Naslov knjige: propisi , Pravni DZENAZE-NAMAZA (Komparativni fikh) Autor: mr.

Safet Kuduzoviö Korekcija i lektura: Remzija Huriö-Beöiroviö Obrada teksta, slikei dizajn korice: Hamza Mutaveliö lVustafa Ramiö Safet Kuduzoviö FotolitiStampa: i Emanet studio, Zenica lzdavaö: Emanet Zenica d.0.0. Tia2 1000
_CIP Katalogizacua u publikacüi Naclonalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Saraievo ea-Y47-567 KUDUZOVIc, Safet, _ Pravni propisi dzenaze -nalli,:aza.:( komparativni F ikh) / Safet Kuduzoviö. - Ze ica i Emanet-, eOO4. -175 str : ilustn ;pt cm Biblioglafüa : str. 140-15e ; biblioglafske i druge bitjeske uz texb ISBN 9958-9555-5_8 coBlss. BH-ID 13600?74

Knjigaje oslobodena poreza na promet odlukom FEDERALNOG MINISTARSTVA NAUKE i OBRAZOVANJA OL) 22. Og.2OO4. GOD. BROJ: 04-15-3787/04

-QEtu;L-__+.
U imeAllaha, Milostivog, Samilosnogl UzviöeniAllah kaZe:

"Odnje(tj. Zemlje) stvaramo,njuvasvraöamoiz njeöemo vas u i vasponovo proiiviti." (pnlevod znaöenja Kur,ana, 55). Taha, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je, kazao "Kovoli susrer Ailahom, vori sa Ailah susret njim.Komrzida sretne s Allaha, mzi susretnjim.,' Allah s (Muttefekun atejhi) lbn-Omer, rekao je: r.a., "Kada omrkne5 oöekuj ne zoru, kada a osvaneö oöekuj iskoristi ne noö, zdravlje bolesti prije pr4e iZivot smrti." (Buhari) Hasan je: el-Basri, rekao r,a,, "Ko öesto se sjeöa omrznuöe ovaj smrti mu svijetsve je nanjemu,,, i öto
(lbn-Ebi-Dunja, Zikrul-mevt)

.:=,,. predgovora Umjesto

1_s3,r.1.4:.9_41:1

je Neka neizmjerna na5em hvala Uzviöenom Stvoritelju, je spas i neka i mir njegovog i poslanika na roba Muhammeda, nanjegove s.a.v.s., äsnäne i sve njegove sljedbenike doSudnjeg dana. lslamsko pravo (fikh) je, bez najprimarnija sumnje, disciplina na5eg vjerozakonika, kroz koji temeljne vjerske prevashodno i sunne-t osnove Kur'an pojasnjava ispravno praktikovanje isramskih obredosrovrja. u kome Vrijeme zivimo svjedoöi vidnom vjerskom budenju muslimanskil-rkoie bile masä su uspavane ateistiöko-sekularistiökim tminama minulog stoljeca. fikhska Brojna djela naöim u bibliotekama nagovjeötavaju i spremnost odluönost balkanskih muslimanasesuoöe svim da sa izazovima ikuönjama kojima zeliugasiti se izvorna islamska praksa opöenito koja predstavlja Allahov najveöi dar. je, Zadovoljstvo nam po5tovani i öast i uvaZeni predstaviti öitaoci, vam propisi djelo"Pravni dienaze-namaza" mr.Safeta Kuduzoviöa. autora H. Ovo djelo, skromno svome iako po obimu, izuzetno ali po bogato svome sadrZaju, jedinstven je udzbenik i relevantan koji izvor tretira tematiku, ovu Jednostavän jeziöki logiöki stil poredak poglavlja inaslova, koncizna argumentacija, opseZna bibliografija, su najizrazitije oveknjige, je öihe samo odlike koje nezaobilaznim kako siroku djelom za populaciju za üöenike öitalaöku tako medresa, akademija i fakulteta. Molimo Uzvi5enog da obilno Allaha nagradi onekojisu doprinjeli sve pripremi, ilidistribuciji djela. Stampi ovog Izdavaö U Lincu, 05. 30. 2004. god.

r.:..1

Nekoiiko napomena u pogledu ovoga djela
tS

)e
,"Y

net me
JI I U ,t,^ t Acl

kih srtl

Struöna analiza pl'avnog odredenog pitanja temelji naprincipima se koje uspostavljaju jurispudencije struönjaci islamske (usulul{ikha) i islamskog prava (fikha) pisanja Prilikom ovoga koriöteneocjredene djela su metode koje su.dakako, slu2ile islamskim uöenjacima u njihovom traganju istinom. za i\lo2emo ihsvrstatinaredne u skupine: .i. Navedeni kur'anski su i hadiski dokazi stepenom sa ispravnosti hadisa, sluZeöi ocjenama se eminentnih hadiskih struönjaka, argumenti Kao koristeni suizriöito vjerodostojni i dobri (sahih) (hasen) haclisi ..'.Posebna pa2njaposveöena upotrebi je originalne hadisko{ikhske literature, * U nekim situacijama upozorenja kaodokaz zbog aline spomenutineki su nevjerodostojni iliapokrifni koji hadisi uzrokuju pogre5no razumijevanje i krivo praktikovanle vezanih dlenazu. propisa za * Kodspornih pitanja medu pravnicima islamskim navedeni argumenti su potom komentarisani, dviju strana, su ponaöem mi5ljenju, odnjih. slabiji * Ovomprilikom je nu2no istaöi nekastara fikhska djelakao primarne izvore. El-umm, Et-temhid, El-istizkar, ELnuhalla, El-mebsut, El-vesit, Elmugnt, El-kafi, El-ihtijartalilil-muhtar, fethit-hadir, li Serhu Bedaeus-sanaia, ElmedZmua öerhul-muhezzeb, Ei-btnaje öerhul-hidaje, El-mubciia, ElJurua, Mevahibul-dZelil Et-tadiu vel-iklil, lGööaf ul-kinaa, Nejlul-evtar , i dr , {. Odsavremenih posebnu pa2nju djela zasluZuju. Tuhfetul-ahvezi, Bezlulmedihud,Fikhus-sunne, Ahkamul-dienaiz, Eö-öerhul-mumtia, Sahihuldiamia, El-gaslu vel-kef i dr. en jedne {. Djelo naklonjeno nije miöljenju pravne ökole, je slobodoumno, veö shodno prioritetnili Prema argumentima, ociabiran stav. tome,odabrana miöljenja neprikosnovena neobavezujemo slijepo nisu i nikoga daih slrledi.

am
)VO

rju /an
lJa,

rne rke
jeli

* Na krajuovogadjelanavedena bibliografrla je s imenima autora, g.dinama njihove mjestom smrti, godinom i izaan:1a,supoznati. su ä*o lzvori poredaniabecednom po redoslijedu. 'l' sto setiöe slika, supreuzetedjera one iz Er-vidiaze fi tedihizir-dienaze, odöejha Abduttaha b.Abdur-Rahmana i ovotisiice cä1sa sataturdzenazi, iä öejha AbdutlahaAbdur-Rahmana Ar;h ;h nagradio b. D,ibrrna, najborjom nagradom. je {' Jedino govor uzviöenog neprikosnovena doksu rrleöi Ataha istina, i djela briZe darje nje,prema rjudi iri od tome, skromno jedan u nizu ovo je dlero or9jn1,f prezentacije n0fr1...............9aja izvornog istamskog t,i;. ,ä, orr,är,o päuu, u.e nekoliko stoljeöa prakticira naprostorima Balkanä.

/1 2

p

rl
'>l

3l 4l

rl i.c tt t :.e

Jtcl.

Uvod
a Z a h v a lp r i p a dU z v i s e n o m a h u .a m o j e g a b o Z a v a m o m o d a All S N o i sa o p N j e g a o m o ör a Z i m o .j e m u e u t j e ö e m o z l a n a ö i h u ö aK o g a n t N s od d . O u p u t in i k o a u z a b l u dn e m o i eo d v e s ta;k o g a n u z a b l u do d v e d e , g u i O u g i n i k 0 an ap r a vp u tn em o Z e p u t i t i , u S v j e d o ö i ma n e m a r u g o g o g a s i m l l a h a d a i e M u h a m m e d , do d b o A i s , a . v . s , , e g orv bi N j e g op o s l a n i k . Nj o v "0 vjernici, b o j t es e A l l a h a s t i n s k o m o g o b o j a z n o öiöu m i r i t e i b u s a m o a om u s l i m a n i . " l k "O ljudi, bojtese Gospodara svoga,Koji vas od jednogöovjeka j s t v a r ai ,o d n j e g ae s u p r u g u j e g o v u t v o r i oi, o d n j i hd v o j e n o g e n s m m u ö k a r c e e n e a s i j a o .A l l a h a e b o j t e i m e n o m i j i m e d n id r u g e iZ r I j s s ö m o l i t ei, r o d b i n s kv e z e e k i d a j t ee r A l l a hz a i s t as t a l n o a dv a m a j, e n , , n bdi."2 " Ov j e r n i c i , b o j t es e A l l a h a g o v o r i t e a m oi s t i n u , n ö e v a sz a i s O v a ö a o b r a j e l a a g r a d iit g r i j e h v a mo p r o s t i tA o n a jk o s eA l l a h u d d n i e i. i P o s l a n i kN j e g o vb u d e o k o r a v ap o s t i öö eo n oö t ob u d e e l i o . " 3 u p o, u i Z "Uistinu, je najljepSi govorAllahov govor,a najbo|auputa uputa je Muhammeda, s.a,v.s. tVafgore je stvari novotarrje,svakanovotarrja su a zabluda."a C o v j ek a oi s v ad r u g a i v a i c a m ao g r a n i ö Z nv o t n i j e kk o l m u1 e k 2 b i ei v , i propisan njegovog prije stvaranja. Uzviöeni gaizvodiiztmina Allah majöine u t r o bd a b i n ao v o m e v i j e tz a r a d iv j e ö nu 2 i v a nijlan e s n o s n u t n j u , e s u o a pa i
r Prijevod znaöen1a (102). Kur'ana, A u-lmran, zPrlevod (1). znaöenja Kufana, En-Nlsa 3Prjevod (70.-7'1). znaöenja Kufana,-Ahzab E aMus (867); im, (1403); (1/432); Nesai Ahmed (338); Tajalisi, lbn-Nasr l\,4ervezi (75). u Es-sunne,

isu )ze.
nrl

jom ;öii rizu veö

3.

prr"r,

p-rprrr,

"A Uzviöeni ka2e: Miu matericama ielimostvaramo, roka Allah öto do odreclenog, se kao dojenöad zatim potomdo zrelog radate, doba uzrastate. Jedni od vas umiru,a drugi svoju poznu starost doäivljavaju nakon da razuma ponovo sve zaboravljaju."s "Nijedan U drugom ajetu AllahkaZe: prije tebe nije bio öovjek besmrtan, ti umreö, öeonivjeöno ako zar iivjeti? Svaka duöa smrt öe je okusiti."0 Dakle, rastanak ovim sa svjetom neminovan. Dolazili bolji su odnas-poslanici i vjerovjesnici, bili alinisu besmrtni. "Muhammed je samo Uzvi5eni kaZe: poslanik,i prije a njega dolazili su poslanici, bi on umro ubijen zarbiste paganstvu Ako ili bio, se vratili? Onajko se paganstvu neöe vrati, Allahu nimalo nauditi, Allahöe a zahvalnima nagradu lijepu dati."z Sehl SadkaledajeDZibril, do5ao b. a,s., Poslaniku, s.a.v,s., irekao "O Muhammede,koliko mu: Zivi 2eliö, znaj öeöumrijeti. koga ali da Voli hoöeS, aliznajda ganapustiti."a öeö je imati Neophodno naumu u kome öovjek napustiti öas öe sve i svome ponovo seGospodaru potom polagati vratiti, öe raöun. Ebu-Sejid el-Hudri "Sleialfsepuno kaZe je Allahov da Poslanik, s.a.v.s., rekao: e smrti öe ona prekin va5a uti ovosvjefs nasladivanja."s ka
5Prijevod (5). znaöenja Ku/ana, El-HadZdZ, 6Prijevod znaöenja (34-35). Ku/ana, El-Enbija, 7Prijevod (144). znaöenja Kur'ana, Alu-lmran, 8 Hakim, (4/360-361/7921); (3/313/1862); Tajalisi, (4/306/4278); u TaberaniEl-evsatu, u Kudai (1a35F46); Musnedu|-iiihab, (713a8n0540); u Et-tarih, Bejhe.kiSuabuliman, (4110\. u Hatib lmam Hakim iZehebi hadis ovaj smatraju vjerodostojnim. [/unziri, Haflz lraki, Hejsemi iAlbaniga smatraju dobrim. Yidleti: (101219); Med2meuz-zevaid, Keiful-hafa, (217711731) i Sahihut-terg:lb, (1t502t824). e Nesai, (2/6/1823); (El-tuhfe, Tirmizi, 71712307); (3/385/4334), lbn-MadZe, (2t292Ahned, 29317911); lbn-Hibban,125912992); lbn-Ebi-Dunja ( str. ( u Zikrut-mevt, 85/153); Hakim, (4/357/7909); u Suabul-iman, (71754110559), u Eleusaf, Bejheki (6/56/5780). Taberani tmam ga Tirmizi, MunziriHejsemi smatraju i dobrim. lmam Hakim, ga Zehebi, lbn-Tahir iAlbani smatraju vjerodostojnim. Hulasatul-bedril-munir, Medimeuz-zevaid, Vidjeti: (11253); (101308\:

sr
il

(:,,11!:t!

al::trtrr::u

1r

ka
9d

rst
[0

, U k o m e n t ac i t i r a n o g d i sia a mb n u l - A r e b-i M a l ik a Z e' : ö o v j e k ru ha m l el ki prisjecati jer setreba smrti, ga vreba svakog momenta, je svlestan Kada rastanka ovim sa svijetom mupridavati neöe pa2nju ce ga zaokupljati niti "r0 njegove varljive ljepote, öe raditi onaj veö za vjeöni svijet Prisjecanje smrtubraja medu na se najpohvalnija lbn-Omer djela. kaZe d aj e j e d a n o v j e u p i t a o o s l a n i ks . , . v . sk , j is u t o v j e r n i c ia j b o l j i ? ö k P aa .o n " K o j is u n a j l j e p l e g o n a S a n j a A l l a h o v o s l a n i k ,. a , v , s .m u r e ö e : P s , p ( a h l a k" ")P o t o mo j i ?u p i t a o n o v o .j e r o v j e s n i.k ,. v . s , d g o v o" O n l a p k " V s a o, ri: ,'11 kojise najviSe nrisjecaju ipriprenaju za nju,onisu najvrijedntji smrti se U p o v i j e s tz o r i t g e n e r a cnja v o ds eb r o j nie e o m ö u d n p r e d a j e , i ui ih e v a e kojeukazuju njihovstrahod smrti,jer je smrt (tj. mezar) na prva onosvletska ica. stan e l b n - O m e r Z e":O m ejr b o r a v iu m o j ok u ö n e p o s r e dp r e d v o j u ka o j i no s ' : p u sm o j e S ti s m r lJ e d n o m ir e ö e . l i c e az e m l j u . ' b o g e g a ? l es m e t a n Z ö N ": ' l d al e 2 i ö a p o s t e l j ir"e,ö e b n - O m e r . e g a t a d a k o rri e k a v ö is p u s t i n Om r u

rrt
^tii

I t

ti? öe
a0 ga
IE

drl
A^ vo

rl u 10). lga 9rD, t92( rn,
'tam ga

Sahihut-teryib, (3/303/3333-3334); Sahihumevaridtz,zentan, (2150112589), tnaut-gattl (31451 1 682) Tevd u|-ahkam, 465) (21 ih 1a (,51 47). Vidjeti: Aridatul-ahvezi, 46-1 1 1rlbn-l\ladie, (3/385/4335), (.112791258), lbn-Mubarek u Ez-zuhd, tbn-Eb-Dun1a u ZikrLl-nevt, (str.79-80/114 (121417113536) f aberani iu MusneduS-Samijjine (2/392/1559); Ebu-Nuajm ); u (8/333); Hilijetul-evlija, Hakim, (4/583/8623); Bejheki Suabu/-im (7t351tß549). hadis u an, Ovat puteva pojaöavalu druge. Munziri Bus Hejsemi bani jedn mav 5esvojth koj Hafiz lrak, ri, A su ova; s ocijen dobrim. had li VidletEl-ntugni,-ih1a,3/289 (E : i 5/194); Misbahuz-zudLacLie, 14l2SA) Medirneuz-zevaid. (10/309);Daifut-tergib, (2i346i1946); Sahthu Suneni tbn-Mactie, (3/385/4335); Es-sr/sl/elus-sah/ha lmam i , (31372-37311384). Hakim Zehebt ovu prectalu su oclenlivJerodostojnom. ovome (2147112921, Slöno bijeZl Ebu-Bekr Dneveri El-mLldlalese. I kao rjeöOsmanaAffana s abm lancem b. prenosilaca. sa

0s);

3=
,'Te5ko me, majke imao"12,gaje spustio. ne pa Nakon Omer toga reöe: se meni, teöko mojoj se majci misenesmiluje Gospodap."rs ako moj predaji da je Osman U drugoj stoji u5ao Omera kod nakon ie öto nepravedno izboden i vidjevSi glavu njegovu nazemlji priSao je Zeleöi mu "Ostavi teSko gapodiöi,Omer a reöe: me, misei te5ko mojoj se majci ako mineoprosti Gospodar."l4 ponovio puta. je moj To dva Ovoje istinska poniznost vjerniöke u posljednjim duöe momentima Zivota, od onoga slijedi strah Sto nakon smrti. Nakon je Omer elöto b. " O vladaru Hattab izboden noZem, lbn-Abbas je rekao: mu pravovjernih, raduj jersi uöinio se, veliko dobro islaml. dasi biouzAllahovog za Znaö Poslanika potom pravedno s.a.v.s., si vladao, kaoSehid te napustaö ovaj "Bratiöu kamo svijet." tada Omer reöe: moj, sreöe meviöe da nikad nema,. (tj.daostane zemlja).ts crna lmam El-Evzai daje Omer Abdul-Aziz ,'Ne kaZe b. rekao: Zelim mise da jer olaköaju smrtne muke, je to zadnja stvarza kojumusliman biva nagraden,"16 daOmer Abdul-Aziz Vidimo b, i zadnje momente Zivota svoga 2eli potöiniti boljem svijetu, odazivajuöi time rijeöima se Allahovog "/skonsfi stvari Poslanika, s.a.v.s., je rekao: koji pet prijedrugihpet: Iskoristi prije starosti, mladost prije bolesti,bogatstvo zdravlje prije siromaStva, slobodno prije vrijeme zauzetosti i iivot prijesmfti.',1l bi Kada
12 je u arapskom jeziku Ovo poznati za ukor. izraz Medutim, se neZelinjegovo njime spolja5nje znaöenje. 13DZevheriMusnedu u lbnil-DZad, (1/136/870); tbn-Sad Et-tabekat, u (3/36.1); Ebu-Nuajm u (1/52); Hilijetul-evlija, lbn-Ebi-Sejbe, (71117134470\; (ttZSl tbn-Mubarek u tu-zuhd, tZ2Z\ I (113791412) i lbn-Asakir (441443 sa prenosrraca. u Et-tarihu, i 445), dobrim lancem 14 lbn-Ebi-Dunja (str. u Zikrul-mevt, 195-196/349); (3/360)lbn-AsakirEt-tarih, (44t443tbn-Sad, i u 444l,. rsBuhari, 775-77613652), (1/30-31/26); (str. Tajalisi, (1/52); Ebu-Nuajm, tbn-Asakir, (44t425430\i lbn-Ebi-Dunja (str, u Zkrul-mevt, 20/13). je njegova Ovo vezija. 16 (stt.25124) lbn-Ebi-Dunja (45/250). i lbn-Asakir, 17lbn-Mubarek, (1110412); lbn-Ebi-Öejbe, (7/99/34308); Bejheki Suabutiman, (7t263t1OZ4B); u Hatibu E-Fekihu vel-mutefekkih, (21170-1711804); (4/148); (4134jt7846\; Ebu-Nuajm, Hakim,

It0nt(:Q

sespomenula u prisustvu smrt Omera Abdul_Aziza udovi b, njegovi bi zadrhtali odstraha.ls Prenosi odSufjana se es-Sevrijabi nakon musespomene da Sto smrt ostao nekoliko u teökom dana stanju. Kada munet<o ni postavio pitanje, odgovorio znam, bi:"Ne ne,znam."1e u drugoj predaji da bi Sufjan stoji kada spomene se zo buduöi svijet ,1okr1o l1v vjernik je srce öije vezano buduci za svijet shvatiöe bezvrijednost ovoga prolaznog i neöe obmanuti svijeta ga nlegäve uurliuu tlupot.. poboZnjak b et_Verd ,,sagradio Vuhejb kaZe: je Ailahov )/elil(iislamski poslanik a. s,,kuöu trske. Nuh, od Neko,r rujulilu srsagradio ne5to bolje ovoga?'Nuh, odgovori: ,t ovo;e-pÄvile od a,s., za smrtnika.,,,2j U ,Ebut_[/utia,, drugoj predaji Vuhejb ka2e: pägfuO;o-u kuöu se svoju pa izsredom, ,rako potom zaptaiao je i iekao: mi Ailaha, :::':1"ij:lli bi da nUe tebi seradovao. neöu smrti Da osjetiti mezarsku (kabursku) tegobu, ovaj bih potom svijet zavotio., jejoS silnije ,uplu[io;,,)i "Ko Hasan je el-Basri rekao; se öesto sjeca smrti omrznuöe ovaj mu svijet öto nanjemu.',2: i sve je

"l|;.:?i'r.,.

,,;;;':; ,,j,5gffi',i',11gs.'iiüfr i{i:2'!;=rt*.,,i,fl :frryi:trfl ]::::i\;ni1:,1:j,l?,,,,,,,,,Bejheki ';:;;;i;i^u:Ä,'u;;i"'"^' t'u1ii]ilf#i usuabuf
u Zii<rut-mevt, (str.70t129). predaju Ovu spominje Sujuti Serhus_sudur, imam u

iiltr'llj,jii#i''v;t#*'i,ii::;ti,,w:!J)*"n, fi :äi$$$$il,5lft

;Ilii1?#lti*,f T##, ft:üt#ü'*1i"J;,'?#|1twi:;!i)rui;ff
smarra dobrim. Victieti. Ft.mtn^i ],::t::"i,.,yrt$dls^ocll:li]i^vlgfodostojnim. ga ,"

;i[:^8;f 'traki :'Ä'#l:i:,iäxÄr'l::y,mat'(15t8,7et434e01,a'guu",;;;;;;az2] Hafiz

g333333333333333 _

.-prauni

p_ropisi

Medutim, odsmrtionoga predstoji strah i Sto nakon nesmije nje dovesti vjernika stanje zamzipovratak u da Allahu, jer naroöito vrijeme u smrti, ga ako tada zamrzi, Uzvi5eni öezamrziti sasvojim Allah susret robom, poslanik, Ubade es-Samit daje b. kaäe, Allahov s.a.v.s., rekao:,,Ko voli susref Allahom, sa Allahvolisusrefnjim, mrzida sretne s Ko Attaha, Ailah "Mi,uistinu, mrzisusret njim." s Nakon togaAiöareöe: mrzimo smrtl" "NlefoSfo Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: je mislite. Vjernik u zadnjim momentima Livota svoga obradovan Allahovim zadovoljstvom i Njegovom nagradom.tommomentu U nema draie stvari onoga ga öeka, mu od Sto pa volisusret Allahom sa i Allah susret njim. voli s Medutim, nevjernik kada je pripremljena, vidiAllahovu kaznu mu koja mrzisusref AllahomAllah sa i mrzisusret njim."zt s Seid el-Makburi daje Mervan Abdullah kodEbu-Hureire ka2e, b. uöao "Allah izlijeöi0." je biona samrti, je rekao: dok pa te Ebu-Hurejre reöe: "Allahu ja volim moj, pa susret Tobom, volii Ti susret mnom.,' s sa Neposredno togaEbu-Hurejre je preselio, bio zadovoljan nakon Allah njime.z5 Naosnovu predaje ove mo2emo razumjeti Ebu-Hurejre hadis uikome "Ovaj Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kale: svrpt(dunjaluk) zatvor za vjernika, d2ennet nevjernika."26 za "Vjerniku odmora je kazao: lbn-Mesud nema svedosusreta svojim sa "Nema Gospodarom."zz tabiin Poznati Mesruk el-EdZdea je rekao: b. boljeg
2a Buhari, 23152-931i (Nevevi, lSt268g-2694\. (Ajni, l\.4uslim, 17 25 lbn-Ebi-Dunja u Zikrul-mevt, 2Sl32) (str, i lbn-Asakir (67l3g4-3BS\. u Et-tarih, 26 l\,4uslim, (1817412956); (Eftuhfe, t2512324\: Tirmizi, 7 (3/348/4199); tbn-Madie, Ahmed, (2132318272); (21462-463t6871; u Serhus-sunne, lbn-Hibban, Begavi (141296141041. i tbnSetman prenose hadis. 0mer, takoder, ovaj (3/1g5/6091). Vidjeti: KenzuLummal, 27 lbn-Ebi-Durya, (str. 37/54); tbn-tVubarek, (1/115/15); Ebu-Nuajm, ileitaO;; tbn_Asakir 11/iaOy kako u Kenzul'ummal, stoji (151701142801). je Sejh Albani ovupredaju ocrjenio vjerodostojnom. Vidjeti: Es-sr/sr/elud-daife, 1663\. (2116-117 1

!Z"naz" n"-"2"

-

11

smje5tajavjernika mezara. je odovosvjetskih i siguran za od Miran tegoba odAllahove kazne."28 Molimo Uzviöenog danaspouöi Allaha naöoj danas vjeri, saöuva svih iskuöenja,nasobaspe da svojim neizmjernim blagodatima u dZennetskim firdeusima u druötvu vjerovjesnika, öehida iskrenih, i dobrih. Aminl

Autor 20.ramazan god. 1424. poH. 16. novembar god. 2003. AmmanJordan

28 lbn-Mubarek, (1128012601; (71160ßa854); lbn-Ebi-Sejbe, Ebu-Nuajm (2/97) u Hitijetut-evl'tja, i tbn(57/435), ispravnim Asakir Et-tarih, u prenosilaca. sa lancem

p lt s ,t s

g_

l_fl

Nasamrti
1.Strpljivost samrtnoj na postelji Kada vjernik se nade samrtnoj postelji na treba strpljiv biii izadovoljan A l l a h o v o mr e d b o m es m i j e o z v o lS e j t a n u g ap r e v apiad ar u Z n o od N. d iti r da pomislsvome ospodaru. oi G ': e D Z a bprr e n o s iaj e A l l a h oP o s l a n is .,a . v , sr.e k a o , , Nu m i r i t o s i m i d v k , e salijepim niiljenjem Allahu."zgcitiranom o je U hadisu poruka treba da övrsto vjerovati öe Allahprimiti 30 da dobra djela. prijeci prekolosih a V j e r n iZ i v ii z m e d u t r a h an a d e . A k o b i n e s t a l lo d n oo d o v a d v a k s i e svolstva, nestalo idjelaOnaj samo bi koji strahuje ostaviöe iz bojazni djela p a, d an i s u r i m l j e nT a k o d eo n ak o j i m a u g ev e l i k e a d e e ö e a d i t i e r r, j d i n n r , o ö e k use m o p r o sa,n ep o m i ö lna k a z n u . ja o t ja E n e s . M a l i k r e n o s ia j e A l l a h op o s l a n i k . a . v , sj.e d n o g a n a p b d v s. , d o k, ji e l e Z a o as a m r t n p o s t e l jp . s l a n i s . a . v , sg a u S a k o dm l a d i ök o j o a i n oj ,, "Kako "Tako Allaha, upila. se osieiaS ovim (u momentima)?" mi o Allahov P o s l a n i ön a d a m e o p r o s t u o s p o d a i s t r a h u j e m b o gp o ö i n j e n i h e, s G ra z " grijehareöe, Allahov Vjerovjesnik, s,a.v.s,, tadareöe:',Kada spo/e mu se ovedvijestvari(strah nada) srcuvjernika, je na samftnoj i u ctok postelji, Allah mu dati ono öemuse nadai saöuvaöe onogaod öega öe ga strahuie."31
2s im, (17117612877), l\4us (,21278t3113), Ebu-Davud tbn-t\itactie Ahmeiti.ti293), 13t363t4242), Abd b. Humejd, (21134-13511Aß), lbn-Hibban, (2/403-405i 636-638), si, (3/330/i8BB); Taja Begav u Serhus-sunne, (5127211455), i lbn-Asakr Hatib kako stor u Kenzul-untntal. 1 31 3 7 ' 5 8 6 1 ) . 3a Yidjeti. (71142-143) El-mufhim ja, od rmama Krdtub ELnnhao'z ij7ti76l oc llamiri'.r:r"-"v ai Avnul-mabud (8/265) imama od Abadila. 31 Trmz, (1/503/983); (3/385/4337); u Et-nuhtare lbn-lVadZe Dja (4t413t1587), u.Ameluf Nesai (stf. 5-57 57 611462). Munzlr Hafiz iöejh Aibani hadis ovaj smatralu dobrim. djeti: /evm V Sahihut(3132213383), tergib, Miökatul-nesabih (1/506/1612) Es-sl/sl/efus-sah/ha, (3/41/10S1) t\4edurim, neki uöenjaci prigovori predajYtdjelt. su i ovoj . (lh42) llelut^Tirmizi, adkadije Ebu-Taiiba.

rl =

2.Obilazak bolesnika Nema razilaZenja islamskim medu po uöenjacimapitanju legitimnosti i odlike obilaska bolesnika.sz U brojnim hadisima Allahov Poslanik, s.a.v.s., nareduje podstiöe obilazak ili na bolesnika.33 prenosi je Ebu-Hurejre da Vjerovjesnik, s,a.v.s., rekao:"Pravo je u muslimana drugog kod muslimana petstvari: muodgovori selam, gaobide je bolestan, prati da na da kada da njegovu d1enazu, mu se odazove poziv i da mu kaie: da na 'Jerhamukellah!' kada kihnezahvali ovaj i Allahu."3a "AIlahov El-BeraAzib b. kaZe: Poslanik, s.a.v.s,, je naredio nam sedam i zabranio sedam stvari. Naredio je obilazak nam bolesnika..."3b Sevban "Koobidebolesnika prenosi je Allahov da Poslanik, s,a,v.s., rekao: u je vrtovima doksenevrati."36 dZennetskim sve "Nahranite Ebu-Musa el-Eöari da je Poslanik, kaZe s.a.v.s., rekao.. gladne, posjetite bolesneoslobodite i zarobljene."3T U jednom hadisu Alija prenosi je Allahov da Poslanik, s,a,v.s., rekao:"Kada obide neko bolesnika u predveöerjenjimizadesedamdesef s hiljada meleka, traZeöi njega za oprosf do zore.Takoder, sve poseban u Diennetu. imaöe vrt ga Kada posjeti ujutro njimizade, s takoder, sedamdesel hiljada meleka, traieöi za njega poseban u Diennetu."3a se oprost do noöi. sve lmaöe vr7 Sliöno
3'Vidjeti: (3/3'1 E/-rstizkar, 0). 33 je yidlet|Et-iknaa mesaililobilazak po bolesnika sunnet konsenzusu islamskih uöenjaka. fi idima,(21593). 3a (str. Buhari, 26211240) i lVusllm, (14/118/2126). 3s (str. Buhari, 132816222) (14l26i2066). il\iusllm, 36Muslim, (16/106/2568); ('1i496l967); Tirmizi, (51281122475); Ahmed, Tajatisj,(2/330i1081); Taberani, (2/101/1445-1446),u Ef-farlh, Hatib (7/385); Be1heki u Suabut-iman, (6/530/9169). 37 Buharl,(str. 122815649); (3127513105), Ebu-Davud, Ahmed,(4/394); Abdur-Rezzak, (3/593/6763); (8/116/3324); lbn-Hlbban, (2/394/49'l); (6t235t7287); b. Tajalisi, Ebu-Jata, Abd (1/437/553); Humejd, (5/214l1407). Begavi, 38Iimizi, (114971969) ga i ocijenio je dobrim. (21611464\, lbn-lVad2e, (2159416767\, Abdur-Rezzak, (1/120/975); Ahmed, (111541284), Ebu-Jala, Taberanl Et-evsat, (11104-10Si324); u Hakim, (1149211246); Bejheki Suabulim_an, (6/530-53'1/9171); u ELehadßuLmuhtare, u Dija (213940/414). lmam Ebu-Davud, Ahmed Sakir iöejh Albani hadis ovaj smatraju v1erodostojnim.Vidjeti:

n

k

39 40 4t

dl 41

45 46

dienuzc - n me;(t

rosti i
],V,S,,

d aj e
dlY u

p r e n o o i l b n - A b b as a l a n c e mr e n o s i l a ci aj e a u t e n t i ö ns p o r n a . 3 e sd sa p ö ja ost M e d u t i m , a m a r e k u t nsi m0 t rd as uo v or i j e ö i i i j e , E b i - T a i j a a e im D aa a A b bn P o s l a n i ks . , . v . sj.e r g a n e k ih a d i s k iu t o r i t e t i k o d e p,r e n o s e ,t o j aa , a ta r u formi.+t se pomirimo öinjenicom su ovoAliline Ako s da rijeöi, filoramc naglasiti ashab da ovakve p0 jer stvari govori svome ne miöijenju pLit dr,r n j i h o v o g z n a nbav ae d i n o r e k o o s l a n i k aa . v . s , sa ji j p P s. , T a k oj e A l l a h o V l e r o v j e s ns ka . v , so,b i l a z ib o l e s n a s h a b e e z v i. , . o e b obzira vidbolesti. na Prenosi daje posletio se ZejdabErkama zbog bola je koga osjeöaooku.a2 u eo D o z v o l j ejn o b i ön e v j e r n ib o l e s n i s a a m j e r op o z i v a nuas l a m . i ka kn ji m a E n e s , M a l i k r e n o s iaj e j e d a n j e ö a kl d o v s l u 2 i p o s l a n i ks .,a . v , s , , p b d d i o p as e r a z b o l iA l l a h oP o s l a n is .,a . v . sm,ud o d e p o s j e t u j,e d e o r e d o, v k . p u s "Primi glave njegove ireöe: islam." potom pogledasvog Djeöak u oca, on a "Pokori mu reöe: e s e K a s i m o v oo c u , " a 3j e ö a jk i a d a p r i m i os l a m . m D i "Hvala Vjerovjesnik, s.a.v.s,, izade reöe: i Ailahukojiga je saötrvao od vatre."aapredaji U je ovajdreöak kojubilje2i Ebu-Jala da stoji umr0za v r i j e mP o s l a n i k o v ea . v , sp,o s j e t e ,N a o s n o v u v c g a a d i s am a m e +s s. , . o h i ": jre n a s l o v coe l i n uO b i l a z a k l e s n i m n o q o b o ö c a . " a 6 Buha i ij bo ka

I prau kaie: :dam rvban
IKA L]

'anite Alija snika lega
q g d

öiza
U JU

r081);
) tzzak, ,bdb.

)767), lakim, (2t3eiidJeti:

Sunenu Ebi-Davud, 726),El-musned, (str. (1/429) opaskama Ahmeda sa od Sal,.ra, Fssl/sl/efus-sahlha, (3/353-355/ sahthut^diamta, 1367) (2t996ts716) i (2/1030/b934). \2t992t8687), 3s Taberani, 1I 19711481). (1 I Yidjeti. Medimeuz-zevaict, l2l29\). as djeti: Y llelud-Darekutni, -269). (31267 a1 Ebu-Davud, 725-72613098); (sh tbn-Ebi-Sejbe, (2t444|1}ü6), Belheki Suabut-inan, u (6153119172) Vdjet: BezluLmedihud, idrug. (j4lS9J. a2 Ebu-Davud, (str.72613102)i (11492t1264); Lakin, tbn-Hazm (5/172); u Etmuhala, BejheklFsu sunenuLkubra, (3/381/6380). Hakmi Zehebi predaju lmam ovu smatraju vjerodostojnom. Sejh je Albaniju ocilenio dobrom. Vidjeti: Sahlhu Suneni (2127413j02). EbrDavud, a3 Posiantku T1. s.a.v.s. { Buhari, 284-285/1356) (str u El-edebul-mufredu, (str.1 99-200/524); Ebu-Davud, 725l3095) (str. (3/280/14009); (6/206/11938). Ahmed, Bejheki, as (3,193-194/3337) Ebu-Jala u Elmusned. a6 (Kermani, Buharr, 20/187).

-??_.'Takoder, je viseputa lijepo obiöi bolesnika je poslanik, kako s.a.v.s., uöinio Sadom Muazom, sa b. bezobzira prirodu na istepen bolesti,+7 pod uvjetom sesmatra da bolesnikom u obiöajnom toga pravu naroda. 3.Zeljaza smröu Allahov Poslanik, s.a.v.s., je zabranio muslimanu poZeli moli da ili Allaha smrt. za Ebu-Hurejre daje Vjerovjesnik, prenosi s.a.v,s., kazao:,,Neka ne niko pozeli je smft Ako dobroöinitetj vise imaöe dobrih je djeta, ako grijeönik a imaöe moguönost pokajanje.,'+e za U drugoj predayi ,,Neka-niko stoji: ne pozeli inekanemori smrt Ailaha njuprijenego onadode."ae b. za öto Kajs "Danamposränik, Ebi-Hazim prenosi je Habbab er-Erett da b. rekao: s.a.v.s., zabranio molimo smrt, nije da za molio za niu.,,50 se bih Sliöno navodi Enesa Malika,51 od b. Dakle, ispravno nije priZeljkivati jer ili moliti smrt, Zivot za vjerniku donosi samo dobro.sz Medutim, se nemo2e ako strpiti zbog nedaöe koja ga je snaöla ovome na poslanika, svijetu, opetpostupi uputi neka po "Neka s.a.v.s,, je rekao: koji nikone po2elismrtzbognevolje ga koja ,Gospodaru poiivi je zadesi, ako veöneminovno neka a onda kaie: mo1, me sve dokje za meneboljiiivot, a usmrti ako za menebolja je me smdl"'s3komentaru u predaje Askarani "ovaihad-is citirane hafiz kaze:
a7 Vidjeti: (21363\. Aridatulahvezi, 48,Buharf_(str. 1233/5673) 1523/7235); u Ftmusn (2t24712758); i (str. Darjmi ed, Ahmed, (2126317 lbn-Hibban, t3000). 568); (7t267 aslvlusllm, (171812682), lbn-Munebbih.u Es-sahifetus-sahiha, Ahmed, (str. 48176); (2/316/8173); lbn-Hibban (71285-2B6t30tS); (3/377/6356); u Serhus_sunnä, Belh-eki Begavi .^ 6tiSb-ZSid+tli' s0Buhari 1233/5672) 152'3r7na\;Tirmizi, (srr i(str (1/497-498/970); Qrcrazz:;ton-eoiNesai, Sejb^e (5/109/21097); u Et-musned, Ahmed, {6/10929846); Humejdi (1/g3-84/1S4); iaberani, (416213634); lbn-AbdulBen, (18/27). s1 (str. Buharl. 152317233) (1717-812680). ilVustim, s2 Ovako I had.su brlje:i lVuslirn, stoj koga imam 117/g/26g2). s3 Buhari, 123315671) (i717/2680). (str. ili/ustim,

'pisi

{,!1!L!,5.,:.,1,,!!!,,*-..
ukazuje nije dozvoljeno da pri2eljkivati smrt,osim na naöinkoji je spomenut jer u hadisu, bi tada öovjek negodovao Allahovu odredbu.,,s+ 4. lzmiriti obaveze prema drugima

l v a 7 nnd

m0lt :0ne :5nik 0ne
r i ch

Obaveza svakog je vjernika da vrati eventualne dugovepovjerene i joö stvari za svoga Zivota, da to uöine ili nasljednici neposredno nakon njegove smrti. Ebu-Hurejre prenosi je poslanik, ,,Ko da s.a.v,s., rekao: je zakinuo svoga brata muslimana muvratinjegovo prijeclana neöe neka pravo kada koristiti imetak,kada öe obespravljeni doira djelauzimati, ako a nepravednik budeimaodobilhdjelapripisaöe ne mu se loöadjela "ss obespravljenog Abdullah Ammar b. ka2e dtaje Vjerovjesnik, ,.r.u..., "Ko rekao: nepodmii dug ovome svoj na svijetu podmiriöena Sudnjem ga danu kada neöe ztatnikasrebrenjaka dobratoSa biti i veö i djela.,,sa Allahov Poslanik, jedanput odbio s.a.v.s., je klanjati dZenazu öovjeku je koji ostavio neizmireni sereme-b. dug. er-Ekvea dajedonesena ka2e ,,Je däenaza Poslanika, pred je upitao: Ii ostao s.a.v.s,, pa duZan?,,,,Nije,,, kazali su je klanjao mu potom d2enazu_namaz. je donesena druga .pa poslanik, "Jeli däenaza. Allahov s.a.v,s,, upita: ostao dulan?,,,,Jeste,,, kazali TadaVjerovjesnik, su s.a.v.s., reöe..,,Klan1ajte bratu vaöem dienazul" Ebu-Katade tadaobrati poslaniku, se s.a.v,s., kazavsi, 'Prihvatam poslaniöe',, mu je Vjerovjesnik, njegov dug,o Allahov pa s.a,v.s., klanjao dZenazu.5T U drugoj predaji daje njegov iznosio stoji äug
5a Vtd,el,. (10t128) Fethut-Bari. i Et-nufhim, (2t642). s5 Buharr,, (str. Talatsi, 83t2440j; (il.82 Ahmeae/ßstg613)., Ebu-Jata, (5/488/6508); .1T^816-5!1)

an ik, c se niku KoJa
^ct,

tga tiivi
t0lja
1 Vt ö

ned,

r73);
46). -Ebirani,

"

Besav,, oä; ..Ahmed, 9/36?/7362): i r+r:ssr+r * lqn"Higbal._(-1 (2/70/5385); (2132'33122.22); u suabut-iman, r,kim Bejheki (5/304/673s). Hakim, rmam til.r}#ä.,lri.kir ovu piedaju smarraju vjerodostojnom. Vidleti: bpaske AhÄeda n. S.liiu

,l*i'ii*fl,' oil|"if,ti},o'lii,ä l\l;,?iJ,!*"

Tnmtzi' (1t542t-543/106e); rbn-r\irad2e,

Prayni

I tr

sam0 dinara.58 dva lzcitiranog hadisa razumijemo dozvoljeno daje nekoga opunomocitivraöanje nakon za duga smrti duinika. Onaj ,. prinuäil ko duga mudozvoljeno toga nije nakon odustati u.Jroo vratiti dug. taj lmam ,'sahihu', je Buhari u svome naslo"vio ;fo ,r;rrei zadugmejita cietinu: ne moZe odustati vraöanja od duga.,'ss DZabir Abdullah ',Kada bilo b. ka'e: je uoöi Bitke Uhudu na pozvao me babo Abdullah Amr,hHaram (tj. ,pretpostavljam b el_Ensari; iretao: da Öu sutra prvi biti ub4eni posranikovinu." rrr,aba. od m Neostavrjam na ovome svijetu poslanika, nakon Allahovog s.a.v.s., draZe meni osobe od tebe. p_odmiri dugkojiimamoooio zato moj i pazi svole nä sestre.,,, DZabir "potom daljerastavlja: je osvanuo i bio prvi dan je SeniO Uhuda. je Ukopan jednim sajoö muslimanom u istimezar, Nisäm'se Äogao pomlritis pa tim, samga otkopao nakon öestmjeseci premjestioposeban (i u mezar), izgledaokaokada gaprvi ukopao, je sam put osim seboja Sto jednog uha ',60 malo promijenilalmam El-Ajni ,i, l. pr.Äi..a bojeuhanastala kaZe usljed prirjubrjenosti zemrju.61seiree uha uz sto eks'humacile (otkopavanja mezara prenoöenja to nije i mejita) dozvoljeno iz vlerski osim opravdanog razloga,62 procjenjuj mski ga ko u isla prävn i'eksoerti.

s
S
ö.

I

u/l

nl nij
!.i

vir
Ir(

uri

58 (2t4711961); Ebu_Davud, 780_7g.1/3343); (str. .Nesji, tbn_D2r
5s Vigeti: (41474\. Fethul-Bari,

za
;; 518 65'I 56ti

'i;;;:ii;äi"t,di,iäiilij,,'.i..fi,#5 1;1f,:yjlilfä,ß:*s,,n5*li:li"d;
rl
E D

"

Hakim (o/2s5l1245e). :If,ff$$i,!*;ffi1-1352); (3t224t4s13);Beiheki,

(2t38i); E,.nedinua, !;ii1i'2i':i;f$ii#,:i!,:,t'#f)::,::i,i;Z'A,i^usni, (5t273);

rsl

d i , e nt z e - n 0 n , o a a

)ga /ati tm ne

5,Oporuka imetka samrti na ldealnim propisima nasljeclnog regulisanaraspodjela prava je imetka umrlog, danije tako obavezan ostavljail jerse opoiukLr,o: taöno kome zna koliko.pripada bi ipakna samrti Ako nepravedno podrlelio imetak koji posjeduje ilioporuöio senepropisno da podijeli, postupak takav ilioporuka bili niötavni bi sesproveli bi i ne Medutim, dozvoljeno 1epoklonitijednu trecinu imovine smrti, prije buduöj su nastjednici da najpreöi dotiönom
IMEIKU.

ne
"J^ ud
]|d

ld lir
io

)a

l
la
t^
ia ro

Prenosi da seSadb. Ebj-Vekkas se razbolioMekki, Vjerovjesnik, u a ,,Sta r , mu1edo5ao posjetu. ga upita; misljö, y u Sad o Äiluhou :, ,'Nemoj,,,reöe Poslaniöe, daoporuöim moj cijeli imetak?" poslanik, s.a.v.s. "A ',Nemi1,,, Sad ponovo upita: polovinu imetka?" poslanik, kaza opet v s "Atreöinu?" ponovo Sad. upita Vjerovjesnik, mutada s.a,v.s., 9,9 reöe: "Moies treöinu je puno. iako Botjeje cra ti ostaviö nasrjednike svoje imuöne nego bijedne da prose drugih.,'aa pa od Jedan je öovjek neposredno svoju osrobodio robova, pred smrt sest a nije imao drugog imetka.os Njegovi poslaniku, nasljednici se poZalili su t"1Yr:, poslanik, Allahov s,a.v.s,, je tako reöe:,,Zar 4oS togpostupka. uöinio? smo znali ne bismo klanjati Da mu dZenazu.,,potom je Vjerovjesnlk, bacanjem ostavio slobodidvojicu s.a,v.s,, kocke nä odnjih (ij. treöinu imetka), a vratio ostalu öetvericu njegovirn nasljednicima.oo Takoder dozvoljeno nije jednom nasljedniku viöe nego5to dati zaslu2uje zakidajuöi ostare time nasljednike. En-Nuaman b. Beöir kaze,
63 je bila Oporuka obavezna u prvo vr

s

- 'ada rob snlatraro ,metkom. se re v.ijedninr 66Musl 11117t1668),Trmizi,(Eftuhfe,4/l9l11g4g), m,(1 Ebu_Davud,(str 904-905/3958); Safijau EfMusned, 194); (str. lbn-DZarud, 365/948); (str. rirr.tot,fzÄdzrg:0); Tajatisi, (2t1BrJtBB4), Taberani, (18t1921457); u Es-sunne, igd_t's)DÄj; 1\4ervezi tbn-Abdut_Berr, irt,. (231420); Darekutni, (4/1S0/451 5).

64Buhari (srr 576-577t2742)itlus)il:äi,rl-ä?isiÄl'jeovarpropisdokrnut.

