptum
ttet/f

erat

M

M,

aut

etiam

>/.

p

ilnillra

parte

primi

parte feiundi et

cum linoola defcendente ex lineola in fuperiori p, cum terui p.. Id ergo alii ^5 f.t,vpix~
u.

$is,

alii

$v»

ftvpido'is

explicarunt.
2\?

Exinde poJvo
/uvgiU^ss

itremo

tertia

lectio extitit,

leu

uv?i*frav.
reperi

Veruntamen
iitum

in
ita

nullo
fcriptum.

rneorum

hie

numerum

Avo plure»

omittunt apud Birch.
i5.

adhuc addo,
latina

^5 nullus hahet. De meo eum et a graeco fcriptum ac

minims ex

vulgata corruptum effe.

TO
*\xy

TglTQV

TCOV
hoc
7i

CCvBgOOnocV

,

Ct7!C

TOV TtV^OS
rev
g$c-

too

ov

x^
TWV

rev

Setov,

1 9' 7T:^iV'./Jt'.CV
i]

€K
o-'m

^OjJLCirooV

dvTtoV.
s-fActrt
ocj

yt(j

;^
i^l
.

txv
sv

'innw
reels

iv

ru>

ccvioov

y$j

ovorils

avrotv.

&o.yct?

ov^ccf

ocvroov
ttgy

cpoixi

(.(prm,

s%~v?ccf

Y.e$a\ocs'
Ot
t

fv

dvrous
Ot

ddiV.oZot.

>&f

Kci7lo\

TM
reus
ex,

dlSfOOffGOV,

OVK 0C7Tev.T0CV
ov

Sr (rotv

iv

nhqyocis
iqyoov

roovieus^
rccv
roc

ps-

rs\cY\ootv

rZv

%bi c v uvtccv, ^
oocifxcvix,

noo

fxi\

7i*ccntvvYj<7a>at

>g$

rd
x&j

eioonAoc

tcc
Stvct

%(*vgoI

n^f

roc

d^yv^oo
oc

too

h

%uj
,

roc

jrvAivot,

ovrt
ovrs

2,i./SAf^fiV

dvvocvrecj

ovrs
ov

ccKovsiv

y

7is^i7iocrsiv.
<Povoov

j^
rr\S

fAsrevcfjaccv
lie

in

roov

dvrav,
ovrs £k

cvtb

roov

(potgfjtocxoov

X,

i.ocvrooV)

7rc^vetocs

dvrocvy

cvrsy^, ^
eJov

sk

roov

KhepudjcuV

dvrwv.

Key

txyys/Xov
editur etiam
et 17

19.

%^)t«r\

apud
fed

Aretri.

Ex

raeis

duo

tantum Andreae
etpuri*.

hie ex

correct,

hab^nt
intt-lligi

In «^i(«f eQiuv

commode

poteit

ao.

*.c>4

rx

x* x **]
verf.

ex

me

'

s

r,a ^ Pnt
it.

f"'i

°-

7-

^ed

nee Arethae
u.a,v.iiui

etlitio

agnof-

Id^m
unti»

valet
et

21.

Quoinodo
locis

de f/.jitem alter

in his et fimilibns

examinaverit Codices,
licet
I.

ex

Wetltenii
fulpirari.
etc.

et

mea
et

editione

qtiodammodo
ecXXaif

Sic

rnox, 10,

pro omifl'o

nimis

pauci Cold, notantur.

Credo, tjuem-

libet criticum

lagacem hie ali^uid oifacere.

44^/^^
olyyeXov
cvgccvovy
tlf/s-

'I

»

cc

v

'kt%v$ov,

xxrctQcuvovroi
vetpiXvw,

Ix

rov
>)

7regi@€@XtiiAevov
rrjs

;(#/

in)

KsQccXris
cos

dvrov'
y&j

ygy
ct

ro

7t{>o<T(C7rw

dvrov
SvXct

o

r\Xtcs,
ygij

irohs
iv

dvrov
%eifi

ccs

7tv(>cs.

e%«v

ry
x&j
rr\s

2.

dvrov

ptfdXtov

dveccyixsvov'
3ej*tov

sBflM Tov moocc
§aXd<J(TY\s
,

dvrov rov
oe
ivccvvfjLov

im
rrjs

Tov

i%\

yrjs.

X&j

eK$ct%8

(poovy

ixeyocAy,

acnef

Xsoovo*

fXVKxrctf'

H&J

or 8 sk^oc^sv,
rocs
ct)

iXxXmotv Of
(ptevoiiZ
,

*7trd

@>$ovtolj

eavroo

ygj 4.

ore iXxXtjcro&v
y^ot<psiV'

enrol

fyevrot)
Ijc

epeXXov

yeft faovcroo <p&>v»jv,
oc

Tov ovgxvov
ct)

Xeyovaxv' cCp^dytaov,
Qpovrcij
,

iXxXtjaxv
yqct-^qs.

surd
y&j

y&f
cv
fail

fJLfi

dvrd
i^ooroc
yris
its
,

ctyyeXos,

ewov
rt}s

im
yqe

ty\s
rv\v

BxXxa%elgo6
ygjf 6.

ays
ccvrov

ye/j
rrjv

$e£;xv
£<xvri
exTitre
rr,v

rov

cvgxvov ,
cctoovocs

6-fjtoas

ru>
,

iis

Tovs

roov

diocvoov

os
Kofi

rov cv^ccvcv ycy
iv iv
iv

rd
,

iv

aural,
rr,v

yqv y&j rd
y&j

dvrq

y&f
ort
$[*£-

BxXocfTdxv

y£o\os ovksti
qxts
rrjs

s^otj.

rd dXXx

dvrtj ,
reels

7.

(poovrjs

rov

ijdoQpou

dyyeXov,
<7

0T06V

X., 2.]

Pe

diverfi* formis vocabuli

ftt/ixlcv

vide P. et

Pollux. VII. §. ?»••

5.

'tT/UTCC

J5«

LOpfO /— J*
otuv

*A

9* o

x

« A

u \p

r*v

v Vi

45

/ueAA#

(rcth7ri£ttv,

xgj ereXsaS*} To
iwiyyeXias

fxv^Yi^ov

tov
cIvtqZ

Ssov,
tovs
ex

oos

tovs

8,8ou\ovs
(poovrj,

7tQo(pY\ra,s.

y&j

>jK0.

r\v

%kqv(tcc

tov

ov^xvov-,

57«A<v
v7iccys 9

Xxhovax
hoi&e
to

(AST

sjaov,

y&j Keyovox"
To

@$htooiftw

civeayfJLevov

h
t^s?

TV

%*'?' Tov oiyyekov^ tov
eiii

e^ooTos
'

em

9. Bxhxa-arjs H&f

ty\s

yrjs

y&j uifr{koivToZ

Bcv it^os
vai

tov

olyysKcv y
@'@Ki$oc$(ov.

Xtyo&v

oov-

pot

to

x&f

hey si
Y&\

pot

9

hot (3s

y&f

KotTccCficcys

oivTo'
ev

TTMgotvei

aov
10. £5 elf

ty\v

'tothluV)
dog

«AA'
fxeXt.

ToZ
ygj\

so/xxTt

aov

yhvKv
etc

sKu&qv

to

&$hlov

TY\s

%ei^os tov
'

xyyihov ,
ev

y^f

xuTeQccyov ocvto
fxov,
1 1
.

ngtj

rjv

too

sojxxtI

00s
,

/ueA/,

yKvKv'
t)

ngq

ots
fxov.

etyxyov

ocvto

€7riK(?oiv$yi
f/.oi
'

tcoiKlx

y&j

Xsyoval
Itu

oe't

<rs

7txKiv

7T^o<PfjTevcroif

Kxols

}(&}

£7t\

suvsai

xg:]

yXooao-ous
eo^oBrj

XI, !•#$$ Qxaiheuai
KctAx/Jios
Ojxoios

7JoKKols.

Kccj

pot

f>d$occ,

heyoov'

eyetgotf,

7.

(x«f)

TiA«»-S-»i.

Andr. nXio-B-^iriTetj Areth.

Ex

ar-

bitraria

correctione.
,

Secunda x «f Tihtr9-yrsrcq,
ferri

tancjuam interpretatio
eft
8.

poteit.

Centies

iu

praeteritum pro future
xcif

V7rxyi

A«/3s.

B.

10.]

Origenes haec comparar

cum Ezech.
89

a, g.

i®.

1.

vide I, 633.

e.

ft P.
«

— 91.
t\isi*$i

XI, 1.]

De

verbis,

xet)

uy"ys?,e>;

P-

9~>-

365.

;

4(5*^^^-3
K%i
fxh(>Y\!Tov

"I

U U

V

v

o

u

rev

votov

rov

Seou,

%&} ro
iv

SjG-tct^rifioVy

y&j

rovs

7i^07Kv\c\vrctg

vocov

ex&xAe
HScByi

h£cc,

%gj

f*Y\

Uvrrn fAsr^r^s,

cri

Tote

sBvevi'
fxrjvccs

nsfij

rm

7to\w

rv\v

ccylxv

TictTYiGcvvi

rejaagxY.cvTcc
ova)
ftot^rval

xgjf

A.

liio.

Ygq

doo7co

rois

y.ov^.
<jWxo-

Hey

7T^o<Pr,rsv<Tov(Tiv

ypegecs

%t\nxg

Gvroi

Ex Birchli Codd. unus id add'*.. Ad pno265. rem animadverlionem meam nunc tantum addo
in

Cod.
et
7.

7.

in
i

icbolio
o

legi

,

eLx.r,Ko'ivcq

%xe

duArt-

rev
dreae
hi

u

r p

v

,

loi_o

ftirfov.

Quin etiam

et Palatin.

omittunt x«)
o.

\i?r,%it.

Ergo

repugnant
xctj

meo

in

funt,
folus

ttffmt&t

lyytXosgctfida,

quo haec ita Ceterum
x.ctf

trarsspoiita
7.

ex meis

hie

exliibet:
o.

i'yuet.

Meus

tyaw \iyov<rtt' folum, tanquam aliam lectionem,
loco
x'tyuv.

notaverat x'zyevtrct,
fecit,

x«f Qwvn

xtyovtrx,,

Ita inter

Ex hoc manus

ergo

7,

fenba-

rum multiplicantur variae lectiones. Si x'tyovo-x omnino defendendum fuifi'et, potuiffet ita explicari:

xiysvrx* nirnirum

q

gxfiiot,

tovti?iv,

a

*«/.a«t55.

De

i'yitgt

et

tyitfaf

fupra
,

iarn moDi.-

tum

in evangeliis. Vix dubiio hoc Hbello fenbendum lit i'yagt.

quin faltem ia

3. i|«9-ii']
7.

habent omnes omnino mei,
i'ruB-w.

praeter fol-.im

qui habet
i|«.

loco
et

Palatin.
i'o-u^Tiv

Pro
S-iv

Idem exhibet mox ff#3-fy» Repugnant adeo duo alii Andreae o, nee non Vindob. 4. Etiam Areth. ex uno Eirch. notat tonu5-e», led f|<yMiror.

ex

nullo.

Ergo

Welftenius

et

ego

fomniavimus, qui
rimoff.

i'trmSs* in

duobus tantum repe-

fyj,ji

ij-

—$

*A

5*

o

%

cc

X

v \p

-/

f.
xgtj

s.

x-

:

47
avo

4. euro;

i«nv
a/

cw

avo

lActiotj

oc]

Au%j/#/,
5. is&Tss.

ivcantov
si

rev

kv^ov

ty\s

yw?,
dotttifa

xgj

Tts

clvTovi
ix.

BsAst

acq,

7iv(>

f%7tc^shSTocj

rov

scfAccrcg

ccvtoov,
Jt^cy

y$H xctTsaSiet rovs Ix^^ovs ocvroov'

si

ns

BeAti

oivrovs

otoiwaotj

,

turbo

6. Oil

CCVTOV

U7T0KT0CvBrii0lf»

QVTCl

i%CUOt
'i-.ot,

rev
Cstos

ovgo&vov

sfcovalxv

Khelaoq,
tyis

yu\

fye%y
ygj

Tois

r,(JS.£^OCS

nqotyYiTbtois

ccvTtxv'

ifcovsiocv

t%ovaw
lis

in)

rav
^c/

voctroov,
7Tcctcc^ocj

s^Cfisiv

ccvtcc

a//x«,
ten

rrv

7?fv,

oaccKts

BehYicooaiv^

7.

h wxay
rriv

3fA»jyjp-

Key
,

otcw

TeKeaooai
ccvcc-

fjiC^QTvqlocv

uvroov

to SrigioVy to
7ioiY\aei

Qotivcv
71

sk

Ttji

cKdvaaov,

(ast

oIvtoov

Asjaov-,

Key

viKraet ocvtovs,

tyy octtoktS'
OCVTOO)>

5' Vet
Trie

CCVTOVS.
7rActTeiocs

X&j
ty\s

TO

7TT<x)fJtCl

S7U

7ioAe&£

Trjs

fxsyotAy?,
VJTIS

4. £7«ir«/]

non

nifi

in

Andre.te Codd. o. et
elf

7.

et in

uno

k.

inveni

Contra
v.

adeo Areth.

tr^Ttf

ref'ertur

ad ovrei-

Birch. Alter.

5.] Pro

fecundo

xfriKKraj

habet

7.

KTocrj?^.

Re-

pugrj-it o.

et Areth.

7.]

Non
on

miror,

Erasmum
Sic

ex

fuo

Reuchlini

dedifle,
7.

TtXta-evTt.
eft o.

enim

liabet

Contra
$.]

Areth.

et reliqui

mens Andreae omues raei.
IXTil
et
f~*i

MfU»

7.

X«f

TX

7TT U. U.XTX XV701'/

fZt-

yxXvs

xiv.tpx.

Repugnant
incuJcarunt

o.

P.ilaiin.

cum

ceteria meis.

Alii

«V«y» xstrxX-Qzi,
ctreiQt*

t&fofMfi-lS 1 a a
#r/s-

v v

o

v
acdoiJ.cc

.

v

xccXeZrotj

TrvsvpoiTMus

x&j

ctiywrros,
gooSq.
(fivKoov

litov

ngy

g

xvgtos

dvroov fcctv-

%&}
}@ij

$Ke7rov<JiV

h

rZv Kaoov

^/9*

yhooaaoov y&j sBvwv ro

wrapcc
us
yrjs io.
%

CCVTOOV

YjfJLSQCtS

T$flS VfJUO-U, %&j TCC TtTMfACt-

roc

dvroov

cvk
oi

d(pr](Tov(Tt

reBrjvecf

lAwpco.
%CUgCV!TiV
%gLJ
oi

W

ngq

xaroMcvvres
%&j

em
,

r?\s

dvTo7Sy

lv(p(>0t\§ri<7QVT6tj

d&gcc
$vo

oooaovaiv

dk\Y\Kois

crt

ovrot
xocroi-

7T§o(priTC£f

i^ccadviaxv
7«<r.
vif*i<rv

revs

AA.

toe.

xovvrus en)

rqs

?(#/

pert*
£oqyJs

rdsnIk

rqus n^qocs x&f
rov Beou iiaqhSev
liti

itvsvyi.ee

lis

cevrovs'
)(&}

^cy

sfiHorotv

rows

TioSots

dvroov ^

(pofios

fAsyocs
?(#/
1

€7IS<TSV

17!)

TOVS BsoOgCvVTCCS CXVTCVS.
fjtsyocAqv

2.

yxovcrcc

<poovi]v

in

rov
ooas.

ovgocvcv,
7{gif

heyovcrccv
@Yj(rccv

dvrois'

dvd@i]rs
iv

dv?^ofi iv
1

its

rov

ovqocvov
ci

ry vsQehy'
ctvroov.

iSsoogqo-ccv

dvrovs
ypegee

e%S(?o}

3.

ixeivg

ry

iysvsro

vexr/Acs

jjisycts,

Ecc<ru habet unus apud fr^/. Vindobonenlium nullus agnolcit.

3

Pretty*

Birch.

II.

't7rs7rt<riv.

C.

In

primis

ita

habent aliqui Codd.
et Areth.
et

Andreae.

Contra

eft Palatin.

omne«

probi Codd.
alibi

Scribae

graeci

hoc, ut elegantius,

etiam intuierunt.
20. u^ce. ex meia folus 7.
>

l3.

yphoi] habet etiam
folus

qui
»«/»

etiam

mox

yivopivoi

loco

hyii/avro

habet.

Utronue loco repugnat Palatin.

o.

Areth.

H&j
:

TO

dtXXTGV
r

vfjS

7/oAsOCS
ffitfffiica

tVfiTF,
cyo/xxrr-i
fa

T^j
«Y-

U 7T€KTCH'B y}<rxv
Bg6O7T0OV
Sf-ltpofioi

sv

to)

%'A/^oW
iyhoVTG-,

Z7TTC6'
Titfj

;(£/

AoiTI:)

t'iooKccv

Oo^piV

T&

Bev, i5-H#/

r\

ovotf

y\

Tgini

idov

£$%stccj

Tovyji.

e&aopos
(pcovctf

clyyeXos

hcthTtus,
iv

K£/AB«

iysvovro
Xeyovcrof'

peyccAuf
rj

rS>

ovgavS*
koc-jacv

iyh&to
>?/>ca>v>

QctGiXeioi

rov

rou
Hcfi

KVflov

K#/

roZ
revs

%$i~qi>

uvtov.,
roov

@c&<ri\?v<TEi
jyij
of

us

dizvcts

i6.a/<wi'<w.

itKoaiTewrctges

7?(>scr£vTsgot

ut

de

aliis

taceam.

Cum
latino

baec

doleo
f'ronte

profecto

vices Jjengpiii,

cum

interprete
,

mecum reputo, cum ipfe in vulgato et cum miliqui,

tibus mercenariis
et focis mylticis

African:* et Afiaticis,

pro

aris

pugnaret,
ilextro

Codicem
cornu
,

vero Alexan-

driimm

praefeciffet
7.,

liunc

nitnirum

fcribam Cod.
,

transfugam Andreae,

Jin iltri fecit

ducem qui apud me nee c-vo&yoZ itipemiia me« Codicum ratio bab<-nda erat non Afrorum, ret.
,

nee Afianorum,
conltitueuda
roylleria.
elt

nee

myfteriorutn.
,

Primo

cnim
funt

lectio

delude
iffce

enucleanda
,

Quid? quod
,

transfuga

lit

ego
et

ai:itnadverti

Bengelium laepe nurnero
cjuod
alienis

latuit

decepit.

Furtafle,

oculis

videbat.

Vix eaim mibi perfauadeo, IJeugelium Codd. Augultanoa habtiille ante oculos.
14.

nafixScv > loco urT:x5-2Vy magis graecura eit.
^iyo/n;. A.

ut liipeiius.

7.

quod

id

1

5.

5o<jy,//,/o-/^l
got
oi

oo

d

v

v

o

v

'

vivJ^VVv-t**
Bsou
,

hooHiov
i7l)

Too

B^ovov

tov

o<

KOcB^VTCCf

TOVS B^CVGVS OCVTcZv,

27tS(T0V

to*

Be®,
o

heycvres*
o

iyXfif&oviJtey
i

ac/'
?(#/
rrjv

£ 7*

xvgis
o

Sets
oti

7tctVTeKgo6TOQ(>
ty\v

o

ooVi
crcv

?V|

hKt](pas
?<#/

ouvctfjiiv

[xeyuhriVy
sBvy]
y{$q

efiaaiAsvaus'

>&f
rj

too i8«

ocgyhB ;;?&>,
o

^/
Tols
to?s
s

yjaBi-v

cqyY\
,

gov'

Ktxseos

toov

vin$G6V\,

KfiSPj voy

Key
toIs

$ovvctj

tov
,

yarBov
r&f
To

oovhas
olylois
crou,

gov
KS
1

7H- zfynTais

'-/

fois

(pG@ovjj.hois:

ovo/ACt

rets

(mk^o7s

y&j

toIs

fj.eyxAois'
rijv
irv

x&f
yyv.

oioo^Bsi^olj

rovs

AT.hatpB&fovTcts
votes
r]

ncy
,

*jW%3ij
Xgf

019.

rov

BeoZ
TJJi"

too

evgecvoo

ooCpBq

Kl(3ooTcS

OiCcBriKVlS

TOV

KV^iOV

h TM
xgj

xoioo
(pea)

uutov'
a}
*(£«/

?(#/

iyh'OVTo

czzgccTJUj

QqovTot)
fuiycc
l

xcy

%d\oc£c&

ytyuKr\.
cufo«va5'XII,
1.

K«/
yvvv\

(rvifjLtiov

oo(pByj

h

too

7ts^siihr fj.i:\Yi

tov

ijKiov,

ncy

y\

18.

^ixtpB-iigsi/ras etiarti Areth.
cisnrio
})'tu.<p'-)-iisz.'jTa.s-

cum
ex
)

aliis.

Alii

ex grae,

Alii

inco^itantia

ut

PdLiiia.

(ergo etiam Erasmi.
erat

<pS-e:gwTXs.

Melior

ergo

hie

Codex Andreae

Complutenfium,

quam
19.] In

Erasmi.
2.

cjuibiisdam verbis ulitatiu* dicitur aor.
1.

quam
ratio
1.

aor.

Ergo
2.

faepe

temere in 1'criptoribus graecij
eit

ex

aor.

tactus

aor.

1.

Dherl'a
laepius
2.

eit eit

horum fcriptorum,
etiam in
iis

in

quibus

aor.

verbis,

ubi grasci aor.

praciwri.nn

lAf>/fyj~
..

^A
<

7S
'

K
-

oc

A

v yp
t
1

I

s.
»

5i
«•
\

/

~
CCVTYIS

-

<7fAtj'>/

V7i0'<0CTO)

TOO]/

7rC0XV

CCvttjS

,

XOCf

h'.\

Tljs

KtQu'AYlS

S?(pC&\OS

OC^S^uOV
e'xgcc£sv

a. aajopKcc'

xcq

sv

yet^q)

e%ev(roi

'o.vdAQvact.
oo$$y)

Key

fixaccvi^ofA&tj
<Trfj>?7cv

renew.
evfccvp
,

xa)
xccj

otKKo

ev

ru>

Idou ogOiKoov
t7iT0t
v.otj

7iv${>cs

ueyctSy
dexct'

e%oov
XOCf

Ke@oth.cis
e7ti

xe^otroc

rots
xot)

^.Keipahois
r\

dvTov

euroi

oioiorjfjiccTu.

cvqco

oivTcu

auget
xccj

ro rj°lrov
eQcthev

toov

ct^e^jcv

rev
yy\v'

cvqotvcu,
xocj
o

eevtovs

hs

rrjv

o^xxcov

ezrjxsv

iiooniov
i'>«,

iris

yvvotixcs rrjs fxe\KovoY]s

*e*&fy\
Y,x
r

orocv
xctf

S-rexy,
I'rgJtfv

ro

rtKvev

ctvrr,s

a$)ot.yyi.

viov

u^evoCy
sS'ijj

Is

lAeAhsi

7rcifJtcuveiv
xctj

7T oil tec
>T^7iccaB'r}

ret

h

i>oi$nop

oion^ci'
tt^cs

ro
rev

rexvov

cevrys
civrcv.

rev
r\

becv

6. xocj

irges

Sgcvov

xcxj

ywrj
exe'i
<Vce

e(pvyev
rc7iov

sis

ri]v

effiftoV.i
\jtio

o7rov

e%ei

Yircifjocv/ueiov

rov

Beou,
%/A/aff

exel exrqi<pooav

ctvrriv

ilfxe^ots

<$<#•

XII, 2.] Auctorifate Codd. b.
tametJI in
Bircli;
N-.

1.

praeferendum ixeu^iy,
in

Teit. laepe

fit

his aor. I.

v.

P.

3.

]

De

-Ttv^ixi

et Wii\(&'% Tupra

monni.

v;

Birch.

6.

tx.'T(>i<pM<ri\i]

etiam Areth.

r^tiputrt'v

Codd. Andreae,
exs?

fe'l

non Complutenfitim.
its

Forte
n

abforpfit

f V_,

aut quia fKrff'<p£iv de aduliis,

iii

forte in
,

malam
dicitur.

partem, ut itrgiipitr

tto^vg-u.^ kIuv

non

d

2

A A? $• Koalas
iv

ttyxsvrx.
cvgccvco'
o

Kctf

eyhsTc
ot

wfaey.osj.

Too

jju%cwA koj

uyysKot
kttf

ccvtov

TroAe^axf percc rou ogctKovfos 9
xctj ci
=

I agdxow lnohf^Gc)
KCt)

ccyysXop dvrov'
ev^sBtJ

CIK /(7%UCr£y,

Gl'ds

T07S0S

clvT&S.

%Ti
o

h

tw

ovqxvZ.
o

y.oc)

iioKtfit)

o dqdv.avg-

fxeyas,

oipis

o

xqyjxios,
o

o nccAcvpsvcs

&ct0o?\os

kc£j

axrxvas,
£$Xri§r]

ttXxvocv
«njv

ri\v
K<*j

iiKcvpLhw oAj?v,
ct
r.oif

hs

yh'
rco

xyysXot ccvtov
tyttotxres

per

dvrov
iv

iioKr,^t\axv.

<pmr\v

psydhYw
tj

ov^xvmio.
tutf
v\

Aeycvauv'
Svvctfjiis
y.ocj
Yf

clfn iyheto
v\

tw&tfict

Ka)

Qxaih&x Too Bscv
tov
ygrtcu
TtoV

'*?/*^ r >

e£cvaic6

dvrov'

oti

i&h.Yl&/\

KXTqycgOS

dds?\ipUV

J?/^

1 ''

tur.
ix,

v.

Birck. Alter. Weill.

Alii

ergo

ty.ii

,

alii

omiieruut.

g.] Defectum
editiona

vocum

f&tr

ttvreZ <-x

aliis

et

tx

Oxon.

notavit Wetlt.

Aliae

editf.

habent.

Ex

prioribus editt.

Erasmi haud dubie

calu -e*cide-

ram.
io.
ffiXr,S->i'}

babet adeo

j.

contra o. et Palatin.

Item

Aretb.

Ut

b.

1.

Cod. Alex, habet K-xrir/a^t loco
etiara

x#TT,yopo$i

ita

in Cant. 7, i5.

babet pixy
<w£

^puye^is.

Videtur ergo tenninationes in

vehe-

raenier adamafie.
yo>e.
v.

FortalTe fuit ex lamiiia finX<Pi77.
d.

Cyril!.

Ill,

Quaero hie auxilium
etiara
lectt.

divini Vat. B.

feu 1209.
in

qucm Apocalypfiu
varr.

habere,

tradit Bircb.

ad evangelia.
lectio-

Scd in Apocalynfi nullas apud euin reperi

nes,

6 XCCTVyCgSOV C&VTWV
li.^ixe^ca;
C6VT0V
Koc}
OlCfi

hcoTtiOV
r.uf

rev Sscv Y^XUV
c&vto)
ivty.qG-otv

vvxro?.

TO
:

di(A06

YCV

CCgViOV,

%$

$iC6

rev koyov rr £ y.<x^fj§!os^
W^7H'(pClV
12. rev.
ct

mrrm*

v&j ouz

rfjV

"iwffliv

C6VT00V

«%£/ &&v:ccvpccvo)

$;&

revro

hjCpflcaVscr&s

v&f

h

durol? G'/.ipQvws?'

ova)

ry

yjjf

r^j

ry

Botketavy,
'iyjjiv

on

xotTsfo'/j

b 6td&okoe, 7SpIs

vpcts

Bv^ov

fxiyeev,

moo?,

on

oklycv

or;

efikn&ii

its

rrjv

yjjy,

totajh
cigfevct.

rv,v *(#/

i^.ywo&7/.cA.y
ioo&Vi<rccv

v\?is

%re-As

rev
ovo
r

ry

yvycciiu
,

Ttr'cPyy??

rcZ
r*)v

olerov

rev psyahev

ivcc

7remraf fo

ne«,

qnas tamen

Wvtaueraf
inceudio.

f^vrvret..

Fortafle
in

conilagrarant in
ri

iito

Erasmu9
xvrovf.

prio-

bus

editt. ediderat y.arq'/orZv

Atrjutj

ka

roperio nunc in Vind. 4.

12.

Ta~Z%

KXTaixcvri tni »•
o.

r. A.

ex meis babet [bin*

7.

Repugnat
14.} Erasmus
•jTSTitTcq-

Palatin. Aretb.

cum typothetis fuis Hand dubie voluit
sriTwu.mtx;.

per quinque
xiTa.rcq.

ediff.

Quatcr
laudat
acceniu,
in

enim

edidit

Trlr&req

ex

11110

etiam Wetlt.
w.'UTaj. Birch.

Ex una eliam, fed line Jam enim lingua graeca
eft.

Euro-

pa, ut vernacula, nota
p!ius

non
nullo

elt
efi'e

opus.

Ergo accentibus amAddo foium. hoc, in meoaut n-srarccf.
feci
,

xum
4, 7.
lit,

TrtT&ruf

v,

fupra ad

Erasmum poftea milium quam negligens perndus
,

cum noium
luerir

et milerabilis

54£W2/^#*I
€^*JjUOV
tccj
g/<T

<*>

d

v v

o v

f ~V %V *•*..
CTtOOS
,

TOV

TC7SOV

dvT?iS,
Kcctqcvs

TgftPtf*7/uicru

eKel

kcu^cv

ngj

^gc/

KooigoZt
eficcAev
O7ilaoo
olvTtjv

ana
o

7?%c(roi!>7rov

rov

ctyecag.

X&j i$'

c$?s

I*

rev

^Ofxocros

dvrov
hot
16.

Tijg

yjvoctKcs vdooq us

ftoTctfxcv'
Hcfi

7torocfjLO<Po^Yirov
r\

wowcy.
n&j

i[3ori-

Br,7sv

yr\

rj?

yuvctt&h,
?(#/

woifcev

q

yrj

TO
ov

^CfJLCC

0SUT3JJ. ,

KCt7£7TlS TCV 7rOTCly,Gl>,

eftxhev

o

o^ockoov

in
o

rov

<=;o\j.otrog

oIvtov.

xgj
i

wgyhBn
<Z7iyjr&£

o^ccaoov
7IQIY\V0U\.

fzr<

Tij

ij.

yv\dty.\
fiSTOC

%&}

TToKefXCV

T<£v

KCITIOOV

TCV

(T7lS^}J.XTOS

aUT^ff,
ygjj

rcoy

t'aqqvut&v
rv{V

rots

hrohxs rov &eov*

A3.

1%c\tw
in)
TY\V

fxctftTVficcv lyvco.

xgjf t^otStiv ift.

(XfUfACV

Tr s BccAccjo-qs.
t

Key hocvuLlll)

1.

?K T*?£

BctAxGutfs

Brjglov

ccvxj3oc7vov ,

s%ov
xyjj

.

ksqoctx
i7t\

dtKX

K5H

xsT>aAcis
ctvrov
oeKcc

tTTTci'

roov

v.fqxTuv
roCS

ototdy puree,

K<Z\

ITU

K?(petA0CS

CCVTOV
b

CVCfXCCTOi

(2,Accj(fcv! plots*

y&f to
nay

Bij^lov-,
ci

eiocv,

?v2.
ocs

Ojj.oiov

WKftfocXiii

Tiohs

olvrov

CtgKCV,

H&j

TO

<^0\JLCC

OCVTOV cog

sopot AfcyTGSy

lit

Mirnr N. Tefl.
ApiJcalvplpos

Plnra

ppti

poflunt
id

ex

priore

mo*
in

ediiione.

Dudum

ante

me
ad

evangel;^

docuerat

doctiilimus

Hentenius

Euthyrn
XIII,
3.1

Zigab.

folt

He $jj*a% v. P. xoS. 273. Ml, (If. nota, a. etj>%ov

et

MontF. ad Chrynotarunt

hie

etiam

A.tcr et Uircb.

re*",
fAiV

*(#/

eoWev ocutw
ncy
rov

o

fyocicoov

rv\v
,

Svvce-

dvTou,

Sgovov

clvrov
fjc

3-ij*pv7luv
hoov
%cfi

(AsyocA'/jv.
ootre <

^

^/
'

plxv

tocv

ksOx-

uvtoZ
*j

67(pot,y/jievriv

its

Ijuvcctov

7iKr\yy\

rov

bocvccrcv
oAyj

ccvrcv
*j

e$e$cc-

TieuSrii

ncq

iBocvfAOiasv
t{cAj

yr\

c7lhoo
fifioi-

h' Tov

Br.^iou.

7iQoasKvvr,70iV
Ti]v

too

kovTi, toZ
Hgij

deaooKOTt

efcovvlotv
Btij^ioo<,

too $r,%loo,

7rgo<jgKvvYi<rotv

too

Keyovrss'

rls ofACtos ToZ

Brj^iooj

tit hvcCTos woXspYi(TOCj

5.]

Edit.
/Ltxa-9-ij

Steph.
gy
'a\y\

quam
ty,

Birch,

contulit,

habet

13-oiv-

yr,.

Et go

cmnes Codd. Birch,
enim
varietatis. nota-

habent eoHem inodn.
vir.

Nihil

Mlror.
epiJlt.

et

Cur vero idr-tn, ut in evangi liis, actt. non notavit Codices Yindobonenfes ?
praeter

Mei omnes
jj

unum
tres

7.

tj

ui

i$otvuu.r3-Y)

oXn
quar-

y.7

exbibet,

h.ibent,

ut edidi.
ita

hero Complut.

Ex qustuor Vindobb.
tua, ut Steph.
et
v.

etiam habejjf,,
lecticni

Alter.

Denique

aieae

venit,

'eB-avicxtB-i; ergo ex Andrea tamen repugn.u Complut. et ni;u\ o, Codices vero Aadreae duo iSylburgii inter fe con-

accedit

Areth.

cui

leutiunt.

Nam

Palat. habet

iBxvftxe-B-v
o,^j?
ij

Iv

o/ij

7%

yy.

Alter 7.

habet

iB-a^yAa-B-yi
12,

yq.
fcli a

Ouarnea.

tuor Codd. Wetft. A. C.
lectione recedunt,
ipfi

28.

qui

quoque

inter fe diliontiunt.

Notum
ceam de
etiam
2.73.

praeterea
A. et C.

is. et 28.

efi'e

intirnos,
vulg^ta,

ut

ta-

Nonne. denique
o'ayj
, >j

l.ttina

exprimit

iB-zvpeis-zv
1'criplil'iVm

yn
ita

\

v.

P.

no.
i?~'/.v

(km
in

haec
eXvi Ty,

reperi

in

20.

ft-xtrB-r)

v*m

in 22.

vero

?U
ut

,

ci:ii!.(o

h.

Uter(jue

Andreae.

commenta^ium
at.

habet.

Re-

pngnat divinus Monachienlis
di
,

qui,

ego edi-

exbibet.

caj

fA.gr

dvrovj
fA£y<x?\c&

sigtf

IdcBr]

dvr&
,

scf.icc$.

h.cc'AoZv

3{gj

^hxaCpiifxiccv

tig)

idcBii ccvtm

i^ovaloi 7ioX?y.ov TTottjaoci fXYivcc^
ouo.
xgtj
r\vot£s

7 effcoigoizovrcc
c&urou

to
rov

zcptxS.
Beov-t
TV\V

us

frhUG<pYiy.le&v

7igos

&}\tt<T<pY\\M\<7CVI

TO
,

OVOfJ.CC

j&VTCV^
OVgCCl'OO

%&j

GKYiYYiV

UVTOV
axj

TCVS

£V

TOj

(TV.tfVOVV-

retf:

eo^oBtj

dura
ngt{

Trcwcrey

7ioK?fxovj t

fJtsTK

taw dylav,

vtKijtrxf

durovs'
(pvhrjv

%gy
7<^j

ioc&y}

dvTm
2{tyj

e^ovo-toc

e7t)

TtciccLv

Kccov

ykcoovccv

n&4

e&vos.
01

H&fS*

TFgOGiCVVWOVffiV

dutOV TldvtSS

KCiTOfKCiVV-

5

]

De

7r'>.;/zcu

Tretyrej v. P.

ito. 275.

Mei omnino
7.

oiniics liabcnt 7roXsfiov Tranicaj,

etiam 20. folus
probatae

omi;tit

z-otejki.ov.

Lectioni a

me

accedit
voXsftcy,

<iiam Areth. et
qnocl
deelt in

Complut.

Pro omiffo

edit.

Steph. filcnt

omnes omnino
,

(,'odd. Birchii,

quod marito

tim praeitantiores eius
pisk?.
rrh.'.r.cv

mireris cum pradercum meis probent fix*.s-<p>i~
tres

Ex quatuor Vindobonenilbus
Troivrcif
,

habent
de quo
hoc,

Ted

idem

ille

quartus,

ynodo

dixi,

omittit

TcXty.av-

Addo

l'olum

hone Codicem
ergo mirabitur,
cus Diouy/ii
,

habere icbolia Amlreae.
cur folus diffentiat.

Nemo
baud
'/up

Ceterurn lo-

de quo dixi,
,

legitur

etiam,

dubie
p.

ex
b.
<pii<ri

Eufebio
ubi
,

apud

Georgium
exhibet
:

Syncellum
i^cS-v

383.
,

Co<L Aug.
i%ei<ricCy

v::tv
y<>.f

T<3f.M X.ttXovv (AtyokXtt, y-uj fiXKG-tytfAol.

iuo&t)

ctvr»i

xuf /uwei TtFirot^tixoyrx

i

va.

jA Hie nirfus cliqui codd. Audreae omittunt x.a\ Xxov. In bis V'indob. 4. Habet meus 7. et Areth. cum
rsliquis,,

Nota hoc ad

veri. 5.

res

in)

rTjs

7*fc,
/3//3a/<>j

cov

eu

yky^otitrty

to

evoftot iv

7m

r~]s

£wjs Tov

dfvlcv
koo-jagv.

rev
).

scr<Pccy}xhcv

dr.o

Kc&rcc@o?\$s
£(

[iO.J?/ tl£ £%Si OVSj dx.CVG0t.r00.
A&atotv,
CCVrcV
i i
.

rtS CCl%{X06osi

vtfocysi'

si

ns

iv

ftcc%c«c«,
Z^IV
Y\

<X7tGK?C0l<£r?jVCi{.

Odds

V7Z0(J.0VY\

%&j

i\

7ifcis

roov

ccylccy.

y&j
yJjff,

sidcv

<xXKq AZ. <y.

Silglcvi

dvct&ouvcv
cjACfot,

w

rqs

K&J

h%s
oos

v.egccrx

dfpioo'

y&j

iXciXsi

ogctxocv.

to.]

Eft baec elliptica oratio,
intulerunt.

ut

n,

8.

ubi

alii

alia

Hoc
finiilia
,

loco

intulerunt

^a,

ervt/xyei,

uiruyti,
ti7.

et tic,, in altero

membro autem

direicri-

Loca

ubi

itidem diverfa inteliigenda
i. Rom. 17, 6. 7. 8. quam aliqui meorum

Jiint, rcperiuntur Philipp. a,

Unice probabilis
exhibent,

lectio

eil,

quamque hie

exprelfi.

'Earn ita
:

non

cor-

rigendam, led lupplendam iudico
huri'av
elt.

i't

rtc ect%ux-

(intellig«,

inwyg.
aliquibus

Nam

Si

vero

cum

abfurdum iy/.t Codd. probetur etc,
vTrayst
rily")

intelligetur

tcirxy't.

Sed prius probo. )
i't

(uimiruin, la
{KX.%c1.t1>*.

ut^uciXaxrteiy-')
Is-tV.

ra h

(loco

(intellige,

Ergo non opus
a.?rty.7.

alt

ad-

dere, tbirexfitli. )
v.

bit etvror

E>e inra.yu

17,

8.

11.

?.lattb. 5.6, 5%.

Cum altero membro compara Rdiguas interpolatione* vide apud
eum fequuntnr

Welit.
ji.]

et

Alterum.
et qui

Apud ledum Erssmum
rio ofAota.
u^v'tev.
Ita

repe-

tamen gerem
:n.

fcripto u.

Si

tamen babet mens 7. lupra id explicandum efl"et, intelli9, 19. 0/u.eiaf otitis, fciliErasmus propter Cod. Reucb-

yj^oto-tv, ut f'upra

cet et>g«<{.
!

Etli ergo

excufari

pottlt

:

tamen

contra

iunt
tertia

ceteii

Codd. Andreae

et Aretb.

Stepbaniana

babet

^ukxv.
Brjq'uv

ycy
Kita-ciV

rr,v

efovrrlctv

rev

TtqooTov 12.
y

T»a?i

hocmov
iv

dvrov

aofj

enoict Ti)v

yyjv

7^/ rovs

ctvrg kcctomcvv-S'J^/oV

T«>,

i'l'Ctf

7?(>G!TKUVYIG6Q'7l
r\

TO

TO TtQV-

tov, ov zSeQQCitev&n
cavtov,
7Tb£,
t>\v
'fVX

Tth'/jyvj

toy Sotvurov
psyoiXct,

ygj
£K
,

7toiei

av.y.fict,

%$$ ij.
CTTi

TOV

CVgCCVCV

XCCTCtQoCtvy

yh
yqS)

haoyttpv
SfAOVg,

rwv

dv^qcaTn^v.
KOCTClXOVVTCtS

%gij
STIi

*4-

7TA«V?5
tyJs

rc.S'

TOW

hoc tcc
svxTttov
STt)

arj^sloiy

&

IJ'JSjj

cZvtgc
ro'is

TJoir^aj

tov
TYlS

BtjpIoV

h?yuv

KCtTCtKOvVlV
too S*?fo>,
ty\s

7^,
eocSt]

TFCirJTCtf

hxoVM

!*%« wAjjy^v,

^$

ey!***

dno
Hey

fjicc%cuqot,s.

H&j
Tov

dvTas

7TV£vy.ct. i5<tvee

oovvotj

Ttj

eixcvi

Srighv,

AaAJjVfl
oxrett
fc-cev

n

iiKM Tov Sqglov,

^9^

7f cilery 9

^
v&\

7tqo<TKvvy\(T(»Gt

r%

stv.ovi

tov

Sngiov

ciirwToiv&xtTi'
rays,

;(#/

ixoiii
,

7io&vTcic, 16.
*(#/ reus"

rovg fiin^ovs x$j

fxeydhovg
Trrccxovg,

nhovalovs

rovg

K£M

rovg
lAeo-

mpvim.

Ergo
in

Birch,

nihil

notavit.

Sed
ex,

bonus
Erasrno

Sieph.
In

edit.

i65o. pag. 189. tacite intulit ttevim.
pag.

edit.

1646.

335.

eit

adhuc

r/j.

revs ifiovi"} addit etiam 20.
sf*
jcm/

v.

P.

n5.
et

i5

««f

]

B>

In

tsi

iucovt

njv

!ix.tv»

auctor Hbi noti

conliat.

/»#,

ante

#/roxrosj>9-&i<3-»i/,

quod

exclufi,

omittunt etiam praeitantiore*

a pud

Birch, et

apud Alttrum oraaei.

',

ttevSegovs
olvTClS
ij.ds^teis-,
not,
ii
(AYi

kuj revs covhevs,
&7l)

"vet

oooaa>7iv
r7\S

%<X$Cty fXCLTCC
r\

yjl(>QS

dvTOOV

em
e%oov
h

ro

fxeTooTiov

ocvtogv.
y\

y^\

rts
o

8vvY}Totj

dycQoccrcif

•xwKrjGctf,

fj.Y\

ro
rov
r\

%af»7/u«,
dgtS'fj.cv

ro

cvcjj.cc,

rov Bri^iov,
yS^civTcu.
yl/YiQiaciTco
tz)8e

rov
o

gvo/amtos
vcuv,

ucCpivc

iziv.

s%gov

AH.

rov

ocqiS/jiov

rev St^/ou*
o

ctgiS-

fuos

y«f
S7i\

cc\Bqoo7Iqv

g$i,

(xgtBfAcs

cevrov

XIV i.%&kos

Koc/

eJov,
c^cs
skdctov
i%ov(joij

x&j Idev
atoov,

ro

ctgvlov

|*$f-A®.

to

ngjj

\a?t

ccvtcv

uq&pcs
yjKixdes-,

rs<r<rct(>ctKo)>TctTtcr(Jct$es

ro

gvo/acg

civrov

y&j

ro
2. £7i\

ovcfAOC

rev

tjoct^cs

ccvtgv

yeygccfjifjievGV

rxv
eK

fjerccnocv

olvrccv.
oos

ygj
(fiwYjV

y)y.ovgcc

(Poovrv

tou

cvgcc\ou
ocs
(poovvjv

vdxr&v

voKXoov,

x&j

(5%ovty\s
oos

fjisycc^tji

y&f

y\

<Pqo\v)i

hv
ev

rjKoujoc

x&etftoSoiv
olvroov.

k&oC(>i£cvtg0V

reus

KiSotgctis

5'^SV

cc^ovutv

cooriv

y.cctvriv

iyoo7rtov

rev

BgGVOV)
XIV,
i.
'it

In fcholiis

mi, neutro genere, Andreae autem

7.

Sed

Palatin.

t9nxJ(.

fit

Wax;,

lino genere retertur ad Chriitiim.

qnod mafcuErasmus primo
cs-o's.

edidsrat

£r«j

,

deinde vero exbibnit
7.

\a£i£y.a,tou.i-

uos
voy
,

aduunt mei omnes praeier
loco yiygKuuiitot
,

Erasmi

,

nullibi reperire potui.
7.

3. i$\ ante w$}>>

addit folus

Omittit adeo Palar.

led bic habet

dhovruv, Joco ccdovri,
luam,

notavit, nee Bengelius

quod nemo Adeo frgo contemfk Afiav.

ticam

recenlionem

Sylburg.

p.

5g.

verf. 5i.

6o^/f/#3-J?
&$6vov«
x&f

'1

« *

y v

h
;<#/

*

-\ .ft

M

hoc>7tiQV

r&v

rsccrdgccv
ovSzis

y»tifr,

v&j ruiv ^sjfovri^coV
fActSelv
rr\v
<3t$>)»s

iovvccTc

h

jjtr,

a}

skccTov reca-ctot

$cLv.o*rraTe(T(ic{(i?<;

%A/#<5W,
bvrol

yycgacrjAboi

wno rr s
t

yif$*

hmv

hi

fxeru ywoth 4»
yccg ecriv'

xxv
enrol

ovx,

ejAokvv^ijcrotv'
01

-rtttfi'dvot

haiv

d'ltoKov&ovvrss


hjvov

otgvleo ,

csov idv v7tciy%'
cBrjcrav

ovrci vt?o

r,ycQc&-

duo rav
r£>

cw&gto7ivv ,

di!oigyj\

ra>

S?o> y$)
too

device.

}{$ ov% ivge&fl
-J/cUdOf"

^5«
iv6.

^OfAOCtl

ttLTW
hSov

UjAXfAOl
tisto/asvcv

*/<&(>

M.

tfi.htnv.

%&}

ciyyshov

fA?(Tcvgccv>j(Ac6Tiy

e%cvrx ivccyyeKicv
litl

ccicaviovj

ivccyyshlcrccj

rove xctSniAevov?

rrje

yvj^y

Hgy
cc&v

em

irdv e&vee xc$
'

<pvhx\v

^j

yhotV'

Kotiv y^jf

htyotv iv (^covy fAeydhy ' J*
Sofcctv,

(po&r&irs rev Kvf/ov, V^f Sots dvrco

on

yhSsv
,

jj

oo^oo

rr\s

Kglcrev?

dvrov'

v&f
rov

<7[Qc<yy.'jV7\a

WTs

cevrov,
rr\v

rov

7ion\ f Jctvrci
rt\v

cv^osvev

x&f

yr,v

%&f
v&\

BccKcctro-oiv

MA. ?(#/
KOOV
rr\s

unyols

v$dr<x>v.

cck\os

dsvre^os 8.

ccyyshos
Y\

wohovQwe »
I'fi

hkfW
TOV
7rs7?QtiY.s

&f*?9 /3«/3u-

\A?.ydM ,

OiVOV

rOV

SvjJ.OV

&&vdc6f dvrr,s
ksH

tfdvroi

roc

MB.H&'tf'

uKKog

uyy fKo?
iv

r^itos

fao-g.

kovSwsv

avtci's,

Kt-yoov

(poovjj

fAsydhy'

u
5. 4>ft£«f ]

ooXd.
rcturn<;'

C
B.

lu

folus 7.

8.

wafriim

e*

Tts 7r$CG"/Ms7 to
net]

Silglov

:<$</

[rriv

ilKOVCt

dvrov-,
fASToo7?ov

J\cijx[occv£i
i]

%d$ccy>/.cc>
T)]v
Xeltjcc

llt\

Tov

dvTov

&}
fc*C

dvrov,
Svjjlov

l0 -?(#/ CiVTOS

TtieTCCf

TW

otvov

TOV

TOV &SOV, TcZ KcKegOKJjAt'VQV CtKgCWOV
7lQTY]%ic0

h TM
dyioov

TY\S

CgynS UVTOV'
ftctf

9f0j joXcrCCVKjSij-

csroif lv
1 1
.

7tv%\

S&m

hdo7j;iQV

roZv

dyyt'Twv y&f hoxjftw rov dgvlov* KK7IV0S tov @oi<rccv(0'(Acv cLvtoov hs
ccsx'jow
7rccvcriv

x&j

o

dtoovoos

ccvaficcivsj*
tfjAepccs

}(C$

cvx

t%cucr<v
ot

«W-

;(#/
tiff)

vvktcsT/JV

thjogkvvovv-

r£>
si

TO StJgtGV
Tts

SMOVCC

dvtOV, Xgj
ovopoC'

hcipfDuvst to
obos
r\

yjx^oLy yoo rev
vrtojuovri

12..TOS
l^lv'

dvrov.
Ot

TfV

dyioov

TYlgcZ'VTSS

TX2

ivToKoiS TOV
HCtf qXOUGCt

Bsov,

lO"i&{

TYIV

TfkiV

h,70V'

<pmtjs
juosjeee-

Ik Tov
gtot
ot

cvgcwov Keyovcrr]?, y^x-^jov'
ve%Qo)->
ot
yocf

h

KVgtco

<x,7ro$vqaKovre£
7ycc

ccTTccgn'
COOMTCCj

hey st
i%

to 7rvevpcc,
tXVTOOV'

uvontocupe e^yoc

TMV K07!W

Tol

i'\.ixuTo)V
Tigij

dyjoXovSet
vs(p£hr]

per
Aewij,

dvroov,
r^fj
liii

^/
ty\\>

fi<5evjMr.
vstye-

is.

td'cu

Krjv Kct&}'[Aevov

oy-otov

vioo

dvB^ooTfoVy
^etyocvov

t%a>V

en)

tyis

W

Ke(pcc?$s

dvrov

%fvaovv y
o£6.

*v

tJ

%€t$

dvrov

tyenxvov

i5. tZcrx^Ti] alii referunt
alii

ad yg^*"

»

a '" ac* pxxcLfiiof,

ad Aiyu.

Mox
i,
1

aliqui, uyx-xis-eyTaj- B.

14.

f ttfion

da,

UI

j.

Mox

aliqui, tk» KStyxXyp. B.

6a
j(9^

foj»IH- l$'lf\
;

u J

v v

o

v i»

i

-

-

?'

^•-5S»

ceXXos olyysXcs ej^iXBev
ev

rev

vcecv,i$.

Kgot^oov
T*JS"

(pcovy

/a syce

Kg

reo

KdcStjfASico

&m
OGV,

VstpeXW
or;
o

7TF{jt^'0V

to
r\

fyslrotvcv

^gt/ ctf^G-cv

vihijsv
r

vget rov ije^roej
ryjs
ty\v
y»j<r.

on

sfyfxvSrj
o

8 e(>io~y.os
i7j)

'x&f

i

6.

fBoiMv
<§qe7ict\ov

Kcc^rifj.FVo^

VfQkhip
?(££/

TO

cevrov

MA.

>|

yj?.

^

em

Tjjv'ySjv*

ideglaSvi

olXKos clyyeXcs
TO)
CVO'OIVCC-,

styhSev
£%OOV

en 17.
%0/Lf

TC~

V«CJJ

TOU

olvros

o$s7tce\ov

e£v.

Hey c\hXcs ci-yysKos 18.
,

efcqXBev
S7i)

sk rov

Swrtcc^Yiqlov
;(£>c/

eX

m
ev

^cva-lcty

rev

7ivqos'
rca

etpccvYjcrsv

^ctvyg
ro
ro
e£u>
c!*v,

fAsyxhtj

syjsvri

ro ro

dge7rcevcv
o%s7icc\ov
rris

hiyoov'

we/x\[/cv

aov

xgj
rr\s

r%vyr\acv
yr\s,

rovs

ficrgvots
>j

ccfAJjehoi)

on

tjKfAuaev

socQvXy] rris yY\Q.

%cy
cevrov

s^sBceXsv
its

ctyysXos
yyfv,
*{cy

ro

oqsTtcevov 19.
rrjv

rt]v

srgvyqae
eBoehev

cifxTTsKov
Xv\\ov

rye

7^,

^cy rov

hs

rv\v

rov

SvpLov

Ssov

rev

(Asycev*

15.

vo&oii ]

cvgXtav-

C.

Teu S-egtc-cq] Tov
16. t?, vstpfXy,- B.

A.
tjj? vilpsXr,!;.

Andreas,

C.

18. t«5

y?? fecundum]
tribus

ocvtvs.

C.
Birch,

ig.

II^^Asv] ex
Etli Anclr.
tjjc

notat Alter.
,

ex nullo.

habeat t/ZxXtv

tamea miror.

Ajjvok

rov
nihil

in

Icholio

myoct] exhibit etiam Aretb. led de eo monet, Andreas habet

20.

:<#/

17Tclty\§i\

r\

hyves e£oo$ev rye Ttohsoos,
\k Ti]S A*jveu
,

K9H

%<$%$&
T<WV

dtjJLcc

<x>%Qi

Txv

%«AJV0>V

'illTSteV

C&7I0

SCCoitiV

%;AlO)V
s'v

XV,

i.zfcxxoaiooV:

Kccj

hocv

«AAc
i

cY^fioM

ME.

too ovqcivco [jieycc

^w

BavfAX^ov

uyyeXovs

tnrcc,
r«S",

e'xcvTccs

nhrr/ots ir,?cc rels £<r%oto

on

iv

dvrx'is ereKeaBq
etacy

Svpls rev
CaKi'rjv

2 '§eov.

xgj

&s
x&j
rou

BuKaaaxv
'

fAsy.tyuUtjv

&v$k
xj£j

rsvs
S">?<o;cu

ukvVtc.s
cevrev

i&

r7 s sixmos
t

en

^cj

en

tov

ccfdjftQy

tov

qv'cjxoltos

c&vtcv,
i=;ojyus

quid'em

rriv

/zeyxXnv,

led

in

fcholio
,

difcr^pant

Codices eius inter
ante

yj.yxc, et

piyxkn

ut

me

inirjo

me
alii

monufr.it

Syibtirgiiis.

Nam
Alii
alii

Sylburgii
tov ante

ediiione
/jj/oj.,

carebam
ornittuot.

in

Rcliia. v. P.

t<?v ftsycc^K-j

corrigun^,
o

iov

[Atyeu

prorlus
bito,

J)e

A<J>«S

\aide

quii'em duut

cum apud
Cbivl'olt.

Icrip lores eccleliaiticos t-tiam,

apud lmnio
sj

Gregor.
et

JSa^ npererirn
alibi
et

;•

A«»o'j-

in Apocalypli

bic

coiumuo
aliqui

elt
liic

aWs-

Vide)

ig,

i5.

ex quo
igitur

loco

adoptarunt
bitur.

on/tv-

Ouid
t/Ayxv

huic loco opirulaline ullo

Nam

tov

propter Codices

dubio legendum.
proprium.

Ret'ero ergo tod fely'c&ri

nor)

ad

A«vov, led ad SfuyJjv.

Aijva? p lt ir.mslatum, B-v/nlx;
retulit.

Ergo ad proprium
fhttiajf

Sic

1 1

,

4.

Warts non ad
lunt,
.

et

Kv%»leu\

quae translata
iitis

led ad perl'onas,
elt,

quae cum

comparan-

tur,

hoc

lius,

(nam
nulli

ad evroi leu (ii^rvpi% retulit. Prima, in morbis del'peratis eiiarri a vetulis

non
ergo
Sabat.

medicamenta
eriam

recjuirunt
et

:

)

I'nmaiius
v.

monet
Sed
tcj

de

i'erninino

mal'culino.

1'riina/io

nos non babebamus opus.
Mvrev
]

XV,

2.

(k

yxgayficiTos

ex meis habent

64. Cbp/fy2>-u'l

oo

<x

v

v

o

v

fcwTccs
%%qvtccs
ct$0'jct

Its)

ttjv

Sxhccaaccv

rr v
t

vahJvfjVy

rocs

KiBccgccs
(Jtoovc-eas

rou

Ssqu*

*(9$3»

rrjv

alorjv
wfljfy

covkov Tov Bscu^

Kcfi

my

rev

ccgviov,
rtx,

htyovres*
cou,
Kvgis

fueyo(.,\a

ycy Socvpa^x

tpyct,

$£QS
Bi\xj tis ov
aj
pi]

7rCtvr0X£CCTXg'

GiKCilKf

V&f «A*JiBvoov.

odd

crov,

o

{Img-iai-us
K'Sgis
,

r&v
y^Cj

(po&'Sry as,

oo^ccvei 4«

To cvcfAd aovj
qjrQVai
>($£/

cri fxo\os ocytcs'

c?i 7Tixvtss

7!QO(TKU\Yi(7QVtTtV

hooHlOV COV'

OtS
?{#/5«
ri\s

roc

hxaiccuoiTct

gov

itp&vegxSqcrccv.

ixsrx roevrx
CKJJvJfr

£socv>

k£/

fiVQtyt\

o

vczoff

TOV

IJLCtgTVqlov

h T&

GVgCLVU'

3$£6.
l£7A-

foli

k. et 7. et,

quem

poltea conlului,

Codex Ano. v.

dreae 23.
Birch.

Ommit ad™
a litem,

Cod. Andreae

WetJt.
P. pag.

Ordinem

quern hoc verlu probavi,
v.

lequitur etiam divinus Mouachieufis 21.
128. i2g. 284. iS5.
3.

15-tmv,

loco uyluvy habent mei omuiiio omnes. Hie ubi nee Bengtlius temperare potuil, quia coutra Erasinum et eii^s Latinistiium, hoc eit, ut fgo Eodein mointerpreter, Barbarismum cxclamaret. do Miilius non J'emel exe'amavit contra Cod. Alexandr. et Cantabrig. Recordabar iitorum apud

Aefch. oratorem
ecXn^-u-;

:

Tri^i^avraj

x.u,ra

rui

w/ooctr

x.xt

etWyXwv t%ovTe$ $0^x5 auf Xoyevs
$ix<r7?ii£ovTt$.

iv

•y/ivdc7{

Ceteruni de

IB-vun

v.

Wetit. Alter. Birch,

qui hie octo Codd. memorar.

Tot

enitn

ex univerfo numero eiua paidlo accura-

tius videntur
lilentiuiii

examiuati

eflc.

Sed horum ipi'orum
i'uit.

mihi iaterdum fufpecturn
,

4- J'«|«V»i> B. ctyioi

loco

• «-<«?

>

Label adeo Palatin.

<-*^/^,

&—&

'A

is o

k a

A

v

\f/

i

sv A

65
rots

iffihSov

ot §7TTcc
l

CLyyshci,
ct

ci

i%ovrss

surd

7r?\r y<xs-t

qaocv

eiveovfAsvot

Ktvov

rd

syiSyi

£&vccs
£<aovv

%qv<tus.
sd'soKS

v$4

fa

in

roov

T€<T(Tcig(A>v

rols

rSTtt dyy'zhcis
y?\j.ovcocs

enrol

(fiidhots

/CfVGxS)

TOV rovs
vocos

Qvpou

rev

Bsov
cLioovcov*

rov

%mvof

iiS

8. dtxvccs r&>v

y&j syetiicrSv
QsjjtfS

SK T(Z KCC7TVOV SK TVJS

TCU &6QV

,

^/

ex TYji oovoifiHos dvrov'

wgjj

ivdsis iavvwrt
rehscrScco-iv

heeXBeiv
aj

hs

rov

\ocov

>

«%f<

e%ru
YjKcvvx

TiKrr/xj
(poivriz

r&v

enrd

dyysXoov.

XVI, i.Kaj

fteyd&Wi \tyovaf\s
;<gc/

nk
rots
tijv

€7Stoc
eTtroc

ccyyiXas' v7rocyere
Qioihois tov

sk%suts
its

Bvpcv rov &sou
6

z.ytiv.

v&j d-nrihSsv

n^rcs,
rtiv

xcy ?Q%es
xjxj

M3.

<?.

rwj (pidhyjv ccvTov hs
'chncs
7Sovs->

yqv'
€7s)

tysvtro
«i«S^a>

Kocy.cv

n&j

Tsowigcv

revs

rovs
xgy

sy^evras

to

yjx^xypot

rov
ItKovt

Silglov,

rovs
6

^oexwevvrus ry
§svT€Qos
its

5. dvrov*
ryjv

x&j

olyyshos
Sechcca-trotv

*£j%?s V[Z.
,

(pidhrjv

dvrov
ocs

rv\v

t^j

syeysro ccifxx

vengQu'

^gi)

vugm

%|/l»%^

d7ie$ct-

G. xlB-ey pertlnet

ad

L

o

tTr?yrx<p!xs Andreae,
Xtvivt
his 7.

de qiiibus

fupra
fcliol.

monui 6,
Andreae,

4-

aliqui

in

Codd. habsnt Ja Sed non ut leciionem,
Inveni eiiam
i7ro*
ef

v'erum ut interpretationein.

e

66^/^-/^*1
MH.
cc7rsBcc\-fv

«»

d

V

V

V

'**

'*'

h
hs

ry

Bcthct'iay.

%&j

o

rqlros
Trora}{Ctf

h

?t)yj s
fJlOVS

TYl v

(PtciArjv

dvrov

hs rovs

){C£j

Tols

7IY\yols

TOOV VOXTOOV'

syexsro
TOOV

cct/ACC.

y&j

t]Kovcroc

rov

dyyskov
oov,

5.

VOCCTOOV
o
tjv,

ktyoVTOS'
ott

OiKOCtCS

l<,

H&\
di\xa
diy.oc

laics,
xgif

roovroc

SKgtVOCS*

CT<6.

dyloov

7i£c(pv]7oov
Ttieiv"

e£?X €Clv >
ittrt.

%£$
Hffj'J*

dvrols eoxzcts

uQol

7jK0V(TX
c

TOV BvCtX^Yj^tOV XsyoVTOS'
6
cc}

YCty

KVgiS,
-40$

Bsos

7iavroKpoircioq

,

dkvjStvetj

M©.

*£• otKctiXf

xgfoets

crov.

ygj

rerccgros 8»
rov
7IVg)
CI

sfy-yjs

r>]v

<$iuk'<\v

ccvtov

km

yjktov'

Y&f

taoSf]

CCVTM
%Ctf

XCCVpcCTtGOtj

W

TOVS
OCV-Q.

CCV$gOC77CVS.

eKOCV(ACCTi(T^yiaCCV
XCtf

$q&7XGl

V.CCvlAOO

(JtsyX,
hvcy.cc

l^>kCC(7^)Y\\JL^tICCV

a

6cv§(>o)7i0t
ejrovcrlccv

ro

rov

&eov, rov €%0V~
rocvrccs"
oo£ocv.

ros 7&f
£J.

Itu

rds

7s\'f\ycls

ov

/ASTSvoYjaotv

oovvcCj
rv\v

dvrtZ
($l%kY\V

K94
in]

Tthyitros

^s%s8

ccvrcv
?\

I

O.

rov Sgovov

rov $y}$lov'

ngq
:<&\

lyhsro

(Zoca'tk.etco

ccvrcv etrxoTooyevv)'

eyccaawro
^g{/ii.
sk

rocs yhtaracts
tfiAccij<pyi(ji7i(rccv

dvroov

ex

rov novov.
rov
(k
sk
cv^ocvcv
roov

rov

Bscv
ng{

roav

Trc'yocv
'

ccvroov

sAk&v
egyoov
(pidk'/\v

ccvrav

%ctj

ov
6

(j.etsvqy]qccv

Toiv

NA.

dvroov.

ygj
stt)

sktos

e$4-yje

rqv

12.

dvrov

rov 7ICTUJX0V rev

ysyotv,

svtygec-

5-

«

cirtct.

P.

&p*M, /1~ /J*
rqv'

'A 7S

o

x

a K
ro

v

\J/

/

s.

67
ace
cLtio

%cy

eglgocvBfi
v\

ui$a>£

ctvrcv,
roov

grotfAOiaSy

coos

reov

/3oc<rt/ soov

i3 «i circus
.

Y\Xlcv.

v&j etoov
\\a<\

sk

rov

sepec-

ros rev opxxovtos
S'/lgtov

sk

rov

qc[Jictrcs

rov

y^cy

sk

rov

^cfxxres rev

^svSo7T^O'
T^/cG,
COS

QtlTOV

TTVSVfJtOCTCC
'

CiKuScigTM

i^.!3cir^ccx oi

f'O"'

TtOIOWTa
(oocat\s7s

ffflfA&tt,

7#f nvevfjtotTct d SK7JC^SVST0tf

oatfjicvioov

sn)

revs

trjs

omovfxhtjs oArjs,

avvayccyuv
sv.mijs,

cevrovs sis rov 7Sohe(Aov rrjs

yfjiegcts
r

rys
l5. $QS.
(>ios

fAeyocArjs
loOV
,

rev

&?cv
OOS

rev

nce\rev.ooirO'
fJLOCKCC-

£g%C(A%j

KXSTTTYIS.
tyh>qov

y^Y}yc°oov,

%c/cf

rcc

licence
,

cc'jtcv-,

ace
ryjv

(Jir\

yvfjins

7*e%t7rceTy

^a/
>{&f

i§.$\h:oo<Ji

dL<y%v\\jLO'tvvt\\>

rivrov.

avvr\yceysv cevrovs
i^.fxsvov
IjSfaft)

hs rev

reixcv rev kotXov*

/jtxysficov.

ngq

efioopoi

NB.

tyj.

10.]
14*

v.

P.

1

58.

140. 287.
fervat
k,

Birch. Sylburg. Alter.
et Areth.

«

fx.7ra^iv£r«/]

adeo Palat.
fKTroPzvsvTai-

Until

Alteri

Cod. Andr.
eft

Hoc
v.

loco mihi
Alter.

fufpecta

diligentia

Birchii

Wetit.

Birch.
16.]

quam
vit
eft,

Tarn quia pracltantiores Codd. habent fttpyti'atp probaquia Hisronymus, foite ex Origene
,

Armageddon
f'c-re

,

probo

(kaysS'av.

Kotum
,

enitn

Origeiiem, eiusque afleclam

Hteronvmum,
poftea

nul-

lum
i;on

nomen pioprium
v.

praetermiiilTc

quod
iaveni

vexarint.

q.

it.

lAzyiB-ai'

etiam in divino Monacaienli 21.

C

2.

QSCewlV/ft-^Vl
€£zyj s
H&j

oo

d

v

v

o

v

i"

.Jfc"

%

T^ v

tptcchyv
(poovrj
,

dvrov
fAsycchti

en)
ctr.o

rov

dsgct'
\otoZ

ifgihSe
ovqccvdZ

rov

tov

cc7ro

tov

Bgcvav,

Asyovact*
x#/
,

ysyo\e.
rot) }{&/

%ffj

iyevovTg d^quTictj

&%o\~ 13.
cioe

(fimuj
<x($

Kg)
cv

(Tsi7iJLC£
ot

fxeycts

ev*
hi)

syevsto

ocvBgooTrci

sysvovTo
cvtco

r%£

yriS.f

ryAixovros
iyevrro
>]

aei7jjtcs
rj

/Atyocs,

licy

7toAis
7:oKeis
t)

fj.eyoLkr\

ig.

us

Tgioc

/>c^J7,

X&j

Uj

roov

tBvoov

eueacv'
hoo7tlOV
giov ;($/

y^uj

0ck(2vAoov

fxeyaAtj 2/jviiaS*}

TOV
civov

BsOV,

OQVVCCj

UVTfj
rris

TO

71QTJ\-

rev

tov Svpov

cgyrjs UVTOV.
eg*}

Tiocact

vqaos sfpvys,

v&j

ov%
00s

Zvfs-

20. 21.

By}(TUv.

xcy %ocAu£a
KOLTOL&OUVSl

fAsycthrj

tccAccv£7r)
ot

TlOUOC

1%

TOV

GVgOCVOV

Tavs

oi&qooTiQvs

x&j
€K

€&Acca(pvifjir}<rocv

OLV$£00?TCi

TOV
'

BsOV

TY\S
y\

7lXV]yYiS

Trjs

%-xAu^yjs

ort jjLsyccKv) te)v
Koij

7iMyY\ dvTrjs
en
Toov
t7lToe

Nl\

aQodftot.

qhSsv

sis

XVII,

r.

dyyeAoov, toov 1%ovtqov rccs eitrd
xgjj

(ptxAocs,

iAuAvjas
croi

per
x$l[AC6

sfxov

Aeyoov'
tyJs

Afufo,
fxeydTOOV
2,'

oȣto
Kr\Si

to

ty\s

7Ig(>\y\s

TY\S
'

KOcByifAlVVjS

in) TOOV

VOO6T00V
ot

tjoAAgZv
rr,s

/uf^'
JiCjtj

tjs

l7io%vev<sot,v

(3ocaiAus

yv\s,
rrjv

efjiebvaBtiaocv

ci.

kcctcmovv7io^vetois
egyjfAcv

res

yJjv

in

tov

caov
\as

t7]s

dvTtiS.

y&j

ditrivsynk
eiooy

us

iv

5.

TivsvpuTi'

x&\

yvveuKCt

xolSyipsvyiv
> \

i7H

C*?»'ts ***f/7<

V

'A

7t

K

CC

k

V

\\j

I

£.

SrigloV

KOKXIVCV,

ySfAOV

OlCfAXTCC
xgLf

(3hx-

gQiUaIms , f%cv v.eCpocKus i-nroi

rceguTcc

7io^v^oZv y&{ KOKKtvev,
c/ftj

KexgvaoopeMi %£ut(cq

^/

A/$<a
TfoTvgicv
yefxcv
TY\S

rifx'icc

fj.aQyccQlrui<; 9
iv

sxovtroi,

xqvacZv

rq

"Xsig)

ccvrqg

fidehvypccTccv,

7$
yijs'

roc
Y^tf

S-CCKO&SotgTX
liti

7iO^GiXS
dvTYis

TY)S
cvojxoc
*f

to

fj.etoc7fov

yeygccfjtui-

ypv*
priTYH*

/xvwgiov'
roov

&oL&vhoov
?(#/
tyiv

fxtyxki],

r\

Ttcgvav

Toov

Qdefoy fAccrtav
/abBuov-

6.

Tfji"

yjjff.

%£$

eioov

ywcfixcc

NA.

am
XVII,

rov cupxros rocv dyl&y,

h

rov ctipx-

ros
3.

To

9-ilg'o*

To

y.oxKU/ev

t $-r,p!ov

To

xoxxtver.
eft

C.

Nam

eiusmodi

anim.ilis
vsrf.

antea

iion

facta

mentio.
hie

Quanquam

4

eft

yspov jg^sA. tamen
ac

Ivo^'xiu,

confiftere

poteft.

debet

propter

Codices.
4. ]

De Cod.
Sylburg.

Vat. 579p.

apud Birch,

v.

P. pag.

147.

pt

74.

tZv uxxS-eigTuv habet foius Areth.
Sic etiam in 20.
eJl.

led in fine t?? y??.
5. irogvuv

qui

non Codd.
,

xhqiZ')

legendum
et

line loco Pt

ii,

tr.ictarunt,

fcribae

Codd. videntur
,

erraffe.

In

meo

17.

erat etiam 7tc^>mv

fVd rcccncorrexit

tior

manus ex
,

edit.

Erapmi

,

ut
eft,

videtur,

7r»gvto»

addita

nota Al. id

alius

a;u alibi,
Areth.
ireevoj*-

tropvsiuv

ex Andreae fcholiis
textu
eft
vrefvsiS/i,

venit.
in

Apud

etiam

in

fcholio

Complutenlps eiusmodi Cod. ad maims habuerunr,

cuimmodi

eft

meus

o.

qui -xUvoiy exhibet.

Vide

inferius 21 ,8.

22, i5.

6.]

Hie rurfus

in

meo

17.

poft

mB-iavftu infertum
•ft

S

yoCdf/r/-/^

I

cc

v

v

o

v

\

',

*

rog toov lAotgrvgvv
ifiuov

fyaov'

r&j

&xuy.o&a-ot,

olvrrjv,

BuZfxcc
diUTi

peycc.

xcy

ems
eyco
;<cfj

poiy.
lf>Z

o cot

dyysXos'
to

iSoivfAcctrcis'

fAvstigicv

ty\s

ywxiK.cs
,

toZ
e%ov-

Br^lcv

tov (ooi^cifovTcs dvrvy
bTTTcc

tcv
toc

tos

Tots

v.s^oc'hds
,

Hey

ohoc

xegctTU.
Vsi>"

to

Sijqlcv

o

2/dW,
ex,

*,v,

x&f cv/.S.

?(9V
i{ffj

jweAAs;

dvcxficuvetv

ty\s

d&va-

aov

hs
oi

dnoiK^icdv

vTiccysw'

H&f S"«uoov

fxccvcvTctf

xctTOMyjvTes
OVCfJUX
S7l)

Try yr,v,

cv

yiycd7IT0tj TO

tov /3//3a<ou

Tr s
t

fans U7I0
0Ti
rjv

KCiTCiQoAriS
ncfj

KC<TfAOV>

@Xe7JoV700Vi

to Srgicv
VOVS
C

ovk e^i,
CCj

y&i uaqhcy.
87?TCi '/.SyJCi-Q*

WOS
Act/,
Its

£%®V

GCfyiP.V.

Izrros \p\ iioh,

qtjcv n yuvt)

xciSyTcq
hiTcc'

durav.

){cy
o

QwJtXe'is itvh
sts

oHO.

•zsvts

e7te<rov,
%£<}

few,

o

ciKXos
del

oviica

7jKBs'

QTctv

eA3"#,

cAlycv

uvtcv
fASlvOij.

eft a retrentiore

Ik.

et poit

ayt'uv

v.cq-

Utrumrjua

ex

Andrea

venit.
v,

Praeftantiores

Codd.

neutrum
ix.

agnolcunt.
omittit,
8.

P.

Quin etiam Areib.

et

x.ci>

ra

ivSftctT*

C

mox,
mea

t« ,Si^xtov. B.

ra>

fiiS\!a>.

C,
v.

*«} Aa^is-c.]
Bircli.
IS'ili

habet etiam 20.

De

toio

verfu

prior editio prodiiffet anno 1785.

Birchii
locii

autem 1798. dicerent, raeam in plerisque conKormatam efl'e ad praeltantiores Bircbii Sed ego eo tempore Lircbium nondum Codicef.
et

noram
demucri

eius

prima evangeliorum editio prodiit

J788. 4,
88,

cum mea

prodiiffec

ab

anno

178*

-V— 4J^/ ~/0
ii.jxelvoef.
?ttf/

'A

7! o

x

K

V

t^l

I

s.

}{$ to S^f/cv,
oyooos
e?i
,

o

Vfy , sjc

k^/ cux eV/»

cures'
j^./

^oi/

tvv

zxtcc
rcc

.12. g^i,

f#

ocTTcoAetccv

v7?ccy?i.

'*{&

oskdc K^czra-t

u

sides,

omoc @<zcriAe7s
eActficv,
clA'A

h<rtf t

cirives (IxviKeiccv cvftoo
clav-)

i£cv-

oos

QaciKfiSx
SilglOV'
t))v

ftiotv

cvquv XocfjiQxvovai
fAlOCV
7{c£\

1

3«jMgT«

TOU

OVTOl
ovvccfAiv

sx cvai
ifcovalocv

yv&piiv,
l k'C6vT(tiV

y^f

TX

Bi]p/iCO

OiOOOLVlV.
,

CVTOl

(XSTC6
ccgvlov

Tov

dgvlov

TTcAs/jiYia-cuai

^>y

To

viKYjeei

dvtevs,

on

xvftoc

Kvgloov
ci

I?)

;<#/

QuaiAeis QaaiAsxv'

xcy

jjlst

clvtou,

iB'XXyjto) 7{£y ixAsxTc} k&\
pot,
rctj,

Ttfioi.

y&i Atyei
Ttcfvt)

rcc vSixtx,
Acco)

&

sides,

bu

y\

y,dBr r

K$j oxAot

ii<ri 9

r^j

e&vri
ct

n&j

i6.yAaaaoif,

ngy rcc oeKcc yJgetTci,

iioes y

II. Key

uvrls

cyd'oo?. E,

kvtI; ayoedSt
S-q^lov, led

fjuod

per

fe

inrellioitur
tur.

uon ad

ad

fiectrtXtvf ret'er-

Loca

iimilia fupra notara Hint.

l3.]

De 1$Uti

v.

P.

i5s.

290.

Wetit.

Bircli.

Ita

quoque tres ex quatuor habent apud Alcerum atque omnes onmino mei praeter 7. qui cue-eve-;*
exbibet.

l5] Polt Los? addunt,

xccj

sj

yvri)

>

rneus

!.

i5-

19.

Aretb. qui tamc-n nilnl de eo h.ibet in fchol.

De
jj

hoc

a

nullo

monitum
luifle

eit.

Erjuidem arbitror,
jrepvfi

yvnn adlcriptuni
aut 18.
Id
contextual.

vocabulo
addito

ex

verl'u 3.

deinde,

y.ccf,

relatum
16.
,

eit

in

Eodeni

modo
loco

verl.
y.c)

ex

eodem
e(i:

verfu

5.

ante to

9-y,"lot,

illatum

It!.

s

>

%&} to
j(#/

Sr,glov

,

ovroi

(jufffoovjt

ty\v

rnogiiiv-,

Yi^',ifxooyi.hY\v

Koiqv&vvtv avrriv,

ngi}

rets

cuijKcce

dvjqs (pdycVTOj , acy
iv

cxvrriv xotroc-

Kocvasuatv

tivoi.

o

ydq
yvdopqv

Bsos

edccKSvij.

hs

rets

notices
i^ff

ocvroov 7r©i*)Va/ ri}v yvoofAi]V

ctuTovi

7tQtri<rctf

plow,

xofi

GOVVOtf

|6.

evrei] hie rurfus nee ad

v^xret,

nee ad

xiget-ret*

nee ad
ter

S-^glev refertur,
in.

fed ad xxtt.

Ceterum
maior
fed
et

in-

verfum

et

i(i.

nulla
folurr.

debet

effe
,

diret

ftinctio.

Nam

non

ru voxrtt

Kigccrei et ro B-ti^lo)),

ut paidlo ante docuit,

funt
x,cq

Xxei

feu

(Zxa-tXiHq-

Recentiores

ergo

fivTcq

fivrxyojyo),

mutata lectione, aliam
coguntur.
v.

interpretatioi53.

nem
(Tiv

exco^itare

P.

i52.

290.

Birch. W'etft.
d-jT/iv,

Mox
addunt

polt, Ketj vgqftatftitHf fco^rov^
aliqui
,

Kttj

yuu.rvi.

Iftud

Ergo yvfuqv eit iniprpretatio rov /itvif.ioiyAvti?etiam acrurati Codices xc-jj yvfcvn» omiuunt, alii
a recentiore
gine.

manu id adferiptum ha bent in mar. Hac appeudice alii non content! addebant
,

ciiam

77oi^c-otic-i)>

uvT?,t/y

fjiiod

permuHi Codd. exeE
*.«/

cludunl.
7roi.t)<ro"j<rtv
,

Ergo
ut

et

kcu

yvpvv-v,
et

yvpvw
et

interpretatio

int<?rpoiano exciiiin
1'.

deuda
oraifib
290.
,

lunt.

Codices Andreae adeo
diffentiunt.
v.

.iddito

Key yv/nwv*

i53

i^5.

Birch, Wetit. Alrerum,

cuim primus
3,

et

qua*-

tus

haec prorfus omittit.
et

Propter vuigatae Lati-

nae drfolatnm
l it

uudam

comparciur

18.

igtti-

tn p>o!>at.trr>i.

tr.

%*j xoiAeruj y.xLt^t

/*!xv
et

j

contra

Miilium tuentuc
E.\

ctiam Codd.
omiujt.
btir«.

Bircbii
eit

Alteri.

meis

ijnus

7,

Contra
ifulgatam
P.

mem

Andreae

o. et

apud Svl-Mjllius

PaJatiaus

et

J'.juaiicus,
et

Vole-bat

fcilicet

laiinam

divinum Cod, Alex,
eft.

ficf-rufrre v,

i$$,

De proximo Tih%0§Srtt

dsru eit cidis.

dovvoij

TY]V

BoiaiA&otv

UVTOOV

rw
Beov.
yi

Sttlfla,

J 8. &%(>i tsa??Sm<tiv
r,

Aoyot
i'Siv
r\

rev
tscais

y^j

yvvYJ^

r\v

sidsst

//syaA»j,

v\

s%ov<tcc

(cict'jiAejctv

stt)

toov

f^aathsoov

tyillj 1

.

T^i'

*$s.

M?Toi

roevrx
EX

£~t$ev

aAAcvNE.
OVfCCVCVy

>S»

UyySAOV
i%ovrc6

KUTGCJ3cUV0V7CC
fjroucriotv

TOV

(jtsyotAYiv'

ygj n
y&j
£71 ecs

7*7

e(Pco-

2.TtcS?i
iv
v\

Ik

tJjs

1

$9^!S
,

ccvTov.

'ixqot^sv

laxvgcc

(Pooiy

AtyooV

(2cc!3vacov

f^eydhVi
y^j

H#V

lysvero katT<UM)T%g»v

fan-

fJlOVOOV

$vh0tK7}

7IUVT0S

7IVSVfJLd>T0S

CCitCcSotgTOV)

Hgf

CpvKotKY]

'ZOLVTOS

CQVSOV
ix

S.dxczBdgrcv ycy
civov xotvi
7r\S

f^sfxtayjfAevov.

ort

rev

tou Sv/jlgv
ffdvrct
yr,s

ty\s Trofveiccs dvrris

srsaraj-

Tec

kBvt}'

y$j

et

ficcviAele

fxer
rr,s

cevrrjz
yris

S7ic^\evau\ ,
rvts

y&j

a
Tcv

SftTtogot

ix

owoiftstos

4. ?{lp0Uf

&UTYIS

t7TA0V7y]<TOiV,

y&f

Y\XOVGCt

«AA»JV

lo. hrl nii

'/*!$•

B.
(poivr.v t

XVJII,
a

2.

itr^v^tcv

ifi%ofec tyurq. b.
elt.
,

'Ey fortafle
ali-

proximo
o.
et 7.

tKg»^iY ablorpium

Poft <pu»v

qui Codd. Andreae addunt piyaXvi

quod tamen

met

omittunt,
{j.iytl\v\.

Allerus ex einsmodi Cod.
'Ev
f<r%vi
v.

Jaudnt
finxiife

kmj

Erasmin videtur
P. i55. 291.
utuvcurpttvou.

ex latino in Jortitudino.
v.

e£soi>] 3-qgiev- C.

P.

ac ibid, de

Bonus Erasmus ab ogvts primo fabricaverat «>j/«v u Deinde 'cgvtor correxit. Sic mox cibibuerat svijw
Graece
5.]
!

De

nriwoTixt et

•xijrrtix.ei.v.

v.

P.

r

jkfoplS/ lj—&
(pocvvjv

'I

03

06

V

V

V

aKKv\v

sk

rov
o

cvgctvcv,
Koi.cs

XsyovactV
woe
fxrj

zfyK&e

i%

ccvTri?

/ucu,

crvyKoivtovyafiTe reels dyLOi^rlccis ctvTr.s,

y&j

sk

roov

wXYiyxv

dvTrjS

'l\Ct

jJ.Y\

Xct&YJTS'

on
Tcu

iKoXhriB^aav dvrris
cvgocvov,
TOG
clos

ot\

dpcigTiaf

H&J

ifAVtl/Jtcieuvev

«%f*5&vw\s o
00716 §6TS

&SGS
cevrrj

CidtKrilXG6TC6

UvTYlS.
,

6.

^/

cevrrj
COS

cc7t?oooy.s

j^/
,

or/iAoo-

CCCTS TOG Sl7tAc&,
roc

%Ctf dvTt\

7{Ctf

KCiTOG
<v

egyct oivrns,

iv

tw

7jotyk>Ico

oIvtyis,

iicsgoevs,
ictd^ciaev

KegcctTUTs

dvrq

Smhovv.

oactj*

durrjv

n&j

isgyvlocae,
ngjf
'

roaoZrov

Sots
iv

dvry

@xa otviapov
cGVTtjs

wevSos'

on
Ttzv-

T#

Kccgdlct
,

Keyet

on

KOiBrjfAOtf

Qcc-foiSGa

ny) %y$o6 cvx h/xt,
'idea.

^/

&:s ov

fAYi

aid rovro

iv fxioc

f/fAsgctg,

4.

«|.'>5-£ri]
$-*l£iov. v.

per
P.

Andream ex

Jefaia

venit,

ut verf. 3.

5.

]

De iuwuivivrsv
Hunc
et

cevry,-;.

v.

P. Alter. Eirch.
et

6.]

verfura

denuo

ad Codices plures
,

meo»,

aliorum examinavi

nee tamen inveni,

quod

lTiutatum veliai

contra

priorem editionem

meam.

Repetitiones Fraudi iuerunt fcribis non nullis.
Ktt^-ui.

7.

xceB-iit&ttf]

Ay.;i3-&i

De
iyu

utroque
,

nihil
(

definio.
ells,

Alterus

laudat

,

xuS-tpcq

deberet

y.u.^v,u.ujf-,

xetS-as.

et in

x.oc$ /ip-ccf.

Ncutrum

pro>-

babile.

Sigla

ui
eft.

rnea

priore editione

hie in-

enie

expreffj

meae prions
*af,

Vide ergo in evangelio Lucae editionis fpecimen Cod. M. in *&-

M.K^(&0/i. V. P.

il£cv(7iv

a\

7>My&j
KlUCS'

ccvTqe,
iv

BuvocTos

<,

Ttev-

BoS

7{c£l

H&J

7IV(H

YMTCWCfrj§Y\«

cercy,
9. d\)T?>y.

oTt

Ii%vqqs kv^ics
Kkctvacvat

Sscc,

Kghct?

^j
01

x&j

v.q^ovtclj
01

en

dvTtjv

ftotaiXels tyis yijs,

/xst

dvrvis

%o§veu(rcbVT8$
7J3CCI

^c/ zgwiciauvTec,
TVJS

crccv /3aJCtVTriS.

TOV

KCC71VQV

7TV^O0(T£O0S

IO.U7IQ
Tov
cv&j
fi ,

{/.ux^cBsv

Z^YfAOTSS ,

Cid

TOV

(pc&ov
ovotj-,

(BotffcevMTfJiov
»j

dvTY\s^

7\tycxTes'
Y\

7tcXis

i\

jj.syothYj /S«/3uA(WV,

tioKis

fo%V(j0Ci

CTl
01

JAM
efjnrogoi
271

60*CC

YjhSsV

Y\

XglatS

1

1

.

aov.
%gij

%&)

tt\s
,

yns xXuvaovat
ot:

wevBcuatv
ovos)s
Hffj

ccvry

Tov

yofjov

iz.ccvToov
X$'j<tcv

dyo?u£st.

gvxeti

yofxov
nc(j

dgyvgsv Hey hiSov Tiplcv,

IxxfyctgiTov y

7^
wdv
JjC

(BvuahGV,

x&j 7Jog(pvgov,
H&j
nccv %vhov

v&i crjgtxovy
Bvl'vov,
HSty

?(#/ xoxxlvov'

(tkeZcs

ihs(pdvTtvov

xcy

TIM

GKiVCS

£JAcU

TlfJUXTXTOV,

%$

%«Akou,

12, ovKtTi]

plerique Codd.
retert,

hue

reFerunt,

fed Andreas

ad luperiora

certo in

meo

o.
v.

Nam

et

in

Andrea
82.

in

aliis

Codd. hue

refertur.

Sylburg. p.

peri ftxgyctgev-

Loco /.ix^kcc^ov in duobus meis reIdem erat in tertio , fed a recenCredo id repetitum effe ex pcoc£tiore correctum. yxgiTov. Certe his, quae in fine verfus memoranverf. 48.

tur,

magis convenit ftx^ua^av
in

,

quam

ftapyccgev,

Exempla tamen notavi
piofe
dtfputat
licet

P.

De

margaritis co-

Orig.

Ill,

448. feqq.

PertinebanE

ea

i'ci

ad interpretationem Alexandrinam gram»
45.

maticam Matlh. i5,

I

j5&/> /&,/$-/<> 'I
XccXkov,
%£$

00

06

V V

v

**
y.agiAct{>ov,
XCft
(JLVPOV,

;

<«dV?cu,

HsU

Y&j KlVXfXCOpOV, X&I
tig]

Sv/AtCCfjlCCTOC,

I^.

Xl&uvov,
HSH

ygj eXouov,
<rfrov,

k&j

oivov,

weft

cefjiflocXtv,

K£/ TrgofcxTct,

%&}

Tons
c7ioo°cc

%&!
rr\s

i\>v%ols

dvSgooTtoov.
tJjs
1

%&}

V *4»
<rou

iTri^v/xiccs
ffOU,

"4/u%ifc

aTt^hBsv «7T0
Xgy
rol

?(#/ TfCCVTM

TCC \l7ICl$CC

Xot\A7f(*o6

o&vrooAero
fA?)

oItio
oi

gov,

x&{

ewett
rovroov

oivrol
Si

ov

%v§gs.
0I7S

zymogen i£,

7tXovTflff#vrss
wo-ovrotf,
ccvTrjs,

oivrris,

duo
rcu

fxotv.goSev

woo

rev

(pc&ov

po&o-ctVKrfxov

kXaiovrss '/$ 7revSovvovotj,

res,

}(c/lj

Ksyovtes'

y

tiqKis

y 16.

(xeyoihq,

*j

7?e$i@s@XqiAevii

(Bvacov

^/

iS.

]

Alii, kuj otvav,

alii,

x«/

i>,ettov

omiferant.

Hinc

poilea
JScribae

in

aliis

transpoiita

funt.
h.
1.

Rheda notum.
p cti^am
,

graeci
^ie'tivi

exhibent,
iiblwi.

,

P ctioo)i/ i
i

pib mi

,

De
,

r&iftxrav

item de Laet

tiniltarum,

mancipiorurn
v.

porcorum

diverji

generis animalia

P.
nulli poll
I'voy,;

i4- ivtcirt olvtu."\ dvrec
x5]

non

habent.

Nonnulli,
tlentia.

«<

ifAio^a
in

mvtZv,

trahunt ad praecepaulio
ante
ante

Inde

aliquibus

ortum
xAztcv-

\vnrovtrn>
tj;

Aliqui,
.

(ex meis duo)

addunt koj

et

mox
Vide
avau.
et

ante 'Atyevra

(ex meis

duo)

id omittunt.

mox

verf.

ig.

i6- J Aliqui bis
fivs-irtvev
<re»

habent

Mox
x.ix.x..

aequalitas

paitulat
fil<r-

propter

-Ko^tp,
alii

Cum

vero

repsriretur,

Tcripfcrunt

Ttt^i^M,

Neutrupa

GTi
1

fXiCC

00$&>

YI$Y\IJ.xSv\
,

TCGCVTOS

7??\0VTC<,\
It?)

7'"^f

7i &s

xv(3e f vy\tt/[s
act)

^/
xcc}

-

TT'as

tg/7cv

tiKsoov-,

vccZroj-,
->

ojoi

rt]v

Bothaa%taikv->
TY\S

(txv

If yctgovTcq

duo

fjuxxgoBev

l8. K«/

S'tfOt&V,

fihe7rcVTS£

TOV

K0C7IV0V

rrum probari poteft per Codd.
ego edideram
,

De
7.

%fivrla>,
,

quod
cuius

v.

Birch.

Wetlt.

Alteram

unus Andreae Codex, ut meus
17. iir\ roirav]

XVJS~?

exhibet.

nou nuili9. CorreJam vero, cum ncrao iO dfi*%av Trhhtv loleat, crAfjyv quoque ia Meus c efaXo; mutacum eit. V. Alter. Birch. P.
mirabile
t7r)

videbatur

xerunt ergo,

rav

7r\6iuf.

7.

exhibet,

5*-«s

la**

Erasm. quod nullo Erasm.
tus
Ut.

ruv ttXoIuv otuXes naodo mirabile eit,

,

fere ut

cum

et

unum

Pieuch. Cod.

cum
o.

fchol. Andr. fecuAlteri

Repugnat meus
et

Compl.

quar-

tus,

Palatin.

Areth.

Meliores

Codd. Latini
Fruitra

adeo

locum,

pro

locum habent.
in)
rT.g

ergo

Velefius,

homo nequam,
,

xluimi

correxit.

Sanctus Caryopbilus

Laiiniitarum

patronus opti-

mum mavimus,
xuf
Trxi
(Trl

ex Vaticaniiiimis Codicibus notat:
To7rc** tXiuv.
?

Itane ergo habent
tribus ediit.

quatuor Vaticani
t^/x^otTKji
et
(

Eraamus
v.

in

loco
error©

ut

mox

19. i7rX6vB-t)TU>,')

fuo

,

et

typotbetarum ediderat tgyd^evres.
Aid.
fecit

Id

repetierunt
18.

Colin.

Ex eodem Wetlt. Cod.
,

poltea

i^yet^oumat

ut

magis graecum Codi-

ellet.

Suntne

hae

lectiones

difcrepantes

cuin?

Quicfni

vero?
et

Sed ex fabrica CvcloDivinus

pum
plane

occideut3lium

Alexandrinorutn.

MbnachienJls Cod. ar.

quern

poiiremo conlului,
Ul

hunc

vv.nurn

exhibet,

eo

nondum

i»-

Jpecto edidetam.

'

7 8^/#/*MfI
TTu^ooasccs

%> 00

00

V

V

o

v

*'

'

u

dvTYjs ,

heyovres'
Kdtj

rk
xocj

ifxcla

t%

7ToAs(

ry

fxsydAy'y

e@>xAov

%cvv 19.

en)

Toes

xeQctXxs
x<xj
,

dvTaov,

exgecgov

xAcuqvtfs
ova}-,
ovecj

Ttevljovvres
*|

Key

Keycvres'
Iv
>?

7tcXis
01

y\

jueyxAth

€7?KcvTY,(rctv 7FocvTes->

eXovTeS roc

Tthciod

iv

r$ Sxhxaaq,
fAici

ex

Trjs

Ttfxtorijtos uvrris,

on
Xoi

agee
,

tj^ftooSq.

ivtpgcuvov

f7i

20.

cevry cvgctvs
}{gCf

xgj

ct

ocyioi,
,

n&{

ct

oino^o-

ot

Tt 1? c(pn

r otj

on
00s

'ixpvsv
m

Sees
f)(>8V

TO

KglfACC

VfXOOV

OCVTYIS.

t\&j

sis

21.

ccyyeAos

\<T%vgos

hlSov,

y.vAcv

fxsyccw

X&j
OVTCCS

'eQocAev

em

mjv

Scthciaaav,

Aeyoov'
\]

OgjUtj/JLCCTt

$hY]§Y,CSTCq

/SflfjSuAoof

fAeyochrj
7{Ctf

Tiohis

,

^c/

cv
%rfj

(juj

evfeBy

en.

(poovrj

xtSagcccoov

(aovo-ikoov

%gj 22.

dvTW.TGOV
iv

X$j

GCthTtl^CCV,
nyj[

CV

JAY]

UKOOfSp
Todays
'

ao)

en'
ov
(avAcv

ttxs

Tsyjlrvs
ev

?e%vv\s
(pcovyj

fArj

eugeSq
ff/j

act
ev iv

en

s<g}

cv

dxcvaBy
fj.)]

ao)

en.

Kg)
7{ffj

(poos
Cpoovrj

Au%iou ov

(peevy

ac)

sn
fx-/\

23.

vvuQhv
ev

y&\
'

ivytyqs ,
ct

cv

axovaBy
vjaxv
ct

ac)

en

en

efX7icQol

acv

(Jisy (Solves

T)js

yrjsi
l

on h rq
7TCtVtC6

(PoC^fXCCK€iCC
eBvr].

GOV
ev

e7lX0CVY\§r 'JCt,V

TO&

Hoy

dvry

difAtxres

7i(>o<pr\roJv

24.

23. ort

>

ante

«<

VfA-ro^oi,

omittunt

tre3

boni mei

et

apud Birch, quatuor haud
excidit ante
*<
,

conteranendi.

Facile

quod

deeii in

uno

Alteri.

cV/7/—^
^c/

'A

7t

o

k

d A

v

\f/

i

f.

79
tmv

ay'*"

£»$&?!>

?(2$
yflff.

7tdvroiV

XIX,

i.iaCpxyiAevoov

lm

tyis

M?7# t«lt«N3.
c%Acu TTcAAeu
cc}\Kr,Kovi'c6
'

jjxeuaa
gy

go?

<pa»»ii/

fxsydhyv

ivgcivco,

heyovrcav'
ouiufxis

r\

ccen^loc

v&j

>j

H&j

V

oZfccc

rev
Of
th\v
tjj

Z.BsOV

YjfJLGQV.

OT I
oTi

CChYjBfVCtf

7{Ctf

dtKCCl&j
7lc(>\t]V

xgicrsts

ccvtov.
,

eKgive

ty\v
rrjv

ixsydhriv
TJtogveict

v\Tis

hetpBeige

yriv

iv

ccvryjs,

x&j

k^eoUqcs

to

dtftoo

Toov

oovAoov

avrou

m

%et^os

dvTr s.
t

5'H&{

osvTs^ov
dvrris

etgww
7<&j

dKXt]\ovioc.

x&f

6

x&TZvos
l\.TCOV
6t

dvccficdtet

hs
Of

ToiiS

uioovccs

dlOOVOOV.

S7/S70V

7J^S7^)VTS^Of

itKoatrhaoc^eff,
7i^casKvvyj<Totv

ngq td
too

rhaocgcc
too

£dcc 9

y&l
S7i)

Bea>^

KocBr uevco lt

Too

SgovoO)
7{^j
(pcevfi

KeyovTes.

a/uifv"

aAA»j-

5.Aoui«.
?Jyovao6'
oi

duo
tov

rov Sgsvcv I^AS'e,

diverts

Sscv
oi

yj/xoov

7totvTes

oovXoi
fxiK^o)
(pw\>t}v

aorov,
%cy
oi

xgj

(po(3ov[jLevot

dvrcv y
rjucvcroc

6.oi
oos

fJi.eyoc.Koi.

xgJl

c%Aou

ttoAAou,

%gj ds
(pavriv

(pmrjv

Codroov
fo%v%MV->

ttcAA&jv,

Hey

ds

QgovToov
ort

KeyovTes'

dk7\Y]kcvioc.
Yifxoov

e@ct-

(jihevae xvgtos o
rj

Beos

o

iruvTo^droi^.
Koif

,%tu(joofAev
Ttjy
ocj^ccv

7{Ctf

dyaKKtdiAsBcc ,

Soopev

dvTou'

on yABev

o

ydjAcs rov
dgvlov,

XIX,

7.

ccyaXXiMftiv habet

7.

nee
et

aliter edidit.

Sylburg.
t,

Ita

c:iam Altec: tertius

quartus.

Ut Luci

47-

NZ.

ccgvicv,

Kdj
xccj

$

ymrj

clvrcZ
tv&

yrolfxcso-fv

iocvTry.

eooSt]

uvt%,
y.ocj

7rsPi@xh'/i-8.
.

Toy

/3uo"cr;vov
,

Kcc}jltjqov

KctSocPoy*

to

yccQ Qvcaivov
«?».

roc

oiKUtoo/xocToi
y£«\J/tfv"

toov ctyloov
[AotY.xPicig*
ocpvIov
c;

ko/
e/f

Afy?<
oii7tvov

jwo;*

c*

To

rov

yxfAcv
fjtot'

rov

r.s%XmAvot°
uXi}§i\o)

xcq Xzyei
Bf-ov
7SC000V
fj.oi'

evTot
y.cLj

Kcyot
e7ieaov
i

tqZ
TOOV

hat.
C6VT0U
qpcc

o.

€fX7T§0cBsV
.

TrgCGV.WVjiTCij

dvrSj'

Koif

Keyei
roov

/ujj*

awdcohcff

gov hfx) Key
t<dv
vricrcv

cco?A(ptov
Irjaov.

<rou,

r*v !%fv7Tgo(r%w
I?)

tjjv
'

fxotgrvglecv
v\

too

&sm
\v\ooZ

yup

jAaqTvp'ioc

rov

to

NH«

K. yVeuftOS

T»y£

7TPc(pY]T6tCC?.
xctj

K&)
Idov

hdov

TOVll.
Ast>

ovPotvov

uveooyfji&ovi
O

fanes
,

XOS

y

Y.Kf

XCtBttj&VOS ill

IXVTOV
JCCty

X«Aov&KGC10'

JU6V0S*

TfGOS K&j

dMBtVGSt

£V

euvy

9.3 Alii, t«v teimav.

In bis

meus

i5. v. verf. 17.

Da

hoc
eo. ]

in evangeliis

monui.
t.

Bengelius folus ex Andr.
cat,

hoc

eft,

ut ipfe vo»

ex recenilone At'ricana,

(nam
~)

alterum PalaAliaticam

tinum
retert

Cod. Andreae
v.

ad

recenfionem
loco

p.

780.

edit.

1734-

Trgoc-xvwcrcijf

laudat

KUf

7rgo<rixvvi)ex.

lum
net.

Palat.

Sed contra eft nun foverum eliam Mofq. o. qui tamen ad
Conitantiuopolitanam
4.

recenfionem

fortafle
eft.

perti*

Vindobonenlis
ex

etiam contra
1.

ft. xxXevtitt*;]

meis omittunt
x.xXolfteve<;
,

i5.

19.
,

7.

et

Arelh.

v.

Wetit. P.

ut arbitror
inter

omit*

tcbant,
et
iitui.

quod difcrimen faciabaat Sed id vanum eff,

KaM~rfraf

1

u^/jr,/^-// A
'

7T

K

d X

V

%J/

/

i.

8
GipBuA/Ao)
KeCpctAtjv
CVCfJUXTCC
,

12. civvy

xglvsi

acq 7Toasjas7.
nv$os->
kcc]

ct

$e
rr,v

uvtuv (phot
CXVTOV

iv)

CtUOt'lfACCTO,

7l0Ahd'
cvcfj.cc

£%OQV

ysyqctfj.y.hct

xcq
f;

yeygotfjtijthcv
kcc)

o

iS-cfo^
fjihoe

e«wy,

fty

dvros.

7*egt$e@>hv\xctf

Ifxxrtov,

BefiotfA/xh-ov
CVOfAOC

dinar i'
AoyOS
rcc
iv

KeKAYjrOCf

TO
xccf

CCVTGv'

TOV
rco

i4'S?ct;.
cvfotvcy,

roc

IgccTevuctToty

yaoAovBei

dvrZ
C4VT0V

S7i\

77i7icts

asvkcTs,
net)
t>Q}A~

iS'Syaeov/xhot Gvcrtrtvov afvkqv,
iK,

KotSctgov.

TOO

<ZQfAOCTCS

ixHC^hSrctj
iv

(paicc

dljcfAcs,
*

o^sioty

\vcc

ccvry

7ic&ru£y
iv

rd
rov
1

g'SvJj

Kocf

dvros
xcc]

TSGifxotvsi

dvrovs

^dBoso

aifoifcc'

dvros
ri\s

7iccrsl rtjv Atjvov

ctvcv

rov

Bl/ao-j

c^ytis

rov

Sreov,

6. rov

7ict\>roY.(>dro(>os.
KOij Z7II

xctf

syji
OCvrov

lift

to

t{A0tr(GV

roV

fAtHfCV

Ol'GfACC

yFygctf/.fAevcv'

BocaiXsvs
v.ot)

Bocchasoov

xaj

ij.kvqios
iy

Kvfloov.

hoov

dyyshov^
(fioivy

g^r«N0,

ra

rJAia'
7td<ii

xotj

sKgafcev iv
ogvkois-t

fxeydXy,

Xeywv

rols

rcls

7ieroiA.svois

iv

l3. fis/Zctfitfttvov]

igetifio-tisver.

»9-

v.

P.

174.

296.

In

fchol, Andr. eli fixQiTcrK.

Reieriur calm ad c-*^|.

Sic et Areth.
17.] Hie rurlus

omittunt.

meus i5. tK%ci%s <$mw pttyi&w, Alii Erasmus hie rurfus ev pua-tvgci'

jne-f^xtt

TTSTXT&.f

cum
Alii,

iitia

avibus feu o|kbT«<.

feic

enim
vgn'en

babet
laudat.

in

edit.

i5ig.

pap.

669,

Wetlt.
a.

to

titTrvat

t« ftiytt,

fed

£

An.

Iv

fAecov^ocv^fAdri'

<5Vure,

avvct%Bi/ite

he
Yvoi

rev

ofmvov

rov

fxsyuv

rov
>

Sscv,
y&j

i§.

(fidyyire

axgxctc
00 *
>

ftaaiheacv ac*(?x<x s

aocgKots

X^'KfX
GOi^XOtS
olvTOOV
i

W
sJov

i<r%vfuv,
KUuYlj/,h<UV
>

x&f
lit

UiTTOOV

}^f

TOOV

KpW

<T0t(>XCCS

7ICC\>T0QV

ehSl'BsgOOV

Ts X&j Sovhoov,
hoov.

?(#/

ptngoov

re
t

H&t
HCtf

fttyoi-

ncy
ty\s

re

Sr,(>ioi>

Tct'ffig.

(oounhels
cevroov
(Astoc
fxsroc

yqs,

%gy

rcc

sfccrev/jocrco

a-uvtiyphtx,

7ictrj(roLj

rev

7iqKsjj.ov

rev rov

nccBrjfj.svou

iff;

rev

mtiov,

agij

<^qocvivfj.ccTGS

olvrov.
o

^C/20.
olvrov
aijfxsloi

i7rtolaQrj

to

Br^iov,
•>

1*0$

per
roc

^sv<$o7i£o(pi',rY\s
ivoorricv

o Iv

Ttotyacts
cts

cevrov

,

e7tKoivY\ae

revs

AocHgtj

fiovras
rov\-

to

%ot$otyfA<x

rov
I/kov;

Bqglov,
oevtov'
rv\v

7T^oaKvvovvrocs
il^AviByjrocv
7?v(?o£,
oi

r%

£<wv-

rss
rev
01

8vo

its
sv €V
r

hlpvyv

rnv

v.citefAsvY}v

3"«a».
r*j

x&jii.

KotTIo)

0t7T£KT0tvBtJ7C6V
Iti\

^O^CpOtiCC

rov

KocBrifjihov

rov

l7J7lcv->

ry f£sAnaj
Ttoivroc

fjovay Ik rov
roc
Gf>vta

sqjjicctgs

olvrov'
in

£%o$Tcc(rBYi<rcov

roov

aotgKoov
oivToov.

Andreae o. 7. to esTsrvei/ rev utyxXev, pugnat Palat. Accedit tamen Viudob. 4.
&?iii

c.

Re-

~Zvvx%-

in

top

i~t7?rvcv

rot

yJyuv etiam Areth.
Contra
4.

so_ /ZXTiS-fctitetf]
Areth.

Palat.

And/pae.

eit

7.

o.

Compl. accedit tamtn Viudob.

XX,

i.ktuToov.

Kocf

stoov
,

uyyeXov KctTctQcuvcvrctZ,'
tyjOVroi,

SK

TOV

CV0XVQV
ygij

T^V

KXe7v
Itt)

TYiS
ryjv

ctfiva-crcv-,

ochvetv

fAeydArjv

2.%^gct

oevrov.

ygj
rov

wtfxrrive

rev
Is
est
ri\v

fydy.ov-

t«,
Xos
/asvy]v

rev l(piv
ncf.)

d%%dlov,
o

hd$o~
cikov
styj.

axrocvus ,
yccj

7rA«vo>v

cAyjv'

e%<rev
its

dvrov
rv\v

%l\iot,

3-H9$

eQocksv

oevrov

oc&vcaov

n$
ol%$t
Jt7

suhsias
\vo&
f.ivj

y^j

ia(p^ocyiasv
sti
'irv\'

indvoo
tSvTj,

dvroi",

7ikot\oi

rx
%%c\ov.
lit

rsKeaSy rd %iKicc
^.KvBrjvocf

y.erd

roevroc

dvrov

y.tK(jcv

y^j
dvrovs-,
rocs

eiSovSA. kk.
HjXf

B^cvovs
Kffipx
roov
Jyiaou,

y^
eooBtj

ixecSicrotv

octrois'

y&j
oid

ypv^xs

7t?7ieKsKi(TfAevoov

rrv
rov

fjictgrvgiccv

ng)
ov

otoc

rov

Koyov

Bsov,

x&j
cu$s

otrtves
rrjv

7igocr8Kvvv}<Tocv

ro
ovk

Brj^iov^

itKoico

dvrov,

ycy

vAccQov

ro

%oe^oty pot
%fi^oi

em

ro

ykromov
sgtjvuv,

y&j
y&f

em

rqv

dvroov'
fxsroc
r\

KM
rov
rj

i&ourierv\.

Ksvaccv

xgiSov

roc

%/A<«

5« [6.] Avrr}

dvd^ct7ts

it^drv\.

pccKctgtcs

ZB.

XX,

2.

o

7rXetv.

o.

Areth. 20.

Repugnat Palatin. e\*iv omittit 7. Haben: praeitantiores apud Bircb.

tres Vin<Joboncnles.
ficit,

Nam

quartus

a

ig, 20.

de-

v.

Wetit.
TXVtCC. B.

O. KOj
5. j

tUTtf.

A

principio

huius serins ia

priore
f
2.

editione intluferaro

y ^/$ft
K£?

^
o

?

03

CO

V V

V

v *

i

^

-t

u*

<x'/ic$,

£%ccv pegcs

h

ry

uvctzcoffei

70S
foram
vixtvv

haec

verba:

y.cy

It

( ci

e

£

}

XotTtot

rut
a.%Qt

(dyS-?w7ruv~)
TcXia-9-y,

fVX 'ICzg-xv
w'rj.

Qctvi^>icrccv)

CtW)
Andreas
ia

rx yjXix
haec

Ea iam.plunum
prorfus

ac prcboriim
cr

(.'odd.

auctoritate

excludo.
etii

Aicthas

exj.licare

poteraut,

confextu

non

a.vTo>.i%Ci

reperirentnr.

Inlunt

enim f| u.y.e/.cu§la<; x«/ rvXXoytc-povquod neuter baec duroXsiel in icholiis
I'raoterei
,

Quid?
repetit?
et

Aretha,
quarto,
contra

et in Andrea, hoc mirabile eit quod haec non coniunguntur cum

in

verfii

cjuo

neccflario

referenda

client.

Immo
utroque
fcholia.

primo

ponunti:r verba
4.

textus

in

ad

fine'rn

verl'us

Deinde fubiiciuntur

l'oit fcholia
poll:

eit

in

utroque index capitis EB. ac
,

hunc indicem demurn ante uvtv Quivis autem inteiligit commode non verbis v.v£.<?. iSWjj
inleruiitur.
,

sj

xvxtxg-isj

,

haec
pol'fe
n

cum
copu-

<j

,

iari.

Haec verba ergo
ultima parte etiam in

,

ante

otvrv

tcvxs-xcrts*

pro
alibi

indicia lubeo,

Indices capitum
effe,

contextum relatos
verba
facilljme

noturn

eit.

Praeterca
indice,
II

haec

coaleicunt

cum
In-

modo

poit auj addatur fo!um en.

dex ergo totus (Sic continuo
SiCU

erit:

T<

ir<v

jj

7rg«rs»

uvxfecrtsx

inripit textus poit

hunc indicem.)
CT <
Ot

Tii

i/cVTt^fii

SuvXTOS-,
«*#£<

XCfj

'AolTToi

TU»
iTV}.

vticgMv

ofK

i'Zttrxv

7t3\£<rS->7

tx ^<A«*
verlii 5.

Hactenua index.
A

Continuo textus,

"Avt*i

xvuzxra k. r- A. In huiusmodi Jocis oculos Nonne eodem Codicibus admovere nos oportet.

modo
capitis

fupra 17, 3.
18.

poit verium 3,

temere in

verl'us eiusdem quibnsdam Codd. infmus

eit?

Scilicet,

tur, quamvis in
aliqui
-,cv.

quod explicandi caufla ibi legebamedio fcholio. Immo eo in loco
xkiftg-

fciibae

margini adeo adfcripferunt :

Exat iane xiiftfvpv,

verum non eo

in

loco,

led

<*?£& 6-j'A
TOf
rov
CUtt

'A

is o

x

d A

v

y

*i

V.)w\

^

£%P< V^OVG'lCiV,

«AA'

SfCVTCtf \?o?is

Beou

xg)

rov

%(?t~ovi

x&f

(oxviXsv-

7. owor/ /wftm ravroi

yjhict try,
t

ncy fxsrd ~X.
ascfdv&s
ek

ra
8« rijs

%lh.icc

srq

KvBr (jsrstj
dvrov.
fc&wj
Kct)

CfivKctxYis
res.

k^sAevcrsrotj

irhccvtjaocf

roc

h
rov

reus
xoc}

rheroiqvi

yoovictis rris yr,s,

rev ycay
sis

rev fidyay,
coy

cvvocyccysiv

dvrovs

itoXsfLdV)
rr,£

dqiBpos dvrocv as y
9.
oris.

ufx/xes

BccXdarv>s

xcq
y

ccv£@'/j<tc6v

In)
rr\y

ro

isXdros

yY\S

xctj

Ixv^Xevaocv
rrjv

itoc^pQoKrp
rv\v

rotv

ccyicoVi
xtxf

xa}

irohiv

yycc7S7}(Agvfiv'

xecre(3t]

97uf

ix

rov

evgetvov

drta

rov

10. Bsov

xuj

xxre(paysv
TTAocvtoV

dvrovs.

xcq

oid&oXos,
rr\v Kifjcvtjv

dvrovs,

s@XyBri

eie

rov
xotj

nv^os xa) Beiov,
•^svdoTTgctyrirTjs'

o7rov xcq
xctj

ro Br^lov

(ha*

cocvurBijaovrctf

qjxegxs
dioovoov.
xctj

xctj

vvxres
%i6ov

hs rovs
Bqovcv

n.dicovc&s
fAsyuv

ra>v

xctj

£\,

y.fi.

Xev/.ov-,

rov

xaB^svov

In

dvrov t
fed
v. P.

paullo
299.

inferius.

De

Erasmiro
et

'(

Uq

et

Omnom
in

intellectum

fupcrat iltius

«£§< ho-

minis

levitas.

Tamen Aldum
his

Colinaeum ha-

buit etiam

fectatores.
,

Sylburgium oporte-

bat edere N. Teftamentum

non Eranmum
P.

,

non

Complutenfes
iis,

,

immo
incluli,

adeo
vida

nee Sleph.iruim.

De
180.

quae bic
et in

non [clump.
non,
ut
,

led

corrigenciis

ad

p.

180.

vitiolo

legitur,

ad 10S.
in

Cum

haec

ft rip Jiff

em

intellexi

etiam,
sxcludi.

divino

Monacbienfi

at.

iiU

omnia

,

8&&/S&/M~'/2>
QturoV)
koc}
o

l 03

CC

V

V

C

V

i

^ ^
yq

OV

dlSO
'

7tQ0<TO07tCV
y.clj

£<pvysV

*)

ov^ocvos

roves
rots

ov%

.

tuf eSrj

ocvrc'is.

KUf
y

etpov

mskqovs.,

rovs
sVoay,oj
t

1,2.

jxeyocAcvs
7C'.ov

aocf

revs (xikpovs,
Key

sources
yiigi^ocv,

rev S^o'vou,
/3</3a/ov

Qifchix

aAAo
Key

WsaoxSri,
ot

i^i

rHjs

£oor s'

lx.(>'&i)3oiv

vfKfo)

Ik

toov

ysy^ccjXfAS'
roc
'iqyce

Vpv

h

rols
KOCj

BShlots-i
e$00KfV
iv
Y\

xccrcc

OCVTOOV.

SdhotVCOb
Bocvotros

rovs i3»
xoi}
c

vsKgcvs, rovs

civvy,

koj

12.]

Ex Codd.
legendurn

qui
cfT^
,

haec
rov,

verba

fervant
y*cu\

,

intelligitur,
pz.tK£av<;>

/uiyaXevs

roui

Haec
xfiavs

aliqui

propter limilitudinem
D.l'n.t
igitiir

vix.gov$

ftt-

omiferaot.

in

non
et

nullis.

Ala vero eadem
ordine,
poll
(TzJrus

poftea

alitno
in
!

loco

turbato
in aliis

rc/tituernnt.
l^iiiiiiir.

Er^o

a iis

ante,

f .>!ii.lam

vero etiam transf&syotXov ;
>

poiueiunt, .rem
/xt-A^ovs
xetj

ft.ti'.fovs

y.cq

ret.;

aut

fx.iyi.Xovc,.

Omnem
,

tamen
amoliri

lulpicio-

nem
libus

contra

haec

verba
,

tancjuam ex locis
a

ilmi-

hue

translata
in

ipl'e

me

nequeo.
pag.
alia

Praeter Codices

primis ea
,

fufpecta

mini rcdnj.

dunt
JJsfi

verba

Andreae
xe<j

ui

Trgaftpvusv,

piA^av
pag.

ft.iyi.Xm
85.
edit.

autem
Sylburg.

ad
'

loca
et

dixerat

48.

H»ot%ctv

iumfs poitea Birchius esiam in probis Coda, reperit. Accipi fcriptore pro ergo poiJlt in hoc
m»(»ys-

lAbri apcruerunt

fe

,

feu

apcrli funt.

quo minus hm^xv uiitato niodo dicatur, iihros aperuerunC, o mi fib Icilicet enim poillnt at In revra Jubiccio, Intelligi baud dubie. etyyiXnt. Alii exhibent T*^.^-5yT»c
Nihil tamen impedit,
,

VD/is-fi-Yta-ctv

,

yyo(%$-/)c-tx\i

,

avivz-firxv
Kttj

,

nvclyna-av.

v.

P.

Modo

video, ftucgevt

fayixevi abtffe

ciiam a divino Monacbienfi

at.

ccovis

sosokccv

rovs

vsxgovff,

revs

h
rot

dvTots'

K(Xf

eKglSqactv
Kocf

sku^os
hoL\ocros
KIjmyiv

Kotrci
v.ncj

soya
((dhr.-

lq.ocuTov.
Bqcrciv

6

octirjs

hs

TY\v

rov

tzvqcs'
tj

cvrcs

BdvccTos
i^-Tlvgos.

devrsqos
st

lw,
ov%

Kljx\i]

tov
rco

xoq
iy\s

Tic

zvgiBtj
,

iv

QiQkico

&y\s

ysy^xfji^evos
7tv(>os.

l/Bfti}$}7

XXJ,

1. Its.

tyjv

\1{jl\y\v

rev
kolj
KOtj

Kctj

hacv'ETL.

ovgxvov
TIQOOTOS

Koctvcv

yqv
ff

v.UiVY\v.
r /J?

yccq
CC7Fr}k'
KOtj

CVQCtVQS
Yf

7T(>WTVI

2.

3*01/

'

KOt)

§Ctkct7<TCC

CVK

S^iV

ETt.

rv\v

7tohiv

rr v
t

dyiotv

(sgevacchYJ/x,

Kcuvtiv
CC7f9

SIOOV

KOtrccftcUVOVQUV

?K

TOV
00s

OvfOCVOv
vv{x<pr,v
Kct)
,

rev

&ecv,

r,roi}xoc!T(xsv7\v

ksxo-

o.a/Ati/jihriv
(Pccvyis

roj

ccvSgl

cevrtis.

wkcVgcc,

fJisyxKys fx rov
g?kv\vy\

cvgocvov
fxeroc

keyevtrr,?'

toov
Ttoov,

tj

rov

Seov
y.sT

roiv

dv&(>xolvrci

Kdf

cy.r}voo7st

cevrnv,

net)

kotos

l3. tgyct

etvrev]
,

pole

priorein editionem

,

loco

tgy&

ccvTOH

reperi in

meo perbono

i5.

et a pud Alte-

ram.

Aliqui.
neglexiife.

qui Codices

examinaruut, videntur

hoc
14- evroi
v.


1

jrt/go?.}

Eodera ordine Alter etiam notat.

P.
r.]

85. 3oi.

XXI,

Andreas

non

hie

iblum,
»t

fed

et 12.

fuperius

KXeyXS-i
v. P.

dedit loco

«7r?A3-<j»»

o,

n,

i/j-

3] Pro

a-y.-ffjua-a

ex Andr.

I.

Bengelius
,

laudat
credit.

x,otvv-

Writ, idque etiam fcbpliis firman

Sed
Icbolia

SSUpZJ/fy-V
Aacf
osurcu

'I 00

06

V

V

v,

s'jovrotf,

\cy
%gif
ofc7/o

ctvros

o

Seos
dis '4»

psT
ccurcov

dvrZv
gray
,

szoq.
d«-/-:^ucv

i£aAenJ;f<
tcov

oCpBccXpav
eVo/
eT*"
tzo\<o£

ccvrHov

j($c/

o
,

5-avaros-

cub
,

cure

Tthbos
t^ocj

cuts

tigauy/}
rcc

outs

cvk
*** *J

in'

ori

71^00 rcc

ci7iyh$?.

?$CU,

7ZXVTCC

KCtiVCC
ot

7101®.
7Tt^c]
817IS

Y&j
:{c^f

hh/Sl'
dto}§ivo)

ygc&^jov'

on
a.
1

hcyoi
%C£f
tcJ
cc.

TOU
iyx,

BsOU
ro

Sl7t.

fAOl'
>•]

ytycV0j6.

^cy
Iy<w

x&j

<x$%yi

^
oivroo

to

TeAcs .

T&

ai-^vvrt

oacrw

I'cholu

ifta

pertinent
i.

ad

tSat^u'-^'et

7ru>

^olk^vov.

Contra Andr.
o.

feu Aug. 7.
7.

funt

Aadreae Codd.

Palatin

Scriba Cod.

Icribere

nXTcttrxiivdiast-

Sic

baud dwbie voluerat enim idem exhibuic
1.

7,

i5.

6ed
P.

ibi

Bengelius

de Andr,
verl. 5.
<|ui
,

nihil
v.

mo-

nuit, ut locis jluribus.
Alter

De

et 4-

Birch.

Accedit
led

etiara

20.

$)>$

uvruvt
ixXi'-

omittit,

mox

ex parte vitiofe exhibet:

I^St TTJfJ 0KKi>V6V. 4' «wi)A3-=

,

loco

«3-ijA.9-«y

poilea ia pluribus ac bonis

reperi.

5\

v

•,

\

_

6.] Polt yiyova.
Aiteri
etc.
1.

addunt lya mei 7. i5- 19- 20. 1. k, Vide de ytyavit. Ergo recepi. Birch. P. iSg. 3o2. Erasmus bic haud dubie
Areth.
eit
,

de fuo Reuchlino mentitus
confentire

cum

dix.it,

eum
funt,

cum

vulgata latina.

Contra enim

ac y*yo\x, habent Audreae Codd. o. 7. Palatin. Complut. Areth. Beza de i'uis Codd. prorfus filet,

*c yiyoiitu icterpretstur.

.

Ijc

rr,s

nnyHs rov vdares
000700

rr\S

£ocriS

ooogectv.
iUOfAQtj

rj.h

VIKWV

dvTQp

TC&VTCC,
s?ctj

7{0^
fxci

civru
S. Tois
hi

Sees*
oziXels

y^j
x&j

avres

vios.

oc7xhcts
?£LJ
nc£j

t(g$

dpaqrs>-

Xe7s

H&j

l/3$eAu7JK&ws
(f>c6QfJtsw&s

<pc\sujt

%gq

ms^mts ngy
%Ctf
7loi<Jl

itdv\ohargats f
fXi^CS

roit

\J/'?Ud£3W,

TO

CCV7GOV

9.

izw
yhBev
kis

Bdvxrcs
ix

divre^os.

%gif

£Z.

>cy.

rZv

Z7rrx

dyysXccv,

roov

eyjvrceii

ras

inja

(pidhas,

ys/uovc-as

t7*ru TiXviyoov roov sayjdroov*
fxsr
tfJLov
,

%cy ixdXtjtrs
oe't^oo

XsyooV

'

oevgo,

act

ryjv

10.

yvvci7x.ee,

rv]v

vvjj.($r,v

rov

a^vlev.

-^f

dr r \>?yv.k
t
t

ps

h

7xvevpxri
soetj*s
,

In
poi

gqos fxsyce
rr,v

%#j
rr\v

laJ/jjAov,

v&j

7icXiv y

ay lav
rov

Ugo'jaxXr.p
sk

v.xra&euvovauv
Bsov.
<poo~>}(}

1

1

1'A

cvgxvcv

rev

syevaav
dvrrjg

rr\v

oo^av

rev

Bsov'
,

opens X'&co

rtjxiooTccrec

des

XlBoo Idaui^t

i2.K%vzaAXi&ri'
K&i
u\|//jAcv,

t%ovaa
'i%cv<JOC,

rsiyos

p'tya,

TivKwas

$d$£xoe 9

J.

ouru

etvTM

T£~tu] habet etiam

20.

et alii,

quoi

poitea confului.
8.]

De Qx£uxkc74
iiam
p.

v.

Demofth. 794.

edir.

Reisk.

255.

et

Harpocrat. in hoc vocabulo.

LyCo»

dices hie etiam in accentu varianr.

5. tt£g;

pti

,

polt

ijxS-s

,

nullus jneorum habet,

Qoakf»2if tZ~tcfl
Hoy
%7r\

co

ot

v v

» v

-

N^»
i$iv

;

rots

7ivXooaiv

olyyeXovs

Scodexoc,
co

Key

ovopurot
roov

e7riyey(>tx,(jifJt.evM)

cvgiumtco
cc7r

ooooskcc

tyvKocv

vioov

la^otrfX.

oivotroXuv,
7tvXoo\€S

7tvXooves

rests'
){&i

v&\

duo
VOTOV,

13.

@0§tiCC>

T^SIS'

0,710

7ivXooves rests'
rgets.
.

v&j

ctTto

oWyuaJv,

7tvXooves

n&j

re

rei%os
}(&f

r r\s
lit

noketos
ctvroov

e%ov 14.

BsfxeXtovs
ovofjictroc

$x$skc6>
roov

ooofiexot

ooooskoc oiito^oXoov

rev

oiqvlov*

Xcq

XctXscv

jxsr

ipov-,

ei%s

pergov, 15.
ttcA/v,

KotAupov xgvaovv,
%gif

wot

(jter§Yia% rr\v

revs

7fvhoovots
Kstretft

oivrqs.

y^Jf
/xtikos

v\

TioXts 16.
civrrjsi

rsTgoiyoovcs
eaev
rap

n<M

ro

ro

TtXoiros*
%7i\

^c/
lotolovs

e/j.sr^as rr\v TtoXw
oskocovo %iXtdooov,
ugLf

KothccfAO)

SoofieKot

ro

iayJxcs

HSM
i^l.

to nXoircs
K&f

ro

vi\jos

dvrtjs

foot

re

ril%cs 17.
rv\-

olvr7)s

wctrov

retTcrcLfccxcvrotreo-acigGov

%oov,

per gov

clvB^oo^ov,

i^tv

dyyeXov.
ccvTtjs 1$.

K*/

W

*i

woo prints
V

rov

rei%ovs

"tUTTtiS'

Kg}
voLXto
rtjs

7toKiS

%$V(71QV
01

KCtSctgOV,

cpciov

KctBccgaJ.

BepeXtot
XiSco

rov 19.

reixevs

TJoXeoos

Tfotvr)

rtplco

KSKOOrfXfl"

12.

xvfcZo-i']

reliquis locis Erasmus, vir haud dubie ex Eratoithene haule* Locum laudat Scholiaita ad Apoll. Rhod. rat. Otovedit. Steph' p. 47- '*$> v*J/*kev xvXivio';rav autem, quod babet Biox verC. \6. apud Eraet

hie et in
,

graece doctus

toiibenem reperire non potui.

jn

<

.

•»*

*

»o.

<!)gov

'

o

rsru^ros,
aotgdc-.vjr'

cpciqccyocs'
o
"iv.ros
,

o

TTffco

7rrc£,

cru^diov'

c

evxros,
o

ronuQov'

o
/

oskxtos
,

,

%^va-o7r^oc-

aoi'
.

h$eK&Tcs »
?(#/

ua )c;v^oi•
o/
,

o

ocoosKxroZy
7ivAccvis-,

2 1 txprSusos.
doodena

SwoeKCt

y.x^yxqlrcij
*jv

ava

1

g/s

ttnaSos
'

Toov
r\

TJvXmcav
TiActreicc

has

fjuxgyccgirov

Ji&f

rns

Ttohsoos,

%(>vaiov
;<#/
o

xxSagov-,

22. &£
£v

ZctXos
clvrjj'
,

$iavyqs.
o

vciov

ovk
o

haov

yoiq

Kvgioe,

fbeos

7txvTo-

Kfolroog

vacs

oivrns

I?/,

^c/ to a^wov.

cvpe rris asXvpms*
rj

'ivx

(pcclvsocrw.

ccvrri

yxQ
a

oojfcx

tov

Beov
TO

etpoonaev
OCgVlOV.

e*Vn}v,
Ji£/Lf

^c#

2 4- Au^VCS"
rv\aovai
7<&(
ct

civTYlS

7IS$17IX-

rx

g'Snj

a\x
tJjs"

rov
yrjc

(fiooTos

auras'

ftxaiAs'is

(pegovatv

dvrw

20. dutS-vs-oi;

fcribi

oportere,
Plutarch,
et

contendunt
alios.

viri

docti

apud

Hei'ych.

I)e
alii,

amethyito
et

exponit etiam Plin.

Hoc

loco et

ego re-

peri in multis ctjusB-veos.

'AutB-va-es reperio etiam

Heliodor.
exponit.

pag. 102. io3.

ubi

late

de hoc lapide
etiam

Hi lapides

rnemorantur

Ezech.

28, i3.
^4'
3

Ediram

in

priore editione

lectionem
efle.

pollea vidi

a plurimis
tuv omittit

Codd. confirmatam
etiam 20.
v.

Tuv

<rft/£«,«l-

Birch.

$*Cy2J 4ih$ /
co£civ
9<gLJ

%

l

*>

i

V

V

v
eSioov

'

"£— 0$9l
hs
ccvrvlv.

Kg]

ri/xrjv

Toov
cLvrv\s
cvx,

n

tivXoovss

ov

/wj)

xKeiaSxaiv 25.
sxel.
rty.Y\V

THANKS.
ciacvcrt

vv£
ryjv

«y«£
oo^ccv

szotf

y&j 26,
roov

ycy

ryv

iSvoov
y.y\

hs

dvrriv-,
its

7vo&

haehSooai.
7Txv
koivqv,
li

ygj
H&j
jj,y\

ovuj,
o
ot

iifrth&y

ecvrfiv
}{£j

Ttoioov

@fchvyfioo

ypsv^os'
rr\s

ysygxpfxhot
jZH.cigvlou.
£ooijg,
y>QV

h ru
oog

/3;/3a/o)
y.oi

^ostjs

rev
-

K#/
XcciJi7r%ov

€oei£e

tiotx^ov

udesres

XXII,

f'«

y^v^uKhov,
rov
TY\$

EK7So^svcfj.s-

Ik

rov
SV

Bgovov
\X2U0Q

Bsov

ygy

rov

CCgVlOV.

Tt'kOiT&tCLS

CCVTqS ' 2.
iiisi&ev
v.c&roi

xcfj

rov

TiorotjAov
Trotovv

ivrsvBsv

^/

£v?\ov £«Jj£-,
fA^VCi

yaqnovs

oocosxoc,

UttcSlSovS

tKWjOV

TOV KCtg7tCV C6VTOV*

£C.

<W UrsxS-an]
his a 20.

poftea a multis probatum vidi,
in prioribus editt.

in

Erasmus

hunc totum

veiTum in graoco

et in latino omilerat.

XXII,

r.

2.]

Suhlectum

h.

1.

eit

I

irorafios
,

,

non
,

tS

zvhov-

Ergo Ptiam pvacdicatum
,

$t$oi,cq x.ug7row;»

non
Ted
lert

|tl>.a

hoc

eft

apud hos

fcriptores

arl>orim

?rorcc-/LiM

tribuitur.

Quomodo

vero

totoi/xo{
-prorl-

fruttus?

Scilicet,

ut Andreas nionet,
7rclQ!&7ri!pvTiV[6i]IOt.

Z^UVy id eit,

U^'tVUV
t

TCL

otv^^cc.

Ita

ergo

«7ro^il'ovf

quod

omnes

non

correcti,

nee interpolati Codd. exhibent, con/iitere poteit.
"Ev
p.'io>:>i

ciuTiji;
y

rerero

ad fuperiora.
iatellexeram

Ante,

x.uj

roZ

yrora.u.iZ

pono diltinctionem minorom.
ex
p.yiix

la

priore

editione

Jy<#nr«?»

quod nee nunc
KCCTttyy'iXteTUf

prorlus

abfurdiim
priore

cealeo.
editions.

De
Ita

monui

in

enim

^^ Ta
5.T0QV
£<Zccj

(fivXXoc

rov
XCflf

%uXov
Tioiv

us

SegotTtetccv

gQvtoV.

KUTOcSstAM
rov

CVK

sTi'

x&f
iv

o

Sieves
efo&t*

Bsov
oi

V$j

rov

dgviov

dvry

T^f
}\C/f

acvXoi

A'OCvtgv

Xocrgevaoucrtv

ctvra.
,

h^povrctf

ro
5«fc'7rl

TFgOJGOTlOV

CiVTCV

7{C£{

ro

OVOfXOC

OCVTOV

roov

{A£Too7iO0V
°u

dvroov.

%&f
nffj

ov%

eZotf'

HSH
Kvgios

%?&<*
Bsos

Au%jou
(fiooriel

(poor os,
xgij

on
6.}&f
roiv

o

dvrovs'

(oottriXevirovaiv

hs rovs
ovrot

dtoovcts roov
oi o

dioovoov.

Xsyst

fxa'
>(#/

Xoyoi

7ti~o)

x&j

£0,

cikY\ht\oi'

kvpics

Sees roov
rov

7n\?u/ji«-

roov

TJgoCpyiToov

d7ie^stXs
oovXots

coyyeXov

dvrov

($e~i£ctf

ro7s

cevrov)

d

$s7

yevfaSotf

enim

in

Cod.

o.

reperi,

non, ut
Bircli.

in

edito
id

rr^e-

y.oc.Txyy'(XXiruf'

Apud

nullus

haber.

Ex
bet,

quataor Alteri
tertius

duo hie

deficiunt.

Primus ba«

omittit.

Ex meis duo babent.
deceptum
a.

Hie

per

Andream
is

etiam
852.
11?

puto
KCof
roi

Aretbam.
<pyAA«>

Nam
<Pn*r\

pag.

habet;

TOV

%vXcv
<p
y\

B-i^ttTTtiCCV
ctf
,

xctTctyyixXitrS-ouy
iS-yat.

ci evil

ft t

£s

<r$-

tuv

Sed iitud
Asfu
in
Intelligitur

y.ctTtx.yyiWsTaj,

etiamii

noa

lit

xura

contextu,

tamen kutx ovvxutv

ineit.

enim ex vocabulis,
3.

I*; 3-igU7rn'uy.

eV<] iKt~.

A.

De

xctTccB-ijuu.

v.

P. exhibont,
c't^'u^aj

6. ^f7|«/

to~?

tovXa% xvtoZ~]
,

Alii

rovq ^ovAov? uvrcu
his cjuattior divini
Iur:

alii iita
r.

prorfus omittunt,
17.

in

mei

p.

21.

RefpondebiI\*on

exciderunt propter

duplex

oivrcZ.

re-

pugno.

Sic ip'e

iudicaveram iu prior* edirione
raea,

g4 CM) $Z,f~H

I

« «

v

v

o

u

*_M1 At-*.

t«%u
O.

'

fAOCY.ocPto*

rr.Pwv tovs

Koyovs

rr\s

xo. TtpcQrjr slots

row

@i@Atov
?<#/
nstt

tovtov.
QheTioov

Kolyoo 3.

looxnys,

cckcvoov TiKcvvoc

Totvrot'
sTJsaov

%c$

ors

ors

eiScv,

7tPa?v,v\ri<ictj

ef).7rf6&&ev

rZv
(tot

'Tioooov

too

ccyyekov,

rov osikvvovtos

tuvtoc.

y&\ g.

Ksyst

plot*

cpu

fjt,r\'

avvoovKcs aov fiui, ngq
*

TOOV OidcK(p60V

(TOV

700V 71 P0(pY\T OOV

X&j TOOV
rov-

TYiPovvroov

rovs
&s£)

Koyovs

TOV

@t@Klcv
xguj

OA.tov'
pot'

tw
fxY\

7tPoay,vvY](Tov.

Ksyst 10.
7tpo'

o<ppoc,yl(rq£

rovs Key ovs
6

Trjs

(py\r slots

tov (2ij3hlov tovtov.
t<>/v»

Kccipcs

yup
erVii.

syyvs

o

ocotKoov,

ciomricrctTw

mea, Codice
vel

17. et

2.1.

nondurn infpecto.
1.

Nunc
verf.
1.

credo, ea hue translata elfe vel ex cap.

ex Andreae ad hunc locum
legitur

fcholio,
&ot,Xoi<

in

cjuo

KvroXi^i\

os7f«/

r<?7?

uvtov.
revs

Accedit
e)'ov?.evs

diffenfus,
eivrov
in
,

cum

alii

legant,

tt^Ji^cu

7.

et 23.

duobus Codd. Andreae contextu reperi et/i alii duo o. et
in
,

quod

22.

babeant, ^s7|«/
Aretlias
in

role,

$ov\ok;
liaec

uvtov

,

ut elt in

ii.liolio.

p,

855.

prorfus

/Ilemio

iranlit

Abruptam autem ita elle oration em, opponi nerjuit. Ita enim plura abrunta et rimola in hoc ipfo libro inculc.mdis complefcbolio.

mentis eflent explenda.
firaus.

Saltern

ergo

haec inclu-

Ex quatuor Codicibus

Alteri

duo hie pror-

fua

deficiunt.
<riv

9' udiX^ipJV

,

rcov

7rgo<pr T6uV
t

,

Cyrill.

V,
v

a. 149.

ogu

— ir^^^rZy x«j

ray rvgevvTAW.
t«>
ip

A.

v

A « r«

v Iv t u

•— Ttvrav.

%g$

o

qvitagos,

§v7roc^svBr,rco
ftCHflGCCTOO

en'
£Tt'
,

x&j
X&f

o

S'lKOClOSy

$l%<Xi07Vir]V

nz.uytos,
Tot%v'
Sovvctf

dyiaabrjToo
HCfi
o

'in.

loov

sfXpfMtf
dito-

/uia&cs /uou

per

Ifxov-, i^otj

boot^a-,
cc.

ds
to

to
oo.

sgyov
o

dvrov.

l^.iyoo
1

to
,

jigtf
yi

tjqvtqs
TkKos.

x&f

o

4- '£g%cctos
ftCl
Ot
y\

ocg%yj

H&f to

pccxot'hot

7IOIOVVTSS

TUS
uutoov

ZVToActS Itu

UVTOV,
j*vAcv

ezctf

s^ovaloc

to

ty\s

far,?,

Hey

tcIs 7lvKcaTiV itaeA&ooftv
ot

hs Tqv

\§.7toKtv.
HCtf
It

s^oo
Tio^vot

kvvss
ot

K&f

°i

(PotgfJicCKo)
ot

Ji&j
71'CCS

Cpovits

x&j

itaaho*
\J/ftJ-

hUT^CC],
16.80s.
lJt.ov

%&f

<Pl7\6QV

%£$

7IOIOOV

iyoo

ttjaous

ensfx-^joc
C/jCiv

tov

ccyysAov OB.
lilt

fAocgTvgqaoq
iyoo
dsY]<*

tocvtoc
$i£c6

tccJs

ittKhrjffictiS'

it/At

v\

tyq to yhcs
o

dav)o

',

o

o

AocfA7t(;C£,
Jigif
r\

Tt^mvos.

ij.H&f

to

7fv£v{Aoc

vv/A<pyj

Azyovatv'
-/&j
e

£$%ov.

y&f

o

dnovoov

ImaTa'

£(>%ov.

ii. gv7ruv3-r,Ta]

meus

29. et Orig. IV, / ig. 441. t facile

Pote-

rat
v.

id

cuilibet

Graeco

venire in

mentem.

P.

i4- «' not. p.

ivtoXxs]
verl.
1.

in

fcholio

repetit etiam Antir.
et

in.

7tXvvo>itss

-xXctrvystTii
ibi

T*;

?e\cti uvtuv
in

venit ex

7, 14.

Nam

tTrXtHrvvot*

paucis Jegitur, Joco
aiftctrt

t7rXvincv.

Ibidem

eit,

iv

tu

rov u^vlcv

,

quod ipfum

aliqui hie ad-

dunt.

Ex meis nullus corruptus
,

eft.

Ex
efle,

Uirchii

unus

quem
Alteri,

lupra
qui

etiam

conuctum

donii.
nibil

Duo

foli

n:urant.

Alteri enini

hunc locum habenl, duo liic deficiunt.

o

o^xv

t'^%eo"S'4J,

o

B&ktav

Act

& trot
tiuvt),

vdx(>
rat i8»

£<»y\s

Qa/Qet&y.

fjLXgTvgw

iyto

cixcvcyTi revs
fsiiohiov
€7nSri<jCtj

Aoyovs
ltx.v

rrjs

7!(>o(py]ielxs

rov

rovrov,
o

ris

£7r<0y

stt

octree,

&ece

sn

clvrcv
ra>

rus
(oi&Kia)
rcov

7rAv\y ois,

rocs

y~eyqotu;/.hc&s
kctv

h

rovrco'

Key

rts
rr\s

ct(£)ihy

duo

Aoyoov

rov ig.

(Si&Aiov
o

vtqotyvfrems

rocvrr;s,

cKpsAot
rr,s

Sees ro

fjte§cs

uvtcv duo rov $vKov

l8. ]

Apud Erasmum
fchol. ad
contej'tor.
it ft-,

/Ltetgrveevficq*

medium,
vero
eit
editt.

eft

ex

verl.

i6.

et

18.

<rv{t.

ex Latino

Idem
j

in

prioribus

exhibuerat,
reperiffet

nr'mS-if

deinde,
edidit:

cum
i't

in

Compl.

tan,

loco it,
2.0, 5.

e»n

ti$ ixirtB-Hi-

Eodem
£<y?»

modo
deinde

in

eius Reuchl.

Cod. legebatur

Compl. invenerat oc%pi. Ita volebat Pro eo autem, adeo in quinta edicorrigere. lione, utrumque pofuit. Legitur ergo ovx «y;-'C'> Ad meccty, tats rsXia-B-yi rx %tAi* i'rr, a % £ t.
in
:

talla

oiusmodi editores! apage
elt

!

'Ett^jjc-^/ pefiime
iir^e-etfi
,

vexatum
Stcmf,
videtur,

a fchbis.

Alii

habent

alii

fx-tS-t, ut aliqui

Andreae,

alii

l,rtB-r,Tot

aid iTt-

alii izrtS-i'; <nrnj.

'ETrtSric-uf dd'plicebat, Ut

dogma tic is.
pofie,

Cavere enim volebant,
opinabantnr,

na

Apoitolus, ut credebant, mala imprecaii vidcretur.

Huic
14.
v.

occurri

A

corrigerent
2.

i7rtB-';e-;i.

Eodem modo
loco
amfrfti

corruperunt
fuppeditarunt

Tim.

ubi
P.

u-xol)w7ii.

!<}.

i'vAof]

habent omnes mei

,

etiam Andreae

o.

et 7.

Tamen

/St&\lov babet Palatin.

Ergo propter Cod.

Reucbl. hie exculari potelt Erasm. %vXov exhibent
fex Birchii
,

duo Akeri.

Nam

reliqui

duo hie

denciunt.

Idem

Arcth. habet.

€*)22,*?#-2il tooLvv
%aoiis\
?($£/ ex,

*v

"K

Ho

K d

A

v

\f/

;

g.

97
TUV
Xsyst

ty\s 7roKeoos rr,s ttylots,

20. yey fcciu/Asvoov $v t<£

p;pA/a?
vcy

rovrco.

(AUgrvgav
Zi.ccfxnv.
vet}

rocvToc'
i

i^%ofxetf

ruyj>'
%ccgis

s(?X 0V

xvgts

irjcou.

q

rev Kvglcv hjaov xqt^ov (abtu
dyloov,
ctfA^v.

7tdvrcisv

tw

Appen-

93

ifctfiijtvt*

A

p p

e

n d

i

x.

i-J e Codicibus nonnullis,
Univerfitatis Mofquenfis
,

ac potii'fiiuum de
feu 25.

Codke

apocalvpfeos

Janx ante

meum
huius

in

RoDiam reditum "Wittembergae hoc
pag. 57.

ipfo

tomo

tcrtio

editionis

nota

13.

de

coniectura

fcripfcram,

Petropoli

hand

dubie

a

me
vel

repertmu hi
E.

Codicon-

cem Wetftenii epiilolarum
iecturam
lungii,
Viri,
Roffiei
in
Confiliaiii

Pauli vel D.

Ad

earn

ductus fuerara breviori

quadam
,

notitia Friderici Acle-

Aulici

llluitris

atque

Eiuditiffimi
ex-

quam

Jenenfibns

lie dictis Aifg. Litt.

Zeitungen

hibuerat.

Petropolim delatus eodem duce
,

accefli

ad Dubrows-

kium, RoiTum nobilem
cis

ibique

iftos

Codices omnes, quos pauInter
alios

annis

ante

Pariliis

emerat,

perluitravi.

ergo
E.

reperi

etiam
iftura

Codicem
et

epiftolarum

Pauli

Sangermancnfe-m
e\-

Codicem
etiam

ab impoftore,
antea

eoquo

ftultiffimo,

Codice D.

tranferiptum

efic,

iudicaveram ,

ct

nunc,

oculoram

tefiimonio

confirmatus ,

pro

certo

affirmo,
,

Nura

eius

aliquando accuratioi

em

traditurus fim

notitiam

cum

praefertim

nulla mentione dignus lit, ipfe adhuc ignoro.

Quorundatn vero
live

hominum
inde
funt

in aeftimanda huius Codicis aetate five cupiditas,

credulitas rifum mibi movit.

Inter alia

cnim

in ipfo

textu fubuti

figna

crucis

cham

punctis,
litis

fimili

fere

modo,

in

Hexaplis Origenis repcriuntur.

{ignis

notantur defectus textus,

...
tiis
,

Appendix.
qui
fortaffe

99
[ignis colligunt,
eft,

uti res ipfa docet.

Codlcem,
ette
,

Yerum illi Seculo XV.

ex

litis

euni

fcriptus

adt30

vetuflum

ut

proxime ad Origenis aetatem accedat.
qui

Inter iftos Codi-

ces autem,

quidem olim

in bibliotheca Coisliniana,

poftremo
in

in

lie

dicta

Sangermanenfi fuerunt,
imperiali fervantur,
fhir.

modo

vero

Petropoli

bibliotlieca

aliqui

taraen videntur efle,

qui

nondum
qui

collati
eft

In bis vidi unura XI.
a

quatuor evangeliorum,
,

fcriptus

Sec.

JMichaele Ccrulario

patriarcha

quondam
Ex

Coiiitantinopolitano.
beneficio
et
liberalitate

quondam Parifinis Codicibus Michaelis Nicetidis a MuRAWiEw,
iftis

Univerfitatis Mofquenfij

Curatoris

,

Viri
,

IlluJiriJJimi

,

ExceUeiiLiffimi

et

litter arum

Amantijjimi

duo pervenerunt

m

huius Univerfitatis

bibliothe-

cam publicam.
Alter
continet
,

Lyfiae
et

XXXI. nee non Gorgiae
Demadis aliquot
bibl.

Leontini

Alcidamantis
fuit

Antiftbenis

orationes.

Expo>

de eo Montefalconius in

Coislin.

Cod. CCCXLII. pag

455

— 457-

qui

Tayloro etiam variantcs ex eo lectioues fuppe

ditavit.

Alter notatus

eft a

Montefalconio
alia

ibid.

Cod.

CCXXIX. pag
ex Apocaiypl
opq
,

292.

Complectitur inter

inligne fragment um
t-'tyvys

Joanuis a cap. 16.
libri.

veiT. 20.

vocabulis,

:{uj

ad

linen

Nam
fcriplit.

in fine

non

eft

mutilus,

uti

Montefalconius per erro

rem

Conyenit hoc fragmentum a principio cum optimi

Codicibus,
fimilis,

interdum
y\

tamen
et
/ ,

in

eo

permutantur

litterae

fon

ut of et s,

et

aliae.

Poftrema vero capita ex

prefla funt

ex Codice,

ex Andreae Caefarienlis comment.ario e

capitum indicibus notabilirer interpolate

Forte ergo exemplai

quod

fcriba exprimebat, in fine erat

mutilum, ut alium Codicen

adhibere cogeretur.

Contuli hoc fragmentum

cum

priore

edi

g

2,

tion

ioo
tione

Appendix.
inea atque hie fubieci difcrepantes lectiones,
Wetftenius,

qui Codices N. Teftamenti Coislinianos examinavit,
neglexit, ncc alius poft eum- editor eo ufus
eft.

hunc prorfus

Cnp.

1

6. v.

21.

rctkotvrtcttik,

Mox,

irpo$

rcv\ uvSpwnovs.
xvttj

Ex

uno
Cap.

ita

noiat Weill, fed oiniflb tovq.
v. 3.

lb.

y vfajyyj

atyofpx.

17.

iy,

ante m'svficirt%

deeit.

Mox,

ye^ov cv6,uxtx,

ut edidi.
4*
'o(?

Eodem mo do
y^u}

plures lectiones, a

me

probatas, exhibet.
g.

XfPVMptiyTj.

Ex confufione
xa%ova.
Tonjaovcriv
iS- v. 2.
-yo'^oy

littcrarum cq et

Inde

ab

aliis

eilictum,
yjzj

5- iropvwy.
uvryju.
lb.

16. poft vopjaovaiv
xzvo-ova-iv.

dvT}jv t

addit,
iwl
TrjQ

yvpurijy

18fie.

fiziihsxv
11.
rejfc.

yrjg.

Cnp.

expx^av la%vpx
Pofterius
o/vci/.

(pwvy,

dyvovaiu,
13-

et

mox,

zvrijt;.

ex nullo notat Wetit.

mjvz.uoou.ov.

Mox

deeit,

^gt/

Deinde

vitiofe,

eksoy.

Mox, pzi'6'uou. i5- K9J y.Xxt'ovrt;. 17. Codex etiam h. 1. confentit eum mea editione. 21. fivkou 22. j(o/ <pa>y;/ xtd'ctpgieSv ad ivpedy
i-j

go)

en,

exciderunt propter duplex,
aoi

y^j tpyyq.

Ita

propter
61

duplex, £y

en,

in.

aliis

alia exciderunt. 25.

on, ante

e/inro-

pa:,

abeft.

Mox,

fieyt;xv&;.
>;.

Cap.

19. v. 4«

o*

£r,io7iricr7zp&Q.

9.

HGxksifiivoti

confufo

12.

>^

0vo/uf

yeypotfifievov*

Antea vera

per errorem fcriptum erat
yzypzy./zevov,
Ibid, to
tit

ovofixret,

quod
17.
;;y/

i'atis

docet additum

0.

Ergo

fyllaba xx deleta

tv

tZ /xaaovpzv^txxTU
gztxvxq. 5.

oWvoy

to jutyx.
^gt/
fa

Cap. 20.

v.

2.

Omit-

omnia ab,

Xoirol

ad %/A/a

£tj/,

quae ego in prioro
exclufi.

editione incluferam,

in hac

autem prorfus
$.
oaeel

Vide etiam
ixuxXevaxv,
uixpovQ
i(gtf

pnorem editionem
uti ipfe

in corrigenda.
in

uauot;.

9.

quoque iam
abfuiit.

prima editione volueram.

12.

ftsyicKwct

Ergo huiua quoque Codicis accedit
r

auctoritas,

Mox idem
Cap, a l.
poll
v.
t-<7Q-j7cu.

firmai,
1.

',;voi£xy.

i

j.

e'6'xxxv

rove;

iv

xvroTi. vsxpovq.

yuf

j;

yij

ciiryk&ev. 5.

Xzot xvtov.

Mox

deelt xgj,

in iine poft hxf

addit,

Uvtuv #eo£.

Deeft,

aV

Appendix.
&vt3v ,
fisvoQ.

101
5i[aj

et

mox, ovts ttovoz, Mox, iSou HevorotS}
6.

ac denique
( fie. )

or/.

v^j kSyst

6

xxSrj-

ttxvtx,

yptyov.
to
to.

In fine
xpx>j
7.
HS'j

deeft., too dsov.

yiyuvx
ex

(fie.) &ya? to

kktyx

j(ge/

T£ko$.
( fie.
)

Mox,
fioi

Sxacv

tov

v6xto<; Tijg r;;v?Je t7]q
j($t/

gtoSfci

v/«a;V
«t/ to;

xkypovouysat txvtx.
vtot.
i>.

acouctj

uvtmv

6

d'aoQ

,

jgw

Krevra/

jyt/

dfixprwXoTg
,

abfunt.
eV/i/
,

Mox
vvfiQijv
jets'

,

<pxpuxxo:g.

Deinde, xxicyJvy
tyixkxg Txt;
10.
five
jjgcjf

iv irvpi ycy &efcp

davrapog

$xvxto$. g.
t;]v

yspovcxQ twv kiTTx.
/lie

Mox

T?/y
;rt

yvvxTxx.
7.

uwyvsyxi

i-rr

opoQ.
fit

Syllabis,

inferiptum five

y.

Credo pofterius, ut
jrokiv
Tr]v

«7r>/y£-yj<6y.

Mox, utya fyrhov.
fine:
xiro

Deinde,
•21. 0,

/usyxkyv
deeft.

tiff)

xytxv.

In

tov

Saov.

ante (Pwsrjp*
olyyikovg

Mox,
abfunt.

xpowsxkkt^ovTi.

12. yjzf dirl to7$

irvkweiv

dudexx,
i5-

Mox,

«

few tx

ovcyxTx.

Deinde
xut)J$.

deeft,

viwv.

Poll

trvkixivxi;

xvt7jq addit:
<;x$(ovs

xaj to tsT-^oq
%/A./a'du!i/
itf.'

16. irokiv

iv

rw xxkxixu.
to

Mox,
defunt,

c&6axx

to ^xoq.
yctf
ij

17.

y&j ipeTpijGE
tov
rai-^ovi;.

th%oc;

ceorijG*

M,x,
20.

ir^fa?v.

oiKoSojuij
01

Mox

oyoiov

vxkca

xxdxpw.
(ftc.)

19.

x&j

de/udkioi.
,

Mox,

cxutyipoQ. (fie.)

fBypikhov.

Mox,
yup

to Trx<£(ov

et, xpvGoirpxawoi;vakog.

ax.

Secundum dudexx,
25.
iig

abeit.

In line legitur,
jj

22. vxog
Trjv

xvtov

tztv.

(pxivweiv iv uvttj.

Scljx.

24. (pipovvt

do^xv xvtuv

xvty,v.

25.

In fine
ovde

iST/,

loco ixsi, habet.

26. 7vx iiGikSuai, defunt.
^/av$og.

27. xoivov,

iroiwv.

Mox,

xjfj

ttxv
efi,

Cap. 22.

v.

1.

iroTxpov xxSxpov

vixTog.

(Kx-Jxpov

in alia fimilia,
v.

ex Andreae indice capitis
2.

LXVIII.

Vide fupra cap. 20.

5.)

ivTevdav

i(&j

ivTavdev.

Mox,
Xpsi'xv
6.

/Lttjvx

exxsov xrodiSovv Tovg xxprovQ xvtov. 5i^ovai
fioi'

eVa/

£u, x&j
xvpio$,

ovx
snriv

(pug
gvtoi.

Xv%vov

r^t]

($>£$

ykiov.
xxj-

(fie.)

on

y^

Mox
§.

dee/l,

Tigot
iteuvvTjQ.

Deinde: msvjjxevax

fixTccv

^a/

twv

Tcpoty*

v^j

£yw

Mox,
t-pyov

ycy

efiksypx, k'reaov.

10.

xiixefrx.

Mox

abeit,

v^
to'

pvrrxpoQ
,

pvrrx-

pevdyTCo iV;.

12.

r&j sSov ep%ofiaf»

Mox,

fav xvtov*
i5.

ro2
15.

Appendix.
irpwroi;

Ante

addit:

ij

a/3%);

;<&}

to

rtv.c;.
lit:

omittit
6

autem
16'.

eadem haec
Ante
dyfy iv
voty

poft e<j%xT0<;.
jfcgy
1

15-

<Pocp<j.ccxoi.

vcc;

fyikuv.

a'syp addit:

Ac'yos xa/.
9.

18. iWidyjcy ivl
*

ravrx,

£m-

civrov 6 Ssoq.

a^eAf?.

20. rat/rot

&tr

tj3%c,ua/

ra%y*

l'j5%oy,

«y^/£

/j/ffov

%$&&• 21. «y/wv

civroZ. ttp^tf.

Ante raenra in Rofilam reditum

tradidi

AuguJIo Schuman.
.

no

t

bibbopolae R.ozmeburgenii

,

duos

libellos

a

me

confcriptos,

hoc pacto,
poft Pafcha

ut uterque eius cnra et impenfis in mercatu Lipfienfi

anno 1805. prodiret.

Alter arctifilme
editione.

copulatus

eft

cum hac
primo
in

fecunda

mea N. Teliamenti

Continet enim

difcrepantes'lectiones ex viginti quatuor Codicibus,
,

quos partim
Ipfe

partim denuo poft priorem
lib ell

editionem cxaminavi..
,

hunc

um multum

pecuniae impendi
et

ut Codices Augufta
transmitterentur et

Vindelicorum, Monachio
remitterentur.

aliunde ad

me

Alter libdlus

complectitur LII. eclogas novas

ex

omnibus

S.

Chryfoftomi
copioliffimo.
f actus

operibus

cum commentario
ifti

et

indice

vocabulorum
ne,

Utrum
certior.

libri

iam prodierint, nee

nondum

fum

Certe id Yehementer opto.

Scribebam Mofquae,

die -?f Maii 1S05.

2 u

v

a,

$ d
roy

g

*

o

v

Hf«J«»fl5«Aev.

rod

vpxgxirozokbu

,

up%oa<ivov

xxo

ttjq

p,kya\7]4

nvsixy.rc toy

-xx7X x

v&j xxTxkijyov ru

ueycihy gxi3j3xt<o>

7re^/e%ov v&j to

fxijvo)\.6yiov.

A
tug

Y[

K

et

t

£•

iu (TvvrotM vspi tov 7rpx£x-rrc?okov t

Aei

iidevctft

on

01

xirczokoi ccvxyivwanovrcq
TreitTqx.QsyQ,
tvji;
cij

ovfix}g~.

^iro

x

)

tov TTxaxx
drco

V-tXP 1

T "V*

Trpxg&g
f-'Jxpi

tocv

Xirosok'xv"
rtj$

6s

Ttjg

iirctvptov

7f6yTi}KC?)jg

Ty$

r.vpixxyjg

rvpotyxyow
cxfiSxrov
dyi'ov
iig
,

ukkx
roTg
,

UGfj

trj

xy/x. Tsvexpctxosrj .uexpi
;;a/

t0 ^ tJ-syxkot)
iirosokx) rod
uj

axfifixai
ijts

rxTg Hvptxncug

,

oi!f

irxvkov

vpcg

px\ux'io'jg

noy

ctj

koiztxj

6s.

xjxj

ro

ixtpokoyiov

too

'okou

%povov'

to 6s

vtyog rJJv xirosokwv

dvxyivaoo'Y.ETCij

ovrtag.

'Airo

Tjjg
/3.

y.
rrj$
y\

TTjg
<?.

/ustx

rrjv

irevTtiHosTjv >

7

irpog

pcouxtove,
tTj4
'•

[lexpi
s.

TJ/g

ij36oux6og, v^j xvTTjg.

;(o/

xvo

y.

tj/$

ij36oux6og,

irpog xvpty&i'ovi x.

yJx?
1.

1

TVG

$
,

r ?l$
jj

*/3d'o/.o-

fj.x6og,

v^j uuTyg.

xto

6s rr g e. Ttjg
t

t36oy.x6og
%cf{

it pig

pvdiovg p. p-sXpi r V$
xtto r?;g
e.

$•

T V$
,

l

&rj

tfitiotixSog,

durrjg
jiiexpt

ng}
ryg
6.

Tijg

t6,

ifidopxiot

irpog

yxkxrxg,

rift

1)

A

Patribufl

ita

inftitutum
,

effe

,

lit

legefentur Actus Apoftoloruin a

Pafchate ad Pentecolten
fe<j.

cliferte
a.
b.-

docet

etiam Cbrvfoih HI, 85,

e,

8S. a. 89. d. feq.

ion.

A

2

4
TTfi
l*.
,

"Evvcc^cA^tov
ift$o,ax6og
irpog
,

v&j

dvTiji;.

diro 6k
s*.

ttJq
iyj.

e.

rrl$

/.?.

t.ft6ou.x*
?yc/

ooq

7]

ifyaa'ovg fiexpi ttjq
ttjq ft. 77jg

ttJq

ifttiofiddog
t]

,

xv-

ttjq.

7\gj
ttJq

dro
ft.

7jjg

id:

eft&Ofiddog,
i

7rpog (ptXnnnjGicvc,

fitxpi
tijq

nx.
t]

i/36ojU.x6og
Trpot;

nc/ij

xvttJq.
fJ-&%pi
ttJq

xtto

6k
7.

tTjq

y.
xft.
7)

ux. bft6oux6og,
-jc/j

zoXxvuxeig
xtto
ttjq
<s.

tvq

r5fc

ift6oiLx6og,
Trpog
dv-TJg.
ft.

dtvrijQ,

zj./

ft.

xy.

eft6o^x6og,
,

SeaaxXovixeig
dito 6k 7jjg
?• TTJQ

a.
ft.

p£%pi
7ijg

ttJz

77Jg
,

x6.
7]

kft6o[£x6o$

xgtj

xs. ij36ofix6og
7{!£f

irpog d"s7<rxXovixeig

fldXPl TTJQ
xs.

Tie.
7)

bft6ou.d.6oQ,

XVT2JQ.

XTTO 6k TTJQ
tr\Q
e.

ft.

rijg

ijS6op.dSog\
Tig}
ft.

irpog riiilSeov x.

fit%pt
ttjq

7r\g

x£.
7]

tft6o/a.x6og,
-irpog

xvt7}c,.

xiro

6k 77Jg ?.
0.

x£.

tftocfixdot,

rifiodsov
T7JG

fi£%pi ttJq

77Jg

htj.
7]

§ft$cux6og,
,

ncy

xuTijg.
TTJS

X&j XltQ

S.

TJ/S HTJ-

tft6o/£x6oQ,
ft.

TTpO$ TttOV

^%pi
ft.

S.

77] Q ttVTTJQ

tftu0fix6<>$, Tjuipcw;
>/

p.QVOV.
ttjq

XTTO 6k TTJQ
y.
T7Jg

77]Q

X§.

iftSofixSog,
7\gi}

irp.og

kftpcuovg
ttJq
e.

y

p.i%pi
ri}$

Xx.
tJ

ift&o/idfofy
xxdoXi-,17)

xvrijg.
,

V$f

xtto
TTJg

6.

Xx.
t

ift6oftx6og,
7tcy

ixxwfiov
771$
<S.

fik'/;pi

rij;

Xft.

k~ft6o

ux6o$,
a.

xvTrjg.

dro

6k

rrjg

Xft.

iftioux6og,
eeur}JQ.
$-

irdrpov
xtto

/usxP 1
$.
rtjg

r ?S
Xy.

e'

T VG Ay.

tftooux6ot;,

x&f

7^
tiJQ

77Jg

ift6oux6og,

Ttlrpov ft.'fiexpt ryQ
77]Q
7^8.

^Tt]

sft6ofx.x6og,

%&}

xvTTjg.
l

dro 6h
E'
T7J$
TJ/S
tj

S.

TTJt;

X6.

kft60fJLx6oQ,
J^C/

ludwOV
ST.

TtpMTT],
Afi.

^XP
77JG

rfG
,

ift60,Ux60Q,
7}

UV77JQ.

J*^

ift6ofJ.x6oQ

7JT01

droxpeco,

6evripx tooxvvov xx&oXixy.
iaidvvov.
t>;

77] ft.

7vpo(pxycv,
77Jg

7plr7] xxdoXiKT]

7pi7y y&f ry tts^ttttj

rvpotyd*

yov

,

J/

^^0X7}

iOu6x,

y.Bl

7 0V

71

^OC^XTIO^ohov*

TE

&

$

(4

at

A.
t% xytx
rov
>(a/

B.

fieyxXy

Hvpixxy
oc.

rlj

xvpixxrj
gtoov.
is.

roO Sw^x-

Tcpx-

irtxff%x.
tTji;

Tpdc^euv.

z
)
tVj

ry

j3.

faxzwyvi/.t.ou.

-npx-

/5.
«

.


*•

I'ewv. ^8.
y.

y.

ty

ex.

XV.

r ov
H.
y.v.

7i

^a^a

7; o

=;

o

Kg

v.

rtji

xytxg

Trsvrynosr:.
<7X,
.

Trpx^s vv.
Ttj
($.

g.

tou

xyiov

wsvuxtoii,
tr\c,

ijroi

ty dirxvptov
i(p4<r-

tt&vie.

TijKOziji;
t7j

nv.
ft.

y.

poift*

y.

TijQ

x.

eSiopxco/;.

poop.

T
OX,

v v

cc

j*

of

g

i

o

v

tx.
fi'.W.

y.

s.

ft.

y.op.

at.

9-

KV. 9, pO)U.
ftCC.

HOp.

is,

7d.


ir
*

l'

xv.
ft.

t.

«.,

nop.

i£.

€.
?.

&'
x.

ft.

nop,

y.

Xy.

L
s,

«y.
ft.

<f

poo fin
y.y

ax. a.

xop.

0.

x. nop.

IA.
Vt.

xv.
ft.

ix.
ft.

x.

xop.

x,5.
'V-

s. 9.
.1

HOp.

I

a.
19* Of,

ax.

fjOfi.

6:

H.
XV.
ft.
7].

a.

y.op.

ax.

Ay.
in
s.
?.s.

K
K$.

XV.

tfi.

ex. pa p.

©,
xv. $.
et.

xop.
fix.

rev 7:qc&£X7:&~cKcv*
D
y.v.

9

ry.
[i.

ot.

v&p.

[6.

nop.

y.

CX- X. £00.

IX
KV.
l$-

p.- HOp.<

p. yuk.
V-

&
£>

CX. &.

y.cJ.

IE.

XV

xo
K.
kv. k.
,3-

"2.vvccj*<%(>io

yaX.

(PlXtTTC.

y. y.G\x,7<r.
6.

e.
5".

ax.

fi.

nop.

KA.
KV.

T

o v

7t^cc^U7to^oAov.

a.
S".

TtTOV.

tJX.

iipST.

KH.
KV.

12

2y
,AE.

y.

co^d

q

i

o v

ax.
XV.

s. E.

x$.
X,3.

nv- Ac. ttJq uroKps-j). x. :top. xx.

ry

/5.

T7JQ

npiviji; y.
.

ixxvv. x.
a, 4 )
/3,

<TX.

y. iov$.
6.

xv.

rcv7rgoc£c67;Q5ohcv.

i5

A %
^>

?7

rov

fjttj

v o

h

a

y

I

o

v

9

T u

v

£oprx£o/&svooi>

ci

y

f

(g

V*

«t.

J\.oy$ ryg
ftsoov
ttjq

ivtifurov

Key [ivyyyj rov
Tiocj

lufov irxrpog

ijjiuvv

cv~

rov ?v\tTOv

twv

"Koiirxv ctyi'wv.

Iv&niTov, x. rtfiod: e.
IX.
v.8.
i.
oc.

TOV OdlOV. KOkxiG.
j0.

rov uyiov fixprvpog fixfixvrog. pay., rov
cct'ov

Imxvvov rov vqlevroZ. £/3pcUi
t'spouxprvpog
xutifpov.
fi>

y. rov

clyi'ov

ritcod'.

arro

tjjv

*

~)

fitO-'/JV,

i. s.

rod uyfov

lepo/nxprvpog
Trpc(p~/jrov

fixfiuXx.
,

[3-

rt/jiod:

£.
7rpo6pc/u.ou, ij3pa4.

rov
ty.

xyiov

£x%xpi'ov

irxrpog

rod

?.
7],

rov apxispxryyov
ro ysvivtov
r?jQ

fi7j%ci7jX 4 i(ipu(.

y.
(PiXiirrC.
5".

virapxyixq $soto'kov

3. rwv xylwv

ngjj

$msuuv

toMHetfi xgj

xvvr\g.

yuX,

te.

5

)
cxfifia-

i

) Ita

ad veitum.

Scilicet

haec lectio

incipit a capite

primo medio,

a")

Eodem
Le^jiuir

die celebratur

memoria
7.

Gonailii Ephe/iai

contra Neitcufjji*

Hebt. XIII,

*4

^vVU^OLgiOV
<yxB,3xrou irpo rye v-tydoreug.
a.

nop.
x.

«r.

xvpixny
i./TUJv otyidiv
pC'Jfl.

irpo -n}Q v-^coo-eag.

yxX
,

uxprvpcvv fiyvo6&pxg

ju,7jrpo6x>pxg

v^
is.

vv/xtyoSojpxg.

(JL$.

ix.
ifi.

rye oatxg d~so$xpxg

rTig

iv dXs£xvdpclx. btyev

tx

iyxouvm
€.

r?jg

ay tag rov %pisov

duxsxcreag.

xohxvcr*

t*

tSpCii.
i$.

y

vipctitog

rov rifi/ov sxvpov. a. nop.
pLSTX T1JV V\piC<TlV. X.
.

<$.

GC<.fl;3xTQ!>

Hop. S,
<?.

Xvptx/S;
is.

.

.

yocX.

toZ dyiov juxprvpog i/txyra. xoXxccr.
rTig

s.
is.

Ki
v..

xyixg fixprvpog ivtyyuixg.

/3

xop

tov xyt'ov /uxprvpog ivfx&iov.
7j-

itysa. i&,
is.
ft.

toy.
toi.

QvXXr^ig tov vpoSpouov. yxX.
dyixg
irpxtoy.xprvpog ftsytXyg.
xyt'ov twdtvvov

Tijg
?/

ri,U6$.

5",

x?.
K7j.

usrxsxatg tov
6o~fov C'JIOV

tov S'soXoyov. x.
t ft pen.

iaxvv.

<f.

tov

%gjf ottohoyyrov ^xpiraovog.

X&.

X$. TOV

llVpiXY.QV

TOV XUX%0t}p7]T0V.
tyg

yxX.

17}

h

rov xyt'ov ispouccptTjpog ypjjyoptov
HOp.
/XT}.

p-sydXyg dp/xev/xg.

Si,

MvjV
x.

^OKTOQfiglO?.
v$j\

rov xyt'ov
U)$OV.

xttqsoXov xv&tvfx
Jtfi.

tov ogiov ptittxvou tov fieX*

Tfpxg.

tov xyt'ov xvtrpitzvov ng$ tovZi'vTjg. x riixod. ft. y. tov xy/ov hoVvafav tov xpeorxyirov. rrpx%. fix.
3.
?,

rov xy/ov xttoscXov dw/ix.
tw-j

a.

nop
xcy

i3.

£.

dyiwv

(xxprvp'jiv cepyiov

$dx%W,
ivog

tSpcci. X$.
poof*.

&. rov xytov xtosoXov ixxu$/3ov rov xkdpaiov*
ix.

x$

t

rov

ay tov
hx.
xy/cov
lU,

xnosoXov

tyiXliritov,

rixiv

iitrv.

foxxcutev,

rrpx%.
f/3,

rwv

fxxprupm

irpofioV)

rxpx%w

fygq

xvSpcv/xOv,

<$i-

KiTtlt,

ty.

;y.
16.

rSb> ptytoov
rcav

t

uxprvp:w xxpxov
jxxprvpwv
ix.

y^c/Jj

xxirvkov,
Trporxcr/ov

ityev. iS.
,

xyiav

vx^xpibv,

ytppxaiov

j(o/

xeki'ov. (piXiinr
it.
inj,

rod xylov .uxprvpog koyyivov rod ixxrovrxp^ov. rod xyi'ov ccirosokov
;(o/

fi.

ri/u.Q-d'.

fi.

ivxyy&kisod kovxx
fi.

xokxcytr, iy.
fi,

H.

rod xyiou fityxkoiixprvpog xprs,uiov.
tj/hodv

rtp.o$.

xx. rod oaiov wxrpog
xfi

ikxpfavot;-

fi

nop. xy.
i<£.

rod xyiov xSspxiov t'epxTroksccg

ifipui

xy. rod xyiov xirosokov 'ixxoofiov rov xdektyod'iov, yxk, y.
%$. rov xyiov ke.

usyxkoy.xprvpog xptdrx

jjo/

rwv

<?vv ctvrqi,

topcu.

X£.

rav xyiiay fixputxvov
t

:{gJj

yxprvpiov. xokxaa
;{gy

t.

K7. rov xyiov

ueyxkoy.xprvpog dy/uyrpfov,

dig

ysyxkovg uxpkvksxv/kq.

rvpxg.

fi

riuoS.

fi.

xd; rov
yxk.

onlov xfipxyiov
i7j.

xcj]

ryg-

xyixg laiop.xprvpog

Mqv
a.

NoefX-Pgios.
xvxpyvoxv xoc/xx %g$ dxuixyoy.

rwv rwv
tov

xylaov

(t^j
k6.

ix/u.xTixwv')

x. xop.
y.
o. £.

clyloov

p-xprvpoov xxivtivvov v^j rwv o~vv xvry. £ftpea. ks.

6o~iov iooxvvikIqv.

yxk,
rov

17].

xvpixxrj

Tpo ry$

s.

vos/u-fip/ov,
r.s.

ore ccyxyiyooaxerccf ro ivxy-

yiktov rov irkovclov. tfipcu.
?.
tj.

rod xyiov Txvkov rod cubkoytjrov.
y]

tfipxt.

it}.

avvx£ig rccv Ktruifixroov.
%wi/.

iv xkkoig' rwv irxpt.p.syi^cov rx£ixpIfipxi.

iv xkkoig'

rod xpxizpxnjyov /nixxTjk.
yrjvx.)

y,

ix.

rwv xytwv yxprvpcov
i$.

filxrxpog

v&\ fiixavriov.

itysG.

rfi.

rod uylov ijoxvvov rod

ikt.7jp.6vog.

fi.

nop ny.
%pvao<;oy.ov, v&] iig

ty.

rov iv xyloiQ irxrpog tjuwv
iripovg ispxp%x<;.
tfipcu.

twuwov rov
i^.

i6.

rod xylov Airorokov (piktTnrov. rpxj;. xx,

i6
is.

£wU(*ocgiQy
twit xy'.xv I'.z'rvpxv yovplx,
ffctftava ;;a/ dfiifiov,
x.

ityeS.
jtep.

id:

t9. i£.

rov cLyfoy cl-rozokov %&} iyayyekizov uxrdcuov.

to.

rev otyiov ypijycp.'ov rov $xv/u.xrovpyov. a
"//

nop

kft.

XX.
xft.
v.y.

4V

TW

VCiy £i(To6oQ TiJQ

VXSpXylxg SsOTQHOV.
-rrpog
<£.

tft?:U.
x.

X.

'

rov xylov xTrosohov (pskij/AWog.
rov xylov xuQtko'^hv.
ft.

tyik'/]u.ovx.

riui-jr

yd. rov ocyfou ypyyop/ov

rod xy.pxyzvrhiav £iirt$xQTOV.} x y^f
3.

:top

i>.7j.

Us.

fwv

dyloiv
ifii

xk^/xsytog pdftTjg

irsrpov

Gokegxyipfystg,

tyi-

XtVT,

K$. r\v ogIqv irxrpog yiioov xkvriev.
y.£.

zcp.

i.

rov
flQ&.

ccyi'ov
,

fieyxkefioipTvpog

laxwfiou

rov

xipcov.

ft,

r^

k:j-

rov xylov oaioucprvpcg Sstyctvov fov vlov.
uircioXo'j avtipsov. x,

ft.

rtuod. x.

A, to j uyt'ov

nop.

ift.

Myv
&
Tijg

AsKifxjS^io^
i(gbf

uylxg flsyxKbfTxprvptg fixpfezp'xG
y^cj
tft,

iig

iri-'pxg yuvcihixg

fixprvpxg.
xyl&g.
s.

rov
::~^

oalov

iwccjycv

rev
i.

6ctju.xex%uov.

tijg

y ::?..

rov ovhv

p. Uop.
rrj.

rod

co~lov

Tr.-crpC;

y/.lv pxftx. yak.

x&f tftociu p.
;-'..

s\

fov iv

c'.yioi;

1rxrp"cg t^jlx-J vixokxov, iftpx:.
ijttav


Ij.

rev on lev Ttxrpog
7]

xuftpoa'.bv.
xvvrig.

ft.

d"e&&, 6.

(fukky'if/lg

t)jg

uylxg

yxk

te.
yc>.]

u

rcav
tft.

xyljiv

fiupTvpoiv
ri]v
fitenjv;

jutjvx

,

kpaoytvovg

duypz$Qu> yxk*

dvp
oirlov

t-j..

rov

oxvnjk rov ?vk!rov. yxk.
>/,iiu>y

itj.

ift.

fov'iy xyloi; rrxrpog
rov
i'.ylev

cirvplixvog.

£<Pe&. ie t
xuJJ

iy.

fisyxkofiuprvpog

iv?pxtlou

tcSu

ovv

avrZ.

iQfo. i&.
/g.

rod

etytov (ep6fixpfi>pog ikev&splov.
xy'.^-j
r^iii-y

3.

riuoS .

-

«.

tg.

rwv
Ad.

'ircufav

y^cj

Qxvnjk rov irp'ofyytM,

tftpxj.

H. roi-

Tov

ft f>ot,%ct7to<3cKov.

17
1,

x. tov xytov lepefictprvpoQ lyvotriov tov Stotyopov. ifipca.

')

XX.

Tijt;

iyiocQ /xxpTvpot; iovkixvjjg.
,

yxk-

ijB.

xy> tcov xytmv /uxprvpoov
xvpiocKij

rwv av

Kprjry.

xokccra.
1.

1.

twv

xy/oov *)
ry\$

"rpovxTopcov

Hokx<?<7

Gxfiflxrov irpo
xupixxT} irpo
x$. its xe. y
t'/jv

%pi?ov yavvyvaMt;-

yxk- $.
k.

ty\c,

xpisov ye>vw7sw<;.

ifipcu

TCxpxuovyu rye xptsov yzvvya&XQ.

£3p. x.
hjuov
%pi<zou.

xxfee
ty.

axpxx

yauu/jcrig

tov

xvp/ov

rjfifiv

yxk.

X?. Ty irxvpiov ttJq xpilov yevvfoewg
efipat. a.

>

tj

crvvxgig Tr\g •SeoTOHQU,

cxj3(3xtov ustx T7jv xpisov yiwyatv. X, Tl?lO$.
%vpix%yj jxetk Tijv xpisov yivvr^iv.
x<£.
s )

li.

yxk. y.
ty»

tov uyi'ov TrpwTOuxpTvpQt; s&tydvov.

irpx^.

X7j.

TMV

XyiOOV 6tGUVpi(;)V.

pOJpt,.

HX.

x$'
A*.

toou xyiosv VTjirfoov,
ttj<;

i^gy
tt\c,

/uedsopTOV.
pia/xx'.xq.

pup-

is.

oaixQ pekxvqg

xokxee.

y,

M^v
a.
7}

^lavvoijdgioe.
yipLwv fycrov

trspiTOtiyj

tov uvpfov
jjfioov

xpisov

,

v&j

P-V7\P-t\

row

&

ay ion; irxTpog
ifipcu. p.

fixe ikeiov tov {.inyxkx-

p. irpoeoprix tZv tyd-cov,

^

Hokxaa-

$piapijt;*

tov xyiov crikfiizpou -xxirx

GxPpXTOV

irpO

TUV

<$COTXV. X.

TtfioS.

7],

XVpiXXT]

3)

Poll hoc

alii

addunt haec:
ftiyectos w«^«5-xe«/)}{.
bi^tt ».
t/ig.
ffit.

1m v^m

tjjj

&.

u^a. y.

k?'
£•

ȣ*

r.

s/8f.

4)

Scilicet

Adam, Eva, Abel, Seth
additur:
netf

,

et reliqui.

5)

In alii?

ptwpw rZt oiyim *«/ ^tx.xtm,
>

lom$

tov ftn-,

rogoi

,

^" ^0,'• o&vifr Ton B-ieTrdro^oi actf iatxel/iov rou «^ «A<P

B

i8
xvpixxy
s.
5".

Zvvccj'cltjfov
irpo

tmv

(Pivtuv.

fi.

Tiuo-J.

t\.

6

)

ry Ttxpxpo-jy

tcov (pcoTMv. x. xop. x$*
ti'tov.
$.

tx xyix deotyxvix.
7j

£.

GVVX^ig TOV TpoSoGJilOV. Tpx$.

flS.

(7Xj3j3xrov

xvpixKrj
i.

peTx tx (parx. d$e<T. id: parol rx (puirx. ft. npo-J. x.
itxrpog
-Jjuw'j

erepov. €<Pe<T.
fi.

t.

tov

ocriov

ypyiyopi'ov vvaarjQ.

Tipod~. x.
'

IX.

TOV OltoV TtXTpOQ
kd".

1J/XWV
nt.

dsodotXlOV

TOV XOtVOJ3iXpX ov

^fipOU.

iv akkoig yxk.
ccpjSxtictiv.

id.

txv xyltav

ifipcu. x£.
JjftWV
it],

IS.

TMV OGIWV TiXTzpuV
tov xxkvfitrov. yxk.
upogxvv/jglq

TTXvkoV TOV

d"/]3ci'tOV

7{C^j

iooxvvou

<,?.

7j

Tijg

Tiplxg ukvcsug

roy

xyiov

uTOSokov
yxk.

tt6*

Tpov. xpxg. k.
i£.

toZ cuiov irxrpog ypiav xvtuvi'ov tov peyxkov.
ifipxt. p.

r/j.

v&f

tv\.

Toiy

iv

dytoiQ

irxTspow

ypzv

dSxvxGi'ov

x&j

nvplkkov,

tppcu.
i&.
v..

kd:
tov xiyvtcrlov. yxk.
HJ.
fi.

tov
tov

cgi'ov fjLxitxpfov
ogi'ov

TTxrpot;

ypwv iv&vuiov tov peyxkov.
rifxoS. a.

xop.

i,

xx, tov

o'afov

/xx^ljxov tov oy.okoyijTov.
ft.

(piknrT. y.

x

3.
;

roy xyiov XTtosokov TipoSiov.

xy. rvv xyiov
f.OV.

hpopxprvpog xhj,uevrog xyxvpxg
1$.

xgij

uyxSotyyi*

(plklTfK.
ocrfctg

x$.

rijfe

^evtjg.

yxk.

itj.

ks. tov xyiov ypyyopiov tov deokcyov. a. xop. A/3.
X<£.
7j

XVXH0,U.l6li}
ifipott.

TOV kei^XVOV TOV SV
i£.

cLy'oiQ

(MXVVOV rov Xpiao*

zcpov.
itij.

yov

oaiov 7TXT(i6g y/u.wv itypcup. Tov avpov. yxk.

iy\.

V*
6> Poit hoe
alii

interponunt lectiones borarum hoc modo.

o^u, y. 7T£x%.

ut'

*>i* &:

T' T

'

9

T Ov
H$. y
X.
iirxvoftog

71

f

«£#

2T

$

?\.0V.

1

rov Xer^/avov rod iv dytoig irxrpog yuwv iyvx-

riov.

aftpcu.- 1.

rav

uy/oou rpiwv

lepxp%MV ftxa-iXaov rod

.osya'Aoy,

ypyyop/ov
p..

rod Seo'koyov ^t/ iuxvvov rov xpvrosouov. efipcu.
Xx. tHov
vov.
ccytcav
;(gc/

&xvp,Krovpywv xvxpyvpwv ,

xvpou y&j imxv-

ityes. id,

st.

rov xy'ov /axprvpog rpvtpcovog.
)j

pccju..

x$.
is.

ft.

vtcxttxvttj
o.yiov
-aft.

rod nvpiov
evpeovv

y(.iwv

fyaov %pitov. iftpai.
nj^j

7. rov

rov

«9"£odo%ov,

rq;

uylxg

xvv»\g.

eftpou.
s.
riyc

xytctg ficiprvpog xyxd'jjg,
ccytov

yxX.

ift.


'

rod

(xByxXo/j-xprvpog

dsoSapov rov <spxrr\Xxrov.

i§&a.

&.
xyi'ov juxprvpog viKijtycpov. pafjc. x$.
eft peel,
i.

&. rod
ix.
t£.
no*,

rov xyiov iepopxprvpcg ftXxzhv.

rov xyiov (xsyxXotxxprvpog $eoo*wpov rod njpowog.
y evpevig rrjg ritilxg xetyaXijg rod 7rpoSpo\uov.
ft.
;<*.

iftpxi. £.

nop.

t.

us. rod xyiov rxpxQlov TtwsxvTivovxoXeug. ifipcu.

MjJv
$.
7j.

Magr/os*.
is.

a. rrjg xylxg omofixprvpog tvSoxixg. i(pso~.

rwu
rov

xyt'oev

aft. fixpfvpcov

rwv iv

rep

xfiicopca.

iftpxt. Xs.
1.

oai'ov

v^j op-oXoyyrov SeotyvXxxTOv vtKo^o'xg. kftpxi.
ft.

3. r^v xyicov

fixprvpaJv

ruv iv

csftxzeix,

(ry

Xi' uvy 7
t

[ixprv-

p:pxyrav.) iftpou. Xs.
t.
77

V~XXXVT7j. ifipVU.

IS.
ft.

ift.

rod
:j

cci'ov

dsoCpccvovg rov njg ciyptxvyjg.

nop.

1.

iy,

dvxxoftii^

rod XepfyzvQV rov
fff*

xyfov viKytZopoy xtiiotyfivw*

vo\eto$. tftpxi.

B 2

*£•

-

20
i£.

^VVCC^CC^IOV
rov xy'qv xksgtov rov xudpuirov rov dsov. yxk.
efipca.
irj.

He. 6 ivctyye\i<7jtOG ttJq vrrspxy/xg deoronov.

6.

HZ. rov apxizpxrrjyov yxBpirjk.
k. rov

iPptiU.

y.

caiov irxTpog r u.x"j iuxuviv rod ryg Kh'pxuog. yxk. iy. tt

x. rijg oafxg

<ixpixg

ry\<;

xiyvrrixg.

ityer.

iij.

xy. rov
rrpx%.

xylov
k.

/xeyxkojuxprvpog

yeiapylov

(roy rpovcaodpopov.')

hs. rov xylov xrro^okov Key

evxyyshzov /uxpxov.
avflecov

x. irerp. ix.

k$. rov

xyiov
rj.

iepo/j,xprvpog

rov

avyysvovg

rov

xvpiov.

iiper.
k.

rov xylov xirosokw ixHwfiov,

xisktyw rov xylov Iwxvjov rov

Ssokoyov.

rcpxt-.

A.

Myv Maio?.
>3.

rov xylov xSxvxolov rov fieyxkov.
i\

ifipcu.

A#.
sitl

^.

xvxfivyjffig

rov 4v ovpxvu (pxvivroi; qt^^ciov rov <;xvpov
fixaiAeiOQ,

xcovzxvrlov
?rpx%. vx.
7],

vtov

rov

/nsyxkov

xowsxvrlvov.

roj
x.

xylov

xtosikov

v&j

ivxyyskisov tvoxvvov rov dsokoyov.

Imxvv. u.

it.

rov ozlov rrxrpoc; yuuiv irx%60fitOV.

yxk.

i7j.

kx.

rwv
tv'X'J

xyltav fixo-ikicov Hoovsxvriop vol) kkev7\c,.

rpx^. vx.

si

6s

&%& ryg
ccriov

v.

,

xvxyivwaxircq irpog yxkxTXQ xs(p. y.
rov $xvy.x?oplrov.

no*,

rov

q-vuswv
ix.

{rov iv rw dxvpxsw

opet.')

Kokxra.

ks.

y\

rplrij
i.

evpeutg

rljg

ri/ilxg

xetyxkijg

rov

irpq&pofiou*

J3.

nop.

k$»

rrjg

xylxg oaiop.xprvpog .jso&ovlxg.

yxk.

i[5.

Myjv

rev 7f^a^ci'7to^oKo\j.

m

Myiv
7j.

'\o\jvios.
deoSwpov rov spxryXxrov. ityec.

tov xylov iXeyxXofixprvpoi;

4.
&. rod xylov xvpiXXov xXei-xvApaxg. x. xop.
tx.
i/3.
fxr\.

rwv xytov xrosbXwv
rov xy/ov

(3zp$oXo[ji.ciiOV ti^j /3xpvx/3x. a.
x/3.

nop.

ifi.

tov oalov ovovtpp/ov. pw/x.
xpoty-Jirov

t6.

eXicccuov v^j

rov xylov

j^.sd'oilov

xwv-

i£.

sxvr ivovnoXewg. ixxwfi. tj. tjopM. 1. rwv xylwv >xxprvpwv fixvov/jX , axfieX
ro yavevtov rov ripuov -KpoSpb^ov. 7 xvxxo&tSrj

7^

fofixyX. ityecr. 1$,

x$.
xr\.

pwjx. Xrj.
xgJj

twv X&yf/xvwv r«v xylwv uvpov

twxvvov. m.

nop. X$.

K&. TWV Xyl'WV V&j XOpvfyxtWV XTTOScXwV idrpOV
KOp.
XT].
t/3.

HOLf

txvXqu.

j3.

X.

rwv xylwv

ccirosoXxv. x. xop.

i(3.

"Myu
tx xxrxdiaix rye
kfipM. X.
rf.

'lovAioe.
dsoroxou.

a. Twy xylwv xvxpyvpwv, xoa/nx ngy Sxutxvov. x. nop. Xf.
/2.

ri/xlxg

ia&TJros

rijg

vxepxylxc;

rov iv

xyloit;

Txrpo$

yju.wv

xvSp&ov

xpr\rt]i.

pw,u. xj3.
/.

7}.

rov xylov fteyxXofixprvpog irpoxoirlov.
/3.

x.

r^co^.

iv

ccXXoti;'

riu.o$.

ft.
/3.

ix. t^q xylxQ fixprvpoQ ivtyyulxQ.
ie.

xop.

is.

twv xylwv ixxprvpwv

,

xijpvxov -Key IovXIttt]Q< x. nop. X?.

pvyuy

rye,

i.

(jvvo6ov

rwv iv %xXxyj6ovi %X. <3eo<pcpwv
yxX.

vot'

ripwv. ifipcu. X$.
t<*.

ttji;

xylxg juxprvpos

fixplvy]$.

t{5.
r\.

x. rod xylov tooOtjtov
Xj3.

tjXiov.

ixxwfi.

rov

xylov ispoiixprvpog
fi.

tywxx
x.

,

v&(
rr\v

">jg

xylxg fixplxg ryg
'Ey xXXw'
x.

(ixydxXyvrjQ.
xoptv-J. k/3.

riftod'.

diro

(xiayv.

x6.

25

vvcc'fcdgtov
yxk.
tfi.

h$. tyjq dyix; fidprvpog xptz'vyt.
xe.
7]

iioiuYjVic;

rye

tieylxQ

xvvrjc, p.7jrpog rr}$

dsoraxsv. %%\.
rj.

is.

x?. rov dy/ov ispoudcrvpot; ip^okxov. x. rifioS.
n<£.

rov xyiov usyxXouxprvpa;
sv6'ox'/j.ov.

irxvrsXs.rjij.ovoQ. /3.

rifiod. {3.

Xx. rod qgIqv

pce/x.

x/3.

Mvjv "Auyousoe,
ex,

fcSy dyic/JV fixxxxpuayv.
3/

£3pca. X$.

/3.

xvxHoiLiiij rod
ty.

Xet^dvov rov xyiov irparojuxprvpci; zstyxvov,

7rpxg.
sr.
7\

tisrx'tXopd)mic, rov xvp'ov rjuav h]fjov %pi$ov.

/3.

Tsrp.

j3.

:/.

rov dyt'ov uirofcXoy [ixrdtov. irpxg. Q.
?]

is.

xofuijGiQ
<$•

(tj

ju.srxsxtyii;')

T)js

v-irspxyixg

dsoroxov.

($t~

XtTTX.
IX. f£.
[

sv ririv-

]

f]

dyotuofu&jj rov dy/ov
diop.7]6'ov<;.

<j.xv$vXiov.

p. riuo-J. v .
t

rov xyiov pxprvpoc,

/3.
t\g.}

niio§.
rov

/3.

x. rov xyiov Ttpofyrfiou
dc/iov.

crxy.0V7}X

xyiov

dtrczoXov

$z$.

a.

xop.

Xij.

k$- rov dytuv Uiro'roXov

fixp&oXoy.:uov. x.

xop.

ip.

xs. rov xyiov xttozqXov rirov. rlrov. x-

xz. rHov dyluv zipixvov *£.] vxrxXlc.:,.
x£.
xrj.

sSpcu.
uppcct.

x^.
X«j"»
itj.

rov

6<ylov irxrpoc,

ijfifijv

TroiaisvoQ.

rov baiov wxrpot;
7j

tjuoHv

fixvciwQ rov cti&ioTQQ. yxX.
rov irpotipofiQV.
rijg

x$.

xitoroixTj r?i; riixixg xetyxkijs

'irpx%. XS.

Kx. rx

xxrxdsaix

rye

ri/u'xg

$ut]g

virepxyixe dsnoxav.

'Sfipw. x.

A7to-

A

_

'

r QV

7t

f
71

«£
$

tf

7T

<Z

A
t

V.

23

A
ttv

G

A

xy iVM <tko j&svoi dig Sixty 6 poug uytcvg
K
Mj

A

<

TX

5.

£/$ xcnafixrovg. (^xyyskovg.') dig

tj3pcu: y.

Ttpo^rxg.
I.

ifipca.
5/.

ty.

piajtu X.

a. nop. Xtj.

a.

&sg?.

e,

T?px%.

txK'xfi.

4iq xirosoXovg. x. -nop.

ifi.

(iwfi.

V.&. dtystr.
{3.

rj.

[3.

nop.

ktj.

dig juxprvpxg. y.oXx<r<7. s. j3, riftod:

dtyecr.

i&.

pup.

no.

iSpcu.

X6. ke.
dig ispoaxpTvpy.g-

tyiXntTt.

ij3.

noXxctr. ix.
ft..

pco'i.

v.S.

[3.

rip-oS.

a. cctto rov txeaov. ifipca. nj.
dig

yvvcuHxg p,xprvpxg ;&j oatOfixpTvpxg. yxX.
nop. x(3.

if3.

i!3pxi. X<£.

cc,

dig

kpxpyjxg.
A/3.

/3.

Ti,uo&. £. efipcu.

i.

{i.

v&j

ty.

%$i'-

i<£.

x. nop.

dig cviQvg
te.

v^j oalxg. yxX.
kS.

<f.

i{3.

trj.

(3.

nop.

i.

p.yi.

x/3. dtysu.

x. nop.

dig xvop.j3plxv dig Xiryv.

v&j xift&voZvrxg

i'xnu/3.

tj.

x. riuod'. e. iv ocXoig' dig Xirxv'xv. dtys<r. ty.

dig dxi$pof.i7jv

ddvuv (j3xp(3xpcuv, iroXs/nuw.)
nop. «?.

dty&tr.

e.

iy.

is.

?(£</

x.

xtto tou /uesov. x.

dig tyofiov d/inrpijaruov.
dig
<y%^!^ot

dtysv. e.
ifi.

/xowxov. noXxair.
lxr.w(3.
A<?.
7j.

a.

p. it&rp.

ot.

itysv. i$.

dig d^afioXoy.ifjiv.

dig <?&? p.ov .

kftpcu.

Acf.
s.

dig dyncuvix vxov. HJ3pcu.

tytXtrir.

ij3.

Tfpx^. A$.
$£7<t.
-^.

dig noiuyftivrag. a. nop. p.f3.

r^j

/as.

a.

fco/n.

)*3:

a,

nop. pd.

/3.

nop.

</3.

Tcpx£. i£.

sic tepsTg xoiuijSdvxxg. x. nop.

^e>
i.:

:

it;

xoifUf&evrctQ fiot<Tike7$.
a.

fi.

xop,

t

t

3. irpx%.

ig.

iiQ Trokeuov. i(pe(T.
iiQ
iirivlxtx.
/3

te.

riiiod:

y. £$>S7.
q.

<£.

itQ oce&evovvrote. rcp<t% ili
Jj.

ictxwfi.

pup.

/u.fi.

oc.

nop.

x?.

Sflpxt.

Ay.

x6
?.£.

ijiirpqepw, ifipM,

PRAEFA-

PRAEFATIO
i

a

epi (tolas Paul!.
JNe poftea in
tra

locis fingulis

disputandum
in
epiftolis

effet

con-

quosdam Codices, qui
atque adeo
, ,

Pauli inter

principes,

ut principes,

ponuntur a
eile cep.-

Griesbachio
fui.

hie

quaedam praemonenda
multa proloqui.
reperiet,

De

Codice A. feu Alexandrino, qui editus
eft

eft,

non opus
multo

Ulud autem
in Acit.
,

criticus

attentus facile
effe

eum
etiam

et
in.

Epiftolis

deteriorem

quatn

evangeliis.

De

B. feu Vat.

1209. quern

noviflime

Birchius

examinavit,

infra

interdum

monebitur.

C. feu regius Parif. fragmenta fola continer.

Eo-

rum, cum iam fpongiae devotus
tent fub foriptis Ephraemi, Syri,

eJTet,

veftlgia la-

quae a recentiore
funt.

manu

iftis

deletis

litteris

inferiptae

H. feu
in foliis
bibl.

Coislinianus,
14. aliquot

Graeco-Latinus,
fragmenta.

continet

Ea

edidit

Montf.

Coislin.

p.

253

— 261.

Reftant quatuor, D. feu

Claromontanus,

E. Sangermanenfts feu Corbeienfis,

s6
fis.

Praefatio
F. Augienfis, et G. Boernerianus.

Hi quatuor
alter
eft

funt

Graeco

-

Latini,

fcripti

a barbaris,

alterius
33.

apographum,

Pendent enim omnes ex D.
eft

vero tranfcriptus

ex exemplari Codici Alex-

andrino. fimili,

fuperaddita interpretatione Latina,
eft,

ab ea,
nullis

quae Vulgatae nomine edita
diveffa.

in

non
et

In prioribus duobus Codd. D.

E.

Sabatierius credidit invenilTe interpretationem

earn,

quam,
appellant.

vel

nullis,

vel incertis argumentis

motij veterem Italam,

aut etiam AnteliieronymiaPaiif.

nam
HI,

Earn edidit

175?.

fol.

Tom.
1284.

De Codice
p. 386.

D.
II.

egit
1

Mill.
6.

Prolegg.

g.

Wetft. Prolegg.

p.

-~

Bengel introduct, § f
p. 641.

XXVIIL
1,
1.

et

ad Rom.
7.
8.

De

E. vide

Mill. g. 1457.

Wetft. p.

De

utroque Sabat.

p. 591. 592.

De

F. vide Wetft. p. 8.

De
VII

G,,

quern ipfe edidi Mifenae 1791.

leguntur iudicia

virorum

doctomm omnium
ilia

in

praefat. p.

XXIV.
rogo, ut
gelii
p.

Quibus tempus fuppetit, eos humaniiume
iudicia legant,
in primis etiam Benetfi
is

X, de Cod. D. et G.
iufio

ipfe

etiam

Latinifiis
fibi

plus tribuerit.

A

Bengelio tamen

oculos apertos effe,
aciione
1.

Giiesbacliius
praedieat.

rum

palam
1.

ipfe

cum gratiaVerum ipfe

^engelius

ilto.s

Codices

ha bet , fed pro rliapfodiis

non pro Codicibus Codicem vero E., etc.
tan-

inepiitt. Fauli.
am apographum
Sabatierius

27
aeftix

Codicis D. pro nullo

tt

a

Codicem D. facit annorum ) Tantae vetuftatis caufiam reE. vero M. litteris uncialibus, quae* ut ait, certiffiAccedit,
2

num

Itabentur antiquitatis fignum.

)

quod D. in graecis nullos accentus habet. Addit idem Sabatierius: unum (E.) ex alio (D.) defcriptinn 3 ) qui nega/verit * in meridiana luce cae"
entire voluerit.

Quod ego
a»<p$jj

ut ne pluribus laboI

rem

often oere* fatis jit

animadvert ere*
utityoti

Cor.
rctvrot,
i'y-

15, 5.

ubi D. habet,
additis
et

x&j

fjsroc
$00

rots %vhv.ct,,

fuper

tuZtcc et

fupet

dWa. Ergo variam lectionem > Jive correctionem exhibetj x&f &r& ro7s fioooexec. Hie E. plane hoc

mo do
dito

habet:

ygjf

fxsToc,

rccvetrcc

rcls

8cfv§s%cc.

Sic

etiam Rom. 15,
(>x uccTi
t

29.

D.

iv TtXriqcQcqlci

IvKoylas,

ad~

fuper
Sab at.

TrhtlgcQcgiot.
,

Ergo

E. prodigio*
ivXoyias,
cjo

fe
1 )

4
j,

)

ut

ait

iv

T,}-Y\$o\JicuTi%\t&

bin is
Codicem utrumque rcriptum
licet.

efle

a falfariis,

nullo.

modo dubkaro
docebunt,
lucrandae
eos
pe-

Fortafle

tempus futurum ac futurus
XIV. aut ineunte XV.
a fycopliaiitis.

critiens

exeunte feculo
cuniolae
cauffa.
,

fcriptoa efle

Huiuscemodi Codex videtur nunc
proi'icifcor.

effe Petropoli

quo deo comite
in
Is

3)

Utrumque convenit etiam
penitus cognovi et edidi.

Codicrm G.
feculo

feu Boernerianum, qiiem ipfs

XV.

nullo

modo

poteit effe vetultior.

3

)

Mirabiii

ergo cafu poit ducentos anaos exemplar et

apographum

ii?

unam

bibliotheeam translata funt.
effe iftos

4) Monftra

duos Codices,

fjuivis

animadvertit

,

qui ad

«omrn

lectiones accuratius attenderit.

23
hints

Praefatio
lectionibus

unam ,
locis,

quafi hipp o centaurum3

effigens.

Hactenus Sabatierius.
laudatis
in

Quae ex
varr.
lectt.

his,

a
'

Sabatierio

habet

Wetftenius et ex eo Griesbachius, ea hie repetencla duxi.

Ita

ergo exiiibent: «ra]
F. G. et
:

^

percc,

r.avroc.

D. a prima manu. E.
a prima manu.
tuor
ifti.

<L'oWa] hh*oc,

D.
qua-

E. F. G.

Confentiunt

ergo

Uter vero haec probavit? Neuter.
p. 70.

Ac

Griesbachius

ne quidem in interiore margi7tA^«/u«t*]
F. G.

ne

ifta

oftendit.

Altero loco habent:

irM%o<pof>lot*

D. a prima manu. E.
p.

Sed hoc
margine

tamen Griesbachius
faltem monftravit,

38.

in

interiore
ifti

cum quatuor
iftos

confentiant?

Nee
lit?

hoc.
Pieftat

Cur ergo

Codices caeteris praetu-

argumentum Semlerianum huiusmodi,
utitur:
et
:

quo

faepifilme
Sseioezct,

Sabatierius
,

ex E,

laudat

ruvetrcti

7ihr]^ofjLci,ri^ lec

vocabula Graetria ifta

ciflima et Attica

Sed Wetftenius
eft

non

s

)

notat.

Ergo Sabatierii E.
eft

diverfus a Wetftenii

E.

adeoque E. non
ulus
eft

E.
aliis

Acute!

Eodem

argu-

mento

idem de

Codicibus, in his de
F.

5 ) Ita Wet/ionius

et

Kuifterus

mukas eiusmodi
edidimus.
F. et

lectiones

non

nota-

runt ex Corlice G.

quem no«

Ex horum
G.
efle

filontio acutis-

fimus Sem!eri!S coiligit,

Codices
alterius.

diverfa exemplaria,
f'uerint

non apogjrapha alterum
ijius

InTani

profecto

Wetftero-

et Ivujitcrus,

ix

iftas

monftrolas

lectiones

omnes notare

iyeriat.

in epiftt. Pauli.
F.
et

'

29
Vorberei5-

G.

Vide

eius

Hermeneutifcbe
alia pag.

tung.

Wetftenius de D. inter

habet:

Frequentijfune

textum

Graecwn

ad Latinam
Id ibi etiam

five Italam njerfionem corrumpit.
ca funt adeo ridicula.

demonftrat exemplis pluribus, in quibus baud pau-

De

Codice E. idem

p. 7.

No?i accurate , fed imperite et negligenter ad-

modum exaratum
confiare poteft.
ajcarfvi?,

ex fin git lis fere paginis Scibit enim \J/svA« pro \J;eJdW,
effe 3

,

pro

«>>A<v?j,

§eo5v7t)s

,

pro

Beo^vyeis.

Cetera

eiusmodi a Wetftenio notata praetermitto.
paullo poft:

Idem
ex-

non

eft ifte
(i.

Codex
e.

nifi ^viiiofum

emplar
lius

p? aecedentis
,

D.) adeoque*

cum,

KVToyqtxCpov

utide dffumtus

eft, extetj reuera nul-

auctoritatis atque

pretii.

mox

exemplis demonftrat:
etc.

Idem etiam Ubi enim in Claro-

montano

Codex

F. feu

6 )

Augienns.

Hunc
et

et G.

,

feu

Boernerianum, in manibus

liabuit

comparavit
Wetfte-

6) De eo
nae

vide Beckium,
p.

Virum Eruditifflmum,
i8o5.
ec

in

monogrammatr. her-

mineutices

43>

Lipf.

catalogum bibliothecae Boeneriautriuscjiie

p. 6. 7.

Lipf.

I/54-

Ex comparatione
Angienfem
vero

Joti

magna

oiitur fulpicio

contra

Codicem Augie.nfem
et
fe
1

feu Bentleii.
F.
in
et

Ben^elius
p.
,

Satigermanenlem
prorlus neglexit:

feu E.

introduce

641.

Boerneriano

feu

G.

Claromontano

feu
eius

D.
edit.

attribuit

patriam

Britauniam.

Vide apparatum criticum

1763.

§.

XX.YIU.

30
[Wetftenius.

Praef atio
Utrique Codici novae corruptiones
notabiliter

acceilerunt,

quidem baud paucae ex
ette in

Hilario,

quae non videntur

D.
7
)

et E.

fi

qui-

de quo tadem fati's accurate examinati fiint, men vehementer dubitatun Ex ceteris autem corruptionibus, quas quatuor
ifti

Codices D. E.

F.

G.
at-

communes habent, cum
que
a
reliquis

fint

prorfus fmgulares

Codd.
et

forte cafu

una

omnibus abhorrentes, nifi altera cum aliquo infimo Codice

confentiat, certo colligitur,

icxtum ho rum

repeli-

tum

efle

ex D.
eft

ergo: fcriptus

Sed Wetftenium audiamus. Is ab liomine Latino* (id eft, ut
fortalle a Belga,

ego interpreter, non Graeco* fed
aut Gallo, aut Britanno.)
in
locis

irhperite

Gracca innumeris admodum ad Lalina rcficta

ac detorta funt*

Dc

Codice G> Wetftenius
ijium

ita: uiji

anunaclverti autem*

Cod.

non

ejje

apographum praecedentis (uimirum, F. feu AuOmnia enim ad amufjim in utroque ad gieniis.)
error cs ciiam levifjimos usque fibi

invicem

rc-

fpondent:
etc.

praecipue hoc patet

ex omijjionibus

JS^olim 8j

tamen

pertinacius contendere

cum
7)
Bengelius
fet

ante epiftt. Pauli p.

6.^t.

Eocnierianum vetufliorem cen-

Claromontano.

Mirabilis diflenlus eft criticorum in his Codici-

cibus,

8) Haec ergo teitaiur Wetftenius
Criesbaciiius
,

,

qui
vidit,

utrmrque

vi Jit

et

comparavir
audacter

ciui

neuttaw

ncdum

cojnparavir,

pro-

inepiitt. Pauli.

3i

cum

eo

j,

qui putarefr* potius praecpdentem (F.)

Codicem iftius (G. ) effe et7Toy$u<pov etc. Gum fortaffe Codex Boern. feu G. a me editus in pauco-

rum
fit,

fit

manibus, aut faltem a paucis examinatus

aliquot

exempla epiftolae ad Galatas ex eo
ipfi

hie propofui, ut lectores de ceteris
poffent.

radicare

Gal. I, 6.

eft poi£a>

9
9

)

loco

SccvfAcigoo,

quia
iuci-

interpretationis Latinae
pit.

miror ab
,

littera

m

Verf. n.

eft

•nuocL'jaovTES

loco

ragxiraoiTs?,

quia pcrlurbantes a
eft
Zn'&tjo,

littera p. incipit.

Verfu.io.
s.

loco

*n &§<*>•

Transpofuit ergo
eft

et

*.

Verf,

13.

loco

s7ro(>&ouv,

e7rcXepcvv,

in

Latino,

expugnabenn.
inc^Sei,
oik ei$cv,

Sic et verf. 23. s-noXem,

(lie. )

loco

et in Latino,
eft

expugnabat.

Verf. 19. loco
e£i.
f

«dcv

evfievee,

quod

in Latino

<vidi

neminem. Cap. II. verf. 21. loco ccvsStuqv, eft cevsfixAc'/utfv, quod in Vulgata Latina eft contuli , etfi hie
fit,

cxpofui.

Cur vero contuli non reddidit
quia voluit retinere

crui's-

(2>ccho [xriVy

Scilicet,
ccveSspnv.

primam

fyl-

labam ex
Latino

Verf. 6. addit, r/ «r«/, quia in Verf. 7.
7re7rfceuTctj
(aoi,

eft,

alicpiid effe.
,

loco

7rs7rfcevfAocf

quod Latjnum habet, creditum
eJTe

pronunciat,
ideo
,

Codicem G.

apograplium CocKcis

F.

Forrafla

<]iiod

ego Codicem G. edidi.
et

9) Hoc nee Wetit. nee Kuiit. notafit. Sed Wetit. additum Ji

omif-

lum

rtt/rw

iadicat.

Kuiit,

iolum ovtu omilfum
iimi!iljL:s

dicit.

De

TX%HitJ4
,

neuter monim.
et

Ex

his et

locis Seralerus

colligebat

F,

G. naa

ells

aiterum altsrius apograpbum,

Acute!

52
eft mini.-

Praefatio
Ridiculum
Petrus*
fuiifet
eft,

quod hoc
poft
et Petro.

verfo. retinuit
7re7il?evTccj

7th ^os

et

cum
7th(jco

tarn en

pot

fcribendura
totus

Verf. 8.

fere
VeiT.

omifTus propter repetitum
7tsgtT0fjir,g

TteQtToyMs.
,

12. poft rcuV Ik

addit

ovtccs

cum
^ars

in Lati-

no

fit,

*7?«


III.

erant,.

Immo

TtsqiTopwovTois
'

adeo
«Vajy-

pro uno vocabulo
koc&s, loco r/

habixit.

Verf.

14.

ccvetyKufas, et in Latino,
19.

quomo%ctgiv

do.

Cap.
,

verf.

loco
heSti,
eft

7tx^afooiasoov

TfgoGtTeSvi

habet

7Ffct%e>6t<uv

quod

in Latino,

praeter praevaricationum *
Ylqdfyixv ,

etiam, factorum.
ut Griesbachius,

loco

it£ci%ew->

fciipfit,

loco

xarriycgos, x«T>i7<i?f, et

loco Jivit, fuii-vit. Uter-

que enim
funt.

in grammaticis

eodem praeceptore
eft
dhviSloc,
(

uli

Verf. 21. loco ovtccs «v,
Verf. 18.

lie. )

et
lo-

in Lat. verticiLe.

«^<r*7s

et

mafcuius *

co

a^ffffv.

Scilicet,

ut /xoebriTV}^
1

di(cipulu$

Cap.

IV. verf. 17. in fine ex
re
$s

Cor. 12, i3-

affuit: grjhou-

rd Kgettra xa^h/AUTot.
cletis*

Cap.

.V, verf.

13. addit

ex Latino
svtss.

§ms.
ovres.)

Verf. 24. poft

%^oZ
vero

addit,

(Sic,

non

In Latino

habet:

pint* id oft, participiurru.
ens * enteSj
evs

Fecit ergo ex Latino
verf.
13.

et eyres.

Cap. VI.

habet

vegtrefjnrifjisvQtf

loco 7tepysrpn\^voi.
alia.

Pauca ex eodem
hie fcriba fecit:

carptim addam
tur:
(os

In eoiiis 2 Tim. 2, 17. legi-

ydyy^ctivct vopry e£et.

Ex eo

inepiftt. Pauli.
cit:
00s

33

(Caret enim accentibus et fpiritibus, uti
editione conftat.

ex

mea

Ex

Sabaiierii ereo

cri-

tico iudicio hie

quoque

fcriptus eft ante miile, aut

ante mille et ducentos annos.)
e£et.

yotiyga INx
eft
:

ve/jtnv

In Latino vero huius Codicis

Jicut can_,

cer ut

fej pat.

Ergo yxygee
eft

eft

cancer

free

ei'i

ut 3

vopweZst,

uno vocabulo,
ultimo.

ferpat.

Vide

meam

editionem et Godicem ipfum,
eft,

qui nunc Dresdae

fob g5.
:

veriii
0?

editis

to

7!vsZfAoc

qwroos

1 Tim. 4, 1. legltur in hiyet. Scd in Latino

eft fpiritiiSj

qui
eft:

eft

generis mafculini".
,
rJs

Ergo
88.

in

hoc Codice

o

10

mx.

Vide fob

Cap*
II.

10)

De boc
3i.

differ! t

Griesbacbius in Particula

I.

coir.montarii
et

crir.

pac.

**)

Ex mea autem Codicis Boeneiiani editione
ad primam
ilto

ex fpechni*

ne acre expreffo
appaiet,
in

meam

evangelii

Mattbaei

editionem

Codice

legi

O magnum,
verlus
ib.
,

ac, quod
\r-r!us.

proEe notane us

durn

,

non
de

in principio,

led prope (inem

Ei^o
eit

conloci.

iectura

omiifo,
id
potitis

in

principio
in
i

T
ubi

non
tol.

huius
in

Conveniret
verlus

Tim. 3,

88

principio

legitur

O;, loco Qeig.

Quod
,

ibidem autem mi hi conweiaverjavi*
criticus,
,

tur

,

quod Codices manit Jcdula
Ipie
in-

ut ait,

id

rhiriime m"i-

rum.
multis

enim, Senderi bemerodromus
locis prolitetur
pedil>'.f>
.

Codices,

ut ipfa
ut
I.
rj

curjim (!!!) infpexit
,

uor
ipfe

eft,
1.

interpretor,
cat
iiii
,

pernicious et dolisfis

ut vero in
I

expli-

inienta

mentis acie.

Mentemne
Rfisk.

ergo
Vol.

peaibjtS
f>.

babel,
vei
.

ut 2.)

apud D"inolibf>nem (edit

88.

i.

cerebellum in plantis?

Quid relpondebit Grietbachiaa Ad

'.

C

M.3-

54
II.

P
veif.

r

a e
eft:

f a t i

o

10.

in editis

ywoufyv s7iccyysXXcf,{hoas.
ywui^etv
et

In hoc Codice reperitur:

fupra

fcri-

ptum: muliercs
cet a verbo
verf. 6.
>?

t

(id

elt,

aut.) infini: ivus.
yvvoci^ety.

Scili-

yvvoctKoo-,

yvial'£oo,
t)

Cnp. VI.

apucl
£h>,
5-

alios eft,

euqgftetoc.

In
eft:

hoc Codice,
pietas

f"<t?/3;cs

quia in

Latino

dcL
%°i-

2 Cor. io,
<*oZ.

in editis eft: dtXP<*hoor'>£cvT?s

Id Vulgata reddidit:

in capli vita Lent redictixpo&h®Ti£ov?ss

geutes.
ayevres
,

Ergo hie Codex:
et

%u
t.

in

Latino:

captiuajiles
I.

chrijto

(id eft, ant. J

chrijii

perducentes.
Id

Tim. 5,

io.

legitur,

civsyy.hnrot

oyre's.

Vulgatus

expofuit:

nullum crimen habentes.
ita: Avsy\ (fie.) et fupra:

Ergo Codex G. plane
nullum, deinde,
kXyitciov,

fupra, crimen,
avev
eft

et, r/fivrsst

fupra, habentes.

Ergo
omni-

nullum,

xA*jtc;cv,

crimen.
ru%occs-,

Ephef. 6, 21.

occurrit

nomen proprium,
velis
r'j%etv.os

quod,
erit

ft

no reddere

verbo Latino,

foriunatus.
t.

Ouid hie Codex?
(ant.) murarius.

(he.) funra, tychicus

Scilicet ab

t«%cs\ murus.

Sed
pauca

ex pluribus

millibus

inonftrorum fuhlciant haec

r4

,

3.

ubi
il>i

apud Latiniftas
divini

eft

ampulla
et

,

quae

eft generis
,

feminini ?
;

Nonne

Codices eius B.

L.

exhibeiit

r/,v

cIxoc/Sxtpov

Atqui hie

T

a

principio

non

excidit.

Vide tecuhdam edirionem
fecit,

meam ad ilium me difputare.

locum.

Imprudcnier

quod

aul'us sii

conua

inepiitt. Pauli.
Quorfum ergo
fterquiliuia.

55

pauca ad aeftimandam occidentalem Griesbacbii,
ut vocat,
recetifioneni.
ifti

quahuius-

tuor Codices?

Ad

Ex

modi Codicibus autem Griesbachius, Lutheranae
orthodoxae theologiae doctor
rius,
et profefibr

prima-

idemque intimus
\

eccleiiae clirillianae conli-

linrius,

Tim.

Ill,

ib.

impugnat, Sees

?<pxvi>£,ood-ri.

Scilicet propter liuiusmodi loca excogitatae funt a

Semlero
ritate

IX

)

iftae recehfiones.

Sublata enim auctoquidiibet in textu
ut

Codicam graecorum,
eius
et

mu-

tare pro arbitrio licet.

Wetftenius,

quilibet

attentior in
fero

editione animadvertit, id hirnis
intellexerat.

fenferat

Eius

errorem ergo

correxerunt Semlerus et Griesbachius.

De

Codice Boerncriano,

accurate

examinatis

eius lectionibus,

iudicaverain iam in

RoOia, an-

tequam eurn etiam videram.
totum edidiflem, Penteniinm
in praefat.
p.

Pofiea,
eius
S.

cum iam
editione,

tuli in

XXIV.

fed

folis

fignis

C. F. G,
etc.

ii) Michaelis in

feiner EinleifHn£ S. 710.

fcheint mir docli melir kon-

fequent zu feyn.
iiber

Er fagt:
(

Wetltein
ihn
ich

konnre

ficb

'u< iir

melir dar,

beklagen

,

dafs
)

man
als

von einer reformirten Kircbe
dariiber,
dais

a!s
z\\

Prediger,

ausl<lilo!s,

ich

nicut

Isiufci

Koniiantinopel werden kann.

C

2

P
etc.
Ifta figna ilbi

r a e f a t

i.

o

licet

iam ex parte explicate.

Hoc
ergo
ge-

ergo
lerts

volant:

Siehe Ch'riftian Furchtegotfl GelEfel

Fabel

vom grunen

am Ende.
et

Ibi
eius

Gellertus, vir divinus,
neris Codicibus,
Ein.

de hoc
vates,

ceteris

tanquam

haec praedixit:

Ding

— — —
an.

Drauf komrat die Zeit, tmd denkt
Denfi
Sie
fie

ihre Villein

;

verfteht die Kniift.,

die Narreii zu bektiuen,

mogen

woJlen_, oder nicht.

Codex Boernerianus
adeo X.V1.
paullo ante.

fcriptus videlur Sec.

XV.

aut

Reliqui tres,

quos non

vidi,

fortafle

Fortafie aliquando
rus,
iftud

critieus

fagax, poft futu-

ac tempus futurum docebit,

ex qua fabrica
prodlerit.
iltos

mdnftrofum Codicum genus
eft,

Extra

oranem dubitationem
vitlofis,
iictis

Codices

etiam in

ac mirabilibus lectionibus notabiliter

contra

ceteros
et

Codices
Parifino

confentire

cum Codice
Damafcenl,
fimilia

Alexandrino

fcholiorum

quo uuis
berit
ices

eft

Lequien.

Multa etiam
ex

ha-

ediiioni

Complutenfium.
adhibiti
Cunt,

Praeterea diverli
q'uibus

Latini

modo
farra-

Graeca, rnoiio Latina corrupta et interpolata funt.

Pofiremo accefiu etiani variarum lectionum

go

i

n e n

i ft

t.

Paul

i.

57

go ex
nis.

diverfis Patribus,

tarn

Graecis,

quam

Lati-

Eos ergo data opera cofrupt.os
F. et G.

effe,

lncurrit

in cculos.

autem recentiores non folum
et

corruptiones,

fed

correciiones

experts

fuht.

tJtinam alicjuando
lectionibus E.
ita,

Codex D. cam
ut

diferepantlbus
viro
I2 )

Boernerianus,' a
edatitr.

docro, diliarente et fide digno
fplendor,
diini

Nam

ifte

quo fulgent ediliones Codieum Alexanad criticam fcientiam et

et Cantabrigienfis,

ad notitiam iftorum Godicum nihil conferunt.

Ex
iis

diverfis

de Codice D. rclationibus apud
II.

Wetftenium Prolegg. T.
,

p.
I.

1.

feqq.

,

item ex
,

quae idem Prolegg. T.

p.

29 feqq.
oritur

de Cofufpicio

dice Cantabrigienfi. tradit,

magna

contra Bezae vel fidem, vel credulitatem.

In epiftolis

catliolicis

ad hunc usque
eft

diem
in

nondum eiusmodi

Codicis inventum

monftrum,

cuiusmodi funt in evangeliis

et actibus

D.

etc.

epi12) Fortafle
titiam,
in eatalogis bibliotbecae Parifinae

adbuc invenire
ilti

licet

noet

quae doeeat

,

quando

et

per quos

duo Codices D.

E. in iftam bibbotbeeam venerint.
naiivitatem
et

Eandem mihi

videntur babui£fa

fortuuam

,

quam Codex Ravianus
falfario confcriptus

berobnenfis,

de

quo poft duos

libellbs Erudiiiifimi

Pappelbaumii (1785. 1796.) nca
fit.

mo

amplius dubitat, quin ab

Quid,

1],

us

i'ufpicor, Petropoli,

quo per»o, reperiam Cod. D. aut

E?

53

Praefatio in
D. E.

epiftt. Panli.
F. et G.

epiftolis Pgulinis

In his eputolis
iitis

ergo prprfus careremus praeftantiofibus
iionibus,
nili

receii-

hunc

defectum
et

fuppleretit

Codex

Alexandrians,
perveri'a
exiftet

Latiniftae

Patrum Graeco.rum
aliquando aliquis

feholia.

Forte
,

tainen

ab inferis Ravius

qui nos iftiusraodi mille

aimorum CotUce

locupletet.

II

a v

Pi

o

v

'AttocoAou

4i

Ti

a

\j

K

o

v 'A

f

o ? o

A

o

u

TLvecyytXixJi
S"OS/ >

oidarx-aXLU. irsA
tit

run
TTSQ'.

i%u

yyzeirci;
ZCtf

X^

l

~

KO/ TU)I
t

%UflTt,

X.Uf

iATftiOi

ttoXi-

A.

I, i-

['Af%'/f. ]

IljfijAoff

JouAcs

1

jVjcu
its

XC'^cu,
tuoeyyeotx
roov
Trsg}

Khfiroa ctTioZcAos,

a(pcioPiTfj.ivcs

2.A/ov Beov,
^.7i^oC^)ti]jocv

b

tfqosTmyy&Kuro

dvrcv

h

ygx(pu7s olylxis ,

TOV
4. ro? viov

VIOV

CLV70V,
KccTco

TOV ysVOjX'dVCV ZA
aocgKX'

(TKiqjjlCC-

ouvio

tov

ogtcrBevTos
ccyioo-

Bscu

h

auvelfxet,

Karoo
vgx'f&Jv,

7iv*Z(Acc
i¥i'<tqv

ffyvtis,

££ dvctyoursas
tffXMV'
sis
UTTfe'C

%(?GotJ,
%CC(jiV

5. TOV
7{Cfj

KVf'lCV

01'

OV

IhcL&OfXSV
7ti%?a>s

xtvcZoKw

vTtacKOtjv

h

t,oLgi
iV

V.Tols f3vf3"<V,
bis

TOV CVCfUOTCS dvTQv'
xAjjto;
\y\gqZ

g^s

y&i

CfAeis,

XftZcZ'
7TX(Ti

'ExxXya icis ixuv ccvzyvoSv fiuTcav ix i«
ypxQccj xoq ccp%aj.
Ij

%•

A.

t»i

y.

tjjs

<*.

i/3o.

5r«uA«;

6»vMs

ivrcu %Pi~ou,

Trcizi

rets ovtriv

h

£&>//#,

cLyot-JiYtfols

Sccv,?.

Khtirois

dy lots'

['Aot'-]

%dqis

ypfy

x&j B.

£\)%cc^oo
V7Ti»

rep

Sea)
fjftwV;

jacv

dice
>J

hktou

%q^ov
jc«r-

JkaWMV

or;
ra>

zr<Vtf

J/**?!*

ccyyehhsrscf

h
o

ohos

K-oafAoe.

fAcc^rvsq.
iv

yxq

[xov

i^iv
fj.o-j i

fjgos,
iv

m

htxrqsvoo

ra>

7fV€vf*ecT(

too

iuovyysXlaj rev
fAVeiCLV VfAGOV

Ctov

CtVTCU,
,

OOS CC3lC£he}7*TCOS

TtOtQV[acu io.

fj.cq'

TiuvtoTs
£17I00S

h;\
Y\OY\

roov

7r(jD<rsv%cicv

OSOfASVOS,

7tOTS

ivoddoBiWofAOif

iV

TOO Beto}fJ.OiTl ToZ

BcOV,

iktitiV 7IQOS

VfACCS.

27imo§oo
%UOlC-fAOi

yxp
V(A?V

lo&v

vjAttSi

hot

Tt

per uSm ii.
TO
^Y\$l~

TWSVJJUtTifcOV ,

US

%B7jVOf VjAKS'
Brjv&l
iv
v(a7v

TOVTO OS
dtoc

S^l,

CVfATZUgCCKhll- 12.

Tt;s

iv

c&AAqAots
[

7tl~
]

TSxfv*»

cjeoos,

vfAvv

rs

xj&

fyov.

Tshos.

<£c),

OTi

7I0KKCCY.IS

7TQOsBifJ.'AV

i/\B<~iV

TT^CS

-

twos %ccg7rov a-%00 %&}

ev

Jfuv,

JcaStoV ?(#/

1, 7. B.

cr&tificnu it.,

U.Z1U.

r/,-J

Trsiirzy.orr,:;

tm

ocyiut

&tx$ Qpot;
I,

ypa

ty

ij

x cc] rives

ay p si coasts

10. fiTraii i«i3 Tears'] Eaiil. Ill, 9. |< d»;»-arf>

r^.

x&PTrov TlVtt]

TUCt

X,Ug7r0i>.

T
i^.h
rcls

<u

/u

oc

t

o

v

s.

Cyoji^/tf./SA'j

hour els

gSreow.

gAA&n
dvovirois
e/ws

Te

%cy

f6aqfooiQois,
i&..ivi£ itfAi'

tropins

re

y^jj

c(p &?<.£-

cvtoo re v.ar

tx^S'l'/ucv,

ngq
ov

16.

•ufXiv

rets

h

qoc/urj

evayyehtvczaSruf:

yaf>
sot»'

inourrxuvcjJt.ccf

ro

euctyy*Xtov rov
l~iv
its

%$i-

ovvecftis

yocg

&eov

acerngloLV
7?(>'jotcv

7,-air)

too

TfsZsvovtt,

\ovaa'ta>

rs

ry.

:;£,:)

eAAijw,

otKcaoavvr, yocq jsc-j
ex.

ev

avra
ymSqos

ct.7foy.och.v7ir sr otj

7rl<zeoos

hs

tsI'av'

yly^ctTtruf
[

as

oIkooios za 7il~,eo>s Q]5srcq.

Te\os.

]

T iX ^ «« vU':)>

'

A.

7TQ0JTCV
T'/,g

OVV

/LISTS',

TO- 7T£eGtf.ltOV,

7Ttgl

X^KTZUS

Kccrst

tS~vav

Tom ov

<pvXcc<rc-o^ran to,

Qvcikx.

A. l8- ['A£%»f.

]

ct7?ox.<xAv7rTeT&j

yoc.%

oqyq

SscZ
Ci7I

I,

18.

A.

rr,

6.

T<i
tt7F

u.

f3o.

ahiXtyol,

v.7ro%tt,\v7rTiTan

ogyrt 9-£»v

16.

rb Iv&cyyiXiov rov
bent Codices

xpiFw]


,

rco y^i-ov. E.

Ha-

orriries

omnia©

etiam fepteaij <juos
v.

poit priorem editionem examin.i.i.

Wetit.
Vat.

Ex
1200.
,

Co (Id.
hie

Birch ii

oinitlit

loius
:
t
,

B.
j.

feu
b.

Auctoritate Qliry folio mi IX,
Itatim,

sxclulum

<}ui

poll

ctirx'jMiLiuf

,

Paulum
in
:.

inte.rogar,
,

cur non dixerit,
p.:J,.

xcLv^i-ie/j

,

rtf&vv vefceu

etcc&pvvo-

\

Plures

corruptiones

ex Chryf.
repi

his cpillt.

deinceps attenuojes

et acutiores

nt lectores.

Vulgata
i'oitond

vero

Laiirta

adeo interpretationes Clirvexcluferunf
,

exprjmit.
,

Alii f'ortalle

quia

mox
lli
,

eit

rov
Jit

B-ieu.

Ac

Ci

vero evangeliura CliriOri<*.
lurlt

non
e.r.

evangelium
h.
1.

Cyrill.

ad

dei. Omittunt Damalceaus. Contra

'Iheojliyl

Oecum.
in

in

Codiribus omnibus.

Etiara

Euthm. Zi^ab.
20 appello,

Ccd. Moaachisnii, quem poitea

44

&/&p&.2/
£7i)

np?
7:dactv
roov

dii- ovpuvov
kIqcv
ttlcc

d\$jPj)7*xv

dasQ&civ y^j dhryv dhrj&&av tv dl',-

'

y.ocrsX'jvrccv.

men
ev

re

yvooscv
o

rev ig.

Secv

<p%v?Pov

e^v

duTots'

y%p Bees
a'v- .20,

dvro7s
rev

f<2)x\spoo"s.

ra yap doqxrci
hc^iacv^
rots

duo

krlaeias

TPoiypccat

voov/Asva, na$ogotrocj 9 tjTs didtos
fits

dvrcv ovvadvrevs
dvoc-

;(#/

SetoTYis'

hs ro

£i\Uj

7ToAcy* rev?.
cos

otoTi

yvovres rov Qeov,
rj

c\%<2t.
d/\h

Beov

§oo£ocaob»,
sv
yj

ewx,ccgfetiaotv

'

ifxeerccw^yjaoev
y^fjf

rots

mu\oyt Ty.ois
r

otvroov,

iaKorhByj

drrvvetcs

duToov

nag diet,'
ycfj
9,2,.

(pdaKovrss

etvdj acdpjA, ipcopdv&viaocv,
tyjv
oofcotv

"?"j,

yXKci^xv

rov

d(pBdprov

Bsov

h
XCtf

ofAotooiAuri

hnovos

(pBctPTov

dvuPQTroy

7SSr&V00V K&A

rSTPCiTTCdaV %gy tPKST^V.

mo 7^f
aiotv

TtotQsoccKsv

dvrovs

Bess
its

Iv

reus

2.4.

i-ji&vuious roov xczpoioov dvroov
,

dauBx^duroov
ryv

rov drifxy^ea-BoCf ~rd

ad par a

h

koivrols.

ctTtves /usrvAKcc^ocv

d\rr 25.
wccpx
revs'
ctv.

Seto&v

Tov Beov
y^gjj

h rd
os

\pa'jc*,
rv\

qgy eaepdKriaet

aByjaxv
rov

i\drpevaav
&iv

KrlaccvrcCy
d/juiv.

iuAoyiircs

hs

dioovas,

dice

rovto

isa^soooKsv

26.

revs

c

Bsos hs TtdSr) driblets'

ears

ydq
rs 27.

Br\Keiaj
%pv\atv

dvrZv
eis
r'i\v

fXsr^Khbt^xv
itetpct,

rrjv

(p-jai%Y\v

(pv<nv

opo'ecs

H&j
r>\s

ci

dgPcVSS) d(pevres rrjv (pvcnxtiv xfiaiv
i'£sx.ot,vSv}aoiv

BrjAeiccs,

iv

ry

cp^et
ccvtccv

oca"X r;uccrvvriv
J

KocTegyci&fAsvci,
sde*,
tr\9

%gy

ty\v

dv-

ftfAtaBlotv,

r\v

7i7\ot\Y]z

dvrm h
^a/ Ts/os
rr.s £.

E. &S. iccyrois

d7jcAc&iA&ct,vovTs$.
]

\_TsK:s.~\

['A^%37.

kczBoos

ova

epoKtfJtotGaft

rev Bsov

e%etv

iv
siz

BTFiyvooaef,
daaxjfjiov

Trccgeoxiisv
7?ci£tv

dvroug
y.ri

o

Bees

veuv,

roc

xocS,

Z^-^KCVTCC'

7le7ShYH>Q0lAZVWS

7loi<J%
<

ddtxicf

7IO(l\&CC-,

I, 28. E.

T»J
'•

J.
J

T-<;

«!.

£/3^.

Ctl'tXtyol,
v

X«.5-»5 «»X S0«>4<>

ucta-ci.il

a

a.FZjiiis rev .tioji

~

A

s%itv

J.'

/

tv

e7ny"joi<rit-

28.

uSlxiuov VjZv]
481. e*

Semel

,

ttx9-^ p.

dnyJa<;.

Balil.

I,

verm

26.

et ibid.

L>Z~}.

iemel

xxS-otrov,

29.

af«<rsj

««»«('*]

I>afil.

1, 588,

Tc.a-yiq

di'S'ucixs.

Sic
ttop-

et

del

nilivos

habet

11,

2.\5.

omiffo

h'iu.

capitis
dit't

Vulgatum tamen exliibet A22. ubi ad fin era recital. Sed verl'. 32. p'oit \<jeiyvirrt'i ad. «yx itoqe-otii , quod per fe valde probabile
etid
.;i

tft.

Aildit

5"s,
et/jc

poit uovov.
Iviqerx*

Vide

etidin 058.

,ubi

appendicem
eiiicittir

,

et £"£

hie

ex tot Balilii
Cyrill.

lotis?

Quid Idem, quod ex
omittit.

Clem. Oiig.
eife

Chryf.


et,

Scilicet

audiendoa

incorruptos Codd. N. Teft.

graecos,

Sed

verfu 29.
et
'

omittendum tamen %i\ov
Weill.
A.

f'ortaffe ?

Nam

Cod.

omittit,

ttiie

Wetftenio,
Balllio ?

Bafiiius.


92.

Quid Griesbachius
exl'criplit.

de


Wetltenium Alius Codex
Eafil.
elt

Uferque ergo mentitur.

omittit (fB-Svou-

Sed

id dileite

habet

II,

Verum
fimilia

Balilii

aucroritate

noa
aliud

opus.
,

Scribae negiigentes,
plura

ut in locis Jimili-

bus

ubi

cumulantur,

alius

Ceterum Bafjlius in mult is locis multuni confer! ad cognofcendam gelidam Cappadocum •ecc/ijlo/icn ijujb jpla ijuofpae una eit ex
omitcebat..
i

,

prima-

46 C^J/U-Cyo^U

Q o

S

<P

5Jou, (pcv'ouv efiaos, ooAcv. KdinotiSetus'
>

\J/j-

5o«

Svfzas
yovsvcriv
tc-js",

xccTcefroi'Aovs

,

3sc^vyoi<;- v@(>t'&xsi
)

v7i?<y/!<p&\QU£,

gLKu^Ivus, tQsi QSTIXS XC&KXV,
cltrvvitotis t
,

ctTt&Q&s,

ctvv\<&!--ji.

ot^o^yovs;^

ugtzqvocvs

avsXsy.fj.cvots,

d'i
erf

x

es
s<

ro
rot

oiKccKtiULU

rov

i/sov

n7ityvcvrss i o2.

rotuvra
ou
jucptv

Tr^acra-cvres"
otorctf

w£o< irava-

Ton ItoWi
*._£*

ttgio~giv,

dhhd
A;c H,
o
r,

ctuv«ugWou<m

toTs
<*>

7igc£ccovai.

ccvoL7roXcyv]Tcs

«,

cxy-cr^zre,

was"

K£i-

vsov' Iv co 7«^ K^lveis rev xar#Kf /!«£' r« y«,-> aura

eVefcv,

cfaoTov
c
v.ql-

HqcMrvets
Kqly.a

voov.

hoczfxev

of,

crj

ro

rov

Bsov

2.

£?<

xarc*

uKi]2r&otv

^tjI

rovs

rob
>

rotavrcc

7iQ%<i'7G\Tois.
Tic,
o

Koy.Qj

as

rcuTo

a uv&goo-j.

Kghav

y t'6vs roc rcsoc ra
er<
<?u

Trgocvaovrccs

;(a/ TFowoV

aura,
r,

SK(p?v£y ro Kgipoc
-

rev Bsov

y

rov

7iAo-'rov r^s

%py]=;oTY]- 4.

ros" aurct!,

?^t/ tflf

ai#%*k,

>{c£]

rr,s

y.oc-

KgcSrv picis

K&Ta<P$ov&s,
Bsov

ecyvocidv.f

en
as

ro
;

%^'A^
v.otrcl

TC ^
os
ty\v

hs ysrocvoixv
crov

oXya

cY.Ky}(>oTY\rot

'joy

dps rocogyyjv
Iv

5-.

vot}Tov

xcKgoicw-)

SriQ-ctvglgeu;

aexvTw

pnmariis.

Earn

ergo

amico nolho Griesbachio
ipfe

commenclamus,

cum
»

BaJiiium

non
et

le^eiir,

m
II,
t.

ilii

vero

eum

legend um reJiquerit

coiuruen-

daverit.

iv

m y«f\

KgiuctfTi

addit Ath. Ill, 26. aiox, rot

*P

00

p

CC

i

V S.CytS, S-Jp/iJ

6. dr/.caoKgtcrttts rov Bscv,
7. KccToc

cs ccffcGooGet skoc^co
tcis
i

rd

egycb

dvrov'

jasv
?<#/

kk-S"'
t*juj]v

vTroixcvrjv

sgyoo dyoL&ov

Ocfcctv

v&j

d<p5<x*crixv

£flTvU?t,

&oviv

didvtov'
/uev

8. rots os ££

igtS&ote,
TFetBafASVOts

vcft uTretbcZat
<$e

t#

dXrfteicc,
9-

ry domlcc,
ssvoX

Bv/xos
*ti)

H$

ogyrj'

Sxi^is

Hgij

00 ?'' 06

wdac&v

y\jv%Y\v

dvBqdcTtov rov Kc&rstjyot^ofAe-

vcv to xotxcv, Icvocciov rs Ti^olroov x&j eXXv}vos.

[TeXos.]
x.gi<rt<>jf

Tfoww't.
ftr,

si.

7regi

T<5$ zciTix. icrgxriX* T'jv
rot
v
of.'.
1

(pv?.cca ircrrai

,

pet.

x

IO< C'Af%»f.]

ccircc,

$s i\cy

ripy

^j

h%fai\ vrccvr)

too §gyct£ofAe>a)
l r

to dy&Qcv, lovacdco th ti^wcv

rev }{$ eXXqvi.
77*°^ 5f

yu$

s^i 7I(>o(t<ju7;cXyi^Icc
UVCfJiOOS
ccrot

12

Tl?

^*Y^-

C(T01

yXQ
y^f

V)(JlU^TCV y

d\o(j!.MS}{c£f <x-7foXcvvTcCf'

h

vofu^nncc^ot

jtr

Tii',

did voy.ov

%gt$ri(ro\>rctj-,

cv yocq

dngocC'

rdj
II,

10. 3. x.vgtux.~i
ci7rcxa&Xv$/iw<;~\

/3.

tidtXtyoi, ol^oc x.uj
kco/.
(1.

rtftri-

5-

-|-

Sic
7rgo<;

cum
tjjp

aliis Balil.
i^ttrtvsixv-,

I, 565.
(.Toictj ;)
ff

Oecum.
to
x. cjj

I, 220.

«5

7T ct^ Xx.lt.

Recte

cC7roy.tf.Xvyi$

et

tx.au-

xgic-ix iun^i.ur. v. 2 Theil". 1, 7.
7.

^tireva-t ]

Chrvl'.

V7 III

,

45l. b.

yz

rrxuXog
s'pyuv
,

¥?.£•

res
Seel

y.ctB-

VTrof&ovKv

uycf.B-uv
^:iro*Jir<

Tf

f-

%ov<rt.
bavit,

At

nemo T*s%ovrt vef'o intra ex eodem

loco
i2>

pro-

i5.

probatuin
!

eit ftveectis.

O

lepida
Atl

cxiticorum capitula

Vhla
1,

mox

verl'um 26.

.ili.i

Pauli loca nota h.
,

in

minativos poit accufarivum

B-vpli

>

^"a/^S'

Tec}'

rev vcy.ov
TiOir^TOtj

alv.oe.iOi

7;oto%

Too

§scc-,

«AA*

TOV

\cpOU
rot

OlY.OCM§YlVOVrotj.
ytr\

['A^ff.] oroiv y%(> eSvq
rot)
fxr}

vo/xov

e%wvofjkov

*4« Z.

Quae*
e%cvres

rot
,

rov vofxov
t-ccvrois
siai

ttoljjj,

ovroi

vofxes

cir^ss-i^.
ev

ivoefKViivretf

to et^yov rev vofAou yocc-rtrcv
otvrciov,
,

rctis

vLciqdlctiS

avpfxoiPTugovatiz oiv;(#/

Toov

ty\£

ervv&dY\?eo3S

usroc^-j
,
j;

ocKKn'
?(#/
o
S

oov

roov

Koyierpasv

KarnyogoQVTow
gv !f/ue^fl6,

cctto£)*••',<,

KoyovfsJvGov,

ore

y.^.v«

1

6.

TCC V.OUTITOC TOOV CUJQOOTtCtiV, Tb.cs TKsyeAiov
//cu,

KOCTCA

TO

Cty*
-

oi%

]y]aoZ

%^t^ou.

[TV Acs .]

7r<xiy
XCft

to)

vofinoo,

x&j

Kxv%ct<rrxj
'KCfl

iv

9swt
1

yiVU7KC-tS

TO

StsA'/ffJLX,

OCKifJfx£t1£

T36
//5t>

OiCC$£(jOVTCC,
>

KOiTr)%GU[AeV0£
»"

ex
eft

tov
*

vo-

TJSTioijots
(poos

&

'

re
fcV

ascivrov

coqyov

*
etvotj

rg.

T\j<pXnv,

TaJv

GXQTet)

7icudt'\)Tv,vo.o.

II,

uj-

Z.

x>)

r- t>j;

«. I,3c\ doiXtpo:, orav sQv/j
i.

(At),

«5.

to

g'(>yov

rov

vcuov
ia

]

e.

tok
:

vof/,ov>

Sic

D'Og.

Laert.
i't'/cv.

itatim

principio

to

t£?

<p</4!ra(p/tf ;

if. toe]

h

$e. E.

In

option*

Coda";
J

contra

vulgares

regulas

grammaticorum

reperi
i'^s

<

^£.

Alii fcribebarit

J»^j aut ii^ir, hinc l<

o'f.

elt

in

Codd. 1 heoSic
v.

phyl.

Oecum.
Clein.

apud
teri
'tie.

apud Theodore!. Alex, legendum cenlent.
et

etiam
i'et21,9.

edit,

p.

4^3.

Apud ChryE
10.

IX, 472
^/.

b. et

VII.

-Sed VI,
limt,

editur |<

Editores
crant.

hie

in

culpa

qui

occidentales

Eutbjmii

Codex

hie deficit.

'^.\»;
octy^'vccv
,

1*. CO ft

05

/

v

s*

Ccyoveo-SejkQ

didcij-Kc&Kov

«j^iW,

£%cvr#

rrjv

2I.lv TU

VCfAOO.
j

OVV OlOOi<TX00V t'rf^OV,
o

(TSMV<*

rev cv OidocTKeiS
2.2..

KV.^aaocv

fxi]

KA?7rr«v,

y,Xi7rr en;

yi

\iycov, y.r y.ohyj- «v, /xc/%eu«s J roc SidooAcc, legccrvAeis
,

23.
Iv

(odcAvcT'dofASVcs
Vtfjua*

j

~

jc«u%«0"a/

o*«

t^s

TSct^ciQclGtws

24. tou
:

i-OjUC'j

rov

£)ecv

driy.'x&s $
t^ftf^

to

y#£
iv

G\ QfXOC

TOV &SOV c/

$ ACC &<£>?, ft eiTW
?r£«<r<727£'

25.

rcTi
fj.h

-

t'S'Vfo-i,

KctSas

yzy(>cz7ircij.
vojutov

yTcgircy.YJ

ycof coQehet,
TuciociQcci'Vis

lav

e#v
acv

0?

vofAOv

yi\
eccv
VCi.lOV

r,

TTc^iroy.)]
vj

26. ccxfc&iTisc ytyovev.

t,w

uk^o(2v-Ioc
,


j?

ditCUOO/JLCCTCC

TOV

QvXoCCTCn]

ci

x)

ccagcBvZitz

uvrcv

its

7ie^ircfir,v

X.cytaBq-

rev

vojjiov

TeAova-di

ere

rev dix yqcLuy.ci.Tcs
j

H. 28. HSH ifegiTOpfc
cu
'jj

7roc^a(ociry\v vo.usi

f.'Af%^'-]
??<;
crj^*?

ya^
Iv
-

ev

to;

(paie^oj
lv
ev

icvootics

rw

(pctvsQcc,

crugKt,

it?(>ito\jLr\,

29. [TtAci .]

ocKK

ra>

xgwroo, Tovo&7o£iTUasT%cf.

II,

28.

H.

tjj

/S.

r«s«

/3.

«/3o.

<x6i\<*ol,

oi>x,

h

tZ

2t.] Atb. Ill, 26. rlv trs^av, tocuTpr.

A: <!iamus
tr -9>j

Chryl.
«f
rv.
: ,

IX, 47U.
»;

b.

ovx
a.j ,
,

Lttz

,

a

y

<-

<r £

r

rtx.c!jTigoi/

uXXat V £ x 7T c I r v. 1*. Obiter npto
<J//i6?

o?r?f

lu.Cpu.v-

ilji

pa^. 3i.

le-

geutlusa olfe

vero? Ailquid.

D

-

-

,

.

-

re

z

~

ri
i

",

-;

Z

-.

5

4-

I

-

J

.

!

I

>

_

...
I
i
.

.

.

-

.

.

&*£. &
:
'.
:

'?

-v

u x 9
.';

.

-\

-

-

j

:.

r<j

r.v,-'

-

~ :.
.

rttf

P.

Po-ft

-

I

-

- ~

-'

-

.

-

I

..-"".
?.

na.fj

e-

bui:

-

-

-

in

i

merr.

'

\

;

'

I

Ulg.

6

»

CUB

i

lit

-

DCtlloS
[
-

-

-

.

-

I

|

;

tx

-"
i

G
.

-.

i

.-.

-

.

E
-

F

G

g

-

.

.

CI

..touii, du;

i

D

i

TtuvTcts
y^cC7!T0ij'

\j(fi

ctfxu^rlxv

etvotf*

xctStac

ye 10.
eis'

oTt

ovx

e?t

Sixcctcs

cv$s

CVK

vi (At
T.
r/j

.> a.

i

_"

<

,

u XXx

,

7';
ii

off
hie

xdrf^D^!*
ocy.cXat.3-oi>

w*£^<o-j-c%;
lorjueris.)
h-?ri~»'

(Mentiris,
lA/\E<w*s
2'g

de codicibus N.
yccg
;r /-

st^Tcif.

(v.
(

Oecum,
o
<r

I,

256.

d. )

ru

i x.

Seas
jilere.
*)

$ moo
,

v

i/

v

y.
,

(Tacit ergo

Ciiriltinnos
luri-

interrogantes

atque hoc

ut refponfuro, vult

Hactenus
,

1'choliai.ta

unus.

Quae enim
is,
,

mox
diat
,

adduntur

alterius funt.

Quomodo enim
fuiiineat?

qui Trgo-zipsB-a,
id

ut contrarium Coilicibus
interpretari
s e

repu-

contimio
vr.g c

Additur
<pae-

enim:
y.is
,

to 6e
to

% o y. $ a ^o
(pctysv
>

o-r.y.y.ivitv

y

7TS(>i<ro-o7cf?ov

x.UTUKfKPiy-B-c'yf'
r</i/

(condein-

nan.) urn
taffe
nis.

y u^ _

n«^«»

y.XTO'.xt'lTov.
,

(Fuit ergo hie fcboliafta
ex

graece dt>ctilfimus

ior-

fchola Alexandrina

dementis

et

Origenotat

Argumentatur autem
,

fie-

quia ?ve%os
,

poenis

rationibus reddeiidis obnoriuni
?v's%io-S-ccf
el"t,

et, quia
ejffe,

KtTtAiq

criminibus obnoxium
fit

confiquitur, ut 7nzoi%icr3-cq
jj

condemnari, OIip!)
air.rfcrri. )
x.otB-i

to

7rgoxsx.t?t<rS-uj'
,

(praeferri,

<puy.zv

7rg»s%n Tovfrs ode hi

agsrjjv-

(Recte!)
Id
er-

Sed hie non ell 7rgoi%ei , fed 77Pos;ssto(. go graecos male hahebat. ) x-xto. y.h cvj
to'/
o-y,{4.xtvof.t.ivo j
\
,

to 7rpa-

ti
''

ovn,
'

y-XTocKgiTof tovdxtot 7ro»
y

ttxitos tirvovs

Jin

,

aTs

I

voy.a>
;

fin
y.af
e.

TtTty.ijy.tvei

,

y^utv
x

be
a-j

TovTca
TrxnTojg.
,

(SzXTtuB-hrzq
oyoTiy.ui
«.aj
ovx.
(_

tyno-lr
oy.oto)i.
ev
>

(;re/pondet. )

i.

y«j

xt>vTt$

r,y.&(>Vov
X'xtrS-ctf.

uv tfcoilv tuv
li

voyv y.XTXzxv&e to dzv-

(nirnirum,
, j

eXXrms.)
,

y-ctra

Ttgov

o-i)y.cf.tioy.-yov
<„
/

OiUC'J TU'J lOVacllOJil

xxS-dtgeTv fiavhstaj Tiyj ctvB-ec* ~ ~ ~ 3 v \\ S7Ti TY> TOV VOftOV VTCOd 0)^,] > 0>i
'

ov TCgcrty.qnot
(^

Tinv

ocXXon

tux,

rov

voy.op,

•?/»"

«»

(ttA

>

feu

ijntcriy^

xaf
\y..~)

cti>rc\,

toTs

etXXoi*
«"<«-

oy.oiui, Ttj{
tkpix'j

(Forte, r^y
fixXXov

$-~iu-;

%*etT4S
et

tcvd'/Kcclci!/

-( er g°

oiAolui

y,ocX-

Xom*

&f?3
ti.ovK

&-J?2
e^iV
o

'? cc fx c6

! o

v

/•
o

,,
.

55

crvvttov,

ovk s^iv

sh&tZv tcv
*J%£«gJS»j-

xz.Beov.

7rccvTSs

ij*eKhtvotV)

ctpoc

aW
i"5.hos.
I^.OOOV

cvk

s~i

7toiocv

^yi^ctvjtoc, ovk e^ty eons
o

rd$os
V7TQ

oivexyij.svos

AccgvyZ dvroov'
lbs

ra7s yKaxjcocis dvroov MoAtcvcrotv'
T<%

olcnU
^OfUCC

%«A*7

OCVToJv'

&>V

TO
-it

i^'cigecs
i

X&j

7tiv.Qlccs

yspet.

c^eis

-nldss
rct-

Q. ocvtoov

bx%!otf
$v

ccipoc.

awTQipixoc
ccvtoov

yg.j

ly.A-ziiTt&Qioc
l#.it(>r)VYis

r#<£

coc/s"

y&f

oocv

ovk

syvoo'crcci:

cvk e$t (pefcos Bscv
d'OTOcV.
o

CC7»hoiVTl

TAV c(p&C6AfAay
dc,

[Ti-'Acf. ]Tt'A«;T?5^.
Atyet-,

0. ig. ['A£%J7-J ctdaucV

or;

o.orflfi

vc//off

(p^ccyy, i{cy vnodiKos yh'/iTdf vols o Koirftos

20.

too ijsto.

diOTi

ȣ s^yoov
ccigj*

rojj.ov

cv dixoctoooioc

Bqaerctf

Felice

hooTiiov

dvroZ'

2

r

.

yccg

vcy,ov

ifrlyvooats

clpugTicis.

vw)

os

%0o£s VCpOV
lACi^TV^CVjASVr}

dlK0CtC7WYJ
V7iO

BsOV

7fS($CCVS(>GdTCt{)

TOV VOJAOV X&f TOOV 7T£0os

22.

<pY\roiv'

oiti&toffvvfl

Sesu

did

7il~soos

1H,

19.

0.
a<?A.

Tib
a

o-afifixTM tks
vef&oc-

/3.

'efid-

xosXtpot,

eiistfttti

on
Xev

iunxit.')

xTTotyaivziv.

£ Forte,

iirtynv&v ,
Ita

veJ

potius,

d:'&'/y.x7a.\i

'iuiXXoi x7ro$xiv-iv.

utraque
!

clabitatio tollitur. )

En

^raecitatem i'choliaftieam

20. Jjrtyy«r<5] y»»«.?. E.

Ita

Clem.. Alex. 3/4- d.

*d-

que etiam repeat
21. TrQcQqrav]

p. 5~5- a.

Codex
tain

Euthym. Monach.
lectio

u^)y,-/rtrZv,
?

Unde

liaec

mirabilis

orca

Scilicet,

'

Ji7<70U

%?<"C~,

1/f

7tcLvTCC$

^/

fZTi

7iCCVT0CS

rovs 7Ti^svcvroc' cv res Tou

yxp hi
>(«/

hcc^oKri.

TrccV^S.
oo'ljjjs

ydq

n\\xot,^rov

,

u~£f<?uvr#/ r)?5

Secu*
d<cs6

oixottovfjipvoi

Sags civ

r#

ocvtcZz^.
tyis

X^'firi,

rfc
ov

cc7[oK"jrqooasoiS

fa

JCgfta
(>ICV

\i\voy'

7>(>c£$£Tq c
SV

bscs

tkccztitXIfXQ&Ti,

25.

dlX

TtJS

'TIl^SOOS

TO)

CCVTOV

its

gvi&riV

t~,s

oiKoticavvys ccutcZ,

01% rqv

mccqsviv

roov

7r^oyeyovQroov

ccfxccPTYifjuxroov'
*•*?£

h

t%

dvcxv

Tov &sov,

nolg evae^tv
VVV
KCitQOo'
SIS

26.

Oi%CCtG(TVVt1?

CCuTOVj SV
diKcucv,

TM
i{gif

TO

etvoq ocvtov

oiKccicvvrcc
7T0U OVV
vroiov
Y\

Tov zk
Kttb%VI- 2-J.
toov

TcA«« row TrfcstVS

IvHTOV.

[TtACS.

]

(ns

,

e^s'iCA&crijri'

dice

vo/aovj

eeycvj

cv%i

ccXAcc

otx
ouv,

vo/xov

wiseus.
Sixottov*

[A%%y.]
III,

Kcyi&iJL&ot

irket

28.

I.

28.

I,

ry

o-U/S/iiCTOi

tjjs

y.

\(&,

xo^iXtpoi,

Xoyit^i-

ex

Codicibus conltat, fcribas interdum
a principio' notaro
fclioliis,
littera «.

fvllabam
,

x^o
in

Sic inveni
et

led
alia,

«/3«r«,

id

eit,

7f^opxrot,

Hie ergo fcriptum
nort
bile
profe<~to

erat ctQijTeov.
,

Ex eo
bibl.

ergo alius,

inepte
elt

faciebat
in

u.<pyyt)TZv-

Notap,

cxemplum
in

Month

Coislin.

lS6-

tabula

aere e;preffa.
1'unt

Ibi

ad latera Nicefeu
,

pbori inioeratoris
c%a{.

(juatuor minifiri,

vph'
wgo's-

o

Hie

rjuater

legitur

(LiSe,

>

id

elt

a4« *>J«re&]

<-f-

ra>

xvgio) rtiuy.

E.

Lafil.

I,

t<So.

vulin

gatum

II,

634.

Ex 6,

J«.

rjuod

ibi

omittit

fine orationis 634- 640,

et in

media orauone

6*48.

38, e

^]

*/<**.

£•

Cyril, femel hunc locum babet V,
a, 270.

ouoOf tp<*£&*
29.
<T$oij
occ':oov

P
,

oo

fj.

cc

i

o

v s.

5
y

">

xvB^oo7roy
o

%&)£>}£•
j

I'fyav

vojjlov.

-lovj

Btcg
iSvav.

fxcvoi

ou%)

o}

j^

sBvoov

30.

»<c*/

^37

i7ret7ieg

hs

Seos ,

oV

a.

270.

ubi

nexus

poltulubat

y*£.

Sic ibi deeit

etiam
29.

5r/=rs;.

^

xetf]

h —

E.

Servat

Cyril!.

I,
elt

a.
,

35i.

V,

b.

280.

Si variis
III,

lectionibus
187.

opus

notari cjuo-

que potelt
(ergo
ciriuis. )

SscrTrinrtai

ypuipti jrctvXai"

norhinatirn,
o'jx.

examinatis
a

Codi.cibus
ccXXu.

Alexany.cij

lovo

cct'jjv

Bsoq
ec

(.tivoiv,

sB~~

»*».

Ex

Cvrillo

ergo
et

confrniribiis
iain

eius erhci-

tur?
plius

— —
,

Poenitet
Nihil.

pudet

re!pon<lere
le

amin-

Id autem

quisque per

telligit

qui

ipl'e

Patres legit,
,

me
hie,

loca eorurn noet alibi

luiffe

cumulate, tametli

er

ingeii-

tem uurrurum ad margines duortim exemplorum editiouis prions meae adferipta babeam. Ubi non ignoro. Quinc|uies ergo Cyrillus oinittat \ liunc locum taudat, id quod Iciiicet dii'citur ex
,

edit.

Griesb. p.
,

12.

Nam

is

pro

more fuo

,

nee
ta-

tomum men

nee paginam notavit.
exclude.
1

Nihilo minus

(J'g

30. 1^-eiVef e<?

0]

s'itiq

ti<;-

E-

Cyrill.

\

,

a.

270.

g»ws$

In

S.

I, a. 35i. Ill, 5G7.

e B-c^i,

as]

Hoc

loco ex Cod. G. feu Boern. difci
et

potelt,
iltis

(juomoilo &so§

quomodo

0;

,

e tiara in
feribatur.

reccnfionis occidentalis Codicibus,

I'.irifini

poITuut etiam confulere Codd. D. E.
1

Noubi

tour hoc ad
3-£o«
et
'lq

Tim. 3,
,

>6.

Hoc
in 0?

enirn loco,

iungitur

nemo

lineolam reperiet,

uti nee in aliis locis,
c? $iy,xiae-:t]
tficfixottux.;

verum

in S-ii$,

ncc fixtHue-ti* E»

Cyrili.

V,

h.

276.

y&g. HI, 187. v, Griesb. pra«t'ereudum ? Licet enina tii^ere.

Utrum ergo Mei CoJd. amino

56

&y>3 3X ?

U

§

o

s

ey9 $,/:&*& &*,
vofxov
(Mi

(Zv^lotv hoi

rns Tfhsaos.
7F faeces]

cvv Ktxrct(?-"i.

yovfAev Oid tyis
vcijlcv

ysve/ro'

otWcc
i.

\~x(jl?v.
t

T; ovv
Y VOO\>

;

t'go?'jxsv ,

«,3f ofof/U IV,
(TOCgKCC
,

TCV
ii

7!CZT>PCC

iV^Y]KS\Oj
e

XCtTcH

$

yxQ

dfdQocciiJ!.

ay gov

eotKQKooBfl

t%«^.

y«f

r,

yQoc(pv\

hiyet',

€7Ti^s\Ms 6} <x(o$0Lci<A
Too

omuino omn?s
verl

nihil

mu'ant,
eft,

3r.

irabile veto
h.iec
in

eit ex Cyrillo,

nee hoc verfu, nee quod i'ling notatum Soveio non notata Qini.
,

lum hunc locum

iiulicibus re peri ran s

refpon-

det Griticorura plebs.

31
I.

voftev
t/is

— ",,..yctP
t
\

tTMfitV

J

ov

~ XCf-TX^'/CVUSV
uotton

,

VOfiOV
u.vtk';.

v

\

IX.

Trfceast

«>.>.«
r.;8.

ts-otvo/Ltsv

Si

E.

Ita
I,

One,. IV,
a.

frix

nlnax,

iravojtiev-

CyrHI.
G' )5:

4.

&tx,

t>;?

Trlv.oi;


bis.
• 1

iTmtsv.

II,
c.

et

V,

d.

5^.

Chryr. Xil,
led
.

fe^,
a.
,

IX, 488
rJoeni.
ntu.

d.

VII,

206.

b

f)>.
,-•

Codex
Gne
;m.

non habet
incipit,
\.

ifctpofisv,

Scilicet, quia

ibi

iutcrpretatio larina,
r;ra"el

Jlatuimns, ab Jt.

-Vid'- (tinra

De
,

Cyrillo et Orig.
,

Griesb.
leciores
tur.

Op
aut

s

e(l

aitentione, et hie, et alrbi
ant
a;

nc

a

Griesbachio

me

deripian,

Verum equidem
etir.n
c.

ubiqnt

rm::'>s,

paginas

nc

plerumque
b.
nili

paginarum partes per
Griesb'aehius
exferibit,

litteras a.

notare

loleo.
•!

contra,

nihii

atque adeo negligenter.
IX.,

IV, r.] Bis

ordine Chryf,

297.

a.

c.

cum

codicibus :nti5

omaino

oinnibns.

trahuni y.xr

t.-

;

':.o ad
(

roa Trartgou.
eit,
,

Malej
Ik

ui

ego

arbitrbr.
ov

Kotra

o-a.py.it

x<x.t-s.

trhcPKoctiv

irsQtrounv.
<7rp\

yuQ

ix Trzgireuvs
to'iKciic.j!r>j

ukA
as

irfeea/s

tav TTiPtrl -r.yi'rB-cj

,

7rix,f>at,x.oiTK»s

iKOriXcTi^C'J OtOSHTXSl

Ct7TcroACS*

CUf)y>3-Jj
r£>

T

oo

y.

a

I

o u

s.

£7
d;Kccio<fv-

Sew,

xc£.f

eAoyhStfl

dura hs

IA.

4.v>ji>.

[T<-Acs\ ]
fAiGijos

E'Af%»f.]
cv

os

e$yto£%- T '*°? *•»

^tro)
5. ccAAcc

Aoy^eTdf

kutdc %x(>iv,
/j.ri

^

xaTtz

*

o<P&A*ifJtc6'
tie

too ol

t%y(&~

£p(jteveo,

%i<Ze\>ovTi

£>r)

tov

ommowtcc
h<;

rev

d>j*&7] ,

Aoyl^raj

,

rj

7tkfs dvTov
",{Ctf

dw.xto-

6. GvVr,V.

KX^f%7iSQ

octvio
,

A^ye*

rev

fjuzxciPiVfjicv

rev diQ^coxov
%ooo:c

oj

Becc Acyl-

7. £srcif

oMcctocrvvy]v

e^yoov'
,

potxcigioi,
stjsy.cc-

&v

d(p?Sr,<r<zv

oj

dxofjilotf

;(#/

d>v

S-AiCp&rjo-txv

dj

dux^rlctj.
Kvgtoc
£7>\
j

fxxv.x^cs

cti^,

9

cc.

cv

jAY}

Aoylcr\rctj

djj.x^Tictv.
TY,V
tfegtTOplflVf

IXOCKOLQlVfiCg
i)

CW

IvTCS,

:{Xf

in) rvjv cfK(io@v%icc)

keyopey yotfr crt
7rhis
tv

eAoyiaSyi

ra
ttods:

d^axfx
ovv

ri

hs dizcaoTteQirofjiy

lO.Gwrjv.
CVTl,
Y\

fAoytaljii',

h

dK^ofDVglcCj

CVK

h

7i£glTC>^%i

n.uAA h

nitqo&vsiof
oipgotYtox

x&f
r>js"

arifjieicy

tAocfts
rr\s

ftgptTOfAW,

oiKocioavi^z

IV, 4- IA.

Tt]

y. tks

y3.

'

fi$

u$sX<Po\,

Tea

sgyz^c/Lt'i/a).

11.

ar*g<x»ttiJ5£ ]
d.

7rtf>iTepY,v.

E.

ChnT. IX,
bis

5<ir>.

b. 5<n.
try/tiic*

ubi

data
Kc.j

opera

expli cat,

fciabet:

i'Xetfie

tr^p^xy'^x, omiflo TreptTefcyg.
potedt
,

Utrorjue

mocio

diei

eryueter Tre^iTo/xnc

,

et^ inifiilev,

tw
do
i3.

jrepitefwv.

irtfitteftlis

mei oWituno omnes
qui

ex-

hibent,
-

praeter

Molq.

n.

babet Icholia PfeuIII.

Oecutnenii.
ipfe

Qui Chrviodomum Horn. \
qjiae

legerit,

intelli;;it,

iu:bct

verlu

11.

12.

In homilia Hi.

aJ 2 Cotinih. uibil reperio

apud

58

uyo^ti-tfn
rifts

i o

s

A
7r<^?Jcvro;v
>{cy

...
etrcq
tiV

irteeas,
clvrcv

h
its

ry dv.^pv-lcc' hs to
Tfdvrcov

TictTigx

Tw

eexfe/3u?<W,
ty\v

to

hoyKr&tjvcff

dvro7s

oiv.cctovvvYiv'

H&f

TFoc-reqa
fxOVOV
,

tj?^tc//«s-, 12.

Tctf
Toli,

CVK

£%

7F€giT0f4,1)£

OtKKcC

X&J
ty\s

sctxcvd

rcis

'tjQfe&t

rr,s * 7r;gsoos

SV

T#

UV.^i(0'J^lcC
]

TCV TJOtTgCS

Vj/UMV OtlS^CCCCfJl.

TfA»sr>J5y.

j"

J^Cf.

['A^Jf.]

CU «/«£
y\

<^«
too

V0/.JOV

»?i3. IB.

httxyyehlcc
CCVTCU)
ptOV'i

tm

ot&gocx/Jt)

anf^yLocri

TO

JthtigOVOiAOV
OtSC
9

OiVTOV

&l'Otf

TOU

KCCT-

«AA«
01

CiKCUOGVVYIS
k\yh>q)/oiaoi,
v\

TTItSOOS.
v,evJvct>T&{

h
v\

i4-

yxg
ya%

TtfetSi

^

in

vo(aov

KccT^yyjTocf

mayyshw.
ov
dtcc

*5«

vcfxcs
VOfJiOS

cgyyv
,

x<xTe(>yct£eTotj'

yctg

OUK €51
ex,

OVOS 7TCl(3CcBcC7i£ t
xo&tcc

TCU7C
bv«/

1

6.

iffcews,

tvot

%a^v,

its

to
too

QsQxlccv

tyjv

e7rccyyiKic£v

tic&vt)

vnk^fJLCCTf,

IV,

1

3.

IB.

rr,

2*.

r?«

/S.

t{jOt

uotX<po\

,

ou

H

**

tifioO

apud Chr\T.
f$t)x,£

fed T. IV^,
>

?.58.

d.

elt
-

:

x.cy

<rn/u.s7av

Tt^iToiAYii
>

<rQgM.y7o'ct.

4° 2

('

-

*«f ftyMtW
1,
g.

fhotfie

mgtT9fVi»t
5'X«t/3s

o-QgetyTd
7ti(£LTop.4<;

#

Cyril I.

66.

*«f
fbt,

fftpeti&i

<r(pgx,ytdx


I,

ooc^ofiva.

Sed
j

ifiptTtfiw,
a-Q?'A-/.Q


a,

tjjs
fv

«k^oA.

53.

iriPtTou.viv

TKi

cdcgefivrt'si
,

ztitzo.'s.

(Ergo, omiflo r^s
VQcabults
,

OtKXtoTi/tii

rt,

transpolitis

ut

mox

vcrf,

12.) I, g. 124.

Ex ea

or.

go mini
12,.

efftcitur.
tfxgoSt/S'iat
lt a

r??

*y T»f

Trfeluf, ]

t>;s

^rirj^?,
Alirpii
Id

T*;?


t
>;

qt,Kf>t!Z'JZt<-

optimi
I, g.
b.

Codd,
67,
tjjs

tamen

omittunt.

Cynll.

«»j.

his'sa^

item

III» 192.

V,

y3-

«

l

GOyOfy/*~*0
uari,
ygjj
1

?
too

00

p u
rov

I

o

v s.

59
ccA\x
7icx.rr,Q
c/

cv

e>c

vojjlcv

jj.ovcv,

too

we Trhsoos viz^ocxu,
iipoov,
<

cs

i?t

ij.tffctvToov

v,uz!oos

a.

v
-

-

ysyooc-^Tdj
(7?,

en
kccts-

7!CiTtoet
VCtVTi

7JChhw\>

IS'VWV

TeBetVCC
TC*J

OU

27ll^SV(TS
"^cj-i

S'SCU,

£ooC7?CC'J\'TCS'

rove

vefiflavsi

kccKcdvtos
e\7Tto<x

roc

/ah

ovtcc
Itt'i-

iS.cJff cvrct'

hs

7ia%

Ivi IAtt/o;

<Zsv7ev,

hs to

yFi'laSccj

durcv 7i&T?Pot ttoAcvroos esctf

Xwv
19. TO

sBvolVi
<T7t£(IIAC6
j

v.otTcc,

To

iigrjfjievov'
\XY\

GOV.

V£tf

01<?§SVY)CTC&S
aooui.ct

T#
y,o'/\

TXo et

ov

'Actrsvcv\fTS
,

to

aotvTo-o

vsvexgcopivov

sxttfrwtcteTms
Tr,<;

tiov

v freeflow,

20."<SY
os

t^
t>)v

vexgooffiv

jay\T(>ocs

evicts'

hs

$7fuyyekl<ty

tov Beov ou

hsKgiSn

l8. CTTi^tCX (TtV~\ "4"

«">

«f

(fie.) cer'^s?
^ lie.

To£ OVpXvcv,
E.
Griesbachii

x«/
lea

to ex

(fie.)
divinis

xfiflbt
F,
et

)

t<j
efi
,

d-«tA«a-0-<cc$.

G.
,

hoc
notat

ex

Teecnfione

pc-cidentali

Wetit.

Ouomodo

Griesbachjua (p. 14.) Iiaec \'erum S. Remigius ,
inier emoliendnra.
legi
Jioc

ex Iterquiliniis critica

furca fua eruere potuerit, id fane rerno

parunver miror.
,

iunixus

enm
in
(

arliuvit

Solum hoc nolo,
,

etiam S-xAxrcn;

line

accemu.
,

G. Ex eodena,
od.

eodetn veifu, norari poterat
lit

tix^-'a,
\ i-\e
i3,

contra,

?n^x, J'pern , t<ps\7rida , CoA. Boem. fol. 6. pag.
Sfephanel
Cras ut
inl'eras

Jpe,
\erl\

Dfesdae
H-;is
.'
.

2.


r)
3
t

ihefauris tuis
eft,

Stella enira generis reminini

El,

,,

uu

'.

Nam Jabuhun
funt
,

eit

ncutrius

geueris.

qui huiusmodi Codices proba'm?
a.

hi,
*.

lurj T.

principio

u\<

i'lit

,

ut

Tu, ad
,

4

1

1

,

affeverasj

mi

(jncsbaclii

V

.1

lime

I

t#- K7Tt~ic£,
8ovs
dc^otv

dk\'

evscvvoifxaSri
y£ft
t

Ty

nl^et,
,

Ta Sew'
?

7i}\r QoCpo(>r,beiS,^i

cti o gTTjfyyeATot/
oio

ovvaros
dvTco
CtvTCV

bit
its

ngj

7;otriG(Zj.

%&f

i\cy'iT^n
Oc
Oi

mKcttotrCyfiv. ^.2.
,

ovk

sy<<oi(pY\

(AOVOV

CTI

£AO.20.
c/i

yicBri

cl'jrcv'

a A Ace

^/

dY

*j/u«£»

24.

peAAet Koyl^effBo^,
eyeiqctvTa
lifffovv

ro7s

rttgevevatv

im- rev

rov Kugtov yjx&s Ik vexqoovi

cs 7rcc,0e$6&fi

Sid

TtcigciTiToo'iACLTcc

f,fjicoV)

25.

K92/

riytgStf

w*

Tijv

dizxloczw

ripoov*

['Af%sf.] hy.oiioo^hrss ovv
vj v
i

e% ftfcsoos,

£>?*'-

V,
2

1. ir.

zyj:\jsv
irfrov

Ttqcs

tov B&ov oix
61

rov
r?,v rr,v

kiifldi)

rifxtcv

XZ^oZ'

ov 7{dj
its

7Tf'cr-

.

c:yccy/!v

hyj)v.d}xsv
2v

ry whet

%ct(>iv
.

Txvrrtv-y

J
ty\s

tefotetfjievi

v&j Y.av%vu.

'•.:

ifV

IKttI^i

oofyis

rov SeoZ.

cv y.cvcvj.

§e,

ccAAoc x&j

tixvx<0f*s&<%

h
>

reus 3A/\J/etrtv'

V,

r.

ir.

xvpi&xri

*/.

«^£A<p«>

S ix«ft*«5 fi»r*5

:

I*

weffe,

V.

1.

sysaevj

s'%.vuzv.

A.

Potelt

tamen orttim
yel

vel

ex conFafione vocalium,

ex Kicv^ui

quod tamen ambiguum ell, boc ad cohortationem ma^is gatum Bafil. I]
'

vel,
erat

quia

liorniletis

iuoneum.

\ ul-

,

.

:

2. y,ifjyJ,>.'A?S*~] TUtvxpfetnii Bafil.

I,

x.\?..

172. Sic raox
lufl

143.

Accommodate

ad'

propofitum
II,

nex.um orationis.
2,
16.
Ia.ud at,
fuiflet.

Eodem rnodo
hjxyyi\io»

too.
IS am

ex Horn.

tiftar*

pev

1

1

abfurduui

1

&j0£3—S<4
c;j''

'P co fx

cc

i

o

v

ft

6
v.ars^y\

iiooteS)
*J

cti v

3a/\W
os

vTrcy.cvijv

£.yw£eTGtf'

us vTTcyovyjv oGYjyriv,
r\

os

ao01,

5« wyr] ikpioto'

shnis ov KQtTot&%v\
Iv

on
IT.

yj

uyaTrrj
fiLiocv

rov
ace

Qeov sy<ks%vtqi\

rous
rev

xa^iuis

msvyotrcs o&yhv
]

6. toivrcs- vy.lv. [TsKos.

['Afjfiif.]

sV;

yw?.T&«<
~' r '-

fi

Xfi^cs ,
7. -JTTfC

ovrwv

>j//.a>!'

dti'Jevto'vt,

jceertf

Ktf^cv

ctosfixv

ocusBcivs.
ci7;c$cc\&T'oLj'

y'zhis
u7»eq

yd(j

vkzq

av.xlov

ns
os

yxg rov
iis ^(Aoca
HfA'onv,

dyocBcv
8- <rvvisr,(?i

rd%cc nc y&i rohyc2 dizodkv&v.
rv\v

sxvrov dydirriv

Sees, en, sri olyuQrxXZv ovrw
9« Scs vvtsf* yytov cc7isSxve.

%%i~

7ioX'hco ovv

yxA-

Acv,

diKcnoo3hre>
oS

wv

sv

ru
ya{>
dice

ct.iy.otTi

avrsv-,
of>yr]S.
I*

o-ceBtjvoysSct

ccvtcu
it

utto
,

rtjs

A. 10. [Tshos.']

['Af%>f.]
too

e%8(>a ovrec, rUeg
rov

KotTYiXKciyYiyev

Sea.

Sctvdrcv T "ri
v.n,rctKKot-

'

rov itov avrcv,
yh'rss
1 1
.
l

ttoAAo; juccAAcv
iv

coi)3r o'cy.s3cc
]
e'u

ry

£ooy

dvrcZ.
tIa^s <?«
xv Z iet *y$
r.

[

Tshcs.

jucicy

0?,

uKKol x&f jc«u%oixvificv
:;/.ijtv

ji/fvoi

sv raj
gi

i&fco

o;«

tsj

fy<rou

%<>i$Qt>i
y.SV.

cv vvv rv\v y.arxAAayriV tAapo- psydxus
.

[Tt'Aoi J
;(ir»ywy;;{

TtA«S
ray
5r^«,;

£1/

;•

7rs^<

ewrqgiesn

Vftav

c.:.\-

did
V,
6.

IT.

r~
\

oiy/ae

xc:;
,

^ijyttA*; r.
[ ir; J
/3.

,

w^ct y.

[U

ttXXffiit

upot x

ocoiXyot

Xgifos arc.) ;;«uj.
e/S{>«

V,

10.

1^.

t*

e.

r?{

ibsXQoi ,

ci

s;. "

-^

d/« rouro
.

['Af%>;.]
its

oov7te(>

m hos
Koa-fxov
,

ccvBgoo- 12.

IA

^rou

*j

ccfxcc^rlcc

rev

iiariXBe,

Y&\

OtOC
1

TYjS

CtfXOtgTlCCS

6 BolvCiTCS

;^/ cut>lY\K-

TWS

I*ff

7JCCVTCCS oLvBgOOTIOVS 6 BcCVCCTOS
<a

Sfv,
V0/UOU

?(£>'

ttccvtss
v\v

vjfjta^Tov.

a%f< yxg 10olfxuQTlx
as

clfAX^rloi

ev

Kocfjcoo*

GVK

iXXoyetTCtf,
o

fJlYJ

OVTOS
oItto
[*.r\

YCjJLCV.

OfAA l4«
f*t%(>t

s/3xt iXfucsv
fAOQvcre&s
€7i)
,

Sro&vctTCs
It:\

KdcifJi

r^y

rovs
Ttjs

ccfAxgrricrocvTccs

too

ajjioioc/jLOcri

'7T(xoccl3ix<Tsoos

ctoxp,
c-j%, ig.

os i?i
fljtf

7U7T3S rcu

(JieAKovTos.

«AA'

TO

7TC6(?'X.7iTO0fAOC-t

CVTOO 7<&j To %oi^l(T\XOC.
7»oc^cc7iroofxaTi
>|

ii

yoc$ too tcj

evos

01

7toX-

Xc) oLntbotvov,

noXXoo (aoLxXgv
iv

%d(^is rev
evos

BsoZ

t(gy

*?

ooo^soc

%dqir^ x# roZ
its

ccvB(jx7rov

hj<jov

XgiZcv,

rovs

ttcXXovs
ctfxocg-

i-ff-efls&evae*

H&j ou%,
ooogYifxot'

cos

oV evos
yce^

16.

rr.uccvros

to

tj

//?v

v^ipx
**

e£ evos
TToAAcyv

its

y,xtoc^\xx'

to ot

%# <?/?//#
tc£

7ici*a7iTeopxTQov

us

diy.Xioofxx.

Tb««*?f.«.;[T£AdV*]

['Af%»f.]
o

« 7«£ r^
0/
r/jv-

was in.
hoc

IE.

ma,(>:ti:Tte'j.XTi

BoivuTOS

e@cccr!Xev7s

tov evos,
TWff
c

noXXoo /xaAAcv
y &i
i

T^/a^e**!/
OiKCxlO(TV\'t]S

X *'£ iTcs

7 ^S " M s e ^ S T * S
£oorj

XccjJtQxvovTSs

iv

(octviXevtJovai

$ix tou
t\>os

V, f2

— 21.
TJJ

IA.

Ef
T«?

ftCTif'

ctd'iXqiA, uctts^

SV

'wo?.

V,

17, IE.

S*.

/3.

e£*. [Iv «AA0(4" ^iKiJUfigloV

y.i).

Cui&KuIE. i$.

p

°°

P *

'

° v g'

°f^^ 6 3
[*A«%)j.]
fcs

his

trjaov %f<=?ou.

uqcc ouv,
,

dY his
B(?007rcV£,
-

7iUQcc.7iToofj:<x.ros

l/ff

7iavras
nj£j.
c

lis

KCCTCCXPtfAX'
eis

cvroo

hcs

ofKUixfj.ccrcs,

7Iccvtocs

ocySf&t'/

JQ.7TCVS,
d;#
ttjs
-

hs

OtKCtlOOCTiV

£cOYJs.

(XXJTfSQ
ocv*J(;Oo7rGv

\*

7>cc(><%v,o'<is

tov zvcs
ot

ay.ag-

TooXci
d;cc

KUTtTCcSraav
v7i;ctY.QYis

7rcAAo),
ol^odci $e

cut#

^y

rfc

rov

his

Y.ctrci~ot-

20. Syjaovroi}
Bey,
'i-.cc

ci

7roX\ol.

vcjjl:s

Tta,%et<n(K-

whsoxciay
yj

to
,

7iaecL7iTooiJicc'

hv

de"

£7rXso)

act v
r

clfj.u^rloc

vTrege'xeglo'a'evo'sv
rj

r\

2ri.%qiqts
Tict

m

i\c&,

tojyieo

iQcuTtXswjSV
cvtoo

d\j.oi(>~

iv

too

§a\droo,

3^
us

yj

%ccgts &cc- t/a«? 10Z
«\<pwov,

c;Asvcy
Oicc
lrj<rov

did

OiKOtteavvifs

£®jjv

'*-**"*'

%gi~cv tov

Kvfjticv

rjfAoov.

[TeAos.
7T£x%ias

]

Z. 9r£fJ

tjjs

i^-e^£<Ae«'»j;?

1st*

Tt;

srjs's*

VI, i.T<
2. net

ovv
r]

ifsvpsv,

STTtyeicviusv
jjlt)

Ty

ctfjLccqrlct,

%af^s

7iXscvcco"i! y

yhoiTo'

citi-

V,

18. IE-

fuB-so^rey
tVOi

rij's

%£t~ov

ysvv>je-£»s'

d&lXtyol,

»? Ot

7T&pO,7i;TQlS,Ct.T6<i-

20. Jj,] i'a-w. E.
21.
(Z«.<rty.ive"s,~\

Bafil. I,

542.

II,

116.

Ath. I, 7^4.

(Sctcttevtrit.

A.

Ita

multi Codd.

Ergo

IV*

,

ut ahbi,

cum Juturo

indicacivi.
t

»I>

1.

iTripiivcvfAiv]

i7rtititva/u,ij>

t7riy.ivejU.sv.

E-

Isr**-

ftsvuitzv,

D.

Ex

leptecn

,

quos
1,

poltea

confului,
tictutjei.

units
Ii,

iir ifx.ivaft.lv

babet.
CyrilJ.
.ilii.

Daniafc habet
a.

20.

Vuigaium
<j-j.

542.

Chryi. IX,

525.

XII,
"••!
.

ei

Accedit,

Codd. cuado

lirtfitvatt,**

exhibent,

verfu

quod plures lamea feverU
t5.

Eqe-oits* b a bent.

Eadeia

eit varietas

I

\
X2S-

d n^O(,vo\J.SV
r

Tfl

pCfAOCgTHZi,
ri

7T^S ?Tl
ccy-oeire-,
sis

£)1-

Tix*s*nsr. (Toftev

iv

ccvt%$
ocrc;

[TtAcs.]

ot4^. 13=

AfX'*?-J
iti&ovv-)

spotTirtGijiijxsv

Xdftov

its

tcv

S'aiaercv
c
I

#utou
v

l/3a£77r/cr§ty1

jufvj

(rwsTcc^r.fjLSv

aura

dice

r«u4»

fitXTTTiffjiXTOS

hs TCV

BoCXCiTCV'
$106

WOC

MoTTEP

rr/eg&Y}

Xft^QS SK VSKPWV

TiJS

$oj*r}S

rev

7F0CTP0S,

cut®

%Uj

i!

«Si
;

^

xatifQ'ttlTt £coqS
<rujji<pvTdt

TtepiitwTiiGcapLgv.
voCfA?v

h yxq
rou

y-yo- 5*

raj
7{Xj

cfxotoouccn
T/iS
,

Qavccrov dvrov,
tcv- 6.

dhhcc

uvct~cc(Tcv£ e7cy.?Bca'

to

yivaxrv. ovf is

cr<
<,'

b

7Tcc?\cucs
r.'cc

yuoov av-

&q&7S€S
aoofucc
q-f/lvcs
1

afvve^o^uBvi
cc/jLccgTiccs
,

KUTotpytiSy
fjetixirt

to

ty\s
ty\

rou
o

oovheb&v
Sc- 7.

ttftotPflct.

yug

ctTZO&ccvaiv
it

OiKUiCOICCf CC7J0

TY S
t

CtjJLCCPr'iOiS.

Of

CtTTf- 8'

Sxi'Gftsv

auv %0iZ<ti»

w&eucfxev, ots

?(££/

av-

VI,

Z.

13.

ra w/(a>

ycccj

ftiyotXa q-»@/ZxTa>, '«;

r>;v

>.Sl-

5-] Laudat Bafil. I!, 7>i~.

ubi in media oratione
et 5.

n-.ul-

m
ulji

omittit

ex

verfu

4-

Sic et

4.94(->

I

"

'

.integrum ac longiwrem habc-t 634

it'" 1

vi.
,

65*
poit
ex-

[amen
aJ
. !

aliqu.ot.ies,
i !

ut
r,

I

hryioitomus
i.

ay.voihi

x^sXQot, ex
perlona,

Semel

eriarn
Ill,

lubet,

fecund a

sfiitTTTisS-r/Ti.

25.

quia

ibi

UuCtat Gal. 5, 27,

V I*
6,

viiteai/]
,


,

E.

Alb.
Sic
,

tl,

ir.

vtttzs eivpu$-vi'\

Cbryf.

IX,

Jm.
Sod

fed
<
-

55o.

e.

ly&vp&Tctf
fa

rovrcii

vSfSxgaTuf-

x hoc, nee

c,

n

-

uJiibi

alibi

(juicqutam

efficitur.

Contra

Jimt otnnes Ciodil.

g. ^nffOfASV

ccvtm.

iiaoTss,

oti

yji~cs tyeqBdvcc-

S&s
J'F,

£>c

veKgwv, cixert wzrc!jv*!trx&'
Xl'giFUet-

10. 70S dvTGV CVKSTt
T}J

yctg CiTiiBd'
£@Ci7ZUJr
OS

CCfUOi^rloC

CCTTsBcCVSV

IZ.

li.^OS
%>j. ]

yxkccTocs,
our<y

j<#/

a^cu

>«<p.

;.]

[

'A^-

"""

^4/

r^uais-

hoyi£ecrBe,

ectvrcvs

Tw

Ssw
]

iv

%$l~to
JU-/)

\y\7GV,

Too

K^Q'iot)

Vyuv.
TeXo?

12*[TfA0S\

C'-V

/3«J/AeufT<iJ
COCjJlCiTt,

*J

afJtCCfjfttt

rn
''' J

h

TOO

$Vf\TG)

VfAObV

§11

TO

V71-

u

'

"

«K5'j«V

«UT#

SV

T#;£

S7J(k71 fJUXiS

ccvrcv

VI,

it. IZ.

trctfi/S&ra

r^i

5\

1,3^.

clhxQoi,

ovrui

ii. fi£K

e/ves/]

s<v«f


e.

E.
8.

Nullus
qui

praoter

unum

Cbryf.

habet.

Difl'entit

etiam
bis

raeorum omittir, tamen alt^ro loco alter Cod. ( brvf 3.
Iaud,ttque
et

ChryC IX,
ad
kv£:o>

532.

deinceps babet,
(Jod.

tpZv.

Damalc.

Eutbvm.

ba-

bent ante vsx|s^f.

Ita et Cyr.ll. 1, a. i.^i.

qui ad

vetsm
rot

i/Krov

laudat.

xvgia)
in

tiftaiv'}

E.

12. utrr,

Tciif

sTriS-v/xiati

uvfev

]

E.

v,

P.

In
|jr<*

nieorum mio
B-vftictt?
>. 5Z 7

k.

deelt

Co him

tcvrr.*

UflUS d.

c.

ubi

dvrvi exbibet. data opera
liaec
c.

Vide Cbryf.
explicat,

IX

,

5$a. e.

arrjue

haec ipfa

isrget.

Diferte
1,

e\ponunt etiam
Tbeodoret.
IZciTTTovtrvi

Theophyl,
,

Oecum.
y.evtiv

2-9.

p. G4.
t:i<,
,

yj-

vtt*rt!u
in.

»vty.

eetstrg*?

cosine
tivrr,

ruftMrtasj

explicat,

Damalc.
x.cq

omittit

Kurhvm. MS.
JifiAi'
ili

\tret >.;-/ii

to* rf'.Vaw r7,c Sctri-

Ta a*J

fTflB-ftiteCli.

ivTOVt

'_ C

'

f'T».^f-

66

aytj^v/n
rq
ocfJLOCerlot,'

P

o

s
n/Afiov

fjW$e TfctPiZxvsTe rol
-/.lets

fAsKv]

oTrKot oldh \Zectv,

olXKu Tiapoc^^accTS
sk
venqoov

rove ra> Be®,
rcc
[ASA'/}

cos

£wtocs

^c/

vfAoov

onhoc
vpoov

diKCiioauvvjs

ra>

Sea.
yccg 14.

etfju&PTicc

yocg
vofxov,

cv

xvptevvet'

ov
rl

i^s vTto

ccAK
OTl

v7to %ccpw.

cw,

15.

CtpuPTYlGOfJlSVi

OVK

l(T//fcV

\)7iO

VCfXOV,

cckti v7to Xocpiv'y
ctt
a>

yLY\

ysvoiTo.

OVK ClSo&TS) 16.
its v7toc-

TtotQGoiveTs

iavrovs oovhovs
a>

y.orjv,

ocuAc/ fee,

v7?otKovsT8->
Y)

hfoi olfxoiq-

r'lOtS

bs SoCVUTOV,
%c*P,i£

V7tOCKOY\S

hs

<$LKOtlO(JV*

lYIVy

oe

ra Beu,

cTt

Y[Xe

fievhot 17,

rrjs

ft?*?

oe

Vmi

<rupicira$

Xsytt
in
eit

»

ret?

iQx/LCugreve.
II, 648. 641.

Vide etiam Balil. 11. 11. ubi tamen fecundo loco
rjuod

primis
<ei>rij$.

653.

Accedit*

nullus

locus

parallelus

eft,

ex

quo hue

transferri
eft.

potuerit.

Apud
deelt

Birch, duo folum
uvtyi
sv
,

INam Ephef. 2, 3. dillimil* Codd. iique infimi,
,

©mittunt folum
tv

ut DamaTcenus.

^AirvJ

apud Orig. I, a3g.
'Avrq
iv
»

Suis

etiam verbis
,

refert 240. a.

falva fenlentia

quae

ita

etiam

expeditior redditur,
eft.

poterat

abeffe.

Igitur

omiffum
iZ.

tk

u,p.ct£rlct]

SuccttoG-iivtis.

Semel Chryf. hie afTuit «a>i' cVa* Sed ibid, mox vulgatum habet. IX,
:

533. d.
542.
a.

e.

Similis

confufio

eft

verf.

19.

ibid.

c.

i5« uftctgTucepsv]

Multi Codices. ecfia^Tijiruf^tv. D. Sed Chryf. IX, 535. vulgatum, tamen XI, 788. 9.
*UClt>TtlG-O U23-X.
l

17.

#«£<? ^£
636.

.9-ef]

Vulgatum cum

aliis Balil. II,

634<

Sic et Cbryf, IX, 535- et 430, a.

Sed VII,
425.

rrs d /auotIocz ,
en,

u'XfjKpyo'Urs Ss
ri)7?ov

Ik zct^locs
[T<-Aos. Jt/ao? roZ

ov 7Tu^t-6i,-'jY]Ts

d'docxyiS-

IH.

i&VAfxi] iK*&eeaAkns. A c%o rfc £}**&"+&"*
iQ.rlccSy
eoovAooSrj'e t#
o/ct r»jv

OWOtlO<TUVy.

Wv9p<Vcct^

5Tnov Atyoo,
Vfj.oov'

dcbhetuv
7i<x^e^r;<TUrs
}(£%

rrjs

os

O077TSQ

yccg

rcc

f^sAt]

vfxoov
ets

oovAoc

ry

oiroiScigo-tcc

ry

ccvcpioc

tyiv
\)

otvcfxixv'
,

ovroo
Tfj

ivv

7joc^oi^Yja-xrs
SiS

too

/WfAtJ

J.Ou\

t

OGvAoC

OIKCClGffViy
yite

ciyict~

2O.CT//0V.
2.1.

ore

yuq

oo~Agi

tv,s

<x<uxfl rices-,

eAevBc^oi y]Te ry OM&toervvg,
<%cv
crS'f j

rivet

cw

KCCfi-

e'i%eTe

Tore ,

i<p'

on;

vvv

Inuic-^'

e-

ro

yxf
o?

rsAos

eKhtvoov
rtjs

Sxvcctcs.
ctfxctgTicte,

&2.vvvt as

eAevSegseShTes olno
tgc 3>-o?,

oovAoo&evTes

's^pts rev kcc^/iov
rt-Aos

vuoov h* d'/icto-pov'
2.j.viov.
V OCT OS'

ro

de

£&nv
,

ctioo-

tcc

yxg

cr^/wtoc

tks

cl/Accgria,*
,

§xUiOO|_

TO &£

%OC^l(TjJI.Ot
/ijo-eu,

TOV SeoZ

£ooY)

vtoi

fa

xpsu

rf

KVfico ,y/jtav.

Tt !

rixat T «V

H- tTXimcXti^H

7Tig\ Tf)f

iy

X*i iTl &V5-

H
VI,
l8.

IH. xvgi&Kr, 2\

ct^iXtyot,

iXiv9-£ga&hTi$

oeij-e

fylS

e.

tv%ct(>trw

ra
c.

$tu>.

Unde
ctiam

?

Ex Matth.
,

tr,

25. fZ3u.aX0y0Zu.aj,

q'>od ibi interpret. >tur
V'el

iv^ot-

%isn.

Vide 4

5.

quern locum
tarunt.

alii,

ut ibi docui,

ex Rom. 7, i5. cum hoc permu.

E

2

.

»•

Vil

H

dyvours ,
VOfJtov

[

'Af %»?. ] doehtyo)
,

,

ytvooaxcvvt VII,
xi,-£/gu«
»j

I

•y^cfl

Kahoo
£<£>'

en

o

vc/^cs

-

tcjIQ.

di^ooTtov
vnoc,\o°os
[ioo

ocrov

%gev'ov

£#;

y«£2.
vo-

ywrj
8e

rev

£wvti dvog)
o
dvy\(>,

OEoeTOtj

sxv

dwoSdvy

v.urfyytiTctf
Ivv
£tov-!% t

duo tcv
ys-.ilTXj
dvt]t>
etvotj
Irt'QCii.
,

vofXov

rcu dvo^ii.

ugci
%(>'/}

Tog tov dvogcGi jj,a%vtA)£
uvog)
stfqoo'

?dv

uar hei, eocv as dKcSJvy d
tf.r\

iXsv^^oc h)v duo Tov Hjxcu' tov
dvTYJv
oo=;s
9

fxcixcihldcc

,

y?vo(A\W
pev,
did
}{cy

dvo$i
v/ach. 4-

doshtycl
too
vo/jsm

iSuvurcoSriTs

rev

aooy.c&Tos

tov %^i^ov' hs to ye\£cr§oLj vuocs £T£ga> 9 too
he
vexfoov

isysgSevrt,

wt»' KotfTrcfpogrio-oofAsv
rifjtsv

Too S>eoJ.
7ioc.Brifj.otTa

ors yocg
touv
sv

h

ttj

cckjk),

t«5.
to
fj.

dfUXgTiwv toc aid
tcis
fj.sAeatv

tov vosis

fAov

svYiffyetro

nuoov,

KxgTToQcfiffcq too SavuToo.
yrj$yjjjLSv

vw)

as x-cctyh?'

dwo tov

voy.cv,

* utigSocvovtes

h
00

VII,

I.

10.

ty,

(I.

r?«

'/•

E/3^.

dhxipei,

[re~«.] yu,u-

VII,

i


c

G.

Laudat

Bafil, II, 642.

6. «7r«:3-oci/&»r«; ] «Vc.9-«vtf'»r£5. b«

CbrjT. IX
,

,

546.

e.

ba-

quidem

oimS-ctvcurei

fed

ut intorprerationem.
,
,

Igirur etiarn
nrccy.ct.10v

addit,

«;«/

x^scd7ro'j.
.

nimirum rev rte£pf>ra? Continuo autnn recte exhiconlentirnTibus

bit

,

«"r^.9-svc'-'i-=?

Cbryfoltomi
II,

Codd. Molcfq,
Confentiunt
In

3.

<S

Ita

cjuoque Balil.

642.

etiam

Codices

N.

'I',

pt

interprets.
u7rcB-*-

Codice Euth. Monach, reperio quidem

Ckfifj
to

tf-/3

'P

oo

fx

a

i

o

v

s.

69

Kar^xcfxs^oi' aZs ccvXev&v yuccs
nveufAccTes ,

h

xcu-

varriTt

v$j

cu

7i'OiKciiortjTi

yoXfAfXC(TC£.

©. TJg* r?s

t/7ro

vcuav

yxrcixois-ci^ diet r^v ec^ixpTtXV.

7. Tt ovv igtvusv
to*

j

vofAcs

uuc&qtIm

;

fj,y\

yh'OiI;

a A Arc
vcy.sv'
fj.v\

tjjv

dfixgrlom ewe

gyi'^v

,

^

d/2

nfvr«
voy.os

y#£

S7?iS''dfjiic6v

cvk

yd'eii',

h

sAgyey,
Yj

cu>c

*7?&vifti<?&s,
,

8. d(pO$lJ.7\V OS
JvtcAj-;s
,

Kc&QcZcTCC

Oif/CC^TlCi

04« T^i'

Kare^yaceiero
%&(>)S
e£<»v

Iv

f

uo< 7/ocascv
(

hfp

SvfjtiCtV

yXQ

VCfJlOU

CC[J&{>TiOC

vs-a^cc.

g. fy<w
oe

oe
rr,s
Cc

%<y§> Js

vc'fiou
y\

Trsrg"

shfyauorfis

iyrcKyJ£ 9
C£7It£/CiVCV'

dfjt^riot

dvefyiasv.
f\

lO.tycO
ii.yj

%&j iVQi&Y] (40 1

S\TO?Y}
v\

hs yaWi

dvT't)

hs

Sc&rarcv.
d'iz.

yczg

ccy.cc^ricc
7\~,s

cl(po^fJcr,v
(>.?,

A#/3ckV#,
7(gij

rifts

hro-

8%tf7ioCTVl<ri

Si.

civrrjs ccTfhrei-

11.

vev.

cc^s

i*ev

npos,

ocyios.,

xgj q eiroAj)
ro

ij.txylot

ZSM

omdild

*&}
r

dyct&q.
jug

cw
dtoc

uyaScv-, spot yeyavs Srdvxros;

ysyptro"

«AA#
ToZ
foot

'i\

otpotgrlot,
\j.oi

ivoc

Qotvy

ccfAccgrtci

uycc&ov
:

Kostf^yo6£6fthtl

Bdvarov^
rj

yhr rcij kc6&
ci:c

v'te^ehvjv
t$?S

df.iciQTci.Kcs

ecpcigTioi

ivroAris.

[Tf-Acs. ]nitesrni

tojrr»$.

Seel

huins

quc<r.:e

interpr<)tatio

contraria

videtur.
ijuetl

Addit
yiy.cv

eniui

:

£<«

roo

/ixTTicrfiXTec^

%d

referri nscjuir*

['A(|»X»f.]

cioxuev yȣ, art
iya>

o

vcfxos 7Tv?vfJLoi' t^.

K.

tikos

isiv'

as ooiqkikcs hfxt^ 7re7r £«//?-

VOS V7T0
£cia<X4
,

TY]V

CC/J«X(>TlCtV.

y»Q

KCCT S (>y 01-

1

5*

ov yivoornoo'

ov

yzg

o

SfAo>, rovro
it

7H>cc<j<Jcti'

#AA'

o

fAKToo-i

rovro now.

as

16

VII,

14.

K.

rv\

y,

TJ55

y.

«/39-

d^BA^ol,

oidcty.sv, oft o

14.

c-ctgx.ix.'os ]

<ra,px.tv«<;.

E.

Ira

fere

occurrit

apud

fcriptores Graecos.

2osg*<x4<;

apud I'lutarch. II, qo5 a. uti duo MSS. Molqq. Nullus
Labet
habet
cr»p»ivcsf
v.

tamen reperi etiam ibi quoque exhibent raeorum Cocid. hie,
y,.

Unus

lolus litterae

infcriptum

Qyoniam tamen
etiam
b.

Griesb.

px

Wetitesio

Cyrilluui
rill.

pro G-otPxiva
b.

laudavit,

addo Cy<ra.px.tvas

V.

2M.
go.

ubi eit

o-&py,tx.os.

Sed

quod utroque loco mox logirur iriTPAyy.lvoi quod tamen vitiofum eit. S«W**es habet eti«m V» a- 354- ubi hunc locum rtfpieu, nee tamen totum recitat. 0-x.^xixo« bis ex hoc loco habet etiam Orig. IV, ibb'. c.
eit
b.

VI,

Mirabile eit,
,

A;>ud
p.
19. 3.

iia/iL

II,

420.

variant
ut

iibri

Giiesbatliius

edidit trugtctvos,

e-ocpxtKoi.

Vide
Ill, 9.

2 Cor.

3,
Id

Ardtot.

Et'i.

ad Nicomach.
i'tvrt^

to

3"f

TV7TTctrB-uf

ocXyBiv)iv,

trxgxtvei.

1'heocrit.

XXI,

66.
edit.

to?

6-upkivov
p.
fib* 9.

1%5-uv.

Hipparcb. Py.
irrt

tbagor.
ra.Px.ivoi.

Galei

ort

Svxroi

xcij

Ergo

ire oTrx^o^vr^jaii.

i5.

'0

yKP
II,

yfWTKtt]
poit

in

media oraiione omitlit B»ubi i.imen infert,
et
elyttB-ov

iil.

420.

habet 623.
9-fXoj
»•
r-

et xeocov,

pur®.
Cynll.
,

tcvro

7re%<T'r<i)

A.J

II,

X26.

rovro

•xoiu t&yxSov'

ct\X

fan* xxkov
ex

rovro

sr^acre-w-

Ex Baiilio ergo et Cyrillo quod ex ceteris Patribus et
te/ijionibus.

eflicitur?
litis

Idem,
r«-

lie

dictis

Nihil.

&f4*ifm-wM
o

c

?

go

f*

cc

i

o

v

<r.

71
too vo/juv,

ov SeXooi tovto 770160,
xctKos.
vvv)

(Tvjj.(py\{xt

ij.cri

as
*j

cvxsti iyoo aocTsgydoiKoZccc
iv

£ojA<xf

dvTO, «AA'

ipo) dpocg-

TiOC.

I.

7T:£J

Tay

iv

t*,)i$-PU7rtvy\

<pua-(i
vc u,o»
t

7tcaS-mv

>

uovi/xrey

TToiowrav

T/js

Tract;

cvptywitlv.

1

8« otoco 7«(>,
ryi

on

cvk or<ei

iv

i(Ao) t

Tovre^iv Iv
yocq

(Tahiti

\j.qv>

dyct-Sov

to

SsA&v
to

TtctgotKeiTocj

fAoi^

to

ds

xccTsgyoi&aScq
ov

19. Kcthov
7ioioo

cv%

svgiaxoo-

y«f

*

<&?A<»,

dyc&Scv'

dh?C
ii

ov BtXoo xocxcv, Tovb

2.0,

To

7iQcio'G6o.

as

ov BsKco

lyw tovto
«AA'
ctqoo

•now,
2.1,
yi

ovy.It 1 iyoo
iv
ijjio)

xxTegycc&fjioti oIvto,
ot/jiccgTici.

owqvgw

evglo-KOQ

tov VGpov too BeKovTt, ipol Ttot&v to xaAcv,

22. oTt ipo) to
yd(>

KoCtKov

7rci(?x%eiTcq.

ctvvr,oofxoif

too vofxco

tov

Bcov xcctoz tgv
Jg

scoo

oiv-

23. BgooKcv'
fxt^sat
juou

QhsTra)

'hs^ov vcpov

iv

Tots

ccvTisgccTevofxevov too
fJ.£

vojaoo

tov
VOfXOJ

VDCS [XOV,
TY}S

7^f dl%UCCh<jOTl£oVTCC
SV

TM

dftOigTiOiS TOO OVJ(

Tol?

fAShSGi

jAGV.

TCC-

16. 3-Ia*]
t8. pov']
b.

+

l*w. E.
E.
Ita

Bali!. II, 626.

-f-

to,

con

i'olum

habet
et b.

Cyrill. VI,
b.

9. ut

WetiteDius notavit, fed
Cyrill.
xecAoy
5

V,

a5u
to
,

ev%

iv^io-KU^ ov. E.
to

V,

25t.

y#§
«£>

x.ctTZ£ycc£strS-ctf

'ov.

Sic,

fod

to

alter© loco.
23.

h

rils uk\i<rl fiov

prius. ]
alii.

E.

Cyrill.

II, Sa€.

Servat AtU. II, 21. et

%

rccha.l7tx^QS
Ifc

ly<x>

ot,\§q«J7tos

rls juf gutrgrctj 24.

TCV
<

a&UCCTOS

TcZ
010c

SctVXTOV\y\<jov

TCVTCV,
,

lu%«f/ 5«

Tm $?w
olgoc
vc/jtoo

%?i~av

rev 25.
y.tv

xvgiou ypocv.
vol

cvv

cevro?

lya rZ
(ja%>ti>

oovXsva

Becv'

ry

0?

vofAM

CCfACC^TlCiS.
ToT&-

'O WSV
IrjcroV)

CCqCC
fArj

VVV

KOCTXKOl/JlC&Vlll, I.

Iv

XQi^oo

koctoc

crdgxx

7>f£>;-

wotTouaiv. dhhoc Karoo TiveZptx.

['Af%»7-] 2.
c

KA.

VILL

2.
X.B-.
1

KA.
it?

r»J

o~-

t?S y.

£/3^.

[x«f

I'y

r<ir<
e

6cxeufi%ico
vi/uos
roti

Tat

fisB-'ci^reit

J

adzXtpoi,

35.

Ivjcx^ga

tc-)

3-*»]

;£«*£.'?

^£ to) .%»• E.

quern locum hie compara.
hie vanet.tem habet.

Ex 6, 17. NuUus meorutn Codd.
bis

Vttlgatum

babef Chryf.

IX, 662
adilit
f.>,

a.
:

e.

ubi tatnen fecundo ioco polt B-'ov,
I, 355.
b.

y,

Vulgatnm etiam
Sic et II, 626.

Balil.

I,

5i2- diltrte.

648.

Verum, ##£<?
Damalc.
intuhile,
II,

It

rS

S-tS

Cvnll.
7al

VI,

b,

379.

26.

27

Z^-i'i

•&<*
et

^

r '&-

2 7&

Miror, n^miTtcXets,

nem
loco
,VUI,
t.

ex

hoc loco

ex

Iefaia

7-*£>.;<(;rfci£<;s.

fir,

x.xrx
is

ircc^xot,

4rvsvft»~\

E.

Atli.

I,

624.

Sed

faepe
in

quaedam

in

medio
ilia

contextu
8,
,

omiuit.
I, 420.

Sic
F.x

m<;dia

oratidie

exchldit

20.

ineis

nee aliornm
omittit

Codd. nullus probi Code!. Ex
laofj.

omitrit

led

Birchianis

unus
.

Vat.

Exclufa
4,

1'unt

propter limilitudinem verfus

non Vocabula:
a

ulILs

uaXo.

X&T&

-xvitp.z

Cbryf.

omittit,

ac ea verfu

quarto

tantum videtui agnofcere. v. IX, 563. a. 565- d. Sed idem mdx, frerfu 2. non videtirr agnofcere, Sic idem femel vvv transponit, $v X° lT ^ tnroO;
feme!
omittit.
v.

562.

e.

563.

a.

De

his,
d.

ac de

coniuiioue unius Codicii Tiieophvlacti

vide P.

Codici

yd,(>

vop,os

rev

TfvtvfAO^fbi

rr,e

£v>is

h
Tsa<i5?«>-

ifjs

dpocQTlus

;^</

tov SavecTov. [TfAc^.]
IA.

Codici

d.

repu^nat Cod.

q.

et ceteri

Codd, Theoelt.

phylacti, quos poitea confului.
nnllis inculcatur, t«7?
,

Poll ir.reZ a non

quo non opus
1/

Conintel-

iungenda enim funt, to?j
ir*.

£»<r»
i.

m^i?rxTovlv>

Qiii to7s inculcabant,
hvtriy.

ad prius re~;
et 2.
b.

ligebant

Integros verfus

Pauli notanien

mine
*Zv
,

laudat

Chryf.

VII.

210

poJho
verfu

polt xetTuxgtuet} et

omillis,
,

lecunrio,

vooabuiis,
,

h

%pis

,
ei>

U-.rcZ

icilicet,

quod le»untur
Iniius

verfu

primo.
deinceps
i.

Cyrillus,
extra

qui

plura

epiitolae
ver-

lora

ordinem laudat, rfdiat
omiiiis
fob's,
Facile

lum
xxtx

et
t

2,

line

varietate,

dxXx
Ea-

7ryiv uc:

quae

poterant intelligi.

dem tamen
lententia
fua

neglfgeritius

refert

V,

d.

io3*

Pro

Griesbachius
,

poterat

ctiain

laudare

<jai libi tamen in fcholio Damal'cenum ipfe reMemoratur etiaiii fcholium Origeni^ pugnat.

ouor!

addendum
elt

erat

a

Wetltenio.
,

Si

eius

ad
Is

hunc locum
rietnr

fcholium
5.

fine tullo

duS)io

repe-

in Cod. Aug, tamen nunc non elt

qui

catena

m

ha bet.

amplius in
explicat:
,

manibus meis.
ftti

Euthyrjnii

MS.
«A>.£
>

diferte

xa.ru.
d4

t«;
rat;
elvct-

e-agxix&i
i,$ j

£?r i-fv i^lo,%

71-aZtTtvofievcis

\?yu
rov

7tl/iVf6»Tixa>4

xa\

X.O.TA

!?;lj

gps<p oil-ion
,?r1ivu-icrs$.

<j.'<j<

xxrx r*i
II,

(vreXv.q
/u,r)

v.yiov

Bafll.

626.

x-ctravo-t

diferte.

In

his

verbis
ibi

xxrx a-x^xx Trzgiautem ibi termi-

nal

Nee enim

reliqua

ad eius propoiitum

perlinebant.

1

h

y^-.rZ

UroZ]


d.

E.

Bafil.

Ill,
,

48.
,

87.

Ibid.

trior''

loco, poftulante fentc<:tia

iuxi
<r».

pofterio-

re aiffentium

Codd.

inter ft; et

v.

Chryf. IX,
,

563.

a.

coll. 5jS-

Servat ifta Atb.

II

3.

74
IA-

Q/itj&t-j
tvi£l
tijs

n

? o ?
ra»i <pv<rw.uv irxS-nftctrav
<rv[A(pa\>i'j.$.

«7r«3Wf<vj
s*-£o{

oik

t<}5

to 7tviv/lc»

['Af%»f.] to
»jV5£t'«
viov
r

y#f adJvaTov tou
rJjs*

vopov,

iv

v

3.

KA.

iW
H&f

(tclqkos

,

Steos-

rov iocvrov
oljac&q-

tts/jl^ocs

iv

ofAOfoo/Accn
COfXOtgTlCCS,
a-c&Qxi'

(Tocqv.cs

T(CtS-)

7IS(>\

KOtTSXglVS

TY]V

ocfxx^Tiocv

iv

ry

woe
tjfjfiv,

to

oiKoc'ioo/AOt^.
y.r\

rov

vcfjiou

7Sh'A(>CiO§q

iv
,

toIs

narcc

aoc^Kot
01

7T?o rticcTcvjiv
aocgv.oc

ccAKoc

KKTOC
ret ty\s

T.VsZ\J.Ol.

yeig ko&tcc
ci

ovtss,

ccc^xcsS*

(pQovovaiV
TrVS-JfAOlTOS.

os

Y.corol

TtviZyLX,
Ti]S

rd

rou
Q.

TO TO
OS

'/Ct$ (PgOVYjjAOt

GCt(>Y.CS >

ScCVQlTOS'
£ooYJ

@<%QVY\

[/.<&

TQV
to

TtVSV^TOS,
tyisj,

?(#/
,

isgiivri'

hori
$sov'

(Pfovyipx

(rectos

'iyjbga, its

tm
ovSs

yc&Q

vo\jloo

rov

Bsov ov% \i7toToiaQsTWf
['A?%*7-3
iv
°'*

yoiq Svvc&Tcq,
,

^e

^

ffa ffc'

ovres

Oeo> dgfoctj 3,
iv

KA.

^vvxvTOLj.

v/xeis

os

cvk iss

aoc^Kt^g,

#AA'

iv 7tveviA0STi->

sMsq

7ivsv\JL% B'sgv

cues
iv

VIII, 3.

KA>j

piS-to^ro* (Mario

occurxh r\ ptS-'ogTovi
tftdgee,
icvPtetx.i}r i i

modo
r?az
xuj
in

psB-io£To$

,

nimirum
x-suv/jv

Gregor.
268,
J>-

Horn.

J<$

y^y

tii^io^To?
tk<;

io^rri.

Pollux

I,
1

p.
iv

24.
t<0"<?*

/LiiB-sr.erci

ifAiQCjj.')

X^isoit yivvr,<riu$

ocdf\(pci t

VIII

.

8-

KA.
>

ixvavcte'ov

13.

[ Iv

!t.XXu°

5*.

]

fisS-tegrov

<J>0<

C<

f?

COi£Kl

IJVTSJ-

>).

ovk

S«]

ev*«TJ Ifl. E.

Aih. II, 452. Ted

vulgatum

10.

479.

M'ix primo loco deelt etiani,

«AA

h

wivpu-Tt*

Deinde

bis, rev B-iov.

'

'

CMOtyj

-/&

00

js

oc

l

o

v

s',

75
%pi •
5
fc'/ '

h

vjjuv.
**
>


V

[TeAos
,*T

-

.

]
>

h

o's

Tis kvsvjjlcc
1
*"*•

r '>->: si
Tfljy '

10 SOV CVK £%«, %$i~
s
€V

CUTCS" CUX

V

ft*

£ZD>

CCVTOV.

Tiff"/


di

xjaiv,

to

jufv

coucc
COCtf

vexfo-

1

CCfXUQTlotV'
1
1

TO
ae

OS

7IVSVUCC
7J\>sZjjloc

OIX

dUtdlO-

trm ry.

h

to

rev
VfJUV
,

iyeigcwTos
Q

WlGOVV

£K VSKgOOV
£x

OtX€t

iV

iyetgCCi

rev

x^t^cv

vengwv,
VfAWV,

£:*)c7rcwaei
Q}CC

H&j

Td

&\Y\TOt

COCfAOCTOi
*

*

TO

ilOiKcZv
C60€?\-

12. CCVTOV

TJVsZjAOt

h

Vjxlv.

CC^Ot

GVV,

(pc)

io.

I;

Js]
l'\.

Apud

Bafil.

II,

193,

fentcntia

poftulabat,

Ergo vulgatum 584.
\x.

11. lijvmiv
%,£is*ov
c

vsxp&v] wvMft %£i~6vix
* Te*iv

Atfli
r 9-

II, 4^2.

fed,

in<rov»

vsx^wv.
8.

4
to

et

vnox

ab^it,
sk

/y. r.

%%•
Sic et

x

M*gW»

I'/tT'ct,}

t/nrcvt

y&x^&x,
*

12.

ix T«f eveixcvi/Toq

uvTov 7ri/svuure?

J

c;;£ to

*yaj-

r.tiyv

xiirav

TMVfttb
ita

Vulgatum

in.i^is

Graecum
Apiul
ell
e*x

eli.

Aujue
1
,

ha bet Ath.
d,

I, 522. 534. 536.

Oecurn.
edit.

3o3.

temere textus
in fcholio 5o5,
,

editus
a.

Eraimi.

Nam

recte
,

lau-

datur,

ac dilerte
Cynll.

? i'oixovh

contra

Ivantiicrxv
$iot

de-

fenditur.
e-at ctvre'J

IV; 92.

exhibet:

to

homncy;i'
oc-jtoj
roi>

Trvivp* tcv

ptovc/ivous°

Sod 824.
iveixwve?

|#«

nis-evy

X%

l

^ ov

iX

T0 J
'

2-Mi-fi.XTlS.

83l. fysffixq Xgtroy
ce-vrou
K'iiv(A.u.ror l

!>}<ri>vi>

Qic*

lusiKc-jurog

maauo
Moiijtj.

confenfu
fed
et

Tex
,

Ut nos edidimns, exhibent non lolum Codd, alii, quos poHea examiqavi.
qui elt meorura infiinus.
c. e.

Solus
ita

i3,

difientit

I5is

babet Chryf.
fvtiKoviiToq
c.

IX, 670.
ttssi

Tamen
VIII,
262.
Eafil.

exhibet,
b,

lev
3gr.
3o3.

iixtoz-

X,

rev hoticov.yTos uvT.
III. 48.

TrvivfA.

I, 2~6.
8.

II, 584.

Ath.

H,

452.

479,

Concnntra

IpiJ'us,

plurium etiam Graecorum Patrum,

Codices epiltolaruni Fauii nihil pottit

§iiicere,

76

ejDLf>8/*~tftl q

s

KXTcc

crctgKCC

£

v.

si

yx9 Kxra aaoKcc
t

15.

£»n:, fx&KhsTe oiiroBvymc&v'
rot;
7!(>dZ?t?

si

6s 7tfJjU£*t;
,

rcZ
]

aoufxccTG*

SmcctoZts
co-c;
e<cr<v

£*i-

Th.asT^o.asaBs. [TsAof.
jW^r; 3?cJ
[T^Aoff.
Ae;K£]

['A^ K'«]
cure*

y«£
tucl

tzvs-j-

14. KB.

^ysvTO/,
OV

Seat;.

yoLO

sKocBsTB
<Po(3ov. t

7fV6UfX06

WO.

1

5*

ftxAtv

h?

«AA'

sA'A&ere
ctjlficc

7rvfv/wa
6

vicSsG-iocsi

iv

cb

v^d^cusv,

7iy,ry}(>.

ocvro
rrjjcav,
7{Of^f

re

ttvsviaoc

avfy.fAxqn^ei iG.
rzv.vot,

T$> 7!vsufjicirt

on
6s

svpsv

§soZ,
fjtsv

h

as TSKvee,

^X^povofjiot'

vJ.rftovcfxoi

17.

BsoZ,

(jvy^K^qevojAoi

%pi^oZ'

inxsq avfx-

Tt7.

TOD

Xos.]

'OiOPTiV.

toryis.

Xoyl£c(xcij

y«f, on ova

ol^icc roc

7to&Y u.aroc iB,
i

rev
VIII, 14.

KB.

crafifixTiu

tvs

e.

ej83\

[/i«/

i'v

tio-i,

<rs-

'7TTif<,3%icV

0-

TVS OiyiXS
o-at^ovTai-J

igU(a'ji]S.

Kaj O-cTTTillfigtev _
tffoi

£. Tav etyiov

xdlX<p<>\,

TrvsifAXTi

r3.

toZ

<rvy*siT6?']

tyis

truprj.<;.

E.
,

Nullits

meorum,

ne

rjiude-n

Cod,

iZ.
b.

~Zo:y.u.rcs

ut mittara alios,

etiam Cyrill. V,
5- r >-_
c.

146. 5o4. ac diferte Chryf. IK,

d.

i5- is.aJZTS
7.

kXxfliTa]

Eis

h.xfiiiciv.

Ath, II, ijr,

liars^] «*

E.

Alb.

II, 591.

18. A«y/i^o««f

x iu

editt.

y«g] Hspc Chrvf. tam in MSS. oxuuf: r et habet. IX, 58o. d. 5Sr.

qu.ijn
a.

TOU

VVV KOitOov

7IQCS
sis

TJ7V
Vfj.ois.

fASKKcVCOiV
r\

OO^CtV
ctTto*

19. x7:cxochu(p$rivui
Kct^adcy.loc
ty\s

yuQ

ktI-sms

rv\v

ci7fcK0iKv^/iv

20.

toov

vioov

tov Qeov a7yf*oV%cr(X/.
tj

t% ydc^
skov&~o6-

fj.<x.T<xi2Trri

Krfais v&srccyfii
sit

cu%

2i.aAA«
t^cy

oia

rov vvroxccPocvTcc
j?

lAV/oV
stccj

on
diro

oivTY]

tfirhys
tyis

sKs-S^cjS/

rr,s
ficev

obvK&ots

(pBcgas
roov

hs rvy eKsvBsrev
Seov.

rrs
]

oojjtis

rixvtov

KT. 22. [Tsaos.
>?

['A^%r'.] ctaufAsv

yx^
;(^/

cri 9X«<TflfTlAa« ray

KTiffiS

avzeicx^H v$j
f.ic\cv

avvoocivet

«%?« too
olvrc)
xg.''

•"

XTOV.

25.

v?v.

cv

as,

ccaacc

rvjv

ccTtaoxYw rev

7ivevfj.tx.rcs

s%cvres.

ruins
oL%sk-

dvrct

h

eetvrsls ~?vc&( cf/.iVi vioBerriotv
i

oe%of*svci)

rr\v

cItjoavt^xciv

roZ

coofxetroe
SAT>)<,

24-

J7|UO> v '

T% ?«V ZAKiOt
,

eVQO&flfA€V'

Ss

&A£7rcfj.{v?i

svx

iktv £A7Tis'
?*
c5e

yccg ftAtTret
cu

25. t^, r<
jUfV,

;<#/

IAtt/^W;
,

/SAe^o-

eATtk'cuev

di'

v7Tcfuo^s
y^cy

cc7tsx.6e%£ustrvvuvft-

26. S'a.

modvtoas

os

ro

7JvsZij.cc
Yifx<%v'

ACifAi3avsrcif reels cta^iveiciis

ro

yccfl

rl

*

7igCCT6vfcc{AeBcC,

KCcBo

d« 5 CUX

fliJWftfV,

«AA'

2>".

r?s £tfjj«J omitrit

Atli. II,

So**.

20. rzTs ciz-B-eveittis]
tf^otrh/^6>fts^» ]

t>Jv

«<r.9-e>s/«$

t

r>j

aep-cvti^- E-

,-.-.

)•<*•.

Ita

etiam

poflea

in iepiem Code), reperi.

v.

i\

Wetit. Birch.

#AA
ri/Aoov

CCVTO

TO

TlviufACt

VTTS^SVTvy^CtVCi
o

t/77?£

5e>ccypci£
x'agoiots
,

ccKxhYirots.

ol

igev 27.

Uav

Tcis

owe

•>

rl

to

(p^o\r\\xoc

tov

ffvsvfJtccTos
Ti'a<j?

on

kcctcc

Beov ivTvy%ctvet v7reg
<Jf,

tHu

s.

ccyioov.
toTs"

[TsXos.]

ctficc/jtsv

or*

[

*A^%>7.

J28. KA.

olycc7iZ(Ti

tov Sscv 7roc\>TM aviFgyei hs
V.UTCC
7I(>oS'S<TiV

OCyciBoV,
cr;v.

ToUs

KhqTols

CU-

oTt ovs 7i^osyioo,
T't\s

t<&j

7rgooo(>itjs

0-0/^-29.
l<?

fAoqifiovs

hvtovos TOV

VIOV
ev
,

OCVTOV

>

TO

«vo/
<Po~i$,

ccvtov

7T^oov6tokov
oh

vroKAolis
?(#/

ccoeX-

ovs

TTgcoogtae

rouTCf?

Ik« 5o.

A?o"£°

^/

cuff

SKCiAsas, tovtgvs

%$

imKctloo-

aev'

ovs de sdixctloove, tovtqvs %gy zdc^ctce.
si

Ti ovP igoujjXiv 7?%QS tciZtcc'-,

Btcs
tcv
yfjiaov

vtis^
lo lev

3'« 5a.

>jV^ v ?
Ciov
tccv

t^

KCi

^

ripoov',

csys
v7ref

cvK

£(peicroiTo,

dkX
rjplv

ttxv-

TictGedooKsv

dvTov,

7joos

ovy)

n&f
;

aw
t/«to3«
at-

clvtZ

toc

KcciTa.

yjx.% Ice ray

syzechhet auroc skAsktocv Bsov', Sees

KCtiOOV.

VIII, 28.
Tto~i

KA.

<pe$%6vci%iov a.

tov
t'av

etyfev Tgvtpojvos

[&

G-e7r7eii/3giov

a-

l<;

ui/a/St.tyw

««^Aof.

«v
iv

&XXu'
ol\}m'

tov
11$
IV

ctyiov

pttya,\9/&xPTvgos
ttbiXtyo'.,

f/.u-ttavroi.

ptccgTvpcis-]

Ton oLyuirun

Ten &SOV.

UXXti'
]

U.o'iXtyo't,

tlitifiill.

vTriPiyTvy^avci

svTvy%unii*
«.

E. V,

Ghryfolt. utrnmi3/,.
a.

que IX

,

585.
iii

586.

c.

Trrtium
v.

Xa>.i7 etiara

promtu

cit,

ex Hebr. 12, 24.

XII, 296.
29. Trgotyvoi]

d.

Bafi). I,

5o2.

in

uno Codice

jrgesyi'wxf.

Sed

292. line varietate.

Sic et

U

;

646.

&ffyW-&
S^.KO&ltoV'
Sccvoov,
i^tv
ev

'*P

CO

fJL

CC

I

V

S.

79
6 CiTTO-

rk
deface

O

KCtTCCKflrooV

;

%$l~CS
,

fAc$A\ov

os

y^

iyegS&i;

as

?(#/

rov

Seov, os Hey hrvyyjxvet

55« r iS

'

VV-ks

yj$%\aei

duo
V
h

rv\s

ccyxTirjs
yi

rev

X^i^ovj Sa/\|^s,
*}

sevc%oogiXi

dtxyfjtos,
,
t]

Ai/JLOS,

tl

yVfXVCTYj?,

XIVO'JVCS

}JLX-

56. %a>i$ot)

ttccSoos yey(jU7irctj'
rrjv

or/ svsk» <tcv
ikoylcrBrj-

bctvccrovfjLsbcc okyv
Sj.fjLev
00s 7rqcQccTcc

rj/Af^xv'

<r(paytis.

ocAA'

h

rov-

rots 7rxatv vTteQvtKooy.ev dux

rov

ayct7i;Y\<Tocv-

33» r"os yihus.
ros,

7ihie%(Tfj.aj
£oovj-,

yocg, crt hvr-t Bdvot'core ot^%aj-,

ovre

ovre uyye'Act, cvre
ivesarco,

cuts

ouvec/jtefs,

cure

/UrA-

Acvree,

35.
^

nv
ubi
6"3.
263.

xgifov] Sic tamen deeit
rov
S-eov.

et
,

Bafil.

I,

126.

200.

II,

468.

y Xtfifc.

65"/.

ilia

fervat.

Sed
I>

Sic et III,

6i3.

x?'^

^

At ^-

273. 455.

reva^w^/it]

Non poffum
occidentalis
,

praetermittere
leu

lectionera
feu Boern.

recenjionis

Cod. G.
,

,

Habet enim reva-xa^fee, et fupra t (id elt, aut) %. Ergo altera lectio elt nvo-£o)zt&. Nemo ut
.

mille

alia,

haec notavit.
et

Boern., a Kuiltero
is,

Ergo Codex G. leu Wetlt. examinatus, non elt
,

quem ego
et

edidi ?

Quia vero
faltariorum

criticus

eiusmodi
lrarno,

monltra
quis

ludibria

notabit?

criiicus

eiusmodi,

non dico Codices,

led

Itercjuilinia,

omnino excutiet?
itovo-ittf,

33.

up%uf]
ZBOX.

-{-

evrt

E.

BafiJ. II, 672.

Vid«

V-

Aovr«,

cure v^vfxce,
sri^oo

cvf? /Bancs',
r\\AoLs

outeoQ.

ru
ocTTo

XTicns
Ti]S

ouv^asrotf

%®$lvxj
iv

dya,7iY\s

7ov Beou,

Tys

%^i^oo

jey(«t/

IA.

mp\

iK7TTw<r:M<;

iargcoiA,

Ten

«wo/3AJ)3-s>ra?,
f«As;fc.9-t'i/T«s

K«f

jsAij^Sfc'S

ray

«6Asj.9-oi;?j

Ton

fiirx

Ohm.
['Af %'/?.]
\|>rudo/^a/,
(xeoog

'AhqSetctv

Aeya)

eV
y.oi

%fi5"«,

euJX, I;KE.

(TUfjLfji.oi^Tv^sva'yjs

tyjs avveiori-

fxov

Iv

tjvsvuocti

uyico,

ort

Xv7iY)-2 t

pot

h) yeyxXtj,
fxcv.
etVOtj

^cy datdXev^ros
yv%0(A?iv

oovvy]

ry

Kctfoloc

yx(?

dvros

!y«i3»
Toov

CCVCi$€fAC6

U7IO

TOO

XgiZOV V7it%

dasAIX,
r.

KE. t»

cufifiocrq)

Taj's

s".

s/3o".

ubsXQo}

,

»Xn-

5g.

roZ

B-teH


oltv\

v/aZv]
fioo.
>

Sic
Seel

cum

aliis

Ba/il.

II,

521.

Chryl. IX,

b.

*ev

X?^™
,

idque
rev

idem XI, adeo urget
>

171.
:

e.

ayasnjj

<5t»jc.

!<«•£»
«y«c^-))5

a.7vXai%

%fiis"ev

aAA
\

«ff«

T/?s

to-~

^^;r«y.
inter

Ex confufione
«££«/
,

verCus

35.

Eodera
inculcat,
nnlli
arri-

modo
i'vrs

et

o'-jvdp.ut;

erfu 38.

izcvG-t'aj

quod ipium etiam non
urrumque verfum
i55.
c.

puerunr,
et

Recte vero
Chr\T.
1,

di/tinguit
locis
elfc

exhibet

Ex

finguiis

Patrum ergo

nihil eilicitur.

Aliud exempium

IX,

3.

at/rag tyco xvu^-ifia
E.
(

sivajj~\

cc.vu&i/x,ct

iivuf
3?.6'.

uvrlf
^t/^j»

lyu.

Ghryf.

iX, bo5. 607.

a.

XI,

«v^3-j «at socof uvo.
/6ta

I, 221. 385» 4^4"

*Y°>

««-?£*

£<v«<.

2V.

«fro?

l»,^o/»l}»

ttmfrf/Lt*. iiHtf.

;ya civa^s/uc* imcif. bg4» IX» a8o» t,yriliu« iaepiui
liaee

C*f$j2>~$
udehtpoov
4- aoi^iccc.

'P co fx

a

l

o

v

s.

81
fuov
,

juoo,

roov
fitriv

avyysvoov

xxrcc

otrtvfa

lagocriXiTcii

wv

r\

vicSealcc
v\

v&i

rj

oo^cc
yj

7^ w
Ttgtf

$iocSrr,«£f

v&j

vo/jLoBecrloc,
dov

y^j
ci

Xocrqetcc ncy

a} sTroty-

S.yshlcq'
%QS,

ti&ts^ss,
CCCgXOC,-,

w

yj>i-

TO

XUTC6

0)V

S7Ti

7IOLVT00V
oi^vtv.

Seos

iv\oyr\7cs

its

tovs

cuoovcts.

[TeKos.]
haec habet, fed nolo
cumulare locos.
Bafil.

I,

6or. hie rurliu ia media oratione omittit,

iv%

%pte«v.
4-

Habet
i

II, 479.

«/

hxbvKaj]
hie

Sm&w.

Atb. II, 353.

5

]

Sufficit

accuratius

laudare

aliquot

loca

Ath.

Chrvf.

Cyrill.

quae quilibet ipte poteit evoluere.
32/.

Ergo Atb

I,

(489. led hie deed,
II
,

to ko,toL

CU.QKX- ) 546. 726.
TTAvriit
S-to$>

553.
1

led hie abrumpit poft
n'/tj.

Addit
f}53.
e.

j.

464.
b.
e.

Chrvf.

IX,
V,
216.

Oo +
a.

e.

607. d.

VII, 5i.

VIII, 5o..c.
Cyrill.

191. b.
20.

VI, 434:
240.

1, 435.

X,
V,

1-2.
c.

705.
,

V,

b. 58.

144.

VI,

a. Go. b.

ex Neftorio
Bafil.

qui haec agnofcir. 240.

VI,
d.

I,
,

282.
lie

de Chiillo.

Sed 5~<>

de deo (Arrige
II,

patre

per

dictam accommo&attoncim.

aures, Wetfteni
88..

cum
,

allV'cli- !')

Damafc.

45.

Longa, varia ac ne Graeca qiiidem diiputa55- de verbis, ^oyog tio rit apud Orig. IV, 48 Euthym. MS. ita habet ad h. 1. et 9-ios%p t ,

'

5-45,

(pitcriv,

oi)i

t~i crctvTuv

triof,

>i

tin ttuvtu*

tZ»

KTt<7u.ctT&)ii

B-ilt;.

In priore editione dixeram,

nullum Godicuin meorum hie variare. Id veriiTiquos poftea roum elt. Sed nee ex feptem iis
,

examinavi,

unus

elt,

qui
k. in

varietatem

habear.

Verumtamen de Codice
gitur in fine veifus,

priore editione uv
\tt\
,

mea
le-

excidit haec animadveifio.

Scilicet,

extra verlum,
JT

led ab

eadem
naanu:

tIa**™

[TsAw.]
tctocxsv o

['AflflfJ

oV%
ijsov

c;cv

<Sf,

"r;

&*&

6.

K3.

Acyos rev

cv

yxP
cvo

7rxvres

cY

(•'£

fcpxn\, ouTct

]<jqciy\A.

era ha)
«AA'
EV

'J,

<T7T£P(A0t

uQocCXyL, IttLvTeS
aoi

TSKVOCi'

\axxx
cv

y.?^Bricrsrccf
T&'Kvct

07isPfjt.cc.

rovrfctv, 8.

ra

rr,s

cx°kos,

rxZrx rsKMX
rys inxyy saIxs

rev

{jeov'.

clKKx
sis

rce rex-va

Acy l^eTotf
c

(i7TiPfxci.

iKctyys/uiX'S

yxq

9.

Acycs,

cvrcs

xxrx
ezotf

tqv

xxipcv

rcvrcv
cv iQ.

EASvcrpfJiftf,
(jtcvov
<5f,

%&/

ry

crochet

vios.

cIaax

?(#/

^/3c'jcx«,

e£ ivos xoly/Jioov.

T>;v
IAY\T>(£>

e'xovcrcc,

lauxx

rev

KXTgc*

yxp

ysvvviBevTaxv,

fjttioe
y\

ttpx^xvtoov 11.
ixto-yj)v

t<

xyxSov

h kxv.gv,

7Tpc^sjis

rev

Bsov

hx w*t phy, ev%
aici/

epyoov,

gsAA'
IX,
6.

&5.
:

t>;

s*.

r«? ^. '3o. ov%
S-se?

ix,7rWrux.i*.

manu
verfus

w«vr«v
in

vero

,

in

principio

proximi
Sic
in

,

rnfura,
ra

etiam

a
,

prima manu.
in
fine

eodem
a

t3, 9.

yag
in

ov

verfus,
in

extra
princi-

Icripturn ell,

uot%evrets vero,
lv.lura.

iroximj verfus,
a prima
•j

Sed haec epiouua

manu.

Scriba

ergo utrocjue loco eodeni

errorern

fuum
cr)
,

correxit.
A.

9. h.'.vs-euajl tt(o<;
.:i

addit Cbryf. IX, CoS.
r/
fi

Idem

interrogat:
e

i?i,

x.tx,r-X

^vvcCfui

sir
ii.

*yy

A *
1

s

5

Ac

ita in textu legatur.

T'.wj'.'.y]

<paZ>.oy.

E.

fvnonymura ex

levitate

per-

mutalum. Cbryf. IX, Gog. V, 410. cum aliis vulgatum. Pro <f>xv?.ov laudari quoque poterat Cy» riil. Ill, 020. Vide mox verfum 19. et. 27.
r*v

B-aZ 7r^c$S(rn]

TrgeS-itrn

rou

&$w

t

Sic

er

OeCUUJ

il.olKK
cri
1 3-

ix
c

rev
fxei^oov

Y.uAcZ\rcs,

f§$§v\

dvrq'

oovAevaet

tm

Ihoiaccvi,
7jyx7trio <%>
jay)
,

kxBcos

ysygc&TtTccj'
r<7ccv
if.ilo-f}iT06.

tov

1cmm&

i4.Tcv os
l^.CCOiKlOC

ri ovv i^oZy.svj
j

7T0C.(?X

TCO

3"f to

fJ.Y\

ySVClTQ.

TOO
xjpj

ydq

fAcouay J^eyet' sAsrjo-cc,
cv
ctv

cv

dv shsx,
ctgx
,

1 6. ciy.T6t^y\<Toa,

aKTetgoo.

cvv

co

rev SsAcvrcs,
17. Tov

cvos

rev rgsxevros

ccAhoc
y^oc(pr]

sAsoZvtcs Bsov.

Asyei yccg

ij

Tto (ptxgotco'

on

sis

ctvrc toZto i^ijyei^x as,
<rc)

ox cos

svoeiZtopUf sv

rrjv Ju'vof/z/v (aov,

t^cy
Tfl

emus hccyysAy to
KZ. iS-Vi/19. ov os
^ot,
c vv

cvo/aoI

(aov
%ov

sv

7Jccay

U &?%*!]
tm
*

BsAet,

iAsei'
pet'

BsAet,

(rxA'/j^vet.

igess cvv

ri

en
2.0.

fAsiA(peTccf',

yctg pzvArjiAccn cevrev
fzsvovvye,
00

r Is

uvBs^yjKSy
crv

[TcAcs.]

ocv-TUoerns?*
too

Batons,
Bsto'-,
(AYJ

rls

«
TO
CVT60S',

clvro(.7!cy.Qtvcjj.s\:s
7lA06O-fj<.06
Y]

S^SS

TOO

TFhoiffCCVTi*

21. T; {AS
UiCiV
C

S7ICi7]CUS
XSgCC}.ltVS

CUK

S%6t

S^OV*

TOO

7It)A0V->

SK TCV CCiTCU
(Pv^XfAOC'

IX,

l8.

KZ.

T>)

$.

TVS

$•

?/3^-

[!'

7(<T(

,

C-ITTlti,

fiptcv

ty. rev K'/iov x.v£y*)A(ov-]

tcbtA$u

'«>

9-tAft

Oecum.
611.
ig.
a.

in

1'cholio.
e.

Utroque

modo

Cbryf. IX,

Gt2.

t» /ZovAvpdTi ] tu IX, 614. c. rZ yi$

yot.%

fievXviiXTf.

Sed Cbryf.
aliqui fecuti

S-SAKy.eiTi,

quod

QvQciixxTcs
o

7tciriac£j

,

o

/uc-v
it

f/s*

T^j-if uxfucf,
o

de

s^s*

ccrtfxiccvj
rv\v

ds

SsXgov

^f cs 22.
to

?\(}C.£xG§otj
d'jvojTCJ'
Svfjtlot,

cgyriv,
ifvsyKSV.

x$j
£v

yv&gia-ctf

ccvrcv,
(TKevv\

77oKKy

fjiccr.go-

ogyrjs KccrtigTiCfAhoc

its

U7loi>~

X&xvj
Octy\S

Jig)

net
£7l)

yvcogfoq rov 7tXcZtcv
GKSVY]

r'tis 23.

CCVTCV

SXSOVS,

ol

TF^OVJTOir,/Jius,2.^.

fAxasv

hs

defcocv,
ij*

cvs H&j wocKsaev
ccXXcc

ov y.cvov
00s
>{gj

tovdxloov,
ooerf}s

Kg}

e| iSvav.

Iv

tm

Xeyet'
%$Cf TY\V

y.xXhoo rev cv 25.
CVK
Y\ycC7IY]fA.hv\V,

XdCV

/AQV, XCCOV fAOV'

Yiyot7jr,!JiiVY]v,

y^j

e^etf, iv

t&> rc7rx^ ov s^rj^vi 2.6.
iv.ei

cevrcls'
rcij

cv

Xaos

/uov viAttSi
y\<j

kAjjSjjctcv-

vie)

Bscv

£oovros-

dices

oe

v.(>ti£et

2h

-.

£712%

rev

ItjgctYjA'

ixv

y

ccg&y.os

roov

vixv

I'jgocYiA,

ecs

H]

ccfAfAos rr,s

BxXxao-y};, ro
r>S.

'/.xrccKetfAfjioc, a-ooBrjceTcif.

Xoycv yxq gwtsXoov

Hffj cvyrtfAVGov iv ctzcticciivy, crt
fjiyjfxsvov

Xoycv cfvvtstyyjs.
It

Tiotycet xvgtos
7tQ06i^iV/.eV

in) rr,s

x$j 29. KZ.
fXY]

KCiStoS
vlvqics

Y\(TUlXS'

['Af %>?'.]
rnxiv

cocfiocaft

syKctTtiXiTJev

cni^QjAot^
00s

IX,

29.

KZ< BtKiftptUV
yzvttriav.
,

A.

1*5 Tr.y ftiB-icProv,

run Xgtn;g r-

rsv

tv

ran.

Key

m maaw
M.
II,

,

rr,- s

CC$iA~{p6t

ft

ptq X.UPIO?.

22. xari-^ricryj'jx]
).
.

Editor Bafilii

77.

nota

//.

iiemiic.

dit fipia,

Vulgatum imerpreiem, quod non aptala. Ego pcuius laudo.
1-yKXTz.y.iiuucc.
Vj.o.

reddi-

27. KZTCL/,itut'.x]

E.

Ita

Damaic.

et
et,

Chryl. IX, Gi3.

637.

Aiicjul viroAHf&fAct,,

iuncttt

.

av

djj.otouJYiiJt.ev.

f/KArciAi: \f/8&s

x«/ ran

^/j

agjuo^eyrd;

tcvro.-,

xijgtfy-

5o.t; cjv Igovy&vj
SlKCClOGVltJV
,

en

sJvv\

rcc

(jly]

OicaY.cvrtx,
,

K06TShcC&S OiKCUOGvVYlV
l>c

O;>C«i0-

3 i «g ih*]1'
xcav

,

og

tj}v

7^h seas'
j

Ij^xrjK
vc'/>ccv

os

cicc-

vcfjicv

c iy.ee iO(rvvvs


CTl

diKcticcrvVYis

52.00)6 £(pSci(TS;

cJiCCTlj

OVK

Ttl^SCOS,

a A A'

cJff

^yoa'j

vcfAcu'

TrgcaiKc-^ocv

yaq
r

'OZ'TW hlBoO
ygx,7j:TQCj'

ToZ
toov,

71'gOVKC/A [AOCTo?.

KCtSooS

y'-

rlB'/jfAi

ev (Ttoov

KlSov m^oa",{C£f

KCfA{AC&TO£,

y&f

TtSTQO&V
It:

GKOtVOuKQV
,

7ius

o

7fi^svoov

uvtcc

cv

xaT^;a%uv-

KH. X,

i

5foe retf.

[TeAoff.]

1*1? £U(}gkIo& TY\S SuT,S

['Af%J?.] 'AtJsA^w, jjT&A«srJ 5\8. M1 T XCCPJiCCS'-, Y&l r\ oeni<f4s'
'

.

X,

I.

K.H.

x«fis«K)i

e.

atdsX<Poe,

K

Ivocx-toc

rr,i

lur.s-

iuncto
niliil

utrofjue,

mutant.

Birch.

Mei Cbdices J?r«x«raAE<K«^. Comparetur hie Welti. Grii Ex huiusmodi locis quae nullam d6gma,

ticam dilceptationem

liaberu,

aeitimanda

elt (Jo-

dicum
32. fiftov"]

fides

et auctoritas.

E.
,

Chrvf".
&i 5

IX, 620.
egya*
r
t
-

b.

ivy.

itn-sv,

l|

IWft'v*

«AA


,
i

v'tcov.
o.c,

Idem tamta
i/itiov

ycucv
dei'unt.

omitlit \

IJ

xX\

prorlus

VIII, 54.

Centies

dixi

,

ex Cbrvfoitorno
lice:,
r.

et ceteris
]\Iei

Patnbus quodlfbet defend ere
nili
$-.

P.
in

Codices nihil mutant,

unus

i3.

qui

as rafuram habet, ut dclit
33.
\tt
ccnTfti]

sk

uvrlv.

E.

Chryf.

IX, C20.

b.

et

Theodoret.

86
Y\

(*pJO,

*'-/

n

q o s

"

v #>

*

7I£CS TCV &SG1T,

V7ISQ

TCV

i<T$OCYJ\

E<?/V

SIS

aoorygiczv.

fuci^Tv^ca yoc$

ccvtoIs,
'/.ocr

on $hov 2.
sTrlyvooaiv.

Bsou

s'Xfivaii

#AA
rrjv

cu

ctyi'oovvrss
?(£/
rrlv

yccg

rov

tysov

diKcucaw 'jjv, 3»
?Jj<ra/,

;d<#i>

oixctic(rjvr,y

(farovTes

t#

oi'/.ciic<Tviy

rcZ

Sscu

cu%

u7rfray>;o-ay.
oixeticirvvw 4-

TfAa?
9T06VT<
rrjv

7«f

ro//oLi

%gtiC£,

its

Ta! 7ii~svcvri.

/xoovjijg

yotq ygci(p&$.

oMcucavi-riv
eel-roc
«7

ryv

sk

rov
.

vofAov'
(jfiagTctj

on
sv

7Tcir}act£

ccvfygcoTics

an-

TcTf.

Og

Itf

wfeetoS

QMCtlGGVVY] QVTOO As- 6.
crou'

*/«•

/uj?

em%s
its

h
rev
if

ry

vxtgolct,

t is c&vx%%i~lv
its

(SfoeTotj

ovgccvotij

ro\)%k~t

xuTccyc&yeiv.

t/V

KocrctloYiusraj

rvjvj,

X

#

i.

r«~ /Vf«!jA] uvruv. Ea.

Ita

Cbryf.

IX, 607.

e.

621.
bus.

280.

c.

dhTentientibus

tamen

eius Codici-

Credo autem, apud Cbryfoliomum praefeeffe tUvTuv,

rendum
rat
48"*.

mel autem CluyiofLomus
eLvTm.
iuOoxlu,

cum praecedat ieutx'av. Seh. 1. in animum iudu>;epoltea

Ergo
(A.ov

id

etiam

inculcavit II,
et

xcq


I,

CivTam,

Sic

XI, 52.
ocvtZv in

'Avrav

etiam

Cyrill

g.

385-

Birch.

uno

R.

ego

in

nullo

inveni,

nee in feptem

illis,

quos noviffime examinavi.
3. totctv QucctiotrviHiv]

itKobtae-vvw

E.

Bafil.

II,

643.

6644-

Poterac abeffe.

Eigo oiniffum.
ovv
10.

TsXe?

X^'^of]
578.

7r\t]Qwptei

vofteu

X^i7o%»

Atb. II,
Patrps
notavi.
§.

Ex Rom.
ut

i3,

Eodem modo

aiii

errarunt,

ad Clem. Alex, fuo loco

iyTois

]

*vtij. E»

<x,_vro7{

reFertur

ad mvtx*

*

-

&yj/G /— /I y
K&vetrcv
8. yetv.
i?tv
;

'P CO fX

CC

I

V
gjc

£.

87

rovrhi

%^ov
aov

vexgcov clvccyoL-

cihKct rl Ae'y«j lyyvs acv to ffipco

h

too

^cfxoiTi

K&j

h
iv

t# v.u^lcc
y.YjPva-

cov, TcvrsZt to
9.
'

qr\\xot

ty\s

7tl^soos^

(to}a?v'

cti

sxv oyoKoy^c^s

Taj

so^arl ly
y.ag-

gov ttvgwv

lt}<row, y<Cfj

7ri~sva%s

h

olx ecu, 6t*

Sees dvTcy

tiyet°sv i« r?x£a>y,

lO.GxSyvf.

KocgdiX yccq 7?iZsvsTCij

hs

hxotio-

avvW
<7tcLs

zcfACCTt as cy.ohcyetrotf

hs

aooTyj^lccv.
n

K0. u.[Te*off.]
12.&q<jSTotl.

['AqXV-]

^h<* V*Q V y€*$n
(XVTa,
OU

Thwnt
1'

TCtfevW in
00 yd(>

V.XT X13%\)V-

£•**'

i^i

did^cKvi IcvSalov ts

ygj eKkrivcs'
Tf-hcvTav

a yocq ccitcs
Ttctvro&s

xvpiqs

wccvtoov*

hs

revs

s7Tixa\ovy.hovs

dvroVf

X,

ir.

K0.
"/

r:;
]

y.

rv,%
,

o\

lSo.

[»s«f

ev

«>.Aat? ofxSft*

(igio'j

uo+htyol

Xiyn

n

ygxtyr,.

KXi

o

Tfi-

glliOH S7TI rai

$»>

of.

8.

Asys*]

-f-

Jj

y^x(pr,. E.

Ex
In

interprets alicuius fupI'atr.'s
t><}?.

plemento.
ratiores
ibi

Ergo nee boni Codd. nee
his

aecuqui
rcl

agnofcunt.
rauffa
,

BaliL
c'u

111,

explicandi

addit:
*i

£££<«»
>

C'-J-"'?

evru rev
Lia-.J-cy'

/.'.xx-^c/.v

avfietiot
t'/'/t-i

etfiv arov$

ie&^ttgyet~

etAAct

top

>i«y

<ru

y/:
editori-

fier.B-yjuxr:-

Sic nee n

.vis

N. Teltamenti
el't
,

bus ad inferos tlefcendendum
et

lit

inda novas
reportent.

inufitatas

recaifianes

rejuirant

ac

In

promtu funt Codices Graeci.
itS

12.

iff VOUlTXi"]

1FUVTX
a.

K-tZf

i7?t

TTXVTUS.
-/.sj\

E.

Cllrvf.

IX,
II,

()2.|,
3.9!).

e.

625.
0'

fig

TTzvrxz

i'rr^

wee^r*?.

HI.

VH,

265.

Xr,

-

S.

^Jgatum

III, 769.

;

88

^/#/X&?n
['AfX»j'.]

e o s

dvrov.

Ttds ytxg bs

dv

lr.iv.ci-

i

3.

K0.

&<JY}Totf To cvcfAcc xvglcui accBrjasroif'

7ioos
,

14.

civ tUKccAtoovTcq
tjooz

,

?;?

ov

ovk

e7n^€vaccv

0?

7ii~eicrcv(Tiv,

ov

ova

fjKovaow,
j

tjocs

0)

d'/.ovfcvai

%co^ts
fj.il

Viigvaaovros
ol7io^ccKooui'f
ct

7Joos

at 15.

MfjfvfccvvWf

iccv

kocBchs ys-

yqa7iiccj' Ai^c^Jvoov

00s ooQotia
iigrivviv
,

71 loss

roov

evocyys-

roov

evayyeAi^ofjtevoov roc

uyctSd.
svccyyeAioo'

cth?C

ov

7tdvres v7Iyikov7ccv ra> 16.
yocg Aeyet'
d$cc
y.vqis
y\

Yjcrctixs

,

7 Is
i% 17.

Inl^svas ry ocxcy
UKoqs'
Asycc'
rv\v
r\

yujlcZv',

71 fits

di ctKcri did $yJ[acctos

$eov,
its

dhhoc 18.

[xtf

ovk yiKov<7av
ejrriASev
rr\s
.

y

pevcuvys

uuaav
ncy

yvjv

(pBoyycs

dvroov,

hs
s'oXav.

roc

7f?Qccrcc
[

ciKcvfjthqs roc

^fxarcc
fjiYj

TiXoi U7TO- CCVTOOV.

TkAoS
;

J

CtKAct

Atyoo'

OVK IQ.

eyvoo

IjqccyiK

7I(>ootos

\xonvav\s

Akyet'
€7l)

iyd
g'9'-

7IOt^U^Y]Aoo(TM
vet

VfAMS £7?
7Ta^c^yioo

OVK

sBv&,

ccauveTo)

vpecs.

qaottots

Se

20.

duoX,
i3.

K0.

i'v

TKTtV

,

l<5

X7TotcAov<;'

u.bi\<p&l

>

7TSt$

«5 co.

14.

BafiL
!«!<

If, 49°«/J

?r<»S
;

ya ?
et

Trtrtvcrevirtv (
II, 4-

7T<r£yVwr;y.)
TT^';

C(-K0V<r6)TlV

Atll.

Omittit,
£|.

5T^.

06

i«0v«w>

proximum
:

Sed 4y3. ba-

bet
17.

:

tt#s Trtfiwrcv tru
core.

,

ixv
j.

ft,*]

cix.ov<r&jtrt

ugx]

Ath. II, 49

19. ovk i'yvu

to-gayx'] ecr£oit>\ ovx.
a.

i'yv/u.

E.

Ex ChnT.
et

IX, 63a.
babet.

ut alia plnra mnioris

etiam momenti.
7t^utov

Mox idem

in

eadem pagina

jrgwrss

ctxsrcXfiiXi
£tirov(Ttv,

^y

Aly«N
a)

iv^^Brjv roTi

-

Sfts,

/*>)

spCpoivYig

iysvcfAYjv

rois
'to-focyh

ijAi

fAi]

21.

s7r?^oorol(n.
ch-/]v

7iqls
YjjjLiPocv

rov

Apyt«*

rr,v

e^e7rsroc,aoc

rem:

%<^>«V
a\r;Ae-

fxov

7rgos

Kaov

aTrtiBovvToe,

y&j

yovroc.
}~5.

iritl

rov

<ry.0T&v

i

x.ct.3-

ov

t$t(i\r &-i/ir*i
l

,

as'i

O'u-

G-J>TCi%3-evTO)V

TO)

7TlSCp

lV^»',A.

XI

r

I.

AsyOO
ccvtov'-,

CVV'
fjLY]

\X7]

0C7l0iactT0
}{c£j

BeOS
yccQ

1

rov

Kotov

ywoiTo'

lyoa fogotrihl-

rr,s

hp)

sk

&7re$f/.GiTGS
cl7Joocroe.ro

d(B(*ptc6pi,

(pvKr s
:

2. Qevioc/xiv

ovk
cv

Sscs rov
]
r\
t)

Kaov

A. ocVrcu,

7TPoeyvcc.

[T?A<?s\

[

'Af%>7. ]TlAVr>j«y.
00s

ovk ciSxre

h
&

rjhicc

ri Ksyet

ygctQti',

svrvyXI, 2
A.
TV,

TV?

3.

£59.

[ su

xXXaii

,

OX.7&>lZaiO<J

viXiu.

re

Xsyu.
Ita

ST. x«/ «vT<AsysvT«]

et Cyrill.

V,

b. 4 1

-

et

omnes
F.

Codices,

praetor

quatuor itilimos,

D.

E.

G.

qui tamen alibi in pretio Punt apud Griesbai biiim.

Hoc

loco

ad

eos

non

attendit,
,

fed,
(v.

auctoritate

fcribae Codicis Cantabrigienfis

Act. 14,

16.)
Utiills

Jinivit nam eos

Q

fie. )

eos

cimbulare

vias fitas.
piaelertim
,

potius

fanaffet, cum
,

ipfe fcriba fuppeditaifet

Janavit.
ir^csyvu.
ibi

XI,

1.

Xaov
e.

uvtov]
qui
id

-f-

0*

E.

Chryl-

IX,

634. d.

etiam
b.
1.

urget.

Et

X,

53. b.

Qui Codices ergo

ex Chryf. interpolati fiint?

Ex meis omnino
appello f.
Ita

nullus.

phylacti Codices, praeter

Immo nee mei Tlieounum LipGenfem, queta
Wetift. A.

tamen babent

D.

go Ctfofy-Z - fYi
hrvyxdvGi
yoov'

£

o

s

;.

/•

,

r<£

SsZ

kcctcc

to"

fogccyjh,

Ai-

KVf>is,

rovs nqoCp^rus gov cc7tsxTet-5.
ttocThKoc-^/ccv'

j«v,

x&f rcc BvGtccsfytx gov
\)7!8h£i(p§7lV fAOVOff,
i[Cfj

K«7<W,

&TOVGI
6

TYjV

^v%h
Aiovg

fMv.
;

cthXa ri heyet ccvra
KccreAiTfcv
oiTtvss
ifjtccvroo

%f rjyovv

4.

fiXTiGfxsi;

iT.roLVAvyj-

uvdgccSi

ova
cuv

zKoCjjixpxv

Ty

QidocK.
hoiiujj.cc

ovrois

x&j

iv

toj

vvv 5.

y,ccig£>

Kocr

IxA&yjjv

y^oi^Tos yeyo?

vsv.

V

h X»^s
,

oe %ccgiri,

ovyjn

e

| eqyooV

iff?] 6.
<$g
<•'£

ovkeTi
ovKsTi

yivsrocf
i^i

%ctps'
ixet

h
to

sqyoov

Xpgts'

egyov
OVKStl

2.

xiym)

E.
,

Omittit Chryf. IX, G35-

il>

Ex

Bir-

chianis unus
A. X-liTiXiTOv]

ex meis nullus omittit.
t

X.ATSAHKOV
II, 4 2 -

K»TiXt f^/Ct.
ex.

E.

PoileriUS

DamaFc.
5.

Prius

conl'ullone vocalium.

ylyaviv]

3afil. I,

3g5.

pro arbitrio

,

la-o>^.

Vul.

gatum 520.
6.] Chryf. IX, 6^7. b. nihil mutat, iiifi. in, loco y/. Sic unus Auguitanus 5. qui elt cum catena viTcLj-.

ex Chryf.

et

aliis. |<

In
di
a!>

uno tamen Cbryf. Cod.
1%

Mofq. 8
vdttsalter

delunt,

i'gym

>

ovkst(

it\

Ergo defectus
5.

%ct,gis

ad

^ot^tq.

Cum

Coiiex

contra
feruarit.

lit, no:i

dubito, quia Chry-

loltomus haec
fine

defectu

refert.
,

Nibilominns
fed

Codices, non mei
ab
,

quod I, 602. e. tamen aliqui aliorum, omittunt omnia
Accedit,
Caufl'a omitve! flmilitudo

h
,

$1 *| s'eyuv ad finem verfus.
effe

tendi duplex
runi

poteft,
I'cribis;
f'uit:

membro,

quae faepe
,

praefertim
vel

iltis

qui hie

meniorantur

Fraud i

quia Chryfoitomus
ei ni-

haec Una iuteinrttatione transmntit, quod

:

Ot/vJJjf'
j.cuvJti
e-7*v

¥

oo

(A

a

i

o v~s.

gi
o
-<\

eoyov.

rl

ow j

Ivr^rap
cl

h^ocyjh, * rcZro

ova

luiTvxr

zK^oyn

mis arputa, atque etiam impedira videbantur.

Ita

muhoties

in

eiusmodi

locis

clam
multis

le

fubduxif.

Quae

vr-ro

Chrvfoltomus uon
editione.

infcerpretatus f'uerat,

ea a quibesdam omifia efle,
cui in priore

exemplis

do-

hac editione monui.
culpa
eJ'ie

Luc. g, 55. etiam in Poftremo etiam Origenes in
interpretation Latina

De

poteit
67)0.

,

in cuius

IV, Gag.
latis

haec
,

abrupte laudantur.

Merito
verba

quijibet mirabitur

quomoilo

tot

fcrib.ie,

obicura

,

tanto confenlu ac line ulla varietate,
locis interpol.uis
,

quod
longis

nullibi in
,

praei'ertim tara

factum
,

eft,

inculcarint,

cum praevium
et

nulla addendi
cafio
fuerit.

fed contra

omiu^ndi cauila

oc«
eit

apud Bifcbium ullus Codex, qui haec omitfat. Qui Codices ergo
Sed nee
ut
millies
alibi,
E.
F.

hie,

corrupti

hint?

.Scilirpt

infimi,

A.

adeo B. feu Vat. i2og. de quo vide Bircbium ad h. 1. SinG. 47.
biffentit

C

D.

gula

baec copioie
25g.

explicat

Euthymius
eit

in

Cod.

Monach, num.
Ignatii

cuius
Viri
,

apographum

beneficio

Hardt,

Summi
lit
,

penes me.

Cum
quo
interpre-

Euthymius nondum

editus, nihil impedit,

minus totum locum

qui omittuur,

cum
*(

tatione hie adferibam
ii

as \% i'gyoiv

,

ova'rt ifi £«**<?}-

oe 1$ i'^'/uv

txsi to sgyov ct'KSTt
t£-5">)
y>

i

\

\

j/

-

/

s7t

i

\

t^YM J
ivxsrt

J/

-i

.

>

exst,

»

\

>

f<

/n>)

aivctf
s'zyev.

Ai 54 ?'

5 '

*"*

"eye*

Xeyi^iTcq

eiXXiXon
U7rsi»
\*
'I

yxg
irxn^ov
>

i[-e.7reo

Covert
G-vrrKrsroq.
'

x&v
/

f.tyi

irxn^ov

,

ov

rati
-<j

s%yoi$
/

yccg s7rsrc'4

jiKwo?, «AA

AS

ov y^x^i^

^^^<; oe
t<s~?

/nit Vl

oidernf to7? {&n l^yxcxf^svon,
<roc.f4,siioi<;.

«AA
,

ov

igyccvoft«n

rl roivvv

(piXaviiKitrs

l|
;

s'gyuv

tiy,oe,tu^-7,vuj,

oTrig ov ovvtio-ie-3-s

rt ee
,

<pcfss7<r!)-a

irgoo-sXz-iiv

,

^(KXiavuivot,

?%yx /an x7rcnr&r\usi/o( Vide praetsiea f.

e$AA* %*CkT%

92 C*p&>&-/211
IntTuyj )
01

£ o s
£7rag®§?l7<%v.
o

oe

7\oi7tc)

tcccBoo? 8«

yeypccrrrcq'
KCtTOCv'.^SoOS
yctf
,

edooxev

dvrois

Bsos
fJLY\

tivsZ^cc
/3Afc7T«V,

C$$tCtkt.'.C\s£
}xr\

T0V
%a>s

oorcc

rov

dxovetv ,
dccvld

rr,s

a^uf^ov
*1

J\<as(>cis.

;0y

Xeyet'

yevY]§Y]*®

9*

TQotT.c^oi dvracv

hs

7iccyldoc,
y^cfj

%cy hs

§r,(>ccv,

Y&\

its

aKxvdxhov,

Its

<xvTCC7ic$opc4

dvrols.

<Tx,oriG-fjyiToc<TXV ot

cipdccKf^ol OtvTOJV IO.
voorcv
ctvroHv

rov

//J?

/3Ae7r«i>'

y^jf

rov

0ic&7iewTcs

avyy.ocfjt,\\j3v.
r

Xeyoo
fj.y\

ouv,

//>)ir.

e7>rxi7civ,
rco

i'vcc

TtscToori

yhciro'
Y[

aAAcs
Tc7i"

dvTOCV
SIS

71C10OLTITMIJ/XTL

aoC'TYjfilcC

ۤVS(TtV,
ofc-

TO

7TX(>Cc£/l\067C£f

C&VTCVC.

h

1 2.

r&

7ia^x7iTa}f/.ot>

duroov

wXgvtos

Kocry.cv,

1.

s-rt^-.'/ru]

in^i-.Tct- E.
ita,

Elpjantius quidem.
lilius

Nnllus

tamen meorum
ex codicibus
Wetiteniua.
la.

nee

a pud
5-

iJircb.

Verum
laudat

elpgantibus F. G.

52.

ilia

Quaerebat
elt

eit

etiaqa in

Vulg. et Itaa.

Chryfoitortius

vulgatura
,

babet IK, 6\2.

b.

ubi

tamen

to-jTh-j

de

quo

mox

monctur.
,

Videamus autem, annon expifcari poilimus hoc lit. Tamen ergo ex Chryfoftomo eft.
VIII, 53.
toi/tov
a.

unde Vide

ubi elt

,

et

stts^vth
Ita,

,

et

mox
alios

-revro.

cvx.~\

tsvto

ovx..

p.aeter

rneos,
ipfo

duo etiam Codd. Chryf. MofV]q. Hi tamen hie, ut dixi, loco.
Tovto
edir.

3. et 8. Ist«£»jt#*

hoc

fervant.

explicari

poteit

,

y.xr*

rcZro.
ts

Xenoph.
(Jt.ot.Xa,

Leuncl.

p. 53o. a.

tovtov
t

y.cu[

tkAA«

trrirvy^xviv t^t^^xrr ;.

Ergo

et a

Grae-

vindicator.
,

Idoneu^
Igitur
v.

enim
etiam
Birch.

auctor

Xeno-

phon

ut

arbitror.

Griesbachius

quQttdie
12.

eum

lolet legere.

h

a'i

to

irhngvfMi

dvrav]

Omittit

Wetlt.

A.

Not a

'

CajoJJ;
Vicy

/£ -2j0
To

'P

oo

<u

cc

t

o

v

s.

95

YirtYifxoc

ccvtcov TThcvrcs eBvooi; TJoaco

fxxhhov

to

7rXv\QCtiu.ot

dvroov

j

[TsAos. JtIaos
l(fi

?n<,

AA.

13. ['Af%>?.]
orjcv

v^w 7 aV
hfju
fj.ov

hsyoo ro"is sSveatv,

fxh

sycio

sSv&v

octtc^cAcs,

ty\v

iq.wciKoi'iccv
{JLQV

dc£%£oo'
?{££/

sfffoas 7ictqc'.Zr,Accaco

TtfV
it

(TCCgKCCy

aooGOO

THUS
si
y\

££

CtV-

15. ToSv.

yccg

y\

aiTQ&c\y\ civtvv,
y\

kutccAfxv\

Accyrj K0 7fAov'
A.A.

rls

77^oaAr^:s^
it

^oorj

16 Jx

vexfoov:;

['Af^r'.]
(pvqctfACt'
si

$s
it
r\

<x7Tx(?%tj
<xylot)

'a^
Tl<ri -

»

ccylci,

T&f to

x&f

%'t^ct

iJ'K&f

°*

xAccoot.
,

os tivss

roov
a>v

xKciooov
evexsvrr,s

sj^eftAccaQqactv

av os clygis Actios,
xcy

rfhSrjc
<?'£W x&f
l3.
\AY\

sv

ccvrols,

avyxotvwos

T^i-

ixtozytcs

rrJ£

shccias sy hov,
It

XCiTtXKOlV%00
»

Twv
av

xAcc^gov'
rrjv

$6

XCCTOC-

x,M'j'X ci<7ctj J

cv
as.
Ivcc

$t£ctv

&u~cc€.ets-,

iq.oIAa
20.
ct

yi

Qigcc
,

sqeis cvv'
iya>

s^sxKuabr\7ocv
xocAoas'

xAccoci

h/xevT^taSoo.

rq

cc7it~lci

s^eKAuaBi]70iV,
vifyti?\.Q<pg6v&
,

av os rq
cl'AKu

7ihet
CpcjocZ.
y

'i&ixots'

prj

Si

XI,
[

i3.

AA.

Ti\

1.

t>,$

$.

s/Sd".

d$tA<pe\

,

t'tiTy

Xtytt

roTi

s'B-ficrtv. ]

XI,

16.

AA.

-jt.vetu.y~!]

s".

ruv

(Sx'i'av.

uoihtyoi

,

v

&7itt.%-

%>).

ovrur,

tv

Tori,

i'pyoy.

Nota hoc ad verfum 6. ubi idem omittit I, o'e Hzbeni liunc verfum et alii, et Cyrill. I\
,


,

io r )j.
»Q. 0;

xAkJ'c/

]

ot

D.

v.

P.

Quatuor
ei.

ex

feptcm,

quos poitea conlului, ouiittuat

94 Of>JJL,2f- a 1>Tl
it

t c

s

y«£
*

c

beos
,

rccv

xmtoc
ovoe

Q.cnv
gcv
*

ieAadW2i.
(fsi^s0C77CTC-

ovk
TCLj.

e0ei(recTo
)'$£

ixr^oos

CUV
lilt

X^'A^OTY\T(A

y&f

22,

p/osv Beov'

pcV Tons 7re<rcvTas,
ere
,

ui;o-

ropixv'
VXF
yyij

Izr)

oe

x^cTi'iTU-,

iocv

iftiptU

r#

t~° Trl 7i X<? y

'

tn^ K£$
//>)

°"^

Ijcjsmwjg^.,

eKetvot

os,

lav

isripe/vweri
Sv) ceres

t#

dm-

25.

SfW,
6
(7-J

eyx&vT$;G$r,(jCVToif'

Bsos TidAiv iyxevrfio-ui durovs.

yd% hiv it yug2+.
xaAA'i(£uo*;v,

Is T^ff Kccrx <pv<m egsxo7itls d^/gtehcclcv,
(pvctv

Z&j noted

hwevT(>icrBtis
01

its

Aaw,
5

7iC<Jco

/uaAAcv evret

kutcc

TtAsc t~? i.syKsvT^nji'i-jivrdj
[

r#

<d/a

ihzicc',

[Tzhcs.]

A^%jf.] cu

«yag>

9"fAfii)

u/xaV dyvoesv, adfA-25. -AB.
»cc
fA?j

<£c<,

to

(xv^yjgtcv
(p°z\tfj.ot
9

tcjtc,
oti

nrs

%xq

iccvTols

Ttoogaxris

dno
cut®

fxefcis

too

Itrg&iiK

yiyovsy, o\%%ts ov to
iiathSy.

TrA^&^a
kxso.6.
ti£et
>

tmv

e&vav

ycy

jc£«*JA

Gu'dYi'JSTOij'

nccSds ysygciXTdj'

Xl,

2?.

AB. T«

s*.

r~? 0. Ic;. (ti;-/.*^,

a^ 3-/A# p/MCfi

ttytti

21. tHil-r.roj']
1

Qn'ciTcy-

Ita

poltea

etiam

in

fex

re*

«i'to;.

32. #3e]

De hoc
ad
25.

fupra inonui.

s5- tt%l>ti

ev

ykyp#JFrm\
opera

Qmittit CbryC IX,

C5i.
la

ubi

haec data
-

interpretatur.
7rXr,P6>ptA

Habet

men

an tea 644- e
c-aiB-.

*ftt$ os to

rcrs

frets

U%.

Verfum
tit

25.

et 26.
c.

multaties alibi

etiorci

Laudat,

Vlt, 060.
et

Item Cyrill. mui»

toties,

primo, iccundo

tenio voimnine.

Cq,jjS,2£-3tf*2
Ir.

oo

p x

I

o v s.

'

95

atoov

^vcpsvos, H&f ct7ro^piypet ucsQsiccs
Jig)

Q.'J.OCTIO
ijjtcv

\<XKOd&.

KVTY]

UvTOiS

Y\

T>Oi£

diccSriZiU

ctccv cc<dtkooy.cLj
v.ctTcc

ras djAXPevayyl-Xiov-,

28- r las

dvroov.
<5V

[aw ro
dt

f'%9^0;

vy.ds'

xc&rcc

TJJV

fcV.Acyjjv,
cl
vj

29. dyctitoiroi hoc revs Traregas.
Ayrcc

per aukKXqcrts

yap rd
Bsov.
t<£

%aPto-fActroc.

.%o£f

50. rov

axjTTfP

yap
vvv

ygif

vy.eis

Tiers

)}7ret&;'i<JciTe

Ssm,

ds

YiKsY\Bi\te

ry
vvv

Zl'TOVTOCV

oi7t£lbeiC&'

CVT60

:{gej
'hex.

CVTCl

VTTelS'tiiJccv toj

vfj.eTsPoo sheet,

ngy avrci

o2.|Af}]9'ft;(T;.

avvsKh&GS
uTisiBetav,
fiolBos

yap
'ivcc

Bsos
revs

rovs

Ttavras
33lAejfj?/.

its
00

7tavras
aoCplas
roc
cool

7iKovrcv
cos

xcy

v$j

yvooaecos

BteZ'
"/&j

die£??svir}Tc&-

xplpo&rcc

oivrou,
rls

dvefy%\\a^ei
vovv

a]
y

Sf+.dvrcv.

yap
^57
i{gj

eyvoo

kv$lov$
i]

rls

o

r j-ovj.^(6ov?\cs
jcfv

dvrov eyhsTo,

rls tupcIom-

dura,
e£ dvrov ,
7>dvroc'

dvTct7!oocBri(Tsrotf
J;'
r\

dvrojy

$

36.

on rd

dvrov, %gy hs dvrov
00^00

dvroo
]

hs rovs

dtoovus.

dfiyjy.
IZ.

[TtAcf.

Th*srnsr*
cc^trr,/;
t/.<;

7TX(>oi(Vt<Tii<;

7ri£t

-xfu.q

Toy S-soy

r.«f

av-

TTigl TJJS

TTfoS

B-lln

sMTQildi.

7Ti£l

T',S

5Tg3S

<K,'jTtx.il-

ao. Atn. I, 455.

%ct£ttritctTet

re£ SvtS

y.aj

J?

/C*£U rnt

5».
.

hi

J mail'}
446-

lv

did bus,

Buiil. I,

uvrZ , diflentientibus"" tamen 5u. valgatura III, 7. el

ibi

Co-

Atii, II,

IU

"'

\

;'

/
\ «

\

)

\

~

»

fipwiixri

«

•>

,

y.cq

tif&sexts

»fcx%ov otxtoixi.

'

I

v

,

UfyX'4']
OiOC

Hotquxochoo

Zw

v/aus,

ci$sh(pc), XII, i.

roOV OtKTlgfAOOV
vfxocv

rev vbciJ,

7t0t$0i<5i)aCtj
,

TOi
,

AT-

ffwfA&Tci

fjvalav

t^coactv

ciy'iccv

Muoesov

Too

S"fo;,

t^

tayixijy

hotr^slav

TGVTCO'

XII.

T.

AT.
TO./.

(TXfijlXTM

£.

XCiA<pcl,

TrcLPXKXXa)

VfUtj

OiX
XII,
i.

iragaftxretf]

7rxexsyiG-xTi

,

poltulante orations,
diver (a
ibid. 5o6.
II,

Balil. II, 492.

Er«o uon
limilia.

eli

lectio,

uti

nee miiie
653.
662.

alia

Vide

in primis

7rxj>x?/i<rxTi

etiam Ath.
III,

47^^e(^

okus
ayixy

7?xox7n<?*~i.
cmittit.

477'

Vulgatum

42

-

Hoc

loco

noiavit, nee ulli in
(jyi.j

nemo ex Patribus varietatem mentem venir ut de 7?xpx5n,

dubitaret.

Quis verb etiam, fana mente praeet
afcetis
fide
,

ditus,
.

ex

homiletis
Is*.

diPputafe

audeat

>n;

r .i

Codices

T.

digni Jlimbs ?

Tamen
,

homilies
aufi

vei'ani reperti funt

qui in locis fimiiibus

fuerint

Codices,
?\.

ex Patribus

corruptos
iltae
inipiis

ex

Patriijus

defender©,
ijiTorum

praefertim
et

mirabiles
laverent

lectiones

mirabilibus

opinionibus.
2.

rvc-jcvf&aTtC^ie&i
<?B-/xj

uiTZjxegQovr&e']
E.

evtr^uxrt^itan turn in
inta-

/xiTx us%£c,v<r3-ufl

Hoc
F.
ui

teriore

nrargipe
legatur
aliis.

olteritavft Griesbarliius,

cum

men
itat,

ita

in

A.

D.

E.

G.

et

tredecim

eins generis

Ita
elt

quoque,
in
eius

ex Birch 10 conB.
IS'otetur
iitius

eorreetum
alia,

divino

hoc ad loca
pit

nbi ex muito paucioribus

generis Codicibus Gricsbachius
texi'Mu,

audaciihme corruin-

auctoritate

optimorum Codicum

eorrtfptum.

\ ide

mox.

CLp/ZyZ-tfTovTco'
voocet
v/accs,

'F

a>

(a

a

I

o

v s.

97
ry dvcwouocKifxd^etv

«AAa
rev
vqos

y.sTcif*c(><Pov(r$e
vjjloov
,

sis

To

ri to BeKYjiuoc
>{cq

row Bsov

to

uyc&Bev

3. %&f
Tfjs

evocQs^ov

rehetov.
OoBslffYIS

hsyoo
[AOl
, >

ydg

otcc
TftJ

%%^lTOS

Tfjs
fjL>]

TIUVx)
Ticzq

ovri

h

v(a7v,

v7re$<Pgcvetv
(fi-foveiv

oei

(pQcvw*
zKcc^oo
cos

cchhcc

its

10

oootpgcveiv,
7il^soos.

Bees

ifAtgtae

(xstgov
yoi(>

AA.

4-[Tfc'Ac<r. ]
(TCCpoCTi

V&gX*i-] KotBdus^
(J.e\Y\

h
{JtS

svltUos

r&

7!0XXCC 2%C(JLSV,
CCVTi'iV
croofxec

Se

5 *™' KY\ ^A

5. 7i0iVTd OV TY\V
ci

£%€* TJ^U^IV'
tdfjLev

CVTODS

uoKKo)
his,

sv

ev

xc&y

dAhr,Koov
cie

ftthY],

oe %f*7*, {'T7ts$ot .~\\'xh$*'
l

(is

AE.

6. C'A^jrf.]

'£%ovtss

•x otgi?pccTc& KctTcl i

rr\v

T0

Tii5 /3,

XII,

4.

A A.
AE.

t^

(8.

t??

£.

f

<3c\
(

d$t>.(pa(,

y.u^aTZ'.g

h
ir.

ml.

XII,

6.

xvgictxq

s".

x«/

Iv

«AA»

>

XTgtXXtev

ftiTciiu.o£<pove;9-i]

-f-

«

E.

Bafil. II, 662.

qui ibi
exclu-

etiam

proxiruam

appendiceal CbryibiLomi

dit atque etiam

5n.
-f-

ooKiyit^uv
6Kiiv. E.

vya$] t«

otctCpi^vTot
Chryl'.
ret

xuj
C5f).

ytvuqui ibi
v.

o'mt.tph'jVTci,
,

IX,

aliquoties

interpretatyir

c-jytpi^onrci.
a,

P

Cum
3.

aliis

vulg turn habet Cyrill. I,
II, 5gi. 616.

492.

I, g,

i55. 417.

V,

b.

147.

^ag«T«5]
660.

-f-

ray
ibi

3-zoy.

D.

Ita Bafil. II,

662.

dif-

lemit tamen

Cod.
d.

Non

agiiofcit
a.

Chryf,
355-

nee

X,

268.

nee Cyrill. V,
reperi.

IX Sed
S

nee poltea in leptem Codd.

Elt er«o

ex-

plicaiio ex locis Pauli iimilibus.

G

X<x^iv t;;v SoBetaotv
<Py\tsIu.v
,

»jf*7v

<5W<p©e#, sire

7t(>o-

xara
,

tt)v
Iv

ccvtxXcyletv r7\s Ttksoos"

SlTS

OiOtKOViOCV

t^

onxxcvtot'

sits

o

oi-

7.

^ffKODV, Iv
Y.dXooV
iv
,
fc'V

Tfl

OtbvMKOtXlM'
7T d ^OCKAY, -ۥ$'

SITS C 7iCt%Ct-§.
fASTCiOlOOVg,
Iv
a7lovdrj'
o
'

T#
o

oLtiXLty^tC

-TiQc'i'cifAevos-,
v\

sXsmv,
Metros.
fxsvot

h
too

\XctqorY\ri,

uycinri
7tovvi$ov,

ctvuTto- g.

d7io^vyoZvrsg
dyccScZ.

to

kcXXoosis

t% x#

(piKuoch<ploc
TtfXfi
fxr\

10.

dxXriXcv?

QiXcZogyof

dXXyXovs

TrqcYjyGvfJievct'
7iVS\)[XC(,Tl

t# crnwoy
Tto

okvvii>o1'

tmii.
t3

&CVTSS'

KVg'lW

oovXsvovTss'

II; KPf/or] xxipco-

E.

vide

omnino
lie

P.

et

hie

io,

II.

Domino adeo

exhibet

dicta Vulgata

et Itala.

Contra tamen dilputatur a fie dicto Ambroliaiiro, Vide etfi is iple i'ateatur in Graeco effe domino. Sabat. Domino iple eliam inveni in Cod. Demidoviano
,

Goettingcnfi

et

Baueri

,

qui nunc
,

eft

Wittenbergae apud Afsmanuum Prolefforem

V

i-

tum

Eruditillimuni.

Hos
ut

tres

Codd. Latinos

fo-

los confului.

Kv£ta> diferte in fchol.

Oecum.

et

Tbeodoret.
nis

exjlicant,

Qmf. Nullum
nif-is

lectio\"i«!e

y.aicZ veftigiuni

reperio in
p.

Codd.
verf.

etiam Bircb.
itt^/ai
j

Griesbachius

Si.

it.

12.

litteris

minoribus,
Petrus ergo
Griesbachius.
lectioni
,

xmccy, maioribus,
et

in

textu exhibet.

loannes aliter fenAct. 4»
l

tiebant,

quam
h.
1.
,

Vide

9-

2 o»

Cur vero
impofuit

x.a,ip(*,

litteris

minoribus
Paullb

x.vp!a)

Non

p.-ofecto fine caufa.

enim
vult

inferius lectoribus in

lectionibus gravioribu*

imponere.
,

6en£m,
et

feniimque
lib!

ergo

eos,

jicuti afinos

fricat

maufuetos

cupit face-

re,

ut onera,

quaecunque

ab ipfo impoiita fuebaiulent.

fint, demiilis auriculis, paii»nter dorfo

C*;>J4f

&-/$** a p

cc

I

c v s.

99

Xgeictis

Toov

uylcov

koH'oovovvtss'

ty\v

(piho-

iZ. x£i'ctn]

ftuBtoiis.

E.

Aliquoties vulg.itum

Cliryf.

IX, 676.
texiu
et

ubi
in

data

opera

explicat.
alludit
p.

fchol.

Hue
p.

Damafc. in etiam Theophyl.

ad

epiltt.

Pauli edit.
epiltt. Pauli
:

Lond.
1

doret.

ad

interpretatione

rv\

fA.vviu.ifi

non

pertinet ad f,yi!xtg,

de autem finfctts venit? quod vocabulum totus i!le locus poitulat.
cet,
tur.

Apud Theoquidem ia Sed hoc tv,s xotyuvtcct. fed ad KemuiaZrtg. UnEx Chryf. XI, 674. c.
86 r.
33.

legitur

Scili-

de martyr. bus,
Sic et
(_

eorumque
e.

fcvst&tg,

loqueba,

II
in

(

525.
t;;

v7T'jd6%*i

61

fAUOTwo?
ixsiyov

to

<rvv£.\&s7v

SKKXijB'tei)

si? rviv

fA,vr,~

ft.W
a.

6o4- d.

it

yy,g fAX(>TV%ay fAvslcttf.
fs.yvitt.xq,
j

IX, 425.
7rxp-~

fca.%Tvg<»y
to»
j

ctyiwy

X,
TUV

3g2.

fin.

S"&i?

B-wtxs'tigia
pOCt
VTTiP

tuv O^txruy ftvmpi'ofy rsXov,
III

fASVU'l

7TXVTUV

X,P_l?W XeXOtftt]"

(A.ivuv

,

xuj tuv
~/X(>
f*

rxq
y '

ftyilxq v-Ki^
CiA

xvtuv iTriTSXovvfAVitOA

T6)V
Iv

St

Wx\g OtVTUV

iyivcvto,

V

kv
,

turgica
Ill,

rxvrx f\i%S-4- Eft ergo haec lectio lipro tempore ficta. Similiter etinm Ba/il.
k'

4 2 4-

"AA
roue,

ov

ruv f^xgrv^uv

ety.iXi]<ruf

2Y-

xxtev,

0111

p.vuxts

Gregor. Nyff.

II, 214. b.

xoivuvwuy y.xXy,. Item ubi XL. martyrum me:

moriam
utrum
ftant.

celebrat,

habet

Txtq /xwifixn tuv ctyluv

xoivuvcZvrsq.
ftvicttit;

Quid ergo per Patres probandum,
an
fA.yvifA.xif,
,

Nam

nee

iibi

con-

Poltremo addo
fcvslictg-

Codd. habere Euthym. MS.

nullum omnino meorum Sed nee Birch, reperir.
:

interf)retatur
-'>

%Q -L&fS
c

h

r»7i

G-afia.Ttr.ouz

p; p
*

1

'

*>

^

*

v - ^*

ciiroii rx Contra quos ergo fere plerumT! J
.

ttrOigiiy

que difpiiiandum
raro,

eft

critico ?

Contra

haereticos

fed contra al'cetas,

homiletas,

dogmaticos,
P ol «"

G

3

)

I0O j>fh/V~/&tl
j~e\'locv

jef
Ivhoystre
,

'

"

»*V**t
14,

otoo-Acvtss.

rovs

oiooxov-

T'tka

r"

TCCg V

F^S

'

ivhoyslrs

%&f

fXij

KXTOtfiCttjBe.

Kvejwi.

[T*Aw.]

['A^ou.
kXd&I&v

]

%cilgetv

fxeroi %ot,i$ov- i$.

a^ov

rr,s

rm

,

xgij

fierce

KAotlOVTOOV.
(jlyj

TO 16.
rcc

civTo
tnJ/^Aoc

hs

<xaKy\Kovs
,

(figcvovvTes'

(Pgoi'ovvres

aAA«
'ylvsaB's

rcTf

Tometvoig

tfvvc67rccyofjievoi.

[xrj

(pgovi/Aci

7!uq
otnoot' iy«

iuvxcls.
OQVTSS.

fxrjozv)

KctKcv

ccvt)

kocXov

7J^OVO0VjXSVOi
it

KCChx

S\Ct>7liOV

7KXVTMV
J/-WV, l8.

CCvSgOOTTOOV.

<$VVCt,TGV,

70

£<Z

polemicns, exegeras
baros
elt
,

,

metaphraitas
ac,

,

indoctos, bar-

,

leves

,

audaces,

quod indigniffimum
,

contra aliquot Codices iterquiliniarios
aliqui inconltautes
,

quos

homines
hendunt.
bus
,

et

laudant,

et repre-

Similes

ergo

funt

quibusdam ama.oriet inimieitiis

qui

temporariis amicitiis

moti,
loras

eodem

die

eandem

meretricem

multotics

crudeliter propellunt, ac multolies bofpitaliter do-

mo
Cur

recipiunt.

Cod. Eoern.
f^vluis

b.

1.

exliibet:

/uvict-iS'

nor>

adeo

aut

Kvvoftvixisi
falli

Giiesba..

cliius

te/iatur,

neminem
,

facile

poile per le-

ctiodes Clirylbltomi.
elt

Quomodo

vero leitari pot,

de Chryloltomo

aut de ceteris Patribus
,

cum
zn

eos

non

nili r»)
(

kh^iukTi Tav TvtpXov

r,^*l

(aut, ut

ipl'e,

dialf

to

Aeolica.
foleat

Giaece ioqui
legere ?

ioiet,

c-.-.a-jto;

ti/Jov,

17. tt\S-^a>7ra>v
tit

veevfuv Cbryf. IX, G82.

oL<j$-£u7ruv

omitet

Tbeodoret.
vero
a.

ad
elt

b.

1.

Sed haec

arbitraria

fortuita 1'unt,

quae plerumque
appendix,

lilentio praptermifi.

No tan da
VIII,
fAO'/ov
5'j'j.

quarti Chryf.
<P n
<r
1

ha bet
ou

7r£cvooi>f.nvot

*/&£>

,

xoiXct,

tvwTPiov
!

tcvpiov

,

cuAAes xetj

fvu7r^fv av&PttTT&Vi

Homiletice

Verum etiam

LiaJil.

II,

42

\.

addit:
.

/

!

ig. fXSTCC TtPA'TOOV

CtY§P007t0dV

il^fJVgVOVTS^.

fAfj

sccvtous IxdixoZvTes,
TG7rcv t\i cgyif

ccyuTfYiTol'

cihhoi $ors
e/xol

y?y^ct7trcij yccg'

exSiiccv

20. Keats' iyoo ccvTMTtowcrdoy Aey« kvqios;
ouv
Tietvcc

£%§qcs

aov,

y^oofji^s

dvro\"
7ioioov,
y.scpoc-

lav of<l>d) Worths ocvtcv'
uvSfoccKocs

tovto yccg
It:)

7tvqos

axQEvaets
fXY]

mv
TOV

2.l.hr V
t

clvTOV.

VIKCO

V7T0

KCCKOV'
[

oLhKol

vUcc iv

tm
]

ctyaBoo ro

xocxov.

Te* tl^«« rij*

4.

XIIT, i.Asf.

]

['A^%jj.

Ylxaa

\J>u%57

s^ovcrlocis

AZ.v7te(>e%iv(roti£
sgovaioc
(rloij,
ft
fxrj

v7roToc7vh&co'
V7fc

cv

ydq

?^iV

jscv

aj oe ovaaj egoy*

v7to

rov

S^cu

rsTtxyfAexxj

euiv.

q..oo^s

MVTtTocajcjAevcs

ry

i^ovaia-,

T# rcZ
Beov

XIII,

i.

AZ.

«-a/S,3«r»

y„

ddiXQei,

veto-si

^vp^r,

e£iv

yea}.*
y,cl\.

>

sj

<f>

o- ;

v

,

<it/

;K.5i'si»

sva7riav

xvgiov,

uXXa
nullus

Ex

2.

Cor,

8.,

21.

Ex meis
,

Cod.l.

jitam

appendiceal

habc-t,

fed Wetflenii nobiliJIirjui

mi.

Vide Griesbachlum
variarum

tamen

liaec ad

i'.ir-

Taginem

iectionum
..entis

reiecir.

Re&fep

Quis G.

enim fanae
in
-

homo
et

Co-dic'Sus
111

A.

F.

ullo

loco

(idem

auctoriuu

t1ibu.1t,

contra tot praeltantes Codices, quos tainen

omnss

Griesbachius

,

appellatione

ConJianLinopolilano-

nun,
XIII,
p.
1.

fruitra

infamare tentat.
vtto 3-so'j.

u~ro 5-;o-~]
i36. Chryl'.

Theodorrr.
v7f"o

uuumqiie
et
t/zr«

IX, 686.

c.

tov

&gav

•J Soli.

V7T0 TOV

]

TOV

.

E-

io2
Bsov
res-,

o^/*;*-* n
OHXtuyy
eo&vTo'is

»

•--'*'-•

q o s

dvBht'iy-sv'
k$7[j,oz

01

<5s

d&e-ry.oci

Aq^ovrctf.

yelp 5.
efi-

0i^X Gvrss
yoov
,

ovk

ha)

(pc&cs roov dyaSoov

dA\d
rrjv
ej*ets

roov

xocxoov.

SeAess Je
ro

fxvj

(po~

@etaBcq
9(cy

e£eu7ictv$

dyccBev

nelei-,

e7rocivGV


Sis

uvrijs.

Ssou

yclp/±.

oioucovcs e7<,

Got

ro
ov

ccyxijov.

exv ds ro

Kockov 7iciyg,

(pofocv'

ydp

hw

rqv

jaoc-

%uipccv
cikos
oto
rriv
otoc

(popet.

Seov
roo

ydp
ro

oixkcvos htv,
kcckov ov
rv\v

sz-

hg

cpytjv

Trpcccrcrcvri.

ccvocyKtj

v7rorocaaecT&oCji

\xovov

otct

5,

opyrjv,

dAAd

^o/ aid

a-vvslor,7iv.

revro ydp ^cy (pcpcvs reAetre' AetrovP-6.

yot

yxP asov

itcriv,

hs dvro rovro
ovv

7iPco~-

KctPrepovvres.
c(pciXoLs.

anchors
rev C^opov
rco
,

7rxai
roo

rdsj.
ro
(pc~

rco

rev

(p'oPev'

rsKos , To rsAos'
{3oV
jAtlSh

rov
rvjv

<pc@cv,
rtfA^v.

rev

t<w

rv\v

r///rjf,
it
yti]

/avjomS,

c(pslAsrs f

ro

dyovnciv dAAv\Aovs"

3. r&v ctyaS-u/it

sgyaiiy

cix>-*

Tuv x.*xZv~\
Chryf'.

rco

ccyaB-a

HV?
data

»

**•>>«

T <?

*cty.Z.

E.

IX, 687.

ubi
in

opera

explicat

vulgatum.
3.

Nee

aliter

utroque Codice Mofquenfi
A.

et 8.

Sed rw
Codices

k. r.

Damalc.

II,

49.

Repugnant

mei

omnes.
7.

?m

to rsXei

,

To

TiXa

]

E.

Ath. II, 62. Chryf. IX, 690.
et
,

8.

ofpe/Aers]

Ex hoc vocabulo
1

a.

b.

in interpretatione fingit

o<ptiXr,Lic(,

itpuXw.
ut

Pla»

ne, ut
loco,

Cor.
1

7, 3.

Nemo
3. ita

tameu
vecors

hoc quidem
alter-

ut

Cor. 7,

luit,

utrum

CJkpj&jV-J*-^
Xovs°

oo

[i

oo

l

o

v

<r>

.

s

103
icfucv

yot°

oLyctuxv

rev
cv

etsqov,

9. 7re7iXr,Pz>K?.
<Pc;e~<Tets'

ro
ov

yocg

pcixswets

cv

KX^&ts'
l

ov
>{oy
et

^evdcfxccgTvgy}-

aets'

ovx i7iiBviJ.r 7eis'

7 is

It? ^00 iv-

rcKv\

h

tovtco

t<£

Xoyoo

ccvotKe(poiKcciov~

rcy

h

too'
Yi

dyocnraeis rov

7iKv\7lcv gov

oos

10. tiXVTcv.
^yol^srotf.

ay x nr]
%ofi

too

t:\y\g\q\

kcmov ov%
7]

71X^00^.00

ow
eg

vopov

olyotTiYi'
->••
7

n. [TsXcs-.]
on
vgoo

tcvto,
yioy}

iidcres

tcv jc«/£cV, iVa*j
eyegurivccj
t]

fifAoos

vvvou

*^"
»

"

AH. [ 'A£%£ ]

vvv

yctg

eyyvreqcv

r\y.<Lv

(toottjq'joc

XIII, it.
rr,v
, 1

AH.

Y.vPi'j.v.v,

/,*;

icetj

t^5 rvgeQayov xcq its
ctoshtpoi,

yiyvfjirtv

rov Tipiiav

TT^iO^cfcav

W9

syyvTegov.

Dp

utrum probarit. Ita novi Critici nee fibi conltant. Chrylbiiomo nemo iudicare potelt, nili qui
euni legerit.
Id, ut arbitror, per fe patet.

\eruin

multa

alia

notifllma funt, quae
,

tamen mihi, etiam
centies in bac rex.:y

poJt priorem editionera raeara
pet nda fuerunt, propter
OillOlXV*

quorundam ay/uriM

9.

XMiySlfi
o-eti

ov
!)•

i^!vo'o iicc%Ti'gr,s-iis'}
l

ov
Alii

ipivd ettn^TV^alia


,

Cyril!.

V,
,

b. g5.

ob
,

iimili-

tudinem rnembrorum
erroro

vel

omiferunt, vel

agnito

transpol'uerunt.

Habet

boc
et

Cbrvl.

IX,

6go.
trzig.

c.

led

omittit

,

ov ;cAe\^;.;

ovx.

ImB-viAii-

II,

vsvesti<rn;
eit
,

49° babet lo!a , cv flo(%sv(rns , ov <pe\I, 288- d. omittit folum cv* imS-j^/i'
,

Damafc.

II

,

5o.

iervat

omnia,

fed 353. ab^

iv Qovsvrsis et ovx i-n-tS-vtivrsts. v. P.
Bjscenjjio fcurrilis,

it.

itiotii rh-xcci^ovl

apud Clem.
crrore

Alex.

53i.

h^orsi

rov

kuaicv^

Dillimils

iidem

10 4 or/^/t-Afli
glee
t\
r)

e

o

v&piJfy$T%to&*
v\

ore

iiftfsvffttfjtevt

vvj~ vtgoerur^/sf,

12.

os

fifA'cgcc

r)yyixev.

d7lo^x^sBoe
ncy
60S

cw

ret

tgyct,

rev

encorovs

,

evdva-ocpeBcci

rd
/ui-

GTlhcC

TOV (parcg*
t

h
y.v\

tjfJlSgCC,

tVG%Y}- i^.

pot ccs
Bun.-,
ygtf

7ts(>i7>ccrr aooi/.si>'
fj.r)
%

nosfjiois

y&{
fxr\

Kolrocis

^gy UTsKyelocis ,
Evdurrcc<7$8

s^tot
v.ugtcv
fx*j

%$h,m

#AA'

rov

14.

Irja-ovv

Xgi&Vi

Hgij rr,s

o-ugxos TTqcvauv

woiei'T&s
vovvrcc

he

zTi&vfjjcts.

Tov

d'e

cla&sjujj

XIV,

1.

ry nl^et

7r(>oa?\ct[A&c&vetT$e,

sis

oiccx^t&is
(ficcyetv

diocKoyia-fxcov.

os

/usv

Gftfeuet 2.

7rc6vr<x,
icrBloov,

as

doSevocv
(ay)

hcc%avcc
fxr\

iaBlei.
ijrovSsveiroo'

rev

iaSlcvrec

xgy

6

y.r\

saSlvv, rov hSicvrct,

iidem
x.ciicoi).

fcurrae

12,
edit.

ir.

loco

xvplo

exlub:iprnnt

Vide

Clem. Potteri
I, 4y3.

p. 628.

nota 5.
excufat

12.

7rp<tix.e,-^/iv~\

Editor Bafil.

nota

b.

Sed alii Vulgatum Latinum propter praccrjjlt. \ nie quoque atque adeo divina Ita la ita liabet. Sabat Scilicet editor Parifinus ignorabat, Latinilias
i4-

pendere ex lexico beati Spieferi.
sTrtS-vuiuv.

.

f7TiB-i*ftnts"}

Alh. II, 5i7.

XIV,

1.

$~ict\oyirf#2t]

Xc'/truvv. E.
tyulgajura
II, 5i.
4:17.

ChryT. IX,
e.

701.

702.

utrum<jue.

Utrumqua

etiam liabet Damal'c.
3. i%oi>$

i55.

Patriltice!
in textu, fed
1

sutra] Chryfoftomus
/an tyxc&XiiTz.
4

ita

quidem

in interpretatione IX, 702. b.
c v

ovz
v
x.

h

7r

s v

,

1<atu,

a

i

i

rr s

,

,

ttirt-,

f-cr)

dii^-

S-ovrS-v,

(Volo tandem cognol'cere, non, quid nsn dixerit, fed quid tandem dixerit. Refpondet
ergo
:

)

C&f'V,
fjtij

&—^>

'?

60

fJL

Ct

I

V

?.

±\

lOo
nqoisAot,'

JCgivsTBD'
<TV

Bscs yo:g
TlS

txvrov

4- @£T0.

h

XglVUV CCXAcTflCV OtKSY]

TWj
aercy
fr.oivTQv.
7TCCP

TOO
as'

}$lCti

KVglOO ^YjK€t

7Il7IT6t'

^OtBt}^vjaetf
ij/*£f oty
tffJtSgOCV.

dvvccros
]

ydo
Is
OS

g«jiy

Beos
K4jlvet

[Tehos.
t)[A£gOCV,

fAv
xgivet

t?a«s t«s
'

CS

7tCC<J0tV

A0.

6.

[

'Af %y\.

]

Q(>ovoov
fJt.'O

tyiv

iifxegotv,

Kygloo (pQo-

Vtl'

X&j
*

(figOVWV

TY\V

tlfJtSQOCV,

V.V^iM

cv (pgovei.

%c£j

eaSloov,

Kvglop
c
furj

hSiet'
seSioov,
Bteo.

iv%u$izet
xvqIg)
ij.

yocq

too

Be®'
v&{

?(#/

ovk
yccg

ia&iet)
fjjj.oov

sv%aqi^ei £#,

ra>

ovos)s

eoovrca

^/
yacg

0)oe}s ^oopev,
too

8. b'uvra

d7TcSvrj!Tv.ei.
^oojJiev'

ixiTs

too x.ugw
xvgico

iccvte

ccttcBv/jctkooiasi',

cL7icSif ?v.Cfj.£)/'
i

iocvrs

cw
xvglov

£a>/xfv,
io-fxh.

ioivts

d^oBvi/iK'jCfjisv

,

rov

M.

9.

Ufy%n-]

w

rsvTo

yxg

%^os ^/
l<5 xetfiiiS-iiiTeis*

dnkBocvs

XIV,

f».

A0." o-ctflflxTU

.9-.

y.cfj

a.o'iX-

XiV,

rj.

M-

T15

y. rij;

£.

e/3o-

ctdiX$>o\, i<$ toi/t^ .K^-

ergo:)

ctXAce,

,

fir,
,

cvzio iV-Ti)

,

fin
ilixerit.

d

iU^rrvira).

lam ergo novimus
ilia

quid Paulus

Ha.ec eit

Afiatica rccenfio Bengelii,

quam

Aii.iticus ora-

tor Clirvibitornus enixufi eit.
4-

V#£ hi]
62.

i?i

E-

OmiJlum h)
lilc

,

peperit

Svvxrs?
II,

et ^vvArcti.

RurCus

libi

repugnat Damaic.
20.

399.
3.

Ex meis
et 8.
x,cu
a

folus
i?c.

(en Euthynv

cuvfl

Cluyf.
6.

omit tit
irS-iav,

iC-B-iuv'}

106 &7>*¥,9
Save Kg}
Tiies r»Z

n?M
^j
efavtv,
v.vQievay.

**

ccvhrj
'

hoc x&j vs[TiAcir.]
(TV

Kg£v

x&j

£mvtqov

g. ku4 ivhij']

E.

Ex meis

nullus omittit,

nee ex

feptem

iis,

quos poltea examinavi.

Ex

interpreti-

bus folus Damafc. omittit.

"Aviffv et i'^nrs

fervat

cum

aliis

(Juryl".

IX, 704.

ubi

de indultria baec
ornittit

interpretatur.

Utrumque

tainen

29a.

c.

Cyrilli tredecim loca,

quae nee Wetftenius, ergo,
fatis
g. 54-

ut Temper,

nee Griesbacbius,
:

accurate indi5cr7.
II,

cavit, haec funt
Ill, 285.

I, a. 70.

1,

745.
b.

(non, 283.) 614.
260.
(et,

791.

V,

a.

712.

V,

j6o.

334.

quae Werft. ex
io5.

Actt.

Ephef.

notavit,)
omittit,
tit

V,
xetf
2.

d. 40.
e£jj8-f

loco
5. 8.

1.

«»!?».

3.
7.
liii

4.

Habet ergo, *«f uvhtiy Habet «£Ws> omit6. 10. n. t2. i3. «Vs'3-«»e
yerfu's

xctj

dni^yr;.
In
,

ultimam partem
a nullo
,

folam laurovTo et

dat. 9
Sitx.

loch idem confundit,

|<$

toZto

quod
y.cu

animadverfum

elt.
efi'e

Qui
ex
ita

credunt,
I

<tvfS v

i

Thef.f.

4,

i4-

I'acile

buc tr.inslatum rem expediunr.
auctoritate

Sed

quidlibet
,f

ex quolibet loco translatum

licet dicere.

E^ri<rs

enim,
elt,

quod hie
difilmilia

bandum
avoirs?

reddit

Codd. prohaec duo loca.
dvhq,
vero
et
x.(tf

Paulus hie enucleatius dixit:
i'^txr;
,

ec7ri$-et»t,

Don

dvt^r,<rs-

Ati^qtrs
ccvirq

in

quibusdam conflatum videtur ex
aut,

'i^qcrz,

quia,

fublato

ocvhi,
fatis

s^qre

fententiam luculenter
nis

declarare.

unus

1209.
elt.

omittit,

qui

non videbatur Ex Birchianon tam nobilis,
cuius
generis
elt pe-

quam
1209.

notus
infra

Duo
ad

Codices Vaticani 567. et

etiam

verlum 22.,
1209.

Hut
rtus

,

demonitrant.
iftius

Nam

plerumque

diffequus
elt.

367.

qui

tamen

minus

corru-

*^KF^>3<r2 ]

t£w14.

Ir a

maximo Codicum
IX, 704.

et

inter-

pretum confeniu,
X

in his Cbryf.

d.

Vide

Tiled 4,

10,

a-j

$e

ri

Kgivas rov u$e\(pov ccv]

rj

^cy

av ri ejrovSsveis rev dcisXQov crov y

7rccirse

ydg
ii.^ov.

TTtxgcczriscfAcSoc

ra>

fix pan
£00

rov

%£<-

ysy^otTiraj

ydq'
KCtfA^et

lyot),

Xsyet
KCjLf

KVglOS'

on

SfXOl

7JCCV

yc\ 'J,
rto

HUGCC
iz.ugoc

yh0O(T(TCC

S^OfAoKoyVlCrSTOij
vjfXMV

&SOJ.

cvv
ra>

excc~os

7is^i

txvroZ
cvv

Xoyov

i5'dV<r«

Sew*

fjirj/Jri

d\hq\ovs
to
rj

K^lvccusV dKXec roZro xqivure
y.v\

puXXov,

r&hotj

7TQoay,oiAjj.a
OiOCC

ra>

ddeX@Z,

i^.CxdvOOCXoV.
r/jacu,

y&f Howcy

7le7t6i<T}JL0tj

h

xvqico
e/ /*>?

cr;

cudcv

d<

cevrov

10, r«y /£%i'?ov~l T °~

&£»«•

E.

Damafc.
Item

II, 52.

Con-

tra l'unt
tes.

Codd. mei omnes.
V,
d. 5g.

ceteri interpre-

Cyrill.

w«»t«s yx% frx^xrun-ofAeB-*

Of 7(3
•>

etvTov

-

Xt lS"V'
'

XCtB-

I

s7


'

t

"/Kg
a"

tTfi

3-(>lvOV ^t/'|>)?

.

Kgttui) T4J» ouco'jusvtiv rv

i <xs«<«s-j/v>]
£ o $

1.1
5

x«*ro«
Jr<.

AtyovTa;

rav

oott/io

>

en

3-

x

jit?

S-eos

Haec faltem defendant Chryfolt. xpizo lectionetn rev /C^'Sovnon i'olum IX, yo5. d, e. fed et VI, 429. IX, 229.
«j«i eS'A
^is-e's.

homileta ant dogmatidus, unus et li vero idem alter, hie B-zov e^hibuit, fecit id ideo quod ut hie ex Cyutrumque Ciiriito accommodabat
,

Quod

,

rillo difcitur.

J 2.

sre^

^oicsi]

modo

vsgi

,

\o)<7it.

Chrvf. IX, 706. d.

e.

modo Jttjj De Codd.

,

fed X7ca-

Cbryf. 3.

et 8. v.

P.

j/j.

Maximo Codd. confenfiu cY txvrev] SY xvtovApud 'Ghryf. utrumque eit IX, 711. b. d et 11^
32#.

^

txvT(,u>

Forte editorum culpa,

Oeeum.

10S oya/£
Too
vov.

/4*-#II %
Ti

o

s
eivotf,

jf-.$Yv
snelv®
jce;-

hoyi^opivco

koivov
Q^oo/acc

h
To:

os

oi:l

o

dhh<po^

crcv

i5«

KvneiTotj, cvxeti
fXYi

km roc

dy%7iv\v Tn-^iTtciTeis'
;

(3gcoy.otTt

gov inetvov oC7iohAvd
py\

•;:-£

ov
Zvv

Xfj&os
vjj,oov

tx7i;eBct.ve.

&Kaa(pY)iJLeia§c*) 16.
Y]

ro

oiyc&Sov.

cv yoc$ l^iy
nofj

(£<%-

\n.

(TiAetcc

rev

Ssov
?(#/
o

figoocric

tioctis,

olXXoc,
TIVS'Jit>.

SiX,0CtQ7vl¥l,

g^VJ?,
yctt>

V&j
sv

%Ot(>ci €V

fAXTi
rap
TeAts

clylo).

rovrois

dovAsvcov
ocKifxos

XgefoOi

Ivoi^s^os

ra>

hsx^ huj
oc^oc
•>

rhy-Tois
%>{.]

dvB^oo7Tots.
TCC

[TeAcs.J

ovv

['A^-ig.

MA.

TiJS h^YlVY\S

SiOOKWJJiev

7{&j Tol TY\S
ct'Aoao'

XIV,

19.

MA.
j

<rct/Z/3xra
rot,

t/?j

rv^ivi?

r,roi T>i; rv^otya,6 ta>y,a{.i$v. *
,

yov'

K$eA<pc),

rr q
t

hewn's

A;o-j

ytvoxrx-iai

on

ro

,

uuci^rtci z?i,

Key

ro

ra

ot

I,

388.

a.

in

fchol.

bis

avtov.
flint,

Item Theocoret.

A/

durov recte interpietati

Gtae'.os
tuiffe
,

autem aliquos
,

dt

pvca. r',- e^rou uvrov interpretari poetvrcv (zgis'ov')
'

vel

ticc
,

mv
II,

tvxyyiXiK'iv
,

vc/aoB-ca-ltcv

vel,

rovrsn
53.

rov S-eol

,

id f"ue n>i£#!/Tef.

rcr.

Damafc.

exbibet

£Y

5yS.

18. Tow'ra;;]

rovru. E.

Saepe fane
in bis
.'

in

N. Teft.
et

in bis

eit fingularis.

Singulari

utuntur etiam La-

tiniilae

et

Germani.

Maje

Graeci

Latini

rectius utuntur plnrali.

Hoc

loco tcvrotf tuentur

Codices.
efiiltola

Damafc.
lTiultoties

liabct

rovr/f,

quern

in

bac

expPefferunt
licuic

(bodices

Iterquili-

niirii,

ut

cuique

animadvertere.
ipfe

Sed
eit

ilte

Pamafceni

Parilienis

Codex

quoque

in-

fimus,

QAp,/it y

<bO-Sia

*p

a n a
tis

l

o

v%\

*""'

*

109
evsxev

20. ciKoScfJW
fid 00 peer os
7TCCVT06
§%0Q7I(ti

TYjS

dKXYjKovs.

y.yj

xccrci?\ve
KccQccgcc'

ro

egyov

rov
to,

Qscv.
ctv-

(asv
T<X>

ccKKcc

KCC'/.CV

OtX
jjlyj

71^07'iiOlAfAUTSS
v.gscc,

fJ$iC\>Tl»

21. xaAcv
Oivcv,

ro
fAtfde

(fiocyvv
a>

/u/jd?

tjj&v

h

oidikCpcs gov 7?gc7xc;Tret
y\

22.1]

cy^vdx\'^STctj

«V3fV«.

cu

7ihiv

€%ets' xcctoc (rectuT.v e'x s moothov rov Ssov.
fJLXKotqiOS
fAt]

Y.QiWV

SUVTOV
,

£l>

(b

OOY.I-

23- pocket'

6

as

dMxqivofusios;

ectv

(ficLyy,

KCCTCCKSKglTCtj ,

CTi

CVK Ik 7tl^SO0S'

7IUV

Si'

L

fimus.

Ergo meus Mofquenfis
relirjuos

g.

plorumque ab
nequit
a.

eo

diffentit.

Damalcenus valere
omnes.
confentientibus

contra

Codices

Cbryf. IX, 713.

habet
3.

etiam ravron,
et 8.

Codd. Moiqq.

2i. «

a-K<x.v^ciXiX=T(tf

-a

*lir$=v°~]


3o,o.

E.

Servat

Eafil.

II, 457. 670. et aiii.

Habet, fed
e.

feinel

transpomt

Cbryf. IX, 713.
ii3.
d.

d.

Vul^ari online I, a33.
I,
(in.

X,
P.

Vide

Oecum.
xct&iK-To

3oi.

et

Eulbym. MS. h^uv
*£<js

1\,- ori

trxst vfrsiXi^iTaf

kuj rx

i<ro&vi/xu.ct

,

rr,i

u<rB-cnic&z rov

t>n-

Xcvf.

(Forte, ecrsAot/s)

22, li»irt*v rev 9-icv]


et

E.
8.

Cbryf.

IX, 714.
n. d.

et eius

Codil.

JMolqq.
I,

5.

Item Oecum.
c.

et
,

OeIfa

cum.

391.
to

a.

Sed ibidem
ac
bis,

primum
rov

Srihz

•xpxyfA&i

ty&Triev

.9-eeu.

Omittit

etiam

Loc

repetitur

in

Eutbym. Cod. 20. et Aug. 5. Sed ac Genfebolio Tbeodoreti,

naiJu fcholium id

quoque

innuir.

....

Atb.

Hi

383-

o

ou;c

8£ tftieus,
vfxa,s

ufAct^Tict,

e^u

tea

de2.^.[XVl
25.]

fivvcijASvep

Wglfcccj

kc&tm

to

ivocyyehiov

ttfA»gTi<* I?*]

T'oft

haec

legufitiir

capitis

16. ver.

fus

26

— 27

editionum vulgarium,

in

meis

qui*

dem
iis,

Codicibus omnino omnibus, etiam in feptem,

quos poll priorem editionem confului.
in edit,
,

Igitur

buc revocaveram iam
aptiillmus
et

arctiiiinius

que interpretes
fuerat
iri^i

cum

alii

,

Nexus eit ac de eo monent quoSermo turn Oecum.
priore.
r;)^(^.9-?y«/

utrS-ivav.

Eos ergo optat
riul'us

a dro.

Sed continuo
y-a^
ii,tcii4

7nA

drffivuv addit:

cpeiXof&iv

tuv fictsx^siv.

t» UG-.TivvuctToi Ttuii advtctVide etiam Theodoret. et Theoad i5.
i.

phyl
loca

ad
ex

b.

1.

et

16, 24.

Cyrillus

,

qui

bac epiltola Jecundum ordinem laudar,
b.

babet haec V, d. ng.

ante i5, 8. feqq.

Seor-

Jim autem,
dat 1,
a. b.)
g.

10.

quod obiter noto, bunc locum lauRuhnus (v. Orig. IV, 687. col. 2.
fine epiltoiae,
,

ponit baec in

qui ibi etiam

contra

Marclonem
haec in
addit
:

difputat

a
,

quo omnia ab hoc
Ipie

ioco

ad finem refecta
j

efle

tradit.

tainen

i'atetur

aliis

Codd. hoc loco
vero
rj't.)

lecta effe<
id,

Tandem
continent.

alii

Codices
ut

in fine
eji

(legitur ibi etiam:

id

nunc
ifta

pqfitum,
,

De
,

Rufino vide in

editione

in

indice

re rum

indicem nunc:
fbedavit,
ipfc

Rutinus
et:

Origenis
psfii-

fenpta interpretando
jnus
interpres.

Rufinus

Ut enim
eit

contra

difputem, non
bic exhibent.
generis.

buius

loci.

v.

Ruhnurn Wetlt, P. Ex

Codicibus Bircbii

duo

foli

Vat. 367. et 1203. iita

Ex

bis evidenter apparet, cuius tint

Lectionariorum Graecorum auctoritatem

bic

non urgeo.
hie

Saepe enim <pjaedam
et

in

media
Sed
textus

oratione

tninsmittunt

ad

alia

tranleunt.

ea quoque perpetui
febclia et
et

confentiunt

cum Codicibus
,

cum Codicibus
habent.

qui

commentaries,
lectio-

catenas

Neque tamen

naria 4

(Mg/fyZHKlOV
fAOV

a>

f*

a

i

o

v c.

i

ii

%&{

TO

KYlQvyiJ.CC
(Jiv^rigicv

HJ(TOV

Xgt^OVy
diceviets

xxtcc

cLitov.ciKv^w

%%cvois

naria,

Ii

haec temere invicem iunxiffent,
criticum

fallere
pluri-

auc latere potuii'fent

bus Codicibus initructum.
perpetui,
fialticae,
et ete^ov
,

attemum ac Codices enim

textus

in

quiijus

notatae funt lectiones eccle-

id

additis vocabulis vnke^A quae hie in nullo Codice reperiuntur.

arguiffent,

Quo

die

autem
Graeca
,

haec coniunctim lecta fuerint in
difcitur

eccleiia

ex hac editione

14, ig.
innrni

Ut autem hie

tres verlus transpofiti funt in
ita.

generis Codicibus,

idem Codicum genus
35.

trans-

pofuit 2 Cor. 14,

34.

polt verfum / o.
(

Ki/I
eft

me omnia
d. recitans
iv
ffev

faliunt,

auctor huius

confufionis

Clem. Alex, nee tamen lua culpa.

Etenim
o-ft
:

p.

578.

Rom.

i5, 28.

otfru,

,

irXn^au.u.Ti x.xXs<r&;


et

fa%of,ii»os

continuo
25.

addit

xxrx (16,
/x.vs'iigtov

7rM*Mfi» ££<editionum vulgarium.)

«!tox(»Awy<v

ad

ynw^o-.9-f'i/T«5.

Ex
erant
in
eis

his
iiti

ergo

dialectic!

fruici

acuti,

quales

Latimltae,

colligebant,

Clementem haec
i5.

fuis
fatis

Codicibus reperifle polt caput
erat.

Hoc

Hinc iam
,

intelhgitur,

Hioret Ilurinus

fcilicet tevrfygxipec
,

quae unrtypxtpoi meCI mentis. Eo-

dem modo iple Origenes ut docui ad lo. 1, 3. non xvriypciipic N. JfelLimenti, fed dementis mCmorat. Eorum, qui banc ambiguitatem vocabuli eLvTiyputpuv nondum, nee ex Patribus, inprimis ex interpretibus, nee ex mea priore editione didicerunt, ac tainen nomina lua adhuc inter criticos

profitentur,
et

me

lane

mileret.

Clementis

Eufebii

auctoritate

a

Eiusdem non nullis
Sed neuter
effe

transsati funt

Matth.
elt.

5. verfus 4.

et 5-

recte intellectus

Quoties in hac ipfa editione
temere
translatos

monui

,

locos

nonnullos

etiam ab Athr.nafio,
pojfibilitaium
,

Ba/llio etc?

Fictionum, feu
et

ut

vocant,

inventores

opificcs,

qui

.

vlas

(rsar/Yiph'ov.

<pxvsqo.^svros
TtgotyriTtKwv,

8?

v^v25« [26.]

Six
yv\v
sis

rs yqutpoov

koct' fV/rat

rev

ccioovicv
roc,

Ssov,
s&vti
iqerev

sis

v7iU)(.or v

7il^soos^

7rocvTot

yvooqiaSsvrcs'

IACVC02.6.

[27.]

tjcCpoo

be®,
uMvctg.

010c

%qt^cv
]

y

60

v\

do^oc its

T/A05 roZ
o-xfi{3xTov.

j- ovg

d[A)]v.

[TsAcs.

['A^%^'.
roc

]

'OtpstAopev

as

yija^s

01

<Juj/#rc)XV,

1.

ocaB-evtifAQtTci
fjL'i]

rxv

udwcirooi/

(oa^u^eiv,
i:

MB.

Kg]

sccvrols

cegtaxeiv.
sis

skcc^cs

*j/^v 2.

r&

whricrlov

aqscrnsTco

ro ctyctScv nqcs

csKcoofJLqv.

%&}
,

yocq

%£f>QS ov% iavTaZ*
ot

rjgeaev,
OKTfAOt
ifjte.

ccAAct
rcoV
evee

xctSoos ysyQcntrotj'

overS7t

GV610i£cvroeV

as,
,

S7IS7IS(jOV

yccq

7rqosyqd(pn

hs
wot

rv\v
dice

fye- 4.
"

rsqeev otdccvKccAlotv TrqoeyquQi]*
v7rofxovtjs

rr\s

}{&}

r^s

nctqaxAriaeoos

roov

yqec-

XV,

I.

MB.

xvgM%.r,

C.

KiSApoii

i<pelx«fiSi>

r,(Aiti

li

CMXTitl.

qui hie, nefcio quid, runt,
ii

de tabellario Pauli I'omniadubio,
intempefto
convivio
inter
elati

absque ullo
aitero die
et

fuperllites,
ntis

iam

illucelcente,

mai'ue-

meretricum
ebrii.

fervorum,

cubitum

rant

XV,

2.

izxros y*g]
Vftuv.

yotf>


MSS.
c*

jjjttiwy]

D.
b.

Eafil. II, 4 Jo. fed ibid, in

ipZ<>.

'tftat

habet
1.

etsam

Chryf.

IX,

720.

Tbcodoret ad

Ca^o/^ &—JJ-

'P

oo

fA

a

I

o

v s.

115

vTfoy.cvijs

x&j

rns
ev

7Tx^ocKh',]Gsoos

6:ci]

v[j.7v

To

xvtq (Pfov&v
n'oj

#AA*jAc/siv

kxtoc X?'^^ v
iv)

6. }y\<tow'

cfAcBvy.ciaov
r'xj

^ciuoort-

fyrs rev &?:v

7tccr?^c&

rov Kvglov
Tiqoa--

Mf.

7. tifwv,

lr,<rou

%^i^cZ.
aAAfjAcus-,
*

ho

U&$%n]
hs
oegeev

Actf.u2ocve<rSe
<$os

KocBws y^y

%qt*
&?ou>
^flHto'.

tioocsKocIdsto
]

vjjlccs

8- [TfAof.
rev

Asyoo

os,

h]<roZv

%^ov

t (a«/
'

t?j

yeyevi'tO-tjcij

TesptQfims

ims§
Toes'

a,AY]$&cts

Bf.ov,

its

to

ftsQatoos-cif

£7iocyyshlas
vjie^

9.

twv
l

7rot,T£(>oov'

Tol

de

e$\r]

shsevs
hoi

§o £c£>?cq

rov

Sec'v'

xot&as yly^a^Totj
cror iv
?{£</

TcvTo

S£0(Aohoyy}(TO(Jbctf
crou

e&vecrt,
77cc?\iv

ngj

10. r<p ovofjuxTt
iv(p^otvBfjTs
l-i.xgij

\J/#a£.
/astoc

h.tyet'

eBvvf,

rev
nv^tov

haou

ccvTou*

noiKiv

Olivers

rov

tzccvtcc

rol
ct

edvih

%&j

t7iCii\kciTe

uvtcv

weevres

Actci.

XV,

7.

MT. t^

G.

rr,i

£.

£/3s.

Keif

irgtgcfT'icv t^s

ttv

AlAsf ;.
5, Iv
6.

<*AA«Ao;$]

Omittit Atb.

II, 4.
/(•

2'<sf«£jJT=]

£V.|J<fW.£!/.

Ath. II,

7>

7T^a<Ti>M^iTo q fists']

7r?',rsXccp2To Vf&us.
tntreyy.

A.
II,

§. inTavv

Xgteoy]
1

jjf<iroV
jti.

A.
ASC'^*?

Cynl!.

838.

V,

d. 119.

Asyjy y««*
r/jo-ow)

2"<«*«va?.

Atb.

J> 9^5.

^5<rov

Sizx,.

yueaSuj*

H

hotel
<5/£cs

H&j

7tochiv

r\<jccl'ocs

\tyet'

'hctf

rj

12.

rov

leo-acq,

%£$

o

mfioif&voe oc^%etv
i\7ticv<riv.
o

iSvoov,

in

oLutZ
s\7TldcS
itfr'irjs

s$vy]

Jg 13.

&SOS

TYjS

7lXV]()00(TW
iv

VfJOCS
,

7tv.<JY\s

%uqus

%ctf

toj

7Fi<Zeietv

us ro
ovvec/uet

7ie(>i(j<Tei>etv

vfxas iv ry

eAtx/o;,

iv

rmsvfACiTos ccyloo.
fxov,
>{cq

7TS71 etVfAQij

$s, ol$ek(pcl 14.

olvros

iyoo

77?^}

vpav,

ort

x&j

cevro)

(Jts^ol

i^s

oiyccSooauvrjSi

7ls7;Kv]Qxfj.i-

vot Tidavis

yvooaeoos, $vvcc{j.evci Hg] oikArihovs

vovSereiv.
10.
TSg\ TKi XiiTovpyicts

mvtov

>

Tr,i

Iv

ctvxreAy, xctf

oW£<.

roKfxiiQcrs^ov
C47F0
dux.

os
COS

ey^u-^jec.

vfj.lv ,

ccoshQc), 15.
V/AXS,

fJ.?gOVS

9

S7rCCV06lAllJUY)GX.60V

tyiv

%dc^iv rv\v

oo&etcrctv
jas

pot

v7io

rov
\v\croZ

Seov,
%fi?ou
yihiov
roov

in
lis

ro

sivocl

Aetrovgyov

16.

Toi zSvyj,

UqovQyoZvToc ro ivecy*j

rov Bsov,
ifjy&v

wot yhrirotf

7i<>c(j(po$ct,

ivTr^cads'AToSi

yyio&o-fjsvvi'

iv

TiXtiT*<;l.7tV8viJ.ciTi

otylx.

[TeAoff.]
)v\(tov

['A£%*j.]

%%oa 17.

MA.

ow

kxv%y]g-iv iv %?i=?to

roo 7iqcs * rev
t<
9

Secv.

ov yoiq reA/ojVa/

KccKetv

a>v

cv 18.

XV,

17.

MA.

T*J

l.

Tijt,

e.

f/3^<

<t$i\<Pol,

l'^Ai

KCtV-

14-

xXXvXav?] uXXevg.
fyvs.

D.
c.

Chryfoit.
e.

conTtMntei
a.

«X«

IX, 428. b. 729.
]

?5o.

Vide

l-'i

17.

jrgJ?

+

r»»-

/(

£<V^*3

'? <» j«

«
Ot

'

V

ff.

Il5
hs
Iv
V7tOtKGr\V

KocTetftyccaotro

%$l~CS

ifXOV,

ig.e&vojv-,
ariy.eioov

Xoya>
HCft

t&f
,

egyu,
iv

ouvdfAet
tjvsvjj.u-

regotrcov
oo^s
fAS

ovvctpst

ros

Bsov'

duo

UqovaothYifA

ngj

KVXhto

\JL?%Pl

TOO

IkkvglKOV
xqiZcv.

7rS7T?<U(>(tiKh'Cif

20. to

evuyyeAiov

tov

ouroo

rjg

(PfAoTi/ucvfAsvov
(icVOfJt.ci(T§Y\

iuoiyyski&aScci-i
%0t>
fXY]

cv% ouov
dkKoTgicv
kkBoos
Tteg)

%(?i~0£->

Z7I
,

2.1.

Sepektov
yquuTocj'

oikooojaoo"
bts %cfj

dkkcc

ye-

ovk
hi

cciriyyekti

uvtov 9

e\|wr«/*
22.
010

ova dxqKoccai,
toc
OS

(rvvqaovo-f.

J^
To7s

lv€Y«07tT0}J.y}V

uokkd

rov ekS&v
TOTtoV

23. 7T§0S

VfAOCZ.

Vuv)

fAY}KSTt

i%00V
rjg

h

Kkl/A0t(Tt

TCVTOiS,
vjac&s

l7Tl7IC§lotV

z%oov

tov

ih&etP Trgos

duo uokkcov
ZTOOV'

18.

Xoyu\
r'eXju.a
. Aoym
/

h
ti
\

xiyu. E.

Ath. I, 53/ f
,

.

Idem

II, <\5z.
Q< >

lu

\yu
J/

Xtystv

«iv
\

Iv
>r>

KOj i^yU

Hi
]

3

'

— X^ ~
E.

*'

f&ov

V7r»K0iiV

f.TVWV.

19. 7rvivfic£Tes

&iov
in

TTvsvLictroc

etyt'av.

v.

P.

ctyfsv

uno inveneram Poitea in nullo Tbeodoret i52. inveni, 3-iev babet Damafc. 56 Theopbyl. 148. Oecum. I, 4°4* Eutbym. MS. Seel uyfov. Atb. II, 45s. Explicatur tamen uylov. Item Bafil. I, Sao. qui alia etiam mutat verfu 17. Tamen idem Cyrill, V, a. 355. 674. VI, a. 224.
ex
correct,
S-icv.

35S. et

V,

il.

60.

Ruftnus

adeo habet

:

in
d.

virtute fpiritus
TlnlfAXToi;

del.
t

Vide
a

Orig.

IV,
nullis

676.

uyicv
et

ut

notius et ulltatius,
14.

arrijne-

bant.

Sir:

llebr,

$t

nou

muutWJj

H

2

fTttV

&g txv
7>pqs

7tcflFvc0[AXf

hs

rr\v

tzitavlow^l^.

ifau&cjptotf

vy.xs

'

£ KtiI^w

y«g
nctf

o>ct-

Ttcpzvousvcs
vjAtov

Bscco-cccrSc&f
iy.et'

vuHs'i

v(E?

7i$o7;ey.(p$)rYivcq

lav vyoov -nqwrov
vvv)
oe"

aito fAi-oovs ?ia.7iKv\<j$m.
its

7Tc^ucju«/ 25.
dylcts.
KCl-

U?cvau?\()iA,

ototKovav
fxocy.s device

tots

k)O0Ktl&ccv
voovlccv

7«f
roov

nyy
*

ol%ct'iot,
1

26.

nvee

7Soty<rot,<r&cif

hs

reus

T.rozyjivs
svooKfjaocv^rr.

rxv

ccyicov
;<#/

iv

le^ovaccK^y.
olvroov

7#f>
TGIS

cCpethsTXf

hatv'

h

yuq
rC6

7IVSVy.KTtY.ois

OCVTCOV

hiOtVOA'^GCCV

eS ^?
-

oQeiXovai

x&J

iv

rols

o-aqxtKcls

XetTev$yr;Gcu
eras,
•nov
Tigj

dotsts*

roZro

cw
vfxoiv

IrtiTeAc-pfi.

aCpgcAysc-txysvas
d7TcKev<T0fj.0Lj
otoco

dLvrcts
at

rev
Its

ku%rr\v

rovr$v,

a7Fotvlccv*

ae,

OTt

ig%c/Aevos

TtgOSZQ.

vyas,
TiXts ry$
e,

iv TrKrgocy.xrt

ivhoylccs

rev ivc&yye-

hicv

rev

%f'7'2u

iAsvorcycif.

[TeAos .]
1

['Af%i3
24. fXfvTfffteif
<f.

7T£os vfteii]

r- E.
.

Sic Chryi. IX,
e.

733.

e.

Servrat

tanren
Seel
rr.rfus

direrte

l:unc lote"^«,vtocv

curi

notaris.

XII, ^ 4°*"
liic

c

*

i7.w'i'Cu

Seus-clcrB-ttf.

Ergo

etiam

deeft

} Hcetiam

TrepsvcaivosK'jy.Xa)
'''

Ib:tip;\i

\eilu

Ig.

omiuit

et

lov %Pt?cv.

V*q] Unus Cod.
In
edito
7rgbi

Chryf,
abelt

ff\,
1. 1.

loro

<yx£.

Alter

omittit.

bis

StrblatOj

iXivccy.ccf
y«eg.

Itil^-,

amplius

non

onus

erat

Utroqtre loco contra iunt mei omnes,
:.abet.

prae-

ter ki
2G. w's reas

^rrw^w;] t«v?

omil'erat edit. Gregor.

29. rot

'
1

iva's'/i/

a: tou]

£,

Ciern. Alex. 678.

Ori-

geneSi

e*,u N>

30- C'3

P

co

p a

l

o

v

^(^^.117
dSsXQc),
Xgt^ov, nay Sid
,

ME.

o°«['A^%)f.]
Six

TTotfidKc-hca

Ss
irjg-pv

upus,

rov Kvgiov rjpvv,
06yc67nrjs
\xoi

rqs

rov
Toils

msufAccros

o-vvccyoovivTi'i*

ac&cS'cij

sv

7rqossv%a!s
7vcc

ey.ov

3 l '7rgcs
zcvlcz

rov

3sov.

gv(r9co
3\cy

duo
wot
r\

Tmv
o*cc~

d7?ei$cv'>T0)V sv
y.iv
y\

r%

tovo&lds
tepovacihtju

hs

iuTTfceoeKTcs
%ct$ci

*pz..yevt)Tccf
'Ttfos

rols

dy lots'
V<MV.

woe

h
&S0£

ehSco
cvvct-

dfjtcs

did §s7\r\y.ciTQS Sscu,
OS

%&}
ftfe

o5'V0i7i:0iV<TMfACif

St^Vi'S
-

[ASTcc

TtoivTuv

J wvi'.
;

dy.r\v.

[TeAcs

.

]

T * Ae

>

T0V

XVI, i'C'Af%«.] trx)»feri(.u o& vi/tv (pol&iv Try dos)^* M3. (pYjV YlfAOuV, OVGOCV did'AOVOV TY\S ZX.X,fclOric>i£ T^S
tcvPica

XV,

3o.
•tcv

ME. ay toy

(raSfizTM
ttccqu

i.

[h

cO.Xets
i,

voiii&Piev

>:9-.

7r'.;ry.::i.:Xc<>

vf.ixi

XVI,

i,

MS-

t-/i

?•

t.'iS

;.

lfio.

d.4'iX<pe\,

<rvpiti)ptt

^iuii

genes,
et

feu,

verflo Latir.a
fterquiliniarii.

vulgata,

IV,

678.

680.

Codices

Recte lu:nc
cealuit,,

defectum
et/i

nee

interiore

margfne

dignum,
A,

ex

Wetlienio

notaverit

Cou.L.

C.

D.

E.

I.

G

Tanta vis veriutis „-it. Sed alibi tamen, vel ex uno, auc paucis iUonun Codicum,
Griesbachius.

contra

reliquos

oranes

mutavit
elt,

contextual.

la

Clernente

autem notandum
27.

quod polt hunc
16, 2J. Eeqq*
ille

verfum lubiungit vulga'rium editionum.
noibrae

14,

feqq.

Veruin

faepius

loca

disiuueta

invicem
id

e^emplis

Centum ac pluribus, demonitiabiiur i.i mea variarum leiungit.

ctionjm ex

Patribus. editione.

u8i*fii4,Ji-t
xu£/<w

n

q o s

"•-

*

,

anions
iv
<x>

uvry,
yd(>

Toov dyloov > ngj Tra^oc^rjts dv vjxwv %£#£# wqxyfAocTt' >&j

«utj7
ijJLOV-

"zqosoLris

ttoKAcov

iyevySvi,

y^jjf

CCVTCU

oca7tOterOC<TBe

7TQi(TKlhhC&V

k#/3«
tov4lyoo

cckvKocv,
trjacv.

rows
ctrtves

auvsgyov?
V7i\q
rr\g

pov

iv

%f/7^
jjlov

\pu%J??
ots

£aur&;j>

rqd%v\hov

vTrsBrjKocv'
t^cy

cvk

fAovos ev%a.(>iZ6o,
trloq

dh'hd
xgj

7rotaocf

df ?k%Xyjgikov

roov

iBioov.

rviv

kcct

dv- 5.
rov
rr\s

rav

eKxtoifflccv.

oca7rxauaB'i
os
i^tv

frtxlvercv
cc7r<x$%Y}

ccycc7ryjrcv

/wcu,

dyjx'iots
v\Tis

hg %^ov.
iKOTjiotaev

dtT7rd<T06(rBs
its
y\jjlocs.

fxx^id^6.
dcnrd-j,

Ttohkd

caaSs
XVI,
in

3.

Tr^'e-KtXXoevI

TC^lrx.a.v.

D.

Theodoret.

157.

role, /3;/3a/o<?.

Scilicet in diverfis locis.

iple
p.

hie

videtur

invenifle
,

xq'ig-x.iXXoi.v.

TS am Tamen

hie legi 7r%ltrx.x,v. Forte 294.* dil'erte monet autem permutavit 2 Tim. 4» '9- Chryf. vulgatum non folum IX, 741. fed el XII, 35a. 355. et
alibi.

rvvseyev?] o-vXhsiTovgyovs. E. etiam in Codd. Mofqcr.
5.

Chryf. IX, 74°« a

-

3. 8.

sTsu.lnTav']

Multi

Codd

tietkinrov

,

neglecta

regula

grammaticorum.

oj/a'.W] dritm;. E.
740.
alios
a.

Ter vulgatum Chr)T. IX,
apud Damafc.
II,

b.

Iitud eft

58.
,

744. Praeter
et

Euthyrn.
repetit.

MS. etiam habet K%uias

in

fcbol.
8.

Us

tiftccs]

l<5

«^M(*j.

E.

Codd. Cbryf.

intel-

le dif-

fentiunt.
b. d.

Immo

edita

etiam diU'emium, IX, 746-

eap/tff—/lf,

'V co

fjt

oc

I

o

-tf

V.

119

aocuBs dyogcvtxov %cy
IAOV-,
criv

lovvltxv,

revs a-vyyeveis
oinves
01

Kcty

o-vvociXpotAoorovs
iv

fjiov'
,

it-

t7rloYiiJLoi

rots
iv

u7io^oKois

7^1 71Q0

S.ipcv

ysyovuaiv
rov

X$

l

~®'
ytov

dG7id<?otv§9
iv

djj.7i\lotv

dyct7iv\rov

Kvgico.

g. dtrndcrotaSs
iv

cvgQotvov,
xgij

rov

crvvegyov

^(amv
juou.

%eGce->

ioi%\Jv

rov dyct7ir\rov
rev
ooxifAov

10. oca 71 XT occBs
%f/7<£.

dneXXYiVi

iv

da7iocGcccrBs
d(T7id\Tot<7§s
*

rovs sk roov dg^c&ourjgoooloovco,

n.hov.
fjiov.

rev avyyei yj
vagnhcrov,

doTiociocQ^Js
cvrocs
iv

rovs

ix

roov

12. rovs

kv^'ioo.

ddTiocaccobe

rqviv

(pocneev
Kvqioo.

^/

rgvQooaav,

rds

no7Tioo(7ccs
t

da7rd(ro&(rSe 7reqilocc rv\v
iKCTtlc&aev
iv

dya7?v Triv,
oca-7rd*
,

l^.iiris

uoKKoc

nvqia.

a-ccoSe

$ov(pov, rev ixhsKrcv iv

Kvqlco

?(#/
,

i/^.ryjv fjLYjTsgoc

dvrov ncy
(pAeyovroc,

i/Jtov.

d<T7rdo*cc<rS e

duvyKfircv
igfAriv,

,

fc^/zav,

7rxTpo(3ocv,

ngij

rovs

avv

cevrots

ddektpcvs.
vy\^cc

i$.d<77idjcc<T$e

(fiiAoAcyov xgij

hvXlccv,

xcy
ygj{

rv\v

dosK(pr\v
(tvv

dvrov ,
ocvrols
iv

ny)

cAu/^Trav,
dy'tovs.

rovs

itocvrccs
<PiKy\[jiocti

lQ.daTtdaocaSs dhXyKovs
d<J7idZfiVTctj

dyicc.

vp%s

a)

iKKhYjaiccj

rov x^^ov.

[Tkhps.}

14.

iPf/J#.»~\

apud DamaFc.
iZiv
IgfAea;
,

II,

59.

in

marg.
to

Iraditiir:

«vtos
Tl
1

To

/3i/3AJ«v

tTriy^a.^cv

ftr, v

<rv»Tctizcl{*

1-20
rixus tvs

dLtoi6,J?-2£ll q
['Af %}?'.]
aiic7Tesv

o

g
Se

.

.^

,

[TeAcs,]
ccfisAtpo),

7iei£ctKotAoo

v^ocs, 17.
%gij

MZ

revs rocs

oix^ oca Iocs
y\v

roc

GKcivdxAcc, 7tU(*ci tvjv

atocc/j\v,

v^ets
oLit
y/jtoov,
let*)*
.

ifActSeT?,

WotovWccs'
01

-"^:/

SKKftivctTi

dvrcov.
]r,acv

ycc$

rofovrot

rZ
,

Kv^lco
rr>

13.

Xf'"^
KOiAloc'

ov oevAevcvaiv

ocAAcc

rwv

n&f

etpc

rrjs

y^ysoAoyiccs kbM
xccgdiccs
SIS

ivAsy iocs'
CCKCiKOJV.

£j~ot7rocr<»ai
fj

rds
ro

roov

yXg

VIAOOV

V7T0C'K0tl

TIM- IQ.
BeAoo

rocs
Ss

d(pl<sro

%oclga> ovv
fj.h

J<p'

Ufjuir'

Cjjicis

ao<pavs
ol

eirotf

hs ro

ccyccBcv i
ale

ccxePcclovS
rtjs

hs ro
crvyrgi^et
vfxoav
\y\7ov

v.cu.ov.

Sees 20.
vtto

h^Y\vY\s

rev
roc%et.

crarctvxv
fj

tevs
Kvoiov

7I00CCS
r}fj.av

h

%&{;is

rov

%^ov

f.te$

vfxoov.

(iffTtoc^ovttXf vy.xs ri/xoBeos,

avvsgyov fiov,2,t,
ct

xgj Aovkios ?(^
cvyyev&ls
TsgrtoSi
Ci77r<x£s7et}
\j.ov.

iocaoov

xcy aGoalTteprfoe,
v/accs

dawdle pacf
rv\v

iyoo 22.
v.vqlw.

yqd-^jocs
v}accs

£7tt^oAv]v
o

h

ycci'es-,

fchos

y.ev

H&f
vfjttts

2.5.

rv\s

itikAvtaiccs

cAv$<

daTid^etotj

2^.

i^oc^cs,
res-,

omovofxos rqs woAfaw, y&j v.evccqe$eh.<p6s*
i]

%ciqts

rov

v.v^icv^.
fifAOCVf

XVI,

17.

MZ. r"

£•

r?S

S".

ey3o.

K^sXfoi,

"7TO.e'J.y.'J.>,u

ig. B-sXa


*

a-otpovi]

Balil: III,

G27. (ZovXoficq o\ 7rxv~

ft'

~

.

»

*

-1

'

'

Ctkp/6,

if.
fyarcv

'?

a p *

I

o v s.

*2i
vjjloov.

Vf/covf.
iqv.

XftZWi

ptsroc

TfcevYaov

*

[TsAoff.]
sy^os,(frj

Ifiwwi
dxo
v.ogivBoii

ttpcs" Q(ay.oclcjs.

Si% (pol&is, T*js oitiKcvov rys sv

Ksy-

25.

utru

jrccvTan

vuuv.

oc(*w.]

Hie omnes mei
ad 14,
2?.

tcr-

piinaht epiftolam.

Vile
vero

fi'ipra

D-nrui-

fcenus

,

et

hie,

et

iupra iitos tres verfus exhibet.
,

Interpre ationem

cjuac taiiien ex Chryioito-

nno decerpta elt,

hie in fine adiecit contra Chryrjui

foftomum ac contra Codices omnino oinnes,
commentarios
aliquando
,

fcholia aut

catena? habent.

Qui

rint, definient,

rs,

ut

Godicem Damafc. Pariiluum infpexeutrum id culpa Codiois, an editoego credo, accident. Moftjenfis Codex
g.

Damai'c.
0. 1",

deficit

ab

Rom.

10,

18.

ad

1

Cor,

\:

122

H

II £

9
71 f'00

K
T
Y]

C

I

V S"
I

I

U

?

'E 71

$

o

A

rj.

C'Af%J7.

]

llccvAcs KXtJtCS
o<»
Bs?\f\fJi.ocros

d7io^ohos Iwov I,
j(o/

I.

A.

"X&GoZ,
vyjs

$eoi>,

craxrSe-

c

dde\(pos'
iv

ry

imcArjalcf

rev

Beov, i.

ry

ovtry

Koglvba),

riyiaa phots

h %^<a
tots Ini*
IY}(T0V

irivov,

KkY\ro~is

dylcis,

aw

woioi

V.OCKovfJL£V0lS

TO ClOfAX T6V KVglov
Tjoivri

tJfAOCV,

Xgt^ov,
Yipoov.

iv
J

ronco,

ocvroov

rs

x&j
ii^r/jQ. B.
Irj&ov

[

Af%»j.]
7iot,T(>os

%dqts
yiAwv,

Cjmv

ncy

duo Ssov,

Hey Kvglov

XftSov.

I, I- A-

ry,

y. rns s

1 -

I/So.

irxZXci; r.Xyirac, ccTe^eXoi.

1,3- B.
I,
i.

<rcc/3iSocTa>

ict.

ddeXtpti

>

;£«£<? vfAiy.

Initium negligentius notat Cyrill. V, d. Go.
verfus
bis
-

Prio-

res

habet Damafc.

II. 6i.

cum magna
^Ajjto?
,

confu/lone,
Rip.itti;

dif'erte

tamen explicat

kAjjto'j.

Ath. II, ii.


1

ca^u>-3
4%f^0u.
TT?^)

Ko
VfAGOV)

4

$* B

i o v'Z «.'••

125
vscIvtots

lo%«^/,&) raj 3"?w
S7Ti

//.ou

T% %CtgtTt TCV
y^i^cc
iv
itfffov*

SsiV,
0T1
iv

T%
iv

5- SoSetaq
7Zclvt)

vy.7v

iv

27jKcvrl(j^y]Te

aura;,
xocBocs

m&vTi

6.

Key co x&j 7tucy
TVQIQV

yvoocret'

To pagIv
VfJUV.

TCV
fAYJ

Xf^QV

£@£@06HuBt]
iv
TV\V

7.

®$8

vfjius

vsegeitrBcif

fj.yoev)

%ctqU

GfAC&Tii

CC7reX,C£%CfAhoV£
YjfSOQV,

CtTTOKOiKvyplV
Ci*

g. TOV

KVf'iOV

Itl&W
scoff

XQIZOV.

%cy

ftsftouooaei
iv

vfxns

TsKcvs
tifxcov,

ccvsyxKtjTcvs
I'/ivov

Ty

r\y.i^cc

tov
<5V

xvfjlov

%<^cu.
kcivcovImv

9'7li~G£

Bees-,

cv ixKri$r}Te its

Tov

4'

fizx?i~a ad
I.

verf. 5.

•yvu<rst'\

Sine varietate Cyrill.
,

g.
,

232.

Sic,
,

led omiffo rev S-eov

et

poll Ao-

yj>
lit.

addito

*«/ Tsfft; <re<pla,

idque etiam repe-

IV,
V,

1072.
a.

Ivjgxgtrq

tate.

11 5.
iTrt

%g, ititrev , line varieNegligenter IV, 79.J. p. ev irep)
rr,

7ru.vr&>v

v.uuti

oeB-sta-t]

Vft7» sv %(;'$<*>

'Vov
Oecu-

%x(>iti-

Tov
£1

S-sov

ex meis

units

Aug.
s
r .

6.

menii,
5.

ita

appellare licet, omitiit.
,

Griesb.

Cyril!. III, 866- Tti^'Kovria-t/Atoi ri
c
^« ei

y, a. .9-

&
,

(p

i)

<r 1

» a g

<

e ?
>

ir/i/«5)
x«/

fv

7rccvr:

Aoyta
,

5r*<r'<i

trgo f» rr«s->j iam accederent Codices Jlcrqui/iniarli. Quid ergo iitud Sis apud Cyrillum vaiet contra codices proboi?
yy«crs<
,

ti^c-si

o-eCpic/..

o-otplu

ut

modo

notavi,

for.

Si hie

Nihil.
•Vi iv

Addo
S7l\

Chryf. II, 33o.

tv%otgtsrw
Ill,
>

tw Ssa,
Iv^ct^iVftCCS
/Lit)

7roe.vr\

IttXovt.
TV\

ymitret.
Iv

i36.
01TS

TU
It.

(AOV

OiVTU

%xpl<r/A.
,

Sed idem X,
uti

8.

g.

nihil

addit,

nihil omittit

nee probi Codices.

Singulis in

locis ita contra

difputare,
in

tametii loca

Patrum

non promtu

elt noltii conlilii^

funt.

tov
This rn<
XCCf

Ctov
[

aurou,
]

hicrcj

%&qvi

rev

y.vglou

7-

fyw.
j^

Jkhos.
ro
tr-

TO)
/U.STX

rx/Sjixrov.

irecelueev

>

7H%i
tyis

rsv
l??\

f.tn

S^cvc'Tv

7r£cs

tfTiAvAdv;

<Pi'acoo%!xz
tre<pixs.

xv$-~eu7rlv*i*
7rf.Pi

h

oi ,

ttiik

5-nxg
tO

ttsq: CTs£S

XHTaugytai/.
Toll
f.i'1

rev

|«)J

KPOSUI

XTKX/\GVS-

ITTXt^zT^Tcij.

['Af%/?.

]

ftxgUY.ocXcp
OVOJXCiTOS

as
'

v/xxSi
.::

doe'K<pc)^io. T.
1/jGCU
.

Cid

TCV

TCV

r.uoov,

%ci1cu,
uv\

he6 ro clvro Xh/Yire 7itcvres->

v&j

y

h

vfMV

crxl?}.iciTcc

,

r,Ts

bt

v.arr,q-

TKTfASVOi
yvca/Jirj-

h tm
fXOJ
h<rt,

ccvry

vci K9ty
y<&(>
fxoi

w

t%

d
l'u-.Tv,
c,

iprihclSm
C/70

t»s^)

ii.

CiSsXCpol
ev
,

TWV %hcY}S,
rcvro,

ott cri
,

vyCiv

Xsyco os
syoo
ds

r/.a^cs 12.,
lyco

ujjioov

hey&'

y.h-

hui wc&uXcv
eyiSo

ds

AA^,
usjjtt(>izoci
t

eyoo
c

sofi^cs,
; ju)/

ds

%^ov.
7ZXVA.OV

XQi^os
Y\

7raZ?\os

izotvfoeBt] ij.

V7I£$

VfJ.COV,

SIS

TO

OVOUCi

sloocnrlaBrjTs;
OVOSVOC
yc&iov'
C\0]JLC6

Ivy^a^^w
SI

t<£
fXY\

Bey,
KQlcHOV
sis

oni^.
TiCfj

VfAVV 1&XT.T11V,,
'ivcc
\j.y\

tis

sivyi-,

on

to
}{&f

l/^cv 15.

Sl2iX777l7Ct.

I/3«7T7/T«

Se

TOV iQ^

I,

10.

r.

y-VQio'-xr,

/,.

[fy ti7:
Tty.icov

>

mmft/igtiv
% J>.&)v.
,

tX- lis
Tr,

r*y

7rpsry,vvy,rivl

Tay
if,

v-cy

f.',*y:',?.y

7rXPX7:'.i-'K
V'.'-v.Z

Tr,~v

y-

Wl-Xli.]

XfriXtyoi,

TTX^XxXXtl

a

ix tod

:;oy.y.Tos.

i5. l£x,r.
et in

-rs

E.

ChryT.

X,

io.

b.

in

ai

Codd. Mofqq. 2. 7. Ita folus infioius 1 3. Sed nee Theopbyiacti Codices accadunL

t±t9l./6-H,%
<j£<pCiVX

K

o

g

t

v

&

t

o

v

f

'06.'

*

125
f

CIKOV'

hciTtCV OVK CICOZ,

ii

TiVCC clh-

17. Aov i&ciTTTifct.

cv yccP ccTrhethe [as %pi-

scs @X7ItI(c:v ,

«AA'
/'ics

evc&yyshi&G-S-cij'
fAYj

cvk

h
tS.rov
rou
I~),

ccCplcf

Acycu,

ks\oo^
?Jyi>s

ZctvPos

%ffeov.
iocvpou

-V^i-yJ-]
rots

7«V
(xooqIcc

iAv

u7To7\Kvjjihois
%/jftv

rc;V

dg

trxa^ojxhots

<$'jvcl\ais

Bsov

ig.hi.
Tr;V

[TfAos\]
CQ^piocv

ye'ygevTtrotf

yocg'
TJ?V

<x7ic)\oc>

T l>i:

'

>

T

^

Toov

co(poov

,

^y
Ttov

aiivsviv
'-,

20. T<£v cuvgroov
yguyiuotTevs'-,

<x.3srt}coo.

ac(pcs

ttov

t.zv

(rvfyrqrr,?

rev
rrjv
yccfl

ocicovog

rovTov'y

cv%i

e/jtoopctvev

Sees
tTjetovi

ao(p\av
iv
r\]

Zi.rov

Kcvfjov

revrevj

Gotpla roZ idsov ovk syvoo
uo(plcis
rrjs

koct/aos okx

rr\s
8ict

rev

Becv-,

evooKtyrev

frees
cooaeef

1

/aocpiccs

rev

w.pvy pares

revs

ZZ.Tfi^evGvrus.

£7T«d\)

i$j

lov$ct7oi

arj/jieiov

curov-

I, 18. A.

r>5
>

frityti},",

TTU^sCG-xivr,
o

xeu

uj

Tr,y

Zyac-w'

OL0ih<fa\

s.oyos

rav S'dvpov.
editus.
Falfo.

cedunt.

Solus
notavit,

Dnrnafccrius
IfixirTier&i).

Wetlienius

ex

G.

Habet enim
tit.

f,Scc7rTii<rsc

(Sic.

et

niox:) /35/3«^r«x«
s
,

Unde
ceteri

ergo

Codices

Jcurril;
et

nimirum
1.

A. C.

ac
?

apud Wetii.
rie

Birch, h,
?

corrupti funt

Non-

ex Giu-yfoitomo
]

22. tnifisfev

tryiiux-

E.

Piectius

quidem
V,
a.

,

ut

miilto-

ries dixi.

Chry(oItbrrms hoc rurfus inuexit
X!1
,

X,

26.

II,

4g5.

399.

Cvrill.

775. Jocuti

Si ergo
elfent,

centum Pnties Graeci hie Graece
quid
efficeretur?

Audieudos

efle

Graecos Pauli
melio-

cctrouvt-,
r,y.eti

?<#/

fAAjjvfff

coCplotv

&}Tcv<rt'

oe

iwQvavofjLev
y.£V

%(>i5ev
,

i^avQoofxsvov, 23*
fAQOQlCtV'

U

OCilotS

(TKCCYOUKOV

skKV\7l OS

clvTois as
A^o-;,

<ro7i-

xhvrols, lovootlois rs ?(#/ g'A-24*
ouvc&fAiv
fAoogov

%gt$.ov
-

Ssov
to

ngj Seov aoQlxv.
tou Bsov-,
;<#/

TIa«

-n!i

[TfAos .]
rs ^ ov r £ v
TOO BsoVj
['Af %*?'.]

or;

cc(poo-i5.

vtyaetaq.

cc\§(icC7la>V

S$l'

TO

OC(tBsvsS
B^l.

}(T%VgQTSgOV

TOOV
rrjv

CCvS(?0Q7I60V

&Ks7i£Te

yolq

KkYJaiv

v/aoov,
o-agxtx-,

26. E.

adVA^o), oTt cv 7roAAo)

Qo(po)

Kara

cv

I, 26.

E. «-«/3/3«rs>

i,/3.

x.cu

o-etfifictTat

fiira

mv

i/^«f(»'

Sed prius confulamus Cyrilibi elt a-n/uiTov. Ex meis Codd. foli Theopbylacti i et 8. ita babent. ConOxotra funt Theopbvl. d. Mofq. f. Liplienfis
meliores

Codices.
6r.

lum V,

d.

Atqui

,

nienfes

,

Venetus.

fermo
loca

elt.

Hie de nullo religionis decrcto Ergo haec crifis transferri poieit ad
ubi
i

iimilia

,

sfc^u'iKTst]

viurt^y.ol

xcti&ovg-

y overt23.

gAA;;5-i] iQvecrt.

E.

Alibi

in

N. T. eXXnv-i funt
loco intelliguutur
Graeci.

Chriitiam

ex gentilibus.
,

Hoc
Chryf.

gentiles in genere

maximeque
eins

Ergo

ali-

qui fubltituetuat iS-mtri.
fed

X,

26. vulgatum,
fe

Mofqq. Codd.
II,

hie

inter

diffentiunt.

Idem
390.

2uj.
fe

%B-tS(rt1

habet.

Sc

et Cyrill.
v.

V, b.

A
8.

ipfo

diffentit

Theodoret.

pag. 171.
nulli, id'

nota

Senium ergo exprefferunt non
extra

que

fere

nexum
verl.

verfus 22. et 24.
id

EAAjjvs ?,

quod

legitur

22. et 24.

vindicat.

Mei

(bodices

boc etiam verlii omnino omnes tXXvts-iv
Riufus ergo hie
F.
cftfj

babent.

Vide etiam Lircb.

tupti funt

Cod. Wetft, A. B. C. D, E.

C.

Cjkpijltf-Si
ov

K

o

f

t

v

&

I

o

v <,i„oc,ap%i

127

TtoXKo)

ovvctTo),
fAOQgcc

ov

710KK0)

evyevets*

27. dhhol roc
Bsos,
rcc

rov

xoj/j.ov

^sK^ocro
,

hoc

rovs

coCfiovs

xccroci<rx>vvy

%gq
Beoe,

daSevrj

rov

xccfxov s^s^sharo
rcc

28. fra

K<xrccta%vvy

laxv^x'
xgy
roc
roc

j^y

roc

dysvri

rou

xocjuov,

ij*ov$£vyijjt£vc6
jujj

e£eA?£ocro

&sos,

Key
%

ovroc,
\ay\

wot

29.

roc

ovroc

xocroc^yv]ay

o7ioog

xocvyji-

GY\TCL\

7lOC(TOC

(TCC^
oeutou

hontlOV
<jg

*

TOV
iv

BsOV.

5o. [TeAof.]
500 Iyivou,
oi*xic<tv\>yi

upas &s
co<ploc

%%i- rk\

<;

r*Z
'

bs iyevqSrj

*7/x7v

duo BeoUi™PP" rov
diroKvrqcc*
xccv%oo-

re
,

7^

ccyiocafjios ncty

31

.

as'

r

lvoc

jeaSajff

yey ^oC7rTOCf'

II, l.f-ievos,

sv

xvQica

xotu%clo~Bu.

Kocyoo IAYjXBov
cu

'i&ow

7T£cV

vpols,

ddeXCpo),
jj

xaS"'

v7ie$o%v\v 2.
u/>c7v

Xoyov

aoQlocs,

xocrccyyeAAoov
ov
yc&i*

ro

(jloc^tv^iov

rov

Beov*

27. tcv$ roSpevs

x.XToti<r%r)\iy~\

KcCTiii<r%vvy rov?

<re(p*i>Si

E.

Ad

ilmilitudinem

x.ttraic-%;.

rx ttr%vpx
Bafil. I, 54a.

Chryf,

et ex

eo aliqui Codices.
ctvTov]
ivuTVLM

Item

29. ivu7riov

rov Ssov20.

Maximo

oori-

lenfu

Codd.
io

Tamen

Euthvin.
bis

in textu et

ia

fcbo

ocuTov-

Lectionaria

babent rev

B-tovi

tarn in lectione 00. sysuqB-Ti
(rvvn

media, quam
x.cc/]

in fine.

oixxtoa-viin re

lyhiTO

r,p.~)i

6m.ctio~

y-ctj-

Atb. I,

469. nullus bonus

II,

i.

fittgrl £tov

\

[Av?n%ini

Codex

habeft
Cfar'yfi

ivmyysAiov Theodoret.

Diferte pot^Tv^iov
x-ygvyftx, I, 450, d.

«j

4 5, c

-

ovx-

itTri

,

to

aXXct, ro [*<*£-

Tt/gar.Tcv 3"i«v

Qecum

Euthyuu

fta.**

.

szgtvU toZ iiosvuf ri

sv

Cf/iv,

h

fxv\

Ucrcvv

TQc}jloo

ttoAA&j sysvcurjv t;%os v[aks'
JUOU
?<#/

^o/
If

q

Ac'yof

TO KKguyfAOC jUOU

cw

TTaly

3c7?

dv^^oo^tvr^ coCpiois

Koyas,

«AA'

t:^i«» oe Trgtwyogstiffi to xv^vyuct,

a$ ftttervptvt
n
107. a.

m^
v.

rev z^iTov,

r)

y.w\

>

ws

tAfy^ov tkv
/
iS)

Cvrill.

V,

(1.

6t.

Chrj-r. II,

5.

b. Ill,

Ilnde vcro
eruerunt

ilti

I'carabaei,

fivTVPtevi
e.

nimirum Wetlt. A. C. G. Tamen ex Chryfoitomo I,
vySiv

740. a. coll. 759.
PiO')

xccTccyysXAUv

to

y.i?-~

Tcj B-SOVtoxi

2.

tew

li^c'^::]


i5.

E.

Meorura

nulliis

omitiit.

Solus inlimus
T(
,

babet,

n
a.

hd'tvcq,

omiffo

rnox
d.

ut Cyrill. IIL, 429.
elt

V,

289. Gg5.

V,

-2.

qu?e
Cyrill.

lectio

facillima.

To
bis

poterat

abelie.
L,~>'j-

Ergo omiferunt.
V,
d. Gi.
,

Tlieodoret.
fttgit*

habet 174.
ri,

uoipttf
,

Chryl'uit.

X,

42. 43.

VulgatUm

led

II

49^- ft kioivaj.
y.y,pvyfict
tjitwy

4.

y&o Aoyos
B-o7i,
xiib-ttc,

r,u.un

Xuj

To

wii~

Atb. II,

47.
l

dv3-£6)7ri\i' <;]

h

•Xs&tHSi
Degitur

nee tamrn
libellus

cv

boc loco, go Baiilio
fedir.

notatitr in libello

gtamroatko
ilte

tribuitur p. 2.

m

Apollonium Alexanilnnnm. Earn tamen edrtidnem non ad rnanus nunc babeo.
Iunt.

i5i5-

poll

Pro daiivp
tbvm.

pluralis

,

a jretS-w

,

accepit etiam Eu-

MS.
:

Explicat enim,
sv
iriS-ccvoTtio-it
',

sri$-etyirti<rty.

Habet
accepit

enim
nro

ovk

viyovv
<ro<p.

oivS-°a~lv?,$

vc<pict$

Aoyoiq.

Er»o «#$§.
Ita

Xoyon;

apud eundem Euthym.. legendum in interpretatione ad Ofeam p. i5. ed;r. Venet. quanrpiam ibi vuiofe editum elt, 'ev mit7Tet^y*i(rei-

CAfi-SLj-i-*-

K

g

t

V

&

I

V

.C6#

129

Auhovy.w

ev

rcis

rs\etcis'

ccCptav

ds

ov

rov

II, 6. 5.
r J' li'j

G-ctfifiuTW
rtcri
,

iy. Kuf
n

frxfifixrst)
'
' N

TT^a friz yfyw<reu$,
'

<r-7rrif.i/i^itv

1.
,

its

fn»

irgaa-xviDirw

tm*

ccy.'uy ^vXtav-]

dioiXtycX

ro(pttti>

XxXovpivtrotyla

B-o~g-s

Antecedit enim

:

Ivx.

iv

ev

c

s

If

>.cyt tricots*
IvXiiS-lo-iv.

'Ev

TrstS-oTg

Jion
eit

eft

Graecum,
Jlufyatf

fed dui3.
eit.

Il-iS-o;

Don

in ufu.

S-evTriiv,

I'ervant
,

orr.nes

mei,
I"e

unus imiien

o intuit }Jyon
Chrvf.

quod per
e.

non abfurdum
Ut
t.

X,

44. d.

vulgatum habct. fed duo eius
,

Codd.
ret.

Mofi.jff.

omittunt dvS-guTtvyis
v.

Theodoet

in
a.

uno Codice.
Xoyois,
1

edit.

JSofffe
In
lv

Cvrill,

V,

55o. 377. 075. Veruna G94.
et

TrstB-oTa-

ro0ixf
re-

tti/S-^A'^-lwiS

V, d. 20.

ir$r$--o1. tre0iuf
s

cLv&pmtiv
vertamur.
e.

s

Is

Sed ad Chi loliomum ergo rurl'us vulgatum habct IX,
Xoyof,.

92.

fed II, 49^I,

h

lestS-cmoTs
in

(loco,

ttiSccvoTs. ) e-oitlifrfietivriitK

<plxs Koyeig.
<pla<;

740.

7rssS-ci!/»7<;

<re-

xlyeis.

Ong.

I,

i63.

111.

3o8;
I,

IV,

11.

h

7r5<.9-«7?

c-«(p/aC5

Xoyoi?-

Vulgatum

5?7.

(hie tamen memoratur etiam vrnS-oT*') III, 655. Sigma in TrttSoTi; facile in 7taB-o7 c-optdi xiyui.
ante alterum
corrigebatur
f)5(i.
fAt)

C:-;ma

omitteoatur.

Forte

ita

etiam
I,

ad iitnilitudinem oc7rz$si£n.
7rei9-o7
ffo&cctt;

Ath.

a.vB-^axu>;s.
in

Qui ergo
dubiis,
is

certus

effe

vuit

de lectione
lorjuuntur,

locis

aecedat Patres et Codices ex
eit,
lit

eis interpolates,

hoc

nunc

recenfiones Jiernuili-

ni a rias,
G.

ad 8.]

Haec negligent! us
5'ia.

,

muhis omilH3, laudat

Daiil. I,

accuratius II, 99.

.

150 &j4b,f-/0
rc~
dioovoff

n
,

o

o

s

»*•%.*«

rovtov

oude

raw dq%oVTooV rov

UWvos tcutov
AaAcu/xev

roov KctTosfyovpevGov.

dkhuj*
,

cc(ptccv
t\v

&sou

h
tipocv

fxv^y\qlao
o

r*jv

U7Toxe)C(>viJifjthv}v,

u^ooo^ktsv

Seas 7!po
rv
t

row
ro>v

atoovoov

eis

oo^xv

cvdc-tss.

dqyjvroov rev

ctioovoS

tovrov syvooksv'
rov
kvpicv
rf\s

h

yxg

syvccaotv

,

ovK

civ

$ojhis
TTTocf'

hccvpocactv.

aKKcl

y,U§oos

yeygoc- 9. Z.
?(#/

['AfX*/']

<*

o<pBtxAy.cc ovk etas,
Its)

ous

1

oujc

movers,
a,

%cfj

Kctfoicty

dvBp&7icv
ro~is

ovk

cive&it]-,

y,TC'![.ioicrsv

Sees
J7///V

dyoc-

TtX9!Tavfi.7t&<Ttv
T*ffl#r»r.

oivTov.

[TsAw. ]

dg

Bscs 10,
TO

oirffgy^Xv^S Old

TOV TtVSVfjtUTCS dvTOU*

ydg
II, 9-

Z-

r-<

d.

T«s

S".

e,<3o-

KOSA^aij

as

otyB-olXftos

of«

7.

crotplav

S-eev]
edit.
c.

B--av

mtptctv.

E.

Ita

etiam in Codcl.
prorl'us

.

et
tit

in
62.

ChnT. X,
et
eit
,

^9. 5o.
c.

S-ioZ

omita belle,

III,
r,v

<\-o.

Poterat
S-se'5.
(1.

vero
Cyrill.

rjuod
697.

mox
B-iev

Trge&gttren

V,

a.

ereipici'j.

Sic

et

V,

24. 61.

Contra
n. et

Ch'ryfoitomum
etli

flint
,

acieo

Codices
d.
i.

Theophylacti,
6.

non omnes

tamen.

et

Oecum.

Eutlt. 20.

Alh. II, 078.

MXha.

<^r,roZp.iv

B-ew
lege-

cv"$=7;
bi'.t

y..

r.

A.

Ita

loaud

dubie Athanalius
-

in

Jua

Giiesbachia.no

Alexaudiina reccnr

J'n

g.

Hunc
iita

verfura
idide

non folmn rum
Liudat

varietate,
60. b,

fed et

cum

Clem. Alex.

Sed nemo

probabit.

Variat etiam Balil. I, 173.
d~iy.xXvV/lv
Bios. E,
S-sig.

IP.

Bio?

cib7>SxllXv\'il>]

Vulg.

ChryC \,

5

\.

HI, 470.

«V £X

'0

,

Cyrill. TV,

828.

yxg n.rov
TOV

itvtvfjicc

7rczvT(Z

igevvcZ,
ctosv

xgj rcl

[3ccBij

Bsov.

ris
it

yotQ
,«*?
j

clvB^oo7Poov

roc
CtV-

OCvBgGC7tOV->
iv

TO
'

7IVSVfACC
T&if

TOV

Bqxnov to
tjsov

ccvra

ovrco

rx

rov

ovosiS

cidev,

a

fArj

ro

7ivsvy.c&

rov
Bsov.

828.

V,

a.

334. 385,

Ath.

II,

416.

ft

**}

8- f i . s

Multi

mirabuntur,
tropica/
>

cur

Griesb.

ediderit

veil.

7.

Bsov

ec verf.

10. d^tx-ciXv^/iv

B-zcq,

cum
Id

parum

interllt,

etiamli vulgaris oulo feruetur.

Griesb. ipfe non
auctoritatern

ignorabat,

Sed cupicbat
F.

lulcire

Codd. Wetit. A. C. D. E.
latrones
,

G.

ut

eos,
locis.

lancjuam

a latere

haberet in

aliis

A Birchianis Codd. parum habet praefidii hoc capite, cum plerique cum meis eonfentiant.
11.
et
12.

Deftint

in

ubi tarn en banc
tur.
v.

epiitolam data

Codd. Mofqq. Cbryf, et 7. opera interpret
?.,

P.
i3r.

Verum
-32.

liaec multoties alibi

laudat, ut

VIII,
484.

XII,

170.

VI, 195,

I, 57.).

Si.

X,

20.5.

Neqiie vero hie

elt foius

locus, in

quo
rill.

Cbrvl'.

quaedam etiam
,

inte pretaiur

omittit.

turn, cum data opera Laudat haec praeterea Cy925.
226.
5
1,

V,
296.

a.

5^4

628.

IV, 42. 837.
varietate

Darnalc.
27G.
3 14

II,

Balil.

cum

I,
II,

319.

Ill, 55.

accuratius I, 3io.

II. uv3-gto7r6v
7rv.

to]

xeiToixevi) addit Ath.

tov

Biav

to

sv

ci'jtm.

Alibi

55?., et mcx, tamen eundem

locum laudans,
ivfriti eia^sii, lvoi\<;

omittit.

habet i'Ails
ivd'iti
II,

syvux,iv.

Idem etiam 702. loco Vide mox.
E.

hiOiv]

\yvwy.iv.

Baal

11.

11

tyvu

et iyi/wKS

Ath.

416. omittit, to
f-tn

h

oIvtS, habet-

que,

o-j'SAi

'iyvM, si
to.
,

to.

178. habet:

cvoA',

tlv-

S-ga>7T6iv

/ate

fervatqiie,

to

In

uvra!

ova\$

iyv&i.
7-6

ytt% ?rvevf*K.

Ibidem audit poit verl". n. ex verl'u 10. Ex Athanalio ergo difeiuir, qu&«

lit

recenjio

Alexandrma.
I

3

Ssou.

tyftafff

os

cu to

Ttvevfjtdt
7fvevfjt.cc

rov
to

xofffxbu
eic

12.

ehcc@ciJ.sy,

dhXcl
hScofiev
oc

to
Tec

rev

Ssov,,

wcc

v7io

rov Becv
,

%&$'
cvk

aBsvra

vj/Mv.

;<^/

KocKoZjasv

h

1

Gi6ctzTc7s uv^§co7tiYt}S

ac(plccs

hoyots,

uAh*

h
OS

OiOOCKTCiS

7SVSVIAX.TCS

otyloV

7tV£VfJ.Uri~

kotff

7lv6ViA0CTMcc

avyxglvovTes.

^v%tKos
TIVevfJ.OL-

14,,

CiV$£b)7JQ£

CV

0g%«T«/ Tel

TOV

ros rov Secv'
cv
d'ji/otrccf

popqicc
,

y&q

dvrca

est,

^cy
ccioc-

yvoovaj
6e

on
v7i

TrvevfxctrtKxs

HgivsTctf.

7ivevy.ctTiKcs dvctKgtvet

fxh i5«

wccvrcc,

civTcs os

ovasvss clvctxglverctf.

ris

12.

Appendix,
lacti.
v.

quam memoravi
Loud.
ly.us
180.

in

P.

elt

TheopliyBaiil.

edit.

ad hunc

veri'um.

I,

271. femel,

sAci/Zzrs.

%af>ic-3-hra
Ath. II, 18.
1

r,/xTv]

vyStv

elt

vitium
VfcTtm

edit.

Gregor,

iiouy,iv

;£*£

3.

csy/ev]


et

E-

J4- "tyv%ntas~\

Hoc non folum
VI,
188.
e.

hiterpretatur Cliryf.
II,

X,

56.

fed
cv

Bad.
7.40.

2o5.

o-a.gxix.lg

yug
et

oY;£.

Ath. I,

transnonit

verfum 14.

i5.

tow
188.

S;cv]
VII,


287.

E.

Cbryf.
17.

X,
v.

56.

a.

5j.

c.

VI,
aliis

XI,

P.

Servat

cum

Cyril). V, b.
x.uf

no.

IV. 556.
ort
ovx.

on 5~.
e.

jvXTctf

yvcevevj]

ctosv.
2.

E,

Chryf.

X,

eiiam in Codd. Mofqq.
«•«.

7.
II,

tS.fih']

-f-

E.

Cbryf.

X,

5~.

e.

107.

Sic,

on) iffo fch,
%-avra.]

Damarc
E,

II, SgS. fed 63.

vulgatam.

^Mi/Tits.

Theodoret. qui in idiol. bav.

bel

iTi£cv$, p. 178. ubi

Noeilelt.

i6.rh
Ill,

ycig

e'yvoo
Yj'fA.&s

vovv
ue

%vo!ov,

cV

cvpBSxo-er
sxcy.sv.

clvrovj

vwv
ovk

%Qi$ov
rjo-jvtjS?iv

i.Kuj iyoo,
vf/tv
2,.

ddsKCfo)-,

KoiA^jdj
<rup%txo7e,
import-

cas

TrvsvpccrtKcTsi

ctfAA'

cos

oos

VY\7tlqts

h

%f*<?».

yuhcc vpcis
IvTioo

ace,

v&\

ov

peoofxK'

ydg qovva&Se'
«AA'

III,

r.

xttj
fc>,

'tya~\

xclya

t

kdyu

it.

E.

Chryf.

X,

65.

a.

XocXntrcy vfiiv^
<rctex.ix.o~t<;~[

vpt7v }.a\r,trcij.

D-

(rxsx.ivci<;.

£.
,

Griesbacbius hie p. 45.
ut

rurius edidit
Upci.

e-ccgx.ivo7s

Rom.

7,

14,

trccer-tw>z

Ad piiorem locum de
Orig.
Ill,

irfi^txo; et

<r*%x.rjes

monui.
ibi

479.

itbjkuo^.
oitoli

Jiuct.

Ad hunc A
x.etf

Vide tamen locum amem ibi
verbis M.ittbaei

nugacilfimus Origenes

del.uus

cit

14, 21. %-aioinv
Jicuti ebrius in
§.

yvva.ix.oiv.
,

Ergo dc utrisque,

fomnio

philofonhatur a pag. 478.
,

lterum ibid, ad Matth. 19 ij. i5. nugas fuas promens , exhibet <r»Pxlvois.
3.

&»$?*, Ac ter«-#£-

tio

]>.

665.

Balil. I, 216.

verfu

3.

exhibet

co",

\y,t <«;?]

^y-ccj~)

»;

v/.ttiovs

,

ut

reFeratur

ad

fTTcrio-a-

E.

Griesbachnis

ad bufac verfum laudat

etiam Clem. Alex.
git.

Sed eum baud dubie non leQui ergo Clementis vere puerilem et anilem
legal p. 98. toyct-Xx
viatt?

inierprerationem vult cognofcere,

tum
rez

locLim.

Nolo
(

hie folum

:

Itto-

f.a-A sv x,%i??'

iam de luo addit: xcq

o'tetTtia-etv-

oXiycv

fpiritus

er S° polt, t7ru.yciyap.1iv > iv %£!?&>> , ducendus, ac deuule addendum.) &$ yjj-

xicv,.

Apud
>

Chryf.

X,

65-

a-

eft

quid em ui

vatt.

h

%&?<!>

fsd G6. d.
1
,

prorfus

practermiltiiur.

Le-

gitur
2. xctf

tamen

486. b.

ov fiewuci]

y.af

D.

y.cy

redundara videbatur.

Nemo

>

$*v
i

*>

-.

aAA
fc'^/s-

.5

5)

j/

cure
lis.

et<

— vuv

/

durewcr?.
Iv
J/uTj/

q,

j/

gr/

y«£
><#/

_
3.

cugxiKol
s

07TQV
,

yc&g

$fAw
eg ?,
1

/0 / otxclccaluj
esv.&f&^rov

0"%!

crccqxiKol

;(«/

»ceer«

Tts^ntowteiTs j
//fv €ty<;

©Ttw

7#£4.
cuv5,

A?y# t<V

ly<w

7TxvKcv'
lis
-

ttsqos at
;

syw d7JohXoL cv%t coigxMol
l,<
ttccuAcs",
<}<'

r/ff
»7

t/V

oe wtto AAoJs

,

«AA'

dWcos
o

jcsvo/,

(wv

smlsv volts,
iycc
o
•jt-off

^acj sKolla>,

uveas'

soocksV)

i(pursvax,
rjv^ccvsv.
o

oIt:cKKoos6.
oo^s

gTTOT/o'fi'
o

aAA
Bsos.
ihcMV.*

cvrsn,
o

(fivre'ctev

111 Ti,
c

our?

ttot/^oov,
ds

«AA'
o

ccuj~oi: cov

(fivTsvoov

M&j
't'otov

7Tot\- 8.

£<wv

t'v

f.Kgt$-os

os

tcv

fj.ta'dov

Xyi^stccj

Nemo
Birch.

ergo

id

addiderit
ires

,

fed

potins omilrrit.
in

v.

Ex meis
Cbryl.

omiiiunt,

bis

imus Tlieo142.
a.

plivlarti.
i

omiuit X, 66.
87.

VIII,
65.

7 5.

XI, 68. XII,
20.

Ilnbet
II,
S.j5.

X.
gi3.

Cyrijl. I,
I,

g.

279. babet.

Omittit
explicat:
dicitur,

Ath.

887.
Scili-

Euthym,
cet, quia

tSrefty*\

^uXovivi.
/i"a/ft»>

noa

irori^uv

evtt] ov$£- E.
plures

M&nifelta
lit

correctio,
et alii.

rjuam Graeci
Plerujue ac

habeot,

Chi\!olt.

praeftantiiiimi Codices retinent
4-

ovr$.

*Vsg«s

ol-

l/o,']

iyu

di. E.

ChryC X,

67. e.

Sic et

Wetft. A.
5.

«/A

]

E.

Damafc.

omittit,
L>.

Ex meis nullus
aAA'
;

omittit.
xvyiji.

ChryJft

X,
%s

68.

F-vyyayiy'

h

<ha-

Sed Vil,
t<V

704.

ti$
;

yag

55"/

"7ia.v>.o r ,

rts dt

«5r*AA<w;

xvpccs

cvy\

dtcixeiii.
?,-

Taineu

hie ]\Ioiuf. ex
6. Jitf^j-j ] jjf|«.

MSS.

notat,

«aV

E.

Chryf. X, 08. fed vulg. 57.

7\Y\-^jeTCtj

KCCTCC

TOV
yo^i

'iOiQV

K07T0V.

[Tfc'AOf.] TtXof&ffr

H. 9-{'Af%r'.]
lO.yeoogyiov,

Seov Bfov

lo-jU?i>

crvvegyvi'

$ifiv
tyjv

eiKooofjuij

£<fe.

kcctcc

%ocqiv row B'sov
(pos
OS

tyjv

doBetaocv

/w«,

oos

ao-

cl^XiTenroov

Bs^Kiov reBeiKoc, ctAAos
S'AOC^QS

t7tOiy.OOOfAei'

OS

(3AS7TST0O-,

7t($£

1 1. i7rciKooo{Aei.

Ss/AtAiov

yocg

ocKKov
os

ovos)s
s^iv

ouiccrocf Setvoq

wagd

rov K&y.svov,

12,.lY}70V£
£7j)

%Q^OS.
Bsfj.ehtov

U

OS
'

Tis

iTTOMcdcfAei
,

rev

tcZtov
,

,

%% vcrov

ccvyv-

fey,
1

hlBovg TijAiovg
sxoc^ov

^vKcc, %c(?Tov, kuAcc-

3-

V-W
y\

to eqyev (pctvsgov y?'>>'737#/*

yctg Yippee aiihooaa,

on

§y

7>vfi d-noy.%-

Kv7trerccj'
1

y&) skcczcv ro zqyov onolov sZh
si

4-

to 7ivg

ooy.tjAcca-et.

rtves to sgyov fj.hei,

III, 9-

K. xvg(»x.i\

.>•

[s'v

Tttriv

oKTafietov

v.i

rov uylov

ftct^Mooi/ev-] MdiXtyct, B-sov i<ry.\v rvysvyoi.

9,
.10.

yivcytev]
-rt&eittu,}

-j-

Irs.

E. E-

E.ifil. I,

Z5i. rectius iq5.
69.

td-y.KH.

Cbryf.

X,

Vulgatum XI,

40.
11.
v

>;.'.5"

;]

>


a.

.

Sic

et

Bafil.

I,

4S0.
et
b.
11.

II,

612.

Ath. I, 4"S. qui tamen verlum 10

transpo-

rt.

Item GyrilJ, V,
r.

a.

171.

V,

1(0.
70. a.

Tamen
//jj-<s^j

V,

170.

y^.r'.;.

Cbryf.

X,

12.

^vc-W,
male.

kp'/v^oi]

x^wrtov

,

ugyvgiovI, 487.
<p

E.

Ita

Da.

11, 71.

Apud

Baiil.
11

variant Co.ld.
y <r\
v
, ,

tied Cyriil. II, 852.

yxg tis,
>

\ire,iy.a-

bc^-7
1

Itti

tov

B-£UiXtov

%vAcC,

%ogrov

AiB-ovi,
-

>

:

sticky.

i5.

to-

kvq]

-f

kvto-

E.

Ita,

fed

diffentientibus

Codd.

,

o e7Ta)KooofJivi7e,

jjwtBcv Kyi^jsToij'
,

h

two's 15.
ecu-

to f^yov
tcs
ovk
os

jear«Jca»?<7fTtf/
,

ftujucSfoerxj'
60S

aoo^Yiasrocj

CVTCO 6s
votes

mot 7?V(?6s.
,

oweers,

cri

Secv
iv

i^e

?(#/
et

to 16.
tis
1
<-j

'TfvsvfJLcc

tov

&sov

ctxei

v/.uv j

%

tsv

vctcv

tov Seov
yoig

(pd'ei^es^

(pSsqei

tcvTov
est'.;
y.Y\-

Sees'
tlxo; t?s
b

votes

tov
1

Beov ccytos
['&£%?/.]

ciTtvh

h?

VfA&S.

[TfAos .]
si

iS« 0.

ows

1

eofuroi'
SV

e^cc7tctTccToo

Tts octet ao(pos

iiVOtj

VfMV

h

tXp

BCiOOtTt

tOVTCa,
r\

fAQOgSS
credpioc

yevea-zco, woe yevv\tctj ao(pcs.

yotq

ig.
.

tov
g^<

Koatfov

tovtcv

,

pong toe

vtaqot

ta>

Sea
tovs

ysygoiTiTOtj

yaQ

ogaacrofievos

cotyovs

III,

18. »>

0.
'

ts;

£.

T^J

S*.

E

;

3d.

ufriXtyol

5

^It/Jd'^S

e^fTOW

Cotld.

,

Bali}. Ill, 3o.

Ita et Ath. I, 428.

II,

/ t3. t

Item phryf.

X,

70.

Tiieodoret.
71. Z/,G.

Sed vulgatum.

Cyrill. Ill, 7G7.

Damafd

Codicbm

ir.eb-

rura nidhis addit ««T»'-

num. CC1X. Malach 5,
ornittiuir.

bis
2.

Cod. SS. Synodi Moltp laudatur hie locus iu feboiiis ad
In
1.

4,

Ibi

fomel additur,

femel

16. tov

3-£es]

Ath. I,

70.J.

addit:

to kyicj-

SSepiuS

tamcn
17.

omittit.

u ns]

yig.

Ath.

II,

83-

et

mox:

q>3si'gav,

<p3-£tPiTOj V7TO TCV SheOU,

18. ttcCTrnrccTa] -{- xsv<j~$

X«V«S
o-j^s

E.

Ex
v.

Ephef.
P.

5, 6.

credos]

(pgovtftoi

et

Cbryf,

Eundem
Ath.
II,
f-i-c-ipli

vide VII, 426
86.

XI, in.
S-ixav e-ofos

Ex hoc

verl'u

laudat

:

%

ywirfrctfi

yz-

20. ac0ovs
itdhiv'

h

r?/

7Savov(>ylci

dvrooy.

%gOj

xvgtot;

yivdcKet

tovs

fiiccAoyiafxcvg
oo^e
fjiij^is

zi.rcuv

(xcCpoov,

cri

hat

fAOLTccto;.

Kccv%daBca
22iZ%(v\
Sirs

h

okeSf^ohfdts'

TidvTcz ycig vpoov
K/TpAA&js-,
^ooyi,

TTccuhos-,

etrs

ure

eg,

etrs KocrfAosl etrs

sits

BdvocTxdvrcc
oe,

tos,

etrs zve^ooTcc,

strs fxe/\Kovra>'

Zq, vuoov i£*v

vfi&e
]

os,

%Pt$ov
yJAois
~/.?;^cu,

%Pt~cg

ilV,

i.Bssv.

[Tt'Aci".

"Ovrocg
V7SY\QSTJ%?

KoyiQvSooTiXciTv.ii.

UV$°007iCg ,
2..vcftoi £
:

tti"

^^
fa,

C/JCC-

y.v~?,^-'cv

Bssv.

b

as Ao/ttoV,
tvct

£jjtoJu-

v;:/

Iv

70*s
sy.Oi

e'tKovpjJiois-4

7ii~'og

5. f sBy.

as
,

hs
Yl

i/\cCyU^ov e^iv,
v7>o

wot v<p'

vfAwv ttv-xv.f&oo
4.

oivtjgawgfyqs ^ue.^ocs'

«AA' cmos
e^ctvTca
xccleof&ctj'

?(j.ccvtov

oivocKfivoo.

opaev

ydp
ds$i§?iv.

avvoioa'
as

«AA' ova
uvukqIvoov

h
//:?,

tcvtm
ttvgtos

5. OO^S

[

Af%>?.]

fJiy}

TJgO

XOtlgQV

Tl

KglvSTSy
rcl

sag av shS%
•/.QVTiToi

Kv^tos'

hs xctf

(poor last

rov

axorovg,
v.ccgdioov'

ncy (pccvsgooJa rocs
Ticy

@Gvhcis roov
ys\r\CcTO\

tots

exaivos

§K06 e3&

d7J0

TOV $SOV.

[TfcAw. ]T'A«?

reZ

ruvrcc

"

IV,

t.

I.

o-xfifici-fci

to.

doeXtyol*

ovtcoi

tiux;

Xey:-

IV,

5.

IA. t~ 7raga,7v.ivr\ T/;s

J".

«/3o.

uoiXtyoi,

p.* 7r£b

IV,

5.
c.

<£><wt/(t6«]

Semel
(juae

Cpuvct^aissi

Chryf.

VIII,

139.

Lectio

,

cinque Graec'o poterat venire in

mectern.

iNegligenter laudat Atli. II, 2.

138 :'&p*t)6-/0
rccvtot
d?,
7{Ctf

n

q

£

X
vjjloLsi -'(vet

V.-

v

,

otoehQo),
cc7ToKKoo
,

\JLSTs<syj\\xcx.T.(Tc(.
o;'

hs 6.

iy.avrov
fAxSvjre
't'vot

sv y\jMv

to py v7if$
si£

c

yeyqcc7rTdf <Pqove*v y

fj.Yi

vmg
rl;

tov

tvo£

(pvaiovabs KCCTOC
otccxglvet
<ngsj
;

tov srfyov.
£%«$-,
o

yu(j as
j

rl

os n. ti

ovv shafts s
,

it

ok

skecftss,
rjorj

v.c&v%cl(Jttj
(TfASVOl
-

a>£

fj.r)

KatftcSvy

kskcps- 8.
YJ/J.&V

S$S

9

J^J?

S7lhoVTt}(JCCTS-,

%-VPtf

sftx7ihsvaocTS'
r

y&j

cCpshcv
vfXiv

ys

sftocathsu-

aotrs'
T'txa-i in<i

lvcc

ycy

fjy.€i£

(TVfjtftoccxihsvfoo-

^

gv

.

[TfAos-.]
-

§0*0)

y&q, ort

['Apxv.

]

o g. IB.

SgOS

>7yU^S-

TOU£ OC7TO^ohoV£

S<T%ObTOU£ CCTTS-

Setjrsvi

ws h:&otvocTiovs ,

on

Ssoltpov lysvY\ccvSpco-

§Y]y.sv too
7roi£.

xoafAw y^j oiyyshot£ v^j
fxoopo)

yfxei£

oioc

%Pt?ov,

vpeis as io.
(ppovi-

IV,

9.

TT5

xvgtjtxy

t.

[sj

rari

<ri7?T:f,!.fi*(ov

xu.

rev
f<;

etyiov owrcTohov y.odfxTov rov hi {/.a.yy /,(,• iu x.cq

woAAovs ctWovg ayiovsa.yiwv
ttyiOV
etTToTaXuv.
tv
CCllO

sv

etXXots'

iovviov A.

tmv
rou

«AA«<s*

wtt/sgiov
,

A.

oItTOTOAOV
;•

g£ 01/. ]

ttbiAtyol

S-ibf

l)fA*S

Tof? etA'ijoAc6.

piuV<0tfeJh]

ces liauti

NegHgentius laudat Atli. I, 452. Codiconremnendi duplici negations ju,yj <p v ^
,

tea
!

tainen,

Jejitem adbibitis Codici-

,nl non
led
<i

inveni.

Chryf.

vuJgarum quidem exDamal'c. 11,628,

hiber,
fed 7
j.

pi
Ghryf.

addit
,

HI,

i58«
p),
,

'-jTiw-S-i

absque
<;p.

quod
iple

?Jontf. etiam
in

ad

X,

Id

ttiam

Cod.
IT,

Mulq.
S.

2

inveni.
ox;

Scholialta Tbeocrit.
,

ad

Id.

verba:

x&roi3-i/trei',:y
,

ita

babet:
,

iva kxB-cco>s
tv

frvcttixf.
\

op iTtKat
ciu<p0.

ct\,r;

v7roT!ix,Ttx.ov
11.

tu

•j
4, 17.

Ex Horn.

«. uu3.

Vide -Ga-

lat.

Okp%IO-#^v
,

§

t

v

£

;

o v

**«.

159

Jg iaX'j^ci

vfxets evdo%ct

t

rjfAets

tie

unfioi.

J/\p^jUfv,

r&j

yvtxvrjrevofjie v

,

ycy KcKaCpi;($c/

12. ^opeScc,

n&j d^MTcZucV

KOTrtxfjigy,

ioycc^ofxevct
!'0/,

rats

Ulotis

%?fcr<'

hcido^ovjAs*

ZvhcyOVfASV

diOOKCfAeVCt,

«J'?%CyW?^a'
00S
,

l^.f^Kdtj^YiixDvfJisvoty

Tta^uaccAcv/jisv'
\io<Tfj.cv

7ts(>i~

Kctd xgiACCTC6 rov
r

eyevr,$n US V

7ICCV-

i.\.roov
vixcls

Trs^t^rj/JLOC
ypocCfioo

?W
>

ocqn.

ovk
a>s

evr^vrxv
renycc y.ov

rctZra^

#AA'
itzy

i^.ccyiiTtiiTcc vouBera.

yxf

yttiglovs 7ioct-

occyooycvs

£%y]Ts

Iv

%ft$&»
yOLQ
iyoo

«AA' cv ttoA;

KOVS
ro»

7I&TSQC&S.

iV

%f

7&>

h](TOV

diOC

evayyshlov

vfxxz

iyhvyjcrx.

i6.7?cig&'!tt(,kco

ow

vfAxz,

/jUfAVjTctj ftou

yheaBs.
'insect, 7 tM',
t£«

IT.

i7.[T?Aes".]

I'&gxt']

dtco

TcvTo

IV, 17. ir.

TCt[&fZx,7M

li.

ttO&foti

\_0lQt

TOVTo]

i~iy.-\'U.

>3. fi~Ac&c-<Pvpovu.:y/it J ovcrtptif^evfAtvii.
ltis

E
a

Meorum
Ita

nul-

id

habur.

S*ul

nee Dirch. notat.
et

tamea
iuta.

Dam;ifc.

Arbitraria

mutatio

Graeas

Sic Cyrill. Ill, 49&

exb,ibet
,

etiam Matth. 2b, 65f
Chryfoit. ubique vnii".

Er^o etiam
gauim.

hie. v. 1\

839. I,

Etiam
nota.
d.

Orig.

267.

II,

5oi.

Sed

6v<r$7)u,»v!A2voi I, 627.

(ubi tamen nota'ur vylga-

tum,

)

728.
fit.

Ex Origene

eiijo

couitat,

quid probandum
14* yovB-STu
16. fiav
]

vovB-irciiv.

E.

•ytfso-Oh']

+

«*$ws
led

xosy*'
laaec

£? ;r

'

v

'

E.

v

P.

Ita ot
1

Ath. II, 85.

referenda

eratfi

ad

Cor.

H,

1.

Cjmv

rijAoS'ecv,

os
iv

l=ii
,

rezvov fxov

dycc7tv\-

tov

^/

ui^cv
(jlov

xvgito

os C/xots avay.vv\aet
xctfjocs
7locva>s i

rocs odovs

rocs iv xqiSop,
iKKhYjfflci

rct%ov
fJLY\

h
(

7iua%

oioda-Ka*
V/J.OCS

S-

gf%,0 U£VOU OS
rives.

[AOV

TTgOS

i(pUtTito$7}-

aciv

ehevaofAdf
o

oe

rcc%sccs
?<g£/

tt^os ig.

vfxds-i

Idv

Kvgios
roov

BsKwy,

yvooaoy.ctf

cv

rov

Koyov

7i;s<Pvcnoo;j.£VBov,

«AAc*

rqv

Svvetfjuv.

ov
iv

yxq

h

Koyco

r\

@ot7ihc-ic&2,0.

rov &ecv, «AA'
B.

dumpes.
Kccf

kcctx tto^juii xaf irogvsixs
1

Ton revTcts

y.aivu-

yavvray.

rl
ri

SiXsT'ej
iv

h

qx(do&}

£AS"«

wqqs

v/aks, 2.1,

ccyu7ry,
ocKoverocf
,

7ivsvy.ot.rl

re

TtQccorvtros}

"OXoes
rr]

h

vfjilv

moqvetot^ a&j
ev

rauv-Vj
cvo-

1.

7fo§veicc

firts

ovos

rois
rivee

eBvea-iv

fAcc^eraf-y

oo^s

yvycciKx

rov

surges
£%t-;v.

20. rev 3-icv] tuv ovgX/ny*

E.
v.

V,

1.

Sicux^irafi

E.

Servant mei omnes.

Birch;
Iteci-

Chrvfoftomus

id etiam urget
i

X,

i%S.
II,

a.

b.

tat etiam a verC.

— 5.

I, jjj.

2S2.

Ill, 536.

iVts

ad SvepcL&rctf omittit
omittit

Cyrill. Ill, 268.

'Ovo-

u'it^iraj

Orig.

fcilicet

in

interpretation

Latina
tina

II, 3oi. 482.

III.

2S0.

Efgo vulgata LaGriesbachius

laudatur

pro

vulgata

Larina.

Origenem
Smilerus
Ori:;enem

rr.'tcrt

ad

rccenfioiiem

Alexandrinam,

Hoc faltem verum, ad occidentalem. fapnfi numero pugnare pro Vulgata et
Etenim Origenes
critico
futtiati

Vulgatam pro Origene. ronymus eodein ipiritu

et

HieInter-

erant.

2. s%etv.

%&{

vfx&e

7ts(£)v<Tioo}A.svoi
,

i^s,

%{cy

cvy) jwaAAov sTrsvB^aotTs

7va

e^ccgBg

in

psacv

vuoov

o

to

egyov

tovto

7roif,irc6sj
,

3» syoo fxev
$8
TU)

yaq

oos
»

ci'nav too crooiAuri
Y\OV\

jtafpiv
TTCigWV,
IV

7FVEUfJtCCTl

H&KgMCC,

OC.S

4-.TOV

OUTCO

ravTO
rev

KtXTegyoiGCCpSVOV
qfAoev

,

TO)

ovc(ao!>T(

xvgicv

Irjcrov

%(?i$cv,

Tgs,

cvv ry

ovvcctAet

rov Kvglov

qfxcov IqcroZ

S-Xgi^ov,
rocvu
JAC&

Tiu^aoovvotf rov roiovtov

too

udc-

its

hhsBqov
§V

rifs

cw£jc<w,

tvee

To ftvsuh](ToZ.

UOoBft

T%

tJlA£gC6

TCV

KVglOV

terpolatores
tate
ilia

hoc loco

fortalTe

dubitaftrat de veriita

lenteiitiae.

Verum

Paulus

dixit,

quod
Acce-

exempla
cjuod,

vel inter gentiles rara fuerunt.

dit,

fublato

dum

eft, u,x.oviTuj.
,

tamen ovo^a^sr^ Ergo eodem redit.
,

intelligenBafil.
II,

G07. loco uxeviToof
ruptio
2.

liabet eliam oye/^x^sraf-

Cor-

ex Graecitate.
]

s^x^n

ug&r,.

E.

Ita

ex meis

folus

infimus

i5.

Vulgatum cum
Cetf-rum
£? cieB-Yi s

aliis

Baiil. II, 221. 572. 5r8. 668.

verba compojlto liic non erat opu>. tamen urget Chryf. X, 126. c. Saepius Lunc locum repeiit II, 283. Ill, 536. Vllf, 335.

Eodem modo

6,

14.

a

non

nullis

negleo-um

eifc

«"«<»sg-«s]

?rgx%tii*

E.
Servar.

3. fA»

ya.^1

E.

Chryfoiromus eliam XI,

323.

4-

Do
a.

ciiftinctione

huius
467.

verltis

monet Chryf. X,
v^a*
et

127,

Oecum.
apud

I,

d.

Polterius

%%<i «*

abeit

Baiil. II, 470.

HI, 58.

;

Tix«?rcv

[TeA&v]
to
(pv^ufAd

ov

KdKov

zo

Kc&vyjifxcc

vpuv.6.

£vpo7' y
tvix

exxec& ulcere
ijre

cvv

rr\vj.

7taXct{<xv

guptiv,

vscv

(pvg&fAcc
-zrcsa-%o£

KceSoos
jjjjtMV

i$e

ugvpet'
ypoov
*

ycy

yctg

to

vjneQ

irSSrj,

xgi'sls.

oo?£$*

togru^oo-

V,

G.

TA.

rco

ay lea

xoj

fisyet^v

<ra$$t/.Ta

si? rev <jj-

•Tgov'

cths}.<pol,

piy.fx Qvutj ohov-

6. £s^ts«]

Vide
pit.
alii

Met ct Bircliiani nihil mutant. E, omnino P. Apud Latiniitas aliquog erat dejipit. Ex hoc deinde fecerunt decipit et drccl?oXo~i.

Hoc
o'jjAs?.

rurfus

alii

fcurrae

reddiderum
ineptum
II

o'cXaT,

UtnniKjue profus
Latini acculantur,
v.

et

ablur-

dum
neam

elh

ac

ex ^vy.ot fece-

rint <pB-eigei.

Wetit.
reperio,,

Griesb.

Ego nuliam idoreprehenIn

ca-uflam
Li

cur Latiniitae

danlur,

£v/xo7 reddiderint corfumpit.
£v.fto7
,

Ccd.

Boerner.

clt

ct

in

Latino,

fermentat.
Cyrill. I,
.

£vj*«7 repetit Cbryf. II,
a. 48.0.

z&>.

XII, 285.
Ill, 5o5.
1

543.

IV, ZC5.
l

prig.
.

5c 9

Bafil.

II, 672. 3g4- -(22,

iHentientibus

tamen

Codicibus,
7* tx.y.aB-ci^ati
rite

eit loXii.

v.

Galat. 5, 9.

Chryf. X, 12S. ImpeE. ow~\ ow pro omiffo cvv laudatur etiam Clem. Alex.
Ilefert

471.
)io.
ctits

enim hacc extra nexum
addere
,

et a princi-

Ergo

vel

ve; omittere poterar.

R.e-

Idem convenit in Chryf. Miror, cur .on etiam proximum IB-vB-ti ex Clem. p.
vero omillt.
,

probaf^it.

Servat
249.

lw

Cyrill.

I, a. 445.
b.

585,

III,

825.

V,

h.

Recte omittit V,

2t.

£&i>$->i]

irvS-ij,

Dum

rurfus

ihlpicio

Griesbachii
i'cr-

editionem

p. 48, invenio,
IS-uSs,.

ab eo in contextu
inter lore

vatum
irvS-q

eile

In

marginc
erat

oitentat.
?

Konr.e

ad manus

autem Haknlis

grammatica

sc(>Tu£ccnev

,

y.r\

ii>\£v/uy

tfocXuicc,

fjirj^e

iv

fxois

hhiKgiveiots t'&j
]

(zAt}&dc&£. ['Y^gf/Scs.]'**''^- hi
iv
fcj

IE. O. ['Ap%»f.

eyeccybct

vufo

STtGoAx,
cv
»}

7*
at)

1

"

5

Z^"
'$,

lO.awoivctfjityvvarBotf

Ttogvois.

%cy

Tfctv- $x> tS-e\j,

TVS

TOIS

7S0(j)>0t£

TOV K07/ADV TCVTOV,

TCiS

KS<P* >Mii ?

g9Tf)
1 1
.

oCpeiAsTs
vuv<

cc^oc

ex,

rev

Koa/Aov
(ayj

s£sa- yl^xTu.

<9"«v.

oe
iolv

sygx^tt
ris

vfjJv,

(tovccvoC'

lAlywaSctf,

cooeKCpos

cvcfAot^cfxsva,'-,

.V,

9-

IEt

t»s

3-.

t!js £• '/35\

s

«o^£/\<po s

,

'lygx-fyx

vyStv

h

Z7

s-prtroXyi-

S- uA'a

h

d^vuois
402. e

«AJj5-f<ci«]

E.

Ut aliorum
tuetur haec
220. 5iS.
tjui

atque

omnes Codices mens mittam,
i;5.
II,

Ong. IV,
transeunt

128.

Ill,

a.

Bafil. I, 401. v. Mill.

De

Praxapoftolis,
vide

hie
et

ad

epiit.

ad

Galaias

priorem

banc ediiionem mcam.
9.

h

ry hrtstoXy]
auteni


:

E.

GljrjiC

X,

iZ\.

d.

Habet

cum

aliis

Clem', Alex.- 472.

BailL II, 458.

Dilerte haec interpretantur
et

Theodorer. Theopbyl.

Euthym.
'

ita
f

sv
,

t~,

Trxeovcry,
~\
"

yxo
..
\

svrtroAy
•'

#(£>

oXiyov

j'

sygxy/iit

ii'
sgotgetf

r,;v
,

7rxXxtxv L

yI
>

:t.w<->
>

rov

x

vrzre?v;vz.cTX,
ifryXovTO
,

us oso

qAeiT-Oj

dtPivriftSMf

«*

to

ytt>)

crvvxjxutynvcrB-Cyf fro^aii'

,#v»*¥itftly»virS-etf]

Cyrillus.

etfi
,

Paulum nomina.
ex.

tim

laudet,

tarn en

de

fuo

aut

recenfione

Grie6bachii Alexandrina,
I,
io.
a.

dedit,

trvvxvx/rXiicic-frcif-

255.

e.

o<9f/A£T%] a^TstXtrs. E.

Manifelta

correctio ~ex ra:

tione temporum.
Tat/?

hutuvm. Ha
,

accipit

j<

»«y

rev

tyilyZlV f&iXAlTi

ofyi'lAiTh

Ao(~lt> sx t.;$ it*

xfvuftrji I|j>i3-s<y.

nxi/ru^M yug

a XTiroh

i44 Ofl>ys-/3T\.

q o s

cy^L

rco
€(*6o

pride

(rwea&letv.

ri yciq pot ygy re's 12.
tffca

Kgiv&Vy
egao 6

ov%) rovs

vp&s
%gij
*

Kqivsrsj

tgvS os
TOV

$so£
VfAtJOV

*

y.qivei.

tgaqetT? i3«

7tOVV\qcV

££

A?.

UVTOCV.

r. Xi'i Tev

y.r\

0t7erS-etf
<*>

oixvvt
TOV
f.'.y)

xaj rauTa
7fOPV£VStK

t7ri

XTi'ts'au

h

,

7TS(H

TcApct rls u/tov,
eregcv, KglvsaBctf

7!qcLyp<x,
IzrJ

i%oov itqls

rcv\l
}

i,

Toov ci&'iKow,

x&j cv%i
hti

ir.

J; Vo'^£5] Crfryf. X, 1S4. \Z-5. v. 7roPvsih A. Utrurnque explicat Thcophyl. Apud Euthym.

a.

vi-

tij>fe
sj

1<

virur

y,y.

In

fcholio

enim
(

eLi,

uieupfcti-

TTo^vcg

habet Cbryf. VII, 5
b.
-^

g.

fed
a.

ter
>>

rurl'us

/.

XII, 233.
r,

c.

y,

Cyriil.

I,

422.

5io.

Prins
l-i'j.

feu
rig

prorfus

omittit.

5o5-

Clem. Alex.
7?cq\ic$.

a

aozxqfls

Xtyoftzvvs

'sugmietTo

BaHIi. II, 45S. 645. G58. 666.
v.

habet «, fed

\.

58o.

P.
xgtvi7.

>3. x^'.vn ]

Ita
f.

magao
jtgint.

confenfu Codd.

Sed

Orig. II, 702,
I^fl5ge~r«]

shotgun. E.

In edit. Gregor. vitiofe
7.

eft,

i%cti?i~Tt.
ter.

Ex Deut. 17,

Iigc

translating

cen-

Cbryf.

X,

i35.

e.

I|«gs7«

babet etiam VIII,

535. d.

(|«^flc«

Cyriil. I, a. 147. 480. et Eaiil. II,

394. 467.

Atu. I,

no.

VI, i.|T( j]
habet:
'A,

+

1|.

E.
rig

De

Cbryf.
^,;:«

v.

P.
fo-J

rcAy.u.
-i)2.


Vftur
e|

Mem
T ^v
t'uv

I,

G07.

mf'trait-

Xa3\(MC
y.p.

rrfatyux
Balii. II,

ifem
35 1.

Tts

7rpls

irsee*

uyl&v.

cum

alils

omittit

2. It:)

rojv dy'ioov,

ovx,
y

ctociTe,

on

ot

ocyioi

rov 'Acxjpcv Kgtvcvcri
Koa-fxos,

y&j

h

iv vj/iv

y^hsrccf
$

dvdfyoi

he

KgtTrigltov

iKot^feav

3. ovx
4.

htootre,

on dyysXcvs
fiioonxx

xgtvovfJiev j

fxqTt

ys piooTiKccj
iciv

fxh

ovv

y.girqgioo

2%v\re,
,

rovs i^ovbsv^'^evovs iv ry IxkccQI^sts.
cvtoss
Ttqos
:

5. KXr\vlct
7iv\v

rcvrovg
Azyoo.
!'/&',

ivrqoIv

vjXtv

cvK

hi

v(mv

ootyos ovds
6. fxhov

cs ovv^asTUf
;

oic&y.fivctf

dvd

tcv

dd?X@ov dvtcv

dXhd

clash'
Izr)

(pes \xzrd

do'ek<Pov KgivsTotf,
YiOi]

M&j tovto

n,d7IiS0OV$
vf/iv

[AiV

OVV

ChtoS

*
YITT'/lfAOC,

l^v,
bccrl

on

K^lfAOCToi

e%?re

fxs^

spew
diocrl

rccv.

o'o%)

fjidkXcv

doiKeta^sj

8.ou%)

fxdhKov

d7to$e(>eiaBe;

dXXx

Cpei?
dfisX'

d&y.etTe xgif u7Ig~s(>&ts,
g.<P<juV.
*/

7{cy roevroc

gvk oldocret

oTt dd)y.o( QctatX&oiv
>J10<J

A. ova.

«tenTt2

v ovx. 'oiodrs.

E.

Chryl.

X,

137.

Daverfii

male.

Sed

repugnant

adeo

Codd.

Theophvl.

Oecum. Entlivm.
16. 5.

plnres probi
IV<v]
ovx.
j

Ex verlu g. Infra etiam Codd. oraittunt i.
Atlu Ill, 26. sfiv
y.^tvetj'
1

ivx.

en-

oroifjo rnox,

iv $£ s<;

ac deinde

«(«
7.

ptiG-ov'}

piTu.lv. E.
sv

Chryf.

X,

i58.

v.

P„

«

v/ti7v

ssriy ]

8.

«AA« vpi"s] xXX
nullo inveni.

uvTot.

E.

v.

P.

Id poftaa

in

9.

et

10.

Negligenter

xiotat

Ath.

II,

19.

3.3a-

acig,

111, a8.

K

x46

^O-'^n
cure

Z

°

s

-

'

Y

^>

OVtS TTOgVOt,

CVTS SiaXiKoXcCT^dj^

CVTS

[AOl-

%sl,
*

fAaXowc} ,
CVTS

cure

ccgTsvcKclTcq,
,

GV7S 7ISCVFAT0LJ-,

Y.Xi7;TC{j

CU7£

jU£- I

O.

S"U!70;

C'jTF

Xo'lOOgOf,

CV%

KfTJt OtysS

A««v Bsov
roc

cv

Khrigcvcpyaovai.
,

^
,

,

&C&GI-

rccv-ii.

ttvss i]Ts'

dXXcc cc7reXovo oiG'Bs

«AA«
ovofxoc-

yyiocTBtire, dXX* eaiKUixSriTs
Tl

h
T^

too

rev

KVPiOV

h]<TOV,

%£ft

''

v

7IVSVU.&TI
1

T£A4ST* 5/8.rcu S^ou j?/^*
jwo/
ejriZtv.i

[TeAoff.]

['A£%£] wavrae
Tiuv-

2. E£.

aAA'

ou Ttdvrcc avfx(psqet ojAA' cujc
TCC
TOtS

roi pot
(TOfJlXj

s^e^tv,

lyw i^cvaiuaBii(^^CO/JLCCTOC

VTkO
?(§£/

TWOS.
»]

T%

KOt-

\

3.

A/ftJ,

XGlXlCC

@$MfA<Z7lv'

OS

Bscs %&}
to
os
,

tccvt'/iv

7{Cpi

TccvTd
Ttegveiot')

xaTotqywet*
ccXXot
o

cmjaoc
?(£</.

cv
o

Ty

t?
os 14,

Kvgla

xvgtos

r.m

croopc&Tt.

BeOS
Xo. rev cttruTcv.

VI,

12.

15- KVPtecx.>i

[Iv <*AA&>

,

*JV|f«6«

10. \vtt

x-MtTTeqi

evTi

7r}.icvix.?cj]

cvri

nrXtovsKTcty

11.

uX>? frutXidS-ffTi] eliam VU, ujo. \III,
462. 470.


,

E.
v >z.

V.

P.

Chryl".

omittit
II,
Ill,

Habet tamen

229.
41.

'

XII, 401.
ibi

Umittit etiam Bafil.

qui

tameu

uegllgenter

hoc

refert.

Coaler
Negligent

ibid. 5S.

Strvat Ath. I, 5a3. 55o. 5^3.
r2.

tnr notat II,
alia

hie turbat.

Sed et 4^a' lJV». omitiit 177. Vide et 457. Hie iam quaelierim,
,

quae tandem
uiiice vwra

recer.llo

ox lot Alexandrinig recen-

liouibus Athanafii,
lit

quot hie deiuceps notavimus,

Alexandrina?

/

&uj4%/'¥-/&K

o

§

t

v

a

o v s

a.

147
ry-xs

Seos y&f rov xvgiev t\yetqe., K& i^.i&yffss did rv\s owaysoos ocvroT.
oidotTF,

avK

on

roc a-ooyccrcc.
roc fXsKr)
fAY\

vyoov

/ueAjj

Xf^ou
H'iaOtOOtr

ESiV}

octets cuv

rov %(ji~cv,
'

iQ.JM
T£,

7?0g\>YI£

jJLSh'i]'-,

yhotVO.

OvK
s

cTt

v.oKKooy.svcs

t#

7rc{;vq

^Z^oc
accgttco

i=;iv j

£<7oirctj

yotg,

($y\?iv, ci ovo

hs

in.ylotv.
ift.'RVGVfjLcc

os
s?t.

KohKoofxevos

roc

Kigla-,

ev

(pevyere
eotv

rvjv

7to(>v&ot,\.

7ixv

cipcigTYiiAcc,

Tioir.ay

<xv§o<*7;gs,

SKrog

rev

i4- x.a\

tuns] xof

rttzs.

Sic et Ath. II,

8.

fed Codi-

ces variant inter lyipyt et Y^tyt^u,
l5. ttf>*{\ otfx. E. v.

P.

«»£S? habet etiam Chryf. VIII,

38o.

e.

Cyrill.

IV,
e

863.

Attingit
Ill,

banc
i3t.

locum,

atque

iia

occja

pro bat Bafil.
-

d

Apud
Habet

euudem
enim
:

ibid. 47ttov

fi |T1 'li

niodo

etf

Qs^ut

rotvvt
;

(pk^ovrie,
rei'pexit

ccvt\

to miitttb

to uyte*") TxzotAiv

In re nota pluribtis

exemolis
1, 5 .0,

ncn
ubi

ett

onus,
canity
fol.
,

Hue
ret

etiam
t.

Orig.

elt:
6.

«;A>j
1.

h.
ivy,

ASi-riv'

Srbol
tepecs

Cod.
<?si?a»

Aug.
7toPw'

£«y.

pag.

stAA

O^iKaiOcTeeoii'
5T«g»»s-

up«.q

rot.

rov %%isov
1
,

yAXn
472.

7roili<ra
a.

Center

Oecum.
i5a.
evy
,

469

d.

Compara Cbryf. X, thvm MS. reperio tamen: up
tpafsi^oi

c.

Apud Euaddua
iDterIjtij-

pretatione:
ycc/i
ft>i

Xoyos-

010 KOf rct%{ag

ymotra.
«

h ovk

'oifr&TS ]

Omittil etiam Cod. k

Sed

littera k.

neglccta 1'uerat in priore editione mea.

II, 238.

K

'

i48 'c*j*Cj/ Scroll
Tov
)'aicv

r

q
o

o

s

V
to
J

«•

coofAOiTos

e^iv

as

ttoovsvmv
r\

,

ets

aoofxa cc/AOtgrocvei.
CTOOfACZTCC
VfJLOOV
,

ouk ooure, ort
OS

9.

TCC

VOL

TOV

€V

Vt/iV

ay

tov TSvevfxotTos l<?/v,

cv e%eTs

duo

Sfovi

j<cy

ovk

l=re

sccvToov'y

tjycqxa-3t]Ts
<JVj

yaqio.l'L.
lv

Tigris'

['Agx*?'.]

<$o'£pi(joiTs

tov S'fOf

7&>

VI,

20. IZ.

t>i

y.

rr,i £.

t/lfr.

e&iXtpoli

^c^xtxts tov

lg.

Ath.
ro

II

,

4-

ovx. 'oioarz

,

oV<

rx o-uttxrx.

rx rru^xrx. Sic et Bafil. II. 193. 583. Octies ad b. 1. notaveram Cyrillum. Sed haec
lectio,
liftit

mux]

vel line Cvrill'o

,

vel contra

Cyrillum conlocis

auotoritate
358. 356.

Codd.
ubi
Fl'.
e/.t

Duobus
8. g.

dehingar.

V,

a.

rx rapxrx.

Sic et Orig.

II, 5'/6- qui ibi

5,

L>:o« et vxo< explicat.

Ergo pro more fuo
finales.

line ullo

nexu congeiHt locos

20. Ornifils

,

yyagccs-S-iire

yx°

riu'.jt; ,

babct

,

^o^xrxrs
Ibi-

ow rav B-ioi> dem 575. ex
tatur
:

hoiKovrrx

Iv

vfMt.

Atb. II, 4>

interprets tione \
et

igilii

Tapfenlis no-

glorificate erqo

porlate

demn

in

cor-

pore vejiro.
^c^xtroOTi

Agaofcis LatiniiUm.
et port ate,

04] Latiniftae addunt:

quod
reddi-

Veleiius

,

homo

in talibus fedulus fcilicct,

dit: fixs-x<rxrs.
i5-

Reddendum
Erasmus
Io.

erat
8. eit

upxn
crilis

,

ex verf,

Siraili fide

inculcavit

7rra%is.

9, Sed haec

loco Trpevxlrm

impoltqet gra-

rum
vium.

et
v.

furura,
P.

non virorum honcflorum
b.

Ad priorem editionem meam
5y5.
c.

bic

ledum addo Chryf. XI, 5yi. Corlex Woiq. Chryf. x. nihil
praeter
ibid,

d.

Alter

in iltis locis

mutar,
Sic et

^4

,

loco $s,
9.

fcilicet

priore

loco.

Codex

ut

iam monui.

Hubet praeterea haec

:

&p6j£.0
rco

Koftvfjiovc
vfxoov,
%c£j
Ijscu.

t

cc.

149
mevpctTi
TeA4? T
A.

coo^ccrt

sv

ra>

vjaxV) uTivoi

hi roZ

[TsAos.]

Jli

XVgltty.r,i;

haec ChryT. X, i55.
varietate,

d.

e.

227. d.

V,
loco
evv

288.

fine

fed terminat in 7Mvp.ct.Ti
II,

lp,Zv.

Sic et

476.

Damafc.

83.

645.
:

f

riore

integrum
x.
t.

verfum habet,

pofteriore

to%tt.<r.

X.

Terminat
OO^CKTCCTi
1
,

in <rcdpa.ri
fri]

vft.mtil

Ba/il. I,

n5. exhibet
V/LC.MU.

TCV StiOV

TOti ftlXSrtV
$r,
,

Ath.
erat

890.

omittit

folum
«.

quo

ibi

non

opus.
x.aj iv

— rov
ut
in

S-iav]


mox
,

E.

v.

P.

Nullus
etiam
ante

omnino
Cbryf.

meorum X, i53. d.

praetermitiit.

Recicat
e.

Sed
aliis

ibid.

haec

terminat,

locis

modo
effici
,

hie laudatis.
quilibet iple

Ex

his terminis

autem

nihil

intelligit.

Wetftenius haec etiam a Cyrillo omiifa
Actt.

notat

ex

Ephefinis
in

V.

Igitur

Griesbacbius
ilte legi-

etiam

Cyrillum

partes
p. 5g.

vocat.
verl'u

Locus
17

tur in Actt. Ephef.

— 19.'
yj.\

pertinet

ab

n

ivx

ot^ctri

ad

trup.ct.Ti

v/lcmv.

At enim vero
k^a.-n>

hie locus laudari quidem pot"ft contra
fed
,

non contra y.cq In tZ y,. r- >.. Terminurn enim hie conltituebat Cyrillus, qui ex hoc loco lo!um hoc volebat demonllrare: oti S-jg? %%'Idem locus legitur apud Cyrill. V d. 62. in ffif.
,

fine.

Eodem
oo%x<rc&Te

iure
5")}

laudari
tov
B-'soV

poterat
iv

Cyrill.
<?6)fAolTi

I,

a.

Si4-

rm

vy.ut.

Sed hie quoqie locus folnm
ti.

Atque earn
a

eft contra, koj ugaob cauflam credo etiam priorem
effe.

locum

Wetftenio laudatum
,

Sed per con.

fufionem tvpothetarum
tione relatus
eft

ut alia

plum

in

itta

edi-

ad hunc locum.
qui alios
,

Qualis

mifera

conditio eorum,
ocuiia

exferibunt atque alienis
fuis
!

malunt cernere

quam

Euthym. MS.
irvivucuri
,

ante lcholia ponit:

'oc,\a.<ra.Ti

ad

vuuv.

His additui interpretatio:

npicrxTi

9-tp*^rsvr*fs

j5o uy>rf x-?>
.

n

% c
r

s
\
->

ATev

Trigt

yxr.au
yy
••;

I

\

KUf

XVgnas

Keif

Kyxuiotg.

t

1

f
at »

\

(V

tt'.^i

ur,

-T.t.9-«/

ct^Q&s yvvu.ix.av,

y.r,'Ji

if

czrrtzci

yuvflft*j6.05r

\j.y\

oc7rie(rB'oCf.

otx oe

rav

Trof-2.

j/e*#s

enures
eKcisti

t»jv

t'ccurcu

yvva.7v.cc

I^FTfitf,

^a/

rev
ccv/j^

'totov
t>ji>

olvopct

lyjrca.

^^3.
twaatv
dTJcdi-

yuwwjcJ

c§eiKc\Akvv\v

r"av

B-^v

ev

caeittTi

kcm
,

tyvy,

""'

'

A4 ''

u.^vev -xp-iZiav
jrovaj-

tnrpnrui
P'jlV-

a,~iyr curvet

xXXec

koj

Xoy^a-uuv
VfHO)V)

TC.VTZ.^.TiV
c

y&Z,

K<t.T?.£tVOVTG)V

O^Xrca

(^irvA

S-ies-

iv'ocxiur.c-t;

yxg

dovXoiiy
:

ooj-x
i?t
,

e;?- r;':v.

Deinde denuo textus
:

xrtvsi

raw
<\

Shtov.
*>|y;j.;.
7
.

Et inierpretatio
r,<ji)X&
x.u)
tog
-.

to

troiiioc

ai}\a>oTt

y..j

ys?

c/.vrov,

01%

V71-

MVT&V
/

x.titrB'tVl

KTV&kvr*

(refpicit,
tot,

r yc%y.<rS-r Ti.')

ttvTw

nt'.t

pi reiwv
Ita

vpgiC^iTS
aiiis

rov o-a-Tr^Tovetiara
b.

VII,

2.

TTteytieCsl

cum
X,
eflet,

babet

Ciir\f.

III,

194.
ibi

I,

2S8.

169.

Sed 6o5.

rum
ita

praetnuta-

fertim
vit
:

formo

tfsgl iirtS-vpixs,
,

d;« yap tx$ foi9-vfcicts
s%!T.'>
c.

0i)<rri,

tKcis-o; tkv

tavrcv yvvxTxa,

I, 2-7. 282. 2S7.
3.
rsj*

Vide praeterea EX, 428. Damafc. 11, 6.\i. 288.
T'.y

b.

o0tt/\Ofthv* svtoicbv]
v;.
.

o0liXef6iytit Tiftifi

t

rr,v

E.
etiara
,

^

l| >::

turn

babent

omnes
T.-;v

omnino
Tty,^v

ii

quos DOviiDme camparavi.
ex
1

invexlt

Chryf.

Petr. Ill, 7.

o0eiXr,p ex

eiusdem
ex
' J

commentario invectum.
.jT.'J.

Eodem modo
ro
b.

Oeciim. I,

c.

inferri

paterat
160.
v.uuf

Z"J oliubi ex
t5

Q r',ziXr,->
.

iegkur

apyl Ciuyf. X,
gtet

ho<
-

Loco adfert,
\«A:5-£V.
H::xit

yap ?o^~g

cO-tXr.j

Eodern
bis locis

modo ibidem
Neino tamen
y^iog

ex
ita

ux<f
in-

5-iPiiri

diroTiPnvw.

ejirus luit,

ut ex

aut UTroTs^Kriv
ct»n-

«ontextui inferre voluerit.
•it

*H
ut
-,j

ItytiAV

autem,

feu.

7rgo!.ytia

,

non

elt

,

aliqui
pit-is',

|<j
o

c-'jvfjtrlmy

y.x.ro)®iiii$ iuterpretantur,

ruv (ru^itt,

tuv
ffclet

7r\:)imt.o-/&i<;

,

led rj ivreixas Tr^trCL'^'y^-c-.j
P.

yaf&srr,.

v.

Quae enim
aiunt,

ibi dixi

,

hie

non

repeio.
fit

At enim vero
habet
in

etiani
li

Clem. Alex.

Oris;,

sipzsxif.

Ac

Chryfoitomo
alter

mentem
aliis

venit,

id, quod non potuerk in

ergo

mentera venire
altcrum,

duobus Graecis.

Quid,

Ji

ut centics alibi,
,

expreilit?

Quin
,

^

enim Grigenes dementis dementis, e: Origenis
nulio
k?£
-

Ghryfoltomus vero
legerit,

et

fcripta

dubtfari

modo
r.;v

pott-it,
a
'/}

yctsAitv,
\

CTV £ ovc?
*
'"

den;ens laudat p. 4J7. '-a m eTTca; c a\>r,i v.tto<< < >
\ ,
-.

^ V~ oioa
u.-.'.,

yvvaiM r:;» oS>;ia>:v, Sad haec, in fallor elt I. ex qua nihil eilieitur. Paullini,
tv;
,

~

/*

^

\

« t)

"

\

ro>

y.r.-j

yvnti

paraplirafls loci

Et paullo
:

p.olt

p. 472. ubi loci prioris

meminit, babel
5

b'ici

r?s

«

Trs A:'|«w; unus idemque habet,
ir e

r

g

£

s

to
et

Cp s I

A

r,

utt

C cr o°
Trc.^e-

o<petXWt
yc.fiav,

et

c",^i/;.;;:c«,
-rr t
:

utrum ergo probavit?) rou
rrou&v,

l^a.ivmv.

eTrsg

tv

7c~.%

i'f.i7rgcc-B-;v

ior,Xa-

pet \iiem.
itoli

(Sua

fnperiora
,

verba

ergo

pro

Apolacor»

verbis

iuterponit

ut Patres
,

omnes
(

fole.nt,

cum
r?j

lententiam magis
kvyiq tjjx

quam
6(pitX'>:v

verba fpe-

ctant.
pellat,

")

yvtctiKi

mox
:

ap-

s»T(o"i») tbwt&toaTw.
vel

Si ergo hie ex (Je-

mente
i5,
4.

IqtsiXnvi
,

loco xivrtav

lGt.')

crxpzvM,

et
:

ityitXyptct legendum Io, legendum erit ex ecdem (p. ceutum alia. Origenes I,

v <d

a5i.
tci,

r.

mterpretans

je«f

«<p5?

tij/.w

tgj

o<p-iA^ua-

pro

more luo
253.
c. )

cumulat locos
defertur
J~e

fimiles.

Ergo
lo-

tandem (p.
euiri
,

eliam ad

hunc
Aiyuv

laudatque:
cofcf&cctrs*
s

jj^jj

ci7?c?o?.ef

c$si>J;? Ttvst
tv\

scoiv>iv

ecvo^oi

koj

ywa.ix.as,

yvvurA
ro
,

«v>j^ tj)k

otynAnv eiTroitocm.
elt

Quae «c~Zi\yfitiT&
li

per

deum

!

iimiluudo

inter

JIatth. 6,

13. et inter itpHAiiV

huius loci,
jreg*

prae-

fertim auctoritate Clementis
7rcti$e7roiYxs

hie

^/fsfti?

koj
le-

expliceiur?

Qui vcro Origenem

gerunt,

gerunt
tere

,

norunt

,

quam

acute et
repetit

fubtiliter 'difpuIII,

loleat.

Iterum
8.

ilia

647.

a.

ubi

Matth.

19,

interpretatur.
etc.
,

In

Patres

Latinos,

Tertulliauum

potuit veniffe per
ficuti

Icribas Lati-

nos

ex vulgata

plura ex vulgata venerunt
,

de quo nemo dubitat. lam /i Codices examines, in praeomnibus reperies rnv c-puXo/uhr^ swoictv terquam in paucis iis qui et alibi notabiliter ex Patribus, nominatim Orig. Chryf. Damafc. Hilar, etc. et ex vulgata Latina corrupti funt. Iidem
in interpretaiiones Latinas Irenaei et Origenis
,

,

,

Codices,

lit

in bis ipfis

epiitolis

videbimus,
,

vo-

quae prorfus non funt Graeca ad vulgatam Latinam ehhnxerunt. Notabile eLi, quod apii'l Birchium adeo Codex Vat. 367. repugnat
cabula etiam,

Yaticano

1209.

Sed

alibi

iam monui

,

poiterio-

rem

priore effe

corruptiorem.

Accedit confenfus

interpretum
bibent
et

omnium,

qui vulgatam lectionem ex,

interpretantur

Theodoret.
poit

Theophyl.
lectionem
:

Oecum.
vulgatam

Damal'c.
addit

Eutbvmii MS.

interpretacioiiem

hanc
II,

oQziXcvri

y«£
etiam
tiva
gunt.

u.XXnXoti ivvactv-

Longiorem locum ex hoc
etiam
hie
641.

capite

laudat

Ddinafcenus
eit.

ubi

vulgatum
,

Addo

exempla

praeter

fuperiora alia

ubi interpretes
,

ex verbis fuhjiano<p<i/.r v,
t

huiusmodi

iramo hoc iplum
55.
b.

fin-

Oecum.
,

II,

ad Ephef.
ItTiill,
>

5, 28.
TOt,
y.ccj

ix

TCVTcil

(id

eit,
1

Old
»

TO

&>%

iolvtZi

trcvtAXTa,

o^e A «(/»(
Trgxyptct

0t.yct.7rct.)>

J

yap

Q

1 1 -

A
x.

*i

v

to
A-

(id

eit,

T>iv

uyx,7r>]y')

onxwcrt
i,v

r.

Ad eundem locum Theophyl.
7rga.ytt.oi
,

%,v.pi<i

tst

To

otXX
r,

<p Z

1

\

r>

Key

ocvot.yx.rj.

eav.ot:

yotg

(tsj/

tnv

yvv»i.

Hie ergo eodem m«efl
o(J>si$j

do ex
cjtojc,

ctpi/Xovo-iv

efiictum

et

otvxyxn.
146. e.

Repetita

autem haec funt ex Chryf. XI,
ov

o<piiXov<Tiv'
oipttXvi,

*,X/\

£«£<? **^ To 7rpu.yuu, Pmrlus ibidem 5i4- e. ChryfoitoPhilipp.

ytae

mus_ interpretans
#7Tf%u
irguyf.'.oc

4,

18,
'on,

ex

vocabulo
l?t

haec
>

finxit:
>j

t^e*|f»,

ityuXn

to

id eit,

dotrn, to dwg^tta,

Hanc eoim

£&^3
vim

K
tribuit

C

q

t

V

3
,

/

v s
id
eft,

a.

i53
tnercefimilia
i3,

ru uxri%M
in

tannuam
Plura

dem
8.

,

lanquam debilum
I,

accept.

exempla memoravi
Colo'D".
6.

hac editione ad Piom.
alibi
1
,

Rel'tat quaeftio,

quomodo Chryc.

loftomus

huiic

locum

recitaverit? 288.
ri

opera rurfus
tccJtx

eum

tractat

t\

Data pirx

rv, Qri<rtv (0 Jt<;V«A«; ;) yvvclnA dvr,g ToT k v ityiiXofAfvnv £ v v d7roh'tooTu. x, v Rurfus tidem verbis repetit ibid. 2S9. b. 291. d. data opera faunc locum explicat III, 198. c. !;1
\

1

tray yu.%

.

\

,

1

kccj

tr-e.^r,
I

rov

\

"k
10 tap

>/

xvO(>X
-4

*,

s%tTO t
t

3

>

nrnt

.

'

yxyi"
*

ryj

ywxtx.\
cctroo ;3
»

xtr,^

r

v

<p i

A
j

u.

v

r,

v

v

v

e

t

a

»

srw.
t<;j c.


:

ttoiov e v

y
line

1

x

?<oo$


2.

n.v
b.

vuQpufviw
201.
e.

tnpvoryiTct.

Vide

ibid.

igg.

202.

Ubique ergo

oiuni varieverl'u
1.

tate.
et 4-

Dixerit
Trsgl

aliquis

atqui Paidus et
di::it.

Fuf&xrm xoirmt#$
Ita

Ergo etiam
Latiniltae.

verfu 3.

certe

argumentati
ell

funt

Verum hoc non

necelle

ftatuere,

cum

svvoia
Ita

mutua non minus ad coniugium quoque apud Petrum 1 3, 7.
,

pertineat.
{rv<joix.ovvTt<;

et

iC7rc-J ucv7sg "TiuTiv
t

iuncta

funt.

Accedit^
et

(Ivcoo^vcijf

Tfj

otpst^tji
Iujji

de marito

quod coniuge, hoc
indecorum.
rvfcxtair

lenfu

dictum,

a

inodum

ell
rr.v

Quid enim ex
7r%c<r7riXoc.rty,vi\>

ilto
y.uj

XKcftoZvcq

tZ*

Fi/tavvtetfiKV*
,

etpitXr,?
y.»)

aliud

inteliigitur,
tu,

quam
7r(>o<;

xTroyvpvovrfroj
rvftftt%iv
kc'jj

jrgsTtS-'syetf
;

xiooix

crvyyvfA»x~txv

Verum haec obicoena
Griesbachii
lias

iunt.

Pertinent
,

ergo

ad

rece/rjionem

obfroenam

per

Latini-

ex lupwnaribus S. dementis

et

S. Origeuis,

tuv

repetitam. Multo honeltius 7rogvifio<rx.i)v, idem hoc Paulus dixit vprfu A. Wetl'tenius arbitratur, itput.r,? hue veniJTe ex Piom. i5, 7. Scilicet
,

ut rturiv

>

de quo lupra dixi

,

ex

1

Petr. 3, 7.

N. Teltamenti nemo repertus ell, praeter Griesbachium qui i<f>siXnt textui obtrudere aufus fuerit. ut quoFecit id autem ideo
editoribus
,

Ex

,

rundam corruptorum Codicum
maret, qui
ei alibi

auctoritatem

Hr-

etiam, ac plerumque

foil,

a

latere

i54<V/y3~«£
U7!cdiocrto
dgl.
y\

n

q
ds

o

s

.

%

opsins

:<$.]

y\

yvvv\

rcc

ccv-

yvvvi

rov
o

lalov
ccvijg'

ace pares

cvk
oe

efcpv- 4«

cix^et,
cLvy\q

aAA'
toiou

cpoiaos

ygjf

o

rov
JJ

aooposres
JAY]

ovk

ij*6vaicc£et,

«AA'
I;

yv\Y\.

CtTCC^SQSlTS

ceAAtfAouffj 5.

//>7f/

«v ea avpfywov
Tjf

ntqos

v.cciqov

r

wee

*Xo?\.cl£qTe

J^s'oJ

;(£/

rj

TtfcaevXll'

latere

funt,

cum
,

veritatem
bic

et

reli^ionem oppuut

gnat.
aliis

De
de

c^nXr,-/

non laborabat,
ii'tos

nee d«

Jimi ibus

quae propter

Codices proba-

vit, fed

locis gravioribus et dogmaticis.
finis

Haec

eit

origo, bic elt

iitarum Semleri et Gries!

bachii.

recenjionum.

'OifAu^Woirciv
,

4.

Vide P.
indultria

Quae
et

hie Cbryfoflomus cum tatnen ds banc epiltolam interpretatur, omittit in

Codd.

X,

i5g. ea habet VII, 117. a. etc.

uaX
160.
5.

V
a.

y-jvr.]

Sic

1.

1.

Chryfoltomus,

fed.

X,

ovoi

n

yvin>

F2J«A*£*rt] r£flA«V/;rs. E.

Vulgatum etiam Chryf.
I, 289.
,

X,

160.

fed

c-^o>.«5-)jrj

a.

et

ibid.

d.

e-;£c\'l£r,TS.

Ergo

pro

more fuo
3?.j.

utrumque
d.
p.
<j

in

eadem
O-ilTZ TV\

pagina,

Cyrill. I, a.

y,ci^i\ 1

\

KVOtTZV^Y,
tcvvh
y,

X.fJ\
£ ,

T
ex
,

~
1\

<\

1

6

I

>J

t

>

KC/jf

7TV.AIV

%tv\

il

r

iva

vy-Zu.

Hand

dubie,

fecundutn Semlerum,

recenfione

occidentali,

fecundum Griesbacbium
pugnant
eni'ro

ex sil&andrina.

Re-

in his fibi.

rh virelci Koj)
Chryf.
y.*\

E.

Apud
et
III,

Chryf,
alter

X,

160.

haec

mius Cod. Mofq,
eti.itn

omiltit,

habet.

Habet
tjj
et~\

I, ?.8g.

5i4-

F£oA<&£Ws
V, 53i.

xnnit;-

r>/

7r^airivy>\.

Ac

dil'erto

5Tft»f

<w^
V$j
TIOLhlV
S7f)

TO

SXVTO

VVVigX^S**

"VlX
flYJ

icox;
t<

tlzj

Ten

;

ftn
t-^

cLzrerigHTi
'risi'iX
Kccf

atAAj)Aavt;>
rr,

(five -j«.

trjjaAestfjfr*

7rg«e-iv%r,.

NetxAA>jilta

gligentius
Aoi<;
9

refert
jt4<;

IV,

3oi.
-

^

«ir««g6?Ti

f<

tv

5Tfeo-sf^

/;

Ki5ty

i/»;r£{«4.

Omittit

Orig. Ill, 6i5. coll. 6iJ. d. £ubi re pick ad Clem.
Alex. Srrom.
Ill,
i

o.

inir.)

Hie

utiTSict

prorl'us

lion perrinebat

ad eius conlilium.
ubi lolum

In.erpretabatur
feruio
eli
,

enim Matth.
t

18, 19.

trsgl
,

!«£«?

>jr<s<

!r^f;v/;?;.

Pueriliter
ut

autem

et

Clem.,
runt,

et

Oris;,
iiti

nu^antur,

lulent,

et inqui?

qui fim

duo aut
,

tres

apud Matthaeum
foquor.

Cum
1

dico

pueriliter

Laiine

Photius

to

feverius
O.'ig.
1.

de
198.

utroque
ubi

iudicavit.


de
I,

Vide
ieiunio,

etiam
fed

itidem

non
de

de prccibus
srgo

e^it.

Idem
Cjuid

valet

268.
II

e.

Evanelcit

omnis On»enis auctoritas,
vero apud

res

accuratius invelii^etur.
tern epetra

Clemenequi-

vulg

r

im

lectionem

inveniatur,
,juis

dem
£cv<rx
feu
,

expilcari
»j

non po>m,
tx.

mli
7rg\<;

p. 4^8.

hue

trabat:

d's

e'v/Atputev

itxigbv
,

trp^eXoi-

coniuges, ry, 7tp9tsv^ ffvQvyix , ( boc elt coniugium de confenju ad tempos vacans
aut
p.

preciLus.)

460.
<r

»«/

jraAo
v.

Itt\

to

ecvro

ye'vso-9-i,
itra

1 a.

Toy

«t ff.v a.

Sed

liaec

monCodili.

lunt,

non

lectiones.

Scilicet,

ruilus defen-

deadi
ces
et

erant

Wetlt. Codd. A. C. D. E. F.

mci omnes ilia fcrvant. ad verf. 3- 5- nee non G
ubi
34.

Vide Birch, ad
,

1.

20.

ac in locis limi1209.

libus,
10.

eadem traduntur de Codicibus

Apud Theodoret, tr»vig%SF$-£'} s-yvf'gvsjs-3-e. A. utrumque reperias. v. pag. 202. et 201. notam 3. Pro eo alii notam, ex corruptis ex Patiibus et
Lariniltis.

Codicibus,

r,n,

quod meorum nullus
exhibet

agnofcit.
T«ijrs

Cod. Boern. uno vocabulo
fupra
inlerpretatio
:

»v~
aut s

*t

revertimini,

Jitify

fxvj

Ttetqd^q

Cpocs

o

a-ccravxs
os

oioc

rr v
t

c&K(jcitrixv

vfjioov.

rcvTo

heyoo

kxtcc. 6.

ffvyyvoojAYiv^ ou

y.oct

i7itrayr,v.

BsKoo yocq 7.
nciv-

Jltis.
%T,r!$-z

Ex Anguftino
ambiguitatem
elfc

laudat Sabat.
aliquibus

e/tote.

T,vytf>-

fortafle Graecis

difplicebat
,

pro-

pter

vocabuli

a-vv'if^ia-B-o^

quod
,

non folum
et
trvre\9-s7»

convenire quacunque de cauffa
cotnplexus
r\

led

ad mutuos
«ri

maris

et
i

leminae.

At
s5.

xvrb

eft
fjrl

etiam
to cLvto

Cor.

14,

Iu Actibus ApoJtolicis
gitur

aliquoties

iun-

rZ

iivctj.

Forte ergo aliquibus hoc in men-

tern veuit.

vrugoc^r, f,4t«t;]

stti^x^

vpuv-

Ong.
g.

I, ig8.

\fta~

X ^>
i

•xtwi.Qiit v/xcts-

Damafc.

II, 84.

quenfis

Codex
et
e.

Damafceni
habet

Sed Mofvulgatum habet.
11. 11.

Vulgat.im
I, 2S2.

alibi

Cfaryf.
iito

et

repetit

Originem vero
conftat ex
-

inodo,

ut notavi,
,

h'giffe,

adilito

tT^Xi^yttrixXKoi;

pro

quo ibidpin z<S5. editur iyrt^xi^nrticXKei. Pertinet de hoc ad porcinas lecttones Codicum Origenis quibus dixi in hac editione ad Evangelia pag. 774.
,

Gra^ci

dicunt
(fie

i7rt%a.i%ixxy.os-

Nam
eit

t7n%xi°r 3-id

xazos
trt{
,

»

enim videtur

voluifle,

ab

sTrtp^etl'Ti,

quod tamsn ipfum non
ypc&fifUtTtxvtpttn
In
v.

in ufu

non ab
f'uerat

i7r<_^.«.V:T<5 •)

videtur excogitalfe Clemens, tlrxn-

rucoc

cuius doctrina
eit
:

ul'us

Origones.
ko>

proyerbio

xctxov

x.c/?xko<;

kxfed

a Iv.

P.

'Eirtxctgfl*

fatis

no turn

eit,

nee

srriy^cc-rnrts,

nee

(7ri%xigs<rti.

G.

Quae
bet

C.hrvT. in
I,

Codu. Mofrjq.
lie
:

omittit T. X.
<p'i<ri,

ea ha-

r«f, lo<"o l) Eode.u morlo repetil 353.
iTiJ«/>;»-

2fp. v

led

Tovro yxp,
,

x'fya>


ex
a.

nexus
ted
in

ibi

poihilabat.
affuit

fine

prioribus
29.

:

oix

rr,v

xy.^x<rlxv
,

rtura ot

vfcut-

Cyrill. 1,
v.

<rvyyixf^iv

ivx tTtirxy^v.

P.

<Wy~/£K
TtOtVtOtS

o

q

t

v

B

I

o'v s

S»N
'Jgj

157
l-fJ.CCVTQV

CCVJ{3a>7r0V£
't'oiov

ttVOLj

#AA' ey.u^os

%oc.^ta(x<x>

e%et

In

Brew,

of )u?v cur&c-,

cs oe cvrx£.
reels

heyca os roi£
ncchov
it

dydpciz Key
9- l~/v
,

%y\$cus,
oo£

dvro7s
Od

id v

fx&voocriv
,

xdyoo.

cvk

iyrgotrsvovTUj
1

yocju7](Tocroo7C£V'

K^eara-ov ycc$

o. eft

,

ycturicc&j

"h

7iv$oZabctj.

rcls 8s ysyeceyco,
fXYJ

(jtYiKccri

7iet%ccyyeAk(X),

pvx

«AA'
%a)(3ia&ii-

%u0io£

,

yvvx7xcc
iolv

d'no

dvdP0£
*

11.

votf.

Jg

K9V

X^^y
T<Tt£

y.svsrca
}<£$

clyaccvoqca

/ueff,

»j


/u»)

avo^J xcirccAAayrJTGo'

iz.yvvcc7r.ct

depth Of.

os

Koi7tc7s
£<

iyoo

IH. Aeya?, ou%

xJfW

['A £%»/'.]

t/s"

a'JeA-

VII, 12. IH. T? £. T?S £. */$ xfo*Qo\, ?^s]
7>
fc>?

U

tl? [x$i\-

"/VlCtlX-CC.

Jttesfroj/]

-j-

l)i

lyKPATttx- E.

Quae
V,

eft expli7.

catio.

Ita

Chryf.
Ii

X,
ubi

160.

e.

(J8i. e.

3oo.
oxj^.

XII,
296.

174.

270.

eliam
XII,

eit

(ialxcy.c/j.

3oi.

552.

Oniittit

i65.

XI,

5.

Noa

agnofcit ifta
tra

cum
/usy

ceteris Cvrill. I, a. 29.

led con-

ha bet:
b. 26.

ovruit
II.

de ovrui,

ut 254- 56o.

V,
8.

Sic et

53.

to~5

ayw^ju] T«r? Chryf. X, i6t. I,
Montf.
y.cixbv

uyafion;.
298.

E.
itji.

VI,

Vulgatum etiam ubi tamen vide

uvto7$~\ xxaIv uvrctTg.
yctfiiiTetrot.v.

E.

9- yctfir.irxTiiTcti]

E.

Chryf.
Ill,

X,

161.

Vuigat'um
10.

1, 282.

298. et Bafil.
i6r.
c. c.

&5i.
recte
exlii-

Quod ChryC X,
excludit.

inferre

videtur, id

I, 299.
v.

Ibidem etiam integrum
Lalil.

bet verfum 11.
«it

P.

I, 3 19.

deiaceps iuu-

verfum

25. et 10.

1

58
os

af%&>-ifa
ywctlKU £'%«
oixetv

? I

s

(J)

ctTTi'cV)
(j.y\

ygq dvr>)

cv'vev-

ooxei

yar ccvrov,

a0tera> olvtw.

<Tcv,

^/
fxn

aurss

-

avvevocitei
otvrpv.

ci/eiv

fxsr

ocvo

rrjs, dvi]^
Y[

oc(ptsroo

viyloi^ccf

yotq

14.

a,7ti~os sv
Y)

Ty

yvvoci/A'
CLV0(4'

x&f

yy.<xzoq
T06

yW¥}

<Z7il~C£

BV

T<X

S7lA UgQC
vuv
d.

renvoi
i^tv.

vjaxv
ei

dndSfd^rd
os

??;,

ct/tx
%a>(>i-

unties xoogl&Tocf,
ccoi-ACpos,
sv
fj
v\

i5«

£e<rBoo'
($y\

on oeo*vAoorocj

daeK-

sv

rots

roiovras'
rl

os

hgrivg ksk^yiksv

rijAcis

Bees,

yccg
r\

cidocs,

yi'cq,
uveg,
eK&sai

h
si

16.

rov
Tf\v

avowee

crootreis'-,

rl
et

hdois,
^y\

yvvociY.oc

a&aetS)

00s

17.

SjASgl-

12. dvTvt

<ri>ySvo'ax.u]

dvr::

cvyivi

-.;:u.

EI,

Vide Verf.
5oi.
Lio/j.

i3.
OlVTYj

Vulgaturn CLiryl
G-'JViVO OKil.

X,

Kji. 655.

Cvrill
Ex. verf.

I, &. 2^Z.

xZ. jfrts]

i't

rtq.

E.

12

Chryf.

X,

Tbe^dorec.
Cvrill
1. 1.

p. 2o5.

utrumque notatur.

i(ir. Ex Vulgatum

Kvrat]

rov

uv^goc.

E.

Cyrill.

I.

I.

Servat

etiam

Chryl". VIII, 000.

Ted alia^ibi mutat.
Cyrill.
0,
1. I.

14-

qyictfaf

v.vfr£l~\

fine varietate, nifi
v'idetur

quod

errore

typothetae

ante uttiToi;,

excidiffe.

Codices IterquiliniariL polt yyvaiy,\ ad7i-ii-n,

dunt, t^
P.

ac

pro

cl*fgi,

exhibent

dtfrthipm.

Priorem partem fine
1. 1.

varietate

npelit etLam Chryf,

v.

iG.

et 17. <rcJ7i(s;

It

/u,y ] t

<r6,<r£t$*

i*

puii

E.

v.

P. et

(Jecum.
17.

I,

481. a.

c.

Quae

Lie omiltant Codd. Chryf.

et edit.

X,

i63L

.

X'JglCS,

ft
h

f

N

<J

J

CVTOt)

7TSgl7ro&T€iTQO.

"A£.<

O'JTOOS

BV

tolls

ewiki/imctis

itoiauis

$(o&Tcc<r<roy,(Xj.
'

t^.ite^tTsTfjaifihos
aSoo.

rls

ixhySrii
rls

jayi

€7:kt7ioL-

ccx§o,Qv^loc
y\
j

IxA^Jjj
cufiev

prj

rtegt-

ig.rs(AVs(r&60.

7re( iTCfAYi

i^h

K#/

l?

UKgofouslco
2.0. A&>v

ov$h

hiy->

ctA\cc

rfywts

evro-

Bsov.

szcc^os
fjisveroo.

h
1/

r%

xhyj^et, y ixhvjBrj,
IxKyiB'.isj
\m\

2i.lv rccvrg

aovhos
?(a/

ca

[AsKsra)'

a A A'
/uaAAov

dtyccacif

ehev&egos
yccg
tv

zz.ysiea-Bctf,
xvq'ico
l?;v*«

xficcq.

KhfjBets
cpc'iocs

dcZAcs-i

d^sXsvBsqos xvglov

;0Y

tAsvBsgcs xXt}Bets 9 osvrifAVjs

2o-Xos

!<»<

%(>&ov.

r,ycoci<rBY}Ts'

pr\

10. zk.ylvesBs hvXci ccvSgwTrav.
Tcs",

['-A£%»7-]
iv

£*€*•
(as-

Iv

a;

i%hr>Sii,
*

doeXQa-,
1

rovroo
og

2-J-VSTOO

TTCiPOC

Sew. [TfAos

.

]

7Tff;

rco V TeA«s r?4 ^.

TrccgSevoov S7^trayr,y xvglcv cvx e%ca'

yvoo/AViy

as
2.6.

dloccfAi

cos

tjtovifjteyos

vtto

xvglov

t.i^zs

en dcj.

yc/jil^oo

Iw,

rcZro xuKov v7iot°%6tv
ft

v

VII, 24. 10, T »i
Jx/jjS-W
,

f.

t£j £.

«/3^.

Kd'eX^il

,

t-zstTei,

h

TCVTCj).

<].

docui

in
rctii

P.

Scd IX,
a

ySS.

liabet:

*«£>*$

*>

"TrtttrcliS

iy,y,XqiriziiZ

utrxsropitj.

24- 3r«£*
25. ir^sroj

tZ

9-;m]

rZ


valeret,

etvetf']

tionem
lioc

Balil.

Ter ante haec verba abrumpit oraIll, 638. I, 5if). 422. Si tamen
multa
excludcuda
el"

apud

I'atres

lent,

tiix

tyjv

evez®<jccv

ccvccyxyiv,
ewctf.

oti kocXov olv-

Sqwoo
fxri

to

ovtoos

oeosGctj

yvvuiKi
j

j

2 7«

£i\rei

Xvatv.

AeAtc-or/ 0I710
SOCV

yvvociyJs
JYIfJ-^S
,

/ayj

&]T€i

yWCLlKOL.

OS

%$j
yi

CV%

S>3.

h/Jicc^rs!;'

y&f sav
S'Anj/W
lyoo de

yny.q
oe

notfihcs,

ov%
01

rjfxocgTs'

ry

cccgKi

s^ovaiv

roioZrci'
<pY}(M,

vpuv
*
o

(petocjxocj.

rcZro $s 2g.

doeh(pc),

Ktxt^os
6t

cvvezothphoc
s%ovtss yvvoci7{&j
01

To Kci7rcv
Y.OCS,

hw'
pyj
(AY}

wot 7(cy *
Ou7t.

00$
(/OS

'i%OVTSS

KkotlOV-

OO.

TSS-,

K/\CC10\>T8£'

¥&{

Of

XCClgCVTSC,

idem II, 45o. abrumpit ante habet tamen III, G jo.
Tent.

Sic

/ 5S.
(

461.

463.

tfiS-

672.
etraf

verfu

24.

jr#£«-- B-iu.

zns-os

aS. Kcjf
v.

lav
P.

E. cv% tux??-] YHftyi K 7ragB-cV9t; Habet tamen haec Chrvf. I, 5o$. c. 3o 9. a.
,

Ill,

209.

a.

Quae ergo Chryfoltomus, cum
,

lo-

cum
etiam

de indultria interpretauir
contra
,

ita

omittit,

ut

difputet,
in
alits

ea
eius

tamen non
icripiis
,

continuo

toilenda
funt.

fed

inveltiganda

Balil.

Ill,

640.

yxu.ijs-y,^

loco yaj^ojj.
640.
209.

SJ. CTi

c]

OTI

Mox

Ba/il.

Ill,

Mil?.
et

t7i

to Xoittcv.

Confer Theodoret.

p.

Iliuor.

Peluf. I, 4i3.
It

i^evrs^

ot

omittit

edit.

Gregor. contra omnes
v.

Codd.
tractat

ineos.

De
in

ClnyToit.

P.

Chryfoltomus
,

permulta

hie
I.

confulto
libro

praetermifit

ea

vera

T.

de virginitate,
laudat:

nimiruin

afceiica.

Clem. Alex. 736.
ita

ex recenfione Alexan-

drina, feu, fcurrili,

•/*/&a»> (pyo-ivt uq fix yctpav.

la-x-os-oXog, a Clementem enira

hunc locum ante ocuios habuiffe, apparct ex vo«abulo
tt.vifjs-z-itrfi
,

tjuod ibi addit.

CAf%$Q~W&
cos

o

f

t

v

&
H&f

l

o

v

ff

fa

161
oos

pr]

xoctgovres'

01

xyoqy fares,
ci

5 1.

yw*7

Kxre%ovrs£'
,

Hey

%$ocfj.evQi

tm

ncapcc rovrcc
yet

oas

ym KXTX^OO^SVOl.
rov
Kocfxov
eivotj'

7iaq<x~

yxq To
oe

c%7}fj.x

rov rov.
clyocycs
TOO

^2.B^Aco

vfxxs
Tec
o

dfj.ealyi.VQvs

o

fj.sgifj.vel

rov
(is

Kvglcv,

7ioos

dgsaet

55*

v-vQico
,

yxytjaxs

yegtyvx

rx

toZ

S^.KGafAOV
5otj
*

TtOOS OiQiCet
i)

T% yuTXlKl.
vi

fCF/Uff/rj

r&j

yvvtl

%&>)

notches.

xyxfxos

3i. %%ufiivoi tIv

Tea

y.oTf.:M

rovru]
Ita ex

%(>.

Toy. ttoirftn
.-v.

t

xaa-fcev

rovrov.

Codd.
et

a.

D.

F.

££. G.

notat W'etlt. et Birch.
fit,

Cum Codex
,

G. ad manus
lin.i
:

noto

hie,
rov.

et

Craeca

L

Kxi.

oi

%c(-jf6ivoi

xotr/uav.

revrov.

et

qui utuntur aut

ulcnies

mundum
ref'ert

/tunc.

Huiusmodi Codices Griesad Alexandria am
i ,

bachius

partim

partim
epiftola
ati-

ad occidentalem recenfionem fuatn.
appello
Jterquiliniarios.

em idem eos
hac

Vide

in

9,7.
cuin

i3,

1.

Grie bachius altute
filenrio

hor gram

vitium

cum
eit,
vitiis

ne iltorum Codi. auctoritatem conculraret. Miraculo iim la
opprelllt,
iiti

quod

fcurriles
,

Codices

toties

,

etiam in
(-alii

grammaticis

inter le conferitiunt.

id

nutio

moilo accidifie potuit.
11

Cum

plur<>s pueri,
,

in in H mis 1'cholarum Latinaru

clafiitms

eodern

fnodo peccaverunt, | raeceptor, prehetilo baculo, examinat, uter alterum exferipfeterribili iudieio
rit
,

ac plerumqiii' auctorem

erroris

,

eiuscjue imi-

tatores

deprehendit.
eit

Infiaitts

tamen
ut

praeceptor

non tam vecors
iem
,

et

furibundns,
,

eiusmodi
occidenta-

lectiones aut ad alexandrinam

aut ad

aut

ad

conitantinopolitanam

recenfionem

referat.

54= fctftseiffiij

'i

yv>n]

(tiuigifaif

Kccf

n

yt»i)'

Banl«

L

W*

[AS-

Ill

.

6o5.

6-jO.
yi/v>j

etiain
>

ante
»j

fts

us£i?etj
t

addit

xoy.

Item poit
35.
y.cjj
x,
cr

addit,

yu,fAr,<rtx.a-u.*

Ex
:

verfu

34.

Clem. Alex. 4677T a, v

c.

ita

habet

nub- us

A

e ?

Tof?

5T£gi

y:f.f.lct

c&F%oAevtitvev{,

£4

«a

dpsa-Ktiv

'ityr).

Ubi hoc dixit?

In de-

perdita recenlione Alexandriua.
488.

verba Lucae

ig, 8.

9.

Matthiae tribuuntur.

Fcrte

Apud eundem p. non Zaccbaeo fed in eadem recenfione.
,

Ex eodem
lis

602.

c.

ortam credo nugacem Origenis
et

difputationem
A|)oftolis.
i5-j-

de Matthaeo

Levi,
in

ut de diver-

Num
eit:
,

ergo Photius

bibliotheca

p.

mentitus

trvynt/GUfiivaSi u<r7rsf>

t

cum de Clemente diceret: To $ Tru^xyn t« ft 7r a y
x.
,

ezrei;
•nrXiiZU,

Idem
y.aj

ibidem

p.

4.

de

Origine
7*

habet:

jiXxryyiuii


1

XiyEt a A Act

tcctcc.

otters fie lets TrAri^n

a

£

a.

A oy u-

A4£*0f'<

Homis
<p

nes ergo

i ft 7T

A

y

x-t

et tt

ct,

^xA oy

u

A

n

x-

pcZvtes- funt auctores,
jiotiis

fecundum Semlerum, rcccuoccidentalis, fecundum Griesbachium, alex-

andrinae?
ftiQlfMot

Tx Tev

y.'j^tov]

-f-

ttus

ci(>s<rsi

rai

y,v(>ia.

E.
fere

v.

P.

Poltea in uno folum hoc niveni.

ilfud

exhibent Codd.
Aug.
8.
v
1
1

Theophylacti.
xvgiov
,

Sed
« ivx
v

Theoa^sast
/
t

phylacti
\

poll

habet: ttZs

y.af

0-uf.iXTt

y,a/

nriSvjaaTt

omilio

cr

,

y

uyixiclio-

Eutbvm. MS. vulgatum exhibet ac longiori
lio

explicat
dixi,
I.

dupiici

motlo.

Apud
deeit.
Ill,
:

Chryf.

X,

167.

ut

hie totus locus
237.

Tractat autem
326.

ha.ee

028.

II,

750.

VII,
,

753.
7rus
et

Hie ergo,

quarto loco,
y.v^cco.

habet

tov

kvpIov

u^L-i
eit

Ta>

SuiJicit

opponere primum
ltfngiora
y,

tertium locum,

quae paullo
<H*

funt,

ubi

coofonniter Cofucibus,,
eit,

aylx.

Mirabile

autem

ex

omnibus

Q\Sx\

ioitomi

i'criptis

concjui-

Cfyfot-Sfi
fAefifAVcc

°

?

l

v

&

*

o

u^

fttf.i
.

.163

roc

rev
as

v.cafAcv,

7100s

ocghet
T0

rw

K. 35. otv^i
dvtoov
vf/iv

rcvTo

<rvfjt.(pg(>ov

Asyco:

VAgxv-] cv%
7i(>cs

^^
ivot

&l*wv

(i^X 0V
e'-jtrxypov

e7r$oi\jOi
ivTrgocreogGV

d^hct
too

to

Kgy

xvgiw

d7i?^iT7:%^xs,

VII, 35. K.
CCVTOJV-

T~,

S . TV? £. £/3o.

1

cloiXtyoi

»

5T£GS To V f/.UV

quifitas effe corruptiones a

quibusdam
Pson

,

ut

hie ex
ifta

eius ad
Bali!.
sj

Matthaeum
Ill,
i]

bomiliis.

agnofcit

640.

irifert

tamen 6o5.

Ath.

II,

85.
oeo.

yw/i

ebyetftoi /At%.
:

x.w\

to>

7wsvftciTt.

in fine veri'us addit
55. /3|c'^ov]

x «/
iG.

fisfci^is-etj-

Scbol, Cod.

quern poft>a conluli, exa.

plirat eivxyy.y,v-

Chryl. I, 329.
,

^jj

ya ^
iralio.

fiouXo-

usvovs cv% tXv.u
crv&t<p£pov a

neminem inyilum
et

Loco
no-

Millio

Wetiteriio

ex ahquibus

tatur:

orvutplpov.

Immo

o-i>f/.<pogev.

SVTTQQG-ioQOv]

lV7TCC^i0^0V.

D.

iv7TgO0-0SX.TOV.

E.

Trgotrsogivsiv et yra.^io ^ivitv

parum

difteruni, niG,

quod

iftud

accommodatius

eft inierioril>us

ac no-

tionem cultus babet, boc autem
paribus
dicitur.

fere
,

de dignitate

Sed Proverb. 8

3.

t^cc^f 1 vsty

eft priori fignificatione.

Praxapoftoli bunc locum
,

bis

b.ibent,
licet.
,

ut

dere

iam monui atque hie eliam viSed id ex aliorum editiombus non
nullos
In
integros Praxapoftolos
eft bis

cognofcas

cum

ad

manus
(feov
ter.

babuerint.

meis ergo

£V7mipe~
I,

Apud
XI,
G?-6.

Cluyf.
d.
eft

Iv-TT^ia-td e,ov

reperitur

532.

I, 2-5.

32g.

X,

167. d. 340. a.
1, a. 440. e.

Sed
et

f"j7rot.£i$g6v

VII, y53.
of
xtij

Cynll.

alludit lie:
Bafil.

sviroiesd £«s

XTn^io-Tru^M',(j.jO.

Sic

Ill,

3

1

1

.

et

evidenter

Qio-Trxfoi 'owes "«/

luTrxgiegot too
II,
<2

«aa' «5tsOectim. xvgiu.
c,

babet

fv7r%6s-f$por 1, 2.ZB- c.

487.

d.

Utrum1 U«

L

i64 ap^3<£-3$Il

q o s

*•

.<?

v^

vrufihov oivrov voyJ^et^

iccv

tj

vTIsgoCKfAOSi

Y$4 qvtws oCpethet yivsaSeCj'
roo,

b

Sshet woietcs

cv%

ocfAKgr civet'
iv

yci[Aeira>crccv.

olctj-

e&HKev

ifyotlos
,

ry
o?

xa%oiot,

f/rj

i%ozv
Idiov

ccvdyxqv

efcovalciv

e%et

wet*)

rov

$eXf[AXTCS ,
SloC

7<&f

TOVTO KSKfiKSV
T'r]PetV

h

T%

Y.U£-

CiVTCU,

TCV
TTciGt.

7>jV

t'OCVTCV T>U(j§k~
o

vov,

x&Kois

(pp y&j

£xyxy.(£oov,'5S.
KOChcoS

que habet Theophvl.
mirabiliter
tierio

222.

781.

v.

P.

Latiniftae

hoc vocabitlum vexarunt, ut ex SabaAnimadverlio Hieronymi quae ibi difcitur.
,

mcmoratur
rire.

,

digna

eft
ifii

ilto

critico.

'Ens-^oVs^gaf

in fuis Schreveliis

Pieddi
et

potent,

decent cm

fcurrae non poierant repe&&£ Jciuavev > ajjiduum. sld cultum del ajjiduum, perpetuum
,

fine iuconjianlia
mutabiilUiic.

fine intennijjione In Codice Boern. elt
,
:

,

fine

uUa.

beneftabiU
inabduci-

domino
bi/iter.

inaddncibiliter.

Forte voluit,

Latine!

Cur non

adeo,

i/icircum

ab<

ftraclibiliter?
58. fxyjtfttLay
bis.]

tyyetfct^av
:

t

yx/Lti'^&y- E.

Aliqui
E.
ita

priore loco addunt

tyiV iuvTev TrctfihovAicx.

ctiam

editur

a.p.

Clem,

554-

guod tamen
Negligenter

Sylburgius ibi pro gloffemate babet.

autcm haec iaudat Clemens, verfum 38. et 35." invicein iungens. yttftiEtivt quod, Hcuti compolita apud alios lcripiorcs vix occurrit, Apollo,

iiius

Alex. p. 277.
fiiTeiol^afCt.

edit.

Sylburg.

explicat,

yttpcv

rail

De

iyyttfii£siv»

quod bic ex
ad
II.

correction ortum credo,
p. 753.
iu.'i.

mouet

Etiltaih.

veri'.

54. rdir.

Rom. Chrvlbftomus X,
Sis
tt
II,

167.

cum
b.

aliis

pluiibufl praetefrnittit,

habet tamea
y#/ti'£<v>

I, 33i.

fxyeffii^uth

658.

Bofil. ill, O40.

.

&/,%&&-*<>&
KctXocs
7taet'

f

I

V

$
fxi)

J o

tl*\

£ty&
,

165

os

enyc6jAi£a)V

y.q&atrcv

ZQ-KOltl'
£5?
ciitrig,

yWl]

OiOcTOCj

VCfAli),

eft
*

oucv %%Q\CV

cevvjg covtijq'

iccv

J3
oj

%&} Kciy.r^yj
yccfjiriSyveefi

*

sAevS^u

hiv,

SsAet

ouroo uetvy,

Kotroi rr,v

sfx'/jv

yvooy.iy/

3c/.a

ok xoly 00 7ivevy.x
E- t=£\

Secv z%civ.
his-fzxrm koa oItco^<; ^cztuaiiKcv
rov

xd';'A(pa^iix.g

tov

TircAVTrkoKov
6u:/aos-(-

G-yu7rig:<pcgz;.

Ttt^i

u/}
t

r.sitssillv

7ri£l

r*v

[',;

ad in<po£it?

a

*»kh<; x.uj

itefi

Sg. s>o'««]
Ta)

yuv?
I,

t

.

E.

Omittit

Cyrill.

V,
in

a.

347.

vofcu

babet 672.
55o.

Habet Damal'e.
1

II,

86.

Chryf.

Ill, zo5. 3

5.

et

alii,

primis-

que Codcl. N. Tcit.
deeit in Vat. 1209.
twj §i~\ -jx#/.

Birchius
34,.

Punctis notaiur in Unci,

ad hunc locum* Ergo baud (lubi*
verf.

Vide

ibi

mox

4°*
Ita

Redundare videbatur.

tjuo-

que voluerat Cod. Boern.
Easy
2" 5

Sod

fcurra iltc f_ripfit:
,

xiK-otLizS-tiyoiy.viS-v)

Idem mux

loco

YttptijB-r,»af

babet

et

Latine, nubai.
Ill
,

Diltrte

vulga-

tum
t,nv.

urget Cbrvf.
u<*

204.' c. ytc.tA:)§-r,ycv r

ova tnrt
st.tu.yK.of

ytzuSicrB-n/,

pvj

dl$'i

£;rc£W3-«/

xitj

et ibid 3i5.
ccveS-oivvi.

Jt«*^jj9->T 3

E.

Bafil. Ill, 296.

O «>>!£ UVTl'iS ]

Sii'TJJS


turbas
fie

Cuis

boc
alirjui

capite
et

tantas

dedit ?

Fortaffa

Codices, proprie

morito
iter

dicti?

Neutkpjam.

Sed

Codices

^tiliniarii.

de indultria ab

fall'ariis

ad fraudem,

undecunijue correotis miracotr.pofiii,

bilibas lectionibus,
levitas,

ac deinde P antrum

negligentia et iucogitantia.

i6s

&r%,i-£n
s%cfJisv.

r?
otfiotpev,

-

'*'

k

fc
I,

Yls^t d)

rZv st$a>XoBuToov ,

on

TTceVVIII,
jj

tes yvooav
ccyoc7Tn

V y^ocaris (pvaicl,

as

otXoocfAei.

h

os

Tis

ooKet

§ioevotj2.

rl, cvohno ovoh eyvaoice, kuSoos oei yvwvotf.

h
iis

os

ns

dyuTCci
7r?£i
-,

rov &sov,
rr>£

hvros

syvoo^oyZ*
ovv
ronvl^.

civ rov.

$gooo~eoo>

hocohoBvxoiV
kg a /aw,
eis.

ctacc(Asv,

crt

ovoh

sioooAov ev
it

^cfj

art

cvdcii
strtsq

Bscs
etr)
*

sregos,
Xeyofxevci

pyj

%cff

yocg

3><w, 5.

StTS SV OVgCCVM,

StTS S7l)

7^'

O0G7ISQ

hat
Sec)

VIII, 2

hcfevaf] sytuKstetf.
II.

E-

Habet quidem
'/<

ita

Dayc*£

mafo.

8 17

.

(eel

in

intetp relatione,

r<;

ocx.s7 ii&inxf rl,
iis

(pyjs-tvt

ovot7rq> ty)iux.iv.

l\lol<|uen-

(,odex Damafceni
in
J',

g.

anliq.iilfimus
)

,

(v. Speci-

men
vaf
,

ad

epiltt.

caiholl.

vulgatum exhibet.
2i5.

Utrumijue habet Theodoret.
quater
tyveoxs
,

p.

Ter
,

syvaiKirecttat

<;uod rnox legitur
I, 461.

Cbryf. X, 170. 171. 173

Nam

tertio loco

partem tantum

repetit.

Se*l ill, 4^8.
,

eit:

|'<

r;?

y.ct'h-uc, oil yvuvvAooxu eyte/Kstctj ri, 'avxa ltd; Qui Graece fciunt, facie iita fynonyma confun-

dunt,
5. ?7ii
tv
t~,c,

ni(i

accuratius attendant,

v.

P.
lit

y~,$]

fts

A.

Nifi omiffum

propter,

ivpetm.

Weiltenius hie

ruriufr laudat

Cyrillum
63.

ex Actt. Epheff.
eit:
Itt!

rijs

yi;?.

Sed apud Cyrillum V, d. At Cyrillus hunc locum

lae-

pius liabet.

Unum
X.O.J

notabilem hie primo addo ex
17'J. IV It
1

recenlione Alexaudrina I,
TO
Ti!/S<r,

y^^ xca Xtyoivx.cy
S7TI

!?Sol

y.vgiet
r,f.cng
,

,

TS

M CVgdiM
X.&A
tv

yii, ocaX
OL'/lOV,
iljid.
II


6l

xeef

ot
X.C11

ai/rav-

7rvlv f.iet

IV
,

rtt,

7TXVTCA

VfAitS IV CIVTOS.
fl-oSi/Ass'

Vide
xav
it

5/19.

(pritAv

7rxvcB(poi

X«AAo«

raits

Hiv

iTioi x.cq

KVglOt

Sv

Ti ev^a,vm KOj

iiA

&}*&, v—
G.Srsc)

^K

o

q

t

v

d

t

o

v <r

d.

i

167
dXh*

Ttohho),

Key

y.vgtci

TtoKKol'

^i/

YifJl&S

iiS

CCVTQV'

7{0fi

StS

KVgiCS Itfaevs

%f^Off,
7* ocvtov.

Ot

OV

TM
ova

TTOCVTM,
Iv

^/
r\

tj

t

U&£

St*

cc\a

7rcc<nv

yvootris'

rtvls

i-xt

tVi y>!?>
x.aj

eiXX
s;;

r,t.Ctv

ttvroV,


V,
id
,

£<5

5so?

x.cy

iretTVP

—— !|
variat

61
c.

oc-jrev.

Alio
Jv

modo
y»f.

V,

a.

4S8

742.

117. ubi,

r5j

Sic et

148.

ChryFoftomus
ac
li

I,

4^4"

vocabulum xsyiusyoi
Vide tamen

ita refert,

ipFe interpretationis cauFFa ad,

diderit:

ttoXXoi

rovrirt

Xsyoptvoi.

X,

172.
c

6\

x«/

^^j5~,i
01 clvtov
J

\

a
ej<

~
Ita

«
in

r,fiiis

-f-

r:«/

sosi^-is* fc^fen,

jv

,r a

rot.

Truvra,,

•/.uj\

r,u;7s

h

uvrca. E.

duo bus
pag.
gen.
Fol.

Codicibus,
2.

altero Monacbie.nfi
8.

at. fol.
6.

106.

verfu
1.

7.

altero
a.

AuguJt.
i5.

reperi

nag.

verfu
diver Fa
1.

fine

Huius vero Auguitani
diferte
effe

Codicis

Fcbolia

bis

mnncnt,
Sp.
S.

nulEtii

lam
vero

h.

mentionem lactam huiusmodi admonitiones
ullibi

Fcboliaftarum

nte
va-

hie,

nee

alibi
I.

contra

probos Codices

leant:

tamen

h.

contra

iltam
,

appendicem Funt
omnes.

Codices,
Fere

et praeltantillimi

et Fere
I.

lmmo

omnes
Fatis

interpretes

h.
eFfe.

monent, mentionem
CauFFas
ail
Fit.

Sp. S.

praetermiliam
probabiles,

o addide-

runt

cur id factum
in

CopioFe
Polt

de hoc loco
priorem
edit.
v,[/.7v ,
« \

diFputavi

P.
in

204

210.

tamen

editionem

Actis
d.

Conciliorurn
inveni
,
:

Harduini
&>s

T.
\

1V

T
.

p.

255.

cl>.\'

(
*-.

)

pteyxs Otoxirx.it
1
\

(xttcVoAo;
7

tie,
,

$-205

O

7r<X.TY t
V

£,
»

f§ OV
1

,» r
i

T(C
\

7[*,vT'Jt.
I

KC/Jf
\ ,\

Slf

X?, <5""5

0i

ov

Tct irxtTcb

x.cij

tv

~ 1 KV^iOl I^TOiX; ~ V 3 TTUvticc xyiov, ft
.

.

u.rce.

7r<i.vTX,.

Habet
in

etiaui
ret

Baiil. I,

3n.
b.

c.

%v

$e

jrnv;A.a.

kyton,
et

w

7rx\iTs6.

Aide tamen
nota
ubi

ibid.

5i5.

HI, 83.

rurius

III, 4.

etiam

Codex

i6s ^v»

&,?

npf

>

*

Codex MoTquenfis
rl
t.

,

quem

e»o

examinavi

,

exclu-

Atbanalius multoties bunc locum inucat line appenihce.
Birchius
px.

ilt-i

folo
tv

Hau.

i.

fed
,

a
iv

nnnii tecunda, notavir
oi

y.cj
cv

xvivptt.

wyiov

rat.

7?x,*t&,

h.uj

apsTi

dvra>>
is

De

Cyrillo

mo-

do
da
b.

dixi

ad

veri'.

5

Sefl
Ilia

qtioque hunc locum
hie neoeflario

mu'ioties
funr.

babet.
I,
a.
2<>o.

loca
a.

notan749.

35f

V,
%</

23.

641.

709.

V,

58

196

V. d. 47. 129. d.
di
>)

Sed hie addit,
v
ft
oe

Iti/tqan'ti

de fun:
ri
147.

7T

»

ru

s

xstf

To

Trvsvfi*
|j

xyioi/.
yer.fu

(Legiuir hie locus in Actt.
i5.

Epheff.

Wefftenius
vero

ramen eum
65.

non

reperit

Griesbachius

pag

nuilam
dedit.

onviiuo

artimadveYlionern
fibi

ad

hunc verfum
critici,

Scilicet cavebanl

a Spiritu Sancto.

Quidara
viri a.

dogmaiici er^o,
bonH'ti
54.
,

dolo malo,
fide

iidemque
144.

bona
b.
l'GS.

agunt.)

V,

d.

VI,

VI,

In his

ergo

locis

omnibus

ilia

appendix non

adiicitur.
II, 70S.

Sdd nee Chryf. agnefcit

X,
ties

170.

I.

,,81.

Grigenem,
ilia

qui aliquolaudat,

bunc locum
i/|5

absque
legendus:
t% CO
al-ibi

appendice
locus
ul'ioc,
*

praetermitto.
Alex. p.
r

Fore tamen
ita

bic

ex
?

Clem.

Hi

il/HMJ

"~av
Nam
bic

aX'aa
' TMTC&'

ovrag \s\v
tig
y,ui>tes

!?io$>
et

»> 1

v

TZ

K.UJ

ftjo-evi.

ineptae (dementis lectiones
flint.

a quibusd.trn probatae
cis,

Nos

,

ut in aliis loneglectis

quoque

lequimur

Codices,

dogmaticis

ddpuiaiionibus.

trvntbint ] rvinS-iiit. E. Vulgatum quater babet Chryf. X, 174. a. c.
pretalioie lameu de idoiorum cultu
,

cum
d.

reliqins

In

inter-

ut de re,

a

majoribus
ruin
y.uru.

tradita,

loquitur,
meijior.H,

ac

fimiles
ad'hibitis
tit

Indaeoverbis,

con'ueludines
iflvou,mr,i>

aviwSuctv-

Hie

ious

huius
cor-

Cof^
CtVTrZv

d<j§?\Y]S
j

CVdOt
ce
toiv

fJLoXwST^j.
rjfAoce

[

Tt A0f

!

.

] Ts Aflj t£« r.

KA.

8-

[

A«%vf.

(igMpot

ov Tiot^rpi too
,

Sey'

ovTs ycxg

(paya/Asy

TTefinrasvc-

VIH,

S-

KA.

Mi^isin"

t~,s Kirlx,sst»'

&i?.$c\,

figure*

ZpC.sr.-4

ov TXeifViri.

eorruptionis.
rnius

Vide Tlieophyl. SamS'ija-s* Euthyrr,

explicat:
i)

yvw<ri(,

ty\

otKSteuo-it
TY,

rov

uoa-

XOV

,"

TJJ

TTPOTipot.

OieLVOUt,

7TSgl

TOf hoa>>.9'J.
in

Damaicenus
recepit
in

o-j.qS-i/a

ex (..liryfofiomo

textum

CocHce

Paril.

Lequien.
,

Mei Codices
a

nihil muiant.

fed nee Birchii
et

praeter Vat. 367.
,

»2op. feu

B

Yind. 54.

uti

in locis pluribus

manu

fscunda.
,

Nonne

vero prorlus ridiciilum et
Icribae
,

ltultum

quod quid.im
intulerunt

et

hie,
,

et

alibi,
<

adeo ex iot^rpretationibus
textum
id in

( Ihryfoftomi

in

on-

eorruptiones.
17.

Pro
46.

rvtq$-8t#

laudantur

Codd. WeUl, A.

Griesbacliius

ipfi adeo Griebachio hoc loco, ac multoties alibi, Chryfoitomus, nee tamen iua culpa, impofuit, quod

interiore

margine oitentat.

Ergo

tamen pernegat
enira

,

facile fieri poffe.
edit.

In praefaiione

ad evangelia
» caeirrum

1796.

pag.

LXXVI.

ita

ha bet:

nemini

harum

return perito

et

negotium facejfere poluerunt lectiones , in textu interpretations Chryfojlomi obviqe, quae e
negligentia
textual
huiiis

vtri ant e confuciudine ipjius,
liberitts

paullo

excitandi
,

fenfumque
altera iplius,

uir.unque ftiis vrr!>is ezprimendi

enatae Junt.it
,

Negligentia Chryfojlomi duplex
altera

eft

eorum

,

qui

eutn
,

non

legerunt.

peninet Griesbachius
gerit,

qui,

etli

Ad hos eum nunquam lequos nunIn (Jhryin

tamen de eo
hj

,

ut de reliquis,

quam

legit, Patribus,
1.

audacter iudicat.
culpa
haeret,
led

foitomo
criticis.

nulla

Ximiis

S.

sY>WfS">w;]

'Tru.Qctrr.trn.

E-

Atb.

I.

765-

$Ke7tsTe

de,

\ay\7I®s

i\

i^cvcrla

v/uoov

ccvtv g.

TrgcaKc/jtpx

ym)rcq rok

cLcrBsvoZciv.
yi'oocty,
>j

kdv 10.

yxg
CCVTOV

ris tog as

rov &%ovtoc

h

e<-

occX&co

KXTccK&jxevov ,
CC7$eVCV?
OVTOS

ovx)

aweifyai?
ets

ClKcSoUY\§fl7eTCLj

to
rctj

rx

etoa>XcBvro6

iaSietv;

^y

0C7jcAe;- it.

6 cccrBsvoov

dSeXCpos

in) ry

ay yvoo<r&,
it

5.

ccrS-svova-i']

-}-

tojv

uffsXtpuv

t

ticr^iAa-i-

E.

Cliryf.

X,

175.

aliquoties
ibi

eta-S-eyovcrw

habet.

Sed

et

«<7-3-=v<js

Cum
que

XI, 414. Codicibus, a Wedtenio bic laudatis, plermnvolutat.

Rcpetic vulgatum

alibi

confentit
bis

editus.

Sed hie

Damafcenus fix Cod. Parif. vulgatum habet II, 8g. 686.
folus

Ex meis Ergo Wetltenius hie mentitur. Euth. ex Chryfoftomo arripuit ucrSsvtcri
:

rZ»
intc-

uo'tA<pZv.

Griesbachius
oftentat

itrBsviirt

ruifus

in

riore marg.
ruptis

ex mis,
F.

e

Chryfoitomo cor-

Codicibus, A. D. E.
et

G.

fortiilimi

clariffimi

latellites

Accedunt tres apud Birch. Vat.
a

3G7.

1209.

feu

B.

et

Viud. 34-

maim

fecunda.

Rectius,
ctv.

ut quilibet intelligit, bic id

dicitur drS-tnt-

Ergo

Chryfoltomus in interpretatione iua
laborabat.

commendare
it.

yvutnt] fipant. E. v. P. et Chryf. X, 176. a. b. Kullus meoruiii Codicum Theophylacti /3gacs;
habet.
t7rt
r*i

Euthym. MS. tiv&
try

jutv

ovv von avTi'/^y.ipcdv

yvu)<rii

'/%a(pot>(riv'

d\

%%v<ro7o/x.os

i7r\

r^

ty,

(i^oxrti

>.kyn

6

ixe^oriv.

Ipfe Euth. ex-

hibet

yi*'<7-s<.

Similem appendicem Theophylacti,
p.

editionis
rpienfes

Load.

22S. nee Auguitanus, nee In

Mofedit.

Theophylacti Codd. agnofennt.
rju.ie

Venet.

clt

repetitio Londinenfis

,

nihil

hac

de

re

monetur.

Ipfe

CbryfoU. ad

fe

redit IV,

441.

11.

St

cv

%p^os

u7reijocvev.

cvroo

ds

cc/Accf-

rccvevres

hs reus ciosAQovSy
rv\v

ngij

rvurovlis

res
1

ccvtmv

avveidvj^tv

daBsvcvaav-,
it

5.

%c< ?fo

ccfxa^rccvere.

oto7re^
t'OU,
't'vee

(5pmjjlc&
fAYJ

(TKUVO-xXl^et
yot
Ktfscc

TCV

OCOsXCbcV
oltoovoc,

CV

<pd-

hs rev

(At)

rov cidsADC7t0^0'

IX,

I.(pCV

fACV

(TKWOCCAl(T60.

'Ot»JC

itjd\

A;?;

ova

hjM zksvSeQoSj
vfxoov

ovy)

\v\voZv

%°l~

%cv rev kv^iov

iocgot'tcty
$

cv

ro egyev
oujc

KB.

2. jwcu
g;ju«
»?

u u«s- l?e ev
(

xu^/a;

I;

ctAAots

ccKc^c-hos,

ctAAccys
rtjs

v/juv eifxl'

['A^%»j'.]

v^f

a<^qccy)s
Kvqlto.

t^ys
r\

ci7ro^chyjs
sixyi
!<?/.

vfx&s

3'^s h
l\.rcis

[TeAoff.]

ctTtoAoy let tUos t»s
/u»j

s(xs

ccvocKg Ivovcnv ,

«vt>7

cox*"?'"*''' 5
//*)

'

5-£%°y-?v

i^evaietv

<Pocy&v

ncy

?n«v;

ouk

sXo)asv
,

igouviotv

ccSpXCQyiv

ywc&iKct 7IS-

gtc&yetv

oos

xcy

oi

Aomoi

cc7rc=roAoi,
rj

^/
\jlo-

6

t

c;

uhhtpoi rov kv§Icv,

7{gj Krjtpcts',

vos

IX,

2-

KB.

x.v(>tccKVi

tec.

xuf tovXUv

x/3.

t^5 uyta<;

px-

£(«;

tjj;

^ays^AJjioj?
A

x«/

fie

yvi/otiKcci

oc-toyM^-

TVgxc.

uSiXQol,
yj^FS/

trtygttyls

rm

iftVS U7ro<?iX'i$.

44 1.
Alex.

et

exhibet.

Bgutrst

ergo

eft

lectio

homiletica.
5i2.
eft d.

Diferte
et
i/\5-

eliam
b.

yva,<rsi

habet

Clem.
notat:
legit ?

Sed huiua auctoritate
ita fimpliciter

non

opus.

Griesbachius
diferte.

fipurrtt

Chryf.

Nurn ergo

eum

Noiine etiam yjlxrit habet? Nam priorem Chryfoltomi locum ex animadverflone Millii hue
transtulit.

Hu>uscemodi funt iurlicia eorum qui omnia omnium undique corripiunt et comportanf, sec ipii oculos mentemque advertunt.
,

:

vos syoo

^

@>CC(>V<X,&CtS
;

CVK

l

:

;

-^OVTiOCV

rev

fjLi)

igyoc&aSccf

rls ZgoiTeueT&f $kts 7.

c^ooviois 7loTs' y

rls tyvrsvet ciiA7rehai\cc, }{&j

sk rev

KccfTtcv

dvrov
y&i
iaSiti

ovk

icrSi&y

%

rls

TrotfAcchei
rr\s

nclfjiv'/iVi

h
,
r)

tcu
\j.y\

ydhuKtos
vlcctol

7rolixvris

cvk,

uv~ 8«

Bgocftov rotZrot,

hcc'kcti'y

ev%) ayj

topes

rccZrct Xeyety
ysytfccrtTotj'
juj}
>

iv

yug rZ

poouaeoos vo'/ua Q»

00

(pipoco-eis

$ovv
r)

dKowvru.
0;'

rocv

(sooov

yJhet
$1

rZ &?£,
y)jj.oIs

r]\Aois

10.

Ttxvroos hkyety

y&g

eygoifpviy

on
hi,

IX,

7.

ix

rev

r.tt^Trov]

tov

xst^vov.
v.

E.

Ita

Codd.
Di-

Welti. A. B. C. D. F. G.

Wetft, Bircb.

midiam partem
cbiuo.

lectionis

tantum notavit Griesbalegitur:
7riv;.

Iu

Cod.

G.

enim

rov

kol^ttov

avrov ev% ecio-B-im (fie.)

tcoit.

(fie,) Latine
et Dibit*

fruclum elus non manducabit
Sic et ex D. E. F. notat Wetft.
iltis

aut edit

Digna
margine
fed

proi'ecto

irttfAtyttyots

«.uu\

et»o$\vI;i

fcribls lectio.

Taagri-

raen

rov

xocpttov

in

interiore
y.ctj

oltentat

Griesb.

Cur non etiam,
folus

7rlvii;

Nemo
de

cola

frume.ita. tota

devorat,
vitiitor

fru-

niento commedit,
fe ingurgit.it
,

nemo

vino

omni
ilti

folus

fed id degultat. i,

Verum

fcribae

lecundtim
erant
,

Horatiurn (epiit.

2, 27-)

nuiucrus

J~i

uges coiifumere nati,
Kvptwa-its.

5. Qtpuc-if; ]

E-

v.
,

P.
fed

CBryf.
ibid.
\ 11
a.
,

X,
c.

i83.

c.

babet (juidem
e-B-eti

tyifiaHrsn;
b.

d.

elt ititftpv-

et

184.

xx-npaTov.
Cyrill.
I,

35".
II,

repetit
Ill,

(ptuitriiq.

Sic et

yj.

/fio.

tu>v

fioaiv)
I'.oc

iu->

fgovB-i&j*.

E.

Cyrill.

I,

a.

269.

Sed

ibi

uitulit

ex Deut.

s^f j
.

w
J

rtjs
Si

s\7il6os

dvrov iAsr?%etv

11. hi'

SRlOU
,

YllA&S
€t

VfMV TCt TTVSVfXXTiKX
Yj^eiS
VfXOQV
rrjff

£G7?€i(>CCIA.cV

lASyX-,

TOO

<TCt(>'

12.KMCC
vjaoov

Bs^lcrofASVj

h
,

oiKXct

ifcovvia?

fJLSts%ovaiv
i%(>ricroifji8&co

ov yuaAAcv

vjfAeJsj

aKK
dhhcl
doo-

ova

ry
tvcs

e^ovcici
fj,y\

ruvttf

tiocvtoc
fJLSV

seyofAsv,

lyfcczrjfv

rivet

TW

WOiyyskloo
ctdo&TS,

TOV

XflZOV01

[T£A0S\]TeAe?
i?ecc

TKi

Kl. lO'l Aexyj-i ova
£cfAfVGl

on

roc

epyceOl

\

SA

TOU

;t^OU

ea$iSV<TlVy

fSdytcit.

Svcicctrgip 7T(>o<T£OgevcvTe£ ,
i^.crvfj.fJLegt&vTcqi

rw

Bvo-txsvigioo

ovroo %g$

kvqics oisrec^s

rols

ro

svctyysXtov
QJ9.

KoirctyysKKcvan ,
syco

£&

15. Tou

svccyyeAiov
rovroov.

os

ovdsv)

eXQYlvoijJLYjv
r

ova sygaypec os tclZtcc,
i,uoi'
r\

i\ot>

ovroo yhyjtocf

sv

kccKov

yd$

pot
[aov

pxAAov
r

ci'ftcSoiv&v,
KSYixHTq.

ro

y.av%t}[Acc

16.

ivcc

rh
eft

sa.v

yoip svocyyeKl^fj.ai-,
dvocy'AY]

cvk

pa

KOiuxyif.AM'
y.i!

yd%

\xoi

falx&Tctf.

cvoq os

i$tv,

idv

/ayj

ivuyye-

IX,

l3.

JK.r.
01.

T*|

/3.

TXi

t-

t[M.

K^eMpii,

IvjC.

CftCtTi,

OTi

12. lyy.oTirjv ]

fx.x.67n'iv.

E.

Vulgatum

etiara

Bali].

II,

453.

Ath. II, 379.

TTMArv

dvrof Q7rctvXcg')
>

<Pn"?t'

?rx»TX
7sry,v

rsy& ? kchtcc v^e/uhi*

ma,

y>?)

t;>« tyy.e-

e'&utv.

i3.

Tr^ccrid^svovTSi]

%-XP;d£iyevT£<;.

E.
aiiis

16.

ma]

"os ]

tvttj

yip.

E.

Vulg»lum euai

Qhryf,

.

A<£w/>c#/.

it

y*£

zzoov
ccxoov,
fjLol

roZrc
qikcio
>'•

in,

piaScv e%s>'
^evfxoLj.

h

as

Tts

cuv

fcV/v

fjuptyos }

iCCl8>

IvocyyeXi^c (xevog

dox^ocvov
its

By\<T(o
//*}

to

lusty-

yehiov
GocaScij
tb.oi rr i
t

tov

X^cZ,
ij*ov<rioc

ro
ev

kutocx^ivccyysXla).

ry
]

fxov
]

too

/3.

[

TsAo?.

['A^%J7.

shsvds^os yoiq wv gx 19. KA.
hoc Tovs
rols 20.
Kegm'}OC

TTccvToov,

Kxaiv

iy.ocvTcv eocuhocaoc,
i{cy

TlXeiovccs
lovooetots,
COO'

KegorjCTGo.

iyevcpw
tcvoeclcvs
J'l

a>s

icvootios,

n>a

TCIS V7T0 VCfAOV, OOS V7I0 VCfAQV,
vcfxov xeqoriaoo'
•»

TOvg
olvc

v7to
1*05

Tois

olvofj.ots,

001

21

i*'t)

oov

ctvofxos
Ksffiicrco

S'fw,

osAA

hvouos
iyevcfxrjv

%%&£>,

woe

dvcpovs.

22.

TcIs IX,

19.

KA-

TVj

7TU.gU/.lev/l

TOSS/

(pvruv*

«.diX<po\,

tXsv-

X,

193. c.

II, 522.

Sed XI,
ibi

81. $e,
erat.
b.

nexus cauf-

fa, omittit.

Nee enim
a.

opus
a.

Eadem de
in
praefat.

caulfa Cyrill. I,

38;.

V,

383.

ad Ierem.
iitas

y«g. Centies dictum eit, Patres particulas pro arbitrio modo omittere, modo
infert

permutare.
20.

Nullus
-j-

meorum Codd.
ftil

hie variat.
VTVO
a.

US

V7T0

VOffiOV J

01V

C&VTO$

VOU.OV.

c.

Cluyi'olt.

X,

ig5. a. et Cyrill.
21.

V,

481.
A.

Fictum
Nul63i.
nihil

hoc ad verfum
lus

py

uv

lc\iay.o%

x. r.

meorum
42.

ifta

agnofcit.

Chryf.

I,

462.

XI,

negligenter

laudar.

Ex eo

ergo

efficitur.

Sic et Cyrill III, 16.

21. S-s*

— £?<s-«]
in
a.

$*«*

— #£**•*
ad
d. 65.

E

-

Cbryf. X, ig5.
20.

Vide loci Chryf.

et Cyrill.

verf.

ex quibus

eorum

his

inconluntia

intelligitur.

Add«

Cynll. V,

2-3.

V,

-

dcr$ ?,hiv,
WegaYlGoo.

,

00s

ccaBevrj?, fox toxjs

xcrSs-

rols 7ixat

ysycvx tx 7?ctvTX,
T0VT0 OS
GvyKctvoovos
ort
01

2j'U&

tfCCVTOOS

TIVXS

706700.

710100

$tx to ivxyyeAiov >

fox

c&vTov

24. y^oo^xf.

ovk

otoocrs,

iv

qxdlu

r%£%ovTss,
hxy,(2xvet

TtolvTes

ph
Trees*

rgs%ovaiv ,
cvtoo
as
6

sn

Ss

To

fyufieiov',

T^s%sts,
xyoovt^cfxe(asv
YlfJL&iS

25. wot
vos
foot

%XTXhx&?!Ts.
ttxvtx
Cp§Ot$TQV

syKflxrevsTCtf.
<ZS(PXV0V

stcetvoi

ovv,
OS,
cos

Xct$O07lv'

Q.6.cc<pSci(>Tov.

eyoo

To'tvvv

ovroo Tgl%oo,
OOS
jj.gv

OVK

CtQYlhOdS'

CVTOO
*

7lVX,TPV00i

QVK

X£$X

27. $s$ oov.

xAti

C7>o7noi£oo

to voepx

22. 7ra.vTM$
lectio.
dii'erte

?ivxs~\

TrctiiTctt;

Ttvxs

eft

prorfus

abfurda
a.

Aliud eft,
-xuvtok;.

55-^5 t<$.

Chrvf.

X,

196.

b.

Sed IX, 328.
<p
r,

negligenter laudat:
hoc
ttccvtms
,

xx<rt TravTZ. yiyevet,

<r 1 v

,

y.l^dij-

cu.

Atb. II, 49 2xifictvv.

'r

* c"< Trctvra yiyonx
elt

ivx

7rxv-

rxg

Kt$eti»si»

ex Ilrailibus

locis

liuius capitis, v. P.

23. TO-JT9
196.

Of
b.

7T01W~\

7TXIITX

S"f

TrejJ.

E.

Cbryf.

X,

26.
27.

Sigw]

Alii ^xl^mv.

V7rwxtu^a)

]

vTroTixti).

v.

P.

Multoties
elt e,

hunc

lo.

cum
Sed
tur

recitat Chryf.

Modo

editum

modo u
Ibi

eius

interpretationes

poltulant

v7!oTtx^u.
edi-

Uno adbuc exemplo
quidem
v~cj7Tix^&>
requirit.

defungar IV, 204.
,

fed

iaterpretatio alierum
ytig

Addit enira

:

V7rv7rtci?u
eft

r<?

,

re

xXTS^xvtrduivci;,

Ibidem

etiam

vttotxttciv.

Y?r67ri*^ii> babet Cyrill.

V,

b. 62, C.

187.

V7ru~
TTtX^Ci

176 cowjj
?0y
TiXai t»(

n
,

£

e

dp /#/ J--3
uXKcis
xtffJ>

oovAayooyw
ocvros

pyrrois

£ug^
1

d^act/AOS

yt\od;j.Xf

[TMdi^']

tnwtU
iroi<
Jfc

A

WM
cr<

0u
c;
y\(jocv'

^

A(W 0t u A*«ff ccycetv,
"

aoM- X,
rnv

1.

KA

<pc;,

7iUTe^es

Yiy.ocv

7jcivts<;
dtcc

vtto

vs(pehrjv
fs'iv,

ccuci-

y&f 7loivrss ygj
TTocvres
vsty'shy

rns

BocAcca--

ytv^xrxiTccf

ar s din *>Jov
\

as rev
ngq
iv

y.u-uanv 2.

em

vmr
*

h

IfioiTiTiactvTo

h

t%

rg

Bai-

hxaay

hsH

itwrs*

to

uvro

p£<wjte»3.

X,

I.

K.A.

l<5 tI»

(pwTie-fti*'

do tXtyoi

,

iv S-tXait

ttuc£&>

84.

I45.
ty,v
:

263.
c-a.gy.0.

Euth.
,

MS.

exhibet:
y£.

Jt*papet*

TTiX^cJ

ucj

led

aJcino:

Et
to

in fcholio
irgle-aitey.

UTroirrnQstv

fsrwa-^^ew oe Xtyirctf , to rvrrrnv habit Damafc. 11 94.
,

617. 634.
exigic

Oecntnenii

interpretatio

I,

5o8.

etiam

v-z-oTici^ai.

Hue
;

videtur
p.

eliam
196.

refpexuTe
to su/Mt
ttiSQsiv

Gregor. Naz. Tontra Eunoin.
tUftitHi
VTroTTiit^cusv

iv
<*t

Nam

vrtx^siv

idem
tor
et

eft.

Apud

Balil. I,

i3o. variant

Codd.
Io.

Edi-

vTOTTt'i^fiv

pro

vitio eit

babet.

Multo

doctior
Livirteii,

accuratior

de hoc

dilpuratio

quae lectu digna eft. v. Bibliotb. P.itru-m. l'arii'. 1G44. T. II. p 749. Conferri quoque potelt Codex Theodori Studitae bibl. Lipfienfis de eodem loco, quern Livineius tractat.
l'aulinae,

Eodem
habebat,

modo

Monteialconius

ysmua, pro

vitio

quod nemo ante me editor probaverat. Ke quid tamen dililmuiem. Apud Bafil. HI; 599. a. necetfario legendum uita)7ria&t»s Sed iite lihff non
elt
Bafilii.

Tamen

ergo

aliqui

ita

ac&neruqjL
ar</-

CauiTa
^tiv

inteliigitur

ex Livineio.

Uix^stv, loco
i

aliquos

male habuit.
,

1'Vuiira

Miito alios.

\'ide Luc. 18

5-

X,

2,

ifixz-T/'a-zyTo'}

sj3x7rricr3i}(rxi.

E-

Maximo

con-

iienl'u

iiiud

probaat Codices.

&yj/0j

#—/0K of$v&loue~ct*
etpczycv'

177
to

4. Ttvs vfAotTiKcv
CCVTC
7TC(JlCC

y&f
£77/01*

7iocvrss
s7;tvov

7TVSVIXCtTM0V

yxp
Y\

Ik
5. d?

7I\>8V(jt0tTtX?J£

CCK0\0V§0V3Y\S

TFSTPKS'
]

mhpot,

fjv

%p^os.

[TiAoi.

wAa'

r

^« t«

kj?J£V
6,egrjfjco.

tfeef.

ftctresftozricrecv

yap

sy

Tfl^n^p
* T6t
,,

Tuvroc

as

Tv7ict

yi/xoov

eye \y\By]-

r<**

aCCV,

US TO
,

U.Y]

StVOU

rjfXJCS
i7l

67tiijVUY\T0lS T
fXYjde

7. XftKwy

KOtSoOS KCCK&VOt

sB'V \XY\0 «V,
Ttvee

y^iU.

iioooAoAccrpctj

ylveaSe

,

v.uBJcg

olv
Xccos

TooV

*

ooJ7rsp yeyqot,7iTC£j'
Ticy

eKxStcrev
ccvs^vjcrctv

(poty&v
S-p'40?

7rietv,

^cy

nul^etv*
S7ICPStY.C(Tl-

TTCPVSVOOfASV,
}{Uf

KuBocS TiYSS CtVTOOV
SV
fAlCC
Y,fJiSPOi

VevtTOCv,

S7ISG0V

g.Tpets

%iKioides.

fjifjo^s

eK7reiPci£a)fjipv

tcV

XPiSov,

Kotlas'
TOOV

y.otj

Ttves ocvtoov

e7i&pcc<rccv t
fxr $&
t

£0.^/

V7I0

O^pSJOy

067130 Acvto.

yoyyv.

X,

5.

KE.

r>!

y.

rr,s

fi'

if&o-

aosXQec

,

ivK

iy

r«7j

TXilOG-l

Tuy TT&Ti^Uil

lVOOX.*l?iy.

5. TrXtiotrtv]

Recte interpretes

ex Jlebr, 3, 16.

ttxv

7-

»5 yeygXTTTaf] wr7?i£ yiy^ttTTTeij- A.
T «" Zf'S"^]
gxiray
,

9-

Toy kv^icv.
:

E.

Eutll. M*>. poft
$Y)Xov&Ti.

tfesrsi-

intelli^it

tov

Ssovi

Vulgaturn

cum
2o5.

meis Codd. omnino omnibus h,tbet Chryf. X,

XI,

/fii.

c.

Tamen
ergo

rlv

y.voiov

le»itur

VI,
iunt.

298. a.

Hunc
g,

locum

alirjui

expilcati

Verlatn

et 10. confundit Cyriil. II, 821.

M

,3

ycyyv^sts,
yvGccv
i

kcc^oos

y.otj

Ttvee

dvtZv iyoy-

y^f cLticuKovto V7I0 tov oAoBp?vtcv. Totvroo as tsocvtoc t-oTioi trweBxivov ek&vois*
sypd(p?1
os

i'ii

7ipqs
toqv

vovBeviccv
cucovmv

*j{aocv\

hs ovs
oo^s
1

rx
TsAaj

tsKy\

KXTtivrvivev.

2.

[\A£%*7.]
T~,s

ooKoov
]

fexvxj,

&Ae7JSTca,

//»IK3.

y. iliGYi.

[

TfAcf.
st
y.r\

It etPXC \ACS

VfXXS
%'>?'.]

OUK i5

#

si\y(pev,

ccvSpzotfivcs*

['Af

tf'SesKS.

v7Jsp
l

ovvcccr&e,

dW'2

7iQir\<Tet

avv

rep

7Se!PX?y.?

Hey

Tvy skQccgiv,
oiottsp,

rev

ovvaaBctf

vfAus vTfsysyKeiv.

dyx7SY\rol /wets 14.
00s
1

(QeCysTs

duo

ir^g

hSuKohxTPeixs.

5.

X,

ra.

K.7- Ttj o-

1??

sj.

*/3e\

uaiX<po\,
Y.Vj\

coxuv
KCLVTOt;

'tfxvctj*

X,

ID. K.5.

hft ItyltoV f&ftSf
i'y

£7t\

TTfOC-dO-

xaft&yov Qojiov.
10.

rscty'

a,uiX<pol, 5r«ros o Sso{.

xxB-ug x«/] x*f
TfxvrA
,


Sic
,

E.

Bafil. II, 375. 460.

11. ol

crvi/s/3. ]

p\v

Bafil. II

63o.

line

rvwiKui ^iV G6o.
jKJ)

o-vvsfii&iiisv.

E.

12. Atli. II, €s5. fiXi-Tiro) i5. ^vveti-B-i

iftiKMit
adtlit Ath.

arec*/.

]

vviysynsi*

I, 879.

Alibi

ta-

men

omittit.

^srsttrS-s

vfA*i1
a.

v/tols

E.
I,

Ita ClirjT.

X,
II,

ail.
7.4.

b.

e.

212.

i)[ta,$

habet

170.

1)^x5.

Sniiicit.

Nam
tribus

haec mukoties
eligere.

repetit.

Licet

in-

terim

ex.

Prius

elegerunt Coil. A.

C. D. E. F. G.
Cyrill.
ter

Saepe etiam t^uss? deelt apud omnes Codices mei, praeduo Chryfoltomi, totidemque Theophylacti,
T/<«5
lervant
8.

Aug.

et

Stub. 20, id tueiuur.

v.

P.

,

w

Ciyy/^

/SL23 K

q

1

v

&

I

o'i> s

&.

179
(fiYjfjit.

<P(jovifAots

Xsyoo"
rv\s

xg'ivctTs

vpeis,

16.ro

7Iotyi(>iqv

svXoylets,

ivhcyovfjtsv,

cv%)

koivoovIoc

rov oupoiTos rov %Q-~cZ k/j
xhcofASV,
r

rev ot^rcv-.

ov

cu%<

no iv owlet
OTt
ci

TOV

1J. GOO (AUTOS rov X£fiov i^iv y sv an/Act, 01 TioKKoi s<t(asv'

his

OCQTOS,

yotq 7rctvres

i§.lx
rev

rov tvos Mgrcv
\a(;otYiK xotrot

(astsx

^^ovy)
01

@X?7rere
scblovres
iia-lj
>;

cdqxot'

rots Suc'iccs,

Kowavc) rov

§vaict~ri(>lcv

19.

n

ovv

(pvifAty

on

etoooAov

ri

h^*v,
ot

on
Buet
ov
y/-

ZO.iioooAcBvTo'v
rot t&Vff.t

Ti

IfTiV;

a A A* on,
roov

oxiiaovIois

Sveti

K&j ov Sea'
octi/AOvloov

BeXoo

M

vfxxs

Koivavovs

21

vscSctf.

ov ovvacSs Tforr^iov
ooctuovloov.

xvqIcv 7il\eiv

xcpj TTornqicv
£rjs

ov ovvoirB"? r^«zri-

xvglov
Y]

jUfr/%«v,

%gy rqa7j:sy]s
TOV

oottjAofAY\

2.1.vloOV.

TlOt^OtC^Kovy.BV
safASV,

XV^IOV'y
-

KZ. 2!SMxv»oT€^oi cevrev
%ri
]

[TiAcs
ocAA*

.

]

[.Afnoivrot
1

Te'Aoj t?s £.

wixTot

(j.ot

t^e^/v,
]

ov

avu<peeet' r r »

[TiAci".

Ttccvra *uci gretftVi o:'aA' *
OV

Te As;

f

TKTIV Tlji
s<pilov.

X,

a3.

KZ.

cct/Z/ZctTU

As.

jjtcj

t>j; u.7tok^su

y.czf

rcifi~

If.

k^tov]
fi'ou.

-J-

r.aj

rev

7roTi)Pio'j

t

jcay

Toy

ei>o?

;rorf)-

E.

Nullus raeorum agaofcit, nee, praeter

alios, Cyrill. IV, 862.

20. kAa' dV*»

a.

S-lst]

lante, CliryT. in
viriofe

k <yut> S-vet, oratione ita poiliN Codd. Molijrj. Sed apud eundein
yy.^ &vi(.

editum

,

X,

2i5.

a-

M

2

:

ov

TTxvToti

ctaoooixei.

fxt\d^s

to

socvtov 24.

£t]TefTa),

clhXcc
Iv

to

ToZ

Itf^ou

wctsos*
eo&leTe, 2D.

7txv
fJl¥l$£V

to

fJLUK&Xto

TTO'AaJjufi'ov

dvOMQlVOVTSS
yocQ
e;

did
yrj

TYjV

<rvV6f0fl<TtV.

too
,

xvglov
de

r\

nc£j

rJ

Trh^oo/Aoi 26.

aurfc.
S»v,

r<f

x«A«

u/xas

Twv a?W- 27.
flrav

^5^

SsheTs
VfJ-'lV

7fc^svsaBoij ,

to
ccvcc-

TkOtgOtTiSsiASVOV

Sff^lSTS,

fji.r\6h

KPWOV-

24-

'trt^ov

tKUS'of']

vrXyiriov

txctfet

t

ixotfos


x«f
to

E.

VuLgatum Chryf. X,
reutau
r« rev

21 5. e.
,

I, 671.

Sed

I, 77.

conitructione
TrXrurUy

ut ibi

poltulabat

oratio

iy.a.<zot'

VII, 748.
VIII,
e.

«*AA«

to
Toy
fvgq
(An

Too

irXDtriav

ix.stro<;-

552.

«AA«
>
<

. 5rAJ>«-»esjL

txrfS'af,

XII, 49J.

^iitzitc*

ivct

to
Ta;

'iAvrev,
tu.vrt»v

Cyrill. I, a. 2G5.
Qtjtodvtsi;
,

»

s

w

jj

Xsyw'
£T£g»».

csaAos x«^

nic

de nullo artioulo fidci fundament ali , ut CiccroLicet ergo interroloquntur iermo eft. Vulgatum. gare quid Codices probent? Applicetur ergo baec e.ifis lock maioris momenti.
1 ,

,

Sic
t<s

mox

verf.
<p
r,

27.

Cbryf.
,

X,
Ita

220.
et

b.

habet

:

mi

vuois,
2,

e

1

xoja?.

Codices Cbryf.
ad Epiltt.
<pq-

Mofqq.
Ftv'
25.

7.

et

Tbeodoret.

alicubi. ( v.

Pauli p. 23o. notara 7.)
it

Atqui uvrlygxtpac,

is Tig K'S.Xil vuetf.
d. et

Clem. Alex. 5»2.

fuam,

et aliorura

nugacem

proponit lection sm
27- ql7t'to>v^\
rii.

huius verfus.
E.

-f-

f«?

0i7?r<jt9,

Codices

fterquilinia:

In

Cod. G.
i/fiets

elt

pro

i7ore iitius i'cribae
$t7rvo!>
y.cif.

t/;.

r-zXt-,

ray

UTTirvii its.
Ita

0Jclalfis

Atrai

rsegivscrS-^.

nee pueri infimae
recenjlonis

fcribunt,

led

auefores

occidentahs
Griesba*

Griesbacbianae.
cliiuiii

Recenjio
,

enim

apud

nihil aiiud eil

quam

confujio.

KH. 28.

fcf Ivovtss
{

bee rrjv avvei^jtv.
st7r;f
at

['.Af%*f.] exv

<5t

rts

vf/tv

tcvto

hoooXcSoTov
,

hi,
>^#

pYj

tablets >

sKetvovrov ixqvuactvTcc rov

rrjv cwetdtjaiv.

y»f

Kvglov

v\

yv\

x^j ro

ayoo,

cv%i
ho&tl

rrjv

euvrov,
q

aXKa,

rr\v

rov

steqov.

yotq

sAevBsglcc fxov xgive-

5o. Toy

v7lo

clXXv\s

(Tvv€iQr,aexs j

h

*

iya

3i. ov lycc
7tlver?
,

'cVXjUqizoq')

sits ouv IcblsTe,

eire

sirs rt 7rotests,

motvroi

its

ao^ocv

Sz.Bsov

'xqi&ts.
}<&}

ct7P^c7K07fot
sKkr](Ti

ylvec&e
SKKXifjicc
7ru<riv

r^j
rov

lovootiois

y^

ry

33- SeoZ.
fx/j

Kotlas kayoo TTbevra

dgkantai

fyirav ro fjucsurou

avpCpegcv,

dhXd

ro
y.:9

XI,

i.roov tioXAmv,

woe CjoBooa-t.

M/ju^rc^

•ffafa&i,

y.otBfccs

Kccya %°:$ov.
s.

X,

S»8.

KIT.

TV,

S.

T«J

«•

f/3o\

««'2A<po^

»

ittt

TIS

VfUt

20. Toy

n~\
E,
v.
,

tl TYj'

1 JVTc).
'


}j

y««
1*.

~
*/?,

\

x.v%iav

xuj

n
\

TrXygMuu. c.vtih

.

'

»

».

-,

j

Hoc nee

fex Codices,

quos poitea con-

fului

omittunt.

Ergo

luii itercjuiliniarii

o;niuunc

Addendi nulla caufa
5o.
It

crat.

$1

hyu

J

cl -*-•

XI,

Hoc, at v. P. 1. #§<s>v] -\- X£trh os 3-tev. E. equidem arbitror, rneptiiliihe rotatum eit ex
Clern.
Alex.
420.

Sic

enirn

Rom.
ftti

14,

17.

poll
xctj

jrsrft

ex eodem 4 *8. c. addendum efl'ei: ivih
et
,

ATtf^n

eivov

x&m

,

ex pag.

5i2.

9.

plura

etiam,

ungulit

msmbris

inlerenda client

Rom. 8,

38. 3y.

_

«

I

V ~

V

~

,

\

Inez ix oo

v)

vfxas-i

a'd?A(£>c},

ofi

waxta
Vf/tX,

piovz.

^fAXYirrBst

Hgj KOcBoQS

7iOCQ£0<X)KOO

TUg
VfAXS'$ %

7ICtQUOC7H$
hoSVOCf,

KIXTS^TB.
7I1XXTQS
CCXOgQS

BsAoo
Y\

OS

OTt

KS^OcA)} 6 %£>{o
dvYjf*'
ccvy\(>

foe IsV KeQccAri os yvxx;%os,
Arj

neCpoc71(>og-[\.

oz

ygftov.,
ij

o

Bsce.

Tiois

sv%ojJiexc?

7I^o<Pyits'joox
T*l
v
'

kcctoc

Ke(pocA^<;

2%oov

,

xocroiHrxvvet
as

Ke@ochr}V

dvrov.

7TU7ix
coc

yuvj)

WfoffFu^cju? i'»j «

7t(>o(pi)Te vev- 5.

ctKccr ctxct Av7ir co
ty]x
y.e<poc,AY\v

ry

xetyc&Ag,
sv

xotroa-

c%vvei
7<&j

totvTijs'

ro

dvro

r#

igugytfxhy.
yixii,

xocvocv.czAuTrrsTXf
ce

K&t

yug i$t u ydg cv6. xeigdaSa. h
v)

cinxgox

yvxccia}

to

Y.eiqccaBty
uvy\$

^ugee-

cBctj,

Kocro:xocAv7irecBoo.

pth

yd^j,
yvxvj

ovk
htfri

cCpesAet
ttKoov

KaTccKccA'J7ZTsa$w

rqx

xs(pcc-

x&j

oefcee

Becv v7id(>%a)X'

Jg

Jc£aj

dvSgos

i^tv.

V^X^-1

ov

yd(j&.

K<2>.

XI,

8.

K9.

TYt

7Tjtgx<rx.sv'>i

tjj5

jj.

tfid'.

ctoiXQei,

ovx,

2.

V a^A(p9 <] Omittit Ath.

I, 718.

Ibid,

et

58i.

ovta

addit, ante
7.

xar^n.
in

V7ru"%uv~}
tatio
ple*
ej'i

Huic

Cod. G.

additur

haec interpre:

aique haec critica animadverJio
(/ic reddidit,

a princi-

aut per inUium,
in latino
a.)i'$go<;
,

iriterpreiatum ¥
et in

V7rx^uv. ) non Sic idem mox verf.
eji,

8. g|

Latino:
!

ex viro , id

co-

fia.

Ad

iierfiuilinia

.

eapdJjX-rf K
i^iv
ccvyjq

c ?

tv

S
y

i

c t)-s

W
yuvfi
ova,
ej*

183
ccvt.

Ik

y wctticcs

dhhcc

Q.fyos.
ccvyjg

[Tfc'Acf.]

?(#/

yxq

Ikt'igSvi Tixt* r*s

Sid rjjv ywcuxcc*

dhkd

ywfj Sid rev
rj

10. uvogoc.
aiocv

Old tcvto
£?r*

c(pei,\et

yvvvj

i£ov~

sX £'V
ovts

T*is

Kf<p«A>fc,
dvvjg

Sid

rovs

ii.dyyeAcvs.
xos,

ttAjjv

Ivts

%a>%)s yvvcti-

ywri
tf

yjcqis

dvoqes,

h

kvq'io).

Uz.maTTeg
}&]
i3.e>c

ydg
dvrjg

ywrj
fV\S iv

£%

rev
Oit'.iOS'

dvS^os^

ourca

6tOC

yW

TC& Ss 7tdvT0&

rev

Seov.

vjjuv

dvTois

xghccTe*
rco

7J%e7>ov

Wt

ywuiKd
;

^KciftUKuhvyrrcv
yi

i^.^rsa- TTgcvevxsaSotf

ovSe dvrrj
fAsv

y\

(fivcis

SiSd^xet

vy.xs,

oTi
i^ij

dvv\%
yuvvj
vj

idv
Idv

wpec,
KOfxec-,

15. coTiiAtM
So£oi

covtm

Ss

avT%

I^iv,
*

cri

KOfja/f

cevrt

7re(>$o(piKovei-

iQ.Kcclcv
y.os

SsSetuj.
taotfi

h

Ss ris

$oh&

rjfAeiS

rote&vrrjv

avvrfieiciv

ova

gVcjufj/,

SvSs aj txxAfter/ay rov Seov.

ij.Tovro
ovk
lis

Ss

vrctgccyyshXav

ovk

eTfmva,
lis

on

to

xgettlrov-,

clAK*

ro

nrrov

5. Ath.

II,

11.

Ixj

»/iyo:*»

«>>;£

tr,

•yvvstty.'ti

>

#A,\

1

5.

o'idcruj di/ry,] ccvT?t


7TU.eny/\xXa
ovx. iirxi-

17. vrAfjtyyixy.u) cv/. stfcuvju]
mZv.

E.
240.

X,
236.

Vulgatum VI, n5.
,

et Chryf. Ill,

cum Codd. omnibus.

240.

Mox
quo

Theodoret
iirmari

p.

i\a.TTov

loco
F.

nrrwt

poierac

auctoiitas

Codd.

C

fjihoov

'fjLjuv

h

*

hxAt]<TicC)

cckovoo a%i<r pat7li?evoo.

rol iv vfjuv v7Ioco%<hv'
Oft

xgj fxsqos rt
iv
vjxiv
hvctj->

yxf

xgft

oliqsaets

wot

o;

19.

QOKtfAoi

(p&vsqo)
OVV

yeoovroq
«7H

iv

v/Mv.

avveg- 20.

%0(JLSVM
wjipiotKov
)'dfov

VfXcZv

TO

OCVTO

CVK

gV*

S&ttvcv

(£>«y«v.

enotzos ytxg
iv

ro 21.

detrrvov

yi^oXocuBxvet
.

too

(Pocy&v,
pr\

%&} 0$

uh

-neixct

os 8s fxeSvet.

yd(> 22.

otKixs oun e%sre
t}

hs

re

iaSleiv

j<0£/

7iiveiV\

rtjs

eKXjwicrJxe

rov

Bscv
/u*j

ttotrocCp^o^r^
e%ovTcts',
iv

n&l
vpiv

KcirotKr^uvsts
fc%7rcoj

tovs

rt

inter

ha

vfj.as'y

revroo

cv%

i7iai\£>.
oj/to

['Af^jf.l

iyco

ywg

tioc^ sKct&cv

25. A,

rev
f

xvgiav,
,r/
rs
9

*$/ T>xqi$to*&
IvjGOvS iv

vfMv,

TlAas Tin

9j

[I
i

g

%V$iCS

T% VVKTh

"'

ehcs&er cl^ov'

K&j iv%ot^-i^.

rovto

XI,

?.5.

A.

*y

u,yici

k:-}

ttsyaXjJ

i

it?

rw

Xiift'J^yt&f

»Oi\lpal,
Io.
si/

\yu

WfiL([i\&f&oi>

r;;

i::y.:.i;<r'ot']

Tr<,

.

23. Baffl.

II,

5.i5.

!-/«

»/,._g

7rct^ux.ei

vput

>

xoj

trxg£xctj&ei>.

Vijjgatum 65o.
]

84-

A«/3ir£

,

<?a'ym
fjuos

E.

Servant
v.

haec
P.

omnes
Omittit

etianij
Cyrill.
tit

poftea
111.

exavninavi.

VI,
r>5-

a.

Balii. II, 65o.
7r(vr,vi.

led ibid,

omitII,

veri.

os-uxit uv

Habet Damafc.
Ill,

ioi.

omiuit 5^6.

Omiuit etiam Chryf.

247.

quem locum

iraudi uifie credo i'cribis, vel potius
falfa-

ay^tff-^jK
tOvTO
fAOV

o

f

i

v

£

i

o

v s

u;'V7ieg
e/xiiv

i85
VfAWV
olvoc-

i^l

TO

(TcafJLCCi

TO

xhoousvoV
25.
fJivYivtv.

tovto
ooaccurojs

TicieiTS

sis

rtjv

%&} to

ttotyiqusv

,

fxe roc

to- <j«7rv>?Tay,
if

A«yu)V

tovto

to
S[AM

worriqiov,
CCtfJlCCTt.

KUtVYI

GlOtSviY.?]

hih

h TW
o\v

TCVTO
26.
sfArjv

7TOi&TS,
ctvclfXvqGiV.

CVOtXtS

TTlVtJTf,

SIS

TY\V

coxitis

yocg

dv

icrSlriTg

TOV UPtCV T0U~OV,
w/v»fTe,

^/
dv

TO

7JOTY]filOV

TOVTO

tov Qrcivotrov rev xvglov xotrotyyeAot%$ts
cv

iiy.A^r^,
icr&ty
(>ICV

exby.
r\

oo^e
7t Ivy

as

dv

rov

ccptom tovtov,

to

7torv\-

TOV

XvPlOV

OCVCCfciOOS,

SVO%6£

SSOCj

TOV

trmpuctros

xcy
oe

'

rov

aifAOcros

tcv

kvpIov.

28 ookiuk£stco
toos

ctv&PM7ics

xcevrov,

x&\
ex

cv-

ex

rov

uptcv

taBieTon',

^,7

rov

zg.TrccYigicv Ttiyerah

yc£p evBlocv y&f nlvoav

UVU^iOOSf

KPijAOC

iiCVTM

hblet

?(#/

7tlvet>>

falfariis

aliquibus.
locis

Ex

omnibus enim

,

abditis

etiam,

fcriptorum Chr)foItomi

conquiJive-

runt corruptiones.
26. <*££<?

ov

civ]

cv

t

av

E.

kv

abelt.

BafiJ.
et

II, 65o.

Ath. I, 742.

I.iiiusmodi

ib.rtuitas

ar-

bitrarias

corruptiones piures in his

ipfis

vocabulis

in
*7* *«i

hac

et priore cditione notavi.

«t</*«tra?]
£<riTiv\

atij

rov

*tfixraix.otj

Ath. II,

83.

05

yctg uv

rov a^rtv

irit\.

28. «!/3-ga>?rfl;]

Balil. II, 654*

tx.us'eg,

2g. Ath. II, 242.

yxg

uvoc^iui toS-tuv Tov ocgrev,

irivav to utfttA rev

kv£iov> xgtfttt

xeef

Trtvii.

acq ei»

TCVTO

i!)

Vfi,7y.

iS6
fxyj

<0pA,*0-nn
oicty.ok'oov

?

o

s

^^Ai.u.
xvglcv.
<5<ce5o«

ro

gm^cc

tov

TovTo
H&j

ev

v/Xtv

7roKhoi daSsveis ygj cc^oo^oi-,
hocvoi.

Y.otpxvTdj

['Af%»f.]

h y«£5i. AA.
,

iocvtovs

diSKgiVOfASVi
V7I0

ovk

olv

ixgiVcpeScc.
liVCi^Z.

KQWCfJ.SVOi OS,

XVglcV 7iCitOSV0fJLS^CC
xccTUKfiBafjisv.

TtXes t?s
fuyjuxvs
i.

fJ.Y\

ffvv

rjx>

*ov\xod

[TiAoc.]

£~g 9

doehCpji

fiov,

<rweg'x o(Asvci
t

hs
§s

to 53.

<p«y«i>,
Iteivoc-,

oiXKrihcvs

&&£%&§&
&&
(xyi

I;

r^-54.

h

hixcp

eaSihoo,

its

K^'iyux,

GVVS{>-

XI, 5i. AA-

tv,

ji.

rjJs

B-.

e/3^.

uhx$ei,

it

tc/vroU

QliX.glVoy.iV.

3i.

iSK.givop.iv]

txgwoyJet. E.

Ita

Eafil.

I,

ior. 4 TI -

Sed II, 3gg. vulgnura. 'Lx.givop.iv Ghryf. X, z5i. Vulgatum II, 66. Cyrill IV, 210. 597. Scilicet, non opus erat vtrbo compofito.
52. xgivouivoi

oj]
ics.

Bafil.

II,

40.

\xiyx,o(.iivoi

'/i^.
,

Sine
Toy
lis

'/«£.
r.vg'.ov-

Vulgatum 5gg. 463.
II, 5.

Mox
locus

i>Vo

Aih.

17.

Cum
rixis

bic

nulfir,

dogm:.ticis

aut

polemicis
lententiam
i'uiU'em

obnoxius
Ipfe

liceat mibi profiler!

meam.

ego

cum
enim

Bafilio

fcripturus

Ihzyxoyzvot.

Hoc

Verum Paulus maluit baud duoie propter proximum fcribere xgivcyAvoi Quod cum Codices probent, itulx.c&Txz.pii/to~S-ajfententia
poitulat.
,

tum

elt,

contra
tt,7ro£o\os

difputare.

Paulus haec
oiu.

fcripfit,

xXr,Tos

n.rov

%gi?ov

j-iXypctroz

&tev , non Gorgiae Leontiuus, oon liberates, noa Verum huiusmocii lectioncs Patrum Xenopbon. Graecorum permidtis in locis uiiim babent exegeAtcpie eatenus eiusnee tamen ciiticum. ticum
,

modi
tur.

difcrepantes

lectiones

nullo

modo

con-

temnendae. fuut.

Modo

ne

contextui

obtrudan-

evvs(j%vKrBe.
^iOCTDi^OIAOCj.

Tec

as

Komciy

us

ccv

sA&cc 9

H.

?rips
ot ,

tc&ipogxs

j^x»tcrf4,XTm\i
,

act/

oifce<jefittt;

ttvruv.
Trifi

h

Kiel ocyctTms

a,s

/u-syiTev
(tii/^evsj

%ct£i<rfAXTe-j-

7r^6<pJiTttu.i;,

u$

•yXairmf,

XII, i.TLegi
a.SfcAo)
gS'vjrj

$e

roov

tfvfvixcctikZv,

uosXQoi-,

cv

vjjtocg

clyi'o&V'
it^Q'i

hioocrs,

on,

i

ore
cos

v}ts,

rex

houXot, ra> u$jovx->
010

3>«v
vulv-t

yye<rSe,

dnocyofj.svoi.

yvoogi£a>

on

cuo?)s,

h

7rvevfACCT;
T^gy

Bscj XczXuv,
ovvurctf

Xsyei dvol^sixa tyvcvv,

cvoiis

im&v

kvqiov

J'/jcrauVj

it

[W

h

msufxciTt
ayloo.

XII,

2.

attars

,

en]

-j-

on.
v.

Addit

cum

aliis

Bafil.

II, 492.

De hoc

verfu

Cod. Boern. a

me

edi-

tum.
3. ttitrovt prius]

tycov (fie.)

h

pr)

Iv

/3s£A££/3«i/A.
/jji-aj/j.

E.

ltd Cyrill.

IV,
a.

2.

9.

5(J8.

Sic,
l/,a-nZ-

fed

I, a.

2G1.
b.

VI,

2.J4.

Rurfus
itjerovv.

HI, 263. 4*4-

289.

Sic,

led

Zoj.

VI,

b.
ilia,

194.

Allu-

dit lie. Ill, 640.
tn<rov
tit,

V,

a.

2.

Omittit
a.

fed habet,


fed

xv^ioi
tiicrcvv

iva-ovs'
y.vctae,

V,

346.

Rurlus omitd. 64«

tqirevs.

V,
d.

Ver,

iiim invertit

et

iltud
ir,trovv-

addit 678.

Sic et

fed

i^ToZ)) et x.vqtev
cis

V,

d. 4*

Atque

in his lo-

multoties
Ita

nominaLim Paulo iltam appendicem
ergo

tribuit.

femel
,

in

mentem
,

induxerat.
omittit.
II,

Chryf.

X,
617.
eit

261.
iy

folum U

pofj ov^ei?

462. habet,

VIII,

r» Tnvf^cttt olylu. Sine varietata XI, 3g4- v. P. Herculea profecto
in

opus
Iticis.

patientia

expurgandis itabulis Patri-

i88

ap&,4h*0 Yl$1
otoct^a-eis oe

s

AnA^tfft
ro4«

ocyloo.

yjx%iG\x%r®v hoi*

8e ccvTo
£tOl,

wveZfjLX'
Ct'jTOS

%&} oiotiehets
KVOICS.
o
HCpf
!=f<

otccKovtoZv 5.

X&j

OlCt^S7€SS 6.
S'fflV,
o

ivcgyyjiAccrocv eiah,

os

dutos

Ti^eiTKi/i.ivs^yoov

rd

7tdv?a

h

tfoicTtv.

[TeAoff.]

TOU
7«^>

TTVSVfACtiTOS

7IQCS

TO CVfAtpsPCV.
<57<Wtf/

00

f/.h 8.

<W
,

rot/

Trvsvy.o&rcs
d's

Koyos
kcctoo
fa

<rc(plxs

kKKco

"kafyos

yvooaeoos,
7tfci£,

to

«urc

^'i^v/.tof.

Iflfw 6s
ah.k
civToo
o

tS> 9.

«ut<2

7Tvevy.oiri'
h>

o?

%ctgl<?fj.ccTo>

IctfiocitxfV-,

too

TivevpotTt.

uKKoo 10.

XII,

7.

AB.

*<?

Ugxgftttr,*

iy

LxXcf'

voiftfie'ov

t£-

Vov

•yov.

u^iA<po\ 706.

>

««?«!
ob

'tibo.-euf.

4.

Ath.

I,

to

Trvtv-id

to dure.
10

Mox idem:
wviv//,x t

kcm avro",

Kvgio?.

Sed 5 + 2.

d£ auto

•el,
5. xxj
a

Yi dvroi xvguS'

«fr«?3
35.
jV< S-ei;
]

£'*

«^raj.

Ath. II, iq. 483.

Vulga-

tum
C &it»s
35.

in

E.

Ath. !, 542. 705.
tie

II

,

10.

he,

polt 3-205 habet 48a.
9. et

B-tog

htv,

ivipymCbryf.
i?iv,
ita

?r<
oiir|iii

abeit

Ciirvi.

X,

262.

Ut hie
omittunt
utrorjue
v.

Codd.
firius

Theophylacti
it.

verC

3-

Contra
8.

eit

loco Cod. Theopbyl.
Cvriil.

Aug.

cum
s

ceteris,
irscvXc;'

P.

V,
»

a.

660.
tu.

^<«>c^|5;a5

'5

^

S-eos

«j
7.

4S'«i'

tvi^yav
et

navTet

tv

irttfiy-

Variarum
recitat.

inutilium

lectionum venatoribus comubi
bis

mendamus

Chryf. XII, 35.

hunc verlum

ay>/Z/*-M.K

o

f

(

v

B

I

o

o

9.

cc.

189

8? h^pyiy-oiTtA euv«/,:s#v,
rettx, uh?\cc

aAAw
$s

as tspoQyi,

h

hctKplaets 7tvevu.oiTGov
-,

tTepco

$e

yew.

yhooaaolv

dXKa>
Ss

spptytico

n.yXooaacav.
ev

tfuvroi

to&vTcc
otcctqovv

svsoy~
lolcc

to

r&f To dvTo 7rif~//«,

taoc-

AT. ii.soo

m&vs

PovAstcc-;. [TeAo?.]

['Af%»«. ]?**•« *?*

Kct&xTrsg

yxg

to

(ToofAoo

sv

e^i,

ngy i>^m
tov ac'pcc£7 1
<J(ti\AU>'

e%et ttoAA«, ttocvtc Se

t« psM
OVT06,
SV

TOS TOV hc$,
1

7toK?\OC

3- outgo

H&j
Y \A&S
X

%pgcs.

x&j
SV

yuq
Gwy.CC

b
,

m
S&OiSITS
ev

•7J\SVfJ.0LTl

TfdvTSQ US

7tTl<T$Y\ye\'
fiovhot,
ik.7tvsvfA.oi

SITS hvScClOl, SITS

ffttftyVri

sits

sAsvBsPor

x&j
;<#/

tcccvtss

hs

§7iQTia§r}yev.

y«£ to aw yea
CVK

XII,

12.
t

AT. Ty y.
s?t%

rn<;

B:

f/3^.

el^iXcpoi,

xtx,$-c.7rs£

tJ

era ttc6 ex

JO.

^wifAtuv' u.XXm~\ iTt^M. folurn. Ath. II, 482.
<t\?\» $1 'tgftitma I'Xac-trav] omittit.

Ath. II, 482

l3,

y.uf

TfAvriq
vrocvTls
t

f(c
(_

'iy

7rvsvt:c&
sv

stroTt'crB-yy.ev']
£7roTi'<rB-'/)usy

hi
(
,


h?

t.
'it

xeq

f;j )

TrofAoc
>

7TViV/U,Ct)

l(pMTl<T§"l\U.iV

loCO
elt in

l^-|jr<V.9

*!

«£^.
/

E.

Duplici de cauila oifenfum
alii

hoc loco.

Nam
fi

eum
^10,

jfimiliorem

reddere

volebant loco

pe>

riori

4O

<

uo Haec refcruntur. I

Ergo
tain

incul-

cabant ?rcun.
fuit
lia
,

Sed Paulus hie non
flbi

'Kli«pns

at

baec duo loca
vellet.

invicem prorfus iimi-

reddere
figwitx 270.
i

Alias

etiam

addendum
v.

fuiffet,

*v

leu

\vet

aero

iTtTta-^yiuiv.

Chryf.

Secundo ohfendebant in conItructione vocabuli ^crl^iiv. Diciuir enim e. c.
in
line.

X,

xtrlZw

run*

yxXa

,

non

i<j

yuX»,

Sed

id nee

Pau-

igo Cap /$'*-*£ II
ovk
g*7r#

q o g
ciKKoc

-'*
TtoKKn.

"-'•

*>

sliv

ev

jueAcs",

locv

15.

7!ovg'

on

ovk
CV

hjM
7T01Q0C

%?)%,

ovk hpi
S51V

€K TOV (T60UC6T09'

TOVTQ OvK

Ik

rov
ovk

(too/aoctcs;
itfxt

%cy
,

iocv

emy
hfJLi

to oy9* 16.
Ik

on

c(pBct\(jLcc
7Iccqcc

ovk

rov

voopxros'

ov

tcvto ovk s^tv Ik tov

Paulus
elt,

dixit

Nee enim,
%-orii^itv
'lv

7ren%stv
,

hi

'tv

TvtvuXi
line
,

loco,
rei

7rviv pcx

led ttotIl^hv

calu
to

dicitur;

!<?

%v

7rvsZ/xx

vero notat

|<?

*E<paTi>r§-/if.tiv autem e^ ulu b«f %y 7rvzvp.xhuius verbi ecclefiaftico receptum elt propter antecedens '^QxTrrt'a-5-ii^v. Nam in ectlefia Graeca

(puTiC^itv

et

fix7TTt£stt
f.;li.us
,

prorfus

funt

[ynonvma.

lnde etiam dies
baptismi Cbrilti,

quo
)

celebf atiir
<^o>tx

memoria
rcc

tx ( ocyix
,

appillatur.

Vide initium homiliae Gregor. Naz.
(parol,.

stf

xyix
a.

Chrvfoilomus

ut fore f'acere Tolet in locis

diHicilioribus,

haec vexat
:

X,

270.

e.

271

b.

Primo ergo exbibet xu) •xxvris 'lv irvtvpct l~oDeinde repetit : 'lv wvzvftx TroTic^'usTia&iifASv* Denique inopinalo inf'ert 'lv -zvivpx it? B-ct. quod ipfe etiam repererat in fuo sTroriG-S-r./HBv , Codice. Balil. Ill, 23. haec attingit, led duo
:

huius verfus

membra
lv

mifceus,
veittXTl
ibi
l»;

exbibet:
'lv

7rx>TZf

yxQ,

<pv,c-iv,

sA

Trvivux ifix-

Trr/s-S-sjMjr.

(iavrrl^siv
<,l

>

Opus enim non 5ror/£s<y.
IV
'in

babebat

vocabulo
landat:

Ibid. 5i. b. ita
'tV

frUVTti

O-MjLCXTi

Ui
£<;,

TTVlVKX IfiXTr-riF&tl"
et

f.i.iv.

Eutbym. omirtit
vulgatum
h-abet.

interpretatur,
siri'ofter,

ut

Cbryfoit. to
doret.

xitI xyiev Trvtvpx

Theoilli

Clem. Alex, qui, ut
fine

aiunt,
1'auli

vetullior elt noflris

Codicibus epiiLolarum
96.

omnibus, habct
orxrras
'it

|.ag.

ienlu:
iv

K xf

ttxvtss at TTcftxri
l3x7rT-.
y.cu

t7ricf/Ay.
tv
-

Ath

I, 554-

in

msvfttt

itrflr/evrj^KM

5-}0»

VjUUS TUVTii

KVi'sfAX £7rcTt<r$-rilCil>. v. P.

ays /£,j/-2<£

&

°

g

i

v

B

I o

v

&'~

x.

19.1

i^.cx^atcSy
7tov
f\

h
it

ohov

to

coojxa

otpBochiAcs;
Y\

ctKOfly

oKov

cty.oy,

TioZ

oc(p^r\iv

iS.Gi?',

vuv)

6s

o

Bsos sBsro roc
t&J
roc
croofAccTi,

peKr,,

txcdov ctvrw
ig.M<rsv.
it
;

iv
v\v

kkBms

>jSe-

de

Ttccvroc ev juiAci-,

itoZ
ev

20. to
2i.de

ax[Aoi
awfju/c.

vvv

oe

7toKKo\
as
(rov

ylv ye An ,

ov

owotrccj
yj>&ioLV

o^cK-Xycs
cvx
exec'
r\

im&tv ry
TtccXtv

%«f/*
%e<pccA'.j

v

Tcis

tsoii'

%?««v
/u&AAev,

vyoov
roc

22.ouk

£%«.

«AAos
yehrj

TtcKKca

fioxcvvTcc

rov

GooyccTos
i^t.

daBevhePcc
7{cy
oc

Q^.vTicc^xetv
(xev

,

arayxceTo/
etvetf

ooxov-

olrtyorspoc

rov aoeyccros,
7tePiTiB?\ !.e\>'

rovrots
;(£•/

Tt/uriv

TizQicaoTsPciv
t](AOOV

roc

UaXtf/AOVCC

ivG"X Y]lAQ<JVV7]V 7tSfil<TCroTSPOCV )
yy.oov,

24. e%et'

roc as

ivo-xvyova

ov %getecv
Gooyot, rca
'i\C6

£%«. aAA'
Z^.V^SPCVVTt
1**1

B'ics av\?y.e°ot<js to

7ISPl7C07SPOtV
iv

OOVS

TiyY[V.

V

^xlo-fAco

to

axyocrt,
ys^'tyvoxri

ccXKoc
toc

ro

ocvro

v7i£P

«AA$A*)V

yeKr\.
ttccv.

26.^/ uts
Toe
rcc

7rcto-%6i ev

yshcs, aupuXTxet
$o£cz£eTctj
ev

ye At}'

UT&

yehoe,
9vy%cci-

21. ft
25.

oQS-ttkpils]

(ft

o(pB-X>.u';.

e-zle-f.tcc']

r^io'uetrx.

D.

Sic Bafil. II, 2x6.
e.

Vul«

gatum

Clirvl'.

X,

279. d.

bis.

2S1.

a.

dice Mol'q.

2.

tamen
effe.

colligo,

alterurn

ex

Ex Co^ Clmio-

rtomo invectum
20. <rvuira.<r%it

<rvy^cn^a

J

<rvtt7rx<r%y

6-vy%cti-

lt%*^i r»j

]

xx'^u.

Alh.

II",

402.

rh.ofTvi y. (Tvyxctl^et

7td\roc

roc

/u?A)|.

[TfAcs.]
>

['Af%*?.]
/UfA#
SK
iv

vptis

8e

tee

aoofAot

fJLS^OVS.

%£l}

CVS

fMV

%qgo~ H&j 27. AA. &STO ?§.
olno~oKovs^
OtOCC: KfCKOVS,
lot/jct-

Seos

rjj

eKKXyisrict>

ngarov
TQlTCV

SsuTSPOV
£7retTcc

7Tgo(pi)TCtC
$v\'ci}A6iS,
,

s'itk

xoe^lafAocrcc

rcnv

,

ocvriKr^ets
fxr\

iwjOTfsflffers,

yhvj
fAf]

yXcatr-

(703V.

nocvres
(J.YI

ci7rc5ohoi

5

7iocvTes 29.
JAY]

TrqoCpririxj'-,

lioivTSS OtGOiCTKOtKoi
{ayj

$

710CV-

rss

du! ccpeis j
j

7td\>res

%ot(>hfAUTcc r $o.
hci-

E%0V(TIV loCfUCCTGOV
Xcvo-i
<Jg

\JL'A

710CTSS yhdoVCCUS

j

fxrj

7Tccvtss Oi?^fj.Y\V£voi(Tty

^.hcvrs^i.
}{Ctf

roc

%<x(>1<jiaoctoc

roc

Kgelrrovoc.

ert

jcaS"'

v7re{*@ohr,v
yhooa-tJous

c$cv

vf*7v ^Uvvfjit.

'EtfvXIII,

r,

rocis

rxv

ccvS^donoov
/ujj

AxAod

y&j

roov ccyyehoov, ocyci7rvjv' Jg

e%»?

ytyovcc,

%OiAKOS

XII, 27.

A A.

vcifAjZglov «.

I<;

Ta&s <*y/<sfs aycigyi^svs*

U.OiX<pol, VfAilS eft (TOJUX.

27. y.'i^ovs'}

fth.cvg.
e.

E.

Vulgatum

direrte

Cbryf.

X,

285.
28. *«/

d.

Bafil. I, 291.
3

11, 216.

fij/5

jttfv

eeAAet/j ^jk.

Alb, II, 48'*
interrob.

Si. fyxcvTi

x,£i'iTTovx]
v.

Aliqui bic lignum

gandi pofuerunt.
548.
a.

Tbeoderet Oecura.

I, 547-

x.gu'rTai/x'] fisl^oitt.
ct/x-

E-

Dil'erte

Chryf.

X,

289. a.

s<tt£

f/At^evei,

kAAm

x-gsiTTayx-

Sic et

am

in-

terpretes.

XIII,

t.

yiyevet]
fciliceC

Vcrjlo
Sabat.

antiqua Ilala

,

ut vocant,
reltituit,

ijuam

ex infimis Codd. D, £.

.

Cof}&,1b-

H-

K

o

%

t

v

&

i

o

i)

* •'(£.

L

a

193

%«AkcV
2. ?<#/

*?%»v->

^

xvfjiQxtov

dhocXd^cv
hdoj
toc

eav

i%oo

ttqoCPyit&civ,

ngy

fjLv^r^icc
icCV

Tidvrcc xgCj 7ixaocv rrjv yxacnv,

xuj

£%0d 7JC&0C6V

TV?
as

7ll5lV,
/uj)

OO^S

l^Y]

fj.£§ltiy.t.

SOi'.&v,

ccyx7tnv

e%<w,

cvoh

^C3U,

7'gJ

£XV
>

T,OiQ<XGU

70

aoofAOi
fArj

yUGU,
>

i\OC

^

*

KccvbiiacfAOij

aydr.nv 6\
t'Af%if*.]
r,

£%&

cvdsv

AE.

^.d-ipeAcvy.Oj.

if

ccyoc7rn

fxaxgoy\

So^et*,

x^sveictf

<xyu7JY\

cv &\kc~i'

<xya.T>r\

XIII,

i\.

AE.

tv,

b-

-rr.i

3-.

'tfio.

Koe'XQoti

n

«y«V>j

tuit,
>

habet:

in

nans.

Antiquifilmam

hrium Jiim ut aeramentum Jbefl-j banc iuterpretationem,

ex eo doceri poteli, quod lenlu caret.

Quomodo
vide
a;

baec Graece reddideriut D.
Y\
etlt.
:

E.
»

F.

G.

ad

In G.

elt

i

£?.

tiy,t

%x\x.>><;.

In Lati-

no

u nu in

furn

ant ut aes.

Ex.

huiusccmodi Corepetuntur?

dicibus

ergo

argumenta
!

critica

deurn immortaiem
<ynuriVi
in

Per
3.

Ab

dyt/.Trr^

ad

verl'.

media oratione
fttS-trctrtu

omittit

Ath.
3.

II,

236. txt

Ibidem

poll

tranlit

ad

xaf

2.

evoh

hu.i~\

lv§zv iiui- D.
'\/wyATu,
v.

3.

'^uui^m]
^<ad"a,

W'etft.

Clem.

Alex.

1.^2,

quae
elt

eft

elegans

interpretatio.

-<p»fciCilt

enim non

Graecum.
v.a.v%i;<ruft,ev .
j

xetv&ijFuftciii']
v.

P.

D. xavS-;;<rou.&f. Ter vulgatum Chryf. X,
et

E.
Vi-

291.

b.

c.

d.

tiofa

-^aifit^a

xenv^Tufaaf
a.

repudiat

etiaiu

Clem.
etiam
ifcfi

Alex.

5rg.

fyap,\<r.u

xuv$-i,>r&)itai,

xuvS->)<rcfuzit

Balil. 11, 029. 646. 665.

x»»-

lU

5»3i

xMB-KTUfttii'

Ath. II, a36,

N

dyx7ir\

ov

7Ts(j7re(>e'jsTctf->

cv

(fiva-iovrctf,

ova

«V%>?juov«,

cv

&\rei

rx

kivrr[S

,

ou$*

7tx$c£{)\eTXj->

cv Xoy'i^sTdj to kxkgv,
rrj

cv6.

%&J(>et

Im

d^yJci

,

crvy%aigei

os

ry

ccKyiBreicc'

7ix\tx zeyet,
tk7tl£ei
,

ttxvtx 7Ti^sv6i,j.
V7tCixh<&l.

7TXVTX
TsAe? run

TTXVTX
I'Aixlr.Tet.

v $.
SITS

xyxuv]
fe

evadors
,

[Tehos.

]

*V'V*

7T£o<P»jr««/

KaraqyiiSiivovraf
sits yxooiis,
i

eirs

yhoocrcrcij,

7rxvaovrcij'

kxtxq-

yr}ByJ76Tcif.

sk

futqovs

d's

ytvoovy.opsvi 9.

x&{

w

fx?Qovg

7T%o(j}iireuoiJev'

oTXV

ot 10.

eh§y To Tshetcv, tots to
yuBwsTccf.
cJs-

ix fxe$cv?
jj/Ktjii

kxtx?ytjmo?, 11.

['A^%J7.]

ore

A3.

vr,7tios

IkxKovv,

as

vymcs
oe

itpgovovv,

tes

vvmics

iAoyi&pw' ots

ytyovx dvv\^
&ke7io}j.sv 12.

Kxrri§yy}%c4

rx

rev

vqnlov.
Iv

yx§ xqrt

ot

iaoTTrgcv

ocivlyfAXTi,

Tore

XIII, 11. A5y.

Turn

cc/tmv
«£.

pagrvgav
,

x.yi£vx.ov
'niptr,*.

x.cq

itu*

trust iovXccv

uoi?i<p6t

on

9.
ii.

I» yJ^cvt yu%]

ti),

loco y«£«
II, 55.

Negfigenter lefcrt Aih.

E. «$, quod aliqui addunt, eft explicatio. y.cvj. Nil enjm ni(i fimilitudinem notat Paulus. Iv elfc

arguta correctio,
luin
cernit.

quod proprie nemo per fpecuNotaveram mini ex aliquo Patra
intef pretatlonem
i

Graeco,
•xt^cv

tanqdadi
y

$ta

x»rohabet.

PitB-tyeV

KtPxrivov.

Sed oblitus fugram,
a.
x<tr<s tfr^ey

ande

?

Origcnes tamea IV, 22$.

Js 7TgCJM7:0V 7T(;CS

7TQ0ato7tC\' &£

Ci^Tt ytV&<TKO0
KCC^jOOS


1.3.

(ASgCVS

,

TOTS

STTtyiOCGCfAOlf,
vtv;

ngy

i7iiy\ooaby\v.

os

(Asvet

wlsts,
(Ae'^toV

eAwL",

dydiw,*
fj

roc

r^loi

tocZtdc.'

KSV

}

in. as

rcvTteV
,

dyxTir,.

^tatters

ty\v

uyxij'/w
2. Acv
<J£

^ijAoure oe roc TivsvjActri'.d'
7T^o(pf]Tsvr]rs.

[accA-

Jv#
,

yAcoacy

evK c.vBqa>'/rois
yo&g

6 y<xq AaA&v A«A«, aAAd rep

Be oo'

ovfi&s

UKovetj

7I\ei;aocti

tie

Act-

7tots

AccAei

cckcocjaiv

;:#/

TPoff^A^fiV K#f
yAa}<;vy,
9

!\>TiKgxfj.vBicLV.

AixAcov
as

scevrof

omodcf/et'
S'CtnodOf/.H.

Trgctpritevwv
<5e

exKAivrlctv

BtAu
,

7rdvrus
of?,
'ivtf,

vfj.olg

Ascheiv

yAooaauts
fAftyay

jaxAAcv

77^o(pr\rsv7]re.
r,

yuQ
,

7T^c\py]rstoov,

Ac&AtoV
;j<«;
*;

yAwcrcrocts

euros

si

[At}

0iff/u>jv£*#,

AZJh ['AotJ
CfAols
socv
fAr]

dSehQo),

idv
r*
iv

eABco
1

7r?c<,^/"'

yAtoco-ocis A«A<2i',
vja7v
»?

o^as

a>(peAY\<Too,
,
j?

ActAyato
ev

i\

^ffdJcaAi/vpe?
ti

Iv

yvoocret,

7T%o(piireia,
(ptovrjv

h otou%^
strs

J.QIAVS

rd

d^u%oi

otaovrd}

dvAcs$
XIV,
6.

AZ.

t;J

«.

*M
hue

If

s/3^.

xhxQot,

ixi

IaS-H

bet.

Multoties
II,

refpicit

Orig. IV, 220.

b,

L

720. y3i.

507.

XIVj

5.

SugftKtlvy] dttQfilfiSVUi A.

i

9 6 <ty*,)<-ft
,

n

q o s
loiv

V
dtot^cXrjv

*x

*

'

dvKos

uTt
juj?

xiBctqcc,
*

rots

(fi&cyycts

Oidy,

7ioJs

yvooaSqaeroij to

clvhovf/svov,
ectv

y\

to KiSocg^ofAsvovi
ifcthyttyj*

^/
ris
?(£C/

ytxgS-

cioY]Xov

(peovTiv

ftS,

7r<x$o&-

GY.evOtGETUj
otcc

SIS

7I0hSfA0V'j
iclv
y.rj

CVTOO

VfAeiSQ.

rr,s

yXuccYiS

ewnjfxdit

Kcyov
;

Ja>7£,

7ioos

yvoca&qo-srctf

ro

huhovpevov

gcrsoSs

yu$ hs deqx KotKowres.
(poovav
e^iv

Toaccvio.

rx, h tv%ci, yhn
v^cy

h

xcafjioo,

cidsv
rriv

ccvToiv
fivvccfjiv

cc(pwcv.
rrjs

iuv

euv

/u»jii.
rco

h$oo

(peeves,

eJofAcq

&d(t&ct(>cs.

cvtoo

f{^j

vp&s,
7t(;Q£

S7FU

&A00- 12.

raj

fee

tfvsvjzcoTwv,

ttjv

ciKcfioprjv

rrs

iKK^'/ja-lccs

fy]T£iTet

wet

7ieQi<rasvY\Te.

ho7isQ

Kochoov

ylaXMjq,

7rQcc-ev%z(jSQ0, 'ivcciq.
yXoo<r- 14.
as VOVff

cis^urivevrj.

eccv

ydo
ri

7?gc<Tev%ooi/oti

try, TO ttV8UfA9 f*GV TtOGGevXSTZCj'

fACv
f/Xj
vol''

t%KCi(>7Fc<;

£$t.

cvv

i^ij

7rqoasv^o- 15«
0£ K&j oe

TOO

7rV80pXTi,
too

7TgC<TSv£ciAClf

T&>

ij/tfA&J
vc'i'.

TrtsvpiXTt,

i^ahoo

%$
1

too

l7is)

eav evhoyyays too Tn'svpccrt, TOV TC7JOV TOV
sti)

6.

d\'X7t?\Y\qxV

IdlOOTOV
,

,

7I00S
e7ietor\

Zgei to

aju>]v

t% oy

lf%flfif ;?/«
<rv

Tt

KsyetS)

ova

cjjV;

/uev

yxg xotKws

17.

9V%fit§*5&Gi

«AA'

iTeqos ovk cr/.oao/AeiTXj.

j.

[.<./)

d

a

J

y.r,

diOai-

A.

\5- yx;.fr

c

;

j

ti's

pmittit Aib. II, 3og.

HI, 40,

1

8. ivXjCtQfiOO TOO

Ssu

fAGV)

7TXVTG0V

VfJLOOV

fAxA'

iq. Aov

yAooaxis AxAoov.
Tfevre
;'ro5

«AA'
rev

?v

exKhyaicA
/ucv

BeAx
Awxf,
lH. 20.

Aoycvs

dice

vocs

Ax-

^57 xAAcv? ssarj^jjevw, ^ fAvglovs

Acycvs

h

yAafcy.
fxr,

,

[TtAcf.

]

E

Aj%if.} Tf**»

T ^«

i

'*'

ccieAQcl,

Ttxillx

ytvee&a

rods (pqsalv'
raTs dg
<£>£fff;

ccAAu ry kxkioc
zi.teAetot ylvec&e.
0T1
^oif

VYirtix^ere ,
iv

too
;(#/

vouoo
ev

yky^xuTotj'
%«As<7/v ere-

h

t

re ooyAwtJGCiS ,

AfltAffcrdij

ra

A«w

rouTajj

^/ oW
y.v^ios.

ovtgos
SkZ.oo^s
cu

itcrxKoicxvTxj

pev,
crjfjieiov

Atyei
hfiv,
rj

yAoccccq hs

cv
oe

Tele
tt^ott<-

TTi^svovcriv,

a A Am rols xki^cis'
Tots
eccv

(Pyjt&x

cv

ctTifcci?,

mAAm
r\

tois

23« fwovvtv.
oAfj

ouv

cvvxAoq
y^j\

exxAricrloi

liu

to

xvto,

ixxvxsg
IctxTctf
,

yAeowocif
rj

AccAoogw,

ei7?A§xai

oe

olm^cf*

24* ohk eqovGiv, cti fxuh'saBej
7I(>0(PYITEV0071V,

Ixv os 7ici\T££
T(S X7[t^OS
,

htthhy
V710

OS

7|

UtcoTfis,

lAtyXETO]
WKVTOiV
XVTOV
In)

710CVT00V,

cvWxfA
V.(>\j7IT<X
"<<&j

25* VSTXj
TYIS

V7I0

7^

CVTCC

TX

KX^dixS
7r8!T00V

QxVEQoi
7Fg6(ia)7F0V
<,

yk'STXf'

OVT00

7J%CGY.V\Y\(Ttt

TM
XIV,
20.

AH.

<rctfi[lxTse

<£•

[xuf fv Ti<rt tix.ip.$glti> j£.

(ppstrtv.

24. Negligentius
(f.i,icx^'ivZTaj

laud
V7T

it

Bafil.

I,

38o.

460.

Ill,

So.

7rttv7uv
c

omittit.

Ath. II, 4. ibid.

veil 'a

2.5.

Ltuc,

B-ioi.

,

TiAtfsTeS

|v
[

^]v
Af %r?.
J

fe t

.

[TlAcs-.]
crctv

T<

CUV

gV(V,26.

A0.

uoehcpoiy
-^cchfjiov

a-vvt^xmos-, etoci%et9
tff<>l-

c;oi

ipoov

yhxacrccv

v«*v
vsaBxi.

!%«, e%«* 7Iuvtcc
iirs

€%&, <5*J'a*%rv aTTCKaAu^v ?%«,
TTQcs
ouicoofAYjv

yi-

yXooao-y

t)s

KuKei-,
;<#/
°"' a
//>?

KarocZJf.d%0S'

^Jo,

>t

TO

7f?\€1^0V

T£«£,
lav

Xgj hs

§iegiAr\Fuhoo.

ds

y

o« f~28.
!

/u^veuTJjffj

a.yxTcc
;££/

Iv

skH.kfi<rloe>'

exvrx
OS

os

A«A«Tfit>
rj

TO)

&?£.
,

7Ii?c(pY]TC£j

0V0 2.Q.

tg&i

KaK&Toocrciv

;<#/

c<

«AAc;

Oiccxqi-

v&rmtfttv.

stv
o

os

txXhoo

cc7Jcy.cc^v(pByjO.

jcciOV/^voj.,

t>qvtcs

ciydroo,

wvcfa&i'Sli
,

yxq k«$'
TtCtVPSS
KtifT'Ctfi

ev#

7Jci\>Tes
XCj-)

7iQc(pr,rs-j€iV

Jv#

fXCt-vSctVOOfl,

77CCVTSS

7ICtQ0LKX7F?0-

><&{

7IVS>!>fA.0CT0C,

7T(jo(pVTOOV

3^.

(parous

v7SGToi<rcrsTQLf.
o

cv

yciq

i^iv

cckx-^.
&>s

TU^cta-iots

Seos

,

csAA'

h$1\Vt\Si

sv

Ttocauis

reels
i'juwv

h.Khwlcus
ev
Tt»7ff

rSv

dyioov.

kj 34-

yvccluss
fftiV'

l>c»A»ja7«/ff

ofyocrocAtfAfTl',

CV

yug

SKiTtTgCCTrTOCf

dvTOLLS

«AA
XIV,
26.

?

A0.

rri

%{tLPet«xtv*\

Tnq

.9-.

f,S^

a^sn<pet t

26. 5f»^<rA«] yu/itr&at.
33.
iiyiVi/]
-|:

Etiam
t

Bafii. II, 386. 488.

ojoaVxw.

6ixTC,tmiuttf.
,
ij

E.

Etliym.

explicat
tiofe

yA-r-/./,
Icrifiiuin

dVXono'.-*

d<o<*0-x&i.

Sed
alii

viye-

ibi

^t^ao-KciAoi.
v. ft

Alii

*s-«v

f4.oB-.irZ

lupplent.

«AA*
55. Xzyet.
tqvs

V7IQTCi'J(J£<7§0lj,

KCtSooS

Hgf
iv

VofXOS
hacca

h
l?<

os rt

/auB^v Sehovtriv,

lalcvs ctiogus i7isqoiraroo(jocv.

dia%qov
Kccheiv*

ydo
36. $

yvvcctQv

iv

itwhyalcc

d(fi

v/jioov

Koyos rev BeoZ
(jlovovs
v.o&Tti\>Tt}<rev j
t]

£ZriA&sv

;

37.$

hs

vfjiots

h

riz hti*

Jcjce*

ngcCpr.TYis hvctj-,
cs

tivsviaoctmcs,
oTi

yivti>7KsT6o,

ygutyta
Ss

vfXtv,

Kvglou haiv

58- tvTcKoj.
59*
co^g,

h

ris

ctyvo&i

dyvo&roj.

ddshtpc),

fy]\cv?e

To

TtqoQriTsCetVi
y.t]

%cy

to

A«A«v
[Te'Aos-.]

yhwGccus
%gj

xooKvsts*

40. 7rxvTM
vhBoo.

€vc%riiJ.oyoog

xctrd

rd£tv

y;-

T&'s *h

v>)S

f*

Ai?' 5"?

^ toQ-Tcd 3S6>s

Kouf

U7rtsKXTo(.?a,(rZ6)s.

cmiu-

r<5

T&>»

ce.vita.y.ivut
ty,c,

Trfis

rx

avxtpuofA-vx

e-?r} puxrec.

Kiel

hi dl%xy kuj avyxuiv uKXayr^,

XV,

I

«[*Af%)?.]

TvGO$l£<o
b
,

$s

vf/iv,

doeKCpoi,
Cfu.7v ,

To

M.

ivocyyeAiov-,

kvr,yye'Ai7MiJ.7iV

2. 7CCCQSKoi(^S7£

£V

W

^

o
<JV

j^j
CU

^'>C«Tf..

XV,

1.

M.

xv£istx.v/

ijS-

e'v

«AA«<s*

»«f

tj;?

fttyahvs

ivxyysXiov

fiov.

34- v7rerx!r<ri<rB-u]~\

v7rtrxTc-i<rB-u<rxiII,

E.

CocW.
es«.'.«

3G7.

1209.

Damafc.

ii3.

led

vuTgaliiu

Utrorjue
hibet

tarnen loco iTiT£S7r&Tctj-

Cod.

I

tl).

Mwaroctrs-jirS-s.
ra;

Quod

t7rfrir£it,—Tc:.

BOB

debatur convenire

vx-orua-crs'rfycq*

200^.^ivV^ n
xif/lv

f

S

'
yir\

V\

et

aarsyjrs' Iktcs h
7roc^s6xv.oc

hurt i7Jt~?v
sv

carsi

yd(j

vf/iv

tjqmtcic^^^

Hey

7rcc^sAcc(3cv

,

on
ird<pn,

%$ftoi

dneBotvsv
rtxs yqoc-

tj7jg(>

rav dfto&fTtwv
y^ij

r,fj.oov,

yard
H£/

$as'
rcq
Cpces'

ort

ort

iyftytp'fa
ygcc-

rjj

TgsT'fi

yjia^cc,
oo($Bv\

yard rds
nrjCpol,
S7T0CVG)

xcy

ort

eira

rcls^,

OOOOSKOt,
(riots

S7I&TCX

^(pB^

7T(rVTCiH0- Q„
It

dos\<pcis
sons

i<pot7rocJzi


os

oav

7iX4ovs

phcvatv
cav.

agrt,

nvh

^/
o?

i/.cifAriBq-

s7tetTK

QtfiSryi

Ictv.ccQcc'

hra

rclsj.

d.nc^cXots
-ojOT.z^i
sy&)
os,

7iciGiv.
r<x>
hj.ni.

za%ocrov

7roc\T6ov,8.

izr (japan,
o

w<p3tl
Toov

xapoL

yot(>

eha'X&cg

uttozcAocv'Q.

ohk

hpt
edioofcot
<5e

t/.avos
rr,v
l;/x),

KaXvcrBaj
ixyXTjcrictv
o

d^o^oXo^
rov
Becv.

oto? i
%d(jiTt

Seou

hm'

noy

rj

%d$is io*
ofurou

XV,

5.

lijlisc^
b.

ritiv.u.

E.
I,

6.0'^iy.a.

difertft

Chryf. X,
d.

3d*5-

et

Oecum.

558.

(rectius,

568.)

et

Theopliyl.
bantur.
deeffet;

Horurn tamen rationes
elt

milii

Hon proetft

Duodccivi appeilari
Correctio fortaffe
repetit

poterant,
ex

unus

Matth. 28, 16.
2.

Vulgutum
8. as-7rifi\

etiam Chryf. IX,

ra>]

titr.7ri.ffii

rm
c.

(id

eit

,

r<v<.

) A.

Ita

poftca in

aliquot Codd.

inveni.

Ita

quoque
verf.

edi-

tum

Cliryf. X, 356. apud Theopliyl. ad
edit.

Sic
1.

Cod. Ayg. exhibet
pag,
a3o.
10.

I, o,
in

I.ond.

Euthym
)

I'cbolin:
'ii-xt
/

ao-Tri^si rtvt
,

(fed

virii.fi;
\

Tms.
4 /

ds

lx.-;£i.'uct,-ri
/
-y

rc(.7riiit*>v

tuvrlv

«*

>.

O

KCCf

Tto

OI/ClittTl

TOVTt)) t^i'JTCXl^OIV'.

dvrov

r\

lis

sus,
ccvroov
a]

cv

xevvi

iyevtiBrj,

cihhcc

afgiavoregov
syoo

Trofvr&jv

iKciiiaca'

ovk
<rvv

oe,

#AA'

%otpis
!y<»,

rov

Sesv

r\

it.eiAci

hrs cw

hTF

ixeivci,

ovrco
'

V.^-XTVOfASVi X&j CUTOOS £7Il~ev<?MrS. [TsAoff.] Ts A * ? t* {

MA.

12.

j_

Af^T/.J

g<

df

%§i$os
,

y.y]q\j<7<T£Tcij,

oti

en
iv

*

vfK^wv
vu1v,
1

tyy\y s^r&j
or;

##$

Ksyovcri

rivss

ocvy^asis

yexgoov

cvk

e^JVJ

3.|< oe «!'«,«(;/? yix^dpy
:

oW

??<v,

cu de %£<-

i4- ro£ eyyy?(>TCij.
TOf/,
I

h

oe

%f*sW

o6x
,

iyriy?g~
K?J>Jfl

XFVOV
5?

«£# TO
U/W»V.

'KVgvyfACi

YjptoV

02

5«>W

SF'Vtf

£V{3lO"/.6}A?Sc6

da

7^j

i^tevocfAocgTvges

rov &scv'

In

i pet %r

vacu-

um
id.rotf.

octree rev

Bsov, cti Tjyet^s rev %f/7<?v'

e> ou»c rjyetgfv, ttTzeg etqa vsxgei cvk iyeigevit

yccg

vsxgo)

ovk iyslgcvrotf,
it

cv

dt

-

iJ'XZ^os

syriysqrcif.
,

ds

x° i:>° s
Jftajv*

ovk
l^f
kci-

iyyjysgTocj

uetrxloo n ftH.ts
v-fjuxv.

£r<
01

j§.h

reels

dfAccgTiociS
iv

uqcz, v^gq
it

19. fAVjShre*
yxiy
voi/,

%f/7*»

ccTToohwro.

h

ry
jwc-

r&vry

Y[X-niKOTss

huh

iv

%$&&

iKeetvoreQoi
vin)

Tieovroov

clvBgoowv

iaph.

MI5. 20.

[TfAw.]
XV,
XV,

dX
t«?
3

['Af%}7.]

%f<?of ly*f-TsA««r?«£.

yf^ro/
12.
1

MA.
MB.

T»i
</

/3.

:.

f/3^.

~
[

«^sA<pe\

5

*<

Zi'^S
«t*r»

20.

I<?

x<3<,*c».9-£!'T.'«c.

£v «A>,«<? to

Tevro e-npctiviTaj

otct

rov,

T$sx.gu<rip.6»-]

e.eiXtpo),

i4-

&%<*]

H~

««/-

D.

17. etfitagTittis] ds-S-iytictis. E-

Unus ex

Rieil, k>

y.i\a)v

lyhsto.
HC$

i^etar]
01

ycig

oV.

civ &0®7:gv 2.1.

&CCV0CT0S,
TlAe?
sv

CilBgOOTJCV
OiGT.cQ
,

civotzocats
SV

VSKQCCV.
eccic&fA,

[T&hcS.]

yoig
CVTOO

T« 22

«

rir7i -

ttccvtss

cl7roSvyo-y.cv<Tiv

%$j iv
eta- 25.

ru %QGoo
<3os
qo;~,

7idvrss

^ooo7!ciV\B^tTovrctj.

Je

iv

rx

lola>
ct

TtxyjAXTi'

ciiiupyj] %piIv
,

eyreircc

rev %f^cu,
to

ry

7Iolpov~

dec dvroZ.
$£>

etrcz

rsKos

orav
%cy

tiuputsut^I'
ctocv

a*4i

rqv

$ciaiXe$av

rZ

Beat

20.

ly'-.'zT'o]

E.

ClirvT.

X,

366.

c.

d.

etiam

in

Codd. Mofqcj.
genis
loca

Ceteri

cranes mc-i fervant.
ut Cyril 1.

Ori-

aeque ambigua funr,
syivsre

V,

h.

2^4ltulare

Scilicet,
y.aj
,

videbatur poit yucgZv
,

po-

aut,

omiflb xoj

corrigendum credeUli ergo lunt argu-

bant yeviptsvati vel ysyovtii>
ir.ento

a iaciii, ac deieverunt \y'c:ira.

Cum

Chryin

Ibitomo hoc omit tit L^tina \ulgata
niitae

et ceteri Lati-

Lac
at.
o

ipla.

apud Sabat. Piura huiusmodi exempja euitione memoravi.
iccif]
1

ban xt us

o

et

x.ccj

omittit Ath. II, 49S.
S-Stll.

fed

491)sj

&'5"5'£?

OCllB-fi.

6X>ru Oi

CCiS-g&J7rcV

Uvd?x.Ti<;

Tm

vik^Zv.

Ita

,

led
>

bis
?;

interpolito
i^u*).

£!/o'?.

5 io. loco uvu.TU.rrn vsk^o>v

babel

Ill,

6.

io.
ry,

20.

*!/

TTX^evcmt
E.

c.vrev J
v.

o<

fv

tsj

5r«£«i/<n«
Ilias

uvrov

iXirlcrgivrsx.

Cod. Boern.
a.

nugas

non
dv-

agnoicit

C-yriil.

V,

612.

*Ev ry

Tru^ovtriae.

rov omittit

et

habct Cbryf.
et

%ov zgifov explioat,

X, 7>Qj. b. ibid. o< Ex boc ortum cretfitoi.
crediderunt.

do Laiiuiltarum:

qui

Repetit

Jiue varietate ChryC,

V,

252.
Tragao'iOiu

24*

Wt^l&Z ]

Ath. I, 708.

«;££<s

<u>

a^

verf.

ofotv KXTce^yrjcy

Ttxaav d^yj\v w&f

Tixaocv
ccvtcv

&5-

efcoveictv

ygj\

diiocfxtv*


uv By

yxo
tToc^tccs

@ot7theveiV 9
9.6.

(k%pis

cv

tovs

£%Sg0VS
Tss

V7T9

TOVS

TJCCOtS

CCVTCV*
o

£7%USolvcctcs.

e%&ges

KctTccgyetTcq

iq.TtxvTcc yotg

V7ie7ci'£?v v'Ko

Tovs

Ticftots

olv-

TOV' oTCtV 06 £171%, CTl 7t(XVTCt VTICTiTXKTMjy
gjjAcv,

oti ixTos tcv

v7toTci$avTO£ ccvTca 7 a

aS-TTceVra.

qtxv

as

vTtcTctyy ccvtoo tcc 7>xvVtQS
TCC
iv

T#,
TS>
o

TOTS }($ CCVTCS
V'7lOTCt£cCVTl
CiVTCi)

V7T0TCCy/j1TSTCif
,

ItXVTCt

'tVOC

tj
'

Bsos

Tol

7tczvTtt

7icc7tv.
01

Te A *« r*^ [ Te Kcs. ]
r.niu.r,~ ?"
1

Mr.

29.

Ittc4
VOl

['Af%J7.]
VTiiQ
TOOV
,

t\

Tretria-cvcriv

en fixTTTi^ope- 'X
VcK^o)

VeXPGOV-,

b

CXOOS

6VK

iyeigovrecj

Tt

^aj QctTiTl&vTcij v<jr^ toov
r\y.eis

5o. veKgaV)

t\ 7(«/

xivfiuvsvsuev

7Jo&crctv

c 60gCtV$

X\

,

29.

Mr.

rv y- r"s
t

i-

tfio.

4oih<po},

rt 7r«ris-c^

verf.

28.

fin.

Setl

g5o.

verfura 24. prorfus

pei-

verle laudat.

a&] Cum

alitjua varietate,

ac flbi ipfe repugnans lau-

dat Bafil. I, 5/9- 610.
28.

Ta

TroiJTce.,

tertiiim. ]

omittit, vtos

autem explicate
S9.
tc?

Kvoi.h;;<p&tis

ei-vS'%u~o<;.

Atb,

II,

Trxvrec

fcrvat 485.
29.

rZv
ex
H5j-f£

vik^wv

,

pofterius]
g.

uvran.
Euth.

E-

Hie
baec
<ft:

Codex
Accedir
explicat;

Mofrj.

Damafceni unus

cum
v.

cdito confenrir.

meis

i5.

P.

rov uvotrvveef t* yix.p»
umffeta-sofS:

«•*>',««« T<*-

ex)

Treves*-

4oxix

vfjiereguv
raj KVfla)

xczvxww-)
ypoov.
iv
it

W

£%(*>

w

%$'S®

tycrov y

xccrx u&oasTFov
ri
\jloi

IS*/-

32.

QiofAoixwM
vskqo)
fjLsv'

€<pha>,

ro ofpehcs-,

h

ovx

iysl^zvraj'y

(puyccfAev

x&t
fur,

71(00-

ctv^tov yd(>

dxoBvtjCTKcjAev.
*

7rA«-33.

vccaBs'

(pSelgcvtriv
otxciioos,

%£*??«

cfjuhicq xuY.c&j.

ikv^xts
ccyvaxrlocv
T(>o7ii}v

y$)

(jly\

ocy.u^TuvsTe"S^,
7I(>gs
iris'

yotq

Bsov nvss
Ksyoo.

e%ov<jt.
e^er

h7rocs55'
eg-

CfXiv
ci

dhh!
tfoIcq

eye'tgcvTOf

vexgd'hj

os

gujauti
ov

XcvTUf

J

olXpqov,
ipcv
fJLY]

gv

(TTisl^ets-i

^wo-56.
<?7;ei-5j,

woi&TUi-i
£«s",

cc7rcScc\q.

7<qh
t

ov to

aoofAoc,

ro

ysviiGo usvov G7SSlQSiSi
it

otXXoc

yvfju'cv

kckkov,

rv%oi,
rjg

crlrov,

t)

twos
fiootrt

tcov

Xomwv.
xci&Gos

Bees

ocvtZ o*-3Settata

o:\j.cc-,

q&ehni<re ,

ngy

TeA«?T??y. rooV

OTiegfACCTdOV

TO

WtOV
(TUfjr,

GOOjAOi.
tj

[TsKoS.]

['A(»%tf.]

OV

7IUG0C
jabv *

OCVTYj

GU^'^Q.M/S.
o"«V!
KTYJVOCV,

dhhx

«AA*j

ccvSfaifuv

,

ccAAjj

oe

XV,

5g.
. » <p«*
>

MA,

c-xfificiTO)

ivi.
«. •

y.v)
» \

lis
/

x.eiu>i$-(vT6is.
*

cideX-

«i/

t:xtx

~

\'

ira.£%>

t)

xvir)

<rx%%-

33. %°v<r&'] x*ri?<x.

Clem. Alex.

299. ex tragico

baee

translata eife

,

monet.

ts"i

Teapot \^&%r
,

irviVf&cCTixhv ]

it

(Tt

(rwfAX

y" reii-

%iKof
tra

iVi

x«y 7rysvp.xrix.ov- E.

Damalcenus, conet

veriiliifumum

Codicem Mofq.
v.

contra

(iuos

meos

ornnes.

P.

^,/^^.^k
XTtiVMV,

o

?

t

v's

i

jhri*4^v
kaKyj os
,

p.05
txty\aoofAcc-

uKXy]

de

l%$ucov,

4o. v^v.

^^/

<Joofj.ocrcc

s7rovgxvix
'#7

^/
t£v

rcc sTTiyciOi'
vlooV
fic^CC-,

«AA'

l$f£tic /wey

Itsov^cc£71 iys'lOOV.

ZTtgOS

OS

Y\

TOOV

4i.«AA'/i dc£« qXlov,

x$j a7\K7] oo^ct

a?Krj\Y\s,

^.2,^nx<ps^et

iv

ocj*%.

evrec

?(#/

»f

ccvd^ccjig

roov vsk^oov'

ausl^sTdj Iv (pSogcc, eyelgeTMf
oTteifieTcq

43-

h

dtpSccgcrlet'
iv iv

sysl^sToif

So^tf

ffTTf.fsro/

h drtpicc-> h daSsrelcc,
aoofxoi

^.iyslqsToij
\|r"j%^cu',

owctfAet.

cusl^eroij

iyelgeTotj

a® poo
%&}
est

7ivsvfjiocTtKoy.
troopec

e^i aoofAX

•^luyjKov

,

7ivsv(xoc~
o

Ii^.Tixov.

ovtco

%&}

ykygUTiTctj'
OCOCifX

iysvsro

7!$O0TOS clvSP(J07lOS

Bis

^v%rjv

£oo<tccV

i<J%CCTQS

dod/A

SIS

7IVSVIUCC

£oQ07IClOVV.

46.[TeAci\
xcv
,

]

«AA'

OV

7JgOQT0V

TO

7JVSVfA0tTl- T*A«? rev

aAAx
%oi'Kcs->

to \|;u%<xov,

gV«r«

to

7ivs\j-

™PPt*™.

ME.

^J.

fxccTiy.cv.

VfyyJio

0<

]

tt^qotos uv$g<jo7ios in
,

7*fc,

Ssvtsqos ciiB^x7TC(;
hits o

o

avgicg
?(#/ 0/

48« g^ ovqetvov.

%cikcf, rowurc/

%ci'Koi'

XV,

47-

ME-

I*s xetpiiS-stTctf'

ocS'iXQtt,

7rguroi

et»-

47.] Hie

verfiss

fine

ulla

varietate

legitur

in

Membr.
quenfis
Baiil.

Sec.

XI.

bibliothecae
in
f'ol.

SS.

Synodi
in

Cod. Moflibello
Ill,

num. XXIII.
Sp. S.

Scilicet
extr.

M. de
Sed
p.

cap.
in
t

18.
edit,

(v.

Bafil.

40. )

Erasmus
poit

principe
(L>$-£M7T0f

Bafileaa

1352-

478.

tiVTi^OC

o in

j

fir.

ao6ay^W-^n
%0M0k' qgj
iffovgxvict.
vc&

%

°

s
rcrtvTci XCft
CI

,.>

hios

tTicv^ccvios

,

xcy xaSoos ((pcgfaocfxev rqv
(pcghcfjisv

erne-

49-

rov

%&i>.cL/,

h&{
,

rtjv iiKovcc

tcv
OTl 50*

§7lOVflCWjOV*
cocgj*
aoi\

TCVTO
cx.tf.icc

d'c

(fitl/Al

CC$s\$c),

Key

(hoKTiXeitxv
r\

Bsov xA^cvcjwJJ-

cv SvvuvTOifi cvoe
KAygovoiJiei.

(pSoqoi rr,v cc(pBoi^'
>

gIxv

losv

/Av^iov

vjXiv

he-$i.

e

nvgiot-

Apud Weiltenu'm
o

eit:

lv/iWc£z<i (Mar,

oioniitae.) to
o

osvrsca';

<?ivTi£os xlgicg.

unS-gwcs x.aj footi)vetv.> Ex hoc ecjuidem colligo, Maro

cioDiltas

non
o.

addidifle,

ivpio$,

led

orhififi'e,

&y&PU7rai
pmittit,
v. v.

O

ttferai

nuihis
et

oir.nino

meoium
i«4.

P.

Repeat
1, g.

urget

Chryf. Ufj
d. 92.

Ca

rill.

IV, 994.

ii.

V,

Negligen-

tins

laudat, nee

tamen ab
cii.

u!lo propterea pro bae-

roLico

babitus
107.

V,
i3i.

a.

725.
a.

771*
»94.

V.,

b.

228.

V,

c.

V,
Polt

d.

VI,

De

Bablio

addu hoc.
«=iiain
iv

vferfum

47. line varietate laudat
v'ertuhi
46-.

verf. 46.

Addit autem ante

y.uj

(£>W* (4 «VeVaAa?-) ac fi verius 46. in aut fa Item in alio btiius epi;dia Tauli epiitola ,
t;'/.Ao<?

iiolae
alii

loco

legator.
critica

Ex huiusmodi
repetierant.

verbis

alibi

argumema
forte

Ath.

Jf, 498.

tunc veilum
addit,
^2

fine varietate exliibet.

In fine

tamen
elicit.'

explicandi
,

cauffa:

ttiuto^
ibid.
10.

,

i's-%X7o<i

p^^t~ii-

Sod
;

babet,

«

6ivTit>6<; K»B-gaiifi%

1% ivgxyev

itrov^ccvio'gi

§0. Qopie-efti*] (Pi^so-uusv.

D.

cum.

I, £76.

c.

577

b.

Dc utroque monet OePartim ex conTufione voafcetice
Bali!.

caiium,
arbitrot

partim
(p
a

bomiletice Pen
(pc^hzuz-j
««.[.

effictum

^rv

-".':'

I,

29U

<po-

f>!~t»y.i» -h)*,

omiifo

Aib. II, 45o.
i5-

£1.

ftvfMW) Ipiv Ae'/«]
•it:
it

1.

ThefT. 4,
\itclv b
l

eodcra fenfu

Xoytf xvgteu ?Aye Kty

c*pi£/r&
yoo*

k

o §

*

v

3" ; o

v^^V
h
ttWjuoa

207
Truv,

Ttdvrss
<&

jw?v

cv

KctfAr}3r;7cfAsBo6,

52. tss

oiKhccyY\Gope§ct.

h

IMVTIS

fttf,

CV
If j

XOtfAliStllO-oftiS-X'

7TXVTZS
y,

\
,

X/,?.Z~
C'J

yr,<r ofie&ce.

Ttravrtc y.\v
4

KtpifOiS

TO lliS'U

7rciv-

r«?

v.>.?.u.yr (rius.B-ot

tv.

E.

Oectira. I, 5~9- b.
7?a.'jTic

r.xrx. riva.

rxv cwTiyruCpav 7Ti%n%iTc-j
5

u.n

K-eif/y^B-yiTctAi^-x

cv

TrxvTts

01

UAAuyiio-opiSci.
II,

"AvTi'ypcKpet
alibi.

inteliigit

vefani

Origcnis

05z-

et

De hoc

verfu extat differtatio Origenis IV,

692. Latine facta a divino

Hieronymo. Nullus Codex,
Eit

praeter Iterquiliniarios, banc lectionem liabet.

vero
y.M

etiam cnntraria
x..

fanae rationi.

Nam

iv

xto-

7.

a-

quae verfu 52. le^untur, accuratius
et

definiunt
Xa.yv,c.

tempus

celeritatem ris

Itroy.'iv^i

«ainter

Quod
diitiuxit,

Stephanus,

h unroot e/uai ,
et
sv

equitandum,
vetfum
fe intelligitur.
a.

inter

uAAuyvo-cuzB-a.

strop*
,

id

quam
alios

viin

habere

pofiit

per
174.
v.

Ut

mittam,

Oecum.
|y

II,

recte refert, u,\ACLy7i<rc[£i§x ad
tractat

drouet.

P.

Chryibitomus haec
II, 434.

X,

52.

3q6.

XI, 287.

Ia, C5r.
eft

fine difienfu.

I/la

altera lectio

reporitur

tamen etiam
ipfe
II,

Sed contra

apud Cynll. IV, Gj5. c. Cyrill. Ill, 3o. Vulgatum
Ifta

habet Damafc.

120. j63.

corruptio ex eo

videtur orta , quod «AAaTTj<rS\^ interpretabantur, \ ' » >, I \ »i\ .""-" » lAAAdy/it US XgitlTOHOt iVB CCIUOtSTi PX> JTfgl X.CCf
xccTzrairtv.
ilto

lam cum
accipi
,

id

de impiis

non
ea,

poffet

modo

totum iocum
h.
1.

corrumpebant.
fola

At enim
optabilem
etiamfi

vero

d/\>\cty/j

eit

quae
fiva

UtpB-uga-tciv,

feu u&uvcic-iuv,
piis
,

aclfert

omnibus,

Jive

terribilem
in altero

impiis.

Verurn,
corrigen-

concedatur,
7r«c>TSi
,

membro
membro
ita

dum
nemo
ts?

effe,

tie

cvx.

ctAA*y*)<ropet3-#i

lamea
propter
7r<k*-

negabit

quin

in

priore
lii

particdam adverfutivain
f/Jtv

fcribeodnm

fit,

xciLirS-zcroftsB-a,.
eit.
1.

Atque

etiam

vere

correctum
fitniii

Pauli

Sed boc manifeite r<=pugnat loco Thefi'. 4, i5. 17. Qui enim hie
erunt

2os <fy**&&*
§tny cfi&otAfAov,
vock7ii<Jei

n^;
h ^y
ry h%ocTg
c<

'iS-f&V »*
croc

Art lyyf

ydq'

yexfc}

iye^r^cvrccf

erunt

alii,

c<

7ri£iXtfXa{6£yoi ut; ryv 7ret^ei<rixv rev

xvpiou,
^ui/ris,

quam quos
hoc
/

ipfe J'aulus
o<
<jt>

ibidem vocat
j


/i

elt,

KOsptqS-hTis
,

Atqui,
(

tunc erunt £&j/t£?
»

b-. 10,

et/

7ta,vTii
»

et 7regiXsi7ro/ztvet > Q '/
-,

line alio <lu«
I
<

y.ot[/.viy-ri<rovTaj

uXXec

7tk»tss
,

fit9

uXXetyr,«ro¥Te»f
fcouot

e<

0£ rev %gireu
its

>

qyevt

o*

jrifglj

6lg7ru.y<;'rG>TiCi
o-t>>TYi£ici<;

Tlf

KTroO/Tifcrty

tov

ytv^iov,

eumiev
luiletis

?7r;TBi/£zuzv6t.

Nam

auteni

ho^

licueric

pro
ea

tempore ilium locum
iarn elt
alia

in ron,

trarium

mutare,
fere
,

quaellio

quad

exempli*

innutiierabihbus
et

propter

I'umraam

Im'hatem

licentiam

audaciain

iftorum

homi-

num
iiis

afiirruari poleit.

Hiec

pefverfa lectio autern,

ut plures

aliae,

in certos
,

Codices venit ex Ichofallo

Graecis,

quae vulgo

tamen, Oecumenii
Iclioliis,

nomine
.,

leruntur.

Sic ex iisdem

ex Cy-

i;

,

iio.

Tim. 3, iS. in eosdem Codices venit I0C9 5-soj, male fcilicet infellecto ilio IchoU tram que lectionem pro more luo traciat
i.

Mdximua h'omologcta
iiiin

I,

32.8.

452g.

litum
legat
85.

mile*

interpretem qui vu't cognofcere,

modo
litis

1, 25o.

de lona. 3o2.

do

aflario

et

de

lutein fratribus.
e-j

Satis ei erunt liaec.

y.ot/tiiiS-r.fofiiB-a.']

refurgemiis.
lectioni

Laiina Vulgata.

Aliquis iuferpres huic
dediffe.

videtur
1.

occafionem

Certe apud Damal'c. ad
clxXci%ov Xiyzi"
et

Theff. 4, if.

legitur:

sr^i/rE? y.tv (/.vu.sr,<7ofAtS-os.

Chryl,

Theopbyl. ad bunc locum

fondant foAvms"*}-

lum

r.

Cor. i5, 62.
elt

h
1.

xv&fitqn
f'cuolio

fv

e,t~Y,.

corrcy

etiam h.

id

Theodoreti,
122.

led

ut explicatio.
62. riTTq]
fflTr?.

Vide etiam P.
Ita,

p.

E.

praeter inftmos alTquot CodiIll, 292.
c.

ces,

etiam Gregor. Nvif.
'J

421. b. bis.

i'/ifivratrui

avafkrencu-

Ita

Darnafcenus.

U@&&(j7Ci,
53.
Set

}{£$

YllAGiS

d\K0&yY](7CfA&Cl.

yocQ

to
,

(pBotPTov

rovro

ivovac&aSetf

cc<P&cc(>GiCCv

^/

to

SrjjTeV
otccv

rcurc hov7<xto
•(#/

54.cr^i%/

dScwc&vlocv:

os

(pBu^Tov
TO Si'flTaV

TCvTC hovGYITCtj d(pBot§JlXV ,
rears'
ivoucrtjTdf

dScivotflotv

,

Tcr?

yevq&s'

toj

heyes

yey^df-iueva;'
:7xrc.

KciTe7?o$?}

&5.&dvotTQ£ hs
56. KSVTgOVj

ttou
CC&i-,,

gov, Skvczts,

to

7TCV CTCV,

TO

vliCOSf

TO OS
xhrtgov

Ex meis nullus
6.

,

nifi

Unus Pfeudo
,

1

-

Oecttm. Aug.
5gS.

Unde?
v,

Ex Chryfoitomo
ttxhtcs

qui
2t)5.

X,

vulga-

tura
<p

quidem habet, fed XII,
1

<r«Asr<V;s

ydgt
geu!Ia

r

,

Kccj

(xvctT'iia-occsB-a-

Sed
vel

iltud
fine

nus Codicum,
cauIFa ilia

quod hie notatur,

exemplis

in

duo vocabula confundunt, lit pluribus hac editione doctii ad Luc. 9, 23.
I,
a.

'Sulcatum Cyril J.

617.

IV, 143.
vsicpol

V, d.

93.

VI,

I).

585.

fed ultimo loco polt

addit,

55.

ad 55.] Sine varietate Ath.
nit verfu 55.

I, 62.

Sed

5". transpo-

y~x9$ et yJtrpoy,
vines.

54«

'««?]

Alii

Sic

et

in

limili'ous

vocabulis

diflentiunt
55.

Codd.

Mei Codd. oHinei vulgatum ordinem feqUUbttlf. Aliqui tamen x'.vrgcv et »7ko? transponunt. C.irvl'.

X,

5oy.
v.

V,
P.

189. vulgari ordine,

£rd alibi transCyrill.
sg

ponit.

Damafc.
ttov ij

II,

120.

transponit.
114.
,

faepius
<roi>
,

laudat.
;

Sufficit

IV,

e.

tcev
tj

k/*jj

B-uvoiTt

yAvr^ov <rov

uo

;

Forte ex
6^7.

Ofe. i3, 14.
II,

Vulgari ordine Bafil.
ttov
crev
,

II,

Ath.

folum

laudat:

uoa,
in
line

to

xiir^ov.

Vidgatum habet,
Sine
ilto vitio

fed

vilioi'e

nixor,.

5io»

vulgatum. 77.

o

xsvrfcv
OVVCCjJllS

rev
TVJS

Bavdrcv,
dlAUQTl&S,

y

dfAotgrlct'
VOjJ.CS.

y\

as

TGp

$£$7'
did
]

Ssa>
TiXos Ten

%d^is
KV (3iou

to

hocvri

YifXiv

ro

vines

T0 jj
&**•>

YjfjiSoV^

fr.JCV

X%}~CV.

[TshoS
[\Af%*j

Tmi.

ci<$eK(pol

y.ov

aya^roJ,

J

58.

M3.

sfyc&tot

yivsaSs,
ra> s^yco-

d/AsrctKivriroi^

vtsQwoevov-

res
TfS",

h

rov xvglou
VfJtOQV

7*dvrGrs,
£~l

hdoSV
i.

CTl

KC7TCS

OVK

KSVcS

xvgioo.

n?f)

$e

TTjS

Koylocs rr\s sis

rcvsXYI,

ccylovs, oog7!s^ dihccj*cc reus sKxArjalot'is rtjs
ycchccriccs
,

Ivroo

ncy

v(j.&s

TToi^aars.
ujuoJv

Kccrd
sccvrZ
ciocrcij'

jjiiuv

cct-0£cc7oov

eket^as
0,

710,^2,
ivo"

riSsrcc,
wee
(xyj ,

Stiaccvglfav
otcty
s'hBoj-,

ri

dv

rare
,

Xoylotf

ylvxvrdf.
ooKijj.d(Ty}Ts

gtccv as

7tcc$ctysv<x>}A.c£j

ovs sdv^,
Tts^-^joo

oV
rv\v

S7ri~ohoov,

rovravs
sis

dxevsyKetv

%u^v

vpoov

iegovcaKvfA.

[Titos.]

XV,

58.

MS.

<rx/Z(ixTU

tB-.

dbiXtpol}

togxtet

y!i/i<r$s>

(XUiTXXlvKTOl.
5~-

^itivnl

tovTi.

E.

Vulgatum etiam

Atb. I, 746.
x^iXipol,

58. asi

£^«7a<] Chryl. X, 098.

ugtt ovv

,

eogxiot*

XVI,
fes

2.

o-xp/Zzrm}
Chryf.

e-a^xrov.

y.xrx ulx-j G-xfilZxTcv, rovr'iTt, xygieutw.

495.

CodJ. XI, 664. b.

Cbnf. X, 4 00 Mofquenhie dilientiunt. Vulgatum II,
E.
-

ive^Ztxi]
400. 403.

CEryf. vulgatlim,
a.

et

iemel Ivot &)$?,

X,

meis loins

Vulgatum XI, 664. b. Uamalc, g. Sic et Damafc.
b.

Iva^uS-vi ex
II,

121.

]

Ct*fiWy+~f&KMZ.4-[TeAof.
X.C&LLS

o

$

t

v

&

1

o

v s

a.

2ii

UfyX*l'] zk v
,

^

V

^iloV rovT'tx^rd
5"*/s s * T0t/ •
-

7TC$e'oS<J$0tj

GVV
vfAxe,

SjJLOi

7TC(>SV(jOVTCCJ.

£ .i\ev?cy.cij
>

as

Trees'

otocv

(xccksooviocv

6. iis^Boo'
vfj.us
fucccroo,
fj.

fjixKsocvlccv yu(>

ots^x c !AV1r\

7?Qos

os

rv%ov
ivc6

7?agi%iJi£i®i
/us

j^cy ti ct gayest,

vfxeis

57f 07r?/w\|y>jr?
yol(>

cv io&v
iv

^o^svooixdj.

cv

BtAoo

vpocs ugrt

Tta^co
VCtj

idetv'

sKnl^oo J? %gcvov twcc

st;i\jih-

Ti^Oi
os

J;U«<r,
iv
fjioi

SUV
soos

KV^ICS
rife

S7>lT(>S7:q.
7ts\'j't]y.o^ris.

8. lyitfAsm

i<ps<ra>

g. Bvpoc

yaq

xvsxye \xsyxKy]
7icXKoL
wee

f(gfi}

hsgytiffj

tO.Hgj

dvriY.eiy.svc i

sclv

os

ehSg

T-ifAcSzoz,
l

(3hsrtsrs,

tx(p;$oQS

ysvyrotj

7i^os vfAocs'

to ycig egyov

ttvglov sgyd^eTccf,

as
XVI,
4-

MZ.
TC'J

ty,

0.

T'/j;

1.

*/Zo.

[t'v

Tcrtv

,

ox.rv$giev

tO.

U.*/16V

VUi^Otg i-3'J. J

CtOiAyol,
ts^ova-oiXvp.
,

IXV
,

Ci^toV
litoi

Ton

KUfii

7re^svsa-3-ecf
3

n?

crvv

TTOglVTCVTClf
4- TTo^iva-ovTUf

O'Ji

iXV
'OS'S

SXI/W^TJ
s*!*

tAi'J(TOj.!.Clj.

]

-p

oofttuxG-tire.

E.

V.

P.

et

h.

1.

indicem lectionis

ecclefiuiticae.

Vides ergo,

hie

omnes

omnium

filere
i.

Praxapoltolos.
,

Nam
loed

WetltehiuS ex lolo
Of j.
5. o tt£zc ui>j']
l

hoc notat, led hv

s

ftikevrefielj- E.

v.

P. et Chryf.

X,

4o3.

417. 4(4- utrumque.
7.

IatvI^o)
Tivot

«r<f|8!r»(]

ChryT.

X,

^o3.

satti^v

yxg
aliis

%%ovov

l'*rtT{£$/ip,

Poltremum
Contra
eft

habent

etiam duo Codd. Thepphyl.

cum

Theophyl. Aug.
t.

S\

iTnpsvw] i7nyAv»i.

E*

Vulgatum

ChryT.

X,

4°^'

O

i

Gift

a^/4^^U
eycc.
ynf\

z o $

^**£v^
s fcovBevr}- 1
1..'

as v&f
<x#*

ris
os

cuv ccvtgv
iv

7r^o7Je{A-^jXTe

dvrov

itgyjvy,

wet

shBq
roov

tiqqs

fxs'

iyMxc/xctj
7i£p)

ydq dvrov perd
d^oKhoo ,
TOV
wet
1

<xos?\(poov.

os

2.

dSeXCpov,

TicXXd

TrccgsKc&Xeoct

dvro\

shBy

Tiqos

vpcls fjtsrd
yjv

rm

d$eh@xv'
"hot

%gq
t
:

Ttdvras

cvk

SeKYijjux,,

vvv

AS#"

Tlx« r»« 5". |^g uasrctf

8h

orav

ivKctigtcy.

[TsXcs.']
rjj
7rtiet,

C'Af%jf.] 7f^ycf«rs,

^y\Ksre

iv

15.

MH.

dvSgl&crSe,
Iv

xgxrccisvaSe.

Tioivret

u//wvi4.
•J/zas", 1

dyd'7r% yw'caboo.
cidotre
T'/jv

7?etgctKoL?\6o

os

5.

dhhtpoi'
es'*v

cikiccv
,

<r^«v«,
j(gy

erf

«#«£%*!

T?* d%oilcts

e^

<5/«ko-

y/ocv

reft dylcts stct^uv totvrovs'
V7rOT06GO"4<7$S

wet y&j 16.
,

VfJt&S
ttcuvt)

rols

TOIOUTOIS
ngij

%Ctf

rw
Ss

cvvegyovvTt
ezr)

Kotfioovrt.

%xt(?oo

r#

Ttot^ovclet

tetpuvot

t&j 17.
VfJtOSV

(pOVgTCVVXTOV ?&}
'J^S^yjfAOt

d%CCi'X0V,

on
d\

TO

CVTCl
l/^cv

dvsTThiigaxrttV
Tivsvpot
;(#/

S7I0tV<JCCV 1

8.

y«£
CfAxs
vjJiois

re

to

u//&jf.

lutyi-

vooo-ksts

cuv

reus

racvrevs.

da7rd£ovTcq 19.
d<r7id£ovro(f

Of sK'AXriaicq
iv.

rqs

do-lets'

Kvqlco
TJ/

7>cX\d dx.vhus ycy 7:$fovn\KOtT
Cl'AOV
ot

'AOt,

&VV

CCUTCOV

kKKhrjflCt.

danoi&TOLf

vpxs

dosACpol

7idvres~ 20.

XVI,
</

i5.

MH.
it

xvgiXK." ty.
/

y.uj
,
.

trefrrepfif'tov X.

hi rat
3

«y<cv
viccg.

tigay.a;

trv^a.

ypr,yzgtov
»

ms

~

/.

ftsyctAijs

«£,«£-

a.dtX§<n> y^tiye^Trs

s'tix.STS.

17.

;^cj/^«/

*fr<u] Cliryl.

X,

409. s%xg>i»

ctvrtt-

&/}/*, Z/-&K

o q

t

v

S

I

o v s

«.

si3
ccyico.

dtnrdaoMrBs dKKf]Xovs
[22.]
pi(T7tci>y}xo5

Iv

(piX^ixati
7ia,vKov.

t%

l//g

%«^J

h
yitg>

ris ov (pihei rov xvgiov tycrovv xqt^ov,

sS'ccvctSspoc,
xvglpv
*

poigxv
vijAecv

dSc&<

y\

%d{>is
jusS'

rov
vucov.

Iwcv
usroo

Xgi^cu

24. >j

dyduv]

fAov

viwfw

vjaxv iv

%?<?«
TeAa;
ova.

\V\VQV*

duty'.

[TgAcS".]

tm

h'i7i7roov

rr\s

{jlccxsoovIus

aid

setyoivx,

xcy

(pGvgTovvdrov

y&j

uy^iKov %&}
cao.

n/AoBiov.

<y<%a>y.

22. ptocgxv «.9-«t]

— E.
-f-

Ath. I, 272.
Sic et Atll.
1. I,

23. tov xv^iav]
24.

v.kwv.

I.

Solum

#4c>jii

habet Ath,

h

2l4

*&***..

M

•„

n

£

S

K

g

l

v

&

i-o

V

9

A.

it»^«Sg/S"/i*

5T£g<

3-soy

fion$-uoiSi

fi

*S7rei$hcif

(pyrin,

['A^%>|.]
<?ou,

IlayAof
ry

aVeVoAo?

Iricrcv

%$t-X,
o

i.

A.

<W

BeAy/jiccTcs Bsov,
sKK.Kr}a!cc

^c/ TifAoSeoc
t\)

dhktycs,
iv xogtvBo); Iv cAfl

rov Beov^
ttccct/,

cvay

avv rois ccylas
dxoii'oc'
7ICC,T$CS

rcTs"

cu^v
h^Y\VY\2..

t#

%ciqis vpiv
ffjiOOV,

x&f

Ct7TO

B?oZ,

nscj

KV(>icU

ItJCGV

%q^oZ.
tov nvgiov
oHtrie/Jtuv,
o

hXoyy\Tcs
»f//a>is

o

Sees
o

x&j

7I<x,tyi^^

Irjvov

xqiZov,
Titxcris
£7i)

7iccrr\^ roov

xctf

Bees
tipus

7ta^oiK.\t]7eoos'

TFotfccKuhav

7idaq

ry &A/\f/«4«

I,
3.

i.

A.

r*J

s.

r?)s

t.

s/32\

w«y/\«? aJros'oXef.

o

hoc s-mjiet, ut volunt Theorloretl $£««] 289. Oecum. I, 592. Theopbyl. 326. Male, ut
Poft

equidem
4. «r*
xtLcrn]

arbitror.

m

h
,

sr««j,

E.

Chryf.

X,

417.

421.

bis.

429.

Omitit etiam proximum
543..

rv\ ter.

Vide etiam

V, 454. VII

r'jUiJv,

bis

to

ovvciaSrotj

y/jiocs

7fx$oMotXeiV
7Ic&qci%Xy\'

rovs
CSOOS,

ev

7ixa% Shines,

otx

ty\s

%S 7tCC$0lKCt,KcviA.&X

o\vTo\

V7I0
r
]

TOV

5- Secv.
T06

on

xctSbS

srregta'crsvei
YljACtG-,
Y\

roc

ncchr \j.c.i'
*

TOV %%ItCV

US

OVTOO

0106

TOV

%(?l~CV

7Fegl3(TeV6i

7{Cfj

TlOtl'UKAllO'lS

fljUOOV.

6. SITS

08

ShlficfJieBoCi

t/7Tg£
,

TY\S

VfAOOV

7IU(>06-

KXrjasooz,

ngj

acorvi^iccs

ty\s

ei'sgyovyjiys
a>v

h

v^o/Aciy toov olvTwv TraS'/?// ar&w ,

;(#/

ficClCC

VTllq
Ttfs

VfJ.OOV'

UTS

TtoKtowctkcvfJieSoCi

vnzQ
rj.Qiots.

vfjtxv

7iaqoLYSkr\Qsoos
ac(T7i?p

%cy

o-ooryj-

eidorss-, OTi
,

xcivwoi ess t<xv
7iu^U)cA^o-sot>s.

7roibi]fxocroov

cvtoo

%cy

rris

B. 8.[TfcAc?f.]
ccyvoelvi

[\Afprf.] ov ycc% Bskoy.sv v^ccst'im

ocoeK0o}, V7i8g tyJs BaI^soos
*

yyoov,

TYIS ysVOfASWlS

YllMV

SV

T#

06O-10&,

OTt

KU&

I,

8.

B.

<rx$$xrw

x..

oleiXGloi,

iv

^iXcfAiv

Cfixi

W/VOilV-

5'' ovru
.

d

^

v

tx

1

1

J

-f-

~ toV'
V7rig
J)

O.

em
x.cq
l

7rX£Xy,x\ov/x.s9-x,
o~a>T»)£ixs'
x-cq

rr,i

vf.t.u»

7rxgxx.?.y<r£ti)s
fitp.'X.tx

i\7ti$

yif/.^v

V7Tt9

v u&»~]

Ut ego transpofui ilia, ita liabent Coddi, ornnino omnes mei. v. P. Similiter quaedara
1.

transpoiita funt veifu i5. et 2,
S.
vts-\^

Tus]

7rt^i Tqg.

E.

Chryf.

X,

43o. 465. utrum-

cjue.

yevoptsws

nu~v]

nfn"h


V,

E.
a.

aliqua varietate Cyrill.
d.

273.

Verfum 8.. g. cum Vide etiam V,

92.

3i6 &/'*)$
v7TP$@oXr,v

n
w/utoV

f o

$•

-'-V
SvvoCfAtv,

,;.,

?ficcgv$;iuev

vm^

w&
ccAAceg.

eJzcczo{>*i&riV6tj

y&j

tov £yv.

oivro)

iv

iccvjolg

to
'Ivcc

0L7tc*(>i\Jiot,
jjl)\

rev Sctvoc*

rev

SGXflH&iASV ,

7l87ic&c76£ wpev

J),

uz-ey.fi/^a]
Jrt.

Latinii'tae

,

refponfum.

2fuf
e. 7

©eUffdj/

Probe!
r.;y

Ciuyf.
,

X, -po.

explicat,

x^ia-iv

addit:

-tv.y

ei^oy.^i',:j.

ilium

nexum

quo

eit

Foltiemo quod r\!ia apud Cbrvloitoinuiii, iolum
~?.v

7r£c<r$ex.ix.v.

Hoc

ergo,

per re, abfurdum eit, ut c;ibi,
ru;it

tx Cbryf. arripue1.

Latiniftae.

'Awox-etpot

b-

eft

u.<xl$a.<rti*

ttXevm > K^Ti«r^s<p>} rov fit'ov. Eleganter Gr Ita Thucyd, lib. II. pag. 49. iLirtx^lvur&ctj babet de exitu morbi, pro quo babet cap. 60 riXtvreii. Thucydidam imitatus eit Cinnamus p. 120. ^5
uvrcy
(_id
-re

xty Jj^y.v'vcv

eii

,

ITSXSVTVFS
fc;.roT£

,

to tjjs KUr .::-.. ,ri
i}Ui>

tis;^/)?
,

«:TSi££<:/#r5,
-Troicrvis.

Xirlx.XtVi.~)
57-flS£s><

ibid.

J~I.

K/\'aq

to

Ir otiioos
yiveiTOi
«v.9-f^/ra»

ftccAXov

ct^exPiS-i;no-S-&f

.-Tcq.')
ccii
,

Et 322.

ovru;
:

l;

to

xccx.otv%\<;

t&>

(fjCg/j»») 7'X 7fP0C.yi^0tTX CiTTSKgly&TC

id ell, fTtXSV'
<

tci,

c47rij2r,-

'

A7r0x.pt <riv

allure

ineulcavii

bryfo-

ilomus.

Pr'uno

enin

pofuit
(ptvvqv
\

DemoiLhenicuiii,
,

(edit. Reiskii p. 9.)

ToiavTW
x.%ip.a

1.31
reddi
.

$<pUi

delnde
!

a<
'

>

.

a.Trov.Qivtv

totdov

ry,

crv/Ap«irrx.

Ava't

quoque
->

poilit
I

tyupCW CC7TO TDV CilU-CtTOi Ita Gregor. NyiT. Ill, 199. b.
TAi
tyvG-'.c;-,

~

v

%u£tcr(£os, \ t p. v, IX TOJ itcAVuoroV. >
v

oimirum,

voi^l

tks

4- v

W> ?

KOj

ty,

e-vvd %eftv,

ruv roi%Ua/v
,

sv^-seo^i~ra^,
eit,

X.OJ
1

d i'j/A^i'/Tbrj
'
'

CUX.

U.— OX^ItS'ffCf

id

cv cjcieit
1.5.

X M %' \.'a
•.

"-

xTtcy^oi^-.C^iTc^.

Mox

ibidem
p.

v*>£*o-t6«5,

Galepus

in

G-lolT.

H-pporr.it.

.'%.iy.0iutiiv,<rt'
•.-':>

x.s%&Ptcrf*.£vu,ts,

Herodot.

II,

3d.

ro7cri

xXXoKTi* x&Qwiroic,
il ell.,
,

%&^$

S-*i*iav Oiif-trok
,

u7ToyJy-r.Te.yj-,

Kt%;0fiis af-

Helycbius

buuc

locum

pefpiciens,

ex

Cbryioitorao

interpretafur,

!$>' iccvrc7c,

«AA

stt;

Too S's&j, too

iyetgovti

IO. TOVS

VSKgOVS'
facts'*

CS tK T?]\tXOVTOV
xgjf

SciVCtTGV
cv
Y\X7tl'

i§gv7xro
ii.xot/jisv,

gvsr&t'

its

hn

k#/ ert Quasrcif.

avvvTicvgyovvrrj
its

rcev

7i&)

CfXMV

vwtg

q/Jioov

o$fj&Gt,
y,}xms

tv»

sk

7roAAa>i/
ctcc

•ngevoo-ffoav

to

%dyp&v.
(TXZStXTOU.
• '

giv/joc

5ToAA«v

iv%agi5ri3ry Ciref
J?

IV

12. [TsAss-.]

['•Af%>7.j

7«f

x^u%J73-i-; Tf ao« r<Z
<

Y,[XMV

10.

XM)

^=t«/]

E.

v. i5<).

P.

Chrvf.

X,

45r.
ibi

4I2.
'

Servat et Cafil. II,
iransp'onunt

variant
evtrcu-

tamen

libri et

^i<nrw\

et

Perverfe Jaudat

Aih. I, 445.
11. ik *7?o\Xav
7r^a<rw7ra<j~\
In

iroWm

7r^acr«j7ra.

E.

Clnyl'.

X,

3cp- 4X3.

a.

d.
4'

Immo
&"«-,

acleo

pro more
*'»

fuo

Iiic

inlermgat:

t/ J
ita

"»«

7ro>.>.v

VPcv&Troi.

Ac
284.

ii

in

textu

invcnerit.
77oX>.uv

Vide

etiam IX,

Ml,
,

762.

ir^se-uKM
ex Cbi
in
.7

XI, 45o. ^<* sraAA^y- 534nu 01 nes mei? 1.^,
.

Quid Codices omni'

.

"lis

-

Joitomo,
tFPo<r&7ra>

fine nota loci tanien,

iblum

laudat,

quod

ita

invenerat in

C id
tan

r.

G.

Haec

exicriplit
ita

etiam Griesbachius.
coulidenter iudicat,

Tamen
Labtt:
in

de Chryfoitorno

eum
JTonis

legerit.

Godex
Cod'.

G.

in

Latino

mult a facie.
rnulii facie.

faciprum.
multi.

ex mullarum perSabat. ex D. et E. edidit: in
Goetting.
a
!

Scilicet,

mullis

,

viuhc.

Ablati-

vus,


iixU

Stulti

Huiuscemodi

Codices,
,

ipTo profitente Griesbachio, eius recenfion.es

tan-

quam

ferpenies ova, c.xclulerunt.
vy,t»v.

part? >j«#i>J

A.
et

v.

P.

Sic poltea etiam
1
,

invent in

diiolnis.

Iia

Oecum.

5q8.

b.

et

Chryf.

X,

693. b.

In reikjuis loeis yulgfttuui.

-

i'p

Y\IAXV

CLVTY\
C

g?},
C/

TO (XX(>TU^CV
J
C

TJ??
v

CW&Oil,

~

'

GS30S
vsloc

ijpOOV,

OTt

iV iv

K7;hOT7]Tl

7{Cft
,

SlKlK^i-

Ssou,

ova

ac<picc

au^Ktay
iv

qcAA' iv
y.oaiuco,

%d(?iTt

Bscv

avezgcc&'/ifjtev

ra>

7te%i<TooTeQ<M>s

de

Tr^es
v//iv,

vpus.
cthh'
r\

ov
oc

yaf
ci\ayt'
Ot",

i3«

cchhce
VCOKSTFi

yfx(pcfji?v
Yj

\^j

Sffiyt\60 7Ki-T8,

ihTji^OO

on
*$£/

;(£/

eoos

rtkovs i7ityvoiisaBs.
06710

xo&Soos i4.
CTl
^Cty

S7i'cyVCiOTS- tJfjiXi
VfJICOV

fXc^OVS

,

Ktft-

%nft06
fjprxiv ,

icfJLSV,

KOiSctTTSg

vpHs

iv

ry yp^cc rov kvqIov

]t]<rov.

13.

7T2£*

UycCTTtii
j

T»J5

^§3? 0CVT6VS XO( yllOOVS
>

(If

TO

UT>

XV7TUV

(I

Y.UA

XVTT&IV utyiXlt
i

0)$

f7t\

TOD

IX 7TO£-

vitocv

izriTfUHJ-ivTof

*>

ucu o-vyfc&^n.

Key

Tccvry

ry

7TS7rc>t&ricr€t

efiovho/juiv

*i5-

fASeJV 7i%os vpcls To 7SQQTeqcv-)

wot

osvTe%ctv

12. C',77\!.TY.r i'\

KytoTYiTt.
g.

E.

v.

P.

Habet ex meis
ail
li. 1.

foet

lus
II,

Damafc
669.
,

Item Damafc. editus
ex Clemente
eins

Qui hie
ii

Alex,

notarunt

KytoTi]Tt

leliquas

nugas hie quocjue noin*

tare

debebam.

Nee enim

Vide
tai$,

p. ^i3. 5iu. a.

Verifllme

hoc lolo enim hie
dixit:
to.

variat.

in

eum
Plura

convenit,

quod de co Photius
E^arAsjKTs?
,

rvyxe%vft£^toi,-

axririQ

x&^v.yii

K7rXoTy,ici

fynouyrua habet Chryf.
1 1
,

X,

442.

Vide

hie interius

3.

t$* sjiovXofAYiv

7rgo$

vy.xs

$>.B--7v

tt^cts^ovJ
V.

Ij&ovXo fitly

tXBs7v TT^Oi VU.XS TO 7T^0Tt£0V.

P.

Qipji /6-Jkr&chZi f
16. gxv
%ct(>tv

v

B

I

o

v'i-^%^*- 219
at*

e%v}Te»
,

7^
;<^c/

ufJtw

ots'hBeiv

hs

fxccxe$Gviccv

xjgj 7>ot,Xiv v(p'

uko

fAOt'/.socvlas
7F§07iSfA->

ixBetv 7Tgo$ upas,
ij.<pBij\>Uj

vpoiv

hs
,

rrjv

ievootlav.

Tcvro Ivv

foov-

hevcpsvcs
\xY\v j
i]

jujfn

ȣ# t#
,

eAoctpglcc ix%v\Qcl-

c*
,

(BovKsvcfAdf
37

xosra

gcIqy.cc
vcty
,

/3ou-

KevcfA&f

iva

Traf"

l/wo;

to *#/

^57

lb. to

ou
o

ouj
it(>os

T,&os as

o

ijsos,

cTi o
icy

Aoycs
y^u
o

tjfAoov

Cpus cvx iyhsto
Cue?
\y\covs
dt
%YI(> v%Bs)s ,

ou»

19.0

yuQ tov Bscv
$t
f,fjLvv

%$t~cs->
ifAov

iv
&!•

vjjuv

ygj
\otj

aovxvov y&j
20. cu,
yocQ
7<&j

TtfjicBzo'J

cvk iysvero
ysyovev,
iv

%#}
ctrctf

uaacc

vcu

iv

civroo

sTrayyehteci

Bscv,
«/X*jv,

ccvrcZ

to

\otf y

h

CiVtOO

TO

TOO Bsoo 7F§GS $cj*CtV

16. $texS-e7v] IxB-sTv t uvrtjJhffi* E.

Poftelfus

Damafe,

Repugnat meus
17- fiou&tvofteveps]
18. et ig. ]

g.

fiev,\o/!,'.svo$-

E.

Chryf. X,
Cyrill.

44<1*

cum

alicjua

s'arietate

V,

a,

273.

745.
20. Kxf
£ii

<xvra>1 $io

Kuj

bt
g.

etvrou.

E.

Damafc.

re-

pugnante
feltius

meo Cod.

ac ceteris omnibus.
p.

Noef-

ad

TheocJoret.

294.

ait:

VFetjtenius
fecutirs
rjui

eoecus Jequitur

Millium.
oculos

Utmmque
aperuerat.

eft
ei,

Griesbachius
ut
ipfe

,

neglecta medic'na Bengelii,
3

gloratur,

Qui

vero

opinantur, ^j
xni

ecvrov firmari auctoritate Chtyfoito-

X,

4-17.

e.

(nam ad
ii

alium locum refpicere
infaniunt.

non potueiunt:)
ibi antea

profecto

Diferte

vulgatum

eft.

Qui fcmel decretura habet,

x'tXa^T. dY

jfjtocv.

[Tikes.]
ffVV

E'Af%>f.]
itS

o

$e
7i&J{

/3?-2i, A.

@XIMV

YljAUS
,

VfJUV

XgiSCV-,

%$l-

axs

qy.xs

Bscs'
ho\jg

o

%c$

crCpQxyKTXixsvosii.

fipxs, pottos

Key
iv

rev

d§qx@>cLv(x,
y(*oov.

rcu

7ivsv-

feels

xxgolccts

iyca

oe^o?y\v

[AX^rvga
g{A.nV
/

rov

&eov
OTl

itfiKukovfjixi

hi)

4/'J%)?VS
itS

(p&dSfJLSVCS

VfAVV,

CVKS?t

1)k$0V
vy.'Zv

KOgtvBoV*

0V%

W*
Tsfcet

KVgiSUOfASVZ/i..
io-fxsv

?ns

Tnkeoos
Vf.iWV.

,

dkkx
Tfl

avvs^yoi

tys

%xqxs
os

yxq

S^tlKXTS.
pr}

''Exgivx
*
sv

sytctuTop

?ov?o,
vjJias

to

7IxkivU
it

7

i.

KvTry
A'J75'i3
it
\*-<\

Ttqps

ikBslv.
o

yctf>z,

iyoo
jus,

Cy.xs,
o

y&j rts fctv
ijr

ivtygotlvoov
'

kv7rovjASVos

ipov'j
y.y\

3(§J/3.

'£yt>ce<\.'<&

vf/iv

tqvtg avroj
*»**
s ft

wot

ikBow
ms-

Auttjjv

£X°°->

&$ ^
7: xi>? us

Xp.lqetv'

ttoiBxs
y\

hit

Cfjtxs,

art
i^tv.

['Af%>7-]E.
i%

ipr\

%c:px 7txv?wv v(auv

yx%i\.

itcKktis

bktysas
VjMV
OiQ6

i{ffj

a\)Voyj\2

Kuqolxs

eygX^X

TlokkooV

OXKgVCQV,

cu%
r/

IV

X

I, 21. A.
II, 5.

KV^iHK-/, ia. ctd$X$Q\
T/;?

7

e

fi-ficiiuv v>fA*.s

evil.

E* ry

/3-

m.

lySo

.

ddi^^oi, n

i<*n

;£#£«•
alicjuid

bet,

nocturno tempore venatum exire, ut
is

capiat,
cervis 23.
II
l/6c>jv

teles

etiana

et aflnos

pro leporibus

et

capit.

"tyvJC^v]

tp&vTav
tv

•^vfcnv. E.

Ath. I, 235vf,ca. ?

,

I.

ttoiKiv

ixB-uii

Xwy

srgos

]

-xaKh

l?

X-jk'a

n^'i ip^i

Ia£*~».

Sic

el

poilea inveni in

Codd.

\vcc

Kv7W§nre,
tjv

dhhd
rts

rijv

dyditlW

'Ivot

yVOOTSt

B-[TsAos.]

2%® h 6s

TtSQtaGOTiiQQQS

hs

V/AKS.
!/*ft£a»s t?«

KsKvtt^ksv^

ovk

r

6. l7ii(ootQoo Ttavrcts
c

vuds.
W
t c

tY.otvov
v

rZ raov.. /

,

i

~
TOOV

Tflt)

J?

UTTlTllMCC

CCVT7]

1)

VTtO

TTAFiMOOV.

j. sose

Tovvotvriov

jackAAcv
>

vtxds

'X a%i<Jcift§cij J

Key

7?x(;c&KcchE<rcq

/ujjttois

ry

7rsqt7<TOT^qci

8- Av7ltj
nccKoi

xot,rct7So5q

o

racvTos.

do

Ttaqcc-

vpds

Kvgdactf

hs

dvrov

dyu7it]v.
t;]v

9.1;?

tcZto yotq %gy eygcc^cc,
vy.xv,

ace y\oo
vt,y\y.oU

6ovj\xr\v

h hs

7idvTcc

s^s.

io.

w

Ss
£t

n
T(
Iv

xee^'^W.&e,
KS%<X(?iGfJ.Ci1i

y&f
d)

iyoo'

xgy

ya^
§i

iyoo

KSyjttQKjpttj,
ttC6
[AY]

VfJCOtS,

TtQQGOOTTOO

y^l^CV,

7lAsO-

ii.VEKTriBoofjtsv

vtto

'

rov

cotravd.

ov

yao

duTov

tec voi]fAccra dyvcov/Aev.

Ol

r,s

y.aj

e-vvifclo-B-ctf

Q>*)tiv.

i2.£/\3w

os

hs

ty\v

Tgooxdct

hs To ivccyys(.ici

Kw

rev Xgt^ov,

H&j frvqets

dysooyy.evt]s

6. inAvoy]

Balll. II, 347. 4'^-

oi^Toi.
607.
fty
jrr,

1. ptwrus
fioXy


rtii

xiir<&7r6$-q]
X-jTni;

F>afil. II,

v7rsg-

d-l^xro^.

Norninatim ex hac

epiitola.

Haur!

dubie ex Griesbachii recenjions

irioida

Cappadocuin.
, a] rneum

10. |; ri Ktxxgtirptaf

xt%ȣwfteq,
g. ec

\i

roafc.

contra

contra

ri. E. Daomnss mens.

Ex

Cbryf,

X,

4&>.

v.

P.

222
Vfjff

0^4,/^/?
Iv

II £

tf

•••

c

,.

k

xvglco,
TOO

eufc
(Ail

g<r%^JC« av?a;y Too 7fv?J-

lAOtTi fXOV,

luf«V

jAS

TlTOV rev cc$ehccvrcis,
i

(pcv

f.tov'

#AAa

oc7i:oTix^ccfA?vcs

o-

i$yh$ov
J9"gCp

its

ixowehvloiv.

too Jg

['Af%*f.] 14. 3.
'JjpiUS

%06g(S TOO 7IVCVTCTS &giXy.@?lCVTi

iv toj

96^<j«j

>(#/

tj;v
ot

eV^fjv
iv

r«s-

yvwrsMS

dvrov (pavegcvvTi
Tt\6; ris p.oTt
Iv

y\}axv

ttkvt) rcncc*
[

XgGov
tc7^

svxolcc

iapsv ra> bsa>

TsKos.

] 1

5.

G®£pf/.i\-Gis

y&j

iv

t'dis

U7ioKKvfjik-

vois'

cis /uev,

cVjLOj

Sctvccrov its

ScciccrcV 16.

r«ur£5C
0;

t/s"

iKtxvcS)

cv

yccq

tV/usv,

u>s

17.

-rcAAcl,
ceAA'

jcaTT^Agucvrgs<ws"

rev

Acyov

rou
as*

S-fou,

l£ iihiKo ix slots,

a A A'

AaAcuII,

i4- 5.
TO).

r>;

y. Tijj <«.

s/3fl~.

u^sXtpo'l

,

ru

Ss<v

z y-Z

l

$

14.

$7 ?«£v]
tit.

Balll. I, 4»3.

(10

»/»?»•

Prorfus omit-

469.

i5.

r» S-f»]
ct


'01

E-

Ath. I. 7G5.

17.

ttoX>.o\]

Xotvrot.

D.

v.

P. ia

Ita

Ill,

arp.

KciTiol
Cyrii'l.

poftea

lino

ChryC X,468. tantum re: eri.

Vulgatum
647.

V,

a.

274.

Baffl. II, 458. 514.

y,x7r>iXsCevrii ]
7i;.
tes.

Chryf.

X,
et

468. d. explicat voS-skjvet

Ergo Latiniitae
523. d.
P.

hie,

4,

2.

adulicianChryl-

Pro eo habet £eAo£»res
v.

et veB-ivevrSi

X

,

&£riiM7Ttov] y.xrtMtvTi. £• tL&Vsvuiritt &scvllj

Bahl.

5o5.

Vulgatum

edilur

Giirri'.

X,

4&S< 47^-

TanSefl

III,

i. AotAovfxsv.

*hfiyJfx?Bc&

7TCf.htv

sotuTcvs
ov„
ess,

ovvtfctv&v;
~
,

h

ju>;

xqi&MW,
Tigcs
etT'oCajj

~

qccTixoov

i7Ti^oAc/:v
>7

^C~

oos

rives,
A
rj

,y

c

vy.ccs,

vfjtoov

2. cru7«

'"/".

on- $

ripw

vpeis

syysy^otfxfAsivi
yiVGHTttopifi'fl

ev

reels

Kotgdlccis

/polk,
ttu.:-

%C$

ocvccytvooffy.ofjieit}

vT.o

3.toov

ccv&(>o07ico9'

(pct.v?(>cv]uevci,

on

e^s

iTn^ohrj

%^ov,

oiccxovrft&cx
fieActtt,
ev

u(p'

i?}*£v,

iyyey^ocfXfAt'\Y} ov

clAAoc,

7:\sv^.oi,ri

&sov
ccAAcc

£tv\rcs,

puK

7jActQ

Ai&lvous,
[T&"-

h

TTAaj*)

y.otpolus

ca,«v.\xous.
d'e

T^

?

T ««v

=

Z. 4'Aos

-

.

]

['Af%'/j.]
oicc

'xexctSiiGiV

rciotvTY\v

'i'XjOjAsy

rev

%(?i~cv

woes

rov

Bscv.

5*

oo%

~t*

havol
rt,
(•'«

hy.sv
sjt

cL<$

tc&vroov
c

KoylMOLVG-

crcta&Xf

cos

tCCVTOOV,

C&AA'
os
%gif
,

j?

6.Ttis
Ylfiols

i'ly.xv

tcu 3ecv'
XCCiVljS

tKuvcooey

(iiOCKCVOVS

d/«S"JJKJJf

CV y%X[Al^ocroSj

III,

4-

Z.

t~

o-

r;;?

<».

e/3o.

a.dt>.<po\,

VriTroi&HO'lt

T0lO,p7*IV

i%r,USIi.

Tamen
Mol'q:
9.

xctTttMiTt
v.

eft

ex

Cbryf.

ut

docet

Cod.

P.

Ill,

1.

it

«ij]
h-

f;

i,J,.

E.

Non

femcl vulgatus interpret
,

et Icnii

offenderunt in particulis
polfis

!<
,

pr,.

Com-

mode
tur,
y.r,
,

iurerjiretari

per ellipfin
,

ut intelliga-

(.twauZ;
elt

,

neuciquam
led

niji forte.
.

Alibi

h
p

loco
n
fit)
,

7r/\s,v.
yj

Tlieodoretus
p.?,.

ut videtur,
y, , >j

non
et

fcripfit

In i/to enioi
errant.

pierumque hribae nonnulii

Latinum, out

numquidt

in ep turn sit.

fj,ccrcs->

uKXct
>

Ttvsvfioiros'
7HM-VIA0C

ro yoiq
£<ti07lQiei.

ygclfAfACi

dffCKTsivet

TO 0§

TigXi

r

T«Jf

\

"
i

ZC&TU,

HOftOlt.

it

ou

r,

o>ukovio6

rov Bavdrcv
iv

iv

ypc&f.tjAcc-'y.

CT/y,

wTervTCoofxeiYi
arte
la-PotrjA
[avi

A;3c<i',

iysvyjBy}

iv

oofcvi

ovvocgBoj

drsvhaj

rove

Ciove
dioc,

its

ro

ttpccoottgv

fAxvceoos,

ty\v

ds£ccv

rev

7[po<ja>7iov
t:oos

ocvrov,
fxciXXcv
iv

ryv
i?3„

xctTotpycvjABVip'
GtXKOViKI;

Ivx)
e~ocf

TOO
i]

TTVSVfAXTCS

OQQ3)
oc^x, g.
rr,s

ya,p

oictKwlct rv\s Kctrowplascios,

ttcAAm

(auKKov
fa

TisQiGasCet

V

oicLv.ovlct,

$iK(Zic?r,)ir,£

oofy.
,

y&f
iv
t

yolp * cv

oedc- 10.
/aspm*

£ci^ctj

To asoo^oiofAsvov

tovtm
dojfcfls'.

Tfa
it

zvexsv rye v7ie%$ccKkc\jGr s

yz^u.
H.

To xaTccpyovpevov
T4Ao* t«s *\ Xov to fASvov,
s'Xfivrss

,

otei

ccfys'

7So70\oo iaq?A-

h

oo%y.

[TeAc:r.]
ih7Ftao6,

['Af%>?.] 12.
7icK7\y
x.uSoL7re(>
7ZPocrcc7Ccv

ovv

roicivrriv

itcc^mitt
[Aoovaqs

%px>[asBx"
xd^vftfxct

vgy
£7i)

cv

13.

irlB&

to

Zxv~

III,

15.

II.

crafifixftt

y.x.

uiiXtyoi,

$'%ovT£f

fotxvTtsv

tAsnces.
6. K.7iox.Til\iii'\
alii

ttirex.ievvt 1

,

alii

«-—s»t'vs;.

Sic et

poitea inveni.

Dc

eo iam monui.
Ath. I, £24.
oio'izccfaj.

Sine varietate

hunc verfum babet
to.
s

II, .jj2.

N

c-jl'i

3 eo

o|«s'^

]

»y

Sic

cum

aliis

Ba-

fil.

II, 632. H55.

tcevrovi
>
'

tiqcs
i
v

ro
'•>

fj.rj

ccrevlaoif

rets

1

vitvs
»

.<L'

KTtjOW.K

%IS

TO

TShCS
rcc

~ TOV

XXTCZgycvy.SVCV*
oivroov'
Xttkvftfjtcf

i4««AA'
yOCg
7~1
/.tjj

e7Tco^coBy}

\oy\yxrx
TO
CiVTO

&%*(
in)

TV?

<r*}y.e(?CV

civccyi'ooa-et ty\s

TzaKciiccs $ioc8r,y.7js
,

tdvett

ccvocxcthvurc/Asyov

on

h

y^i~oo

i&ittaTKgyetTccf.
ccvtx.ytvoQcrKeT&f

«AA'

em

CKpegeVi

hU.ct
lyt\

ptayfttfei

Kxhvyy.x
t}VlKOC

ty\v
£7?t-

l6.KCt(>olo&V
g^-vt'?/

XVTOOV

K&TOtj*

UV

TTgOS
o

Xff*W,
Kvqics

IJSgSCllgesTCtf

TO V.xAv{As~.v

17.ju.tf.

os

To

zrvet/ffas

cu

dig

i.'JTj
<Jh

7T\cZfj.x

kvqIoV)

lx« etevBefibt.
7i^oa-a>7foo

qy.ei$
ty\V

7rxvTss

xvoMeKaKv(A(Aha>

$o£uv

v.vgicv

xaTCTFTgi&ftsvci,

n]v

ccurrjv

iixbvcs

i3s t/ Acs

]
,

ic£otn7T6v.

E.
7.

Codex Welftenii

A.

fdlud>
tie;

redo

ex verlu

KTtPtreef Tovs vtei>? tirgcii}X

to TtpltrmTbv*
prellurrl,

Erasmus et Millius, ex Ergo ipfi fatentur iudicant.
efte.

vtilgata ex,

iiurtc

Cc-

dicem ex vulgata interpolatum

l'eza

ptitar,

faciem

et fin'efn

coniufa effe a Latiniltis.
in l'omno
iV<.

Ouod

l'eilicet ebrii

multa

confundunt.
Patici

14. 0,

t< ]

Plerique

Codcl.

enim

,

ut nos,

1IU duo leparant,
interpreiati funt.
16.

"On

Ghryfi

Cecum Theophyl.

Sic eit eti3m Ealil. Ill, 44.
oTcty
*.'.

mix,*
ereiv.

¥

civ]

Bafil. Ill, 44.
4.

Ath.

II,

2,

Vulgatum.
Bafil.

17. Iks'?]

I,

3o2.

000.

omittit.

Habet

If, 583.

111. 4S.

i8. xa?o7TTPi^ccisvot'i

Sine varietate hunc rerfiim lauBafil. I, 307.

dat Alh. II, 35-

Elegans

eit lectio

p

W

elite-

226
hxovoc

OfV-^n
K0tSct7ieti

q

S

\~^ A
onto
Sogfjs
lis
7IiSV{1.0CT0S.

'<

fierce poqtpovfjisSoi
0C7T0

fiij'KV)

XVg'lOU

E.

7rs£t

Sums

olt;t)S

««/•

tov ascoXovSov

(Zlov

,

<j'r«

r«<?

A<« rouro
t«ut.*jv,

['Af%>f.

]

e%ovfes
,

ty\v
oujc

^Kew'avIV,
Ikxwkoutyis
2..

i.

©

k«3a;s

viKsffivifAev

^fv.

«AA'
,

a.7r&i7:ccfU£^cc

tcc
tv

y,qv7itcc

Ui<T%'jvr]£

/wi?

Tje^i/Tar&L/vrcS"

TJCivovqyloc^

ftfal dcK/uVTss tov
r£f

Koyov tcZ Secv,
ccXYi^elocs
crvvswyjatv
it

a'AAc*

(fiuvepwaet

Tqs
TTxauv

guv&oovtss
ccvS(>oo7roi)V,

iautov? Kgcs

hoomov
Kvfufjih'ov

tov
ro

Secv.

os

K&j
Y\jj.ix,v,

s?i
sv

Kencc- j.

ivccyyehiov

Tols
his 4«

cc7icAAvfj.svois
S'fos
-

h\ xexuAvfUfxhcv'
ccioovcs

h

rou

tcvtov
sts

stv^Koocs
to
[ayj

roc

vcnparci tocv
ccvTols

ot7rfeoov<i

ccvyuaaf
tT]s

rov

<p<aTKrpiv

tov

ivayyehicv

IV,

I.

0.

Tr,

S.

TV?

til.

\{&.

u^sXtpot,

t%»vrss

inv

acy.ovi'-iv.

Wettfcenii
tXisivct

F.

G.

ct7ravr^t^outvoi'
iiti

Huiuscemodi
kcu

frxfCToJ\Ad

Itribae

cc7rcTgt^eve~i

CtTToyPvQot/Tit.

IV.

1.

c

tx
hvj-

tovto l^ai/r«?]

Chryf.
ita

X,

492. b.

c.

s'^ov-

rn

Sed hie nemo
Orig. Cyril!.

imperiius fuit,

ut id

pro diverfa
alibi,

contextus lectione ha beret.

Cur ergo
particu-

cum

ChrvC

etc.

il'tas

las orationis in

principio pennutant?

4. uvyitretf dvTcTi] tlvrcTs

E.

Ex meis unus Theppbyl-

4^£

^jK«fn5/»u«'
rev

9.'

:

227

dV£j;£"

X$t~ou,

Is

few htow rev Ssou.

iriccuV)
I.

Kvqicv

tetvrevs
>

as,
]
,

ocvAcvs

v/uoov
gtfrait

6.

orfoj

farrow.

cri
($ocs

[

Af%)7.

&ees
oi
1

£jc

GKOTcve

Aocy^ocf

sAuy-^sv

ev

yvJxTsoos

rv\s

aofys

rov Bsov

h

m^onooTioa

faacv xqi^oZ*

[TsAw.J
\

rUen^n.
A
/
\

b.

f

\

M
t<j?

"*

'

*•

7Tiot

x«tT«

(romicc

KH'.TSvsistg

y.ou[

ty,<;

Tov <r»flX-

ft

7. ^X°I^ ?V

°2

T° V
<,

&Y\<TOLVQQV

TOVTOV

h
tj>"

C~(>CC%1~

xas

ffx'evetriv

hoc
,

$

vtps^[doAyi

owocev

S.fteo^ #

rev

Seoj

^/

/^

?'£'

r\<£j'.

IV, 6.
iti

I.

'/.vpixy.;;

is.

XtyeTaf

act)
[ e»

si? to* 7tpoOP«fl6V xcq
aXX'j)'
y-cq

Tav

etyict

ivB-uf-ttov-

i-c

Tijy

tv^sriv tjj? ricciui x-sQeLXys rev jrgoopop*oi>j]
<Poi
,

xi

&S04
Coil.
(I.

tivra'v

Ix

c-xoT<,vii

pliyl

Omitlit.
fatis

Pro

ctvyxraj
,

>

quod

qui-

busdarn non
a.xrxvyx'j-cfj\rill.

prat,

intulefUnt

o:%vyaccv\ et

Neuirum

rnri agnol'cunt Ccuid.
(pcoric-ju.lv

Cv-

IV, 88.

& ictvyoiirctj r\v
f:;l

h

curaTg tni
x

T-v&nrs&ij

rov iridv. 120.

w^ycsir^ tcv (Co:riT ti.ov Toy
1007.

ii/otyy.

Sic,

rirvSpXaict.

«V/«rj!/ etiam
II,

V,

b.

46.
3.

V,

c.

I90.
J'

V,

d. 66.

lixvydrcci
fed

722.
line,

Verfura
t?s t«v

et 4«

ne

td''1

varietate,
b.
6.

in

xgiTov 00^4.
v.

VI,

De

dutinrtlons

buius yerius

TbeocloreL,

p. 3oS.

ukmv T6v
6.
<>jo-flv

-

~\

*4"

uegxrev. E.
abelt.

Ex
Atb.

Colcff.
II

1 j

ij.

^i^<r«vj

/«j5-t»w

}

4*

P

a

vof
vot'

cc7t0gcvfjievci

,

a A A,'
aAA'

owe cux

ij»cL7To0cvfjie-

otvKOfJievofi

iyxxTC6hei7ro-'g.

fxeva'
hvfJtSVOl.

y.cctu$c£KXojjleyoi,
t

«AA'

our

duchXVglOV IO.

TtCCVTOTB TY V WKQOHTty TOV

JJ

£*>*)

TOU

fytrcLj

Iv

T^

UOC/fACCTl

YjfJIOOV

<PXV6-

~

res as idocvoiTov

Trotpoidtjoueljcc

dicz

wo-cm,

'tv^erivs.

$vY\7y

accpx}

r.jj.xv.

w^s

o

p.h Bccvmtos 12.

[jfetos ,] [*Af%»i.] ~ Tretope.uev .» 7T;7£.i:>, TYjS TlVtvfAOC „~
,

Tsa«5 tov

t%ovfes 8s

to
v

ccvto 15. IA.

r

K«r«

v

T3

ysyPOCfX-

myUv

sv-fjthqv'

eTtfeevvco,
dio

0)0

eAxAqrrct'

Y&1

vifxeis

B-vfiiev.

^n^svofx&v,

%cy

AaAcj/^v.
)y\<jqZv,

ho'-rss-t

i4«

on
otx

I

iyslgots tcv
ttjaov

xvPtov

hmj

yijaccs

iyep&i

v&\
at

Ticcpoczwet
Cjjlxs,
woe,

cvv
fi

v[a7v,

roc

yuQ

tfccvtm
,

15.

%cigf£

TrKeovcLtroitrct

otcc

toov

7?Aeicvoov rvjv
ocj^ocv

iv%c-.pi^lxv
Teas,-

mspnaevay
010

hs

rt\v

tov

«

^SoZ.

[TtAcS.]

CVK SKKKKCVf^SV' «AA' l6.

«AA'
IV
.

;3.

TA.

Tii

•xtt^U.fKl'Sr,

rni

tU.

£/3o.

«0eA<pa«V

~t%6»Ti$
i3. ]

TO «t/TO 7T>£t4C^.

yty^aftfihtv
llo.T..

omitiit

et

poll

lx*X^rtt,

inculcat

10,

jo.

Ath. I, q55.
QS-z^tTctf.

lii.

e'ixpS-u'gtTetj'}

E.

Ita et Eaiil.

I,

527.

mox

I

i^f^Jff
«AA'
in.
YjfXS^CC.

K
c

o

g

t

v

S

l

o i)'s'

/3.

229
;<«/

sjooBsv

cZvotxcavoZrcq
TTCtgOCVTiKOC

y\\jl?^

TO

y<X(>

?\d(p^sV

TY\S

fi>cXyjv,

cciooviov
fJLY]

(3xgos a;tys iixTe^yec^sretf
fp'2v
TCC

l8.
'

flfjfiy.

(XK07TCVVTXV
rcc turj

@Ks7f6-

juevctf,

ccAXcc

/3a?^o'ju?v«.

t&

yctf*

[B.

V,

1

.

7:ofAsvoi

,

ccioovicc.

[TfAcff.
sclv
y\

]

[\Af%>f. ]ts'a« 5 t£ss\
falyetots
VyiOdV

'OiadfAsv
or/. lot

ycto,

en,

rev

c/.yjvcvs

i/u&TGfiKvBjjj »

oikooo^v §k
Bsov

V,

I.

m.

<rst3$ttTa>

x,8.
r,

y.cif

lis

x,ei/zr $-e;'TXs' i

ttl'iXfo\ t

6i0cty.lv,

crt

soli

tmynoi.
<p.9-e/§-

mox

ibid; %o~u. .^67. in
Ill,

et tftcitytrstg. variant

Codtl.
to-aS-iv-

76.

frteiQS-sigiTcif.

167.
I,

<[>$-ii£STaf

et
II,

"Eiroi

habet etiarn
il-aSrly

Alh.

gS5.

et

617.

dTif

y*^
i'voet

tjf&M* eivS-ga>7?e<;

<p&itg£Tcq,

TetrovTcv

eivay.&ivcvrcof-Kcoi

Cliryf.
(p.'r-heTttf,

X,

5oo.

Sed continuo interrogat:
verbo compofito
in

Scilicet

ir.icrpretatione

non

erat opus.
ii

Qui ergo
nere,

tie

aliqua

lections certi

cue volunt,

adeant PaEres.

Pudet prolccto

ceiities

eadem mo-

Surdis fabulam narro.
-j-

lj. 7rci^avriKx']

vrgohrxntPep

v.cq.

EP.

Ex

verfu

18.

explicandi

cauffa

addituu).
e.

v.

Traciat

eliarn

Laec Chryf.
S-Ar^£^;
,
(

II, 42S.

ferjq.

y uwj] iftuv ©mittit.
(TY.r,VWi J
,

Ath.

Ill,

28.

I.

CIX.IC6

TOV

7TSgl<p?0l~tKM;
c-y.,;j<.;,

,

'-J

OlKlA
ery.:;;c;

TOV
ci-

<TKnyov$:, xiops

^>t1 to-j

To

on

to

Irrs^it
p.

T0770V.
edit.
a.

S«?>s;
Calei,

iic

legitur

apud DeE.

roocr,

62G.

Eui'eb.

P.

7S0.

c.

Glem. Alex.
SimOG&t.
FXVfto*.

5Go.
25.

Dorice txcsh?.
8ti.

Theo.j

epilt.

pag.

to ^vatI'j TaZta frsg;-

,

|v Tc7<r

»uffldvwff,

^/

7«f
fifim

ev

tovtoi zsvot- 2.

fie/AW)

to

cMVjriigiov

to

cvgctvov
;<#/ 5.

£7ievdv(T0C7Scij

l7ii7tc§(,ZvTes

stye

hdv7Ufj,fvoi^
<i&j

ov

yvfAvc)
iv

iugeBrjyofM'S'cc.
QY.r \et
t

yocg

ct

\vres

too

SevcLgojxMV 4.

o.

lyfl

vrctfff <tn 1

hiovsscitsvei,
v.

E.

ullo

inveni.

P.
I,

et Chryf.

609
leg

OecuiTi.
'.

6^2.

a.

Hoc nee poltea in X, 5o6. .'17. a. Apud Chryf. primo loco
<!
<

ixoutrttuaret,
<rZftet.

Addit

eidm

;

xxv
ie-

icira&tousS-ct

ta

Mox tamen memorat
t

ctionerrj
vot.
)
,

FU^gatam, sc fubiuDgit;
ftsiXtfA
1

(ts h$ue-du$id fit,
at! mitten-

xctf

y x.p

t

1

v*

dam
vot
,

tintefcrci)d;ti!i.
rriuita

Scribae
expii- ?'i

infimi

IxvurcL pi-

ut

alia,

funt

ex Pf-ndo

Oeb.

cum.

Rfrtractat

haec Chryf.
§jcev(rtipttr»t
,

II, 432. a,
eXt

V, 147.

Prirrium

ergo

i^xajux
legcrit
II.

^tirpetxaii
iJ.

ChivtViliomi.
ei

Qui vero emu

facile

boc

7rtx.poi7Titcny.x

condoriabit,

Lector

attentus

hnrsc et reliquos plures Iocqs huiuscemodi ex hac

editione
ita

et

ex

priore

me a
fiat,

libi

enotabit,
ilti

atque

facile

cognolcet,

partitn,

unde
partim,

Codices

Iterquiliniarii

compofiti

quot corAio
funt

ruptionum
atiiem,

auctor

Cliryfoltomus
qui

extiterit.

iftos
,

Codices,

principes

apud

Griesbachium notabiliter corruptos efle ex Pfeudo - Oecumenii floliis, ex Chryfoftomo , ex Origene,
ex Latinis
,

lie

diet is

verjionibus

et

ex

CoLe-

dice Paiifino

e <;uo Lequien Damafceni interpreDili
,

tajionem epiltolarum Pauli edidit,
quien in eo edendo mala
fide egtrit

forte

eumque ad
corru-

yerjionem
pent.
4-

Latinam

et

Codices

infimos

J

Sine varietate Cyrill.

V,

a.

357,

De

lectionibua
aliqui

Chryfoiiomi

X,

607,

&o<~).

quem

etiam

Codd.

/3c£g0V[AgV0l'

£<£>'

w

cu S-fAc/^ev exJuWcr^ety,
,

rtAA'

e7rs\ov<TU<jBctj

Jvcc

KaraTTcS'jjf
J'g

to

5.^^rcV
psvos
ecus
6.

Jtto
rifAccs

rfc"
its

£w.
cc\

o

KccTsgycuTcc£$oi»
,

to

rcZro ,
rev
Ti^l
,

o

ng?j

^uTv

tcv
CVV

dggocBavot
7iOiVTOTS,
TO)

TtvsZfxciTos.

Bot^oZvTSS
iVOYlfJLoZvTSS

ilOOTSSj

CTi

h
6v

Go'lfACtTi

IfcflJJjUGU/UgV

7.

duo rev
7rcc.T0Zfj.ev
,

kvqIov.

aid

Ttfasccs

yd*
i%

Tte^i•

&.

Ota

sioovz.

hajjgovpev

oe-,

;(#/

i'jucKcv/usv
;(#/

fA.oth.Xcv

ixarjy.^o'cif

roZ

o-ojjacctcs,

ivonfA^Jotf

TtQOS

rev

Xl^iCV.

g. oto

^uj

@ihcTifj.cvfA.tSoi,
,

site

evofijjiovvTes,

hre

ZxdfifAcZvTes
]

eva^e^ci
TidvTets

dvrcZ
Wfxds

h\ccj.

IT. 10. ['A^%»i.

rovs

ydg

tyavs-

gxSrivcq

sfAuqoa-Bev
7vc&

rev

fa/ifA-cercs

rev
~

X?fiov,
Tec

[TeAc<r.]

^ofxhv\Tttf

exudes T|AflJ
S7[i>cc$jrv,
J/ <r

Ta

wc*

tcu

ct&iautos,

wqcs

u

*ii &™>.

SITS

V,

TO. IT-

T»)

/3-

rvii

</3.

J/J^.

V

««^>i<p<S (

,

7TXVTXS

TijUXi

Codd. Theophyl. lerpumtur,
toties alibi

v.

P.

Ceterum mul-

baec repetk Chryl.
E.

6. fKOTiticvf^ey'] ot7root) tt.»v/u.st>4

Utrumque Chryf. X,
arripuerunt.
t7rif;iuovvTZ<;.

5o8.

Hoc iplum
unus
etiam

quouiie
paullo

alirjui

Erv.
5".

go

ante
utrocjue
8.

Wet ft.
habet.
8.

Codex. Boern.
v.

loco

A.

loco

P. ad
tt~\

verl".

6.

B-cc^Povvrsi

$i

dicit

redundare

Oecurn.

I,

655.
9. sv$t)it.

d.

iKj?iy.. ]

Perfpicui talis

cauffi

addit

BafiL

I,

zo.'j.

ru

raftoiti

utto Tev*<r»j ptx,Toi.

t

.

2o3
iirs

Ctyob/ U-/2>Xi %

o

s

uyxScv
Sift
iv

,

hrs

XetKcv,

hastes

"cuv 1

1

Tov (po&ov
fjtsv,

rev
os

kvoIqu,

CCvSgto'XOVS

7ISi§0~
os

Tfstpccvs^co/jie^oc'

ikyiifrjo

Hcij

recti

auYsidyjzsaw

vjaSv

7ie(p<xvs-

Z. 7Ti£i TVS ic&tjTcv tytXa&iir-.iTGi;
\

x.dj

tpiXet^sXtpiolS

T4Z

x,x?a

f

%tiTcv-

ov

ycc(}

Kcihiv
cc$ogi/.riv

eavrcve
oidovrks

<jvvi^oc.\o tJ.£V
vfjfiv

,

v^d\\ 12.

uKKoc
V7t£g

^.^v%ifxxros
TOVS
SV

YJIA.GOV,

WC6

£%>KS

7IQ0S
o{uj

TiQoaniioo
$tre

xuvvay.hcvs ,
ifcfatffJisv,

ov

ncie$icc,

yd§

Sew' ttrs

aootpgcvouy.sv, 15.

V(M\\

10. x.&koi>~\

ty-jZ\a)>.

E.

Eadem
led

varietas

Rom,
14
,

9,

ir.

Mei Codd.
I'um.

nihil murant. Sine varietate totura ver-

Balil. I,

2g5.

cum Rom.
loro

10.

conf

fundit

IK,
77.

289.
Ibid,
ttpc?
a,

?rc/,i>x,7:u of,

<p'A\iti>v$-?,vc J

Alh. I,

omittit,

t« }uc roZ
traiiiabTcc,

o-v/uxtos,

habetque,

fix

tou

iW^uBsv

~

11, TriiB-.-.uij']

xslS-vfitv.

E.

v.

P.

Scbolio

recentiore

caret

etiam

Oecuro.

eiusmodi
aflut.i
riiis

rncenliori

Cod. Aug. G. tempore iiti

Muita enim

commentario
i(te

lunt
'

ab Oecumeuio.
I

Nam

comment.!Er-

culis
-

eit

vetuilior

Oerumenio.

go

fubinda

J'i'eudo

rum, vere luiffe nunc Codicibys et

Oecumenium appeilo. Cetealiquem Oecumemuni pluribus
,

tejtimoniis perfiiabim babeo.

vt

V.;.)

Chryf. X, 5ii.
C^vi-il!.

e.

5i 3-

a.

v.

P.

Refer

bunc verfum

V,

a

275.

A
iZ

principio
yi.^.

nee

Chryf. iiuc Cynii. opus habebat

6° k Vy ^ ^ &Y / w-/y
i4.^w7v.
*)

.'

^r
OTt

/s,

253

y#£

dy&Ttv] rev

y^tiov avvt%s*
Si

lj.^«i",

X^V3»'T«£ TOvTC-,
ocqcx.

sts

vtfsg

7JCCVTXV ct7rsSccvev,

a

7nxvns

drf&!jc&-

IA.ioV
tvM
T&!

?(#/
ci

['Af%*f.j
;

tfoe£

Ttuvrxv ciTi&xvev,
ffirtv,

§uyTS£

/.ir y.en

tcivroTs

ocaaco

vTtifl

dvroov o&TPo&xvowt %$$ iye°5?v7i.

ci^ocftsv
v.octoc

KOiTci

crochet,'

cocgKtx

%$Gov,
0:~S

h o's dKKu
tlS.

ngtf

syvccy.&ifAsv

vvv cv'/Jri yi-

1J.VCC7XOIASV.
iir fats'
Tcx>

H

fa
p

%$&$y
,

KCCiVYJ

«£%«?# 7t&($hhn
ttocvtjx*

Ucv ytyovs

i§,zc£ivx

roc

tgs

6s

Ttccvra

rev
$ix

Seov rev Y.urcit.Ku^cvros
friacv

Y;y.xs
$(/iv

soevrco
rr,v

XQtfov,
rifa

j(Cfj

d:vrcs

&uxory

iQ.viccv
$v

KctrahAKyr,*.
xq<juov

00s

ort

Qsce

%Qfi<&

xxrciAACic-a-QV

suvtw,
fAYJ

V,

i5. IA.
A:*- J

tsj

y.

??,<;
>

i/S.

1,3d.

[y.^

s'y

rurt $ixiujZ(>iav
u.7riJctviy.

ud'i?.<poi

^.^Jo; v7r)o ttxvtuv
Ba'lil.
t>/}r.

l A'

Apud X£ir°v] Stop- E. Codd. Sed %*isov 586.
verf.

II,

A-Z.

variant

GJo. tj2. o55.

Ab

14.

ad
I<

ij.

iaudaL

Alii.

1, 44.

x5.

h
V,

*;?]
d.


v.

E.

Deelt Cyrill.
Iiaec
ueoc,

IV,

67.

Muhoties
P. ad

lauciat.
•;<

Habet 88?. Sed nolo cu-

mulare loca
si

srpnT'ffi
1.

££vrs?] vuu;. Evucdv'

Alh.
>;/;*>.

1.

et

mox, ^Zum
line:
aturqtf.


y_c>)

inii^

Vol'iit,

In

wjci^unn

ix

vixpan
425.

ru

x.vQia>

Hjfiat

w<rov

££;r».

ATox idem 17G.
7T<x.vTA x,xt::-

71^.
111

*eri'u

17.

exl.ibet:

iX

Sic et

Codd.

alirjuibus inveni,

19. .9-:U yv]

Theodorel, 017. snxvBsi au

?i^ccf.

.

fAY\

Kayi^ofjisvps
;(9V
.

ocvrois
iv

tcc
qjxlv

7:ot^X7tToo\xxTx

dvroov ,

bipevcs

tov Kcycv rr,s
*

KcsrccAAcs-yifc.

v7i?$

%% i: ov
>

ovv

^^' 20.
Oi

QeVCfJGV,
yuoov'

6^ TOV

SsOV

7I0C^CiKCC\iVVT0^

oe&fJietyct

v7ts(>

3gff30Vi y.xT»KKxyr,Ts
y.ri

too

Bex.

tov yocq
ccy.ci^TiOCv

yvovra, duuqrtav-, 2
%<%
v,y.<?iS

1

V7ti%
*
.

ruxv

iTiclyaev,
i'
1

yevoxfte&x
]

otKoeicauyX\
[ 'A'f%«. ]
/»*)
l/ff

h
is
r*)*

uuto..

Tlx«5 v?« y [ Tshos.

5uv<?f 7 . vv
fcfvov

&

jyy VI,

1

.

IE.

TrccgocKc&kovjxev

%«£*v rev
yecg

Secu
k'KTOJ
fi{a,£

Ik^mBtq
ini'iKOVGtX.

vfxas.
<7SU,

hkyet

Kotj^z.
(TOOTt}-

X&j
VVV

h

tlfASgM

i$utj.j;yfol

Got'

loOV

KQMfOS

iv7I(>',(?-

SsKTZS,
fxlav
iv

$QV vZv
;a ;<.:')

YlfJLS^Ot,
-

GOOTilQLCtS*

fXY]6s-

3.

d.d'o'vres

Tr^cxrxczr^v,

/u«7

fxoojAy]^
cuv^-Tan re?

*i

J;ascci i«'

a AA*
00$

Iv

ttcjit; 4iv

zocvtovs-,
ev

Beo-j

oixwoi'

vTtofiovy-

WoAA#,

SAnJ/?a"iV,
iv

In ccvdyxotis,

h

swcyj/cplctts'
7

7i?\t]yu7s->

iv

(fivXa- 5.
iv

K«Ti?

Iv

ccxcirazxaictis,
iv

iv

kouois,

eiy(>i'7:vtcti?,

vij>WcM£

r

iv ctyvoTYjTi,

ivG,

yvooaet,

VI,

t-

IE.

v.vPiXKq if.

\_iv

u,Woi<?

x«f

£*;

t«i/

ay>ov

20.

ot>^]

oraitlit

Atb.

II,

9.

Reetius enim

ibi abeft.

21. ytwf£i.%«^

%>iJ;f.!.i$-*.

§iu.et Eafil. II, 625.

626.

055.

VI.

4-

et 5-1
(it

Aliquot
in

membra

omitiit

Ath.

II,

ur fere

huiusmocii

incili>,

cum

phsr.i

iim-

euutur.

wvevjjictTt

ccy'iMf

sv
,

dyczTry
Iv

u\v7Tch^1tco'
ctc&

j.sv hoyco dhrfts'.xs

dwdfj-et SscZ*
TOOV
ds^iOOV
,

T®V

07lXcoV

ty\s

aiKottQtrwtls

n&j
(5/a

8- dgfisgoov*
0'jc(pYifj.lcis

aid

Qajgq?

*(#/
cos
,

XTiftlas

%cy
o;£
cos

IvCfcYiplocs'

TuXdvciy
;<#/
,

?(«/

g.

a Arsis'

*

ccyvoov^nt

sTriynoo!iC£f

oKojxeYQf
ffilMv'
i o. psvot'

cert oByrj<?xovT.£ S

iocu

cos cos

Ttcuasvof/isyt,

xgy
de)

[ay)

Bavccrcuxo.!^cvtss
,
%

Xv7isvy.evci
1

,

os

cos

7iTa>%c\,

ttcAaous os 7iKovTi^o\res
tigfij

cos

fJttj-OSV

S%0VT€S,

7IC&VTOC,

v.rtTi'Xpvrss.

13.

n,[Ts Acs. ]
Ti^os

['Acx^'.l

to
r\

^V^

JJfwv ctvscpysTho? r\i
yj}amv <yre-

vpus s

xcglvSict,

KCigoloi

KV Z"cx'* i '

12,7lkCCTVYTUfn

OV

?gJ0%<Wff77^?

h

i'lfXlV'

^svoXoo^siaBs as iv rols
l5«T)JV
1

G7iKdy%vcis
,

v/jloov.

OS

civTrjV

CCVTlfAl<J$'KXV

COS

TSKVOtS
jjly\

4- Atya>'

7rXo6rvvBv}rs

x&j

vpeis,

ylvs'

<r$e

§TegoQjyQvvTs£
otKouovvvy

ottfkois*
kvojaIca',

rls

yccQ
<js

(as-

rs%*j

%cy

tIs
os

not-

i^.voovloc (poor)
\y\7is

H$os gkctos',
*

ris
r\

av {*(£>&y.sqls

%f<s"f vgos

QsAtocg',

ris

VI,

ti.

15.

r~,

S".

r<7;

t,Z.

sfih

ttfaxtfati

to

ffopu

i5. fiiXiciX]

fZsXi'ce-£-

c i<~
P.

''

alii,
epift.

et

Bad
p.

I,

221.

IT,

625. 6»So.
I.

Vide
pro

ad

caiholl
invexit

a3§".

nota
Ex.

BsXtxX
elt

more
,
'

luo

Hierojj,

eodem

Esa/*:'
»

«ifi

voluerit

BjXt#p.

VkU

1

eum ad

Epbef. 4

'

2 j(j
irfioo
cr;>

Of <?,/*-/# Yl
(Astu,
i-acS

£ o s Cty>%J**2>-.

dnllov'y

rls

os

avyv.ctTotSe- 16. IZ.
j

Seov

jxsrd
S"eou
[ i

hooohoov

['A^%)f.

]

U/UfTff

y«£ vac?
CWS"
j^Y

e^s
J

ynvros*
OT;

y.x&oe?
SV

TfAo? r»i<o.f<7rfV

iAOS.

SVCtXY\Ga)

durcls,
ccvtocv
$10

ty.7isQt7iKrY\(Ta>'

ncy
fjict

eacftUf
"kotos.

Sees*

x&j
ek

dvToi

eacvroj
ecvroh'-,

efcehSere

pecov
kvgios'

ti&f

dtyc-iy.

gloStiTe,
yu>7

h.h/e*

H&t

dxccSd(>Tcv
vpecs.

u7ItsoS&'
e'jGfjaf
y.ot

xdyoo

ho-Jt£cpeq
7fcere fix,
ngfif

y^j

vjmv

hs

v w«i-i8.
(

Jo-eo-Bs

hs vtovs %gy SwycCTsqcc?-, Aey»
Txvrbes ovv e%ov-VH,
-,

Kvqtcs

7*<xv~cy.0c&Tcie$'

i.

%es

rds euccyyehias
ieevfevs

Kd^ix^laoofjisv

dyuunic^ duo uavris

['Afl%r'.

]jh.

fjoXv-

TtXasTvsdyiocG-jrriv iv (ficiBp Scov. [TffAwvj)

H. airoce^;;

V;;?

x-c^mB-Iav

vvrotKo<",<;

x.a>

ayoLTsvn \v*

%00^0-ccts

r,jjids'

cvchcc yoiKr]au{Jtsv]

cvdkcti,

7tqls

K

VI, 16.

IZ-

xvgt&tiV,

<£.

[i'v

Ttrtv

,

6X.T6)j2gi'ov

x/3.]

VII,

t.
',~:J

Iff.

tJJ

z.

t«5

</S.

e/2i.

xdzhQoi,

xoi3-XPi<ra>-

iC.VT'.Ji.

VII, i.]
cJit

Poit
5.j.

iimic

verfnm
alio

Dafi!. II,

65£

flatim adut

b,

Ab

ergo

tabellarie

dfiirant,

(v.

Tloin.

i/!( i>5.) -idotur acCcjjifi'e

qtudam hauc

epiitolam,

cti

sv

reels

xetgolccis

rifxoov

i^s us

ro

<jv\ol-

doc
V7IcQ

7i{>cs
V/AOOV'

vfAocs,

ttcAAj;

(aci

xocvxqcis

7rS7lhtf(>OefACtf

Ttj

r

7t<X%CtY.\r;'Z€i+

v7rea7regi<TGsvcfxcLj

ry
v&j

%oigec

sm

Ticcaij

ry

5.$Anj/«

ri/jioov.

yccg

ikBovrocv
eay/iXsv

rjfAocv
<xi

hs
V

lActxsdcvlctv
&<*(}<;

,

cvosfxlotv
CfiAA'

-nv

Y\poov<i

SV

71!CCVt)

Bkl&C/ASVCf

6. s£oo$sv

fAOtxoii)

saxBsv

(ficfed.
,

cckk

TiccQUKCckoov

tqis

Tot7leiVQ\js

TTcifSKcihsaev

Yipxs

decs,
OS
SV
Ttf

h

rq

Trccgovatcc

rlrov.
CChkcC

J.CV

(AOVCV

7I(X(jCV7lCC

CiVTCV ,

Ttcff

sv

t\]

7icit?otv.Aricrei,

y

7>ctg?xkfi$ri

s<$

vplv,
GIV-,

dvccyylkkccv
rcV
s/aoZ-

Vf^iv

rv\v

vpoov liwio'Sy]VJJ.OOV

Vf/OOV

cJ'-J^UCV,
/up

TCV

&kcv

8>v7it(?
si

aoS

pukkcv
sv

xccqy\\ccj.

on
,

i{gj

ikv^rjacc

vfAXS

rq

en^chy

ov

lASTuptKcfAotj,

h

7{cy /AersfAsAc/uyiv.
inelvf]
,

(3ks7roo

ya^
9- o&gotV
1

or 1

7]

s7ti^okti

si

j(^t/

7tqls
,

skv7ir,asv

ufxecs"

vvv

%ccigoo

cu%
sis

art

skwriByrs ,

aAA'

on
ya^>

ikv7rr,Byjrs
kcctcc

fjurdvciav'Ivoc

£kv7r>jSr,rg
fjivjoeu

Bi V,
ypoov.
[JlSTCt-

sv
]

^yjfxiocByjrs


kv7IY]

I®. 10. ['Af%»J.
voiccv

Y\

ycCQ

KCCTCC

SecV

hs

Q-oomglecv

cijjisTctfAskriTcv

Kctrtg.

ycc£e*

VII, 10. 10.

t~; s.

TKi

ij3.

s/3^. ot$i>,$oi

,

»)

y.urm $-ief

4 238 £*rK' T'*
ycc^srotj'
y\

u

e

o

^
kvitY]
l$cv

*v **&,,*.
Sxvo&tcv
olvro
VJJ.QCS)

as

rev

KotTfxcv
]

TfAajm

s-

Kxre^yet^srotj.

[Tskos.
BscV

y«f

n.

TGUTO
7Tc<ty}v

TO

KXTOC

XvTrrjSyVOif

xctT&gycicrtxTo
,

vy.lv

azov^i]pj

ukkoo
cckkoc
tyjkOV,
i'aU'

oc7sokcylocv

cckkoc

olycciccKTt]<r(V,
CikkcK,

(fic&OV)

CckkcC

€7ti7lQ§Y\<JlV,

Cikk!

IkoUy\GIV»
st\dj

iV iv

7IUVTI

(TVVe^ffOCTS

revs etyvevs

too 7T^ocyyc6Ti.

uracil,
rov

h

?$y

-Jy^cc-^oc

vy.lv,

lv%

*

hvBr.ev

domtjeroevros ,

cvoe
"

*

eivrtsv

rev

ctdnCt}&evr*iv

TCS,

CCAA'

i'iVSKSV

rov (poevs^oc^cif

ffTrcviYjv

to.

ij

$i

rev

X.0FU3V

xuTeeyz^iTuf]
auctoritate
alii

Omiltit,

rum
Ipl'e

tamen data opera banc epiiloJam

explicet,
aliqui.
et

ChryC

X,

545.

e.

et

eius

tamen
rl $s

ibid,

habet,
y,oiru
>

B-xvarov
;

7rai7,

interrogati
iinxit
x.xra.
,

hi

»

yJe-fiifj

Ita

1'cilicet

loco
B-zlv.

rov

aca-tiov

ad llmihtudinem

rov

Integra baec exhibet
dpccTccSXvrev
II,

VI,
ut

i5i.
Cyrill.

184

Habet vero IV, 896.
£
-

etiam.

Ter-

tium lynonymum fuppedidat Wetft. 4 uf.i=ruvizHoc tantum ideo monui, ne alibi eiusmodi ?ov.

lyuonyma ex Patribus
meliores probentur. Ath.
II, 93.
sf

et

infimis Codicibus

contra

Mri Codd. bic
ycif>

nihil mutant.

At7r<j

t&v

xoa-fiov
elt

revfov

3-xv.

y.xrspy.
tio,

In Wetit. 42.
j

commoda

inlerpretaipfe
1'cri-

l,T<<pf^:<

loco

saZTSgyx^sraf.

Ita

pturus luiflem.
It. Vitus']

Omittit Bafil. II.
neelt,

5m

et

mox

,

ante
>

viuv,

addit h. 4 l 6-

xi/to revro

et vf.txi

omiffo

etiam
deeft

ilto

?y,

et htoiitiie't**

ante £>)Aev habet.

i/pii&s,

ferv.uo
et

iv.

Quid ergo?

Codices

probi, ct bic,

ubique audiendi.

12. i»fvi>] tnsx.it ter

hoc

verfu.

£/2_/^K ft
(T7tOV$r{V

*tv

§

l

ov
Q.

V "%r
!.
ft

?

239
7i$oS ~

*
>
'

VJJ.OOV

TW
~

V7Zi(>

7JIX00V
x

i^.vyxs,

c

~

svgotfiov

tcv
£7?)

*jsov.

otx

tcvto
Vfjtaay'

7rcc^ay.syJ\i]fA!-!jo6

ry

7:ocpctv.)\v>Get

TTs^ia-crcr^cas

os

fAuK7\ov

l%u^l*sv
to
SI

£m rq
tfvevfAOi

%oc^cc

tItov,

on

ci\oc7re7rixvTO(f

l^.OiVTQV

OC7I0 7ICZVT00V
v/jljov

V^OQV'
,

GTt

Tl

UVTCti

vKeg

x.FKccu%yiy.cij

ou

Kct,Trj<7%v\§nx'

«AA'
u/xTv,

(as

7ToivTcc

iv
y\

oihrfielct
Kot,v%Yi<rt§

sK»Xit\actuey
*/ju&v
y\

ovrca

y&j

sit)

i^.rirou,

dhrftetot

eyeiiiBvi'

?<£c/

rot

G7;Kciy%vel

V)>.mjv

Tr,v

v-riQ
in

v/xav

j

vuuv TVv
v.

vttz(>

yiuuv.

Ita

poitea
Lliryf.

iribiis
5-j5-

inveni.
e.

P.

Birch.

Ai _ Vidga-

tum

X,

et ceteii

ihterpretes,

Theo*

doret. etc.
1

3.

9reC£«x£%Ai?jM£&<£ ?7r?

ty,

xSk*
exh
)

r '.
.

}set
[*j

I

1

f's

rr,

— —
'

•xi^irra-oTsf'Mt;

oi~\

V(tgat*>

rrlfit(r<raiS^soi.
.

A.

Ira

E.

diftti
5
••

ph.

p.

081.

Aptid

Cbr
turn.

d.
e.

ante
§x\

Sfd

ibid.

homiliam legitur vulgayao hoc pro more Jiio
,

addidit de Ulo,)

t*\

7rctpccxr\n<ra

vf.'.a>y

xiPtrc-oTs^as

to
tcc

7rrsvfit*

avmZ]

Chryf,

X,

55'..

i.

bis

diferte,

crrrXxy^'d uvrov.
diifinctiofle

Ex

verfu

i5.

i'i.)

De

monet Oecum.

I, 655.

b.

Iltud

tainea 1'cholium deeJl in An". 6.
TToivrct

tysvi-jtry )

ykycn. Hoc •A pud nullum

Chryf X 55 ?- b. ttxvtoti quoque expiicati funt Weiit. F. G.
,


hi

aliuin
1.

id reperitur,'

Unde

ergo
?

corrupli liuu h.

Nonne
de
iituis

ex Chryl'oftomo

Ita

permultis in loris

modi
polliut

Codicibtis inter-

rogate
cile
tere.

licet.

Noiui

bis intcrrogationibus moiel'lus
ipfi

lectoribus,

cum

id

animadver*

£iiv,

cc\ctjj.tij.\r crv.cy.?vov i

ty\v

7*xvtm
H&j
^ er<
»

vy.xv
TgCfJtCV

V7rXKCr V'
t

'i'2 edc£oiv&8 auroy.

.0.''

60S

fASTd
i

(fic,Gcv

%«'£«,

*

ev

sravn 10.

*

z?

v

*•

S.
J

V
~

'

~
\

>

»

>

r
\
>

<

-

'

~

'

,/

CtTTaro/.Kf

SiCtj

TU> CiWijy

I

7T^Ci CiVTOlC.

%«£/v tcu
KKri<Tt06t£

S"5c~,

r?;v

o€oofjteyti'»

ev

rah
Iv

lx«,K*

Tt}S

fACi,KE$CVlXi;'

cti

TfoAA^fa,
ooKSfAy

VIII.

r.

Ifcl

cu.lilZix.ru

x.'/.

K^iXOcl,

yvtiigi^a)

vftti

16. %eti?u

ew]
poftea

oyy

.

Id

eriam
Cliryf.

orr.ittu'r.r

omnes,
e.

(juos

examinavi.

X,

552.

it

Theodo.er. 626. invexerunt
fationis.
etiara
loft.

in

principle interpret
incipit.
[gituf.

Uterque enim hie denuo

Theodoret.
551.
c.

mox

027.

o mitt it.

Item Gtiry*
particr.ias,

Notetur hoc ad ilmiles
initio

quae ab interpretibus ab

modo

omitiuuti;-,

modo
Bezam

adduntur.
venit.

In ediiiones
,

sJddidim::s

N. Teltamenti per enim, inrjuit, cr. V6*
ex quo?
vetuito

lujio Codice.

Interrogo (oium,

Clarobabet,

montanus enim,
omittit.

quern

ilie

pro

VHP,
b.

1.
c.

yw%t£ofa»'} yju^'X"- ^e.

* ta

CbryT.

X,

555.

556.

c.

570.
v.

e.

Ill, 245.

IX, 758.

Theo-

doret. utrumrjue.
fii^euiv
<.'

in textu.

Mens a. yvw027. notam 1. Sed yvupl^v in mar,?;, in in*
lectionis

lectionis.

Ad /imilitndinem
ad Corinth.
Kccf)

X\

,

1.

prioris epiitolae
1.

h

TrtXXn

uvtuh

Omittit Cliryf.

Ill,

2/

j.

(

Ibid.

cyV^.
£o%i /xy
CCVTOCV

&Ko(>tv&iov£
•B'AnJ/ea^'
V]

0.
TY[S

24*
%otox4

TieqiGaelci,

H&j

rj

KXTCC

&X&OVS
y.uroc

7TT60%eiOC UVTOOV
Tt]S

£7IF^h<jSV(T£))

hs TCV 7th0VTCV

0C7IXGTV]-

o,ros
4. y&{
Xy\s

cevroov'

on

ovvccfjuv*

ya-^rv^ooi

v7t?Q ouvccfAtv
l

dvBal^PTot'
ocoy.evot
rrjs

\xzrcL
r,y.ooy ,

ttcAty\v

7Tix^cx.y.Ay asoos

%ocqtv ?(#/
5. its rovs
//.fv,

rv]v

xonwio&v
*

didKcvic&s
s

rr,s

ciylovs.

Key cv kc&Sms r k7ilaccsocay.otv

#AA'
3&j
1

icevrevs
Y\{MV,
its

a^oorov

rep

Kpqlcp 6.

0(06

BsAljfXCLTCS

SeOU<
rlt?'a<>;
<r

[TeAcs .]
r

To

TrecgocKccAecctf

v\yt.ois

roZ

Toy,

lvo6

v.u&ooe

TTg oevvi^ctro *
%gif

cvrca
%cc(>iv

^cy
rocu-

°''P<

3 * T0V '

£7?(Tehscrg

hs

vy,c&s
[

ryv
a<T7[e(>

KA. 7.

tjjv.

ccAA'
,

Af%jf.]
;<#/

h
^54/
§j*

^oarl
yv<wV«,
vpocv

Tregto-a-evsre

velvet-,

Aoyw,
Ttj

;(5y
if/ic7v

7r«V#

GTiovorj,

7{Ctf

h

oiyoiTTy,

%06 z&f

h

twjtij

t%

%cc^ir(
/

8« TlsgiaaevtiTSt

ev

accr

liriTooyvy

eya>}

aAAos

VIII,

7.

FCA.

ri;

/3.

t^s

<y.

f^^.

afriXQol

,

Iio-ksq

h

•XC.-jt\

TriPKTS-iliTi,

Ibid,

mdx,
527.

xetrsc fiuS-csy

quod babet etiam Tbeoprobabile.
etiara

doret.

id-one

valde

Sed"

contra.

Cunt
672.
4-

Codd.
e.

Esii3-sv<;

repetit

Cbryf.

Xj

etytovs

os%air3-xf

r.fixs]
a.

oi^airB-uf
| /5

yip*',

v.

Pi

Oecum.
Cbryf.
6.] v.

I,

658.

lupplet:

to

tftl-acrB-aji

Ill, 2.j5.

d. poll dy'iovs addit, IttA>j£«>s-#v;

P

bis et Chryf,

X,

555. 55G.

c,

otAAc*
Ttjs

<W

t*??

§re(36ov

<r7rov$is,
yvriatcv

y^J

To

v^stsqccs

dytx7iY\s

ooKtfxot&v.
/j//ojv,

ytv-ncntere

yccq rr,v

%ocpiv row

Kvgtcv

g.

itKcvcncs
I

oov'

hot vfJiek
v
/

ry hsivov
>
'

7ira>%?iot

7lX0VTV\(TY\TS.

X&j
\

yV00fXY}V

SV
I

m
fM'
/UOVOV

TCVTO yx(>
TO

VfAtV
'

~
CCAAcl

(TV fJlif S ^ St

TOVTCti OlOOO-iQ. > V ou 0<r«Vf£ ,

M*

7TC^T«/,
a.710

^C/

TO

?

3fc

A«V
Hgy

7!^csv^^otcr^s

m^to-;.

vuw
071 (t)S
y,gj
rj

as

n.

TO
y\

7IClY\COtj

e7TlTS?\ho6TS'

V.CC$%77S(>

7T(>o$vplot tov Seh&v,

ovtoo

TO

i7tl-

rsXkrotj
fxloc

sk

rou
,

£%6tv.

h
€%&•
de-

yolq

7rgcBv-ii.
iv7?%oa-

7t(>citet7CCf

xccSo idv

%%q

tis, OV

OfKTCS,

CV

KCt$0

OVA

y&(>
clhh'

hot i^.

uKXcls

civs'? is,

v/x7v

Shifts'

horn-

()

oi

vy.y.$


5-

i

nee

ivx

iiftus


a.

Vfteji

9r\oi>T>}cr>iTi J

Oi

r,y.Xi


A,

TrXoiiTr^uy.-v-

E.

v.

r.

Chryl.

558.

5yr.

notam
II
,

6.

Utrumque Vulgatum
In prima
757.
in

Theoiloret.
Chryl'.
$i'

I,

53/.

Vide 32g. Omitto
EaJiJ. rerert

reliqna eius et Cyrilli loca.
87. 5o5
I,

vux$ etiam
etiam

perfona baec
iimilibus

Ath.

696.

De

confuflonibu9
,

Chryfaliomi

evangeiio

Matthaei

Joannis

et

epiftolis Pauli latis

monituni
in

eit fuis locis,

maxi,

me

ex

Codd. Mofqq.
iuis
,

P.

Lectores

eos

qui

inahmt
riiJiime

quam
,

aiienis oculis
falteni
6.

cernere,

liumaet

rogo

ut

hoc caput examinent
et 9.

ad Codices Chrvloltomi
turn

attendant.
,

t.imcn riioriendum, typothetam Lip/Ienlem
;a
iuiit'e

Hoc me ia
Codd.

abfentp

,

J<pco

numeri
(j.

6.

ubique po-

figma Graecum, ctH pag.
Je^atur
fc>.

in indice

luculenter

0M,#/5-<eo*K.
focTt\TCS->

o

?

t

v

B

i

o

u '£-<$:*!

r
'Ivx

243

eV

TW WV
wsiKtiV

Y.Ul^CO

TO vy.xV

7IS%l<T'
;<c£f

i^.asvfjLCi

hs

ro

C^^rjfuoc'
yevYircij
SIS

TO

SKSiVOOV 7t?^h(j?vyoi

TO

VjJOCV

i5*^V^jwoCj

ciioa

yhtiroif

herds'

y.ccBvs

yeyqci7iT(q'

to tjoAv-, ovk
OVK
6e

e7i?>scvccae'

;(^

TO

0A/y0V,
%ecftc

Y\7\CCTri\V\a?.

[Tfr'/\ci\] TfAs; r^,3,

KB. 16. ['A^*?'.]
Ti)v
i

too

Bfoo,
Cy.oHv
jjlIv

too

hUvTi

dvrrjv
TiTou''

a7iovot]v

inlq
TY\v

h

t% xafca<3^

J. dice

OTi

7ioc%UY.Kncri\>

iSe^ocro'

a7iQvooiioTe(>os as

v7iccg%oov,

18

ocl^sros
fjtSV

l^YikBe
iiST
ev

wqos
CCVTQV

vfAois.

c-i'.zTTsy.-^ci-

OS

TCV

CCOS^OV ,
qh»
7rcx,fionv

CV
tojv

zitcuvos

tZ
cv

svocyy?Xloo
jxoyaii
a.--,

19* ixtchrjariav'
TOVi)be)s
YljAMVi

oiXKoi ftgy %etgoavvty.6rifjir.g

vtjo

T®v

iKKXi\<J toiv

CW
i{$j

T# %OC§fti TC6UTH, T#
7i$cs

OiOCKOVCV-

fAkvy

v(p'

Yiyoov

rqv olvrcv toZ xvglov
*
^'ioov'

2.0^c^uv

TtfoBvpictv

SshhopeVot

VIII,
T(ti

16.

KB.
TO)

r~,

y.

tJjs

<y.

ffih

ttliXQei,

%«&$

9-cU

OtOOVTl.
to
y.uj
,

l3.] Balil. II, 5i 5.
vt>iv

vuv»
to

Jriftta-Fivfic&i

hi ro
,

ly.il-

vSi^VfAtt,

ly.itvuii

7rs^i'o-<rlv/^cc

eis

Te

v[A.wv

vsi^y.x.

oTruf.
v.

Ergo negligoutcr.
P. ubi

16. ^itcvTil ^IvTi. E.

cjuaedam in univerfum
itiotiiii:

de his
»8. ]

et fimilibus

confufionibus

Multa hoc verfd turbat Chryf. Vlil, 107.
vptvy]
Tgo$-^itiuv
yifiur.

c.

19. irgcS-vfiiciv

Id

ei

fioliea

inveni. v. P.

244 &f>K20-4.+n
ro;

s o
rifxols

s,

Cap $ /4*i«* >ANj.,

^

ToZroy

\xr\ris

fjmc^atjrcif

h

ry
2

ufyorriTi rccvry, ry diccxcvovpevy £(fi
7t([0V00V}A£VCl
y.Othct

qfAoiv'

OV [ACVOV

SVCC7HCV

KVglCV,

1.

dKXct
^jccysv

xcy
os

hooTiiov

avBqoo7toov.

avvs Hep- 22.
rj/xoov,

dvrcls
iv

rev

ddsKQcv

cv

scoKifjiocaoifjicV

7tcXKcHs
as

TJohKazis

artcv-

ootiov

cvtc&i

vvu
TtoKKy

ttoKv
its

C7iovdcciore^ov 9

7i's7ro iStiaet

ry

vy.x;'

stres^.

v7izg

rirov,

KOivocvos

eyes

n$H

vyds
gvd«^P24.
us

cvvsqyos'
ev.Khvjo-toov
,

hre
dofcot

ddeKCpo)

vjfjmv\
tv\v

uTjc^oKot
cvv

%^i^ov.

rrjs
M73re^»

os,yd7iv\s

vfAoov-,

i{$ Vy-^v

YvUVXtfa-HOS
,

vyuv >

ets

ocutovs

ivosi^ccaijs

7l$cocc7i:cv
rJjS"

Tcov

ey.nh7}<TiZv.

11^; ysv

y#£IX
ydg2.

1.

OiCtY.OvlcCS
\xo\

TYIS

StS

rCVS

dytGVS

We^lO"'

gov

sZt

ro ygdtyetv
vyoov,
,

vyiv.
vftsf*

otoot,

rr\v 7i^o^vylotv

rjv

vyoov Y.oivxjaTtccgeixKevusctj

ycij

yctxsSsaiv

ort

d%oi'i<x,

dito

ax. n^oodfAivai,]

-f-

y«£. E.

yu,o
flint

,

et Trgevoovfttv venit. v.

et Ex Chryloftomo X, 566. ct P. Contra
,

mei omnino omnes. Birch, tamen notat ex
i-^oy. etc.

Vat. 36/.
v.\.

tcuj

us

7T^ia-6>yrov~i

xof

.

K«/ intulerat Erasm.

E.ipunxiL, ut ipfe ait,
}>ium reperi in
r

beaa.

Nullum
us

eius veiiiintulille

Codd. Erasmus videtur
Ibi
:

ex

fchoF.

L'heopliyl.

kcvj

ys.^ x cy

77%ocru7roi).

I,eue

hoc,

fed ulura habet in gravioribus.

Era-

fmus enim liaud pauca ex Theopliyl. et Oectim. recepta funt. Pro" onulfo iritulit, quae poilea
y.aj
fesc

foijm Codices notat Kirch.
?

Reliaui ergo

habent

<^j^3~^- K

a

g

i

v

S"

i

o

v g

$.V>

245

5- Tovs
(pOVS ,

7iXslovus.
h'CC
fJLYI

erfs/x^a

os

Tovg

cldekV7l£(?
ivdc,
(jir

TO

XCt.V'XtffJLCt

tffAWV

TO

CfxZv

KEVaStj

h

TOJ

fAS^ei

TovTcc'
i\Ts'
,

^.kxB'ms sAsyov,
TTcog,

7re£§say.svoccrfxsyoi
o-uv
iy.o)

r

exv sh&xai
vfj.oig

[j.oi-/.eoo\eg

nyy

evgooviv

cc7ix^xay,svx^oug ,
'tree

kcctcuvfxelg,

a%vvB(a[Aey

rijjielg,

jay]

Aey oc/a?v
Ttjs

h

T%

V7tC~UG€t

TCfjTI]

Y.CLVyJ\a£OQS.

S.ocwyKccioy
ccoeAtpcvs
,

cw

^yy\(roifjLV\y

TittQo&v.ttKtecq
its

tcjs
KcfJ\

fvo&

7igc£?\Booaiy
Tr,v
tcc-jtyjv

vjAug,

TigcxciTccgriG-aai

TSgoKcc.TqyysXfxhqv

ivAoylctv
cog

vfjtoov,

Iroly^v
olg

h\af ovtoos
TrAeovs^lav

ivAoyiotv,

?(#/

(ay]

[TiAog.]

IX,

5.

irot,^AKU.AiTcfj' ^ j

l

7r^07rtu.^/ajj.

E.

Ex

Chryl. X,
praetei-

672.

c.

v.

P.

Plura fauiusmotli

cocfulto

miii, ut difcitur ex P.

Tr^aKa.TwyyiXt.dvvv]

Prorfus omittit unus Thcoduo Codd. Chry!. v. P. et Chryf. X, Nam IX, 75g. b. extremam partem 672. 573folam liuius verfus habet. 57 ^aznr^yyiXp.irt,v habet Contra flint, et re'icjui loins Theopbyl. Loud. Tamen hoc habent mei et Thcopbvl. Codd. Wetft. C. D. E. F. G. et apud Eirch. Vat. 1209.
pbyl.
et
,

Teu

15.

qui funt eiusdem faiinae
ba'bent

et

culinae.

Latiet

niltae

repromijfam

,

anlepiomiffam

promijfam, litud eft, t>erf;ct? (ItigCiUnbigt/ quod plus elt, hoc, Dovbcc wfprocven. In illo eii. adeo
oitentatio.

Volebant ergo boc

rnitigare.

246 <*py.(>->M
Ts/<»sr??y. [Teles'- ]

n?
df,

of
['Af %*?'.]
o

tcijTo

(T7r?!(>ccv6.

KF

G7isl(>o0\f

iw

?vhoyl6ots\

£71

evAcy lecis

;(#/

lecwfpiof"

ju>)


os'tjjv

hv7rv}s,

h
o

i<z

drocywsi
cuvettes 3.
its

Shctqov
Ja

yaq
.^os
wot

dyot7ioi

&&BS.

noiactv
ev

%d$tv

7ie%ia(re\cw\

viols'

rnavr)

7Tccvrore

Kctauv

dvr/rav

rd^netav
h'gyev
7rt<rev,

exovTes,

7regtacreviiT8

hs

dyafttv.

x.oc$ocs

yiy^UTrrocj'
*j

?<tkcj(

;

-

g.

waxe
fjihet

ro7s

•nhv\aiv*
octave*.

omcticvvvri
oe

dvrov
gYiyZv

hs

rov
to>
t

Itii%o- 10.

07i£°ixct,

cnst^cvri.

,

:(#/

afTov
rev

us

&ga><nv

%cqv yri<Totj ,
,

^/
ey

7rA*?.£K'vcty

GTiCQOV

VjJ.OOV

^flW

dv^COCj

rOC

* ySVilfAOCTCt

T%s

otKcctoavvtis
its

v/aqv.

Ticcvrt
i\Tts

7iAovrt-n.
Kofreq-

^ofAsvot

nocaav d7iAoTiiTot,

IX,

6.

KT.

x.vgiXKr,
\_y.ctj

<>?

to «vto xaf
ifi-}

hi

rr,v
x

Trc&gxScAtv
»

rov

e-TTogev

votfA/Sgi'ey

«fl£A<pe «

»

o"5T«<-

8. 3"y»aT«?]
F. el

5W«r*r. Codices fabricac occidentals D.
contra reliquos
hie
iple

G.

ornnes.

v.

Wetlt.

Ilircb.

liios
fit.

fcurraa

adeo

Griesbachius contemiudicavic.

Nee
170,

enim.

notatu
aliis

dignurn

Sine
Baiil,

varictate
II,

cum

hunc

veriitm

exliibet

10.

yivwiunrei] yivvuxra.

y-

P.

Ita bis
Ill,

ex uno Cod.
a.

notat etiam Mo,ntf, ad Cbryf,
11.

278. nota

h
d.

5t«!*ts]
Ita

ivc6

h

9T«htj.

E,

Solus Cbryf.

X,

578.

tamen Codd.

F.

G.

&p»), /4-/SK

o

q

i

v

$

I

o

v's'

/3.

247

KA. i2.[T?Aoi".]
heiTOVqylttS

ori

['A£%)?.]
OV

>f

hciKovlct
€-;)

rrjspx«siZi
KV Z tcC *' r i
'

TCC'JTYJS

fJLOVOV

7IgCGXVCtctyloov,

'

TiAnpovacc
ccAAot

ret

v^s^^ocrot
oix
rijs

roov

y^f
too

7re(?t<j(revcv(Toi

7i:cAAoov
oiKifjcria

svrris
Iti\

i^.y^u^i^ioov

bsco,

otoc

OioMovlxs

rotvTY\s
rris

oc^rx^ovres

tov
vy.oov

Beov'
sts

r%

vTiorayri

o/AoAoylxs

to
rr\s

ivctyyehiov
Koivoovlas

tov %$Gov,

xcy ctnAor'Ari xcy

hs

oIvtcvs

hs

7iuvrocs->

14. K^/

olvroov

ohticret

vTieq vpoov,

£7Il7loSovVTC>OV
%CC(>iV

V<Ar.S

OtX
sty*

TJ]V
af/tv.

V7t?^@>dAX0VGU\>
%oi(jis

TOV

i^.&rcv

oe

rZ Sea

lu\

t%

ccv€KoiYiyi]Ta)

civrov outset.

w
I.

' A DLir,yy)i7i<;

~
toiv

»5>»

I

'

idtaiv

ttovuv
ft/)

jccoj

7r^o>Tc<rsa<;

O

'

V

~
t-;s

xoy

i?r

ctvrai

%;.£ira',,

v^oc, To
t'J

To;?

f7r<^-A«ro<; 7T£a<rjittVTCV TT^'ji iKil~

S-ZO-J-COj

KOQtvS UvSvovs

O)

,

CCiTi^'iTXCrti
t

,

iMy%o$
7rccuAos

Kit urn.

X,

i.'Avrcs
Sice

os

syoa

7iot%ctKoiAoo
s7iteiKetccs
fXSV

Cpas
tov

r*\s

uqofJrnTos
OS

^«/

%^t^OV,

KQ&TX
oc7:oov

7T(?:O-0C7r0V

TCUtfyVQS
vfio&s.
7IS7J01-

h

vjAtv,

as

3c.g$w

eis

Z.OtOfJlOtf

06

TO

/UJ?

7HXQ00V Bd§P?i(T0tf
rokfjtj/j<ro6j

T%

Syaei, % Aoyl^ojxotj

s7ti

rivets

tovs
7is^i-

Koyt^ofxhovs ripens,
3.7i0tTcvvrcts.
ev

00s

kutcc
yotQ

aotfy.ee

cot^Ki

71 s fencer oZv-

res,

IX,

12.
TY, r ,

KA.

r»j

o~-

rijj

ly.

%$.

iifriXtyoi,

r>

^tetx.enioi

Xarcv^yioLi.

.

fes,

cv

KO&TK
rl\g

crccgxec

sgctrsvcfAsBct'

tec

!\.

yzg on\cc

^^arelas r,fxm cv

ccc^xikcc,

«AA«
x&j

ovvcctsc

rZ

Bsm

7i(jc7

KocBcil^saiv

fyvgcafAxrav'
-nav

Xcyiepcvs

xaBcti^cvvrs^,^,

v-^ioo/jLcc

In ett(*OfJievoy
y&]

y.arx

tyis

yvwjseos

rcZ

Beov,

diXf^otKooTi^dTss
rev
Xgi^ov.

vctjjACC

he

rrjV

Cwccxoyv

*ccko*IV,

ctocv

7>KY\QKBq

vpoov

y\

ukcc-

KO'h
['/>£>%/'. ]

rd

kcctcc

7T^oaoo7rcv

(ohtxere' 7. RE,

siTts

7ie7TcnBev

ectvroc

xqiscv

endj,

tcvto hcyt^hBa)

7Tcx.hiv

d(fi tuvrcv,

crt

X,

7.

KE.

Tv.

i-

rij';

ty.

fjld-

*JeA0»*<

,

it

to;

vrivst&iv

iccvroJ.

X,

4.

r?s

rgy.r;.'^;]

E.
d.
e.

Theodoret.
aliquoties,

v

53r-

nota
taiuen

3 -Clirvr. data opera

X,
ibi

5B4.

cum
Habet

baec intrrpretelur,
II,
5/j.

1,

5

r

-4

Omittit

Cyrill.
b.

V,

h.

363.

V,

d.
b.

147.

Habet V,
d.
Zij.

200.

Prorfus' li.?ec

mutat V,
7ca,-j\cs

384-

tain en adJit:

x&S-tas
II
,

y.xy.u.^to<;

ski^v-

Servat

Ba/U.

200.

aicj,

645,

v,

We

tit,

Griesh.
5,-

v.iX,u-ciAtjTi£c>;Ti',']

cti^KdXuTtvo'jTi;.

E.

Vnlgatum
Ibidem vero

eu.?m

Bafil. II,

219

220. 454. 5o2.

5o8

pro

arbitrio

baec mi:tat,

(eryato

tamen boc

%?i?c-j)

-f,

xyevr-c.

Codices

Iterquiliniarii.
:

D,
ver-

E.

F.

G.

ikfue loli

Wetllenius inquit
in
id

ad

Jionem Latinam.
Ippn
-

Hoc nee
etfi

interiore

margine

pitentavit Grieshachius,

ad cms occidentaig.

rec.cnjlourm pertincat.
ail'.r.mt I).

Eodein modo, 8,

-.iXovTiy

E.

on

v.ccBoos

dvrcs %f^su,

euro)

k<#

fl/aws

1

7ie(}t7<rcTs°cv

ri

KXvxriCoofuctf usqi
y\s

ty\s

s£pvits

aloes

'fiuoov,
qffj,

edMV.ev
€tS

xvqios

r,fj.7v

OlKcdcfAYjV

OVA

Y.U§CtlQe(JlV
\jlh)

UjU&7v,

9.CUK

cticr%vvSr}(TciJicij'

wet

00^00

(as

dv
OTt

iO.£y.(poBeiv

viacis

otcc

7xv

ZTri^chaiv.

aj fxev tT.i-chcy,
gecj'
r\

(fitlo),

Qxqeixj

ngtf

<V%uctaBs'

ot

TJotq over lot

rev

aoofxocrcs

ii.vjjs

-

,

y^jf

hoy os sgovBewjfihofi
roioZrbs,
£7ri~0A00V
TOO
t]

tovto
ej/usv roo
7\Clf

hoyiQaSoo

cti

bioi

hoy 00

01

C&7IOVTSS,

TCtOVTCt

11. 7I01PCVTZS
iyy.ft'.ocf

SgyOO,

CO

yCCQ

TchfAQOfJLSV

cvyxficq

teevrovs

rt7i

tocv
ioiv-

eccvrovs
rols

avviSttvovToov'

dhhec cevra
v&j

h

tccvTovs

pergcivTss,
CV

cvyxqlvovrss
r^e-.s

lO'ioiVTCVS

SCCVTols

GVVlQVVlV,

oe

1

7.

ipsts
et

ffltfov]

AJ£' S'««
1

E.

Clinf.

X,

588.

58g.

ex eo Theophyl.

heodoret.

Contra funt mei

omncs.

Adeo
,

'J'heophyl. Aug. 8.

9] Ai

,

polt "vx

notarunt.

xZv ,

X
?S. ov

,

non notarunt. Sed baec 58g. e.

Omiffum Utrnmque
et limilia

,

$tx ray Ivriroeit

Chryfoltomi

nota funt ex P.
ft, ev

ervv(ev<rtv']

E-

v.

P.

lv

trvviciTtvt

trvviavtrtv.

Theodoret. 35q.

Omnes mei vuigatum
5go.
c.

habent.
ur,

Haec Cbryf.

X,

d.

ita

vexat,

nemo, intelligat, ac ne ip(e quidem
Latinilbie a
facili
,

intellexerif,
cailidi,

quid voluerir.
oft

ergo,
id

homines

argumento

prorfus

omiferunt,

Eadem

J
250.

Of>/0 /
sis

/$~t$H q
ajjisTgcc

s

*>

»

i

ou%)
xccrcc
Yjulv

Tec

Ko&vXYio-cfJisScc,

ccKKoc

ro

fxhgov rev

kccvcycs,

cv

syjgirrev

Sees
cv

phfcui
yctQ
cos

iQuhSotf
y.yj

oc%qi

n&j
its

vyxv.

i^iKvovysvoi

i^.

ygj rev
fjisxoi

vfAW
y^i^oo.

e(p^c6<rocfjiev

iv

too

evccyysXia
koc\.'%co-

ovk hs

rx
rr s
t

ccyer^oc

15.

h

ttKhoTglois
»u^otvofxsxt}s
jJLeyctkvvBriVct]

KZ7I01S,

eh7rldoc

6s

ejQovreSi
iv
vfiiv

Tthsans

vpooV)

xurci

rev

xuvovct

Eodem
picv.

motlo
Item
i.

t.

Tim.

II,

6.

omiiTnm to
yetift,e*of.
?

(/,%ptv-

Cor.

i5,

20

Ergo ne,

irtinem

IVfellit

Ctirvfoltomus

Die

, •

quaefo

mi

Griesbachi,
fabricatores

ex
f;;js

animi

fententia.

ISonne

fef'ellit

tam Aiexandrinae,
Non-u- arleo
ab
ts

rjuam occi-

dentals recen/ionit?
toties
fefellit?

ipfum mulI,

Photius
a

apud Oecum.
£,&i;,

676. d.

ranquarn

dativum
et

cvjiitu,
vviio*tui

ex

lieat.

Erjo
pro,

rvri£»TX$
s:;

mernoraas,

accepit
In
I-joi

.7t?.Tfi<;v

y.ccf

eynin^iv e-t>*rps%0VTir.
explicatur,
cv

Cod. Oecoin. Aug
tctrB^vevTecf
,

8.

»«•/!»

,

srw?

ito-\

xxrxyiAcis-ot.

lia

fVre

Cbr\ fait. bvtano eft
X.C/J

In
:

Cod.
ovx.

Perillultri

Langeri

Cuelpber-

tttrB-tticvTcij rr,v

ictvTun ac/vurioiv

TrAiiw.
to

Tbeodoretns

de
Bahl.

Paulo
II
,

:

o\t-j!.Zu>%

ukcm
tur

%4?£/?» yiygetipt*-

.,62.

attingit

tantuni

priorem
nulli
,

partem buius
cur

verbis.

Mirabunbic laudalibi

non

non

plures Patres
locis

verim.
cavent.
tvi
at

Scilicet

ab

talibus

prudenter
ergo
,

Ratione

interpretatioTtis

(p^lnuci,
tuiePdioii

oQ-is, at ratione criticae icisntiae,

#i rx •xpo&tut&.
i5. «53-o;;] xetufiLTots.

E.

Atb. I, 102.

Qy>/* /6~/&'\\ /
16
ijjU<»v

f

I

V

$

/

V £

'

^.

V

"

f

Z^t

I/?

Trs^i^aotctv"

hs
c-jk

rot,

vTip^xetvot

vu&v
xcttovt

ivxyyehlcroiaBaf'

|y

uAAotqIco

hs

roc
ft?

^rotjAce,
,

kccvxfoccvBcif.
KflfiL'^/OtVScy.
e<3<

17.
1 8-

OS

X«U%
dAAci

UfVOff

ly

XufAw
9

ov *y«f
ywos',

iccvrov
ov

<r\)M$aiv

sksIvos

op'jc/-

Kvgtos ov\&Y]<tiv.

[T*Acs.]

Ttxosriiet.

IA.

^"5^:'

icbvrov

1

to iirtTevor

,

r"i

7rcit>t&

§ic->
7/jV

t'i.'.iov

>

U^iAif-CUi

OLVTOT^otpOV-

7?CtQC/,'7KZVr l

7FfV$

fuXAOVFXV

ttvrov

xxgovcrtocy.

IG.XI,

1,

['^OT-J
y.gov
'

"OvpeAev

*

uvel%soSs
ocAAoc,
n<xj

fAcv

pt-

t#

cc<PfO(Tvv^'

dvs%err$k
*Jf/wo-

2. jwou.
accfAYiv

yiAw y&f

t//U«£

£)gcu

j^/Ao?.

yug

vfAca;

sn

ccvdg)

Tixfievov

czyvrjv

T.UQCt-

XI,

i.

K5.

cr&fifictrct)

x3\

udsXQet, e$$A«»

t»yfi%i<r3-t

iG.

virs$it,e tv<&~\

i/7Ti^x i! u!v»
i

unus

mecrum,

inteiiige

l

%wpict, in ca loca,

regionem.
ces.

Per

le

quae trans vrjiram Jita Junt non inepte, fed contra Codi*
\

Apud

Herodiattum

HI

,

2

memoranttir

X^^'A
XI,
1.

vyrtPusi/Hsrei.

Sed ibfeit, /oca edit a,
ucv ptucpit
£ 7ivtl%ecrS'i )

atpshev tii>ii%t<r&E

n

rr.c,

ct$?c7v*yi$~\
fJt.nc.Pot

oOiXov

#vii%s<r$-i

,koi/

t*i

itypta-vr/j.

In verbis, t^ dtypocrvyy,, pleri jue
,

Codd.
tractat

eonfentiunt

7}

videtur ortum, vel ex veif. 16. veJ
rat)

ex

coniuiione
5cif.

t*

et

t>?,

ChryC baec
II,

X,
292.
ita

5g5;
bis.

699, 294.

602.
299-

6r2. 619.

£04.

HI.
locis

293.
legitur,

Quinque
In
ilia

uhitnis

ut ego

edidi.

homilia aiitem
tractat.

hunc

verl'um

ieparatim
lit

data

opera

Ergo
in=

eo tempore,
Ipexerat.

credibile

elt,

luura

Codicem

ita^ot^iya'^
lxY\7ioos

tw
o

%£""£•
euoiv

<$qQcZ\xol\

eg,<5«

cos

o(piS

^r^ccr^crsv
(pBec^y

h
zts

ry

7rct\ovgylci

avrcZ,
dffo rr\s
it
fJLiv

cvtoo

rx

voijy.oc-

roc

Cfitoov

dxAoTqrcs t^s

rev
+•

%^^ov.
\v\rroZv

y«f
,

o

i^dfjtsvos
^
y\

uaXoi
7J\>ev*i

MlQvaaeti

ov evx,

iy.r^i^cc{Jisv
o

fuci

etegov AccfA&xvere
e'reqov,
o

eux

ihol&ere,

svctyyehioy
7ltot.tr*

cva gJ^acrSe,

huAks
hic&v

£ygfa f a&e.

[TsAcs.)

['A^j?.] hoyigp-5. KZ«
roov

yu«y

y^f

/^J7div

vZe^Kevuf

via?

XI,

5- K.Z-

t>;

7r«^«o-jcffii Tijj

«y.

s/3o.

oc$iX<po'i

,

Ae-

5.'u*irutl
bis

CliryC

X.So/;.

b.

c. I,

d.

feme!,
et

ftqiret,
III,

diferte,

{.i*,~ots-

Bafil.

56o,

i3y.

ft1j7COIS-

aO:<;

ivm] De Eua

et

ferpente difputatio ell opAlex,
p,

pido ridicula

apud Clom.
c\('i6.

9.

d.

litinc

ipfum locum laudat
<

b.

cum
1

varietate.
r
'

,

J

,

\

~
r>;?

ifxXotyroi;

-J-

>£«/

#yicr>;r<3j

^sc/itrTO;,
con-

<

etiam uymeC?.") E.

Ab

iist'ern

fupra 1, 12.

fufum

U7r?.cry,ri

et

uytlrr.Tt- v. P.

Ex

rneis,

quos

poltea cxaminavi,

lolus infrrnuS i3. addit,

fpiritu

kni, xcu
hie
cnjiiiate.

»'.;

etyvortrfot-

Propter aymii
vel

verlu

2.

aliqui,

vel

legebant,

interpretabanlur,
coaluit.

Deinc'e duplex lectio
,

bolurri

(X7fXoTKt»?
4.

ut

alii.

Bafil. Ill, 6a'/.

*»«/;£**$*]
Cyrill.
(tTtm

otvel%tT&f,
d.

muki Codices,
a.
et:

ut

verf".

r.

V,

120. oLvkxivSt.

Cod. Bcern.
«.
,

a.\iilxi-

Aoyi^o (Hie,
,

inter

fuot

duo

figna

%'nx.ipicriM<;

liaiilia

typographies
) /xs
>

commatibus.
Aoyt^aP*i

iVide in

mea

editione.

et in

Latino: patere-

i au: pain vmini (fie.) cxijlimo me.

6. ktSo^gKohv.

it

d'?

;(#/

lotooTVjs

rco

Ac'yy,
(pave'
]

aAA' ou
gocBiVTSs
J.Y]

rJf

yvcojet'
TTctcrtv
S7F6ttfCTC)C

aAA*
its
,

fv

Tjravr;

iv

vfxecs.

[TeAcs*.

t!a«?

«*

OilXCi^TiCCV

S/ACCVtCV

TOZ7I€iVOCV,

Wa
Beou

vpets
.

v-^xB^tsj

oti

dvgsxv

to

rev
CfXivj
o\\joe-

ivc&yyeAiov
inxAriaiccs
rrjv

ivYiyyeAic-xixqv
IffvAjjfree,

S.aAAas*
vtov,
1t(3CS

hcc(3av

Ttqcs
VfJ.US

v/acov

fitoMclccv'

y&j

7?ot$6cv

X&J vSSfVjSre }? ,
TO
ct

OU

KClT£VOi$K7](r<X
[JICV

Q.OVOSVOS.
TrArjgoocrciV

y*£
iv

VZegYlfACO

77gC70CVS~
cItiq
\j.m-

ccdeAQoi,
7iccvTi

sAQcvtss
<x(3ixoyj

xdovio&s'

H&j

vy.7v

Ijuau-

xo. ToV inJ£Vi<7c&,
%f/<?eu
Iv

y&j rr^vxreo.
ct;
ifxl
j?

eZtv

dkrfietoo
cctrr/?

IftoL
its

>c«t%i;!TiS'

ow
rJ/s
1

<P$ccyr\G?TGij

iv

rcls

KAifAocat
ccyccTToo

.

ii.d%cilccs.

fitccTt;

on

ovk

vpoisy
c

,««/

ergo divulfit,

et fecit Xeyi'^o et pts

,

propter,
Laiinitas

exijiimo
laepiffiine

me.

Huiusmodi

Graecitas

et

Suntne ergo in hoc Codice reperitur. huiusmodi Codices recenjlones an uerquilinia, an utrumque? Apud Da male, vitiofe editum,
,

w

i't%etrS-t.

7-3
9.

v.

P.
oLwr'hr, ^utuv.

7rgoTX)ii7rAygairoLv~\

Ath. II, 332.

10. (pgayvG-iTat]

o-ipgaytc-zTtq-

E.

Tropum
X,

in

voca-?

bulo
ita

<p^(*.y7iirtTc<j

explicat Chryf.

601. d. Graeci

ilta

non loquuntur. crippxyt^n* ex eo ortum, quod duo vocabula apud LXX. interdurn funt fyno\ulgatus
accepit

iiynia.

pro

vocabulo

Latin*

frangot

c

&€oe

oifisv.

o

ds ttqioo

,

K^j/ Tray' (TOO

,

iotii*

sk,kc\^oo
juj/J',

rr\v

dtycqpw
a>

roov
>

BeXovroov

clcpcgy.o>.&o)S

;v« ev
vjfAsls.

KctvxvvTctf

svgeSaJt

t-gy

a

yxg

rotovrci

ffyevocvfte^Q* ij.

sis

ccno^cAcvg
yccg

Xgt^cv.
goctqlvocs

%ey

ov avtvfAC6*tcp 14,

>

oIvtcs
sis

iAFTct7%Yif/.ctTi£eTGtf

ocyysXov
01

(pwrcg*
oivroZ

ov

fjteyot

cui>,

si

15.

H&J
60S

$ic&Kovct

iJiercccr%rifjicCTl£evTUfi
toV

§10CKQV01

OlKCtlcavMJi'

TO

TsKoS

SS%f
Aeya>, iQ.

Y.XTOC
y,y\

roc
(As

egyot

ocvrcov.
ct@(>cv6c

not'h.iv
eivocj'
si

fis
,

oo£q

ds

(AY)

ys

xciv

cos

ocCp^ovoc

d?£xa$e

y.s

,

hoc

Kotyco

[Xixgcv

Ti

xctv%rjaooiAUf<

AaAa>, 17.
00s

cv

A«Aa>
tv

Kotrcc

Kv^icv

,

«AA'

sv

d($(>o-

avvxft
ffSOOS.

ravrq ry v^c^oices

Tf/s"

kocv%yiTty>'I&.

ht%l T.oKhCl

XOtV%<U)>TOtf

X.OCTOC

aocgxoc,

nay go
roov

Kotv%yi<TOfjiotfi

tjosoos

yug
ovrss.

ig.

ct*8%e(rBe

oLQqcvcw

,

(Pqcvipc^
v/jocs

u\s%ea$e
ei

yocg,

h
si

ris

K«r«ccuAc7, 20.
et

rig KocrsaBi&s,
9

Tig

Agjju,3#v«,
sis

tis

i7FocigeT&f

st

rts

v^jlocs

Tt^lawov

dsgei.

KCtToi

14. iv

B-Hv^atIv]

Ita Cyrill.

V,

a.

372.

led Chryf. X,

606. ivti*

B- civ ft US' en.
» * xuyu t J
'

Iu. TV;i ft.ix.goy Ti

a *

/

*
ifU.

x.c*yw

»

v

'

ftix-gai

Vi.

c*„ ei oic «#

poitea reperi.
^o.-

fms]

«r<? tor

deinceps, omiJIis,

&ns

bctfcptcni*

Ailu III, 5«*

.

,

,

KH. 2 1

xocrcc

cctiplccv

Xiyoo ,
[

vs
Af%»j.

on
]

qps7s fjVSeiv

vrjcroe-fASV

[TsXcs.]
iv

a

$'

civ

rl xo% rnt

sr.

Tts

rcApcc,

ct<Pgoju\y

Atyoo,

tchy®

haij

xcoyoo'

<J7!iQ\A<x,

u&gocdfjL

Jiai'i

y.ctyoo.

zo.hciKci'ot
VTIfg

Xft^ov
iv

liar-,

Tiugos.tpQcjociV

Atyco,
iv

iyoo'

'/.C7T01S

77 e^KTaOT^OJS^

7t7\'f\yoCi£

V7?8g!3siA?\CVT60S
,

SV

(puXcCKCt'l?

7te(>t<r<TGTtya)s

iv

Bocvccrois

7;cAXockis.

24.U7T0

lovoctloov

7TsvTccKts

TeacctC'XYovTcc 7jctqd
s ggotQ&aSriv
,

25. pictv

£/\ct@cv.
r

T$s
rgls

,

U7ia^

iA(d"ua9 y]v
2.G,iv
TOO

,

ivcfjcZyract,
TtSTTOiYIKCC'

w^^rye^ov
odot7JOf>lOltS
,

jSuSoi

TtoAKOLYAS y

KWOUVOtS

77QTCCfACCV

K/wL'VCW

liSfowv

,

xnduvois iv TroAe*,
XivoJi'e;ff

x/vaJro/p
,

Iv

fffj-

/x/#,

Iv

fdxXci.<j(jq
y.07>qo
,

Kivouvois
[Ac%S(t),

iv iv

S.y.'^eiiociOiXtycis'

iv

j^cy

ciy$v7ivl<xis ftoXActtttf
iv vrtfelcus 7JcKAuy.is
,

Iv

A///«£

^c/

orJve*,

ev

\j/u%«

^/
Yl

yuyvc-

2.§.T*lTt-

%O0$£
v\

TUV

7ICi.%eKTCS,
r\

i7Tt(TV^Xttcccoov

qls

/uov

kx!¥ qy-iguv,

ytgiyvee

TOOV

XI,

2t.
v

KH.
'

10WI6V y.B:
>

Ta\i
»

uyltJV
*
Ol

et7TO^oXuv TTSTgoV
J

X«y 7T0LVACV
25.

CiCSAtflOl,

V

-

~

\

SV

«y

>/

T<J.

l^ «/3^«VS->jv]
!

l^d/i^tc-B-r.v

alii.

Vide Eultath. ad
fecjq-.

11.

pag.

1

18, 10.

feqrf.

g^5 , 47-

edit.

Rom.

27. 5raAA«x<s]
28. Jt;«-vs\"<s-<;]

Bafil. II, 582. 7rs£;T<raripui.

inis'xrii.

E.

In

uno correctum invent

:

rZv

iKX,ht]<rtooVi

rls

daSwel,
,

^c/

cvx 20,

dcBevw;
TtVQOvpLCtj)

rls

aYMvdctKl&Totf

;(#/

ovx 6y«

h
pou

Kocv%aicBctj
xau%»f<7c//<2/.

o*7,

TJjs.50.

dcrS eve lots

['A£%*f.J

o5i» K®.

Xgi^ov, ctoev,

oov

ivhoyrjros its rovs dioo-

vas ,

on

ou

-^evocsjjiccj.

h
!

oocfAaaKw

032.

iBvoc(>%Y}£
rrjv it&j

uqetcc

roZ
7iokiv*
ev

$ot<nX coo';
7iidaoLj

etpgcvqei
fxe

$X[Aot7v.tivav

BtXoov*

aid

Svgldos

gctgydvy

e%06Xdo$Yiv 33,
did

XI, jr. K.O-

xv^tctjcr,

iB-.

oioeXQoti

«

3-tos xuj irarr,g

TOV KV^tOV.
veni,
1.

sTr'reto-;?,
jj

quod per
p.
:;

fe

non ineprum
'

elt,

e.

£7riT£Toi[.!.tvii

ru./\oii7rcu^icc

f.tov
fit

/C&£i$
24.

"Trams

avEe-e&s.

Vide P.
explicat:

269.
1-t\

nora 23.
(Iss. )

Etvmotv'ttil^

log.

M.

fievrsgov
i'qtofros,

&0)<rt<;-

Graeti fere

explkant.

ac

Jl

in

mente habuerint, lx«>^r^r<;. Ergo «oj/, eit loco 3 Ex hoc verl'u Ath. Ill, 5o. laudat t/caiJ. jiaT
ij

x.tcB'yfAigiVtl

fcsgtftyit

Trxc-av
r

rxv
J'/j

hx.xXiia'iai,

5o. Atli. Ill, So.

it'a:

xxv%xc-3 -ai

<st>

e-jfUpegit

ftoi,

C*A/\« T5« T)T5 dffSriHlCtS ftOV XXVYilVopUj-

Milcuit

ergo

12,

1.

St. KVgicv n/xav]

ypav

m —
cum
aliis

auxiets]
Cyrill.

— —
V,

DE".

.Chryf.

a.

5o3.

X, Gi5. Servaf Mirum I'nne, haec
eo
in

praetermiffa eife a Chryfoltorao

ioco

,

ubi

data opera banc epiitolam isiterpretabatur.
etiain

Defunt

id

cius

Codcl.

Mofqcr.

Forte praetermiffa,

quod autem

nulla

interpretalione
totura

indigebant.

Omhino

hoc

caput

piopter
eii

Cbryfoitorai

tfiC£ogcifiXTot

comparandum,

cum

P*

itct

rev rel%ovs,

y&j s^sCpvyov rets %ii$cts
or]

XII, i/oivrov*
tksvaciJictj
2,.X\Jt]j6iS

Kctv%ciO'&Uf
yelq
sis

Iv

avjAtpsget
t\$q

juc;*

cTirccaixs

ct7Z0Kc&-

KVgiOV*

C1006

CKV&$0O7tOV
,

h

XgtfOO

Ttgo

sroov
otoot'
g

osKscrecacttjccv

sirs

sv

a-ocfAocn,
ovk,

ovk
otacc

sire

ittfas

rov

(T&fJtotTcs-,

tfeos

eiosv

cc^Tioeysvrcc

rev roiovliocc

3»Tov

scos

rglrov

cvgc&vov.
,

v^
SV
cioec'
,

rev
SITS
oiosv'
y\y.zv-

XClcZrOV

OZV&g 007T0V

Sirs

VOOfAMTl,

sktos Toy

GQOfjtccrczt
sis

ovk

Sees
n&f

4.crn ^TTccyvj
csv cc^tjrcc
5. TKCihyjccii*
fj.ocj
'

rov Tid^oiceiiev
c&

^'/ifxctrcc^

ovk s$qv clvB^607Ta?
rciovrov
cv
kccvxvo'O'

v7tsg

rev

v7lsq
sv

os

ificcvrcv

Kocvx/iaofAOtf^
fxov.
secv

6.

it

y,yj

reus

oIjBsvsiocis

7«f
j./av}
y\

QsAya-oo

KUvyjlcoccBotf ,
yd(>
s$oo.

ovk

svepuj
<Je,

£<<P(>oov*

olKffietuv

(ps'ifiofAccf

ns

sis sy.e Koyivr.roif vtisq

/3Af7r« pe,

ctKovet

ri

sftoZ.

%gq t# v7ts$$oh.y
y.v\

roov

cLwActKvT\/?06v

hoe

vTzsgccigoofxctf,

XII,

i.]

v.
,

P;

Chryf.

X,

617.

nihil

mutar.

Nee Co*

dices
2.

qnos poitea examinavi.
cuttxTi'] -j- ovk
etoot.

'an

iv

E.

Hoc nee Theo-

phyl.
7.
ivu.

Cod. Aug.

8.

agnolcit. v. F.

y.n

viregxipof&eti polterius]
vidi.


5o.

E.

v.

P.

Servant

omnes, quos poftea
45i.
e.
,

Habet
)

ipfe Chrvf. XI,
:

I,

i5g.

Ath. Ill,
eftiroitar
>

ita

c-koXc-^/

r»j

caqki

("lyow,

tvet

pw

vy/%'j%ivtif

2 58

<*/>4*- /!l
\xoi

n

f

o

s
aot^Ki,

*

:%<.v
<rcc-

i$c§Y\

o">coAo\|/

ry

oyyeXos

pccj.

-oTieQ

rovrov
aVo?jf

r%)s rev
oc7f
vj

xvgiov tto^f-S.

Koiheacc,
f>r,-/J

wee

ipov.
[aov'

xcy
y\

«<-

g.

pet'

«f>c«
Iv

aa

%ot^is

luyccfw's /wou

ccarSeveicc

reheiourctf.
iv

yxq yd^a

ovv

fxcch.Xov
'Ivoc

iiav%YiToy.<Xf

ruts oioSsvetuis
ifxe
vj

fxov,

27!KMY\Vtt>G%

l~n

dvvecfjus

TtXe? rvrTOV XQl^OV.
ffoXm

[TfAof.

]

010

['Af%»?.]

ivOO- lO.

A.

*«/,,*
or«v

,

,

,

»?«.

7«^

dv&svwt

rors

Svvcctos

iipti

y'syovoc ocCp^oov vcc&v%GOfjievo£.

vpels
v(p'

y.e

vivocy
cru-

n,

xoccrxTs'

iyoo
'

yuq

ooCp&Xov

vfAtuv

vfco&adoq
Xiocv

cvoev

yccg
if

v^t^vjaoi

toov
l//x/.

V7iet*

otio^qKoov >

7<£fj

ovSev

ra
fcty

12.

XII,

to.

A.

r>)

/3.

T>!4

<o.

f/3o-

ctoiXtyoi,

Ivooy.u

tv

u<r3svsicc;i.
8.

7i/«t

«V«r^

et

«!*•' l««y] Theodoret. fernel.

E.
v.

Chryf.

X,

621. G42.

a.

pag. 349* nala 4.

IL.bec
onuttit

Bad.

II,

5o4.
II,

Cbryl'.

II, 10.

Habet

et

Damafc.
10. orav

i52. i55.


1

Ivvaroi hu.tj

E.

v.

Mill.

P.

Servat
Cyril],

etiam
I, a.

Baiil.

I, 141. 192. 406.

II, 8.

36«.

55.

11. xstv%w usvas']
t


v.

£•
P.
II
,

Servat

editus

Damafc.

et

Ba-

li!.

11, 498.

Servant

Omittit Cbryl.
locos
cauffa
,

5o \.

c.

omnes mei praeter f. IX 33o. d. Hos ergo
,

rjuidam

expifcati

funr.

AcceHit

altera
diferta

quod Chryf. X,

626. 627.

hoc non

inberpretstor.

1

//fcV

<rr}}Aetcc

rev

ccttg^gAov

accref^yccaBy]
iv
r't

iv

jjXiv

iv

Tiday
}{cy

CyrofAOV^

am pacts

^/

i^.TtPotai

owocfAstri.

yd^

sV/j/,

$ff q&ii?E
it

vrttg

rocs
eyoo cv
.

Aot-nccs

iKxhmalcts,
pfJtoov}

pm

ct(

dvTcs

KaTeva^kmacc
ctftxiccv

%aqlaccaBs
ilt.\$ov\
v/j.ocs,

not

ty\v

teevrmv.
7iqcs

Tglrcv

iroipcos

?%«

ihSeTv
vfjiccv'

x&j cv
tec
v/aoov

Y.dT&ACi.QKYfito
,

cv yccg

&T00
Aet

cchh' viols'

ov yotg

o<p&-

rol
ci

tskvcc

rcls

yovevai

Bmaccvgl£etv,
iyoo Jg mftsct
v7ts(>

t^ctAA*
%

yovels rcls renvois.
y^c/

d ci7iu\'r,aoo

iKdomuvmBmaopocj
it

roov

•^v%oov

CfAGov'

Hgj
m

TteqiaaoTegoes
e$o»

Cpccs
<Jg,

i6.dyo67iocVi
iyoo

yjrrcv

ccycc7roofActf.

cv y.UTe&otgrjtrcc

Cpus'

ccA^C

v7iotQ%ctiv
jjly\

tH.7icivcZ$yoSi
GOV
i

ocAa> v/accs sAccpoVi
ft

twee*

CtTit^dAV.Ot 7iqGS VfAttCj

CtVTOV e7TAS0-

8. vhrr,acc

vpu<\

m

}

TTccgsKxAsact
y.r\

titcv,
ti

y&j

(TvvccTvezc-iAcc

rov ccdsA<pcv'
OV

ixAtcs-

KTYldSV VfAXS TiTOSy

T&

clvTGp TIVSjjJ.CtTl

i3.

tft-riB-nril
et
,

Codices

Iterrjuiliniarii

,

sXxfraS-r.rs,
nifi

couiuncto ulroque,

irrtiB'tiri
firixerit.

,

fo mi am prioris ex irs-ax
elt,

In Latino
elt

hoc ad enim
ex in-

minus habuijiis
ut

,

quod repetitum
Wetft. Birch.
,

terpretibus Graecis.
legi'.ur,

=

v.

£A£7--*,'3-;;t2
S.

iaterpretatio

in

Cod. Aug.

Hoc

elt iltud

recenjionuni mvlterissm.
,

Apud

alios in=

ter|)retes elt loiurn

f/\#TTev tp^eri,

R

2

260 a^ty/9-u
7rs$iS7rciTri<TUfAsv; ^jraA^v

ft

*

n
crt

s

;

s
rcis
vy.7v

r5
ccvTcns

M^t:

cv

<%vfc-<;

ooks7ts,

ccTrckoycvy.eScci 19.

jtaTsv^Tncv
[Asv'

roo

Seov,

iv

Xft^oo
,

KccAovrlljs

ra

as TtccvTco,

dyomyro)
1

v7tl$

Tixos

/3.

v/xav

cty.ooo[AYj£.

[TfAos .]

['A^%^.J (pc(5ov* 20.

AA.

cuffe

vfADLZ-,

xuyco zvgeBoo

vf/iv-,

ciov

ov 3i-

A«7£*

p*f

Trojst

£^«ff, £*?Ac;, Bvy.oi, egtBeiaf,
(pv7K*><xets, ixkixt-

KctTccXxhtecf
ctfaaioti'

\p;3"L-f/cr/xo;,

pr\

TtccKtv

ihSovrcc ye
v/xocs,

Tcc7tet-2i.
7revSt}(T<*>

vocag

Sees yov wqcs
TOOV

%&}

WOKKOVS

Ttgcyy.agTtlKQTOOV ,

^

(JLYJ

fASTKXII, 20. AA.
1

t*j

y.

t>!J

<4.

e/3d.

ccoiXtyeit

(pofievficyt

ig. KUTSvu7riei/]

HcLTsscctri*

E.

Ita

editus

Damalc.
Credebant
quam.
fupra

Contra

eit

meus
In

g.

et reliqui

omnes.

non

nulli,

xa.7itatri

magis

effe

Graecum,
Codicura

K«.rf.toj7Tict.

eodem
,

genere

etiam

12, 17.

x.ar:-yat7(

loco x*TEy«;r<ev legitur.

Pro rf11s id omitti: Chryf. X, 604.
20. i'fZis]
i'gis.

Habet 473.

d.

D.
In
,

If&itecfl

multls

Codd.

eft

i^lBstuf.
,

Apuil

Suidam etiam
legitur,
II.
<P a.

in editions Aldina

utroque

mo do
ri

qui interpretatur

(piXetsiKtu,-

Euftatb. ad
'/JytrUj

pag.
v

1162,
$

23.

si

oi

igiS-ivew

Xw

tpiKiivDnbii
an ab
Ita

Eultathiue

ergo
aiii

videtur
fuerunt,

fuiiTe

dubius.
fgi$-as>

vero

etiam

utrum ab
l

tgtS-ivsi* derivarent.

2t. 7t? &? y.az7/ y.lTfi>t~\ l t

et Baiil. II,

480.

Chrylbfto.
v.u.a.eyy.y.lrut
v.

mus opiioncm dat, utrum legas. v. X, 55. b. G35 d.
<

lie,

an

t

640. b.

P.

Hune
ver-

fASTctvotjcruvrcov

S7U

ry

ccxotBoteuia,

x&f

XIII, i.Tglrov

tovto

zgxopctj

w^os

vices'

Its)

^ofxaTos $uo /.ioigrvgoov %&j rgiav ^aBYiasroij
2..7ICCV
ffifACC.
7I(>06t£YlV.Ct,

%£ft

71% oKs yoo

,

OOff

TTUfoov

to Seuregov,
7rgayy.ccgTr}x,o<Tt

?(#)

cctTqov

vvv

y^oltya
Xauoiff
,

tots
Trcscnv,

yey

ruff

on

sctv

sABoo

hs to
['A^%»f.]

TtccKtv

CM

AB. o.

(p&GcW

[T?A<?ff.]

ms\

doKi'TiXoirify.

XIII,

S-

AB.

TJJ

^.

T?5

iS".

J/jJ*.

Cil'iX^Cl

,

fTT*^

verfum
IxS-uv

alibi

etiam

laudat, ut

1,

3i.

pinrat
11,

7riv§r)<TU.

Vulgatum

220.

767-

4 2,

3i2.

Ixd-lrtts

fiov.

Hoc

ergo,

fr/Ho

Wetfletiio.

Codices
chius
rurl'us

fierquiliniarii arripuerunt.

Nam
696.

Grlesbo
hie
586.
Ill

I'uos

fuarum

recenjionum

fabricatores
.

neglexit.

Vulgatum

rurfus

XI

268. Unus ergo Chr\ foftomus omnes calus habet praeter Uativum. Wetltenium autem noa
,

mentituin
eit:

efie

,

cognoico ex Cod. Boern.
iXB-ovTog
y.cu,
et in

In

eo

M>| ttxXiv

Latino:

ne

iterum veniente me.
lor,

Nee praetermittendum

vi do-

quod Damafc. II, 154. loco kxS-ovra habet Qui hie diverfas recenjioncs dilcerwxgexS-ovTci.
nequit,
is

xiere

coecus

fit,

neceffe

eit.

Vebe-

menter ergo doleo,
lectione

quod mei Codices omnes ia Sunt enim ad ur.urn. »u!gata conlentiunt.

omnes, iudice Grlesbachio, Conjiantinopoliiar:i\
XIII,
3.

?§«<pw]

E,

v.

P.

Nullus nee ex
omitfit.
<yt>x(pa>

iis,

fjuos poftea

confuhu

hoc

repetit

etiam Chryf.
3.

1, 3i. d.

tirs\]

inCi et

sj ,

et in aliis

Codd.

\i.

Atb. II,

l\*5-

473.

262 <&p /&,b- Mil
Iavjv

%
i/uo)

s

/...:....

g/ir&Ts
its'

rov
1

h

XxXoZvros ^?<?e~,

cV

vyus

cv%

ottrSsvei,

dxxd

owccrSt
d(rBe- 4«

h

vy.7v.

xg-j

yaq h

izo&vgociBq

veitts,

dXXx
t>jL<7iS

$

sk

dvvdfAsons

Beov.

y^j

yocQ x&j
fyoofAsBot
vjxcls.

dcrBsvoZfAsy ev civrw,

dXXoc

ffvv

iocvrovs

dvrZ in dvvdfjigxs BsoZ sis oT&ex&re it ev ry 5. Is"!
,

7T<V«»
enters
s^tv
j

htvrovs ocHifAoi^sTs'
sxvrovs,
ii

i\

ova

emytvoQev

on
on

tqcrcvG

Xgtsos

vy.lv
d?,

\xi\Ti

docKtyal
yyei$

s^s.

lX7s\<\<x>

6.

oti
fJLQi.

yvxasaBs^
iV%CfJLCq

ovk TOV

ecyev

docntnztv\- 7.

OS Ti^QS

BsOV
'tVOC

fAi\

(Tdj
fXOl

tuds

X.CCKCV [Afjdh'
,

00%
'fact

Y\yeiS

OOKl-

(pOLVO0fJ,SV

dXX
as

X

Vfisls

to
dysv.

kxXcv
cv§.

TtoiYirs,

i\y.eis

ds

aocv.ty.ot

yd$

ovvdyeBd
v7ifg

rt

narcc

rr,s

dXriBdccs,
yotg, g.

dXK
otocv

rns

dXn&eius.

%cc!(>oysv

v\yns

dcBsvooysv ,
o&
,

vysHs

as

ovvocrc)

yrs.

rcvTo

x&j
aid

ev^oysBa ,

ryjv

vyoov

Kc&rx'gTiaiv.
(poo,
fAOCj,

rdvro rczZrcz
yv\

dndv ygd-10.
%pr,iJoo.

Svc«

Tfo&goov
ri\v

disoroyoos
r\v

Kjxrd
eis

efcova-ictv,
.

€oa)Ke

y.01
Y.OC-

Kvgtcs

qiKoqoym

}{&}

ovk

its;

Bc&lgsctv.

XomoVy
ttgyvsuers'

disXCpo),

yatQsrs^ii.
to

KUTiXPTi&crSe,
<Pgove7rs,
qc,yd?ffis

7?ccgs&zecXe:(jBs,

dvro
ty\s
vfj.Gov.

%cy
ssc&j

Bsos
ysB'

K&j

sigJivMS

d77tcc>rcco$e
itGTrd^ovToij

dXXqXovs

ev
hi

dyioo
dytot,

(ptXyy.c&ri' 12.

vyds

7iccvres.

£^/J,
1

13.

K

o

£

t

v

5

i

o

v s

£.

263
u&f
*j

3«>7

%cc^is

rov

vjvqIqv

waov %^?ou,
y\

ccyxTrt} rov
TtVevjJLOCrcS
[

Bscv.)
fASroC

•;<#/

v.oivoovioc

rov ccylov
Ct/JttJV.

TTCCVrwV

VfJLOOV*

TeAos.

]

Tixit

£•

'Ey£»$*j aVo

<Pthi7f7Toov oicc

rlrcv

7^
320.
Ill,

hoVKQC.
i3. ttvptev]
Bafil.

Si%OJV <pb.
tyc«ur.

addit
1
.

I,

3«*4'

3f 7.

49.
II,

Item Atb.
10.

542- omittit.

555.

rurfus

addit.

H

264

H

tl g a $

r a A d

r

a

s

C'A^J.]
ofcvSfcoTroov,

Il«uA«50UO8

U7t0<i0\0Si

CVK
cchhoc

«7T'f)
dioi,

!'A

w

dvS^JjTtQVy

TCS

CiVTGV

6JC

1'ffXfOW.

^/

0/

cruv

fc',u0;"2 r

TTclvTse

dbeh.Qoi,

rods

HkK7]<tIchs

r§s

xvgiou

fifAuv

Iqvcv
tojv

XQi^ov

,

tcu
r fxoov
t

oovros-^.
9

sauTov

*

7i£g)

ctfiocgrtoov

oiioas

eAsA«'

I, 3. B. rufipxro)

x.i.

»^eX<p»(y ys-~.il vfM>
poi'tea

x-ccj

h^nvy,
Ufitatius

I, 4- &sr«g

]

**§/•

Ita

etiam inveni.

eit ^5r'f.

Saepius autem haec
fervat

permutata funt ia

N. T.
Cyril I,
x.«Ti«

Vul^atum
V,
rc/.t;

Chryf.

X,

(J65. bis.

6G5.

b.

177. 047.

fed

hie poit
I,

ygcttpds-

Bafil.

ypay addit: 290. habet quidem

Cx'tr, fed ante id addit Xvr^ci ex I,

Tim.

2, G.

c&fj 4—

fO.

r a A d r a
hi

s.

2G5
cuooves
VCfJf

i^sXfjTdf
7IQVYIQ0V,

r\y.xs

rev

hs~oi>ros

KC&TCC
tifAOOV*

TO
00
Yj

BsXy]jJ.O>

TOv SgQV

5

7!CCT(>0S

OO^Ci

hs TQVS

diOOVCiS
CVTCa)

6. TocV

dlfrVGOV*

&}J.Y\V.

BctVfAU^Ct),

QTi

rct%sz>s

fASTctriSecUji

duo

rov

y.ccXieccv-

ros

upas

h

%ccgtrt

Xg&ov,
7{cy

hs
I* \iy\

srs^ov

n. evccyyeXicv'
sttTiV

cvk e$w dXXo'
viJiou;,

rn fa

01

Tc&goxrvovTes

BeXovrss
%$}~;cv.

fxsToc^s^dj
8-

ro

svotyysXtov
tj

rev

dxxd

x$j

iocv

r^&s
vfxlv

dyyeXcs s£

evgetvov

svotyyeAi&Tctj
9. CfifVt

7ia(>

evriyyeAto-dfAeBa
ocs

dvccBe^oc

s^oo.

Tr^oa^KM^sVy
ivayye-

?0c/ o\qri 7ietAtv

Xsyoo,

h

rts vfxds

Xl^srccf
1

7recg

7ioif>eXd&sTe ,

dvdBsfxa
r\

o.

s=;co.

ugri yu(> dvB§oo7iovs
yi

7ieiBca^
;

rov

Bsev'y
srt

&TQ0 dvB^TioiS
rjgsaxov,
]

d$s(TKeiv

h ydg
rUst
tcZ

dvB(-oo7rcis

%Qi^ov qovAqs ova

civ YiprjVi

[TeXos.

^
7. fttrnrgtyitf']

(rxji.la.rov.

uattr^i-yetf-

E,

Ita

Chryf,

X,

66S,

669. 691.

Cum

WeUtenius hoc con

notarit,

nee

Gricsb. notavit.
S.

i-jciy/sXi^ruf] IvayytXl^iTuj.

Multi Codd. ChrvU
Poll*-

X

,

G70.

ivxyy$\i^TUf
V„
b.

et

svuyyiXte-r.Tcq.

rius Cyril!.

357.

led ibi
et

mox

variant

Vulgatum Bail]. II, 229. Codd. inter tvityytXtrxusB-a
praeter
I,
167.
xciv
t

fVTiyYeXifotftW(•jxy/iXia-KTuf-

INihil,
Atli.
8.

routat.
et

623.

qui

ibi

in

aliis variat,

ac veifum

et g.

transponit.

Huius»

modi exempla ex
tvi;yyi>.ic-a u,i3-st~\
(

Aih. plura notavi.

Sic, et 7ru^s?>ifit7U

Chryf. X,

670.

a.

b.

266-vc^^-^n
it%\

f,a

V

'

-

«...

iwixiTftov

x,xtx

aTTt-ycxXtii^/iv-

['Af%J?.

]

yvix^oo
re

Jg

u//Tv,

d<$e\(po),

toil
yccf>

I\

ivp6yyskipv t

tvotyyehiaSsv

V7i
cv
oe

e/ucv,

en
Iy<a
o'vrs

cvk est
motQot

k%Tol a\i§%oo7iov.
dvSgco7ici)

12.

Tiot^sKuliov
di

dvro\

ih$ot%§v\v'

dX7\d

u7roKocKv\^soos

\'<\7qi)

%;/?e~.
Tiers

^Kouo-aTg
ev

y«£

t^v

f^*iv 13.

civets qgQyiv

to;

kudofiirjuaj}

cr<

XQjS'

USTFf/BoAiJV

idicCKCV

TYjV

SKZAriCtUV TCV

Sscv,
7T70V

xcy
ev

s7rc^Bovv

dvTY\v.
villi*
fj.ov,

ygj

7TgofK- 14.
avvyj-

to;

fovocti'TfAto

7IqK7\qvs

hiKiuTots

h

ra>

yhet

TrffjiJaoTsgoos'-,

yqhaTYiS v7ioi%%ccv rcav ttut^ikoov
gotdofsav.
'ore
fjie

y.cv

ttos-

de

ivocar a8v
t

Sees,

15.

d^o^laets

Ik
rr,s

koiXIus

p.r rocg
t

pev,

;<#/

KxKsactg hoi
A>;\J/2/

%o1^tqs aurou,

aVcJea- 16.
evctyysiv&eocg
oiifxuTt.
7T(jo

rov viov dvrov
ctvrov
iv

h

eye),

7vcc
,

Ki&ia&j
ev

rots

edveatv
%cfj

7K?oGctve$£fj.Y,v

aagKi

cvdt
ijAGv

bcvifXdov its

kgotTchvfAot Ttqog rovs

ij.

djicSohovg'

#AA'

d7iijhBov

its

dqctfiiotVy

I,

xi.

F.

xvrtaiKti

k.

Key

xvgtxy.y.
10.

y,irx

t»v

%PiTotj

'S'.'jti-r']).

[km
x.oq

veifAfip'tcv

KOf

ftxYov
]

KX

Iv

«AA<3(5'
',

iti

To* K0tXtpc5sav ixxufiav,

xos)$o\;

y&pi^'j:

vu.iv

to ivxyytXiov.
vtc

II. to

Ijayyt^nrS-iv

ey-ov] rovro-

E.

Ath, I, 706.

Bomiaatim.
«5.
k:oi

kxX-

X'^%- if rev]

omiw.it Ath. II, 455.

^^ /k—Q.1QlciVi
1

r a A

cc

r a

<r.

6^A J-Jz6j y
OOCfJlOC7XCV'

V&j
r

TtUAtV
sty]

VTTb^t'S'^Ot,

StS

8

sTre-tra

psra
l^c^r\dct\
Y\jJLSQOCS

rqlcc

ctvjjA-Sov

hs Ugojc7i(>cs

Av^oi
IQ. XVTCV

7rergW

xgj\

stfifjietvot

0£KCC>7ISVt8.

StSgCV
}J.Y\

OS

T60V

CCTTO^oActiV

6VK

8100V
avfi;ov.

Si

t(&KG>@o'v,
[

TCV
5 'J - J

20. ctd-K(pcv

rov

[icAos.]
*acu
svct>7*iov

^fc
sts

*»*«<**«.

a
21
.

ce

ygctCPca

fjujv,

rov iisov, Ap^ovrnti-

c'r<

oo

\psuooixdf.
rr,s

sTtettcc
;(«/

ijABcv
t.~£

rd
reus

KhlfxccTU

cvpas

y.iAc/Jas.

22. *j/^v

dg

dyvcovfxevcs

rz>

TtgoaaTKa
reels

sy,v.Av]gIcus

rys

lovtictlc&s,

h
6
rvjv

%fi?<£'
oicvzoov
Ttfctv*
l/xc;

23.

/ucvov

os

axcuovrss
vvv

y\gocv'

on

voxels

wore,

ivayysAiclsTcq
Hffl

z^.hv

wore

sncgBef.

sdo£c&£ov

h

rov Bscv.

irtrit

Car,!/.

TT,

i."E7?&re&
oivs(3iiv

hoc
its

os-Kocreiad^oov
\sQo!joKvi/.oi

srZv

tfccAiv

pitcc

&etqvoc@cti
ccvs@y}v

z.avfA7ro6^ccAot(2i:ov

?(^/
,

rlrcv.

os

KOCTCC

Ci7TGKCCAvipiV

Ygj

ccveBefArsv

civrcls

ro
20. rvv-Tx.vt'wuaj] o-vs'xvgsvauf. E. SI. tTTKTct]

Atb. II, 5a3.
cri
,

Praxapofioli
exbibent.

hie

neceJTario
verf.

lore
gS.

t7TSiTx

lidem

20.

omittunt

Cum nemo
ad manus
tuerunt.
II, a.

ante

me
,

integros
nihil
tie

Codd.

huiusxaodi

babueril

hoc

notare

po-

mt&lfw]

Chrjf.

Ill,

364-

et

X,

C79,

vf.l3.1-

tarn.

268 '..QqAfi-J
ro
KOir
tuctyyihtov,
idiotv

fl^es
o

wgueaca

|v

rots

e&vici'
its

as
i)

rds

oo'Kovtn,

fj.yi7Tccg

ksvov tqs%od,
o

edgcc/AOV.

<xAA'

ovSe

rhasS*

cuv ipoi, ehhyjv
dice

w,

yjvayKctaS'/i

'nsqirfxY]-

Bijvctf.

tovs TrctgetGKKTcvs "^evax- 4.
7ioc(>ei<jr\A§ov
VfAcov,
tjv

aihQcus,
aoif

liTives

xccrctaKC7rr r
iv

7Y]v

IXev^eqlav
tvee

e%6(jtsv

%$!•

^00
CIS
7vcc

lyacjf
OVOS
r\

f,y.us

ttczTccoouXKCccvTcij.

7!%SS

U>PCiV

SlPxfJ.SV

T%

VTrCTC&ytj, §.

clhr^eicc

roZ

euccyyehlov
['A^%»7.]
G7T07cl

oiafuelvy

TlA«a 7%i

«•

^cs
ivoiv
7td\j

vpas.

[Ts\es.]

uko 0^6.
V\(JOLV,

E.

rMV OCKOVVT00V hv&j Tl,
pot
ov
oiotipfyet'
i

7I0TS

7T^q(tcc7Iov

Sees
ci

ccvSgcc-

hccfjt&dvci.

ipc)

ydq
dXXol
ro

ogkovvtss,
rovvetDTtov, 7.

suosv

'TrgGGctveSevTo.

Idcvrss-,

on

7r£7i'i5eu(jtctf

ivccyyehicv rns
TYiS
TtS^T-CfArjS*
Trjsft.

d)Cg6@U~lOCS ,

KaBoOS TISTQOS
Tttr^oo
sis

yaq
%cy

ivs^yYjaccs

cc7rG~oXiiv
sis

TiegiTciAYis,

hqgyyiiTs
tt]v

^/

l/uc)

roc sBvy.

yvovrss

%ctgty

tsjv

ogS&gccv

poiq.

ICZKOO-

1

II, 6. E.

tk 7r$£clG-y.ivy

tjj's

if.

5/3J -

w^JA^e/. ktto

rait

mm,
ces

fed

fy.oiy«f<rx/u.-/!V'

GSo.

Latiniltae

:

contull.

Sic plcrumque
receniionis

reddunt

trvy.^ixxni.
F.

Ergo Codi-

Occidentalis
,

G.

fervata

prima
loco

fyll*ba ex etysSifwv
<rvn/3.

conflarunt

xvs/Sct>J/&>))i,

Ne autem
,

fraus

apjareret,
,

in

litis

Codd.

yion eft coniuli
jaotat Sabat.

fed expofui

quod ex Auguftino
qui
corrigant

Fort* poltea erunt,

cy^-/3r a
lctKO0@O£

h d t a

«r:^

*

v v«.
cs

269

Key wtpxs %gy
eivcq-,

mcLm^,
somkccv
TifAsls

doy.cvv-

res

Svhci

devices
YvCO

£y,o}

y&f
TC*

@CC0\><x{3<%
'

KOiVOCMiCtS*
<Jg

* jUfV iiS

edvrj,

ccvto)

lis
7voc

rrjv

7ie$iTcy.Y\v.

pevcv

rocv

7i;rcjc%xi>

/xvyifjiovsvoofxev'
7iQit\acL\.

ngy
]

i(T7ICV$<X<Ta,

ocvto tovto

[Tthcs.

TL\««*5s.r.

3. 11.

['A^%^.] ore

<5e

j^A^e TitT^cs- bs

1

«vno%««v,

12. yvoocryhog

vjv.

7i^o
fjLsroi

rov

yuq ihSeh
iS\oov

tivo&s

duo
i3«

ictxoofBsv,

rwv

awriaSteV
ictu-

ore $e vjliBcv,
rov-,

vKhskhe

^cy u^oo^^ev

(pcfisvjJLSves

rovs sk tis^to^s.

n&j

II,

II. S-

TYj

S>.

Ttjf

ll-

\$>.

C*$S\<Po\

»

OTE

^AS-6

"Xt*

g.

lix.u(ia<;~\

Chryf.

X,
:

GS5.
x>j<pS;

a.
,

b.
>.

primum
/

vnlgari

ox-

dine

,

led

mox

yw

>

,

x«j

/«x»3<5;

x«y iaitnnsi
"i/«
sJ|C*s7$3

Mei
"I"
(

nibil mutant.
'

t4J v *

A.

Habet

et

omittit

CbryL

X,

685.

Habet BaCl.

II, C73.

II. 5*-«'t«o; ]. *»<pJs. E.

Ex

interpretatione Eulebii,
explicat,
in

qui

hoc de
videtui

alio

aliquo

Cepba.

aliquos
notai.

veniife.
A5i'i.

Iitam
et

interpretaiienem
I, y3i. a.

Theopbyl.
ex
vae'is

Oecum.

Ergo etiam
d.

omnibus unus tantum Tbeophyl.
Pu^pugnat Aug.
8.

ex-

bibet nnduf.

Hunc locum

data

opera

lingulari

homilia tractat siiam e\tra ord<
b.

nana Cbryf. Ill, 363.

feqq.

«ruvu7rp.^fI5/7'Tav

dvrco y^j

oi

Kane) hvdcua"

v7rcxgi<Tei.
TtofiovJi

ccAA

ore

g/dov,

on

cv\t

cgVo- i4»

7i^os rv\v
7tET(>Cti

dxtfiefuv reu tvcuyysAicv,
tfJL7i:QC<J§EV

817TCV

TOO

TTX'yTOCV'

SI

(TV

lovdulos v7;ugx°° v i
^eciicosff,

KXWttwf

£J/£,

?t#/

'^ c

'ou-

ri rol

e&vr]

uvayKcc^is
v&j
ewe

toi'Oc£i£stv$

yiiasIs

(piiaei

(QUOccTb'ii


CTl

'$*&%
CV

I


6.

UfActgTGoAcl'

['A £%>?.]

hooves,

dY
/u?)

1

Z.

Ka;cur<%/ cciB^oottcs £% egyocv vSfuov,

lav

p/^i^oi'
fxsv

fycrouv

i7ii~ev(TcciAsv,

wet

oikcci&SZ*

Ik

fthews XifftcVi
CiCTl

n&j

ovk


i-'£

sgyoov

VO/AOV'

CV

OiKUK»Bf,&eT6tf

^'7^1/
£>;tc~>'*
i

TiKosrv9fi' voftov TTclid <Tctg£'

[TeAof.J
%%i~o),
cc^ix

21

of

7.

T££

(fiKOiicc&rjVoij

iv

evge&tifjiSy

v&f

ccvtc)

dpugraAc),
fJ-V

%^os
h
ycig

ccy-agrlae

hocKovcSi

yh'ara.
7ICCAIV

u kutsAvTtCigClfsCiTriV
otcc

tS-

CM,

TC&VTCi

OtXOGOfAOO-,

ijAocvTcv

(jvvlzqjju.

iyou

ydg

icy.ov 19.
i/OfiCi

IS,

16. Z.

x.v£izk~
i'v

KCt-

%cy

£t>gi«xj;

ftsret

tjjv

vv/curiv.
t?iv
tv

[acq

rtfn'

hi

Tr t
t

xyi'uy

T.

ttvooai

14.

l^ec^aiy]
689.
a.

Ita

ter,.

femcl

at.

Chryf.

X,

6S8.

b.

rl t»] km; t«. E.
i'&.

Ex Latino: quomodo.
E.
Cyrill.

trvvlmiit']
ptijroj

wftV*iti>

VI,

a.

8G.

ftftaJa-

et

«»(«»».

Poiterius

Griesbacbius lautla-

1

CAffd,
\o\xoo

Q6-21 r
dftsBccvov,

ct,

A « r
fact

ct

s7<fy>3,
^r,trco.

/-J227

Sew
t

%f^£
<$
OS
ly

cvvFSocvgGopctj

£00

as

ovasrt
$e

syoo,
£a>

20. Iv f^c)
tv

%^os.
£00

vuv

cr«f x<,
-

9t/<?«

ry
\x?

rev
,

vicv

rev

$eov

y

rev

clyoLTcfocwrcs

7{ffj

Tragotdcvrcs

sotvrcv

H. 2.i.v7i?q
roo

iy.ov.

[Tshoc]
tcu
ijeov

E'Af%*f.]
et

evx cc&s-t'xostuv
dice

rr,v

yjx>(>iv
1

yotq

vcy.ov

l

oiKCCioevvri

«£# Xg&cs

coogeclv

ct7TeSci\'ev.

Ill, 1.00 ccvcrjrci

yuAaroij,
/u*j

ris vpois *
7iei§ea§otj'-,

eQucnictve
cts

ry

ccArjS&ct

Kur
,

c<p§ctXtJLOvg

iY\aovs

%qi^os

TtQceyqoiCpYi

h
to

2. vfjuv

i^ocv^<»fj.kvos.
ccCf?

revro
ij*

pevov

SeAa

fAccSeiv

vfAoov,

sgyoov

vcfxev

'Tivev/jtoc

II, 21.

H.

t*j

y.

Tijj

<i.

s/3^.

otSiXtyol*

Ivy.

uSera

rr,*

vit

ex Cyrillo
,

,

prius

non.
,

Quae

crifis?

Wetfielego.

nium Laudo

inquit,
!

exferibo

Patres

ipl'e

non

Sic et poftea inveni in HI, i.-ipxo-KXvs] ificia-y.yvt. Codd. Sed vul»aium Ath. II, 391. mox eliam:
flYt

7TSid-2'>S-Uj Tl)

uXK^-nct.

t>i

cltoS-sU

[AT)

TrslB-erS-cif']

E.

Nullus

omni-

no meorum
liam
Eatleni
omittit

oinittit.
,

Chryf.

X,
in

6g4-

ante homi-

nee
omittit.

memorat
inferius

interpretatione.
"]

veiba

5,

Orr.iltit

et

habet

Cyrill. I, g. 429.

II, 737. v. P.
iirxv^cjjiisvei-

es'Xv.'Mftzvos} x.oj
2. »q> riy.av]

tovto
.

Ath. II, 3913

Balil.

H

60S,

7rct%

vftZr

quod

ufita-

tins.

Vulgatum Ath.

I, 5ao.

7tvevyo&

Ixd&erS)
dvcvjrol

r\

dnoYis

TiUmsi
!»«»• 4,

ovroos vvv

hej
zgj

ivccg^dyevoi 7rvfJ//afn,3»
J

ffCtgKl

€7T(rsK€ia^£
etye

ToaocvTd

Ssts

h'/Jj}

h-Ktj,,

6 tvv t7n%c^7\- 5.

yxv vyTv To
iv

7Tvevy.cc,

%cft

tvsgywv dwdyets
*j

vyiv,

l|

egyoov

voyov,

l\

dv-oys

7sl^eccSy

Kcddoos

d\lqady

tTcl^svae
$iKtticaivriv.

T&6,,

Beuy x&j
E.

eXoylcrQr} dvra> its

en

xuf

KlZecMft

Ik

vrt?f.ui;

lb ix-suuS-v

!<?

tkjtm

yiVGocxeTe
Ttxtf rr.s y- h<rtv
viol

«£#, crt
dfyooidy.
$e
tBr/j
r[

a

iv.

7il^so)s
[

,

cvrolj.

[T^Aw.]
oti

Af%??.]8»
7rteeoc?

©

7r$oi$ovaa
Jixottol

yf«<£>/),
o *

ix

rd

Bees,

Trgsevriyye^jxTo
iv

hsvAtyriBfccvToq ra dftgady' on co~s c in Tii^eoos, TldvTcc rd sBvtj. ycvvTaj aw tw Tftfa ufiq&xy,,
2.

act

fuAo-Q.

er<

votiis

ev

otv.ai.ioii
>

uaa
i>y

tAtyftU
o

>

x«/

x.ctTu.ectt

nrtTiirH<ri

?.vit

%£ttc$»

ccc*
gotv
Tioist

y«£ i%
iio~l'

egyoov voyov

itch,

v7io

v,cttct-

to*

ysyqu7:roij

ydq'

eTiiy.ocra^ccrcs

Is ova iyysvet iv

ndai

ro7s y?y(>c&y~

yhois

iv t&> /3</3a/o) tcv vcyov, rov 7TOiYiaccf

dvtd.

Ill, 8-

ySVVTjG-ttii'

O- S-rf^itT» Y,f. Xdf C-zfifiiiTM HOiA^oi 7T£o'.if OV (rot,
j

5TgO

TiJS

%Zl?iS

71

yQctQv)*

6.]
8.

v.

P.
iy'.VA*yr,^-r,^c;Ta(,

ivA6'/r,B-i;g-6tTc^"l

a^4 //—/.*
1 1
.

r a A U
6s
t'v

r^
on

y.

0;
-

-

273

dvTcc.
7ra^cc

ot 1
%co

vofAa>

ovoeis

or^oiioZrcCj

Sea,

orjhov'

oIkuios

s%

12..

wfcsoos
Ttfceaos'

^rjasruf.

as

vofAos

cvx

e<?tv

$k

ccAA'
sv
ajjuas
,
1

wow-jus

avroc

uvSQoo7tos,
[ .ft-ggsto. j

I.

i^.tfiaeTccj

uvrois.

tleAw.J
sk

^a^,
'

%*<^V

ifyiyegctGiv

rys
rjpoov

%<XTci$cc£"Ae£»v tou
sycK xarci^cc' r

rcZ vofxov

yevcfASVcs

V7il(>

)*"

ysygomraj
l^.K^SfXCCfJiSVOS
i\

yocg'
S7t)

smK&rctqotros
7voC
SIS'

7rus,
TC6
sv

fcvhov.
ocfo^ocu/j,

sSvvj

svhoyloc

roZ

yswirotf

xqgoo
T * Ao?
rov

\y\7ov-i

woe rr\v

s7!otyye\lav rov

7I\'s-j[j.oc.tgs

hecftoopsv Six rTji rifesoos*

[TsKos.

]

fiiyct?.ev
<rxj3fi«.Tov.

Z.

en

ovx,
o

ix,

i>of/.ev,

esAA

If

(7rxyyeXiai rx ocyxB-x.
ot

ot vttios •xx.PiMrx.s'JXS'Tjs

i?^ty%cv,

IA. i5.[':A^»f.]
c(ack>>

ocSsh<po),

xccrcc

«i3v»«7rov

Ksya>"
cvosts

cci&(>o07iov

%eKvgajjihr}v

atcc$Y\KYiv

ill,

l5-

IA.

Tt,

2\

T?5

<E.

f/3d.

ecoi?.<poi\

xctrtc

«>-

$-f>a7TQv

xiyu-

12. «V9-£«7r««3

E-

Omittit Chrvf.

X,

699.

Cyrill.

I, g. 94.

Nullus
-\-

meorum
>Jf*iT<;

bmittit.

13.

xxrxgx]
yoif/.i-j.

Ux
et

7r,t

If etvtfiieif agcty

Sixtyl'

E^

Cyrill.

IV,

d.

99. i52.

alibi.
,

n5. fed line varieiate V, Semel tamen etiam de iuo
l|gyog.
I
,

exbibet
Bafil.

ifin-g/ara

loco

a.

55.

Apud

II,

641.

t^r,y.

antea

tainen

ibi

edebatur

r.Mv^-e^ue-1.
refart II, 68.

Vulgatum Ath. 1,407.
Recti ut 358.

Negligenter

JfiV

ocSsrei

vj

s7natocTcc<Tcreroif.

too
,

$$ 16,

cc^ccctfx
r<Z

ۤ$qSr,cnxv
ccvtoo'

aj

i7iot,yye Klotj

^y
role
i(p*

o7tk(>\j.c(.Ti
,

ov

hey&
acv
cV

x&f
ooe
£<?<

a7ie^fj.xatv

cos

iut

7io?\\oov,
,

aAA'

ens'
<Zoe.

K&f

ra an? $ poor i
os

%?<-

rovro

Afy<w,
S'fcu
e/ir

o<«S»jx^y

TTgQKeKU- igr^
o

(>u:fj(.hY\v

vno rev

%$i?0Vi

psrec

%rv\
vcfj.es

rerquKcaicc
ovk ccnvgcl,
it

j^f

rqtccKcvroc

yeyovoos
rrjv

hs ro
yocg
in

v.ocrocqyriaoij

i7rccyyeKiocv.
vo/xiocy
cififccccfx

vcpov

r\

r.hvjgO'

1$.

cvKsrt
1

ij£

l7iccyyeXlots'

rw
o

oe

(J

/ iwoiyyeklxe v.s%d^ot\
vcfxos',
,

Seee.
%ccqiv iq.
oa

ri

cvv

o

roov

7tct(>ct{+)ocaea)V

TTgocrertByj

oc%qts

ov

Ia3"# ro anklet,
1

iTty.yyeKrotji

otocruyeis
6

St

oiyyihcaVy

iv

%eu>)

fxeairou.

oe

fteafrtis,

hos

ovk 20.

16.

ov

Xtyei]

Bafil. I, 895.
'wis*

ov

yug

To7j

uieti '^jjc}

5

x,«f

t7r\

17. sr^ajctxn^w^Jy^v]

xixv^u/uhr,**
a. 54.
fin.

E.

T. P.

Vulgatumj

etiam Cyrill. 1,

Proifua omhtit Cbryf. ig. ^-f 6o-£Tf'5--; ] e*^3-»j. E. Vulgatum in textu, fed alifpuoties eriS-tj 702.
Ichol.

X,
in

Theodoret.

ct-^bo-jtsS-jj

urget

Tbeopbyl.
Cyrill. 1, a.
tr'tS-n

4G6. et
54.

Oecum.

I, 742. a.
I, g.

Vulgatum

(non, 45.)

94,

V.

b.

34o.

in

textu, irpariB-i) in marg.
*>']

t.

E.

Cyrill.

I,

a.

54.

I, g. 94.

Ex TheodoDamafc.
II,

reto
16G.

utrumejue

notatur

pag.

077.
et

Vulgarum
IV,
58o.

Tbeophvl.
col.
1.

Oecum.
8.

Apud

Orig.
Cliiyi".

verf.

a fine

ediuu *.

X,

702. b. babet »j.

e+*9&,

*2J~&£ #£
oe
toov
e7i

c&

h

cc

r a
e^iv.

s.

'

s

i

275
vojaos

2i.sV<v*
kcctcc
vctTo'

Bees,

his

cvv

xyy ehioov
iasByj

rev

Beov,

fj.r\

ye-

b

yoiq

vcjxcs,
VCfAOV
r\

avvotfxwos
t\V
Y\

^OOCTtOiriaXI,
q.i.g\)VY\.

OVTCCS

XV (K

OlKX-tC-

xKhei
\)T.o

avvenAetaev
7vx

y^xtpti

rx

vtxvrx
ev.

ccfJtotgTixv,

y\

e7>xyye\lx

7il^soos

}t\aoZ

x^t^cv ocSg rcls irt^shcvau
tt£o

IB. 2.5.lTsKcs.]
ty\v

['A£%>]-]
C710
iis

roZ

§e
,

ihBs7y Tla*$
crvy-

mh

7ftetv,

vopov
ty\v
a><*8

iCp^cv^ovfJieBx

XFKAeKTixevof

fxeKKovsxv
vojj.cs

7T;V<v

X7»o-

24.

%xX\)<pSr,\'Otj.
YIH.00V

7txi$xyxylslx
rris

ytyovev

sts

yj>&ov,

7vx
oe

isUexs
mfceoiSy

2.$.$iKXioo5oeiJ,ev.

eABouarjs

26. ovxeri

tiro

itxihxyooyov

ei\j.ev.

Ttxvres

yxQ

do) BeoZ
ogoi

he
yxg

$id rns 7ri^eoos ev %£'?<£
its

wj.lqarcv.

%^:v

£$x'7tTi<jSy]Te 9

III,

23.

IB.

th
[ti»

£•

T/;;

ti.

£/3d-

*«/
t

l<?
i.

T/jk

xylxi
wy/cts

fixppxgxv.
ftr.vsd ca^xq.

Tori,
((,.

c-i-7rrSju.^P iov

t«;
xcq

y.cy

t>j?

ocyiX?

trotpiXi

oktu<t\~

fi^tfj

i.

rr,i

xyixq

%XPiTlvil<; x.uf

as -xcWxi
tt^o t«i/

*ai ywx7xxs

f*u.pTu(>x<;-} xdi?\(po\,

fAS"s7*

3.Z.

crvyKiKXeio-fiivot']

Fvyx-teioutyot.
g.

E.

Ita

Damafc.
Vqlgaizoq,

Contra
v'ei

eft

mens

et

ceteri
<j5.

omnes.
V,
d.

<rvyx.teioy.t~

Cyrill.

I, a. 54.

I, g.

68.

tum

Cbryf.

X,

70. ).

7

IX, 624.
l

Cod. Vat.

vitiofe

babdt

<rvyx,tei<r u.sy9t.

27. Aih. II, 3'jS. 616. ipxirrUS-iiTav et

m3W«t>7«i

S 2

%(?i~ov

svs over oca $e.

ovk

evi

hvduics,

ovoe 28.

sKXnv'
ePt

ovK

svi

(JouAcr, ovos eAevSePcs'

cvx

<x£7iv

a^j S^Au'
i^e
ev

['A?%)f.

]

7tolvre£

y«VlB.
de2g.

J//fTs-

hs

%$^£>
rov

Irjuov.

h

vpiiis
**>$
*

%Z>~ou,
?C9Y
]

upcc

ccQ^otccfj.

cuiPpcc

kcct

£7juyyehicw

v.Kr,Pov cpou

tIa««

Tr,$

[

TeAcr.

xyittS.

H.

or* utto xTi<ri> ycrxv 01 t> voucf.

Aefa
X'jPtGS

$e,

['Af%*f.]
few'l
OOV.

e<p'

cacv

%?aW

nhffifY, i.IB,

povofJtcs

\>Y\7iics

cvoh
olhXcx.

dix(pe%ei oouAou,
L7TO
TY\S

TTCiVTCOV

S7TITPQ7I0VS 2.
TTPoBiCfJlloCS

h)
TOV

7{g-j

GlKCVOfAOVS

CX%Pl
XCft

7IOLTPCS.
i7T o

OVTOO
rcc

Pixels,

OTS

tf/^Vj.
fjfxsv
'

\Y\7rtc1,

%ci%e~ioc,

rov

Kocpcv

$e$cvX60(A£V0i'
7rAriPa>fAM

['Af %•/?.]
,

crs Je

^A^g
o

7"^4.

TIT-

rov %pqvcv
'

t'Zct7iteeihev

Bsos

rov vtov oevroty

yewwpsvov ex

yvvcuKoz,

yeveps-

III,

28.

IB.

7T£et6%TU¥

T»V

$6/TUV'

UOShQei

j

VXtTiS

IV,

1.

IB.

fi?

ftzgrvgx;.

[111

ocX>\on'
x6z).<po\,

<n-rTiu3,cto'j
i(p

y.

T^i

uyt'oc?

fixnhicre"/;;. ]

crav y^oyev

IV, 4-

ir-

(fixs/xfi^iov
eio*i}i$o\
,

xe.

/<;

tkv

K'/iotv

rov

Xi i5 tu

~

yivvii<ru>-

irt

J tX§i-

a8. £<?
II,

?«]
409

Irt.

E.

Ath.

1,

699.

Vulgatum 709.
mutat.
elt h.
1.

iv

scTju.ii/.

Sed

alia ibi etiarn

IV,

4-

ytv&fcirer ?x]

ysvy&i^siiaii

tx.

A.

Mirus

diffenfm et

Codicum

et

interpretum.

Haec duo
Toca-

c&f>

%

^f~

r