You are on page 1of 93

‫ر

زاف‬.‫د‬

‫א 
א‬

‫ رج ا‬

 ‫دار ا  وا‬


‫وت‬

‫ آ! ب‬#$‫ه‬

Marx Et Engels
Conférences Faites
Aux Cours De Marxisme
Près L'Académie Socialiste
En 1922
Par
D.Riazanov
Editions Anthropos
Paris 1970

http://www.al-mounadhil-a.info ‫ة‬-*+ ‫ 


(ة ا‬: ‫ا&(اد ا&'!و‬
‫‬
‫ ء  اا‪ ،‬رت  ا ة ا 
 ‪$%‬ب رو ا ! ‪ ( 1‬أیر‬
‫‪ 1922‬ﺕ ‪ 5 6‬دورة دروس ‪ 2‬ة ا‪ 0 1‬ا ‪/‬رآ‪ ( -‬ﻥ‪+‬ق ا‪1‬آدی‪ /‬ا‪8‬اآ ‪» .‬آن‬
‫هف ﺕ ? ا روس ﺕ=ی ا>اد ا ‪/‬رآ‪ -‬وﺕ‪$‬وی ا (ق ا ‪ ( 0‬ا ‪$%‬ب أو ا =ت أو‬
‫ا‪28‬د ‪ DC /‬راﺕ‪ 5C‬ا ‪ .«=B‬و ا ‪ 0 5H‬ﺕ!? د ‪ 0‬ا (ق ا ‪G‬ی‪ 0‬ارﺕ‪F‬وا أن‬
‫‪%‬و اﺝ‪G‬اب ‪/‬ل ‪ L M‬ا ‪K‬وع إ دورة ا روس ﺕ ? ‪ 0‬دون إ ده‪ 0 5‬و‪( 5CKPQ‬‬
‫ا ‪$%‬ب و‪ H‬ا ‪$%‬ب =‪> C U‬ﺥ‪K‬ق‪ ،‬أﺹ‪ R‬ا 
 ﻥ
 را‪ . P‬و أ‪CQ‬ت أ‪/‬ر‬
‫ا ‪) 0 /-/‬أآ‪ [/ 50 0 W‬ه‪ ( 5‬ا ‪BW‬ﺙ ‪ 0‬و (ق(‪ ،‬و(ة ﺕرﺝ‪ ( 5C‬ا ‪$%‬ب )‪5C 69‬‬
‫ ‪-‬ن إ ا ‪$%‬ب ^ أوآ ‪ ،1917‬و‪ 5C 64‬و( ‪ 1918‬و‪ ،(1919‬ووﺽ ‪5C‬‬
‫ا‪8‬ﺝ‪) /‬أآ‪ [/ 80 0 W‬ه‪ 0 5‬ا و ری ‪ ،(0‬وا‪  5CQ‬ا روس ) ‪ 5‬ی‪K‬ت ‪80‬‬
‫‪% 2M‬ﺽة واة(‪ ،‬أ‪CQ‬ت أن ی‪ 5C‬ر‪ H‬ﺹد ( ا ‪.L=W‬‬

‫ ( أﺝ^ ا روس‪  0 ،‬ا ة ا 


 ارﺕ‪F‬ت‬
‫و آن ‪ 0‬ا ‪F/‬ل أن ی‪ّ /‬‬
‫‪ H‬ه‪G‬ا ا أي‪.‬‬

‫و أ = ‪ R‬أﺙ ء ا ورة ا را ‪ ،‬وو(= ‪ f+M/‬ا ‪G‬ي وﺽ ‪ 0 - ،-K e‬ا ‪%/‬ﺽات‬
‫( ا ‪/‬اﺽ ‪ g‬ا ‪ :‬أ‪ -‬ة رآ‪ j‬وأﻥ
‪ $‬و‪ -/C /‬د‪ .‬ریزاﻥف‪ -2 ،‬ا ‪/‬دی ا
 ‪ -‬أ‪.‬‬
‫دیری‪ = 0 8 -3 ،0‬درا ‪ 0‬ا ‪/‬دی ا ری‪ ، M‬أ = ﻥف أر‪% g‬ﺽات ‪0‬‬
‫ﺕری‪ m‬ا ی‪.0‬‬

‫ أن ‪n‬ﺥ‪ 0  G‬ا‪8‬ر أن ر( ﺕ و ا اﺽ ‪g‬‬


‫ = ‪ C‬إ  ‪ = %‬ا ری‪ . M‬وآن  ّ‬
‫‪%‬دة‪ .‬وآن ( ﻥ أن أض ( دروس ﺕ ‪n‬راء رآ‪ j‬ا‪28‬دی‪  ،‬آ‪R‬‬
‫‪%‬ﺽﺕ ا ة ‪ %/‬وﺝ ‪$‬ة ‪ 0‬اأ‪ /0‬ل و ‪p-‬ال ا ‪ :‬آ‪/2 3/‬ا اأ‪ /0‬ل؟ وف‬
‫ﺕ ! ه‪ rG‬ا ‪%/‬ﺽة  ة‪  ،‬إدة ا ‪ C ( 6‬وﺕ‪.C /‬‬

‫ف ی‪ 5CK‬ا =رئ ا‪s‬ن  ‪ v‬ا ‪uW‬ات ( ا ‪%/‬ﺽات ا أﻥ!ه ه ‪ C( .‬‬
‫‪2‬رة ر‪F ، - P‬ن ة رآ‪C 5 = j‬ی ‪ % ،w‬ة رآ‪ j‬وأﻥ
‪ $‬و ‪ /C /‬آ‪W‬ری ‪.0‬‬

‫ أن أل ‪ gU‬آ ‪/‬ت ‪2‬د ‪% gx‬ﺽاﺕ‪ =( .‬و ‪= ،R‬ر ی‪ y/-‬‬‫ی=  ّ‬
‫ا ‪/‬ﺽع‪ ،‬أن أآن  ‪ ،‬وأ أن ﺕن ه‪ rG‬ا ‪%/‬ﺽات ‪ C‬ا ‪  5CK‬ا =اء ا ‪G‬ی‪ 0‬ه‪5‬‬
‫( ‪-‬ى ی‪p‬ه ‪ 8 5C‬ب ا !ح ا ‪G‬ي آ‪GB e‬ة ارس ا ‪$%‬ب ‪ 0‬ا‪ /‬ن ا‪ /‬‬
‫) !رات (‪ -‬راﺕ!(‪ .‬و‪ 0‬ا ‪p/‬آ أﻥ‪  5C‬ﻥن ‪%‬ﺝ‪ 0 ،‬أﺝ^ ذ ?‪ ،‬إ ‬
‫ ﺝ‪ /‬ﺝ‪ e‬ا>ﺝ‪/‬ل‪8pC( .‬ء ا ‪ /-/‬ن‪ ،‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ﻥ ا ‪6‬‬ ‫إاد ‪ ( ،0‬أﺹ‪} /-/ B‬‬
‫‪ 0‬ا>اد ( ا ‪$%‬ب‪ ،‬أوا ﺝ‪  /‬ء  ﻥ‪ ،% 2‬و‪2‬رة ‪ ،=-‬آا َ زﺕ ‪0‬‬
‫و ف ‪ 0‬رآ‪ .j‬وآ‪ /‬أ أن أ‪ 0 8‬ا‪ [1‬ا ‪ ،5C  Cx‬آن (‬
‫ ﺝ‪ /‬آﻥا ‪= 0 +‬ر أو ﺥ ‬ ‫إاده‪ 0 5‬أ آب ‪C‬ی ‪ .w‬و ‪€( ،e‬ن ‪} /-‬‬
‫ا ‪+‬ی= ا ‪C /‬دة ( 
 ا ‪/‬ﺽع ا ‪G‬ي و‪ g‬اﺥ ري ‪.e‬‬

‫‪F‬ﺽ ‪ L‬ا =ل‪ 5 ،‬أﺕ‪G‬ة ارس ‪ ، $‬أن ‪ ،


C‬آ‪6B /‬ن ‪F‬ﻥ‪ ،5C-K‬ی‪L M‬‬
‫اﺥ‪ (B‬آ ا ‪C DC 0 8‬ی ‪ ^ ،‚-%( w‬أی‪ P DC 0 U‬آّب ة رآ‪j‬‬
‫وأﻥ
‪ ،$‬وآ‪p DC 0 ? G‬رﺥ ا‪6‬ﻡ‪ ./‬و ‪% gx /‬ﺽاﺕ  ا ‪ 0 M‬آ^‬
‫‪C‬ج ‪ ^ e /‬هاƒ وإ‪8‬ت إ اﺝ‪ ،g‬و ‪ 5‬أ‪ v -K y/‬ا !اه إ‪/ ( 8‬‬
‫ﻥر‪  .‬أﻥ‪ e‬ی‪ /‬ا =ل ‪ g‬ذ ? أن ا ﺝﺕ ﺕ‪ -‬إ درا ‪ +‬و= ‪ ^ 8‬ﻥ!‬
‫(‪ ^ ،‚-%‬أی‪/ U‬اد آ‪ W‬ة ا= ‪QK% 0 C‬ت )أر ‪K‬ت( ‪ ،‬آ ‪ R‬أﻥ ا ‪-‬ق (‬
‫ ‪ 56‬ا‪1‬ال إ ﻥ!‪ 0 C‬ا ‪u‬ر وا ‪ -‬ن‪ .‬وی‪ 0/ ،0/‬ی!ء‪ ،‬أن ی ‪ /
 ( W‬آﺕ‬
‫‪ 0‬ﺕری‪ m‬ا ‪/‬رآ‪ ، -‬ا  ! ( ‪ x‬ﺥﺹ‪  ،‬أد واه ‪ ( 0‬ﺕ‪F‬ی  ‪0 v‬‬
‫أ‪x‬وﺕ‪.‬‬

‫د‪ .‬ر
زاف‬ ‫‪ 9 18‬ن ‪1923‬‬

‫‪ 1‬ذ ? ه ا‪ 58‬ا ‪G‬ي أ‪  … x‬ا ‪$%‬ب ا ! ا ‪ (-‬ﺕ إن ا ‪%‬ب ا‪1‬ه و^ ﺕی‪ 0‬إﺕ‪%‬د ا
‪C/‬ریت ا‪8‬اآ ا ‪ (-‬ﺕ ‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪1‬‬
‫ا ة ا
و‬

‫]ﻡ(>* –ا‪C‬رة ا‪ A B‬إ'!ا‪ -‬ا‪C‬رة ا‪ 9F‬ا'ى وأﺙه ‪ A‬أ [‪.‬‬
‫ا ‪/‬ﺽع ا ‪G‬ي ‪ e
F‬ﺕری‪n  ،R% M‬ﺥ‪ ( G‬ا ‪ R‬ﻥ‪  e-K‬ﺕ= ا ‪ /C/‬ا ‪:‬‬
‫ ‪ /‬آن رآ‪ j‬واﻥ
‪/ $‬ﻥ‪ ،‬ی‪F-‬ﺙان ه‪ /CK2 5/‬واﺽ ا ‪2‬ر ا ‪/‬دي ری‪،m‬‬
‫و‪ /CK2‬ا‪8‬اآ ا ‪ K( ، /‬ودي أن أد  ‪ 5‬ﺕری‪/C
C M- /CM‬‬
‫ ‪G‬ات‪ =+ ،‬ﺕ‪2‬ره‪ /‬ا ‪/‬دي‪.‬‬

‫ ا ‪ 0 5H‬أن ﻥ


 ی ‪F r‬ه‪ /‬ا
‪ ،/‬ﺕاﻥ ﻥ ‪$‬و أ ﻥ أه‪ (-  /‬إ دور‬
‫ا‪(1‬اد ( ا ری‪ .m‬و( ا‪s‬وﻥ ا‪1‬ﺥ ة ﺝ‪ e‬ﺥص‪ ،‬ﺕاﻥ ﻥ‪ّC‬ن إ  ‪ 0‬دور ا
‪/‬ه ‬
‫وﻥ‪U‬ب ﺹ‪ 0 %K‬ا !وط ا‪28‬دی وا ری‪ M‬ا ا ﺕ‪%‬د دور ا‪(1‬اد‪ .‬إن ‪ 2M‬‬
‫اﻥ
‪ $‬ﺕ ‪ B  %‬أم ﺕ‪K‬ق ‪ 2M‬رآ‪ ..j‬و‪ 8‬ید ین ( ا‪8‬ن ا ‪W‬ر ( ﺕری‪m‬‬
‫ا =ن ا ‪  ! g‬رﺝ^ د ‪ ex! e W‬و ﺝ‪ e‬ا ‪ ( /‬و‪ 0 - ^/‬ا‪1‬ﺝ ل‬
‫( ﺝ‪ 0 /‬ا ان‪ .‬و‪ /‬ی‚ ین ﺕ‪2‬م أر ن  و(ة رآ‪ ،j‬و ‪8 e‬‬
‫ی‪$‬ال ‪ ،‬ویاﺹ^ (‪/ r‬ر ﺕ‪F‬ﺙ ‪‰% ،r‬دا ا ‪+‬ر ا ‪K‬ي ‪1‬ﻥ‪F‬ى ا ان‪ ،‬اﻥ ‪5‬‬
‫ﺕ‪ e/ g/-‬یم آن   ا ‪ %‬ة‪.‬‬

‫إن ا‪ 5‬رآ‪ j‬وف ﺝا ( رو ‪ .‬وه اﻥ=‪ U‬ﺥ‪-/‬ن وﻥ ‪  L‬ﺹور‬
‫ا ﺝ‪ /‬ا و ـ»اأ‪ 0‬ل«‪ ،‬و ‪ 0‬ﺕ‪F‬ﺙ ا ‪/‬رآ‪ 8 -‬ی ی‪$‬ای  م‪ .‬و ‪ 0‬ین‬
‫( ‪+-‬ع أي ‪p‬رخ ‪ B=-‬أن یرس ا ری‪ m‬ا و ااء ‪ 0‬م ‪ 0 1880‬دون أن‬
‫یرس ^ ذ ? ‪K p‬ت رآ‪ j‬واﻥ
‪ ،$‬ﻥ‪6‬ا إ ‪ …/‬ﺕ‪ ( /C u u‬ﺕری‪ m‬ا ‪ K‬ا‪8‬اآ‬
‫وا‪8‬ﺝ‪ /‬ا و‪ ،‬و( ﺕری‪ m‬ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا ‪W‬ری ا و ‪.‬‬

‫ إذن إ ا !وط وا [ ا ‬ ‫ه ﻥ‪G %‬ا ﻥ=‪ L‬أم رﺝ ‪ 0‬ﻥ‪ 0 u‬دا وﺝ‪ C‬ا ‪ K‬ا>ﻥ‪-‬ﻥ‪َ ( .‬‬
‫ﺕ ( ‪ .C‬إن آ^ إﻥ‪-‬ن ﻥج ‪ f‬ﺕری‪% M‬د‪ ،‬وآ^ ﻥ‪ u‬آ ی‪F‬ﺕ !ء ﺝی‪،‬‬
‫إﻥ‪ /‬ی‪ ^ K‬ذ ?  أس (ُ ^ ‪ .e‬إﻥ‪ 8 e‬ی 
‪ 0 j‬ا م‪ ^ .‬أآ‪ 0 W‬ذ ?‪ 0% ( :‬إذا أردﻥ‬
‫ﺕ‪%‬ی =ی رﺝ^ ‪ 0‬ا ﺝل ودرﺝ ار‪ r‬وأﺹ ‪ ،e‬ا‪ B  +‬إ ذ ? إ‪ 8‬إذا‬
‫ﺕﻥ‪ R‬ی (ة ﺕ=ی ‪ ،e ^ ُ( /‬و‪ 0‬ا ‪+‬ر ا ‪G‬ي آن ا ‪ K‬ا>ﻥ‪-‬ﻥ وا ‪g/
/‬‬
‫ا>ﻥ‪-‬ﻥ أدرآ‪ r‬یم ع ذ ? ا ﺝ^ ین وی ‪ 5-‬ﺕ‪F‬ﺙ ا ‪ f‬ا ‪ .f %/‬و ‪ 8 ،e‬‬
‫ ﻥ‪ 5CK‬رآ‪– j‬و ن ذ ? ‪ W/‬ﺕ‪ DC / / … +‬رآ‪  j‬رآ‪ j‬ذاﺕ‪ 0 -e‬أن‬
‫ﻥرس ﺕ‪F‬ﺙ ا ‪ f‬ا ری‪  M‬رآ‪ j‬واﻥ
‪.$‬‬

‫رأى رآ‪ j‬ا ر ( ‪ 5‬أیر ‪ ( 1818‬ﺕی ‪ ،2‬واﻥ
‪ 28 ( $‬ﺕ!ی‪ 0‬ا ‪W‬ﻥ ‪( 1820‬‬
‫ر‪ .0‬وﺕی ور‪ 0‬ی ن أ ‪/‬ﻥ ن ﺕ= ن ( إ ‪ 5‬وا‪ ،‬إ ‪ 5‬ا ای ‪B‬ﻥ ا ‪G‬ي ی‪ e f %‬ﻥ‪C‬‬
‫ا ای‪ 0‬ا ‪G‬ي ی‪ L p‬ﺥ‪ f‬ا ‪%‬ود ا ‪K‬ﺹ^ ‪( 0‬ﻥ‪ -‬وأ ‪/‬ﻥ ‪ = .‬و إذن رآ‪ j‬واﻥ
‪ ( $‬ز‪0‬‬
‫وا ﺕ=ی‪K ،‬ﺹ^  ‪ 0‬وﻥ ‪.L‬‬

‫و ا ( أ ‪/‬ﻥ ‪ ( ،‬إ ‪ 5‬وا‪ ( ،‬ا ‪ L2‬ا‪1‬ول ‪ 0‬ا =ن ا ‪ .! g‬وا ‪ ،^K+‬آ‪ /‬ﺕ ‪/‬ن‪،‬‬
‫ین ﺽ  ا‪1‬ﺥŽ ‪F‬ﺙ ا ‪ f‬ا ‪ ( P‬ا ‪ -‬ات ا‪1‬و ( ﺕ‪ .e‬وءا ‪ 0‬ا ‪ -‬‬
‫ا ة‪ ،‬أو ا ‪ -‬ا ‪W‬ﻥ !ة‪ ،‬ی ض ‪F‬ﺙ أآ‪ W‬ﺕ = ا‪ ،‬ﺕ‪F‬ﺙ ا ‪/‬ر‪  ،‬یأ‬
‫‪8‬ك 
‪ 0 /‬ا ‪6‬هات وا ‪ gP‬ا آن ی
‪ ( C C‬ا ا‪P‬ة ا ‪ % = U‬ة ا ‪. P‬‬

‫ﻥ‪ 0%‬ﻥى إذن رآ‪ j‬واﻥ


‪ 0 $‬ا‪s‬ن ( و‪ f‬ﺝ‪u‬ا(  ‪ :0‬أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬و ى ( ‪  /‬‬
‫ا ‪ =+‬ا آﻥ ی ‪ /‬ن إ ‪ 5% C‬أﺹ ‪ ./C‬و( ا ا م ‪ 1830‬آﻥ أ‪ -‬ﺹ ‪0‬‬
‫وا ‪ ،0‬وإﻥ‪ ( /‬ذ ? ا ‪ =Kx R‬ی ﺽن ‪F‬ﺙ ا ‪ f‬ا ری‪ M‬ا‪8‬ﺝ‪./‬‬

‫ آ ‪ L‬آن ا ﺽ‪ g‬ا ری‪ M‬ا م یم أ رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ی‪ %‬ن ة وا ‪ .‬إن ‬
‫ َ‬
‫‪ 1830‬و‪ 1831‬ن ﺙرین ‪ -‬إ أور‪ 1830 ( .‬اﻥ ‪ R‬ﺙرة ﺕ‪/‬ز‪( ( 3‬ﻥ‪.-‬‬

‫‪ ( - 2‬ﺕﺝ‪/1 /‬ء ا ‪ 5‬ا


‪u‬ا( ا‪/ 1‬ﻥ  ‪ /‬ا ‪ …+‬ا‪/ 1‬ﻥ‪ 8 ،‬ا ‪ ^=/‬ا ‪K‬ﻥ‪ .-‬و‪ 0‬ﺙ‪= 5‬ل ﺕی ‪ ،‬و ‪ j‬ﺕی‪ L‬آ‪ /‬درﺝ‪ R‬دة ا ‪G‬ی‪0‬‬
‫یﺝ‪/‬ن ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ . -‬و =ل رای ‪B‬ﻥ‪ ،‬و ‪ j‬ری ﻥ ‪ ،‬وا ای ‪ ،‬و ‪ j‬ا ی ﻥ )‪W‬ل ‪» :‬ا ‪ K %2‬ا ای « و ‪» j‬ا ی ﻥ «( »ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪2‬‬
‫(‪  Ru+‬أور ‪ 0 ،C‬ا ‪u‬ب إ ا !ق‪ ^ ،‬أﻥ‪ C‬أدرآ‪ R‬رو ذاﺕ‪  ،C‬آ‪R‬‬
‫( ‪  /‬ﻥ اﻥ‪K‬ﺽ ‪ .41831‬إذن أن إذن إن ‪H‬ا رآ‪ j‬واﻥ
‪ 0 BH $‬وا ‪0‬‬
‫=ر أو ﺥ‪ ،‬وﺝا ﻥ‪ ( /C -K‬دوا ا ‪W‬رة‪ ،‬ی = ن اﻥ‪+‬ت ا ‪ =%‬ا ‪W‬ری‪ 0 .‬ﺙرة‬
‫ﺕ‪/‬ز ‪ 5 1830‬ﺕ‪ 0‬ه ﻥ‪ C-K‬ى إآ‪/‬ل ‪W‬رة أﺥى أ‪F 56‬ﻥ‪ 8 ،‬ص ‪( 0‬‬
‫ﻥ‪ C
P‬وﺕ‪F‬ﺙ ه ﻥ‪ 5CK‬ا ‪ f‬ا ری‪ M‬ا ‪G‬ي ‚ ( ‪ e‬آ^ ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ 0 $‬ا ‪+‬ق‪.‬‬

‫ﺕ‪%‬د ﺕری‪ m‬ا =ن ا ‪ ! g‬اادا إ م ‪ 0  1830‬أ ‪ :0‬ا ‪W‬رة ا ‪(  2‬‬
‫إﻥ ا وا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ا ى‪ .‬و أت ا ‪W‬رة ا ‪ (  2‬إﻥ ا ( ا م ‪،1760‬‬
‫وات  = ‪x‬ی ﺝا ‪ 0‬ا ‪ .0$‬وأدرآ‪ R‬أوﺝ‪ ( C‬أواﺥ ا =ن ا ‪ ،! 0W‬و ‪C‬‬
‫ ‪ 5‬ﺕ ‪ e‬إ‪ ( 8‬ا م ‪ /( .1830‬ا ‪W‬رة ا ‪)  2‬آ‪/ /‬ه اﻥ
‪($‬؟‬

‫( ا ‪ L2‬ا ‪W‬ﻥ ‪ 0‬ا =ن ا ‪ ! 0W‬آﻥ‪ R‬إﻥ ا أﺽ‪+ R%‬ا رأ‪ . /‬آن ( ‪=x C‬‬
‫‪ 0‬ا ‪/‬ل‪ 0 ،‬ا و ری ‪ ،0‬أي ‪ 0 =x‬رﺝل ‪%‬و ‪ 0 0‬آ^  ‪1 0  H ،‬دوات‬
‫إﻥج‪ ،‬و  ه ‪ g  0‬ة ‪ 5C /‬آ‪ /‬ﺕع ا ‪  -‬ی !ا‪ .‬وآن یﺝ ( ‪ C‬أی‪U‬‬
‫‪ 0 =x‬ا أ‪ 0 /‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ی‪ u-‬ن ‪ =x‬ا ‪/‬ل‪ .‬وآن ( ‪ C‬أﺥ ا ‪ 0 =x‬آر ا ‪B/‬ك‬
‫ا =ری ‪.0‬‬

‫ أن ا أ‪ ( /‬إﻥ ا آﻥ‪ 8 R‬ﺕ‪$‬ال ﺕ ‪ /‬ﺕ=  ‪ L2‬ا =ن ا ‪ ! 0W‬‬
‫ا>ﻥج ا وي ا =ی‪  ،5‬ا ‪ . C/‬و‪ 8‬ﻥ=‪ ? G 2‬ا>ﻥج ا ‪ (%‬ا =ی‪  5‬آﻥ‪ R‬آ^ !‪F‬ة‬
‫‪ 8‬ﺕ‪ 5U‬ى رب ‪ ^/‬وا‪ ،‬واﺙ ‪ 0‬أو ﺙ‪B‬ﺙ ‪ 0‬ا (ء‪ ،‬و ‪ v‬ا ‪ =( .0 P/‬آن ذ ?‬
‫ا>ﻥج ا ‪ (%‬أﺥ ا ‪-‬ح ‪ f/‬ا>ﻥج ا أ‪ . /‬و( ا ‪ L2‬ا ‪W‬ﻥ ‪ 0‬ا =ن ا ‪0W‬‬
‫! آن ا>ﻥج ا أ‪ ( /‬إﻥ ا أﺽ‪ .5 / %‬و( ا ‪+‬ر ا ‪ 0 / /‬ﺕ‪+‬ر‬
‫ا>ﻥج‪ ،‬یاﺹ^ ا أ‪ /‬ن ا‪Bu‬ل ا ^‪  0 ،‬ﻥ‪+‬ق وا‪ ،g‬و( !‪ ^u‬أآ ‪ W‬‬
‫‪ ^u! 0‬ا ‪ .(%‬أ ‪6 0‬ر ﺕ ‪ 5 6‬ا ‪€( ،^/‬ن ا>ﻥج ا ‪ / /‬ی‪ 0 $ /‬ا ‪ 2‬‬
‫ا ‪[/ e /
 (%‬ت ‪ 0‬ا ‪ = ( 0 (%‬آ ‪ .‬وی=م ‪ 0‬أو [? ا ﺝل ا ‪G‬ی‪ 0‬ی ون‬
‫ ‪[/‬ت‪ ،‬أی ﺕ‪ 0‬ا ‪ C/‬ا ی ‪ /‬ن ( ‪ ،C‬ﺕ=‪ g ^/ ^/ 5 -‬آ^ یﺕ‚  ه‪G‬ا ا =‪5 -‬‬
‫‪ 0‬ﻥ‪ .DP‬ﺕ ? ه ا ‪F! /‬ة ا أ‪F! ، /‬ة ‪8n B‬ت‪ 0 ،‬ﺕ=‪ 5 -‬ا ‪ ،^/‬ﺕ=‪ 5 -‬آ ‪ K‬ا>ﻥج‬
‫ ‪G‬ات إ ‪ /‬ت ﺝ‪ P$‬ی ‪ ،‬ین ‪ x C ( g+‬ا‪ .‬و( ‪ L2‬ا =ن ا ‪0W‬‬
‫! ﺕ‪%‬یا أدرآ‪ R‬ه‪ rG‬ا ‪ =%‬ا ‪ / /‬أوج ازدهره ( إﻥ ا‪.‬‬

‫وإﻥ‪ /‬ااء ‪ 0‬م ‪ R=Kx 1760‬ﺕل أ‪ j‬ا>ﻥج ا =  ‪G‬ات‪ ^%/( .‬أدوات ا ‪0 (%‬‬
‫ا =ی‪8n R /‬ت‪ .‬وث ه‪G‬ا ا 
ی أول ث ( ا ‪K‬ع ا ‪ 0 - P‬ا ‪ 2‬ا>ﻥ ‪$‬ی‪:‬‬
‫ا ‪ .D -‬و‪x‬أ ﺕ‪%‬ل آ  ا
ﻥ‚ ا = ‪ C 0‬ا ‪-‬ج وا ‪$u‬ال 
 ا ‪… +‬‬
‫ا ‪ 0 - - ‚ /‬ا‪8‬ﺥات‪ .‬و ‪ 0‬أد ﺕ ? ا‪8‬ﺥات ﺝ‪F . /‬ل (=‪ f‬أﻥ‪ ( e‬ا ‬
‫ا م ‪ 1780‬آن ﺕ‪ 5‬اﺥاع ا ‪$u/‬ل وا ‪ D- /‬ا‪ ،0 s‬و( م ‪ 1785‬اﺥع واط أی‪e n U‬‬
‫ا ‪M‬ری ا ‪ =/‬ا أﺕ‪ R‬إﻥ إ ا ‪ ( ^ /‬ا ‪/‬ن  أن آﻥ‪ 8 ^ 0 R‬ﺕ=م إ‪ 8‬‬
‫
ري ا ‪ r /‬ا ‪ /‬ة ‪ +‬ا ‪U‬وری‪ .‬وﻥ
‪ 0 R/‬ذ ? وط ا‪ /P‬آ‪ $‬ا>ﻥج‪ .‬وااء‬
‫‪ 1785 0‬أت ‪%‬و‪8‬ت ا‪M‬ام ا ‪M‬ر آ‪%/‬ك ( د ‪( 0‬وع ا ‪ 0 . 2‬ﺕ=م ا = ‬
‫ا ‪ 5  2‬ی‪ - 5‬ا ﺕ‪%‬ث ‪ C‬أ ﻥ ﺝ‪$‬اﺕ ا ‪/‬ر ‪GC .‬ا ‪ R‬أن ا ‪=%‬‬
‫ا ‪//‬ة ‪ 1760 0‬إ ‪ 1830‬ه ‪ = C‬ﺕ ? ا ‪W‬رة ا ‪  2‬ا ى‪ .‬و‪ 0‬ذ ? أن‬
‫ا ‪$u/‬ل ا ‪G‬ي ی (‪ e‬ا ‪ W‬ون ‪ ،5‬ا ‪$u/‬ل ا‪ Self-Acting s‬ا ‪ W‬ا‪8‬ﻥ!ر (  ‪،‬‬
‫ ‪ 5‬ی‪F‬ﺥ‪ e G‬ا ‪ ،^//‬ا ‪ ،0=/‬ا ‪ ،PC‬إ‪ ( 8‬م ‪ .1825‬آ‪ 5 ? G‬ی‪F‬ﺥ‪ G‬ا ل ا‪e  s‬‬
‫ا اه‪ 0‬إ‪ ( 8‬م ‪ g ،1813‬أن ا‪1‬ﻥال ا‪1‬و اﺥ‪ ^ R‬م ‪) 1760‬ﻥل آرﺕای‪( R‬‬
‫م ‪ ،(1785‬أي ^ ذ ? ا ری‪/ m‬ة ‪F 8‬س ‪.C +‬‬

‫ﻥ‪ 0%‬إذن أم  وﻥ‪ R‬ا‪8‬ﺥات ﺕا ‪ B‬اﻥ=‪+‬ع ‪ ، 0 G‬ول وﻥ ( ‪e‬‬
‫ا>ﻥج یآ‪ $‬أآ‪F( W‬آ‪ ،W‬و وﻥ‪ e ( R‬أﻥال ا ‪$u‬ل وا ‪ D -‬ا ‪ u2‬ة ﺕ =ض وﺕ‪$‬ول‬
‫ﺕری
‪ ،‬وآن ی‪ ^% ^%‬ا ‪ 0 (%‬أاد ‪$‬ایة ‪/‬ار ‪ 0‬ا و ری ‪ .0‬وه‪G‬ا ﻥ
 (‬
‫إﻥ ا ( ﻥ‪C‬ی ا =ن ا ‪ ،! 0W‬و ا‪1‬ﺥŽ ( أوا‪ f‬ا =ن ا ‪ ،! g‬و‪0 8‬‬
‫‪ =x‬ا ‪/‬ل ا =ی‪ /‬ا ‪ R‬ن ( ا =ﻥ ‪ 0‬ا ‪-‬دس ! وا ‪ ! g-‬وا ‬

‫‪ - 3‬ﺙرة ﺕ‪/‬ز ‪ :1830‬اﻥ‪K‬ﺽ ن ری‪ 5  j‬رل ا ‪ ،‬ﺕ‪  RUM/‬ی ‪ 0 0‬ا =ل ( ری‪ 0 j‬ﻥ‪ K‬ا ‪K‬ع ا ‪n 0‬ل رن‪ ،‬و م‬
‫  ي ( ‚  آﻥ‪ R‬ا ‪ -‬دة ﺝازی‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬
‫‪ - 4‬ﺙرة ‪  / ( 1833-1830‬ﻥ ‪ ،‬أي ( ا =‪ 5-‬ا ‪G‬ي ی‪ gUM‬ج ا و ‪ 0‬أراﺽ ﻥ ‪ ،‬و ‪ C /‬ﺝ د ا = ‪ +=  ! 2‬ا ‪، 6‬‬
‫و(=ت ‪  /‬ﻥ  أﺙه ا = ا  ‪ 0 C‬ا=‪ C B‬ا ‪G‬اﺕ‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬
‫‪ - 5‬ﻥ‪ -‬إ ا ‪ Manufacture ^/ /‬ا ‪G‬ي ی ‪ u‬ﺕ‪ 0 r$ /‬ا ‪ / Usine g 2/‬ا ‪%‬ی وا ^ ا ‪+‬ر ‪» ./‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪3‬‬
‫آﻥ‪ R‬ﺕ‪ ( ،^W/‬ا ‪ L2‬ا ‪W‬ﻥ ‪ 0‬ا =ن ا ‪ ،! 0W‬ى ﺝ‪$‬ء ﺽ[ ^ ‪ 0‬ا ‪-‬ن‪ ،‬ﻥ
‬
‫‪ =x‬آ‪ W‬ة ا اد ‪ 0‬ا ‪-‬ن‪ ،‬ﺕ‪ C/- / 5-‬ا ‪B‬ت ا‪8‬ﺝ‪ /‬آ(‪.‬‬

‫و ا‪ g R‬ﺕ ? ا ‪W‬رة ا ‪x ، 2‬أ ر ‪ 0‬ا آ‪ ( $‬داﺥ^ ا ‪ =+‬ا  ‪G‬ات‪ ،‬آ‪/‬‬
‫‪x‬أ ﺕ‪  u‬ا ‪B‬ت ا‪28‬دی آ(‪ m ُ =( .‬ا ‪$u‬ا ن وا ‪-‬ﺝن ‪ 0‬وط وﺝده‪5‬‬
‫ا ‪C /‬دة‪ ( .‬ا ء آن ا ^ ( ا ‪ 8 ^/ /‬ی‪ $ /‬آ‪ W‬ا ‪ 0‬ا ‪ (%‬أو ا ‪BK‬ح‪( ،‬ن ‪ [/+‬‬
‫إ ا ‪ ،u‬رآ أﻥ‪ e‬ی‪ ( %‬ا !وط ﻥ‪ C-K‬ا ش ( ‪ C‬وا ‪ r‬أو ﺝ‪ 0 ،r‬آ^ ء ﺕ‪ u‬‬
‫ا‪s‬ن‪B ( .‬ت ا ‪ P‬ا ی= ا =م ‪ 0‬أﺹ‪%‬ب ا ‪! /‬ت وا ‪/‬ل اﻥﺙت‪ ،‬وﺹر أﺹ‪%‬ب‬
‫ا ‪! /‬ت ی =ن إ ر ا ‪+‬ی… !ات وا ‪[/‬ت ‪ 0‬ا ‪/‬ل‪ .‬و ‪ GP‬ﺙرت ﺙ‪P‬ة ه‪8p‬ء‬
‫ا‪1‬ﺥ ی‪  0‬ه‪G‬ا ا ل ا
‪G‬ري‪  ،‬ه‪G‬ا ا‪8‬ﻥ=‪B‬ب ( وط ﺕ‪ .5C‬ا   ‪5C‬‬
‫ا ‪ ، u‬واﻥ‪ 5C6 H ‚2‬و=ه‪ ( 5‬ا ای  ا ‪ B‬ا ‪M‬رﺝ  ? ا ‪W‬رة ا
یة ا ‪ /‬آ‪-‬‬
‫ ‪ ،5C% 2/‬أي  ا‪8s‬ت ا آﻥ‪ R‬ﺕ!‪ ( ŽM‬ﻥ‪6‬ه‪ 5‬ا ! آ ‪ .e‬و( ‪ g +‬ا =ن ا ‪g‬‬
‫! ﺙ‪ 0 - R‬أ‪/‬ل ﺕ‪/‬د ا ‪/‬ل  ا‪8s‬ت‪  ،‬ا ‪ 0 -%‬ا = “ﻥج‪ .‬و ‪Ru‬‬
‫آت ا ‪/‬د ﺕ ? أ‪ 2‬اه ( إﻥ ا ( ا ا م ‪ ،1815‬وذ ?  اﺙ ا‪8‬اء‬
‫‪M‬ام ا ‪ D- /‬ا‪ s‬ا ‪+/‬ر‪ .‬وی[‪ G‬اﺝ‪ R‬ا ‪%‬آ ا ‪/‬اآ‪ $‬ا ‪  2‬ﺝ‪ ، /‬و أن‬
‫آﻥ‪K R‬ی‪ ،‬ﺕ ‪ R/6‬وا‪ R‬راﺕ‪ C‬وز‪/‬ءه‪.‬‬

‫و ‪/‬اﺝ‪ C‬ه‪ rG‬ا ‪%‬آ‪ ،‬ا ‪ /‬و( ( ا ری‪ 5 m‬آ ا‪/‬د
‪ ،H‬وا ا‪ R-‬ﺕ‪( C /-‬‬
‫رأي ‪ 0 5CU‬ا‪ 5‬وا ‪ 0‬ا ‪/‬ل‪ ،‬و( رأي ‪ 5CU‬ا‪s‬ﺥ ‪ 0‬ا‪ 5‬ا
ال ا ‪M‬ا( دا‬
‫ا ‪G‬ي آن ا ‪/‬ل ی ن ‪ e‬ﻥﺕ‪F
،5C‬ت ا ‪=+‬ت ا ‪%‬آ‪ /‬وا‪8‬و ‪u‬ر ا ‪P-‬ة إ أ‬
‫ا ا ‪ $‬وﺹا‪ 0 ^/ ^( .‬أ‪/‬ل ا ‪ ،‬وآ^ ‪%‬و ‪M‬ی‚ ا‪8s‬ت =‪C‬‬
‫ا ‪/‬ت‪ ،‬و ‪ U‬ا ‪ 0 W‬ا ‪/‬ل =‪.‬‬

‫آﻥ‪ R‬ه ك ﺝ إ دی  ی ا ‪/‬ل‪ ،‬و>(‪ 5CC‬أن ﺥ‪ F+‬وﺽ ‪ 8 5C‬یﺝ‪ g‬إ ‬
‫ا‪8s‬ت ﻥ‪ ،C-K‬وإﻥ‪ /‬إ ا !وط ا ﺕ‪M-‬م ( ‪ C‬ه‪ rG‬ا‪8s‬ت ا
یة‪ .‬وا ‪%‬ل أن ا ‪%‬آ‬
‫ا ‪W‬ری ا ﺕ
^ ه(‪ C‬ﺕ‪%‬ی^ ا ‪/‬ل إ آ ﺝ‪/‬ه ی وا ‪ ،‬درة  ا ‪2‬ي !وط‬
‫اﺝ‪ /‬و  ‪ R=Kx ،‬ﺕ ‪ /‬وﺕ‪+‬ر =ة ( إﻥ ا ااء ‪ 0‬م ‪ 1815‬ﺕ‪%‬یا‪.‬‬
‫و ‪ 0‬أدﺥ^ ( ﺕ‪K‬ﺹ ^ ﺕ ? ا ‪%‬آ‪ 0 ،‬دي ا ی‪F e‬ﻥ‪ C‬وإن أت ( ‪€( 1817-1815‬ن‬
‫رواده ‪CQ‬وا ( أواﺥ ا =ن ا ‪.! 0W‬‬

‫ ‪ 0‬ﻥ‪ 5CK‬دور ه‪8p‬ء ا واد‪ ،‬ی ‪  u‬أن ﻥرس ا‪s‬ن (ﻥ‪1 ،-‬ﻥ‪ e‬ی!…  أن ﻥ‪5CK‬‬
‫ا ‪+M‬ات ا‪1‬و ‪%‬آ ا>ﻥ ‪$‬ی ‪ 0‬دون أن ﻥ ف دور ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪. -‬‬

‫اﻥ ‪ R‬ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ ،1789 ( -‬وأدرآ‪ R‬ذروﺕ‪ .1793 ( C‬وءا ‪ R=Kx 1794 0‬ﺕ‪،^(F‬‬
‫و ‪ U‬أام أ(‪ RU‬إ  م دآﺕری ﻥ ن ا ‪-‬ی‪ 1799 K( .‬م ﻥ ن ﻥ=‪،eB‬‬
‫و‪ ‚2 ^u‬ا = ‪/ ^2‬ة ﺥ‪ j/‬ات‪ ،‬ﺙ‪ 5‬أ ‪ 0‬ﻥ‪ e-K‬إا‪x‬را‪ ،‬و ?  (ﻥ‪ -‬‬
‫م ‪.1815‬‬

‫آﻥ‪( R‬ﻥ‪ ،-‬ﻥ‪C‬ی ا =ن ا ‪+ ،! 0W‬ا ﺕ‪ .= + َ e/%‬و( ا ا‪ ،g‬آﻥ‪R‬‬
‫ا ‪ ( + -‬أیي ا  وا‪8‬آ وس ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥ ی ن =^ إﻥت  ﺝ‪$‬ءا ‪ 0‬ﻥ‪K‬ذه‪/‬‬
‫ ﺝازی ا ‪ /‬ا 
ری ا آﻥ‪  R‬ا ی‪ .0‬وأ(‪ H U‬ن ا
‪/‬ه ا ! ‪ ،‬وا ‪0 
 /‬‬
‫ا ‪u2‬ر‪ ،‬وا ‪ ،0 BK‬وا ‪ 0 2‬ا ‪u2‬ر وا ‪ H 0 +/‬ا ‪F 0 //‬ي ا ز‪ ،‬أ(‪ U‬إ ‬
‫آ ﺙری ی أﺝت ا ‪ + -‬ا ‪ ( ، /‬ﺥﺕ‪ /‬ا ‪+/‬ف‪  ،‬ا =ل ز‪8‬ت‪( .‬‬
‫ ی‪ j‬ا ‪-‬دس ! »ا ‪ j 
/‬ا «‪ .6‬و( إن ﺹاع ا ‪ 0 [K‬ا‪8‬ﺝ‪ 0 /‬ا ‪=+ 0 W//‬‬
‫(=اء ا ‪/‬ن و‪ =+‬أﺹ‪%‬ب ا‪ 8‬زات‪ R+= ،‬ا ‪n 10 ( ،+ -‬ب ‪ 0 ،1792‬یي‬
‫ا ﺝازی ا ‪ u2‬ة ا ‪W‬ری وا ‪/‬ل ا ری‪ .0 -‬وی[‪ +  G‬ا ‪ g‬رو‪ -‬ورا‬
‫ا ‪G‬ی‪ 0‬ی ‪ u‬أن ﻥ‪ L U‬إ ‪ /C‬ا
وﻥي داﻥن‪ .‬و ى  ‪ 0‬آن ‪( 2‬ﻥ‪0  -‬‬
‫أیي ا ! ‚ ا ‪ PW‬ا ‪G‬ي آﻥ‪ R‬ری‪ .e x j‬آن ا ‪ W/‬ا ﺝازی‪ 5C ،‬د( ا‬
‫‪ ‚ +/‬ه‪ rG‬ا ﺝازی إ ه ا ‪ .=+ /‬آﻥا ‪ 0 ! 8‬و‪ 8‬اآ ‪ ،0‬و آن‬
‫رو‪ -‬ورا وداﻥن ى ﺝازی ‪ 0‬ﺹ‪u‬را دی‪/‬ا‪ 0 x‬أﺥ‪G‬وا  ﺕ=‪ 5C‬ا ور‬
‫وا ‪ /C/‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آن ی‪K‬ض ﺝازی ‪ x‬أن ﺕ
‪$‬ه‪ :/‬ﺕ‪%‬ی (ﻥ‪ 0 -‬ﺝ‪K M g /‬ت‬
‫ا ‪ C‬ا>‪ ،+‬وﺥ … ا !وط ا ‪  -‬ا ﺕ‪ g /
y/-‬ا ‪$/ 0 /‬او ﻥ!‪% 5Cx‬ی‪،‬‬
‫و ^ ? ﺹ‪F u‬ن ی ‪ e-K‬دﺥ‪ 0 + B‬ﺥ‪B‬ل ‪ C‬ی‪ K‬أو ا‪/W‬ر ی‪^/ L‬‬
‫ا ‪ 0 . u‬ا = ‪ 0‬رو‪ -‬ورا‪ ( ،‬ﻥ‪ /C U‬ﺽ ا>‪+‬ع‪ ،‬وﺽ ا‪1‬ر=ا‪، x‬‬

‫‪ - 6‬ا ‪ j 
/‬ا ‪=+ W/‬ت (ﻥ‪ -‬ا ‪BW‬ث‪ :‬ا‪8‬آ وس وا  وا ﺝازی‪ .‬و أ ‪  R‬اﻥ =ده ( م ‪ 0 1789‬م ا
‪ /‬ا ‪ - F‬ا أ ‪Ru‬‬
‫ا‪ 8‬زات ا>‪» . +‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪4‬‬
‫و‪2‬رة ر‪ - P‬ﺽ أور ‪ x‬ا آﻥ‪ R‬ﺕ =‪(  v‬ﻥ‪ ،-‬دور ز‪/‬ء ﺙری ‪ .0‬و‬
‫آن ‪
 ( ،/C‬ى ذ ? ا ‪K‬ح ﺽ أور ‪ ،x‬أن ی
 إ ا‪M‬ام ﺥ‪ +‬ا ی‬
‫ا ‪W‬ری‪ .‬وآ یاﺝ‪ C‬ة ا ‪B‬ء وا ‪ /‬ك =ة ا
‪/‬ه ا ! ‪ ،‬أ‪ = x‬ر‪» :‬ا ‪%‬ب ‬
‫ا =‪2‬ر‪ ،‬ا ‪” 5 -‬آاخ!«‪ .‬وﺕ‪ R%‬رای‪ /C‬ﻥ=! ر‪ :‬ا‪ ،
K‬ا‪ 9‬واة‪ ،‬ا&> ء‪.‬‬

‫إن ﺕ ? ا ‪$
/‬ات ا‪1‬و ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪  -‬دت ‪PK‬ة ا ‪/‬ة  رای ‪B‬ﻥ  ﺝى‬
‫ﺕ ‪ 5 6‬ﺝ‪ /‬ت ی = ‪ .‬وﺕ‪+‬ع ا ‪ W‬ون ‪ 0‬ا‪/ 1‬ن ( ا
ƒ ا ‪K‬ﻥ‪ .-‬و ه‪( 5CU 5‬‬
‫ﺝ‪ g /‬ا
‪ /‬ت ا ‪W‬ری ( ری‪ .j‬وآن ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ﺕ‪F‬ﺙ  ‪ w‬ودا‪ ( 5P‬إ ‪ 5‬رای ‪B‬ﻥ‬
‫  ( ا
^ ا ‪ g + ( K‬ا =ن ا ‪  ! g‬زاه ﺕ= ه ا ‪ . +‬و آن ‬
‫ﻥ ن ا ‪u‬ﺹ‚ ﻥ‪ ( ،e-K‬ﺹا‪ g e‬أور ا ‪  /‬وا>‪ ، +‬أن ی ‪  /‬ا ‪$
/‬ات‬
‫ا‪W 1‬رة ا ‪K‬ﻥ‪
/ ، -‬د أﻥ‪ e‬آن ‪H‬ﺹ‪ ،‬وا ‪6‬م ا>‪ .+‬آن أ ﺕ‪e‬‬
‫ا ‪-‬ی ( ا
ƒ ا ‪W‬ري‪ .‬و رب ا
د ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن‪ ،‬ا ‪ (%‬أا‪ ،5C‬ا ﺙ ﺙ ‪e ،5C‬‬
‫ا ‪$‬ل ‪ 0‬ا‪ ،% 1‬ﺽ ا =ات ا ‪ 6‬ا و و‪C‬وه ‪ 5CK ،5C/%‬ا دي‪،‬‬
‫ا‪ ( 5C‬ﺕ‪ f W‬یت ا
 ƒ ا ‪ /‬دي وﺕ‪x 0 e K‬ی… ‪eK2 ^  / e(G‬‬
‫ ﺹص‪ .‬و
‪ F‬ﻥ ن ﻥ‪ ( e-K‬و‪ e‬إ ﺕ ? ا ی ا ‪W‬ری‪ .‬وآن ی ‪ … 5‬ا ‪ 5‬أن‬
‫ا ‪/‬ا(‪ g‬و ‪ ^/‬ی‪ 5 e ،‬ی‪n ،f ^/C‬ﺥ أیم ﺕ‪ ،e‬أداة ا ی ا ‪W‬ری ا ﺕ‪?‰K‬‬
‫ات ا ‪2M‬م‪.‬‬

‫وا ﺕ‪F‬ﺙ ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ -‬إ ا !ق أی‪( ،U‬ﺹ^ إ ن ‪+‬رغ‪ .‬وﺕوي آ ‬
‫ا =ی‪ /‬أن ا س‪  ،‬وﺹل ﻥ‪= F‬ط ا ^‪ ،‬راا ید ن ا ‪C‬ﻥ وی ﻥ=ن ( ارع‬
‫ن ‪+‬رغ ‪G‬ات‪.‬‬

‫وآن ( رو أﺹ‪ 0  /


 B‬ا ﺝل‪ ،‬أ‪C‬ه‪ 5‬رادی! ‪ ،7L‬ﺕ‪ … / 5CK‬ا ‪ 5CK‬‬
‫أاث ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ . -‬و ن أﺙ ه‪ rG‬ا ‪W‬رة ( أ‪+‬ر أور ‪x‬ا =ر أو ﺥ‪ .‬و (‬
‫إﻥ ا‪ ،‬ا =‪ +‬ا ‪G‬ي آن ی[‪  G‬رأس ﺝ‪ g /‬ا‪B1‬ف ا ‪/‬ﺝ‪ C‬ﺽ (ﻥ‪ ،-‬ا أﺙه ‪8‬‬
‫إ ا ﺹ ا ﺝازی ا ‪ u2‬ة (‪ ^ ،‚-%‬أی‪ U‬إ ا‪1‬اد ا ة ‪ 0‬ا ‪/‬ل ا ‪G‬ی‪0‬‬
‫أوﺝﺕ‪ 5C‬ا ‪W‬رة ا ‪ . 2‬و( ا ‪  1792-1791‬وﺝ‪ e‬ا ‪%‬ی رأى ا ر ( إﻥ ا‬
‫أول ﺕ ‪ / 5 6‬ﺙري‪ ،‬و‪ ^/‬ذ ? ا ‪ 5 6‬ا‪ 5‬ا!ا‪ ،*0‬و ﺕ‪GC /-‬ا ا‪ 58‬ا ‪8‬‬
‫ ا =ﻥن ا>ﻥ ‪$‬ي ا ‪G‬ي ی‪  6%‬آ^ ﺝ‪ ( /‬ة ‪ 0‬ا ات أن ﺕ= ‪ 5‬ﺹ ﺕ ‪g / 6‬‬
‫ﺝ‪ /‬أﺥى ( ة أﺥى‪ ( .‬ﻥ‪C‬ی ا =ن ا ‪ ،! 0W‬آﻥ‪ R‬إﻥ ا ‪+‬ا دری‪ .‬وآن‬
‫ ث ( ‪ C‬ﺙرﺕن‪ :‬أو‪8‬ه‪ ( /‬أوا‪ f‬ا =ن ا ‪ ،! g-‬وﺙﻥ ‪ ( /C‬أواﺥ‪ .r‬وآﻥ‪R‬‬
‫ﺕ أآ‪ W‬ا‪+1‬ر ﺕ‪%‬را‪ ،‬وآﻥ‪ R‬ا ادي وا
‪ /‬ت ﺥ‪ 5 0 ،C ( C 2‬ی‪ 0‬ی‪1 …%‬ي‬
‫‪ 0‬ﺕ ? ا ادي أو ا
‪ /‬ت أن ی= ‪ B 5‬ﺕ ‪ .r H g / 6‬وﺕارآ ‪ 1‬ه‪G‬ا ا ‪ 6%‬ا‬
‫ا ‪/‬ل ﺕ ‪ 5 6‬ﺝ‪ /‬ت ا  ‪ /W‬وﺝوا إ ذ ? ‪ .B‬وآﻥ‪ R‬ﺕ ? ا
‪ /‬ت ﺕا^ ‪CU‬‬
‫ ‪ .U‬وآن  رأس ﺝ‪ /‬ن ا( ی ﺕس هردي‪ ،‬وه ا ي ‪ 0‬أﺹ^‬
‫(ﻥ‪ .-‬و اﺝ‪G‬ب دا آ ا ‪ 0‬ا ‪/‬ل إ ا
‪ /‬ا آن ه ‪ .C/6‬وآن ر‪5‬‬
‫ا ﺥل زه ا ‪u‬ی‪ .‬وآﻥ‪ R‬ا
‪ /‬ﺕ ‪ 56‬اﺝ‪/‬ت و‪C‬ﺝﻥت ﺥ‪ . +‬وآن ‪ 56‬ا ‪/‬ل‬
‫ا ‪ 0 - /‬إ ‪ 0 ( C‬وا( ‪ 0‬وﺥ ‪ .0 x‬و‪n‬ی ذ ? أن ا ‪W‬رة ا ‪  2‬ا ﺕ‪%‬ﺙ‪C R‬‬
‫آﻥ‪ R‬أت ﺕ‪/‬رس ﺕ‪F‬ﺙ ه ا ‪  K‬ا>ﻥج ا ‪ / /‬ا =ی‪ 5‬و ا ‪ 0C/‬ا =ی‪./‬‬
‫و‪F‬ذآ ‪ 5‬ا‪n /‬ﺥ یﺕ‪ f‬ری‪ m‬ا ‪% …B‬آ ا ییﻥ ﻥ ( إﻥ ا‪ ،‬ه (ﻥ‪j -‬‬
‫‪B‬س‪ ،‬ا ‪ M‬ط ‪ .ً C‬و ‪ P 0‬ا ‪ 0 (%‬ا‪U1‬ء ( ﺝ‪ /‬ت ا ا^ ﺕ ?‪F ،‬ذآ ا‪(8‬‬
‫ه ا(‪ ،R‬ا !‪ ،‬ا ﺕ‚‪ ،‬ا ‪ ‚ +M‬ا ‪ ،rK/‬ا ‪G‬ي ‚ دورا آ ا ( أواﺥ ا =ن ا ‪0W‬‬
‫!‪.‬‬

‫ أ ‪ 0‬أو ﺙ‪B‬ﺙ أ ‪ 0 g‬إ‪B‬ن ا


‪C/‬ری ( (ﻥ‪n 10) -‬ب ‪ RW ،(1792‬ﺝ‪ /‬‬
‫هردي ا^‪ ،‬ا‪ +‬ا ‪ K-‬ا ‪K‬ﻥ‪ ( -‬ن‪+M ،‬ب ﺕ ‪ Lx‬وﺕ‪F‬ی إ ا‪//L‬‬
‫ا!‪ .890M‬و ﺕك ذ ? ا ‪+M‬ب‪ ،‬وه ‪ 0‬أوا‪ ^P‬ﻥت ا ‪ 0U‬ا‪ ،/1‬أﺙا آ ا (‬
‫ا‪ L‬ا!‪1 ،90M‬ﻥ‪ e‬ﺹدر ‪ 0‬ا ! ‚ ا>ﻥ ‪$‬ي‪ ،‬و‪1‬ن ا ‪=+‬ت ا ‪P-‬ة ( إﻥ ا آﻥ‪R‬‬
‫ﺕي ‪n‬ﻥ[‪ 0 G‬اء ود ل (ﻥ‪ .-‬و ردت ‪ e‬ا‪ //L‬ا!‪= 9//0M‬ار ﺥص‪ .‬و‬
‫ﺕ‪G‬ر‪ R‬ا‪8‬و ‪u‬ر ا>ﻥ ‪$‬ی ‪B‬ت ﺝ‪ /‬ت ا ا^  ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬آ ﺕ=م ‪ /%‬‬
‫‪ =B‬ﺽه‪ .‬ور( ‪ R‬ة دوي  هردي و د ‪ 0‬ر(‪ .e‬و أﻥ ﺥ‪+‬ت‬
‫وآ‪B‬ء ا ( ﺕ ? ا ‪%/‬آ‪/‬ت‪ ،‬أی آ ‪ L‬اﻥ‪$C‬ت ا ‪/
/‬ت ا أ‪ /‬ا>ﻥ ‪$‬ی ﻥ‪%‬‬
‫ا ‪W‬رة آ ﺕ
د (ﻥ‪ -‬ا ‪W‬ری ‪/ - 0‬اﺕ‪ n ( C‬وأی‪.‬‬

‫‪ - 7‬أ ‪ -‬ر ﻥ =‪8‬ی‪ ƒ K‬رادی! ‪ :L‬آﺕ‚ و‪ K‬دي رو‪ ،‬أ ا ‪ K‬ا ‪W‬ري ( رو ‪ ،‬اﻥ‪ %‬ی‪» .(1802-1749) F‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬
‫‪ - 8‬ه ا ‪ [ C‬ا ‪W‬ری ا ﺥ ‪ RK‬ا
‪ /‬ا !ی ( ‪ 21‬أی ل ‪ 1792‬و‪( R/‬ﻥ‪ 26 -‬ﺕ!ی‪ 0‬ا‪1‬ول ‪ .1795‬و‪ 0‬ﺙه إ‪B‬ن ا
‪C/‬ری‬
‫وإام ی‪ j‬ا ‪-‬دس ! و‪ …%‬ا ‪/‬د ا ‪ /‬وﺹ ات أور ا ‪ K %/‬ﺽ ا ‪W‬رة‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪5‬‬
‫ = ‪/‬ت ا‪8‬و ‪u‬ر ‪ ،‬ﺕ‪ 0 (M‬اﻥ‪ C‬ر أ‪+ j‬ﺕ‪ ،C‬إ اﺕ‪M‬ذ ‪ 0 -‬ا>ﺝاءات ﺽ‬
‫ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا ة‪ /
( .‬ت وا‪8‬ﺕ‪%‬دات ا آن رﺥŽ ﺹ ا ﺝازی‬
‫وا‪(1‬اد ا ‪- /‬ری‪€ 0‬ﻥ!‪ ،CP‬وا آن ‪ 0‬ا ‪  / ( ^ %-/‬ا‪ 8‬ع ‪ 0‬ا ﺥ Ž ‪C‬‬
‫ ‪ ،0 (%‬ﺝى ( ا م ‪ 1800‬ﺕ‪ 6%‬ه‪ .‬و‪6‬ت ﺝ‪ e‬ﺥص ﺝ‪ g /‬ا
‪ /‬ت ا ‬
‫ﺕدل ا ا^ ( ‪ .C /‬و( ا م ‪ 1799‬ﺹر ﻥن ﺥص ‪ 6%‬آ^ اﺕ‪%‬دات ‪/‬ل (‬
‫إﻥ ا‪ .‬و‪ 1799 0‬إ ‪ R 1824‬ا ‪ =+‬ا  ا>ﻥ ‪$‬ی ‪ 0‬آ^ … ( ا‪8‬ﺝ‪/‬ع‬
‫وا ^‪.‬‬

‫ ﺝ‪ g‬إ م ‪%( .1815‬آ ا دی ‪ ،0‬ا آن ه(‪ C‬ا‪1‬و ﺕ ا‪8s‬ت‪ ،‬أﺥ ‪ R‬ا ‪-‬ح‬
‫ ‪U‬ل أآ‪ W‬و ‪ .‬ورأت ا ر ﺕ ‪/ 6‬ت ﺙری ﺝیة ﺝ ‪ R‬ه(‪ C‬ﺕ‪ u‬وط ا ‪ %‬ة‬
‫ا ‪ =+  -‬ا ‪ .‬و ‪ ( R x‬ا ‪=/‬م ا‪1‬ول ‪ …%‬ا‪8‬ﺝ‪/‬ع‪ ،‬و‪ …%‬ا ^‪ ،‬و‪%‬ی‬
‫ا ‪ .(%2‬وأت  ‪K 1817‬ح ‪ -‬ا‪1‬وار ﺕ‪ ( vM/‬م ‪ ( 1819‬آ‪ $‬ا ‪ 2‬‬
‫ا =‪ ، +‬ﻥ!‪ 0 ،-‬آ آ‪ C R‬ا !‪C‬ة‪ ،‬آ ﺕ ف ‪ 5‬آ  ‪ /( .‬أن‬
‫ﻥ =‪ 8‬ا ‪W‬ﻥ ﺹ‪- …K‬آ‪ r‬ا !
ن ا ‪G‬ی‪ 0‬أ‪= x‬ا ا ر  ‪/‬ل إیرو‪ ،^(B‬آ‪ ? G‬ه ‪? F‬‬
‫إﻥ ا ا ‪K‬ن ا ا^ ا ‪G‬ی‪C 0‬وا ا ‪/‬ل ا ‪$‬ل ‪ 0‬ا ‪B-‬ح‪ 0 BU( .‬ذ ?‪ ،‬اﺕ‪GM‬ت‬
‫إﺝاءات ﺝیة ﺹر ﺽ ا ‪ =+‬ا ‪ ،‬ﺕ ف ‪ 5‬ا =اﻥ ‪ 0‬ا ‪ 0 .-‬ﺕ ? ا‪8‬ﺽ‪C+‬دات‬
‫ ‪ 5‬ﺕ‪p‬د إ‪ 8‬إ ﺕ ‪$‬ی‪ $‬ا ‪K‬ح ا ‪W‬ري‪ K( .‬م ‪ ،1824‬و‪B ^UK‬س  ا‪1‬ﺥŽ ا ‪G‬ي آن ‬
‫‪H‬ا ی[‪ G‬ﺹ  ‪ 0 H‬دون أن ی=‪ g+‬ﺹ‪B‬ﺕ‪ e‬ادی ‪ j
 ( 0‬ا ‪/‬م‪ ^2 ،‬ا ‪/‬ل‬
‫ا>ﻥ ‪  $‬ﺕ زل‪ :‬ﻥن ا ^ ا ‪C!/‬ر‪ .‬وﺹر ‪%‬آ‪ 5C‬ا ‪ -‬إ إﻥ!ء ‪/6‬ت ‪ C‬‬
‫‪H‬ﺽ‪ C‬ا (ع ‪ 5C‬و‪/‬ی‪ 0 5C‬اﺽ‪C+‬د أرب ا ‪ ^/‬وا ‪2%‬ل  وط ‪ ^/‬أ(‪^U‬‬
‫و أﺝر أآ‪ W‬ارﺕ‪ ،K‬ﺹر ‪ C‬أس ‪ .‬وااء ‪ 0‬ذ ? ا م ‪ R‬ا ‪%‬آ‬
‫ا ییﻥ ﻥ ا>ﻥ ‪$‬ی ‪+‬ر‪ .‬وﺕﻥ‪ ( R‬داﺥ ‪ C‬ﺝ‪ /‬ت  ﺝ ‪H R‬ی‪ C‬ا ‪K‬ز ‪…%‬‬
‫ا‪8‬ﻥ‪M‬ب ا م‪.‬‬

‫( (ﻥ‪ ،-‬أدت ه‪$‬ی‪ /‬ﻥ ن (  ‪ 1815‬إ إدة ا ‪ 5%‬ا ‪ /‬ا =ی‪s 5‬ل رن‪،‬‬
‫(‪ 5 -‬ا ش ی‪ j‬ا ‪ .! 0W‬أﻥ‪ C e‬دة ا ‪  /‬ا ‪G‬ي دام ﺥ‪ ( . ! -/‬أن‬
‫ا د ی‪ j‬ا ‪-/ e ! 0W‬ة ا ﺥ^ ا‪1‬ﺝ ‪ ،‬و ا‪1‬ﺥŽ ‪-‬ة أ ‪ -‬ر‬
‫ا‪1‬ول‪ ،9‬م ‪ 0 - -‬ا ز‪8‬ت ‪ y 2‬آر ا ‪B/‬ك ا =ری ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ﺕ‪U‬روا ‪ 0‬ا ‪W‬رة‪ .‬آن‬
‫‪ 0‬ا ‪ ^ %-/‬أن ﺕ د إ ‪ 5C‬أراﺽ ‪ ،5C‬إذ آن ‪ ( K 8‬ه‪ rG‬ا ‪%‬ل ‪ 0‬اﻥ‪$‬ا‪ 0 C‬أیي‬
‫ا ‪G ،0 BK‬ا (= د(‪ g‬إ ‪ w 5C‬ر (ﻥ?‪ .‬و‪ R G‬ا ‪ + -‬ا ‪2  /‬رى ﺝ‪C‬ه ‪ y‬ﺕ‪+‬ر‬
‫‪B‬ت   واﺝ‪ /‬ﺝیة‪ .‬و ‪ R‬إ ‪ ‚%‬أآ ر ‪ 0‬ا ز‪8‬ت ا آﻥ‪ R‬‬
‫أر‪  R/H‬ا زل ‪ .C‬ودار ا ‪2‬اع ‪ 0‬ا ا ‪ 0‬وا ‪ B 0 6(%/‬ﺕ‪ ،L‬وأدى أﺥ ا‬
‫إ ﺙرة ﺝیة اﻥ ‪ ( R‬ﺕ‪/‬ز ‪.1830‬‬

‫أ إﻥ ا‪ ،‬ا ﺕ


و‪ ( R‬ﻥ‪C‬ی ا =ن ا ‪ g ! 0W‬ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪$  -‬ی‪$‬ه ‪%‬آ‬
‫ا ‪ =( ، /‬أ‪ ،R-‬ﺕ‪ R%‬ﺕ‪F‬ﺙ ﺙرة ﺕ‪/‬ز‪- ،‬ح اﻥ( ﺙری ﺝیة‪ ،‬و‪ R/‬ا ‪B‬د آ‬
‫ی ﺕ‪ … g ‚ +‬ا‪8‬ﻥ‪M‬ب‪ K( .‬ذ ? ا ‪ C‬آن ا ‪ …%‬ا‪8‬ﻥ‪ M‬ی=‪  2‬أ زه ة‬
‫‪ 0‬ا ‪-‬ن‪ .‬وآن آر ا ‪B/‬ك ا =ری ‪ 0‬أﺹ‪%‬ب ا ا ‪ ( +‬ا‪8‬ﻥ‪M‬ت‪ ،‬و‪ 0‬ه‪( 5‬‬
‫
‪ j‬ا ‪/‬م‪ .‬و أر‪ 5H‬ا ‪$%‬ن ا ‪%‬آ‪/‬ن‪ ،‬ا ‪G‬ان آﻥ ی‪BW/‬ن ‪ L M‬أﺝ ‪ %‬ا‪1‬ر=ا‪ x‬‬
‫ا =ری‪ ،‬ا ی‪ w‬وا ري‪  ،10‬ﺕ=ی‪ 5‬ﺕ ز‪8‬ت‪ .‬وآ‪ R‬ا ‪$% u‬ب ا‪1‬آ‪ W‬ا  ‪،/C‬‬
‫‪$‬ب ا ی‪ w‬ا ‪G‬ي آن ی ا>ﺹ‪B‬ح ا‪8‬ﻥ‪ M‬ﺽوری‪ 0 .‬ا ﺝازی ا ‪  2‬ه‬
‫وه ا ‪ …  R 2‬ا‪8‬اع‪ .‬وردا  ﺥ ﻥ ا ﺝازی ا ا ‪ ،‬ا اﻥ‪%‬ز إ ‪C‬‬
‫ا ‪ U‬ا ‪ ( …-‬ﺝ‪ /‬ا ‪/‬ا ‪B 0‬س‪ ،‬ﻥ‪ 56‬ا ‪/‬ل‪  ،‬ة ‪%‬و‪8‬ت ‪/W H‬ة‪ ،‬ﺝ‪ /‬‬
‫ ن ا ‪ ( /‬م ‪ .1836‬و ﺕ  دة ﺕ ? ا
‪ /‬د ‪ 0‬ا ‪/‬ل ا ‪/‬ه ‪ ،0‬و ‪5C‬‬
‫و ‪ 5‬ی‪ R‬وه ي هی ‪u‬ن‪ .‬و(  ‪ 1837‬ﺹغ ی‪ R‬ور(‪1 e‬ول ة ا ‪‚ +/‬‬
‫ا ‪  -‬ا‪ =+  1‬ا ‪ =( .‬ﺝ ا ه(‪ 5C‬ﺕ ‪ 5 6‬ا ‪/‬ل ‪$ ( 8‬ب ‪=x /‬‬
‫ی ‪ ( ‚2‬وﺝ‪ P e‬ا‪$1‬اب ا ﺝازی ا‪1‬ﺥى‪ ،‬وإﻥ‪$ ( /‬ب  ی دي ‪F‬ﻥ‪ e‬یی‬
‫أن ﺕن ‪ 0 e2 e‬ا ‪K‬ذ‪ ،‬وأن ی!رك ( ا ‪ /‬ك ا ‪ ، -‬وأن ین ( ‪ ^Q‬ا ‪6‬م‬
‫ا ﺝازي ا ‪$%‬ب ا ‪ =+ -‬ا ‪ .‬وﺕﺝ ( ا ‪ R‬ا اه‪ 0‬أ‪$‬اب ‪ 0 /‬ذ ?‬
‫ا ع ( اا وزی‪B‬ﻥا ا
یة‪ ،‬و ‪ j‬ه(‪ C‬ا ‪%‬ی^ ا
‪G‬ري !وط ا‪8‬ﺝ‪ ، /‬و‬

‫‪ - 9‬إا‪x‬ر رو ‪ 1801 0‬إ ‪ 1825‬وأ ﺥ‪2‬م ﻥ ن )‪» .(1825-1777‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪ - 10‬آن ا ی‪ u‬ن ی ﺹون »=ق ا ! ‚«‪ / ،‬آن ﺥ‪ 5C2‬ا رین ی‪p‬یون ‪+‬ن ا ج‪ .‬وااء ‪$ / ،1832  0‬ب ا ی‪$ w‬ب‬
‫ا‪1‬ار‪ ،‬و‪$‬ب ا ري ‪$‬ب ا ‪ ،0 6(%/‬و ﺕ و  ة ا ‪  + -‬ااد ا =ن ا ‪» .! g‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪6‬‬
‫ﺕ‪ L %‬أ ﻥ ﺕ‪ K %‬وﺙ = ‪ g‬ا ﺝازی ‪ u‬ﺕ‪% 2 0 F‬دة ‪ 0‬ا ‪K‬ذ ‪/‬ل ( ا‪ s‬‬
‫ا ‪. %‬‬

‫‪/‬ت ا ﺙ = ا ﺹغ ( ‪ C‬ی‪ R‬ور(‪ ‚ + e‬ا ‪/‬ل ‪» 5‬ا ‪W /‬ق«‪ ،‬وآ‪5 5C‬‬
‫ا ‪%‬آ »ا ‪ .11« W /‬و ‪x‬ح ا ‪/‬ل ا ‪ W /‬ن ‪ :‚ +‬ا‪8‬ﻥ‪M‬ب ا م‪/ ،‬ن‬
‫ ي‪ ،‬ااع ي‪ ،‬ﺕ ی‪/ v‬ﻥ‪ ،‬ﺕ=‪ 5 -‬ا ‪B‬د إ دوا‪ P‬اﻥ‪- M‬وی‪ ،‬وإ ‪u‬ء‬
‫ﺽی ا ‪ y‬ا ‪K/‬وﺽ  ا اب‪  .‬ه‪G‬ا ا ‪ %‬أت ا ‪%‬آ ا ‪. W /‬‬

‫( (ﻥ‪ ،-‬أدت ﺙرة ﺕ‪/‬ز ‪ 8 1830‬إ إ ا


‪C/‬ری‪ ،‬وإﻥ‪ /‬إ إ ‪ 5‬‬
‫دري‪  ،‬رأ‪ e‬ز ‪ 5‬ا ‪K‬ع ا‪8‬ور ﻥ‪ -‬ا ‪G‬ي آن و‪ L‬إن ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ا ى‪،‬‬
‫ﺙ‪ C ( 5‬دة ا ‪ L ،=8  /‬ا ‪ /‬رﺽ ‪n 0‬ل رن‪ .‬وآن ي ( ‚‪ 12‬ا ‪^W//‬‬
‫ا ‪/‬ذﺝ ﺝازی‪ =( :‬آن ﺹ‪  e‬ا‪28‬د وا ( ی‪
€ 6%‬ب أﺹ‪%‬ب‬
‫ا آآ ‪ 0‬ا ری‪ 0 -‬ا ‪u2‬ر‪.‬‬

‫أ‪  R= x‬ﺕ‪/‬ز ا ‪%‬ی ﺝازی ا ‪  2‬وا 


ری وا ‪  /‬ﺕ ‪( C y‬ﺹ‬
‫ا>ﺙاء ا ‪-‬ی‪ ،g‬ودت ﺽﺕ‪ C‬إ ا ‪ =+‬ا  ا ﺕ
 ( أو‪ G Cx‬ذ ? ا ‪،C‬‬
‫وإن ‪2‬رة ‪ H‬آ( ‪ ^ ،‬إ ا ‪.5 6‬‬

‫( ا ‪ -‬ات ا‪1‬و ا  ‪W‬رة آﻥ‪ R‬ا


‪ /‬ت ا ‪W‬ری ﺕ‪2 L F‬رة ر‪ 0 - P‬ا ‪ +‬‬
‫وا ‪ ،0 K=W/‬و آن ا ‪/‬ل ( ‪ C‬إ‪ 8‬ا‪ W8‬ء‪ 0 .‬ردا  ﺥ ﻥ ا ﺝازی اﻥ‪
K‬ت اﻥ‪K‬ﺽ‬
‫‪ ( /‬م ‪ ( 1831‬ن‪ ،‬آ‪ $‬ﺹ ا ‪%‬ی‪ .‬وا ا ‪/‬ل ة أیم  ‬
‫ا ‪/‬ی ‪ .‬و ‪ 5‬ی‪+‬ا أي ‪ ، ‚ +‬وﻥ=!ا  رای‪ 5C‬را ی=ل‪ 0 ƒ » :‬أو‬
‫ ‪= R/‬ﺕ ‪ .«0‬و( ﺥﺕ‪ /‬ا ‪+/‬ف ‪ H‬ا  أه‪ ،5‬وﺕ ﺽا ‪8‬ﻥ=م ره ‚‪.‬‬

‫ﺕ
دت ا‪8‬ﻥ‪K‬ﺽ ( ن م ‪ .1834‬وآن دوره ‪ 8‬ی‪C-‬ن ‪ ،e‬وأه‪F 5‬ﻥ ‪ 0‬دور ﺙرة‬
‫ﺕ‪/‬ز‪ =( .‬أﺙت ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة  ا ﺹ ا ﺝازی ا ‪ u2‬ة ا ی‪/‬ا‪ x‬ﺝ‪ e‬ﺥص‪.‬‬
‫أ ا‪8‬ﻥ‪K‬ﺽ ا ﻥ ا ‪$/‬دوﺝ (= أ‪CQ‬ت ن ‪/‬ة ا‪1‬و ا‪1‬ه‪ /‬ا ‪W‬ری ‪2‬‬
‫ا ‪ /‬ا ‪G‬ي ر(‪ ،g‬وإن ( ی واة (=‪ ،f‬رای ا ‪/‬د  ا ﺝازی ‪ x‬و‪x‬ح‬
‫ﺽح ا ‪ F-/‬ا ‪ . /‬و ‪ 5‬ﺕ‪ ‚ + 0‬ا و ری ا ﻥ ﺝ‪  C‬ﺽ أ‪ j‬ا ‪6‬م‬
‫ا ﺝازي ‪G‬ات‪ ،‬و ‪ C‬آﻥ‪ R‬ﺝ‪ C‬ﺽ ا أ‪ ،0 /‬ﺽ ا‪Bu8‬ل‪.‬‬

‫( ذ ? ا ‪ C‬إذن‪ ،‬و( (ﻥ‪ -‬وإﻥ ا‪ ،‬د ‪ RK‬إ ﺥ! ا ‪-/‬ح ‪ =x‬ﺙری ﺝیة‪ ،‬ه‬
‫ا و ری‪ ( .‬إﻥ ا و ‪ R‬ه‪ rG‬ا و ری أن ﺕ ‪ 56‬ﻥ‪ .C-K‬و( (ﻥ‪ ،-‬و اﻥ‪K‬ﺽ‬
‫ ن‪ ،‬أت ا ‪%/‬و‪8‬ت ا‪1‬و  ‪ C/ 6‬ا ‪W‬ري‪ .‬وأز ‪ W/‬ه‪ rG‬ا ‪%‬آ ه أو‪، /'N R-H‬‬
‫أ ‪6‬م ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ R%( .0 -‬ﺕ‪F‬ﺙ ا‪8‬ﻥ‪K‬ﺽ ‪ 0‬ا ﻥ ‪ 0‬أ‪CQ‬ﺕ ن أن ا ‪2‬‬
‫ا‪1‬آ‪ W‬ﺙری ( (ﻥ‪ -‬ی‪/ ^W/‬ل‪ g //'N …Kx ،‬ر(ق ‪ 5 6 e‬ﺝ‪ /‬ت ﺙری (‬
‫أوط ‪/‬ل ری‪ .j‬و ه‪ ( 5‬ﺕ ? ا
‪ /‬ت ا ‪W‬ری‪ ،‬آ‪ ( /‬ز‪ 0‬ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ -‬‬
‫ا ى‪ ،‬رﺝل ‪ 0‬ﺝ ‪ -‬ت ‪u‬یة‪ :‬أ ‪/‬ن‪ 
 ،‬ن‪ ،‬ی‪-‬ین‪ .‬وم ‪B‬ﻥ ور(‪ ،e‬وآن‬
‫ه(‪ 5C‬ا‪B 8‬ء  ا ‪ + -‬ا ‪
C  -‬م ‪-‬ي ‪K‬ﺝ˜ ﺙ‪ 5‬ا ‪/‬درة  ذ ? إ ﺕ‪… =%‬‬
‫ ‪ 0 -‬ا ا ‪ y 2‬ا ‪ =+‬ا ‪ ،‬ا ( أیر ‪ ( 1839‬ری‪%/ j‬و ﺕ‪/‬د ﺝی[‬
‫ن أﺝ‪ .RUC‬و اﻥ‪ RC‬ﺕ ? ا ‪%/‬و ‪ ،‬ا أدت  ‪B‬ﻥ ‪ 0
- 5%‬ا ‪،p/‬‬
‫ﻥ‪C‬ی ‪ - Kp‬إ ا‪/ 1‬ن ا ‪G‬ی‪ 0‬رآا ( ‪ .C‬و‪ 0 0‬ه‪8p‬ء ا‪1‬ﺥ ی‪F 0‬ذآ ‪2M‬‬
‫واا (=‪ ،f‬ه ا ‪G‬ي ‪ +‬ا‪ =( .=8 e/‬اﺽ‪ U g +‬ر(ق ‪ e‬إ ‪u‬درة‬
‫(ﻥ‪ ،-‬وﺕﺝ‪ ( e‬ط ‪ 1840‬إ ن  ﻥ‪ 56‬ﺝ‪ /‬ﺕ‪. / L =W‬‬

‫و( ذ ? ا ‪ 0$‬ا ‪G‬ي ‪ e ( Ru‬ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا ‪W‬ری أوﺝ‪ ،C‬آن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ﺹرا‬
‫رﺝ ‪ 0‬وا ‪ ،0‬أو ‪ ( /C‬ا ‪W‬ﻥ وا !ی‪ 0 0‬ا ‪ ،/‬وا ‪W‬ﻥ ( ا !ی‪.0‬‬

‫‪ - 11‬أو ا !رﺕ ‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬


‫‪( ? - 12‬ﻥ‪ 1830 0 -‬إ ‪.1848‬‬

‫‪7‬‬
‫ا ة ا‬

‫]ا‪K‬آ‪ //‬ا‪C‬ر
‪ //A //‬أ ‪– 1830 //A //‬اا
‪//0 - (//N‬ات ﻡاه‪ //2‬ﻡ‪ //‬رآ‪ Q‬وا‪ - P//L‬آ! ‪ //‬ت ا‪ P//L‬ا‪6‬د‪ - //‬ﻡ‪ //‬رآ‪ Q‬ﻡ‪//K‬ر »ا‪FKB//‬‬
‫اا
«‪[.‬‬

‫ ا‪s‬ن إ ا ﺽ‪ ( g‬أ ‪/‬ﻥ  ‪ .1815‬آﻥ‪ R‬ا ‪%‬وب ا ﻥ  اﻥ‪ .RC‬و رآ‪R‬‬
‫( ﺕ ? ا ‪%‬وب‪B ،‬وة  إﻥ ا‪% ،‬ر ا ^‪ ،‬رو ا ‪ g K %/‬ا‪/ 1‬ن وا ‪-/‬وی ‪.0‬‬
‫وآن أ ‪ -‬ر ا‪1‬ول ‚ ا ور ا ‪p ( - P‬ﺕ‪ 13 ( /‬ا ‪G‬ي ر ‪ 2‬أور‪ .‬و ‪ 5‬ی‪0‬‬
‫ﺹ ‪ ( y‬أﺝى ‪1‬ور ‪p 0‬ﺕ‪( /‬ي‪ 14‬ا ‪G‬ي أﻥ‪ C‬ا ‪%‬ب ا>ی ا‪1‬ﺥ ة‪ =( .‬ﺝد‬
‫(ﻥ‪ 0 -‬آ^ (ﺕ‪ C‬ا> ‪ ( /‬ا ‪ =%‬ا ‪W‬ری‪ .‬وأ‪ R +‬ا ‪/ -/‬ات ا ‪K‬ﻥ‪> -‬ﻥ ا‪.‬‬
‫واﻥ!‪+‬ت أ ‪/‬ﻥ ‪ ،‬ا آﻥ‪ R‬ﺕ ‪ 6‬اﺕ‪%‬ده ‪ 0‬ب ا ‪%‬ی ﺕ ?‪ ،‬إ ‪+‬ی‪2 0‬رة‬
‫ﻥ‪ : PC‬أ ‪/‬ﻥ ا !‪ /‬وا ‪.-/‬‬

‫ون ‪ ( 1815  R‬أوط ا ‪ 0 K=W/‬وا ‪ +‬آ ﺕ ‪2‬رة أ  إ ‬
‫إدة ﺕ أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وآن ا و ا ‪ - P‬ی[‪ G‬رو ا =ت‪p  ،‬ﺕ‪ ( /‬ة‪g ،‬‬
‫آ^ ‪ 0‬أ ‪/‬ﻥ وا ‪ -/‬ا!‪ 3 //K‬ا‪(/2‬س ا ا ( ا ‪=/‬م ا‪1‬ول إ ﺥ … ا ‪2‬ات ا ‪W‬ری‪.‬‬
‫وآن ا ‪-p/‬ن ا ‪ /‬ن ‪ ? G‬ا ‪ L %‬أ ‪ -‬ر ا‪1‬ول وإا‪x‬ر ا ‪ ،15-/‬أ ( ا ا‪=( g‬‬
‫آن رأ‪ e‬ا ‪ /‬ﻥ ‪ ،m‬ﺝ‪ e‬ا ‪ -‬ا ‪-/‬وی‪ 0 .‬رو آﻥ‪ R‬ﺕُ ا ‪ ^= /‬ا‪1‬ول‬
‫ ﺝ ‪GC .‬ا آن ‪%‬آ ا ‪!B‬و‪ ،‬ا ‪CQ‬ت ‪ 0‬ا ‪ 0 K=W/‬وا ‪ +‬ا‪/ 1‬ن وا آن‬
‫ه(‪ C‬ﺕ‪+‬ی ا ‪ (=W‬وا ‪ ( 5‬أوط ا ! ‚ >اد ا ة  أ ‪/‬ﻥ ‪ ،‬اﺕ
‪ r‬وئ وس‬
‫‪ 0‬ا ای‪ .‬و أ‪ R-‬ﺝ‪ /‬ت یة‪ ،‬وزت ‪ C 0‬ا ‪= %‬ت ا
 ( إی وه‪ j‬ا ‪.m‬‬
‫و( م ‪ 1819‬ا‪H‬ل ‪ ‚ x‬ی آرل ﻥ ا ﺕ‚ ا‪/ 1‬ﻥ آﺕ‪ 16$‬ا ‪G‬ي آن ی ‪…%‬‬
‫ﺝ رو ً‪ .‬و م ذ ? ا ‪ ^/‬ا>ره‪ ،‬ا ‪G‬ي ﺕك أﺙا ‪ ( = /‬رو   أﺹ‪y‬‬
‫آرل ﻥ وة ‪  H‬آﻥﻥ ‪ 17‬ا ‪ ،0 =/‬م ‪/‬ﻥ ‪ m‬و ‪%‬ت ا‪/ 1‬ﻥ ذری !‪ / 0‬‬
‫اﺽ‪C+‬دات ﺽ ا ‪ 0 .0 K=W/‬ا
‪ /‬ت ا ‪  +‬و‪x‬ت أا‪ 0 8 C‬أن ﺕ ﺙ‪ ،‬و ‪R‬‬
‫رویا ﺕ ‪/ 6‬ت ﺙری‪.‬‬

‫إن آ ا ﻥﻥ ‪ ،‬ا ﺕ‪% 0 RUM/‬و ‪ 2‬ن ‪ 5 y -‬ی‚ ‪ C‬ا
ح ( ‪14‬‬
‫آﻥن ا‪1‬ول ‪ R- ،1825‬آ ‪$‬و و‪2%‬رة ‪ 0 K=W/‬ا وس‪ =( .‬ﺕ‪+‬رت ﺕ‪R%‬‬
‫ﺕ‪F‬ﺙ ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری ‪ K=W/‬ﻥ وا ‪ -/‬و(ﻥ‪ -‬وأﻥ ‪ ..‬وآن ی= ‪ C‬ﺕ ر أد ﺥص‪،‬‬
‫آن أز ‪ e W/‬وأه‪F 5C/‬ﻥ وأآ‪W‬ه‪ 5‬ﻥ‪/‬ذﺝ ‪ 1818 0 ،‬إ ‪ ،1830‬ا ‪ K%2‬ا‪/ 1‬ﻥ‬
‫ د( ‪ w‬ن‪ .‬آن ‪ 0‬أﺹ^ ی‪C‬دي‪ ،‬وآن ‪ e‬ﺕ‪F‬ﺙ ‪  5 6‬ﺕ‪+‬ر ا ‪ K‬ا ‪ -‬ا‪/ 1‬ﻥ‪.‬‬
‫وﺹ‪ eK‬دی‪/‬ا‪ 5 ، = =   x‬یث آ‪ W‬ا ‪ F-/‬ا‪8‬ﺝ‪F e 8 ، /‬ن ‪0‬‬
‫ا ‪ 0//‬إﺹ‪B‬ح آ^ ء وﺕ‪ 0 -%‬آ^ ء  ‪ y‬ا ! ‚ ا ‪%‬ی ا ‪  -‬ا ‪.‬‬

‫ = آﻥ‪W R‬رة ﺕ‪/‬ز ‪ 1830‬ﺹى ي ( أور ‪ ^ ،x‬أﻥ‪ C‬ﺕ‪ v ( R-‬أرﺝء‬
‫أ ‪/‬ﻥ ( (‪ 0‬واﻥ‪K‬ﺽت‪ 0 .‬ﻥ‪6‬ا إ أن ا ‪%‬آ ‪ 5‬ﺕ‪ 0‬ذات ﺝ‪G‬ور ‪ ( = /‬ا
‪/‬ه ‬
‫ا ! ‪ =( ،‬ﺕ‪ C R u‬ا ‪ - %‬و‪ v ^= C‬ﺕ ز‪8‬ت‪.‬‬

‫ = أر‪ R/H‬ه‪$‬ی‪ /‬اﻥ‪K‬ﺽ ‪ 1831‬ا ﻥ ‪ ،‬ﺕ ? ا ا ‪/‬ة ‪W‬رة ﺕ‪/‬ز‪ ،‬دا ‪ 8‬ی‪C-‬ن‬
‫‪ 0 e‬ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا ﻥ ‪  0‬ا ‪B 0 %‬ذ ‪ 5C‬و
‪ ( F‬أ ‪/‬ﻥ آ ی‪ K‬ا ‪=B 0‬ت‬
‫ا ‪ %‬ا = ‪2‬ی‪ .‬وﺕﺕ‚  ذ ? ( أوط ا ‪ 0 K=W/‬ا‪/ 1‬ن‪ ،‬اام ا ‪ r‬و وﺕ ‪5Q‬‬
‫ا ‪ g Lx‬ﻥ ا از ﺕ‪ R%‬ﻥ ا‪8‬ﺽ‪C+‬د‪.‬‬

‫وﺕ‪ R-‬ﺙرة ﺕ‪/‬ز وا‪8‬ﻥ‪K‬ﺽ ا ﻥ ( م د ‪ 0‬ا ‪%‬آت ا ‪W‬ری ا ی‪  … M‬أن‬
‫ﻥ‪ L‬ه‪ .‬و‪F‬د ‪ 5‬ا‪1‬اث وا ‪ gP‬ا أ‪2 ،C 0‬رة أو ‪F‬ﺥى‪ ،‬ا ‪F‬ﺙ  ‬
‫رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥ ‪ 8‬ی‪$‬ا‪8‬ن ( ‪ 0‬ی( ‪ 1832 K( .0‬آن إ ‪ $ K 5‬آ‪ $‬ا ‪%‬آ‬

‫‪- 13‬وا ‪ 0‬أآ‪ W‬ا ‪p/‬ﺕ‪/‬ات ( ا ری‪ m‬رﺝ ‪ ،‬اﻥ =  =ط ﻥ ن وأد ﺕ ‪ 5 6‬أور ﺽر ض ا ‪ !/ fP%‬ا = ت‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪p 14‬ﺕ‪ /‬ﺕری‪ M‬رﺝ ‪n‬ﺥ‪ ،‬اﻥ = ( ‪$ 28‬یان ‪ ،1919‬س ا ‪$C‬ی‪ /‬ا‪/ 1‬ﻥ ( ا ‪%‬ب ا ‪ /‬ا‪1‬و و ﺕ=‪ 5‬ا ‪ 5‬وا ‪/ -/‬ات ‪0‬‬
‫ا>ی ت ا ى‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪ - 15‬ه (ﻥ‪-‬ا ا ‪W‬ﻥ ‪n 0‬ل ه‪-‬رغ‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬


‫‪- 16‬أو‪( R-H‬ن آﺕ‪ - L p ،$‬أ ‪/‬ﻥ )‪» .(1819-1761‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬
‫‪ - 17‬ا ﻥﻥ ن أو ا ی‪/-‬ین‪ :‬أول ﺝ‪ /‬ﺙری إره ‪CQ‬ت ( رو ( أوط ا ‪U‬ط‪ ،‬وﻥ‪ R/6‬ﺙرة ‪ ( ( 2‬آﻥن ا‪1‬ول ‪.1825‬‬
‫»ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪8‬‬
‫ا ‪W‬ری ( أ ‪/‬ﻥ ا
 ‪ .‬وآن إ ‪F ،$ K 5‬ﻥ‪F e‬ن إ ‪ 5‬ا ای ‪B‬ﻥ‪ ،‬و‪ ( g‬أیي‬
‫ا ‪K‬ﻥ‪ =% 0 -‬یة ‪ 0‬ا ‪ ،0$‬و ‪ 5‬یُﺝ‪ g‬إ أ ‪/‬ﻥ إ‪ .1815  8‬وی[‪ G‬أ‪ +‬ا ای ‪B‬ﻥ‬
‫ و ‪ ،‬و( ‪( $‬ری  آﻥ‪ R‬ا ﺝ ﺕ  (‪-‬دا  ﻥ‪/ %‬ﺙ^ ‪ /‬آﻥ‪ R‬ﺕ‪( e K‬‬
‫و ‪ .‬و ‪ 5‬ی‪ 0‬ﺙ‪ 0 g+  /‬أن ی=وم ن ا ای ‪B‬ﻥ‪ ،‬وآ‪ ? G‬ن ‪ ،$ K‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ادوا‬
‫ ر ‪ 0‬ا ‪%‬ی ا ‪ ^Q ( -‬ا ‪6‬م ا ‪K‬ﻥ‪ ،-‬ا ‪6‬م ا ‪G‬ي ﺹروا ﺥﺽ ‪ .e 0‬وآن‬
‫آ^ ﻥ‪C‬ض ‪%‬آ ا ‪W‬ری ( (ﻥ‪ -‬ی! ‪U‬ورة ‪ 0‬أزر رﺽ‪ .5C‬و( ‪ 1831‬اﻥ!ت‬
‫ﺕ ? ا ‪%‬آ  ﻥ‪+‬ق وا‪u g‬ی ( أوط ا ‪ 0 K=W/‬ا ا ‪ .$ ( ( 0‬و( ‪ 1832‬ﻥ‪56‬‬
‫ا ‪ %/‬ن ( ث و ‪K‬ی‪ ( K‬ی هخ ‪ BK‬آ ا ﺕا ( ‪  e‬ا ‪ 2 /‬د ‪0‬‬
‫ا ‪+M‬ء‪ 5C ،‬ن‪ ،‬ا ﺽورة م أ ‪/‬ﻥ ة وة‪ .‬وآن ( اده‪ 5‬ﺹﻥ‪( g‬ا‬
‫ی یهن ‪ ،‬وآن ‪ 0 e‬ا ‪n /‬ﻥ[‪ ، 23 G‬وف ﻥ = ‪ H e/‬ة ( ﺕری‪m‬‬
‫ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری ا‪1‬ور ‪ .‬وراح ‪ ،‬ا ﺙ … ا ‪  2‬ة أﺝ ل ‪ 0‬ا ‪W‬ری‪ 0‬ا وس‪ ،‬ی‪RW‬‬
‫ ‪ 0 K=W/‬أﻥ‪ 8 e‬ی
ز ا‪28‬ر  ا ‪%‬ی‪ ،v‬واﻥ‪ 0 8 e‬إاد ا ة ‪B‬ﻥ‪K‬ﺽ ا ‪.% -/‬‬
‫آن ﺙری ﻥ‪/‬ذﺝ ‪ ،‬ه ﺝا‪ ^ ،‬أن ی‪  / ( 2‬آﺕ‪  .‬أﻥ‪ 5 e‬ی‪‰6 f 0‬ا ‪، 8‬‬
‫^ آن ی‪1 ^W/‬ى ﻥ‪/‬ذج ا ‪W‬ري ا ‪ . /‬و ‪ ^K‬هخ‪ ،‬أ‪ gU U‬ات أﺥى‬
‫( أ ‪/‬ﻥ   رس ا ی وا ‪%‬ی‪ v‬وﻥ‪ / 56‬ت هب ‪W‬ری ‪ 0‬ا ‪
-/‬ﻥ ‪ .0‬و( م‬
‫‪ ،1832‬و( ‪ /‬آن ه ﻥ‪ ( e-K‬ا ‪
C e/
 R ،0
-‬م ‪(   y -‬اﻥ‪K‬رت‬
‫  = دی ‪ R‬ا‪8‬ﺕ‪%‬د ا ﻥ‪K‬را ا
ﻥ‪ .‬وآن ا ‪ +‬وا ‪/‬ل ا ‪- /‬ن إ ﺕ ?‬
‫ا ‪F 0 = /
/‬ن اﻥ‪K‬ﺽ ‪K6‬ة ( ﺕ ? ا ‪/‬ی  ن ‪ C‬و‪ ( 5 6 g‬أ ‪/‬ﻥ ‪  ،‬أن‬
‫ا>ﺥ‪K‬ق آن ‪ 0‬ﻥ‪ .5C 2‬و رك آرل ‪ ،‬ا ‪G‬ي آن ی!‪ ^u‬ی[‪ ( G‬أ ‪/‬ﻥ ‪! ،‬رآ‬
‫(  ( ﺕ ? ا‪8‬ﻥ‪K‬ﺽ‪ ،‬و ا‪8‬ﻥر ﺕ‪ 0 0/‬ا ‪C‬ب إ (ﻥ‪ .-‬وآﻥ‪ R‬آ^ ﺕ ? ا ‪%‬آ‬
‫ا ‪W‬ری آ‪$‬ة ﺝ‪ e‬ا ‪2M‬ص ( ا ‪ …x /‬ا ‪ RW‬رد ‪x‬ی‪ 0 B‬ا ‪ 0$‬ﺕ‪ R%‬ا ‪+ -‬ة‬
‫ا ‪K‬ﻥ‪. -‬‬

‫( إرة ه‪ j‬أی‪ R U‬آ ﺙری = دة ا ا ( ی‪ ،w‬ا ‪ 2‬ا ا‪ m‬ا = ‪% 0‬ی‬
‫ا ‪  -‬و  أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬و ﻥ‪ ( 56‬ی‪ + w‬ی آن ی‪ C ( g+‬ﻥﺕ‪ ،e‬وی‪ -‬إ ﺕ
‪g /‬‬
‫ا ‪ .e 0 K=W/‬وآن ( اد ه‪8p‬ء وا ‪ 0‬أو [? ا ‪G‬ی‪ 0‬رآا أو‪ g‬ا ‪!/‬رآ ( ا ‪%‬آ‪،‬‬
‫أ ﺝرج ﺥ ‪» - L p‬ت داﻥن«‪U e  = ( .‬ورة آ‪ ‚-‬ﺕ ‪Lx‬‬
‫ا
‪/‬ه ا =وی‪ ،‬أﻥ!‪ B( 5 F‬إ ‪ 5‬ه‪ j‬ﺹ‪ K %‬د‪ P‬ﺥﺹ آﻥ‪ R‬أول ‪%‬و (‬
‫ﻥ‪ .C‬و ‪ 5‬ی‪ ^+‬ا ‪ ? /‬ا ‪ K %2‬ا آن ( ی‪ w‬ی‪ e + ( C +‬ا ‪-‬ی‪ .‬وا=^‬
‫ ‪/6‬ه‪ .‬وأ( ‪ y‬ﺥ ( ا>(‪B‬ت ‪ 0‬ا ‪=B/‬ت‪C( :‬ب إ ی‪-‬ا  ‪ U‬ﻥ‪ e%‬‬
‫ة ‪ 2‬ة‪ .‬أ ( ی‪) w‬ﺥل ( ‪ RM 5 C‬ا ‪G‬ي ﺕ‪F‬ﺙ‪ ،‬و‪ … / ، 8‬ا ‪F‬ﺙ ? ا‪1‬اث وإن‬
‫آن ‪H‬ا ی( ( (= أودع ا ‪ 0
-‬وﺕ ض =ت ﺝ‪-‬ی‪.‬‬

‫ی‪ 0 5- 5/‬ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬أ( ‪ (  y‬ﺕ‪C‬ی‪ 0 5C‬ا ‪ ،0


-‬وآ‪ ? G‬ا ‪G‬ي (  اﻥ‪K‬ﺽ‬
‫(اﻥ‪K‬رت‪ ،‬ﺙ‪ ، 5‬ی‪//‬ا ﺝه‪ + 5C‬ری‪  j‬ا= ‪ 5C‬ا ‪=/‬م وأ‪-‬ا ﺝ‪ /‬‬
‫ی‪» :‬ا‪ K‬د ا‪ .«H/F‬وﺕ‪ R%‬ﺕ‪F‬ﺙ  ود ‪ 0‬ا ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن ا ‪ ( 0 / =/‬ری‪،j‬‬
‫ا ا ر ا‪8‬اآ أآ‪F( W‬آ‪ ( W‬ﺕ ? ا
‪ ، /‬وأدى ( ﻥ‪C‬ی ا ‪+/‬ف إ اﻥ!=‪.C‬‬
‫وأ‪ 0 5- j‬أ‪» ، $ ،CPU‬ا‪ /K‬د ا‪ /‬د‪ «H‬ا ‪G‬ي ‪ e R U‬ﺙ‪B‬ث ‪0 0‬‬
‫ا ‪ /‬وا ‪G‬ي رك ا ‪- /‬ن إ ‪ ( e‬اﻥ‪K‬ﺽ ‪B‬ﻥ‪ ،‬وآن  ‪F ،5C‬ن ا ‪B‬ﻥ ‪ ،0‬إ ‬
‫ا‪=8‬ل وا ‪ .0
-‬و ا>(اج ‪ 5C‬ﺕﺝ‪ e‬ور(‪ e‬ﻥ‪ %‬ن  أﻥ!‪p‬وا ﺝ‪L =W /‬‬
‫ا ‪ ، /‬ﺕ‪  / ( R %‬إ ﺝ‪.  /‬‬

‫( ذ ? ا ‪ C‬آن ا ‪K=W/‬ن ا‪/ 1‬ن وا ‪ 0‬ﺕ‪ R%‬ﺕ‪F‬ﺙ ل‪ .‬ن و
‪ 0 /‬ا ب ا ‪G‬ی‪ 0‬آن‬
‫أزه‪ 5‬وأ ‪ 5C /‬ه ي هی ‪ ،‬ا ! وا ‪ . K%2‬و ه‪ R/‬ا‪B‬ﺕ‪ 0 e‬ری‪،j‬‬
‫وآ‪ ? G‬ا‪B‬ت ن‪ ،‬إ‪ ( C‬ﺕی‪ 0‬ا ! ا‪/ 1‬ﻥ ‪.‬‬

‫آن ‪ f=-‬رأس ن ( ‪ ،$ K‬وهی ( ا ای ‪B‬ﻥ‪ ،‬وآﻥ آ‪B‬ه‪ /‬ی‪C‬دی ‪ .0‬وآن رآ‪j‬‬
‫ه ا‪s‬ﺥ ی‪C‬دی‪ €( .‬أي أﺙ أﺹ ‪ e‬ا ‪C‬دي  ﺕ‪+‬ر‪r‬؟‬

‫( ﺕری‪ m‬ا‪8‬اآ ا‪/ 1‬ﻥ ‚ أر ی‪C‬د‪ ،‬رآ‪ j‬و‪8‬ل وهی ا ‪C‬دي و ن‪ ،‬دورا‬
‫ ‪ w‬ا‪1‬ه‪ . /‬و‪ 8‬اء ( أن أﺹ^ رآ‪ j‬وهی ا ‪C‬دي آن ‪ v e‬ا ‪F‬ﺙ  وﺝ‪C‬‬
‫ﺕ‪+‬ره‪ /‬ا ‪ =( . -‬آن ا ‪ +‬ی( ن ی[‪P= G‬ه‪
8 5‬ج  ا ‪6‬م ا ‪ -‬‬
‫وا‪8‬ﺝ‪ /‬ا ‪ ( P-‬أ ‪/‬ﻥ ‪ 0 ،‬ا ‪ 0 K=W/‬ا ‪C‬د آﻥا أ إ‪Fx -‬ﺕ‪ .e‬وی ‪ u‬أن ﻥ=أ‬
‫ا ‪8=/‬ت ا ی‪ C ( L2‬ن ‪ L-‬ا ‪ ،‬وی د ( ‪ … U C‬ا‪ …(1‬ا ‪ ( P-‬أ ‪/‬ﻥ ی[‪،G‬‬
‫و‪ / C‬ا ‪ ،j‬ﻥرك أن آ^ إﻥ‪-‬ن‪ /C ،‬ﺽ‪p‬ل ‪ 0 e6‬ا‪ 8‬رة‪ ،‬آن ه ‪5%‬‬
‫وا ‪U‬ورة  ا‪
8‬ج  وط ا ‪ %‬ة ﺕ ?‪ ،‬وا آﻥ‪ R‬ﺕ‪Fx ^=W‬ﺕ‪  C‬ا ‪C‬د ﺝ‪e‬‬

‫‪9‬‬
‫ﺥص‪ .‬و أ‪ U‬ن اﺙ‪ e‬آ ‪ ( C‬ا ‪ %‬ا ‪C‬دي ‪( 0‬ﻥ‪K‬رت‪ .‬و ﺕك ا ‪6‬م‬
‫ا =و‪ +‬ا ‪G‬ي آن ی‪ e Q ( %‬ا ‪C‬د أﺙا ‪ ( = /‬ﻥ‪ ،e-K‬و( ﻥ‪ jK‬هی آ‪.? G‬‬

‫و ‪ 5‬ﺕ‪ 0‬ا !وط ا ش ( ‪ C‬رآ‪/ j‬ﺙ ‪ ،‬و ‪GC‬ا آد ‪p v‬رﺥ ﺕ‪ e‬أن ی وا‬
‫إﻥرا ﺕ ﺕ‪F‬ﺙ ا ‪ f‬ا ‪C‬دي ‪.e‬‬

‫آن وا ‪ ،r‬ه ي رآ‪ ،j‬ا ‪ ً C %/‬وا>ﻥ‪-‬ن ا ‪ L=W/‬وا ‪ 0 … /‬ا‪1‬م ا ‪=-/‬‬
‫‪ w 0‬ا>
ب ”دب ا ‪ K- K‬ا ‪/‬ع ( ا =ن ا ‪ .! 0W‬و ‪ 5‬ا ‪ e‬أن ی‪g +‬‬ ‫ا ی ‪ ،‬ی ّ‬
‫‪K p‬ت آب ‪ 0‬أ‪W‬ل ك و(  ودیرو‪ .‬وآن ك ( ا ‪ K- K‬ﺥ‪+K /2‬ی‪ .‬وآن‬
‫ی=ل أن ا>ﻥ‪-‬ن ‪ 8‬ی‪ ^/%‬أ(را (‪+‬ی‪ ،‬وأن آ^ (ة إن ه إ‪ 8‬ﻥج ا 
 وا ‪ .‬و‬
‫ر ا ‪/‬دین ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن  ﺥ‪( .r+‬ﻥا ی‪W‬ن أﻥ‪ 8 e‬یﺝ ( روح ا>ﻥ‪-‬ن ء ‪j‬‬
‫أ‪ e‬ا>‪-‬س أو‪ ،8‬و‪ 8‬ی‪% /‬اس أو‪ .8‬آ‪ ? G‬آﻥا ی (ن ‪F‬ي (ة (‪+‬ی‪.‬‬

‫ [‪ 0‬آن وا رآ‪ j‬اﻥ=‪ 0  C G g+‬أداء (ا‪ vP‬دی ‪ g = =( ،e‬ذ ? ی‪C‬دی‪ ،‬و ‪5‬‬
‫ی … ا ‪ % -/‬إ‪ ( 8‬م ‪ .1824‬و ﺝ‪C C‬ی ‪ ( w‬ا ‪ -‬ة ا وﺽ ‪ 0 C‬ة رآ‪j‬‬
‫آ ی‪ RW‬أن ه ي رآ‪ j‬أراد‪ e K ،‬ﺕ ?‪ ،‬أن ی‪K‬ز ‪ …%‬ا ﺥل إ ا ‪ g/
/‬ا ‪% -/‬‬
‫ا ‪ .L=W/‬و( ذ ? ‪ 0 f-‬ا ‪ 0[ 0 ،= =%‬ﺕ ‪ 2‬ه ي رآ‪GC( j‬ا آ ی‪ 0 R K‬ﺽوب‬
‫ا  ا
یة ا ت یاﺝ‪ CC‬ا ‪C‬د ‪ G‬دة ا ای ‪B‬ﻥ إ و ‪ .‬و أى رآ‪j‬‬
‫ﻥ‪  ،e-K‬ا ‪ 0 5H‬أﻥ‪ e‬آن =‪ 0 +‬آ^ ﺹ رو  ‪ f‬ا ‪C‬دي‪ ،‬اه‪ /‬آ ا‬
‫ ‪ F-/‬ا ‪C‬دی ( ‪ =( .e‬آن ی‪ KP+ ^2‬ا ‪C‬دی ( ﺕی ‪ .‬وآن ا ‪C‬د ی( ن‬
‫‪n‬ﻥ[‪ G‬ا‪ vP‬ا ی ‪-/‬ن ( ‪ C‬ﺕ‪ L KM‬و‪Fx‬ة ‪ L M‬ا>ﺝاءات ا
‪P‬ة ا ‪GM/‬ة ‪.5C=%‬‬
‫و ء  ‪ 0 ‚ x‬أ‪ eP‬ا‪ 0 1‬وا ‪ KP+‬ا ‪C‬دی ( ﺕی‪ ،‬ر رآ‪ ،j‬وآن ‪0 e‬‬
‫ا ‪n /‬ﻥ[‪ ، 24 G‬واة ‪ 0‬ﺕ ? ا ا‪.vP‬‬

‫ ‪ 5‬ی‪ 0‬رآ‪ j‬ی‪% =%‬ل ‪ 0‬ا‪1‬ال إذن أ ء دی ‪ e‬ا ‪ ^ ،…-‬آن ی‪ F-/ 5C‬ا ‪C‬دی‬
‫وی!رك ( ا ‪U‬ل ( ^ اﻥ ق ا ‪C‬د‪ .‬و آن ذ ? ‪ 0 e /‬أن ی‪ $ /‬ﺕ‪$ /‬ا واﺽ‪%‬‬
‫ ‪ 0‬ا ‪C‬د ا ‪=K‬اء و ‪ W/ 0‬ا وا‪ P‬ا ‪ /‬ا ‪ ،‬وأن آن د ا ‪C‬د ا‪1‬ﺙیء ( ا ‪=+ /‬‬
‫ا آن ی‪ C ( %‬رآ‪ j‬ﺽ[ ‪ ،B‬وا ‪ …%‬ی=ل‪ =( .‬آﻥ‪ R‬ا‪1‬ر=ا‪ x‬ا ‪C‬دی آ‪$‬ة ی[‪G‬‬
‫( هرغ و(اﻥ‪K‬رت‪.‬‬

‫ﺕ=‪ g‬ﺕی ‪ ،‬ا رأى ( ‪ C‬ا ر رآ‪ j‬ود ‪ 0‬أ‪ e(B‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ‪ 0‬ا ‪%‬ﺥت‪ ( ،‬إ ‪5‬‬
‫رای ‪B‬ﻥ آ‪ … /‬أن ذآت‪ .‬وآن ه‪G‬ا ا> ‪ 5‬ی!‪ C‬ة  وﺹ  ‪ .KW‬وه ‪ 8‬ی‪$‬ال‬
‫إ ا م واة ‪ 0‬أآ‪ …x W‬أ ‪/‬ﻥ ﺕ‪ . 2‬وی‪ 5U‬ﻥ ‪ 0‬أ‪ 0
 r‬ور!ی‬
‫ا ‪ /‬و( ‪2/ 0‬هه‪ /‬ا ‪8K‬ذی‪ ،‬وآ‪ ? G‬ر‪ 0‬وإ ( ‪ ،‬آ‪$‬ي ا ‪ 2‬ا ‪ .
-‬آﻥ‪R‬‬
‫ﺕی ‪ ،‬ا ش ( ‪ C‬رآ‪ ،j‬ی و‪ +‬ی‪ ( R /‬ا =ن ا دورا ‪،‬‬
‫وآﻥ‪ g R‬رو واة ‪ 0‬اﺽ ا ‪ . % -/‬وآن ( ‪ C‬ا‪ w‬و ^ ﻥ‪ 0 ،D -‬ا ‪ 2‬‬
‫ا ‪ / /‬آﻥ‪ R‬واه ا ‪+‬ر ( ‪  C‬إ ا‪1‬ﺝ‪$‬اء ا !‪ 0 /‬رای ‪B‬ﻥ  آﻥ‪ R‬ﺕ=م‬
‫اآ‪ $‬ا اﻥ وﺹ ا =‪ .0+‬وآﻥ‪ R‬ﺕی ‪ ،‬ا ا و‪$ 2M =+ f‬را ا وم‬
‫(‪K M  R6‬ت ا ‪ !/‬ا =وی ا =ی‪ /‬وآﻥ‪  H R‬ا ‪ 0 C ( 0 BK‬ا ‪B/‬ك ا ‪u2‬ر‬
‫وزراع ا ا ‪G‬ی‪ 0‬ﺕ‪ 5C ‚ +‬ة ا ‪-/‬ة وا ‪/M‬ة ا
ة‪ ،‬أل آﻥ‪ R‬ﺕی  ﺹﻥ‪ R‬إ ‬
‫ دت ی ‪ 0‬ا =ون ا ‪ .+‬وآن رآ‪ j‬ی (‪ …P‬اه‪ e/‬ی[‪ G‬ﺽ‪g‬‬
‫ا ‪ .0 BK‬وآن ی=م 
‪8‬ت ( ا =ى ا ‪
/‬ورة‪ ،‬وی‪$‬ود ‪ -/‬ات وا ‰ ت ‪2‬د ﺕ‪.5C‬‬
‫و أ‪CQ‬ت ا ‪8=/‬ت ا ﻥ!ه  ‪ gU‬ات أﻥ‪ … g + e‬ا>‪Bx‬ع  ﺕ‪K‬ﺹ ^ ا ‪ %‬ة‬
‫ا =وی‪ ،‬و ﻥ‪6‬م  ا‪1‬رض‪ ،‬و ‪x‬ا‪ …P‬ا ‪$‬را ى (‪ B‬ا ‪/‬زی^‪.‬‬

‫( ا ‪/‬ر ا ‪W‬ﻥی آن رآ‪ ،j‬آ‪ /‬ﺕ‪ RW‬ذ ? ﺝ‪ e‬ﺥص ‪C‬دة وا ‪ 0‬أﺕ‪G‬ﺕ‪2 e‬د‬
‫ﺽع إﻥ!‪ P‬آ‪ 0 ،e‬أ ‪ g/‬ا ‪ ( .G B‬ء  ﺕ ‪ 0 L‬ذ ? ا‪1‬ذ ﺽع إﻥ!ء‬
‫‪ 0‬اﺥ ر ‪! C‬ن‪ 0} ،‬رآ‪ j‬أن ا ‪/‬ء ‪ 8‬ی‪ g +-‬اﺥ ر ‪% e C‬ی‪ ،‬وأﻥ‪ e‬ی (‬
‫وط ﺕ‪%‬د ‪ e C K‬وﺕ‪2‬ر‪ .5 r‬وی‪ ، [ ، /‬أن ﻥى ( ذ ? ا ‪G‬رة ا‪1‬و ‬
‫ ‪2‬ر ا ‪/‬دي ری‪ .m‬و ‪ 8 0‬ی
ز أن ﻥى ( ‪ e‬ى ا ^  أن رآ‪ j‬ا‚ ‪G‬‬
‫اﺙ‪ ،e‬وﺕ‪ R%‬ﺕ‪F‬ﺙ وا ‪ ،r‬ا‪(1‬ر ا‪/  1‬دی ا ‪K‬ﻥ‪ . -‬وآ^ ه ? أﻥ‪ e‬ﺕ ?‬
‫ا‪(1‬ر ( ^ ﺥص‪.‬‬

‫ﺕك رآ‪ j‬ا ‪/‬ر ا ‪W‬ﻥی ( ا ‪-‬د !ة ‪ 0‬ا ‪ ./‬ودﺥ^ إ ا
 ( م‬
‫‪ ،1836‬أي ( ز‪ 0‬آﻥ‪ e ( R  R‬ا‪8‬ﺽ‪+‬ات ا ‪W‬ری وران ( ‪ e‬ر ‪ 0‬ا ‪C‬وء ‬
‫ا ‪ %‬ة ا
‪. /‬‬

‫‪10‬‬
‫و ﺕ‪ -%‬ا (‪F ،/C‬رﺝ‪ g‬إ آ ا ‪W‬ری ا و ‪( .‬ﻥ( ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری ( ا =‬
‫ا ‪ 0W‬دا‪ ،1884-1883 R‬یم ﺹر واﺽ‪ %‬أن رود
‪ 18 /A /‬ا =ی‪ R H /‬‬
‫أه‪ .‬وآﻥ‪ R‬ﺕ ‪ ،1889-1886‬و ا‪1‬ﺥŽ  ‪%‬و ا‪ H‬ل ا ‪ -‬ر ا ‪1 (  W‬‬
‫‪n‬ذار‪ ،‬ات رﺝ ﺕ‪ ( /‬ا
 ت  ﺕ‪ RK‬ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری ﺕ‪ K‬ﺕ‪ .‬و ع‬
‫أﺕا ( ا ‪ – 0-‬أ أو [? ا ‪G‬ی‪ 5 0‬ی‪=K‬وا ا ‪ j%‬ا ‪W‬ري‪ -‬یرن ا‪1‬ب ا ‪C K R n‬‬
‫ﺕ ? ا ‪%‬آ ا ‪  -‬ا ‪W‬ری إ ا ‪ ،^!K‬واﻥا ‪  p‬ا ‪.5‬‬

‫وأﻥ اﺝ‪ e‬ﺕ را ‪ 0‬ه‪G‬ا ا ع ( أ ‪/‬ﻥ  ‪ 0‬دﺥ^ رآ‪ j‬إ ا


 ‪ .‬اﻥ‚ رآ‪ j‬‬
‫ا را 
‪ .‬و ی  ‪ e‬وﺙ = ‪ ( /C‬ذ ? ا ‪ :C‬ر وﺝ‪ CC‬إ وا ‪ r‬وﺥ‪C ( ex‬‬
‫‪ xM‬ا ‪2‬ی… ا ‪ ،5 /%‬وض ‪ L B e‬أو دوران أ(ر‪ .r‬آن ه ي رآ‪ j‬ی=ر وی‪5CK‬‬
‫أ‪ 0-‬ا =ی وأ ‪ 5CK‬ا ‪ ،e‬و‪ -‬أن ﻥ=أ رد‪  5% r‬ﺙ=(‪ e‬ا ( ‪ .‬و‪/‬ﺝ‚ روح ذ ?‬
‫ا ‪$‬ن‪ ،‬ﻥى رآ‪ j‬ی‪ 0 %‬ﺕ‪2‬رات و‪G‬اه‚ ﺕ‪F e y/-‬ن ی ^ ﻥ‪6‬ی ا ‪ =%‬ا ‪G‬ي آن‬
‫ی ‪ ( ^/‬ﻥ‪ e-K‬ﺕ
‪ r‬ا ‪6‬م ا ‪ -‬وا‪8‬ﺝ‪ /‬ا ‪ .P-‬و‪F‬درس ( ‪  /‬ه‪ rG‬ا ‪ F-/‬‬
‫ ‪F .^ 2K‬ل ‪ 5‬ا‪s‬ن أن رآ‪ eW% ،j‬ذاك‪ ،‬ا … ا ‪ K- K‬ا ‪ C ( u C‬ا ‪G‬ي‬
‫أ‪+‬ه إی‪ r‬ا‪//UV‬ن ا‪ //‬ن ا ‪G‬ی‪ 0‬ا آ^ ﺹ ‪ g /
  5C‬ا‪1‬م ا ‪=-/‬‬
‫وا‪2 M‬ا ‪ 0‬ﺕ ? ا ‪ K- K‬ا‪ 8‬ﺝت ا‪1‬آ‪ W‬رادی ( ‪/U‬ر ا ‪ -‬وا ‪B‬ت‬
‫ا ‪/‬ﻥ وا ‪B‬ت ا ی ‪ .‬و( ‪ 1841‬أﻥ‪ C‬رآ‪ j‬درا‪ e‬ا
  م ا آرا‪.r‬‬

‫( ذ ? ا ‪ fU R‬و‪ g‬اﻥ


‪ $‬ور‪ r‬ﺕ‪ R%‬ﺕ‪F‬ﺙ ا ‪ 0 u C‬ا !ن‪.‬‬

‫رأى اﻥ
‪ $‬ا ر ( ر‪ ،0‬ا ‪/‬ی ا ا ( ‪/‬ل ا ای ‪B‬ﻥ‪ ( ،‬آ‪ $‬ﺹ ا =‪ +‬ت‬
‫وا‪1‬ﺹاف‪ 0  H ،‬إی‪ 190-‬ا ‪  / ( y2‬آ‪ $‬ﺹ ا اﻥ‪ .‬وآن اﻥ
‪0 $‬‬
‫أﺹ^ أ ‪/‬ﻥ و‪ 0‬أة ‪-‬رة‪.‬‬

‫ي ‪H‬ﺕ‪ 20‬ا 
ر وأﺹ‪%‬ب ا ‪ ( ^ /‬ا ای ‪B‬ﻥ‪ .‬أة اﻥ
‪ $‬ﺕ‪ C ( ^%‬ﻥ‬‫إن ‪ 0‬ی ّ‬
‫آی‪ ./‬و ‪ C ( C‬ره ا ‪ َ-‬ا ‪M‬ص ‪ .C‬وه‪G‬ا ا ! ر ‪$‬دان‪ ،‬وآ‪F‬ﻥ‪ e‬ی! إ ا ‪
/‬ى‬
‫ا ‪ % / -‬ة اﻥ
‪ $‬ا ‪ =-/‬وإ  ‪ e‬ا ‪B/ ، / -‬ك ‪ 02H g‬زین‪ .‬و‪ ? G‬ا ! ر دﺥ^‬
‫اﻥ
‪ $‬إ ا ‪ %‬ة‪ .‬وأرﺝ‪ y‬ا ‪ 06‬أن أ‪ e(B‬اﺥرو‪1 r‬ن اﻥ
‪ $‬ی ( ا‪/ 1‬ﻥ »‪B‬ك«‪.‬‬
‫ویﺝ‪ g‬أﺹ^ أة اﻥ
‪ $‬إ ا =ن ا ‪-‬دس !‪ .‬آﻥ‪ R‬إذن أة ذات ‪F‬ن‪ .‬أ ( ی‪ŽM‬‬
‫رآ‪€( ،j‬ن أﺕ‪ 5 e‬ﺕ‪ %‬ه‪/‬م آ‪ ^ ، W‬أﻥ‪ ( ‚ 2 e‬ﺝ‪ ( r‬ی= ‪ .‬ا ‪ /‬وف‬
‫(=‪ f‬أن رآ‪ j‬آن ‪ 0‬أة ﺥت‪ .‬ول أﺹ^ أة اﻥ
‪ $‬ﺕﺝ رواین‪v =+( .‬‬
‫ا ‪ + /‬ت ی=ل أن اﻥ
‪K  ^ $‬ﻥ‪8 -‬ﻥ‪ ،21D‬ا وﺕ‪ -‬ا ‪B‬ﺝ˜ إ أ ‪/‬ﻥ ‪0 .‬‬
‫أ‪ eP‬ا ‪ 0 %‬ی ون ﺕ ? ا ا وی
‪C‬ون >ﺙت أﺹ ‪ e‬ا‪/ 1‬ﻥ ا ‪2‬ف‪ .‬و آ^‬
‫ا‪1‬ال‪ ،‬آﻥ‪ R‬أة اﻥ
‪ $‬ااء ‪ 0‬ا =ن ا ‪ ! g-‬أ‪ R-‬أة ی= ‪ 0‬أﺹ‪%‬ب‬
‫ ^ ا
خ‪ ،‬وﺹر أ‪K‬ده أﺹ‪%‬ب ^ ‪ +‬وأﻥ ( ‪ C‬ا ‪ -‬وذوي ل أ‪ /‬‬
‫ی‪ .‬و أ‪ j‬وا اﻥ
‪ g ،$‬ﺹی=‪ e‬إر‪ ( D - B/ ،0‬و‪ ،e x‬و ‪n B/‬ﺥ (‬
‫ﻥ!‪ ،‬و‪ ? G‬ﺹر ﺹ  إﻥ ‪$‬ی‪-‬أ ‪/‬ﻥ ‪.‬‬

‫آن اﻥ
‪ $‬ا‪1‬ب ی … ا یﻥ ا وﺕ‪  -‬وی ‪ /‬إ ا ‪ KP+‬ا>ﻥ
‪ .‬وه ی!‪ C e‬ی‬
‫ا ا ‪ 0 K‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ی
‪ /‬ن  ‪ 0‬إی‪/‬ن ‪ … /‬و ‪ 0‬ا ع ‪ 8‬ی=^ ‪F =/‬ن دة‬
‫ا>ﻥ‪-‬ن أن ی ‪ 8 e-K‬وأن یس رأ‪> 8/‬ﻥج وا 
رة‪ .‬آن ( ﺕ‪ e‬ا ‪M‬ﺹ رﺝ‪B‬‬
‫ی ‪ ،2 ،‬یس ﺝ‪ g /‬ا ‪-‬ت ا ﺕآ‪U e C‬ی‪ r‬ا ‪BF /‬ت ا رع وا =‪.‬‬
‫ ه‪G‬ا ا ‪ 0 R %‬اﻥ
‪ $‬ووا ‪B r‬ت آ‪ -‬ﺕ‪ ? /‬ا آﻥ‪ 0 /P R‬رآ‪j‬‬
‫وأ ‪(F( .e‬ر اﻥ
‪ $‬دﺕ‪ G ،e‬و‪ ، R‬إ  زت ‪ g‬وا ‪ 0 H( .r‬ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ( أن‬
‫ی
^ ‪ 0‬ا ‪ e‬ﺕﺝا‪ ،‬أﻥ!‪ r‬ا ![ ا ‪/‬ا(=‪ .‬و ‪ 0‬ﻥه‪ $‬ا ‪! -‬ة ‪ 0‬ا ‪ /‬أر ‪ e‬إ ‬
‫ی‪ ،0/‬وه ‪ 0‬أ‪ C‬ا ‪/‬ن ا 
ری ( أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وه ك ‪ ^/‬اﻥ
‪ $‬ا ‪ K‬ﺙ‪B‬ﺙ أام (‬
‫‚ ﺕ
ري‪ .‬وﺕ‪ C6‬ر‪ e P‬إ ز‪ ( ePB‬ا ‪/‬ر آ ‪ L‬آن ی‪G‬ل آ^ أوﺕ ‪x 0‬‬

 ‪ 0 e-K‬ﺕ‪F‬ﺙ و‪ =( .e+‬م إ ی‪ 0/‬ی ‪  ،‬أﻥ‪ e‬ن =‪ f‬ﺕ‪ R%‬ﺕ‪F‬ﺙ ‬
‫ ن وهی ‪ .‬و( ا  !ة ‪ 0‬ا ‪ /‬أ ی‚‪ ،‬وا^ ﻥ‪ 0 e‬ا ‪K/‬ی‪ 0‬ا‪1‬ار‬
‫ا ی‪/‬ا‪ 0 x‬ا‪/ 1‬ن‪ .‬وﺕ‪8= 0/U‬ﺕ‪ e‬ا‪1‬و )ا ‪ 58 /‬ا ‪ -/‬ر »أو‪ ،(« K‬ا ‬

‫‪- 18‬ﻥرودﻥی ( »إرادة ا ! ‚« ‪ :‬ﺝ‪ /‬ی ی ﺕ‪ ( R-F‬م ‪ %(/ 1879‬ا‪8‬وﺕا‪ x‬ا = ‪2‬ی‪ ،‬ﻥ
‪ ( R%‬ا‪ H‬ل أ ‪ -‬ر ا ‪W‬ﻥ ( ‪n‬ذار‬
‫‪ ،1881‬وأﺥ‪ ( R=K‬ا‪ H‬ل ا ‪ e‬ا ‪G‬ي ﺥ ‪ eK‬وا ‪G‬ي ﺕ‪ 0 0/‬ﺕ‪ 5 +%‬ﺕ‪ C‬وﺥ‪B‬یه آ ‪ C‬ﺕ=ی‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬
‫‪ 0 - 19‬آى ا ‪/‬ن ا ‪  2‬ا‪/ 1‬ﻥ ( وادي ا ور‪ ،‬وآ‪2 $‬ﻥ‪ g‬آوب ا أ‪ ( R-‬م ‪» .1812‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬
‫‪H - 20‬ﺕ‪ :‬ی ( أ ‪/‬ﻥ ا ! ‪ ،‬ا‪C‬ت رآ‪ -‬ـ»ﻥ‪H D‬ﺕ« ا ‪G‬ي وﺽ‪  g‬ﺕ‪ j F‬ا ‪$%‬ب ا‪8‬اآ‪-‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ا‪/ 1‬ﻥ ( أیر ‪،1875‬‬
‫وا ‪G‬ي وﺝ‪ e‬إ ‪ e‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ﻥ=ا ‪8‬ذ‪ ،‬وآن ی‪2‬ر ( ‪H‬ﺕ ‪K‬ﻥ‪ -‬وا‪/ 1‬ﻥ ‪ 1763 0 ،‬و‪ ،1944‬ﺕ=ی‪ 5‬ي ”ﻥ‪-‬ب‪ ،‬د وإ‪،P2‬‬
‫وی ف ‪» 5‬ﺕ=ی‪H 5‬ﺕ«‪ ،‬وإ ‪ e‬ی! ه ریزاﻥف‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬
‫‪8- 21‬ﻥ‪K D‬ﻥ‪ -‬ﺕ »ا ‪B/‬ك«‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪11‬‬
‫ ‪ RK‬إ ‪ e‬ا‪1‬ﻥ‪6‬ر‪ ،‬ﻥ=ا ‪8‬ذ ‪ f‬ا ‪G‬ي ‪ .e Kx e ( U‬وأﺙرت ر‪( 0 e P‬ﺕل )‪0‬‬
‫ا‪ 5‬وادي أ ‪ K‬ا ‪G‬ي ﺕ=‪ e ( g‬ی  ر‪ 0‬وإ ( ( و ودی‪ .‬و‪ CQ‬واﺽ‪ C %‬أن آﺕ‪C‬‬
‫‚ ‪ 0‬ا ‪+‬ق ( ﺕ ? ا ‪ =+ /‬وأﻥ‪ e‬ی ف آ^ ‪ 5 C ( 0‬رﺝل ﻥه ‪ .0‬و( ی‪ 0/‬اﻥ …‬
‫اﻥ
‪ 0 $‬آ^ ‪ …- 5‬دی ‪ ،‬وﺹر ‪( = C‬ﻥ‪ -‬ی‪.5‬‬

‫( م ‪ 1841‬ﺕ‪+‬ع اﻥ


‪ eK2 $‬ا‪ 0‬ﺹ‚ ‪– H ^/‬وآن ( ا ا !ی‪0 0‬‬
‫ا ‪ ( ( -/‬ا ‪%‬ا ( ‪ .0‬وه ك … ‪x‬ی=‪ e‬إ  = ا !ن ا ‪ 0 u C‬ا آن‬
‫رآ‪ j‬یدد ه ا‪s‬ﺥ ‪ .C‬ورآ‪ 5C‬ﻥ‪ 5C U‬ﺽ ا‪s‬راء ا ‪ =-/‬ا =ی‪ ،/‬واﻥ‪ ،/‬ﻥ‪ 6‬‬
‫رآ‪ ،j‬إ ا‪8‬ﺕ
‪ r‬ا‪1‬آ‪ W‬رادی ( ا ‪ K- K‬ا ‪ . u C‬و ‪ = / ( 0‬رآ‪ ،j‬إذا ﺝز‬
‫ا  ‪
 j ،‬ة ا ‪ ^/‬وا ‪ +/‬ی ﻥ‪ (% e-K‬ا
 ‪ ،‬آن اﻥ
‪ ،$‬ا ‪G‬ي أ ‬
‫ ‪ G‬م ‪ ،1839‬ا^ ‪ e/‬ا ‪ -/‬ر ﻥ ( ا‪1‬دب ورك ‪F‬و( ‪( f-‬‬
‫ا ‪2‬اع ا>یی ﺝ ا
ري ‪ 0‬أﺕع ا‪1‬ﻥ‪ /6‬ا ‪ K- K‬ا =ی‪ /‬وا
یة‪.‬‬

‫إﻥ أ ‪ RK‬اﻥه‪ 5‬ﺝ‪ e‬ﺥص إ  ‪ /C( .1842-1841‬ا ن ا ‪G‬ان آﻥ‪/C ( R‬‬
‫
‪ /‬آ ‪ 0‬ا وس ا ‪ 0 (/‬ﺕ‪ ( %‬أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وآن ( اده‪ 5‬آﻥ ‪ 0‬وأو‪H‬ری‪L‬‬
‫و(و ف ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ی !ن ( وط ‪/ e‬ﺙ ویون ﻥ‪ %‬ا ‪ 0 K- K‬ا ‪ /%‬ا ‬
‫آن یی‪ C‬ﻥ‪%‬ه آ^ ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ .$‬و( و ‪ 5‬أن ﺕ‪/%‬ا  ذ ? ‪F‬ﻥ‪ 0 5-K‬ا ا ‬
‫ا ‪:‬‬

‫آ‚ اﻥ
‪ ( $‬م ‪ 1842‬ﻥ=ا ‪ K- K K‬ﺥ‪ 52‬ه ‪ .w  ،^u‬وآن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ  د‬
‫ی[‪ ^ 0 G‬ا ‪ %‬ا و  =وم إ  ‪ / 0‬رﺽ ( ‪ K-‬ه ‪ eK- K ^u‬ا آن‬
‫ی‪%‬ول ا ( … ( ‪ 0 C‬ا>ﻥ
^ وا ‪ .5‬وﺕ!‪ e‬ا‪s‬راء ا آن اﻥ
‪ $‬ی =‪ C GPC C‬ی‬
‫ا‪s‬راء ا  ‪ - C‬وآﻥ ‪8= ( 0‬ﺕ‪ ( /C‬ذ ? ا ‪ ،0$‬إ  أن آا‪ e‬ا ‬
‫اﻥ= ( ‪ K- (» C‬ا « ! ‪ w‬آﻥ‪ R‬ﺕ ‪$‬ى ا‪s‬وﻥ ا‪1‬ﺥ ة إ آﻥ ‪ .0‬وﻥ‪ 0%‬ﻥ ف‬
‫ا م أن ‪ j‬آﻥ ‪ 0‬ه ا ‪G‬ي آ‪ 0 ،C‬ا ‪/‬ﺽع وا  وا اه ‪ 0‬ا ‪> M-/‬ﺙت‬
‫ﺕ‪K‬ق ا ‪6‬ی ا ‪ u C‬ﺕ!‪H e‬ی ا !‪ e‬ﺕ  آﻥ ‪ 0‬واه ‪ e‬إ  ‪ 8‬ﻥ‪u-‬ب ‪ e‬أن‬
‫ین د ‪ 0‬ا وس اوا –و ی‪$‬ا ن‪ -‬أن ذ ? ا ‪ L p/‬ﺥ‪ e+‬یا آﻥ ‪.0‬‬

‫آن اﻥ
‪ ( $‬م ‪ 1842‬أدرك ا ‪W‬ﻥ وا !ی‪ 0 0‬ا ‪ ./‬وه‪G‬ا ین أﺽ‪C ( %‬‬
‫ آﺕ دی‪/‬ا‪ ، x‬ﺝ‪G‬ری‪ ،‬ﻥﺝ‪ $‬ا ی‪ .0‬وآن‪ ،‬آ‪ /‬ل ‪ 2 ( e-K‬ة ‪ /‬وﺹ‪L‬‬
‫( ‪ ،e2M C‬ی = ‪ .-/%‬وه ی!‪ 5 6 e‬ا !‪ 0 ،e‬ه‪ rG‬ا ‪$‬اوی‪ ،‬ا‪/ 1‬ن ا =‪ ^PB‬ا ‪G‬ی‪0‬‬
‫ا ‪$‬ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ . -‬و‪ ‚-%‬ﺕ ‪ ،r‬آن ﻥ! ا ر‪ P//0‬یدد ‪/‬ار  ‪،e K‬‬
‫وآن ی‪ 8 ، 2=/ ‚ +‬أآ‪ W‬و‪ 8‬أ^‪ .‬ه‪G‬ا آن اﻥ
‪ ( $‬م ‪ .1842‬وآن رآ‪ j‬‬
‫وﺹ^ إ ا رﺝ ذاﺕ‪ 0 C‬ا ‪+‬ر‪ .‬و( ‪ 1842‬أﺥ ا ا =  ﺥ‪B‬ل ‪ /C /‬ا ‪!/‬ك‪.‬‬

‫آن رآ‪ j‬أﻥ‪ C‬درا‪ e‬و‪  ^2‬د م ا آرا‪ ( r‬ﻥ ‪-‬ن ‪ .1842‬و = ا ‪$‬م (‬
‫دئ ا‪  1‬ا‪8‬ه‪/‬م ‪ K- K‬وا ‪ e ،5‬ل ‪ 0‬ه‪G‬ا ا ‪!/‬وع ‪ 0‬م ‪e/‬‬
‫وﺹی=‪ ،e‬وﻥ ور‪ ،‬ا ‪G‬ي آن ‪ 0‬ز‪/‬ء ا ‪ 0 u C‬ا !ن وا ‪G‬ي آن ی = اﻥ=دا دا‬
‫ا ‪B‬هت ا ‪ … 0 ،/‬ا ری‪ ( j‬ا
 ‪ .‬و( ذ ? ا ‪ fU R‬د رآ‪ j‬إ ‬
‫ا ‪!/‬رآ ( ﺕ‪%‬ی ﺹ‪ K %‬ﺝیة‪ .‬آن ‪ W/‬ا ﺝازی ا 
ری وا ‪  2‬ا ادی (‬
‫ا ای ‪B‬ﻥ‪ ،‬آ‪C‬وزن و‪n‬ﺥون‪= ،‬وا ا  ﺕ‪ j F‬ﺝیة  ﺥﺹ ‪ .5C‬وآﻥ‪R‬‬
‫أآ‪ W‬ا ‪ L%2‬ﻥ‪K‬ذا ( ا ای  ﺹ‪ K %‬آ‪ X/‬زا
!‪ ،W/‬وآﻥ‪ R‬آ ‪ 220‬ی[‪ G‬أآ آ‪$‬‬
‫ﺹ ( ا ‪ .=+ /‬وآﻥ‪» R‬آ ƒ زایﻥ‪ «w‬ﺕ
‪ - W‬أم ا ‪ .%‬وءت‬
‫ا ﺝازی ا ادی أن ﺕ رﺽ‪ K %2 C‬ﺥﺹ ‪ ،C‬ﺕ‪G‬ود ‪ C% 2 0‬ا‪28‬دی‬
‫ﺽ ا>‪+‬ع‪ .‬و‪B‬وة  آوزن‪ ،‬آن ﻥ ا ‪ ?-‬ا ‪%‬یی ‪- u‬ن ی ‚ ی[‪ G‬دورا‬
‫ه ( ا ‪ .=+ /‬و م ه وآ‪C‬وزن 
‪ g/‬ا ‪/‬ل‪ 0 ،‬آن ی =‪ /C2‬ا ‪%/‬رون‪ .‬وث‬
‫ی[‪ G‬ث ‪ ( GP‬رو ‪ 0 /
 R+= =( .‬ﺹ‪ K%‬ا أﻥ!‪F‬ه ا أ‪ /‬ن ‪0‬‬
‫أیي ﺝ‪% /‬دة ‪ 0‬ا‪1‬دء‪ .‬ه‪G‬ا ‪ 1905 ^ ^2‬و ‪ ،r‬و أﺙ ء ا ‪%‬ب‪ .‬ﺹ ن‬
‫‪ =-‬ن ا أا‪ 0  /
8‬ا‪1‬دء‪ .‬و( ا ای ‪B‬ﻥ أی‪ U‬ﺕ ‪0 /
 R‬‬
‫ا ‪ KBK‬ا !ن‪ 0 ،‬ا‪1‬دء ا !ن‪ ،‬ﺕﺝ ‪ e‬ا ‪ K %2‬ا أ‪ C-‬أﺹ‪%‬ب ا ‪ ^ /‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ﺕ‪%‬ﺙ ‬
‫ ‪ .5C‬و‪ 0 0‬أو [? ا‪1‬دء ‚ ه‪ j‬ا ور ا ‪ .- P‬آن ی=م رآ‪ j‬واﻥ
‪( $‬‬
‫ا ‪ .0-‬وآن‪ ^W ،‬رآ‪ ،j‬ی‪C‬دی‪ R e ،‬ا ﺹ ‪ e F e‬ا ‪G‬ي آن رﺝ‪  B‬ر ‪0‬‬
‫ا ‪W‬اء‪ .‬وآن اﻥ‪ /‬إ ا ‪%‬آ ا ‪%‬یی‪ ،‬و ‪ …Kx 1830‬ی دي ‪U‬ورة م ا‪8‬ﺕ‪%‬د‬
‫ ‪ 0‬ا‪ 51‬ا ‪ u K=W/‬ﺽ‪/‬ن ا ‪K‬ز ‪%‬ی ا ‪  -‬وا ‪ . (=W‬و( م ‪ 1842‬آن ه‪j‬‬

‫‪- 22‬وه ا ‪/‬ی ا ‪ /‬و(‪ ،‬ﻥ=‪ 0 B‬ا ‪K‬ﻥ‪ 5 ، -‬آ ﻥ ‪ ،‬و ا‪C‬ت ‪ 2‬ا ‪+‬ر‪ ،‬و‪ 0‬ه آﻥ‪ R‬ﺕ‪» /-‬ء ا ﻥ «‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪12‬‬
‫ذاك أﺽ‪ ^ ،%‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ ،$‬وﺕ‪ R%‬ﺕ‪F‬ﺙ ا ‪%‬آ ا !  ا ‪K‬ﻥ‪ .  ، -‬و‪g‬‬
‫ ‪ 0 v‬ر(‪ ،e‬ﺹر واا ‪ 0‬أ ‪% g/‬ري ا‪ FKB‬اا
‪.‬‬

‫آن رآ‪ j‬ی ƒ ‪n‬ﻥ[‪ ( G‬ن‪ .‬و دح ‪ 0‬ا ‪ 5 ،0$‬ی‪ 0‬إ‪ 8‬ا‪ B‬ی  ﻥ‪6‬م ‪8=/‬ﺕ‪e‬‬
‫إ ا ‪ e .K %2‬رویا رویا ا^ ا ‪/‬ﻥ ا‪1‬و ( ا ‪ K %2‬ا آن یﺝ‪ = CC‬ه‪j‬‬
‫واﺙ ن ‪ 0‬ر(‪ ،e‬او ‪C‬ی‪ 5‬وروﺕ غ‪ .‬وآن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ﺹی= ‪/‬رآ‪ ،j‬و زآ‪ r‬ى ه [‬
‫ا ‪%‬ی‪ .‬ه‪G‬ا ﻥ
 أن ا‪ FKB‬اا
‪ ،‬وا آﻥ‪ R‬ﺕ‪  g+‬ﻥ‪ =K‬ا ﺝازی ا ‪(  2‬‬
‫ا ‪ ،=+ /‬آﻥ‪ ( R‬ا ‪ R‬ﻥ‪ e-K‬ا ‪- =x‬ن ا ‪ /
/‬ا  ‪ 0‬ا ب ا !ن وا
‪G‬ری ‪0‬‬
‫ا ‪G‬ی‪ 0‬آن ی ‪ /‬إ ‪ 5C‬رآ‪ j‬واﻥ
‪.$‬‬

‫( ﺥی‪ 1842 L‬م رآ‪ j‬إ آ ‪=B 0‬ار ( ‪ ،C‬وأ‪ +‬ا
یة ‪%‬ل اﺕ
ه ﺝیا‪.‬‬
‫(‪ (BM‬أي أﺹ‪ eP‬ا ‪ 0‬و أي اﻥ
‪ ،$‬أ ‪  y‬ﺥض ا ‪K‬ح ا‪1‬آ‪ W‬ﺝ‪G‬ری ﺽ‬
‫ا !وط ا ‪  -‬وا‪8‬ﺝ‪ /‬ا =‪ ،/P‬و ‪ 8 ^ ( 0‬ی
وز ا ‪ ( %‬ﺹ‪ .eM‬وه ﺕ
‬
‫أﺙ ا !وط ا ‪ K M/‬ا ﺕّن ( ‪ C‬آ^ ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ ،$‬و ا‪1‬ﺥŽ وا‪ g‬أن رآ‪5 j‬‬
‫ی ف ا‪8‬ﺽ‪C+‬د ا ی وا ا ‪K‬ي ا ‪G‬ی‪ 0‬ﻥ ‪ /C‬اﻥ
‪ ( $‬اﺙ‪GC .e‬ا آن رآ‪j‬‬
‫د‬
‫‪ 8‬ی‪ / v K‬و‪U /‬ل ا ی و‪ 8‬یى ‪ 0‬ﺽورة ی‪ j‬ا‪ r‬آ ‪ٍ  L = C‬‬
‫ ی‪ ^ .0‬آن ی‪ 0 ،^UK‬ه‪ rG‬ا ‪$‬اوی‪% ،‬ﺝ} ﺕ ‪ …/‬إ ‪ 0x‬ا‪1‬ر  ‪%‬ﺝ} ﺕ‪^C--‬‬
‫ا ‪= ، %+-‬ار أن ذ ? ﺽوري ‪K%‬ظ  ا ‪ K %2‬و “=ء   ‪ C‬آ‪ . /‬أ اﻥ
‪$‬‬
‫–وه‪ / rG‬اﺕ‪ C 5-‬آ^ أﻥ
‪( ( e‬ﺕ‪( -e‬ن أب إ ا ‪ /
/‬ا‪1‬ﺥى ا آﻥ‪R‬‬
‫ﺕ‪ u‬أ ‪ L‬آ‪K‬ح ﺥرﺝ ﺽ ا ی‪ .0‬و =^ ‪ /‬أن ذ ? ا ‪BM‬ف ( ا ? ‪ 0‬رآ‪j‬‬
‫واﻥ
‪ $‬ی!‪ e‬ا ‪BM‬ف ا  ا ‪G‬ي آن ‪ ( /P‬ﻥ‪C‬ی ‪ 1917‬وای ‪ ( 1918‬و‪ ، +‬‬
‫آن ‪ v‬ا (ق ی‪ +‬ن ‪U‬ل (ري و(ﺹ^ ﺽ ا ‪ .-‬وآن ر(ق ‪n‬ﺥون ی=رون‪،‬‬
‫ ا ‪ ،j‬أن ذ ? ا ‪U‬ل ‪ j‬أ
^ ا ‪C/‬م‪ ،‬وأن أ ‪C‬م ﺕ‪ eK‬أه‪ . /‬وآﻥ‪ R‬ﺥ‪(B‬ت‬
‫( وﺝ‪C‬ت ا ‪ 0 6‬ه‪G‬ا ا ع ﺕ=م ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬و‪ P‬ا ‪ 0 K%2‬ا !ن ‪0‬‬
‫ز‪ ./CPB‬و وﺝت 
د ‪ 5C‬ﺕ ه ( ا ‪ ^P‬ا آ‪ C‬رآ‪ j‬آ‪%/‬ر إ ر(‪e‬‬
‫ا =ا ( ‪ .0‬ویوي واﺽ ا ة رآ‪ j‬أن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ا=‪ B‬ا=‪( 8‬ﺕا (‬
‫ه [ ﺕ‪%‬ی ا‪ FKB///‬اا
‪ .///‬و ﺕﺝ‪ e‬اﻥ
‪ ،$‬ا ‪G‬ي آن واا ‪ 0‬ا ا ‪K %2‬‬
‫ا ‪ ،0‬إ آ ‪ ^ 0‬ر ‪ e‬إ إﻥ ا‪ .‬و‪ 0‬ا ‪ ^/%/‬أن ﺕن دارت ی[‪2 G‬ر‬
‫ ‪ e‬و ‪ 0‬رآ‪ j‬ا ‪G‬ي آن یا(‪ 0 g‬ﺕ ‪ e‬وا ‪G‬ي آن ‪x‬ح ووﺽح ‪ F-‬ا !‪. u‬‬
‫إذ آن وﺝ‪8 e‬ذع ا = إ ا =اﻥ ‪ 0‬ا ‪ /‬و‪ …% P‬ا‪+8‬ب‪  ،‬أن ﺕ ? ا =اﻥ ‪ ! 0‬‬
‫وح ا ‪  /‬ا ‪K‬دی‪ ،‬وأﻥ‪ 0 C‬ﺹ ‪ g‬ا ‪B/‬ك ا =ری ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ی‪ -‬ن ‪2‬رى ‪ 5Cx‬إ ‬
‫ا‪Bu‬ل ا ‪ 0 BK‬ا ‪u2‬ر ‪2‬اره‪ 5‬ارات  ﺕ
^ ‪ .0 
 5C‬و ﻥ! ی[‪G‬‬
‫( ا‪ FKB//‬اا
‪ 0 - //‬ا ‪8=/‬ت ‪ 0‬وﺽ‪ g‬ر(‪ e‬ا =ا‪ B( ،‬ا ‪/‬زی^‪ .‬و‬
‫أﺙرت ﺕ ? ا ‪8=/‬ت 
د   ‪ e‬و ‪ 0‬ر‪ - P‬إ ‪ 5‬ا ای ‪B‬ﻥ‪.‬‬

‫ ‪ GP‬ﺽ‪ R+u‬ا ‪+ -‬ت ا ‪F( .0   %/‬ﺥ‪ R U‬ا ‪$ K %2‬دوﺝ‪ .‬و ‪ /‬آن‬
‫رآ‪ j‬ه ﺝ‪ .e( ‚ x =( ،CC‬وآن ا ‚ ا
ی ی
‚ أ ا>
ب ‪ ? G‬ا ‪K%2‬‬
‫ا ‪ gB‬وا‪1‬ری‚ ا ‪G‬ي ی‪%‬ل ‪G‬آء  ا ‪ ،‬و ‪ 0‬ذ ? ‪ 5‬ی‪ 0 e /‬ا ی ‪ 8 ،e‬إ ه [‬
‫ا ‪%‬ی‪ ،‬وإﻥ‪ /‬إ 
‪ /‬ا ‪-/‬ه‪ 0 /‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ی‪ /‬ن ا ‪ .K %2‬وأ ا = … ی‪F‬آ^ ه‪8p‬ء‬
‫ا‪1‬ﺥ ی‪ +( :0‬ا رآ‪F j‬ن ین أآ‪G W‬را و(‪ +‬وأن ی‪ %‬ا ‪ ^P-/‬ا !‪0 .P‬‬
‫رآ‪ j‬أ ذ ?‪ .‬وأﺙ‪ 5C R‬أن آ^ ‪%‬و ‪B‬ال ‪ 0‬ﺕ
ي ( ‪ ،B‬وأن ا ‪ 0 %‬ی‪C 0-‬‬
‫روع‪ .‬و( ﺥﺕ‪ /‬ا ‪+/‬ف م ا= ‪ e2 0 e‬آ‪/‬ی ﺕ‪%‬ی‪ ،‬وه
 ا ‪ 0 .K %2‬ا د‪r‬‬
‫ ‪ 5‬ی =‪ G‬ا
یة ا ﺹر  (ة وﺝ ‪$‬ة أ €‪ CBH‬ﻥ‪. PC‬‬

‫ﺥج رآ‪ 0 j‬ا ‪ K %2‬و ﺕل ﺕ‪ / /‬آن ‪ e‬یم دﺥ ‪ 0 %( .C‬دﺥ ‪ 5 C‬ی‪ 0‬إ‪8‬‬
‫دی‪/‬ا‪ x‬رادی ‪ 0 ،‬دی‪/‬ا‪ x‬ی‪ 5C‬ﺽ‪ g‬ا‪8‬ﺝ‪ /‬وا‪28‬دي ‪ ،0 BK‬و(‬
‫(ة ‪ g /
 =8‬ا ‪ ^P-/‬ا‪28‬دی ا‪  1‬ا ‪/‬ﺕ‪ +‬ﺽ‪ g‬أو [? ا ‪ .0 BK‬و ذ ?‬
‫وﺝ رآ‪ j‬ﻥ‪ e-K‬ه‪ ،‬وه ا ‪G‬ي ‪ 5‬ی!‪ ^u‬ﻥ‪ e-K‬ذ ? ا م إ‪ K- K 8‬وأم ا =‪U‬ء‪،‬‬
‫ ا‪8‬ﻥب ا ‪  5Q /‬ا ‪ ^P-/‬ا‪28‬دی و ‪ ^P-‬اﺝ‪. /‬‬

‫و دارت ی[‪


 G‬د  ‪ e‬و ‪ 0‬ﺹ‪2M 6(% K %‬ص =ل ‪ jC‬ا ‪G‬ي آن هى‬
‫اﻥ
‪ G $‬ﺥی‪ 1842 L‬إ ا ! ‪ .‬وآﻥ‪ R‬ﺥ‪B‬ﺹ رد‪  r‬ﺕ ? ا ‪( 5 … 8 :K %2‬‬
‫‪C‬ﺝ‪ /‬ا ! ‪ .‬أﻥ ‪ 8‬أف ا ! ‪ 0 ،‬ا !  ا ﺕ ‪ R‬ا (ع ‪ 0‬ا ‪َC+U/‬ی‪0‬‬
‫‪ 8‬ی‪ 0/‬أن ﺕان ‪ .KM‬ی ‪ u‬ا‪B‬ك ( د =‪ ،‬ﺕ‪ ? G ،‬ا ر ^ إداﻥ‪ .e‬و ‪H 0‬در‬
‫رآ‪ j‬ا‪ FKB//‬اا
‪ 5 //‬ی‪ 0‬أﺽ‪ e ،   %‬آن رﺝ‪ B‬ی‪ ! 5C‬‬
‫آﺕ
‪ ،r‬آ‪ K- K‬ﺥﺹ‪ .‬وﺕﺹ^ ‪ g‬ﺹی=‪ e‬أ‪ .‬روﺝ‪ e‬إ ا‪ 8‬ج ‪F‬ﻥ‪ 0 e‬را‪ g‬ا ‪B %-/‬ت‬
‫ﺥض ‪/H‬ر ا ی ا ‪  -‬وا‪8‬ﺝ‪ ( /‬أ ‪/‬ﻥ ‪GC .‬ا ار ا ﺝ ‪  0‬ا ‪G‬هب إ ‬

‫‪13‬‬
‫ری‪ j‬وﻥ! 
 ا‪ K‬ت ا‪- 6‬ا‪ .C ( 9F‬وآن ‪2‬ه‪ 0 /‬ه‪ rG‬ا ‪ ، /-‬ا ‪ /‬آ‪-‬‬
‫ ‪ /‬ل ا = ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وا‪/ 1‬ن‪ ،‬ا آ  أن واا ‪ 0‬وط ﻥ
ح ا ‪U‬ل ﺽ‬
‫ا ﺝ ه ا ‪ L %‬ا ‪ -‬ا ﺙ … ‪ 0‬أ ‪/‬ﻥ و(ﻥ‪ .-‬و( ﺕ ? ا‪ /K‬ت ا‪-/ 6‬ا‪9/F‬‬
‫ﺹغ رآ‪1 j‬ول ة ا =ط ا‪ eK- ( ( 1‬ا ‪ ، =-/‬ﺕ ? ا =ط ا ﺕ‪%‬ل ‪0 C‬‬
‫دی‪/‬ا‪ x‬رادی إ  ‪.‬‬

‫‪14‬‬
‫ا ة ا‬

‫]ا‪ H B‬ا‪Z‬ﺵ!اآ ا‪ /‬وا‪– F9/F‬ا د


‪– /‬آ‪– \/!]A– [ /‬ه‪*/U‬‬
‫‪A-‬ر خ –ﻡ د
 ﻡ رآ‪ Q‬ا‪– (L‬ا‪ 0‬ا! ر
] و! ر
[‪.‬‬
‫ﺕ‪  K‬ا ‪K‬ة ا ه
 ( ‪ C‬رآ‪ j‬ا ‪ (%‬ا ‪ ( K%2‬أ ‪/‬ﻥ آ ی! ا ل إ ‬
‫ا ‪M‬رج‪ .‬و‪ 5 ŽM F‬ا‪s‬ن  ‪ ( 5 e‬ا ‪/‬ة ا ‪ =( .=-‬أﺥ‪G‬ت  ﺕ=‪ ،‬آ‪ /‬ﺕ‪G‬آون‪،‬‬
‫‪ /C‬درا ة رآ‪ j‬واﻥ
‪  $‬ﺽء ‪ DC‬ا ‪ %‬ا ‪G‬ي وﺽ ‪./C -K r‬‬

‫رأی أن رآ‪ j‬واﻥ


‪ $‬آﻥ‪  ،‬ا ‪= 0 5H‬ی‪ ،/C‬رﺝ ‪ 0 / 0‬إ ‪% 2‬د‪.‬‬
‫وإﻥ‪G 5‬آون آ ‪ L‬أدرآ ‪ 0‬ا ‪ ،‬أي آ ‪ L‬ﺥﺝ ‪ = 0‬ا ‪ K+‬ا ﺕ‪F‬ﺕ ( ‪C‬‬
‫ا‪8‬ﻥ‪+‬ت وا ‪F‬ﺙ ات ا ‪ 0 - P‬ا‪1‬ة‪ ،‬وآ ‪ += L‬ﺕ‪ R%‬ﺕ‪F‬ﺙ ا ‪ /‬ا ری‪ M‬ا ‬
‫آن ‪ C x‬ی‪%‬د ‪2‬رة ر‪F - P‬ﺙ ﺙرة ﺕ‪/‬ز  أ ‪/‬ﻥ ‪ ،‬و‪+‬ر ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری (‬
‫ذ ? ا ‪ .2‬و أﺽ‪ 5 R%‬أن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬آﻥ ‪ 0‬ﻥج ﺕ ? ا ‪ =%‬ا ری‪ M‬ا ‪%/‬دة‬
‫(‪ ^ ،‚-%‬آﻥ أی‪  0 U‬أﺹ ‪ 0 /C‬أ ء ‪ ، =+‬ا ای ‪B‬ﻥ ا ‪G‬ي آن ی[‪ G‬أآ‪W‬‬
‫أ ‪ 5‬أ ‪/‬ﻥ أ‪ /‬وﺕ‪ 2‬وا ‪G‬ي ﺕ‪F‬ﺙ أآ‪ 0 W‬أي إ ‪n 5‬ﺥ ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ . -‬وأ ‪ 5 R‬أن‬
‫رآ‪ j‬ﺕ ض‪ ( ،‬ا ‪ -‬ات ا‪1‬و ‪ 0‬ﺕ‪p/ ،e‬ﺙات ‪u‬یة ? ا ﺕ ض ‪ C‬اﻥ
‪،$‬‬
‫وأن أﺙ ا ‪ K- K‬ا ‪K‬ﻥ‪ e ( -‬آن ی ‪u‬ی‪ .‬أ اﻥ
‪ =( $‬ﺥ‪  ،gU‬ا ‪F ،j‬ﺙ ‬
‫ا ی‪ ( 0‬أة ﺕد أن ﺕن ‪ .$‬و ‪ ،e‬آﻥ‪ R‬ا ‪ ^P-/‬ا ‪ = /‬ی‪ 0‬أ إی‪ B‬‬
‫ا وام ‪8‬ﻥ
‪/ C $‬رآ‪ .j‬و( ﺥم ا ‪+/‬ف‪ ،‬وﺹ^ آ^ ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪+ ،$‬ی= ‪0‬‬
‫‪ ،0 K M‬وأه‪ C- /‬ﻥ‪ -‬وﺙﻥ ‪ 2 /C‬ﻥ‪ ، -‬إ ا ﺝت ‪/‬ﺙ ‪.‬‬

‫ = ﺕآ ه‪ ( /‬ا ‪K‬ة ا ﺹرا ( ‪ W/ C‬ا ‪ K‬ا ‪ -‬وا ‪ K- K‬ا‪1‬آ‪ W‬ﺝ‪G‬ری ( ذ ?‬
‫‪ C ( 5‬رآ‪ ^  j‬إ ری‪2 j‬غ وﺝ‪ C‬ﻥ‪r6‬‬
‫ا ‪ .0$‬ﺕآ ه‪ ( /‬ا ‪ 6%‬ا ه ّ‬
‫ا
یة‪ .‬و ﻥرك ا
ی ا ‪G‬ي ﺹ‪ eH‬رآ‪ = j‬وه ‪ /‬ی
وز ا ‪ -M‬وا !ی‪0‬‬
‫‪ 0‬ا ‪F ،/‬ول أن أ ‪U 5 0‬ب آن ‪/U ( r8‬ر ا ‪.K- K‬‬

‫ = … ( … دیری‪ 0‬أن درس ‪ ^P- 5‬ا وا وح وا ‪/‬دة وا ﻥ ا ‪ ،m‬وأ‪+‬آ‪5‬‬
‫( أرﺝ‪ y‬ا ‪ 06‬أ‪/‬ء ‪ v‬ا ‪ .KBK‬و‪F‬رﺝ‪ g‬إ آ ‪/‬ت اﻥ
‪ = ( $‬آا‪// :e‬ر‬
‫ا‪Z‬ﺵ!اآ ا‪ =( ،‬آ‚ ی=ل‪:‬‬

‫»إﻥ ‪ ،MK‬ﻥ‪ 0%‬ا‪8‬اآ ‪ 0‬ا‪/ 1‬ن‪F ،‬ﻥ ﻥ‪ /-‬أﺹ ‪ 0 8‬ن ‪/‬ن و(ری ‪ e‬وأوی‪0‬‬
‫(‪ ^ ،‚-%‬أی‪ 0 U‬آﻥ‪ f‬و( ‪ eM‬وه ‪ .«^u‬و‪ 8‬ی‪F‬ﺕ اﻥ
‪G $‬آ ا‪- ( 5‬ف أ ‪/‬ﻥ را‪،g‬‬
‫( رخ ا ‪G‬ي آس ‪ K} p  / ( e‬ﺥﺹ‪ .‬و‪F‬ض  ‪ 5‬ا‪s‬ن ا‪1‬ﺹ^ ا ‪B K- K‬اآ ‬
‫ا ‪. /‬‬

‫ ‪ R-‬اﺥ‪2‬ﺹ ‪F ،‬ن ا ( … دیرن‪ ( ،‬ا ‪ (  R G  .K- K‬ا ‪/‬ﺽ آ‬
‫أآ ّن ‪( -K‬ة ‪ 0‬ا ‪ ^P-/‬ا ‪ K- K‬ا‪ ، 1‬ﻥ‪ ^ (  6‬آ^ ‪ 0‬ی‪ F-/ 5C‬أﺹ^‬
‫ا ‪+‬ر ا>ﻥ‪-‬ﻥ‪.‬‬

‫إن ا ‪ -/‬ا ‪ ، - P‬آ‪ /‬ی‪ C+‬اﻥ


‪ ،$‬ه أن ﻥ ف ه^ یﺝ أ ﺥ‪B‬ق … ا ‪،5‬‬
‫و رة أﺥى‪ ،‬ه^ ه ك إ ‪ e‬آ‪/ /‬ﻥ ( ‪ . Kx‬إن ذ ? ا ‪ ،… M‬ذ ? ا ‪ 0P‬ا  ا =رة‪،‬‬
‫ی‪ 0/‬أن ی ‪ j‬أ‪ ‚-% K M 8‬ا‪1‬دین‪ .‬ی‪ 0/‬أن ی
 ( ^ ه^ ‪/‬وي ‪%8‬ود‬
‫ا =رة‪ ،‬ﺕ ‪ ^/‬ﺕ‪ R%‬إﺕ‪ e‬ﺝ‪ 8 ^(%‬ی‪ 0 C 2%‬ا ‪ .PB/‬وی‪ e /‬أن ی‪%‬ل ‪+‬ﺕ‪ e‬إ ‬
‫ا وا‪ K1‬وا ‪ . C‬وی‪ e /‬أﺥ ا‪ eK2 ،‬ه‪ B‬ﺹ ‪ %‬و‪ -‬ا‪ ،‬أن ی‪/ 0-‬ة واة‬
‫وﻥ‪ PC‬درا واﻥ ‪ 0‬أ ﺕ ‪p 56‬ون ا>ﻥ‪-‬ﻥ ‪ ،x‬وأن ی‪e/ ( ،K‬‬
‫ا ‪ B‬ه ‪ ‚% ،‬أو‪8‬د‪ r‬واا‪ 0 5C‬دون أن ی د إ ا ﺥ^ ( ﺕ‪2‬ی‪ L‬أره‪/ .5‬‬
‫واة‪ ،‬ی‪ e /‬أن ی
 ( ا‪1‬ل ا‪1‬آ‪ W‬ﺕ ‪ ،‬و ‪ 0‬ا>ار ﺝد ه‪G‬ا ا> ‪ e‬ی‪ g-‬ا>ار‬
‫ﺝد آ‪ 0P‬وﺝ ‪ G‬ا‪1‬زل‪ ،‬ل ن ذات یم‪ :‬آ‪( ،0‬ن‪ ،‬وﺹرت آ ‪% e/‬ل وا ‪.‬‬

‫إذن‪ ،‬آﻥ‪( R‬ة ﺥ … ه‪G‬ا ا ‪ ،5‬ﻥ ﺥ =‪ ،e‬ا ‪ ( H‬ﺥ =‪ ،e‬ﺝدة ( ن ﺥرج ه‪G‬ا‬
‫ا ‪ .5‬أی‪fU 0‬؟ ‪ 8‬أ یري‪ .‬و ‪ 5‬ی‪ 0/‬أي ( ‪-‬ف ‪ ،‬و‪ KB( 8‬ا
د (‬
‫و‪H‬اد‪ ?( 0 ،‬ذ ? ا ‪.$u‬‬

‫‪15‬‬
‫إن ذ ? ا ‪ 0P‬ا‪1‬ز ی‪ … M‬ا ﺝد آ ‪ .e‬وه‪G‬ا (€ن ا وا ‪ K‬ی‪%‬دان آ^ ه ﺝد‪.‬‬
‫ا ‪K‬ة ﺕ‪ … M‬ا ‪/‬دة‪ ،‬ا ی‪%‬د ا ﻥ‪ .‬و( ا ا‪ j ،g‬ه‪G‬ا ا !^ ا
ی ‪ 0‬ﺕ
 »ا ‪/‬أ‬
‫ا‪1‬ول«‪  ،‬ا ‪ e(BH 0 5H‬ا ‪ ،K- K‬ى ا ‪2‬ر ا ‪B‬هﺕ ا =ی‪.5 5‬‬

‫زة ا =ل‪ ،‬أﻥ‪ (  F- C‬إذا آن ‪ 0‬ا ‪ 0//‬أن ی‪+‬أ ء ( ا ن ا ‪G‬ي ﻥ‪%‬ك‬
‫( ‪ ( ،e‬ه ﺝد‪ ،‬ون ﺕﺥ^ آ‪C
 0P‬ل ﺝد ( ‪ /‬وراء ود ه‪G‬ا ا ن‪ .‬آ‪ 0P‬ی=‪g‬‬
‫ﺥرج إدراآ ‪ ،‬ی ی‪ ،rC‬أو ا‪6‬ب‪ ،‬أو ا‪ ،H/Z‬أو ا‪/‬وح ا‪(/2‬س‪ ،‬أو ا‪ ^ .*/2‬ی‪ /‬أن‬
‫ﻥ‪ ،e /-‬آ‪ /‬ی‪ ^ K‬اﻥ
^ ا =ی‪ j‬ی ‪ ،‬ا'‪ (» .//‬ا ء آن ا ‪ .«/‬وه‪ rG‬ا'‪+( //‬ت‬
‫ا ﺝد‪+( .‬ت ا ‪.5‬‬

‫ه‪ rG‬ا ‪K‬ة ‪ 0‬ا'‪ ،//‬أ ا‪ 1‬ء ﺝ‪ ، /‬آ(‪ ( C%‬ا =ن ا ‪ ! 0W‬ا ‪/‬دین‪ W/ ،‬‬
‫ا ‪ K- K‬ا
یة ‪ =+‬ا
یة‪ ،‬ا ﺝازی ا ‪W‬ری‪ ،‬وذ ? ( ﻥ‪+‬ق ﻥ=ه‪6 5‬م ا‪8‬ﺝ‪/‬‬
‫ا =ی‪ ،5‬ا ‪6‬م ا>‪ .+‬وآن ا ‪2‬ر ا =ی‪ 5 5‬ی=‪ L‬ﺝ‪$‬ا ‪ 0‬أن ی‪ 5C -K‬أﺹ^ ﺝ‬
‫‪ 0‬ﺝی ( زﻥ‪ ،5C‬ی‪2 $ /‬ه‪ 0 5‬ا ‪2‬ر ا ‪.=-‬‬

‫آن ا وا ‪K‬ة وا =^‪ ،‬ا ‪6 /‬ر إ ‪  C‬أﻥ‪ C‬واﺡ‪(/‬ة وﺙ !‪ ،/‬ﺕ! ( ﻥ‪6‬ه‪‚ 0 5‬‬
‫ﺝهي‪ .‬و ‪ ،^ K‬آﻥ‪ R‬ا ‪ 6B/‬ﺕ ‪  5C‬أن آ^ ه أرﺽ ی‪ 0P ( . u‬ی ‪j‬‬
‫ا‪1‬ل ا‪1‬آ‪ W‬ﺕ ‪ .‬وآﻥ‪ R‬ا 
 ﺕ ‪ 0) 5C‬دون أن ﻥ ‪ 0 5‬ا‪K1‬ر وا‪8‬آ!(ت ا ‬
‫آﻥ‪ R‬ﺕ=م ‪ ( 5C‬آ^ یم اد ﺝیة(  أن ه ك أﻥ ‪ ،‬ودو‪ ،K M 8‬وأ(را ی ‪.‬‬

‫وآن ا‪ 5C‬أن ی (ا ‪2‬ر ه‪G‬ا ا!ع‪ ،‬وآ ‪ L‬ﺕ‪ C6‬ا ‪K‬وق ا =‪ 0 /P‬ا ! وا‪ 1‬ء‪.‬‬

‫آن ا ‪ KBK‬آ ‪ /‬ﺕ‪%‬وا ( درا ا ‪/‬ﺽ‪ ،‬وﺝوا  ‪ .K M‬و‪ 0‬ﺕ ? ا ! ب ‪0‬‬
‫اﻥﺙ ود‪ ،‬و ‪ 0 C‬واﺹ^ ا‪/8‬ار ( ا ‪ %‬ة‪>( .‬ﻥ ‪ $‬اﺝزوا = ‪ ،K M‬وآ‪? G‬‬
‫ل ا ‪K‬ﻥ‪ 0/( .0 -‬أی‪ 0‬ﺝء ذ ? ا‪8‬ﺥ‪B‬ف ( ا ‪$‬ن وا ‪/‬ن‪ ،‬إذا آﻥ‪  R‬آ^ ء ﺕ‪0/‬‬
‫( أ أو‪ ( ،‬إ ‪ ^  x( e‬ا ‪W/‬ل؟ و ‪ 5‬ی‪ 0‬ه ك ‪M 0‬ج إ‪(8 8‬اض ‪F‬ن ذ ?‬
‫ا> ‪ e‬ی=ر‪ 0 ،‬دون أن ﺕن ى ا>ﻥ‪-‬ن ا =رة  (‪ 5C‬ا ‪ ،‚-‬أن ﺕﺝ ا م إﻥ ا‪ ،‬و‪H‬ا‬
‫أ ‪/‬ﻥ ‪ ،‬و ‪( H‬ﻥ‪ .-‬و‪ /-‬ی ‪ ،e ( 0‬ی‪-‬د ‪n‬ل ارت ا م ( إﻥ ا‪ ،‬و‪H‬ا ی=‪g+‬‬
‫رأس ﺕ!ر ‪ $‬ا‪1‬ول وی آوی^ زم ا ‪.+ -‬‬

‫ءا ‪ 0‬ا =ن ا ‪ ^ ،! 0W‬ءا ‪ 0‬ا =ن ا ‪ ،! g-‬و‪x‬دا ‪ g‬ا ‪8‬ت ا ‪ = /‬ا ‬
‫آﻥ‪ R‬ﺕ‪+‬أ  ا ﺝد وا ‪ 5‬ا>ﻥ‪-‬ﻥ وا ‪B‬ت ‪ 0‬ا ! ﺕ‪ R%‬ﺕ‪F‬ﺙ ا ! ‪G‬ات‪ ،‬راح‬
‫وﺝد ا‪ 1‬ه ‪ ،‬آ‪2/‬ر ^ ء‪ ،‬ی‪ W‬ا ‪$/‬ی ( ‪$/‬ی ‪ 0‬ا !?‪ .‬و ‪ ،^ K‬أن ی‪ -K‬آ^‬
‫ء ( ﺕ ‪ ( ،e‬ا ‪$‬ن و( ا ‪/‬ن‪ 8 ،‬ین (‪  [ -‬دام ا>‪N!/‬ف ا‪1‬اث‪8 ،‬‬
‫ا
‪ g‬ا ‪!/‬ك ‪ ،C‬ی
 ﺕ‪ r -K‬ﻥ‪x C‬أت ( وط ﻡ]!‪ ،/F‬ﺕ‪ R%‬ﺕ‪F‬ﺙ  ^ ‪.K M‬‬
‫(^ (رق ‪ 0‬ه‪ rG‬ا ‪K‬ارق ی
‚ أن ی‪1 -K‬ب ا ‪M‬ﺹ‪ ،‬و ‪p/‬ﺙات ا ‪M‬ﺹ ا أﻥ
‪.e‬‬

‫آن ا ‪ KBK‬ا>ﻥ ‪ ،$‬ا ‪!P‬ن ( ‪ ^Q‬رأ‪  /‬ا ‪%‬ل ا ‪-‬ی‪ g‬وا ‪ /‬ی!ن 
‬
‫ﺙرﺕ ‪ 0‬اﺙ ‪ 5C … ،0‬أن ﺕ‪-‬ء ا ه^ ‪ 0‬وﺝد ( ‪= B‬ة ﺕ آ^ ء وﺕ‪ ^ K‬آ^ ء‪،‬‬
‫‪2‬ف ا ‪ 0 6‬إرادة ا !‪ .‬وآﻥ‪ R‬ورﺕ‪ 5C‬ا !ك أی‪ ( U‬أن ﺕن ﺝ‪ g /‬ﺕ ?‬
‫ا‪ 'A6‬ر ا ‪ K M/‬ا ‪CQ‬ت وﺕ‪2‬ر‪ ( R‬ز‪ 0‬ا ‪W‬رة ا>ﻥ ‪$‬ی أ(را ‪ ? ( ./
A‬ا‪(1‬ر‬
‫آﻥ‪ R‬ﺕ‪ gx ^/%‬ا‪(L‬ة‪  ،‬ا ‪ 0 5H‬آ^ ا
‪C‬د ا ‪ C … ( R G‬و ‪ 0‬ﺕ ‪ 5‬ا'!‪ /‬ب‬
‫ا‪(2‬س‪.‬‬

‫وآن ا ‪/‬دین ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن‪ ،‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ﺙ‪x ،5C 5‬ا ا ‪$/ F-/‬ی ‪ 0‬ا ﺽح‪K( .‬‬
‫ﻥ‪6‬ه‪ 5 5‬ی‪ 0‬ﺙ‪ 0 /‬وﺝد ? ا =ة ا ی=ل أﻥ‪ C‬ﺕﺝ ‪ ، /‬ﺕ ? ا =ة ا> ‪ C‬ا ﺕ‪5C‬‬
‫ ا وام ‪F‬ور ا
یة‪ ،‬ﺕ‪ ( K‬آ^ ء وﺕ آ^ ء‪ /( .‬ا ‪6‬هات ‪x‬ا‪ ،‬و‬
‫ا ری‪ ،x m‬إ‪ 8‬ﻥ
 ( ^  ا>ﻥ‪-‬ن ‪G‬ات‪.‬‬

‫ آن ا ‪/‬دین ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن ی (ن آ ‪ L‬ی‪-K‬ون ی‪%‬د أ( ل ا !‪ 5C ،‬آﻥا ی (ن أن‬
‫ ‪ R-‬ا‪ R- ،C s‬ة ﺥرﺝ  ه ا ﺕ‪ g 2‬ا ری‪ ،m‬وإﻥ‪ /‬ا ! أﻥ‪ 5C-K‬ه‪ 5‬ا ‪G‬ی‪0‬‬
‫ی‪ 2‬ن ا‪1‬اث‪ 0 .‬ه آﻥا ی= ن ( ﺕ ‪ =( .v‬آﻥا ی ‪/‬ن أن ا ! ی‪K M‬ن (‬
‫ آ‪1 5C‬ن ‪n 5C‬راء و‪ 5C .K M y 2‬آﻥا ی (ن  ی‪ W‬ﺕ ? ا‪8‬ﺥ‪(B‬ت‬
‫ا ‪ ، % 2/‬آﻥا ی (ن ﺕ‪F‬ﺙ ا !وط ا ‪/‬دی  ا>ﻥ‪-‬ن ا ‪G‬ي ین ( ‪ ^ .C‬آﻥا‬
‫ی =ون‪  ،‬ا ‪ ،j‬أن ﺕی‪ 0‬ا ! ی‪%‬د ‪GC‬ا ا ‪!/‬ع أو ذاك ‪ 0‬ا ‪ 0 !/‬ا ‪G‬ی‪0‬‬
‫ی‪/%‬ن ‪ 5C‬وی‪%‬دون أ( ‪H  5C‬ار إ ‪ 0 e‬ا‪.C s‬‬

‫‪16‬‬
‫آن ‪ v‬ا ‪/‬دی ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪x 0 -‬ا ‪ F-‬أﺥى أی‪ =( .U‬آن ﺥ‪ 5C2‬رددوا  ‪5C‬‬
‫ =ل‪ :‬ﺹ‪ y %‬أن ا› ‪ 8‬ی‪ 0/‬أن ین ه ‪ e‬ی‪ rC‬ا ‪C‬د ا ه ‚‪ ،‬آ‪ 8 /‬ی‪ 0/‬أن ین ه‬
‫ ‪ e‬ا‪6‬ب أو ا‪ H//Z‬أو ا‪//‬وح ا‪(//2‬س ( ا یﻥ ا ‪ 0 ، % -/‬یﺝ أ رو وﺽ‪( g‬‬
‫ا ‪/‬دة إﻥ ا ‪G  K‬ات‪ ،‬و…  ا ‪ +‬وﺕ=م ‪F( .C‬ﺝب ا ‪/‬دین ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن ‪F‬ن‬
‫ذ ? أی‪ 8 U‬ی‪%‬ج إ ة ﺥرﺝ ‪1 ،‬ن ا =رة  ا>‪-‬س ‪ 0 /U‬ا‪1‬س (‬
‫ا ‪/‬دة ‪G‬ات‪.‬‬

‫آن ا ‪ 5‬ﺝ‪ e‬م‪ ،‬وا م ا ‪ +‬ﺝ‪ e‬ﺥص‪ 8 ،‬ﺕ‪$‬ال ﻥ‪ 2‬ا ‪+‬ر ( ا ‪ 2‬ا ‪G‬ي‬
‫اﻥ‪2‬ف ( ‪ e‬ا ‪/‬دین ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن إ إﻥ!ء ( ‪ 0 ،5CK-‬ا م آﻥ‪ R‬ﺕﺹ ‪ R‬إ ﺕ=ی ﺕ ?‬
‫ا ‪K‬ة ا‪. 1‬‬

‫إن آ^ ‪ 0‬ی‪ /-‬ﻥ‪ e-K‬دی أن ین ا وا ‪ / ،K‬ا ‪G‬ي ﻥ‪ e 5CK‬هﺕ ‪ 0‬ا ‪ ،0 /‬‬
‫= ا ‪/‬دة وﺕ=  ا ‪ ( . +‬ى [ت ا‪ 1‬ف ‪ 0‬ا ‪ 0 -‬و‪B‬ی ‪ 0‬ا ‪ 5 ،0 -‬یﺝ‬
‫‪ ، v‬و ء ‪ 5 e‬یﺝ ی‪ 5 ،K /-‬یﺝ ی‬
‫ ا‪1‬رض أي آ‪ٍ ، 0P‬‬
‫ ‪ ( .‬ﻥ وا ‪ +‬وا ‪/‬دة =‪ R‬ا وا وح وا ‪.K‬‬

‫ ‪ 8 0‬ی ‪ u‬أن ﻥ‪2‬ر أن ا ‪/‬دة ه ‪U‬ورة ء (‪ ،D‬ﺙ= ^‪G ،‬ر‪ ،‬وأن ا ‪ K‬ه‬
‫ء ره ‪ ،L‬ﺥ‪x ،L K‬ه‪F / .‬ن ا ‪/‬دی ‪ 0‬ا ‪ ،0 G/‬أو أ ﻥ ‪ v‬ا ‪/‬دی ‪ 0‬ا ‪u2‬ر‬
‫( ا ‪ ،0-‬ی ( ن ( ‪ /‬ا =ش‪ ،‬أو ‪ u‬ا ‪M-‬ی ‪( 0‬ی‪ -‬ا ‪ W/‬ا ‪G‬ی‪ 8 0‬ی‪^ L‬‬
‫آ‪» 0 5CB‬ا ‪ «/6‬و»ا
‪/‬ل« وا ‪G‬ی‪ 0‬یﺕن آ^ ا‪8‬رﺕ ح ‪ g‬ذ ? =‪G‬ارة ‪5‬‬
‫ا ﺝازی ودﻥءﺕ‪ ،e‬ی ( ن إ ا آ ‪ 2 0‬وﺕ‪ 5 /2‬أ ﻥ ‪F‬ن ا ‪/‬دة ء ﺙ= ^ و(‪.D‬‬

‫أ إذا ﺕ ‪  ،‬ا ‪ 0 j‬ذ ?‪ ،‬ﺕ‪+‬ر ا م ا ‪$ K‬ی‪ ( P‬ا ‪ [/‬وا ‪  0 -/M‬ا‪1‬ﺥ ة‪،‬‬
‫ ‪ 6B‬أن ا ‪/‬دة أﺽ‪ [ R%‬أﺙ ی وآ إ ود ‪ 8‬ﺕ‪2‬ر‪ G /( .‬أن ‪ R‬ا ‪W‬رة‬
‫ا ‪  2‬ا ا‪28‬د ا ‪ +‬ا =ی‪ ،5‬أﺥ‪ G‬آ^ ء ی‪%‬ك‪ ^( .‬آن راا ا =‪،‬‬
‫وآ^ آن آ دﺥ^ ( ار ا ‪%‬آ‪ .‬و( ا ‪/‬دة ا ‪ ، /‬ا
ة‪ ،‬ﺕ‪  ،5‬ا ی[‪،G‬‬
‫اآ!ف ى آﻥ‪ 8 R‬ﺕ‪$‬ال 
‪ ، C‬وأل ﺝیة ‪ 0‬ا ‪%‬آ‪.‬‬

‫إن ا ا ا  ‪ 5 0‬ى ا =Ž ا ‪G‬ي آﻥ‪ e R‬رف ا ‪/‬دی ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪0 %( .0 -‬‬
‫آ‚ ه خ‪ ،‬وه ‪ 0‬أآ‪ W‬ا ‪/‬دی ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬ﺕ‪ ،…+ ?/‬آ‪ //c e‬م ا‪ ،//‬آن‬
‫ی ف  ی (‪ e‬ا م آ^ ﺕ ‪ G /‬ر 
‪ ( C‬ا ‪ -‬ا ‪W‬ﻥ !ة ‪ 0‬ا ‪C ( ./‬اء‬
‫آن ( ﻥ‪6 8 [ r6‬را‪ ،‬واا ‪ 0‬ا ﺹ ا ‪ - P‬ا ‪/‬ﻥ ‪ ، +‬و رة أﺥى‪ ،‬‬
‫آﻥ‪C e( R‬اء أ(‪ ( 0 ^U‬ا>‪H‬ی… ‪ ^ e‬أ ‪ K‬م‪ .‬و ‪ gU‬ات ‪ 0‬ﻥ!‬
‫ا ‪ L} p/‬ا ‪ C - P‬خ‪ ،‬أﺙ‪ R‬ا ‪ /‬ء‪ ،‬ا ‪x‬ره  ا‪1‬ﺥŽ ‪(8‬ازی ‪ ،e‬أن ا ‪C‬اء‬
‫آ‚ ‪ 0‬ا‪s‬زوت وا‪1‬وآ‪ 0
-‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ی!‪=/ /C‬دی ‪u K Kx‬ی د  ‪ 0 0‬ﺹ‬
‫أﺥى‪ .‬و [ ‪ ،‬و( أواﺥ ا =ن ا ‪ ،! g‬اآ!‪ RK‬ا ‪ /‬ء  ‪ 0‬ﺕ ? ا ﺹ‬
‫ا‪1‬ﺥى ‪H‬زات ‪ ^W‬ا‪8‬ر‪H‬ن وا ‪ C‬م‪ ،‬وه‪ rG‬ا ‪u‬زات ه وره ﺽب ‪ 0‬ا ‪/‬دة‪ ،‬و ‪0‬‬
‫ ‪ u‬ا ه(‪.‬‬

‫إ ‪n 8W 5‬ﺥ‪ .‬إن ا ق ا ‪ B‬آ‪ W‬ا‪/ 8‬ل ( رو ا ‪ (-‬ﺕ ‪ .‬و أدى ﺥت‬
‫ﺝ أﺙ ء ا ‪2%‬ر وا ‪%‬ب ا‪1‬ه ‪ .‬و ‪  r8‬ﺕ‪ ( C‬دی ‪ j‬ا ‪/ 6‬ت‪ .‬وا ‪%‬ل أن ا ق‬
‫ا ‪ 5 B‬ی‪ 0 e 0‬وﺝد ^ ‪ 1897  K( . 26‬أو ‪ 1898‬اآ!‪ ( RK‬ا ‪/‬دة‬
‫ا ‪ ،
K‬ا ‪M‬د‪ ،‬ﺝاه ‪8‬دی إ أ ‪ 5  % ،‬ی‪ 0‬ه ك ‪ ،K‬ﺽ‪ g‬أ‪/‬ء ‪0 ،C‬‬
‫ا
ء إ ﺕ‪ /-‬ت =‪ 0 -‬ا ‪B‬هت ا ‪ C‬و ا =ی‪ .5‬إن ا ق ا ‪ B‬ی =^ ا‪1‬ﺹات‪.‬‬
‫(‪= K‬ورﻥ أن ﻥ‪ g/-‬ه ( ‪ =  K‬ﺕ=م   ‪8n‬ف ا ‪K‬ا‪ .m‬و^ زهء‬
‫أ ‪ / 0‬أن ( ا‪8‬ن إرل  ‪ 8‬ﺕ‪ m- -‬ﺕ ? ا ‪ ^ ،‚-%( +M‬أی‪U‬‬
‫ﺹرﺕ? ا !‪ . 2M‬وﺕ‪ ? G = =%‬ی‪ K‬أن ی
ي ﺕ ی^ ﺝ‪C‬ز اﺥ‪ e‬ا = ا ‪K‬ﻥ‪B -‬ن‪،‬‬
‫وه‪G‬ا آ ‪ e‬ی‪-/ 8 5‬ة »ا وح«‪ ،‬وإﻥ‪-/ /‬ة دة ‪ u‬ا وا ه(‪ ،‬ﺕ=س وﺕﺝ‪0 e‬‬
‫ ‪.‬‬

‫ = ﺽ‪ 5 R‬ﺕ ? ا‪ W1‬آ أ ‪ 5 0‬ى ﺕ‪ L M‬ا ‪2‬رات ا ‪ 0 ( F/‬ا ‪/‬دی وا ‪B‬دی‪.‬‬
‫و = آﻥ‪ R‬ه‪ rG‬ا ‪2‬رات أ ﺕ‪ K M‬أی‪ ( U‬ا =ن ا ‪ .! 0W‬و آن ( ول دی‬
‫ذ ? ا ‪ 2‬ه‪ rG‬ا ‪ gP‬ا
یة آ(‪ ،‬ﻥا أ^ »(
ﺝ« و ‪ /‬آن »ا ‪/‬ه‪K‬ن« أا‬
‫ ‪.5C‬‬

‫آن ا ‪ KBK‬ا‪/ 1‬ن ا ‪ /‬ﺹون ﻥ‪ f‬ی =ن وﺝ‪ C‬ا ‪ 6‬ا = ی »ا =ی‪( .«/‬ﻥا یدون‬
‫ا ‪G/‬ه‚ ا ‪/‬دي  أﻥ‪ e‬زﻥی… و‪ 8‬أﺥ‪ 0 .B‬آﻥ‪ f‬آن ی‪ ^W/ ^% K‬ﺕ ? ا ‪.x-‬‬

‫‪17‬‬
‫وآن یرك … ا>دراك آ^ ﺕ‪ R(C‬ا‪(1‬ر ا ی ا =ی‪ 5 0 ./‬ی‪ 0‬ی‪ 8 ? /‬ا
أة و‪8‬‬
‫ا ‪ …+ /‬ا ‪B‬زم ‪ R‬ﺹ ‪2 e‬رة ﻥ‪ ?  PC‬ا‪(1‬ر‪.‬‬

‫و( م ‪ 1781‬ﻥ! ‪ eK} p‬ا ‪ (/2 - P‬ا‪ *//2‬ا]‪ .d /‬و أن ( ‪ e‬أﻥ‪ 8 e‬وﺝد ا ‪1‬ي‬
‫هن  وﺝد ا› و ﺥ د ا ‪ jK‬و أز ا‪(1‬ر‪ ،‬وأن ‪ /‬ی=م  أس‬
‫ا 
‪  .‬أﻥ‪ e‬أﺽف ا =ل أﻥ ‪ 8‬ﻥ‪ g +-‬أن ﻥ ف ا‪ 1‬ء ذاﺕ‪ 8 ،C‬ﻥ‪ g +-‬أن ﻥ ف‬
‫ه ‪G C‬ات‪ ،‬وإﻥ‪ f=( /‬ا‪1‬ل ا ﺕ
 ‪ C‬ﺕ ? ا‪ 1‬ء (‪p‬ﺙ  ا ‪ .‬وه ‬
‫ا‪ 1‬ء‪ ،‬ا ‪ KM/‬وراء ا ‪6‬هة‪ 0 ،‬ﺕن أا ( و ‪ .‬ه‪G‬ا ین آﻥ‪ f‬أم ﻥ ‪0‬‬
‫ﺝ‪ 0 -‬ا ‪/‬دی وا ‪ 0 ، W/‬ا ‪ 5‬وا ی‪ .0‬آن ی ﺕ=م ا ‪ ،5‬و آن ی أن ا ‪5‬‬
‫ی‪ 5C(  -‬ا‪ 1‬ء‪ e ،‬ﺕك ( ا ‪ R‬ﻥ‪M e-K‬ﺝ ‪B‬هت = ‪Bx€ e‬ق ا‪ 5‬ا› ‬
‫ه ا‪ 1‬ء‪.‬‬

‫ أن آﻥ‪ f‬أو‪ ^H‬إ أ ‪ 0‬ذ ? ( ‪ e%‬ا ‪$/‬دوﺝ‪ ( ،‬ر‪ ( eH‬ا ( … ‪ 0‬ا ‪5‬‬
‫وا>ی‪/‬ن‪ =( .‬آ‚ ‪n K} p‬ﺥ‪ (//2 ،‬ا‪ *//2‬ا‪ . //‬و أوﺽ‪ e ( y‬أﻥ‪ e‬إذا آن ‪ 0‬ا ‪0//‬‬
‫ا‪ u8‬ء ( ا ‪6‬ی ‪ 0‬ا› وﺥ د ا ‪ jK‬ا ‪ B( ،m‬ص ( ا ‪//‬ر ‪ 0‬ا‪8‬اف ?‬
‫ا ‪/‬دئ ﺝ‪1 ، /‬ﻥ‪ e‬وﻥ‪ C‬ی= ا !ط ‪G‬ات ‪=K‬ا إ أس أﺥ‪.B‬‬

‫ی‪ L2‬ا ! ا‪/ 1‬ﻥ هی ‪ ،‬ا ‪G‬ي … أن ﺙ‪ e 5‬وا ‪G‬ي آن ا ‪2‬ی… ا ‪5 /%‬‬
‫ ‪/‬رآ‪ j‬وآن ‪( e e‬ة ‪ 0‬ا ‪K‬ات ﺕ‪F‬ﺙ ق‪ ،‬ی‪  L2‬ﻥ‪u g/ %‬ی دوا(‪g‬‬
‫‪ L‬آﻥ‪ f‬ذاك‪ =( .‬آن ى آﻥ‪ f‬ﺥدم ‪ ( 0x‬ا ‪ 0-‬ی ‪ ،‚8‬أم ی‪ e‬أر ‪ 0‬‬
‫وآن ی‪ e+ %‬ی ا ‪ %‬ن‪ .‬وآن ‪ ‚8‬ی
‪ ( ،-‬ﻥ‪ 6‬آﻥ‪ ،f‬ا ‪ 5‬ا دي ا ‪G‬ي ‪ 8‬ی‪g +-‬‬
‫أن ی‪ %‬ون إی‪/‬ن‪ .‬و أن ی ض هی ا آ^ ا‪1‬ه‪ /‬ا ‪W‬ری ـ ‪ (/2‬ا‪ */2‬ا]‪d /‬‬
‫ ‪ -‬إ ا ‪U‬ل ﺽ ا ‪B‬هت‪ ^ ،‬ﺽ ا>ی‪/‬ن ‪/‬أ إ ‪ ،% C‬ی‪/ -K‬ذا اج‬
‫آﻥ‪ f‬إ ‪ (2‬ا‪ *2‬ا ا ‪G‬ي ر‪ e ( 5‬آ^ آن ه‪ .e‬إ ‪ 5‬آ‪:e‬‬

‫»ا اﺝ ی ﺕ =‪ C‬ا ‪C /‬ة ا ‪C‬ی


‪ .‬و‪/‬ﻥ‪ ^ P‬آﻥ‪ ‚ f‬ا‪s‬ن دور ا ‪- K‬ف ا ‪=( .‚ 2/‬‬
‫اﻥ=‪ v‬ی‪C‬ﺝ‪ 5‬ی‪C‬ﺝ‪ 5‬ا ‪/-‬ء‪ ،‬وأر‪  C 5H‬وﺽ‪  ،CB g‬ا ‪/ 5‬د ی‪ ( y-‬د‪،e‬‬
‫‪ 8‬ر‪  /‬ا م‪ ،‬و‪ 8‬ی أی‪ ،‬و‪F( 8‬ة ( ا‪s‬ﺥة ‪ 0‬ا ‪ ( UK‬ه‪ rG‬ا ﻥ ‪ ،‬ا ‪ M‬د‬
‫ی‪ ،U%‬ه أﻥ ‪ 0‬وه ك !ﺝ‪ ‚8 0 .‬ا
ز ﺝد ه ‪ ،‬ا ‪ 6/‬ﺕ‪ R%‬ذرا‪ ،e‬ی‪K‬ج‬
‫وب ا ‪ ،jK‬ووﺝ‪ eC‬ی‪ e +u‬ق رد‪ ،‬وا ع ﺕ ‪-‬ل ‪ GP .e‬ﺕ ‪ L‬ا !‪ =K‬إ  ‚‬
‫آﻥ‪ C6 ( ،f‬أﻥ‪ (- ( j e‬آ ا (‪ ،‚-%‬وإﻥ‪ /‬رﺝ^ ‪ ‚ x‬ا = ‚ أی‪ ( .U‬ه ‪0 C‬‬
‫ا ‪ ،^F‬ی=ل ‪ %- e 
C‬و‪ e‬ﺥة ‪ ‚8» :‬ا
ز ‪%‬ﺝ إ إ ‪ ،e‬وإ‪0 ( 8‬‬
‫ی ف ‪ -‬دة ‪ ./ x‬وا ‪%‬ل أن ا>ﻥ‪-‬ن ی
‚ أن ین ا  ه‪ rG‬ا‪1‬رض‪ .‬ه‪G‬ا ی ‪5‬‬
‫ا =^ ا ‪ 0 ! - . /‬ا‪ 1‬آ‪ ^= ( :? G‬ا ‪ /‬ی‪ 0/U‬وﺝد ا›«‪.‬‬

‫ = ‚ آﻥ‪ f‬دورا ‪ / 6‬أی‪ ( U‬ﺕری‪ m‬ا ‪ =( .5‬اﺙ‪ 5 g ،R‬ا ‪ ? K‬ا ‪K‬ﻥ‪B8 -‬س‪ ،‬أن‬
‫أرﺽ ‪ 5‬ی‪ C= M‬ا› ( یم وا‪ ،‬آ‪ /‬یوي ذ ? ا ب ا ‪=/‬س‪ ،‬وأﻥ‪ 2 C‬ﺕ‪+‬ر‬
‫‪x‬ی^ ا‪ ،1‬وأﻥ‪ C‬ﺕﻥ‪ g R‬ﺝ‪ g /‬ا‪B(1‬ك ا ‪/-‬وی ‪x 0‬ی… ﺕآ‪ $‬دة دة ا !^‪،‬‬
‫و‪u M M‬ی‪.‬‬

‫آن آﻥ‪ ( f‬ا ا‪ g‬ﺕ( =  ‪ 0‬ا ‪ 0 K- K‬ا =ی‪ /‬وا
یة‪ ،‬و = آ‪ ( ? G‬ﺝ‪ U g /‬‬
‫ا ‪ %‬ة ا ‪ e . /‬إن ‪ 5‬ی ف آ ‪ L‬ی=‪ g+‬أواﺹ‪/ r‬ﺽ ‪ +‬ﺝز‪ =( ،‬ﺥ‪ g F+‬ذ ?‬
‫ﺥ‪+‬ة ه إ ا‪1‬م‪ ،‬وﺝء ﺕ‪ rG B‬ا ‪ //‬ا ‪/C( 0/ …+ /‬ا‪ ،‬ﻥ‪ 6‬هی ‪ ،‬ا ‪‚-‬‬
‫ا ‪ e%/ = =%‬ا ‪$/‬دوﺝ‪+ ،‬ا ﺝﻥ ‪ (//2‬ا‪ *//2‬ا‪ //‬و ‪2 M-‬ا ‪ (//2 0‬ا‪*//2‬‬
‫ا] ‪ d‬ا‪ 8‬ﺝت ا ‪ (+/‬ا ی‪ x 0 C /U‬ﺕ‪.e‬‬

‫ ‪ 0‬أﺕ‪ eM (  L‬ا ‪G‬ي أﺕ اﻥ


‪G $‬آ‪F( .r‬ﺙ ( ‪ eM‬آن  ‪8‬ل أآ‪  W e W‬‬
‫رآ‪ eK- ( 0 .j‬ﺕ!‪ 5 2  ^/‬ی ض ‪ e‬ا ‪G‬ه‚ آﻥ‪ ،f‬وآن ‪ w e‬ا‪1‬ﺙ (‬
‫ا ‪ 0 K=W/‬ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا‪/ 1‬ن‪ 0[ ( .‬آن آﻥ‪ 5 / - (- ( f‬یرح  ااد !ات ا ‪ -‬ات‬
‫ی ‪ e‬ا ‪$‬ی‪$‬ة آﻥ ‪-‬غ‪ =( ،‬آن ( ‪ eM‬رﺝ^ ‪ ^/‬و ‪
 j‬د ( ‪-‬ف‪ .‬و ‪ 2‬ا !ط‬
‫ه‪G‬ا ه ا ‪G‬ي ﺽ ‪ =( .eK- ( e }/‬رض ا ‪2‬ر ا =ی‪ 0 5‬ة ﺥﺹ ﺕ‪ F 5%‬ا س‬
‫‪2‬ر ﺝی ی
^ ‪ 0‬ا !‪ 2M‬ا>ﻥ‪-‬ﻥ وﻥ!‪ Cx‬ا ‪2/‬ر ا ‪ ^ - P‬ﻥ‪6‬ی و ^‬
‫‪/‬ر‪.‬‬

‫ ‪ 0‬ا ‪- K‬ف ا ‪G‬ي آن ‪ e‬أآ ا‪1‬ﺙ  رآ‪ j‬واﻥ


‪ $‬آن ه ‪ ^u‬ا ‪G‬ي ی=م ﻥ‪ e6‬آ ‪e‬‬
‫ أس ﻥ= ‪G‬ه آﻥ‪ f‬و( ‪ .eM‬آن ه ‪ ،e ( ،^u‬ﺕ‪W j/%‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ ، -‬و ‪0‬‬

‫‪18‬‬
‫‪U‬ﺕ‪ e‬ا (ة ( م ‪1831‬آن أذا ﺝ و‪ KQ‬و ً ﺕ‪-% eK- ( 6%‬ن‬
‫ا ‪+ -‬ت‪.‬‬

‫آ ‪ L‬أﺹ‪ K- ( R%‬ه ‪ ^u‬ا ‪ 0 /‬ا ‪G‬ي آن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬و‪8‬ل یوون ‪F/Q e‬ه‪ 5‬إ ‬
‫ا ‪ /‬رف؟ ذا آن ( ﺕ ? ا ‪G
 K- K‬ب ‪ % 8‬ﻥ‪ M‬ا ‪ K‬ا ‪W‬ري وا‪8‬ﺝ‪/‬؟‬

‫آﻥ‪ K- ( R‬آﻥ‪/- ( ،f‬ﺕ‪ C‬ا‪ ، 1‬ﺕﻥ‪ ^ R‬ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ا ى‪ .‬ویم اﻥ ‪R‬‬
‫ارة ﺕ ? ا ‪W‬رة‪ ،‬آن آﻥ‪ f‬ﻥه‪ $‬ا ‪ -M‬وا ‪ .0 -‬و [‪ 0‬أ‪F j‬ﺙه‪€( ،‬ﻥ‪ 5 e‬ی‪Ž M-‬‬
‫ ‪ C‬ا ﺝت ﺝ‪G‬ری‪  .‬أﻥ‪ e‬ﺕ‪( ^W/‬ة ا ‪+‬ر ( ‪ /‬ی … ‪ +‬وری‪ m‬آآ ‪ ،‬وأن ی‪0‬‬
‫ﻥ‪ e6‬آ ‪ e‬یﺕ إ ﺕ‪ -K‬ا ‪ 5‬آ ه آ ‪.\ He‬‬

‫و ا ‪ 0 j‬ذ ?‪  ،‬ه ‪ ،^u‬ا ‪G‬ي آن ﺝز ﺕ= ت ا ‪ %‬ة ا‪28‬دی وا ‪(  -‬‬
‫ﻥ‪C‬ی ا =ن ا ‪ ! 0W‬وای ا =ن ا ‪ ،! g‬إ ﺕ‪ -K‬ا ‪ 5‬آ
!ر‪ B( .‬ء ﺙ‪.R‬‬
‫و=^ ا ‪ 5‬و(ﺕ‪ e‬ا ‪ 8 = +‬ی !ن و‪ 8‬ی
ن إ‪ ( 8‬ورة ا ‪%‬آ وا ‪+‬ر ا ‪ .^2/‬آ^‬
‫ء یور‪ ،‬آ^ ء ی‪ ، u‬آ^ ء ی ﺙ‪ .‬وا ‪%‬آ ا ‪ 2/‬وا ‪+‬ر ا ‪K ^2/‬ة‬
‫ی‪%‬دان ﺕ‪+‬ر ‪ ( /‬ا ‪ /‬دی‪ 0‬آ(‪ .‬و ‪ 5CK‬ا ‪6‬هات ا ﺕ‪ 8  f %‬ی‪ K‬أن ﻥر‪ C‬آ‪/‬‬
‫ه ﺝدة‪ ^ ،‬ی ‪ u‬أن ﻥ‪ 5CK‬آ ‪ L‬ﺕ‪+‬رت‪1 ،‬ن آ^  ه ﻥ
 ﺕ‪+‬ر …‪ ^ .‬أآ‪W‬‬
‫‪ 0‬ذ ?‪ 0[ ( :‬ا ه‪G‬ا ا !ء أو ذاك ه ا‪1‬و (  ن وﺝ‪/‬د‪€( ،‬ﻥ ﻥ ‪ ،%‬‬
‫ﺕ‪ e2%K‬ﻥ‪ ،r‬أﻥ‪ e‬ی‪%‬ث ( داﺥ ‪ e‬آ‪ ،‬ﺹاع‪ ،‬وأﻥ‪ e‬ﺕﺝ ( ‪p e‬ﺙات وى ﺕ= ‪( e‬‬
‫ا ‪ C6/‬ا ‪G‬ي ﻥ (‪ ،e e‬و‪p‬ﺙات أﺥى وى أﺥى ﺕ
 ‪ y‬إ ﺕ‪ ( .r u‬آ^ ‪Q‬هة‪( ،‬‬
‫آ^ ‪ ،‬ی‪%‬ث ﺹاع ‪ 0‬ذی ? ا ‪ ،0 P/‬ا‪x1‬و وا = ‪ .U‬أول ه‪G‬ی‪ 0‬ا ‪ 0 P/‬ی‪RW‬‬
‫وی‪2‬ن‪ ،‬وﺙﻥ ‪ /C‬ی‪C‬م وی‪ .‬وﺹاع ه‪G‬ی‪ 0‬ا ‪ 0 P/‬ا ‪/‬ﺝد ( آ^ ‪Q‬هة ی‪ UK‬إ ء‬
‫ و ‪ ،f‬إ اﺕ‪%‬ده‪./‬‬

‫ا =^ وا ‪ 8 K‬ﺕ= ( ﻥ‪ 6‬ه ‪ ^u‬آ ‪ 8 ،‬ﺕ


‪  ( /‬واة‪ 8 ،‬ﺕ‪ ( =-‬أوﺡ‪^ ./‬‬
‫ ا ‪ rGC( ،j‬ا‪x1‬و‪ ،‬ه‪ rG‬ا ‪K‬ة ا ﺕ رض ﻥ‪ C-K C-K‬ﺕ =‪ 5-‬إ (ﺕ ‪0‬‬
‫ آ‪ 0 -‬واﺕ‪” /C‬ﺥى‪ :‬ا>ﺙت وا ‪ ،K‬ا ‪ 5‬وا ‪ .B‬و‪ 0‬ﺹاع ه‪G‬ی‪ 0‬ا ‪2‬ی‪0‬‬
‫ا ‪ /‬آ‪ ،0 -‬ا ‪ ( 0 /U/‬ا‪ ،f//2‬ﺕن ا ‪%‬آ ا ی‪ C /-‬ه ‪
 ^u‬ل آ  ‬
‫ ‪ 2‬ا‪B‬اع ا ‪/‬ﺝد ( ‪ ( .C‬ه‪G‬ا ا ‪2‬اع‪ ( ،‬ه‪G‬ا ا
ل‪ ،‬یازن ا ‪U‬ان وی‪ jp‬آ^‬
‫ ‪ /C‬ا‪s‬ﺥ‪ .‬وی‪ vM/‬اﻥ‪C2‬ر هﺕ ‪ 0‬ا ‪K‬ﺕ ‪ 0‬ا ‪( 0 0 U /‬ة ﺝیة‪ :‬آ‪ . /V‬وﺕ =‪5-‬‬
‫ه‪ rG‬ا ‪K‬ة ا
ی وره إ (ﺕ ‪ 0‬رﺽ ‪%( ،0‬ل ا‪x1‬و إ ﻥ= ‪ ،U‬وﺕ‪G‬وب‬
‫آ ه‪ /‬وره‪ ( /‬ﺕآ ‚ ﺝی‪.‬‬

‫آن ه ‪ ^u‬ی إذن آ^ ‪Q‬هة‪ ،‬آ^ ء‪ ،‬ورة‪  [ ،‬ﺕ‪%‬ل دا‪ 5P‬وﺕ‪+‬ر ‪^( .^2‬‬
‫‪Q‬هة ‪ R-‬ﻥ
 ﺕل … (‪ ^ ،‚-%‬ﺕ‪ ( ^/%‬ذاﺕ‪ C‬ﺝﺙ ﺕل ﺝی‪ .‬وه ‪ 8‬ﺕ‪L‬‬
‫أا  درﺝ ‪  ^ .‬ا ‪ /( ،j‬أن ﺕﺕ‪ gK‬إ درﺝ  یأ ‪ -‬إ ‪C‬‬
‫ﺹاع ﺕ ‪U‬ت ﺝیة‪ .‬وآ‪ /‬ی=ل ه ‪ ^u‬وی‪ 0-%‬ا =ل‪€( ،‬ن ﺹاع ا ‪U‬ت ه‪G‬ا ه ﻥ‪e-K‬‬
‫‪2‬ر آ^ ﺕ‪+‬ر‪.‬‬

‫ذ ‪ 5‬ه آ ‪ e‬ا ‪ 2‬ا ‪W‬ري ( ( ‪ K-‬ه ‪ g/( .^u‬أن ه ‪ ^u‬آن ‪ ، W‬و‪ g‬أن ا ‪/‬أ آن‬
‫ ‪ -‬إ ‪ e‬ا وح ‪ 8‬ا ‪ ، +‬ا ‪K‬ة ‪ 8‬ا ‪/‬دة‪ =( ،‬رس ﺕ‪F‬ﺙ ا ﺽ‪  /M‬ا م ا ری‪ M‬‬
‫وا‪8‬ﺝ‪ /‬آ(‪ ،‬و  ا م ا ‪ . +‬و   درا ا ا‪ ،g‬ود إ ا ‪%‬‬
‫‪ 0‬ﺝ‪ g /‬أل ﺕ‪+‬ر ا ‪K‬ة ا ‪ ،= +/‬وآ ‪ /‬آﻥ‪ R‬ﺕ‪6‬هات ه‪ rG‬ا ‪K‬ة ‪ ،‬آﻥ‪R‬‬
‫ أی‪ U‬ا ‪6‬هات وا ‪ -‬ورات ا ی ‪ u‬درس ﺕ‪+‬ره‪.‬‬

‫و ﻥ‪ 5C( 0-%‬آن ی


‪G‬ب رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬و‪8‬ل‪ ،‬وآ‪ ? G‬ﺙری ا وس ‪-‬‬
‫وهزن وآﻥ ‪ 0‬وﺕ! ﻥ !‪ ،-K‬إ ﺕ ? ا ‪ K- K‬ا
( ‪u‬ی ( ‪C6‬ه ا ‪M‬رﺝ‪Cu ،‬‬
‫ا ‪F ، U‬أ ‪ C e  5‬ﺕ! ﻥ !‪:-K‬‬

‫»ا ‪ u‬ا‪1‬ي !^‪ ،‬ا  ا‪1‬ي !^ ا ‪/U 0 /‬ن أو ﺕق  ‪ 
 ،0‬ااد‬
‫ه‪G‬ا ا ق ‪G‬ات‪ 
 ،‬ا ‪+‬ر ا‪/U/ 21‬ن ‪– e‬أن ‪ 5C( 0‬ه‪G‬ا ا =ﻥن ا‪1‬ي‬
‫وا ﻥ ا‪1‬آ‪ ،‬و‪ 0‬ﺕ ‪ 5‬أن ی‪  e=+‬آ^ ‪Q‬هة‪ ،‬ی  ‪ [/+‬أم ا ‪2/‬د(ت ا ﺕ‪%‬ر‬
‫ي  ا م‪ ،‬وا ‪rF 5‬‬ ‫ ‪ C‬ا ب ا‪s‬ﺥی‪ C( .0‬إذ یدد ‪ g‬ا !‪ = » :‬راه ‪ّ  ^ R‬‬
‫ی‪ 8 ،« 2M‬ی‪  -%‬ء ‪( /‬ت أواﻥ‪ e‬وی=ل‪  0 » :‬ن‪ ،‬و  ﻥ‪ 0%‬ا ‪G‬ی‪0‬‬
‫ ‪ ( K6‬ﺥﺕ‪ /‬ا ‪+/‬ف«‪.‬‬

‫‪19‬‬
‫ ‪ 0‬أﺕ‪  L‬ا
اﻥ‚ ا‪1‬ﺥى ‪ 0‬ا ‪ K- K‬ا ‪ ، u C‬ﺕ ? ا
اﻥ‚ ا ﺕ ‪/ 0‬ذا آﻥ‪ R‬ﺕ ?‬
‫ا ‪ $( W/ K- K‬ي  درا ا ا‪ 0 .g‬آ ‪ /‬آن ﺕ‪ G B‬ه ‪ ^u‬ی‪%‬ون ( درا‬
‫ا ا‪  g‬ﺽء ا ‪ DC /‬ا
 ا ‪G‬ي ا‪ r‬أذه‪ 5‬و€رد‪ r‬وهی‪ ،e‬آن ی‪ 5C yU‬ا ‚‬
‫ا‪ ( 1‬ﺕ ? ا ‪ :K- K‬آﻥ‪1 ، W K- ( C‬ن ا ‪/‬أ ا ‪%/‬ك‪ ،‬ا ‪ ( ،… M‬ﻥ‪6‬ه‪ ،‬ه‬
‫ا ‪K‬ة ا ‪ ،= +/‬ا ا ‪%/‬د ﻥ‪.‬‬

‫آﻥ‪ R‬ه‪ rG‬ا =‪ +‬ا ‪ ( K U‬ﻥ‪6‬م ه ‪ ^u‬ﺕ‪ -‬ا =‪ .‬وآن ‪ 0‬ا ‪ 0//‬ا =ل أن (ﺕ‪e‬‬
‫ا ‪ 8 = +/‬ﺕ و أن ﺕن ( ﺝهه ‪ x‬ﺝیة ‪ 0‬ا> ‪ e‬ا ‪ % -/‬ا =ی‪ ،5‬أو ا> ‪ e‬ا ‪،K2/‬‬
‫ا ‪B‬دي‪ ،‬ا ‪G‬ي ﺥ =‪ 0 KB( e‬أ‪W‬ل (  ‪1‬ﻥ‪ 5C-K‬أو ! ‚‪.‬‬

‫وإﻥ‪ 0 /‬وﺝ‪ C‬ا ‪ 6‬ﺕ ? ﺕ ول وا ‪ 0‬أآ‪ W‬ﺕ‪GB‬ة ه ‪ ^u‬ه‪ ،‬ل‪ ( .‬رخ‪.e/ K- ( ،‬‬
‫آن (‪ … 5C‬ا ‪ 5CK‬وا‚ آ^ ا‪ 8‬ب ا
ﻥ‚ ا ‪W‬ري ‪ 0‬ﺕ ? ا ‪x e .K- K‬ح‬
‫ا ‪p-‬ال ا ‪ :‬ه^ ی‪ ? 0/‬ا ‪K‬ة ا ‪ = +/‬أن ﺕ‪%‬د = ( ﺕ‪+‬ره ا ﻥ آ ‪C‬؟  ه‪G‬ا‬
‫ا ‪p-‬ال‪ ،‬أﺝب ( رخ ‪ .K‬و ‚ ا‪x1‬و ا‪ ،^u C 1‬وأوﺽ‪ y‬أن ا ﻥ‪ ،‬‬
‫ا ‪ 0 j‬ذ ?‪ ،‬ه ا ﺕ‪%‬د ا ‪ ،‬وأﻥ‪ e‬ز‪ 0‬آﻥ‪ e ( R‬ا ﻥ ﺝدة ‪ B‬و‪ ،‬وأن‬
‫ا ‪ K‬وا ‪K‬ة ه‪ /‬ﻥج ﺕ ? ا ﻥ ‪G‬ات‪ .‬وذه‚ إ أن ا ‪ K- K‬ا ‪ u C‬ه ‪n‬ﺥ ا‪1‬ﻥ‪/6‬‬
‫ا ‪B‬هﺕ ‪1 ،‬ﻥ‪ C‬ﺕ‪ ^% ^%‬ا› آ‪ e ، P‬ی‪2‬ر آ^ ء‪ ،‬ا‪'F‬ة ا‪ ./2‬وأوﺽ‪ ( y‬رخ أن‬
‫ﺝ‪ g /‬أ(رﻥ ‪ 0‬ا› و‪ L M‬ا‪1‬ﻥ‪ /6‬ا ی ‪ C ( / ،‬ا ‪ ، % -/‬ه ‪ 0‬ﻥج ا>ﻥ‪-‬ن ‪،e‬‬
‫وأن ‪ j‬ا› ه ا ‪G‬ي ی‪ … M‬ا>ﻥ‪-‬ن‪ ،‬وإﻥ‪ /‬ا>ﻥ‪-‬ن ه ا ‪G‬ي ی‪ … M‬ا›  ﺹرﺕ‪ .e‬و‪ -‬‬
‫أن ﻥ=!‪ 5 g‬ا‪1‬ح وا ‪ PB/‬وا ‪-‬ات و‪ P‬ﺕ‪6‬هات ا ‪/‬ه ا> ‪  C‬ی‪ C6‬ا ‪5‬‬
‫ا>ﻥ‪-‬ﻥ‪ .‬و ه‪G‬ان ین ا>ﻥ‪-‬ن ا ‪/‬أ ا‪ ( 1‬آ^ ( ‪ ( K-‬رخ‪ .‬وأ‪ /‬ا‪gP‬‬
‫ا ‪ 5‬ا>ﻥ‪-‬ﻥ ‪ R-‬ی ا›‪ ،‬وإﻥ‪ /‬ﺥ ا>ﻥ‪-‬ن ‪G‬ات‪ .‬و رة أﺥى‪ ،‬رض ( رخ‬
‫ا ‪/‬أ ا ‪B‬هﺕ ا> ‪ C‬ا =ی‪/ 5‬أ ﺝی‪ ،‬ا ‪/‬أ ا‪8‬ﻥ‪ W‬ﺝ‪.‬‬

‫إذا أﺕ‪ 5‬ﻥَی وﺹ‪ K %‬ا =ی‪ 0 /‬دوو ف وﺕ!‪G‬یﻥ !‪ ،-K‬ﺕون أن ﺕ‪2‬ره‪0 /‬‬
‫ا ‪ 5‬ی=م  أس ذ ? ا ‪/‬أ ا‪8‬ﻥ‪ W‬ﺝ‪ ،‬وأن ﻥ=‪ +‬ا‪8‬ﻥ‪B+‬ق ‪ -‬إ ‪ /C‬ه ا>ﻥ‪-‬ن‬
‫‪%‬ﺝﺕ‪ .e‬و>رء أ‪ j‬ا ‪ g/
/‬ا>ﻥ‪-‬ﻥ ا ‪ ،…%‬ی ‪ u‬ا‪8‬ه‪/‬م ‪ 8‬وح و‪ ،r‬وإﻥ‪-
 /‬‬
‫أی‪ ،U‬آ‪ /‬ی ‪ u‬ا‪8‬ﻥب  ﺕ  ﺝ‪ g /‬ﺝت ا>ﻥ‪-‬ن‪ .‬ی ‪ u‬أن ﺕ‪ % … M‬ة وط ی‪0/‬‬
‫( ‪“ C‬ﻥ‪-‬ن أن ی‪+‬ر اه‪ e‬آ(‪ .‬و‪ ( ^UK‬رخ ﺕ‪%‬یا ﺕﺹ‪ B‬إ ﺕ ? ا‪ 8‬ﺝت ا ‬
‫ﺕﺹ^ إ ‪ C‬أی‪ U‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬و‪ P‬ا ‪ 0 K=W/‬ا ‪.GP2 0 =/‬‬

‫إﻥ‪6 C‬هة ‪ W‬ة ‪B‬ه‪/‬م إ أ‪ 2‬درﺝ‪ - .‬أن ﻥ=رن ‪K p‬ت رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ا ‪=-‬‬
‫ م ‪K p g 1845‬ت هزن و ‪ -‬ودوو ف وﺕ! ﻥ !‪ ،-K‬ﻥرك ﺕ!‪e‬‬
‫ا‪(1‬ر ووﺝ‪C‬ت ا ‪ 6‬ا ‪ /‬وﺽ ( ‪ ،C‬وه ﺕ!‪ 8 e‬ی‪$‬داد إ‪= =/ 8‬ر ی آ ‬
‫ا وس ‪ 0‬ه ‪= ^u‬ا ‪ ( 0‬رخ‪ .‬وا ‪%‬ل أﻥ‪ 5‬ﺕ ‪/‬ن أن ‪ 8‬ﺕ! ﻥ !‪ -K‬و‪8‬‬
‫دوو ف‪ ،‬وآ‪1 5‬ى هزن‪ ،‬آﻥا رآ‪ 0 -‬أو  ‪ ،0‬وان ا =ا ‪G‬ه‚‬
‫ا‪8‬اآ ‪ = .‬ﺕ‪K‬ا ﺝ‪x  5C /‬ر ‪ 5C ( 0/ ،0‬ﺕ! ﻥ !‪ -K‬ﻥ‪ e-K‬ا ‪G‬ي ﺕ‪ ^H‬أآ‪W‬‬
‫‪ /‬ﺕ‪ ^H‬ا‪s‬ﺥون ( ا ‪+‬ی… ا ‪G‬ي د( ‪ e R‬إ ‪ e‬درا ( رخ‪.‬‬

‫رآ‪ j‬و‪ r‬ه ا ‪G‬ي ادﺥ^ [ ﺝیا آ^ ا


ة  ( ‪ ( K-‬رخ ‪BM‬ﺹ‪C e‬‬
‫ا ﺝت ﺝیة‪ 0 .‬ﻥ‪ 5CK‬ا
ی ا ‪G‬ي ادﺥ ‪ e‬رآ‪  j‬ا ‪ K- K‬ا‪/ 1‬ﻥ ‪ ،‬ی ‪ u‬‬
‫أن ﻥﺝ‪ g‬إ ا راء‪.‬‬

‫‪ R‬أﻥ‪6‬رآ‪ 5‬إ وا ﺹ‪ u‬ة ‪ C‬د‪ =( .C 8‬أوﺽ‪ y‬رآ‪j‬‬ ‫ ‪ 0‬ﺙ‪ 0 5‬ب رآ‪ّ K ،j‬‬
‫( وا ‪ 0‬اﺽ ‪ e‬ا>ﻥ!‪ ( P‬ا ‪ /‬ا ‪W‬ﻥی أﻥ‪ e‬ﺕﺝ‪ ^ ،‬و‪8‬دة آ^ إﻥ‪-‬ن‪ ،‬ﺝ‪ /‬‬
‫‪ 0‬ا !وط ا ﺕ‪%‬د ﺕ‪%‬یا ‪ ( e C /‬ا ‪ .^=-/‬آن رآ‪ j‬ی ف إذن‪ ،‬ه ‪ 8‬ی‪$‬ال‬
‫ = ا را ا ‪W‬ﻥی‪ ،‬ا ‪K‬ة ا ﺕ‪K‬ض ﻥ‪ C-K‬ﺹ‪ CK‬ا 
 ا ‪ K- K =+ /‬ا =ن‬
‫ا ‪ ! 0W‬ا ‪/‬دی‪ .‬ا ‪K‬ة ا ﺕ=ل أن ا>ﻥ‪-‬ن ﻥج ا [ وا ‪6‬وف‪ ،‬و ‪GC‬ا ‪ 8‬ی‪ e -‬أن ین‬
‫ا آ^ ا ‪%‬ی ( اﺥ ر‪ ،e C/ r‬و‪ 8‬ی‪ e /‬أن ین ﺹﻥ‪ g‬دﺕ‪ .e‬و ‪ ( j‬ه‪rG‬‬
‫ا‪x1‬و‪ ،‬آ‪ ،R /‬ء ﺝی‪ C ( j ،‬ء ی د إ رآ‪ j‬و‪ r‬دون ‪ .r H‬وآ^ ‬
‫ه ? أن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ﺹغ ﺹ ‪ H‬ة إ   آن أ‪ r‬ارا وﺕارا ( ‪K p‬ت‬
‫ا ‪ KBK‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آن وا ‪ .5C  r‬و ‪ 0‬دﺥ^ إ ا
 ووﺝ ﻥ‪ ( e-K‬ذ ? ا ‪ f‬ا ‪K‬ي‬
‫ا
ی ا ‪G‬ي آﻥ‪ R‬ا ‪ K- K e ( / C‬ا‪/ 1‬ﻥ ا ‪ ، B‬رض ‪( 0‬ر‪ W r‬ه‪ rG‬ا ‪K- K‬‬
‫‪2‬ر أآ‪ W‬دی‪GC .‬ا ا‪ …PK Ž M‬ا ‪ 0 -‬ا ‪ K- K‬ا ‪ u C‬ﺝ‪ g /‬ا‪ 8‬ﺝت‬
‫ا
‪G‬ری ا ﺕ ‪+‬ي ‪ C‬وه ^ ‪ ( L p/‬رخ ﻡ ه ا‪ .K9‬وآن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ  ﺕﺹ^‬
‫إ ‪ C‬ا ‪/‬دین ا ‪(+/‬ن ( ا =ن ا ‪( g ،! 0W‬رق وا وه أن ( رخ‪ ،‬ﺕ ‪ G /‬ه ‪،^u‬‬
‫رأى ( ‪ 5‬ی ( ‪ e‬أو [? ا ‪/‬دین ى ﺥاع وﺥا( ‪x‬را ﺽوری ‪ 0‬أ‪x‬ار ا ‪U%‬رة‬

‫‪20‬‬
‫ا>ﻥ‪-‬ﻥ ‪ 0 .‬ا>ﻥ‪-‬ن = ی‪ ،e‬آ‪ /‬ى ا ‪/‬دی ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ ( 0 -‬ا =ن ا ‪ ،! 0W‬ﺹرة‬
‫
دة إ  ‪.‬‬

‫آن ی‪ K‬ا ‪ U/‬إ ا‪1‬م ( ﺕ‪ ^ %‬ا>ﻥ‪-‬ن وا [ ی‪ yU‬أن ه‪G‬ا ا>ﻥ‪-‬ن ی!^‬
‫‪G‬اﺕ‪ e‬ﺕ  ‪ ،u‬وأﻥ‪ e‬یﺝ ( أل (‪ =P‬ا ع‪ ،‬وی‪ jB/ -‬یة ا ‪K‬وت‪? /( .‬‬
‫و ور‪ j P‬إ ‪ 5‬ا ای ‪B‬ﻥ آﻥ إﻥ‪-‬ﻥ ‪ / W 0‬آن إﻥ‪-‬ن (‪B‬ح ا ‪/‬زی^ و^ ا ‪^ /‬‬
‫ا ‪G‬ی‪ 0‬آن رآ‪ j‬ی ‪ x‬وإیه‪B ( /‬د‪ =( .r‬آن ‪ 5C‬ﺝ‪ /‬ا‪U1‬ء ذاﺕ‪ ،C‬وا أس ذاﺕ‪،C‬‬
‫وا ‪= -‬ن ذاﺕ‪ ،C‬وا‪1‬ذرع ذاﺕ‪ 5 .C‬ی‪ 0‬ﺙ‪( /‬رق أ ‪ 0‬وﺝ‪ C‬ا ‪ 6‬ا ‪$ K‬ی ﺝ ‬
‫وا !ی‪B( 0  %‬ح ا ‪/‬زی^ وا ^ ا ی‪ K‬ا و‪ ،‬و ‪ 0‬آن ‪ g /C‬ذ ? (رق ه‪^P‬‬
‫  ‪6‬ر وﺽ ‪ /C‬ا‪8‬ﺝ‪./‬‬

‫ ‪ 0‬ا س ی‪K M‬ن ‪ ( 8 U 5CU 0‬ا ‪/‬ن (‪ ( ^ ،‚-%‬ا ‪$‬ن أی‪ =( .U‬آن أه^‬
‫ا =ن ا ‪ ! g-‬ی‪$ /‬ون ‪ 0‬أه^ ا =ن ا ‪W‬ﻥ !‪ 0/( .‬أی‪ 0‬ﺝءت ﺕ ? ا‪8‬ﺥ‪(B‬ت إذا آن‬
‫ا>ﻥ‪-‬ن ذاﺕ‪ 8 e‬ی‪ ، u‬وإذا ‪ 5‬ی‪ 0‬إ‪ 8‬ﻥج ا ‪ +‬؟‬

‫( ه‪G‬ا ا‪8‬ﺕ


‪ r‬ﺕ‪%‬یا ع ذه‪ 0‬رآ‪ B( .^/ j‬ی‪ K‬أن ی=ل أن ا>ﻥ‪-‬ن ﻥج ا [‪ ،‬وأن‬
‫ا [ ﺕّن ا>ﻥ‪-‬ن‪ ( .‬ی‪ 0‬أﻥس  ذ ? ا =ر ‪ 0‬ا‪8‬ﺥ‪B‬ف‪ 8 ،‬أن ﺕن ا [ ﻥ‪C-K‬‬
‫‪ K M‬وأن ﺕ‪%‬ي  ﺹ ‪ .U‬و ‪ ،^ K‬أن ه‪ rG‬ا [ ‪0 !% v% R-‬‬
‫ا س‪ ،‬وإﻥ‪ /‬ه و‪ f‬اﺝ‪ /‬یﺕ‪ f‬ا س ( ‪% DP 5C  / ( e‬دة‪ ،‬وی ‪/‬ن إ ([ت‬
‫اﺝ‪.K M /‬‬

‫ ‪GC‬ا آن ی‪/ 0/‬رآ‪ j‬أن ی‪ ( = K‬رخ ی‪ -( =( .0‬ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ه ا ی‪/ 0‬ه ‬
‫ا>ﻥ‪-‬ن‪ 0 ،‬ه ا>ﻥ‪-‬ن !ء 
د‪! ،‬ء ی‪ ŽM‬ا>ﻥ‪-‬ن آ‪K‬د‪ .‬وإﻥ‪ /‬ی‪ ^W/‬ا>ﻥ‪-‬ن‬
‫ ‪ e-K‬ﺝ‪B 0 6 ، /‬ت اﺝ‪% /‬د‪ ،‬و‪ 8‬وﺝد >ﻥ‪-‬ن ‪$‬ل‪ 0 .‬ا وا‪f‬‬
‫ا ا =‪ 0 /P‬ا س ﺕ=^ أه‪ 0 /‬ا وا‪ f‬ا‪ / !Z‬ا ﺕ=م ( ‪
 ( 5C  /‬ى‬
‫ا ‪+‬ر ا ری‪GC .M‬ا ‪ 5‬ی‪ 0‬ا ! ر ا ی  [ ‪ ، x‬وإﻥ‪ /‬ه ﻥج ا! ‪.‬‬

‫ﺕﺕ   ﺕ=م‪ 8 ،‬ی‪ K‬ا =ل ‪F‬ن ا>ﻥ‪-‬ن ه ﻥ=‪ +‬ا‪8‬ﻥ‪B+‬ق ‪ K- K‬ﺝیة‪ ^ .‬ی ‪ u‬أن‬
‫ی‪U‬ف ا =ل أن ذ ? ا>ﻥ‪-‬ن ا‪ ، !Z‬ا ‪G‬ي ه ﻥج ﺕ‪+‬ر اﺝ‪% /‬د‪ ،‬ین وی‪+‬ر‬
‫ أرﺽ  
‪% g/‬د‪/ ،‬ی‪ $‬ﺕ‪/‬ی‪$‬ا ‪%‬دا‪ .‬و( ل ﺕ ‪ … /‬ا ‪ ،^ %‬ﻥ‪ B‬أن ﺕ‪/‬ی‪$‬‬
‫ا ‪ f‬ا‪8‬ﺝ‪ /‬إ ‪=x‬ت ی ‪ ، x ، َ [ j‬وإﻥ‪ /‬ﻥج ﺕ‪+‬ر ﺕری‪x M‬ی^‪.‬‬
‫و در ا ‪ K‬ا ﺕ‪ C 5‬ذ ? ا ‪+‬ر‪ ،‬أی أﻥ‪ e‬آن  ا وام ﻥ
 ﺹاع ﺕ ‪U‬ت‬
‫وﺕ رﺽت ﺕز إ  ‪ $‬ا ﺝد (   ‪ 0‬ا ‪+‬ر ا‪8‬ﺝ‪./‬‬

‫ ‪ 5‬ی‪ L‬رآ‪  j‬ه‪G‬ا ا ‪ ^ ،%‬أﺥ‪ P r= gU‬ا‪x‬وت ( رخ ا ‪ . K- K‬وأدﺥ^ ‬
‫ا ‪ K- K‬ا ‪6‬ی‪ ،‬ا ‪ F‬ا ‪2 ،v%/‬ا ﺝیا‪ :‬ا !ط ا ‪ /‬ا ‪W‬ري ا =‪  5P‬أس ﻥ=‬
‫ا ا‪.g‬‬

‫آن ( رخ‪ ،‬ﻥ‪ 6‬ا ‪/‬دی ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ ،0 -‬ی=ل أن ا ! ﻥج ا ‪6‬وف وا ‪ ،‬ﻥج رد ( ^‬
‫ا ﻥ  ا ‪ .‬وآن ی‪ C6‬ن  ه‪G‬ا ا ‪ %‬أن ا>ﻥ‪-‬ن‪ / ،‬ه ‪ 0 e‬ل‪،‬‬
‫أ‪ e‬وذرا ‪ e‬و ‪ ،j ،e‬وأن ﺕ‪ P 0 $ /‬ا ‪ 5‬ا ‪ %‬اﻥ‪ ،‬ى ﺝ‪C‬ز ‪% -‬د‬
‫ﺕ ض ‪F‬ﺙ ا ‪ +‬ا ‪(F( .+ %/‬ر‪ r‬ﺝ‪ /‬وﺥ‪+‬ات ذه ‪ e‬آ( ه اﻥ س ﺕ ? ا ‪. +‬‬
‫و ‪ ،e‬ا>ﻥ‪-‬ن ( ﻥ‪ ( 6‬رخ إ‪  2 8‬ی‪ ^ ^
-‬د ﺝ‪ g /‬ا‪8‬ﻥ‪+‬ت ا ‬
‫ی =ه ‪ 0‬ا ‪. +‬‬

‫و رض رآ‪ j‬ه‪G‬ا ا آ آ ‪n‬ﺥ‪ ^( :‬ی‪ ( 5‬ا>ﻥ‪-‬ن‪ ،‬آ^ ﺕ‪8‬ت ا>ﻥ‪-‬ن‬
‫ ‪G‬ات‪ R- ،‬ﻥ
 ( ^ ا ‪ ،‚-%( e ( +‬وإﻥ‪ /‬أی‪ ،U‬وإ  ‪ ،‬ﻥ
 ( ‪ e‬ه (‬
‫ا ‪ . +‬أن آ^ ﺕ‪+‬ر ا>ﻥ‪-‬ﻥ إﻥ‪ /‬ی‪ ( 0/‬أن ا ‪ %‬ان ا ا‪ ،P‬ا>ﻥ‪-‬ﻥ ا !^‪ 8 ،‬ی‪،K‬‬
‫( ﺹا‪ e‬ا ‪ 0 ^2/‬أﺝ^ ا =ء‪F ،‬ن ی ض  ‪F‬ﺙ ا ‪ ^ ، +‬ی‪ ^ K‬ه ﻥ‪( e-K‬‬
‫ا ‪ ، +‬و‪%‬ی ‪ e‬إیه ی‪%‬ل وط وﺝد‪ ،r‬وی‪%‬ل ذا\ ‪$‬ا\ ( ا ‪ R‬ﻥ‪.e-K‬‬

‫ ه‪G‬ا ا ‪ %‬أدﺥ^ رآ‪ ( K- (  j‬رخ ا ‪  -‬ا ‪ 2‬ا ‪W‬ري‪ 2 ،‬ا ‪^/‬‬
‫وا !ط‪ .‬و ل‪ ،‬ﺥ‪ K (B‬رخ‪ ،‬أن دور ا ‪ 9/F j K- K‬ه‪G‬ا ا ‪\/
K ^ ،‚-%( 5‬‬
‫أی‪6 ( .U‬ی ﺕ‪// ^/‬ر‪ ،‬و‪ (2‬ا ا‪ g‬وا ‪ 5‬ا ‪ f %/‬و‪ /VF‬ی‪B/‬ن ‪ ^/‬ا‪، /L
Z‬‬
‫ !ط ا ‪  . /‬ه‪G‬ا ا ‪ %‬أدﺥ^ رآ‪  j‬ا ‪ K- K‬ا ‪/‬دی ا ‪/‬أ ا‪//C‬ري‪  ،‬ه‪G‬ا‬
‫ا ‪ّ %‬ل ( ‪ ( K-‬رخ ا!‪M‬ﻡ إ ( ‪ */ K-‬وا‪ /‬ط‪ ( .‬ا>ﻥ‪-‬ن أن ی‪// RW‬ر‪e‬‬
‫آ ‪ e / ،C‬آ ‪ ،e‬ﺹ‪ r( %‬وﻥ
‪ .e‬وآ ‪ /‬أ‪ 0-‬ﺕ‪ … +‬ه‪G‬ا ا ﻥ‪ ( D‬ا ‪//‬ر‪ ،‬وآ ‪/‬‬

‫‪21‬‬
‫ﺝ‪ ( r}-‬ا ا‪  g‬ﻥ‪ %‬أع‪ ،‬أﺙ‪  R‬ﻥ‪ %‬أ(‪ ^U‬أن ه‪G‬ا ا ا‪ g‬ذاﺕ‪ e‬ی‪%‬ي ‪ 0‬ا‪1‬س‬
‫ ﺝ‪ g /‬ا ﺹ ا ‪B‬ز >ﻥ
ز ا ‪ /C/‬ا أﺥ‪G‬ه  ﺕ=‪ e‬و ‪ e= =%‬ا ﻥ‪ D‬ا ‪G‬ي‬
‫وﺽ ‪.e‬‬

‫ = ﺹغ رآ‪ ( j‬و‪u R‬ی ﻥ= ( رخ ه‪G‬ا ( ﺥ‪ ex+‬ا ى‪ .‬و ﺕ  ی‬
‫واﻥ‪- r‬ر (‪  ^C ،r‬أن ﻥ‪F 5CK‬ي ‪x‬ی= وﺹ^ إ (ﺕ‪ e‬ا‪ 1‬ا د‪ r‬إﻥ!ؤه‬
‫إ ا !  ا ‪. /‬‬

‫آن رآ‪ j‬ی ‪F /‬ﺹ ‪ e‬إ ا ‪ f‬ا ‪K‬ي ا‪/ 1‬ﻥ‪ ،‬و‪ g‬ا ‪ 0 K=W/‬ﺥض ا =ش وأدار د(‪e‬‬
‫ = ‪ R(C 5C‬د‪ 5CP‬ا =ی‪./‬‬

‫ل‪ :‬إﻥ ﺝ‪=K /‬ن  ا>ار ‪F‬ن أ ‪/‬ﻥ ا اه ‪ ،‬و ا ﺕ ‪ C ( -‬ا ‪ %‬ة ‪u‬ی‬
‫وا ‪ 8‬وﺝد ( ‪% 8 C‬ی ا ‪ K‬و‪% 8‬ی ا  ‪=K ،5‬ن  ا>ار ‪F‬ن ذ ? ا ‪ 5‬آ ‪e‬‬
‫ء ^ ا>‪H‬اء وا
ذ ‪ .‬و‪ 8‬ی‪-‬ورﻥ ری‚ ( وﺝب ﺕ‪ r u‬إذا آ ‪ 8‬ﻥی أن ی‪u‬ق‬
‫ا ! ‚ ا‪/ 1‬ﻥ ﻥ‪/ ( PC‬ة ذ ? ا ‪ g= -/‬ا ی‪.e‬‬

‫ ‪– 0‬ی‪-‬ءل رآ‪F -j‬ي ﺹرة ی‪ 0/‬ﺕ‪r u‬؟ أﻥ‪ 0 e‬ی‪ 5  u‬ﺕﺝ ( ا ‪ g/
/‬ا‪/ 1‬ﻥ‬
‫
‪ 0 [( ،/‬ا س ا ‪ 5% ،0 /‬وط ﺕ‪G 5C‬ات‪.r u ،‬‬

‫وی‪ ^ %‬رآ‪  j‬ا ا ﺝ‪ g /‬ا ‪[K‬ت ا ‪/‬ﺝدة ( ا ‪ g/
/‬ا‪/ 1‬ﻥ‪ :‬ا ‪? ،‬‬
‫ا ‪ ،0 KQ/‬ا ﺝازی‪ .‬وی‪ ^2‬إ ا‪ 8‬ج ‪F‬ن ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة‪ j ،‬ا ﺝازی ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ا ‬
‫ ‪ R‬دورا ﺙری ‪  ( R- ،‬ﺕ‪p‬ه ‪ = C‬م ‚ء دور ا ‪ =+‬ا ‪%/‬رة ا =درة ‬
‫ﺕ‪ u‬ا ‪6‬م ا‪8‬ﺝ‪.rF /‬‬

‫ ‪ 0‬أي ‪ =x‬أﺥى ﺕ‪ g +-‬ا = م‪ ،‬وا ‪ %‬ه‪‚ ،rG‬ء ذ ? ا ور؟ ه ی‪ Ž M‬رآ‪ ،j‬ا ‪G‬ي‬
‫آن یرس ی ی[‪ G‬ﺕری‪ m‬إﻥ ا و(ﻥ‪ -‬ووﺽ ‪ ،/C‬إ ا‪ 8‬ج ‪F‬ن ﺕ ? ا ‪ 8 =+‬ی‪0/‬‬
‫أن ﺕن ‪ H‬او! ر
‪.‬‬

‫ه‪G‬ا ‪x‬ح رآ‪ 1844 G j‬ه‪ rG‬ا‪x1‬و ا‪ : 1‬أن ا ‪ =+‬ا ﺕ‪ g +-‬ویﺝ‚ ‪C‬‬
‫أن ﺕ ‪ /C‬ﺕ‪%‬ی ا ! ‚ ا‪/ 1‬ﻥ ‪ x‬وﺕ‪%‬ی^ ا ‪6‬م ا‪8‬ﺝ‪ 8 /‬ی‪ 0/‬أن ﺕن ‪ H‬‬
‫ا و ری‪/ .‬ذا؟ ‪1‬ﻥ‪ C‬ا ‪ =+‬ا ی
‪ ( -‬وط ﺕ‪ C‬آ^ ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي‬
‫ا ‪ /‬ﺹ‪ j ( .‬ﺙ‪ =x 0 /‬أﺥى ﺕ‪ ( ^%‬ا ‪ 5 -‬ا‪8‬ﺝ‪ /‬ﺕ أدﻥ ‪ 0‬ﺕ ? ا ﺕ‪C %‬‬
‫ا و ری‪ ،‬و ‪ j‬ﺙ‪ =x 0 /‬أﺥى ﺕ‪ C W ^/%‬و‪Fx‬ة آ^ ا ‪ g/
/‬ا ‪ .‬و( ‪ 0‬ی=م‬
‫وﺝد ‪ P‬ا ‪=+‬ت ا‪1‬ﺥى  ا ‪  /‬ا ‪K‬دی‪ ،‬ﺕ
 ا و ری ﻥ‪% C-K‬و ‪ 0‬ﺕ ?‬
‫ا ‪  /‬و‪ C % 2 8‬ا ( =ء ا ‪ g/
/‬ا =‪ .5P‬إﻥ‪ 8 C‬ﺕ‪ =K‬إ‪ 8‬إ و ر ‪ ،C‬أي إ ‬
‫ا ‪ ،5‬إ ا ‪ .K- K‬و ‪-‬ف ﺕ‪u‬و ﺕ‪ $‬ا ‪%‬آ ا ‪%‬یی ‪ x‬و‪%‬ره إذا ﺕ! ‪? G R‬‬
‫ا ‪ ? ،‬ا ‪ ،K- K‬وإذا (‪ R/C‬ﺝ‪ g /‬وط ﺕ‪%‬ره‪ ،‬وإذا ا‪ R‬ا ور ا ‪ 5 6‬ا ‪G‬ي‬
‫ی‪p‬ول إ ‪.C‬‬

‫ﺕ ? ه وﺝ‪ C‬ﻥ‪ 6‬رآ‪ j‬ا‪ ، 1‬وﺝ‪ C‬ا ‪ 6‬ا آن ه أول ا =‪.C 0 P‬‬

‫آن ا ‪+‬وین ا ر‪ :‬ن ‪/‬ن و(ری ‪ e‬وأوی‪ ،0‬و ا‪1‬ﺥŽ ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ‪ ،‬وﺝ‪C‬ا‬
‫اه‪n 5C/‬ﻥ‪ K‬إ »ا ‪ =+‬ا‪1‬آ‪ W‬ﺕ ادا وا‪1‬آ‪ W‬ﻥ«‪ ،‬إ ا و ری ‪ 5C ،0‬اﻥ‪= +‬ا‬
‫ﺝ‪( 0 5C /‬ة أن ا و ری ‪ R-‬إ‪ 8‬ا ‪ =+‬ا‪1‬آ‪ W‬إد و‪ ،p‬وا‪ 1‬ﻥ‪ َ2‬وﺕ‪،/ F‬‬
‫وأﻥ‪ 0 e‬ا اﺝ‚  ا‪8‬ه‪/‬م ﺽ ‪ ،C‬وأن ه‪ rG‬ا ‪ /C/‬ﺕ=‪  g‬ﺕ… ا ‪=+‬ت ا ‪،‬‬
‫ا ‪=+‬ت ا ‪ -/‬ة‪p ( .‬س ا و ری ‪ 5‬یوا ‪ H‬ا ‪p‬س‪ ،‬و ‪ 5‬ی ‪6%‬ا ا ^ ا ‪W‬ري ا ‪G‬ي‬
‫ی ‪+‬ي ‪ e‬ذ ? ا ‪p‬س‪ ،‬ﻥج ﺕ‪ m-K‬ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي‪.‬‬

‫آن رآ‪ j‬أول ‪ 0‬أ‪ CQ‬أن ا و ری ‪ ^ ،‚-%( / F =x R-‬ه أی‪2 U‬رع‬
‫( ل ﺽ ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي‪ ،‬وأﻥ‪ C‬ا ‪ =+‬ا ﺕ‪%‬ل ‪ 5% ،/‬وط وﺝده‪ ،‬إ ‬
‫ا ‪ =+‬ا ‪W‬ری ا ة ( ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي‪.‬‬

‫ه‪ rG‬ا ‪K‬ة‪ ،‬ا آﻥ‪ R‬ﺽ‪1 C‬ول ( م ‪ ،1844‬د إ ﺕ‪+‬یه ( ‪ L} p‬آ‪e‬‬
‫ ون ‪ g‬اﻥ
‪ ،$‬وه‪G‬ا ا ‪ L} p/‬ا ‪ /‬ن ‪ 5‬ا‪/06‬ة ا‪ ،/0(2‬س ( = ‪ e‬ا =ی‪( 0 /‬‬
‫ا ‪B-‬ح ا‪1‬ﺥی‪ 0‬ور‪ .‬و = خ ه‪G‬ا ا ‪ L} p/‬ا م )‪ ( CQ‬م ‪ 5 e ،(1845‬ی!‪ m‬أآ‪W‬‬
‫‪ / W‬ﺥ‪K p v R‬ت ‪M‬ﻥف أو ‪F .0‬ﺥ‪ G‬آا  ‪M‬ﻥف ‪CQ‬ت (‬
‫م ‪ ،1883‬أو  ‪ ( 0‬م ‪ ،1903‬و ‪-‬ف ﻥى أن ا =رئ ا !ب ‪ 0‬ی‪[ C e=K‬‬

‫‪22‬‬
‫ا ﺕ=ی إذا ‪ 5‬ﺕ(… !ح وﺕ …‪ .‬إن ا ! خ ‪ 0‬أ‪ W‬ی‪G‬آون ﺕ‪( /‬ة ‪،1890‬‬
‫وی (ن ‪ ‚ CQ 0‬ﺝ‪ W/ g /‬ا رات ا‪1‬د وا ‪W‬ری‪ ،‬أ ‪F 5C‬ﻥ‪ ( ،‬ﺕ ? ا ‪.=%‬‬
‫ ‪ ،5‬أﻥ‪ ،5‬ﺕ
‪ C‬ن أو ﺕدون ﺕ ? ا‪/1‬ء آ ‪ ،C‬وا ‪U‬ل ا ‪G‬ي ﺥﺽ‪ e‬ا ‪/‬رآ‪ -‬ن ا‪1‬وا‪^P‬‬
‫
‪C‬ل ‪ 5‬ﺕ‪ ،/‬وأﻥ‪= 5‬ؤون ‪8B‬ة‪F- ^ ،‬م أ ﻥ‪ ،‬ا ‪%K2‬ت ا ﺕ‪ $C‬أوﺕرﻥ‬
‫ا ‪.= /‬‬

‫وإﻥ‪GC /‬ا ا ‪ /‬خ آب ا‪/06‬ة ا‪ /0(2‬ا ‪G‬ي آ‪ e‬رآ‪2 j‬رة ر‪ e . - P‬آب‬
‫ی‪ 
K‬ی ‪ -‬إ آ^ ‪ 0‬ی‪( ? /‬ة واﺽ‪ 0 %‬أ ‪/‬ﻥ ( ا ‪K‬ة  ‪ 1840 0‬و‪1850‬‬
‫و‪ /‬دار ( ‪ 0 C‬ﺹاع ‪ L M 0  -‬ا رات ا ‪K‬ی وا‪8‬ﺝ‪ . /‬و( ذ ? ا ب‬
‫ی‪ M-‬رآ‪ 0 j‬ﺝ‪% g /‬و‪8‬ت ا ‪ 0 K=W/‬ا‪/ 1‬ن “ ‪ 0‬ا و ای أو ‪B‬آ‪K‬ء‬
‫
‪ /‬ت ا وا>‪-‬ن ا ا إ إ د ﺕ ? ا و ای ‪ .C‬وی!ح ‪ 0 K=W/‬ا‪1‬ه‪ /‬‬
‫ا ‪W‬ری و ری ا أ‪CQ‬ت ن ^ ‪ U‬أ‪ ŽM ( ،C‬ا ‪%‬آ ا ‪$ -‬ی ‪ ،0‬أﻥ‪8 C‬‬
‫ﺕاﺝ‪ g‬أم ‪ C‬رای ا ‪ 2‬ن ذودا ‪ C% 2 0‬ا‪. 1‬‬

‫( ذ ? ا ‪ C L} p/‬رآ‪ j‬ا ‪+ ^ -‬ر ا ‪ eK- K …B‬ا
یة‪ ( .‬و ری ‪ =x‬‬
‫ة‪1 ،‬ن ا ‪ g/
/‬ا ‪G‬ي ﺕ‪=x g/
 e ( %‬ت‪ .‬وا و ری ﺕ= ‪ C‬ا ﺝازی‪^ ( ،‬‬
‫ی‪ e u-‬ا أ‪ . /‬وه ی‪+‬ح ‪p‬ال ﺝی ﻥ‪ 0 .e-K‬أی‪ 0‬ی‪F‬ﺕ ا أ‪ /‬ن؟ ا‪1‬ب ا ‬
‫ﺕ‪ C vM/‬ذ ? ا‪Bu8‬ل ‪ ^/‬ا‪1‬ﺝ ‪ ^ 0‬ا أ‪/‬ل؟ آﻥ‪ R‬ه ك ﺝ إ درا ه‪G‬ا‬
‫ا ‪ g/
/‬وا =اﻥ ‪ 0‬ا‪ 1‬ﺝد‪ r‬وﺕ‪+‬ر‪ .r‬و‪ 0‬ه‪ rG‬ا ‪$‬اوی أی‪ U‬ﺥ ‪ L‬رآ‪ j‬ا وراء‪r‬‬
‫( رخ ا ‪G‬ي آن أى اه‪ /‬ی‪G‬آ ‪+‬ر ا ‪B‬ت ا‪8‬ﺝ‪ /‬وا ‪G‬ي =‪ ( ،‬ه‪G‬ا‬
‫ا ‪/U/‬ر‪ ،‬دون ‪-‬ى ‪ e/‬ه ‪ ، W ^u‬إذ أن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ آن درس ی اﻥ ‪ 0‬ﺕ‪+‬ر‬
‫ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي‪ ،‬وأن ‪ 0‬وﺝ‪ C‬ﻥ‪. W 6‬‬

‫( ذ ? ا ب أر رآ‪ j‬إ أﻥ‪ 0 e‬ا ‪ ^ %-/‬أن ی‪ 5CK‬ا ‪/‬ء [ ‪ 0‬ﺕری‪ r2 m‬إذا ‪5‬‬
‫ی‪ 0‬ی ف  ا ‪ ، 2‬وا !وط ا ‪/‬ة “ﻥج‪ ،‬وا !وط ا ‪/‬دی ‪ %‬ة ا>ﻥ‪-‬ن‪،‬‬
‫وا ‪B‬ت ا ﺕ=م ‪ 0‬ا ! ( ورة ﺕ  ﺝﺕ‪ 5C‬ا ‪/‬دی‪.‬‬

‫و اﻥ‚ رآ‪  GP j‬درا ﺕ ? ا ‪ .Lu! F-/‬وف ﻥى ( ‪   /‬ﺹ^ إ ‪e‬‬
‫‪ 0‬ﻥ‪ DP‬إن ا ‪ 0 -‬ا  ‪ 0‬و^ ﺙرة ‪ =( .1848‬اﻥ‪2‬ف إ درا ا‪28‬د ا ‪ -‬‬
‫ ی‪ /C( 5CK‬أ(‪ ^U‬أوا ا ‪B‬ت ا‪28‬دی ( ا ‪ g/
/‬ا ‪ /‬ﺹ‪.‬‬

‫ ‪ 0‬رآ‪ 5 j‬ی‪


 0‬د ( ‪-‬ف ی‪ ( ‚H‬ﺕ‪ -K‬ا ‪ ^ ،5‬آن ﺙری ی‪ u‬ﺕ‪ .r u‬وآن‬
‫ا ‪ ^/‬ا ‪6‬ي ‪ r‬یاآ‚ ا ‪ ^/‬ا ‪. /‬‬

‫( ا ‪/‬ة ا =د ‪F‬ض ‪ 5‬آ ‪ L‬أ‪ g j‬اﻥ


‪ $‬ﺥ‪B‬ل  ‪ 0‬وﻥ‪ ، L2‬و ﺹاع‬
‫([ي س‪ /6 ،‬را ا ‪ H‬ا آ ‪ eK‬ا ن ا ‪.‬‬

‫‪23‬‬
‫ا ة ا ا‬

‫]‪ (2‬و‪ V‬ت ا‪ c‬ا ‪ H e‬ر


‪» j‬را ا ‪- «H‬ﻡ رآ‪ Q‬ﻡ‪– c‬ا‪B‬اع ‪Q0M– W!A (+‬‬
‫»را ا ‪»- «H‬ا ن ا « ‪-‬ا‪ 9‬ﻡ‪ k‬ودون[‪.‬‬
‫ﺹغ رآ‪ ،j‬آ‪ /‬رأی ‪ ،‬وﺝ‪ C‬ﻥ‪ 6‬ﺝیة آ^ ا
ة ( ﺕری‪ m‬ا ‪ K‬ا‪8‬ﺝ‪ /‬وا ‪( -‬‬
‫ا =ن ا ‪ .! g‬و ا‪K‬د ( ذ ? ‪ 0‬آ^ ‪ r2 5‬و‪ 0‬آ^ ( ‪ .eK-‬أ ‪ 0‬ﺕ‪F‬ﺙ ا ‪K‬‬
‫ا‪8‬اآ ‪ 5 ( e‬أﺕ‪%‬ث ا ﺕ=ی‪ ،‬وه‪G‬ا ‪1‬ن ذ ? ا ‪F‬ﺙ ‪ 5‬یأ إ‪ ( 8‬ز‪ .…8 0‬وف‬
‫أ ‪ D‬ا م ‪u F-‬یة ﺕ‪ = ./‬وﺕ‪ ( 5‬ا ‪/‬ة ا‪1‬ﺥ ة ‪F‬ن أض ‪- 5‬ه‪ /‬رآ‪j‬‬
‫( إﻥ!ء را‪ //‬ا‪ .H //‬وآ ‪ R‬وﺕ‪ = 5‬ض ة ة رآ‪ j‬واﻥ
‪$‬‬
‫‪/8‬د  ‪G /C
C‬ات‪ .‬وه‪F‬ﻥ‪G‬ا أﺝ ﻥ‪ -K‬ه  أن أ‪  ،8‬ﺕ‪ Ž %/‬ﺝ‪g /‬‬
‫ا ‪ + /‬ت ا ﺕ‪ C /U‬آت رآ‪ j‬واﻥ
‪ 0 $‬ﺕری‪ m‬را‪ +‬ا ! ‪ ،0‬أن ه‪rG‬‬
‫ا ‪ + /‬ت ‪ 8‬ﺕ‪ = /2‬ﺝد‪ 5 .‬ی‪+‬ق رآ‪ j‬إ ذ ? ا ری‪ m‬إ‪ 8‬ة واة ( ﺕ‪ ،e‬وذ ?‬
‫( ﻥŽ ‪ 5‬ﺕ‚ ‪ e‬ا !‪C‬ة وه ا‪ lmA (9‬ا ‪2‬در ( م ‪ .1860‬و ارﺕ‚ رآ‪e ( j‬‬
‫ﺝ‪ 0 /‬ا‪1‬ﺥ‪+‬ء‪  .‬أن ﻥ‪G‬ة آ‪ C‬اﻥ
‪ ( $‬م ‪ 1885‬ه ا ﺕُ ‪ /‬دة ‪B B‬م ‪0‬‬
‫ﺕری‪ m‬را ا ‪ .H‬وإ ‪2 5‬رة ﺕ=ی آ ‪ L‬ی‪2‬ر اﻥ
‪ $‬ا‪:1‬‬

‫آن‪ ،‬ی آن‪(- ( ،‬ن و ن أ ‪/‬ﻥ ن‪ ،‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ ،$‬وآﻥ اﺽ‪+‬ا إ ر‬
‫أ ‪/‬ﻥ ‪( ( .‬ﻥ‪ ،-‬وزارا 
‪ ،‬وآ ‪K p‬ت ذات ‪ / gx‬ﺝ‪ RG‬اﻥ‪ r‬ا ‪،0 K=W/‬‬
‫وو ‪  R‬ذ ? ‪ 0‬أیي ا ‪/‬ل‪ .‬وذات یم ‪ 0‬ا‪1‬یم ﺕﺝ‪ e‬ا ‪/‬ل إ ذی ? ا ‪ 0 /‬ا ‪G‬ی‪0‬‬
‫آﻥ ‪B‬ز ‪F/x ^ 0‬ﻥ ﺝران ‪ 0 % ،/C‬ا !ط ا ‪ /‬ا ‪6 ،K‬ی‪€ 0‬ء وأﻥ‪K‬‬
‫( 
ﺕ‪ /C‬وم ا ‪/‬ل =‪ ./CP‬وا ‪%‬ل أن ﺕ ? ا ‪ -‬ا ‪/‬رآ أز(‪ =( :R‬م ا ‪/‬ل ودا‬
‫رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬إ اﺕ‪%‬ده‪ .5‬وأ ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬أﻥ‪ 0 /C‬یﺥ‪ B‬إ ‪ 5 e‬ی‪ 5‬أو‪ 8‬ل‬
‫ﻥ
‪( ./C‬ا(… ا ‪/‬ل‪ ،‬وﻥ‪/6‬ا را ا ‪ ،H‬وآ ‪K‬ا ‪%‬ل رآ‪ j‬واﻥ
‪ / $‬ن‬
‫ا‪P//K‬ب ا‪ . //‬آن أو [? ا ‪/‬ل ی ‪/‬ن إ »ا‪ //K‬د ا‪ //‬د‪ «H‬ا ‪G‬ي ﺙ‪( e 5‬‬
‫‪%‬ﺽﺕ ا‪1‬و ‪ 0‬ﺕری‪ m‬ا ‪%‬آ ا ‪( ( /‬ﻥ‪ -‬وإﻥ ا‪ .‬وآ‪ ،5 R /‬ﺕ‪ R-F‬ﺕ ?‬
‫ا ‪ ( /6 /‬ری‪ j‬وﻥ‪ % 0 R‬یة  ‪%‬و ا ‪B‬ﻥ ‪ 0‬ا‪8‬ﻥ=‪ B‬ا ‪ 12 ( K‬أیر‬
‫‪ ( .1839‬ﺕ ? ا ‪$C‬ی‪ /‬أ‪U‬ؤه ا ل إ ن‪ .‬وآن ( اده‪ 5‬ا ‪G‬ي ﻥ‪( 56‬‬
‫ط ‪ 1840‬ا!‪ 32C‬ا ‪.‬‬

‫ ین ی‪( 5‬ة أوﺽ‪ 0 y‬ا ‪ K‬ا یُ‪-‬د ‪ C‬ذ ? ا ری‪ m‬دة‪F ،‬أ  ‪0 5‬‬
‫آ ‚ ف ‪ 0‬رآ‪:j‬‬

‫»أﺙ ء إ رآ‪ ( j‬ری‪ ،j‬آن  ﺹ‪B‬ت ‪= 2M‬دة إ‪ /K‬د ا‪ //‬د‪ H‬ا ‪0 L p/‬‬
‫‪C‬ﺝی‪ 0  0‬و‪ 5 e ،0 ( 0‬ی ‪ ‚-‬إ ‪1 e‬ن ﻥ‪ D‬ه‪G‬ا ا‪8‬ﺕ‪%‬د‪ ،‬وه ﻥ‪g! D‬‬
‫ وح ا ‪ W/‬وا ‪ ،
C‬آن ‪ 0‬ا ‪ 0//‬أن ی = ( ﻥ‪ [ !( [ 0 .8 e-K‬ث (‬
‫ا‪ KZ‬د ﺕ‪+‬ر ّب ا != ‪ e‬و ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥ ی‪p‬ﺙان ‪F‬اﺙ ‪ /C‬ور‪،/C P‬‬
‫و‪x 0‬ی… ا ‪ (%2‬أی‪  ،U‬ا‪s‬راء ا ‪ .ePU1  -‬و( ‪8‬ت ﻥدرة آن ا ‪2‬ی=ن‬
‫ی =‪B‬ن ‪n‬راءه‪ /‬إ ا ‪ /C‬ا‪ +‬ﻥ!ات ‪  +‬ا ‪ .
%‬و ا =‪ g +‬ا ‪D C/‬‬
‫( ‪ w‬و»ا = ا ‪2‬رم ‪‰6 /‬ی‪ 0‬ا ‪ ،«0 =/‬ﺕ‪ F C‬ا
 ﺥل رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬إ »اا‪.«/‬‬
‫و‪ U‬ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا‪1‬ول ا‪ ،//‬ا ﺕ‪ 5 R/-‬را‪ //‬ا‪ ،H //‬اﻥ
‪ $‬و( ‪ 5 C‬وو ‪،L‬‬
‫واﻥ = ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا ‪W‬ﻥ ( ﺕ!ی‪ 0‬ا ‪W‬ﻥ ‪!/ 1847‬رآ رآ‪ . 2M j‬و ا‪/8‬ع إ ‬
‫ا ‪+M‬ب ا ‪G‬ي ض ( ‪ e‬رآ‪ eK- ( j‬ا‪8‬اآ ا
یة‪ ،‬آ ‪ L‬ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ‪F‬ن‬
‫ی‪ g gU‬اﻥ
‪ $‬ﻥ‪ D‬اا‪ .‬و ه‪G‬ا ا ‪ %‬رأى ا ر ا ن ا ا !‪.« C‬‬

‫‪ 8‬ی‪ ^ K‬ف [ ى ﺕداد آ‪C e‬ی ‪ w‬ا ‪G‬ي یدد ه ﻥ‪ e-K‬یوی‪ e‬اﻥ
‪.$‬‬
‫وا ‪%‬ل‪ ،‬آ ‪ L‬أ‪ 8‬ﻥ‪2‬ق ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ؟ و ‪ ،^ K‬ه^ ه ك وای ﺕری‪! m‬وع أو ‪ U‬‬
‫ روای أ(‪ 0 ^U‬ذاك ا ‪G‬ي رك ‪ ( e-K‬ﺕ ‪e/ 6‬؟  أﻥ‪ e‬یﺝ‚  ‪ g‬ذ ? أن ﻥ‪gUM‬‬
‫ ‪ Ž %/‬ا =ي آ ‪/‬ت اﻥ
‪ ،$‬وآ ‪/‬ت أي ‪p‬رخ ‪n‬ﺥ‪ ،‬و‪ / 8‬أﻥ‪ e‬ر ﻥ‪G‬ﺕ‪  e‬زهء‬
‫أر ‪ 0 0‬وع ا‪1‬اث ا ی‪ ^W K( .C ( CK2‬ه‪G‬ا ا دح ا ‪+‬ی^ ‪ 0‬ا ‪ 0$‬ین‬
‫‪ 0‬ا ‪ ^C-‬ﻥ‪ -‬ن ء ‪ ،‬و‪ / 8‬إذا آ‚ ا ‪/‬ء آ‪ ( e‬وط و  ی ‪ K M‬آ^‬
‫ا‪8‬ﺥ‪B‬ف‪.‬‬

‫‪24‬‬
‫إن ی و‪ gP‬أﺥى ‪ 8‬ﺕ‪ …K‬ا وﺕ ? ا وای‪/( .‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬آﻥ ‪‰6 /‬ی‪
 0‬دی‪ 0‬آ‪/‬‬
‫ی‪2‬ره‪ /‬ف‪  ^ .‬ا ‪ /( ،j‬أن (‪ 5C‬رآ‪ j‬أن ﺝ‪ g /‬أو [? ا ‪G‬ی‪ 0‬ی= ن‬
‫‪U‬ورة ﺕ‪%‬ی^ ا ‪6‬م ا‪8‬ﺝ‪ /‬ا =‪ 5P‬ﺕ‪%‬ی‪ B‬ﺝ‪G‬ری ‪ 8‬ی‪ 5C /‬ا‪/8‬د إ‪  8‬ا ‪=+‬‬
‫ا ‪  ،‬ا و ری ا ﺕ
 ( وﺝده ‪G‬ات ﺝ‪ g /‬ا(‪ $‬آ‪ CK‬ﺽ ذ ? ا ‪6‬م‪،‬‬
‫ … ‪x‬ی=‪ e‬إ ا ‪ f‬ا ‪ /‬و ‪ g‬ﺹی=‪ e‬إ دﺥل ﺝ‪ g /‬ا‪1‬آ‪ 0‬وﺝ‪g /‬‬
‫ا ‪/6 /‬ت ا آن أو [? ا ‪/‬ل ی ﺽن ( ‪p/ C‬ﺙات ‪u‬یة‪ .‬وا ‪%‬ل أن أ‪ r‬ﺕ ?‬
‫ا ‪/6 /‬ت آﻥ‪.C2%K ( ./P R‬‬

‫( دي ری‪ m‬ا ‪%‬آ ا ‪ ، /‬ﺕ‪  RK‬م ‪ 1840‬ﺕ=ی‪ ( .‬ه‪$‬ی‪ /‬أیر ‪ 1839‬آ‪L‬‬
‫ا‪ K‬د ا د‪ 0 H‬ا ﺝد آ ‪ 5 6‬آ‪$‬ي‪ .‬و آ^ ل‪ ،‬وااء ‪ 8 ،1840 0‬ﻥ د ﻥ ‪W‬‬
‫ أﺙ ﺝد‪ r‬أو !‪ ex‬آ ‪ 5 6‬آ‪$‬ي‪ .‬وإﻥ‪ /‬آ^ ﺕ= ‪= e‬ت ‪ $‬آن ی ‪C/6‬‬
‫ا‪U1‬ء ا =ا ( ا‪ K‬د ا د‪ .H‬و ﺕ ‪ 0 /‬واة ‪ 0‬ﺕ ? ا ‪= %‬ت رأت ا‪ /K‬د ا‪ /‬د‪.H‬‬
‫و ﺕ ‪ 0 /‬واة ‪ 0‬ﺕ ? ا ‪= %‬ت رأت ا ر ( ن‪.‬‬

‫أ ا‪U1‬ء ا‪s‬ﺥون ( ا‪ /K‬د ا‪ /‬د‪8 =( H‬ذوا ‪K‬ار إ ی‪-‬ا‪ ،‬وآن أ‪ 5C/6‬ﻥ‪K‬ذا‬
‫وﺕ‪F‬ﺙ ا ( ‪.w ( 5 C‬‬

‫آن ( ‪ ،w‬ا ‪ M‬ط ‪ C‬وا أوا‪ ^P‬ا ‪ 0 (%‬ا‪/ 1‬ن ا ‪W‬ری ‪ ،0‬ی =^ ‪F‬ن ا ‪ 0 W‬ا ‪0 (%‬‬
‫( ذ ? ا ‪ 0 0$‬ی إ أﺥى‪ ،‬وآن م إ ری‪/ j‬ة ا‪1‬و ( م ‪ ،1835‬‬
‫أﻥ‪ 5 e‬ی‪K C ( /‬ة ‪x‬ی ‪ 0‬ا ‪ 0$‬إ‪  8‬أن م إ ‪/ C‬ة ا ‪W‬ﻥ ( م ‪ .1837‬و‬
‫اﻥ‪ C ( ‚-‬إ ا‪ //K‬د ا‪ //‬د‪ H‬ودرس ﻥ‪6‬یت ‪ ^W/ ،e 8‬ا‪8‬اآ ا ‪ ، % -/‬ون‬
‫ ‪/‬ن و(ری ‪ .e‬و( ری‪ j‬أی‪ U‬ا = ‪B‬ﻥ وأﺕ‪ e‬وﺕدل وإیه‪ 5‬أ‪x‬اف ا ‪%‬ی‪ .‬و(‬
‫أواﺥ م ‪ ،1838‬آ‚ ‪ ،‬ء  ‪ 0 ‚ x‬ر(‪ ،e‬آا ا&‪ 9/‬آ‪ /‬ه‪ /‬وآ‪ /U
/‬أن‬
‫'ن‪ ،‬و ذاد ( ه‪ rG‬ا ا ‪ 0‬ا(ر ا ! ‪.‬‬

‫ ‪%‬و ( ة ( ی‪-‬ا ا ‪K‬ﻥ‪ ، -‬ﺙ‪ ( 5‬ی‪-‬ا ا‪/ 1‬ﻥ ‪ ،‬در ‪ v g‬ر(ق‬
‫ ‪ e‬إ ﺕ ‪= 5 6‬ت ( أوط ا ‪/‬ل وا ‪C/‬ﺝی‪ 0‬ا‪/ 1‬ن‪ .‬و( ‪ 1842‬ﻥ! ‪ eK} p‬ا ‪- P‬‬
‫‪ +‬ت ا!‪ 3n‬وا‪ 
K‬ا ‪G‬ي ض ( ‪C€ e‬ب وﺝ‪C‬ت ا ‪ 6‬ا … ‪ e‬ا   ‪( C‬‬
‫م ‪.1838‬‬

‫ ‪ 0‬أض ‪ 5‬ﺕ‪K‬ﺹ ^ وﺝ‪C‬ت ا ‪ 6‬ﺕ ?‪ .‬إﻥ‪ /‬آن ( ‪ w‬ی‪x P 0 $ /‬وی ‪r2‬‬
‫ﻥ‪ e‬آن ی‪) 0p‬ﺕ‪ R%‬ﺕ‪F‬ﺙ ‪B‬ﻥ ﺝ‪€ ( P$‬ﻥ ا ﺹل إ ا !  ‪ 8‬ع‪.‬‬
‫وا ‪ g/
/‬ا
ی ا ‪G‬ي وﺽ‪ ( e++M g‬ﺝ‪ g /‬ﺕ‪K‬ﺹ ‪ 8 e‬ی‪ 0/‬أن ی‪ u …=%‬ا ‪ .L‬وآ ‪/‬‬
‫ﺕ‪ 5‬ا =‪U‬ء  ا ‪ g/
/‬ا =‪ - 5P‬أآ‪ ،‬ﺕ‪%‬ر ‪ -‬أآ أی‪ U‬ا ! ‚‪ .‬وﺥ و ‬
‫ ‪ ? G‬ه د(‪ g‬ا ‪K‬ﺽ وا‪8‬ﺥ‪B‬ل ا‪8‬ﺝ‪ /‬ا =‪ 5P‬إ أ‪ / ( .0/ 2‬ﺕدت ا‪1‬ال‪،‬‬
‫ﺕ ‪ R/Q‬ا‪s‬ل‪ .‬وآن أﺽ‪ 0/‬ا ﺹ ا =درة  ا>‪ ? G x‬ا ‪ g/
/‬وأآ‪W‬ه ﺙری (‬
‫ﻥ‪ w ( 6‬ا و ری ا ‪!/‬دة‪ ،‬ا ‪– 0‬و ری‪ e ،‬و ری ا ‪2‬ص و‪+‬ع‬
‫ا ‪+‬ق‪.‬‬

‫( ی‪-‬ا ا = آﻥ ‪– 0‬وآن ی … ‪ 0 U‬ا‪(1‬ر ا اردة أ‪ w K -rB‬وأ‪ e x‬‬
‫ﻥ‪6‬یﺕ‪ ،e‬و ‪ /‬ا=^ ( ‪ ( w‬ر ‪ ( 1843 g‬زوری‪ m‬و(‪ y‬ﺽ‪ r‬أﺕ‪ e‬ﺕ‪،PU … =%‬‬
‫وﺝ آﻥ ‪ 0‬ﻥ‪ e-K‬ر‪ ( x‬ا =‪( ، U‬ﺽ‪ +‬إ ا ‪C/‬ﺝة‪.‬‬

‫ أن ‪ w ( U‬ة =‪ ،e‬أ ( أیر ‪ 1844‬إ أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬و ‪x‬ل ء أ( ‪( y‬‬
‫‪u‬درة هرغ إ ن  ا=^ ‪K%‬وة ‪./ 6‬‬

‫وﻥ‪ e(  56‬اﺝ‪/‬ع ‪B ،rU‬وة  ا‪8‬اآ ‪ 0‬وا ‪ 0 W /‬ا>ﻥ ‪،$‬‬
‫ا ‪C/‬ﺝون ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن وا‪/ 1‬ن‪ .‬آن ذ ? ا‪8‬ﺝ‪/‬ع أول اﺝ‪/‬ع أ‪ /‬آ ( ن‪ .‬و أﺕح‬
‫ ! ا ‪K‬ﺹ آ ی ‪ ( ،56‬ﺕ!ی‪ 0‬ا‪1‬ول ‪ ،1844‬ﺝ‪ /‬أ‪ /‬ﺕ‪ / 5 R/-‬ا‪6‬ﺹ‪ o(/‬ء‬
‫ا‪o
(//‬ا‪ // H‬ب آ ‪ .//A‬أ ا ‪C‬ف ا ‪G‬ي وﺽ ‪ e‬ﻥ‪( C ‚2‬ن ﺕ=ی‚ ا != ‪0‬‬
‫ا ‪W‬ری ‪ 0 0‬ﺝ‪ g /‬ا = ت‪ ،‬وﺕ‪ 0 /‬روا‪ f‬ا>ﺥء  ‪ L M 0‬ا ! ب‪ ،‬واﻥ‪$‬اع ا ‪=%‬ق‬
‫ا‪8‬ﺝ‪ /‬وا ‪ . -‬و ده وأﺹؤ‪ r‬ا‪1‬ن‪.‬‬

‫آن ( ‪ ،w‬ا ‪G‬ي  ( ن ا م وﻥ‪ L2‬م‪ ،‬ی‪ ( g/‬ا ای ‪K‬ذ وا‪ ( g‬ا
‪ /‬‬
‫ا ‪ /‬ا ﻥ ا آﻥ‪ R‬ﺕور ( ‪! C‬ت  ا ‪ j x‬ل ‪ L M‬ا ‪/‬اﺽ ‪ g‬ا ‪/‬ﺕ‪+‬‬
‫ـ»ا ‪ -‬ا اه «‪ e ،‬ن اﺹ‪+‬م ‪ /‬رﺽ ی‪ =( .‬آن ر(‪ e‬ا =ا ‪ 0‬أ‪W‬ل‬

‫‪25‬‬
‫ وور ول ﺕ ‪K‬ا‪ ،‬أﺙ ء (ا‪ g ،5C‬ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا>ﻥ ‪$‬ی ووﺝت ‪G‬اه‚ أوی‪0‬‬
‫‪x‬ی=‪ C‬إ = ‪.5C‬‬

‫ ‪ 5‬ﺕ‪ 0‬ا و ری‪ ،‬آ‪ /‬رأی ‪ =x ،‬ﺥﺹ وذات ‪ y 2‬ﺥﺹ ( ﻥ‪ 5 .w ( 6‬ﺕ‪ 0‬ى‬
‫‪ 0 +‬ا ‪-‬ن ا ‪=K‬اء‪ ،‬ا ‪َC+U/‬ی‪ ،0‬وآن ا ‪ 2‬ا‪1‬آ‪ W‬ﺙری ‪ 0‬ه‪ rG‬ا ﺹ ا ‪ =K‬ة‬
‫ا ‪-0‬و ری‪ . 23‬آن ( ‪ w‬ی‪ 5$‬أن ا ‪2‬ص و‪+‬ع ا ‪+‬ق ی‪ W/‬ن واا ‪ 0‬ا ﺹ‬
‫ا‪1‬آ‪ W‬ﺙ ( ا ‪K‬ح ﺽ ا ‪ g/
/‬ا =‪ .5P‬و ‪ 5‬ی‪ 0‬ی ‪$‬و أي أه‪ /‬ی‪ .‬وآن ی‪2‬ر‬
‫
‪ g/‬ا ‪  g/
 ^ ( u‬ﺕ  دﺕ‪/ 0  K e‬ء ا س‪ .‬وآن یى أﻥ‪e‬‬
‫‪ 0‬ا ‪U‬وري‪ ،‬آ ی
‪G‬ب ا
‪/‬ه إ ‪ ،e‬أن ی‪ ^u-‬ا ! ر ا ی ‪ 0 ^
( :‬ا ‪ y -/‬را‪P‬ا‬
‫ ! ‪ ،‬ا ﺹره ‪C+ % -‬ة ‪ 0‬آ^ ا !ا‪ ‚P‬ا ‪  C‬ا‪1‬ﺝ ل‪.‬‬

‫و ﻥ‪ 5C( 0-%‬ا ‪(BM‬ت ا ‪ e  / ( R‬و ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ ،$‬ی ‪ u‬أن ﻥ‪G‬آ أن‬
‫( ‪ w‬آن ‪ B‬ه ﺝا‪ ،‬ﺙ=‪ L‬ﻥ‪ ،e-K e-K‬وآن ذا ه أد ‪ e ،‬آن ی!‬
‫‪ 0‬ﺝ‪ g /‬ب ا ‪ 0 0 2‬ا س‪ .‬ویون ه‪ 5‬ا ‪ 2‬ن ( رو ‪ 0‬أ‪،w ( r‬‬
‫و‪ ( ? 8‬أﻥ‪ 5C 5 5‬ا ‪ W‬ی‪.0‬‬

‫إن ا ‪ 2‬یرب‪ ،‬ﺝ‪ e‬م‪  ،‬ا‪BM‬ص ء  ‪ w‬ا


ة ‪ 0‬ﺕ‪ L (B‬د‪ ،eH‬ی‬
‫ﺝ‪C‬زا ی ‪ 0 5‬ا ‪ 0 ،/ 6‬ی‪  yU‬ا 
 أﻥ‪ e‬اﻥ‪ x …K‬وز ه‪ 0 P‬آ ‪B‬‬
‫ی!‪ ( L‬ﺥﺕ‪ /‬ا ‪+/‬ف ى أی‪ .‬و ی‪%‬ث ‪ e‬أن ی‪ 0 %‬أ دا‪ ، 5P‬أن ی‬
‫و > د ا>ﻥ‪-‬ن أو ‪%‬ی ‪ e‬إ  ‪ y/ ^W/ 5‬ا ‪.2‬‬

‫وا ‪%‬ل أن ( ‪ w‬آن ی ‪ /‬إ ﺕ ? ا ‪ 0 [K‬ا ‪ =( .0 2‬آن یی أن ی!‪ L‬و ﺕ‪y/-‬‬
‫ ! ‪F‬ن ی‪ W/‬ا ‪2‬رة ‪( e‬ری أي ‪ 5‬آن‪ .‬وآن یی ار ‪ . / u‬و‪ 0‬ا ‪gP‬‬
‫ا ‪ C‬د‪ C 8‬أن ‪n 2‬ﺥ و‪ ،B‬وه ودون‪ ،‬ع ور‪ G K r‬ﺕ ? ا ‪./C/‬‬
‫وی‪ ‚ 2‬أ ﻥ أن ﻥ‪ $ /‬آن ( ‪ w‬ی‪ rG%‬وی=‪ ( e‬ا ‪$ /‬ة‪ :‬أ ‪ e‬أم ‪ eu‬ا ‪ . /‬آن‬
‫ی ﻥ‪ e-K‬ﻥ = = ‪ /( ،‬آن ی‪ … +‬ﻥ=ا‪ ،‬وآن ی‪ /U‬وری ﺕ
‪ r‬ا س ا ‪ 0 / /‬ﺝ‪e‬‬
‫ﺥص ‪1‬ﻥ‪ 5 5C‬ی‪ /%‬ا  ‪ ^/%‬ا
 (ﺕ‪ e‬ا ا‪. / u 0 M‬‬

‫وا ‪%‬ل أن ( ‪ w‬آن ( م ‪ 1844‬واا ‪ 0‬أ‪ C‬ا س وأآ‪W‬ه‪ ( 8  5‬أوط‬
‫ا ‪/‬ل (‪ ( ^ ،‚-%‬أوط ا ‪ 0 K=W/‬ا‪/ 1‬ن أی‪ .U‬و ﺕك ا ! ا !‪ C‬هی وﺹ‪K‬‬
‫ ‪ w‬ا ‪ M eP= 8‬ط ا !‪: C‬‬

‫»آن أآ‪ W‬ﺝح آی‪ P‬م ﺕ‪GC‬ی‚ ذ ? ا ‪Bu‬م ﺕ


ه أﺙ ء ‪%‬دﺙ ‪/ = =( .‬ا‬
‫ ‪ ،e‬و( ‪ RW /‬وا‪ K‬ﺝ ‪ =  j‬ور(‪ g‬رآ‪ e‬ا ‪ /‬إ  ذ ‪ ،e‬و ﺕ‪? 0 L‬‬
‫رآ‪ e‬ﺕ ? ‪ r‬ا ‪ .= +‬و ﺥ ^ إ ( ا ای أن ذ ? ا ﺽ‪ g‬ا ‪ 5!%B‬دة اآ‪ C-‬أﺙ ء‬
‫‪$‬او ‪ e C/ e‬آ‪ M‬ط‪ e ،‬ن د وه‪/ e F 0 %( ./‬ذا ‪ 8‬ی‪ ? 0 L‬رآ‪،e‬‬
‫أﺝ  ‪8 
C‬أ ‪ ،‬وآن ا‪ C ( 1‬ا ‪ ، +‬أﻥ‪ L M ( e‬ا ‪
-‬ن ا‪/ 1‬ﻥ ا ‬
‫
‪ C ( 0‬آن یﺽ‪ ( g‬ا‪BH1‬ل‪ 0 ،‬ﻥ‪6‬ا إ أن ا = ا ‪%‬یي ا ‪G‬ي آن ی‪U‬ب ل‬
‫رآ‪ e‬آن ( ا ‪ 0 W‬ا‪ 1‬ن أﺽ … ‪ /‬ی ‪ =( ،u‬أورﺙ‪ e‬أآ‪B‬ﻥ ً ی‪ ?  e/H‬رآ‪..e‬‬
‫وأﻥ ‪F 1‬ﻥ ﺕاﺝ ‪ gU R‬ﺥ‪+‬ات إ ا راء ‪ 0‬د ذ ? ا ‪ M‬ط  ‪ ، -‬وه‬
‫ی(‪ g‬ا ‪   / ( K‬ذ ? ا ‪ %‬ا ‪ ،K /‬أ‪ r‬ﺕ ? ا =‪ 0 Ž2‬ا = د ( ا ‪
-‬ن‪ ...‬أ‪ 8‬‬
‫أ‪ 0 CH‬ﻥ=‪ ‚ ( vP‬ا>ﻥ‪-‬ن! (‪F‬ﻥ ا ‪G‬ي ‪ R‬ذات یم ^ ﺥ!ع ( ﻥ‪ -‬ذﺥ ة‬
‫ا ‪ M‬ط  ا ‪B‬یﻥ‪ ،«24‬وا‪BH1‬ل ا ‪ ،C /‬وا ‪B‬ت ا ‪G‬ب ‪ ،C‬أﻥ ا ‪G‬ي ﺕ‪F‬ﺝ
‪R‬‬
‫‪ M /‬ط ‪ ،R‬أ‪$[/ ^=/ R--‬از ‪ 8‬د(‪ 0 e g‬ذ ? ا ‪ M‬ط ا ‪ 0 ،%‬ذ ? ا ﺝ^‬
‫ا ‪G‬ي آن ‪ g‬ذ ? ر‪ 8‬و‪ C‬ا ‪ jK‬ا =‪ U‬ا  ‪ 0‬أﺝ ‪ C‬ا ‪G‬اب  ا ‪B‬یﻥ‬
‫ا ‪/‬ﺝ«‪.‬‬

‫و ‪ 0 5H‬أن ه‪G‬ا ا ﺹ‪ 8 L‬ی!ف هی آ‪ W‬ا‪€( ،‬ﻥ‪ e‬ی‪ C6‬ن أي اﻥ‪+‬ع ‪ … /‬ﺥ ‪eK‬‬
‫( ذ ? ا ! ا ‪G‬ي آن ی ‪ r$‬وی‪ L $‬إ ‪ e‬د ‪ 0 e 2 8‬ا ‪ .0 
/‬ویو هی ه ‬
‫وآ‪F‬ﻥ‪ e‬رب ا ‪ K‬وا ‪ 0K‬ا  ا ‪G‬ي ی ‪UK 6‬ل‪ ،‬وإن =ر ‪ 0‬ا‪$[/8‬از‪ ،‬إ ذ ? ا ‪/‬ذج‬
‫‪ 0‬ا ‪ 0 %(/‬ا ‪G‬ي ‪ . e C 8‬و‪ ? G‬ا ‪UK‬ل ا ‪ e ^x‬آن اؤﻥ ا =ا ی= ن‬
‫ا ‪ ( 6‬ا>ﻥ‪-‬ن ا !‪ .K‬و ا ‪ 0 j‬ذ ?‪ ،‬آن ‪ L=W‬آ‪/‬رآ‪ j‬ی‪ H ? -‬ذ ? ا ‪? -/‬‬
‫ ل ( ‪ K( .w‬ﻥ‪ r6‬آن ( ‪ w‬ا ‪ …x‬ا ‪/‬هب ‪-‬ن ﺹات ﺕ ? ا و ری ‪ C‬ا ‬
‫م ‪ H 2‬ر ‪ C‬ا ری‪ . M‬إ ‪ 5‬آ‪ ^ w ( 0 e‬أن ی ف إ ‪:e‬‬

‫‪ - 23‬ا و ری ا ون أو ا و ری ا ﺙ‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬


‫‪  - 24‬آ ‪ $‬ا ‪B ‚= /‬یﻥ‪ :‬ز ‪ 5‬ا ‪/ B‬اﻥ ‪ 0‬ا‪/ 8‬ن ( ﻥ‪ ،-‬و ( ‪8‬ین و‪ U‬ﺕ‪ R%‬و‪Fx‬ة ‪G‬ات ره )‪» .(1536-1905‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪26‬‬
‫» ا ‪ L} /‬ا ‪G‬ي ی‪ g +-‬ا ﺝازی ]ا‪/ 1‬ﻥ [‪ CKB( C ( 0/ ,‬وأدؤه‪ ,‬أن ﺕ رض ‪e‬‬
‫آب ( ‪ //+ w‬ت ا!‪ 3n//‬وا‪2 //
K‬د ‪ F-‬اﻥ ‪ C‬ا ‪ -‬؟ أ‪= ( 8‬رن ‪ 0‬ا ‪K‬ه‬
‫ا
( وا یی ”دب ا ‪ -‬ا‪/ 1‬ﻥ و ‪ 0‬ﺕ ? ا ای ا هة ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن‪= ,‬رن ‪0‬‬
‫ه‪ rG‬ا
‪ $‬ا ‪+‬ل  (ا‪ 25m‬و ری ا ‪ K+‬و ‪ 0‬ا ل ا ‪ = U‬ﺝازی‪،‬‬
‫( !‪ ( L‬ا و ری ا ﺕ ء ‪ C8‬ﺝر ا ‪ eW
 u‬ا ‪.« PC‬‬

‫آن ‪ 0‬ا ‪ g+ 5%/‬أن ی‪ -‬آ^ ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬إ ا ف إ ( ‪ .w‬وآن‬
‫ا ‪2‬ی=ن‪ ,‬آ‪ /‬رأی ‪ ،‬ﺕ ( أﺙ ء إ‪ /C‬ا =‪ 2‬ة ( إﻥ ا ( م ‪ 1845‬إ  ‪0 W‬‬
‫إﻥ ا وإ ا ‪C/‬ﺝی‪ 0‬ا‪/ 1‬ن‪ ^C( .‬ا = ‪ w K‬ا ‪G‬ي آن ی ƒ ‪n‬ﻥ[‪ ( G‬ن؟ ه‪G‬ا ‪ 8‬ی‪0/‬‬
‫ا
‪$‬م ‪ .e‬و ‪ 5‬ﺕ=‪ /C 5‬و ‪B e‬ت وﺙ = إ‪ 0 1846 ^C- ( 8‬م ( ‪ w‬إ وآ‪^ -‬‬
‫  آن ا ‪=/‬م ا= ‪/‬رآ‪ G j‬م ‪  1845‬إﺙ إ د‪( 0 r‬ﻥ‪.-‬‬

‫آن رآ‪ G j+H j‬ذ ? ا ‪ ( 0 %‬ا ‪ ^/ /‬ا ‪ ،/ 6‬وآﻥ‪ R‬وآ‪ ^ -‬ﺕ=م ﺕ‪B C-‬ت‬
‫آ ة ‪ 0‬ه‪ rG‬ا ‪$‬اوی‪ =( .‬آﻥ‪ 
 R‬أ‪ +%/ e‬و ‪( 0 +‬ﻥ‪ -‬وأ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وآن ا ‪/‬ل‬
‫وا ‪K=W/‬ن ا‪/ 1‬ن ا ‪/‬ﺝ‪C‬ن إ ری‪ j‬ی‪U/‬ن دة ‪ U‬أیم ( وآ‪ ،^ -‬و‪ 0‬ه ك‬
‫آن ا‪1‬دب ا ‪!B‬وع ی‪-‬ب إ ﺝ‪ g /‬أﻥ‪%‬ء أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وآن ‪ 0‬ا ‪/‬ل ا ‪G‬ی‪ 0‬اﺥروا ا>‬
‫ا ‪ ( p/‬وآ‪ ^ -‬د ‪ 8‬ی‪C-‬ن ‪ 0 e‬أﺹ‪%‬ب ا ‪/‬اه‚ ا‪1‬آ ة‪.‬‬

‫ ‪GC‬ا ن ‪x‬ح رآ‪( j‬ة دة ‪p‬ﺕ‪ g /


/‬ا ! ‪ u 0‬إﻥ!ء أول ﺕ ‪5 6‬‬
‫  م‪ .‬وآن ‪ 0‬ا ‪K/‬وض أن ی = ذ ? ا ‪p/‬ﺕ‪ ،e ( ( ( /‬وه ی ﺕ=‪ g‬‬
‫ا ‪%‬ود ا‪/ 1‬ﻥ ‪  % ،‬ی‪  ^C-‬ا ! ‪ 0‬ا‪/ 1‬ن ا ‪U%‬ر إ ‪ .C‬و أ أن أﺕ‪F‬آ‬
‫!^ ‪ / gx‬إذا آن ذ ? ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬اﻥ = ( ‪ 0 ،B‬ﺝ‪ g /‬ا‪ 8‬ادات ‪ e‬آﻥ‪ R‬ﺕ‪R/‬‬
‫ یي رآ‪( ^ j‬ة ‪x‬ی ‪ 0‬وم و اﺕ‪%‬د ا د ‪ 0 0‬ن ﺕ‪ e‬إ ‬
‫ا‪8‬ﻥ‪-‬ب إ ‪.e‬‬

‫ﺹ‪ y %‬أن رآ‪ j‬واﻥ


‪ $‬آﻥ یین أﻥ‪ 0 e‬ا‪1‬ه‪/ /‬ن ا ﺹل إ ا ‪= %‬ت ا ا ﺕ‪R%‬‬
‫ﻥ‪K‬ذ ( ‪ ،w‬و ‪GC‬ا ‪ 8G‬ﺝ‪C‬دا آ‪ W‬ة ‪B‬ﺕ‪K‬ق ‪  C‬ﻥ‪ D‬أ !ك‪  .‬أن‬
‫‪%‬و‪8‬ﺕ‪ 5 /C‬ﺕ‪ vM/‬إ‪ . + 0 8‬و روى ‪ 2‬ﺕ ? ا =‪ +‬وا ‪ 0‬ا‪ ، x‬وآن‬
‫ ﺕ‪ ( L‬وآ‪ ^ -‬ی[‪x ( G‬ی=‪ e‬إ (ﻥ‪ .-‬أ‪ e 2‬ا ا و ب‪ .‬أﻥ ف ا ‪G‬ي‬
‫آن ‪ 0 0 %‬ا ‪ 0 0$‬ا ‪/ 0 
/‬رآ‪ ^ ،j‬أن ی= ‪  g‬ذ ? ‪ 0‬ا ق ‪ U‬ا ‪W‬رة‪.‬‬

‫ = ﺕك وﺹ‪ W K‬ا ‪B‬ه‪/‬م ‪ 0‬إ‪ ( e‬وآ‪ ( ^ -‬ر ‪ ،1846 g‬وﺹ‪ K‬ی ‪+‬ي ‬
‫ر ‪F 8‬س ‪ 0 e‬ا‪1‬آذی‚‪ ،‬و ‪ 0 f-  0‬ا ‪ = =%‬أی‪ .U‬و ﺕك ( ‪ /‬ﺕك ﺕ=یا‬
‫‪ 0‬ﺝ ‪ -‬دار ( ‪ C‬ﻥ=ش د ‪ 0‬رآ‪ j‬و( ‪.w‬‬

‫ﺽب رآ‪  eU= j‬ا ‪+‬و وﺹح ‪» :w K‬ا


‪ 5 ^C‬ی‪ -‬أا ‪ f‬و أﺝى ﻥ‪ K‬‬
‫‪ .«f‬وآ ‪/‬ت رآ‪ j‬ه‪ rG‬ﺕو !آ ا‪ .g‬و ‪ ،^ K‬آن ( ‪ w‬ی رض‪F ،‬ن آﻥ ‪،0‬‬
‫ا ‪ ^/‬ا ‪ P‬ا ‪ U%‬ي ‪ 
%‬أن ا ‪=K‬اء ی=‪K‬ن  ا وام  أه ا ‪W‬رة‪ ،‬وأن ه‪ rG‬ا ‪W‬رة‬
‫ی‪  0/‬أن ﺕ‪ ( 5‬أي ‪ 6%‬ط أن ی( ‪ C‬دة ی‪ /‬ن ا ‪$‬م وا ‪.5 /2‬‬

‫و‪/‬ﺝ‚ (‪%‬ى ر ‪ w K‬ﻥ‪ e-K‬ﻥدى رآ‪ ( j‬ذ ? ا‪8‬ﺝ‪/‬ع ‪U‬ورة ﺕ‪ C+‬ﺹ‪K‬ف‬
‫ا ! ‪ 0‬وﻥ= ﺝ‪ g /‬ا ‪‰6 /‬ی‪ 0‬ا ‪ ،0 =/‬و أ ‪ 0‬وﺝب ﻥ‪ vK‬ا ‪ 0‬آ^ ااآ ﺕ ‪/‬‬
‫ ‪ ‚ x‬ا>رادة ‪ ، H 8‬وﺹح ‪F‬ﻥ‪ 0 e‬ا ‪U‬وري أن ﺕ‪ …-‬ﺕ‪ … =%‬ا !  = ﺕ‪?-/‬‬
‫ا ﺝازی أﺙ ءه ‪$‬م ا ‪.+ -‬‬

‫ه‪G‬ا ﻥى أن ا ‪(BM‬ت ( وﺝ‪C‬ت ا ‪ 0 6‬رآ‪ j‬واﻥ


‪ 0 $‬ﺝ‪ C‬و ‪ 0 w ( 0‬ا
‪C‬‬
‫ا ‪W‬ﻥ آﻥ‪/ R‬ﺙ ﺕ=ی ‪(BM‬ت ا زت ( ﺹ‪K‬ف ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا وس  أر ‪. 0‬‬

‫( أیر ‪ 1846‬و ‪ R‬ا =‪ +‬ا ‪ . PC‬و ا>ﺙ ( ( ‪ w‬إ ن‪ ،‬و ‪ C‬إ أی ا ‬
‫أم ( ‪ C‬إ  ‪ 0‬اﻥ‪8‬ع ﺙرة ‪.1848‬‬

‫ﺕ‪ g‬رآ‪ j‬واﻥ


‪-/ ،$‬ة ر(ق ‪n‬ﺥی‪ 0‬و‪x‬ا ا‪1‬واﺹ ‪ /C / ،GP2 5C‬ا ‪./ 6‬‬
‫و( وآ‪ ^ -‬أﻥ! ا!‪ 32C‬ا ا أ = ( ‪ C‬رآ‪  j‬ا ‪/‬ل ‪%‬ﺽات (‬
‫ا‪28‬د ا ‪ . -‬وآن ( وآ‪B ،^ -‬وة  د  ‪ 0 0‬ا ‪ 0 K=W/‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آن ‪0‬‬

‫‪ - 25‬ﺕ  
زي ‪ Ž2 0‬ا‪Kx1‬ل ا یور ﺽ‪ ( C‬ا ‪ 0 ‚ u‬ا ‪ = /‬وا‪$1‬ام‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪27‬‬
‫أزه‪ 5‬ف‪ .‬وو ‪) L‬ا ‪G‬ي أها‪ r‬رآ‪  / ( j‬ا ب ا‪1‬ول ‪ 0‬اأ‪ /0‬ل( وویی‪/ ،‬ل‬
‫‪ 0‬أ‪W‬ل ا‪K+‬ن رن و( و و‪n‬ﺥون‪.‬‬

‫ رآ‪ j‬واﻥ


‪/8 ،$‬د  ذ ? ا ‪ 5 6‬و‪-/‬ة ‪ 0‬ر^ ‪ 0‬ر(‪0 /C‬‬
‫وآ‪ ،^ -‬إ = ا‪1‬واﺹ ‪= g‬ت أ ‪/‬ﻥ و ن وری‪ j‬وی‪-‬ا‪ .‬ورویا رویا‪ ،‬راح‬
‫ی‪$‬ای د أﺕع رآ‪ j‬واﻥ
‪ .$‬ووﺽ‪ g‬رآ‪ j‬ی[‪ G‬ا ‪ +M‬ا  ‪ u‬ﺕ
‪ g /‬ا ﺹ‬
‫ا !  ‪% ( =( .x‬ی^ ذ ? ا ‪ 5 6‬ا = ا‪/ 1‬ﻥ ا ‪2‬ف إ ﺕ ‪ 5 6‬أ‪ ./‬وآن‬
‫‪ ( 8‬ا ای ‪ 0‬أن ﺕُ !‪ ( F‬وآ‪ ^ -‬وری‪ j‬و ن 
‪ /‬أو ﻥاة ‪ 0‬ا ! ‪0‬‬
‫ا ‪K/‬ه‪ 5C  / ( 0 /‬أآ‪ ^/‬ا ‪K‬ه‪ .5‬ﺙ‪ 5‬آن  ﺕ ? ا ‪/
/‬ت أن ﺕ ‪
0‬ﻥ ‪= K‬‬
‫ا ‪B2‬ت ‪ g‬ا ‪/6 /‬ت ا !  ا‪1‬ﺥى‪ .‬و ه‪G‬ا ا ‪ %‬ﺕن ‪ R‬روا‪ f‬أوﺙ… ‪g‬‬
‫ا‪+1‬ر ا‪1‬ﺥى‪ ،‬وین ‪ C‬ا ‪ ^ -‬أم اﺝ‪/‬ع أ‪ ? /‬ا
ن‪ .‬و ء  ااح‬
‫رآ‪ R / ،j‬ا
ن ا‪1‬ﺥ ة 
ن ا ا^ ا ! ‪.‬‬

‫ ‪ /‬آن ﺕری‪ m‬ا‪8‬اآ ا‪/ 1‬ﻥ وا ‪%‬آ ا ‪  /‬آ‪ e‬أدء وﺹ‪ K%‬ن ‪ 5C‬ع ‪x‬ی (‬
‫‪/U‬ر ا ا^ أو آﻥا أ‪U‬ء ( ﺕ‚ ا ‪/‬ا وا ‪ =( ،(%2‬ﺕ‪2‬ر أو [? ا ‪p/‬رﺥن‬
‫أن ‪ L‬ن ا!ا‪ 5 *0‬ﺕ‪ 0‬ى ﺕ‚ دی ‪/‬ا ‪.‬‬

‫وزة ا =ل‪ ،‬ﺥ ^ إ ‪ 5C‬أن رآ‪ j‬واﻥ


‪= $‬ا ا ‪$‬م  ﺕ‪ ‚ j F‬ا (‬
‫وآ‪ e B ^ -‬ر‪  + ^P‬ا ‪ ،
%‬أو آ‪ /‬آ‚ ‪C‬ی ‪n ( w‬ﺥ ‪K p‬ﺕ‪0 e‬‬
‫رآ‪:j‬‬

‫»ﻥ‪6‬ا إ ا(=ر رآ‪ j‬ور(‪ e‬إ ﺝیة ﺥﺹ ‪ =( ،5C‬ا ﺝ‪C‬ه‪= 5‬ر ا ‪+-/‬ع إ ‬
‫ ﺕ ? ا ‪uW‬ة !ات ‪ x +‬دی أو 
ی‪ .‬و( ا ‪ R‬ﻥ‪ e-K‬ا إ ﺕ‪0 F‬‬
‫ا ‪ 0‬ﻥ‪ ( 5C 0 6‬ا ‪/‬اآ‪ $‬ا ى ا ی‪ C ( %‬ا ! ن‪ .‬وآﻥ‪ R‬أ‪ r‬ﺕ‚‬
‫ا ‪/‬ا ‪ 0‬ﺕ ? ﺝدة ( وآ‪ ^ -‬و ن‪ ،‬و اﺕ
‪ RC‬ا ت ﻥ‪ %‬ﺕ‪ ( ‚ j F‬ری‪.j‬‬
‫و آ‚ رآ‪ j‬إ ودون ی‪ e F-‬ﺕ وﻥ‪.«e‬‬

‫وا ‪%‬ل أﻥ‪ e‬ی‪ K‬أن ﻥ=أ ی واﻥ‪ r‬ﺝاب ودون آ ﻥرك أن ا ‪C‬ف آن ‪ 8 -p‬ﺕ!‪e‬‬
‫إ‪ 8‬أ^ ا !‪ e‬دی ‪/‬ا ‪ .‬و ﺕ‪G‬آﻥ أن ﺕدل ا ‪ ^P‬ذاك ﺕ‪ ( 5‬ﺹ ‪،1846 L‬‬
‫ ‪ /‬وﺝﻥ ﺹ ‪ 0‬ا‪ 8‬ج ‪F‬ﻥ‪ ^ e‬ز‪x 0‬ی^ ‪ 0‬وﺹل وب ‪ 0‬ن =ح ‬
‫رآ‪ j‬ا‪8‬ﻥ‪-‬ب إ ا‪ K‬د ا د‪ ،H‬ا ‪G‬ي آن زال ‪ 0‬ا ﺝد أ‪ ،‬آﻥ‪ R‬ﺕﺝ ( ن‬
‫ووآ‪ ^ -‬وری‪/6 j‬ت ﺕ د درة إﻥ!‪ CP‬إ رآ‪ B j‬اء‪.‬‬

‫ﺕ‪G‬آوا  ‪ 0 5 e‬ﺝ‪ /‬ا ا^ ا ﻥ ا ﻥ‪ 1792 ( C/6‬ﺕس هردي‪ .‬وآﻥ‪R‬‬

ن ا ا^ ا ﻥ‪ C/6‬ﻥدي ا  ‪ e 6ُ 0‬ﺕ ‪( 5 6‬وع ﺕ‪ ( e +‬ا‪ 5 1‬ﺕ‪^W/‬‬
‫ﺕ ‪ 5 6 C! / 6‬رآ‪ .j‬و درا ﺕ ? ا ‪ gP‬وا ‪=/‬رﻥ ( ‪ C /‬ﺥ ‪ R2‬إ ‬
‫ا‪ 8‬ج‪ ^ ،‬زهء ! ات‪F ،‬ن رآ‪  ،j‬ﺕ‪ e- F‬ﺝ‪ /‬ﺕ‪ ،e‬آن ا ا  ‪fU‬‬
‫ أن ی
^ ‪
C‬ن ا ‪.0‬‬

‫و ‪ ،^ K‬وﺝت ( وآ‪ ( ^ -‬ا ‪ L2‬ا ‪W‬ﻥ ‪ 


1846  0‬ا ‪ / 0‬ا ‪،5 6‬‬
‫ﺕ ‚ دور ا ‪ K %2‬ا ‪/‬آ‪$‬ی وإ ‪ C‬ﺕ^ ا =ری‪ .‬و ﺽ‪ R/‬دا ‪ 8‬ی‪C-‬ن ‪0 e‬‬
‫ا‪U1‬ء‪ ،‬و( اده‪/ 5‬ل آ‪ W‬ون‪ .‬ووﺝت ( ری‪ 
j‬ﻥ‪ C/6‬اﻥ
‪ ،$‬وآﻥ‪ R‬ﺕ=م‬
‫ی ‪ ( KW‬أوط ا ‪ 0 (%‬ا‪/ 1‬ن‪ ،‬آ‪ /‬وﺝت ( ن
 ی=ده وور ول‬
‫)وه ل ‪ e‬ا ‪G‬ي ^ أﻥ‪ e‬م  ‪C‬ر إ وآ‪ ^ -‬رآ‪ j‬إ ا‪8‬ﻥ‪-‬ب إ ‬
‫ا‪ K‬د ا د‪ .(H‬وآ‪ /‬ی‪ 0 yU‬ر ‪p‬رﺥ ( ‪ 20‬آﻥن ا ‪W‬ﻥ ‪ 1847‬ﻥ= ‪ C‬إ ‪C‬ی ‪،w‬‬
‫م ل إ وآ‪ eK2 8 ^ -‬وب ا‪ /K‬د ا‪ /‬د‪ ،H‬وإﻥ‪ eK2 /‬وب
 ا ‪/‬ا ‪0‬‬
‫ا ! ‪ ( 0‬ن‪= ،‬م ﺕ=یا ‪ 0‬ا ﺽ‪ ( g‬ا
‪ /‬ا ﻥ ‪.‬‬

‫ه‪G‬ا ﺕﺹ ‪ R‬إ ا‪ 8‬ع ‪F‬ن ‪ 2‬ﺕ‪ j F‬را‪ /‬ا‪ ،H /‬آ‪ /‬رواه اﻥ
‪ $‬وآ‪ /‬ﺕ ‪C‬‬
‫( ‪K p  /‬ت ‪ ،‬ه إ‪ 2 8‬ﺥا( ‪ 8‬ﺕ‪ ^/ ( .= /2‬ا ‪ U%‬ي ا ‪ 5MU‬ا ‪G‬ي‬
‫م ‪2 e‬رة ر‪ - P‬رآ‪ j‬ی‪G‬آﻥ إ  آ  ‪ ^/‬ا ‪ U%‬ي ا ‪G‬ي أﻥ
‪r$‬‬
‫ا‪8‬اآ ن‪-‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ن ا وس ا‪1‬وا‪  ^P‬زهء ﺥ‪ 0  0 -/‬ا إ ﺕ ‬
‫ا ‪/6 /‬ت ا =‪ ./P‬آ^ ه ? أن ﺕ ‪ 5 6‬ا‪'9
Z‬ا ه ا ‪G‬ي ﻥب ب
ن ا ‪/‬ا ‪ ،0‬آ‪ /‬أن‬
‫‪ L M‬ا
‪ /‬ت ا ‪ /‬ا آن ی !‪B/ C ( f‬ء ا ! ‪ 0‬ﻥ‪
C R‬ﻥ‚‬
‫واﺕ‪%‬دات آن ‪B/‬ء اآ‪ P‬ی‪ G‬ن ‪2‬رى ﺝ‪C‬ه‪ C ( ^u u 5‬و‪8‬آ‪.5C U= C-‬‬

‫‪28‬‬
‫ ‪ 5‬ی ‪ e‬ا ‪p/‬رﺥن ‪ ? G‬ا ‪ ^/‬ا ‪ / 6‬ا ‪G‬ي أﻥ
‪ r$‬رآ‪1 ،j‬ﻥ‪ 5C‬آﻥا یون ( ه‪G‬ا‬
‫ا‪1‬ﺥ ى ‪ 0 K‬وراء ‚‪ .‬و ه‪G‬ا ا ‪ 5 %‬یوا دور رآ‪ j‬آ‪ 5 ،56 /‬یوا‬
‫واا ‪ 0‬أآ‪ W‬ﺝاﻥ‚ ‪ e 2M‬إﺙرة ‪B‬ه‪/‬م‪ .‬وإذا ‪ 5‬ﻥ‪ 5CK‬ا ور ا ‪G‬ي آن ی‪p‬دی‪ e‬رآ‪j‬‬
‫)أد (‪F‬ل‪ :‬رآ‪ j‬و ‪ j‬اﻥ
‪ 1847-1846 ( ($‬آ‪/‬ﺝ‪ e‬و ‪ ^ 5C‬ذ ? ا ‪^/‬‬
‫ا ‪ ،/ 6‬ی ‪G‬ر  أن ﻥرك ا ور ا  ا ‪G‬ي أدا‪  / ( r‬آ‪1849-1848 ( 56 /‬‬
‫و( ‪ C‬ا‪6‬ﻡ ا‪6‬و‪.q‬‬

‫وإﻥ‪ K  /‬ل إ وآ‪ ،^ -‬و ‪ 0‬ا ‪ g‬رآ‪F j‬ن ‪ 56‬ا ﻥ ‪ 0‬اﻥ =ا ‪ 0‬ﺕ‪F‬ﺙ ‬
‫( ‪ ،w‬ﺕ=ر‪/ ،‬درة ‪ 
0‬وآ‪ ( ^ -‬أرﺝ‪ y‬ا ‪ ،06‬دة ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬إ ا‪8‬ﻥ =د ( ن‬
‫ره ا ‪/‬ی ا ی( ( ‪ C‬ا =ر ا‪1‬آ ‪ 0‬ا ‪B C-‬ت‪ .‬و ‪ GP‬أ ﻥ=ش وﺹاع ‪0‬‬
‫ا ‪ /‬ل ا ‪/‬ی ‪ .‬و( ری‪ j‬ﺝ‪ e‬ﺥص‪  ،‬آن ی ‪ ^/‬اﻥ
‪ ،$‬آن ذ ? ا ‪2‬اع ‪ w‬ا ‪%‬ة‪.‬‬
‫و ‪ 0‬ﻥ=أ ر‪ ،e P‬ی‪-‬ورﻥ ا ‪F 06‬ﻥ  اﻥ= إ أو‪ x‬ا و  ‪ gU‬ات ﺥ ‪.R‬‬
‫(‪2‬اع ا‪1‬ﺝ ‪ %‬ا ‪G‬ي ی‪ eK2‬ی‪G‬آﻥ إ  ی   ا ه! ‪! /‬ﺕ ل ‪ L M‬ا ا‪.D‬‬
‫(‪ /W‬ﺕ ر ی‪H e W/‬ون ا ‪G‬ي آن ی‪G‬ود ‪ 0‬ا !  ا‪/ 1‬ﻥ أو ا !  »ا ‪ «=%‬ا ﻥ
‬
‫وﺹ‪ K‬ﺥا ‪ ( C‬ا ن ا ‪ .‬وآن اﻥ
‪ $‬ی ﻥ
 أ ‪n‬ﺥ‪ .‬و‪ x‬أن آ^‬
‫وا ‪ 0‬ا ‪2M‬م آن ی‪ -‬إ اآ‪-‬ب ﺕ‪F‬ی أآ د ‪ 0 0/‬ا‪1‬ﺹات‪ .‬وآ‪ W‬ا آن‬
‫ی‪8 ^ M‬ﻥ
‪ $‬أﻥ‪ e‬اﻥ‪$‬ع ا ‪1 8 2‬ﻥ‪ e‬أ( ‪ ( y‬إ ع ا ‪/‬ددی‪ ،‚-%( 0‬آ‪ /‬آ‚ ی ‪
w‬‬
‫وآ‪ ^ ،^ -‬أی‪1 U‬ﻥ‪ e‬أ ا ‪ 0‬ﺥ‪ e2‬أو ‪1‬ﻥ‪ e‬أﺝ‪ 5C‬وﺝ ^ ا‪ 1‬ی‪ ( f=-‬أیی‪.5C‬‬

‫( ﺹ ‪ 1847 L‬اﻥ = ا ‪p/‬ﺕ‪ ( /‬ن و ‪ 5‬ی‪ rU%‬رآ‪ .j‬وآن ‪ ^W/‬وآ‪ ^ -‬ف‪.‬‬
‫وو ‪ .L‬وآن اﻥ
‪ $‬ی‪  ^W/‬ری‪ .j‬و آن د ا ‪ /‬و ‪ 5 0 ،  0‬ی ‪ ^ K‬أ‬
‫ ‪ ? G‬أآ‪ 0 W‬ا ‪$‬وم‪ .‬و( م ‪ 1898‬أی‪ 0  ،U‬ﺕ‪ jF‬ا ‪$%‬ب ا‪8‬اآ‪-‬ا ی‪/‬ا‪x‬‬
‫ا ‪ /‬ا و‪ 5 ،‬ی‪p 5U‬ﺕ‪ ?- /‬ى ﺙ‪/‬ﻥ أو ﺕ‪ -‬أ‪M‬ص ی‪ W/‬ن ﺙ‪B‬ث أو أر‪g‬‬
‫ ‪/6‬ت‪.‬‬

‫و ار ا ‪p/‬ﺕ‪/‬ی‪  0‬ا 


‪ ( g/‬إ‪x‬ر »را‪ //‬ا‪ .«H //‬وﺕ‪ 5‬إار ﻥ‪6‬م أ‬
‫ﺹ‪=( RH‬ﺕ‪ e‬ا‪1‬و ﺽح ود ا ‪K‬ة ا
هی !  ا ‪W‬ری‪:‬‬

‫»هف اا‪ //‬ه ا>‪ x‬ﺝازی‪ ،‬و ‪+‬ة ا و ری‪ ،‬وإ ‪u‬ء ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي‬
‫ا =ی‪ ،5‬ا =‪  5P‬أس ﺕ‪ 0+‬ا ‪=+‬ت‪ ،‬وﺕ‪ g/
 j F‬ﺝی ‪=x B‬ت و‪(  8‬دی«‪.‬‬

‫وﺕ‪ 5‬إار در ﺕ ‪! / 6‬ط إﺥ‪ eU‬را ‪ ^ 0‬ا
ن ا ‪  ،K M/‬أن ی‪ 5‬ﺕ ‪e‬‬
‫ﻥ‪ ( PC‬ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا  ‪ g‬ا ی‪B‬ت ا ین  ا أي  ﺽورة إدﺥ ‪.e C‬‬

‫آن أ »ا ‪/‬آ‪$‬ی ا ی‪/‬ا‪ ( « x‬أس ا ‪ .5 6‬آن  آ^ ‪ 0 U‬ا‪U1‬ء أن‬
‫ی
ه ‪  ! e‬وأن ی‪  %‬ة ﺕ‪ …K‬وأهاف اا‪ .//‬وآﻥ‪% /
 R‬دة ‪0‬‬
‫ا‪U1‬ء ﺕ!^ ا اة ا‪ .5 6  1‬وآن ا‪ C/‬ا!‪ .(/K‬وآن ه ك
ن إ ‪ . /‬وآﻥ‪R‬‬
‫ أ ‪ 5‬ا =‪ +‬ا ا ﺕ‪ %‬ﺕ‪ R%‬دة آ‪ $‬ﺕ!‪+ ^/‬ﺕ‪ e‬ا =‪ .rF +‬وآﻥ‪ R‬ﺕ ? ا ‪/‬اآ‪$‬‬
‫‪p-‬و أ‪ 5‬ا
 ا ‪/‬آ‪$‬ی‪.‬‬

‫‪H‬ا ذ ? ا ‪  / ( 5 6‬ﻥ‪/‬ذﺝ ی‪G%‬ى ‪ -‬إ ﺝ‪ g /‬ا‪$1‬اب ا !  ‪ =+‬ا  (‬


‫‪ ^C-‬ﺕ‪+‬ره‪ 0 .‬آﻥ‪$ e R‬ة ﺥﺹ ‪ RW‬أن اﺥ‪ ( RK‬ز‪ ،…8 0‬وان ی‪( 0‬‬
‫ا‪8‬ن ا ‪W‬ر ‪ C‬ى ا‪/ 1‬ن م ‪ 
( .1860‬ا ‪/‬آ‪$‬ی ـ»را‪ /‬ا‪5 «H /‬‬
‫ﺕ‪ 0‬ﺕ ‪ ( 2M ‚M‬ا ‪p/‬ﺕ‪ ./‬وآﻥ‪+ R‬ﺕ‪ C‬ا ‪ = +/‬آ‪/‬آ‪ $‬ﺕ =^ إ ا
 ا> ‪ /‬‬
‫ ‪/‬ی ا ی=‪ C g‬اﺥ ر ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬آ‪/‬ن إ
 ا ‪/‬آ‪$‬ی‪ .‬و ه‪G‬ا ا ‪ ،%‬إذا و‪g‬‬
‫اﺥ ر ا ‪p/‬ﺕ‪  /‬ن‪€( ،‬ن ﺕ ‪ 5 6‬ه‪ rG‬ا ‪ =+ /‬ی ‪ 
‚M‬آ‪$‬ی ‪ 0‬ﺥ‪ -/‬أ‪U‬ء ‬
‫ا‪ .^1‬وآن ذ ? ه ا ‪ 0 F ^ -‬اﺕ‪ C 2‬ا ﺙ … ‪ g‬ا ‪ 5 6‬ا = ا ‪ .‬وه‪G‬ا ا ‪f/‬‬
‫ا ‪ / 6‬ه ا ‪G‬ي ﻥ = ‪  / ( e‬ى ا‪/ 1‬ن ( أ ‪/‬ﻥ ذاﺕ‪ C‬و( ی‪-‬ا‪ 5C
( .‬ا ‪/‬آ‪$‬ی‬
‫آﻥ‪ R‬ﺕﺕ‪  f‬ا وام ‪/‬ی ‪%‬دة ی‪ C /-‬ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬وﺕ‪ ^/%‬ا‪ 5‬ا ‪/‬ی ا ‪. +‬‬

‫( ا ‪p/‬ﺕ‪ ،/‬ا أي أی‪  U‬وﺽ‪! g‬وع ـ»ﻥن إی‪/‬ن«  ین ‪ W/‬أول‬
‫ﻥ‪ D‬ـ»اا«‪ .‬وآن  ‪ L M‬ا‪ 5 1‬أن ﺕ=م ﻥ
‪ C‬إ ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا ‪ .‬وﺕ=ر‪،‬‬
‫(‪ 0 BU‬ذ ?‪ ،‬ا ‪/‬ة ‪ .  
 g+‬وﺕ ? ه أول 
 ‪ /‬أ‪ 0‬أن ﻥ ف‬
‫ﺝده‪ ،‬و ‪ ،R /‬آ‪ /‬ﺕون‪ ،26‬ﺝ‪C‬را ا‪ 5‬ا ‪ .‬و( ا ‪ %K2‬ا‪1‬و ‪ 0‬ﺕ ? ا ‪،
/‬‬

‫‪ - 26‬وأﻥ أل ذ ?‪ ،‬ﺽ‪  R‬أﻥ‪6‬ر ا ‪ 0 /-/‬ﻥ‪ M-‬ه ا‪s‬ن ? ‪ C /‬رآ‪ j‬واﻥ
‪.$‬‬

‫‪29‬‬
‫ا ﺹرت ^  واة ‪ 0‬ﻥ! ا‪ //‬ن ا‪ ، //‬ی‪ ^W/‬ا ! ر ا =‪» :^P‬ی و ري‬
‫ﺝ‪ g /‬ا‪+1‬ر‪ ،‬اﺕ‪%‬وا!«‪.‬‬

‫إن ﺕ ? ا ‪ 


/‬ﺕ‪ K%‬ﻥدرة ‪u‬ی ‪ 0‬ﺕ‪ L%‬ا ‪/‬ت‪ .‬و ‪ R-‬أف ‪ C‬إ‪ 8‬ﻥ‪ M-‬ﺙ‪B‬ﺙ‪ .‬و‬
‫ي ا‪s‬ن‪ ،‬ووﺹ‪= ( CK‬ل یﺝ‪ g‬إ م‬ ‫‪W‬ت ( م ‪  1912‬ا ‪ M-‬ا ه ‪ 0‬ی ّ‬
‫‪ .1914‬و ﺕ‪  / ( 5‬ا ‪W‬ر  ﻥ‪ M-‬ﺙﻥ ( ‪QK%‬ت ا !‪ x‬ا ‪ ،‬وی ه‬
‫ا ‪G‬ي ‪ C W‬ووﺹ‪ ( CK‬م ‪ .1919‬ووﺝ ‪p‬ﺥا ا‪1‬ذ ‪H‬وﻥغ ﻥ‪ M-‬ﺙ ‪ W‬وﻥ!ه‬
‫( آا ﺥﺹ‪.‬‬

‫ ‪ 5‬ﺕ‪2‬ر ا ‪ 


/‬إ‪ 8‬ة واة ی ‪ ./‬و آ‚ =‪8‬ت ا د ا‪1‬ول وا ‪ W/ 5‬را‪//‬‬
‫ا‪ H //‬ا ‪ ( / =/‬ن ‪2‬رة ر‪ ، - P‬وﺕ ا ‪F‬ﻥ‪ 5C-K‬ﺕ ‪ U‬ه ‪ . x‬و آ‪R‬‬
‫ا‪ F (8‬ب  ﺝا‪ .‬و ‪ + - u‬ﺽ‪ R‬ا ‪ ŽP2M‬ا ﺕ‪ $ /‬ا ‪ 5 6‬ا ! ‬
‫ا
ی ‪ 0‬ﺕ ‪ w ( 5 6‬وا ‪/ 6‬ت ا ‪K‬ﻥ‪ . -‬و ‪ 5‬ﺕد ( ‪ C‬آ ‪ /‬واة ‪ 0‬ا‪ //K‬د ا‪ //‬د‪.H‬‬
‫وأ(د =ل ﺥص ! ا ‪K‬ﻥ‪ -‬آ ‪ L p ،e‬ا ﺕ ا ‪C!/‬رة رﺡ‪ /‬إ‪ q/‬ا
' ر
‪ . /‬وآن‬
‫ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ  م ( ‪ 1847‬ی ‪ u KW‬ﺕ
‪ g /‬ا س ا ي ا ‪$‬م  ا ‪
C‬ة إ ‬
‫أی وإﻥ!ء ‪ (   x-‬ا‪1‬رض ا  ‪x‬از ا ‪ x-/‬ا وﺹ‪( CK‬‬
‫روای‪ e‬ا
' ر
‪ ^ .‬أﻥ‪ 2 e‬ن ﺥ‪ C ( ‚- 2 2‬ﺕ‪F‬ی   ﺕ ? ا ‪/‬ی =‪ .e U‬و‬
‫أﺥ‪ gU‬ا ‪=/‬ل ا‪s‬ﻥ‪ L‬ا ‪G‬آ ﺕ ? ا ‪ ^2K = +M‬وأوﺹ ا ‪/‬ل ‪ 8F‬ی‪u‬دروا ا =رة ا‪1‬ور ‬
‫‪1‬ن ا !  ‪ 0‬ﺕ=م ‪ /P C‬إ‪ ( 8‬أور‪ .‬وﺽ‪ R/‬ا ‪ 
/‬أی‪x 8= U‬ی‪ B‬آ‪ ( ،e‬رأی‪،‬‬
‫اﻥ
‪ .$‬وﺕ ‪ C‬ا ‪ 
/‬ض  واﺝ‪ /‬آن واﺽ ‪ B e‬اء وب
 وآ‪^ -‬‬
‫إ ا ‪p/‬ﺕ‪ ،/‬ف‪ .‬وو ‪.L‬‬

‫( ﻥ‪C‬ی ﺕ!ی‪ 0‬ا ‪W‬ﻥ ‪ ،1847‬اﻥ = ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا ‪W‬ﻥ ( ن‪ ،‬و‪ rU‬ه‪ rG‬ا ‪/‬ة رآ‪ .j‬و^‬
‫اﻥ =د ذ ? ا ‪p/‬ﺕ‪ ،/‬آ‚ إ ‪ e‬اﻥ
‪ 0 $‬ری‪ j‬ی ‪ eu‬أﻥ‪ e‬وﺽ‪! g‬و أو  ‪ 5‬دی أو‬
‫ﻥن إی‪/‬ن ‪ ،‬و ‪ e‬یﺕ[ أﻥ‪ 0 e‬ا‪1‬ب إ ا ‪ …+ /‬ﻥ‪ 5 e‬ا‪ /‬ن ا‪. /‬‬
‫وأرﺝ‪ y‬ا ‪ 06‬أن رآ‪ ^/ j‬ور‪ r‬إ ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا‪x8‬وت ا آن ﺹ‪ .CH‬وا !ء‬
‫ا
ی ‪G‬آ أن ا‪1‬ر ه ك ‪ 5‬ﺕ‪  -‬یام آ‪ /‬ی‪2‬ر  ف‪ =( .‬آن ا ‪p/‬ﺕ‪/‬‬
‫‪! / -‬ت ‪ .‬ودا‪ R‬ا ‪/‬او‪8‬ت ة أیم‪ ،‬ووﺝ رآ‪ =! j‬آ ة ( إ ع‬
‫ا ‪ %2  u‬ا ﻥ‪ D‬ا
ی‪ .‬و ﺕ‪ 5‬ﺕ ه‪G‬ا ا ﻥ‪ e/  ( D‬ا‪ ، 1‬وآ ‪ L‬ا ‪p/‬ﺕ‪/‬‬
‫رآ‪2 j‬رة ﺥﺹ ‪F‬ن ی‚ ‪ 5‬را‪ //‬ا‪ 8 H //‬ﻥن إی‪/‬ن ^ ﻥ آ‪ /‬آن‬
‫اح اﻥ
‪ .$‬وﺹ‪ y %‬أن رآ‪ ،j‬و ‪ r/‬ا ‪p/‬ﺕ‪> /‬ﻥ!ء ا ن‪ ،‬ا‪K‬د ‪ 0‬ا ‪!/‬وع‬
‫ا ‪G‬ي وﺽ ‪ e‬اﻥ
‪ e ،$‬ه و‪ r‬ا ‪G‬ي ﺕ‪ ^/%‬ا ‪p-/‬و ا ‪  -‬ن أم اا‪ ./‬وإذا آن‬
‫ا ن ی ‪ +‬اﻥ‪ +‬ی ﺕ‪ ? G( ،e‬یﺝ‪  g‬وﺝ‪ e‬ا ‪%‬ی إ أن رآ‪ j‬آ‪K/ e‬د‪.r‬‬
‫ﺹ‪ y %‬أن ی‪%‬ي أ(را ﺹ‪ CH‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ﺹ ‪! H‬آ‪( 0 ،‬ﺕ‪ e‬ا‪ ، 1‬آ‪/‬‬
‫ﻥ‪  ? G r‬ا وام اﻥ
‪ $‬ﻥ‪ ،e-K‬ﺕﺝ‪ g‬إ رآ‪ j‬و‪:r‬‬

‫»إن ا ‪K‬ة ا‪ ( 1‬ا‪ //‬ن‪ ،‬وأ أن ا>ﻥج ا‪28‬دي وا  ا‪8‬ﺝ‪ /‬ا ‪%/‬دة ‪e‬‬
‫ﺝی ی!‪B‬ن أس ا ری‪ m‬ا ‪ -‬وا ‪K‬ي ‪ =%‬ﺕری‪ ،C  M‬وأن ا ری‪ m‬آ ‪،  e‬‬
‫ ‪ G‬اﻥ‪B%‬ل ا ‪ !/‬ا =وی ا ا‪ ، P‬آن ﺕری‪ m‬ا ‪2‬اع ا ‪ ،=+‬أي ا ‪2‬اع ‪ 0‬ا ‪0 َu-/‬‬
‫وا ‪ 0  ،0 ِu-/‬ا
‪/‬ه ا ‪M‬ﺽ وا ‪=+‬ت ا ‪P-‬ة ( درﺝت ا ‪+‬ر ا‪8‬ﺝ‪،/‬‬
‫وأن ذ ? ا ‪2‬اع  ‪ w‬ا‪s‬ن درﺝ ‪ 8‬ی‪ =+ C 0/‬ا ‪ َu-/‬وا ‪C+U/‬ة ]ا و ری[‬
‫أن ﺕ … ‪ 0‬ﻥ ا ‪ =+‬ا ﺕ‪ C u-‬وﺕ‪C+U‬ه ]ا ﺝازی[ ‪ 0‬دون أن ﺕ‪%‬ر ( ا ‪R‬‬
‫ﻥ‪ e-K‬وإ ا‪ 1‬ا ‪ 0 x g/
/‬ا‪Bu8‬ل‪ ،‬أل‪ :‬أن ﺕ ? ا ‪K‬ة ا‪ 1‬ﺕﺝ‪ g‬إ رآ‪j‬‬
‫و‪ r‬دون ‪.«r H‬‬

‫ = أآت  ه‪ rG‬ا =‪ +‬ﺕ (ا‪ ،‬آ‪ /‬آن ی ف اﻥ


‪ $‬و»را‪ /‬ا‪ ،«H /‬أن وﺽ‪g‬‬
‫ا ﻥ‪ D‬ا
ی آن إ  آ ‪ 0‬ﺹ ‪ g‬رآ‪ ،j‬وأن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ه ا ‪G‬ي ‪ C‬إ ‪/C/ e‬‬
‫إﻥ!ء ا ن‪ .‬و‪%‬زﺕ ر ه ﺕ‪p‬آ ﺕ ? ا ‪ = =%‬آ‪ 8 /‬ی‪p‬آه أي ء ‪n‬ﺥ‪ .‬و(‪0 BU‬‬
‫ذ ?‪ ،‬ﺕ = ﺕ ? ا  ﺽءا ‪ W‬ا ‪B‬ه‪/‬م  ا ‪B‬ت ‪ 0‬رآ‪ j‬وا ‪ 5 6‬ا ‪ /‬‬
‫ا ‪ Ž M‬ا ‪G‬ي آن ی‪ ^ /‬إ ار »ا ‪ «L=W/‬رﺝ‪ B‬ی‪1 f=( y 2‬ن ی‪2‬غ أد  ی‪K‬‬
‫وی! ‪ e‬ا ^‪ .‬و ﻥ‪ 5C( 0-%‬ل ﺕ ? ا ‪F ،‬ﺽ ‪ L‬ا =ل أن ا ‪p/‬ﺕ‪،/ /‬‬
‫‪/‬ﺝ‚ ا ‪6‬م ا‪ ،1‬ن آ‪/‬ن > ا
 ا ‪/‬آ‪$‬ی‪ ،‬وأن ه‪ rG‬ا
 ا ‪/‬آ‪$‬ی اﻥ‪RM‬‬
‫‪ ^ 0‬ﺕ ‪ 5 6‬ن‪.‬‬

‫إن ا  ا ‪F‬أه  ‪ 5‬أر ‪n 26 ( R‬ذار ‪ ^ 0‬ا
 ا ‪/‬آ‪$‬ی إ 
‬
‫وآ‪ ^ -‬ا> ‪ /‬آ ﺕ = ‪ C‬إ رآ‪ .j‬وه ﺕ!‪  ^/‬ا =ار ا ‪G‬ي اﺕ‪GM‬ﺕ‪ 24 ( e‬آﻥن‬
‫ا ‪W‬ﻥ ا
 ا ‪/‬آ‪$‬ی‪.‬‬

‫‪30‬‬
‫»إن ا
 ا ‪/‬آ‪$‬ی ﺕ ‪/ ،L‬ﺝ‪ 
، x e‬وآ‪ ^ -‬ا> ‪F /‬ن ﺕ ‪ w‬ا ‪/‬ا‪ 0x‬رآ‪j‬‬
‫‪F‬ﻥ‪ e‬إذا ‪ 5‬ی‪ ^2‬ن ا ‪$%‬ب ا ! ا ‪G‬ي ﺕ ‪€ C‬ﻥ!‪ ( eP‬ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا‪1‬ﺥ إ ن ^‬
‫ا‪1‬ول ‪ 0‬ط ‪ 0‬ا ‪ -‬ا
ری‪€( ،‬ن إﺝاءات ‪ ‚- e=% GM‬ا ‪ .U=/‬و( ل م‬
‫إﻥ
ز ا ‪/‬ا‪ 0x‬رآ‪ ‚ + ،e / j‬ا
 ا ‪/‬آ‪$‬ی ا>دة ا ‪K‬ری ﺙ‪ …P‬ا ‪/‬ﺽ‬
‫ﺕ‪ R%‬ﺕ‪2‬ف رآ‪.j‬‬

‫‪ 5‬ا
 ا ‪/‬آ‪$‬ی‬
‫و‪K‬ی‪:C v‬‬
‫‪ ،‬ور‪ ،‬ل«‪.‬‬

‫آ‪ /‬ی‪ 0 yU‬ه‪ rG‬ا  ذات ا ‪ 


C‬ا‪s‬ة‪ 5 ،‬ی‪ 0‬رآ‪ ( j‬ﻥ‪C‬ی آﻥن ا ‪W‬ﻥ أﻥ
‪$‬‬
‫ ا ‪ ^/‬ا ‪G‬ي آ ‪ ( e L‬آﻥن ا‪1‬ول‪ .‬وه‪ rG‬واة ‪ 0‬ا ‪/-‬ت ا ‪$ //‬ة ‪/‬رآ‪ ( :j‬ا ‪5H‬‬
‫‪ 0‬آ^ ه‪ e‬ا‪1‬د ‪ ،‬آن ی‪ =K‬إ ا ‪ C-‬وا ‪ ( -‬ا ‪ .^/‬آن ی!‪  ^u‬ا وام ‪8+‬‬
‫( ﻥ‪2‬ﺹ‪ ،e‬و‪ / 8‬إذا ﺕ … ا‪ 1‬ﺙ = ه‪ .‬وآن یی أن ﺕ‪%‬ر ه‪ rG‬ا ﺙ = ‪2‬رة‬
‫‪  W‬ﺕ=وم ه
‪ /‬ا ‪ .0$‬و‪%‬زﺕ ﺹ‪ 0 %K‬واة ‪- 0‬داﺕ‪ e‬ﺕ‪ C6‬ى ی‪^ e‬‬
‫ﺝ‪ 0 /‬ﺝ‪.e /‬‬

‫و ‪ 5‬ﺕ‪ +U‬ا
 ا ‪/‬آ‪$‬ی إ اﺕ‪M‬ذ إﺝاءات ‪ =( .‬ﻥ
‪ y‬رآ‪ ( j‬إﻥ
ز ‪( e /‬‬
‫‪ g +‬ط‪ .‬وه‪G‬ا ﺕری‪ m‬ی ‪ u‬ا ی‪ =( .e e‬ﺹر »ا ن« ( ا ‪ L2‬ا ‪W‬ﻥ ‪ 0‬ط‪ ،‬أي‬
‫^ ‪ U‬أیم ‪ 0‬ﺙرة ط‪ .‬و ‪ ،e‬أ‪G e 0‬اﺕ‪ e‬أن ی ‚ أي دور ( ا ‪?  U%‬‬
‫ا ‪W‬رة‪ ،‬وﻥ‪6‬ا إ أن ا ‪ m-‬ا‪1‬و ‪ 5‬ﺕ‪ ^2‬إ أ ‪/‬ﻥ ^ أیر‪$-‬یان ‪ ،1848‬یﺕ‚ ‬
‫ذ ? أﻥ‪ 5 e‬ی‪ e 0‬أی‪ 0 U‬ﺕ‪F‬ﺙ آ  ا ‪W‬رة ا‪/ 1‬ﻥ ‪ K( .‬ذ ? ا ‪ 5 0$‬ی (‪ e‬و ‪5‬‬
‫ی‪ e-‬ى 
‪ /‬ﺹ‪ u‬ة ‪ 0‬ا ! ‪ 0‬ا وآ‪ 0 -‬وا ﻥ ‪.0‬‬

‫دﻥ أﺙ‪ 5‬ا‪s‬ن ‪/U 0 B‬ن ا ن‪ .‬أﻥ‪ e‬ﻥ‪ D‬را‪ /‬ا‪ H /‬ا‪6‬ﻡ‪ ./‬و‪%‬زﺕ ‬
‫ا م ‪ v‬ت ‪ 0‬ﺕآ ‚ ﺕ ? اا‪ =( .//‬آﻥ‪ R‬ﺕ‪ ،0 
 5U‬و ‪ v‬ا ‪0 W /‬‬
‫ا>ﻥ ‪ $‬ا ‪ 0 /‬إ ا ! ‪ ،‬وآ‪ ? G‬و ا‪1‬ﺥŽ أ ‪/‬ﻥ ً‪ .‬و آن  ا‪ //‬ن أن ی‪F‬ﺥ‪G‬‬
‫ر‪+ 8 r‬ا واا دون ‪ ،r H‬وإﻥ‪ /‬ا ‪ 5‬ا ﺝازي ‪ rF‬ا ‪G‬ي ی ض ‪e‬‬
‫ا ! ن‪1 ،‬ول ة‪ ،‬أها(‪ 5C‬ﺝ‪C‬ا و‪B‬ﻥ ‪.‬‬

‫ی‪$‬ودﻥ ا ‪ ^2K‬ا‪1‬ول ‪2‬رة هة وواﺽ‪ %‬ود = ‪ 0‬ا ‪ g/
/‬ا أ‪ /‬ا ﺝازي‪0 ،‬‬
‫ﺹاع ا ‪=+‬ت ا ‪G‬ي أوﺝ‪ r‬وا ‪G‬ي یاﺹ^ ﺕ‪+‬ر‪  r‬أس ذ ? ا ‪ .g/
/‬و( ﺕ ? ا ‪2‬رة‬
‫ﻥى آ ‪ L‬ﺕﻥ‪ R‬ا ﺝازی ﺝی ( ر‪ 5‬ا ‪6‬م ا>‪ +‬ا =ی‪ ،5‬وآ ‪ L‬ﺕ‪ u‬ت وط‬
‫وﺝده ﺕری
 ‪ ‚H‬ﺕ‪%‬ل ا ‪B‬ت ا‪28‬دی‪ ،‬و ا ور ا ‪W‬ري ا ‪G‬ي ‪ ( e‬آ‪ CK‬ﺽ‬
‫ا>‪+‬ع‪ ،‬وإ أي درﺝ =‪ +‬ا ‪x 6‬رت ى ا ‪ g/
/‬ا>ﻥﺝ ‪ ،‬وآ ‪ L‬أوﺝت ‪/‬ة‬
‫ا‪1‬و ( ا ری‪ m‬إﻥ ا‪8‬ﻥ ق ا ‪/‬دي !ی ‪.x‬‬

‫ﺕ ذ ? ‪ %/‬ﺕری‪ 0 M‬ﺕ‪+‬ر ا و ری‪ .‬و( ‪ /‬ﻥى أن ا و ری ﺕ‪+‬ر و(… اﻥ ‪0‬‬
‫ﺝی‪F ،‬ﻥ‪F C‬ن ا ﺝازی‪ ،‬وأﻥ‪ C‬ﺕ=‪ ( K‬ﺕ‪+‬ره أﺙ ه‪ rG‬ا ﺝازی وآ‪F‬ﻥ‪ .C Q C‬وﻥى‬
‫( ‪ C‬أی‪ U‬آ ‪ L‬ﺕن ا و ری ﺕری
 ( ‪ =x‬ﺥﺹ‪ ،‬وآ ‪ L‬و‪F‬ي أل ﺕ‪M‬ض‬
‫ﻥ‪ C U‬ﺽ ا ﺝازی إ أن ﺕ‪ … M‬ﺕ ‪ C/ 6‬ا ‪ =+‬ا ‪M‬ص ‪.C‬‬

‫ﺙ‪ 5‬ی ض »ا‪ ///‬ن«  ذ ? وی‪ v‬ﺝ‪ g /‬ا‪8‬اﺽت ا ی!‪C‬ه ا>یی ﺝ ن‬
‫ا ﺝازین ﺽ ا ! ‪ .‬و ‪ 0‬أﺕ‪  L‬ه‪ rG‬ا =‪1 ،+‬ﻥ‪ 5‬ﺝ‪ ،5 /‬أﻥ =‪ 0 0‬ذ ?‪ ،‬‬
‫أﺕ‪ 5‬أو =ؤون ‪ /‬ی‚ ا ن‪.‬‬

‫ﺙ‪ 5‬ی ض رآ‪  j‬ذ ?‪ 8 ،‬د إ اﻥ


‪ ،$‬وان  ﻥ‪+‬ق أﺽ … ‪ /‬آن ی‪-‬د ا‪=8‬د‬
‫‪n‬ﻥ‪ ،K‬ﺕ ? ا ! ‪  0‬إ ‪ P‬ا‪$1‬اب ا ‪ /‬ا‪1‬ﺥى‪ .‬وه ی‪  … M‬أن ﻥ ‪/ %‬‬
‫ﺥﺹ ‪ W‬ة ‪B‬ه‪/‬م‪ .‬ی=ل ا ن أن ا ! ‪ 8 0‬ی‪ W/‬ن ‪ $‬ﺥﺹ ی=‪ L L‬ا ‪ /‬رﺽ‬
‫‪ 0‬ا‪$1‬اب ا ‪ /‬ا‪1‬ﺥى‪ ،‬وأﻥ‪ 5C‬ی‪$ /‬ون ‪ 0‬ه‪ rG‬ا‪$1‬اب ﻥ‪ f=( 5C‬ی‪ W/‬ن ‪ x‬‬
‫ا ‪/‬ل‪ ،‬ا ‪ +‬ا ﺕ‪ /‬ز  اد ا و ری ‪! C/CK‬وط ا ‪%‬آ ا ‪ /‬و‪-‬ره‬
‫وﻥ‪ C
P‬ا ‪.‬‬

‫ ن ‪ 0‬ا‪1‬ی‪ 0 5  -‬ا‪s‬ن (‪2‬ا‪ ،‬و ‪ 5‬ﺕ (ن ا ری‪ m‬ا ‪ = =%‬ـ»را‪///‬‬
‫ا ‪ ،«H‬أن ﺕ‪/CK‬ا ‚ ﺕ ? ا ‪C/ H 2‬م ا ! ‪ =( .0‬أ‪B‬ه وﺽ‪ g‬ا ‪%‬آ ا ‪ /‬‬
‫‪ ،GP2‬و‪M‬ﺹ ( إﻥ ا‪ 0 ^PB= ( .‬ا ‪ 0 W /‬ا ‪G‬ی‪ 0‬دﺥ ا إ ا ا‪ 5 +‬ی= ا ‪^ K‬‬

‫‪31‬‬
‫ذ ? إ‪! 8‬ط ‪  5CQK‬ارﺕ‪ .5C$% 5Cx‬و ‪ 5‬ی ‪$‬ا إ‪ 5 6 8‬ﺽب ‪ 0‬ﻥاة  ‬
‫( ‚ ا ‪%‬آ ا ‪C W /‬ف ﻥ! ﻥ‪ D‬ا ! ‪ 0‬وأها(‪.C ( 5C‬‬

‫ی‪» ^ %‬ا ن« ا رات ا یة ا آﻥ‪ R‬ﺕ ﺽ^ ی[‪ ^ ( G‬ﺕﺝ ‪ y‬آ‪ ( CK‬أوط‬
‫ا‪8‬اآ ‪ 0‬وا ! ‪ .0‬وی =ه ‪ L‬ویده ردا  ‪ ،‬ﺥ‪ B‬ا ‪+‬وی ‪ 0‬ا ر ن‬
‫ ‪/‬ن و(ری ‪ e‬وأوی‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آن رآ‪ j‬واﻥ
‪ B $‬إ  ‪G/‬اه‪ ،5C‬و‪G / 8‬اه‚‬
‫ا‪8‬ﺙ ‪ 0‬ا‪1‬ﺥ ی‪ ،5C 0‬وأدا ‪ C‬ﺙﻥ ‪ / 0 .‬ی ا‪ /‬ن اﻥ=داﺕ‪ 5C‬ا ‪/‬ﺝ‪ C‬إ ا ‪6‬م‬
‫ا ﺝازي‪ ،‬ی رض ا‪8‬اآ ا ‪ ،/ -/‬ا ‪+‬وی‪ ،‬ا ‪K  %/‬ح ا ‪ ، -‬ﻥ‪D‬‬
‫ا ‪W‬ري !  ا =ی ا و ری ا
یة‪.‬‬

‫( ا ‪M‬م‪ ،‬ی‪ Ž%/‬ا ن ﺕ ? ا ! ‪ 0‬إن ا ‪W‬رة‪ ،‬و‪M‬ﺹ ل ا‪$1‬اب ا ﺝازی‪.‬‬
‫(=ا ه‪G‬ا ا ? ﺕ‪  0 L M‬إ ‪n‬ﺥ ا ا !وط ا ری‪ /W %( . M‬ﺕ‪ 0‬ا ﺝازی ‬
‫أ‪ R-‬ه ا ‪ =+‬ا ‪P-‬ة‪ ،‬ﺕﺝ‪ e‬ا و ری آ‪ CK‬آ ‪ e‬ﺽه‪ .‬أ ( ا‪+1‬ر ا ‪ 8‬ﺕ‪$‬ال‬
‫ا ﺝازی ( ‪ =x C‬ﺕ‪ 2‬إ ا ‪ + -‬ا ‪ ، -‬آ‪ ( /‬أ ‪/‬ﻥ ‪€( ،‬ن ا ‪$%‬ب ا ! ی‪ -‬ه‬
‫( ﻥ‪ C U‬ا ‪W‬ري ﺽ ا ‪6‬م ا ‪ /‬وا ‪.‬‬

‫ أن ا ! ‪ 8 0‬ی‪C‬وﻥن ‪ 6%‬واة (  ا ا ‪ (2‬رض ا ‪ y 2/‬ا ‪ =+‬‬
‫ ‪ 0‬ا ﺝازی وا و ری و( ﺕ ‪ ( eM‬أذهن ا ‪/‬ل‪ .‬وه‪ 5‬ی ‪+‬ن  ا وام ﻥ‬
‫ا ‪2‬راة ‪ F-/‬ا ‪  /‬ا ‪K‬دی ﺹ‪ CK‬ا ‪ F-/‬ا‪% 1‬آ آ ‪ .C‬ﺕ ? ه ا =ا‬
‫ا  ا ﺹ‪ CH‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ ! $‬ﺙرة ط‪n-‬ذار ‪ .1848‬وف ﻥى‪( ،‬‬
‫ا ‪%/‬ﺽة ا ‪ ،‬آ ‪ C=x L‬واﺽ ه ( ا ‪//‬ر‪ ،‬و ا ی‪B‬ت ا أدﺥ ‪ C C‬ﺕ
‬
‫ا ‪W‬رة‪.‬‬

‫ = ﺽ‪ 5 R‬ا ‪+M‬ط ا ى ـ»ا ن«‪ .‬وه‪ rG‬ا ﺙ = ﺕ‪%‬ي ﺝ‪ g /‬ﻥ‪ DP‬ا !ط ا ‪/‬‬
‫ا ‪G‬ي أﻥ
‪ r$‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ ،$‬و‪M‬ﺹ ا‪1‬ول‪ 1845 0 ،‬و‪ K( .1847‬إن ذ ?‪ ،‬آن اﻥ
‪ $‬‬
‫ه ‪ F‬ا ‪/‬اد ا ﺝ‪ ( C /‬إﻥ ا ‪ 0‬و‪ k/+‬ا‪ /2‬ا ﻡ‪ /A /‬إ'!‪/‬ا‪ ،‬أ رآ‪ =( j‬اﻥ‚‬
‫ ﺕری‪ m‬ا ‪G/‬اه‚ ا ‪  -‬وا‪28‬دی‪B/! A .‬ر ا‪ /‬دي !‪ /‬ر
‪ ،j‬ا ‪G‬ي أﺕح ‪ /C‬إﻥ ‬
‫ا ‪ ^ %‬ا ‪-‬ی ‪B‬ت ا ‪/‬دی و !وط ا>ﻥج وا زی‪ g‬ا ﺕ‪%‬د ‪ C‬ا ‪B‬ت ا‪8‬ﺝ‪ /‬‬
‫آ(‪ ،‬ﺕ‪ R/‬ﺹ ‪ ( e /CH‬إن ﺕ ? ا ‪ ( 0 -‬ض آ‪ /CK‬ﺽ ا ‪G/‬اه‚‬
‫ا ‪. W/‬‬

‫آن رآ‪ ^ ،j‬ا ن‪ ،‬ض ا ‪G/‬ه‚ ا


ی ( أآ‪ ^ ^/‬وأ‪% ( rC‬ﺝ} ‪e‬‬
‫ﺽ ودون‪ .‬وه‪G‬ا ‪ g‬أن رآ‪ j‬آن ‪ 8‬ی‪$‬ال ی ^ ( ‪ eK p‬ا‪06‬ة ا‪  0(2‬ﺕ=ی آ ‬
‫‪ 5‬ی‪ ‚ 0/‬ا =‪ 0  +‬ا ‪ 0 K %‬ا ‪0 =-‬؟‬
‫ ودون‪َ K( .‬‬

‫آن ودون ‪ ( B‬أﺹ ‪ e‬و‪ 2‬ﻥ‪ e ،w ( 6‬أآ‪ W‬ه ‪ 0‬ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ‪،‬‬
‫وآن واا ‪ 0‬ا ‪ g/‬ا ‪ 0 K%2‬ا ‪K‬ﻥ‪ .0 -‬و( ‪ » eK p‬ا ‪ /‬؟«‪ ،‬ا ‪2‬در ( م ‪،1841‬‬
‫یﺝ‪ e‬ﻥ=ا ‪ K‬إ ا ‪  /‬ا ﺝازی وی‪ Ž M‬إ ا‪ 8‬ج ا
يء ‪F‬ن ا ‪  /‬إن ه (‬
‫ﺥم ا ‪ ^ %‬إ‪ 0 . 8‬ن اﺕ‪ yU‬أن ودون‪€ ،‬داﻥ‪ e‬ا ‪ 5 ، /‬ی‪ 0‬ی‪ gU‬ﻥ‪‚2‬‬
‫ ‪ e‬ى وا ‪ 0‬أ ‪ ،f=( C‬ا ‪  /‬ا أ‪ /‬ا ‪M‬ﺹ ا =‪  /P‬ا‪Bu‬ل ا أ‪ /‬‬
‫ ‪ D /‬ا ‪ . u2‬و( ا ‪ R‬ا ‪G‬ي آن ودون ی‪u € e ( ‚ +‬ء ا ‪  /‬ا أ‪ /‬ا ‪M‬ﺹ‪،‬‬
‫آن ی‪M‬ﺹ‪ 5‬ا ! ‪ .‬وآن یى ( ﺹ ﻥ ا ‪  /‬ا ‪M‬ﺹ ‪BK‬ح وا ‪ (%‬وﺕ ‪$‬ی‪$‬ه‬
‫ا ‪/U‬ﻥ ا ة ‪8‬زدهر أال ه‪G‬ی‪ 0‬ا‪1‬ﺥ ی‪ .0‬وآن ی = أن وﺽ‪ g‬ا ^ ی‪ 0/‬أن ی‪0-%‬‬
‫‪ 8‬ا‪ +‬ا‪8‬ﺽات‪ 8 ،‬ا‪ +‬ا ‪U‬ل ا‪28‬دي‪ ،‬وإﻥ‪x 0 /‬ی… ﺕ‪%‬ی^ ا ^ إ ‬
‫ ?‪ .‬و ﺕ ودون ‪2‬رة ﻥ‪ PC‬وﺝ‪ C‬ا ‪ 6‬ﺕ ? ( ‪ ،1846-1845‬وه ا ‪K‬ة ا ‬
‫ﺥ ^ ( ‪ C‬ا ‪ f+M/‬ا ‪G‬ي ی‪/ 0/‬ﺝ‪  ،e‬ز‪ ،e/‬وی ا ‪ 0 0 (%‬ا>(‪B‬س‬
‫وﺕ‪%‬ی^ ا ‪/‬ل إ  
‪.0 =- 0‬‬

‫… أن ﺙ‪ 0 5‬ا ور ا ‪G‬ي آن اﻥ


‪ $‬ی ‪ ( e‬ری‪ R .GPC j‬أن ﺥ‪ e/2‬ا ‪( - P‬‬
‫ا =ش ا ا‪ P‬ی[‪ G‬ل ‪ L M‬ا ا‪ D‬ا‪ 1‬آن آرل ‪H‬ون‪» ^W/ ،‬ا‪8‬اآ ‬
‫ا ‪ .«=%‬آن آرل ‪H‬ون  ﺹ وﺙ = ودون‪ ،‬و ض ﻥ‪6‬یﺕ‪  e‬ا ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن‬
‫ا ‪ ( 0 / =/‬ری‪ .j‬و^ أن ی ! ودون ‪ eK p‬ا
ی ا ‪G‬ي أراد أن ی‪$‬ی‪ e ( y‬ا = ع ‪0‬‬
‫ﺝ‪» g /‬ا ‪ +‬ت ا‪28‬دی« ( ا ‪ g/
/‬ا ‪ /‬ﺹ وأن ی‪ 0 -K‬أی‪ 0‬ی‪F‬ﺕ ا ‪p‬س وأن ی !˜‬
‫( ‪ K-‬ا ‪p‬س‪ ،‬ﻥ=^ ‪u e++M‬ون‪-( ،‬رع ه‪G‬ا إ ا ‪% ( e /‬ﺝ}‪ e‬ﺽ ا ! ‪ .0‬ودر‬
‫اﻥ
‪( 0 $‬ر‪ r‬إ ﻥ=^ ذ ? ا ‪ f+M/‬إ 
 وآ‪ ‚- ،^ -‬ﺝء ( ل ‪H‬ون ﻥ‪.e-K‬‬
‫و آ‚ ی=ل‪:‬‬

‫‪32‬‬
‫» ذا ﻥى ( ‪e‬؟ ‪ 8‬أآ‪ W‬و‪ 8‬أ^ ‪» 0‬زارات ا ‪ «^/‬ا ‪ /‬و( ‪ (  C G‬إﻥ ا‪،‬‬
‫ﺝ‪ /‬ت ا ‪ L M 0 0 (%‬ا ‪ ،0C/‬ا
‪ /‬ت ا أﺙ‪ C !( = R‬ارا وﺕارا‪،‬‬
‫و‪-‬دع آ ‪ ،‬وﺝ‪ g /‬ا ‪
 /‬ت ا ‪ =/‬إ أ‪U‬ء ا
‪ /‬ت ﺕ=ر ‪ ‚-‬آ ‪ K‬ا ‪/‬دة ا‪1‬و ‬
‫و
‪/‬ع ا ‪ ^/‬ا ‪ ( …K /‬ﺹ ‪ ،C‬وﺕ(‪
 / C/ g‬ت أﺥى ‪+  }/W‬ی= ﻥ‪ .C-K‬وآ^‬
‫آ‪ /‬ا ‪
 /‬ت ا ‪
/‬وزة ‪%‬ﺝت ا
‪ /‬وا ‪ ( /‬ا ‪-‬ق ی‪G‬ه‚ إیاده ‪ y 2‬ا ‪.0 
 /‬‬
‫ ه‪G‬ا ا ‪ %‬ی‪/ ^ M‬آ ودون أﻥ‪ g +- e‬إ ‪u‬ء ا ‪ y‬ا ‪G‬ي ی‪ e==%‬ا ‪ f‬ا 
ري«‪.‬‬

‫( ر أﺥى‪ ،‬ی =^ اﻥ


‪ $‬ﺕ‪K‬ﺹ ^ ﺝیة ‪ f+M 0‬ودون‪ ،‬وی ب ‪ 0 e+M 0‬أن‬
‫ا ‪/‬ل ‪ 8‬ﺕ‪$‬ال ﺕ
‪ 5CG‬ا‪1‬وهم ا =‪ ^   P‬ا ‪W/‬ل ‪%‬ی^ ا ‪/‬ل إ ‪B‬آ ‪x 0 0‬ی…‬
‫ا‪ 5CP‬ا ‪/ ^H!/‬ﺥاﺕ‪.5C‬‬

‫ ‪GC‬ا أن ‪ CQ‬آب ودون‪ ،‬اﻥ‚ رآ‪  j‬ا ‪ ^/‬ورد  ‪ F9/A‬ا‪r/‬س ‪L} p/‬‬
‫ﺝ ^ اﻥ‪r e‬س ا‪ ،F9F‬و( ‪ e‬ی‪ v‬أ(ر ودون واة واة‪ 8 e .‬ی‪C( := K‬‬
‫ی رض ﻥ‪6‬ات ودون ‪ jF‬ا !  ا =ی ا … ‪ e‬ﺹ‪.CH‬‬

‫آن ذ ? ا ‪ ،L p/‬ی ‪ /‬ن ا =ی‪ %‬ود ا ‪ K‬ووﺽ‪ W/ ،e ( e‬ﺥ^ ‪ …P8‬إ ا‪ //‬ن‬
‫ا ‪ ،‬وه ‪ 8‬ی=^ وزﻥ ‪n 0‬ﺥ =ل ‪/‬رآ‪ j‬ﺽ ودون‪ ،‬و آ‚  ﺙ‪B‬ﺙ ‪، 0‬‬
‫( ‪ 5 ،1874‬ا ‪/‬ل ا ‪ +‬ن‪ .‬أن ذ ? ا ‪=/‬ل ا ‪ /‬ن ـ»ا‪N‬ﻡ‪Z //‬ة ا‪) «0 9//‬ﻥ!ﺕ‪e‬‬
‫ و ( ‪ A 1913‬و‪ 8 ،(\ !9F0‬ی‪ L M‬ا ‪r/ 0‬س ا‪ /– F9/F‬ی‪ C6‬أن‬
‫ﺹ ‪ H‬وﺝ‪ C‬ﻥ‪ 6‬رآ‪ j‬آﻥ‪ R‬اآ‪ R /‬ﻥ‪ G  PC‬م ‪.1847‬‬

‫أآر (‪F‬ل أن رآ‪ j‬آن ﺹغ وﺝ‪ C‬ﻥ‪ ( r6‬م ‪ ،1845‬و ‪ ^ ( 0‬أ^ وﺽ‪.‬‬
‫و ا‪ eU‬آ ‪r‬س ا‪ 0 0  F9F‬ا ‪ ^/‬ا ‪ .LW/‬ورا‪ e‬وط ﺕی‪ 0‬ا و ری‬
‫وﺕ‪+‬ره ( ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي‪ ،‬آن ی‪ %‬أآ‪F( W‬آ‪ ( W‬درا اﻥ ‪ 0‬ا ‪6‬م ا أ‪، /‬‬
‫ا =اﻥ ‪ 0‬ا ﺕ‪ 5%‬إﻥج ا ‪ g/
/‬ا أ‪ /‬وﺕزی ‪ .e‬و ‪G Ž%‬اه‚ ا‪28‬دی ‪0‬‬
‫ا ﺝازی ‪  0‬ﺽء ا ‪ DC /‬ا
 ‪ ،‬وأن أن ﺝ‪ g /‬ا ‪8=/‬ت ا‪ 1‬وﺝ‪ g /‬ا ‪6‬هات‬
‫( ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي‪ 0 ،‬ا ‪ U‬إ ا = ‪ /‬إ ا ‪/‬ل إ ا أ‪/‬ل‪ ،‬ﺕ‪ [ ^W/‬ا‪.‬‬
‫و( ‪r//‬س ا‪ F9//F‬ی‪%‬ول‪1 ،‬ول ة‪ ،‬أن ی‪%‬د ا ‪/‬ا^ ا ‪+ - P‬ر ا>ﻥج ا أ‪. /‬‬
‫ﺹ‪ y %‬أﻥ‪ 5 e‬ی ( ذ ? ا ‪ 5 /‬ا‪8‬و وا ی‪ 0 ،U‬ذ ? ا ب ی‪ C6‬أن رآ‪ j‬ه (‬
‫ا ‪+‬ی… ا ‪ ،y %2‬وأﻥ‪ e‬ا ? ا ‪ DC /‬ا ‪/‬ﺙق‪ ،‬ﺹ أ ‪ 8‬ﺕ‪ ˜+M‬یﺝ‪ e‬ا‪( C+‬‬
‫ه ا‪28‬د ا ﺝازي‪  .‬أن ذ ? ا ‪ L} p/‬ی‪ C6‬ن أی‪ U‬أﻥ‪ 8 e‬ی‪ K‬ا‪B‬ك ا ‪DC /‬‬
‫ا‪ ،0 1‬وأﻥ‪ 8 e‬ی
ز ا‪8‬آ‪K‬ء ﺝت ‪ ،‬وأﻥ‪ 0 e‬ا ‪U‬وري درا ا أ‪ /‬‬
‫و ی ‪ ( /‬ﺝ‪ g /‬ﺥ‪K‬ی ﺕ ? ا‪8‬وا ا ‪= /‬ة‪ .‬وآن ‪ 8‬ی‪$‬ال  رآ‪ j‬أن ی
‪ B/ $‬ه‪BP‬‬
‫آ ی‪%‬ل إ ﺹح ‪ 5 6‬وﻥ‪6‬م ^ ذ ? ا ‪ 5‬ا‪1‬و ا =ي ا ‪ ^W//‬ـ»‪r//‬س‬
‫ا‪ / ( «F9F‬ی … را ا ‪ ^P-/‬ا‪28‬دی ا ‪ . - P‬و^ أن ی‪%‬ز رآ‪5 6  ،j‬‬
‫ا‪ 0 L1‬ﺝﻥ‪  ،e‬إﻥ إﻥ
ز ﺕ ? ا ‪– /C/‬وإن ی‪ 0‬ا ‪ 0/W‬ا ‪U‬وري ‪ ? G‬ا ‪0 r‬‬
‫ا‪8‬ه‪/‬م !ط ا ‪ - /‬آن ‪ e‬أو‪ 8‬أن ی‪W /‬رة ‪ 1848‬ا آن ه واﻥ
‪ $‬ی ‪6‬اﻥ‪C‬‬
‫‪K‬رغ ا ‪ ،2‬وا آﻥ ﺕ  ‪ ،C‬وا آﻥ ی‪ -‬ان ‪ C‬وی‪[ C‬ن‪ ،‬وا ﺹ‪C/ H‬‬
‫ا‪x8‬وت ا‪ 1‬ا ‪ /‬وﺽ ( ا ن ا ‪.‬‬

‫‪33‬‬
‫ا ة اﻡ‬

‫]ﺙرة ‪ 1848‬ا‪– 6‬ﻡ رآ‪ Q‬وا‪ A PL‬اا


‪– (N‬إ ء »ا‪FKB‬‬
‫اا
 ا‪(
(L‬ة« ‪ u m-‬و‪– XA‬ا‪ K‬د آ‪ H‬ا –‪0 0‬‬
‫»ا‪ FKB‬اا
 ا‪(
(L‬ة« و'!'‪– V‬ا
!‪ H‬رن –ا ف ‪u!' A‬‬
‫ﻡ رآ‪– Q‬ه‪ 
P‬ا‪C‬رة و>‪ AN‬ت ‪ A‬ا‪v‬راء ‪» A‬را ا ‪- «H‬‬
‫ا‪ 2 Z‬ق[‪.‬‬
‫ه ﻥ‪G %‬ا وﺹ ا‪s‬ن إ ﺙرة ط‪ .‬وآ  } أن ا‪ /‬ن ا‪ U ^ gx /‬أیم ‪0‬‬
‫ﺙرة ط‪ .‬و ‪ 5‬ی‪ 0‬ﺕ ‪ 5 6‬را ا ‪ H‬اآ‪ ^/‬إ‪ ( 8‬ﺕ!ی‪ 0‬ا ‪W‬ﻥ ‪ .1847‬وآن ه‪G‬ا‬
‫ا ‪ 5 6‬ی‪ 5U‬ا ‪= %‬ت ا‪1‬ﺝ  ( ری‪ j‬ووآ‪ ^ -‬و ن‪ ،‬و ‪ 5‬ی‪  0‬ﺹ إ‪gU 8‬‬
‫
‪/‬ت أ ‪/‬ﻥ ﺹ‪ u‬ة‪.‬‬

‫آﻥ‪ R‬ا =ى ا ‪ /6 /‬ا ی‪K 0/‬ع ا‪/ 1‬ﻥ ‪ 0‬را‪ /‬ا‪ H /‬أن ی ‪ H C /‬ذات‬
‫وزن آ إذن‪ .‬وا ‪%‬ل أن ا ‪W‬رة اﻥ ‪ 24 G R‬ط ‪ ( 1848‬ری‪ ،j‬ون ات‬
‫إ أ ‪/‬ﻥ ‪n 3 K( .‬ذار‪ ( ،‬آ ‪ ،0‬آى ن ا ای ‪B‬ﻥ‪ ،‬ث ﺽب ‪ 0‬ﺙرة  ‪.‬‬
‫واﺽ‪ +‬ا = ‰‪/‬ن  ‪p‬ون ا ‪/‬ی أن یﺝ‪C‬ا ی‪ U‬إ  ? و  ی‪ F-‬ﻥ‪ C ( e‬أن‬
‫ی‪- ‚-%‬ب ا ‪ u‬ن ا ! وأن ی=م ‪ v‬ﺕ ز‪8‬ت‪ .‬وآن ذ ? ا ‪ u‬ن‪ ،‬أو إذا [‪ 5‬ذ ?‬
‫ا ‪/‬د ا ! ا ‪G‬ي ث ( ‪n 3‬ذار ‪ ( 1848‬آ ‪ ،0‬ی=د‪ r‬رﺝ‪B‬ن‪H :‬ﺕ! ?‪ ،‬وه ‪ ‚ x‬ذو‬
‫  وا ( أوط ا ‪/‬ل و(=اء ن آ ‪ ،0‬و( ƒ‪ ،‬وه ﺽ‪ .… f‬و ‪ 5‬ﺕ ‪g‬‬
‫ا ‪W‬رة ( ( ‪ ،‬ﺹ‪ /‬ا ‪ ،-/‬إ‪!  8‬ة أیم‪ .‬و( ‪n 18‬ذار‪ ،‬اﻥ= ‪ R‬ارﺕ‪ C‬إ  ‪،0‬‬
‫ﺹ‪ /‬و ‪.‬‬

‫آن رآ‪n j‬ﻥ[‪ ( G‬وآ‪ .^ -‬و دت ا ‪ %‬ا 


 ‪ ،‬ﺕ‪ 2/ C  %‬ا ‪5%‬‬
‫ا ‪ /‬ا ‪K‬ﻥ‪ ،-‬ﺽﺕ‪ C‬إ ا ‪C/‬ﺝی‪ 0‬ا ‪ ( 0 / =/‬وآ‪ ،^ -‬وا= ‪ R‬رآ‪ j‬و‪x‬دﺕ‪e‬‬
‫‪ .
 0‬وﺕﺝ‪ e‬رآ‪ j‬إ ری‪  j‬آﻥ‪ R‬ا ة وﺝ‪ RC‬إ ‪= e‬وم إ ‪ .C‬و ‬
‫وا ‪ 0‬أ‪U‬ء ا ‪ %‬ا ‪ ( ،p/‬آن‪ ،‬وه ی ﺕ‪%‬ی ﺹ‪ K %‬آن اﻥ
‪ $‬ی ون ‪،C‬‬
‫ (ری إ رآ‪ j‬ی ‪ C ( 0‬أن ﺝ‪ g /‬ارات ا ‪ %‬ا ‪ =-‬ﺕ‪ H8 R‬ا ‪ K/‬ل‬
‫ 
‪ ^/‬ا‪1‬رض ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ا ‪%‬ة‪.‬‬

‫ودرت ا
 ا> ‪ /‬ا وآ‪ ، -‬ا آﻥ‪ 
R‬ن ﻥ= ‪ R‬إ ‪ C‬آ^ ﺹ‪‚H C B‬‬
‫اﻥ‪
K‬ر ا ‪W‬رة ( ا ا‪1‬ور‪ ،‬إ ﻥ=^ ه‪ rG‬ا ‪ B2‬ت وره إ رآ‪ .j‬و زت (‬
‫أوط ا ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن‪ ،‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ﺕ
‪ /‬ا ی[‪F G‬اد آ ة ( ری‪ ،j‬ﺥ‪(B‬ت وﺙ‪ R‬اﻥ!=ت‬
‫وﺕ ‪/
 R/6‬ت ‪ .‬و اﻥ‪ R-‬إ واة ‪ 0‬ﺕ ? ا ‪/
/‬ت ا‪ 0‬ﻥ آﻥ ‪ 0‬ا ‪G‬ي‬
‫وﺽ‪ g ،g‬ا ! ا‪/ 1‬ﻥ ه( ‪! ،w‬وع ﺕ! ^ ﺕ ‪ y - 5 6‬وا‪%‬م أ ‪/‬ﻥ ‪.‬‬

‫‪G‬ل رآ‪ 0 5C(2 e  j‬ﺥ‪ ،5C+‬واح ‪ 5C‬ا ﺝ‪( e‬ادى إ أ ‪/‬ﻥ وا ‪!/‬رآ‬
‫( ا‪1‬اث ا ‪W‬ری ( ‪ .C‬وأﺹ آﻥ ‪ 0‬وه( ‪!  w‬و‪ ./C‬وﻥ‪ 56‬ه( ‪ ( w‬ﺙری‪،‬‬
‫وﻥ‪ ‚2‬ﻥ‪P e-K‬ا ‪ ،C‬وﺕﺝ‪ e‬ﻥ‪ %‬ا ‪%‬ود ا‪/ 1‬ﻥ   د‪ .‬وأ( ‪ y‬رآ‪ j‬ور(ق ‪n‬ﺥون‬
‫( ا ر إ أ ‪/‬ﻥ   أا ( أآ‪ . 0‬وا= ا ‪+/‬ف ‪/‬رآ‪ j‬واﻥ
‪( $‬‬
‫ا ای ‪B‬ﻥ‪.‬‬

‫آن  رآ‪ j‬واﻥ


‪ $‬أن ی‪F‬ﺥ‪G‬ا ( اره‪ /‬أن ا ‪K‬ع ا‪/ 1‬ﻥ ‪ 0‬را‪ /‬ا‪ H /‬ی‪=K‬‬
‫إ أي ﺕ ‪ .5 6‬و ‪ 5‬ی‪ e 0‬إ‪ 8‬ﺹون ‪/( .^PB‬ذا آن  رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ور(‪/C‬‬
‫ا‪ 0 1‬أن ی‪ K‬ا؟ = ول اﻥ
‪  ،$‬ﺕ‪2‬م زهء أر ‪ ، 0‬أن ی!ح ا ? ا ‪G‬ي‬
‫را ‪ e‬ه ورآ‪ ( j‬م ‪ ( 1848‬أ ‪/‬ﻥ ‪( .‬دا  ‪p‬ال وﺝ‪ eC‬إ ‪ e‬ر(ق ﺹ‪u‬ر‬
‫ا ‪ ،0-‬أ‪ +‬ﺝا واﺽ‪/ ^[ .%‬ذا ‪n‬ﺙ ‪ g‬رآ‪ j‬ا =ء ( ا ای ‪B‬ﻥ‪ ( ،‬آ ‪ ،0‬‬
‫ا ‪G‬هب إ  ‪=( .0‬ل‪ :‬و‪ g‬اﺥ رﻥ  ا ای ‪B‬ﻥ ‪1‬ﻥ‪ e‬آن ا> ‪ 5‬ا‪1‬آ‪ W‬ﺕ‪+‬را ‪ 0‬ا ‬
‫ا ‪ ، 2‬و‪1‬ن ﻥن ﻥ ن‪ ،‬إرث ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ ، -‬آن ‪ 8‬ی‪$‬ال ري ا ‪ K/‬ل ( ‪ ،e‬و‪1‬ﻥ‪e‬‬
‫آن   ا‪/8‬د  هƒ أآ ‪ 0‬ی ا ‪ ^/‬وا ‪%‬ی‪ .v‬و(‪ 0 BU‬ذ ?‪،‬‬
‫آن ا ای ‪B‬ﻥ ی‪ 5U‬و ی آ‪ W‬ة ا اد‪ .‬ﺹ‪ y %‬أن آ ‪ 5 0‬ﺕ‪ 0‬ا ‪/‬ی ا‪1‬آ‪ W‬ﺕ‪+‬را ‪0‬‬
‫وﺝ‪ C‬ا ‪ 6‬ا ‪ C ، 2‬آﻥ‪ = R‬ا ‪ + -‬ا>داری وآ‪ $‬ا ای ‪B‬ﻥ‪ .‬آ‪ ? G‬آﻥ‪ R‬آ ‪،0‬‬
‫ اد ﻥ‪ 0 ،C‬أه‪ 5‬ن ا ای ‪B‬ﻥ‪ g ،‬أن د ‪ C x‬آن ی
وز ی[‪ 8000 G‬ﻥ‪./-‬‬

‫‪34‬‬
‫وآن ﻥ‪ 0 C‬ا ری ‪ 0‬آ‪ W‬ي ا اد‪ ،‬وإن ﺕ‪ 0‬ﻥ‪ -‬ا ‪/‬ل ا ‪ ( 0 M-/‬ا ‪ 2‬‬
‫ا ة ﺽ[ ‪ .‬وآن ا ‪ ^ /‬ا ‪ - P‬ﺕ‪ ^W/‬ی[‪ =( .(2/ G‬آﻥ‪ R‬آ ‪C! 0‬رة ‪GP2‬‬
‫€ﻥج ء ا ﻥ ‪ 5 0 ،‬ی‪ C ( 0‬وﺝد ‪ n 2‬آ ة‪ .‬وآن ﺕ‪+‬ر ا ‪ 2‬ا ‪
-‬‬
‫( ‪ C‬أوه ‪F‬ﻥ ‪ 0 W‬ﺕ‪+‬ره ( ای( ور‪ .0‬و آ^ ل‪ ،‬آن ‪/‬رآ‪ j‬واﻥ
‪$‬‬
‫أب وﺝ ‪8 C‬ﺥ ر آ ‪ 0‬ﻥ >‪ =( .C‬آﻥ ی‪H‬ن ( ا ‪F‬ﺙ  أ ‪/‬ﻥ آ ‪ ،C‬و(‬
‫ﺕ‪ j F‬ﺹ‪ K %‬آ ة ﺕن ا ‪B‬د ‪ ،x‬وآﻥ‪ R‬آ ‪ ( 0‬ﻥ‪6‬ه‪ /‬أﻥ‪ ‚-‬ا‪1‬آ‪.? G 0‬‬
‫و ‪ ،^ K‬آﻥ‪ R‬أول ﺝیة  آ ة ﺝازی ا‪/ 1‬ﻥ  ‪ ( R x‬آ ‪ ( 0‬م‬
‫‪ .1842‬و( و‪ R‬وﺹ ‪ /C‬آﻥ‪ R‬ا‪ 8‬ادات >ﺹار ﺝیة ‪ x R +‬ا‪ % ،‬‬
‫أ( ‪ ( %‬وﺽ‪ g‬ا  ‪ C‬و(ا‪.‬‬

‫ ‪ R‬ﺕ ? ا


یة آﻥ‪ R‬ﺝیة ا ی‪/‬ا‪ . x‬هآ‪ 5‬آ ‪ L‬ول اﻥ
‪ $‬أن ی‪/ -K‬ذا اﺥرا‬
‫ﺕ‪ C /-‬ـ»ﺝیة ا ی‪/‬ا‪ .« x‬ی=ل أﻥ‪ 5 e‬ی‪ 0‬ﺙ‪ /‬وﺝد ی[‪1 G‬ي ﺕ ‪ 5 6‬و ري وأﻥ‪e‬‬
‫ ‪ 5‬ی‪B ^ 0 0‬ﺥ ر إ‪x 0 8‬ی= ‪ :0‬إ ا !وع ‪ 0‬ا‪1‬یم ا‪1‬و  ‪$ 5 6‬ب ‪،‬‬
‫وإ ا‪M‬ام ا ‪/6 /‬ت ا ی‪/‬ا‪ x‬ا =‪ /P‬وﺕ
‪ ( C /‬ﺕ ‪ 5 6‬وا وا = م ( إ‪x‬ر ه‪G‬ا‬
‫ا ‪ 5 6‬ی ا ‪U‬وری واﺝ‪G‬اب ‪ L M‬ا
‪ /‬ت ا ‪ /‬إ ‪ .e‬و اﺥر رآ‪ j‬واﻥ
‪$‬‬
‫ا ‪+‬ی… ا ‪W‬ﻥ‪ 0 ($ =( :‬ﺕ! ^ ‪/6‬ت و ری ﺥﺹ ( ا ای ‪B‬ﻥ ودﺥ‪ B‬إ ‬
‫ا‪8‬ﺕ‪%‬د ا ی‪/‬ا‪ x‬ا ‪G‬ي آن ‪ ( /P‬آ ‪ .0‬و ه‪G‬ا ا ‪ %‬وﺝا ﻥ‪ 0 /C -K‬ا ای (‬
‫وﺽ‪ u g‬ط إ  إزاء اﺕ‪%‬د آ ‪ 0‬ا ‪ /‬ا ‪G‬ي آن ‪H‬ﺕ! ? و( ƒ أ‪3  r-‬‬
‫‪n‬ذار ة‪.‬‬

‫آن ‪H‬ﺕ! ?‪ ،‬آ‪ /‬أﺥﺕ‪ ، x ،5‬ووا‪ g‬ا !  ( أوط ا ‪ =+‬ا‪ 1‬إ‪ ( B‬آ ‪5 .0‬‬
‫ی‪6 ،0‬یﺕ‪ .  ،e‬وآن‪ ^ ،‬ﺕ‪ j F‬را‪ //‬ا‪ ،H //‬ی ( أ(ر‪w ( 0 r‬‬
‫وأﻥ‪2‬ر‪ .r‬آن ﺙری ﺝ ا‪ e ،‬آن ی‪F‬ﺙ ‪  C-‬رات ا ‪ .K M/‬آن !‪ e2M‬رﺝ‪8 B‬‬
‫ی‪p‬ﺥ‪F e G‬ﺥ‪ 5 ،G‬ی‪ 0‬ی‪ e‬ﻥ‪ D‬را‪ e ،m‬آن یرك ﺝ ا آ ‪ e‬ا ی‪/‬ا‪1 x‬ﻥ‪e‬‬
‫ﺹح ‪ 0‬أول اﺥ ‪ ( e‬ا ‪ j
/‬ا ي‪» :‬إﻥ ‪ 8‬أﺕ ‪ 5 5‬ا ! ‚‪1 ،‬ن ﺝ‪ g /‬ه‪8p‬ء‬
‫ا ‪!-/‬ری‪ 0‬ا ی ‪ 0‬ی ‪/‬ن أی‪ U‬إ ا ! ‚‪ ،‬آ‪ ،B‬إﻥ‪ /‬أﺥ‪ 5 5x‬ا ‪ =+‬ا  (‪.«‚-%‬‬
‫آن ی‪ $ /‬إذن ا ‪ =+‬ا ‪ ،‬ا !‪ 0 ، u‬ا‪ 1‬ﺝ‪ e‬م‪ .‬وآن ی‪ G%‬ا>ﺝاءات ا ‪W‬ری‪،‬‬
‫ ‪ e‬آن ی‪ ( ‚ +‬ا ‪ R‬ﻥ‪ ،e-K‬وه ا
‪C/‬ري‪ ،‬ﺕ‪%‬د ‪ 0‬ا
‪C/‬ریت ا‪/ 1‬ﻥ ‪ .‬و آﻥ‪R‬‬
‫ه‪ ،rG‬آ‪ /‬ى‪ ،‬واة ‪ 0‬ا =ط ا‪ g e(BM 1‬رآ‪ .j‬ون ﺽ‪ R/‬ا
‪ /‬‬
‫ا أ‪ ،C-‬ا‪ /K‬د آ‪ H/‬ا‪ ، /‬ﺝ‪ g /‬ا ﺹ ا و ی ( ا ‪/‬ی ﺕ=ی‪ .‬و ‪ w‬د‬
‫ه‪8p‬ء ‪ ،U 7000‬وه‪G‬ا ر‪ 5‬آ  ‪ -‬إ ی ‪ 80000 0‬ﻥ‪./-‬‬

‫ون ﻥ!‚ ﻥ‪$‬اع ‪ 0‬ه‪ rG‬ا


‪ /‬ا ‪ /‬و ‪ 0‬ا ‪ 5 6‬ا ‪G‬ي آن رآ‪ j‬واﻥ
‪$‬‬
‫ی ‪-‬ن إ ‪ .e‬و آﻥ‪ R‬ﺕ‪ 5U‬أی‪ U‬ﺹ ‪ 8‬ﺕ!‪H x‬ﺕ!‪B‬ك وﺝ‪C‬ت ﻥ‪ .r6‬وآن ل‪،‬‬
‫ا ‪G‬ي أر ‪ e‬آ‪ /‬ﺕ‪G‬آون ا
 ا !  ا ﻥ إ 
 وآ‪/ ^ -‬او ( أ ﺕ ‪5 6‬‬
‫ا ‪p/‬ﺕ‪ ،/‬واا ‪ 0‬ا‪U1‬ء ا ‪ ( 0 - P‬ا‪8‬ﺕ‪%‬د ا ‪ ، /‬وآن ‪  g+‬ﺹ وﺙ =‬
‫‪/‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ .$‬وآن ی ‪ ‚-‬إ ذ ? ا‪8‬ﺕ‪%‬د أی‪ U‬ا ‪G‬ي ی‪-‬ه‪ ( 5‬ا ‪%‬آ ا ‪G  /‬‬
‫م ‪.1830‬‬
‫و ه‪G‬ا ا ‪ 5 ،%‬ی  أن ﺕ ‪ 5}6‬ﺝ ن داﺥ^ ا‪8‬ﺕ‪%‬د ا ‪ /‬ا ‪G‬ي آﻥ‪ R‬ﺕ !‪ ( f‬اﺝ‪eC‬‬
‫ا
‪ /‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ا ی ‪ ‚-‬إ ‪ C‬آ^ ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪.$‬‬

‫ﺕ ? آﻥ‪ R‬ﻥ
 ا ‪ +M‬ا ﺽ‪ C‬اﻥ
‪  ،$‬اﻥ=‪U‬ء = یة‪ 0 e = ( ،‬ا‪FKB/‬‬
‫اا
 ا‪(
(L‬ة‪ .‬آن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ی‪BF‬ن أن ﺕ‪ 2‬ﺝیﺕ‪ ،/C‬ا ‪2 R‬ور (‬
‫آ ‪ ( 0‬ا‪1‬ول ‪$ 0‬یان ‪ ،1848‬آ‪$‬ا ‪= B‬ء وا 
‪ g/‬ی‪
 ( ،5U‬ى ا ‪K‬ح ا ‪W‬ري‪،‬‬
‫ﺝ‪ g /‬ا ‪/ 6‬ت ا !  ا ‪ . =/‬و‪ 8‬ی
ز ‪ 1‬أن ی‪2‬ر أن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬دﺥ‪ B‬إ ‬
‫ﺝیة ا ی‪/‬ا‪ x‬ﺕ ? ‪ /CK2‬دی‪/‬ا‪ ،0 x‬وإﻥ‪ /‬دﺥ‪ B‬إ ‪ 0  /CK2 C‬ی‪K 2‬ن‬
‫ﻥ‪ /C -K‬إ أ‪ 2‬ی‪-‬ر ا ی‪/‬ا‪ . x‬و ﺕاﻥ ‪ 0‬ﺕﺝ ‪ e‬أ ‪ L‬ا = ‪ 8‬إ أﺥ‪+‬ء ا ‪$%‬ب‬
‫ا ا ا‪/ 1‬ﻥ (‪ ^ ،‚-%‬أی‪ U‬إ أﺥ‪+‬ء ا ی‪/‬ا‪  % ، x‬أﻥ‪ /C‬ﺥ‪-‬ا‪ 0 ،‬ا‪C1‬‬
‫ا‪1‬و ‪ ،‬ﺝ‪ g /‬ا ‪-/‬ه‪ ( 0 /‬ﺝیﺕ‪ ./C‬و اﻥ= رآ‪ j‬ا ی‪/‬ا‪-= x‬ة‪ ( ،‬أول =ل‬
‫ﺹ}ر‪ ( r‬ا‪ FKB//‬اا
‪ //‬ا‪(//
(L‬ة‪ .‬و ‪ 0‬ورد ﻥ‪ …% F‬ا و ری ا ری‪ ( -‬أیم‬
‫‪$‬یان‪ ،‬وا ‪$
/‬رة ا ﺕ‪ C ( ‚-‬آ( ك ‪-/‬ﻥة ا‪$1‬اب ا ﺝازی آ( وا ‪U‬‬
‫( ‪ C‬ة ‪8n‬ف ‪ 0‬ا و ری ‪ 0‬ا ری‪ ،0 -‬ﻥ!ت ا‪ FKB///‬اا
‪ ///‬ا‪(///
(L‬ة‪ ،‬ﺝیة‬
‫ا ی‪/‬ا‪! 8= ، x‬ب ا ‪ Kx‬ﻥدت ( ‪B
 e‬دی‪ 0‬ا ﺝازی ‪ 0‬و‪!/‬ی ‪0 5C‬‬
‫ا ی‪/‬ا‪ .0 x‬وهآ‪ 2 += 5‬ا ‪ 0‬ذ ? ا ‪=/‬ل‪:‬‬

‫» = ‪ xK//ُ0‬ا ‪/‬ل ا ری‪ -‬ن ‪ ^ 0‬و ‪K‬ق =ة‪(//
z// 5C ،‬وا‪ = .‬دﺡ‪//‬وا‪0 ،‬‬
‫أاءه‪ 5‬ه‪P‬ﻡا‪ = .‬د ا‪8‬ﻥ‪2‬ر ا ‪= Rp/‬ة ا ! ﺝ‪ g /‬أوهم ﺙرة ط‪ ،‬أ‪ CQ‬ن‬

‫‪35‬‬
‫اﻥ‪B%‬ل آ^ ا ‪$%‬ب ا
‪C/‬ري ا =ی‪ 5‬واﻥ=‪-‬م ا‪ 1‬ا ‪K‬ﻥ‪ -‬إ ‪ :0 /-‬أ ا ‪ 0 /‬وأ‬
‫ا ‪/‬ل‪ .‬و‪ 0‬ا‪s‬ن (‪2‬ا ‪ 5‬ی…
‪C/‬ری ا ‪ W W/‬ا‪ 1‬ان ى ‪/‬ن واﺡ‪ ،(/‬ن ا ‪$C/‬و ‪،0‬‬
‫ن ا(م‪ = .‬أﺹ‪ R%‬ا‪VL‬ر
 ا‪K‬اء‪.‬‬

‫» = آﻥ‪ R‬ﺙرة ط ﺙرة ‪ ،/ 6‬ﺙرة ا ‪ Lx‬ا م‪ ،‬إذن أن ا ‪U‬ت ا زت ( ‪C‬‬
‫( ‪  /‬آﻥ‪ 8 R‬ﺕ‪$‬ال (  ا ‪/‬ن‪ ،‬آ‪ /‬أن ا ‪2‬اع ا‪8‬ﺝ‪ /‬ا ‪G‬ي آن ( أ‪5 C‬‬
‫ی‪  0‬إ‪ . 6K 8‬أ ﺙرة ‪$‬یان (= آﻥ‪  ،R‬ا ‪ ،j‬ﺙرة ‪ W‬ة ‪K‬ر‪1 ،‬ن ا ‪^ ^ K‬‬
‫‪ ^%‬ا =ل‪ ،‬و‪1‬ن ا
‪C/‬ری ذاﺕ‪ C‬آ!‪ RK‬رأس ا ‪ e C$ m-/‬ا ج ا ‪G‬ي آن ی‪.e
%‬‬

‫»ه^ ی
ز ‪ ،‬ﻥ‪ 0%‬ا ی‪/‬ا‪ ،0 x‬أن ﻥ ‪M‬ع ‪C‬ة ا ‪ = /‬ا ﺕ‪( uK‬ه أم أ ‪ ،‬وأن‬
‫ﻥ‪ ‚-%‬أن ا ‪U‬ل ( ^ أل ا و وه‪ 8 /‬ی‪ UK‬إ ﻥ
؟‬

‫»إن ا ‪K‬س ا ‪ ،K U‬ا یة‪ ،‬ه وه ا ی‪ 0/‬أن ﺕ‪+‬ح ذ ? ا ‪p-‬ال‪ .‬إﻥ‪ 0/ e‬واﺝ ‬
‫ا‪8‬ﻥ‪2‬ر ‪U‬ل ( ا ‪2‬ات ا ﺕ !‪ 0 F‬وط ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي ‪G‬ات‪ ،‬وا ‪8‬‬
‫ ^ إ ﺕ‪-‬ی‪ C‬ه‪/‬ت ا ‪ ^ ^U(F( . M‬و ه ا !^ ا ‪G‬ي ‪ 8‬ﺕ‪e ( -‬‬
‫ا ‪ +‬ت ا‪8‬ﺝ‪ ، /‬و‪ 8‬ﺕ‪= fuU‬ة‪ ،‬أي ‪2‬رة ‪ +2‬و‪ . %+‬إن أ(‪^ ^U‬‬
‫ و ه ا !^ ا ‪G‬ي ﺕ‪2‬دم ( ‪ e‬ﺕ ? ا ‪ +‬ت ‪%‬ی ( 
ى ا ‪2‬اع‪ ،‬وﺕ
  ‪0‬‬
‫ه‪G‬ا ا ‪.C ^ -‬‬

‫» ‪ 0‬ی‪ :^P F-‬أ ‪ 0‬ﻥ‪G‬رف د واة‪ ،‬أ ‪ 0‬ﻥ‪ ($‬ز(ة واة‪ ،‬أ ‪ 0‬ﻥ ‪0 K R j‬‬
‫أﺝ^ ﺽ‪%‬ی ا ‪ … %‬ا ! ‪ 0 ،‬أﺝ^ ا ‪%‬س ا =‪ ،‬وا رك‪ ،‬وا ‪%‬س ا
‪C/‬ري‪ ،‬وا =ات‬
‫ا ‪=/‬ﺕ ؟‬

‫»‪ 5C‬ا و ‪F‬را ‪ 5C‬وأی‪ ،5C‬و( ‪ 5C‬إ ا‪1‬وج ا ‪ ،5‬و=م ‪ 5C‬ﺝ زات ‪،/ 6‬‬
‫و‪ 5C+‬ا ‪ (%2‬ا ‪ 0 /‬ا ‪ M‬ی‪ ،0‬و‪ 0‬ا … إ ا ‪u‬ب ‪ 
/‬ا ﺝ ا‪1‬ور ‬
‫أ‪/‬ءه‪.5‬‬

‫» ‪ 0‬ا ! ‚‪ ،‬ا ‪G‬ی‪ 5CU 0‬ا


ع ‪ ،e‬و‪ 5C!H‬ا ‪ ،(%2‬وه
ه‪ 5‬ا‪x1‬ء‪ ،‬وﻥ ‪5C‬‬
‫ا ‪/‬ا‪ x‬ن »ا !(ء« ‪2‬ص و‪ U‬ا ‪%‬ا‪ …P‬وا‪ =1‬ء‪ ،‬وﻥ‪-‬ؤه‪ 5‬وأو‪8‬ده‪ 5‬ا ‪G‬ی‪0‬‬
‫‪p 5C  U‬س ا‪1‬د‪ ،‬و‪ W/‬ه‪ 5‬ا ﺝن ‪ 0‬ا ‪ %G/‬وا ‪ K /‬ن إ  وراء ا ‪%‬ر‪...‬‬
‫إﻥ‪ 8 e‬ز ‪ (%2‬ا ی‪/‬ا‪ x‬و… ‪ C‬أن ﺕ‪ KU‬ل ﺝه‪ 5C‬ا =ﺕ‪ /‬أآ ^ ا ‪u‬ر«‪.‬‬

‫ = آ‚ ه‪G‬ا ا ‪=/‬ل ( ‪$ 28‬یان ‪ .1848‬و‪ H 0‬ا ‪ 0//‬أن ین آ‚ ی!‬
‫دی‪/‬ا‪ .x‬إن  ‪ ،‬و‪ 8‬أ ‪ H‬ا ! ‪ ،‬ی‪ 0/‬أن ین ‪ ،eK p‬و آن ‪/‬رآ‪j‬‬
‫واﻥ
‪ $‬أن ی‪ CM‬أا ‪ RK( ./C‬ﺹ‪ 0 /CK %‬ﺕ = أي ن  ‪ 0‬ا ﺝازی‬
‫ا ی‪/‬ا‪ ، x‬وﺹرت = و( ‪ B‬ﺝیة ‪/‬ل آ ‪ ،0‬ﺝیة ا ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن‪.‬‬

‫( أﺙ ء ذ ?‪ ،‬آن ا‪U1‬ء ا‪s‬ﺥون ( را ا ‪ ،H‬ا ‪!/‬ن ( ﺝ‪ g /‬أﻥ‪%‬ء أ ‪/‬ﻥ ‪،‬‬
‫ أن اﺥŽ ‪G‬آ واا ‪ :5C‬ای ‪ 0‬رن‪^ ،‬‬ ‫یا ن ‪ .5C /‬وی‪ ^ M‬إ أﻥ‪ e‬یﺝ‚  ّ‬
‫ا ‪ .+‬ی‪2‬ر اﻥ
‪ H ( / e $‬ﺹ ‪ = ( e%‬ا ‪/‬رآ‪ =( .j‬اﺥر رن‬
‫ﺕ ‪n‬ﺥ‪ G /( .‬وﺹ ‪ e‬إ أ ‪/‬ﻥ ا= ( ‪ ،0‬ا ‪/‬آ‪ $‬ا ‪ /‬ا ‪C‬م‪ ،‬وﺝ ^ ه(‪ e‬ﺕ‪j F‬‬
‫ﺕ ‪ / 5 6‬آ ‪ .‬و‪-/‬ة ‪ v‬ر(ق ‪ ،e‬أ‪ j‬ﺹ‪ K %‬ﺹ‪ u‬ة ا&>‪ //‬ء ا‪ ، //‬وم‬
‫‪%‬ی‪[( L M 0  56 v‬ت ا ‪/‬ل‪ .‬و ‪ 5‬ی‪ ،L‬آ‪H ^ ( /‬ﺕ!‪B‬ك و( ƒ ( آ ‪،0‬‬
‫ ‪ 5 6‬ﺝ‪ .  v% /‬وإﻥ‪ /‬ع ‪ 5 6‬ﺝ‪ /‬ت ‪ u‬ا (ع ‪ 0‬ا ‪y 2/‬‬
‫ا‪28‬دی ‪/‬ل‪ ،‬واﻥ‪2‬ف ^ ‪ ex‬إ ا ‪ ^/‬وا !ط‪€( ،‬ذا ‪ e/ 6‬ی‪ /‬إ ﺝ‪0 /‬‬
‫ا ‪/‬ن ا ‪
/‬ورة وإ  ‪ …x‬أﺥى ‪ 0‬أ ‪/‬ﻥ ‪ 0 .‬ه‪G‬ا ا ‪ 5 6‬آن ی! ‪ 0‬ﺙ‪u‬ة‪ =( .‬آن‬
‫‪ /‬ﺹ(‪ ،‬وآن ی ‪F ،y‬ن »ا‪28‬دوی« ا و  ‪ ، /‬إ ‪
 %‬وز ا ‪ %‬‬
‫ا ‪C/‬م ا‪28‬دی ا ‪2‬ف ‪ =+‬ا ‪ .‬وه‪G‬ا‪ ،‬و( ‪ /‬آن ‪ v‬أ‪U‬ء را‪ /‬ا‪H /‬‬
‫‪ 0‬أ‪W‬ل رن‪ ،‬وه رﺝ^ هب‪ ،‬ی ![ن ﺕ ? ا ‪/ 6‬ت ا ‪ /‬ا ‪2‬ف‪ ،‬آن ‪ H‬ه‪،5‬‬
‫و‪ 0‬ﺽ‪ 5C /‬رآ‪ ،j‬ی‪ G‬ن آ^ ‪ ( ،5C+-/‬ﺝ ب أ ‪/‬ﻥ ‪% ،‬ی^ ا ‪$%‬ب‬
‫ا ی‪/‬ا‪  % x‬ﺕن ا ‪ =+‬ا  ﻥاﺕ‪ e‬و‪  %‬ین  أ‪ 0 2‬ا ی‪/‬ا‪. x‬‬
‫و( ه‪G‬ا ا‪8‬ﺕ
‪ r‬آن رآ‪ j‬یا ‪ .e /‬وآﻥ‪ R‬ا‪ FKB//‬اا
‪ //‬ا‪(//
(L‬ة ﺕ ‪ D‬ا ‪^P-/‬‬
‫ا ‪ ،x C‬وه ﺕ= إ ا م ﻥ‪/‬ذﺝ
یة ا ‪W‬ری‪ .‬و ‪ 0‬ﺝیة رو أو أور ‬
‫وﺹ ‪ R‬إ ‪-‬ى ا‪ FKB‬اا
 ا‪(
(L‬ة‪ .‬و ا ‪ U 0 5H‬ی ه‪ $‬ﺥ‪ -/‬و ‪0‬‬
‫  آ =‪8‬ﺕ‪€( ،C‬ن ه‪ rG‬ا ‪8=/‬ت ‪ 5‬ﺕ‪ 0 [ =K‬ﻥ‪U‬رﺕ‪ C / 0 ،C‬ا ‪W‬ری‪ ،‬و‪0‬‬
‫ﻥ‪K‬ذ ﺕ‪” C %‬اث‪ .‬و اءﺕ‪ ،C‬و ا‪1‬ﺥŽ =‪8‬ت رآ‪ ،C j‬ی‪/ ^ M‬ء أﻥ‪ e‬ی‪g/-‬‬

‫‪36‬‬
‫ﺕری‪ m‬ا ‪W‬رة ا‪/ 1‬ﻥ وا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ی‪-‬د ﻥ‪ 0 e-K‬ﺕ =ء ﻥ‪ ،e-K‬وذ ? ‪ ( /‬أ ‪0 C‬‬
‫ ی‪ ،‬و‪/U 0‬ﻥ‪.…/ 0 C‬‬

‫ذا آﻥ‪ R‬ا =‪ +‬ا ‪/‬آ‪$‬ی ( ا ‪  -‬ا اﺥ وا ‪M‬رﺝ ‪ FKB//‬اا
‪ //‬ا‪(//
(L‬ة؟ ^‬
‫ا‪8‬ﻥ=ل إ ه‪G‬ا ا ‪p-‬ال‪ ،‬دي أن أ ‪ RK‬اﻥ‪C‬آ‪ 5‬إ أن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬آﻥ‪ 0 /C R‬ﺕ
‬
‫ ‪W‬رة ‪ H‬ﺕ
 ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ا ى‪ =( .‬درس رآ‪ j‬ﺕری‪ CM‬ی‪ ،‬و‪G‬ل ‬
‫‪ e+-/‬آ ی‪ C Ž M-‬ا ‪/‬دئ ا  ا اﺝ‚ اﺕ ه ( ز‪ 0‬ا ‪W‬رة ا ‪ =/‬ا ﺕ ‪F‬‬
‫‪BM ،C‬ف ودون‪- ،‬اد وﺹاب‪ .‬وا ‪%‬ل‪ ،‬ذا ﺕ ‪ /‬ﺕ
 ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ -‬؟ = اﻥ ‪R‬‬
‫ﺕ ? ا ‪W‬رة ( ‪ .1789‬و دا‪= R‬ا آ‪ 0 B‬ا ‪ ،0$‬و‪ 1789 0‬إ ‪ ،1799‬أي إ م‬
‫ م ﻥ ن ﻥ=‪ .eB‬وآﻥ‪ R‬ﺕ
 ا ‪W‬رة ا>ﻥ ‪$‬ی ( ا =ن ا ‪ ! g-‬ﺕ! أی‪ U‬إ أن‬
‫ا ‪W‬رة ا ‪ =/‬ن وره ‪x‬ی ا‪  1‬ا‪1‬رﺝ‪ .y‬آﻥ‪ R‬ا ‪W‬رة اﻥ ‪ R‬ارﺕ‪C‬‬
‫ا‪1‬و و‪ f‬ا ‪K‬ح وا ‪ /%‬ا ‪ ،‬وآﻥ‪ R‬ا ﺝازی ﺕأ‪ R‬ا ! ‚ ا ازح ﺕ‪ 0%‬ﻥ ‬
‫ا‪8‬ﺽ‪C+‬د‪ ،‬وأ‪ 5% Rx‬ا ‪ ،… +/‬وإﻥ‪  /‬اﻥ‪2‬ره (‪ ‚-%‬ﺕ‪+‬ر ﺹا‪ ،C‬و( إن‬
‫ه‪G‬ا ا ‪2‬اع‪ ،‬ه‪ rG‬ا ‪W‬رة ا‪1‬آ‪ W‬ﺝ‪G‬ری‪ ،‬اﻥ= ‪ R‬ا ‪ + -‬أآ‪F( W‬آ‪ W‬إ ا‪$1‬اب ا ‪.(+/‬‬
‫و ى ﺙ‪B‬ث ‪ 0‬دارت ر ذ ? ا ‪2‬اع ا ا ( ﺥﺕ‪ /‬ا ‪+/‬ف ‬
‫= ا ‪ .+ -‬و ﺥ ^ ‪/‬رآ‪ ،j‬ا ‪G‬ي درس ی ﺕ ‪$ 5 6‬ب ا ا ‪ ، -‬أﻥ‪ e‬إﻥ‪ /‬أﺙ ء‬
‫ا ‪+‬ر ا ‪+‬ی^ ا‪W 1‬رة ی‪ 5‬ا ﺹ^ إ ﺕ ‪ 5 6‬ة ﺕن ﺕری
 ( إن ا ‪ ^/‬وا !ط‪.‬‬

‫ه‪ rG‬ا ‪ =/‬ا ‪6‬ی ه ا ﺕ‪ -K‬ﺥ‪ .rF+‬و ﺕ‪ ? G ?-/‬ا أي رد ‪x‬ی‪ 0 B‬ا ‪ ،0$‬و ‪5‬‬
‫ی= ‪ e g‬إ‪  8‬ﺕ ‚ أاث یة‪ .‬و آﻥ‪ R‬ا ‪$C‬ی‪ /‬ا ‪$%‬یاﻥ و ری ا ری‪ -‬أول‬
‫ﺽ ﺕ‪-‬د إ ا ‪W‬رة ( ا ‪u‬ب‪ .‬و أﺕ‪( R‬را ﺝ أن ﺕ(‪ g‬رأ‪ ( C‬و ‬
‫وا ‪ .-/‬وا ‪%‬ل أﻥ‪ e‬آﻥ‪ R‬ﺕ=‪ L‬ﺥ ‪ L‬و وا ‪ -/‬رو و ‪2‬ه ﻥ =‪ 8‬ا‪1‬ول ا ‪G‬ي‬
‫ض‪ G ،‬ا ای‪- ،‬ﺕ‪ ?  e‬و ‪ .‬و( دئ ا‪ 1‬ردت و ﺽ‪/ ( e‬‬
‫ی … =ة ا ‪ R C ،% -/‬ا ‪/‬ل‪ .‬وآن ﻥ =‪ 8‬ا‪1‬ول ی‪ ? /‬ی[‪ G‬أ‪ 56‬ا ‪G x‬ه‚‬
‫( أور‪ .‬ووﺽ‪ g‬ا ‪/‬ل ﺕ‪ R%‬ﺕ‪2‬ف ا ‪ %‬ا و ‪ .‬وض ﻥ =‪ 8‬ا‪1‬ول آ‪ ‚P‬رو ‬
‫ ا ‪ %‬ا ‪-/‬وی ا آﻥ‪ R‬ه ‪u‬ری ‪C‬ت رای ا ‪ 2‬ن ﺽه‪ .‬وﺕ‪ 5‬ل ا‪8‬اح‪.‬‬

‫‪ 8‬د 
د إ ﺕ
 ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ R ، -‬ا‪ FKB/‬اا
‪ /‬ا‪(/
(L‬ة  ? ا ‪ .‬إن‬
‫ا ‪$%‬ب ﺽ رو ه و ا ‪BM‬ص ا ة ‪W‬رة أور ا ‪ u‬ا ‪n‬ذاه اﻥر‬
‫ا و ری ا ری‪ . -‬وی‪ C6‬ﺕری‪ m‬ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن أن ه
م ا‪BP8‬ف ا ﺝ  ‬
‫(ﻥ‪ -‬أ‪ +‬ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری د( ﺝیا‪$1( .‬اب ا ‪  /‬وﺝت ﻥ‪ C-K‬و ﻥ‪ R %‬ﺝﻥ‪.‬‬
‫وﺕ ‪ R‬دة ا ‪%‬آ ا‪$1‬اب ا (‪ R‬آ ‪ L‬ﺕد ‪F‬ﺹ ‚ ‪$‬م ا وان ا ‪M‬رﺝ‪ .‬و أدى‬
‫ه
م ا‪BP8‬ف  (ﻥ‪ -‬إ إ‪B‬ن م ا
‪C/‬ری ( ‪n 10‬ب ‪ .1792‬وآن رآ‪j‬‬
‫واﻥ
‪ $‬ی‪BF‬ن أن ﺕ‪ vM/‬ب ا ﺝ  ا ‪W‬رة ا
یة ‪ 0‬ا ‪GC .C DP‬ا آﻥ‪R‬‬
‫ا‪ FKB//‬اا
‪ //‬ا‪(//
(L‬ة ﺕ = رو  ‪2( ،L‬ره ة ﺕ=‪ L‬دا‪  /P‬أه ا‪ 8‬اد‬
‫ ‪-/‬ﻥة ا ﺝ ا ‪-/‬وی وا‪/ 1‬ﻥ ‪ .‬وآن آ^ =ل ی ‪ 0‬أن ا ‪%‬ب ﺽ رو ه ا ‬
‫ا ة ‪8‬ﻥ=د ا ‪W‬رة‪ .‬وآﻥ‪ R‬ا ‪ K %2‬ﺕ‪ -‬ﺝ‪C‬ه إ ﺕ‪ [ C‬ا ی‪/‬ا‪ ?  x‬ا ‪%‬ب‬
‫ﺹ‪ CK‬ا ‪M/‬ج ا ‪= /‬ل ا ‪ .‬وآن رآ‪ j‬واﻥ
‪ ،$‬أآر ذ ?‪W ،‬ی‪ ^ 0‬أوﺕ ‪0‬‬
‫ﺝ‪ W C‬أن ا ‪%‬ب ﺽ رو  ‪ +‬ا ‪W‬رة د( ﺝیا‪ ،‬و ‪$‬ز ا ‪2‬ات ا ‪W‬ری ى‬
‫ا ! ‚ ا‪/ 1‬ﻥ‪GC .‬ا آﻥ یا( ن ( ﺝیﺕ‪ 0 /C‬آ^ آ رﺽ ﺝ‪ C‬ﺽ ا ‪6‬م‬
‫ا =‪( .5P‬ﻥ ا ‪/‬ا( ‪ 0‬ا‪1‬آ‪ 0 / W‬ا ‪W‬رة ا ‪
/‬ی‪ ،‬وأیا ا ﻥ ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ا‬
‫^ ة وﺝ ‪$‬ة ‪%/‬و ﺕ‪/‬د ﺝی‪ .‬وآﻥ ی‪ +‬ن € ء ﻥ ا ‪ ، =-/‬وی‪ +‬ن ‪F‬ن ﺕ ‬
‫أ ‪/‬ﻥ وا ‪ -/‬إ  ﻥ ﺝ‪ g /‬ا‪ 5 1‬ا اﻥ‪$‬ه ‪ ،C‬و‪F‬ن ﺕ‪G%‬و رو ‪G‬وه‪ ./‬و ‪/‬‬
‫آﻥ ی‪G%‬ان اﺕ‪%‬د أ ‪/‬ﻥ ‪ ( C‬ﺝ‪C/‬ری واة‪ x =( ،‬ا اﻥ‪/‬ك €دة ‪ v‬ا ‪…x /‬‬
‫ا‪/ 1‬ﻥ ‪ ،‬ﺥ‪ B‬ا‪1‬ﺝ‪$‬اء ا ی‪ C ‚ u‬ا ‪ 2‬ا اﻥ‪/‬آ ‪ 0‬ﺕ ? ا ‪ .…x /‬و ‪ /‬واة‪W ،‬‬
‫و( ‪ ( 0‬آ^ ن ”‪x‬و ا‪» ( 1‬ا‪ /‬ن ا‪ ،« /‬و‪ U%‬ﺕ‪F‬ی ه‪ ^ /‬آ‬
‫ﺙری ﺕ رض ا ‪6‬م ا =‪  .5P‬أﻥ ‪ 8‬ﻥ‪ g +-‬أن ﻥ‪ 0 5‬أﻥ‪) -K‬و‪6B‬ن ذ ? ‪F‬ﻥ‪5-K‬‬
‫ ‪ 0‬ح ‪ U  ،5‬أ‪ ،C‬إﻥ اءة ا ‪8=/‬ت ا ﻥ!ه رآ‪ j‬واﻥ
‪( $‬‬
‫ا‪ FKB‬اا
 ا‪(
(L‬ة و ( أن ا
ﻥ‚ ا ‪ -‬ه ا ‪ ( ‚ u‬ﺕ ? ا ‪8=/‬ت ا هة‪.‬‬
‫(‪ C K‬یﺝ‪ e‬ا = ‪2‬رة اﺹ إ ا‪ (1‬ل ا ‪  -‬ﺝازی و وا‪ . x‬وﺕس‬
‫ا‪ FKB‬اا
 ا‪(/
(L‬ة ﻥ  ‪ B‬ﻥ‪ -/ -‬ا ‪ . /‬و‪ 0‬ا ‪ 0 ، K/‬ه‪ rG‬ا ‪$‬اوی‪ ،‬أن‬
‫ﻥ=رن ‪ 0‬ﺝیﺕ رآ‪ j‬ورن‪
( .‬یة ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ﺕ!‪ e‬ﺹ‪ ( K %‬ﺕ وﻥ ‪ .‬وأآ‬
‫اه‪ C/‬ﺕ ‪ F-/ e‬ا ‪ . /‬و ‪ j‬آ‪ ? G‬ل ا‪ FKB//‬اا
‪ //‬ا‪(//
(L‬ة‪ 8 C( .‬ﺕد‬
‫ﺕ ض ‪ rGC‬ا ‪ . -/‬إﻥ‪ C‬ﺕ = ‪ L‬ن ا ‪=%‬ق ا‪ ‚ ! 1‬ا‪/ 1‬ﻥ‪ .‬وﺕ = آ^‬
‫ا !ی‪ g‬ا ‪!/‬ب وح ا ‪ $‬ا ا ا = ‪ .‬وﺕ‪G‬ود =ة ‪ 0‬ض ا ‪ .0 BK‬وﺕه‪0‬‬
‫ ﺝازی أن ‪ C‬أن ﺕ‪% ‚ +‬ی ا ‪u  C .0 BK‬ی ا ‪8=/‬ت ا ‪‚ +/ /‬‬
‫ا ‪ =+‬ا  ﻥ‪C‬ی ‪ .1848‬و‪ 8‬ﻥ=‪  g‬أﺙ ‪ rGC‬ا ‪ ( ‚ +/‬أي ﺽ‪ 0 g‬ا‪FKB/‬‬

‫‪37‬‬
‫اا
 ا‪(/
(L‬ة ا آﻥ‪H R‬ر ‪ C/‬ﺕ=ی ( ‪ C/C‬ا ‪  -‬ا‪ ، 1‬أي ( ‪G%‬‬
‫ا‪1‬هاء ا ‪  -‬وﺕ‪F‬ﺝ
‪ C‬وا ة إ ﺕی‪ 0‬ى ﺙری دی‪/‬ا‪ x‬درة  ﺕ‪%‬ی‬
‫أ ‪/‬ﻥ د( واة ‪ 0‬ﺝ‪K M g /‬ت ا ‪ C‬ا>‪.+‬‬

‫ ‪ ( 0‬أواﺥ ‪ 1848‬ﺕ‪ u‬ا ﺽ‪ ( .g‬ﺝ ‪ ،‬ا آﻥ‪ R‬أت ﺕ ‪$‬ز ا ‪  C‬ه‪$‬ی‪/‬‬
‫ا و ری ا ری‪$ ( -‬یان‪F RM/ ،‬ﻥ‪ CK‬أآ‪ ( W‬ﺕ!ی‪ 0‬ا‪1‬ول ‪ .1848‬وه‪…% 5‬‬
‫ا و ری ا ‪
/‬ی ‪-/‬ة ا وس ( د ا ‪%‬آ ( ‪ .0‬وا دت ا ‪ %‬ا و ‬
‫ر‪ x‬ﺝ‪ CF‬و
‪ K( :C‬آﻥن ا‪1‬ول ‪ R 1848‬ا
‪ /‬ا ‪ x‬و(ﺽ‪  R‬ا ‪B‬د‬
‫درا ﺕ ‪ R‬وﺽ ‪ .C-K e‬وا ‪%‬ل أن ا ﺝازی ا و ‪ 0 8 ،‬أن ﺕ=^ ( ذ ? ا ‪0 %‬‬
‫ا ‪ + -‬ا ‪=/  /‬و ﺹ ‪2 R G ،‬رى ﺝ‪C‬ه ‪ … =%‬ا‪8‬ﺕ‪K‬ق  ‪ 0‬ه‪ rG‬ا ‪ + -‬و ‪0‬‬
‫ا ! ‚‪.‬‬

‫أ رآ‪( j‬ن یه‪  ،0‬ا ‪ ،j‬أن ا ‪ + -‬ا ‪  /‬آت ‪ 0‬ه‪$‬ی‪n ( /‬ذار ‪1848‬‬
‫وأﻥ‪
 8 e‬ل ‪8‬ﺕ‪K‬ق ‪ .C‬وإﻥ‪ /‬یﺝ‚  ا ! ‚ أن ی‪ e-K gU‬در‪ 0 r‬دون أن ی= ‪5‬‬
‫وزﻥ ‪ + -‬ا ‪ ، /‬وأن ی ‪ 0‬أ ‪/‬ﻥ ﺝ‪C/‬ری واة و‪ 0 ./-=  H‬ا
‪ /‬‬
‫ا ‪ ، x‬ا آﻥ‪ R‬ا ‪ C ( u‬ﺝازی ا ا ا ی‪/‬ا‪ ، x‬آﻥ‪ R‬ﺕﺝ‪ j‬ﺥ ‪0 K‬‬
‫‪ +‬ﻥ‪ C  PC‬و ‪ 0‬ا ‪ 5%‬ا ‪ . /‬و ‪GC‬ا واﺹ ‪ R‬اﻥ‪C‬ج ‪ C‬ا ( = إ أن ﺝى‬
‫ ‪.C‬‬

‫وأ‪ -‬واﺽ‪/ GP %‬رآ‪ j‬أﻥ‪ 0 e‬ا ‪ ^ %-/‬ا‪/8‬د  ا =‪ 5-‬ا‪1‬آ‪ W‬رادی ‪0‬‬
‫ا ﺝازی ا‪/ 1‬ﻥ ‪ +! ( .‬ا ی‪/‬ا‪ 0 x‬ا ﺝازی‪ ،‬ا ‪G‬ي آن ‪ 0‬ا ‪ = 0//‬ا‪s‬ل‬
‫ رﺕ‪  e‬اﻥ‪$‬اع یت  ﺕ‪ ( y-K‬ا ‪
/‬ل أم ﺕ‪+‬ر ا ‪ =+‬ا ‪ ،‬أﺙ‪r$
 R‬‬
‫‪ 0‬إﻥ
ز ﺕ ? ا ‪ ./C/‬وإ ‪ 5‬وﺹ‪ L‬رآ‪ ? j‬ا ﺝازی ( آﻥن ا‪1‬ول ‪ 1848‬‬
‫ا 
 ا ‪$%/‬ﻥ
‪ 0  /‬و(اﻥ‪K‬رت‪:‬‬

‫» [‪ 0‬ﺕه‪ R‬ﺙرﺕ ‪ 1648‬و‪F 1789‬ﻥ‪ /C‬دﺕ ‪ B/‬إا ‪€( ،‬ن  ‪ 1848‬راه ا‬
‫!(‪  5C‬أن یﻥا ‪n 0‬ات ا ری‪ .m‬آن ﻥره‪ 5‬أ‪ e‬ر ا
م ا اﺹ^ إ ن‬
‫ا‪1‬رض  !ة ‪8n‬ف  ‪ 0‬اﻥ‪K+‬ء ا آ‚ ا ‪G‬ي ﺹر ‪ .e‬و = آﻥ‪ R‬ا ‪W‬رة ا و ‬
‫( ‪n‬ذار ﺹرة ‪u2‬ة آ‚ ‪ 0‬ذ ? ا ع ‪ -‬إ أور‪ .‬وآن ﻥره ﻥر ﺝ‪W‬‬
‫اﺝ‪x C  /‬ی^  ﺕ‪.C %‬‬

‫» = ﺕ‪+‬رت ا ﺝازی ا‪/ 1‬ﻥ ﺥوة وﺥف و‪f‬ء ‪ w‬إ  أﻥ‪ C‬رأت ﻥ‪6% ،C-K‬‬
‫اﻥ‪ C2‬ﺽ ا =‪+‬ع وا ‪ 5%‬ا ‪ ،… +/‬ﺕ=‪ L L‬ا اء ‪ 0‬ا و ری و‪ 0‬ﺝ‪ g /‬ا‪yP‬‬
‫ا ‪-‬ن ا ‪/‬ﻥ ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ﺕ‪ 5C% 2 …K‬وأ(ره‪ y 2 g 5‬ا و ری وأ(ره‪ = .‬رأت أﻥ‪C‬‬
‫ﺕاﺝ‪ e‬وا ‪ =x ( 8‬وراءه‪ ،‚-%( //‬وإﻥ‪ ( /‬أور آ ‪ C‬أﻡ ﻡ‪ . //V‬و ‪ j‬ا ﺝازی‬
‫ا ‪K‬ﻥ‪ 5 ،1789 ( -‬ﺕ‪ 0‬ه ا ‪ =+‬ا ﺕ‪G‬ود ‪ 0‬ا ‪ g/
/‬ا ‪%‬ی ‪ x‬ﺽ ‪ W/‬‬
‫ا ‪ g/
/‬ا =ی‪ 5‬وا ‪ َ /‬وا ‪ = .‬اﻥ‪ R+%‬إ ‪-‬ى ([ اﺝ‪  /‬رﺽ ‪ َ /‬وا ! ‚‬
‫ ‪ ،‬ددة إزاء آ^ ﺥ‪ 0 52‬ﺥ‪ ،C2‬إذ أﻥ‪ C‬آﻥ‪ R‬ﺕ
ه‪  5‬ا وام ( ﻥ‪6‬ه إ‬
‫أ‪ C‬وإ وراءه‪ ،‬و‪ 0‬ا ای آﻥ‪ R‬ﺕ‪ ^ /‬إ ﺥ ﻥ ا ! ‚ وإ = ﺕ‪-‬ی ‪ g‬ا ‪^W//‬‬
‫ا ‪/‬ج ‪ g/
/‬ا =ی‪1 ،5‬ﻥ‪ C‬ﺕ ‪ /‬ه ﻥ‪ C-K‬إ ذ ? ا ‪ g/
/‬ا =ی‪ 8 C( ،5‬ﺕ‪y 2 ^W/‬‬
‫ا ‪ g/
/‬ا
ی ﺽ ا =ی‪ ،5‬وإﻥ‪ /‬ﺕ‪
 y 2 ^W/‬دة ( داﺥ^ 
‪ ،mP g/‬و [‪ 0‬أ‪R-‬‬
‫( ا ‪W‬رة ( ‪1 j‬ن ا ! ‚ ی=‪ L‬وراءه‪ ،‬وإﻥ‪1 /‬ن ا ! ‚ آن ی(‪ C g‬أ‪ ،e‬و‪ RK‬‬
‫ا أس ‪1 8‬ﻥ‪ C‬ﺕ‪ ^W/‬درة ‪ 2‬اﺝ‪ /‬ﺝی‪ C( ،‬ی‪ 0 %‬ا و ا =ی‪ ،/‬ی‪5 %‬‬
‫ﺕ!… ‪ C-K‬ا ‪+‬ی…‪ C ،‬د( ‪= R‬ة ا‪8‬ﻥ=‪B‬ب إ ‪ y+‬ا و ا
یة‪ 8 ،‬ﺙ= ‪ ( C‬ﻥ‪C-K‬‬
‫و‪ 8‬إی‪/‬ن ‪ ،‚ ! C‬ﺕم ﺽ ا ر‪ ،‬ﺕﺕ أم ا ‪u2‬ر‪ ،‬أﻥﻥ ﺕ
‪ r‬ه‪8p‬ء وأو [? ووا ‬
‫‪1‬ﻥﻥ ‪ ،C‬ﺙری  إ ا ‪ 0 6(%/‬و‪  6(%‬إ ا ‪W‬ری ‪ 8 ،0‬ﺙ= ‪ ( C‬راﺕ‪C‬‬
‫ ‪G‬ات‪ ،‬ه ﺝ‪ 0 8 ^/‬أ(ر‪G ،‬رة ‪ 0‬ا ﺹ‪ K‬ا ‪ /‬و‪ rGC u-‬ا ﺹ‪8 ،K‬‬
‫ل ‪ C‬و‪ 8‬ة وﺕ
‪ F‬إ ا‪8‬ﻥ‪%‬ل ( ﺝ‪ g /‬ا‪8‬ﺕ
هت‪ 8 ،‬ﺕ ^  ار إ‪ 8‬ﻥوﺕ‪8 ،C‬‬
‫ﺙ= ‪ ( C‬ذاﺕ‪ C‬و‪ 8‬إی‪/‬ن ‪ B ،‚ ! C‬دة ﺕری‪
 ، /  M‬ز = ‪ ،‬ن ‪0‬‬
‫ا
‪ g /‬ویى ﻥ‪M ( e-K‬ﺥ‪ e‬ه  ﺕﺝ ‪ e‬ا ‪2‬ات ا ‪K‬ی ! ‚ ي و ‬
‫ﺕ ‪ C %‬ﺝﻥ‪
 ،‬ز أ‪ ،/‬أﺹ‪ ،5‬أدرد‪ :27‬ﺕ ? ه ا ﺝازی ا و آ‪ /‬وﺝت ﻥ‪،C-K‬‬
‫ ﺙرة ‪n‬ذار‪  ،‬ﺕ‪ R/ -‬د( دة ا و «‪.‬‬

‫ه‪G‬ا وﺹ‪ L‬ی ‪u‬ی ﺝازی ‪ .1848‬وه ی ‪ ،…+‬آ‪ /‬ﺕون‪  ،‬ا ﺝازی ا و ‬
‫( ‪.‬‬

‫‪ - 27‬ا‪1‬درد‪ 8 0 :‬أ ن ‪» .e‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪38‬‬
‫ = رأى رآ‪ j‬ا ﺝازی وه ﺕ ‪ .^/‬وا‪s‬ل ا آن =‪ ( C‬ا‪ /‬ن‪ ،‬وإن ‪ K%‬آ ‪،‬‬
‫ ا ﺝازی ا = ‪ 5‬ﺕ‪ .…=%‬و ‪ ،e‬وااء ‪ 0‬ﺥی‪ ،1848 L‬ل رآ‪ j‬واﻥ
‪$‬‬
‫ﺕ ‪ ( /C‬آ ‪G 0‬ات و( ا‪ FKB‬اا
 ا‪(
(L‬ة‪ =( .‬ﻥ=^ رآ‪ j‬آ‪ $‬ﺙ=^ ‪ e /‬إ ‬
‫ا‪1‬وط ا و ری‪ ،‬وه‪G‬ا ‪ 0‬دون أن ی‪ 0 g /‬ﺕ‪F‬ی ا ی‪/‬ا‪ x‬ا ﺝازی‪ ،‬و‪ 0‬دون أن‬
‫ی‪ R‬ﺹ ‪U e‬ی ‪$%‬ب ا ی‪/‬ا‪ .x‬و ون ‪ g‬ل و‪$ ،‬ز ا ی ( ﺝ‪ /‬‬
‫آ ‪ 0‬ا ‪ /‬ا آن ‪ C W/ C‬أی‪ ( U‬ا‪ //L‬ا&‪ //L //o‬ت ا(
‪o‬ا‪ .//‬و ‬
‫ا=ل ‪H‬ﺕ! ?‪ ،‬اﻥ‪ ‚M‬ل ر‪ /
- P‬ا ‪ / ، /‬ی‪ C6‬ن ﺕ ‪$‬ز ا‪g‬‬
‫ا ! ‪ .0‬و‪n‬ل ا ر ا‪8‬ﺕ‪%‬دي‪ ،‬ا ‪G‬ي آن ی‪H e/$‬ﺕ! ?‪ ،‬رویا رویا إ أ ‪ .‬و ‪0‬‬
‫اﺽ‪ +‬ل إ ا ‪C‬ب ‪2‬رة ‪ 0 p‬آ ‪ ،0‬اﻥ‪ ‚M‬رآ‪ j‬ﻥ‪ e‬ر‪ 0 /H‬ر(‪eU‬‬
‫ا ‪/‬ر‪ .‬و( ط‪ ( ،‬اﻥ‪M‬ت ا ‪/‬ن ا
ی‪ ،‬و ‪ R‬ﺥ‪(B‬ت ( وﺝ‪C‬ت ا ‪=( .6‬‬
‫أ ‪ y‬رآ‪ j‬و
‪  e/‬أن ی‪2‬ت ا ‪/‬ل ی‪/‬ا‪ /W ،0 x‬ی
‪$‬ون ‪ 0‬إﻥ
ح‬
‫‪ ،5C %‬وه‪G‬ا ا
‪ e R‬ا‪. 1‬‬

‫ ‪ 0‬ا ‪(BM‬ت ( وﺝ‪C‬ت ا ‪n ( ،6‬ذار وﻥ ‪-‬ن‪ 0 ،‬ا ‪/‬ل وا ی‪/‬ا‪ ،0 x‬ا ‪%/‬ی‪( 0‬‬
‫ا‪ //L‬ا&‪ //L //o‬ت ا(
‪o‬ا‪ ،//‬أﺥ‪G‬ت ة ‪ 5 u‬ی  ‪ 0 C‬ا‪8‬ﻥ!=ق ‪.K‬‬
‫وﺥج رآ‪ j‬ور(‪ 0 e‬ا‪ .//L‬و‪ R%‬ا
‪ /‬ا ‪ C W/ /‬و ‪ R‬إ ا‪8‬رﺕط‬
‫د آ‪$‬ي‬ ‫
‪ /‬ت ا ‪ /‬ا ﻥ‪ C/6‬رن ( ق أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬ﺙ‪ 5‬أ ﺕ ‪ C/ 6‬و ‪ R‬إ ﻥ ٍ‬
‫ ‪ e‬ﺕ‪( -‬وع أو ﻥاد ‪ . /‬و( ‪n‬ﺥ ﻥ ‪-‬ن‪ ،‬ﻥ! رآ‪ j‬و ﻥاء دا ( ‪ e‬ﺝ‪g /‬‬
‫ا
‪ /‬ت ا ‪ ( /‬ا ای ‪B‬ﻥ وو‪ K‬إ ‪p‬ﺕ‪ /‬إ ‪ /‬آ ‪ /‬ﺕ ‪ 56‬ﻥ‪ C-K‬وﺕ ‪ ‚M‬ﻥا إ ‬
‫ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا ‪ /‬ا م ا ‪G‬ي ی‪K‬ض ( ‪ e‬أن ی = ( ‪$‬یان ( ‪8‬ی‪$‬غ‪.‬‬

‫ ‪ / ( 0‬اﻥ‪2‬ف رآ‪ j‬ور(‪ e‬إ ﺕ ‪$ 5 6‬ب ا ‪ =+‬ا ‪ ،‬دت ﺽ ﺝیة إ ‬
‫ا ‪W‬رة‪ =( .‬رت ا ‪ %‬ا و ‪ ،‬ا آﻥ‪ R‬أ‪ ^  R‬ا
‪ /‬ا ‪ x‬ا و ‪،‬‬
‫أن ﺕ ‪ ŽM‬أی‪ 0 U‬ا
‪ /‬ا ‪ x‬ا‪/ 1‬ﻥ ‪ .‬وی[‪ G‬ا‪ ( ،‬ﺝ ب أ ‪/‬ﻥ ‪U / ،‬ل‬
‫( ^ در ا>ا‪x‬ری‪.‬‬

‫آن  رآ‪ ( j‬آ ‪ 0‬أن ی ‪$‬م ﺝﻥ‚ ا ‪G%‬ر ا !ی ‪ ‚-‬وﺽ ‪ .e‬ﺹ‪ y %‬أﻥ‪ 5 e‬ی‪0‬‬
‫ه  ا ‪ ^/‬ا‪ 0 ،‬آن ‪ 0‬ا ‪x 0//‬د‪ 0 r‬آ ‪ v%/ 0‬أ ‪ .‬و ‪،^ K‬‬
‫آن رآ‪$ j‬م أ‪ ،r‬ﺕ‪ R%‬ﺽ‪ fu‬ا ‪=B/‬ت ا ‪/‬اﺹ ‪ ^ 0‬ا ‪ %‬ا و ‪ ،‬و ‬
‫إ د‪ 0 r‬ری‪ j‬ء  ‪ ‚ x‬ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة‪ ،‬وﺕ‪ 0 -%‬إ د‪ 
 0 r‬أی‪  ،U‬أن‬
‫ی‪ 0 M‬ﺝ ‪ e -‬ا و ‪ ،‬و ‪ 0 0‬ﺝن أن ی
 ‪ -
 j‬أﺥى‪ .‬و ‪ 0 ،e‬د‬
‫أدراﺝ‪ e‬إ آ ‪ ،0‬ا(‪ e R‬ا ‪+ -‬ت ا ‪ %/‬ا‪ ( x‬ا ای ‪B‬ﻥ‪ R x C ،‬ا(=‬
‫ ‪+‬ت ‪ 0‬ا و  ا رت أن رآ‪ j‬ﺥ‪ -‬ا ‪=%‬ق ا ‪  /‬ﺹ‪ K‬ا ‪/‬ا‪ x‬‬
‫ا و ‪GC .‬ا اﺽ‪ +‬رآ‪ ( ،j‬ا ‪ R‬ا ‪G‬ي آن ی‪G‬ل ( ‪ - e‬ة آ ی‪e= -‬‬
‫آ‪/‬ا‪ 0x‬و‪ ،‬إ ﺕ
‚ ا ‪/‬اﺥ‪B‬ت ا ( ا ‪ L2‬ا ‪W‬ﻥ ‪ 0‬م ‪ 0 %( .1848‬آن‬
‫ا ‪ /‬ا ‪W‬ري یﺕ‪ ،gK‬وا ﺽ‪ g‬ی‪ ،0-%‬آن ی=م ‪/‬اﺥ‪B‬ﺕ‪ 0 ، e‬أن آﻥ‪ R‬آ‪ K‬ا ﺝ ‬
‫ﺕﺝ‪ y‬وﺕ‪ 2‬ﺝ ا =‪ ( g/‬آ ‪ ،0‬آن یارى ‪ 0‬ا‪1‬ﻥ‪6‬ر‪ ،‬وی=‪ e / 2‬‬
‫ا‪1‬دب‪ ،‬أي  ﺕﺝ ‪ e‬ا‪ FKB‬اا
 ا‪(/
(L‬ة‪GC .‬ا ‪ 5‬ی=^ إ‪ 8‬ه ‪ P‬ﺝ‪ /‬آ ‪0‬‬
‫ا ‪. /‬‬

‫ﺕﺕ‪  R‬ﺕ ی^ ا ? ﺕ‪ u‬ات ( ا‪ FKB‬اا


 ا‪(
(L‬ة‪ .‬وإﻥ‪  /‬ذ ? ا ی^ ‪CQ‬ت‬
‫ا ‪8=/‬ت ا‪1‬و ‪ 0‬ا‪ */‬ا‪M/‬ر واأ‪ /0‬ل‪ .‬و م رآ‪8=/ j‬ﺕ‪/ e‬ﺥ^ ‪x‬ی^ ح‬
‫( ‪/ e‬ذا ‪ 5‬ﺕ‪+‬ق ا‪ FKB‬اا
 ا‪(
(L‬ة  إ ‪ -‬ﺕ ا ‪ ^/‬وا أ‪/‬ل‪ .‬وی ‪+‬ي‬
‫ذ ? ا ‪/‬ﺥ^  (‪P‬ة آى ‪1‬ﻥ‪ e‬ی! إ ﺕ‪ ( u‬ا ?‪ 0 ،‬ه‪G‬ا ا ‪ ، u‬أآر ا =ل‪،‬‬
‫ﺝء  (ات ا‪1‬وان‪ ( ^2 =( .‬ط‪ ،‬و( أیر آﻥ‪ R‬ا ‪W‬رة ا‪/ 1‬ﻥ  ‪2 R=%‬رة‬
‫ﻥ‪ . PC‬وأر ‪ R‬ا ‪ %‬ا و اﺕ‪ C‬إ ﺝ ب أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وآﻥ‪ R‬ا‪ FKB/‬اا
‪/‬‬
‫ا‪(//
(L‬ة أو ا ‪%U‬ی‪ 19 K( .‬أیر ﺹر ا‪ .CBH€ 1‬و ‪ 0‬ی ّ‬
‫ي ا د ا‪1‬ﺥ ‪ 0‬ﺕ ?‬
‫ا ‪ ،K %2‬ا د ‪ ،301‬ذ ? ا د ا‪ /1‬ا ‪C!/‬ر ا ‪G‬ي یأ =‪ 2‬ة  ‪K‬ی ‪u‬اث‪ ،‬ی =‪C‬‬
‫ ن ﺝی ی‪G%‬ر ( ‪ e‬رآ‪ j‬ا ‪/‬ل وی‪ 8F 5C +‬ی ‪-‬ا وراء ا‪$K8‬از‪ .‬و‪H‬در رآ‪ j‬‬
‫ذ ? ا ای ‪B‬ﻥ‪ .‬واﺽ‪ eK2 ،+‬أﺝ ‪ ،‬إ ‪u‬درة أ ‪/‬ﻥ ‪ ،‬أ ‪ P‬ا ‪%/‬ری‪ =( 0‬ﺕ ‪W‬وا‬
‫ﺕ وأا ( أآ‪ .L M 0‬وﺕﺝ‪ e‬اﻥ
‪ $‬ول و( ƒ ﻥ‪/ %‬دي ا
ب‪.‬‬

‫ ‪ U‬أ ‪= 0 g‬و ‪ 0 ، +‬ردی[ ا ‪= ،5 6‬ات ا و ‪ ،‬اﺽ‪ +‬ا ‪//‬دون‬
‫إ ا‪
 8‬ء إ ی‪-‬ا‪ .‬واﻥ=^ ا‪U1‬ء ا ‪=-‬ن ( ه [ ﺕ‪%‬ی ا‪ FKB/‬اا
‪ /‬ا‪(/
(L‬ة‬
‫وﺝ‪ /‬آ ‪ 0‬ا ‪ - /‬ه‪ 5‬إ ری‪= 5C ،j‬ا  ‪6‬هة ‪$ 13‬یان ‪1849‬‬
‫ا ‪ ،UC
/‬واﺽ‪+‬وا إ ‪u‬درة (ﻥ‪ .-‬و( ‪ 1850 g +‬آن ﺝ‪ g /‬أ(اد ا ^ ا‪1‬ول ‪0‬‬

‫‪39‬‬
‫را ا ‪ H‬ﺕ=ی اﺝ‪ /‬ا ‪ 0‬ﺝی ( ن‪ .‬وآن ل = ‪ e2‬أﺙ ء ا ‪/‬د‬
‫( ﺝ ب أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وم آ^ ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬و و( ƒ ووو ‪ L‬إ ن‪.‬‬

‫( دئ ا‪ 5 1‬ی=‪ g+‬رآ‪ j‬واﻥ


‪ ،$‬آ‪ /‬ﻥ ‪8= 0 0‬ﺕ‪ ^ ،/C‬ا ﺝء‪ =( :‬آﻥ ی‪-%‬ن‬
‫أن ا ‪%‬آ أﺹ‪ C‬ﺕ‪ L‬رض و‪ 0 K 8‬أن ﺕ =‪ e‬اﻥ( ﺙری ﺝیة‪ .‬و ‪ 8‬ﺕ‪K‬ﺝ[‪/C‬‬
‫ا‪1‬اث  ‪H 0‬ة‪  ،‬إ ﺕ ‪$‬ی‪ $‬ﺕ ‪ /C/ 6‬وإ ر‪/ F e+‬ﻥ ‪F‬وﺙ… ا وا‪ f‬ا ‪. //‬‬
‫وأ ﺕ ‪ 5 6‬را‪ //‬ا‪ H ///‬ا =ی‪ R/U( :/‬ا‪U1‬ء ا =ا و ﺹ ﺝیة ﺝى‬
‫ﺕ
ه ‪$ 0‬ی و(وآ‪B‬ف وا ای ‪B‬ﻥ‪.‬‬

‫ أﻥ‪ 5 e‬ﺕ‪2‬م أ‪  C‬زت ﺥ‪(B‬ت ( وﺝ‪C‬ت ا ‪» ( 6‬اا‪0 «//‬‬
‫ا ! ‪ 0‬ا ‪-‬ری ‪ 0‬وا ! ‪ 0‬ا ‪ .0 /‬وف أض ‪ 5‬ﺽع ا ‪BM‬ف‪.‬‬

‫( ‪ 1850 g +‬آن رآ‪ j‬واﻥ


‪ $‬ی‪ p‬ن ‪F‬ﻥ‪ 0 e‬ی‪+‬ل ‪ /C‬اﻥ‪6‬ر اﻥ‪ B+‬ﺝیة ‪W‬رة‪.‬‬
‫و( ذ ? ا ‪ 0$‬وﺝ‪ RC‬را‪ /‬ا‪ H /‬ﻥ!ﺕ ‪ C‬ا ‪C!/‬رﺕ ‪ 0‬ا ‪ 0‬آ‪ /C‬رآ‪2 j‬رة‬
‫ر‪ . - P‬و ‪ 0‬ی‪ ،‚ CQ 0 /C6K%‬إذا ﺝز ا =ل وی‪/ /C C!-‬ار‪.‬‬

‫ ﻥ‪ 5CK‬ﺕ ? ا !ﺕ ‪ = 0‬ا ‪ ،5CK‬ی


‚ أن ﻥ‪G‬آ ا‪1‬ﺥ‪+‬ء ا ارﺕ‪ C‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬أﺙ ء‬
‫ﺙرة ‪ .1848‬ﺕ‪ C6‬ا !ﺕن ن أﻥ‪ 0 e‬ا اﺝ‚ ﺕﺝ ‪ e‬ا‪8‬ﻥ=د ا ‪2‬رم ‪ 8‬إ ا ا ‬
‫ا ﺝزای (‪ ^ ،‚-%‬أی‪ U‬إ ا ی‪/‬ا‪ . x‬و‪ 0‬ا اﺝ‚ ﺕآ ‪ $‬ا
‪C‬د آ( ‪ /‬رﺽ‬
‫ا ‪ 5 6‬ا ی‪/‬ا‪ ، / 5 6 x‬و‪ 0‬ا اﺝ‚ ( ا ‪=/‬م ا‪1‬ول إﻥ!ء ‪$‬ب ‪ . /‬و‪8‬‬
‫ی
ز ا ‪ 0 L‬ﺽب ‪CQ‬ر ا ی‪/‬ا‪ - 0 x‬ط‪ 5C + 0 ‚ + ^( .‬ی ‪ u‬ا د‬
‫ ‪ ‚ +/ e‬أآ‪ W‬ﺝ‪G‬ری‪ .‬ی‪ ‚ +‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ن م ‪/ ^/‬ل ‪ 0‬ﺕ‪ g-‬ت‪‚ + ( ،‬‬
‫ م ‪ 0 ^/‬ﺙ‪/‬ﻥ ت‪ .‬ی‪ +‬ن ‪2/‬درة ا ‪  /‬ا =ری ا ة ‪ g‬ﺕ ی‪‚ + ( ،v‬‬
‫‪2/‬درﺕ‪  B C‬و‪ 8‬ط‪ .‬یﺝ‚ ‪ g /
 ،‬ا ‪ ،^P‬أن ﻥ(‪W g‬رة إ ا‪1‬م‪ ،‬أن‬
‫ﻥ
‪ C‬دا‪ ،/P‬أن ﻥ‪/ C+‬ار  ﺝول ا‪/1‬ل‪ .‬و ‪ j‬أن ﻥ م  أ
دﻥ‪ ،‬وأن‬
‫ل‪.‬‬
‫ﻥ‪8 K‬ﻥ‪2‬رات ا ی‪ 5‬اﻥ‪$‬ا‪ ‚- ^( .C‬ی
‚ أن ین ة إ ‪ ‚-‬ﺕ ٍ‬
‫وا>‪B‬ن ‪ 0‬اﻥ‪C‬ء ا ‪W‬رة ی ﺥ ﻥ‪ .C‬و‪ 0‬ا اﺝ‚ ا ‪  ^/‬ﻥ‪ %‬ی=ض ‪ e‬ا ‪6‬م‬
‫ا‪8‬ﺝ‪ /‬وا ‪ 0 -‬ﺝاﻥ‪ e‬آ(‪ ،‬وی‪ ،[ !( [ RK‬وذ ? د ‪ /‬ﻥ‪0  rC+‬‬
‫ﺝ‪K M g /‬ت ا ‪ 0+‬ا ‪ =+‬ا =ی‪.5‬‬

‫‪2‬د ﺕ= ‪» 5‬ا ‪ L/‬ا اه‪ «0‬أت ا ‪(BM‬ت‪/( .‬رآ‪ ،j‬ا ( ‪ ،e
C /‬آن ی ‪j ،… +‬‬
‫ﺥ‪ e2‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ی=ده‪ 5‬و( ƒ‪ 0 ،‬وا‪ g‬أن آ^ ﺙرة  ه ﻥ
 ‪ v‬ا !وط‬
‫ا‪28‬دی‪ ،‬ﻥ
 ﺙرة ا‪2‬دی ‪W( .‬رة ‪ C= 1848‬أز ‪ 1844‬ا ‪ R x‬أور‬
‫‪F‬ه ﺕ=ی‪ ،C‬ا أ‪2‬ر ا !ق ا ‪ . P‬وا ‪%‬ل أن رآ‪  ،j‬ﺕ‪ ( e %‬ن ا ‪L/‬‬
‫ا‪28‬دي ا
ی ووﺽ‪ g‬ا ‪-‬ق ا ‪ ، /‬ا ‪F g‬ن ا ‪ j L/‬ا‪8 /P‬ﻥ‪
K‬ر ﺙري‪ ،‬وأن‬
‫‪ H‬ب ذ ? ا ‪C‬ض ا ‪W‬ري ا ‪G‬ي آن ی ‪ g r6‬ر(ق ‪n‬ﺥی‪ 8 0‬ی‪ 0/‬ﺕ‪ r -K‬ا‪1‬و (‬
‫اﻥ ام ا ‪/‬درة وﻥ=Ž ا ‪$‬م وا‪8‬ار ى ا ‪W‬ری ‪ .0‬و( ﻥ‪C‬ی ‪ 1850‬د‪ r‬ا ‪ ^ %‬ا ‪^2K/‬‬
‫ ‪ L/‬ا‪s‬ﻥ إ ا‪ 8‬ج ‪F‬ن آ^ ‪%‬و ‪ 8‬ق ا ‪W‬رة وا 
^ ‪ C‬وﺕ ‪ 5 6‬اﻥ‪K‬ﺽ ﺙری‬
‫ ‪ 5% ،C‬ا‪8‬زدهر ا‪28‬دي ا ‪ P-‬ی[‪ ،G‬إ ه‪$‬ی‪= /% /‬ر ه ‪
8‬ی‪=( .‬‬
‫آن ا أ‪/‬ل ا‪1‬ور ی[‪ ( G‬وط ﺕ‪+‬ر  ‪u‬ی‪ .‬وآن ﺕ‪ 5‬اآ!ف ﺝ‪ 5‬ذه‚‬
‫(‪ =P‬ا ‪ ( u‬آ ‪K‬رﻥ واا   آن ا ‪/‬ل ی(=ن ‪F‬اد آ ة‪ .‬و ‪1850 ( R‬‬
‫ﺝ ا ‪
C‬ة ا‪1‬ور ا آﻥ‪ R‬أت ( ا ‪ L2‬ا ‪W‬ﻥ ‪ 0‬م ‪.1848‬‬

‫إن ﺕ‪ ^ %‬ا !وط ا‪28‬دی ه ا ‪G‬ي ا(‪ 5C‬رآ‪ j‬إذن أن ا ‪W‬رة ( ﺕاﺝ‪ g‬وﺕ=‪ ،=C‬وأﻥ‪8 e‬‬
‫ ‪ 0‬اﻥ‪6‬ر أز ا‪2‬دی ﺝیة ﺕ‪ … M‬و‪
  x‬ی ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری‪ 0 .‬أ‪U‬ء‬
‫را ا ‪ H‬آﻥا ﺝ‪ 5C /‬ی!‪x‬ون رآ‪ j‬وﺝ‪ C‬ﻥ‪ r6‬ﺕ ?‪ .‬وآن أآ‪ 0 W‬ی‪/‬ري‬
‫( ‪ C‬ا ﺹ ا ‪ 5‬ی‪ 0‬ی‪ C‬ﺙ=( رآ‪ j‬و ‪ e/‬ا‪28‬دي‪ ،‬وا آﻥ‪ R‬ﺕ ‪$‬و أه‪ /‬‬
‫‪ (-‬إ ا ‪/‬ده ا ‪W‬ری ‪ v‬ا !‪ 2M‬ت ا =ی ا ! ‪ ./‬وﺕ‪ ،ƒ ( (U‬ا ‪G‬ي آن ‬
‫أ ^ ‪H g‬ﺕ! ? ( ‪n 3‬ذار ارة ا ‪W‬رة ( آ ‪ 0‬و ‚ دورا آ ا ( اﻥ‪K‬ﺽ ﺝ ب‬
‫أ ‪/‬ﻥ ‪ ،‬ﺕ‪ g (U‬ود ‪ 0‬أ‪U‬ء را ا ‪ H‬ا ‪ 0 - /‬إ اﺕ‪%‬د آ ‪ 0‬ا ‪ /‬‬
‫وا ‪%/‬ز ‪ 0‬ا =ا ‪ ،w K‬ودا إ ﺕ ‪ 5 6‬اﻥ‪K‬ﺽ‪ .‬وآن ی‪ ( K‬رأی‪ 5C‬ﺕ( ا ‪ /‬‬
‫ا ‪B‬ز ‪ 0‬ا ‪/‬ل و! ‪ v‬ا ﺝل ‪ 0‬أه^ ا ‪$‬م وا ‪ 5 /2‬ی! ^ ( ^ اﻥ‪K‬ﺽ (‬
‫أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وﺹا ﺝ‪C‬ده‪ 5‬ی[‪  G‬ﺕ ا ‪/‬ل‪ .‬وو ا ا ‪2%‬ل  ض ‪ 0‬أی‬
‫>ﺽام ﻥر ا ‪W‬رة ( أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬ور(‪ v‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬و ‪ 0 v‬ر(‪ /C‬ا‪ ( 0 1‬ﺕ ?‬
‫ا ‪ . /%‬و( ﻥ‪C‬ی ا‪ 1‬و‪ g‬اﻥ!=ق‪( ،‬ﻥ=‪ R/-‬را‪ /‬ا‪ H /‬إ ‪ :0 /-‬ﺝ‪ /‬رآ‪j‬‬
‫واﻥ
‪ $‬وﺝ‪ ƒ ( /‬و‪.‬‬

‫‪40‬‬
‫( ﺕ ? ا ‪K‬ة‪  ،‬ا ‪K‬ع ا‪/ 1‬ﻥ ‪» 0‬را‪ /‬ا‪ .^!K «H /‬وآن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬‬
‫و‪ ،1850 G 8‬و( أﺙ ء إدة ﺕ ‪ 5 6‬را‪ //‬ا‪ ( H //‬ن‪ ،‬أن ی ا ﺕ ‪ 5 6‬ﺕ ?‬
‫اا‪ ( //‬أ ‪/‬ﻥ وأن ی ‪$‬زاه وی=یه‪ .‬و ﺝى إرل د ‪ 0‬ا ‪B/‬ء إ ذ ? ا =‪+‬‬
‫ د ا ا أي ‪ g‬ا ! ‪ 0‬ا‪/ 1‬ن‪ .‬وﺕ‪ 5‬ا=ل وا ‪ .5C‬ووﺝت ‪ e‬أوراق ‪R%/‬‬
‫ ”‪ 0‬ا م ا و‪ = ،‬دة ی ا ‪C!/‬ر‪F ،‬ن ی!‪ L‬ر(‪ .e‬وأو‪ L‬د آ ‪0‬‬
‫ا ! ‪ .0‬و ﺕ‪ C6‬ا ‪ %‬ا و ﺝازی ا و أﻥ‪ C j e‬أن ﺕآ‬
‫وﺕ‪  -%‬ا ‪%‬یت ا = ا آﻥ‪ R‬ﺝدت ‪ ( C‬م ‪= ،1850‬ت ا ‪$‬م ‬
‫ﺕ ‪% 5 6‬آ‪ /‬آى ! ‪ ( 0‬آ ‪ .0‬و‪  5‬ا ی ‪ 0‬ا ! ‪ ،0‬و ‪ - 5C‬‬
‫و ‪= ،‬ت 
‪x 0‬ی ا‪ .1‬وأ‪ Rx‬ا ‪%/‬آ‪ /‬ا ‪W‬م ‪! 0‬رآ د ‪ 0‬ا
ا ‪j‬‬
‫( ا ‪!/‬وع‪ ،‬وأﺕ‪ R‬ا ‪K‬ﺹ ‪8‬آ!ف 
‪ F‬إ ‪ e‬ی و‪B/‬ؤ‪ 0 r‬ﺕ‪$‬وی ‪%/‬ﺽ ﺽ‪f‬‬
‫ا
‪-‬ت و ﺽوب ‪C‬دات ا ‪$‬ور‪ .‬و ء  ار 
‪ /‬ا ! ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪= 0‬ا ‪g‬‬
‫رآ‪ ،j‬آ‚ ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ل ﺽع ‪%‬آ‪/‬ت را‪ /‬ا‪ H /‬آا (‪ C ( yU‬‬
‫أ ^ ا !‪ x‬ا و و‪P‬ه‪ 0 .‬ا ‪ 5 0 %/‬ی
ا آ (‪P‬ة ‪ 0‬ذ ?‪ .‬و ‪ /‬اﻥ‪RC‬‬
‫ا ‪%/‬آ‪ /‬ﺥ Ž رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ور(‪ /C‬إ ا‪ 8‬ج ‪F‬ن را‪ /‬ا‪ H /‬ﺝ‪$‬ة‪ ،‬ﻥ‪6‬ا‬
‫إ ا ﺽ‪ g‬وإ اﻥ=‪+‬ع آ^ ﺹ ‪/ F‬ﻥ ‪ 0 ،‬إﺕ ن أي ‪ ^/‬آن‪ ،‬وأﻥ‪ 8 e‬ص ‪ 0‬اﻥ‪6‬ر‬
‫ز‪ 0‬أﻥ‪ ،‚-‬و( ﻥ‪C‬ی ‪ 1852‬أ ا ر‪ ^ /‬ﺕ ? اا‪ .//‬أ ا =‪ 5-‬ا‪s‬ﺥ ‪ 0‬را‪//‬‬
‫ا ‪ ،H‬أ 
‪ /‬و( ƒ‪   = =( ،‬ا ‪ %‬ة ا ‪n  M‬ﺥ ‪ 0‬ا ‪.0$‬‬
‫ور^ ‪ 0 v‬أ‪ ePU‬إ أی‪ .‬و= ( ن‪ .‬و ‪ gU‬ات (‪ 5C‬أﻥ‪ e‬اف‬
‫‪ ،1852 ( + H‬وﺕ‪ g y 2‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ .$‬و‪F‬ض  ‪ ( 5‬ا ‪/‬ة ا =د ( ‪e‬‬
‫رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬أﺙ ء ا ‪K‬ة ا  ( ‪ 0 C‬إﻥ ا ‪ ^/‬ا ‪W‬ري ا ‪./‬‬

‫‪41‬‬
‫ا ة ادﺱ‬

‫]ادة ﻡ‪ H‬م ‪ 1852‬إ‪


»- 1862 q‬ن« ا
رآ –ﺡب ا‪2‬م –}راء ﻡ رآ‪ Q‬وا‪– PL‬ا‪M9‬‬
‫ا&
 –ﻡ ‪ o‬ﻡ رآ‪ Q‬وا‪ PL‬ﻡ‪ 0Z k‬ل –ا ~ة ﻡ‪– lmA k‬ﻡ‪ 3o‬ﻡ رآ‪ Q‬ﻡ‪ 0Z H‬ل[‬
‫ ‪ ( 5 R‬ا ‪/‬ة ا ‪ =-‬أن ﺕ‪ K2‬را‪ //‬ا‪ 1852 ( H //‬أدت ‪/‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬إ ‬
‫و‪ L‬آ^ ﻥ!ط  ‪x‬ال ات یة‪ .‬و‪F‬ول ا‪s‬ن أن أ ‪ f‬ا ‪U‬ء  ا ‪=%‬‬
‫ا ‪ 0 2 /‬م ‪ 1852‬إ  ‪ 0‬ﺕ‪ j F‬ا‪6‬ﻡ‪ /‬ا‪6‬و‪ ،q/‬وأن أح ‪/ 5‬ذا ‪ 5‬ی‪ 0‬أم‬
‫رآ‪ j‬واﻥ
‪ 0 $‬ﺥ ر‪ ،‬أﺙ ء ﺕ ? ا ‪ H ،=%‬ا‪ 8‬ع ‪ 0‬ا ‪ ^/‬وا !ط‪.‬‬

‫إن ا دة‪ ،‬ا أت ( ‪ ،1849‬وا ‪ R‬ﺕ ‪$‬ی‪ $‬ا ‪ .C‬وأدرآ‪ R‬أوﺝ‪ ( C‬م ‪=( .1854‬‬
‫أ ‪ R u‬ا ‪%‬یت ا ‪ .x  -‬وُ‪6‬ت ا‪8‬ﺕ‪%‬دات ا ‪ /‬ﺝ‪ . /‬وآﻥ‪ R‬ی ا ‪ (%2‬‬
‫أ ‪ ( R u‬ا ‪ L2‬ا ‪W‬ﻥ ‪ 0‬م ‪ .1849‬و(‪ R6‬و  
‪ j‬اب‪ e ،‬آن‬
‫
‪ ( u -‬رﺝ ‪.e‬‬

‫آن  رآ‪ j‬واﻥ


‪n $‬ﻥ[‪ G‬أن یا ‪u P F-/ B‬ی ه ‪  F-‬ﺕ‪ /C‬ا ‪/‬دی‪ ،‬آن‬
‫واﺝ ‪ /C‬أن یا ﺥ‪$‬ه‪ /‬ا ‪1 ،‬ن ا =ي ا ‪% u‬ﺝ‪ ،‬ﻥ‪ 6‬أي إﻥ‪-‬ن ‪n‬ﺥ‪ ،‬إ ‬
‫أن ی‪F‬آ^‪ .‬و‪ 0‬ا ‪ ‚ 2‬أن ﻥ‪2‬ر آ‪ 5‬آن وﺽ ‪ /C‬ی[‪ - G‬ا‪ .‬آن اﻥ
‪ ،$‬ا‪ 0‬ﺹ ‪ H‬‬
‫ﺹ‚ ^ ( أ ‪/‬ﻥ وإﻥ ا‪ ،‬اﺥ ‪ L‬اﺥ‪ g K (B‬وا ‪ ،r‬و آن یی أن ی‪G‬ه‚‬
‫ ‪ ^ G‬إ ‪ .e‬و  ه ورآ‪ j‬إ ﺕ ‪( ^/‬ي ‪ 0 ،‬ا‪1‬اب ( أ ‪/‬ﻥ آﻥ‪R‬‬
‫‪-‬ودة ( وﺝ‪ ./C C‬و آن ‪ ( ،/C‬أی‪ ،‬أن ی ‪ B/‬إ‪ ( 8‬ﺝا‪0 ، / P‬‬
‫ا ون ‪ g‬أ‪ r‬ﺕ ? ا
ا‪ P‬آن یر [‪.‬‬

‫ ‪ GP‬آ‚ رآ‪-% j‬ب 


 أی أﺙ‪ r‬ا ری‪ M‬ا‪1‬آ‪ W‬ﻥ‪ 18 :H‬وﻡ‪Q
// //‬‬
‫‪ //‬ت‪ .‬إﻥ‪ e‬ﺕری‪ m‬ﺙرة ط‪ .‬و( ‪ e‬ی ‰‪ 0‬رآ‪ j‬آ ‪ L‬د ﺹاع ا ‪=+‬ت ‪ 2‬ﺕ ?‬
‫ا ‪W‬رة‪ ،‬وآ ‪ L‬ﺥﻥ‪ R‬أ‪$‬اب ا ﺝازی‪ C(x C ( / ،‬ا‪1‬آ‪ W‬دی‪/‬ا‪x 0 ، x‬ا ‬
‫وا‪H‬ط‪ ،‬أو ون إرادﺕ‪ C‬وه ﺕ‪G‬رف ا ات‪ ،‬آ ‪ L‬ﺥﻥ‪ R‬ﺝ‪ C /‬ا و ری وأ‪C‬‬

ا‪8‬ت وا
‪B‬دی‪ ،0‬وآ ‪ L‬ﺕ‪F C‬ت ﺕری
 ا !وط ا أﺕ‪ R‬ﺝ^ دم ا‪1‬ه ‪^W‬‬
‫ﻥ ن ا ‪  W‬أن ی‪  -‬ا ‪.+ -‬‬

‫آن وﺽ‪ g‬رآ‪ j‬ا ‪/‬دي زاد ءا  ء‪ .‬وأﺙ ء ا ‪ -‬ات ا‪1‬و ‪ 0‬إ‪ ( e‬ن‪،‬‬
‫(= اﺙ ‪ 0 0‬أو‪8‬د‪ ،r‬ا و ‪ .‬و ‪ RU 0‬ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة ﻥ‪ ،C%‬آن ‪ r‬ل ( ‪.C‬‬

‫ور اﻥ
‪ GP $‬ه أن ی د إ »‪ e C‬ا ‪ ،«- -M‬آ‪ /‬آن ی‪ /-‬ا 
رة‪ ،‬وأن ی=^‬
‫‪M- K Q‬م ( ا ‪K‬ع ا>ﻥ ‪$‬ي ‪ ^/ 0‬وا ‪ 2=( .r‬ﻥ!‪ .-‬و( ا ء‪ 5 ،‬ی‪ 0‬إ‪8‬‬
‫‪ .+ - M-‬وآن ‪ e‬أن ی‪ ‚-‬ﺙ= وا ‪ r‬وﺙ= إدارة ا ‪K‬ع‪ ،‬وأن ی‪ C6‬أﻥ‪ e‬ی ف آ ‪L‬‬
‫ین ﺕﺝا ﺝ ا‪.‬‬

‫  رآ‪ ( j‬ن‪ .‬و ‪ 5‬ی‪ 0 = 0‬را‪ //‬ا‪ H //‬ى د ﺹ‪ 0 u‬ا ‪/‬ل‬
‫ا ‪ 0 /
/‬ل ‪ //‬ا!‪ 3//2C‬ا‪ //‬وا ‪$ 0 0 ! /‬او ‪ 5C C‬آ‪ 0 x M‬و‪/‬ل‬
‫‪ .x‬و( أواﺥ ‪ 1851‬اﺕ ‪/ R%‬رآ‪  ،j‬ﻥ‪ ،g8 %‬إﻥ ا ‪ ( ^/‬ﺹ‪K %‬‬
‫أی ‪//
 ،‬ن ا یرآ ا آﻥ‪ GPC R‬واة ‪ 0‬أو‪ g‬ا ‪ L%2‬ﻥ‪K‬ذا‪ .‬و ‪e F‬‬
‫وا ‪% 0‬ری‪ C‬أن ی‚ ‪ 0 -‬ا ‪8=/‬ت ‪ 0‬أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وآن ذ ? ا ‪%/‬ر‪ ،‬وی ﺕ!ر ‪$‬‬
‫داﻥ‪ ،‬م إ أ ‪/‬ﻥ أﺙ ء ﺙرة ‪ 1848‬وﺕ ف ( ‪ C‬إ رآ‪ .j‬وآن أم ( آ ‪0‬‬
‫وف اه‚ رآ‪ j‬ا ‪ . K%2‬و ‪ /‬آﻥ‪ R‬ه
ة ا‪/ 1‬ن إ أی ﺕ‪$‬ایت ﻥ‪ C-‬آ‪ W‬ا‬
‫(€ن ا ‪W‬رة‪ =( ،‬ارﺕ‪F‬ى أﻥ‪ 0 e‬ا ‪U‬وري ﺕ ‪ g‬ا ب ا ‪p! Ž2M/‬ون أور ا ‪5 u‬‬
‫ﺕ ? ا ‪ 0 [K‬ا =اء‪ .‬و ‚ ض ا ون ا ‪G‬ي ﺽ‪  e‬رآ‪ j‬ﺝ آ‪ W‬ا ‪GC‬ا‬
‫ا‪1‬ﺥ ‪ ،‬إذ آن ی[‪ G‬ﺝ‪$‬ا ‪ 0‬ا >ﻥ ‪$‬ی‪ .‬و‪ 2‬رآ‪ j‬اﻥ
‪ ،$‬وم ‪/C GP‬‬
‫ﺕ ون ‪u H‬ی‪ .‬آ‪ /‬ذآت ‪ ،5‬آن رآ‪ j‬آ‚ ‪K/‬د‪ r‬ﺕ=ی ا‪ /‬ن ا‪ ، /‬‬
‫أن »ا ن« ‪U€ C‬ء رآ‪ j‬واﻥ
‪ 0 5H ،$‬أن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ‪ 5‬ی!رك ( إﻥ!‪ eP‬أآ‪W‬‬
‫‪ /‬رك ( إﻥ!ء ا‪06‬ة ا‪  .0(2‬أن اﻥ
‪ $‬م ‪ ^/ GPC‬آ ‪ .‬و ﻥ‪8= R-‬ﺕ‪،e‬‬
‫ا ﺝ‪ 
 (  / ( R /‬وا ان ا‪/C‬رة وا‪/C‬رة ا‪ f/‬دة ‪ /A‬أ ‪ ، /‬إ رآ‪.j‬‬
‫  ﻥ ف ا م‪ 0 ،‬ا‪B‬ت رآ‪ g j‬اﻥ
‪ ،$‬أﻥ‪ 0 C‬وﺽ‪ g‬ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ‪  .‬أﻥ‪ e‬ی ‪ u‬‬
‫أن ﻥ‪G%‬ر ا ‪8u/‬ة‪ ( C( .‬ا ا‪ 0 g‬ﺕ‪ L F‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ا ‪!/‬ك‪ 0 ،‬اﻥ
‪ $‬ه ا ‪G‬ي‬

‫‪42‬‬
‫ره ا‪/‬دا  إردات ة ‪ 0‬رآ‪ ،j‬وآ‪ L M  ? G‬ا ‪8=/‬ت ا ﻥ!ه ه‬
‫وﺹی=‪ ( e‬ا‪ FKB‬اا
 ا‪(
(L‬ة‪ .‬و ذ ? أ ﺕ ون رآ‪/
 g j‬ن ا یرآ ‪.‬‬
‫و زهء م ‪ 0‬ا ‪ 0$‬آن رآ‪ j‬ا‚ ا>ﻥ ‪$‬ی إ  ‪ 0 e‬ا !وع =‪8‬ﺕ‪e‬‬
‫ة ? ا ‪.u‬‬

‫( م ‪ 1853‬إذن‪ ،‬ت ( ول رآ‪n 0   j‬را‪ .eP‬و‪ 0‬ء ا ‪ %‬أن ذ ?‬
‫ا ‪ 5 /‬ی‪ ( 0‬أور‪ ،‬وإﻥ‪ ( /‬أی‪ .‬وآن اء ا ‪ K %2‬ی‪W%‬ن ( ‪ 0 e‬ﺝاب ‪.5C [1‬‬
‫وآﻥ‪ R‬أی ﺕ ی[‪ G‬اه‪ /‬آ ا ‪1‬اث أور ا ‪ ، u‬و ‪= f=( 0‬ر ﺕ‪p‬ﺙ ‬
‫أاث أی‪ .‬آﻥ‪ R‬ا ‪ -/‬ا
هی ‪ -‬إ ا ‪8‬یت ا ‪%/‬ة ی[‪ G‬ه ‪ F-‬ﺕ‪%‬ی‬
‫ا ‪$‬ﻥج وإ ‪u‬ء ا ق‪ .‬وآن ‪ 8‬ی‪$‬ال ‪ 0‬و‪8‬یت ا !‪/‬ل وو‪8‬یت ا
ب ‪ F-‬أﺥى ‪L M‬‬
‫ ‪ ،C‬ه ‪ F-‬ی ا 
رة‪.‬‬

‫( ‪ F-‬ا ق‪ ،‬آﻥ‪/


 R‬ن ا یرآ ا ی‚ ( ‪ C‬رآ‪ j‬ﺕ=‪ L‬إ أ‪ 2‬ا ‪-‬ر‪.‬‬
‫وآﻥ‪ R‬ﺕ‪p‬ی إ ‪u‬ء ا ق‪ .‬أ ( ‪ F-‬ی ا 
رة‪( ،‬ﻥ‪ R‬ﺕ‪F‬ﺥ‪ G‬ﺝ‪ C‬ﻥ‪ 6‬أﻥ‪2‬ر ‪G‬ه‚‬
‫ا ‪/%‬ی‪ .‬وی‪ C‬أن رآ‪ j‬آن ‪2 C =K‬د ا =‪ +‬ا‪1‬و ‪2 j 0 ،‬د ا =‪ +‬ا ‪W‬ﻥ ‪.‬‬
‫و‪ 0- 0‬ا ‪ %‬أن أور آﻥ‪ R‬ﺕ=م اد آ( ‪/‬اﺽ ‪ g‬أﺥى‪.‬‬

‫( ر ‪ 1853 g‬ﺕ‪-‬ر‪ R‬ا‪1‬اث ( أور‪ 0 ،‬ی ‪ u‬أن ﻥ‪ e6B‬أن ذ ? ا ‪-‬رع ‪ 5‬ی‪0‬‬
‫ 
 ﺽ‪ fu‬ا
‪/‬ه ا ! ‪ .‬آﻥ‪ R‬ة دول آى‪ 0 ،‬أ‪W‬ل رو  و(ﻥ‪ -‬وإﻥ ا‪،‬‬
‫وﺝ‪   C /‬ر اء ب ا ‪6‬م‪ u 0  R=Kx ،‬ﺕ‪M‬ﺹ‪ .5‬وﺕ ? ه‬
‫ا ‪ /-‬ا ‪$ //‬ة ‪=+‬ت ا ‪P-‬ة وا‪ 51‬ا ‪P-‬ة‪ /( :‬أن ﺕ … ‪ 0‬ﺥف ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری ‬
‫ﺕ !‚ ا ‪(BM‬ت ( ‪ .C /‬وه‪G‬ا اﻥ‪ 0 
K‬ﺝی ا (‪ j‬ا ‪G‬ي آن ‪ 0 /P‬إﻥ ا و(ﻥ‪-‬‬
‫ورو ^ ﺙرة ‪ ،1848‬وا ‪G‬ي آن أﺥ ﻥ‪ ،e‬اﻥ‪ %‬ء أم ا ‪U‬ورة‪ L % ،‬ه‪v‬‬
‫ ‪W‬رة‪ =( .‬أ وآ‪F‬ن رو ‪ ،‬ا ه‪ ( R/‬اب »ا ‪6‬م« ( أور ا ‪ ، u‬ﺕ‪‚ +‬‬
‫‪F(/‬ة  ﺕ ? ا ‪ .M‬و ارﺕ‪F‬ت أﻥ‪n e‬ن ا‪1‬وان !‚ ‪ e ( C M‬ﺝ‪$‬یة ا =ن‪،‬‬
‫و 
د ﺕآ ‪ 0 5- 0‬أ‪B‬آ‪ .C‬وﺕ‪ R/‬ا‪$ g‬ب ا ‪%‬ب ( ‪B‬د ﻥ =‪ 8‬ا‪1‬ول‪ .‬وآن‬
‫ = رﺝ‪ eP‬أن (ﻥ‪ 0 -‬ﺕن (  ﺕ‪p‬ه ‪> C‬اء =و ‪ ،‬وان إﻥ ا ‪C%‬‬
‫ا ‪ 0 6(%/‬ﺕ =‪ v‬ا‪8‬ﺕ‪K‬ق ا دي ا =‪ C 5P‬و ‪ 0‬رو ‪ .‬وﻥ!‚ ( دئ ا‪ 1‬ﺥ‪B‬ف ل‬
‫‪K‬ﺕ ‪ y‬ا ‪ -‬ا ‪ ،y -/‬و( ا ا‪ g‬ل ا ‪+ -‬ة  ‪ …PU‬ا ردﻥ ^‪.‬‬

‫ﺕ‪C U R2‬ر‪ .‬وﺕ‪ 5K‬ا ‪ L/‬إ درﺝ رأت ‪( C‬ﻥ‪ -‬وإﻥ ا ﻥ‪+U /C -K‬ﺕ ‪0‬‬
‫إ إ‪B‬ن ا ‪%‬ب  رو ‪ 0 5H ،‬ر‪ ( /CH‬ﺕ
‚ اﺝ‪ % - C‬ﺕرآن أﻥ‪0 C‬‬
‫ﺕ
ي ( ‪ .B‬و‪ Rx‬ب ا =م ا ‪ F-/‬ا ! ^ و‪ .C‬وأﺕ ‪/ GP R%‬رآ‪j‬‬
‫واﻥ
‪ ،$‬وأن ( أی و ‪ ( j‬أور‪ ،‬إﻥ ا ‪ ( ^/‬ا ‪/‬دة ا ‪ /C/‬ا ﺕ=‪/C C‬‬
‫أاث ا ‪ .-‬وﺕ
ر ا>رة  ا‪ /CxH‬آ ‪ ? /C‬ا ‪%‬ب‪ .‬و ‪ ،^ K‬آﻥ‪ R‬ا ول‬
‫ا ‪ - P‬ا ‪BW‬ث ( أور و‪ 02‬ا ‪W‬رة ا ‪U/‬دة ( ‪ C ( C‬إ ا =ﺕ^ وا ‪/‬زق‪ ،‬وا ‪%‬ل‬
‫أﻥ‪  e‬ی‪2‬رع ا ‪2‬ص ( ‪ 0 ( 5C  /‬ین ا ‚ إ‪ 8‬ا !(ء ‪ 0‬ا س‪ .‬و‪ 0‬ه‪G‬ا‬
‫ا ‪6 /‬ر آن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬یین إ ﺕ ? ا ‪%‬ب‪ .‬وآن ‪  /C‬ذ ? أن ی‪%‬دا ا ‪L/‬‬
‫ا اﺝ‚ اﺕ‪M‬ذ‪ 0 r‬آ^  ‪ 0‬ا ان ا ‪%/‬ر  ة‪.‬‬

‫أرى ﺽورة ‪  L‬ه‪ rG‬ا =‪1 ،+‬ﻥ رﺝ  ا وام ( ‪ ^P-‬ا ? ﺕ
‪ r‬ا‪x1‬اف‬
‫ا ‪%/‬ر‪ ،‬ﺕ ? ا ‪ ^P-/‬ا ‪ R‬دورا ‪ w‬ا‪1‬ه‪ /‬أﺙ ء ﺙرﺕ ا‪8‬ﺙ ‪ ،0‬و‪M‬ﺹ أﺙ ء‬
‫ا‪1‬ﺥ ة ‪ ،/C‬إ ا ? ا ‪G‬ي اﻥ‪ e
C‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ .1853 ( $‬و = آن ی‪-‬د ا‪=8‬د (‬
‫أو‪ ^! x‬م أن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬اﻥ‪%‬زا (را ( ب ا =م إ ﺝﻥ‚ ﺕآ ﺽ رو ‪.‬‬
‫و ‪ ،^ K‬آن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ی ‪$‬وان أه‪ /‬ﺽ‪ /M‬إ ا = ‪2‬ی ا و ‪/ ،‬د ا ﺝ ‬
‫ا‪1‬ور ‪ ،‬ی ‪$‬وان أه‪ /‬آى إ ا ‪%‬ب ﺽ رو ‪1‬ﻥ‪ /C‬آﻥ یین ( ب آ ? ‪B‬‬
‫‪+ /‬ی ا ‪ +‬ا ‪W‬ری ( أ ‪/‬ﻥ  ‪G‬ات‪GC .‬ا آن ‪ 0‬ا ‪ 5%/‬أن ی‪% =K2‬ب ﺽ‬
‫رو ‪ .‬و( ا ‪8=/‬ت ا آه  =‪ 0 /‬ا ‪) ^/‬ﺕ اﻥ
‪ $‬آ ا ‪8=/‬ت ا ‪-‬ی‬
‫ﺝ‪ e‬ﺥص‪ ،‬ورآ‪ j‬ا ‪8=/‬ت ا  وا‪28‬دی(‪ ،‬ﻥ ‪ R‬رو ﻥ‪( 2‬را ‪ 0‬ﻥ=‬
‫ی‪ 5‬ا !‪.=K‬‬

‫ه^ یﺕ‚  ذ ? أن رآ‪ j‬واﻥ


‪ $‬أﺥ‪G‬ا ﺹ ا ‪/‬ﻥ وا‪1‬ﻥار وا =م ﺽ رو ‪،‬‬
‫وأﻥ‪ /C‬ﺙرا  ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة آ ی‪ K+2‬إ ﺝﻥ‚ ا>ﻥ ‪ $‬وا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬ا ‪ -/‬ی‪0‬‬
‫وا ‪//‬ﻥ ‪0‬؟ ﺥ‪( F+‬دح أن ﻥ‪2‬ر ذ ?‪2 ( .‬ی=ن اﻥ=ا ( =‪8‬ﺕ‪( /C‬ﻥ‪ -‬وإﻥ ا =ر ‬
‫اﻥ=ا رو ‪ .‬و(‪ =K B %U‬ﺝ‪% g /‬و‪8‬ت ﻥ ن و ‪/‬ن ‪2‬ی ﺕ ? ا ‪%‬ب وآ‪F‬ﻥ‪C‬‬
‫ب ا ‪/‬ﻥ وا =م ﺽ ا ‪ 
/C‬ا‪ s‬ی‪ .‬أ ( ‪ /‬ی … آ ‪ ،‬ا ‪ 5‬ﺕ‪ 0‬إ‪ 8‬ذری ﺕ ?‬
‫ا ‪%‬ب‪ 0/( ،‬ا ‪ F+M‬ا‪=8‬د‪ ،‬آ‪ /‬ی‪  H ^ K‬ا س‪ ،‬أن رآ‪ j‬آن ‪ 0‬أﻥ‪2‬ر ﺕآ ‪B( .‬‬

‫‪43‬‬
‫رآ‪ j‬و‪ 8‬اﻥ
‪ $‬ﻥ‪ -‬أن ﺕآ  أ ه‪ 
/‬وأآ‪ n W‬ی ‪ 0‬رو ‪ .‬وا ‪ …%‬أن‬
‫اﻥ=داﺕ‪ 5 C‬ﺕ( أا ‪ 0‬ا ‪%/‬ر ‪ .0‬و( ﻥ‪6‬ه‪ 5 /‬ی‪ 0‬ه ك ى ر وا‪ =( .‬آﻥ‬
‫ی= ن ا ‪ ( 6‬آ^ ث ا } ﺕ‪F‬ﺙ ‪  r‬ﺕ‪-‬رع ا ‪W‬رة و ااد ا‪8‬ﻥ( ا ‪W‬ری‪.‬‬
‫و‪ 0‬ﺝ‪ C‬ا ‪ 6‬ه‪ rG‬اﻥ=ا ‪ ? -‬إﻥ ا و(ﻥ‪ -‬ا ‪ 0‬ﺥﺽ ‪/H‬ر ا ‪%‬ب  آ‪/C r‬‬
‫آ‪ … /‬أن ذآت ‪ ،5‬إذ ‪ C /C2H‬د ﻥ =‪ 8‬ا‪1‬ول ا ‪G‬ي أح ‪ B‬أﺥ‪ G‬و‪ 8‬رد ‪ 0‬آ^‬
‫ﺕ‪-‬ی‪ .‬و آن ‪M‬ف ا ‪=+‬ت ا ‪%‬آ‪ /‬یر‪% ( ،r‬ب ‪x‬ل أه ‪ /‬آن ‪=( .‬‬
‫أت ( م ‪ 1853‬و ‪ 5‬ﺕ ‪ e‬إ‪ = 1856 ( 8‬ﺹ ‪ y‬ری‪ .j‬و أﺙرت ( إﻥ ا و(ﻥ‪-‬‬
‫‪ H‬ﻥ یا ‪ 0‬ا
‪/‬ه ا ‪ /‬وا ‪ . BK‬وأر‪ R/H‬ﻥ ن وا ‪%‬م ا>ﻥ ‪G  $‬ل ﺝ‪ /‬‬
‫‪ 0‬ا د وا ز‪8‬ت‪ .‬واﻥ‪ RC‬ا ‪%‬ب ﻥ‪2‬ر (ﻥ‪ -‬وإﻥ ا وﺕآ ‪ .‬أ ‪ -‬إ رو ‬
‫(ﻥ‪  $( W/ R‬ﺕ‪» … =%‬ا>ﺹ‪B‬ت ا ى«‪ =( .‬أ‪CQ‬ت ن ى م أه  ‬
‫ی‪-‬د‪ r‬ﻥ‪6‬م ا = ﻥ ‪=/‬ر ان رأ‪ . /‬وﺹر ‪ 0‬ا اﺝ‚ أن ﺕ‪+‬ح ‪ F-‬ﺕ‪%‬ی‬
‫ا ‪  0 BK‬ﺝول ا‪/1‬ل‪.‬‬

‫ ‪ 0‬آﻥ‪ 8 R‬ﺕ‪$‬ال ه ك ﺝ إ ﺹ آ ﺕ‪M‬ج أور ا ‪C‬ﺝ  ا‪8‬ﻥ‪
K‬ر ا ‪W‬ري (‬
‫‪ 0 1849-1848‬ﺕ‪ C‬ﺥوﺝ ﻥ‪ 0 %( . PC‬اﻥ‪ ^2K‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ 0 $‬ﺝ‪ƒ ( /‬‬
‫و‪ ،‬آﻥ أ أن ﺙرة ﺝیة ‪ 8‬ی‪ 0/‬أن ﺕن إ‪ 8‬ﻥ
 اﻥ=‪B‬ب ا‪2‬دي ﺝی ‪،L‬‬
‫وأﻥ‪ e‬آ‪ /‬آﻥ‪ R‬ﺙرة ‪ 1848‬ﻥ
 أز ‪ B( 1847‬ص ‪ 0‬أن ﺕن ا ‪W‬رة ا
ی ‪ 2‬‬
‫أز ا‪2‬دی ﺝیة‪ .‬وآن ا‪8‬زدهر ا‪28‬دي‪ ،‬ا ‪G‬ي أ ( ‪ ،1849‬ﺕ=م =ة (‪( =P‬‬
‫ا ‪ -‬ات ا ت أن ب ا =م ﻥ‪$
 C-K‬ت ‪ 0‬ﺕ‪-‬ی ﺽ ‪ -%‬إ ‪.e‬‬

‫^ آﻥ‪ R‬ا ‪6‬اه ﺕ! إ أن ا‪8‬زدهر وم إ  ‪8‬ﻥ‪C‬ی‪ .‬وه‪G‬ا ‪ g‬أن رآ‪ j‬واﻥ
‪$‬‬
‫آﻥ را‪ M‬ا = ‪ ( 0‬م ‪F 1851‬ن ا‪1‬ز ا  =‪  1853 ( g‬أ ﺕ=ی‪ .‬وآﻥ‪R‬‬
‫أ‪%‬ﺙ‪ /C‬ا =ی‪) /‬و‪M‬ﺹ أ‪%‬ث اﻥ
‪ ($‬أدﺥ ‪ ( R‬ذه ‪ /C‬أن ا‪1‬زت‪ ،‬ﺕ ? ا ‪K+‬ات‪ ،‬ﺕ ?‬
‫ا‪8‬ﻥ=‪+‬ت ا وری ( ﺕ‪+‬ر ا>ﻥج ا أ‪ ، /‬ﺕر آ^ ‪ 7-5‬ات‪ .‬و أس ه‪G‬ا‬
‫ا ‪-%‬ب آن ‪ 0‬ا ‪K/‬وض ‪1‬ز ا  ‪1‬ز ‪ 1847‬أن ﺕ‪%‬ث ( ‪ 0 .1843‬رآ‪j‬‬
‫واﻥ
‪ $‬أﺥ‪ /( .+‬ا ‪+‬ر ا ‪/‬اﺹ^ “ﻥج ا أ‪= ، /‬وﻥ ‪GG‬ت ﺹ د وهط‬
‫‪ H‬ذات ‪F‬ن‪ ،‬دا‪ .1857 R‬و( ذ ? ا م (=‪ f‬اﻥ‪
K‬ت ا‪1‬ز‪ C .‬آﻥ‪ R‬أز ذات‬
‫أ د =‪ +‬ا ‪ 6‬ة واﺕ‪.-‬‬

‫ا=^ رآ‪ /% j‬ﺕ ? ا‪1‬ز‪ 0 5H ،‬أﻥ‪ e‬ﺕﺕ‪ C R‬ا‚ ‪u 
$‬ی ‪-‬‬
‫إ ‪ 5 .e‬ی‪ 0‬آ‪ 0 e-‬ﺕ وﻥ‪/
 g e‬ن ا یرآ ﺕ‪ =( . K‬آن ی=ﺽ ( ا ای ‪0‬‬
‫آ^ =ل ی دل !ة رو‪B‬ت ذه ‪ ،‬وه ﺕ ( ر( ‪  / ( R‬إ ‪ 15‬رو‪  .B‬أن ه‪G‬ا‬
‫ا ‪ ‚-‬آن ی‪F e y/-‬ن ی ƒ‪ ،‬و ! ا ‪K‬ف‪ ( ،‬ا ‪ -‬ات ا‪1‬و ‪ 0‬ﺕ‪ e‬آ‪C/‬ﺝ إ ‬
‫ ن‪ ،‬وه‪G‬ا ‪-/‬ة اﻥ
‪ $‬ا ‪G‬ي آن ی ا ‚ء ا‪1‬آ ‪ 0‬ا ‪-% ^/‬ب ا ‪ L%2‬ا‪1‬ی ‪.‬‬
‫(‪ 0 BU‬ذ ?‪ ،‬آن رآ‪ j‬ی ‪W/ ^/‬ة ( ‪ eK p‬ا‪28‬دي ا  وی
 ا ‪ R‬أی‪U‬‬
‫ 
ﻥ ‪ K %2‬ا ‪ W /‬ا ‪/‬آ‪$‬ی‪ ،‬ا‪ FKB‬ا ‪.‬‬

‫ أز ‪ 1857‬ﺕدى ا ﺽ‪ 0 g‬ﺝی‪ =( .‬آﻥ‪ R‬ا ‪8‬یت ا ‪%/‬ة ‪ 0‬أآ‪ W‬ا ول ﺕ‪F‬ﺙا‬
‫‪1‬ز‪ ،‬واﺽ‪+‬ت 
ن ا یرآ إ ﺽ‪ fu‬ﻥ‪=K‬ﺕ‪ ،C‬و( ‪ R‬ذ ?  ‪-‬ب ا ‪C‬‬
‫ا‪1‬ﺝﻥ‚‪ .‬و‪H‬ق رآ‪ 0 j‬ﺝی ( ا ین‪ ،‬واﺽ‪ +‬إ ا ‪ 0 %‬أي ‪ .(Q ^/‬و ‬
‫ ه‪G‬ا ا ﺽ‪ g‬ا ‪%/‬ج م ‪ .1859‬ﺙ‪ 5‬د إ ا ون ‪/
 g‬ن ا یرآ ا ‪5‬‬
‫یآ‪ C‬ﻥ‪ PC‬إ‪ 8‬م ‪.1862‬‬

‫ ‪ 0[ 0‬ﻥ رآ‪ ( j‬ﺕ‪ e‬ا !‪U 0 2M‬ی=ت آ‪ W‬ة‪€( ،‬ﻥ‪ e‬أ‪ j‬ااء ‪ 0‬م‬
‫‪ - 1857‬دة آ‪W‬ري‪ .‬وآ‪ /‬ﺕ‪ ،g‬آﻥ‪ R‬ا‪1‬ز ا
یة ا ا ‪ 0 - - - P‬آت‬
‫ﺙری ( د آ ‪ 0‬ا‪+1‬ر‪ K( .‬أی اﻥ‪ F- R+‬إ ‪u‬ء ا ق ‪2‬رة ‪ ،%‬و(‬
‫رو ت إ ‪u‬ء ا = ﻥ ‪+‬و  ﺝول ا‪/1‬ل‪ ،‬واﺽ‪+‬ت إﻥ ا ا ﺝازی إ ﺕ [‬
‫اه آ( ‪/‬اﺝ‪ C‬اﻥ‪K‬ﺽ وا ا ‪+‬ق ( ا ‪ C‬ا ! ‪ ،‬آ‪ ? G‬أ‪ R-‬أور ا ‪( u‬‬
‫ ‪ H‬ن‪.‬‬

‫آﻥ‪ R‬ﺙرة ‪ 1848‬ﺕآ‪ R‬ﺝ‪ 0 /‬ا ‪€( .^ B ^P-/‬ی‪ ./-= R = +‬وآﻥ‪ R‬أ ‪C/‬‬
‫ا !‪ /‬ﺕ=‪ g‬ﺕ‪+ R%‬ن ا ‪ .-/‬وآﻥ‪ R‬ا ‪-/ R=% 
/‬ة ا =ات ا و ‪ ،‬ور‪R+‬‬
‫‪ 0‬ﺝی ‪ .-/‬وآﻥ‪ R‬أ ‪/‬ﻥ ‪ ،‬آ‪ ( /‬ا ‪! ،…-‬ا ‪ 0‬إرات ودول یة ا ‪K‬وت ( ‪/‬‬
‫ ‪ ،C‬وآﻥ‪ R‬ﺕ=‪ C‬ﺝ‪ /‬و وا ‪ -/‬ا ‪ %+‬آ^ واة ‪ C‬إ (ض ه ‪ C /‬‬
‫ا‪8‬ﺕ‪%‬د ا ﻥ‪K‬را ا‪/ 1‬ﻥ‪.‬‬

‫‪44‬‬
‫ ‪ G‬م ‪ 1858‬زت ( ﺝ‪ g /‬دول أور ا ‪ u‬آ رﺽ ﺙری ‪  Rx‬ﺝول‬
‫ا‪/1‬ل ‪ 0‬ﺝی ا ‪ ^P-/‬ا =ی‪ /‬ا ‪ K( .= /‬أ ‪/‬ﻥ ا ا ر ا ‪p/‬ی ‪ .‬وام‬
‫ا ‪2‬اع ‪ 0‬ا ‪$%‬ب ا وي ا
ﻥ ا ‪ y+‬إ وة أ ‪/‬ﻥ ‪ x‬و ‪ 0‬ا ‪$%‬ب ا‪/ 1‬ﻥ‬
‫ا ‪ /‬ل ا ‪G‬ي یئ و ﻥ ا ‪ $‬ویى أﻥ‪ e‬یﺝ‚  ﺝ‪ g /‬ا ول ا‪/ 1‬ﻥ ‪ W‬ء‬
‫ا ‪ ،-/‬أن ﺕ‪.C %‬‬

‫( إی‪ +‬أی‪ U‬ﺕ =‪ R6‬ا ‪2‬ات ا = ‪ .‬أ ( (ﻥ‪  ،-‬أدت أز ‪ 1857‬إ اﻥ‪ C‬ر‬
‫!ری‪ g‬یة وﺝت أوﺥ‪ 5‬ا‪  C‬ا ‪ 2‬ا ‪ =( ،
-‬ﻥ‪ R/‬وﺕ‪+‬رت ا ‪ /‬رﺽ‬
‫ا ﺝازی ا ‪ u2‬ة ور ‪ 0‬ا ‪/6 /‬ت ا ‪W‬ری ا ‪-‬ی‪ ،‬و‪M‬ﺹ ا
‪/‬ت ا ‪B‬ﻥ ‪ ،‬ﻥ!ط‬
‫ﺝی‪ .‬ود‪ R‬ا ‪ %‬ة ﺙﻥ ( أوﺹل ا ‪%‬آ ا ‪ ، /‬و‪M‬ﺹ ( 
ل ا ء وا
رة‪  ،‬أن‬
‫آﻥ‪ R‬ﺥ‪/‬ت ﺕ‪ ‚= /‬ه‪$‬ی‪$ /‬یان‪ .‬و( رو أﺥ ا ‪ 0 - R 2‬ا(‪B‬ت‬
‫ا ﺕت ا 
ری‪ ،‬و‪ Rx‬ا ‪ %‬رویا رویا ب ا>ﺹ‪B‬ت ا ا ‪.‬‬

‫ ‪ R‬ا ‪%‬ت ا‪1‬ور ‪ ،‬و( ا ‪=/‬م ا‪1‬ول ا ‪ %‬ا ‪K‬ﻥ‪ ، -‬إ ﺕ‪%‬ی^ اﻥ‪ r‬ا ! ‚ ﻥ‪%‬‬
‫ا ‪ -‬ا ‪M‬رﺝ ﺕ‪ 0 2 /‬ا ‪ ‚2/‬ا اﺥ ‪ .‬واﺽ‪ +‬ﻥ ن‪ ،‬ا ‪G‬ي ذآﺕ‪% e‬و ا‪e H‬‬
‫ ی ا ‪W‬ري ا>ی‪ +‬أور ( آﻥن ا ‪W‬ﻥ ‪ 1858‬أن ‪ R- ex‬آ ا =رة وا =ة‪،‬‬
‫اﺽ‪ +‬أن ی= ‪ 5‬ارا ‪ u‬ن ا ‪ .5Q /‬وا ‪ e (K‬ل ﺕ‪ G‬ا
‪/‬ه ا ‪ ، /‬ر(‪ g‬ر‬
‫ﺕ‪%‬ی إی‪ 0 +‬ا ا ‪-/‬وي‪ .‬و( ﺕ ? ا ‪ -‬ﻥ‪ = C-K‬اﺕ‪ K‬ی ‪ g‬آ(ر‪ ،‬وزی ?‬
‫دی ‪ /( .‬آﻥ‪ R‬و  ه ا و ا‪1‬ى  ‪ 0‬دول أ ‪/‬ﻥ ا ‪ ،/-=/‬آ‪ ? G‬آﻥ‪ / R‬‬
‫دی ه ا‪1‬ى ( إی‪ ، +‬و ‪H‬ت ا ‪%/‬ر ا ‪G‬ي ﺕت ‪ e‬ا ‪B‬د ‪.x‬‬

‫آﻥ‪ R‬ا ‪ (%2‬ا ‪ /‬ﺕ دي  وﺝ‪C‬را ‪U‬ورة ﺕ إی‪ 0 ، +‬ا‪8‬ﺕ‪K‬ق ا ‪G‬ي آن‬
‫ﻥ ن و ‪/‬ﺝ‪ e‬دی ‪-/‬ﺕ‪ e‬آن ‪ ( e‬ا ا‪u g‬ی ﺕ‪ 5 ( ./‬ی‪R 0‬‬
‫ا =‪ 2‬ﺕ إی‪ ، +‬وإﻥ‪ /‬ﺕ ‪ / g‬ت دی ا وت ‪ x=/‬ردی و( ‪. -‬‬
‫و=^ ذ ? ی = ﻥ ن‪ 0 BU( ،‬ا  م ا ‪-/‬س ‪ //‬ت ا ‪ x= ،‬ﻥ ‪j‬‬
‫وا ‪(-‬ا‪ .‬وا ا‪ g‬أن ﻥ ن‪ ،‬ا ‪G‬ي آن ی‪ 0 fM‬ا ‪ /‬رﺽ ا ‪-‬ری وا ‪$%‬ب ا‪8‬آ ی‪ ،‬‬
‫آﻥ‪ e R‬ر‪ ( H‬ﺥ‪2‬م ا ‪ ،‬و ‪GC‬ا آن ﺽ ا  ا ‪> = =%‬ی‪ . +‬و‪ 0‬ﺝ‪ C‬أﺥى آن‬
‫ی‪x 0 ،^‰p‬ی… وﺽ‪ g‬ا  إ ‪ 0 /‬ﺝیی‪ ،0‬أن ی ل رﺽ ا ‪ 0 x‬ا ‪K‬ﻥ‪.0 -‬‬

‫ ه‪G‬ا ا ‪ %‬زت إ  ‪ $‬ا ﺝد ‪   F-‬ه ‪ 0‬أه‪ 5‬ا ‪ ^P-/‬إ‪ F- ،Bx‬آﻥ‪R‬‬
‫ﺕ‪ C $C‬أور ‪ ،x‬وی ‪M C ^ K‬ﺹ ا ‪W‬رین ( ا‪+1‬ر‪ /( .‬ا ‪ L/‬ا ‪G‬ي آن‬
‫یﺝ‚  ا ‪W‬ری ‪ 0‬وا‪8‬اآ ‪ 0‬اﺕ‪M‬ذ‪r‬؟ ه^ ی ‪ 5C  u‬أن ی‪K+2‬ا إ ﺝﻥ‚ ﻥ ن‬
‫ا ‪G‬ي آن ی ‚ ﺕ=ی دور ا ‪W‬ري €‪ eBx‬ر … إی‪ ( +‬ﺕ=ی ‪ 2‬ه ‪ ،C-K‬أم إ ‬
‫ﺝﻥ‚ ا ‪ -/‬ا آﻥ‪ R‬ﺕ‪ ^W/‬ا‪8‬اد وﺕ‪ C+U‬إی‪ +‬وا ‪ ،
/‬إﻥ‪ ،C‬آ‪ /‬ﻥى‪u  F- ،‬‬
‫ا‪1‬ه‪ /‬وﺕ‪ -‬ﺕ ‪%‬دا‪ ،‬وﺕ إ أذهﻥ ا ﺽ‪GC .1914 ( g‬ا ‪F‬ض  ‪5‬‬
‫ﺕ ? رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬و‪ ،/CK‬وآ‪ ? G‬ﺕ ? ‪8‬ل و‪.eK‬‬

‫ ‪ 5‬أﺝ ا‪s‬ن دا ‪B‬م ‪8 0‬ل‪ g ،‬أﻥ‪ e‬آن واا ‪ 0‬أوا‪ ^P‬أﺕع رآ‪ j‬ورك (‬
‫أاث ‪ 0 .1848‬أﺕ‪  L‬ة ﺕ‪1 ،e‬ن ذ ? ی!‪ 0  f‬ﺽ ‪( ( .‬ة ا=ل‬
‫‪ 2‬ة  ‪8‬ل ( أ ‪/‬ﻥ   ﺹف اه‪ e/‬إ أ‪%‬ث ‪ ، /‬وﺙ  اﺕ‪e 2‬‬
‫‪/‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ .$‬وﺕ‪ R-‬ا ‪ F-/‬ا>ی‪
 ( +‬د  ‪ u‬ا‪1‬ه‪ e  /‬و ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪،$‬‬
‫م یﺕ ا‪8‬ﺥ‪B‬ف (‬ ‫‪1‬ن ا ‪BM‬ف إﻥ‪ /‬آن‪ ،‬وا ‪ …%‬ی=ل‪ ،‬ﺥ‪$ ( 0 (x 0 (B‬ب وا‪َ 8€( .‬‬
‫وﺝ‪C‬ت ا ‪5C 6‬؟ ه‪G‬ا  ا‪ r‬ا‪s‬ن‪.‬‬

‫آن ﻥ ن ا ‪  W‬و‪%‬ز‪ r‬ی (ن … ا ‪ ( /‬آ ‪ L‬ی‪B‬ن أي ا ‪ ( /( .5‬أﺙ ء‬
‫ب ا =م‪ ،‬أ‪( RH‬ﻥ‪ 0 % ( 1859-1858 ( -‬ا ات وا‪1‬هﺝ ا ﺕ‪،‬‬
‫
‪ g /‬ا ‪ ^P‬ا ‪ //‬و^ ا‪ ‚ 1‬ا ‪ 0//‬ﺕ‪ ،C M‬إ إﺙت ا ﻥ ن وا ‪ U‬‬
‫إی‪ . +‬و رك ( ﺕ ? ا ‪ /%‬د ‪ 0 KH‬ا ‪ 0 K%2‬ا ‪ 0 +/‬أو ا ‪/‬ی‪^ 0 0‬‬
‫ا ‪ .%‬وآن ا ‪ K%2‬ن ا ‪+/‬ن ی‪2 5C W/‬رة ر‪ - P‬ا ‪C/‬ﺝون ا ‪
/‬ین‬
‫وا ﻥ ن‪ /( .‬آن ه‪8p‬ء ا ‪C/‬ﺝون رأوا ( ب ا =م ^ ‪ gU‬ات =م‬
‫وا ‪/‬ﻥ  ا‪8‬اد ا‪ s‬ي‪ ،‬وﺝ وا ‪-%‬ب ﻥ ن و ‪/‬ن (=ا ‪ 0‬ا ‪،0 +/‬‬
‫آ‪ ? G‬راا ی‪(C‬ن ا‪s‬ن  إﺙت أن ﻥ ن ی=ﺕ^ ( ^ ا =م و… ا ! ب ( ﺕ=ی‬
‫‪P2‬ه ‪ C-K‬و وﺝب م ا
‪
g /‬ﺕ‪ e‬وﺕ=ی‪ 5‬ا ن ‪ .e‬واﻥ‪M‬ط أو [? ا ‪C/‬ﺝون‪،‬‬
‫ا ‪G‬ی‪ 0‬آن ‪ 5CU‬ی‪ 0 F‬ل ﻥ ن‪ ? ( ،‬ا
ƒ ا>ی‪- +‬ا ‪K‬ﻥ‪.-‬‬

‫ أن ا ‪ 5 -/‬ﺕ‪ /‬ه ا‪1‬ﺥى ( ا ی‪ =( .0‬آﻥ‪ R‬ﺕ‪/‬ل ﺹ‪ 8 0 K%‬ه‪ H 5C 5‬أن‬
‫ی‪W‬ا أﻥ‪ C‬ﺕ‪G‬ود ( ﺕ ? ا ‪%‬ب ‪ y 2 0‬أ ‪/‬ﻥ ‪ ،x‬وأﻥ‪ e‬إذا اﻥ‪ 2‬ﻥ ن  ا ‪-/‬‬

‫‪45‬‬
‫(‪ - -‬أی‪  U‬ا ای‪ ،0‬وأن ا‪ j   1‬أ إی‪ +‬وإﻥ‪ /‬أ أ ‪/‬ﻥ ‪ ،‬وأن ا ‪-/‬‬
‫€=‪ CP‬إی‪ +‬ا !‪ /‬ﺕ‪+ R%‬ﻥ‪ C‬ﺕ‪G‬ود ( ا ا‪ 0 g‬ض أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وآﻥا ی= ن‪/% :‬ی‬
‫ا ای‪ 8 0‬ص ‪ 0‬ا ‪+ -‬ة  ا )ﻥ‪ ( C‬ردی(‪.‬‬

‫ه‪G‬ا آﻥ‪ e‬ا ران ا ‪ - P‬ن ( ا ‪ (%2‬ا‪1‬ور ‪ .GPC‬و( أ ‪/‬ﻥ  ‪G‬ات‪ ،‬آﻥ‪ R‬ا ‪ -/‬‬
‫ﺕ‪$‬داد ﺕ = ا ‪ 5%‬ا ‪BM‬ف ا ‚ ‪ 0‬ا ‪$%‬ب ا
ﻥ ا وي وا ‪$%‬ب ا‪/ 1‬ﻥ ا ‪ /‬ل‪.‬‬
‫و‪ x‬أن ا
ﻥ ‪ 0‬ا وی ‪ ،0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ییون اﺕ‪%‬د أ ‪/‬ﻥ ﺝ‪ /‬ء ‪ C ( /‬ا ‪،-/‬‬
‫آﻥا ی=‪K‬ن 
ﻥ‚ ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة‪ .‬أ ا ‪ /‬ن‪ ،‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا یﻥن ‪2F‬ره‪ 5‬إ و ‪،‬‬
‫(ﻥا ی ن  ا ‪ j‬أﻥ‪ e‬ی ‪ u‬أن ﺕك ا ‪ -/‬ﺕ ‪F‬ﻥ‪K/ C‬ده‪ .‬ﺹ‪ y %‬أﻥ‪ e‬آن ‪0‬‬
‫ذی ? ا = ‪( 0 U‬وق وﺕ‪B‬وی‪ 0 ، 0‬ذ ? آن ی‪ u‬ا ا ‪.‬‬

‫ ا ‪ L/‬ا ‪G‬ي ﺕ ‪ ( r‬ه‪ rG‬ا ‪ F-/‬رآ‪ j‬واﻥ


‪ 0 $‬ﺝ‪ ،C‬و‪8‬ل ‪ 0‬ا
‪ C‬ا‪1‬ﺥى؟ آن‬
‫ﺙ‪B‬ﺙ‪ 5C‬ی=‪K‬ن  أرﺽ  ا‪ //‬ن ا‪ ، //‬وآن ﺙ‪B‬ﺙ‪ 5C‬آ(‪%‬ا أﺙ ء ﺙرة ‪( 1848‬‬
‫ ^ ﺕی‪ 0‬ﺝ‪C/‬ری أ ‪/‬ﻥ ﺕ‪ 5U‬ا ‪ …x /‬ا‪/ 1‬ﻥ ‪ 0‬ا ‪ .-/‬و ‪ ،e‬آن یو أﻥ‪0 e‬‬
‫ا ‪ 0//‬أن ی !‚ ‪ 5C‬أي ﺥ‪B‬ف ( وﺝ‪C‬ت ا ‪ .6‬أ ( ا ا‪ =( g‬آﻥ‪ R‬اﺥ‪(B‬ﺕ‪ 8 5C‬ﺕ=^‬
‫‪ 0 =/‬ﺕ ? ا ‪ ( ،R/-‬ای ا ‪%‬ب ا>ی ‪ ،‬ﺹ‪K‬ف ا‪8‬اآ ‪-0‬ا ی‪/‬ا‪0 x‬‬
‫ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ‪%‬ی‪ 0‬ل ا ای ا ‪/‬رآ‪. -‬‬

‫أ‪ CQ‬رآ‪ j‬واﻥ


‪8= ( $‬ﺕ‪ /C‬وآاﺕ‪ /C‬أن أ ‪/‬ﻥ ‪ 8‬ﺕ‪%‬ج إ إی‪ +‬ا !‪( /‬ع‬
‫‪ 0‬ا ای‪ ،0‬وأﻥ‪ C‬ﺕ‪ ،g +-‬أآ‪ 0 W‬ذ ?‪ ،‬أن ﺕ=^ ‪ B‬ﺥ‪F +‬ن ﺕ ا ‪ -/‬إ إی‪ +‬ا ‪/‬ة‬
‫ﺝ‪ g /‬أ ‪ C/‬ا>ی‪ ، +‬وأ أن آ^ ‪%‬و ”ﺥ‪ G‬ﺹ ا ‪ 
% -/‬ا ‪G‬ود ‪ 0‬ﺹ ‪y‬‬
‫أ ‪/‬ﻥ أن ه أ‪ 8‬ﺕا‪ g px‬ا‪8‬اد ا ‪-/‬وي‪.‬‬

‫ ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ


‪ $‬اﻥ=ا ‪ 0‬ﺝﻥ‚ ‪n‬ﺥ –وه‪ rG‬واة ‪ 0‬ا ‪/-‬ت ا ‪$ //‬ة ‪ -/CK/‬ﻥ ن‬
‫‪ ^W/‬ا ‪ L‬ا ‪G‬ي اﻥ=ا ‪ e‬ا ﺝ ا ‪-/‬وی وا و ‪ .‬آن ﺥ‪ +‬اﻥ‪2‬ر آ^ ن یو‬
‫ ‪ /C‬أوه ‪F‬ﻥ ‪ 0‬ﺥ‪ +‬اﻥ‪2‬ر ﺕ ‪ e$‬ا ‪ .-/‬و أن اﻥ
‪ $‬أن ﻥ ن  ‪C‬ﺝ‪ 5‬و‪ 8‬‬
‫أ ‪/‬ﻥ  اﻥ‪2‬ر‪  r‬ا ‪ ،-/‬و ‪GC‬ا ل ‪x1‬و ا ‪  :‬إی‪ +‬وأ ‪/‬ﻥ أن ﺕ‪==%‬‬
‫اﺕ‪%‬ده‪= /‬اه‪ /‬ا ‪G‬اﺕ ‪ .‬و ء ‪ 8 ،e‬ی
ز ‪W‬ری ‪ 0‬أن ی‪F‬ﺥ‪G‬وا ‪ 8‬ﺹ ﻥ ن و‪ 8‬ﺹ‬
‫ا ‪ ( -/‬ا ‪ F- /‬ا>ی‪ . +‬وا !ء ا  ا ‪G‬ي ی
‚ أن ی‪ r U‬ﻥ‪ ‚2‬أ ‪ 5C‬ه ﺹ ‪y‬‬
‫ا ‪W‬رة ا و ری‪ .‬و‪ 8‬ی
ز ‪ 5C‬أن ی ‪-‬ا أن ﺙ‪n B /‬ﺥ ‪ 0 e e‬ا‪1‬ه‪ . /‬و ﻥ‪r‬‬
‫اﻥ
‪- $‬اد ‪F‬ن ﻥ ن آن
ؤ  إ‪B‬ن ا ‪%‬ب  ا ‪ 5 -/‬ی‪ 0[/+‬إ ا(=‬
‫رو ا ‪ ، /U‬و ‪ 5‬ی =‪ 0 0‬أن ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة ‪ 0‬ﺕ‪-/ ‚C‬ة ا ‪ .-/‬وآن ی=ر أﻥ‪0 e‬‬
‫ا ‪u ^/%/‬ی أن ین ه ك وﺝد ‪8‬ﺕ‪K‬ق ‪GC‬ا ا ‪2M‬ص ‪( 0‬ﻥ‪ -‬ورو ‪ K( .‬إن‬
‫ب ا =م ردت ا ‪ ،-/‬آ‪ /‬آن ی ‪ 0‬أ ء ﺝ ﺕ ‪%
 ،‬د   ﺝ‪ ^ /‬رو ا آﻥ‪R‬‬
‫ن وﺕ
د =‪ +‬ا ‪   6‬ی= ن‪ …%  ،‬ا ‪W‬رة ا ‪
/‬ی‪ .‬و آن‬ ‫ ﺕ‪ٍ K ،C‬‬
‫ و ‪ ،‬آ‪ /‬ﺕل ا ‪6‬اه‪ ،‬إ‪ 8‬أن ﺕ‪!/ fu‬هة ا ‪ -/‬وه ﺕ ل =‪  C‬ی ﻥ ن‪ .‬وإذا‬
‫آن ه ك ( ‪ B‬اﺕ‪K‬ق ‪( 0‬ﻥ‪ -‬ورو ‪ ،‬وإذا ه‪ R‬ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة ‪ /‬ﻥ (ﻥ‪ ( ،-‬أ ‪/‬ﻥ ‬
‫ﺝ‪ /‬ء ( ه‪ rG‬ا ‪%‬ل أن ﺕ‪
‚C‬ة ا ‪ 0 ،-/‬أ ‪/‬ﻥ ه‪ rG‬ن أ ‪/‬ﻥ ﺙری‪ .‬و ‪ GP‬ی‪…=%‬‬
‫ا ﺽ‪ g‬ا ‪G‬ي آن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ی =ان ‪ e‬ا ﺝء ( أیم ﺙرة ‪.1848‬‬

‫إﻥ‪ C‬ن ب ا ‪W‬رة ﺽ ا ﺝ ‪ ،‬ﺕ‪ ^% ‚  C ( ^%‬ﺝ‪ g /‬ا‪$1‬اب‬
‫ا ﺝازی ا 
‪ 0 $‬اآ‪-‬ب ﺕ‪F‬ی ا ‪=+‬ت ا ﻥ أ‪$‬اب أآ‪F( W‬آ‪ W‬ﺝ‪G‬ری‪ ،‬وﺕ‪C/‬‬
‫ا ‪8  ^ -‬ﻥ‪2‬ر ا ‪$%‬ب ا‪1‬آ‪ W‬ﺕ‪ ،(+‬ا‪1‬آ‪ W‬ﺙری‪$ ،‬ب ا و ری‪.‬‬

‫ﺕ ? ه وﺝ‪ C‬ﻥ‪ 6‬رآ‪ j‬واﻥ


‪ .$‬و‪u‬یة ‪ C‬آﻥ‪ R‬وﺝ‪ C‬ﻥ‪8 6‬ل‪ .‬واﺥ‪B‬ف ‪n‬را‪ 5CP‬ی
‬
‫ ‪ v‬ﺕ‪ ( r -K‬ﺕی‪ 0‬ا !وط ا ‪/‬ﺽ ا آﻥا ی‪ %‬ن ( ‪B( .C Q‬ل‪ ،‬ا ‪G‬ي آن‬
‫ی ƒ ( و ‪ ،‬آن ﺕ‪ +‬و!ودا ى وﺙ = إ ا ‪ f‬ا و‪ .‬أ رآ‪ j‬واﻥ
‪$‬‬
‫(ﻥ ی=‪ +‬ن إﻥ ا‪( ،‬ﻥ‪% ،‬ره‪ 0 /‬ا ‪F‬ﺙ ا ‪ f /‬ا‪/ 1‬ﻥ‪ ،‬ی‪%‬آ‪/‬ن ا‪1‬اث‬
‫ا‪1‬ور ‪6 0‬ر ‪ y 2‬ا ‪W‬رة ا‪ ، /1‬و ‪6 0 f=( j‬ر ا ‪ y 2/‬ا‪/ 1‬ﻥ أو‬
‫ا و ‪.‬‬

‫آن أﺥ‪ +‬أاء أ ‪/‬ﻥ ( ﻥ‪8 6‬ل وه ا اﺥ ‪ ،‬ا ‪ rGC( .-/‬ا‪1‬ﺥ ة آﻥ‪ R‬أده ﺥ‪+‬ا‬
‫‪( 0‬ﻥ‪ -‬ا ا أو رو ا آﻥ‪ R=Kx R‬ﺕ‪x  -‬ی… ا>ﺹ‪B‬ت‪ .‬وآﻥ‪ R‬ه‬
‫ا ا ‪ - P‬دة ا = ا أﺙ= ‪Fx R‬ﺕ‪  C‬أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬أ ﻥ ن (€ﻥ‪ ،e‬وإن ی‪H 0‬ﺹ‬
‫ﺕ‪ 5 -‬ة ا ‪x 0 + -‬ی… اﻥ=‪B‬ب‪ ^W/ ،‬ا ا وا =م وا ‪/‬ﻥ ‪GC .‬ا آﻥ‪/C R‬‬
‫ا ی‪/‬ا‪ x‬ا و ( ا ‪%‬ب ا آﻥ‪ R‬ﺕور ره أن ﺕك ا ‪ 2/ -/‬ه وأن ﺕ‪ /‬‬
‫اﻥره‪.‬‬

‫‪46‬‬
‫ ‪ 0‬ﻥ=أ آات ‪8‬ل ا ‪G‬ي ی ^ ا ‪/‬ی‪ y‬ن ورو وی‪ %‬ا ‪ %‬ا و ‪ ،‬ی ‪u‬‬
‫ ﻥ‪ eK 5CK‬أن ﻥ‪G‬آ أﻥ‪ e‬آن ی
‪ K2 5 C‬دی‪/‬ا‪ x‬و ی‪ -‬إ ا هن‬
‫ ‪=+‬ت ا ‪P-‬ة‪ ،‬أي ﻥ‪ ،28‬إﻥ‪ 8 e‬ی ‪ C‬أن ﺕ‪ / ‚C‬وﻥ ا ‪8 0 .-/‬ل آن ی (‬
‫دور‪ r‬ذاك ‪ 0‬أ(ر ﺕ ‪ v‬ﺝهي ا ‪ g v‬أ(ر رآ‪ j‬واﻥ
‪ .$‬و ز ‪ G‬ذ ?‬
‫ا ‪ 0 0 %‬أو [? ا ﺝل ﺥ‪B‬ف أﺥ‪ B  / ( G‬أآ‪ W‬ة‪ .‬و ‪ G‬ذ ? ا ‪ 0 %‬أی‪ U‬أﻥ
‪8 $‬ل‬
‫وراء ر‪ ( eH‬ا ‪2%‬ل (را  ﻥ
ح ‪/‬س وﺕ‪ e +‬إ أن ین »  وا « ‪8‬‬
‫‪G/‬ه‪F( ،‬ح ‪ 

 e-K‬ﺕ ‪ e$‬ف إ ﺝﻥ‚ ا ‪$%‬ب ا ‪%‬آ‪ 5‬وﺕ=د‪ r‬إ أن ی‪ C f %‬‬
‫ أو [? ا ‪G‬ی‪ 0‬ی‪ -‬إ إ ‪ 8F 5C‬ی‪C‬ا ‪ /‬وﻥ ا ‪ .-/‬و آن ‪ 0‬ا ‪ 0//‬‬
‫ا‪U8‬ء ار ا !‪ 5P‬ا ‪/‬ﺝ‪ C‬إ ا ‪ -/‬وا ‪ L/‬ا ‪-/‬ه^ ل ا ‪ 0 %‬ا و ‬
‫وا و 
د ﺕ  ‪n 0‬راء ﺹ‪ 8 K%‬ی ‪ 5 …+‬ا ‪$%‬ب ذاﺕ‪ 0 .e‬ا ? ا ‪G‬ي د إ ‬
‫اﻥ‪C‬ﺝ‪ ( e‬ا ‪U‬ل ا ‪ /‬ا ‪$% /‬ب آن‪ ،‬آ‪ /‬أﺙ‪ R‬ذ ? ﻥ!ط ‪8‬ل ( ‪!% ، /‬ا‬
‫‪BH1‬ط وا‪1‬ﺥ‪+‬ء‪.‬‬

‫اﻥ‪ RC‬ا ‪%‬ب ‪( 0‬ﻥ‪ -‬وا ‪ u -/‬ا ‪C‬ی ا آن ی ‪ C‬ا ‪(+‬ن ا ‪ /‬دین‪ K( .‬ا ء‬
‫
‪ R‬ا ‪ -/‬اﻥ‪2‬رات إذ آﻥ‪ 8 R‬ﺕاﺝ‪ e‬ى ا ‪ +‬ن وه‪  ،5‬أﻥ‪ C‬ه‪  / ( R$‬أم‬
‫ا =ات ا>ی‪ +‬وا ‪K‬ﻥ‪ -‬ا ‪ 0 .K %/‬أن ‪ R‬ا ‪%‬ب ﺕ‪%‬ل إ ب  ‪ ،‬و‬
‫إن أدرك ﻥ ن أن إی‪ +‬ﺝ‪ /‬ء ‪ …=%‬وﺕ‪ C‬ا ‪W‬ری‪ ،‬وأن ا ول ا  ‪+ -‬ن ا ‪%‬‬
‫ا‪ 5U 561‬إ  إی‪ ، +‬ﺕاﺝ‪ g‬ا =‪=C‬ي وأع ی‪ ^u-‬ﺕ‪ 5 %‬رو  ی ‪C‬‬
‫ا ‪%‬ب‪ .‬واﺽ‪+‬ت دی إ ا‪8‬آ‪K‬ء ردی‪ ،‬أ ( ‪ 0 R =( -‬یي ا ‪ .-/‬ووﺽ‪g‬‬
‫ﻥ ن ی‪ ،r‬ﺕ ی‪ 0 U‬ﺥ‪ rP-‬ﺝل وا ‪/‬ل‪ x=  ،‬ا ‪(-‬ا ‪ ،C‬و‪ 0x‬ك‬
‫ردی ‪ ،‬و ی ‪Q ‚-% 0‬ه ا ‪W …%‬ري ا>ی‪ +‬ا !‪H C‬ری ي أن ‪( e‬‬
‫ا ‪ ^=-/‬أن یﺕب ( ود ا ‪ /‬ك ﺽ‪ f=- 5‬رأس ‪H‬ری ي ‪G‬ات‪ ،‬ی ﻥ ‪g j‬‬
‫ا‪1‬راﺽ ا ‪  .C + %/‬ه‪G‬ا ا ‪ %‬ذاد ﻥ ن ‪= 0‬ق إی‪ +‬و‪ f‬ﺕ‪ ^ C‬ا ا ‪0‬‬
‫ا‪ H1‬ء وا ‪W‬ری ‪ 0‬ا ‪M/‬و ‪ e 0‬وﺕ‪ ،5C= K2‬و ‪ 5‬ی
 ‪8‬ل ﻥ‪ e-K‬ﺹ ‪ 0‬ا‪ 8‬ع ‪F‬ن‬
‫ﻥ ن ‪ j‬أ^ ا ‪ 0‬ا ‪-/‬وی ‪ .0‬و= ‪ R‬إی‪ /-= +‬آ‪ ( /‬ا ‪ .…-‬ودی ه‬
‫وه ا زادت ‪ /‬ﺕ‪ C‬ا ا اﺕ‪ 0 .-‬ﺙ‪Q GP R‬هة »‪H‬ی و‪،«CK8‬‬
‫آ‪ /‬ی=ل دوو ف‪  - CK8 ،‬أو [? ا ‪G‬ی‪ 0‬ی‪ p‬ن ‪F‬ن ‪ 2‬ا ! ‚ ی=ر‬
‫ ا ‪+‬و ا ی
‪ j‬إ ‪ C‬ا  ن‪ =( .‬أﺙرت ا ‪ M‬وا =‪ /‬ا ن ﻥ
‪ 0 /‬‬
‫ﻥ ن ( إی‪ +‬آ ﺙری وا ‪ .‬ود ﺕ ? ا ‪%‬آ ‪H‬ری ي‪ ،‬ا ‪W‬ري ا ‪ M-‬ا ی‪،5‬‬
‫ ‪ 0‬ا ‪ -‬ا ديء ‪u‬ی‪ ،‬و( م ‪ 1861‬آﻥ‪ R‬إی‪ ،C  +‬ﺥ‪ ، - ( B‬اﺕ‪%‬ت‬
‫ﺕ‪ R%‬ﺹ
ن ? دی ‪ .‬وﺕ  ‪u GP‬ون ﺝازین وﺝون ‪u‬ری ی ا ‪… =%‬‬
‫ا ‪ PC‬إی‪. +‬‬

‫أر‪ R/H‬ا ‪%‬ب ا ‪K‬ﻥ‪- -‬ا ‪-/‬وی رآ‪  j‬ا ‪M‬ض ة أﺥى ( ‪Q‬ة‪R /( .‬‬
‫ ‪ ،5‬آﻥ‪ R‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ا‪/ 1‬ﻥ ‪ C‬أﺥ‪G‬ت ‪% K‬دا ( ا ‪$‬اع ‪ 0‬ﻥ ن وا ‪.-/‬‬
‫وآن أز ا ی‪/‬ا‪ 0 x‬ا‪/ 1‬ن وأو ‪ 5C‬ﻥ‪K‬ذا ه آرل (‪ ،RH‬ا ‪W‬ري ا =ی‪ ،5‬ا ‪G‬ي آن‬
‫اﺽ‪ ( +‬م ‪ 1849‬إ ا ‪
C‬ة إ ی‪-‬ا‪ 5 .‬ی‪ RH( 0‬رﺝ‪ ^ ،‚-%(  B‬آن‬
‫أی‪ / U‬ذا‪ gP‬ا !‪C‬ة ( ﺝ‪ g /‬أرﺝء أور‪ .‬آن واا ‪ 0‬ا ‪ 0 W//‬ا ‪/ 0 - P‬دی‬
‫ا ‪ +‬ا ‪  H‬ی‪ f M‬ا ‪/‬ء ا ﺝازین ‪ C‬و ‪ 0‬دی رآ‪ j‬واﻥ
‪ .$‬وآن وا‪g‬‬
‫ا !  ( رو ( ا ا م ‪ ،1860‬وآن ‪ e‬ﺕ‪F‬ﺙ ق  ا ‪+‬ر ا ‪ K- K‬ی‬
‫‪ 0‬ا ‪K/‬ی‪ 0‬ا وس‪ .‬آن ا ‪2‬ی… ا ‪C 5 /%‬زن ا ‪G‬ي وﺹ‪F eK‬ﻥ‪ e‬أف ا ﺝل وأﺹ‪5C‬‬
‫وأآ‪W‬ه‪ 5‬ا=‪.‬‬

‫و ‪ ^ K‬آن (‪ RH‬ی‪K 6%‬ذ ه‪ 0 8 ^P‬ا ی‪/‬ا‪ 0 x‬ا‪/ 1‬ن (‪ ^ ،‚-%‬أی‪( U‬‬
‫أوط ا ‪C/‬ﺝی‪ 0‬ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا‪ ،0 /1‬و ا‪1‬ﺥŽ ( ا
 ت ا ﻥ وا>ی‪ +‬‬
‫وا ‪
/‬ی‪ .‬وآن ‪ ( e‬ﺝ ‪= L‬ا  = =‪ .‬وآن ‪ 0‬ا‪1‬ه‪/ /‬ن ‪ -‬إ ﻥ ن‬
‫أن ی‪ e U= ‚-‬ﺕ‪F‬ی ذ ? ا ‪ 5‬ا !‪ C‬ا ‪G‬ي آن ( ا ‪ R‬ﻥ‪ e-K‬ز ‪ 5‬ا ی‪/‬ا‪0 x‬‬
‫ا‪/ 1‬ن‪ .‬و‪ ^UK‬زه ا‪1‬ذ ا ‪ …-‬وﺥ ‪ ،ePB‬أﺹب ﻥ ن ﻥ
 ‪H ( BC‬ﺽ‪ .e‬وآن‬
‫(‪  eH‬ﺹ وﺙ = != … ﻥ ن‪ ،‬ا ‪ /‬وف ‪ 5‬ا‪  1‬ن‪ -‬ن‪ ،‬ا ‪G‬ي آن ی‪6‬ه‬
‫ ا وی ‪ ‚2‬ﻥ‪ .5  e-K‬و ‪ e‬ﺕ = (‪ RH‬ا ‪/‬ل آ یز‪L M W/  e‬‬
‫ﺝ ت ا ‪C/‬ﺝی‪.0‬‬

‫ ‪ 0‬ﺕﺥ^ (‪$ RH‬م وة ‪ y 2‬ﻥ ن وإی‪ ، +‬أﺙ‪ ( e ( R‬أوط ا ‪C/‬ﺝی‪0‬‬
‫ا ‪W‬ری ‪ 0‬أﺙا ی ‪G C‬اك ا ‪G‬ي أﺙ‪  / ( e‬ﺕﺥ^ ‪M‬ﻥف ‪ y 2‬ا‪ /FK‬ء‪ .‬وآ‪ /‬ی‪%‬ث‬

‫‪ - 28‬أ ن ا ی‪ L‬ا‪/ 1‬ن‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪47‬‬
‫دو ( ‪ ^W‬ه‪ rG‬ا ‪%‬ل‪ ،‬آن یﺝ ‪ 0‬ا ‪C/‬ﺝی‪ 0‬ا ‪/‬ﺕ‪ 0 +‬ﺙ … ا ى ‪/‬رآ‪ j‬واﻥ
‪$‬‬
‫رﺝل ‪ 5C‬اﺕ‪2‬ل ‪1‬وط ا ‪
C/‬ی ا
‪C/‬ری‪ .‬وﺹح وا ‪ W/ 0‬ه‪ rG‬ا‪1‬وط‪ ،‬آرل‬
‫ ‪ v 0 g/-  ،‬ا ! ‪ 0‬أن (‪ RH‬ﺕ = ‪ 0 8‬ﻥ ن‪ .‬وﻥ! ه‪G‬ا ا‪8‬ﺕ‪C‬م (‬
‫ﺹ‪ K %‬ﺕ‪2‬ر ( ن‪ .‬و ‪ 0‬ﻥ=^ ( ‪ ،RM 5 C‬ا^ ﺹ‪ FK/‬او‪/0‬رغ‪ ،‬ﻥ‪ F‬ﺕ ? ا !‪ P‬‬
‫إ ﺹ‪ eK %‬ا درت إ ﻥ!‪ ،r‬اد (‪ RH‬أﻥ‪ e‬و‪ g‬ﺽ‪ %‬ا(اء ور(‪ g‬ا =‪ U‬إ ‬
‫ا ‪%/‬آ‪ 5‬وآ‪ ‚-‬ا ى‪ $
،‬ا ‪ 0 52M‬ﺕ=ی‪ 5‬أي د ^‪.‬‬

‫وﻥ! (‪ ،GP RH‬ﺕ‪ e f %‬ه ا ‪ ،K6‬آا ﺥﺹ ‪ 0‬ﺕ ? ا ى‪ ،‬وا  ‪F e‬ن‬
‫ ‪ 8 RM‬ی‪F‬ﺕ أا و‪ 8‬ی‚ ‪+‬ا واا ون ﺕﺝ ‪C‬ت ‪ 0‬رآ‪ ،j‬د ﺽﺕ‪ e‬ﺝ‪ /‬‬
‫ﺽ ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ‪ .‬و أس ‪ +‬ت ﺙ‪ ،‬آ‪ /‬ز‪ ،5‬اﺕ‪ 5C‬ذ ? ا ﺝ^ »ا !ی‪ «L‬رآ‪j‬‬
‫ ف  رأس ‪ 0 2‬ا ‪2/‬دری‪ 0‬و‪$‬ی‪ K‬ا =د ا ‪G‬ی‪ 8 0‬یاﺝ ن أم أي ء‬
‫و‪ 8‬ید‪ 5C‬رادع‪ .‬ووﺝ‪ e‬أ‪G‬ع ا‪(8‬اءات ﺽ ا ! ‪ .0‬واﺕ‪ ،RH( 5C‬ا ‪ /‬وف ‪H e%‬‬
‫ا ƒ‪ ،‬اﺕ‪ 5C‬رآ‪F j‬ﻥ‪ e‬ی‪  %‬ة ﺕف  ‪-‬ب ا ‪/‬ل‪.‬‬

‫أﺙرت آا (‪ ^UK ،RH‬ا‪ CK p 5‬و‪C‬ة ‪ 0‬ﺕ‪C‬ﺝ‪) e/‬آن رآ‪ j‬ﻥ! ا ‪ +‬‬
‫ا‪1‬و ‪ (2 0‬ا‪ B!oZ‬د ا‪ ،( 0 9‬ﺽ
 آ ة‪ ،‬و‪ R8‬آ‪ /‬ه ‪ g‬ﺕ ‪^ 0 / 6‬‬
‫ا ‪ .(%2‬وا‪ fH‬ﺝ‪ g /‬ا ‪ 0 K%2‬ا ﺝازی ‪ ،0‬و‪M‬ﺹ ﺝوا ا‪8‬اآ ا ‪G‬ی‪( 0‬ا‬
‫رآ‪ ، 2M ( j‬واه ا ا ‪K‬ﺹ‪ ،‬وﺹا د(= ‪ 0‬ا !‪  5P‬ﺥ‪.5C/2‬‬

‫آن رآ‪ j‬ی=ر ‪ 2M‬أﻥ‪ e‬ی‪ (%2 …%‬أن ﺕ‪C‬ﺝ‪ 5‬وﺕ!‪ 5‬آ^ رﺝ^ ‪ 0/( .‬ا ز آ^‬
‫‪ 0‬ی ‪ x‬ا !ط ا م‪ 0 ،‬و ‪/‬ﻥ ‪ 0‬و‪ 0 W/‬واه‪ ،5‬آ‪ /‬آ‚ ی=ل‪ ،‬أن یل ‪5C‬‬
‫ا ‪/‬ی‪ y‬أو ا‪
C8‬ن‪ .‬وإذا رك ‪
%‬رة أو ‪( x+‬ة‪ ? /( ،‬إ‪ 8‬أن ﺕ‪G‬ود ‪ 0‬ﺽ?‬
‫وﺕد ‪ .^W/‬و آن رآ‪ j‬ید  ا>هﻥت ا !‪ 2M‬ا آن ‪ C‬ی ‪C‬ل ‪2 e‬رة‬
‫اﺹ ‪ 0 0 .‬آﻥ‪ y 2 R‬ا ‪$%‬ب‪ y 2 ،‬ا =‪ ، U‬ه ا ﺕ ض ‪ ،+M‬آن ید‪،‬‬
‫وآن رد‪ r‬ی‪F‬ﺕ ( ه‪ rG‬ا ‪%‬ل ‪. K‬‬

‫ ‪CQ 0‬ت أه


 (‪ ،RH‬ﺕ‪-‬ءل ا ‪ P-/‬ن ‪ /‬إذا آن ‪ 0‬ا ‪ ‚ /‬ا د ‪ .C‬وارﺕ‪F‬ى‬
‫‪8‬ل و ‪ 0 v‬أﺹ‪ eP‬وﺝب ا ‪$‬ام ا ‪ 8 ،R/2‬ﺕ‪2‬ی= ‪1 5C‬ي آ ‪ /‬آ‪،RH( C‬‬
‫وإﻥ‪1 /‬ﻥ‪ 5C‬آﻥا یون ‪F‬م أ ‪ 5C‬ه ا ‪6%‬ة ا ة ا أ‪ 
 RHK Rx‬ا ى‬
‫ا آ‪ .C-‬وآن رأی‪ 5C‬أن ‪ ƒ x 0 0 x RM‬وم روی ا ی‪/‬ا‪ x‬ا  (‬
‫ا ‪ f=-( ،5 /2‬ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ور‪ ،r‬وه ی‪ ( ،e( 0 %‬ك ا ‪+‬ف وا ‪8u/‬ة‪ .‬وأي‬
‫دى ﺝیة ن ( ه‪ rG‬ا ‪%‬ل ‪ W/‬ﺕ‪F‬آ ‪8‬ﻥ‪2‬ر‪ ،r‬إذ ‪ 8‬وﺝد ‪1‬ي د ^ ﺽ‪ .r‬و ‪،e‬‬
‫(€ن ا =^ وا ‪ /%‬ی=‪ U‬ن ‪F‬ن یك ا أي ا م ی‪C‬أ وی‪.0-‬‬

‫ آن ‪ G D


%‬آ‪ rGC‬أن ﺕ‪p‬ﺙ‪F ،‬آ ‪  ،‬رآ‪ j‬وأﺹ‪ 0/( .eP‬ا ‪ 0//‬أن ﺕك ‪B‬‬
‫رد ا ‪/
C‬ت ا ‪/‬ﺝ‪ C‬ﺽ رآ‪ ،j‬و ‪ j 0‬ا‪(8‬اءات ا ‪/‬ﺝ‪ C‬ﺽ ا ‪$%‬ب‪  .‬أن‬
‫رآ‪ j‬وأﺹء‪ r‬ا‪ 0 1‬آﻥا ( ‪ L‬ج‪  ،‬ا ‪ 0 5H‬ی= ‪F 5C‬ن (‪F RH‬ﺝر‪،‬‬
‫وذ ? ‪1‬ن  و‪C‬ﺝا ‪n‬ﺥ ‪ %‬ی[‪ G‬آ‪ /CB‬و‪ CQ‬ف‪ C6/ RM .‬ا ‪K/‬ي ا ﻥء‪.‬‬

‫و( ‪n‬ﺥ ا ‪+/‬ف ا أي  وﺝب ا د‪ .‬وﻥ‪6‬ا إ (!^ ا ‪%/‬و ا ‪- R G‬ق‬
‫(‪ RH‬أم ا ‪%/‬آ‪ 5% 5‬ﺕ‪ $ %‬ا =‪U‬ء ا و‪ 5 ،‬ی‪ 0‬ه ك ‪ 0 K‬ا د ‪! /‬ر ب‪.‬‬
‫وأﺥ‪ G‬رآ‪  j‬ﺕ=‪ e‬ﺕ ? ا ‪ /C/‬ا ‪ . 2‬وه ﻥ‪+‬ق إ ﻥ=‪ 8 +‬اﺕ‪ …K‬ا ‪2‬ده ‪g‬‬
‫ا ‪/‬م ‪C‬ی ‪ =( .w‬ذه‚ ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ إ أﻥ‪ e‬آن ( و‪ g‬رآ‪ j‬أن ی‪%‬ر ﻥ‪0 C- e-K‬‬
‫ا
‪C‬د وا ‪ ‚/‬ا ‪ 8‬ی‪ C 2%‬وأن ی‪ %‬إﺽ و‪ R‬ﺙ‪ 0 0 /‬دون أي ﻥ‪gK‬‬
‫ =‪ ، U‬أ‪ 8 ،‬أآ‪ ،W‬ا ﺥ^ ( ا ‪ RM 0  2M‬و(‪ 0 .RH‬ذ ? آن ی ل‬
‫‪ +‬رآ‪ 8F j‬ین رآ‪.j‬‬

‫ﺕ‪  0/‬ﺥ‪C F+‬ی ‪ ( w‬آﻥ‪ 5 e‬ی!رك ‪ ( f‬ا ‪ ^/‬ا ‪-‬ي و ‪ 5‬ی‪ v ^2‬ا‪8‬ﺕ‪2‬ل‬
‫ ‪U‬ل ا ‪W‬ري ا ‪ /‬إ‪ ( 8‬ا ‪ -‬ات ا‪1‬ﺥ ة ‪ 0‬ﺕ‪ .e‬و = آن ﺕ= ‪% e/‬دث (‪ RH‬ﺕ= ‪5‬‬
‫ع >ﺽ آ^ ذ ? ا ‪Q ( R‬ة ‪ RH( g‬ا ‪G‬ي‬ ‫رﺝ^ أدب‪ .‬و ل‪ :‬ه^ آن ﺙ‪ 0 /‬دا ٍ‬
‫ آن ی‪) GPC g/‬أي ( ا ‪ R‬ا ‪G‬ي آن ( ‪C e‬ی ‪ w‬أ ﺕ‪ e‬ا‪1‬د ( ‪F‬ي ﻥ‪K‬ذ ؟‬
‫أﺽ‪ L‬إ ذ ? أن ا ‪6‬وف آﻥ‪ R‬ﺕ=‪ g+ U‬ا ب ا ‪/‬ﺝ‪ e‬ﺽ (‪ ( RH‬ا ‪M‬رج‪/( ،‬‬
‫وﺹ ‪ e R‬إ أ ‪/‬ﻥ إ‪ 8‬آ‪ /‬زه ة ‪ 0‬ا ‪.m-‬‬

‫‪48‬‬
‫ أن آ‪ /‬ا ‪ R- m-‬ا
ﻥ‚ ا‪1‬ه‪ ( 5‬ا =‪ . U‬و أﺥ‪G‬ﻥ ‪GC‬ا ا‪8‬ر ﺝ‚ أن ﻥ=ل أﻥ‪e‬‬
‫ ‪ 5‬ی‪ 0 0‬ا ‪
/‬ي أن ی‪M g+‬ﻥف ‪ A AN> eK p‬و‪ /V‬ت ا‪ /c‬ا ‪G‬ي ‪ 5‬ﺕ‪ e ^2‬إ ‬
‫رو ( ا‪1‬ام ا‪1‬و ى ا ! ﻥ‪  m-‬أ ﺕ=ی‪.‬‬

‫ = ﺕك ‪C‬ی ‪ w‬ا =ش ا‪ 1‬ا ‪G‬ي آن یور ( أوط ا ‪C/‬ﺝی‪ 0‬ی‪ 0 /‬دون أن یا‪.r‬‬
‫( ‪ 5‬ی ‪ %‬أن ذ ? ا ‪%‬دث‪ ،‬ا !‪ 2M‬ز‪ ،/‬ی‪ KM‬وراء‪ r‬ﺥ‪(B‬ت ﺕ  ‪ = /‬ﻥ!‪0  R‬‬
‫ا ‪$%‬ب ا و ري و ‪ P 0‬ا‪$1‬اب ا ﺝازی ا‪1‬ﺥى‪ ،‬وأن ﺕ= ت ﺥ‪+‬ة ‪CQ‬ت‪ ،‬آ‪/‬‬
‫ی ‪ 0‬ذ ? ‪W‬ل ‪8‬ل‪ ( ،‬ﺹ‪K‬ف ا ‪$%‬ب ا و ري ﻥ‪ .e-K‬آ‪ 5 ? G‬ی ‪ %‬أن ا ا‬
‫ا ‪/‬ﺝ‪ C‬ﺽ (‪ RH‬اﻥ=ت أی‪ U‬ﺝ‪8 D
 g /‬ل وأﺹ‪.eP‬‬

‫إن ا ب =‪ C( :‚U‬ی‪ 0 L F‬ﺥ‪! j/‬ة ‪ .f=( $‬وه ‪ 0‬وﺝ‪ C‬ا ‪ 6‬ا‪1‬د ﺥ ‬
‫ آ‪ e‬رآ‪ j‬إ‪ ( Bx‬أدب ا ‪Q /‬ات‪ .‬و ‪ ( j‬ا‪1‬دب ا ‪ /‬آ ‪ e‬ﻥ‪ ? G 6‬ا ‪.L} p/‬‬
‫وﺙ‪ /‬أه
 !‪C‬رة ل ﺽ ا ‪ .0 -‬و ی ( ا =ن ا ‪ ! 0W‬أهﺝ ‪ w -‬ﺽ‬
‫ﺥ‪ ( e2‬ا‪1‬دب‪ 0 ،‬ﺕ ? ا‪1‬هﺝ‪F ،‬ن ‪ P‬ا‪1‬هﺝ ا ﻥ (‪ 8 ،C‬ﺕ ! ‪ H‬هف‬
‫أد‪.‬‬

‫( ا‪ 5 l/mA (9‬ی‪F‬ﺥ‪ G‬رآ‪  j‬ﺕ=‪ /C e‬ا =ی‪ v‬ا ‪ -‬وا ‪ /‬ي ِ‪ 5‬ورﺝ^‬
‫ ﺕ‪ r‬ا ﺝازی ‪ .‚-%( x‬وا ‪ …%‬أﻥ‪ e‬و( ? ا ‪  /C/‬ﻥ‪ gx %‬وه‪ .‬‬
‫آن ی‪ ? /‬ﺽ (‪ RH‬ى وﺙ‪ .+ …P‬أ ا !‪C‬د ا ‪ - P‬ن (= ﺕاروا أو ‪%‬ا‬
‫آ‪GC .5CB‬ا ی ول رآ‪ j‬ﺝ‪K p g /‬ت (‪ RH‬ا ‪  -‬ویه‪  0‬أن ذ ? ا ﺝ^‬
‫ﻥﺕ ا ‪ ،$‬وأﻥ‪ 8 e‬ی‪ ^ K‬ى ا داد ا ‪ g /
(%‬ا ‪ D
%‬ا ‪/‬اﺕة ( ا ‪K p/‬ت‬
‫ا ‪B/  -‬ء ﻥ ن‪ ،‬وی‪ Ž M‬إ ا‪ 8‬ج ‪F‬ن (‪u RH‬ء ذ ^ یدد ‪u‬ء ﺝ‪D
 g /‬‬
‫ا ﻥﺕ ‪ ،0‬أو ‪F ^ /‬ﺝر ‪ P ^W e W‬ا ‪ 0 K%2‬ا ﻥﺕ ‪.0‬‬

‫ أن رآ‪ 8 j‬ی‪  K‬ی ‪ /( .  RHK‬أه


‪ v%/ e‬أه
 ح وذم‪ .‬إﻥ‪/‬‬
‫ی‪M-‬م رآ‪ j‬ﺽ (‪ B RH‬ی=‪ 0‬آ^ ا>ﺕ=ن ا ‪B :e /‬ح ا ‪ 5C‬وا ‪M-‬ی‪/ ( .‬‬
‫ﺕ=م ا =رئ ( ‪ +‬ا ب‪ ،‬ارﺕ‪ R/-‬أم ﻥ‪Q‬ی‪ e‬ا !‪ 2M‬ا ‪ RHK $C‬ا ‪G‬ي ی‪%‬ل ‪0‬‬
‫ ‪ 5‬آ ورﺝ^  ‪- (  5 6‬ف )‪GC ،y
 ( - ^+‬ار‪ ،‬ﺕ‪ e %‬أ‪x‬ی‚‬
‫ا ‪ %‬ة  ‪-‬ب ا‪s‬ﺥی‪ .0‬و ‪ j‬ﺙ‪ /‬اﺙ أد آ‪ ( B‬أ‪+‬ر ا ‪ 5 x 5‬یل ( ‪e‬‬
‫رآ‪ r j‬ی‪u‬ف ‪ + e‬ی‪-‬ه‪  ،5‬یو‪ ( ،‬إﺽ( ‪ /-‬ﺝیة إ ‪/-‬ت‬
‫وﺝ‪- ( e‬ف ا ‪%‬ی ذاك‪.‬‬

‫ ‪ RH( 0‬آن ی‪F 6%‬ی ا =‪ 5-‬ا (‪ 0 G‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ا ﺝازی ا‪/ 1‬ﻥ ‪GC .‬ا ی‪$‬ی‪y‬‬
‫رآ‪ j‬ا =ب ‪ 0‬ا ‪ -M‬ا ‪ ?  -‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ویﺝ‪ ( e‬در‪ e‬ﺽت إ ‬
‫ا‪8‬اآ ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 8 0‬ی‪ +-‬ن أن ی( ا ‪ 0‬أﻥ‪ 5C-K‬را ‪8‬ام ﺕ
‪» r‬ا ‪=+‬ت‬
‫ا ‪ -/‬ة«‪.‬‬

‫إن ‪%‬و (‪ RH‬ا‪(8‬اء  ا =‪ 5-‬ا‪1‬آ‪ W‬ﺝ‪G‬ری و( ا ‪ R‬ﻥ‪ e-K‬ا‪1‬آ‪ W‬زا وإ‪0 B‬‬
‫ا ‪C/‬ﺝی‪ 0‬ا ‪W‬ری ‪ 0‬ﺕ ‪/ y‬رآ‪ j‬ا ‪ 5 /‬ﺹرة ا‪$1‬اب ا ﺝازی ا ‪  /‬‬
‫ة ا ‪ + -‬أو ا  ( ﺹ‪K‬ف ا ‪ /‬رﺽ‪ ،‬و ا‪1‬ﺥŽ ‪ f -‬ا ‪U‬ء  ‬
‫ا ‪ (%2‬ا ﺝازی ‪B‬رﺕ!ء وا !اء ‪/‬ل‪ ،‬ﺕ ? ا ‪ (%2‬ا أﺽ‪ -p R%‬رأ‪ /‬‬
‫ﺕ
 ا ‪ g 0 y‬ا ‪/‬ت‪-p ^W C W ،‬ت أﺥى ‪ g ( 22M‬ا ‪.^$‬‬

‫ = آن ا‪M1‬ص ا ‪ +/‬ن ‪ … /‬ا>‪Bx‬ع  ا ‪ =%‬ا ‪//‬ة ‪1859  1849 0‬‬
‫ی‪p‬آون‪ 0  ،‬آن رآ‪ j‬ی‪$‬ال   ا ‪ %‬ة‪ ،‬أﻥ‪ 0 j e‬آب آ‪RH( 0 e‬‬
‫ی=م ذ ? ا =ر ا ‪ 0 ^PC‬ا ‪ /‬ت ‪ x 0‬ا‪$1‬اب ( ذ ? ا ‪ .0$‬ﺹ‪ y %‬أن ا =رئ‬
‫ا ‪ /‬ﺹ ‪%‬ﺝ إ ح وﺕ … ‪ 5CK‬ﺕ‪K‬ﺹ ‪ e‬آ(‪ e ^C 0 ،‬أن یرك ا‪1‬ه‪ /‬‬
‫ا ‪ ?  -‬ا‪1‬ه
‪.‬‬

‫ = اﺽ‪8 +‬ل ﻥ‪ e-K‬إ ا>ار‪ ،‬ى ‪CQ‬ر ا ب‪F ،‬ن رآ‪ j‬آ‚ أﺙا ‪ ،/ 6‬وأن‬
‫‪M‬و(‪ 5 e‬ی‪ 0 C 0‬ر‪ ،‬وأن (‪ RH‬اﻥ‪ C‬أ‪ r‬إ ا‪ 1‬آﺝ^ ‪ .‬ﺕ‪2‬روا‪،‬‬
‫  ^ ا ‪W/‬ل‪ ،‬ا وي ا ‪G‬ي ‪ eK M‬أﺙ أد ( ! ﺙرة ‪ 1905‬ا و  ی‪%‬ل‬
‫ آف‪ ،‬ا ‪G‬ي آن ه ا‪s‬ﺥ ‪ /‬زا وز ‪$% /‬ب ا دی‪ ،R‬إ ‪،%U 2M‬‬
‫إ  إ ‪.‬‬

‫وا ‪%‬ل أﻥ‪ e‬آن ‪ 0‬ا‪1‬ه‪/ /‬ن ( ا ا م ‪ ،1860‬أي ( ا ‪ 0$‬ا ‪G‬ي آﻥ‪ R‬أت‬
‫( ‪ e‬آ ﺝیة ( أوط ا ﺝازی ا ‪ u2‬ة وا ‪ =+‬ا  وا ‪G‬ي آن ( ‪ e‬آ^ ‪$‬ب‬

‫‪49‬‬
‫ی‪ -‬إ آ‪ ‚-‬ﺕ‪F‬ی ‪=( =x‬اء ا ‪/‬ن‪ ،‬أن ی ‪ 0‬ا
‪ g /‬أن ‪ W/‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ا و ری‬
‫‪ 8‬ی‪-‬وون (ی ‪ g‬أز ‪ W/‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ا ﺝازی وأآ‪W‬ه‪ ^ ،‚-%(  5‬ی‪$‬وﻥ‪5C‬‬
‫وی‪=K‬ن ‪ B 5C‬ﺝال‪ .‬و = آﻥ‪ R‬ا ‪ U‬ا ‪-/‬دة إ (‪ RH‬ﺽ ﺽ ‪6%‬ة وا ‪0‬‬
‫أ‪ C‬دة ا ی‪/‬ا‪ x‬ا ﺝازی‪ .‬و آن ‪B‬ل أ‪ 8‬أن ین ‪/ /‬رآ‪ j‬ا ‪G‬ي ‪^C‬‬
‫ ‪ e‬ا ‪2‬اع ﺽ ا = ‪ 0 290‬أﺝ^ ‪ f-‬ا ‪K‬ذ  ا ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن‪.‬‬

‫( ه‪G‬ا آﻥ‪ R‬ﺕ‪ 0/‬ا‪1‬ه‪ /‬ا ‪  -‬ب رآ‪ j‬ذاك‪ .‬و ‪ RH‬ه‪ rG‬ا‪1‬ه‪ 0 /‬اﻥ‪r‬‬
‫‪C‬ی ‪ w‬ﺕ‪GC( ./‬ا ا‪1‬ﺥ یاﺹ^ ( ا ‪ -‬ة ا وﺽ ‪ 0 C‬ة رآ‪ ،j‬وإن =ر أ^ ‪0‬‬
‫ا
‪$‬م ‪ /‬آن ی‪ ،1914 ^ ^ K‬ﺕ= ‪ 5‬ﺕ ? ا ‪K‬ة ‪ 0‬وﺝ‪ C‬ا ‪ 6‬ا‪1‬د ا ‪ ،2 M‬وه ا م‬
‫ی‪ 0 B LKM‬ة ا ‪ 5%‬ا ‪2‬در ‪ e‬وی ‪ 0‬أن ذ ? ا ب »آن = أآ‪ e W‬ﻥ ‪-‬‬
‫إ ‪ ^/‬ﺕ‪ e‬ا «‪ .‬ﺹ‪ y %‬أن رآ‪ j‬آن 
د رﺝ^ أدب و ‪ 5‬ن أﺝى ‪ e‬أ‪8‬‬
‫ی!‪ ^u‬و‪ e‬إ‪ ( 8‬آت ‪ 0‬أ‪ 18 r‬وﻡ‪ /‬واأ‪ /0‬ل‪ .‬و أس ه‪G‬ا ا‪8‬ر أی‪،U‬‬
‫ی‪ -‬ا =ل أﻥ‪ e‬آن أﺝى ‪M‬ﻥف‪ 0 8 ،‬ا 
دل  ى ﺙ‪B‬ﺙ‪ [/‬ﺹ‪ŽM g %K‬‬
‫ﺕ(‪ ^W e‬ا ‪/‬ﺕ ا ‪ ^=/‬ﺕ ‪ M‬وف‪ ،‬ا‪ ^u‬و‪ ( e‬ﺕ=ی‪ 5‬ض  ‪ 0‬اأ‪ /0‬ل أو‬
‫آ وﺝ ‪ ( $‬ا ‪/‬رآ‪. -‬‬

‫ ا‪s‬ن إ ا ‪ L/‬ا ‪G‬ي و‪ eK‬رآ‪ j‬واﻥ


‪ 0 $‬ﻥ!ط ‪8‬ل ا ‪%‬ی‪ = .U‬أ ‪8‬ل‬‫ َ‬
‫ﻥ!‪ ex‬ا ‪%‬ی‪ ،U‬آ‪ /‬ﺕ ‪/‬ن‪ ( ،‬م ‪ 0 ،1862‬اﻥ=‪ R/-‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ا ﺝازی‬
‫ا و ‪2‬د ‪ F-‬ا ? ا اﺝ‚ اﻥ‪C‬ﺝ‪ ( e‬ا ‪U‬ل ﺽ ا ‪ 1858 K( .%‬آن ?‬
‫و ا ‪ ،…-‬ا ‪G‬ي ‪C R=x‬ة »ﺙ‪ «r‬ا‪(s‬ق أﺙ ء ﺙرة ‪ ،1848‬ﺝ‪2 0‬رة ﻥ‪. PC‬‬
‫و( دئ ا‪ 0 ُ 1‬وﺹ  ا ش‪ ،‬ﺙ‪ 5‬ﺕ‪ 5 -‬ا ش ا‪ H 1‬م ا ‪G‬ي آن أ €ام‬
‫ا ی‪/‬ا‪ .1850-1849 ( 0 x‬و( ا‪s‬وﻥ ا‪1‬و ﺕ ( زي ا ا ‪ 0 ،‬ن ‬
‫ﻥ!‚ ﻥ‪$‬اع ‪ e‬و ‪ j
 0‬ا اب ل ‪ F-‬ﺕ ‪ 5 6‬ا
 ƒ‪ =( .‬ر‪ RH‬ا ‪ ( %‬ﺕ ‪$‬ی‪$‬‬
‫ا =ات ا ‪-‬ی و‪( R x‬ض ﺽا‪ ‚P‬ﺝیة‪ 0 ،‬ا ﺝازی ا ا ‪/U R x‬ﻥت‬
‫و‪ .‬وأﺙر ذ ? ا ‪$‬اع !ت ل ا ?‪B( .‬ل‪ ،‬ا ‪G‬ي آن یا اﺕ‪82‬ﺕ‪ e‬ا ﺙ =‬
‫‪1‬وط ا ی‪/‬ا‪ x‬وا = ا ﺝازی‪ ? ‚ x ،‬أ ‪ .$‬و ‪ /‬آﻥ‪ R‬ﺕآ آ^‬
‫ﻥ‪6‬م ه ‪ v%‬ﺕ  ‪ 0‬ا ‪ B‬ا ‪= K‬ى ( 
‪ =( ،+ g/‬آن ‪ 0‬ا ‪U‬وري‬
‫إ‪Bx‬ق ة اﺝ‪ /‬ﺝیة ﺽ ا ‪ %‬ا آن ی=‪  L‬رأ‪n C‬ﻥ[‪/- G‬رك‪ ،‬ا ﺝ ‬
‫ا ‪G‬آ وا ‪%‬زم‪.‬‬

‫( ﺕ=ی ﺥص آ‚ ‪ 5‬ا ‪/‬ل‪ ،‬أن ‪8‬ل ﺕ ? ا =ة ا‪8‬ﺝ‪ /‬ا
یة‪ .‬وذ ? ا =ی‪،‬‬
‫ا ‪/‬س ض »ارﺕط ا ‪ 2‬ا ‪%‬ﺽ ‪K‬ة ا ‪ =+‬ا «‪ ،‬وف  ‪ / 5‬ﻡ€‬
‫ا ل‪ .‬و = آن >ﺝ‪/‬ل ﺽ ”(ر ا‪ 1‬ا ‪ ( /U/‬ا‪ /‬ن ا‪  ، /‬ﺕ‪L KM‬‬
‫ﺕ‪ C‬وﺕ ‪ g CK‬وط ا ! ‪  .‬أﻥ‪ e‬آن ( ا ‪ R‬ﻥ‪ e-K‬أول ن ‪ G ،‬ه‪$‬ی‪/‬‬
‫‪ 0 ،1848‬ﺽورة ﺕ
‪ g /‬ا ‪ =+‬ا  ( ﺕ ‪ 0 j B ^2K ،^=-  5 6‬ﺝ‪g /‬‬
‫ا‪$1‬اب ا ﺝازی‪ C ( / ،‬أآ‪W‬ه دی‪/‬ا‪. x‬‬

‫آﻥ‪ R‬اﺥ ‪8‬ل ﺕ ? ﺕ‪ g …K‬ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا ‪ =-/‬ا آﻥ‪ R‬ﺕ ‪ /‬وﺕ‪+‬ر =ة ﺥﺹ‬
‫( =‪ x‬ا ‪-‬آ‪  j‬آن یور ا ‪2‬اع ( أوط ا ‪/‬ل ‪ 0‬ا ی‪/‬ا‪ 0 x‬و ‪v 0‬‬
‫‪» W/‬ا ^ ا‪1‬ول« ‪ 0‬آ ‪ 1848‬ا ‪ . /‬وآن ‪+‬و  ‪-‬ط ا ‪ %‬ی[‪G‬‬
‫!وع دة ‪p‬ﺕ‪/ /‬ل ا‪/ 1‬ن ‪ .x‬و ﻥ‪GC R/6‬ا ا ‪u‬ض
 ﺥﺹ ( ‪8‬ی‪$‬غ‪.‬‬
‫و ‪ /‬د ‪8‬ل إ إاء رأی‪2 e‬د أهاف ا ‪%‬آ ا ‪ /‬و‪ ،CC‬ض ﻥ
‪( e‬‬
‫ر‪ 0‬ﻡ‪!F‬ﺡ ﺝ‪ C‬إ 
 ‪8‬ی‪$‬غ‪.‬‬

‫ أن ی = ‪8‬ل ‪ L‬ﻥ‪$ D‬ب ا = ‪ 0‬ا ﺝازی ‪ 0‬وا ‪ ^P‬ا ی=‪ C‬ه‪G‬ا‬
‫ا ‪$%‬ب ‪/‬اواة ‪p‬س ا ‪/‬ل‪ ،‬ی‪p‬آ  ﺽورة ﺕ ‪$ 5 6‬ب ‪ =+ ^=-‬ا ‪ .‬وا ‪‚ +/‬‬
‫ا ‪ -‬ا ‪ - P‬ا ‪G‬ي ی ‪ ! u‬ا =ى آ( وﺕآ ‪$‬ه ‪ 0‬أﺝ^ ا ‪K‬ز ‪ e‬ه … ا‪8‬ﻥ‪M‬ب‬
‫ا م‪ .‬أ ‪ 0‬ا ﻥ‪ D‬ا‪28‬دي (€ن ‪8‬ل‪ 8 ،‬د إ »ﻥن ا‪1‬ﺝر ا ‪%‬یي«‪ ،30‬ی ‪0‬‬
‫أﻥ‪ e‬ی‪ ^ %-‬ر(‪ g‬ا‪1‬ﺝر إ  (ق أدﻥ  ‪GC .0‬ا یﺹ ‪ 5 6‬آت إﻥﺝ ‬
‫‪-/‬ة ا‪/‬دات ‪ 0 /‬ا و ‪.‬‬

‫ی‪ C‬أن آن ‪/‬رآ‪ j‬أن یا(…  ﺥ‪ +‬آ ?‪ .‬و  ‪8‬ل‪ B ،‬ﺝوى‪ ،‬إ اآ‪-‬ب‬
‫ﺕ‪F‬ی ‪ r‬ﻥ
‪ .e‬و ‪ /C R‬أب أﺥى ‪BM‬ف‪ 5 ،‬ﺕ
^ ﺕ‪ /‬إ‪ U  8‬أ‪0 C‬‬
‫ﺕ‪8 j/%‬ل‪ ،‬ا ا‪ ( ‚H‬ا ‪2%‬ل (را  ﻥ
ح ‪/  /‬س‪ ،‬ـ»ا ‪  -‬ا ا « و ‪5‬‬

‫‪ - 29‬ا = ن‪ ‚= :‬ا ی‪/‬ا‪ 0 x‬ا ﺝازی ‪ 0‬ا‪/ 1‬ن ‪» .GP2‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬
‫‪- 30‬ﻥ‪6‬ی ا‪2‬دی ﺕ=ل أن اﺝ ا ^ ‪ /C‬ارﺕ‪ 8 gK‬ی‪ 0/‬أا أن ی
وز ا ‪ %‬ا‪1‬دﻥ ا ‪ %‬ي‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪50‬‬
‫ی‪ ( ،5
%‬ض ﺹا‪ e‬ﺽ ا ‪$%‬ب ا =‪ 0 ،‬ا !‪ f+‬وا ‪8u/‬ة إ  ‪u‬ز ا ‪%‬‬
‫وا ‪ L‬إ ‪.C‬‬

‫ آ^ ل‪
 8 ،‬ل !? –ورآ‪ j‬ﻥ‪ e-K‬ی= ‪ ( -? G‬أن ‪8‬ل ه ا ‪G‬ي ر(‪ 0 g‬ﺝی‪،‬‬
‫ = ا دة ا ﺝ ا ‪+‬ی ا ‪//‬ة ‪ 1849 0‬إ ‪ ،1862‬ا ای ا ‪ ( /‬أ ‪/‬ﻥ ن و(‬
‫أﻥ‪ e‬آن أول ‪$% 56‬ب ا ‪ /‬ا‪/ 1‬ﻥ‪ .‬ذ ? ه (‪8 ^U‬ل ا ‪G‬ي ‪ 8‬ی ( ‪.e‬‬

‫ ‪ 0‬ا !ط ا ‪ ،LW/‬وأن ا =‪ 2‬ا‪) 1‬أ^ ‪ ،(0 0‬ا ‪G‬ي م ‪8 e‬ل ( ان ا ‪5 6‬‬
‫وا ‪ -‬آن ی ‪+‬ي  ب ﺝهی آن ‪ 8‬أن ﺕ‪p‬دي –
وزة ( ذ ? ﻥ‪D‬‬
‫‪8‬ل ا Ž‪ -‬إ ا د رآ‪ j‬واﻥ
‪ 0 $‬ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ‪.‬‬

‫ = آن ‪ 0‬ا اﺽ‪ ،y‬دئ ذي ء‪ ،‬أن ‪8‬ل‪ 0 8 ،‬ا آ  ارﺕط »ا‪8‬ﺕ‪%‬د ا ‪ /‬‬
‫ا م ا‪/ 1‬ﻥ« ا ‪G‬ي أ‪% e-‬آ ا !  ا =ی‪ ،/‬ی‪%‬ص  ﻥ‪ K‬ه‪ rG‬ا ‪ 2‬ﻥ‪ K‬ﺝز‪.‬‬
‫و( ا ‪ R‬ا ‪G‬ي ا‪ e ( j‬أ(ر‪ r‬ا‪ 1‬آ( ‪ 0‬ا‪ //‬ن ا‪ ، //‬آن ی‪%‬ذر ی‬
‫ا>رة إ ‪ e‬آ‪/‬ﺝ‪ .g‬وه ‪ 5‬ی‪/ C!-‬رآ‪ j‬إ‪ ( 8‬وا ‪n 0‬ﺥ ‪K p‬ﺕ‪ ،e‬و ‪ 5‬ی‪e C!-‬‬
‫آ! أو آ‪W‬ري وإﻥ‪ /‬آ‪2‬دي‪.‬‬

‫آن ‪8‬ل ی‪ e - -K‬رات ﺕ ‪ /( .‬آن یی أن ی‪$( W‬ع ا
‪/‬ه ا ‪ 5‬ی‪^/‬‬
‫و ‪  C‬وا یﺝ‚ ﺕ‪%‬یه ‪ 0‬ا ﺹی ا ‪K‬ی = ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ی ن ‪/‬ار !‪y‬‬
‫ا !  ا ‪.L M/‬‬

‫آن ‪8‬ل ‪u‬ورا و


 ‪G‬اﺕ‪ e‬إ  ‪ ،‬وآن ی‪C‬ى ا‪ C1‬وا ‪ MKMK‬وا = وا !‪C‬ة‬
‫ا ﺕك أﺙا ‪ ( = /‬ا
‪/‬ه ‪ H‬ا ‪ //‬ا ‪+‬ر وﺕ‪ W‬ﻥ‪K‬ر ا ‪/‬ل ا ا ‪0‬‬
‫وا‪$[/‬ازه‪ .5‬آن ی‪ e %‬أن ی‪2‬ر‪ r‬ا س ﺥ … ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا‪/ 1‬ﻥ ‪ 0 .‬ه‪G‬ا ‪%‬ی‬
‫ آن ی  ‪ 8 e‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ ^ ،‚-%( $‬ﺝ‪ UM g /‬ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری ا =ی‪ ./‬و ‪5‬‬
‫ی ‪ 5U‬إ ‪ 0 e‬ه‪8p‬ء ﺝ‪ /‬ى أﻥ‪2‬ر ( ‪ w‬ا =ا وﺥ‪2‬م رآ‪ .j‬و = اج ا‪ 1‬إ ‬
‫ ات ة آ ی‪ 5CK‬ا ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن أن آ‪ 5 5C‬ﺕأ ‪8 g‬ل (=‪ .f‬و ‪ 8‬ی‪C e/CK‬ی ‪ w‬ه‬
‫أن رآ‪ j‬وأﺹؤ‪ r‬آﻥا ی‪
%‬ن  ﺕ ? ا ‪ ( H‬ﺕ‪ K2‬آ^ ارﺕط ‪%‬آ ا ‪W‬ری‬
‫وا ‪-‬ی ا =ی‪ ./‬وه‪ rG‬ا ‪ ( H‬م ا رط ‪$%  2‬ب ا ‪ B‬ا =ی‪ 5‬ﺕ
 ﺕ‪ -K‬ه (‬
‫اﻥ(ع ‪8‬ل ا ‪-/‬ف ﻥ‪» %‬ا ‪ -‬ا ا «‪.‬‬

‫ ا‪s‬ن إ ﻥ=‪ +‬ا ‪BM‬ف ا ‪W‬ﻥ ‪ F- :‬ا‪8‬ﻥ‪M‬ب ا م‪GC( .‬ا ا ‪ ‚ +/‬آن … ‪ 0 W /‬أن‬ ‫ َ‬
‫‪ .rx‬و ﻥدى ‪ e‬أی‪ U‬آ^ ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ 0 .$‬آن ی‪ /C -‬ا>ار ‪1‬ه‪ /‬‬
‫ا ‪ (-/‬ا ی ‪$‬وه إ ‪8 e‬ل وا ‪/‬ا(=  ا‪x8‬وت ا آن ی=ل ‪ =( .C‬آن‬
‫ا‪8‬ﻥ‪M‬ب ا م ( ﻥ‪8 6‬ل ‪ W/‬و 
‪ P‬ﺕ‪ 0 ،K‬دون أي ﺕ‪n u‬ﺥ ( ا ‪6‬م‬
‫ا ‪ -‬وا‪28‬دي‪ 5 - ،‬زم ا ‪( + -‬را إ ا ‪ =+‬ا ‪ .‬آن ‪8‬ل ی‪p‬آ ‪G-‬اﺝ (‬
‫آاﺕ‪ e‬أن ا ‪/‬ل ‪ 2%‬ن ( ا ‪/‬ن  ی=رب ‪ 0 [/ 90‬ا ‪( =/‬ر ا ‪K‬ز‬
‫‪ …%‬ا‪8‬ﻥ‪M‬ب ا م‪ .‬آ‪ ? G‬آن ا‪ //‬رودن ا وس ی =ون أن ا ‪ ،0 BK‬ا ‪ u 0 !/‬‬
‫ا ‪ 0 =-‬ا ‪-‬ن‪ 2% ،‬ن ( ا
‪ /‬ا ‪ - F‬ا ﺕ‪B -‬ﻥ =د  ‪0 -‬‬
‫ا ‪ /‬ت ا>ره ا ﺝ‪  %‬ا ‪  u‬ا ‪ =-‬أی‪ .U‬و آن ‪8‬ل یرك أﻥ‪ 8 e‬أن ﺕ(‬
‫ﺝ‪ /‬وط أﺥى و ‪ u‬ا‪1‬ه‪  /‬ی = ‚ ا‪8‬ﻥ‪M‬ب ا م ‪ 0‬و ﺥاع
‪/‬ه ا ! ‬
‫إ أداة ﺕ ‪ C‬ا ‪. =+‬‬

‫ ‪ 5‬ی‪ 0‬أ^ ‪ 0 =/‬ذ ? ا ‪BM‬ف ‪2‬د ا وا‪ f‬ا>ﻥﺝ ‪ rGC( .‬ا وا‪ 5 f‬ﺕ‪ (  0‬ﻥ‪6‬‬
‫رآ‪ j‬واﻥ
‪ GPC $‬ى و ﺙﻥی ذات أه‪% /‬ودة ‪u‬ی‪ ،‬ﺕ‪ K‬ﺝ‪ e‬ﺥص ( ن‬
‫أن ا ‪=/‬ول أو ا أ‪ B j /‬ﺽوری ‪ … +‬ا ‪U‬ورة ‪ 0‬ا^ ا>ﻥج‪ .‬أ ا ‪2‬ر‬
‫س‬
‫‪F‬ن ا وا‪ f‬ا>ﻥﺝ ه ا  ﺽ‪ g‬ا ﺕری
  و‪ ^P‬ا>ﻥج ا‪8‬ﺝ‪ e K( /‬ﺕ ٍ‬
‫ ‪U‬ورة ا‪B 8‬ء أو‪  8‬ا ‪ + -‬ا ‪  -‬ی‪  / ( 5‬ﺕ‪ 0 - … =%‬ا>ﺝاءات‬
‫ا ‪ ، /‬آ‪ /‬ورد ( ا ن ا ‪.‬‬

‫آ‪ ? G‬آن ﺕ‪2‬ر رآ‪ j‬واﻥ


‪u $‬یا ﺕ‪2 /‬ر ‪8‬ل ‪ 0‬دور ا =ت‪ =( .‬آن ‪8‬ل‪،‬‬
‫‬
‫ا ‪ ( u/‬ا‪1‬ه‪ /‬ا ‪ =PK‬وا‪ f‬ا>ﻥﺝ ‪ ،‬یﺕ[ أن ﺕ ‪ 5 6‬ا =ت 
‪C‬د ﺽ‪ gP‬و‪ٍ 
 8‬‬
‫ ‪/‬ة‪ ،‬وآن ی ‪ 0‬ه‪G‬ا ا ‪6 /‬ر ‪n‬راء ا ‪+‬وی ‪ 0‬ا =ا ا … ‪/‬رآ‪ j‬أن أﺥ‪C U‬‬
‫ = ﻥ‪r ( PC‬س ا‪.F9F‬‬

‫و ‪ 5‬ﺕ‪ 0‬ا ‪2 (BM‬د ‪ F-‬ا ? أ^ ‪ ،=/‬ه‪G‬ا إن ‪ 5‬ﺕ‪ 0‬أآ‪ W‬أه‪ . /‬و ‪ -‬ﻥ‪ ? /‬أي‬
‫‪-‬غ ‪8‬ﺕ‪C‬م رآ‪ ،j‬آ‪ /‬ی‪C ^ K‬ی ‪F ،w‬ﻥ‪ ( H e‬أه‪ /‬ا = ‪ 0‬و … ‪ Bn‬أآ ‪/‬‬

‫‪51‬‬
‫ی ‪  u‬ا ﺝازی‪% ( ، … = .‬ﺽﺕ ا‪1‬ﺥ ة‪ ،‬أن ﺕ ت  ‪ 5‬وﺹ‪ L‬رآ‪j‬‬
‫ ﺝازی ا و ا } ﺕ
 ﺙرة ‪ .1848‬و = رأی  ‪ L‬ا = ا ‪G‬ي وﺝ‪ eC‬إ ‬
‫ا ی‪/‬ا‪ x‬ا ﺝازی ( ‪Q‬ﺕ‪ .RH( g e‬و ‪ 8 ،e‬ی‪ g +-‬أ أن ی=ل أن رآ‪،j‬‬
‫ا ‪K/‬ق ‪ 0‬و‪ ،e x‬آن ی‪$‬ال ی‪ g+ 0p‬ا = ﺝازی ا و ‪ / ،‬آﻥ‪ R‬أوهم‬
‫‪8‬ل ‪ 0‬ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة‪ ،‬وه ا‪1‬ف ‪ ،e C‬ﺕدت واﻥ=! ‪ .R‬إﻥ‪ /‬آن ا ‪BM‬ف ی‪( 0/‬‬
‫ا ? ا اﺝ‚ اﻥ‪C‬ﺝ‪ e‬ل ﺕ ? ا ﺝازی‪ /( .‬آﻥ‪ R‬ا ‪%‬ل ( إن ا ‪%‬ب ‪ 0‬ا ول‬
‫ا أ‪ ، /‬آن ‪ 0‬ا اﺝ‚ ( ا ‪2‬اع ‪ 0‬ا ﺝازی ا = و‪/-‬رك اآ!ف أو إﻥ!ء‬
‫ﺕ ? ‪ 8‬ی‪%‬ل ا‪8‬اآ إ ﺥدم ‪+‬ف أو ‪n‬ﺥ ‪ 0‬ا‪x1‬اف ا ‪%/‬ر‪ .‬وآﻥ‪ R‬ه ك ﺝ‬
‫إ ‪$‬م ﺥص و‪G‬ر ‪ .w‬وا ‪%‬ل أن ‪8‬ل آن ی ‪
 ( ،-‬ى ﺹا‪ g e‬ا = ‪0‬‬
‫ا و ‪ ،0‬أﻥ‪ e‬ﺕ‪$‬ال ه ك إ‪ +‬و ‪ 0 = u =x ،‬ا ﻥ‪ 8 ،‬ﺕ=^ ‪ 0‬ا ﺝازی‬
‫اء ‪/‬ل‪ .‬آن ی‪C‬ﺝ‪ 5‬ا = ‪ 0‬وی د ‪ e ،… 0 5C‬آن ی ف آ ‪ 8 L‬ی ى ا ‪%‬ود‬
‫ا ‪U‬وری‪ ،‬آ‪ /‬أﻥ‪ e‬آن ‪ 8‬ی‪ H [ ^ K‬ا>ءة إ ‪ e e U‬ا ‪ W‬ء وا ‪/‬ی‪+ - y‬ت‪^ .‬‬
‫ آن ‪8‬ل ی‪%‬ج ‪ 0‬ا
ء إ ﺕ‪-‬یت ‪ = H‬و‪ 8‬ﺝ‪$P‬ة‪ 0 .‬ذ ? أن ‪ 8/‬ا= ا‬
‫( واة ‪ 0‬ا ‪/‬ن‪F( ،‬وﺹه‪ K ‚ x g( 5‬إ ‪/-‬رك ا ‪G‬ي ‪ 0‬یاﻥ‪ ،‬آ‪ /‬ل‪0 ،‬‬
‫إﺹار ا‪Bx€ 1‬ق ا‪ 5C‬ﻥی ا ‪  .0‬أن ا ‪/‬ل أا ا‪1‬ﺥ‪8 % 2 G‬ل‪ .‬و ‬
‫رﺝ إ ﺥ‪+‬ت ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ‪ ،‬و‪M‬ﺹ ﺥ‪+‬ﺕ‪ ( e‬ا ‪ L2‬ا‪1‬ول ‪ 0‬م ‪ ،1864‬ﺝﻥه‬
‫ﺕ‪%‬ي  ا ‪ 0 W‬أ‪ r‬ﺕ ? ا ‪W‬ات‪ 0 .‬أﺕ ‪ 0 5‬ا ‪K/‬وﺽت ا أﺝاه ‪8‬ل ‪g‬‬
‫‪/-‬رك ‪ 5  H 0‬ا ‪ 5 6‬ا ‪
 ، /‬ز(  ه‪G‬ا ا ‪€ %‬ﻥ‪$‬ال ﺽر (دح ‪e /- 8‬‬
‫ا ‪ ،‚-%(  -‬وإﻥ‪ /‬أی‪ U= U‬ا ی‪ .CM‬وإذا أردﻥ أن ﻥ‪F‬ﺥ‪ 0 8W G‬ا ‪ %‬ة ا و ‪،‬‬
‫ﻥ=ل أﻥ‪ e‬آن ( ا ‪+-/‬ع ﺕﺝ ‪ e‬ﻥ= ی‪ 5‬ا !‪ =K‬إ  ف‪u 0 ،‬ز  ‪0‬‬
‫و‪H‬ری‪/‬ی ‪ 0‬وأﺽا‪ /C‬آﻥ‪ R‬ن إ‪ 8 + H 8‬ﺕ‪ ،Ku‬أو ‪1‬ى ﺝی‪./‬‬

‫ﺕ ? ه ا‪8‬ﺥ‪(B‬ت ا  ‪ R‬رآ‪ j‬واﻥ


‪ 0 $‬د‪ 5‬ﻥ!ط ‪8‬ل ا ‪%‬ی‪ C U‬ا‪./C/‬‬
‫ ‪ 0‬ﺕ
ر ‪ e6B‬أن رآ‪ j‬واﻥ
‪ ( ،$‬ا ‪ R‬ا ‪G‬ي ا ( ‪ 0 e‬ﺕ‪F‬ی ‪8‬ل‪ .‬ر(‪U‬‬
‫أی‪ U‬ا ﺥ^  ﺽ‪ ،r‬وﺽ‪GC +u‬ا ا‪8‬ﺕ
‪  r‬ر(‪ /C‬ا ‪ ( 0‬أ ‪/‬ﻥ ‪ 0‬أ‪r‬‬
‫ ‪ ^  RM‬ا ‪W/‬ل‪  .‬أن ‪8‬ل‪ ،‬ا ‪G‬ي آن ی=ر  ده‪ ،/‬آن ی ‪ … $‬أآ‪F( W‬آ‪W‬‬
‫ ا ‪% /‬ر ا ‪ .+M‬و راح ‪ RM‬وا (ق ا‪s‬ﺥون ( ‪ 0‬وا‪ 5 1‬ا ای ی‪W%‬ن‬
‫رآ‪  j‬ا ﺥ^ ﺽ ﺕ ? ‪8‬ل ا ‪ .˜xM‬وأرﺝ‪ y‬ا ‪ 06‬أن ا‪ 1‬آن ‪ C‬إ ‪ +‬‬
‫(ة ‪ 5‬ی … ‪8‬ل ‪n 30 ( eK‬ب ‪ .1863‬وا ‪%‬ل أﻥ‪  e‬أر أ ‪ 0 g‬و(ﺕ‪28 ( ،e‬‬
‫أی ل ‪ ،1864‬ﺕ‪ R-F‬ا‪6‬ﻡ‪ //‬ا‪6‬و‪ q//‬ا أﺕ‪/ R‬رآ‪ j‬إﻥ ا دة إ ا ‪ ^/‬ا ‪W‬ري‬
‫ا ‪  ،/‬ا ‪+‬ق ا‪ /1‬ه‪ rG‬ا ‪/‬ة‪ .‬وﻥ‪6‬ا إ ا‪1‬ه‪ /‬ا ة ری‪ m‬ا‪6‬ﻡ‪ //‬ا‪6‬و‪q//‬‬
‫وا ور ا رز ا ‪G‬ي ‪ C ( e‬رآ‪ ،j‬أراﻥ ‪+U‬ا إ ﺕ‪% Ž 2M‬ﺽﺕ ‪.C 0‬‬

‫‪52‬‬
‫ا ة ا‬

‫]أزﻡ ‪ – 1858-1857‬ا‪K‬آ ا ‪ A‬إ'!ا و‪ 9A‬وأ –‬


‫ﻡض ‪ 1862‬ا' ‪( A‬ن –ا‪K‬ب ا‪6‬ه ‪ A‬أﻡ
' –أزﻡ‬
‫ا‪ B‬ا‪– 2‬ا‪ + F!Z‬ا –‪ Q0M‬ا‪6‬ﻡ ا‪6‬و‪– q‬دور‬
‫ﻡ رآ‪»- Q‬ا] ب ا‪ !!AZ‬ﺡ «[‪.‬‬
‫آ‪ /‬ذآﺕ‪ ،5 5‬اﺝ‪ R‬ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری‪ ،‬ا ‪%‬آ ا ‪ ، /‬إ زهء ! ات ﺕ= ^‬
‫ﻥ‪W 0 C-K‬ﺕ‪ .1849-1848 ( C‬و ارﺕ‪ f‬ه‪G‬ا ا ‪C‬ض ‪F‬ز ‪ 1858-1857‬ا أﺥ‪G‬ت‬
‫‪ /  x‬وﺽ‪= R‬ة رو ‪ .‬و = أوﺽ ‪ 5 R%‬آ ‪ L‬أن أور‪ ،‬ا آﻥ‪ R‬‬
‫(‪ R6‬ذ ? ا ‪F/x  0 %‬ﻥ ا ‪M‬رﺝ ‪ ،‬وﺝت ﻥ‪+U C-K‬ة‪ ŽM ( ،‬ا ‪=+‬ت‬
‫ا ‪%‬آ‪ ،/‬إ ا !وع  ‪x‬ی=‪ C‬ا ‪M‬ﺹ ‪ ^%‬ا ‪ ^P-/‬ا ‪  Cx‬ﺝول ا‪/1‬ل‬
‫ﺙرة ‪ 1848‬وا = ‪ = .= R‬آﻥ‪ R‬ه ك ﺝ‪ ( ،‬ا ‪=/‬م ا‪1‬ول‪ ،‬إ ا‪8‬ه‪/‬م ‪ F-/‬‬
‫ا = ‪ F- ،‬ﺕ أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وآﻥ‪ R‬ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری ( ‪ 1849-1848‬اﻥ‪ّ%‬ت ‪F‬ور‬
‫ا ‪ ، u‬و ‪ 5‬ﺕ!‪ ^/‬إﻥ ا ‪ ،C/‬و آ^ ل ‪ 5‬ی‪ C 0‬اﻥ س ي  ذ ? ا =‪ ،+‬آ‪/‬‬
‫ ‪ 5‬ﺕ‪ j/‬أو‪ g‬أ‪2‬ر أور‪ ،‬أ رو ‪ ،‬و‪ 8‬ا ‪8‬یت ا ‪%/‬ة آ‪ .? G‬و( ا ا م‬
‫‪ ،1856‬اﻥ
ت رو وا ‪8‬یت ا ‪%/‬ة إ ا وا‪ K( .‬رو اﻥ‪  R+‬ﺝول‬
‫ا‪/1‬ل ‪ F-‬إ ‪u‬ء ا = ﻥ‪( .‬ن ی[‪» 2 G‬ا>ﺹ‪B‬ت ا ى«‪ ،‬ا ‪ 2‬ا ‪G‬ي رأت ( ‪e‬‬
‫ا ر آ ﺙری ‪ RW‬أن أدت‪ ،1860  ،‬إ ﺕ! ^ ﺝ‪ /‬ت ی‪ ،‬آﻥ‪ R‬أ‪C‬ه‬
‫أو‪8‬ه زﻡ إي ‪ .31 A‬و( ا ‪8‬یت ا ‪%/‬ة اﻥ‪ F- R+‬إ ‪u‬ء ا ق‪ .‬و أ‪CQ‬ت ه‪rG‬‬
‫ا ‪ ، F-/‬أآ‪ 0 W‬ا ‪ F-/‬ا و ‪ ،‬إ  ﺹر ا ‪  ، / 5‬أن آن ی=‪/ ( 2‬‬
‫‪ 0 +  H‬أور‪ .‬و أﺕ‪ yU‬أن ‪ F-‬إ ‪u‬ء ا ق‪ ،‬ا  آﻥ‪ R‬ﺕ ( ا ‪6‬ه ‪ H‬‬
‫ا ‪8‬ی ت ا ‪%/‬ة‪ u  F- ،‬ا‪1‬ه‪ -  /‬إ أور ذاﺕ‪  % ،C‬وﺝ رآ‪H- j‬‬
‫ ‪2‬ی‪ = ( ،y‬ا ‪ 
/‬ا‪1‬ول ‪» 0‬اأ‪ 0‬ل«‪F ،‬ن ا ‪%‬ب ( ^ إ ‪u‬ء ا ق ( أی‬
‫ أ‪ R+‬ا>رة ‪C‬ض آ ‪ /‬ﺝیة ( أور ا ‪ . u‬و أ ‪ ( R%/‬ا ‪/‬ة ا ‪=-‬‬
‫إ ا‪ 1‬اث ا ‪  -‬ا ‪ - P‬ا ﺕ‪ C RUM/‬ﺕ ? ا = = ا‪28‬دی ا
‪ .%‬وا م‬
‫‪F‬ﺕ‪  L‬ا ‪%‬آ ا ‪. /‬‬

‫‪F‬و ‪F‬ول أ‪+‬ر ا ‪%‬آ ا ‪ ، /‬إﻥ ا‪ K( .‬م ‪ 5 1863‬ی‪ = 0‬أﺙ ( إﻥ ا ‪0‬‬
‫ا ‪%‬آ ا ‪ W /‬ا ‪W‬ری ا =ی‪ ^ ./‬ی‪p‬آ ‪ v‬ا ‪p/‬رﺥ ‪ 0‬أن ا ‪ RU W /‬ﻥ‪ G C%‬ا 
‬
‫ا ‪C!/‬رة ‪6/‬هة ا ‪ UC
/‬م ‪ .1848‬و( ا ا‪ R( ،g‬ا ‪( W /‬ة ازدهر أﺥى (‬
‫ز‪ 0‬ب ا =م‪ =( .‬ا‪ = ،R+‬دة ارﻥ‪ R-‬ﺝﻥ‪ ،$‬ا ‪ ‚ +M‬ا ‪ rK/‬وا ‪ (%2‬ا‪ / 1‬ا ‪G‬ي‬
‫أ‪-/ j‬ة رآ‪ j‬وأﺹ‪ eP‬أ‪ 0-‬ﺹ‪ K %‬ااآ ( ذ ? ا ‪ ،C‬أن ﺕ‪ ^u-‬أﺙ ء ب‬
‫ا =م ﺕ‪ G‬ا
‪/‬ه ا ! ‪ ،‬ذ ? ا ‪ G‬ا ‪G‬ي ﺕ‪ 0 r 2‬أﺕ‪ yU‬ن أن ﺕ ? ا ‪%‬ب ‬
‫‪x‬ل أه ‪BM‬ف آن ‪ .‬و ت ‪C‬ر آﻥ‪ C ( R‬ا‪ FKB//‬ا‪ ، //‬ا ‪-‬ن‬
‫ا ‪/‬آ‪$‬ي ‪ 0 ،0 W /‬أو‪ g‬ا ‪ L%2‬ﻥ‪K‬ذا‪ .‬وآﻥ‪8= R‬ت رآ‪ j‬ا ا‪ P‬ﺽ ‪BH‬دن‪،‬‬
‫و ا‪1‬ﺥŽ ﺽ ‪/‬ن‪ ،‬ﺕ
‪G‬ب (‪ …P‬ا‪8‬ﻥ‪ C .r‬آﻥ‪Kx v% R‬ة ‪ /( .p‬أن‬
‫وﺽ ‪ R‬ا ‪%‬ب أوزاره (= ا ‪ W /‬ن ﺹ‪ .5CK %‬و‪ 8‬ﺕﺝ‪ g‬ا ا ة ( ذ ? إ ‬
‫ا ‪(BM‬ت ا ﻥ!‪ 0 R‬ﺝﻥ وﺥ‪ .e2‬وإﻥ‪ /‬آﻥ‪ R‬ه ك أب أه‪.5‬‬

‫ی‪ 0/‬ا ‪ ‚-‬ا‪1‬ول ( ا ‪ UC‬ا ‪$


/‬ة ‪ 2‬ا>ﻥ ‪$‬ی ‪ G‬ﻥ‪C‬ی  ‪ .1849‬ﺹ‪ y %‬أن‬
‫ ‪ v‬ا ‪K‬وع (‪ R‬أزت ة‪  ،‬أن ا ‪ 2‬آﻥ‪ ( C /
 ( R‬أوج ا‪8‬زدهر‪ .‬و‬
‫اﺥ‪ K‬آ^ أﺙ ‪ 5 ( . +‬ی‪ 2 f …-‬ا>ﻥ ‪$‬ی‪ G ،‬ﻥ‪ ، [ 0 %‬أن اﺝ‪ R‬ﺕ ?‬
‫ا ‪%‬ﺝ ا !یة إ ا ا ‪ .‬وی‪ 0/‬ا ‪ ‚-‬ا ‪W‬ﻥ ( ﺕ ر ا ‪
C‬ة ا
رف ا ‪G‬ي ‪0 ^/‬‬
‫‪ 1851‬إ ‪ 1855‬ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ $‬إ ا ‪8‬یت ا ‪%/‬ة  اآ!‪ RK‬ﺝ‪ 5‬ذه‚ ﺙة‪K( .‬‬
‫‪UH‬ن ات ‪ ^PB‬هﺝ ﻥن ‪ 0‬ا ‪/‬ل ‪ 0‬إﻥ ا ‪2‬رة ﻥ‪ ، PC‬وآن ه‪8p‬ء ا ‪/‬ل‪،‬‬
‫آ‪ /‬ی‪%‬ث  ا وام ( أ‪ r‬ه‪ rG‬ا ‪8%‬ت‪ ،‬ی‪ W/‬ن أى ا ﺹ وأﺹ ‪ C‬وأ‪.x C/6‬‬
‫ ه‪G‬ا ا ‪ %‬ﺥ‪-‬ت ا ‪%‬آ ا ‪ ، /‬و ‪ C‬ا ‪%‬آ ا ‪ ، W /‬ا =‪ 5-‬ا‪ 0 561‬اه‪.‬‬
‫وی ‪  u‬أن ﻥ‪ L U‬إ ذی ? ا ‪ 0 -‬ا
هی‪ 0‬ﺝ‪ /‬أب أﺥى ﺙﻥی‪.‬‬

‫‪ - 31‬أي »ا‪1‬رض وا ‪%‬ی«‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪53‬‬
‫‪x‬دا ‪ g‬ا ‪ L U‬ا ‪ 5Q /‬ا ‪+‬رئ  ا ‪ 5 6‬ا ‪ ،W /‬آن یاﺥ ا ط ا ‪G‬ي آن ی‪f‬‬
‫ ‪ 0‬أل ا ‪%‬آ‪ 1840 0 ( .‬و‪ 1850‬آﻥ‪ R‬ا ‪%‬آ ا ‪  W /‬اﺹ‪% R+‬آ‬
‫ا ‪ 0 . C/‬ا‪1‬ل ا‪1‬ﺥى ‪%‬آ ا ‪ /‬آﻥ‪ R‬ﺕ ‪$‬ع ه أی‪ U‬إ أن ﺕ‪ Ž2M‬وﺕ ‪^2K‬‬
‫‪ 0‬ا
‪G‬ع ا‪1‬ﺹ ‪ .‬وه‪ rG‬واة ‪ 0‬ﺥ‪ ŽP2‬ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا>ﻥ ‪$‬ی ‪ u( .GP2‬‬
‫یی ﺕری‪ CM‬ﺕ ‪/ 6‬ت ﺥﺹ ‪ ،‬ﺕ!ع  ‪ / u 0‬وا ‪+‬ر‪ ^2( ،‬ی (‬
‫ ‪ v‬ا‪ 1‬ن إ ﺽ‪ 5‬ة [ت ‪8n 0‬ف ا‪U1‬ء‪ .‬و ﺝ ‪ R‬واة ‪ 0‬ﺕ ? ا ‪/6 /‬ت‬
‫ه(‪ C‬ا ‪U‬ل ﺽ ا>دن  ا ‪%‬ل‪ ^  .‬ا ‪W/‬ل‪ .‬آن ا ‪ 5 6‬ا ‪ W /‬ی‪ g‬ﺥ‪ f‬ا ‪%‬‬
‫ا‪1‬دﻥ ‪ 0‬ا ‪=/‬و‪ =( .‬آن ول ( ا ‪/‬ﺽ أن ی(‪ y‬ا>دن  ا ‪%‬ل ( ﺹ‪K‬ف‬
‫أ‪ .ePU‬وه هذا ا‪s‬ن ی‪ gU‬ﻥ‪ e ‚2‬ه( ﺥﺹ‪ ،‬وه أن ی‪ ( jp‬ﺝ‪ g /‬أرﺝء إﻥ ا‬
‫ﺝ‪ /‬ت ‪ %(/‬ﺕ ‪ x‬ا ‪%‬ل‪ ،‬و ه‪G‬ا ا ‪ %‬ل اﻥ‪ r‬د آ ‪ 0‬ا ﺹ ‪0‬‬
‫ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا وأ ه‪ .C 5‬و وﺝت أی‪ U‬آ أﺥى‪ ،‬ا ‪%‬آ ا وﻥ = دة‬
‫ا‪8‬اآ ‪ 0‬ا ‪ .0 % -/‬و … أن رأی ه آ‪ ( C‬ﺹ‪K‬ف ا ‪%‬آ ا ‪ . W /‬و ذآت ‪5‬‬
‫( أ ا‪1‬دی ا‪ 5‬ﺙري‪ ،‬ه ا ا ‪ .j K‬آن واا ‪ 0‬أآ‪ W‬ا ‪+M‬ء  (‬
‫ا ا م ‪ .1845‬و( ز‪ B  …8 0‬آ‪ W‬ا ﻥ‪ %‬ا ‪ .0 /‬و ﺝ‪0 /
 e g/‬‬
‫‪ %‬ا ‪ M‬وا>‪-‬ن ا ‪G‬ی‪2 0‬وا ا‪1‬وط ا ‪6 /‬ه ‪ % -/‬ا ‪ ، /‬و ‪p‬آوا‬
‫ا>(‪B‬س ا ‪% -‬آ ا ‪ ، W /‬و =ا ﺕ ‪ 5 6‬ﺝ‪ /‬ت ﺕ وﻥ  آ^ ء ‪n‬ﺥ‪ .‬و ‪/‬‬
‫آﻥ‪ R‬ه‪ rG‬ا ‪%‬آ ‪ 8‬ﺕ‪C‬د ا ‪=+‬ت ا ‪%‬آ‪F /‬ي ﺥ‪ R = =( ،+‬ﻥ و‪-‬ة ‪^ 0‬‬
‫أ‪U‬ء ا ‪$%‬ب ا ‪%‬آ‪ .5‬و اﻥ‪ 5U‬إ ‪ W/ v C‬ا ‪ 0 K=W/‬ا ‪8n g 0 Kx /‬م ا ‪ =+‬ا ‬
‫وأوﺝ‪ .C‬و ه‪G‬ا ا ‪ /‬ال‪ ،‬اﻥ‪ 0 ^2K‬ا ‪%‬آ ا ‪( /‬ع ﺝی ی ! ه( ﺥﺹ‪.‬‬

‫ ‪ 0‬أد ﺝ‪ g /‬ا‪1‬ل ا ‪M‬ﺹ ‪%‬آ ا ‪ ، /‬و ‪ 0‬أﺕ‪ L‬إ‪  8‬ا ‪%‬آ ا ‪ . C/‬ﺹ‪ y %‬أن‬
‫ه‪ rG‬ا ‪%‬آ ‪ 5‬ﺕ‪B‬ق‪ ( ،‬ا ‪ -‬ات ا  م ‪ ،1850‬وط ا‪ /P‬آ ? ا ‪ C8‬ا ‪%‬آ‬
‫ا وﻥ أو آ (‪ %‬ا>دن  ا ‪%‬ل‪  .‬أﻥ‪ C‬اﺹ‪=/ R+‬و أوه ‪ 0‬ﺕ ? ا ‬
‫اﺹ‪ C R+‬ا ‪%‬آ ا ‪ W /‬ا =ی‪ 1851 K( ./‬ﺕ‪ ( jF‬إﻥ ا أول اﺕ‪%‬د  ‪0‬‬
‫ ‪/‬ل ا ء ا ‪ /‬ﻥ ‪ .‬وﺕ  دﺕ‪B e‬ن ‪$‬ون وﻥ! ‪+‬ن‪ ،‬ا( ‪ ( %‬ا ‪  ‚ u‬ا وح‬
‫ا ‪ (%‬ا ‪2‬ف ‪%‬آ ا ‪ C/‬ا>ﻥ ‪$‬ی‪ ،‬و ا ‪ ^ /‬إ ﺕ ‪ 5 6‬اﺕ‪%‬دات ‪ x=/ %‬أو‬
‫=‪ .f=( 0 x‬و‪ 8‬ی ‪ u‬أن ﻥ ‪ -‬أن ا !وط ا ‪M‬ﺹ ‪ 2‬ا>ﻥ ‪$‬ی آﻥ‪ R‬ﺕ … إ ‬
‫‪ 8‬ی‪C-‬ن ‪ e‬ﺕ ‪ 5 6‬ا‪8‬ﺕ‪%‬دات ا ! ا ‪+‬ق‪ 0 .‬ذ ? أن ا ‪ 2‬ا ‪ 
-‬آ‪$‬ة ‪C‬‬
‫ﺕ=ی ( =‪ / W ،0 x‬ه آ‪$‬ة ( رو ( ‪ 6(%‬وإی‪K‬ﻥ( –(زﻥ‪?- -‬‬
‫وان ﺕ‪ - 0‬آ^ واة ‪ /C‬ﺕ‪$‬ی ‪ - 0 W‬ا ‪ x=/‬ا>ﻥ ‪$‬ی‪  .‬أن ا ‚‬
‫ا
هي ( ا =ت ا>ﻥ ‪$‬ی آن ی‪ ( 0/‬ﺽ … ﻥ‪+‬ق ﻥ!‪ Cx‬ا
‪u‬ا(‪ ،‬وإﻥ‪( /‬‬
‫ﺽ =‪ C‬ا ‪ =( .(%‬آﻥ‪ R‬آ^ ‪ ( C‬ود ا ‪ 2‬ا اة ﺕ ‪ 56‬ﻥ‪ ( C-K‬اﺕ‪%‬د ﺥص‪GC .‬ا‬
‫ ‪ 5‬ﺕ‪ 0‬ا ‪%‬آ ا ‪p C/‬ه ‪ ،‬وإن ‪+ R‬ر ا ‪ … M ،1850   W%‬أل ﺕ ‪ / 6‬‬
‫ﺕ‪ ( y-K‬ا ‪
/‬ل ‪U‬ل  ﻥ‪+‬ق وا‪ g‬ﺽ أرب ا ‪ /( .^/‬دا‪ R‬ا ‪ ( 2‬ازدهر‪،‬‬
‫آن ی‪  H  ^C-‬ا ‪/‬ل ا ‪2%‬ل  ‪B‬وات ( ا‪1‬ﺝر‪ ^ .‬أآ‪ 0 W‬ذ ?‪ =( :‬آن‬
‫أرب ا ‪ ^/‬ا ‪$/‬ا‪/‬ن ( ‪ 5C  /‬ی‪ -‬ن‪x 0 ،‬ی… ر(‪ g‬ا‪1‬ﺝر وﺕ‪ 0 -%‬وط ا ‪،^/‬‬
‫إ اﺝ‪G‬اب ا ‪/‬ل ا ‪G‬ی‪ 0‬آن ده‪ 5‬دون ا ‪ +/‬ب ‪ -‬ﺝت ا ‪K‬وع ا ‪  2‬ا
یة ا ‬
‫آن یا ‪CQ‬ره‪ .‬و( إن ﺕ ? ا ‪ -‬ات ‪ R‬ا أ‪ /‬إ اﺝ‪G‬اب ‪/‬ل ا ا‪1‬ور‪،‬‬
‫‪ 0‬أ ‪/‬ن و(ﻥ‪ 0 -‬و
 ‪ ،0‬إ إﻥ ا‪.‬‬

‫ أن ا ‪%‬آ ا ‪ ( R = C/‬ﺕ ? ا !وط‪  ،‬ا ‪ 0 5H‬ﺕ‪+‬ره ا رﺝ‪- ( ،‬ى‬
‫ن ‪u‬ی‪ !( .‬ا‪8‬ﺕ‪%‬دات ا آﻥ‪ R‬ﺕ!^ ( (وع ﺹ واة آﻥ‪ R‬ﺕ= ‬
‫ ٍ‬
‫اﻥ=‪  8 C-‬ﻥ‪+‬ق ا =‪ ^ ،‚-%( +‬آ‪ ( ? G‬ود ا ‪/‬ی ا اة‪ .‬و ‪ 5‬ﺕ‪ 0‬ا ‪j 
/‬‬
‫ا ‪CQ  %/‬ت  إ  ‪ $‬ا ﺝد‪.‬‬

‫أدﺥ ‪ R‬أز ‪ 1858-1857‬ﺕ‪ u‬ات ‪  /‬ا ﺽ‪ .g‬وآ‪ … /‬أن ذآت ‪ ،5‬آﻥ‪R‬‬
‫أ‪ 0-‬ا =ت ﺕ ‪ / 6‬ﻥ= ‪/‬ل ا ء ا ‪ /‬ﻥ ا ‪ 0 K p/‬ﺥ ة ا ‪/‬ل اﺥ‪2‬ﺹ‪ .‬و‬
‫آﻥ‪ R‬ﺕ ? ا ‪ ^W C W ، 2‬ا ‪ 2‬ا ‪ ،
-‬ﺕ ‪-% ^/‬ب ا ‪-‬ق ا اﺥ وه‪( .‬ءا‬
‫‪ 1850 0‬ازت هﺕن ا ‪ 2‬ن  ‪ H‬ه‪ 0 /‬ا ‪ 2‬ت‪ ،‬و(زﺕ ﺽ‪ g‬اري (‬
‫ا ‪-‬ق ا ‪ . /‬أ ا ‪/‬ل ا ‪2M/‬ن وا ن ( ‪ 2 =( ،/C‬ا ‪  -‬ﺕ ز‪8‬ت ‪^ 0‬‬
‫أرب ا ‪ ^/‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ی
ن ‪ ^Px‬ا‪1‬رح‪ .‬و ه‪G‬ا ا ‪ ،%‬أ ی‪» x‬ا ‪ 5 -‬ا ‪/‬ﻥ« ‪0‬‬
‫أرب ا ‪ ^/‬وا ‪/‬ل‪ .‬و أﺙ ا‪1‬ز‪  ،‬ا ‪ 0 5H‬ﺕ‪ ،C‬ورا ی ‪ .‬واﺕ‪ R -‬أآ‪W‬‬
‫(‪F‬آ‪ W‬ا ‪ 0 (-/‬ا ‪/‬ل ا ‪ 0 2M/‬وا ‪/‬ل ‪ H‬ا ‪ ،0 2M/‬وه‪ ( R/‬إﺽ ف ا ‪%‬آ‬
‫ا‪8‬ﺽا ( ﺕ ? ا ‪K‬وع ‪ 0‬ا ‪. 2‬‬

‫‪54‬‬
‫ ‪ 0‬آن ﺝ‪ g /‬ا ‪/‬ل ی‪ /‬ن ‪ ^W/‬ذ ? ا =ر ‪ 0‬ا ‪F/+‬ﻥ ‪ =( .‬آن ”ز اﻥ س ‪w‬‬
‫ا !ة  ‪/‬ل ا ء ا>ﻥ ا ‪G‬ی‪ 0‬ﺕ‪/$‬ا ‪ G‬ذ ? ا ‪ 0 %‬ﻥ‪U‬ل ا ‪ =+‬ا  ا>ﻥ ‪$‬ی‪،‬‬
‫‪ / W‬آن ﺕ‪/ ^ 0 e/$‬ل ا ‪ ( D -‬م ‪ 1840‬و‪/‬ل ا ء ا ‪ /‬ﻥ ( م ‪.1850‬‬

‫ = أدى ﺕ‪+‬ر ا أ‪ /‬إ زیدة ﺥر ‪ F/‬ف ( ﺕ اد ن أور‪ ،‬و‪ 0‬ﺙ‪ 5‬إ ﺕ ‪5Q‬‬
‫ا ‪%‬ﺝ إ ا ‪-/‬آ‪ .0‬و‪ 0‬ه آن ازدهر ﺹ ا ء ا>ﻥ‪ 1840 K( .‬آﻥ‪ R‬إﻥ ا ‬
‫اﻥ( ‪ R‬اﻥ( ‪ ( /%‬ا ‪ ?-‬ا ‪%‬یی‪ ،‬و( ‪ 1850‬ت ‪ /‬ی!‪ / e‬ا ء‬
‫ا>ﻥ‪ ،‬وارﺕ‪ R K‬ا ‪ /‬زل ا
یة ‪8s‬ف‪ .‬وﺹرت ‪ ^W C W ،U‬ا =‪ 0+‬أو ا ‪2‬ف‪.‬‬
‫وآﻥ‪ R‬ﺹ ا ء ا>ﻥ‪ C/ 6 ،‬ا = ‪ ،‬ﺕ‪$‬ال ( ا ‪+‬ر ا ‪ C ، / /‬آﻥ‪ R‬‬
‫=‪ G R+‬ذ ? ا ‪ 0 0 %‬أیي ا أ‪ 0 /‬ا ر‪.‬‬

‫آن =ول ا ء یي أرﺽ وی!  ‪[ C‬ت ا ‪ /‬زل ا آن ی‪p‬ﺝه أو ی ‪ .C‬وا ‪ /‬زل‬
‫ا>ﻥ ‪$‬ی ‪ 8‬ﺕ!‪ e‬ا ‪ /‬زل ا و ‪ C( ،‬دة رة ‪ 0‬زل ﺹ‪ u‬ة ‪ 0‬ا =ي ! ة‬
‫ ﻥ‪ …-‬وا‪ ،‬و ‪ 8‬ﺕ‪$‬ی أ ﻥ ‪ 0 = 0‬أو ﺙ‪B‬ث =… ‪ 8‬ﺕ
وز ‪ C-‬ا>ﺝ‪ /‬‬
‫‪ 0 = -‬أر‪ g‬أو ﺥ‪H j/‬ف ( ‪ 0 8 0 ،‬أن ﺕن ا ‪u‬ف 
وزة ﻥاه‬
‫ ﺽة ‪( CU‬ق ‪ .v‬وه‪G‬ا ﺝ ^ ‪ v‬ا‪2‬دی ا ا‪1‬ور یوون ا‪0 x1‬‬
‫ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ $‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ی!‪ u‬ن‪  ،‬ز‪ 5‬أو [? ا‪28‬دی ‪ ،0‬ﺕ ‪ .C‬و( ا ا‪،g‬‬
‫ﺕ‪ Žu‬ا ‪ /‬زل ا>ﻥ ‪$‬ی =‪ ،C x‬آ‪ /‬أﻥ‪. F
 C‬‬

‫ﺝ‪G‬ب ﺕ‪+‬ر ﺹ ا ء ا>ﻥ إ ا ‪/‬ن دا آ ا ‪/ 0‬ل ا ی‪ .L‬وه‪ rG‬ا ‪، 2‬‬
‫آ‪ /‬ﺕ ‪/‬ن‪ u ،‬ا = ‪ .‬وه ﺕ‪%‬ج إ ‪ L M‬ﺽوب ا ‪/‬ل‪ C( .‬ﺕ‪M-‬م ‪/‬ل ا‪+‬ب‬
‫وﻥ
ری‪ 0‬وﺝ‪2‬ﺹ ‪ 0‬و ‪ 0 P‬وﻥ
دی‪ ،0‬و ‪ /‬واة‪ ،‬ﺝ‪ g /‬ا ‪/‬ل ا ‪G‬ی‪ 8 0‬ی!رآن (‬
‫ا ء (‪ ^ ،‚-%‬أی‪ ( U‬ﺕ‪F‬ﺙ  ا ‪$ /‬ل وزﺥ(‪ .e‬ویﺕ‪ f‬ﺕ‪+‬ر ا ء ا>ﻥ وﺙ …‬
‫ا‪8‬رﺕط ‪+‬ر ﺹ ا ‪K/‬وت وا ‪
-‬د وا ‪ 2‬ا ‪ . K‬و أدت أی‪ U‬ا ‪$‬یدة ا ة‬
‫( ﺕ اد ن ا ‪/‬ن إ ﺕ‪+‬ر ا ‪ 2‬ا ة ( ‪/U‬ر ا‪G1‬ی وا ‪.jB/‬‬

‫وا ‪%‬ل أن أز ‪ 1858-1857‬آن ‪ C‬اﻥ س ‪ w‬ا !ة  ﺕ ? ا ‪K‬وع ا


یة ‪ 0‬ا>ﻥج‬
‫ا أ‪ 0 R =( . /‬ا ‪ ^/‬أادا ‪ 8‬ﺕ=‪ g‬ﺕ‪ R%‬ا ‪ 0 2%‬ا ‪/‬ل‪ ،‬وﺥ =‪ R‬ﺝ ! ‪0‬‬
‫ا ‪ 0 x‬راح ی‪$‬ا‪ 5‬ا ‪/‬ل ا‪s‬ﺥی‪ .0‬ور ا ‪=/‬و ن وأرب ا ‪ ^/‬اﻥ‪C‬ز ا ‪-‬ﻥ‪fuU %‬‬
‫ ‪ ،5C /‬و ‪ v KM‬أﺝره‪ ،5‬و ‪$‬یدة ة یم ا ‪ .^/‬و ده! ‪ ،5C / 6‬رد ا ‪/‬ل‬
‫( ‪€ 1859‬ﺽاب ﺝ‪/‬ه ي‪ .‬آن واا ‪ 0‬أ‪ 56‬إﺽات ن‪ ^ .‬أآ‪ 0 W‬ذ ?‪=( ،‬‬
‫‪ 6‬إﺽاب ‪/‬ل ا ء ا>ﻥ ‪F‬ی ‪/‬ل ا ‪K‬وع ا
یة ‪ 0‬ا ‪ . 2‬وا اﻥ‪r‬‬
‫أور =ر ا‪ e‬ا‪1‬اث ا ‪  -‬ا ى ‪ .GP2‬و ( ا ‪ L%2‬وا ‪B
/‬ت‬
‫ا ‪ (/‬وﺝت ا‪B‬ت ‪ 0‬ذ ? ا>ﺽاب ﺕ‪$‬ی ‪ 8x‬و
‪ 0 /‬ﺕ ? ا ﻥ=ؤه أ ﻥ‬
‫( ا ‪ L%2‬ا ‪ (-‬ﺕ ‪ v 0‬ا>ﺽات ( أور ا ‪ . u‬و ﺕ ‪ 0‬ذ ? ا>ﺽاب‬
‫د ﺝ‪ 0 5‬ا ‪[ C‬ت وا ‪C/‬ﺝﻥت ا ‪ . +M‬وآ‪ W‬ا آن یدد ( اد ا ‪+M‬ء ا‪ 5‬آی‪./‬‬
‫(‪C K‬ﺝن هی رك ا ‪ +M‬أ ‪ 0‬أن إﺽاب ‪/‬ل ا ء ه أول و ‪ 0‬ا‪2‬د‬
‫ا ‪ ^/‬وا‪2‬د ا أ‪/‬ل‪ .‬وم ‪/‬ل ‪n‬ﺥون‪ 0 ،‬أ‪W‬ل أوﺝ‪! ،‬ط ﺕ‪%‬ی‪.LW U‬‬
‫وﺹرت ﻥت‪ .‬و ! ‪ /‬إ أن ا ‪%/‬دﺙ ا ‪C!/‬رة  ‪ 0‬ا ^ وا أ‪ ، /‬وه‬
‫واة ‪ g‬أ ‪ g/‬ﺹ‪%K‬ت اأ‪ 0‬ل‪ ،‬ﺕد أن ﺕن ( ‪ v‬اﺽ ‪ C‬ﻥ‪ …x M-‬ا‪1‬ﺹ^ ‪0‬‬
‫ا ن ا ‪G‬ي أﺹر‪ r‬ا ‪/‬ل أﺙ ء إﺽاب ‪.1859-1858‬‬

‫إن ذ ? ا>ﺽاب‪ ،‬ا ‪G‬ي اﻥ‪  C‬ردح ‪ 0‬ا ‪- 0$‬ی‪ ،‬أدى إ ﺕ ‪ 5 6‬أول ﻡ‪Q///L‬‬
‫‪ KN‬دات ا‪ ( V‬ن‪ .‬وآن ا =دة ا ‪ - P‬ن ا ‪BW‬ﺙ ‪ ? G‬ا ‪ j
/‬أوﺝ وآی‪ /‬وهی^‪،‬‬
‫وﺙ‪B‬ﺙ‪ 0 5C‬ا ‪/‬ل ا ‪G‬ی‪ 0‬ﺹروا ( ‪  /‬أ‪U‬ء ( ا ‪ j
/‬ا م ا‪1‬ول ƒﻡ‪ /‬ا‪6‬و‪ .q/‬و ‪G‬‬
‫م ‪ 1861‬آن ذ ? ا ‪ j
/‬أﺽ‪ 0 %‬أو‪ g‬ا ‪/6 /‬ت ﻥ‪K‬ذا‪ .‬و ﺕ‪%‬ل أی‪F ،U‬ن‬
‫
 ‪ -‬ا ‪ (-‬ﺕ ا‪1‬و ‪ ،‬إ  ‪ .  /6‬و  ﺝ‪ 
B rC‬وا د  ﺝ‪g /‬‬
‫ا‪1‬اث ا ﺕ‪ 5C‬ا ‪/‬ل‪ .‬و ‪H‬ار ذ ? ا ‪ j 
 R ،j
/‬أﺥى ( أﻥ‪%‬ء ‪0 K M‬‬
‫إﻥ ا واﺕ ا‪  % ،‬ﺕ‪ R‬إﻥ ا 
‪$C‬ة ‪ 0‬ﺝی ( م ‪/ 6 1862‬ت ‪. =x /‬‬
‫وآﻥ‪ R‬ا ‪/‬اآ‪ $‬ا ‪  -‬وا‪28‬دی ? ا ‪/ 6‬ت 
 ‪ j‬ا‪8‬ﺕ‪%‬دات ا ‪ C/‬‬
‫)ا ییﻥ ﻥت(‪.‬‬

‫ ا‪s‬ن إ (ﻥ‪ =( .-‬ﺙ‪ R‬ا‪1‬ز ( ه‪G‬ا ا =‪-( +‬دا ﺽه ﺙ‪ ( e‬اﻥ ا‪ .‬وآن ‪C‬‬ ‫ َ‬
‫اﻥ س ی  ا ‪ 2‬ا ‪ ،
-‬وآ‪  ? G‬آ^ ﺹ ا ‪ /‬ت‪ .‬وآ‪ ،5 R /‬آﻥ‪R‬‬
‫ا ‪%‬ب ا ع ‪ C‬ﻥ ن ( ‪ 1859‬و ‪%‬ی^ اﺕ
‪ r‬ﺕ‪ G‬ا ‪/‬ل‪ .‬و( ‪1860 ^C-‬‬
‫ﺽ‪ R‬ا‪1‬ز ﺝ‪ e‬ﺥص ا ‪ 2‬ا ‪ K‬ا ری‪ 0 . -‬ری‪ j‬آﻥ‪ R‬أی‪ U‬ی ‪6‬‬
‫ ‪-‬ن‪ ،‬و ‪C‬ت ﺕ‪+‬را ‪ W W‬ءا ‪ ،1850 0‬وازدهت ( ‪ C‬ﺹ ا ء‪ .‬وآن واا‬

‫‪55‬‬
‫‪ 0‬أه‪ 5‬إﺹ‪B‬ت ﻥ ن ا ‪  W‬إدة ﺕ ‪ 0 C /
 /‬ا‪ 1‬ء ا ری‪ ، -‬وإزا ‬
‫ا‪1‬ز ا =ی‪ /‬ا ‪ = U‬وﺕ‪%‬ی ‪ C‬إ ارع ی‪ U‬وﺝدات (‪ % -‬ی ‪G‬ر ﻥ‪ ‚2‬ا ‪/‬ری‪j‬‬
‫( ‪ .C‬و ى ات یة اه‪/ 5‬ة ری‪ j‬ه‪/‬ن €دة ﺕ ‪ /‬ا ‪/‬ی  ﻥ‪%‬‬
‫ ‪ .56 
C‬وه‪G‬ا اﺝ‪ ( g/‬ری‪ ( / W ،j‬ن‪ ،‬د ‪/ 0 KH‬ل ا ء‪ .‬وه‪8p‬ء‬
‫ا ‪/‬ل‪ ،‬ااء ‪ 0‬ا ‪ /‬و ‪ 0‬إ ا ‪C/‬ة وا ( ا‪8‬ﺥ‪2‬ص ‪ ،5C‬ه‪ 5‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ا ا ادر‬
‫ا ‪% - P‬آ ا ‪ /‬ا
‪/‬ه ی ا
یة ا ﺕ‪+‬رت ءا ‪ .1860 0‬و ‪ + 0‬ن‬
‫ ﺕ‪K‬ﺹ ^ ﺕری‪ m‬ا‪6‬ﻡ‪ //‬ا‪6‬و‪( ( q//‬ﻥ‪6B-( ،-‬ن أن ‪  H‬أ‪ ،CPU‬وا رزی‪0‬‬
‫ ‪ ،5C‬آﻥا ‪ 0‬ا ‪/‬ل ا ‪C/‬ة ( ﺹ ا ء وا ‪ 2‬ا ‪. K‬‬

‫ ‪C‬ض ا ‪%‬آ ا ‪ 1860  /‬دت إ ا ‪C6‬ر ا ‪/
/‬ت ا‪8‬اآ ا =ی‪ /‬ا ‬
‫ی ‪ u‬أن ﻥ‪G ŽM‬آ ‪ ( C‬ا ‪=/‬م ا‪1‬ول 
‪ /‬ا ودوﻥ ‪ ( .0‬ذ ? ا ‪ C‬آن ودون‬
‫ﻥ‪ e-K‬ی‪$‬ال   ا ‪ %‬ة‪ .‬آن‪  ،‬ا= ‪ e‬و‪K e-‬ة ‪ 0‬ا ‪ ،0$‬هﺝ إ 
‪،‬‬
‫ورس ة أو ‪x 0‬ی… أﺕ‪ v ،e‬ا ‪F‬ﺙ  ا ‪%‬آ ا ‪  . /‬أن ا ‪G/‬ه‚ ا ‪G‬ي‬
‫آن ی إ ‪ 1860  e‬آن ی‪ v L M‬ا !ء ‪ 0‬ا ‪G/‬ه‚ ا ‪G‬ي ﺽ‪ e‬أﺙ ء ‪Q‬ﺕ‪e‬‬
‫ا‪s‬ﻥ‪ K‬ا ‪G‬آ ‪ g‬رآ‪.j‬‬

‫آن ‪G‬ه‪ GPC e‬رة ‪ 0‬ﻥ‪6‬ی ‪ / -‬ﺕ‪ g K ،/‬ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا ! ‪ .‬وآن‬
‫ا ودوﻥ ن ﺝ ا ه(‪ 5C‬ﺕ‪ 0 -%‬وﺽ‪ g‬ا ‪/‬ل‪ ،‬وآﻥ‪ R‬ا ‪ ^P‬ا ی=ﻥ‪GC C‬ا‬
‫ا ‪u‬ض ‪ g /PB‬وط ة ا ‪ ( 0 (%‬ا ‪=/‬م ا‪1‬ول‪ .‬وآن ( ‪ x‬ﺕ ? ا ‪^P‬‬
‫ا‪/8‬د ا ﺥ Ž‪ ^ ،‬ا ‪
/‬ﻥ إذا أ‪ .0‬و أوﺹا‪GC ،‬ا ا ‪u‬ض‪ 5 6 ،‬ﺝ‪ /‬ت ﺕ‪L -‬‬
‫ی‪ (U‬أ‪U‬ؤه وی وﻥن  ﺥ ‪  U 5CU‬ﺽ‪ .‬و‪ 0‬ه ﺝء ا‪ 5‬ا ﺽی‪.‬‬
‫ﺝ‪ /‬ت ﺕ‪ (U‬و ﻥ د ‪$ ،‬وف ‪ 0‬ا>ﺽات‪  ،‬ا
‪ /‬ت ا ‪ ، /‬ا‪/‬د‬
‫
ﻥ‪$ ،‬وف ‪ 0‬ا ‪U‬ل ا ‪ -‬ا ‪ ،/‬ﺕ‪ 0 -%‬ا‪1‬وﺽع ‪x 0‬ی… ا ‪U‬ل ا‪28‬دي‬
‫و‪ r‬ا ‪G‬ي ‪ 8‬ی
ز ‪1‬ﺹ^ ﺕﺝ ‪ eC‬ﺽ أ‪ j‬ا ‪6‬م ا أ‪ : /‬ﺕ ? ه ‪2‬رة ﻥ‪D‬‬
‫ا ﺽی ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا‪ v 0 ،‬ا
اﻥ‚‪ ،‬أآ‪ W‬اا‪.5C/ 0 8‬‬

‫ ازي ‪ g‬ﺕ ? ا ‪ ،/


/‬آﻥ‪ R‬ﺕﺝ 
‪ /‬أﺥى أآ‪ W‬اﻥ‪%‬ا( إ ا ‪ = ،0 /‬دة‬
‫ا ‪n K%2‬رن ‪ K‬ا ‪G‬ي آن  ﺹ وﺙ = ( ‪C/ … /‬ﺝی‪ 0‬ا ﻥ ‪ 0‬و‪p‬دب أو‪8‬د‬
‫ا ! ا ﻥ  ‪ .ƒK‬و آﻥ‪ e R‬اﺕ‪82‬ت وﺙ = أی‪  1 U‬ن‪ -‬ن ا ‪G‬ي … ‬
‫أن ( ‪.RH( -  r‬‬

‫أ ا ‪ /
/‬ا ‪– W W‬و آ ‪ R‬ا^ ﺕ ادا و‪ 0 K p‬ﺙری ‪ /
 C( -f=( 0‬ا ‪B‬ﻥ ‪0‬‬
‫ا ‪G‬ی‪ 0‬ا‪F‬ﻥ‪K‬ا دی‪ ( 5C‬أوط ا ‪/‬ل وا ‪ 0 K=W/‬وا ‪ +‬وا‪1‬دء‪ .‬وآن ی ‪ /‬إ ﺕ ?‬
‫ا ‪ 0 ( ،/
/‬ی ‪ /‬إ ‪ ،C‬ل ‪(8‬رغ ورل ﻥ‪ e u‬ا ‪G‬ان ﺹها ( ‪  /‬رآ‪.j‬‬

‫آن آ ‪ 2 /‬أی‪ U‬یدد  ﺕ ? ا‪1‬وط‪ .‬وآن ﺝ‪ g /‬أو [? ا !ن وا ‪/‬ل وا ‪ 0‬ﺕ‪R%‬‬
‫ﺕ‪F‬ﺙ ‪B‬ﻥ ا ‪G‬ي آن‪  ،‬ا ‪ ( e 0 5H‬ا ‪  ،0
-‬ﺹ‪B‬ت ‪-‬ی‪M /‬رج‪،‬‬
‫وا ‪G‬ي آﻥ‪B= R‬ت أﺹ‪ .e  // eP‬وآن ا ‪B‬ﻥ ن أ أاء ا>ا‪x‬ری‬
‫ا ﻥ وآﻥا ی ‪x‬ن ا !ط ا ‪-‬ي‪.‬‬

‫ه‪G‬ا آﻥ‪  R‬ا ‪%‬آ ا ‪ ( /‬إﻥ ا و(ﻥ‪ ( -‬م ‪ ،1862‬یم ﺕا ‪0 - R‬‬
‫ا‪1‬اث ا ﺕ‪ 0 RUM/‬ﺕ=رب أوﺙ… ‪ 0‬ا ‪/‬ل ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وا>ﻥ ‪ .$‬و ‪( R%‬ﺹ ذ ?‬
‫ا =رب (ح ض ن ا ﻥ‪ =( .‬ﺝء ذ ? ا ‪ /‬ض ﺕی
 ‪+‬ر ﺝی ( ا>ﻥج‬
‫ا أ‪ /‬وا ‪ 2‬ا ة ﺕ‪%‬ل ‪ e‬آ^ ‪K +‬د إ ﺝ‪$‬ء ‪ 0‬ا‪28‬د ا ‪ ./‬وآن‬
‫أول ض ﻥ‪ ‚= 56‬ﺙرة ط ( ن ( م ‪ ،1852‬آ‪ /‬ﻥ‪ 56‬ا ‪ /‬ض ا ‪W‬ﻥ (‬
‫ری‪ ( j‬م ‪ ،1855‬ﺙ‪ 5‬أ ‪ 5‬ا ‪ 0  W‬ﺝی ( ن‪.‬‬

‫أﺕح ذ ? ا ‪ /‬ض ا ‪K‬ﺹ ( ری‪ = j‬م ‪ /%‬ﺕ‪%‬ی‪ 0 v‬ا ‪/‬ل‪ .‬وﺕﺝ‪/
 RC‬‬
‫‪n‬رن ‪ K‬إ ر‪ j P‬ا
 ا ‪ 5 6 K /‬ا
ح ا ‪K‬ﻥ‪ ( -‬ض ن‪ .‬وآن ذ ?‬
‫ا ‪ j P‬ه ا‪  1‬ن‪ -‬ن‪ ،‬و أ ‪ Ž 2M‬ﻥ  >رل و( ‪ /‬إ  ض‬
‫ ن‪.‬‬

‫أﺙر ه‪G‬ا ا م !ت ‪ ( /%‬ﺝ‪ g /‬ا ‪ ^H!/‬وا رت ا ری‪ . -‬و ه أن ا ‪B‬ﻥ ‪0‬‬
‫رﺽا ‪$%‬م ل ا ‪ 2‬ا ‪ /
 0 . %‬أﺥى‪ ،‬آن ا ‪ C ( u‬ﺽی ‪،0‬‬
‫أﺥ‪G‬ت أي ‪ =( .L M‬ارﺕ‪F‬ت أﻥ‪ 0 e‬ا اﺝ‚ اﻥ‪C‬ز ﺕ ? ا ‪-‬ﻥ‪ %‬ا ! ‪ .‬و ‪ R‬أن ا ‪/‬ل‬
‫=م >رل و ‪ .0 / 0‬و ‪ ،e‬ﺕ ‪ u‬ا ‪F +/‬ن ی ‪ ‚M‬ا ( ‪ ^ 0‬ا رت‬

‫‪56‬‬
‫وا ‪ 8 ،^H!/‬أن ی‪ ^ 0 /-‬ا ‪+ -‬ت‪ .‬ون ﺕ ? ا‪8‬ﻥ‪M‬ت (ﺹ ‪/‬زة ی‪،‬‬
‫و ‪ -‬ا ‪/‬ل إ إﻥ
ح ‪.5C %‬‬

‫ﺕﺹ ‪ R‬ﺕ ? ا ‪ = ،/


/‬دة ‪ 0‬ه‪ /‬ﺕ‪8‬ن و ان‪ ،‬إ ﺕﺝ ‪ y‬آ‪ K‬وﺝ‪ C‬ﻥ‪6‬ه‪.‬‬
‫ووا(=‪ R‬ا ‪+ -‬ت  إﺝاء اﻥ‪M‬ت ( ا رت وا ‪ ،^H!/‬وﺕ‪ 5‬اﻥ‪M‬ب ‪%‬‬
‫ا ‪ /
/‬ا ‪W‬ﻥ ‪ 5C‬ﺕ=ی‪ .‬و‪ gx‬ا ‪B‬ﻥ ن ا‪8‬ﻥ‪M‬ت‪ .‬أ 
‪ 5 ( K /‬ی‪ C $K‬أي‬
‫‪  .y‬ه‪G‬ا ا ‪ %‬ﺝى ﺕ ‪ 5 6‬و( ری‪ j‬ا ‪ . /‬و‪ 0‬أ ‪/‬ﻥ أی‪ U‬أر^ إ ن و(‬
‫آن  ﺹ ‪ /
/‬ا ‪/‬ل ا أﺥ‪G‬ت  ﺕ=‪ C‬ﺕ ‪ 5 6‬ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا ‪ /‬و‪2‬ت ‪GC‬ا‬
‫ا ‪u‬ض ‪8‬ل‪.‬‬

‫ ه‪G‬ا ا ‪ %‬أﺕح ض ن ا ﻥ ا ‪K‬ﺹ =ء ا ‪/‬ل ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وا>ﻥ ‪ $‬وا‪/ 1‬ن‪.‬‬
‫و اﺝ‪ g/‬أو [? ا ‪/‬ل ‪ ،^ K‬وإ ذ ? ا‪8‬ﺝ‪/‬ع یﺝ‪ v g‬ا ‪p/‬رﺥ ‪ 0‬ﺕری‪ m‬ﺕ‪j F‬‬
‫ا‪6‬ﻡ‪ … = .‬أن زآ ‪ 5 R‬آب ف ‪ 0‬ﺕری‪ m‬ا‪6‬ﻡ‪َ ( ./‬‬
‫ ی= ‪ 0 e‬ذ ?‬
‫ا =ء‪:‬‬

‫»م ض ‪ 1862‬ا ﻥ ا ‪G‬ری ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ $‬و (‪ 0 5C‬ا ا‪1‬ور =را‬
‫وی‪K‬ه‪/‬ا‪ K( .‬ن‪n 5 ( ،...‬ب ‪ ،1862‬آن ا‪=8‬ل ا ‪ 0 - K%‬و ‪ 0‬ا ‪/‬ل‬
‫ا ‪K‬ﻥ‪ ^ 0 0 -‬ر(‪ 5C‬ا>ﻥ ‪ .$‬و( ا ‪ ‚+M‬ا أ = ‪ ( R‬ﺕ ? ا ‪ ، /‬ﺝى ا آ  ‬
‫ﺽورة إ اﺕ‪2‬ل أ‪ 0  /‬ا و ری‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ی!آن آ! وا‪ 0 x‬و‪( u‬‬
‫‪ y 2‬واة وﺹات واة«‪.‬‬

‫ ه‪ ،rG‬وی ”‪ ،L‬إ‪ 8‬ﺥا(‪ .‬و( ا ا‪ g‬آن ‪ ? G‬ا‪8‬ﺝ‪/‬ع‪ ،‬آ‪ /‬ه ‪  R‬ذ ? ‪ G‬ز‪0‬‬
‫ ‪u gx ،‬ی ﺕ‪ =( ./‬اﻥ = ‪!/‬رآ ‪ W/‬ا ﺝازی وا ‪=+‬ت ا ‪%‬آ‪ /‬ورآ‪.5C‬‬
‫وا ‪ ‚+M‬ا أ = ‪ 5 e ( R‬ﺕ
ح أي رب ‪ ^/‬و ‪ 5‬ﺕ= … ل أي ‪1 ،x‬ن ا أ‪0 /‬‬
‫ا>ﻥ ‪ ،$‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا أﺙ ء إﺽاب ‪/‬ل ا ء ز‪/‬ء ا ‪=/‬و ‪ ،0‬رآا ( ا‪8‬ﺝ‪/‬ع‪ .‬و‪e /‬‬
‫د‪GC e 8‬ا ا ‪2‬د أن ا ییﻥ ﻥ ‪ 0‬ا>ﻥ ‪ $‬أا ا ‪!/‬رآ ( ذ ? ا ‪C/‬ﺝن ا ‪ .+M‬ذ ?‬
‫ه ا ‪ ‚-‬ا ‪G‬ي ی‪ 0 /‬ار ذ ? ا‪8‬ﺝ‪/‬ع ای ا‪6‬ﻡ‪.‬‬

‫ا !ء ا ‪ y %2‬ا  أﻥ‪ e‬دام م إ ن ‪/‬ل ‪( 0‬ﻥ‪ -‬وأ ‪/‬ﻥ ‪ B( ،‬أﻥ‪ 5C‬ا =ا‬
‫( ‪ C‬ا ‪/‬ل ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وا‪/ 1‬ن ا ‪C/‬ﺝی‪ .1848  0‬وا ‪%‬ل أن ا ‪/‬ن ا ‪G‬ي آن ی = ( ‪e‬‬
‫‪/‬ل ‪ L M‬ا = ت  ‪ 1850‬آن ﺝ‪ /‬ا ‪ L =W‬ا ‪ /‬ا أ‪ 1840 ( C-‬‬
‫ور(‪ .e‬وآن ‪ 5 +‬ﺕ ? ا
‪ /‬و=‪C‬ه ی= ن ( ا ‪ %‬ا ‪G‬ي آن ی= ‪ e ( 5‬ی[‪ G‬ا‪1‬ﺝﻥ‚‪ .‬و‬
‫  ذ ? ا ‪ %‬آ‪ $‬ﺕ
‪ g/‬ا‪1‬ﺝﻥ‚ إ ز‪ 0‬ا ‪%‬ب ا>ی ا آن ‪ 0‬أول ﺽ‪%‬یه‬
‫ا
‪ /‬ا ‪ /‬ا‪/ 1‬ﻥ ا ت ‪ 0 C‬ا ‪ . 74 /‬وه‪G‬ا أ‪ 0‬أن أ ‪ 2M e6%‬‬
‫ إ ( ن یم ‪ R‬إ ‪ 1909 ( C‬و‪ ( ^/ 1910‬ا!‪ 3/K‬ا
‪ . /‬و ‪ 5‬ی‪0‬‬
‫ه ك ی[‪ G‬ن ‪n‬ﺥ وا ی‪ e ( 0/‬ا =ء ‪ ^W‬ذ ? ا د ا  ‪ 0‬ا ‪/‬ل ا‪1‬ﺝﻥ‚‪ .‬و‬
‫درت ا ‪ %‬ا>ﻥ ‪$‬ی إ إ‪BH‬ق ا دي ا‪/ 1‬ﻥ ‪ ‚H‬إ‪B‬ن ا ‪%‬ب‪.‬‬

‫و‪ 0‬ا ‪p/‬آ أن ‪ v‬أ‪U‬ء ا ( ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ﺕ (ا إ ا ‪C/‬ﺝی‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬ا =ا‪/ W ،‬‬
‫ﺕ
د ا رف ‪/ 0‬ل ‪8‬ی‪$‬غ ا‪/ 1‬ن و ‪ 0‬ر(‪ 5C‬ا =ا‪ ^W 0 .‬ﺕ ? ا‪8‬ﺕ‪82‬ت آﻥ‪R‬‬
‫ ‪ g+‬رﺽ‪ ،‬و آﻥ‪ R‬أه‪1 B‬ن ﺕ‪p‬دي ‪ 8‬إ ﺕ‪ j F‬ا‪6‬ﻡ‪ /‬و‪ 8‬إ ﺕ ‪ 5 6‬اﺝ‪/‬ع ‪n 5‬ب‬
‫ا ‪G‬ي ی ‪$‬و إ ‪ e‬ف‪p ? G K= ،‬رﺥ ‪n 0‬ﺥی‪ ،0‬أه‪.=P( /‬‬

‫ أﻥ‪ e‬و‪ g‬و[‪ G‬ﺙن ‪ u‬ا‪1‬ه‪ . /‬آن ا‪1‬ول ا ‪%‬ب ا‪1‬ه ( ا ‪8‬یت ا ‪%/‬ة‪=( .‬‬
‫آﻥ‪ F- R‬إ ‪u‬ء ا ق ‪ v G Rx‬ا ‪  R‬ﺝول ا‪/1‬ل‪ ،‬آ‪ … /‬ا =ل‪.‬‬
‫و اآ‪ R-‬ﺕ ? ا ‪ F-/‬ة ‪ u‬و(
ت ﺹا ی ا ‪ 0 L‬و‪8‬یت ا
ب وو‪8‬یت‬
‫ا !‪/‬ل رت ‪ e‬ا ‪8‬یت ا‪1‬و ‪ ،‬آ ﺕ=  ا ق‪ ،‬ا‪8‬ﻥ‪2K‬ل ‪ 0‬ا‪ //KZ‬د وﺕ‪j F‬‬
‫ﺝ‪C/‬ری ‪ . =-‬و ا‪8‬ﺙ اﻥ ‪ R‬ب ﺕ‪ 0 RUM/‬ﻥ‪ 8 DP‬و‪u 
$‬ی‬
‫ ‪ -‬إ ا ‪ 5‬ا أ‪ K( .x /‬ذ ? ا ‪ C‬آﻥ‪ R‬ا ‪8‬یت ا
 ﺕ‪K/ %‬ده‬
‫ﺕ=ی إﻥج ا =‪ 0+‬وﺕ‪/‬ن ا ‪ 2‬ا =‪ ( +‬ا ‪ .x 5‬و آﻥ‪ 2 R‬ﺕ ‪ D‬و[‪ H G‬‬
‫آ‪ /‬ﺽ[ ‪u‬ی ‪ 0‬ا =‪ ،0+‬و آﻥ‪ R‬ا ‪ C‬ا ! وﺕآ‪-‬ن ﺕ=ن [ ‪-‬ق ا‪1‬ور ‪.‬‬
‫و ه‪G‬ا ا ‪ %‬وﺝت أور ﻥ‪% C-K‬و  ‪H 0‬ة ‪ 0‬ا =‪ .0+‬و( ‪ /‬ﺕ‪ R /‬ا ‪ 2‬‬
‫( 
‪ 0 C /‬ودة ا ‪C‬ض ‪ 0‬أز ‪ 2 R ،1858-1857‬ا =‪ +‬أز ‪… 8‬‬
‫ ‪ C‬أﺹ‪ 8 R‬إﻥ ا (‪ ^ ،‚-%‬أی‪( U‬ﻥ‪ -‬وأ ‪/‬ﻥ ‪ ،‬و رو   ﺕ ض ‪^/‬‬
‫وﺥروف ‪( P-M‬د‪ .‬وأدى ﻥ=Ž ا =‪ 0+‬إ ارﺕ‪K‬ع آ ( أ ر ‪ P‬ا ‪/‬اد ا‪1‬و ‬
‫ا ‪ ( M-/‬ا ‪ 2‬ا ‪ .
-‬ﺹ‪ y %‬أن ا أ‪ 0 /‬ا ر ﻥا أ^ ‪ /‬ﻥ ‪ H‬ه‪،5‬‬

‫‪57‬‬
‫ ‪ 0‬ا ‪u2‬ر وا ‪ 0 +/‬را إ إ‪BH‬ق !ری ‪ .5C‬وه‪G‬ا ‪
 U‬ع  [ت‬
‫ا‪ 1‬ف ‪ 0‬ا ‪/‬ل ا‪1‬ور ‪.0‬‬

‫ا‪ 2‬دور ا ‪%‬ت  ﺹت ﺕ(‪ .C‬وع ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ ،$‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ^ ذ ? = ^‬
‫ ﺽا ا ‪ ( ^W/‬ا ‪ 0U‬أﺙ ء إﺽاب ‪/‬ل ا ء‪ 5 6 ،‬أ‪/‬ل ا ‪ K-/‬وا
ة‪.‬‬
‫وﺕ ا ‪/‬درة إ ذ ? ا ‪ j
/‬ا ﻥ ییﻥ ﻥت‪ .‬وﺕ‪ ? G RK F‬ا ‪u‬ض
 ﺥﺹ‪.‬‬
‫وآ‪( ( ? G‬ﻥ‪  ،-‬ﺕ  دة ﺕ ? ا
 ‪ W/‬ا ‪ /
/‬ا آﻥ‪ R‬ﻥ‪ R/6‬اﻥ‪M‬ب‬
‫ا ( ا ‪ /‬إ  ض ن‪ .‬وﺝت اﺕ‪82‬ت ‪ 0‬ا
 ‪ .0‬و‪ ? G‬م ى ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪$‬‬
‫وا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬هن ﺝی  ا‪8‬رﺕط ا ﺙ … ( ا ‪/ 0 y 2/‬ل ‪ L M‬ا‪+1‬ر‪ .‬وه‪G‬ا‬
‫ﺕن ا ‪%‬ب ا‪1‬ه ( ا ‪8‬یت ا ‪%/‬ة أﺙ‪ R‬اﻥ=‪ ( = / B‬ة أور ا‪28‬دی‪،‬‬
‫وﺽ‪  R‬ا ‪-‬اء ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ $‬وا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وا‪/ 1‬ن‪ ،‬و ا ‪/‬ل ا وس ( ‪6(%‬‬
‫ و(‪B‬دی‪GC . /‬ا آ‚ رآ‪ = ( ،j‬ا ‪ 
/‬ا‪1‬ول ‪ 0‬اأ‪ ///0‬ل‪ ،‬أن ب‬
‫ا‪8‬ﻥ‪2K‬ل ( ا =ن ا ‪ R ! g‬ﻥس ا ‪ =+ +M‬ا ‪ ،‬ﺕ‪ /‬آ‪ /‬آﻥ‪ R‬ب‬
‫ا=‪B‬ل ا ‪8‬یت ا ‪%/‬ة ﺽ إﻥ ا ‪ R‬ﻥس ا ‪ +M‬ﺝازی ا ‪K‬ﻥ‪ ^ -‬ا ‪W‬رة‪.‬‬

‫و و‪ GP2 g‬ث ‪n‬ﺥ آن ‪ e‬أﺙ‪ r‬أی‪/  U‬ل ‪ L M‬ا‪+1‬ر‪ =( .‬أ ‪ R u‬ا = ﻥ (‬
‫رو ‪ .‬ود‪ R‬ا ‪%‬ﺝ إ ﺕ‪ 0 - … =%‬ا>ﺹ‪B‬ت ( ‪( P‬وع ا>دارة وا ‪ %‬ة‬
‫ا‪28‬دی‪ .‬و( ا ‪ R‬ﻥ‪ e-K‬آﻥ‪ R‬ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری ﺕ ‪$‬ز وﺕ‪+‬ح ‪ ‚ +‬أآ‪ W‬ﺝ‪G‬ری‪ .‬وأﺥ‪G‬ت‬
‫ ‪ …x‬ا ‪%‬ود‪ C ( / ،‬ﻥ ‪ ،‬ﺕ‪+U‬ب‪ .‬وا‪ R/ H‬ا ‪ %‬ا = ‪2‬ی ا ‪-‬ﻥ‪ gU %‬ا‬
‫د( واة ‪ 2‬ن ا ‪M‬رﺝ وا اﺥ ‪ =( .‬ﺽ‪ R‬ﻥ  ‪ C‬رای ا ‪/‬د‪ ،‬و‪G%‬ت‬
‫( ا ‪ R‬ﻥ‪ e-K‬ا ‪ $‬ا ‪ x‬ا و ‪-‬ا ى ‪-/‬ة آﺕف و‪ 0 r H‬ا ب ا ‪/‬ﺕ! ‪.0‬‬
‫وآ ‪ L‬را( ‪ L‬وزﻥ ‪ g/= e‬ا‪8‬ﻥ‪K‬ﺽ ا ﻥ ‪.‬‬

‫‪ R8‬ا‪8‬ﻥ‪K‬ﺽ ا ﻥ ( أور ا ‪  ، u‬آﻥ‪ R‬ا = ‪2‬ی ا و  ﺽ‪ g‬آاه ‬
‫‪ ،‬ﺕ ‪ . / Kx‬وأ‪ R‬ت ‪ ،‬و ‪ C‬ا ‪%‬ن ا ‪K‬ﻥ‪ -‬وا>ﻥ ‪$‬ی‪ ،‬ی‬
‫ا ‪ ^/‬آ ‪/‬ا( ‪ 0 0‬ا‪8‬ﻥ‪K‬ﺽ ا ﻥ ‪% ،‬و ‪ ? G‬أن ﺕ ‪ G -K +‬ا ‪G‬ي آﻥ‪R‬‬
‫ﻥ‪G‬ر‪ r‬ﺕاآ‪ ( 5‬أوط ا ‪ .^/‬وﻥ‪( ( R/6‬ﻥ‪ 0 - -‬ا‪8‬ﺝ‪/‬ت‪ ،‬وﻥ‪ R/6‬آ‪
? G‬‬
‫آن  رأ‪ C‬ﺕ‪8‬ن و ان‪ .‬و( إﻥ ا ﺕ  دة ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ﺹة ﻥ ‪ 0‬آی‪/‬‬
‫وأوﺝ ‪ 0‬ا ‪/‬ل وا‪1‬ذ ‪ 0 -‬ا ‪ 0 K=W/‬ا ادی ‪.0‬‬

‫( ﻥ ‪-‬ن ‪ 1863‬أ ‪ ( 5‬ن ‪C‬ﺝن ﺥ‪ +‬ﺽ‪ P 5M‬ا‪1‬ذ ‪ -‬وأ = ( ‪ e‬آی‪/‬‬
‫ﺥ‪( +‬ع ‪ 0‬ا ﻥ ‪ .0‬واﺕ‪ GM‬ا‪8‬ﺝ‪/‬ع ارا ة ا ‪/‬ل ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وا>ﻥ ‪ $‬إ ‬
‫‪/‬ر ا ‪  /C /% /C  fuU‬ا ﺥ^ ‪ y 2‬ﻥ ‪ .‬وﺕ=ر أی‪ U‬ﺕ ‪5 6‬‬
‫‪C‬ﺝن ﺥ‪ +‬أ‪ ./‬وأ ‪ 5‬ذ ? ا ‪C/‬ﺝن ( ن ‪ - P‬ﻥ‪ 22 ( ،e-K‬ﺕ‪/‬ز ‪.1863‬‬
‫وﺕ‪%‬ث ( ‪ e‬أوﺝ وآی‪ 5 /‬ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ ،$‬وﺕ‪8‬ن ‪ 5‬ا ‪/‬ل ا ‪K‬ﻥ‪ .0 -‬و أآ ا
‪g /‬‬
‫ ﺽورة إ ء ﻥ ا ‪ . =-/‬آن ذ ? ه ا ‪/‬ﺽع ا  ‪+M‬ﺕ‪( = 0 .5C‬‬
‫ا م ا  اﺝ‪/‬ع ‪ 8‬ی‪F‬ﺕ ‪G‬آ‪ r‬دة ‪p‬رﺥ ا‪6‬ﻡ‪ .‬و ﺝى ﺕ ‪/ e/ 6‬درة ‪ 0‬ا ‪j
/‬‬
‫ا ﻥ ییﻥ ﻥت‪ 0 ،‬ون !رآ ا ﺹ ا ﺝازی ه‪ rG‬ا ‪/‬ة‪ .‬و أآ ( ‪ e‬أوﺝ‬
‫ ﺽورة ارﺕط أوﺙ… ‪ 0‬ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ $‬و‪/‬ل ا ا‪1‬ور‪ .‬و‪ Rx‬ا ‪x F-/‬‬
‫‪ . /‬و … أن ذآت ‪ 5‬أن ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ $‬آﻥا ی =ن ‪$‬ا‪ /‬یة ‪ ^ 0‬ا ‪/‬ل‬
‫ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وا 
 ‪ ،0‬و‪ / 8‬ا ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن‪ .‬و( ذ ? ا ‪ 0$‬آﻥ‪ R‬ا ‪M‬زة‪ ،‬ا آن آر‬
‫ا ‪=/‬و ‪ 0‬وﺽ ا ا  ‪ ،C‬ﺕ ‪2 /‬رة ر‪  - P‬ا ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن‪ .‬وآن ا ی ‪0‬‬
‫ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬ی ‪ /‬ن ( ا ء وا‪1‬ﺙث وا ‪ 2‬ا ‪GC . K‬ا آن ا ییﻥ ن ا>ﻥ ‪ $‬ی‪/ u‬ن‬
‫آ^ ﻥ‪F %‬ﺙ  ا ‪/‬ل ا‪1‬ﺝﻥ‚ ا =د ‪ 0‬إ إﻥ ا‪ .‬وا ‪%‬ل أن أ‪ ^C‬و ﺹل‬
‫إ ذ ? آﻥ‪ R‬م ﺕ ‪ 5 6‬ی
‪ 0 g/‬ا ‪/‬ل ‪ 0‬ا = ت‪.‬‬

‫وﺕ=ر أن یﺝ‪ e‬ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ $‬ﺥ‪ +‬إ ا ‪/‬ل ا ‪K‬ﻥ‪ .0 -‬و‪ U‬ی=رب أ‪C‬ا ﺙ‪B‬ﺙ ^‬
‫أن ی(‪ g‬ذ ? ا ‪+M‬ب إ ا ییﻥ ﻥ ‪ ( 0‬ن ‪2/ 6%‬د‪ .5C‬و ﺕ آ‪2 e‬رة‬
‫ر‪ - P‬أوﺝ ا ‪G‬ي ا إ  ‪ ( ،‬أرﺝ‪ y‬ا ‪ ،06‬ﺥ‪+‬ب ا ‪ Lx‬ا ‪G‬ي آن ﺕس‬
‫هرون وﺝ‪ ( eC‬ﻥ‪C‬ی ا =ن ا ‪ ! 0W‬إ ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪.0 -‬‬

‫( ﺕ ? ا ‪ =%‬آﻥ‪ R‬ا‪8‬ﻥ‪K‬ﺽ ا ﻥ  ‪ +=  ! R /‬ا ‪  6‬ی ا ‪%‬‬
‫ا = ‪2‬ی‪ .‬و‪ 8‬ید ا ‪+M‬ب ی‪F‬ﺕ ‪G‬آ ذ ?‪ .‬و أ‪( 5 +‬ة ‪F ،e x 0‬ﺕ  ‪e 5‬‬
‫ا ‪ g+=/‬ا ‪:‬‬

‫»إن إﺥء ا ! ب ﺽوري ‪u‬ی ‪ y 2‬ا ‪/‬ل‪ K( .‬آ^ ة ﻥ‪%‬ول ( ‪ C‬ﺕ‪ 0 -%‬وﺽ ‪0‬‬
‫‪x‬ی… ﺕ= Ž ة یم ا ‪ ^/‬أو زیدة ا‪1‬ﺝر‪ ،‬یﻥ ا أ‪ /‬ن ‪M‬ام ‪/‬ل (ﻥ‪0 -‬‬

‫‪58‬‬
‫و
 ‪ 0‬وأ ‪/‬ن ‪ -‬ی‪1 0‬داء ‪  ^= /‬أدﻥ ارﺕ‪ .K‬و‪ 0‬ء ا ‪ %‬أن ه‪G‬ا ا ‪C‬ی‬
‫یﺽ‪ g‬ﺽ‪ g‬ﺕ ‪ ( G K‬أ ن آ‪ W‬ة‪ .‬و‪ 0‬ا ‪p/‬آ أن ا ‪ 8 F+M‬ی=‪  g‬ﺕ… ر(ق ا ‬
‫ا‪1‬ور‪ ،‬وإﻥ‪  f=( /‬م وﺝد ﺹ  ‪ 0 /6‬ا‪1‬ﺝاء ‪ 0‬ا‪+1‬ر‪ .‬إ‪ 8‬أﻥ ﻥ‪ ^F‬أن‬
‫ی‪$‬ول ه‪G‬ا ا ﺽ‪ / g‬ی‚‪1 ،‬ن ﺝ‪C‬دﻥ ﺹل إ وﺽ‪ g‬ا ‪/‬ل ا ‪/‬ﻥ أﺝره‪ 5‬‬
‫ﻥ‪- jK‬ى ا ‪G‬ی‪ 0‬ی=ﺽن أﺝرا ﺕ‪ / g / K‬ی‚ ا ‪=/‬و ‪ 0 0‬ا‪M‬ام ‪ U‬ﺽ‬
‫ ‪- vKM v‬ى ﺕ ‪ =x ،‬و‪ 5C‬ا 
ری«‪.‬‬

‫ ‪ 5‬یﺝ‪ 5‬ا ‪+M‬ب إ ا ‪K‬ﻥ‪ ^ 0 -‬ا‪1‬ذ ‪ -‬وی^ إ ری‪ j‬إ‪ ( 8‬ﺕ!ی‪ 0‬ا ‪W‬ﻥ‬
‫‪ .1863‬وﺝى ﺕاو ‪ ( e‬ری‪ j‬آ‪/‬دة ﺕ‪%‬ی‪ ( U‬ا رت وا ‪  .^H!/‬أن رد ا ‪/‬ل‬
‫ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬ﺕ‪F‬ﺥ ‪x‬ی‪ =( .B‬آﻥ‪ R‬ا‪ 8‬ادات ‪  /P‬م وق ‪ ( GPC‬ری‪j‬‬
‫ ‪B‬ﻥ‪M‬ت ا ‪ [ C /‬ا !ی ا آن ‪ 0‬ا ‪K/‬ض أن ﺕ
ي ( ‪n‬ذار ‪ .1864‬و(‬
‫ﺕ ? ا ‪ 0 /
 Rx /‬ا ‪/‬ل‪ ،‬و ‪ 5C‬ﺕ‪8‬ن و ان‪p ،‬ا‪ w 8‬ا‪1‬ه‪ : /‬ه^‬
‫ی ‪ u‬أن ین ‪/‬ل ‪%‬ه‪ 5‬ا ‪M‬ﺹن ‪ 5C‬أم ‪ 5C‬ا‪8‬آ‪K‬ء ‪F‬ی ا ‪ 0 %/‬ا ادی ‪0‬؟‬
‫و رة أﺥى‪ ،‬ه^ ی ‪ u‬ا‪8‬ﻥ‪2K‬ل ﺽح وﺝ‪B‬ء ‪ 0‬ا ‪ /‬رﺽ ا ﺝازی وا ﺥ^ ‬
‫أس ﻥ‪ D‬ﺥص أم یﺝ‚ ا ‪ ( -‬رآب ا‪$1‬اب ا ﺝازی؟ و ﻥ!‪ R‬ﺕ ? ا ‪ F-/‬‬
‫ ا =ار  ا ﺥ^  ة وﺕ ‪ y‬ﺕ‪8‬ن‪.‬‬ ‫ﻥ= وا ( ﺥم ‪ 1863‬و‪ .1864 g +‬و ّ‬
‫آ‪ /‬ﺕ=ر ( ا ‪ R‬ﻥ‪ e-K‬ﺕ ^ ذ ? ا‪8‬ﻥ!=ق ‪ 0‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ا ﺝازی ( وﺙ = ﻥ
‬
‫ﺥﺹ ‪ =x ،R /‬د ‪ ،C‬ا‪ 5‬ن ا‪.H!9‬‬

‫إن ذ ? ا ن ع وح ا ودوﻥ ( ‪ e/-‬ا ‪6‬ي‪ ( ،‬ﻥ=‪6 r‬م ا ﺝازي‪ e .‬ی ‪F‬ى‬
‫ﺽح وﺝ‪B‬ء ( ا ‪ R‬ﻥ‪ 0 e-K‬ا ﻥ‪ D‬ا ‪ ،5 / -‬وی إ ﺕ! ^ ﺕ ‪ 5 6‬‬
‫ﺥص ‪/‬ل‪ ،‬وی‪/ y  ‚ +‬ل إ ا ‪ /‬ن آ ‪ /‬ی‪ /‬ا ‪ 0‬ا ‪G‬ود ‪y 2 0‬‬
‫ا و ری‪.‬‬

‫أی ودون ‪%‬ارة ن ا‪ H!9‬وآ‚ ( ه‪G‬ا ا ‪/‬ﺽع آ ه ‪ 0‬ﺥ ‪K p‬ﺕ‪ .e‬و اﻥ‚‬
‫ ا ‪ ( e ( ^/‬ا‪ C1‬ا‪1‬ﺥ ة ‪ 0‬ﺕ‪ U e ،e‬ﻥ‪ ^ e%‬ﺹور‪ .r‬و ان ذ ?‬
‫ا ب ‪ 0‬ا ‪ o‬ت ا‪ 2 0 9‬ا ﻡ‪ .‬و أ ( ‪ e‬ودون ‪/‬ل ‪ ( …%‬أن ین‬
‫ ‪ 5C‬ﺕ ‪ .^=- =x 5 6‬وأی ا ﻥ‪ D‬ا
ی ‪/‬ل ا ری‪ 0 -‬ا ‪G‬ي رأى ( ‪ e‬ﺥ د ^ ‬
‫ا ‪+‬ت ا ‪  -‬ا ‪ PC‬ا ﺕ ‪+‬ي ‪ C‬ا ‪ =+‬ا ‪ .‬و [‪ 0‬ﺕ‪ ?-/‬ﺝ‪ C‬ﻥ‪ r6‬ا =ی‪0 /‬‬
‫ا‪8‬ﺽات وﺝ‪ /‬ت ا ‪ (U‬وا ‪-/‬ة ا ‪/‬د ‪€( ،‬ن آ‪ e‬ی إ ا‪1‬ذهن‪ / ،‬ی ‪e v‬‬
‫‪ 0‬روح ا
ج  ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي و‪ 0‬ﻥ‪$‬وع و ري‪ eK p ،‬ا‪1‬ول ‪ 0‬ا ‪. /‬‬
‫و ‪H‬ت ه‪ rG‬ا ‪ 0 %( /‬ا ‪ =+‬ا  واا ‪ 0‬ا ‚ ا ‪F/‬ﺙرة ى ا ‪/‬ل ا ‪K‬ﻥ‪.0 -‬‬
‫و ‪ 0‬یور ا ‪B‬م ‪ 0‬ﺕ‪F‬ﺙ ا ودوﻥ ( ‪ C‬ا‪6‬ﻡ‪ //‬ا‪6‬و‪ 8 ،q//‬ی
ز أن ﻥ‪ 0 C-‬أن‬
‫ا ‪2=/‬د ‪ C‬ا ودوﻥ آ‪ /‬ﺕﻥ‪  R‬ﻥ! ‪ ///‬ن ا‪ R%( .H!9///‬ذ ? ا !^‪ ،‬ر‪R‬‬
‫ا ودوﻥ ﺕ‪F‬ﺙ ا آ ا  وﺝ‪C‬ت ﻥ‪ 6‬ا ‪ 0 K=W/‬ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا وس‪ .‬و ﺕﺝ‪ 5‬آب ودون‪،‬‬
‫ا ‪2‬در  و(ﺕ‪ ،e‬إ ا و  ی وا ‪ 0‬آ} ‪ ،‬ن‪ ،-( PM .‬ا ‪G‬ي أﺹب ‪e‬‬
‫ ‪ /‬آ‪ W‬ا‪.‬‬

‫ﺕ‪2‬م زهء م ‪ 0‬ا ‪ ^ 0$‬أن ی‪ gU‬ا ‪/‬ل ا ری‪ -‬ن ﺥ‪ +‬ﺝا ‪ .‬و ﺕ‪ 5‬اﻥ‪M‬ب و(‬
‫ﺥص = ‪ e‬إ ن‪ .‬وا=‪GC 8‬ا ا ( ﻥ‪ 56‬اﺝ‪/‬ع ( ‪ 28‬أی ل ‪ ( 1864‬ن‬
‫رﺕن‪ ‚ ( ،‬ا ‪/‬ی ‪ .‬و ﺕأس ا ‪ . - ^K%‬وآﻥ‪ R‬ا = ‪ .6‬و( ا ء ﺕ‪ B‬أوﺝ‬
‫ﺥ‪+‬ب ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ .$‬ﺙ‪ 5‬ﺕ‪ B‬ﺕ‪8‬ن ﺥ‪+‬ب ا ‪K‬ﻥ‪ .0 -‬وهآ‪ 5‬ه‪G‬ا ا ‪:e g+=/‬‬

‫»ا =م ا ﻥ‪ ،‬ﺕ=‪ 5 -‬ا ‪ ،^/‬ی ا 


رة‪ :‬ﺕ ? ه ا ا^ ا ‪BW‬ﺙ ا ی ‪ u‬أن ﺕ‪F-‬ﺙ‬
‫ﻥه ‪1 ،‬ﻥ‪% / C‬ی^ ة ا ‪ g/
/‬ا‪28‬دی ﺕ‪%‬ی‪ B‬ﺝ‪G‬ری‪ ^ = .‬ا أ‪ /‬ن‪،‬‬
‫=‪ 0 -‬ة ا‪ 1‬ء وﺝت ا ‪$‬ن‪ ،‬اﺕ‪%‬دات  وﺹ  ی‪ .‬وإذا ‪ 5‬ﻥ‪ GM‬ﺕا ‬
‫د( ‪ 8 =% …%- -( ،‬ر‪ e ( /‬و‪ .=K 8‬إن ‪ ،‬ﻥ‪/ 0%‬ل ا‪+1‬ر ‪ ،x‬أن ﻥ‪%‬‬
‫وأن ﻥ= ‪ 5‬ا  ( وﺝ‪ e‬ا ﺽ‪ g‬ا =‪ 5P‬ا ‪G‬ي ی‪C‬د =‪ 5-‬ا !ی إ اد ‪ 0‬ﺝ ع ا س‬
‫وا ‪-‬ﺥ‪ 0 0 +‬ﺝ‪ ،C‬وإ أو ‪u‬ر ‪ 0‬ك ا ‪/‬ل وا‪1‬ر ا ‪ [ /‬ا ‪+‬ن‪ .‬أ‪- ( 8‬‬
‫ ‪ U  U‬ﻥرك ه( «‪.‬‬

‫^ أن ا ‪/‬ل ا ‪K‬ﻥ‪ / 0 -‬ا ‪! 5C‬وع ﺕ ‪ .5 6‬و‪/‬ﺝ‪ e‬ﺕ!^ ( ن
 ﺥﺹ ‪K p‬‬
‫‪ W/ 0‬ﺝ‪ g /‬ا‪+1‬ر‪ ،‬آ‪ /‬ﺕ!^ ( ﺝ‪ g /‬ا ‪/‬ن ا ى ( أر
ن (  اﺕ‪2‬ل‬
‫ ? ا
 ا ‪/‬آ‪$‬ی وﺕ(‪ g‬إ ‪ C‬ه‪ rG‬ا ‪ -/‬أو ﺕ ? ‪ Ž%K‬وا رس‪ .‬و ا ‪ [ C‬ا ‪/‬آ‪$‬ی‬
‫أن ﺕ‪ 2 ( 5%‬ا =ش‪ .‬و ‪%‬ی ^ ا ‪2 5 6‬رة ﻥ‪ ، PC‬ی
‚ أن ی ‪p‬ﺕ‪ /‬أ‪/‬‬
‫ ‪B‬ﻥ =د ( 
‪.‬‬

‫‪59‬‬
‫ ‪ F- 5‬ﻥ و‪ : 8‬آن دور رآ‪j‬؟ ‪ 5‬ی‪/ 0‬رآ‪ j‬أي دور ( ذ ? آ ‪ = .e‬روی‪R‬‬
‫ ‪ 2 ^ 2K 5‬ا ‪ U%‬م ‪ 28‬أی ل ‪ ،1864‬ذ ? ا م ا ‪G‬ي ﻥﺝ‪ g‬إ ‪ e‬ﺕری‪ m‬ا‪6‬ﻡ‪،/‬‬
‫ ﺕ (ا أن آ^ ﺕ‪ ( e ( 5‬ذ ? ا‪8‬ﺝ‪/‬ع‪ 0 ،‬ا ای إ ا ‪C‬ی‪ ،‬آن ‪ 0‬ﺹ ‪ g‬ا ‪/‬ل‬
‫أﻥ‪ .5C-K‬و ا‪s‬ن أ أن اذآ ا‪ 5‬رآ‪ j‬ة واة‪  .‬أﻥ‪ e‬آن‪ ( ،‬ذ ? ا م‬
‫ا ‪C!/‬د‪ ،‬ﺽا ا‪8‬ﺝ‪/‬ع ‪ . K2‬آ ‪ L‬أ‪ e 0‬أن ی!رك ( ‪e‬؟ ا
اب  ه‪G‬ا‬
‫ا ‪p-‬ال ﻥ
‪G ( r‬آة ﺹ‪ u‬ة وﺝﺕ‪2/ C‬د( ‪ 0‬أوراق رآ‪:j‬‬

‫إ ا ‪ -‬رآ‪،j‬‬
‫ ي‪ ،‬إن
 ﺕ ‪ 5 6‬ا ‪C/‬ﺝن ﺕﺝك أن ﺕم ‪U%‬ر‪ .r‬و€ازك ه‪ rG‬ا ‪G/‬آة‪ ،‬ﺕ‪g +-‬‬
‫أن ﺕﺥ^ إ ا = ا 
‪ C ( g/‬ا
 ( ا ‪ 7 -‬و‪ 30‬د =‪.‬‬
‫ا ‪? Ž M/‬‬
‫آی‪./‬‬

‫ ‪W 0‬ت  ه‪ rG‬ا ‪ ،‬ﺕ‪-‬ء ‪  R‬و ‪ 0‬ﻥ‪ / -K‬ی‪ 0/‬أن ین د(‪ g‬ی‪ /‬إ ‬
‫دة رآ‪ .j‬و ‪/‬ذا ‪ 5‬ﺕ^ ﺕ ? ا ة إ ا ی ‪ 0‬ا ‪C/‬ﺝی‪ 0‬ا‪s‬ﺥی‪ 0‬ا ‪ 0 / =/‬و[‪( G‬‬
‫ ن وا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا  أوﺙ… ا ‪B2‬ت ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬أو ا>ﻥ ‪$‬؟ و ‪/‬ذا اﻥ‪ ‚M‬رآ‪/L ( j‬‬
‫ا
‪ /‬ا‪ /1‬ا ‪ =/‬؟‬

‫ی‪ /‬أن ﻥ‪K‬ض (وﺽ ة ‪2‬د ه‪G‬ا ا ‪/‬ﺽع‪ .‬وأب ا ‪K‬وض إ ا ا‪ g‬ه ا ‪= .‬‬
‫=‪ R‬ا>رة إ ا ور ا ‪G‬ي ‪ e‬ا
‪ /‬ا ‪ /‬ا‪/ 1‬ﻥ ا آن =ه ( ن ﻥ=‪+‬‬
‫ﺕ
‪/ g/‬ل ‪ L M 0‬ا = ت‪ .‬و اآ‪ R-‬ﺕ ? ا
‪ /‬ا ‪$/‬ی ‪ 0‬ا‪1‬ه‪ 0  /‬أدرك‬
‫ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ $‬أﻥ‪ 5C-K‬ﺽورة ﺕﺙ … ا وا‪/ 1 f‬ن >ﺽ ف أﺙ ا ا‚ ا ﺥ ‪$ /‬ا‪5‬‬
‫ ‪ 0‬ا ‪/‬ل ا ‪G‬ی‪ 0‬آن ا ‪=/‬و ن ی
‪G‬ﻥ‪ 5C‬إ ن ‪x 0‬ی… وآ‪B‬ء ‪ .‬و‪ 0‬ه ‪R‬‬
‫‪B‬ت ‪ 2M‬وﺙ = ‪ g‬أ‪U‬ء را‪ /‬ا‪ H /‬ا =ی‪ :/‬إیریس‪ K ، - ،‬ر‪ .‬وآن‬
‫ا‪1‬و‪8‬ن ﺥ ‪ ،0 x‬وا ‪  W‬ﺝ‪2‬ﺹ‪-‬ر ی ‪ ( ^/‬ا ء وآﻥا ﺝ‪ 5C /‬ی!رآن !ط (‬
‫ا ‪%‬آ ا ‪ C/‬ا ﻥ وی (ن ‪ … /‬ا ‪ /6 ( /‬ا ‪ j
/‬ا ﻥ ییﻥ ﻥت ودﺕ‪.C‬‬
‫وأرﺝ‪ y‬ا ‪ 06‬أن آی‪ /‬وأوﺝ ﺕ ( ‪ 5Cx‬إ رآ‪ j‬ا ‪G‬ي آن ﺝد ور‪ ( ،r‬ز‪0‬‬
‫‪B ،RH( U‬ﺕ‪ /
 e‬ا ‪ /‬ا‪/ 1‬ﻥ ‪.‬‬

‫إذن ( ور ا ‪/ = =%‬رآ‪ ،j‬ا ‪G‬ي ‪ 5‬ی‪ jp 0‬ا‪6‬ﻡ‪ //‬ا‪6‬و‪ q//‬وإن أﺹ‪C = - y‬‬
‫ا ‪ /‬ا ‪ 5 ،- P‬یأ إ‪  8‬ﺕ‪ j F‬ﺕ ? ا‪6‬ﻡ‪ .//‬وآ‪ /‬رأی‪ 5 ،5‬ﺕ … ا
 ا ‪( M /‬‬
‫اﺝ‪/‬ع ‪ 26‬أی ل أي ﺕ ‪/‬ت أو أي ﺕﺝ ‪C‬ت‪ .‬و ‪ 5‬ی‪ 0 0‬یی‪ 8 C‬ﻥ‪ ،D‬و‪ 8‬ﻥ‪6‬م داﺥ ‪،‬‬
‫و ‪ 5‬ی‪ C 0‬ا‪ .5‬و آن ( ن أﺹ‪ B‬ﺝ‪ /‬أ‪ /‬ه »اا‪ //‬ا ﻡ‪ «//‬ا ‬
‫ا‪ R(U‬ا‪ .//L‬و( ‪ U%‬ﺽ‪ f‬ا
‪ -‬ا‪1‬و  ? ا
 ﺕ‪ ^W/‬أ‪/‬ء ‪ W/‬ﺕ ?‬
‫اا‪ ،‬وآﻥا آ ‪ 0 5C‬ا ﺝازی ‪ 0‬ا ‪ .0 +‬و ‪ 5‬ی=ا ا  ا
 ا
یة ﺕ‪j F‬‬
‫ﺝ‪ /‬ﺝیة‪ .‬آن ‪ 5CU‬ی‪%‬ث ‪ 0‬ﺕ ‪ 5 6‬ﺝ‪ /‬أ‪ /‬ﺝیة ! ا‪1‬اب ‪ 8‬أم ا ‪/‬ل‬
‫وه‪ ،5‬وإﻥ‪ /‬أی‪ U‬أم ﺝ‪ g /‬أو [? ا ‪G‬ی‪ 0‬ی‪H‬ن ( اﺕ‪%‬د أ‪ /‬وی !ون ﺕ‪ 0 -%‬ا ﺽ‪g‬‬
‫ا ‪ -‬وا‪28‬دي
‪/‬ه ا د‪ .‬وإﻥ‪ /‬ء  إ ‪%‬ح اﺙ ‪ 0 0‬ا ‪/‬ل‪ ،‬إیریس‬
‫و( ك –وه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ  ‪ -… W‬ﺕ=ر أن ی‪  … +‬ا
‪ /‬ا
یة ا‪ 5‬اا‪ /‬ا‪6‬ﻡ‪/‬‬
‫ ‪ .U‬و ‪ 6‬ه‪G‬ا ا‪8‬اح ‪F‬ی ا>ﻥ ‪ $‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آن ( اده‪ W 5‬ن آ‪ 0 W‬أ‪U‬ء‬
‫ا‪ L‬ا ا =ی‪ C ،/‬ا ‪$%‬ب ا ‪.W /‬‬

‫إن ا ‪ /-‬ا أ‪  R= x‬ا


‪ /‬ا‪ /1‬ا
یة دت ‪%‬ل ‪ =( .C x‬أ‪C R2‬‬
‫ ‪%‬ل ا ﺝازی ‪ 0‬ا ‪ 0 +‬ا ‪ = ( 0 / =/‬اا ا ﻡ‪ .‬ود ‪ R‬ا
 إ ا ‪= 0 %‬‬
‫ﺝی‪ .‬و ‪ CK‬ا ( … ( ا ‪W‬ر  ‪ (H‬ﺹ‪ u‬ة ‪ 0  H‬ا
‪ /‬ا ‪ /‬ا‪/ 1‬ﻥ ‪،‬‬
‫( ا ‪ %‬ا ‪G‬ي آن ی=‪ e +‬ا ‪C/‬ﺝون وا ‪/‬ل ا‪1‬ﺝﻥ‚‪.‬‬

‫ أن ‪/‬ت ا
‪ ? G /‬ا‪ R ،58‬ﺕ‪ gU‬ا ﻥ‪ D‬وﺕ‪%‬ر اد ا ‪6‬م ا اﺥ ‪.‬‬
‫و ﻥ‪ 5CK‬ﺝى ( (ة ‪ ،=8‬ی ‪ u‬أن ﻥ‪ ^ M‬ﺝ ‪ 
-‬و‪H‬اد أو ا ‪G K‬ی‬
‫یور ( ‪ C‬ﺹاع ‪ 0‬ة أﺝ ‪ %‬أو أ‪$‬اب‪ .‬إن ﺥ و ‪/‬ی أي ([ =اره ه ﺕ‪0 F‬‬
‫ا ‪ .C  u‬ه‪G‬ا ی (‪ e‬آ^ ‪ 0 
( U‬ا‪ 1‬ء‪ ،‬وه‪G‬ا آن ی (‪ e‬أی‪ U‬أ‪U‬ء‬

 ا‪6‬ﻡ‪ 0 %( .//‬آﻥا ی‪G‬هن إ ا
‪-‬ت آﻥا ی‪%+2‬ن ‪ 5C‬أآ د ‪0 0/‬‬
‫ا‪1‬ﺹء‪  .‬أن ء ا ‪ g +‬ء أن ﺕن ا
 ‪ 0 K p‬ا ﺹ ا‪1‬آ‪ W‬اﺥ‪ (B‬وﺕ (ا‪.‬‬

‫آن ه ك‪ ( ،‬ا ‪=/‬م ا‪1‬ول‪ ،‬ا>ﻥ ‪ $‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ه‪ 5‬أﻥ‪ 0 /-= 5C-K‬إ ة ([ت‪:‬‬
‫ﺕییﻥ ﻥ ‪ 0 W ،0‬ا‪ ،‬أوی ‪ .0 = 0‬وآن ه ك (ﻥ‪ -‬ن ‪ 8‬ع ‪x‬ی ‪( 5C‬‬
‫ا ‪ ^P-/‬ا‪28‬دی‪ 5C ،‬آﻥا ی ون اﺥ‪2‬ﺹ ‪ ( 0‬ا ‪ 0 K‬ا ‪W‬ري‪ .‬وآن ه ك أی‪U‬‬

‫‪60‬‬
‫إی‪ +‬ن‪ ،‬وآﻥا ذوي ﻥ‪K‬ذ وا‪ g‬و[‪1 G‬ﻥ‪ 5C‬آﻥا = دة رﺝ^ وا‪ g‬ا !  ى ا>ﻥ ‪ $‬ه‬
‫ا ‪W‬ري ا … ﺕ‪$‬ی ‪ ،‬ا
‪C/‬ري ا ‪ ،j/%/‬و( ا ‪ R‬ﻥ‪ e-K‬ا ‪/‬ی‪ .0‬وآن ه ك ‪C‬ﺝون‬
‫ ﻥ ن ی=ن ا ‪ F-/‬ا ﻥ  آ^ ‪ F-‬اه‪ .‬وآن ه ك أﺥ ا أ ‪/‬ن ‪،^PB‬‬
‫وﺝ‪ 0 5C /‬ا أ‪U‬ء را‪ //‬ا‪ :H //‬ایریس‪ ، - ،‬ﺥ ‪ K ،‬ر‪ ،‬وأﺥ ا‬
‫رآ‪.j‬‬

‫‪! Rx‬ری‪ g‬ة‪ .‬ض ا>ی‪ +‬ن !و ﺹ‪ 5/‬وا ‪!/‬وع ا ‪K‬ﻥ‪ -‬و(… ﻥ‪/‬ذج وا‬
‫ﺕ=ی‪ .‬و دا(‪ g‬رآ‪ ( ،j‬ا
 ا ‪ K‬ا آن ی!رك ( أ‪ 0 ،C /‬أ‪x‬وﺕ‪،e‬‬
‫وآ ‪n ( L‬ﺥ ا ‪+/‬ف =ی‪! 5‬و‪ e‬إ ‚ ا
‪ .‬و( ا
‪ -‬ا ا –( ا‪1‬ول ‪0‬‬
‫ﺕ!ی‪ 0‬ا ‪W‬ﻥ ‪ -1864‬ﺕ‪ =  u 5‬إار !وع رآ‪ v g ،j‬ا ی‪B‬ت ا ! ‬
‫ا ی‪ /‬ا‪1‬ه‪. /‬‬

‫ أن أل‪ ،‬و ﺝز(‪ 0 ^ R‬ر رآ‪ ( j‬أﻥ‪6‬رآ‪ ،5‬أن ذ ?‬ ‫آ ‪ L‬ث ذ ?؟ ی
‚ ّ‬
‫ ‪ 5‬ی‪ 5‬ون ‪-‬و‪ ،‬ون ﺕ‪-‬ه^‪ .‬وآ‪ /‬ل رآ‪ j‬ﻥ‪ ( e-K‬ر ‪ e‬إ اﻥ
‪ ،$‬اﺽ‪ +‬إ ‬
‫»أن یﺥ^  ا ‪6‬م ا اﺥ وا ﻥ‪ v D‬آ ‪/‬ت ‪ 0‬أ‪» r‬ا ‪» ،«…%‬ا‪1‬ﺥ‪B‬ق«‪،‬‬
‫»ا ا «‪ e ،‬أدرﺝ‪ » C‬ﻥ‪ 8 %‬ی‪ 0/‬أن ی
‪ C 5‬ﺽر«‪.‬‬

‫ ‪ j 0‬ذ ? رآ‪ ،j‬و  ذ ? ا ‪ %‬أ( ‪ ( y‬اﺝ‪/‬ع ی ا‪8‬ﺥ‪B‬ط آ‪ ( ? G‬أن‬
‫ی‪K‬ز ‪F‬ی ‪ e‬ا‪8‬ﺝ‪x1 /‬وﺕ‪ .e‬إﻥ‪ /‬ی‪ 0/‬ﻥ
‪ ( e‬ا ‪/‬ه ا ‪M‬ر )وه‪G‬ا ی=‬
‫‪ e‬و‪ r‬آﻥ ‪ (0‬ا د ^ ‪ ( C‬ﺕ‪ L F‬ا]‪ /‬ب ا‪ /!!AZ‬ﺡ ”‪ . /‬وآ‪ /‬ی= رآ‪j‬‬
‫( ا  ا ‪ K -‬ا ‪G‬آ إ اﻥ
‪ ،$‬آن ‪ 0‬ا ‪/ 2‬ن ض وﺝ‪C‬ت ا ‪ 6‬ا ! ‬
‫( ^ ی‪p‬ه ‪1 C‬ن ﺕن = ى ا ‪%‬آ ا ‪ .GPC /‬آن ‪ 0‬ا ‪ ^ %-/‬ا‪M‬ام ‪u‬‬
‫ا ن ا ا
ی[ وا ‪W‬ری‪ .‬آن ا ‪ +/‬ب ا ‪ ( L‬ا ‪/U/‬ن‪ ،‬وا‪8‬ال ( ا !^‪.‬‬
‫و م رآ‪ ? j‬ا ‪ /C/‬ﺥ  م‪.‬‬

‫آ‚ ذ ? ا]‪ //‬ب   ! ‪ 0‬ا‪ //‬ن ا‪ . //‬آن ا]‪ //‬ب وا‪ //‬ن إذن ‪0‬‬
‫وﺽ‪ L p g‬وا‪ 0 ،‬آن ﺙ‪ /‬اﺥ‪B‬ف ‪ 0 … /‬ا ‪C‬ی‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬را ( ‪ /C‬و ‪ 0‬ا ‪0 / 6‬‬
‫ا ‪G‬ی‪ 0‬آ‚ ‪ /C‬و‪ ./C/‬آن ا‪ /‬ن ا‪  /‬أ ‪ /
 5 L‬ﺹ‪ u‬ة ‪ 0‬ا ‪W‬ری ‪0‬‬
‫وا ! ‪ 5 0‬آ ‪ /‬آﻥ‪ R‬ﺕ‪$‬ال ی( ‪ G 0 .‬ذ ? ا ‪ 0 %‬آن ا ! ن‬
‫ی‪p‬آون  أﻥ‪ 8 5C‬ی‪+‬ن أي دئ ﺥﺹ  (ﺽ‪  C‬ا ‪%‬آ ا ‪ ، /‬و أﻥ‪5C‬‬
‫ی‪ -‬ن (=‪ f‬إ ﺕ‪ f -‬ا ‪U‬ء ﺽ‪ 0/‬ﻥ‪+‬ق ﺕ ? ا ‪%‬آ  ا ‪ y 2/‬ا و ری (‬
‫ا‪+1‬ر ﺝ‪2 ، /‬ف ا ‪ 0 6‬ا = ت‪.‬‬

‫أ ( ‪ =( 1864‬ﻥ‪ R/‬ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ﻥ‪/‬ا ‪ ،-%‬واآ‪ C ،=x g+ R-‬آﻥ‪8 R‬‬
‫ﺕ‪$‬ال ‪ K M‬ﺕ‪ / K M‬أی‪6 0 ،U‬ر ﺕ‪+‬ر ا ا ‪ 0 ،=+‬ا ‪ +‬ا ‪W‬ری ا ‪ [U‬‬
‫ا د م ‪ .1848‬و آﻥ‪ R‬ه [ ا‪1‬رآن ا
یة ? ا ‪%‬آ‪ ،‬ا ‪ C/‬آ‚ رآ‪n j‬ﻥ[‪،G‬‬
‫‪ ^F‬ﺕ‪ 0 K M‬ﺕ ? ا ‪G . +‬ا آن ‪F $‬ن ی‚ ا ن ا
ی ‪n‬ﺥ‪G‬ا ( ار‪- r‬ى‬
‫ﺕ‪+‬ر ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ودﺕ‪ 0 ،C‬دون أن ی‪ g M‬ذ ? ‪ 0‬أي أ‪x‬و أ ‪0‬‬
‫أ‪x‬وت ا ن ا ‪.‬‬

‫إﻥ‪( 5‬ن ﺕ ? ا


‪ C‬ا اة ا ‪G‬ي اﻥ‪ e
C‬ا‪6‬ﻡ ا ‪ .‬وا ‪%‬ل أن رآ‪ j‬أ‪،+‬‬
‫( ﻥ‪ e‬ا
ی‪ 8W ،‬آ‪   B‬ﺕ‪ … +‬ذ ? ا ?‪ =( .‬ﺹغ ( ‪ e‬ا ‪ ‚ +/‬وأز ﺝ‪g /‬‬
‫ا =ط ا ی‪ 0/‬وی
‚ أن ﺕ‪ C %‬ا
‪/‬ه ا ‪ ، /‬وا  أ‪ C‬ی‪ 0/‬‬
‫ا ‪/‬ل ا ‪ =+‬أن ی‪ ( /-‬ا ‪+‬ر‪ .‬وا ‪ ‚ +/‬ا ‪ =+‬ا ‪/‬ة و ری ا ﺹ‪CH‬‬
‫رآ‪ j‬آﻥ‪ R‬ﻥ
 ‪ ‚ +/ =+‬ا ‪ =-‬ا وردت ( ا ن ا ‪.‬‬

‫و‪ L M 0‬ﺕ ? ا ‪$‬وای آن رآ‪ j‬ی‪K‬ق ﺕ‪  = K‬ﺕ‪$‬ی و ا ‪W‬ری ‪0‬‬
‫ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬و ا‪8‬اآ ‪ 0‬ا>ﻥ ‪ $‬ا ‪/‬ا‪ = ( 0 Q‬ا‪6‬ﻡ‪ ./‬آن م  ى ‬
‫! ‪ 0 ،‬دون أن ی ل [ ( د‪ eP‬ا‪ ^/ ، 1‬ﺽ‪ .5M‬إذ آن أﻥ‪ C‬ا ‪5‬‬
‫ا‪1‬و ‪ eK p/‬ا ‪ 5 6‬واﻥ‚  إﻥ
ز ا ‪ 
/‬ا‪1‬ول ‪ 0‬اأ‪ /0‬ل‪ .‬آن رآ‪ j‬و[‪ G‬ا ﺝ^‬
‫ا  ( ا ‪ 5‬ا ‪G‬ي أ‪ 0-‬درا وﺽ‪ g‬ا ‪ =+‬ا  و(‪ … / 5C‬ا ‪ 5CK‬أوا ا ‪g/
/‬‬
‫ا أ‪ 5 . /‬ی‪ ( 0‬إﻥ ا آ ‪ C‬رﺝ^ وا آ ‪ L‬ﻥ‪ =! ^W e-K‬درا ﺝ‪ g /‬ﺕ=ری ‪!K‬‬
‫ا ‪2/‬ﻥ‪ g‬وأ‪/‬ل ا
ن ا ‪/‬ﻥ ا ﺕ‪2‬ر وﺽ‪( g‬وع ا ‪ 2‬و‪ L M‬ا‪yP‬‬
‫ا و ری ا ‪/‬ی وا ی‪ . K‬وآن رآ‪ j‬ﺽ ( ه‪ rG‬ا ‪ ^P-/‬أآ‪ 0 W‬ا ‪/‬ل ا‪U1‬ء‬
‫( ا
‪ .‬آن ( ه‪ rG‬ا
 ﺥزون ی (ن … ا ‪ ( /‬ا ﺽ‪ ،5C( ( g‬وا( ن‬
‫ذوو إ‪Bx‬ع  ﺹ ا‪G1‬ی‪ ،‬وﻥ
رون وﺝ‪2‬ﺹن ‪/‬ن ‪F‬وﺽع ‪/‬ل ا ء‪5 0 ،‬‬

‫‪61‬‬
‫ی‪ 0‬ه ك ‪ H‬رآ‪ j‬ی ف ‪ … /‬ا ‪ ( /‬وﺽ‪ g‬ا‪ yP‬ا ‪ =+‬ا  وی‪ 0-%‬ر‪e+‬‬
‫ =اﻥ ‪ 0‬ا “ﻥج ا أ‪. /‬‬

‫ﺕ
‪ R‬ه رآ‪ j‬آ‪%/‬ض ( ﺕ‪ L F‬ذ ? ا ن‪ /( .‬اﻥ‪ ( … +‬ا‪ //‬ن ا‪0 //‬‬
‫ا ا ا‪ ( 1‬آ^ ا ‪+‬ر ا ری‪ M‬وآ^ ا ‪%‬آ ا ‪ ، -‬وا ﺹاع ا ‪=+‬ت‪ ،‬آ‪? G‬‬
‫(€ﻥ‪ e‬یأ ا ن ا
ی ‪ 8‬رات ‪/ 8 ،‬اﺽ ‪ ،= g‬وإﻥ‪$ / gP /‬ة ﺽ‪ g‬ا ‪=+‬‬
‫ا ‪:‬‬

‫»ﺙ‪ /‬وا  ‪ u‬ا‪1‬ه‪ 1848 0/( : /‬إ ‪ 5 1864‬ی =Ž ‪p‬س ا ‪ =+‬ا ‪ g ،‬أن ﺕ ?‬
‫ا ‪ += =%‬ا ‪ ( 6‬ا ری‪  0 m‬ﺕ‪+‬ر ا ‪ 2‬وا 
رة«‪.‬‬

‫و ﺝع إ ﺥ‪+‬ب ‪BH‬دن ( 


‪ j‬ا ‪/‬م ی ‪ 0‬رآ‪ j‬أن ﺕ‪ -‬أ!ر ا س‬
‫‪/H‬ن  ﺥض ‪/H‬ر ﺹاع س ﺕ‪ 8 5C! /= F‬أآ‪  ،W‬ا ‪ 0 5H‬أن‬
‫ا 
رة ( ی‪+‬ﻥ ا ‪ /6‬ﺕ‪ RKU‬ﺙ‪B‬ث ات ‪ .1843 G‬وآن ا ‪
/‬ن وا ‪ = /‬ن‬
‫( ا ‪ K /‬ی=ﺕن ﺥ ا ‪ /‬ﺕ=ت ‪ e‬ا‪ yP‬ة ‪ 0‬ا ‪/‬ل‪.‬‬

‫و ﺝع إ وﺙ‪ …P‬ا


ن ا ‪/‬ﻥ ی ‪ 0‬رآ‪ j‬أن ا ‪  u‬ا ‪ 0 =-‬ا ‪ =+‬ا ‬
‫ﻥ‪ 2‬ا ‪Gu‬ی‪n ،‬ی إ ا‪8‬ﻥ‪B%‬ل‪( ،‬ی‪” -‬اض‪ / ،‬ﺕس ا ‪=+‬ت ا ‪ /‬ا ‪$/‬ی ( ‪$/‬ی‬
‫‪ 0‬ا ‪W‬وات‪.‬‬

‫ی‪ D -‬رآ‪ j‬أن أدواء ا ‪ =+‬ا  ‪B 8‬ج ‪BM ،C‬ف ‪$‬ا‪ 5‬ا‪28‬دی ‪ 0‬ا ﺝازی ‪،0‬‬
‫‪ 0 -% 8‬ا‪8s‬ت‪ ،‬و‪ … + 8‬ا ‪  5‬ا ‪ ، 2‬و‪ 8‬آ!ف ‪/ -‬ات ﺝیة‪ ،‬و‪8‬‬
‫ ‪
C‬ة‪ ،‬و‪ … M 8‬أاق ﺝیة‪ ،‬و‪% 8‬ی ا 
رة‪ .‬و‪ 0‬ه ی‪ Ž M‬إ ا‪ 8‬ج‪ ،‬آ‪( /‬‬
‫»ا ن ا ! «ن ‪F‬ﻥ‪ e‬دام ا ‪6‬م ا‪8‬ﺝ‪ e-F -/ /‬ا =ی‪€( ،/‬ن آ^ ﺕ‪+‬ر ﺝی‬
‫ =ة إﻥج ا ‪ 0 ^/‬ی‪p‬دي إ‪ 8‬إ ﺕ ‪ g‬ا ‪C‬ة ا ﺕ‪ ^2K‬ا‪s‬ن ‪ L M 0‬ا ‪=+‬ت وإ‪ 8‬إ ‬
‫ﺕ‪F‬ﺝ ‪ D‬ﻥر ا ‪ 0+‬ا ا‪P‬ة ر‪.C r‬‬

‫و أن ی ‪ r‬رآ‪1 j‬ب ا أ‪ ( R/C‬ه‪$‬ی‪ /‬ا ‪ =+‬ا  ( ‪ 1848‬وأوﺝت ( ‪C‬‬
‫ذ ? ا ‪/M‬ل ا ‪ =% $ //‬ا ‪//‬ة ‪ 1849 0‬إ ‪ ،1859‬ی ض ا ‪ ‚/‬ا ‪$‬ه ة ا ‬
‫اﻥ‪ C$‬ا ‪/‬ل ( ﺕ ? ا ‪.=%‬‬

‫ه ك أو‪ 8‬ﻥن ﺕ‪%‬ی یم ا ‪ ! ^/‬ت‪ .‬ی ‪ 0‬رآ‪ j‬أن ﺕ‪ v KM‬یم ا ‪BM ،^/‬ف‬
‫‪$‬ا‪ 5‬أذﻥب ا أ‪/‬ل‪ 8 ،‬ی ‪ …%‬ا ‪U‬ر ‪/‬دود ا ‪  ^ ،^/‬ا ‪ j‬ی‪$‬ی‪ .r‬وﻥه ? ‪0‬‬
‫ذ ?‪ ،‬أآ ا =ﻥن ا ‪G/‬آر اﻥ‪2‬ر أ ﺕﺥ^ ا و ( ‪/U‬ر ا ‪B‬ت ا‪28‬دی  ا ‪/‬أ‬
‫ا =ی‪ 5‬ا =‪% ^P‬ی ا ‪$/‬ا‪ ./‬وی‪ Ž M‬رآ‪ j‬إ ا آ ‪ ،‬آ‪ ( /‬ا‪ //‬ن ا‪ ، //‬‬
‫ﺝ ا ‪ =+‬ا  إ إﺥ‪U‬ع ا>ﻥج ا ‪ e g/
/‬و = دﺕ‪ e‬وﺕﺝ ‪1 ،eC‬ن ‪ ^W‬ه‪G‬ا‬
‫ا>ﻥج ا‪8‬ﺝ‪ /‬ه ا ‪/‬أ ا‪2B 1‬د ا ‪ =+ -‬ا ‪ .‬و ‪€( ،e‬ن ﻥن‬
‫ﺕ‪%‬ی یم ا ‪ ! ^/‬ت ‪ 5‬ی‪
 0‬د ﻥ
ح ‪ ^ ، /‬آن أی‪ U‬د ‪  B‬اﻥ‪2‬ر‬
‫ا‪28‬د ا ‪ =+ -‬ا   ا‪28‬د ا ‪ -‬ﺝازی‪.‬‬

‫و‪ 0‬ا ‪ ‚/‬ا‪1‬ﺥى ا ‪ ^ /‬ا وﻥ ا ﺕ‪ 5‬ﺕ‪/ C- F‬درة ‪ 0‬ا ‪/‬ل‪ 0 .‬رآ‪،j‬‬
‫‪BM‬ف ‪8‬ل‪ ،‬ا ‪G‬ي آن ی ا
‪ /‬ت ا>ﻥﺝ ﻥ=‪ +‬اﻥ‪B+‬ق ‪%‬ی^ ا ‪8 ،e g/
/‬‬
‫ی ‪ ( w‬أه‪ C /‬ا ‪  ^ . /‬ا ‪ 8 C( ،j‬ی إ ‪ C‬إ‪ 8‬ﺕ ‪ 0‬ا
‪/‬ه ا ‪ /‬أن‬
‫ا>ﻥج ا  ا ‪/‬ﺝ‪ e‬و(… ا ‪ /‬ه‪ D‬ا ‪ /‬ی‪ 0/‬أن ی‪ 5‬وی‪+‬ر ون ‪ =x‬ا أ‪0 /‬‬
‫ا ‪ 0 u-/‬ا ‪ ،‬وأن و‪ ^P‬ا>ﻥج ‪ 8‬ی ‪ u‬أن ﺕن ا ‪(1‬اد  ‪ 5C‬وأن ﺕ‪%‬ل إ ‬
‫أداة ‪ L‬واق‪ ،‬وأن ﻥ‪6‬م ا>ﺝرة‪ ،‬آ = ﻥ‪ j ،‬أی‪ ،‬و‪ / H‬ه ‪x‬ر اﻥ= ‪^ ،‬‬
‫أدﻥ “ﻥج ‪ 8‬ص ‪ 0‬أن ی‪ e % ^%‬ا>ﻥج ا‪8‬ﺝ‪ ./‬و ﺕ‪ R W‬رآ‪? j‬‬
‫ا‪ 8‬ﺝت ا !  ی! إ أﻥ‪ e‬دا‪ R‬ﺕ ? ا
‪ /‬ت ا>ﻥﺝ =‪2‬رة  = ﺽ =‬
‫‪ 0‬ا ‪/‬ل ( ‪ 0‬ﺕن ‪p‬ه ‪ ،L KM‬و ( أدﻥ ا ‪%‬ود‪ 0 ،‬و‪Fx‬ة وﺽ‪ g‬ا ‪ =+‬ا ‪.‬‬

‫إن ا>ﻥج ا وﻥ ی


‚ أن ی!‪ ^/‬ا ‪B‬د ‪ .x‬وإذ ی‪+‬ح رآ‪  j‬ه‪G‬ا ا ‪ /C %‬ﺕ‪%‬ی^‬
‫ا>ﻥج ا أ‪ /‬إ إﻥج ااآ‪ ،‬ی ‪ RK‬ا‪8‬ﻥ‪% r‬ل إ أن ذ ? ا ‪%‬ی^ = ا ‪ /‬آ‪-‬‬
‫^ و ‪ ^ 0 /‬ا ‪=+‬ت ا ‪P-‬ة‪ ،‬وأن ا ‪B/‬ك ا =ری ‪ 0‬وا أ‪ u- 0 /‬ن‬
‫ ‪+‬ﻥ‪ 5C‬ا ‪/% -‬ی ا زاﺕ‪ 5C‬ا‪28‬دی‪GC .‬ا ی‪ 0/‬ا اﺝ‚ ا‪1‬ول ‪ =+‬ا  (‬
‫ا‪B 8‬ء  = ا ‪ + -‬ا ‪ ، -‬وه‪G‬ا ی‪ ‚ +‬ﺕ ‪ 5 6‬أ‪$‬اب ‪ ( /‬آ^ ن‪.‬‬
‫وی( ‪/‬ل ^ ﻥ
ح‪ :‬آ‪W‬ﺕ‪ ،5C‬ﺕ اده‪ 0 .5‬ه‪ rG‬ا ‪W‬ة ‪ 8‬ﺕن ی إ‪ 8‬آﻥ‪R‬‬
‫‪% ،/2 ،/B‬ة‪ ،‬هدی‪ C‬ا ‪ .5‬أ ( ل اﻥ ام ا ‪ 5B‬ا ‪ … /‬وا ‪ 0U‬وا ﺽ‬

‫‪62‬‬
‫( ا ‪U‬ل ‪ 0‬أﺝ^ ا ‪%‬ر‪ ،‬وأ ( ل ‪ H‬ب ﺕ ‪ 5 6‬وأ‪$C ( ،/‬ی‪  /‬‬
‫ا ‪/‬ل‪ .‬وی‪ L U‬رآ‪ j‬ا =ل‪  :‬ﺽء ه‪ rG‬ا‪8‬رات ر ا ‪/‬ل ‪ 0‬أ‪+‬ر ﺕ‪j F‬‬
‫اا ا‪6‬ﻡ ‪.U‬‬

‫ = ا‪ Ž M‬رآ‪ j‬آ‪ /‬ﻥى‪C/ ،‬رة ه!‪ ،‬و( ^ ل‪ 0 ،‬ا ﺽ‪ g‬ا ‪=+ K‬‬
‫ا  ﺝ‪ g /‬ا‪ 8‬ﺝت ا‪ 1‬ا ‪ ( /U/‬ا ن ا ‪ :‬ا ‪ 5 6‬ا ‪ =+‬و ری‪،‬‬
‫ا>‪+ - x‬ة ا ﺝازی‪ ،‬ا ‪B‬ء ا و ری  = ا ‪ + -‬ا ‪ ، -‬إ ‪u‬ء ا ‪^/‬‬
‫‪1‬ﺝة‪ ،‬ﺕ‪ 5 F‬ﺝ‪ g /‬و‪ ^P‬ا>ﻥج‪.‬‬

‫ أن رآ‪– j‬و ه‪G‬ا ی ‪ C‬ا]‪ /‬ب ا‪ /!!AZ‬ﺡ ‪ -‬یز ‪  /C‬أﺥى ‪ u‬ا‪1‬ه‪ /‬‬
‫وی=‪ H  C‬ه ‪ 0‬ا ‪C/‬م‪ ( .‬ا ‪ =+‬ا  أ‪ 8‬ﺕ‪ %‬ﻥ‪ C-K‬ا‪P‬ة ا ‪ - = U‬‬
‫ا = ‪ .‬وإﻥ‪ /‬یﺝ‚ ‪ C‬أن ﺕ‪ g‬ﻥ‪ r‬ﺝ‪ ^P- g /‬ا ‪ -‬ا ‪M‬رﺝ ‪ .‬وإذا آن ﻥ
ح‬
‫‪ /‬ﺕ‪%‬ی ا ‪ =+‬ا  یﺕ‪ 0U 0C‬ا‪1‬ﺥي  ‪/ 0‬ل ﺝ‪ g /‬ا‪+1‬ر‪€( ،‬ن ا ‪=+‬‬
‫ا  ‪ 8‬ﺕ‪ g +-‬إﻥ
ز ‪ C/C‬إذا ‪ R‬ا ‪=+‬ت ا ﺕﺝ‪ e‬ا ‪ -‬ا ‪M‬رﺝ ‪Bu‬ل‬
‫ا‪1‬م ا ‪ =-/‬وا ‪ ‚2‬ا = آ ﺕ‪/ ‚ p‬ل ا‪+1‬ر  ‪ ،U 5CU‬وآ‬
‫ﺕ‪ ( ?K-‬وب ا ‪ ‚C‬وا ‪ ‚ -‬دم ا ! ‚ وﺕ‪C‬ر ‪ /‬ﺕ‪ .e‬و ‪n =( ،e‬ن ا‪1‬وان آ ی‪g +‬‬
‫ا ‪/‬ل  ﺝ‪ g /‬أار ا ‪ -‬ا و ‪ 5C .‬أن یاا د  ﺕ‪ ،5C‬وأن ی=وه‬
‫ ا‪U8‬ء 
‪ g /‬ا ‪ ،^P‬وأن یوا ﺹ‪ 5C(K‬ویﺹه ( ‪ /‬ا
ج ﺝ‪ /‬‬
‫ا ‪ P/‬وا ‪ jP‬ا>ﺝا ‪%‬ت‪n .‬ن ا‪1‬وان ‪ 0 Ž M‬ا ﺽ‪ g‬ا =‪ 5P‬ا ‪G‬ي یح ( ‪e‬‬
‫ا ‪M‬اع وا ‪ ‚C‬وا ‪ ( ‚ -‬ا ‪B‬ت ‪ 0‬ا ! ب‪ ،‬أي ا ‪G‬ي ﺕ ‪ e ( ?C‬ﺝ‪ g /‬ا =ا ا ﺕ ‬
‫إ ‪$‬ا ( ا ‪B‬ت ‪ 0‬ا‪(1‬اد‪.‬‬

‫ = ﺽ‪ 5  R‬ا‪(1‬ر ا‪  1‬ا ﺕ‪ C /U‬ذ ? ا ن ا ‪/‬ق‪ .‬و( ا ‪/‬ة ا =د‬
‫‪F‬ﺕ ول ا ر وا‪x1‬وت ا‪ 1‬ا اردة ( ‪1 ،e‬ﻥ‪2 e‬د ه‪G‬ا ا ‪/‬ﺽع ﻥ!‚ ﺹاع‬
‫ر ‪ 0‬رآ‪ j‬وآﻥ ‪.0‬‬ ‫ﺽ ٍ‬

‫‪63‬‬
‫ا ة اﻡ‬

‫]د‪!0‬ر ا‪6‬ﻡ ا‪6‬و‪– q‬ا! ع (ن –ﻡ‪– 3 r‬ﻡ‪$‬آة ﻡ رآ‪ Q‬ا!‪– 

2‬ا‪r‬ان ا‪6‬ﻡ ن ‪ A‬‬
‫زان ووآ‪ – *9‬آ‪ H‬وﻡ رآ‪– Q‬ﻡ‪ r‬ل –ا‪K‬ب ا‪ 9F‬او‪ – 0‬ﻡ ر
‪– Q‬ا‪B‬اع ‪H‬‬
‫ﻡ رآ‪ Q‬و آ‪– H‬ﻡ‪Z r‬ه ي[‬

‫ﺕ‪ ( RK‬ا ‪/‬ة ا ‪/‬ﺽ   ﺕری‪ m‬ﺕ‪ j F‬ا‪6‬ﻡ‪ /‬و ا]‪ /‬ب ا‪ /!!AZ‬ﺡ ‪ .‬و‪5(ّF‬‬
‫ا م ر ا‪ =( . /1‬آ‪ e‬رآ‪ j‬أی‪ U‬وه ی‪ 5- :0 /- 0 L F‬ا ‪/‬دئ و‪ 5-‬ا ‪.5 6‬‬

‫ = رأی‪ 5‬ى ا رآ‪ ( j‬ﺕ‪ 0 /U‬ا]‪ /‬ب ا‪ /!!AZ‬ﺡ ا ‪/‬دئ ا‪0 . ! 1‬‬
‫آن ‪ 0‬ا‪1‬ه‪ 5‬و‪ 0‬ا‪1‬ﺹ ‚ ‪ W‬ﺕ‪ ( C /U‬در ا‪6‬ﻡ‪ /] A ./‬ب ا‪ /!!AZ‬ﺡ آن‬
‫ی ! ‪ H‬هف وا‪ :‬ﺕ‪ -K‬ا وا(‪ g‬ا ‪$K‬ت ا ‪/‬ل ا ‪ 28 ( 0 /
/‬ای ل ‪ 1864‬إ ‬
‫ﺕ‪ j F‬ا‪6‬ﻡ‪ 5 e .‬ی‪  0‬إ‪ 8‬ﻥ
‪ ،‬إ‪ 8‬ﺥ‪ 5 :B‬ی‪ 0‬إ‪ 8‬إ‪B‬ﻥ ر‪ /‬ی‪$‬ف ‪5‬‬
‫‪– x‬آ‪ /‬ی!  اﻥ‪! -e‬ى ﺕ‪ j F‬اﺕ‪%‬د أ‪ /‬ﺝی‪ ،‬را ا ‪.U‬‬

‫أﺹب رآ‪ j‬را ‪/‬ﺙ‪ 0 B‬ا ( … ( أداء ا ‪ /C/‬ا ‪W‬ﻥ ‪ :‬ﺹغ ا ‪C/‬م ا ‪%‬آ‬
‫ا ‪ L M ( /‬ا‪+1‬ر‪ .‬و‪F‬ﺕ  ‪ 5‬ﺕ ? ا ‪:H 2‬‬

‫»ﻥ‪6‬ا إ أن اﻥ ق ا !‪ u‬ی


‚ أن ین ‪ 0‬ﺹ ‪ g‬ا !‪ u‬أﻥ‪ ،5C-K‬وأن ﺝ‪C‬د ا !‪0 u‬‬
‫أﺝ^ اﻥ ‪ 8 5C‬ی ‪ u‬أن ﺕ إ ﺕی‪ 0‬ا زات ﺝیة‪ ،‬وإﻥ‪ /‬إ إار =ق وواﺝت‬
‫‪/‬ﺙ 
‪،g /‬‬

‫وإ أن اق ا أ‪/‬ل !‪ ^ u‬ه ‪2‬ر آ^ دی‪  :‬و ی ودی‪،‬‬

‫وإ أن اﻥ ق ا !‪ u‬ا‪28‬دي ه‪ ? G ،‬ا ‪ ،‚-‬ا ‪C‬ف ا  ا ‪G‬ي ی
‚ أن ﺕن آ^‬
‫آ   ‪ e =%‬ره و ‪،‬‬

‫وإ أن ﺝ‪ g /‬ا


‪C‬د ا ‪ R G‬ا‪s‬ن (! ‪ 
 R‬اﻥ ام ا ‪/ 0 0U‬ل ‬
‫ا ‪ ( 0C/‬آ^ ‪ ،+‬وم وﺝد اﺕ‪%‬د أﺥي ‪ 0‬ا !‪ L M 0 u‬ا‪21‬ر‪،‬‬

‫وإ أن اﻥ ق ا !‪ % ! v% j u‬أو ‪ ،‬وأن ه‪ rG‬ا ‪ !/‬ﺕ‪  5C‬ا ‪j‬‬
‫ﺝ‪ g /‬ا‪ 51‬ا ‪//‬ی ‪  ،‬ار أن ‪ C‬ﺕ‪U 0C‬ورة ‪-/‬ه‪ C/‬ا ‪6‬ی وا ‪، /‬‬

‫وإ أن ا ‪%‬آ‪ ،‬ا ﺕ‪/ 0 …=%‬ل ا‪+1‬ر ا‪1‬ور ا‪1‬آ‪ W‬ﺕ‪ 2‬وا ﺕ  ‪n C‬ل‬
‫ﺝیة‪ ،‬ﺕﺝ‪ e‬ﺕ‪G%‬یا ﺝ ‪ 0 B‬م ا ‪=-‬ط 
دا ( ا‪1‬ﺥ‪+‬ء ا =ی‪ ،/‬وﺕ‪-‬ي ا ‪… -  y2‬‬
‫ ‪ 0‬ﺝ‪ g /‬ا
‪C‬د ا  ﺕ‪$‬ال ‪W‬ة‪.«...،‬‬

‫إن ا =اءة ا ‪F/‬ﻥ ‪ rGC‬ا =ط ‪G‬آآ‪ 5‬و‪ v  8‬أ‪x‬وت ﻥ‪ $ D‬ا ‪ 8‬ﺕ و أن‬
‫ﺕن ﺕ ارا ( ”‪x‬وت ا ﺹ‪ CH‬رآ‪ .j‬وا ‪ 6B/‬ﻥ‪ C-K‬ﺕ‪F‬ﺕ ‪ + 0‬‬
‫ا ا‪ D‬ا =ی‪$” /‬اب ا>ﻥ ‪$‬ي وا ‪K‬ﻥ‪ -‬وا‪/ 1‬ﻥ‪ .‬وﺕﺝ ( ا ﻥ‪ D‬ا ‪K‬ﻥ‪ -‬و(‬
‫ﻥ‪ D‬أر(ت ﺝ‪ e‬ﺥص ‪ v‬ﻥ=ط ﺕر ( ا‪x1‬وت ا‪ ( (8‬در ا‪6‬ﻡ‪/‬‬
‫ا‪6‬و‪.q‬‬

‫ﺹ‪ y %‬أن أ‪U‬ء ا


 ا ‪ƒ p/‬ﻡ آﻥا ی‪-K‬ون ‪ 0 U‬ﺕ ? ا‪x1‬وت ﺕ‪ -K‬ا‬
‫‪/‬ﺙ‪ .B‬و‪ 0‬ذ ? أن ا>ﻥ ‪ $‬وا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وا‪/ 1‬ن آﻥا ی=ون ﺝ‪F 5C /‬ن اﻥ ق ا ‪=+‬‬
‫ا  ی
‚ أن ین ‪ 0‬ﺹ ‪ g‬ا !‪ u‬أﻥ‪ 0 ،5C-K‬آن آ^ وا ‪ 5C‬ی‪ 5CK‬ا‪ 1‬‬
‫‪x‬ی=‪ =( .e‬آن ا ییﻥ ﻥ ن وا‪$1‬اب ا>ﻥ ‪$‬ی ا =ی‪ /‬یون ( ﺕ ? ا‪x1‬و‬
‫ا
ﺝ  ا ﺹی ا ‪-/‬ی‪=+ /‬ت ا ‪ ،+/‬وﺕآ ا ‪U‬ورة ﺕ ‪.^=- / 5 6‬‬
‫أ ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن‪ ،‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا و[‪u 0
$ G‬ی ‪ 0‬ا ‪ =( ،0 K=W/‬روا أن ﺕ ? ا‪x1‬و‬
‫ﺕ‪G%‬ره‪ 0 5‬ا ‪ 0 K=W/‬ا ‪M‬ﻥ‪ ،‬وأن ( و‪ g‬ا ‪/‬ل ا‪ u8‬ء ‪- 0‬ة ه‪8p‬ء ا‪1‬ﺥ ی‪ .0‬و ^‬
‫ا‪/ 1‬ن ‪ 0‬أ‪U‬ء را‪ //‬ا‪ H //‬ا =ی‪ /‬ه‪ 5‬وه‪ 5‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ی‪/CK‬ن ا‪ 8‬ﺝت‬
‫ا ‪/‬ﺕ  ﺕ ? ا‪x1‬و‪ 0[ ( .‬آﻥ‪ R‬ا ‪ =+‬ا  وه درة  ﺕ‪%‬ی ﻥ‪€( ،C-K‬ن آ^‬
‫ا‪BP‬ف ‪ g‬ا ﺝازی وآ^ ﺕ‪K‬ه‪ g 5‬ا ‪ =+‬ا أ‪ /‬ی ‪U‬ن ﺕ ‪( U‬ا ‪ g‬ذ ? ا ‪/‬أ‪.‬‬
‫و = آن ه ك ﺕ!ی  أن ا ‪%‬ر ‪ j‬ﺕ‪%‬را ‪ rGC‬ا ‪ [K‬أو ﺕ ? ‪[( 0‬ت ا ‪/‬ل‪ ،‬وإﻥ‪/‬‬
‫‪64‬‬
‫ ‪ =+‬ا ‪ ،‬وأﻥ‪ 0   H 8 e‬ﺕ ‪ /2 5 6‬و ری‪ .‬و‪ 0‬ا‪x1‬و ا ﺕ Ž‬
‫ أن ار ا أ‪ ^P /‬ا>ﻥج ه ا ا‪B 1‬ق ا‪28‬دي ی‪ yU‬أﻥ‪e‬‬
‫‪ 0‬ا ‪U‬وري إ ‪u‬ء ذ ? ا‪8‬ر‪ .‬و = آن ه‪G‬ا ا‪ 8‬ج ی‪ 5‬ن ﺽورة إ ‪u‬ء آ^‬
‫ ‪+‬ة ‪ ، =x‬ا !ء ا ‪G‬ي ی‪ ^ %-‬ون إ ‪u‬ء اﻥ=‪-‬م ا ‪ g/
/‬إ ‪=x‬ت‪.‬‬

‫‪ 8‬ی=ل ا ر ‪2‬رة ة‪ ،‬آ‪ /‬ی‪ ^ K‬ا] ‪ /‬ب ا‪ //!!AZ‬ﺡ ‪ ،‬أن ا و ری ‪ ،$‬آ‬
‫ﺕرك ﺝ‪ g /‬ا‪1‬هاف ا ﺕ‪B 8 ،C-K C U‬ء  = ا ‪ + -‬ا ‪ . -‬وإﻥ‪ /‬ی‪2‬غ‬
‫ﺕ ? ا‪x1‬و ﺹ ‪u H‬یة‪ .‬إﻥ‪ e‬ی=ل (=‪ f‬أن ا‪8‬ﻥ ق ا‪28‬دي ‪ =+‬ا  ه »ا ‪C‬ف‬
‫ا  ا ‪G‬ي ی
‚ أن ﺕن آ^ آ   ‪ e =%‬ره و «‪.‬‬

‫و‪ /‬أن ه‪ rG‬ا‪x1‬و أﺙرت ( ز‪ …8 0‬ﺥ‪(B‬ت ‪ u‬ا ‪ ( L‬وﺝ‪C‬ت ا ‪( 6‬‬
‫ا‪6‬ﻡ ا‪6‬و‪ 0/( ،q‬ا ‪U‬وري أن ﻥ‪ L‬ه‪.‬‬

‫ذا آﻥ‪ R‬ﺕ ﺕ ? ا‪x1‬و؟ أن ا ‪C‬ف ا  ‪%‬آ ا ‪ /‬ه ا‪8‬ﻥ ق ا‪28‬دي‬
‫ ‪ =+‬ا ‪ ،‬و‪ ^ 8‬إ إدراآ‪ e‬إ‪2/ 8‬درة و‪ ^P‬ا>ﻥج وإ ‪u‬ء آ^ ‪+‬ة ‪0 . =x‬‬
‫‪F‬ي ﺹرة ‪ 5‬غ ه‪G‬ا ا ‪C‬ف؟ ه^ ی ‪ u‬ﺕ‪ %‬ا ‪U‬ل ا ‪ ، -‬آ‪ /‬آن ی=ح‬
‫ا‪8‬اآ ن وا ‪K‬ﺽین ا ‪Ž} M‬؟‬

‫ﺕ
‚ ا‪x1‬و آ‪ /‬ﺹ‪ CH‬رآ‪ :j‬آ‪U ( .B‬ل ا ‪ =+ -‬ا  ‪ 8‬ی=^ ﺽورة‬
‫‪ 0‬ا ‪U‬ل ا‪28‬دي‪ .‬و‪ 0‬ا اﺝ‚ أن ین ه ك ﺕ ‪ ، 5 6‬و‪ 8‬ص ‪ 0‬أن ﺕ‪+‬ر‬
‫ا ‪%‬آ ا ‪ =+  -‬ا ‪ 0 ،‬ذ ? ا ‪U‬ل ‪H j‬ی ( ذاﺕ‪ e‬آ‪ /‬ى ا ی‪/‬ا‪ x‬‬
‫ا ﺝازی و ى ا ‪ 0 K=W/‬ا ادی ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ی ‪+‬ن ﻥ ا ‪2‬ارة ‪ u‬ا‪1‬ل ا ‪ -‬‬
‫وإ ا
‪C/‬ری‪ ،‬وی‪H‬ن ( ا ‪ R‬ﻥ‪ ( e-K‬ﺹ‪n 5‬ذاﻥ‪ 0 5C‬ا ‪ /C/‬ا‪GC . 1‬ا ی ‪r‬‬
‫رآ‪F j‬ن ا ‪%‬آ ا ‪  -‬ه‪ - ،‬إ ا ‪ =+‬ا ‪ ،‬ى و‪> /0‬دراك ه(‪،C‬‬
‫ ه إ‪ 8‬آ ﻡ‪ .2K‬و ‪ 0 8 0‬ا>ار ‪F‬ن ﺕ ? ا ‪ 5 u 2‬ﺕ‪ 0‬واﺽ‪ %‬وﺽح ﺹ ‪u‬‬
‫ا ن ا ‪ ،‬أو ﺹ ‪ u‬ا]‪ /‬ب ا‪ /!!AZ‬ﺡ ‪  ،‬ورد ا =ل أن ا‪B 8‬ء  = ‬
‫ا ‪ + -‬ا ‪  -‬ﺹر ا ‪K‬ی‪ U‬ا‪1‬و ‪ =+‬ا ‪.‬‬

‫آن ﺹ ‪ u‬رآ‪ j‬واﺽ‪ ( %‬ﻥ‪ 6‬ا‪U1‬ء ا>ﻥ ‪ ( $‬ا‪6‬ﻡ‪ ( ./‬ر آ‚ >ﻥ ‪$‬ی‪،‬‬
‫ورآ‪ j‬ا‪M‬م ا ‪% +2/‬ت ا ‪ ( F/‬ى ا ا ‪ 0 W /‬وا‪1‬وی ‪ 0‬ا‪U1‬ء ( ا
‪.‬‬
‫آن ا ‪ W /‬ن‪ ،‬آ‪ /‬ﺕ‪G‬آون‪ ،‬ی(‪%‬ن ا‪1‬وی ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ی‪K‬ن >ار ـ»ا ‪C‬ف‬
‫ا «‪ ،‬وی‪/2‬ن ‪n‬ذاﻥ‪ 0 5C‬ا ‪U‬ل ا ‪ . -‬ویم وﺽ‪ g‬ا ‪ W /‬ن ‪ ex= 5CW‬ا ‪R-‬‬
‫ا ‪C!/‬رة‪ ،‬اﻥ‪ 5C  %‬ا‪1‬وی ن ‪ 5C KH> /PB‬ا‪8‬اآ إ‪ 8KH‬ﺕ‪ .‬وآن ا ‪ W /‬ن‬
‫ی هن و[‪ 0 G‬ﺝﻥ‪F 5C‬ن ا ‪U‬ل ا ‪ j -‬ا ‪C‬ف ا ‪ ( - P‬ﻥ‪6‬ه‪ 5‬ه‪ 5‬أی‪ .U‬وآﻥا‬
‫ی‪M-‬ن ‪ 0‬ا ‪ u 2‬ا ا‪ CM‬رآ‪!  j‬ی‪ . 0‬آن ا ‪ W /‬ن یدون ‬
‫ا‪1‬وی ‪ :0‬ا ‪U‬ل ا ‪ ( -‬ﻥ‪6‬ﻥ ‪H‬ی ( ذاﺕ‪ e‬وإﻥ‪ v% /‬و ‪ .‬و ‪ ،e‬آﻥ‪R‬‬
‫ﺹ ‪ H‬رآ‪ j‬ﺕ‪ W‬أي ? ( داﺥ^ ا
 ذاﺕ‪ .C‬و ‪ 5‬ﺕ‪ u‬ﺕ ? ا =‪W +‬را ( !=ق إ‪8‬‬
‫ اﻥ=‪U‬ء ‪ gU‬ات‪ ،‬یم أت ا ‪! /‬ت ا ‪ 0  /%/‬ا آﻥ ‪ 0‬وﺥ‪2 5C2‬د‬
‫‪ F-‬ا ‪U‬ل ا ‪ =( . -‬ز‪ 5‬ا آﻥ ن أن رة »ره و « آﻥ‪ R‬ﺙ ‪0‬‬
‫ا‪1‬ﺹ^ ( ا ر‪ ،‬وأن رآ‪ j‬د‪ ( 2 0 C‬ز‪ …8 0‬آ ی‪/‬ر ﺥ ‪ -‬ﻥ‪6‬ی‪( e‬‬
‫ا ر‪ .‬و ‪ ،^ K‬إذا ‪ x‬ﺝﻥ رة »ره و «‪ ،‬ﺹر ? ا =‪u  +‬ی‬
‫ﺕ‪ ./‬وا ‪%‬ل أن ه‪ rG‬ا رة آﻥ‪ 0 ^ K R+= R‬ا Ž ا ‪K‬ﻥ‪.-‬‬

‫آن و‪ g‬ء ﺕ‪K‬ه‪ ،f - 5‬وآن ‪ 0‬ا ‪ ^C-‬إزا ‪ e ،e‬أدى‪ / ( ،‬ا ‪2‬اع‪2M ،‬م‬
‫رآ‪ j‬إ اﺕ‪$ eC‬وی در ا‪6‬ﻡ‪ 0 %( .//‬ﺕﺝ‪ 5‬ا ر إ ا ‪K‬ﻥ‪> -‬ذا‪( e‬‬
‫(ﻥ‪ 0 R(G ،-‬ا ‪ +‬ا ! رة »ره و «‪ .‬ی=ل ا Ž ا ‪K‬ﻥ‪» :-‬ا‪8‬ﻥ ق‬
‫ا‪28‬دي !‪ u‬ه ا ‪C‬ف ا  ا ‪G‬ي ی
‚ أن ﺕن آ^ آ   ‪ .«e =%‬و ‬
‫ا أي  ﺽورة ا ‪G%‬ف ﺕ‪8 %‬ء اﻥ‪ r‬ا !‪ x‬ا آﻥ‪ R‬ﺕا‚ ی آ^ آ‬
‫  ( أوط ا ‪/‬ل‪ .‬و ‪ ،^ K‬آﻥ‪ R‬ا !‪ x‬ﺕ ( ا ای ا‪ 0 /1‬ا ‪K‬ﻥ‪0 -‬‬
‫»ا‪2‬دی ‪ .«0 » 8 «0‬و ه‪G‬ا ا ‪ %‬أی‪ U‬آن ی ‪ 6‬إ ‪ 5C‬ا ‪B‬ﻥ ن ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا‪،‬‬
‫‪ ،«0 » 5CK2‬ی ‪ C‬ن !‪  5P‬ا‪ 0 /1‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ( ﻥ‪6‬ه‪ 5‬إ‪» 8‬ا‪2‬دی ‪«0‬‬
‫‪.0 -P‬‬

‫و‪ /‬زاد ا ‪  0 +‬أن ا ﺝ‪ /‬ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ا ‪ (%/‬ر ‪ ( R x‬ی‪-‬ا ا ‪K‬ﻥ‪ ، -‬و‪0‬‬
‫ه ك أذی ‪ ( R‬ا ان ا ی! ‪ C ( g‬ا ‪/‬ل ا ‪K‬ﻥ‪ ، -‬أي إی‪ +‬واﻥ و
‪ .‬وآ‪/‬‬
‫ون ( ‪ ، /‬آﻥ‪ R‬آ^ أ ( ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا‪ /1‬ا‪1‬ول ا ‪G‬ي ﺹدق  ا ر ا ‪Rp/‬‬
‫ƒﻡ ﺕ=^ =ط ذ ? ا ر و(… ا Ž ا ‪G‬ي آن ‪ 0‬یی‪ .C‬وآﻥ‪ R‬ا‪6‬ﻡ ا‪6‬و‪ q/‬أ(= ‪0‬‬

‫‪65‬‬
‫أن ﺕ‪ g+‬ﻥ‪u C2‬ت ا ‪BW‬ث‪ Ž ( .‬ا>ﻥ ‪$‬ي ﻥ‪ ،e-K‬وه ‪ 8‬ی‪ g L p‬ا]‪ /‬ب ا‪ /!!AZ‬ﺡ ‬
‫ى ‪ x $‬واة د‪ 5 ،‬ی‪ e g+‬إ‪ 8‬أ ‪ L‬ﻥ‪ M-‬ن ﻥ‪GK‬ت‪ .‬وی‪p‬آ ‪ H‬م‪،‬‬
‫وه وا ‪ 0‬أ ﺥ‪2‬م رآ‪ j‬ووا ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬اﺕ‪ ،j  … % r/C‬ی‪p‬آ ( ﺕری‪eM‬‬
‫ƒﻡ أﻥ‪ 5 e‬ﺕ=‪1 e g‬ول ة  ا Ž ا>ﻥ ‪$‬ي ‪ g‬رة »ره و « إ‪( 8‬‬
‫م ‪ .1905‬ﺹ‪ y %‬أﻥ‪ e‬ء ن أ ‪ C- e‬أن ی= ‪ ^ g‬ذ ? ا ری‪F m‬ن رآ‪j j‬‬
‫ ‪ 0 ،-‬آن ذ ? ‪ ( eK u‬أ‪ ‚ H‬ا ‪ .06‬وﻥ‪ 0%‬ﻥ ‪ 5‬ﺕ‪/‬م ا ‪ 5‬أﻥ‪ 0 e‬ا ‪ 0//‬أن‬
‫ی !‚ ا ‪ L‬ا ‪2M‬م ‪2‬د ‪ ^P-‬ﺕ  و آن ﺝ‪ g /‬ا‪x1‬اف ی=‪K‬ن  أرﺽ ‬
‫ﻥ‪ D‬وا ‪.‬‬

‫ ‪ 0‬ﺙ‪ ( /‬ا ر ﻥ=‪ +‬أﺥى ‪ 5‬ی‪ C D%‬ا ‪K‬ﺽین‪ ،‬ه‪G‬ا ﺹ‪ ،y %‬إ‪ 8‬أﻥ‪ C‬ﺕ‪ W‬ا !ك‬
‫وا !‪C‬ت ‪ 0‬وﺝ‪ C‬ا ‪ 6‬ا ‪/‬رآ‪ … . -‬أن ‪ ( R‬ا ‪/‬ة ا‪1‬ﺥ ة أن رآ‪ j‬وﺝ ﻥ‪e-K‬‬
‫‪+U‬ا‪ ،‬آ ی ‪$‬ع إﺝ‪/‬ع ا ﺹ ‪ H‬ا ‪ 
/‬ا ﺕ‪ C L F‬ا
‪ ،‬إ ا =ل ‪v‬‬
‫ﺕ ز‪8‬ت‪ 0 .‬ه‪ rG‬ا ز‪8‬ت ‪ 5‬ﺕ
 ﻥ‪ ( C‬ا]‪ /‬ب ا‪ /!!AZ‬ﺡ ‪ ،‬وإﻥ‪ ( /‬ا ر‪ .‬و‪0 F‬‬
‫ ‪ 5‬آ ‪.CC‬‬

‫ أن ی ض رآ‪ j‬ا ‪/‬دئ ا ر  أ‪ C‬أ‪U‬ء ا


 ا ‪M /‬ن ( اﺝ‪/‬ع ‪28‬‬
‫أی ل ‪ 1864‬ﺕ‪ j F‬اا ا‪6‬ﻡ ‪ ،U‬ی‪= ( g‬ل‪:‬‬

‫»ی ‪ 0‬ا ‪p/‬ﺕ‪ ../‬أن ه‪ rG‬ا ا‪ +‬ا‪ ، /1‬وآ‪ ? G‬ﺝ‪ g /‬ا
‪ /‬ت أو ا‪(1‬اد ا ‪ 0 - /‬إ ‪،C‬‬
‫ی=ون ‪F‬ن ة آ‪ 5C‬ﺕ
‪  r‬ا>ﻥ‪-‬ن ‪ x‬ی
‚ أن ﺕن‪ :‬ا‪ ،/22K‬ا(ا‪ ،/‬ا‪N/>6‬ق‪،‬‬
‫‪ B‬ﺕ‪ ( $ /‬ا ن أو ا ‪ = /‬أو ا = ‪.‬‬

‫ی ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬أن ا اﺝ‚ ی=‪=% +/ U‬ق ا>ﻥ‪-‬ن وا ‪/‬ا‪U1 8 0x‬ء اا‪//‬‬
‫(‪ ^ ،‚-%‬أی‪ 0 ^ U‬ی‪ 5/‬واﺝﺕ‪ 8 .e‬واﺝت ون =ق‪ ،‬و‪= 8‬ق ون واﺝت«‪.‬‬

‫‪ 5‬ﺕ‪ 0/‬ا ز‪8‬ت ا ارﺕ‪U‬ه رآ‪j‬؟ ﺕ‪G‬آوا آ‪ e-K e‬ل ه‪G‬ا ا ‪/‬ﺽع إ ‬
‫( َ‬
‫اﻥ
‪ R = » :$‬ﺝ‪= g /‬اﺕ ‪ ^ 0‬ا
 ا ‪  . K‬أﻥ‪ 5C‬أﺝوﻥ ( ﺥ^ ا ر‬
‫ إدراج رﺕ ‪ 0‬أو ﺙ‪B‬ث رات ‪ g‬آ ‪/‬ت ‪ 0‬أ‪» r‬واﺝ‚«‪ ،= =» ،«…» ،‬أﺥ‪B‬ق‪،‬‬
‫ا «‪ 0 ،‬ذ ? آ ‪ e‬ﺕ‪  5‬ﻥ‪ 8 %‬ی‪ e 0/‬أن ی
‪ C 5‬ﺽر«‪.‬‬

‫و ‪ ( j ،^ K‬ذ ? ﺽر ی‪ 0/( .‬ا ‪ 0//‬ا ‪B‬م ‪ 0‬ا ‪ = =%‬وا ا وا‪1‬ﺥ‪B‬ق‪! ،‬ط‬
‫أن ی‪G‬آ ا ‪/‬ء أﻥ‪ 8 e‬ا ‪ = =%‬و‪ 8‬ا ا و‪ 8‬ا‪1‬ﺥ‪B‬ق ه أر ﺥ ة وﺙ‪ ،‬أو أر ‪= +‬‬
‫‪ 0 =-‬ا !وط ا‪8‬ﺝ‪ . /‬رآ‪ 8 j‬ی ا‪ 8‬ا ‪ ،= =%‬و‪ 8‬ا ا ‪ ،‬و‪ 8‬ا‪1‬ﺥ‪B‬ق‪ ،‬وإﻥ‪/‬‬
‫یه‪  f=( 0‬أن ﺕ‪+‬ر ﺕ ? ا ‪K/‬ه ‪ 5‬ی‪%‬د ‪+‬ر ا ری‪ M‬وأن آ^ ‪ =x‬ﺕ ‪$‬و إ ‪ C‬‬
‫‪.K M‬‬

‫ ‪ 0‬آن  إ ا‪ L1‬ه أن ی‪ +U‬رآ‪ j‬إ ﺕار إ‪B‬ن ا‪8‬اآ ‪ 0‬ا>ﻥ ‪$‬‬
‫وا ‪K‬ﻥ‪ ،0 -‬وإ ا ه  وﺝب ﺕ‪ … =%‬ا‪8‬اآ ‪1‬ن ا ‪ = =%‬وا ا وا‪1‬ﺥ‪B‬ق‬
‫ﺕ=‪ ،e U‬و ‪1 j‬ن ذ ? أ ‪ 5%‬وی ‪ 0 =+ g‬ا !وط ا أوﺝﺕ‪ C‬ا أ‪ /‬و‪0‬‬
‫ا ﺽ‪ g‬ا ‪G‬ي ﺕ!‪ e u‬ا ‪ =+‬ا ‪ ،‬آ‪ /‬آن أﺙ‪ ( R‬ا]‪ /‬ب ا‪ /!!AZ‬ﺡ ‪ 5 .‬ﺕ‪ 0‬ﺕ ? ا ‪/‬ت‪،‬‬
‫آ‪ /‬رﺹ‪ CK‬رآ‪ ،j‬ى ﺕ=ی ا‪ g‬أن أ‪U‬ء اا ا‪6‬ﻡ ‪ U /‬ی ‪$‬ن ‪F‬ن ین‬
‫هدی‪B ( 5C‬ﺕ‪ 5C‬ا ‪/‬د ا ‪ = =%‬وا ا وا‪1‬ﺥ‪B‬ق‪ ،‬أي ‪ 8F‬ی‪M‬ﻥا ‪ ،U 5CU‬و‪8F‬‬
‫ی‪M‬ﻥا ‪ ،5C=x‬و‪ 8F‬ی‪ U 5CU ƒu‬و‪F‬ن یﻥا ر( ‪ ( 0‬آ‪ .5C‬وه‪ rG‬ا‪(1‬ر ا ‬
‫آﻥ‪ R‬ى ا ‪+‬وی ‪ 0‬دئ ا‪8‬اآ وأس ‪H C +‬ت ى رآ‪ j‬ا ا ‪ -‬ك‬
‫ا‪ -  1‬إ ﺕ ‪ 5 6‬و ري‪.‬‬

‫ ‪ 0‬ورد ا =ل ( ا =‪ +‬ا ﻥ‪ C2%/‬ه أن ﺕ ? ا ‪/‬دئ ی


‚ أن ﺕن ( أس ‪B‬ت‬
‫أ‪U‬ء ا‪6‬ﻡ‪ U 5CU g //‬و‪  P g‬ا>ﻥ‪-‬ن ‪2‬ف ا ‪ 0 6‬ا ق وا ی‪0‬‬
‫وا = ‪ .‬وه‪G‬ا ور‪= r‬ل‪ .‬ی ‪ u‬أن ﻥ‪G‬آ أن ا ‪%‬ب ا‪1‬ه آﻥ‪ +U R‬ا‪1‬وار و‪G‬اك‬
‫( ا ‪8‬یت ا ‪%/‬ة‪ ،‬وأن ا‪8‬ﻥ‪K‬ﺽ ا ﻥ آﻥ‪ ^ R‬ذ ? ‪ =% R=%‬ﻥ‪ ، PC‬وان‬
‫ا =ات ا = ‪2‬ی آﻥ‪ R‬و‪G‬اك ﺕ ‪ C‬ﺕ‪+‬ی‪ g‬ا =‪=K‬س‪ ،‬وأن ا‪8‬ﺽ‪C+‬دات ا ی آﻥ‪ R‬ﺕ‪( ?K‬‬
‫ذری ( د ‪ 0‬ا ول‪ ،‬وأﻥ‪ ( e‬إﻥ ا ‪ 5‬ی‪ ^2%‬ا ‪C‬د  ا ‪=%‬ق ا‪ 1‬إ‪( 8‬‬
‫م ‪ 1858‬وأﻥ‪ 5C‬آﻥا ی‪ /‬ن  ^ ا ‪=%‬ق ا ‪/‬ﻥ ( ‪ P‬ا ول ا‪1‬ور ‪ .‬و‬
‫آﻥ‪ R‬ا ﺝازی (‪ R‬آ ‪ L‬ﺕ‪  …=%‬ا ‪/‬دئ »ا‪1‬ز « ”ﺥ‪B‬ق وا ا ﺕ
‪ r‬أ‪U‬ء‬
‫‪G C=x‬ات ( ‪B‬ده ‪G‬ات‪ ،‬وآﻥ‪ R‬ﺕ ‪ B CC‬ﺕ ‪ L‬و‪ 8‬ر‪ /‬ت ﺕ
‪ r‬ا ان ا‪1‬ﺥى أو‬
‫ا = ت ا‪1‬ﺥى‪.‬‬

‫‪66‬‬
‫ أن ا =‪ +‬ا ‪W‬ﻥ ا ‪=% = /‬ق وا اﺝت ﺕ‪ W-‬ااﺽت أآ‪ C( . W W‬ﺕ‪K‬ض‪،‬‬
‫و‪ 8‬ﻥري ‪/‬ذا‪  ،‬آ^ ‪ ( U‬اا‪ //‬إ ‪$‬ام ا ‪=% +/‬ق ا>ﻥ‪-‬ن وا ‪/‬ا‪j :0x‬‬
‫ ‪ ،‚-%( e-K‬ه‪G‬ا ﺹ‪ ،y %‬وإﻥ‪¡ /‬ﺥی‪ 0‬أی‪ .U‬إ‪ 8‬أن ه‪ rG‬ا>ﺽ( ‪ 8‬ﺕ‪$‬ی ا ‪ /‬وﺽ‪.‬‬
‫وا ا‪ g‬أن رآ‪ j‬اﺽ‪ 0 5H ،+‬آ^ د ‪ ،e‬أن ی=^ زل آ ‪ y 2‬ا ‪C/‬ﺝی‪0‬‬
‫ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬ا‪U1‬ء ( ا
‪.‬‬

‫دﻥ أذآآ‪ 5‬ا‪s‬ن ‪ v‬و‪ gP‬ﺕری‪ m‬ا ‪W‬رة ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ا ى‪ .‬آن ‪ 0‬أوا‪ ^P‬أ( ل ﺕ ?‬
‫ا ‪W‬رة إ‪B‬ن =ق ا>ﻥ‪-‬ن وا ‪/‬ا‪ =( .0x‬آﻥ‪ R‬ا ﺝازی ا ‪W‬ری‪ ( ،‬ﺹا‪ C‬ﺽ ا ‬
‫وا ‪ 5%‬ا ‪ ،… +/‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ا‪F‬ﺙا 
‪ g /‬ا‪ 8‬زات و ‪ 5‬یآ ¡ﺥی‪ H 0‬ا‪$ 8‬ات‪ =( ،‬ﻥدت‬
‫ ‪-/‬واة وا>ﺥء وا ‪%‬ی‪ ،‬وآ‪= ? G‬ار ^ إﻥ‪-‬ن وا‪ 0 /
 0x‬ا ‪=%‬ق ا ‪ 8‬ی
ز‬
‫ا ‪-/‬س ‪ ،C‬و‪ 0‬ﺽ‪ … C /‬ا ‪  /‬ا ‪G‬ي ‪  H‬آﻥ‪ R‬ﺕ ‪ eC‬ا‪1‬ر=ا‪ x‬وا ‪ + -‬ا ‪ /‬‬
‫ ‪-‬ب ا ‪ =+‬ا ‪.W W‬‬

‫و ‪ 5‬ی‪ LU‬ا ‪ ،‬إ إ‪B‬ن =ق ا>ﻥ‪-‬ن وا ‪/‬ا‪ 0x‬ذاك‪ ،‬ى ‪ v‬ا ی‪B‬ت ا ‪5‬‬
‫ﺕ‪ j/‬ا =‪ +‬ا ‪  / = /‬ا ‪K‬دی‪ ،‬وان ﺝ ‪ R‬ذ ? ا>‪B‬ن أآ‪ W‬ﺝ‪G‬ری ‪ 0‬وﺝ‪ C‬ا ‪6‬‬
‫ا ‪  -‬ی‪ … j‬ا ! ‚ ( ا ‪W‬رة وا ی‪> e‬ﺥء ‪ 0‬ا ! ب ‪x‬ا‪ .‬وذ ? ه ا !^‬
‫ا ‪G‬ي ی ف ‪ e‬ﺕ‪ R%‬ا‪» 5‬إ‪N‬ن ﺡ‪2‬ق ‪ «1793‬ا ‪G‬ي أ‪ -‬ﻥ‪ D‬ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬ااء‬
‫‪.1830 0‬‬

‫آن أﺕع ﺕ‪$‬ی ی ‪%‬ن‪ ،‬آ‪ /‬رأی ‪  ،‬ﺕ ﻥ
‪ .e‬وآن ﺕ‪$‬ی ( آ‪e‬‬
‫ا ‪C!/‬ر»‪ H//‬و ‪ „//e‬ا&‪ 9//‬ن«‪ ،‬ا ‪G‬ي ﺕﺝ‪ 5‬إ ا>ﻥ ‪$‬ی و‪ 8‬ذی وا ( أوط‬
‫ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ ،$‬ﺥ ‪ L‬ا ‪/‬دی ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وإ‪B‬ﻥ‪=% 5C‬ق ا>ﻥ‪-‬ن ا =‪  /P‬ا =^‬
‫وا ‪( ، +‬ﺽ‪ ( g‬أ‪ j‬ﻥ‪6‬ی‪ e‬ا‪1‬ﺥ‪ B‬ا ‪CK W/‬م اا‪CK ،„//‬م (ا‪ vP‬ا>ﻥ‪-‬ن‬
‫ا وﺽ ‪ e ( C‬ا› ﻥ‪.e-K‬‬

‫أﻥ‪ 5‬ﺕ‪/CK‬ن ا‪s‬ن ‪ 0‬أی‪ 0‬ﺝءت ﺹ ‪ u‬رآ‪= 8 :j‬ق ‪ B‬واﺝت‪ ،‬و‪ 8‬واﺝت ‪= B‬ق‪.‬‬
‫و [‪ 0‬وﺝ ﻥ‪+U e-K‬ا إ أن یرج ( وﺙ =‪ ‚ + e‬إ‪N//‬ن ﺡ‪//2‬ق ا&‪ 9//‬ن‪ =( ،‬ا‪^u‬‬
‫ا ‪BM‬ف ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وا>ی‪ ( r 0 +‬ﺹ ‪K eu‬رق ‪ 0‬ه‪G‬ا ا ‪ ‚ +/‬و ‪‚ + 0‬‬
‫ا ﺝازی ا =ی‪ ( .5‬و ری ﺕ‪ ‚ +‬وره ‪=%‬ق ‪ C ،C-K‬ﺕ ‪ 0 0‬ا ای أﻥ‪ 8 C‬ﺕ=‬
‫‪=%‬ق ‪K‬د ون واﺝت ﺕ
‪ r‬ا ‪.g/
/‬‬

‫ ‪ 0‬أ ا ‪ gU  6‬ات ( ا ر‪ ،‬اح رآ‪ j‬إ=ط ا ‪/‬ت ا ید ( ‪C‬‬
‫ذآ إ‪N‬ن ﺡ‪2‬ق ا&‪ 9‬ن‪ .‬أ أ‪x‬و‪= 8» :‬ق ‪ B‬واﺝت‪ ،‬و‪ 8‬واﺝت ‪= B‬ق« (=‬
‫‪ /P R Q‬وأدرﺝ‪ (  / ( R‬ﻥ‪ D‬ار(رت  ﺕ ی ‪  C‬ا ‪ %‬ا ‪=» :‬ق‬
‫‪-‬وی وواﺝت ‪-‬وی«‪.‬‬

‫ ‪ 6‬ا‪s‬ن ( ا ر ﻥ‪:e-K‬‬

‫»ﺕ=م را‪ 0 F +‬ﻥ=‪ +‬آ‪$‬ی ‪B‬ﺕ‪2‬ل وا ون  ‪ 0‬ا ‪/‬ل ‪ 0‬ا‪+1‬ر ا ی‪0‬‬
‫ ‪C‬ف وا‪ ،‬ه‪ :‬ا ‪p/‬ازرة ا ‪/‬د وا =م وا‪8‬ﻥ ق ا ^ ‪ =+‬ا ‪.‬‬

‫ین ا‪ 5‬ﺕ ? اا ا‪6‬ﻡ ‪ ( .U‬م ‪ 1865‬ی ‪B‬ﻥ =د ( 
 ‪p‬ﺕ‪ /‬أ‪/‬‬
‫‪ /‬ی‪ W/ 5U‬ﺝ‪ g /‬ا
‪ /‬ت ا ‪ /‬ا ‪ - /‬إ ا‪6‬ﻡ‪ ./‬و ه‪G‬ا ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬أن ی!‪C‬‬
‫( وﺝ‪ e‬أور ا ‪ ‚ +/‬ا ‪ =+‬ا ‪ ،‬وأن ی‪2‬دق  ا !^ ا ‪ PC‬ر ا‪6‬ﻡ‪،/‬‬
‫وأن یرس ا ‪ ^P‬ا ‪U‬وری
ح ‪ ،C /‬وأن ی‪ -
 /-‬آ‪$‬ی‪.‬‬

‫ی
‪ g/‬ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ی‪.‬‬

‫ی= ‪ 5‬ا ‪ j


/‬ا ‪/‬آ‪$‬ي ( ن وی‪/ 0 L F‬ل ‪ L M 0‬ا‪+1‬ر ا ‪ ( W//‬اا‪//‬‬
‫ا‪6‬ﻡ‪ .‬وی‪M‬ر ‪ 0‬أ‪ ePU‬ﺝ‪ g /‬ا ‪ 0 KQ/‬ا ‪B‬ز ‪ - 0‬ا‪1‬ر‪ :‬ر‪ ،j P‬أ ‪ 0‬ﺹ وق‪،‬‬
‫أ ‪ 0‬م‪ ،‬أ ء ﺥﺹن ‪B‬ت ‪ g‬ا‪+1‬ر‪.‬‬

‫ی(‪ g‬ا ‪ j
/‬ا ‪/‬آ‪$‬ي ( آ^  ﺕ=یا ‪ e / 0‬ﺥ‪B‬ل ا ‪ . -‬و‪  ،e= 0‬ﺕ‪0 e /-‬‬
‫^ ا ‪p/‬ﺕ‪ ،/‬أن ی ‪ ‚M‬أ‪U‬ء ﺝدا‪ .‬و( ا ‪8%‬ت ا‪ P W8‬ی‪ g +-‬أن ی ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬‬
‫ا‪8‬ﻥ =د ^ أن ی‪2‬م أﺝ^ ا ‪. -‬‬

‫‪67‬‬
‫ی= ‪ 5‬ا ‪ j
/‬ا ‪/‬آ‪$‬ي ‪B‬ت ‪ L M g‬ا وا‪ f‬ا ‪  % /‬ی‪/ g +‬ل آ^ ‪2 +‬رة‬
‫دا‪  /P‬ﺕ‪%‬آت ‪ ( 5C=x‬ا‪+1‬ر ا‪1‬ﺥى‪ ،‬و‪  %‬ی
ي ( ‪n‬ن وا ووح واة‬
‫ﺕ‪2 … =%‬د ا ‪ %‬ا‪8‬ﺝ‪ ، /‬و‪  %‬ﺕرس ا ‪ ^P-/‬ا ﺕ( ‪ C‬ﺝ‪ C  /‬وا ﺕ ‪+‬ي‬
‫ (‪P‬ة ‪ ^ 0‬ا
‪ /‬ت آ(‪ ،‬و‪  %‬یح ا‪  /‬ﺕ‪( R +‬ة ‪  /‬أو‬
‫ﺹ دو  ﺕﺥ ‪ C‬أن ﺕﺥ^ ‪2‬رة ‪-‬و‪ .‬وإذا رأى ا ‪ j
/‬ا ‪/‬آ‪$‬ي ‪0‬‬
‫ﺽورة‪ ،‬در إ ر(‪= g‬ت إ ا
‪ /‬ت ا ‪ %/‬أو ا = ‪.‬‬

‫ دام ‪ ^ 8‬إ ﺽ‪/‬ن ﻥ


ح ا ‪%‬آ ا ‪ ( /‬آ^ ‪ +‬إ‪= 8‬ة ا ﺝ‪ 0 /‬ا‪8‬ﺕ‪%‬د‬
‫وا 
‪ ،g/‬و دا‪ R‬ﺝوى ا ‪ j
/‬ا ‪/‬آ‪$‬ي ﺕﺕ‪ 0 0C‬ﺝ‪ C‬أﺥى ‪ /
 eB‬ت‬
‫ا ‪ ، /‬ا ‪ C  %/‬وا = ‪€( ،‬ن  أ‪U‬ء اا‪ /‬ا‪6‬ﻡ‪ /‬أن ی‪ G‬ا ‪2‬رى ﺝ‪C‬ده‪،5‬‬
‫آ^ ( ‪ ^/ g/
،r‬ا
‪ /‬ت ا ‪ /‬ا =‪ ( /P‬را‪.« +‬‬

‫ﺹدق ا ‪p/‬ﺕ‪ ( /‬و‪  …8 R‬ا ‪/‬دئ ا‪ ? G 1‬ا ر‪ .‬و‪ 0‬ا ی‪B‬ت ا ‪ - P‬‬
‫ا أدﺥ ‪ e R‬إ ‪u‬ء و‪ K Q‬ر‪ j P‬ا ‪ j
/‬ا ‪/‬آ‪$‬ي ا ‪G‬ي ‪  C ( /‬ـ»ا ‪ j
/‬ا م«‪،‬‬
‫ ء  درة ‪ 0‬رآ‪ .j‬وآﻥ‪ R‬ﺕ
 ا‪ KZ‬د ا ا م ا‪ 6‬ا ‪G‬ي أ‪8 e-‬ل ‬
‫أزا‪ R‬ا =ب ‪ 0‬ا ‪%/‬ذی ا ‪/‬ﺕ  ذ ? ا ‪ ‚2 /‬ا ‪G‬ي ‪ 8‬ﺝوى ‪ e‬ا ‪ .‬وﺹر‬
‫ا ‪ j
/‬ا م ی ‪ ‚M‬ر‪ - P‬یی ا‪8‬ﺝ‪/‬ع‪ ،‬وآن أ ء ‪ L M‬ا‪+1‬ر ی
‪ /‬ن ‪ g‬أ ‪0‬‬
‫ا ‪ -‬ا م ‪2‬ی‪ L‬ا =‪U‬ی ا
ری‪.‬‬

‫‪/‬ت ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا‪  / ( /1‬إ ا‪M‬ام در ا‪6‬ﻡ‪ /‬ارا وﺕارا‪ .‬و ‪ 0‬أدﺥ^‬
‫( ﺕ‪K‬ﺹ ^ ا ی‪B‬ت ا أدﺥ ‪ e R‬ﺥ‪B‬ل ﺙ‪/‬ﻥ ات‪ ،‬وا (‪e/   R6‬‬
‫ا‪  1‬آ^ ل‪ .‬و ‪+‬ت ا ‪ j
/‬ا م ه وه ا ﺝى ﺕ ‪ ( C‬ﻥ‪C‬ی ا‪6‬ﻡ‪/‬‬
‫ا‪6‬و‪.q‬‬

‫آﻥ‪ R‬ا ‪ /C/‬ا ‪ j


/ - P‬ا ‪ Rp/‬دة ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا‪B /1‬ﻥ =د‪ .‬و‪2‬د ه‪ rG‬ا =‪ +‬دارت‬
‫ !ت ‪ =( .‬أ ‪ y‬رآ‪  j‬ﺽورة ا = م ( ا ای 
‪ g /‬ا‪/1‬ل ا ‪ C/‬ی‪ ،‬وذ ?‬
‫ یح ! ا‪+1‬ر ا ‪Bx“ R‬ع  ‪C‬م ا‪6‬ﻡ‪ //‬و ‪ 5 6‬ﻥ‪ C-K‬إ  ‪ .‬أ‬
‫ا>ﻥ ‪ ،$‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ی=ن ‪ y 2‬آ‪ 5C‬ا ‪   C/‬اه‪ =( ،‬أ ‪%‬ا  دة‬
‫ا ‪p/‬ﺕ‪B /‬ﻥ =د ‪F‬ع ی‪ .0/‬وآن ‪K‬ؤه‪ ( 5‬ذ ? ا ‪C/‬ﺝی‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ ( 0 -‬ا ‪j
/‬‬
‫ا م‪.‬‬

‫اﻥ‪ RC‬ا =‪- U‬ی‪ K( .‬م ‪ 1865‬د ‪B‬ﻥ =د ‪p 8‬ﺕ‪ /‬وإﻥ‪! /‬ر )آﻥ‪K‬اس(‪ .‬و‬
‫اﻥ = ( ن‪ ،‬وﺕ ‪ e ( R‬ﺕ=ری‪ ،‬ووﺽ‪ g‬ﺝول أ‪/‬ل ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا ‪ .^=/‬و آﻥ‪e ( W/ R‬‬
‫ی‪-‬ا وإﻥ ا و
 و( ‪ .‬و ‪ 5‬ی‪ 0‬ا ‪ L/‬ی! ‪ M‬آ‪ . W‬وﺕ=رت دة ا ‪p/‬ﺕ‪/‬‬
‫إ ا‪8‬ﻥ =د ( أیر ‪.1866‬‬

‫ أن ا‪1‬ر آﻥ‪ R‬ﺕ‪  -‬أأ ین ( أ ‪/‬ﻥ  ‪G‬ات  آن ﺝدا و[‪ G‬ا‪ /KZ‬د‬
‫ا‪ //‬ا‪ //‬م‪ ( .‬أن = ‪8‬ل ‪ ( e2‬رزة ( ‪n 30‬ب ‪ ،1864‬ﻥب ‪ ،e‬آ‪/‬‬
‫ی=‪ U‬در ا‪ /KZ‬د‪ ،‬ﻥر ‪ ،‬وه رﺝ^ ی‪ 5‬ا‪1‬ه وواه ا ‪K‬ذ‪ .‬وآن أو‪ g‬ﻥ‪K‬ذا‬
‫ ‪K W e‬ی‪$‬ر‪ ،‬ی ﺕ‪%‬ی ﺹ‪ K %‬ا‪ //KZ‬د ا ‪/‬آ‪$‬ی‪ ،‬ا‪Z‬ﺵ‪!//‬اآ ‪-‬ا‪o
(//‬ا ‪0 .‬‬
‫ن زت ‪ 0‬ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ و ‪ 0‬ف‪ ،RM .‬ا ‪G‬ي آن ‪ 0‬أة ا ‪%‬ی‪ ،‬ﺥ‪(B‬ت ی‬
‫( وﺝ‪C‬ت ا ‪2 6‬د ‪ ^P-‬ا ‪  -‬ا اﺥ ‪ .‬ون اﺽ‪ +‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ ،$‬ا ‪G‬ان‬
‫آﻥ ‪  B‬ون ‪ g‬ا ‪  ،K %2‬ا‪ 8‬ف  ‪ 0‬ا ‪-/‬ه‪ .C ( /‬و ‪G‬ل ا ‪/‬م‬
‫‪C‬ی ‪2 w‬رى ﺝ‪ rC‬آ یا(‪K 0 g‬ی‪$‬ر وی ‪ 0‬أن رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬آﻥ  أﺕ‪( … 5‬‬
‫ﺕ ? ا =‪ e . U‬ی‪ ˜+M‬ﺥ‪( F+‬د‪ .‬وا ‪ gP‬آ ‪ C‬ﺽ‪.r‬‬

‫آن ﺕ ? ‪8‬ل‪ ،‬آ‪ /‬ﺕون‪ ! ،‬ب ﺝ ‪ .‬وآن ‪8‬ل ی ‪ e-K y‬أ ‚ ‪ = H‬‬
‫( ‪B‬ﺕ‪ g e‬ا ‪ /u+‬ا ‪%‬آ‪ ./‬و أو‪K ^H‬ی‪$‬ر إ أ ‪ 0‬ذ ?  ه‪G‬ا ا ‪+‬ی…‪=( .‬‬
‫أدرج ( ﺹ‪ 0 - eK %‬ا ‪8=/‬ت ا ل ‪C C‬ی ‪ w‬ﻥ‪ e-K‬أﻥ‪ C‬ﺕآ‪ C(K€ ،R‬ﺕ
‪r‬‬
‫‪/-‬رك‪ ،‬أﺙا [ ‪u‬ی‪C 0 .‬ی ‪ w‬ی‪ -‬إ ﺕ‪ P‬ذ ‪K‬ی‪$‬ر €ﺙﺕ‪ e‬أن وط ا ‪U‬ل‬
‫ا ! آﻥ‪ R‬ﺕ=‪ U‬ز‪ /‬ذ ? ا ?‪ .‬و أﺽف ‪ e‬أن ‪ ،RM‬ا ‪W‬ري ا …‪ ،‬آن‬
‫‪ g +-/‬أن ی ‪ g L‬ﺕ ? ا !وط‪K  ‚ F( ،‬ی‪$‬ر ا أﺹ‪ eP‬و ‪ .e /‬و ه‪G‬ا‬
‫ا ‪ 5 ،%‬ی
 ‪K‬ی‪$‬ر ﺹ ‪ 0‬ا‪8‬ﻥ‪2K‬ل ‪ RM 0‬ا ‪G‬ي اﻥ‪%‬ز إ ﺝﻥ‪ 8 e‬رآ‪j‬‬
‫واﻥ
‪ ^ ،‚-%( $‬أی‪ U‬ا ی ‪ 0‬ﺥ‪ /C2‬ا =ا‪ 0 ،‬أ‪W‬ل ه‪ 0/ ،j‬أ ه‪ 5‬ه‪ 5‬أی‪U‬‬
‫ا ‪K ? 5 -‬ی‪$‬ر‪ .‬وآ‪ /‬ث ﻥ ( رو أﺙ ء ا ‪! /‬ت ا دارت ‪ 0‬ا ‪KB‬‬
‫وا ‪ 0  0 K2/‬أ‪  0 … x‬ه‪8p‬ء ا‪1‬ﺥ ی‪ 0‬ا‪ 5‬ا ‪$%‬ب ا ‪» /‬ا ‪ ،« -‬آ‪? G‬‬
‫‪$ /‬ب ‪K‬ی‪$‬ر ی[‪ ^ 0 G‬ا ‪ /‬ﺽ ‪ 0‬ا ‪-‬ی ‪ 0‬ا =ا ا ‪$%‬ب »ا ‪/-‬رآ«‪.‬‬

‫‪68‬‬
‫‪ /C‬ی‪ 0 0‬أ‪ =( ،‬آن أﺹء رآ‪ ( j‬أ ‪/‬ﻥ ‪ ،‬یم اﺝ‪/‬ع !ر ن‪ ،‬أ‪-‬ا ‪B‬‬
‫ﺹ‪ ،K %‬واﻥ‪(2‬ا ‪ 5C‬إ ﺕ‪ j F‬ﺕ ‪ 5C/ 6‬ا ‪M‬ص ‪ .5C‬أ ا ‪ B‬ن (‪ /‬آن ی‪5C %‬‬
‫‪ GPC‬أن ی‪ /-‬ا‪ ،‬و 
د ‪/‬ع‪6 ،‬ﻡ‪ .//‬وآﻥ‪ R‬ذ ? ا‪8‬ﻥ!=ق أن ا‪/ 1‬ن ‪5‬‬
‫ی!رآا ( ا‪6‬ﻡ‪ /‬ﺥ‪B‬ل ا ‪ -‬ات ا‪1‬و إ‪ 8‬ا‪ +‬ا ا ‪C/‬ﺝی‪ 0‬ا ‪ ( 0 / =/‬إﻥ ا‬
‫وی‪-‬ا‪.‬‬

‫أ‪CQ‬ت ا =ری ا ‪ (/‬إ !ر ن أن  ا‪6‬ﻡ ( وﺽ‪ g‬یﺙ ‪ ( .= e‬ااد‬


‫‚ ى زهء ‪( 750‬ﻥ‪ .‬و ‪ 5‬ﺕ
وز آ^ ‪ /‬ت ا ‪ 2‬وق وآ^ ا>یادات ﺥ‪B‬ل‬ ‫ا ‪ 5 -‬ی
َ‬
‫ﺕ ? ‪ 33 -‬ﺝ ‪ C‬إ ‪ .‬وآن ‪ 0‬ا ‪ w / ‚ 2‬آ‪GC‬ا ا ‪K‬ق  ‪ C( .‬د آن‬
‫ی‪- K‬ی إی
ر ا ‪ =/‬وا ‪2/‬ری‪ L‬ا ‪.% /‬‬

‫أﺙرت ا ‪! /‬ت ‪2‬د ﺝول ا‪/1‬ل ‪ 0‬ا‪8‬ﺥ‪(B‬ت ( وﺝ‪C‬ت ا ‪ 6‬ا آﻥ‪ R‬أﺙرت‬
‫‪n‬ﻥ‪ 0 K‬ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬ا ‪ ( 0 / =/‬ن وا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬ا ‪ 5 6 0 W//‬ا ری‪8pC( .-‬ء ا‪1‬ﺥ ون ‬
‫آﻥا ی‪H‬ن ‪C‬ذاك ( ‪x‬ح ‪ F-‬ا=‪B‬ل ﻥ ﺹ‪   F- CK‬ﺹ(‪ .‬و ‬
‫ا ‪ 5C j‬آن ا ‪C/‬ﺝون ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن ‪ v ^ 0 5‬ا>ﻥ ‪ ،$‬ی ‪%‬ن  إدراج ‬
‫‪2‬د ا ی‪ ( 0‬ﺝول ا‪/1‬ل وی دون ‪U‬ل ‪ 8‬هادة ( ‪ e‬ﺽ ا>ی‪/‬ن ‪ ^ x1‬ا ی ‪ .‬و‬
‫و‪ L‬رآ‪ L j‬ا ‪ /‬رﺽ ‪ 0‬اا‪ =( .5C‬آن یى ‪-‬اد رأي أن إدراج ذ ? ا  (‬
‫ﺝول أ‪/‬ل ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا‪1‬ول ‪ 8‬ی‪ 0/‬إ‪ 8‬أن ﺕﺕ‚ ‪ e‬زت ‪
8‬ی ‪ 6‬إ ا ‪-/‬ى‬
‫ا = ^ ا‪8‬رﺕ‪K‬ع ‪%‬آ ا ‪ /‬إ ﺽ ‪ L‬ا‪8‬رﺕط ‪ 0‬ا ‪/‬ل ‪ 0‬ا‪+1‬ر‪.‬‬

‫وﺕ‪  R2‬أﺥى ^ أن ی ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا‪1‬ول ‪B‬ﻥ =د‪ ،‬و ‪ 5 0‬ی‪ 0‬ص ‪ 0‬ﺕ‪F‬ﺝ ‪ e‬ة‬
‫ أن أﺙ‪5‬‬ ‫أﺥى إ أی ل ‪ .1866‬و( إن ذ ? و ‪ 0 - R‬ا‪1‬اث ا یﺝ‚  ّ‬
‫ ‪ .B  C‬آن ﺕ ? ا ‪ -  -‬إ إﻥ ا  ﻥ‪U‬ل  ‪ =( .LW‬ﺥض‬
‫ا ییﻥ ن‪ = ،‬دة ا ‪/‬ل ا‪U1‬ء ( ا‪ QL‬اآ‪P‬ي‪/H ،‬ر ﺹاع س ‪ g‬ا ‪…%‬‬
‫ا‪8‬ﻥ‪ .M‬و ﺝى ه‪G‬ا ا ‪U‬ل‪ ،‬أآر ذ ?‪ ،‬ﺕ‪ R%‬دة ا‪6‬ﻡ‪ .‬و ‪G‬ل رآ‪ j‬آ^ أوﺕ‬
‫‪ x 0‬آ ی‪%‬ل دون ﺕار ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪1 $‬ﺥ‪ 5CP+‬ا =ی‪ /‬وآ ی‪M‬ﺽا ‪/H‬ر ه‪G‬ا‬
‫ا ‪U‬ل ‪2‬رة ‪ 0 ، =-‬دون أن یﺥ ا ( ﺕ‪ g L %‬ا ادی ‪1866 g + ( 0 .0‬‬
‫د إ ا ‪C6‬ر ا ? ا ‪G‬ي ‪  H‬أﺽ ‪%‬آ ا ‪ /‬ا>ﻥ ‪$‬ی ( ز‪ 0‬ا ‪ W /‬وا ‪G‬ي‬
‫ ی‪$‬ال إ ا م ی ‪ K C …%‬آ‪ W‬ا‪6 ( .‬ا إ ﺕ‪%‬ی ا ‪C‬ف ‪F‬ﻥ‪ e‬اﻥ‪$‬اع … ا‪8‬ﻥ‪M‬ب ا م‪،‬‬
‫در دة ا ‪/‬ل‪ ،‬و‪1‬ب  ﺝ‪ ، P$‬إ ا ‪K‬ه‪ 5‬وا‪8‬ﺕ‪K‬ق ‪ g‬ا =‪ 5-‬ا‪1‬آ‪ W‬رادی ‪0‬‬
‫ا ی‪/‬ا‪ x‬ا ﺝازی ا آﻥ‪ R‬ﺕ‪ ‚ +‬ه أی‪ …% U‬ا‪8‬ﻥ‪M‬ب ا م‪ .‬وﺝى ﺕ ‪
5 6‬‬
‫!آ ﺝ ‪ e‬ا ‪U‬ل‪ .‬و ﺽ‪ R/‬رﺝ‪ 0 0 % 8‬أ‪W‬ل ا‪1‬ذ ‪ ، -‬ودی‪/‬ا‪0 x‬‬
‫ﺹد ‪ ،0‬وآ‪ 0 0 W/ ? G‬ا ‪ 0C/‬ا ‪%‬ة و‪ 0 %‬و‪U‬ة و‪ 0 0 W/‬ا ﺝازی ا ‪ u2‬ة‬
‫وا ‪ ،+/‬و‪M‬ﺹ ا ﺝازی ا 
ری ا آﻥ‪ R‬ﺕ
 ‪ 0 y‬ا ای إ ﺕ‪-‬ی‪ .‬وﺥ ‪v‬‬
‫ا ‪U‬ل  ا ‪+‬ی= ا>ﻥ ‪$‬ی‪ =( .‬ﻥ‪C R/6‬ﺝﻥت ﺥ‪ +‬و‪6‬هات‪ .‬و( ‪$‬یان‬
‫‪C 1866‬ت ن ﺕ‪6‬هة ه‪ 5 P‬ﺕ=‪ g‬ا ‪  0‬ﻥ‪ C ( C 6‬ا ‪ . W /‬وﺕ‪R%‬‬
‫ﺽ‪ fu‬ا
‪/‬ه ا ‪!%/‬ة ( هی رك‪  ،‬آﻥ‪ R‬ﺕﺝ‪ RC‬ا ‪6/‬هة و  آﻥ‪ R‬‬
‫أ ‪C R/‬ﺝﻥت ﺥ‪ +‬ة‪ ،‬اﻥ‪C‬رت أ
 ا ‪%‬ی=‪ .‬و(‪ R/C‬ا ‪ GPG %‬أن  ‪y‬‬
‫ا ز‪8‬ت أز(‪.R‬‬

‫ ﺙرة ﺕ‪/‬ز‪ ،‬آﻥ‪ ( R R‬إﻥ ا أی‪ ،U‬آ‪ /‬ﺕ‪G‬آون‪ ،‬آ ی ‪> +/‬ﺹ‪B‬ح‬
‫ا‪8‬ﻥ‪ 5 C .M‬ﺕ‪ vM/‬إ‪ 0 8‬ﺕ‪-‬ی‪ =( :‬ذه‚ ا ‪/‬ل ﺽ‪ %‬ﺥاع دﻥء‪ ،‬و(زت‬
‫ا ﺝازی ا ‪  2‬وه ‪ …%‬ا‪8‬اع‪ .‬وآ‪ ( /‬ﺕ ? ا ‪/‬ة‪ ،‬ا‪ R‬ا ‪  ،%‬أن‬
‫رأت ﻥ‪+U C-K‬ة إ ا زل إزاء ﺕ‪ 2‬ﺝ ا ‪ u‬ن ( ﺹ‪K‬ف ‪/‬ل ا ‪/‬ن‪ ،‬ﺕ ‬
‫ﺝیا ‪ …%‬ا‪8‬ﻥ‪  % M‬ی!‪G ^/‬ذاك (‪2‬ا ﺝ‪/ g /‬ل ا ‪/‬ن‪.‬‬

‫ی‪ C‬أن ا ‪ …% +/‬ا‪8‬ﻥ‪M‬ب آﻥ‪/ R‬ا‪ 0 x‬ا ‪G‬آر (=‪ ،f‬و آن یور ( ﺥ أ أﻥ‪e‬‬
‫‪ 0‬ا ‪ 0//‬أن ی‪- y /‬ء‪ .‬و ا‪  R‬ا ‪/‬ل ا ‪-‬ی ا  ا ن ^ ‪C‬‬
‫ا‪U1‬ء ا ﺝازین (
 ا>ﺹ‪B‬ح ا‪8‬ﻥ‪ :M‬ی‪ … y /‬ا‪8‬اع
‪ g /‬ا ‪/‬ل ا ‪G‬ی‪5C 0‬‬
‫‪) 0-‬و آن ی‪
 0 L F‬ة واة( ی( ن ( ‪ e‬ا أدﻥ ‪%‬دا ‪ 0‬ا>ی
ر‪ .‬و ه‪G‬ا‬
‫ا ‪ … y %‬ا‪8‬اع
‪ g /‬ا ‪/‬ل ا ‪/‬ی ‪ 0‬ﺕ=ی‪ ،‬ا أو [? ا ‪G‬ی‪ 0‬ی= ‪/‬ن ( ا ‪C/‬ﺝ‪g‬‬
‫ا
‪) /‬و آن ده‪ ^ = 5‬ی[‪ ،(G‬و ‪ ^=/‬ی‪%‬م ‪ e‬ﺝ‪ g /‬ا ‪/‬ل ا ی‪B 0 K‬‬
‫ا‪ W‬ء‪ .‬وآن ز ‪ 5‬ا ‪ 0 6(%/‬ا>ﻥ ‪ ،$‬دزرا‪ ، P‬ه ﺹ‚ ﺕ ? ا ‪ /‬ورة ا ر ا ‬
‫ارﺕ‪ C U‬ا>ﺹ‪ B‬ن ا ﺝازین ا ‪G‬ی‪W 0‬ا ا ‪/‬ل  ا =ل ‪ ? G‬ا زل‪2 ،‬ری‪0‬‬
‫ ‪ 5C‬أﻥ‪ e‬ن ( ‪ ‚= ،5C+-‬اﻥ‪M‬ب ا ‪/‬ن ا
ی‪ ،‬أن ی‪ +‬ا ‪ g‬ﺝی ‪=%‬ق‬
‫ا‪8‬ﻥ‪  . M‬أن ا ‪/‬ل ا ی‪ 0 K‬اﺽ‪+‬وا إ ا‪8‬ﻥ‪6‬ر !ی‪  0‬أﺥى‪ ،‬أي ‪،1885‬‬

‫‪69‬‬
‫أ ا ‪/‬ل ا ‪G‬ی‪ 5C 0- 8 0‬و‪
 8‬ة ( ‪ 5‬ی‪ 2%‬ا أﺥ ا  … ا‪8‬اع إ‪ 8‬ﺕ‪ R%‬ﺽ‪fu‬‬
‫ﺙرة ‪ 1905‬ا و ‪.‬‬

‫و( أ ‪/‬ﻥ و ‪ 1866-1865 0 R‬أاث ‪ 8‬ﺕ=^ أه‪ =( . /‬دار ﺹاع ‪ / C -‬‬
‫ أ ‪/‬ﻥ  ‪ 0‬و  وا ‪ .-/‬و ﺝ ^ ‪/-‬رك ه(‪ e‬أن ی‪+‬د ا ‪ -/‬ﻥ‪ 0 PC‬ا‪ //KZ‬د‬
‫ا'‪(//F‬را ا‪L‬ﻡ‪ ، //‬وأن ی
^ ‪ 0‬و ا ‪/‬د ا ‪=K‬ي ‪/ 1‬ﻥ ‪ ،‬وإن ‪C RM‬‬
‫ا‪ 5 1‬ا‪/ 1‬ﻥ ا ﺕ‪ C /‬ا ‪ .-/‬و … ا ‪+‬ق ‪ rGC‬ا ‪ 0  F-/‬ﺽ‪5  R‬‬
‫ا‪8‬ﺥ‪(B‬ت ( ا أي ‪ 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ 0 $‬ﺝ‪ C‬و‪8‬ل ‪ 0‬ا
‪ C‬ا‪1‬ﺥى‪.‬‬

‫اﻥ‪ C‬ا ‪$‬اع ‪ 0‬ا ‪ -/‬وو ‪%‬ب‪ K( .‬أ ‪ 0‬أو ﺙ‪B‬ﺙ أ ‪ g‬أﻥ‪ R $‬و ‪ ،‬ا ‬
‫ﺕ‪ 0 RF‬ا ‪ g L %‬إی‪ +‬ﺽ دو أ ‪/‬ﻥ ‪ ،‬ه‪$‬ی‪ /‬ة ‪ ،-/‬وﺽ‪0 /
 R/‬‬
‫ا ول ا ‪ u2‬ة ا ه‪-/ R‬ة ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة‪ / :‬هﻥ(‪ ،‬ی (اﻥ‪K‬رت ا ‪%‬ة‪ ،‬دو ‬
‫ه‪ j‬ا ى‪ ،‬ا ‪ .m‬وأ‪ R 2‬ا ‪2 -/‬رة ﻥ‪ 0 PC‬ا‪ /KZ‬د ا‪L‬ﻡ‪ . /‬وﻥ‪ 56‬ا‪ /K‬د ‪ / 6‬‬
‫ا ‪  ،‬رأ‪ e‬و ‪ .‬و ‪ ‚-‬ﺕ‪F‬ی ا ‪/‬ل و(=اء ا س‪ ،‬أدﺥ^ ‪/-‬رك أ ا‪8‬ﻥ‪M‬ب‬
‫ا م‪.‬‬

‫أ ( (ﻥ‪ =( -‬اﺽ‪ +‬ﻥ ن إ ﺕ=ی‪ v 5‬ﺕ ز‪8‬ت‪ v R u F( .‬اد ﻥن ا =ت‬
‫ا آﻥ‪ R‬ﺝ‪ C‬ﺽ ا ‪B‬ت ا ی ‪ C/6‬ا ‪/‬ل‪ .‬وﺥ‪ RK‬و‪Fx‬ة ا ‪=B/‬ت ا آﻥ‪R‬‬
‫ﺕ ض ‪ C‬ا ‪/6 /‬ت ا‪28‬دی‪ ،‬وﺥﺹ ا وﻥ ت وﺝ‪ /‬ت ا ‪ K-/‬ا ‪/‬د ‪ .‬وي (‬
‫أوط ا ‪/‬ل ا ر ا ‪ /‬ل ا ‪ -‬إ ا‪Bu‬ل ا>ﻥ ت ا ! ‪ .‬و‪ 0‬ﺝ‪ C‬أﺥى‪ ،‬‬
‫وﻥ‪ R‬ا ‪/6 /‬ت ا ‪B‬ﻥ ﺕ‪+‬ر‪M( .‬ﺽ‪/H R‬ر ‪-‬ﺝ  ‪ K‬ﺽ ا‪ 0 /1‬ا ‪G‬ی‪ 0‬أﺥ‪G‬ت  ‪5C‬‬
‫ا (‪ 0 5C‬آ^ ﻥ‪U‬ل ﺙري و‪u‬ز ‪ % 5C‬ا ﻥﺕ ‪.‬‬

‫و( ی‪-‬ا ا ‪K‬ﻥ‪ -‬وا‪/ 1‬ﻥ وا>ی‪ x +‬آن ا ‪/‬ل !‪U= 0 u‬یه‪ 5‬ا ‪، %/‬‬
‫وآن ا ‪C/‬ﺝون وا‪1‬ﺝﻥ‚ ه‪ 5‬وه‪ 5‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ی ن ‪ F‬ا‪6‬ﻡ‪ ./‬وآن ا ‪K‬ع ا‪/ 1‬ﻥ ی‪2‬ر‬
‫€اف  
 اا‪ ،(e‬وی ‚ دور ا ‪-‬ن ا ‪/‬آ‪$‬ي ( ا ‪M‬رج ‪ -‬إ ا ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن‬
‫ا ‪G‬ی‪ 0‬اﻥ‪ 2K‬ا ‪ 0‬ا ‪ B‬واﻥ‪-‬ا إ ا‪6‬ﻡ‪.‬‬

‫اﻥ = ا ‪p/‬ﺕ‪ ( /‬ﺝ ‪ ( L‬أی ل ‪  ،1866‬أن ﺕ‪ R u‬و   ا ‪ -/‬وأز ا ‪/‬ل‬
‫ا>ﻥ ‪  ،$‬یو‪ ،‬ﻥ‪2‬ا  آ ا  ا ﺝازی‪ .‬وأ ا ‪p/‬ﺕ‪ =( .% UK /‬م ‪0‬‬
‫(ﻥ‪B ،-‬وة  ا ودوﻥ ‪B ،0‬ﻥ ن أرادوا ا ‪!/‬رآ ( أ‪/‬ل ا ‪p/‬ﺕ‪ ./‬وآﻥا ﺝ‪5C /‬‬
‫ﺕ=ی ‪ 0‬ا ‪ +‬ا ‪W‬ری ‪ 0‬ﺝا‪ ،‬و( اده‪ 5‬ا ‪K/‬ض ا ‪ ^=/‬ا (  ری‪ j‬وﺕ‪.‬‬
‫و‪ g‬أﻥ‪ 5C‬آﻥا ی‪ /%‬ن ‪ 0‬ﺕ‪K‬ی‪ v‬ا ‪ =( ،‬أﺙروا ‪ 0‬ا ‪ fu‬وا
 أآ‪ ^ ( / W‬أي و(‬
‫‪n‬ﺥ‪ .‬و( ‪n‬ﺥ ا ‪+/‬ف‪x ،‬دوا ‪!M‬ﻥ‪ ^ .‬ی=ل أن ‪ 5CU‬أراد إ‪H‬ا‪ % ( 5C‬ة ﺝ ‪،L‬‬
‫و ‪ 0‬ذ ? ه‪G‬ر ‪ .v%‬و‪ 0‬ا ‪p/‬آ  آ^ ل أﻥ‪ e‬و ‪2 R‬دت وﺕد ‪/ R‬ت‪ ،‬آ‪/‬‬
‫ی‪%‬ث ى ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬ا ‪G‬ی‪ 8 0‬ی‪K‬ن  ا وام ( ﺹاﺕ‪ 5C‬ا ‪[K‬ی =ارات ‪x‬د و(‪^2‬‬
‫آ‪ /‬ی‪ ^ K‬ا ‪ (B-‬ن ا ‪/ -/‬ن‪.‬‬

‫ ‪ 0‬أ( ‪ y‬ا ‪ /‬ون أﺥ ا ( ا‪8‬ﻥب  ا ‪ ،^/‬دارت ا ‪ /‬آ ا ‪ 0  - P‬ا ودوﻥ ‪0‬‬
‫وو( ا‪ QL‬ا م ا ‪ 0 L p/‬ایریس و‪/‬ل إﻥ ‪ .$‬وﺕ ‪G‬ر  رآ‪ j‬ﻥ‪ e-K‬ا =وم‪=( :‬‬
‫آن ‪ (2‬ی[‪ G‬إ ﺕ‪%‬ی ا ‪ u 2‬ا ‪ 
/ PC‬ا‪1‬ول ‪ 0‬اأ‪ /0‬ل‪ ،‬ﻥه ? ‪ 0‬أﻥ‪ e‬‬
‫آن ‪ g +-‬ا = م ‪K-‬ة إ‪ 8‬إذا ﺕ‪  ‚ u‬ا‪ …P‬آ‪ W‬ة ﻥ‪6‬ا إ ا‪B‬ل ﺹ‪ e%‬و‪%‬ﺹﺕ‪e‬‬
‫ ‪/‬ا ا ‪!/‬دة ‪ ^ 0‬ا
ا ‪ j‬ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وا‪/ 1‬ن‪  .‬أﻥ‪ e‬آ‚ ( ‪G‬آة ﺕ=یی‬
‫‪2 2K‬د ﺝ‪ g /‬د ﺝول ا‪/1‬ل‪.‬‬

‫م ا ‪ /‬ون ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن ﺕ=یا ‪ ،B2K‬آن ‪ W/‬ض ‪(1‬ر ودون ا‪28‬دی‪ .‬و‬
‫ا
ا =ة  ‪ ^/‬ا ‪/‬أة‪ ،‬وأ ا أن ا ‪ +‬ذاﺕ‪ C‬دت ن ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة  ‪ ،R‬وأن‬
‫ ا ‪/‬أة أن ﺕ‪F 5C‬ﺕ‪ 8 C‬أن ﺕ ‪ ( ^/‬ا ‪ .g 2/‬وﻥ‪G‬ا ﺹی‪B 5C %‬ﺽات وا =ت‬
‫دا( ا ‪ 0‬ا ون‪ ،‬و‪M‬ﺹ ‪ 0‬ﺕ ‪ 5 6‬ا دل  أس ا ﺽ‪ .‬وآن ا !ط ا ‪? G …-/‬‬
‫( رأی‪ = 5C‬اﺕ‪K‬ت ‪ L M 0‬ا وﻥ ت وﺕ ‪ 5 6‬ا‪/8‬د ا ‪
/‬ﻥ‪ ^ .‬أﻥ‪ 5C‬أ ‪%‬ا  أن‬
‫ی‪2‬دق ا ‪p/‬ﺕ‪  /‬ﺕ ‪ 5 6‬ا‪/8‬د ا‪ H ، 1‬أﻥ‪ 5 5C‬ی‪% K‬ا إ‪ ( 8‬ا ‪2%‬ل  ار‬
‫یﺹ ﺝ‪( g /‬وع ا‪8 /1‬ه‪/‬م را ‪ F-‬ا‪/8‬د وﺕ ﺝ‪ /‬ت ا‪/8‬د ا ‪ /‬‬
‫آ(‪ ^ .‬ذه‚ ‪ 5C‬ا‪ 1‬إ  رﺽ ا ‪%‬ی ا =ﻥﻥ م ا ‪.^/‬‬

‫وﺕ‪2‬ى ‪ 5C‬ا ﻥ ن وا‪/ 1‬ن‪ .‬و‪2‬د آ^  ( ﺝول ا‪/1‬ل آن ا‪1‬ﺥ ون ی=ن‬
‫آ=ار =‪ 0  +‬ﺕ=ی رآ‪ j‬ا ‪G‬ي أ‪ +‬ﻥ ا ‪2‬ارة
‪ g /‬ا ‪ ^P-/‬ا ‪0 HK/‬‬
‫‪ ‚ +‬ا ‪ =+‬ا ‪.‬‬

‫‪70‬‬
‫‪ ‚ x‬ا =ی ا‪6‬ﻡ‪ //‬ی‪ j‬ﻥ!‪ Cx‬آ ‪B e‬ﺕ‪%‬د و  ا
‪C‬د ا ‪W /‬ة ‪ =+‬ا ‬
‫ا ‪ .C% 2 ^ ( %( /‬وأآ  ﺽورة إﻥ!ء ارﺕط ی ‪/ y‬ل ﺝ‪ g /‬ا‪+1‬ر ‪ 8‬أن‬
‫ی‪-%‬ا ﺥ ‪ ( 5C‬ا ‪K‬ح (‪ ^ ،‚-%‬أن ی !‪+‬ا أی‪ U‬آ‪=/‬ﺕ ‪ ( 0‬ﺝ ƒ ﺕ‪%‬ی ‪ .‬ود‬
‫إ ﺕ ‪ 5 6‬ا ‪-/‬ة ا ‪/‬د ا‪ ( /1‬ا‪8‬ﺽات‪ ،‬وإ ا ‪p%‬ول دون إ‪B‬ل ‪/‬ل أﺝﻥ‚‬
‫‪/ ^%‬ل ‪ ،e +‬ذ ? ا>‪B‬ل ا ‪G‬ي ه وا ‪ 0‬ا‪ ‚ 1‬ا ‪  UK/‬ا ‪=/‬و ‪.0‬‬

‫و‪ 0‬ا ‪C/‬م ا ‪ - P‬ا د إ ‪ C‬رآ‪ j‬ا را ا ‪ ،


C /‬ا ‪ ، /‬ﺽ‪ g‬ا ‪ =+‬ا  (‬
‫ا‪+1‬ر آ(‪ ،‬وه درا ی
‚ ا !وع ‪/ C‬درة ‪ 0‬ا ‪/‬ل أﻥ‪ .5C-K‬و‪ 0‬ا اﺝ‚ إرل‬
‫ﺝ‪ g /‬ا ‪/‬اد ا ی‪ 5‬ﺕ
‪ C /‬إ ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م ا ‪G‬ي  ( ه‪ rG‬ا ‪%‬ل ﺹ ‪ .CH‬وأر‬
‫رآ‪ j‬إ ا ‪+M‬ط ا ی‪ ^P-/ U‬ا ‪ - P‬ا ی
‚ أن ﺕآ‪ C $‬ﺕ ? ا را‬
‫ا ‪. /‬‬

‫أﺙرت ‪ F-‬ا =ت 


د‪8‬ت ‪ =( .‬رض ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن ا‪8‬ﺽات وأي ﺕ ‪=/ 5 6‬و‬
‫ا ‪=/‬و ‪ 0‬وأرب ا ‪ .^/‬و آﻥا یون ‪ 0‬ﺥ‪B‬ص ‪/‬ل إ‪ ( 8‬ا ون‪ .‬و اح  ‪5C‬‬
‫ا ‪ /‬ون ا ﻥ ن ‪ ^ ( ،^=/‬ار‪ ،‬آ^ ا =‪ 5-‬ا ‪= … /‬ت ‪ 0‬ﺕ=ی رآ‪ .j‬و‬
‫أ‪ r‬ا ‪p/‬ﺕ‪ e ،/‬أﺙر ﻥ‪ jK‬ى ا ‪K‬ه‪ 5‬ا ‪G‬ي أﺙرﺕ‪ e‬ا =ارات ƒﻡ‪ /‬ا‪6‬و‪x =% ( .q/‬ی ‬
‫‪ 0‬ا ‪ 5 0$‬ی ! ا Ž ا …‪ ،‬و آن ا‪/ 1‬ن ی (ﻥ‪ e‬إ‪ 0 8‬ﺥ‪B‬ل ﺕﺝ‪ /‬ﻥ‪ 2‬م ‪C‬‬
‫ ( اا‪ ،(/e‬وآﻥ‪ R‬ا ﺝ‪ /‬ا ‪K‬ﻥ‪ -‬أ رداءة أی‪ .U‬و ﻥ!ت ‪/ 2M‬ة ا‪1‬و ‬
‫ه‪G‬ا ا =ار ﺝ‪ 0 /‬ا‪1‬ﺹ^ ا>ﻥ ‪$‬ي ( ‪ 
A0‬ﻡ ( م ‪.1914‬‬

‫یر ا =ار‪ ^ ( ،‬أآ‪ W‬وﺽ وﺝ‪B‬ء‪ ،‬آ^ آن رآ‪r/ ( e  j‬س ا‪ F9/F‬و(‬
‫ا ن ا‪ /‬ل ا =ت‪ ،‬ا اة ا‪ 5 6  1‬ا و ری ا ‪ .=+‬وﻥه ? ‪ 0‬ذ ?‪،‬‬
‫أر إ ا ‪C/‬م ا ‪ /‬ﺹة =ت وإ ا ب ا ﺕ ‪  / C-‬ﺕ‪ R %‬إ  ‪/6‬ت‬
‫ﺕ وﻥ ﺽ =‪ .‬و ‪G‬ا ی
ر  أن ﻥ‪. r L‬‬

‫آ ‪CQ L‬ت ا =ت إ  ‪ $‬ا ﺝد؟ آ ‪ L‬ﺕ‪+‬رت؟ إﻥ‪ C‬ﻥ
 ا ‪2‬اع ‪ 0‬ا أ‪/‬ل‬
‫وا ‪ ^/‬ا‪1‬ﺝ ‪ K( .‬ه‪G‬ا ا ‪2‬اع ی
 ا ‪/‬ل أﻥ‪ ( 5C-K‬وط 
‪ ( .5C K%‬أ‪/‬ل ة‬
‫اﺝ‪ /‬آ‪$‬ة ‪ 0‬یي ا أ‪ 8 / ، /‬ی‪ ? /‬ا ^ ى ة ‪ e /‬ا ‪K‬دی‪ .‬و ‪GC‬ا ‪8‬‬
‫
ل ‪%‬ی ‪ 0‬ﺕ  ‪ 0‬ا أ‪/‬ل وا ^‪ .‬و ‪ 0‬ی‪%‬ث ا ودوﻥ ن ‪ 0‬ﺕ ‬
‫ودل‪ ،‬ی‪C6‬ون (=‪ f‬أﻥ‪ 8 5C‬ی‪/CK‬ن أوا ا>ﻥج ا أ‪ 0 = ( . /‬ا أ‪/‬ل وا ‪8 ^/‬‬
‫ی‪ 0/‬أن ی = !وط د ‪6 0 ،‬ر 
‪ g/‬ی‪  gU‬ا ‪ ^P‬ا ‪/‬دی ‪ %‬ة وا ‪^/‬‬
‫( ﺝﻥ‚‪ ،‬وا ‪ +‬ا>ﻥﺝ ا ‪ ( %‬ا
ﻥ‚ ا‪s‬ﺥ‪ .‬ووراء آ^ رأ‪ /‬ﺕ=‪ L‬ة ا ‪.g/
/‬‬
‫و‪ 8‬ی‪ g-‬ا ‪/‬ل أن ی رﺽا ه‪ rG‬ا =ة إ‪ 8‬ده‪= ،5‬ة ا‪8‬ﺝ‪ /‬ا ی‪ /‬ﻥ‪ 0 .C‬ة‬
‫ا د‪ ،‬ة ا ‪W‬ة ﺕ= Ž إ أدﻥ ‪-‬ى ‪ 
 C‬اﻥ=‪-‬م ا ‪/‬ل‪ ،‬ذ ? ا‪8‬ﻥ=‪-‬م ا ‪G‬ي ﺕ‪e= M‬‬
‫وﺕ‪ r‬ا ‪$/‬ا‪ /‬ا ‪G .5C  / ( %/‬ا (‪ 0/‬أو ا ‪U‬ورات إ ‪u‬ء ه‪ rG‬ا ‪$/‬ا‪0 /‬‬
‫ا ‪/‬ل‪ .‬وا =ت إﻥ‪ /‬و ت ‪% 0‬و‪8‬ت ا ‪/‬ل > ‪u‬ء ه‪ rG‬ا ‪$/‬ا‪ ،/‬أو ‪ L KM‬ﺕ‪ C‬‬
‫ا‪ ،^1‬وذ ? ‪ u‬ا ‪2%‬ل ا‪% = +‬د  وط ‪ ^/‬ﺕ ‪ 5C y‬أن ی ‪UK‬ا ‪ 0‬ر‪5C‬‬
‫ﻥ ا دی‪ .‬و ا‪2‬ت ا ‪ /C/‬ا ‪/‬ة =ت‪ ( ،‬دئ ا‪  ،1‬ا ‪%‬ﺝت ا ‪:‬‬
‫(= (!‪ 0 R‬ا ‪ ^P‬ﺽ‪
 g‬وزات ا أ‪/‬ل وﺕ یﺕ‪ e‬ا ‪/‬اﺹ ‪ ،‬و‪ 2M/‬ا ‪B‬م‪،‬‬
‫اه‪ ^P-/ R/‬ا‪1‬ﺝ ویم ا ‪ .^/‬ور‪ 0 /H‬ﺕآ ات ا ودوﻥ ن‪ ،‬ه‪G‬ا ا !ط ‪!/‬وع‬
‫(‪ ^ ،‚-%‬ﺽوري أی‪ .U‬وه ‪ 5%‬دام ا ‪6‬م ا اه‪“ 0‬ﻥج ‪ ./P‬و‪ 0‬ا اﺝ‚ ﻥ!‪r‬‬
‫وﺕ ‪x 0 e/ /‬ی… ﺕ! ^ ﻥ=ت ﺝیة واﺕ‪%‬ده ( ا‪+1‬ر آ(‪.‬‬

‫ أن ا =ت ﺕ ‚ أی‪ U‬دورا ‪n‬ﺥ ‪ 8‬ی=^ أه‪ / /‬ﺕ=م‪ ،‬دورا آن ا ودوﻥ ن ( م‬
‫‪ 1866‬ی‪/CK‬ﻥ‪ e‬أآ‪ / W‬آن ی‪ ( 5C/ e/CK‬م ‪ =( .1847‬آﻥ‪ R‬ا =ت و‪ 8‬ﺕ‪$‬ال‪ ،‬وإن‬
‫‪2‬رة ‪8‬وا ‪ ،‬اآ‪ $‬ﺕ ‪ =+ / 6‬ا ‪ ( C W ،‬ذ ? ‪ ^W‬یت ا ﻥت (‬
‫ا ‪ 2‬ا  ‪ - f‬إ ا ﺝازی‪ .‬و [‪ 0‬ﺕ‪ 0‬ا =ت ﺽوری ‪%‬ب ا ‪%/‬ز ‪0  0‬‬
‫ا أ‪/‬ل وا ‪€( ،^/‬ﻥ‪ C‬أ‪ 56‬أه‪ /‬أی‪ U‬ره ‪ B‬ﺕ ‪6 x“ / 6‬م ا>ﺝرة‬
‫ ‪G‬ات‪.‬‬

‫‪ 0‬ء ا ‪ %‬أن ا =ت ‪ 5‬ﺕ‪  ‚-‬ﺕ ? ا ‪ /C/‬ﺕ‪/‬م ا‪ 8‬ب‪u( .‬ا‪ ( C‬ﺹا‪C‬‬
‫ا ‪ %/‬وا ‪ /‬ﺽ ا أ‪/‬ل ل ‪ C‬و ‪ 0‬ا ‪ 5CK‬ا م =ة ‪ C /‬ا ‪/‬ﺝ‪ e‬ﺽ ﻥ‪6‬م‬
‫ا د ا ‪F/‬ﺝرة ‪G‬ات‪GC .‬ا و‪ RK‬وﺕ=‪  L‬هƒ ا ‪%‬آت ا وا ‪. -‬‬

‫ی! رآ‪ j‬إ ا‪1‬اض ا ﺕ ‪ 0 5‬أن ا =ت أت ﺕ‪ 5CK‬ر ‪ C‬ا ری‪ . M‬و‪ 0‬ﺕ ?‬
‫ا‪1‬اض ی‪G‬آ !رآ ا =ت )ا ییﻥ ﻥت( ا>ﻥ ‪$‬ی ( ا ‪U‬ل ( ^ ﺕ‪… … +‬‬

‫‪71‬‬
‫ا‪8‬ﻥ‪M‬ب ا م‪ ،‬وا =ار ا ‪G‬ي اﺕ‪GM‬ﺕ‪p ( e‬ﺕ‪/‬ه ( ‪ K‬وا ‪G‬ي أوﺹ‪ e ( R‬ﺝ‪ g /‬ا =ت‬
‫‪8‬ﻥ‪-‬ب إ ا‪6‬ﻡ‪.‬‬

‫و( ا ‪M‬م ی ‪ RK‬رآ‪ ،j‬ا ‪G‬ي آن ذ ? ا ‪ 0 %‬ﺝ‪ D‬ا ودوﻥ ‪ ( 0‬ا ‪=/‬م ا‪1‬ول‪،‬‬
‫ﻥ‪ %‬ا ییﻥ ‪ 0‬ا ‪ Ž} M‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ییون ‪C 2‬م ا =ت ‪ ^P-/‬ا‪1‬ﺝر ویم ا ‪ ( .^/‬‬
‫ا =ت أن ﺕ ‪ 0 BU( ،5‬ذ ?‪ ،‬آ ‪ L‬ﺕ !‪ f‬آ‪/‬اآ‪ $‬ﺕ ‪ =+ / 6‬ا  ( ^‬
‫اﻥ ‪ C‬ا ^‪ C ( .‬أن ﺕ‪p‬ازر آ^ آ اﺝ‪ /‬و  ﺕ ‪$‬ع إ ذ ? ا ‪C‬ف‪ .‬و‪0‬‬
‫واﺝ‪  ،C‬ات ﻥ‪= C-K‬ﺕ و‪ =+ W/‬ا ‪ ،‬أن ﺕ
‪G‬ب إ ﺹ‪ C(K‬ا ‪/‬ل‬
‫‪ .x‬و ‪ C‬أن ﺕ‪ C-‬ﻥ‪ r‬و ی  ‪ y 2‬ا ‪/‬ل ( ا ‪K‬وع ا ‪/‬ﻥ ا‪1‬ﺝر ‪0‬‬
‫ا ‪( ، 2‬آ‪ $‬اه‪ ^  ،C/‬ا ‪W/‬ل‪  ،‬ا ‪/‬ل ا ‪$‬را ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 8 0‬ل ‪ 5C‬و‪ 8‬ة‬
‫‪ 5%‬وﺽ ‪ 5C‬ا ‪M‬ص‪ .‬و ‪ C‬أن ﺕ‪x 5 C6‬ا أن ‪ R- C%+‬ﺽ = وأﻥﻥ ‪ ،‬وأﻥ‪C‬‬
‫ﺕ إ ﺕ‪%‬ی ا‪8s‬ف ‪ 0/‬ا از ‪ 0‬ﺕ‪ R%‬ﻥ ا‪8‬ﺽ‪C+‬د ( ا ة ا‪1‬رﺽ ‪.‬‬

‫اﻥ‪+‬ت ا ‪! /‬ت ‪2‬د ا ‪ F-/‬ا = ( ‪p‬ﺕ‪ /‬ﺝ ‪P(  L‬ة ﺝ ‪ =( .‬ا ‪ /‬ون‬
‫ا ﻥ ن ‪G‬آء آ ‪ 0‬ا‪ .5CK‬و( ﻥ‪6‬ه‪ ،5‬آن ا =ار ﻥ‪ e-K‬ى =‪0 L+= g+‬‬
‫ﺕ=ی ‪x‬ی^ ‪/‬رآ‪ j‬ء ء ا ‪ %‬أن یﻥا ه‪ 5‬وه‪ 5‬ا ‪ .e 0 +/‬و ‪ 0 ،^ K‬آن‬
‫ا‪ QL‬ا‪ /‬م درس ا ‪ ^P-/‬ا ی ‪ u‬إدراﺝ‪ ( C‬ﺝول أ‪/‬ل ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا ‪ ،^=/‬زت‬
‫ﺥ‪(B‬ت دة ( وﺝ‪C‬ت ا ‪ 0  6‬أ‪ .ePU‬و ‪GC‬ا ﺕ‪ B‬رآ‪ ( j‬ا‪ Q//L‬ا‪ //‬م ﺕ=یا‬
‫‪ e ( f B2K‬ا ‪U‬ء  أه‪ /‬ا =ت ( ﻥ‪6‬م ا>ﻥج ا أ‪ . /‬و اﻥ‪ $C‬ﺕ ? ا ‪-‬ﻥ‪%‬‬
‫ ض ( ^   ‪ e /-‬ﻥ‪6‬ی‪ e‬ا
یة ( ا = ‪ /‬و(‪ ^U‬ا = ‪ ،/‬و !ح ‪5C‬‬
‫ﺕ … ا‪1‬ﺝ وا ‪ y‬و ا ‪ .gPU‬وﺕك ‪%‬ﺽ ﺽ‪ f‬ﺝ ‪-‬ت ذ ? ا‪ Q//L‬ا‪ //‬م و ‬
‫ووا ( ا ‪ 0 C ( / jK‬روح ﺝ وور ﺝیة 
‪ /  /‬ﺝازی‪ .‬و ﺝى وﺽ‪g‬‬
‫آ^ ‪+‬ة ذ ? ا ‪ 5‬ا‪28‬دي ا ‪/‬رآ‪ -‬ا
ی و
‪$‬اﺕ‪ ( e‬ﺥ ا ‪ =+‬ا ‪.‬‬

‫و=ر ‪/‬ﺙ^ ‪ 0‬ا ‪C/‬رة ذاد ا ‪ /‬ون ا ﻥ ن ‪ 0‬ار رآ‪2 j‬د ﺕ‪%‬ی یم ا ‪^/‬‬
‫‪/W‬ﻥ ت‪ ( .‬ا = ‪ 0 v‬ا ‪K‬ﻥ‪ ،0 -‬أآوا ‪ g‬رآ‪ j‬أن »ا !ط ا ‪ …-/‬ا ‪G‬ي وﻥ‪e‬‬
‫ ‪ 0‬ی‚ ا
ح ‪1‬ي ‪%‬و ‪ 0 -%‬أوﺽع ا ‪ =+‬ا  وﺕ‪%‬یه ه ‪%‬ی ا =ﻥﻥ‬
‫ م ا ‪ 0/( .«^/‬ا ‪U‬وري أن ﺕ د إ آ^ أ ( ‪ C‬و‪ ،Cx‬وأن ﺕ‪ C 0/U‬إﻥ ‬
‫ا ‪+‬ر ا ‪K‬ي وا اﺹ^ ا‪8‬ﺝ‪ /‬وا !ط ا ‪ . -‬و ء  ااح ‪ 0‬ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م‬
‫د ا ‪p/‬ﺕ‪/W /‬ﻥ ت ا ‪ %‬ا =ﻥﻥ م ا ‪ .^/‬و ‪ /‬آن ه‪G‬ا ا ‪%‬ی ‪/ +‬ل‬
‫ا ‪8‬یت ا ‪%/‬ة‪ =( ،‬ﺝ ^ ‪ e‬ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ﻥ
 ‪ =+‬ا  ( ا ‪ .x 5‬و ‪ 5‬ی‪y/-‬‬
‫ ‪ ^/‬ا إ‪8 ( 8‬ت ا‪ ، P W‬وذ ? ( (وع إﻥﺝ أو ‪  0C‬ی ا =ﻥن‬
‫ﺕ‪%‬یه ‪ 0 .‬یﺝ‚ ا ‪ -‬إ إ ‪u‬ء ا ‪ ^/‬ا إ ‪u‬ء ‪.B‬‬

‫‪ 0‬ء ا ‪ %‬أن رآ‪ ( j‬ا ‪G/‬آة‪-‬ا =ی ‪ 5‬ی‪ ^/ F- ^ 2K Ž%K‬ا ‪/‬أة‪ .‬و‬
‫ارﺕ‪F‬ى أن ‪ e-‬أن ی=ل أن ا ‪ g+=/‬ا ‪ v KM … /‬یم ا ‪ ^/‬ی ‪  e …+‬ﺝ‪ g /‬ا ‪/‬ل‬
‫ا ای‪ 0 0‬ذآر وإﻥث‪  .‬أﻥ‪ e‬ﻥ‪F r‬ن ا ‪-‬ء ‪ 8‬ی
ز ا‪M‬ا‪ ( 0C‬أي ‪ ، ^/‬و‪8‬‬
‫ی
ز ﺕ ‪ ^/ 0CK‬ی‪ 0C/-
 U‬أو ‪$‬او ‪ C/ 0C‬ﺕ ﺽ‪ j/ 0C‬اد أو ‪U‬ة‬
‫ ‪ .%2‬وا ‪%‬ل أﻥ‪ / e‬آﻥ‪  H R‬ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وا ‪-‬ی‪-‬ی ‪ 0‬ﺕ رض رﺽ ﺝز ‪^/‬‬
‫ا ‪/‬أة‪ =( ،‬أ ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬أ‪x‬وت رآ‪ j‬وار ا ‪K‬ﻥ‪ .0 -‬و ه‪G‬ا ا ‪ %‬أ ‪ 2 ( 0‬‬
‫ا =ش أﻥ‪ 0 e‬ا‪ ^U(1‬ﺕ‪ ^/ 6%‬ا ‪/‬أة‪ ،‬وأﻥ‪ 0 e‬ا اﺝ‚ ‪ /W‬وﺝ أن ی‪% %‬ود ا ‬
‫أر إ ‪ C‬رآ‪.j‬‬

‫و ‪ ،^=/‬أت أ‪x‬وت رآ‪ ^/ 0 j‬ا‪1‬و‪8‬د وا ‪/‬اه= ‪ ،C/ 0‬ون أي ﺕ ی^‬
‫ودوﻥ‪ .‬و ﺝء ( ‪ C‬أن ^ ا ‪ 2‬ا ‪%‬ی‪ W‬إ إاك ا‪1‬و‪8‬د وا ‪/‬اه= ‪ 0 0‬آ‪B‬‬
‫ا
‪ / ( 0 -‬ا>ﻥج ا‪8‬ﺝ‪ ^ /‬ﺕ= و ‪ 5‬و!وع‪ ،‬وإن أدى ( ‪ ^Q‬ه ‪ /‬‬
‫ا أ‪/‬ل إ آرﺙ (‪ . 6‬أ ( 
‪ 56 g/‬ﺕ ‪B= / 6‬ﻥ (€ن آ^ و  ‪ w‬ا  ‪0‬‬
‫ا ‪ /‬ی
‚ أن ین‪ ( ،‬ﺕ=ی رآ‪ .
 B u ،j‬آ‪ 8 ? G‬ی‪1 0/‬ي را ( ا ‪%2‬‬
‫أن ی‪ 0 Ž /‬ین ﻥن ا ‪ +‬ا  ‪ :e‬ا ‪ ^/‬آ ‪ /‬ﺕح ‪ e‬إﻥ ا‪1‬آ^‪ ،‬وا ‪^/‬‬
‫ﺝ‪/-‬ﻥ ‪( 8‬ی (‪ .‚-%‬و‪GC‬ا ا ‪2‬د ی=ح رآ‪ j‬ﻥ
 آ‪ 0 g/
B‬ا ‪ ^/‬ا
‪/-‬ﻥ‬
‫وا ‪ ^/‬ا ‪K‬ي‪ .‬وی‪ 0/U‬ه‪G‬ا ا ﻥ‪ D‬ا ‪ /‬ا ‪K‬ی ا ‪ ،‬ا ‪ /‬ذات ا‪8‬ﺥ‪2‬ﺹت ا = ‬
‫ا ‪ /‬دة ا ﺕ‪ g +‬ا‪1‬و‪8‬د  ا‪ j1‬ا ‪ / g /
 /‬ت ا>ﻥج‪.‬‬

‫ﺕ‪+‬ق رآ‪G ( j‬آﺕ‪-e‬ا =ی إ ‪ -‬ا ون أی‪ .U‬و ا‪ 5 H‬ا ‪K‬ﺹ ‪ 8‬ی =‬
‫ﺕ=‪/ -‬ت ا ‪ /‬وﻥ ‪ 0‬ا ‪ ^ ،‚-%( Ž} M‬ی ‪ r‬أی‪! U‬ط ا‪
1‬ح ا ‪%‬آ‬
‫ا وﻥ ‪ .‬وآ‪ ( /‬ا]‪ ///‬ب ا‪ ///!!AZ‬ﺡ ‪ ،‬ی ‪ +‬ا‪ 8 U(1‬وﻥ ت ا‪BC8‬آ ‪ ،‬وإﻥ‪/‬‬
‫ وﻥ ت ا>ﻥﺝ ‪ .‬وی‪ j 0 » :BP L U‬أن ﻥ‪ 0 g‬ا وﻥ ت‪ ،‬آ‪  P‬آﻥ‪،R‬‬

‫‪72‬‬
‫إ ‪u‬ء ا ‪6‬م ا أ‪GC( . /‬ا ا> ‪u‬ء ی=‪ U‬ﺕ‪ u‬ات وا ‪ ،‬ﺝ‪G‬ری‪ ،‬ﺕ!‪ ^/‬ا ‪.x g/
/‬‬
‫و‪ ^W‬ه‪ rG‬ا ‪ u‬ات ‪ / H‬إ‪ 8‬ا‪ +‬ة اﺝ‪ ،/6  /‬ه ‪ +‬ا و ا ی ‪u‬‬
‫أن ﺕ =^ ‪ 0‬أیي ا أ‪ 0 /‬وا ‪B/‬ك ا =ری ‪ 0‬إ أیي ا ‪ =+‬ا «‪ .‬و ه‪G‬ا ا ‪%‬‬
‫ﻥى رآ‪ j‬ی ‪ ،0‬ه أی‪ ،U‬ﺽورة ا ‪B‬ء ا ‪ =+‬ا   = ا ‪ + -‬ا ‪. -‬‬

‫ﺕ‪ 5‬إار !وع ا ر ا ‪G‬ي ‪ 5‬ﺕ (ﻥ‪ e‬ا‪s‬ن ون أي ﺕ ی^‪ .‬و ‪% R8‬و ا ‪K‬ﻥ‪0 -‬‬
‫)ا ‪G‬ی‪ 5C … 0‬أن أﺙروا ﺕ ? ا ‪! ( F-/‬ر ن( ﺕ‪ -K‬آ ‪» /‬ا ^« ‪F‬ﻥ‪ C‬ﺕ‪-‬ي (=‪f‬‬
‫ ا‪M1‬ص ا ‪ ^/ ( 0‬ﺝ‪-‬ي‪ ،‬و  ا د ‪ W/‬ا ‪ ^/‬ا ‪K‬ي‪R8 ،‬‬
‫ رﺽ ی‪ .‬وﺹح ا ‪ /‬ون ا>ﻥ ‪ $‬أﻥ‪ e‬إذا ﺕ‪ R/‬ا ‪/‬ا(=  ااح ا ‪K‬ﻥ‪K B( ،0 -‬‬
‫‪ 0‬ا ء د رآ‪ j‬ﻥ‪ ،e-K‬وه ا ‪G‬ي أدى ƒﻡ ﺥت ﺝ ‪.‬‬

‫ ‚ ‪p‬ﺕ‪ /‬ﺝ ‪ L‬دورا ه آ‪F‬داة ی‪ g /


( .‬اراﺕ‪ e‬ا ‪ ‚ +/ /U/‬ا‪=+ 1‬‬
‫ا ‪ ،‬وا آ‪ C‬رآ‪ j‬و‪ r‬ﺕ=ی‪ ،‬دﺥ ‪ ( R‬ﻥ‪ D‬ا ‪ %‬ا‪1‬دﻥ ا ‪ g /
 /‬ا‪$1‬اب‬
‫ا ‪ . /‬وآن ‪p/‬ﺕ‪ /‬ﺹى وا‪ ( g‬ا‪+1‬ر آ(‪ C ( / ،‬رو   ﻥ!ت‬
‫‪ G 
A0‬م ‪ /- 1865‬آ ا ‪ 0‬ا] ب ا‪ !!AZ‬ﺡ ا ‪G‬ي ‪$‬ﺕ‪ e‬إ رآ‪ .j‬و=‚‬
‫‪p‬ﺕ‪ /‬ﺝ ‪ ،L‬ا ‪G‬ي أ‪ +‬د( ی ‪+‬ر ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا‪ ، /1‬ﺕ‪ƒ R==%‬ﻡ‪  //‬‬
‫‪K‬ﺝ[‪ .‬و ا‪ R‬اﻥ‪ v r‬ا ‪/6 /‬ت ا ی‪/‬ا‪ x‬ا ﺝازی ا و ‪ R‬ا‪C Bu‬‬
‫‪1‬ها(‪ C‬ا !‪. 2M‬‬

‫( ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا  ا ‪G‬ي = ( زن ﻥ!‚ ا ‪$‬اع ‪2‬د ‪ F-‬ا‪8‬اك ( ‪p‬ﺕ‪ /‬ﺝ‪ /‬‬
‫أ‪ /‬ﺝیة‪ ،‬را ا‪ z9‬وا‪ ،
K‬ا ‪G‬ي آن ‪ 0‬ا ‪K/‬وض أن ی = ( ﺝ ‪ .L‬ورﺝ‪ R%‬آ‪K‬‬
‫أﻥ‪2‬ر ا‪8‬اك‪ .‬و( ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا  ا ‪G‬ي اﻥ = ( وآ‪ ^ -‬دت (ﺝ‪ R%‬آ‪ K‬وﺝ‪ C‬ﻥ‪6‬‬
‫ا‪ Q//L‬ا‪ //‬م وﺕ=ر ﺕﺝ ‪ e‬ا ة إ اا‪ //‬ا ‪G/‬آرة ﺕ ‪ ‚-‬إ ا‪6‬ﻡ‪ //‬وإ ‬
‫أ‪ CPU‬آ ی ‪/‬ا إ (ع ا‪6‬ﻡ ( أ‪+‬ره‪.5‬‬

‫‪ v‬ﺝ ‪-‬ت ‪p‬ﺕ‪ /‬زان ﺹر ا ‪


/‬‬ ‫ ‪ 5‬ی!رك رآ‪ ( j‬ذی ? ا ‪p/‬ﺕ‪/‬ی‪ ^ %( .0‬أن ﺕ( ّ‬
‫ا‪1‬ول ‪ 0‬اأ‪ //0‬ل‪ .‬واﺕ‪ GM‬ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا ‪ ،‬ا ‪G‬ي اﻥ = ( وآ‪ ،1868 ( ^ -‬ء ‬
‫ﺕﺹ ‪ 0‬ا ( ا‪/ 1‬ﻥ‪ ،‬ارا یﺹ ‪/‬ل ﺝ‪ g /‬ا‪+1‬ر را اأ‪ /0‬ل‪ .‬و ﻥ‪ r‬ذ ?‬
‫ا =ار ‪ ^UK‬رآ‪ j‬ا ‪» C( :‬أول ا‪2‬دي أﺥ‪ gU‬ا أ‪/‬ل ‪ ^2K ^ %‬وأرﺝ ‪ e‬إ ‬
‫ ﺹ‪ r‬ا‪.« 1‬‬

‫درس ‪p‬ﺕ‪ /‬وآ‪ ( ،^ -‬درس‪ F- ،‬أﺙ ا‪8s‬ت  وﺽ‪ g‬ا ‪ =+‬ا ‪ ،‬وآ‪? G‬‬
‫‪ F-‬ا‪8‬ﺽات وا ‪  /‬ا =ری‪ .‬واﻥ‪+‬ت ا =ارات ا اﺕ‪GM‬ت  ر أو ‪n‬ﺥ ‪0‬‬
‫ا ‪-/‬و وا ‪-‬ی‪ .‬و ‪ ^=/‬اﻥ‪2‬ت ‪1‬ول ة وﺝ‪ C‬ﻥ‪ 6‬ا‪8‬اآ ‪ ،‬أو ا
‪ /‬آ‪ /‬آن‬
‫ی=ل ‪ ،GPC‬ﺽ ا ‪K‬ﻥ‪ =( .0 -‬ﺕ‪ 5‬ا>ار ‪U‬ورة ﺕ!ی? و‪ ^P‬ا =^ وا ‪/‬اﺹ‪B‬ت‪ ،‬وآ‪? G‬‬
‫ا‪1‬رض‪ 0 .‬ذ ? ا =ار ‪ 5‬ی= ( ‪ e‬ا ‪ PC‬إ‪ ( 8‬ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا  ا ‪ ( = /‬ل م‬
‫‪.1869‬‬

‫إن ا ‪ F-/‬ا ‪  -‬ا ‪ - P‬ا ‪ R u‬ا‪6‬ﻡ ‪p G‬ﺕ‪ /‬زان ه ‪ F-‬ا ‪%‬ب وا ‪^P‬‬
‫ا اﺝ‚ ا‪/‬ده ‪=/‬و‪ =( .C‬آﻥ‪ R‬ب ‪ ،1866‬ا اﻥ‪ RC‬ﻥ‪2‬ر و  ا ‪،-/‬‬
‫ و ت ( أور رأی ی=ل أن ﺕ ? ا ‪%‬ب ‪ ^=- ( ، % 8 UK‬ی‚‪ ،‬إ ﻥ!ب‬
‫ب أﺥى ‪( 0‬ﻥ‪ -‬وو ‪ .‬و( ‪ 1867‬أت ا ‪B‬ت ‪ 0‬ذﻥ ? ا ی‪ 0‬ﺕ‪ .‬وآﻥ‪R‬‬
‫ا ‪u/‬ات ا‪/ 8‬ری ا ع ‪ C‬ﻥ ن ‪$‬ی‪ $‬ﻥ‪K‬ذ‪ r‬و‪+‬ﺕ‪ e‬ا ‪/‬ا ‪ 0‬أدت‪ ،‬‬
‫ا ‪ ،j‬إ ز‪ eK $‬ز‪ $‬ﺥ‪ +‬ة‪ R%( .‬ﺽ‪ fu‬آر رﺝل ا ‪/‬ل‪ ،‬ﻥ ن ‪ /‬‬
‫ا ‪ ? -/‬ا أﺙرت ا ء ا ‪8‬یت ا ‪%/‬ة ا !ی ‪  ،e‬ار أن ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة آﻥ‪R‬‬
‫ﺕ=‪ L L‬ا ‪ /‬رﺽ ا ‪%‬ز ‪ 0‬أي ﺕﺥ^ ول ا‪1‬ور ( ‪p‬ون أی‪ .‬وءت ﺥ‪+‬‬
‫ﻥ ن ‪ ^!K‬ا ‪G‬ری‪ .g‬ووﺝ ﻥ‪u y %2 + e-K‬ﺕ‪ e‬ا ﺙة ( أور‪ 0 ،‬ء ا ‪%‬‬
‫آن ‪ eK‬ه أی‪ =( .U‬آن ی‪ ،^F‬وه ا ‪ +U/‬إ ﺕ=ی‪ 5‬ﺕ ز‪8‬ت  ﺹ ا ‪ -‬‬
‫ا اﺥ ‪ ،‬أن ی‪x 0 0/‬ی… ﺽ‪ ( …( 5‬أور ‪ 0‬ﺕ ‪ / g‬ت (ﻥ‪ -‬و‪ 0‬ﺕ ‪$‬ی‪$‬‬
‫‪ .  eK‬و( ‪ 1867‬اﻥ‪
K‬ت ‪ U‬ا آ‪/-‬رغ‪ 0 -  ( ،‬ا ‪%/‬و‪8‬ت ا ‪ K‬‬
‫ ‪2%‬ل  ‪ +‬أرض  ا ‪ KU‬ا ‪-‬ى ‪ 0‬ا ای‪  ،0‬ﻥ ن إ أن ی!ي ‪0‬‬
‫ه ا دو ا آ‪/-‬رغ ا ى ا آﻥ‪ R‬ﺕ ‪ ،/‬م ‪ ،1866‬إ ا‪ /KZ‬د ا'‪(/F‬را ‬
‫ا‪L‬ﻡ ‪ ،‬و ‪ 0‬ا آن ر‪ C- P‬ا‪ ?  1‬ه ا‪ .‬وآﻥ‪ R‬ﺕ= ‪ ( 5‬ا و ‪ ^ 0‬‬
‫و اﺽ‪+‬ت ‪B =8‬ﻥ‪%-‬ب‪ .‬وأﺙر ﻥ ا ‪ 0 =K2‬ﻥ ن وا ان ا ا‪ [x‬ه
ﻥ‬
‫و‪ H‬ﻥ یی‪ ( 0‬أوط ا ‪ 0 x‬ا‪/ 1‬ن‪ .‬و‪ R8‬ﻥ‪G‬ر ا ‪%‬ب‪ 0 ،‬ﻥ ن ا ‪G‬ي ر أﻥ‪e‬‬
‫ ‪ - j‬ا ‪ C‬ا‪ 8‬اد ا ( ‪n‬ﺙ ا اﺝ‪ .g‬و ‪ 
 …%‬ذ ? ‪6%‬ﺕ‪ e‬أذى ‪ ،w‬واﺽ‪+‬‬
‫إ ﺕ=ی‪ 5‬ﺕ ز‪8‬ت ﺝیة ‪ /‬رﺽ ا آﻥ‪ R‬ﺕ ﺕ ‪ 5Q‬وﺕ‪ g-‬ﻥ‪.+‬‬

‫‪73‬‬
‫( ز‪ 0‬اﻥ =د ‪p‬ﺕ‪ /‬وآ‪ ^ -‬ﺕ‪$‬ای ا ‪ L/‬ﺕ‪ ،/K‬وﺕ‪ R‬ا ‪%‬ب  ( آ^ ‪.6%‬‬
‫ود ا = ‪F 0‬ﻥ‪
/ g  C‬د اﻥ‪C‬ء (ﻥ‪ -‬وو ‪ 0‬ا اداﺕ‪ /C‬و‪W‬ره  ا ‪G‬ری ‬
‫ا ‪B> /‬ﻥ‪ .C‬واﻥ‪  R+‬ا ‪%‬آ ا ‪ ، /‬ا آن ه ی! ی ( ‪،‬‬
‫و‪M‬ﺹ ( ا ا‪1‬ور‪ F- ،= = F- ،‬ا ‪ ^P‬ا اﺝ‚ ا‪/‬ده ‪p%‬ول دون ﺕ ?‬
‫ا ‪%‬ب ا ‪-‬د‪ ( ،‬ل اﻥ‪ ،C8‬ﺽ ‪ 
K‬إ ا ‪/‬ل ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬وا‪/ 1‬ن‪GC .‬ا ‬
‫آن ی‪ g-‬ا‪6‬ﻡ‪ ،‬ا ﺕ‪ R‬ﺕ‪ G ^W/‬م ‪ 1868‬ة ‪F C‬ﻥ‪ C‬وﺕ‪2‬ر ‪ x‬ا ‪%‬آ ا ‪ /‬‬
‫ا‪ ، /1‬أ‪ 8‬ﺕ ﺕ ? ا ‪ …P( F-/‬ی‪ .C‬و او‪8‬ت  اﺕ‪p GM‬ﺕ‪ /‬وآ‪ ،^ -‬ا ‪G‬ي‬
‫آن ‪ ‚ x 5CU‬أﺙ ء‪ 5 6 r‬إﺽاب م ( ل اﻥ‪8‬ع ا ‪%‬ب وأآ ‪ 5CU‬ا‪s‬ﺥ أن‬
‫ا‪8‬اآ ه وه ا ﺕ‪ g +-‬أن ﺕ‪ gU‬ا ‪%‬ب‪ ،‬اﺕ‪ GM‬ارا ﺕ( = ( ‪0 e ( e‬‬
‫ا>ی‪C‬م‪.‬‬

‫( ﺹ ‪ 1869 L‬أ وآن ‪ y‬ا ‪%‬ب ﺕارى‪ R ( ،‬ا ‪ ^P-/‬ا‪28‬دی وا‪8‬ﺝ‪ /‬‬
‫ﻥ ا ‪2‬راة ( ‪p‬ﺕ‪ /‬ل‪ .‬و‪1‬ول ة ‪B
 Rx‬ء ‪ F-‬ﺕ!ی? و‪ ^P‬ا>ﻥج ا آن‬
‫‪p‬ﺕ‪ /‬وآ‪ C- ^ -‬ﺽ‪ .‬و( ه‪ rG‬ا ‪/‬ة رﺝ‪2 R%‬رة ﻥ‪ PC‬آ‪ K‬ﺥ‪2‬م ا ‪ /‬‬
‫ا ‪K‬دی ”رض‪ .‬و ا ودوﻥ ن ‪$C‬ی‪CQ 0 .= /‬ت ( ذ ? ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬اﺥ‪(B‬ت‬
‫ﺝیة ( وﺝ‪C‬ت ا ‪ .6‬إذ ز ( ‪ ^W/ ^ K e‬اﺕ
‪ r‬ﺝی‪ ،‬ا و آﻥ ‪.0‬‬

‫‪ 0‬أی‪ 0‬ﺝء؟ آ  رأی ‪ ،0 ( 1840  r‬وﻥ ‪ 5‬أﻥ‪G e‬ات ا ‪/‬ر ا ‪ K- K‬ا ‬
‫‪ C‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ ،$‬واﻥ‪%‬ز ( ای ﺙرة ‪ 1848‬إ ﺝﻥ‚ ا ‪C/‬ﺝی‪ 0‬ا‪/ 1‬ن ا ‪( 0 / =/‬‬
‫ری‪ j‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ﻥ‪/6‬ا ( ﺙری ‪$u‬و أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وأﺙ ء ا ‪W‬رة ‪G‬ات ‪G‬ل ‪ ( e -‬را( ‬
‫  ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا ‪ ،0 (B-‬و ذ ? ا=^‪ ،‬و‪/ e 5‬ت‪ 5 e ،‬إ ا = ‪ 2‬ﻥ =‪8‬‬
‫ا‪1‬ول ا ‪G‬ي أ ‪  ( e-%‬رغ‪ .‬و ‪ gU‬ات‪ C ( ،‬أ ‪ -‬ر ا ‪W‬ﻥ‪ ،‬ﻥ‪ K‬إ ‬
‫ ی‪ ،‬و ‪ C‬هب إ أور ‪x 0‬ی… ا ن وأی‪ .‬آن ذ ? ( م ‪ .1862‬و‪H‬ق‬
‫ی[‪ ( G‬ا =‪U‬ی ا و ‪ ،‬وﺕ‪ g L %‬هزن‪ ،‬وآ‚ ‪ 0‬ا =‪U‬ی ا ‪ (B-‬وا و  ة‬
‫آات أﺙ‪ C ( R‬ﺽورة ا‪8‬ﺕ‪%‬د ا ‪W‬ري ‪ ،0 (B-‬وم ‪%/‬و ‪!/ =( H‬رآ (‬
‫ا‪8‬ﻥ‪K‬ﺽ ا ﻥ ‪ .‬و( ‪ 1864‬ا = ( ن ‪/‬رآ‪ j‬ا ‪G‬ي ا‪  e g x‬ﺕ‪ j F‬ا‪6‬ﻡ‪،/‬‬
‫وو‪!/ r‬رآ ( ‪ 2 e ،C‬ای‪   +‬اه‪F 5‬ر ‪u‬یة ﺕ‪ ./‬وآ‪ ( /‬م ‪،1848‬‬
‫آن ی = أن رآ‪ j‬ی ‪ w‬إ  ا !‪ ( f+‬أه‪ /‬ا ‪ =+‬ا ‪ ،‬وأن ا ‪ 0 K=W/‬وا ‪ +‬‬
‫و‪ W/‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ا ﺝازی‪ ،‬و‪ / 8‬ا ‪ ، =x 0 M/‬ی! ن ‪2‬ا أآ‪ W‬ﺙری ‪. W‬‬
‫و( ‪ /‬آﻥ‪ R‬ا‪6‬ﻡ‪ //‬ﺕ(‪ y‬ا ‪ 2‬ب ا‪1‬و وﺕ‪%‬ل ﺕری
 إ  ‪ /6‬أ‪ /‬وا ا ‪K‬ذ‪،‬‬
‫آن آﻥ ‪ ( 0‬ای‪ +‬ی
‪ 5 6 C‬ﺝ‪ e /‬ا ‪W‬ری‪ .‬ﺙ‪ 5‬اﻥ=^ إ ی‪-‬ا‪  ،‬اﻥ‪ ‚-‬إ ‬
‫اا ا ﺝازی ‪ 5 -‬وا ‪%‬ی‪ ^ ،‬اﻥ‪U ‚M‬ا ( ا ‪ j
/‬ا ‪/‬آ‪$‬ي ‪ rGC‬اا‪ ./‬و ‪5‬‬
‫ی‪C‬ﺝ ﺹ‪ C(K‬إ‪ ( 8‬م ‪ 0 8 e ،1868‬أن یﺥ^ إ ا‪6‬ﻡ‪ /‬أ‪ g j‬ر(‪ e‬ﺝ‪ /‬‬
‫ﺝیة‪ ،‬ا!‪ 3 K‬ا‪6‬ﻡ ‪N‬ﺵ!اآ‪-‬ا(
‪o‬ا‪.‬‬

‫آﻥ‪ R‬ﺕ ? ا
‪ /‬ا
یة‪ 0 ،‬ا ‪M‬رج  ا‪ ،^1‬ﺙری ﺝا‪ .‬و أ ‪  C‬اء ‬
‫ا› وا و ‪ .‬و‪ R x‬ﺝ‪ g /‬أ‪F CPU‬ن یﻥا ‪ 0‬ا ‪B/‬ة‪ .‬و آن ﻥ
‪ C‬ا‪28‬دي‬
‫ی‪ 5-‬ﺽح‪ 0 8( .‬ا ‪ g +‬إ إ ‪u‬ء ا ‪=+‬ت‪-/ R x ،‬واة ا‪28‬دی وا‪8‬ﺝ‪ /‬‬
‫ ‪ 0‬ا ‪=+‬ت ‪x‬ا‪ .‬و ‪ 0 5H‬ﻥ‪ C$‬ا ‪W‬ری ‪ 5‬ﺕ‪+‬ح ﻥ
 ااآ ‪،/‬‬
‫واآ‪u € +/ RK‬ء … ا>رث‪ .‬و ‪ 8‬ﺕ‪ L M‬ا ‪K‬ری‪ 0 0‬ا ‪=+‬ت ا‪1‬ﺥى‪ ،‬أ‪ R‬ا ی‪e‬‬
‫‪ C +‬ا ‪.=+‬‬

‫آ‚ ا!‪ 3 K‬إ ا‪ QL‬ا م ی‪ ( e e F-‬ا‪6‬ﻡ‪! 0 ،‬ط أن ی‪ 5‬ه‪G‬ا ا =ل ر‪r‬‬
‫ﺝ‪ /‬ﺥﺹ ‪ C‬دره وﻥ
‪ C‬ا ‪M‬ﺹن ‪.C‬‬

‫ﻥ‪+‬ق ا‪s‬ن إ ا ‪ F-/‬ا !‪ / ( .P‬أن رآ‪ j‬آن ی‪K g/‬ذ آ ( ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م‪=( ،‬‬
‫ﺝت ا دة  ﺕ‪p- e /%‬و ﺝ‪ g /‬ا =ارات ا آن ی‪GM‬ه ذ ? ا‪ .Q//L‬و آن‬
‫ا‪ 1‬ی‪ H 0 M‬و‪8u‬ة‪ 0 .‬رآ‪ j‬ی‪ ^ K ^/%‬ا =‪ f-‬ا‪1‬آ ‪ 0‬ا ‪p-/‬و ‪2M‬ص‬
‫ا =ار ا ‪ … /‬آﻥ ‪ .0‬و ﺹ ‪ 8‬أﻥ‪2‬ر آﻥ ‪ ^ ،‚-%( 0‬أی‪ v U‬ا ‪/‬رآ‪0 -‬‬
‫ا ‪G‬ی‪ 0‬أﺥ‪G‬وا  ﺕ=‪ 5C‬ا (ع ‪ 0‬ذ ? ا ‪W‬ري ا ‪!/‬ش‪ ،‬ﺝﻥ رآ‪
 j‬وزا ا ‪%‬ود (‬
‫ا ‪ ‚ x e = ( Q6K‬ا!‪ v( 3 K‬ﺕ‪ .‬و ﻥ‪ 5CK‬ﺝه ا =ش‪ ،‬ﺕ‪2‬روا  ^‬
‫ا ‪W/‬ل ﺕ ‪ / 6‬اﻥ‪ 0 ^2K‬ﺝ‪ /‬دی‪/‬ا‪  x‬وﺕﺝ‪ ‚ + e‬إ ا‪6‬ﻡ‪ /‬ا‪ /‬ی‪C F-‬‬
‫ ‪ ( e‬ﺹ‪! 0 ،C(K‬ط أن یك ‪ e‬ا ‪ ( …%‬ا ﺝد آ
‪ C /‬ﻥ
‪ C‬ا ‪M‬ص ‪،C‬‬
‫^ … دة ‪p‬ﺕ‪/‬ه ا ‪M‬ص‪ ^W K( .‬ه‪ rG‬ا ‪%‬ل  ‪F‬ﺕ ‪ e‬ا
اب ا ‪-‬ی آ‪ /‬ی ‪:‬‬
‫ﺹ‪ y %‬أن ا ‪F‬ﺥ ﺥ ‪ 0‬م ا ﺹل‪ ،‬و [‪ 0‬أدرآ‪ 5‬أﺥ ا أﻥ‪ 5‬أﺥ‪F+‬ﺕ‪ 5‬رﺕ‪g 5x‬‬
‫ا ﺝازی‪ ( ،‬ا إ ‪ ،‬و ‪ 0‬ﺕ =ا ﻥ إ‪ 8‬ا ‚‪ ،‬و ‪ 0‬اؤوا ‪ ^%‬ﺕ ‪ 5/ 6‬وﺕزا (‬

‫‪74‬‬
‫‪( L M‬و ‪ .‬وی‪ C‬أﻥ‪ 1 j e‬أن یى ( ه‪G‬ا ا
اب د ‪  B‬ا اوة أو ا ‪2M‬‬
‫ﺕ
‪ r‬ا ‪ 5 6‬ا ‪G/‬آر‪.‬‬

‫(‪ 0 BU‬ذ ?‪ ،‬ی


‚ أن ﺕ‪p‬ﺥ‪ 0 G‬ا‪8‬ر ا ا ا ‪:‬‬

‫( ‪B‬وة  ﻥ‪ D‬ا!‪  ،3 //K‬آﻥ ‪ 2M  0‬إ رآ‪  j‬ا أر ‬
‫أام ‪ 0‬آ‪ e‬إ ‪ 0 e‬إی‪ +‬واا إی‪-% C ( ^/ r‬ب ا‪6‬ﻡ‪ .‬وا ‪%‬ل أﻥ‪ 5 e‬ی‪ L‬م‬
‫إﻥ
ز و‪ ^ ،‚-%( r‬ﻥ‪G‬ر أی‪ U‬ا‪ r‬آ ‪% C‬آ ا ﺝازی‪ .‬ﺹ‪ y %‬أﻥ‪ e‬آ‚ ه‪ rG‬ا ‪/‬ة إ ‬
‫رآ‪ j‬ی ‪ eu‬أﻥ‪ e‬أدرك ا‪s‬ن أآ‪ 0 W‬أي و‪ U R‬آ‪ 5‬آن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ  ﺹاب ﺥ ر‪r‬‬
‫ا ‪+‬ی… ا ی‪W v‬رة ا‪28‬دی و‪M‬ی‪ 0 e‬أو [? ا ‪G‬ی‪ 0‬ی‪ -‬ن ( دروب ا ‪!/‬ری‪g‬‬
‫ا = ا ‪ v%/‬أو ا ‪  -‬ا ‪2‬ف‪ .‬و أﺽف ی=ل ‪p 
C‬ﺙة‪ G » :‬أن وﺝ‪ RC‬آ ‪/‬‬
‫ا داع ا‪1‬ﺥ ة وا إ ا ﺝازی ( ‪p‬ﺕ‪ /‬ن‪ 5 ،‬أ أف ‪ ! 0‬أو ‪ 0‬و‪f‬‬
‫‪ 5  H‬ا ‪/‬ل‪ .‬إن و‪  x‬ن ‪ 0‬ا‪s‬ن (‪2‬ا ا‪6‬ﻡ‪ //‬ا أﻥ‪ R‬وا ‪C -p 0‬‬
‫ا ‪ .0 - P‬أن ﺕى إذن‪ ،‬أی‪ C‬ا ‪2‬ی… ا ‪$‬ی‪ ،$‬أﻥ ﺕ ‪G /‬ك‪ ،‬وأﻥ ‪MK ? G‬ر«‪.‬‬

‫ = ا‪ R+‬ﺕ ? ا  اﻥ‪$‬اع دع ا ‪F‬ﺙ وا>‪K‬ق ‪ 0‬أ ‪ 0‬أﺹء آﻥ ‪ ،0‬وإﺙرة‬
‫‪ 5C+M‬وﻥ=‪  5C/‬رآ‪ ،j‬ا ﺝ^ ا ‪G‬ي ‪ ‚ B‬ا ‪G‬ي رد ‪  Q6K‬ه (‪ Q6‬ا ا ‬
‫ت إ ‪ .e‬و ‪C‬ی ‪ w‬ﻥ‪ e-K‬ل أﻥ‪
 8 e‬ل ا !? ( ﺹق ح ‪ e‬آﻥ ‪.0‬‬

‫ ‪ ( j‬ﻥ أن ا‪s‬ﺥ أن ارﺕب ( ﺹق آﻥ ‪ 0 .0‬ﺽ ا أﻥ‪– 5-K‬ا‪%/‬ا ‪-? G‬‬
‫‪ ^%‬رآ‪ = .j‬آن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ﺝ ‪ L‬ا ‪ 8 ،g+‬اء ( ذ ?‪C 0 ،‬ی ‪ w‬ﻥ‪ 8 e-K‬ی‪g +-‬‬
‫أن ی
 ﺹ ‪ 0‬ا>ار ‪F‬ن رآ‪ j‬د ^ ﻥ‪C‬ی ‪  1868‬ﺕ‪ y-‬و ‪ 5‬آ ی‪ 0‬ﺕ
‪r‬‬
‫آﻥ ‪ ^ 0 .0‬ء ودا‪ .‬و‪ -‬أن ﻥ ﻥ‪ r‬اءة ر آﻥ ‪ 0‬آ ﻥ‪ 5CK‬أن ﺕ ?‬
‫ا  ا ‪ 5 Kx‬ﺕ = آ‪ W‬ا ( ﻥ‪ 6‬رآ‪ /( .j‬آن آﺕ‪Bu C‬م‪ ،‬وإﻥ‪ /‬رﺝ^ ﺕ‪+M‬‬
‫ا ‪ 0 0 -/M‬ا ‪ e … /‬أن اﻥ‪/ /‬ة إ » ‪ 5‬ا ‪/‬ل«‪ ،‬و ‪ f=( 0‬آ ی ‪% r-‬ل وی
‪F‬‬
‫إ » ‪ 5‬ا ﺝازی«‪ .‬و أر‪ g‬ات ‪ 0‬ا‪2 8‬ق ‪ ? G‬ا ‪ ،5‬و ﺥ ‪ = /‬ور‪H‬‬
‫ﺕ‪/‬ﺙ ‪ ( =/ C‬ا‪8‬ﻥ‪M‬اط ‪ 0‬ﺝی ( ا ‪+‬ی… ا ی‪ ‚ x ،v‬آﻥ ‪ 0‬ا‪8‬ﻥ‪-‬ب إ ا‪6‬ﻡ‪،/‬‬
‫ ‪  0‬أن وﺽ‪ g‬و‪ x‬ﺕ
‪$‬ی‪ .‬و ‪GC‬ا و‪ L‬رآ‪ ،j‬ا ‪G‬ي آن أف ( م ‪1864‬‬
‫( إاء ا ‪ =W‬ﺕ
‪ r‬آﻥ ‪ 0‬و‪ L‬ه‪ rG‬ا ‪/‬ة‪ ،‬و‪% K ،… 0‬زا‪.‬‬

‫ ‪ 0‬رد ا‪ QL‬ا م ردا ﺝز ‪ ‚ x‬آﻥ ‪ ،0‬أ ‪ eu‬ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ أن ا!‪ 3 /K‬ر ^ ﺕ ‪e/ 6‬‬
‫وﺕ‪%‬ی^ (و‪ e‬إ (وع ƒﻡ‪  0 ،‬أس ‪  eQK‬ﻥ
‪ e‬ا ‪6‬ي‪ .‬و ‪ 5‬یا(…‬
‫ا‪ QL‬ا م  ل (وع ا!‪ 3 K‬ا =ی‪ 5‬إ‪  8‬أس ا !وط ا ‪.‬‬

‫ا ن وآن آ^ ء  یام‪ 0 .‬ن راودت رآ‪ j‬ا !ك‪ ،‬و‪( ،… 0‬‬
‫أن آﻥ ‪ 0‬ﺥع ^ ‪ x-‬ا‪ Q//L‬ا‪ //‬م‪ ،‬وأﻥ‪ ( e‬ا ‪ R‬ا ‪G‬ي ^ ( ‪ e‬ر‪ /‬ﺝ‪e /‬‬
‫( ( ‪  B‬ﺕ ‪ e/ 6‬ا ‪/‬آ‪$‬ي ﺕ‪ C/‬ا ‪K‬ض  ‪+‬ﺕ‪  e‬ا‪6‬ﻡ‪ .//‬ول ه‪ rG‬ا =‪+‬‬
‫ ‪G‬ات آن یور ( ا ا‪ g‬ﺝه ا ‪$‬اع‪ .‬وإﻥ  ا اد ‪F 5 -‬ن رآ‪ j‬آن رﺝ‪B‬‬
‫آی‪ ،C‬و‪F‬ن آﻥ ‪ 0‬آن ‪B‬آ ‪ j 0 . x‬ذ ? ه ‚ ا ‪/‬ﺽع‪ ،‬وإن آن آﻥ ‪ 0‬ی!‬
‫ه ا‪s‬ﺥ‪ ،‬آ‪ /‬ه وف‪ 0 ،‬ر ‪F 8‬س ‪ 0 e‬ا ب‪ .‬و ا ‪/‬ا( ‪ e 0‬أن ی
ﻥ‬
‫ﺽح  ا ‪p-‬ال ا ‪ :‬ه^ آن ﺙ‪ /‬وﺝد ‪ ^W/‬ذ ? ا ‪ 5 6‬ا ‪-‬ي ( ‪B‬؟ وه^ أح‬
‫آﻥ ‪ e-K 0‬ﺕ‪ ^ U‬ا‪ QL‬ا م آ ‪ e r‬أﻥ‪ ^ e‬ﺝ‪e /‬؟‬

‫ ‪F‬ﻥ ‚ ‪ C‬ﻥ‪€( ،w‬ﻥ ‬ ‫ ا ‪ 0 5H‬ا‪/ /1‬رآ‪ ،j‬ذ ? ا ‪ ‚%‬ا ‪G‬ي د  ّ‬
‫ا اد “ار ‪F e‬ن آﻥ ‪ 0‬و‪ g‬ﺽ‪ %‬ا(اء ذ ‪ ،5‬آن ا ‪/‬م ‪ H‬م‪ ،‬ﺹی…‬
‫آﻥ ‪ 0‬ا =ی‪ 5‬و‪p‬رخ ا‪6‬ﻡ‪ ،/‬أﺙ‪ R‬أن ا!‪ 3 /K‬ﺝى ‪ 0 .B ( e‬ا ‪ L %‬ا‪g /‬‬
‫ا‪ ،/P L1‬و وﻥ ی‪M‬ض ﺹا ﺽری ﺽ ا‪6‬ﻡ‪ ./‬و( ذ ? ا ‪2‬اع ‪ F‬ﺹ ‬
‫ا ‪ ‚ +‬ا = ‚ آﻥ ‪ 0‬ﺝ‪ g /‬ا ‪ ^P‬ا ارﺕه ﺽوری غ ه(‪ .e‬وأﻥ ‪ 0‬أ ‪  e‬ذ ?‪.‬‬
‫ ‪ 0 0‬ا ‪ ?%U/‬أن ﻥى أﻥ‪2‬ر‪ r‬ی‪ -‬ن إ ﺕ‪2‬ی‪2 r‬رة ا ﺝ^ ا ‪G‬ي ی
‪ F‬أا إ ‬
‫ا ‪ ^P‬ا ‪ W/‬ة !‪C‬ت‪ ،‬وا ‪G‬ي ‪ 8‬ی‪ /U‬أا‪ ،‬آ‪ /‬ی‪p‬آ وا ‪  0‬ا ‪G‬آء ‪ 0‬ا ‪/‬ا( ‪0‬‬
‫ ‪ ،e‬أي ﻥ  ‪.‬‬

‫ آن إذن ا ‪C‬ف ا ‪G‬ي ‪ 5‬یان آﻥ ‪ 0 0‬ﺕ [ آ^ ا ‪e ( ^P‬؟ ﺕ ا ‪g/
/‬‬
‫ا ﺝازي‪ ،‬ا ‪W‬رة ا‪8‬ﺝ‪ : /‬ه‪G‬ا آن یو‪ e‬آﻥ ‪ 0 .0‬رآ‪ j‬آن ی‪ KC‬ور‪ r‬إ ‬
‫ا ‪C‬ف ذاﺕ‪ .e‬إذن ( ‪(BM‬ت ( وﺝ‪C‬ت ا ‪ 6‬آﻥ‪ R‬ﺕ ‪  ‚2‬ﻥ=‪u +‬یة‪ .‬و ‪ ،^ K‬آن‬
‫رآ‪ j‬وآﻥ ‪  0‬اﺥ‪B‬ف ﺕم ‪2‬د ا ‪ ^P‬ا اﺝ‚ ا‪M‬ا‪ C‬غ ذ ? ا ‪C‬ف‪.‬‬

‫‪75‬‬
‫دئ ذي ء‪ ،‬ی ‪ u‬هم آ^ ء ی ‪ 0 y 2‬ﺙ‪ 0 5‬ﺕ =ء ﻥ‪ ،e-K‬وآ ‪ /‬ﺕ‪ 5‬ذ ? ‪-‬‬
‫أآ آن ذ ? أ(‪ .^U‬وی‪ ? G K‬إﺙرة ا ‪ 0 K=W/‬ا ‪W‬ری ‪ 0‬وا ‪/‬ل ا ‪ ‚- 0 /‬ا ‪p‬س‪ .‬وه‪G‬ا‬
‫ی‪ 0 /
 ‚ +‬ا ﺝل ا ‪x/‬ي ا ‪$‬ا‪ ،5P‬ا ‪F/‬ﺝ
 أ([ﺕ‪ 5C‬ر ا ‪ .=/‬ﺕ ? ه‬
‫ﺥ‪B‬ﺹ ‪G‬ه‚ آﻥ ‪ 0‬ا ‪G‬ي ی‪G‬آﻥ‪ ،‬ه ا‪1‬و ‪G/ ،‬ه‚ ( ‪ 0 .w‬ه‪G‬ا ا !‪%+ e‬‬
‫ ‪ j‬إ‪ .8‬آ‪ %+ ? G‬ه أی‪ U‬ا ‪/‬ﺙ^ ‪G 0‬ه آ^ ‪ 0‬آﻥ ‪ 0‬و‪B‬ﻥ‪( .‬آﻥ ‪ 0‬آن‬
‫ی‪ 52‬أذﻥ ‪ 0 e‬أي ی ‪ 0‬ا ‪B‬ء ا و ری  ا ‪ + -‬ا ‪ . -‬وآن ی آ^ ﻥ‪U‬ل‬
‫  ادم ی‪M‬ض ( إ‪x‬ر ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي ا =‪ 5P‬و دام ی‪C‬ف إ ﺕ( وط‬
‫أﻥ‪ 5 6 ‚-‬ا و ری ‪GC . =x‬ا آن رآ‪ j‬وﺝ‪ g /‬أو [? ا ‪G‬ی‪ 0‬یﺕ‪p‬ون ‪ e‬ﺽورة‬
‫ﺥض ‪/H‬ر ا ‪U‬ل ا ‪ -‬وﺕ ‪ 5 6‬ا و ری ‪ u‬ا‪B 8‬ء  ا ‪ + -‬ا ‪ ، -‬آﻥا‬
‫( ﻥ‪ 6‬آﻥ ‪ 0‬وأﺕ‪ e‬اﻥ‪C‬زی ‪ 0‬ی‪ 0‬ی‪p‬ﺥون م ا ‪W‬رة ا‪8‬ﺝ‪GC . /‬ا اﻥ‪$C‬‬
‫ا آﻥ ن ا ‪K‬ﺹ ‪2‬ی رآ‪2 j‬رة ا ﺝ^ ا ‪G‬ي ‪ 8‬یرع‪ u ،‬ﺕ‪ … =%‬أ(ر‪0 ،r‬‬
‫ﺕ‪$‬وی در ا‪6‬ﻡ‪ .//‬وأو ا رآ‪  / j‬رؤوس ا‪C1‬د‪ ،‬و‪M‬ﺹ ( ر‪5C P‬‬
‫وﻥ!اﺕ‪ ،5C‬و أ
‪/‬ا ‪ 0‬ا ‪/
C‬ت ا ‪ ، B‬و ﺕرا ‪ 0‬اﺕ‪C‬م رآ‪j‬‬
‫ ‪/- /‬رك‪.‬‬

‫آن آﻥ ‪ 0‬ﺹات آ‪ W‬ة ( ای‪ +‬وی‪-‬ا‪ .‬وآن ﺝ‪ g/‬أﻥ‪2‬را آ‪ W‬ی‪ ( 0‬ی‪-‬ا‪،‬‬
‫و‪M‬ﺹ ( ی‪-‬ا ا وﻥی‪ .32‬و‪ 8‬ی‪ -‬أن أدﺥ^ ( ﺕ‪K‬ﺹ ^ أب ﻥ
‪1 ،e‬ن ذ ?‬
‫ ﻥ ‪ 0‬ﺽ آ‪ W‬ا‪ .‬و‪F‬آ‪= K‬ل ‪ 5‬أن دی‪ e‬آﻥ‪/W R‬ة ﺝا ( أوط ا ‪/‬ل‬
‫ا ‪ /‬و ‪ 0‬وا ‪ 0 (%‬ا ‪ 0 -‬ا ‪G‬ی‪ 5C=% 0‬ﺽ ی 
 ‪$‬ا‪ /‬ا ‪ 2‬ا ى ‪( 5C‬‬
‫ ان اﺥ‪2‬ﺹ‪.5C‬‬

‫ ‪ ^W 0‬آﻥ ‪ 0‬أم ‪p‬ﺕ‪ /‬ل‪ ،‬آن ! وراء‪ /
 r‬آ ة ا اد ‪ 0‬ا‪1‬ﻥ‪2‬ر‪.‬‬
‫وآ‪ /‬ی‪%‬ث ‪ ( H‬أ‪ r‬ﺕ ? ا ‪8%‬ت‪ ،‬دارت ر ا ‪ /‬آ ا‪1‬و ل ‪u F-‬یة ﺕ‪/‬‬
‫ ‪ F-/‬ا آن یآ‪ C $‬ﺝه ا ‪$‬اع‪( .‬آﻥ ‪ ،0‬ا ‪G‬ي آن ی
ه ا‪ eP‬ا ‪^ L‬‬
‫اﻥ‪C‬زی‪% € ‚ x ،‬ح وإ ‪%‬ف €ار إ ‪u‬ء … ا>رث آ‪n ‚ +/‬ﻥ (ري‪  .‬أن و‬
‫ا‪ Q//L‬ا‪ //‬م ا‪ ،‬ا دا إ ‪G‬آة‪-‬ﺕ=ی رآ‪ ،j‬أن ذ ? ا  ه‪ ،‬آ‪ … /‬أن‬
‫أر إ ذ ? ا‪ /‬ن ا‪ ، /‬ى ﺕ اﻥ= 
‪ F‬إ ‪ e‬ا و ری یم ﺕ‪  -‬‬
‫ا ‪ + -‬ا ‪ . -‬وﻥ‪6‬ر ذ ? ا م‪
 8 ،‬ل ‪ +/‬إ‪$ 8‬یدة ا ‪U‬ی  ا ‪ /‬اث وﺕ= ‬
‫… ا>ی‪2‬ء‪ 0 .‬آﻥ ‪ 0‬آن ی= ‪ 5‬ارا ‪ …+ / 8‬و‪6 8‬وف ا ا ‪ .‬و آن ی‪e/C‬‬
‫ذ ? ا ‪ ‚ +/‬إ‪ / 8‬ی ‪+‬ي ‪ 0 e‬إﻥ ﺕ‪%‬ی‪ . U‬و( ا ‪C‬ی‪ 5 ،‬ی‪ ^2%‬أي إار ‬
‫ا ‪. u‬‬

‫ﻥ!‚ ﻥ‪$‬اع ‪n‬ﺥ  ‪ 0‬آﻥ ‪ 0‬وا ! ‪ =( .RM m‬آن ‪p‬ﺕ‪ /‬ل أول ‪p‬ﺕ‪ /‬رآ‪e ( R‬‬
‫
‪F 8 /‬س اده ‪ 0 R‬أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وآن ف‪ RM .‬وأ‪ ^ .‬أ( ‪ ،GPC %‬‬
‫ر ﺽ ‪K‬ی‪$‬ر‪ ( ،‬ﺕ ‪$ 5 6‬ب ﺥص ﺕ ‪p ( ،‬ﺕ‪ r/‬ا ‪ - F‬ا ‪( = /‬‬ ‫ﻥ‪U‬ل ([ي ﺽ ٍ‬
‫‪n‬ی‪$‬ﻥخ‪ ،‬ﻥ‪ D‬ا‪6‬ﻡ‪ .‬وآﻥ‪ R‬ا ‪ K %2‬ا ‪/‬آ‪$‬ی ‪ ? G‬ا ‪$%‬ب وﺝ‪ RC‬ﻥ=ا ‪8‬ذ إ ﻥ!ط‬
‫آﻥ ‪ ( 0‬را‪ //‬ا‪ z9//‬وا‪ ،//
K‬وض ‪ ^ 2K‬وﺝ‪C‬ت ﻥ‪ r6‬ا ‪ =-‬ا ‪p/‬یة ة‬
‫ا ‪ . (B-‬وی‪G‬آ ‪C‬ی ‪ w‬ﻥ‪ e-K‬أن رآ‪ j‬رض ‪K‬ة ‪x‬ی ‪ 0‬ا ‪ 0$‬ذ ? ا =‪ e ،‬آن‬
‫یُ ‪ ،‬آ‪ /‬رأی ( ‪p- ،RH( U‬و‪ 0 8‬ﺝ‪ g /‬أ‪/‬ل ا ‪/‬رآ‪ 0 -‬ا ‪G‬ی‪ 0‬إ ‪ 5C‬آن ی ‪/‬‬
‫ ‪ RM‬و ^‪ .‬واﻥ‪ $C‬آﻥ ‪ 0‬ﻥ‪ %‬ا ‪p/‬ﺕ‪- /‬ی ‪-‬ﺕ‪ .RM g e‬واﻥ‪ C‬آ^ ء‬
‫‪ 5 ،% 2/‬ی‚ ‪ C‬أﺹ‪ B‬أن ﺕن ة‪.‬‬

‫آن ‪ 0‬ا ‪K/‬وض أن ی = ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا  ( أ ‪/‬ﻥ ‪ ( ،‬ی ‪ e ،$‬ا‪+‬ع اﻥ =دا‪‚= ( .‬‬
‫‪p‬ﺕ‪ /‬ل ﺕﺕت ا ‪B‬ت ‪( 0‬ﻥ‪ -‬وأ ‪/‬ﻥ إ  ت ‪ 0‬ا ‪ e g/‬إ‪B‬ن ا ‪%‬ب ‪0‬‬
‫ وأﺥى‪ .‬وﺥع ‪/-‬رك‪ ،‬وه ‪ 0‬أع ا ‪ 0 %/‬ا ‪G‬ی‪ 5C( 0‬ا ری‪ ،f m‬أذ‪ r‬ا =ی‪5‬‬
‫ﻥ ن‪ ( ،‬أن ﺕ‪ y -‬ا‪ 1‬ن ا ادا ‪%‬ب‪ ،‬د ا‪1‬ر  ﻥ‪ %‬ت ‪( e‬ﻥ‪( -‬‬
‫ﻥ‪ 6‬ا ‪ x 5‬ه ا ‪ /‬ی‪.‬‬

‫اﻥ ‪ R‬ا ‪%‬ب‪2 ،^ K ،‬رة ‪/   H‬ة‪ .‬و آن ‪ 8‬ا ‪/‬ل ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن و‪ 8‬ا ‪/‬ل‬
‫ا‪/ 1‬ن (  ﺕ‪p‬ه ‪p% 5C‬ول دون اﻥ‪ .C8‬و ‪ U‬أیم ‪ 0‬إ‪B‬ن ا ‪%‬ب‪ ،‬أﺹر‬
‫ا‪ QL‬ا م ﻥ = ‪ 5‬رآ‪.j‬‬

‫یأ ا ن !ه ‪ 0‬ا]‪ //‬ب ا‪ //!!AZ‬ﺡ ƒﻡ‪ //‬یی‪» 0‬ا ‪ -‬ا ‪M‬رﺝ ا ﺕاه‪ 0‬‬
‫! ا ‪ ‚2‬ا =‪ ،‬وﺕ ! رب 
‪ ،‬وﺕ‪C‬ر دء ا ! ب وﺥ اﺕ‪ ( C‬وب‬
‫ا ‪ ‚ -‬وا ‪.«‚C‬‬

‫‪ - 32‬ی‪-‬ا ا وﻥی‪ :‬ا‪ 5‬ی‪ 5-=  … +‬ا ‪G‬ي ی ‪ 5‬ا ‪K‬ﻥ‪ 0 -‬ی‪-‬ا‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪76‬‬
‫وی ذ ? ن اﺕ‪C‬م ﺽ ﻥ ن‪ L2 ( .‬رآ‪U j‬ب ﺹاع ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ﺽ ا‪، /1‬‬
‫ذ ? ا ‪2‬اع ا ‪G‬ي ام وزاد ة ‪ G‬أن ع ا‪ /1‬ن ‪ /%‬ﺕ‪%‬ی‪ - v‬ة ﺽ ﻥ ن‪.‬‬
‫وی‪ L U‬رآ‪ BP j‬أﻥ‪ e‬آ ‪ /K‬اﻥ‪ RC‬ا ‪%‬ب (€ن ا&ﻡار
‪ /‬ا‪ / C‬ب ‪ C‬ا ‪BC‬ك‪.‬‬
‫و ‪-‬ف ﺕ ‪ C‬آ‪ /‬أت‪%/ ،‬آة ﺥة‪.33‬‬

‫ ‪ 0‬ه^ ﻥ ن ا ‪G/‬ﻥ‚ ا ؟ ﺕ‪% ( .‬ت ا‪1‬ور ﺝ‪G /‬ﻥ‪ .‬و ‪ 8 ،^ K‬ی ‪1 u‬‬
‫أن ی ‪ -‬أن ا ‪%‬ت وا ‪=+‬ت ا ‪P-‬ة ( أور ه ا ت ﻥ ن‪  ،‬ى ﺙ‪/‬ﻥ ‬
‫! ‪  ،‬ﺕ‪ $C ^ W/‬إ ء ا&ﻡار
‪.‬‬

‫ أن أ ‪ L‬ا ‪U‬ت ده رآ‪ j‬إ و‪G e x‬ات‪ .‬ل‪ :‬أن ا ‪%‬ب ا اه ه ‪-‬‬
‫إ ا‪/ 1‬ن ب د( ‪ 0 0 .‬وﺽ‪ g‬أ ‪/‬ﻥ ( وﺽ‪ g‬ا ‪%‬ﺝ إ ا (ع ‪ 0‬ا ‪jK‬؟ ‪0‬‬
‫أ‪H‬ى ﻥ ن ‪C/‬ﺝ‪ /‬أ ‪/‬ﻥ ؟ إﻥ‪ C‬و ‪= =( .‬ت اﺕ‪ g K‬ﻥ ن ﺽ ا ‪ ( .-/‬آﻥ‪R‬‬
‫و ‪  R H‬أه ﻥ‪( R‬ﻥ‪ -‬اﺝ‪= R‬اﺕ‪ C‬أ ‪/‬ﻥ ‪ .‬وا ‪%‬ل‪ ،‬ذا ( ‪ R‬و  ‬
‫اﻥ‪2‬ره  ا ‪-/‬؟ ‪ 0 8‬أن ﺕ
‪( e‬ﻥ‪ -‬ا ‪/ F -/‬ﻥ ة‪  8 R6( ،‬ا ‪6‬م‬
‫ا و ا =ی‪ 5‬دون ‪-‬س (‪ ^ ،‚-%‬أﺽ(‪ R‬إ ‪ e‬أی‪ U‬ﺝ‪ g /‬ا ‪ 5 /‬ا ‪$ //‬ة ‪6‬م‬
‫ا ﻥﺕ‪.‬‬

‫ﺝت ا ‪ /‬ا‪1‬و ‪ ،‬ا ‪ /‬ا ‪ 0 /%‬ا ‪%‬ب ‪ -‬ﺹ=‪ ƒ


( .‬ا ‪K‬ﻥ‪ 5 -‬ی‪0‬‬
‫‪ -‬ا =ل ا ‪ .‬و ا ‪ 0 5H‬ا ‪+M‬ب ا ‪u/‬ور زی ا ‪ %‬ا ‪G‬ي أآ أن آ^ ء‬
‫ﺝه‪ $‬ا ‪$‬ر ا‪1‬ﺥ ‪ ،‬اﺕ‪ ^ K yU‬اﻥ‪ e‬إذا آﻥ‪ R‬ا‪1‬زرار ﺝه‪$‬ة ( ‪ j‬ه ك ‪ 0‬ی‪.C+ M‬‬
‫(‪ K‬زهء أ ‪ g‬ه‪$‬م ا
ƒ ا ‪ 6‬ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ه‪$‬ی‪ ،= /‬و( ‪ 2‬أی ل ا‪ 5 -‬ﻥ ن‬
‫‪ g‬ﺝ !‪ ( e‬ان‪ .‬و( ‪ 4‬أی ل أ ‪ R‬ا
‪C/‬ری ( ری‪ .j‬وﺥ‪B> (B‬ن و ا ‪G‬ي‬
‫أآت أﻥ‪ 0 C‬ﺕ‪%‬رب إ‪ 8‬ا&ﻡار
‪ ،//‬ﺕاﺹ^ ا =ل‪ .‬وآﻥ‪ GP R‬ا ‪ /‬ا ‪W‬ﻥ ‪0‬‬
‫ا ‪%‬ب‪ ،‬ا ‪ /‬ا‪x1‬ل وا‪ 1‬ﺽاوة‪.‬‬

‫=‚ إ‪B‬ن ا
‪C/‬ری ( (ﻥ‪ -‬ة‪ ،‬أﺹر ا‪ QL‬ا‪ /‬م ﻥ‪ e‬ا ‪W‬ﻥ ‪ 0‬ا ‪%‬ب‪ .‬وه‪G‬ا‬
‫ا ن‪ ،‬ا ‪G‬ي آ‪ e‬رآ‪ j‬أی‪ ،U‬ی  ‪ …/‬ﺕ‪ e %‬ﺽ‪ g‬ا ‪n P-‬ﻥ‪G‬اك و ‪K‬ذ رؤی‪ e‬ا ری‪ M‬‬
‫‪ 0‬أﻥ‪ g‬ا ‪2‬ص ا ﺕآ‪ . C‬وا !ء ا ‪G‬ي ی‪ -‬ا‪8‬ﻥ‪ r‬أن رآ‪ePU€ rC j‬‬
‫‪ eK2‬أ ‪ 0‬ا‪ QL‬ا م ‪ 0 8‬أ ‪/‬ﻥ (‪ ^ ،‚-%‬أی‪ 0 U‬رو ‪1 ،‬ﻥ‪ e‬آن ﺕ!^‬
‫ ^ ذ ? ( ی‪-‬ا (ع رو ƒﻡ‪ ،‬و‪ 0 ‚ x‬رآ‪ j‬ﺕ‪ ( e W/‬ا‪ QL‬ا م‪.‬‬

‫آن رآ‪ j‬ﺕ ‪ ( F‬ﻥ‪ e‬ا‪1‬ول‪ ،‬آ‪ /‬ﺕ‪G‬آون‪F ،‬ن ﺕ ? ا ‪%‬ب ‪=- C‬ط ا&ﻡار
‪/‬‬
‫ا‪ . C‬ویأ ا ن ا ‪W‬ﻥ ‪G‬آ  ? ا ءة‪  .‬أن ا = ا ‪G‬ي … ‪/‬رآ‪ j‬أن وﺝ‪ eC‬إ ‬
‫ا ‪ -‬ا و اﺕ‪ yU‬أﻥ‪ e‬ه ا‪s‬ﺥ ( ‪%( .e %‬ب و ا ( آﻥ‪ R‬ﺕ‪ R %‬إ ‬
‫ب ه
 ﺽ ا ! ‚ ا ‪K‬ﻥ‪ ^ %( .-‬ا‪B-‬م ان‪ ،‬و ‪ /‬ﺕى ن أن ا
 ƒ‬
‫ا ‪K‬ﻥ‪n -‬ی^ إ ﺕ‪ ?K‬واﻥ‪B%‬ل‪ ،‬أ ‪ R‬ا ‪ /u+‬ا ‪-‬ی ا و ‪ 0‬ﺕ‪F‬ی ه ‪ -‬ا ‪yK‬‬
‫وا ‪ .g‬و اﻥ= رآ‪ j‬أی‪ =K B U‬ا ‪ ? -/‬ا ‪/‬ا‪ P‬ﺝازی ا ا ا‪/ 1‬ﻥ ‪.‬‬
‫وا‪K‬د آ‪ 0 ? G‬ﺕﺝ ‪C‬ت اﻥ
‪ $‬ا ‪G‬ي آن ی‪ g‬ﻥ‪ eK2 ،r‬اﺥ‪2‬ﺹ ‪  ،‬ا ‪%‬ب‪،‬‬
‫وا ‪G‬ي ﺕ ‪ ( F‬ا ‪ L2‬ا‪1‬ول ‪n C 0‬ب رﺙ  ان‪ ^ %( ،‬ا ‪ D
%‬ا ‪-‬ی ا آن‬
‫‪/-‬رك وا
ا‪8‬ت ا و ن ی‪G‬رن ‪ C‬ی ﺽ‪ 5‬ا‪$ 1‬اس وا ری‪ 0‬إ أ ‪/‬ﻥ ‪.‬‬

‫ أن ی ‪ 0‬رآ‪ 0 j‬رﺽ‪ e‬ا


ز ‪1‬ي ﺽ‪ 5‬و‪1‬ي ﺕ‪u‬ی‪ ،5‬ی‪ RW‬أن ‪ /‬ی=م ‬
‫ا ‪ 0 L‬ی‪ vM/‬إ‪ 0 8‬ﻥ‪ U DP‬ﺕ‪ ? /‬ا ﺕﺥ ‪ .e‬و ‪-‬ف ﺕن ذ ?‬
‫ا ‪ 5 -‬ﺝیة‪K( .‬ﻥ‪ - -‬إ ا دة ﺕن ﺥ‪-‬ﺕ‪ ،e‬و‪%‬ول ‪GC‬ا ا ‪u‬ض‬
‫ا ‪ g L %‬رو ‪ .‬و ه‪G‬ا ا ‪€( ،%‬ن رو ا = ‪2‬ی ا … أن ﺥ‪-‬ت ه ‪‚H C /‬‬
‫ب ا =م د ‪ 0‬ﺝی ة ‪ P2‬أور‪ .‬وی ‪ C‬ه‪G‬ا ا !‪ Ž M‬ا =ي‪ ،‬ه‪G‬ا ا ‪p‬‬
‫‪+‬ر ا ری‪ m‬ا‪1‬ور ا ‪G‬ي ه وا ‪ 0‬ا‪1‬د ا ‪ /‬ا ‪  x-‬ﺹ‪ %‬ا ‪2‬ر ا ‪/‬دي‬
‫ ری‪ ،m‬ی ‪/  C‬ت ا ‪:‬‬

‫»ه^ ی = ا ‪ x‬ن ا‪/ 1‬ن ا=دا ﺝی ‪F‬ﻥ‪ 5C‬ی‪ /U‬ن ( ‪ B‬ا ‪ 5 -‬وا ‪%‬ی ‪/ 1‬ﻥ  ‪5C‬‬
‫(ﻥ‪ 0 -‬ذرا رو ؟ إذا أدت ‪u‬ة ا ‪B-‬ح وﻥ!ة ا ‪ 2‬وا ‪ P/‬ا ‪ B-‬إ ﻥ‪‚C‬‬
‫أراض (ﻥ‪ ، -‬ی= ‪x‬ی=ن اﺙ ن ‪ 0 K‬أم أ ‪/‬ﻥ ‪ €( .‬أن ﺕ‪u‬و ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة ا‪1‬داة‬
‫اا‪++M/ //‬ت ا ‪ yK‬ا و ‪ ،‬وه  ﺕ‪ …K‬وﺕ= ‪n‬ل هه ‪$‬و ن‪ ،‬وإ أن ﺕ
‬
‫ﻥ‪ ( ،$ C-K‬أﺝ^ ‪u 2‬ی ‪ 0‬ا ‪ 8 ،0$‬اد ‪%‬ب »د( « ﺝیة‪ 0 ،‬ه‪rG‬‬

‫‪ - 33‬أي ‪%‬آة ﺥة “ا‪x‬ری ا‪1‬و ‪ ،‬ا>ا‪x‬ری ا أ‪ C-‬ﻥت‪ ،‬وا ﺕ ف ‪ 5‬ا>ا‪x‬ری إ‪» .Bx‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪77‬‬
‫ا ‪%‬ب ‪ 0‬ﺕن »ﺽ « ^ ن ﺡ‪ /‬ا‪/‬وق وا‪ /6‬س‪ 0  ،‬ا ‪0 (B-‬‬
‫وا ‪B‬ﺕ ‪ 0‬ا ‪ .0 K %/‬ذ ? ه ا ‪ 5 -‬ا ‪G‬ي »ی‪/ 1 «e /U‬ﻥ ا ‪ x‬ن ا ﺝازین ا ون«‪.‬‬

‫ = ﺕ‪ R==%‬ه‪ rG‬ا ءة أی‪ ، ( U‬آ‪ /‬أ‪ 0 x 0‬ا‪/ 1‬ن ا ‪ ،0 %‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ی‪U‬هن‬
‫أ‪ 5C(B‬ﺽ … أ(…‪ ،‬أن ی ی ا‪ .‬وی ‪ C‬ا ن ض ا ‪C/‬م ا ‪ /‬ا آﻥ‪ R‬ﺕ‪K‬ض ﻥ‪C-K‬‬
‫‪n‬ﻥ[‪  G‬ا ‪ =+‬ا ‪ .‬وی‪ %‬ا ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن  ا ‪! y 2 +/‬ف و‪8‬اف‬
‫
‪C/‬ری ا ‪K‬ﻥ‪ . -‬وی ‪ y2‬رآ‪ j‬ا ‪/‬ل ا ‪K‬ﻥ‪ ،0 -‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ‪n‬ﻥ[‪ L ( G‬أ‬
‫إاﺝ وإرآ‪F ،‬ن یاا ا
‪C/‬ری ‪ 0‬ا ﺝازی ‪ 0‬و‪F‬ن ی‪M-‬ا ا ‪6‬م ا
‪C/‬ري‬
‫ ‪+‬ی ﺕ ‪ 5C/ 6‬ا ‪ - =+‬و ‪K‬ز ‪%‬ره‪.5‬‬

‫ ‪ 5‬ﺕ‪F‬ﺥ ا‪1‬اث ‪ 0‬ﺕی ری رآ‪ j‬و‪C/


 e‬ری ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪ =( .0 -‬أدى ‪5C -‬‬
‫ا ‪ 0 !/‬وﺕ‪ 5C +‬إ ا ‪/- g L %‬رك ‪ 0 8‬ا =ل =ی‪ 5‬أي ﺕ زل‪ /C ،‬هن‪=+ ،‬‬
‫ا ‪ ،‬أدى إ إ‪B‬ن م ا ﻡ‪ .//‬و أ‪ C‬ﺙ‪B‬ﺙ ‪ 0‬ﻥ‪U‬ل ‪ ، +‬ءت ‪ ^!K‬ﺕ ?‬
‫ا ‪%/‬و ا‪1‬و ‪K‬ض دآﺕری ا و ری ( وط ‪ H‬ا‪/ /P‬ة‪ .‬و ‪ 5‬ی‪ 0‬ا‪Q/L‬‬
‫ا‪ ///‬م ‪= [ C‬ی‪ 5‬ا ن ا ‪U‬وري ‪K‬ﻥ‪ .0 -‬وآﻥ‪ R‬ری‪= += j‬ات ا ‪K‬ﻥ‪ -‬‬
‫وا‪/ 1‬ﻥ ‪ P 0‬أﻥ‪%‬ء (ﻥ‪ -‬وا ‪ .x 5‬وه‪G‬ا ‪ 8‬ی‪ g /‬أن ﺕن ا ﻡ‪( //‬زت‬
‫ ‪ Lx‬ا م‪ ،‬وﻥ‪ g +-‬أن ﻥ=ل ‪ MK‬أن ‪ 2‬ه أﺝ‪ D‬ا ‪B ( !/‬دﻥ  أﺹرت‬
‫
‪ 0 /‬ا ‪W‬ری ‪ = 0‬دة ‪H‬ﻥ!روف ( ﻥ ‪-‬ن وأیر ‪ 1871‬ﻥ!ات ‪C ( RW K‬‬
‫ا ! ‚  ا>اء ‪W/‬ل ا ‪ 0‬ا ‪K‬ﻥ‪.0 -‬‬

‫آ ‪ L‬ا‪ Q//L‬ا‪ //‬م رآ‪  j‬ن‪ ،‬وآن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ  ول أﺙ ء ا ﻡ‪ ،//‬آ‪ /‬ﺕل‬
‫واة ‪ 0‬ر‪W) e P‬ت ‪ C‬أﻥ( إ ا‪ /1‬ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ا رز (ر‪8‬ن‪ ،‬أن ی= ‪ 5‬اﺕ‪82‬ت ‪g‬‬
‫ری‪ .j‬و دا(‪ ( g‬ا ن ا ‪G‬ي آ ‪ 0 e L‬ا ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ا(ت  ‪ 5C‬ا ‪(%2‬‬
‫ا ﺝازی ‪F‬ه‪ ،‬وأ‪ CQ‬أن ا ﻡ‪ ///‬آﻥ‪  R‬ﺝیة آى ‪%‬آ ا و ری‪،‬‬
‫وا ‪/‬ذج ا‪1‬ول و ا و ری ا ‪F‬ﺥ‪  G‬ﺕ=‪ C‬ﺕ‪ … =%‬ا ! ‪ .‬وآن رآ‪،j‬‬
‫ أس ﺕ
 ﺙرة ‪ ،1848‬ﺕﺹ^ إ ا‪ 8‬ج ‪F‬ن ا ‪ =+‬ا  ‪ 0‬ین (‬
‫‪ ‚= ،C+-‬ا‪B 8‬ء  = ا ‪ + -‬ا ‪ ، -‬أن ﺕ‪ K‬ﺽ‪ g‬ا  ﺝ‪C‬ز ا و ‬
‫ا ﺝازي‪ ،‬وأﻥ‪ C‬ن ‪ +‬أی‪ 5 +% U‬آ^ ﺕ ? ا‪ s‬ا وا‪ x‬وا ‪ . -‬و‬
‫أ ‪ e‬ﺕ
 ا ﻡ‪2 //‬رة ﻥ‪ ?  PC‬ا ‪ =( .= =%‬أ‪CQ‬ت أن ا و ری وﺝت ﻥ‪C-K‬‬
‫‪+U‬ة‪
/ ،‬د ا ‪  CPB‬ا ‪ + -‬ا ‪  ، -‬أن ﺕ‪ … M‬ﺝ‪C‬ز دو ﺥﺹ ‪ C‬و ‪K‬‬
‫‪ g‬ﺝﺕ‪ C .C‬أ‪CQ‬ت أی‪ U‬أن ا و ا و ری ‪ 8‬ی‪ 0/‬أن ﺕ ‪x€ %‬ر ی واة‪،‬‬
‫و آﻥ‪ R‬ه ا ﺹ‪ ./‬إﻥ‪ /‬ی ‪ u‬أن ﺕ‪ + /‬ا و ری إ ‪ P‬أرﺝء ا  ین‬
‫ ‪ C‬ا ‪ ( %‬ﺕ‪ C R W‬وﺕ ‪$‬ی‪ $‬ا ‪ ،C‬وإ ﺝ‪ 0 /‬ا ان ا أ‪ /‬آ ﺕ ‪$‬ع ا ‪2‬‬
‫ا ‪.PC‬‬

‫أ آﻥ ‪ 0‬وأﺕ‪ =( e‬ا‪2 M‬ا‪  ،‬ا ‪ 0 ،j‬ﺕ
 ا ﻡ‪ //‬ا ﺝت ‪u‬یة‪=( .‬‬
‫واﺹ ا ‪%‬ر‪$/ 5C‬ی ‪ 0‬ا ‪ L‬و ^  و ^ دو ‪ ،‬ﺹ ‪ » 5 6 0‬ت« (‬
‫ن ‪  ، $‬ح أول (ﺹ‪  ،‬ار أن ا ‪/‬ن ا‪1‬ﺥى ‪ 0‬ﺕاﻥ ( ه‪ rG‬ا ‪%‬ل‬
‫‪ 0‬ا>اء ‪.C W/‬‬

‫آن ‪ …%-‬ا ﻡ‪ //‬ا‚ وﺥ ‪u /‬ی  ا‪6‬ﻡ‪ //‬ﻥ‪ =( .C-K‬ﺕ‪ L‬ﻥ‪ /‬ا ‪%‬آ ا ‪ /‬‬
‫ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ﺕ‪ e K‬ﺕم ة ات‪ .‬و ‪ 5‬ی ‪ ( 0 W/ 0 C‬ا‪6‬ﻡ‪ /‬ى ا ‪ 0‬ا ‪0 / =/‬‬
‫إ ( إﻥ ا وإ ( (ﻥ‪ ،-‬وا ‪G‬ی‪ 0‬أ( ‪%‬ا ( ا>(‪B‬ت ‪ 0‬ا ‪=B/‬ت‪ ،‬وا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا‬
‫ی‪M‬ﺽن ( ‪ 5C /‬ﺹا ([ی ‪ -‬را ﻥ= ‪ 5C r‬إ داﺥ^ ا‪ QL‬ا م ذاﺕ‪.e‬‬

‫ﻥ‪ R‬ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا‪/ 1‬ﻥ وره ‪ % 0‬ی‪ =( .‬أ = ا =‪  v‬آ^ ‪^ 0‬‬
‫و ‪
8 RM‬ﺝ‪  /C‬ﺽ‪ 5‬ا‪$ 1‬اس وا ری‪ 0‬و ‪ g /C U‬ﻡ‪ / /‬ر
‪ ،Q‬وزج ‪/C‬‬
‫( =^‪ .‬واﺽ‪K +‬ی‪$‬ر‪ ،‬ا ‪G‬ي آن ﺥ‪ -‬ﺙ= ‪ ،e$‬إ ا ‪M‬وج ‪ 0‬ﺹ‪ .e(K‬وواﺹ^‬
‫أﺕع ‪ RM‬و ^‪ ،‬ا ‪= /‬ن ‪s‬ی‪$‬ﻥﺥ ‪ ،0‬ا ‪$ / ^/‬ل ‪ 0‬ا ‪ ،0 B‬و ‪ 5‬ی
دوا ﺕ=ر‪5C‬‬
‫ ‪ 5C‬إ‪ R 0  8‬ا ‪ %‬أ ﻥ‪ C‬ﺽ ا ‪ 0 $%‬ا ‪2/‬ر ‪ 0‬آ ‪  ./C‬ه‪G‬ا ا ‪=( %‬‬
‫ا‪6‬ﻡ ه ( ‪+‬ی‪ 0‬ر‪ 0 0 - P‬أ‪+‬ر ا ا‪1‬ور‪.‬‬

‫ ‪ ( 0‬داﺥ^ ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا>ﻥ ‪$‬ی ﻥ‪ C-K‬ث اﻥ ‪+‬ف وﺕ‪%‬ل‪% ( .‬ب ‪ 0‬ا =‪+‬ی‪0‬‬
‫ا‪1‬آ‪ W‬ﺕ‪+‬را ( ا ا‪1‬ور ‪ 0‬ا  ا ‪  2‬دت  ا ﺝازی ا>ﻥ ‪$‬ی ‪g( /‬‬
‫و(ا‪ 8 P‬ﺕ=^ ‪ 0‬ﺕ ? ا دت ‪ C‬ا ‪%‬ب ا ‪ /‬ا ى ا‪1‬ﺥ ة  ا ﺝازی‬
‫ا‪1‬ی ‪ .‬وﺹرت ا ﺝازی ا>ﻥ ‪$‬ی ‪n‬ﻥ[‪ ( G‬وﺽ‪ g‬ی‪p‬ه ‪+8 C‬ع ﻥ‪ ‚ 2‬م ‪0‬‬
‫أر‪ C‬ا ‪ P+‬زی ‪  e‬ا ‪/‬ل ا ‪ W‬ی‪ 0‬ا ‪( ( 0 M-/‬وع ا ‪ 2‬ا ‪ . - P‬وﻥ ‪R‬‬

‫‪78‬‬
‫ا =ت ی ‪ ^/‬أآ‪ .‬وأ‪ K ^+‬ل ‪ v‬ا =اﻥ ‪ 0‬ا =ی‪ /‬ا آﻥ‪ R‬ﺝ‪ C‬ﺽه‪.‬‬
‫وأﺙت ﺕ ? ا>ﺹ‪B‬ت  ‪ v‬أ‪U‬ء ا‪ QL‬ا م ‪ 0/‬آن ‪ 5C‬دور رز ( ا ‪%‬آ‬
‫ا یوﻥ ﻥ ‪+( .‬دا ‪ g‬ﺕ‪+‬ر ا‪6‬ﻡ‪ //‬ﺕ
‪ 5Q r‬ا
‪G‬ری‪ ،‬راح ا ‪ W‬ون ‪ 5C‬ی‪ /‬ن‬
‫أآ‪F( W‬آ‪ W‬إ ا‪8‬ال‪ .‬و ‪W‬ا  أ‪U‬ء ( ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م‪ 5C ،‬راا ی‪M-‬ن‬
‫أ =‪/ 5C‬ر‪ 5C‬ا !‪ . 2M‬وآﻥ‪ R‬ا ﻡ‪ /‬و ا ‪ 0 e‬ه
‪/‬ت ﻥ=  ا‪6‬ﻡ‪RW /‬‬
‫( ‪ 5C‬ا ‪( .G‬دروا إ ا>‪B‬ن ‪ 0‬م ﺕ‪ g 5C U‬ا ن ‪ 0‬ﻡ‪ // /‬ر
‪ ،Q‬وإن‬
‫ی‪ 0‬رآ‪ j‬آ‪ e‬ﺹو ‪ 1‬ا‪ Q//L‬ا‪ //‬م‪ .‬وث اﻥ!=ق ‪2‬د ه‪G‬ا ا ‪/‬ﺽع (‬
‫ا ‪K‬ع ا>ﻥ ‪$‬ي ‪ 0‬ا‪6‬ﻡ‪.‬‬

‫( ه‪ rG‬ا !وط اﻥ أﺥ ا ‪B‬ﻥ =د !ر ا‪6‬ﻡ ( أی ل ‪ ( 1871‬ن‪ .‬وآن  ه‪G‬ا‬
‫ا ‪!/‬ر أن ی‪2 5C‬رة ر‪ .0 F-/ - P‬ا‪1‬و آﻥ‪ R‬ا ‪ F-/‬ا =ی‪ /‬ا ‪ W/‬ة ”ﺥ‪ G‬وا د‬
‫‪2‬د ا ‪U‬ل ا ‪ . -‬و آن ‪ 0‬ا وا(‪ g‬ا ‪ RW‬ا ‪!/‬ر  ا‪8‬ه‪/‬م ‪? - C‬‬
‫ا آﻥ ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬واﺹ ا اﺕ‪C‬م رآ‪F j‬ﻥ‪ e‬زو}ر ‪ / 0‬در ا‪6‬ﻡ‪K /‬ض  ه‪rG‬‬
‫ا‪1‬ﺥ ة رأی‪ .e‬وﺝء ا =ار ه‪ rG‬ا ‪/‬ة ‪ +‬ﺝا اﻥ=!‪ e g‬أي ?‪ ،‬و‪n‬ب ا آﻥ ن‬
‫ ‪$C‬ی‪ /‬آ ‪.‬‬

‫و ‪ /‬آن ا = ن ‪ 5‬ی (ﻥ‪ ( e‬أ‪ ‚ H‬ا ‪-( ،06‬ف أﺕ  ‪ 5‬ا =‪ 5-‬ا‪1‬ﺥ  ‪:e‬‬

‫»ﻥ‪6‬ا‪:‬‬

‫إ أن ا ﺝ ا ‪ -/‬رة ﺕ=‪ L g/‬آ اﻥ ق ا ‪/‬ل وﺕ‪=  -‬ة ا ! إ ا>=ء‬
‫ ا‪8‬ﻥ=‪-‬م ا ‪ =+‬و  ی‪+ 0 e R‬ة  ‪=+‬ت ا ‪P-‬ة‪،‬‬

‫وإ أن ذ ? ا ‪ 5 6‬و ری ( ‪$‬ب  ﺽوري ‪/U‬ن اﻥ‪2‬ر ا ‪W‬رة ا‪8‬ﺝ‪ /‬‬
‫وه(‪ C‬ا ‪ :PC‬إ ‪u‬ء ا ‪=+‬ت‪،‬‬

‫وإ أن اﺕ‪%‬د ا =ى ﺕ‪ ^UK …=%‬ا ‪U‬ل ا‪28‬دي وی


‚ أن ین أی‪ U‬را(  ‪ 0‬یي‬
‫ا ‪ =+‬ا  ( ﻥ‪ C U‬ﺽ ا ‪ + -‬ا ‪،0 ِu-/  -‬‬

‫ی‪G‬آ‰ ا ‪!/‬ر ﺝ‪ g /‬أ‪U‬ء ا‪6‬ﻡ‪ //‬أن ا ‪%‬آ ا‪28‬دی ‪ =+‬ا  وﻥ!‪ Cx‬ا ‪ -‬‬
‫ﺕ‪+‬ن ارﺕ‪ 8 x‬ی=^ (‪  2‬ﺹ آ‪.«CK‬‬

‫ ‪ 0‬آن  ا ‪!/‬ر إن ی‪ 5C‬أی‪ U‬آﻥ ‪n ‚- 0‬ﺥ‪ =( .‬آن ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م ازداد‬
‫أآ‪F( W‬آ‪ W‬ا ‪F‬ن ﺝ‪ /‬آﻥ ‪ 0‬ا ‪-‬ی‪ ،‬ر‪ 0 /H‬ﺝ‪ g /‬ا آ ات ا أ‪+‬ه ه‪G‬ا‬
‫ا‪1‬ﺥ ‪ ،‬ﺕ‪$‬ال ﺕاﺹ^ ﻥ!‪GC .Cx‬ا اﺕ‪ GM‬ا ‪!/‬ر ارا ی‪ 6%‬ﺕ ‪ 5 6‬أي ﺝ‪ /‬أﺥى ‪C‬‬
‫ﻥ‪ D‬ﺥص ﺽ‪ 0/‬ﻥ‪+‬ق ا‪6‬ﻡ‪ .//‬و‪ rGC‬ا ‪ /‬أ ‪ 0‬ا ‪!/‬ر ‪ 0‬ﺝی ﺕ ‪ eu‬ار ^‬
‫ا ‪ L %‬وا ا ‪ 5% F-/‬ا ‪. C /‬‬

‫ أن ﺙ‪ /‬ارا ‪n‬ﺥ أﺙر ‪ … w‬آﻥ ‪ 0‬وأﺕ ‪ r‬ا وس‪ =( .‬أ ‪ 0‬ا ‪!/‬ر  ﻥ‪ %‬ﺝزم‬
‫‪ gx‬أن ا‪6‬ﻡ‪ 8 //‬ﺽ ‪ U= C g‬ﻥ!‪ L P‬ا ‪G‬ي آن اﻥ‪ ^%‬وا‪/ ^u‬ر‪U ‚= e‬‬
‫ا‪6‬ﻡ‪.‬‬

‫آن ذ ? ا =ار ﺝ‪ f=( C‬ﺽ آﻥ ‪ 0‬ا ‪G‬ي آن  ﺹ وﺙ = ‪ G‬ز‪ ، 0‬آ‪ /‬ه‬
‫ م‪ ،L P! ،‬ا ‪W‬ري ا و ا ‪G‬ي ( ( ‪ 1869‬إ ا ‪M‬رج‪ .‬وآن ( ﺥی‪ L‬ذ ? ا م‬
‫ﻥ‪ e-K‬د أدراﺝ‪ e‬إ رو ‪K ،‬ﺽ ‪ ^ 0‬آﻥ ‪ B2 0‬ت آ(‪ ،‬وﻥ‪ ( 56‬‬
‫ﺝ‪ /‬ﺥﺹ‪ .‬و ‪ /‬ارﺕب ( ر‪ H‬ا ‪ ‚ +‬ای‪K‬ﻥف ( ﺥ ﻥ ا ‪-/ / ،5 6‬ة ‪v‬‬
‫ر(‪ e‬إ  ‪ 0  H e‬أآدی‪ /‬و(‪--‬راز(‪-‬ي‪ ،‬و( ‪ 0‬ﺝی إ ا ‪M‬رج‪.‬‬
‫وأدت ﺕ ? ا =‪ U‬إ ا=ل أ‪U‬ء ﺕ ‪ e/ 6‬ا
ی‪ ،‬وآ‪ ? G‬إ ا=ل د ‪ 0‬ا ‪ +‬‬
‫ا ‪+‬ر‪ 0 H‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا  ﺹ ‪ .e‬و =ا ﺝ‪ 5C /‬إ ا ‪%/‬آ‪ ( 5‬ﺹ ‪.1871 L‬‬
‫وﺕ ف ﺕ ? ا =‪ U 5 U‬ﻥ!‪ .L P‬وأﺙ ء ا ‪%/‬آ‪ /‬ﺝى ﻥ! د آ ‪ 0‬ا ﺙ‪ …P‬ا ‬
‫ا‪ CM‬ا‪1‬دء‪ .‬و ﺥ ‪ f‬ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ  ‪ 0‬ﺝ‪ /‬آﻥ ‪ 0‬و(‪ C‬ا و و ‪ 0‬ا‪6‬ﻡ‪0 ./‬‬
‫‪ -‬أن ﻥ=رن ﺕ ? ا ﺙ‪ …P‬ت آﻥ ‪ 0‬ﻥ ف ‪ CK p‬ا ‪ 8 C( .= =%‬ﺕ‪0 $ /‬‬
‫‪ P‬ا اءات ا ‪//‬ﺙ ا آ‪ C‬آﻥ ‪ ( e( 0‬ا ‪u‬ب إ‪2 8‬ا‪ C‬ا ‪$‬ا‪P‬ة‪ ،‬و!ء ‪0‬‬
‫ا ? وا ‪ ( ^W‬ا ض ( ا‪-1‬م ا ﺹ‪ C%%‬وأآ‪ C /‬ﻥ!‪.L P‬‬

‫ = درﺝ‪ R‬ا دة  ا =ل أن آﻥ ‪ 0‬و‪ g‬ﺕ‪ R%‬ﺕ‪F‬ﺙ ﻥ!‪ L P‬ا ‪G‬ي آن ی‪ eM‬وی‪eM-‬‬
‫ ‪/‬ر‪ e‬ا !‪ . 2M‬و( ا ا‪ g‬آن ﻥ!‪   ،L P‬ﺙ=(‪ e‬وازدرا‪ eP‬آ^ ‪ ^/‬ﻥ‪6‬ي وار‪r‬‬

‫‪79‬‬
‫إی‪ r‬ی‪ 5‬ا
وى‪ ،‬رﺝ‪ B‬ذا ‪ 
 x‬وإرادة یی‪ .‬وآن ﺙری ی‪K‬ﻥ رو وﺝ‪-‬ا (‬
‫ ^ ا =‪ ، U‬و أﺙ‪  / ( R‬أم ‪U‬ﺕ‪ e‬و( ا ‪ e
 0
-‬ا ‪ 8‬ﺕ‪$$‬ع و=‪ e‬ا ‪G‬ي‬
‫‪ 8‬یوي ‪C+U/ ^ H e‬ي ا ! ‚ و‪ .e u-‬و [‪ 0‬آن ‪ 8‬یاﻥ ‪ 0‬ء و‪ 8‬یﺕ‪ 0 gK‬أي‬
‫و  غ ا ‪C‬ف ا ‪G‬ي ﻥ‪G‬ر ‪ e‬ﺕ‪€( ،e‬ﻥ‪ e‬آن ی ‪ f f%‬إ ا‪M‬ام ا ‪ ^P‬ا ﻥ [ إذا‬
‫آن ا‪ 1‬ی … !‪ e2M‬و‪ .r‬و‪ 0‬ه‪ rG‬ا ‪$‬اوی‪ ،‬آن ی‪K‬ق ﺕ‪ K‬أآ ا  آﻥ ‪ 0‬ا ‪G‬ي ‬
‫آن ی‪ 0 5
%‬أي ‪-‬و أو ﺹ‪ =K‬ﺥ ‪/‬ر‪ e‬ا !‪ . 2M‬و ‪ j‬ﺙ‪
 0 /‬ل !? (‬
‫ﺕ‪K‬ق ﻥ!‪ 0 L P‬ه‪G‬ا ا ‪6 /‬ر‪ ،‬وآ^ ء یل  أن آﻥ ‪ 0‬ﻥ‪ e-K‬آن  ‪ ،e‬و أﻥ‪e‬‬
‫آن ی
^ ﻥ!‪ L P‬وی=ر‪ r‬ﺕ=یا ‪ ،‬وإن ی‪ 0‬ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ دوﻥ‪ 0 W e‬ا ‪6 /‬ر ا ‪K‬ي‪.‬‬

‫ ‪ 0 0‬ﻥن إ‪G 8‬ﺝ ا 


 ‪ 0‬ذ ? أن ﻥ!‪( L P‬ض  آﻥ ‪n 0‬راء‪ r‬ا ‪W‬ری‬
‫ا ‪M‬ﺹ ‪  ^ .e‬ا ‪ =( ،j‬آن ه ﻥ‪ e-K‬ﺕ ‪ G /‬آﻥ ‪ ،0‬و ‪ 0[ 0‬آن ﺹ ‪ ،‬رل‬
‫ا ‪C‬م وا ‪  H ،‬یى ( ‪ C6‬ا ‪W‬ري ا ‪ =+ B‬وا ‪ g v /‬ﻥ‪ =( ،e-K‬آن‬
‫ﻥ!‪ L P‬ی‪ 0 =+ ?/ $ /‬وی‪ 0 Ž M-‬ﻥ‪6‬ی ‪ e/‬ﺝ‪ g /‬ا‪ 8‬ﺝت ا ‪ /‬‬
‫ا ﺕ ‪+‬ي ‪ 0 %( .C‬أ ‪ e/‬آﻥ ‪ 0‬أﻥ‪ 8 e‬ی‪ g +-‬أن ی(‪ v‬إﻥ
ز ا ‪ ^/‬ا ‪G‬ي ﺕ ‪ = C‬م‬
‫‪) e‬ﺕﺝ‪ /‬اأ‪ 0‬ل( ‪1‬ﻥ‪ e v e‬د(  ا ‪-%‬ب‪ ،‬ض ‪ e‬ﻥ!‪ L P‬أن ی =‪0 e‬‬
‫ذ ? ا‪$ 8‬ام –و ( ^ ذ ? ‪ C /‬ا ‪ 5( :x-‬ا
 ا ‪W‬ری ـ» رود
‪ /‬را‪/0‬ا‪ « A‬آ‚‬
‫إ ا !‪ ŽM‬ا ‪G‬ي م ور ا ‪ 0 f‬آﻥ ‪ 0‬وا ی‪ 0‬ی‪ ‚ +‬إ ‪ e‬أن یع آﻥ ‪ 0‬و‪F‬ﻥ‪ e‬إذا‬
‫آن ‪ 8‬یی أن ی‪ .eK B‬و ‪ /‬آن آﻥ ‪ 0‬ی‪  2‬إ‪+‬ء ﻥ ا ‪2‬ارة و! ر
‪ /‬‬
‫اﺙ‪ ،‬ا آن ی ه ا ‪%/‬ك ا ‪W = =%‬رة ا‪8‬ﺝ‪ /‬وی رض ‪ C‬و ری ا ‪ 2‬‬
‫ا ى‪ ،‬و ‪ /‬آن یى أن ا ‪ 0 
/‬و‪+‬ع ا ‪+‬ق ه‪ 5‬ا ‪ 2‬ا‪ ^U(1‬وا‪ ( ^W1‬ا
 ƒ‬
‫ا ‪W‬ري‪ =( ،‬ﺥ Ž ﻥ!‪2 L P‬رة ‪ =+‬إ ا‪ 8‬ج ﺝب ا ‪/‬درة إ ﺕ ‪ 5 6‬رﺝل‬
‫‪ 0‬ذوي ا ‪$‬م وا ‪ ( 5 /2‬ی‪-‬ا آ ی ‪ / 5C GK‬ت ‪2‬درة‪ .‬و( ا ‪M‬م‪ ،‬اﻥ‪^2K‬‬
‫آﻥ ‪ 0 0‬ﺕ ‪ ،rG /‬و ‪1 f=( 0‬ن ‪ …+‬ﻥ!‪ L P‬ا ‪2‬رم وا ‪ + -‬أﺙر ذ‪ ،r‬و‪ g‬ذ ? ‪5‬‬
‫ی
ؤ  =‪  e x‬وﺝ‪C‬را‪1 ،‬ن ﻥ!‪ L P‬آن ی‪ ? /‬ا ‪ 0 W‬ا ﺙ‪ …P‬ا =‪ /‬ری‪e+‬‬
‫وﺕ‪C‬ی ‪.e /‬‬

‫=‚ !ر ن ة ام ا ‪2‬اع واﺽ‪+‬م أوار‪ 0 r‬ﺝی‪ .‬وأ ‪ 0‬ا آﻥ ن ‬
‫(ة  ا‪ Q//L‬ا‪ //‬م‪( ،‬ﺕ‪$ r/C‬وی ا ‪!/‬ر و‪K‬ﺽ‪  e‬ا‪6‬ﻡ‪F //‬ه = ة‬
‫ﺽورة ﺕ ‪ 5 6‬ا و ری ( ‪$‬ب ﺥص ‪ u‬ا‪B 8‬ء  ا ‪ + -‬ا ‪ . -‬و‪ x‬ا ‪F‬ن‬
‫ی ‪B‬ﻥ =د ‪p‬ﺕ‪ /‬ی وﺽ‪ ^ g‬ﻥ‪. F-/ PC‬‬

‫اﺝ‪ g/‬ذ ? ا ‪p/‬ﺕ‪ ،/‬ا ‪G‬ي ﺕ‪ e F C‬ا ‪(+‬ن ‪ ( ، /%‬أی ل ‪ .1872‬و ‪/‬ة ا‪1‬و رك ( ‪e‬‬
‫رآ‪ . 2M j‬و ‪ 5‬ی‪ rU%‬آﻥ ‪ .0‬و‪2‬د ا ‪ F-/‬ا ‪ - P‬أآ ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ار ا ‪!/‬ر‬
‫‪ ،e/‬وأﺽف إ ‪ e‬ا
‪ /‬ا  ا ‪2 -=/‬رة ‪» 0 ( e‬ا]‪ //‬ب ا‪ //!!AZ‬ﺡ «‬
‫ƒﻡ‪ / » ://‬آن  ا‪1‬رض وا أ‪/‬ل ی‪ u-‬ن  ا وام ا زاﺕ‪ 5C‬ا ‪(  -‬ع‬
‫‪ 0‬اراﺕ‪ 5C‬ا‪28‬دی وﺕ‪ F‬ه وا‪8‬ق ا ‪€( ،^/‬ن ا‪B 8‬ء  ا ‪ + -‬ا ‪  -‬ه‬
‫ا اﺝ‚ ا‪1‬آ و ری«‪.‬‬

‫و أن در‪ R‬ا


 ا ‪M‬ﺹ ﺝ‪ g /‬ا ﺙ‪ …P‬ا ‪ U= = /‬ا!‪ 3 /K‬وﺕﺹ ‪ R‬إ ا‪ 8‬ج‬
‫‪F‬ن ﺕ ? ا
‪  /‬ﺕ‪$‬ال   ا ﺝد آ
‪ /‬ی ( ا‪6‬ﻡ‪ ،/‬ا‪ ^2( R‬آﻥ ‪0‬‬
‫و‪ H‬م‪ .‬وﺕ‪ 5‬ل ذ ? ا‪8‬اح‪.‬‬

‫ﺝء ( ار ا ‪ ^2K‬أن آﻥ ‪ ،^2( 0‬ﻥه ? ‪ 0‬ذ ?‪ ،‬ـ»أ ‪ .«2M‬وه ا‪ 1‬ا ‪G‬ي‬
‫أت إ ‪ / ( e‬ی … =‪ U‬ﻥ!‪ .L P‬إﻥ ا= ‪ 2M‬أن ا‪1‬ب ا ‪  -‬آﻥ‪ R‬آ( ‬
‫ ^ (‪ ^2‬آﻥ ‪ 0 0 .0‬ا ‪ LM-‬أن ‪ 8‬ﺕ‪ GM‬ﺕ ? ا =‪ 2‬ا ‪ ،Kp/‬ا =‪ C ( f‬آﻥ ‪0‬‬
‫ﺽ‪ %‬ﺽ ‪ ،e/ L‬ذری ﺝ ‪ e‬اﺕ‪C‬ت ﺽ رآ‪ .j‬و‪ 0‬ا‪ LM1‬أی‪ U‬ا =ل أن‬
‫آﻥ ‪1 ^2( 0‬ﻥ‪ e‬ﺕ=ﺽ‪F ،‬ن ا ‪ W‬ی‪ 0 0‬ا‪1‬دء‪ 0 K ،‬ا و ‪ 5‬ی
‪ .e / $‬أ(‬
‫ا‪ 1‬ا ل؟ ‪p‬آ أن ‪ 0 0 .8‬ی=ل ا ‪/‬ا( ن ‪ 0‬آﻥ ‪ ،0‬و اﻥ‪C 5U‬ی ‪ w‬ﻥ‪ e-K‬إ ‪5C‬‬
‫( ‪ ، /‬أﻥ‪ e‬آن ی‪/ … M‬رآ‪ j‬أن ی
‰م آﻥ ‪ ‚- 0‬ذ ?‪€( ،‬ﻥ‪ 8 5C‬ی‪/CK‬ن أو أﻥ‪5C‬‬
‫ی ‪-‬ن أن ا ‪ 5 F-/‬ﺕ‪ 0‬إدة آﻥ ‪ K - 0‬ا ﺕ=ﺽه‪ ،‬وإﻥ‪ /‬ﺕ ى ذ ? إ  ه أه‪5‬‬
‫‪C/( . W‬ی ‪ ،w‬آ‪ /‬ی‪%‬ث ‪ ، H e‬ی‪F‬ﺥ‪ G‬ﺹ ا‪1‬دی‚‪ .‬و آ‚ ی=ل أن ا یی‪0 0‬‬
‫ا ب ‪ 8‬ی‪K‬ن ‪ ^ K‬یﻥ‪ 5C‬ی‪ 0‬ا ‪G‬ي ا ‪K‬ا ‪ 5C‬د( ت  ا ‪-%‬ب‪ .‬وی‪BP L U‬‬
‫أن ‪ -‬آ‪G‬اك ‪F j‬آ  ‪ ? -/‬ا ‪ 8 0 ، /%‬ی
ز ا ‪  5%‬ا س ا دا إ أ‪r‬‬
‫ﺕ ? ا ‪ .LK-‬وی‪C RW‬ی ‪ ? G w‬أﻥ‪ 5 e‬ی‪ 0‬أ(‪ 0 ^U‬ا ‪K‬ﺽی ‪ 5C( ( 0‬ا ‪ ! /‬ا ‪= =%‬‬
‫ا دارت ( ‪p‬ﺕ‪8 /‬هي‪  %( .‬رأى آﻥ ‪ 0‬وأﺹؤ‪ r‬ﺕ‪ !Px (2‬و‪Ku B‬ان‪،‬‬
‫ﺕ‪ 5 (2‬ی
‪ e 5‬ﺽ إ‪ ، 8‬رأى أ‪U‬ء ا
 ا ‪M‬ﺹ‪  ،‬أن اﺝ‪ 0 R /‬أیی‪5C‬‬
‫ا ﺙ‪ …P‬آ(‪ ،‬ا‪Bu‬ل 
 ‪ /6 58‬ﺙری ‪ /‬ﺕﺕ‪ ( f‬ﻥ‪ 6‬ا
‪6 g /‬ﻡ‪ ،/‬وه‬

‫‪80‬‬
‫ا‪Bu‬ل اف ‪u‬یت ‪ ، 2M‬و ‪C‬ب ‪ 0‬اد دَی‪ .0‬و ﻥ!ت ا ﺙ = ا آﻥ‪0 R‬‬
‫یي ا
 ‪n‬ﻥ‪G‬اك‪ ،‬ن ه ^ ا ‪ 5‬ا ﺝازي (‪ .‬ﺹ‪ y %‬أﻥ‪ C‬آ‪ 5 = R‬ﻥ!‪C ،L P‬‬
‫ﺕ‪ …+‬ﺕ‪/‬م ا ‪ ( …+‬ا
ه ‪ g‬دئ آﻥ ‪ .0‬وی ‪ u‬أن ﻥ‪ L U‬إ ذ ? أن آﻥ ‪0‬‬
‫اﻥ‪ 0 ^2K‬ﻥ!‪ ‚- 8 L P‬ﺕ ? ا =‪ ، U‬وإﻥ‪1 /‬ن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ آن ﻥ‪}$‬ا‪  ،‬ا ‪ ،e‬إ ‬
‫ار‪ r‬ه ذاﺕ‪ e‬أداة أها(‪ e‬ا ‪W‬ری‪ .‬و‪ -‬أن ﻥ=أ ر‪ ^P‬آﻥ ‪ 0‬إ أﺹ‪ eP‬ى آ‪ 5‬آن‬
‫‪ 8‬ی‪%‬ج ( اﺕ‪C‬م ﺥ‪ 5C ( 0/ ،e2‬رآ‪ 8 ،j‬ﺕ‪C‬ت   –(‪GC‬ا ‪ -e= 0‬وإﻥ‪/‬‬
‫ﺕ‪C‬ت ‪ . 2M‬وﻥ‪ 0%‬ﻥ ‪ 5‬ا‪s‬ن أن آﻥ ‪ 0‬ه ‪ L p‬ا ﺝ ‪ $‬ا ‪G‬ا‪ gP‬ا !‪C‬ة ‪ 5‬ا ‪W‬ری ‪،0‬‬
‫ذ ? ا ﺝ ‪ $‬ا ‪G‬ي ﻥ‪ e ( ‚-‬إ ﻥ!‪ L P‬وأﺙر‪ ،‬ى ﻥ!‪ r‬أﺙ ء ا ‪%/‬آ‪ fM ،/‬ا ‪W‬ری ‪0‬‬
‫وﻥ=‪ 5C/‬ا ‪ .‬وا ‪%‬ل أن أﺹء آﻥ ‪ 0‬أﻥوا د أن ین ‪ ،eK p‬وأ =ا ا  آ ‪ C‬‬
‫آه^ ﻥ!‪.L P‬‬

‫^ ‪p‬ﺕ‪8 /‬هي‪ ( ،‬ﺥم أ‪ ،e /‬اح اﻥ


‪2 $‬د ﻥ=^ = ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م إ ﻥ یرك‪.‬‬
‫(‪n 5 R /‬ﻥ‪ ،K‬آﻥ‪ R‬ا‪6‬ﻡ (=ت ه ‪( ( 8‬ﻥ‪  ،‚-%( -‬ﺹر 
د ا‪8‬ﻥ‪/‬ء‬
‫إ ا‪6‬ﻡ ﺝی‪ /‬ی ‚ ‪ C‬ااء ‪ 0‬م ‪ ،1872‬و‪ ( 8‬أ ‪/‬ﻥ (‪ ،‚-%‬وإﻥ‪ ( /‬إﻥ ا‬
‫أی‪ .U‬وآن ﻥ=^ ا ‪ [ C‬ا ‪/‬آ‪$‬ی ƒﻡ إ أی ی ﺕ ا ‪p 0 .p‬ﺕ‪8 /‬هي آن‬
‫( ا ا‪n g‬ﺥ ‪p‬ﺕ‪ ( /‬ﺕری‪ m‬ا‪6‬ﻡ‪ K( ./‬م ‪ 1876‬أﺹر ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م ( ﻥ یرك‬
‫إ را ی ‪ e ( 0‬أن ا‪6‬ﻡ ا‪6‬و‪ q‬زا ‪ 0 R‬ا ﺝد‪.‬‬

‫‪81‬‬
‫ا ة اﺱ‬

‫]ا‪( A 2!9
PL‬ن –دور‪ A #‬ا‪ QL‬ا م –ﻡض ﻡ رآ‪– Q‬ا‪PL‬‬

‪ *K‬ﻡ‪ *K‬ﻡ رآ‪»- Q‬ا‪- !v‬ده
‪0 >}- «W‬ات ﻡ رآ‪– Q‬اه! م‬
‫ﻡ رآ‪ Q‬و‪– 0‬ا‪ 
PL‬ﻡ‪ Fr‬ت ﻡ رآ‪ ( Q‬و‪– \ A‬دور ا‪ A PL‬‬
‫‪ (V‬ا‪6‬ﻡ ا‪– C‬و‪ A‬ة ا‪.[PL‬‬
‫أﻥ
‪$‬ﻥ ( ا ‪/‬ة ا ‪ =-‬ﺕری‪ m‬ا‪6‬ﻡ‪ .‬و ‪ 5‬أذآ [ ﺕ=ی ‪ 0‬دور اﻥ
‪ .$‬وا ‪%‬ل أﻥ أ ‪5‬‬
‫أﻥ‪ e‬ی‪  6%‬اه‪ ،5/‬إذا اﺕ‪GM‬ت را ‪  5%‬ذ ? ﺕ = ‪G 0 e‬آات ‪0‬‬
‫ ا ‪p-‬ال ‪ /‬إذا آن ﺹ‪ % %‬أن اﻥ
‪ $‬آن ﺹ‚ ‪.^/‬‬ ‫‪ .‬وآ‪ W‬ا ‪x‬ح  ّ‬
‫‪ّ /-‬‬
‫وﻥ‪6‬ا إ أن آ ‪» /‬ﺹ‚ ‪ «^/‬أﺥ‪G‬ت ( ا‪s‬وﻥ ا‪1‬ﺥ ة‪ ،‬و( ‪ ^Q‬ا‪ 0 9/‬ا‪ B/!oZ‬د
‬
‫ا
یة‪  ،‬ﺕ‪ =%‬ی وع ا ‪ C /‬ا>داری ‪ 0‬ا ! ‪F-( ،0‬ﺕ‪   L‬ه‪ rG‬ا ‪. F-/‬‬
‫آ‪ /‬ذآت ‪ ( 5‬ا ای‪ ،‬آن اﻥ
‪ ،$‬ا ‪%/‬ر ‪ 0‬أة ‪ 0 H‬أﺹ‪%‬ب ا ‪ ،^ /‬ﺹ‚‬
‫ ‪ ^/‬ه ا‪s‬ﺥ‪ .‬و ﺕ‪ 5‬ﺕ‪ j F‬ا‪6‬ﻡ‪ /‬وﻥ‪ ،e‬و ‪ 5‬ی!رك ( ﻥ!‪ 1870 g + Cx‬إ‪8‬‬
‫!رآ زه ة و‪ H‬ة‪ .‬و آ‚ ( إن ﺕ ? ا ‪ -‬ات ‪8= U‬ت ‪B
/‬ت‬
‫ا>ﻥ ‪$‬ی ا ‪ . /‬وأﻥ ‪ 8‬أﺕ ‪ 0 5‬ا ‪-/‬ة ا  (˜ ی=‪/ C‬رآ‪ j‬ا ‪G‬ي آن ( ز‬
‫ی ( ا ‪ -‬ات ا‪1‬و ‪ 0‬ا‪6‬ﻡ‪ .‬و ‪- 8‬ة اﻥ
‪ ،$‬و ‪ 8‬ا>رث ا ‪ f -‬ا ‪G‬ي ﺕآ‪e e‬‬
‫ﺹی=‪ e‬ا =ی‪ 5‬ف‪.‬وو ‪ L‬ا ‪G‬ي آن أهى إ ‪ e‬اأ‪ /0‬ل‪ / ،‬آن و‪ g‬رآ‪ j‬ا ‪ ‚ u‬‬
‫ا ‪p‬س و ‪ /‬آن ا‪+‬ع أن ی‚ ‪ eK p‬ا‪ .1‬وﻥ ‪ ( K‬اد ر‪ e P‬ر ‪p‬ﺙة وﺝ‪CC‬‬
‫إ اﻥ
‪F e/ $‬ﻥ‪ e‬ا ‪ 5‬أﺥ ا ‪-‬دة ا ‪ $ /‬ا ‪ +‬ا‪1‬ﺥ ة‪ =( .‬آ‚ ی=ل‪:‬‬

‫»أﺥ ا‪ ،‬اﻥ‪ C‬ذ ? ا ‪ .


/‬و‪ u‬وﺡ(ك أدی‪F 0‬ﻥ ﺕ‪ 0 R /‬إﻥ‪- 8 ( .ePC‬ﺕ? ا ( ‪/ ،‬‬
‫أ ‪ f‬إﻥ
ز ه‪G‬ا ا ‪ ^/‬ا  ذي ا ‪
/‬ات ا ‪BW‬ﺙ‪ .‬إﻥ أك ‪ 0‬أ‪/‬ق ا = ‚ وأ ?«‪.‬‬

‫آن اﻥ
‪ ،$‬آ‪ ،5 R /‬ﺹ‚ ‪ 0 .^/‬ﺕ
ر ا>رة إ ‪ e‬أﻥ‪ 5 e‬ی  آ‪ ? G‬رد‬
‫‪x‬ی‪ 0 B‬ا ‪ ( .0$‬و(ة وا ‪ ( r‬م ‪ gU  ،1860‬ات أﺥى ‪ 0‬ا ‪
 0$‬د‬
‫‪M-‬م ‪ .f -‬و( م ‪ 1864‬ﺹر ی ( ا‪/1‬ل وواا ‪ 0‬راء ا ‪ .^/ /‬و ى‬
‫ذ ? ا ‪ 0$‬آ ‪ e‬ول 
‪ rC‬أن ی … ﻥ‪» 0 e-K‬ا ‪ C/‬ا ‪ e .«- -M‬آن ی‪،e =- ( K‬‬
‫و ا‪1‬ﺥŽ ( ‪ ^=-‬رآ‪ .j‬و‪%‬زﺕ ‪ 0 ،‬ه‪G‬ا ا ‪6 /‬ر‪ gU ،‬ر‪ W ^P‬ة ﺝا‬
‫ ‪B‬ه‪/‬م آ‪ C‬إ رآ‪1868 ( j‬وأ ‪ C ( eu‬أﻥ‪ e‬ی
ي ‪K‬وﺽت ك ا ‪ e ،^/ /‬یی‬
‫أن ی‪ ^ K‬ذ ? !وط ﺕ‪ e! 0/U‬و ! ﺹی=‪ .e‬وﻥ
‪ y‬أﺥ ا ( ا ‪K‬ه‪ g 5‬ی‪ ،e‬و(‬
‫‪ 1869‬ﺕك ‪! e /‬وط ﺕ‪ ^=- 0 F e y/-‬رآ‪ j‬أی‪ ،U‬و اﻥ … ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ  ‪^ K‬‬
‫ ‪ G‬ذ ? ا م ‪ 0‬ر= ا ‪p‬س ا ‪G‬ي آن ی‪ ( fM‬اﺙ ‪  .e‬أن اﻥ
‪ 5 $‬ی‪ 0 0/‬ا =وم إ ‬
‫ ن وا‪=8‬ار ( ‪ C‬إ‪ ( 8‬أی ل ‪.1870‬‬

‫ ‪ 5‬ی‪ 0‬وم اﻥ
‪ - $‬إ رآ‪2 j‬ر (ح ‪ ^ ،‚-%( 2M‬آن أی‪ U‬ﺕ‪ K KM‬آ ا‬
‫‪1‬ء ا ‪ ^/‬ا ‪ 5MU‬ا ‪G‬ي آن ی‪p‬دی‪-% e‬ب ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م‪ .‬و ‪ ،^ K‬آن رآ‪ j‬ی ^ ‪g‬‬
‫د ‪ 8‬ی‪ W/ 0 2%‬أ‪ ، 5‬وآن ‪ e‬أن ی‪ K 5C ^2‬وﺥ‪ . +‬وا ‪%‬ل أن اﻥ
‪،$‬‬
‫ا ‪G‬ي آن ‪ G‬ﺙ‪ e‬ه ﺝا ( ‪ /‬ی … €ﺕ=ن ا ‪u‬ت ا‪1‬ﺝ ‪ ،‬آن ی ‪ …+‬أو ی‪ ،wWuW‬آ‪ /‬آن‬
‫ی=ل أﺹؤ‪ ^  r‬ا ‪$/‬اح‪$ ،‬هء اﺙ !ة ‪ .u‬آن إذن ‪-‬ا ‪ 8‬ی=ر ‪( 0/W‬‬
‫ا ا^ ‪ g‬ا =‪+‬ر ا‪1‬ﺝ ‪ ،‬وآن ‪/‬ر‪ e‬ا 
ری ا ‪+‬ی ا‪ e/  1‬آ ‪ L‬ی ‪ 56‬ا ‪،^/‬‬
‫وه‪G‬ا آن ی =Ž رآ‪.j‬‬

‫ إن ‪H‬ا اﻥ
‪U $‬ا ( ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م اﻥ‚  ‪ e/C‬ﺕ ?‪  .‬أﻥ‪ e‬م أی‪5-= U‬‬
‫‪n‬ﺥ ‪ 0‬ا ‪ e Ž M ^/‬رآ‪ j‬ا ‪G‬ي آﻥ‪ R‬ﺹ‪ e%‬ﺕدت ‪ L6 ^ K‬ا ƒ وا ‪^/‬‬
‫ا ‪/‬ه…‪ .‬وﺹر اﻥ
‪% $‬ل‪،‬وه ا ﺝ^ ا ‪$‬وم ا ‪G‬ي آن ی‪ G e KC‬ز‪x 0‬ی^ إ ‪^W‬‬
‫ذ ? ا ع ‪ 0‬ا !ط‪ ،‬واا ‪ 0‬أﻥ!‪ f‬أ‪U‬ء ا‪ Q//L‬ا‪ //‬م آ‪ /‬ﺕ!‪  C‬ذ ? ‪%‬ﺽ‬
‫ﺽ‪ f‬ا
‪-‬ت‪.‬‬

‫ أن !رآ اﻥ
‪ ( $‬ا‪ QL‬ا م اﻥ‪+‬ت وره  ﺝﻥ‚ ‪ 0 %( .‬م اﻥ
‪ $‬إ ‬
‫ ن “ ( ‪ ،C‬آن ا ! ن ی‪M‬ﺽن ‪/H‬ر ا ‪%‬ب ﺽ ا آﻥ ‪ ،0‬و اﻥ ‪ j‬أﺙ‬
‫ذ ? ا ‪2‬اع  ا‪ QL‬ا م‪ .‬وﻥه ? ‪ 0‬ذ ?‪ ،‬آﻥ‪ R‬ﺕ=م ‪ 0‬ا>ﻥ ‪ ،$‬آ‪ … /‬أن رأی ‪،‬‬
‫ﺥ‪(B‬ت ‪ ( = /‬وﺝ‪C‬ت ا ‪2 6‬د ا ‪ ^P-/‬ا ‪ P/‬وا  ‪.‬‬

‫‪82‬‬
‫وآ‪ /‬ﺕ ‪/‬ن ‪W 0‬ل ‪ /6‬و‪W 0‬ل أ ء ‪ 0‬ا ﺹ‪  H ،/‬ﺕ =‬
‫ا‪8‬ﺥ‪(B‬ت ا ‪  -‬وﺕ‪ 5K‬ﺕ‪ ^ K C‬ا ‪ g+‬ا !‪M/ 2M‬ﺹ‪ .0 /‬و ی‪%‬ث أی‪ U‬أن‬
‫ی ‪%‬ز أ‪U‬ء ه‪ rG‬ا ‪ /6 /‬أو ﺕ ? إ ه‪ rG‬ا ‪ /
/‬أو ﺕ ? وإ ه‪G‬ا ا ﻥ‪ D‬أو ذاك ‪8‬‬
‫‪1‬ب ‪ ( P‬ا ‪=/‬م ا‪1‬ول وإﻥ‪1 /‬ى ‪1‬ب ﺕ‪ 2 R/‬إ ا … ا !‪= 2M‬دة‬
‫أو ‪ /‬ﺽ ‪ 0‬ا (‪G‬ي ا ‪ ( /‬ه‪ rG‬ا ‪ /
/‬أو ﺕ ?‪ .‬وآ‪ W‬ا ﻥى ر( ‪ ،‬ی‪ … M‬ی‪5C‬‬
‫ﺹت ا ‪ Kx‬ﺹت ا =^‪ ،‬ی ‪-‬ن ﺕ ‪ 0 ŽM g 5CKx‬ا‪M1‬ص أو ﻥ‪K‬ره‪ e 5‬‬
‫ا ‪G/‬ه‚ و ا ‪/‬دئ ا ی!‪ C‬اءه ذ ? ا !‪ .ŽM‬و‪ /C‬ی‪ 0 0‬أ‪ 8 ،‬ی‪(BM 0/‬ت‬
‫ا !‪ 2M‬أ‪ 8‬ﺕ = ا ‪2‬اع ا ‪.P/‬‬

‫ ‪ 0‬ﺕ !‚ أ‪ r‬ﺕ ? ا‪8‬ﺥ‪(B‬ت ( ا‪s‬راء ( ‪ 0‬أ ء ا ‪/‬ی ‪ ،‬ین ( ا ‪+-/‬ع‬
‫أ ﻥ ﺕارك ا‪ ^= 1‬ا ‪ /‬ﺽ ‪ 0‬إ أ ء أﺥى‪ ،‬و ‪2‬رة ‪ 0 .p‬ه‪ rG‬ا ‪،‬‬
‫ا ‪ ( % 2‬أو ( ‪ =+‬أو ( ‪ H ،‬ﺹ ‪  … + %‬ﻥ‪+‬ق ا‪6‬ﻡ‪ /‬آ ‪.C‬‬
‫و‪2‬رة ‪ ^P j ،‬ﺕ‪ ^ G‬ا ‪ 0 ‚2/‬أ‪ r‬ﻥ=^ ا ‪ /‬ﺽ ‪ 0 0‬ن إ ‪n‬ﺥ إ‪8‬‬
‫ ‪% /‬ودة‪ .‬وا‪ 0 ^U(1‬ذ ? ‪ 8 /‬ی=س ا =‪U‬ء  ﺕ ? ا ‪(BM‬ت ‪ ،-‬إ ‪x 0‬ی…‬
‫اﺕ‪K‬ق وإ ‪x 0‬ی… ا‪8‬ﻥ=‪-‬م‪.‬‬

‫… أن ﺙ‪ 0 5‬ا‪1‬ب ا ‪/‬ﺽ ا ﺕ‪ ( R-‬وز اﺥ‪(B‬ت ( ا‪s‬راء ووﺝ‪C‬ت‬
‫ا ‪ ( 6‬ا =‪ 5-‬ا>ﻥ ‪$‬ي ‪ 0‬ا‪6‬ﻡ‪ .//‬و ‪ 8‬ی‪ e/CK‬أو ‪ 8‬یی أن ی‪p v e/CK‬رﺥ‬
‫ا‪6‬ﻡ‪ ،‬و‪M‬ﺹ ‪p‬رﺥ ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا>ﻥ ‪$‬ی‪ ،‬ه أن ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م‪ ،‬ا ‪G‬ي د ا ‪%‬آ‬
‫ا ‪ /‬ا‪ 1864 0 /1‬إ ‪ ،1873‬آن ( ا ‪ R‬ﻥ‪ e-K‬ا ‪/‬آ‪ $‬ا =‪% P‬آ ا ‪ /‬‬
‫ا>ﻥ ‪$‬ی‪ .‬و [‪ 0‬آﻥ‪ R‬ا !‪p‬ون ا‪ /1‬ﺕ‪p‬ﺙ  ا !‪p‬ون ا>ﻥ ‪$‬ی‪€( ،‬ن آ^ ﺕ‪ ( u‬ا ‪%‬آ‬
‫ا ‪ /‬ا>ﻥ ‪$‬ی آن ‪ 0‬ا ‪ 5%/‬أن ین ‪ e‬اﻥ س  ا ‪ LPQ‬ا‪ Q/L /1‬ا‪ /‬م‪.‬‬
‫=‪ R‬ا>رة ( ا ‪/‬ة ا‪1‬ﺥ ة إ أن ا ز‪8‬ت ا ‪ C ^2‬ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪0 $‬‬
‫‪ 1867‬و‪ …) 1871‬ا‪8‬ﻥ‪M‬ب ‪/‬ل ا ‪/‬ن وا>‪C‬ر ا =ﻥﻥ ییﻥ ﻥت( ‪$‬ز ا ر‬
‫ا ‪-/‬وم ( ﺹ‪K‬ف ا ییﻥ ﻥ ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ی‪ %‬ن =ه‪ ( 5‬ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م‪ .‬آن ایریس‬
‫ﻥ‪ e-K‬ی‪ ^ /‬إ ﺝﻥ‚ دة ا ‪ ،% 2/‬و = آن ‪ ^ K‬رﺝ‪- B‬را ( ذ ? ا ‪ ،0$‬وآ‪/‬‬
‫ی‪%‬ث ‪ ( H‬أ‪ r‬ه‪ rG‬ا ‪8%‬ت راح ي ا ‪$/‬ی ‪ 0‬ا ‪ y-‬ﺕ
‪ r‬ا ﺝازی‪ .‬و و‪L‬‬
‫
ﻥ‪ e‬د ‪ 0‬أ‪U‬ء ا‪ QL‬ا م ا ‪G‬ی‪W 0‬ا ( ‪  /‬أن اﻥ‪ 2K‬ا ‪ 0‬رآ‪.j‬‬

‫وﺕ
ر ا ‪ 6B/‬أن ا ‪B‬ت ا !‪ 2M‬ا زادت ‪ 0‬ﺕ‪ 5K‬ﺕ ? ا‪8‬ﺥ‪(B‬ت ( وﺝ‪C‬ت ا ‪6‬‬
‫ا ‪ P/‬ﺕ
 ﺕ‪ -K‬ه ( !رآ اﻥ
‪ ( $‬ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م  راح ی ب ب رآ‪( j‬‬
‫‪8‬ت یة‪.‬‬

‫آﻥ‪ R‬ﺕ‪ R2‬زهء !ی‪ G  0‬أن ر^ اﻥ


‪ $‬إ ﻥ!‪ ، -‬واﻥ‪0  ^2K‬‬
‫ا ‪%‬آ ا ‪ . /‬و‪x‬ال ﺕ ? ا ‪  =%‬رآ‪ ( j‬ن‪ .‬و و‪ x‬ﺹ‪B‬ﺕ‪ ،0 W / e‬وآ‚‬
‫( ﺹ‪ ،5CK%‬وﺕدد  ا ادي ا ‪ /‬ا‪/ 1‬ﻥ ‪ ،‬ورك ( ة ا ‪C/‬ﺝی‪ .0‬آن ی =‬
‫‪%‬ﺽات‪ ،‬وی=^ ا (ق ﻥ‪6‬م‪ ،‬وآ‪ W‬ا آن ی‪M‬ﺹ‪ 5‬وإیه‪ 0 ،5‬ا ‪B‬ت ‪«» g‬‬
‫رآ‪ j‬آﻥ‪  R‬ا وام ودی وأﺥی‪ %/ ،‬آ ة‪ ،‬آ‪ /‬ی ‪ 0 0‬ذآیت أو [?‬
‫ا ‪G‬ی‪ 0‬ا(ا ‪ .   / ( e‬و ‪ R‬ﺹ‪B‬ت ودی ‪u‬ی ‪ 0‬ا ‪/‬ل ورآ‪C ( j‬‬
‫ا‪6‬ﻡ‪ .//‬وآن أ‪U‬ء ا‪ Q//L‬ا‪ //‬م ا ‪G‬ی‪ 0‬ی (ن رآ‪ j‬وی ی ن ز‪ r‬و‪p‬س ‪e -‬‬
‫وی!‪C‬ون ﻥ!‪ ( ex‬ا‪ QL‬ا م ویرآن ى ا اد‪ e H! 
C r‬آ( و‪ eK p‬ا ‪/‬‬
‫آ ی‪ ‚C‬و‪ e‬آ ‪ e‬وا‪ r‬ﺝ‪ =+ C /‬ا ‪ ،‬ی
ﻥ‪ … / e‬ا>ﺝ‪B‬ل‪ .‬وآن رآ‪ j‬ی ‪^/‬‬
‫أب ‪ 8‬ی ف ا ^‪ B ،‬أي ﺕ ی‪ v‬دي‪ 0 ( ،‬آ^ ا ز‪ ‚= 0 F ،‬ف‪.‬‬

‫و‪ H‬ذ ? آن ل اﻥ


‪ $‬ا ‪G‬ي آن ‪ 56‬أ‪U‬ء ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م  ( ‪ e‬ا ‪ .‬آن‬
‫ا‪/ 1‬ن وه‪ 5‬ی‪G‬آوﻥ‪ 0 ،e‬آن  اﻥ
‪ g $‬ذ ? أن ی‪ ‚-‬ﺙ=‪ .5C‬أ ( أﻥ‪6‬ر ا‪s‬ﺥی‪0‬‬
‫(ن رﺝ‪ B‬ﺙی‪ ،‬ﺹ‚ ‪ 0 ^/‬ﻥ!‪ -‬آ‚ ^ ‪ 25‬آ ﺝ ا ‪/ 1‬ﻥ ‪0‬‬
‫ا ‪/‬ل ا>ﻥ ‪ .$‬وآن اﻥ
‪ / $‬ﺕ‪  e‬ى ا !ی‪ 0‬ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي‬
‫وآر رﺝل ا ‪/‬ل وا ‪  2‬اآ‪ 0 BU(– ‚-‬أﻥ‪ e‬آن ‪ = e +‬وآی‪ 5‬ا !‪ -^P/‬ا ‪$/‬ی‬
‫‪ 0‬ا وا ‪6‬ف ( ا ‪ -‬ك‪ .‬آن  ا وام ‪F‬ﻥ= ( ‪،GC ،6K% ،8 ،e‬‬
‫! ‪ e‬ی ‪ v‬ا !ء ‪ 0‬ا ‪ !/‬ا ‪-‬ی‪ 8 ،‬ی‪ e-K y/-‬أا ‪+‬ف ا ‪( ،B‬ن‬
‫ی وآ‪F‬ﻥ‪ e‬رﺝ^ ﺝف ا = ‚‪ ،‬رد‪.r‬‬

‫‪GC‬ا ا ﺹ‪ L‬ی‪ eK2‬أو [? ا ‪G‬ی‪  2M r( 0‬م ‪ K( .1840‬أﺙ ء ا ‪ ( ^/‬ﺕ‪%‬ی‬
‫ا‪ FKB‬اا
‪ /‬ا‪(/
(L‬ة‪ ،‬و( ا‪1‬وت ا ین ( ‪ C‬رآ‪ ،PH j‬آن آ‪ W‬ا ی !‚‬
‫ا =ر وا ‪2M‬م ‪ e‬و ‪ 0‬ر(‪ e‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ی! ه‪ 5‬أ ﻥ ‪ eK‬ا ‪K‬ي أآ‪ / W‬ی ‪ .u‬و [‪ 0‬آن‬

‫‪83‬‬
‫أ^ ﻥ‪ 0 $‬رآ‪ =( ،j‬آن أی‪ U‬أ^ ﺕ‪-‬ه‪ B‬وﺕ‪ ( e %-‬ا ‪B‬ت ا !‪ / ، 2M‬ﺝ ‪e‬‬
‫ی‪ -M‬ود ا ی ‪ 0‬ا ‪/‬ل‪ ،‬وذ ? ‪BM‬ف وو ‪ L‬ورآ‪ j‬ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥ ‪ 0 /‬ور( = ‪ 0‬ی‪U‬ب‬
‫‪ /C‬ا ‪.^W/‬‬

‫ ‪ 5‬ی‪ 0/‬اﻥ
‪ 0 $‬ا ‪ g L‬وﺽ ‪ e‬ا
ی وا ‪ 0 Ž M‬داﺕ‪ e‬ا =ی‪ /‬إ‪ 8‬ﺕری
‪  .‬أن‬
‫‪ ex‬و‪ e 2M‬ه‪- R/‬ه‪ ، /‬أﺙ ء ﺕ ? ا ‪ -‬ات ا ‪ 2‬ا آن ‪ C ( e‬أن‬
‫ی ب ‪  H‬ب رآ‪ ( ،j‬ﺕ‪F‬ﺝ ‪ D‬أوار ا‪8‬ﺥ‪(B‬ت ا ‪ ،p/‬و‪M‬ﺹ ( ا‪ Q//L‬ا‪ //‬م‪.‬‬
‫و ه‪G‬ا ا ‪ /‬ال در ‪ 8‬ایریس و‪ ^ r‬ا ی أی‪ 0 U‬وﻥ رآ‪ j‬ا =ا ‪0‬‬
‫أ‪W‬ل یﻥ‪ w‬ا ‪G‬ي ‪ =% ^u‬یة ‪ 0‬ا ‪ ‚2 0$‬أ ‪ 0‬ا ‪ -‬ا م ƒﻡ‪ /‬وا ‪G‬ي آن یﺕ‪f‬‬
‫‪ 2M 2‬وﺙ = ‪/‬رآ‪ j‬وآ‪ W‬ا ‪x 0 r‬ا و ‪$- 8‬اد ‪ ( C‬أداء‬
‫‪ e/C‬ا !‪ ،‬دروا إ ا‪8‬ﻥ‪%-‬ب رویا رویا ‪ 0‬ا‪ QL‬ا م‪.‬‬

‫‪ x‬أن ا !‪ P‬ت وا ‪ 5P/‬ا ‪ /‬دة آﻥ‪ R‬ﺕ‪ .C ( ^ K‬آن آ‪ W‬ون ‪ 8 0/‬ی (ن اﻥ
‪$‬‬
‫ی‪-‬ء ن ‪/‬ذا ی‪ e%‬رآ‪ j‬آ^ ذ ? ا ‪ ‚%‬وی ^ ‪ e‬ا ‪ W‬ء وا ‪/‬ی‪ .y‬ی ‪ u‬أن ﻥ=أ ذآیت‬
‫ه ن‪ jp ،‬ا‪8‬اآ ‪-‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ا>ﻥ ‪$‬ی‪ ،‬ﻥ ‪ + 0‬ﺕ‪ -K‬اﺕ‪ K( .5C‬رأی‪ 5C‬أن‬
‫ آن ی! رآ‪ j‬ط ا ‪2‬ا ا ‪ / /%‬إ اﻥ
‪ $‬ه أن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ آن ﺙی وأﻥ‪ e‬آن‬
‫ی ‪ .e‬و ﺝوز ‪ v ? -‬ا>ﻥ ‪ $‬آ^ ( ا ‪ ،-M‬وأﺥŽ ‪G‬آ ‪ 2M 5C‬ی‬
‫‪  /‬رك ( ‪  /‬آ‪/‬ﺝ‪ ( 5‬ا‪6‬ﻡ‪ /‬ا‪ / C‬و ‪ RK‬إ ‪ e‬ا‪1‬ﻥ‪6‬ر أﺙ ء ا ‪%‬ب‪^W e W ،‬‬
‫ه ن‪ e x ،‬ا ‪ -/‬رة‪ .‬و ‪ 5‬ی‪ Ku‬اﻥ
‪ e 8 ،f $‬و‪¡ 8‬ﺥی‪ / ،0‬ا(ا‪ 5CP‬ﺕ ? ‬
‫رآ‪ ،j‬وآ‪ /‬یوي (ﻥر( ‪x ،‬د ‪ ^ e $ 0‬و(ﺕ‪  / e‬ا ‪G‬ي آن م ؤی‪.e‬‬

‫ أن ﺕ ? ا !‪ P‬ت وا ‪ 5P/‬آن یوج ‪! C‬ط ( م ‪ ( 1872‬أوط ا ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن‬
‫‪ 0‬ذوي ا‪8‬ﺕ
‪ r‬ا ‪ B‬ا ‪G‬ی‪ 0‬ا “ ( ن‪ ،‬و‪M‬ﺹ ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا !ن ا ‪G‬ی‪8 0‬ذوا‬
‫ ‪K‬ار  ‪ …%‬ا ﻡ و آﻥا ی (ن [ ‪ 0‬ﺕری‪ m‬ا ‪%‬آ‪ .‬وآن ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م ی=م‬
‫‪-‬ة دی ‪C/‬ﺝی‪ ،0‬و‪ g‬أن رآ‪ j‬واﻥ
‪ 8G $‬آ^ ‪ / 5 6 /C+-/‬ﻥ
ة‬
‫ا ﻡ‪ ،H‬آن ا ﺽ ی‪-‬ور ه‪8p‬ء ا‪1‬ﺥ ی‪ ،f 0‬وآﻥا  ا وام ی!ن وی =ون‪.‬‬

‫ أن !رآ اﻥ
‪ ( $‬ا‪ QL‬ا م ‪ 5‬ﺕ‪$‬د ا‪8‬ﻥ=‪-‬م ﺕ‪ ( /K‬ن وه‪ =( .‬آن آﻥ ‪0‬‬
‫وأﺕ‪ ،e‬آ‪ /‬ﺕ‪G‬آون‪ ،‬ی !‪+‬ن ‪2‬رة ر‪ ( - P‬رو وا ان ا ‪B‬ﺕ ‪ ( :‬ای‪ +‬‬
‫واﻥ وﺝ ب (ﻥ‪ -‬وا ﺕ‪u‬ل و( ی‪-‬ا ا وﻥی وا>ی‪ . +‬وآن آﻥ ‪ 0‬ی= ‪5‬‬
‫‪8‬ی‪ +‬ارا ﺥﺹ‪1 ،‬ن ا ‪ 2‬ا ‪ C ( P-‬آن ا و ری ا ﺙ ا آن یى ( ‪ C‬ا =ة‬
‫ا ‪W‬ری ا ‪ ، - P‬و‪1‬ﻥ‪ e‬آن یﺝ ( ‪ C‬ا ی ‪ 0‬ا !ن ا ‪ =x 0 M/‬ا ‪G‬ی‪ 8 0‬رة ‪5C‬‬
‫ا  … ‪x‬ی=‪ ( 5C‬ا ‪ g/
/‬ا ﺝازي‪ ،‬و‪1‬ن ا ‪2‬ﺹ و‪ g+‬ا ‪+‬ی… آﻥ ا !^‬
‫ا ‪ - P‬ا ‪G‬ي ی
 ‪ e‬ا
ج ا ‪ 0 BK‬ا ‪=K‬اء‪ .‬و‪ 2M/‬ا ‪B‬م‪ ،‬آﻥ‪ R‬ای‪ +‬ﺕ‪ 5U‬دا‬
‫ﺕ‪u K‬ی ‪ 0‬ﺕ ? ا ﺹ‪ 0 ،‬ا ‪ 0 BK‬ا
‪ 0 P‬وا ‪!/‬دی‪ 0‬وا ‪2‬ص ا ‪G‬ی‪ 0‬آن‬
‫آﻥ ‪ 0‬ی … ‪ 5C‬أه‪ /‬آى ( رو ‪.‬‬

‫وا ‪%‬ل أن اﻥ
‪ $‬ه ا ‪G‬ي آن ی ا ا^ ‪ g‬ﺕ ? ا‪+1‬ر‪ ،‬وآ‪ /‬ﻥ‪ g +-‬أن ﻥ ‪0 0‬‬
‫ ‪ v‬ا ‪-/‬دات ا = ‪ ، R‬آن ی(‪ y‬ا آﻥ ‪ B 0‬هداة‪.‬‬

‫إن ا ا ا !‪ C‬ة ‪ 0‬ﺕ‪ L %‬آﻥ ‪ ،0‬وا آﻥ‪ W/ R‬ﺕ=ی ر(‪ g‬إ 
 ‪p‬ﺕ‪8 /‬هي‬
‫وﺕ‪ - %U( 0/U‬ا آﻥ ‪ 0‬وﺕ یا ‪ ،C‬آ‪ C‬اﻥ
‪ $‬و‪(8‬رغ ا ‪G‬ي آن ‪8‬ذ‬
‫ ‪K‬ار‪  ،‬ه‪$‬ی‪ /‬ا ﻡ‪ ،//‬إ أﻥ وﺥض ‪/H‬ر 
د  ‪ g K‬أﻥ‪2‬ر آﻥ ‪0‬‬
‫ا‪1‬ن‪ .‬و ‪ 5‬ی ون رآ‪ j‬إ‪ ( 8‬ﺕ‪%‬ی ا ‪ ^2K‬ا‪1‬ﺥ ‪ e ،‬آن ‪ 0 U‬وﺝ‪ C‬ا ‪6‬‬
‫ا ‪ ^/
 g  -‬ذ ? ا ن ا‪8‬ﺕ‪ C‬ا ‪/‬ﺝ‪ e‬ﺽ ا آﻥ ‪.‬‬

‫ ‪ 1873‬ه
 رآ‪ j‬ا ‪ %‬ا ‪ K( .‬إن ذ ? ا م أﻥ
‪ $‬ا ‪ +‬ا ‪W‬ﻥ ‪ 
/‬ا‪1‬ول ‪0‬‬
‫اأ‪ //0‬ل ور ا ﺝ‪ /‬ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ا ﺹرت ‪ C x‬ا‪1‬ﺥ ة ( ‪ .1875‬وآن ذ ?‪g ،‬‬
‫ا ‪G‬ی ^ ا
ی ‚ ا =ی‪ 0 5‬را ا‪ H /‬و=ل ‪ 5 2‬ا (ق ا>ی‪ ،0 +‬وه‬
‫آ^ ﻥ!‪ r‬رآ‪ j‬م ‪ .1880‬و=ر آﻥ‪ R‬ﺕ‪ e y/-‬ﺹ‪ e%‬ا ‪/‬ا ‪ ،‬آن یا ‬
‫ا ‪ eK p ( ^/‬ا ‪ - P‬ا ‪G‬ي آن أﻥ
‪- $‬دﺕ‪ e‬ا‪1‬و ( ا ا م ‪ 5 0 .1864‬ی‪e y‬‬
‫ا ‪ U% R‬ا ‪ 
/‬ا ‪W‬ﻥ ا ‪G‬ي آن ی ‪n e ( ^/‬ﻥ[‪ G‬ﺕ‪ U%‬ا ﻥ‪ .g+ PC‬وﻥ‪ 0%‬ﻥ ‪5‬‬
‫ا‪s‬ن أن ا ‪+M/‬ط ا‪1‬ﺥ ا ‪G‬ي ﻥ! ‪ 0‬ذ ? ا ‪ 
/‬آ‚ ( م ‪ .1878‬وآن رآ‪،j‬‬
‫ا ‪/‬ه… ‪H‬ی ا>رهق‪C ،‬دا ‪ -‬ا ‪ / ( H‬إذا ول ‪G‬ل أي 
‪C‬د (ي ‪.0U‬‬
‫وإن ﺕ ? ا ‪ -‬ات آن اﻥ
‪ $‬وأﺕ‪ e‬یﺝ‪-‬ن ﺥ ‪/ K‬ار ‪ 0‬ﻥ‪C‬ی (
‪ .e P‬آن ﺝ‪5-‬‬
‫رآ‪ j‬ا =ي‪ ،‬ا ‪G‬ي ‪n e‬ﻥ‪ 0 K‬ا = م ‪ ^/‬ﺥرق ‪ +‬ا>ﻥ‪-‬ن‪ e ^ ،‬وه‪ 0‬ی‪،‬‬
‫وﺹر ‪ 8‬ی‪ ^/%‬آن ی‪ ( e /%‬ات ا ‪p‬س ا ‪/‬دي ‪ 0‬ا = ت ا
‪/-‬ﻥ وا ‪ /‬ی‪ .‬و ‪5‬‬

‫‪84‬‬
‫ﺕ ذات ﺝوى ری اﻥ
‪ $‬ا ‪p/‬ﺙة ‪ ،e‬و‪%‬و ‪ ^ e‬أوﺕ ‪ x 0‬أزر ﺹی=‪ e‬ا =ی‪5‬‬
‫‪ 0‬ا  ا
‪/-‬ﻥ ‪ .‬آن رآ‪ j‬ی ‪- ( ^/‬دة ‪ eK p‬ا ‪ ،‬وآن ی ود ا‪8‬ﻥب ‪C‬‬
‫‪
/‬د أن ﺕ‪ e y/-‬ا‪ ? G r‬وی ﺥ‪ +‬ا ‪/‬ت ا ‪ /‬وی‪F‬ذن ‪ e‬ا‪x1‬ء ‪gU ^/‬‬
‫ت ( ا م‪ .‬وآن ی ‪ eG‬وی=‪ e
U v‬ا ! ر ‪F‬ﻥ‪ 5 e‬ی درا  أداء ‪ e/C‬‬
‫ﻥ‪ %‬آن یﺝ‪ .‬ل‪» :‬ا
‪ 0 $‬ا ‪ ^/‬ه ‪/ 5‬ت ‪ -‬إ آ^ إﻥ‪-‬ن ‪ 8‬یی أن‬
‫ین ‪ .«/ C‬و ‪ 1878‬اﺽ‪ +‬إ ا ‪ 0 L‬آ^ ‪ ( ^/‬اأ‪ /0‬ل‪-/  e ،‬‬
‫‪%‬ل ا‪ ( ^1‬ا دة إ ‪$‬او ﻥ!‪
/ ex‬د أن ﺕ د ‪ .e ( e‬و ‪ 5‬ی‪ …=%‬ه‪G‬ا ا ﺝء‪.‬‬
‫آن رآ‪ j‬ی‪$‬ال درا  ا ‪( ،‬ن یاﺹ^ ﺕوی‪ 0‬ا ‪6B/‬ت‪ ،‬وی‪ g‬ﻥ‪ r‬ﺕ‪+‬ر‬
‫ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا‪ ، /1‬وی!رك ( ‪( C‬ی !رآ ﻥ!‪ ( ،+‬د  ا ی ‪ 0‬ا ‪ +‬ت‬
‫وا‪ [1‬ا آﻥ‪ R‬ﺕد‪ 0 r‬أ‪+‬ر ‪ .‬و‪ %P8‬ا وی‪ 0‬ا 
‪ ( C‬آب ﺥص ‪Ru‬‬
‫
‪ /‬ه‪  BP‬م ‪ 1880‬ﺝ‪ e‬ﺥص‪ .‬وآن ی‪ g g +‬اﻥ
‪ ،$‬ا ‪G‬ي ﺹر ی=م 
^ ا ‪،^/‬‬
‫ 
ى ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا آﻥ‪  R‬ا ‪+‬ر ا ‪-‬ی‪ g‬وا آﻥ‪ R‬أت ﺕ ‪( 2‬‬
‫ﺹ‪ C(K‬أ(ر ا ن ا ‪ .‬وه‪G‬ا ‪ ^UK‬اﻥ
‪ $‬ا ‪G‬ي ‪G‬ل ‪ 1870 0‬و‪ ،1880‬ﺝ‪C‬ا ﺝرا‪.‬‬

‫إن ا ‪B‬م ‪ 0‬ﺹاع ا ‪/‬رآ‪ 0 -‬وا آﻥ ‪ ( 0‬ا‪6‬ﻡ ا‪6‬و‪ q‬أ ‪ 8‬ی‪ H 0 M‬و ‪.u‬‬
‫(= آن ا آﻥ ن ( ا ا‪ g‬آ‪ W‬ي ا اد‪ 0 ،‬ﺹ‪ 5C(K‬آﻥ‪ 0 K p R‬ﺹ (ة ‪8‬‬
‫ی
‪ C g/‬ى ﻥ‪ C U‬ﺽ ا‪ Q//L‬ا‪ //‬م‪ .‬وآن ا ﺽ‪ g‬أآ‪ W‬ءا ‪ ( W‬أوط‬
‫ا ‪/‬رآ‪ .0 -‬و ‪ 5‬ی‪ g 0‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬إ‪ 0 K 8‬ا ﺝل ﺕ ف ا‪ //‬ن ا‪… //‬‬
‫ا ‪ ( /‬وﺕ‪ 5CK‬ﺕ‪/‬م ا ‪ 5CK‬ا ‪G/‬ه‚ ا ‪/‬رآ‪ .-‬و ‪ 5‬ی‪p‬د ﻥ! ا ‪
/‬ات ا‪1‬و ‪ 0‬اأ‪ /0‬ل إ ‬
‫زیدة د ه‪8p‬ء آ‪ W‬ا‪ =( .‬آن ه‪G‬ا ا ‪ - L p/‬إ ا ‪  u‬ا ‪ 0 =-‬ا ! ‪ 0‬أ‪ e‬‬
‫ین  ‪ 0‬ا ‪2‬ان ی ‪[K‬ن ‪ ... /% C‬و ‪ B 0‬ﻥ
‪ .‬و‪ -‬أن ﻥ=أ آت‬
‫ا‪8‬اآ ‪-0‬ا ی‪/‬ا‪ ( 0 x‬ا‪1‬ام ‪ ^ ،1875-1872‬آات ف‪ ،RM .‬ﺕ ‪G /‬‬
‫رآ‪ j‬ا ‪ ،/‬آ ﻥرك ى وه‪ 0‬ﺕ‪+‬ر ا را ا ‪6‬ی ‪/‬رآ‪ . -‬و‪  H‬آﻥ‪R‬‬
‫ا ‪ K %2‬ا ‪/‬آ‪$‬ی ‪$%‬ب ا‪/ 1‬ﻥ ﺕ‪H f M ˜ /‬ی‚ ‪ 0‬ا‪1‬ﻥ‪ /6‬ا‪8‬اآ ا‪1‬آ‪ W‬اﺥ‪(B‬‬
‫وﺕی ‪ .‬أ ‪ DC‬رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬وا ‪2‬ر ا ‪/‬دي ری‪ m‬و‪G‬ه‚ ا ‪2‬اع ا ‪= =( ،=+‬‬
‫ذ ? آ ‪ e‬أا ‪ = u‬یŽ ا ‪ 56  5CK‬ا ! ‪ ،0‬وآن ‪ RM‬ﻥ‪ e-K‬ی‪ 0 %‬ﺹاط‬
‫ا ‪ K- K‬ا ‪/‬رآ‪ -‬إ درﺝ ا ‪ 0 f M‬دی رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬ا
 و ‪ 0‬دی !ت‬
‫وﺥ ا  ﺝ ‪.‬‬

‫أﺥ‪ G‬اﻥ
‪  $‬ﺕ=‪ GPG e‬أن یا(‪ 0 g‬أ(ر ا ‪/‬رآ‪ -‬وأن ی !ه‪ / ،‬راح رآ‪j‬‬
‫ی‪%‬ول ﺝها‪ ،‬و ‪ B 0‬ﺝوى آ‪ /‬رأی ‪ ،‬أن ی
‪ $‬اأ‪ //0‬ل‪ .‬وآن اﻥ
‪ $‬ی ول =‪ 8‬‬
‫ا‪ L‬اﻥه‪ e‬أو ﺙ راه آ ی ‪ 0‬ا ‪K‬رق ا ‪ 0  … /‬ا‪8‬اآ ا و‪8‬ﻥ ‪ 34‬وا‪1‬ﻥ‪/6‬‬
‫ا‪8‬اآ ا‪1‬ﺥى‪ ،‬أو آ ی‪ f -‬ا ‪U‬ء  ‪ 0  / F-‬وﺝ‪ C‬ﻥ‪ 6‬ا‪8‬اآ ‬
‫ا ‪ /‬وی ‪x 0‬ی= ﺕ‪ DC … +‬ه‪ rG‬ا‪1‬ﺥ ة ‪.C‬‬

‫‪ 0‬ذ ? أﻥ‪ 0 e‬ﻥ! ا ودوﻥ ا‪/ 1‬ﻥ ه ﺝ ( ا ‪ K %2‬ا ‪/‬آ‪$‬ی ‪B‬اآ ‪-‬‬
‫ا ی‪/‬ا‪ x‬ا‪/ 1‬ﻥ =‪8‬ت ‪ F- 0‬ا ‪ ،0-‬اﻥ‪ $C‬اﻥ
‪ $‬ا ‪-‬ﻥ‪ C6 %‬ن ا ‪C‬ة ا ‬
‫ﺕ‪ ^2K‬ا ‪/‬رآ‪ 0 -‬اودو‪ ،//‬ﻡ!‪ u$// //‬آ!‪ //‬ب ﻡ‪ //‬رآ‪r/ Q‬س ا ‪ ،K- K‬و ‪ f -‬ا ‪U‬ء‬
‫ وا ‪ 0‬أه‪ 5‬ا ا^ ا ‪%/‬دة ﺽ‪ g‬ا ‪ =+‬ا ‪.‬‬

‫و أد ‪ gx‬آ‪ e‬ا =ی‪ 0 5‬ﺡب ا‪NF‬ﺡ‪ A H‬أ ‪ = g‬ﺝیة آ ی ‪ +‬ا ! ‪0‬‬
‫ا !ن ‪  8W‬ﺕ‪ … +‬ا ‪2‬ر ا ‪/‬دي ری‪  m‬واة ‪ 0‬أه‪ 5‬ا^ ﺕری‪ m‬أ ‪/‬ﻥ ‬
‫وا ‪ =+‬ا ‪ BK‬ا‪/ 1‬ﻥ ‪.‬‬

‫ ‪ 0‬اﻥ‪ ( R+‬ا ای‪-M‬خ ‪ F-‬ا ‪B‬وات ا أراد ا ‪B/‬ك ا =رین ا و ن ا ر‬
‫‪x 0‬ی=‪ C‬أن ی‪ /U‬ا ‪1‬ﻥ‪ … 5C-K‬اﺹ ﺕ‪2‬ی‪! L‬وﺕ‪ 5C‬ا و و ‪،‚ ! C‬‬
‫أزاح اﻥ
‪ $‬ا =ب ( آا‪ e‬ان ا وب اوﺡ او‪ A 0‬اا
]‪ !9‬خ ا‪0 /6‬‬
‫ﺝ!‪ g‬ا ﻥ وا‪ 5 H‬ا ‪K‬ﺹ آ ی‪ f -‬ا ‪U‬ء  ا ور ا ری‪  / M‬ا =ری ا ة‬
‫وا ﻥ ا و ‪ .0‬و اﺕ‪ R‬أ‪/‬ل اﻥ
‪ $‬ﺕ ? ﺝ‪8= g ، /‬ت أﺥى ‪ 0‬ا ری‪m‬‬
‫ا‪/ 1‬ﻥ‪ ،‬وﺕ‪ -‬و‪C‬ی ‪ w‬إﻥ ﺕ‪ f -‬أ(ر اﻥ
‪ $‬ا‪ 1‬وﺕ‪+‬یه ( آﺕ‪0 /C‬‬
‫ا ری‪ m‬ا‪/ 1‬ﻥ‪.‬‬

‫ ‪ 0‬أ‪ ‚= 56‬ف و
 ‪8‬ﻥ
‪ $‬ی‪ ( ^W/‬آﺕ‪ K( .1877-1876 ( e‬م ‪1875‬‬
‫اﺕ‪ %‬ا ‪ B‬ن وا‪s‬ی‪$‬ﻥﺥ ن  أس ﻥ‪H D‬ﺕ ا ‪G‬ي آن ‪ W/‬ﺕ‪-‬ی ردی[ ‪0‬‬
‫ا ‪/‬رآ‪ -‬و ‪ 0‬ذ ? ا ‪%‬ی‪/ L‬رآ‪ -‬ا ‪G‬ي ی‪ ^/%‬ا‪ 5‬ا ‪ . B‬و ا‪ D‬رآ‪ j‬واﻥ
‪$‬‬

‫‪- 34‬ﻥ‪ -‬إ ا و ‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪85‬‬
‫!ة  ذ ? ا ﻥ‪1 8 ،D‬ﻥ‪ /C‬آﻥ ﺽ ا‪8‬ﺕ‪%‬د أو ‪1‬ﻥ‪ /C‬أرادا ‪F‬ي ﺙ‪ 0/‬ﺕ ی^ ا ﻥ‪=x D‬‬
‫ ﺝ ‪C‬ﺕ‪ ./C‬وإﻥ‪ /‬ارﺕ‪F‬ی ‪ 0‬ﺹاب أﻥ‪ e‬إذا آن ا‪8‬ﺕ‪%‬د ﺽوری‪ B( ،‬ﺝ ا إ ﺕ ‬
‫ﻥ‪ D‬رديء آ‪F‬س ﻥ‪6‬ي ‪ ? G‬ا‪8‬ﺕ‪%‬د‪ ،‬ورا أﻥ‪ 0 e‬ا‪ ^U(1‬ا‪8‬ﻥ‪6‬ر وا‪8‬آ‪K‬ء ﺙ =‬
‫أ  ‪2‬ی‪ L‬ا !‪p‬ون ا ‪ /‬ا ‪ .‬وآن ی!‪x‬ه‪ /‬وﺝ‪C‬ت ﻥ‪6‬ه‪ /‬آ^ ‪^ 0‬‬
‫واك‪ ،‬و ‪.RM j 0‬‬

‫ ‪ U‬أ‪ C‬أ‪/ 0‬رآ‪ j‬واﻥ


‪ $‬أن ی= ‪F‬ن ا ‪ 0 [K‬ا ‪%/‬ﺕ ‪ 8 0‬ﺕ‪K M‬ن ( ا ‪-/‬ى‬
‫‪6 0‬ر ا>اد ا ‪6‬ي‪G …Kx =( .‬ه‚ ا ‪- K‬ف وا‪28‬دي ا‪/ 1‬ﻥ ا‪.‬دهی ‪ w‬ی‪‚-‬‬
‫  وا ( ا ‪$%‬ب ( أوط ا‪U1‬ء ا !ن وا ‪ 0 K=W/‬وآ‪ ? G‬ا ‪/‬ل‪ .‬و آن دهی ‪w‬‬
‫ ‪ 0 0 %‬ا ‪ 0$‬أذا ‪-‬ا ( ﺝ  ‪ ،0‬و أط ﻥ‪ 0 C e-K‬ا د وا ‪ Lx‬ا م‬
‫‪ e 2M ^UK‬وﺝأة ‪n‬را‪  eP‬اء‪ .‬وآن ی =‪ ،‬وه ا ‪U‬ی‪% ،‬ﺽات ( ﺕری‪m‬‬
‫ا ‪ /‬ﻥ وا‪28‬د ا ‪ -‬وا ‪ .K- K‬وآن ﺕ ع ر(‪W e‬را ه!‪ ،‬إذ آن ‪ 0‬ا ‪ /‬م‬
‫أﻥ‪% e‬ﺝ إ ‪ 0‬ی=أ ‪ e‬ا ‚ ا ‪B‬ز ‪ e‬وأﻥ‪ e‬آن ی‪K p /‬ﺕ‪ .e‬آن  ﺝ‪ g /‬ا‪1‬ال‬
‫رﺝ‪ B‬ﻥ‪ .u‬و ‪ 0‬ع ‪ /%‬ﻥ= ‪G/ K‬اه‚ ا‪8‬اآ ا =ی‪ ،/‬و‪M‬ﺹ ‪G‬اه‚‬
‫رآ‪% R = ،j‬ﺽاﺕ‪ e‬ﺹى وا وﺕآ‪ R‬أﺙا وو ‪ .‬وﺥ ^ ‪ +‬وا ‪/‬ل ا‪/ 1‬ن‪،‬‬
‫وآ‪ 0 
/ ? G‬ا وس هی ‪ ،w‬أﻥ‪ 5C‬ی‪ /-‬ن ‪/‬ة ا‪1‬و »ﺹت ا ‪ %‬ة ( ‪/U‬ر‬
‫ا ‪ .«K‬وآن دهی ‪ w‬ی ‪F r‬ه‪ /‬ا !ط وا ‪K‬ح وا ‪2‬اع وا‪
8‬ج‪ ،‬وی رض ا ^‬
‫ا‪28‬دي ^ ا ‪ ، -‬وی ‪  y‬أه‪ /‬ا =ة وا ‪ ( L‬ا ری‪ .m‬و آن ( ‪Q‬ﺕ‪e‬‬
‫ی‪%‬ج‪( ،‬ن ی‪C‬ﺝ‪= 5‬ر اء ‪ 0‬ا ‪ L‬رآ‪ j‬و‪8‬ل‪ ،‬و‪ 8‬یدد ( ‪%‬ﺝ}‪ ( e‬ا ‪G‬آ ‬
‫‪F‬ن رآ‪ j‬ی‪C‬دي‪.‬‬

‫ﺕدد اﻥ
‪ ^  $‬أن ید  دهی ‪ .w‬و( ا ‪C‬ی ﺹ > ‪%‬ف أﺹ‪ eP‬ا‪/ 1‬ن وﻥ! (‬
‫‪ ( 1877‬ﺹ‪ K %‬ا ‪$%‬ب ا ‪/‬آ‪$‬ی‪(» ،‬ر(ﺕ‪ 0 - ،«j‬ا ‪8=/‬ت أ‪ C ( ^/‬ل ا ‪C‬م‬
‫( ﻥ‪6‬یت دهی ‪  .w‬أن ﺕ ? ا ‪8=/‬ت أﺙرت ا ر ا ی ‪ 0‬ر(‪ e‬ا ‪ =( .0 $%‬آن‬
‫ی‪ 5$‬أﻥ‪2‬ر دهی ‪ w‬ی[‪ G‬ﻥ!ی‪ ‰6 ،0‬ا ‪%‬ی‪ K‬ا ‪ ،^=/‬و‪ ،R‬ا ‪ 5 $‬ا ‪^=/‬‬
‫ ‪K‬ﺽی ‪ 0‬ا‪/ 1‬ن‪ .‬و( ‪p‬ﺕ‪ /‬ا‪8‬اآ ‪-‬ا ی‪/‬ا‪ x‬ا‪/ 1‬ﻥ هﺝ‪ 5‬د ‪ 0‬ا ‪ /‬و ‪،0‬‬
‫و( اده‪ 5‬ا ‪ B‬ا =ی‪ ،ƒ ( 5‬اﻥ
‪ ^ .L $‬آد ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬أن ی‪ GM‬ارا ‪ 6%‬اﺹ ‬
‫ﻥ! =‪8‬ت اﻥ
‪ ( $‬ا ‪ K %2‬ا ‪/‬آ‪$‬ی ‪$%‬ب ا ‪G‬ي آن ی رآ‪ j‬و‪8‬ل ‪.e /‬‬

‫وآدت ا =‪ U‬أن ﺕ = ‚ إ (‪ 5 % U‬ی=م ( ﻥ‪C‬ی ا‪ 1‬أ ا ‪ 0 =(/‬اح إ ‬
‫اﺹ ﻥ! =‪8‬ت اﻥ
‪ ( 8 ،$‬ا ‪ K %2‬ا ‪/‬آ‪$‬ی ﻥ‪ ،C-K‬وإﻥ‪ …% ( /‬ﺥص‪ .‬وﺕ‪ 5‬إار‬
‫ا‪8‬اح‪.‬‬

‫ﺝ‪ R /‬ﺕ ? ا ‪8=/‬ت ( ‪ ،


 (  /‬وﺹرت ( ‪ x ( 1878‬ﺥﺹ‪ .‬و ﺕك ذ ?‬
‫ا ب‪ :‬ا‪C‬رة ا! ‪ o‬م ‪ V‬ده
‪ A W‬ا‪ z‬أو آ‪ /‬ﻥ‪ e /-‬دة ا‪- !v‬ده
‪ ،W‬ذآا دا‪( /P‬‬
‫ﺕری‪ m‬ا ‪/‬رآ‪x 0 ( . -‬ی… ذ ? ا ب ف ا
^ ا ‪ g +‬ا ‪G‬ي ع ‪U‬ل ( (ة‬
‫‪ 1880-1876‬آﻥ‪ e‬ا‪8‬اآ ا ‪ ، /‬و آﻥ‪ e‬د‪ CP‬ا ‪ K- K‬و ‪ .C
C‬و»ا‪- //!v‬‬
‫ده
‪ «W‬ﺥ ﺥ^ إ »اأ‪ 0‬ل«‪ - .‬أن ﻥ=أ ا ‪8=/‬ت ا آ‪ C‬ی‪G‬اك ا ‪/‬رآ‪ -‬ن‬
‫ا ‪$/‬ن ﻥى ‪H‬ا ا ‪ DP‬ا آﻥا ی‪2 M-‬ﻥ‪ 0 C‬اأ‪ /0‬ل ا ‪G‬ي آﻥا ی‪p‬و ﻥ‪e‬‬
‫ﺥ‪! f‬اء‪ .‬و‪ 0 Ž % 8‬ا>ار ‪F‬ن ‪ 0‬آب  اأ‪ /0‬ل ( ^ ( ‪ e‬ا‪- /!v‬‬
‫ده
‪ / ( W‬ی … ! ا ‪/‬رآ‪ -‬آ‪ DC /‬وآ ‪6‬م ‪G 5P‬اﺕ‪ .e‬و ی ذ ? ا ب ﺕ‪ L=W‬ﺝ‪g /‬‬
‫ا ‪/‬رآ‪ 0 -‬ا !ن‪ ،‬ﻥ!ی‪ 0‬وآوﺕ‪ -‬و ‪M‬ﻥف‪ ،‬ا ‪G‬ی‪ 0‬اؤوا ﻥ!‪-1880 ( 5Cx‬‬
‫‪.1885‬‬

‫ أن ا‪- //!v‬ده


‪ 5 W//‬ی‪p‬ﺙ  دة ا ‪$%‬ب وه‪ 1880 K( .5‬اﺥر اﻥ
‪ ،$‬ء ‬
‫‪ ‚ x‬ا ‪/‬رآ‪ 0 -‬ا ‪K‬ﻥ‪ v ،0 -‬ا ‪2K‬ل ‪ 0‬ا ب‪ ،‬و ﺕﺝ‪ C/‬إ ا ‪K‬ﻥ‪R( -‬‬
‫اﻥ!را وا ی‪U‬ه اﻥ!ر ا ن ا ‪ .‬و ﺹرت ﺕ ? ا ‪2K‬ل 
‪ /‬ﺕ‪ R%‬ان‬
‫ا‪Z‬ﺵ!اآ ا و
‪ /‬وا‪Z‬ﺵ‪!/‬اآ ا‪ ./‬و ﺕﺝ‪ 5‬ذ ? ا ب ‪%‬ل إ ا ﻥ ‪ ،‬و ‬
‫م وﻥ‪ L2‬م ‪ 0‬ﻥ!‪ x ( r‬ﺥﺹ ‪/ 1‬ﻥ ﺹر أی‪ u U‬ا و ‪ .‬و أﻥ
‪$‬‬
‫اﻥ
‪ $‬ﺝ‪ g /‬ﺕ ? ا‪/1‬ل ( ‪ /‬آن رآ‪ 8 j‬ی‪$‬ال   ا ‪ %‬ة‪ ،‬وآن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ی‪-‬ه‪C ( 5‬‬
‫أ ﻥ ‪ ،‚-%( yP2 8‬وإﻥ‪- /‬ه‪ /‬ة‪ ،‬آ‪ ^  ^ ( /‬ا ‪W/‬ل ( ا‪- /!v‬ده
‪W/‬‬
‫إذ ر ‪.e B2( e‬‬

‫ م ‪ 1880‬ث اﻥ ‪+‬ف ( ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا‪1‬ور ‪ ^UK( .‬اﻥ
‪ $‬وﻥ!‪ ex‬ا ‪G‬ي ‪8‬‬
‫ی ف ا ^ وا‪ e‬آ‪ ،f-/‬راﺝ‪ R‬ا‪(1‬ر ا ‪/‬رآ‪ -‬ﺕ ! ‪x‬اد ( ﺹ‪K‬ف ا ‪%‬آ‬
‫ا ‪ K( . /‬أ ‪/‬ﻥ ‪  ،‬ى  ا ‪$%‬ب ا‪8‬اآ‪-‬ا ی‪/‬ا‪ ( x‬م ‪ K 1876‬ل‬
‫ا =ﻥن ا ‪ /‬ه‪B v‬اآ ‪ ،0‬ﺕ‪ 0/‬ا ر ا ‪/‬رآ‪  ،-‬ﺕ‪ 0 ، 2 L‬ا ‪ ‚ u‬أآ‪F( W‬آ‪W‬‬

‫‪86‬‬
‫ ا رات ا‪1‬ﺥى‪ .‬وآ‪ /‬ی‪ 0 yU‬ذآیت ^‪ ‚ ،‬ﺽ ن ا =ا دورا آ ا‬
‫( ذ ? ا‪8‬ﻥ ‪+‬ف‪ =( :‬هدوا ‪
8‬ج  وﺝ‪C‬را إذا ‪ 5‬یﺽ‪ r/ / g‬ـ»ا ‪،«% UK‬‬
‫وإذا ‪ 5‬ی!‪ 0‬ﻥ‪U‬ل ‪ 8‬هادة ( ‪ e‬ﺽ آ^ ‪%‬و ‪B‬ﺕ‪K‬ق ‪ g‬ا ﺝازی‪.‬‬

‫و( (ﻥ‪ -‬ﺕ ‪p ( 56‬ﺕ‪ (  /‬م ‪$ 1879‬ب ‪ /‬ﺝی  أس ﻥ‪D‬‬
‫ااآ‪ .‬وﺽ‪ 5‬ذ ? ا ‪$%‬ب 
‪ 0 /‬ا ‪/‬رآ‪ 0 -‬ا !ن آن  رأ‪ C‬آﻥ …‬
‫ه ﺝل ‪ . H‬و( ‪ 1880‬ﺕ=ر وﺽ‪ g‬ﻥ‪ D‬ﺝی‪ .‬وﺕﺝ‪ H e‬ور(‪GC e‬ا ا ‪u‬ض إ ن‬
‫ﺹی‪ 0‬رآ‪ j‬ا ‪G‬ي رك !رآ ﻥ!‪ ( +‬وﺽ‪ g‬ذ ? ا ﻥ‪ .D‬و ‪ 5 /‬یا(… رآ‪( j‬‬
‫ا =‪ 5-‬ا ‪ 0 /‬ا ﻥ‪ v  D‬ا =ط ا آن ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن ی‪2‬ون ‪1 C‬ه‪C /‬‬
‫ ‪%‬ی‪ v‬ا ‪ ، %/‬أﺥ‪  G‬ﺕ=‪ e‬ا =‪ 5-‬ا ‪ .e eH2( P/‬و د ^ ‪ 0‬ﺝی  ‪…/‬‬
‫ (‪ ،e‬ر‪$ 0 /H‬ا‪C 5‬ی ‪( ŽP2M ،w‬ﻥ‪ -‬وﺕ‪
( ،C e/CK‬ءت ﺹ ‪ /U eH‬‬
‫‪2‬رة ‪/ =+‬دئ ا !  ا‪ ، 1‬و( ول آ^ (ﻥ‪ ( -‬ا ‪ R‬ﻥ‪ .e-K‬وﺹر‬
‫ا ﻥ‪ D‬ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ﻥ‪/‬ذﺝ ی‪G%‬ى ‪ -‬إ ﺝ‪ g /‬ا ا‪ D‬ا ﺕ ‪ :e‬ا ﻥ‪ D‬ا و‪،‬‬
‫ا ﻥ‪ D‬ا ‪-/‬وي‪ ،‬وﻥ‪ D‬إر(ت‪ ،‬ووﺽ‪ H g‬و‪(8‬رغ ( و‪? G …8 R‬‬
‫ا ﻥ‪ ،D‬و  ذ ? ا !ح أن ﺕﺝ‪ 5‬إ ا‪/ 1‬ﻥ  ی ﻥ!ی‪ ،0‬ﺙ‪ 5‬إ ا و  ی‬
‫ ‪M‬ﻥف ﺕ‪ R%‬ان ﻡ‪ #(///

///‬ا‪Z‬ﺵ‪!///‬اآن‪-‬ا‪o
(///‬ان‪ .‬و ذ ? ا ‪ L} p/‬ﺕ‪L=W‬‬
‫ا ‪/‬رآ‪ -‬ن ا وس ا‪1‬وا‪( .^P‬ن ‪ -‬إ ‪ g ،5C‬آا اﻥ
‪ ،$‬ﺥ‪ B‬إ درا ا ﻥ‪D‬‬
‫ووﺝ ‪$‬ا ‪/‬زا ‪ ( 5‬ا ‪= %‬ت ا ‪. /‬‬

‫وﺽ‪ g‬رآ‪K j‬ﻥ‪ 0 -‬ا‪/‬رة أ[ ‪M8 2K‬ا‪ ( C‬ا=‪2‬ء ‪ 0‬وﺽ‪ g‬ا ‪=+‬‬
‫ا ‪ .‬و ﺹرت ﺕ ? ا‪/8‬رة ‪ B‬ﺕ ‪ g‬رآ‪ .j‬و ‪ /‬آن ا‪2=8‬ء ا ‪G‬ي وﺽ‪g‬‬
‫ﺥ‪ ex+‬ا ی‪ ( U‬ا ‪G/‬آة‪-‬ا =ی إ ‪p‬ﺕ‪ /‬ﺝ ‪ 8 1866 ( L‬ی‪%‬ي  أآ‪0 W‬‬
‫ﺥ‪p ! -/‬ا‪ ،8‬ﺽ‪ 5‬ا‪2=8‬ء ا
ی [ ‪p‬ال وﻥ ‪ .K‬و ارك ( ‪ e‬أدق ﺕ‪K‬ﺹ ^ ا ‪ %‬ة‬
‫ا ‪ . /‬وآن ‪ -‬إ ذ ? ا ‪$‬ن ا=‪2‬ء ‪/‬زا ‪ 8‬ی‪ 0/‬أن ی‪ e U‬إ‪ 8‬ﺥ  ‪ F-/‬‬
‫ا ‪ /‬ﻥ‪ 6‬رآ‪ .j‬و م د ‪ B‬ﺝیا  أن رآ‪ j‬ی‪ ? /‬ا ‪=/‬رة  ﺕ‪ 5CK‬ا !وط‬
‫ا ‪ ،‬وأﻥ‪ e‬ی‪ 0 5H ،5-‬آ^ ا‪8‬ﺕ‪C‬ت ا ﺹ}رﺕ‪
  e‬ی‪ … / j% ،‬ا‪.g‬‬
‫(‪F‬ن ی ف ا>ﻥ‪-‬ن آ ‪ L‬ی‪ ^ %‬ا ا‪ ،g‬وأن ی ف آ ‪ L‬ی‪ e f -‬ا ﺝت ‪ 8 ،‬ی ‬
‫ ‪U‬ورة ا‪8‬ﻥ‪2K‬ل ‪ e‬وا ‪( … %‬ق ذرى ا 
ی‪ .‬و‪ 0‬ى ا ‪ %‬أن ﺕ ? ا‪/8‬رة‬
‫ا ‪! /‬رة ‪ u‬ا ‪K‬ﻥ‪ 5 -‬ﺕﺝ‪% 5‬ل إ‪ 8‬إ ا ﻥ ‪ .‬أ و ( ‪ 5‬ی= ‪ C v‬ا !‪،‬‬
‫ ء  اا‪ ،‬إ‪ ( 8‬ا ‪ -‬ا ‪/‬ﺽ ( واة ‪ 0‬ﺝا‪ P‬ا =ت‪.‬‬

‫آن اﻥ
‪ $‬و ا‪1‬ﺥŽ رآ‪ j‬ی ن ﻥ‪ r‬ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری ا و ‪ .‬و اﻥ‚ آ‪B‬ه‪/‬‬
‫ درا ا ‪ u‬ا و ‪ .‬و ‪ 5‬ی ‪2‬ف رآ‪ j‬إ ﺕ ? ا را إ‪ ( 8‬ز‪F 0‬ﺥ‪ ،‬و ‪e‬‬
‫( ^ ذ ? ‪( ،u /%‬ت ( أﺝ^ ‪ 2‬درا  أن ی=أ ‪ 8‬دوو ف وﺕ!ﻥ !‪-K‬‬
‫(‪ ^ ،‚-%‬آ‪  ? G‬ف و!ری‪ ،0‬وه‪ 0 /‬ا ب ا ‪G‬ی‪ 0‬ﺕ!… ‪ /C +‬آ‪ W‬ا ‬
‫ا‪1‬ﺝﻥ‚‪ .‬وﺕﺹ^ إ اءة ا ﺝ‪ /‬ا و ـ اأ‪ /0‬ل‪ .‬وﺥ‪ / (B‬ی‪p‬آ‪C r‬ی ‪ ،w‬وﻥ‪R‬‬
‫  رآ‪ 0 j‬ا ‪ ( 5Q‬رو   ‪p‬ﺕ‪8 /‬هي‪ .‬وآن رآ‪ j‬ی‪ ( 6%‬رو ‪،‬‬
‫‪ eK2‬ﻥا ‪2B‬د ا ‪ -‬ا ﺝازي‪K ،‬ذ آ ‪ 8‬ی‪ ( e W/ 6%‬أي  ‪n‬ﺥ‪ ،‬و‪8‬‬
‫ ( أ ‪/‬ﻥ ‪ ،‬و ﺕك ﺕ‪F‬ﺙ ا ‪ ( = /‬د ‪ 0‬ا ب ا وس ‪ 0/‬د ‪ 5C‬وﺝ‪ C‬أ‪.5C /‬‬
‫وﺕدد أﺹاء ﺕ‪F‬ﺙ رآ‪2 j‬رة ة أو ‪ H‬ة ( ‪K p‬ت ا‪2‬دی ‪ 0‬روس ‪0‬‬
‫أ‪  r‬ویﻥ
ل وآ آف وآ(‪/‬ن‪ ،‬و‪p‬رﺥ ‪ 0‬روس ‪ 0‬أ‪W‬ل آ( ‪-K‬‬
‫و ﺕ! ‪ .-‬أ ‪K p‬ت رآ‪ j‬ا‪1‬ﺥى‪ ،‬ا اأ‪ /0‬ل‪ 5 ( ،‬ﺕ‪ 0‬و( آ‪ W‬ا‪ .‬آ‪ ? G‬آن‬
‫ ‪ 56‬ا وس ی
‪ C‬ن ﺝ‪ K- ( =+ BC‬رآ‪ j‬وا ‪2‬ر ا ‪/‬دي ری‪ ،m‬أو ‪ 5‬ﺕ‪5C 0‬‬
‫ ‪ /C‬إ‪( 8‬ة ‪u /C‬ی‪.‬‬

‫ﺹ‪ y %‬أﻥ‪ e‬آن ‪ 5%‬ا ‪ /‬وف ‪  C G‬أن رآ‪ j‬ی ‪$‬و أه‪ /‬راﺝ‪ %‬إ ا ‪B‬ت‬
‫ا‪28‬دی‪ /( .‬أوﺽ‪ ( R%‬م ‪ ،1901‬ﺕﺝ‪ 5‬ﺕﺕ!ف‪ ،‬ا ا ‪ /‬وف ا ‪G‬ي ‪( ^W‬‬
‫‪ ŽK‬ا‪8‬ﺕ‪C‬م ( ‪%‬آ‪ /‬ﻥ!‪ ،L P‬إ ا و ( م ‪ 1865‬ا ‪ =/‬ا ‪C!/‬رة ـ ‪(//2‬‬
‫ا‪ B!oZ‬د ا‪ ، 0 9‬ﺕ ? ا ‪ =/‬ا ض ( ‪ C‬رآ‪€ j‬ی
ز ا ‪2‬ر ا ‪/‬دي ری‪0 .m‬‬
‫( ا ‪ R‬ا ‪G‬ي آن ( ‪ e‬ﺕﺕ!ف‪ ،‬و‪  r 0‬وﺕ =‪8‬ي‪ ،‬ی= ‪1‬ه‪ /‬ا ‪K‬ﺹ !وط‬
‫ا‪28‬دی‪ ،‬آن  ﺝ‪ B …+ ^C‬ا =‪ 0  /P‬ا ‪2‬ر ا‪28‬دي ری‪ m‬و‪G‬ه‚‬
‫ا ‪2‬اع ا ‪.=+‬‬

‫ ‪ 1870‬أﺙ رآ‪ j‬واﻥ


‪ $‬ﺕ‪F‬ﺙ ا ا  ‪(8‬وف ا ‪G‬ي آن ی‪2‬ر ( ن 
 إ‪q/‬‬
‫ا‪6‬ﻡ‪ //‬م‪ .‬وآن أﺕع ‪(8‬وف ( رو ‪ ،‬ﻥ‪ 6‬ا‪8‬اآ ‪-0‬ا ی‪/‬ا‪ ،GP2 0 x‬ی ن‬
‫إﺝ‪/ = / 8B‬رآ‪ 5C ،j‬آﻥا ی‪$/‬ﺝن ا ‪/‬رآ‪U -‬وب ‪ 0‬ا ‪G/‬اه‚ ا ‪ . W/‬و ‪5‬‬

‫‪87‬‬
‫ی‪ 0‬رآ‪ j‬أ^ ﻥ‪K‬ذا ( أوط ا آﻥ ‪ 0‬ا وس ا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا ‪($‬ا ‪x 0‬ا‪ …P‬ﻥ!‪L P‬‬
‫وآ ‪K‬ا ﺕ ‪ 5‬آﻥ ‪ g 0‬ا !وط ا و ‪ 0 %‬إیه إ ﺽب ‪ 0‬ا ! ی ا ‪W‬ری‪.‬‬

‫آن رآ‪ j‬واﻥ


‪ ( $‬ا ا م ‪ 1878‬ی ن أ‪ 56‬ا =ی ‪%‬آ رود
‪ . /A /‬آن‬
‫ی ان رو  ا = ‪2‬ی ا ‪ ^= /‬ا ‪W - P‬رة ا ‪U/‬دة ا ‪( ، /‬ﻥ یین ( ا ‪U‬ل‬
‫ا ‪U1 +‬ء رود
‪ /A /‬آ ﺙری ی ﺝ‪ C‬ﺽ ا = ‪2‬ی‪ .‬وآﻥ‪ R‬رود
‪ /‬‬
‫‪ A‬ﺕ رآ‪ j‬واا ‪ 0‬أ‪ / 56‬ا‪8‬اآ ‪ ،‬وأت ‪  ? G e‬رؤوس ا‪C1‬د‬
‫( ﺥ‪+‬ب ﺥص وﺝ‪ eC‬إ ‪ ،e‬وه ی ‪+‬ي ‪G‬اﺕ‪P(  e‬ة ﺝ ‪.‬‬

‫ﺥ ‪ L‬رآ‪ j‬ﺝ‪ 0 /‬ا ‪x+M/‬ت وا ‪ ^P‬ا ﺕ‪ C6‬ى اه‪ e/‬را ا‪1‬دب‬
‫وا ‪B‬ت ا‪28‬دی وا‪8‬ﺝ‪ /‬ا و ‪ ^ .‬آن أر‪ e‬وا ‪=/‬ن إ ‪ e‬ی‪
%‬ن  ‬
‫آن یی‪ e‬ر(‪ e‬ا وس ‪ 0‬أ‪W‬ل ﻥ =‪8‬ي )داﻥ ‪-‬ن( ‪ 8 / 0‬ﺕ‪ 0 M‬إاف و‪f+‬‬
‫( إرل اد إ‪  P2‬إ ‪ .e‬آﻥا یون ‪F‬م أ ‪ 5C‬ﺕدي ‪ e‬ا ‪( ، %2‬ﻥا ی‪!M‬ن‬
‫أن ی‪p‬دي إ ‪ e‬ا ‪
/‬وز ا ‪  %‬ا ‪ U% +/‬اأ‪ /0‬ل إ إ ‪%‬ق أذى ‪U‬ل 
‪e/-‬‬
‫ا ‪G‬ي آن ی ء أﺹ‪ B‬ﺕ‪ R%‬و‪Fx‬ة ا>رهق‪ .‬وی
  آن یی‪ e‬رآ‪ 0 j‬ی و‪( /‬‬
‫درا أوﺽع رو  ‪ ( 8‬ا ‪6B/‬ت ا آن یوﻥ‪ ( C‬د(ﺕ‪ ^ ،‚-%( r‬أی‪( U‬‬
‫ر‪ e P‬إ ﻥ =‪8‬ي ا ﺕ‪%‬ي  ﺕ‪BF‬ت ‪B‬ه‪/‬م ‪u‬ی ‪2‬د رو ‪ .‬و أﺕ‪e R‬‬
‫درا ﺝی ‪ + /‬ت ا ‪ % = /‬ا ‪$‬را أن ی‪%‬د ‪ 8‬ا‪1‬ب ا ‪ - P‬داءة ا ‪%/‬ﺹ ^‬
‫(‪ ^ ،‚-%‬أن ی‪2‬غ أی‪ U‬ﻥن دوری‪ ،C‬وه ﻥن ﺕ‪F‬آت ﺹ‪  / ( e%‬أی ‬
‫ه‪ ( rG‬رو ‪.‬‬

‫آن رآ‪ j‬یی أن ی‪ Ž M-‬ﻥ


 أ‪ ( e /‬ا ‪ 
/‬ا ‪ 0  W‬اأ‪ //0‬ل ا ‪G‬ي درس ( ‪e‬‬
‫أل ا ‪  /‬ا =ری‪ 5 0 .‬ی‪ e y‬ا ‪ g ? G R‬ا‪ 0 %( .L1‬وﺝ‪ RC‬إ ‪ ( e‬ا زا ƒ‬
‫( ‪ 1881‬ر ﺕ‪ C C ( e F-‬ور(‪ C‬رأی‪ e‬ل ‪ 2‬ا ‪ !/‬ا =وی ا و ‪ ،‬اﻥ‚ ‬
‫ا ‪% ^/‬ل‪ R- .‬ادري إذا آن آ^ ‪ 0‬زا ƒ و ‪M‬ﻥف ا ‪ /‬ﺝا‪ .e‬ا(ض أن ‪.8‬‬
‫و أ أن أ‪  W‬ا ‪-/‬دة‪ .‬وه ﺕ‪ C6‬ن أن =رة رآ‪  j‬ا ‪ ^/‬ارﺕ
‪R‬‬
‫=ة‪” =( .‬ه رآ‪+! j‬ب وا ‪/‬ت ا ‪ ،(U/‬وأرﺝ‪ y‬ا ‪ 06‬أﻥ‪ 5 e‬ی‪ e y‬ا ‪R‬‬
‫>ﻥ‪ .35CPC‬و‪F‬ﻥ!ه ‪ /‬ی‚‪.‬‬

‫ا‪+‬ع رآ‪  ،j‬ون ‪ g‬اﻥ


‪ ،$‬أن ی‚ أی‪ + = U‬ا و ا
یة ‪ 0‬ا‪ /‬ن‬
‫ا‪ ، /‬ﺕ ? ا ﺝ‪ /‬ا آن ی = أن زا ƒ ه ا ‪ g ،C R‬أﻥ‪ C‬آﻥ‪( R‬‬
‫ا ‪M ^/ 0 = =%‬ﻥف‪.‬‬

‫ = ﻥ‪ ‚2‬ا ری‪ ( m‬ا ا‪ g‬ﻥ ‪ 0‬ا ‪/ ‚ =/‬رآ‪ j‬وآﻥ ‪ 0 /( .0‬أ ( 
‪/‬‬
‫ا ‪W‬ری ‪ 0‬ا آﻥ‪ R‬ﺕ‪ C L F‬ا ! ا و ‪ 0‬ا‪6‬ﻡ‪ /‬ا اﻥ‪ RM‬رآ‪( C BW/ j‬‬
‫ا‪ QL‬ا م ﺹر رآ‪ ?/ -‬ا ‪ ^ .…+ /‬إﻥ‪ 5C‬ﺝ‪ ،5C /‬ﺥ‪ B‬ﺕ ‪ ،0‬ه
وا ا‪8‬اف‬
‫ا ‪W‬ري أو ﺹروا ‪ 0‬ا ‪/‬ﺕی‪ .0‬و ا ‪ 0 j‬ذ ? ﺥج ‪ 0‬ﺹ‪K‬ف ا آﻥ ‪ 0‬ا وس‬
‫آ^ ‪M 0‬ﻥف وزا ƒ واآ‪ -‬ود ودویƒ‪ ،‬أي ا ‪/‬رآ‪ -‬ن ا وس ا‪1‬وا‪ ^P‬ا ‪G‬ی‪5 0‬‬
‫ﺕ‪ 0‬ا ‪/‬رآ‪ -  -‬إ ‪
 5C‬د ‪G‬ه‚ ا‪2‬دي‪ ،‬وإﻥ‪ /‬ﺝ ا ‪W‬رة‪.‬‬

‫آن ‪n‬ﺥ م وﻥ‪ L2‬م ‪ 0‬ة رآ‪ j‬ر ‪ [ +‬ﻥ‪ %‬ا ‪/‬ت‪ .‬آن ی‪$‬ال أم رآ‪j‬‬
‫!وع ‪ ^/‬ﺽ‪ ،5M‬وآن ی ‪ e ˜K‬آ ‪ e R%/ /‬ﺹ‪ .? G e%‬وآن ر‪ 0 ،5‬آن‬
‫( ‪ $‬ا‪ ،r‬ﻥ‪/‬ذج ا>ﻥج وا دل ا أ‪ 0 /‬و ‪ /C/‬ود اﻥ ‪ /C‬ا‪  . 1‬أن‬
‫ا =ة ﺥﻥ‪ /( e‬ا‪+‬ع أن ی‪ 0 g 2‬ذ ? ‪ ، B/‬ﻥﺝ‪$‬ا‪F ،B/ ،‬ن ا ‪ 
/‬ا‪1‬ول ‪0‬‬
‫اأ‪ 0‬ل ا ‪G‬ي ی‪ gx f -‬ا ‪U‬ء  أوا ا>ﻥج ا أ‪ /‬وا ‪2‬اع ا ‪G‬ي ﺕور ر‪r‬‬
‫ ﺕ‪ 0 e‬ا أ‪ /‬وا ^‪.‬‬

‫(? ا ‪/‬ض ( ذری ‪/‬رآ‪ ،j‬وﻥ‪ ?C‬ا‪ r‬ا


‪ /-‬ﺕ‪ /( /‬أ ‪ e‬أن ی‪ ^/%‬ﺽ ‪0‬‬
‫ﺝ ‪u 0‬ی اﻥ‪  e R C‬ا ا ‪ :‬ت زوﺝ‪ e‬وت ا ‪ .e‬و = آن رآ‪ ،j‬‬
‫ا ‪ 0 5H‬ﺝ‪ ،e x (B‬و‪ /C‬ا ذ ? ‪H‬ی‪ ،‬ی‪ ‚%‬أﺕ‪ e‬ﺝ‪ ،/‬وآن ودی ‪u‬ی (‬
‫ ﺕ‪ e‬ا ‪M‬ﺹ‪ ،‬وآن ‪ 0‬ه‪G‬ا ا ‪6 /‬ر ی!‪H e‬ی ا !‪ e‬ﺕ! ﻥ !‪ .-K‬و ‪ 0‬ﻥ=أ ر‪ e P‬إ ‬
‫آى ﺕ‪ ،e‬ا ﺕ‪ C 5 F‬ا‪=K 5 1‬ه ت أﺹ‪ e%‬ی ن أن ی‪K‬رق ا ‪ %‬ة ‪ 0‬یم‬
‫و‪n‬ﺥ‪ ،‬ﻥ=‪ L‬ه ‪ 0‬أم ی‪ ^/%‬ذ ? ا ﺝ^ ا
‪u L‬ی ( ‪6‬ه‪ - 0 r‬و ن‬
‫‪H 8‬ر ‪ 0 e‬ﺝ ﺕ‪.e‬‬

‫‪ ( - 35‬ا ا‪ ،g‬أﻥ


‪ $‬رآ‪ j‬ﺕ ? ا ‪ ،‬و( ا ا‪ g‬أی‪ U‬أﻥ‪ e‬آ‚ ‪- C‬دات ﺙ‪B‬ﺙ ‪ 8‬واة (=‪ .f‬راﺝ‪» g‬ل ﻥ‪ f/‬ا>ﻥج ا‪ s‬ي« و»ا‪B‬ت‬
‫رآ‪-j‬اﻥ
‪) «$‬دار ا ‪» .( +‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪88‬‬
‫‪ -K y F‬ا‪+‬ادا ‪ 0 %( .+ -‬أ ‪ 5‬أﺙ ء ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا ‪$% g‬ب ‪  ^K‬ف ‪،0‬‬
‫أر‪ /H‬ا ‪p/‬ﺕ‪/‬ون  إ =ء آ ‪ ./‬و ( ا ذ ?‪ ( 0 F ،‬أرﺝ‪ y‬ا ‪ 06‬أﻥ ‪ 0‬أ‪H‬ق ‬
‫ ‪ 0‬إ‪ x 8‬ا ‪ W‬ء‪ .‬و ﻥه‪ R‬ی‪G‬اك ‪ v‬ﺥ‪2‬ل ‪ 0‬ا ﺝ ‪ e‬یو ‪H‬ی ﺝا (‬
‫أﻥ‪6‬ر ر( ا ‪ .0 u‬روی‪ ( R‬روی‪ R‬ده! (ر ‪n‬د  ‪ 0‬أ ‪ ،eu‬أﺙ ء ی‪0 W‬‬
‫ا ‪ ^P‬ا =‪ /‬ﻥ!ل ‪ 0‬وزی ( ‪F L‬ع ی‪ 0 0/‬ا ﺽ‪ g‬ا ‪ ?/‬ا ‪G‬ي آﻥ ‪( e‬‬
‫ا ‪ ( -/‬ای ا ‪%‬ب‪ ،‬أن ‪ 0‬ی أﺕ‪ e‬وأن ‪  L+  e‬وا ي زوﺝ‪ .e‬وآن‬
‫رﺕف ﻥ! ^ ذ ? = ^‪ ،‬ی‪-‬ء إءة ﺽ إ ‪ 0  /‬وا ‪ ،KB‬آا‬
‫= ﺹّر ( ‪2 0 C‬رة ز ‪+ 0 /
5‬ع ا ‪+‬ق وا ‪2/‬دری‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 8 0‬یرن‬
‫‪ 0‬ء و‪ 8‬ید‪ 5C‬وازع ‪ 0‬ﺽ‪. /‬‬

‫وآ‪ /‬أﺹ‪ u‬إ (ر ‪n‬د ه! وأﻥ أﺕ ‪ 0 0 5‬آ‪ ? G‬ی=أ ا‪s‬ن ﺝ‪ g /‬ا‪1‬د ء ‪e‬‬
‫ا ‪
-/‬ی‪ 0‬ا ‪W‬ری ‪ 0‬ه! ‪ 2‬ا ‪ -‬ات ا‪1‬ﺥ ة ‪ 0‬ة رآ‪ .j‬ﺕاه‪ 5‬ی= ن أﻥ‪1 e‬‬
‫ی إ ا‪ L1‬أن یس ا ‪W‬ري ‪+‬ا ‪ 0‬ا‪! r‬ء ‪n‬ﺥ ‪ H‬ا ‪W‬رة‪ ( .‬ا ‪W‬ري‬
‫ا ‪x ،= =%‬ال ﺕ‪ ،e‬و‪1‬ر‪ g‬و!ی‪ ( 0‬ا م‪ ،‬أن ی ‪$‬م ‪ e‬وأن ین  ی=‪U‬‬
‫ ‪0‬‬ ‫ا اﺝ‚‪ 0 .‬ا ‪2‬ح إ ا ‪-/‬ء‪ ،‬و‪ 0‬ا ‪-/‬ء إ ا ‪2‬ح‪ ،‬ی‚ أو ی‪ GM‬ارات‪ .‬رﺝ^ ّ‬
‫آ وا ‪ 0‬ا ‪8K‬ذ ا ‪W‬ري‪ R/2 ،‬ا = ‚ دون أي ‪ Kx‬إﻥ‪-‬ﻥ ‪ .‬ی ƒ ‪ H 0‬أن ی!ب‬
‫أو أن ی‪F‬آ^‪ ،‬أو ی‪  K‬ا‪U8‬ء‪ ^W ،‬ی ا ‪/ /‬ان‪
 ،‬اد وا ‪ ^-‬ا ي )و ه‪G‬ا‬
‫ا =ت أﺹ‪F B‬دﻥ ‪ 0‬ت ا ‪ W‬ی‪ 0 0‬ﺽ ( ‪ .(1919-1918‬أ ی‪-‬ع ا ‪C( ،y -/‬‬
‫‪1‬ﺹ^ أ =ري‪ e .‬ی=ل ا>ﻥ
^ أﻥ‪ e‬آن ی‪F‬آ^ وی!ب‪ ،‬وأﻥ‪
 0 e‬ة ا ‪ .C/= 0‬و‪g‬‬
‫ذ ? آن ی‪-‬ع أ ‪ $‬وأى ﺕ‪ ( / /2‬ﺙرﺕ‪ 0 e‬ا ل ا ‪+ R$/‬س ا ‪G‬ي أﻥ‪،r‬‬
‫‪1‬ب  ‪ ،‬ﺙ‪B‬ث ات‪.‬‬

‫ی ‪ u‬ا ‪  5%‬آ^ ء ‪ 0‬وﺝ‪ C‬ا ‪ 6‬ا>ﻥ‪-‬ﻥ ‪F( .‬ﻥ‪ 5‬أی‪ 0 ،U‬ﺕ=ؤون ة ة‬
‫رﺝل ﺕوﻥ‪ 5C‬وﺕ
ﻥ‪ ،5C‬ی‪ -‬آ‪ 5‬أن ﺕ ‪/‬ا أن ‪ 0‬ﺕ
ﻥ‪ e‬إﻥ‪-‬ن آ‪ P-‬ا س‪ e ،‬أذآ‬
‫وأآ‪ W‬ﺙ=( وأ‪ 56‬ﻥ‪ U= K‬ا ‪W‬رة‪ .‬وإﻥ‪ ( f=( /‬ا ‪ /‬ا =ی‪ /‬وا اﺝ یت ا ﺕ‬
‫ا ‪  B‬ی‪2‬ر ا ﺝل ‪2‬رة ا‪+1‬ل‪ :‬ی‪ -‬ون ( ‪C‬ر ا
ل‪ ،‬ی‪U‬ن ا‪1‬رض ‪F‬ا‪5C‬‬
‫( !… وﺕ‪( uK‬ه‪ ،‬وی‪F‬آ ن وی!ن آ‪.C s‬‬

‫‪ rGC‬ا ‪2‬رة یُ‪2‬ر أ ﻥ رآ‪H  j‬ار ﺕ‪$ ^ K‬ی‪$‬ﺕ آ‪B‬را زﺕ‪ 0‬ا ‪ 8‬ﺕ‪0 M‬‬
‫ﺝ ح إ ا ‪8u/‬ة وا !ق‪ .‬و‪ 0‬ی‪2‬ر رآ‪ ? j‬ا ‪2‬رة ی ‪ -‬ﺝا‪ e‬إ أو [? ا ‪G‬ی‪0‬‬
‫‪ e/ 0 r F‬ا ‪F/‬ﺙرة‪. 36Alieneum Puto Homo Sum: Humani Nihil A Me :‬‬
‫آن‪F 0 ،‬ن آ^ إﻥ‪-‬ن‪ ،‬ی=ف أﺥ‪+‬ء‪( .‬ن آ‪ W‬ا یي أ‪K eK‬ط ﺙ=‪ e‬س‪^  ،‬‬
‫ا ‪W/‬ل‪ ،‬أو ی ب ‪$ 0‬ﻥ‪ / e‬ی=(‪ v …% L 0 e‬ا‪M1‬ص‪ .‬و( ‪ /‬ی … ‪،‬‬
‫أ‪ g +‬أی‪ U‬أن أ‪ ،G  eKu e KH‬وه ا‪ x= 0‬ا ‪/‬زی^‪ 8  ،‬أ‪  ،g +‬‬
‫‪ ،‚ 0 e 0‬أن أ‪ e KH‬و ‪ =( .w e‬آن ی=ل ‪ ،e-K‬و   ^ ا ‪$/‬اح‪ ،‬أن‬
‫أآ ّ‬
‫اأ‪ 0‬ل ‪ 5‬یر ‪  e‬ی‪ e -‬ﺙ‪ 0/‬ا ‪ w‬ا ‪G‬ي دﺥ ‪ ( e‬ﺕ‪ .eK F‬وا ‪%‬ل أن ز‪U r‬‬
‫ ‪F e‬ن یﺥ‪ 0‬ﺕ‪ u‬ردی[‪ ّ2 / ،‬أیم ﺕ‪ e‬وأورﺙ‪ e‬ا ‪ C‬ر‪P‬ی ‪ $‬ﻥ ‪ e-‬أوﺝ‬
‫‪ 8‬ﺕ‪+‬ق ( ‪ e‬ا‪1‬ﺥ ة‪.‬‬

‫(رق رآ‪ j‬ا ‪ %‬ة ( ‪n 14‬ذار ‪ .1883‬و = أﺹب اﻥ
‪ 0 $‬ا ‪ 0 = =%‬آ‚ یم و(ﺕ‪e‬‬
‫إ ر( =‪ e‬ا =ی‪ 5‬رﺝ‪:e‬‬

‫»إن ﺝ‪ g /‬ا ‪6‬هات‪ ،‬أ‪ C/6‬ه‪ ،8‬ا ﺕ‪ 5‬و(… ‪ 0‬ا ‪+ ، +‬ي  ‪$‬اء‪.‬‬
‫وآ‪ ? G‬ا ‪%‬ل ه‪ rG‬ا ‪/‬ة‪ .‬ر‪ /‬آن ی‪$‬ال ( و‪ 0( g‬ا ‪ ‚+‬أن ی‪ 0 eC‬أو ﺙ‪B‬ﺙ أام‬
‫أﺥى ‪ 0‬ة ﺥ ‪ 0 ،‬ة ﺝ‪$‬ة >ﻥ‪-‬ن ی‪/‬ت ‪f‬ء‪ 0 ،‬آن ‪/‬رآ‪ j‬أن ی‪ … +‬ة‬
‫آ ?‪F( .‬ن ی=   ا ‪ %‬ة وأ‪ e‬ﺝ‪ 0 /‬ا‪/1‬ل ‪ H‬ا ‪$
/‬ة وأن ی ‪G‬ب ‪G‬اب‬
‫‪+ x‬ل‪ 37‬وه ی ی‪ 0 r$
 0‬إﺕ‪ C/‬آن أ… ‪ L F e‬ة ‪  0‬هد‪ .P‬آن ‪ 0‬دﺕ‪e‬‬
‫أن ی=ل ‪ g‬أ =ر‪ j » :‬ا ‪/‬ت ره  ‪ 0‬ی‪/‬ت‪ ،‬وإﻥ‪ 0  /‬ی=   ا ‪ %‬ة«‪.‬‬
‫و آن أ(‪ C! 0 e 6‬آ  ى ذ ? ا ﺝ^ ا =ي‪ ،‬ا =ي‪ ،‬و أ‪ B x -‬ا ‪،‬‬
‫ی
ﺝ أذیل ا ‪ %‬ة ه ‪ e‬ا ‪ ‚+‬وی!‪ e R/‬ا
‪ C‬ا‪1‬د ء ا ‪G‬ی‪ B 5Cx 0‬ر‪ /‬أو‬
‫‪ =K‬یم آن ( ‪ $‬ا‪ ،r‬وا ‪G‬ی‪ 0‬آﻥا وا ‪ %‬ه‪ rG‬إ‪ C 8‬ا ا ‪K‬ﺹ ا ‪-‬ﻥ‪ %‬آ ی‪GM‬وا‬
‫ ‪ e‬ه‪$‬أة ‪ ،5C‬وأﻥ‪ L F ^U(1 e‬ة أن ین ا‪ 1‬ﺕ‪  5‬ﻥ‪ %‬ﺕ‪ ،e 5‬وان ین ‬
‫ﺕارى ‪ 0‬ا ﺝد اری‪ ( H  e‬ا ‪ j‬ا ‪G‬ي ﺕ ( ‪ e‬زوﺝ‪.e‬‬

‫‪ - 36‬أﻥ إﻥ‪-‬ن‪ ،‬و ‪ 0‬ء إﻥ‪-‬ﻥ ‪u‬ی‚ ‪ ! R :‬وا ‪ L p/‬ا ‪ $C‬ا ‪B‬ﺕ ﺕیﻥ‪ -‬س )ﻥ‪ 159-190 %‬ق‪.‬م(‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬
‫‪ ? - 37‬ی ا‪+1‬ري ‪ e RU‬ا‪F C s‬ن ی‪G‬وق‪ ،‬ش‪ 8 8n ،‬ﺕ‪+‬ق ‪ !+‬وﺝ‪ ،‬ﺹر ی‪U‬ب ‪G‬ا‪ e‬ا ‪» .^W/‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪89‬‬
‫( رأي أﻥ‪ 5 e‬ی‪ 0‬ه ك‪  ،‬آ^ ﻥ‪n GK 0 ،r‬ﺥ‪ ،‬وإﻥ ‪ 5 1‬ذ ? ﺥ ‪ /‬ی ‪e/‬‬
‫ا ‪ +‬ن ﺝ‪. /‬‬

‫ ‪ 0‬آن‪>( .‬ﻥ‪-‬ﻥ ﺥ‪-‬ت رأ‪ ،‬وأي رأس! ﺥ‪-‬ت واا ‪ 0‬أ‪= C W/ 56‬ی‪.‬‬

‫‪ g‬آ ا و ری ‪x‬ی=‪ 0 0 ،C‬ین  رأ‪  C‬ا‪s‬ن ا =‪ P‬ا ‪G‬ي آن ی
‪ F‬إ ‪e‬‬
‫( ا ‪-‬ت ا ‪%‬ﺝ ا ‪K‬ﻥ‪ -‬ن وا وس وا‪1‬ین وا‪/ 1‬ن‪ ،‬وا ‪G‬ي آن ی‪-‬ي إ ‪ 5C‬‬
‫ا وام ﻥ‪ yP2‬واﺽ‪ %‬وﺙ‪ ،‬ﻥ‪ 8 yP2‬ی‪ 0/‬أن ی‪-‬ی‪ C‬إ‪ 8‬ﻥ‪ u‬ورﺝ^ ‪ g +‬أﺕ‪ 5‬ا>‪Bx‬ع‬
‫ 
ى ا ‪.« F-/‬‬

‫و ‪ R‬أء ‪ / 6‬ا‪1‬ه‪  /‬ﺕ… اﻥ


‪ .GP $‬وآن اﻥ
‪ $‬ی‪2 ^%‬رة ‪ x‬و‪0‬‬
‫‪ ‚ x‬ﺥ‪p x‬ﺥة ا ‪-/‬ح یم آن رآ‪  j‬یزق‪ g ،‬أﻥ‪ e‬آن آﺕ ﻥ‪ ،C‬وواا ‪0‬‬
‫ﺥ ة ‪ 0‬آا ‪/ 1‬ﻥ ‪ ،‬وذا إ‪Bx‬ع وﺕ‪ %‬وا‪ ،g‬واﺥ‪2‬ﺹ ( ﺝ‪ 0 /‬ا =‪U‬ی‪.‬‬

‫»‪ 8‬أ‪ g +‬أن أﻥ أﻥ ه‪ ( R/‬ﺕ‪ x‬ا ‪6‬ی‪ ،‬و ا‪1‬ﺥŽ ( إﻥ!‪ ،CP‬ﺥ‪B‬ل‬
‫ا‪1‬ر ‪  0‬ا ﺝ‪ C (  /‬ا ‪/ 2‬رآ‪ 0 .j‬ا =‪ 5-‬ا‪ 0 561‬ا‪(1‬ر ا ‪، - P‬‬
‫و‪M‬ﺹ ( ا ری‪ m‬وا‪28‬د‪ ،‬وآ‪ ? G‬ﺹ ‪ CH‬ا ‪ ، PC‬ی دان إ رآ‪ j‬و‪ .r‬و‬
‫أ‪ 2M e +‬آن رآ‪ j‬ی‪ C- g +-‬أن ی‪- e ( -‬ي‪ ،‬ا –‪ 0‬ا
‪ 0 /- -$P‬أو‬
‫ﺙ‪B‬ﺙ أ‪-‬م اﺥ‪2‬ﺹ ‪ e ( 0 .‬رآ‪ j‬آن  ‪ f‬أن أ( ‪ .e‬آن رآ‪ j‬أ‪/‬‬
‫ ‪ ،‬ویى إ أ ‪ ،‬وآﻥ‪ R‬رؤی‪ e‬أر‚ وأع ‪ 0‬رؤی ‪ .‬آن =ی‪ ،‬أ ﻥ‪ /( 0%‬آ ‬
‫( أ‪ 0-‬ا ‪K‬وض إ‪ 8‬ذوي اه‚‪ .‬وﻥ‪ e‬آﻥ‪ R‬ﻥ‪6‬ی ن ه ‪ .e‬و ‪GC‬ا ﺕ‪^/%‬‬
‫€ﻥ‪2‬ف ا‪.«e/‬‬

‫ت ﺝ  اﻥ
‪ ،$‬آ‪ /‬آ‚ إ  ‪ ،‬أن ی=م ‚ء ا ور ا‪1‬ول‪ ،‬وه ا ‪G‬ي ‪ 5‬ی ‚ (‬
‫ ﺕ‪ e‬آ ‪ C‬ى ا ور ا ‪W‬ﻥ ا ‪G‬ي ^ ‪ +u e‬ور‪ .‬وآن رآ‪  j‬و(ق ﺕم ‪-‬ی‪.5‬‬
‫وآﻥ‪ R‬أول ‪ =P(– /C‬ا‪1‬ه‪ - /‬ﺕ=‪  g‬آه ^ اﻥ
‪  $‬و(ة رآ‪ j‬ه ﺝد ا ‪ /‬اث‬
‫ا‪1‬د ‪GC‬ا ا‪1‬ﺥ ‪ .‬و ا ‪ 0 5H‬ا(اﺽت أذ إی‪ +‬آن ( ر‪ e P‬إ رآ‪ j‬‬
‫أى ‪ e‬ﺽوب ا ‪ K $‬وا ‪ ،… /‬ﺙ‪   5‬و(ﺕ‪ e‬أن ﺕ
 وآ‚ أن رآ‪e € j‬‬
‫ا =اء ( ا ‪ 
/‬ا‪1‬ول ‪ 0‬اأ‪ 0‬ل إ ا ‪
/‬ی‪ 0‬ا ‪W‬ﻥ وا ‪  W‬إﻥ‪ /‬آن ی‪ 8 5CM‬أآ‪ W‬و‪8‬‬
‫ن وﺙ  ورا‪ .g‬وا ‪ Lp/‬أم ﺝ‪ g /‬ﺕ ?‬ ‫أ^‪ ،‬وﺝت ‪ 0‬أوراق رآ‪x+M j‬ت 
 ﺙ ٍ‬
‫ا ‪/‬اد ﺕآ‪  ( R‬أوﺝ‪  R‬اﻥ
‪ ،$‬ا ‪G‬ي آن ی‪ g +-‬أن یس ‪ C‬و‪ e‬آ ‪ ،e‬أن‬
‫ی‪ U/‬أ ! ( إدة ﺕﺕ ‪ C‬وﺕ‪ .CK 2‬وآن رآ‪ j‬ی‚ ‪+‬ی= ﺕد أن ﺕن‬
‫‪= H‬وءة‪ ،‬وآ‪ W‬ا آن ی‪M-‬م اﺥ‪2‬رات ‪ 8‬ی‪ C/CK‬أ ا‪ .r‬و ^ و(ﺕ‪ ،^ = e‬و ‪0‬‬
‫أدرك أﻥ‪ e‬ﺝ‪ 0 $‬إﻥ
ز ‪ ،e /‬ل ‪ e 8‬ا ‪u2‬ى أن اﻥ
‪ $‬ی‪ 0 0/‬ا‪BM‬ص ء‬
‫ ‪ 0‬ﺕ ? ا‪1‬وراق‪.‬‬

‫و‪ 0- 0‬ا ‪ %‬أن اﻥ


‪ $‬ا‪+‬ع ا = م =‪ 5-‬ا ‪ 0 - P‬ذ ? ا ‪ .^/‬و‪ gx‬ا ‪
/‬ی‪ 0‬ا ‪W‬ﻥ‬
‫وا ‪ 0  W‬اأ‪ 0‬ل‪ .‬و‪ 8‬ی‪% f+M y/-‬ﺽاﺕ ‪ e /  L‬ه‪G‬ا‪  ،‬ار أن‬
‫ض ا ‪ 
/‬ا‪1‬ول ‪G‬ات ‪ 0‬اأ‪ //0‬ل أرﺝ˜ إ دورة أﺥى‪ .‬وﺕ ﻥ ‪1‬ه‪^/ /‬‬
‫اﻥ
‪F ،$‬ل ‪ 5‬أﻥ‪ / r8 e‬ر أ  إﻥ
ز‪ .r‬ﺹ‪ y %‬أن ا ‪ ^/‬ﺕ!‪ v e‬ا ب‪،‬‬
‫ أن ﺕ ‪ 8 C‬ﺕ=‪  g‬ﺕ… رآ‪ j‬و‪ .r‬و ‪ j‬إ‪ 8‬أ^ وا ٍ‪ ( r‬أن ﻥ‪ gU‬ا ذات یم‬
‫ ﺝ‪ g /‬ا ‪x+M/‬ت آ‪ C ^2 /‬اﻥ
‪ ،$‬و‪ 8‬ی‪ ، -‬ﻥ‪ 0%‬وا‪1‬ﺝ ل ا =د‪ ،‬أن ﻥرس‬
‫ا ‪
/‬ی‪ 0‬ا‪1‬ﺥ ی‪ 0 0‬اأ‪ 0‬ل إ‪ /C ( 8‬ا اه ‪ ،‬و( ا !^ ا ‪G‬ي أ‪+‬ه‪ /‬إی‪ r‬اﻥ
‪.$‬‬

‫وآﻥ‪ R‬أم اﻥ
‪ /C $‬أﺥى‪ ،‬آن ( ‪ … /‬ی
‪$‬ه ﺹ‪ - eK‬رآ‪ j‬و وﻥ‪ ،e‬وﺕ‪R‬‬
‫ا‪s‬ن ﺕ=‪  g‬ﺕ=‪ ^ ( .C e‬ا‪6‬ﻡ‪ //‬ا‪6‬و‪ ،q//‬وا رآ‪ j‬واﻥ
‪ $‬أداء و‪LPQ‬‬
‫ا‪ QL‬ا م ا =ی‪ .5‬وارا ‪ 0‬ذ ? ا م ت  اﻥ
‪ $‬و‪ r‬أن ین ا ‪L M 0 f‬‬
‫ا‪$1‬اب ا‪8‬اآ ‪ ،‬وأن ی‪-‬ي إ ‪ C‬ا ‪ ،yP2‬وأن ی= ‪ 0‬ﺙ‪  5‬إ‪Bx‬ع د … ‬
‫
یت أوﺽ‪ .C‬وا ‪%‬ل أن ا ‪%‬آ ا ‪ /‬ا‪C /1‬ت‪ ‚H ،‬و(ة رآ‪  j‬وﺝ‪e‬‬
‫ا ‪%‬ی‪ ،‬ﺕ‪+‬را آ ا‪  % ،‬اﻥ‪ ( R+‬م ‪ F- 1886‬ﺕ ‪ 5 6‬أﻡ‪ /‬ﺝیة‪  0 .‬‬
‫م ‪ ،1889‬وه ا م ا ‪G‬ي اﺝ‪ ( e ( g/‬ری‪ j‬ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا‪1‬ول ا ‪ƒ - F‬ﻡ‪ /‬ا‪ / C‬ا ‬
‫= ‪ ‚ B R‬آ‪$‬ي ‪K‬غ م ‪  ،1900‬اﻥ
‪ ،$‬ﺹ‪ eK‬آﺕ و‪!-‬را‪ ،‬ی‪5C-‬‬
‫‪F‬آ ‪ ( f-‬ا ‪%‬آ ا ‪ ( /‬ﺝ‪ g /‬ان أور ﺕ=ی‪ .‬وت ا‪ Q/L‬ا‪ /‬م ا =ی‪ ،5‬ا ‪G‬ي‬
‫آن ‪ 0 K p‬ة أ‪U‬ء و ‪ e‬أ ء ^ ‪-
 ،+‬ا ا‪s‬ن ( ‪ ŽM‬اﻥ
‪ $‬و‪ /( .r‬أن‬
‫ﺕز إ  ‪ $‬ا ﺝد 
‪ /‬رآ‪ -‬ﺝی ( ‪ 0 +‬ا‪+1‬ر‪ ،‬ﺕدر اﻥ
‪‚ + $‬‬
‫ا ‪( ،y2‬ن ه‪G‬ا ا‪1‬ﺥ ‪ / ،‬ی( ‪/ ( 0 e‬زة ‪u‬ت‪ ،‬ی‪ 0 0/‬ا د ‪ B‬ﺕ‪F‬ﺥ ‬

‫‪90‬‬
‫ ا ‪ W‬ی‪ 0 0‬ا ‪ 5Cu e‬ا‪1‬م‪ .‬وآن اﻥ
‪ $‬ی‪ g‬ﻥ‪ r‬ا ‪%‬آ ا ‪ ( /‬آ^ ‪+‬‬
‫‪F‬د ﺕ‪ C‬ا ‪M‬ﺹ‪ .‬وآن ذ ? ی‪u-‬ق ‪ e‬ز آ‪ W‬ا‪ e ،‬آن ی‪  x‬ه‪G‬ا ا ‪ %‬ﻥ‪K‬ذ‬
‫ا ‪/‬رآ‪ =( ، -‬ا ‪ 0‬ا ‪/‬دئ و ‪ 0‬ﺥ‪ ŽP2‬آ^ ‪ .+‬و ‪ 5‬ی‪ 0‬ه ك ‪ +‬وا ‪5‬‬
‫ی!رك اﻥ
‪ ( $‬آ‪ e‬ا ‪ /‬و ‪ 5‬ی‚ ( ﺹ‪ CK %‬ا ‪/‬آ‪$‬ی‪ .‬و ﻥ! =‪8‬ت (‬
‫ا ‪ L%2‬ا‪/ 1‬ﻥ وا ‪-/‬وی وا ‪K‬ﻥ‪ ، -‬ووﺝ ‪ 0 -‬ا ‪ R‬أی‪ = ‚ U‬ﺝ‪/‬‬
‫ا ﻥ ـ»ا ن ا «‪ ،‬و ‪ e%P2‬أو ﺝ ‪C‬ﺕ‪ e‬ا ‪/‬رآ‪ 0 -‬ا‪8‬ن وا ﺕ‪0 u‬‬
‫وا ‪-‬یی ‪ 0‬وا اﻥ‪/‬آ ‪ 0‬وا ‪u‬ری ‪ 0‬وا ‪.0 2‬‬

‫وی‪ … M‬أﻥ‪-/ r‬ة ا ‪M‬ﺹ ا ‪/ C‬رآ‪ -‬ا و ا ‪ =( . K‬آن (‪e‬‬
‫ و ﺕ‪F e y/-‬ن ی=أ ا‪1‬دب ا ‪/‬رآ‪ -‬ا و ‪ eu‬ا‪1‬ﺹ ‪ ،‬و‪ ^UK‬ﺕ‪F‬ﺙ ‪ r‬دون ا‪r‬‬
‫ﺕ‪ //
K /
 R /‬ا‪ 0 5H ،38*//‬ا ‪K‬ذ ا ‪ ^PC‬ـ» رود
‪ 0 ،« //A //‬ﺕﺙ …‬
‫ا ‪B2‬ت ‪ g -‬ا ‪/‬رآ‪ -‬ا‪/ 1‬ﻥ و‪ 0‬ا ‪  ‚ u‬ا ی ا آﻥ‪ R‬أور ا ‪، u‬‬
‫و‪M‬ﺹ أ ‪/‬ﻥ و(ﻥ‪ ،-‬ﺕ‪ C f %‬ا ‪/‬رآ‪ -‬وا ‪%‬آ ا ‪ n + ( /‬ي ﻥ‪ 6‬رو ‪.‬‬
‫و( م ‪M 2 1889‬ﻥف ن ف إ اﻥ
‪ $‬و>‪  eBx‬ا ر ا
ی ا ‪G‬ي أﺥ‪G‬‬
‫یز و‪ f‬ا ‪%‬آ ا ‪W‬ری ا و ‪ .‬وآ‚ اﻥ
‪ 8= $‬ﺥﺹ ‪ 0‬ا ‪  -‬ا ‪M‬رﺝ = ‪2‬ی‬
‫‪1‬ول 
 رآ‪ -‬رو ‪ R‬ﺹراه 
‪ 
K /‬ا*‪.39‬‬

‫ون ی‪ 0‬اﻥ


‪ $‬ﺙ‪/‬ر ﻥ!‪ ex‬ا
ر‪ .‬و ‪ 0‬أ‪ R-‬ا‪6‬ﻡ‪ /‬ا‪ 5 ،/ C‬ی!رك ة‬
‫( أ‪/‬ل ‪p‬ﺕ‪/‬اﺕ‪ =( .C‬آن ی
‚ ا ‪/‬اﺥ‪B‬ت ا وی‪ K‬ﻥ‪!- e‬را ‪1‬و [? ا ‪G‬ی‪0‬‬
‫ی ن ‪ 0  0‬ﺕ‪ ( ،rG B‬ﺝ‪ g /‬أ‪+‬ر ا ‪ ،5‬دة ا ‪%‬آ‪ ،‬وی ‪/‬ﻥ‪1 e‬اث ا ‪،C‬‬
‫وی‪ -‬ن إ ا>(دة ‪ 0‬ﻥ‪K‬ذ‪ r‬وه ‪ .e‬و‪6 ^UK‬ة اﻥ
‪ $‬اآ‪ v R-‬ا‪$1‬اب ﻥ‪K‬ذا‬
‫ ( ا‪6‬ﻡ‪ //‬و(‪ .e R6‬و( أواﺥ ﺕ‪ ،e‬ﺕﺕ‪  R‬ذ ? ا ‪ ،DC‬ا =‪ 5P‬‬
‫ا ^ (=‪ g f‬ز‪/‬ء ا ‪$%‬ب ا ‪ ( - P‬آ^ ‪ v ،+‬ا ‪%/‬ذی‪ 0 K( .‬ر(‪ g‬اﻥ
‪$‬‬
‫ﺹﺕ‪
8 e‬ج ا ‪  /‬ﺝ‪/‬ح ا ‪/‬رآ‪ 0 -‬ا ‪K‬ﻥ‪ ( 0 -‬ا ‪ F-/‬ا ‪ BK‬وﻥ‪g+ r‬‬
‫ا و ري ﻥ‪ ،D‬ﺕاﺝ‪ g‬أم ا‪/ 1‬ن ا ‪ 0 0 (M/‬إدة ا ‪= ^/‬ﻥن ا ‪ /‬وئ‬
‫ ‪B‬اآ ‪ 0‬وﺥ‪ LK‬ة ‪ 
C‬ا ‪ =/‬ا وﺽ ‪8=/ C‬ت رآ‪ 0 j‬ﺹ‪/‬اع ا‪ /2‬ت ‪ /A‬‬
‫‪ ، 9///A‬ﺕ ? ا ‪8=/‬ت ا ﺕ ﺕ‪ = +‬ها ‪/‬أ ا ‪2‬اع ا ‪ =+‬ا ‪ -/‬ودآﺕری‬
‫ا و ری‪.‬‬

‫و ‪ 0‬اﻥ


‪ + $‬ا‪/ 1‬ﻥ ا ا ـ»ا‪ //‬ن ا‪- « //‬وه ا ‪ =/‬ا آ‪ C‬یم‬
‫ا‪K8‬ل ا ‪1 /‬ول ‪ 0‬أیر )‪ -(1890‬ﻥ‪  r‬ا ‪%‬آ ا‪ /1‬وأب ‪ 0‬ا‪1 L1‬ن‬
‫رآ‪ 5 j‬ی…   ا ‪ %‬ة !ه ‪F‬م ‪ e‬ذ ? ا ‪ C!/‬ا ‪G‬ي ی  ا ‪$‬اء وا ‪ -‬ان (‬
‫ا ‪ .jK‬و(  ‪ 0‬أن رآ‪ 5 j‬ی!‪ C‬إ‪ ( 8‬ا‪1‬وط ا‪1‬آ‪ W‬ﺕ= ‪ 0‬ا ‪%‬آ ا ‪ /‬و ‪5‬‬
‫یﺹ^ أﺙ ء ﺕ‪ e‬إ ا !  ا ا ‪ ،‬ﺹر اﻥ
‪ ،$‬ا ‪G‬ي آن ی ف … ا ‪ ( /‬أه‪ /‬‬
‫ا ی‪  ،‬ا ‪ 0 5H‬أﻥ‪ e‬آن ی‪F C=/‬ن ﺹی=‪ / ( e‬ی … ‪ ، 2M e‬ﺹر ( أواﺥ‬
‫ ﺕ‪ e‬واا ‪ 0‬أ‪ C‬دة ا ‪%‬آ ا‪ . /1‬و أ ‪ e‬أن ی= ‪ 0 ? G g‬ا‪1 5 -‬ول ة (‬
‫م ‪% > 1893‬ح أﺹ‪ eP‬وإ ‪ ،5C(%‬وذه‚ ‪$‬یرة ا ا‪1‬ور‪ =( .‬أﺥ‪G‬ت ا ‪ -/‬ات‬
‫وا‪8K8‬ت ا
‪/‬ه ی وا ‪K%‬وات ا ﻥ‪ 0 x e(  R/6‬ا ‪ 5% /6‬ا ‪+‬ر‬
‫ا ا‪% gP‬آ ا ‪  /‬م ‪ .1863‬و‪ ^ 0‬ذ ? أن ا=‪ g+= 8‬ا ‪ 6‬أ ‪8‬ﻥ
‪( $‬‬
‫ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا‪ ( /1‬زوری‪ g m‬أﻥ‪ e‬آن ‪ 8‬یی أن ین ( ‪ e‬أآ‪ ، 0 W‬و اآ‪= € K‬ء‬
‫ﺥ‪ 2 +‬ة ( ﻥ‪C‬ی ا ورة‪.‬‬

‫ أن ا ه إ دﺙ ( ذ ? ا ‪p/‬ﺕ‪ /‬ا ‪G‬ي ‪ rU‬اﻥ
‪ =( .$‬آن ا ‪$%‬ب‬
‫ی ‪ّ  u‬‬
‫ا‪8‬اآ ا ﻥ ی‪ g/‬ی[‪K G‬ذ 
وز ا ‪ ( %‬ا‪6‬ﻡ‪ ،/‬وآن یه ( ‪/ C‬رآ‪e -‬‬
‫وی‪+‬ح ر ا=‪B‬ل ﻥ ‪ (% ،‬أآ‪F( W‬آ‪ W‬ﻥ‪ %‬ا‪8‬اآ ‪-‬ا ‪ x‬ا‪ 1‬ا‪G‬ا‪.8‬‬
‫و ازي ‪ g‬ذ ? ا ‪$%‬ب زت 
‪ /‬رآ‪ -‬أﺥى ‪ RK‬ا‪1‬ﻥ‪6‬ر ‪ G‬ذ ? ا ‪ 0 %‬إ ‬
‫اﻥ‪%‬اف ا ‪$%‬ب ا‪8‬اآ ا ﻥ ‪ 0‬ا ‪ fM‬ا و ري‪ .‬و ‪ R x‬ﺕ ? ا ‪/
/‬‬
‫ا ‪ u2‬ة‪ = ،‬دة روزا آ‪/-‬رغ‪ ،‬أن ﺕ=^ ( ‪p‬ﺕ‪ /‬زوری‪ 0 .m‬ا ‪ ‚ +‬رد‪ .‬و ‪ 5‬ی‪p‬ی‪r‬‬
‫ ‪M‬ﻥف أی‪1 U‬ﻥ‪ e‬آن ی=ر‪ ،‬آ‪ /‬روى ‪U%‬ر اﻥ
‪ ،$‬أن ﺝ‪C‬د ﺕ ? ا ‪ 0 /
/‬ﺕ‪/W‬‬
‫و ‪ 0‬ﺕ‪%‬ز ﺕ=‪ .‬و آﻥ‪ R‬ه ك‪ ،g+ ،‬أب أﺥى‪ ،‬ی‪F‬ﺕ ( ‪ C x‬أن 
‪ /‬روزا‬
‫ آ‪/-‬رغ آﻥ‪ R‬ﺕ‪p‬آ  ﺹ‪8‬ﺕ‪ /6 / C‬ا ﻥ »و! ر
‪ « /‬ا آﻥ‪L / ( R‬‬
‫ ‪ K‬رود
‪ A‬ور‪ 
K /
  R‬ا*‪.‬‬

‫‪ - 38‬أول 
‪ /‬رآ‪ -‬رو ‪ ،‬و اﻥ!=‪ 0 R‬ا ‪ 5 6‬ا ! ي »ﻥرودﻥی ( «‪» .‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪- 39‬ﻥŽ ه‪G‬ا ا ‪=/‬ل‪ -‬ا را !ر  ( »ل رو « )‪ 0‬ﺕﺝ‪ ،( /‬دار ا ‪ ، +‬وت ‪» .1975‬ا ‪/‬ﺝ‪«5‬‬

‫‪91‬‬
‫‪ /C‬ی‪ 0 0‬أ‪ /
 RW ،‬آ‪/-‬رغ ‪$‬و ‪ $‬ﺕ‪ .‬ورُﺝ ‪ R‬روزا آ‪/-‬ر‬
‫ﻥ‪ C-K‬أن ﺕ‪u‬در ا ‪p/‬ﺕ‪ ./‬و ﺕ‪ R /%‬ﺕ ? ا>هﻥ أم ا‪6‬ﻡ‪ //‬آ ‪ ،C‬و‪U%‬ر اﻥ
‪ $‬ذاﺕ‪.e‬‬
‫و ‪ 5 C ،R C‬ﺕ‪ /U‬ﺽ‪/ 8 u‬رآ‪ j‬و‪8 8‬ﻥ
‪ $‬و‪B 8‬اآ ا ‪ ^ ، /‬ازدادت‬
‫ﺕ‪ ( / /2‬ی= ‪ ،C‬و ‪ C R‬و ‪ 0‬ﻥ‪ :C-K‬ف ﻥ= ‪ g‬ا‪6‬ﻡ‪ /‬وف ﻥ‪ C RW‬ﺹ‪. %‬‬
‫وه‪ rG‬ا ‪$ /‬ة  وﺝ‪ e‬ا ‪%‬ی ه ا آﻥ‪ R‬ﺕ‪ $ /‬روزا آ‪/-‬رغ ‪  H 0‬ا ‪0 K=W/‬‬
‫ا ‪ 0- P‬ا ‪$C‬ی ‪ 0‬ا ‪G‬ی‪ 0‬إذا د( ‪ 5C R‬ا ‪2/‬د( إ ا ﺥل إ ‪$‬ب ااآ وو ا ﺽ‪%‬ی‬
‫ ‪Q 5 6‬ه أو ( ‪ ،‬را إ ا ‪M‬وج ‪ 0‬ذ ? ا ‪$%‬ب‪ ،‬وإ ا‪[(8‬ت ‪ ،e‬وإ ا‪8‬ﻥ=ل‬
‫‪ 0‬ﺙ‪ 5‬إ ﺹ‪K‬ف ا ﺝازی‪ .‬إن ا ‪$%‬ب ‪ j‬ر داﺥ  ت ا ‪B‬ء‪ .‬إﻥ‪ e‬ی‪ 0 L F‬أ(اد‬
‫أ ء ید ن أ ﻥ‪ ،‬وه‪ ( 5‬ا ‪ /‬ك‪ ،‬ﺽت ﺝ ‪ .‬ه‪G‬ا أ ‪ ،5% e ،r-‬‬
‫ا ‪ 2‬ا = آ‪  /‬ا ‪ 2‬ا‪ ./1‬و ‪p‬ﺕ‪ /‬زوری‪ m‬ذاك‪ ،‬ا ‪G‬ي أﻥ‪$‬ل ‪MF K‬ص‬
‫‪n‬ﺥی‪W 0‬ا ‪ =8‬أن اﻥ‪%‬زوا إ ﺝﻥ‚ ا ‪K‬ﺽی ‪ ،0‬أو ^ ‪ x-‬إ ﺝﻥ‚ ا ﺝازی‪،‬‬
‫أﺙ‪ R‬روزا آ‪/-‬رغ أﻥ‪ B ( C‬ﺕ ‪G /‬ة رآ‪ j‬واﻥ
‪ َ W/ ،$‬أو [? ا ‪ 0 K=W/‬ا ‪W‬ری ‪= 0‬‬
‫ا ‪G‬ی‪ 8 0‬دور ‪ H 5C‬أن ی‪-‬وا ا ‪ =+‬ا   و ﻥ‪ C-K‬و ﺕ‪%‬ی^ ا ‪/‬ل ا ‪W‬ری ‪0‬‬
‫‪ 8‬إ ‪ 0 K=W‬وإﻥ‪ /‬إ ‪/‬ل ‪.0 K=W‬‬

‫ا‪ K‬اﻥ
‪BM ،$‬ف رآ‪= ،j‬رﺕ‪  e‬ا ‪ ^/‬إ ‪ 0‬ا ‪ -M‬وا ‪ 0 -‬ﺕ=ی‪n K( .‬ذار‬
‫‪ 1895‬آ‚ إ (ر ‪n‬د ر ‪ /C‬أر ( ‪ C‬إ ا ﺕ ‚ ا ‪G‬ي ی‪ … M‬أن ی=أ ‪ e‬ا ‪
/‬ان‬
‫ا ‪W‬ﻥ وا ‪ 0  W‬اأ‪ 0‬ل‪ .‬و( ﺕ ? ا ‪ =%‬أی‪ U‬آ‚ ﺕ‪ 
/ /C /‬ا ‪ . W‬وآن ی‪F C‬‬
‫أی‪ U‬ﺕری‪ m‬ا‪6‬ﻡ ا‪1‬و ‪ .‬و( إن ذ ? ا !ط ا ‪K‬ي أ ‪ e 5‬ض (رق  أﺙ‪r‬‬
‫ا ‪ %‬ة ( ‪n 5‬ب ‪.1895‬‬

‫ی رآ‪= ( j‬ة هی‪ ( R u‬ن ﺽی‪ y‬وا ‪ g‬زوﺝ‪ e‬و‪ .r K‬وی‪0 r L F‬‬
‫
 وا ‪ .f -‬و ‪ 0‬آ‚ ^ إ اﻥ
‪  e$ 0 $‬ااح ﺕ! ﻥ‪( ‚2‬ق ﺝث‬
‫رآ‪ ،j‬رد ‪ e‬اﻥ
‪F $‬ن ت رآ‪ j‬ی رﺽ‪ 0‬ذ ? رﺽ ﺝز‪ .‬و ‪ U 0‬اﻥ
‪،$‬‬
‫آﻥ‪ R‬دة إاق ا
‪/W‬ن أت ﺕرج‪ ‚ +( .‬أن ﺕ‪%‬ق ﺝ‪ eW‬وأن ی = رده ( ا ‪.%‬‬
‫وأﺙ و(ﺕ‪ Rx e‬ﺕ‪-‬ؤ‪8‬ت ل إذا آن ی ‪ u‬أو ‪ 8‬ی ‪ u‬ﺕ ‪ e[ ! G K‬ا‪1‬ﺥ ة‪ ،‬إذ ارﺕ‪F‬ى‬
‫ ‪ v‬ا (ق ا‪/ 1‬ن ﻥ‪ jK‬رأي ‪ 0‬ییون ا م ﺕ‪%‬ی^ ا ‪ -‬ا ‪/%‬اء ( إ =ة‪،‬‬
‫‪ g‬أﻥ‪2‬ب ‪/‬ﺕ (‪ 0 BU‬ذ ?‪ .‬و‪ 0- 0‬ا ‪ %‬أن ر( ‪n‬ﺥی‪ 0‬أﺹوا  ﺽورة‬
‫اام إرادة ا ‪ .(/‬و ه‪G‬ا ا ‪ %‬اق ﺝ‪/W‬ن اﻥ
‪ ،$‬وأ = ‪ R‬ا ‪/‬ة ا ‪%/‬ی ‬
‫رد‪ % ( r‬ا !‪/‬ل‪.‬‬

‫ = ﺕك ا ‪2‬ی=ن ﻥ‪2‬ب أآ‪ W‬دی‪ 0 /‬ا ‪2‬ان‪ ،‬وأ ‪ w‬وأ(‪ 0 y2‬أي هة ‪ :‬ا ‪%‬آ‬
‫ا !  ا‪ /1‬و ری ا ﺕ‪ ، -‬ﺕ‪ R%‬رای ا ‪/‬رآ‪ -‬وا !  ا ‪W‬ری‪ ،‬ﺕ
‪r‬‬
‫اﻥ‪2‬ر ا ‪W‬رة ا‪8‬ﺝ‪ /‬ا ﻥ ‪ .‬ﺕآ  ‪ DC‬ا ‪ %‬ا ‪ ،/‬وا ا‪8‬اﺕ
 وا ?‬
‫ا ‪W‬ری ‪ .0‬ﺕآ آ ‪$‬ا ‪ 8‬ی=ر ‪ 8 0/W‬ﻥ‪$‬ال ﺕ‪u‬ف ‪ e‬رس ا ا‪ g‬ا ‪  f %/‬و ‪.e/CK‬‬

‫ = (ﺕ‪ /C‬دة واة‪ =( .‬ﺥه‪ /‬ا ‪%‬ر ى ا‪C /C-‬ب ﺹ‪ K‬ا ‪W‬رة‪ ،‬ورآ‬
‫=‪ ( f-‬ل ( ه‪ rG‬ا ‪W‬رة‪ 5 C ،‬ﺕ‪ 0‬إ‪ 8‬ا ‪W‬رة ا ﺝازی‪ ،‬و ‪ 5‬ی= ‪ /C v‬أن ی ! إ ‬
‫ ‪ 0‬ا ‪W‬رة ا‪8‬ﺝ‪ ، /‬إ  ‪ 0‬ا ‪W‬رة ا و ری‪ 0 .‬رو‪ /C‬ﺕ‪%‬م (ق ﺙرﺕ ‪ ،‬و(‬
‫ا ‪C‬ی ا ‪=/‬ب ‪W‬رة ا‪8‬ﺝ‪ /‬ا ﻥ یوي ا اء ا
‪ C‬ا ‪G‬ي أ‪ ^ r= x‬ﺥ‪ -/‬و ‪0‬‬
‫‪» :‬ی و ری ﺝ‪ g /‬ا ان‪ ،‬اﺕ‪%‬وا!«‪.‬‬

‫‪92‬‬