-1!-_,
"Moj babo (Be5ir Sad) poklonio neöto svoga b. mije od imetka je doöao pa sa mnom kod Poslanika, poslanik, s.a.v,s,, posvjedoöi.', da Allahov "lmaö joi djece?"',lmam," .Da s.a.v.s., upita: ga li reöe. li si svima isti dao "Nisam," ovakav dafl" kaza. Tada Vjerovjesnik, s.a.v.s., reöe:,,Onda ne traii datija svjedoöim, nesvjedoöim nepravdi.',at jer na 6.Oporuka propisno za obavljanje dienaze Akomusliman daneöe opremljen zna biti iliukopan propisan na naöin, obaveza je daoporuöi mu svojim nasrjednicima obave po damu dzenazu Sunnetu Poslanika, s.a,v.s., iklonese svihnovotarija su skoro koje preplavile poslanika, i umrtvile praksu Allahovog s.a.v.s., u ovom kako tako u brojnim i drugim obredoslovljima.supostupali Tako ashabi, uzorita generacija, je najdosljednije koja poslanika, slijedila sunnet Allahovog s. v. a. s. ',Kad je Ebu-Musa el-Eöari neposredno svoju pred smrtrekao: me ponesete pozurite nosite mnom ine sa vatrenu baklju, uöinite ne izmedu menezemlje pregradu i (prostirku) gradite namome i ne niöta mezaru.,'68 je: Huzejfe, rekao "Kada r.a,, umrem pozivajte ne jer nikoga, se pla5im naricanja, a Poslanik, je s,a.v.s., zabranio naricanje."oeb. Husajn je Amr oporuöio se njegov da kabur izvisuje odöetiri ne viöe prsta.zo lbrahim en"podstiöite prenosi je Alkame Nehai da oporuöio: mena:Lailahe illellah i

a

v

il
tz o
71

73

67 (sh Buhari 551/2650) i Muslim, 1/57/1623). je N4uslimova (1 Ovo verzrla. 68lbn-l\,4adZe, (211411509\, (4/397); Ahmed, tbn-Hibban, (71421_422t3150), sa dobrim tancem prenosilaca. Busiri ukazao njegovo je yidjeti: lmam na pojaöavanje. Misbahuz-zudiadie, (2130i,i Sahihu Sunnent lbn-Madie, (21j4). 6e.Tirmil (Eftuhfe,4123t986); Ibn-Mad2e, (2h3t1498\; Ahmed,(5/406/23502); Bejheki, (417416971) Tirmizi ovupredaju je lmam ocrlenro vjerodostojnom. Askalani noäni;e Hafiz i selh smatralu,dobrom . Yrdteti: Fethul-Bari, (31117) i Sahihut-terglb, (3/383/3531). .^ ?0 1bn-Eb]-Sejbe, (3124-251117 dobrim 46), sa prenoirlaca. lancem Vidjeti: Äsarus-sa (21s74habe, 575).

tisi =_-

tlient:,e - nam(i(

rSao 1nrK, rrsll tne

poZurite mnom kabur.,'71 sa u U drugoj predaji stoji je nakon p o v e ö a n io l o vta a 2 i d an e k o j e d Ä e ' p o r e d da Alkame h b r o s n l r g ; i c i n i ut e l k i n . z z m 7 .T e l k i np o d s t i c a nne i z g o v ok e l i m e - i - ö e h a d e t a ) ( ja r je Lijepo podsticati öovjeka njegovu da izgovori pred smrt Sehadet, jer sutonajbolje koje mogu rijeöi se izgovoriti momentu. u tom

ctn, p0 0r0 0m
rir^ lttcl t.^ Ad'

r k ,: d - E b u - s eed - H u dp ir e n o s ia j e p o s r a n is .,a , v . s . ,e k a o , p o d s t i ö i t e ir r vaSe samrTnike r|eöi:La itahe na illellah.,,73 Mudrost izgovora öehadeta samrtj na poja5njava hadis kome . drugi u Allahov Poslanik, s.a.v.s,, ka'e.,,Kome nuäu'rri,r1, rileei: illahe La i,e,ah, uci u DZennet,"z+ ,, öe U drugoj verziji stoji: ..garaniovÄnje Dlennet.,, nu poslanjk, ka2e ,,podstiöite s.a.v.s., reKao.. "Ebu-Hurejre da je Allahov vaSe samftnike La ilahe n: iileltah, onajöijezadnje rijeöi budu; ilahe La illellah öeu Diennet.,'7s uöi Prilikom öinjenja terkina treba bragim rijeöima podsticati samrtnika da izgovori sehadet, osimakopostoji bojaznäst de se narjutiti poreöi, da iri onda treba samo öuje da izgovor öehadeta prisutnih.ro od

Tle

du
r68

im
io

rnt t

I

,]m
l) i kr,

rbn' #i}:;ä ,!ä?iitJ,l'^ii;l, Abo H,'nejo b 12,114lb'.-Munz:r,u,r,n,rnrr,lffi,':::ri:;: ..1.5e7r) i*L];ifiil t5233t220i87t,r-,atm rrisosrrzgg),(1t67lt1st2t,tDn. ifl#l1lriil:;Jit;t'rt;:J:?11,"*

jl,'-',,,,,,1',%";ffi lLH[,:.%";j,!;3f;;;';';;,'',0', :üli;16äfi il:,'fl ',!lltu'Ebu-Davud' (str 730/3117); rirmizi, (1/501/e76);

71 Abdur-Rezzak, (3/387/6046)i rbn-Sadu Et-tabekat, rbn-Hazm (6/92); u Er-muhara, (5r157). Haflz

4-

mev andtz-za n, (1 321 1g. ma | 17 76 Vidjeti: ES-Serhu/numtia, (Stij6_317).

'*t:ffi ü:ü:,i:",f1#'il* ,,1;31ii'{t/rl$'fl *q,fiilfi j1t*;

^j;:,,*l,|x1;.';i;,f i:ir'.iii[J#'kacl'(s'rso);rub Ifilld'',r!ä!f

E

prenosi je Vjerovjesnik, posjetio Enes Malik b. da s.a,v.s., bolesnika iz "lzgovori plemena Benun-NedZdZarmu: i rekao lailahe illellah."zr Husein el-DZuafi "Zaidja smo posjetili ka2e. i Sulejmana el-Eame5a u je preselio. jedan danu kada Nakon je doöao toga stari öovjek. je Kada 'Neka slavljen je: punu je vidio kuöu ljudirekao Allah, ne vidite zar u kakvom stanju se nalazt?l muneöete telkin?"' je to öuo Zar öiniti Kada Elje pokazaosvojim Eameö kaZiprstom i izgovorio öehadet.TB Ebu-Hatim i Muhammed b.lVuslim posjetili su Ebu-Zuraa er-Razija dok je bionasamrtnoj postelji. Ebu-Hatim lVuhammeda znahadis upita dali o telkinu samrtnika? je da znahadis prenosi Rekao koji Muaz DZebel, b. je Prije nego poöeo podiZe citirati hadis, Ebu-Zura glavu svoju ireöe: "Prenosi Abdul-HamidD2afer, Saliha Ebi-Ariba Kesira b. od b. od b, "Uöi u Diennet Merreha, Muaza Poslanika, od od s.a.v.s., je rekao: öe da onaj zadnje budu: ilahe potom öije rijeöi La illellah", plemenitu ispusti svoju nakon duöu izgovorenog öehadeta.Te jer Dakle, telkin öini se osobi je nasamrti nenakon koja a smrti, mrtvi neöuju govore.8o bi igovorili imnebi koristilo, dasu niti Kada to buduöi napustili nakome öine svijet se dobra djela. dokazi Svi ukazuju je telkin da vezanza osobusltako Zivu danema autentiönog koji dokaza ukazuje se da telkin mejitu. jednom öini U nevjerodostojnom koga hadisu, biljeZi imam "El-muadZemul-kebir", telkin Taberani u navodi se nakon smrti,82 Neki

I
I

t
I

c p

ta
;

77Ahmed, (21152112565); (31244-245/3499), u El-nuhtare, (5/35i36/1641). Ebu-Jala, Dija lmam pouzdani, Hejsemi da su prenosioci predaje je tvrdi ove lmamBusrii Sejh Albani smatraju (213251; (3/188) vjerodostojnom. Yidjeti: MedZmeuz-zevaid, lthaful-hajeretil'mehere, i Ahkamul(sIr.20\. dienaiz. 78 (2155513627J, prenosilaca. Ahmed Elilel, u saispravnim lancem 7s (31109). Yid)eti: ELd1erhu vettadil,1113451346) i FethulBari, 80 postoje Ovdje izuzimaju se situacije koje za dokazi mrtvi njima da u mogu iligovoriti. öuti sl VidjeI: (51102), (21304); (str. H-mugni, Elmedimua, HaSijetut-Tahtavi,366). 82 (8124917979\. Taberanl.

86 87

88 89

tli,en ze a

tnt(zu

i s l a m s k i e n j as u p r i h v a tolv up r e d a jiua d p o n j o j . 8 3e d u | m , uö ci i i r M hadis kojim.se argumentuje misljenje vjerodostojan. ötoje citirao ovo nije Nakon "BiljeZi kontekst haclisa ovog imam Hejsemi kaZe. gaTaberaniEl_kubi,.r, , a u n j e g o v oa n c um a k u p i nm e nn e p o z n apir e n o s i l a c a . . e a m i s l a i t h l m a m r u S a t a h ,v e vtib n - T e j m iljbe _ K a j jliim k jl,b n _ H a d 2 e r , lb Ne , jn a, Sehavi, s e v k a in i l b a no v a jh a d i s m a t r a su a b i m .re s - K a j j kn r2 e A i s jr bn i a dasuse islamski uöenjaci daje ovaj sloZili hadis neispravan.86 N a i m u , a n c u r e n o s i l a cv ep r e d a ji e a j u e t i r i a h a n e : el p oa m ö m P r v o , n e s .S e l i m i - H a v l aE b u - U k i rjn a n o n i m n uo g r a f i j u , o z E b e ni, a la bi D r u g o ,e i d .A b c l u l l e lh E z a m a t a k o d ea n o n i m n uo g r a f i j u S b aili , es r, bi T r e ö e , u h a m m e di b r a h i md _ D i m e ö kb,u _ A b d u l lh n _ H i b b a n M b. e Ei ah. Darekutni i Ebu-Nuajm daje biolaZov, drugi smatraju tvrde a ga potpuno s l a b iim i ö t a v n i m . s e n Öetvrto lsmail Ajjaö b el-Anesi Ebu-Utbe el-lJimsi je nepouzdan, koji osim prenosi Samijaso,ova predaja od Mekkije, ako od je a pa nije prihvatlliva. pogledarno Kada u ovajlanac prenosilaca i njegove brojne mahane mozemo slobodno kazati je ovajhadis da potpuno niötavan, moZda a i laZan,da nijedozvoljeno po njemu, Uzviöeni najbolje te raditj a Allah zna, " tbni_Satah Etnensurat,.115_ \5t24.5). tye (11261)., (str. I]o]:,1,,r1:1 l1,,TicJ.dn, Fe.tlva nesaitu r0/00rnrama Nevevrla, Huluiatu r-bedrir-nunir

(11274), Er-terhisur-habir, (2r698_699i; Ke'fur_ hafa, 137 7J 11 6-37 84.V : M dimeuz ev id, (3 45) (2 -z a idlel e 1 t 1 324). s v drl'eti:,E] mugr4 -rn1a siz+s1; Med-irnuatur-fetava, zadur-mead, 1r (1r4171418)., 1241296), Kelfur(7192_92) i ELdZamfuehadßil_ fi ibadat (21415-416J. 80 Vidlet : Iehzlbris-s (131 unen, j99\. 87 Vidlet : Fd-clua, (1/1g9) rmama od Taberanla korisnirn sa uvodom cir. od l\4uhammeda b. sercla öLtnania ss Vid)eti:. ELdZerhu (4f vettaclil, 6\. se,vdjetr: Efmugnr fid'duafa, (2r2sirs20}), TehzibuLkemar, (24r3s2ßa30) Takributtehzib, i (2115A') e0 Vidjeti: Iakdbufte (1i84). hzib,

j'bitl:-'::?:: lans-001, ri l!!, ts-srs//etud-da'fe ^\3!:::t,Neitut.evtar, ffittdau heaarriritt/ta, 1sr,r. r4u) l"t],r\,, (2/64-65/599): FetavalledZnetid-dainte

l,q.-.-

t:qrj-i---ry9-z-g

(.
E

Zato veöina islamskih uöenjaka smatra setelkin prije da öini nastupa smrti. je Ovo takoder hanefijske stav pravne Skole se navodi priznatim kako u hanefijskim izvorima.el Neki islamski uöenjaci smatraju, pohvalnim sure takoder, uöenje Jasin öovjeku senalazi samrtisz, koji na oslanjajuöi hadis sena Makala Jasira b. "Uöite u kome Poslanik, s.a.v.s., kaie: suruJasin vaöim samrtnicima."s3 Medutim, lancuprenosilaca u ovoga hadisa imajutri mahane koje spreöavaju po ovome rad hadisu. ga smatraju: Slabim lbn-Kattan, ',Nema Darekutni, Nevevi Albani drugi.ea Darekutni öejh i lmam ka2e: vjerodostojnog o uöenju Jasin hadisa sure onome je na samrti."gs koji U jednoj predaji da niStavnoj stoji uöenje Jasin sure olaköava smrtne muke.g6 Takoder, uöenjaci neki smatraju onog umire da ko treba okrenuti na desni usmjerenim prema Kaodokaz bok licem kibll. predaju uzimaju ElBeraa Marura je oporuöio ganasamrti b. koji da okrenu prema licem kibli. "Lijepo postupio,', je to öuoAllahov Kada Poslanik, je s.a.v,s., je: rekao potom je klanjao mu dlenazutraiiooprosta njega.oT tako, i za lsto ovaj postupak, potvrduju opöim znaöenjem hadisa prenosi koga Umejr b, "Sveti (El-Bejtul-haram)je je rekao: Katade Poslanika, od s.a.v.s., da hram

T

A
L

tl

t\ t\
p

98

99 10(

,1 Yidjetr. El-ihtqaru talilil-muhtar, li (11119); El-hidaje öerhut-bidaje, Serhu (1/90); fethitkadir, (2/104); Bedaeus-s (2122), anaia, Haiijetu (2hg0J; lbni-Abidin, Hastjetut-Iahfayi, (str. 366). sz (21304), Yidjeti. El-mugni, (21131-132) Keiiaful-kinaa, (1/368). i Ftkhus-sunne, e3 (str.731/3121); Ebu-Davud, (str. lbn-Mad2e,111/1470); u Ämelu/yevm, Nesai (str.581/1074); (5/26); Ahmed, (2012191510); (1t7 Taberani, Hakim, 53t2014\, Ilatisi, (2t244t973); Begavi, (512951 lbn-Hibban, (7126913002). 1464); saVidjeti: El-nedimua, (51102), Eltelhisul-habir, (21650), (j1509t1622\ Miökatut-mesabih, i T dihul-ah m,(21 3). ev ka 47 s5 Vidjeti e/hr,su n, Q|650), ejd -ka r, (2 85). : Et-f l-hab F ul di 1 s6 (11188). Ebu-Nuajm ahbai u Zkru Asbehan, e7Hakim, (1/505/1305) (3/384/6396). Hakim Zehebi ovajhadis i Bejheki, lmam i su oc4eniti je vjerodostojnim. lvedutim, Albani prigovorio predaji. Sejh (3l1i2ljS4) ovoj Vidjeli. lrvaul-galil, | Tenkihulkelam.472-473\. ßlr.

.t02 103 t(X

106 t07

I

vasa kadasteiivi i mrtvils'Medutim, kibla jasno da se citirani je hadis odnosi namaz mezar ne na onoga umips Takoder, na i ss a koji za dokaz koriste hadis prenosi poslanrK, koji Ebu-Hurejret<ome u s,a.v,s., kaZe: "Svaka stvar ima svoj ukras, ukrasjednog a je skupa okretanje prema k/bi|,"100 seod Huzejfe er-Jemana oporuöio gana Prenosi b, dale da samrti okrenu prema kibli.nl0i okretanje onoga umire koji prema prenosi kibri se 0 d A t a a , 1H a s a n a l - B a s r i j a ,Eo :_ ö a b i j a , r o + rb , e l _ H a t t a b a , 1 0 5 02 e rö Ome l b r a h i mn - N e h a r j iad r u g i h . ea too l b n - K u d ak ae e a o v om i S l j e nz a s t u p a jA t:a ,l b r a h i mn _ N e h a i , mZd je u e M a l i k e d i n j aE I , E v z a it,a n o v nS a m aS ä t 1 a s h a k d r u grio zm a m m ni s ici , , l i l Nevevi navodi konsenzus uöenjaka legitimnosti o okretanja onoga koji umire desnustranupremakibli [/edutjm, 108 na ovai konsenzus niiä potpuno precizan, se prenosi Seida et_|\/useliba nijevolio jer od b. da
e8 Ebu-Davud,668/287s); (str. rlakim11r127r197), , (11r47r101).lmam I öejh Taberan rvunzr, predaiu"ocilenili vjeroclosrolnom.Hejsemi da su nleni imam tvrd prenosioci 1!ll:y:y: p.uzdani vidleti: Med2neuz'zevaul, (|414),rrvaut-gati, rss]i 11r4,B), lznsl _Daifut-tergib, sahihul'dzania, (2r844r4602 rmarn i 4605). zehebrrb;-Ha;zer prigovorili hadisu. su ovome Vidleti: Nasbu/-rale, i Et-tethisut_habu (21251) (21646). ^^ ee Uid)e|). (412j\. Nejtut-evtar, "'tl*lil:i (3t2St23S+) t\,4unzi', iAtbani hadis at, tmam Sehavi ova; smatralu dobrim. !;1f tdul-hasene. vr0ler:,r/-ire{as 142) /st.. i Sahihut_tergib {3/lgJ,j0g5). .^., "' 'l::I*i,-y Ettanh(4/156/1) savierodostoin prenosi . uzelo dje)a m rancem acä tz Et-teknir, Azza Sejha. j,ljr]:9 r.ll3 Srlhab Abdut Ati Vidletr, takoder: Kelöafut-kinaä, eh32). ,i,, (2td47114873\. mtance.n saispravr p.enos,laca. .::101.!gl-lelbe 10r lbnE!'Sglbe447 2). doo.i,ir'ancern raca. Ql | 1087 sa prelos 104 lbn-Eb-Sejbe, (2r447r10874), Abdur-Rezzak, (3/39r-392/606i); rbn-Hazm Ermuhaka, u (5/174), prenosi saslabim lancem aca. 10s Ebi-s_ejbe, lbn (,2l447ha\ra) i rbn-ruunzir, (sß2ar2g2g), saprekinutim prenosrraca, rancem ler JaJa Ebi b Rasid pouzcan öuo yidlet): nrje nije omera. ELdierhu p;ri4s)., vet-ta(lir, Takributtehzib, i Tenkihut_ketam, (str. 474). "(21353) 10t lbn-Ebi.Seloe 12t447t"0871). ancen sastaDtr preros Iaca. 101 Elrylli 121304), El-ihttiar, (1/1191 Bedaeus-s (2122), anaia, Er-bahrur-ratk, (21184), serhu fekilka.dtr, Et hictaje, (t90), KeSöafut-ktnaa, Nrlnfertur, (+,t2t)., SubutusiZ.neZtr, ^(2t103), se/ai? Flkhus-sunne Es-serhui-m t't321_32i). {2/90) r,/368). umtia. ,^", 10! Vidleti: (5/105). E/-medzmua,

,1,3,,-,.

=l:-ri-t-g-:/ro2., "

prema okretanje koji onoga umire kibli.10e Takoder, hanefijski neki uöenjaci jer generacija iz poznijih smatraju je bolje da umiruöeg ostaviti ledima, na takoduöa laköe izlazi tijela.ll0 iz poznato, Medutim, je nama koliko za postoje ovakvo miöljenje ne validni argumenti, najbolje a Allah zna. Odgovarajuöi napredaju b.el-Musejjiba lbn-Kudame Seida imam kaZe: "Njihov postupak Seidom (kada gaokrenuli prema paje osudio sa su kibli je da je okretanje prema taj öin)dokaz umiruöeg kiblibila praksa muslimana vrijeme."111 u to Zakljuöiöemopitanje ovo odabranim miöljenjem lbn-Hazma imama koji "Okretanje prema je pohvalno, koto ne uöini kaZe: samrtnika kibli ali ne zaslu2uje ukor..,112

\zig \zty 1zi9

ra'h r('h fi,l

tm lbn-Ebi-Sej (2147 481087 Abdu je (3/392/6063). Albani ovupredaju be, 4 -4 1 7); r-Rezzak, Sejh (str. oc4enio vjerodostojnom. Ahkam Vidjeti: ul-dienaiz, 20-21). 110 (11119) (1190\. Vidjeti: El-ihtijar, i El-hidaje, 111 (21305\. Vidjeti Elmugni, 11' (51173). Vidjeti: El-muhlla,

t p t s t

3nJaci 0, za kale, su0l0
to^öcl

a k- o i i " ' J'

nine

Prsyni

I

I z s
n
K

ö ö

11i 111 115

)ptsr

tli,cnuze - nurueia

Nakon smrti
Najbolji najsigurniji za utvrdenje i put nastupa je snlrtt Sä\rfe11s1-1s medicina, mo2e samo koja ne potvrditi nastup smrti, moZe veö odredjti i vn1eme komeje nastupila. u Medutim, nije olaköan ako pristL;p nekoj m e d i c i n s u s t a n o v i o z e e n a o s n o v o d r e d e nshm p t o m a koj m s u ii zakriuöitl nastup smrti. l s l a m su ö e n j an a v o dn e k o l i k o j h b i l i e 2 i a ; ki ci e ov o j a P r v o : p u ö t e n o ls t b a v os tto p a t a . O s D r u g oO d v a j a n jk o s t i j u o d l a k t i cn j i h o v oS i r e n j u s t r a n u t j . : e p ia e ( r a z d v a j aj n jd n e dd r u g e ) , ee o Treöe; Krivljenje u jednu nosa stranu, Cetvrto: OpuStenost i otegnutost lica. koZe P e t oU t a n j a ns l j e p o o ö n i c a . : je sesto: Nabujalost genitalija muökaraca kod i opustenosi njrhove rrs k6ls Sedmo; Zaustavljanje srca. rada 0 s m oK o ö e n pe g l e d a . : j o Deveto: Opöe hladenje mejita. tijela lMedutim, u odredenim situacijama neöe se pozurivati se primijeti iako 'Ako neki ovihsimptoma. od lmamSafija kaZe: pogodi öovleKa nesreöa k a ou d a g r o m a , t o pp o Z a r ,a dn i zs t i j e n u ,a du v e l i k uu p us t r a h ; r u , p p r , od zvijeri, isl,,tadanetreba rata poZurivati njegovrm sa opremanjem dok sve seneutvrdi nastup smrti. Ostaviöe dan, ilitri jer postoji se dva rnoguönost da1eizgubio svijest paou komu."1la drugom ili Na mjestu imam Safija "Nasljednici kaZe: umrrog treba 2ure opre'anjem moze ne da sa jer biti samo onesvijeööen. Medutim, vide kada oöjte znakove r uviere u nastu0 se s m r t r e b a ap o Z u rs an j e g o v io p r e m a n i e m , ' , 1 1 5 i e d m
',1,r.V d,elt: (1274y. E_l-unn Fl-nugnt. \' Et-med7mua.10). 121307 r5/1 114 Vrdjeti: E/-med2mua,10). (5/t 115 Vidleti. ELumm, 4). (1127

:!-

P.q:j'p_tjzljj

d
E

Dakle, potvrdi kada smrt se pristupiti treba odmah opremanju mejita. Prvo öeseuöiniti, jeste 5to nakon izlaska du5e, sklapanje mrtvome. oöiju Ummu-Seleme "Allahov kaZe: Poslanik, s.a.v.s., je kod Ebuu5ao potom je (nakon je preselio) njegov Seleme öto i vidio pogled. ukoöeni mu "Pogled duöu zatvorio i rekao: oöi prati kada izade iztijela.'116 toga Nakon je Poslanik, s.a,v.s., uöio dovu Ebu-Selemi. Seddad Uvejs b. kaZe je da "Zatvorite mrtvina, pogled Allahov Poslanik, s.a.v.s., jer rekao: oöi prati jer meleki du\ui govorite samo lijepo (kaZu: aminaju Gospodaru uslisajl) govorite."ln Nevevi naonoSto lmam navodi konsenzus islamskih uöenjaka ',Zatvaranje o sklapanju umrlom.tls Ebu-Abbas oöiju lmam Kurtubi kaZe: je oöiju po umrlog sunnet kome svipsslipani,"11ese öini bi rade Ovo da mejit ljep5e izgledao seprikrije promjena i da njegovih oöiju.tzo Oöiumrlog treba zatvoriti odmah nakon prije izlaska du5e, nego se jerje nakon ote2ano tijelo ohladi, toga sklapanje oöiju.tzt "Nakon prvo lmam Safija kaZe: smrti treba zatvoriti umrlom. öe oöi To uöiniti njemu bliska osoba najblaZi na 1sii11."122 Neki posebne koje uöeprilikom uöenjaci navode dove se zatvaranja poslanika, oöiju umrlom. Medutim, vjerodostojne od nema predaje s.a.v.s., je uöio posebnu tomprilikom. da dovu Prenosi od poznatog se tabiina "Kada Bekra Abdullaha b. el-Muzenijaje rekao: da zatvara5 umrlog oöi
116 (6/186/920); Muslim, (str.730/3118); Ebu-Davud, (2/B/1476); tbn-Mad2e, (61297126585\, Ahmed, (6i12416995); Ebu-Jala, (23131 12\. Taberani, 417 f17 {,21911477), (4/125); lbn-Mad2e, Ahmed, (71291t7168); u Musnedut-firdevs, Taberani, Dejtemi (1126711035\; (1/503-504/1301); (8/402-403/3478). iZehebi predaju Hakim, Bezzar, Hakim ovu smatraju vjerodostojnom. Busiri lmam iSejhAlbani je ocijenili su dobrom. vidjeti: Misbahuz(2/23) zudZadZe, i Es-s/sr/efus-sahrha, (3/84-85/1092). f8 VidjeIiEl-minhad1, (6/186). 1ls (21572\. Vi$eti:Elmufhim, 120 (51573); Vidjeti: ELmufhh, (6/'186) El-minhadi, (51324). i ES-Serhu t-mumtia, 121 Vidjeti: El-mugni, (2/308)Eö-Serhul-mumtia, (51324\. i 122 Yi$eti: Elumm,(11280\.

n

't
n

1\l

is
t(

u
p p gt in pl
nt

nl
ö(

cj
ni

R
la
ta

!!t!-+ mejita, /0me, d Ebunmuje lntoga
^ ,.1^ i^

tlien aze

nantQz{l

e ud JU

tdprati rsliöaj!) ienjaka laranje ridabi

'Bismillahi reci: ve alasunneti Resulillahr, s.a.v,s., imeAIlaha po (u i Sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s,,).'KadabudeS ga nosio, recl: BlsmillahimeAllaha), (u potom veliöaj Allaha Oofnosis ,uä mejita.,,,rza lVedutim, tabiina moguposluZiti dokaz. rijeöi ne kao Dovaje vid obredoslovlja o vjerski iovisi validnom argumentu, najbolje a Allah zna Mnogi islamski pravnici smatraju je lijepo da podvezaöom ide (koja ispod vilice ive2ese na glavi) stegnuti umrlog.l2a se öinj glavu Ovo iz razloga usta da umrlog ostanu zatvorena kupanja seonemoguöi zbog ida ulazak insekata tijelo,naroöjto mezaru. u u Stoganemasmetnje praktikovati postupak, u sunnetu postoji ovaj iako ne varidan argument koji "Hadis podvezivanju jä podrZava miSljenje. Zejrei ovo rmam kaze: o virica garib,"tzs tj. nema svog prenosilaca, lanca shodno osobnoj teiminotogili imama Zejleija. Askarani "u hadiskim Hafiz kaze: zbirkama narazlm ne "Koliko predajupodvezivanju o vilica."rm lbn_Usejmin Sejh kaZe: znam, nema dokaza podvezivan)e za vilica."tzt Takoder, islamski neki pravnici smatraju trebarazgibati da ruöne i noZne zglobove uffirlog.rze Razgibavanje zgrobova vröi noznih se tako öto öesecjevanice njeZno previti koljenu u i spojiti butinama, öese potom sa cjevanicebutinama sa pritisnuti naprijed doksenatkorjenice prema sve ne naslone stomak. na Zatim se nogeispruZiti normalan öe u poloZaj. Razgibavanje zgrobova postize ötoöe se rukepreviti ruönih se tako u laktovima ispojiti podlakticenadlakticama, öeselaktovi sa zatim raöiriti u
1' 3 Belheki, (3/385/4601). ovome Sriöno b|je2i rbn-Ebi-sejbe (2r448110878).Nevevi ovu rmam Je predaju_ocrjenro vjerodostojnom. El-medZmua,0). Vidjeti: (5/1 1 .^., 1' 4 Vidjetr: Elmugni, (21307); Er-medimua, (5/109); Bedaeus-i (2122): anaia, Er-ihtijar, (11119); R^eudatut-talkin, serhufethil-kadir, (2197), (2h03); Et-tad\u vet-it<tit, lztzzrl; rrmunriä, Mevahibul-dZetit; ES-öerhut-mumtia, (2t221)., (Bt3ZS). .".. l?!195)l 1,s Vidjeti: Nasbur-raie, (21254). 1'6 Vdjet): Ed-diraje, (11229) hafiza od tbn-Had2era Askalaniia. '?' -m V'dleti: ES-Serhui \5132,. umtia. 128 vdjeli: El-mugni, (21305-306), ELmuhezzeb, (Er-med2mua, 5/107-108); Et-iknaa, (1rsl),Ettadiu vel-iklil, (21221): Mevahibut-ctietit, ES_Serhut_mumtia, (2t221)., (S/32S_326).

Toöe
,otorJd

. 4v , ., .s tabiina umn0g
126585), lfirdevs, rpredaju 'isbahuz-

JL_,
potom se ruke stranu ponovo öe opruziti tijelo. treba niz ovo uöiniti oriie nego tijelo se mejita ohladi.Mudrost postupka ovoga dolazi punog Oo izralaja kupanjaumotavanja kod i jer u kefine, se tadaudovi ohladenoq tijela mogu pomjerati oraköava lahko sto propisno kupanjeobraöenjä i kefina umrlom.l2e postupak, Za ovaj takoder, postoji ne dokaziz Sunneia Poslanika, s.a.v.s., je njegova oöita,Allah ali korist a najbolje zna. je NuZno napomenuti nekiislamski da pravnici smatraju pohvalnim staviti stomak na umrlog zeljezni drugi predmet öe sprijeöiti ili tezi koji "Kada jluga napuhivanje sfs;psfta.130 Abdullah Adem b. kaZe: ie umro Enesa Malika je b. naredio da se na njegov stomak stavizeliezni predmet."131 se da je imam Prenosi pohvalnim Eö-Sabi smatrao siaviti sablju stomak na umrlog.132 Medutim, postupak ispravandva ovaj nije iz taztoga. Prvo: predaje ispravne je potvrdeno prvih citirane nisu niti kod generacija stavljanje predmetastomak Zeljeznog na mejita. Drugo: Stavljanje predmeta sablje, Zeljeznog poput noZa sl. ne moZe i sprijeöiti napuhivanje stomaka. Takoder danaSnje u vrijeme postoje hladnjaöe semo2e u koje ostaviti akoveöpostoji mejit validan razlog koji dozvoljava kaönjenjeukopom.l33 sa Nakon öesepokriti tijelo toga cijelo mejita jednodijelnim sa pokrivaöem, "Kada preselio poslanik, je Ai5a, kaZe: r.a., Allahov je s.a.v.s., pokriven prugastim prekrivaöem."t3a Nevevi lmam navodi konsenzus islamskih
130 vidjetr: (21307), E/-mugnl, El-nuhezzeb, (El-mudzmua, El-insaf, sl10B); (2t466), Revdatut-talibin, (2197), KeSöaful-kinaa, Et-tadZu (21134), vet-iktit, (21221); Mevahibut-d\etit, Et-mubdiaj, (2t221); Ql218\. tu B9l!-e$ (3/385/6402). lbn-uscjmin predaju Sejh ovu smatra stabom. vidjeti: Eö-serhu|mumth, (5t327\. 1r lbn-Ebi-Sejbe, (2l44ShO8gO),salancem prenosilaca. slabim 133 Vidjeti ES-öerhul-mumtia, (5/325-326). 134 (Ajni,211313) (7/9/942). Buhari, i Muslim,
12e lbid.

ri.rl =-*: r r i)i"a ""

rlienaze - nnmflzfl

:nje

ntm :öiti uga :zni lviti cva
cija
\;^

,,pokrivanje uöenjaka pitanju,135 o ovom Ebu-Abbas Kurtubi kaZe: mejita ie p'znata praksa proSlih generacija."136 se jedino ovdje poKrivarije izuzrma lica 'nogakojipreseli je u ihramu. dok jedan lbn-Abbas claje ka2e ashab je boravio Arefatu sasvoje dok na pao jahalice, slomio i umro. vrat ;\liahol, "Okupajte Poslanik, s,a.v.s,, reöe; tada ga sa vodont isidrontl3T iuinotajte gau dvodjelne kefine, ne pokrrvajte ali jer njegovu gravu, öe hitiprorivrieit naSudnjem izgovarajuöi "tsa danu telbiju N e k i s l a m s k ir a v n i c im a t r a jd a s e t r e b ap r i j ep o k r i v a nsa i n u r i p s u jk jer odjeöa umrlom, se takospreöava eventualno zagrijavanje rnejita koje uzrokuje odjeöa naroöito r:s a zimska, vodikabrzom Sto kvarenju meiita ja P r i s u t nomo b a me d o z v o l j eo to r i l i c e m r l oig o l j u b gi a .D Z a b i r is nk t u p i i b A b d u l l a ha .k a l e : ' K a d ae m o jb a b o b d u l l ap r e s e l i(o a oö e h i r 1 ) j r. A h k o t k r i v a o mn j e g o vloc ei p l a k a op a s u m i b r a n i la,l ip o s l a n is ,,a . v . s , , k sa i , i minije zabranjivao, tetka je, Moja Fatima takoder, poöela plakaii, je Tada ,'ptakale Allahov Poslanik, s.a,v.s,, rekao 2enama: ili ne plakale (!1 nlega Abdullaha, obavijaju r.a.) meleki svojim krilima rlokga nepoltesele.,'1i0 sve U drugoj verziji ovoga hadisa da su prisutni stoji zabranjivali DZabiri,r da j k. o t k r i jl ec e v o g a c a , e rj e b i oi z m a s a k r i rp a g aj e p o s l a n i s , a . v . s . , i s o an, je naredio mugaotkriju.rut otkrio ili da A i ö ar,. a , p r e n o s iaj e P o s l a n is .,a . v , sp , l j u b i os m a nb . i l 4 a z u n a , d k ,o O a " j e u m r op o t o m r e k l a ,K a o ag l e d a m p o s l a n i k o s . a . v , s . , ve, n a k oS t o n je , d u suze cure njegovo koje niz lice."142 je preselio Kada je Ebu-Vaii doöao Ebu13s Vidjeti: Elminhadi, (719). 13a YidjeLEl-minhadi, (2t600). 137 je plod Sidr divljeg lotosa. Vidjeti: (2l4BB). Tevdihulahkan, 138 (Ajni,211313) Buhari, (1t91942). i Muslim, 13e vrdjeti: El-mugni, (21313\, El-minhadi, (71i0), MugniLnuhtad|, (1/331); subu/us-se (2isi), tan, Nejlul-efi (4125\Eä-Serh ar, i ul-mumti (51 a, 326). 140 Buhari, 26311244) (str. i lVustim, (16/231247 1). 141 (16 Muslim, 1221247 1), 142 Tirmizi, (1/504/989); Ebu-Davud, 739/3163); (str. (2t9tj47g): tbn-iVad2e, Tajaisi,(3/3839/1518); b. Humejd, Abd (21380t1524J, Abctur-Rezzak, (3/596/6775); Begavi, \St3}2h4t0,i,

)LY

oje (oji )m.
ia

kih
tbin,

iia,

11)

!:.!,!.1j.rJ-l_.l::j

B u r d e H a nb N i j a r l - B e l e v is h a bi) p o l j u b in j e g o vö e l o . r 4m a m ( i e a, o o l3 p B u h a r i r e n o s iaj e E b u - B e u r a o o dp o s l a n i ks .,a . v . sn , k o n t o e a d kö k .a 5 j p r e s e l i o , j e o t k r i o j e g o v loc e ,p o l j u b ig a i z a p l a k a o . U a pa n o i r ad r u g o j predaji dagaje poljubio stoji izmedu oöiju,i45

s#s

Hakin 11151411334) Tirm ovupredaju rmam zi smatra vjerodostojnom. rsramski Nekr uöenjaci p.g.v.raju .vom hadlsu. r\4edutrm, je rspravno da je ovajhadis yidlet): dobar. Medlmeuzzevaid i Muhtesaru zevatdil-Bezzar, (11343). "(3120) 1a3 lbn-Ebr-Se]be, (3/61/12069); u Er-tartir Buhari i tbn_Sad Ettabekat, u (6/101), 1+tZ.tStZAel sa dobrim prenosi V djet Äsarus_saha lancem aca. : be,(2152g). 1aa Nesat RÄrec, (6t1t7t249al;lbn_Hibban, !_u!91 J9t1,z!2t1241-1242), (2/11-.12l184ö); (7/300/3030), Taberani (10/298/10723) 1as rbr-r\'4ad2e, (2/53/1650). Aban ]e ovupredaju sejh ocrjenio vjerodostojnom. sah/hu v,djeti: Suneni lbni-Madie. Ql53\.

1t

l

tsr
::-l

tllent:.t

- n ( lt tt:,.1

Kupanje mejita je Lijepo poZuriti opremanjem sa umrlog, nijeispravno vjerski a bez opravdanog kasniti opremanjem razroga sa i-ukopom. Ebu-Hurejre prLnosi poslanik, "poiurite da1eAllahov s.a.v.s,, rekao, sa dienaiom sa (tj. unrlim). je biodohar, njegovu korist, prottvnom, Ako je u u rijeliöete se niegovog Ovaj 21a."146 hadis opöeg je znaöenja i obunvata poZurivanje sa pripremom, kupanjem I ukopom,ilz lslamski Neki uöenlaci smatraju se da ovaj hadis odnosi pozurivanje na sadzenazom kaouru nenasamo ka a pripremanje,l4s citirana Medutim, predaja podstiöe se mejit prije da öto stavi kabur. bi biro u Ako ispravno kasniii pripremom bitada sa kakva bira mudrost poiurivanja noöenjem sa dlenaze, buduöi priprema da iziskuje znatno vremenski duZi period nego samo no5enje dlenaze kaburuäl ka Postoje hadisi, i,drugi jasnije, citirana kojijoö nego predaja, ukazuju na poZurivanje sa pripremom d2enaze, je vjerodostolnost ali tin präOulu sporna, najbolje a Allah zna, Kupanje umrlih muslimana je 0bavezno po konsenzusu rslamskih osim zakoje onih yö:llrli postoji dokaz ihnetreba da kupatl,r+snpr. kao öehid Medutim, islamski uöenjaci razilaze stavovima kupanja se u oko nevjernika. Nevevi ',Muslimani obavezni lmam kaZe: nisu kupati neqernike po konsenzusu islamskih uöenjaka, obredoslovlla vezana jer nrsu za neqernikesuo'i u osnovi Medutim, niti öisti. dozvoljeno je muslimanima daih okupaju, je nevjerniöka iako rodbrna oa'iouöini nieqove preea od
i Mrs,r t1 ]]j?:ir:,:n 276-277ti31st r7r Q44) "'11:[ifj-mufhim, (2/603) Ed-serhut.numtia;, Serhu gt32s) i rijadis-satihrn,odtbn_ (3/106)

',..'_lli',itüi'i;l;::tlif[lliliä1(Tili,i,il,iliti::Ä!,';) 14s ,ff,ff,j,,,n,, villet):,E!.t?ry!il, Meratibut_idlma, i1-i*ri",", e4n46)., Gt. at1l ',rlfX
r,,i"ßns-ta), er-rin,,r ifllfi',)?fl;i"!3,i'!,ä1,,1,:{t")'aevaatui-tärl:n,'1)ÄÄi,'üiüd
mudz'teh.t, iri*i'n'iÄ.e^sai,t(2/566); ,l;i!!ri't:r(t'1öit!;i|i, ttrrl); tdzna, Bedäeus-s

*A-=
"Nema muslimanske rodbine.150 Safija lmam ka2e: smetnje musliman da okupa bli2njeg svog mnogoboZca."tsl Ovo misljenje zastupaju: Ebu-Hanife, Ebu-Sevr sljedbenici i svi hanefijske pravne ökole.15z Kasani lmam ka2e: "Nije obaveza kupati nevjernike... medutim, je musliman ako s njim u rodbinskim vezama onda nema smetnje ga okupa, da obavije kefine, u prati njegovu däenazu ga."153 i ukopa lbn-DZubejr "Jednom ka2e: je umro a bioje Zidov, muslimanu otac pa nijehtioprisustvovati d2enazi je to spomenuto svoga oca.Kada lbn_ je: Abbasu, rekao 'Nije r.a., smetalo ga okupa, dZenazu prati da i moli ',poslanikovi, Allaha uputu za njegovog (za oca) 2ivota.'"rM ES-Sabi kaZe: s.a,v,s., ashabi prisustvovali Zene su ukopu krööanke sezvala koja Ummu_ je flspis.r'1s5 lbn-Omer pitan li musliman pratiti da moZe ukopbliZnjeg, je:"Neka ispred koji nose.',1s6 se krööanina? Odgovorio ide onih ga Sliöno prenosi Omera 6l-flsf{6[s, od b, 1.s.tsz je Kada umro Ebu-Talib, r.a., je Alija, do5ao kodposlanika, s.a.v.s., i "Onaj zabludjeli rekao: poslanik, je tvoj amidZa umro.,' Allahov s.a.v.s., "/dl reöe: i ukopaj i nemoj ga ponovo vratiö.', niöta öiniti se dok ne Kale "Otiöao ukopao poslaniku, Alija: sam, ga ivratio se s.a.v.s., mije pa naredio se okupam mije dovu svako da Uöio za dobro."rss U navedenoi
150 (51119\. Yidjeli: H-medimua, 151 Vidjeti: (1/266) Elumm, (31398\. i Es-sunenu lkubra, 1s2 Vidjeti: Bidajetul-nuditehid, i Etevsat, (3h2) (5t341). 153 Vrdjeti: Bedaeus-sa (2129\. naia, 1sa Abdur-Rezzak, (6/40/9937); lbn-Ebi-Sejbe, i (3/35/1iS4B); tbn-Hazm, (5/1.17), \3t34111845) sa vlerodostojnim prenosilaca. /sarus-sah (2l1g2\,. lancem Vidjeti: abe, 15s lbn-Ebi-Sejbe, (3134111841); Abdur-Rezzak, (6/36/9926); Lbn-Hazm, (5/117), ispravnim sa lancem orenosilaca. Vidjeti: Asarus-sa \21 habe. 583\.

E

u n
S S\

(1t14t11845) i lbn-tvunzir, (st342t2ss1). .Asarus-sah Vidjeti: (2t8831. abe, l:: lPr-l9i-3.jb. 1s7 lbnEbi-Sejbe, 1843) (3/34/1 i lbn-t\4unzir, (51342t2949\, tancem sadobrim prenosrtaca.

159 1m
t6l

1sB Ebu-Davud, (Bezlufmed2hud, 14l183); Abdur-Rezzak, (6/39/9936); lbn-Munzir, (b1343t2952); (1/103/807) Ahmed, i (1112911074); (2t207t592); Bezzar, Ebu-Jata, (1t211t420\; Bejhek, (3/398/6458) Darekutni, i sejhAlbani predaju lmam Rafli ovu smatraju ispravnom. Vidleti: Ilelud-Darekutni, (41146), Et-telhisul-habn, i Sahihu (2t303\. Suneni Ebi-Davud, @667)

162

r63

risl :::]

tI!.e'tt t :.e - n u nt tt i(

ran
tc, 7LY.

1tu

predaji spomenuto Alija, nije daje r.a., kupao Ebu_Taliba, daseto osim zakljuöiiz Poslanikove, s.a.v,s,, naredbe daseokupa, je kupanje Aliji jer onoga je kupao koji mejita sunnet,rse sunnet a nije onome gaje samo koji too ukoPag, Drugo misljenle zastupaju Malik uöenjaci imam i " hanberijske pravne Skole, dozvoljavaju qa.1e muslimanu okupa da svoga btrZnjega je ako l6l nevjernikrbn-DZurejd2 da muje Attarekao: "Musriman ka.e nemo'e kupati u kefine nitl ,roz zamotati bllZnjega je n-evlernit< svoga ako a Allah najboljzna, musliman okupati, e da moZe .Sm3tr3m umotati u kefrne i ukopati nevjernika je s njim rodbinskrm ako u vezama, u protivnom netreba öiniti. miöljenje odabrao to Ovo sam zbog öetiri sljedeca'razloga: Prvo: jasnogispravnog Nema i argumenta to brani. koji urug.: u'v,ek obavezan dobroöinstvo bliinjim öiniti 1e svojim öakako sunevjernrci, a priprema umrrog shodni i ukop su dobroöinstvu. Tl.9:' lz predale r.a., Alije, moZe indirektno se razumijetida je okupao _ Ebu-Taliba. Cetvrto: miöljenje Ovo zastupa lbn_Abbas, poznato je ikood a nije da ashaba suprotan o tome, imao stav lVedutim, dozvoljeno nije nevjerniku klanjati dienazu konsenzusu po " uöenjaka, je dozvoljeno za njega niti moliti nakon jer smrti, nevjerniku nikada blti neöe oproöteno. S druge strane, dozvoljenonevjernik mustrmana nije da kupa pomisljenju svih ro: islamskih uöenjaks.

ine,

bnn0ll
rrii

nu"Y' JU

rZe
ia 101

sa Im

i2); :ki, ".ti:

l::00000[iä;?iiihl?',ä!Z\i?äi#:;i,osrolnim,ancemprenosiiaca

13)i *,_*,,,, ,ll\l)'Et-evsat' t ..^.(3t12 Ettad.u

Ettethisut'habir,(21667) ;;;ülll3ll,iiiiij,,,ilffi;,:/';:),'//,'*'",e,(2t281)i (5t341);

A ,I p,tarje bitoosebno öe govora. ]::319 da o ovorn

Et-nugni, (2t3el); Bidaietut-mudztehid,

,-tl-6.',,.-...

-

4

Koje najpreöi kupa da mejita U Sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koliko znamo, postoji ne dokaz precizira pitanje. koji ovo Medutim, najbliZe sunajpreöeto osobe da pod uöine, uvjetom su bogobojazne imaju da ida ranijeg iskustva.to+ U vjerodostojnom se navodi je Alija,r.a.,okupao hadisu da Allahovog
P o s l a n i k5 .,3 . y . s , 1 6 5 a

K n
Y

J€ k,
0

"Ako je lmam Sejrazi kaZe: umrli nema 2ene, najpreöe da ga okupa potom potom potom potom potom otac, djed, sin, potom unuk, brat, bratiö, potom amidZa, amidZiö,"166 Govoreöi osobama su najpreöe o koje da "Ako je otac, kupaju potom mejita imam Nevevi kaZe; nema Zene, najpreöi potom potom potom potom potom djed, sin, unuk, brat, amidZa, amidZiö, potom potom oöevog potom oöev amid2a, sin amid2e, djedov amidZa, potom djedovog potom sin amidZe, amidZa djedovog potom oca, sin amidZe djedovog oca."167 lVedutim, umrli ako oporuöi gaokupa da odredena ilimuklanja osoba d2enazu, seneöe onda uvaZiti rodbinske ispomenuti veze redoslijed, veö setreba ispo5tovati oporuka.168 sedaje Enes Malik Prenosi b. oporuöio da gakupa pasupostupili njegovoj po Muhammed b. Sirin, oporuci.t0s Junus je oporuöio mu Enesb. Malik pa b D2ubejr da klanja dZenazu, je

p

p
IT ö

1?(

171

164 djeli: (str. V (str. El-vediizu fikhis-Sunneti fi vel-Kitab, 164) Elgaslu i velkefen, 37). 1ffi (211111489); (str. (2/453/10937); lbn-N4adie, Ebu-DavudE|-merasil, 299/415); u lbn-Ebi-Sejbe, (3/388/6419); u El-ehadisul-muhtare, Hakim,(1/5'15/1339) i (3/61/4397); Belheki, Dija (211021486). Hakim, lmam Zehebi, Busiri Sejh i Albani predaju ovu smatraju vjerodostojnom. (2126)Ahkamul-dienaiz, 68).Vidjeti, (str. Ytdleti: Mizbahuz-zud\ad1e, i takoder: Ef-lelhrsul (21652-6531. habir, 1ftVidjeti (El-med2mua, El-muhezzeb, 5/112). 167 (5/1 Vidjeti, (21344\. Vidjeti: H-medi.mua, 13). takoder: Hilüetul-ulema, 168 (21308 (21473). Vidjeti: ELmugni, i 311\i El-hsaf, 16e (7125J, vjerodostojnim prenosilaca. Ef-tekml, 33) (str. i lbn-SadEltabekat, u sa lancem Vidjeti: -g il, (3 159). Irvau al I I

17i

174 171

t, =:

d! , e t ; t n

-

Il

'n

U
,g

k l a n j a oAtirzb ,A m r l - M u z e p o,s l a n i k o va . v . s . s h a b ,p o r u öj ie d a , o e ni s, , a, o o g ao k u pd r u ga s h a b oi m e n u b u - B e rg le f 5 l s m i . O m eb . e l _ H a t t a b a i p rzr r E z j e E b u - B e k rlu n j ad Z e n a z L r . 1 7 2 jb . S i n a n O m e r u . E l _ H a t t a b u k a o je Suha b 173 klanjao d2enazu-1-161'11s7. Stose tiöe2ena, je propis kodmuSkaraca, nijeoporukom isti kao Ako obavezala posebnu osobu je kupanajpreöa ma1<a, je da porom nena, p o t o mö i , o t o m n u k ap o t o m e s t r a d . , a ok o dm u ö k a r a c aN e m a k p u , s it k .174 razilaäenja islamskim medu uöenjacima muSkarac muökarce, da kupa a
l g n 3l g n g . l r s

1l

n
l,

n

lstije propis klanjanjem sa ci2enaze-namaza. AkoZena oporuöila nije posebnu osobuda joj klanjad2enazu, klanjaöe pa bli2nji bli2nji od m u 5 k a r a s h o d n oe d o s l i j e k o g a m op r e t h o d n o o m e n uUi m m u ca, r du s sp l . je S e l e me o p o r u ö id aj o jS e i d Z e j d l a n jd Z e n a z u - n a m a z . i ar,, a . , l b k a Aiö 76 je nt oporuöiladajoj EbuHurejre klanja dlensru

);
'1.

r

170 lbn-Ebi-Sejbe, (2/483/11300); tbn-Sact, (7/153); (5t402t3084), tbn-l\4unzir, sa ispravnim tancem prenosilaca. vidjetl: Ft-farlhrissagir,(11214), Tehzibul-kenat, (321498) rakributtehzib, i \2t394). 171 lbn-Munzrr, (5/403/3086), saispravnim prenos ancern laca. "tib.l-!g!,(3207). je ovupredalu jenio Haflz Askalan oc vjerodostojnom. Ef-tehtsufhabtr, Vidjet: (21685) t El-mugni, (2l3}g. 173 lbn-Fbi-Sejbe, (71439137061), tbn-Sact, (3/368). je HafizAskaiant ovu predaju ocrjenio vjerodostojnonl. Et-telhlsufhabtr, Vidjeti: (2/685-686) t El-mugni, (21308\. 174 Vidjeti. El-nugni, (21311) (5/1 i Et-ner11ntira, 1S). 17s vidjeli: Bidajetulmuditehid, Et-havaninulJikhtjje i El-ahkam, (3113) (2/186) dr, , \slr. 71) od AhmedaAbdu Omerrla. b. laha 176 : Efmusledrek, vdlet (412116767) od imama (412916689) Hakima, Es-sunenu l-kubra, od imama Beiheklla, El-nuhalla, (51145). (411921J mama Elistijeab. od lbn-Abdul-Beffa, eataminsijexu (21208) nubela, i El-isabe, (8t152). 117 Yidleti. Elmugni, (2/308). Vidleti, takoder: Efmusted (41516715) rek, (1/37). i Subu/us-se/am,

.f-.-

,rgl*j:a:gzrg

d. -

jedno Dali je dozvoljeno supruinicimaokupaju da drugo Sto se tiöe kupanja gdjemuökarca njegova kupa supruga, lbnMunzir,lTB lbn-Bettal,tzg lbn-Abdul-Berr,1B0 lvaverdi,18l Badzi,182 lbn-Rusd,183 l86 Nevevi,l84 lbn-Kudame,te5 Zurkani TehanevilBT ka2u je i drugi, da pokonsenzusu dozvoljeno islamskih uöenjaka. Medutim, uöenjaci razilazepogledu se u dozvoljenosti daokupa muZu svojuumrlu2enu.Apsolutna veöina (malikijska, islamskih uöenjaka pravna Safijska, hanbelijska i zahirijska ökola), dozvoljavajusuprug da okupa umrlu svoiu Zenu.18B
lmamE5-Sabi,1re Sufjan pravne es-Sevri1e0 i sljedbenici hanefijske

A is g{ nj P je
sl d;
SI

jer Skole dozvoljavaju muZkupaZenu, je njenom ne, da po smröu, miSljenju uöenjaka, ovih raskinut ugovor mupostaje braöni i ona strankinja.

SI

ik n( pr p(
191

178 (5/334) Vidjeti: (str. Efevsaf, i EfldZna, 50). 17s Vidjeti: Serhu Sahihil-Buha od , (3/258) lbn-Bettala. 180 (1/380-381). VidjetiEfisllzka (31236) r, i Et-temhid, 181 (3/1 Vtdjeti: Elhavilkeblr, 6). 18, (21454\ imama Vrdjeti: Efmunleka, od Bad2ija. 183tdjeti: -muditehid, 1+,. (31 V Bidajetul 184 (5|114)El-minhadL, (716\. VidjetiEl-nedZmua, i 185rdjefi: V Elmugni(21312) . , 185 (2175). Vldjeti:: Serhuz-Zurkani alel-muvetta, 187 Vrdjeti: ialaas-su (81220). nen, lffiVdjetiMesailul-inami (str. (5/335/336); Ahmed, 136/503) Abdullaha Ahmeda, od b. B-evsaf, (31231); Elistizkar, (51174); (3114); El-muhalla, BidajetuLmudztehid, El-bejanu vet-tahsil, -2481i (5/130-131); (21247 El-nugni,(21311\; (716), Elmedimua,(51122), ElminhadZ, (1/304-305) imama Tenkihuttahkik, (21210\; od Zehebija, Ettadiu vel-iklil, Keiäafulkinaa, (2/141); (2198), (217 (4127)ElSubu/us-selam, Serhuz-Zurkani atel-muvefta, 5); Nejlul-evtar, i fetavas-Sad (str.141). ijje, trs lbn-Ebi-Sejbe, (21456110982\; lbn-lr/unzir Eleysaf,(5/336) lbn-AbdulBerr Elisizkar, u i u (3/236). 1s0 (3/409/61 i lbn-N/unzir, (5i336). Abdur-Rezzak, 19)

194 195

196 197

:-1!,: 5 !ll!,:.i; !tt'.1! i|,.
Ali dozvoljavaju ona njegaokupa,zbog priöeka da koji Zenamora ispoStovatilel muZeve nakon smrtj.lv l V e d u t i m ,u n n e t l l a h o v o p o s l a n i k a ,. a . v . s .i,p r a k s a p r v i h S A g s generacija ukazuju je dozvoljeno okupati da mu2u svoju Zenu, ötoje kao g n l od o z v o l j e n oe g a k u p a t A i S a r , a . ,k a Z e " J e d n o d a n aA l l a h o v j j o i. , : Poslanik, s.a.v,s., vratio sa medinskog se mezarja i öuo 1ft-Bet<ia) moje p g jo l e k o vo d s i l n e l a v o b o lk e j am e s n a ö l a .o s l a n j k , a , v . sr e ö e,:N e e s. ., smeta prese/lS mene, ako prije okupaöu zamotati kefine, te, u klaniati ti dienazu ukopati i re,'il1s3 jasnoarudira ie dozvorieno citirani hadis da p1llye suprugu okupa da svoju lslg,rsa U vjerodostojnom predanjLr navodi je Alija,r,a.,kupao se da svoju po as s u p r u g u t i m u , e r kA l l a h o v o g s l a n i ks . . . y . s , 1 ej5p o z n a td aj e Fa kö u o Ni e iko ashaba od osudio postupak r.s,roo predaja ovaj Alije, Ova ukazuje na neosnovnost verzije kojoj navodi se Fatima, okupala druge u se da r.a., prije smrti rekla je nikonakon i da togane otkrjva, kupa, su tako niti pa p o s t u p i lP r e n o s eo d l b n - A b b a s alrb n - M e s u l sfrl es ud o z v o l i a v a l i i.1e7 i i s ae
1e1 Vrdlet: Elmebsut, (2r71), Bedaeus-sanaia, HaöijetuiTahtavi,326)i Hasijetu (2133), (str. rbnAbidin, (21199). 1e2 "zene uzvöeni je rekao: Allah su duine öekati öetirimjeseca desetdanaposrije i smrti muieva." Prjevod znaöenja Ku/ana, El_Bekare, (234). .^^ ,.svojih 1e3 lbn-Madie, (2ti1tj4g7), (6/228l259s0); lilSOie0); Ahmed, Oarmi, Ebu-Jata, (4h4a-141t4561); Darekutni, (2/61/1809), sadobrim rancem prenosiraca . vidjeli: Mishabuz-zudzadze, Et(2r2s\; tethisul-habir,(2/655-656) i truauLgatit,(3/j60_162) .^. 1sa V-idjeli: Nejlul-evtar (4127). 1e5 u El:yy:ned, 361); Saflja (str. Abd,ur-Rezzak, Darekurni, (2/66/1833); ßt4A9_4rcM22); Ebu_ (2/43); Nuajm, ibn-Sad, (8/28); D7evzekani ptArAzt+loy, u Et-e,batit, Hailm,(3/179/4i69). lmam D2evzekani i Zehebi, hafizÄskarani, sevkaniöejh imam i Arbanr predalu ovu smatraju d0brom Vidjeti: Et-ebatit, (2t92); Et_tethisulhabt, (21711_712)., Nejtut_ev,tar, trvaut-gaiit, (4127),' (31 162) Tevdi ut-ahkan, 503\. h (21 1s6 Vidjeti: Elevsaf, (5/334) i E/-tsrleab, (4/1898).

1,?ff1r9!, tbn-Sad, (8/27-28); Ebu_Nuajm, (2/43); Abdur_Rezzak, lQllot-462t276s6J, (3t411t6126), (22l399/996); Taberani, DZevzekani u Et-ebatit,lZtil_Al t+lt_l+A1. slabosti Zbog predale ove vidjeti: Ettemhid, (1/380-381); Et-muhaila, (Er17s), Et-iterur-mutenahije", (11261); Ettahkik, Nasbur-raje, Tenkihuttanrit (216), (21250), od tnn"nncut-Haoiiä, lzhzs-tzsl rmama

I
muZu okupa da svoju Zenu. Brojni tabiini Stosu:DZabir Zeid.2oo kao b. Abdur-Rahman el-Esved,201 gl-g3spi,2oz b. Hasan Hamadb. Ebi_ Sulejman,zos Sulejman Musa,204 b. Ebi-DZemile,20s b. Avf nisuvidieli smetnje mu2 da kupa svoju Zenu.lz predaja vidida kupanje citiranih je se Zene strane od mu2a poznata bila praksa generacija. prvih sto se tiöeporedenja sa razvodom to je vidneprihvailjive smrti braka jer nijeispravno analogije, porediti Zivoga mrtvim. sa Takoder, razvodom braka prekidaju posljedice se sve braönog ugovora, smröu jednog dok supruZnika ostajuneke posljedice ugovora tog punovaZeöim, npr, pravo,206 naibolie nasljedno a Allah zna. Naöin kupanja mejita Ummu-Atijje "Kada poslanika, kaZe: smokupale köerku Allahovog ,Okupajte je s.a,v.s., doSao Vjerovjesnik, s.a.v.s.,rekao: je vodom i i sidrom21l ili pet ili viöe tri puta akohoöete. Zadnjipuyzoa pomijelajte sa

El-kaulul-musedded, (str.100-101); Tertibut-mevduat, (str.319-320/1163); Ettethisulhabir, (217 12\;-Medineuz-zevaid . (9121 1l , 1e8 lbn-Ebi-Sejbe, (21456110977) i (3/46/11957); (3/397/6454) Bejheki, i tbn-Hazm, (5/174), sa prenosilaca. slabim lancem 1ss (3139714654) u serhus-sunne, saslabim Bejheki, iBegavi (5/31r), prenosilaca. lancem vidjeti: Ial us- nen,(81220). a su 200 Abdur-Rezzak, (3140916121) i lbn-Hazm, saispravnim prenosllaca. (5/175), lancem 201 lbn-Ebi-Sejbe, (21456110979) (3/397/6454), lancem i Bejheki, saslabim prenoslaca. 41116125); tbn-Ebi-Sejbe, i 10980) Q1410 (5/17s). 1zt+sAnOsta j tbn-Hazm, 14,oay-ngzgf ro: lbn-Ebr-Sejbe (2t456110973); ibn-Hazm, i , E/-,.rr,rkiääö r, 1'SltZö;tnn-nOOuf-e*r. vjerodostojnim prenosjlaca. lancem ,04 lbn-Ebi-Sejbe, (2/456/109S3) i tbn-Hazm, (5/175). zos 15n-65;-$ejbe, (2/456/10985) i tbn-Hazm, sav.leroOostojnim prenosilaca. tancem iSltZSj, ,06 Vidjeti: r!;t9m!!A, (1/380-381); Elbejanu vet-tahsit, (5/130-131); H-munteka, (2t454)Mugnit_ i (11335). muhtadi, 207 Prethodno spomenuli sidr divljeg smo plod daje lotosa. 208 Razlog upotrebe kafura zadnjeg je kod sapiranja to stokafur hladi tijelomejita. Vidjeti: SerhuzLUrKanl.2t I5). |

ts, =:-

g:noz"-,:,1-r!,.i _

gg

t200

:biieli
rio

pa vsi6171 pozovite Kada zavröile ksfw,zls kada zavrSite pozvale me.' smo je pa je ovim smo Poslanika, s.a.v.s., nam dao ogrtaö svoj i rekao:'Pokrijte oUrtaÖem."'zto Udrugim verzijama hadisa izvjesne ovoga imaju razlike i dodaci kao: "...tripetilisedam ili viöe puta rli odtoga;'ztt "...neparan puta,"212 broj "..,zapoönite kupanje desne s straneod dijelova kojise perupri i tijela sfifl6-5[u."ztt U jednoj verziji Ummu-Atijje "Potom kaZe: smojoj raspleli kosu, je i opleli tri pletenice-jednu i dvije strane, poöeöljali joj potom sprijeda sa "Ovaj smo spustile njena ih niz leda."214 lbn-Munzir kaZe: Ummu-Atijjin je hadiskupanju o umrlog temeljni argument koga oslanjaju na se islamski uöenjaci."215 Sliöno ovome navodi lbn-Abdul-Berr odimama Esrema.216 je lbn-Abdul-Berr u biografiji Ummu-Atijje "Kupala köerku kaZe: je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., iprenijela naöin kupanja umrlih na je pouöila najpotpuniji Ummu-Atijje naöin. mnoge ashabetabiine i naöinu kupanja umrlih, njenhadis smatra a se osnovnim dokazom ovoj u
||217 oblasti.

)m 0g
lr.,

:4, t t
)cl

)i,

rti:

Ebu-Davud pouöila poznatog biljeZi je Ummu-Atijje da tabiina Muhammeda naöinu b.Sirina kuoania umrlih.2lB
20e je poznati miris semelje upotrebe. Kafur prije bijeli koji Vidleti: ES-Serhulm (51354). umtia, 210 (str. Buhari, 26411254) (7/3-41939). i Muslim, 211 (str.264/1259) (212511887). Buhari, i Nesai, ' 1' Nesai, (2/25/1888), prenosilaca. saispravnim lancem ,13 (str. Buhari, 264/1254). 214 (str.264-26611254,1260 Muslim, Euhari, (7/5/939). i 1263) i 21s Vidjeti: FefhufBa (31127). ri, '16 (3/233). Vidjeti: E/-lsfizkar, 217 (411947) lbn-Abdul-Berra, Vidjeti: E/-rsfleab, (35/3'16) (8/261). od Tehzibul-kemal, iEi-lsabe, r0 Ebu-Davud, 736/3147); (str. (1/375); (3/389/6426). lbn-AbdulBerrEt-temhid, u Bejheki, Sejh Albani predaju ovu (21287).lmam smatra vjerodostojnom. Sahlhu Vidjeti: Suneni Eb|Davud,

Prayni

4

Umrlog okupati öe or9.b1 imaveöprethodno k9j? iskustvo.jednoj U verziji citiranog hadisa je stoji.da Ummu_Atijj; ,,Kada ;il je umrta jedna odPoslanikovih, köerki, s.a.v,s., pozvali ,r'r. Ou okupam...,,zrs;. 1. ou. predaje mo2e se zakljuöiti je Ummu_Atij1e da veJranle imala iskustvo sa jer mejita bi u protivnom Zelneüu f.rprf.n1o; osoba. fyP.anigm btiZa tbnAbdul-Berr da je Ummu_Atijje pornaia tvrdi Oiia medu ashabijkama po kupanju umrlih muslimanki.zzo U jednom hadisu stojida je Alr1a, nakon r.a,, poslanika, kupanja s.a,v.s,, gledao lije ostalo da neöto onoga izlazi tU.;;;ji; od Sto i prilikom kupanja. Medutim, nista nrye ,ogro nä;irriOva predaja, ukazuje daje Al4a, imao r.a., veöranijeg iskustvä tupanlem sa jerje znao meyita, danakon kupanja izlaziizmeltijela iz mejita. iskustva neophodno da osobakoja kupa je " _l:t9o mejita bude bogobojazna, povjerrjiva prikr'rye ida eventuarne.nuÄrn. natleru koje uoöi m.ejita.2zz Ebu-Rafia prenosi-daAliahov jö porfunif,, ,,Ko s.a.v.s., rekao: okupa nejita i prikrije ono^ je vidio,, iiiior:i, tijeru,Altah öemu ,Sfo oprostiti öetrdeset puta.,'223^U,drugoj verzili sioli-,,-.AIIah mu oprostiti ce öetrdeset velikih grijeha."zq Ebu-ümam. poslanik, [r.norl da1e s.a.v.s,.
ää;;i ,rru. daova predaja ispunjava Buharrjine i Mustimove V,A1*i, ,y.," ,Vuffi

i

0

s

I
pl t'] m z\
"^

lsl
0rl

ud ob zbl

ji?tri;;d'riä;l|:] rirHfii#t,flfr #{äi '.{,11,']i'?*}r :EÄ#il,ti.ffih'triiJ*:':ü[t:,': :"' ,;::;l*,:;,l,l*ti,,.-,äii*rffi
* ,

;:ffi;,7f[ii!:)rä1,tilgT#] )ä:";,8:;;xt::: (y:]gi',f;i!::tr::il;;1 "''iijtij',,::,',"':ffi
228 g

nie mJ(

22, Vidjeti: El-ibdaumedarril-ibtida, fi (str.218).

u,v,

226 B

22e Vl

*r,.:1",:*m:!!!,f ,':J{ru#,,
230 Vi
zr2N)

I

,rt Bi

tisi
:__-:-::l

rll.e t: e - ndnt0a{t n

53

dnoj rdna 0ve
., Jd

rekao:"Ko mejita okupa iprikrije njegove mahane, öeprikriti A,ah njegove prilehs."zzs u drugom hadisu, prenosi koga posranik, lbn_omer, Ailahov ,,Ko sav.s, kaZ-e: prikrije mahane muslimana, öe prikriti Allah ,1ugo/, mahane Sudnjem na danu!226 rl, citiranog hadisa imam Sevkani ,,Hadis kaZe: silmuliöe na ^.,.Y,,10-l.i pnKnvan1e nedostataka muslimana, razlike bez izmedu Zivog mrtvog, i Tako dozvoljeno koji nije onome kupa mejita obinanjuje öto od da ono vidi mahana.l'227
Otkrivanje mahana tretirase vrijedanjem mrtvog, je svakako Sto z a D r a n J A nö ar . a . , r e n o s iaj e A l l a h o v ei o , p d V j e r o v j e s n i,k , . v . sr,e k a o : s a , " Nevrijedajte mftve!22B

r0npo rka, rjita
'trio

'la0

rde elu Ko nu ttiti

+).
tut-

radnji ngeeita vezanih kupanje za zanijetiöe kupanje se ^ flLi3 mejita, lslamski uöenjacispore propisa zat<uparye. se oko nijläta Hanbel4ski i neki drugi. pravnici smatraju 1edonoöeni. ,frri,äzno da ,il;rt. (fard).22s Safijski i""yr.:ina drugih smatraju ni11er kupante lrarlnik3 da za ::::t^1.1 nije ooavezan.230 nema Medutim, daje iolje ,rnilutiti kupanle,meyiia zbog poslanlka, s.:.dvojbe rijeöi s,a.v ,'Djela ,i1urc se p,rÄi namjerama,,,231 Nakon semejit öto postavi stozakupanje, na skrnuöe svaodjeöa se sa njega to nijeveöprethodno ako uöinjene,zlz se nJegovo ali ce stidno mjesto odpupka ispod (tj do koljena) ," oOru..no pokriil -__"'t:l^:f:l]t S.;l ovu-predalu vlerodostojnom ocileni0 9!?9,1t89|r.!!-!9), Vidjeti: Es_ lllun'je '!:l:,::;;:#:' priplsureais,un,-u'Äl.u rnn llivtdlelt. ., Nejlul_efiar, 14126\. gi-.:j, sa7 M.rsr,mr1 j:,l n442), (1 5/2580) 6

7), rni tiz,
)i i

,l:ii:{li:t':l,i

1.

Äuri, violetiiar<ooer: tznstni

zzs Vrdjeti. El-mugni, El_insaf. l2l31g).,

m Butrari (str^293/13e3); Tirmzi (4/2s2); t a b e t a n i . l 2 0 t 4 2 y t A 1 3lE].rl::^9/qz]19q2);9 0 . 2 9 1 3 0 2 t r i Ä e g ä u , l S , : O o , r s O S y r . t b n _ F r . 0 o a 1 . Darimi, - r 7 2 (2hs3t2st1);Ahmed, Euurua.etßa\,Kessarut-hnaa tjt377),.',_:::;,,1;:;!:,|3::l,ul

,tt:

""^.,t21A6t,Fikhus-sunne -",u)o.ler" LLnedzmua 126\ RevdatuHatibin. t. (51 Qtgg ". öuran. 11,1) {str. \4LSrirn. lg07). t13ta6 "'r\eposred'10 .lako't nastL0a kaho o,elno0ro smni. sno sporen,tl,.

gSJ9 tiöe raspremanja dokaz predaja prenosi r.a,, je mejita ko1u AiSa, . :. "Kada (ashabi) u kojoj kaZe: poslanika, su htjeli kupati s.a.v.s., suu bili nedoumicidauöine. riskinuti öta Da njegovu odjeöu toöine drugim kako sa umrlim muslimanima, kupati ili ga preko odjeöe? Nakon Allah je toga ih uspavao da su njihove tako brade dotakre njihove od dubine grudi snä. 'Kupajte Tadasu svi öulinjima nepoznat poslanika, glas: Allahovog s a v s., u njegovoj odjeöi.' Ustali i okupali su Vjerovjesnika, s,a.v.s., trljajuöi njegovo preko tijelo odjeös."zr+ lslamski uöenjaci spore lije ovaj se da propis (kupanja u odjeöi) vezan eksplicitno zaPoslanika, s,a.v.s., opöi sve irije za musrimane. Ebu-Hanife, lbn-Sirin, Malik, jednoj imam po verziji imam Ahmed Hanbel, i b. kao vecina islamskih uöenjaka, smatraju öe se skinuti da odjeöa umrrog prilikom kupanja,citirani a hadis posranika, smatraju svojstvenim za izriöilo
9.3.y.9.235

I
n

11

n k

lmam po Ahmed drugoj verziji, smatra öese umrli da kupati odjeöi u . kao je uöinjeno poslanikom, öto sa s.a.v.s., mnogi iako nanneiijski prruniri zastupaju miöljenje uöenjaka,236$afija, veöine rmam takoder, smatra öe da seumrli preko kupati je odjeöekojoj urnpo.zaz u Medutim, citirani koga hadis prenosi r.a., AiSa, pobija misljenje, jer ovo jasno aludira je raspremanje pri kupanju poznatä da mejita prakia bira
\!Ct.tiSerhuz-Zerkeii, odimama (2t279\ Zerkeö1a. 111 ','E?(l.?9y1d, 735t3141); (6p6226549); Ahm^ed (rlr tbn-DZarud, (str.235_236/517); Tajatisi, (3112011634); tbn-Hibban, (.141596/6628); 1älOt_OZl+aSa1; Haktm tin_R6rt_A.u u'it_tri,:nAi, (2/159); lbn-Sad, (2t276-277); u Ed-delarl, Bejheki (7t242), Hakim, tnaÄ Bejheki iöejhArbani
235 Vrdjeti: Bedaeus'sanaia, El-mugni, (2124J; (2l3rs); Keööafulkinaa, Er-munteka, (211441; (214491 .^d_lmama Badzija, Bidajetur-muditehid, Mevahibur-dzeiit, serhuzärkaü, (31161; (2t2231; 7 _ES k i | ) i Fi u su (1 7 ^^ !212), Se u| n umta,(S346-347 kh s- n ne, I37 l. 236 Vidjeti: (21314). Elmugni, ,37 Vidjetr: (51127\ El-medimua,
.vu predajusmatraju vjerodostolnom. Vidleti: Sahihu mevaridiz_zaman, (21330t2156) i Ahkamuldien (str.66). aiz,

I L ttl IG

;
23 24

211 24 243

2q

ts, ".4., U U
'I ta

ashaba.238 kupanje u odjeöi znatno Takoder, je mejita oteZano, izade a ako neSto neöisti njegovog od iz tijelazadrlaöenaodjeöi ti;elu.zas se ili öto odjeöa umrlom obavezno mora se pokr.iti njegovo ...Nrkol se skine stidno jerje zabranjeno mjesto, gledanje stidnog mjesta mejita idodir kao golom rukom, konsenzusu po islamskih uöenjaka.iao Nevevi lmam kaZe: "Nema razilazenja isramskim medu uöenjacimao pokrivanja obavezi mejita pupka koljena 0d do prilikom njegovog kupanja.',241 Nakon akoje umrla toga, osoba Zenskoimaispletenu njene i kosu, . pletenicese raspresti raköeg öe radi pranja kose. zatim segrava öe i'trup mejita lagano podignuti u sjedeöi skoro poloZaj i blago se pritisnuii öe njegov stomak se odstrani da eventuarna neöistoöa je ostara t4eru koja u jer mejita moZe nakon kupanja prilikom ili noöenja izaöii oneöistiti
kgfjns.2+z

'l lcl.

ika,

zan
0 i log Ka,

anl

rici öe Jer
,Jcl

Ujednom poslanik, slabom hadisu daje Allahov stoji s.a.v.s., rekao: "(obude kupao mejita nekapoöne pritiskanjem sa njegovog stonaka.t243 Udrugoj, takoder predaji, daje Allafrov poslanik slaboj stoji s.a.v.s. rekao: "Ko bude kupao nrtvu ienu nekapoöne njenog od stomaka, ga neka lagahno pritisne, je osimako truclna..zqt uöenpciz+s postupäk Neki ovaj
230 E/-mebsut, odimama Vldpti: (2/58) Serhasrja. 23s vrdle.tr (2/316); Bedaeus-s (2124); anaia, Kesöafut-kinaa, Hasijetu (2t144)., tbn-Abidin, -El-mugni, (21195J i Ahkamut-dienaizi vel-kubur, 78) dr.Jasina (str. oä Gad4al '40 vidjett: Er-istizkar,.(3r22st233), ilyal; et-knaa nesairil-id?ma, fi (2rs77), ErFIJ.:yhia, Bedaeus-sanaia, (2t2SJ; uevaniuuraz:eit, t 1ztü21 ie^011y3'"t!!tz!l; (str. ,E!ryrsn|(2^315); AnKanu|dzenatz vel-kubur, 7g). 2!,1^V,i[yetr ELned1mua. | Eö-Serhulmu (St316l. 126\ mti a. 242 El'ihtijar, 15tBedaeus-s vtdlet, (1/120); anaia, (2127):, E-mtgni, (21318); Er-medimua, i Es(5/136) (El34B\. Serhulmumtia, 43 p/388/6420). Bejheki Belheki lmam Nevevi, zghebi, sujuti, Tehanevi Arbani hadis i sejh ovaj smatraiu slabim. Vidjeti: Hutasatul-ahkam, (2193613324); Fejdut_kadir, Utauslsunii, 61ZZA7; (8/213); Es+/s/eru d-daife, (10r1r139r462s); Daifur-diamr;, 823/57i3) Mevsuatur(str. i ehadi -daif (j 0| 131t2}46j\. sid e, '. t:lLill: i Belheki Q5r12,4'125t"304) (4/4/6556). Bejheki predaju rmam ovu pripisuje imamu rrrmrzrru. N4edutrm, u stampanoj rirmizijinoj ovaj zbirci hadis pristutan,A ahnai'borie nrle a zna.

lisi, \id,
anl
, \ i

4e)
nt,

iq-

*g-4!r,J:=:J::4

d
E

predajom kojojse navodi je Alija,r.a.,kadaje kupaozro dokazuju u da Poslanika, privio na svoje s.a.v.s., ga grudi, nijeniöta ali iziölo tijela iz Poslanika, s.s.y,s.247 Medutim, ovoj predaji u nije jasno spomenuto pritiskanje stomaka.Ovaj stav zastupajuuöenjacihanefijske,zo malikijske,24e öafijskszso pravne i hanbelijskezsr ökole. je, takoder, Ovo stav najuöenijeg tabiina propisima u kupanja mejita lbn-Sirina,2s2 Hasana zalim el-Basrija,zsa lbrahima en-Nehaija,zs+ Sevkanija,zss lbn-Usejmina,z56 Sejjida Sabika,257 Mustafe Adevijazss i drugih. lmamAhmed smatra öe se da

S

n
h U

n
IT

pritisnutivrijeme stomak mejita za drugog i treöeg2se zavrijeme a ne prvog
pranJa.
Ul

je napomenutise stomak Neophodno da jer trudnice pritiskivati, neöe postoji moguönost djeteta majöine izlaska iz utrobe.260

öl A
al

Vi$eti:KenzuLummal, (151708142812). prenosilaca hadisa poznati b. U lancu ovog ima Lejs Ebi-Sulejm le nepouzdan hadiskih koji kod struönjaka. Vidjeti: (241282-295) Tehzibut-kemal, i (81213). lalaus-sunen, 245 (2/59); Vidjetr: El-mebsut, Eedaeus-sa (2127) naia, (1h20). i Etihtijar, 2aG Poslanika s.a.v.s. kupali: su Alija, Abbas iFadl po konsenzusu uöenjaka. Vidjeti: Ef-temhid, (241402) (21580\. i ELiknaa mesaililidima, fi 2a7 (141596-597/662S). lbn-Hibban, Selh Suajb Arnaut svojim u opaskama Sahihu na lbni-Hibban, ka2e je ovapredaja da dobra. ,48 (11120); Vidjeti: El-ihtijar, (2127\ Bedaeus-sanaia, i El-mebsut, (2159) 2as Vrdjeti: (11376\; Ettemhid, Et-tadZu (21223); vel-iklil, Et-kavanihul-fikhijje, 63) i Efevsaf, (str. (5/329). n0VidjetiH-umm, (11281J, (51131), El-medimua, (21100\ Revdatut-tatibin, i Etevsat, (5/329). ,51Vidjeti: Mesailulimami (str. 134/493) Abdullaha, Ahmed, od El-nugni,(21318), ELmubdb, (21227); (21486), El-insaf, (2t145)E/-evsaf, Ke;öaful-kinaa, i (5/329). xz lbn-Ebi-Sejbe, 10934),sa (21 4521 vjerodostojnim prenosilaca. lancem 2s3 id, (21 10935\. |b 4521 zsr (2/450/10906), lbn-Ebi-Sejbe, prenosilaca. saispravnim lancem nsVidjetiEs-sejlul-d2errar. (1t3451. 256 Vidjeti: E,-Serhulmumtia, (51353). A7 (1 Vidjeti'ikhu F s-sunne, 7). 137 nsVidjetiElgaslu (str. vel-kefen, 88-91). ,ss (21318) Vidjeti: El-mugni, (21227). i El-mubdia, ftoVidjetlEl-mugni, (21318), (2h45) Keööaful-ktnaa, i Es-sejlut-daerrar, (1t345\.

dr
al

AI
At
261 262 264

20 2G8 270 211

pisi

g:gg3ggil511=
Sto. tiöevodekojom se kupati se öe mejit, imam Saf4a Ahmed i smatraju je borje da koristiti hradnu vodu, osim se na tijeru ako mejita nalazi prljav.tina neöistoöa se ne mo'e iri koja oostraniti toprom osim vodom, akoonaj kupa ili ko mejita strahuje vlastito za zdravlje koristeöi hladnu posebno vodu, guo 7;6;.zor misljenjätrtoä.r, odabrao lbn_ '1., öejh 262 usejmin rmam Marik smatra nema da smetnje kupati mejita toprom iri y6fl6p.263 smetnje hladnom Nema pomrle5ati sidr, u vodu kafur drugu ili materiju Sampon kao i sl.26a Zatim se mejitu öe uzeti abdest. mi.rjenje ovo zasrupa tzrazita veöina uöenjaka hanefijske,265 malikijske,zoo Safijst<sr6i i hanbe,lskezos pravne Skole i lbn-Hazm, osnivaö bukvalistiöke St<oie.^n pravne poslanika, tome s,a.v.s,, u hadisu prenosi koji ....Do[r. su rijeöi Ummu_ ""'zapoönite Atiy,e: kupanjedesne s stranediletiii tileta seperu i koji pri abdestu;' Dakle, se mejitu prvo uzme abdest, potom zapoöinje se kupanje s desne strane prilikom svakog novog Neposredno uzimanja Vanja.27o prije abdesta izgovoriöe bismillah. se .nA op..nitosti iOesmeta;, rijeöi ,,Nema Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: abde'si;ta ko ne sponene on'a1 Allahovo
ime,"271
261 viqeli:El-nedzmua, (stj26\:R,*1:l!ftgt!b!!, (2tgg); umdetut_kan, (8/36);Kessafut_kinaa, 4sIEt-menh edzutkavim,

a0246

trlela nuto
p 248

StAV
,at ta

jjida
rötr

v0g

, jer

ls b. 85)i thid, ban, rsat,

'dß,

Bedaeus-sanaia, Serhu (2126), fethit_kadir, Et.ihtijar, (zt10e), (ilt20ti 265Vldletj. Et-ternhld, (113t61, vet_,!!!!,^QtZlS)i Serhuz-Zurkani, (2n1). 26TVtdjeti (1t265),Et-tad1u Er-umm, Et-medimua, (5r132), Re;datutt-Ätiü, i Fethur-Bari, 'ettuttt' 'u' \'t (3r130). tz/ä0) El,nuOni.12t3191i Keööafut-kräu, tzitli.'""'"' |!,1o,eti. *, v)o)el: (51121\. u-muhalla, r0Vdleti: Avnul-mabud. t Nejtulevtar, (Bl2S2) (4132). "'uvezl 0v0g hadisa autorovu Svojsiva vidjett poslanikovog, namaza, knjigu: s.a.y.s., (stt.1g\.

*r'li;:;r:,|il:l'ä36i:e);

iiätqi ES-Serhu/(Sl3i4'.. mumtia, ,63 Viqeti: lJmdetuLkari (g/36i. 2eVrdjeli: r'mumtia, (sr3s5) Er'gasru i ver-kefen, (str.74).vidietj, Iakoder: Ermugni, ,Ei-.erhu

".". '62 !2]1 Vidjeti.

(str. ) i is,sir,ii; ä,' "Ärri 431

$..
lmam Ebu-Hanife drugi i neki uöenjaci smatraju se mejitu da neöe uzimati abdest.272 Takoder, islamski neki pravnici smatraju öesepriuzimanju da abdesta ispiratiusta oslanjajuöise i nos, naspoljaönje znaöenje hadisa kojiprenosi Ummu-Atijje senareduje u kome abdest umrlom. miöljenje Ovo zastupaju imam Malik iSafija.zz: Medutim, veöina islamskih pravnikazz+ da se umrlom smatra neöe ispirati i nos. usta Pored ostalih, misljenje ovo zastupaju Sufjan es_Sevri, sljedbenici hanefijske i hanbelijske ök0le.27s pravne lspiranje (el-madmedah) usta je ujeziökom znaöenjupokretanje u vode usnoj öupljini,ispiranje (el-istinSak) a je blago nosa uömrkivanje u vode nosnu jaöim potom Supljinu, izdisanjem tjeranje vodeiz nosavani.2t6 Dakle, vidimo nijemoguöe da isprati i nosmejita propisan usta na naöin, paje preöe ostaviti ispiranje i nosa, Allah usta a najbolje zna. Medutim, uöenjaci neki smatraju se moZe prstom da mokrim oöistiti vanjska strana i prednji nosnih zuba dio Supljin6.zzz Potom pere se kosa, i brada lice mejita.278 se pere Zatim cijela desna strana zbogrijeöi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., citiranom u hadisu: "...zapoönite kupanjedesne s strane.',
272 Vidjeti: BidajetuLmuditehid, (3117). 27r Vidj_eti: El-med2nua, (51131-132); thtitafutfukaha, (str.215); Ettemhid, (j/376)i Reydatut (21100\. tatibin, ,74 Vidjeti: (21319). El-mugni, ?5Vidjeti lhtikful (str. fukaha, 215); Et-mugni, (2t319\; (1h20); Et-ihtijar, Badaeus_sanaia, (2126); El-mebsut, Umdetut-kari, El-medimua, (2159); (8136); (Sl13l); Keöiafut_kinaa, i E;. (2h46i 5e ulmumti (5350). rh a, | 276 Yidjeti: ELmedLmua, (51131\; thkamuLahkam, (str.71-72); (1l24ili (1t3291]Jmdetul_ El-iatam, i (8/36). karl, 277 Vidjeti: El-mugni, (21320\; Et-insaf, (2t4BB), (2t2281; H-mubdia, Kelöafut-kinaa, i Ei. (2/146) Serhul-mumti a,(51350\.

-

n r
n P

S

o p
lt L<

0l

ol
ni
J.

bi kr

pr
278

280 28t 282 283

d i e n u z e - n u , n t rz e

Strana.2B0

Kada dodedo stidnog se mjesta neöese otkrivati, öe se ispod veö pokrivaöa omotanim ruönikom rukeopratistidnomjesto oko mejita,2ze p0t0m desnu nogu. Zatimöe se oprati lijeva kao Stoje oprana desna

Hanefijski pravnici smatraju öe se mejitprijepoöetka da kupanja okrenuti lijevi na bok,pa öese oprati cijela desna strana sprijeda leda, is p0t0m se okrenuti desni i uöiniti kaos ce na bok isto desnom slpspem2Br t a k b ib i l o a v r ö e ne d n o r a n j e , o jo p z Öafijskihanbelijski i pravnici smatraju öe se opratr da prvoprednja desna strana bokpotom i prednja lijeva strana bok,zatim se melit i ee okrenuti lijevi iopraöe desna na bok se strana leda, potom se okrenuti ce nadesni i opraöe lijeva bok se poledina.zaz poslanika, Medutim, Sunnet s.a s ni1e v precizno pojasnio pitanje. nema ovo Zato praktikovati smetnje bilo od dvaspomenuta koji jei naöina, se i jednim drugim i postiZe cilj kupanja, Neophodno vodadospije svaki tijela je osnovni je da na dio 5to uvjet validnog kupanja. Zatim se istaradnja öe ponoviii pet,sedam viöe tri, ili puta ovrsno potrebi, o shodno hadisu prenosr zmBltno koji Ummu_Atijje ie

"''i:[di#lliß:,äl]äi,?.?il{ö,,.,,.,%[ö]3.?,.,
Abidin, Enemhid, (2t1e6); 9377.).,.^Serhuziu*uÄi, iinÄöi iltlr,- irrÄÄi' i;;;;l Elinl;lf Et-mubdia,'lzrzänq , (24}e), i xessarurmaa, (2n47). ,,,,!r!.,!3):u,:!!.!ri,,.Qt320), ill#lü;ffil

yilTili1?:rsqH:äil;,1i1,;i ifiä:Äüliä J (216a$1), +: JÄ;j3iif,ä!j3,fj;,j: J3,llt? u Ettemhid' saslabim prenosilaca.vidieti: iancem
Medzme;z-

280 E/-lstlzkar Vidjeti: (3/233). r'1^vidtvetr:El-ihtipr,(1/120); Sedaeus-sanap-,,lltltt,lt mgbsuf,(2/s9) iierhufethit-kadir,l2t109). 282Vid)eti: (it26S); Et-um^n, Elmedzmua, (sh32)., uugnil munÄJi 1'ttisq; a_nugni, (2t321), Et_ /nsaf, (2/490) (21161\. i El-furua, 283 m,imam Medut lbn-Abdui-Berr danikoodisramskih ka2e uöenjaka smarra treba ne da mejita kupati odsedam a A iah vise puta, najborje violuti, zna et-i*Ää,11ß73)i Et-iknaa fi mesairilidima, (21576).

gg_

!:+_:::_:,t::*

naglasiti nijeispravno da mejita okrenuti stomak prania iz na radi leda poötovanja njemu.284 prema Uöenjaci hanefijske,z0s i hanbelijskezez ökole Safijskszao pravne smatraju daöeseprisvakom novom kupanju pritisnuti blago stomak mejita bise da odstranila je dospjela analnog eventualna neöistoöa koja jer do otvora, bi mogla oneöistiti kefine. Medutim, razilaze da li je potrebno se obnoviti abdestgusul i mejitu, tokom ako kupanja neöto jedan dva izide na od otvora. pitanju trimi5ljenja: Poovome imaju Prvo: gusul treba obnoviti iabdest, Drugo: treba obnoviti abdest samo i je Treöe: dovoljnosaprati neöist je iziö|a.288 koja Najprioritetnije spomenutazadnje je od tri misljenje, zastupaju koje imam Malik hanefijski i pravnici,2Be protivnom se naöinila u bi velika poteökoöa jer onome koji kupamejita, postoji moguönost izide da neöistoöa sedam viSe svih puta,zeo ili Potom se posuöiti mejita öe tijelo ruönikom, se ne bi skvasili kako kefini.2er uöenjaci Neki smatraju je ruönik seobriöe neöist, da kojim mejit i daganije ponovo dozvoljeno upotrebljavati. Medutim, misljenje ovo nema
29 29 29 291 2$

2aVidjeti El-mugni, (21321) (21147). i Keiöafut-kinaa, 28s -sanaia, Vidjeti: Eedaeus (2127), (11120\Et-mebsut, H-ihtijar, (2159\. i 286 Yidjeti: (5/136). Elmedimua, ftTVidjetiEl-furua, (21161), KeSöafut-kinaa, i Ei-Serhutmumtia, (21148\ (51353). ,88 Vidleti: (21365) imama H'vesit, od Gazal4a. 28s Vidjeti: BidajetuLmuditehid, Bedaeus-s (2127)H-ihtijar, (3/19); anaia, i (11120-j21). 2e0 lslamski uöenjaci slozni senakon su da puta sedam neöe gusul obnavljati nitiabdest, öese veö oprati neöistoda tlerameiita. sa vidjeti: BidaietuLmudztehH, Et-mubdia, (3119), (21233) i lgmo KeiSafulki (2148]r. naa. 1 'sl vidjeti:.El-ihtijar, (11121), El-hidaje ierhut-bidaje, (il90),El-mebsut, (21s9); EFmedimua, (st137), Ravdatut-talibin,02\i Etfuru (2t233). (21 1 a,

n1
29t 2st 300

d i e na z e - n ( m e a

osnove, je ispravno je öist2e2 veö Jake da i moiese ponovo upotr4ebiti u bilo svrhu, Allah koju a najbolje zna.

lu
t(t

bi iti
'o

öe se poöeöljati i brada kosa mejitaOvomiöljenje , ,O?"T zastupaju Safijski uöen1aci.ze3 Medutim, uöenjaci hanefijs*e^o i trannef ijske2s5 pravne Skole smatraju nijedozvoljeno da öeöljati i bradu kosu zbog predaje kojoj u senavodi je AiSa, , vidjela da r.a neke 2ene koje öeölja1u umrloj kosu Zeni, pa je ukorila zbogtog postupka.zs6 Meduiim, lanacprenositaca th. je ove predajeprekinut izmedu rbrahima en-Nehaija iAi5e, , kako r.a tvrdi hafiz zsz ff5(slsnj. Prema tome, nemasmetnje. poöeöljati mejita kosu zboghadisa koji prenosi Ummu-Ati1e. imaistipropis ikosa Brada kao a Allah najbolje , zna. lslamskj uöenjaci takoderrazilaze miöljenju je se, u da li dozvoljeno mejitu skratiti brkove, odrezati nokteodstraniii sastidnog mu i drake mjesta rrspod pazuha Veöina isramskih uöenjaka smatra mejrtu treba da ne kratiti brkove, rezati nokteniti uklanjaii mu dlakesa stidnog mlesta ispod i pazuha. miöljenje Ovo zastupaju uöenjaci hanefijske,zou malikijskezos i neki uöenjaci Safijsker00 Skole. pravne

U
d

ti i
)

'xJi1,i[.i:,,7;X,2'J;Si,:??]:{f;:!:h^#{2,,:,\:;1!,:)
"ou$;;', t.ou.rr-r anaia, Etntaaje, n"L,än,r,-Äii,'öliat) (2t'26), (1ls$: i Hasiletut_rahtavi, (str "' 'r{ß;,nru''*'n''' (2ß2a); Etnubda' (21232); Kessafut-kinaa'i ES-serhut-mumtia, (2t1s0)
"6,!!1n919t<(3t437t62321, t\y'uhammed b. HassanEt,asar, /8/382)BelhekiEs_ u (str. i u sune nut-kubra, (3/390/6428). 'T viff.\ Eddrae,(str. 230); Ef-telhisu (2t6ls), t-habir, Nasbur.raje, i Tenkihut_keum, (21260) (str. Zes B-mebsul, Vrdleti: (2lSgJt Bedaeu:

3oo Vidjeti: Et-medimua, 141).' (Sl

,', ,,,, W:,1#:::j:i*!,:i:,äi:'if;:{)i?,y,l,ill;flJ!iJti;!,äi)

91,

P+:rrz "gEg

Kao dokaz skupina ova islamskih uöenjaka logiku. koristi Ka2u su da odvajati nakon smrti.301 nokti idlakesastavni tijela ih ne treba dio ida je Poslanik, preneseno, oviuöenjaci, Takoder, nam nije kaZu da s,a.v.s., tako ilinaredio seöini. öinio da odrezati nokte mejitu, Druga skupina uöenjaka smatra je lijepo da potkratiti i ukloniti sastidnog dlake mjes16:oz pazuha. je i ispod Ovo brkove hanbelijske tabiina Ebu-Mulejha el-Hezlija,303 uöenjaka stavpoznatog pravne kao koriste hadis koji 5kole304 i lbn-Hazma.m5 Oviuöenjaci dokaz "Petero od je prenosi Ebu-Hurejre Allahov u kome Poslanik, s.a.v.s., ka2e', prirode: öisteljudske obrezivanje, depilacija stidnog mjestai pazuha, razliku i Ovi ne rezanje noktiju potkraöivanje brkova."306 pravnici prave vratiti izmedu Zivog mrtvog, smatraju se öovjek i veö da treba svome koji da Gospodaru u najljepöem izgledu. Uöenjaci smatraju öe se rezati mejita, koriste dokaz predaju za i Sada Ebib. nokti uklanjati i dlake da mejitauklonio sanjegovog i dlake Vekkasakojoj navodi je kupao u se mjesta.3oT stidnog ne brkove Allah zna, Smatram,Uzvi5eni najbolje da je bolje kratiti a mjesta i ispod niti nokte, muuklanjati sastidnog niti dlake mejita, murezati pazuha. je, takoder, poznatog lbn-Munzira islamskog uöenjaka Ovo stav "Dra2e je daseto neöini, je to jer pravnom pitanju mi kaZe: koji ovom o

sr Vidjeti (2/458) imama BadZija. El-munteka, od 302 svakom gledati mjesto pri igolomrukom dodirivati stidno nije sluöaju depilaciji dozvoljeno U (51141). mejita. Vidjeti: El-medimua, m3lbn-Ebi-Sejbe,45410950). (21 | naVidjetiEl^mugni, (21231), (21162); Keöiaful'kinaa, (21324), (21494), El-mubdia, El-furua, El-insaf, (51356-3571. (2/150)Es-Serhuf mumtia, i s5Vidjeti (511771. H-muhalla, 306 (str. (3/19-1 1 Buhari, 127215891)ilVuslim, 20/257). 30? prenosilaca. (3143716235\ (21454110951), lancem sa prekinutim i lbn-Ebi-Sejbe, Abdur-Rezak, (str. od Selima. (sV.475)i Es-sunenu veFmubtedeat,168-169) Amra Tenkihulkelam, Vidjeli.

si

S:t:::;::.:l::{:,1-.-

,g,-l

SU
301

Zivog, mrtvog. öeionako ne Mrtvi istruhnuti jednog osim djeliöa :lu*1? kiöme:0e nas obavijestio poslanik, o kome je s.a.v.s.i,30e Sto.:. obrezivanja (koji obrezan svoga tiöe mejita nije za 2ivota) veöina . islamskih uöenjaka smatra se neöe da obrezivati,310 lbn-Hazm i drugi3lr smatraju se,takoder, daöe obrezati. je lspravnomisljenje semejit da i-pak neöe obrezivati, lslamski uöenjaci obrezivanje poreOe onim mejita sa koji ukrade odredenu pa umre stvar prije nego nadnjim se izvröipropisanä kazna.tom u sluöaju neöe se sjeöi mejita känsenzusu ruka po isramskih uöenjaka,312 onaj umre nego obreZe, Takoder, koji prije se je a obrezivanje obaveznoovome na svijetu i odsijecanje kradljivcu, se kao ruke neöe 0brezivati smrti, ötose neöe nakon kao izvröiti Serijatska kazna nad kradljivcem njegove Sidr nakon smrti, pomjeöanvodom sa Nakon zavröenog kupanja pristupa umotavanju u kefine. se mejita

tu,
ip KE

oji od
14,

ku ne ati bi0g

VE
CI

ss#

to

Jsto 308 sezove Koji - repnlaöa. ._,jJr i.Ä; (adibuz-zenebi) 3oe Vidjeti: Eferzsaf, (5/329). 310 Vtdjetr: (2r108); ELmedzmua, (s1142), Er-insaf, (2r4gs) Es-ierhurnumtia, i .Revdafuf-taribin, (5/356). 311^V E|-m hata, (S177 r{ett: u I I ) i El-medim ua, (E1 42). I 112 Vidleti. ELmedimua, (5t142)Et-mugni, i (131170).

taa,

,s,
:f

u u o

J€ n, u ci u
K'

p

diengze - n0mei{r

o/

Umotavanje u kefine mejita
0 d v r e m e n a o s l a n i k a ,. a . v , s .d o d a n a S n j id a n a m u s l i m a n i P s , h umotavaju svojeumrleu kefine. ja NemarazilaZen medu islamskjm u ö e n j a c io o b a v e z i m o t a v a nua r l o g u s l i m s n s ( s f i n s r 3 y g ma 3 e u jm y m je kolegijalnog obaveza karaktera (fardu kifaje) je obavi Ako odgovarajuöi broj vjernika, obaveza drugih.314 spada sa je Obavezamuslimana umotati lijepe u kefine, D2abir, prenosi r.a., da j ej e d a o da s h a bp r e s e l i p as u g a u m o t au ik r a t k k e f i n i u k o p a pjo n o, a r e e r p j n o ö tK a d a e t o s a z n a o o s l a n i k ,. a . v . s . ,e k a o e : " K a d ab u d e t e . j s r umotavali svogabrata, umotajte u tijepekefinel3ilU komentaru ga c i t i r a nh a d i sia a m e v e v ia Z e' , O v a ja d i s a r e d ude s e m u s l i m a n og m N k : h n ja u m o tu l i j e p e e f i n e .i j e p i me s m a t r a j u s t i d o v o l j n d u g ik e f i n ö i j i a k L s öi o i, kvalitet odgovara je obiöno odjeöi koju nosio vrijeme za svoga zivota. Ne smatraju lijepim, se prenosi zanosnipretjerano i skupocjeni kefini.''3r6 se ", m o t a j t e U j d a eM u ab D Z e b e l. a ,r e k a o z r , m r t v e l i j e pk e f i n e , j e r b i t i u e öe u njlms.":tz ProZivljeni lVedutim, je da kefini preöe budu skromnog od platna, obzira bez na odjeöu je oblaöio svoga koju jer öe platno za Zivota, ionako kratko za v r i l e mi e t r u h n u tA l l a h a j b o l ze a , i S ar,. a . p r e n o s iaj e E b u - B e k r , s ai n jn A , d
313 vßleti: Meratibul-idima, (str.61); El-muhalla, (sll13), El-iknaa, (21s66), El-medimua, (s]147) i Es-sejlul-die l1I 349). rrar, 314 viüe-It: ELmuhalla, (51121), Revclatuttattbin, (21109), E|mhhadi (7lB), Et-ntedirnua, (s]147); Keiöaful*inaa (2h57),Haiijetu tbni-Abic1in,l2t2A2) Et-fikhut-istanijj, (2t471). ^.. 31s Muslm (7hAß4Q, Ebu-Davuct, 736-737/3148), (srr. (3/295/14178); AhmeO, Hakim, (1152311364J, .uMusnedu lbn-DZad (str tbnit-Diacl, 464/3198) (5/113); u Et_ tbn-Hazm, Hatib (9152) tarih, Begav Serhus-sunne, u (El31El147B). 316-Vidleli: El-mnhadz, (7111), El-medimua, 55-156)Serhus-sunne, (5/t i (5/3.15). 3r7 lbn-Ebi-sejbe (21469111132) r lbn-tvunzir (5/3s9/2983). Askaiani ovuprectaju Hafz ocijenlo Je dobrom. : FethulBari, vidjet (11/383). lvedutlmjednom u hadrsu daöemejtb ti prozivllen stoj u odjeöi u kojojje umro. Ebu-Davud, 72913114), (1/490.491/1260), (str. Hakim, tbn_Abdut_BÄn, (19/14). lmamHakim, Zehebi sejhAibani predaju I ovu smatraju vjerodostojnom. vidjeti: SahihuLdiamia, 14016739) (211 i Es-si/s/etus-sahlh a, (4t234-235h67 1).

P r a y n i

"Operite r,a.,rekao: ovuocljeöu je na menii uzmite dvaplatna koja joö i 'Tvoja umotajte u niu.',Aiöa, tada nre ,,Zivi r.a., reöe: je fohabanal, odjeöa je preöi obuöe da novuotljeöu mrtvog, ce ionatoistruhnuti,,, od 1ei reöe Ebu-Bekr.3r8 Prenosi claje Omer, se r.a, pored kefina umotan od;eJu u je koju oblaöio svilga za Zivota,3le ',Nije lrnam Siddik ilan ka2e: pohvalno koristiti skupocjene jer kefine, mrtvr nema njihkoristi ni iivi. Da u vjerskim od kao izvorima postä1e ne argumenti obavezuju umotavanje koji na mrtvoga kefine, bi se u taj postupak smatrao rasipanjem tmetka.'.320 je Lijepo da kefini budubijele boje.lbn_Abbas prenosr je Allahov da "Oblaöite Poslanik, v.s., rekao: s.a bijeluodjeöu, je najtjepla je:r odjeöa i um,tavajtenjusvoje u lpvrvs."321 Nevevi rmam navodi konsenzus isramskih uöenjaka legitimnosti o umotavanja mrtvjh bijelu u odjeöu.:22 lbn_Hazm kaie."Zamuslimana najbolji su trodjelni kefin bijeli j.,,rx je Pohvalno da jednood tri bijela platna budena pruge. D?abir, r.a,, "Ako prenosi je Poslanik, da s,a.v,s., rekao., nasljednici umrlog buduu nogucnosti ga umotajujednoplatno prLtge.324 neka u na
t'u (stt Abdtrr-Rezzak (3t423t6176); \2178_791525); Matt|, 9^r,11f,, 29129211387); Ahmed,

K
h

S

321 321
32'l

lti22A). t,Zi^rut-mev 2-2-23 ton-Asakrr .st, t}t, I Et_tath t4B_44g). sr lli l,:.t:c.t?r"" v d a l u n - n e d : i e "' Vloj L -,J \1.4 6) "'E1!^?9u-1d, (str.888/387s); (1/508/994) Tirmizi, I u Muhre.sa/us-semait, Nesai, (str.50/s4);

Abci b ilbn_Hibban, vtatett \2t12!?1?3.?\ HLrmelcl,lz36s/14e3) lzlaoalao:o; ianit Baiii, (3/353-354) i Umdetut-kari.

321

l?i1ll,,?l?^",'olln u Ln_,nasihu tt4vz), Yad2e r'n-Jarr \tz oot vel-mensuh 435/605) (str. i Hakim, (1/S06/i308). lmam Tir.rnizl, lbn-Katan, HakrmNevevi, Zehebl, Askalani Al'bani pruOui, i ovu' iinäiirj, vlerod0stojnom. ELmhhadz, vidjeti: FethuLBari, (3/135); teniiut_natir, rt 1ztsai]l., (2144) .(7€), i Tevdihut_ahkam, (21495).' .^^ .l3hihu*nevaridiz-zanan. . 32? Vrdjeti: ELnhhadi, (7lB). 3,3 idjelt: uhalla, j 17 Y El.rn (51 ). 324 Ebu-Davud,-737l3150); (str (3/335); Ahmed, Bejheki, (3/403/6484) iDejlemi Musnedut_ u (1r784r1116). Askarani predalu firdeus; Hafiz oclenro dobrom. ]e ovu vidl;ti: Et_terhisur_habit, (2/656). Albanije selh smatra vjerodostojnom. sänihu eni vidjeti: (2l2BB\. sun Eb|Davud.

(3/1Be 1e0/3632); u Ei-musnect, Humelcli (1t240t520\; iabenni,

33t 332 333 33,0

=

I

d i e n a z e-

I

l

je S u n n e t , p o m i ö l j e nau s o l u t n e ö i n e l a m s kuh e n j a ku m o t a t i jp v is iö a, ,:' A l l a h o v s l a n i k , po m e l i t at r o d l e l n s f i n s . :A is ar . a .j,e r e k l a u k zö , s.a.v.s., jn u m o t ae u t r o d j e l nb i,j e l ep a m u ö n e f i n e , n e u k o 5 u l in i t im u i e e , ke a u "326 poseban stavljen pokrivaö glavu (0sim na kefina) l\4edutim, ga umotaju lednoplatno ako u kojeprekriva cijelotijelo ispunilisvoju su obavezu,3, a Allah najbolje Takoder, kefini zna. ako budu 2s s d r u g m,i m o i j e l b o j es m a t r a ö e y s l g c j m , 3a k o u b i j e lp r e öi ib o l j i . e b e ss i i Neki uöenjaci pogrdnim smatraju upotrebu kefina imajuviöeod tri koji platna, smatrajuöi to rasipanjem imetka je zabranjeno.:zs morajLt koje Kefini bitiiskljuöivo vrsteplatna od kojeje mejitmogao oblaöiti ovome na svijetu.::o mz Nesmiju prozirni,:0t ocrtavati biti niti stidna mjesta tijela e, P o h v a ljn op o k o n s e n z uis ua m s kuh e n j a k a , 3 a v i lt ij e p i r i s a sl iö st 33 m n k, k e f i nD . a b irr,,a . p r e n o s laj e A l l a h op o s l a n i s . a . v , sr,e k a o,:' K a d a e2 , d v , budete mirisali ne|ta, namiriöite tri puta."zzr drugojpredaji ga U stoji; "...namiriiite ga neparan broj puta)33s Citirani hadisse odnosina samljeveni kojise zapali se njegovim miris pa dirnom namiriöu kefini. U
3' Vdlet: 5 El-ninhadi, (7lB) El-mesaitul-fikhijje, od lbrahjma (11306) D2alu t\,4uhammeda. 326 Buhari, 267 (str. -26811271) (7/7/941). il\tuslim, 327 Ytdlell El-mugnr, (21339), Elminharli,(7lB),Tarhuttesrib, Unctetul-kari, (S/S0); ES131252). serhuLmumth, Flkhus-sunre, i El-veclibufikhis-sunneti (5/387); (1/340) (str.165\. fi veLKitab, 328djet Iarhufles (31270-271) V : rib, i Ei-Serttul-mumtia, (5l3Bt). 32e Vidjeti: (21338) Elmugnl, (2/511). i Elinsaf, (5/153)t Vlcljeti, takoder: Et-nedZmua Et-trrcbsut, (217 i Es-sejl rrar,(1t348). 2) uldie 330Vid]et: E/-lsflzkar, (31248), (5/i56) Tarhut-tesrib, Elmed;mua, (3/253). i Vldjeti, takoder: E! rdZma, 50), (sh. El-iknaamesaitit-idina, (2t585)ldimaatu fi (21683). lbni-Abdil-Berr, 331 Vldjeti: (2/508) imama E/-lnsa{ od l\4erc1avrja. 332 Vidjeti: E/-lsllzkar, (31248J i ldimaatu (2/684-685). tbnt-Abdit-Berr, 333Vidjet : Efeysaf, (5/369) i EfldZrna, 50). (str. 33a Ahmed,(3/331/14580) ispravnimancem prenos sa laca. Vidleti: Kenzul-ummal, (J51576142241) ovapredaja gdjese pripsuje mamu Bejhekilu. lmamSevkan tvrdida su pren0sl0c predaJe pouzdanr. : Es-sel/u/-dZe(11357). ove Vidjeti rrcr, 335 lbn-Hibban, (7/301/3031) (1/506/1310). Hakim, Hakim, lmarn Nevevt, Zehebi iAtbani ovu su preda.lu ocijenili vjerodostolnom. ELmedZmua, V djeti: (5/155), (2lg'7\i Hutasatutahkam, AhkamuLdien ßtr.84\. atz.

r
)

I
I I

J,g_,
je tom po2eljnokefine sluöaju poprskati blago vodom bi 5tovise da mirisa ostalo njima.il6 na Medutim, smetnji nema namirisati kefine kakvim bilo lijepim mirisom, a Allah najbolje zna. Naöin umotavanja mejita kefine u Nakon mirisanja öeseprostrijeti preko jedan poprvom kefini drugog.:sz idrugom kefinu sepoprskati öe Is1sf,338 lbn-Abbas prenosi je jedan ashaba oprosnom da od na hadZd2u je dok boravio Arefatu sa svoje pao na jahalice, slomio i umro. vrat Allahov "Okupajte Poslanik, s.a.v.s., je rekao: tada gavodomsidrom i i umotajte ga u dvodjelne kefine. koristite Ne hanut nepokrivajte i jerle gtavu, njegovu bitiproiivlje izgov uöiteI n araj bijul"zzs lmam Buharidrugi i islamski uöenjaciovog iz hadisa zakljuöujuje da upotreba hanuta mejita nije ihramu, poznata za koji u bila praksavrijeme u Allahovog Poslanika, s.a.v.s.34o Veöina islamskih pravnika smatra öese po prvomdrugom da i kefinu poprskati hanut, povröina dok zadnjeg, treöeg kefina, treba ss[s.3a1 biti je Ovo stav uöenjaka malikijsks,s+z i hanbelijskesn+ ökole, Safijsker+r pravne
336 VidJeti: El^mugni, (21337), Keööafut-kinaa, i Ei-Serhut-numtia, (2t161) (St3B7). 337 Svaki kefin treba duziod mejita biti pribliino 30-40 sa objestrane dovoljno da za cm. i sirok pokrije kada obavije njega. 1e tijelo se u Ako tijelo melita öiroko cm., 30 kefini treb;iu öiroki biti 90 cm.Akoje mejit öirok cm.,kefini 40 trebaju öiroki cm.Akoje mejit biti 120 öiiok cm., 50 kefini hebaju öirokl cm., Vidjeti: biti 150 ]td. (str. El-vtdiaze, 78)odAbdur-Rahmana Gajsa. '(sl1s7J; 338 je Hanut vrstateönog mirisakoji se praviizriöito mejita. za vidjeti:Et-medimua , KeSSaful-kina 161) Ei-Serh-m mti (SI3BT a, (21 t ut u a, \. 33e (str. 1849) Buhar'. 386i i Mus (8/102/1206). i.rr, 340 Vidjeti: S,erhu Sahihil,Buhari, (31261) lbnBettataFethul-Bari, od i (31136). s1VidjetjEl-mugni, (21337); Keiiafu-kinaa, (2t161)i (2t372\. Et-vesit, 3arVi!)?!; (1tj\7): Et-istizkar, (321')., Etmun;teka, (21467); EnadZu vet_iktit, lLyulevenetulkubra, (21225); akih d-deva (1t289)Mev El-fev u ni, (21225\. i ahibut-dietit, 343 Vidjeti: El-umm, (11266\', Et-vesiti, (2t372), (51157), Et-medimua, (1t339). Mugnit-muhtadi,

d
C

s t( k
h

z rü
in ni pl pr
ni Pr k(
ni

sl ör

n(
3q 319
316 34t 318

l

549:3{3{A-.=

4

Ako kefini se budu razrikovarisvojoj po kvariteti veriöini öe iri onda najkvalitetniji biti, prostrti spotjaönji) i najveöi prvi (tj kefin.345 Potom seuzeti öe komad pamuönog koji serasjeöi uZeg platna öe po srediniobje sa duiinske po stranestaviöe nasredinu i se kefina. sredini toga rasjeöenog posuöe hanut. platna se Zatinöe se mejit polo2iti na kefine,eqo njegova tako da strainjica nadijelu bude platna kome posut po je hanut. Zatim se donji öe rasjeöeni platna dio provuöi izmedu prema butina stomaku i pokriöe stidno se mjesto mejita. Nakon krajevi toga -analnogpratna ovoga cese dobro zategnuti platno da dospije samog do otuorr. Zauezaöe se prednji desni zadnjim sa desnimprednji sä zadnjim i lijevi lijevim krajem. ovome U sluöaju mejitöe izgledati da mu je kao imProvizovan veö. un utraönji 347 Tako sesprijeöiti öe izlazak eventuarne neöistoöe je ostaratijeru koja u nakon kupanja, ipakneöistoöa zaustaviöe na pamuönom Ako izade, se platnu i neöe oneöistiti kefine. je naöin ovo kojim safijskihanbelijski i pravnici spreöavaju izlazak neöistoöe kefine. na Medutim, nema smetnje nabilo drugi koji naöin osigurati öistoöu kefina, buduöi u Sunnetu da Poslanika, s.a,v.s., postoji ne argument ovaj postupak njegovu za niti kakvoöu,veö seöinizbog oöuvanja öistoöe kefina,Allah a najbolje znä. Potom sepreostali hanuta öe dio zajedno pamuönom staviti sa gazom namjesta kojim öinisedZda; nos,dlanovi, se öelo, koljenadonji i dio prstiju.348 noznih lvedutim, uöenjaci neki je bolje smatraju da staviti hanut
w Vtdlet: El-mugni, (21337); Et-mubdia, (2t244\', (2t1t1)., H-insaf, Kelöafut_kinaa, (21161\ Eii (5/387-388). Serhul-muntia, u5Vidjeti: Elumm, n6A1, tt-nugni,(2t33SI; (1t363): Et-kafi, 1l Et-medimua, i \St1S7)Mevahibutdzetit,121225\. s6 Vidjeti: (21337), Elmugni Et-medzmua, (StjSt)I Et-kafi, (1t363). 3{7 Vidjeti: (21372); E/vesrt, Etmugni, (2t331), (11363): Et-kafi, Et-medimua, (St1Et)., Et-mubdia, El-furua, (2t179); (2t1611i EfkeSSa{ ES-SerhuLmumria, (5/388-389). "."..\2n44\ w Vidjeti: ELmedimua, 58-1 (5/1 b9).

_:_)

prtrui

ltropisi_

T tr

bezoaze.34e Upotreba hanuta ovimmjestima siavveöine po je isramskih u Ö e n j a k a . 3a s t u p a jg a S a f i j s ( i , :h a n b e l i j s k i : s z s o l u t nv e ö i n a 50 Z u st ap a mal ikijski .nravn h35:' ika, H a n e f i j s k i 3 s 4 r m a l i k i j s k r 3 5 5 j a s m a t r a jd a ö e s e p o o v i m nek uöen ci u mjestima staviti kafurr ne hanut. ovoga a cilj postupka mirisanje je mejita k o j s ep o s t i Z e k c a n u t otm k o k a f u r o m , l l a h a j b o l ze a . i ka h a i aA n jn V e ö i n as l a i r s k iu ö e n j a ks m a t r a a s e h a n u t a n o sp a m u ö n o m i h a d n r g a z o m ao ö n e a p k e ,r c z d r vu ö i u s n ej , rs p r e ö a v aa z aik s e k aua n k r e, e ul n t tijelo mejita nakon Lrkopa. miöljenje ovo zastupaju uöenjaci malikijske,rso öafijsks::ihanbelijske:;s i pravne SkoleOd hanefijskih pravnika odabrao gaje imam Zufei'.3rr Neki uöenjaci smatraju je dozvoljeno da namirisati tijelo cijelo mejita.soo Kao dokaz predaju kojoj kcriste u Nafia kaze je lbn-omer da mirisao mejita
( ( r

t"

z ö

n

k P
3ae dl."ti; furua. V t,2i179). El 350Vdjeti: ELnedinua (5/158 lJeksanrski 1s9). pravnici navode konsenzus uöenjakaovome po pitanju.djeti: V -57 El-tknaantesaritl fi ,,ctina, (21577 B). 351 VidjetE/-rinrlrr, : (1/266) Ffyeslt, El-rrtedintua, (Sl1S7)., Mugtnil_muhtacJi, l2t?,12), (11339). VldletE|nusni. (2!337), (1t363), Et-kafi Et-insaf. t Ei_seriutmuntia, (S/3S9). |2t511) ::: 3s3 Vrdlet. (,11187) l,.lLrdeve netttt-Jutbra. Ei-istizkar, Et-munteka, Etladruvet-iklil, ßj2SS)., \21467), (2i225) El,fevakihud-Cevani 12891. 11 354 vdjetr: Fflrebsuf, (2i60); Baoaeirs-sa (2t40), nata serhu fethirkadir, (21110), Et-ihtuar, (1h21)i Elhinaje, n hanefrjskl uöenjacl \3!188J.lr4eciui smatraju se po glavi bradi da i posiia mejrtä hanut smatraluöi h nalöasn clje ovima a.Vidjeti tije lbid. 1m 3s5 djetil ntunteka, V (2t467) Et Mevahibut-dZetit, (21226). 356 dleti: V (.1i187) EhnudevenetuLkubra (21225), Et-tadiu vet-iklit, Mevahibul-dzetil, i El(21226) fevaki uc1 ani S1 h -ciev !289). 35? El'ttesit,12t372), E|nerlintua.(sr1s7),Revcratuttaribin, (2h13) i h,rugnir-munhadi, Yrd]91r: (1/339) 3s8 Vidjeti: (21338), (,1t363)., El-rnugni. Et-kafi, (2t241); Et-ntubdia (2h79)., Effurua, (2t511), Et_insaf, KeSSafLl-kinaa, i ES-Ser/iLrfmurnlla, (2/ 161) (5/389). 35e VrdletEl-rnebsut : (2/60); Bedaeus-sa (2t40)Et-binaje, naia, (3l1BB). 360 Vrdleti: El.lnunteha, t,2i467) imama ad Badiila.
6

36 36: 361 361

369

sa :]

r l ; en t z e - n ( { n t e : ( .

tt|l I lcl

miskom cijelom po njegovom tijelu,:or lbn_Kudame navodi je lbn_Sirin da n a m i r i s aio k o mj e l o n e s b , M a l i ko dg l a v e 0p e t e . 3 6 2 m s ti E a a d Nakon prvikefin seprebaciti desne lijevoj toga öe preko ka strani, zatim öeseistisa lijeve prebaciti desnoj potom sa ostala ka stranl tijela.363 se dva kefina kaosa prvim,364 u ovom öini Dakle, sluöaju, zamotavanje bi se zapoöelo mejitove sa desne strane, nekiuöenjäci iako smatraju öese da poÖetinjegove strans.ros sa lijeve P o t o m e s e d i o k e f i n a o j ip r e l a z i r e k o l a v e s t o p a l a s u k a i i ö k p g i u t zavezali. Takoder, nemasmetnjr zavezali preko kefine cjevanica, butina, st'maka iprsamejita, shodno potrebi,366 Medutim, övorovi odvezuju ovi se polaganja nakon mejita kabur.sT u Kefini ienu za Lejla bintuKaifin es-Sekafi)je, "Bilasam sa Zenama kale: kojesu k u p aU m m u - K u l sk ö e,r kA l l a h o v o g s l a n i ks . , , v . s .a d ae u m r l a . le po aa um u k, j P r vö t o a me P o s l a n is .,a . v , s . a o dk e f i nb i l oe e l - h i k a ,z6 si m d _ o n j k d, o a j : at e dira,36s sl-hirnsp,:zo el_milhafe,37r je cijela zatim zatim potom obavijena u kefine,"372 Jedne
161 Abdur-Rezzak, (31314rü4a), ispravn lancem sa rn prenosllaca. rbn-Ebi-se]be, \2r461r1io3|,) navod sliöno tome. 162 V)d1ett.tnugni, (23 42). El 1 16rTlme tovo o bi/o-u brmel tije potpunostl umotanozadnjl prostrti unutraönli) u (tj. kefin.

tm ita rm
356

l0

160 +^
tcl

ne

fl, )i

:l'i

);

3 6 8 r i . aj e k o n a d a t l a l o j p o k . i v a E o t J e l o 00 L p k a os l o p a , a . o o r6e ra platno Ed-d 1e kojepokrva gornli tjelaoslmglave. clio

il111111!ll -vojet t/-nredznua (5/160r61); Revdatuttalibhi, Elmebsut, Baclaeus-sanatä, (21114): (2ßa), serhurJethtt-kadir Httijetul-utema, El-binaje \tt,4u^): (2ß4q, \2t11s), i el2a0)Mevahibul-dielil, (2t225). 366 O-vipovezuzimaju öirinske se od strane kefrna. vid)eI). (str. El-vidzaze, 78)oc1 Abdur-Rahmana Gaisa. 367 Vidjet: E/-mebs (2160), ut, Er-mugni, Er-kafi, (11364), Bedaeus-sanaia, Er(2r40), l2r33}); medZmua (51161J; El-btnaje Et-furua, (2h79), Hasijetur-Tahtavi, Kessefui(str. \3r20r), 380); kinaa, Eä-Serhut-mumtia, (El39t). 121162)

t],rr1:(1t266),Etnusni (2t338),Et_kafi,(11364);Ernubdia,(2t24s);Et.insar,\2t|t2)

Jl.
Hafiz Askalani predajukojojje citira u Ummu-Atijje ,'...potom je kazala: smo (tj Zejnebu) umotalipetplatana u i pokrili glavu ötosepokriva njenu kao
ZivaZena."373

a c

t, n
k z

Veöina islamskih uöenjakasTa da öe se 2enaumotati smatra u petodijelne kefine,37s za razfiku muökaraca. misrjenje od ovo zastupaju; Hasan el-Basri,376 lbn-Sirin,377 lbrahim en-Nehaij,37s Eö-Sabi,sie El-Evzaijeo

IV
[Jr

370 platno prekriva ivrat. El-himarje kole glavu 371 je platno prekriva El-milhafe koje mejitovo tijelo. "' E.!.!-^99I!9. 738/3157); (.tr. Taberani, (2st2gt46) u E/_evsar, i (3/69/2508); Ahmed, (6138012717 9),tbn-Ebi-Asim u Et-ahadu ver-mesani, (6128t3209) i eejnä|.i (+lolo5ä+). rma; lbnMulekkrn i Ebu-Tailib su ovupredalu Abadi ocrleniti dobrom. Vidleti: lasatul-beditHu (11257) munir, i AvnuLmabud, N/edutim, prenosiraca hadisa narazi (B/301), u rancu ovoga se Nuhb. Hakim imaanonimnu koji Vid)eti: Mizanut_iatidat, tSZtötZS1; Et_mugni fid1l lloggfiju (2146516676) duafa, i rakribut-tehzib, (2t3i3t}11t) tmam tbn-Kattan, i sejh tvunziri ' Atbäni ovu predaju smatraju srabom. vidjeti:Et-tekisur-habir, (2t660);Nasbur-raje, (213631364)., Muhtesaru suneni Ebi-Davud, (41304); Daifus-sunen, (stt.2sil31s7l Tenkinul*etam, t (str). 480-481). 373 Askalani predaju Hafiz ovu pripisule DZevzekijju daje njenlanac i kaze prenosilaca ispravan. Vidjeti: eth I-B n, p I133). F u a 374 Vidjetr: serhu sahihil-Buhari, od lbn-Bettala, (3l2ss) Eliknaa mesailil-idlma, i Elfi (2lsg5) ahkam, (21203-205) AhmedaAbdullaha oddr, b. Omeriia. 37s medu ima lako njima ,zvjesrih razila2enjarzgleda kefina. oko ovih 376 Vid-eti: Sa (3/257) Serhu hihil-Buhari, odtbn-Bettä a. 377 Abdur-Rezzak (3143416217) i lbn-Ebi-sejbe, i 1089), ispravnim prenosilaca, (_2/465i sa lancem 378 Abdur-Rezzak, (31433-434162161 i tbn-Ebi-Sejbe, (2t461t111g:1\, sa vjerodostojnim tancem pren0stlaca. 37s (3t434t6218J' Aodrr-Rezzak, tbn-Ebi-Sejbe, 1086). (2/46S/1 380 Vidjet.: Efeysal. (5/356) lon-l,4lnz od ra.

pr pr
pl

pr kc

38t 382 38t' 38{ I 385 386, 387 \ 388 \ 389 \ 390 \

{!!,!, !!,,.,,,!!! !!,',(,1:1i....
lshak,381 Ebu-Ssy1,:ez lln_[/r]nzir,e8: uöenjaci hanefi;ske,:sa öafijske:as; :86 hanbelijske pravne 5kole. Pomisljenju marikijskih nekih uöenjaka öese umotati sedam zena u ,utMedutim, stav ovaj nije zasnovan autenticnom na argumentu, Idil_, a uzviSeri najborje rmam Allah zna. Begavi 'upotrena odtrikefina tvrdi: viöe za mu5karce kefina i pet zaZene smatra rasipanjem se imetka."3ea Dakle, öe se umotati petkefina Zena u shodno hadisu Ummu_Atijje. Medutim, u ovome hadisu objaönjen kefina kojih nije izgled oko islamski uöenjaci razliöita imaju miöljenja. Hanefijski pravnici smatraju öeseZena da umotatijedno u platno koje prekriva gornjidio u drugo prekriva tijera, koje donjidio tijera, treöe u koje prekriva i vrat' öetvrto pokriva lice u koje cijero mej zatimse tijelo tta, jednim platnom prekriva i stomak koje grudi onavrlu rätini.res Medutim, hanefrlski pravnici razliöit'a imaju misrjeLrja duzinemjesta oko i vezanja ovoga praina koje stavlja kefina.sgo se preko

ELmuhezzeb, (Er-med2inua, Revdatut-taribin, 5;r161); (21 ):Btdaj |-mud2t hrct. |2A I T rh _teib. 1t' etu e ß t a ut sr 13, 252_2iil'. ..,. '""v,orerl. t/-mugni (2t339\: ( El_kafi 36.4): Serhuz_Zerkesi, ELinsaf, l2l2gq: \2llj3): Kellafut_ Rrnaa, (2t 163), Et-mubdia. el246),;-Btdajetut_mud1tehid, (3til) tär^ur, 1steSOl. "'''llf!;;r'l-,i,#3ua,

(3 D01J, ajetu itehiä, i t 1väs61 ,,,,,1!3.r! (1r267), Bid (51356): ßt2i)F/_eusar -'vt')er' 1,..!,:rli, Er-evsat,n ud ,-umm,

38rVrdFl er,sar et: ßt356tEt-nugni et33\. r82 Vrdieti: /bld. 38r Vldjeti: (S/356). Efeysal, 38{ (2i72), Bedaeus-sanaia, (2138)., fethit_kaair, Seru (2tj1E_j16); Y9id].elr:,Eilebslt, Et_ihtijar,

(2t461); u'r-itrir,lzrzzsl; Et-tadiu ilirähiiLiiniip,(shi2)i Hasiietud-

ßt1G2). ]llY,:,u|,' felhl-kadir. l*t...11 $,Vdjet Ser4u : t2t115-116\ i Bedaeus_sanata, (2t3g). -" vrojerl: (2t72\ Et_btna1e. 1). ti-mebsul, 13t20

ne' (5t314\ i Et-medznua

pravne i hanbelijske3e2 ökole smatraju öe se da Uöenjaci öafijsk6ost njentrup, u drugokoje 2ensko umotati jednoplatno u koje prekriva gl p r e k r i v aj e ld o n jd i o ,u t r e ö e o j e r e k r i v a a v uv r a t i u d v aj e d n a k a i ci i i k p po Medutim, miöljenju imama Safije i kefina kojaprekrivaju cijelo tijelo. j a, S p g i ö n j e g o v sh j e d b e n i ke d n i m e s t i ml a t n o me s e p r i t e g n u triu dZ e n e , il prilikom priteZe noöenja kefinespreöava I njihovo razmotavanje Ovoplatno Nakon toga onose odvezuje i ostavlja a vani, mejitastavljanjakabur. i u pet namejitu ostaje osnovnih kefina.3e3 o ia u ti N e m a m e t n j n a b i l ok o j io d s p o m e n u tn h ö i n a m o t a Z e n s ku s e jer a Allah najbolje ne kakvoöa umotavanja, kefine, se u hadisima navodi zna.

3e1 (11338)El(21112); (5/162-163); Mugnil-muhtadZ, Revdatut-taltbtn, Vidlei El-medimua, (1 435). menhadiuLkavh,/ s2Vicljeti (2l178J, El-insaf,l2l513), (11364), Elnuhdia,(21246), Elfurua, El-kafi, El-mugni, l2l339), (E-mumtia, (21163) 5/392). Keiöaful-kinaa. t ZaduLmuslaknla, s3Vidieti i El-nedinua, El-untm. 111267) \51163).

'si -*:

SC

)je ka e i te. 'tJa

U

lJe

POGTA\&JE

DZENAZ,A
NAh{AZ

3);

Dienaza-namaz
D2enaza-namaz je kolegijalna obaveza, (fardu kifaje).:saporekne Ko njenu legitimnost iz islama smatra otpadnikom izlazi i se od vjere po K0nsenzusu uöenjaka.3e5 islamskih Dlenaza-namaz se shodno naöinu obavljanja uveliko razlikuje od propisanih jer namaza, nema rukua, pored tto j; sedZde i teöehuda toga dlenaza-namaz djelimiöna obaveza, njena je veoma odlika znaöajna i je velikipropust ostaviti d2enazu_namaz. Ebu-Hurejre prenosi je Allahov poslanik, ,,Ko da s.a.v.s,, rekao: prisustvuje dienazi dokse ne obavi sve namaz, njemu pripada kiratun; a
neko, dvavelika brda,,, poslanik, reöe s.a.v.s.3e6 U dtugoj predaji Vjerovjesnik, s.a.v,s., dajemanje ovadvabrda kaie od kao sez ,'...svako Uhud Ujednoj verziji stoji: je ,eji od (J11xjt.,,tss odnjii je Ovo nagrada onima klanjaju koji d2enazu_namaz. tiöemejita Stose njemu, takoder, pripada nagrada,nog koju öine. Oove mu A i 5 a ,a . ,p r e n o s iaj e A I I a h o vo s l a n is ,,a . v . s . , r p k d r e k a o . , , , Ae d n o m j ko muslimanu klanjadienazu-namaz drugihstotinumuslimana, do'veöi za

;Sir-r,i, orä i ukopu, njemu dva !? l,,tu:,!!ui? "Kao pripadaju kiÄtuna; -upita Krraiunai

!,':\!tqet,: MedZly?lu4etava )od rbn_Tejm,rje. t24|307 ,,.Hrhan, 27I|1325\ (sk. |l\,4us,rrn, (7/12l9a5) 3e7 lvustim,l7l13/945); (1/5ä0/1040);'Ebu_OavuO, Tjrmizj, (str.740/3.16t

*''tflufl:?i#/if;#l'iu,J,fffi.frii);Tl{isi;lllii?;,i#!: tti}!ä);,,!;#?!!fl!?, ':l:::),',:;;;':il?'il'ä'u\vt6')'r*nu' sin"'üiäÄiv' i'6'iii'lzrntli u.tiini {üii;
nnour-iezzar, iär+sörä)lg)i'in.-oz*o rr"rjl,r.llilXo'iJ1l2!"1,olrr^2); u.Et_munteka,r,,,.

Ä;:ill*:':; :ift ,.,ltft seihAlbani predaiu dobrom. sahihut-diania, öiiittöxi.'.T::ilip;:;:I:^i:t?,:(*:,,1:*uäll ovu smatra vidleti:
"' frT3lr,fßtllnn6)

.'98',.9-...

t-:.:1+'.u_t,9.J:.,g i,,.,,|,g

n!.ega, öeimprimitinjihovu Alkh dovu.,'tee U drugojverzijikoju prenosilbn_ "Ako Abbas jednom stoji: muslimanu dieÄazu klanja öetrdeset koji tjudi, pripisuiu druga,.Altah primitinjihovo öe zagovornistvo (tj. |lluh!..lt ,* Malik Hubejre daje b. postanik, kaie Altahov s.a.v.s., rekao: 9gyr) "Ako nekom muslimanu klanja d\enazu safa tri ljudi, AIIah ga uvesti öe u Diennet" Kada Marik Hubejre bi b. kranjao e dienazusa rjudi, nekoÄ maro podijelioih u tri s6f6.aor bi [Jjednoj predaji navodi je Ebu_Umäme se da "Allahov rekao: Poslanik, je klanjao s,a.v.s., d2enazu_namaz sedam sajoS ljudiUjednom subila öovjeka, druga podvojica.,,402 safu tri au dva "Safom lmam Sevkani tvrdi: se smatraju najmanje dvojica, nema a najviöe granice,"+o: Stosetiöe samih safova, dabudu treba poravnati r upotpunleni,+o+ kao kodpropisanih namaza. Diabirkaie da je poslanik, s.a.v.s., klanjao dlenazu Ned2a5ijiashabi se poredali njega 6ys ssfs.ros a su iza , Njg "Sahihu,, 0snovu ovoga hadisa, imam je Buhari u svome naslovio cielinu;
3ss Muslim, (7/15-16/947); Tirmizi, (2/55/1991); (6/97/2470.1); Nesai, Ahmed, Ebu_ Humejdi,.\!92!!101p); (1/108-10s1222), tbn-Hjbban, l!t?'.!4t.3.5_!!_191); lttssinoatl i räo.|..ni,-zu^rr (6t144-145t6039\ "' rnu-oav!^d,, 740-74113170); (str. Ahmed, trl:lT, -(lJolg4a); lbn_Hibban, \1t277t2s0s); (7135113082) (4/30/669s). i Bejheki, ^ "' E9i:?:I11_.(,tr 74013166); (Et_tuhfe, Tjrmiz, 4t70h028); Ebu-Jata, (6/5116796); "lsizssizarc); 'u Taberani, (19/299/665); rbn-Ebi-Asim u.Er-ahadu nesani, vter Buhari a-tiini, (7130311288) (1/516/1341). Hakim i Hakim, rmam i zehebi ovu su predaju oc,]eniri ispravnom. lmam Tirmizi, Nevevi öejh i je Albani smatraju Oonrom. üiOleti: Ettemhid, (61329); E. y:!!n!9, (5/168); Sahrhu Sunenit-Tirmizi, (1ts23)i Tah;ridzut_tarihit_kebi, lstiiziz125311091) tVuhammeda oddr. b.Ubejda. 402 Taberani, (8/190/2785). Hejsemi rmam u Er-medinea, kaze: rancu (3/32) ,'u prenosilaca ove predale lbn-Lehia suprrgovoriri isramsii ima kome neki uöän1aci ntnani ovu seih 1e vezlu predalom Ahkanutdienaiz, Vidlet|. (str.'127). : q,.rgdnom ,".,,t91?öi9 4u, Vdretl: (41551i Nejlul-evtar Avnul_mabud, (g/311). a'a poravnavanju o upotpunjavanju vidleti u autorovom Diuma-namaz, safova vrse djeru: (str.6468) a05 Buhäri, 27 I1320)fi/uslim, (str. 7 (7/20/952). i

v

2

s
ö 0:

kr

406 407 408 409 410 411 412

4 1 3| 414t 4t5

=

I

dientze - n{t tea{t

t-

ii

i
l:

u
i,

"Safovi dZenazu-namaz,',406 za Sliöno ovome naslovili Ebu-DavudaoT su i "Naredba je Nesai.4oe poglavlje: lbn-lVunzirnaslovio stalanja safove u za "Safovi dZenazu,"'0e Attar ka2e, lmam se ravnaju zbijaju kakoza i p r o p i s a n e a z t a k o z ad 2 e n a z u - n a m a lz , n4D0 a riu b n - K u d a m e nam e, i b" -1Z ld "Sunnet poravnati kaZu: safove d2enazu."q1 za ie Naöin obavljanja dienaze-namaza

;

Nakon ravnanja safova, imam(ili k o k l a n j a 2 e n a z u - n a m a a ) e d st zö u pravcu je mejitmu5ko, u pravcu glave, mejitove ako a kukova je ako Zensko.

l )

prenosi bi Allahov Enes Malik b. da Poslanik, s.a.v.s., u pravcu stao glave seradi muökarcu, pravcu ako o au kukova se radi 2eni.412 ako o "Klanjao za Poslanikom, SemureDZundub, kazet b, r.a., sam s.a.v,s., je umrla nifasu, je staou pravcu dZenazu-namaz pa Zeni koja u njenih
kukova,"413

I.

Ovo miöljenje zastupaveöina uöenjaka öafijskeala uöenjaci i pravne hanbelijske'tts Skole.410 je stavimama Ovo pojednoj Ebu-Hanife417
F

t,
a06 Vidleti: Sahihil-Buhari, odimama (7/106) Serhu Kermanija. t07 Vidietl BezlulnedZhud4| 133) . , (1 408 Vidjetr: Es-surenulkubra, (11639) (2150). El-mudLteba, aoe (5/426). Vidjetl: Ei-evsat, 410 ,4dabul-hallb,150) mama i1a Vidjetl: (str. od A Attara. all Vidjet. (21473); El-munteka, (21372) Elmugni, (11353). Es-sejlul-d\enar, 412 (str.745-746/3194) (115261527/1034); (2/16-17/1516); Ebu-Davud, lbn-Mad2e, Ahnred, ,Tnntz, (3/607/2263); Tajalisi, (1/491)Bejheki, (413316713). Tirmizi je Tahavi, i tmam \31118112201), predaju je ovu ocijenio dobrom. Albani smatra rodostojnom. Miökatut-mesabih, Sejh v.1e Vidjeti: (152711678). Ajni1e,takoder, lmam branto ispravnost ovoga hadisa. Vidjeti. Umdetulkari, (8/136-137) pl21l). i FethulBari, 413 (str.27911332) Buhari, (71281964). i lVuslim, lltYtd)elr. (5/183)Revdatut-talibin, El-nedimua, (21122).V takoder: i (2/381). d1eli, Efveslf, 415 Vidjet: (21341); El-nugni, (11367), El-kafi, (21249): (2t516-517) Elmubdia, Et-insaf, i KeSöafut(21167\. kinaa,

Prqvni

lbrahirna yerzrli, en-Nehaija,nrs Ibn_Munzira,4re Tahavija,420 lbn-Hazma,421 Sevkanija,rzz lshaka,423 lbn-Usejmina,r2a Sabika425 Sejjida i Albanija.rzo Stose.tiöe hanefijske pravne Skole, poznato i odabrano je misljenje da imamstcjiu ravnini mejitovih grudibez obziäna spol.azz lmamMalik smatra öeimam da stati ravnini u kukova je mejit ako muSkarac, ravnini au ramena je zena.428 ako

Medutim, najpreöe spomenutih miöljenje sezasniva od je prvo koje na vjerodostojnom dok haciisu, drugi stavovi nemaju valiänih arqumenata,a2e Zad\enazu, i zaproprsane kao namaze, uvjetuje nijjet,43o se abdest,arr . okretanje prema kibli,43z pokrivanje stidnih Äjesia,+sg distoöa odjeöe i mjesta kome klan]a.434 na se I
a16 l\'4edutim, hanberilski neki pfavnici smatraju öeimam u pravcu da stati grrcrako mejit musko. Je

,,,,,ii,1r.:I .r2,516t, "".VtdleL FLhdap (Serhr, fethir.kaoi. .2t126t Nasburraie.214) , t2 418 Vidjeti: El-binaje, (3t225) a1e Vidjeti: FJ-evsat, (5/419). a,0 Vrdleti: Serhu meanil-asar, (11491). 4,1 Vidjeti: El-muhaila, (51123\. 4,2 Vidletr:ejl -ev1r, (4 66). N ul a 1 4,3 Vidjeti: Serhas-sunne, (5/360). a,a Vrdjeti: Ei-serh -mu a. (S 39B). ul mti l a2s Viuljeti: Flkhr,,s-sunne, (5/360). 426 Vidjet: AhkamuLd\enaiz, j3g). (stt. 4,7V,il)::i^.Et-:!glsuf, (2/65j; Bedaeus sanaia, (2t4g_s0)., Serhu fethit_kadir, (2t127); Et-ihtijar, El-biraje, 224t Httlptut_utema. t3 . et34q. ^.,,,(1lr?3! tdevenetuL^, 41u VldJeti: Eltr. rüd.(1,175). V rjetl El-ahkant. (2t214t d..Ahmeda AbdJ.raha ad b. O.ner ::: ta. =' l\rJler d0n0s' se srcenr re rijecrrna. a Vrojeti. Efeisat.h,l j).. El_idzmu, 42l5g) E/_ (str. i medzmua, (5/iB6-18i). Vidjeti SvoTs postantikävog," namaza,(sh.17 tva s.a.v.s., i 6g) se govori ^takodei: pitanlu. .....ukome op5rrnije o ovom 431 Vidjetr: El-iaram' (|224-225) rmanra od rbn-rvurekkina kojinavodi konsenzus ovome po pitanju. a32vidjeti: sahihil-Buhari (J305) rong.ttur;, serhu ocr Äl-;r,hrä.iiäso,75)., Medzmuatut_fetava, (22121-E)
Cviuöenjaci spomrnju konsenzus pravnrka ovom po pttanju.

,,r^,r91;;;;iuu., i srudi njihove sruuu zbog flüfl:,i,ijlTTll:lldi.r,:,I.Tlr"t9'j.'1,9,. - " O:, Et.insar. Kessafut-kinaa tZiltj

I
(

4:

4: 41

Et-kafi, (1t367); Et_ned1mua,,(3/193); rrtnit_ai,i,'1ttiias1 , urdutrt_kari, (4t136).

r,t,
:l

0a

Nakon dignuöe ruke ravnini iliramena nljjeta se poöetni u uSiju idonijeti tekbir.qs lslamski uöenjaci slo2ni dizanju su na rukukod poöetnog am tekbira je Zatim sestaviti öe desna polijevoj prsa, öemu bilo ruka govora na o u posebnom djelu.+:z Nakon togace se prouöiti El-Fatiha. Talha b. "Klanjao salbn-Abbasom Abdullah kaZe: b.Avf paje sam dZenazu-namaz, 'Neka prouöio El-Fatihu i rekao: znaju je uöenje da El-Fatihe sunnei.' r438 "Uöenje je Naosnovu predaje ove imam poglavlje: Buhari naslovio EI"sunnet na je rekao: Fatihe dZenazi."a3e ashab je na Poznati Ebu-Umame dZenazi-namazu prvog prouöiti nakon tekbira El-Fatihu u sebi."440 predaje jer Citirane ukazuju je uöenje da El-Fatihe dlenazi na sunnet, kada ashab daje neöto sunneta,sesmatra kaZe praksom 0d to Poslanika, po jurispudencije.+41 s.a,v,s,, miöljenju izrazite veöine uöenjaka islamske "Kada lmam Safija zapa2a. ashab kaZe je ne5to da sunnet, se to onda odnosiSunnet na Poslanika, s.a,v.s."442
a33Vdjeti: (6/376), Efiernhld, (121171), (221117\(18134), Medimuatulfetava, i Elmedimua, (31171) (1/404) takoder, I Ha\tletu po lbn-Abidin, koji, navode konsenzus uöenlaka ovom pltanlu. a3a Vidjeli: (str. (221242); Meratibulid1ma, 54)', (11204), Ettemhid, El-mebsut, Badaeus-sanaia, (11303), (3/158) (1/501) navode El-med2mua, i Haö1etu lbni-Abidin, koli konsenzusu uöenjaka poovome pitanlu. 435 Vidjeti: Svoptva Poslanikovog, nanazar 69-70). (str. s.a.v.s., 436 (str.51); Vidjeti: Efldima, (514261, (2/370)ES-Serhuf (21347\. Elevsat, El-mugni, i kebir, 437 Vidjeti: Svolstva (str.71-78). Poslanikovog, namaza, s.a.v.s., {8Buhari, 280/1335); (str. (str Ebu-Davud, 74713198); (1152211026); (1/510/1323); Innzi, Hakim, (5/436-437/31Abdur-Rezzak, lbn-Munzir; (31 26)i 48916427). a3s ja. Vidjeti: Sahihil-Buhari, odimama (7/115) Serhu Kerman 40Nesai, (2/55/1988); (3148916428), (1/500) lbn-Hazm, Abdur-Rezzak, (5/125). Tahavi, i lmam Nevevi iAskalani ovupredaju (21975) su ocljenili vjerodostojnom. Hulasatulahkam, i Vidjeti: -B Fethul ari,(31 203-20 4). 41Vdjeli: (str.21), (str.421); (11510); Manfetu ulunil-hadis, Elkifaje ilmir-rivaje, fi El-nustedrek, El-medimua, (51191), (31204); (str. (311237); Fethul-Bari, En-nuket, 190-193); Et-telhisul-habir, (1/188) (str. Tedribur-ravi, i Elbalsufhasls, 36). u, Vidletr. (1 1) ELumm 127 . ,

rlik rin i na
)
431

r i

ko.
rVe

:lf,,

e i).

Neki uöenjaci smatraju se uz El-Fatihu da mo2e uöiti i(kratka) sur3,+ar se u jednoj verziji rbn-Abbasove Jer predaje navodi ie uöioEr-Fatihu da i potom suru, rekao je to sunnetisttna.444 da i lmam lbn-Munzir kaie."Nakon prvog tekbira se Er-Fatiha. se uöi Ako prouöikratka i suralijepo postupir0,"44s El-Fatihe dzenazi se uöenje je na s t a v k u p i na s h a bia a b i i n a . 4 4 6 s e t Zastupaju öafijstljaaz ga i hanbelijskir+s pravnici, Odabrali ga: imam su Davud4g lbn-Hazm, i osnivaöi bukvalistiöke pravne Skole,450 lshak,451 $syksni,+sz Abadi,as3 Mu barekfurir5agi. i dru Stose tiöeuöenjaka hanefijske+ss ökole rmama pravne i Malika,,rs oni smatraju se na dienazi uöinista Kur'ana, sezahvarjuje da ne iz veö Alrahu i doviza mejita. miSljenje, Ovo takoder, jedna zastupa skupina ashaba I
aa3 Vidjeti: ut,ev't (4 61). Nejl ar, 1 aaa Nesai, (254-55/1986), rbn-DZarud, (str. 2411536) i Bejheki, (4/38/674b) ovu koji hadisa 1e verziju ocrlenro slabom 14edutim, je ispravnlaocjena imama jruirlä lbn_Munzira A.J. ouä f,äli iu'2. dobraVidjeti: Efevsal(5/440). lmam tbn_Turkmani, i Seln Sevkani nlnani ffi;l; l. yidleti. vjerodostojnom Er-d2evherun-nekijj,Nejtur-evtar, i mtamut-izrru,ir, (4r39), gßrJ titi. t3|. &5 VidjeiEt-evsat, (St44A) aa6 Vrdjeti:musa (2r491 F/ nnef, 492).o.d rbn-Ebi-sejbe E/-evsar, (5/437-438) (sh29, Er-muhaila, SurH, Sahihit-Buhari, odtgl,p^.tlle (3/316) Fethut_Bari,et2a3)., filäO_ozj; iejtut-evta, 130) Av uLmabud,1344) uhfetulahv (4t66_67\. n (8 iT ezi, aa7 Vidjeti: ELwnm, (1t271),medimua, Et (St19j_192)i MugniLmuhtadZ, (|341_342). aa' Er-nugni, (2r366), Ei-serhur-kebir, Er-kaii, (2r343); (1r368), Elinsaf, ()624);Elieösaf, (2h6g) i ES-Serhul-mu(S401). mti I a, Bidaietut-muditehid,i umdetut_kari, (3t32) (Br3e) i:: )4idletl a5o (51 Vidleti: ulialla, 1 29\. El-m a51 Vidleti: El-evsat, (51438)i Sahihit-Buharl, odtbn_Bettala. Serhu (3/3.16) 45, Vidjetr : Nejlul-evt(4 61). ar, 1 453 Vidleti'.nul (B Av -mabud,1344\. a5a Vidjeti. Tuhfetul-ahvezi, (416ä). ass Vrdjeti: El'mebsut, Bedaeus-sanaia, serhu (2164), (2rs2), fethir-kadir, n-ihtijar, (2r122); (1r124125), Elbnate, (3t218), Umdetut-kari, Haiijetu (8t139)i tbn_Abidin, (21214). ..^ aso Vrdjet: El-mudevenetur-kubra, Bidajeturmuditehict, Et-munteka. (u174), (21480) 13132.), i Serhuz-Zurkanr. Qlgj\

45

ß
45. {6

i t

:=

lie na:e - notne:d

I

,lv tabiina Medutim, hanefijski pravnici dozvoljavaju uöenje El_Fatihe sa namjerom a nesa namjerom dove, rsa uöenja Kur'aps Uöenjaci ne dozvoljavaju koji uöenje El-Fatihe dokazuju predajom to u ',Allahov kojoj navodi je lbn-Mesud se poslanit<, da rekao: s.a.v.s., nile ukazao uöenje na Ku/anana d2enazi.,,a5s dakako, Ova, slabapredaja negira uöenje Kur'ana dZenazi-namazu, na dokverzije rbn-Abbasa i EbuUmame potvrduju, to Svakako onajko potvrduje dodatno da ima znanje je koje skriveno jbn_MesudamoZe onome negira. koji Takoder, predajä ne poslaniku, se kategoriöki pripisati s.a.v.s., razliku predaja za od lbnA b b a sE b u - U m a m e j is u k a z a ld a j e u ö e n j K u r ' a n(a l _ F a t i h e ) ia ko i e E na dZenazi sunnet. Smatram,UzviSeni najbolje da je dozvoljeno a Allah zna, uöenje El_ Fatihe d2enazi-namazu. ko uz El-Fatrhu na Onaj prouöii kratkusuru postupiotakoder, vjerodostojnom je, po sunnetu, kaZe kako l[n_lVun7ip,+oo je iako kod islamskih uöenjaka uglavnom poznato uöenje samo El_Fatihe. stose tiöeuöenja 461 doveprijeEr-Fatihe veöina uöenjaka hanefijske pravne Skole,462 es-Sevri Sufjan i lshak,463 pohvalnim. to smatraiu

tl J I

prenosiracaserik'b. rancu 13132). ima Abduriah kome poremetilo se pamöenje pun0 je pa grijeöio. Takributtehzib, Vidjeti: (11337). ,.^,,u1-fr!gf a6o Elevsal, t. V,o_eti: r5ra40 461 Subhaneke druge koje uöe ilineke dove se nakon tekbtra, EfFatihe. a prite a/ vldreti: Eedaeus-sanaia, Er-ihtijar, (2151), (1r24); serhu fethir-kadir, i Erbinaje, (2h21) (3r2is216). 463 E/-evsat, Vidjeti: (5/436).

"'tl,n;:ll rvrdr su predaje ove pouzdani ^Jll1l^11,1!ug1,' llrl Heisemi da prenosioci l9gg1 v ll.ert: Medzmeuz-zevaid, r\,4edutim, u njenom

r57 Viüeti:f/-musanne t93too Ibn-Ebr-Sejbe, f, et4g2 (5/438_43Serhu F/-eysat 9t.. Sahthit-Buhari, (r/rl0-Jl/J ron-berrata, 00 Lt_munteka, (21490); Umdetulka,, (8/139); El_binaje, (3l2lSJ i (21g0\. Serhuz-Zurkani. as8 Vrdjetr: feth serhu tl-kactir, (21122), El-binaje, (31215), Haiijetu lbni-Abidin, (21214)lalaus-sunen, i (8/246)

5s druge strane, veöina Safijskihror i hanberijskih+os smatraju pravnika da seovadova neöe uöiti. lbn-Munzir ',Nema posünik, kaZe: predaja su da s.a.v.s., ashabi tabiini ovudovu ili uöili nakon tekbira. je prouöi, Ko ne zasluZuje a koje ostavi, ukor; takoder, zasluZuje ne uksr."a66 ili Uöenie ostavljanje dove utjeöe ispravnost ove ne na dZenaze-namaza, po jL iako mome miSljenju, ostaviti preöe jer njeno uöenje, to nisupraktikovale odabrane generacije, naibolie a Allah zna. prouöene Nakon r\irK'rpr-oucene El-Fatihe sure zeli), Er-Faune (r ko KoZeli), donijeöe drugi se tekbir sa ponovnim dizanjem kao poöetnog ruku, kod tekbira.jednom u hadisu stoji "Allahov poslanik, daje lbn-Omer rekao: je svoje pii s.a.v.s,, dizao ruke svakom tekbiru kadabi klanjao llsn2a.):'a67 je, Medutim, ispravno kako tvrde hadiski je lbn-Omer struönjaci, da dizao svoje rukepri svakom tekbiru dZenazs,a0sdanema s lirn ispravnog koji hadisa potvrduje ilinegira prenosi odlbn-Abbasaje,takoder, dizanje n6 llsn2Ti.eas ruku se da diiao svojerukeprisvakom tekbiru dzenaze-namaza.47a rukuprisvakom Dizanje prenosi takoder e6spsa71 tekbiru se 6i i Enesa,472 slabim ali sa lancem
464 Vldjetl (21383), El-vesit, Revdatuttatibin, i Et-medlmua, (2l12EJ (5/193). a6s Vidleti: E/-mugni, (2/366); Ei-Serhut-kebir, Et-kafi, (2t343); (1/369); Kejsafufktn (21167)i aa, Eö. (51 Serhulmumtia, 400\. 456 Vidjeti: (5/436). Efevsaf, 467 Taberani Efevsat, u (8t20818417) i DarekutniE/-lle/, u (Nasbur-raje, i (Et-telhisut-habir, 2l2BEl 2/7'16) lmam Darekutni i rbn-Had2er daje ovopostupai kaZu ion-omer.oaie spoino i pripisivanje predaje ove Poslaniku s.a.v.s. Vidjeti, takoder: Et-mezmea, i renkihut(3132) (str. kelam, 481). 468 lbn-Ebi-selbe, (21491r11388); u Refeut-jedejni, Buhan (str.154-155/183); (414416784),, Bejheki, lbn-Munzir, (51426t3130) i Abdur-Rezzak, (3/470/6360). Askatani nlüani ovu Hafiz i s-ejn su yrdjeti: predaju ocrjenili vjerodostojnom. Et-terhisur-habir, Ed-diraje, 236); (2fl16); (str. EssisiIetu-d e,(3150) Ah amuI-dZe (str. 4gi). I d aif | i k naiz, I a6s Vidjeti: (41139). Tuhfetul-ahvezi, 470 b. MensurEs-sunen, seid u (Et-terhisur-habir,Hafiz 21717). Askaraniovupreda.lu je ocijenio vjerodostojnom. 471 lbn-l\,4unzrr, (4128212172) i Bejheki, (3/293/5984) je ovupredaju koji ocijenio slabom. Albani sejh je,takoder, potvrdio slabost predaje. lrvaul-galil, ove Vidjet: (31112) 472 Bejhekr, u Es-sunenu (31r70r21s4). taköder: ver-asar, vidjeti, Es-sunenuÄ (4l44l.IJ kubra, lancu prenosilacapredaje dvtje ove imaju mahane.

"l

u
al .l

{ q li

a8

q
It

t ,

:=

g94g,l;i:::i.9.,...

--,-.9

la
k
IA

prenosilaca, Ovo miöljenje zastupaju tabiini Sto Kajs Ebibrojni kao su: b.
475 Hazim,43 Nafia b, DZubejr,aTa lbn-Sirin l-lasanel-Basri,476 477 Ata Mekhul,ns Ez-Zuhti,47e Omer b. Abdul-Aziz,480 Vehbe b, Munebbihryl i dru0r.

iti
r0
lp

to

"lslamski po pitanju. lmam Tirmizi kaZe; uöenjaci razilaze ovonr se Veöina pri ashaba idrugih uöenjaka smatraju se di2u da ruke svakom -12y11276."a82 tekbiru dZenaze Pored spomenutih miöljenje ovo zastupaju: jednoj lmam (po (iako Ebu-Hanife483 verziji),48a Malik4B5 nekimalikijski innam
prenose uöenjaci drugimverzijama u El-Evzai,4ez suprotno tome486), Safija,+ee Ahmed,4Be lbn-Mubarek,aso lshak,4e1 lbn-Munzir,4e2 uöenjaci pravne öafijske+sr i hanbelijskeaea ökole.
473 (21491111385), t Refeul-jedelnl, 156/185); lbn-Ebi-Sejbe, (str. (3/469Buhari i Abdur-Rezzak, prenosilaca. 470/6359), saispravnim iancem a7a prenosi Buharl (str. u Refeuljedejni, 156/187), dobrim lancem sa aca. os (2/491/1139S), prenosilaca. lbn-Ebi-Sejbe, saispravnim lancem 475 u Refeul-jedejni, (str.161/198), prenosilaca. Buharl saispravnim Lancem ot lbn-Ebi-Sejbe, (21491111382) (2/469/6358), vjerodostojnim i Abdur-Rezzak, lancem sa prenosrlaca. 478 u Refeuljedejni, 157/189), ispravnim prenosilaca. Buhari (sh. sa lancem a7e (3/469/6357) (str. Abdur-Rezzak, lancem i Buhari Refeul-jedejni, 157/191), ispravninr u sa orenosrlaca. {0Buharr u Refeuljedejni,(str. 156-157/1BB). 481 u Refeul-jedejni,157/190), s abim prenosilaca. Buharl (str. iancem sa 482 (21 Vtdjeti: Aridatul-ahvezi,436). 483 galbn-Hazm priplsule (51128). Ovako Ebu-Hanifi. ELmunhala, Vid)eIl ae (4/62). Vidjet; Ney'ulevtar, a8s (11176) (21472). Vidjeti: F/-mudeve netulkubra, i El-munteka, as6Vidjeti: -428) (51427 i Et-tadiu (21227). E/-evsaf, vel-iklil, 487 (5/427). Vidjeti: E/-evsat, 48 djeti: (11271) (31222). V Elumm, i El-havil-kabu, {8e (str. Vidjeti: Efmesai/, 139/518) AbduLlaha od b.Ahmeda. aeo Vidjeti: ,4rldatul-ah (21436). vezi, aslVrdjet: -428). (51427 Elevsat,
4e2 lbid.

)ji
rrl io

m
d

l0

m m

)tr, n0 ul4); is'1iO

cu

ast (11342). (5/188-189); Vidjeli: Elmedinua, Revdatutta (21125) btn, i Mugnil-munhadi, aea (21125). (21184\', (21523), (2/314) Keööaful-kinaa, t Vidjeti: E/-mugnl, El-insaf, Serhuz-ZerheSl,

Prayni

Drugi islamskih dio uöenjaka smatra se neöe da dizati ruke osim ori poöetnom tekbiru. Dokazuju hadisomkome to u Ebu-Hurejre daje ka2e Poslanik, s.a.v.s., klanjao dZenazu svoje pripoöetnom idigao ruke tekbirl, pored zatim stavio po desnu lijevoj rxsi,ros svoje slabosti, predaja ova nije potvrdila je Allahov da Poslanik, lasno s.a.v.s., digao rukeizriöito pri poöetnom tekbiru. lbn-Abbasaprenosi od se takoder slabim sa lancem prenosilaca, Poslanik, daje s,a.v.s,, svoje na daenazi pri dizao ruke samo poöetnom tekbiru.4e6miöljenje Ovo zastupaju lbrahim en-Nehai,aeT Hasan b. Ubejdullah sn-|.lsir3i,+oa Eban es63n500 tabiini. Suvejd,aw b. i drugi Ovo takoder, imama stav Sufjana es-Sevrija,501 uöenjaka 1e, veöine hanefijske pravne Skole,5oz lbn-Hazmasor i Sevkanija.soa Od savremenih uöeniaka odabraoje öejh ga Albani,ms Nakon citiranih miöljenja dokazima, sa smatram, je poZeljno da dizati pri ruke sl,akom tekbiru dienaze-namaza,vjerodostojnih kod zbog predaja el 35[s[3,soo najbolje a Allah zna. Zatim se (nakon öe drugog tekbira), donijeti salavati poslanjka, na "Sunnet s.a,v,s. prenosi Ebu-Umame daje jedan ashaba od rekao: ie na
aes rmzi, (Et-tuhfe, r 4/138/1077). (2r62r1si3) Darekutni, i Bejheki, (4/38/6244). predaja je ova potupuno ni5tavna. y)djeti: Vrhunsk je hadrskr struönjaci smatraju slabom. Et-telhisul-iabii (21717) Hulasatul-ahkant (219841, Nasbur-raje, (2l2BS), Tuhfetulanvez;, i 1+llzs1 renkihut kelan.ßlr.482\. 4s6 Darekutn imam , (216211814). uriajl Nevev, Askalanidrugi i , ovupredaju smatraju slabom. V dleli.,Hulasalul-ahkam, Nasbur,raje, (21984J, (2t2BSJ i EFtethisul-habir, (21717). .^ae7 lbn-Fbi-Se1be, (21491111386), prenosilaca. sadobrim lancem ß8lbid, (21491111387), saispravnim prenos lancem laca. 4ss (21491111390), lbid, prenosilaca. sas abim lancem ffoBuhar Refeuljedejni, u (str.156/186)slab lancem prenosilaca sa m fll V oletiF/-evsat. {5/428) Atdaut-ahvezi. \2143q. 502 Vidleti: mebsut, (2164-65), E/ Bedaeus-sanaia, t Et-ihtijar, (2t83) (1h23). s3VidletiELmuhalla, (51128). soa Vidjetl: Nejiule ar,(4162-63). r,,t 505 Yidleti. Ahkamuldieaiz,(str.148). n 506 vidjetr: El'evsat, (51428) lbn-N4unzira od i El-mesaitulfikhijje, (1i310-311) lbrahima od D2alu lVuhammeda.

a t

-

5:r::1;:::!!.:t::-

,!,:

rIi
io io lrl

prouöiti prvog d2enazi-namazu nakon tekbira El-Fatihu sebi,zatim u potom donijeti salavate Poslanika, na s,a.v.s., doviti mejitu iskrenom potom dovom ostalih nakon tekbira, neuöiti njima ali na niöta Ku/ana, iz preselamiti u sebi."507verziji tiho U kojuprenosi imamHakim stoji: ",,,potom öepreselamiti najednu stranu." Stose tiöesamih salavata Poslanika, od s,a.v,s., prenesena nije "Es-salavatul-lbrahimijje"kojise je uöiti (salavatl njihova Najbolje forma, jer uöe teöehudu) suoninajpotpuniji na i najvrijedniji.50sseprouöili Akobi neki drugi, salavati, kraöi namaz takoder, ispravan.soo bi, bio Nakon donijeöe treöi toga tekbirdoviöe mejitu, i Dokaz je tome se se prethodna Ebu-Umame koga predaja prenosi i hadis Ebu-Hurejre u kome "Kadabudete Poslanik, s.a.v.s., kaäe. klanjali dienazu dovite mejitu prenosi nekoliko iskrenom Poslanika, se clovom."510 OdAllahovog s.a.v.s,, dova je uöio dlenaz,. koje na * Avfb. Malik i dovio: kaZe je Poslanik, da s.a.v,s., klanjao dZenazu "Gospodaru saöuvaj oprosti i smiluj se. Podari ga, mu moj, mu mu poöaööeno ga (u i Srroko vodom, mjesto kaburu). Oöisfi (od grijeha) ga snrjegom i gradom. kao odjeöa od öisti Oölsll od grijeha ötose bijela prljavötine. mu boljeod njegovog prebivaliöta, porodicu od Podari bolju porodice njegove Uvedi i braönog boljeg njegovog. gau DZennet druga od

m
lrl ln
/0

(a

rti
lo
i^

a,
td

)tr, 'ulim.

alu

s7 Saflja E|musned, 359)t u H-unm,(11270); m, (11512-51311331) (sh. Hak i Bejhekl, u (4/39/6750). Hakim, vjerodostolnom. lmam Zehebi, lbn-Kajjim iAlbani predaju ovu smatraju (sIr. (str. Vrd)eli: DZelaul-efham, 52)i Ahkamul-dienaiz, 155). 508 . Ahkamul-dienalz, 156). (str. Vid)et se Vidjeti E5-Serhui-mumti402). a, (51 s0Ebu-Davud, 74713199);-lbn (211711519); (414016755) -ftadle, (7/345(str. ilbn-Hibban, Bejheki, Yidieti: lrvaulgaltl, su ocijenidobrom. i 346/3076). Albani Suajb Sejh i Arnaut ovupredaju (71346). (31179), (1/333) na mevaridiz-zaman, i Arnautove opaske Elihsan, Sahihu

"po2elio i zaStiti kaburske ga patnje;'Avf Malik potom b. reöe: sam da
budem mejit kome doviPoslanik, s.s.y.s."5rl

ve vessia mudhalehu. Vegsilhu bil-mai ves-seldZi vel-beredi, nekkihi ve minel-hataja nekkajte kema es-sevbel-ebjeda mined-denes.ebdilhu Ve daren hajren darihi, ehlen min ve hajren ehlihi zevdzen min ve hairen min zevdäihi,edhilhul-DZennete min ve veeizhu azabil-kabr.,' ..'.Ebu-Hurejre daje Poslanik, prenosi s.a.v.s., dZenazi sliedeöu na uöio "Gospodaru dovu: je moj,ovo tvojrob, potomak je tvoga roba.Svjedoöio danema drugog bogaosimAllahadaje Muhammed robi poslanik, i tvoj a Ti ga najboljepoznajeö. je bio dobar,poveöajmu njegovo Ako je blo /05,oprosti Ne uskrati dobroöinstvo; a ako mu. nam nagradu (za prisustvovanje na5e i klanjanje dZenaze-namaza)iskuSaj nakon i ne nas niega."stz
,:)JJYJ '4.J )J ! J,s, ';it---t

i " ' , ' . r ' 'di \
l-I-aiL. JIJ

' L:*.

J D

J)J

(7/271963); (2/53/1982); lVuslim Nesai, (str. tbn-D2arud, 241-242t1gg); (2/340_ Tajatisi, 34111092); rabenni,(18t44t781 Ed-dua, iu (3t1346-1247tj162); 1+t4OtOzsdy; Bejheki, tOn_ (7/344/3075) (5/356/1495). Hibban, i Begavi, l\'lalik Abdur-Rezzak, (3t488t6425); tbn-Hibban, (7t342t3079)Bejheki, l2i8&89/536); i (414016754). Askalani daje ovapredaja Hafiz tvrdi vjerodostojna. H-metalibui-alijei, vidjeti: (31142). HejsemiBusiri lman yidjeli: i kazu su njeni prenosioci da pouzdani. El-medimäai, (31331 i lthafulhajeretil-mehere . (31232) ,

s, :=

.digrt( rgri!_g=_-

g

"Allahumme abduke vebnu abdike jeöhedu la ilahe kane en ilellah ve enne Muhammeden ve resuluke, ente abduke ve ealemu minni. bihi In kane muhsinen zid fi ihsanihi in kanemusien fe ve fagfir lehuve la tahrimna edZrehu lateftinna ve badehu." t Vasileel-Eskea daje Poslanik, b. kaZe jednom s.a.v.s., klanjao öovjeku "Gospodaru dienazu i dovio: moj,taji taj,(paje spomenuo po mejita imenu) Tvome je u okriljuprepuiten Tvojoj mllosfl. ga Spasl kaburskih iskuSenja d1ehennemske. Istiniti ivatre Tisi kojiispunjava obeöanje, svoje Tebi pripada. svaka hvala Gospodaru oprosti i smiluj se,o moj, mu mu Milostivi mnogo praitai,'513 koji Ci',,8t ,.'(*', Ft I q y'!-,(:- ,-Fs ":: go>r,; ,>ri ;1 ,iiir "ät 's"-")t');Ät.:^ji.:ül'{;'rr,l"iu tÄr, "ujt'yi "Allahumme inne fulanebe fulaninzimmetikehabli fi ve d2ivarike fekihi min fitnetil-kabri azabin-nar, Enteehlul-vefai ve ve vel-hamd. Allahumme fagfir verhamhu Ente lehu innke El-Gafurur-Rahim." {. Ebu-Hurejre daje Poslanik, kaZe s.a.v.s., na dlenazi dovio sljedeöom "Gospodaru dovom: moj, oprosti nailima Zivima mrtvima, i i rsrisutnima odsutnima, ivelikima, malima muökarcima i ienama. Gospodaru koga moj, poiivrs nas, poLivi u imanu, kogausmrtiö nasusmrti u od ga a od ga islamu. Gospodaru nagradi za pravovjerovanjenemojnas moj, nas i 51 4 puti odvestistran cu." na
5r3 Ebu-Davud, (str.748132021; tbn-Mad2e, (2118t1521); (3/491); Ahmed, Taberani, (22189t2141t u Musneduö-samijjine, sadobrim (2116011i0u, je prenosiraca.Arbani ovu rancem Sejh preäaju ocfeflo vJerod,ostojnom. sahihu vidjeti: suneni Ebi-Davud, i sahihu (21300) mevaridiz-.zanan, (1/334). sualb smatra je sejh dobrom. opaske Vidjeti Arnauta Elihsan, (71343) na i sahihutvabilis-sa11ib, (sh. 269). t" E.9!:?9y!-0, 747 4813201); (stt -7 tbn-tr/adie, (2t17-iBt1E20) je njegova i ovo venija. Tirmizi, (1152111024), jbn-dZäruO, 242t541); tbn-tVunzir, (5t44013171), (1/S11/1326); Hakim, (str. Abdur-Rezzak, (3/486/6419); tbn-Ebi-sejbe, (6/99/2976s) (311349iti iaberani Ed-dua, u

,1i lu hi lu in

)U

Ie
ct

to

n

? ,)

,0lnKl,

ie,

Prnyni

w"rÄt r:ai'ru1';,

,;;i ü;r r "+, 1>i1,;; i'a r-::;';

, ,,irr r.!-

"Allahumme, lihajjina igfir ve mejjitina öahidina gaibina, ve ve ve sagirina kebirjna zekerina unsana, ve ve ve Allahumme ahjejtehu men minna feahjihi alel-imani,men ve teveffejtehu fetevffihi minna alel-islam, Allahumme, latahrimna edZrehulatudillena ve badehu. .i. .1.:zid Rukane prenosi b. da Poslanik, s.a,v,s., dovio dienazr. na "Gospodaru ovc Tvoj ie potomak moj, rob Tvoje ropkinje, ne koristt i:, Tebi je biodobar, njegovo kainjavanje. Ako poveöaj njegovu mu nagradu,ako a je biogrjeönik, grijehe."sts oprosti njegove mu
3 -\-e "-*JJl

..r1; .,U*:f .rr

" A l l a h u m m e ,d u k e ab vebnu emetike ihtadieila rahmetike, Ente ve ganilun azabihi. in kanemuhsinen zid fi ihsanihi in kane an Fe fe ve m u s i efn t e d Z a va n h u . " e ez

jedneod dovaje glavni Uöenje uvjet(rukn) po dZenaze-namaza
k o n s e n z uu ö e n j a k a , 5 1 6 su

135311166-1177). Tirmzi,Hakm,Zehebi, lmam Buslr i Albaniovu predaju smatralu vjerodostojnom. lthaful-hajeretil-mehere, Y dleIr. (31233-234), (11527116751i Miikatut-mesabih, (str268-269). Sahihul-vabilis-sajjib, n5Taberan (2212491647); lbn-Ebi-As Elahadu (113241444) (1/51 mu velmesant, i Hakim, 1/1328), , Hak Zeheb Albansuovupredaju m, i ocijen vjerodostojnom. Ahkamuldienaiz, li Vidjeti: (str. je 159). N/edutim, Ebu-Hatim prrgovorio ovome hadisu. Vidjeti: Ellle/,(1/341) lbn-Ebod Hatima. 516 i3841. ojeti, (1 Vrdjet : Fikhus-sunne. (5t195). V takoder: El-nedZmua.

-

!:!E-;:!!!l1r:,,..
Nakon uöiniöe öetvrti prenosi da je toga se tekbir ponovo i doviti. se Abdullah b.Ebi-Evfa klanjao je öetiri dzenazu-namaz, donio tekbiranakon i "Dali stepomislili toga dovio, je zavr5io Kada je namaz upitao prisutne: da "" " k ö u ö i npte ttie k b i r ?N i s m o-,k a z a ö A.b d u l l a h ö e":p o s l a n is .,a . v . s . , u i i e re je donosio öetiritekbira dZenazi."srT na lz citirane predaje mo2e se zakljuöiti ovajashab daje dovio nakon öetvrtog tekbira, ugledajuöi na se Poslanika, s.a.v.s., drugoj U verziji ovoga hadisa navodi da ieAbdullah se po s l a n i ks , , . y . s . 5 1 B o us b ,E b i - E v fv ap o s t u p a k i p i s a oa j pr Akose klanjadlenaza djetetu nemasmetnie uöitinarednu dovu: "Gospodaru m o j ,u ö i n g a z a l o g o m a m ai n a g r a d o m , " v a d o v as e i n O prenosi Ebu-Hurejre,sts b, Malika520 j Hasana od Enesa el-Basriia,s21 kao njihove (mevkufen). ryeöi
: -, " ,.o ;," r--*
Lr 4l-D- I .-,rl-Jl

-l _t

t.

t.

ti c

"Allahumme, idZalhu selefen feretan zehren.', lena ve ve
I

Medutim, uöenja oko dovenakon öetvrtog tekbira islamski uöenjaci imaju podjeljena miSljenja. VeöinaSafijskjh,sz2 hanbetiistj,sz: neki

517 Belhek, (4/35/6728). Arbani ovupredaju je sejh ocijenio vjerodostojnom. vdjeti: Ahkanur(str. dZgnatz, 160). predaju Ovu bitjezi imam Bezzar Elmusnecl, (5127713342). u -." 518 lbn-MadZe, (2119t152s), (4/383); Ahmed, (1/S12l1330)'dobrom. H-akim, (4t42_43t6772\. I Bejheki, tnam je Busrri ovupredaju ocijen slabom. o SejhA bant]e smatra Vidjeti: Mi'sbahuz_ zudiadie, (2132) (2t19). i Sahihu Suneni tbni-Madie, neBelheki, (4/9/6585). Atbani ovupredaju je sejh ocqenio dobrom. vidjeti: Ahkamul-dienaiz, (str. 160-161). 5?0 DejlemMusnedul-firdevs, 12029). u (1 497 1 52iSuian u EfdZamla, (Eftelhisu r, 2/681 (Tagtikufta t-hab |k,2t484). ) 5zz Vtdjetr.-n edimua,(5/ 99)i Mugnil-muhtadi, (134 El 1 I 4). 523Vidjet: E/-mugnl, (21369), ES-öerhut,kebir, Et-kati, (21346), (1t369); (2t254)., Et-mubdia, SerhuzZerkeii, Keiiaful-ktnaa, (2t112) Eö-serhut-mumtia, i (5t423-424). 121314), lVeduiim, lmam l\4averd spominje je prioritetnle miöljenju da po pravne hanbelljske skole uöiti ne dovu nakon öetvrtog tekbira. Yidpti.El-insaf, (2I522).

'94

:lq_ :::=l=g:::

hanefijski524 pravnici i malikijskis2s smatraju uöenje dovepohvalnim ove postupkom. ga Odabrao je, takoder, imam lbn-Munzir,szo Sevkani,szz Seih Sejjid Sabift,sze Albani52e i lbn-Usejmin.s:o Nekiuöenjaci da je na ovome kaZu mjestu lijepo uöitisljedeöu dovu: "Gospodaru podari moj, namna ovome buduöem i svijetu svako dobro i poslanik, saöuvaj dZehenemske patnje."531 dova je nas Toje koju Allahov s.a.v.s., opöenito najvi5e uöio.
J L:Jl !_-_rl,\t LJJ

*-1 1-4.ur

"Allahumme, Rabbena fid-dunja atina haseneten azaben-nar.,' vekina Sto tiöe se dova seuöe d2enazi-namazu je praktikovati koje na najbolje onoötoje preneseno Vjerovjesnika, Medutim, Sunnetom od s.a.v.s. ako poja5njena forma nije sama pravilo dove, vrijedi onda slobodnog izbora. "U lmam Sevkani kaZe: fikhskim djelima nalaze se brojne dove koje prenesene nisu je u Sunnetu Poslanika s.a.v,s.. Najbolje praktikovati ono je 5to navede-no predajama."532ovome suSejh u vjerodostojnim Sliöno rekli Muhammed i lbn-Useimin.s:3 Sekiri
52a (2164]t; fethil-kadir, Vidjeti: El-mebsut, (211231; Serhu (11124); El-ihtijar, (2181\i Bedaeus-sanaia, (31217). H-binaje, Veöina pravnika hanefijskih smatra öese neposredno öetvrtog da nakon predati tekbira selam. 525 Vidjeti: El-istizkar, (312651; (21472\; El-munteka, (212j6); Mevahibul-d1elit, Et-tadiuvet-iktil, (21214) (1/654). i HaStjetud-Dusuki, Poprioritetnijem pravnika sedova miöljenju malikijskih ova ga neuöi. Zastupa prvenstveno lValik. imam (312651i Yidjeli: El-istizkar, Bidajetulmuditehid, ßt32\. 5,6 (51442). Vidjeti: Elevsat, 527 (41651 Vidjeti: Nejlul-evtar, i Es-sejlul-dierrar, (11353). t8 Vidjeti (1/385). Flkhus-sunne, 52e (str. Vidjeti: Ahkamul-dZenaiz, 161). s0Vidjeti (51424\. Eö-SerhuLmumth, 53Buhari, 1361/6389) (str. (17l15/2690). i N/uslim, $2Vidjeti (4164) Nejlul-evtar, . s3Vidjetj (str. i Es-sunenu vel-mubtedeat,108)ES-öerhul-mumtia, (51408).
5

-] 5i

q 5a

,s, :::::-

4,:l! ": = :l:::: :=-..i1 Da je dozvoljeno li uöiniti odöetiri viöe tekbira dkenazu za lbn-Ebi-Lejla "Kada Zejd Erkam ka2e: bi b. kranjao d2enazu bi donio öetiil tekbira. je Jedanput klanjaouöinio pette-kbira. je i Upitao ga sam zbog je tako öega postupio? je:'Tako öinio poslanik, je Odgovorio Allahov ,'Ovaj je s,a.v,s,"'53a lmam Nevevikomentaru u citiranog hadisa ka2e: hadis dokinut njegovom O dokidanju svjedoöi kJnsenzus uöenlaka.',s:s lbn_ Abdul-Berr "lsramski kaze: pravnici srozni sed2enaza-namaz su da sastoii odöetiri tekbira,nevise toga.,,s:o konsenzus a od Ovaj navode, takodei,
j Sevkani imam 53e l\4averdi,5r7 Kasim53s

ntm iejh

IVU:

roi nik,

Jl

'/ati .om

.0Je )no rejh
5 1 i) rtog -iktit, lova )hid,

It/edutim, poznatodasuseashabi je po razisli ovom pitanju. Vidimo da je Zejd Erkam b ponekad donosio tekbira.sqo pet je klanjao lbn_Abbas dZenazu-namaz tri tekbira.541 Enesa Malika542 iuöinio Od b. ilbn_SirinaMg senavodi sudonosili tekbira dienazu_namaz. se daje da prenosi tri za Alija kada klanjao r.a., bi dlenazu uöesnicima donosio tekbira. Bedra öest Kada klanjao bi ashabima donosio pettekbira, drugim bi a ljudima bi

"'

s34 [,,4uslim, (7/23l9SZ). 535 Vid)et: (7123\. El-njnhadi, 536Vidjeti Efr,sfzkar, (3t262j; Et-temhid, (61334) i Et-iknaamesaitit_idima,(2/586_5S9). fi 537 VidjeIi. av (3/S5). El-h it-kebh 538 Vrdjetr: Eedaeus-s e.lS0\. anaia. 53e Vidjeti: Ney'ufevtar, (4/58). !0Tako ö n o i Huzelfe el-Jeman. p b. Vidl"eti: Hilijetut-utema, (21347).

smatraju vrerodostojnom. Er-muhaIa, Vidjeti: (sr127)i Fethur(31202\. Bari, e' t,!11!lr-Sejb.9, i- tbn-lr/unzir, (5/429/3135). tbn-Hazm pre.ajU ovu smatra ,\214g_6t11456) vtd)eti. (5t127 Et-muhaila 1i EHikhut_istamijj. 4gB). .. lsp.?ulgm \2t Y3 Vidpl| Hiliptut-ule(21347 m a, \.

(1t48il64a2); rbn-Ebi-Sejbe,'ptnse|usi1 (5/42el3133). i tbn_t\,4unzir, tmam 119r,,;1:i-lt ovupredalu l0n-HazmAskarani

.L4....

.1'-!,.:€ z-rr_eu:
I
I I

klanjao öetiri sa tekbira.s+q lbn-[/esud, takoder, vidiosmetnje nije u donoöenju tekbira.s+s petog Nakon predajasno daashabi imarijednograsno ovih vidi se nisu miörjenje okobroja tekbira, ni u vrijeme öak Omeralbn-Mesuda, kako tvrde i r,a., to pravnici,5aTAlija, idrugi jersu neki Enes ashabi nakon donosili od njih viöe "Ashabi öetiri tekbira. lbn-Ruöd kaze: suseuveliko raziöli broia oko tekbira

g7." aB za dle nazu na1y1 5

r
2
f t

Sejhul-islam lbn-Kajjim, Sto spomenuo od prethodnih nakon je neke "Poslanik, predaja, kaie: s.a,v.s., zabraniosedonese odöetiri nije da viöe tekbira, je donosio od toga, i njegovi veö vise kao ashabi nakon njega. Zato nema opravdanog razloga odbacivanje za i ostavljanje poovrm rada
Predajama."54e

r

Prema tome, je dozvoljenoponekad pet uöiniti tekblra d2enazu_ za namaz,akoseveö a treba ograniöitijednu na formu onda seograniöiti öe na öetiri jer tekbira, je to bilanajöeSöa poilanika, praksa Allahovog s.a.v.s., i veöine kao ashaba i tabiina. Sto tiöe öest se tri, isedam tekbira, seo postupcima radi pa ashaba,je preöe ograniöiti Sunnet sena Poslanika, s,a,v.s., a Allah naibolie zna.

F jr
d

55

5aa Darekutni, (2/60/1805) i Bejheki, (41371613s). lbn-KajjimAlbani ovu predaju i sLr oclenili vjerodostojnom. zadurmead, Yidjeti: (1Aaq i Ahkamuldienaiz, 144).prvi dio'0v"" (str. predaje- lbn-Hazm biljeii je ismaha vjerodostojnom. Et-muhalla, Vidjeti: (51126j. 545 lbn-Ebi-sejbe, i tbn-tvunzir, Ql496111451) Stöno ovome bitjezi tbn-Hazm ls4ezumi, u E/(51126) ju nuhalla, I ocijenio je vjerodostojnom. 546 vezi razilazenjem generacla u s prvih pravnom o,ovom pitanju vidjeti: Er-evsat, (81429-438); Elmusannef, (21496-497) tbn-Ebi-Sejbe, od Et-muhaila, (5t124_11g) tbn-HazmaE/. od i (51189), medimua, 547 vidlet-i:Ettemhld, (6/33a); Elistizkar, (3/262); Eedaeus-s (21s0) serhu meanil-asar, anaia, i (1/496) 548 Vidletr : Bidajetu uditehid, 27). l-m (31 sas Vrdjeii: Zadul-mead, (1/403) i Es-sunenu vet-nubtedeat,(104). str.

55,4

5s5

ts, ::::=

gr.e-:11-:11{15s.^

9

nJe '0e od ,ira

Ujednom hadisu navodi je Vjerovjesnik, klanjao se da s.a.v.s., dZenazu Hamzi, idonio r.a., devet tekbira.sso Medutim, poznajemo od ne nikoga islamskih uöenjakaje radio ovome po da hadisu,Allah a najbolje Sto zna. poslanik, predaje se tiöe je u kojoj navodida se s.a.v.s., klanjajuöi Hamzi, r,a., dZenazu-namazdeset donio tekbira, je potpuno ona niötavna.551 Zatim se preselamiti öe na desnu ilijevu stranu. lbn-Mesud, je r.a., "Allahov rekao: Poslanik, je tri praktikovao stvari s.a.v.s., kojesu ljudi zapostavili, od tih stvari preselamiti d2enazi, na je Jedna na kao propisanim 1sr11s2jps."ssz Ovo miSljenje zastupaju uöenjaci hanefijskessa I neki uöenjaci pravne Safijsksssr ökole. Veöina uöenjaka ranijih potonjih iz i generacija smatra öe se da preselamiti najednu samo (desnu) sl;sps.555 postupak Ovaj predajomkojoj dokazuju u Ebu-Hurejre "Allahov kaZe: Poslanik, klanjao d2enazu,donio tekbira je s.a,v,s,, je öetiri ipreselamio na jednu (desnu) sf1spg."556 hadis Citirani potvrduje predaja kojoj u Ebuje Umame "SunnetnadZenazi-namazu kaZe: ...preselamiti u sebi tiho na
lggr'tg s{p3nu."557

rih ,tiri
)4.

'tm

1U-

öiti
(4,

)nili )ve

HEt-

550 (1/503) Albani predaju yidjeti: Tahavi Sejh ovu smatra dobrom. Ahkamul-dienaiz, (str.106). 551 (4/65-66/4164); u E/-tle/, Darekutni, Ahmed (3/a02) i ukajti (1t240). u'Ed-duafa, vidjeti: Ten;ihut(str.486). kelam, 552 Taberani, i Bejhek, (4/43/6780). Nevevisejh bani predaju lmam \10182110022) i A ovu smatraju dobrom.djeti: V ELmed1mua, (51198), Hulasatul-ahkam, i Ahkamut-dienaiz, i 6i). (21982) (str. yidjeli. lmam Hejsemi dasu"prenosiocipredaje tvrdi pouzdani. ove pnli. Med\neuz-zevaia, .." 553 Vidjeti: (11124); E/-lhtlar, serhufethilkadir, (2h23), Elbinaje, (3t217) thtitafut-fukahä, i ßtt. 212t78). silVidleIr. ELnedLmua, (51200) (2t127). i Revdatut-tatibin, 555 Yrdietr: lhtilaful-fukaha, 212178J, (sIr. (st444), E|evsat, Et-istizkar, (3264)i Bbajetut-muditehid, (3/36). 5s6 Darekutni, (215911799); (1/513/1332) je Hakim, (4t4316773). Albani ovupredaju i Bejheki, Sejh zbog puteva mnoötva ocijenro dobrom. Vidleti: Ahkamuld\enaiz, (sIr.163). ..s57 Abdur-Rezzak, (3/489-490/6428) (Sl44Sl31B1), vjerodostolnim i lbn-lVunzir, sa lancem 0renost aca.

:q,..,,.--

I,,,.{j...l,rl: ..2.L_1lr_+1j

Praaosi odskupine se ashaba suna dlenazi da predavali samo selam najeCiru stranu, öto lbn_Omer,5sB kao su: Ebu_Umame b,Sehl,sss b. Vasile 'prenosi sl-fsksn.soo Hakim lmam kaZe: seu vjerodostojnim predajama da su:Alija Ebi-Tatib b. Abduilah Omer, b, Abduilah Abbas, b. DZabir b. Abdullah lbn-Ebi-Evfa i Ebu-Hurejre predavali setam samo na jednu stranu.I'561je, takoder, lbn_Sirina, Ovo stav Hasana el_Basrija, b Seida DZubejra, DZabira Zejda, Ataa, b Mekhula, lbrahima en-Nehäi1a, Suflana es-sevrija, lbn-ujejne rbn-Mubareka, rshaka, Ahmeda, Vekia,56, uöenlaka hanbelijske ökore,5o3 pravne rbn-Munziras6a isramskih i veöine uöenja[a iz i potonjih generacija.56s Prvih Nakon cjtiranih dokaza vidimo su oba misljenja da zasnovana na autentiönim argumentima, MoZemo odabrati miiljenje irrm Sufi1. Loi smatra je ispravno da preselamiti jednuili na obadvije na ,1r3ns.sdo Medutim, je bolje ipak preselamiti na desnu samo stranu, zbogprakse

generacija.56T Prvlh

lslamski uöenjaci raziraze ri öe imampreseramiti se da tihimiri prethodna poviöenim glasom? predaja Ebu_Umame daje sunnet ukazuje preselamiti u sebj.prenosi da je lbn_Abbas, tiho se kadabi klanjao

566 (t Yidjetr. ELumm, l27j\. 567 Vidjeti: B-evsaf, (5/448) Eö-sernuLmumtia, i (51424).

s58 N/alik, (2/93-94/544); rbn-Ebi-sejbe, (2r499111491) i rbn-Munzir, (5/445/31g9), sa ispravnim prenostlaca. tancem 55s Abdur-Rezzak (3/493/6443) i rbn-rvunzrr, (2r44sr31g1),sa rancem ispravnim prenosiraca. s60 1bn-Ebi-Sejbe (2ß0At11sal) t\,4unzlr'(5/446t:rSijj i tbn ,. iJü;i, rancem prenosilaca. El-nusredrek I Et_istizhar. jll Ylo",t' t1t513t it26q. 562 Vrdletr: Ermusa r2r499-s00r11+ot-r ton-roi-se1ne, (sr447); nnef. isoo;oc Er-evsat, Er-istizkar, (31264) i Et-mugni, (2137A) s63 Vrlllllllllllllll"djeti: (27346): Et-kafi, (,370);Et_insaf, (2tE2S); KeSiafut-kinaa, i ES(2t172) Se u|,ES-Seh't-kebir, rh -m a.(E424\ umti | 564 Vidjetr: (Sl44B\t. El-evsat, s6sV Serhrr djeti: Sahihit-Buhati.(3/316) odlbn-Betta,a.

sr ::= '10 0. 0.

*:y:.:,!,!,!:::_1.!i.1=,.
preselamio dZenazu, prigu5enim glasom.soemiSljenje Ovo zastupaju: Alija b Ebi-Talib Ebu-Umame, b. D2ubejr, Seid lbrahim en-Nehai,5m neki pravnici,570 Safija,57l hanefijski imam Ahmedv2 imamMalikszs jednoj po i verziji. Drugi uöenjaka dio predaii smatra öe imam da selam ga öuju da muktedije su neposredno njega. miöljenje koje iza Ovo zastupaju: lbnOmer,574 Ebu-Hurejre,szs lbn-Sirin,v6 Hasan el-Basri,szz Ebu-Hanifeneki i hanefilski pravnici,vB es-sevri,sug po Sufjan El-Evzai,5B0 Malik581 imam drugoj verziji,drugi. i Neki hanefijski uöenjaci smatraju öe svaki da saf preselamiti koga naredni glasom öuje saf.5B2 0bavljanje dZenaze.namaza u diamiji lslamski po uöenjaci ovom pitanju dvamiSljenja. pravnika imaju Veöina dozvoljava klanjanje d2enaze dZamiji,s83 je umroSadb. Ebiu Kada "Unesite u dZamiju klanjajte je: Vekkas, r.a.,kazala Aiöa, ga i mu dZenazu," osudiSe je to öula Neki klanjaje däenaze u dZamiji. Kada Aiöa,
s68 Bejheki, (4/43/6781) Albani predaju Sejh ovu smatra vjerodostojnom. Ahkamu|d\enah, Vidjeti: 165). ßtr. 56e Vidjet: Serhu meanilasar (31291); El-istizkar, (2194) Serhuz-Zurkani, i El-musannef, ..(11272), (21 h 1492) Ibn-E 499 od bFSel be. 51aV El-binaje, -218) (31217 i Haöijetut-Tahtavi,387) djeti: (sh. 571djeli: V Elunm (1 1) , 127 . \tz Vidjeli: (2137 El-mugni, 1)t ES-öerhul-kebir, (21347). s73 Vidjeti: Efmunfeka (21217\ Ettadiuvel-iklil, (2/93-94) i Serhuz-Zukani, , (21489), sra k,(2/93-94/544) Mal (414416783), a nlegov putem m Bejheki, prenosilaca. saispravnim lancem 5I5 Vidjeti: Serhuz-Zu (2193). rkani, 5?6 tJpored'l (2/500/ ,br-Ebi-Sejoe, 11499). . Serhuz-Zurkani, lztgU. 511 Vidjeti: (21484)Elistizkar,(31291\. Taglikuttalik, i 578 -218\; Vidjeti: (31217 HaSijetulTahtavi, 387) Et-istizkar, Elblnaje, (str. (3t291). i s7s Vidjel'. (str. lhtilaful-fukaha, 21217 El-istizkar, (31291). 8) 580 : E/-lsflzkar, Vidjet (31291) (2193). i Serhuz-Zurkani, s81 : E/-munfeka (21489) Vdjet (21217). t Et-tadiu vel-iklil, , s82 (31218) Vdjeti: E/-blnaJe, (str. i HaöijetulTahtavl, 387). 583 Vidjeti: (31283\, Fi-lstlzkar, (7135); ElminhadZ, (31199); FethulBart, (71249), Butugul-emani, (1 BezluLmedihud,158)i Serhuz-Zurkani, (2192). 41

'tu b ta

iz
)a )ji
i66

;e iti
ut

lo

,r,

Pruvni

r.a.,reklaje: "Takomi Allaha, je Poslanjk, s.a.v.s., klanjao d2enazu S u h e j lb B e j d aiu j e g o v ob r a t u d Z a m i j i , 'N a a i u ö e n j a c i s m ad r a j u u n m sek ta je ovajhadis dokinut daje klanjanje ili dlenaze d2amiji, u vrijedilo izriöito za Suhejlanjegovog i brata.ss postupak Medutim, ashaba ukazuje ovaj da h a d i s i j e o k i n u ti t id as e i z r i ö i to d n o s iaS u h e j lia j e g o v o g a t a , j e r n d n o n n br se vjerodostojnim putevima navodi su ashabi da klanjali dZenazu EbuBekrus6 Omeru dZamiji.sez i u lbn-Abdul-Berr i Askalani kaZuda ove predaje ukazuju konsenzus na poovom ashaba pitanju.5Bs N e k u ö e n j a cu,m a ö ep r e t h o dh a d i s o g a r e n o s i i ö a r . a . k a Z u i ni k ti öi p A , , daje dlenaza-namaz obavljenadZamiji, je mejit vand2amije, u ali bio öto je dozvoljeno konsenzusu po islamskih uöenjaka. Medutim, misljenje ovo j a k o , e r j e A i 5 a , . a , ,n a o s n o v u o s t u p a k a l a h o v op o s l a n i k a , j nije r p Al g s . a . v . st,r,a 2 i l d a s e n r e j iu n e s e d Z a m i j u . p r o t i v n o me b i i o ib i l o a t u U n, ispravno dokazivati h6lissrn.ses 6yim p k S t os et i ö e a d i s k o g a r e n o s ib u - H u r eurk o m e o s l a n is .,a . v . s , , p h a E j e "Koklanja kale'. dienazu diamijinemaniöta,', nekim u primjerima u EbuDavudovehadiske zbirke stoji; "...nema grijeha,,,sso njegovoj vjerodostojnosti su prigovorili vrhunski hadiski eksperti.sel bismo Ako ipak prihvatili miöljenje uöenjaka koji ciiiranu predaju ocjenjuju
584 (7/35-36/973); Muslim, Tirmizi, (1/526/1033); Ebu-Davucl, (str.74413189); (2/49/1966. Nesai, ']967); (2122h54q, lbn-Mad2e, Ahned, (61261t26288); (1/492); Tahavi, (2t91-gZtS41)., tr/atik, (3/526/6578) Abdur-Rezzak, i BejhekiEs-sugra, u (i/361/11.19). trsVidjeti Serhu (11493)i meantlasar, El-mufhim, (21629J. s86 (3147111966-11967 (3/206), dobrim lbn-Ebi-Sejbe, i lbn-Sad, sa prenos lancem raca, ) 587 (21931542); Malik, lbn-Ebi-Se]be, (2147t11970); tbn-t\,4unzir, (5t41513113) (4/5216830), i Bejheki, sarspravnrm p lancem renos . Vidjeti: ilaca Hulasatul-ahkan, (21965\. s8VidjetiFethul-Bart, (31199), Serhuz-Zurkani, i BeztuLmedihud, (2t93) (141189). s8e Vidjeti: i EListizkar, lbid (31282-286). seo (str.74513191); Ebu-Davxd Abdur-Rezzak, t6575) (31527 i tbn-Ebi-Sejbe, (3t4T11971). 5el vrdjetr: EI'istizkar, (31283), Bidajetulmuditehid, (31s2); Nasburraje, (21278): Hulasaiul-ahkan, (2/966); E/-evsat, (51416), Et-minhadi, t38\', (7 (11304\ imama Tenkihut-tahkik, od Zehebira i (t39Bt. Zadul-meao

:-

.tt

ZU

da ito nj ier
ruVE

vjerodostojnom,s2 znaöila, onajko klanja d2amiji onabj da u nema nista odgrijeha,ssr a Allahnajbolje zna,Sto se tiöetumaöenja hadisa ovog i druga miöljenj6,ssa Postoje

ZU

;to
lJe a,
it0

Dakle je dozvoljenoobaviti dZenazudZamiji, u naroöito postoji ako opravdanje nepogodnog (zbog terena, vremenskih nepogoda U isl.). protivnom je klanjati bolje dZenazu-namaz naotvorenom prostoru, je Sto preteZna Allahovog poslanika, bila praksa s.6,y.s,bs5 tome csuda Dokaz je Ai5inog postupka nekih od ashaba, ukazuje dZenaza_namaz 5to da nije uglavnom obavljena jer u dZamiji, bi u protivnom poznavali propis. svi taj Takoder r,a,,nije poslanikova, Ai5a, je to bilastalna kazala da ,.r.u.r. praksa je navela jedan(rijetki) veö poslanikovog, sluöaj s.a,v.s., 5e6 obavljanja d2enaze u dZamiji

oj
]K

&##

JU

i61);

),

n,.

ELmufhh, (21629), Tehzibus-sunen, Zadut-mead, (8/333); (il398)., Butugut-emani, Y!l-u!, diamia, (2t1087 i Es-st/st/erus-sa t6354) (st462-466t2351). hiha, .^^ .1.7124.9),_Sahihul 5e3 Vtdletr: Eflstzkar, (31283), zaduLmead (1/399); Burugutumäni, (7r24g-2s0) i Avnur-mabud, {8/333). ts^a.Vidjeti: ELminhad/ (7/35-36); ZaduLmead (j/398-399) i AvnuLmabud, (8t333). 5es Ievdlhula (2t|l7) ElvedZiz, Vdjeti: hkam, (str.68). i 1 5e6 Vldjeti: ErdaJerul-m udLtehid, (3152), zadulmead, (11399), Fethul-Bari, (3/199) Bulgul-emani, i (7t250\.

t"

ts,

311,,i--".113i.j.1.. Ukop
je zemlju kolegijalna obavezu po itmO,kifaje), konsenzusu Yy 11 ssz su islamskih uöenjakaLjudi stvoreni zemlje n1u moralu od iu se vratiti, ,'Od (tj. Utom smislu Uzviöeni kaZe' nje Zemlje) stvaramo, Allah vas u nju vraöamoiz njeöemo ponouä vas i vas proZiviti.,sse U komentaru citiranog imamKurtubi ajeta, kaie: "Ovaj alet ukazuje obavezu na ukopavanja u zemlju."ses mrtvih lshak Rahavejprouöio b bi citirani potom kazao,,,Zemljaje ajet, bi naöa "ooo 'iRttatr majka sejhur-isram rbn-Kajim je stvor[öovjeka zemrje, kazÄ: od unju gaponovo i iz nje ponouo öe vratiti ga pro2iuiti. 1e Ona n.legova majka iotac. njegovo porijeklo i prekid.(u boiavi ponovnog kome do proZivljenja). Boravi njenoj na povröini vr4eme za Zivotau njeno1 i utrobi nakon svoje
Nakon dZenaze-namaza öese ponijeii mejit prema Kaburu. Ukopavanje

Smrti."601

Kobude nosio mejita je lijepo dato uöini sveöetirr poöeöe sa strane.602 odprednje desne, potom zadnje desne mejitove strane. Zatim s lijeve öe $rane uöiniti Nakon isto. toga, Zeli ako moiejoönositi mejita.ri03 se Ovako prenosi l[n-Qrnsp3,oo+ od lbn-Abbasa,6o5 f Ix_[spls,ooo i Ebu_Hureir6ooz i3

5s7 Vidjeti. ELdima, 51), RevdalutL (2198) (str. alibirt, i Eliknaa mesailit_idzma, fi (2l(g1). s8P,jevod_znacerya KLfala.Taha. {55). see Ußleti. E,diamiu ahhamilKutan,llO oO li Slt l; imama Ebu_Abduliaha """ " Kurtubija. lrodEbu-Ja,eEr-Harirrjae _r<u.rlä {3/e1 li vroler Y:,:1,: ft^lo, vehukmu "'' : ts-saiatu (st,. tarikiha. 143) lbn_Kajirna. oo @2_ : Et-havani-fjkhyje. Vdlel' nut (st,.7 31. 603 Ovako navodi haälsu se u koqa

$t1st662s) predaje iletud_Darekutni, vidjeti: uÄnun* 6)s,osy:, ),azra:zr,\irisi, , ;:;}lr.'li:äl ,i,::, 60a lbn-Ebi-Sejbe, 11277) (2t4B0t ispravnim prenosiraca rancem 605rbn-Eb,-sejbe, i Abd (37481t1127s),r, .iloffliil;f':L'l3l',,i];l'

mahana ü-,';i,";]i, ei.ä'?ü#,iiäj'ffiXlß:i:l: B,ieie s;;-,; rbn-Ebi-Se,be, lil,ii::ti, ff ruo.,.Jni lzrmtnlzaty , a.,n.*r !31ll219s]ot' 1oäiorsböä;

Pruyni

j s u n o s i lm e j i t a . j e d n os l a b o j r e d aAi b d u l l a h M e s u d a 2 e aj e o d i U p j b. k d sunneta nositi mejita sveöetiri sa 5{;3p1s.608 lVedutim, bi poöeo lijeve ko sa i l i b i n o s i o 2 e n a zs a m o a j e d n e t r a n en e z a s l u 2 u u k o r , A l l a h d u s s , ie a najbolje zna, U S u n n e tA l l a h o v o go s l a n i ks .,a . v , sn,e m a a l i d n oh a d i s a o j i u P a . v g k precizua samu kakvoöu praksa noöenje prvih mejita, generacija ali ukazuje dasemejit nesi lsrngnirn6,6os n3 " *K jl j" l m a m u h a r e u s v o m e S a h i h ue d n o m o g l a v l du on a s l o v : o B p ja p o b u d e r a t i d \ e n a zn e k a es j e d ns v ed o k e n es p u s ts a ; s p . 1 s 1 1 6 , " 6 1 0 j u n e e Praöenje dZenaze Sto se tiöe praöen1a däenaze islamski uöenjaci imajupodjeljena miöljenja. Uöenjaci malikijske,6lr pravne Safijsks0t: i hanbelijskeot ökoie smatralu se ide ispred da pravnici 15n-1-1s760r5 d2enaze. Hanefijski6l4 , smatralu treba izad\enaze. da iöi
606 (21481111283), lbn-Ebi-Sejbe, prenosilaca. sas abim lancem YidleI: (str. Tenkihut-kelam, 506). l\,4edutim lbn-Turkmani predaju rmam ovu smatra vlerodostojnom. Et-clievherun-nektjj Vidjeti: (4t20). 607 Abdur-Rezzak, (3/512/6581) I lbn-Ebi-Se1be, prenositaca. sastabrm lancem \21481111282), 608 (str. bn-Madie, 115/1500), (1/260/330); Talaisi, (3151216517); Abdur-Rezzak, tbn-Ebi-Seibe, (9/31 iTaberani, 9-320/9597-9598 i 9599-9600). sas aboööu predate U vezi \21481111281) ove vid)et1. (4120), El-dievherun-nekijj Hulasatul-bedrit-nunir, Es-si (1l2SB), siletud-daife, (10/1/32. (str. 33), Ahkamuldienaiz, 154)Daifus-sunen, 115) TenkthuLkebm, 505). (str. i (str. Vidjeti, (31 takader. -netal -alije, 125). El ibul 60s djeti: (3/511-513) Abdur-Rezzaka, V El-musannef. od (2148i El-musannef, 111280) lbn-Ebod SejbeTabirur-ruija,262) lbn-Kutejbe. i (str. od 610 Vidjet: (31294) Serhu Sahihil-Buhari, odlbn-Betalla. €11 Vdleti El-mudevenetuLkubra, Bidajetul-muditehid, Ettadiu veliklil,(21227) (11177J, (3115), Mevahbu|-d2eil, \21 i I 228). 61,Vidjeti: Elumn, (11271-272); Efyesll (21374), (51233) Elmedimua, (21115). i Revdatuttatibin, n3 Vidlet El-mugni, (21174), (21541) (21129\. El-insaf, t Keö!;aful-kinaa, 61a (11485), Vidjet: Serhu (2126-27) meantl-asar, El-mebsut, (2161). i Bedaeus-sanaia, ffs VidletiEl-nuhalla, (51164).

6 6

; l -

d n
rJl

e

P r v s k u p i n a e n j a k a r i ssil j e d e ö e k a z e : a uö ko t do o P r e n os e o d l b n - O m eda j e r e k a o":V i c i is a mP o s l a n i ks . , , v . s . , si r aa E b u - B eik r m e r a a i d ui s p r ed 2 e n a z e . " 6 1 6 E b i - S a lphe n o o id Oa d d s S e hb l ir " : s h a b il l a h o v o g A s t ' o g a a aj e r e k a o oc d A P o s l a n i k a a . v , s ,ui S liis p r e d s. , s, " iV i d i o a m d 2 e n a z e K a Z e e b i a . A b d u l l aE t - T e j m : ."617 R b h s Omera . El, b H a t t a b a k o o v o rlij u d i m d a i d u i s p r e d 2 e n a z e . n 6i1 8 m . U r v e g k a H öa b "Nisam ka2e, nikada vidiomogaoca (tj Urveta Ez-Zubejra Elb b Avvama), daideispred osim d2enaze. bistigao Bekie Kada (medinskog do mezarla), bi isaöekao prode sjeo da dZenaza...61e Ovomiöljenje zastupaju i oi2 o n e k ir u g is h a b t a b i i n d a ii D r u gs k u p l n a e n j a k a r i ssil j e d e ö e k a z e : a uö o t do " : l l a h o vo s l a n i k , P r e n o s jd aj e E l - B e rb .A z i b e k a o A se a r P s . a . v . sn a m ,, ' , a r e d in a mj e N o j en a r e dso d a m , z a b r a n is e d a m t v a r i ie a o s da pratimo d Z e n a z u , ,O"v iu ö e n j ak o r i s tie r u g es v a k a ka u t e n t i ö h a d i sk o j i . 621 ci d , o ne e senalaze najvjerodostojnijim u hadiskim zbirkama,kojima spominje u se praöenje dZenaze,kojese mo2e a ostvariti samo se ideiza dlenaze. ako "DZenaza treba lbn-lVesud dajePoslanik, kaäe s.a,v.s,, rekao, pratiti, se a pratiljude,nekanikone prolazi netreba da ispreddlenaze.n622 Ovi

ö
A

t5

t.

ti,
616 jbn-Hibban, 7-31 (1151411A07), Tirmiz, (7/31 9/3045-3047) (4/2316648). tbni Bejheki, tmam i\,4unzir, bban, lbn-H Bejhekl, ibn-Dievz, NeveviAlbani hadis i ovaj smatralu vlerodostojnim. Vidjeti: (21175), Efmugnl, (51233), (2111), El-medimua, Ettahkik, Ettethisut-habir, 12t662)., Hulasatu (11258)lrvaul-galil, bedril-munir, (3/187). tVedutim, hadiski neki struönlaci su prigovor I ovome (str.23B). hadisu. Vidjeti: Ed-dnaje, n7lbn-Ebi-Sejbe, I11228). (21 7 47 61N (112251526) Malk, i Abdur-Rezzak, (3144516260), prenosilaca. saispravnim iancem 61e (1/2251528), prenosilaca. [/alk, saispravnim lancem 520 Vidjeti: Ei-musannef, (21476-478) odlbn-Ebi-Se1be, (21175). DZamiutTirmtzi El-mugni, \11515)i 621 (str. Buhar, 285/1406) (7/20/952). i lr/uslim, 622 (Et-tuhfe,4/50-51/1011); Tirmizr, (1/394/3734) Ahmed, (12198). Buhari, itbn-Abdut-Berr, tmam Tirmizi Albani hadis Sejh ovaj smatraju (4/51) slabim. Vidjet: DZamiut-Tirmizr, i Daifus-sunen, (str.253/3168)

zti, ri-

Pt'u't,tti

c

"Praöenje je jer pa koriste d2enaze bolje uöenjaci takoder analogiju, kaZu: gledanjedZenazu tragove onoga je pra{i."oz: na koji u ostavlja dublje predaja vidimo su obadva da miöljenja zasnovana Nakon spomenutih ed o do a d s e n aa u t e n t i ö n i mk a z i mta ,k o an e m a m e t n jp r a k t l k o vj a t i n o dd v a je predaja kojoj u Enes a najbolje kombinovati. potvrduje Ovo b. miSljenja, ":A l l a h oP o s l a n is .,a . v , sE,b u - B e kO m e rs u p o n e k a ö l i v ir id k . Malik a2e k iza ispred d2enaze,ponekad nje,"624 a ili nosiöega iskljuöivo da Bez obzira li je mejit muSko Zensko muökarci.65 je mejita, da se abdesti a onaj onajkoji kupao Sunnet da se okupa 1e "Ko j e d k , k o j ig aj e n o s i oE b u - H u r eprre n o s ia j e P o s l a n is .,a . v . sr.e k a o : , nekase abdesfi,"ü6 me|tanekase okupa, koga budenosio a bude kupao u nikood kojase spominje ovomhadisu, Bez obzia na naredbu abdesta ili nije da islamskih uöenjaka0zu kazao je ovo kupanje uzimanje prenosi je Poslanik, s.a.v.s., rekao:"Ko okupa lbn-Abbas da obavezno.628 nlsu neölsft, kupati se. Vaöi mftvi (muslimani) mejitanije obavezan

ü3 V djetiBedaeus-sanaia, (2162). ü4Tanavi Serhu (11481). Albani ispunjava Buharlj i ne smatra ovapredaja da Sejh u meanilasar, (slr.95). kriterje. Vldjet: Ahkamul-d\enaiz, Musl move 6,sVidjeti arhuttesrib, 0-27 (3127 1). T '1 ü6 Ebu-Davud, 739/3161); (3/435-436/'1 TajalLs, (1/507/993); 61 (str. lbn-Hibban, Tirmizi, ); (str. (2/178); lbn-Diad, Ahmed,\2145419862\', (417 HaI_b Muveddthul-evham, u 512433), (str. uöenjaci spore se oko lslamsk velnensuh, 80/31). i lbn-Sahin En-nasihu u 40412754) ga a vlerodostojnim. slabim, dobrim, treÖi drugi Jednr smatraju ovoga vjerodostolnosti hadisa. (91293\; (112191, (1/181) (5/351); Hulasatul-bedril'mun.ir, llelud-Darekutnt, F/-evsai, i Vidjetl: (11205-2An, i/e/[ (1173-7 od imamaZehebija, Serhu Ettethisul-habir, 4) Tenkihul-tahktk, (1/69-70); (21541'942), Tahridiultarihil (11325), Subu/us-se/am, Hulasatul-ahkam, Tirmizi, (1i173-175), ab, (1112\ SahihuLdLamia, i Es-semeru/-muslef kebir,(21676-67 lruaulgalil, 8J, (2/1093/6402 (2t1A2Bl5S1B) i 6404). ü7Osrm (11250). El-nuhalla, . Vtd)eh: lbn-Hazma 628 (1/325) lbn-RedZeba. rlelit-Tirntzt, odhafiza VldieiiSerhu

s, ::::-

!::-L:.!:.,::i::::::1,,.,.

1!ll

Jer na
VA h

dovoljno je oprati vam rul<6."azs Prenosi daje Ibn-Omer se nosio Seida b. Z e j d a ,l a n j am u d Z e n a z u a t i m ö a ou d Z a m i jiu l a n j a o n i j es e k o z, u k a "Kupali mejita, predaji 3f(ssfis.o:o pa U drugoj lbn-Omer, kaZet r.a,, smo s us e n e k i u p a l i , n e k in i s u , ' ' 6 3 rö n o e p r e n o s id l b n - M e s u d a , i l 2 k a Sll s o Aiöeil3 i drugih ashaba. jer Kada mejit se donese mezara do staviöe u njega iSöekivanja, se bez jesunnet, smovecspominjali, poZuriti ukopom kako sa mejita. je Sunnet da mezar bude dubok dovoljno da se bezpoteökoöa i öirok m e j i t s p u s tjie g a . a k o b i t k e aU h u d P o s l a n is ,,a . v . sn a r e d ji e d a un N n n u k ,, o seiskopaju po duboki(dovoljno) mezaridase u svaki i öiroki i mezar stave "Sunenu" je dvojica trojica ili öehida,634 Ebu-Davud u svome lmam na "Kopanje osnovu ovoga hadisa naslovio cjelinu: dubokog mezara.''635 U "Neophodno je komentaru citiranog hadisa, imam Seharenfuri ka2e: i s k o p d uib o k i e z a j e rj e P o s l a n is .,a . v . sn , r e d ia s h a b i m a t a k o at m r, k o .a da "Uovome je uiins."636 Sevkani lmam zapala. hadisu dokaz mezar da treba

iöti

laJ

Ko
626

od
r+^

,pa sf[
62e (1/543/1426). Hakim, Hakim, lmam lbn-l\,4uLekkln ovupredaju Zehebi smatraju vjerodostojnom. (11219): Haiz Aska i Sejh bani je ocijeni ani A su i dobrom. Vidleti: Hulasatul-bedril-munir, Et(ZAQ t Sahihu|diamia. (str. 83/39)i Bejheki, telhisulhabir, lbn-Sahn, \2195215408). (1/306/1358) (mevkufen). ovupredaju bije2e rileöi kao lbn-Abbasa 630 (3/a08/6115); (3/384) Bejheki, (1/306/1364),ispravnim Abdur-Rezzak, lbn-Sad, i sa lancem pren0s aca. ü1 (2/60/1802) (1/306/1363). Askalani Albani predaju Darekutnj, i Bejheki, Hafiz i öejh ovu smatraju (str.72). vjerodostojnom. Et-le/hlsu/-h (1208)Ahkamul-d\enaiz, Vidjeti: i abn, ü2 -Sejbe, prenosilaca. (21469111138) (3/406/61 saispravnim lbn-Eb lancem r Abdur-Rezzak, 05), 633 (21465h1141) (5/349-350/2964), lbn-Ebi-Selbe, lbn-lVunzir, sa vjerodostojnim Lancem prenos laca. na (2211721447) u (str.750/3215); (2/60/2009);Ahmed, Taberani, (4/20); Ebu-Davud, iHatlb Nesai, je (31194(8/69). AIbani ovaj Tarihu Bagdad, Vid)eti. lrvaulgalil, Sejh hadis ocijenio rspravnim. (1 101\. 195)Sahihul-diamia, I 6ts (1 Vidjeti: Bezlul-medihud,I 184). 4 636 /bld,14/1 Vidjeti: ( 85).

nel

rlisi, oko rim.
I q\'

teht.ihitnia,

,l l0-.. biti dubok,''637 je Ebu-Musa el-Eöari oporuöio mu se iskopa da dubok
[6[s;,638

I E

I

U jednom hadisu Allahov Poslanik, je s.a.v.s., naredio ustajanje kada prolazi d\enaza i zabranio onome prati ko dZenazu sjedne nego prije se da poslanik, spusti. Ebu-Seid el-Hudri daje kale s,a.v.s., rekao:,,Kada vidite dZenazu ustanite,koje bude a pratio neka sjedne senespusll."63s ne dok (Tj.dokse ne spusti zemlju ne u mezar).640 na a Medutim, islamski uöenjaci spore li je ovajpropis se da vaZeöi je dokinut, ili lmam Ebu_ Hanife, lVlalik, Safijao+t i veöina islamskih uöenjaka opöenito642 propis ovaj smatraju dokinutim, dokaz Kao predaju kojoj koriste u Alija, r.a., kaZe: "Ailahov je na dZenazi, ie siedio Poslanik, s.a.v.s,, stajao zatim nakon toga,"0+: predaja nekoliko Ova ima razliöitih verzija.644 Drugaskupina islamskih uöenjaka smatra ovaj propis vaZeöim, obrazla\uöi daostavljanje djela znaöi nekog ne njegovo dokidanje.ors lmam Nevevi smatra je moguöe da usaglasiti argumente, nije ove i da ispravno tra2iti, dokinuti i dokidajuöi Poslanik, dokaz, s.a.v.s., je nad2enazida sjeo polasni ashabima naredba da u prvom hadisu stroga nije obaveza lijep veö "Poslanik, postupak.646 lbn-Hazm kaZe: je s.a.v.s., sjeonakon je öto naredio ashabima ustanu, je pojasnioje ovoustajanje ali da öime da lijepo,
63? Vrdjeti: (4178); Nejlul-evtar, Avnul-mabud, i Tuhfetul-ahvezi, (9125) (51308). 638 lbn-Ebi-Sejbe, (3116-17111657-11658), lancem prenosilaca. sarspravnim 6re (st'.27911310) Buhari. , lVJSrtm, (7/24-251959). 640 Vidjeti: Fethul-Malik, (41318), Fethut-Bari, (31178)i Tehzibus-sunen, (8/3.16) tr1VidjetiElumm, (11279)", (5/394-395); Efeysat, El-istizkar, (3/304-305); (41320), Fethut-Matik, Emunteka, (21498), (51330); Serhus-sunne, Et-mufhim, (21619-620\; fFminnaä2,1i iZSy, Undetulkari, (81107) (21 i Serhuz-Zurkani, 100). 642 Vidjeti: BidajetulmudZtehid, (3125). 643 (71261962); l\,4uslim, (str.742t3178); Ebu-Davud, (11532t1044); (2/99-100/552) Inmizi, Matik, i Tahavi,(1/488). 6{ Vidjeti: Mevsuatul-menahiS-öeraijje, (2130-31). 6as (5/395); Vidjeti: E/-eysaf, Elmufhim, (21620); (7l2El; Et-minhadi, (21100); Serhuz-Zurkani, Avnul. (81316-317); mabud, Nejlulevtar, (4174-75) i ES-öerhuLmumth, (5449\. tr6VidjetlEl-minhadL, (7126).

i (

jt
0
/l

u
b
Sl 6t 64 6{ 651 651

si ::=

rlien ;e - n maz0 a

ok
ucl öE

ne obavezno. ispravno i Nije smatrati vjerodostojne dokinutim, hadise osim jasanargument ukazuje dokidanje. uzispravan i koji na Dokidajuöi argumenti da buduu formizabrane ostavljanja poodredenom treba ili rada dokazuzabranu uz öinjenja dotiönog djel3,"o+r jedanputbiona dlenazi Mervanom,susjeli je Ebu-Hurejre, r.a., pa sa je prije nego mejit spu5ten, je priöao Tada Ebu-Seid el-Hudri uzeo "Ustani, miAllaha, (tj lVervana irekao: zaruku tako ovaj Ebu-Hurejre) zna "lstinu je Poslanik, danam je s,a.v.s., zabranio." to Ebu-Hurejre reöe: "löao [673e."6a8 Ebu-Hazim kaZe: samsa Hasanom Alijem, b EbuHurejrom iEbu-Zubejrom. smo Kada do5li kabura suirazgovarali do stali sve semejit spustio. susjeli,6as dok nije Zatim predaje Ove ukazuju neki da ashabi nakon Poslanikove, smrti s,a.v,s., nisu sjedali semejii spusti propis smatrali dok ne iovaj nisu dokinutim. Sto se hadisa prenosi r.a., potpuno dokaz derogaciji jasan tiöe koji Alija, nije o postupka, najbolje ovog a Allah zna. prate u D2enazu isklj öivomuSka Ummu-Atije rci. kale'."Zabr anjeno nam jedapratimo (kategoriönom) dlenazu, ne strogom ali zabranom."650 Na osnovu hadisa, ovoga pokudenimZene veöina uöenjaka prate smatra da
llgn3TU.651

ite
639

;ki
rUJl)

ie:
0n

m,
lm

no
ud

io

ali

E| l5);

je Kada stigne kabura öesespustitilehd. se do mejit u Lehd posebna udubina seiskopa dnukaburanjegovoj koja na u duZini, strane je sa koja bliZa Takoder, smeta je kibli. poloZiti ne mejita 5ekk. u Sekk udubina koja se iskopa sredini na kaburanjegovoj u duZini, usko kao korito.
ü7 Vidiet : E/-muhal/a, 54). (5/1 esBuhari, 27511309),lbn-DZad, (str. (sIr. 414-41512834) (4/26/6664). i Bejhekl, 64e lbn-Eb-Sejbe, (3/3/11516) t (21477111232) (5/392/888), ispravnim i lbn-lVunzir, sa tancem prenos laca. 650Buhari, (str. 2691127 lr,4us (7/3/938). B)i im, 651 Vdjeti: Efevsaf,(5/387-389); Elmugni,\21360), Elmedimua,(51237), ElninhadL,(7l3); fehzibus-sunen, Fethul-Bari, (9142), (2/542); (21108) El-insaf, Subu/us-selam, i EI\31145), (21219) dr.Ahmeda Abdu Omerila. ahkam, od b. laha

nul-

Jl1

!t:;.q_g4:r:::

"Kada umro je Enes Malik b. kaZe: Poslanik, s.a.v.s., u Medini bila su grobara. je kopao a drugiöekk. subiliu dva Jedan lehd, Ashabi nedoumici "Pozvaöemo pa kojidode pa prije ötada uöine, su kazali: obojicu neka je pa kopa mezar. Covjek je kopao do5ao prije, su Poslanika, koji lehd
s . a , v . s .t,a v iui | e h d , 6 5 2 s l l b n - O m p r e n o s iaj e P o s l a n i k u a . v . sE,b u - B e kirO m e r i s k o p a n e d s. , . u u "Kada lehd.653 b. Ebi-Vekkasoooruöio: Sad iskooaite lehd ie umrem mi i

poredajtenjega na öerpiöe, öto uöinjeno kao je Poslaniku, s.s.v.s."65a "Kada Adem, umro je Ubejl KabkaZe: b. okupali ga meleki a.s., su i umotalikefine. u Zatim muiskopali su mezarlehd, i klanjali dZenazu, mu ga stavili u lehd izatvorili öerpiöima. suiza5li kabura Potom iz izatrpaliga 'Ovako potomci."'655 zemljom, sukazali: zatim öinite,Ademovi o je po Dakle, dozvoljenoukopati mejita lehd öekk. u ili lmam Nevevi pitanju pravnici ovom navodi konsenzus uöenjaka.656 Medutim, islamski

s, lbn-l\Iadze, (3t14t11631) (2t32t1579), (3/i39/12438); Ahmed, lbn-EbiSejbe, iAbdur-Rezak, (3/476/6383). Busirilbn-Mulekkjnpredaju lmam i ovu smatraju ispravnom. Nevevi, Hafiz lbn(2139); i su dobrom. Vidjeti: Misbahuz-zud\adie, Hulasatul-bedrilHad2erSanani je ocijenili (2/688) (11268), (211011-10121; Et-telhisul-habir, i Subu/us-seiam, munh, HulasatuLahkan, (2t110\. 6s3 predajasvome prenosilaca slabost, (3/14/116349). lancu ima Medutim, lbn-Ebi-Sejbe, Ova u putem. (U239). Ed-dhaje, lbn-HadZer daje prenesena vjerodostojnim Vidjeti: ka2e drugim 65a (7/30/966); (2/32/1578); Ahmed, Nesaiu Efkubra, lbn-MadZe, N,{uslim, {1164812134); (5/132) lbn-Sad, (1/169/1450); (3/407/6507), (3/309/1101); Bejheki, Bezzar, lbn-Hazm, i (2t2s7). 6sAhmed, (2/595/4004) (51136121278); (3/400-401/6086 i Hakim, i 6088) u neöto Abdur-Rezzak, Zehebi i lbn-Kesir predaju ovu smatraju skraöenom saspomenom lmam obliku lehda, Hakim, (2192415207J (1/100). Vidjeti: ven-nihaje, Vidjeti, takoder Sahihul-dLamia, ispravnom. El-bidaje je jer (61403-40712872). s.a.v.s., Ovapredaja u propisu Poslanika, rijeöi i Es-sl/sl/elud-daife , Poslanika, Unekim s.a.v.s. verzijama predaja ova se ovako negovori preko neöto osim ashab pripisuje Vjerovjesniku, s.a.v.s. tr6 (7130). (51251) Vidjeti El-medZmua, i El-minhad2,

s, ::-

!g:t::,;J-!t:!:."t::,--

4j

rila rici
lka

jer u s.a,v da bolji smatrajuje lehC od öekka, je Poslanik, s., ukopan
lehd,ffi7

ka, )an rdi ki i
)ZU,

je pojasnio ovo i razgraniöio pravno lijep lmam Nevevi naveoma naöin 'Ako zemlji5te po (tj se pitanje kabura itvrdo neÖe osipati suho kazavSi: je i mehkoosipljivo, zemljiÖte lehd. je, pak, Ako tijelu mejita), je bolji onda je je lbn-Usejmin.65e kazao öe1h 5ekk,"6il ovome Sliöno tada bolji za od po se redaju poprijeko razliku öerpiöa öekku, Sto tiöe se redanja ukoso. lehda sepostavljaju kada bli2njih) broj spustiti odgovarajuÖi (njemu Mejita u lehdili Sekk ce u kabur s,a.v.s., ka2e lbn-Abbas dasuPoslanika, osoba. shodno ootrebi. u nju takoder,kabur Zena Öe, Ako i Alija spuötali:Abbas, Fadl.660 je mejit razloga. izneko!iko muSkarci spu5tati jer postupalo s.a.v,s., Poslanika, u vrijeme Prvo: setako jer snaZniji, Drugo: sumuökarci od neSto da bilo to ako Treöe: bi Zene öinile, bi neminovnose otkriie muSkaraca.661 stranih otkriti koje dozvoljeno u prisustvu tilela, nije jer je u suprugu kabur, nema mrtvu svoju spustiti lVu2u dozvoljeno da Ako dokaza autentiönog kojito brani. mu je dozvoljeno je okupa, hadisa je znaöenie spoljaönje Takoder, u kabur. dozvoljeno i spuötanje mu "A/e joj ako kaZe: smeta s.a.v.s,, prenosi r,a., kome Poslanik, Aiöa, u koga i ti klaniati dienazu u preseliö mene okupaöu zamotati kefine, prije te,
6s7djeti: (7130), EldiamiuIi ahkarnilKur'an, (51132), El-ninhadL, (221297); Elmuhalla, V Ef-femhld, Subu/us(3/318); Eflnsal(5/545); (21233): Fethul-Bari, (6/1aa) Ettad\uvel-iklil, i (10/381); (9/19) (4179-80) (21110\', i Avnulmabud, Nejlul-evtar, setan, ffi8 (51251\. Vidjeti E/-medZmua, ne (51452\ mumtia, VioJet. ES-Serhu/je m0 ocijenio (sIr.2441547). Albani ovu predaju sejh (141600/6633) i lbn-DZarud, lbn-Hibban, MedZmeuz' (2133112161). takoder: Vidjgti, mevartdiz'zanan, Vidjeti: Sahlhu vlerodostojn0m. (9137). zevaid, 661 (str. Vldjeti: Ähkamul-dienalz,186).

ga po 'nici

zzak,
, tDnrcdrilelam, ,utim, l. rmed, r-Sad, l

neatc ratraju '5207) se aja

ll4

!.!..,!'.1L1,!,,,1t 1,y1,tty,:r,

ukopati te,"66) ukazuje je muZu da dozvoljeno spustiti svojusuprugu u k a b u r ,A l l a h a j b o l ze a a n jn Nekiuöenjaci smatraju je pokudeno da öovjeku je imao koji odnos sa prethodne da spu5ta svojom Zenom noöi Zensko kabur. u Kaodokaz "Prisustvovali koriste hadis, komeEnesb. l\4aiik u kaie: smo d2enazi j e d n o j d k ö e r k i l l a h o v o g s l a n i k a a , v , s .i d i o a mn j e g c vu p l a k a n e o A Po s, , V s e ',K o d v a sn i j e o ö i o k l e j e d i p o r e d a b u r a ,o s l a n is .,a . v , s . ,d a e ö e o d s o k P k ta r pro*leveöeri?'663 ja.' imaoodnos Ebu-Talha reöe:'Nisam Vjerovjesnik, 'Sidiu nezal, paje s.a.v,s., reöe: nru siSao."a0+ znaöenje Ovakvo hadisa "Neka ulazi pojaöava druga verzija predaje kojoj ove u stoji: ne u kabur öovjek ie (prethodne koji veöeri) lmao odnossa svojom Zenom,"665 l) je preöe daöovjek je imao svakom sluöaju, prethodne koji odnos veöeri, ne ulazi kabur, u zbog moguöeg znaöenja ovoga hadisa, Allah a najbolje zna. |\/ejit spuöta kabursa strane kojenakon se polaganja u do bivaju j , s t o p a l a , a k l e p r v og l a v o mz a t i mt i j e l o mH a r i s e o p o r u ö id a m u D . . o d 2 e n a zk l a n j a b d u l l ab . J e z i dK l a n j am uj e d 2 e n a z u , t o m aj e u A h . po o g "Ovakc spustio kabur strane kojoj u sa na bivaju stopala, azatimje rekao: j e s u n n e t . " lo o 0 S i r kn Z e":B i o a ms a E n e s o m. M a l i k o mad Z e n a z i , bnia s b n paje naredio se mejit da spusti kabur strane koje bitinoge.''667 u sa do ce

"Kupanle 662 prenos cvoga saje dobar. Lanaq aca had Spomenul njegove smo izvore poglavlju: u meita." 6ü U hadisu naaztglagol *;;L+ se okokoga vodispor.Nekiuöenjaci daje se kaZu "Nekaüukarifu) znaöenje ovoga hadrsa: scleu kabur öovjek nljezgrijeö pro5le koji o veöeri." lmam Tahavi]a da1eovarijeö kaze lskfivljena je pravi JrQ 0ukavilu) znaöonaj se da izraz 5to koj (8176) nrle drug prepirao.d1elr. sa rna Y (3/158). Umdetul-kari, Fethul-Barl, 064 (str. (31126112297); (4/52/6853) Buhar, 270/1285); (4/53/6837). Ahmed, Hakim, i Bejheki, 665 (31229113422J Ahmed, i (3i270/13880); (4/51/6852) (5/145). Hakim i lbn-Hazm, lmam Hakim i öejh Albanl predaJU (str. ovu smatraju ispravnom . Vtdleti. Ahkanul-dienalz, 189). vezi ovim U s (411841); hadisom vdjeti:E|-istijab, (51144-145), (3/158-159) El-muhalla, FethulBari, i E/(71649). isabe, tr6Ebu-Davud, (str.750/3211), (6/169); lbn-Sad, (4/54/6844) (1/363/1128). Bejheki, iu Es-sugra, lmam Bejhekiöe1h I Albanovupredaju vjerodostolnom. Sahrhu smatraju Vidjeti: Sunen Ebr-

(

rs,

l u

,'lJ je Sunnet prilikom spuötanja u kabur mejita kazati: imeAltaha ipo Sunnetu Poslanika, s.a.y.s.l" "tJ ime Allahai po vjeri poslanika, lli
s.a, Y,s.1||668

SA
dLl

iri s
"Bismillahi hi v e a l a S u n n e tR e s u l i l l a hi . i " B i s m i l l av e a l a milleti i ll " R e s u l i l l!a h l , " [/ejit sestaviti lehd0os njegovu öe u na desnu stranu, usmjerenu i licem t p r e d n jdme l o mj e l a r e m a i b l i . 6l7 0a m b n - H a z k a Z e",M e j iö e s e i ij p ti k m l m p o s t a vnta d e s n u t r a n u k a b u r u . 0 v a k p o s t u p a jm u s l i m a n i i i s u o u od v r e m e n a s l a n i ks ,,a . v , s . ,o d a n a ö n j i h n ai t a k o i z g l e d a js v i Po a d da u ( m u s l i m a n s k e)z a r in a z e m a l j s k o ju g l i . " o zb n - U s e j m in a v o d i mi k lt n konsenzus po uöenjaka ovompitanju.672 postupak argumentuje Ovaj se p o s l a n i s . a . v , sk , Z e : k, h a d i s ok o,g a r e n o s i m e jb . K a t a d u k o m e m p U r e .a "Sveti hram(El-Bejtul-haram) je kihta, kada ste Zivi i mrtvi)'673 va5a lVedutim, uöenjaci, neki tumaöeöi citirani hadis, ka2u sesan,674 da takoder,
(2l3a2J. lbn-Hadzer Davud, Hafiz i Sevkani ciasunjenprenosioc tvrde pouzdani. Vidieti: Eddtraje I Tevdihul-ahkan, 111240) \2t540). ffi7 (l42914AU) lbn-Ebi-Sejbe, Ahmed, i (3/1S/11626). Atbaniovu predaju Sejh smatra vlerodostojnom. AhkamuLdienab, 192). ALmed Vtdjeli: (sIt. Sejh Sakir predajü, ovu takoder, vlerodostojnom. Opaske Vidlet: Ahmeda Sakira El-musned, na (41137). . smatra 668 Tlrmz, (1/533/1046) i ocilenio je dobrim. ih (2131t1572), tbn-tMad2e, (2/59/5233): Ahmed, Iabeftn| (22162t151); (str. tbn-Suni, 206-207/584); tbn-Hibban, (71376t3110\, TaberaniEä_ u dua,(3/1364-1 112A7), sparavnim 365 sa prenosilaca. lancern Vidleti:Sahihut-diamia, (2187014796). lVedutrm, uöenjaci neki smatraju su ovorjeöilbn-Omerane poslanrka, da a s.a.v.s. Vldjetri Nasbur-raje, (21301), BuluguLmeram, 103); (str. (11241) Ect-ctiraje, i Udialeturragbil-mute nnt, (21 -662) i me 661 66e jedaienuu kaburspuötaju Najbolle muökarc u2e z (tj. po rodbine njeni mahremt), konsenzusu islamskih uöenjaka. (21378). Yidjeti: ELmugni, 5t0tdleti: V El-kav tnul-fi (str. an khijje, 74). 611V El-nuhalla, dleIi: (51173). n2 Vidjeti ES-Serhu/(51455J. mumtia, 673 hadrs spomenut qelokupnim Ovaj je sa poglavlju. izvorimaprvom u 6TaVdjetr: znaöenja Prijevod (60) Kulana, (42\. El-Enam, t Ez-Zumer,

lne ilje

rik, isa bur U ne
tcl.

aJu mu
lK0

tzi,
67

lnle

lam

ise
imi vtm
E1

28)

sg
Strani.6Tb

E

naziva smröu, Poslanik, a je s.a.v.s., naredio öovjek da spava desnoj na

pravnicismatrajusestavitiöerpiö Neki daöe irimanjikamen jastuk kao mejituda öe muse otkriti Medutim, znamo, Sunnetu i lice. koliko u ne postoje varidni argumenti podupiru miörjenje, najborje koji ovo a Ailah zna. zatim se sa uspravrjenim öe öerpiöima zatvoriti irisa porozenim rehd öekk. je Sunnet dasvako je neposredno mezarasake puta ko brizu iz tri baci zemlju glave stopalima. od ka Ebu-Hurejre ',poslanit<, kaZe: s.ä.v.s., ;e klanjao dZenazu, je prisao potom kaburutri puta i bacio zemlju Sakä, iz poöevöi glave."0zo miöljenje od Ovo zastupaju uöenjaci hanefijske,ozi malikijske,oza i hanbelijskeoao ökole. öafijske0zs pravne Nakon kabur se prekriti toga öe zemljom. ispravno Nije lzdizati kabur viöe jednog od pedlja. DZabir, prenosidakabur poslanika, r.a., je s.a.v.s., bioizvi5en otprilike jedan za pedalj.oor b. Husajn oporuöio mu rmran je da se kabur izvisi visinu öetiri u za prsta.oaz izviöenje odnosi ovo se na sredinu kabura, öesastrana dok padati zemlji. ka lzgledaöe, kao dakle, luk
675 Buhari, 69/247) (str. i Mustim, t2912710). (17 670 lbn-lvad2e, i räberani Ei-evsaf, Ql3l-gshslTl u (5/63/4673). Busirisejh rmam i Arbani ovu su predaju ocijenili vjerodostojnom. Nevwi smatrao 119-m je dobrom. nleno Na pqaeavanle ukazali imam su sevkanisanani. i Vidjeti: Misbähuz-zudradzi,-rzta1J., H-;edz;;;:6i,Ä;;

s
sl
ll1

683 681

ttÄaiiäiiiäii. galil, (31200-202). Vidjeti: Haöijetu tbn-Abidin, (2t236-237). :]1 678 Vidjeti: (21228\. Et-tadiu vel-iktil, E/-veslf, (2/389); Et-medimua, i Musnit_muhtadi, (Sr2s9\ (1t3s3). :]:Vlqletj: 680 Vidjeti: E/-mugnt, (2t376); ES-öerhul_kebir, iB7) Keösafiikinaa, (2t386 i (2h97). 681 lbn-Hibban (14l602/663s) i Bejheki, rmam rbn-iiooan 1ziuorcszl1. citirani hadis smatra vlerodostojnrm. Selh AlbaniArnaut ovu i su predaju ocrleniri dobrom, polaöavajuöi drulim 1e vezUama. Vidjeti: Butugut-me3q,, totl; aifamifdZenaiz, iSq i'"p.Jk.-S.]Ä; (str (str. Arnauta Elmerasil. 303) imama na (str. od Ebu_Davuda 68' lbn-Ebr-sej-be (3r24-25rii746) irbn-sad, (7/1'l), dobrim sa prenosiraca. Asarus. rancem vidjeti: (2157 sahabe, 4\.

EL!./l:yl!4:,, (zt6e2-6e3), Subu/us_se/am, rs+e1tui,räi*l*, 12,t2),,

587 688

589 590r d9t 6e2|

-

!Av:::

ttgtg:g

l-tf

0J

IK

te

i o ds t r i j e l e , k oj e i z g l e d ak a b u r o s l a n i ks .,a , v . s . , 6 8 3 - B e k r a Ta Ebu o P a "UnlSfl Omera,6Bar.a., Alija, kaZe muje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: da kabur."685 miöljenje Ovo svakog kogavidiöi poravnaj kipa svakiizviSeni zastupaju malikijske,oez Safijsks6es i hanbelijske0ao uöenjaci hanefijske,6s6 pravne ökole. lmamSevkani posebnu ima studiju kojojje nepobitno u pedlj3.oso dokazao zabranu izdizanja kaburova odjednog vi5e

m

glave, za Nema isl. kako se znalo bi smetnje staviti kamen iznad b, mezar. je postupio Tako Poslanik, s,a.v.s., je umro kada Osman Mezun.ml prisutni musvako doviti. Hani, Nakon se mejit öto ukopa öe zasebno "Nakon Poslanik, s.a.v.s., sluga 0smana Affana, b. kaZe: ukopa Allahov stao iznad za brata imolite za bi kabura rekao,'TraZite i oprosta vaöeg jerje pitan."'asz njegovo uövrööenje sada

IA

UT

|lu
tcl

UK

)VU

nje i7); tul-

tlra Jim ljna

68r (sh. (4/3/6551). Buhari, 29211390) i Bejheki, M lbn-Ebi-Sejbe, 11733). (31231 Vidjeti: El-felhlsulh (21694). abir, ssMuslim, (str. (1/96/741); (7/33/969); (1/535/1049); Ebu-Davud, 751/3218); Ahmed, Tirmizi, (1/95/97) (1/179/338). Tajalisl, I Ebu-Jala, 686 (21209), (1/'126); (2165); (31257), El-bahrur-raik, Vidleti: Eflhtrlar, Bedaeus-sanaia, El-binaje, pravnici (21140) Haöijetulfahtavl, 405). Hanelqski (str. opaske Serhufethil-kadir, na i pedl,a. dozvoljavalu ,zv,öenje kabura neöto odlednog v'öe ff7 (str.7 Vidjeti: Efkavanln ul-fikhijje, 4\. 888 (21136\ (21389), i Revdatut-talibin, Vrdjeti: Efumm,(11277\', El-vesit, El-medinua, \51264); (11353). Mugnil-muhtad2, 68e (21388\', (21212); (2/380);Ei-öerhul-kebir, Elmubdia,(21272\, Vdjeti:Ei-mugnl, El-furua, (2/198) Ketsaful-kinaa, i ES-Serhuf mumtia, \51457). 6e0 studila zove: Ova se Serhus-sudud bl tahirimi refeil-kubur. m Ebu-Davud, 749/3206) (3/41216535). Askalni öejhAlbani predaju (str. i ovu i Belheki, Hafiz (21301). (21696) Ebi-Davud, Vidjeti: Et-telhisul-habir, i Sahihu Suneni smatraju dobrom. s2Ebu-Davud, 75113221), (str. (21911445), u Bezzar, Abdullah Ahmed Es-sunne b, , (2159811425); (231270) i ovu smatraju lbn-AbdulBen, i Fakin,(1152611372). ZeheblAlbani predaju Hakim, je (211027 ispravnom. lmamNevevi ocjenluje dobrom. Vldjeti: Hulasatul-ahkan, -1028), -diamia, (218651 i Sahlhus-sunen, (2/305). Sahihul 4760)

118

Lijepoje da se odgovarajuöa osoba obrati prisutnima kratkim g o v o r o m 6 ei3 - d a s j en as m r tS u d ndia n p o l a g a nrja ö u niad .j,e rs u ti hp o d , j e , t to idealni momenti seshvaii da stvarnost i rastanak ovim smrti sa svijetom, T a k ob i s e A l l a h o P o s l a n i s . a . v , so,b r a ö as v o i i m s h a b i m a k o n v k, . o a na
LlkOPa.6e4

Vrijeme ukopavanja rnejita B u d u ö i a j e s u n n ep o Z u r is a p r i p r e m oim k o p a v a n j e m j i tja d ti t u me e d o z v o i j e u k o p aui b i l ok o j e o b a a n a l i n o ö i . 6M5 d u t i m k os a m o o no t d d i se o, u k o p p o n o öv o d s e m a n js p o r e d us r a m s kum e n j a c i m ae n o s Ä a i i pr , si i m i iö "Ukopavanje je Enesb li,4alik da rekao: po noöije kao ukopavanje po
danU."6e6

l b n - A b b a a i ed aj e P o s l a n is .,a . v , sp , o 5 ap o r e d a b u r iau p i t a o ; ks k o .r k "Kada ukopan je ovajme1lf?" Sinoc"kazali poslanik su. upita..,'Zbog , öega m e n i s t e b a v i j e s t i l i ? " ' U k o p aog a p o n o ö n o ja m id o k s i s p a v a o o li sm t U s t r u ö a vs m os e d a t e p r o b u d i m r e,k o S e ,l l a h op o s l a n i s . a . v , s , , aii k, o' , A v p t a d a o r e d a s h a b u s a f o v e l a n j a öm e j i t d 2 e n a z u .U s z e d ak io d e ik e u o pr j l b n - E b i - S esbo j id a j e P o s l a n is .,a , v , sr.e k a o',, l V e i n i t eo ,v e ö e jte , k , ö t m ,,Neki pozovite dienazu."6ss na DZabir kaie: ljudi ugledaöe vatruna
6e3 lt4edutm, podsjecanle ovo netreba u oblrku brtr predavanjadzumanske klasönog niti hutbe. Yidjel: ELbidau ver-muhdesat, (str.370-374) rijadß-sarihi4 oorbn-usejmina. serhu liltt:; 6e4 (4/287)i Davud, 1084/4753), (2h14-1r9l789); Ahmed Ebu (str. ralartsi, AbduilahÄhmed b. u Es-sL/rre, (2/603-604/1438), r!1-nlelcre (21941-944r1064);Abdur-Rezzak, 'i (3/580-sB2/6737); raberi DzamiuLbe1an, Hakim, u rbn-Ebi-Sejbe, 1131254), (1/93-95/107); zoso; ielsz-ssr Ad2urriES-serla, u (2/190-192/919). Zehebi, Hakim, rbn-Kajjim, i drugi haäis Abäni ovaj vjerodostojn m.Vldletr: TehzibLts-sunen i Sahlhus_sunen, (13/63) (3/.165-.166). ^^- smatral! 6e5 lzuzimajuöi tnzabranlena vremena, o öemu biti ce posebnog nSa_A govora lah. 0' 6 s9h11 En-nasihu lb1 t-) ve|ntensuh (str.290/321). Er-musannef v d)et). (3/33/11835) odrbnLD -5C DC 6e7 (*.27711321) m,(7/221954) Buhar, I Musl u skracenol verzrji. 6s8 -arje, lbn-Ebi-selbe u ELnusnerJ, (Er-meiaribu :rt:+-täs;. Busiri rmam i rbn-Had2er predaju ovu smatralu dobrom.d)et lthafLl-hajeretil-nehere. V : (31249).

7l 7l 7t 7l

rsr

:kim

rsu
0m, ,kon

m e z a r du d o ö d av i d e t as ez b i v aK a d a u s t i g lv i d j e siu p o s l a n i k a , il o e ö . s i l "Spuslile me|ta)6se s.a.v,s,,stoji kaburugovori: da u i mi "Ukopavanle Naosnovu je ovoga hadisa Ebu-Davudnaslovio poglavlje: fsftep n66i."zoo je Sejhul-islam lbn-Kajjim "Ova kaie; vatra upallena bi da senjome osvijetlio jednom kabur. Zbog togaje Ebu-Davud poglavlju dao 'Ukopavanje naslov: je, takoder, tokomn0öi."'701 Tahavi lmam ovim je ukopavanje noöi hadisom dokazivao da postupak.Tcz tokom legitiman U d r u g o ma d i s s t o j d aj e P o s l a n is ,,a . v , su , o p ajo d n o g s h a b a h u i e k .k a po i daje njegov noöi kabur osvijetlio svjetiljkom.T03 sa T a k o d e r ,o j n i s h a b iuu k o p a t o k o m o ö iT a k oe u ö i n i e n o E b u j br a s ni n , sa Nsk1srn,70+ Osmanom Affanom,ros b, lbn-Mesudom,..706 predaji U jednoj se n a v o d la1 eA i ö ar,. a , u k o p a n a k o m o ö i . 7 0l7j ar,. a . u k o p ajo s v o j u , , e to n A i
6ee Ebu-Davud, 739/3164); (str. (2/375/3318); (1/5.13), Hakim, Tahavl, Taberan, (2tj82t1743). (4/53/6836)Suabuliman, Eejhek; it (1/418/584). HakimZeheb predaju lmam i ovu smatraju vlerodostojnom. Nevevi ca ovajhadrs lmam tvrdi ispunjava Buharijene i lr4uslimove kriterje. 'l lVedutm, A baniga smatra Sejh (51271J slabrm. d)eti: ELne(lLmua, i DaifuSuneni Ebj(str. Davud, 25913164). lnt Vid.eI: Bezlul-medzhud,31t. t14'" 701 (8/308). Vidleti: Iehzlbus-sunen, 702 Vdjeti: Serhu nil-asar, mea 111513). 703 (.2t23t1542) (E Tirmizi,-arda, 2142:]rclq, lbn-Mad2e, (4/55i6849). T rmz r i Bejhekl, tmam Seih banl predaju A ovu smatraju dobrom. (str. Ytdjett: Ahkamul-rlienalz,180). 70a rst' Buha' 291-292,1387 -Se r333 1B2Bl. Aoou.Rezzak, ). or-to oe. r3/d23,6175) t3/52052116552), (1/515) Bejhek,(3/399/6465). Tahavi, i Nemarazila2enla medurslamskim ma je ukopan tokom Vidjeti: noöi. Et-jknaa fi mesailil-idima, (21593). - lcenjac da Ebu-Bekr 70s lbn-Ebi-Se1be, (3/33/11832); lbn-lVunzir, (5t461t327q, tbn-Sad, (3/77); (4/31/6702) Belheki, i lbn-Sah(str.290). n, Takoder, nema razilaienja medu islamskim uöenlacima je Osnran da ukopan"tokom Vidjeti: noci. El-iknaa fi mesailil-idima, i Iehzibus-sunen, (21593) (8/309). 706 bn-Ebr-Se1be, (3/33/11829) (3/160). I lbn-Sad, Vdjeti, (3/298)Tehzibustakoder: Et-istizkar, i (8/309). sunen, 707 (5146113219), lbn-l\lunzir, (8/80) Taberanr, lbn-Sad, (23129-29171-7 slabim i 2), sa tancem prenosiaca. Medimuz-zevaid, Ytdjetr. (gl22\). ovom U smrslu navodi se ijedna druga verzija kolu bije2i lbnul-Earabi u ELmuad\emu,je njenlanac ali prenosilaca potpuno Vidje|j slab. Tehzibut-te (21463\. hzib,

|,vy

i is e rp0

Iao: iega tao.

/.s., kod me
I lcl

utbe. na. tedu 737); 58)i nao s
llbn-

P ray ni

suprugu Fatimu noöi.708 je uöinjeno vrijeme po Ovo za Ebu_Bekra, Omera, Osmana, mnogih uöesnika Bedra drugih i ashaba. Medutim, niie niko osudio Alijin posupak ashaba suukopavari tokom ovaj niti drugih koji mrtve noöi,roe Hafizlbn-HadZer "ovi postupci kaze. podrazumijevaju konsenzus ashaba dozvoii o ukopavanja tokomn6si,,'zro lmsrnNevevi tvrdi: "Ukopavanje tokom je dozvoljenokonsenzusu, noöi po medutim, je bolje ukopati mejitatokomdana,osim ako postoji neki razlog k01io spreöava."711 imam je Ako Nevevi mislio konsenzus na ashaba ovom o pitanju, seto mo2e u obzir, protivnom, uöeniaci onda uzeti u neki smatraiu daje ukopavanje noöi tokom pokudeno, Prenosi odskupine se poznatih tabiina sudozvoljavali ukopani da ilisu po noöi, kao:lbrahim en-Nehai,712 lbn-Musejjib,zrs Ebi_Rebah,714 Atab lkrime715 idrugi,Sufjan je, es-Sevri takoder, dozvoljavao ukopavanje

{6k6ms6i.zto n

ovo mi5ljenje zastupaju imami pravne öetiri ökole,717 i veöina islamskih uöenjakaprvih kasnijih iz i generacija.Tls

to' My:!T (12163-65/1759); Abdur-Rezzak, (3/S2116554-6S56), lbn-Ebi-Se1be, 182S. (3/33/1 1826), (8/29) j, (221398/98'9). lb,r-Sad, ; Tahavi,/5j 4) i Taberan (.1 -^^'1 70s Uporeditr: Serhu meanil-asar, 4-S1S); (1lS1 ELntedimua, (El272j Tenkihuttahkik, i (2t125) od imama lbn-Abdul-Hadija. 710 Vidletr: FethulBari, (31208). 711 Vidjeti: El-minhadL, (12163). 712 Buhari Etlarihulkebir, u (1/333/10S2); tbn-Ebi-Sejbe, (3/33/i1836); lbn-Sad, (6/284)Ebu. i Nuajm El-hilije, (41220). t r3 lbn-Ebi-Sejbe, 1834). (3/33/1 714 Abdur-Re-zzak, (3/520/654s). takoder: Vidjetl, Erevsaf, (5/460); Tehzibus-sunen, i E/. (8/309) (31261). binaje, 71s Abdur-Rezzak, (3/520/65S0) i lbn-Sacl, (2/304). 716 lbn-l\lunzir,-(5/460), Ebu-Nualm, (6/372)Hatib Tarrhu I u (9/171). Bagrrad, vidreti: rehzlbus. (8/309). suner, 717 VidjeLEl-insaf, (21547).

s, -

5g:1.!:;,:, ':,1i,.L,.,-,.

.f.3.,1.,

a, je m
]S

li:

Hasan el-Basrr i Katade smatraju ukopavanje noöi tokom pokudenim, osim zato postoji ako prijeka nuzda.ure misljenje ovo zasnivaju hadisu na prenosi koji D2abir je Poslanik, da s.a,v.s., ukorio ljude su umotali koji jednog ashabakratke u kefineukopali ponoöi. i ga Nakon je osudio 5to postupak, u nuZdi,zzo poslanik, ovaj osim Allahov s.a.v.s,, je: "Ko rekao bude umotavao brata, je u moguönosti, ga umota lijepe svoga ako neka u
[1sfins."tzt

ie
i0

m ju
ni
14 lp

Vidimo je Poslanik, da s.a.v,s., zabranio ukopavnje noöi razloga po iz Sto nekiashabi su umotali mejita kratke u kefine. potvrduju To rijeöi Poslanika, "Ko s.a.v.s,: bude umotavao brata gaumota lijepe svoga neka u
llsfitls ."tzz

Takoder, se ukopava tada brojljudikojiklanjaju ako noöu öe dlenazu biti daleko nego manji tokom dana.ze Govoreöi o zakljuöku pravnog ovog pitanja, öejhul-islam lbn-Kajjim "Akose da punopravo kaZe: mejitu koje mu pripada (propisäno umotavanje u kefine, odgovarajuöi klanjaöa dozvoljeno je broj i sl.), ga po ukopatinoöi, protivnom jezabranjen6.tza u je prilikom Dakle, neophodno ukopavanja noöi tokom ispuniti prava koja pripadaju a Allah mejitu, najbolje zna.

)d

.t-

718 Vidjeti: Eflsllzka (31297), r, SerhuSahihit-Buhari, (3t235-326J tbn-Bettata, od Etmedimua, (51271-27 2),Aridatul-ahvezi (3261) E|minhadi, ELbinaje, (7t10\. i \2t422), .. 71e -Sejbe, lbn-Eb (3ß4/i 1837): (1/513) Tahavi, (b/46i). ilbn-Munzir, Vidleti: (3t2g1; Et_istizkar, Etmedimua, (8/309). i fehzlbus-sunen, \51271) 120 Vtdlett: ul-dLa (2h21617 Sahih mia, 268). 721 (7/10/943); Mrsllm, Ebu-Davud, (str.736-737/3184); (3/295/14178); Ahmed, (str. tbn-DZarud, 2441546); lbn-Hlbban, (7137113103); (1/b14) Tahavi, iBejheki, (3/403/6486), ... 122 : Feth V)dlet ul-Ba Q l2}g. ri, 1?r -602). (216A1 Vidjeti: ufhim, El-n 724 Vidjeti: (8/309). Iehzlbus-sunen,

122
I I tt.

Klanjanje dZenaze i ukopavanje mejita tri zabranjena u vremena Ukbe Amir b. el-D2uheni "Allahov kaZe: Poslanik, s.a.v,s., zabranio nam je daklanjamo vremena u timvremenima u tri i da ukopavamo u mrtve: vrileme izlaska sunca dokneodskoöi, senade zenitu dok sve kada u sve neprijede drugu na stranu ikada pribli2i se horizontu dok 26fls,r'725 sve ns
C i t i r a n ia d i s v o j i m h s znaöenjem ukazule zabranu na d2enazen a m a zu t r i s p o m e n uv a e m e nA s h a b i l l a h o v o g s l a n i ks . , . v , s , , a tT a. A Po aa o v a k o u r a z u m j e lv uz a b r a n u ,a d a eu m r l a e j n e b i n t u b i - S e l e m e s oi K Z E 1 j e n am e d i n s k oe z a r jn a k o s a b a h ab n - O m je rt a d a e k a o e d o n i j e iu si m e n l. r " K l a n j a j se d ad 2 e n a z u - n a m a z , ta p o r o d i c im r l e : u i l i s a ö e k a j de s u n c e ta "MoZe klanjati predaji daje lbn-Omer odskoöi.,'726 U drugoj stoji rekao: se d2enaza-namaz sabaha ikindije-namaza se klanja prvom nakon i ako u (tj. vremenu prije izlaskazalaska i sunca),"727 e p j J e d n e r i l i kje d o n e s em e j i n a m e z a r ju B a s r iS u n c ee v e öb i l o n t e , pocrvenilo i pribliZavalo zalasku. se Ashab Ebu-Berze, htioklanjati nije p d 2 e n a z u - n a mv ed o ks u n c e i i e a ö l o . e d u r i s u t n i m ia is u E n e b , s az n z M b l s M a l i i d r u qa s h a b i . " 7 2 8 k i l m a mH a t t a bk a 2 e ," l s l a m s k i ö e n j a c ie r a z i l a z e k o k l a n l a n j a i u s o

0t

pl ni dl pr

d2enaze i ukopavanja u ovim mejita vremenima, pravnika Veöina smatra je pokudeno je stav da klanjati dZenazu-namaz To u njima. lbn-Omera,, pravne Ataa, En-Nehaija, El-Evzaija, Es-Sevrija, uöenjaka hanefijske ökole, Ahmeda i lshaka. lmam Safija smatra je dozvoljeno da klanlati dZenazu i ukopati mejita bilokojedoba u dana noöibeziznimke. ili Medutim,
72s (6/9a/831); (str ('11188-189/559); (1152411030), l\4uslim, Ebu-Davud 745/3192); Nesai, Tirmizi, Darrmi, Tala is (4/27). Taberani, i lbn-Abdul-Berr, 11124911432); , (2/343/1094); \17l2\gl797\ u6 Mal (2/90-91/539); (8/461) Bejheki, (4132167Aq, vjerodostolnrm k, lbn-Sad, i sa iancem (31240\. prenosi Vidjeli: aca. lthaful-hajeretilnehere. n7N,4a (2i9'11540), prenos ik, sa spravninr lancem iaca. nBBejhek(.4132167A7). predalu Sejh Abaniovu (str. smatra dobrom. Yidjeti: Ahkamuldieralz, 1661

si
:_l

tli,a r ze - n n

(iu

am : u
t0K t25
LY-

je jer miSljenje (Ukbe veöine uöenjaka prihvatljivije,odgovara hadisu b Amira)."2s Nakon rijeöi se slabost ovih vidi stava onihuöenjaka tvrde 1e koji da po dozvoljeno klanjati d2enazu-namaz u ovimvremenima, konsenzusu pravnika.730
^ \ / ^ ) ' n u p r r v r . r | .ic r | r p r Av,l l,l il - . ^r - c l , ,l Föx ^ 1 J U i.,V,,l ; p i r r , rn i qtir/cqz |a nz a |mu J ir iLrce. S t O S e t i C ei e l k i n a V öt L V > Vc

me
(40

nakon ukopa, praktikuju muslimani,se smatra koga brojni on uvedenim generacije. dlelom koganisu praktikovale odabrane Hadis kojimse je potpuno podupire miSljenje je govora. ovo niötavan o öemu vecbilo

tce jati 0m crlo rlati
) u.

lnJa
1 L td

)rar
nlo

zui tim, r30);
'tcem 72s : Muhteseru (1 2) (41327) imama rla Vldjet Sunent Ebi-Davud, od Munz i Tenkihut-tahkih,/31 od imamba Zehebija. 730 (6/95). Vidieti: E/-mlnhadZ,

grge,:_{t_lL:19_

12:

I
(

I

r
:

1i

7i f:

trs ,

di,en ze - ntm(au u

Nakondienaze
1 . 0 b i l a z aiku t j e h a o r o d i cu m r l o g p e ': u k E n eb .M a l i k a Z e aj e p o s l a n is ,,a . v . s ,e k a o , K o f l e Sp o d s t a k n e s d r, (i nastrpljivost) svoga brata muslimana nedaöi ga zadesi. u koja Allah ga öe naSudnjem ogrnuti zeleni danu u ogrtaö kome muzavidjeti na öe ljudi.,,rzt ,,Allahu je Lijepo por"odicu umrlog utje5iti narednim rijeöima: pripada ono je Sto uzeo idao. Svaka stvar Altaha svojodredeni S;trpite i kod ima rok. se oöekujte nagradu Allaha|vsz od

, ,

'lnne lillahi ehaze lehu eata, kullu indehu edzelin ma ve ma ve sejin bi musemma, vehtesib," fasbir Medutim,smeta ne drugim vlastitim rijeöima porodicu utjeSiti umrlog. _ poslanrk, Burejde b.el-Husejn prenosi je Allahov da s.a.v,s., obiöao Zenu podsticaoje nabogobojaznost ensarijku jojje umro jedinac, kada sin ju i
strPljenje,733

t

je Bitno naglasitije strogo da zabranjeno u ovakvoj nedaöi,i opöenito, a govoritiUzviöenom jerOnrma ruZno o Allahu, puno pravo uzima da koga gdje hoöe hoöe kada i hoöe, robovi a trebaju zadovoljni biti odredbom svoga Gospodara.

"' B.?lr_! u_suabul-iman, (711319282), u Efrarh,(7/397) Dejremi Musnedur-firdevs, Harib i t) yidjet|. Sejh Albanl predaju ovu smatra dobrom. (31217J. lntaut-galil, ...^(3/555/5738) 732 Buhai, 27 11284)Muslim, 88/923). (str. 0 (6/1 I r33 lbn-Mad2e, (214511624) (1/s40/r416). Hakim Zehebi i Hakim, rmam i ovaihadrs smatraiu vlerodostojnim. Hejsemi predaju lmam ovu prpisuju prenosioci Bezzaruka2e su nieni i da pouzdani. Vidjeti: Medzne (3l uz-zevaid,g\.

l?.j
2. Priprema hrane porodicu za umrlog je Sunnet pripremiti zaporodicu hranu umrlog. AbdullahDZafer b. ka2e ,,pripremite da je Allahov Poslanik, s.a.v.s,, rekao. hranu Diaferovu za porodicu. je nevolja."?3|osnovu SnaS/a ih Na ovoga hadisa imam Ebu_ "Priprema je naslovio Davud poglavlje: hrane obitelj za umrlog.'i735 lp3;.1 "Hrana se je lbn-MadZenaslovio cjelinu: koja öalje porodici umrl0g."736 ,'Sta je lmam Bejheki jednom poglavlju naslov: se priprema hrane dao od porodicu za umrlog."zoz lijepo pripremiti a pogrdanobiöaj Dakle, je je hranu, odlaziti ruöak porodici na umrlog. je postupak kontradiktoran Takav sa vjerodostojnom Allahovog praksom Poslanika, s.a.v.s. Veliki pravnik hanefijski lbn-Hummam "pokudenoiöinaobrok je kaZe: porodici jer umrlog, se gozba priprema u veselju ne u Zalosti. a Ovakva je gozba ruZna novotarija."zm ovome je Sliöno rekao hanefijski hadiski struönjak Seharenfuri.T3e lbn-Abidin, Stoje potvrdio je lmam nakon da "To dobroöinstvo pripremanje za porodicu sunnet hrane je umrlog, kaZe: i po5tovanje porodice umrlog. Treba uporno jer ih nagovarati jedu, öe da ,'pohvalno njihova usljed tijela 2alosti klonuti."zqo Zerkeöi lmam je kaZe: pripremiti porodici hranu umrlog,njima dozvoljeno a nije pripremati hranu "Smatrajj drugima."z+t ashab Poznati DZerir Abdullah b. el-BedZeli kaZe: smo iskupljanje svijetakod porodice umrlogi pripremu hrane

a
E

r lr

n
d 0

n, le
ki oi sl

7t2

734 Ebu-Davud, 733/3132); (str. Tirmizi, (1/510/998); (Zt73hB61); Darekutni, (1/20Sl1751); Ahmed, (1/2471537); Humejdi, (6/38/6769); Ebu-Jata, (il527 Nakim, h377)i Safija E/-musned, (str. u 361). lmam Hakim, Zehebilbn-Seken predaju i ovu smatraju dobrom. vidjeti: Et-fe/hlsu/-habif, (217 i Ahkamuldie (str. 1). 041 naiz, 21 15Vidteti BezluLmedihud, (14199). rGVidjetiSunenu lbn|Madie, (2147\. n7VidjetiEs-sunenulkubra, (4161). n8VjdjetiSerhu (211421. fethil-kadir, nsVidjetiBezlul-medihud, (14199\. 740 Vidjeti: Haöijetu lbni-Abidin, (21240). ror VidjetiSerhuz-Zerkeii, (2/357-358).

713
f41 7{5

ts , ::::::=

Sgge:ryggg-

14

je naricanjem."742 Poslanik, Allahov s.a.v.s., strogo zabranio naricanje.
,^;^
\dLY

lslamski uöenjaci sloZni je naricanje su da haram.743 3. Dali je dozvoljeno uöenje Kur'ana mezaru na

'ovu ibunam
rrr736

'ane riöaj
I JCI

je pribli2ava Uöenje Ku/ana djelo kojim öovjek se svome Gospodaru. Svako kojim 2elinagrada Uzvi5enog mora djelo se od Allaha ispunjavati dva uvjeta: Prvo: seöini iskrenom da namjerom i sa Drugo: seöini naöin je praktikovao, da na koga Poslanik, s.a.v.s. Ako razmislidrugom se o uvjetu, zapaziöe daje zabranjeno se öiniti neöto obredoslovlja, akopostoji od vjerski validan za osim dokaz öinjenje dotiönog djel6.zr+ protivnom, bi po vlastitim ljudi 2eljama izmiöljali U obredoslovlja islama. setiöe Sto uöenja Kur'ana i udaljavaliodizvornog se namezarjima, nekoliko hadisa ukazuju koji na u Sunnetu navodi se legitimnost postupka. svi su i ne ovoga Medutim, ovihadisi niStavni vrijede kao dokaz. "Ko {. Ebu-Bekr da je Poslanik, kaZe, s.a,v.s., rekao: posjeti mezare petkomprouöi Jasin, muoprosteno."74s svojih roditelja i suru biöe
742 (214811635\. lbn-Hummam, Kari,Seharenfuri, Ali lVubarekfuri i Albani ovu lbn-Mad2e, lmam (4138\; predaju (211421. Tuhfetul-ahvezi, BezlulVidjeti: fethil-kadir, smatraju ispravnom. Serhu (14199) (2148). lbni-Mad2e, medihud, i Sahihu Suneni 7ax (512811i (61197): (17l28a\; (31312); H' H-minhadi, El-nedimua, Vidjeti: Et-temhld, Elistizkar, (2/600). iknaamesailil-idLma, fi 7u (291 Vidjeli: Medinuatul-fetava, \. 17 üslbn-AdiEl-kamil, (Et-tertib, 307/1108). stoje (511511 str. Nakon i lbn-D2evzi u El-nevduat, u "ovaj je potpuno (batil)." lbnnistavan lmam zabilje2io predaju citiranu lbn-Adi kaze: hadis apokrifnom. Vidjeti: Mizanul-iatidal, DZevzi, Zehebi, Sevkani iAlbaniovupredaju smatraju (61173-174) (51316); (sIr.2711202): i Es-si/si/etud-daife, Htevaidul-medZmua, Fejdul-kadir, (1/66/50). prenosilacapredale Amr Zijad koga idrugi ima b. es-Sevbani Darekutni Ulancu ove (str. od Ed-duafau veFmetrukin, 346i391) hadiski smatraju laZovom. Vidjeti: eksperti (4/364/1068). (2114514659) i Lisanulmizan, Darekutnija, El-mugnifid-duafa,

brok
IKVA

iiski aJe tvoi röe roje ranu ltrali
I Clt tE

r751); ,, (str. .habir,

s-9.
* Ebu-Umame ka2e:"Kadaje Ummu-Kulsum, köerkaAllahovoo Poslanika, s.a.v.s., stavljena kabur, u je Vjerovjesnik, s,a.v.s., prouöiä 'Odzemlje sljedeöi ajetz+o: vasstvaramou nju vasvraöamoiz nje i i öemo ponovo vas proZiviti."'747 Pored svoje niötavnosti hadis validan ovaj nije dokazza uöenje Kur'ana jer nakaburu, je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pretpostavkom (pod validnosti jedan da ljude ovoga prouöio hadisa) ajet podsjeti povratak na Allahu, a nijedoöao kabur na izriöito uöenja radi je poslanik, Ku/ana. Vidimo da prouöio ajetneposredno ukopa. s.a.v.s., ovaj je nakon MoZda to uöinio je obiöavao nakon obraöajuöi seashablma Sto öiniti ukopa. biöovjek Ako u prouöio dva ili viöe, tomsluöaju ajet, obraöajuöi prisutnima ih se da podsjeti smrt pro2ivljenje, nema na i jersetakav u tome smetnje, postupak nesmatra klasiönim uöenjem Kur'ana kaburu,Allah na a najbolje zna. lmam Ahmed, je zabilje2io hadis, prihvatio ponjemu. koji ovaj nije rad "Pitao Abdullah imama sin Ahmeda kaZe: sambabu öovjeku nosi o koji "Toje novotarija." Kur'an kabur uöimrtvima?" je: na da Rekao Abdullah "Ako ',Neöe, ponovo upita: pamti neöto Kur'ana, li öeuöiti?" od da veö öe poselamiti i öiniti dovu,"748 mrtve im odgovori imam Ahmed. Takoder, pomiöljenju citirani hadis, imama Ahmeda, ukazuie uöenie ne na Kuiana

140 Prrjevod znaöenja Kur'ana, (55). Taha, 747 ,,tmam (51254122241\, (2t411t3433) Ahmed, Hakin, i Bejheki, (3t409t6517\. Zehebi Hafiz kaZe: je Hakim preöutio hadis, on je niötavan, u njegovom ovaj a prenosilaca Alib. lancu ima ler Jazid je potpuno koji nepouzdan. Vidjeti: relhrsulm (214111. Arbani predaju ustedrek, sejh ovu smatra nistavnom. Helsemi je Hafiz iAskalani smatraju slabom. Vidjeti: Medimeuz-zevaid, (3143), Et-telhisul-habir, i Fethul-gafur, 42).u lancu (21691) (str. prenositaca ovoga hadisa ima ubejdullah Zahrkojiprenosi Alije Jezida. b. od b. lmam Darekutni "Ubeidullah ka2e: b.Zahr prenosi hadiski primjerak Alqe iezida." jeti: lazni od b. Vid El-duafau vet-metruki;, J36t321\ ßt. od Darekutnija. lbn-Hrbban njega za tvrdida prenosi laznehadise. vidjeti: H-mediruhint, (2162],. u lancu jednog prenosilaca hadisa jedan Ako ima potpuno prenosilac b. nepouzdan (Ali je Jezid)drugi koga reöeno prenosi hadise i za da la2ne (ubejdullahzahr, naroöito Alr]e b. a od b.Jezida), shodno hadjskoj terminologili, sehadis takav smatra apokrifnjm. 748 Vidjeti: (str. Elmesatl, 145/544).

s, =:=

sgg!a'r!y9_!l jer je nakaburu, kada pitan ovom postupku je: ',Ne o rekao znam hadis o
fgpg.r'7ae

0g

;io rje na sti
CI

ik, rio :u ih ak
{t. tsl

',Ko * Alrja, prenosi je Poslanik, r.a., da s.a.v.s., rekao: prode pored mezarja i prouöi Kulhuvallahu jedanaest zatim pokloni suru ehad puta, to mrlvima, dobiöe nagradu shodno mrtvih mezariu.\sa broju u .l Alija, prenosi je poslanik, "Svakl r.a., da s.a.v.s., rekao: viernik i vjernica prouöe koji Ajetul-kursiju, te sevabe poklone zatim mrtvima. Attah öezbog togaosvijetliti mezare zemaljskoj i proöiriti od sve na kugti ih istoka zapada, njemu datidesetorostruku do a öe nagradu shodno broju meleka pored i upisaöe nagradu mu sedamdesel Sehida."tsl apokrifnog prenosilaca kontekst lanca sam je ovoga hadisa veoma öudanniötavan. i Uzto, ovapredaja ukazuje se radio uöeniu kaburu ne da na veö opöenitom Kur'ana uöeniu mrtvima. * Prenosi od lbn-Omera, daje oporuöio muse nakon se t.a., da ukopa glave iznad prouöi poöetak sure ikraj El-Bekare.752 Ovapredaia bi kada
t4s Vidleti: Fethul-gafur,39). (str. 7sHallalEl-krraefu u indel-kabur, ö). preuzeto djela (2120j iz Ahkamuld2enaiz,245), (str. lmam Ad2luni daovupredaju imam u Eftarih, yidjeti: ka2e birje2i Rafi Kesfulhafa, ). u tancu izrszr prenosilaca hadisa Abdullah ovoga ima b.Ahmed, Amir. b. lmam Zehebi daje Abdullah ka2e (manju) hadisa Atrje, Vidjeti: izmislio gtac preko r.a. zbirku Mizanul-iatidat, lilJ-e.SoI Ahmed, (4/59) Dakle, hadisi prenosi svi ko.ie Abdullah svoga doAlije, laZni i n1e od oca r.a., su dozvoljeno ovim dokazati predajama. lbn-Dzevzi "prenosi zbirku kaze: la2nu hadisa ehlulod bejta." Vidleti: Ed-duafau (2h15\. vel-metrukin, t5' u.Musnedu-firdevs, (4/28/6086).ovome U prenosilaca A|ja b. Osman lancu ima b. !ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggll91i Hattab Magribi, je pokvareni i kao njegov osman koga koji razov i otac prenosi hadis. od ovaj Mizautliatidat, i (8/160). (5/174) Vidjeti, glr.4E) takoder: Fethur-gafur, .." .tiOjgti; i52 lbn-MeinEt-tarih, u (4t449t5238), Taberant, (19t220t491) i tiejheki, (4/56/6860).tancu u prenosilaca predaje Abdur-Rahman ove ima b.el-Ledzladije biografiju öija anonimna. od Niko hadiskih skuönjaka Abdur-Rahmana pouzdanim, rbn-Hibbana poznat nesmatra osim po kojije prenosiraca nepoznatih povjerriivim. Es-srkat, vidjeti: (7t90r9144); Et-iainrt-reiir, 9cj911va!u (51335.J; Tehztbul-kemar, i Mizanur-iatidat, Hafiz (17 1332) (4i305). Askarani dasenlegove kaie predaje prihvataju, ako istihadisi ne osim se prerlose putevima. drugim vidjeti: Takribut:te:hzib, (1128J i (11459). tVedutim, predaja drugih ova nema vezijä bije mogte koje pojaöati.

tn )r,
ld

tm D. tju id, Inr n,
D.

|Je

J3
bila ispravna ukazivalanauöenje bi Kur'ana kaburu na neposredno nakon ukopa neopöenito, a ..'.Poznati Eö-Sabi "l\iedinjani tabiin ka2e: (ensarije) Ku/an bi uöili svoiim mrtvima kaburu,"753 na Vidimo susvihadisi govore uöenju da koji o Kur'ana kaburu ili na lazni potpuno niötavni, a predaje sepripisuju koje ashabima vjerodostojne, nisu Odgovorno tvrdimo uöenje da Kur'ana kaburu bio obiöaj na nije pivih najboljih generacija.T54 praksa prenesena je Njihova u broinim zbirkama kao:"El-musannef" lbn-Ebi-Sejbe,',El-musannef" djelo djeloAbdur_ "El-evsat" Rezzaka, djelo imama lbn-Munzira,',Es-sunenul_kubra" dielo "El-muhalla" imama Bejhekija, djelo lbn-Hazma. Medutim, nigdje ne se (osim citirane navodi dvije predaje), suuöili da Kur'an mrtvima kaburu. na je Kur'an objava i uputa samo livima, nakon prestaje a smrti pisanje dobrih djela osim onoga je potvrdeno validnim Sto vjerski argumentima. öto Sve praktikovali i tabiini smatra vjerom, nisu ashabi ne se bezobziraöto toljudi "Nije poslanikov, smatraju lijepim. lbn-Kajjim kaZe: bio s,a.v.s., uöiti obiöai Kur'an kaburu. je ruZna na To novotarija."T5s S druge strane, Sunnetu navode u se hadisi ukazuju kabur koji da nije mjesto uöenje za Kur'ana. Ebu-Hurejre prenosi je poslanik, da s.a.v.s., "Ne rekao: öinite svojih od kuöa mezarja. Sejtan, uistinu, bjeii od kuöe u poslanik, kojoj uöi sura se El-Bekare."75ß U citiranom hadisu, s.a.v.s.,
7t3 preuzeto djela H,allal u,El*tra.etu indet-kabur, (sIr.8). iz Fethul-gafur, (str.46). lstimputem ovaj hadis biljezi lbn-Ebi-Se]be, (2r44sl10g4B), arispominje samouöenje Kur'ana, spominje ne Ka0ur. prenosilaca hadisa lr/udzalid Seid u lancu ovoga ima b, el-Hemdani je nepouzdan koji kod hadiskih struönjaka. Vidjeti: ELmedZruhh, (3110), (271221_221\ Tehzibul-kemal, i Takribut_ (2t237). tehzib, 7sa Vidjeti: Iktidaus-siattl-mustekim, odöejhu-islama (21264) lbn-Tejmijje. 7ss Vidjeti: (11422). Zadul-mead, 7s6 (6/57/780); Muslim, fimizi, (31152t2877); (2l284lTB0B); Ahmed, Nesaiu ÄmeuHeym, {srr. 535/965); lbn-Hibban, (31621783); (4/4SS-456h152) Begavi, | Bejheki Sianutiman, u (21454t2381\.

rs,
::f

zabranjujese od kuöa da prave mezarla i ukazuje su kuöe da mjesta za uöenje Kurana, znaöi sena mazarjimauöiKur'an. Sto da ne
'lm

4. Propis hodanja izmedu mezarjaobuci u je Obavezasvih vjernika lijepo da postupaju mrtvim sa muslimanima i daöuvaju njihovu nepovredivost. od naöina Jedan kojim iskazuje se po5tovanje mrtvim prema je izuvanje muslimanima prilikom obuöe hodanja kroz mezarje. BeSir el-Hasasije daje Allahov b. poslanik, kaZe, s.a.v.s., jednog vidio ,,IeSko öovjeka hoda mezarjepapuöama,muje rekao: koji kroz u pa ti sel ilui papuöe", je ponovio ilitri puta. i to dva je Kaäa öuo ovaj ukor od .svo1e Poslanika, izuo svoje s.a.v.s., je papuöe i bacio ih.zsz ,,Bio hadiski struönjak Abdur-Rahman b. Mehdi ka2e: sam sa . Poznati Abdullahom b. osmanom dzenazi. smo na Kada priSri mezarju citirao sam mu ovajhadis, hadis ,To (tj. kojiprenosiBeSir b.el_Hasasije), rekao: paje jelijep je hadis', potom izuo papuöe svoje i hodao kroz bos mezar.le.,,zsa je lmam Ahmed naredivao skidanje papuöa prilikom hodanja kroz mezarje. prilike vidio je Jedne svoga komöiju hoda papuöama koji u kroz mezar1e, je oötro paga pogledao time koreöi njegov postupak.T5e
157 Nesa, (217112047); Ebu-Davud,.^(str. tbn_MadZe, (2/35_36/1590); Ibn_Ebi_Sejbe, 153/3230I (it224t22003); ratatisi, aunari Et_edebut-muirei, u AA46_447tnnö); !3168i]2]1'LI 4hmed, (str. 289-290/775I Tahavi, (1/S.10); Taierani', (2t4311230); Ibn-Ebi_Asim u Etahadu vetmesani, (3t270ti651); lbn_Hibban, t44t_442t3170); (4/80/7008); Bejheki, Q lbn-Hazm, i (5/137) Hakim' (1/529/1381). Hakim, lmam Zehebi iArbäni preoalu ou, smatraju vjerodostojnom. Nevevi ovaj smatraju dobrim. Vidleti: Et-nugni, A-medimuaj, etqZ+\; l1:il[gd.] ,hadis (31211); sahihut-diamia, (2t1310lr.Jdiareturi !:11:l):T"'D'ltun,e.n' tagtar'mutemenni' .(9t37\;..truaut'galit, od islamskih (1/453). rbn-Kajjim da niko tvrdi uöenjaka prigovorio nrje hadisu. Vidjeti: Iehzöus-sunen, (9/3g). -.^ ovome 758 Elihsan, Vidjeti: (71442) imama od lbn-Belbana. 75s Vidjeti: Elmesarl, 143-144ls33-534) (str. od Abduilaha, Et-temhid, (2il80)i sijeru eatamin(111298\. nubela,

iti
te. rih na
trIO

'u.
'ih

to
di :iti

le

i.,

u
'al te
)d

tr.
n,

LX,,

3+::t++g::+A

pa0Uöama.

Hafiz lbn-Hadzer "Hadis prenosi b.er-Hasasije kaie: koga Beöir arudira daje pokudeno hodati mezarjepapuöama u obuöi).,;260 kroz u (tj. lmam Se-vkani, ötoje spomenuo kojiprenosi b. el_Hasasije nakon hadis Be5ir "Citirani kaZe: hadisukazuje zabranu na hodanja kroz mezarje u "761

Medutim, veöina isramskih uöenjakazoz daje dozvorjeno u smatra hodati obuöt mezarja. stav kroz Ovaj zasnivaju hadisu prenosi b, na koga Enes poslanik, Malik u kome a Allahov s,a,v.s., kafue:,,Kada spuste mejita u kabur, öuje on udaranje papuöa kojiodlaze onih nakon ukops.,,tat se Sliöno odEbu-Hurejre.zor Prenosi U citiranom hadisu jasno nije naznaöeno se radio hodaniu da kroz mezarja. Poslanik, s.a,v.s., hadisom ustvari, je, ovim Zerioukazaridä mrtav öovjek u iznimnim öuje vremenima, hadis dok prenosi jasno koga Be5ir ukazuje zabranu na postupka.T6s ovoga AkokaZemo sedrugi da hadis odnosi onekojihodaju papuöama na u izvan mezarja, negirali prividnu bismo opreönost izmedu dva ova hadisa.zoo Nije ispravno odbacivati pojasnimvjerodostojnim rad i hadisima, koristeci ne1asne predaje mogu visestruka koje imati znaöenja. Neki uöenjaci da je poslanik, tvrde s.a.v,s., osudio postupak onoga jer öovjeka je na njegovim papuöama neöistoöe.zoz l.,il Medutim, ovo je miöljenjeneophodno argumentovati vjeroiosiojnom predajom, puke jer pretpostavke validni nisu argumenti. ie ibr-r-Hazm stoga naveoma i oötar
760 Vidjeti: eth F yl-Ba (3t ri, 206). 761 Vidjeti: Nejlulefiar, (4lBg). tu' (1t510): Ettemhicl, (21t7g)., Es-sunenut-kubra, Serhus_sunne, (4t80)., Yfd/:li:lglltulyteani, El-medimua, (Sl2BBl i Tenkihut-tahkik, odimama (1t319) Zehebrja. _^^(51413^414), 763 Buhari, 289/'1374) (str. (l7l17ll2B70). i Musltn, 76a Vidjetr: Muhtesaru zevaidil-Bezzar, Hafiz 11l36slsg7). Ibn-Had2er verz!u ovu smatra dobrom. 76s Vjdjeti: Tehzibus-sunen, ) Fethul-Bari, (9138) (31206\ :66 VidjetNejlul-evtar. \4t88). 767 Vrdleti: Serhul-neani, i Et-medimua, (11510) (Sl2BB\.

7 7 1

s, -

i19gi9:

!glY_,,.{.-_

tra lm

dosta naöin grub osudio stav, ovaj kazavsi je to iznoöenje da neistine na Poslanika, s.a.v.s., ipripisivanje Vjerovjesniku, s.a.v.s., öto niie ono
tt;026.268

ie,
U

Sejhul-islam je lbn-Kajjimnaizrazito naöin lijep odgovorio i pobio ovo neosnovano tumaöenje hadisa.ree Dakle, ispravno u obuöi mezarje treba nije hodati kroz veö skinuti obuöu iz po5tovanja mrtvim prema muslimanima. Medutim, su u jednom ako mezarju izgradeni posebni putevi slaze pjesake, sumalo ili za koji udaljeni odmezara, smetnje nema jer hodati obuöi, se ne smatra u koraöanjem kroz same mezare. Takoder, postoji ako razlog znatno koji oteZava hodanje obuöe, Sto snijeg, blato, isl.,nema bez kao su: kiSa, trnje smetnie hodati mezarjeobuöi,Allah kroz u a najbolje zna. 5. Propisi posjeöivanja mezarja

u
b. u
)U

)z
tV lo

tcI

66

öi

Dabi vjernik ustrajao istini pravom neophodnoda se na i putu je prisjeöa smrti i povratka Uzvisenom AIlahu.posjeöivanje mezarla predstavlja najupeöatljiviji podsjeöanja u öiju naöin nasmrt neminovnost ne sumn1a razumom obdareno stvorenje. Allahov Poslanik, s.a.v.s., obrazlaluöi osnovnu od posjeöivanja korist mezarja, ka2e:"Posjeöujte jer vaspodsjeöajusmft."770 mezarje, na Kada dode mezarja se do prouöiöe sljedeöa ,'Neka Allahov je se dova: mir stanovnike mezarja, na ovih vjernike i muslimaneniih. öemo od Mi se

'a
'0

I

tüVilet|Elmuhalla, (51137). 75s Vidjeti: (9i37). Iehzlbus-sunen, noM!!lr, (7140411976\; lbn-Ebi-Sejbe, (3/30/11805); Ebu-Davud, (str.754t3234\; tbn-MadZe, (2137 | 1594); lbn-Hibban, (71440-441 i Begavi, (5/463/1 t3j6g) 554).

136

PI''rj_ZgZIl

o
E

vama, ako Bogda, pridru2iti Molim Allaha svako za dobro nama i
y9yn2."771

I
E

n
u dll

iL( r;>r,:,r "L;3t \:b ;*üüJ*'r:lt.r

,t:.'tst'yi ,-{i;;>lr +t,;,t 6t',,

ö

k
n

"Es-selamu alejkum ehled-dijari minel-muminine vel-muslimine, veinna inöa-Allahu lelahikun, eselullahe velekumul-afije,,' lena Citirana ima dova razne, proöirene i skraöene verzije. je O. Sta zabranjeno namezarju öiniti je Prvo: mezarjuzabranjeno Na sagraditi d2amiju. prenosi Ebu-Hurejre daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:,,Allah prokleo iidovei krööane, su mezarja uzeli poslanika svojih bogomoljama.,,772 lJ "Onl drugoj verziji ovoga hadisa prijevassu uzimali stojl: mezarja svojih vjerovjesnika dZamijama. ne öinitetako! Ne uzimajte Vi mezarja za ja diamije, vam zabranjujem."773 to je pisati mezaru, Drugo: Zabranjeno po graditi Sta njemu, bilo na sjediti ili klanjati mezaru na i uöiniti mezar izmedu da bude klanjaöa i kible. je Poslanik, D2abir, kaäe."Zabranio r.a,, po s.a.v.s., se piöe mezaru da i gradi njemu."zza na prenosi je Allahov lbn-Abbas da Poslanik, s.a.v.s.,

T n

D

n
:t

S V.

o
nl

771 (714A1975), (2/70/2039] [.4uslim, Nesai, (2/30/1569); lbn-Mad2e, (3157616722), Abdur-Rezzak, (5/359/23089); Ahmed, (4/56/3618); Taberani, (3/606/1080) lbn-Hallal u Es-surne, iAbduilah b.Ahmed Es-sunne, (1/309/603). nl u 772 (str.29211390) Buhari, (5/11/530). i N,4uslim, 773 (51121532); NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.4uslim, (2115217545\', lbn-Ebi-Sejbe, (2/168/1686); Taberani, (2t240),lbntbn-Sad, (4/30)Bejheki, Hazm, (6/328/1 i 1123). 4fimizi,(Eltuhfe,4/107/1052). Tirmizi Albani hadis 780 lmam i öejh ovaj smatraju ispravnim. Vidjeti: Sahlhus-sunen, Sahihuldiamia, 181 11537, (2h15516843) i lruaut-gatit,3/207-208. takoder: Vidjeti El-medhal, 2 od ton-NadZd2a. 2127

s, ::-

Sgg!9_:rg4g!,

_

1{

r i

*^lr

"Ne rekao: klanjajte prema mezarju klanjajte mezarLt."77s ine na Ebu-Seid el-Hudri, kaleda je Vjerovjesnik, r.a., s.a.v.s., zabranio se gradi da na mezarjima, iliklanja njima.776 sjedi na prenosi Ebu-Hurejre daje poslanik, "Daneko vas s.a.v.s., rekao: od sjedne Zeravicu na iprogori svoju odjeöu dokoie, bolje je nego sjedne rys7sy."7?7 mu da na Ebu-Mersed el-Ganevi "Nesjedite mezarjima kaZe, je Poslanik, da s.a.v.s., rekao: na i ne klanjajte prema njima."778 je Tre6e:mezarju zabranjeno U obavljati potrebe fizioloöke (maluveliku i nuZdu). "Nema Ukbe Amir prenosi je Poslanik, b. da s.a.v.s., rekao: razlike obaviti nuidu mezaruje obaviti na ili pijace;'zzg b. Umejr prolazio je nasred Sulejm saskupinom prijatelja mezarja,imao silnu pored svojih je a potrebu za "Sidi ovomezarje nuZdom,su murekli: u pa i obavi nuZdu neku u rupu." "slavljen je Sulejm zaplaka tada i reöe: neka Allah! Tako miAllaha, stidim "Jedan se mrtvih i Zivih.r'780 El-EameS je rekao: kao je lmam Samija pustio vjetar mezarom nad Husejna Alije Ebi-Taliba,se istog b. pa b. momenta 'gqg[96."781

||ct

U iih
7a

iti
l l

ah

)ntr: .r:

t5Taberani, (111376112051\. Sejh Albani predaju ovu smaka vjerodostojnom. Es-s/ki/elusVidjeti: (3/1 0 sahlha, 3/1 16)i Sahi uldiami (2t t7348\. h a, 1227 176 (1144011016\. Hejsemi dasu prenosioci predaje Ebu-Jala, lmam tvrdi pouzdani. ove Vidjeti: Med2meuz-zevaid,Sejh je (3/61). Albani smatra vjerodostojnom. Iahzirus-sadZld, (str. Vid.jeti: 22) Sahihul-dLamia, i (2115516841J. 1 777 Muslim, (713419711, Ebu-Davud, 753/322S); (sh. (2/35/15SS); (1/516); lbn-tr/adZe, Tahavi, (2/311/8093); (4127612668); (5/135) Ahmed, Tajalisi, tbn-Hazm, iBegavi, (5/409/1519). Citirani hadis nekoliko ima veaija. Vidjeti: Sahihul-d2amia, (2/898-900/5035, S03S i S042). tr Muslim, (71341972); lbn-Huzejme, (217-81753); (str. Ebu-Davud, 753/3229); (1/535Tirmizi, 536/1050) b,Humejd, iAbd (113791472). 77e lbn-MadZe, (2/35/1589) i DejlemiMusnedut-firdevs, (S/i7317866). Busiri u lmam isejhAlbani ovupredaju smatraju vjerodostojnom. lthaful-hajeretil-mehere, Misbahuz(31296); Vidjeti: zudLadie, (2141\; (11102163\ lrvaul-galil, i Sahihuldiamia, (2/899/5038). Munziri je lmam smatra dobrom. Vidjeti: (3/406). Sah/huf-terglb, 780 Er-ruh, Vidjeti: (str.58-59)lbn-Kajjima. od 781 DineveriEl-mudialese, u (112131446). ovome Sliöno (3/120/2860). biljeZi Taberani, lmam prenosioci predaje Hejsemi dasu tvrdi pouzdani ove .Vidjeti: (9t197\. Medimeuz-zevaid,

$..i--

P!'r,lrz:geig

je prinositi kod Öetvrto: Zabranjeno Zrtve mezarja. "U Enes lttlalik, prenosi je poslanik, b. r.a., da s.a.v.s., rekao: islamu nema Zrtve mezarju."782 na PrinoSenja Peto: (tavafiti) mezara. KruZiti oko je Tavaf obred se öiniizriöito Kabe. koji oko onajko tavafi mezara, oko öineöi je ibadet poöinioveliki koga Allahu Sirk, Allah neöe oprostiti. je od Sesto: Zabranjeno mrtvih pomoc. traZitj kakvu bilo Traziti Sta mrtvog, bilo od preko njega pribliZavati smatrati se Allahu, da mrtvi moZe koristitiodkloniti tretira velikim ili ötetu, se öirkom. setiöe Sto ,,Kada predaje kojoj Poslaniku, u se pripisuje je rekao: s.a,v.s., da vas snade kakva nevolja obratite mftvima,,,ona je apokrifna konsenzusu se po hadiskih struöniaka.7B3

sss

7U

782 Ebu-Davud, 75213222); (3/197/13055); Ahmed, tbn-Hibban, (7/4i5_416/3i46); {str. Abd b, (2125711251) (4/57i6861). Albani predaju Humqd, i Bejheki, sejh ovu smatra vjerodostojnom. Vidjeti: Sahihu-mevaridiz-zeman, (1t328t738); (2t1252t7fi:S\ Sahihut-diania, i Miikatut(2188812947). s komentarom hadisa mesabih, vezi u ovoga vidjeti:. Avnur-mabud, (9i30-31) i Bezlul-medih 4/1 g1 ud,(1 90-1 ). 783 Vidjeti: (str.119) öejhul-islama El-furkan, od lbn-Tejmrije.

s, :-

Neki neosnovani postupci vezaniza
lct

lignXTgTsa

a,

Na mjestu spomenuöemo najizrazitije samo nepravilnosti se koje -. ovom öine prostorima na Barkana. setiöe sto opöiir nepravirnostiseöine koje na dZenazi u mnogim muslimanskim zemljama, su,dakako, one brojnije od spomenutih. od ovihnepravilnosti navedenespomenutim Neke nisu u "autor" izvorima, smoih oznaöili pa rijeöju kojastojiu zagradi kraju na dotiönog citata. 1. Oglaöavanje putem smrti razglasnih uredaja munari. na "Salle". 2. Uöenje tzv. (Autor) 3. Udaranjeobrazima, po cijepanje odjeöe i naricanleumrlim. za 4. Uöenje El-Fatihe seöuje je neko kada da preselio. "Budi 5 Obavezno iskazivanje sauöeööa rijeöima: te ziviza vaSeo mejta." (Autor) 6, Prihvatanje mejitovih grijeha ilibez sa naknade.Ts5 (Auto| 7. Uöenje Kur'ana mrtvom neposredno smrti. nakon 8. Organizovanje posebnih medZlisa bi se mrtvom da prouöila hatma prije ukopa. 9. Stavljanje glogovog drveta öetirikuöna na ugla nakon smrti staratelja. (Autor)
'* u.:!t:!i (5t178\: Et-baßu_ata inkarit-bida, (114); str. Et_medimua, 266, (stzsl, 272_ !-!u!?jl:, vel-blda, t^rö)' d-na-uadtsu (str. 177'179); Er-ezkar, 149-150); ve mesairu (str, Fetava tbnisalah ' (11260); (2h03), MedimuatuLferäva, i (31/45); (24r2g4) rktidaus-sirattil_ Eriatisam, mrctekim, Zadut-mead,_(t4131., Qt166); Sehut-aktdetit-ränav41ei, piany i erctS_atil: it_ (3t240,246,272-273,276,27U: nedhal, Tenbihut_gafitin, ä'si_ig+); ä-einru nit-itiiäi, frt|., J,r. (251-255) veLnubbqear(110-1 a+idau ' Es'sunenu str. i 21; värmanoesal (299, 346str. 31g, (138-99, A, AUU-+sz1; istanijje, 48:49r ietava (.1/299_300, 17^5);^Fetava-t-ledznetid-daime, (st310 448t; 313, Tashihud_dua, +so-so+;; A;ka;uLdzen;;, 1itr. 1"99-ll9liff:ry,lyt.mumtia rlz-rze); ,-bdautimedarrilibtig: tsrr. Mevsuatut-menahii_seratjje, (21191; Ei (str. Flt:219,222\, 324-325 Medzmuatut-fetavas-öerijje, 32eli (sttt-tzti1. ,,,,P:,1!?:!?:!1.* ?!!:!rly; barkanskih '- uv' JeKrscanskr nekih .brea.l musrimana prate jednom skupini kada iri drugih muslimanaprihvate
da grijehe njihovih presele. bliinjih kada

'J

SU

m. 'ul)i

#q

::-,:::_<::::ei:4

4 E

10. Daporodica umrlog jede dozavr5etka ne sve ukopa. posude 11. Ostavljanje napunjene u blizini vodom mejita, smatrajuöi daduSa izide kada oZedni,dasenapije te posude. te iz 12. Ostavljanje iposude kruha napunjene triiliviöe vodom dana na mjestu kupanja mejita. 13. Zabranjivati hoda prostorijamasuiznad po dase koje mejita. (Autor) 14. Palenje vanjskih svjetiljki sedmice smrti 2-3 (Autor) nakon mejita. 15. Stavljanje tesbiha stomak (Autor) na muSkog mejita. 16. Odgadanje zbog ukopa odsutnosti odrodbine. nekoga prilikom 17. Posebni zikrovi kupanja mejita. pamuöne u usta, i analni mejita.786 18. Stavljanje vate nos otvor 19. Preno5enje radi mejita ukopavanja u rodnom kraju. 20. Umotavanje u skupocjene mejita kefine. 21. Umotavanje u kefine kojima ispisaniodredeniajetiili mejita na su
SUTE.

je platnom kome ispisana 22. Prekrivanje zelenim mejita na Ajetulplatno ostranjeno kursija neöto Kur'ana, dotiöno iz ili iako biva prije neposredno ukopa. posjeöuju, ponosemedusobno 23. Smatranje se mrtvi da i hvaliöu svojim kefinima i ismijavaju koima onoga skromnije kefine. 24. Smatranjeje tijelo da dobrog mejita lagahno a loöeg teöko. prilikom 25. Vjerovanje mejit daako iznoöenja dotakne zidove vrata, ili (Autor) daseu tojkuöi nastanjuju stra5ila. 26. Spu5tanje ruku desne kada predaje se selam desnu, lijeve na a (Autor) kada predaje se selam lijevu na stranu. usporenim 27. Noöenje däenaze tempom. 28. Stvaranje guZve tabutaciljem velike oko s noöenja mejita.

;;

n6 Osim iznimnim u situacijama postoji kada vjerovatnoöaöe zbog da specifiönog mejita stanja neöto njegovg iuprljati iz izaöi tijela kefine.

i t

:=

_digl"z, :_glrylq__

14I

preuzimanje 29. Obavezno dienaze prvog zadnji na istoj sa na kraj (Autor) strani. 30. Transportovanje odredenim prijevoznim mejita sredstvom do
mezaß.787

31. Uöenje Kur'ana ilizikrenje koji onih prate vide ili d2enazu. priöa, 32. Beskorisna smijanje, glasova dizanje i neozbiljnost koji onih
nrzla dioncztr

33. Redanje alatakojim kopao prekomezaru ukopa. se mezar do

(Autor) 34. Obavezno prvogbusena stavljanje prije zemlje mezar u zatrpavanja. (Autor)
35. Prekrivanje muökarca platnomdekom ukopu.zee pri mezara ili 36. Posebna dovaili uöenje El-Fatihe mejitu neposredno nakon dZenaze-namaza. 37 Uvjerenjeakopokisne prije da poslije mezar ilineposredno ukopa, joö da öe nakon perioda kratkog vremenskog umrijeti neko iz bliZnjedaljne (Autor) ili rodbine. poprska 38. Uvjerenjeakosemezar da vodom nakon ukopa, neöe da niko (Autor) ubrzo umrijetirodbine. iz preostalih 39. Stavljanje dasaka, upora kojim nosi te na se tabut, i pruta konca ili kojim mjeri se du2ina (Autor) mejita mezar. u popreöne iznad 40. Stavljanje daske mejita.Tse

iti rl-

iu

a,
ru7 ako mezari Osim su pa moguöe mejita. suvi5e udaljeni nije nositi 788 je stav Ovo uöenjaka hanefijske, pravne (2162malikijske i hanbelijske Skole. Yigeli:El-mebsut, 63);Bedaeus-sanaia, El-hidaje, (2164); (1192); (21227) Mevahibul-dielil, i Ei-öerhul-kebir, (2/380). se tiöeprekrivanja Sto mezara priukopu, 2ene uöenjaci pravne öetiri ökole ovaj postupak (11276) smatraju legitimnim i pohvalnim. prethodne i Elumm, Vidjeti lzvore i ElmedZmua, (5i262) imama od Nevevija. lbn-Kudame "Neznam postoji Imam ka2e: da razilazenje islamskim medu prekrivanja Zene, ukopa." uöenjacima o legitimnosti kabura kod Vidle:ri: Elmugni(21377) . , 78e je Sunnet kodsvihpravnih iskopati ili Sekk. su se ukopavali Skola lehd Tako muslimani u nekoliko stolieöa. orvih

ita

J-g&&&&&&&&&&&&&&&

!:o:-!J-P'-oE:J

41. Upotreba skupocjene, bezbojno lakirane, obavezno kestenove (Autor) daske. prilikom 42, Pokrivanje prekrivaöem spuötanja u mezar. kabura mejita posebnih prilikom 43. Uöenje zikrova spu5tanja u mezar. mejita 44. Pomjeranje tri putanaprijed mejita nakon spuStanjakabur. u (Autor) 45. Ukopavanje satabutomu sanduku. mejita ili preko iliveöporedanih 46. Obavezno prve spu5tanje dasaka dasaka, (Autor) nepreko mejita. 4 7 . Obavezno prije spu5tanje lopate zemlju, nego je uzme na öto drugi Zeli koji zakopavati (Autor) mezar. 48. Uvjerenje öe uskoro da umrijeti ko vrati onaj tabut njegovo na (Autor) mjesto. jastuka glave, da se radi zemlji, 49. Stavljanje ispod mejitove bilo o kamenu, i sl. drvetu glave. 50. Stavljanje ispod novca mejtove (Autor) prvog 51. Obavezno glave. (Autor) stavljanje komada zemlje ispod 52. Smatrati je zabranjeno prije da sjesti potpunog zavr5etka ukopa, 53. Polijevanje preko vode mezara nakon ukopa. posebnih 54. Uöenje zajedniökih nakon dova ukopa. (Autor) 55. Uöenje trizadnje nakon sure ukopa. (lokum, 56. Dijeljenje neöega slatkoga halva sl.)nakon i izlaska iz (Autor) mezarja. 5 7 . Uöenje Ku/ana mrtvima naplatu. uz poslanika 58. Doviti kabura kod idobrih, smatrajuöi dova tom daje na pflm|Jena. mjesru prema 59. Doviti usmjeren kaburu, da je to i kabur öak Poslanika,
S.A.V.S,

(Autor) 60. Razgovarati samrtvima, preko (tevesul). 61, Doviti mrtvih

i a

:=

Sl9li:.ll{ri5{.62, Prskanje vodom kaburu po supruge semuZ ako o2eni nakon nie. smatrajuöitavoda silnu da gasi ljubomoru Zene. 63. Ukraöavanje kabura mramorom, rulama, vijencima, svijeöama, ogradom, ploöama, raznim slikama, nisanom (Autor) i sl. 64. Pisanje imena mejita niöanu na iimena kojlsu onih poäigliniöan. (Autor) 65. Posjeöivanje radiblagoslova kabura i usreöenja (teberuka) 66. Putovati iskljuöivo posjete radi odredenog kabura. 67 Praktikovanje sedmina, öetrdesetnica i godisnjica. (Autor) 68. Uöenje (Autor) hatmi, mevjuda i tevhida. 69. Oblaöiti odjeöu crnu iskazivajuöi 2alost mejitom. time za

I,

J11-,
pravne djelo je ovo zavröavamo skromno koje analiziralo propise Ovim "Jasamo je ielimda Allaha. u lspravnonjemu od Uzviöenog dlenaze, Ono je moj mogu, uspjeh je od Allaha."7eo 5to a koliko dobro uöinim "Ja da Gospodaramioprosti. Milostivog pogreönoje od mene molim i to na duSanavodi zlo, osim one kojojse sebe,zaista ne pravdam moj Gospodar smilujg."zot posljednja je: dova Naöa

"ENIL-HAMDU RABBIL-ALEMINI" LILLAHI "Hvala svih Gospodaru svjetova!"roz Allahu,

,!+iii*) MUW)"L
L).f L" ,.Y'lL \ tGz,'tt ? ,() L t: L\

n0Prijevod Kur'ana, (88). Hud, znaöenja ?e1 (53). Jusuf, Kulana, znaöenja Prijevod ?s2 (10). Junus, Kur'ana, znaöenja Prijevod

i t

-

g"-ry!q_='I11=
Bibliografija
I 1. El-Kuanul-Kerim. (1416). (724). Bejrut Attar Alib. 2. Adabul-hatib. Ibrahim Dime5ki (1412). (1a20). Riiad Albani b. MuhammedNuh 3. Ahkamul-d2enaiz. (1415). Amman Jasin vel-kubur. Gadi. 4, Ahkamul-dZenaiz (1417). (364). Bejrut b. b. Ahmed MuhammedSuni vel-lejleh. 5. Amelul-jevmi (1406). (303). Beirut Nesai b. Ahmed Suajb vel-lejleh. 6. Amelul-jevmi (1415) (543). Bejrut b. b.Abdullah Arebi Muhammed atu 7. Arid l-ahvezi. (1421) Beyut Pakistani b. Zekerita 8. Asarus-sahabe. b. Gulam Kadir (1419) (----) Bejrut Abadl Ebu-Tajiib lVuhammed 9. Avnul-mabud. (1419) (587). Bejrut Kasani b. Alauddin lVesud 10. Bedaeus-sanaia. (1408) (1346). Kairo Seharenfuri Halil b. 11. Bezlul-med2hud. Ahmed (1416) (595)Bejrut Kurtubi b. b.Ahmed Ruöd lVuhammed 12. Bidajetul-mud2tehid, (---). Bejrut El-Bena. (saEl{eth). b. Ahrned Abdur-Rahman 13. Bulugul-emani (1418). (852)Bejrut Askalani b. HadZer Ahmed 14. Bulugul-meram. b. Ali (1410) (1420). Bejrut Albani b. MuhammedNuh Nasiruddin 15. Daiful-d2amia. (1a19) (1a20) Rijad b. Nuh lVuhammed Albani Ebi-Davud. Suneni 16. Daifu (1417)' (1a20). Rijad b. Nuh l\iluhammed Albani lbni-Mad2e. Suneni 17. Daifu (1421) (1420) Rijad b Nuh lvluhammed Albani ib. ibit-terh Nasiruddin ifut-terg 18. Da (1405). (458)Bejrut Beiheki Ahmed 19. Delailun-nubuvve. b. Huseln (1404). (322). Bejrut Ukaili b. MuhammedOmer 20. Duafaul-Ukaili. (1a21) (310). Bejrut Taberi b. DZerir lVuhammed 21. DZamiul-beian. (1415)' (279). Bejrut Tirmizi b. Sevrete (saEt-tuhfe). lVuhammed 22. Dzamiut-Tirmizi (----)' (751). Bejrut Dimeöki b Kaijim b. Semsuddinl\,4uhammed 23. DZelaul-efham. (2002) Amman Safet (pravni 24. DZuma-namaz propisi). KuduzoviÖ (---)' (852). Bejrut Askalani Ahmed fi tahrid2il-hidaje. b.Allb HadZer 25. Ed-diraje (1406)' (597)Beirut b.Ali Abdur-Rahman b Dievzi vel-metrukin. 26. Ed-duafau (1405) (385) Darekutni Bejrut Alib. vel-metrukin. Omer 27. Ed-duafau (1411) (287). Rijad Selbani b. Ahmed Amrb.Ebi-Asim vel-mesani. 28. El-ahadu (1420). Kairo Omeri b. b. Ahmed Abdullah Muhammed 29. El-ahkam. (1385)' (189)Hajderabad Sejbani b. MuhammedHassan 30. El-asar. (---). (970). b. Muhammed Bejrut Zelnu 31. El-bahrur-raik. b. lbrahim (---)' (665)Kairo b. lbrahim Abdur-Rahman Ebu-Same ala 32. El-bais inkaril-bida. (1416)' (774). Bejrut Dime5ki Kureöi b. lsmail Kesir l-hasis. 33. El-baisu (1404) (520). Bejrut Kurtubi b. Ebu-VelidRuSd veftahsil. 34, El-bejanu (1414)' (774)B.ejrut DimeSki Kureöi lsmail ven-nihaje. b Kesir 35. El-bidaje

:A

la

ie
la
ie

E

i

i.i

36. El-bidau vel-muhdesat. lbn,Baz skuptnom sa uöenlaka. (1419). Rijad 37. El-binaje Serhul-hidaje Bedruddrn b. tr/ahmud (S5S). Ajni Bejrut (1420). 38. El-d2amiu ft ehad baclat sllAbdus-Selam b. l\,4uhammed Bejrut AliuS. (.1420). 39. El-dZam ahkamtl-Kuaan. u li l\,4uhammed b.Ahmed Kurtubi (67i).Bejrut (1385). 40. E -d2erhu vet-taditu. AbctLrr-Rahman b. Ebi-Hatim (327). Razi (1271). Bejrut ,.11. jj (sa El-dZevherun-nekEs-sunenul-kubra). ibn-Tufkmani. (1414). lr/ekka ,12.Ed-dua. Sulelman Ahmed b. Taberanl (360). Belrut (i407). 43. El-ebatil vel-menakir. n b. lbrahim Husel D2evzekani RiJad (b43). (i422). .14.Fl-edebu -mufred. l\4uhammed b. lsmarl Buhar (256). jad(1418). R 45. E -ehadisul-muhtareh. r\'ruhamrned -Vahid b.Abdu Ir/akdisi (643). (1410). tr/ekka .16.El-emru bii-itiba. D2etalLrdd n Abdur-Rahman (91 ). Kairo Sujuti i (1422). 47. El-evsat. [4rhamnredibrahrm tVunzir b. b. Ne]saburi Rijad (3'18). (141a). 48. El-ezkar. Ebu-Zekerija b. Seref Jahja Dimeöki Nevevr (676). Bejrut (14i7). 49. El-fekihu vel-mutefekkih. b.AliHatib Ahmed Bagdadi (a62). (142i). Rijad -u 5 0 . E l { e v a i dm e d z m u a u h a m mb .d i S e v h a(n i 2 5 0B.e j r u t 4 1 6 ) . M. eA 1 ) (1 51. E Jevakihud-devani. b. Salim Ahmed Nefravi (i125). (1415). Belrut -erbea. 52. ElJikhu el-mezahibi a Abdur-Rahman D2ezel. (__-). Bejrut 53. E Jikhul-islamijj. Vehbeh ZuhejtBelrut . (1417). 54. ElJurkan Tekiljuddin b Ahmed Tejm (728). jje b. (1413). Bejrut 55. El-gas vel-kefen. u Ebu-Abdullah Mustafa Adevi. i\4ensura (-__). 56. ElJurua. l\,4uhammed b. Muflih tVakd (762). s (j418). Belrut 57. El-havad vel-bida. su i\tuhammect d Turtusi b.Vet (530)Rijad (1419). 58. E -havil-keblr.b. l\4uhammed Ali l\taverdi (*--). Bejrut (i414). 59. El-hidaje öerhul-b Atib. Ebi-Beki daje. (953). t\4erginan Bejrut (___). 60. E -iaiam. Omer At b. t\,4utekkin (804). b. Ensart. (14i Rijad 7) 61. Ei-iatisam. m b. l\,4usa lbrah Garnatr (790). Satrbr Behrelni (1420). 62. El-iatikadu vel-hidaje. Ahmed Husejn b. (458). Bejheki (.1420). Belrut 63. El-lbdau medanil-ibtida.tVahfuz fi Ali (j Be)tuI 422). 6.1.El-bidau vel,muhdesat. lbn-Baz skupinom sa u-enjaka. (i419). Rijad 65. El-idZma. lvluhammed b. lbrahim lVunzir b. Nejsaburr Amman (318). (.1420). 66. El-ihtijar -muhtar. li tallli AbctullahMahmud b. (683). lVusili (____). Belrut 67. E -iknaa. b. lr/uhammect Ali tr/averdi (---). Bejrut (*_-). 68. Ei-iknaamesai fi il-id2ma. b. Kattan All (628). Farisl Dimeök (1423). 69. E -ilel. Abdur-Rahman b. Ebi-Hatim (327J. ro (.1423). Razt Ka 70. El-lel Ahmed Hanbel b. Selbani (241)Rijad (ia09). 71. Fl-i l-mutenah Abclur-Rahmani b. D2evzi elu i1e. b.A (597). (1403). Bejrut 72. Elinan.Muhammedtshak Jahja tr/ende b. b. b. (39S). (1a21). Rtjad 73. El-insaf. Alauddin Atit\4erdavr Bejrut b. (SSS). (---).

: { (

t t t t
I I 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 I
lr ll

lr 1l 1l ll

1t
l( l( ll

1t

t =

74.Elir5ad. b.Abdullah Halil b.Ahmed Kazvini Rijad Hatiti (446). (1409). 75.El-isabe. b.Alib.Had2er Ahmed Askatani Bejrut (852). (1412). 76.El-istijeab. b.Abdul-Berr Jusuf (463). Endetusi Bejrur (14i2). 77.El-istizkar. b.Abdut-Berr Jusuf Endetusi Dubai (a63). (1423). 78.El-kafi, Abdullah b.[.4uhammed b.Kudame (620). Makdisi Bejrut (1421). 79.El-kamilu fid-duafa. Abdultah DZurd2ani Bejrut b.Adi (365). (1409). 80.El-kavaninul-fikhijje. b.Ahmed (741). Muhammed Ketbi (.1418). Bejrut 81.El-kavlul-meseded. Atib.Had2er Ahmed b. (852). Askatani Bejrut (1405). 82.El-kifaje fi ilmir-rivaje. b,AtiHatib Ahmed (462). Bagdadi tr/edinal---1. 83.El-mebsut. Ebu-Bekr Muhammed b.Ahmed (490). Serhasi Bejrut (1414). 84.El-medhal. Muhammed b.Muhammed b. Ladidl (737). Abderi (1401). Bejrut 85.El-med2mua öerhul-muhezzeb. Seref Jahja b. Dimeöki (676). Nevevi (1415). Bejrut 86.El-med2ruhin. l\.4uhammed Busti b.Hibban Temimi Haleb (354). 1---y. 87.Elmekasidul-hasene. b.Abdur-Rahman (902). l\,4uhammed (140S). Sehavi Bejrut 88.El-menhedZul-kavim. lVuhammed Ahmed b. b.Had2er (974). (---). Hejtemi Bejrut 89.El-mensurat. b.Seref Jahja Dimeöki (676). (1422). Nevevi Beyut 90.El-merasil. Sulejmen (275). b,ESas SidZistani Bejrur (1418). 91.Elmerasil. Sulejman (275). b.ESas Sjdzistani Bejrut (i418). 92.El-mesailul{ikhijje.DZatu lbrahim Muhammed, (1421). Rijad 93.El-metalibu Ahmed Alib.Had2er l-alije. b, (8S2). Askatani Mekka (1418). 94.El-minhad2. b.Seref Jahja Dime5ki (676). Nevevi (141S). Bejrut 95.El-muadZemul-evsat.b.Ahmed Sulejman Taberani Kairo (360). (14,1S). 96.El-muad2emul-kebir. b.Ahmed Sulejman (360). Taberani Bagdad (1404). 97.El-mubdia. b.l\.4uhammed (BS1). (1400). lbrahim b.|\/uftih Bejrut 98.El-mudevenetul-kubra. Medini Malik Enes b. (179). (--1. Belut 99,El-mud2alese. Ahmed [,4ervan Ebu-Bekr (333). b. (1421). Dineveri Bejrut 100, El-mufhim. Ebu-Abbas b.Omer Ahmed (656). Kurtubi Dime5k-Bejrut (1420). 101. El-mugni. Abdullah b.l\.4uhammed b.Kudame (620). tVakdisi Bejrut (1404). 102. (sa El-mugniEl-ihja). Ebu-Fadt b.Husejn (806). (1420). traki Bejrut 103. El-mugni fid-duafa. lVuhammed (748). b,Ahmed Zehebi (1418). Bejrut 104. El-muhezzeb (sa El-medZmua). b,Alib.Jusuf lbrahim (---).Bejrut (1415). Sejrazi 105. El-muhalla, Ahmed Hazm Alib. b. (456). Endetusi Bejrut (---). 106. El-munteka. b.Alib.DZarud Abdullah Nejsaburi Bejrut (307). (1408). 107, El-munteka öerhul-muvetta. b.Halef Sulejman BadZi (494). Endelusi Bejrut (1420). 108. Ei-mustedrek. Muhammed b.Abduttah Nejsaburi Bejrut 1). Hakim (405). (14j 109. El-muvafakat. b.Musa lbrahim carnati (790). Satibi Saudijska (14.17). Arabiia ll0. El-muvetta (sa komen. Zurkanija). b.Enes od Matik (179). (1417). Medini Bejrut 111. Elumm. Ebu-Abdullah lVuhammed b.Abbas (204). b.tdris (1393). Safii Bejrut

112. Elved2izufikhis-sunneti fi vel-Krtab. Abdur-Azim b. Bedevi Halefi. Dimjat (1416). ll3. El-vesit. l\.4uhammed b. l\4uhammed (505). Gazal (417). Kano l l 4 . E n - n a s iv e t - m e n s Oh . eb .A h m e b .S a h i ( 3 B SM.e n s u r a 4 1 6 ) . hu um r d ) n (1 I15. En-nuket lbnr-Salah. ala Ahmed A i b. Hadier b. Askatani (852). (*___). Bejrut 116. Er-revdatun-ned jje.SiclclikHasan Han. b. b. Kairo (1420). 117. Er-ruh. Semsudct [,tr]hammed nb b. Kajjim DimeSki (751). Seful (1422). 118. Es-sahifetus-sahiha. b. IrlunebbAmman Hammam (1406) h. 119. Es-salatu hukmu ha.SemsuddinKajjim ve tarik b. D2evzilje Kairo (7Bl\. (___). 120. Es-sejlul-dierrar. MuhammedAliSevkani b. (1250). Belrut (--___). 121. Es-semeru l-mustetab. l\4uhammed Albani b. Nuh (142A). Kuvajt (1422). 122. Es-silsiletud-daife. NasirLrrrdin r\.4uhammed Arbani b. Nuh (i420). (1392). Rijad 123. Es-silsiletus-sahrha. n N4uhammed Arbanr Nasirudcr b. Nuh (i420). (1404). Rijad 124. Es-sikat. 1\,4uhammed b. Hibban Busti (354). (.1395). Bejrut 1 2 5 . E s - s u n n eb d u l l a hA m m eb . H a n b e e j b a ( 2 9 0 ) . e m m a( 1 4 1 6 ) . A . b. d S nl D m 126. Es-sunne. Ahmed t\,4uhammed b. b. Harun Hallal b. (3.11). (1410). Rijad 127. Es-sunne. MuhammecJ (,294). b. Nasr l\,4ervezi Rtlad (1422). 128. Es-sunenul-kubra. b. Husejn Ahmed Bejheki (458). I/ekka (1414). 1 2 9 . E s - s u n e n u l - k A b r ae b .S u a j N e s a i3 0 3 ) . e J r ( 1 4 j ) . u hm . d b ( B ut 130. Es-sunenus-sugra. b. Husejn Ahmed Bejheki (458). (1420). Bejrut l3l. Es-sunenu-asar. ve Ahmed Husejn b. Belhek (458). (1421). Bejrut 132. Es-sunenu vel-mubtedeat b.Abdul-Munaimrn.Egipat Amr Sel (1425). 133. Es-sunenu-mubtedeat. ve l\4uhanrmed b.Ahmed Havandi ri.Egipat Sek (___r. 134. E5-öerhul-kebir -mugni). (saE Ebu-Feredz b.Ahmed rvakdisi (682). Bejrut (1404). 135. Eö-5eriah. Ebu-Bekr t\4uhamnred b. Huseln (360). Adiurri Kairo (1423). 136. E5-öerhul-m t\,4uhammed Usejmin umtia. b Satih (i42i) Rijad (1ai6). 137. Eftabekat!t-kubra. Muhammecl Basri b. Sad (230). Bejrut (__-_1. 138. Et-tad2u vel-iklit. [/uhammedjusufAbderi b. (897)Bejrut (1398). 139. Et-tahkik. Abdur-Rahman b. D2evzi b.Ati (S9i). (140S) Bejrut 140. Et-tarlhul-kebir. Muhammedlsmail b. (256). Buhari Bejrut (___). l,{1. Eftaruhus-sag r. l\tuhammect b. lsmarl Buhari (256). Begut (.1397). 142. Et-teberuk envauhu ahkamuhu. b.Abdur-Rahman ve Nasir DZedia. (i421). Rijad 1,t3. Eftekmil. Salih Abdut-Az Muhammed Seth. b. z b. Ali Rijad (1417). l;14. Et-telh -hab Ahmed At b. Had2er su r. b. (852). Askatani (1417). tr/ekka 145. Eftemhid. Jusuf Abdul-Berr usi(463). Zir(1387). b. Encte A -zu1d. 146. E7 Ah"'red HarbeSejbarr o. t2a1)Bej"Llj39St. 147. Ez-zuhdu ver-rekaik. Abdullah l\tubarek b. (18.1). (1415). Rijad 1 4 8 . F a d a i l u l - m e d ia leh . H a m ib .S e i d i f a [ . e d i n( 1 4 1 3 ) . . S n ib d R i/ a l ; 1 9 .F e , o r , ' - k a db d.u r - R e\llfe n a r 1 0 3 1E.g . p a it3 5 6 ) . A ,. l v / (

l l l I l I

1
l

I I I I I I I I I I I I I I I
li li

1i li lt

s, :::-

!:t :::_yl11_1_ 150.Fetava islamijje. (1408). lbn-Baz, lbn-Usejmin, lbn-DZibrBejrut n. 151.Fetaval-ledZnetid-daime. Abdur-Rezzak Ahmed b. DuvejS. (1416). Rijad 152.Fetavas-Sadijle (1376). (1415). Abdur-Rahman b. Nasir Sadi Bejrut 153.Fetava mesailu ve lbni-Salah. (---) Bejrut (1406). Tekijuddin Osman Salah b. 154.Fethul-Bari. b.Alib. Hadier (852). (1397). Ahmed Askalani Bejrut 155.Fethul-gafur. Hubejb Ebu (1417). Salah Fethi. b. lVensure 156.Fethul-lValik (1418). bi tebvibit-temhid. Samire. Mustafa Bejrut 157.Fikhus-sunne. Sabik (1422). (1419). Sejjid Bejrut 158.Gajetul-meram. (1420). MuhammedNuh (1414), b. Albani Bejrut 159.Haöijetud-Dusuki. (1230). (1424). lVuhammed b.Ahmed Arefe b, Dusuki Bejrut 160.Ha5ijetu (1252). lbni-Abidin. (1386). MuhammedEmin Abidin b. b. Bejrut 161.Ha5ijetut-Tahtavi. b. Muhammed (1231). (1318). Ahmed Tahtavi Eglpat 162.Hilijetul-evlila. b. Abdullah (430). (----). Ahmed Asbehani Bejrut 163.Hulasatu (804). (1410). bedril-munlr. b.Alib. l\,4ulekkin Rijad Omer 164.Hulasatul-ahkam. b. Seref (676). (1418). Jahja Nevevi Bejrut 165.lalaus-sunen. b.Ahmed 0sman (1394). (1418). Zafer b. Tehanevi Bejrut (1420). 166.ldZmaatu lbni-Abdil-Berr. Abdullah Mubarek Rijad b. Busi. 167.lhjau (505). (1420). ulumid-din. Ebu-HamidMuhammed b. Gazall Bejrut 168.lhkamul-ahkam. (702), (1418). TekijluddinDekik b. El-Aid Kairo 169.lhtilafulJukaha. (29a). (1420). l\,4uhammed Mervezi b. Nasr Rilad 170.lktjdaus-siratil-mLrstekim. b,Ahmed Tejmijje (728). (1a21). Tekijjuddin b, Rijad l7l, llelud-Darekutni.Omer Ahmed (385). (1a05). Alib. b. Darekutni Rijad (1409). 172.llelulTirmizi. Ebu-Talib (Samerai, Saidi). Kadi Nuri, Bejrut 173,lrvaul-galil. (1420). (1405). Nasiruddin MuhammedNuh b. Albani Amman 174.lthaful-hajeretil-mehere. lsmail (8a0). (1419). Ahmed b. Busiri Rijad (281). (1416). 175.Kasrul-emel. Abdullah lbn-Ebi-Dunja Bagdadi Bejrut 176.Kenzul-ummal. (1409). Alauddin Hassanuddin (975). b. Hindi Bejrut (1051). (1420). 177.Keööaful-kinaa. b. Junus Mensur Behveti Bejrut (1162). (1405). 178.KeSful-hafa. b. Muhammed lsmail Ad2luni Bejrut (852). (1406). 179.Lisanul-mizan. b.Alib. HadZer Ahmed Askalani Bejrut (458). (1422). 180.Marifetus-sunen. b. Husejn Ahmed Bejheki Beyut (405). (1397). 181.Marifetu ulumil-hadis. l\iluhammed b.Abdullah Hakim Bejrut (807). (1402). 182.Med2meuz-zevaid. b. Ebu-Bekr Nuruddin Hejsemi Bejrut (228). (---). 183.Med2muatu Tekijjuddin l-fetava. b.Ahmed Tejmijje b. Rijad (1421). 184.Med2m l-fetava uatu S-öeraijje. lslamska zajednica Kuvajt. Kuvajt 185,l/eratibu (456). (1419). l-idZma. b.Ahmed Hazm Ali b. Endelusi Bejrut 186.Mesailul-imami Abdullah Ahmmed Hanbel (290). (1408). Ahmed. b. Bejrut. b. (1398). 187.[/evahibul-d2elil. N/uhammed b.Abdur-Rahman (954). lVagribi Bejrut

r 88.|\/evsuatul-ehadisid-dalfe. i Hamdi Halebi, Kajs t\4urad. (14191. Rijad
1 8 9 .l\levsuatul-rnenah 1ie. m b.AidHilal Kairo S-öera Sel (1419). . 1 9 0 .It4isbahuz-zudiad2e. b. lsmail Ahmed Busil(840). (1403). Belrut 1 9 1 .lM ökatul-mesabih. MuhammedAbdul Har (----)(Atbani) b. ah b (1405). Bejrut 192. Mzan -rtdal.Muha medb.Ahmed u m (748). Zehebi (141 Bejrut b). 1 9 3 .N/ugn l-muhtad2. [,4uhammed Serb (---). Belrut Hatib ni (----). 1 9 4 .l\,4uhtesaru Eb-Davud. Abdul-Azim b.Abdul-Kavijj ri (656). tVunz (---). Bejrut 1 9 5 .l\luhtesaruö-5email. l\,4uhammed Albani (1420). b. Nuh (1413). Rijad 1 9 6 .N4uhtesaru zeuatclilBezzar. b. HaclZer Ahmed Askalani (852). (1412). Bejrut 1 9 7 .[4usannefu Abdir-Rezzak. Abdur-Rezzak b. Hammarn (2'll).Bejrut Sanani (1403).

r 9 8 .It4usannefu-Ebi-Sejbe. lbn Abdullah l\l1uhammed(235). b. Kufl Bejrut (1416).

I 9 9 . It4usnedu Abdi-lbni-Humeld. Humejd Nasr Abdb (249). b (1423) Ri;ad 2 0 0 .Musnedud-Darimi. b.Abdur-Rahman (255). Abdullah Darim ('1417). Bejrut 2 0 r . l\,,1usned-Jaa. Ahmed AliTem (307). u Eb b. imi ( 14 8). Bejrut 1 202. l\lusnedu -Diad. b. DiadDZevheri Bejrut lbni Al (230). (1417). 2 0 3 .l\4usnedul-Bezzar. b.Amrb. Bezzar Ahmed (292). (1409). Bejrut 201. Musnedul-f Ebu-SedZaa rdevs. b. Sejrevejh cmi(509). De1 (1396). Bejrut 2 0 5 .Musnedul-Humeldi.lahb.Zubejr Abdu (219). Humejdi (1409). Bejrut 206. Musnedul-rmami Ahmed Hanbe Ahmed. b. Selbani (241). ro (---*). Ka -imami 20'7. lv4usnedu Ahmed. Ahmed Hanbel (241) b. (Sakir). Sejbanl (1414). Kairo 2 0 8 .lr/rsred:-Saf i. lr,4ura"r"red Sa'i {204r. loris b. Bet.ut (1400). 209. lVusneduS-Samijjine. m Taberan Ebu-Kas (360). (1405). Bejrut 2 1 0 .N,4usnedLrS-ö hab. MuhammedSeameKudai (454). (1407). b. Belrut 2lr. lVusnedut-Tajalisi. Ebu^Davud b. DZarud isl(204). (1420). Taja Egipat -evham. 212. l\4uveddihu Ahmed Al Hatib b (462). Bagdadi (1407). Bejrut 213. Nasbur-rale. uddrn DZema (762). Zellei (-----). Kalro 211. Nejlul-evtar. l\luhammed i Sevkani (1250). b.A (1403). Bejrut 2 1 5 .Refeul-jedejni. l\,4uhammed (256). b. lsmail (1416). Buharl Bejrut 216. Revdatut-tal Jahja Seref bin. (676). b. Nevevi (1405). Bejrut 217. Salatul-d2enaze. ah b.Abdur-Rahman Saudljska Abdul D2ibrln. (---). Arabija 2 1 8 .Sahihu lbnl-Hibban. N4uhammed (354). b. Hibban Temirn (1408). Bejrut 219. Sahlhu lbni-Huzejme. Nluhammed (3'1 b. lshak Huzejme 1).Amman ('1412). b. (E 220. Sahihu Musllm -minhadi). imb. Had2diad2 l,4us (261). (1415) Nejsaburi Belrut 221. Sahihul-Buhari. l\,4uhammed (256). b. lsmarl (1416). Buhar Belrut 2 2 2 .S a h i h u l - d Z aM ua .a m mb .d u h l b a n 1 4 2 0A.m m a(n 4 0 8 ) . mi h eN A (i ) 1 -mufred. 223. Sahihul-edeb N,4uhammed Albani (1420). b. Nuh (1a18) Rijad 2 2 1 .Sahihul-vabi s-saljlb. Ebu-Usame b.AidHllalj. Selim (1416). Rijad ) ) < Sahhu mevar z-zaman. d N4uhammed Alban(142A\. b. Nuh (1422). Rijad

t =

226. Sahihus Suneni Ebi-Davud. Muhammed Atbani (1420). (1419) b.Nuh Rijad 227.Sahihus Suneni lbni-lVadZe. Muhammed Atbani (1a20). (1417). b.Nuh Rijad 228. Sahihus Sunenin-Nesai. Muhammed Atbani (1420). (1419). b.Nuh Rijad 229.Sahihus Sunent-Tirmizi. lVuhammed Atbani (i420). b,Nuh (1420). Rijad 230.Sahihut-tergibit-terhib. b.Nuh lVuhammed Atbani (1420). (1421). Rijad 231.Sijeru ealamin-nubela. Muhammed b.Ahmed (748). (1413). Zehebi Bejrut 232. Subulus-selam. Muhammed b.lsmait (11S2). (1379). Sanani Bejrut 233. Sunenud-Darekutni. Darekutni Bejrut Alib.0mer (385) (1a17) 234.Sunenu Ebi-Davud. Sulejmen (275). b.Eöas Sid2istani Belrut (1420). 235. Svojstva Poslanikovog namaza. Kuduzoviö. (200.1). s.a.v.s. Safet Amman 236. Serhu fethil-kadir. lVuhammed b.Abdut-Vahid (681). Sejvasi Bejrut (---). 237. Serhu ilelit-Tirmizi. Zejnuddin Ebu-Fered2 (795). (1a21). b.Red2eb Rilad 238.Se ul-akidetit-Ta Alib.Alib.Ebil-Aiz rh havijje. Dimeöki Bejrut (793). (1419). 239.Serhu meanil-asar. b.lVuhammed (321). Ahmed Tahavi (1399). Bejrut 240. Serhu Sahihil-Buhari.Halef Bettat Alib. (449). (1420). b. Rijad 241. Serhu Sahihil-Buhari. Bejrut Kermani. (1401). 242. Serhus-sudur. DZelaluddin Abdur-Rahman (911). Sujuti (1414). Bejrut 243.Serhus-sunne. b.lVesud Huselin (516). Begavi (1403). Belrut 244.Serhul-muvetta. l\,4uhammed (1122). b.Abdul-Baki Zurkani (1417). Bejrut 245.Serhu rijadis-salihin. Muhammed Usejmin (1421). b.Salih tskenderija (1421). 246.Serhuz-Zerkeöi. lVuhammed (772). b.Abdullah Zerkeöi Rijad (---). 247. Suabul-iman. b.Husejin Ahmed (458). Bejheki Bejrut (i410). 248,Tabirur-ruija. lbn-Kutejbe (276). b. l\4uslim Dineveri KuvajI (1424). 249, Taglikultalik. b.Alib.Hadzer Ahmed (852). Askalani Bejrut (1405). 250. Tahrid2ul{arihil-kebir. b.Abdul-Kerim Muhammed b.Ubejd. (1420). Rijad 251. Tahzirus-sadiid. Muhammed Albani (1420). (1403). b.Nuh Bejrut 252. Takribuftehzib. b.Alib.HadZerAskalani Bejrut Ahmed (852). (14'17). 253. Tarhut-tesrib. Abdur-Rahman b.Husejn (806). lraki (1421). Bejrut 254. Tarihu Bagdad. Ahmed AliHatib (462). b. (---). Bagdadi Bejrut 255. Tarihu Dime5k. b.Hasan Asakir (571). Ali (1415). b. Bejrut 256. Tarihu lbni-Mein. Zekerijla b.lVein Ebu (233). (1400). Jahja Dimeök 257. Tashihud-dua. Bekr Abdullah. (1419), Ebu-Zejd b. Rijad 258. Tedribur-ravi. DZelaluddin Abdur-Rahman (911). (---). Sujuti Rijad 259. Tehzibulkemal, DZmaluddin Ebu-Had2d2 Jusuf (742). (1400). ad2 M)zzi Bejrut 260.Tehzibus-sunen. Semsuddin b.lVuhammed (751). b.Kajjim Dimeöki Bejrut (1419). 261.Tehzibut-tehzib. b.Alib.HadZer Ahmed (852). Askalani Bejrut. (1404). 262.Tenbihul-gafilin. b.lbrahimNehhas Ahmed b. (---). (i423). Dimeski Bejrut 263.Tenkihul-kelam. b.Gulam Kadir Zekerija b. Pakistani. (1420). Bejrut

19

P"'"t

P'"Ptsi

(744). (1419). 264. Tenkihultahkik. Muhammed b.Ahmed Abdul-Hadi Bejrut b. (748). (1421). 265. Tenkihut-tahkik. Muhammed b.Ahmed Zehebi Rijad (748). ('1415). 266. Tertibul-mevduat, Muhammed b.Ahmed Zehebi Bejrut (1414). 267. Tevdihul-ahkam, b.Abdur-Rahman Abdullah Bessam. Mekka (1353). (1415). 268. Tuhfetul-ahvezi. Muhammed b.Abdur-Rahman Mubarekfuri Bejrut (1422). 269. UdZaletur-ragibil-mutemenni. Selim AidHilali. Ebu-Usame b. Bejrut (---). Bedruddin 270. Umdetul-kari. b.Mahmud (855). Ajni Bejrut . 271. Zadulmead. (751). (1415). Semsuddin b.Muhammed b.Kajjim Dime5ki Bejrut (El-mumtia). b.Ahmed (690). (1416). 272. Zadulmustaknia Musa Rijad Makdisi (430). (131a). 273. Zikru ahbari Asbehan. Ahmed Abdullah b. Asbehani Lejdun (1423). Abdullah lbn-Ebi-Dunja (281). Bagdadi AdZman 274. Zikrul-mevt.

dienu:e - ,tonozd

Slikabr. I

M u s l i n r a n s k o t e z a re n j

S l i k ab r . 2

M u s l i m a n s k m e z ajre o

il

tlit n t:c

- ittjln(:.1

Siliii:i hi'. ;l

l.,'oparr.jc clLtbo iir nt{1./iiilt h

t.

tli,tnn:c

- n& t?ti!aa!

-*...**-]

rs?

'.,

.,.ilt :lt . .

h o D ; 1 p . irLr r i r , L i 1 1l t . . . / i l r i t l. t

w

ei.,raffi

5itrika

i\'trc'iil rrcl-ro rctil tr 1rr.i.;c L -, r;t.j ;r s 1,. 1 r r

S l i l t at r l r . I

' rlpffig'

t. _

\//-r:\ t \ . l i t \ l t j l - r r l l , r l i_ / i t l \ t j t ) : t i tr . .

t :l i

I

#@,...

''

) ':

j t r ' r i l i rl l a

I

Kafur za
20 litara vode

Kafu r za
76 litara yode

;,i\ltli'it rt t''. tl.i

Sidr za
B litara vode

Sidr za
6litara vode

Sidr za
20 litara vode

Sidr za
7-6 litara vode

Slika br. 15

Kalur pomje5an vodom sa

Slika br. 16

Sidr pomje5an vodom sa

l,i!ri i'-

Slil<a[n'. !7

Slilia br'. Il$

jLr Lojr sc i,,olistc I'.uiren rre.jitlr rrli

I

#: )tr
;*-.r' J;-'

, *rfY*

F,l

f r
' ! s

5 i ( ) . : j

166

S l i k ab r . 2 l

U i r o t l i v l n i , , ' r r r c ' j iu u a r l n j ip l o s t r t i .a d o n r t ' j i l l i r l r i l i c l j n tz

Slika br. 22

platrra Izviaöcnjc ko.ic.ie prel<rilalo stidnomjestome.iita

SIili":l liii" 2:,

Sl'li:r il,r'.;l-ti
I l

'\: ";*-*"** I I
Slirlra hir. 25i

I

r U

l z i ' 1 c - c lt r - i i r r u l . : i l ' i t r i i t r i r n j

, {rll

SIr[.,a br. ]6,

. , , i r . z l ' j ; r t i i l t , l i li , i l ( l i t i . l : r ' t - i ;l '' { 2 , ' , r ; i 2 ,! ,i t : l . r , l : . , I",

Shik;L hr. l-,.

I . ' i . , Z l l . ir r r t : , ' t t ;l r l r r i l r .l,l r i ' i l iu l Z . , l i l l t t . / ( . l l i . !

I( gx-ir-A

V
DZenaza muikarcu

i ' , ii i . i . : . 1 . .

-qii li.; lt 1""-'';l

;. l: .;,: ,'., .:,;l j:

Kibla

Kibla

.€

Lehd
lt,-i lr-'lr.it, 1,,.:

Sekk
. . , -i,r : i , l t i r i ' : i , :i t , - l l t , , : i, - ' : ' : t t ; i : i i l i l t

Slika br. -l.l

Zatvalanje lehclasa öelpiöinra

17?,

e'eryßt

tehda t

/ . ii '

/

Y' t

" \

.

r : It | A L
22O cm

\

DuZlna mezata

'

,

,

1

,

,

,

1

.

. , l , r ' r , z l , r ' ; 1 ' ( l i ;" j i ' 1 7 p

eerptöi za zatvaranJe

Ieh.ta 26mUa arctkabura

I

/ /

i ) , , i 1"r' ; ; j ; rt , _i i r i l l r . , J ; , 1 1 1 i 1 . ,. ,

t l i e n az e - n e n r 0 a . a
E:_=.-_

Slikabr.37

,<aöur u tadnt

ata

Zatvaran.je lehdasa öerpiöima kroz crteiki prikaz

Slika br. 3tl

,

//N
/ l

\

1

l

t

B L
A

l
l

Crte5ki prikazizviien.ja kaburau visinijednogpedlja

171

!'rtrtti

Strtpisi

SADHZAJ
6 7 I trrvn nnnlarrlia 17 Nasamrt 19 Qirnivn<f n, <mrinni ^^ciol r 19 O b r l a z b oe s n i k a....... . . ak 2A 22 l z n i r 9 [ 3 y 9 2p r e a o r - g i r a . . . " r 23 O p r u ai r n e t k a s a m r t 1 . . . . . . . . . . . . . . . ok na 25 Oporuka propisno za obavjanje dlenaze.. 26 (podslicanje Telkin narzgovor KellmeS öehadeta) 27 pog Drugo lavlje 33 Nlakcsmrt n 35 poglavlje. 1'tede 41 ( up a "? r - ' y J a . c 43 je najpreö kupa Ko da meli1a 46 D a l1 e o z v o l j es u p r u 2 n i cdmo k u p ajje d n d r u 9 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 48 i d no i aa u o ... l , l a ö kn r p a rna 1 i t a . . . . . . . . . . . . . . ir le 50 C e t v ( o p o g l a v l j . ....... . e 65 l J ' r o f a v , , r 'r[j ,"a c a L p ' t r.,. u . ... 67 Naöin unotavanla mrtvacakefne.................. u 70 Kefinr 2en ..... za u 73 pog Peio lavlje... 77 D2enaza-namaz.. 79 -namaza Naöi obavlja d2enaze n nja B1 je Dalr dozvoljeno ti vröe öetiri uöin od tekbira d2enazu.................. za 95 j e d 2 e n a z e - r a n- d 2 a n i . i . . . . . . . . . . . . . 0 b a v lr a j aza 99 poglavlje. $esto 103 u ( 0 p ...... . . . . ....... . . U3 P r a i e ' jd 2 e n a z e . . . . . . . . . . . . . . . . e tuo V r , e n c o o a v a nlje . i t a . . . . u a 118 Klanjarje dienazeukopavanje ta u trizabranlena i mej vremena....... 122 urnlest0 Nekolrkon a p o n i eu p o g d u v o g j e . . . . . . . na e o d a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful