1.

Criteriile de evaluare

Se stabilesc prin identificarea prealabilă a celor mai importante caracteristici de personalitate, responsabilităţi şi tipuri de activităţi specifice fiecărui post. Identificarea cât mai corectă a cerinţelor de performanţă, presupune elaborarea prealabilă a unei liste, cuprinzând obiectivele ce trebuiesc îndeplinite (exemplu în cazul prezentului material obiectivul principal este “ stabilirea salariilor de bază între limite”). Criteriile sunt cântărite cu cât mai mare precizie , exprimându-se în procente (vezi fişa postului formularul nr.2 poz.7 şi anexa nr.2 --tabel rubrica “pondere %”). De exemplu viteza de lucru a unei dactilografe poate fi de 2 ori mai importantă decât corectitudinea scrierii şi poate avea aceeaşi importanţă cu punctualitatea la serviciu şi lipsa absenţelor de orice fel. Performanţele sunt aproape întotdeauna multidimensionale. De exemplu, profesorii sunt evaluaţi de studenţi în funcţie de trei dimensiuni ale performanţei lor: predarea, corectitudinea evaluării la examen şi comportamentul în relaţiile profesor - student; predarea este şi ea multidimensională. Dar în cazul profesorilor mai sunt, cel puţin, încă două dimensiuni la fel de importante şi pe care studenţii deseori nu le sesizează: cercetarea ştiinţifică şi experienţă. In funcţie de misiunea şi specializarea dorită, în unele universităţi predarea este mai apreciată decât cercetarea iar în altele invers. La fel, unii studenţi întâlnesc profesori de notorietate ca cercetători, dar care nu sunt deosebiţi în activitatea de predare. Astfel de cazuri se întâlneasc în orice domeniu de activitate. Criteriile de performanţă pot viza rezultatele obţinute de fiecare individ, în cazul posturilor de execuţie, sau de către grupul/organizaţia condusă, în cazul managerilor. Pentru obţinerea unor rezultate edificatoare , criteriile de evaluare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: • să fie precis formulate, să nu presupună generalităţi; • să fie în număr limitat; folosirea prea multor criterii duce la nivelarea rezultatelor, la obţinerea unor valori medii, a căror relevanţă este mult diminuată; • să fie clar enunţate, astfel încât să fie înţelese atât de de evaluatori cât şi de cei evaluaţi; - să fie uşor de observat, măsurabile, astfel încât contestarea rezulatatelor să fie cât mai diminuată; • să fie aplicabile tuturor subiecţilor care deţin aceeaşi funcţie sau funcţii similare şi îşi desfăşoară activitatea în condiţii comparabile. • • • • • • • • Printre criteriile de performanţă, putem menţiona: caracteristicile personale (aptitudini, comportament şi personalitate); competenţele (cunoştinţe pentru exercitarea atribuţiilor postului); caracteristicile profesionale (vigilenţă, disponibilitate, autocontrol); interesul pentru resursele alocate postului; orientarea spre excelenţă; preocuparea pentru interesul general al organizaţiei (universitate, facultate, catedră); adaptabilitatea la post; capacitatea de decizie;

• timp (când va fi realizat obiectivul). Tabel 1.Dinamism .Forţă fizică . ca elemente de referinţă în aprecierea rezultatelor.1: • cantitate (cât mai mult sau cât de multe). In aceste condiţii .Creativitate . Manageri (şefi catedră. • comunicarea (receptarea şi transmitarea informaţiilor).Capacitate de a învăţa pe baza expe-rienţei . Aceste caracteristici sunt definite prin următorii indicatori. etc.Capacitate de a învăţa .Memorie .Dinamism . astfel încât toţi cei implicaţi să ştie ce se aşteaptă de la ei. un rol esenţial îl au caracteristicile personale. • calitate (cât de bine sau cât de complet). . • cost (care va fi cheltuiala implicată). Dintre acestea.Spirit de organizare .Iniţiativă .Sociabilitate .Spirit de iniţiativă şi de decizie Autonomie. directori administrativi. care reprezintă nivelul dorit al performanţelor. Standardele sunt stabilite înainte de începerea activităţii.Sindicate. sens al responsabilităţii . • utilizarea resurselor (ce echipamente/materiale vor fi utilizate). personalului din învăţământ.).Atenţie Dexteritate . care asigură posibilitatea exercitării atribuţiilor definite în “fişa postului” poz.Mod de prezentarePersonal muncitor.Atenţie . Standardele de performanţă. beneficiază atât organizaţia cât şi salariatul.Reacţie la anomalii .Rezistenţa la stress . 2. măsurabile şi bine înţelese. este foarte important să se ştie cu precizie ce presupune fiecare calificativ folosit în evaluare. Cele prezentate în Metodologie sunt rezultatul negocierilor MEN .Incredere în sinePersonal de birou (secretar).Inteligenţă Memorie .1. prezentaţi în conţinut în anexa nr.Vigilenţă .Aptitudini în redactarea unei adrese.Nivelul vocabularului şi corectitudinea scrierii . • spiritul de echipă.Metodă . facultăţi sau catedre a altor criterii.5. nu este necesară sau admisă stabilirea de către universitate.Rezistenţă la munci de rutină Spirit †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††† limite” care se aplică prin H.Vivacitate . decani. • mod de realizare (cum vor fi realizate activităţile).Inteligenţă concretă . • delegarea responsabilităţilor şi antrenarea personalului. Standarde de performanţă Criteriile se compară cu standardele. permit evidenţierea gradului în care au fost îndeplinite activităţile. De pe urma unei evaluări realiste.Nivelul vocabularului şi fluenţa exprimării Personalitate.• capacitatea de inovare.G. In acelaşi timp.Memorie Capacitate de organizare şi de gesti-une a timpului . prodecani. Standardele de performanţă stabilesc ce trebuie să facă o persoană şi cât de bine.Autonomie Incredere în sine .

1 Cerinţe de ocupare a postului Aplicaţie : post secretară decanat Pregătirea profesională impusă : • Pregătirea de bază: minim medie liceală. slab. In comparaţie cu standardele uzuale şi cu restul personalului.performanţa este sub limita minimă a standardului.In general. Evaluarea performanţelor se poate efectua astfel: managerii îşi evaluează şi clasifică subbordonaţii. de excepţie (FB) . • satisfăcător (M) . sau puţin deasupra lor. foarte slab).persoana este atât de bună în îndeplinirea criteriilor funcţiei. încât este nevoie de o apreciere specială. bun. satisfăcător. In practică sunt aplicate şi diverse alte combinaţii. nivel bun al cunoştinţelor de limba română. aprobarea rezultatelor aparţinând şefului ierarhic al acestuia. • bun (B) . Acesta este nivelul minim al performanţelor acceptabile ce trebuie atins chiar şi de salariaţii mai puţin competenţi sau lipsiţi de experienţă (punctaj 2. autoevaluarea. superiorul direct are responsabilitatea evaluării. existând posibilitatea îmbunătăţirii performanţelor într-un viitor apropiat (punctaj 1 punct). evaluarea performanţelor de către evaluatori externi. Evaluarea salariaţilor de către manager are la bază raţionamentul că managerul este persoana cea mai autorizată să evalueze în mod realist şi obiectiv performanţele subordonaţilor.3 puncte).performanţa este cu mult sub standard . se pune în mod serios problema dacă persoana respectivă se mai poate îndrepta şi dacă mai poate fi menţinută pe acel post (punctaj 0).formular nr. sunt folosite cinci calificative (foarte bun. ale căror semnificaţii sunt următoarele: • foarte bun. subordonaţii îşi evaluează/clasifică superiorii. acest salariat se situează în primii 2-5 % (punctaj 3 puncte).performanţa se situează în limitele superioare ale standardelor şi ale performanţelor realizate de ceilalţi salariaţi (punctaj 4 puncte). • foarte slab (FS) .performanţa este la nivelul minim al standardelor . salariaţii de pe poziţii echivalente se evaluează/clasifică între ei. . In acest caz. EVALUAREA POSTURILOR Definirea exigenţelor de ocupare a postului . Prima modalitate de efectuare a evaluării este cea mai folosită. In majoritatea organizaţiilor. • slab (S) .

Responsabilitatea implicată de post: . Perfecţionări (specializări): cunoştinţe juridice şi administrative. de utilizare a aparaturii de specialitate (PC. cunoştinţe generale de psihologie şi management. • Perioada de iniţiere: maxim 6 luni. limbi de circulaţie internaţională. etc. limbi de circulaţie internaţională . registre matricole. maturitate intelectuală şi fizică. • întocmeşte adeverinţe. • rezistenţă mare de lucru (solicitare neuropsihică). • Tehnologii speciale (care trebuie cunoscute): • evită şi previne conflictele. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: • Complexitatea postului (în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat): • planificarea graduală a volumului de muncă în funcţie de priorităţi. • este ordonată. • efort intelectul (caracteristic efectuării operaţiunilor specifice postului): • mobilitate şi uşurinţă în urmărirea sarcinilor. • flexibilitate şi mobilitatea gândirii. • în convorbiri ştie să fie succintă şi sintetică. note telefonice. • gestionează procesul de întocmire şi eliberare a actelor de examen admitere şi licenţă (foi matricole. • are potenţial de dezvoltare şi perfecţionare.).• • Pregătirea de specialitate : stenodactilografie. Experienţa executării operaţiunilor specifice postului: • Experienţa în muncă: 5 ani vechime. de operare pe PC (editare de text. • rezistenţă la stress. • realizează sinteze din materiale suport. dosare admişi/respinşi etc. baze de date. adrese.). plăcut. organizată şi metodică. • se ocupă de rezervări de călătorii şi organizări de şedinţe. • capacitate de efort prelungit. • Gradul de autonomie în acţiune: • independenţă şi autoritate în îndelinirea sarcinilor. • spontaneitate în luarea deciziilor corecte. • Experienţa în specialitate: 3 ani în activitatea de secretariat într-o organizaţie prestatoare de servicii. • elaborează materiale corecte din punct de vedere gramatical. • ştie să folosească telefonul pe un ton atractiv .). reţea . • Aptitudini deosebite: • cunoaşte regulile de protocol (bună gazdă etc.). • priceperea de a realiza corect şi realist activităţile cerute: • dactilografiază fără greşeli şi în timp util. fără greşeli sintactice şi/sau morfologice. decent şi demn. • îşi organizează juridicios timpul de muncă. cunoaşterea unor tehnici de muncă intelectuală.

răbdare şi decenţă în relaţii. • are încredere şi respect faţă de oameni. • să se subordoneze echipei manageriale. situaţiilor şi discuţiilor. Sfera de relaţii (de a intra în relaţii. • prezenţă fizică şi spirituală agreabilă. • autocontrol. Se impune perfecţionarea pregătirii: • în forme organizate prin instruire în schimburi de experienţă.2 .1 se construieşte FIŞA POSTULUI prin descrierea principalelor atribuţii şi răspunderi care îi revin angajatului. • “ad-hoc” determinată de anumite evenimente sau situaţii. • autocontrol. răbdare şi decenţă în relaţii. OBSERVAŢII: Cu ajutorul acestui formular nr. • prezenţă fizică şi spirituală agreabilă.• De conducere. • acceptă şi îşi însuşeşte critica. EXEMPLU : Fişa postului Post secretară decanat Facultatea de Inginerie Formular nr. • este incoruptibilă. • Gradul de solicitare din partea structurilor externe ale organizaţiei (rectorat. • în forme neorganizate prin pregătire individuală sau personală. • este incoruptibilă. • este total loială şefului ierarhic şi echipei manageriale. • transmite prom†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††iei. Rezultă în felul acesta conţinutul formularului 2 adică FIŞA POSTULUI. • păstrează confidenţialitatea actelor . • Gradul de solicitare din partea cetăţenilor şi a studenţilor: • uşurinţă şi expresivitate în comunicare. comunitatea locală): • este exigentă şi autoexigentă.1 şi a anexei nr. • are încredere şi respect faţă de oameni. • să aibă uşurinţă şi expresivitate în comunicarea (verbală şi nonverbală). coordonare (structuri): • lucrează în echipă şi stabileşte o atmosferă destinsă. de a răspunde): • Gradul de solicitare din partea structurilor interne ale organizaţiei: • să cunoască fluxul informaţiilor în structura organizaţiei (facultate şi universitate). Este vorba de o adaptare a “CERINŢELOR DE OCUPARE A POSTULUI” la specificul locului de muncă.

Secretarului şef pe facultate. fax-urilor. Administratorului şef de facultate. notelor telefonice. . cu celelalte compartimente ale universităţii şi facultăţii. 5. • • Relaţii: Ierarhice: • este subordonat: Decanului.). cu experienţă de 3 ani în activitatea de secretariat • alte cerinţe specifice: operator PC. demonstrează competenţă şi responsabilitate în elaborarea şi redactarea materialelor şi a rapoartelor. primirea şi transmiterea anunţurilor. • are în subordine: Funcţionale: cu conducerea facultăţii. Descrierea postului (atribuţii şi responsabilităţi): • Asigură buna desfăşurare a activităţilor de secretariat pentru decanatul facultăţii (note interne. • Participă la activitatea de secretariat legată de bune desfăşurare a concursurilor de admitere pentru cursurile de zi. cursuri de scurtă durată. sub coordonarea decanului. De reprezentare: faţă de studenţi şi alte persoane interesate în probleme legate de activitatea facultăţii.1. • Manifestă atitudine politicoasă faţă de studenţi ş††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††iile semestriale şi anuale. De colaborare: cu secretariatul universităţii. Calculul punctajului postului: Tabel 4. cunoştinţe în editare de text şi baze de date. corespundenţă. Manifestă corectitudine şi confidenţialitate în relaţiile interumane interne şi externe. cursuri de perfecţionare postuniversitară.Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Inginerie Denumirea postului: secretar decanat • Gra†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ani . • eliberează diplomele de bacalaureat absolvenţilor. pe baza notei de lichidare. ţinută agreabilă. e-mailurilor etc. studii aprofundate.

Inzestrarea şi documentaţia necesară postului (aparate.Dificultatea operaţiu-nilor specifice postu-lui30451.40.60. Program de lucru: Program normal de 8 ore/zi.54.21.a postuluireaMinimMaximMinimMaxim(%)(0)(1)(2)(3)(4)(5)=(2x3)(6)=(2x4)1.45Media3. • Fax • Registre matricole. foi matricole • .Sfera de relaţii (de a intra în relaţii.63.Experienţa executării operaţiunilor specifice postului15240.C.30. materiale.7 8.8Punctaj total2. de a răspunde)20240.Criterii de evaluarePonde-Calificativul de la (1 la 5)Punctajul realizat Crt.Pregătirea profesiona-lă impusă 15350.Responsabilitatea implicată de post20340.752.954. 5 zile /săptămână.85.Nr. acte normative): • P. Uneori se lucrează peste program.450.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful