' COLIWIUL DR REDACTIT Ins. ELISEI TMTA w ~ ~ a t w o r

PETRE MRIAI: B A W U . SORIN

.

Revistglunaril delaformare t d a i c 8 ~igtiir#ifi&, sehiib do experrientii f i opinii editat8 de Amciati Cresciikrilor de Albine din Romllnia
--

BODOLEA (redactor de rubric&),

hg. AUREL MALAXU. I-. EUGEN MARZA. VICTOR NEAGU, bbl. MIIS$ERBAN. lng.
TRAIAN VOLCINSCHI.

Anul LXXV

Nr.4

aprilie 1991

CUPRINS

REDAWIA 91 ADMINISTRATlA COMITETUL EXECUTIV AL AOI''E SCAJII CRESCATORZLOR D E A L B m DIN ROMANIA. 0 str. ~ u i l u s~ u c i knr. 17. Bucuragtl, sect. 2 Cod. 10231 0 Tel. 11.41.50 0 Cont vir. 4996014 B.A.I.A. illlala municiplulul Bucuregti.

I

ing. A. MALAIU : APEL catre tori cei care pot sgrijlai uaa dintre activititile umane cu certe ofecte acslsgiee, economice qi sociale : A P I CWLTURA

ing. N. NIOOEAIDE : Preg5tirea familiilor de albine ! vederea eulesului n
dr. M. MARIN : MSisuri privind asigurarea s u r i i de s b g b a t e a illbinelor P pcrioada dc n primivarl-vari dr. F1. BEONEQU : Operatiuni de apicultura In cele patru sezoane ale anului ; primgvara ing. I. CORNOIU : MetodCi simplH de prindcre a roiului natural gi d e ingrijire a lui

*** Curiozitgti, cunogtink teoretice $1 practice din viata albinelor
Ing. T. VOLCINSCHI, S. BODOLEA : Incursfune in istoria apiculturii bucovinene (I)

* * * S 5 cinstim memoria inainwilor
Spicuiri din vechile reviste $i ailrti de apicultura

,,Albina - este amica d r a cului" : sint multi care din venitul stupBritului i$i pigtesc d5rile ; sint altii care isi crcsc copiii sustinlndu-i la ~ c o l ipe banii cigtigati d e albin%; sint apoi oare alte meserii in legiturg mai strinsg cu agronomia decit apicultura ? Exist2 oameni care din venitul stup5ritului i$i inmultest aputul. Stupjritul deci merit& atentiune nu numai ca venit lateral, ci si cn venit principal. Venitul stup5ritului ins5 numai atunci e sigur dacH stuparul se pricepe la stupHritu1 rational, adic5 dsc5 $tie ingriji $i manipula albinele astfel ca ele s2 fie in stare a se folosi de toate izvoarele care i se oferg. Elevii vor trebui instruiti in ~ c o l ica s s - ~ iinsu~eascldeprinderea pentru stupgrit incit atunci cind vor porni in via@ s5 fie stupari independenti ".
Din articolul ..Pplf~carea apiculluril", apdrut f n revista
,.STUPAP,IWLU

,

*
*

* Redactia In dialog cu cititorii * Documentar apieol

Q o p e r b a I : fstreaga cregtingtate - deci $i ertodoc$ii romAni - celobreaz5 in biserici, la inceputul primgverii, hvlerea din morti a Mlntuitsrului nostru, Isus Hristos. (foto : Constantin DINA)

C o p e r t a IV : putor arh, Florin STEFUXEAC

Cn ocazia Sfintelor SHrbLLtori alc Pagtelui, adre65m tnturor colaboratorilor, cititorilor $i prietenilor ravistei noastrc urBri de sgniitate, fericire gi succes in noul sczon spiaol pe care il dorim bogat in rezultate bune. Hristos a inviat !

APEL
catre toti cei care pot sprijini una dintre activitilfile umane cu certe ef ecte ecologice, economlce ~i sociale : APICULTURA
ing. Aurel MALAIU Dfrector a1 Institutului de Cercetare gi Productie pentru Apiculturl Vicepregedinte a1 Asocisfiei Cresciitorilor de Albine Asigurarea unui medin Pnconjuriitor corespundtor, impune nevoia de a pHstra resursele naturale finind cont de raportul ce exlstg intre consemarea acester resurse gi PnsHgi existents oamenilor. Albinele melifere constituie resurse biologice d e importanw vita%. Prin u r d t o a r e l e punctgri B Sncearc& definirea rolului pe eare aceae tea il au.
1 Rolul ecologic .

Prin pmlenizarea plantdor entomofile, p r o m urmam c&ruia se produce tecundsrea qi ca atane formarea semintelor, legumelor gi fructelor, albinele an un rol cheie P perpetuarea gi deci supravietuirea a sute de mil de specii d e n plante. Din resurse anorganice $1 energie solar& aceste plante creead prin fotosinted materie organid iar din aceasta ae formeaeH stratul de sol fertil qi s e produce hran& pentru insecte, pgsLi, mamuere gi mnlte alte animale. Aceste relafii ecologice sint esenfiale pentru existen@ noastrii gi psntru mediul incenjnriitor. D a d vrem 8% ptistrgrn nealterate in eontinuare aaeste relafii tiebuie s& mentinem apicultura ca ramura important& a activita~iumana Mai mult, cu inteligenfii gi ddresantg perspectivh trebule s& creem toate .conditiile pentrn apicultori in vederea consemilrii gi dezvoltarl neatinjenite a patrimoniuiui national apicol. a r c e t g r i efectuate d e a&tre organleme ~peeializateale O.N.U. an clasilicat aceastg harnid gi minunats insect& pe losul a IV-lea ca aenaor a1 polu5di. l

2 Rolul economic .
Datoritg nevoii de polenbare, agricultura modern& d e l n d e In mare mHsur& de albina melifer&. Oricit de bune ar fi metodele agrotehnice (pregstirea solului, calitatea seminklor, PngrSgarea, irigarea, Pntrefinerea culturilor, combaterea dtiuniitorilor), lipsits de polenizarefecundare, nici o plants nu va da nicl flori, nici f r u c w nici seminfe $1 nici nu se va inmulti ca mas& vegetativfi. La numeroase culturi (arbori gi arbugti fructiferi, leguminoase, furajere, plante tehnice gi oleaginoase, seminceri legumicoii etc.) polenizarea este fkcuta de cstre insecte, dintre care 85-90O/~ le reprezintg albinele crescute gi Cngrijite de apicultori. Sg nu uitgm d fa condifiile intensividrii agdculturii prin mecanizare gi chimizare entomofauna spontan polenizatoare dispare treptat astiel CA rolul albinei d e agent polenizator dirijat de om doblndqte pe zi ce trece un re1 mereu mai I m p o r h t P realizarea reeoitelor. n

cregtin $1 democrat $i ale Partldului Ecologist. . economic gi social poate fi snstinut& cu zeci de tomnri gtiintitice pline de argumente 9i date mncrete. vine asttel aliatul eel rnai statornic $ al agriculturii. Importan@ albinelor ca factor ecologic. Albinele igi Pndeplinesc astiel menirea.R. Pe b u d dreptate Gaston Bonier spunea d : . celui care le n Itngijqte apicultorului. prodneele apicole au un ml social deosebit. propolieul) prin nnele sortimente. p l t a r a . Mminaarea sau mate chiar diaparitia in anumite zone a acestei specii de la care societ a k a omeneascH beneiiciazg atit de mult. leal i Valoarea produselor agro-alimentare obtinute cu ajatoml albinelor este de zed de miliarde de lei 4 depwgte de circa 30 ori valoarea produselor direete 1 ale acestora. Uptiprul de mat&. Cu cit exist4 rnai multg polenizare.Dm& ar disparea albina de pe suprafa@ globnlui. . ceara. prin altele asigurH substank active natnrale pentru realizarea de medicamente apiterapeutice. H - 3. la cea a lanurilor be aur vegetal care devine ulei la toJe acestea gi la multe dtele trebuie algturatiS imaginea t u h m r florilor din aceastii tar&. Valoarea producfiei directe a albinelor nu rgspUtqte in fnkrgime munca apicultedlor.. a contaminHrii radioactive. cum ar fi impozitarea stupilor. Toate acestes conduc la o diminnare acantuatg a efectivalui apicol. S incheiem cu cele spuse de marde savant H fizicianul Albert Einstein care a dovedit d poate apnecia la adevHrata dimensiune importanta albinelor : . sint m i multe animale. AceastiS utlimg imagine este intr-adevgr dumnezeiasa. mai multi oameniu. polenizate de toate albinele crescute de a t r e apicultorii r o d n i . polenul. de impertanw deosebitg fiind asigurarea vetrelor pentru stupine gi nu prin reglement&d cu d e c k restrictive saa care lntkpgrt e a d oamenii de la aceastg Pndeletnicire. Rolul social Productda direct4 realiaat4 de almine (mierea. omul ar mai avea doar patru ani de viati%. a prezcmtei in unele zone a noxelor industriale. veninul. erbicihlor. nerevenindu-i nimic pentru a recupera costurile activitgtii sale. precum $i urmare exacerbgrii unor boll periculoase. cu ajutorui domnului Tralan niescu. membru al asodaflei noastre. asigurg hrang cu valoare nutritivg ridicatg qi dect fortitiant. t u atit iarba este mai multit. biitrfnilor. a tutnror oamenilor. Inditerent de modul in care sint foloaite. Dintre cei care se ocupii cu aceastii indeletnicire numai putini reugesc sB o b t i d remltate favorabile p e n h t i gi aceasta nu in fiecare an. la imaginea livezilor gi a panerelor pline cu soare gi fructe. poate ti stiivilitg nurnai prin legile care sil incurajeze apicultorii.. Albina de. contribuind la pibtrarea a&n&tiitii copiilor. - N.Se Intelege ca prin aceasti4 actlune se urmarea sensibilizarea puteN legislative In directla apararii $i promovHrii intercselor apicultorilor $i ale apiculturii nationale.D a d dorim a& avem aceste recolte. pierd chlar albinele in special ca urmare a aplidrii neeorelate a pesticidelor. hgrWmintelor chimice. la imaginea copiilor care-gi bean cam cu lapte. Mdti pierd.Albinele au nevoie de flori ca a& tri$ias& $1 Llorfle au nevoie de albine ca s rodeas&". acest ape1 completat cu unele date tehnice apicole a fost difuzat In cursul lunii februarie parlamentarilor romBni (senator1 gi deputati) membri ai gmpsrilor parlamentare ale PaNdului National Taranlst . care face ca toate celelalte s& fie posibile. cu toate efectele negative care decurg din aceaeta. P conditiile in care in ton talitate aceasa prooductie rgmine E bendiciul intregii societiifi.

deplasarea familiilor de albine in localit5ti in care exist% culesuri de nectar. ca urmare a acumultirii nectarului in faguri. albinele culeg5toare vor depozita nectarul in celulele care se elibereaz5 in cuib $i prin aceasta limiteaz5 intr-o oarecare m5sur5 ouatul mgtcii. In aceast5 perioad5 se impune a se asiPura f w l i i l o r de albine spatiul necesar w n t r u depozitarea nectarului in care scop In stupi se completeazg echipamentul de faguri. A$a cum v5 este cunoscut. In nici un caz nu se va deschide $i cel de a1 doilea urdiniv. deoarece matca va trece cu ouatul $i pe fagurii destinati nectarului. Ca urmare a ouatului intens a1 m5tcilor inainte $i la inceputul culesului.Pe agenda priorltitilor fiecirei stupine Pregatirea familiilor de albine i n vederea culesului ing.roitului. Datorit5 faptului c5 in timpul culesului n albinele depoziteazi nectarul $i P fagurii din cuib. se procedeaz5 la agezarea magazinelor $i a corpurilor suplimentare. cgldura excesiv5. OdatB cu inceperea culesului cuibul va trebui organizat astfel : la capBtul stupului dinspre urdinigul principal folosit in tot cursul primaverii r5mine un fagure cu provizii. Cu ocazia complethrii echipamentului de faguri pentru depozitarea nectarului P cuibul familiilor n de albine se urmBrevte asigurarea spatiului necesar mtitcilor in vederea continusrii ouatului gi dezvoltarea familiilor in perioada culesului. la venirea culesului de salcim. familiile de albine ocup5 in general 10-12 faguri din care 8-9 cu puiet. iar spatiul necesar pentru crevterea puietului $i depozitarea nectarului se m5re$te in continuare. ridicarea periodic5 a fagurilor cu puiet cBp5cit care prisosesc pentru intiirirea familiilor slabe. amplasarea familiilor d e albine in locuri umbrite. La completarea necesarului de faguri se folosesc cit mai multi faguri artificiali pe care in conditiile de cules albinele ii clgdesc intr-un timp foarte scurt. in5lbirea fagurilor in cuib. In ca- zul in care nu se intervine in familiile de albine in acest moment se produce un dezechilibru. asigur5 mentinerea familiilor de albine in stare activs $i preintfmpin6 intrarea acestora in frigurile . producind in urm5toarele zile o micvorare a cantitgfii de puiet care trebuie hr5nit $i o m5rire a num%rului de culeg5- . de la salcim $i fineat5 f zona d e deal. tei $i floareasoarelui. familiile de albine se urmgresc cu atentie in functie de cantitatea nectarului acumulat.5 de albine $i transformati in miere se consider5 in apiculturi ca perioad5 a culesurilor. in care se cre$te puietul. a c5ror secretie abundent5 de nectar este valorificat. deblocarea cuiburilor. de la salcim. n zmeurig gi zburgtoare in zona de munte. urmeazti apoi fagurii cu puiet. In acest scop in cuibul familiilor se introduc faguri clBditi $i artificiali sau se inverseazg corpurile cu puiet. blocarea cuibului cu miere $i polen cit $i lipsa d e cules. La fnceperea culesului in comportarea albinelor se constat5 o schimbare bruscg ce se manifest3 prin : intensificarea zborului albinelor. Nicolae NICOLAIDE Epoca de inflorire a plantelor melifere. Ca rezultat a1 acestei situatii necesiGtile biologice ale albinelor tinere de a hr5ni larvele nu mai pot fi satisfacute $i albinele incep sii cl5deasc5 botci in care matca depune ou% $i familia intr5 in frigurile roitului. activitatea de ouat a matcilor se restringe din cauza blockii cuiburilor cu nectar. asigurarea unei ventilatii active. In primele zile ale culesului. h timpul culesului. comparativ cu num5rul larvelor existente in cuib. In condivile tiirii noastre culesurile abundente de nectar de la sfir$itul prim$verii gi vara. in zona de step5. La provocarea frigurilor roitului contribuie de asemenea spatiul insuficient din stupi pentru ad5postirea familiilor. In aceast5 perioad5 m5rirea volumului stupilor. de la fineap. ventilarea puternic5 a urdini$urilor gi cregterea in greutate a familiilor. un alt fagure cu p i s t u r i gi 4-5 faguri goi pentru depozitarea nectarului. in familii eclozioneazg foarte multe albine tinere. asigurB obunerea unor importante productii de miere. Fagurii pentru nectar se recomandg s5 fie albi la culoare pentru a nu deprecia calitatea mierii de salcim. In acest fel se asiguril echipamentul de faguri necesari $i se c r e e d rezervele pentru inlocuirea fagurilor necorespunz5tori.

neasigurarea rezervelor suficiente de hran5 pentru sezonul de iarns-primsvar5. umiditate $i mucegaiuri.Pe agenda flecgreii stuplne .la rubrica prioritiitilor Masuri privind asigurarea stirii de sinitate a albinelor in perioada de primavara-var8 dr. Multe familii de albine pier in timpul iernii $i prim5verii datorit5 unor gre$eli ficute de cresc5tori in sezonul anterior in special in perioada de toamn5 sau a unor situatii independente de acegtia. atacul de roztitoare P stupii neasigun rati care conduce la pierderea a citorva mii de familii de albine anual.. care conduc la o mare inc5rc5turH intestinals.) care infecteaz5 albinele $i primele generatii d e puiet .neglijarea tratamentelor de toamnil ale varroozei sau efectuarea lor in prezenta puietului. modific5ri ce le slgbesc rezistenta fat5 de schimbsrile bruvte ale vremii in perioada de prim5var5 cit $i fat3 de microorganisme $i paraziti praducstori de boli. ce omoar5 un mare num5r de albine sau familii in intregime.o mare hc5rc5tur5 cu pesticide $i nox5 industrial5 a rezervelor de miere $i palen precum $i a orgnnismului albinelor. h lunile martie $i aprilie albinele intrate la iernat i$i epuizeazs capitalul biologic. de multe ori cu adaosuri precum ftiina d e soia. Teti au pierderi importante in timpul iernii $i primiverii . lass familiile prad5 unui num5r mare de paraziti care le spoliazg de hemolimfii $i le sl5besc rezistenta in general . Aceasti5 situatie determinil o mare mortalitate in timpul iernii $i primhverii . . . lipsa rezervelor de ptisturii care sEi asigure albinelor $i noilor generafii de puiet principii alimentari esentiali plastici $i energetici .amplasarea stupinelor pe vetre expuse la vinturi. practic5 aceastii metods de . prezenta T rezervele de hran5 a unei n mari cantitsti d e miere de man5 ce conduce la toxicoze $i stimuleaz5 dezvoltarea nosemozei .impachetarea excesivti. Aceasta este metoda de . viscole $i umiditate excesiv6 se soldeazil cu moartea multor familii de albine iar noile generatii de puiet apar $i se dezvoltg tirziu .fntregime a miekii din faguri $i inlocuirea ei cu sirop de zah5r care nu asigur5 0 hran5 complet5 albinelor . in perioade cu temperaturi scilzute. Gregeli ale posesorilor de albine : tendinta de inmulfire a efectivului f&r% se tin5 seama de posibilit5tile bios5 logice ale familiilor de albine. suplimentarea hranei incepind cu lunile decembrie $i ianuarie prin introdu- - - cerea de turte. plilci d e candi etc. astfel c5 trebuie sg moarg. Continuitatea vietii familiei de albine este asigurat5 de matc5 $i noile generatii de albine. - - - - 2. . Din aceasts cauz% multe familii de albine mor prin infometare . mai ales hcepltori. iernarea pe faguri vechi pLini d e microorganisme patogene (spori d e NOsema apis. 1. Sitrrafii negative indepen2-te de - crescfitori - . Ascosphera apis $i alte mucenaiuri etc. Foarte multi apicultori. Mircea MARIN gef de laborator la Istitutu1 de Cercetgri yi Producb pentru Apiculturii I n indelungatul sezon de iarn5 familiile de albine sufer5 insemnate modificari in structura $i fiziologia lor.. spargerea cuiburilor primsvara inainte d e vreme. f5cut5 $i cu materiale impermeabile ocnduce la acumulare de condens. d e m5tci nu rezist5 rigorilor iernii. ploi reci sau chiar lapovife conduce la mari pierderi de puiet $i albine . . uzura $i imbstrinirea fiind ireversibile. In acest mediu intestinal se dezvolt5 puternic Nosema apis $i mucegaiuri . de foarte multe ori cu o mare Pnc5rc5tur% toxic%. Un numar important.inmultire prin diviziune mortalii". lapte praf etc. mucegiire cu consecinte negative asupra albinelor $i moartea multor familii ... sciderea temperaturii. $i mediului interior a1 stupilor.marire a efectivului stupinei. toxicozg. scoaterea svre valorificare avroaae in . ad5ugindu-se gi procesul natural d e diminuare a populatiei tnaintea intrsrii la iernat. fermentatii aberante. Astfel sint sl5bite toate caloniile. drojdia de bere.

loca american5 si nosemoza nu mai constituie probleme deosebite datoritg actiunilor de prevenire si combatere efectuate pin5 in prezent. h anul 1990 $i la noi in tar& s-a extins ascosferoza (puietul v5ros). intens exploatate. loca european&. MASURI GENERALE a) In functie de situatia fiec5rei familii de albine se administreaz5 alimentatie de hrgnire $i stimulare cu paste preggtite din zahiir. Aceste hr5niri se fac in functie de rezervele ce le mai au albinele in stup. 4. e) se face restringerea sau lgrgirea spatiului ocupat de albine in functie de temperatura mediului $i evolutia vremii. Aceast5 situatie conduce la o mare inc5rc5turg intestinal5. la fermentatii de rea natur5 $i st5ri grave de toxicoz5 insotite sau nu de diaree urmate de o mare mortalitate a albinelor. Acestea din urma stupine sint cele unde nu s-au efectuat in toamn5 tratamente sau s-a fhcut ultimul tratament in prezenta de puiet c5pgcit parazitat. aceasta din urmg in numar foarte mic. far5 semne de boal5. medicamentos. In perioada de prim5var5 stupinele pot fi clasificate in modul urmgtor. C) se indepgrteaz5 fagurii muceggiti ~i se topesc . Normale. datorit5 temperaturilor sc5zute.marile intoxicatii de prim5var5-var5 cu pestiaide. . in multe t5ri ale continentului european. 7. . 5. intoxicatii subacute sau cronice ale albinelor. dezvoltarea germenilor conditionat patogeni. de puterea familiei $ i de cantitatea de puiet existents. polenul $i mierea trebuie s5 fie de cea mai bun5 calitate. La familiile slabe. 2. fn aceastg situatie $i nosemoza poate lua form5 acut5 in stupinele infectate. Materialele de pe fundul stupilor $i cadavrele de albine din fata scindurilor de zbor se aduns cu grij5 $i se ard. de c5tre albine. 8. poluare chimica. Contaminate cu locg americang urmind ca in unele din ele. Dat fiind existents acestei situatii se impun m5suri generale de ingrijire profilaxie $i combatere in mod diferentiat dar $i masuri speciale. dac5 Vremea este foarte ciilduroas5 sau intervin $i alti factori de mediu sau de intretinere favorizanti s5 formeze focare. un adevgrat masacru. Contaminate cu locg european8. radioactivitate crescut5. cind se pierd o dat5 sau de mai multe ori albinele culeg5toare sau cind sint omorite zeci de mii de familii de albine. Zahgrul.avind com~lexecauze favorizante ce exacerbeazk virulenta unor microorganisme cum sint . miere. perioade indelungate. Cu nosemoz5 form5 cron'ic5. . Mentiongm cP in tara noastrs. Polenul 20-30 g la kilogramul de past5 (turt5).lipsa zborurilor de curatire. S e previne astfel moartea puietului prin r5cire. polen gi infuzii de plante medicinale $i atunci cind temperatura mediului permite administrarea de sirop de zah5r cu adaos de miere. intoxicate.. intrate slabe la iernat. sau cu form5 acut5. sub form5 de focare.intoxicate. folosirea excesivP a antibioticelor. d) se indep5rteaz5 saltelutele $i alte materiale de impachetare umede $i dac5 este cazul se Pnlocuiesc cu altele uscate $i curate . Acestea reprezintg marea majoritate. Cu ascosferoza (puiet vgros). Exist5 o izbucnire periodic5 a unor maladii la insecte.intoxicate cronic in diferite grade . sau aparitia ascosferozei . Aceste hr5niri de stimulare se fac $i in concordanw cu aportul de polen gi nectar ce E l aduc albinele din naturi. De citiva ani ascosferoza tinde sg se extind5 la scar5 mondialg. cu pesticide $i nox5 industrial&) : . infestatie slab5 (zeci de paraziti) sau medie (sute de paraziti). . sgngtoase cu populafie de albine diminuat5 corespunzgtor rigorilor iernii $i legilor f i r e ~ t iale ierngrii cu albine nou eclozionate $i puiet s5n5tos. cu fenomene digestive sau cu diagnostic de laborator de nosemoz5. se administreazg in paste 30-40 ml protofil la kilogram sau cite 17-20 ml la litrul de sirop. 6. subalimentate. urmind s5 se interving corespunz5tor : 1. asiatic $i american luind forme grave. dar efortul continu5 pentru mentinerea acestei situatii.modificgri Pndelungaie ale vremii. 9. Intoxicate (alimentar. b) cur5tirea fundurilor stupilor de cadavrele albinelor ce au murit pe parcurs $i de resturile de cear5 provenit5 de la descgpticirea fagurilor cu miere. evolutia nosemozei unde se afl5 in form5 latent&. in unele familii ap5rind larve afectate de aceast5 micoz5. sau netratate in anul anterior). 3. f5rg posibilitate de refacere. Cu mai multe maladii (stupine in mizerie. Cu boli virale latente sau in fazg acut5. Cu vaarooz5. $i in combaterea varroozei rezultatele obtinute au fost foarte bune la scar5 nationals. clinic s5n5toase $i foarte rare stupine cu manifest&$ clinice constituind focare de boal5.

In apicultura noastrii dezinfectia poate fi practicat5 cu urm5toarele substante tn functie de obiectul de dezinfectat. a) Diagnostic clinic .5-10/o (10-20 comprimate la litrul de ap5). Se foloa) Diagnostic de laborator se$te in concentratii d e 0.5 g. loca americang. ascosferoz5. Solutiile de perhidrol.Cloramina B . perogen $i cloramin5 se prepar5 imediat inainte de folosire $i se utilizeazk mai ales la dezinfectia fagurilor in caz de viroze $i pentru materialele folosite in cresterea m5tcilor.5-1 kg/m2. 2.Pentru aascosferoz5 (puiet v5ros) se Acid acetic glacial (967. Se uti. Acest diagnostic se practic5 in laborahidroxid de sodiu (sod5 caustic%). dalta $i perii a stupilor $i a altor materiale . $i buc5ti de fagure cu pu.compozitia 0. Stupi $i alte materiale .iet afectat $i neafectat. cu o expunere de minimum 7 zile. faguri cu miere $i p5stur5. specialiqtii in medicina veterinarg din teritoriu efectueazl controlul stupinelor pentru urm8toarele maladii : viroze. formol (formol comercial ' ~ e fn functie de boala suspicionat5 sau diagfolosesc solutii 2-4O/0. s5pun sodic (s5pun de rufe din comert sau preparat in gospod5rie).Sulf.Hidrogen peroxidat (ap5 oxigenata). Cantitatea ce creeaz5 concenratia . Se poate folosi $i varul stins sub form5 de suspensie in ap5. Se folose~tesolutia comercia15 3% sau se prepar5 din perhidrol 1 parte la 9 parti ap5 din perogen 6 comprimate in litru de ap5. lizeaz5 in concentratii de 7. C Diagnosticul bolllor albinelor . lum. mediului. h complexul de mSsuri privind prevenirea $i combaterea bolilor infectioase $i parazitare dezinfectia este factor de baz5. fn dezinfectia de necesitate in caz de boa15 contagioas5 se poate folosi $i clorura de var suspensie 10-25°/o. 4. Stupina Pentru dezinfectia vetrei de stupin5 se recornand5 varul nestins prin fmpr5$tiere. .Dezinfectant cationic 2O0l0. varrooz5 $i intoxicatii. respectarea timpului de contact intre obiect $i substanta recornandat5 . Se foloseqte sub form5 de fumigatii prin ardere in cantitate de 50 g/m3. indep5rtarea prin spalare cu ap5 a substantelor cu care s-a practicat dezinfectia. Se folose~te trimit faguri cu puiet $i larve moarte $i eliminate de albine pe fundul stupilor sau sub form5 de vapori emivi la temperatura in afara acestora. Aceast5 substant5 nosticatti clinic se trimit probe de albine. loca european5. Se prepar5 solutie 0. toarele inspectoratelor sanitar-veterinare Se folose~tein concentratii de 4% (40 g judetene $i Laboratorul central de diagla 1 litru de ap5). 3. de catre personalul sanifolosind haine si materiale de proteetie. - h perioada de prim5var5. pun diagnosticaustic5 este bine s5 se practice numai cul pe baza materialelor recoltate $i triin stupinele de stat $i cooperatiste sub su.Pentru nosemoz5 se trimit albine redezinfectant5 este de 2 ml la un litru vocoltate vii.Pentru diagnosticul virozelor se trinar5 . can5 se trimit probe de faguri cu puiet bolnav. Fagurii goi de rezerv5 : . sod5 calcinati) concentratia de 5% (50 g la 1 litru de ap5) . dezinfectia propriu-zisa cu substante dezinfectante . tie $i sub supravegherea sanitar-veteri. Dezinfectia comport& urmgtoarea conduit%: 1. Aceste laboratoare.carbonat de sodiu (sod5 de rufe.mise in conditii optime de consenrare $i pravegherea sanitar-veterinarii $i numai in timp rapid. infectat5 $i poluat5. - - - - . mit albine vii.Pentru loca europeani $i loca ameride ap5. cur5tirea cu $paclul. apoi vatra se sap%.5-1°/0 (5-10 g la litru de ap5 cald5) . Din p5cate dezinfectia fagxilor. stupilor $i stupinelor nu a devenit o practic5 curent5 a apicultorilor $i nici personalul sanitar-veterinar nu a impus-o la nivelul intregii apiculturi. .5 ml la litrul . Dezinfectia cu sod5 nostic. nosemoz5. 0. tar-veterinar $i chiar de c5tre apicultori. poate fi folosit5 cu echipament de protecfaguri cu puiet.f ) se Instaleaz5 din timp adSp5tori pentru ca albinele ce ies la zbor s5-$i creeze reflexul pentru aceast5 surs5 de ap5 $i nu pentru alte surse cu ap5 murdar5.

C.P. Toate laboratoarele de diagnostic prin specialiqtii lor vor face recoltiir. Locs eumpesnii Se trateazti cu una din urmiitoarele substante : Oxitetraciclina (teramicina). de 2 ori la interval de 3 zile. cite 250-400 milie de albine. dou5 tratamente la in' - - - . Se procedeaza cu multg exigent5 la sustinerea organismului albinelor pentru a rezista invaziei prin : 1.5 g la litrul de sirop. la pierderi de miitci $i la subires qi moartea multor familii de albine. toate probele de albine vii sau moarte in stare proaspiit3 primite la laborator vor fi supuse si examenului prin stereomicroscopie $i microscopie conform metodelor de analiz5 indicate de Institutul de Cercetare $i Productie pentru Apicultur5 $i L. Doza este de 0. de 3-5 ori la interval de 7 zile. ma1 ales in sezonul de iarnii-prirn6var5. spiroplasme. Combaterea infecvilor supraadgugate provocate de bacterii. nu n este exclus s5 fi ap3rut P vreo zonii de granit5 sau s5 apar5 in viitorul apropiat. 3.75 g la litrul de sirop. cite 250 ml pentru o familie de albine. cu cite 80-100 g. faguri cu puiet mort. Pentru aceasta. precum $i bucgti de faguri ce contin polen $i miere recent introdus5 P faguri. Se administreazg cite 100 ml sirop pentru o ram3 ocupaa de albine.V. negamicin eritromicing. Desi acarapioza.C. Aceste infectii pot fi prevenite $i combgtute cu urm5toarele medicamente : Oxitetracicling 0. rnaladie parazitax% produsti de acarianul Acarapis woodi. Concomitent cu acest tratament se va administra Micocidin cite 100 g prin presarare peste albine. Sulfatiazol. Locamicin (Oxitetracicling) 2. In caz de intoxicatie se recolteazg $i se trimit albine moarte recent $i vii. Igienizarea familiilor de albine 3. cite 250500 ml in functie de puterea familiei de albine $i gravitatea bolii.D. Se interzice utilizarea preparaklor ee contin virupi (aga zise vaccinuri) care perpetuead infectia $1 conduc la rupindirea virusului $i a bolii gi in stupinele ce vin in contact (in stationar sau pastoral). mai ales cu celule de trintori.V. de 2 ori la interval de 3 zile.A. - - - Tratamentol albinelor de primiivarii d bolilor In domeniul combaterii. pin5 la disparitia semnelor clinice. Concomitent cu primele 3 tratamente se pot face $i 3 administrari de sirop preparat din 1 kg locamicin la 1 litru de apg cite 250 ml. - Loca americad Se trateazg cu una din urmiitoarele substante : oxitetracicling. pentru varroozg. locamicin. sulfatiazol. Se utilizeazk 1 g de substants activh (5 ml) la litrul de sirop. apoi la 7 zile. nu a fost incg diagnosticat3 pe-teritoriul. Tratamentul se repet5 de 3 ori la interval de 3 zile gi fncg de 2 ori la interval de 5-7 zile. Hrgniri de completare $i stimalare 2. 2. La siropul medicamentos se adaug3 Protofil 17-20 ml la litru. - - terval de 4 zile.4 g la litrul de sirop. 4--5 administrgri la interval de 4--5 zile. Se fac pudrari printre rame. apoi inc3 de 3 ori la interval de 7 zile. Orice suspiciune sau diagnostic pozitiv se impune a fi confirmat de laboratorul d e patologie apicol5 a1 I. Negamicin. Cite 250-500 ml pentru o familie. Se utilizead cite 0. In toate stupinele.D. peste albine. In caz de intoxicatie n cronicZL albine. de la primele semne. In stupinele unde in anul precedent au evoluat : loca europeanH sau americang si ascosferoza. cite 250-500 ml in functie de puterea familiei de albine.5 g la litrul de sirop.C. In stupinele unde a fost diagnosticaa clinic sau prin examen de laborator boala. De' asemenea se creead posibilitatea izbucnirii $i rhpindirii maladiei produs6 de virusuri modificate.3 g la litrul n l pentru o fade sirop. $i L. $i p5stur3.S. Tratamentele cu oxitetracicling $i Locamicin au fost explicate pentru loca europeanl. Mentiune : (Foarte important !).S. t5rii noastre.i de albine din mai multe stupine de la familii de albine slabe sau care nu se pot dezvolta $i vor efectua examenele pentru acarapioz5. micete $i protozoare conditionat patogene.5-0. pfn5 la disparitia semhelor de virozg sau maladie secundar5.Pentru varroozH se trimit albine recoltate vii $i faguri cu puiet chp3cit. EritromicinZI. ale celorlalte boli 4. Tratamentul se repet5 la interval de 5 7 zile. Streptomicing 0. Se folosesc 0. Tratamentul. apoi inca de 3 ori la interval de 7 zile. tratamentele se fac in trei situatii : 1. solutie 20%. faauri cu rniere cgp8citg . rickettsii.5 g la 1000 g zahgr pudrg.

Magazinele filialelor ACA micocidin. acid acetic glacial. In functie de mlrimea familiei de albine gi intensitatea infectiei se administreaz5 cite 80-150 g preparat. cit $i celor sl5bite de internperii. intoxicatii cronice.5 g teramicin5 la 1 kg micocidin . In cazul cind. .. cloramina B. S5 se inlocuiasc5 mgtcile bltrine $i cele necorespunziitoare. concomitent cu ascosferoza.vitaminele $i mi'croelementele ce-le co'ntin. ultimele la 7 zile. Stuplritul pastoral f5cut haotic la surse ce nu secret5 nectar conduce la grave perturbgri in viata familiilor de albine. sulf precipitat. micocidinul se poate administra $i sub form5 de sirop (1 kg micocidin la 1 litru de ap5) cite 50 ml. sl5birea $i fmbolnlvirea lor. Protofilul se administread familiilor de albine afectate de nosemoz5. Se administreazg in sirop. . Cantitatea de Protofil ce se administreaz5 intr-un anotimp unei familii de albine variaz5 fntre 50 $i 80 ml. Pentru a se p b t r a hgtatea farnil\\lor de albine fn perioada de var5 mai sint necesare urmhtoarele m5suri : Asigurarea surselor curate de apg O n pastoral. imDiedic5 in mare m&sur&realizarea ciclului evolutiv a1 Nosemei apis. Pentru a preveni intoxicatiile acute ale albinelor este necesar s5 fie recitit de fiecare apicultor . concomitent cu primele trei administrgri de micocidin pulbere. streptomicin8.h caz de paratifozb sau septicemie se folosegte tratamentul cu oxitetracicling. Lipsa unui sistem informational privind practica anual5 a stup5ritului pastoral aduce mari pagube economiei privind productia $i mari perturbgri in via@ gi starea de s5n5tate a albinelor. Prevenirea lor este o datorie $i o obligatie atit a celor care folosesc substantele toxice in actiunile de fitoprotectie gi industrie. dezinfectant cationic.S i se inlocuiascl toti fagurii vechi purtitori de gerrneni infectiovi. cu faguri noi crescuti in sezonul de primlvar5-var5. sulfatiazol. streptomicing. puncte de desfacere veterinare qi aircumscrip~ff: varachet. - - - - - - - - - . fenotiazinl. peste albine. 211988.S5 se ~ r e ~ l t e a s c~rofesionala ~ i c u l 5 torii care s i inkleag5 roiul preveniri<bolilor si cum s l creascl si s5 ex~loatezealbinde pentru a realiza' profilaxia gi me$terea corect5 a albinelor. cit gi a tuturor apicultorilor. in functie de m5rimea $i starea acestora. se amestec5 bine gi se fac tratamente conform indicatiilor pentru ascosferozl. conduc la degenerarea intregii stupine prin aport genetic necorespunzgtor $i a marii sensibiliati la boli. La apariua bolii se trateaz5 toate familiile de albfne din stupina. perogen. S5 se elimine din efective toate familiile ce nu progreseazg. S5 se creascii roi vigurogi $i familii de albine ajutiitoare cu care s5 se constituie familii puternice pentru perioada ce urmeaz5. Evitarea stup5ritului pastoral in apropierea granitelor cu @rile unde se manifestl epizootii la albine. sod5 de rufe. cazuri deosebit de frecvente. Cind infectia micotic5 este grav5. . Nu toate stuPinele transportate in pastoral sint singb a s e $i acolo se fac sigur comtaminlri gi inf estatii. apar gi semne de loc5. S5 se tin5 seama de faptul c l productia de miere este variabil5 de la an la an. Prin substantele extrase din ~ l a n t e . Primele dou5 tratamente se fac la interval de 3-4 zile. sulfatiazol. precum $i la mari cheltuieli cu transportul ce fac stupinele nerentabile. aruncindu-le astfel prad5 degradhrii fiziologice $i bolilor. protofil.Ordinul nr. s5pun. arahnol. de 3 ori. Ascoaferoza (puietul v5ros) pulbere alb5. ambalatA h flacoane de mas5 plastic5 a 1 kg. inhibP flora patogen5 intestinal5 gi stimuleaz5 secretia enzimelor digestive a albinelor $i larvelor.. Evitarea marilor aglomerh-i de familii de albine in pastoral. gi s5 nu se vitregeasc5 familiile de hrana lor in marile goluri de cules. fn plus sau in minus. locamicin. - - Intoxicstiile Intoxicatiile albinelor nu se trateaz5 ci se previn. Medicamentele $i substankle dezinfectante pentru combaterea bolilor albinelor n vor fi g5site de apicultori P unit5ti de desfacere dup5 cum urmeaz5 : Farmacii. care mentinute. oxitetracicling. ele fiind considerate contaminate. se adaug5 2. Tratamentul se repet3 de 3-5 ori. publicat de revista .Apicultura in RomaniaU nr. 17 ml la litru gi in past5 de 34 mI la kg. 45/110194/23/ 1987 privind mlsurile pentru protec@a familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide. Diminuarea stresului de transport $i evitarea insbugirii familiilor de albine. ugor gglbuie. viroze. prin impragtiere cu mina printre rame.Micocidin Nosemoza Protofil form5 medicamentoas5 lichid5 in flacoane de 1 1.

Gdsind colonii orfane. Munca acelui ce are stupii Pn stupdrii fnchise g i construifi astfel cd ei au iernat acolo (stupi cu peretii dubli) este mai ugoarb decft a aceluia ai cdrui stupi constmiti tot cu peretii dubli ins6 tiispfndlfi sau izolati Qn locul destinat stupdriei. pentru ca albinele sii facd z b m l de curdtire. au gdsit A l e cdldute pentru a ie@ dinaintea stupilor. chiar f i i n d prolificd. Florin BEGNESCU Cdtre a doua &miltate a l u n i i martie. v o m continua a face aceasta in zilele calde ce v o r urma. cdci albinele cu m u l t mat d i n w e m e $i anume chiar pe l a finele l u i februarle. dupd sezon. pent r u aceasta va prepara d i n vreme scdunelele necesare t n s t u p i d . Albinele tndatci VOT Pncepe a iegi i n j u m l stupilor pentru z b m l de curdtire c d d $ t i m cci mare parte d i n ele Onmagazineazd Sn t i m p u l iernii excrementele E intestine n pentru a n u murddri stupul g i fagurii. dteodatd ceva m a i tnainte. V i z i t a stupului se v a limita l a p r f m i i faguri dacd acegtia se gdsesc O bune conn d i t i u n i g i dau i n d i d i de u n bun mers a1 coloniei. Aceastd z i se poate d e d lua ca tnceputul primdverii apiculturii. Dacd d i n contrd gdsim faguri murdari sau mucegditi.l v o m Onchide. n u v a depune o w l mi multe decSt albinele pot acoperi m a i cu seam6 la tnceputul prfmdverii. formate d i n mescioare de scmduri fixate pe cite patru piloti bdtufi O pdmint. Acest zbor este favorizat mai d i n vreme i n stupii ce au iernat afard. Vorn cur&@ podeaua stupului g i . daciZ poate sd se Qndeplineascd de aceia ce au citiva stupi. Stuparul d e d dupd ce gi-a aranjat stupina. $I bineinteles a acestuia e mai ugoard decit a aceluia care pentru fernatul stupilor are camere speciale (timnicuri).. avfnd En vedere climatul td7ti mastre. dacd depunerea oudlor este 5n mare cantitate g i fdrd lacune O faguri. V a trebui sd observdm ins& dacd larvele sint de albine lucrdtoare. Pentru a ne face fnsd o just6 idee de prolificitateamdtcii trebuie sii tinem cont $i de populatia albinelor gi de numc5rul celulelor ce au de acoperlt c d d se Dntelege cd o matcd. v o m proceda d i n prima zi la vizitarea lor g i dacd n u i-am puttit v f i i t a t n prima zi pe toti. I n aceastd privintd stupinele aranjate astfel au u n avantaj mi m u l t cdci recomandafia unor stuparf gl anume de a scoate d i n Mmnfc f n zilele calde ale l u i - - februarie stupii. oom proceda la o vizitd completd a stupului. sau agezate pe mai m u l t i piloti cind acestea servesc pentru agezarea stupilor f n rinduri. far colonia reunitd cac o alta cu m t c d vigumasd. $i l a stupii d i n stupinele fnchise. avindu-I en vedere fntre stupii de frunte.. Aranjati stupii l a locurfle destinate. face parte d i n acegtia d i n u r m d gl d e d scoaterea stupilot de la locul de iernare gi agezarea lor f n locurile destinate E stzrpindi v a f i n lucrul ce v a perocupa pe a p i c u l t o t . cind au fnceput zilele cdldute. cdci pufine n Iarve g i ldsarea de celule goale Ontre ele ne dau indiciul unei mdtci putin prolifice care v a trebui mai Wrziu Onlocuitd sau sup r i m t d de fndatd. ea este foarte grea pentru aceia ce au mi mulfi gi apoi transportarea g i mutarea stupilor afard $f apoi iardgi fnduntru deranjeazd m u l t coloniile g i deci e mi bine a a ~ t e p t aSncd d t v a t i m p pentru ca scoaterea d i n timnic sd se poatd face in mod definitiv. Prezenta lawelor f n celule ne asigurd de v e z e n t a mdtcii. Obiceiul tdranilor nogtri de a scoate stupii de l a iernat i n ziua de 40 de mucenici. v a trebui de fndatd sd le zeunim cu altele cdci chiat dacli ele sou . Majoritatea apicultorflor nogtri. v a proceda O o z i caldd l a scoaterea n stupilor gi agezarea 107 i n s t u p i d . apicultorul v a incepe a-gi ageza stupina pentru viitoarea activitate a albinelor. cind ele servesc penn t r u u n u l sau doi stupi. Nu v o m risca a face v i z i t a pe o temperaturd prea rece cdci v o m expune larvele sii rdceascd sd w a r d g i apoi sd avem grave consednte pentru colonie. g i n u depa7te de ei pentru zboml de curdtire. pentru a vedea dacd colonia ajutatd de noi v a mi putea progresa sau gdsind-o prea slabd sd o reunim cu altele O modul cum a m ardn tat t n capitolul reunirfi stupilor.Actualitatea clasicilor apiculturii IN OPERATIUNI DE APICULTURA CELE PATRU SEZOANE ALE ANULUI Dr.

Oricine ins6 v a putea sii-$i procure sii-gi construiascd adiipdtoare. N u este convenient a pune in practicd cele recomandate de diferitf apicultori pent r u a i n m u l t i repede cregtera puilor. aga cum a m ariitat l a capitolul alimentarea albinelor.mediocri pdstrati de l a revizia de ptlmdvard sd-i facem mai puternici gi i n consecintd sd dea rezultate mai bune. i n t r e u l t i m u l fagure cu pui gi acela cu miere gi polen. se v a putea fnt i i r i stupii slabi cu faguri cu pilC operculati scuturati de albine tintnd cont de conditiunile ce a m descris i n t r . coloniile vor progresa g i ele d i n ce i n ce mi m u l t g i conducerea lor mi departe v a f i d i n ce in ce mi ugoard $i mai pldcutii. Ddm cuvintul pentru cele ce urmeazdi apicultorului Viappiani pe care 1-am citat de multe ori in cursul acestui volum : . Dacd v o i m ca stupii slabi g i cei. Pe mdsurd ce sezonul inainteazd iar d m p u l se acoperd cu f l o r i . Albinele apoi p r i n aceste metode secondate i n lucriirile de constructie. I n aceastd epocd sd n u se introducd i n stupi rame numai cu inceputuri de faguri i n t r e acelea cu miere gf cu pui. Acelea$i i n g r i j i r i se v o r da dupd putintd $i pe cit permit stupilor rustici C v o m e avea i n stupinii.In bune condifiuni stupii deci se vor dezvolta repede astfel i n d t fagurii ldsati En vizita de p r i m i v a r d n u mi sint Suficienti pentru trebuintele stupilor. tot aga vorn alege pentru aceastii operafiune o zi frumoasd g i ora cind cele mai multe albine sBnt i n zbor pentru a evita luptele i n t r e ele. sd f i e agezati i n piirtile laterale iar fagurii later a l i agezati i n centrul stupului.not le-am procura o celuld d i n care sd se nuscd o matcd. pentru cd i n stupii puternici aceste Tame vor f i umplute numai cu celule de t r i n t o r i g i ar produce u n go1 ddunitor mentinerii cdldurii i n stupii mediocri o r i slabi. addpiitoarele ce avem sau i n lipsa acestora. mi cu seam6 d n d albinele n u gi-o pot procura singure d i n apropierea stupinei. v o m pune cite u n burete imbibat czr apd curatd chiar i n interiorul stupului pe podea. Stupilor slabi fnsd. Cuibul stupului catul de clodre n u mi e de ajuns de incdpdtor pentru cantitatea de albine.. cu Mtci tinere Qi prolifice.u n capitol anterior. f i i n d incd prea devreme ea n u v a putea f i fecundatii in lipsd de t r i n t o r i jzi deci colonia v a merge spre pieire. fnaintind i n sezonul cald trebuie a deschide mai larg urdinigul pentru a da 0 mai liberd intrare gi iegire albinelor Si pentru ca interiorul stupului sd f i e mai bine aerat. NU vorn fntirzia deci a adiiuga a l t i faguri (cite put i n i deodatd) cu celule feminine aldturindu-i de fagurele ce contine polen gi miere g i care urmeazd dupd fagurele confinind larve. Sd n u u i t d m cii aceastii operatiune o vorn face i n t r . t i v o m transIoca i n locul stupilor puternici avind ins6 f n vedere cd aceptia d i n u r m 4 sd aibd o dezvoltare suficientd i n ceea ce privegte numcirul puilor i n celule g i a albinelor. Alimentatia trebuie fdcutii d i n abundentd. In loc de a face translocarea. pEn& atunci cind f l o r a de primdvard v a permite recolta de afard. N u vorn neglija a procura coloniilor apa necesard. sau d n d temperatura este deja Mi- catd g i activitatea coloniei mare. I n scurt t i m p astfel vorn avea u n aSa numdr de faguri cu celule feminine cd vor f i suficienti a umple i n mod complet cuibul sau catul de clocire p i n u numai atit dar incd de a ne rdmine de prisos pentru trebuintele viitoare ale altor colonii. Cu progresul sezonului g i dezvoltarea d i n ce in ce mai mare a florei de primdvard. Albinele p r i n natura lor sint contrarii acestor schimbdri ale cuibului g i cu toate cii citeodatd se vor f i obtinut bune rezultate cu asemenea mijloace. se v a m n i f e s t a in ele instinctul de a construi $i vorn avea u n indiciu d g u r de aceasta p d n alungirea peste murginile ramei a celulelor destinate mierii sau d i n atirnarea a mici inceputuri de faguri i c i g i colo. vor f i indemnate l a recoltd pentru cd experienta ne aratii cd atunci d n d colonia construiegte faguri. albinele merg l a recoltd cu rnai multd ardoare. V o m a$eza i n acest scop i n stUpinii. le vorn administra alimentatia de necesitate procufindu-le faguri operculati sau administrindu-le miere fluidd. populatfa i n stupi se inmultegte t o t mai m u l t pimi d n d ajunge l a m a x i m u m de dezvoltare. Indatd ce albinele v o r f i in c o n d i t b n i de a putea recolta nectar rnai m u l t d e d t este consumatia zilnic6 a coloniei.u n t i m p indeajuns de inaintat astfel ca sd f i m siguri c~ larvele stupului puternic cu care a m fdcut translocarea sd nu rdmind descoperite g i sd rdceascd d i n cauza siiriiciei sale de albine . mai cu seamii l a coloniile slabe. Aga ar f i de exemplu desfacerea cuibului recompunindu-1 astfel cd fagurli centrali cu pui ce i n mare parte sint astupati. este deci nevoie de a decide care colonii trebuie de preferintd sd ne dea r o i - - . ele n u sint de recomandat mi cu seamd celor ce n u sint profund cunoscdtori i n practica apiceld. Acesta este momentul de a ajuta albinele procurlndu-le Tame cu faguri artificiali avind totdeaunu g r i j a de a le ageza i n t r e fagurele ce v i n e imediat dupd fagurele ce contine pui $i i n t r e acele ce urmeazd dupd e l .

apoi se vor scoate tot ca m a i sus avEnd grija de a ingropa acele larve sau a le da de mincare la gdini. v a trebui sd d d m albinelor intrarea liberd in catul de miere transportfnd i n interiorul acestuia u n fagure. se potolegte instinctul coloniei de a roi.. n Dacd a v e m de transportat E stuptna noastrd stupi aflati la o mice distant6 nu e nimic mai bun de fifcut d e d t a proceda la aceastd operatiune in timpul roitului. Acesta este timpul favorabil de a avea celule regale sau regine noi pentru a le procura roilor care ar avea nevoie. C u acest mijloc nu zic e m ins6 cd a m Enldturat putinta de a avea ~ o. procedind c u m a m vdzut la capitolul . in caz d n d apicultorul n u s-a i pus On. fagurif. sd fie excitate. dupd ce a m ridicat-o. f n stupul Sartori. oper3nd in modul urmdtor : S e afundd fagurii in apd tinindu-i orizontali astfel ca sd se dizolve sucul nutritiv ce tine puii lipiti i n celule g i apoi se scuturd fagurele bdtfnd ugor cu palma miinii. poate sd fie de mare folos pentru apicultor. doi. E chiar o bun& metodd de a-i lua substituindu-i cu altii . agezdm u n stup asemdndtor iar seara ridic d m $i pe acesta cu albinele ce se vor fi adunat Entr-fnsul gi-1 u n i m la stupul sursd. se vor reteza i n t f i operculele. i n loc de a construi un fagure nou dteodatd se multumesc a indlta pur gi simplu celulele de miere ale acestora alungindu-le. v a trebui sd procedeze la uciderea acestora g i la extragerea d i n celule atit a larvelor d t g i a nimfelor. gardd. se v a da gi acestor colonii liberd intrare in catul de miere operind c u m s-a descris ma5 sus pentru stupii destinafi recoltei. Berlepsch. Stupii ce vor trebui sd dea roi se vor tine constringi in cuib. deasupra celui de clocire $ aga tot i facem pentru stupii descomponibili adicd f o r m t i d i n m multe bucdti g i de aceeagi i manierd putem aplica calota la stupii cu fagurii ficgi. existente sau in f o r m t i e . Aptcultorii d n d dau liberd trecere albinelor in catul de miere trebuie sd procedeze tn mod difetlt dupd tipul de stupi ce posedd. Fagurii curdtati se vor repune in stup. Dacd avea a face cu larve acoperite. Apicultorul congtient de datoriile sale v a f i pregdtit stupii. observind de a n u ageza pe acegtia din urmd intre fagurii de miere desoperculatd pentru cd albinele. Apicultorul posesor de stupi sistematici recolteazd mierea excedentd trebuintelor albinelor ori d e cite ori gdsegte in catul de miere faguri operculati. se ridicd dopul de sdndurd aplicat pe deschizdtura central6 a sdndurelei ce desparte catul superior de cel inferior. n u mai lucreazd cu aceeagi ardoare. Dacd stupul se mdregte din cale afard este folositor chiar a-1 transloca cu un stup mediocru sau slab pentru ca sd se m sdi rdceascd de albine. astfel ca albinele inghesuite intr-un spatiu relativ mic i n care temperatura merge continuu iniiltindu-se. e bine acum a aminti cd roirea artificial6 trebuie sd procedeze cu ceva timp pe cea naturald. n f n stupii ce vor fi destinuti pentru miere deindatd ce fagurii d i n cuib din apropierea diafragmei stupului sint umpluti cu miere iar indidile externe n e dau garantia unei flore bogate. cdci punfndu-i necurdtati expunem albinele la pierdere de t i m p g i o muncd obositoare. Asupra facerii roilor artificiali s-a DOTbit cu altd ocazie . Grand etc. coloniilor cu matca bdtrind etc. distrugind de m inuinte celulele operculate de trfntori. U ~ m i n da transporta fagurii de miere din cuib in catul de miere. V a trebui ins6 sd tinem de aproape i n vedere coloniile cu regine nefecundate pentru a le putea da o altd regind. E n stupul Lawstroth.Introducetea noilor mdtci". dind astfel cite putin d t e putin spatiu albinelor in aga mod cd sint constrinse a fabrica g i umple la loc cuibul.i cu ugurin@ ii v o m putea avea. aproape constrinse a se Empdrti. Finitd apoi epoca roitului. afard dacd n u recurgem la o vizitd generald g i la distrugerea tuturor celulelor tle m t c d .$i care sd n e dea miere pentru a dirija activitatea lor intr-un mod sau E altul. g i cind este condusd cu bdgare de seamd $i E o just6 n mdsurd. Dadant g i in ceilalti stupi asemdniitori se ridicd sdndura ce formeazd tavanul stupului g i se aplicd cutia care formeazd compartimentul de miere. dacd noua matcd s-ar pierde i n zborul de fecundatie sau d n d n u ar fi inceput a depune oud 15 zile de la nagterea ei. A m spus in rindurile acestui volum care trebuie sd fie mdsurile ce apicultorul trebuie sd ia pentru diminuarea numdrului trintorilor . albinele constrinse a face ceea ce nu le dicteazd instinctul lor.. d t i v a roi mai mult nu-i v a strica pentru cd este Dncd t i m p in toamndi sau tn primdvard a face reunirea lor. Chiar g i a celuia ce nu v o i e ~ t ea miiri numiirul stupilor sdi. Fagurii acegtia luati din cuib se vor inlocui cu faguri goi cu celule feminine sau cu faguri artifidali. Timpul suprapunerii caturilor de miete cade cam i n aceeagi datd cu epoca roitului. ramele cu fnceputuri de faguri pentru a primi m i l e colonii gi a-gi pregdti locuintele. o celuld regald sau u n fagure cu larue mai mici de trei zile. sd-1 ia mai repede i n posesie. Iatd c u m operdm : in locul coloniei pe care v o i m sd o mutdm. cu miere pentru a invita albinele. Epoca recoltdrii mierii cade cam la finele lui mai g i lunile iunie g i iulie. N u e de altfel cazul de a ne opune prea mult roitului .

. transportind unul sau doi faguri cu put $i viceversa de la o colonie la alta dar m i cu seamd din acelea ce lucreazd la acelea ce stau pe loc fiindcd s-a observat cd familiile ce provin din mame diferite. neputind participa la culesul respectiv. Din volumul :.m~mm MICA PUBLICITATE VIND pavilion pentru 60 familii. fn loc de translocare se poate face o amestecare. W . Ingriidirea miitcii se face cu 7-8 zile inainte de inflorirea salcfmului pentru ca acesta sii giiseascB familia pregiititg.. Tocmui acegtia din urmd trebuie sd fie stimulati la lucru ldrgind spatiul cuibului. familii ajutgtoare $i in acelavi timp pregiit i m cu aceastB albina generatiile de albine culeggtoare pentru celelalte culesuri ca : tei. In scopul mgririi numiirului culegiitoarelor pe timpul culesului prin mobilizarea unui num5r mare de albine tinere la cules.m.. floarea-soarelui. prospereazd mai bine.. adaugii fagurii clitditi $i artificiali intre fagurii cu puiet $i cei plini deja cu nectar... Apicultorul trebuie s5 supravegheze culesul $i i n functie de puterea familiilor $i de PnregistrBrile cintarului de control.goi pentru a excita din ce 4 ce mat mult n albinele la muncd. Suceavs. . ~ W B .. W .se Endepdrteazd ince-fncet unii de alfli astfel cd albinele sd fie constrinse a alungi celule f i r 6 a construi intre ace$* faguri noi. Unii apicultori vorbesc mult de perioada optim5 de dezvoltare a familiei de albine.. . . Compartimentul astfel se goleate de toate albinele g i fagurii se pot u$or ridfca fdr6 nici o albin& pe et.. Inde- piirtarea mgtcii pe timpul culesului nu d5 rezultatele scontate. f H albine.. constituie pe de o parte o cauzii a intriirii famildilor i n frigurile roitului. pericolul de roire inainte de salcfm este destul de mic. transpmtind fagurii de miere $i chiar cu pui t n catul de miere g i dacd nici aceasta n u servegte if vom transloca cu alfi stupi mai slabi.Coltura albinelor Notiuni de a~iculturg rational%"' - PREGATIREA FAMILIILOR DE ALBINE IN VEDEREA CULESULUI (continuare din pag.. aparatub lui Porter.. se finegte prin aceea cd de multe ori if putem scoate din inertia lor $i sd obtinem u n bun profit. Telefon : 987110611 L I W W . Culesul de salcim fiind de mare intensitate este necesar sB existe u n stoc mare de faguri clBditi pentru fiecare familie de albine.. Astfel stimulati neincetat. adicg de acea perioadii i n care se cre$te puietul care devenit adult va valorifica u n anumit cules. acesta flint: in jurul a 15 faguri cl5diti dintre care 5-7 pot fi clBditi chiar in timpul sezonului respectiv... iar pe de alta parte o surs5 de consum din mierea deja realizatii. . fineat3 etc. m.. ~ ~ ~ W ~ ~ W ~ m W H W W I 12 . pentru cii. . Unii apicultori agteaptii umplerea completd a catului de miere pe care CI separd apoi la cel de jos prin o d i ~ f r a g m dcdreia i s-a aplicat pe o deschizdturd.IIWm. alegem de preferintd fagurii de miere neoperculati $i cu celule masculine . cu toate mssurile de fortare a dezvoltgrii familiilor.. h timpul recoltdrii mlerii se obsewd stupi ce lucreazd foarte mult .. Pentru conditiile din tara noastr5. considerind cii orice cantitate de albine produse i n aceass perioadii $i i n special dupB aceastii perioad5. Pentru a avea ago-zigii faguri imperiali adicd cu celule de miere alungite. W .altii Ensd cam O aceleagi conditiuni de populafie $i n pui stau pe loc $i produc putin fiird o cauzd evidentii. se poate practica $i ingrgdirea ouatului m5tcii prin izolarea ei cu ajutorul unei diafragme cu gratie despgrtitoare pe 3-4 faguri cu puiet necBpBcit la capatul stupului. 3) toare prin eliberarea unui numiir tnsemnat de albine-doici de la hr5nirea puietului... considergm ins& cii nu poate exista acest pericol. iar masa mare de albine care se g5se$te i n familii dupii culesul de salcim poate f i folosia la formarea de roiuri. zmeurg. In continuare nectarul este depus i n fagurii a$ezati i n partea lateralii a cuibului. mai ales pentru culesul de salcim.

. In vederea realiztirii acestor deziderate. (1 cm pentru un interval albin8) f n functie de puterea sa.stimularea instinctului de cltidit prin introducerea In continuare de faguri artificiali .stimularea ouatului matcii prin administrarea la hrgnitor din douii fn douii zile a siropului de zah&r 1l in cantisti : d e 200-250 ml . sii participe la valorificarea culesurilor. rapide $i eficiente d e prindere a roilor (roii primari) $i trecerea acestora in grupa familiilor d e bazii.roi natural". Aceastit operatiune se va face treptat in functie d e populatia roiului capabili d e acoperirea suprafetelor cu puiet e 5 ~ 5 a i . .Pinii la perioada de roire va mi trece ceva timp.cgciul&". iar matca se post. caliati d e produse apicole. 10 000 d e indivizi) $i 12-15 kg rezerve de miere. atentia noastrii trebuie indreptatg spre gssirea unor metode cit mai simple. scuturare $i golire a albinelor in stnpul pregiitit. in functie de mgrimea acestuia.dacH matca pare epuizat. iar prin mentinerea efectivului in stare puternic activs.efectuarea obligatorie a tratamentelor specifice conform prospectelor ce Pnsotesc medicamentele folosite. albinele de toate virstele fmpreuna cu matca b&trfn&ramin liniqtite timp de citeva ore. se a$az5 la grupa roilor din stupinti. Totu~isii fim preghtiti Metodg simp15 de prindere a roiului natural ~ide ingrijire a lui ing. cs preocupare temeinicg in perioada roitului. vor continua s s se aseze pe rinse aceeavi creang5 unde mai persisa mirosul rn5tcii. astfel ca la intrarea in iarnii s& dispunB de cel puvn 1 kg albine (cca. .. Se va proceda la 1 2 asemenea operatiuni de captare.msrirea puterii n0ii unitgti biologice prin introducerea d e mme Cu puiet ~ 5 ~ cit de la familii s&'l&oase $i puternice. lmediat dupii depistarea roiului ieSit. un faditi gure artificial $i o diafragmii. agezindu-se de regulii nu departe de stupin&. care din diferite motive pierdut-o.5.in se vor administra cantitati suplimentare de sirop de zahgr pin5 la 500 ml. uneori. penru a evita intrarea unor familii de albine in . R~~~~ care nu are perspective de trecre 1 grupa familiilor de bazg.avantajele $i dezavantajele roirii naturale. hrana puietul. se realizeazh Pnsemnate cantitsti $i. iar apoi golite f n stupul preggtit. pe crengile unor copaci lufnd form& de ghem sau . poate oferi anual cel putin cite un roi. Dintr-o farnilie sBn&toas3 se vidicg o ram& cu puiet nec&piicit $i se introduce fntre ramele cu miere $i ~Ssturii. piisturii.-a concluzie la cele aratate.frigurile roitului". (confectionat simplu dintr-un sac d e material plastic a ciirui gur5 este fixatA pe un cadru de lemn sau de metal u$or. . Dupii 2-3 zile se procedeaz5 la un control sumar a1 roiului captat.irlig din lemn. se verific5 prezenp $i activitatea miitcii continuind lucriirile de Ingrijire. se preggteSte un de stup cu 2--3 faguri care se aflii miere. Roiul astfel captat $i organizat P cuib n cu urdinivul redus. t . roiului . iar P sezonul n urmtitor. se poate afirma. din dou& doug zile. toamna se fo.. Prin scuturarea crengii cu ajutorul unui .. (chiar d a c ~ uncle familii de albine roiesc natural) fiecare familie d e albine in parte. o parte din ele vor roi singure. cu toata grija ce o purtiim. In acest timp o parte din albinele nesurroi. Acest lucru determini4 o mtirire considerabilii de efectiv. ierna in ghemului sau duce fntrmo familie. ~ ~p&r&seqtestupul intre orele 11-15. albinele impreun& cu matca vor fi adunate in sacul d e material plastic. Cunoscute fiind cauzele . iar in evident5 se va specifica . Aici.5 biologic. IHe CORNOIU Cu toate cii roirea naturalti in preajma culesului principal este nedorit. i ~ l in zilele cglduroase f&r&vint. la o margine fagurele iar artificial. lose5te la intarirea altar familii impgrtind albinele.. matcg (ponfi sciizuE) se va inlocui cu s- tin&rg perioadele lipsite de cules. . previzut cu miner de lemn detavbil lung de 3-4 m) se fixeazg sub roi ping ce acesta intrg in sac. supun atentiei urmiitoarele : . Dinainte pregiitit dispozitivul d e captare. Scopul acestor l u c r k i vizeaz5 reciipiitarea identitittii de familie.

894 kg polen. Cind o familie de albine se pregdtegte de roire. fncdrcatd. adicd de doud or1 greutatea albinelor. greutatea corvului ei. care la nagtere cintdregte mai putin de I mg consumd i n 6 zile 200 m g de hrand. Albinele au g i ele graiul lor care se manifest6 prin diferite mfgcdrf ritmice cunoscute sub denumirea de dansul albinelor. h timpul zborului temperatura albinei depdgegte cu 10' temperatura ei de repaus. - 1 Pentru a aduce 100 g apd in stup.Curiozitafi. Pentru aceastd destinatie l i se distribuie dimineata cite pufin sirop de zahdr cu mirosul specific al florilor respective. Putem folosi g i procedeul popular. Dacd locul se umfld. Viata unei albine lucrdtoare in timpul activitdtii (culesului) este de 42 zile.s mg de miere pe 1 k m de zbor. apd s6rat6 sau otet. Frictiondm dupii aceea cu amoniac. Ca sd culeagd 1 kg mfere o albind ar trebui sd cerceteze 2-5 milioane de flori g i sd parcurgd o distant6 egald cu ocolul pdmintului. albind. facem u n pansament ster51 cu praf de suljamidd sau cu aureomicim? pomadd. fn caz de intepdturi de insecte (viespe. Viteza m a d m d de zbor a unei albine ajunge 70 kmlord. Matca degi se dezvoltd din acelagi fel de ou din care se dezvoltd g i albinele. 0 larvd de albind. I1 scoatem cu bdgare de seam&. albinele au nevoie de 3 000 de zboruri. . dacd acul a rdmas i n rand. $i albinele au paraziti care p r i ~atingerea mandibulelor le silesc sd le ofere miere de pildd Braula coeca. Raza de activitate (de zbor) a albinelor este de 3-6 k m In jurul stupului g i uneori chiar rnai mult. Mierea favorizeazd dcatrizarea rapidd a rdnilor. pe care o ldsdm apoi aplicatd pe locul intepdturii citeva ore. viteza se reduce la 20 kmlord (440 bdtdi de aripil secundd).034 kg hrand. i n timpul iernti consumd de 6-7 ori mai putin decit o jamilie de albine slabd (2 500 albine). care cintdrite depdgesc de 2 ori. e rogie $i dureroasd. albine.140 kg miere $i 0. continind hormoni de cregtere. cunostinfe teoretiee si practice din viata albinelor 0 matcd de albine poate depune in sezonul activ i n 24 ore 2 000-3 000 oud. 0 albind cheltuiegte aprodmativ 0. Mdtcile eclozionate toamna roiesc mai putin decit celelalte.). datoritd faptului cd este hrdnitd E n timpul dezvoltdrii sale cu ldptigor de matcd. este de 2 ori rnai mare. se dezvoltd cu 5 zile rnai repede decit o albind. aplicdm comprese cu apd de Burow. unde zaharoza tncepe sd se transforme i n glucozd g i fructozd. 0 familie de albine puternicd de 35 000 Nectarul florilw se transfownd O miere n abia in gugtta albinei. ea adund de doulf ori mat pufind miere. iar larvele mdtcilor Qi rnai des. stoarcem apoi locul intre doud comprese. L h p d cercetdri indelungate acest mijloc de comunicare a albinelor a fost descoperit de cercetiitorul austriac Karl von Frish. de a freca Ontepiitura cu o frunzd de pdtlagind. iar dacd umfldtura persistci. Pentru hrdnirea a 10 000 lame ( 1 kg albine) este necesar 1. 0 familie de albine puternicd de 6 kg (sau 60 000 albine) in timpul unui sezon bun de cules asigurd o productie de 2 ori g i jumdtate rnai mare decit 4 familii de albine slabe de 1. Albinele pot fi dresate sd polenizeze anumite plante de culturd. pind cind r a m sfngereazd. addugindu-I-se g i o serie de fermenti g i alte substante organice. pdianjen etc. iar viata ei este de 61 ori mai lungd decit a unei albine in sezoaul activ (ea trdiegte 5-7 ani).5 kg. Larvele de albine sint vizitate de 10 000 ori t n timpul celor 6 zile de cregtere. insd nurnai pin6 la 3 k m se poate vorbi de o valorificare rentabild. Siropul va contine 5 litri apd g i 500 g zahdr plus corole proaspete din florile plantelor propuse pentru intensificarea polenizdrii. de 6 luni. iar i n timpul repausulvi de iarnd. Pentru aceasta ins6 ea ar trebui sd trdiascd de 100 ori mai mult (100 de vieti). deci i n total 2.

pe ctnd u n cal t i r i i e abia o greutate egald cu a so. Se recomandd ca partea inferioard a fundului sd f i e protejatd cu u n strat de smoalif. d i n cauza argitei soarelui. Un kilogram de miere are 4 100 de calorii. Toate aceste fisuri gi crdpdturi trebuie astupate la t i m p cu chit. sau 6 kg lapte. albinele c o n s u d d r 2 kg ~ nectar. fntre factorii p7incipali care influenfeazd aceastd variatie sint conditiile pedoclimatice g i valoarea nectariferd a speciei respective. P r i n polenizarea culturilor agricole. Ele sfnt alciftuite d i n 15 000 de fosete cu celule nervoase senzitive. stupul se usucd atit de tare. de albine. cdrdtoare de polen. nectar. Pentru a prepara 10 kg de miere d i n nectar. propolis etc. polenul. polen. far florile au nevoie de albine ca sd rodeascd. medie 10 000 de albine dntdresc 1 kg. incit se produc crdpdturi. favo7iz9nd putrezirea lemnului. ldptiyorul de mutcd $t apilamilul au proprietdti terapeutice $i se folosesc i n medicina unaanii y i veterinard. sau 14 kg cartofi. apd sau propolis. albinele sporesc productia de fructe. sau 25 banane.Insecta scorpionul fals care trdiegte Pn interiorul stupului. Multiplele activitdti ale albfnei. sau 40 potrocale. () Antenele albinei d n t organe tactile $i in acela@ t i m p olfactive.). () Soarecii stnt atragi i n stupi n u attt de mierc c i t mi ales de polenul care contine albumin&. Qntrucit ea poate tirD pe u n teren plan o greutate de 20 ori mi mare d e d t greutatea corpului ei. iar valoarea alimentard echivaleazd in calorii cu 50 de oud. () I n ghemul de iarnd albinele suportd geruri de minus 50°C $i chiar mai mult. 0 albinif este de 20 o r i mai puternicd d e d t u n cal. 0 aIbinif i n via@ ei de culegdtoare adum? dour circa 10 grame de m i m e pentru care trebuie sd parcurgd o distantd de circa 400 k m Albdna Zgi petrece jumdtate d i n v i a t a ei in interiorul stupului tar aMa i n cealaltd jumdtate a vietfi sale devine albind culegdtoare de nectar. () Trfntorul are trompa scurtd astfel cif el n u poate sd culeagii nectarul d i n flori. U n stup bine intretinut se poate exploata ~i peste 40 ani. ceara. iar trintorul are 3 ochi simpli $i 2 ochi compu$i. l a o temperaturii de minus 20 grade. sau 7 kg morcov. sfnt O strinsd legiiturd cu virsta n ei (albina doicd. AIbineIe au nevoie de f l o r i ca sd trdiascd. Fundul stupului este expus i n per- # In timpul verii stupii agezatf O u m b r a n aduc mai multd miere dedt cei expuqi mereu in soare. sau 1. Propolisul este u n anesteziant de 3. Albina g i matca au cite 3 ochi simpli (oceli) $ ochi compugi. care sfnt alciituiti d i n cite 8 000 de ochi simpli. propolisul. care odatd cu venirea ploilor constituie locuri de i n f i l trare a apei. dupd aplicare gi uscare se vopsegte cu o vopsea de ulei. sacagitd. - h Cantitatea de miere aflatif O gu&a n unei albine d i n ghemul de i a d ti ajtinge pentru intretinerea v i e t i i 25-30 de zile. Calitatea $ cantitatea de nectar produse i de plante variazd de l a or& la ord. care la rindul 2i lor sint alcdtuiti d i n cite 5 000 ochi simpli (omafidii). cereasli. manent& l a o variatfe de umiditate a Zemnului d i n cauza evapordrii apei d i n sol i n tot timpul anulai. la plecare albinele sfnt incdrcate cu provizii 6i stnt mi grele. iar o albinh izolatd tot C U gU$ulita p l i d moare i n d t e v a ore. este folositoare p r i n faptul cd se hrdneyte eft oudle g i larvele pdduchilor albinelor (Braula coeca). Cel mai bun chit se prepard d i n fdind de rumegug y i aracet care. veninul. ventilatoare. sau 16 kg rogii. Cind roiesc. ulei ars. intrind numai 6 000 de albine Ontr-un kg.680 kg carne vitii. ceard etc. () In timpul v w i i . legume g i seminte y i calitatea acestora adudnd astfel u n venit indirect de peste 25 o r i mai mare d e d t valomea produselor directe ca miere. . De aceea el se hrdneyte numai cu nectarul gi mierea existent6 i n starp.5 o r i mai puternic decit cocaina $i 52 ori mi puternic d e d t novocatna. Toate produsele apicole : mierea. pdstura. z^n timp ce o albim? luatd ca i n divid aparte amortegte g i este imobilizatii la o temperaturd sub plus 8'C. teroson sau vopsea.

orage ce gi-au Inscris numele pentru totdeauna fn congtiinta neamului chiar din perioada de fnceput a cristalizgrii unor forme statale.e. Cucerirea Daciei de catre romani in cursul celor doug rgzboaie (101-102. din aceeagi str5veche perioadg $i folo-site ping in ailele noastre. Prut gi Nistm ne parvine de la marele istoric a1 antichitgtii. noteaz5 faptul cg in capitala imperiului Roma la slujbele divine. pe vatra unei alte agezgri preexistente. 105106 e. Flavius. locuit de oameni harnici gi mindri ce gi-au adsugat necontenit contributia personal& la tezaurul de valori mhteriale $i spirituale ale poporului romhn. s-a dezvoltat. dar sgp5turile arheologice au dovedit c& pe acest loc a existat anterior o gi rnai veche colonie romans ridicaa. 0 altEi localitate cu puternicg rezonanth istorica ora$ul Suceava . ele fiind apoi amintite pe rind ca centre ale puterii (Pndeplinind rol de capitala) gi ca localititti ce s-au bucurat d e o deosebitg faimil datoritg bogatei vieti comerciale gi spirituale. Astfel. care spun cg aceste tinuturi nu pot fi chlcate cu ugurintg din cauza codrilor sglbatici gi a multimii albinelor. constmitti de Bogdan I (1359-1369). 0 prim6 mgrturie istoricg asupra practicgrii apiculturii in zona de nord a Daciei. Baia gi Siret Pnca inainte de intemeierea statului feudal moldovenesc. nec~opolila primii lor mugatini. care. aici s-au ridicat cele rnai importante ctitorii ale mugatinilor gi cele rnai numeroase gi reprezentative minbtiri. Virgillius gi multi altii referitoare la importanta ce se acorda mierii gi cerii provenind din n aceste tinuturi P cadrul ansamblului negotului Imperiului Roman.5. dacilor Liberi $i carpilor care gi-au continuat ocupatiile traditionale. Varro.n.). a fost atestat documentar fn anul 1340. el preia informatii de la tracii de pe malul drept a1 fluviului. atit P teritoriul Daciei romane. In nord fns5 au rAmas puternice agezgri ale geto-dacilor. care in cZil5toriile sale prin aceste locuri noteazg c5 este cea mai bogat2 zonB melifer5 din partea aceasta a Dungrii. ele aduc totugi la luming un adev5r care nu poate fi contestat : populatia se ocupa intens cu ere$terea albinelor. hidronime gi patronime de inspiratie apicoi provenind. cu un bogat gi zbuciumat trecut istoric. ExistA numeroase dovezi in scrierile unor istorici gi literati ai timpului cum ar fi Cat0. In ansamblul dezvoltgrii istorice a acestor tinuturi. Vechiul orag Siret spre exemplu prima capital6 a Moldovei -. cit n gi in zona libera un comert fnfloritor in care produsele apicole mierea $i ceara au ocupat un loc de frunte. cQcat gi jefuit nu rareori. Eugen - - - . Biserjca Bogdana. $i tot aici.n. Julian. Aici au descglecat primii voievozi maramurgeni.) a fost urmatil de o puternics colonizare a celei rnai mari pilei a teritoriului. Timp de trei secole Suceava a jucat un Pnsernnat rol politic $i militar. cei care au pus bazele intemeierii Principatului Moldovei. Oragul Riidiiuti pastreaza Inca unul dintre cele rnai vechi monumente de arhitecturg feudal5 d i n Moldova. Traisn VOLCINSCHI. ceara $i mierea Provenite din Dacia roman5 erau la mare vet.n. intre acestea un loc important ocupindu-1 apicultura. Dr. Columella. Firesc. meleag de glorie gi legendg. se pare. in secolul XVI mentioneazil cii regii Poloniei n-au putut cuceri Bucovina gi nordul Moldovei din cauza multimii albinelor. in nordul Prii. S-au ridicat gi s-au dezvoltat aici puternice centre ale comertului gi culturii. Sorin BODOLEA Bucovina tinut romflnesc strgmogesc. . P tinutul dintre n Siret. Istoricul Ptolemeu (150 e. ing. multe documente atest4 existenw oragelor Rsdiuti. h acest nord de tarti. cregterea albinelor gi comercializarea produselor stupului au jucat un - - - - rol de mare importan@.) spre exemplu. se aflti gi prima ctitorie a marelui domnitor Stefan : Mgngstirea Putna. Chiar dac5 aceste afirmatii ni se pot p5rea exagerate. Totodat. considerate astgzi monumente de arts. viata a rensscut tot mereu rnai puternicg. lovit de multi rivnitori la bogatiile lui. Herodot (484425 f. la rindul ei.cetate de scaun ridicatg de Petru Mugat gi intAritli de Stefan cel Mare ca principal5 rqedinti a domnilor Moldovei este atestat5 documentar pentm prima datA in anul 1388. Acestei pareri i se raliaz5 ulterior gi cronicaml polonez Rimschi.lncursiune in istoria apiculturii bucovinene ing. 0 alti4 d r t u r i e ce a t e s a o larg5 dezvoltare a apiculturii in teritoriile locuite de strlibunii nogtri consti4 in numeroasele toponime.

se precizeazi c5 voievodul Drag05 a d5ruit lui Latcu p h t n t pentru prisaca sa cit se vedea cu ochii. vol. Acest pamint a fost denumit Latcani. publicat5 in . Printre documentele ce n e parvin din aceast..Ceara din Muntenia sau cea din Bra~ov. Suceava la 8 octombrie 1408. r5mas pe loc nestingherit d e migratia popoarelor. Lucrare de referin@. lucrarea lui Franz Joseph Sulzer intitulaa . Albinaru. pe viile Moldovei. azi Ciprian Porumbescu. nu este slobodl $i vor da vam5 pentru o piatr5 de cearP un grov. practicatA din mo$i str5mo$i $i mult mai puternic implementat5 in via@ obstei in Bucovina $i Moldova (ca $i E Banat d e altn n fel) decit E Muntenia $i sudul @rii. $i asazi. la pag. pe timput lui Alexandru cel Bun. Printr-un alt hrisov. iar Bogdan Petriceiclv Hasdeu precizeaza c l apicultura O C U ~ ~ a1 treilea rang ca insemnhtate pentru veniturile statului. sfori d e movie sau trupuri de pldure. 1781. sloi cu o greutate de 3. - - . plat5 in naturi impus5 pe circulatii cerii. numele de Prisaca a fost purtat de dou5 c5tune unul apartinind comunei Tereblecea iar altul comunei Vama -. un b5trin inc5rcat de ani pe nume Iawu ce trebgluia in mijlocul unei frumoase prisgci. In Evul Mediu apicultura ocupa a1 tr&lea loc in economia t5rii dup5 agriculturs $i cre$terea vitelor menfjoneaz5 istoricul Nicolae Iorga. Prisgcaru. Legat de denumiri derivate din cuvinte cu specific apicol. I n leg5tur5 cu numele acestei comune. 88 mentioneazi : . denumit $i camln5. precum $i d e o localitate. I n cronica lui Enache Kog5lniceanu. Aceasta nu numai din cauza terenurilor ~i a climei mai slabe.. mai exist5 o comun5 denumitg Stiubeni ce st5 drept m5rturie prin vechimea numelui s5u continuitstii traditiei $i practicii apicole in aceasta zonh.. fntr-o vgdit5 legitur5 cu albingritul atit fn trecut cit gi in prezent. in Bucovina. emis in anul 1400 de Alexandru cel Bun care face o conventie comerciall cu negustorii cerari din Pocutia. proprietate domneasc5. Numeroase dovezi cu privire la istoria apiculturii din aceast5 zon5 le g5sim in arhivele moldovene$ti.870 kg. alcgtuit in 1908 atestl existenta pe Entreg cuprinsul t5rii a acestor localit5ti cu nume de inspiratie apicol5.AlghinhU. Drago$ VodB cu ai s5i c515reti au z5rit un stilp de fum spre care fndreptindu-se au ggsit.Argumente apicole la formarea $i dezvoltarea unitar5 a poporului romPnu evidentiazi c5 termenul de prisac5. piscuri $i trec5tori ce poarta din vremuri stravechi denumiri apicole. se pare. Stuparu.3 perioadi. 513. adic5 un. $i denumirea orqului Suceava. ci $i datoritg faptului c5 boierii munteni nu depun atfta chibzuinv $i sErguint5 in domeniul albingritului. semnaleazg ape. Un alt fenomen ce poate atesta larga rhspindire a albingritului fn nordul Mol- - - dovei $i in Bucovina. fiind Pnfiintate fnc5 din 1404. fBri3 indoial5. Tot unei stupine. referitoare la aceast5 straveche ocupatie. regisindu-se in 21 de judete denumind 23 de localitsti (6 displrute) $i 16 locuri geografice. Boqtinaru. Lucrarea .. tom 111. mentionam Hrisovul de la Suceava. in lucrarea sa . existau cele mai mari topitorii de cear5 din intreaga ~ o l d o v i i . Bucurevti 1934.Un dalmatiu prin Moldova anului 1762". apartinind ins5 de Mgngstirea Solca. are o rlspindire mare in wra noastrl. i se datora numele fostei comune Stupca. este cel a1 pastr5rii in timp a unor nume d e familie cum a r fi : Prisacil. Prisaca Dornei. Alexandru cel Bun schimb5 taxa in natur5 prin plat5 in bani. arat5 c5 aceast5 denumire vine de la aceea a pris5carilor aduvi de Dragog Vod5 de peste munti $i care in limba veche se chemau sucevi adici oameni care triiesc din albinlrit. Dacg a r fi s5 privim evolutia stup5ritului bucovinean in ansamblul dezvoltEirii apiculturii r o m l n e ~ t iam putea trage. pag. Marele Dictionar Geografic a1 Romlniei. emis la. obligind pe colectorii de cearl s& dea la cele 13 v5mi existente tax5 in bani $i anume : . cronicarul Miron Costin noteaz5 in letopisetul s5u c5 descllic5torii venind d e peste munv. de unde a derivat cu timpul actualul Itcani. Siretului t i Sucevii au g5sit codrii seculari cu poieni gi cimpii mhoase. vrii. ba mai mult. Din cercetarea acestom rezultl cg la Siret. arat5 autorul. intr-o poian5. care cere indeminare $i st5rilint5". pag. Hovtinaru qi altele.f Mewes. Vechi documente istorice atesta existenta in divanul boieresc a1 domnitorului Alexandru cel Bun (14001432) a unui dreg5tor numit . 3.. concluzia existentei unei apiculturi infloritoare pe aceste meleaguri. ceara din Moldova cu conditia ca la vam5 s5 dea cite o piatr5 de cear5.Geschichte des Transalpinischen DaciensU Wien. putem cita $i un document din vremea lui Petru Rareg (1546) care pomenevte de un anume Sandru Vatman de Stupca.. Notind cauzele care-i fac pe moldoveni mai avuti tn ceea ce priveste mierea $i ceara. care $i in zilele noastre poart5 acest nume datorat existentei pe aceste locuri a unei stupine apartinktoare de Ministirea Vatra Moldovitei. dintre care multe in Bucovina.. 723. in actualul judet Suceava..In Valahia nici un domn nu a avut un venit atlt d e mare dup3 albine ca in Moldova. In Bucovina. clrora le inggduie s5 colecteze. spre exemplu.Adev5rul literar $i artistic" nr. Tot legatl de voievodul Dragog este. I.

bortilesc stupul $i fac cr5p5turi in multe locuri. in lucrarea . Autorul arat5 in continuare yi modul in care albinarii . prin care se fac avantaje $i inlesniri unor boieri. .faima unui anume fcl de cear5 care nu se g5seyte nic5ieri in lume. . sau acelora care s-au evidenfiat prin acte de vitejie. unde se preparau sloiurile prin presare.Fratii Jderi" . Aceast5 exprcsie este o unitate de mRsur5 a suprpfetei. s5 nu pliiteasc5 vamB . iar hotarul acestui loc va fi dup5 obiceiul prisiicarilor . moytenit3 de la str5buni yi stabilea limitele proprietgtii astfel : cel dartlit arunca din mijlocul locului spre laturi o secure $i acolo unde ea se oprea. mari topitorii de cear5... Alexandru LBpuvneanu. cum a m amintit $i mai sus. la Itchil (Itcani) $i la gura Botnii.Alexandru Voievod d 5 mBn5stirii Neamt prisaca domneascg de la Zagora $i iezerul cu acelaqi nume cu prisaca din juru-i. spune el . la rindul s5u. cu un prea pl5cut miros.albinele moldoveneyti rnai d5deau $i alt soiu de cear5.. o anumit5 tax5 statului.1451. aceasti3 ocupatie fiind considerat5 extrem de folositoare cultului bisericesc atit datoritA obtinerii cerii folosite la confectionarea lumingrilor.Tirgul Cirliggtura are $i o prisac5. Suceava . Suceava . Mihail Sadoveanu mentioneazl in cunoscuta sa trilogie .Descrierea Moldovei" c5 . consulul austriac in Tara Rom5neasc5. Petru Rare$. fiind apreciatg pentru mirosul deosebit $i alte calit5ti in toat5 Europa (Bogdania era denumirea veche a Moldovei. de asemenea. iar ceara moldoveneasc5 ajungea pin5 la Venetia. Ultimul popas a1 cerii la Siret este explicat prin faptul c5 aici existau. ajunsese pin5 la palatul cel mare a1 dogelui $i la sala sfatului celui mare a1 senatorilor venetieni care se fuduleau c5 au in palatele lor f5clii din cear5 verde la culoare.hrisoave $i urice de danie $i scutire de d5ri pe stupi . c5 mierea Moldovei se trimitea in Italia.Alexandru Voievod d5ruieyte mBn5stirii Bistrita patru pris k i : La Bohotin. mult timp in acest peri- metru au fost emise cele rnai numeroase documente .. persoane privilegiate. la obirvia Timancgi. proprietate domneasc5. foarte c5utat5 in str5in5tate". din catedrala $i bisericile vestitului orav a1 Adria-ticei. Vtefinit5.. .. . In cele ce urmeaz5 ne vom referi la o parte din aceste vechi documente cu preciziiri apicole emise la Suceava precum $i la altele emise in alte localitati dar care se refer5 la Bucovina.1438. in special peste fruntariile t5rii. Suceava . cam neagr5 $i prea mirositoare" pe care.iar la desc5rcare la Suceava. .1453. Istoricul Nicolae Iorga mentioneaz5.un loc de prisaca". in ateliere specializate.Ilieg Voievod d5mi e ~ t eM5n5stirii Neamt prisaca de la Gura T5tBrcBi. Petru $chiopu $i altii care au dat in legStur5 cu stup5ritul multe urice yi hrisoave. Inspirindu-se probabil din aceste vechi documente yi poate yi din altele necunoscute nou5. Aceast5 cear5 se pl5te$te de dou5zeci de ori rnai mult ca cealalt5".Alexandru Voievod Enareyte boierului Cupcici clteva sate din care unul .foarte pretuit . G5sim ins5 in arhivele statului yi acte domneyti. $i rnai ales pe Valea Siretului.Rogdnn Voievod d5miegte prin hrisov !ui Petru Durnea . Suceava .Voyage en Valachie et en Moldavie".in vederea comercializsrii. bineinteles. . scutite de vama ge stupi. h Bucovina existind nurneroase m5n5stiri $i biserici..fk-5 s5 le afume strglucitele picturi.. iar la Suceava fiind cetatea de scaun.... Bemeficiarii plgteau.. iar albinele astup5 acele deschizgturi cu ceara aceea neagr5".1431.o scot prisacarii la vreme cu miere $i o vind mai scump5 pentru c5 miroase rnai ca $i ambra $i st5 impotriva soarelui". Ignatz Stefan Raichevici noteaz5 c5. . iar la Siret o piatr5 de cear5. Astfel : .iar cind vor aduce miere din prisscile lor. R'Iarele c5rturar Dimitrie Cantemir precizeaz5. ci numai in Moldova. Exist5 aprecieri $i mentiuni speciale prin care se atest5 faptul c5 ceara bogdanic5 era cea rnai c5utat5 pe piata Venetiei. Suceava . Bogdan.in toate p8rtile"..1429. Este vorba. era hotarul prisgcii d5ruite. Printre a c e ~ t i aapar ins5 foarte rar oamenii de rind. cit $i prin celelalte venituri ce se realizau din vinzarea mierii. dup5 numele lui Bogdan I). In aceeavi perioad5 se consemneaz5 in documente aparitia preocup5rii albinarilor pentru producerea unui amestec de cear5 cu propolis . pentru a da acolo acele frumoase peceti ventiene $i pentru a lumina . de fiecare piatr5 de cear5 un gro$.Alexandru a1 11-lea d 5 m5n5stirii Moldovita scutire de vamB mentionind : . Suceava . un gro$". de propolis care se dovedevte a fi cunoscut bine de c5tre prisscarii de pe aceste locuri. fn lucrarea sa .prin care cei rnai multi domnitori au incurajat cresterea albinelor pe ling5 m5n8stiri. Obiceiul de a intemeia locaquri sfinte $i a le inzestra cu mo$ii $i prisici este continuat de toti urmavii lui $tefan cel Mare...1431. prevgzute cu teascuri. Rezult5 clar din aceste ducumente c5 apicultura era mult rnai dezvoltat5 pe domeniile m5n5stireqti sau apartinstoare unor biserici decit pe domeniile boiereqti.Moldova este reputat5 pentru ceara verde. bineinteles.

cu miere sau cu orice altceva $i s5 nu plSteasc5 vam5 nici la dus nici la intors.Stefan VodH confirm&c& .. Fixind hotarele acestei ocine se precizeaz5 : . la Bujor $i fintina lui Mu$at co sa fie la noi uric. t de la Jicov".\ sbd'\@ a L.) . 1475. De asemenea. Toate cele de mai sus. la hotarul tirgului Cernguti. Stanca. cunoscind c5 acestea creeaz& venituri sigure pentru mkngstire.cu uric neclintit niciodat5.Stefan Vod5 domnul intBre$te $i imputernice~teSf..o prisac5 unde a fost mh&stire $i o poenifl mic&" . Aceasa s i l i ~ t e$i prisaca cu poenele s5 fie de la noi uric cu toate veniturile lui $1 copiilor lor $i nepotilor $i str5nepotilor lor $i intregului neamU (zlot = florin de aur). in acelaqi scop $i . pl5tindu-le 250 zloti a t g r a t i . Din acest uric - - - - - - - se vede ce pretuire are o prisac5.$tefan cel Mare acord5 m5nistirii Probota . cu tot venitul". pentru 80 zloti t5t5r&$ti. 1518 $tefgnit& Voievod Pntgregte lui Teoctist.Stefan Vod5 confirmti Pntgrirea m5n5stirii Humor cu ~ O Cde prisach. 1482. Suceava .- nici la Iaqi.). Din nou se dovedgte pretuirea unei prisgci care valoreazk cit 5 f5lci de vie pe care Vod5 le-a cumpgrat cu 260 zloti t&tAr5$ti. (Mentionarea vo~tinarilor se refer5 la me~teriiteascului domnesc $i nu l a achizitorii de bogtin5 n.jum5tate din ceara adunat5 la Tirgul Frumos $i berbeniple de miere din zeciuiala care se va stringe din satele ei la Botne".Stefan Vod& cumpgrii de la moqtenitorii lui Dasco din Ciclicliuti ocina lor. iar Domnul d5 m&n5stirii Moldovita pentru ea cinci fBlci de vie de la Hirlfiu pe care Vodg 0 cumpBrase cu 260 zloti tat&r&$tide l a Dumitru R5u din Hirl5u.. SBrat o prisacs din Bucovina.) sau slujile lui $i nici altul nimeni din boierii no$tri sau slugile noastre $i nici un suflet sg nu aib5 nici un amestec la prisacile m5n5stire$tia.s5 nu dea vam5 pentru carele lor cind vor c5ra miere de la Bohotin".o prisacB la Cirliggtura . . 1522. dar d& fndramare chiar in actul de danie s& se infiinteze sate $i pris&ci.1467.Stefan Vod& cumpgr5 cu 200 de zloti t&t5r5$ti moviile unor boieri $i le d5ruievte m5nhtirii Putna. Putna ..prisaca cu gr5dina ei de la Cirlig5turaU. pentru pomenirea mamei lui.Stefan Vod& int5revt. Hirlsu .nimeni din boierii n o ~ t r i sau destoinicii no$tri s5 nu indrHzneasc5 s5 ia desetina Sin alyine $ rilci berbe~lta 1 de miere $i nici pe pris5cari s5 nu-i tulbure nimeni". Suceava . rn tncheiere se specific5 c5 dau credint5 pentru aceastil danie prea iubiti no$tri.Petru Voievod emite un act prin care m5nBstirea Moldovita .Porunca lui Stefan cel Mare : . 1483.. Suret (probabil Siret n.cump5ratg cu 80 zloti G a r5$ti . Suceava . mai doneazli aceleiavi episcopii. $i acestea S% fie lor uric. la ob!r$ia piraului Gusana $i Strimbeni. El orinduievte intre altele ca sotirea (insotitorii n.1490.. Suceava . 1463.Domnu1 Stefan r%splBte$te vrednicia unui slujitor .credinciosului nostru pan TButu logofhtul. punea s iscBleascil $i pe fiii s5i Alexandru gi Bogdan $i pe boierii de seam& ce conduceau diferitele pircslabe din Moldova. . nici aiurea. sfintei mhfistiri". iar H pentru m5rturie viitoare.$i satele $i priskcile pe care le vor intemeia in acest hotar egumenul $i cglug5rii de la Putna. danie fgcutg de pan Iurie Serbici... Suceava Stefan Vod5 d5 m&nastirii Humor citeva sate pe Jijia $i o prisacl.. atit satul cumpsrat Giclic5uti cit $i prisaca de la Comarna.e f..cu loc de prisaci a1 Horgi celui bstrin. Hirl5u . printre altele a prisilcii Vrabia cu poenele . un sat pe Prut. Suceava . 1502. Suceava . Deci Vod5 Stefan nu numai c% inzestra milnilstirea cu moqii $i prissci.Stefan VodH confirm& vinzarea de cltre LazBr Plvcu. nici o brodinii s5 nu pl5teascS la nici un vad". . comparind vinzarea facut& in acelavi an cind logof5tul T5utu cumpara cu 80 zloti o mo$ie cu prisacg.Bflcu Blrliideanu a vindut o prisac5 pentru 18 zloti t&t&re$tiu.1458.Stefan cel Mare insre$te M5n5stirea Neamt cu diferite privilegii.n. Domnul le-a d5ruit Mhngstirii Putna prima lui ctitorie . 1454. ling5 pirPul Fintinilor $i cu gr5dina care este ling& aceastti prisacg". El face un schimb cu egumenul rngnhstirii Moldovita primind o prisac5 anume Comarna la Bohotin. Suceava . 1471. anume a ZlBtBroaiei.venitul s5u drept toate presele de ceari de la tirgul nostru Siret $i 6 vo$tinari de la Tirgul Siret $i prop<\\~ noastte m~*& \ S .. 1483. Stefan cel Mare d&dea urice in plin divan. Suceava .prin care $tef&niw Vod& domnul Moldovei (fiul lui Bogdan a1 111-lea deci nepotul lui Stefan cel Mare) dgruiegte prin uric episcopiei R5dHuti - - - - . mitropolitul de Suceava . in veci". Suceava . ..n.1466..Stef5nitA Voievod doneaz5 episcopiei R.. 1488. mentionindu-se nominal toti boierii mari gi mici din divan.. m5n5stiri Putna cu .n.e mlngstirea Probota cu invoirea de a trimite la Chilia care cu grlu.1520 .Stefiinitg Voievod tntgregteepiscopiei de Riid5uti ..

ca nou5 posesiune anexat2 imperiului Austriac) . Despre toat2 aceastg bogiitie ne putem da seama cel rnai bine dup5 aparitia legii privind secularizarea averilor m&ngstire$ti. atunci cu timpul rnai mult imp5rtita hran5. acareturi.1778 . 10 269 oi.1582 .pe care 1-au intocmit rgposatii monahi Eliseiu gi cu Dionisie $i-au ridicat-o din ins&$i pajistea $i au destelenit-o $i-au facut-o prisacBu. fost vornic de Suceava. La 25 februarie 1786 aceasta se prezenta astfel : Districtul Siret avea 3 898 stupi iar districtul Suceava 2 010 stupi. . A$a cum a m rnai ar5tat apicultura $i moviile din cadrul m5n5stirilor erau concentrate in mod reprezentativ in Bucovina $i nordul Moldovei unde apicultura dar $i mogiile s-au dezvoltat considerabil. in braniste.Apicultura aceasti5 ramurB industrial5 nepretuitg cgruia inmultirea nimarui nu-i va fi nici impov&riitoare nici stinjenitoare. animale $i alte bogatii $i situatia apiculturii.1606 . .. 1538 porci $i 1784 stupi. 472 cai. Se amintevte $i de P o d i ~ u l Sucevei precum $i de trei comune de lipoveni care fntretin stocuri mall de albine la Climguti. .1586 . in dosul Bohotinului in care se mentioneazg printre altele . . dilruie~tem5nSstirii Bistrita . Cotmani $i Sadagura. precum $i un infloritor comert cu produse apicole in Bucovina. incit prin arabilitatea multor terenuri este data mare inlesnire. $i-i d5 multh zestre $i pe ling& aceasta trei stupini cu 230 stupi. Astfel.Petru Schiopul d&ruie$te pircglabului de Suceava Andrei Hatmanul un loc de prisacg in braniatea domneascii pe valea Hemeiosului. pe timpul lui Alexandru loan Cuza (1863).1706 .marele logoftit Iordachi Cantacuzino Isi mgrit& fata sa B&la$a. in tinutul Orhai..Simion Movil5 face danie un loc de prisacg c&tre mangstirea Sucevita.1531 . mori.Petru Rare$ dsruieqte o prisacii m5n5stirii Humor la Bohotin. psduri. ..episcopul Atanasie cumpgra 0 prisaca cu 60 de stupi in satul Voitinel $i o d&ruie$te mgnistrii Putna.un loc de prisacB pe virful Crasnei denumit Hruzca.un loc de prisac5 Pngrildit cu gard $i cu case $i cu grgdini la Denereu. dar totu$i aduce mult folos.in care se arath printre celelalte date referitoare la populatie.Ioachim. (Continuare ink-un numgr viitor) Num&rul unor astfel de exemplificgri a r putea continua.TBnase Borcan dgruia lui Vasile P l q c a n un loc de prisac5 in satul Letcani (Itcani).. .episcopul Iacob a1 Riidgutului dgruievte mgnilstirii Putna o prisacg cu 80 stupi din Lgpu~tinul jos. Apoi albinaritul s5-1 facem rnai pretuitor $i rnai obvtesc in tar& la ceea ce va contribui mult dac5 aceasta nu va fi un obiect de impozit".Atanasie episcopul de Roman d&ruie$te m h a s t i r i i Putna o prisacB mare din satul Camenca. .1730 . In darea de seam5 a Camerei de comert $i meserii din Bucovina anului 1861 se arat.1633 . 175 bivoli.1723 . din Buletinul Oficial a1 Moldovei g5sim precizari c& numai de la mangstirea Neamtului au trecut la stat 74 mo$ii cu peste 300 mii ha teren agricol. Sintem la aceasta precauti s&-i facem @ranului s& priceap5 un alt mod de a lucra cu albinele rnai bun $i mai putin egoist.Popa Aftanasie vinde jum5tatea de sus a satului Mele$&uti. .Voievodul Petru cel $chiop d5ruieete mBn5strii Sucevita o prisaca mare in Branivte. de - Un ultim document pe care vrem sB-1 fnf&u$&m aceast5 prim& parte a lucrarii in este cel notat de Eudoxiu Hurmuzachi cind prezintB . de ling& R&d&utilui Evloghie episcop de R&d&uti pentru 200 ughi.1615 . unde a fost pe vremuri prisach domneascg. 132 capre. multe dintre documentele vremii consemnind bogate tranzactii de stupine. 2 686 boi $i vaci. Cu ace$ti bani cump&r&pentru mhBstirea Solca dou& prisBci : una la Clit ling& Solca $i alta la satul Botogani tinutul Suceava. nctiune prin care rnai mult de un sfert din teritoriul @rii a intrat in proprietatea statului. dacg nu mai mult. Unele documente privesc direct apicultura din zonl iar altele care au fost elaborate la Suceava. In Bucovina. Fintina Alb5 $i Lipoveni. . .Descrierea Bucovinei" facut5 de guvernatorul Enzenberg (prim guvernator militar a1 Bucovinei. privesc $i apicultura din imprejurimi. pe Valea Dumii. concuri. 1723 . P special din nordul n Moldovei. I n aceeagi lucrare guvernatorul Enzenberg face urmstoarea precizare : . . Albinele primesc.5 c5 apicultura cea rnai dezvoltat& era fn judetele de exceptie Zastavna.

De la a.. Activist de seamd E comitetul n Societdtii centrale de apiculturd din R o d n a 1928-1948. ~1 a tntrodus serviciul statistic ganizat $i condus de la i n c e p t gcoala de in Moldova Si a partcipat la din agriculturd. TtecZnd apoi pe teren la conducerea unei mari &pine de stat la PerQ a preluat de la C.. S.t i aacestora au trecut ~ i mist. U n neobosit propagandist 2 participtnd cu entwiasm la finerea de numeroase lectii $i conferinte aplcole..COTO~IUI ROm&nieiu Si gradul de cavaler. 911989. fiind aoronom.. Fire combativd. Editeazii g i difvzeazd revista .Drime~e rea reformei agrare d i n 1864. la la+. statistician Si profeso. . A 07145 de ant. La inceput activeazd la ferma apicold Tg. A preluat un t i m p conducerea redactional& a revistei .. econoalbinelor. I n anul 1846 a organizat 1848 jucind U n rol t n ~ e m n a t la fnfdptuiprimele ferme model si a editat . . A organizat -stupini la fermele de stat pi a condus gcoala apicold de la Cornepti Dtmbovip. Este primul titular a1 catedrei de apiculturd la Facultatea de Agronomle din Ia$i ~i apoi profesor i n Bucuresti.. Pentru meritele sale deosebite a fost decorat de cdtre M. Astfel E anul 1991 gindurile n noastre se Cndreaptd cu pfogenie g i recunogtintd fatd de o serie de promotori ai apiculturii noastre nationale g i internatwnale pe care 01 comernordm O cifre ron tunde. Participii la infiintarea ~i conducerea primei societdti Nationale de Apiculturd din Rom&nia fn 1915. - . . dupd c u m urmeazd : 0 Un secol de la moartea lui Ion IONESCU de la BRAD Academicianul Ion Ionescu de la Brad pacte capitole apicole c u p r i d n d prefloase este intemeietorul ptiintei date cu privive la cresterea g i Ongrijirea aaricole moderne.Buletinul Apiculto~ulul" organ a1 stuparilor din Romania fondat in anul 1922. ambitioasd $i perseverentd prezintd i n anul 1924 Ministerului Agriculturii propuneri de organizare a apiculturii i n Romania. F ~ u m o sunde functioneazd g i o gcoald de apiculturd condusd tot de el. A publicat brofurile . Publicii numeroase articole apicole Cn revistele de de specislitate.Foloasele albinelor gi agrimlturau.Albinele izvor de bogdtieu. Hristea fabrica de faguri artificiali..Sa' cinstim memoria tnainta$lor Se cuvine p i este instructiv sd comemor i m realizdrile $i sd cinstim memoria personalitiitilor din apiculturd relevind orice eveniment important cu casacter educativ care tinde la cultivarea g i formarea sentimentului de recunogtintd g i admiratie pentru faptele trecutului $i cinstirea memoriei inainta$ilor din apicultura naflonald $i internaflonald. 30 de ani de la moartea lui Dumitru STAMATELACHE Dumitru Stamatelache (1892-1961).a r .Albinele hta obiceiurile lor" bi . Despre Societatea apiculturd. .Viuta Albinelor". R o d n i a Apicold". Regele Mihai I cu ordinul . n A fost E colegiul de redactie 61 a con laborat cu revfsta bucovineanZL . personalitatea Sf realizdrile lui C Hanganu vezi revista nr. manuale hgronomice cu'importante bi com(1818-1891) revo~uw O 40 de ani de la moartea Iui Constantin HANGANU Constantin Hanganu (1889-1951) se afirmd prin organizarea atelierului apicol $i a stupfnei sale din Nicolina Ia$i reu$ind sd aprovizioneze aflcultorii din ?arc CU faguri artificial4 stupi gf utilaje apicole mderne de cea mai bun6 calitate.Cregterea albinelor O Rom&niau.

.Ingrijirea albinelor ". SZUVERDI Fr. Debuteazd ca agent apicol oficial in 1932.Apicultura g i baza meliferd". A tinut numeroase conferinte g i a publicat o serie d e lucrdri apicole in calitate de autor g i coautor ca : . MIHAILESCU Dr. Autor $i coautor a1 lucrdrilor : . A asigurat traducerea revis- 10 ani de la moartea lui Ionel BARAC Ing. Din 1975 gef a1 serviciului redactional a1 Institutului International de Tehnologie g i Economiei Apicole a1 Apimondiei din Bucuregti.Cum creFtem g i ingrijim albinele".S. V . S-a ocupat de selectia g i cregtere mdtcilor..I. Mihdilescu (1920-1981) a fost primul medic apiendocrinolog din tara noastrd..ei .ApiculturaW 1949-1960 i n cadrul Ministerului Agriculturii. 10 ani de la moartea dr..Atelierul Stuparului". 1956 .. A publicat numeroase articole in revistele de specialitate gi..1nmultirea familiilor de albine". Barac (1924-1981) apicultor practician $i cercetiitor de prestigiu i n domeniul apiculturii. . (1977). din Romania. 20 de ani de la moartea lui Fr. IOVANESCU E.Cregterea albinelor". A publicat numeroase articole in revistele de specialitate.. A lucrat la inceput la Policlinica universitard Titan iar apoi ca medic cercetdtor in cadrul Institutului de Cercetdri Apicole sectorul medical de apiterapie. . Miciurin.. 1965 . .Cartea stuparului" edatia I in 1956 g i editia 11 1957. . A participat la numeroase congrese $i simpozioane internationale g i a sustinut diferite comunicdri gtiintifice.Manualului apicultorului" care apoi a reapdrut in gase editii. a fost lector la cursurile de perfectionarea apicultorilor din sectorul de stat tinind numeroase conferinte i n cadrul fostei Societdti de Stiinte Agricole I. . editura Ceres. .. A construit stupi sistematici gi alte utilaje apicole moderne contribuind la dezvoltarea g i modernizarea apiculturii d i n Oltenia. A contribuit la imbuniitdtirea bazei melifere prin plantarea pddurilor de salcim din zonii i n prezent considerate ca u n bazin melifer de interes republican.Apicultura"..S? creptem albinele". N. Iovdnescu (1879-1961) a fost un apicultm pasionct $i un neobosit propagandist din Poiana Mare judewl Dolj. . Ionel D... La inceput cercetdtor apoi $ef de sectie iar in perioada 1958-1967 a fost director a1 Statiunii centrale de apiculturd p i sericiculturd..Manual de apiculturd".Atkultural' i n limba maahiard. Szoverdi (1912-1971) fost ~ r e s e d i n . Autor a1 unei broguri de popularizare . A fost ales in consiliul de conducere a1 Asociatiei Crescdtorilor de Albine din Romcinia g i numit in colegiul de redactie al revistei . - 20 de ani de la moartea lui Valeriu PETRLJ$ Valeriu Petruq (1902-1971).. N.7~7i~ilVa. . 1980 . . fost membru in Consiliul de condulg46..at c-rtii . contribuind la Embuncitdtirea ecotipurilor locale.Cregterea mdtcilor". -Un activ indrumcitor a masei d e cere a Asociatiei Crescdtorilor de Albine culto*. 1959. Autor te Asociatiei ~ p i C t L l t ~ ~ idin '1. A. 1954 . ca n coordonator principal a contribuit la editarea . ..CA.Miere multd" l& in anul nia.. g i A.C.T. Membru fondator a1 A.A.Mierea $i sdndtatea". .Metode d e sparire a productiei de miere gi ceard".30 de ani de la moartea h i E. indmmdtor apicol i n cadrul Departamentului gospoddriilor de stat.. g i membru a1 Consiliului de conducere a1 Asociatiei Cresccitorilor de Albine din Romania. A brevetat o serie de inventit i n domeniul apiterapiei p i a prezentat numeroase COmunicdri gtiintifice la diferite congrese $i simpozwane internationale. Devine secretar de redactie al revistei . E colaborare.

. Huber a fdcut observafii de o exceptionald finete dezvdluind g i tainele fecundiirii m i t cii.Stupti1 geamiin".. El demonstreazd primul cd m t c a se inperecheazd numai E zbor. 0 altii lucrare este . alb. + 130 de ani de la aparitia revistei apicole ..Teoria gi practica noului prieten a1 albinelor".. Huber este primu1 care reugegte sd demonstreze f n mod gtiintific procesul de secretie a1 cerii de albine punind capdit numeroaselor teorii nefondate gtiintific.Noi observatii asupra albinelor" f n care prezintd o serie de aspecte legate de modul de organizare a albinelor in familie.AMERICAN BEE JOURNAL" Primul numdr a apdrut in l u m ianuarie prin grija lui Samuel Wagner. Acest stup tnventat de Huber in anul 1789 reprezintd o form6 de trecere de la stupul primitiv la cel sistem t i c cu rame mobile dupd care s-a inspirat Procopovici cind inventeazii Qn1814 primul stup sistematic cu rame mobile.folosind roi plasati sub un clopot de sticld . Prima sa carte a fost intitulatd . Numele lui a intrat E istoria apiculturii n mondiale prin inventarea ramei mobile $i descoperirea fenomenului de partenogenezd genela albine (partenos = fecioard sis = naytere) adicd proprietatea de a da nagtere la fiinte vii din our? nefecundate.precum gi cunoscutul stup carte prevdzut cu rame care se desfac $ aldturd se i ca filele unei cdrfi. El este primul care in cercetdrile lui folosegte stupul de observatie . Wilson $i naulti altii care a u contribuit la modernizarea apiculturii mondiale in general. Ndscut la Lowkowitz districtul Kreuzberg d i n Silezia Superioard a urmat gimnaziul la Breslau gi apoi a absolvit universitatea de teologie. R. care degi fgi pierde vederea de tinrir a adincit mult problemele vietii albinelor fiind dotat cu o capacitate deosebitd de percepere. in timp ce fragmentele de mdrime similard dintr-un fagure m u . n u sint complet dizolvate.pdrintele albinelor" atit 2 tara sa cit gi Qnunele tdri d i n cenn trul Europei.. Huber a observat cd dacd se introduc f n terebent i d solzi$ori de ceard. cregterea g i fngrijirea celor 400 familii de albine existente la acea datd pe raza districtului respectiv. I n aceastd perioadd de 130 de ani zeci g i sute de m i i de apicultori d i n toatd lumea gi-au adiipat sujletul. B.. gi-au imbogdtit cunogtintele. de comportamentul lot g i de relatiile de nutrltie la albine. reprezintd baza noilor cercetdri g i viitoarelor descoperiri O apin culturd. Banat $5 n Bucovina. A publicat lucrdri de o m r e valoare gtiinfificd.Cregterea rationald a albinelor'' iar la vfrsta de 70 de ani apare ultima sa carte . Editeazd apoi o revistii lunard apicolh . rdmfnind particole suspendate in lichid. Miller. aceasta pren zentfnd la refntoarcerea E stup semnul n imperecherii. Paralel cu cercetarea desfdguratd a publicat o serie de lucrdri valoroase in domeniul apiculturii prin care a devenit cunoscut i n toatii lumea. P. Pentru aceastd ultimii descoperire fn 1845 i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa. A sesizat faptul cd d i n oudle depuse de matcd se vor dezvolta albine lucrditoare sau trintori. acegtia se dizolvd rapid g i complet.. pi-au satisfdcut curiozitatea citind 1861 aceasUi prestigbasd revisth cu Endrulndri tehnice $i sfaturi bune scrbe de cei m i mari apicultori din lume ca C. o pertoadd de peste un secol g i jumiitate sint recunoscute ca atare g i chiar mai mult. La vremea respectivii ideile lui Dzierzon au cunoscut o circulatie destul de largd g i S n tara noastrd in special E Ardeal.160 de ani de la moartea lui Fr. fiind ajutat i n observatiile sale de sotia sa pi de asistentul sdu Fr. El dovedegte cd ceara este produsd d i n miere gi cdi proprietdtile solzigorilor proaspeti de ceard diferd de acelea ale fagurelui nou constnit.Prietenul albinelor din Silezia". care g i azi dupd. HUBER Francois Huber (1750-1831) prestigios cercetdtor . Stabilit ca preot in districtul K a r l s m r k se ocupd g i de indrumarea. fdrd sd tulbure lichidul. C.vi entomolog elvetian.. Dadant. 180 de ani de la naqterea lui Johanes DZIERZON (1811-1906) Marele fnaintap a1 apiculturii germane este supranumit g i . Burnes. I n anul 1792 publicd lucrarea sa .

Se a s e a d n d int m c i t v a cu o lucrare germam3 . Veniti sd luati lumind ! Oare . E multd fantezie desigur. N u simtf i n suflet mul?umirea C-ai dus prinos o lumfnare $i-ai prosldvit Dumnezeirea ? Din volumul . $ i popa iese-n prag sd spund : Cind tot norodul e-n tdcere. dr. Sd ducem dar Dumnezeirii Chiar la-nceput de primdvarii. Specialist de Dntelegere $i generozitate $i-a adus contributia la bunul mers a1 liceului $i l a elaborarea primelor manuale gcolare el fnsu$i f i i n d u n u l d i n p r i m i i aut o r i care a elaborat manualvl .. 1944 I i i i . fnfiintarea acestui lfceu unicat concretfzeazd conceptia $i d z u i n t a Oncrtntagilor no$tri de a realiza o $coal& rom8neascd de apiculturd de sine stdt2itoare. 739 s-a infiintat p r i m u l Liceu Aplcol d i n R o d n i a . Harnaj care a avut u n sol important i n concretizarea acestei realfidri. N i colae Coltofeanu (1926-1976) de l a a cdr u i nuatere se fmplinesc in prezent 65 de ani.C. De Pavti. l a primenirea F i r i i . ing. Bucurqti.. Este frumos scrfsd.. dar f r u ~ n o sexpusdi gf au multe adevdruri controlate ptiinfific ceeu ce ridicd valoare lucrdtif.Albina Maiau care a apdrut tradusd f n rom&ne$te in 1933 E Editura Cartea RomBneascd.M. Nemteanu apiirutii in Biblioteca pentru toti in anul 1011. A fost n prima uaitate care dupd revolu#ie O semn de recuno$intd primegte numele prof. P r i m u l director a fost dr.Anatontia $i fiziologia albinelmu. D i n nou fdcliile de ceard. $ i . 20 de ani de la infiintarea primului Liceu Apicol din Romiinia L a data de 21 iunie 1971 p r i n H.0 ~Zilgtoriein lumea albinelor" de B. pdtrzrnd pe urdinig O stup $I le n explicd felul cum ele lucreazii..n noaptea sfintdi de-nviere Cind clopote prelung rdsund.Abecedarul stuparului" de dr..Aurul Florilor". atrdgdtor ca o poveste pentru copii . V . nr. Incepfnd d i n anul 1977 liceul a editat g i o revistd proprie denumitd . Propunerea a fost fdcutd de profesoara bucovineand ing.80 de ani de la aparitia unei c C apicole scrise pentru copii intitulatg: dM . Oltea Scornefcd gi acceptatd cu satisfactie de intregul colectiv. U n pitic vrdjitor care poate sd se facd m i c cit o albind $i poate transforma l a f e l $i pe copiii care-f insotegte. n Bucuresti. Florin Begnescu.cdrora le aratd minunata viatd a albinelor.

u n secretar gi 30 (treizeci) de apicultori. E. h privinta aceasta americanii n u au inovat prea m u l t deoarece a m d t i t i n revista . t n curhi o sd uadll ca' a rdmas i n urmd de tot. Pentru a dovedi enormftatea proiectului rusesc Phil- 0 firmti d i n Londra. nici metodele Ontrebufntate i n America. iunle 1933 ce risipd prozavli de muncd se face Qn Rusia fdcincl u r m&toarea comparatie : In Statele Unite : Cazul unui apicultor prieten cu el. u n subdirector. Apicultnra prin coresponcTen#& Colegiile americane de agriculturd au tnceput sd introducd pentru apicultori sistemul cursurilor p r i n corespondentd. L a urdinigul stupului este agezat u n mic microfon. rugii trebuie sd-gi construiascd 35 milioane stupi.de : .A. In Rusia : Cazul unei stupdrii pe care am vizltat-0. Mierea pentrn sngarl Mierea posed6 o valoare energetic& mare de 300-320 calorii pentru 100 g g i w n tine numwoase componente valoroase bine tolerate de copii..S. iar pentru iluminat au fost folosite numai Iuminiiri d i n ceard curatd de a1bine.Putefi conduce 500 pin4 l a 600 stupi. N u aveau ins6 nici muginile.. Personal : u n director.& a fost organizatd Qi En tara noastrd de Grigore Giossanu. F. u n banchet a1 membrilor Ligii producdtorilor americani de miere la care toate mfncdrurile au fost fdcute cu miere E loc de n zahdr. fdrd ajutorul nimdnui. toate fabricile americane de material apicol. SPICUIRI DIN VECHILE RE VISTE Aparat albinele de numgrat sele sd rdmtnd pe htrtie ( d i n pdcate asemenea programe apicole irealizabile le-am trdit $2 noi romdnii En u l t i m i i ani). trebuiesc instruiti peste 350 000 de apicultori noi. Dr. Chiar pagii albinei sZnt Qnregistrati g i auziti bine. Banchet apicol L a 28 februarie 1932 a avut loc la St. mi lips aratd cd[ nunaaf pentru construirea stupilor qi a caturilor. C. Q n d t primegte $i amplificd cel mai mic zgomot.. Adicd 34 de persome pentru a face cam aceeagi treabd pe care o fac 2 Persoane f n America. la care n u numai mincdrurile. Stupi : 1033.U..Viafa albinelor" d i n Bucovina despre o musd a stupartlor bucovineni.S. dar gi bduturtle erau preparate d i n miere. Dadant rdspun. si S U A . Pentru real i z a ~ e a acestui plan. dacd fntrebuintati material $i metode moderne. 70 milioane caturi g i mui au nevoie de peste 100 miiloane kg ceard pentm faguri g i pe deasupra. care este aga de sensibil. cd dupd a1 doilea plan cincinal nun d r u l shrpilor d i n Rusia trebuie sd creascd de la 5 milioane d f Q s n acuna la Ot 40 de milioane. Apicultura P Rusia n E. care se ocupd de fabricarea i n strumentelor sensfbile a lansat i n anul 1932 u n instrument care Enregistrecrzd automat n u n d m l albinelor care intrd intr-un stup. apoi s-a d r i t cantitatea pin4 la 150/300 g i s-a dat copfilor sugari aldptafi artificial d t e 200-300 g miere pe zi. E n cazul d n d l i s-at d a l w comanda ar trebui sii lucreze cu mijloacele lor actuale vreo 70 de an2 $i cd u n asemenea plan are toate gan- ttle de apiculturd. Urdinigul este micgorat la trecerea unei singure albine astfel cd nici o albind n u poate intra sau iegi d i n stup. u n director tehnic. Datoritd cantitdtilor mari de levulozd gi Omul care igi Qnchipuiecb $tie perfect albiniiritul gi care crede cd n u are nevoie de a mai fnvdta d i n redstele de specialitate g i cdr- .R. P . Mierea s-a dat diluatd In proportie de 301300 la E n ceput. U. Aparatul care amplificd zgomotul este conectat cu u n ingenios aparat de numdrat care fnregistreazd exact numiiml albinel07 ce trec p r i n urdinip. intreMnd c i f i stupi ar putea conduce singur. Louis i n S. Philips aratd E n articolul sdu d i n Gleanings f n Bee Culture. fdrd sd treacdi pe ling6 microfonul care o Enregistreazd automat. F.rtapi peate conduce an apicnlior ? U n d t i t o r a1 revistef Bee Journal. Phillips aratd In nun d r u l 5 a1 revbtei Gleanings in Bee Culture. care conduce o mie de stupi numai cu a j u t o m l unui elev d i n clasele susperioare. cum e prevdzut ca u n apicultor sd vadd cam de 100 stupi. 0 astfel de gcoaldi p r i n corespondent.

Trecdtoare d i n Carpafii Orientali situatd i n Muntii Giurgeului la 1 025 nr altitudine care face legdtura intre depresiunea Hangu (din bazinul Bistritei) $i depresiunea Giurgeului ( d i n bazinul Mure$ului). a-viilor.. In cuvintul premergdtor se mentioneazd .) .. scos de scriitorul romdn Gheorghe Asachi a apcirut la 1 iunie 1829 la Ia$i. Vaslui $i S e v w i n au purtat g i poartii pe e m b l e m judefului stupul $i albina ca simbol a1 hdrniciei. 162 de ani de la aparitia primului ziar din Moldova ..Este albinei doru $i lege.Magnetita se comportd ca o busold" (aceastii substantd s-a descoperit $i in virful capului la porumbei). cu studii fdcute la LVOV. a pomcitului. Lugoj. Cele mai puternice bresle Zegate de apiculturd erau in Bucovina g i Moldova de nord. Cluj. Revista apare ca gazetd politic6 g i literarii f n perioada anilor 1829-1850. 0 Bresle apicole Spre sfirgitul fwdalismului au apiirut numeroase bresle (asociatii de megtewgari atestati de aceea$i brangd . Toponime apicole qi a2 comertuki) aplecat hsupra globului tetestru inconjurat de razele soarelul. Orientarea albinelor dupg ctmpul magnetic binelw care sint sensibile la modificdri foarte mid ale cimpului magnetic. fciclierii. Tirgu Mureg $. Bogtinarii d i n ~ h c o v i n a g i Moldova erau grupati pe lingd localitdtile Cacica $iTausa unde erau organizate puternice centre de prelucrare a materiei prime dotate cu renumitele teascuri tdrdnegti pentru extractia cerii. iar Finlanda a avut grija sd scoatd una mai inainte. Astfel apar bogtinarii. o lirii g i un caduceu (ca simbol a1 piicii Casele d e e c o n m i i df cecuri pogtale prin Institutul Internafional a1 Economiei d i n Milano s-au gindit bine sd ceard in anul 1943 guvernelor d i n diferite tdri sci scoatd in folosul propagandei la economii. James Gould de la Princeton a demonstrat inf luenta cimpului magnetic asupra compwtamentului al- Primul ziar d i n Moldova. A fost reprezentantul Moldovei la curtea imperial6 d i n Viena unde cerceteazd arhivele galitiene. S u b desen un text : . S. Albina 1871 (deci acum 120 de ani) La Sibiu fncd d i n a n d s-a infiintat Institutul de Credit g i Economii intitulat . brdharii g i colivarii.pentru a se sprijini unul pe altul fn timpuri grele a$a c u m a u fost $ prii sdcarii. d i n cele mai vechi timpuri judefele Mehedinti.a. Astfel fdclierii d i n Iagi erau constikiti Pntr-0 puternicii breasld in 1766 a v i d ca staroste pe Vasile Dumitru iar brdharii d i n Iagi aveau chtar o ulitii cu numele lor . Timi$. m d r d pogtale c chipul s k p u l u i . u n oxid de fier magnetizat 1-a fdcut pe James Gould sd afirme : . Din flori miere a culegew.vitamine continute in miere aceasta a dat bune rezultate atit in alimentafia sugarilor sdndtogi cTt gi in cazul unor tulburdri gastro-intestinale. de ordinu1 O. Gruzine care afirmli cd organele d i n capul insectelor au anumite proprietdti de memorie magnetic5 $i de-a lungul axei longitudinale a corpului albinelor $i viespilor exist6 u n magnet dip01 care le ajutii sd se orienteze dupd cimpul magnetic a1 pdmintului. brdhari.. Vienu $i Roma este intemeietorul fnvdtdmintului g i a presei d i n Moldova rdspindind ideile $colii latine impreund cu altf dascdli ardeleni. economia qi filatelia Trecdtoarea Tulgheg era denumitd inainte trecdtoarea Prisdcari. Unii breslagi aveau prisdci fiind in acelagi t i m p producdtori gi negustwi. Coperta revistei avea u n desen alegoric : o albind. La aceeagi concluzie au ajuns $i cibemetidenii de la Academia de $tiinte a R.. u Ca riispuns la acest ape1 in octombrie 1947 R o d n i a g i Ungaria emit i n acelagi t i m p fdrd sd se fi inteles intre ele cite o marcd infciti~ind stupul. Gheorghe Asachi scriitor rom&n 1788-1869 .ndscut i n oragul Herta pe malul drept a1 Prutului d i n judetul Dorohoi.S.. a stupilor". lumindrarii.. fn afar6 de unele sfaturi apicole revista tipdregte g i bursa produselor apicole pentru informarea apicultorilor ca acegtia sd n u fie iqelafi. Iagul a fost u n important centru megtegugdresc inclt d i n secolul XVIXVII. Descoperirea i n abdomenul albinelor a unor particule microscopice de magnetitd.AlbinaU cu numeroase sucursale in pard la Bucuregti.. V. Media$.se va impdrt d g i de vrednici scriitori vovdtuitori despre econokia cimpului. Dar in acelagi t i m p f n apiculturii apar g i alte bresle legate de folosirea produselor apicole ca mierea g i ceara. miedarii. gdstnd pretioase documente refedtoare la istoria romBnilor. CT. De asemenea. - Albinele.lO/.Albina RomSneasd" Skdierea mecanismului d e orientare la albine le-a permis cercetdtorilor ciberneticieni sci tragii concluzia cd albinele care efectueazd zboruri lungi se orienteazd $ dupd ctmpul magnetic tei restru. lucrarea pcimintului.Ulita Brdhdriei" pe care locuiau Buga si Ion.

Odatg cu inceperea culesului este necesar s5 se largeasci cuiburile cu noi rame cladite dar $i cu fa- . Dupi uscarea $i vlefuirea chitului stupul bine curritat se vopseqte. Roiniw se aromatizeazit cu o solutie de propolis dizolvat in alcool. din cauza argitei soarelui. a roiului aflat la o oarecare iniilvme const& in legarea $i ridicarea intr-un par sau pr5jini a una sau doui rame din care una cu puiet la inhltirnea roiului. In acelavi scop se pot confections rnai multe cutii simple (roinife) din placaj sau construite din paie in form5 de clopot $i care se fixeazi la oarecare fniltime In pomi sau sprijinite de prijini la u m b d care servesc ca adernenitoare pentru prinderea roilor naturali.In apicultura sistematici roitul natural nu este dorit . Recoltarea roiurilor avezate la o mare iniltime este mai dificili.\ \ i ) Din multitadinea intrebHrilor pe care cititorii revistei ni le-an adresat in ultima perioadi am selectst citeva g i am solicitat ststornicalui nostru colaborator. incit se produc crgpituri. Pentru prevenirea roitului natural este necesar s5 se asigure P primul rind stupi n cu un volum corespunz5tor ca mitcile s i aib5 posibiditatea nelimitati de a depune ou5. continuare cltcva dintre acerte intrebgri gi riapunsuri la e l a 1. Acestea se recornand5 s5 fe curate iar in interior se fixeaz5 o bucati de fagure vechi. Durata norrnatLL de utilizare in productie pentru un stup in unitgtile de stat este stabilia la 10 ani (dupi care se amortizeaz5 complet) dar un stup bine intretinut poate fi folosit fntre 40-50 ani. rHspunauri la problemele ridiaate.Stupul este principalul utilaj apicol din inventarul unei stupine. Cel mai bun chit se poate prepara din f5inS de rumegus in amestec cu aracet. in tot timpul anului. Se recornand5 ca partea inferioarg a fundului s5 fie protejat5 cu un strat de smoalg. Cum trebuie I& proceda pentru a preveni roitul natural 7 - . fapt care se intimpli inc5 destul de frecvent. Traian Volcinschi. Toate aceste fisuri $i crlipituri in special la imbingri este necesar s5 fie astupate la timp cu chit de lemn. iar stupul sti fie periodic vopsit.Roitul natural este mai u$or de prevenit decit de combgtut atunci cind familia de albine intrg in frigurile roitului. teroson ulei ars sau vopsea. el trebuie $i poate fi prevenit in cea mai mare parte printr-o serie de masuri tehnice mentionate in literatura d e specialitate. Aromatizarea cutiilor pentru prinderea roilor se mai poate face prin frecarea lor cu planta aromatic6 roinitg (Melisa oficinalis) pe care apicultorii o pot semlna Pntr-un colt a1 vetrei permanente. Care este durata de lolosire a unui stup ? - . Un procedeu practic de recoltare . Se vor deschide larg urdiniqele iar stupii s i fie vopsiti in nuante deschise la culoare care nu atrag crildura solari. 0 atentie deosebiti trebuie acordat5 soclului (fundul stupului) care este expus in permanent5 la o variatie de umiditate a lemnului din cauza evapor5rii apei din sol. care odatA cu venirea ploilor constituie locuri de infiltrare a apei. Este cunoscut faptul ch E timpul verii. Este indicat ca stupii st5 fie amplasati la umbrfi in perioada de maxim5 insolatie (orele 12-17) deoarece supraincilzirea favorizeazg instinctul de roire. uneori nu poate fi rezolvatti $i roiul se pierde. Dacg totuqi sintem pu$i in situatia de a prinde un roi natural. favorizind putrezirea lemnului. Cind albinele roiului se string ciorchine pe acest fagure acesta se lasi s i se liniqteasci putindu-1 deplasa uvor la umbra $i dupg un timp poate f i recoltat prin scuturarea In stupul pregatit in care l5sim $i rama cu puiet plus alti f3-8 faguri artificiali. ing.Cum trebuie s& procedez prinde un roi natural ? pentru a . n stupul se usuca atit de tare. acesta trebuie recoltat qi trecut in stupul pregfitit in prealabil.

De altfel cea rnai mare cantitate de apB o folosesc albinele primgvara pent~ prepararea hranei puietului (intre 200-500 g d e spa pe zi). S-a constatat cg mgtcile bgtrine au o tendintg rnai mare de roire de unde concluria de a detine cit rnai multe rn5tci tinere.Pentru Pnlgturarea albinelor de pe rame se recomandii ca acestea s5 se scuture in interiorul stupului in spatiul rBmas go1 cit $i deasupra stupului prin doua sau trei migcgri brugte executate cu ambele mlini. odata cu primul zbor de curfitenie a1 albinelor $i Pntr-un loc fnsorit.Cum se poate recolta $i conserva . inceptnd cu primele culesuri gi sB controlfim periodic stupii evitind blocarea cuibului. Se decupeazg pofiiunile de fagure cu pgsturg compact3 Pn forme geometrice regulate. Astfel clldura excesivii fn stupi datoritg atit puterii familiilor de albine cit $i chldurii exterioare poate fi o cauzg a irascibiiltgtii $i in acest scop se recomand5 a se asigura o ventilape corespunzitoare. Piistura astfel obtinutg se mojareazll gi se separ5 de ultimele cfirnilgute care au rnai scgpat la recoltare. Igiena miinilor gi tinuta vestimentar& de lucru au de asemenea o important5 mare (halatul $i masca de protectie). cu ajutorul unui bgt de chibrit ascutit d e pe ambele few ale fagurilor. el trebuie instalat in stupinii prim5vara timpuriu. Caurele irascibilit4tii sint de cele rnai multe ori trecgtoare fiind produse din alte motive.guri artifidali. Sectiunea se face de-a lungul axei hexagoanelor in fiqii inguste astfel cli pgstura se poate detaga u$or Pentru InlHturarea albiqelor d e pe rame este bine s& folosim peria apicola sau o pan& de g i s d ? - . ferit de curenti. in caz contrar n albinele c a u a alte surse gi plirlisesc adgp8torul spre surprinderea multora care nu-gi explicfi cauza. alifii. - Cum se e x p l i d faptul c& In vara anului trecnt am instalat un adilplctor apicol 9i nu a fost frecventat d e albine ? Pentru ca adApHtoru1 sB fie frecventat mereu de albine este necesar sH indeplineascii rnai multe conditii. aceasta se prinde cu o mini3 de umerag iar cu cealaltg minS se aplic5 o lovitur5 energici peste mina . In primele zile de zbor albinele vor fi ademenite la ad& pstor cu putin sirop de zah5r. Conditia esentialg este ca adiip5toNl sg aibg E permanent5 aph. Pentru ca albinele sg nu roiasc5 in perioadele lipsite de cules sg se practice stup5ritul pastoral. Astfel. Astfel s e poate piistra la temperatura d e f 15-22'C cu o umiditate normal&. Care este cauza irascibiliti%tli unor ramflii de albine ? Albina r o m h e a s d carpatinii se caracterizeaz5 E general prin blindete. se toarnB o pelicula de cearg ~i se leagii gura borcanului cu celofan ceea ce o izoleaz5 de umiditatea din jur evitind uscarea gi degradarea ei. rabdare $i delicatete gi nu trebuie intervenit f5rB rost gi in special in timpul marelui cules cind deranjam familia d e albine. Pentru a elibera rama de restul albinelor care a u rnai rgmas. Cind borcanul s-a umplut. benzinh). - - phtnra ? . Este n posibil ins5 ca unele linii sli aibB un caracter mai pronuntat de irascibilitate fapt de care trebuie sB tinem cont la selectia care o facem atunci cind cregtem m5tci. Astfel cad majoritatea albinelor. Aceasta se face numai cind se instaleazg adlipltorul. se agaz5 pe o planvet& gi apoi cu ajutorul unui cutit subtire gi bine ascutit (preferabil un briceag de altoit) se sectioneazg figii longitudinale care conpn cite un rind de celule. Este recomandat sB se foloseascg din plin productia de cear5 prin folosirea rarnei claditoare gi introducerea de faguri artificiali. Cuiburile familiilor se lgrgesc periodic. Cele rnai sus mentionate constituie excitanti externi care favorizeaz5 roitul natural gi trebuiesc inlgturate din timp pentru a evita roitul natural $i a practica metodele cunoscute de formare la timp a roilor artificiali din familiile puternice. Manifestarea rnai mult sau rnai putin pronuntatti a instinctului de roire constituie gi un caracter de rasg $i chiar in interiorul rasei existind linii mai putin roitoare de care trebuie s5 tinem cont cind facem selectia pentru cregterea mhtcilor. Controlul familiilor de albine trebuie fgcut cu mi$ciri incete. P5stura mojaratg ji curatat& se introduce Entr-un borcan de sticl5 $i se taseaz5 bine in straturi succesive cu un pisalog de lemn.Recoltarea pgsturii se recomandg a se face din fagurii vechi destinati reformlirii dup5 ce a u fost centrifugati pentru recuperarea mierii. Irascibilitatea rnai poate fi provocatti d e modul cum apicultorul conduce stupul intervenind la timp nepotrivit gi E mod brutal producind zgomot la rin dicarea podigorului puternic propolizat sau din cauza strivirii albinelor sau a unor mirosuri strhine pe care le eman5 apicultorul $i care nu sint pe placul albinelor (colonic.

umezeqte ~eriodic a ~ si nu frecati cu ea fagurele in & ci cu o miScareqenergicii. I. In anul urnator familia temporarii. hrana $i albinele tinere s5 fie in pgrti cit mai egale. rame bine acoperite cu albine dintre care dou5 cu puiet $i douH cu miere $i p&stur&. Avind in vedere faptul c5 peria apicol5 se foloseqte in general la toti stupii din prisac5. se formeazg prim5vara timpuriu. Roiul se formeazg din patru. Toamna familiile temporare se unesc din nou cu cele de baz5. Pentru aplicarea acestei metode se scot din fiecare familie paternicg cite una sau douk rame cu puiet ciipk. In felul acesta se intgreqte familia de baz& fapt care conduce $1 la scgderea consumului de miere In timpul iernii cu 28-58%.Familiile temporare se formeazg in perioada de roire natural5 dupg culesul de salcim cu 2-3 faguri cu puiet $i albine luati din familii puternice $i care primesc o matcg tinfir5 imperecheag. Lucrarea se executg imediat dup& valorificarea culesului de salcim pentru ca la a1 doilea cules principal de var5. Ramele scoase se a$az& intr-un stup go1 cu urdinigul Inchis la inceput pentru a se evita depopularea lui.. Pentru aceasta dintr-o familie puternick se scot jumatate din fagurii cu puiet care se a$az5 intr-un stup gol.8 kg $i familii temporare de putere mifloeit de 0. rat5 sau curc5 inlocuie$te cu succes peria apicolii. IncepInd cu cel de a1 doilea an de aplicare a metodei. M5tcile familiilor temporare ierneaza separat f n afara stupului.&1 kg. iar restul se recolteaz5. Tuturor familiilor li se asigurii condigi necesare dezvolt5rii normale. Pana se. Nu mgturati ci zvirliti albinele de pe fagure delicat dar fgr& $0vgire. ..s--l. In tazul apicultorilor cu . familiile nou formate sri poat5 ajunge la o dezvoltare corespunz5toare.$i scurtii dati jos albinele repetind operatia pin5 cur&pti fagurele de albine.5. Din cantitatea de miere realizatii. u n e acoperite cu albine urmhrindu-se s& nu se ridice $i matca din stupul donator. . In lipsa culesului se administreazs portii mici de sirop in propowe de 1 kg zahgr gi 2 PW apH. Toamna tirziu familia temporarh se unegte cu familia de baz5. MHtcile vfrstnice din familiile temporare se schimbg periodic ca $i cele din familiile de bad. In cazul in care au mai ramas citeva albine. fm familia orfan5 r&masg far& matcH se introduce dup& citeva ore o mate& tin&rH imperecheat& in colivie Pnchis& care se va elibera dup& 48 ore prin deschiderea coliviei $i aplicarea unui c&p&celsubtire de cearg.un numar rnai mare de stupi gi care nu doresc s i sl5beasc3 prea mult familiile de bazB se recornand5 metoda de roire artificial5 prin stolonare colectiv5. rezultind familii de baz& puternice de 1. prin meteda de roire artificial& intensivii simplificat. In cazul apicultorilor amatori care au un numar mic de familii de albine $i vor s& realizeze o dublare a efectivului lor. 0 singur5 pan5 de gisc5. fiind mai elastic& nu irit5 albinele $i se poate folosi individual ea fiind tinutg sub capacul fiecsrui stup. In cursul sezonului activ familiile temporare se ingrijesc in conditii obivnuite. Barar). ea poate constitui In mod involuntar un mijloc de infecfie prin r5spindirea bolilor de la stupii bolnavi la cei sgngto$i. Care este metoda cea m a simplsi de a face un roi artificial 4 - - Cum se folosesc famfliile rare ? - tempo- . formarea de familii ajutstoare permanente sau temporare etc. acestea vor fi indepartate ugor cu peria apicol5 sau cu o pan5 de gisc5. prin divizarea familiilor foarte puternice. de aceasta se opresc 5-6 kg pentru prim&varg. pot aplica cu succes metoda inmultirii familiilor prin divizare simpla. In acest fel restul albinelor cad de pe fagure in stup.care tine rama. ca unnare a form&rii familiilor temporare primhvara timpuriu efectul se va resimti din plin asupra productiei de miere extras& care sporeqte in acest fel cu 152-265°/0 (dupg ing.Dup3 citeva ore P roiul nou format se introduce o n mat& tin&& Pmperecheatti folosind metoda clasicg de introducere a mitcilor in colivii. A$ezarea celor doi stupi se face la dreapta $i la stinga fostului loc a urdiniqului familiei care a fost d1vizatH astfel ca proportia albinelor culeg5toare aflate in zbor s5 se reintoarc5 la cei doi stupi Pntr-un num5r aproximativ egal..In literatura de specialitate sint descrise pe larg diferite metode de formare a roilor artificiali prin metoda de divizare simp15 prin stolonare. Se va urmari ca la divizare puietul. Matca familiei n divizate se las5 P stupul nou format.

SP revin Ens& la conceptii rnai materialiste.Selection" din iulie 1990 : . chiar $i pe parcursul a mai multor pagini tot ceea ce se spune despre ap& in aceastg carte de c&pBtii a omenirii. poluarea ne dii motive de ingrijorare. cu cit gtim cii din ea a ie$it via@ . In legiitura cu asta.. unitate de m&sur& pentru greutate de aproximativ 0. trecind prin cartea Psalmilor pentru a ajunge la Evanghelii in toate se vorbevte despre ap3. sau rnai multe. Dumneavoastrg ? Cred ca la fel ! Citesc cu surprindere in revista . precum $i multe tehnologii de realizare a unor ad&p€itoare a cHror ap5 s& poat5 fi mereu improspitatg. Exist6 multe metode de a lnlesni accesul albinelor la ap&. Despre apH $i puritatea ei cHci. A$ rnai ad&uga faptul cg. APA DE-A LUNGUL TIMPULUI Am Pncercat s& aflu ce spune Biblia despre apg... pin& seara. doctorul Howard Flaks afirm3 c& . iata. Ar f i imposibil sii rezum.Este nevoie de rnai m u l a apii in cazul depunerii unui efort fizic mare sau h cazul in care persoana respectiv& locuieste tntr-o @r& cu climi caldg.. Zece pahare pe zi.me la realitate : far& ap& viata fiintelor gi a plantelor. asigurii compensarea pierderilor.. Apa ne este cu atit rnai drag&.PLEDOARlE PENTRU APA Germain BARTHELEMY toate cartile Bibliei. nu existg zi far5 s& se vorbeascii despre apg.. Apa ca element primordial este indispensabilg oricsrei forme de viati : oamenilor.astfel a$ putea rezuma punctul de vedere a1 materialistilor. 0 formula pentru consumul zilnic de apii a fost pus6 la punct de Institutul international de medicing sportivii : 15 ml pe livr5 de greutate pentru o persoan8 far& activitate (sau 10 pahare de 240 ml pentru o persoanii de 80 kg) $i 20 ml pe livr& pentru sportivi (livrZi. Persoanele corpolente trebuie s& bea un pahar in plus pentru fiecare 10 kilograme greutate peste normal. rncepind cu Geneza (prima carte a Bibliei).500 k ) g. via@ in general. In acest context s& vedem in continuare ce necesit&ti de ap& are albina." Deci v i a p a inceput h ap&.. adicl 13-14 pahare pe zi. Aceasta necesitate este uneori u i t a a sau nu prea u$or de satisfiicut..necesarul minim de ap& pentru un subiect sgnatos este de 8 sau 10 pahare mari de ap& pe zi*. corpul nostru contine fntre 60°/0 $i +70°/0 ap&. Consumul de apB trebuie repartizat pe cit posibil egal pe parcursul intregii zile. Doi sau trei ani de secetg ne readuc cu --. dup& cum spune doctorul. Miirturisesc c& eu sfnt departe de aceasa minim&. animalelor gi plantelor. deci intregii naturi.. precum $i necesarul pentm procesele metabolite. noi nu acordiim inch acestui aspect atentia pe care o merita. Albinele. Am fost stupefiat s& descopar c& se vorbegte foarte mult despre ap& in . nu este posibilg. de asemenea. Dar intii s5 rnai vorbim despre ap& . Citez in continuare din revista amintitg : . au nevoie de ap3.-.Numai prin respiratie se poate pierde o jumgtate de litm de ap& pe zi". htr-adevgr. Apa se aflii pe primul plan h acest ultim deceniu a1 secolului XX. De$i ne i n t r e b h din ce in ce rnai des unde se poate gdisi astgzi o ap& care sii nu fie poluata.

de ap5 la un drum.crir5u$eU ajunge la 0.] 3. Este nevoie de munca a 70 de albine pentru a avea 50 de grame de apB in stup. la volum egal. DimpotrivH. sau 30 litri de ap5 pe an. Decembrie 1990 nat& in timpul zilei respective . consumul zilnic de ap5 poate m5r de albine joac5 rolul de . de Karl Weiss. dacri apa este aproape ALBINELE.93 litri sau chiar mai mult". 502. cele 12 colonii ale sale au prelevat 122 kg de ap5 din dou5 rezervoare. nu cupede ? Nicidecum. . polenul. Acestea sint destinate a servi pentru perioadele cind nu rnai pot f i aduse de Despre poluarea apei prefer nu vorbesc. vespaprodus capabil s5 facli apa mai atr5g5sienele $i i n g r Q h i n t e l e lichide care le toare pentru albine: sarea de buc5arie. peratura $i gradul de umiditate a1 stupuTraducere de Carmen HOTOBOC lui. in timp mica. nu are decit 213 din greutatea mierii. adic5 in jur Ca fn orice domeniu. Am descoperit c5 rezervoarele In care albinele p5streaz5 apa sint guvile lor.Albinele nu noavtem pPn5 in prezent decit un singur caut. este usor sii o b s e r v h albinele c5r5u$e fncepfnd din mamentul In care intrH in stup pin5 in momentul h care ies. 0 inc5rc5turli maxim5 de ap5 va fi in jur de 35 mg. Altfel spus.. $i in apicultur5 phrerile variaz5 foarte mult cu privire la de 115 litri de ap5 pe zi $i pe colonie. Ele o apreciazg la o concentratie de 0O. Apa. a cite 5 minute fiecare drum.. f&r&ea. trebuie deci t r a d cencluzia c5 albinele retin o parte a apei in corpul lor.. sau o lingurli de sare la apli ? Cedez pana d-lui Andre Cornu care a publicat . Ce fac ele cu aceast5 care se obgne ad5ugtnd 3 g de sare la 1 litru de apli. ofer5 materii azotate $1 aps in acela$i timp" (P.5. Aceast5 concluzie este tras5 In urma urrngtoarei observatii : albinele c&rliu$e nu depoziteazli apa in faguri ci o transmit altor albine care servesc drept rezervor pentru colonie.d& gust vietii". Un examen amgnuntit a1 ramelor nu d'apicultureu din . pentru a regla temXXI.5 in mod special apa cea rnai pur5.cii in lunile aprilie $i rnai ale anului 1905. se vede abdomenul albinei ciirliuge diminuindu-$i volurnul in timp ce eel al albinei rezervor se m5r-e. Cantitatea medie de ap5 adus5 de o albinli pe zi P 30 de drun muri va fi aproximaiv 750 mg. a r fi monotone. o incgrc5tur5 medie in jur de 25 mg. un anumit nude secet5.Trebuie remarcat faptul c5 apa nu este invioreaz5 o conversatie sau un text scris fnmagazinat5 in acelavi scop ca mierea $i care. Folosnd o ram& de observatie. J.In afar5 de zah*. place sarea. pennecesitatea apei pentru albine.Sorcier chez les abeilles" : 10 litri de ap5". Prost). Unii cunosc5tori sustin c5 in fieasigure apa pentru albine..00. ei care colonie exist5 cam 100 ~~~~~~~~~e de trebuie s5 se instaleze aproape de sursa ap5 intr-o zi c5lduroas5. sau s5 suplineascli lipsa acesteia. Albina poate aduce intre 35 $i 25 mg. ele prefer5 mlaflinile. In cadrul coloniei. Recolta maCeea ce nu $tiam este cli albinelor l e xim% de ap5 se face in jurul orei 14.Revue fran~aise ne permite sli descoperim ap5 inmagaziNr. mijlocie sau Pentru coloniile foarte puternice. Iat5 deci s5 sarea . In . Putem trage concluzia c5 primgvara. Citez : . a$a cum o mic5 figurii de stil . APA $1 SAREA de stup. se spune : .. in functie de m5rimea coloniei : puternic5. Se $tie cri o albin5 poate aduce in jur de 50 mg de miere. dar o albin5 c5r5ug poate s5 fac5 de ap5. in timp ce apa este adus5 pentru a fi folosit5 imediat. Cantitatea de ap5 pe care o albina o poate transporta poate fi calculat.. o colonie are nevoie de aproximativ 62 g de ap5 pe zi. Acest lucru pare putin. peste 100 de drumuri pe zi. Aceasta va fi problema secolului afar%.. Cind transferul de ap5 are loc. Unii apicultori spun c5 o colonie are nevoie de 20 tru hrsnirea puietului.. publicat5 P Belgia in n Ce apli este recoltat5 ? Cea mai lim1985.L'apiculture du week-end" adic5 In momentul cel mai cald a1 zilei. Aceasta inseamnil cli apicultorii trebuie s5 de ap5. Gendot raportea25 APA $1 ALBINELE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful