Vasile LUHA

OBLIGAŢIILE COMERCIALE
SUPORT DE CURS

ALBA IULIA
MARTIE 2009

2

3

CUPRINS
PARTEA GENERALĂ – TEORIA OBLIGAŢIILOR COMERCIALE CAPITOLUL I – Introducere în teoria obligaţiilor comerciale ........................ 6 SECŢIUNEA I – Efectele obligaţiilor ................................................ 6 SECŢIUNEA II - Realizarea drepturilor creditorului ........................ 15 SECŢIUNEA III – Obligaţiile comerciale. Particularităţi ................. 18 CAPITOLUL II – Izvoarele obligaţiilor comerciale ........................................ 21 CAPITOLUL III – Contractul comercial ......................................................... 26 SECŢIUNEA I – Conceptul de contract comercial şi caracterele juridice ale acestuia ......................................................... 26 SECŢIUNEA II – Tendinţe actuale în evoluţia obligaţiilor contractuale comerciale ..................................................................... 29 SECŢIUNEA III – Încheierea contractelor ....................................... 30 SECŢIUNEA IV – Probleme juridice privind condiţiile de valabilitate ale contractului comercial ............................................... 44 CAPITOLUL IV – Executarea obligaţiilor ...................................................... 52 SECŢIUNEA I – Principiile executării contractelor comerciale ....... 52 SECŢIUNEA II – Executarea voluntară a obligaţiilor comerciale .... 63 SECŢIUNEA III– Alte moduri de stingere a obligaţiilor comerciale..68 CAPITOLUL V – Elemente de răspundere contractuală în dreptul comercial..73 SECŢIUNEA I – Plata cu întârziere .................................................. 74 SECŢIUNEA II – Plata nedatorată ................................................... 77 SECŢIUNEA III – Neplata obligaţiilor ............................................. 79 SECŢIUNEA IV – Rezoluţiunea în contractele comerciale ............. 81 CAPITOLUL VI – Garantarea obligaţiilor comerciale ................................... 82 SECŢIUNEA I – Mijloace generale de garanţie ............................... 84 SECŢIUNEA II – Garanţiile personale ............................................. 86 SECŢIUNEA III – Garanţiile reale .................................................. 90 CAPITOLUL VII – Probele în dreptul comercial ............................................ 94 CAPITOLUL VIII – Prescripţia în dreptul comercial .................................... 116 PARTEA SPECIALĂ – CONTRACTE SPECIALE COMERCIALE CAPITOLUL I – Contractul de vânzare-cumpărare comercială .................... 162 SECŢIUNEA I – Noţiune. Caractere ............................................... 162 SECŢIUNEA II – Condiţii de valabilitate ....................................... 164 SECŢIUNEA III – Efectele contractului ......................................... 173 SECŢIUNEA IV – Nerespectarea obligaţiilor contractuale ............ 185

4

SECŢIUNEA V – Vânzările speciale .............................................. 188 CAPITOLUL II – Contractul de mandat comercial ....................................... 193 CAPITOLUL III – Contractul de comision .................................................... 199 CAPITOLUL IV - Contractul de agenţie CAPITOLUL V – Contractul de consignaţie ................................................ 205 CAPITOLUL VI – Contractul de report ....................................................... 210 CAPITOLUL VII – Contractul de garanţie reală mobiliară ......................... 213 CAPITOLUL VIII – Contracte comerciale bancare ..................................... 226 SECŢIUNEA I – Contractul de cont curent ..................................... 226 SECŢIUNEA II – Contractul de carte bancară ................................ 229 SECŢIUNEA III – Alte contracte bancare ....................................... 234 CAPITOLUL IX – Contractul comercial de transport ................................... 238 CAPITOLUL X – Contractul de leasing ........................................................ 248 Bibliografie selectivă ..................................................................................... 254

5

PARTEA GENERALĂ TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR COMERCIALE 6 .

p. obligaţia de a face şi obligaţia de a nu face. Dacă debitorul refuză să o îndeplinească voluntar. Consecinţe teoretice şi practice. Repetiţia principiilor de drept civil. 1994. Ca să-şi garanteze drepturile creditorul poate să ia măsuri şi să promoveze acţiuni care să împiedice deprecierea activelor patrimoniale ale debitorului. debitorul va plăti daune interese. Vlachide. SECŢIUNEA I EFECTELE OBLIGAŢIILOR. Obligaţiile se pot împărţi în trei categorii: obligaţia de a da. II. Teoria dreptului a consacrat ideea că obligaţia este îndatorirea debitorului de a presta obiectul datoriei 1. mod de satisfacere a creditorului (execuţie prin echivalent). creditorul va avea dreptul să-l convingă apelând la forţa de constrângere a statului. vol. C. Categorii de obligaţii.CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN TEORIA OBLIGATIILOR COMERCIALE Precizări. Dacă totuşi execuţia in natură nu este posibilă. 1 P. Buc. 9 7 . Cu titlu de excepţie se recunoaşte şi existenţa unor obligaţii imperfecte care nu dau creditorului dreptul de a folosi forţa de constrângere a statului (obligaţii naturale).

în principiu. Această distincţie între categoriile de obligaţii este importantă deoarece executarea silită a fiecăreia din categoriile amintite se realizează în mod diferit. cu cea a unui bun gospodar (bonus pater familias). Debitorul va răspunde de cea mai mică greşeală. Faptul neexecutării sau al executării cu întârziere sunt socotite greşeli (greşeli ale debitorului). 2 L. partea generală.Obligaţia de a da este cea a cărui obiect constă într-o prestaţie pozitivă de a constitui sau transmite un drept oarecare1. Gh. 1976. 13. dimpotrivă impune debitorului mai multe acte succesive de execuţie (obligaţii succesive). Bârsan. Teoria generală a obligaţiilor. Drept civil. Este posibil ca el să nu-şi execute obligaţia sau să o execute cu întârziere. Îndeplinirea acestor sarcini se poate realiza printr-o singură operaţiune sau. Pop. Obligaţia de a face constă în îndatorirea ce revine debitorului de a face o prestaţie pozitivă. Pop. Stătescu. 3 A. Debitorul. p. Beleiu. care-i atrag responsabilitatea. 13. Tratat de drept civil. a unui om diligent. oricare alta decât cea de a da2. Dacă neexecutarea se datorează unor împrejurări 1 C. Conduita debitorului este. Obligaţia de a nu face constă intr-o abţinere la care se îndatorează subiectul pasiv3. comparată in abstracto. Buc. în principiu. Numai prin excepţie se dă valoare juridică diferitelor grade ale greşelii (dol. C. culpa levis. Drept civil. p. 1981. culpa lata. Obligaţia de a nu face este întotdeauna succesiva pentru că ea obligă pe debitor să se abţină de a săvârşi ceva cu orice ocazie. 92 8 . Bucureşti. p. Cel căzut in greşeală nu numai că nu beneficiază de protecţia forţei publice a statului dar trebuie să plătească creditorului său întreaga pagubă ce rezultă din propria-i greşeală. nu se poate libera decât prin executarea prestaţiei ce o datorează. Teoria generală a obligaţiilor. Iaşi 1994. culpa levissima).

Desigur această teorie are importanţă covârşitoare dar nu deplină. V.străine lui. 13. II. debitorul nu este răspunzător (fapta creditorului. 9 . -forţa obligatorie a actelor juridice decurge din manifestarea de voinţă şi nu din lege. religie şi politică. ale căror efecte sunt mai mult sau mai puţin conştientizate). cazul fortuit. Consecinţa practică a acestei teorii este principiul " pacta sunt servanda". 2 Învederăm în acest sens răspunderea pentru pagubele nucleare. 1994. etc. obligaţia născută din îmbogăţirea fără justă cauză. De aici deducem consecinţe practice: -consimţământul părţilor este creator de drepturi şi obligaţii. -debitorul obligat prin propria sa voinţă nu o poate dezice1.) Teoria autonomiei de voinţă O asemenea abordare învederează rolul voinţei subiecţilor în formarea obligaţiilor (direct prin asumarea de obligaţii contractuale. încât se admite şi existenţa unor obligaţii obiective sau născute din lege ori echitate (morală. vol. Repetiţia principiilor de drept civil. Dreptul privat modern priveşte mai larg conceptul de obligaţie. forţa majoră. Curgerea timpului şi schimbarea circumstanţelor 1 P. al cărei rol se va rezuma la recunoaşterea puterii generatoare de drepturi şi obligaţii a voinţei autorului. însă această libertate nu este absolută. echilibru economic)2. Vlachide. indirect prin săvârşirea de fapte păgubitoare. Bucureşti. p. Teoria impreviziunii Obligaţiile succesive pot să trăiască perioade îndelungate de timp. Debitorul se obligă în anumite circumstanţe să-şi îndeplinească sarcinile în împrejurări esenţial diferite de cele în care s-a obligat. pentru pagubele cauzate de aeronave. Voinţa părţilor este liberă să creeze orice obligaţie. Există limite impuse de morală. Potrivit acestei teorii voinţa are calitatea de a da naştere drepturilor şi obligaţiilor.

p. Buc. Teoria generală a obligaţiilor. Se pune problema dacă debitorul poate invoca această situaţie obiectivă. dacă acest lucru nu este posibil. .când legea dispune altfel (art. Pop. prin echivalent (executare indirectă). 10 . independentă de voinţa sa.când părţile convin altfel . 1998. Teoria impreviziunii reţine că debitorul poate fi eliberat de obligaţie atunci când executarea acesteia este impiedicată de evenimente imposibil de prevăzut şi anormale1. care-i produce o pagubă.iniţiale în timpul executării obligaţiei poate crea dezechilibre grave între prestaţiile ce şi le fac părţile.în cazul încălcării obligaţiei de a nu face .în cazul obligaţiilor extracontractuale 1 L. Drept civil. Dacă el nu face acest lucru creditorul trebuie să-l pună în întârziere (prin notificare sau chemare în judecată). pentru a fi absolvit de sarcina asumată. fie în natură. Punerea în întârziere are următoarele efecte: .când obligaţia constă în a da un bun determinat riscul se strămută la debitor odată cu punerea în întârziere. 1079 Cod civ. Executarea obligaţiilor Creditorul trebuie să primească prestaţia la care s-a obligat debitorul său. fie.de la data ei debitorul datorează daune interese moratorii sau compensatorii. după caz. a) Executarea directă Debitorul este ţinut să-şi execute obligaţia la timp şi în maniera convenită. realizându-se o executare directă. neprevăzută la încheierea convenţiei. 73. ) . Practica instanţelor româneşti respinge teoria impreviziunii obligând părţile să înscrie în actele lor juridice clauze de impreviziune. Există situaţii când punerea în întârziere nu este necesară: .

Stătescu. În caz de neexecutare le numim daune compensatorii. Pe baza acestor proceduri care presupun deţinerea unui titlu executoriu recunoscut ca atare (act notarial. b) Executarea prin echivalent Executarea neconformă sau neexecutarea în totalitate a unei obligaţii dă dreptul creditorului de a obţine o sumă de bani ca reparaţie a prejudiciului suferit din culpa debitorului. 2 Pentru detalii a se vedea C. 1981.. Ambele forme de dezdăunare sunt supuse în principiu aceloraşi reguli. a nu face ceva)1. a face. 1 Pentru detalii a se vedea C. p. hotărâre judecătorească. Bucureşti.în cazul obligaţiilor continue. Este vorba de daune interese (daune comisorii). prin autorizarea de către judecător a creditorului să obţină prestaţia în natură de la altă persoană pe cheltuiala debitorului sau prin impunerea debitorului la plata de daune cominatorii. Bârsan. 320 11 . Acest lucru se realizează prin executorul judecătoresc. Bucureşti. Stătescu. Tratat de drept civil. 319 . 1981. Pentru a obţine executarea silită în natură creditorul are la dispoziţie diferite proceduri legale a căror utilizare depinde de obiectul obligaţiei (a da. Teoria generală a obligaţiilor. Totuşi. ori prin alte procedee speciale ce duc la obţinerea rezultatului dorit2. Tratat de drept civil. C. C. alt titlu). p. Teoria generală a obligaţiilor. Bârsan. În caz de întârziere ele poartă denumirea de daune moratorii.322. ele având menirea de a o înlocui. întinderea lor diferă: cele moratorii se pot cumula cu executarea în natură a obligaţiei pe când cele compensatorii nu se pot cumula cu această executare. creditorul poate apela la forţa de constrângere a statului pentru a-l determina pe debitor să execute exact prestaţia la care s-a obligat. Condiţiile acordării de daune.

Vinovăţia (greşeala) debitorului. Prejudiciul. Debitorul va fi obligat la plata despăgubirilor numai dacă acţionează cu intenţia de a păgubi sau produce această pagubă din neglijenţa. 2. În sarcina debitorului operează o prezumţie de vină. Din natura raportului obligaţional rezultă că creditorul are dreptul la prestaţia promisă şi că debitorul nu poate fi silit la o altă prestaţie. Sarcina probei prejudiciului revine creditorului. greşeala sa. Între fapta debitorului şi prejudiciul suferit trebuie să existe un raport de cauzalitate. Principiile acestei evaluări sunt prevăzute de lege (art. ). Forţa majoră şi cazul fortuit sunt situaţii de fapt pe care le apreciază ca atare judecătorul.1. Aceste daune datorate de debitor pot fi evaluate în două feluri: de judecător sau de către părţi. 1082 Cod civ. Debitorul trebuie să fie pus în întârziere. Se consideră că lipsa de folosinţă a banilor datoraţi provoacă creditorului o pagubă egală cu dobânda legală. cu excepţia situaţiilor în care paguba este fixată de lege. 1084 . forţa majoră sau vina creditorului. a) Evaluarea judiciară. Conduita debitorului va fi apreciată in abstracto. Executarea în natură nu mai este posibilă. Este cazul obligaţiilor ce au ca obiect sume de bani unde legea fixează drept desdăunare dobânda legală. Evaluarea daunelor. . 3.).1086 Cod civ. în raport de conduita unui bun gospodar. Ea poate fi răsturnată dovedindu-se cazul fortuit. Deci creditorul nu poate cere daune decât în subsidiar.prejudiciul suferit de creditor datorită neexecutării sau executării neconforme trebuie să cuprindă pierderea suferită 12 . 4. Prejudiciul este urmarea faptei ilicite a debitorului care constă în neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei asumate. Această condiţie este prevăzută de lege (art. Această prezumţie este relativă şi scuteşte pe creditor de a face dovada vinei debitorului său.

. p. 529/19. Necesitatea întăririi disciplinei contractuale a determinat autorităţile să intervină şi să stabilească prin acte normative penalităţi legale în cazul neexecutării plăţilor la scadenţă (în acest sens menţionăm legea nr. Teoria generală a obligaţiilor. O asemenea înţelegere este numită clauză penală. Părţile pot stabili ele însele întinderea pagubelor produse prin neexecutare.În toate cazurile va fi reparat numai prejudiciul direct. Buc. Bucureşti. 2002) Dobânzile în obligaţiile de a da o sumă de bani 1 C. . Bârsan. 1972. deoarece prin ameninţarea ce o prezintă pentru debitor îl determină pe acesta să-şi execute obligaţiile. Of. Prin ea se stabilesc anticipat natura şi întinderea despăgubirilor ce trebuie să le plătească debitorul. C. Regula o deducem din principiul autonomiei de voinţă: adică părţile au libertatea să facă o înţelegere accesorie în care să stabilească despăgubirile datorate de debitor. debitorul va răspunde şi pentru prejudiciul imprevizibil. Deak. Popa. 13 . Răspunderea civilă delictuală. 370. 469/2002. Tratat de drept civil. F. Stătescu. Ea nu poate fi modificată de judecător având regimul juridic a unui contract. Când vina debitorului în neexecutarea obligaţiei îmbracă forma dolului. F. 1981. Anghel. care se găseşte în legătură cauzală cu faptul ce a dus la neexecutare sau executare neconformă1. 332 2 I. p. privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale M. 07.efectiv (damnum emergens) şi câştigul pe care debitorul nu l-a putut realiza (lucrum cessans). I.debitorul este ţinut să repare numai prejudiciul previzibil în momentul încheierii contractului. Clauza penală poate avea ca obiect o sumă de bani sau o altă valoare patrimonială. În literatură clauza penală a fost socotită şi ca o garanţie2. b) Evaluarea convenţională.

Întrucât banii au o utilizare generală şi pot servi la cumpărarea oricărui bun.În cazul obligaţiei de a da o sumă de bani creditorul are dreptul în temeiul legii să ceară dobânzi drept despăgubire pentru plata cu întârziere. Drept civil. 26/25. Alba Iulia. fie prin convenţie.7/1998. 1999. M. 06. 2002 s-a reglementat 1 Asupra naturii dobânzilor a se vedea C. În al doilea rând dobânzile sunt fixate sub formă forfetară. Prin OG nr. Al. 1088 Cod civ. După abrogarea Decretului nr. stabilindu-le la un procent de 6% pe an. 9/2000 (M. 14 . civ. I. fie prin lege. 1998.1034/1998 a Trib. Of. Acest act normativ este abrogat3. 2000) aprobată prin L. nefiind destinaţi să rămână nefructificaţi în casă ci pentru a fi utilizaţi eficient2. 01. Această regulă are o explicaţie practică. Of. nr. 42. Legislaţia românească a reglementat dobânzile legale prin D. paguba care poate rezulta din neplata lor la timp poate fi apreciată într-o infinitate de forme. de la o persoană la alta. nr. nepublicată. Fixarea acestor daune interese sunt supuse unor reguli speciale. Din acest motiv legiuitorul a optat în evaluarea dobânzilor prin stabilirea lor sub formă de indemnizaţie forfetară. Buc. p. II. Luha. imposibil de rezolvat. p. Drept comercial. nr. Hamangiu. 339. Dacă fiecare creditor poate invoca o pagubă personală cererea acestuia poate da naştere la lungi discuţii susţinute de o infinitate de argumente. S-a conturat însă ideea unei dobânzi echitabile. M. 311/1954 jurisprudenţa nu a putut ajunge la un punct de vedere unitar în legătură cu întinderea dobânzilor ce se plătesc ca daune moratorii. 2 V. derogatorii de la cele obişnuite în materie de daune moratorii1. 1998. Băicoianu. Rosetti Bălănescu. 425/18. 356/2002. ). 3 Legea nr. 01. Banii sunt socotiţi a avea o productivitate continuă. legate de valoarea dobânzii practicate de CEC pentru depunerile la vedere4. nr. Alba. Bunurile. vol. 9/13. 311/1954. O. În primul rând paguba este prezumată. 4 Dec. Creditorul este scutit să facă dovada prejudiciului (art.

p. conform cărora anatocismul a fost permis în materie civilă conform următoarelor reguli: .problematica atât de disputată a dobânzilor reţinându-se următoarele principii: . O.dacă părţile nu stabilesc că o obligaţie este purtătoare de dobânzi. 1089 Cod civ. odată cu ajungerea obligaţiei la scadenţă. Dobânda mai mare decât cea admisă de lege este nulă. Odată cu abrogarea D. D. rente viagere. 1 2 I. M. 1938. . chiar în materie comercială2. Dobânzile nu se acordă din oficiu. Regimul juridic al dobânzilor. Părţile pot conveni ca dobânda să se capitalizeze. 1995. 15 . Buc. Regimul juridic al anatocismului. Ele trebuie să fie cerute. . L. 46 . Băcanu. 311/1954 au devenit incidente dispoziţiile art. Interzicerea anatocismului a fost menţinută şi prin D. . partea I (în celelalte raporturi juridice dobânda legală este mai mică cu 20% decât taxa scontului) . 05. care se publică în monitorul oficial.în materie civilă dobânda nu poate fi mai mare de 50% pe an. 102/5. Fiind foarte oneros pentru debitor anatocismul a fost interzis în 1938.47. pentru stabilirea dobânzilor şi înlăturarea cametei. fără să-i stabilească rata se va plăti dobânda legală.în materie comercială dobânda legală este egală cu taxa oficială a scontului Băncii Naţionale.dobânda la dobândă să fie stipulată în convenţie sau pretinsă prin cererea de chemare în judecată. restituiri de fructe (art. deci să se adauge la suma datorată şi să producă ea însăşi dobândă în continuare1.sunt exceptate de la anatocism veniturile pentru trecut privind amenzi. . 1089).părţile sunt libere să stabilească rata dobânzii pentru întârzierea în plata unei obligaţii băneşti. chirii. .dobânda la dobândă priveşte numai perioada cel puţin a unui an împlinit. 311/1954 prevăzându-se că dobânda se va calcula numai asupra sumei împrumutate.

existenţa unor excepţii: .asociatul care întârzie să depună aportul social numerar datorează nu numai dobânda legală. 9/2000 dobânzile se pot capitaliza şi pot produce dobânzi în temeiul unei convenţii speciale încheiate în acest sens. dacă se cuvin"(art. Patrimoniul debitorului.Conform art. În principiu cumulul dobânzii cu despăgubirile nu este permis. Se admite. chiar când datoria nu produce dobândă şi încă şi pentru daune interese. Creanţa creditorului conferă acestuia anumite drepturi asupra patrimoniului debitorului care au ca scop asigurarea executării obligaţiei în natură sau prin echivalent. Debitorul va răspunde pentru obligaţiile asumate cu întregul său patrimoniu. 8 din OG nr. dar răspunde şi de daunele pricinuite (art. Din acest motiv patrimoniul este socotit un gaj general al creditorilor care nu au alte garanţii individualizate. 1669 Cod civ. dobânzi şi cheltuieli plătite şi pentru "dobânda sumei ce a plătit.). în afară de capital. după scadenţa lor dar numai pentru dobânzi datorate pe cel puţin un an. ansamblul elementelor active patrimoniale are semnificaţia unei garanţii care trebuie să îndestuleze toate creanţele creditorilor. SECŢIUNEA II Realizarea drepturilor creditorului Dreptul de gaj general asupra patrimoniului debitorului. 1504 Cod civ. 16 . din ziua când trebuia să facă vărsământul. Cumulul dobânzilor cu despăgubirile.). conform unor reguli speciale. însă. .fidejusorul care a plătit datoria are regres contra debitorului principal.

Doctrina2 a arătat care sunt măsurile şi procedurile ce le pot lua şi utiliza creditorii chirografari: . Teoria generală a obligaţiilor.Tocmai din faptul că patrimoniul este o universalitate rezultă că această garanţie nu poartă asupra unor bunuri determinate. C. 1969. .să intenteze acţiunea oblică. C. Dreptul de gaj general oferă creditorilor chirografari anumite prerogative: ei pot lua măsuri conservatorii în locul debitorului lor. Stătescu. Din acest motiv actele prin care debitorul le încheie normal. . . p. Popescu. Măsurile conservatorii sunt privite ca mijloace juridice (proceduri). 17 . Aceşti creditori sunt ţinuţi să respecte efectele actelor juridice încheiate de debitori.să intenteze acţiunea revocatorie. principiu dedus din conceptul de patrimoniu gaj general. Dreptul de gaj general îi pune pe creditorii fără garanţii întro poziţie egală faţă de debitori: toţi vin în concurs la urmărirea bunurilor debitorului lor. P. Bucureşti. Aceste măsuri se iau de către creditori ca să se evite starea de insolvabilitate a debitorului lor. Bârsan. fără fraudă şi care îi modifică patrimoniul sunt opozabile creditorilor chirografari. 343. Ele au ca scop conservarea patrimoniului nu şi constrângerea debitorului să-şi îndeplinească obligaţiile. destinate să asigure conservarea patrimoniului debitorului lor. 1981. 338. Doctrina vorbeşte despre principiul egalităţii creanţelor. Măsuri conservatorii. Sunt socotite conservatorii următoarele măsuri: 1 2 T. Tratat de drept civil. pot promova acţiuni în justiţie ca să conserve sau să întregească patrimoniul debitorului lor1.să ceară executarea silită asupra bunurilor debitorului.să ceară luarea unor măsuri conservatorii asupra patrimoniului debitorului. Buc. p. Teoria generală a obligaţiilor. Anca.

. Bârsan. Stătescu. Acţiunea profită tuturor creditorilor chirografari. Pentru a putea fi intentată trebuie îndeplinite următoarele condiţii: . Este o acţiune prin care creditorul valorifică un drept ce aparţine debitorului său.dreptul creditorului de a interveni în procesele debitorului cu privire la bunuri din patrimoniul său şi în procesele de împărţeală. când există temerea că aceste bunuri vor fi ascunse. distruse sau înstrăinate. Tratat de drept civil. Bucureşti. .cererea de efectuare a mişcărilor în registrele de publicitate imobiliară dacă debitorul dobândeşte dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra unui imobil şi neglijează efectuarea lor. . . 18 .creditorul să aibă un interes serios şi legitim ca să depună acţiunea. Prin această acţiune bunul asupra căruia se purta dreptul ameninţat cu pierderea este readus în patrimoniul debitorului. C. Este acţiunea prin care creditorul cere desfiinţarea de către judecător a actelor juridice făcute de debitor pentru prejudicierea 1 C. Teoria generală a obligaţiilor. . 338. pentru a se preveni ca aceste procese să ducă la o vătămare a drepturilor creditorului.. lichidă şi exigibilă.dreptul creditorului de a promova acţiunea în simulaţie şi să demonstreze caracterul simulat a operaţiei efectuate aparent de către debitor1. p.debitorul să fie inactiv şi să nu promoveze el însuşi acţiunea.creanţa creditorului să fie certă. Acţiunea revocatorie. Acţiunea oblică.cererea de a se pune sechestru asigurator pe anumite bunuri ale debitorului. 1981.

dobânditorul dreptului să cunoască despre fraudarea creditorului în actele cu titlu oneros. Principii de drept comercial. în sensul că profită numai creditorului ce a formulat acţiunea. Dreptul nu este readus în patrimoniul debitorului decât în limita satisfacerii pretenţiilor întemeiate ale reclamantului.actul să fie făcut în frauda creditorului. 1928. Aceste măsuri conservatorii şi proceduri au ca scop păstrarea posibilităţii realizării drepturilor de către titularul unui drept de creanţă. Acţiunea revocatorie este o acţiune în inopozabilitate a actului făcut de debitor în frauda creditorului său. în principiu. Ele constituie garanţii în sens larg pentru asigurarea eficacităţii raportului juridic obligaţional. 189 19 . Lipsa lor ar lăsa fără eficienţă drepturile corelative obligaţiilor debitorului. adică debitorul să fi avut cunoştinţă de rezultatul păgubitor al actului făcut. . anterioară actului atacat. în 1 C. p. Pentru a putea formula acţiunea revocatorie trebuie îndeplinite următoarele condiţii: .sa. Prejudicierea se materializează în crearea sau accentuarea stării de insolvabilitate a debitorului. nu şi celorlalţi. . adică debitorul să-şi fi cauzat sau mărit o stare de insolvabilitate. SECŢIUNEA III Obligaţiile comerciale.creditorul să aibă o creanţă certă. Ele sunt reglementate. Buc. . Ea produce efecte relative. exigibilă şi. lichidă.actul atacat să fi creat creditorului un prejudiciu. Vivante. Particularităţi Obligaţiile comerciale sunt raporturi juridice care rezultă din acte de comerţ obiective sau subiective1.

Există două categorii de reguli care conturează distincţia între raporturile obligaţionale civile şi cele comerciale şi consacră indirect modul în care aceste raporturi sunt supuse reglementărilor în vigoare. Petrescu. Astfel. 1994. stricta executare a angajamentelor asumate. de cele mai multe ori întreprinzătorului. garanţia îndeplinirii obligaţiilor sau regulile creditului comercial. a celerităţii şi a creditului se poate realiza angajarea unor obligaţii comerciale cu un capital ce nu aparţine. comerciale. În al doilea rând s-a stabilit posibilitatea recurgerii la dreptul civil prin absenţa unei reglementări proprii.principiu. prin actele sale o activitate socială. Numai datorită simplificării operaţiilor. 1994. Separat de asta. p. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Instituţia obligaţiilor civile este aplicabilă atât în raporturile contractuale cât şi în cele extracontractuale. Buc. Petrescu. Comerciantul datorită priceperii sale îndeplineşte. de normele dreptului comun. reţinem regula conform căreia "timpul este bani". celeritatea în toate activităţile comerciale. 20 . 39. realizând pentru sine un profit2. în dreptul comercial operează principiul conform căruia în acest domeniu operează prezumţia de productivitate a banilor. 38. În primul rând există principii nescrise ale dreptului comercial. Această posibilitate nu trebuie să intervină decât dacă nu există 1 2 R. Totuşi nevoile comerţului au obligat pe legiuitor să adopte norme speciale în anumite domenii ale raporturilor obligaţionale. precum şi principiul că oricine poate contracta valabil în profitul unui terţ şi că în caz de îndoială trebuie favorizată soluţia care asigură libera circulaţie a bunurilor. Bucureşti. principii ce definesc noţiunea de spirit comercial1. R. p. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. De aici rezultă că dreptul comercial este mai suplu. Exigenţele comerţului au cerut imperios respectarea unor reguli născute din uzanţele locale: simplificarea operaţiilor comerciale.

I. Drept civil. Principiile amintite le regăsim în câteva instituţii reglementate expres de legea comercială în mod diferit de dreptul comun: . Teoria generală a obligaţiilor. I. 1998 5. 43 Cod com.. L.în dreptul comercial nu este permis retractul litigios (art..regimul dobânzilor este mai sever în dreptul comercial (art. I. Bucureşti. Regimul juridic al dobânzilor. Pop. I.. C. 42 Cod com. Rosetti Bălănescu.. Băicoianu. Băcanu. Bucureşti. V.F. Luha. R. F. II.. Al. 1995 3. Alba Iulia.solidaritatea comercială (art. ) tratamentul specific obligaţiilor solidare este regula în materia obligaţiilor comerciale.. Recurgerea la dreptul civil ar putea să atragă denaturarea spiritului comercial care a fost avut în vedere la data naşterii raportului juridic1.regimul rezoluţiunii comerciale interzice termenul de graţie (art. Petrescu. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Bunurile. Popa. 21 . În doctrină s-a arătat că analogia este permisă şi necesară.. Drept comercial. Drept civil. Iaşi 1994 1 R.posibilitatea folosirii analogiei cu o normă apropiată de drept comercial. 1998 4.. vol. Bucureşti.) Bibliografie: 1. . 1994 6. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. 1972 2. 1994.) . Petrescu. 45 Cod com. Anghel. 38. Bucureşti. ) . Răspunderea civilă delictuală... 44 Cod com. Deak. Hamangiu. p. ca să se evite aplicarea automată la un raport obligaţional comercial a unei reguli de drept civil. Bucureşti.

Gh.C. T. M. C.. vol. Bucureşti. 7. Vlachide. II..Pop.. 1969 10. P. CAPITOLUL II IZVOARELE OBLIGAŢIILOR COMERCIALE Precizări. Bârsan. Pop. nepublicată. Tratat de drept civil. Alba. 05. 1976 8. Bucureşti. C. Repetiţia principiilor de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor.1034/1998 a Trib. civ. A. O. 1938. nr. Bucureşti... Bucureşti. 102/5. Beleiu. 1981 11. Drept civil. pentru stabilirea dobânzilor şi înlăturarea cametei. Teoria generală a obligaţiilor. Popescu. P. 22 . L. 1998 9.. Dec. D. Teoria generală a obligaţiilor.. Anca. Drept civil. 13. 1994 12.. Stătescu. L. partea generală. Bucureşti.

p. În primul rând întâlnim oferta de contractare considerată ca angajament juridic dacă autorul ofertei a înţeles să se oblige înainte de orice acceptare. delictul şi cvasidelictul. acte juridice înţelese ca manifestări de voinţă făcute cu intenţia de a produce efecte juridice (contractul şi actul unilateral de voinţă) şi fapte juridice înţelese ca fapte licite sau ilicite de care legea leagă producerea unor efecte juridice (fapta ilicită cauzatoare de prejudicii. Stătescu. 28 4 I. S-a arătat în doctrină3 că aceste clasificări sunt valabile şi în dreptul comercial. p. Buc. cvasicontractul. vol. Contractul este principalul izvor de obligaţii comerciale. Exemplificăm şi alte manifestări unilaterale de voinţă care produc obligaţii comerciale4: 1 C. gestionarea intereselor altuia. Clasificarea izvoarelor obligaţiilor în dreptul comercial. Activitatea economică se fundamentează pe acordul de voinţă al părţilor. Turcu. plata nedatorată. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. 23 . Teoria generală a obligaţiilor. Tratat de drept civil. Pop. Această clasificare este contestată1. p. Drept comercial român. doctrina enumeră următoarele categorii de acte recunoscute ca fiind producătoare de obligaţii comerciale.Codul civil adică izvoarele obligaţiilor: contractul. 1997. Astfel. p.27 2 L.28 3 I. 24. Georgescu. Dacă voinţa exprimată unilateral are scopul de a naşte în sarcina autorului obligaţii nu mai este necesar pentru naşterea acelei obligaţii întâlnirea altei manifestări de voinţă. I. Teoria dreptului civil distinge între acte juridice şi fapte juridice. Buc. L. Bucureşti. 26 . Pop. Buc. îmbogăţirea fără justă cauză)2. 1998. Totuşi nu sunt excluse nici actele juridice unilaterale. L. C. Teoria generală a obligaţiilor. Contractele comerciale. Drept civil român. Bârsan. 1981. 1994.

promisiunea de a încheia un contract unilateral (art. cu urmările lor. În dreptul comercial se întâlnesc raporturi juridice la care participă un număr imens de subiecţi (formarea unei societăţi prin subscripţie publică poate atrage mii sau zeci de mii de subscriitori). Actul juridic complex Acordul de voinţă presupune consensul tuturor subiecţilor ce participă la formarea actului juridic. Sunt numeroase situaţii de fapt ilicite producătoare de prejudicii ce rezultă din activitatea comercială (accidente. Deci.. decizia 1572/1998 a Trib. de asemenea. Ele dau naştere unor obligaţii comerciale dacă sunt conexe unui act comercial2. Ştefănescu.abandonul vasului şi a altor bunuri asigurate (art.38 Cod com.) . . actul juridic este guvernat de principiul unanimităţii voinţei părţilor. nr. ce rezultă din activitatea întreprinderilor comerciale. numeroase exemple de aplicare a regulilor ce guvernează răspunderea comercială pentru ceea ce doctrina numeşte delicte sau cvasidelicte săvârşite în exerciţiul profesional de către comercianţi1. Practica a învederat. nepublicată. Bucureşti. 2 O. . Alba. emblemelor în mod nelegal).644 Cod com. vol.emiterea unui bilet la ordin sau cambie. fapte ilicite legate de concurenţă. modificată).2 L. . Alba.constituirea societăţii cu răspundere limitată cu un singur asociat (art. 1987.19 din L. II.). Căpăţână. nepublicată. B. modificată). 6 24 . p. utilizarea firmelor.subscrierea acţiunilor de către acceptanţi (art. Este foarte dificil ca să se poată obţine unanimitatea voinţelor acestor subiecţi pentru ca actul juridic să se formeze. 5 al. 1 Decizia 384/1997 a Trib. nr. Tratat de drept comercial internaţional.31/1990. 31/1990.

voinţele aparţin unor persoane cu interese opuse care obţin satisfacerea acestora prin negociere şi conciliere. 1994. El urmează regimul juridic instituit de legea specială care-l reglementează. Actele juridice supuse regulii majorităţii sunt denumite de doctrină acte complexe. voinţele lor nu se suprapun. împrumutându-se principii specifice structurilor politice. Bucureşti. reprezintă tot atâtea cazuri în care principiile dreptului comun sunt insuficiente ca să explice mecanismul creator de efecte juridice. Părţile îşi asumă şi obligaţii reciproce. voinţa producătoare de efecte juridice. non adimpleti contractus. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. 16 25 . L. Voinţa minorităţii este sacrificată supunând-o deciziei majorităţii. Georgescu. 1 I. p. Principiul votului majoritar prezumă că un anumit număr dintre părţile participante la elaborarea actului juridic reprezintă voinţa unanimă. Excepţia specifică contractelor sinalagmatice. În contractele cu pluralitate de părţi participante. Deciziile adunărilor generale ale asociaţilor. Interesele lor colaborează în vederea realizării unui obiectiv comun.Din acest motiv în dreptul comercial se acceptă ca anumite acte juridice să se formeze aplicând principiul majorităţii. Îmbogăţirea fără justă cauză. Ceea ce distinge actul complex de contractele obişnuite este absenţa contrarietăţii intereselor1. le este aplicabilă după cum este aplicabilă şi acţiunea rezolutorie. Drept comercial român. Totuşi acestor acte complexe le sunt aplicabile unele reguli specifice contractelor sinalagmatice. Deşi părţile actelor complexe au un ţel comun. În actele complexe subiecţii au interese concordante. deciziile proprietarilor de vase. nu se identifică. deciziile creditorilor organizaţi în procedura falimentului. Actul juridic complex este socotit ca o categorie juridică nouă.

I. De asemenea. În dreptul comercial acţiunea de îmbogăţire fără justă cauză. Însă. I. principiile de drept comun trebuie interpretate luând în considerare spiritul comercial. Turcu.Dreptul civil consacră principiul potrivit căruia cel care l-a îmbogăţit pe altul printr-o pierdere personală este îndreptăţit să i se restituie valoarea de care a beneficiat altcineva fără justă cauză. în practică s-a dat curs principiului general de drept comun şi în litigii comerciale. susceptibile de a fi executate silit. L. vol. Asemenea acorduri se fac atunci când partenerii consideră că mijloacele economice de care dispun sunt mai puternice decât utilizarea procedurilor juridice.55/1934 (art. vol. Pop. Turcu. vol. Această acţiune este specifică dreptului cambial şi are regulile ei bine statornicite de legea cambială. I. 65) prevede că posesorul ce a pierdut acţiunea cambială contra tuturor obligaţilor şi nu are contra acestora acţiune cauzală poate exercita contra trăgătorului. Contractele comerciale. Acest principiu este aplicabil şi în materia obligaţiilor comerciale1. 25 I. p. Obligaţii speciale În doctrină s-a arătat că partenerii de afaceri pot încheia acorduri în care stabilind clauze specifice unui contract să exprime şi voinţa de a nu încheia un adevărat contract în sensul că nu-şi vor asuma obligaţii juridice. Bucureşti. I. Astfel: Legea nr. nu are reguli proprii. vol. 1997. Bucureşti. Pop. 1 2 I. S-a considerat că cel ce foloseşte o conductă a unei alte persoane trebuie să plătească acest folos care-l îmbogăţeşte. 1997. acceptantului sau girantului o acţiune pentru plata sumei cu care aceştia s-au îmbogăţit fără cauză în dauna sa. p. Contractele comerciale. exceptând exemplul din dreptul cambial. 25 26 . De asemenea soţia trebuie remunerată dacă a gestionat fondul de comerţ al soţului (sau această contribuţie să fie socotită bun propriu)2. L.

Georgescu. Bucureşti.. C. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Decizia 384/1997 a Trib. Stătescu. L.. L. Bucureşti. 1997. C. dacă nu sunt respectate.Asemenea acorduri sunt valabile dacă nu se fac în scop de fraudă şi părţile îşi exprimă voinţa de a nu se obliga în sens juridic. 1998 4. p. B. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti.. II 2. decizia 1572/1998 a Tribunalul Alba.. I. la o răspundere delictuală dacă acţiunile unei părţi provoacă celeilalte o pagubă1. Turcu. 1994 3. I. Bucureşti. Tratat de drept civil. 26 27 . vol. 1 I. I. Pop. Contractele comerciale. Bucureşti.. vol. L. Pop. Contractele comerciale.. Pop. Căpăţână. O. 1997 6. Asemenea acorduri duc. nepublicată. I. Teoria generală a obligaţiilor. nepublicată. Ştefănescu. 1981 5. 1987. Tratat de drept comercial internaţional. Bibliografie: 1. Drept civil român. Bucureşti. Turcu.. I.. Drept comercial român. vol. vol.L. Alba. Bârsan.

Trăsături.CAPITOLUL III CONTRACTUL COMERCIAL SECŢIUNEA I Conceptul de contract comercial şi caracterele juridice ale acestuia Contractul comercial este principalul instrument juridic cu ajutorul căruia se înfăptuieşte comerţul intern şi internaţional. Este cu titlu oneros: fiecare dintre părţi urmăreşte obţinerea unui avantaj material ca urmare a implicării sale în raportul juridic comercial. Caracterul oneros este de esenţă comercială pentru că finalitatea comerţului este profitul. Contractul comercial este sursa cea mai importantă de obligaţii comerciale. El beneficiază de reguli proprii şi suportă impactul regulilor codului civil în măsura în care legea comercială este insuficientă pentru a lămuri total aspectele pe care realitatea vieţii le evidenţiază în legătură cu aceste contracte. Contractul comercial este un acord de voinţă între părţile participante la un raport comercial. acord prin care se creează. La prima vedere contractul comercial pare a fi un contract oarecare. similar celor reglementate de codul civil. dar nu unica. 1. se modificiă sau se se stinge un raport juridic comercial. 28 . O analiză mai atentă a specificului acestui contract demonstrează că el se prezintă ca o instituţie juridică diferită prin caracteristicile sale faţă de contractul civil.

S-a emis ideea că titlul gratuit nu este cu totul incompatibil cu operaţiunile comerciale. Spre deosebire de contractele civile care se împart 29 . Fiecare dintre parteneri este concomitent creditor şi debitor al celuilalt cocontractant. Caracterul comutativ este numai de natura acestui contract nu şi de esenţa sa. Este un contract comutativ. Totuşi el nu are intenţia de a gratifica partenerii.Elementul gratuit în structura unui contract comercial este exclusă? Doctrina a semnalat câteva situaţii când prin efectul unor contracte comerciale comerciantul nu a obţinut profit pentru sine. interdependente între părţi. Există contracte comerciale care conţin elemente aleatorii: contractul de asigurare şi reasigurare creează drepturi şi obligaţii supuse unei condiţii ce presupune un risc. şi dacă îl vor obţine. comerciantul nu obţine imediat un câştig. 2. În perspectivă. vânzarea promoţională. Scopul acţiunii comerciantului rămâne. Vom observa că în fiecare din aceste cazuri de intruziune a titlului gratuit în contractele comerciale (distribuirea de eşantioane gratuite. La o analiză atentă a problemei se poate constata că aceasta este doar o aparenţă. 3. nu-i vor şti întinderea. acordarea de licenţe gratuite privind brevete de invenţii). El generează drepturi şi obligaţii reciproce. Este un contract sinalagmatic. vânzarea sub costuri. determinate. o asemenea politică comercială îi va aduce un câştig prin obţinerea de noi clienţi. în perspectivă tot oneros. ci creează anumite avantaje altuia. contractul de societate are un dublu caracter aleatoriu: părţile nu ştiu dacă vor obţine un câştig. Atât drepturile cât şi întinderea obligaţiilor pe care le generează contractul comercial sunt de la început certe. înlăturând concurenţa. ci urmăreşte câştigarea în timp a unui segment de piaţă. Fiecare dintre parteneri se obligă faţă de celălalt în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la executarea şi întinderea obligaţiilor asumate. adică partenerului.

Chiar dacă existenţa înscrisului este obligatorie la naşterea raportului juridic contractul odată format există independent de înscris. Pentru a dovedi existenţa unui contract comercial uneori este prevăzută în lege cerinţa unui înscris. Dovada drepturilor şi obligaţiilor se poate face. 4.VI.1999 precum şi partea specială. Obligaţia există independent de existenţa înscrisului. Buc.contractul de societate este uneori un contract solemn. Buc. 19.contractul de gaj comercial cu sau fără deposedare este un contract real. C. 1981. M. 1997.în sinalagmatice perfecte şi imperfecte. Legea a prevăzut o singură excepţie în acest sens: contractul de gaj cu deposedarea debitorului este un contract sinalagmatic imperfect1. contractul de garanţie reală mobiliară 2 I.Of. I. Turcu. Bârsan. . cap. Teoria generală a obligaţiilor.înscrisurile premergătoare facerii contractului scris sunt socotite nule şi neavenite dacă nu sunt incorporate în înscrisul constatator al contractului. nu mai este necesar nici pentru naşterea contractului nici pentru dovada conţinutului său2. Există şi excepţii: . Contracte comerciale. potrivit principiului probei libere prin orice mijloc de probă. p. după cum urmează: .99/1999. în principiu. Deseori părţile. Aceasta creează consecinţe juridice. Este un contract consensual. Şi în acest caz contractul are o existenţă autonomă faţă de înscris.02. Tratat de drept civil. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. 30 . 1 C. Asupra acestui aspect a se vedea modificările aduse de L. contractele comerciale sunt sinalagmatice perfecte. fără ca legea să le impună fac acte scrise la formarea contractelor lor. Stătescu. În virtutea acestei idei acordul părţilor dă naştere contractelor încât înscrisul. Vol. Pentru perfectarea sa este suficient acordul de voinţă al părţilor. nr.nr.236/27. 47. p.

15 31 . 5. de repartizare echilibrată a riscului contractual2. 20. Bucureşti 1997. interesele de grup. Clauzele contractuale exprimă dorinţa de echilibru a sarcinilor. Practica activităţii economice indică un anumit curs spre care se îndreptă obligaţiile contractuale. I. de preocuparea pentru eficienţă economică. Contractele comerciale sunt dominate. Contracte comerciale. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. ale comunităţilor şi ale statului în activitatea economică fac ca unele reglementări din domeniu să devină desuete. SECŢIUNEA II Tendinţe actuale în evoluţia obligaţiilor contractuale comerciale 1. spre deosebire de cele civile. 2 I. Turcu. Iniţiativa particulară. pentru libera concurenţă. 3 I. Turcu. I. Bucureşti 1997. Vol. p. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. de spiritul de afaceri. 2. Contractele nenumite capătă o pondere tot mai însemnată în viaţa economică şi juridică.acordurile de modificare ale contractului scris sunt valabile numai dacă sunt consemnate tot printr-un înscris3. speculativă.. p. Pe cale de consecinţă probaţiunea obligaţiilor născute din el este supusă regulilor stabilite de legea comercială. Contractul comercial este un fapt de comerţ. Contracte comerciale. El constituie întotdeauna un act de comerţ în sens subiectiv şi pentru că are cauză comercială. Vol. Sub presiunea nevoilor curente practicienii creează noi modele de contracte pe care jurisprudenţa le consacră după ce în prealabil le supune unui examen sever.

Furnizorii de informaţii sunt răspunzători pentru prejudiciul cauzat clientului ce a contractat bazându-se pe informaţii greşite. Ea se realizează prin activităţi publicitare şi de marketing. Vol. după caz: 1 I. Contracte comerciale. . încât presupune o întreagă procedură ce parcurge mai multe etape. prin necesitatea obţinerii de autorizaţii administrative. 16 32 . Bucureşti 1997. Demersuri exploratorii: se concretizează în activitatea de sondare şi prospectare a pieţei.3. prin impunerea de obligaţii legale de contractare. de căutare a partenerului. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. 1.se restrânge libertatea contractuală prin clauze de protecţie a consumatorilor. I. Natura obligaţiei de reparaţie poate fi contractuală sau delictuală. În această etapă se pot folosi instituţii sau persoane specializate în domeniu. ce presupun contracte tip impuse de autoritatea publică. SECŢIUNEA III Încheierea contractelor Încheierea contractelor presupune de regulă negocieri între partenerii contractuali. telecomunicaţii. p. etc. transporturi publice). Turcu. Efectul acestei tendinţe se regăseşte în creşterea ponderii contractelor de adeziune1. Un segment însemnat al obligaţiilor contractuale comerciale este dominat de dirijism care înlătură principiile liberale în materie.se extind serviciile publice comerciale (poştă. Acest dirijism se manifestă în două direcţii: .

- contractuală, dacă clientul şi agenţia sunt în relaţii contracuale. În acest caz agenţia răspunde chiar dacă a furnizat gratuit informaţiile1. - delictuală, dacă informaţia este furnizată unei terţe persoane cu care agenţia nu are raporturi contractuale2. Obligaţia de a furniza informaţii este o obligaţie de mijloace, agenţia trebuind să depună diligenţă în furnizarea datelor. Obţinerea unei despăgubiri este condiţionată de dovedirea caracterului eronat sau incomplet al informaţiei primite, a culpei autorului (dol sau neglijenţă) şi a raportului de cauzalitate între furnizarea informaţiei şi prejudiciu. 2. Negocierea. a) Precizări. În principiu nu este o etapă necesară. Ea poate lipsi sau devine obligatorie în anumite împrejurări. Absenţa negocierii este posibilă când ea nu se justifică din punct de vedere practic sau când este interzisă de una din părţi. Această ultimă ipoteză prezintă interes juridic: Este vorba de contractele de adeziune în care orice posibilitate de negociere este exclusă deoarece partenerul mai puternic impune cocontractantului condiţiile sale la care acesta din urmă trebuie să adere. Partenerul defavorizat are puţine posibilităţi, indirecte, pentru a se proteja. Astfel: - conform prevederilor Legii nr. 21/1996 se poate sesiza Consiliul Concurenţei sau Oficiul Concurenţei, organisme guvernamentale, pentru abuz de poziţie dominantă (în dreptul intern).
1

A se vedea practica citată de I. Turcu, Contracte comerciale, Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Vol. I, Bucureşti 1997, p. 60 2 I. Turcu, Contracte comerciale, Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Vol. I, Bucureşti 1997, p. 60

33

- dacă victima este consumatorul el se poate adresa structurilor pentru protecţia consumatorului şi organelor administraţiei publice conform procedurilor instituite prin O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, devenită Legea nr. 11/1994. Separat de asta, cel lezat poate formula acţiune în justiţie invocând viciul de consimţământ şi solicitând anularea contractului. Obligaţia negocierii. Uneori partenerii pot fi obligaţi să negocieze. Întâlnim această obligaţie în următoarele situaţii: - dacă există acord de principiu de a negocia un contract; - când un contract existent este susceptibil de renegociere ca urmare a unei clauze exprese în acest sens. - când obligaţia renegocierii prestaţiei este prevăzută de lege. Obligaţia de a negocia sau renegocia este o obligaţie de a face. Neexecutarea ei conferă creditorului acţiune în daune întemeiată pe răspunderea contractuală sau delictuală, după caz1. b) Terţii în negociere. Părţile pot solicita ca la negocieri să participe şi terţe persoane atribuindu-le anumite competenţe: - intermediari, dacă nu sunt mandataţi de vreuna dintre părţi, acţionând ca specialişti, pe cont propriu; - mediatori, când acţionează ca mandatari ai părţilor; - arbitri, când părţile nu pot realiza un acord şi lor li se acordă competenţa de a impune clauzele asupra cărora nu s-a realizat înţelegerea. Culpa terţului atrage responsabilitatea civilă întemeiată pe relaţii contractuale sau pe răspunderea delictuală, după caz. Mediatorul răspunde ca mandatar. Arbitrul poate să răspundă ca

1

I. Turcu, Contracte comerciale, Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Vol. I, Bucureşti 1997, p. 25

34

mandatar sau delictual când a comis o fraudă. În acest ultim caz decizia arbitrului poate fi anulată în instanţă1. c) Derularea negocierii. Negocierea se poate realiza de către comerciant sau poate fi făcută de către persoane specializate, negociatori. Fiecare din aceşti subiecţi au obligaţii faţă de cel pentru care negociază şi faţă de cel cu care negociază. Astfel: - negociatorul trebuie să fie un bun profesionist. El nu poate invoca propria neştiinţă, dacă nu s-a informat în legătură cu toate datele necesare pentru a încheia un contract avantajos. - negociatorul trebuie să informeze pe partener în legătură cu toate datele necesare încheierii contractului2. Neîndeplinirea obligaţiei de informare atrage după sine răspunderea furnizorului de mărfuri şi servicii. Caracterul complet sau incomplet al informaţiei se apreciază în raport cu partenerul căruia îi este destinată informaţia3. - negociatorul trebuie să-şi sfătuiască partenerul pentru alegerea produsului cel mai potrivit. Este o obligaţie de mijloace. Neîndeplinirea obligaţiei atrage după sine o răspundere întemeiată pe disp. art. 998 Cod. civ.4 - negociatorul trebuie să fie loial faţă de partener (să fie sincer în declaraţii, să respecte interesele partenerului, să ofere informaţii exacte, să păstreze tăcerea asupra discuţiilor şi informaţiilor primite). Nerespectarea acestor obligaţii atrage o răspundere delictuală.
1

I. Turcu, Contracte comerciale, Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Vol. I, Bucureşti 1997, p. 26 2 În legătură cu răspunderea pentru neîndeplinirea acestei obligaţii a se vedea I. Turcu, Contracte comerciale, Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Vol. I, Bucureşti 1997, p. 66 3 I. Turcu, Contracte comerciale, Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Vol. I, Bucureşti 1997, p. 67 4 Pentru amănunte a se vedea I. Turcu, Contracte comerciale, Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Vol. I, Bucureşti 1997, p. 66-70

35

Este de observat că aceste obligaţii nu sunt prevăzute de lege ci impuse de o bună practică comercială. Ele impun partenerilor o anumită conduită care are ca scop general îmbunătăţirea climatului de afaceri. Dacă există convenţie de derulare a negocierii răspunderea pentru neîndeplinirea acestor obligaţii are natură contractuală. 3. Ipoteze de lucru în negociere. a) Convenţia de tratative. Părţile pot să stabilească printr-o înţelegere (convenţie de tratative), regulile comportării lor în cursul negocierii. Denumirea acestei înţelegeri este foarte variată: protocol de tratative, acord de principiu, scrisoare de intenţie, etc. Convenţia consemnează obligaţia de a negocia şi nu de a încheia contractul. Deci, părţile au posibilitatea să nu încheie contractul pentru că nu s-au obligat la aceasta. b) Întreruperea negocierii. Dacă vreuna din părţi întrerupe tratativele şi provoacă o pagubă partenerului, reaua sa credinţă îi atrage răspunderea delictuală1. Reaua credinţă se exprimă în faptul de a angaja negocierile fără intenţia serioasă de a contracta. c) Acordul de principiu. Este o convenţie prin care părţile se obligă să negocieze ulterior un contract anumit fără să-i precizeze elementele esenţiale2. El face parte din ceea ce numim generic convenţia de tratative. d) Promisiunea de contract. Este un acord intervenit între părţi prin care promitentul se angajează faţă de beneficiar să încheie cu acesta în termenul stabilit un contract ale cărui elemente sunt stabilite prin acest acord. Dacă numai una din părţi recunoaşte celeilalte opţiunea de a încheia contractul, promisiunea

1

I. Turcu, Contracte comerciale, Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Vol. I, Bucureşti 1997, p. 72 2 I. Turcu, Contracte comerciale, Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Vol. I, Bucureşti 1997, p. 73

36

este unilaterală. Dacă ambele părţi au această opţiune promisiunea este sinalagmatică3. Ea se deosebeşte de pactul de preferinţă. În acest din urmă caz, promitentul nu se obligă să încheie contractul proiectat ci se angajează că, dacă va contracta o va face cu beneficiarul. Promisiunea de contract are două trăsături: - determină obiectul şi preţul contractului; - beneficiarul poate să nu încheie contractul. Dacă promitentul nu-şi respectă obligaţia asumată, beneficiarul poate: - obţine contractul prin hotărâre judecătorească în ipoteza în care toate elementele acestuia au fost precizate; - obţine daune interese, promitentul fiind obligat la repararea pagubei suferite prin pierderea şansei de către beneficiar. 4. Schema juridică a formării contractului comercial. Ca orice contract şi contractul comercial ia naştere prin acordul de voinţă al părţilor, acord ce se realizează prin întâlnirea ofertei cu acceptarea. A. Precizări: I. Contracte între persoane prezente. Mecanismul realizării acordului de voinţă este diferit după cum contractul se încheie între persoane prezente şi persoane neprezente. Declaraţia de voinţă a părţii ce a luat iniţiativa contractului se numeşte ofertă. Răspunsul afirmativ al celeilalte părţi se numeşte acceptare. Acordul de voinţă între prezenţi presupune un schimb succesiv de voinţe, de oferte şi acceptări, până în momentul în care părţile consimt asupra tuturor problemelor legate de contract. Schimbul direct între oferte şi acceptări nu este posibil decât dacă părţile sunt fiziceşte în acelaşi loc şi în acelaşi moment.
3

I. Turcu, Contracte comerciale, Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Vol. I, Bucureşti 1997, p. 73

37

ca să se aplice regulile înscrise în art. Georgescu. 35 Cod com. Dacă avem în vedere noţiunea de spaţiu înţelegem să cuprindem atât persoanele neprezente care se află la distanţă spaţială. L. p. una în prezenţa celeilalte. Problema se pune când părţile nu sunt prezente fizic în acelaşi loc şi în acelaşi moment. ambele variante indică faptul că manifestarea de voinţă se exprimă între persoane depărtate. II. şi fără a se scurge un interval de timp între momentul în care declaraţia de voinţă a fost emisă şi acela în care ajunge la cealaltă parte. Ceea ce apare determinant pentru calificarea situaţiei juridice este existenţa 1 I. trebuie îmbinate ambele criterii. Teoria generală a obligaţiilor comeriale. 35 . în această ipoteză că părţile sunt prezente şi-şi exprimă voinţele sub formă de ofertă şi acceptare. ). mijlocul tehnic transmite manifestarea de voinţă imediat. Sintagma "persoane depărtate". când manifestările de voinţă se transmit prin corespondenţă. Dacă avem în vedere noţiunea timp este necesar ca între cele două manifestări de voinţă să existe un interval de timp. Contracte între persoane depărtate (inter absentes). com. Doctrina1 a arătat că pentru înţelegerea expresiei "persoane depărtate". Contractul va fi perfect în momentul în care părţile au căzut de acord asupra elementelor esenţiale ale contractului. ci folosesc telefonul. 1994.Spunem. În acest caz convenţiile prin telefon trebuie să fie socotite între persoane prezente deoarece telefonul. Pentru înţelegerea formulei "persoane depărtate" pot fi folosite mai multe criterii . 25 38 . Buc. 35 Cod comercial contractele ce se încheie în prezenţa fizică a părţilor în acelaşi loc în spaţiu. După criteriul spaţiu. în localităţi diferite. Drept comercial român. realizându-se o comunicare ca între persoane prezente. În acest caz vor fi excluse de sub aplicarea art. cât şi persoanele care deşi se află în aceeaşi localitate nu-şi comunică declaraţiile direct. este utilizată de lege (art.39 Cod.

L. 1994. 1994. O ofertă „jocandi cauza” sau din curtoazie nu poate produce efecte. II. Oferta trebuie să se materializeze într-un act pozitiv: scrisoare. 25 3 I. Ori de câte ori propunerea ajunge la o altă persoană contractul nu se încheie dacă avem de a face cu un contract intuitu personae. Buc. Oferta şi acceptarea ca manifestări de voinţă distincte. Oferta. Pentru a fi operantă oferta trebuie să se exteriorizeze într-o declaraţie de voinţă. De asemenea. L. notă telefonică. spaţiul şi timpul. Georgescu. expunere de mărfuri. Drept comercial român. 1994. Ea trebuie să fie exprimată.unui interval de timp pentru ca declaraţia de voinţă a unei părţi să străbată spaţiul pentru a ajunge la cealaltă parte1. reală. Teoria generală a obligaţiilor comeriale. Deci. Când partenerul nu prezintă importanţă oferta poate fi trimisă oricui. 25 2 I. Drept comercial român. neechivocă. I. p. Drept comercial român. oferta trebuie să fie fermă. contractele prin telefon vor fi socotite contracte între absenţi2.p. serioasă. 26 39 . prin prisma ideii de contemporaneitate care se desprinde din cele două criterii. ofertantul obligându-se faţă de orice persoană ce se va prezenta. Acceptarea. fax. În consecinţă. neviciată şi cu intenţia de a angaja din punct de vedere juridic. Buc. Când legea cere pentru existenţa sau pentru proba unui act juridic o anumită formă şi oferta trebuie să îmbrace aceeaşi formă. telegramă. Georgescu. Este o manifestare de voinţă prin care se exprimă o propunere de a contracta adresată unei persoane sau publicului3. conştientă. Trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1 I. precisă şi completă. Teoria generală a obligaţiilor comeriale. p. Teoria generală a obligaţiilor comeriale. B. Georgescu. Buc. Oferta trebuie adresată unei persoane sau publicului. L. nu vor fi socotite oferte cererile de informare şi cererile de ofertă.

propunerea trebuie să îndeplinească toate condiţiile unei oferte. de obicei acceptarea se face în scris.să consimtă toate obligaţiile puse de ofertant. Tăcerea nu semnifică acceptare1. . Deci. 30-31 2 I. Acceptarea expresă şi tacită. Georgescu. Buc. Teoria generală a obligaţiilor comeriale.să fie o declaraţie expresă de voinţă. L. Drept comercial român.acceptarea trebuie să intervină înainte ca oferta să fi fost revocată. Avem de a face cu o aplicare a principiului că în materie comercială este admis orice mijloc de probă. Jurisprudenţa a acceptat în perioada interbelică ideea de acceptare tacită. De exemplu: începerea executării contractului. p. numai aceasta o poate accepta. În practică. rolurile se inversează. 1 I. Dacă acceptantul înţelege să modifice condiţiile ofertei punând noi condiţii. aceasta reprezintă un refuz al ofertei şi exprimă o nouă ofertă. 1994. Teoria generală a obligaţiilor comeriale. Se mai admite că oferta făcută în interesul exclusiv al destinatarului poate fi socotită acceptată când destinatarul tace2. neîndoielnică. Ca să fie considerată o nouă ofertă. Art. Drept comercial român. Nici o regulă nu impune forma scrisă a acceptării. 36 Cod comercial prevede şi alte forme de acceptare. dacă o scrisoare referitoare la o operaţie în curs este lăsată fără răspuns propunerea cuprinsă în acea scrisoare se consideră că a fost acceptată de destinatar. Buc. . să fi devenit caducă. Georgescu. Se discută de asemenea dacă tăcerea poate fi socotită acceptare. cu intenţia de a se obliga. Între comercianţii aflaţi în relaţii curente de afaceri. 1994. . deci să coincidă cu oferta. Răspunsul este negativ. 31 40 ..dacă oferta a fost adresată unei anumite persoane. L. p. III. constând dintr-o faptă evidentă.

prevede că revocarea este licită în contractele bilaterale până în momentul în care acceptarea a ajuns la ofertant. 37 Cod com. Or. V. 41 . Acceptarea ajunsă peste termenul stabilit de ofertant este valabilă cu condiţia ca ofertantul să încunoştinţeze pe acceptant despre aceasta. după ce cealaltă parte a început executarea. Ele nu trec la moştenitori întrucât acestora li se transmit drepturile şi obligaţiile existente în patrimoniul lui de cujus în momentul decesului. după natura contractului. Durata ofertei şi acceptării. VI. În lipsa termenului stabilit de ofertant acceptarea trebuie să ajungă la cunoştinţa destinatarului în termenul necesar schimbului "propunerii şi acceptării". Deci instanţele vor stabili durata concretă a timpului necesar de care vorbeşte legea. Revocarea ofertei şi acceptării. Art. Cele două manifestări de voinţă devin caduce dacă autorii decedează înainte de perfectarea contractului. Soluţia este aceeaşi şi în ipoteza în care oricare dintre părţi s-a angajat să respecte un termen. Oferta şi acceptarea sunt considerate acte juridice unilaterale. Acelaşi text impune părţii care-şi revocă manifestarea de voinţă. În contractele unilaterale ofertantul este legat de îndată ce oferta ajunge la cunoştinţa destinatarului. limitate şi tranzitorii. IV. obligaţia de a despăgubi. de vreme ce contractul nu s-a perfectat nu există nici drepturi. Ofertantul poate stabili un termen înăuntrul căruia destinatarul să răspundă propunerii. Acest termen poate fi expres sau tacit. Caducitatea ofertei şi acceptării. nici obligaţii. 37 Cod comercial: "până ce contractul nu este perfect propunerea şi acceptarea sunt revocabile". Durata lor rezultă din prevederile art.Cu excepţia celor două ipoteze jurisprudenţa nu a mai admis acceptarea tacită chiar dacă oferta a cuprins o clauză expresă în acest sens.

Atât revocarea ofertei cât şi a acceptării trebuie socotite acte unilaterale. L. În această situaţie despăgubirile sunt diferite de acelea ce rezultă din neexecutarea contractului. Ar fi vorba de o culpă specifică. diferită de cea contractuală şi de cea delictuală. n-a uzat însă de un mijloc mai rapid de comunicare pentru ca revocarea să ajungă la ofertant înaintea acceptării. Teoria generală a obligaţiilor comeriale. 33 42 . de încălcare a unui contract perfectat. S-a mai spus că dreptul ofertantului la despăgubiri se explică prin aceea că revocarea acceptării ajunge la cunoştinţa ofertantului după primirea acceptării. dar asta nu împiedică revocarea. p. O culpă făcută cu prilejul formării unui contract ce nu s-a perfectat încă. S-a mai susţinut că este vorba de o culpă contractuală. atunci cel ce revocă răspunde pentru daune. Calculul daunelor ce rezultă din ofertă şi acceptare. Revocarea produce efecte din momentul în care este emisă şi nu din momentul în care este primită de partea căreia îi este destinată. Georgescu. Dacă revocarea ajunge la cunoştinţa celeilalte părţi după ce aceasta întreprinsese executarea contractului. înainte de perfectarea contractului.Încălcarea unui astfel de angajament dă naştere unei obligaţii de răspundere pentru daune. deci după ce a început justificat executarea. Nu este vorba de despăgubiri pentru 1 I. Drept comercial român. Buc. VII. Am fi în faţa unei culpe contractuale: deşi acceptantul a trimis în timp util revocarea. S-a spus că ofertantul a violat buna credinţă ce trebuie să existe în afaceri şi obligaţia de a menţine oferta în timp util acceptării. 1994. Deci acordând ambelor părţi dreptul la revocare se impune simetric obligaţia corelativă de a despăgubi daunele pricinuite celui ce a făcut executarea. Ele obligă pe autorul lor fără a fi necesară cunoaşterea conţinutului de către destinatarul respectiv. Opiniem pentru această din urmă formulă juridică. S-a pus problema1 care este temeiul desdăunării pentru executarea înainte de primirea revocării.

Sistemul expedierii acceptării . Deci. 1994. dauna suferită din cauza neîncheierii contractului în care a crezut (cheltuielile cu executarea sau cu începutul de executare. chiar dacă nu a comunicat acceptarea sa ofertantului. 1 I. Buc. chiar dacă acesta nu a ajuns la cunoştinţa ofertantului. Drept comercial român. pierderile suferite din refuzarea unor oferte favorabile. cheltuielile pentru încheierea contractului. corespondenţa. 37 43 . deplasările. 35 Cod com. Sistemul informării . Se va da dreptul la despăgubiri echivalente cu aceea ce ar fi avut cel păgubit dacă propunerea nu ar fi determinat în persoana sa încrederea că contractul va fi perfectat. Conform art. scăderile de preţuri ce intervin ulterior). Se pune problema de a şti când anume se întâlnesc oferta şi acceptarea. L. 3. prin scrisoare sau telegramă.momentul încheierii contractului este acela în care ofertantul a luat efectiv la cunoştinţă despre acceptare.momentul încheierii contractului este momentul în care acceptantul a expediat răspunsul său afirmativ.acordul de voinţă s-a format de îndată ce destinatarul ofertei şi-a manifestat acordul cu oferta propusă. acordul de voinţă se realizează în momentul în care ofertantul ia cunoştinţă de acceptarea celeilalte părţi (acceptarea a ajuns la cunoştinţa propritorului). Georgescu. Doctrina1 a oferit mai multe sisteme de a da răspuns acestei probleme: 1. Formarea contractului între persoane depărtate.paguba suferită din neprimirea câştigului scontat dacă contractul sar fi încheiat şi executat sau din nerealizarea câştigului dacă una din părţi nu şi-ar fi executat obligaţia. Teoria generală a obligaţiilor comeriale. Sistemul emisiunii declaraţiei de voinţă . Daunele vor cuprinde alte elemente. p. 2.

L. Buc. prevede că atunci când ofertantul cere executarea imediată a contractului şi un răspuns prealabil de acceptare nu este cerut şi nici necesar. Teoria generală a obligaţiilor comeriale. Georgescu. Art. Sistemul recepţiei acceptării . Georgescu. dar va fi dificil să se stabilească faptul luării la cunoştinţă despre conţinutul său.acest răspuns să nu fie necesar după natura contractului. Implicit. facilitează încheierea contractului însă sacrifică interesele ofertantului2. 38 2 I. p. . socotesc că oricare dintre cele trei condiţii pot să opereze şi distinct. p. Buc. în fiecare caz în parte. 36 Cod com. bazat pe ultima opinie. atunci contractul este perfect. Este necesar ca aceste condiţii să fie îndeplinite cumulativ? Există puncte de vedere care consideră că cele trei condiţii trebuiesc îndeplinite cumulativ1. Drept comercial român.4. Excepţii de la sistemul informaţiei. L. 1 I.momentul încheierii contractului este cel în care răspunsul acceptantului a ajuns la ofertant chiar dacă el nu a luat la cunoştinţă despre aceasta. se resping celelalte sisteme propuse. Instanţele vor stabili în concret cum se face dovada şi dacă această dovadă este făcută. Este greu de dovedit dacă ofertantul a luat la cunoştinţă despre acceptare. îndată ce partea cealaltă a întreprins ceva în executarea lui. Deci sunt necesare trei condiţii: . Ofertantul a putut să primească documentul constatator al acceptării. Teoria generală a obligaţiilor comeriale. prin natura contractului. 1994. Dreptul comercial român impune deci. Alţii. . 40 44 . Sistemul român prezintă totuşi nişte inconveniente practice.ofertantul să nu fi cerut un răspuns prealabil. Drept comercial român. Este punctul de vedere majoritar. aşa cum se indică în art. 35 Cod com. sistemul informării. 1994. adică sistemul cunoaşterii efective a acceptării. Acest sistem. Existenţa uneia dintre condiţii este suficientă pentru a se considera contractul încheiat.ofertantul să fi cerut executarea imediată a contractului.

Potrivit prevederilor OG nr. p. aprobată prin L. Prin acte normative noi (OG nr. nr. Teoria generală a obligaţiilor comeriale. nr. 09. L. Sistemele moderne de comunicaţie creează mari posibilităţi de stabilirea legăturilor contractuale între persoane aflate la mare distanţă. privind regimul juridic al contractelor la distanţă) se fac precizări ce vizează încheierea şi executarea contractelor la distanţă între comercianţi. L. 1994. M. precizează că în contractele unilaterale propunerea este obligatorie îndată ce ajunge la cunoştinţa celeilalte părţi căreia îi este făcută. Particularităţile lor tehnice pun noi probleme în legătură cu aceste relaţii contractuale. Este opinia împărtăşită de majoritate. p. 431/2. de vreme ce a ajuns la destinaţie. 2000. 2000. Of. Pe de altă parte. Teoria generală a obligaţiilor comeriale. Buc. Câtă vreme numai o parte se obligă acceptarea este subînţeleasă. Buc. Drept comercial român. Aceste precizări normative nu modifică însă esenţa schemei juridice expuse de noi mai sus. 01. 1994. 40 45 . 01. Adeziunea destinatarului este prezumată deoarece el are numai avantaje. 57/31. 08. nr. Georgescu. 40 2 I. Principiile enunţate se adaptează condiţiilor create de tehnicile noi de comunicare la distanţă. Pe de o parte se spune că oferta este irevocabilă. M. 130/2000 – contractul la distanţă este contractul încheiat între un comerciant şi un consumator.Separat de asta art. în cadrul unui sistem de vânzare organizat de 1 I. Ofertantul nu o mai poate retrage sub sancţiunea daunelor1. Georgescu. 51/21. 2003. se afirmă că un contract unilateral se perfectează când destinatarul ia la cunoştinţă despre existenţa propunerii2. Drept comercial român. astfel că nu mai este nici o raţiune să se aştepte răspunsul celeilalte părţi. 130/31. 2003. Of. 38 Cod com.

comerciant. respectiv de la încheierea contractului în cazul prestărilor de servicii. una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă3. 5 din OG nr. Contractul la distanţă de consideră încheiat în momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator. înainte şi la încheierea contractului. 35 Cod com.în raport de acest moment se stabileşte legea aplicabilă contractului dacă părţile sunt sub regimuri juridice diferite. în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului. . D. preţul. Potrivit art. dreptul la denun ţare a contractului. . 130/2000. 130/2000). modalitatea de livrare şi de plată. Bucureşti. 7 din OG nr. p. consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă. 3 St. . fără a invoca vreun motiv şi fără a suporta penalităţi. Importanţa determinării momentului şi locului formării contractului. 415. Consumatorul trebuie să fie informat în legătură cu identitatea comerciantului.în acest moment se ştie dacă o parte a contractului este sau nu în faliment. Cărpenaru. care utilizează în mod exclusiv. Drept comercial român. De acest moment se leagă elemente juridice esenţiale. . perioada de valabilitate a ofertei.din acest moment se apreciază cine suportă riscurile contractului. este o derogare de la prevederile art. dacă părţile nu au convenit altfel.în acest moment se stabileşte dacă părţile au sau nu capacitatea de a contracta. 2007. (art. referitor la comanda sa. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. 46 . .acest moment indică momentul până când se poate revoca oferta sau acceptarea. Universul Juridic.în acel moment se poate aprecia dacă consimţământul este viciat sau nu. caracteristicile produselor şi serviciilor. .

capacitatea. Părţile pot să-şi exprime consimţământul scris sau oral. Buc. Însă practica a relevat unele interpretări care evidenţiază particularităţile obligaţiilor comerciale şi tendinţele actuale ale activităţii comerciale.în raport de locul încheierii contractului se stabileşte legea care indică forma actului. 41 2 I.în materie de faliment în raport de acest moment se stabileşte perioada suspectă1. Bucureşti 1997. Contracte comerciale. Teoria şi practica recunosc valabilitatea contractelor de adeziune.în cazul acţiunii pauliene. Georgescu. Vol. Instanţele recunosc valabilitatea contractelor încheiate oral şi le impun executarea2. Turcu. L. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. I. şi cauza. . 1994. În domeniu se aplică regulile de drept comun. Adeziunea presupune oferte 1 I. Consimţământul prin adeziune. iar dovada consimţământului poate fi făcută prin orice mijloc de probă. 110 47 . obiectul. Consimţământul. Excepţie fac contractele solemne. p. p. instanţa competentă. . Teoria generală a obligaţiilor comeriale. creditorii nu pot ataca contractul pentru fraudarea drepturilor decât dacă fac dovada că au un drept anterior încheierii contractului. SECŢIUNEA IV Probleme juridice privind condiţiile de valabilitate ale contractului comercial Ca orice contract şi contractul comercial presupune patru condiţii esenţiale: consimţământul. Drept comercial român..

Vol.127 2 I. Bucureşti 1997. să ofere posibilităţi acestuia pentru a consimţi în deplină cunoştinţă de cauză. 128 48 . Contracte comerciale. Turcu. victimă a publicităţii ispititoare. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Legislaţia românească nu prevede norme care. prezumând inferioritatea consumatorului. Totuşi terţii pot invoca în favoarea lor actul secret făcând dovada acestuia.ce conţin condiţiile de afaceri ale ofertantului astfel încât acceptantului îi rămâne doar să adere la condiţiile prestabilite. Simulaţia. invocându-se atât actul secret cât şi actul aparent. prevede ca vicii de consimţământ eroarea. Vol. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Dacă există concurs de interese între terţi. dolul şi violenţa. Este necesar să se asigure condiţii de aderare normale consumatorului care acceptă contractele tip. Simulaţia este permisă dacă nu are ca scop fraudarea legii sau lezarea intereselor unor persoane ocrotite de lege. I. Consimţământul neviciat. Turcu. p. I. Contracte comerciale. Actul secret nu este însă opozabil terţilor. 953 Cod civ. 1 A se vedea practica citată de I. Art. p. Actul secret produce efecte valabile între părţi. Bucureşti 1997. se ia în considerare aparent2. Părţile pot să ascundă faţă de terţi adevărata lor voinţă întocmind un act secret înlăturând cu totul sau în parte actul aparent. Condiţiile generale trebuie să fie prezentate acceptantului într-o manieră astfel încât să nu treacă neobservate. Se socoteşte că nu îndeplinesc această cerinţă condiţiile generale scrise pe spatele unei document care a fost semnat numai pe faţă sau cele imprimate cu caractere de necitit. Documentul constatator al contractului trebuie să cuprindă ca parte integrantă extras de pe condiţiile generale de contractare ori să facă referire explicită la acestea. Clauzele scrise cu mâna prevalează asupra celor tipărite1. Pentru ca acest consimţământ să fie valabil trebuie ca acceptantul să le fi cunoscut în momentul acceptării chiar dacă nu le-a putut negocia datorită poziţiei inegale în care a consimţit.

În dreptul comercial s-au pus probleme în legătură cu modul în care consimţământul mandatarului afectează voinţa mandantelui. Bucureşti 1997. Vol. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. persoane fizice. Necomercianţii care întâmplător fac acte de comerţ nu pot fi consideraţi comercianţi. Comercianţii pot participa în contracte comerciale atât în calitatea lor proprie cât şi în calitate de consumatori. Contracte comerciale. Nu este socotită violenţă morală presiunea conjuncturii economice deşi se discută dacă dependenţa economică şi starea de necesitate nu sunt indicii ale unei astfel de violenţe2. Aceştia din urmă fac astfel de acte valabile când ele privesc activităţi uzuale cotidiene. Turcu. ). Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. I. 132 49 . Practica a decis că voinţa mandatarului produce efecte directe asupra voinţei mandantelui şi că dreptul de a invoca viciul aparţine numai victimei (mandantelui)1. Totuşi ei vot fi supuşi legii comerciale (art. Necomercianţii. 1 I. p. Turcu. În această ipoteză este suficient ca pentru una dintre părţi contractul să fie comercial. persoane fizice sau juridice. 56 Cod com. deoarece majoritatea actelor comerciale sunt făcute prin reprezentare. Pot fi subiecţi în contractul comercial: consumatorii. Separat de asta. ca acestuia să i se aplice regulile obligaţiilor comerciale (cu excepţia principiului solidarităţii). 131 2 I. în materie comercială au fost considerate manopere dolosive promisiunile imposibil de îndeplinit. pot încheia în calitate de consumatori orice contracte comerciale chiar dacă nu au vârsta de 14 ani. Capacitatea. Bucureşti 1997. De asemenea. Vol. Contracte comerciale. I. s-a stabilit că atunci când autorul pretinsului dol a fost el însuşi în eroare nu există viciu de consimţământ. necomercianţii şi comercianţii.

Ele nu pot contracta obligaţii decât în vederea realizării scopului şi destinaţiei pentru care au fost înfiinţate (art. Fundaţiile nu au această posibilitate. Vol. 5075/1993 a Judecătoriei Alba Iulia. p. Contracte comerciale. Persoanele juridice îşi exercită capacitatea numai prin reprezentanţi. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Această limitare trebuie interpretată cu flexibilitate: nu orice contract încheiat cu depăşirea obiectului de activitate este nul pentru că deseori redactarea actului constitutiv este imperfectă. C. 31/1954). I.În contractele comerciale o bună parte din subiecţi sunt persoane juridice. 1 S. Deseori legea permite validarea actelor de comerţ care exced limitelor operaţiilor comerţului pe care-l exercită societatea. 34 din Decret nr. Practica a considerat că actul subscris de delegatul organului de conducere în limita mandatului său este actul persoanei juridice1. citată de I. pentru a le permite să se adapteze uşor nevoilor pieţii. Asociaţiile persoane juridice. Turcu. Bucureşti 1997. ca să fie ocrotite interesele terţilor. aproximativ. Capacitatea lor de folosinţă este guvernată de principiul specialităţii. 135 50 . 34 din Decret nr. fără scop lucrativ vor putea constitui societăţi comerciale ce duc la realizarea scopului principal al asociaţiei. sunt socotite ca fiind actele persoanei însăşi. În doctrină se discută. Toate celelalte persoane juridice ce nu au calitatea de comerciant pot încheia orice contract comercial care este destinat realizării scopului pentru care au fost înfiinţate (art. Există tendinţe de a nesocoti acest principiu şi de a indica obiectul de activitate al comercianţilor persoane juridice numai în sens generic. În acest context sancţiunea nulităţii absolute ar fi contraproductivă şi excesivă. chiar. 31/1954). Actele juridice efectuate de organele persoane juridice. dacă acest principiu este potrivit specificului activităţii comerciale moderne.

prestarea unui serviciu ori într-o abţinere. Preţul poate fi plătit şi în natură. El este determinat când se exprimă într-o sumă precisă. Determinarea preţului. nr. la care România a aderat (L. 24/1991). Însă. Prestaţia constă de cele mai multe în livrarea unui bun. Preţul este suma pe care un partener contractual o plăteşte cocontractantului. Preţul poate fi determinat după cum urmează: 51 .Obiectul contractului comercial. Prestaţia nu trebuie să existe în momentul încheierii contractului deoarece bunurile viitoare pot fi obiect al obligaţiei. De obicei se utilizează eşantioane de referinţă. În acest caz obiectul trebuie să fie determinat sau determinabil în privinţa naturii şi a calităţii. Orice indicaţie falsă poate justifica acţiune în daune din partea victimei erorii provocate în acest mod. conform Convenţiei Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională de mărfuri. Este determinabil dacă se raportează la elemente obiective indicate de contract. Principiul de drept comun este că obiectul contractului trebuie să fie determinat atât în privinţa prestaţiei cât şi în privinţa preţului. De obicei determinarea se realizează prin referire la un standard naţional sau străin. Părţile contractului trebuie să manifeste prudenţă în prezentarea calităţilor prestaţiei. Când se contractează un bun generic fără să se indice caracterele specifice debitorul poate livra o marfă de calitate mijlocie. Când obiectul este determinabil trebuie să se menţioneze criteriul obiectiv după care se realizează determinarea. este posibil ca preţul să nu fie determinat. Determinarea trebuie să fie precisă cu toate caracteristicile specifice în cazul unor produse tehnice complexe. Determinarea obiectului trebuie să fie făcută în momentul încheierii contractului sau cel mai târziu până în momentul când trebuie plătit preţul.

Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Drept civil. .prin raportarea la costuri.clauză de negarantare a validităţii unui brevet. p. Instanţa nu poate impune părţilor o metodă de determinare a preţului. Bucureşti 1997. Vol. Pop.clauză prin care se exclude dreptul la despăgubire a asiguratului. Nedeterminarea prestaţiei atrage nulitatea absolută a contractului. 300-301 3 I.prin referire la preţul adevărat ce se stabileşte după listele bursei sau după mercurialele locului încheierii contractului (art. Partea generală. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. ). . acordurile interzise anticoncurenţiale. .. trebuind să constate nulitatea.prin stabilirea unui preţ indexat. 124 2 A. Prestaţia nu există dacă a fost golită de conţinut printr-o clauză de exonerare de orice răspundere precum: . Gh. .prin fixarea lui de către un expert indicat de părţi sau stabilit de instanţă la cererea părţilor. 40 Cod. Părţile au deplină libertate în a fixa preţul.3 1 I. etc. I. precis şi obiectiv (preţul unei pieţe determinate. . . Bucureşti 1997. 1975. adică trebuie să existe2. fiind obiectiv calculabil. Contracte comerciale. Buc. abuzul de poziţie dominantă. ) . Contracte comerciale. com. p. 143 52 .prin indicarea unui minim şi a unui maxim o dată cu indicarea unităţii de măsură şi a preţului unitar. Vol. Turcu. Turcu. I. preţul mediu practicat de firme concurente indicate. Trebuie să evite practicile de dumping. p. indicele de referinţă. Obiectul trebuie să fie real. eludarea obligaţiilor fiscale.clauză ce interzice rezilierea contractului pentru neexecutarea obligaţiilor. Preţul poate fi stabilit chiar prin act normativ.prin raportare la un element de referinţă serios. Părţile nu pot confirma această nulitate1. Beleiu.

Bucureşti 1997. I. În această ultimă ipoteză obligaţia debitorului presupune sarcina de a dobândi până la scadenţă proprietatea acelui bun. G. Preţul este inexistent când este fictiv sau derizoriu. Este fictiv când este considerat ca neexigibil de către vânzător şi este derizoriu când este vădit inferior valorii prestaţiei. O asemenea operaţiune este valabilă atât pentru bunurile determinate în gen cât şi pentru bunurile determinate individual.obiectul să nu fie interzis sau supus unor reglementări restrictive1.este permisă vânzarea bunurilor viitoare. 1990. produsele toxice şi poluante. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. H. materiale explozive). muniţii. precum şi bunurile aflate în domeniul public. Contractul este nul când are ca 1 I. modificat prin L. Sunt scoase din circuitul civil lucrurile nesusceptibile de apropiere (aerul. apa mării şi râurilor).este permisă vânzarea bunului altuia. Sunt socotite în afara comerţului corpul omenesc şi organele prelevate din corp. . G. 143 2 Anexa 1 din H. cele periculoase (arme. 464/1991 şi H. Tot inexistentă este prestaţia a cărui executare este imposibilă. 149/27. Turcu. 12/1991. 804/1991. ce urmează a se produce. p.Prestaţia nu există când lucrul a pierit înainte de încheierea contractului. Vol. G. Contracte comerciale. Nu pot forma obiect al contractelor comerciale prestaţiile care se referă la activităţi interzise în comerţ2. . stupefiantele. Este permisă de asemenea comercializarea drepturilor viitoare şi chiar a drepturilor eventuale. O bună parte din contractele comerciale au ca obiect bunuri viitoare. 12. O. Obiectul licit. 201/1990. Sunt supuse unor reglementări restrictive de circulaţie bunurile ce constituie monopol de stat. 53 . M. obiectele de cult şi cele aparţinând patrimoniului istoric şi cultural naţional. Această condiţie se înţelege după cum urmează: .

Cambia. 1998. Absenţa cauzei atrage nulitatea relativă a contractului2. Existenţa or absenţa cauzei se determină de către judecător în mod obiectiv independent de utilitatea reală. Contracte comerciale.Contracte comerciale. Turcu. Cauza nu trebuie să fie falsă. I. 46. Vol. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. 2 I. Este socotită ilicită şi cauza în contractul încheiat pentru coruperea unui funcţionar public sau comercial. 146. 2 Cod civil după care cauza este prezumată până la proba contrară. Turcu. În raporturile comerciale există obligaţii în care nu i se acordă semnificaţie juridică deşi ea există. p. 147 3 V. 1 I. 54 . Bucureşti 1997.obiect un bun al altuia şi consemnează obligaţia de transfer imediat al proprietăţii1. Bucureşti 1997. De asemenea. Cauza ilicită duce la nulitate absolută. Cauza trebuie să fie licită. Titluri de credit. Cauza este falsă când una dintre părţile contractului s-a înşelat asupra motivului pentru care şi-a asumat obligaţia. concretă pentru creditor a acelei prestaţii. un angajament contractual anterior sau o hotărâre judecătorească definitivă şi executorie. Cauza este ilicită dacă contractul s-a încheiat nesocotindu-se interdicţiile legale. Absenţa cauzei presupune că în sarcina cocontractantului nu este prevăzută nici o contraprestaţie. p. părţile pot stipula expres caracterul abstract al obligaţiilor asumate. Buc. În domeniu se aplică principiul înscris în art. Vol. Acest fenomen se întâlneşte în raporturile juridice ce rezultă din emisiunea şi circulaţia titlurilor de credit3. Este ilicită cauza interzisă de lege ori contrară ordinii publice sau bunelor moravuri. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Cauza în contractul comercial. p. 967 al. Luha. I.

Bibliografie: 1. să facă sau să nu facă ceva. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. fapt ce explică motivul pentru care doctrina le priveşte ca o instituţie juridică distinctă. Bucureşti. 3. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. celelalte obligaţii fiind supuse regulilor de drept comun (art. Bucureşti. Gh.. Din acest motiv şi legea comercială1 stabileşte norme speciale numai la cu privire la contractele comerciale. Titluri de credit. obligaţiile comerciale îşi ca izvor contractul. C. 1997 Stătescu. Bucureşti. 2007 Georgescu.. I. Drept comercial român. 6. Drept civil. Regulile de executare a obligaţiilor civile se aplică şi obligaţiilor comerciale. L. D. 5. 55 . Bârsan.. De cele mai multe ori. Tratat de drept civil. St. Cărpenaru. Teoria generală a obligaţiilor comeriale. Asta nu înseamnă că acestea din urmă nuşi au particularităţile lor.. Bucureşti. 1 Când folosim acest termen avem în vedere toate reglementările cu specific comercial. 1998 Pop. Bucureşti. 4. C. 1994 Luha. Orice raport obligaţional indiferent de izvorul său dă dreptul creditorului de a pretinde debitorului să dea. Beleiu. Teoria generală a obligaţiilor.. ). Partea generală. I. 1975 Turcu. 2.. Bucureşti. Universul Juridic. Vol. Cambia. Contracte comerciale... 1981 CAPITOLUL IV EXECUTAREA OBLIGAŢIILOR Precizări. I. V. 1 Cod com. Drept comercial român. A.

L. Turcu. după natura sa". Art. Contractele comerciale. Buc. 970 C. Partenerul vinovat nu va putea obţine executarea propriilor sale pretenţii în cazul în care solicită rezoluţiunea contractului sau daune interese. Sancţiunea încălcării acestor sarcini diferă în raport de împrejurările concrete. Vol. Acest principiu general primeşte unele nuanţări în dreptul comercial. Şi creditorul trebuie să se comporte loaial faţă de debitorul său încât să evite provocarea de cheltuieli inutile debitorului. Executarea cu bună-credinţă implică respectarea de fiecare contractant a unei obligaţii de loialitate şi a unei datorii de cooperare1. II. obiceiul sau legea dă obligaţiei. p. SECŢIUNEA I Principiile executării contractelor comerciale Executarea cu bună-credinţă a obligaţiilor. 1997. 33 56 . prevede că "convenţiile trebuie executate cu bună-credinţă. civ. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. insistând cu precădere asupra obligaţiilor ce izvorăsc dintr-un contract comercial. Obligaţia de loialitate presupune ca debitorul să-şi execute cu fidelitate angajamentul asumat oricare ar fi dificultăţile întâmpinate în cursul executării şi să se abţină de la săvârşirea de manopere de inducere în eroare a partenerului său.Acest capitol examinează tocmai specificul executării obligaţiilor comerciale. Ele obligă nu numai la ceea ce este expres întrînsele dar la toate urmările ce echitatea. 1 I. Pop.

Contractele comerciale. Aceste reguli sunt statornicite de jurisprudenţă şi au ca scop să stabilească şi să menţină un climat de afaceri care să sporească eficienţa operaţiunilor şi încrederea între părţi1. dacă se informează reciproc asupra oricărui situaţii susceptibile de a compromite executarea. Astfel: 1 I. Drept comercial român.35 2 I. mai înainte de a fi plătit integral preţul. Georgescu. punând-o pe cealaltă la discreţia sa. p. Clauza presupune unele reguli statornicite în practică pentru a nu o transforma într-un privilegiu imens al uneia dintre părţi. L. dacă reduc la minimum consecinţele păgubitoare ce apar în timpul executării şi dacă se abţin de la a profita de o împrejurare neaşteptată pentru a surprinde pe partener. Sub dublul ei aspect. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Pop. sau de a fi îndeplinit prestaţia la care era obligat prin contract2.Datoria de cooperare implică sarcina de a informa şi sfătui pe partener la încheierea contractului şi pe parcursul executării acestuia precum şi obligaţia de a-i facilita executarea. 1994. L. Buc. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Vol. dacă se atenţionează asupra tuturor viciilor aparente ale prestaţiilor ce şi le-au făcut. Turcu. Părţile sunt obligate să urmărească consecvent modul în care se execută contractul încât să poată formula rezerve fără echivoc de îndată ce apare un motiv care ar putea justifica ca una dintre ele să se plângă de modul în care cealaltă îşi îndeplineşte sarcinile. p. 1997. 59 57 . clauza constă în aceea că debitorul nu poate pune în mişcare o acţiune rezolutorie sau opune excepţii izvorând din neîndeplinirea obligaţiei celeilalte părţi.34 . Buc. practic şi juridic. O interpretare specială a acestui principiu în dreptul comercial o regăsim în clauza solve et repete (plăteşte şi cere înapoi ceea ce ţi se cuvine). II. O astfel de conduită are ca rezultat o mai mare siguranţă a operaţiunilor şi mai multă certitudine în mediul de afaceri. Părţile îşi respectă îndatorirea de cooperare dacă îşi execută propriile obligaţii.

61 58 . 1994. Discuţii asupra fondului litigiului şi în consecinţă asupra clauzei este permisă însă numai după efectuarea plăţii. L. prevede că „creditorul nu poate fi silit a primi alt lucru decât acela ce i se datorează chiar dacă valoarea lucrului oferit ar fi egală sau mai mare".neexecutarea de către partea care se prevalează de existenţa clauzei solve et repete.1 Executarea în natură a obligaţiilor Art. Debitorul nu va putea înlocui cu o 1 I.instanţa trebuie să o interpreteze restrictiv. Bucureşti. Drept comercial român.pentru ca o parte să o poată invoca este indispensabil ca aceasta să-şi fi executat propria-i prestaţie. dacă se admit. .prin înserarea clauzei obligaţia nu a devenit abstractă. p. la cererea creditorului. 1092 . prin intervenţia statului. trebuie să fie evidentă. Executarea contractului presupune realizarea obiectului acestuia aşa cum el a fost avut în vedere de părţi la momentul formării acordului lor de voinţă. Executarea voluntară a obligaţiilor se realizează prin plată. . Plata este supusă regulilor înscrise în art. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. cu nici o altă prestaţie. Ea nu poate avea prioritate faţă de excepţiile de nulitatea sau anulabilitatea contractului. Şi contractele comerciale se încheie în vederea executării în natură a obligaţiilor asumate.clauza nu poate fi invocată din oficiu pentru că ea izvorăşte din contract şi are valoare convenţională. .1121 C. clauza rămâne fără eficienţă. să nu fie şicanatorie şi de rea-credinţă şi pe cât posibil întemeiată pe mijloace probatorii de grabnică soluţiune. . Georgescu. civ. Asta înseamnă că obligaţia se execută astfel cum a fost asumată de debitor şi nu poate fi înlocuită. Dacă se invocă astfel de excepţii ele trebuiesc judecate şi. Avem de a face cu o aplicare completă a principiului "in adimpleti non est adimplete".. 1100 C. civ. invocată ca obstacol la plata prealabilă. Executarea în natură se realizează voluntar de către debitor sau silit. fără acordul creditorului.

art. Aşadar. În mod normal. dar poate fi efectuată şi de către un codebitor solidar. precum şi de către o altă persoană care este interesată în stingerea datoriei. iar nu plata unui echivalent. De cele mai multe ori executarea obligaţiei se face în mod voluntar de către debitor prin plată. Astfel. Orice obligaţie comercială trebuie să fie executată în locul arătat prin contract (art. cel care primeşte plata este creditorul (accipiens) sau mandatarul acestuia. indiferent de obiectul ei. 1096 Cod civil român prevede că plata trebuie să se facă creditorului sau împuternicitului sau acelui ce este autorizat de justiţie sau de lege a primi pentru dânsul. contractul trebuie să fie executat. Art. în principiu. nici intenţia comună a părţilor nu este suficient de relevantă. Dacă părţile au omis să determine printr-o clauză contractuală locul plăţii. locul executării obligaţiilor contractuale asumate este determinat de părţi. Această soluţie constituie o veritabilă regulă în această privinţă. în sensul că dacă nici natura operaţiunii. în armonie cu principiul liberalităţii convenţiilor. 59 Cod comercial prevede două soluţii: a) Aducerea la îndeplinire a prestaţiei trebuie să se facă la locul care ar rezulta din natura operaţiunii ori din intenţia părţilor contractante. 1104 Cod civil). o înlocuire devine posibilă numai cu acordul creditorului. 59 . 59 Cod comercial şi art. Conceptul de plată desemnează aducerea la îndeplinire a oricărei prestaţii liberatorii. la sediul pe care îl avea în momentul perfectării lui partea care s-a obligat (plată cherabilă). Plata făcută unei persoane lipsită de împuternicire este neregulată şi nu este liberatorie pentru datornic. executarea în natură a obligaţiei înseamnă executarea prestaţiei însăşi la care s-a obligat debitorul.altă prestaţie obiectul contractului. de către un fidejusor sau de orice alt garant al debitorului. Tot art. Plata se face de către debitorul însuşi (numit solvens). 59 Cod comercial completează această soluţie.

59 alin. 59 al.b) Dacă urmează a se preda un bun determinat.lucru să se afle în alt loc decât sediul ori reşedinţa debitorului. a) Cumpărătorul poate şi el dacă vânzătorul nu-i predă la termen marfa să o procure de la un terţ. numai atunci predarea se va face în acel loc (art. 68 al. După cum se poate observa. Plata rămâne cherabilă şi în cazul obligaţiilor vizate de art. . 3 Cod comercial.părţile să nu fi convenit altfel printr-o clauză contractuală. chiar dacă cerinţele de mai sus nu sunt îndeplinite în totalitate. a prestaţiei pe care a dorit-o la încheierea contractului. Creditorul este îndreptăţit să cumpere bunurile de la alţii pe cheltuiala (pe contul) debitorului.obiectul obligaţiei să fie un bun cert. Această executare coactivă fiind o măsură derogatorie de la dreptul comun şi ca atare 60 . Când prestaţia constă în predarea unui bun individual determinat. . Execuţia silită este totdeauna posibilă când plata se referă la o sumă de bani şi este imposibilă în cazul obligaţiilor intuitu personae când debitorul refuză sub orice formă executarea obligaţiei. . această soluţie are un domeniu de aplicare strict limitat şi comportă îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: . Creditorul poate obţine executarea forţată a obligaţiei debitorului. Când plata priveşte bunuri generice. care după cunoştinţa părţilor se găsea într-o altă parte în momentul formării contractului. iar nu un bun de gen. execuţia în natură este posibilă numai dacă bunul se află în posesia debitorului. 3 Cod comercial).părţile să nu fi avut cunoştinţă despre aceasta. Art. creditorul prin executor poate obţine individualizarea şi primirea bunurilor ce i se cuvin. Executarea silită. 3 Cod com. reglementează procedura cumpărării în cont pentru ipoteza în care debitorul nu posedă bunuri de genul celor contractante.

Creditorul poate obţine autorizarea judecătorului de a distruge el însuşi sau prin executor ceea ce debitorul a făcut încălcându-şi obligaţia. 1987. vânzătorul are facultatea de a depune lucrul vândut la o casă acreditată de comerţ. Daunele cominatorii constau într-o sumă de bani pe care le stabileşte judecătorul şi la care este obligat debitorul pentru fiecare zi întârziere în îndeplinirea sarcinii. Obligaţia de a nu face poate fi executată silit în natură. Debitorul sub presiunea plăţii acestor sume va fi nevoit să-şi execute obligaţia. Ştefănescu. b) În art. Nu este posibil să se acorde daune cominatorii când obligaţia nu mai poate fi executată în natură şi când există posibilitatea executării silite în natură prin alte mijloace. Căpăţână. inclusiv cele intuitu personae pot fi executate silit prin obligarea debitorilor de către judecător la plata de daune cominatorii. Daunele cominatorii pot fi transformate în daune compensatorii pentru repararea pagubei cauzate prin întârzierea executării. p. Creditorul. II. 1 Cod com. Obligaţia de a face poate fi executată silit în natură. Obligaţiile de a face şi de a nu face. Dacă preţul noii operaţiuni este superior preţului contractat iniţial. cu autorizarea prealabilă a judecătorului poate îndeplini această sarcină pe cheltuiala debitorului. 68 al.de strictă interpretare nu se justifică în cazul în care vânzătorul a livrat marfă cu defecte. pe socoteala şi cheltuielile cumpărătorului. 1 O. diferenţa poate fi recuperată de la primul vânzător1. deoarece cumpărătorul dispune de alte mijloace specifice. minusul poate fi acoperit cu marfă de înlocuire procurată prin executare coactivă. vol. Tot astfel în caz de diferenţă cantitativă importantă. B. se precizează că atunci "când cumpărătorul unui lucru mişcător nu-şi îndeplineşte obligaţia sa. 61 . 163. Tratat de drept al comerţului internaţional. sau de a-l vinde". Buc.

Singurele limitări sunt ordinea publică şi bunele moravuri2. cu orice partener. Este un principiu specific dreptului civil. Acest principiu este valabil şi în dreptul comercial. Procedura este avantajoasă pentru că are un caracter privat. Principiul libertăţii contractuale. 29 62 . 1. Buc. cu toate clauzele ce le convin. 1997. Practica a stabilit că vânzătorul trebuie să opteze într-un termen potrivit la procedură încât să nu abuzeze prin întârziere1.Este o reglementare distinctă de drept comercial ce are în vedere două ipoteze (când creditorul nu primeşte plata). Turcu. nuanţări specifice acestor raporturi. recipisa depunându-se la instanţă. Vânzarea în cont sau executarea coactivă. Dreptul 3/1993. Este suficientă înştiinţarea prealabilă a vânzătorului. În cea mai mare parte 1 A se vedea practica citată de I. Libertatea contractuală. Persoanele pot încheia orice contract. Părţile au mai puţine condiţii de formă pentru încheierea contractelor comerciale. p. L. De aici deducem unele consecinţe pentru raporturile contractuale la care participă comercianţii. pe cheltuiala şi riscul posesorului. Consemnaţiunea plăţii şi 2.41 2 I. Procedura este facultativă. Pop. Vol. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. debitorul are dreptul de a consemna suma în depozit la o instituţie financiară ce primeşte astfel de sume. este la îndemâna vânzătorului şi este simplă. Contractele comerciale. Libertatea în exprimarea voinţei la încheierea contractului. vânzătorul putând opta şi pentru alte variante recunoscute de lege în avantajul său. 1. Dacă titlul nu este prezentat la plată în termenul fixat. p. Vânzătorul recurge la această procedură când a încasat preţul ori este sigur că-l poate încasa uşor la scadenţă. II. c) Legea 58/1934 privind cambia şi biletul la ordin a reglementat un alt caz particular de executare prin ofertă reală a obligaţiei debitorului. Albu.

contractele comerciale sunt consensuale. Forma scrisă nu este impusă de lege decât în mod excepţional. Cu toate astea, în general contractele comerciale se încheie în formă scrisă. 2. Libertatea probelor în litigiile comerciale. Conform art. 46 Cod com. , obligaţiile comerciale pot fi dovedite prin orice mijloc de probă admis de dreptul comun. 3. Libertatea soluţionării litigiului pe calea arbitrajului comercial. Părţile au dreptul să-şi aleagă arbitrii pentru soluţionarea unui eventual litigiu între ele. Deseori aceste litigii nu ajung în faţa instanţei fiind rezolvate prin arbitraje1. 4. Dacă părţile au întreaga libertate şi încheie contractul, ele au aceeaşi libertate să convină în legătură cu modul în care acesta se execută. Creditorul obligaţiei are opţiunea în a utiliza acele proceduri ce corespund cel mai bine intereselor sale (poate cere executarea silită în natură, rezoluţiunea contractului, poate primi o altă prestaţie în schimbul celei neexecutate, poate să-şi transmită creanţa, poate să renunţă la ea). Limite ale principiului libertăţii contractuale - în cazul contractelor de adeziune (alegerea partenerului nu este posibilă întotdeauna, iar clauzele contractelor sunt impuse de fuznizor/ prestator. Benefiarul are libertatea sp adere la clauzele propuse, ori să nu încheie contrcatul); - în cazul contractelor cu clauze impuse de lege. Legea nr. 469/20022 art. 2 alin. 2 reglementează: contractul comercial trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, în funcţie de natura sa, clauze contractuale referitoare la: obligaţiile ce revin părţilor în derularea contractului, condiţiile de livrare şi de calitate a bunurilor şi/ sau serviciilor, termenele, modalităţile de plată şi de garantare a plăţii preţului, instrumentele de plată şi clauzele de consolidare a preţului în condiţiile inflaţiei şi devalorizării, riscul
1

St. D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p.408 2 Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, publicată în M.O. nr. 529/2002

63

contractual şi odul de soluţionare a eventualelor litigii apărute în legătură cu derularea şi executarea contractului. De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 469/2002, părţile vor prevedea penalităţi de întârziere, putând inlude şi daune interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului şi pentru întârzierea contractului1. - contracte cu clauze interzise de lege. Legea nr. 193/20002 prevede, în cazul contractelor încheiate între comercianţi şi consumatori3 pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, includerea clauzelor clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate, fiind interzisă stipularea clauzelor abuzive. Libertatea preţului în contractele comerciale. Codul comercial dă expresie unei concepţii economice bazate pe principiile pieţei libere. În consecinţă, echivalentul prestaţiilor ce şi le fac părţile este liber ales de ele. Constituţia 1991 consacră principiul libertăţii preţului ca parte a libertăţii economice. Libertatea preţului poate fi îngrădită prin norme legale în anumite sectoare de activitate unde concurenţa este limitată datorită unor situaţii de monopol (materii prime de bază, energie electrică, gaze, etc. ).
1

St. D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 409 2 Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, publicată în M.O. Partea I nr. 560/2000, a fost modificată prin Legea nr. 65/2002 3 St. D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 409; Camelia Toader, Andreea Ciobanu, Un pas important spre integrarea europeană: Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive, OG nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor şi OG nr. 130/2000 privind contractul la distanţă, în Revista de drept comercial nr. 3/2001, p. 74; C. Ciubotă, Clauzele abuzive în contractele comerciale, în Revista de drept al afacerilor, nr. 2/2004, p. 26

64

Statul se implică prin organele sale în stabilirea şi limitarea preţurilor în unele domenii. Spre exemplu prin Legea nr. 21/1996 s-a interzis fixarea sau impunerea într-o manieră directă şi indirectă a preţurilor de monopol şi de dumping ori a altor condiţii contractuale neloiale. De asemenea, prin aceeaşi lege este interzisă practicarea unor preţuri descriminatorii prin aplicarea faţă de partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente producându-le astfel un dezavantaj în raporturile concurenţiale. Cele mai multe preţuri se stabilesc prin învoiala părţilor. O dată stabilit preţul nu mai poate fi modificat decât printr-un nou acord de voinţă. Părţile pot conveni criterii de indexare a preţului. Indexarea preţului este o abatere de la principiului nominalismului monetar. Se pot utiliza diferite tipuri de clauze de indexare. - clauza valoare aur - preţul se va plăti în moneda prevăzută dar ea se va calcula în raport de valoarea aurului pe piaţă; - clauza valută - preţul depinde de paritatea monedei în raport cu o monedă străină precizată; - clauza schimb convenţional - preţul se stabileşte în raport de o rată de schimb între monedele utilizate la stabilirea valorii acestuia; - clauza unităţii de cont - preţul este exprimat într-o unitate monetară care este rezultatul unui coş valutar; - clauza bazată pe preţul unei anumite mărfi - preţul se stabileşte în raport de valoarea unei mărfi (de obicei valoarea unei materii prime sau energiei), etc. Părţile au libertatea să aleagă indicele de referinţă . Este permisă stipularea unei clauze de preţ variabil. Acest lucru se întâmplă când executarea contractului se întinde pe o perioadă mai îndelungată. Părţile trebuie să stabilească numai criteriile de determinare a preţului în timp. Executarea preţului se va face ţinându-se seama de modul în care a fost stabilit. Confidenţialitatea raporturilor comerciale. 65

Pentru comercianţi informaţiile ce le deţin sunt foarte importante. De aceste informaţii poate depinde viitorul afacerilor lor. Din acest motiv ei pot să stabilească în contractele ce le încheie clauze privind obligaţia părţilor de a nu divulga informaţiile secrete le şi le-au transmis. Clauza de confidenţialitate trebuie să se refere la: - care dintre informaţii sunt confidenţiale; - în ce mod se poate face uz de aceste informaţii; - cum va fi asigurată confidenţialitatea de către personalul ce are acces la informaţii; - timpul în care se va păstra secretul;1 În contractele de know-how clauza de confidenţialitate se subînţelege. Nerespectarea obligaţiei justifică cererea de daune interese. Protejarea creditului. Operaţiunile comerciale se desfăşoară în principal pe credit. Rareori un comerciant are lichidităţile necesare desfăşurării unor operaţiuni de anvergură, şi chiar dacă le are, va constata că utilizarea fondurilor sale numai pentru o categorie de operaţiuni nu este eficientă. Din acest motiv legea comercială prevede reguli speciale ce au ca scop asigurarea siguranţei circuitelor şi eficientizarea sistemului obligaţional. Astfel: a) dreptul comercial cuprinde un sistem specific de garanţii care au menirea să creeze creditorilor siguranţă în a-şi recupera fondurile şi de a sili pe debitori să-şi îndeplinească la timp şi conform obligaţiile asumate. b) în raporturile comerciale se utilizează ca mijloace de plată şi alte instrumente decât moneda. În această categorie intră efectele de comerţ care prin specificul lor se constituie într-un
1

I. Turcu, L. Pop, Contractele comerciale. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Vol. II, Buc. 1997, p. 48

66

adevărat sistem de monedă privată ce sporeşte gradul de lichiditate al comercianţilor. c) tot în scopul eficientizării activităţii practica economică a imaginat scheme juridice complexe ce antrenează în raportul obligaţional iniţial, subiecţi calificaţi, specializaţi pe segmente de activitate economică (bănci, instituţii financiare, de asigurare, firme de consultanţă) ce pun la dispoziţia comercianţilor noi instrumente de plată, de garantare a obligaţiilor, de simplificare a operaţiunilor, de creştere a siguranţei lor (creditul documentar, incasso-ul, factoring-ul, etc. ).

67

Sarcina de a dovedi plata aparţine debitorului. Părţile pot conveni şi altfel. Părţile sunt libere să determine scadenţa. obligaţiile sunt afectate de termen. succesorul creditorului. personal sau prin reprezentant. în sensul că creditorul nu poate fi silit să primească o plată parţială. Obligaţia poate fi executată de debitor. În dreptul comercial de obicei. 68 . Remiterea voluntară a originalului titlului prezumă că plata s-a făcut. creditorul nu poate fi obligat să accepte nici prelungirea scadenţei. de un codebitor solidar. 44 Cod com. În raporturile comerciale judecătorul nu poate acorda termen de graţie la plata preţului (art. cesionarul creanţei sau către o persoană indicată de creditor. Plata este indivizibilă în principiu. de către o persoană interesată sau de către o persoană neinteresată. Prin plată se înţelege executarea voluntară a unei obligaţii. nici plata în rate. ). Plata se face la scadenţă. un fidejusor. Plata în sine este considerată un act juridic şi trebuie să îndeplinească toate condiţiile aplicabile actelor juridice. Obligaţia poate fi executată numai de către debitor în cazul obligaţiilor intuitu personae sau dacă s-a stipulat expres că prestaţia nu poate fi efectuată de altă persoană. un debitor delegat. Data plăţii. Plata efectuată către altă persoană nu este valabilă decât dacă profită creditorului. Beneficiul termenului aparţine în principiu debitorului. este ratificată de creditor sau se face cu bună-credinţă unui creditor aparent. Odată stabilită o dată a plăţii.SECŢIUNEA II Executarea voluntară a obligaţiilor comerciale Plata. Plata se face către creditor sau reprezentantul său.

.dacă moneda prevăzută în contract are curs legal în ţară. bonuri. Dacă nu se emit facturi vânzătorul de mărfuri sau servicii emite alte documente precum: chitanţe. În cea de a patra situaţie plata se face în lei după cursul ce va avea schimbul la vedere în ziua scadenţei şi la locul plăţii iar când în acea localitate nu există curs de schimb. . după cursul pieţei celei mai apropiate. 41 Cod.dacă cursul de schimb al monedei a fost fixat de părţi. În ultima situaţie clauza este licită în măsura în care plata în valută nu contravine regulamentului valutar. . În primele trei ipoteze plata se poate face în lei calculânduse valoarea prestaţiei după cursurile stabilite de lege. Dacă se produce o modificare a cursului între data scadenţei şi data plăţii efective. paguba va fi suportată de cel în vină. scrisori. Facturarea plăţii şi a taxei pe valoare adăugată.când părţile au stipulat expres că preţul se va plăti în monedă străină. Conform normelor privind taxa pe valoarea adăugată. com.dacă moneda nu are nici unul dintre cursurile indicate mai sus . plata se va efectua valabil în această monedă. prevede cinci situaţii de efectuare a plăţii: . furnizorii de mărfuri şi servicii sunt obligaţi să emită factură pentru bunurile livrate. note. sub rezerva respectării regulamentului valutar al Băncii Naţionale. Art.Moneda în care se face plata. piaţă sau părţi. Prin intermediul acestor documente evidenţiate în registre contabile organele statului pot urmări derularea operaţiunilor 69 . Dacă moneda prevăzută în contract este diferită de moneda locului plăţii. iar cumpărătorii sunt obligaţi să solicite facturi sau alte documente legal aprobate şi să verifice înscrierea în documentele respective a datelor cerute de lege.dacă această monedă are numai curs comercial în ţară. Nu vor emite facturi cei care fac operaţiuni expres prevăzute de lege ca fiind scutite de facturare. Plata se face în moneda prevăzută în contract.

Mecanismul este simplu şi se bazează pe reţele de vânzători de mărfuri şi servicii. La sfârşitul unei perioade de timp (de obicei o lună). acesta putând rambursa cheltuielile făcute la cumpărăturile pe care le-a făcut. bănci şi beneficiari conectaţi într-un sistem tehnic adecvat. Stabilimentul emitent (banca. Furnizorul trimite factura emitentului care-i plăteşte suma totală. înmânează clientului său numit aderent o cartelă din material plastic pe care sunt menţionate date de identificare a persoanei şi a conturilor sale.comerciale. contribuţiile şi impozitele. în rate. Trebuie făcute două precizări: . Pe de o parte statul poate să-şi încaseze taxele. dacă posesorul cărţii nu are credit suficient în contul său. Când aderentul face cumpărături de la furnizorii racordaţi la reţea. ori să înmâneze un cec. el prezintă cartea de credit ale cărei menţiuni sunt reproduse pe factură şi el semnează pe aceasta. Ele utilizează cele mai înalte tehnici din domeniul electronicii pentru a facilita plăţile între vânzătorii de mărfuri şi servicii şi cumpărători. instituţia financiară). Cărţile de credit (cardurile). în loc să plătească cu monedă. . Acest procedeu de lucru impus de lege între comercianţi nu face altceva decât să exprime într-o formă juridică o realitate obiectivă: activitatea comercială şi economică se derulează în lanţ şi situaţia unui comerciant poate afecta toate verigile ce-i succed. Pe baza acordului anticipat emitentul se poate deconta din depozitele aderentului. sunt instrumente de plată ale viitorului puse la dispoziţia consumatorilor. emitentul cere aderentului rambursarea facturilor pe care le are de achitat. 70 . Emitentul se angajează să plătească facturile până la concurenţa sumei totale prin însăşi factura emisă. iar pe de altă parte sunt protejaţi terţii care pot afla despre eficienţa şi realitatea operaţiunilor pe care le fac partenerii lor. Plata prin card.mecanismul comportă o garanţie în favoarea furnizorului.pe de altă parte mecanismul asigură posibilitatea unui credit pentru aderent.

p.Plata prin virament şi derivatele sale.1 2. Din caracterul abstract al operaţiunii rezultă următoarele consecinţe: 1 I. Când doi parteneri de afaceri au aceeaşi bancă. plata între ei se poate realiza prin debitarea contului unuia dintre ei corelativă cu creditarea contului celuilalt. Contractele comerciale. o operaţiune abstractă prin care se materializează stingerea unei obligaţii prin plată (se poate materializa şi acordarea unui împrumut ori efectuarea unei donaţii). 103 71 . II. Pentru a efectua plăţile comercianţii îşi păstrează disponibilităţile băneşti în conturi bancare prin încheierea unor contracte de depozite la vedere cu băncile. diminuându-se costurile şi economisind timp. 1997. lichidităţile rămânând în depozit la aceeaşi bancă. Pentru plătitor simplificarea plăţii este evidentă faţă de situaţia în care ar trebui să opereze mai întâi o retragere din cont şi apoi să efectueze o depunere în contul creditorului. În practică se acceptă că odată constituit acest fond la vedere există şi o convenţie tacită cu banca ca aceasta să efectueze servicii bancare de încasări şi plăţi în acest cont. Operaţiunea poartă denumirea de virament. Pentru bancă acest instrument este preferabil. Pop. Vol. Viramentul presupune două operaţiuni distincte: 1. Turcu. Separat de asta. Se operează un transfer prin debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului. Ordinul de virament care este socotit a fi un mandat acordat de titularul contului băncii pentru transferul de fonduri. Banii rămân în conturi putând fi utilizaţi eficient. L. Deci viramentul se analizează ca un procedeu de transfer de monedă scripturală. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. viramentul se pretează uşor operării pe calculator. Buc.

110 72 . Buc. De asemenea. Prin norme tehnice a fost introdus în practica bancară ordinul de plată (O. P.valabilitatea operaţiunii nu depinde de cauza ei.. prin regulament al B. ) ca procedeu tehnic de realizare a viramentelor pe teritoriul României. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale.banca nu trebuie să verifice cauza juridică a ordinului de virament şi dacă autorul ordinului are capacitate de a efectua actul de dispoziţie. creditorul autorizat depune băncii un borderou cu creanţele sale urmând ca banca să reţină din contul debitorilor sumele consemnate în borderou. 1997. . . Contractele comerciale. Contractele comerciale. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Pop.. Vol. Şi autorizarea este revocabilă. Pop. L. ci de regularitatea tehnică sub care se efectuează. Revocarea poate fi expresă sau implicită şi este obligatorie pentru bancă indiferent de justificarea ei. Turcu. Vol. 104 2 I.banca nu poate cenzura ordinul de virament emis de titularul contului dacă soldul contului este creditor. În practică existând mai mulţi debitori. dă ordin băncii sale să plătească orice sumă care va fi pretinsă de anumit creditor. Acelaşi debitor autorizează pe creditorul său să preia din contul al cărui titular este sumele facturate. R. titular al contului bancar. II. felul cum sunt ele reglementate permit ca acestea să servească şi 1 I.1 Ordinul de plată.2 Plata prin efecte de comerţ. Turcu. Prin acest ultim procedeu debitorul. Buc. II. . Concepţia juridică şi economică asupra efectelor de comerţ. Acest ordin este revocabil în orice moment.viramentul are ca efect naşterea unui drept de creanţă a beneficiarului faţă de bancă şi concomitent stingerea eventualei creanţe anterioare a emitentului faţă de aceeaşi bancă. Avizul de prelevare. 1997. p. N. a fost introdus avizul de prelevare (un derivat de virament bancar). L.

comercial 3/1995. prin gir. 1 V. Cu alte cuvinte pentru el este mai avantajos să primească titluri ca plată deoarece ajunge să aibă mai mulţi debitori solidari. Şansele sale de a recupera suma cresc faţă de situaţia când avea un singur debitor1. Funcţiile cambiei. 26 73 . certitudinea pe care o dau creditorului. p. dr. Prin ea. fac pe creditor să primească efectele drept plată pentru prestaţiile făcute de ei. În acelaşi timp ea este socotită ca o garanţie pentru ambele părţi. Luha.ca instrument de plată. garanţiile pe care le dau giranţii. Acesta la rândul său devenit posesor al titlului are suficiente garanţii că suma înscrisă pe document o va primi de la tras. Dacă nu o încasează se poate îndrepta nu numai împotriva girantului său ci şi împotriva giranţilor anteriori acestuia. Transmiterea lor simplă. maniera solidară a răspunderii. SECŢIUNEA III Alte moduri de stingere a obligaţiilor comerciale Compensaţia Compensaţia este un mod de stingere a două obligaţii reciproce dintre două persoane. Această operaţiune simplifică o dublă plată. Debitorul posesor al unui titlu ca să stingă obligaţia pe care o are faţă de creditorul său îl predă prin gir creditorului. Un titlu poate fi folosit ca mijloc de plată prin el însuşi sau poate fi utilizat în sisteme juridice complexe care simplifică derularea operaţiilor comerciale şi creează garanţii pentru creditori. Rev. imposibilitatea ridicării de excepţii personale de către purtătorii succesivi ai titlurilor. cele două obligaţii se sting până la concurenţa celei mai mici.

Mecanismele juridice ce le dezvoltă contul curent ne îndreptăţesc să afirmăm că acest instrument realizează o plată între cei doi parteneri. Contul curent. . la închiderea socotelilor. Ea produce următoarele efecte: . din dispoziţia judecătorului sau la înţelegerea părţilor. Efectele se produc de la data rămânerii definitive a sentinţei în cazul compensaţiei judiciare şi din momentul încheierii convenţiei în cazul compensaţiei convenţionale. 74 . Contul curent se analizează din punct de vedere juridic ca o convenţie intuitu personae prin care părţile.Compensaţia operează în temeiul legii.stinge concomitent garanţiile şi accesoriile obligaţiei principale. plată ce se înfăptuieşte prin compensarea reciprocă între părţi a debitului şi a creditului.stinge obligaţiile reciproce până la concurenţa celei mai mici. Contul curent este un instrument juridic şi contabil prin care se sting obligaţiile reciproce dintre părţi. Toate creanţele şi datoriile oricăruia dintre parteneri ce intră într-o relaţie de cont curent sunt analizate în mod abstract ca articole de debit sau de credit. consimt ca toate creanţele şi datoriile lor reciproce să fuzioneze cu un sold unic care să definească poziţia unuia faţă de celălalt. Ceea ce este specific raporturilor comerciale este împrejurarea că în acest domeniu se utilizează contul curent văzut ca o aplicaţie practică a compensaţiei. ca debitor sau creditor. uzându-se de regulile compensaţiei. de regulă o bancă şi clientul ei. Singurul element care stabileşte poziţia părţilor este soldul calculat la un moment dat. În dreptul comercial compensaţiei i se aplică regulile de drept comun. cu rezerva plăţii diferenţei.

nimic nu împiedică părţile să asume obligaţii de acest fel. Acreditivul documentar. urmând ca factorul să execute creanţele prin mijloace proprii. Procedeul se bazează pe un contract de factoring. devine un ordonator (un dătător de ordin) către bancă. creanţele pe care comerciantul le posedă faţă de clienţii săi. Acreditivul documentar presupune un aranjament prin care o bancă la ordinul clientului său îşi asumă o obligaţie faţă de un terţ căruia îi remite o scrisoare în acest sens. de efecte de comerţ. 1 I. II. cumpărătorul ce trebuie să plătească preţul mărfii. Vol. excepţiile debitorului faţă de creditorul aderent sunt opozabile factorului. Doctrina consideră că legislaţia românească permite băncilor să efectueze operaţiuni de factoring1. dar. operaţiunea are ca efect stingerea obligaţiei debitorului faţă de aderent (operează o plată). plăteşte unui comerciant. în temeiul principiului libertăţii contractuale. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Într-un contract de vânzare-cumpărare.Factoring-ul. Contractele comerciale. Turcu. Contractul de factoring este o convenţie prin care un agent economic denumit factor. de obicei. 180 75 . p. iar vânzătorul (ce trebuie să primească preţul) este beneficiarul angajamentului pe care şi-l ia banca. Acest instrument se utilizează de obicei în comerţul internaţional. 1997. factorul plăteşte în contul aderentului suma corespunzătoare facturilor depuse în mod singular sau pe bază de borderou. L. Factoring-ul este o operaţiune prin care se înfăptuieşte o plată într-o manieră specială. din acest moment factorul se subrogă în drepturile comerciantului aderent. denumit aderent. Pop. Buc. Operaţiunea se realizează prin transferul creanţelor de la unul la celălalt: comerciantul aderent transmite factorului facturile sale însoţite. Creditul documentar.

dacă banca a primit documentele prevăzute în acreditiv. Tot astfel. vânzătorul va avea şi o garanţie. nu poate refuza plata invocând excepţii ce rezultă din contractul de vânzare. Obligaţia pe care şi-o ia cumpărătorul de a deschide un credit documentar este o obligaţie esenţială şi prin urmare. va avea. deoarece solidaritatea se prezumă. dacă nu se deschide acreditivul vânzătorul poate refuza livrarea mărfii şi cere rezoluţiunea.un acord între cumpărător şi bancă prin care se determină conţinutul acreditivului (obligaţiile părţilor .cumpărător şi bancă). pe care o cunoaşte mai bine şi căreia îi predă mai uşor documentele necesare.vânzătorul (terţ beneficiar). Mecanismul presupune două momente: . vânzătorul cere intervenţia băncii al cărei client este. rezultă consecinţa că aceste drepturi sunt independente de relaţiile dintre bancă şi cumpărător. Angajamentul luat de bancă se transmite sub forma unei scrisori de credit comercial prin care terţul beneficiar este acreditat. În acest mod pe lângă plata ce o va face banca. documentele ce trebuie să se ceară. Din faptul că drepturile beneficiarului decurg direct din acreditiv. alături de debitorul său (cumpărătorul) un nou debitor (banca). deoarece se acordă pe baza unor anumite documente. în beneficiul vânzătorului. Rolul acestei bănci diferă după cum ea îşi ia angajamentul numai de a transmite 76 . . care se numeşte credit documentar. Deci. caracterul acestuia. deci. O întrerupere a acestor relaţii nu permite băncii să se sustragă de la obligaţiile asumate prin acreditiv. angajat în mod solidar.o convenţie între cumpărător şi vânzător în virtutea căreia cumpărătorul se obligă să dea ordin băncii de a deschide. revocabil sau irevocabil. Uneori pe lângă banca cumpărătorului. Din acest motiv instrumentul juridic este numit acreditiv. drepturile beneficiarului sunt independente de relaţiile dintre el (vânzător) şi ordonator (cumpărător). un credit.

acreditivul sau dacă se obligă să plătească ori să accepte titlurile emise de vânzător. Bucureşti. Bibliografie: 1. Vânzătorul expediază mărfurile fără a avea garanţia plăţii preţului lor de către cumpărător. Deteşan. Tratat de drept al comerţului internaţional. Uneori se efectuează plata prin incasso cu acceptarea ulterioară. Libertatea contractuală. Cumpărătorul poate deci primi mărfurile mai înainte de plata preţului acestora. Ştefănescu. din care cauză se numeşte incasso documentar. În acest caz avem de a face cu o operaţiune bancară de credit şi în acelaşi timp cu o modalitate de plată în relaţiile comerciale. Ec.1 Incasso-ul documentar. Popescu. În acest ultim caz banca este un mandatar. Căpăţână. Dreptul 3/1993 2. Dreptul comerţului internaţional. B. II. R. 1974. R. Vânzarea comercială internaţională. În temeiul acestui mod de plată banca vânzătorului la primirea documentelor şi după verificarea acestora efectuează plata şi apoi trimite băncii cumpărătorului documentele respective spre a i se restitui preţul plătit. Şi acest instrument se utilizează de obicei în relaţiile comerciale internaţionale.396 77 . 1987 1 2 T.. Buc. vol.. La rândul său. I. adică îi acordă cumpărătorului un credit pe durata de timp curgând de la momentul expedierii mărfii până la încasarea preţului. O. 1976. pe baza documentelor primite. 393 . banca cumpărătorului primeşte de la acesta din urmă suma corespunzătoare preţului plătit2. p. Albu. p. 467 A..

.. Luha. D. Universul Juridic. Funcţiile cambiei.. Bucureşti. Camelia. A. Popescu.. Georgescu. Bucureşti. Dreptul comerţului internaţional. 2/2004 5. 3/2001 10. Andreea. nr. Drept comercial român. Drept comercial român. St. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. Pop. 130/2000 privind contractul la distanţă. 1994 7. Contractele comerciale. Cărpenaru. Un pas important spre integrarea europeană: Legea nr.. Vol. II. Turcu. 2007 4. C. 1974 6. 193/2000 privind clauzele abuzive. în Revista de drept al afacerilor. L.3. Ciobanu. Toader. Clauzele abuzive în contractele comerciale. I. Ciubotă.. R. Vânzarea comercială internaţională. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Bucureşti.. în Revista de drept comercial nr. Revista de drept comercial 3/1995 8. Revista Economică. 1997 CAPITOLUL V ELEMENTE DE RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ ÎN DREPTUL COMERCIAL 78 . I. Deteşan. 87/2000 privind răspunderea producătorilor şi OG nr. Bucureşti. 1976 9. V. Teoria generală a obligaţiilor comerciale..L. OG nr. T.

Partea contractantă ce nu a primit prestaţia cuvenită poate obţine. "putere de lege" între părţile contractante. în subsidiar. Turcu) 2 A se vedea capitolul IV. 1997. neexecutarea voluntară a obligaţiilor contractuale de către debitor dă dreptul creditorului de a recurge la executarea silită în natură şi la alte mijloace juridice prevăzute de lege pentru a obţine prestaţia care i se datorează1. În cele ce urmează vom insista numai asupra instituţiilor ce comportă diferenţe sau nuanţări faţă de dreptul comun. executarea prin echivalent. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. civ. vol. El poate fi obligat să plătească creditorului sume de bani cu titlu de despăgubiri. Buc. Contracte comerciale. 79 . În aplicarea principiului forţei obligatorii a contractului art. SECŢIUNEA I 1 L. Condiţiile răspunderii contractuale sunt aceleaşi ca şi în dreptul civil. 1073 C. 969 al. civ. contractele au forţă obligatorie. secţ. Deci. ci vom supune atenţiei aplicarea regulilor privind executarea indirectă prin echivalent. II p. Este de precizat că principiile de drept comun ale răspunderii contractuale se aplică şi în materia dreptului comercial. în măsura în care nu există prevederi contrare.Precizări Potrivit art. I. 1 C. Nu ne vom opri asupra executării silite în natură a obligaţiilor contractuale deoarece acest aspect a fost analizat2. Pop. prevede: "creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei şi în caz contrar are dreptul la desdăunare. 466 (lucrare colectivă cu I. În acest mod se angajează răspunderea civilă contractuală a debitorului.

civ. Cărpenaru. Sub influenţa vechii reglementări1 legiuitorul a adoptat Legea 76/1992 care a stabilit prin art. D. p. nepublicată. Aceste texte au fost contestate de practicienii dreptului comercial2 care au văzut în această intervenţie o limitare a principiului libertăţii contractuale. avute în vedere de stat la emiterea Legii nr. obligaţia tuturor agenţilor economici. Reglementarea a reprezentat o normă de drept economic prin care statul interesat de îndeplinirea la timp şi în natură a obligaţiilor a forţat pe subiecţii raporturilor comerciale să se conformeze intereselor sale. Penalităţile au fost văzute de legiuitor ca reprezentând o evaluare legală a daunelor moratorii pentru întârzierea plăţii de către debitori. Conform art.432 Dec. indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate. inclusiv către stat. Obligaţia era imperativă şi comercianţii nu o puteau eluda prin renunţarea la penalităţi. 6. nr. 7 din aceeaşi lege în cazul neexecutării obligaţiei de plată în termen de 30 zile de la data scadenţei. decât cele legale.Plata cu întârziere Neîndeplinirea la termen a obligaţiei asumate justifică pe creditor să solicite daune moratorii. Alba. cu excepţia situaţiilor când prin contract sau stabilit penalităţi mai mari. Bucureşti 1998. în ordinea scadenţei.1429/1997 a Trib. Statul a considerat îndeplinirea obligaţiilor comerciale ca fiind de interes public şi a emis normele în sensul precizat. 76/1992 sunt cauzate de lipsa mijloacelor de credit şi decontare (o 1 2 A se vedea St. S-a reţinut că problemele de blocaj financiar. Drept comercial. de a efectua plăţile datorate către orice persoană juridică. 80 . în afara sumei datorate o penalitate pentru fiecare zi întârziere. debitorii agenţii economici vor plăti.

necesară şi oportună în orice sistem economic. Debitorul este de drept în întârziere într-un raport comercial. 07. Adoptarea însă de noi norme privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale (Legea nr. S-a arătat că dacă debitorul nu plăteşte la scadenţă suma de bani datorată. Art. Universul Juridic. că "datoriile comerciale lichide şi plătibile în bani produc dobândă de drept din ziua când devin exigibile". Drept comercial român. Of. p. Contracte comerciale. 1 I. 1997. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Buc. care prevede că dobânzile sunt datorate din momentul punerii în întârziere. Legea prezumă că lipsa de folosinţă a sumei de bani produce creditorului un prejudiciu constând în dobândă. În cazul întârzierii plăţii unei obligaţii băneşti debitorul datorează dobânzi care sancţionează pe debitor pentru încălcarea obligaţiei şi. Este evident că părţile pot stabili prin clauză penală penalităţi de întârziere. Ele rămân însă reglementate de dreptul comun dacă părţile însăşi nu le supun unor reguli şi proceduri speciale. Civ. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. 7 din Legea nr. 529/19. nr. precizează. Of. 43 Cod com.problemă de formă legată de instituţii şi instrumente) şi nu de conduită a agenţilor economici.32/28. 1998 3 St. II. 76/1992 ca fiind constituţional pentru că "intervenţia statului pe cale legislativă este legală. 427 2 Legea nr. Cărpenaru. 2002) menţine încă în actualitate constatările Curţii Constituţionale. el foloseşte banii îmbogăţindu-se fără justă cauză3. spre deosebire de dreptul comun. Regimul dobânzilor în dreptul comercial. Bucureşti. 2007. p. indirect repară prejudiciul suferit prin întârzierea executării. regula diferă de cea consacrată în art. Curtea Constituţională a considerat art. 469/2002. 1088 C. D. M. M. 420 81 . 01. 35/1998. nr.1 Legea a fost abrogată2 disputa rămânând fără obiect în legătură cu acest act normativ. Totuşi. Turcu. inclusiv cel de piaţă". Deci. vol.

secţ. 3 Dec. Bucureşti. R. J. Contracte civile şi comerciale. S-a susţinut că este necesar să se reţină ca dobândă comercială dobânda pieţei ce se calculează în raport de taxa de scont a B. C.2. Universul Juridic. p. dacă regula curgerii de drept a dobânzii se aplică numai în cazul în care obligaţia privind plata sumei de bani este comercială pentru debitor ori şi în cazul când această obligaţie este civilă pentru debitor şi comercială pentru creditor. com. S-a opiniat şi suntem de aceeaşi părere că regula curgerii de drept a dobânzilor îşi găseşte aplicarea numai în cazul în care obligaţia privind plata unei sume de bani este comercială pentru debitor. dobânzile curg de la punerea în întârziere1. 420 2 Fr. În dreptul comercial anatocismul este permis. . Dreptul nr. 311/1954 au început discuţiile în legătura cu întinderea dobânzii comerciale.obligaţiile debitorului să constea în plata unei sume de bani. D. Cărpenaru.3/1996. Cărpenaru. Tot practica a reţinut că dacă creditorul nu a solicitat credite sau nu a putut face dovada 1 St. St.Se discută. 2007. Practica a reţinut că debitorul în întârziere trebuie să plătească daune interese egale cu dobânzile bancare plătite de creditor pentru creditele obţinute de la bancă a căror solicitare s-a datorat nerespectării obligaţiei de către debitor3. p. nr.obligaţia să fie exigibilă. În acest caz trebuie să se facă dovada legăturii cauzale între nevoia de credit şi întârzierea plăţii de către debitor. p. 43 Cod com: . S. 180. Dacă obligaţia este comercială numai pentru creditor. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru curgerea de drept a dobânzilor. N. Deak. Odată cu abrogarea D. rezultă din prevederile art. 90 82 .445/1995. . D.obligaţiua să fie lichidă. 1994. . Bucureşti. Drept comercial român.

C. 383 Cod com. Dacă totuşi. Of. În dreptul comercial sunt prevăzute şi alte excepţii: cea prev. Din momentul apariţiei OG nr.1/1997. 84 . S. Era necesar să se stabilească o regulă cu valoare de principiu. nr. în principiu. nr. În dreptul civil cumulul dobânzilor cu daune interese nu este permis.raportului cauzal între pagubă şi întârziere. 1669 C. 2000) aprobată prin L. 425/8. com. 356/2002 (M. . Of. creditorul are dreptul la dobânda de depozit într-o bancă comercială. Excepţie fac dispoziţiile art. J. . civ. Soluţiile practicii au motivări legate de raporturi juridice concrete. p. secţ. cumulul dobânzilor cu penalităţile. nr. 01. SECŢIUNEA II Plata nedatorată 1 Dec. de L. se prevăd în contract. Excepţiile sunt indicate de lege.când mandatarul schimbă destinaţia sumelor primite pe seama mandantelui şi cele prev.243/1996. Nici dreptul comercial nu admite. practica a decis că se vor plăti penalităţile1. 65 întârzierea vărsării aportului în numerar şi art. 9/2000 (M. în principiu.întârzierea vărsării aportului în creanţă). de art. 2002) problematica dobânzilor şi anatocismului a fost rezolvată. 117 83 . 26/21. 31/1990 (art. Dreptul nr. nr. 01.

p. Turcu) 2 I. Turcu.Art. Întinderea obligaţiei de restituire diferă în raport de buna sau reaua credinţă a accipiensului: 1. prevede că orice plată presupune o datorie şi că ceea ce s-a plătit fără datorie este supus restituirii. 1997. civ. Întrucât banca putea credita pe client trebuie să dovedească faptul că nu a înţeles să facă o operaţiune de creditare2. 154 (lucrare colectivă cu I. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Contractele comerciale. debitorul restituie numai preţul primit. cu excepţia situaţiei în care bunul ar fi pierit şi la solvens1. Bucureşti. Accipiensul de bună-credinţă restituie plata şi păstrează fructele. Această acţiune are două particularităţi: . dacă bunul primit ca plată piere fortuit. dacă bunul piere fortuit. Accipiensul de rea-credinţă ce primeşte plata ştiind că nu i se cuvine. Când banca plăteşte din eroare ceea ce nu datorează sau celui căruia nu-i datorează are acţiune în restituire. va restitui valoarea lui în momentul cererii de restituire. II. 1997. Buc. 1 L. dacă plata constă în predarea unui bun şi bunul a fost înstrăinat. Pop. debitorul este exonerat de obligaţia de restituie. 2.banca trebuie să facă dovada că s-a aflat în eroare crezându-se obligată să plătească. Contracte comerciale. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. vol. II. Faptul plăţii nedatorate generează un raport juridic între accipiensul debitor şi solvensul creditor. Dovada este dificilă dacă plăteşte un efect de comerţ domiciliat la ea fără ca soldul creditor al clientului să fie suficient. dacă a înstrăinat bunul. restituie valoare lui la data punerii în întârziere indiferent de preţul obţinut. p. 426 84 . vol. restituie bunul primit împreună cu fructele percepute. În dreptul comercial probleme legate de plata nedatorată apar de cele mai multe ori în raporturile juridice cu băncile. 1092 C.

345 (lucrare colectivă cu I. Nu are însă facultatea de a alege între daune şi executarea în natură. Sunt o categorie a daunelor interese ce se plătesc creditorului pentru a-i acoperi prejudiciul cauzat prin neexecutarea totală sau parţială (şi chiar pentru neexecutare corespunzătoare)2.banca poate face plata nedatorată din culpă proprie. Bucureşti. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Asemenea fenomene se întâmplă atunci când banca plăteşte un efect de comerţ fără să ţină seama de instrucţiunile primite din partea clientului tras. Turcu. Întotdeauna daunele interese se stabilesc în bani şi instanţa nu-l poate obliga pe debitor la o altă prestaţie în natură. p. II. Contracte comerciale. Şi în dreptul comercial acordarea daunelor compensatorii este condiţionată de punerea în întârziere (această procedură fiind exclusă numai în cazul neplăţii unei sume de bani). 1997. Contractele comerciale. În acest caz este posibil să se reţină că nu este îndreptăţită la restituire cât timp are propria sa greşeală în raporturile juridice cu primitorul plăţii.. p. SECŢIUNEA III Neplata obligaţiilor Principiul de drept comun stabileşte că neîndeplinirea obligaţiilor de către debitor îndreptăţeşte pe creditor să obţină daune compensatorii. Pop. 1997. Buc. vol. 426 2 L. El are opţiune între aceste daune şi rezoluţiunea contractului. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Dacă executarea în natură este posibilă aceasta se realizează silit. Daunele compensatorii. II. Turcu) 85 . Practica a stabilit că într-o astfel de situaţie nu se justifică restituirea către bancă1. vol. 1 A se vedea practica citată de I.

Drept comercial român. Universul Juridic. 3 alin.2.3 din Legea nr. sumele obţinute din executare se distribuie în ordinea scadenţei creanţelor. dacă nu există garanţii sau privilegii. 1 din lege) În contractele încheiate între părţile contractante vor prevedea ca. Ele trebuie să cuprindă pierderea efectiv suferită şi beneficiul nerealizat. în cazul neîndeplinirii în termen de 30 de zile de la scadenţă a obligaţiilor prevăzute la art. Bucureşti. numerar ce i se va repartiza până la concurenţa daunelor compensatorii ce i se cuvin. Pe baza unui titlu executoriu. 1. p. creditorul poate cere executorului judecătoresc să pornească procedura de transformare a activelor debitorului în numerar. în afara sumei datorate. stabilită conform contractelor (art. În caz de concurs de creditori. 469/2002 sun recizate anumite reguli speciale privind răspunderea pentru nerespectarea obligaţiilor din contractele comerciale. 3 alin. 3 alin. Adică. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. 427-428 86 . Reguli speciale ale răspunderii pentru nerespectarea obligaţiilor comerciale În art. D. 4 alin 1 din lege) 1 St. Daunele compensatorii se obţin de la debitor prin executarea elementelor active ale patrimoniului său. se aplică principiul că paguba suferită de creditor trebuie acoperită integral. penalităţi pentru fiecare zi de întârziere.Daunele compensatorii sunt stabilite de judecător sau de părţi după regulile de drept comun. (art. Debitorul răspunde pentru prejudiciul previzibil (pentru cel neprevizibil răspunde numai în cazul în care vina sa îmbracă forma dolului) şi direct. debitorii să plătească. Aceste reguli sunt1: Părţile contractante au obligaţia efectuării tuturor plăţilor la data scadenţei. 2007. 1 şi art. 1. Cărpenaru. 4 alin.

(art. 4 alin 3 din lege) În privinţa curgerii penalităţilor de întârziere. 1 şi 2. sub forma daunelor moratorii sau a celor compensatorii. SECŢIUNEA IV Rezoluţiunea în contractele comerciale Rezoluţiunea constă în desfiinţarea unui contract sinalagmatic. nu pot depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. p. în obligaţiile comerciale. Legea nr. 2007. se pot include şi daunele-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului. Când neexecutarea priveşte un contract sinalagmatic cu executare succesivă vorbim despre reziliere. prevăzute la alin.În contractele comerciale dintre părţile contractante indiferent de forma în care acestea se încheie. Deci. (art. D. pentru compensarea prejudiciului suferit de către creditor ca urmare a îndeplinirii cu întârziere sau a neândeplinirii obligaţiilor asumate de debitor. Cărpenaru. debitorul se află de drept în întârziere1. 1 St.judecătorul este cel care stabileşte dacă sunt îndeplinite condiţiile rezoluţiunii. Drept comercial român. 4 alin 2 din lege) Totalul penalităţilor pentru întârziere în decontare. în afara penalităţilor contractuale prevăzute la alin. 469/2002 derogă de la principiuzl potrivit căruia. Regulile generale ale rezoluţiunii sunt următoarele: . la cererea unei părţi pentru motivul că cealaltă parte nu a executat culpabil obligaţiile la care s-a îndatorat. Bucureşti. Universul Juridic. rezoluţiunea are un caracter judiciar. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. 428-429 87 . cu excepţia cazului în care prin contract s-aprevăzut contrariul. 1.

judecătorul este îndreptăţit să acorde termen de graţie debitorului care nu şi-a îndeplinit obligaţia. . .părţile pot conveni reguli derogatorii de la principiile rezoluţiunii legale. în cazul contractelor comerciale din care se nasc obligaţii pecuniare. 88 . Dacă debitorul execută prestaţia în timpul procesului. trebuie să constate rezoluţiunea cu toate efectele ei.. .rezoluţiunea se pronunţă numai dacă una din părţile contractului sinalagmatic nu şi-a îndeplinit culpabil obligaţiile. prin somaţie sau acţiune. că. 44 Cod com. Clauzele care înscriu aceste reguli se numesc pacte comisorii. nu se poate constata rezoluţiunea. judecătorul. Deci.promovarea acţiunii în rezoluţiune este condiţionată de punerea în întârziere a debitorului. prevede: "în obligaţiunile comerciale judecătorul nu poate acorda termen de graţie". Este de observat. În dreptul comercial rezoluţiunea are specificul său datorită faptului că art. Considerăm că pentru obligaţiile ce nu au ca obiect sume de bani este necesară punerea în întârziere a debitorului. debitorul este de drept pus în întârziere din ziua în care aceste obligaţii devin exigibile. de asemenea. constatând neexecutarea obligaţiei până în momentul punerii în întârziere. o dată investit cu acţiunea în rezoluţiune.

Bibliografie:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cărpenaru, St. D., Drept comercial român, Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2007 Cărpenaru, St., D., Drept comercial, Bucureşti 1998 Deak, Fr., Cărpenaru, St. D., Contracte civile şi comerciale, Bucureşti, 1994 Pop, L., Contractele comerciale. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale, Bucureşti, 1997, vol. II, p. 345 (lucrare colectivă cu I. Turcu) Pop, L., Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti. 1998 Turcu, I., Contracte comerciale. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor comerciale speciale. Bucureşti, 1997 Dec. civ. nr.1429/1997 a Trib. Alba, nepublicată. Dec. nr.445/1995, secţ. com. C. S. J. , Dreptul nr.3/1996 Dec. nr.243/1996, secţ. com. C. S. J. , Dreptul nr.1/1997

89

CAPITOLUL VI GARANTAREA OBLIGAŢIILOR COMERCIALE
Precizări Prin garantarea obligaţiilor înţelegem totalitatea mijloacelor juridice, adică a drepturilor şi acţiunilor recunoscute de lege sau născute din acordul de voinţă al părţilor raportului obligaţional, prin a căror exercitare se asigură realizarea drepturilor de creanţă1. Garantarea executării obligaţiilor se realizează prin două mijloace juridice: unele generale, altele speciale2. Cele generale sunt recunoscute tuturor creditorilor şi sunt întemeiate de dreptul de gaj general, iar cele speciale sunt recunoscute numai unor creditori şi sunt diferite de acelea pe care le poate utiliza orice creditor în limitele dreptului de gaj general. Gajul general conferă creditorilor două categorii de mijloace: cele ce privesc patrimoniul debitorului şi cele ce privesc actele juridice încheiate de debitor cu terţii. Adică, mijloace preventive şi de conservare (dreptul de a cere separaţia de patrimonii, dreptul de a interveni în procese de indiviziune, dreptul de a cere sechestrul asigurator, acţiunea oblică, etc. ) şi mijloace reparatorii (acţiunea pauliană, acţiunea în simulaţie). Garanţiile speciale ale obligaţiilor conferă creditorului garantat drepturi şi prerogative suplimentare, faţă de acelea recunoscute oricărui creditor. Ele sunt de două feluri: personale şi reale. Cele personale constau în angajamentul pe care o altă persoană decât debitorul şi-l asumă faţă de creditor de a executa el însuşi în ipoteza în care debitorul principal nu o va executa (fidejusiunea, solidaritatea, indivizibilitatea).
1
2

L. Pop, Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti. 1998, p. 406 V. D. Zlătescu, Garanţiile creditorului, Bucureşti, 1970, p. 24-25

90

Cele reale sunt privite ca drepturi reale accesorii constituie de debitor sau de terţi asupra unor bunuri individual determinate, drepturi ce conferă creditorului puterea de a urmări bunul în mâinile oricui s-ar afla şi preferinţa în raport cu alţi creditori în caz de concurs de interese. Dreptul comercial conferă în principiu creditorului aceleaşi garanţii personale sau reale. Însă nevoile comerţului, ale activităţii economice, au impus creditorului anumite varietăţi ale formulelor clasice de garantare, ce dau mai multă eficienţă creditului. Aceste varietăţi ale garanţiilor urmează în principiu aceeaşi schemă juridică precum garanţiile obişnuite, dar se adaptează la raporturile obligaţionale comerciale, conferindu-le stabilitate şi siguranţă. Ele creează reguli noi sau modifică pe cele de drept comun. Legea comercială nu aduce noutăţi spectaculoase în ce priveşte mijloacele generale de garantare. Noutăţile în acest domeniu le întâlnim în ce priveşte garanţiile speciale. Ele dau creditorului o poziţie specifică, diferită de cea a creditorului întrun raport obligaţional de drept comun. Debitorul sau garantul trebuie să înţeleagă corect întinderile şi durata efectelor garanţiei constituite. Creditorul în favoarea căruia se constituie garanţia trebuie să fie conştient că în cazul procedurii reorganizării sau a falimentului garanţia sa ar putea fi anulată ori devansată de creanţele născute din această procedură. El trebuie să aibă o percepţie corectă cu privire la valoarea de piaţă şi gradul de lichiditate al garanţiei şi să se informeze exact cu privire la alte garanţii concurente asupra aceluiaşi bun. Totodată trebuie să fie conştient că este necesar să aibă o pluralitate de garanţii reale sau personale.

SECŢIUNEA I
91

Mijloace generale de garanţie
Sunt utilizate în dreptul comercial acţiunea oblică, acţiunile directe şi poprirea. Ele, deşi, nu sunt garanţii în sensul strict al termenului oferă mijloace de garantare a executării obligaţiei debitorului. Poprirea (asiguratorie sau executorie), prin rezultatul ei, acela de a oferi creditorului un nou debitor, care este debitor al debitorului, îndeplineşte o funcţie de garanţie personală în favoarea creditorului. Delegaţia imperfectă, prin faptul nedescărcării de obligaţie a debitorului iniţial generează şi ea o garanţie personală. Debitorul iniţial rămâne în continuare obligat alături de debitorul delegat. Prin acţiune oblică se readuce în patrimoniul debitorului o valoare ameninţată cu pierderea. Admiterea ei presupune mărirea gajului general al tuturor creditorilor chirografari. Acţiunea directă pune la dispoziţia creditorului un drept de preferinţă în raport cu ceilalţi creditori, chiar dacă poate fi utilizată numai în situaţiile prevăzute expres de lege. Blocarea contului bancar. În situaţii generate de grave neregularităţi comise în administrarea patrimoniului debitorului, societate comercială, creditorii pot cere blocarea conturilor bancare folosind ordonanţa preşedinţială1. Este vorba de o măsură întemeiată pe ideea de drept al creditorului asupra patrimoniului debitorului, o aplicare specială a normelor ce reglementează sechestrul asigurator. Practica a confirmat o astfel de soluţie: la cererea creditorului instanţa a încuviinţat blocarea parţială a conturilor

1

R. Petrescu, Teoria generală a obligaţiilor comerciale, Bucureti, 1994, p. 113

92

unui debitor, justificându-şi măsura pe disp. art. 551 C. pr. civ. (măsura fiind socotită vremelnică)1. Sechestrul asigurator. Legea prevede calea sechestrului asigurator în raporturile de drept comercial (art. 907-908 Cod com.). De asemenea, în materie de raporturi comerciale maritime este prevăzută procedura sechestrului navelor (art. 910-912 Cod com. ) Sechestrul asigurator urmăreşte prevenirea actelor de înstrăinare a bunurilor mobile proprietatea debitorului de reacredinţă, acte care ar diminua patrimoniul acestuia2. Încuviinţarea sechestrului este privită ca o măsură accesorie la o acţiune principală. Sechestrul judiciar. Cererea de instituire a sechestrului judiciar presupune un litigiu principal cu privire la proprietatea sau posesia unui bun mobil ori imobil sau cu privirea la administrarea sau folosirea unui bun comun (art. 596 C. pr. civ. , art. 14 din Legea nr. 603/1943). Sechestrul judiciar este un depozitar care răspunde după regulile contractului de depozit. În ipoteza în care pe parcursul derulării litigiului se face dovada că un bun este folosit abuziv instanţa poate dispune şi aplicarea sigiliului o dată cu instituirea sechestrului judiciar3. Clauza de rezervă a proprietăţii. Vânzătorul poate să reţină dreptul de proprietate asupra bunului vândut ca garanţie a plăţii preţului. Această situaţie juridică poate fi consacrată de părţi printr-o clauză de acest fel. Valabilitatea acestei clauze este recunoscută prin lege (Legea din 2 august 1929 asupra vânzării pe credit a maşinilor industriale, agricole şi autovehiculelor).
1

Dec. 141/1993, Secţ. com. , C. S. J. , citată de R. Petrescu, Teoria generală a obligaţiilor comerciale, Bucureşti, 1994, p. 114 2 R. Petrescu, Teoria generală a obligaţiilor comerciale, Bucureşti, 1994, p. 115 3 Dec. 842/1975, T. S. , repertoriul de practică civilă, 1969-1975, p. 373, pct. 121.

93

În prezent fidejusiunea cunoaşte un proces de expansiune efect al dezvoltării creditului. această clauză de rezervă a proprietăţii creează efecte specifice. 03. realizând o îmbinare a principiilor de drept în scopul de a pune la dispoziţia vânzătorului o garanţie eficientă pentru a putea obţine plata preţului. 5. Contractul de cauţiune este consensual. SECŢIUNEA II GARANŢIILE PERSONALE Fidejusiunea. Deci. (cauţiunea) Fidejusiunea este un contract prin care o terţă persoană numită fidejusor se obligă faţă de creditorul altei persoane să plătească datoria debitorului dacă acesta nu o face el însuşi la scadenţă. Pandectele rom.Acţiunea în revendicare a vânzătorului se bazează pe dreptul de creanţă spre deosebire de acţiunea tipică de drept civil. p. Bunurile revendicate trebuie să fie determinate şi uşor identificabile în averea debitorului. 1936. 14 94 . III. În dreptul comercial fidejusorul răspunde în mod solidar cu debitorul chiar dacă este un necomerciant (în condiţiile în care se garantează o obligaţie comercială. 1935. care exclude orice raport preexistent de obligaţii şi pune în discuţie numai dreptul de proprietate al reclamantului1. În rest toate regulile specifice fidejusiunii. III. 1 Cas. Cei mai importanţi fidejusori sunt băncile precum şi societăţile de sprijin mutual. aşa cum sunt consemnate de dreptul comun sunt aplicabile şi raporturilor obligaţionale comerciale.

Buc. Introducere în practica dreptului contractelor speiale. dar prin clauzele concrete se pot genera răspunderi contractuale şi faţă de terţi. 201 95 . Contractele comerciale. Prin conţinutul scrisorii se pot asuma obligaţii mai severe decât printr-o fidejusiune. dar în acelaşi timp nu exclud o obligaţie cu titlu principal. de a nu face sau chiar obligaţii de rezultat: să garanteze solvabilitatea unei filiale. chiar. vol. 1997. Contrcatele comerciale. Ele au o mare diversitate de conţinut şi efecte. Astfel: Scrisoarea de intenţie. Bucureşti. să facă tot ce este necesar ca filiala să-şi execute obligaţiile. menit să sporească încrederea creditorului sau să ofere. I. Dacă conţine un angajament de onoare semnatarul nu răspunde contractual. să vegheze ca angajamentele asumate de filiale să fie respectate2. I. Este posibil să se asume obligaţii de a face.Dreptul comercial cunoaşte unele instituţii juridice care reprezintă adaptări ale principiilor fidejusiunii la un anumit tip de raporturi obligaţionale comerciale. Dacă scrisoarea produce obligaţii specifice fidejusiunii i se vor aplica regulile acestei instituţii. Este posibil să nu nască un angajament patrimonial. Scrisoarea de intenţie este un angajament asumat de un terţ pentru debitor. p. Semnatarul scrisorii are o răspundere contractuală faţă de beneficiar. 1997. independentă. 200 2 A se vedea practica citată de I. ori respectarea obligaţiilor acesteia asigurând acoperirea nevoilor ei financiare. Turcu. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor speciale. dar beneficiarul scrisorii poate cere anularea contractului cu filiala invocând dolul în momentul când şi-a dat consimţământul la încheierea 1 I. Poate crea un angajament de onoare sau se poate constitui într-o veritabilă cauţiune. Natura ei juridică depinde de felul în care este acceptată de către debitor. A apărut iniţial în comerţul internaţional şi s-a extins în comerţul intern cu precădere în raporturile dintre societăţile ce aparţin aceluiaşi grup. mijloacele de recuperare a creanţei1. vol. p. Turcu.

202 2 I. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor speciale. Viciile garanţiei iniţiale nu influenţează valabilitatea contragaranţiei. Buc. 1997. 209 96 . Contractele comerciale. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor speciale. Fiind vorba de o garanţie autonomă prelungirea garanţiei iniţiale nu are efect asupra contragaranţiei. Angajamentul de onoare este considerat manoperă suficientă pentru a induce în eroare pe creditor. p. Este o garanţie personală. Cel ce garantează independent poate solicita la rândul său o altă garanţie din partea unei societăţi bancare sau a unei instituţii financiare. 1 I. vol. p. Obligaţia de plată este privită independent de raportul fundamental încât creditorului nu-i vor fi opozabile excepţiile ce rezultă din acest raport1. Reprezintă o formă a creditului prin semnătură care constă în asumarea angajamentului de a plăti o sumă determinată în considerarea unui contract fundamental în vederea executării acestuia. Turcu. Într-o asemenea schemă juridică creditorul se îndreptă contra garantului care plăteşte necondiţionat. Garanţiile independente. vol. Buc. Nu este exclus ca şi alte persoane să asume astfel de obligaţii. Conţinutul şi efectele noii garanţii sunt determinate prin contractul semnat de contragarant care poate să difere de contractul de garanţie de rangul I: contragaranţia poate fi mai vastă sau pe o durată mai lungă. Ulterior cel ce plăteşte are acţiune de regres contra debitorului iniţial. Asemenea angajamente sunt asumate de bănci. neputând invoca excepţii ce rezultă din raportul juridic dintre creditor şi debitor. I. autonomă şi irevocabilă. Contractele comerciale. Contragaranţia este socotită a fi autonomă faţă de garanţia de rangul I2.contractului de credit. I. 1997. Turcu. Contragarantul nu poate opune excepţii ce rezultă din raportul fundamental sau din raportul de garanţie de prim rang. Contragaranţiile.

afară de stipulaţie contrară". Ea înlătură dificultăţile pe care le implică diviziunea datoriei. Solidaritatea nu trebuie prevăzute expres în convenţia părţilor. Răspunderea fidejusorului în dreptul comercial diferă de cea de drept civil unde. 112 3 Cas. Art.După expirarea garanţiei de rangul I. toţi vor răspunde solidar alături de debitor. prevede: "în obligaţiile comerciale. 425 2 N. în privinţa lor nu este fapt de comerţ3. în Revista de drept comercial. 2007. D. p. p. 238 97 . dacă debitorul nu şi-a executat obligaţia asumată2. Solidaritatea codebitorilor în cazul faptelor de comerţ unilaterale. Existând mai mulţi debitori. fiecare fiind ţinut pentru întreaga obligaţie. chiar dacă este un necomerciant. 42 al. 3 Cod com. Cărpenaru. în Revista de drept comercial. prezumţia de solidaritate este exclusă când codebitorii sunt necomercianţi şi obligaţiilor lor au ca temei un act juridic care. Măsura este luată pentru a se proteja creditorul. Deci legea instituie o prezumţie de solidaritate a codebitorilor. 42 Cod com. În mod expres legea prevede că această prezumţie există şi împotriva fidejusorului. contragaranţia devine caducă. Universul Juridic. 1935. el răspunde în mod subsidiar. Drept comercial român. Prezumţia de solidaritate a codebitorilor. Discuţii în legătură cu răspunderea solidară în materia obligaţiilor comerciale. Dacă există mai mulţi fidejusori. codebitorii sunt ţinuţi solidar. Soluţia este diametral opusă celei reglementate de codul civil. conferind creditorului o garanţie eficace a executării obligaţiei de către debitori. Bucureşti. nr. Prezumţia de solidaritate a codebitorilor este o prezumţie relativă ce poate fi înlăturată prin orice mijloc de probă. creditorul poate urmări pe oricare din ei1. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. p. III. 1 St. Marian. 140/1935. Solidaritatea obligaţiilor comerciale. Conform art. decizia nr. 12/1997.

Acest drept conferă creditorului trei atribute: dreptul de retenţie. asupra unor acţiuni nominative şi asupra unui fond de comerţ.SECŢIUNEA III GARANŢIILE REALE Gajul comercial Gajul comercial este o garanţie reală mobiliară pentru executarea unei obligaţii comerciale. Această garanţie ia naştere printr-un contract de gaj prin care o persoană remite creditorului sau unui terţ un bun mobil. în fabricaţie sau deja fabricate. de art. Condiţia remiterii bunului gajat nu a fost pretinsă în situaţiile prev. 480 al. asupra unor titluri de credit la ordin. Natura comercială a gajului este determinată de natura obligaţiei principale pe care o garantează. asupra unei creanţe. 4 Cod com. corporal sau incorporal. uneori gajul poate fi ascuns sub forma unei vânzări sau cesiuni. sau aflate în fabrici sau depozite). precum şi a materiilor industriale prime. Cei interesaţi vor putea face dovada simulaţiei. (gajul constituit asupra produselor solului prinse încă prin rădăcini sau deja culese. 98 . Nu are nici o influenţă asupra naturii comerciale a gajului nici calitatea de necomerciant a debitorului şi nici destinaţia bunului dat în gaj. În acest caz contractul se socoteşte încheiat o dată cu perfectarea convenţiei. Gajul se poate constitui asupra unui bun mobil. în vederea garantării executării unei obligaţii. Contractul de gaj dă naştere unui drept real accesoriu al cărui titular este creditorul gajist. dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă. În dreptul comercial.

nr. Art. De asemenea. Această creanţă poate fi dată în 1 A se vedea Dec. Of. 478-479 Cod comercial au fost abrogate prin Legea nr.236/27. 02. M. Obiect al gajului va fi titlu reprezentativ. Bunurile. 1997. Trib. 1937. băncile practică gajul fără deposedare când acordă credite clienţilor lor3. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor speciale.Excepţia a fost de strictă interpretare deşi în practică s-a considerat altfel1. Buc. citată de I. Trib. Mai mult. Este reglementat prin Legea nr. nr. nr. 63 3 Dec. că şi în acest caz avem de a face cu un gaj fără deposedare2. 4 Dec. 216 2 V. Contul bancar cu soldul său creditor exprimă un drept de creanţă al titularului faţă de bani.152/1995. Deşi nu există normă expresă în acest sens considerăm că nimic nu poate împiedica părţile să facă o astfel de operaţiune cu condiţia să se respecte elementele esenţiale ale contractului de gaj (în primul rând formele de publicitate). Alba. a) gajul asupra bunurilor vândute pe credit. vol. Alba Iulia 1998. S-a considerat că părţile pot crea ele însele. Argeş. 04. nepublicată. excepţii de la principiul potrivit căruia contractul de gaj este un contract real4. Trib. Contractele comerciale. 53/7. b) Warantul. prin voinţa lor. Alba.99/1999. nepublicată 99 . p. c) Afectarea ca garanţie a soldului creditor al unui cont bancar. I. În cazul neplăţii preţului vânzătorul poate cere să i se atribuie o garanţie asupra bunului vândut. El face obiectul unui alt capitol. Drept comercial. Luha. Turcu.1109/1996. p. Ceea ce este caracteristic lui este faptul că marfa gajată este depusă într-un magazin special. s-a arătat că nici gajarea fondului de comerţ nu poate fi realizată prin remiterea bunurilor. 68/1994. 1999 care a constituit un nou regim pentru garanţiile mobiliare (în acest sens a se vedea capitolul Contractul de garanţie reală mobiliară) Varietăţi ale gajului. cu regim juridic statornicit de lege şi care emite un titlu reprezentativ al mărfii depozitate.

f) Ipotecile maritime şi fluviale şi cele asupra aeronavelor. d) Depozitul bancar ca garanţie. În mod similar contul de depozit bancar poate fi dat în garanţie unui creditor. reguli ce trebuie a fi aduse la cunoştinţa băncii. pentru a-i fi opozabile.gaj unui creditor. Este un procedeu juridic prin care o persoană încredinţează unei alte persoane un bun. g) Trustul. 100 . Deşi sunt numite ipoteci în realitate sunt gajuri deoarece se constituie asupra unor bunuri mobile. Părţile vor stabili regulile de funcţionare ale contului garanţie. fără deposedare care conferă creditorului ipotecar dreptul de a urmări imobilul în stăpânirea oricărui s-ar afla şi de a fi plătit cu prioritate faţă de ceilalţi creditori din preţul acelei bun. păstrându-şi celelalte drepturi care decurg din calitatea de acţionar. Ipoteca Ipoteca este un drept real accesoriu care are ca obiect un bun imobil al debitorului sau altei persoane. Privilegiile. În cazul în care se cumpără echipamente pe credit părţile interesate (vânzătorul. Spre exemplu: un acţionar poate transfera către trustee pe durată determinată dreptul de vot aferent acţiunilor. e) Transferul proprietăţii unor bunuri în favoarea creditorului cu titlu de garanţie a unui credit. În caz de executare a garanţiei părţile vor da ordin băncii să verse suma de bani în conturile creditorului. În dreptul comercial ipoteca are în totalitate regimul juridic de drept comun. cumpărătorul şi banca creditoare) pot conveni ca proprietatea asupra bunurilor să nu se transfere la cumpărător ci la banca creditoare. Sunt gajuri fără deposedare. Această instituţie exprimă un mecanism juridic complex care are şi funcţie garanţie. Dreptul de proprietate aflat în mâna creditorului îi garantează acestuia recuperarea creanţei.

. 03. Bucureşti.. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Bucureşti. Zlătescu. repertoriul de practică civilă. 1936. pct. Bucureşti.Sunt creanţe pe care legea prevede că trebuie să fie plătite cu prioritate. Petrescu. 1970 8. S. St. 01. Turcu. 1994 5. Secţ. Alba Iulia 1998 3. C. T. nr. în Revista de drept comercial. 121. Universul Juridic. V. Cărpenaru.D. prin lege specială (O. R. Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită. 19691975. 12/1997 4. N. III 1 M. Bucureşti.. Dec. . Această ordine este stabilită expres de Legea nr. p. 2007 2. 1998 6. 23/31. Marian. I. citată de R. Drept comercial. 1935. Dec. Legea civilă enumeră care sunt aceste privilegii şi felul cum se rezolvă concursul între creditorii privilegiaţi.. nr. 141/1993. com. . se stabilesc privilegiile statului în raport cu alţi creditori. Bibliografie: 1. vol. Contractele comerciale. Titularii acestor drepturi se bucură de un tratament privilegiat faţă de alţi creditori. De asemenea. J.. 1996. 373. 1994 9. 64/1995. . L. Drept comercial român. Pandectele rom. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. O. 10. În dreptul comercial este demn de reţinut că ordinea de preferinţă între creditori se rezolvă după reguli speciale în caz de faliment. Pop.. Luha. 1997 7. 5. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor speciale. Discuţii în legătură cu răspunderea solidară în materia obligaţiilor comerciale. Teoria generală a obligaţiilor.G. S. Garanţiile creditorului. V. III.11/1996)1. Bucureşti.. 101 . D. Bucureşti. Petrescu. 842/1975. Cas. I. Bunurile.

vol.152/1995. nepublicată 11. 14. Alba. Alba. Trib. Argeş. decizia nr. 68/1994. în Revista de drept comercial. Dec. 1935 12. nr. 1997 13. Dec. 102 . 140/1935. Dec. citată de I. I. Contractele comerciale. nepublicată. nr.Cas.1109/1996. Trib. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor speciale. Bucureşti. Turcu. Trib. III.

Probele în dreptul comun. cercetarea la faţa locului. cel care o contestă trebuie să-şi dovedească excepţiile ridicate. 1975. L. 2. în Revista de drept comercial. 1170 C. civ. Legea stabileşte valoarea probatorie a fiecărui mijloc în 2 parte precum şi ierarhia forţei probante a mijloacelor indicate. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. ). Dacă reclamantul face dovada pretenţiei sale. Georgescu. 27 2 103 . interogatoriul (art. 64. ). Pop. p. St. nr. Partea generală. expertiza. ). 211 . Beleiu. 1169 C. Nu se dovedeşte existenţa normei juridice interne.CAPITOLUL VII PROBELE ÎN DREPTUL COMERCIAL Precizări Prin termenul de "probă" înţelegem mijlocul de convingere cu ajutorul căruia se stabileşte existenţa sau inexistenţa unui fapt producător de drepturi şi obligaţii1 precum şi acţiunea de prezentare a acestor mijloace. martori. Probele în materie comercială. 551. pr. p. Probele au ca obiect faptele juridice şi actele juridice. I. Există mijloace de probă cu valoare mai mare. sau mai mică după 1 A.225 C. prezumţii (art. Buc. Drept comercial român. D. Legea civilă indică ea însăşi mijloacele probatorii: înscrisuri. Gh. civ. Buc. Ea este inversată în cazul prezumţiilor legale. Sarcina probei revine în principiu celui ce afirmă ceva (art. Cărpenaru. civ. 1994. în timp sarcina probei se împarte alternativ între reclamant şi pârât. p. Drept civil. Deci părţile nu pot folosi decât probele admise de lege. În dreptul comun sistemul probator urmează următoarele reguli: 1.2/1994.

civ). Buc. 1197 C. . precizare de care judecătorul este ţinut. Aceste limitări nu au valoare absolută: . deoarece asemene convenţii vor stipula indirect asupra dreptului însuşi. Drept comercial român. civ. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. chiar dacă normele din acest domeniu sunt de ordine publică. cercetări la faţa locului1. p. relaţii apropiate între părţi.cum precizează însăşi legea. 1198 C. 68 104 . 1994. nu se admit dovezi cu martori peste conţinutul unui înscris). Convingerea judecătorului se formează numai pe bază de probe şi nu în conformitate cu experienţa sa personală. Georgescu.art. Separat de asta există acte juridice care pot fi dovedite numai prin anumite mijloace de probă (actele solemne nu pot fi dovedite decât prin înscrisuri). pe când dovada actelor juridice suferă anumite limitări (actele juridice ce depăşesc 250 lei se pot dovedi numai prin înscrisuri autentice sau sub semnătură privată. 5. Numai acestea din urmă convenţii nu sunt 1 I. 3. martori. Se distinge însă între convenţiile privitoare la mijloacele de probă ce se vor administra şi convenţiile în legătură cu modul în care se vor administra probele. situaţiile înscrise în art. Judecătorul trebuie să aibă o poziţie activă în proces putând supune părţile la un interogator sau să ordone administrarea unor dovezi: expertize.se admite folosirea martorilor atunci când înscrisul nu poate fi confecţionat fizic sau moral (depozitul necesar. Aprecierea probelor este atributul exclusiv al judecătorului. Mijloacele de probă se utilizează în raport de obiectul probei: faptele juridice pot fi dovedite prin orice mijloc de probă recunoscut de lege. admite proba cu martori când există un început de dovadă scrisă (un înscris de origine neîndoielnică ce emană de la persoana ce i se opune şi care face demn de crezare faptul ce urmează a fi dovedit). Se admit convenţiile asupra probelor. L. 4.

referitoare la proba cu martori şi permite această probă fără limite. De cele mai multe ori el se întocmeşte o dată cu încheierea actelor juridice. com. 67 2 În legătură cu specificul înscrisurilor ca mijloc de probă. înţelegerea neputând înlătura prevederea imperativă1. sistemul probator consacrat în dreptul comercial este cel consacrat de legea comercială care indică probele şi valoarea lor în proces. L. civ. Georgescu. Codul comercial enumeră şi el mijloacele de probă admise (art. Reguli de bază în materia probelor în dreptul comercial. A. Albu. comerciale şi de drept al 105 . Legea face unele concesii pentru a asigura creditul. Buc. securitatea şi celeritatea operaţiunilor comerciale. a se vedea I. Proba prin înscrisuri. 2. Codul comercial înlătură restricţiile impuse în art. potrivit căruia sistemul probator civil reprezintă dreptul comun în materie comercială. ). 1191 C. Înscrisul este un document ce consemnează un act juridic. Precizări. Drept comercial român. 1. înlăturând posibilitatea de alterare a realităţii efect al pierderii memoriei sau al relei-credinţe a martorilor2. com. factura. 1 Cod. Înscrisurile în domeniul actelor juridice civile. Înscrisurile sunt socotite ca mijloace de probă importante deoarece consemnează obiectiv şi imediat voinţa părţilor ce fac actul juridic. p. Deci. 46 C.permise deoarece normele sunt de ordine publică. 1994. că sistemul probelor în dreptul comercial nu este esenţial modificat faţă de dreptul comun. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. În domeniu se aplică regula înscrisă în art. Judecătorul are putere de apreciere mai mare. registrele comerciale. Se poate spune deci. 1 I. Man. Diferenţa dintre cele două sisteme este numai cantitativă în sensul că legea comercială indică şi alte mijloace de probă: telegrama. corespondenţa comercială.

31/1990. 1998. Înscrisurilor nu li se mai recunoaşte o valoare primordială deoarece sunt admişi martori contra sau peste conţinutul lor. 5 alin. muncii – „ad probationem”. face precizări în legătură cu factura acceptată. 18 din Legea nr. telegrama. Codul comercial reglementează. 60 1 St. Dreptul 7/1996. registrele părţilor. Cărpenaru. contractul de împrumut maritim (art. 509/2002). 601 Cod com. corespondenţa comercială. 532 Cod com. 1171 C. în art. D. contractul de agenţie (art. animite acte a căror formă scrisă este cerută pentru probă: contractul de societate în participaţie (art. ) Forma ad solemnitatem a actelor este obligatorie în cazurile prevăzute de lege. contractul de consignaţie (art. Buc. Este documentul făcut cu solemnităţile cerute de lege de un funcţionar public care are competenţa de a funcţiona în locul în care se procedează la facerea acelui act (art. p. p. 178/1934). prospectul de emisiune al unei societăţi pe acţiuni (art. În dreptul comercial se întâlnesc situaţii de acest fel: cambia.Dreptul comercial nu subestimează valoarea probatorie a înscrisurilor. civ. 5 lit. 361 106 . a-c. contractul de societate comercială (art. În mod excepţional legea comercială cere existenţa unui înscris ad solemnitatem sau ad probationem în raporturile juridice1. 256 Cod com. Înscrisul autentic. Forma ad probationem a actelor este obligatorie. El le consacră ca mijloace de probă dar. actul constituitv al societăţii comerciale se încheie obligatoriu în formă autentică). Drept comercial român. Efectul acestei cerinţe constă în aceea că nu se va admite proba cu martori peste documentul cerut de legea comercială. 55. 2 din Legea nr. 58/1934). „ad validitatem” şi „ad disponendum”. din Legea nr. ).). contractele privind vasele comerciale. 19 din Legea nr. contractul de înrolare a echipajului (art. 31/1990). (Legea nr. documente ce au dobândit o largă întrebuinţare în activitatea comercianţilor. ).

emiterea actului de către agentul statului şi constatările sale cu propriile simţuri nu pot fi înlăturate decât tot 1 I. p. . 72 107 .în ce priveşte conţinutul actului. 2 I. Celelalte elemente. p. Georgescu. subscrierea actului de către participanţi. cu notă de G. Adică. . faţă de terţi elementele de autenticitate fac dovadă deplină. alte fapte materiale constatate personal de agent. manifestarea consimţământului. Agentul instrumentator este obligat să constate în autentificare semnarea înscrisului în faţa sa. . Georgescu. p. Dec. Drept comercial român. 1928. Cas. 232. Drept comercial român. Sescioreanu. Totuşi instanţa supremă a reţinut că principiul simetriei dovezii scrise nu trebuie socotit a fi de ordine publică pentru că părţile pot conveni licit asupra admisibilităţii probei cu martori1. L. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. înscrisul autentic nu va mai avea putere probatorie deplină. 1994. L. De asemenea. 72.va face dovada autenticităţii sale în sensul că emană de la autoritatea ce l-a întocmit. . Teoria generală a obligaţiilor comerciale. constatări care nu pot fi înlăturate decât tot prin procedura înscrierii în fals: data autentificării.Actul autentic are puterea probatorie stabilită de lege: . I. I. terţii pot folosi proba cu martori pentru a dovedi simulaţia sau nesinceritatea declaraţiei de voinţă a părţilor consemnate în actul autentic2. constatarea identităţii lor. Rom. ce nu sunt constatate personal de către agent fac dovadă până la proba contrarie: realitatea operaţie. 11/1927. Proba contrară se poate face între părţile contractante numai prin alt înscris. sinceritatea acesteia. Pand. Partea căreia i se opune un act autentic nu poate contesta acest fapt decât declanşând procedura înscrierii în fals a documentului.va face dovada autenticităţii sale cu privire la constatările proprii şi directe ale agentului instrumentator. regulă ce o deducem din principiul simetriei în actele juridice. sinceritatea declaraţiilor părţilor. Buc.totuşi. 1994. Buc. prezenţa părţilor.

491.menţiunile întâmplătoare.menţiunile întâmplătoare ce nu au legătură cu obiectul înscrisului au valoare probatorie până la dovada contrară dacă. L. nefiind necesară o hotărâre judecătorească. 73 2 Dec. 1994. ). Alba. Titularul dreptului consemnat în document. Cuprinsul înscrisului face dovadă faţă de terţi până la proba contrară. . 557. ) . Nu suntem de acord cu această formulă juridică deoarece un titlu executor trebuie să consemneze o creanţă certă şi lichidă. 478 Cod com. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. totuşi au raport direct cu convenţia consemnată în act1. Partea generală. părţile la facerea actului juridic nu pot prevedea certitudinea şi lichiditatea creanţei lor. contractul de gaj comercial (art. Bucureşti. Pop. Numai legea poate să indice care înscris autentic are valoarea de titlu executor. nepublicată. . Buc. 256 Cod com. 1 I. Or. contractele privind vasele comerciale (art. Drept civil.uneori actul autentic are pentru creditor valoarea unui titlu executoriu. . 493. p. 372/1995. Jurisprudenţa a admis acest lucru2. Georgescu.prin procedura înscrierii în fals. Trib. când legea permite acest lucru poate să folosească înscrisul autentic pentru executarea debitorului. Cele consemnate în cuprinsul înscrisului sunt privite ca nişte mărturisiri şi se prezumă că exprimă adevărul atât între părţi cât şi faţă de terţi. Drept comercial român. În practică se discută dacă în afara cadrului prevăzut de lege părţile pot conveni ca înscrisul autentic ce-l întocmesc să fie folosit ca titlu executor. străine cu totul de convenţie sunt socotite un început de probă scrisă şi judecătorul poate aprecia în mod suveran valoarea acestora. 3 A. 1975. Gh. Înscrisul sub semnătură privată. p. Beleiu. 605 108 . Este înscrisul semnat de partea de la care emană şi căreia i se opune3. Legea cere ca anumite acte juridice să fie încheiate în formă scrisă ad probationem: contractul de societate în participaţiune (art.

convenţia îşi păstrează însă efectele. etc. În cazul acestui înscris legea nu impune condiţii de formă. Deci singura cerinţă este ca înscrisul trebuie să poarte semnătura titularului şi să-l individualizeze. În materie comercială regula exemplarului multiplu rămâne aplicabilă.495 Cod com. Înscrisul sub semnătură privată. contractul de consignaţie (Legea nr. ). el face dovadă în ce priveşte conţinutul ca şi un act autentic. Forţa probatorie a actului sub semnătură privată este mai mică decât a actului autentic. Însă. În convenţiile sinalagmatice legea impune cerinţa multiplului exemplar original şi formalitatea "bun şi aprobat". Dacă nu se respectă regula instrumentul probator nu este valabil. Nerespectarea formalităţii face ca mijlocul de probă să fie nul. Forţa probatorie a documentului rezultă din semnătură. Semnătura depusă pe act nu are valoarea pe care o are semnătura agentului instrumentator în cazul înscrisului autentic. el putând fi luat în considerare ca un început de probă scrisă. Formula "bun şi aprobat" trebuie folosită când prin actul sub semnătură privată o parte se obligă să plătească altuia o sumă de bani sau o parte de bunuri fungibile. adică până la proba contrară. fapt ce declanşează procedura verificării de scripte. Dacă actul este recunoscut. Deci. dar nu va prezenta importanţă practică de vreme ce în domeniu se admit martori împotriva şi peste conţinutul înscrisului. tăgăduirea semnăturii ridică forţa probatorie a actului. Regula "bun şi aprobat" îşi găseşte aplicare şi în dreptul comercial. valoarea sa practică este anulată de principiul probei libere. Proba 109 . dacă consemnează o convenţie sinalagmatică trebuie să fie făcut în atâtea exemplare câte părţi cu interese contrare l-au semnat. Ea va putea fi tăgăduită de acela căruia i se opune. 178/1934).

contrară se face, potrivit principiului simetriei probelor, prin acte scrise. Poziţia terţilor este identică cu cea din actul autentic. Data actului sub semnătură privată. Conform art. 57 Cod com. data actelor şi a contractelor comerciale trebuie să arate locul, ziua, luna şi anul. Faţă de terţi, ea poate fi stabilită prin toate mijloacele de probă. Forţa probantă a datei înscrisului depinde de natura actului. Înscrisurile autentice dau dată certă. Ea nu poate fi înlăturată decât prin înscriere în fals. În înscrisurile sub semnătură privată data certă se obţine în condiţiile art. 1182 C. civ. Conform art. 57 al. 2 Cod com. data înscrisurilor sub semnătură privată se stabileşte prin orice mijloc de probă. În unele situaţii, pentru anumite acte juridice legea prezumă că data înscrisă pe documentul sub semnătură privată este adevărată până la proba contrară (data emiterii cambiei şi a oricărui alt titlu la ordin, precum şi girurile lor - art. 57 al. 3 Cod com.). Deci, în cazul acestor înscrisuri sarcina probei se inversează: persoana căreia i se opune înscrisul trebuie să facă dovada că data actului este alta decât cea cuprinsă în înscris1. Înscrisurile improprii. Sunt înscrisurile nepreconstituite ce nu poartă semnătura celui căruia i se opun. În această categorie legea civilă trece registrele, cărţile sau hârtiile domestice (art. 1185 C. civ. ), adnotaţiile făcute de creditor pe titlurile de creanţă sau pe duplicate aflate în mâinile debitorului ori pe chitanţe (art. 1186 C. civ. ) şi registrele comercianţilor (art. 1183 C. civ. , art. 46, 50 - 54 Cod com. ) Lor li se adaugă scrisorile misive.

1

St. D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ediţia a VII-a revăzută şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 362.

110

Puterea probatorie a hârtiilor şi documentelor domestice este mai redusă decât aceea a înscrisurilor preconstituite. Ele nu fac dovadă în favoarea celui ce le-a scris, dar au putere să dovedească împotriva lui. Împotriva sau peste conţinutul lor se va putea face dovada cu martori sau cu prezumţii. Înscrisurile improprii prevăzute de codul civil pot fi folosite şi în dreptul comercial. Regula o deducem din art. 1 Cod com. Înscrisuri prevăzute de codul comercial. Codul comercial prevede factura, corespondenţa comercială, telegramele şi registrele comerciale (art. 46 Cod com. ). Factura. Este o notă scrisă privitoare la mărfurile livrate care sunt descrise amănunţit (natură, calitate, cantitate, preţ, modalităţi de executare a contractului, cheltuieli, impozite pe operaţiuni comerciale). Potrivit art. 46 Cod com., obligaţiunile comerciale şi liberaţiunile se probează, printre altele şi cu facturi acceptate. Factura se emite de obicei o dată cu executarea unui contract (vânzare-cumpărare, prestări servicii, orice alt contract ce presupune o predare de mărfuri sau servicii). Ea are o funcţie economică şi juridică: economică în sensul că consemnează fenomene economice şi constituie temeiul evidenţierii lor; juridică deoarece poate fi folosită ca mijloc de probă. Legea nu prevede condiţii de formă ale facturii. În practica economică se folosesc înscrisuri tipizate, înseriate şi în evidenţa organelor de stat. Din punct de vedere juridic, factura este valabilă dacă înscrisul întruneşte condiţiile indicate mai sus: să consemneze date cu privire la marfa livrată. OMFP nr. 1849/2003 prevede la art. 1 că începând cu data de 1 iulie 2004 formularele tipizate cu regim special, comune pe economie, prevăzute de anexa nr. 1 la ordin, se vor executa prin imprimarea datelor de identificare pentru fiecare utilizator. La 111

anexa 1 a ordinului, pct. 3, este enumerată, printre altele, factura fiscală, iar la pct. 4 factura. Imprimarea se execută pe fiecare exemplar original şi conţinea informaţii referitoare la denumirea, număr de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, codul unic de înregistrare, atributul fiscal, sediul social, contul bancar şi capitalul social. Prin OMFP nr. 527/2004 a fost introdus ordinului mai sus amintit, alin. 4 care prevede că după intrarea în vigoare a ordinului, pe facturile fiscale întocmite pe formulare personalizate, la rubrica furnizor, sub datele personale se înscriu: numele şi adresa persoanei stabilite în străinătate, în cazul facturii fiscale emise prin autofacturare; numrle persoanei stabilite în străinătate pe care o reprezintă şi codul de identificare fiscală atribuit pentru persoana stabilită în străinătate, în cazul facturii fiscale emise de reprezentantul fiscal. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, persoanele impozabile emit facturi în temeiul art. 155. Cod fiscal. Elementele care trebuie conţinute de factură, sunt enumerate în art. 155 alin. 5 Cod fiscal. Factura este documentul justificativ pentru deducerea TVA. Factura face dovada împotriva emitentului în tot ce se referă la cuprinsul său1. Recunoaşterea forţei probatorii se bazează pe ideea de mărturisire extrajudiciară consemnată în scris. Independent de poziţia ce o va adopta destinatarul mărfii (o acceptă sau nu), ea se analizează ca o manifestare de voinţă a emitentului. Factura acceptată capătă, din punctul de vedere al destinatarului, regimul juridic al unui înscris sub semnătură privată, cu toate consecinţele sub aspectul puterii probatorii. Deci, factura acceptată face dovada contra destinatarului şi fenomenul se explică prin aceea că odată factura acceptată, prin subscrierea ei, înscrisul devine opozabil. De altfel această
1

I. L. Georgescu, Drept comercial român. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Buc. 1994, p. 83

112

concepţie exprimă ideea mai generală că nimeni nu-şi poate preconstitui singur mijloace de probă contra unui terţ. Subscrierea înscrisului constituit face ca întreg conţinutul acestuia să-i fie opozabil celui ce l-a acceptat. Acceptarea facturii trebuie să fie expresă. De obicei această acceptare se face prin semnarea documentului. Nu sunt excluse nici alte forme de acceptare expresă. Se discută dacă este posibilă acceptarea tacită a facturii. Principiul este că tăcerea nu este producătoare de efecte juridice decât în cazurile expres prevăzute de lege. Tăcerea este asimilată ca lipsă a voinţei. În practică s-a decis că primirea facturii fără obiecţii şi a mărfii presupune acceptarea tacită a preţului indicat pe factură1. Când în factură au fost trecute de către expeditor clauze ce nu sunt acceptate de destinatar, problema opozabilităţii lor faţă de destinatar depăşeşte limitele puterii probatorii ale facturii şi capătă aspectul acordului sau dezacordului voinţei părţilor. Problema capătă un cadru mai larg, acela al formării contractelor. Corespondenţa comercială În dreptul civil corespondenţa nu este trecută ca mijloc de probă în mod expres. S-a admis că scrisorile nu pot fi folosite ca mijloc de probă decât de destinatarul lor întrucât au un caracter confidenţial. Dacă terţii le folosesc, ei vor viola secretul corespondenţei. Terţii pot folosi corespondenţa ca mijloc de probă dacă din scrisoare rezultă că era destinată să joace acest rol. Deci, în dreptul civil folosirea corespondenţei în materie de probaţiune este legată de problema proprietăţii asupra corespondenţei. Cum destinatarul este socotit proprietar, el este
1

A se vedea practica citată de I. L. Georgescu, Drept comercial român. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Buc. 1994, p. 84

113

îndreptăţit să dispună de ea, deci să o folosească şi ca mijloc de probă. Dacă proprietarul nu consimte să dea publicităţii conţinutul scrisorii judecătorul trebuie să înlăture acest mijloc de probă. În mod excepţional scrisorile pot fi folosite ca probă în procesele de divorţ, tăgada paternităţii şi stabilirea paternităţii. Codul comercial prevede expres scrisoarea ca mijloc de probă. Temeiul juridic al acestei orientări este mărturisirea extrajudiciară. Fiecare scrisoare semnată, destinată încheierii unei operaţii juridice reprezintă un înscris sub semnătură privată, deoarece un astfel de înscris nu presupune în mod necesar ca declaraţiile de voinţă ale părţilor să fie făcute în mod simultan şi să fie consemnate pe acelaşi document. Documentul sub semnătură privată, luat ca unic instrument probator poate rezulta şi din înscrisuri diferite care se pot alătura cu condiţia ca din ansamblul lor să rezulte manifestarea de voinţă. Deci, scrisorile emise la date diferite şi semnate, care exprimă un acord de voinţă, în totalitatea lor vor alcătui un înscris sub semnătură privată. Din acest motiv, iniţial legea a prevăzut obligaţia pentru comerciant de a consemna scrisorile comerciale în registrul copier şi de a le păstra (10 ani scrisorile şi 2 ani facturile). Prevederile referitoare la registrul copier sunt depăşite, reglementarea fiind căzută în desuetudine. Dar, este necesar ca mapele de corespondenţă comercială să se păstreze. Ele vor putea fi folosite ca mijloc de probă, aplicându-li-se principiul ce guvernează înscrisurile sub semnătură privată, dacă sunt semnate şi consemnează manifestări de voinţă nerevocate. Mai mult, existenţa corespondenţei suplineşte cerinţa legii pentru valabilitatea contractelor pentru care legea prevede înscrisuri sub semnătură privată ca şi condiţie ad probationem sau ad solemnitatem. Deci, înţelegem prin corespondenţa comercială toate scrisorile şi comunicările scrise ale părţilor (subscrise de 114

Bucureşti. revăzută şi adăugită. D. prevede "telegrama face probă. 436 115 . Destinatarul va primi un înscris care cuprinde conţinutul comunicării dar nu originalul predat de expeditor. când originalul este subscris de însăşi persoana arătată într-însa ca trimiţătorul ei". 1 St.expeditor) prin care acestea îşi fac propuneri sau îşi exprimă acceptarea cu ocazia încheierii sau executării contractelor comerciale. a corespondenţei. Totuşi. Dreptul comercial cuprinde prevederi şi în legătură cu forţa probatorie a copiei scrisorii. ediţia a VII-a. p. Drept comercial român. 47 Cod com. 25 Cod com. În opinia noastră nimic nu ne împiedică să avem în vedere orice copie (inclusiv cea realizată prin fotografiere sau reproducere). cu toate că documentul primit la destinaţie nu este semnat de expeditor. Telegrama. Universul Juridic. Cărpenaru. Deci. Este o comunicare a unei manifestări de voinţă transmisă la distanţă prin telegraf de către o persoană altei persoane. telegramele au specificul lor deoarece destinatarul nu primeşte documentul subscris de către expeditor. Copia poate fi folosită ca mijloc de probă în favoarea părţii de la care emană. 2007. ) se referă la copia din registrul copier. telegrama este un înscris şi poate fi socotită ca făcând parte din corespondenţa comercială. Scrisoarea şi copia ei pot face dovadă numai asupra conţinutului nu şi asupra faptului expedierii sau primirii sale1. Textul (art. Astfel: Art. totuşi legea recunoaşte valoarea unui înscris sub semnătură privată (dacă documentul depus la oficiul telegrafic poartă semnătura autografă a expeditorului). Deci. ca act sub semnătură privată. Din acest motiv legea stabileşte reguli speciale cu privire la forţa probatorie a telegramei.

Teoria obligaţiilor comerciale. "legalizat". ca să i se recunoască telegramei puterea de înscris sub semnătură privată. . vol. Drept comercial. 31-32 116 . conţinutul face dovadă până la înscrierea în fals2. 1 St. cuprinsă în documentul primit la destinaţie.Art. Curs de drept comercial.dacă semnătura expeditorului este autentificată se vor aplica regulile privind înscrisurile autentice. ori a predat originalul s-a stabilit prin formalismul prevăzut de regulamentul poştei se admite proba contrară. p. p. ediţia a VII-a. destinatarul-reclamant trebuie să facă dovada că înscrisul original prezentat oficiului telegrafic este semnat de expeditor1. p. D.N. prevede că telegrama este socotită înscris sub semnătură privată şi în cazul în care persoana indicată ca expeditor a fost subscrisă de o altă persoană. Universul Juridic. dacă se dovedeşte că originalul documentului a fost predat oficiului sau a fost trimis pentru a i se preda de însăşi persoana expeditorului. Drept comercial român. I. prezumă în mod relativ că înscrisul primit este conform cu originalul depus oficiului. p. III. Prin telegramă se poate transmite o manifestare de voinţă autentică cu condiţia ca semnătura documentului oficial să fie autentificată (art. Drept comercial. vol. Teoria obligaţiilor comerciale. revăzută şi adăugită. Finţescu. Petrescu Ercea. ). Cărpenaru. Bucureşti. Pentru identificarea expeditorului şi a semnăturii sale sunt de urmat două reguli: . 30-31 2 C. 436. În acest caz. III. 1929. Cluj 1945. 2007. Dacă se face dovada că înscrisul primit este conform cu originalul autentic. 127-128. Petrescu Ercea. vol. Bucureşti.dacă identitatea persoanei care a semnat. 49 Cod com. Menţiunea "autentificat". Cluj 1946. 47 Cod com. C. I. Telegrama poate fi contestată de cel împotriva căruia i se invocă.

Ei sunt interesaţi să deţină informaţii în legătură cu propria lor activitate pentru a putea lua decizii corecte din punct de vedere economic. parteneri). Astfel: . D. . va fi răspunzător cel ce se află în culpă. Editura All Beck. Comercianţii au obligaţia de a ţine registre comerciale şi de contabilitate. 437 2 I. Bucureşti. Leş. 2002. Universul Juridic. Tratat de drept procesual civil. 449-450 117 . Registrele comercianţilor sunt definite în doctrină ca fiind documentele care consemnează operaţiunile cu caracter patrimonial efectuate de comercianţi2. Cărpenaru. sunt interesaţi de asemenea date. Registrele comerciale. Codul comercial prevede sarcina de a se ţine obligatoriu următoarele registre: Registre generale: 1 St. I. ediţia a VII-a. . 2007. Prin colaţionare înţelegem repetarea de către oficiul de expediţie a conţinutului înscrisului original înainte ca oficiul de destinaţie să înmâneze destinatarului înscrisul. Aceeaşi regulă se aplică şi în ipoteza transmiterii eronate a conţinutului. Drept comercial român. terţii (creditori. p. Există şi un interes public din acest sens: fiscul trebuie să facă un calcul corect al impozitelor datorate statului.în cazul unei întârzieri în expedierea sau predarea telegramei. Se admite proba contrară. revăzută şi adăugită. Legea stabileşte cine suportă riscurile erorii de transmitere a conţinutului telegramei. De asemenea. p. Bucureşti.răspunderea este angajată în condiţiile răspunderii civile delictuale1.Data telegramei este cea la care ea a fost expediată de oficiul poştal.expeditorul telegramei se prezumă că nu este în culpă dacă s-a îngrijit să colaţioneze telegrama în condiţiile prevăzute de regulamentul poştal.

Datoriile active greu de încasat sau îndoioase se vor preţui după probabilitate. Registrul jurnal reprezintă registrul în care sunt consemnate toate operaţiunile comerciale în succesiunea lor cronologică. pentru comisionari. Dacă sunt mai multi tovaraşi solidari. . 23 prevede: „Orice comerciant este dator ca în registrul jurnal sa înscrie pe fiecare zi ce are sa ia şi ce are sa dea. dar care nu sunt obligatorii”. sub a sa semnătură. şi în general tot ce primeşte şi plăteşte sub orice titlu trecând la fiecare finit de luna şi sumele întrebuinţate pentru cheltuielile casei sale. încheind bilanţul cuvenit. 24 Cod com. . În mod facultativ se pot ţine orice alte registre.) Registre speciale: .registrul de casă. creanţele ce nu se pot încasa se vor înscrie numai pentru memorie. Acest registru jurnal este deosebit de alte registre ce se obişnuiesc în contabilitatea comercială. Legea nr. . pentru operaţiunile în numerar. acceptaţiunile sau girurile efectelor comerciale. pentru căpitanii de vase. convenţiunile. „Comerciantul este dator a forma la începutul comerţului sau şi în fiecare an.registrul şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale. a tuturor facturilor şi notelor întocmite.registrul jurnal: Cod com. Potrivit art. Toate efectele şi datoriile active trebuiesc evaluate în inventar şi bilanţ după preţul curent la epoca facerii inventariului. operaţiunile comerţului sau.registrul acţionarilor societăţilor comerciale. 118 .registrul de operaţiuni.registrul inventar. Art. 25 Cod com. Acest inventar şi bilanţ le va copia în registrul special pentru aceasta şi le va semna.31/1990 instituie obligatoriu următoarele registre: .registrul vasului. (art.. .registrul copier cuprinde o copiere a tuturor scrisorilor expediate. II. un inventar de averea sa mobilă şi imobilă şi de datoriile sale active şi pasive. trebuie sa subsemneze fiecare”. .

registrul deliberărilor şi constatărilor făcute de cenzori în exerciţiul mandatului lor. . sunt obligaţi să pună la dispoziţia deţinătorilor de obligaţiuni.registrul cartea mare – înregistează modificările suferite de fiecare element patrimonial în parte. III. Administratorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia acţionarilor registrele privind şedinţele şi deliberările adunărilor generale şi registrele acţionarilor şi să elibereze la cerere. Registre speciale: . zilnic. De asemenea. Codul comercial şi legea contabilităţii prevăd reguli foarte stricte privind ţinerea acestor registre. . pe cheltuiala solicitanţilor extrase de pe ele.registrul inventar . al comitetului de direcţie şi al cenzorilor. în ordinea în care s-au desfăşurat. Elementele patrimoniale sunt aşezate în ordinea în care se află în bilanţ. legea contabilităţii prevede ţinerea obligatorie a următoarelor registre: . Aceste registre se ţin prin grija consiliului de administraţie.registrul şedinţelor şi deliberărilor comitetului de direcţie.registrul jurnal – care înregistrează operaţiunile economice cronologic. fapt ce constituie o lacună . registrul obligaţiunilor. ca urmare a operaţiunilor patrimoniale care au loc în intreprindere..care înregistrează toarâte elementele patrimoniale active şi datoriile inventariate cu ocazia inventarului general al patrimoniului.82/1998. .lichidatorii ţin registre cu operaţiile de lichidare În legea societăţilor comerciale nu se prevăd reguli de ţinere a acestor registre.. 119 .în societăţile cu răspundere limitată se ţin registre ale asociaţilor . .registrul obligaţiunilor emise de societate.registrul şedinţelor şi deliberărilor consiliului de administraţie. . preluând informaţii din documentele justificative. Legea nr.

litigiul să fie între comercianţi. Drept comercial român. 1929. care este valoarea probatorie a documentului. . .litigiul să se refere la operaţiuni considerate de lege ca fapte de comerţ. În raporturile juridice registrele au funcţie probantă diferită după cum au fost regulat ţinute ori nu. judecătorul va aprecia în mod liber dacă comerciantul a ţinut registrele obligatorii prevăzute de lege. Se distinge după cum urmează: a) Între comercianţi Menţiunile scrise din registre sunt. În acest context în caz de litigiu în legătură cu interpretarea acestor reglementări succesive. nici cu privire la condiţiile de regularitate a înscrierilor şi ţinere a lor. pentru ca registrele comerciale să aibă forţă probantă: . p. vol.registrele să fie obligatorii. 119-120 120 . Georgescu. în litigiile dintre comercianţi şi necomercianţi. 1994. Condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ. . eventual. Potrivit legii registrele comerciale pot fi folosite ca mijloc de probă între comercianţi şi. Buc. Buc. Ele nu au valoarea unor înscrisuri sub semnătură privată pentru că nu provin de la parte împotriva căreia se invocă ci sunt nişte înscrisuri improprii2. din punctul de vedere al dreptului comun nişte mărturisiri extrajudiciare scrise1. în unele împrejurări. p. I.Observăm totuşi că nu există o corelare între reglementarea veche şi cea nouă cu privire la registrele comerciale şi de contabilitate. N. 1 I. Curs de drept comercial.registrele să fie regulat ţinute (adică să fie respectate condiţiile de formă impuse de prevederile Codului comercial). L. în mod regulat şi dacă aceste registre pot constitui un mijloc de probă şi. Forţa probatorie a registrelor comerciale este prevăzută de lege. nici în ce priveşte tipurile de registre. 102 2 I. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Fiinţescu.

Conform legii (art. III. 487/1935. Înregistrarea unui comerciant poate fi opusă înregistrării altui comerciant. Comerciantul nu poate invoca în favoarea sa propria înscriere deoarece aceasta nu se corelează cu fenomenele economice consemnate de alţii. Astfel. în Revista de drept comercial. III. Înregistrarea unui comerciant. Regulile nu sunt altceva decât o consecinţă a aplicării ideii de mărturisire. acest fapt conferă veridicitate înregistrărilor. Pandectele române. Registrele regulat ţinute. registrele comerciale sunt ţinute pentru cunoaşterea. Ele nu pot face dovadă în favoarea comerciantului ce le-a întocmit. 1130. Deci. Admiterea sau respingerea unui registru ca mijloc de probă trebuie motivată1. aceste registre pot fi folosite ca mijloc de probă atât împotriva celui care le ţine cât şi în favoarea acestuia. Registrele neregulat ţinute. Cas. deoarece registrul neregulat ţinut nu respectă normele respectate de ceilalţi. Astfel. decizia nr. III. 2. ) registrele comerciale chiar neregulat ţinute fac dovadă contra celui ce le-a ţinut. evidenţa şi controlul activităţii economice şi înregistrările se fac respectând reguli foarte precise. dacă aplicăm consecvent regula enunţată mai sus. prevede: "registrele comerciale ţinute în regulă pot face probă în justiţie între comercianţi pentru fapte şi chestiuni de comerţ". 1 Cas. Această derogare se explică prin natura şi funcţiile economice ale registrelor comerciale precum şi prin condiţiile instituite pentru ţinerea lor. 1942. 1936. 50 Cod com. Dec. p. codul comercial derogă de la principiul dreptului comun. p.1. 73 121 . În caz de concurs de înregistrări judecătorul apreciază în mod liber căreia dintre înregistrări i se dă prioritate. conform căruia nimeni nu poate să-şi constituie singur un mijloc de probă pentru a se servi de el contra unui terţ. 218/1941. 52 Cod com. Art. în mod normal se corelează cu înregistrarea altui comerciant şi.

2007. Universul Juridic. Drept comercial român. mărturisirea este indivizibilă1. în acest caz dreptul comun. Art. p. Regula o deducem din aplicarea consecventă a principiului probei libere în materie comercială. 1206 C. Bucureşti. revăzută şi adăugită. registrele comerciale. 1183 C. St. 1929. Cărpenaru. registrul comercial va constitui un început de probă scrisă care trebuie completat cu alte dovezi2. 440 2 ST. Drept comercial român. conform art. ). Totuşi. Legea nu prevede reguli speciale în legătură cu regimul probator al registrelor în raporturile mixte. vol. în asemenea raporturi pot avea rol probator şi în favoarea comerciantului. 1184 C. d) Modalităţi de folosire a registrelor comerciale ca mijloc de probă. Cărpenaru. Bucureşti. terţii pot folosi registrul neobligatoriu în favoarea lor deoarece menţiunile din aceste registre sunt socotite mărturisiri. 440 122 . Universul Juridic.Comerciantul care foloseşte registrele neregulat ţinute ca mijloc de probă nu poate să scindeze conţinutul lor. c) Forţa probatorie a registrelor facultative. p. ediţia a VII-a. revăzută şi adăugită. I. Deci. Dar. civ. 2007.N Finţescu. Însă. Aceste registre nu pot fi folosite de comerciant în favoarea sa deoarece el nu poate constitui dovezi contra terţilor. p. se va aplica. civ. D. Necomerciantul nu poate scinda conţinutul registrului (art. prevede că necomerciantul poate folosi registrul comercial contra comerciantului ce ţine aceste registre (atât cele obligatorii cât şi cele neobligatorii). Buc. 126. Restricţia se explică tot prin ideea de mărturisire. b) În raporturile dintre comercianţi şi necomercianţi. Or. ediţia a VII-a. D. civ. Codul comercial reglementează două modalităţi: 1 I. Explicaţia constă tot în ideea că menţiunile din registru sunt socotite mărturisiri extrajudiciare. Curs de drept comercial.

Teoria generală a obligaţiilor comerciale.înfăţişarea registrelor. în materie de succesiuni. Adică. 1185 C. 1994. comunitate de bunuri. Examinarea se înfăptuieşte conform dispoziţiei judecătorului. permite folosirea în materie comercială a registrelor domestice. Georgescu. Proba cu martori. Ele nu pot fi folosite de cel ce le-a scris dar pot fi utilizate împotriva lui când fac menţiuni cu privire la primirea unei plăţi sau când cuprind menţiunea expresă că scrierea s-a făcut şi ţine loc de titlu în favoarea creditorului (art.. civ). Buc. p. Registrele civile în materie comercială Art. Comunicarea registrelor constă în punerea la dispoziţia a părţii interesate a registrelor în totalitatea lor pentru a fi examinate. 1 I. Extrasele se efectuează de judecător sau de expertul desemnat de judecător. Înfăţişarea registrelor presupune prezentarea registrului la cererea părţii sau din oficiu pentru a se extrage partea ce interesează procesul. Deci. la grefa instanţei sau în alt loc. Drept comercial român. 113 123 . 1. Legea comercială s-a îndepărtat de principiul de drept comun al limitării posibilităţii de a proba cu martori. . în materie de societăţi şi în caz de faliment.comunicarea registrelor. ca un început de dovadă1. L. 3) În cazul refuzului prezentării registrelor judecătorul este îndreptăţit să considere atitudinea comerciantului ca o prezumţie de mărturisire. Dată fiind confidenţialitatea registrului. comunicarea poate fi dispusă numai în cazurile prevăzute de lege. înfăţişarea se reduce la punerea la dispoziţia celui interesat a registrelor comerciale pentru a se face extrase. 2. 46 Cod com. la domiciliul părţii interesate.

1994. ştirbit de reglementările legii comerciale. deşi în principiu este admisibilă şi concludentă. Buc. judecătorul trebuie să o primească. prin derogare de la prev. de art. judecătorul trebuie să aibe o atitudine rezervată faţă de proba cu martori peste conţinutul unui înscris. Contractele comerciale. 1997. Drept comercial român. 1 I. vol. În ultimul timp. Deci. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Georgescu. Se poate proba cu martori şi contra conţinutului unui înscris dacă părţile au confecţionat un asemenea act1. civ. Turcu. 1191 C. Judecătorul are libertate să admită sau să respingă proba cu martori. ceea ce ar favoriza arbitrariul. printr-o manifestare simetrică. L. Dacă nu am admite ideea de circumspecţie am accepta ca judecătorul să treacă peste voinţa părţilor concretizată în document. p. prin formularea principiului probei libere a delegat puterea sa judecătorului de a decide după împrejurări3. Drept comercial român. 210 3 I. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor speciale. Nu se poate face dovadă cu martori când legea comercială prevede expres necesitatea actului scris. în dreptul comercial judecătorul este îndreptăţit să respingă această dovadă. 1994. Totuşi. Buc. având o putere discreţionară. L. . p. Se prezumă astfel că cei care au întocmit înscrisul deşi legea nu le-o cere. se acreditează ideea că dacă părţile au încheiat un act în formă scrisă. p. Georgescu. dacă proba cu martori este admisă. doresc să renunţe la acel act juridic. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Spre deosebire de dreptul civil unde.Obligaţiile şi plăţile se pot proba cu martori. renunţarea la acel act se poate realiza numai prin act scris2. I. Se spune că legiuitorul. o aplicare voluntară a principiului simetriei. Buc. 119 124 . 118 2 I. deşi legea nu-i obligă la aceasta. indiferent de valoarea lor.

com. Ele sunt lăsate la aprecierea judecătorului care va trebui să se pronunţe întemeinduse pe prezumţii. Legea comercială nu enumeră şi prezumţiile ca mijloc de probă. Din acest motiv. mijloacele moderne nu sunt reglementate. desene şi fotografii pe linie de comunicare telefonică. În materie comercială conform art. Prin aceste mijloace destinatarul primeşte un înscris (telex. fax). care cuprinde conţinutul comunicării şi nu înscrisul original 125 . prezumţiile vor trebui admise în toate cazurile când este admisă proba cu martori. Deşi sunt folosite în mod frecvent. Telex-ul îmbină telefonia şi telegrafia printr-un teleimprimator care foloseşte acelaşi circuit de transmisiune pentru transmiterea informaţiilor la distanţă. Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii a creat mijloace de comunicare noi care transmit informaţii la distanţă sau depozitează informaţii pe suport electronic. Comunicările prin telex şi prin telefax. Mijloacele moderne de comunicare. Cele precizate în legătură cu administrarea probei testimoniale sunt valabile şi în ce priveşte utilizarea prezumţiilor ca mijloc de probă. Prezumţia presupune deducerea unui fapt necunoscut din altul cunoscut. Telefax-ul transmite la distanţă texte.Prezumţiile. În dreptul civil prezumţiile judiciare sunt admisibile în toate cazurile când este admisă proba cu martori. atunci când el consideră necesar. 1 Cod. forţa probatorie a acestor mijloace trebuie apreciată în lumina principiilor generale ce guvernează probele în materie comercială.

4 pct. pot fi reproduse pe hârtie. înscrisul în formă electronică reprezintă o colecţie de date în formă electronică între care există relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere. Drept comercial român. 122 3 F. Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică a fost reglementat prin Legea nr. nr. pentru a se face dovadă că un telex a fost transmis trebuie să rezulte din cuprinsul acestuia specificarea indicativului de apel. respectiv a primirii. 455/20013şi Legea nr. Buc. p. Georgescu. Tratat de dreptul comerţului internaţional. Ca să se evite discuţiile legate de dovada primirii acestor documente.semnat de expeditor. Documentele informatice realizează o dematerializare a informaţiilor. Căpăţână. 455/2001. la nevoie. menţionat în mod exact al destinatarului precum şi expresia codificată "R" (received)2. B. 2 din Legea nr. vol. 10/2003 126 . 365/2002 privind comerţul electronic. 1 O. II. ţinut la zi al telex-urilor primite de către destinatar. Buc. Potrivit art. expeditorii pot cere confirmarea letrică a acestora. L. mijloace de probă admisibile în procesul civil. Ca să se poată face dovada transmiterii şi. avem o situaţie asemănătoare telegramei. adică forţa probantă a înscrisului sub semnătură privată1 cu condiţia să fie îndeplinite cele prevăzute de art. Forţa lor probatorie va fi asemănătoare celei a telegramei. 1987. Ştefănescu. 1994. care sunt stocate pe suport electronic şi. Măgureanu. Sub acest aspect. Practica a statuat că o copie a unui telex prezentată în instanţă. De asemenea. p. Înregistrările electronice. 47 Cod com. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. 116 2 A se vedea practica citată de I. cei interesaţi trebuie să ţină în evidenţă transmiterile prin fax şi telex precum şi primirile. nu face prin ea însăşi dovada transmiterii dacă se constată că nu este menţionată în registrul de evidenţă. Înregistrările electronice. în Revista de drept comercial.

Legea prevede – art. I. „ad validitatem” şi „ad disponendum”. p.să asigure identificarea semnatarului. ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică.să fie legată de datele în formă electronică. Albu. 4 pct.. destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar. bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice. Bibliografie: 1.. revăzută şi adăugită. recunoscut de cel căruia i se opune are acelaşi efect ca actul autentic între cei care lau subscris şi între cei care le reprezintă drepturile1. la care se raportează. 5 că înscrisul în formă electronică căruia i s-a încorporat. ataşat sau i s-a asociat o semnătură electronică extinsă (semnătura care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de art. astfel încât orice modificare ulterioară a acestora să fie identică. căruia i s-a încorporat. Universul Juridic.cifre sau orice alte caractere cu semnificaţie inteligibilă.să fie legată în mod unic de semnatar. Cărpenaru. cu înscrisul sub semnătură privată. în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale. Înscrisul sub formă electronică. D. comerciale şi de drept al muncii – „ad probationem”. este asimilat. Înscrisurile în domeniul actelor juridice civile. Dreptul 7/1996 1 ST. 455/2001). 2007. ediţia a VII-a. Man. 4 din Legea nr. Bucureşti. Pentru ca semnătura electronică să fie considerată extinsă. A. Drept comercial român. 442 127 . . trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: . .

Pandectele române. Cas. Dec. 1997 12.. Trib. F. D. Cărpenaru. Pop. Alba. Teoria generală a obligaţiilor comerciale..2/1994 5. Teoria obligaţiilor comerciale.. Tratat de drept proceusla civil.. în Revista de drept comercial. Contractele comerciale. 2002 8. 1975 11. 1936. Bucureşti. 1945 10. 1994 7. B. III. I.2.. Bucureşti. 487/1935. Bucureşti. Finţescu. Partea generală. C. I. Petrescu Ercea. A. I. Turcu. III.. Georgescu. Gh. Cărpenaru. II. 1998 4. I. III. N.. Bucureşti. Leş. Drept comercial român.. Bucureşti. Măgureanu. St.. O. Bucureşti. vol. Tratat de dreptul comerţului internaţional. 1942 128 . Dec. p. Ştefănescu. nr. Drept civil. D. Editura All Beck. Cluj. Introducere în teoria şi practica dreptului contractelor speciale.. 1987 3. Ioan. Bucureşti. Cas. 10/2003 9. I. 218/1941. Probele în materie comercială. vol. St. Drept comercial. în Revista de drept comercial. nepublicată. Curs de drept comercial. Înregistrările electronice. decizia nr. în Revista de drept comercial.. 1130. Căpăţână. vol. mijloace de probă admisibile în procesul civil. Beleiu. 13. 372/1995.. 1929 6. III. Drept comercial român. nr. vol.L.

Nicolae şi P. Beleiu. revăzută şi adăugită. Mai mult. unele termene speciale.CAPITOLUL VIII PRESCRIPŢIA ÎN DREPTUL COMERCIAL 1. Nicolae. în prezent cu referire la textele legate de prescripţie. M. Gh. ediţia a V-a revăzută şi adăugită de M. care prevede că dacă un act este 1 ST. p. Acest ultim act normativ constituie dreptul comun în materie. El cuprinde prevederi privitoare la termenele de prescripţie (termenul general. Prescipţia extinctivă. cod abrogat. Truşcă. toate prevederile codului comercial privitoare la prescripţie trebuiesc interpretate în lumina Decretului nr. Sistemul reglementării în materie de prescripţie. Cărpenaru. 56 Cod com. Editura Rosetii. 443. p. Drept civil român. suspendarea şi întreruperea prescripţiei). În acest ultim caz se face aplicarea dispoziţiilor art. începerea prescripţiei extinctive pentru anumite activităţi comerciale. Bucureşti. 167/19581. 2004 129 .dispoziţiile codului comercial în legătură cu prescripţia se aplică tuturor acţiunilor ce rezultă din acte de comerţ. inclusiv din actele juridice mixte. Universul Juridic. 2007. ediţia a VII-a. Astfel: . Regulile prescripţiei extinctive în dreptul comercial sunt stabilite în codul comercial şi Decretul nr. 214215. Drept comercial român. 1998. Bucureşti. 167/1958. Bucureşti. D. Observăm că termenele de prescripţie din codul comercial sunt mai scurte decât cele prevăzute în codul civil. Totodată codul comercial determină sfera aplicării dispoziţiilor care reglementează prescripţia în raporturile comerciale. a) Codul comercial nu mai este de actualitate în totalitate.

Nu vor mai fi de actualitate prevederile acestui decret cu referire la acţiunile şi raporturile juridice ale organizaţiilor socialiste. 167/1958 sunt căzute în desuetudine. fapte ilicite)1. 1945. de la data intrării în vigoare a Decretului nr. vol. C. 4 din decret. . revăzută şi adăugită. sau dacă nu. Termenul general de prescripţie pentru drepturile de creanţă este de 3 ani indiferent de subiecţii raportului juridic. legii comerciale. 167/1958. com. Petrescu Ercea. 2.de asemenea. 3. 4 lit. termenul general3. . ţinând seama de următoarele reguli: . 444-445 3 Dec. 1 C. aceste norme se aplică tuturor acţiunilor care au ca izvor fapte juridice conexe actelor juridice comerciale (îmbogăţirea fără justă cauză. p. Rev. p.codul comercial în materie de prescripţie este lege specială. au fost abrogate toate dispoziţiile din codul comercial contrare decretului. Drept comercial. J. 38 2 ST. Universul Juridic. se aplică termenele speciale de prescripţie dacă vreo lege prevede asemenea termene. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. De aici rezultă unele consecinţe: 1. e din decret. Nu este acceptată ideea că noţiunea de organizaţie socialistă poate fi înlocuită cu cea de persoană juridică2. . Pentru situaţiile avute în vedere de art. Cărpenaru. cluj. b) Decretul nr.comercial numai pentru una din părţi. dr. În cazul prevăzut de art. 2007. în privinţa acestui act.unele din dispoziţiile Decretului nr. El are aplicare în materia acţiunilor comerciale dar. 956 Cod com. dacă se referă la relaţii juridice cu privire la activităţi economice specifice statului socialist. III. 167/1958 cuprinde dreptul comun în materie de prescripţie. 159/1993. 107 130 . p. D. plata nedatorată. Drept comercial român. toţi contractanţii sunt supuşi. gestiunea de afaceri.legea generală fiind ulterioară legii speciale. Bucureşti. S. termenele de prescripţie aplicabile sunt cele prevăzute de art. . 5/1993. civ. ediţia a VII-a.

3. Din interpretarea normelor ce alcătuiesc sistemul reglementării în materie de prescripţie deducem următoarele: . 1 an. dacă expedierea a fost făcută în Europa.termenul general de prescripţie. face trimitere la termenul de 1 an pentru plata contrastaliilor bazate pe contracte de navlosire. Legea nr. 949 Cod com. 4. indică un termen de prescripţie de 2 ani pentru acţiunile mijlocitorilor pentru plata drepturilor lor. 131 . Termenele de prescripţie. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale (art. 12). decât termenul general de prescripţie recunoscut de dreptul civil. etc. . Art.legea nr. 954 Cod com.sunt de actualitate unele termene speciale de prescripţie prevăzute de codul comercial. 31/1990 (art. 167/1958 a abrogat dispoziţiile codului comercial în domeniu. Termenul de 3 ani pentru acţiunile în restituirea dividendelor fictive.31/1990 prevede: 1. . de art. 67). Art. Art. Termenul de prescripţie prev. indică termen de prescripţie privind acţiunile cărăuşului întemeiate pe contractul de transport: 6 luni. Nu este normal să acceptăm că dreptul comercial. 2. este înlocuit cu termenul general de 3 ani (acţiuni ce rezultă din contracte de societate.c) Există şi alte legi care cuprind dispoziţii referitoare la prescripţie: Legea nr. 956 Cod com. 33 şi art. dacă expedierea a fost făcută în ţări din afara continentului european. 952 Cod com. preocupat de celeritatea operaţiunilor. atât în materie civilă cât şi în materie comercială este de 3 ani deoarece Decretul nr. primeşte un termen de prescripţie general al creanţelor mai mare (10 ani). Termenul de 6 luni pentru acţiunile în daune ale fondatorilor contra societăţii. 2. Astfel: 1. din cambie şi din cec).

pentru acţiunile în daune a fondatorilor contra societăţii. 2007. Bucureşti. pentru prejudicii cauzate prin fapte de concurenţă neloială. ) . 949 Cod com. Când legea stabileşte termene speciale de prescripţie. uneori se indică şi alte momente pentru începerea prescripţiei.pentru acţiunile contra cărăuşului prescripţia curge după cum urmează: 1. 33 din LSC.în acţiunile derivate din contractul de societate prescripţia curge din ziua când obligaţia a ajuns la termen sau din ziua îndeplinirii formalităţilor prevăzute de lege (art. iar pentru acţiunile pentru recuperarea 1 St. Această regulă este valabilă şi în materie comercială. 2. 952 Cod com. 157/1958 prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul la acţiune. Conform art. în cazul pierderii totale a bunurilor. revăzută şi adăugită. . Astfel: . Începutul prescripţiei.). din ziua primirii bunurilor de către destinatar (art. 956 Cod com). 447 132 . în cazul pierderi parţiale. curge de la data adunării generale a acţionarilor care a hotărât dizolvarea anticipată.pentru acţiunile intermediarilor prescripţia curge din ziua terminării afacerii (art. de la data când bunurile trebuiau să ajungă la destinaţie. .11/1991 prevede un termen de 1 an pentru acţiunea în daune.legea nr. . Cărpenaru.. Drept comercial român.1 Cursul prescripţiei. prescripţia curge din ziua scadenţei sau din ultima zi a termenului prevăzut de lege. 7 din D. p. ediţia a VII-a. prevăzut de art. Universul Juridic. D. avarierii bunurilor sau întârzierii.în cazul acţiunilor ce rezultă din cambie sau cec. termenul de prescripţie de 6 luni.

art. 67 LSC. de art. 447 133 .15 din Decretul nr. p. prevederile art. 2007. dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii faptei. Repunerea în termen Normele de drept comun în vigoare cu privire la repunerea în termen nu disting între acţiuni civile sau comerciale. Bucureşti. Deci.17 din Decretul nr. care prevăd că în obligaţiile cambiale actele întreruptive de prescripţie făcute contra unuia din obligaţi nu produc nici un efect faţă de ceilalţi coobligaţi. Drept comercial român.dividentelor plătite necuvenit. curge de la data distribuirii dividendelor. . 946 al.1 Suspendarea prescripţiei În materie comercială prescripţia se suspendă în condiţiile prev. 167/1958. 13. ediţia a VII-a. 946 Cod com. 3 Cod com. Întreruperea prescripţiei În acest domeniu sunt incidente prev.pentru acţiunile în daune pentru concurenţă neloială. Rămân valabile dispoziţiile art. 16 . deducem că prevederile legate de repunerea în termen sunt aplicabile şi acţiunilor comerciale. 167/1958. D. Universul Juridic. Deci. Cărpenaru. revăzută şi adăugită. termenul de prescripţie de 3 ani. termenul curge de la data la care păgubitul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască prejudiciul şi pe cel care l-a cauzat. 1 ST. se socotesc abrogate. prevăzut de art.

. civ. 1998 2. ediţia a V-a revăzută şi adăugită de M.. J. Nicolae. C. D. ediţia a VII-a. Rev. revăzută şi adăugită. 2007 3. dr.Bibliografie: 1. Drept comercial. Drept comercial român. Universul Juridic.. Nicolae şi P. M. 5/1993 134 . vol. Dec. Editura Rosetii. Truşcă. S. . Prescipţia extinctivă. 159/1993. III. Bucureşti. Gh. Drept civil român. Petrescu Ercea. Bucureşti. Beleiu. 2004 4. Cărpenaru. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. com. P. 1945 5. St. Bucureşti.. Cluj.

PARTEA SPECIALĂ CONTRACTELE SPECIALE COMERCIALE 135 .

Buc. D. nerespectarea obligaţiilor. însă aspectele legate de comercialitatea lui sunt reglementate în art. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. 2007. Cărpenaru. revăzută şi adăugită. transferul proprietăţii şi al riscurilor. etc. p. 1997. (preţul vânzării. D. ST. Contractul de vânzare-cumpărare comercială este instrumentul juridic prin intermediul căruia mărfurile ajung de la producător la consumator şi prin care se realizează aprovizionarea cu materii prime şi materiale. 60 . Drept comercial român. Universul Juridic. Drept comercial român. ediţia a VII-a. Pentru delimitarea acestui contract de alte contracte a se vedea I. Georgescu. Cărpenaru. Bucureşti. revăzută şi adăugită. Bucureşti. 1 Asupra regulilor generale privind contractul de vânzare-cumpărare a se vedea Fr. Drept comercial român. care se obligă să plătească o sumă de bani ca preţ3. Doctrina2 arată că este acel contract prin care o parte (vânzătorul) se obligă să transmită dreptul de proprietate asupra unui bun către cealaltă parte (cumpărătorul). 1994. Buc. Deak.1404)1. 9. 2007. 450 3 Prin contractul de vânzare-cumpărare se poate transmite şi un alt drept decât dreptul de proprietate. p. 1294 . 449 2 ST. ) Legea nu-l defineşte. p. L. 128 136 . Universul Juridic.73 Cod com. Acest contract se supune reglementărilor codului civil (art.CAPITOLUL I CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ SECŢIUNEA I Noţiune. ediţia a VII-a. p. Caractere Noţiune. Tratat de drept civil.

Vânzarea comercială este socotită un act obiectiv de comerţ (art. Dacă lipseşte acest element actul este civil. De aici rezultă următoarele: . 3 Cod com. adică dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor părţi. Deci ceea ce indică comercialitatea actului este intenţia de revânzare sau închiriere. . . 137 . .este un contract bilateral (sinalagmatic). chiar dacă bunul nu s-a predat şi preţul nu s-a achitat. părţile cunoscând de la început întinderea drepturilor şi obligaţiilor lor. ambele părţi urmărind obţinerea de foloase patrimoniale. De altfel însăşi legea precizează că cumpărarea de mărfuri pentru uzul sau consumul cumpărătorului sau al familiei sale nu este un fapt de comerţ (art.este un contract consensual. Vinderea este perfectată de îndată ce părţile s-au învoit asupra bunului şi asupra preţului. Ele se deosebesc prin aceea că cel comercial are o funcţie economică specială. . ). . Drepturile şi obligaţiile sunt corelative.Vânzarea-cumpărarea comercială se aseamănă cu cea civilă deoarece în ambele se transmite proprietatea unui bun contra unui preţ.este un contract cu titlu oneros.este un contract comutativ. . să privească bunul cumpărat. iar vânzarea este precedată de o cumpărare în scop de revânzare. 5 Cod com. Caracteristici.cumpărarea este făcută în scop de revânzarea sau închiriere.vânzarea-cumpărarea comercială poate avea ca obiect numai bunuri mobile. ) Intenţia de revânzare (închiriere) trebuie să existe la data cumpărării şi să fie cunoscută de cocontractant. fiind valabil încheiat prin simplul acord de voinţă al părţilor contractante.mărfurile cumpărate pot fi revândute aşa cum s-au cumpărat sau după prelucrare.

SECŢIUNEA II Condiţii de valabilitate Acest contract se supune prevederilor art. Părţile înţelegerii vor fi promitentul (ofertantul) şi beneficiarul (viitorul acceptant).promisiunea unilaterală de vânzare . civ.” Condiţiile esenţiale pentru validitatea unei convenţii sunt: capacitatea de a contracta. îndată ce părţile s-au înţeles asupra bunului şi preţului. în general aceleaşi cu cele referitoare la vânzarea de drept comun. 138 .. 948 C. Şi vânzarea comercială trebuie să întrunească acordul de voinţă al părţilor asupra transmiterii proprietăţii unui bun şi asupra preţului ce va fi plătit. vom insista numai asupra particularităţilor ce rezultă din comercialitatea actului. vom avea de a face cu o promisiune de vânzare comercială.este translativ de proprietate. transferând dreptul de proprietate de la vânzător la cumpărător. Dacă una sau ambele părţi îşi asumă obligaţii de a perfecta un contract de vânzare-cumpărare. Întrucât condiţiile de valabilitatea ale vânzării comerciale sunt.promisiunea bilaterală de vânzare. Acordul de voinţă trebuie să fie exprimat. un obiect determinat. Ea se poate înfăţişa sub două forme: . Este posibil ca încheierea contractului să nu aibă loc imediat prin întâlnirea ofertei de vânzare cu acceptarea acesteia. Consimţământul părţilor. o cauză licită. Promisiunea de vânzare. consimţământul valabil al părţii ce se obligă.

Bucureşti. Este convenţia în care beneficiarul unei oferte acceptă promisiunea ofertantului de a-i vinde bunul. Pe de altă parte s-a observat că la încheierea contractului propriu-zis pe baza promisiunii este necesară o nouă manifestare 1 Fr. ediţia a VII-a. S-a reţinut şi că voinţa promitentului s-a exprimat o dată şi nu este necesar să fie repetată4. Promisiunea de vânzare dă naştere unei obligaţii de a face în sarcina promitentului (obligaţia de a vinde bunul oferit) dacă beneficiarul îşi manifestă voinţa de a cumpăra acest bun2. 2007. T. 1071/1964. 10/1981. D. . iar dacă nu este prevăzut un termen. 447 4 Dec. obligaţia subzistă până la expirarea termenului general de prescripţie ce începe să curgă de la data încheierii promisiunii. 1964. p. C. ea este analizată ca un antecontract care se face în vederea perfectării în viitor ca un contract de vânzarecumpărare propriu-zis1. S.Promisiunea unilaterală de vânzare. S. Beneficiarul are un drept de creanţă.452 2 Dec. revăzută şi adăugită. p. . 20. . R. ST. Această convenţie nu are efect translativ de proprietate. revăzută şi adăugită. p. D. Cărpenaru. Tratat de drept civil. Bucureşti. Bucureşti. 2007. Deak. R. Promisiunea de vânzare este un contract pentru că ea cuprinde manifestările de voinţă ale părţilor. dar nu este un contract de vânzare-cumpărare pentru că beneficiarul nu şi-a manifestat voinţa de a cumpăra. ediţia a VII-a. p. Universul Juridic. p. Promitentul trebuie să-şi menţină obligaţia în termenul stipulat. 188/1981. Drept comercial român. Drept comercial român. El are posibilitatea de a cumpăra sau nu bunul. D. T. Cărpenaru. rezervându-şi posibilitatea de a-şi manifesta ulterior consimţământul de a cumpăra sau nu. D. 71 3 St. Universul Juridic. Se discută dacă promitentul trebuie sau nu să-şi exprime consimţământul la perfectarea vânzării de vreme ce s-a obligat o dată legat prin promisiunea de a vinde3. 72 139 .

Drept comercial. vol. Elementele dreptului civil. Petrescu Ercea. p. Cantacuzino. Este un antecontract în care atât promitentul cât şi beneficiarul se obligă să încheie în viitor un contract de vânzare-cumpărare. 1075 Cod civil: „Orice obligaţie de a face sau de a nu face se schimbă în dezdăunări. Distincţia ce o facem între promisiune şi contract ne obligă la o asemenea concluzie: la perfectarea contractului promitentul trebuie să-şi exprime din nou voinţa.B. III. 1921. la preţ egal. Dacă promitentul nu-şi respectă obligaţia asumată prin promisiune. Or. Avem de a face cu un contract încheiat sub condiţie potestativă simplă. 639 140 . Pactul de preferinţă. aceasta ducând la neperfectarea contractului. să-i acorde preferinţă. cealaltă parte poate cere despăgubiri (art. Cluj 1945. el va răspunde faţă de beneficiar prin plata unor daune. Editura „Cartea Românească”. Dacă una din părţi nu-şi respectă obligaţia de a face asumată. Nici ea nu are efect translativ asupra dreptului de proprietate. având ca obiect bunul promis. în persoana promitentului la o obligaţie de a face. angajamentul luat odată cu promisiunea este un consimţământ dat la formarea unei alte convenţii (antecontractul). în caz de neexecutare din partea debitorulu”)2.de voinţă în sensul încheierii contractului1. 45 2 M. ca în cazul în care va vinde bunul. Teoria obligaţiilor comerciale. p. Convenţia nu are ca efect transmiterea dreptului de proprietate (acest efect producându-se numai dacă promitentul se 1 C. Bucureşti. Este o variantă a promisiunii de vânzare şi constă în faptul că proprietarul unui bun se obligă faţă de o persoană (beneficiarul promisiunii). El dă naştere. Contractul propriu-zis presupune un acord de voinţă exprimat. Promisiunea bilaterală de vânzare.

p. Bucureşti. deoarece persoanele vizate au capacitate de folosinţă dar le sunt interzise facerea unor contracte de vânzare-cumpărare cu anumite persoane. 1306 C. 54 3 Fr. : În comerţ se aplică legea de fata.455 141 . 2007. revăzută şi adăugită. Drept civil român. Astfel: Incapacităţi speciale. Art. Atât legea civilă cât şi cea comercială prevăd unele restricţii la vânzare şi cumpărare. Nerespectarea obligaţiei asumate de către promitent prin vânzarea bunului unei alte persoane dă dreptul beneficiarului de a pretinde plata de despăgubiri pentru acoperirea prejudiciului suferit (art. Bucureşti. cu scopul de a proteja unele interese. În fapt. afară de cazul când legea interzice acest lucru. 1978. Beleiu. ST.cumpărare comercială (art. Codul civil prevede anumite reguli specifice în materie de capacitate. 253 I. prevede că "pot cumpăra şi vinde toţi cei cărora nu le este oprit prin lege".va hotărî să vândă şi va cădea de acord cu beneficiarul asupra bunului şi asupra preţului). Unde ea nu dispune se aplică Codul civil). Deak. ele sunt interdicţii de a vinde ori cumpăra 2. 1994. Contractele civile. Universul Juridic. civ. instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor. Capacitatea părţilor. adică orice persoană ce întruneşte condiţiile generale de capacitate. p. Buc. Tratat de drept civil. Drept comercial român. 1 Cod com. Zirveliu. 1075 C. Pentru încheierea valabilă a contractului de vânzarecumpărare comercială părţile trebuie să aibă deci capacitatea cerută de lege pentru încheierea oricărui act juridic (capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu)1. civ. 1 2 Gh. Codul civil instituie incapacităţi cu privire la persoanele ce vor să vândă sau cumpere. Aceste interdicţii sunt prevăzute de codul civil3. Cluj Napoca. ediţia a VII-a. ). 30-34 . reguli aplicabile şi contractului de vânzare . Cărpenaru. p. p. D.

D. . 128 C..art. vol. 1307 C. nu se pot face adjudecatari nici direct. în art.art. 1 C. S.art.Într-o formulă specială regăsim interdicţia şi sub forma interzicerii de a cumpăra de către persoanele care administrează bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale. interdicţie impusă pentru a proteja principiul revocabilităţii donaţiilor între soţi şi de a apăra pe moştenitori şi pe creditori (ai soţului vânzător) împotriva actelor frauduloase ale soţilor. 1308: „Sub pedeapsă de nulitate. . oficianţii publici. 867/1955. 1308 pct. O formă specială a acestei interdicţii o întâlnim în art.interdicţia încheierii contractului de vânzare-cumpărare între soţi.art. mandatarii. 63 142 . ai averilor statului ale căror vânzări se fac printr-înşii. I. Sancţiunea nerespectării interdicţiei este nulitatea relativă a contractului1. . . 3-4 C.interdicţia cumpărării de către mandatari a bunurilor pe care au fost împuterniciţi să le vândă.). 1308 pct. civ. . Codul civil dispune. 1308 pct. unde este interzisă vânzarea de bunuri ale tutorelui către minor. . C. ai averii celor de sub a lor tutelă. Nerespectarea ei atrage după sine nulitatea relativă a contractului de vânzare cumpărare. 1955. nici prin persoane interpuse: tutorii. 2 C. Interdicţia operează pe toată durata tutelei. membrii ministerului public şi avocaţii nu se pot face cesionari de drepturi litigioase. p. fam. T. prevede: „Judecătorii şi supleanţii. care sunt de competinţa tribunalului judeţean în 1 Dec. ai averii comunelor sau stabilimentelor încredinţate îngrijirii lor. administratorii. 1309 C..interdicţia încheierii contractului de vânzare-cumpărare între tutore şi minorul aflat sub tutelă. precum şi de către funcţionari publici a bunurilor pe care le administrează. ai averii ce sunt însărcinaţi să vândă. Nerespectarea ei atrage nulitatea relativă a contractului. civ. civ . Nerespectarea ei atrage nulitatea relativă a contractului. civ. . civ. respectiv a bunurilor care se vând prin mijlocirea lor (art.

În caz contrariu. ca asociaţi cu răspundere nelimitată. 397 Cod com. în acelaşi fel de comerţ sau într-unul asemănător.interdicţia încheierii de către prepus a unor operaţiuni de natura comerţului cu care este însărcinat. 143 . fără învoirea expresă a patronului.interdicţia încheierii de către asociaţii cu răspundere nelimitată a unor operaţiuni care ar atinge interesele societăţii comerciale. 31/1990 „Asociaţii nu pot lua parte. „ Prepusul nu poate. Interdicţii speciale prevăzute de legea comercială. procurori şi avocaţi care nu pot fi cesionari de drepturi litigioase de competenţa curţii de apel în a cărei rază teritorială îşi exercită funcţia ori profesia. şi patronul are încă dreptul de a reţine pentru sine foloasele ce ar rezulta din aceste operaţiuni” . Nerespectarea interdicţiei îndreptăţeşte pe patron la a cere despăgubiri şi să reţină foloasele care ar rezulta din operaţiunile comerciale efectuate de prepus.art. nici a lua parte.art. prepusul este responsabil de daune interese.a cărui rază teritorială îşi exercită funcţiunile lor. Interdicţia vizează pe judecători. . apărându-se un interes de ordin general. prepusul nu poate să facă operaţiuni şi nici să ia parte pe contul său ori al altuia la un alt comerţ de natura celui cu care a fost însărcinat. fără consimţământul celorlalţi asociaţi” . speze şi daune-interese” . în socoteala sa proprie sau a altuia. Consimţământul asociaţilor înlătură interdicţia legală.interdicţia încheierii contractului de către persoane ce îndeplinesc anumite funcţii în organele statului. fără aprobarea expresă a patronului. Obiectul contractului. a face operaţiuni. . sub pedeapsa de nulitate. în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate. la alte negoturi de natura aceluia cu care este însărcinat. 82 din Legea nr. Sancţiunea nerespectării interdicţiei este nulitatea absolută. Nerespectarea interdicţiei îndreptăţeşte societatea să excludă pe asociat şi să ceară despăgubiri. nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora.

1310 C. b) să existe în momentul încheierii contractului sau să poată exista în viitor. plata preţului. Tratat de drept civil. 4 din Constituţie prevede bunurile extra commercium: „Bunurile proprietate publică sunt inalienabile.Vânzarea-cumpărarea comercială are un caracter sinalagmatic şi dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor părţi: predarea bunului vândut şi respectiv. p. deci. publicată în Monitorul Oficial nr. ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică”. Bucureşti. Legea nr. obiectul vânzării este imposibil şi contractul este nul. Bucureşti. Universul Juridic. b) Bunul vândut să existe (sau să poată exista în viitor). d) să fie proprietatea vânzătorului. 1 Fr. 136 alin. p.457. Bunul vândut. ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate. În condiţiile legii organice. 47. Principiul este. afară numai dacă vreo lege a oprit aceasta". de asemenea. Cărpenaru. Dacă bunul nu există (nu poate exista). 2007. Deak. Art. ediţia a VII-a. a) Bunul să se afle în comerţ. A. că orice bun aflat în comerţ poate fi vândut şi că nu pot fi vândute bunurile ce nu sunt în circuitul civil1. "toate lucrurile care sunt în comerţ pot fi vândute. prezente sau viitoare. Conform art. D. 31/1996 orivind regimul monopolului de stat. c) să fie determinat sau determinabil. corporale sau incorporale. ST. Bunul vândut trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie în circuitul civil. 96/1996 144 . Drept comercial român. civ. Prin lege se stabilesc activităţile ce nu se pot organiza şi desfăşura pe baza liberei iniţiative precum şi bunurile care nu pot fi fabricate şi comercializate de către întreprinzătorii particulari. revăzută şi adăugită. determinate sau determinabile. Obiect al vânzării comerciale pot fi: bunuri mobile.

Se discută deci. Este determinabil când contractul prevede elementele de bază cu ajutorul cărora va stabili în viitor bunul vândut. contractul este valabil deoarece transmiterea proprietăţii pentru aceste bunuri nu operează decât în momentul individualizării bunurilor. riscurile contractului vor fi suportate de către una din părţi. În mod obişnuit riscul contractului este suportat de vânzător care nu mai poate cere plata preţului. În dreptul comercial părţile obişnuiesc să stabilească prin contract momentul transferării riscurilor. Bunul este determinat când contractul cuprinde elemente ce individualizează bunul (bun cert) sau arată genul. Deci. numai executarea lui. Dacă obiect al contractului este un bun generic ce nu se află la data încheierii contractului în proprietatea vânzătorului. Vânzătorul trebuie să fie proprietar al bunului ce-l vinde pentru că nimeni nu poate transmite ce nu are (nemo dat quod non habet). cantitatea şi calitatea bunului (bun generic). nici cea comercială nu prevăd norme cu privire la vânzarea bunului altuia.Vânzarea bunurilor viitoare nu afectează valabilitatea contractului. Dacă nerealizarea lui se datorează unei împrejurări fortuite. în funcţie de intenţia exprimată la încheierea contractului. Dacă bunul nu s-a realizat din culpa vânzătorului acesta va fi obligat la despăgubiri. c) Bunul să fie determinat (determinabil). În dreptul comercial majoritatea vânzărilor privesc bunuri ce se vor fabrica în viitor. Riscul poate fi suportat şi de cumpărător. Nici legea civilă. Este permis ca vânzătorul să producă sau să procure în viitor bunul ce-l vinde. ci. Dacă bunul este individual determinat proprietatea se transmite odată cu încheierea contractului. vânzătorul trebuie să fie proprietar la data individualizării. 145 . eventual. d) Bunul să fie proprietatea vânzătorului. dacă contractul este valabil.

459 2 146 . ulterior se va stabili preţul. III. 1303 dispune că preţul vânzării trebuie convenit de către părţi în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. ). a) Să fie stabilit în bani. b) Să fie determinat (determinabil). . Petrescu Ercea. ST. Determinarea preţului se realizează în momentul încheierii contractului. Deak. B. revăzută şi adăugită. dacă acesta există.Doctrina comercială consideră valabil contractul de vânzare a bunului altuia1. 60: „Vânzarea făcută pe un preţ nedeterminat în contract este valabilă dacă părţile au convenit asupra unui mod de a-l determină în urma”. 42 . Universul Juridic. Drept comercial. Bucureşti.acceptul tacit ca părţile să se refere la adevăratul preţ sau preţul curent (art. În acest sens Codul comercial prevede în art. Asta presupune că se va indica în contract suma de bani ce trebuie plătită. Elementele de determinare ulterioară a preţului pot consta în: . Acordul de voinţă al părţilor nu este exprimat în sensul transmiterii imediate a dreptului de proprietate ci. 61 Cod com. Cluj 1945. p. ediţia a VII-a.trimiterea la preţul legal. Dacă este determinabil contractul va consemna elementele esenţiale cu ajutorul cărora.43 C. Drept comercial român. Teoria obligaţiilor comerciale. Codul civil art. Deşi legea nu cuprinde această cerinţă se admite în mod unanim că preţul se stabileşte în bani. În acest caz legea comercială 1 Fr. Cărpenaru. 2007. Tratat de drept civil. p. Preţul vânzării. În caz contrar avem de a face cu un alt tip de contract. în sensul că vânzătorul îşi asumă obligaţia de a procura bunul vândut (de a face)2. 47. determinare ce se va cosemna. Cumpărătorul are obligaţia de a plăti preţul ce trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie stabilit în bani b) să fie determinat (determinabil) c) să fie real. vol. D. p. Bucureşti.

Petrescu Ercea. III. p. revăzută şi adăugită. Dacă persoana numită nu vrea sau nu poate să stabilească preţul. Alţii. Cluj 1945. Observăm că există înţelegere cu privire la preţ întrucât părţile au convenit ca el să fie stabilit de un terţ. Tratat de drept civil român.recunoaşte valabilitatea contractului chiar dacă preţul nu a fost indicat în contract (şi nu au fost indicate nici elementele de determinare). II. Bucureşti. 61 al. care este indicat prin contract sau va fi ales ulterior de către părţi (art. p. 2 Cod com. Unii susţin că acest contract este nul (îi lipseşte un element esenţial)4. Teoria obligaţiilor comerciale. vol. Hamangiu. Deci există elemente de determinare. Cărpenaru. Elementele dreptului civil. Universul Juridic. Unii susţin că determinarea preţului de către terţi este o condiţie suspensivă a contractului care o dată împlinită produce efecte retroactive de la data încheierii acestuia1. I. 906 2 M. p. vol. preţul fiind determinabil. Rosetti Bălănescu. Natura juridică a operaţiunii de determinare a preţului de către un terţ este controversată. Buc. Alţii. Buc. Persoana desemnată să determine preţul vânzării este un mandatar al părţilor (al ambelor părţi).determinarea preţului de către un terţ (arbitru). 2007. Totuşi. Drept comercial. 636 3 ST. În caz de neînţelegere problema va fi soluţionată de judecător.461 4 C. B. D. reţin că până la determinarea preţului lipseşte un element esenţial al contractului fără de care acesta nu-şi poate produce efectele2. Al. . 48 147 . Băicoianu. 1998. Determinarea lui îşi produce efectele din momentul încheierii contractului3. Preţul fixat este obligatoriu cu excepţia cazului de fraudă. Drept comercial român. ). părţile trebuie să numească o altă persoană. 1998. în literatură se discută valabilitatea contractului ce nu indică preţul. p. Cantacuzino. consideră operaţiunea valabilă deoarece se 1 C. ediţia a VII-a.

Georgescu. 172. Mustaţă. D. Obligaţia cumpărătorului va fi fără obiect.prezumă că părţile s-au referit la preţul curent1.: „Preţul vânzării trebuie să fie serios şi determinat de părţi”. 1996. Guiu. Bucureşti. SECŢIUNEA III Efectele contractului 1 I. Aceste elemente se stabilesc prin orice mijloc de probă2. tradiţionale şi moderne. c) Preţul să fie real. Ultimul punct de vedere ar fi valabil dacă există posibilitatea de a lua în calcul un preţ de bursă. Dacă preţul este fictiv sau derizoriu. 1303 C. el este socotit nereal şi contactul este nul. . 66-69 148 . iar obligaţia vânzătorului fără cauză4. Bucureşti. Mona Lisa Belu Magdo. K. Drept comercial român. civ. de piaţă. Art. p. Dreptul 8/1994. Contracte comerciale. Buc. art. Discuţie în legătură cu sancţionarea nerespectării dispoz. Drept comercial român. Deak. ediţia a VII-a. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. a se vedea I. p.455 3 Cu privire la neseriozitatea preţului. Tribuna Economică. Universul Juridic. 54-55 2 ST. p. 1303 C. prevede că preţul este real dacă el este sincer şi serios3. p. 1994. Bucureşti. 2007. revăzută şi adăugită. M. civ. un mercurial. 51 4 Fr. Cărpenaru. L. Tratat de drept civil. p.

Boboc. prevede că transmiterea dreptului de proprietate operează de drept în momentul încheierii contractului. Transmiterea dreptului de proprietate şi a riscurilor. Părţile pot deroga de la această regulă1. Este o aplicare a principiului general înscris în art. dreptul de proprietate translatează prin acordul de voinţă al părţilor cu privire la bunul vândut şi preţul de încasat. Prevederile art.Precizări. " în contractele ce au ca obiect translaţia proprietăţii sau a unui alt drept real. Contractul produce un efect major: transmiterea dreptului de proprietate şi a riscurilor de la vânzător la cumpărător. 1994. se aplică norma generală. chiar când nu i s-a făcut tradiţiunea lucrului". nu sunt imperative. Normele de drept comercial sunt norme speciale faţă de cele de drept comun. Normele generale. Bucureşti. Turcu. Art. Există reglementări în acest sens şi în dreptul civil şi în dreptul comercial. vânzătorul este proprietarul bunului şi bunul este individual determinat. civ.: „ Vânzarea este perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător. în Revista de drept 149 . Această regulă operează numai dacă contractul este valabil încheiat. 179-184. proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul consimţământului părţilor. Deci. 1. în privinţa vânzătorului. ci dispozitive. 1 I.Enoiu. T. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. I. 971 C. De asemenea creează în sarcina ambelor părţi drepturi şi obligaţii corelative. îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului. 1295 C. Drept comercial român. Clauza de rezervă a dreptului de proprietate în practica bancară. 1295 C. deşi lucrul încă nu se va fi predat şi preţul încă nu se va fi numărat”. În măsura în care norma specială nu dispune. civ. şi lucrul rămâne în rizico-pericolul dobânditorului. Odată cu dreptul de proprietate se transmit şi riscurile.L Georgescu. p. civ.

Voica Bărbulescu. ediţia a VII-a. plătind preţul convenit (art. dreptul de proprietate este transmis la încheierea contractului (după regula de drept comun). III. ). La împlinirea condiţiei contractul se desfiinţează retroactiv. dacă bunul piere parţial. riscul îl suportă vânzătorul. 20 1 Cas. în Revista de drept comercial. 1937. transmiterea proprietăţii şi a riscurilor are loc în momentul individualizării lor. nr. De aici rezultă consecinţe în legătură cu transmiterea riscului pendente conditione a bunului individual determinat: dacă bunul piere total. dreptul de proprietate şi riscurile se transmit în momentul predării. p. Cărpenaru. p. 7-8/1998. 1/1991. de cele mai multe ori. proprietatea se va transmite la îndeplinirea acesteia. revăzută şi adăugită. p. transmisiunea proprietăţii şi riscului se va produce în momentul în care bunul a căpătat existenţă şi poate fi predat (bunul individual determinat) sau în momentul individualizării (bunuri generice)2. nr. Universul Juridic. D. decizia nr. Riscurile rămân la vânzător până la individualizare1. Bucureşti. Dar. 50/1937. Drept comercial român. Efectele contractului comercial de vânzare cumpărare. b) Dacă obiectul vânzării îl constituie bunuri viitoare.464 150 . 1018 C. civ. împlinirea condiţiei produce efecte retroactive (se consideră că dreptul de proprietate s-a transmis la încheierea contractului). 2007. riscul îl suportă cumpărătorul care primeşte bunul în care se află.Există excepţii de la regulă: a) Dacă obiectul vânzării îl constituie bunuri generice. în principiu. c) Contractele afectate de termen sau condiţie vor transmite. III. 50 2 ST. p. în Pandectele române. ca debitor al obligaţiei imposibil de executat. Cum individualizarea are loc odată cu predarea. Riscul comercial. Dacă condiţia este rezolutorie. proprietatea şi riscurile în momentul împlinirii termenului sau condiţiei. Dacă condiţia este suspensivă. 148.

Codul comercial prevede reguli speciale cu privire contractele de vânzare-cumpărare comerciale ce au ca obiect bunurile generice în situaţii speciale. care ar fi fost la dispoziţiunea sa în momentul formării contractului. b) Transmiterea proprietăţii şi a riscurilor pentru bunurile aparţinând vânzătorului ori procurate de acesta. Avem deci. cărăuşul care preia marfa după individualizare şi. riscul este suportat de către cumpărător. Se discută deci. în temeiul unui contract conex. Problema apare deoarece în acest raport juridic intervine un terţ. vânzătorul este obligat să predea la locul şi timpul stipulat. Tradiţional. câtimea. Art. fel şi calitate. de transport. sau dacă expedierea sau sosirea acelor mărfuri ar fi fost împiedicată de vreo cauză oarecare". fără nici o altă indicaţiune de natură a desemna un corp cert şi determinat. sau pe care el şi l-ar fi procurat în urmă în executarea lui ar fi pierit. care este momentul efectiv al individualizării. 62 Cod com. 2. Norme speciale. o predă cumpărătorului. două ipoteze: 151 . a) Transmiterea proprietăţii şi a riscurilor pentru bunurile ce circulă de pe o piaţă pe alta prin intermediul cărăuşului.se transmite odată cu dreptul de proprietate: dacă bunul piere pendente conditione. se consideră că individualizarea are loc la predarea bunului către cărăuş pentru transport. operând transferul proprietăţii şi al riscurilor: în timpul transportului bunurile pier pe riscul cumpărătorului. prevede:" când mărfurile vândute sunt arătate în contract numai prin câtime. predare făcută de vânzător şi terţul cărăuş. chiar dacă mărfurile. Această individualizare produce efecte şi în raporturile dintre vânzător şi cumpărător. felul şi calitatea cuvenită. după un timp afectat transportului.

cumpărătorul poate cere executarea contractului sau rezoluţiunea lui. cu daune. Dacă termenul expiră şi vasul nu a ajuns la destinaţie. instanţa poate stabili un termen ce nu poate fi mai mare de un an de la plecarea vasului din portul de încărcare. Dacă bunurile pier în cursul transportului înainte de împlinirea condiţiei riscul este suportat de vânzător (dacă se indică vasul de transport).când vânzătorul nu are bunurile şi apelează la un terţ pentru a le procura şi. riscul este suportat de către vânzător. Dacă nu se indică vasul şi nu se stabileşte un termen în care să fie indicat vasul de vânzător. Dacă expiră termenul înainte de ajungerea vasului la destinaţie. ca o vânzare încheiată sub condiţie suspensivă (sosirea vasului în portul de destinaţie). care este considerat substitutul vasului iniţial pentru toate efectele contractului. 63. .când vânzătorul a avut mărfurile în momentul facerii contractului: dacă bunurile pier înainte de predare (individualizare). Dacă vânzătorul nu indică vasul în termenul fixat de contract sau judecător. cumpărătorul poate să renunţe la contract sau să prelungească termenul o dată sau de mai multe ori. cumpărătorul poate cere judecătorului fixarea acestui termen. deşi au fost expediate ele nu au sosit la vânzător: riscul va fi suportat de vânzător dacă bunul piere înainte de a fi predat cumpărătorului. c) Transmiterea proprietăţii şi a riscurilor pentru mărfurile transportate pe apă. vasul indicat nu poate continua călătoria datorită unor împrejurări fortuite. priveşte vânzarea mărfurilor ce se transportă pe apă (când se indică vasul ce le transportă).. Codul comercial. Dacă vasul nu ajunge la destinaţie în acest interval de timp. 152 . contractul este socotit rezolvit. timpul necesar pentru efectuarea transportului. Dacă în timpul transportului. Când nu s-a stabilit un termen. legea prezumă că părţile socotesc drept termen. art. mărfurile vor fi transbordate pe un alt vas.

revăzută şi adăugită. sau cu clauza f. inclusiv a clauzelor ce rezultă din uzanţele vânzării în contractele internaţionale (incoterms. civ. să asigure marfa şi să încarce marfa pe navă). p.i. Regulile codului comercial privind transmiterea proprietăţii şi a riscurilor în cazul mărfurilor transportate pe apăă. Derogarea de la regulile generale privind suportarea riscurilor în cazul pieirii fortuite parţiale a bunului. Cărpenaru. Bucureşti. pot fi modificate prin introducerea de clauze: c. . Aceste uzanţe au calitatea de a descrie amănunţit momentul transmiterii proprietăţii şi a riscului în cazul transportului mărfii cu orice mijloc. cumpărătorul este obligat să o primească în starea în care se află la sosire. T. Obligaţiile vânzătorului.b (vînzătorul se obligă. A. . sau c. evenimentul duce la rezoluţiunea contractului.a. D. să aducă marfa la bordul navei în portul de încărcare convenit. alte uzanţe). Art.o. 1 ST. 1313 C. să încheie un contract pentru transportul mărfii la destinaţie şi să plătească navlul. R. legea comercială stabileşte condiţia suspensivă şi criteriile după care condiţia se socoteşte împlinită.f.dacă avariile nu au afectat esenţial marfa. ediţia a VII-a.f (vânzătorul se obligă în schimbul unei sume de bani.să predea bunul cumpărătorului. prevede următoarele obligaţii ale vânzătorului: .Deci. în schimbul unei sume de bani. are ca scop protejarea cumpărătorului. D. transportul se realizează pe cheltuiala cumpărătorului1. cu o reducere corespunzătoare de preţ. 2007.468 153 .dacă marfa a suferit deteriorări esenţiale ce o fac improprie scopului pentru care a fost destinată. Drept comercial român. F. Dacă marfa este deteriorată în timpul transportului se aplică următoarele reguli: . Universul Juridic.

debitorul.G. ca să se libereze. Codul civil art.art. Predarea presupune punerea efectivă a bunului la dispoziţia cumpărătorului. 218-220 154 . caracteristicile şi defectele mărfurilor vândute şi să răspundă pentru daunele cauzate sănătăţii şi bunurilor consumatorului de către marfa vândută.1985: vânzătorul de mărfuri trebuie să informeze pe consumatori corect despre calităţile. din 25. Predarea poate fi reală (bunul este pus efectiv la dispoziţia cumpărătorului.E. Din acea zi toate fructele sunt ale cumpărătorului”.C. Prin O. vânzătorul are obligaţia de informare şi de securitate. nr. Predarea bunurilor generice presupune transmiterea unor bunuri de calitate mijlocie. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Această reglementare este o preluare a ideii de protecţie a consumatorului aşa cum este văzută de Directiva C. care prevede: „Obligaţia de a preda lucrul cuprinde accesoriile sale şi tot ce a fost destinat la uzul său perpetuu”. 21/1992 privind protecţia consumatorului.să garanteze pe cumpărător pentru bunul dobândit2. Părţile pot conveni şi alte obligaţii.07. 1994. potrivit dispoziţiilor art. Bunul individual determinat se înmânează în starea în care se află la data încheierii contractului. Drept comercial român.. nu este dator a-l da de cea mai bună specie. Bucureşti. 1103 Cod civil: „Dacă datoria este un lucru determinat numai prin specia sa. p. 2 I. Predarea bunului vândut. 1324 prevede: „Lucrul trebuie să fie predat în starea în care se afla în momentul vânzării. 1325 Cod civil.L Georgescu. Predarea presupune înmânarea şi a accesoriilor (tot ce ţine de folosirea lui normală precum şi sarcina de conservare a bunului până la predare efectivă). nici însă de cea mai rea”. a cărăuşului. a mandatarului). sau simbolică (prin înmânarea de titluri reprezentative sau a altor documente.

. locul predării este cel ce rezultă din natura operaţiei sau din intenţia părţilor. el poate rezulta din unele împrejurări cunoscute ambelor părţi. ori din intenţiunea părţilor contractante”. Locul predării este cel stabilit de părţi. Dacă locul nu poate fi stabilit astfel. Garanţia contra evicţiunii. Dacă părţile nu stabilesc termenul se prezumă că predarea se face imediat după realizarea acordului de voinţă sau la cererea cumpărătorului. Dacă acest caracter nu este prevăzut. preţul. potrivit art. Această obligaţie are dublu aspect: . potrivit art.. cu facturi acceptate. calitatea. predarea se face în acel loc. Dacă nu se fac precizări în acest sens. 46 Cod comercial: „Obligaţiunile comerciale şi liberatiunile se probează. Termenul poate fi esenţial pentru cumpărător ori pentru ambele părţi sau neesenţial. Dacă predarea are ca obiect un bun determinat individual şi acesta se află într-un loc cunoscut de părţi. iar cheltuielile de ridicare a bunului sunt în sarcina cumpărătorului. 59 Cod com. Cheltuielile de predare vor fi suportate de vânzător.însemne.garanţia contra viciilor. în care se menţionează cantitatea.. Prin lege specială sau instituit reguli de garantare a calităţii mărfurilor pentru protecţia consumatorilor. Când termenul este esenţial predarea trebuie să se efectueze în acest termen.garanţia contra evicţiunii .. Bunurile se predau însoţite de factură. care reprezintă faptic sau juridic bunul). 1. domiciliul ori reşedinţa în momentul încheierii contractului. 155 . la „locul arătat prin contract. sau în locul care ar rezulta din natura operatiunei.. Obligaţia de garanţie.” Predarea se poate face imediat sau la termen. Caracterul esenţial al termenului trebuie să rezulte expres din contract. predarea se face la locul unde vânzătorul are sediul comercial. în momentul încheierii contractului...

Art. a) Regulile codului civil. Garanţia contra viciilor ascunse. civ. în curs de trei ani. 1352 C. civ. Există reguli generale prevăzute de codul civil şi reguli speciale instituite de codul comercial. Evicţiunea în dreptul comercial este rar întâlnită deoarece în domeniu se aplică principiul prescripţiei instantanee prin posesia de bună credinţă asupra bunului mobil1. cel ce a pierdut sau cel cărui s-a furat un lucru. 1909 alin. iar adevăratul proprietar l-a revendicat în 3 ani. poate să-l revendice. 2 Cod civil: „Cu toate acestea. precum şi în cazul în care vânzătorul a înstrăinat succesiv bunul la mai mulţi cumpărători. p. 1878. Contractele civile. 1 I. 2. din ziua când l-a pierdut sau când i s-a furat. Cumpărătorul poate fi evins dacă bunul a fost furat sau pierdut. instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor. 94 . Regulile evicţiunii civile se aplică şi în materie comercială. Viciile ascunse sunt lipsuri calitative ale bunului care nu pot fi descoperite la predare printr-o verificare obişnuită şi care fac bunul impropriu întrebuinţării sau micşorează întrebuinţarea. potrivit art. Cluj Napoca. Ceilalţi cumpărători vor fi evinşi de cel care a cumpărat cu bună credinţă şi a primit posesia. 1337 C. în totul sau în parte. prevede răspunderea vânzătorului pentru evicţiunea totală (parţială) şi pentru sarcinile ce grevează bunul vândut (nedeclarate la încheierea contractului). Zirveliu. ori tulburarea cumpărătorului în exerciţiul dreptului dobândit datorită valorificării de către un terţ a unui drept asupra bunului vândut (drept ce exclude sau limitează dreptul primit de cumpărător). de la cel la care-l găseşte.Art. rămânând acestuia recurs în contra celui de la care îl are”. Evicţiunea presupune pierderea dreptului de proprietate. prevede că vânzătorul răspunde numai pentru viciile ascunse ale bunului vândut nu şi pentru cele aparente.96 156 .

viciul ascuns trebuie să existe în momentul vânzării (chiar dacă efectele apar ulterior). Al. I. În caz de viciu ascuns. . Curs de drept comercial. vol. N.viciul ascuns trebuie să fie grav în sensul că face bunul de neîntrebuinţat sau îi diminuează substanţial utilitatea3. . Finţescu. II.Vânzătorul garantează pentru vicii numai dacă sunt întrunite următoarele condiţii: . . când nu se respectă calitatea vânzătorul predă alt obiect şi în acest caz va răspunde pentru nerespectarea obligaţiei de predare)1. Buc. Băicoianu. . Drept civil. C. Dacă vânzătorul este şi de rea-credinţă. . Acţiunea prin care cumpărătorul îşi valorifică posibilităţile se prescrie după cum urmează: . D.să ceară rezoluţiunea contractului. 183/1978.pentru înlăturarea consecinţelor viciilor care nu au fost ascunse cu viclenie. S. p. p. 1998. vol. Mărimea reducerii va fi stabilită de expert. pe lângă celelalte consecinţe ale rezoluţiunii. el va plăti daune interese. Hamangiu. 1929. Nu se confundă viciul ascuns cu viciul erorii asupra substanţei obiectului contractului (în această ultimă ipoteză cumpărătorul primeşte un alt bun cu toate consecinţele)2. 412 C. . 923 3 Dec. I. Pentru viciile 1 2 I. 59 157 .să ceară înlăturarea viciilor pe cheltuiala vânzătorului (este o modalitate de reparare în natură a pagubei).să păstreze bunul cerând reducerea preţului. p. cumpărătorul are trei posibilităţi: .viciul trebuie să fie ascuns. în 6 luni de la data descoperirii viciului dar nu mai târziu de 1 an de la predarea bunului. Rosetti Bălănescu. Buc. Trebuie să distingem între viciul ascuns şi nerespectarea calităţii bunului (în cazul viciilor ascunse cumpărătorul primeşte bunul dorit dar afectat de vicii. T. Dacă dreptul de proprietate se transmite ulterior încheierii contractului vânzătorul răspunde şi pentru viciile ulterioare până în momentul transmiterii dreptului de proprietate. 1978.

pentru viciile ascunse legea prevede numai termenul de înştiinţare a vânzătorului despre viciile constatate (2 zile). Drept civil român. p. Cumpărătorul trebuie să înştiinţeze pe vânzător pentru viciile aparente în termen de 2 zile de la primirea bunurilor (termenul poate fi prelungit. conform legii). . înainte de punerea ei în aplicare. Aceste reguli sunt prevăzute în art. Buc. 1994. în sensul înlăturării. cumpărătorul poate să promoveze acţiuni legate de aceste vicii în termen de 3 ani de la data constatării lor. Dacă înştiinţarea vânzătorului cu privire la viciile aparente s-a făcut în termen. 1 Pentru opinie diferită Gh. Din acest text deducem următoarele: . Beleiu.226 158 . în caz contrar. Părţile pot modifica obligaţia de garantare pentru viciile ascunse. Hotărârea instanţei trebuie comunicată celeilalte părţi. 70 Cod com. limitării sau agravării răspunderii vânzătorului. De asemenea. avem norme cu privire la constatarea calităţii şi condiţiile primirii mărfii vândute. Deci. ori vinderea lui (dacă păstrarea cauzează mari pagube).descoperite după acest termen cumpărătorul nu mai are dreptul contra vânzătorului1. b) Regulile codului comercial. se poate dispune sechestrarea bunului vândut sau depunerea lui într-un depozit public.la cererea vânzătorului sau a cumpărătorului preşedintele instanţei poate dispune constatarea de către experţi a calităţii şi stării în care se află bunul vândut. . După expirarea acestui termen cumpărătorul nu mai poate reclama viciile aparente.în contractul de vânzare comercială vânzătorul răspunde nu numai pentru viciile ascunse ci şi pentru viciile aparente (această ultimă răspundere priveşte bunurile ce circulă de pe o piaţă pe alta prin intermediul cărăuşului). Cumpărătorul poate reclama lipsurile aparente şi când bunurile circulă pe aceeaşi piaţă dacă nu a preluat personal bunurile de la vânzător.

revăzută şi adăugită. nr. Cărpenaru. 4/1993. O. De asemenea.474 2 S.când mărfurile sunt predate de cărăuş către cumpărător. viciile aparente şi viciile de calitate se constată conform dispoziţiilor actelor normative ce reglementează contractul de transport1.consumatorii au dreptul să ceară remedierea ori înlocuirea gratuită a produselor obţinute prin cumpărare. Căpăţână. 6 159 . David. nr. Obligaţia de informare în formarea contractelor. Regimul general şi de drept internaţional privat al răspunderii pentru produse. în Revista de drept comercial nr. . O. . sunt reglementate răspunderea comercianţilor pentru calitatea produselor. ediţia a VII-a. V. Garantarea calităţii produselor pentru protecţia consumatorilor. nr. Ei au dreptul de a fi despăgubiţi pentru pagubele suferite folosind procedurile stabilite de această lege2. p. cumpărătorul va trebui să facă dovada identităţii şi viciile mărfii cumpărate.G. care îmbracă două forme: a) răspunderea pentru calitatea produselor în termenul de garanţie. în Revista de drept comercial. 2007. Legea privind Codul consumului nr.dacă viciile mărfii sunt contestate. p. Bucureşti. 3. 75. Cadrul nou instituit are ca scop protecţia cumpărătorilor consumatori de mărfuri şi servicii oferite de comercianţi. p. 10/1999. dacă se constată că 1 ST. Drept comercial român. p. 21/1992 privind protecţia consumatorilor prevede norme noi în legătură cu calitatea produselor şi serviciilor vândute. 296/2004. 12-23. Pătulea. la informaţii despre calitatea acestora şi sunt protejaţi în interesele lor legitime contra practicilor abuzive. Revista de drept comercial. D. Consumatorii au acces neîngrădit la produse şi servicii. Universul Juridic. Obligaţia vânzătorului comercial de informare a cumpărătorului. stabileşte principiile reglementării raporturilor juridice dintre comrcianţi şi consumatori. 6/1998.

În această perioadă bunul trebuie să-şi păstreze caracteristicile calitative indicate dacă a fost transportat. pentru celelalte produse. 160 . b) răspunderea pentru calitatea produselor în cadrul duratei medii de utilizare. manipulare.acestea au deficienţe calitative (deficienţe constatate în termenul de garanţie sau de valabilitate). Pe durata medie de utilizare cumpărătorul poate cere remedierea ori înlocuirea produselor dacă se constată vicii ce fac bunul impropriu destinaţiei lui. Cele două termene curg de la data achiziţionării. manipulat. exploatare. ori convenit de părţi în care produsele trebuie să-şi păstreze caracteristicile calitative prescrise dacă se respectă condiţiile de transport. După expirarea termenului de garanţie agentul economic răspunde pentru viciile ascunse ce au apărut în cadrul duratei medii de utilizare a produsului. ori în termenul convenit.au dreptul la despăgubiri pentru pierderile suferite a deficienţelor constatate în termenul de garanţie sau de valabilitate. depozitat şi folosit în condiţii normale. Durata medie de utilizare este un interval de timp stabilit prin documente tehnice sau indicat de producător. Remedierea deficienţelor se face gratuit într-un termen maxim stabilit de organele administrative pentru produsele de larg consum şi a celor de folosinţă îndelungată. Despăgubirile se acordă după regulile de drept comun dacă părţile nu au convenit altfel. . Termenul de valabilitate priveşte produsele ce pot fi utilizate numai o perioadă de timp indicată de producător. Termenul de garanţie este timpul stabilit de producător. depozitare. Consumatorul poate cere şi obţine şi restituirea produselor. înăuntrul căruia produsul trebuie să-şi păstreze caracteristicile de calitate prescrise.

Legea nr. 21/1992 privind protecţia cumpărătorului. care reglementează obligaţia vânzătorului de a livra consumatorului produsele care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. care dispune că producătorul răspunde pentru prejudiciul actual şi pentru cel viitor cauzat de defectul produsului. Remedierea se face pe cheltuiala vânzătorului care trebuie să asigure repunerea în funcţiune a bunului.2003 161 . 265 din 25. 240/2004 privind securitatea generală a produselor1.XI. aceasta este completată prin: . În această răspundere termenul curge de la încheierea expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru. poate cere despăgubiri conform contractului sau dreptului comun.2004 2 Legea nr. acţiunea pentru repararea pagubei nu poate fi introdusă după împlinirea a 10 ani de la data la care producătorul a pus în circulaţie. Remedierea deficienţelor se face într-un termen maxim stabilit ca pentru răspunderea în termenul de garanţie. Reglementarea de bază o constituie OG nr. produsul în cauză. 449/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. Dreptul la acţiune se prescrie în termen de 3 ani de la data la care păgubitul a avut sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de existenţa pagubei. 240/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din Legea nr. 240/2004. Acţiunile se prescriu în 6 luni pentru viciile ce nu au fost ascunse cu viclenie. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora2.Legea nr. Art. a defectului şi a raportului de cauzalitate între defect şi pagubă.Dacă cumpărătorul a suferit o pagubă datorită viciului. 812/18.05. Potrivit art. Termenul curge la data descoperirii viciului. dar numai dacă au fost descoperite în durata medie de utilizare a bunului. pentru a angaja răspunderea civilă a producătorului. . Persoana prejudiciată trebuie să facă dovada pagubei. 449/2003 prevede condiţiile care trebuie îndeplinite ca produsul să fie în conformitate cu contractul 1 Legea nr. 5 din Legea nr.

S. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite. nr. 6/1998. . Drept comercial român. 591/1994. p. Gh. Se pune problema dacă preţul poate fi reactualizat în caz de inflaţie dacă nu s-au prevăzut clauze în acest sens. C. 1084 C. nr. în Dreptul. prevede în sarcina cumpărătorului obligaţia de a plăti preţul vânzării. 29. 105. în funcţie de opţiunea consumatorului sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului sau de rezoluţiunea contractului în condiţiile art. Gabriela Anton. 13. Teoria impreviziunii în dreptul român şi în dreptul comparat. 7/2000 3 Dec.de vânzare-cumpărare. 2007. 1361 C. Giurcă. 449/20031. În principiu. în Revista de drept comercial.11/ 1993. Beleiu. J.Daunele-interese ce sunt debite creditorului cuprind în genere pierderea ce a suferit şi beneficiul de care a fost lipsit. L. . civ. ediţia a VII-a. Terţa. Există şi păreri contrare: art. Deptul 10 . Nu se acceptă ideea de actualizare a preţului nici atunci când se solicită despăgubiri pentru nerespectarea obligaţiei de plată3. fără plată prin reparare sau înlocuire. Cărpenaru. S-a susţinut ideea că nu este posibilă actualizarea preţului deoarece nu se acceptă teoria impreviziunii2. Separat de asta el trebuie să primească bunul vândut şi. Plata preţului. Regula „Rebus sic stantibus”. Universul Juridic. Teoria impreviziunii. Art.478 2 G. Remediul l-ar constitui în această situaţie prevederea în contract de penalităţi sau dobânzi. revăzută şi adăugită. 86 162 . consumatorul are dreptul să i se aducă produsele la conformitate. 14 din Legea nr. civ. se aplică regulile dreptului comun cu privire la această obligaţie. afară de excepţiile şi modificările 1 ST. p. p. D. Rebus sic stantibus în dreptul civil. p. Bucureşti. Obligaţiile cumpărătorului. În contextul economic actual problemele apar în legătură cu diferenţele de valoare ale monedei între momentul încheierii contractului. Dreptul 6/1995. Considerente privind impreviziunea. al scadenţei şi al plăţii efective. uneori să suporte cheltuielile vânzării.D.

sau ipotecară sau de revendicare. revăzută şi adăugită. 43: ”Datoriile comerciale lichide şi plătibile în bani produc dobânda de drept din ziua când devin exigibile”. Prin voinţa părţilor. în condiţiile OG nr. nr. 6/1997. care prevede: „Principala obligaţie a cumpărătorului este de a plăti preţul la ziua şi la locul determinat prin contract” şi art. el poate suspenda plata preţului până ce vânzătorul va face să înceteze tulburarea sau va da cauţiune. p. cumpărătorul este dator a plăti la locul şi la timpul în care se face predarea lucrului”. Bucureşti. întârzierea în plata preţului poate fi sanţionată prin plata unor penalităţi de întârziere. Numai că actualizarea preţului să se facă în raport de rata inflaţiei nu în raport de cursul leu-dolar2. 56-57 2 ST. dobânda legală în materie comercială. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti3. D.ce îndreptăţeşte pe creditor să ceară repararea pierderii suferite şi a beneficiului nerealizat. p. 2007. Cărpenaru. Dacă cumpărătorul este tulburat. ar justifica o executare echitabilă a prestaţiilor părţilor1. 7-8/2000.. afară numai dacă va fi stipulat că plata să se facă chiar de ar urma tulburarea. O. ediţia a VII-a. în lipsă.S. Dobânda este datorată de la data scadenţei şi până la plata sumei care constituie preţul vânzării. Plata preţului se face la data indicată în contract. V.menţionate în lege . Locul la care trebuie făcută plata este precizat în art. 110. Actualizarea datoriei în contractele comerciale. Dobânda pentru întârziere în plata preţului este dobânda convenită de părţi prin contract sau. în Revista de drept comercial. Codul comercial dispune.J. în Dreptul. 1361 Cod civil. Babiuc. 445/1996. Universul Juridic. Secţia comercială. Căpăţână. Drept comercial român. în art. decizia nr. Dacă nu există prevederi exprese. p. nr. se va efectua în momentul predării bunului.479 163 . 1 C. 1362 Cod civil: „Dacă nu s-a determinat nimic în privinţa aceasta prin contract. sau are cuvânt de a se teme că ar fi tulburat prin vreo acţiune. deci se poate reevalua preţul în raport de fluctuaţiile monedei chiar şi în lipsă de clauze exprese.

2007. 88 164 . 38/1995. Primirea bunului vândut. 1305 C. Suportarea cheltuielilor vânzării.J. Este obligaţia corelativă sarcinii vânzătorului de a preda bunul. civ. Dovada plăţii se poate face numai prin extrase de cont din care rezultă că s-a efectuat plata prin virament1. revăzută şi adăugită. Se face la termenul înscris în contract. 59 Cod com. Dacă nu există termen.S. 46 Cod com. Drept comercial român. SECŢIUNEA IV Nerespectarea obligaţiilor contractuale 3 ST. Universul Juridic. nr. Ele nu se confundă cu cheltuielile de predare şi nici cu cele de ridicare a bunului (care sunt în sarcina cumpărătorului).Preţul trebuie plătit în condiţiile stabilite de părţile contractante. conform cărora cheltuielile vânzării sunt în sarcina cumpărătorului în lipsă de prevedere contrară. Se aplică prevederile art. bunul va fi preluat imediat după realizarea acorului de voinţă sau la cererea vânzătorului. în Dreptul. Locul de preluare se stabileşte conform art. Cumpărătorul poate face dovada plăţii în condiţiile art. decizia nr. p. D. ediţia a VII-a. p. Cărpenaru. 12/1995.480 1 C. Secţia comercială. Bucureşti.

Dacă vânzătorul acordă termen de plată el renunţă la dreptul de a invoca excepţia. vânzătorul nu este obligat să predea bunul vândut chiar dacă părţile au prevăzut plata la termen. 1323 C. Conform art. O parte poate refuza îndeplinirea obligaţiei cât timp cealaltă parte nu şi-a executat obligaţia corelativă1. Conform art. 82 165 . . Şi cumpărătorul poate invoca excepţia când vânzătorul nu a predat bunul (dacă nu s-a prevăzut predarea la termen). civ.Dacă una din părţi nu-şi îndeplineşte sarcinile asumate. Conform codului civil cumpărătorul poate să ceară rezoluţiunea dacă vânzătorul refuză să predea bunul. În acelaşi mod vânzătorul poate cere rezoluţiunea dacă bunul a fost predat şi cumpărătorul nu achită preţul. Buc. Rezoluţiunea contractului.să ceară executarea obligaţiei. nejustificat. Teoria generală a obligaţiilor. Bârsan. . 1322 C. 1 C.să ceară rezoluţiunea contractului. În domeniu se aplică normele instituite de codul comercial şi codul civil. Tratat de drept civil.să invoce excepţia de neexecutare. civ. vânzătorul poate invoca excepţia de a nu preda bunul când cumpărătorul nu plăteşte preţul şi nu s-a prevăzut un termen pentru plată. cealaltă parte are următoarele posibilităţi: . p. Vânzătorul nu poate invoca excepţia nici în acest caz dacă cumpărătorul a depus garanţie pentru plata preţului la termen. Stătescu. Excepţia de neexecutare. 1981. Este un mijloc de apărare pentru amândouă părţile contractante. C. dacă după încheierea contractului împotriva cumpărătorului s-a început procedura falimentului. culpabil.

În acest caz. Rezoluţiunea poate fi cerută după o prealabilă punere în întârziere. 1 ST.una dintre părţi să facă oferta de executare a obligaţiei proprii. contractul este rezolvit de drept în favoarea vânzătorului fără punerea în întârziere a cumpărătorului. Oferta de executare poate fi făcută prin orice mijloc de comunicare. contractul se socoteşte desfiinţat în favoarea părţii care-şi executase obligaţia. rezultă din prevederile art. Dacă bunurile vândute se pot deteriora uşor şi contractul a prevăzut preluarea la termen. p.. dacă înainte de expirarea termenului fixat pentru executarea contractului. Universul Juridic. Conform art. una din părţi a oferit celeilalte predarea bunului vândut ori plata preţului şi aceasta nu-şi îndeplineşte la termenul fixat obligaţia sa. termen pe care cumpărătorul nu-l respectă. 67 Cod com. Cărpenaru. Drept comercial român. Dacă i s-a produs o pagubă are dreptul la despăgubiri. 2007. În vânzarea comercială judecătorul nu poate acorda termen de graţie. vânzătorul poate dispune imediat de bunurile în cauză vânzându-le altei persoane.Condiţiile rezoluţiunii sunt constatate de judecător.484-485 166 . Părţile pot conveni condiţiile aplicării rezoluţiunii prin clauze numite pacte comisorii. Bucureşti. Este de precizat că cele două obligaţii trebuie să aibă acelaşi termen de executare. Condiţiile1 care trebuie îndeplinite pentru a opera rezoluţiunea de drept a contractului. Rezoluţiunea operează totuşi de drept în contractul de vânzare-cumpărare când cumpărătorul nu preia bunul vândut. 67 Cod com: . Codul comercial prevede reguli speciale de rezoluţiune a vânzării comerciale. ediţia a VII-a. D. Avem o formă de rezoluţiune de drept ce presupune o ofertă de executare şi un refuz de executare. revăzută şi adăugită.

Cumpărătorul trebuie să-l înştiinţeze pe vânzător de această procedură. 67 Cod com. cumpărarea coactivă nu este posibilă operând regulile de executare silită de drept comun). . Executarea vânzării. şi se numeşte executare coactivă1. poate renunţa la efectele rezoluţiunii cerând executarea obligaţiei..cele două obligaţii să aibă acelaşi termen de executare. pentru bunurile individual determinate.oferta de executare să fie făcută înainte de împlinirea termenului convenit pentru executarea contractului. 10/1996. 5-19 167 . 1 O. 39 Cod com. prevede rezoluţiunea vânzării comerciale pentru expirarea termenului esenţial. diferenţa o va suporta vânzătorul2. chiar şi după expirarea termenului. 5-16 şi nr. Această procedură este prevăzută de art. p. 11/1996. în caz contrar rezoluţiunea nu mai poate opera de drept. Dacă preţul de achiziţie este mai mare. Fiecare parte poate cere executarea silită. Ea trebuie să înştiinţeze pe cocontractant în 24 ore de la expirarea termenului esenţial. în natură a obligaţiei cocontractantului său. Codul comercial prevede o procedură specială pentru a ajuta pe creditor să obţină bunul cumpărat şi pe vânzător să predea bunul vândut obţinând preţul. Partea în folosul căreia s-a prevăzut termenul esenţial. nr. în Revista de drept comercial. Art. cumpărătorul poate să procure acel bun de pe altă piaţă prin intermediul unui agent oficial (procedura este posibilă când vizează bunuri generice. Executarea pe socoteala cocontractantului a obligaţiilor părţilor în vânzarea-cumpărarea comercială. p. Executarea coactivă presupune două ipoteze: a) dacă vânzătorul nu-şi execută obligaţia de predare a bunului. Căpăţână.

diferenţa şi cheltuielile vânzării vor fi suportate de cumpărător. III. derogatorii de la regulile generale aplicabile oricărei vânzări. Cărpenaru. Teoria obligaţiilor comerciale. vol. Petrescu-Ercea. D. vânzătorul poate să-l depună la o casă de comerţ pe socoteala şi cheltuiala cumpărătorului sau să-l vândă unui terţ. Drept comercial român. Dacă vânzarea se face la un preţ mai mic. revăzută şi adăugită. Drept comercial. Răspunderea părţilor pentru nerespectarea obligaţiilor. număr sau măsură. 2007. 68 168 . p. 1. Cluj. Această vânzare are ca obiect bunuri generice ce aparţin 2 ST. Nerespectarea culpabilă a obligaţiilor îndreptăţeşte pe creditor să ceară despăgubiri (care pot îmbrăca şi forma penalităţilor). SECŢIUNEA V Vânzările speciale Aceste vânzări sunt supuse unor reguli speciale. imediat după expirarea termenului. 1945. ediţia a VII-a. Bucureşti.486-487 1 C. p.b) Dacă cumpărătorul nu primeşte bunul. Universul Juridic. Ele vor fi executate silit (prin echivalent). Vânzătorul trebuie să înştiinţeze pe cumpărător despre măsură. Vânzarea după greutate. Executarea coactivă se face promt1. Vânzarea se face prin licitaţie publică.

Pentru determinarea bunului vândut şi. implicit a preţului este necesară individualizarea: prin cântărire. Este un contract încheiat sub condiţie suspensivă. 169 . iar preţul este determinat. dacă în mod obiectiv constată că este necorespunzător. 2. Contractul se consideră încheiat în momentul realizării acordului de voinţă. global. Obiectul acestei vânzări îl constituie numai anumite bunuri generice. sau expert. susceptibile de cântărire. Proprietatea şi riscurile se transmit în momentul încheierii contractului deoarece bunurile sunt individualizate într-o manieră generală. chiar dacă bunurile nu au fost individualizate. În caz de litigiu. 3. se poate face expertiză care să indice însuşirile bunului. Dă naştere la obligaţii din momentul îndeplinirii condiţiei suspensive. El nu-l poate refuza că nu-i place (ar fi o condiţie pur potestativă şi contractul ar fi nul). Cumpărătorul poate refuza bunul. Vânzarea pe încercate. numărare sau măsurare. Neexecutarea obligaţiei de predare îndreptăţeşte pe cumpărător la executare silită sau la rezoluţiunea contractului cu despăgubiri. Contractul se încheie când părţile convin asupra bunului şi asupra preţului. dreptul de proprietate şi riscurile nu se transmit la cumpărător decât în momentul individualizării.vânzătorului. iar preţul este determinat global pentru întreaga cantitate. Vânzarea cu grămada (în bloc). Bunul vândut este suspus unei încercări de către cumpărător. dar care sunt individualizate într-un anume fel. Pentru pieire fortuită vânzătorul nu poate fi obligat la despăgubiri. Contractul se socoteşte încheiat în momentul în care părţile convin asupra bunului şi asupra preţului. prin numărare sau prin măsurare. chiar dacă individualizarea concretă nu este realizată. Totuşi.

Pieirea fortuită a bunului pendente conditione este suportată de către vânzător. H. Contractul se încheie de către unităţi abilitate în acest sens şi cu privire la bunuri indicate înainte. Dacă nu-şi îndeplineşte obligaţia. Dreptul de proprietate se transmite la împlinirea condiţiei. Vânzarea pe gustate. 4. Cumpărător este un salariat sau care realizează venituri lunare şi are domiciliul în localitatea unde îşi are sediul 1 Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. Contractul se socoteşte încheiat în momentul în care cumpărătorul gustă bunul şi-l acceptă. Vânzarea cu plata preţului în rate. G. El presupune plata unui acont la încheierea contractului şi achitarea diferenţei în rate periodice ce se reţin pe salariul cumpărătorului de către unitatea unde lucrează acesta. Vânzător poate fi un comerciant care face oferta vânzării în rate. 280/19901. Cumpărătorul poate renunţa la gustare deoarece regula este în favoarea sa. 46/1990 170 . Contractul presupune respectarea tuturor regulilor vânzării comerciale dacă prevederile speciale ale acestui contract nu le înlătură. Riscul se transferă o dată cu proprietatea. Este o vânzare reglementată prin lege specială. Momentul transmiterii dreptului de proprietate diferă în raport de natura bunului (individual determinat sau generic). Vânzarea nu există decât din momentul în care cumpărătorul a gustat şi a declarat că-i convine. aceasta perfectează contractul cu efect retroactiv. vânzătorul are dreptul să ceară executarea sau rezoluţiunea.Totuşi. Are ca obiect bunuri care se pot gusta la cumpărare. Aprecierea bunului este subiectivă. cumpărătorul are sarcina de a încerca bunul. 5.

Interesele vânzătorului sunt protejate prin alte raporturi juridice sau prin obligaţii speciale a cumpărătorului.urmărirea pe salariu nu excluse urmărirea silită asupra tuturor activelor patrimoniale ale cumpărătorului.vânzătorul are un privilegiu asupra bunului vândut până la plata integrală a preţului. Fidejusorii răspund solidar cu cumpărătorii. Cumpărătorii pot fi garantaţi prin fidejusiune de persoane cu venituri certe. Dacă bunul cumpărat este urmărit de un creditor al cumpărătorului vânzătorul poate recupera integral preţul neachitat din mâna creditorului executant. . Mărfurile ce se vând în rate sunt stabilite printr-un nomenclator.interdicţia înstrăinării bunului de către cumpărător înainte de plata integrală (o indisponibilizare a bunului ca o garanţie preventivă).nerespectarea obligaţiilor de a reţine şi depune sumele pe seama vânzătorului. Vânzarea în rate presupune o creditare a cumpărătorului de către vânzător.existenţa a doi fidejusori care răspund solidar cu cumpărătorul. atrage răspunderea delictuală a patronului salariatului. Cumpărătorul primeşte bunul la perfectarea contractului devenind proprietar din acest moment. : . iar cumpărătorul îşi dă acordul pentru această operaţiune. . . Plătitorul de despăgubiri se subrogă în drepturile 171 . motiv pentru care se percep dobânzile convenite precum şi cheltuieli de urmărire a încasării şi recuperării ratelor. Unitatea unde lucrează cumpărătorul îşi asumă obligaţia să reţină ratele şi să le verse vânzătorului. Preţul vânzării este un preţ cu amănuntul.vânzătorul. Contractul se întocmeşte în scris şi are valoarea unui titlu executoriu. .existenţa unui contract de asigurare a bunului cu o societate de asigurare agreată de vânzător. .

Beleiu. Drept civil român. vânzarea de drepturi litigioase rămânând valabilă. 1/1991 3. 172 . Drepturile litigioase pot fi transmise prin cesiune. Dreptul civil prevede că debitorul cedat poate să se elibereze faţă de cesionar achitându-i preţul plătit vânzătorului precum şi dobânzile şi cheltuielile făcute de cumpărător. are calitatea de vânzător. debitorul cedat nu se poate libera faţă de cesionar în condiţiile prevăzute de dreptul comun. Teoria impreviziunii în dreptul român şi în dreptul comparat. Bibliografie: Anton. Deci. Bucureşti. Terţul (cesionarul) este cumpărătorul. în Dreptul. altora. nr. Efectele contractului comercial de vânzare cumpărare. Gh. inclusiv în acela de a folosi calitatea de titlu executor al contractului. Creditorul (cedent). Voica Bărbulescu. în Revista de drept comercial. Legiuitorul a instituit această regulă pentru a proteja pe debitor de efectele acţiunilor speculative ale creditorilor. 7/2000 2.vânzătorului. Operaţiunea de eliberare a debitorului se numeşte retract litigios. Vânzarea drepturilor litigioase. nr. Gabriela. În dreptul comercial retractul litigios nu este permis. 6. 1994 1.

civ. Al. St. Editura „Cartea Românească”. în Revista de drept comercial nr. Executarea pe socoteala cocontractantului a obligaţiilor părţilor în vânzarea-cumpărarea comercială. Mona Lisa. G. Hamangiu.. 1997 12. vol.. 6/1998 17. Drept comercial român. în Revista de drept comercial.. nr. ediţia a VII-a. . Dreptul 8/1994 16. Bucureşti. în Revista de drept comercial. Giurcă. 1921 6. Băicoianu. Universul Juridic. Elementele dreptului civil.B.. Căpăţână. I. 10/1996.. O. art. Beleiu. Gh.. D. Cărpenaru. Cantacuzino. Petrescu Ercea. O. Căpăţână. 1998. Georgescu. Regimul general şi de drept internaţional privat al răspunderii pentru produse. Bucureşti. O. Deak.. Obligaţia de informare în formarea contractelor. V.. Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. I. Rebus sic stantibus în dreptul civil. Bucureşti. Cluj 1945 4.. Rosetti Bălănescu.. 10/1999 7. C. Mustaţă.11/ 1993 14. Drept comercial român.Belu Magdo. 7-8/2000 8. M.. Bucureşti. Babiuc. Contracte comerciale. nr. 1303 C. Bucureşti. Teoria obligaţiilor comerciale. Căpăţână. Actualizarea datoriei în contractele comerciale. Tribuna Economică. Tratat de drept civil român. 4/1993 11. tradiţionale şi moderne. S. III. Deptul 10 .K. nr. Revista de drept comercial. Bucureşti. M. revăzută şi adăugită.L. V. Obligaţia vânzătorului comercial de informare a cumpărătorului. David.. C. vol. I.. Pătulea. nr.. în Revista de drept comercial. II 15. nr. 173 . Guiu. Drept comercial. Discuţie în legătură cu sancţionarea nerespectării dispoz.. 1994 13. 1996 5.. Teoria impreviziunii. Fr. 11/1996 9. 2007 10...

C.18. 1978 28.. în Pandectele române. Stătescu. 183/1978. 1978 22. nr. 38/1995. . T. D.D. . C. Regula „Rebus sic stantibus”. Clauza de rezervă a dreptului de proprietate în practica bancară. D. T. Cas. Boboc. L. Dec. 1955. 867/1955. . nr. 1071/1964. D.J.S. T. 188/1981.. . Terţa.S. Dec. Dec. Secţia comercială.. decizia nr. III 27. Dec. 1964 25. C. T. . 12/1995 174 . Bucureşti. S. J. în Revista de drept comercial. I. R. 6/1997 29. S. D. nr.. C. 591/1994. III. T. în Dreptul. decizia nr.Enoiu.. nr. . 445/1996. 50/1937. 10/1981 24. 6/1998 20. . S. 7-8/1998 21. Secţia comercială. I. Contractele civile. 1937. S. S. C. decizia nr. Bârsan. 1981 19. C.. Turcu. Dec.J. Teoria generală a obligaţiilor. C. instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor. Zirveliu. I 26. R. C.. în Dreptul. Cluj Napoca. vol. Considerente privind impreviziunea. Tratat de drept civil. în Revista de drept comercial. Dreptul 6/1995 23.

331-333 175 . anumite acte juridice care pentru mandant sunt fapte de comerţ1. Curs de drept comercial. pe când mandatul comercial poate fi şi fără reprezentare (contractul de comision). pe când mandatarului comercial îi este permis să se abată în 1 I. cel civil se prezumă a fi gratuit. Universul Juridic. T. Mandatul comercial nu se presupune a fi gratuit” ( art. ediţia a VII-a. Coroborând acest text cu prevederile art. Cărpenaru. Editura Academiei. 380.R. ST. . Buc. p. Finţescu. N. Mandatul comercial se deosebeşte de mandatul civil2 prin următoarele: . Codul comercial nu defineşte expres mandatul comercial.mandatul civil este un mandat cu reprezentare. p. 1984. reţinem că mandatul comercial este acel contract în temeiul căruia o persoană (mandatarul) se obligă să încheie în numele şi pe seama altei persoane. 2007. 34-38.CAPITOLUL II CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL Noţiune. revăzută şi adăugită. . contractul nu este comercial. care i-a dat împuternicirea (mandantul). I.mandatul comercial este oneros. mandatul comercial presupune încheiere de acte juridice ce constituie fapte de comerţ pentru mandant. Popescu. Bucureşti. Drept comercial român.mandatarul civil are atribuţiunile foarte precis delimitate. 1532 Cod civ. 374). Caracteristici. Dacă sunt comerciale numai pentru terţul contractant. dar precizează că acest contract "are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama şi socoteala mandantelui.mandatul civil are ca obiect încheierea de acte juridice civile. 1929.494-495 2 Roxana Munteanu. vol. . Dreptul comerţului internaţional. D. Contracte de intermediere în comerţul exterior al României. p. p.

1996. prin care agentul se obligă ca în schimbul unei remuneraţii să trateze afaceri comerciale pentru comercianţi. 2. în calitate de manager. 395 Cod com. organizarea. 66/1993. de drept comercial. se încheie între un comerciant (reprezentat) şi agent (reprezentant). . 1 2 Fr.290 D. ediţia a VII-a. Prin lege. Contractul de mandat mai are următoarele caracteristici: . M. se precizează că "faţă de cel de-al treilea. mandatul tacit al prepusului. este contractul prin care o societate comercială cu capital de stat ori o regie autonomă. Contractul de management3. Doctrina învederează existenţa unor contracte. conducerea şi gestionarea activităţii sale pe baza unor criterii de performanţă. de sine stătător1. încredinţează unei persoane fizice sau juridice. Gh. nr. Agentul se poate obliga să încheie acte juridice în numele şi pe seama reprezentatului sau numai să procure oferte pe care reprezentatul le va finaliza potrivit intereselor sale2. în cadrul căruia mandatarul. p. Unele consideraţii privind contractul comercial de agent. 288 . Astfel. O. Gheorghiu.este un contract consensual. Tratat de drept civil. 78.anumite limite de la împuternicire după nevoile comerţului pe care îl face pe seama mandantelui. Rev. în art. se socoteşte general şi cuprinde toate actele necesare exerciţiului comerţului pentru care este dat". Clocotici.496 3 Legea nr. 2007. p. Contractul de agent. în contextul relaţiilor comerciale internaţionale. Cărpenaru. în schimbul unei remuneraţii. (comisionarul) încheie acte comerciale în nume propriu. 2/1995.este un contract bilateral sinalagmatic. D. Contractul de comision. dar pe seama comitentului. Universul Juridic. nr. 3. varietăţi ale contractului de mandat: 1. Avem de a face cu un mandat fără reprezentare. revăzută şi adăugită. Buc. Drept comercial român. se stabilesc unele prerogative ale managerului. p. ST. 24/1993 176 . Deak. Bucureşti.

Cărpenaru. Mandantul trebuie să aibă capacitatea de încheia el însuşi actele pentru care îl împuterniceşte pe mandatar. Executarea contractului prezumă acceptarea mandatului. Contractul este încheiat valabil prin acordul de voinţă al celor două părţi. obiectul şi cauza1. dar nu trebuie să aibă calitatea de comerciant.Condiţiile de valabilitate ale contractului de mandat comercial. acord expres sau tacit. capacitatea. 71 Cod com. comerciantul care refuză mandatul este obligat să ia măsuri pentru conservarea drepturilor mandantelui în cazul în care bunurile primite au suferit deteriorări în timpul transportului. Mai mult. Mandatarul trebuie să aibă şi el capacitatea de exerciţiu deplină. Acest contract este considerat valabil încheiat dacă îndeplineşte condiţiile cerute pentru orice contract: consimţământul.496-497 177 . De asemenea. ediţia a VII-a. D. Dacă măsurile mandantelui întârzie. 2007. Efectele contractului de mandat. mandatarul răspunde faţă de mandant conform regulilor contractului de transport. „Mandatul comercial are de obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama şi socoteala mandatului”. p. să păstreze şi să conserve bunurile ce i-au fost transmise pe cheltuiala mandantelui. Universul Juridic. obligaţii prevăzute de codul comercial şi de codul civil. 374 Cod com. Potrivit art. cel care nu doreşte să primească mandatul are obligaţia să înştiinţeze pe mandant despre decizia sa. comerciantul poate cere punerea bunurilor sub sechestru judiciar sau vânzarea lor în condiţiile art. Bucureşti. Drept comercial român. revăzută şi adăugită. În caz contrar. El dă naştere la anumite obligaţii în sarcina părţilor. Mandatarul are următoarele obligaţii: 1 ST. adică actele juridice care sunt fapte de comerţ.

) 3. 1539 Cod civil. Să aducă la cunoştinţa terţilor împuternicirea în temeiul căruia încheie contractul. Obligaţiile sale le îndeplineşte personal. Este asemenea îndatorat a termina afacerea începută la moartea mandantului. El nu poate opune celor de al treilea instrucţiunile deosebite ce i s-ar fi dat de către mandant. El răspunde pentru toate stricăciunile bunurilor ce i-au fost încredinţate cu ocazia mandatului. Este permisă depăşirea mandatului dacă operaţiunea este în interesul mandantelui. afara 178 . dacă din întârziere ar putea urma pericol”. Dacă se prevede că vor lucra împreună. când i se cere. fără a se preciza că ei lucrează împreună. afară de ipoteza când se dovedeşte că el (terţul) cunoştea acele instrucţiuni la data încheierii actului juridic.1. Comandatarii răspund solidar în toate cazurile pentru îndeplinirea mandatului încredinţat. Terţul nu este obligat să ţină seama de alte istrucţiuni decât acelea ce i-au fost înfăţişate. Cod com. dispune: „Mandatarul este îndatorat a executa mandatul atât timp cât este însărcinat şi este răspunzător de daune-interese ce ar putea deriva din cauza neîndeplinirii lui. art. 379 Cod com. Să execute mandatul. 384. 2. Art. prevede că: „Mandatarul este dator să-şi arate mandatul persoanelor cu care tratează. Să-şi îndeplinească obligaţiile cu bună-credinţă şi cu diligenţa unui bun proprietar. Cel ce nu respectă instrucţiunile primite răspunde pentru pagubele cauzate. Dacă au fost desemnaţi mai mulţi mandatari. Culpa mandatarului se apreciază in abstracto. fiecare poate acţiona fără consimţământul celorlalţi. adică să încheie actele juridice cu care a fost împuternicit şi în limita împuternicirii primite. ei pot îndeplini mandatul numai dacă majoritatea celor numiţi au acceptat însărcinarea. cu excepţia cazului când dovedeşte că nu a fost în culpă sau că stricăciunile se datorează unei împrejurări de forţă majoră sau viciilor ori naturii acelor bunuri (art. dacă prin contract nu s-a prevăzut posibilitatea substituirii cu altă persoană.

p. afară de clauză contrară. în Practică judiciară în materie comercială. Mandatul comercial. Să îl înştiinţeze pe mandant despre executarea mandatului. decizia nr. Să pună la dispoziţia mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului. mandantul întârzie răspunsul un timp mai lung decât cel cerut de natura afacerii. mandatarul va datora dobânzi din ziua primirii lor precum şi despăgubiri pentru paguba cauzată prin neexecutare. În caz de dol sau fraudă poate fi pedepsit pentru abuz de încredere. Rev. 378 Cod com. Bacău. II. 4. 6/1998. în Revista de drept comercial nr.numai dacă nu probează ca aceştia aveau cunoştinţa de ele în momentul când obligaţiunea a fost contractată”1. 1820/1936. Dacă a încasat bani cuveniţi mandantului trebuie să-i remită acestuia ori să-i consemneze. Dacă schimbă destinaţia sumelor primite. se pun la dispoziţie informaţiile şi documentele ce ar fi utile la îndeplinirea mandatului. 1 C. 31 179 . Conform art. III decizia nr. 382 Cod com).A. de drept comercial. Dacă în urma primirii acestei incunostiintari. 11/1996. p. De obicei. 41 3 D. el este considerat ca a acceptat executarea mandatului. . Clocotici. 130 2 Cas. nr. Să plătească dobânzi la sumele cuvenite mandantelui. (art. chiar dacă mandatarul a trecut peste limitele mandatului. vol. Mandantul are următoarele obligaţii: 1. Dacă nu-şi îndeplineşte obligaţia şi cauzează o pagubă mandantul are dreptul la despăgubiri2. Mandatarul este dator a încunoştiinţa fără întârziere pe mandant despre executarea mandatului. 5. mandatarul are obligaţia să comunice mandantelui "toate faptele ce ar putea să-l hotărască a revoca sau a modifica mandatul". Nerespectarea acestei obligaţii atrage curgerea dobânzilor din ziua în care datoria sa era exigibilă (chiar dacă nu a folosit suma)3. p. 60/1996.

el trebuie înscris în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. 99/1999. Mandatarul poate opune privilegiul şi vânzătorului care ar revendica bunul furat. şi somaţia de a fi plătit. Pentru a asigura publicitatea privilegiului faţă de terţi.2. În această categorie intră sumele de bani avansate de mandatar precum şi despăgubirile cuvenite mandatarului pentru pagubele suferite cu ocazia îndeplinirii mandatului. fără a fi parte într-un contract de garanţie. privilegiul se exercită asupra preţului încasat. Privilegiul se exercită asupra tuturor bunurilor mandantului pe care mandatarul le deţine în vederea executării contractului. are prioritate asupra garanţiei reale a creditorului asupra bunului în cauză numai în momentul în care 180 . ) Mandatarul trebuie să notifice mandantului sumele de bani datorate. care prevede: „Orice creditor care. Privilegiul mandatarului. taxe. inclusiv privilegiul statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale pentru creanţele provenite din impozite. Acest privilegiu are prioritate faţă de oricare altă creanţă împotriva mandantului. 3. Plata se face chiar şi atunci când afacerea nu a reuşit dacă mandatarul nu a fost în culpă. indiferent dacă plăţile şi cheltuielile au fost făcute înainte sau după ce lucrurile au intrat în posesia mandatarului (art. amenzi şi din alte sume ce reprezintă venituri publice ce le sunt datorate. are un privilegiu prin simplul efect al legii. Să restituie cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea contractului de mandat. Dacă bunurile au fost vândute de mandatar. potrivit art. Să plătească mandatarului remuneraţia datorată. 387 Cod com. Mandatarul are un privilegiu special prin care i se garantează satisfacerea drepturilor sale băneşti. Cheltuielile se suportă numai dacă mandatarul a acţionat în limitele împuternicirii primite. 36 din Titlul VI al Legii nr.

6/1996. Efectele executării mandatului comercial. Încetarea mandatului comercial. interdicţia. 368/1995. întrerupe executarea contractului. . Conform art.renunţarea mandatarului la mandat . C.moartea. Dacă termenul pentru formulare a opoziţiei a expirat ori opoziţia a fost respinsă. 391 Cod com. Mandantul nu este obligat pentru actele făcute cu depăşirea împuternicirii1. Editura Academiei. Secţia comercială. 1552 Cod civ. 354-356. mandatarul are dreptul să facă să se vândă bunurile supuse privilegiului. 1996. Bucureşti. p. Prin executare se nasc raporturi juridice directe între mandant şi terţ. insolvabilitatea şi insolvenţa mandantului sau mandatarului. mandantul sau mandatarul care fără justă cauză. Opoziţia trebuie să fie comunicată mandatarului la trei zile de la primirea notificării. 1 Fr. Deak.S. răspunde pentru pagubele create. 34-38 181 . Încetarea acestui contract se produce în condiţiile şi cu efectele din dreptul comun2.revocarea mandatarului de către mandant . p. Tratat de drept civil. p. 135 2 Roxana Munteanu. Contracte de intermediere în comerţul exterior al României. decizia nr.J. în Revista de drept comercial. 1984. prin: . prin revocarea mandatului sau renunţarea la mandat.privilegiul îndeplineşte condiţia de publicitate prin înscrierea acestuia la arhivă sau prin posesia bunului”. Mandantul poate face opoziţie la instanţa judecătorească. Mandatul comercial încetează în cazurile înscrise în art. nr.

Rev. Universul Juridic. Bucureşti. Fr. D. Bibliografie: 1. Drept comercial român.N. în Revista de drept comercial nr. Bucureşti. decizia nr. în Practică judiciară în materie comercială. T. de drept comercial. Clocotici. p. Finţescu.. 2/1995 3. Universul Juridic. Bucureşti. Popescu.. D.. D. 2007.. I. Gheorghiu.A.. Dacă încetează prin moartea vreuneia din părţi. 1820/1936.Mandatul nu poate fi menţinut împotriva voinţei uneia din părţi. prin raportare la cât s-ar fi datorat pentru executarea integrală a mandatului1.. Bucureşti. Deak. II 1 ST. Tratat de drept civil. Cas. Dacă contractul a fost revocat în mod arbitrar. Mandatul comercial. 60/1996. Revista de drept comercial. Drept comercial român. 11/1996 4. Cărpenaru. Gh. Contracte de intermediere în comerţul exterior al României. R.. vol. Munteanu. Dreptul comerţului internaţional 8. revăzută şi adăugită. nr. D. se plătesc daune. 6/1998 9. 2007 2. 1929 6. Clocotici. St. Editura Academiei. ediţia a VII-a. Unele consideraţii privind contractul comercial de agent. C. nr. Bacău. revăzută şi adăugită. Roxana. 1984 7. 502 182 . Cărpenaru. proporţional. ediţia a VII-a. Curs de drept comercial. 1996 5. III decizia nr. I. vol. în contextul relaţiilor comerciale internaţionale. retribuţia se va calcula în funcţie de cât s-a executat din mandat.

6/1996 183 .J.10. nr. decizia nr.S. C. în Revista de drept comercial. 368/1995. Secţia comercială.

în schimbul unei remuneraţii. Drept comercial român. numită comision1. ediţia a VII-a. se obligă pe baza împuternicirii celeilalte părţi. Deosebirea rezultă din aceea că. Codul comercial. Afacerea însă. Bucureşti. în nume propriu. De aici deducem că acest contract are următoarele caractere juridice: 1 ST. o face în limitele împuternicirii primite de la comitent. D. 1 prevede: „Comisionul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de către comisionar în socoteala comitentului”. comisionarul nu este reprezentantul comitentului. precum mandatarul al mandantelui. art.CAPITOLUL III CONTRACTUL DE COMISION Noţiune şi caractere. Cele două contracte prezintă asemănări şi deosebiri: amândouă au ca obiect tratarea de afaceri comerciale şi amândouă se fac pe seama altei persoane. 2007. 515 184 . Contractul de comision este un contract prin care o parte. dar pe seama comitentului. 405 alin. p. pe seama altuia. Universul Juridic. Comitentul stă în raportul juridic în care intră în nume propriu. numită comitent. dar nu în numele său. ci în numele comisionarului. să încheie anumite acte de comerţ. El a apărut în relaţiile comerciale pentru a înlătura rigurozitatea regulilor mandatului. Cărpenaru. ce a dat împuternicirea. revăzută şi adăugită. Deducem din definiţie că acest contract este un mandat comercial fără reprezentare: afacerea se face pe seama altuia. permiţându-se astfel ca o persoană să facă afaceri în nume propriu însă. numită comisionar.

Această împuternicire nu poate fi dedusă dintr-o altă manifestare a părţilor. Dacă este comerciant. ediţia a VII-a. Universul Juridic. Fiind vorba de un act de comerţ. pentru că părţile urmăresc realizarea unui folos material. pentru că ia naştere prin simplul acord de voinţă al părţilor. Drept comercial român. Aceste condiţii capătă unele particularităţi specifice numai acestui contract. Astfel: .este oneros. Condiţii de valabilitate. împuternicire ce stabileşte limitele în care poate acţiona comisionarul. Bucureşti. tacit voinţa unei alte părţi. exprimă voinţa comitentului şi este numită procură. Cărpenaru. dacă încheie acte juridice ca o profesiune obişnuită. deoarece mandatul poate fi şi tacit. 516 185 . . el va dobândi calitatea de comerciant1. Cei ce încheie un contract de comision trebuie să aibă în vedere condiţiile cerute de art.. În caz contrar. . el are toate obligaţiile specifice.comitentul trebuie să aibe capacitatea de a încheia el însuşi actele juridice pe care le va încheia pe seama comisionarului.contractul are la bază o împuternicire pe care comitentul o dă comisionarului ca să încheie anumite acte juridice. dacă se îndeplineşte.este consensual.este bilateral (sinalagmatic). Împuternicirea este un act unilateral. revăzută şi adăugită. 2007. D. prevede obligativitatea ţinerii 1 ST. p. Separat de asta. încheindu-se un act juridic. comitentul trebuie să fie capabil de a încheia acte de comerţ. 948 Cod civ. Cu privire la împuternicire trebuie să existe întotdeauna o manifestare expresă de voinţă din partea comitentului. Comisionarul trebuie să aibe capacitatea de exerciţiu. . art. dă naşterea la obligaţii în sarcina ambelor părţi. avem de a face cu un contract de mandat. Întrucât acţionează în nume propriu. 407 Cod com.

în caz de plată. 3/1975. 2 cod com. 7. contractul de expediţie în materie de transporturi2). să indice în registru ce creanţă s-a achitat. Efectele contractului. în Revista de drept comercial nr. prevede că "între comitent şi comisionar există aceleaşi drepturi şi obligaţii ca între mandant şi mandatar. revăzută şi adăugită. Comisionarul îşi asumă o obligaţie de a face. 517 2 O. Contractul dă naştere unor obligaţii în sarcina comitentului şi comisionarului. 6/1997. Aceste obligaţii sunt guvernate de regulile mandatului. este obligat să ceară de la fiecare debitor câte un înscris pentru fiecare obligaţie şi. 2007. Contractul de expediţie. p. Drept comercial român. p. Totodată. Însă. p. Universul Juridic. Raportul juridic între comitent şi comisionar. 405 al. fiind un prestator de servicii. În această schemă juridică comitentul nu are obligaţii faţă de terţi. Cărpenaru. În practică se întâlnesc şi alte varietăţi ale contractului de comision (contractul de consignaţie. pentru fiecare comitent de la care a primit însărcinarea şi cu care se află în raporturi de afaceri. Dacă nu se fac aceste precizări. nr. Căpăţână. ediţia a VII-a. D. 4/1997. Art. 5 186 . îndeplinirea însărcinării primite presupune încheierea de către comisionar a unor acte juridice cu terţii.de către comisionar a unui registru special în care să asigure o evidenţă separată a operaţiilor. În aceste raporturi juridice comisionarul are o poziţie independentă. Astfel: 1 ST. Bucureşti. 5.obiectul acestui contract este tratarea de afaceri comerciale. p. . În practică comisionarii caută parteneri cu care face afaceri pe seama comitenţilor săi. cu deosebirile stabilite prin articolele următoare". nr. plata se va împărţi proporţional pentru toate creanţele1.

Prevederea legii însă. trebuie să informeze pe comitent asupra modificării împrejurărilor avute în vedere la darea împuternicirii. 2007. . se constată existenţa unei 1 ST. Efectele actelor încheieate cu depăşirea împuternicirii sunt precizate în art. Drept comercial român. ediţia a VII-a.Dacă a cumpărat cu un preţ mai mare decât cel hotărât. . Dacă comisionarul îşi depăşeşte împuternicirea. De asemenea. nu exclude posibilitatea ca un comisionar să încheie afacerea în condiţii mai avantajoase decât cele precizate de comitent. comitentul îl poate refuza”. comitentul poate refuza operaţiunea şi a o considera ca făcută în socoteala comisionarului. Avantajele suplimentare obţinute se cuvin comitentului. practic. comitentul poate refuza operaţiunea făcută de comisionar. Bucureşti.Dacă a vândut cu preţ mai mic decât cel hotărât sau. Comisionarul trebuie să se conformeze întru-totul instrucţiunilor primite. în lipsa. Se discută dacă comisionarul poate face un act cu sine însuşi1.să execute mandatul încredinţat de comitent. 519-520 187 . dacă acesta nu ar oferi sa plătească diferenţa preţului. afara numai dacă nu ar proba ca vânzarea cu preţul hotărât nu se putea face şi ca vinzind astfel comitentul a fost scutit de paguba. . teoretic nu ar exista nici un impediment. Cărpenaru. p. la admiterea unei astfel de operaţii. 408 Cod com: „Operaţiunile făcute de comisionar cu violarea mandatului sau peste limitele sale rămân în sarcina sa. D.a) obligaţiile comisionarului.Dacă lucrul cumpărat nu corespunde cu calitatea convenită. Universul Juridic. revăzută şi adăugită. În limita împuternicirii primite comisionarul încheie acte juridice cu terţii şi face toate operaţiunile care duc la realizarea cerinţelor comitentului. mai mic decât cel curent. Deşi. el este dator sa plătească comitentului diferenţa. şi prin urmare: .

nu de a da. Acceptarea acestei formule ar prejudicia pe comitent. Acest efect se explică prin natura juridică a contractului de comision. În toate actele juridice făcute de comisionar. b) obligaţiile comitentului. Sarcina de plată îi revine din momentul încheierii 188 . el poate figura în acest raport juridic ca vânzător. Comisionarul este îndreptăţit să primească de la comitent comisionul pentru operaţiunea îndeplinită. Acest comision i se cuvine şi în ipoteza în care a făcut actul cu sine însuşi. . când nu există un pericol real de prejudiciere a comitentului. Deci. În acest context comisionarul va fi obligat să predea comitentului tot ce a primit de la terţ în baza contractului încheiat. legea permite expres comisionarului să facă un act juridic cu sine însuşi (art. să plătească remuneraţia–comisionulcuvenită comisionarului. Patrimoniul comitentului va fi afectat direct de operaţiunile încheiate de comisionar. drepturile şi obligaţiile se nasc în persoana comitentului.contrarietăţi de interese în persoana comisionarului. 411 Cod com. comisionarul răspunde pentru cea mai uşoară culpă.să dea socoteală comitentului asupra îndeplinirii mandatului primit.să-şi îndeplinească obligaţiile cu bună-credinţă şi cu diligenţa unui bun profesionist.dacă comisionarul este împuternicit să cumpere titluri de credit care sunt cotate la bursă sau au preţ curent. Comisionarul este un prestator de servicii şi-şi asumă o obligaţie de face. . . De aici rezultă sarcina de a informa pe comitent în legătură cu mersul operaţiunilor ce le face. acelaşi lucru se întâmplă în cazul în care însărcinarea constă în cumpărarea unor acţiuni sau mărfuri cotate la bursă). El încheie acte juridice în condiţiile împuternicirii primite pe seama comitentului. Totuşi. Această diligenţă este apreciată in abstracto.

Brânduşa Ştefănescu. De aici deducem următoarele: . în realizarea acestei creanţe. 1 O. Tratat de drept al comerţului internaţional. comisionarul este direct obligat către persoana cu care a contractat ca şi cum afacerea ar fi fost a sa proprie. va plăti despăgubiri comitentului. Conform art. . . De asemenea.actelor cu terţii chiar dacă ele nu au fost executate1. Aceasta deoarece comisionarul şi-a îndeplinit obligaţia prin facerea contractului. 144 189 . . Comisionarul are privilegiul.pentru neexecutarea contractului făcut de comisionar cu terţul nu răspunde comisionarul. De asemenea. nici terţul nu are acţiune contra comitentului. Acesta din urmă poate răspunde numai faţă de comisionar. Dacă nu promovează acţiunea.comisionarul este răspunzător faţă de comitent numai pentru nerespectarea obligaţiilor sale de prestator de servicii. Deci. Comisionarul poate ceda comitentului acţiunile sale contra terţului. asupra bunurilor comitentului (bunuri ce le deţine în executarea contractului de comision). ci terţul. p. va plăti pagubele suferite de comisionar în îndeplinirea împuternicirii primite. Câtimea remuneraţiei va fi stabilită de părţisub forma unei sume fixe sau a unui procent calculat la valoarea afacerilor realizate de comisionar.comisionarul este obligat să-l acţioneze pe terţ dacă acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de comitent. Efectele executării contractului faţă de terţi. între comitent şi terţ nu există raporturi juridice şi prin urmare comitentul nu are acţiune contra persoanelor cu care a contractat comisionarul.să restituie cheltuielile făcute de comisionar cu îndeplinirea însărcinării primite. Căpăţână. vol. II. 406 Cod com.

O. II 3. chiar dacă comisionarul nu are culpă (culpa aparţinând doar comitentului). interdicţia. 4/1997. Căpăţână. Contractul de expediţie. Pentru o obligaţie de garanţie comisionarul trebuie să primească o remuneraţie specială numită proviziune. Brânduşa.comisionarul este răspunzător faţă de comitent pentru neîndeplinirea obligaţiilor terţului în cazul în care în contractul de comision s-a stabilit o obligaţie del credere (de garanţie a solvabilităţii debitorului).. Universul Juridic.. ea va fi calculată de către instanţă.comisionarul va răspunde faţă de terţ dacă comitentul nu-şi îndeplineşte sarcinile asumate prin contractul de comision. moartea. Căpăţână. Bucureşti. St. Drept comercial român. insolvabilitatea sau falimentul comitentului ori a comisionarului. ediţia a VII-a. . Dacă remuneraţia nu a fost stabilită şi părţile nu se înţeleg. Clauza del credere capătă caracterul unei garanţii asemănătoare fidejusiunii. Asta. Bibliografie: 1. 6/1997 2. 3/1975.. Cărpenaru. revăzută şi adăugită. 2007 CAPITOLUL IV CONTRACTUL DE AGENŢIE 190 . în Revista de drept comercial nr. Ştefănescu.. renunţarea la împuternicirea primită. nr. Tratat de drept al comerţului internaţional. nr. O. Încetarea contractului de comision. Acest contract va înceta ca şi contractul de mandat: revocarea împuternicirii. D. vol.

revăzută şi adăugită.este un contract cumutativ. 509/2002. D. părţile cunosc din momentul încheierii contractului întinderea obligaţiilor (acestea sunt certe şi determinabile). denumită comitent. p. . D. p. contractul de agenţie este tratat ca un contract de sine stătător. 86/6532. în Revista de drept comercial. . Cărpenaru. Expunerea regimului juiridic al contractului de agenţie în Uniunea Europeană. ia naştere prin simplul acord de voinţă al părţilor. Universul Juridic. 1 alin. împuterniceşte în mod statornic cealaltă parte. Caractere Statutul juridic al agenţilor comerciali permanenţi1 este reglementat prin Legea nr. 2007. p. persoană fizică sau 1 St. denumit în continuare agent. anume Directiva CEE nr.este un contract cu executare succesivă. Conform art. 84 2 Marilena Ene.Noţiune. prin agent comercial permanent. dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor părţi. 33 3 ST.contractul de agenţie este bilatera (sinalagmatic).este un contract consesual. 2 din Legea nr. 11/2004. să negocieze afaceri sau să negocieze şi să încheie afaceri în numele şi pe seama comitentului.este un contract cu titlu oneros. . însă poate fi dovedit numai prin înscris. în Curierul judiciar. 503 191 . 11/2003. nr. ediţia a VII-a. 509/2002. ambele părţi urmărind obţinerea de foloase patrimoniale. Contractul de agenţie este contractul prin care o parte. nr. Contractul de agenţie în reglementarea Legii nr. având o reglementare unitară pentru toate statele membre. Bucureşti. denumită agent. obligaţiile se execută eşalonat pe durată determinată sau nedeterminată. Drept comercial român. . în schimbul unei remuneraţii3. . In legislaţia comunitară. se înţelege comerciantul. Cărpenaru. 509/2002: „ In sensul prezentei legi.

Drept comercial român. p. Popescu. activitatea de intermediere se caracterizează prin interesul comun al agentului şi comitentului. concluzie întemeiată pe art. in masura compatibilitatii lor. 2007. 509/2002: „Dispozitiile prezentei legi se completeaza. 1 ST. agentul este împuternicit să negocieze şi să încheie contracte cu terţii.R. Particularitatea contractului de agenţie rezultă din prevederile Legii nr. care. Pentru a negocia afaceri ale comitentului. 504 2 T. denumită în continuare comitent. 343 192 . agebtul negociază cu terţii condiţiile unor viitoare contracte care vor fi încheiate direct între comitent şi terţi. sau . revăzută şi adăugită. Dreptul comerţului internaţional.juridică. deosebirile între contractul de mandat şi contractul de agenţie constau în: .activitatea de intermediere are caracter profesional şi de durată ( nu ocazional. Între comitent şi agent se nasc. 509/2002. pe baza împuternicirii. Bucureşti. agentului i se oferă de către comitent un mandat fără reprezentare. Cărpenaru. p.să negocieze afaceri pentru o altă persoană fizică sau juridică. raporturi juridice de mandat comercial. în numele şi pe seama comitentului în limitele împuternicirii1. ca în cazul contractului de mandat comercial). D. 26 din Legea nr. agentului i se conferă un mandat cu reprezentare.să negocieze şi să încheie afaceri în numele şi pe seama comitentului”. ediţia a VII-a. în calitate de intermediar independent. În cazul împuternicirii de a negocia şi de a încheia afaceri în numele şi pe seama comitentului. cu prevederile legale privind contractul de mandat comercial”.agentul desfăşoară activitatea în calitate de intermediar independent ( nu este prepus al comitentului). Universul Juridic. . Contractul de agenţie este reglementat prin lege specială2. este împuternicit în mod statornic: .

Cărpenaru. .clauze referitoare la obiectul împuternicirii date agentului. permanet şi profesional. Părţile Părţile contractului de agenţie sunt comitentul şi agentul. 2 alin. . în raport cu comitentul”.negocierea cu terţii a condiţiilor unor contracte: . care în mod independent. are calitatea de administrator judiciar. ediţia a VII-a. Clauze de neconcurenţă 1 ST. art. p.contractul de agenţie încetează în cazuri prevăzute expres de lege ( nu poate fi revocat ad nutum de către comitent).negocierea sau încheierea unor contracte cu terţii. precizează că „Nu constituie agent. 2007. Cuprinsul contractului de agenţie a. în înţelesul prezentei legi. a. D. desfăşară activitate de intermediere în favoarea comercianţilor1. 2. Împuternicirea În contractul de agenţie trebuie să fie prevzute: . Drept comercial român. persoana care: are calitatea de organ legal sau statutar al unei persoane juridice şi atribuţii de reprezentare a acesteia. Legea nr. c. Calitatea de agent o poate avea un comerciant – persoană fizică sau persoană juridică. revăzută şi adăugită. Comitent poate fi orice comerciant interesat să beneficiaze de serviciile unui intermediar profesionist pentru vânzarea mărfurilor şi prestarea serviciilor care reprezintă obiectul activităţii sale comerciale. 506 193 . custode sau sechestru. Bucureşti. lichidator. Universul Juridic. este asociat sau acţionar şi este împuternicită în mod legal să îi reprezinte pe ceilalţi asociaţi sau acţionari..elementele esenţiale ale viitoarelor acte juridice avute în vedere.zona geografică de exercitare a împuternicirii. curator. 509/2002. tutore. .

este definiţia prevăzută în art. Clauza de neconcurenţă se aplică doar pentru regiunea geografică sau grupul de persoane şi regiunea geografică la care se referă contractul de agenţie şi doar pentru bunurile şi serviciile în legătură cu care agentul este împuternicit să negocieze şi să încheie operaţiuni. . 11 alin. 10 alin. în lipsa unor prevederi legale sau a unor stipulaţii derogatorii agentul are dreptul de a primi o remuneraţie în conformitate cu uzanţele comerciale ale zonei şi sectorului de piaţă în care acesta operează. 1 din Legea nr.art. fie întrun comision. 509/2002. ţinând seama de toate aspectele caracteristice operaţiunilor efectuate. potrivit acordului părţilor. d. 194 . Durata contractului Art. sub sancţiunea nulităţii. Remuneraţia Remuneraţia agentului constă fie într-o sumă fixă. prevede: „Contractul de agenţie încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată. 509/2002.Legea nr. In absenţa unor asemenea uzanţe agentul este îndreptăţit să primească o remuneraţie corespunzătoare. 10 alin. 509/2002 defineşte clauza de neconcurenţă: prin clauza de neconcurenţă se înţelege acea prevedere contractuală al cărei efect constă în restrângerea activităţii profesionale a agentului pe perioada desfăşurării şi/sau ulterior încetării contractului de agenţie. 18 din Legea nr. Restrîngerea activităţii prin clauza de neconcurenţă nu se poate întinde pe o perioadă mai mare de 2 ani de la data încetării contractului de agenţie. Potrivit art. 2 din lege. 1 din Legea nr. Clauza de neconcurenţă trebuie redactată în scris. orice extensiune a sferei clauzei de neconcurenţă este anulabilă la cererea agentului. 509/2002 Prin comision se înţelege orice formă de remuneraţie al cărei cuantum se obţine prin raportare la volumul sau la valoarea operaţiunilor. e. fie în parte o sumă fixă şi în parte un comision.

(art. 5 din Legea nr. Contractul de agenţie pe durată determinată care continuă să fie executat de părţi după expirarea sa se consideră transformat automat într-un contract pe durată nedeterminată. În îndeplinirea obligaţiilor. Universul Juridic. p. de la care nu pot deroga prin convenţie contrară2. în lege sunt reglementate anumite efecte ale contractului faţă de terţi. Efectele contractului între agent şi comitent Obligaţiile care revin agentului şi comitentului sunt prevăzute în art. părţile trebuie să acţioneze cu bună-credinţă şi cu diligenţa unui profesionist.Obligaţiile agentului sunt prevăzute în art. Normele care reglementează obligaţiile părţilor au caracter imperativ. 7/2003. Crişan. a. Forma scrisă este cerută ad probationem1. revăzută şi adăugită. Îndiferent de forma şi gradul culpei. Indiferent de valoarea contractului. p. . să îi procure şi să îi comunice comitentului pentru care acţionează informaţiile privitoare la regiunea sau regiunile stabilite 1 T Prescure. indiferent de valoarea acestuia. Cărpenaru. cît şi faţă de terţi. R. agentul şi comitentul răspund pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale. Bucureşti. în Dreptul nr. datorită necesităţii efectuării unor modificări şi adăugiri ulterioare. poate fi probat numai prin înscris. acesta poate fi probat numai prin înscris. absenţa înscrisului afectează proba existenţei sale. 19) Forma contractului Contractul de agenţie se încheie în formă scrisă. 506 195 . 1. Contractul de agenţie .un nou contract numit în dereptul comercial român. D. pe lângă aceastea.inclusiv modificările şi adăugările ulterioare. 5. 6 din Legea nr. Efectele contractului de agenţie Contractul dă naştere unor obligaţii în sarcina agentului şi a comitentului. 50 2 ST. ediţia a VII-a. 2007. Drept comercial român. 509/2002. 509/2002. atât în raporturile dintre părţi.

f. 6 din Legea nr. b. tarife şi orice alte documente necesare agentului pentru executarea împuternicirii sale. să furnizeze agentului informaţiile necesare executării contractului de agenţie. să respecte în mod corespunzător instrucţiunile rezonabile primite de la comitent. să depoziteze bunurile sau eşantioanele într-o manieră care să permită identificarea celor aparţinând fiecărui comitent. să îndeplinească orice altă obligaţie care îi revine potrivit contractului şi dispoziţiilor legale. . 509/2002 a. să pună la dispoziţia agentului în timp util şi într-o cantitate corespunzătoare mostre. c. să ţină în registrele sale partide separate pentru operaţiunile ce îl privesc pe fiecare comitent. b. d. 2. care l-ar putea interesa pe acesta. să plătească agentului remuneraţia în condiţiile şi la termenele stabilite prin contract sau prin lege.în contract. să îndeplinească orice altă obligaţie care îi revine potrivit contractului şi dispoziţiilor legale. precum şi toate celelalte informaţii necesare de care dispune. Efectele contractului faţă de terţi 196 .Obligaţiile comitentului sunt prevăzute în art. ţinând seama de caracterul imperativ. cataloage. să depună diligenţa necesară pentru negocierea şi. în condiţii cât mai avantajoase pentru comitent. să îl înştiinţeze pe agent într-un termen util atunci când va prevedea că volumul operaţiunilor comerciale va fi sensibil inferior celui pe care agentul l-ar fi putut anticipa în mod normal. c. d. indicativ sau facultativ al acestora. e. e. încheierea afacerilor cu care este împuternicit. referitoare la bunurile sau serviciile respective. dacă este cazul.

p. termenul minim de preaviz se măreşte cu câte o lună pentru fiecare an suplimentar început.prin reziliere 1 ST. este prevăzut un caz special de denunţare unilaterală a contractului de agenţie: „Contractul de agenţie poate fi denunţat imediat de oricare dintre părţi. contract de agenţie încheiat pe durată nedeterminată poate înceta: . revăzută şi adăugită. 21 alin.Din contractul de agenţie nu se nasc raporturi juridice între agent şi terţi1. Încetarea contractului de agenţie a. 511 197 . Drept comercial român. Universul Juridic. prevede: „Contractul de agenţie pe durata nedeterminată poate fi denunţat unilateral de oricare dintre părţi. 2007. Potrivit art. In cazul în care durata contractului este mai mare de un an. D. Termenul de preaviz care însoţeşte declaraţia de denunţare trebuie să aibă o durată de minimum o lună pentru primul an de contract. 2 din Legea nr. contract de agenţie încheiat pe durată determinată Contractul de agenţie încetează la data expirării termenului. 20 din lege. fără ca durata termenului de preaviz să depăşească 6 luni. dacă după expirarea termenului. Cărpenaru.prin denunţarea unilaterală Art. Bucureşti. 19 din lege. ediţia a VII-a. se consideră ca a fost transformat de drept întru-un contract pe durată nedeterminată. atunci când circumstanţe excepţionale. b. cu repararea prejudiciilor astfel pricinuite celeilalte părţi. În art. 509/2002. cu acordarea obligatorie a unui preaviz”. părţile continuă să-şi execute obligaţiile. . altele decât forţa majoră ori cazul fortuit. fac imposibilă continuarea colaborării dintre comitent şi agent”.

4. nr.D. în cazul unei neîndepliniri din culpa gravă a obligaţiilor contractuale de către cealalta parte... nr. R. 7/2003 198 . St. T.un nou contract numit în dereptul comercial român. 2007 Ene. Universul Juridic. 2. 509/2002. Expunerea regimului juiridic al contractului de agenţie în Uniunea Europeană. 21 din lege) Bibliografie: 1. în Dreptul nr.. Contractul de agenţie în reglementarea Legii nr. Crişan. în Revista de drept comercial. Dreptul comerţului internaţional Prescure. Marilena. R. St. 5. Cărpenaru.. 3. ediţia a VII-a. 11/2004 Popescu. (art. Contractul de agenţie . în Curierul judiciar. Bucureşti. Drept comercial român.D.Oricare dintre părţi poate rezilia contractul de agenţie fără preaviz sau înainte de expirarea termenului contractului. T. 11/2003 Cărpenaru. revăzută şi adăugită..

În esenţă acest contract este o varietate a contractului de comision: consignantul împuterniceşte pe consignatar să facă acte juridice în nume propriu dar pe seama consignantului.CAPITOLUL V CONTRACTUL DE CONSIGNAŢIE Noţiune. Contractul de consignaţie este definit de lege. M. nr. Of. cu obligaţia consignatarului de a remite consignantului preţul obţinut sau de a-i restitui bunul nevândut2. adică prin Legea nr. Of. A. în nume propriu.vânzarea se face la un preţ dinainte stabilit de consignant. Contractul de depozit şi consignaţie. . 178/19341: ". Caractere. . .173/1934. dar pe seama consignantului.47/1936. anumite bunuri mobile pentru a fi vândute. El are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama consignantului. Editura Cartea Românească. este convenţia prin care una din părţi numită consignant încredinţează celeilalte părţi numită consignatar. 199 . numită consignant.consignantarul trebuie să restituie consignantului bunul dacă nu a reuşit să-l vândă sau să-i remită preţul vânzării. Papp. numită consignatar. 1934. la un preţ stabilit anticipat. Există trei particularităţi care justifică tratarea lui ca şi contract de sine stătător: . Contractul de consignaţie este acel contract prin care o parte. Ploieşti. nr. 34/1936. încredinţează celeilalte părţi. mărfuri sau obiecte mobile spre a le vinde pe socoteala consignantului". lege modificată prin Legea nr.are ca obiect numai vânzarea de bunuri mobile ce aparţin consignantului. Contractul analizat are următoarele caractere juridice: 1 M. .

obligaţii reciproce. luând naştere prin simplul acord de voinţă al părţilor.este bilateral (sinalagmatic). Voinţa implicită poate rezulta şi din exercitarea de către consignatar a însărcinării primite1. revăzută şi adăugită. Raportul juridic ce se naşte este asemănător celui ce izvorăşte din contractul de mandat. Totuşi. pentru că dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor părţi. ad probationem. Regulile statornicite în art. Obiectul contractului este întotdeauna vânzarea de bunuri mobile aparţinând consignantului. p. se admite încheierea contractului în mod tacit. Universul Juridic. Cărpenaru. Conform legii (art.este cu titlu oneros. contractul nu este real.este consensual. Consignantul trebuie să aibă capacitatea de a face acte de comerţ întrucât vânzarea se încheie pe seama sa. Drept comercial român.. Bucureşti. ediţia a VII-a. . Totuşi. sunt aplicabile şi contractului de consignaţie. dintre mandant şi mandatar. ediţia a VII-a. fiecare parte urmărind realizarea unui folos patrimonial. D. . La formarea contractului manifestările de voinţă ale părţilor trebuie să fie exprese. Drept comercial român. 2007. D. 2). 525 200 . Remiterea bunului către consignatar este un efect al contractului şi nu o condiţie de valabilitate. 2 ST. Obligaţiile consignantului. 2007. Efectele contractului Contractul dă naştere la obligaţii şi drepturi. Consignatarul trebuie să aibă capacitate de exerciţiu deplină întrucât actul este făcut în nume propriu. Deci. 524 1 ST. revăzută şi adăugită. 2 Cod com. 405 al. Universul Juridic. Bucureşti. p. corelative pentru părţi. dar această cerinţă vizează o condiţie de formă. Cărpenaru. el se încheie în formă scrisă. 178/1934. în amănunt acest contract este suspus normelor speciale ale L.

Aceste cheltuieli cuprind sumele avansate pentru conservarea şi desfacerea bunului precum şi eventualele despăgubiri cuvenite pentru paguba suferită prin executarea contractului. consignantul poate dispune oricând de bunurile date consignatarului. Tot el are sarcina să asigure bunurile la o societate agreată de consignant. iar cele ascunse în două zile de la descoperire. inventariază aceste bunuri. Asigurarea se face la o valoare cel puţin egală cu preţul bunurilor şi cu acoperirea tuturor riscurilor. Nerespectarea termenelor atrage răspunderea consignatarului pentru aceste vicii. 2. Ele se predau o singură dată sau treptat prin facturi sau note succesive. Să predea consignatarului bunurile mobile ce urmează să fie vândute. În acest caz. El răspunde pentru orice pagubă produsă din vina sa ori a prepuşilor. dacă nu se stipulează altfel: poate ridica bunul oricând fără preaviz. 3. Să ia măsuri pentru păstrarea şi conservarea bunurilor primite. Consignatarul trebuie să comunice proprietarului viciile aparente ori ascunse ale bunurilor primite. Să plătească renumeraţia cuvenită consignatarului. Viciile aparente se comunică în două zile de la primire. verifică bunul încredinţat. Păstrarea se face în condiţiile în care au fost primite. în condiţiile convenite. Asigurarea se 201 . are la dispoziţie o ordonanţă preşedenţială de a obţine bunul imediat. Cheltuielile de conservare sunt în sarcina consignatarului. Consignatarul nu primeşte dreptul de proprietate asupra bunurilor. în caz de refuz. iar depozitarea la locul convenit. Obligaţiile consignatarului 1. unilateral condiţiile de vânzare (dacă părţile nu s-au înţeles altfel). Consignantul poate modifica oricând. Necomunicarea prezumă că bunurile sunt în stare bună. Să restituie cheltuielile făcute de consignatar în îndeplinirea însărcinării primite. controlează. rămânând un simplu detentor.1. Aprecierea conduitei lui se face prin raportare la conduita unui bun comerciant.

1 Gh. în Dreptul nr. 178/1934: Bunurile primite în consignaţiefiind vândute pe seama consignantului. 112 202 . adică să comunice acestea. Să dea socoteală consignantului asupra îndeplinirii mandatului. la termenele stabilite despre vânzările făcute (numerar sau pe credit .consideră de plin drept ca încheiată în favoarea consignantului. Dacă nu sunt stabilite termene va preda la sfârşitul fiecărei săptămâni sumele şi titlurile primite ca preţ împreună cu garanţiile oferite de debitor. Potrivit art. Dacă nu se respectă sarcina de asigurare a bunurilor. Vizitiu. consignatarul este considerat în cuplă şi răspunde pentru pagubele cauzate de evenimente fortuite. p. 2. prin note ori facturi emise în baza contractului. consignatarul are obligaţia să remită consignantului.3 /2000. până la concurenţa preţurilor lor. Încadrarea juridică a faptelor de neremitere către consignant a sumelor de bani sau a valorilor primite ca preţ al bunurilor vândute şi de neânregistrare în contabilitate a operaţiunilor de vânzare în regim de consignaţie. precum şi cambiile şi garanţiile primite de la cumpărător1. adică de a încheia contracte de vânzare-cumpărare cu terţii. Consignatarul acţionează în limitele împuternicirii primite: să ţină seama de preţul de vânzare a bunurilor primite.în acest caz va comunica şi numele şi adresele cumpărătorilor). cu condiţia ca acesta să notifice asiguratorului existenţa consignaţiei înainte de plata despăgubirilor. să vândă bunurile pe credit dacă a fost autorizat în acest sens. preţul tuturor bunurilor vândute contra numerar şi toate sumele rezultate din încasarea creanţelor provenite din vânzarea acestor bunuri. Să execute mandatul dat de consignant. 3. preţ stabilit prin contract. la termenele prevăzute prin contract. 19 din Legea nr. El nu poate face acte de dispoziţie în legătură cu bunurile şi valorile ce le deţine pe seama consignantului.

în nume propriu. Consignantul este sancţionat pentru: neefectuarea cu reacredinţă a înştiinţărilor prevăzute de lege. în cazul insolvenţei consignatarului. Legea prevede că anumite încălcări ale obligaţiilor părţilor sunt infracţiuni. 90 din Legea nr.Potrivit art. mărcilor sau a oricăror semne aplicate pe bunuri. pentru înlăturarea. 178/1934: pentru însuşirea bunurilor primite. ori înstrăinarea lor în alte condiţii decât cele prevăzute de contract. potrivit art. Această schemă juridică presupune raporturi juridice între consignatar în calitate de vânzător şi terţi în calitate de cumpărători. a titlurilor primite ca preţ. Deci. Consignatarul răspunde penal. pentru 203 . El acţionează în baza însărcinării consignantului. consignantul va putea revendica bunurile încredinţate sau preţul lor neachitat Efectele executării contractului În virtutea contractului de consignaţie consignatarul vinde bunul terţilor. Nerespectarea obligaţiilor atrage răspunderea părţii aflate în culpă. Transferul dreptului real şi al riscurilor operează direct între consignant şi terţi. contractuală ce urmează regimul juridic al răspunderii specifice contractului de mandat. pentru neaducerea la cunoştinţa consignantului a actelor de urmărire asupra bunurilor primite în consignaţie. distrugerea ori deteriorarea ambalajelor. 85/2006. 23 din Legea nr. pentru neremiterea către consignant a sumelor de bani. Răspunderea poate fi civilă. pentru neefectuarea notificărilor şi înştiinţărilor prevăzute de lege. dar pe seama consignantului. efectuarea cu bună ştiinţă a unor înştiinţări neexacte cu privire la situaţia vânzărilor şi încasărilor. etichetelor. Consignatarul nu este nici un moment proprietarul bunului. aceste raporturi nu se stabilesc între consignant şi terţi. sau penală. precum şi pentru nerestituirea bunurilor.

Ploieşti. contractul de consignaţie încetează prin revocarea de către consignant a împuternicirii. Universul Juridic. Bucureşti. Contractul de consignaţie este revocabil în orice moment de către consignant chiar dacă este încheiat pe durată determinată1. interdicţiei. Editura Cartea Românească. Gh. revăzută şi adăugită. 2007.3 /2000 1 ST.. pentru nepunerea la dispoziţia consignantului la cerere a registrelor de consignaţie. prin renunţarea la mandat precum şi în cazul morţii.depozitarea ori mutarea bunurilor în alte condiţii decât cele prevăzute în contract. Deci. Încadrarea juridică a faptelor de neremitere către consignant a sumelor de bani sau a valorilor primite ca preţ al bunurilor vândute şi de neânregistrare în contabilitate a operaţiunilor de vânzare în regim de consignaţie. Încetarea contractului. În acest raport juridic sunt aplicabile regulile mandatului. 531 204 . revăzută şi adăugită. Persoana juridică răspunde solidar cu reprezentanţii săi pentru repararea pagubelor. 2007 2. Contractul de depozit şi consignaţie. A. ediţia a VII-a. Vizitiu. insolvabilităţii ori falimentului părţilor.. Bibliografie: 1. St. ediţia a VII-a.. Papp. p. Drept comercial român. 1934 3. Când consignatarul este o persoană juridică răspunderea penală o poartă reprezentanţii şi prepuşii consignatarului. D.D. Universul Juridic. Drept comercial român. în Dreptul nr. Bucureşti. Cărpenaru. Cărpenaru.

CAPITOLUL VI CONTRACTUL DE REPORT Noţiune. Natură juridică. 205 .

ce constituie obiectul lui2. adică o operaţiune accesorie titlurilor de credit. 1929. Cărpenaru. Economic operaţiunea se poate derula şi invers: reportatorul cumpără titluri la un preţ mai mare după care le revinde la un preţ 1 ST. Drept comercial român. ediţia a VII-a. iar cea de-a doua este o revânzare cu termen şi la un preţ determinat1. Cod com. Bucureşti. p. Potrivit legii este necesară predarea efectivă a titlurilor ce fac obiect al contractului. Diferenţa dintre cele două sume. p. I. Cărpenaru. 2007. care circulă în comerţ.reportatorul. 3 pct. vol. Universul Juridic. cu termen şi pe un preţ determinat către aceeaşi persoană a unor titluri de aceeaşi specie". III. D.N. Curs de drept comercial. "constă în cumpărarea pe bani gata a unor titluri de credit. Este un contract real. Bucureşti. I. Reportatul vinde titlurile la un preţ şi-şi procură numerarul necesar pentru alte operaţiuni.reportatul. p. 74 Cod com. Reportatorul vinde la termen titluri de aceeaşi specie reportatului la un preţ mai mare decât preţul cu care a vândut acesta din urmă. 531 206 . 2007. Drept comercial. persoana deţinătoare de titlu de credit aflate în comerţ care le vinde temporar (le dă în report). revăzută şi adăugită. Universul Juridic. Se susţine că acest contract este un fapt de comerţ conex. 531. Finţescu. ediţia a VII-a. atât în privinţa predării titlurilor. Cluj 1946. 75 2 ST. Petrescu Ercea.Acest contract este definit în art. Presupune doi subiecţi: . Este un fapt de comerţ obiectiv deoarece aşa prevede legea (art. p. revăzută şi adăugită. cât şi a preţului. vol. D. Avem de a face cu act juridic complex care cuprinde o dublă vânzare: o vânzare ce se execută imediat. ). Bucureşti. C. . Teoria obligaţiilor comerciale. şi în revânzarea simultană. 421. (de obicei o bancă) ce primeşte titlurile altei persoane. Drept comercial român. 3. câştigul reportatorului este numit report.

Vânzarea şi revânzarea să aibă ca obiect titluri de credit aflate în comerţ. 76-77 3 ST. titluri de aceeaşi specie. Cluj 1945. iar reportatorul este creditor gajist. încât reportatul câştigă o sumă de bani. 2007. revăzută şi adăugită. în care reportatul este debitor gajist. În acest caz reportatorul poate urmări alte interese economice decât obţinerea unui câştig bănesc. S-a obiectat că reportatorul primeşte calitatea de proprietar al titlurilor după vânzare. 1 ST. Teoria obligaţiilor comerciale. Petrescu Ercea. vol. 3. 2. Universul Juridic.mai mic. Or. Natura juridică a contractului. Drept comercial român. 1. p. ediţia a VII-a. Universul Juridic. revăzută şi adăugită. D. Diferenţa de sumă încasată de proprietarul titlurilor. Manifestările de voinţă privind vânzarea şi revânzarea să fie simultane şi să aibă loc între aceleaşi persoane. p. b) Este o vânzare cu pact de rescumpărare. câştigul său se numeşte deport. Bucureşti. p. Autorii. fenomen ce nu se întâmplă în cazul gajării. . răscumpărarea presupune recumpărarea aceloraşi bunuri. Drept comercial. S-a obiectat că revânzarea nu priveşte aceleaşi titluri ci. Cărpenaru. 533 2 C. 533 207 . Acest preţ este fixat chiar în momentul încheierii contractului. D. în majoritatea lor consideră că este vorba de un singur preţ. şi anume cel care va fi plătit pentru redobândirea titlurilor de credit2. Să existe un acord de voinţă între cei doi subiecţi în sensul unei vânzări pe bani gheaţă şi a unei revânzări la termen. Drept comercial român. Cărpenaru. Bucureşti. Condiţiile reportului. III. ediţia a VII-a. de aceeaşi specie. 2007. În literatură s-au conturat mai multe opinii:3 a) este un împrumut garantat prin gaj ce are ca obiect titluri de credit.1 Se discută dacă în acest contract există un preţ sau două preţuri: preţul iniţial plătit şi preţul plătit la scadenţă.

Încetarea contractului. 1. Contractul de report încetează la termenul stabilit de părţi. 2. Drept comercial român. p. revăzută şi adăugită. Părţile pot conveni şi altfel. Deci. Deci. deoarece titlurile de credit au trecut în proprietatea sa. el nu este alcătuit din două operaţiuni separate ci.c) Este un dublu contract de vânzare-cumpărare: primul. La împlinirea termenului de revânzare părţile pot să convină prelungirea contractului pentru o altă durată. elemente ale aceluiaşi act juridic (aceeaşi subiecţi. 534 208 . Celelalte condiţii ale contractului rămân valabile1. este un contract translativ de proprietate. Fructele civile produse de bunul vândut se cuvin reportatorului. Efectele contractului. la termene diferite. derulat la termen. Bucureşti. ediţia a VII-a. Acest transfer operează în dublu sens: de la reportat la reportator şi invers. d) S-a observat că este un contract sui generis. presupune elemente unite în mod inseparabil. Regulile transferului de proprietate sunt cele de drept comun. un singur preţ). D. acelaşi obiect. dobânzile titlurilor. La scadenţă reportatorul transmite proprietatea asupra titlurilor de credit de aceeaşi specie. ca urmare a producerii efectelor sale. Numai că efectele contractului presupun un dublu transfer de proprietate la termene diferite. Operează transferul proprietăţii asupra titlurilor de la un subiect la celălalt. iar reportatul va plăti preţul determinat. reportatorul culege dividentele. al doilea. 1 ST. între reportator şi reportat. Cărpenaru. 2007. între reportat şi reportator pe bani gata. Universul Juridic.

Bibliografie: 1.. Bucureşti. vol. Universul Juridic. revăzută şi adăugită.. Petrescu Ercea. St. III. Curs de drept comercial. Cluj 1946 209 . Drept comercial român. 1929 3. I. Bucureşti. Teoria obligaţiilor comerciale. C. Drept comercial. D.. ediţia a VII-a. Cărpenaru. 2007 2. vol. Finţescu.N. I.

Bucureşti. L. 2004 2 S. Cărpenaru. şi odată cu intrarea sa în vigoare au fost abrogate art. Potrivit art. p. îndeplinirea unei obligaţii civile sau comerciale. 83 3 ST. Garanţiile reale mobiliare. născute din orice contract încheiat între persoane fizice sau juridice. Prin diversificarea bunurilor care pot face obiectul garanţiei ei dar şi prin "consacrarea garanţiei fără deposedare se elimină consecinţele "antieconomice" ale gajului tradiţional3.CAPITOLUL VII CONTRACTUL DE GARANŢIE REALĂ MOBILIARĂ 1. O. 478-479. nr. înregistrarea şi executarea garanţiei2. 2007. comercial . Editura All Beck. De asemenea. Drept comercial român. p. noua procedură de executare privată asigură o mai mare operativitate şi eficienţă în ceea ce priveşte valorificarea garanţiei. David. Livia Mocanu. Bucureşti. Legea nu reglementează numai contractul de garanţie reală mobiliară ci şi alte garanţii reale mobiliare născute din acte 1 M. gajul comercial fiind astfel înlocuit cu garanţia reală mobiliară. ediţia a VII-a. 2/2001. C.Titlul XIV "Despre gaj". modificată prin Legea nr. 1 din lege4 domeniul de aplicare al acestei reglementări este mult mai larg decât cel al gajului comercial. 99/1999 a instituit un nou regim juridic al garanţiilor reale mobiliare1. I. Universul Juridic. Precizări Pentru o mare eficienţă a garantării executării obligaţiilor civile şi comerciale. P. 1999. 540 4 Lege va fi numit în continuare Titlul VI al legii 99/1999 210 . 161/2003 şi OUG 23/2004. D. Unele consideraţii introductive privind regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare (II) în "Revista de drept comercial" nr. revăzută şi adăugită. 05. 236/27. Noua reglementare instituie un sistem unitar privind constituirea.

6. propriu-zise dar pentru că au ca obiect bunuri prevăzute în art. 6 din lege. care prevede că se supun reglementărilor prezentei legi. precum şi orice alte acte juridice. asemeni garanţiei rezultate dintr-un contract de garanţie reală mobiliară. c)toate formele de închiriere. este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 1. 2. Garanţiile reale mobiliare asimilate sunt reglementate de art. Drept comercial român. indiferent de forma sau de denumirea lor. creditorul poate executa obiectul garanţiei urmând 1 ST. III din lege. dacă valoarea bunului care urmează a fi vândut. stabilită în contractul de consignaţie. de art. b)vânzările condiţionate. 6 din lege aceste acte juridice îndeplinesc rolul de garanţie reală mobiliară. aceste garanţii pot fi denumite garanţii reale mobiliare "asimilate"1. distincte să garanteze îndeplinirea unei obligaţii cu un bun. cu condiţia de a fi îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute în Cap. bunurile mobile la care se referă actele juridice enumerate la art. revăzută şi adăugită. 540 211 . Universul Juridic.juridice care nu au fost special încheiate pentru garantarea executării obligaţiilor. aşa cum este definit la art. D. pe termen mai mare de un an. În aceste condiţii. 2. d)contractele de consignaţie care au ca obiect bunurile prev. având ca obiect bunurile prevăzute la art. p. Aşadar. dacă obligaţia garantată nu se execută de către debitor. inclusiv orice leasing. 000 euro. 2. 1. Cărpenaru. pot fi obiectul unei garanţii. 2007. în ceea ce priveşte ordinea de prioritate. Bucureşti. publicitatea şi executarea următoarele acte juridice: a)toate cesiunile drepturilor de creanţă. 6 din prezentul titlu. e)warantele şi recipisele de depozit Garanţiile enumerate mai sus rezultă din acte juridice care nu sunt garanţie reală mobiliară. ediţia a VII-a.

9 alin(2) din Legea nr. 8. Boroi. în "Juridica" nr. Acest contract realizează principala garanţie reală mobiliară şi. David. Cristina Sitaru. Unele consideraţii introductive privind regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare (II) în "Revista de drept comercial" nr. contractul în temeiul căruia debitorul unei obligaţii constituie în favoarea creditorului o garanţie reală asupra unor bunuri mobile sau asupra unor drepturi în scopul asigurării executării obligaţiei asumate. 58 şi urm. 4/2000. creditorul poate urmări bunul afectat garanţiei precum şi produsele 1 G. p. 3. Dana Boroi. Dana Boroi. 129. 8/2001. Garanţia reală mobiliară reglementată de Titlul VI al Legii nr. Sitaru. 9. . Contractul de garanţie reală mobiliară. 4/2000. Garanţia reală mobiliară reglementată de Titlul VI al Legii nr. Contractul de garanţie dă naştere unui drept real ce conferă creditorului atât un drept de preferinţă cât şi un drept de urmărire1. 10/2000. în situaţia în care nu-şi îndeplineşte obligaţia garantată. 89 2 Pentru o analiză aprofundată. p. 6. Contractul de garanţie reală mobiliară Noţiunea şi caractere juridice 2. 10. Boroi. 129 şi urm. care este definit în art. 4. Creditorul creanţei garantate real are dreptul să-şi satisfacă creanţa garantată înaintea celorlalţi creditori ale căror garanţii reale sau drepturi afectate garanţiei au un grad de prioritate inferior (art. 99/1999). Regimul de drept internaţional privat al garanţiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii 99/1999 în "Revista de drept comercial" nr. p. A. 1. 2/2001. 212 .G. Teveş. 1. S.aceeaşi procedură ca şi în cazul unui contract de garanţie reală mobiliară. D. 99/1999 în "Juridica" nr. 2. 11-12/2000. Dacă debitorul a dispus de bunul sau de dreptul afectat garanţiei. Definiţie. ca atare. nr. 5. 99/1999 în "Juridica" nr. 2. se bucură o reglementarea cuprinzătoare2. Garanţia reală mobiliară se constituie pe baza unui contract de garanţie. 14 din lege ca fiind. a se vedea: I. p. 7.

este. Teves. 2 din Legea nr. indiferent în posesia cui s-ar găsi acesta (art. . 3. 2. rolul său fiind acela de a garanta executarea unei obligaţii principale. Contractul de garanţie reală mobiliară. titlu executoriu. sumate de debitori. prevăzută de lege. Debitorul (garantul) este partea căreia îi incumbă executarea obligaţiei garantate printr-o garanţie reală mobiliară iar creditorul 1 Pentru rezerve privind acest caracter al contractului.1 c) este un contract solemn. denumite de lege (art. în "Juridica" nr. 23 alin. d) contractul de garanţie. fiind obligatorie încheierea sa în forma scrisă. având ca obiect bunurile prevăzute de lege şi cu respectarea cerinţelor de publicitate instituite de lege. p. în temeiul contractului investit cu formulă executorie. Caracterele juridice ale contractului Contractul de garanţie reală mobiliară prezintă următoarele caractere juridice: a) este un contract bilateral. când garanţia este fără deposedare. potrivit legii (art. Părţile contactului Părţile contractante. b) este un contract accesoriu. 3. 17). creditorul garantat poate executa garanţia. române sau străine. a se vedea I. contractul dă naştere la obligaţii în sarcina ambelor părţi. 1. În cazul garanţiei cu deposedare. 19) creditor şi debitor. 291 213 . adică în cazul neexecutării obligaţiei principale. 8/2000. 2. 99/1999). pot fi orice persoane fizice sau juridice. Constituirea garanţiei reale mobiliare Contractul de garanţie reală mobiliară se încheie.lui. contractul capătă şi caracter real.

g) drepturile de creanţă garantate. şi anume: a) stocul de bunuri fungibile şi nefungibile. industrială sau comercială. deschise la instituţiile bancare sau financiare. în principiu. c) certificatele de depozit. 467 şi 468 C. 6 din lege. 3. inclusiv bunurile corporale sau mobile. instalaţiile. m) bunurile mobile închiriate sau care fac obiectul unei operaţiuni de leasing. recolta agricolă. conosamentele şi altele similare. Obiectul contractului Potrivit prevederilor art. h) instrumentele negociabile. pe o durată mai mare de 1 an. precum şi bunurile prevăzute la art. 5 al aceluiaşi articol sunt enumerate concret. toate bunurile mobile corporale sau necorporale pot face obiectul unui contract de garanţie reală mobiliară. i) universalitatea bunurilor mobile ale debitorului. mărci şi alte drepturi de proprietate intelectuală. anumite bunuri care pot face obiectul garanţiei. j) pădurea. accesorii ale unor bunuri imobile.(persoana garanttaă) este persona în favoare căreia s-a constituit garanţie reală. maşinile agricole. etc. d) acţiunile şi părţile sociale ale societăţilor pe acţiuni şi cu răspundere limitată. f) drepturile rezultând din invenţii. civil. În alin. depuneri de economii ori depozitele la termen. echipamentele. 214 . e) drepturile de exploatare ale resurselor naturale şi de operare de servicii publice. b)soldurile creditoare ale conturilor de depozit. k) poliţele de asigure. în condiţiile prevăzute de lege. 2.

dacă în contract nu se prevede altfel. 2) 1 Dispoziţiile Legii nr. etc. un bun mobil individual determinat sau determinat generic sau o universabilitate de bunuri mobile.99/1999 nu se aplică cesiunii drepturilor succesorale şi cesiunii drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială. Pe toată durata contractului de garanţie. constituirea altei garanţii). în acest din urmă caz. contractul de garanţie trebuie să cuprindă o descriere a bunului care face obiectul garanţiei precum şi valoarea maximă a obligaţiei garantate. Prin contractul de garanţie mobiliară se poate garanta îndeplinirea oricărei obligaţii civile sau comerciale. născute din orice contract încheiat între persoane fizice sau juridice. 8). Bunul respectiv poate fi proprietatea debitorului sau a altei persoane. inclusiv dobânzile acumulate şi neplătite ale obligaţiei principale precum şi cheltuielile creditorului ocazionate de valorificarea garanţiei. Obligaţiile garantate pot fi obligaţii de a da. inclusiv un fond de comerţ. Garanţia reală acoperă în întregime obligaţia garantată. viitoare sub condiţie divizibile sau determinabile. Garanţia poate privi bunuri prezente sau viitoare. a face sau a nu face. 215 . 6 (fructe. privilegiilor şi dreptului de retenţie (art. În toate cazurile. debitorul poate dispune de bunul afectat garanţiei ei şi de produsele lui (închiriere. 3. 3. produse. garanţia îşi produce efectele din momentul în care debitorul obţine dreptul de proprietate asupra bunului. Poate fi obiect al garanţiei. 14 alin. )1. vânzare.De asemenea pot fi obiect al garanţiei şi produsele bunurilor menţionate în art. Forma contractului Contractul de garanţie reală mobiliară se încheie în formă autentică sau prin înscris sub semnătură privată care trebuie semnat de debitor (art.

Prin urmare. Manuela Guţu. termenul pentru expirarea înscrierii. garanţia reală şi celelalte sarcini reale reglementate de prezenta lege. I. creditorul poate reînnoi înscriere. de regulă. p. aceştia sunt prezumaţi că au cunoştinţă de existenţa garanţiei reale anterioare. Referitor la creditorii care îşi înscriu ulterior o garanţie reală asupra aceluiaşi bun. domiciliul sau reşedinţa debitorului şi creditorului. Publicitatea garanţiei reale Art. 4. numele şi prenumele. p. Potrivit art. 9/2000. forma scrisă a contractului este o condiţie ad validitatem impusă de lege1. de regulă. cerinţa semnării lui de către debitor trebuie privită ca o condiţie de validitate a contractului. au rangul de prioritate stabilit de momentul în care acestea au fost făcute publice prin una dintre metodele indicate de lege. 1999). nr. 28 din lege prevede că. inclusiv faţă de stat. 2000. înainte de expirarea termenului. nr. 29. Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. G. etc.Dacă încheierea contractului în formă scrisă este cerută pentru se putea îndeplini condiţia publicităţii. 89 2 H. Bucureşti. G. Of. nr. în Juridica. 364 216 . nr. Proba contrară nu este admisibilă. condiţia publicităţii este considerată îndeplinită. 10. 1 M. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare (M. L. Editura Edit Press Mihaela S. faţă de terţi. R. O. 3. Nicolae. 499/15. Avizul de garanţie cuprinde. din momentul înscrierii avizului de garanţie reală la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare2. bunurile sau drepturile care fac obiectul garanţiei. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrisurilor. P. Înscrierea avizului de garanţie reală la arhivă are rol exclusiv publicitar şi este valabil 5 ani. . pentru încă 5 ani. Publicitatea imobiliară şi noile cărţi funciare.

Cazurile speciale în care publicitatea nu se asigură prin Arhivă. dar a dispus de 1 G. posesie care trebuie să fie publică. constituirea altei garanţii.) şi să culeagă fructele bunului. debitorul care deţine bunul. 4. în momentul încheierii contractului. 1. Dacă obiect al garanţiei reale sunt valori mobiliare. 133 217 . Garanţia reală mobiliară reglementată de Titlul VI al Legii nr. să dispună de el (vânzare. etc. sunt cele prevăzute în art. ci prin alte metode. Garanţia reală sau sarcina constituită asupra vapoarelor sau avioanelor îndeplineşte condiţia de publicitate prin înregistrarea unui formular de aviz de garanţie reală în registrul în care se află înregistrat titlul de proprietate asupra acestora. În cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia garantată. 4. publicitatea se face fie prin înscrierea avizului de garanţie la arhivă. 99/1999 în "Juridica" nr. are dreptul să-l administreze. 4/2000. Boroi. dă naştere la drepturi şi obligaţii atât în sarcina debitorului cât şi în sarcina creditorului1. Efectele contractului de garanţie reală mobiliară Contractul de garanţie reală. Dana Boroi. spre deosebire de contractul tradiţional de gaj. 30 din lege. Astfel în cazul în care obligaţia garantată prin bunuri mobile corporale nu depăşeşte valoarea de 300 euro.De o importanţă deosebită este faptul că arhiva asigură un sistem de evidenţă a priorităţii garanţiilor reale mobiliare. p. Astfel. structurată pe persoane şi bunuri. publicitatea se realizează prin înscrierea în registrul care deserveşte piaţa pe care sunt vândute aceste valori. închiriere. fie prin luarea în posesie a bunului. Drepturile şi obligaţiile debitorului Legea reglementează drepturile şi obligaţiile debitorului asupra bunului care face obiectul garanţiei.

cuantumul minim al daunelor este echivalent a 500 euro. 4. creditorul are obligaţia de a restitui acestuia bunul afectat garanţiei. pentru satisfacerea creanţei sale. Totodată. activitatea acestuia. însă. Dacă creditorul constată că bunul este întreţinut necorespunzător. Neîndeplinirea culpabilă a acestor obligaţii având drept rezultat distrugerea. debitorul. 5. aflat în posesia debitorului. are obligaţia de a-l întreţine şi folosi ca un bun proprietar. aflat în posesia sa. 2. În acest caz. creditorul poate urmări bunul aflat în posesia terţului dobânditor. Pe toată durata contractului de garanţie. din lege. Drepturile şi obligaţiile creditorului Creditorul. are dreptul să considere obligaţia garantată ca devenită exigibilă şi să treacă la executare silită. în calitate de titular al dreptului de garanţie. Executarea Garanţiei Reale Mobiliare Legea nr. conform legii. degradarea sau deprecierea bunului. Dacă debitorul nu-şi îndeplineşte obligaţia garantată. creditorul are dreptul să intre în posesie sau să reţină bunul afectat garanţiei şi să-l vândă pentru a obţine plata obligaţiei garantate. fie procedura de executare reglementată de Codul de procedură civil fie executarea garanţiei în condiţiile prevăzute de art.bunul afectat garanţiei. are dreptul să verifice bunul afectat garanţiei. în posesia căruia se află bunul afectat garanţiei. 62 şi urm. în cazul în care debitorul a executat obligaţia garantată. atrage răspunderea debitorului pentru prejudiciul cauzat. în sensul că acesta poate alege. dacă există temeiuri comercial rezonabile. fără a afecta. Creditorul răspunde pentru refuzul nejustificat de a accepta plata obligaţiei garantate. 218 .99/1999 instituie în favoarea creditorului un drept de opţiune în ceea ce priveşte executarea garanţiei reale mobiliare.

Condiţiile executării garanţiei reale Pentru executarea garanţiei reale este necesară îndeplinirea condiţiilor impuse de lege şi anume: a) pot fi executate numai garanţiile reale asupra bunurilor cu care se garantează îndeplinirea unei obligaţii care cade sub incidenţa reglementării Titlului VI din Legea nr. De asemenea. pot. Procedura instituită de lege pentru luarea în posesie a obiectului garanţiei. să fi cuprinsă. b) obligaţia garantată trebuie să fie certă şi exigibilă. Luarea în posesie a bunului În cazul în care debitorul nu-şi îndeplineşte obligaţia garantată. întrucât nu este necesară vreo autorizaţie sau notificare prealabilă. în mod paşnic sau cu ajutorul executorului judecătoresc. creditorul are dreptul să ia bunul în posesie. " Cu acest prilej. în condiţiile art. nici nu poate face uz de forţă fizică sau de altă formă de intimidare a debitorului. a) Luarea în posesie a bunului în mod paşnic. creditorul poate folosi mijloacele proprii pentru luarea în posesie a bunului afectat garanţiei. 219 . 2. precum şi a produselor realizate din valorificarea acestuia şi a înscrisurilor care constă dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului. 77). însă. este mai urgentă şi mai puţin costisitoare. el nu poate fi însoţit de un funcţionar public sau poliţienesc. fiind suficient ca în contractul de garanţie. fără a mai fi luat în posesie de către creditor (art. 99/1999. 5 cm.5. 5. 87-89 din lege. conveni ca bunul să fie vândut. formula: "În caz de neexecutare. Părţile. Încălcarea acestor prevederi legale atrage răspunderea creditorului. cu caractere de 0. . 1. poate fi exercitată de către creditor faţă de orice persoană care deţine bunul. creditorul nu poate tulbura liniştea publică.

La solicitarea executorului. decât debitorul este proprietarul acestuia. 69). în condiţiile Codului de procedură civilă. va trece la vânzarea acestuia. odată intrat în posesia bunului. Referitor la modalitatea de vânzare. dacă justifică un interes. are loc atunci când luarea în posesia bunului în mod paşnic. creditorul sau proprietarul bunului. În acest caz. 5. care să asigure obţinerea celui mai bun preţ . liber de orice garanţie reală existentă sau de sarcini (art.b. vânzarea prin licitaţie publică. creditorul trebuie să vândă bunul "într-o manieră comercială rezonabilă". 220 . urmărind astfel satisfacerea creanţei sale (art. dacă altă persoană. şi anume notificarea. vânzarea pe pieţe publice. 3. dacă nu este prevăzută în contractul de garanţie. o copie de pe contractul de garanţie şi o descriere a bunului ce urmează a fi luat în posesie. debitorul. poate face opoziţie la vânzare. creditorul se adresează executorului cu o cerere. Vânzarea bunului Creditorul garantat. 70). la instanţa competentă. În termen de 5 zile de la primirea notificării. nu mai este posibilă. Creditorul are obligaţia să notifice vânzarea în orice mod care asigură dovada primirii. Cumpărătorul unui astfel de bun dobândeşte proprietatea asupra acestuia. însoţită de o copie certificată de pe înscrierea de la Arhivă. creditorul trebuie să îndeplinească o procedură prealabilă impusă de lege sub sancţiunea nulităţii vânzării şi a răspunderii pentru daune. Înainte de vânzarea bunului. organul de poliţie trebuie să acorde tot sprijinul necesar luării bunului în posesie. către debitor şi ceilalţi creditori care şi-au înscris garanţia faţă de acelaşi debitor şi cu privire la acelaşi bun dar şi către proprietarul bunului. Intrarea în posesia bunului cu ajutorul executorului judecătoresc sau bancar.vânzarea directă.

c) suma rămasă. cu excepţia celor înregistrate anterior înscrierii garanţiei sale (art. Dacă suma obţinută în urma vânzării bunului nu acoperă integral obligaţia garantată. Orice sumă rămasă după satisfacerea creditorilor garantaţi. 4. copii de pe contractul de garanţie şi informaţii privind suma ce urmează a fi executată. acesta din urmă devenind însă un simplu creditor chirografar. 89 din lege. este imperativă. terţii să fi avut posibilitatea de a participa la vânzare. Executarea asupra sumelor depuse într-un cont de bancă. Particularităţi privind executarea granţiei asupra unor bunuri a. în ordinea rangului de prioritate. se va distribui celorlalţi creditori. cu condiţia ca. în prealabil. luarea în posesie şi vânzarea bunului. Şi în acest caz. va fi remisă debitorului. după cum urmează: a) plata cheltuielilor privind conservarea. Distribuirea sumei de bani obţinută din vânzarea bunului Suma obţinută din vânzarea bunului afectat garanţiei. 73). 29 şi art. va fi distribuită de către creditori. anexând la notificare.De asemenea. Această ordine de prioritate impusă de lege. creditorul garantat are obligaţia de a notifica băncii intenţia sa de a-şi satisface creanţa din sumele depuse în cont. chiar dacă acesta nu a devenit exigibilă. 5. în ordinea de prioritate prevăzută de lege (art. 30). nerespectarea atrăgând după sine nulitatea plăţii. 221 . bunul va fi dobândit liber de orice sarcini. se realizează în condiţiile art. debitorul va rămâne în continuare obligat faţă de creditor pentru diferenţa neachitată. 5. b) plata dobânzilor şi a creanţei garantate. legea permite creditorului să-şi adjudece bunul afectat garanţiei. Astfel. 5.

în condiţiile prevăzute la art. c) Executarea asupra titlurilor negociabile. banca va plăti datoria debitorului garantat. Executarea se poate face şi împotriva giranţilor şi avaliştilor. Bucureşti. până la concurenţa creanţei garante.Banca. banca va plăti mai întâi pe acest creditor. urmează procedura indicată de lege pentru valorificarea drepturilor care rezultă din aceste titluri. După blocarea contului. Dacă există un creditor cu rang de prioritate superior asupra contului de depozit. va verifica înscrierea la Arhivă a contractului de garanţie. gradul de prioritate şi semnătura creditorului. biletul la ordin şi cecul). Creditorul poate. cum sunt warantele. b) Executarea asupra unor titluri care conferă drepturi reale asupra unor bunuri mobile Dacă garanţia reală este reprezentată de titluri care atestă drepturi reale asupra unor bunuri mobile. să preia sau să cedeze altei persoane drepturile de creanţă asupra cărora s-a constituit garanţia reală. 548 222 . recipisele de depozit prin vânzarea bunurilor la care se referă aceste titluri. 1 ST. chiar dacă creanţa acestuia nu a devenit exigibilă. cum sunt efectele de comerţ (cambia. D. în continuare acceptând doar noi depuneri. ediţia a VII-a. de asemenea. va bloca contul debitorului. indisponibilizând sumele existente în cont. fără a mai accepta efectuarea de plăţi. 78 din lege. p. d) Executarea asupra unor drepturi de creanţă Legea oferă creditorului posibilitatea de a opta între două posibilităţi. Creditorul poate să intre în mod paşnic în posesia înscrisurilor constatatoare ale drepturilor de creanţă şi să folosească mijloace paşnice pentru satisfacerea creanţei sale. iar dacă sunt îndeplinite condiţiile legii. 2007. revăzută şi adăugită. Universul Juridic. preţul obţinut fiind distribuit conform art. Drept comercial român. 83 alin. 21. potrivit cererii creditorului. Cărpenaru.

aceasta nu încetează. Bibliografie: 1. nr. Drept comercial român. Contractul de garanţie reală mobiliară. . 9/2000 Mocanu. 8/2001 223 . Dacă părţile convin ca garanţia să acopere şi obligaţii viitoare. revăzută şi adăugită. Garanţiile reale mobiliare. Bucureşti.. 2/2001 Guţu. creditorul garantat are obligaţia ca în termen de 40 zile. 10. Garanţia reală mobiliară reglementată de Titlul VI al Legii nr. 5. 2004 Nicolae. 7.. ediţia a VII-a.. R. 2. Manuela. 99/1999 în "Juridica" nr. 4.. să înregistreze la Arhivă o notificare în acest sens. 1. 2. 7. Boroi. Livia. Editura Edit Press Mihaela S. Bucureşti. 4. 5. 2007 David. Universul Juridic. D. Bucureşti. Unele consideraţii introductive privind regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare (II) în "Revista de drept comercial" nr. St. 6. Boroi. 3. arhiva făcând menţiune despre stingerea garanţiei reale mobiliare (art. În cazul stingerii garanţiei reale.. 6. 2000 Teveş. Publicitatea imobiliară şi noile cărţi funciare. M. 8. G. Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. L. nr. în "Juridica" nr. 4/2000 Cărpenaru. c) hotărârea judecătorească prin care se pronunţă încetarea garanţiei. 3. S. 11-12/2000. Editura All Beck. în Juridica. b) actul liberator al creditului. conform legii. în următoarele cazuri: a) la îndeplinirea obligaţiei garantate. Dana.6. 9. 27 din lege). Încetarea contractului de garanţie reală mobiliară Garanţia reală mobiliară încetează. I..

A. Cristina. Regimul de drept internaţional privat al garanţiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii 99/1999 în "Revista de drept comercial" nr. Sitaru.8.. Sitaru. 10/2000 224 . D.

ce poate fi creditor pentru una sau cealaltă din părţi. 2/1996. Prestaţiile ce şi le fac părţile una celeilalte se numesc remize. D. Georgescu. nr. revăzută şi adăugită. Caractere juridice. 535. p. Contractul de cont curent este un acord de voinţă în care părţile se înţeleg ca. I. cu precădere. Contul curent.CAPITOLUL VIII CONTRACTE COMERCIALE BANCARE SECŢIUNEA I Contractul de cont curent Noţiune. ediţia a VII-a. 1 ST. Bucureşti. Universul Juridic. în loc să achite separat şi imediat creanţele lor reciproce izvorâte din prestaţiile făcute una către cealaltă. respectiv a creanţelor pe care le au unul faţă de celălalt. în Revista de drept comercial. putând fi utilizat de orice parte. să-şi facă lichidarea la un anumit termen. încât la încheierea afacerilor se poate stabili un sold. Subiecţii care încheie contractul de cont curent se numesc corentişti. Între subiecţii contractului există un raport juridic ce presupune existenţa unui document de evidenţă a datoriilor şi. 2007. Cărpenaru. prin achitarea soldului de către partea care va fi debitoare1 Deşi acest contract are un caracter general. p. Orice operaţiune (remiză) făcută de o parte către cealaltă se înregistrează în document. Drept comercial român. privit ca un instrument de evidenţă.L. 12-15 225 . totuşi el se utilizează de către bănci.

contopindu-se în ansamblul sumelor înregistrate. 226 . 1945. 2/1996. Efecte principale. 370 alin. 1 şi 2 Cod com. prin aceea ca el le trece în debitul sau. Contul curent. adică în momentul în care părţile convin să se întocmească şi să se lichideze soldul.este cu titlu oneros. Înscrierea însă în contul curent a unui efect de comerţ sau a unui alt titlu de credit e presupusa făcută sub "rezerva încasării" Compensaţiunea reciprocă între părţi. 88 2 I. „Contractul de cont curent produce: Strămutarea proprietăţii valorilor înscrise în contul curent asupra primitorului lor. oricare ar fi el. fiind valabil prin simplul acord de voinţă al părţilor1. Efectele contractului.L. Când este făcut de comercianţi este prezumat a fi comercial.Din momentul în care o creanţă a fost trecută în cont ea îşi pierde individualitatea. în Revista de drept comercial. pentru că soldurile provizorii produc dobânzi şi sunt datorate de debitor. Ele sunt de două feluri: principale şi secundare2.este consensual. Teoria obligaţiilor comerciale. 5. Contractul are următoarele caractere juridice: . nr. Comercialitatea acestui contract rezultă din legătura ce o are cu o altă faptă de comerţ. III. Prin înscrierea în cont a unei remiteri ce are ca obiect o valoare patrimonială se transferă 1 C. cu rezerva platei diferenţei” a) Transferul dreptului de proprietate. Georgescu. p.este bilateral: părţile se creditează reciproc pentru prestaţiile făcute. la activ sau pasiv după caz. vol. Cluj. Conform art. Drept comercial. Petrescu-Ercea. până în concurenţa debitului şi a creditului respectiv la încheierea socotelei. şi novatiunea obligaţiunii de mai înainte între acela care a trimis valorile şi primitorul lor. . p. . întrucât plata acestor prestaţii se face la termen. Contul curent este o operaţiune comercială dacă are cauză comercială.

În această perioadă nici una din părţi nu poate solicita pretenţii de la cealaltă parte. Datoriile reciproce ale părţilor se sting până la concursul celei mai mici. Obligaţia iniţială ce rezultă din actul juridic pe care se întemeiază prestaţia se stinge. îl titularizează pe primitor cu dreptul de proprietate asupra mărfii. Pentru sumele trecute în cont în debitul celui ce a fost creditat şi în favoarea celui ce a făcut prestaţia curg dobânzi de la data înscrierii operaţiunii. ediţia a VII-a. cu valoarea mărfii. prin creditarea transmiţătorului şi debitarea primitorului. D. b) Novaţia. a) Curgerea dobânzilor. d) Compensaţia. Efecte secundare. adică a preţului. dacă părţile nu s-au învoit altfel”. cei interesaţi au la dispoziţie acţiunile şi excepţiile ce izvorăsc din actele juridice iniţiale. 370 pct. Art. Universul Juridic. Soldul contului curent exprimă diferenţa dintre creanţele celor două părţi. c) Indivizibilitatea. de la data inscrierei. Ca efect al operărilor în cont sumele consemnate pe baza prestaţiilor făcute îşi pierd individualitatea devenind un ansamblu indivizibil1. Această stare juridică specifică se perpetuează până la împlinirea termenului de închidere a contului. Operarea în cont. Deşi. contul este indivizibil şi nu există 1 A se vedea practica citată de ST. 3 Cod com: „Curgerea de dobânzi pentru sumele trecute în contul curent în debitul primitorului. Deci. Dobânzile sunt cele comerciale şi se socotesc pe zi. revăzută şi adăugită. între părţi operează o compensaţie convenţională. Cărpenaru. p. 2007. 537 227 . Astfel. Contractul de cont curent şi operările din cont nu afectează individualitatea actelor juridice ce au dat naştere la prestaţii.dreptul de proprietate privind această valoare de la transmiţător la dobânditor: comerciantul ce a primit o cantitate de marfă şi preţul a fost trecut în cont obţine proprietatea mărfii. Drept comercial român. Bucureşti. odată cu operarea în cont şi se naşte o nouă obligaţie ce are ca izvor contractul de cont curent.

În acest caz dobânzile datorate se capitalizează. la intervale mai scurte operaţiunile înscrise. Aceste comisioane şi cheltuieli făcute se calculează în favoarea celui ce trebuie să le primească şi se înregistrează. Conform art. Părţile pot conveni ca periodic să se facă închideri ale contului. b) Dreptul la comision şi alte cheltuieli. Se obişnuieşte ca părţile să-şi trimită extrase de cont ce cuprind înregistrările efectuate şi soldul efectuat.o creanţă exigibilă se calculează dobânzile corespunzătoare soldurilor preliminare. Aceste dobânzi se calculează pe zile. la cererea uneia dintre părţi sau de drept. Încheierea se poate realiza în cursul contractului sau la expirarea lui. Cererea de încetare se face în caz de moarte sau punere sub interdicţie a uneia dintre părţi. În acest mod ele cunosc. creditându-i-se contul. 372 Cod com. Contractul încetează la termenul stabilit. Curgerea dobânzilor nu exclude calcularea unor eventuale comisioane sau cheltuieli pentru servicii făcute de o parte celeilalte. Suma ce rezultă din sold produce dobânzi de la data lichidării contului şi poate fi urmărită de către creditori. în lipsă la 31 decembrie al fiecărui an. Fiecare parte va trebui să confirme extrasul ori să ceară rectificarea lui. încheierea contractului de cont curent şi lichidarea soldului vor avea loc la termenele stabilite şi. contul se închide definitiv. Contractul încetează de drept în următoarele situaţii: 228 . În caz de neînţelegere cu stabilirea soldului se poate promova o acţiune prin care se cere lichidarea judecătorească a acestuia. dobânzile şi cine este debitorul. Încheierea şi încetarea contractului. La data convenită de părţi. Pe perioada judecăţii soldul nu produce dobânzi pentru că nu avem o creanţă lichidă. Soldul creditor al perioadei expirate devine primă operaţiune în contul perioadei ce urmează.

249-253 229 . acest raport juridic presupune trei subiecţi: emitentul. în care fiecare urmăreşte realizarea unui interes material. Cărţile de credit sunt instrumente moderne de plată care creează raporturi juridice complexe. Deci. Orice parte poate face denunţarea. de la care se va aproviziona. Dalloz. pot realiza funcţii de credit şi plată. J. Cel interesat trebuie să dovedească reaua-credinţă (abuzul) celeilalte părţi. instituţii financiare sau bancare. 1980.R.prin denunţarea unei din părţi. Toţi trei realizează o schemă juridică. Ele. titularul cărţii şi furnizorul. Evident că atât emitenţii cât şi furnizorii au cheltuieli ce rezultă din utilizarea acestui sistem modern. Cel ce le emite are în vedere un client ce o va folosi. SECŢIUNEA II Contractul de carte bancară Precizări. Aceste instrumente sunt foarte numeroase şi pot fi emise de mari firme comerciale. . pp.prin falimentul uneia din părţi. Ei vor recupera cheltuielile lor pe seama clientului. Rives Lange Droit bancaire. în care fiecare are drepturi şi obligaţii. fără să-şi justifice actul.. urmând ca plata mărfurilor cumpărate să se realizeze de către emitent pe baza depozitelor pe care le are clientul la el sau pe baza creditului ce i-l acordă. Raporturile juridice ale contractului1 1 Rene Rodiere. care la rândul său se adresează unui furnizor de mărfuri.

I. b) Obligaţiile titularului de carte.banca se angajează să facă serviciul de casă titularului de carte: să plătească cheltuielile efectuate de client prin folosirea cărţii. Banca va avea un drept de creanţă de rambursare. . Practic cele două părţi semnează un contract tip ce presupune următoarele obligaţii: a) obligaţiile băncii. El trebuie să ramburseze sumele plătite de bancă furnizorului (fie cu titlu de garanţie promisă. Până la concurenţa unei anumite sume banca garantează de plată. pentru că posesorul nu a făcut opoziţie în timp util. fie cu titlu de serviciu de casă). Deschiderea creditului se face după regulile obişnuite. 2. Cererea presupune acceptarea de către client a condiţiilor de utilizare a cărţii aşa cum sunt consemnate ele în regulamentele băncii. 230 . Între cei doi subiecţi se încheie un contract de adeziune: clientul semnează cererea pentru carte.Banca se poate angaja să deschidă un credit posesorului de carte. Raportul între emitent şi titularul cărţii. banca acceptă să-i remită cartea. Pentru partea garantată banca are poziţia fidejusorului comercial. Dacă plata s-a făcut de bancă în mâinile furnizorului. Peste suma garantată banca acţionează ca un mandatar de plată pe seama posesorului de carte. el nu se poate sustrage de la obligaţia de rambursare invocând excepţiile pe care le are de furnizor. Posesorul poate împiedica plata în mâinile furnizorului revocând mandatul. Banca trebuie să plătească furnizorului şi va avea un drept de creanţă împotriva posesorului cărţii. Astfel: 1. Ea a subscris un angajament de plată faţă de diferiţi furnizori. acesta din urmă nu poate să se opună la ceea ce banca a plătit furnizorului şi nu poate refuza rambursarea invocând excepţii ce le poate opune furnizorului. .

Convenţia poate fi reînnoită prin tacită recondiţiune. . Banca trebuie să plătească cheltuielile angajate înainte de desfiinţarea contractului.să vândă cu acelaşi preţ purtătorului de carte. Orice eveniment care afectează această încredere justifică renunţarea la convenţie de către oricare dintre părţi. Această durată este menţionată pe carte. . b) obligaţiile băncii. Acest comision se reţine de către bancă la primirea şi onorarea facturii. Dacă titularul a folosit cartea după reziliere.să nu refuze onorarea vreunei cărţi de credit. 231 . a) obligaţiile furnizorului. Încetarea contractului de adeziune nu poate compromite drepturile pe care furnizorii le-au dobândit ulterior. furnizorii beneficiază de garanţia băncii atât timp cât rezilierea nu le-a fost notificată.Titularul nu trebuie să folosească documentul decât pentru nevoi personale.până la concurenţa sumei indicate să plătească facturile emise de furnizori ca urmare a folosirii cărţii de către client (posesorul de carte). Convenţia poate fi desfiinţată şi înainte de termen pentru că această carte de credit presupune o relaţie de încredere între bancă şi titular. Convenţia de adeziune se încheie de obicei pe perioadă determinată. Din acest motiv cesiunea comerţului de către furnizor are ca efect încetarea convenţiei. Raportul dintre cei doi subiecţi se întemeiază tot pe o convenţie de adeziune pe durată determinată. Raporturile între bancă şi furnizor. Banca se angajează să plătească numai facturile trimise de furnizorii agreaţi. convenţia încetează prin decesul titularului sau incapacitatea sa. ori prin falimentul băncii.să plătească băncii comisionul. II. De asemenea. irevocabil ce presupune o obligaţie de garanţie independentă. . Şi între cei doi parteneri există raporturi de încredere. . Acest angajament este personal.

Făcându-se şi această notificare riscul se transferă la furnizor. Se discută care dintre subiecţii acestui aranjament suportă consecinţele utilizării frauduloase a cărţii de credit. Dacă. Avem de a face cu o stipulaţie pentru altul ce produce un drept în profitul titularului şi unde debitor este furnizorul. cât timp. Între titularul cărţii şi furnizor există contracte de vânzarecumpărare şi prestări servicii. Cheltuielile efectuate de hoţ după avizare sunt suportate de emitent. Fiecare dintre subiecţi au drepturi. b) creanţa obţinerii preţului nu este stinsă prin simpla utilizare a cărţii de credit. Ea rămâne în fiinţă până la plata furnizorului de către banca emitentă. Această obligaţie rezultă din raportul contractual cu banca. După ce şi-a îndeplinit obligaţia posesorul nu mai suportă nici un risc. Folosirea cărţii are efect asupra modului de plată a preţului mărfurilor sau serviciilor. banca refuză să plătească. la rândul său nu a notificat pierderea sau furtul către furnizorii agreaţi.peste suma garantată banca va plăti numai în măsura în care se realizează încasarea de la posesor. Raportul dintre posesorul cărţii şi furnizor. III. dintr-un motiv sau altul. furnizorul va putea acţiona pe titularul cărţii ca să plătească marfa cumpărată sau serviciile efectuate. Astfel: a) furnizorul nu poate refuza ca dreptul său să fie stins prin sistemul cărţii de credit. Utilizatorul deposedat de carte trebuie să anunţe imediat pe emitent despre furt sau pierdere.. Utilizarea frauduloasă a cărţii pierdute sau furate. obligaţii şi responsabilităţi în legătură cu producerea unui astfel de incident. 232 . Riscul utilizării frauduloase a cărţii va fi suportat de către cel care nu-şi îndeplineşte sarcinile ce izvorăsc din acest mecanism financiar-juridic.

1 Rene Rodiere.R. Rives Lange Droit bancaire. economic. ori în interesul acelei persoane îşi asumă un angajament bănesc prin aval. de a desemna orice operaţiune care presupune o plată la termen. 1980. încredere între subiecţi şi riscul creditorului.trebuie să se aibă în vedere şi să se facă distincţie între suma de pe factura garantată de emitent şi partea negarantată. . aceasta din urmă nemaiputând fi obligată să plătească. Sub această denumire generică se cuprind toate contractele prin care o bancă sau o instituţie financiară îşi asumă obligaţia faţă de o anumită persoană să pună la dispoziţia acesteia. furnizorul acţionează pe riscul său. Observăm că noţiunea de credit are un înţeles restrâns.1 SECŢIUNEA III Alte contracte bancare Contractul de credit. 257 233 .furnizorul poate fi declarat responsabil dacă. în principiu. de împrumut. consecinţele utilizării frauduloase a cărţii. Noţiunea de credit nu este privită în sens larg. încă înainte de a fi primit notificarea a comis vreo greşeală (spre exemplu. sau scrisoare de garanţie. garanţie. Pentru aceasta din urmă. nu descoperă vreun defect al semnăturii purtătorului cărţii). J. în schimbul unei remuneraţii percepute cu titlu de dobândă sau comision. El nu mai beneficiază de un angajament al băncii. Există două excepţii: . fonduri băneşti pe o durată de timp determinată.Dacă titlul este utilizat înainte ca emitentul să fie avertizat titularul deposedat suportă. Dalloz. p. într-un cuantum determinat.

Contractele de credit se pot clasifica în diferite forme: a) după durată: . .prin transferul unei creanţe.credite pentru finanţarea unor posturi ale bilanţului. c) după caracterul mobilizabil al creditului: . are întotdeauna două componente: . . dă expresie unei obligaţii de a face în opoziţie cu dobânda ce dă expresie unei obligaţii de a da.credite nemobilizabile d) după tehnica juridică utilizată: .credite specifice . 298 234 . vol.credite pentru acoperirea unor nevoi cu caracter general.pe termen scurt (până la 12 luni).credite mobilizabile. De obicei comisionul se stabileşte sub formă de procent1.credite pentru îndeplinirea unei operaţiuni.5 ani). Remuneraţia la care este îndreptăţită banca. .pe termen mediu (între 1 . N. b) după destinaţie: . Buc. I p. 1996.pe termen lung (peste 5 ani). deoarece banca şi-a îndeplinit obligaţia asumată şi a pus la dispoziţia clientului suma prevăzută. . Comisionul este remuneraţia ce o percepe banca pentru serviciile prestate în favoarea clientului. Dobânda se cuvine băncii chiar dacă clientul nu uzează de credit. 1 M.prin deschidere de credit.comisionul . . .dobânda ce se calculează la suma acordată pentru perioada stabilită. . El. .prin semnătură. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor. Costin. renunţând la posibilitatea de a obţine un profit în fructificarea ei. .

remiterile băncii către client sunt obligatorii. 1996. vol.din chiar momentul încheierii contractului există un creditor. respectiv banca. Încheierea contractului nu presupune predarea efectivă a fondurilor şi nici transmiterea vreunui drept asupra acestor fonduri. .clientul are obligaţia de a restitui suma ce i-a fost acordată la termenele prestabilite neadmiţându-se plăţile parţiale. . fie trăgând o cambie sau un cec asupra băncii. fie încasând fondurile respective.clientul este un debitor la băncii până la rambursarea integrală. Acest contract presupune unele sarcini specifice ce fac din el un contract distinct de alte contracte. deoarece numai banca se obligă. . Buc. banca fiind obligată să remită clientului sumele convenite la termenele stabilite. Este un contract bancar prin care banca îşi asumă obligaţia să pună la dispoziţia unui client pe o perioadă de timp un anumit credit. Contractul încetează la expirarea duratei sau din iniţiativa uneia dintre părţi1. de care beneficiarul poate uza. . 1 Dicţionar de drept internaţional al afacerilor. . întrucât clientul nu-şi asumă obligaţia de a uza de creditul respectiv. să se stabilească un comision pentru neutilizarea creditului în sarcina debitorului. I p. ce păstrează această calitate până la rambursarea integrală a capitalului şi dobânzilor.este permisă cesiunea creditului însă numai cu acordul băncii. De obicei deschiderea de credit se face printr-un cont curent. contul curent devenind un contract accesoriu contractului de creditare. 300 235 .este un contract unilateral.Contractul de deschidere de credit. Astfel: . Se obişnuieşte totuşi.

Este o varietate a contractului de locaţiune. deoarece ea nu cunoaşte conţinutul seifului. Obligaţia de pază este o obligaţie de rezultat astfel că banca răspunde pentru deteriorarea sau furtul obiectelor depozitate. Astfel: . 236 . 1.să respecte regulile de utilizare a seifului. 2. . Şi creditorii pot înfiinţa un sechestru asigurator pe seif.să asigure beneficiarului accesul la seif. Totuşi.banca nu poate fi considerată detentorul obiectelor depuse în seif. . El presupune un raport juridic între o bancă şi un client. Beneficiarul nu are libera folosinţă a bunului închiriat ci doar accesul la bun cu concursul băncii.să plătească chiria prevăzută. Obligaţiile băncii: . contractul se deosebeşte de contractul de depozit.Contractul de închiriere a unui seif. banca este obligată se încunoştinţeze pe client. Se poate spune astfel că avem de a face cu un contract complex. Între acest contract şi contractul de locaţiune există deosebiri. Banca mai are obligaţia de a asigura paza seifului. În acest caz.să asigure securitatea seifului. Contractul de închiriere de seif capătă natura juridică a unui contract de pază alăturat unui contract de locaţiune. Autoritatea are dreptul să sigileze seiful în condiţiile prevăzute de lege. în virtutea căruia banca se obligă să pună la dispoziţia clientului pentru utilizare casete prevăzute cu închizători speciale spre a păstra sub pază documente şi obiecte de preţ. Obligaţiile clientului: .

Buc. I. 1945 5. nr. III. 2007 2. 1996. M. 308 237 . Teoria obligaţiilor comerciale. I p.. Cluj. Cărpenaru. Georgescu. Lange Droit bancaire. revăzută şi adăugită. ediţia a VII-a. Dalloz. vol.. St. Rene. Bucureşti. Drept comercial.În caz de neplată a chiriei.. 2/1996 4. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor. banca poate interzice clientului accesul în seif. N. Buc. în Revista de drept comercial. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor.R. N. Universul Juridic. 1980 CAPITOLUL IX CONTRACTUL COMERCIAL DE TRANSPORT 1 M. Rodiere. Prin particularităţile sale acest contract este un contract de adeziune1. Rives. Bibliografie: 1. Contul curent. Costin. J.. Costin. Drept comercial român. I 3.. 1996. Petrescu-Ercea. D. vol.L.. C. vol.

conţinutul scrisorii de trăsură. cauze exoneratorii de răspundere. 413 . Contractul de transport este definit de Codul comercial chiar dacă. 3 Cod com. clauze restrictive de răspundere). 1470 o clasificare a contractului de transport. deşi. Definiţia este criticată pentru că nu face referiri la transportul de persoane şi nu distinge între transport şi comisionul pentru transport. În art. El ".441 (caracterizarea contractului. Dispoziţiile legale aplicabile contractului de transport provin din mai multe acte normative. răspunderea cărăuşului. Operaţiunea de transport este comercială pentru că aşa prevede legea (art. există puncte de vedere contrarii.941/1959 (modificat prin HCM nr. act normativ în vigoare. ori între unul din aceştia şi cărăuşul ce se însărcinează a-l face". . ) şi intră în categoria prestărilor de servicii.362/1960). iar în art. apărute la intervale mari de timp care trebuiesc coordonate între ele.Codul comercial reglementează contractul de transport în dispoziţiile art. paguba suferită de expeditor.Codul civil înscrie în art.Regulamentul din 1959 aprobat prin HCM nr. privilegiul cărăuşului asupra bunurilor transportate.1475 consacră regulile ce privesc responsabilitatea cărăuşului. . definiţia este criticabilă. despăgubirile în materie. . are loc între expeditor sau acela care dă însărcinarea pentru transportul unui lucru şi întreprinzătorul care se obligă a-l face în numele său propriu şi socoteala altuia. . Natura juridică. 1473 . 238 . clauza penală. . iar în art. 1476 se enunţă obligaţia celor ce fac transporturi să ţină registre comerciale.Izvoare de drept. raporturile juridice dintre cărăuş şi destinatar. 1477 se fac trimiteri la regulamente şi reglementări specifice diferitelor transporturi.

contractul are un caracter autonom faţă de operaţiunile de vânzare. asigurare.cărăuşul are gestiunea comercială şi tehnică a mărfurilor şi persoanelor ce fac obiectul contractului. . Adică: .este un contract consensual. . În consecinţă prestatorul trebuie să parcurgă un itinerar prestabilit. Când contractul are ca obiect strămutarea unor bunuri.este un contract cu titlu oneros. .presupune asumarea unei obligaţii ce se îndeplineşte pe riscul prestatorului (se asumă o obligaţie de a face. comisionari. .conferă cărăuşului independenţă juridică faţă de cocontractant. un cărăuş şi un destinatar. Avem un expeditor. . contractul de transport este o specie a contractelor de prestări de servicii şi are toate caracterele acestui tip de contract. închiriere. contractul îşi păstrează independenţa.transportul constă în deplasarea în spaţiu de persoane şi mărfuri. Adică: .Deci. care justifică transportul. Oricât de strânsă este legătura dintre operaţiunea comercială (raportul fundamental) şi operaţiunea de transport. Expeditorul mai este numit încărcător sau predător. .este un contract sinalagmatic perfect. relaţia juridică devine complexă. În transportul de persoane raportul juridic este simplu şi presupune doi subiecţi: cărăuşul şi clientul transportat.activitatea se derulează în chip profesional. de rezultat). Participanţii la contractul de transport. . În relaţie pot interveni şi alţi subiecţi în calitate de intermediari. acţiune ce constituie obligaţia fundamentală a cărăuşului. intervenientul este numit 239 . Are şi particularităţi ce-l disting de alte contracte de prestări de servicii. se amplifică. Dacă expeditorul recurge la un comisionar. prestatori de servicii.

Expeditorul-cedent transmite drepturile ce rezultă din contractul de transport în favoarea destinatarului cesionar. 1 O. Contractul comercial de transport. .ar exista în realitatea în schema juridică a contractului de transport o stipulaţie pentru altul: expeditorul este stipulant. Comisionarul încheie contractul în nume propriu. dar pe contul comitentului.expediţionar. Pendente conditione expeditorul poate revoca drepturile destinatarului. . Astfel. obiect. . 1995. dar sunt supuse deopotrivă unui termen suspensiv şi unei condiţii rezolutorii. Destinatarul este o terţă persoană în raport cu contractul dintre cărăuş şi expeditor. Încheierea contractului de transport. Cărăuşul este principalul subiect al contractului de transport comercial şi constă într-o intreprindere ce se obligă să transporte persoane sau să strămute mărfuri. . aceste drepturi se primesc încă de la data încheierii contractului. p. Mai mult. Expeditorul acţionează în interesul destinatarului comportându-se ca un gerant al afacerilor acestuia. dacă el aderă la convenţie va dobândi unele drepturi.în sfârşit. Deci. s-a formulat ideea că este vorba de un contract atipic în privinţa efectelor ce le produce pentru că destinatarul contractului de transport este dobânditor a unor drepturi autonome. Nu există reguli speciale privind condiţiile generale de valabilitate ale contractului (consimţământ. sub acest aspect se aplică regulile de drept comun. fiind obligat direct faţă de cărăuş. s-a încercat să se explice natura juridică a acestui contract formulându-se mai multe opinii1.43 240 . capacitate. cărăuşul este promitent. Buc. cauză). iar destinatarul terţ beneficiar. Căpăţână. În literatură se discută cum se explică împrejurarea că un contract făcut între expeditor şi cărăuş produce efecte în câştigul destinatarilor.efectele s-ar explica printr-o cesiune de drepturi.efectele contractului se explică prin instituţia gestiunii de afaceri.

este privit ca un contract consensual. 557 Cod com.tot în transportul maritim se foloseşte contractul de închiriere a unei nave ce presupune un document de transport specific numit contract de navlosire. 414 al.HCM nr. se arată că "scrisoarea de cărat poate să fie la ordin sau la purtător". se face referire la transmiterea acestor scrisori la ordin prin gir după regulile cambiale. se foloseşte termenul de conosament.în materie feroviară se întocmeşte scrisoarea de trăsură (chiar dacă termenii folosiţi sunt arhaici). ca o condiţie ad probationem. la ordin sau la purtător. De asemenea. Totuşi. .în materie de transport maritim. . fiind suficientă forma înscrisului sub semnătură privată. 565 Cod com. document care are câteva particularităţi. foaia de parcurs. ) . Deşi. art. Aceste documente de transport ce au funcţiuni de titluri la ordin sau la purtător se bucură de caracteristica literalităţii în sensul că "convenţiile necuprinse în scrisoarea de cărat nu au nici 241 . În raport de diferite forme de transport se cer diferite forme de documente. . scrisoarea de transport.) . .în transportul de persoane. (art. etc. (art.în transportul de persoane se utilizează bilete. 2 Cod com. legile speciale din domeniu prevăd obligativitatea întocmirii sale în formă scrisă. abonamente. în mod obişnuit nu se utilizează înscrisuri nominative.în transportul de călători se pot utiliza documente nominative. buletinul de mesagerie.Contractul de transport are particularităţi în ce priveşte condiţiile de formă. . conosamentul. Documentele de transport pot îmbrăca şi forma unor titluri nominative. legitimaţii de călătorie.941/1959 foloseşte noţiunea de documente de transport în care se includ: scrisoarea de trăsură.

Buc. .preţul şi plata acestuia. 1 O. În literatură s-a arătat că aceste titluri la ordin sau la purtător. ş. Conţinutul clauzelor poate fi stabilit prin orice mijloace de probă.a. în Tratat de drept al comerţului internaţional.data contractului. . însă nu se subsumează acestei categorii. Funcţiile documentului de transport. conform art. 948 şi 964 Cod civ. Excepţie face de la această regulă obiectul contractului deoarece el trebuie să fie determinat sau determinabil.în contractele de transport de persoane documentul este şi un titlu de legitimare. În caz contrar. Dacă nu sunt trecute toate menţiunile obligatorii. ce consemnează contractele de transport sunt titluri improprii. . alte menţiuni. Documentele de transport au clauze obligatorii şi neobligatorii. II. . el este nul. .părţile contractului. . Peste el şi împotriva conţinutului său se admite proba cu martori. ce a fost subscrisă de cărăuş". . clauza penală.identificarea bunurilor transportate. contractul nu este nul. 1987. Titlurile comerciale de valoare.semnăturile părţilor. b) Neobligatorii: în această categorie intră itinerarul. . 242 . Vol.o tărie faţă de destinatarul sau posesorul exemplarului scrisorii de cărat la ordin sau la purtător.natura documentului de transport (la ordin sau la purtător). .conosamentul este socotit şi un titlu reprezentativ al mărfii ce-i formează obiectul.obligaţiile cărăuşului. 74 -79. titluri ce au multe asemănări cu titlurile de credit. a) Obligatorii: .. p.este socotit un mijloc de probă.1 Cuprinsul documentului de transport. Căpăţână.

în funcţie de tipul mijlocului de transport. într-un termen rezonabil. .Ca mijloc de probă documentul are regimul juridic al înscrisurilor sub semnătură privată. . Prin HCM nr. c) punctul de destinaţie. Expeditorul este răspunzător de regularitatea acestor documente. Marfa este stivuită. de particularităţile acestuia pe care le cunoaşte expeditorul). (deschis. cărăuşul ori destinatarul. 243 . Aceste obligaţii sunt diferite în raport de etapa parcursă în derularea contractului.predarea mărfii în vederea transportului ce se realizează prin transmiterea posesiei acesteia în mod temporar.alegerea mijlocului de transport (se face în raport de felul mărfii. Operaţiunea se face cu celeritate. .941/1959 sunt prevăzute în amănunt regulile după care se face predarea. În principiu. Distingem astfel trei momente: a) punctul de pornire. dar se poate conveni şi altfel. de natura mărfii.încărcarea mărfii în mijlocul de transport. Obligaţiile părţilor în contractul de transport. a) obligaţiile părţilor la punctul de pornire: Expeditorul se obligă la: . Menţiunile ce le cuprinde au o putere doveditoare credibilă numai până la proba contrară. Încărcarea se face după natura mărfii şi capacitatea mijlocului de transport. calată. obligaţia revine expeditorului. învelită. b) deplasarea mărfii sau persoanei. legată. de la expeditor la cărăuş. nivelată. închis).să colaboreze cu cărăuşul pentru întocmirea documentelor de transport. În îndeplinirea acestei obligaţii este foarte importantă predarea cantitativă şi calitativă a mărfii. În concret expeditorul trebuie să pună la dispoziţia cărăuşului înscrisuri necesare pentru identificarea mărfii şi pentru îndeplinirea unor formalităţi pe care le solicită autoritatea.

Prin rezervele depuse cărăuşul îşi preconstituie mijloace de apărare împotriva răspunderii ce şi-o asumă de a asigura integritatea mărfii supuse strămutării.951/1959 prevede reguli precise după care cărăuşul preia marfa. coletele sunt necorespunzător ambalate.. El este în stare permanentă de ofertă de servicii adresată public. sau să formuleze rezerve la transport. . b) obligaţiile părţilor în cursul deplasării mărfurilor: 244 . Mijlocul trebuie să fie apt din punct de vedere tehnic şi funcţional pentru a realiza în condiţii normale transportul convenit. mărfurile au fost încărcate fără respectarea regulilor tehnice.să accepte cererea de transport. 2. Ea se cântăreşte în mod obligatoriu cu excepţia situaţiei când legea prevede altfel. încărcătura are ca obiect mărfuri interzise la transport sau admise în condiţii speciale.să procure un mijloc de transport adecvat. ofertă ce-i angajează răspunderea în mod unilateral. putând fi înlăturată prin probe contrarii. 3.să plătească preţul transportului dacă nu s-a convenit altfel cu destinatarul. Primirea mărfii la transport prezumă că datele înscrise în documentul de transport privitor la încărcătură corespund realităţii. fiind exacte. .să ia în primire marfa de la expeditor. El este îndreptăţit să refuze primirea când: 1. fără ca acestea să fie întrunite. mărfurile au fost încărcate în mijloace închise fără sigiliul expeditorului sau în mijloace deschise fără marcaje sau cu marcaje necorespunzătoare. Cărăuşul are următoarele obligaţii: . 4.să elibereze documentul de transport expeditorului. . (în acest ultim caz avem de a face cu o clauză de plată transmisă). Prezumţia este relativă. HCM nr.

Expeditorul poate pe durata transportului să-şi modifice cererea iniţială. . fie că se modifică condiţiile transportului. după ce a predat marfa către cărăuş. El trebuie redactat scris. În acest caz. În raport de atitudinea expeditorului sunt stabilite obligaţiile părţilor. expeditorul poate însoţi marfa ori de câte ori doreşte. Această regulă este o excepţie de la principiul că convenţiile nu pot fi modificate decât prin consimţământul mutual. În rest. 2. dreptul de a modifica contractul iniţial aparţine celui ce posedă titlul. Dreptul de a emite contra-ordine poate fi transmis destinatarului sau unui terţ. adică să le pună în transport în ordinea primirii. Expeditorul nu mai are alte obligaţii.să parcurgă ruta stabilită şi să respecte durata transportului.să conserve marfa pe parcurs. Ultima ipoteză priveşte situaţia în care documentul de transport are forma unui titlu negociabil. în transporturile modificate prin voinţa expeditorului.să respecte ordinea expediţiilor. Contra-ordinul trebuie adus la cunoştinţa cărăuşului.să însoţească marfa dacă însoţirea este obligatorie. în transporturile efectuate în condiţiile iniţial convenite. Contractul de transport permite expeditorului să modifice prin voinţa sa unilaterală unele clauze ale contractului printr-un contra-ordin. Dacă documentul de transport este sub forma unui titlu negociabil (la ordin sau la purtător). fie că se renunţă la transport. Astfel: 1. Cărăuşul are următoarele obligaţii: . . expeditorul ce emite un contra-ordin trebuie să restituie cărăuşului înscrisul de transport întocmit iniţial. Regulamentul prevede că însoţirea este obligatorie când se transportă vietăţi în mijloace de transport complete şi când transportul se efectuează prin mijloace auto şi cuprinde produse ce nu se pot preda spre transport individualizate. Expeditorul are următoarea obligaţie: . 245 .

). . dacă prestaţia de serviciu se derulează fără incidente independente de voinţa părţilor.să identifice destinatarul şi să avizeze despre sosirea transportului. expeditorul. după cum urmează: . El poate să refuze eliberarea mărfii dacă nu se plătesc taxele de transport ori când 246 . În concret. singur. anume să execute contra-ordinul. . Deci.dreptul expeditorului de a fi încunoştinţat despre perturbarea transportului (obligaţia corelativă a cărăuşului de a informa despre eveniment). Cărăuşul are următoarele obligaţii: . În această situaţie.obligaţia debitorului prestaţiei de a suporta riscurile contractuale. Ceilalţi subiecţi au doar sarcina să emită un contra-ordin valabil din punctul de vedere al formei şi al fondului. în perioada de transport efectiv. . debitor este cărăuşul care va pierde contravaloarea la care ar fi avut dreptul dacă marfa ajungea la destinaţie. situaţii ce pot duce la întârzierea executării obligaţiilor de către cărăuş sau la imposibilitatea îndeplinirii lor. în asemenea situaţie trebuie să plătească cărăuşului cheltuielile suportate de acesta din urmă pentru pregătirea mijlocului de transport şi.obligaţia expeditorului de a restitui documentele de transport negociabile. . plata taxelor aferente strămutării încărcăturii în proporţie de drumul făcut. 421 Cod com. are o obligaţie suplimentară. părţile au drepturi şi obligaţii corelative. să apară în cursul transportului situaţii fortuite sau de forţă majoră. totuşi. Este posibil. c) obligaţiile părţilor la punctul de destinaţie. Totuşi. cărăuşul.dreptul expeditorului de a decide soarta transportului afectat (cu obligaţia corelativă a cărăuşului de a se conforma dispoziţiei expeditorului).să elibereze marfa la destinaţie.Destinatarul poate da contra-ordin din momentul în care expeditorul i-a remis documentul de transport (art.

pe sectoare de activitate de transport sunt reglementate alte particularităţi ale contractelor de transport speciale. prin regulamente şi alte acte normative. Expunerea făcută insistă asupra particularităţilor contractului de transport comercial.să ia în primire marfa transportată. Aceste prevederi nu fac obiectul acestui studiu. fiind cuprinse în conţinutul disciplinei dreptul transporturilor. 1995 247 . Contractul comercial de transport.destinatarul este în stare de faliment. Bibliografie: 1. asupra elementelor ce deosebesc acest contract de alte contracte de prestări servicii şi alte contracte comerciale. . În caz de constatare de deficienţe. Cele expuse mai sus reprezintă regulile generale în materie de contract de transport comercial. marfa nu se eliberează dacă este supusă unui sechestru asigurator sau dacă reglementările fito-sanitare de la locul de destinaţie impun măsuri de carantină. Căpăţână.să descarce marfa din mijlocul de transport în timp util. Aceasta presupune verificarea mărfii şi constatarea deficienţelor transportului. Destinatarul are următoarele obligaţii: . destinatarul trebuie să urmeze conduita prescrisă de art. De asemenea. O..să plătească sumele restante datorate cărăuşului. Bucureşti. 54 din Regulamentul aprobat prin HCM 951/1959. . Prin prevederi speciale.

a. O. II. Titlurile comerciale de valoare. în Tratat de drept al comerţului internaţional. ş.2.. Bucureşti. Vol. 1987 248 . Căpăţână..

cumpără un bun pentru a-l închiria unei alte persoane (utilizator). De obicei se utilizează în vânzările de echipament industrial. Leasing-ul este o operaţie juridică complexă prin care o persoană (de obicei o societate specializată).cumpărătorul bunului: în fapt este finanţatorul afacerii. de autoturisme.mobiliar.533/2004 publicată în M. nr.Of. Formele operaţiunilor de leasing sunt următoarele: a) după obiectul său concret . deoarece pune la dispoziţie banii. G. nr.CAPITOLUL X CONTRACTUL DE LEASING Noţiune. .9/12.1135/01. . Clasificare. Operaţia de leasing presupune trei subiecţi: .vânzătorul lucrului: poate fi un furnizor.Of.01. Nu este lipsit de importanţă faptul că utilizatorul nu este obligat să cumpere: el poate continua contractul de locaţie sau poate să rezilieze acest contract.571/2003 şi Legea nr. care la sfârşitul contractului de locaţie are posibilitatea de a cumpăra bunul respectiv contra unui preţ rezidual (preţ convenit în aşa fel încât să se ţină seama. republicată în M. 249 .2000 şi modificată prin Legea nr. un constructor. Conform O. piesele de teatru şi alte creaţii intelectuale.51/1997. un fabricant. cel puţin în parte. nr. de vărsămintele efectuate cu titlu de chirie.12.2004 nu pot intra în asemenea schemă bunurile ce fac obiectul unei concesiuni şi înregistrările pe bandă audio şi video. adică de amortizare a bunului pe această cale).utilizatorul bunului: cel care îl foloseşte în afacerile curente.

Societatea de leasing îşi asumă riscul privind uzura morală şi răspunde pentru furnizarea pieselor de schimb. efectuând reparaţii şi plătind impozitele către stat.leasing brut: ratele cuprind părţi din preţ. e) după durata închirierii: . reparaţii şi beneficiu. . este un leasing direct şi închirierea bunului se face pe o perioadă mai scurtă decât durata vieţii economice a acestuia. . dar care oferă prestaţii suplimentare. De obicei.leasing financiar. În această perioadă leasing-ul nu poate fi reziliat. d) după elementele cu care se calculează ratele: . f) după tehnica de realizare 250 . preţul bunului.leasing funcţional. după caz. încheiat între întreprinderi comerciale care nu au un statut de instituţie financiară.leasing direct: presupune încheierea nemijlocită a contractului între producător-furnizor şi utilizator. 7 din OG nr. cheltuieli de întreţinere. presupune o durată medie de 8 ani. . prin care în perioada de închiriere se recuperează prin taxa de leasing. costurile auxiliare şi un beneficiu. Realizarea lui presupune respectarea numai parţială în perioada de bază de închiriere a preţului bunului contractat. Este un contract de locaţie pur şi simplu a unor materiale pe termen scurt.pe termen mediu de la 1 an la 2-3 ani . b) în raport cu părţile contractante . Potrivit prevederilor art.pe termen lung.leasing net: ratele cuprind numai părţi din preţul bunului închiriat şi din beneficiu. 51/1997 republicată şi modificată. contractul de leasing nu se poate încheia pe o perioadă mai mică de 1 an. În regim de carte funciară operaţiunile se intabulează sau notează. .leasing operaţional. c) după conţinutul ratelor: .imobiliar. precum serviceul. Au ca obiect bunuri imobile..leasing indirect: se realizează prin intermediul unor societăţi finanţatoare sau de intermediere.

251 . nr.lease back. . 08. G. după care îşi închiriază fostul său imobil.are poziţia juridică a unui locatar. nr. 224/30. Of. .să efectueze plăţile cu titlu de redevenţă în cuantumul stabilit şi la termenele fixate.să nu încheie un contract de sublocaţie privind bunul fără acordul societăţii de leasing. Se închiriază în mod succesiv.. se utilizează în vânzarea de ordinatoare şi aparatură electronică. Formula presupune posibilitatea închirierii în comun de mai mulţi utilizatori. 01.leasing time sharing. oferă proprietarilor de bunuri imobile să-şi procure mijloace financiare prin vânzarea bunului către o societate specializată. se foloseşte pentru promovarea vânzărilor de maşini şi utilaje. M. republicată în M. 1 O. Presupune închirierea pe termen scurt cu condiţia să fie achiziţionate de locatari. Rata este împărţită între utilizatori şi nu se impune condiţia cumpărării bunului la valoarea reziduală. presupun operaţiuni pe perioadă redusă pentru mijloace de transport şi construcţii. 1997. El întrebuinţează bunul ce face obiectul locaţiunii.leasing experimental. 9/12. 51/1997. . De capacitatea sa organizatorică depinde rentabilitatea întregii afaceri. . Obligaţiile părţilor Utilizatorul . Proprietarul bunului este şi furnizor şi utilizator. El are următoarele obligaţii1: . Locatarii nu sunt obligaţi la cumpărare.renting sau hire. proprietarul asigurând service-ul. Finanţatorul permite răscumpărarea imobilului la încetarea locaţiei. 2000. Of. .să primească bunul la termenul stipulat în contractul de vânzare-cumpărare şi contractul de leasing.

Societăţile care. Obligaţiile finanţatorului sunt: . 252 .să apere faţă de terţi dreptul proprietarului. . în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a acestei legi.să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator. Creditorul (finanţatorul) Finanţările de acest tip se fac de către societăţi comerciale specializate în leasing ce sunt înregistrate la Oficiul pentru operaţiuni de leasing. nu îşi vor majora capitalul social. . furtul. 31/1990. republicată. .51/1997.. Furnizorul Are poziţia unui vânzător. societăţile de leasing sunt obligate să aibă la înfiinţare. Are următoarele obligaţii: . organism guvernamental subordonat Ministerului de Finanţe. . 000 lei. Prin modificarea adusă OG nr.să răspundă pentru viciile ascunse ale bunului. . . 000. VII din Legea nr. De obicei este însuşi producătorul unor bunuri de valoare însemnată.să întreţină şi să repare echipamentul închiriat.să se îngrijească să obţină de la vânzător livrarea bunului şi să indice public cine este proprietarul acestuia.să răspundă pentru pierderea. distrugerea sau orice pagubă produsă bunului. privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. subscris şi vărsat de 500.să încheie un contract de leasing cu utilizatorul conferindui drepturile ce rezultă din calitatea de proprietar mai puţin atributul de dispoziţie.să livreze şi să instaleze bunul.99/1999.să acorde garanţii pentru bun. republicată de către art.să asigure utilizatorului posibilitatea să negocieze cu un furnizor bunul dorit. un capital minim. Ele se înfiinţează şi funcţionează potrivit Legii nr. . nu vor mai avea dreptul să efectueze operaţiuni de leasing.

. prelungirea locaţiei sau restituirea către proprietar.să garanteze pe utilizator de evicţiune. finanţatorul proprietar. El presupune următoarele operaţiuni: . Faţă de vânzarea obişnuită. De obicei. vânzătorul fiind furnizorul.o vânzare-cumpărare cu privire la bunul ales de către utilizator. Spre deosebire de locaţia obişnuită utilizatorul suportă riscul pieririi bunului. Însă. să preia şi să instaleze bunul cumpărat. vânzătorul nu păstrează bunul. Să încheie de către finanţator. 323 253 . În caz de neplată a ratelor contractul poate fi reziliat urmând ca bunul să fie restituit proprietarului. 1983.. Este posibil ca finanţatorul să mandateze chiar pe utilizator să negocieze. Natura juridică a operaţiunilor de leasing. . R. ci îl livrează utilizatorului.să respecte la expirarea locaţiunii dreptul opţiune al utilizatorului. va beneficia de plata în continuare a ratelor.promisiunea unilaterală de vânzare: utilizatorul la sfârşitul perioadei de locaţie irevocabilă poate opta între cumpărarea bunului la valoare reziduală. este precedată de o promisiune de locaţiune sinalagmatică: finanţatorul promite că bunul cumpărat îl va da în locaţie. Buc. p. Popescu.o locaţiune ce intervine între finanţator şi utilizator. Cumpărătorul finanţator este primitorul dreptului de proprietate şi datorează preţul din momentul încheierii contractului. în câştigul finanţatorului este considerată de 1 T. iar utilizatorul promite că va închiria bunul. ci un contract complex care presupune raporturi juridice diferite între cei trei subiecţi. Leasing-ul nu este considerat o juxtapunere de operaţii juridice1. . Această măsură severă. Dreptul comerţului internaţional. drept sancţiune pentru neîndeplinirea obligaţiei de către utilizatorul locatar.

II. 1983 1 M. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor.N. N. II. Cluj 2. Popescu. civ.practică. M. 1909 Cod. fiind singurul mijloc ce obligă părţile la îndeplinirea sarcinilor ce şi le-au asumat1.R. Cluj Napoca 1996.. El poate invoca prevederile art. vol. vol. Costin. când bunul este mobil. Costin. Dreptul comerţului internaţional. T.. drept o desdăunare. Bucureşti. Utilizatorul nu poate să vândă bunul deoarece el nu este proprietar. Bibliografie: 1. . 124 254 . Proprietarul bunului poate să-l vândă unui terţ însă cumpărătorul va fi ţinut să respecte locaţiunea şi promisiunea de vânzare asumată la încheierea acesteia. p. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor.

Bucureşti. N. Drept comercial român. 6. I.. vol. B. 1998. vol... Cantacuzino M. Băcanu I. 1994.. 2. Drept civil român. II. Popa I. 13. I-II. Dicţionar de drept procesual civil. Lucrări cu caracter general 1. Costin M. Bucureşti. Beleiu Gh. Prescure T. Costin M. Vol. Mures 1993 16. 1969. Bucureşti. 1997. Bucureşti.. N. Costin M.... Tratat de drept comercial. Tg. Dreptul comerţului internaţional. Elementele dreptului civil. Deleanu S. vol. 1996. Capriel A. I. 1994. Tratat de drept comercial internaţional. Teoria generală a obligaţiilor. 12. 1998. 1995 7. III. Bucureşti. 1995.. I. 3. 1995.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ I.. D. R. vol. Schiau I.. Minea. Cărpenaru St. Popescu T.. Bucureşti. N. Procedura reorganizării şi lichidării judiciare. Bucureşti. Cluj-Napoca 255 . Căpăţână O. 10. II. N. Bucureşti. Reorganizarea şi lichidarea judiciară. 1996 14. 1972.. Anca P. Bucureşti. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor... Anghel I. vol... Bucureşti. 1993 15. Regimul juridic al dobânzilor. Costin M. Ştefănescu B. Teoria generala a obligaţiilor. N. Bucureşti. Deak Fr. M.. Marile instituţii ale dreptului civil roman. 5. Bucureşti. Bucureşti. F. Costin M. Les. 9.. Costin M. Costin M. N. N. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor. 11.. 4. Răspunderea civilă delictuală. 8. Căpăţână O.. Contractul comercial de transport. Radu. 1997. Bucureşti. I.

17. 1948 35. Drept comercial. 1981 30.. Petrescu-Ercea C. Manual de droit comercial. 1991 26. Raporturi de obligaţiuni... Cluj 1923 32. vol. Bucureşti. Alba Iulia. Raportul Consiliului Legislativ. 1994. Ercea. Petrescu C. III. 18. Probele. I.. Cărpenaru Şt.. Cartea Româneasca. I. Finţescu I. 1946... Lupan E. Hamangiu C. 61. Ed. 1994 20. Paris. L. Drept civil.. Codul Comercial "Carol al II-lea". Drept civil. Stoufflet J. Roseti Bălănescu I. 1987. 31. Partea generala.. vol. Contractul de vânzarecumpărare comercială. Cluj. 21. 1982.. Bucureşti. vol.. Bucureşti. Contracte de intermedieri în comerţul exterior al României. Societăţi comerciale. Bucureşti. Deleanu I. p. Jauffret A. Georgescu. 24. Bucureşti... vol. 1948. Procedura civila. 1994. Gavalda Ch. 1940. 1997. Bunurile. D.. Cluj-Napoca. Deak Fr. Georgescu I. Curs de drept comercial. Băicoianu Al... Gherasim D. Bucureşti. Effets de commerce.. L. Buna credinţă în raporturile juridice civile. Demetrescu P. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Petrescu R.. I. I. Bucureşti. Deak Fr. 1948. Contractele civile şi comerciale. vol. Drept comercial roman. L. 1998. vol. 34. Cluj 1945. Iasi. Drept comercial român. Bucureşti. Droit de credit. Luha V.. Comentarii. 1998. Cartes du paiement et de credit. 29. Tratat de drept civil român. Bucureşti. 19. Negrea C. Drept comercial român.. Teoria generală a obligaţiilor comerciale. Petrescu R. Tratat de drept civil. 1946. III. 1994 25. 27. 28. I. Munteanu R. Bucureşti.. Paris 1987 23. Georgescu I. Bucureşti. 22. vol. 256 . 1996. Teoria obligaţiilor comerciale. II Societăţile comerciale. Drept comercial.. Bucureşti. L. Bucureşti. 33. Cheques. II. Drept comercial român. vol.

p. 1998.. Stoenescu I. 41. Popescu T. C. Tratat de drept comercial. Droit bancaire. I-II. 1994 49.. 53. Beleiu. Tratat de drept civil. Pop L. Stătescu C.R. Repetiţia principiilor de drept civil.Rodiere. Bârsan C.. Bârsan C. Bucureşti.Operaţiuni şi contracte bancare. Zilberstein S. Pop A. 1980 46. Reorganizarea şi lichidarea judiciară. Bucureşti.... Bucureşti1977 50. 40.. I. 39. Dalloz. P. 43. 200.. 56. Bucureşti. Pop L. Bârsan C. 1994.. Bucureşti. Gh. 38.Bucureşti. 1976... 37. Bucureşti. Bucureşti. Teoria generala a obligaţiilor. Porumb G... Teoria şi practica dreptului comercial român. Bucureşti. 1928. Teoria generala a obligaţiilor. R. Iaşi. Popescu T. Bucureşti. 1992. 1975. Bucureşti. vol. vol. Teoria generală a obligaţiilor. I. Pop A.. Turcu I. 1981 47. Rucăreanu I. Turcu I. 48. 1994.. Teoria generală a obligaţiilor. Vivante C.. Drept civil. Bucureşti. Cluj. . 1998.. Drept civil. 54. Bucureşti. vol.. Iaşi.. I. R. Teoria generala a obligaţiilor. 1945. Drept civil. Stătescu C. Contractele comerciale. Partea generală. Principiile dreptului comercial. 1980 45. Beleiu Gh. Turcu I. Bucureşti. 1996. 1994 257 . Elemente de drept civil şi comercial comparat. 1960 44. 1997. 51. 1975.. Anca.Rives Lange. Dreptul comercial internaţional. Poruţiu P. 1981. Dreptul afacerilor. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti. Codul de procedura civila. Bucureşti. Drept civil. Drept procesual civil. 1968 42. Drept civil. Vlachide P. 52. vol. Turcu I. I-II. Drept civil..36. vol.. R. comentat şi adnotat. Stătescu C. Curs de drept. Bucureşti.. I. Turcu I.. 55.

Turianu C. C.. Man A. Giurcă G. Deosebiri faţă de administratorii şi lichidatorii de drept comun. 4. Zinveliu I.... 2/96 13. II. Dreptul 4/1993 Listă de abrevieri 258 .. Teoria impreviziunii. Vânzarea comercială internaţională. Mandatul comercial. 1970.. 4/93 12. Rev. 2/95 7. David S. comerciale şi de dreptul muncii. 1974 10. II. instrumente de satisfacere a intereselor cetăţenilor. Garanţia creditorului. Dr. Clocotici D. Bucureşti. Rev. 1978. Albu I. 59. P.. Căpăţână O. Dreptul 7/94 9. Beleiu Gh. R. R. Regimul general şi de drept internaţional privat al răspunderii pentru produse. David S.8/1996 2.. Contractul de concesiune.57. Libertatea contractuală. Dreptul 7/96. Contractele civile. Clocotici D. Deteşan A. Răspunderea civilă pentru daune morale. Gheorghiu Gh. 4/92 6. Prescure T. Albu I. Com. 5.. Despre vânzarea gajului comercial. Albu I. Zlătescu V. Bucureşti... Repetiţia principiilor de drept civil... Com.. 3. Dreptul 3/93. R. Dr. R.. Ec. de drept comercial 7 . Man A. Dr. Dreptul 10-11/93. Înscrisurile în domeniul actelor juridice civile.. Condiţiile şi procedura de numire. com. vol. Articole 1. 11/96 8.. Com.. Dr. Unele consideraţiuni privind contractul de agent şi contextul relaţiilor comerciale internaţionale. R. Interzicerea concurenţei în raporturile dintre comerciant şi prepus sau alţi salariaţi. Vlachide. Com. Dreptul 9/91 11. 1994. Rebus sic stantibus în dreptul civil. Regula "nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet" şi abaterile de la aceasta regula. Cluj-Napoca. 58... Chelaru E. Dr. D. Administratorii şi lichidatorii juridici.

C. – Codul civil D.civ. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie T. – decizia civilă dec.Of..D. – decizie C. com. paginile Buc. – pagina. pp. – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului S. . – Bucureşti 259 .C.S.. – Culegere de decizii Rev.U.M.secţiune op. – opere citate p.. – volumul sect.G. – Monitorul Oficial I.cit. dr.O.G. M.civ. – Tribunalul suprem L – Legea C.J. – Decretul Consiliului de Stat HCM – Hotărârea Consiliului de Miniştri O. com. – sentinţa civilă dec.civ. – Ordonanţa Guvernului O.D. – Revista de drept comercial RRD – Revista română de drept vol. R. – Codul comercial C.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful