Relej

Relej je naprava koja se koristi za prekidanje ili uspostavljanje strujnog kruga putem elektromagneta koji otvara i zatvara strujne kontakte. Ovakva vrsta releja se naziva elektromagnetski relej. Uz ovu vrstu, postoji i elektronički relej (eng. solid state relay) kod kojega prekapčanje strujnog kruga vrše poluvodički elementi. Kod ovakvog tipa releja, također je osigurano fizičko razdvajanje dva dijela kola, dakle između njih nema električnih veza. Elektromagnetski releji koriste mehanički pomjeraj kotve kako bi osigurali promjenu stanja u kolu (uloga prekidača ), a kod elektroničkih releja najčešće se koriste fotoosjetljivi elementi, često LED kao davač signala u primarnom kolu a fototranzistor kao primač signala u sekundarnom kolu.

Dijelovi:
1 - Elektromagnet 2 - Kotva 3 - Kontakti Princip rada releja. U gornjem dijelu slike, relej je isključen. Kontakti dalje od elektromagneta (žuti cilindar) su otvoreni. U donjem dijelu slike relej je uključen, kotva pomjera srednji kontakt koji sad uspostavlja vezu sa desnim. Desni par kontakata je dakle normalno otvoren.

1

Princip rada
Elektromagnet se obično sastoji od mnogobrojnih namotaja bakrene žice na željeznom jezgru. Kada struja teče kroz žicu (primarno strujni krug) oko elektromagneta se stvara magnetsko polje koje privlači željeznu kotvu. Kotva nosi na sebi električne kontakte, koji onda otvaraju ili zatvaraju sekundarno strujni krug (strujni krug). Kada se prekine struja kroz elektromagnet, on više ne privlači željeznu kotvu, i ona sa vraća u polazni položaj, obično uz pomoć opruge. Time električni kontakti prekidaju ili uspostavljaju strujno kolo.

Dijelovi releja
Jaram ili ram na sebi drži elektromagnet, koji privlači željeznu kotvu. Kotva uspostavlja ili prekida set električnih kontakata, a vraća se u polazni položaj uz pomoć opruge, kad kroz elektromagnet više ne teče struja.

Dijelovi tipičnog releja:
- kotva (eng. armature) - opruga (spring) - jaram ili ram (yoke) - kontakti (contacts) - elektromagnet (coil).

2

Vrste
Postoje obični (neutralni) i polarizirani (polarizirani) elektromagnetski releji. Kod običnih, kotva od željeza će biti privučena nezavisno od smjera struje, dakle rade i na naizmjeničnu i jednosmjernu struju. Polarizirani releji koriste stalni (permanentni) magnet, pa su osjetljivi samo na jedan smjer struje.

Podjela po funkciji
Mogu biti opće uporabe, automobilski, telefonski, telegrafski, frekvencijski, indukcijski, strujni, strujno-naponski i drugi.

Normalno otvoreni i normalno zatvoreni kontakti
Većina releja ima više parova kontakata. Da bi se razjasnila operacija istih, uzima se da je normalno stanje kada struja ne teče kroz elektromagnet (relej je isključen). Tako ako je navedeno da je određeni par kontakata normalno otvoren, to znači da su ti kontakti otvoreni kad je relej isključen (nema struje kroz elektromagnet) a zatvoreni kad je relej uključen. Obrnut slučaj vrijedi za normalno zatvorene kontakte.

Struja kontakata
Prebacivanje jednosmjernih struja je teže jer pri svakom razdvajanju kontakata dolazi do iskrenja. Kod izmjenične struje, dolazi do minimuma struje 100 ili 120 puta u sekundi pa kontakti imaju duži vijek trajanja. Kontakti su metalni, često presvučeni slojem platine ili srebra radi bolje provodnosti.

Radni napon i struja
Obično su dati podaci slični ovima: 12 Vdc 0,120 Vac 0,3 A. To znači da je radni napon elektromagneta 12 V jednosmjernog napona, a kontakti su predviđeni za prebacivanje naizmjeničnog napona 120 V, najveće struje ne veće od 3 A. Česti radni naponi elektromagneta (zavojnice, primarnog kola) releja su 5, 12,24 V. Česti radni naponi kontakata su 12 i 24 V istosmjernog napona, i 120 i 220 V izmjeničnog napona.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful