PENGAGIHAN TAJUK DAN JAM INTERAKSI KULIAH/MODUL UNTUK PGSR MULAI AMBILAN NOV.

2009 Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PKP 3106 3(3+0) 45 jam Tiada Pertama

1.

Menjelaskan kepentingan pentaksiran dalam pemulihan.

2. Membina pelbagai instrumen pentaksiran untuk tujuan mengumpul maklumat. 3. Melaksanakan pelbagai cara yang sesuai untuk mengumpul maklumat dari pelbagai bidang. 4. Membuat pentafsiran tentang hasil-hasil pengujian dan maklumat yang dikumpul untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid. 5. Merumus maklumat yang dikumpul untuk tujuan pengajaran dan pelaporan. 6. Menyediakan maklumat dan objektif pengajaran dan intervensi berdasarkan hasil pentaksiran. Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir kemahiran lisan, mentaksir kemahiran bacaan, kemahiran menulis dan kemahiran Matematik.

SINOPSIS

TAJUK 1.

KANDUNGAN Pengenalan kepada Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kepentingan Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Konsep Pentaksiran - Maksud Pentaksiran - Proses Penerimaan, perancangan dan pelaksanaan Pendidikan Khas - Kegunaan Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Pelbagai cara pengumpulan maklumat - Rekod lama - Sampel kerja - Pengujian - Pemerhatian - Soal Selidik Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas Maksud Kebolehan Pembelajaran Asas - Pengamatan (Penglihatan, pendengaran, kinestatik, taktil dan haptik) - Konseptualisasi dan Organisasi - Kepantasan Pemprosesan maklumat Cara Pentaksiran - Pemerhatian - Temu bual/ soal selidik - Sampel kerja - Pengujian Matlamat Pengajaran - Rumusan hasil pentaksiran - Pengenalpastian matlamat pengajaran - Perancangan intervensi

KULIAH (JAM)

MODUL (JAM)

JUMLAH

3

-

3

3

-

3

2.

3

-

3

1

1

2

-

2

2

Mentaksir Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku 4 Maksud Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku - Kemahiran sosial - Tingkah laku dalam bilik darjah Cara Pentaksiran Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku - Pemerhatian - Penilaian Orang lain - Penilaian kendiri - Pentaksiran ekologi 4

-

2

2

TAJUK 3.

KANDUNGAN Mentaksir Bahasa Lisan Komponen-komponen Bahasa Lisan Fonologi - Semantik - Sintaksis - Morfologi - Pragmatik

KULIAH (JAM)

MODUL (JAM)

JUMLAH

3

-

3

Bahasa Reseptif dan bahasa Ekspresif - Pemahaman, penghasilan dan penggunaan bahasa lisan dalam komunikasi - Masalah berkaitan bahasa reseptif dan ekspresif

-

1

1

Cara pentaksiran - Penilaian orang lain - Pemerhatian - Sampel bahasa - Pengujian tidak formal Matlamat Pengajaran - Rumusan hasil pentaksiran - Pengenalpastian matlamat pengajaran - Perancangan Intervensi 4. Mentaksir Bacaan Kemahiran Membaca - Kemahiran memecahkan kod - Kefahaman

-

1

1

1

-

1

2 Pendekatan Pengajaran Bacaan - Kaedah ‘bottom-up’ - Kaedah ‘top-down’ Masalah Membaca - Masalah berkaitan kemahiran memecah kod - Masalah berkaitan kefahaman

-

2

-

1

1

Cara Pentaksiran Bacaan - Senarai semak - Analisis Ralat Pengujian berdasarkan kurikulum o Kemahiran memecahkan kod o Kemahiran mengenal perkataan o Kefasihan membaca o Kefahaman

1

-

1

-

2

2

TAJUK 5.

KANDUNGAN Mentaksir Kemahiran Menulis Kemahiran menulis - Tulisan - Ejaan - Mengarang Masalah Kemahiran Menulis - Tulisan - Ejaan - Mengarang Cara Pentaksiran - Senarai semak - Pemerhatian - Analisis Sampel Kerja - Ujian Rujukan Kriteria - Inventori Ejaan tidak Formal Matlamat Pengajaran Rumusan hasil pentaksiran - Pengenalpastian matlamat pengajaran - Perancangan intervensi

KULIAH (JAM)

MODUL (JAM)

JUMLAH

-

3

3

3

-

3

6.

Mentaksir Matematik Kemahiran Matematik - Kemahiran asas pra-nombor - Kemahiran komputasi - Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah Masalah Matematik - Mengenal pasti bentuk pola - Penguasaan konsep nombor - Penguasaan operasi asas Matematik Cara Pentaksiran - Senarai semak - Inventori Matematik tidak formal - Analisis ralat - Penyoalan Klinikal - Ujian Rujukan Kriteria Matlamat Pengajaran - Rumusan Hasil Pentaksiran - Pengenalpastian Matlamat Pengajaran - Perancangan Intervensi - Tindakan susulan JUMLAH JAM 2 2

-

1

1

1

-

1

-

2

2

30

15

45

RUJUKAN ASAS

Ayers, H, Clarkes, D. & Roses, A. (2003). Assessing individuals needs: A practical approach (resourse materials for teachers). London: David Fulton Pub. Pierangelo, R. & Giuliani, G. A. (2002). Assessment inspecial education: A practical approach. Boston: Allyn & Bacon. Venn, J. J. (2004). Assessing students with special needs. (3 Ed.). New Jersey: Prentice Hall.
rd

RUJUKAN TAMBAHAN

Hoy, C., & Gregg, N. (1994). Assessment: the special educator’s role. Pacific Grove, CA: Brooks. Cole Publishing Company. Ronald, L. & Taylor, D. (2002). Assessing of exceptional students. Educational & psychological procedure. Boston: Allyn & Bacon. Siti Rahayah Ariffin, (2003). Teori, konsep dan amalan dalam pengukuran dan penilaian. Bangi: Pusat Perkembangan Akademik, UKM. Abdul Hadi, M. & Hazina, Z. (2007). Pentaksiran dalam pendidikan khas. OUM. Kuala Lumpur

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR)

MODUL PENDIDIKAN PEMULIHAN

PKP 3106

PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa pada Jun 2010

1

PANDUAN PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. PANDUAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2

______________________________________________________________________ KANDUNGAN MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Kata Alu-Aluan Pengarah Panduan Pembelajaran Agihan Tajuk dan Peruntukan Masa Hasil Pembelajaran Sinopsis 1. Teori dan Model Pengurusan Kelas Khas

1.1 Teori Pengurusan Kelas 1.2 Model Pengurusan Kelas Khas 1.3 Pengurusan Pembelajaran Murid Pemulihan Khas 2. Pengurusan Tingkah Laku Murid –murid Pemulihan 2.1 Teori-teori/Model Pengurusan Tingkah Laku 2.2 Jenis-jenis Tingkah Laku 2.3 Teknik Pengurusan Tingkah Laku 2.4 Langkah Pelaksanaan 3. Peranan Pentadbir Dalam Program Pemulihan Khas

3.1 Pihak yang Terlibat 4. Peranan dan Ciri-ciri Guru Pemulihan

4.3 Bidang Tugas 4.4 Peranan Guru Pemulihan 4.5 Ciri-ciri Guru Pemulihan yang Baik 4.6 – Hubungan Interpersonal 3

22. 23. KANDUNGAN

5.

Penubuhan Kelas Pemulihan

5.1 Prosedur Penubuhan Kelas Pemulihan MUKA SURAT 6. Rancangan Pendidikan Individu (RPI)

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

6.1 Pengenalan RPI 6.2 Penulisan RPI 7. Khidmat Sokongan 7.1 Definisi dan konsep 7.2 Pihak-pihak yang Terlibat Rujukan Panel Penulis

4

PANDUAN PELAJAR

Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Walau bagaimanapun, anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Lampiran A menerangkan kepada anda maknamakna ikon tersebut. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.

5

Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda.

AGIHAN TAJUK (PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN – MAJOR) Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Bil Tajuk Modul 1 2 3 4 5 6 Kepentingan Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas Mentaksir Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku Mentaksir Bahasa Lisan Mentaksir Bacaan Mentaksir Kemahiran Menulis Interaksi Bersemuka (Jam) 2 2 2 2 2 2 Modul (Jam) 3 3 1 1 3 2 Jumlah Jam 5 5 3 3 5 4

6

Bil Tajuk Modul 7. Mentaksir Kemahiran Matematik Jumlah

Interaksi Bersemuka (Jam) 3 15

Modul (Jam) 2 15

Jumlah Jam 5 30 jam

SINOPSIS Kursus merangkumi kepentingan pentaksiran, menaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik.

HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan kepentingan pentaksiran dalam pemulihan.

2. Membina pelbagai instrumen pentaksiran untuk tujuan mengumpul maklumat. 3. Melaksanakan pelbagai cara yang sesuai untuk mengumpul maklumat dari pelbagai bidang. 4. Membuat pentafsiran tentang hasil-hasil pengujian dan maklumat yang dikumpul untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid. 5. Merumus maklumat yang dikumpul untuk tujuan pengajaran dan pelaporan. 6. Menyediakan maklumat dan objektif pengajaran dan intervensi berdasarkan hasil pentaksiran.

7

1.

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN

1. Kepentingan Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan  Konsep Pentaksiran

Pentaksiran adalah dari perkataan Latin yang bermaksud "duduk bersama" Aspek-aspek yang ditaksir terdiri daripada pengetahuan, sikap dan kemahiran. Perancangan pentaksiran hendaklah :     Bebas dari bersifat berat sebelah atau di pengaruhi oleh .... (bias) Menunjukkan apa yang telah (atau apa yang sepatutnya) di ajar dan dipelajari Menyediakan maklumat untuk meningkatkan pengajarab (pengajaran dan.atau kuikulum) Memaklumkan ketidak sefahaman
(Dipetik dari Adapted from Champagne, Lovitts and Calinger (1990). Assessment in the Service of Instruction.// Washington, AAAS.)

Mengapa guru atau pendidik perlu tahu mengenai pentaksiran ? i. ii. iii. iv. v. Mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid Memantau kemajuan murid Memberi dan menetapkan penggredan Menentukan keberkesanan pengajaran Mempengaruhi penerimaan pihak awam terhadap keberkesanan pendidikan Menilai guru dan pendidik Menjelaskan niat dan hasrat pengajaran dan pembelajaran

Tujuan Pengujian i. ii. Menentukan perubahan tingkahlaku murid Menentukan pencapaian murid dalam penbelajaran tertentu 8

iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Menempatkan murid dalam kumpulan tertentu mengikut keputusan ujian Memotivasikan murid untuk mengulangkaji pembelajaran Melatih murid membuat penyediaan yang bersesuaian untuk ujian berpusat Tujuan Pengukuran Menempatkan murid ke aliran yang sesuai Membuat penganalisaan, penterjemahan dan kesimpulan bagi kajian tertentu Pensijilan dalam bentuk pencapaian akademik bagi tahap persekolahan tertentu Digunakan sebagai kriteria oleh penguatkuasa tertentu untuk tujuan tertentu

Tujuan Penilaian i. ii. iii. iv. v. Mengumpul maklumat mengenai pencapain murid selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran Menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam sesuatu kemahiran pembelajaran bagi membolehkan aktiviti pengayaan dan pemulihan Menentukan keberkesanan penyampaian guru di dalam bilik darjah bagi membolehkan perancangan strategi pengajaran yang lebih berkesan Merekodkan hasilan penilaian bagi pencapaian murid dan perekodan profil murid bagi membolehkan aktiviti rujukan dijalankan jika diperlukan Mentaksir keberkesanan pelaksanaan program seperti KBSR dan KBSM

Analisis keputusan pentaksiran perlu dibuat dengan teliti supaya pengajaran dan perkhidmatan yang disediakan adalah wajar dan bersesuaian dengan masalah dalam pembelajaran yang mereka hadapi. Antara keputusan yang perlu dibuat termasuklah : • • • • • • • Siapakah di antara murid di sekolah anda yang mungkin menghadapi masalah dalam pembelajaran dan perlu disediakan dengan pendidikan pemulihan? Apakah jenis masalah yang dihadapi oleh murid pemulihan tersebut dan apakah kelemahan dan kekuatan murid tersebut? Prestasi dalam bidang apakah yang terjejas akibat masalah-masalah yang dihadapinya? Apakah jenis penempatan pendidikan pemulihan yang sesuai untuk murid tersebut dan apakah kemahiran-kemahiran yang perlu diajar kepada murid tersebut? Apakah perkhidmatan khusus yang perlu disediakan untuk membantunya mencapai kemahiran-kemahiran yang diajar pada tahap optimum? Adakah nampak keberkesanan selepas pengajaran dan perkhidmatan disediakan? Adakah program pengajaran yang telah disediakan perlu diteruskan atau digantikan dengan sesuatu program yang baru atau pelajar tersebut diletakkan semula dalam arus perdana.

Semua keputusan yang tersebut di atas dapat dibuat dengan bijak dan tepat dengan bantuan maklumat yang telah dikumpul melalui proses pentaksiran dan penilaian.

PERBANDINGAN ANTARA PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN Pengujian Pengukuran 9 Penilaian

Konsep

Teknik mengukur perubahan tingkah laku individu

Proses memperoleh nilai kuantitatif bagi menentukan pencapaian pembelajaran individu

Proses mentaksir perubahan tingkah laku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif

Fungsi

- Menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu pembelajaran - Menempatkan pelajar dalam kumpulan yang sesuai

- Membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan di antara pelajar dan penguasaan pembelajaran - Untuk pengelasan, pensijilan, dan menempatkan pelajar dalam jurusan yang sesuai

- Memberi maklumat mengenai pencapaian pelajar, objektif pembelajaran, kaedah mengajar dan kurikulum - Untuk membaiki rancangan mengajar, kurikulum, pengesanan punca kelemahan danm membuat ramalan Melalui ujian dan alat-alat lain seperti soal selidik , rekod, senarai semak

Cara

Melalui item-item ujian

Berbagai2 cara memperoleh data kuantitatif

Fokus

Satu-satu unit pembelajaran atau beberapa unit pembelajaran Menunjukkan pencapaian para pelajar dalam satu atau beberapa unit pembelajaran

Satu-satu unit pembelajaran Berdasarkan maklumat atau beberapa unit pengujian dan data kualitatif pembelajaran dari pemerhatian, soal selidik atau senarai semak Menunjukkan pencapaian dalam segmen pelajaran yang diukur Menunjukkan pencapaian dan tingkah laku pelajar secara keseluruhan

Hasil

Jenis-jenis Ujian Ujian saringan Ujian Diagnostik Ujian formatif Ujian sumatif Ujian rujukan norma Ujian rujukan kriteria Ujian amali Ujian kertas pensel Ujian perlakuan Ujian kepantasan dan gaya

Pentaksiran Formatif 10

i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Direka bagi tujuan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam menguasai kemahiran apa yang dipelajari Dijalankan secara informal, seperti pemerhatian, soal jawab, pembacaan, kuiz dan kerja-rumah kesilapan di perbetulkan serta merta Boleh digunakan untuk mentaksir kemajuan pembelajaran melalui ujian pensil dan kertas keputusan ujian dicatatkan dalam rekod kemajuan murid Membuat dan mengambil keputusan berikutan seperti menempatkan kumpulan pelajar mengikut tahap menjalankan aktiviti pengayaan dan pemulihan

Pentaksiran Sumatif Meliputi aktiviti pengujian dan pengukuran selepas beberapa unit pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan ketika sesi persekolahan, pertengahan tahun dan akhir tahun i. Biasanya ujian pensil dan kertas yang formal atau ujian bertulis digunakan untuk menentukan dan memberi gred Digunakan untuk menentukan pencapaian murid dan keputusan ujian boleh digunakan untuk tujuan mengadakan aktiviti susulan , pemulihan dan pengayaan Dicatatkan di dalam rekod kemajuan murid, untuk membuat pemilihan dan penempatan ke aliran kumpulan yang sesuai Dijalankan terutamanya untuk menentukan pencapaian dalam kelas dan membuat perbandingan di antara satu dengan lain Dijalankan pada pertengahan tahun, akhir tahun pengajian seperti UPSR, Penilaian Berasaskan Sekolah (SBE), PMR, SPM dan STPM Menentukan gred mengikut tahap pencapaian dan sijil diberikan

ii.

iii.

iv. v.

vi.

Pentaksiran Kemajuan/Pencapaian i. ii. iii. iv. Digunakan untuk menguji pencapaian dan kebolehan setiap murid dalam keadaan sebenar Digunakan untuk menentukan sejauhmanakah murid tahu dan berupaya melihat potensi diri Dikenali juga dengan nama pentaksiran auntentik e.g. pentaksiran pembangunan - mentaksir kemajuan berdasarkan sikap, tingkah laku, personal dan pembangunan sosial - mengunakan skala pemerhatian dan skala Likert v. vi. Pencapaian berasaskan persampelan pemikiran - menghendaki murid menjawab soalan, menyelesaikan masalah, menulis atau menjalankan sesuatu akitiviti Pameran atau persembahan - mengunakan dan memerlukan kompetensi murid tentang menunjukkan kebolehan visual, persembahan , kemahiran atau lisan vii. Portfolio - pencapaian dan kebolehan berterusan berasaskan koleksi tugasan sebenar, hasilan lukisan. penulisan, ujian , kuiz Pentaksiran Pensil dan Kertas viii. Melibatkan kemahiran bahasa 11

ix.

Murid perlu memperolehi kemahiran membaca dan memahami dan kemahiran menulis kecuali ujian lisan dan persembahan

x. xi.

Mengunakan kemahiran kognitif e.g. objektif (dalam bentuk jawapan pendek, melengkapkan atau aneka pilihan (MCQ) dan ujian subjektif (esei terbuka, fakta dan esei terarah)

Pentaksiran Kecergasan i. ii. iii. iv. Digunakan sebagai ujian kebolehan dalam Pendidikan Jasmani Ujian kelajuan bagi mengukuri kepantasan seperti lari 100 meter , Malaysian Teacher Selection Test (MTest) Ujian ketahanan bagi mengukur tahap ketahan dan kecergasan murid Pendidikan Jasmani

Pentaksiran Pemerhatian i. ii. iii. iv. Teknik alternatif yang digunakan sebagai penilaian formatif tingkahlaku murid Digunakan untuk aktiviti pembelajaran, pentaksiran persembahan, dan akitviti amali e.g. PE, bengkel Kaedah yang digunakan adalah berstruktur (sistematik), tidak berstrukutur (kritikal) dan pemerhatian separa struktur Mengunakan borang atau senarai semak

Pentaksiran Rujukan Norma i. ii. iii. iv. v. Digunakan untuk membandingkan pencapaian individu dengan individu yang lain atau di antara satu kumpulan dengan satu kumpulan lain dengan mengunakan keputusan dari ujian yang sama Sejenis ujian sumatif e.g. PMR, UPSR, SPM, STPM Aras kesukaran ujian ditetapkan pada tahap 25% mudah,50% sederhana dan 25% sukar Ujian rujukan norma menpunyai kekurangan; keputusan ujian tidak mengambarkan sama ada murid telah bersedia untuk bergerak ke peringkat lebih tinggi atau lebih baik Ujian rujukan norma juga tidak sesuai untuk mengukur objekif afektif dan psikomotor e.g. sikap dan nilai adalah bersifat peribadi , oleh itu, membandingkan di antara murid lain adalah tidak sesuai; untuk mengukur pembelajaran psikomotor satu ketetapan keterangan adalah perlu untuk membuat penghakiman ke atas sesorang individu Ujian rujukan norma mengalakkan persaingan dan perbandingan terhadap skoran

vi.

Pentaksiran Rujukan Kriteria i. Digunakan untuk menentukan pencapaian individu mengikut kriteria atau piawai tertentu yang telah ditetapkan dalam sesuatu bidang dan kemahiran pembelajaran

12

ii.

iii. iv.

Dijalankan selepas sesuatu kemahiran telah di tunjukkan dan keputusannya digunakan untuk membanding kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya e.g. ketetapan telah ditetapkan bahawasanya murid harus boleh menjawab sekurang-kurangnya 4 dari 5 soalan dengan betul tetapi jika murid hanya mampu menjawab 3 sahaja dari 5 soalan maka murid dianggap gagal untuk menguasai kemahiran yang telah ditetapkan Ujian yang dijalankan atau di tetapkan kepada objektif pembelajaran dipanggil sebagai ujian berasaskan atau rujukan objektif Merupakan ujian formatif dan oleh itu memerlukan tindakan pemulihan dan pengayaan

Ujian Diagnostik i. ii. iii. iv. Boleh merupakan pentaksiran formatif atau sumatif Digunakan untuk menganalisis dan menterjemah data yang disediakan oleh pentaksiran formatif dan sumatif Membuat anggaran kekuatan dan kelemahan murid agar boleh diambil tindakan selanjutnya Diguna untuk mengesan daerah kelemahan sebenar murid untuk membolehkan guru membuat perancangan pengajaran yang lebih tepat

PERBANDINGAN ANTARA UJIAN FORMATIF DAN UJIAN SUMATIF Ujian Formatif Ujian Sumatif

Pengertian

Sesuatu ujian formal atau tak formal untuk mengesan penguasaan dan kemajuan pelajaran dalam kelas. Mengesan penguasaan dan kemajuan pelajar untuk memperbaiki kelemahannya dengan serta-merta. Sepanjang pengajaran. (semasa mengajar sesuatu kemahiran atau beberapa kemahiran) Tak formal(pemerhatian dan soal jawab), atau formal (ujian kertas-pensel dalam masa singkat)

Ujian formal yang digunakan untuk m pencapaian dalam sesuatu tahap pe

Tujuan

Mengesan penguasaan pelajar berd unit pembelajaran dan pemeringkata

Masa

Selepas mengajar beberapa unit pe satu-satu unit atau kursus)

Bentuk

Formal(ujian kertas-pensel atau ujia jangkaan masa yang sesuai)

PERBANDINGAN ANTARA UJIAN RUJUKAN NORMA DAN UJIAN RUJUKAN KRITERIA Kriteria Konsep Ujian Rujukan Norma Ujian pencapaian relatif yang 13 Ujian Rujukan Kriteria Ujian rujukan objektif yang menentukan

menunjukkan prestasi kumpulan calon dalam bentuk graf normal Tujuan Membandingkan dan membezakan prestasi antara calon atau kumpulan Selepas mengajar sesuatu atau beberapa kemahiran Secara individu, kumpulan atau kelas

pencapaian individu berdasarkan kriteria minimum yang ditetapkan terlebih dahulu Menentukan penguasaan pembelajaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan Selepas mengajar beberapa unit pembelajaran Secara kelas atau tingkatan

Masa

Ciri ujian

Latihan 1:

Huraikan dengan ringkas, kepentingan pentaksiran dalam Pendidikan Khas

Dengan melayari laman web atau merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat berkaitan:  Pelbagai cara pengumpulan maklumat      Rekod lama Sampel kerja Pengujian Pemerhatian Soal Selidik

14

2.

MENTAKSIR KEBOLEHAN PEMBELAJARAN ASAS

2. Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas  Maksud Kebolehan Pembelajaran Asas Terdiri daripada:  Pengamatan  Penglihatan  Pendengaran  Sensori motor - Kinestatik - Taktil dan haptik

Kesukaran Dalam Pengamatan Penglihatan
Diskriminasi Ingat Kembali Orientasi Kedudukan Ketidakbolehan membezakan bentuk, saiz, warna, huruf, nombor dan perkataan Ketidakbolehan mengingat kembali apa yang diamati. Ketidakbolehan membezakan kedudukan sesuatu bentuk, huruf dan nombor. Ketidakbolehan mengingati sesuatu mengikut susunan seperti susunan huruf-huruf dalam perkataan Ketidakbolehan mengenal sesuatu benda atau objek, nombor, perkataan atau ayat. Ketidakbolehan menyalin sesuatu bentuk, huruf, nombor, perkataan atau ayat. Ketidakbolehan menentukan sesuatu seperti bentuk, huruf atau nombor dari latar belakang sesuatu gambar atau rajah Ketidakbolehan menyelaraskan pergerak mata dan tangan.

Turutan Menyudahkan Menyalin Rajah Latar Belakang Koordinasi Mata danTangan Pertalian Jarak

Ketidakbolehan mengagak sesuatu saiz, jarak kiri dan kanan serta

15

(Ruang) Ketetapan Bentuk

hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Ketidakbolehan mengetahui sesuatu bentuk,huruf, atau nombor yang mempunyai bentuk yang tetap dan tidak akan berubah bentuknya dalam mana-mana keadaan. Ketidakbolehan mengikuti cerita dari satu baba ke satu babak yang lain. Ketidakbolehan membezakan bentuk asal sesuatu bentuk, huruf, nombor, perkataan dan gambar. Ketidakbolehan menyelesaikan sesuatu masalah.

Gambar Bersiri Pembalikan Mazing atau Cari Jalan Keluar Benda Tersembunyi

Ketidakbolehan menyelesaikan sesuatu masalah yang abstrak

Kesukaran Dalam Pengamatan Pendengaran Diskriminasi Rentak  Ketidakbolehan mengenal dan membezakan bunyi sebutan, rentak irama dan intonasi yang berlainan.  Ketidakbolehan mengenal arah bunyi (jauh dan dekat)  Ketidakbolehan mengingat bunyi-bunyi yang didengar.  Ketidakbolehan mengulang corak bunyi dan turutannya. Tidak dengar bunyi bernada rendah.

Pekak Konduktif

Pekak Perspektif Pekak Campur Aduk Pekak Rikritmen (Automatic Volume Control) Secretory Otitis Media

Tidak dengar bunyi bernada tinggi. Campuran pekak konduktif dan pekak perspektif. Boleh mendengar bunyi yang kuat sahaja.

Cecair yang menyekat getaran.

Kesukaran dalam kemahiran sensori motor 1. 2. Motor Kasar: Ketidakbolehan dalam pergerakan badan dengan automatis, mudah dan beirama serta dengan imbangan yang sewajarnya. Motor Halus: Ketidakbolehan untuk menguruskan tugas-tugas atau kerja-kerja yang memerlukan kawalan-kawalan motor halus terutamanya dalam penggunaan tangan dalam tulisan, lukisan, jahitan dan sebagainya.  Ketidakbolehan bertindak balas terhadap dorongan melalui penglihatan, pendengaran dan daya perasa.  Ketidakbolehan mengesan, mentafsir dan bertindak balas terhadap dorongan dan daya perasa. 16

 Kekurangan kesedaran perhubungan ruang dengan imej badan, sisian dan arah. Masalah dalam pengamatan        Kesukaran memahami konsep – yang melibatkan visual Kekurangan visual-aid – mesin braille, kanta lekap, embosser, tacktile aids Sikap murid – bergantung kepada orang lain Kepakaran guru Stigma/ pelabelan masyarakat – rendah diri Tempat/ ruang terhad untuk laksana pentaksiran Tiada tindak susul daripada pihak bertanggungjawab

Keperluan Pentaksiran Pengamatan Mengesan masalah pengamatan seawal mungkin Menyediakan program yang bersesuaian dengan masalah yang dihadapi Menyediakan penempatan yang bersesuaian Mengenalpasti pasukan pelbagai disiplin untuk membantu.

Lain-lain masalah berkait dengan pemprosesan Masalah spatial Masalah berkaitan dengan arah Berkaitan konsep masa Masalah imej badan Masalah organisasi Masalah symbolization atau perwakilan Masalah membina konsep / penaakulan

Kemahiran Pengurusan Diri  Keupayaan mengurus diri sendiri Kemampuan membersih diri Memakai pakaian tanpa bantuan Makan dengan cara yang betul Mampu memenuhi keperluan biologi – ke tandas

Matlamat Pengajaran  Rumusan hasil pentaksiran Rumusan perlu dibuat ke atas pentaksiran yang dilaksanakan dalam kebolehan pembelajaran asas sama ada dalam aspek pengamatan, kemahiran sosial ataupun kemahiran pengurusan diri.  Pengenalpastian matlamat pengajaran Rumusan yang dihasilkan akan menentukan bentuk perancangan pengajaran yang akan diputuskan oleh guru. Berdasarkan rumusan ini seseorang guru merancang hasil 17

pembelajarannya atau matlamat pengajaran.  Perancangan intervensi Setelah mengenal pasti masalah yang dilalui oleh murid dalam menguasai kemahiran pembelajaran asas, program intervensi untuk membantu murid-murid berkenaan bolehlah dirancang. Perancangan intervensi ini berkait rapat dengan masalah sebenar yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran-kemahiran tertentu.

Latihan 2

Sediakan satu peta minda untuk menerangkan bagaimana kebolehan pembelajaran asas ditaksir dengan cara di bawah:     Pemerhatian Temu bual/ soal selidik Sampel kerja Pengujian

Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan.

18

3.

MENTAKSIR KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU

3.

Mentaksir Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku Maksud Kemahiran Sosial Apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran sosial? Kemahiran yang membantu individu menjalin hubungan sosial yang lebih baik seperti: • membina persahabatan • berbual dengan orang lain • mempunyai budi pekerti yang baik • mempunyai rasa empati terhadap orang lain Kemahiran Hidup dalam Bilik darjah: Kemahiran yang diperlukan untuk kehidupan dan penyesuaian di sekolah. Ini termasuklah: • • • • • • • • • mendengar dan mematuhi arahan berkelakuan sopan dan menghindari gangguan meminta bantuan memberi sumbangan dalam perbincangan membuat keputusan pengendalian konflik membina kemahiran akademik melaksanakan kewajipan bertanggungjawab atas tingkah laku anda

Tingkah laku dalam bilik darjah Maksud tingkah laku ialah perlakuan yang ditunjukkan secara konsisten dalam satu jangka masa yang lama yang akan memberi kesan buruk kepada perkembangan pembelajaran murid seterusnya menghalang penglibatan mereka secara aktif di dalam atau di luar bilik darjah. Kaedah mengenalpasti murid yang mempunyai tingkahlaku bermasalah 19

• •

Kaedah berasaskan ujian Kaedah bukan ujian- pemerhatian, temuduga, kaedah penyelidikan (kajian kes, kajian dokumen, kajian rentasan, kajian menegak)

Contoh situasi di mana tingkah laku bermasalah dipamerkan: • Semasa sesi pengajaran • Semasa membuat latihan • Semasa di luar kelas • Semasa bukan guru kelas mengajar Pentaksiran Tingkah Laku Secara Formal • senarai semak - maklumat (diri, kerjaya, pendidikan) - inventori (minat, kerjaya) skala kadar - ukuran kuantitatif menurut nilai tertentu 5 = sangat bersetuju 4 = bersetuju 3 = kurang bersetuju 2 = hampir bersetuju 1 = tidak bersetuju temuduga - lebih berfokus kepada interaksi sosial - maklumat hampir sama dalam soal selidik diri - pemerolehan maklumat dengan cara santai pencerapan • pencerapan naturalistik pemerhatian di setting yang biasa / natural • pencerapan klinikal rumusan ke atas pelbagai alat ujian / maklumat pentaksiran psikometrik - maklumat perkembangan diri individu - penggunaan kaedah saintifik pentaksiran berasaskan kurikulum dilaksanakan melalui : - pentaksiran kurikulum fungsional o pentaksiran tidak langsung o pemerhatian secara langsung o eksperimen pentaksiran kesesuaian tugas iaitu penilaian yang sistematik untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dengan menggunakan senarai semak

Cara Pentaksiran Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku 20

   

Pemerhatian Penilaian Orang lain Penilaian kendiri Pentaksiran ekologi

Matlamat Pengajaran  Rumusan hasil pentaksiran  Pengenalpastian matlamat pengajaran  Perancangan Intervensi Latihan 3

i.

Jelaskan bagaimanakah Kemahiran Sosial dan Tingkah Laku ditaksir?

ii.

Sediakan kerangka matlamat pengajaran yang merangkumi:    Rumusan hasil pentaksiran Pengenalpastian matlamat pengajaran Perancangan Intervensi

Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan.

21

4.

MENTAKSIR BAHASA LISAN

4. Mentaksir Bahasa Lisan Penilaian lisan dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara : pelajar dengan pendidik pelajar dengan pelajar pelajar dengan bahan pembelajaran

Aspek-aspek yang boleh dinilai secara lisan ialah : kefahaman konsep pengetahuan fakta pemikiran peringkat tinggi kecekapan mendengar penggunaan bahasa yang tepat kecekapan matematik gaya persembahan/kelancaran bahasa pertuturan dan sikap

22

Komponen-komponen Bahasa Lisan       Fonologi Semantik Sintaksis Morfologi Pragmatik

Bahasa Reseptif dan bahasa Ekspresif  Pemahaman, penghasilan dan penggunaan bahasa lisan dalam komunika  Masalah berkaitan bahasa reseptif dan ekspresif Cara pentaksiran  Penilaian orang lain  Pemerhatian  Sampel bahasa  Pengujian tidak formal Matlamat Pengajaran  Rumusan hasil pentaksiran  Pengenalpastian matlamat pengajaran  Perancangan Intervensi

23

5. Kemahiran membaca  Kemahiran memecah kod  Kefahaman  Pendekatan Pengajaran Bacaan  Kaedah ‘Bottom-up’  Kaedah ‘Top-down’ Masalah Bacaan  Masalah berkaitan memecah kod  Masalah berkaitan kebfahaman Cara Pentaksiran Bacaan  Senarai semak  Analisis Ralat  Pengujian berdasarkan kurikulum - Kemahiran memecahkan kod - Kemahiran mengenal perkataan - Kefasihan membaca - Kefahaman

24

5.

MENTAKSIR BACAAN

a. Dengan bantuan pengurusan grafik, tunjukkan

Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan

6.

MENTAKSIR KEMAHIRAN MENULIS

6.

Kemahiran menulis  Tulisan  Ejaan  Mengarang  Masalah Kemahiran Menulis  Tulisan  Ejaan  Mengarang 25

Cara Pentaksiran      Senarai semak Pemerhatian Analisis Sampel Kerja Ujian Rujukan Kriteria Inventori Ejaan tidak Formal

Matlamat Pengajaran    Rumusan hasil pentaksiran Pengenalpastian matlamat pengajaran Perancangan intervensi

Latihan 6:

a. Sediakan satu carta aliran b.

Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan

26

7.

MENTAKSIR KEMAHIRAN MATEMATIK

7.

Mentaksir Matematik  Kemahiran Matematik    Kemahiran asas pra-nombor Kemahiran komputasi Kemahiran aplikasi dan penyelesaian masalah

Masalah Matematik  Mengenal pasti bentuk pola  Penguasaan konsep nombor  Penguasaan Operasi Asas Matematik

Cara Pentaksiran  Senarai semak  Inventori Matematik tidak formal  Analisis ralat  Penyoalan Klinikal  Ujian Rujukan Kriteria Matlamat Pengajaran  Rumusan Hasil Pentaksiran  Pengenalpastian Matlamat Pengajaran  Perancangan Intervensi  Tindakan susulan

27

Layari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan

Rujukan Asas Ayers, H, Clarkes, D. & Roses, A. (2003). Assessing individuals needs: A practical approach (resourse materials for teachers). London: David Fulton Pub. Pierangelo, R. & Giuliani, G. A. (2002). Assessment inspecial education: A practical approach. Boston: Allyn & Bacon. Venn, J. J. (2004). Assessing students with special needs. (3rd Ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Rujukan Tambahan Hoy, C., & Gregg, N. (1994). Assessment: the special educator’s role. Pacific Grove, CA: Brooks. Cole Publishing Company. Ronald, L. & Taylor, D. (2002). Assessing of exceptional students. Educational & psychological procedure. Boston: Allyn & Bacon. Siti Rahayah Ariffin, (2003). Teori, konsep dan amalan dalam pengukuran dan penilaian. Bangi: Pusat Perkembangan Akademik, UKM. Abdul Hadi, M. & Hazina, Z. (2007). Pentaksiran dalam pendidikan khas. OUM. Kuala Lumpur

28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful