PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

TAJUK 8

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN MATEMATIK

8.0 SINOPSIS

Topik ini memberi pendedahan kepada pelajar tantang Sukatan Pelajaran Matematik Pendidikan Khas, rancangan mengajar harian dan format penulisan rancangan harian

8.1 HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. mengenalpasti komponen-komponen dalam Huraian Sukatan Pelajaran Matematik 2. Meneliti komponen matematik dalam Huraian Sukatan Pelajaran Matematik 3. Menyediakan rancangan mengajar harian 4. Membincangkan format rancangan pengajaran harian 8.2 KERANGKA TAJUK

8.3 Pengenalan
Huraian Sukatan Pelajaran

Huraian Sukatan Pelajaran

Rancangan Mengajar Harian

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

69

PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) talah merangka satu Sukatan Pelajaran Matematik yang disesuaikan untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia, selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu untuk memberi pendidikan kepada semua. 8.4 Huraian Sukatan Pelajaran Matematik

Huraian Sukatan Pelajaran merupakan dokumen yang mengandungi perkaraperkara yang wajib diajar kepada pelajar sepanjang tahun persekolahan. Sukatan pelajaran disediakan oleh bahagian Pusat Perkembangan Kurikulum , Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia perlu dikemukakan serta merta apabila diminta oleh orang-orang yang diberi kuasa seperti Ketua Pendaftar, Jemaah Nazir dan Pengetua. Jika gagal dan disabit kesalahan boleh didenda. Rajah 8.1 Huraian Sukatan Pelajaran Matematik

70

1. Pra Nombor

OBJEKTIF Membolehkan murid: 1.1 menamakan objek

KANDUNGAN

Klasifikasi objek melalui: 1.1.1 bentuk PKB 3108 1.2 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK menentukan kumpulan 1.1.2 saiz objek 1.1.3 warna Perbandingan objek 1.2.1 panjang/ pendek 1.2.2 besar/kecil 1.2.3 tinggi/ rendah 1.2.4 tebal/ nipis 1.2.5 berat/ ringan 1.2.6 banyak/ sedikit 1.2.7 sama banyak/ tidak sama banyak 1.2.8 kumpulan lebih/ kurang

2. Nombor Bulat

Membolehkan murid: menamakan nombor membilang nombor menentukan nilai nombor menulis nombor menggunakan nombor

2.1.1 nombor 2.2.1 bilang tertib menaik/menurun 2.2.2 rangkaian nombor 2.3.1 nombor mempunyai kuantiti 2.3.2 Perbandingan nilai nombor 2.4.1 Simbol nombor 2.4.2 Penulisan nombor dalam perkataan 2.5.1 Nombor dalam kehidupan harian

3. Operasi tambah

Membolehkan murid: 3.1 menyatakan situasi tambah dalam bahasa harian 3.2 menambah sebarang dua nombor 3.3 menulis ayat matematik bagi operasi tambah 3.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi tambah 3.5 menyatakan secara spontan fakta asas tambah 3.6 menambah sebarang tiga nombor 3.7 membina cerita 3.8 menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah

3.1.1 Penyatuan dua kumpulan 3.1.2 Penambahan dengan membilang semua 3.2.1 Dalam lingkungan fakta asas 3.2.2 Sebarang dua nombor a. tanpa mengumpul semula b. dengan mengumpul semula 3.3.1 Pengenalan simbol (+) dan (=) 3.3.2 Ayat matematik bagi operasi tambah a. Bentuk ayat matematik b. Bentuk lazim 3.4.1 Penekanan kepada operasi tambah melengkapkan ayat matematik 3.5.1 Penambahan secara spontan fakta asas 3.6.1 Sebarang tiga nombor a. tanpa mengumpul semula b. dengan mengumpul semula 3.7.1 Cerita daripada ayat matematik 3.7.2 Ayat matematik daripada cerita 3.8.1 Masalah harian yang melibatkan literasi mudah, cerita, rajah dan jadual 4.1.1 Penolakan melalui proses pengasingan dua kumpulan 4.1.2 Penolakan dengan mencari perbezaan Dalam lingkungan fakta asas 4.2.2 Sebarang dua nombor a. tanpa mengumpul semula b. dengan mengumpul semula 4.3.1 Pengenalan simbol (-) dan (=)

4. Operasi tolak

Membolehkan murid: 4.1 menyatakan situasi tolak dalam bahasa 4.2 menolak sebarang dua nombor 71 4.3 menulis ayat matematik bagi operasi tolak 4.4 melengkapkan ayat matematik bagi operasi

PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

8.5

Komponen-komponen dalam HSP Matematik

Guru perlu memastikan pengajaran matematik difokuskan sepenuhnya kepada penguasaan kemahiran asas matematik sebelum kemahiran penyelesaian masalah. Pengajaran kemahiran asas matematik dan penyelesaian masalah perlu diselaraskan dari awal pengajaran. Komponen kemahiran asas matematik berdasarkan HSP ialah asas nombor, nombor bulat dan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. jadual 8.1. Komponen HSP matematik masalah pembelajaran boleh dilihat dengan lebih jelas dari segi objektif dan kandungannya seperti dalam

Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Matematik Masalah Pembelajaran, bincangkan dua contoh kemahiran penyelesaian masalah dan kepentingan kemahiran tersebut kepada murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran. 8.6 Perancangan dan Persediaan Mengajar

8.6.1 Pengertian konsep pengajaran Pengajaran ialah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan bahan yang hendak diajar. Hasil daripada pengajaran berlakulah peubahan yang relatif kekal dalam tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Perubahan merupakan suatu penambahan yang baru, pengukuhan dan pengubahansuaian yang berlaku terhadap anak dididik. 8.6.2 Keperluan perancangan pengajaran dan pembelajaran Perancangan perlu dilakukan untuk
• • • •

memenuhi masa yang diperuntukan menepati kehendak objektif/matlamat berkesan sepanjang waktu pengajaran menarik perhatian dan tidak membosankan 72

PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

8.6.3 Objektif pengajaran Objektif pengajaran matematik mestilah merujuk kepada Huraian Sukatan Pelajaran Matematik. Guru terlebih dahulu perlu memastikan pelajar telah menguasai pelajaran lepas. Sekiranya terdapat pelajar yang belum menguasai pelajaran lepas, objektif pembelajaran perlu diulang semula. Objektif pengajaran boleh di tulis dalam bentuk:

Objektif implisit
o

melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti :
  

memahami atau mengetahui atau menghargai sesuatu yang telah diajar

Objektif eksplisit
o

melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti :
   

menyenaraikan menjelaskan memberikan contoh menunjukkan cara yang betul terhadap apa yang telah diajarkan

8.6.4 Buku rekod mengajar Buku himpunan pelan tindakan guru sebelum mengajar. Berdasarkan SPI Bil 3/1999. Buku rekod mengajar wajib mengandungi dua perkara penting :

Rancangan Pelajaran Tahunan
o

Rancangan berdasarkan taqwim minggu persekolahan. Mengandungi isi ringkas rancangan penjararan berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan. Butiran yang perlu ada ialah : 73

o

PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK         •

Mata pelajaran Tingkatan Minggu Tajuk/isi Objektif Kemahiran Nilai dan bahan bantuan mengajar

Rancangan Pelajaran Harian
o o

Rancangan berdasarkan rancangan Tahunan Butiran yang perlu ada ialah :
    

Hari dan tarikh Mata pelajaran dan tingkatan Masa Tajuk dan Objektif/kemahiran yang ingin dicapai Aktiviti yang dijalankan dan Impak/Refleksi

Buku rekod pengajaran menjadi rujukan dan dokumen penting bagi pihak
• • • •

sekolah PPD JPN dan jemaah nazir sekolah

Ia adalah milik sekolah dan mesti dikembalikan dan disimpan oleh pihak sekolah sebelum cuti sekolah akhir tahun bermula. Ia juga digunakan sebagai sasaran kerja tahunan untuk menilai prestasi kerja tahunan guru. Rekod P&P boleh juga disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuaii dengan teknologi semasa. Rekod P&P dan bahan-bahan lain berkaitan dengan penyediaan rancangan pelajaran tahunan perlu dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. 74

PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

Kegagalan menyediakan buku rekod pengajaran merupakan satu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan, sesorang itu boleh didenda tidak kurang daripada RM500 - berdasarkan Peraturan 11(b), Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum kebangsaan)1997 (P.U.A.531) 8.6.5 Jadual Waktu Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Jadual waktu mestilah ada
• • • •

Senarai mata pelajaran yang diajar kepada murid Setiap hari persekolahan Nama guru yang mengajar mata pelajaran dan bilangan waktu mengajar diluluskan oleh Menteri Pelajaran dan Ketua Jabatan Aspek-aspek penting dalam perancangan P&P

8.7

Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah 1. Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam 2. Memilih kemahiran-kemahiran dan dan isi pelajaran yang sesuai 3. Merancang pengajarannya
o o o

Set iduksi Perkembangan P&P Penutup

4. Menentukan strategi P&P 5. Menyediakan bahan bantu pengajaran 6. Menyediakan penilaian

75

PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

8.7.1 Komponen Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Elemen-elemen yang perlu diambil kira dalam merekabentuk pengajaran ialah
• • • • •

Objektif pengajaran Strategi pengajaran yang sesuai Bahan bantu pengajaran Maklum balas pelajar Penilaian Peringkat Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

8.8

Seseorang guru perlu membuat perancangan sebelum dia memasuki kelas untuk menyampaikan isi kandungan matematik kepada muridnya. perkara perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan Beberapa dan pengajaran

pembelajaran. Terdapat empat peringkat yang perlu dipertimbangkan iaitu pra perancangan, perancangan aktif, perancangan semasa dan pasca perancangan. Perancangan juga perlu mengikut Huraian Sukatan Pelajaran yang telah ditetapkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Manakala aktiviti yang dilaksanakan pula perlu mengambilkira faktor masa, keupayaan murid, pengetahuan sedia ada murid, bahan bantu mengajar dan situasi dalam bilik darjah. I. Pra perancangan
o

Guru mempunyai gambaran mental mengenai 76

PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK     

keseluruhan pengajaran pelajar - potensi, pengetahuan sedia ada dan lain-lain isikandungan pelajaran strategi bahan yang diperlukan dan boleh digunakan

II.

Perancangan aktif
o

Guru perlulah
   

menulis rancangan mengajar menyediakan nota, membina transperansi/power point/model memastikan peralatannya masih berfungsi baik dan sesuai digunakan menyediakan senarai semak

III.

Perancangan semasa
o

Guru perlu
  

mendapat maklum balas tentang kefahaman pelajar mengubahsuai mengikut keperluan dan keadaan semasa mengaitkan dan mengulangi pelajaran yang lepas

IV.

Pasca perancangan
o

Guru perlu
  

menyedari kelemahan pengajaran mengesan kekuatan pengajarannya membuat catatan tentang perubahan yang diperlukan

8.8.1 Sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran Sumber ialah bahan yang digunakan semasa proses P&P seperti
• • • •

buku teks buku rujukan buku latihan lampiran nota 77

PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK •

Alat audio visual
o o o o o

LCD komputer peta gambarajah dan TV

8.9

Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Terdapat tiga langkah utama dalam penulisan rancangan pengajaran matematik iaitu set induksi, perkembangan (penyampaian isi) dan penutup I.
o o

Set Induksi Langkah permulaan dalam proses P&P Tujuan - untuk menghasilkan aliran pemikiran dan meransang minat pelajar agar dapat memberi perhatian kepada pengajaran yang akan berlaku
o o

Masa - 5 minit / 10% daripada masa pengajaran Teknik - soalan, kejutan, kaitan dengan pelajaran lalu, isu semasa yang berkaitan, gambar atau bunyi Perkembangan P&P

II.
o o

Bahagian kedua Penyampaian isi pelajaran 1. Teknik penyampaian guru

disampaikan berperingkat - dari mudah kepada yang sukar, dari yang konkrit kepada yang abstrak suara yang jelas dan terang menggunakan pelbagai kaedah dengan mengambil kira pengalaman dan potensi murid berfokus kepada apa yang diajar mengamalkan penekanan-penekanan dalam konsep KBSM/KBSR 78

 

 

PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK 

Membuat penilian berterusan Soalan yang dikemukakan

2. Teknik Menyoal

3. Penggabungjalinan 4. Penyerapan 5. Pengukuhan
  

memberikan latih tubi memberikan tugasan / kerja rumah mengaplikasikan ilmu, nilai dan kemahiran dalam aktiviti pembelajaran

6. Pengayaan
   

membimbing murid mencari maklumat tambahan menyediakan bahan maklumat tambahan menggalakkan murid belajar daripada maklum balas membimbing murid membuat jangkaan masa depan membimbing murid secara individu menggunakan pelbagai bahan memberi latihan ulangan menggunakan pelbagai teknik pengajaran pemerhatian soal jawab perbincangan kerja bertulis kerja rumah memastikan murid dalam keadaan bersedia mengikuti pelajaran melaksanakan pembelajaran arah kendiri (selfdirected) 79

7. Pemulihan
   

8. Penilaian
    

9. Hasil pembelajaran murid

PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK     

mengaplikasikan kemahiran mengambil nota mempersembahkan hasil aktiviti pembelajaran mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber mengemukakan pendapat semasa perbincangan berdisplin Penutup

III.
o o

Bahagian terakhir Aktiviti yang dijalankan seperti :  susulan
i i i

folio pengayaan membuat projek

 penilaian objektif pengajaran
i i i

pemerhatian teknik menyoal memeriksa kerja pelajar

 membuat kesimpulan  rumusan
i ii

menegaskan isi-isi penting memberi cadangan dan panduan untuk murid meningkatkan kefahaman

i

mencadangkan bahan-bahan yang boleh dirujuk untuk meluaskan ilmu

80

PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK i

mengaitkan pelajaran dengan keperluan hidup seharian

i ii

mengaitkan pelajaran dengan keperluan peperiksaan pengubahsuaian pelajaran

Rajah Proses P&P Latihan 1 Azlan merupakan pelajar ADHD berumur 10 tahun, telah diajar membaca dan menulis nombor. Beliau boleh menambah nombor asas tetapi apabila menolak nombor asas beliau menunjukkan kesalah seperti berikut. 43 - 26 23 56 - 28 32 61 - 49 28

Berdasarkan situasi di atas, terangkan masalah yang dihadapi oleh Azlan dan sediakan satu rancangan pengajaran harian untuk mengajar asas kemahiran menolak dengan menggunakan format RPH yang betul

81

PKB 3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan

Latihan 2 Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip pengajaran matematik ”mengajar daripada diketahui kepada yang tidak diketahui”?.

Itu saja yang perlu anda lakukan ...... SELAMAT BERJAYA.

82

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful