You are on page 1of 4
Je boek als product x wf RY NN hex pHet belang van je boek Nene Rear ser Maat hose DIetVes (ole) aicsesciccieleahctonest) Poe ears vet ceees (cr teehee Scud ai lore) aelororaetetetrece eVeont Hosta eeaicot ene sole ea teria a Rd pare ay cA Ube oe ‘ beat oscar ic promotie en ervdor zorgen dat je zichtbaar ben f RS als ae Esse Ox (6) a9 Tae Oo el Uf Il MODERNE BOEKMARKETING seen beek alleen cen succes als het nn besteellor is? Laten we allereei ‘even silstaan hij je verwachtingen en doelstelling, Wat betekent succes ‘voor jou? Waarom schriite dit boek en wat hoop je ermmee te berelken? Schuijfje het voor jezelf? Wil jeje ver Ihaal delen, andore mensen inspireren? Wellicht zie je het als een manier om meer klanten te krijgen voor je bedrijf? Of hoop jestiekem veel geld t@ verdia. nen mete boek? Jouw doelstelling Depaul wat voor jou een succes is. Voor de meesi emensen isi al bijzon- der om aan cen boek te beginnen. Het afroniden ervan is een logendarische prestatie. Er wordt weleens gezegd dat een miljoen Nedeslandors een bosk willen schrijven; slechts een Klein deel daarvan doet het.ook echt. De mest schrijvers lopen vast na een enthousias- boekprojecten verdwi nen in cen la of een vereten computer bestand. Daarom is tetafronden en. printen van je boek echt biizondes, Het gaat niet om hoeveel boeken je ver koopt. Soms ishet enige docl je verhaal vertellen, het op papier krijgen en dan maar kijken wat or gebeurt Alleen al het uitbrengen van je boek is een gewoldig gevoel .Jehebt een unie- ke prestatie geleverd, een prachtige Wat kun je nu al doen? ledereen aan wieje verteltdatje een boek ‘aan het schriven bent, zal regen: Waar gzat hetover? Zorg dat je een goede ‘eevetor pich’voorjeboekhebt (schrivencnlineorg/tips/heb-jj-abeen- levator pitch voor je-boeN), Op die manier zetje je boek alop de kaart Plus je kunt deze pitch gebruiken voor jeachterflag, voor Promotie en om een uitgever te benaderen. 16| Schrijven Magazine 01 2022 nalatenschap geproduccerd iets wat altijd lift bestaan, ze als jj er straks niet meerhent Kortom: denk even goed na over wate wil bereiken. Jf bepaalt wanneer je bork goed, goed genoeg ofsuccesvolis. Je boek: als visitekaartje et kan zn dat je met jouw fetiebocle Jezelf op de kaart wil zetren: als schrijver, als doorettor, of als freelancer bivoor beeld, Jouwboekis je uithanghord: en bewisvan watt allemaal Kant Ben levensverhaal of een norefictie- boek over een onderwerp wa ever stand van hebt Kan Lovendien een boost geven aan je caibre, je bedeiif of {je dienston, zoals bijveorbeeld coa cchingsossios, workshops, lezingen, e-courses, consultancy et cetera. Ooke kan dit bet begin ziin van je sprekers- camer, Bestudeer de markt en je | concurrentie (Om jouw boek goed te kunnen net tenen je publick ie kunnen bereiken en. bel doen. Dat is waarschijnlijk niet wat je n, moe: je eerst marktonderzoek | in gedachton had toen je besloot te gaan schrijven, maarhot hoort er wel Di, Wat voor andere boeken zijner in jouw genre? Hos prosenteren die zich? Hoe zien hun covers onuit? En wat weet je over je doclgroep? Wat | lezen ze, waar kan je ze vinden en be- reiken (zowel offine als online)? Welke ‘worden gobraiken ze om hun interes: | se of probleem te boschrijven? Dit laatste heet ‘zookwoordenonderzock. Google is namelijk een van je belang- | nikste ‘vrienden’ om je boek straks hithaarte maken. Daarvoormoet je de zoektermen’ kennen die jouw pu: bliek gebruilt Wacht niet tot je boek afis, maar schiff in oon vroeg stadium een voorstel voor een nitgever Kilk op internet, in de bibliotheek ofin een boekwinkel welke uligevers Noeken ultgeven die op jou ‘dee liken en schrifze aan met een persoonlijke brief ofemail en een, ockvoorstel. Wat moet dear allemaal in? + Je‘bookenpitch’ en/of achterfiap van Je bork. Dit is je verhaalitin (fetie) of executive summary’ (non-fictie) + \Waarom is er behoefte aan dit book? Zijn er ebifers of signalen uit de markt die duideli maken: dat er een plek is of zelfS vraag naar jouw bork? + Informatie over jou als schrijver. Wat maakt jouv verkaal unick Wat maak jou een expert? Heb je prijzen ‘gewonnen? Interviews gegeven? + Hoe groot is je hereik/platform? Denk aan je mailinglist, volgers op sovial media, groepen waar je lid van bent. Ken je journalisten? + Hebje al meerboeken, columns of blogs geschreven? Kortont: uitgevers willen niet alleen eon | S0ed boek, maar ook een antear met een zo groot mogelijke kans op sv en die eralles aan zal doen om dat te | berelken ‘Naast het benaderen van utgevers, kan | Je ook alvasteen plan maken voor selfpublishing, Dat bevat grotendeels | dczelide informatie: noe gajese boek stra in de markt zeten; hor maak je | contact met e dcelzroen; toe, waar, | Warneer en wat ga je over je boek com- runiceren? | Het belang van promotie | Demeeste schrijvers heginnen pas over ‘marketing na te denken wanneer hun boek Klaaris, Dan is het eigeniijical te ual, BY de lancering van jo book heb je maar één moment, terwijl in hot voor traject meerdere momenten te creéren i ain. De marketing van je boek kent drie fasen, ik noem het ook wel een ‘drie- trapsraket: 1, Prolog: tijdens het schrijfproces. Ditis het opbouwen van je publielfollowers, zoeken van relevante groepen, zowel offline als nln, ontacten leggen met journa- listen en het leren comamuniceren, ssperimenteren. Climax: wanneer Je je boek lan- ceert.De boekpresentatie, ersbe- richt, het inzetten van alle contacten } sie je hebt opgebouwd. Epiloog: nadat-je boek is gepu- bliceerd. Verbeter je boek, ver mel lezersreacties, zomg datje onder ‘werp onder de aandacht bit, denke aan een volgend boek Zichtbaarheid Vel schrijvers vinden het geen fin idee ‘om in de spotlight te staan. Dat komt oordat ze denken dat ze hun boek ‘moeten verkopen. ‘Koop min book! schreenwen heeft echier vaak het te _genovergestelde resultant. De kamnst is je eigen stem te vinden, je eigen manier van comumuniceren over lets waar ij epassioneerd over bent Dat hoof niet zo moellite zn, toch? Br zijn arofweg driethema’s die je kunt sgebnuiken om zichtbaar te zijn 1. Je sehrijtproces (je idee, jo aarce ling, je voorigang, je ups en downs, Jepassie, je succesjes). 2, Je book (wat vind jevan deze acl terflap? Welke eaver past er het beste bi? Welke vragen wilje beant sword zien, wie moet ik intervie ven’). Je onderwerp (peroonlfke verhac len, herinneringen, tips, agen, veelgemaakte fouten, voorbeelden: lover het thema van.jeboek -bijvoor bbeeld over de fasen van verlies, kinderspellejes, relates). Soms is het enige doel je verhaal vertellen, het op papier krijgen en dan maar kijken wat er gebeurt. Promotie is een langetermijuproject, ‘waarbijiedere fase een ander soort focus en communicatie verelst. Hetis veel werk, maar onmisbaar. Niemand. anders kan dit voor je doen. Ken uitge- verhelpt een beetje, maar de meeste uitgevers Kiezen auteurs die zelfal een. groot bereik hebben of bereid zijn tid testeken in hun eigen promotie. Ofje nu wilt of net, dithioort eri Brainstorm over ieder thema en maak eon list met andenwerpen die je aan pod leant laten komen. Hou het Klein ‘en heel dicht bij jezelf. Waarschijrlic heb je iedere dag wel een gesprekie, inzicht of gebeurtenis waar je een klein stukie over kan schijven op social me dia. Maak het niet te groot of te moel- hike Je alt zien dat jena een tiie steeds meer reacties krijet. Die feed MODERNE BOEKMARKETING i Dack geeft je steun om je boek ook echt afte maken, Plus, alse hock er straks Js, heb e een groter publiek dat nleuvrs- leria is naar hoe het is geworden. tre) Modeme boekmarketing Yoel jeje een beetie ontmoedigd? Fe ach je ereativteit de vie Joop te laten en nu komterineens veel meer bij kjken? Geen zorgen: er is een ma- nier om dit allemaal te doen zonder dat {je boek schriven erbinschiet.Sterker ‘nog, je boek zal er beter door worden! De dingen die je leert door met boven: staande hezig te jn, gaan je ook hel: pen met andere zaken: privé, hobby’, L sportclubs, je werk ofje eigen bedrjt Ik beloof dat het zelts leuk kan zim en dat ereen manier is omthetje helemaal ‘eigen’ te maken. Speciaal voor —en in samenwerking met Sclrijoen Magazine heb ike de ‘online eursns ‘Modeme boekmarketing! ‘ontwilekeld, waarin ikje meeneem door het proces, Ineenwoudige stappen bit ke zien i svat jenni al kunt doen en hoe. Met veel -voorbeelden en inspiratie Tk geef per sonlijic feedback op de opdrachten, an het eind heb je cen kant-en-Klsar bockmarketingplan, dat jealleen nog maar hoeft uit te voeren, Lees meer op: ohrijvenondine.ora/acaddemie/ smoderne-boekmarketing. Zo kanji je weer helemaal richten op het sehnijven van je boek!En daar gine het uiteindelik allemaal om, toch? Esther Jacobs [sinternationaal spreke auteur van dertig boeken (onderandere Zoschrifje een book! en organisator van | schriffweken op exotische plekken, Je kunt bi haar terecht voor online co2- ching, workshops, een Schrijvers Master- ‘mind of manuscriptheoordelingen. (01 2022 Schnijven Magazine| 17 de eee ela H . o ul) ! ZO ZET JE JE BOEK IN DE MARKT ee ar) ad y ered Hee BSea icy fae Pre enieeu sais Peon) be Lek eS sll ial AIM

You might also like