You are on page 1of 8

Ê U  u  * Ç

¹ WbI

ÏÇb5 lÏè

±· W u2

³³ tO1à s rKJ s1™Ç ºäè_Ç qBHÇ

´± æUL Ü ÉÑuÇ ÑUD ºvè_Ç ÊUOKLFÇ ºwUÇ qBHÇ


ñ
µ¹ WO2_Ç ÊULEM*Ç l WšFÇ ºbKñÇ ÑUD WOKL ºYUÇ qBHÇ

·¹ UMOO Ü p1èà ÁÇÑÒè nD6 ºl1ÇdÇ qBHÇ

±°± w2UOuÇ ÏU%™U1 WšFÇ ºwOM WOKL ºfU)Ç qBHÇ

±²³ dMO äUO™ WD6 ºÓÏUÇ qBHÇ

±´³ êÑuÇ tM7 s g5 nD6 WèU ºl1UÇ qBHÇ

ÓuÑU

±·¹ W u2

±¸³ ©±¨ ÑÇu5 ºäè_Ç qBHÇ


¸ Ïu7_Ç âèbMBÇ ÑÇdà7Ã

²°³ ©²¨ ÑÇu5 ºwUÇ qBHÇ

²±· tUIÇ cM ÓuÑU ʚ7Çd ºYUÇ qBHÇ

ÔUIMÇ fOÃ

²µµ W u2

²¶± ¿âÇd6Ç åà WÇd8 ºÓuÑUè lÏè l ºäè_Ç qBHÇ

²¸µ ÉÑuÇ WOuL8 ¿WOÇdÅ ÊULN ºwUÇ qBHÇ

³±± cHñM2 rè ®®ÊcH ÊUOKL UMOO q ºYUÇ qBHÇ

³²¹ WOUMKÇ WOK_Ç Èd(Ç Ü wMODKHÇ ÑèbÇ ºl1ÇdÇ qBHÇ

g5 ÌÑu4

³´µ ÈdFÇ 5OuIÇ Wd5 ÉÇu ºÊUÇbÇ ºäè_Ç qBHÇ

³¶µ fu2 vÅ ®®ÊèdO1è æUL 51 ÉÑuÇ ºwUÇ qBHÇ


ñ
´²± åš_Ç ÓdN

´²¹ sU_Ç ÓdN


W  bI 

ºäUà äuàNàà Êuà wàÁUà4è nà2UàNàÇ ædà ÓuàÑUà ÊÑèUà5

UëàLàNà æUà ®UëàLà$ tàKàFà4 sà vààMà2è ÓuàÑUàJà1 qàGàAàMà2 XàØ

êcàÇ ÏÇbà5 làÏè tàLàKàFà ÊUàNàOà4uà2 vàÅ làLààà æUà 5à5

ÉÏuà4uà WàOàKàFàHàÇ WàBàIàÇ ®UMOO WàOàKàLà bàFà1 bàUàIààÇ vàÅ tàUà5Ã

ÑÇdà7à Wàeà6 ràNàbà ¿UàNàMà Yààà2 ™ ÇÐUàLàKà ¬làÏè âUàÑ ébà

vàHààUà tàHà2Uà ràÑè tàLà7Ç sà tààQà7 ®ŒÓuàÑUà WàBà ébàFàà2

sàJà édà6à Édà qà4dàÇ qàBàà r ®ÆÑUà Ïdàà tàÅ äuàIàUà1

®t sb UÃè qLFÇ ÊUU7 á™Â wMHK tOB

Çèeààà5Ç ®ÊÇdàzUà ÇuàHàDà6 ®ÉUàà ÁUàbàà rUàFàÇ Çcà Ü wà

vààKàà ÇuààKààUàà%è ÊÇÑuàààà7Uàà1 ÇèÑèñÒ ®ÊÇuàààà ÇuààÑÒ ®sààzUààÑ

ÇèÏdà9 ®UàNàKà Ü Çuà8Uàè ÉÑUàFààà ÁUàLà7à ÇèÑUàà6Ç ®ÊÇÑUàD*Ç

sàà ÇèÏUààè ®ŒæUààJàà qàà Ü èbààFààǘ ÇèÏÑUàà è rààKààEààÇ vààKàà


±° Ïu7_Ç âèbMBÇ ÑÇdà7Ã

VàOàà ãÇÐè ®åUà_Ç tà2dàNàè tà5èÑ Ü VàOàà Çcà ®WàKà5dàÇ

vàKà sàÏ YàUà3è ®ÊUàdàcàÇè WàèÏ_Ç là gàOàFàè çbàà4 Ü

®tÏUM æU êcÇ ÈÇdÇ s äUO_Ç á™Â bF1

Ü Œwà4ÑU)Ç äUà:ǘ äèRàà ÏÇbà5 làÏè ÑuààbàÇ âUàÑ ràNàÅ


ë àuà UàNàLà7Ç jàà2ÑÇ wààÇ Œ5àDààKà dàdààà WàOààFàAàÇ WàNà'ǘ
š

æUàOMOàDààKà æUààUà ®gàà5 ÌÑuà4 ÑuààbàÇ qà5ÇdàÇ UàbàzUà rà7Uà1

UàLàNààdàà ®ÊèdàOà1 Ü WàOàdàOà_Ç WàFàU'Ç bàUàIà vàKà UàOàIààÇ

ÏèÇdà2 XàUà WàKàà7à ®UàNàKààIàààè Wà_Ç äUà5 sà WàKàà7Ã Ü WààJàMàÇ

®ràdàOàè VàOàD)Ç bàLà5Ãè êbàMàNàÇ wàUàè ràOàÇdà1Å sààà UëàCàÃ

5àOàuàIàÇ Wàdà5˜ àà wààOà7QààÇ dà9R*Ç Ü Á™Rà qà wàIààKàOà7è

wMOàDààKàHàÇ ÙdàHàÇ rà5Ñ sàè ®±¹µ¶ Ü æUàLà Ü ŒÈdàFàÇ

®±¹¶¸ Ü ŒWOFAÇ WN'ǘ bu7 WdK

WàuàLàà XàJàLàNàÇ æϙ sà1 WàUà7à ÊÇdàzUà sà ÏuàIà qàà

dàOàLà{ eàNà WàKàOà7è sà YàààÇ Ü ŒWàOààFàAàÇ WàNà'ǘ ÉÏUàOà Ü

ÖdàGàÇ æUà ®5àOMOàDààKàHàUà1 oà5šàÇ ràKàEàUà1 çdàOàcà2è rUàFàÇ

ÇcàJà ®æUàJà qà vàÅ qàOàzÇdà7Å là WàdàF*Ç ÉdàzÇÏ làOà7uà2 UëàCàÃ

ÏÇbà5 làÏè oà2Uà vàKà làIàOà7è ®ÊÇdàzUàDàÇ nàDà6 Ãbàà dàÃï

càOàHMàÇè jàOàDàààÇ ÁVà wà4ÑU)Ç êdàJààFàÇ äUà:Ç äèRàà

bà5 vàÅ WàOàUàdààžà sàÏUàF*Ç VàUà4_Ç ŒâUàdàǘ ÈUàDàIàà7Çè

®ÉbOF1è Wd ÍÑU vK UNK2UI* ÏÇbF7™Ç

ŒbàUàà˜è WàOàUà1UàOàÇ Œ.dà˜ WàBà bàuàà7 âUàOààÇ Çcà Ü

ÓuàÑUà dàOà sàJà r êcàÇè wàKàèeàMàHàÇ ŒrUà7˜è wàMàÑ_Ç

bà Ü jàIàà æà qàà rUàFàÇ Ü ÈuàKàDà dàNà8à æUà êcàÇ

WàUà7à vàÅ êÑU'Ç ædàIàÇ WàÇbà1 Ü VàIàKàÇ qàIààMàè 5àOààdàHàÇ

®æϙ s1

®tàMàà7 Ü ÓuàÑUà ÉÑUàeà1 wààdàHàÇ ÁUàCàIàÇ wà `àLàà r


±± WbI

tàà1uà4à TàHàDà2 ràKà tààOàUàà dàà tà2ÑèUà5 ®WàuàMà2 ÊÇÑUàeàÇ

ÊÑdàè dà UàAàà tàà Xààà5à ®wàHààè nàAàJà ÍÇÑ ®wàAàDà

WààOààKààLàà Ü çbààUàààà æà Êdààcàà2 ®édàà6à ÈèÑÏ ãuààKàà7

äQà7à Xà5Ñ ®UëàOà1dà Uëà1Uà8 æUà UMOO Ü Œpà1èØ ÁÇÑÒè ÒUààà5Ç

fààOààà éuàà7 sààJàà r ÈUààAààÇ pààÐ æà XààHààAààààÇè ®tààMàà

tàLà7Ç ÏÏdààOà7è WàOàÇdàÇ ÉÑuààUà1 ÇëdàUà1 oàààKàOà7 êcàÇ ÔUàIàMàÇ

oà1UààÇ wàÇdàÇ ÁÇÑÒuàÇ fàOàzÑ äUàOààÇ äèUà5 5à5 rUàFàÇ Ü

5àOààdàHàÇ WàCàà Ü ÔUàIàMàÇ làè ®fàÑUà1 Ü ÑUàOààà1 ÑuààNà8

çuàQàà r 5àIàIà;Ç æà VàdàGàÇè ®sàààÇ Ü ÇëbàIà vàCàÃè

®Œp1èØ Ü çÑèÏ s

Ü ÁUàIàKàÇ vàKà UàbàÇuà2è æÇdàNà Ü ràOàI*Ç ÔUàIàMàUà1 XàKàBà2Ç

Ü tààÑUàAà0 vàè_Ç ÉdàLàKà ádààFà æà tàMà XààKà ®ÊèdàOà1

ÓÑbàà1 wààbààè ®WààKààUàà tààààBàà êèdàà æÃè Œpàà1èØ WààOààKààLàà

UMOàIààÇ oàÇè 5à5è ®WàOàuàUàIàÇè WàOàMà_Ç tà2Uà7UàJàFàÇè Ùuà{u*Ç

Ü Œjàà7uààǘ Ü ÊdààAàà ÊUààIààKàà5 ÉdààLààààÇ XààUààè ÇëÏbàààà

®²°°° åUFÇ s dO6_Ç dNAÇ

`à{uà æà Ñdà ®ÓuàÑUà dàUàAà ÔUàIàMàÇ åšà iàFà1 eàHàà7Ç

®äuN:Ç ÆÑUIÇ qB2Ç UMè ®wUÇ dNAÇ Ü t2ÑèU

ÇuàMàÏà äUà4Ñ ®UëàJàNàMàè UëàUà8 ÏÇbà5 âUàÑ vàÅ äuàuàÇ æUà

sàUàÃ Ü æuàAàOàFà ®qàEàÇ Ü gàOàFàÇ ÇèÑUàà6Çè êdààÇ qàLàFàÇ

ÁUàuàÇè ÊUàdàcàÇ jàOà6 dàOà ràNMOà1 jà1dà bàFà rè ÉbàUààà

ràNàFàMà9 äÇeà2 ™ ÊUàOàKàLà ŒwàUà uà1Ø ÈUàOà bàFà1 ÇècàHà ®ÏÇb(

ádàFà2 Çëbà4 WàIàOà{ WàIàKà5 ®ràNàzUàLà7Ãè ràNàuà4è nàAà sà

vàKà Çuà1Ñbà2 äUà4Ñ ®ràNààUàÅ sàUàà sàèUàMàè ràNàHà2Çuà åUàÑÃ

æUà ràNàMà bà5Çuà1 XàKàBà2Ç UàLàKà ®ÒÇdàà5™Çè pàAàÇè Ñc(Ç

¿s WD7Çu1è tLÑ vK XKB5 nO wMQ


±² Ïu7_Ç âèbMBÇ ÑÇdà7Ã

vàKà ràNààÑbà2è ®ràNààIàà1 ÒuàHàÇè ®ràNàUàMàÅ sà bà1 ™ æUà

æà vàÅ ràNààQàLà è ®Wà5uààH*Ç qàOààààÇ Wà åUàà ËbàààÇ

vàKà ÇuàIàÇè 5à5è ®dà6 bà5à bà Ü jàIàà2 sà Wà dà8_Ç

wààÇ ÁUàLà7_Ç dàÐ åbà uà bàOà5è ×dàAà1 ÇuàEàHàà5Ç ËbàààÇ

®ŒÈUѝǘ `zÇu Ü W4Ñb äÇe2 ™ XU

êcàÇ qà4dàÇ XàOàIààÇ ®ŒÏuà7_Ç âèbàMàBàǘ vàKà Êdàà ÇcàJà

ÊUà æUà æÅ tààQà7è tà2Uàè ébà ÏÇbà5 dàdà7 VàUà4 vàÅ æUà

qà4dàÇè ®çbàFà1 ÉÏUàOàIàÇ vàuà2 êcàÇ qà4dàÇ XàOàIààÇè ®UëàuàLàà

qà4dàÇè ®WàÑuà7 Ü tàMàà7 sà gàà5 nàDà6 Ü ãÑUà8 êcàÇ

WààOàIà5 ÊèdàOà1 ÑUàDà Ü jàà wà1dà wàU*à sà ràKàà2 êcàÇ

ÉdààzUàà sàà ÌÇdààÇ qàà1UààIàà љèÏ 5ààšàà WààààLàà6 êuàà%

ŒÉÑuààÇ ÑUàDà˜ WàOàKàLà Ü ãÑUà8 sà XàOàIààÇ UàLà ®ŒÇeàUàNààuà˜

sàè ¬ÉUà7Qà Xàuà% wààÇ wààOààMà WàOàKàLà Üè æÏÑ_Ç Ü

®æuàOàUà1UàOàÇ UàcàHà wààÇ bàKàÇ WàOàKàLàFà jàOàDàààÇ Ü ãÑUà8

Ü ÓuààÑUàà VààÑbàà2 vààKàà ádàà8à êcààÇ qàà4dààÇ XààOààIààààÇè

Wàšà sà Á™Rà vàJà5è ®wà1uàM'Ç sàLàOàÇ Ü ÑUàFà4 dàJààFà

®dzÇe'Çè UOOè âÇdFU1 Œw4ÑU)Ç äU:ǘ

äUà ®tàFàuà2à sàà r Uà vàKà ŒÏuà7_Ç âèbàMàBàǘ Ü Êdààè

lààÏè äeààMàà ÏUàà7u*Ç nààBàà sàà ÊUààUàà7 bààFàà1˜ ºËbàààà*Ç

Uëà1Uà8 Êbà4è ®Uëà5Uàà tàOàÅ XààÐ ÊèdàOà1 Ü aàÑÇuàBàUà1

®ŒtàLà7Ç nàAà Và7UàM*Ç sà fàOà sàJà ÌUà4eàÇ dàà làLàà

ºÈÇu'Ç wàÁUà4è rà7™Ç sà XàQà7è qàOààààÇ Wà XàIàKàÃ

®êdd(Ç oOÑ

WàUààà1Uà1 Ïñdà WàBàIàÇ sà UëàIà5™ êdàd(Ç XàQà7 ràDàdà Üè

UàMàÏ wà{U*Ç gàà Và% ÇÐU*˜ ºäuàIàÇ vàÅ UëàÑUààè UëàdààFà

®ŒqI*Ç Ü dJH
±³ WbI

sà 5àÑUàà ÈUàà8 bàOàMà& Ü `à$˜ ÏÇbà5 æÅ Ëbàà*Ç äUàè

ràNMOà1è Uà1èÑèÃ Ü ÊUàLàNà Ü ràNàKà7ÑÃè WàHàKààà ÊUàOààMà4

®ŒUëààÏUààOàà ÇëÑèÏ UëààOààUàà5 VààFààKàà êÑUàààà wààÇdàà êÏdàà ÈUàà8

äšàà4 ºÈÇu'Ç wààÁUàààà XààQàà7è qààOààààààààÇ Wàà XààIààKààÃ

WàBàIàÇ sà wàUààUà fàOàzdàÇ XàQà7 åÇuàà bàFà1è ®wàUààUà

®ŒÉUO(ǘ Ü tb5 ÊdAè UNB1 tÇdU1 wQ4Uè

Œjà7uàǘ Xàeà ²°°± dààLààà7¯äuàKàà sà äè_Ç Ùuàà7_Ç Ü

ÓbààMààNàà ÏÇbàà5 lààÏuàà ÉÑuàà UààNààšàà æUààè âÇuàà7_Ç vààÅ

rUàFàÇ æuàJà æà làuàà UàNàuà bà5à sàJà r ®ÊÇdàzUàDàÇ nàDà6

®æϙ s1 WU7à ÊÇdzU l bu vK åUà bF1

sà WàOààMà4à nààè ÁUàà_Ç Ê™Uàè tààKàIà Uà ÓuàÑUà Ãdà

iàFà1 ÁUàLà7à WàdàFà Ü `à$ ®Œwà4ÑU)Ç äUà:Ç ÑÇdà7à Wà1Uà˜

Ü Çëdà{Uà5 æUà êcàÇ ŒYàUààÇ qà4dàǘ UëàuàBà6 ¬5à3bàà*Ç

Vàà ®UëàMàJà2 dà UàAààÇ bàFà r ®ÏÇbà5 5à1è tMOà1 dàOà6_Ç ÁUàIàKàÇ

®wÅ UNK7ÑÃè UMOO WOKLF WKUJÇ WBIÇ

ràNààOàIààÇ sàcàÇ làÏè âUàÑ æà vàÅ ÉÑUà8Ç sà wà bà1 ™è

rUàFàÇ Çcà Ü ÁUàOàIàà ràNàÅ ®UëàFàzUà8 bàFà r Uëà4Ðuà/ æuàKàà1

tàà2bààFààà êcààÇ qàà4dààKàà ÁÇèÏ êdàààà8à æà XààèUàà5 ®ËuààK*Ç

®làÏuà UëàUàBàÅ Xà3bà%˜ ºäUàè iàdà ŒÏUà7u*ǘ ÊUàUàÑ

Çcà æÅ ®ŒÑÇdà7_Ç XàFà1 wàMàà dàFà8Qàà ÁÇèbàÇ sàLà3 XàKàà ÇÐÅ

qà4dàÇ uà Wà1uàFàBàÇ WàGàUà1 WàOàUà áèdà Ü gàOàFà êcàÇ qà4dàÇ

®Ñ™èÏ 5š WL)Ç WOI5 rK2 êcÇ

À À À

ÇcààNàà ®ŒÉUààO(Ç˜è Œjàà7uààǘ Ü dààAMàà lààOàà{Çu*Ç çcàà ÊbñààÃ

Ü UàNàFàLà4 ÉdàJà æÅ ÐÅ ÜUààBàÇ qàLàFàÇ ÊUàHàÇuà qàLà%


±´ Ïu7_Ç âèbMBÇ ÑÇdà7Ã

Và2UàJàÇ wàKà ÍdààÇ ®UàÏÇbàÅ äšà6 wàÏèÇdà2 sàJà2 r ÈUàà


ñ
ádàBà2 Ü UàNàFàCà æà fàdàÇ VàOà$ ÖUàÑ oàbàBàÇè dà8UàMàÇè

ÙUàOàBà™Ç sà bà1 ™ Ñuà2UààJàÏ ÆÑUàIàÇ UàLà dà8UàMàÇè ®ÆÑUàIàÇ

®VàcàAà2 èà qàOàLà& ÊUà5Çd' làOà{Çu*Ç làCàà2 r ®çÑÇdà vàÅ

ÊUàOàDàFà là{è sà dààà vàÅ làKàDàà ™ ÜUàà qàLà UàNàÅ

ÉÁÇdàè WàKà5d*Ç pàKà2 aàÑQà2 vàKà qàLàFà sà Wàbà6 Ü làzUàèè

®Wèb*Ç UN3Çb5Ã

Ü ÇëÑUàHà7Ãè qàLàFàÇ ÊUàUà7 á™Â làOà{Çu*Ç çcà ÏÇbàÅ åeàKàà7Ç

làOààAà2 ™uà wà dààOààOà pàÐ æUà Uàè ®WàHàKààà ÊUàUà&Ç

tà1uàKà7Ãè eàeàFàÇ bàà sà1 æUàDàKà7 sà1 bàUà6 dàOà_Ç ŒÉUàO(ǘ dà8Uà

×Çdàà™Ç vàKà ŒÉUàO(ǘ wOUàà iàdà% Ü XàšàÇ nàOàDàKàÇ

tà4èà ÇcàNàè ®wà1dàFàÇ ÜUààBàÇ qàLàFàUà1 ÁUàIà2њà ràzÇÏ b>à% Ü

wàMàLàNàè ®Uàdàdààà fàOàzÑè ŒÉUàO(ǘ Ü qàUàFà êdàJà8 tàOàÅ

bàIà Œjà7uàǘ Ü UàNàKààè ŒÉUàO(ǘ Ü wàzšàÒ dàJà8à æà UëàCàÃ

®ÊÇÏUI™Çè rNzUBè rN2UUN7Å s UëLzÇÏ ÊbÃ

rààÑbàà Wàà1Uàà5Ñ vààKàà ÏÇbàà5 lààÏè âUààÑ dààJàà8à åUàà)Ç Üè

æà WàIàOàI(Çè ®ÉÑdàJà*Ç wà2Uà4UàÒÅè Wà dàH*Ç wààdàAà5 ràNàKàLà%è


ñ
®ràNàCàFà1 Xààà5à ®ÁUàOàIàÃè ÉUàà ÁUàbàà rUàFàÇ Çcà Ü wà

®tKÇ wMUOè

q1d8 æU