CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE DISCIPLINA : PROIECTE DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR LA SC CONTAB SRL

Cadrul didactic îndrumător:

Bucuresti, 2009-2010

1

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL

CUPRINS : INTRODUCERE :…………………………………………….…………pag04 CAP.I. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 1.1. Contabilitatea cheltuielilor:………………………………….....pag06 1.2.Cheltuieli cu materii prime, materiale şi mărfuri:………….…pag11 1.3.Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi:……..…pag15 1.4.Cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele assimilate..…pag17 1.5.Cheltuieli cu personalul …………………………………………pag.18 1.6.Alte cheltuieli de exploatare………………………………………pag.18

Cap.II. Studiu de caz, privind cheltuielile la SC CONTAB SRL 2.1 Descrierea Societăţii Comerciale:…………………………..…pag20 2.2. Monografie cheltuieli:………………………………………...…pag23 CONCLUZII:……………………………………………………………….pag27 Bibliografie:……………………………………………………………..…pag29

INTRODUCERE :
Contabilitatea a apărut pe o anumită treapta de dezvoltare a socetatii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi materializata cheltuita şi rezultatele producţiei şi schimbului.

2

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL

Ea a izvorât din cerinţele activităţii practice şi s-a perfecţionat continuu ca o consecinţă firească a dezvoltării relaţiilor economice de producţie şi de schimb. Prima definiţie data contabilităţii aparţine italianului Luca Paciolo, fiind formulată în lucrarea să “Summa de Arittmetica, Geometria, Propotioni et Proportionalita’’ care a apărut în Veneţia în anul 1494. El analizează contabilitatea ca un ansamblu de principii şi reguli privind înregistrarea în partida dublă a averii ce aparţine unui negustor, precum şi la toate ce aparţin acestuia, în ordinea în care au loc. În concepţia sa, partida dubla este definită prin prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital. Fiecare mişcare sau tranzacţie intervenită în masa averi implicid a capitalului este reprezentată ca un raport dintre primire şi dare , respective intre debitor , cel care primeşte valoarea şi creditor , cel care o avansează . Contabilitatea este astăzi o ştiinţă economică specializată în gestiunea valorilor separate patrimonial inclusă în familia ştiinţelor sociale. De aceea, împreună cu alte ştiinţe de aceeaşi vocaţie, sunt tratate ca o grupă distinctă de ştiinţele economice generale. Obiectul contabilităţii consta în evidenţă , calculul ; analiza şi controlul raporturilor de schimb dintre alocarea şi finanţarea , destinaţia şi provenienţa , utilizarea şi reproducţia valorilor econo mice separate patrimonial , cu dezvăluirea situaţiei nete şi financeare a patrimoniului , precum şi a rezultatelor obţinute. În present actul normativ de bază care reglementează modul de organizare şi de conducere a evidentei contabile este Legea Contabilităţii nr.82/1991. acest act normativ conţine reglementări unitare cu privire la organizarea sistemului contabil din România atât pentrun agenţii economici cât şi pentru celelalte entităţi, inclusive pentru instituţiile publice. Pentru agenţii economici evoluţia sistemului contabil a cunoscut schimbări structurale importante marcate prin: -H.G. nr.704/1994 – odată cu aprobarea Regulamentului de aplicare aLegii Contabilităţii a apărut şi planul de conturi aplicabil tuturor agenţilor economici; -O.M.F.P. nr.94/2001 – aprobă Reglementările contabile cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile unităţilor economice care îndeplinesc criteriile de mărime menţionate în actul normativ; -O.M.F.P.nr.306/2002– aprobă reglementările contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene aplicabile unităţilor economice care se situează sub limita stabilită, considerate că fac parte din întreprinderile mici şi mijlocii care au intrat în vigoare la 1.ianuarie.2003.

3

3512/2008 Se poate afirma că o dată cu aplicarea ultimelor patru acte normative . utilaje etc. materii prime şi materiale. desfăşurarea ritmică a activităţii. -Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. Un rol important revine activităţilor ce ţin de exercitarea funcţiunii financiar-contabile cu privire la contractarea creditelor în momentele potrivite pentru desfăşurarea normală a producţiei.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL -Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. . Importanta gestiunii financiare nu se mărgineşte numai la sferă de activitate internă a întreprinderii.Motto: . în asigurarea fondurilor necesare pentru salarii. cu modificările şi completările ulterioare. sistemul contabil romanesc al agenţilor ecomomici a fost reformat răspunzând atât necesitaţilor de informare a utilizatorilor cât şi cerinţelor de armonizare cu Directivele Europene şi cu Standardele internaţionale de Contabilitate. nr. M. Contabilitatea este una din cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o folosească în gospodăria să. încasarea creanţelor. nr. datoriilor şi capitalurilor proprii.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor. va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2010. . 1752/2005 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Of. Of.Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.. 3055/2009-pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. . 2. dimensionarea corectă a rezervelor etc. Funcţiunea financiar-contabila are implicaţii în activitatea generală de gestiune. M. semnalează fenomenele care influenţează nivelul profitului şi reducerea costurilor etc. nr. 704 din 20 octombrie 2009. urmăreşte utilizarea eficientă a resurselor.Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1080 bis din 30 noiembrie 2005. înregistrarea şi evidentă în expresie valorica a activităţii economice din cadrul întreprinderii.” Gestiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activităţilor prin care se realizează obiectivele privind obttinerea şi folosirea mijloacelor financiare necesare desfăşurării normale a producţiei. M. Of. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009. Procurarea şi mai ales utilizarea fondurilor se realizează prin nesfârşitul lanţ al 4 . folosirea judicioasă a disponibilităţilor băneşti.

importanta producţiei şi destinaţia acesteia . În această sferă se includ toate deciziile legate de realizarea investiţiilor şi finanţarea acestora.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL operaţiunilor băneşti. . În acest sens. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR 5 . care în expresie valorica poartă denumirea de cheltuieli . care sunt în acelaşi timp şi factori importanţi în organizarea contabilităţi . efectuarea de lucrări şi prestarea de servicii . creşterea şi consolidarea patrimoniului întreprinderii.cheltuielile . poarta denu-mirea de costul producţiei . Procesul de producţie şi desfacere a bunurilor materiale. În vederea organizării corespunzătoare a evidentei cheltuielilor de producţie trebuie cunoscute mai multe elemente . evidenta producţiei şi a cheltuielilor. precum şi repartizarea şi utilizarea profitului realizat. clasificate după criterii . Totalitatea cheltuielilor efectuate de in-treprindere pentru producerea de bunuri materiale . funcţiunea financiar-contabila are rolul de a asigura apărarea. În strânsă legătură cu celelalte funcţiuni ale întreprinderii. cum sunt : . necesita consumuri de muncă materializata şi munca vie. marea majoritate a fluxurilor băneşti din economie este tranzitata de gestiunea financiară a întreprinderii. CAP.I. lucrărilor sau serviciilor .

adică pe obiecte de calculaţie. vânzarea şi încasarea contravalorii de la clienţi. 1 . Fundatiei Romania de Maine. Ed. Cheltuielile reprezintă expresia bănească a consumului de muncă vie şi materializata determinat de obţinerea şi desfacerea bunurilor materiale. lucrare său serviciu obţinut.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 1. precum şi ponderea diferită a fiecărei cheltuieli la realizarea obiectului de activitate al unităţii este necesară o cunoaştere în detaliu a structurii costului fiecărui produs.1 Dacă termenul generic de "cheltuiala" are în vedere totalitatea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea procesului economic la nivelul unei întreprinderi. executarea de lucrări şi prestarea de servicii. Recuperarea cheltuielilor ocazionate de obţinerea unui bun. impune o delimitare a cheltuielilor în timp şi spaţiu. o altă parte se depreciază. Indiferent de modul de utilizare. iar analiza fiecărei componente din structura costului şi găsirea modalităţilor specifice de reducere a acestuia reprezintă o cale de creştere a eficienţei activităţii desfăşurate şi deci. 2007. Având în vedere gamă foarte variată de cheltuieli care concura la realizarea producţiei unui agent economic. O parte din aceste elemente se consuma în procesul de producţie sau comercializare al unităţii patrimoniale. De aceea.1. Ionescu Cicilia . 6 . costul se referă la acele cheltuieli ocazionate de obţinerea unui anumit obiect al producţiei materiale din gama de activitate a agentului respectiv. De aceea. Contabilitatea cheltuielilor Realizarea obiectului de activitate al fiecărui agent economic impune utilizarea tuturor elementelor ce compun procesul muncii (obiectele muncii. Bucuresti. este utilă gruparea cheltuielilor de exploatare în funcţie de diferite criterii. determinarea costului producţiei obţinute. precum şi o localizare a lor pe obiecte ale producţiei materiale. mijloacele de muncă şi forţa de muncă). obţinerea unor rezultate financiare superioare concurenţilor.baze si proceduri. iar altele trebuie să fie remunerate. prestarea unui serviciu sau executarea unei lucrări se realizează prin includerea lor în costul producţiei obţinute. ca obiectiv al contabilităţii de gestiune din fiecare unitate patrimoniala.Contabilitate . mijloacele materiale şi băneşti şi forţa de muncă folosită în procesul economic al întreprinderii generează cheltuieli de exploatare.

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Determinarea ponderii fiecărui tip de cheltuială în structura costului prezintă importanţă. Editura Universitara. II. contribuţia la asigurările sociale aferenta acestora şi ajutorul de şomaj.Cheltuieli cu munca materializata. vol. I si II. Contabilitatea societatilor comerciale. Bucuresti. . . După natura mijloacelor consumate. Bucuresti.adică acele cheltuieli legate indisolubil de executarea unui anumit produs. care se împart la rândul lor în: A) cheltuieli comune . .Cheltuieli ale producţiei auxiliare. Astfel cheltuielile de producţie pot fi grupate după mai multe criterii. Fundaţiei România de Mâine. 2009 sau editiile anterioare.baze şi proceduri. şi anume: I. III. salarii de bază ale muncitorilor direct productivi etc. cheltuieli ce pot fi individualizate pe produs în momentul efectuării lor. comandă sau lucrare.Cheltuieli ale producţiei anexe. Ed. 2 Ristea Mihai si colab. Fundatiei Romania de Maine. 2007. cheltuielile de producţie se împart în: . . ca aparţinând unor rezultate precise ale activităţii desfăşurate cum ar fi: consumul de materii Prime şi materiale directe. amortizări. IV.acele cheltuieli generate de executarea simultană a mai multor produse sau locuri de fabricaţie comune diferitelor produse sau lucrări (reparaţii. Ionescu Cicilia . Ed.acestea aparţinând activităţii de ansamblu. întrucât eforturile de diminuare a costurilor de exploatare trebuie să vizeze reducerea acelor cheltuieli care deţin ponderea cea mai mare.Cheltuieli indirecte . În funcţie de compatibilitatea momentului efectiv al efectuării cheltuielilor de producţie cu perioada de gestiune pe care acestea le afectează: . grupe de produse şi activităţi direct productive)2 Cheltuielile de producţie se împart în: . 7 .. .Cheltuieli cu munca vie.Cheltuieli ale producţiei de bază. Bucureşti.Cheltuieli curente ale perioadei curente . salariile personalului indirect productiv. 3 .aparţinând unei anumite secţii de producţie.3 B) cheltuieli de interes general .baze si proceduri. După felul activităţii. 2007. În funcţie de posibilitatea individualizării lor pe obiecte de calculaţie (produse.Contabilitate .Cheltuieli directe . Ionescu Cicilia Contabilitate .acestea sunt efectuate şi se includ în totalitatea lor în costul efectiv al producţiei din perioada respectivă. cheltuielile de producţie se grupează în: .

acestea sunt efectuate în perioada curentă. . carburanţi 3.Contabilitate . VI. 2007. Cheltuieli financiare 7. Alte cheltuieli În cadrul lor este necesară o a doua separaţie a cheltuielilor pe activităţi fundamentale cum ar fi: A) activitatea de producţie.baze si proceduri.Cheltuieli preliminate .care nu depind de volumul producţiei. servicii şi activităţi.Cheltuieli anticipate . numai în lunile în care s-au efectuat de fapt cheltuielile ca atare. combustibil. dar privesc producţia perioadelor viitoare de gestiune în ale căror costuri se includ treptat pe măsură ajungerii lor la scadenţă. amortismente) . V.5 4 .CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL . Amortizări 5. dar care trebuie incluse în costul perioadei curente.care depind de volumul producţiei. 8 . Bucuresti. dar şi pe grupe de produse. Ionescu Cicilia . După comportamentul cheltuielilor faţă de volumul producţiei întâlnim gruparea cheltuielilor în: . Fundatiei Romania de Maine.(denumite şi rezerve) sunt acele cheltuieli care urmează a fi efectuate în perioadele viitoare de gestiune. Ed. prin îmbinarea "elementelor de cheltuială" cu "articolele de calculaţie" care să permită în final şi calculaţia costurilor pe ansamblul producţiei. lucrări.4 Structura cadru pentru organizarea evidentei cheltuielilor de producţie şi a celor de circulaţie o reprezintă cea oferită de "elementele de cheltuieli" şi anume: 1. B) activitatea comercială. C) administraţia generală.Cheltuieli variabile . chirii. . Servicii externe 6. Energie. Cheltuieli de personal 4.Cheltuieli fixe (abonamente. Materii prime şi materiale 2. evitându-se prin aceasta încărcarea costului produselor cu sumele respective. Criteriul de bază în procesul de formare a costurilor se referă la sistematizarea cheltuielilor de producţie în funcţie de natura lor. produse.

Impozitul pe clădiri. costul de achiziţie al materialelor nestocate trecute direct asupra cheltuielilor. Cheltuieli privind consumurile de materii prime.Cheltuieli financiare. transportul de bunuri şi personal. servicii bancare şi altele. costul de achiziţie al animalelor şi păsărilor.Cheltuieli cu impozitul pe profit. I si II. precum şi costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor. combustibilul. 5. cheltuieli de protocol. 9 . ca de exemplu: impozitul suplimentar pe salarii. 4. costul de achiziţie Al energiei şi al apei consumate. costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate sau uzura acestora. contabilitatea cheltuielilor se ţine pe categorii de cheltuieli. deplasări. materiale auxiliare. Contabilitatea societatilor comerciale. 2009 sau editiile anterioare. taxele şi vărsămintele asimilate suportate de unitatea patrimoniala. vol. Editura Universitara. studii şi cercetări inclusiv sumele plătite pentru contracte de cercetare. 2.Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele. precum şi cheltuieli cu alte servicii executate de terţi colaboratori cum ar fi: comisioane şi onorarii. contribuţia unităţii la asigurările sociale şi contribuţia pentru ajutorul de şomaj. alte impozite. după natura lor. Bucuresti. Alte cheltuieli de exploatare cum ar fi: pierderi din creanţe şi altele. care se grupează astfel: . cotele prevăzute de lege pentru constituirea fondului special de Cercetare-dezvoltare şi a fondului special pentru asigurările sociale ale ţărănimii etc. redevenţe. locaţii de gestiune şi chirii.Cheltuieli de exploatare. taxa asupra mijloacelor de transport. .. posta şi taxe de telecomunicaţii. seminţe şi alte materiale consumabile. Cheltuieli cu personalul care îmbraca formă: salariilor şi alte drepturi de personal. asigurările şi protecţia socială.. materiale de plantat.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Regulamentul privind aplicarea Legii Contabilităţii precizează că. . taxe şi vărsăminte asimilate cum sunt: taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat. piese de schimb. reclamă şi publicitate.Cheltuieli excepţionale. . detaşări şi transferări. 3. A) Cheltuielile de exploatare cuprind: 1. 5 Ristea Mihai si colab. . Cheltuieli cu impozitele. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi cum ar fi: Întreţinere şi reparaţii.

1. E) Cheltuieli cu impozitul pe profit . ponderea cheltuielilor de această natură este foarte mare. determinat potrivit legii. penalităţi. ajungându-se în unele ramuri până la 80% din total. 6 . pierderi din vânzarea titlurilor de plasament. amenzi. C) Cheltuieli excepţionale reprezentând acele cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normală.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL B) Cheltuieli financiare care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii. amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi provizioanele reglementate.Cheltuieli cu materii prime. dobânzile curente aferente împrumuturilor primite şi altor datorii privind exerciţiul în curs. diferenţe nefavorabile de curs valutar din operaţiunile curente şi disponibilităţile în devize.baze si proceduri. în funcţie de obiectul de activitate al fiecăreia.2. 2007. Fundatiei Romania de Maine. De aceea. curentă a unităţii patrimoniale şi se referă fie la operaţii de gestiune cum ar fi: despăgubiri.Contabilitate . provizioanele pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie. precum şi alte cheltuieli financiare. provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli. 10 . materiile prime şi materialele constituie baza materială a procesului de exploatare al agenţilor economici producători. sconturile acordate clienţilor.6 D) Cheltuieli cu amortizările şi provizioanele care includ: amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale. provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament. Ed. fie că se referă la operaţiuni de capital cum ar fi: Valoarea contabilă a imobilizărilor cedate şi alte cheltuieli excepţionale. Bucuresti. donaţii şi subvenţii acordate (inclusiv donaţiile efectuate în scopuri umanitare) şi pierderi din debitori diverşi. Ionescu Cicilia .cuprinde impozitul calculat asupra profitului. provizioanele pentru deprecierea creanţelor. Natura materiilor prime şi materialelor utilizate în procesul de exploatare este foarte variată şi diferită de la o unitate patrimoniala la alta. materiale şi mărfuri În general.

Cheltuieli cu studiile și cercetările 7 Ristea Mihai si colab. Reduceri comerciale primite 61. Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. Contabilitatea societatilor comerciale. Având în vedere rolul acestor cheltuieli în procesul de producţie şi de comercializare a bunurilor materiale. Cheltuieli privind animalele și păsările 607.CONTURI DE CHELTUIELI 60. Bucuresti. Cheltuieli cu materiile prime 602. Este un cont de activ care se debitează cu valoarea la preţ de înregistrare a materiilor prime eliberate în consum sau constatate lipsa la inventariere şi neimputabile. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Cheltuieli privind energia și apă 606. Cheltuieli cu primele de asigurare 614. Cheltuieli privind piesele de schimb 6025. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603. Cheltuieli privind ambalajele 609. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. la nivelul acestora. Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 612. ca şi ponderea însemnată pe care o deţin în structura costului. precum şi diferenţele de preţ aferente. executării de lucrări sau prestării de servicii către terţi. Cheltuieli privind combustibilii 6023. Cheltuieli privind mărfurile 608. se utilizează pentru evidenţa lor în contabilitate mai multe conturi. vol.. Cheltuieli privind furajele 6028. şi anume: Contul 600 "Cheltuieli cu materiile prime" ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de consumul de materii prime în activitatea de producţie. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601. în scopul obţinerii de produse finite şi semifabricate. ponderea cea mai mare în structura cheltuielilor de comercializare revine celor determinate de costul aprovizionării mărfurilor vândute.7 CLASA 6 . 2009 sau editiile anterioare. a lucrărilor şi a serviciilor. locațiile de gestiune și chiriile 613. Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat 6026.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Dacă ne referim la agenţii economici din domeniul circulaţiei mărfurilor. Editura Universitara. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI 611. I si II. 11 . Cheltuieli cu redevențele. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022.

Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător 654. taxe și vărsăminte asimilate 64. Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicațîi 627. Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6456.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 62. Cheltuieli de protocol. Cheltuieli din diferențe de curs valutar 666. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 652. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 644. Cheltuieli privind activele cedate și alte operațîi de capital 6588. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. Pierderi din creanțe legate de participațîi 664. Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate 665. Despăgubiri. Alte cheltuieli de exploatare 6581. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială 65. Cheltuieli cu deplasări. Alte cheltuieli de exploatare 66. Cheltuieli cu colaboratorii 622. Cheltuieli cu alte impozite. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641. detașări și transferări 626. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate 6641. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 628. Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal 625. Cheltuieli privind dobânzile 667. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6642. Contribuția unitățîi pentru ajutorul de șomaj 6453. CHELTUIELI FINANCIARE 663. TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 635. Cheltuieli cu salariile personalului 642. Contribuția unitățîi la primele de asigurare voluntară de sănătate 6458. Cheltuieli privind sconturile acordate 668. Cheltuieli privind asigurările și protecția socială 6451. reclamă și publicitate 624. Pierderi din creanțe și debitori diverși 658. Alte cheltuieli financiare 12 . amenzi și penalități 6582. Donațîi acordate 6583. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI 621. Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 623. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 63. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii 645. Contribuția unitățîi la asigurările sociale 6452. Contribuția unitățîi la schemele de pensii facultative 6457. Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților 643.

Cheltuieli cu impozitul pe profit 698. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor 69. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6868. Nr. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6812. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6864. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare 68. 766 bis/10. PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681. eventualele cheltuieli ocazionate de operaţiile de aprovizionare se evidenţiază mai întâi în conturile de 13 . Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6814. Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus Se utilizează conform reglementărilor legale.2009 6813. materialele şi mărfurile diferă în funcţie de sistemul de inventar utilizat pentru organizarea contabilităţii stocurilor.XI. De asemenea.În cursul exerciţiului. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 114 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 686. Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare 6863. Reflectarea în contabilitate a cheltuielilor cu materiile prime. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671. Cheltuieli de exploatare privind amortizările. PARTEA I.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 67. . şi anume: A) în cazul inventarului intermitent: . toate aprovizionările cu valori materiale de natura celor menţionate se înregistrează direct în conturile de cheltuieli specifice. pe baza documentelor primite de la furnizori şi a documentelor întocmite la recepţie. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE 691. provizioanele și ajustările pentru depreciere 6811.La începutul fiecărei perioade de gestiune se înregistrează pe cheltuielile de exploatare valoarea stocurilor de bunuri constatate la sfârşitul exerciţiului anterior prin inventariere şi pe baza datelor oferite de contabilitatea de gestiune.

Ed. ieşirile de animale şi păsări se înregistrează în contabilitate identic cu cheltuielile privind materiile prime. materialele consumabile şi mărfurile. Bucuresti. consumului de energie şi apă. în conturile de stocuri specifice.8 1.Contabilitate . materialelor nestocate. De aceea. Ionescu Cicilia . 2007. material sau mărfuri şi se înregistrează în contabilitate prin debitul contului de stocuri specific şi creditul contului de cheltuieli.baze si proceduri. Celelalte categorii de cheltuieli de natura baracamentelor şi amenajărilor provizorii. Concomitent. . unităţile patrimoniale intra în relaţii directe cu terţii pe linia asigurării de lucrări şi servicii specializate. pe baza documentelor primare şi centralizatoare. se înregistrează consumurile sau ieşirile din cursul perioadei. 8 . pentru asigurarea eficienţei activităţii desfăşurate.Aprovizionările de valori materiale se înregistrează. iar la sfârşitul perioadei de gestiune. corespunzător naturii stocului. asupra aceloraşi locuri de cheltuieli se înregistrează şi diferenţele de preţ aferente. după care se includ în aceleaşi conturi de cheltuieli în care au fost înregistrate şi bunurile materiale achiziţionate.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL diferenţe de preţ.La sfârşitul perioadei de gestiune se determina prin inventariere valoarea stocului final din fiecare materie primă. 14 . Fundatiei Romania de Maine. proporţional cu valoarea ieşirilor.3.Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi Complexitatea proceselor economice şi financiare ce se desfăşoară la nivelul agenţilor economici din sfera producţiei şi circulaţiei mărfurilor face imposibilă asigurarea tuturor lucrărilor şi serviciilor necesare obţinerii şi realizării producţiei din interiorul întreprinderii. în cursul perioadei de gestiune. B) în cazul inventarului permanent: . pe conturile de Cheltuieli corespunzătoare naturii bunurilor ieşite.

15 .CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Deşi aceste lucrări şi servicii nu deţin o pondere însemnată în totalul cheltuielilor unui agent economic. Acest cont se debitează cu cheltuielile de natura redevenţelor. aferenta exerciţiului în curs. Este un cont de activ şi se debitează cu valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare executate de terţi. precum şi a altor cheltuieli similare. Este un cont de activ şi înregistrează în debit sumele datorate privind comisioanele şi onorariile. suportate de întreprinderi în baza contractelor încheiate cu aceştia. debitându-se cu sumele datorate colaboratorilor pentru prestaţiile efectuate. comisioanele de intermediere. Este un cont de activ care înregistrează în debit valoarea primelor achitate conform contractelor de asigurare. conform listelor de plată înregistrate de către agenţii economici. Pentru a se asigura contabilitatea distincta a fiecărei categorii de lucrări şi servicii furnizate de terţi se utilizează mai multe conturi specifice şi anume: Contul 611 "Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii" ţine evidenţa cheltuielilor de această natură. ele prezintă o importanţă deosebită pentru economia fiecărei firme. aferente perioadei de gestiune. expertizare. Este un cont de activ care se debitează cu valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de către terţi. Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" evidenţiază cheltuielile cu primele de asigurare stabilite prin contract şi suportate de agenţii economici. printr-o mare diversitate. locaţiilor de gestiune şi chiriilor datorate de către unităţile patrimoniale. Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele. Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" evidenţiază cheltuielile de această natură. aferente exerciţiului în curs. locaţiile de gestiune şi chiriile". Este un cont de activ. executate de terţi şi suportate de unităţile patrimoniale. onorariile de consiliere. Contul 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările" asigura evidenta cheltuielilor ocazionate de procurarea de studii şi plata contractelor de cercetare. Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament. aferenta exerciţiului în curs. caracterizânduse în acelaşi timp. contencios.

reclamă şi publicitate.Cheltuieli cu impozitele. referitoare la perioada de gestiune.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Contul 623 "Cheltuieli de protocol. Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări. Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" este un cont de activ şi se debitează cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii datorate de către unităţile patrimoniale. taxele şi vărsămintele asimilate a) impozitul suplimentar datorat. Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" evidenţiază în contabilitate valoarea cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate. Este un cont de activ şi se debitează cu valoarea facturilor datorate furnizorilor sau a celor achitate din avansuri de trezorerie pentru transportul de bunuri şi personal. aferente exerciţiului în curs. Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" este un cont de activ şi se debitează cu sumele datorate de unitatea patrimoniala pentru alte servicii executate de terţi. potrivit legii bugetului de stat. detaşări şi transferări" este un cont de activ şi se debitează cu sumele datorate furnizorilor sau cheltuielile ocazionate de deplasări. suportate de unitatea patrimoniala. detaşări şi transferări decontate. 1.4. Este un cont de activ care se debitează cu valoarea serviciilor bancare plătite de agenţii economici. reclamă şi publicitate" este un cont de activ şi înregistrează în debit valoarea facturilor datorate sau achitate cu privire la acţiunile de protocol. aferente exerciţiului în curs. pentru depăşirea fondului de salarii admisibil: 16 . Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal" ţine evidenţa cheltuielilor privind transportul de bunuri şi de personal executate de către terţi şi suportate de unităţile patrimoniale.

TVA colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal sau predate cu titlu gratuit. sub formă de contribuţii la: fondul special pentru sănătate (excepţie 4311 = 447). impozitul pe terenuri. taxe şi vărsăminte asimilate = 4426 TVA . destinate fondurilor speciale.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 635 asimilate = 444 Impozitul pe salarii Cheltuieli alte impozite. taxe şi vărsăminte 1. taxe şi vărsăminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice sub formă de : prorata din TVA deductibilă devenită nedeductibilă.deductibilă 4427 TVA .5. alte impozite şi taxe: 635 asimilate 446 Alte impozite. diferenţele de preţ la gaze şi ţiţei obţinute din producţia internă. taxe şi vărsăminte c) datorii şi vărsăminte de efectuat la alte organisme publice.Cheltuieli cu personalul 17 . fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice: 635 = 447 Fonduri speciale taxe şi vărsăminte asimilate Cheltuieli cu alte impozite. taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat. precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură. cea aferentă lipsurilor peste normele legale. impozitul pe clădiri. taxe şi vărsăminte b) impozite.colectată Cheltuieli cu alte impozite.

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL La această grupă de cheltuieli sunt contabilizate: cheltuielile cu salariile personalului. amenzilor şi penalităţilor datorate sau plătite.Alte cheltuieli de exploatare Prin grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" se înregistrează cheltuielile ocazionate de pierderile din creanţe suportate de întreprindere. Colectarea cheltuielilor generează înregistrarea: 65 Alte cheltuieli de exploatare 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 3xx Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie 448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statuluii 451 = 267 Creanţe imobilizate 18 . protecţie socială şi conturi = 42 Personal şi conturi asimilate 1. valoarea donaţiilor şi subvenţiilor şi sponsorizările acordate. scoşi din evidenţă. valoarea despăgubirilor.6. valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabili. cheltuielile privind contribuţia întreprinderii la asigurările sociale şi contribuţia întreprinderii la fondul de şomaj Înregistrarea contabilă este de formă: 64 Cheltuieli cu personalul 43 Asigurări sociale. pierderile din lichidarea dobânzilor şi creanţelor.

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Decontări în cadrul grupului 461 Debitori diverşi 512 Conturi curente la bănci 531 Se mai includ în categoria altor cheltuieli de exploatare. pierderile determinate de răscumpărarea propriilor acţiuni ect. Înregistrarea cheltuielilor se face prin formulă: 65 Alte cheltuieli de exploatare 21 Imobilizări corporale 26 Imobilizări financiare 502 Acţiuni proprii 505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate = 20 Imobilizări necorporale 19 . precum valoarea neamortizată a activelor amortizabile şi valoarea contabilă de intrare a activelor imobilizate neamortizabile cedate sau scoase din evidenţă. cheltuielile rezultate din operaţii de capital.

coferind asociatului unic dreptul de a şi primi dividentele. Actul constitutiv al societăţii cuprinde următoarele elemente principale: C&G EXPERT ACCOUNTING SERVICES. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA : 20 . Forma juridică a societăţii este de Societate cu Răspundere Limitată.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Cap. persoana juridică de nationaliatate romana îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile în vigoare şi cu statultul societăţii. În prezent îşi desfăşoară activitatea de prestări servicii în Bucuresti.II. FORŢA DE MUNCĂ: Societatea va putea angaja personal cu contract de muncă. Aportul asociatului unic la capitatalul social nu este purtător de dobândă. cu drepturi şi puteri depline.în condiţiile codului muncii este stabilit de către conducerea firmei.1 Descrierea Societăţii Comerciale Societatea a luat fiinţă în anul 2006. cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi regimului de asigurări sociale. de către asociatul unic. îndeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat. Încă de la început s-a declarat că societate comercială plătitoare de TVA . având CODUL UNIC de înregistrare RO22086500. Are în prezent 50 de salariaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Părţile sociale sunt egale ca valoare şi indivizibile. Studiu de caz. ADMINISTRAREA ŞI PREZENTAREA : Societatea este administrată şi reprezentată. CAPITALUL SOCIAL : Capitalul subscris şi vărsat este de 200 RON .angajat pe bază de contract de muncă. privind cheltuielile la SC CONTAB SRL 2. pe durata nelimitată . Necesarul de personal .

Tot aici se include şi auditul intern şi financiar. imposibilitatea realizării obiectului de activitate. Domeniu de activitate. proceduri de control bugetar. acesta nemaiputând întreprinde noi acţiuni în numele societăţii. Din momentul dizolvării. micşorarea capitalului sub limita legală. în lei sau în valută. . servicii de efectuare a calculelor şi întocmire a bilanţurilor contabile. Din momentul intrării în funcţiune a lichidatorilor.consultanţă de management pentru proiectarea sistemelor contabile. . . programe de costuri contabile. . fuziunea sau dizolvarea societăţii comercial sau depăşirea duratei de fuctionare prevăzută în actul constitutiv.servicii de înregistrare a operaţiunilor comerciale pentru firme sau alţii (contarea operaţiunilor). sau de către acesta. Lichidarea se face de unul sau mai mulţi lichidatori numiţi de asociatul unic. Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate atât în România cât şi în străinătate. Această clasă exclude: . pierderea unei jumătăţi din capitalul social.examinarea conturilor şi certificarea corectivitatii lor.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Societatea se dizolvă prin hotărârea asociatului unic. precum şi în zone libere. 21 . faliment.servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi firme. cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare. mandatul adminitratorului încetează.servicii de consultanţă şi reprezentare (altă decât cea juridică) a clienţilor în fata organelor fiscale. administratorul nu mai poate întreprinde noi operaţiuni. Activitatea principală a societăţii este : 7412-Activitati de contabilitate Această clasă include: .servicii de revizii contabile şi financiare.

contul de profit şi pierderi după aprobarea raportului administratorului şi Comisiei de Cenzori. cu modificările şi completările ulterioare.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Conducerea societăţii În conformitate cu Legea nr. în condiţiile legii. modifica şi aprobă programul de activitate al societăţii şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli. aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net. b) numeşte şi revocă. managerul general. acesta are totalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce revin. acesta are următoarele atribuţii: a) aprobă structura organizatorică a societăţii. e) analizează. stabileşte comisioanele şi indemnizaţiile acestora şi le da descărcare de activitate. c) aprobă regulamentul de ordine interioară al societăţii. 2. i) decide în privinţa modificărilor aduse actului constitutiv.2. potrivit legii. Monografie cheltuieli 22 . f) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de garanţii. h) decide atât majorarea. 31/1990. Conducerea societăţii fiind asigurată de către asociatul unic. d) stabileşte competentele şi responsabilităţile administratorului (administratorilor). cât şi reducerea capitalului social şi în privinţa cesiunii părţilor sociale. republicata. comisia de cenzori. g) modifica şi aprobă bilanţul. administratorul societăţii. Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpărarea bunurilor de capital. totalitatea părţilor sociale fiind deţinute de asociatul unic.

% = 371 607 378 4428 1200 1000 100 100 23 . TVA 19 % % =5311 605 4426 238 200 38 4.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL ÎNREGISTRĂRI CONTABILE PRIVIND CHELTUIELILE 1 Se bagă în consum materii prime [601=301] 800 2 Se înregistrează uzura materialelor de natura obiectelor de inventar [603=303] 60 3. Se achită factura energiei electrice şi apei . Se înregistrează scăderea din gestiune a mărfurilor vândute .

2 % = 401 6023 4426 595 500 95 5.1 % = 401 6022 4426 476 400 76 5.3 % = 401 6024 4426 357 300 57 6. TVA=19% 5. reclamă şi publicitate . 24 . materiale pentru ambalat şi piese de schimb conform facturilor terţilor . Înregistrarea cheltuielilor de protocol . Înregistrarea cheltuielilor cu transportul . Societatea efectuează cheltuieli cu combustibilul . % = 401 623 4426 952 800 152 7.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 5.

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL % = 401 624 4426 1071 900 171 8. fax şi telefon . % = 401 626 4426 714 600 114 9. Înregisrarea cheltuielilor poştale . Înregistrarea comisionului pe baza extrasului de cont . [627=5121] 300 10. Înregistrarea cheltuielilor cu salariile personalului [641=421] 18000 25 .

Se înregistrează CAS (31. Se înregistrează şomajul (1%) [6452=4371] 180 13.Se înregistrează închiderea conturilor de cheltuieli : 121 = % 601 603 605 607 6022 6023 4546 800 60 200 1000 40 50 26 .CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 11.3.% ) [6451=4311] 5634 12.

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 6024 623 624 626 627 641 6451 6452 30 80 90 60 30 1800 5634 180 CONCLUZII : 27 .

astfel încât se obţin informaţii relevante cu privire la locul. constă în urmărirea operativă a cheltuielilor pe fiecare articol de calculaţie. de faptul că este o societate de grup. în această entitate vor putea fi generalizate în majoritatea unităţilor de acest gen. am studiat şi investigat la faţa locului problemele ce ţin de contabilitatea de gestiune a cheltuielilor la C&G EXPERT ACCOUNTING SERVICES. ţinând cont de complexitatea activităţii. În cercetarea contabilităţii de gestiune a cheltuielilor entităţilor am studiat literatură de specialitate romana şi străină în domeniu. • posibilităţile de perfecţionare privind calculaţia cheltuielilor. au fost: • • analiza cadrului conceptual şi legislativ de desfăşurare al contabilităţii de gestiune a locul şi rolul contabilităţii de gestiune în cadrul sistemului informaţional integral al cheltuielilor. cu operaţiuni specifice. studierea documentelor puse la dispoziţie de către societate. a tranzacţiilor desfăşurate. • perfecţionarea contabilităţii de gestiune a cheltuielilor. Am considerat că analizele pe care le-am efectuat asupra aspectelor ce ţin de contabilitatea cheltuielilor. exemplele şi studiile de caz sunt particularizate circuitului în cadrul procesului de exploatare şi reflectă propria mea viziune în legătură cu obiectivele urmărite. firma de contabilitate. Prezenţa lucrarea este structurată în trei capitole. 28 . cu ajutorul evidentei tehnico-operative. • evoluţia şi perspectivele aplicării noului sistem de contabilitate în domeniul cheltuielilor. şi. • factorii de organizare a contabilitatiicheltuielilor.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Avantajul principal al aplicării programului info-CONT în varianta standard în cadrul firmei. abordările teoretice îmbinându-se pe parcursul lucrării cu cele practice pe exemplul C&G EXPERT ACCOUNTING SERVICES. • conţinutul şi analiza cheltuielor obţinute de către unităţile a căror contabilitate este ţinută de C&G EXPERT ACCOUNTING SERVICES • etapele metodologice privind determinarea şi achitarea cheltuielilor. în vederea creşterii performanţelor economice. nu în ultimul rând. Principalele aspecte pe care le-am avut în vedere în structurarea lucrării şi care au făcut obiectul cercetării. cheltuielilor. cauzele şi datoriilor furnizorilor. revistele de specialitate.

Editura CECCAR. Principiile de bază ale contabilităţii. IASB. Chişinău. Bucureşti. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. James C. Editura Arc. Coldwel. Henry R.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL BIBLIOGRAFIE : Belverd E. Needles. 2007.. 2001. Anderson. 29 . Ediţia a cincea. traducere din limba engleză. Jr.

Fundaţiei România de Mâine. 870. Bucureşti. Editura Economică. Editura Universitară. Ionescu Luminiţa . 2007 sau ediţiile următoare. nr. 2. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura FRM. Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. Gadau Liana. privind documentele financiar-contabile. Ionescu Luminiţa .Sisteme contabile moderne. Bucureşti. M. Ed.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL Ilincuta Lucian-Dorel. Băluţa Aurelian-Virgil. cu modificările şi completările ulterioare. Popescu Lucian.Contabilitatea aprofundată a societăţilor comerciale. Fundaţiei România de Mâine.Reforma bugetului public şi a contabilităţii publice în România. Bucureşti. Ionescu Cicilia . 704 din 20 octombrie 2009. Metode şi procedee de calculaţie a costurilor. Ed. nr. 2009 sau ediţiile anterioare. 2005. vol. a III-a revizuita şi adăugita. M. Of. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1752/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. I şi II. nr. 2005. 30 .baze şi proceduri. Ristea Mihai şi colab. 1080 bis din 30 noiembrie 2005. 2007.Contabilitate . Of. Ed. nr. 2. va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2010. 4. pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Bucureşti. din 23 decembrie 2008. Editura Fundaţiei România de Mâine. Chivu Ramona-Maria. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. Of. M. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009. Ionescu Cicilia . Bucureşti.. Of. datoriilor şi capitalurilor proprii.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor. 3. Contabilitatea societăţilor comerciale. 3055/2009. 3512/2008. Reglementări contabile şi fiscale 1. 2008. Ordinul Ministrului Finanţelor nr. Bucureşti. 2007. M. Bucureşti. Contabilitatea financiară. Aplicaţii practice şi teste grila pentru autoevaluare.

Of. 1. 1.1 din Legea contabilităţii nr. M. 6. 11. 82/1991 (r4). 8. cu modificările şi completările ulterioare.186 din 29 decembrie 2005. Republicata în M. nr. M. nr. nr. nr. Of. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1066 din 17 noiembrie 2004. Of. Legea nr. M. republicata în M. nr. Of. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. 454 din 18 iunie 2008. nr. pentru aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune. cu modificările şi completările ulterioare. Republicata în M.82/1991. nr. Ordinul guvernatorului B. 112 din 6 februarie 2004. 571/2003 privind Codul fiscal. 31/1990 a societăţilor comerciale.R.Of. aplicabile instituţiilor de credit. 927 din 23 decembrie 2003. Legea contabilităţii nr.13/2008. precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora. 10.012 bis din 3 noiembrie 2004. 136 din 21 februarie 2002. Publicată în M.R. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. Of. dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale. 14. 1. divizare. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. nr. 9. 879 din 24 decembrie 2008. Legea nr. instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 5. 31 .376/2004. B.Of. Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. nr. M. cu modificările şi completările ulterioare.Of. 94 din 29 decembrie 2003. nr. nr. 2264/2001. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 13. Ordonanţa Guvernului României 92/2003 privind Codul de procedura fiscală M. 1056 din 30 decembrie 2006. nr. Of. Of. 560 din 24 iunie 2004. pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. pentru aprobarea modelelor formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă şi normelor privind întocmirea şi utilizarea acestora.N. 7. Of. Hotărârea Guvernului României 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. M. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.N. M. 12.

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR IN CADRUL FIRMEI SC CONTAB SRL 32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful