You are on page 1of 22

έΎπΨϟ΍ϭ ΔϬϛΎϔϟ΍ ϖ΋΍ΪΣ ϲϓ ϝΎπϨϟ΍ έ΍ήγ΃ϭ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΗΎϧ

΍ήϘη ϮΑ΃ ϚϟΎϣ ήϴϤγ :ϢϠϘΑ

ϮΑ΃ ϲϟΎΗΎϧ ϪΘΒΘϛ ϱάϟ΍ ϲϗϮδϟ΍ ϝΎϘϤϟ΍ ϰϠϋ ϥΪϤΘϤϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ ϲϓ Ωήϟ΍ ΔϳήΣ ϲϨΒϠγ ϱάϟ΍ ϝΎϘϤϟ΍ ((
)).΍ήϘη

ˬΚΤΒϟ΍ ΕΎϛήΤϣ ϝϼΧ Ϧϣ ϢϬϟΎϤϋ΃ ΔόΑΎΘϣϭ ϢϬϓήϋ΃ Ϧϣ ξόΑ ΔόΑΎΘϣ ϝϭΎΣ΃ ϯήΧϷ΍ϭ ΔϨϴϔϟ΍ ϦϴΑ
΍ϮϛήΗ ιΎΨη΄Α ϡΎϤΘϫϻ΍ ϚϟΫ ϲϐϠΗ ϻ ΎϬϨϜϟ ˬήϋΎθϤϟ΍ ΡϮϤΟ Ϧϣ ϒϔΨΗ Ϊϗ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ΕΎϓΎδϤϟΎϓ
.ΎϫήϳϮτΗ ϲϓ ΍ϮϤϫΎγ ϭ΃ ϚΗΎϴΣ ϲϓ ΕΎϤμΑ

ϪΑ ϲϨΘτΑέ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ΪΣ΃ ˬϒλϮϟ΍ ΍άϫ ϪϴϠϋ ϖΒτϨϳ ϱάϟ΍ ΔϠϘϟ΍ Ϧϣ Ϯϫ ˬέΎμϧ ϡΎϴϟϭ
Ϫϴϓ ΖΒΒΣ΃ϭ ϩΩΎϨϋ Ϫϴϓ Ζϫήϛ ˬ˱Ύπϳ΃ ΍˱ήϴΜϛ ϪΘΒΒΣ ΃ϭ ϪΘϫήϛ ˬ΍ήϴΜϛ ϪΗΪϘΘϧ΍ ˬΪϘϨϟ΍ϭ ΐΤϟ΍ Ε΍ϮϨγ
.ϪΑ ϦϣΆϳ Ύϣ ϩΎΠΗ ϕΩΎμϟ΍ ϪϓήτΗ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ϭ ϪΘϳϮϴΣ ˬϪϟΎόϔϧ΍ ˬϪϗΪλ ˬϪΗ˯΍ήΑ

"ϥΪϤΘϤϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍" ϊϗϮϣ ϰϟ· ϲΜΤΑ ϲϧΩϮϘϳ ϥ΃ ± ϡΎϴϟϭ ΪϳΪΟ Ϧϋ ΚΤΑ΃ Ύϧ΃ϭ ± ϑΪμϟ΍ ˯ΎθΗϭ...
ϥ΍ϮϨόϟ΍ ϲϧάΧ΃ ˬϝΎϘϤϟ΍ ΐΗΎϛ ϑήϋ΃ ϥ΃ ϞΒϗϭ ˬ"!έΎϴΨϟ΍ ήόγϭ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ " ϥ΍ϮϨόΑ ϻ˱ ΎϘϣ ΃ήϗϷ
ϰϟ· "Ϟϴ΋΍ήγϹ" ϞϠϬϤϟ΍ ΏϼϘϧ΍ ϭ΃ Ϳ΍ ϊϣ ΪΤϠϤϟ΍ ΢ϟΎμΗ Ϧϋ ΔΑ΍ήϏ Ϟ ˷ ϘΗ ϻ ˬΔΒϴΠϋ Ε΍˯Ύπϓ ϮΤϧ
.έΩΎϗ ΓέΪϘΑ ..ϲϣϮϘϟ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ ϒμϟ΍

ϒϴτϟ ΩϮϋ ϪΤϣέϭ ΔϤϠϜϟ΍ Ϫϔϴγ ϞοΎϨϣ Ϧϣ ϝ˷ϮΤΗϭ ΔϘϳΪΣ ϭ΃ νέ΃ Δότϗ ϯήΘη΍ Ϟϫ :Ζϟ˯ΎδΗ
ˮΎϜϋϭ ΓΰϏ ϦϴΑ ϲϋΎτϗ· ωέ΍ΰϣ ϰϟ· ˬϥΎϧέ

ϮΤϧ ΓέϮϜθϣ ϒϗ΍Ϯϣ ΎϬϟ ΓΪΠΘδϣ "ΔϠοΎϨϣ" Ϣγ΍ ϯέϷ ˬΐΗΎϜϟ΍ Ϣγ΍ ϰϟ· ϱήμΑ Ζϟΰϧ΃ ˬϚϟΫ ΪόΑ
ϝϮϘϳ ΎϤϛ) ΔϘϧΰϟ΍ ϭ΃ ΔϓΪμϟ΍ ξΤϤΑ ϚϟΫ ϥΎϛ Ϯϟϭ ϰΘΣ ˬϞτΒϟ΍ ΓΰϏ ΐόηϭ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟ΍
΍άϫ ϰϟ· ήϴΜϜϟ΍ ΖϣΪϗ ˬ˱Ύπϳ΃ ΎϬϴϟ· ΏΎδΘϧϻΎΑ ϑ˷ήθΗ΃ ΔϠ΋Ύϋ ϰϟ· ϲϤΘϨΗ ΎϬϧ΄Α ΕΩΎϓ΃ ˬ (ϦϴϳήμϤϟ΍
ϦϴΑ ((ΔϴϜϴΘϜϟΎϳΩ)) ΕΎϧέΎϘϣ ϲϓ ϝϮΧΪϟ΍ Ύ˱ϣϮϳ ϯϮϬΗ Ϣϟϭ ˬϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϰϟ·ϭ ϥΎϨΒϟ ήϴϐμϟ΍ ϦσϮϟ΍
.ϦϴϗΩΎμϟ΍ ϦϴϠοΎϨϤϟ΍ ΔΒΗήϣ ϰϟ· ϢϬϨϣ ϰϘΗέ΍ Ϧϣ Ύ˱λϮμΧ ˬαΎϨϟ΍ϭ έΎπΨϟ΍ ϑΎϨλ΃

ϥ΃ Ϧϣ ΪΑ ϻ" :ΖϠϗϭ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ Ϧϋ ϦϴγϮϗ ϦΒΑ "ΔϠοΎϨϤϟ΍" ϚϠΗ ΖΒΘϛ Ύϣ Γ˯΍ήϘϟ ϕϮθϟ΍ ϲϨΒϠϏ
...ΔϬϛΎϔϟ΍ϭ Ε΍ϭήπΨϟ΍ έΎσ· ΝέΎΧ ΍˱ίΎΘϤϣ Ύ˱ϳΪϘϧ ΍˱ήϜϓ ϚϠΘϤΗ

Ζϓήϋ ϰΘϣ ˮϦϴτδϠϓ ΖϔθΘϛ΍ ϰΘϣ ΎϬϟ΄γ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃ Δδϧϵ΍ ϚϠΗ ϪΘΒΘϛ Ύϣ Ϣγϼσ ξόΑ ϚϴϜϔΗ ϞΒϗ
ˮϦϴτδϠϓ ΎϬϤγ΍ ΔϴοέϷ΍ ΓήϜϟ΍ ϰϠϋ νέ΃ ϙΎϨϫ ϥ΃

ϖΣΎδϟ΍ ϪϟΎϘϣ ϲϓ ΍ΪϨϛ Ϧϣ ϡΎϴϟϭ ΃ΪΒϳ) :ΎϴϓήΣ ϪΘΒΘϛ Ύϣ ϕΎϴγ ϲϓ ϪΗΎϘΘθϣϭ έΎϴΨϟ΍ "ΔϠοΎϨϣ" ήϛάΗ
"ΪϴόΒϟ΍ ϲοΎϤϟ΍" ϲϓ ϰϋΩ΍ ϪϨϜϟ ΔϬΒΟ ϱ΃ Ϧϣ ˯ΰΟ βϴϟϭ ΔϴγΎϴγ ΔϬΟ ϱϷ ΍ΰϴΤΘϣ βϴϟ Ϫϧ΄Α
ϲϣΎΤϣ"ϙ ϪϋΎϓΪΑ ϞϤϜϳ ϢΛ Ϧϣϭ . ."ΔϴΒόθϟ΍ ΔϬΒΠϟ΍" ϲϓ Ϯπϋ Ϫϧ΄Α ΎϨϋέ΃ ΍ήϳήϏ ϰΘϓ ϥΎϛ ΎϣΪϨϋ
ϡϼϛ ϰϬΘϧ΍ .(ϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϣέϮϧ Ϧϋ ϊϓ΍Ϊϳ Ϫϧ΄Α ϒθΘϜϧ ϢΛ ".ΔϴϗϼΧ΍ Δϴπϗ" ϲϓ "ϥΎτϴθϟ΍
.έΎϴΨϟ΍ "ΔϠοΎϨϣ"

ΎΑϭέϭ΃ Ϧϣ ϭέϮϴϟ΍ϭ ϲϜϳήϣϷ΍ έϻϭΪϟΎΑ ΎϬϟΎπϧ ϦϤΛ ξΒϘΗ ϲΘϟ΍ "ΔϠοΎϨϤϟ΍" ϚϠΗ Ε΃ήϗ Ϯϟ ΍άΒΣ Ύϳ
Ϣϟ Ϫϧ΄Α ϒθΘϜΘϟ ϡΎϴϟϭ ΔϟΎϘϣ Ε΃ήϗ Ϯϟ ΍άΒΣ ˬΎϴΑϭέϭ΃ ΔϟϮϤϣ "ΔϴϓΎϘΛ" ΔδγΆϣ Ϧϋ ΔϟϭΆδϣ ΎϬϧϮϛ
ϭ΃ ΏΰΣ ϲϓ Ϊ΋ΎϘΑ βϴϟϭ ΎϴγΎϴγ ϼϠΤϣ βϴ ϟ Ϫϧ΄Α ϝΎϗ ϞΑ ˬΔϴγΎϴγ ΔϬΟ ϱϷ ΰϴΤΘϣ ήϴϏ Ϫϧ΄Α ήϛάϳ
. ΔϬΒΟ ϭ΃ ϢϴψϨΗ

ΎϬϋϮοϮϣ ΕΎϤϠϛ ΎϬϴϠϋ ϰϠϣ΃ Ϧϣ ϥ΄Α - ϲΘϠ΋Ύϋ ΔϨΑ΍ - Δδϧ϶ϟ ˯ϼϣϹ΍ ωϮοϮϣ ϲϓ Ωέϭ ΎϤϣ ϭΪΒϳ
ΎϬϠϗ΃ ΔϴϧϮϧΎϗϭ ΔϴϨϣ΃ ήσΎΨϤϟ ϡΎϴϟϭ ξϳήόΗ ϥϭΪϳήϳ ˬϢϬϧ΃ ϭ΃ ΎϤϬϧ΃ ϭ΃ Ϫϧ΄Α ˬΔΑΎΘϜϟ΍ ϲϓ ϲϧΪΘϤϟ΍
Ϟϛ ϲϓ ΍ΪϨϛ ΔϤϠϛ ϰϠϋ ΪϳΪθΘϟ΍ ήδϔϧ ΍ΫΎϣ ϻ·ϭ ˬΔϋϮϨϤϣ ϑ΍ήσ΄Α Δϗϼϋ ϰϠϋ ϭ΃ ΏΎϫέϻΎΑ ϪϣΎϬΗ΍
ΔϬΒΠϟ΍ ϲϓ ˬϦϴγϮϗ ϦϴΑ ˬ"ΔϘΑΎγ" ΔϳϮπϋ ϱ΃ ˬΔτϘϨϟ΍ ϚϠΗ ϰϠϋ ˯Ϯπϟ΍ ςϴϠδΘϟ Ϟϫ ˮήτγ
ΪϳΪόϟ΍ϭ ˬΔϴΒόθϟ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ϢγΎΑ ϞϤόϳ ϥΎϛ ΕΎΑήΘϐϤϟ΍ ϲϓ ϲϧΎϨΒϟ ϲϋϮϴη Ϟϛ ϥ΃ ϢϠόϟ΍ ϊϣ ˮΔϴΒόθϟ΍
ΓΰϴϤϣ ΔϴϟΎπϧ ΕΎϗϼϋ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ Ϟ΋ΎμϔϟΎΑ ϢϬτΑήΗ ˬΖϧΎϛ ˬϦ ϴϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϦϴϴϋϮϴθϟ΍ ϦϴϠοΎϨϤϟ΍ Ϧϣ
.ϦϴϴϨϴτδϠϓ ϡ΃ ϦϴϴϧΎϨΒϟ ΍ϮϧΎϛ ϥ· έΎΘΤΗ ϚϠόΠΗ

ΦϳέΎΘϟ΍ ϥΈϓ ϚϟΫ Ϧϣ ήΜϛϷ΍ϭ ϞΑ ˬΎϬϟ ήϜϨΘϳ ϻϭ ΔϤϬΘϟ΍ ϚϠΗ ϰθΨϳ ϻ ϡΎϴϟϭ ϥ΄Α ϝϮϘϟ΍ ϲϧΎϜϣΈΑ
Ϫϟ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ ϥ΄Α ΕΎϨϴόδΘϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ Ρήλ Ϊϗ ϥΎϛ ϰϔτμϣ ϲϠϋ ϮΑ΃ ΪϴϬθϟ΍ Ϊ΋ΎϘϟ΍ ϥ΄Α ϞΠδϴγ
.ΔϴΗΎϣϮϠόϤϟ΍ ϢϟΎϋ ϰϟ· ΔϴΒόθϟ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ϝϮΧΩ ϲϓ Ϟπϔϟ΍

ϯήγ΃ Ρ΍ήγ ϕϼσ· ϲϓ ϰϟϮτϟ΍ Ϊϴϟ΍ Ϫϟ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ ϥ΄Α ΓέΎηϹ΍ Ϧϣ ϲϟ ΪΑ ϻ ϰδϧ΃ ϥ΃ ϞΒϗϭ
ΖϔϠΘΧ΍ ϥ·ϭ ϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϣέϮϧ ΓήϜϔΑ ΔϬϴΒη ΕΎϛήΤΗ ήΒϋ ΎϫήϴϏϭ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϬΒΠϟ΍ Ϧϣ ϦϴϴϨϴτδϠϓ
.Ε΍ϭΩϷ΍

"ΔϠοΎϨϣ" ΎϬΗΪϤΘϋ΍ ϲΘϟ΍ ΔϳήμϨόϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ήϛΫ΃ ϦϠϓ ϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϣέϮϨϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃
Ϧϣ ϝϮϘϟ΍ϭ ξϴΑϷ΍ ϞΟήϟΎΑ ϪΘόϧ ϲϓ ˬϖϠτϣ ϱήϜϓϭ ϲγΎϴγ ˯ΎΒϏ ϰϠϋ ϝΪΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬ "Ε΍ϭήπΨϟ΍
.ϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϣέϮϧ ϪϘϳΪλϭ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ ΍άϫ

ΎϬϴϠϋ ϰϠϣ΃ Ϧϣ ϰγΎϨΗ ϭ΃ ˬΔϴγΎϨΘϣ ΢ϓέ ήΒόϣ Ϧϋ ΚϳΪΤϟΎΑ ϪόΑ΍ϮΗϭ έΎϴΨϟ΍ "ΔϠοΎϨϣ" ϞγήΘδΗϭ
ϡΎϴϟϭ Ϧϣ ϢϴψϨΗϭ ΓϮϋΪΑ ϥΎϛ ΔϳήμϤϟ΍ ΓέΎϔδϟ΍ ϡΎϣ΃ ϢϟΎόϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϡΎμΘϋ΍ ϝϭ΃ ϥ΄Α ˬϪΒΘϜΗ Ύϣ
ˬΎπϳ΃ ϲΑήόϟ΍ ΪϘΘϋ΃ϭ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ωέΎθϟ΍ ϲϓ ΖϤμϟ΍ϭ ϥϮϜδϟ΍ ϙήΣ ϱάϟ΍ ϡΎμΘϋϻ΍ ΍άϫ ˬέΎμϧ
ϻϭ .ϲϨϴτδϠϔϟ΍ϭ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϲΑΰΤ ϟ΍ Ϊϴόμϟ΍ ϰϠϋ ϭ΃ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ έΎϴΗ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ˯΍Ϯγ
Ϫϟ νήόΘϟ΍ ϦϜϤϳ Ύϣ Ϟϛ ΎϳΪΤΘϣ ϡΎμΘϋϻ΍ ϚϟΫ ϝϼΧ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ ϪϘϠσ΃ ϱάϟ΍ έΎόθϟ΍ ϰδϧ΃
ϱάϟ΍ έΎόθϟ΍ ΍άϫ ˬ(έΎΒΠϟ΍ ΓΰϏ ΐόη Ϧϋ έΎμΤϟ΍ Ϛϓ ϙέΎΒϣ Ύϳ ) ϝΎϋ ΕϮμΑ έΎόθϟΎΑ Υήλϭ
ϡΎϴϟϭ ΓέΩΎΒϣ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ϭ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ ΖϔϘϠΗ ϥ΃ ΪόΑ ΎϬϠϤϛ΄Α ΕϭήϴΑ ϩΪόΑ Ϧϣ ϪΗΩΩέ
.ΓΰϏ ϊϣ ΎϨϣΎπΗ Δϴο΍ήόΘγ΍ Ε΍ήϴδϣ ΖϣΎϗ΃ϭ

ΔϳήμϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΖϣΎϗϭ Ϛϟάϟ ΔΠϴΘϧ ήμϣ ϝϮΧΩ Ϧϣ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ ϊϨϣ ΪϘϓ Ύπϳ΃ ϰδϧ΃ ϻ ϲϛϭ
Ϧϣ ϥΎϛ ΚϴΣ ˬΓΰϐϟ ΎϤϋΩ ϦϴϓϭήόϤϟ΍ ϦϴϧΎϨϔϟ΍ Ϧϣ ϒϴϔϟϭ ϡΎϴϟϭ Ϫϴϓ ϙέΎθϳ ϲϨϓ ϞϔΣ ˯ΎϐϟΈΑ
ΩϭΩήϣ ϞϣΎϛ Ϊλέ ϢΘϳ ϥ΃ϭ ΔϴΑήϋ ΔϴϓΎϘΛ ΔϤλΎϋ αΪϘϟ΍ ΔϠ όη έΎμϧ ϡΎϴϟϭ ˯ϲπϳ ϥ΃ νήΘϔϤϟ΍
.Γΰϐϟ ϲϨϔϟ΍ ϞϔΤϟ΍

ϑήΤϟ΍ Ϛϔϳ ϝ΍ΰϳ ϻ άϴϤϠΘϟ ϲ΋Ύθϧ· ωϮοϮϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ϒϨμϳ ϻ ϱάϟ΍ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ κϧ
ΎϬΘοήΣ Ύϣ ΔϬΟ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ϥ· ϝ˯ΎδΗ΃ ϲϨϠόΠϳ Ύϣ ˬϡΎϴϟϭ Ϧϋ "ϲΘΒϳήϗ" ΕΎϣϮϠόϣ ΔϟΎΤο ϒθϜϳ
.ϪϨϋ ΔϴϓΎϛ ΕΎϣϮϠόϣ ΎϬτόΗ Ϣϟ ΎϬϨϜϟ ϪϴϠϋ

ΩϮΟϮϣϭ ΔϘΛϮϣ ΕΎϔϠϣ Ϧϣ ΓΎϘΘδϤϟ΍ϭ ˬϢϬϟ ϭ΃ ΎϤϬϟϭ ˬΎϬϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϧϣ ϞϴϠϘϟ΍ ϢϳΪϘΘΑ ωϮτΗ΄γ Ύϧ΃ϭ
ˬΎϬϨϋ ωΎϓΪϟ΍ ϲϓ ϡΎϴϟϭ ϢϫΎγ ϲΘϟ΍ϭ ) ΕΎϤϴΨϤϟ΍ ΏϭήΣϭ ΐϳέ΍ϭΰϟ΍ ΏήΣ ϒϴηέ΃ ϲϓ ΎϬϨϣ ξόΒϟ΍
ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ϭ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϡ ϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϲϓ ΓέϮθϨϣϭ ˬςϘϓ ΔΑΎΘϜϟ΍ϭ ϰϘϴγϮϤϟΎΑ βϴϟϭ νέϷ΍ ϰϠϋϭ
).ΔϴϨϣϷ΍ ϰΘΣϭ

ϰϟ· ήϓΎγ ϲΘΒϳήϗ Ύϳ ˬΪΟ Ϧϋ ΎΑ΃ ϲϋϮϴθϟ΍ ˬϡϷ΍ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ˬΏϷ΍ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϲϧϭέΎϤϟ΍ ˬέΎμϧ ϡΎϴϟϭ
ΪόΑϭ ˬϯήδϴϟ΍ Ϊϴϟ΍ϭ έΪμϟ΍ ϲϓ ϪΘΑΎλ·ϭ ΕϭήϴΑ ϲϓ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϟϭΎΤϤϟ ϪοήόΗ ΪόΑ Ύ˱ϤϏήϣ ΍ΪϨϛ
΍ΫΎϣ ϦϴϤϠόΗ ϲΘϨϛ ΍Ϋ· ΝΎϔϳέϮΒϟ΍ ϲϓ Δϧ΍ΰϧί ϲϓ ΎϬΑΎμΘϏ΍ϭ ϪΗΪϟ΍ϭ ϑΎτΘΧ΍ϭ ϪϟΰϨϣ ϕήΣϭ Ϫϗήγ
ϕήϐϳ Ϣϟ ϪϧϷ ϪϳήϜθΗ ϥ΃ ϝΪΑϭ .ϱϭΎϴθϴϠϴϤϟ΍ ϝΎπϨϟ΍ Ϧϣί ϲϓ ΔΑήΤΑ ΎϬϨόσ ϢΗϭ ˬΝΎϔϳέϮΒϟ΍ ϥΎϛ
ϰϠΨΘϳ Ϣϟ ϮϬϓ ˬΐϳέ΍ϭΰϟ΍ ϲϣϭΎϘϣ Ϊϳ ϰϠϋ Ϫϟ νήόΗ Ύϣ ΐΒδΑ ϊϴΒτΘϟ΍ ΔϓΎϘΛϭ ϲΑήϐϟ΍ ϝ΍άΘΑϻ΍ ϲϓ
ϪΘΑϭήόϟϭ (ϢϴδϘΗ ϥϭΩ Ϧϣ ΔϠϣΎϜϟ΍) ϦϴτδϠϔϟϭ ϥΎϨΒϠϟ ϪϘθϋ ϲϘΑ ϞΑ ˬξόΒϟ΍ Ϟόϓ ΎϤϛ Ϫ΋ΩΎΒϣ Ϧϋ
Ϣγ΍ ϰϘΒϳ ϲϛ ςϘϓ ˬήϴΜϜϟ΍ ϪΗήϬηϭ ϪΘϣ΍ήϛϭ Ϫδϔϧ Ϧϣ ϊϓΩϭ ήϴΜϜϟ΍ ήδΧ Ϊϗϭ ϪΒϠϗϭ Ϫϧ΍ΪΟϭ ϲϓ Ύ˱ϴΣ
ίΎΠΘΣ΍ Ϧϋ ΎϫήϴϏϭ Δϴϣϼϋ· ϖ΋ΎΛϮΑ ΎϫΎϧΩϭί ΖΒΣ΃ ϥ·ϭ ) .ϥΎδϟ ϭ΃ Δϔη Ϟϛ ϰϠϋ Ύ˱ϓήϓήϣ ϦϴτδϠϓ
ΐΒδΑ ..Φϟ΍ Ε΍ϮϨγ άϨϣ ϞΑ ΎΜϳΪΣ βϴϟ ΍άϫϭ ˬ ΕϻΎϘΘϋ΍ϭ ˬϪϟ ΕϼϔΣ ϊϨϣ Ϧϋϭ ˬΕ΍έΎτϤϟ΍ ϲϓ
).ϪΘϴ΋ΪΒϣϭ ϩΩΎϨϋ

βϴϠϓ ˬϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϣέϮϧ ωϮοϮϣ ϲϓ "Ε΍ϭήπΨϟ΍ ΔϠοΎϨϣ " ΔϤϳήϜϟ΍ Δδϧϵ΍ ϪΑ ΖϠπϔΗ Ύϣ Ύϣ΃
. ΪϴϘόΘϟ΍ ϰϬΘϨϣ ϲϓ Δϴπϗ ϝϮΣ ϲϧΎϴΒλ ϞϴϠΤΗ ϯϮγ

ΓΩϭΪΤϣ ˬΔϳήμϨϋ ΔϧΎδϧ· ϙήϬχ΃ ϡ΃ ˬΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ΍άϫ ϚϟΎϘϣ ϡΪΧ Ϟϫ :ϝ˯ΎδΗ΃ ΎϨϫϭ
ˬϞΘϘϟ΍ ΔϐϠΑ ϻ· ϢϬΒσΎΨΗ ϒϴϛ ϑήόΗ ϻ ΕΎόϤΘΠϣ ϰϠϋ ΎϬσϭήη νήϓ ΪϳήΗ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
΍ϮϠΧΪϳ ϲϜϟ ˬϪΑ ϦϴϨϣΆΗ ΎϤΑ ΍ϮϨϣΆϳ ϥ΃ ϢϬϨϣ ΏϮϠτϣ αΎϨϟ΍ Ϟϛ Ϟϫϭ ˮϞϴ΋΍ήγ· ϞόϔΗ ΎϤϛ Ύ˱ϣΎϤΗ
ϰϟ· ϦϴϴϤϟΎϋ ιΎΨη΃ ΍άϜϫ ΐδϛ ϯΪΟϷ΍ Ϧϣ βϴϟ΃ ˮϪϟ ϲμΨθϟ΍ ϚϤϬϓ ΐδΣ ϝΎπϨϟ΍ ΕϮϜϠϣ
ΓήϴδϤϟ΍ Ϧϣ ϦϴΘδϠϜϨϓ ΏΎΤδϧ΍ Ϟϫ ˮΓΰϏ Ϧϋ έΎμΤϟ΍ ϊϓέ ΍άϫ ϚϟΎϘϣ ϡΪΧ Ϟϫ ϯήΗ Ύϳϭ ˮϚΘϴ πϗ
ϼλ΃ ϡΪΨΗ ϻ ρϭήη νήϔϟ "ξόΒϟ΍ ΔϨδϴΗ" ΩήΠϤϟ ϭ΃ έϮϬψϠϟ ξόΒϟ΍ ΐΣ ΐΒδΑ ΎϬδγ΃ ϲΘϟ΍
ˮˮΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ˯ΎϘϧ ΓΩΎϋ· ϲϓ ϚϟΫ ΪϋΎγ Ϟϫ ˬ΢ϓέ ήΒόϣ Δϴπϗ
: ϝϮϘΗϭ ΎϬΘϤΤϠϣ ϲϓ "Ε΍ϭήπΨϟ΍ ΔϠοΎϨϣ" ϊΑΎΘΗ

Ϧϣ έΎ˷μϧ ϡΎϴϟϭ Ϯϫ Ϧϣ ϭ .ςϗ ϚΑ ΎόϤδϳ Ϣϟ ϲΛϮϏήΒϟ΍ ήϤϋ ϭ Ϊϴϋ έΪϴΣ ϥ΄Α ΪϘΘϋ΃ ,ΔΣ΍ήμΑϭ(
Δϋΰϧ ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ ϚΗΎϤϠϛ ϲϓ ΃ήϗ΃ !ήϴϔδϟ΍ ϭ ϲΒϨϟ΍ ϦϴΘδϠϜϨϓ έϮδϓϭήΒϟ΍ ϪϘϳΪλ ϭ ΍ΪϨϛ
ήΒόΗ ΍ΪϨϛ Ϧϣ ϡΎϴϟϭ Ύϳ Ζϧ΃ ϭ Ώήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϲϋΪϣ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΎϤϬϨϣ ϮϜθϳ κϘϧ ΓΪϘϋ ϭ ΔΟ΍ϮΨϟ΍
΢ο΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ϪϧϷ ϲϨσϮϟ΍ ˯ΎϤΘϧϹ΍ ϭ ΔϳέΎδϴϟ΍ ϲϋΪΗ ϭ ξϴΑ΍ ˯ϲη ϱ΃ ΪΒόΗ ϭ ΔϠϴϠϘϟ΍ ΔΌϔϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ
Ϧϣ ήΜϛ΃ ϲϨϜΤπϳ ϻ ,ήΜϛ΃ ΔΣ΍ήμΑ ϭ !ΔϠΘΤϤϟ΍ νέϷ΍ ϰϠϋ ϝΎπϨϟ΍ ϰϨόϣ Ύϣ ϑήόΗ ϻ Ϛϧ΄Α
Ϧϣ ήΧ΁ ϭ ΓΰϏ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ ΪΣ΃ ϢϬϓήόϳ ϻ" ϱάϟ΍ "ϥΎϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ΍ϮΧϷ΍ ϥ΍άϫ " ΍έ΍ήϣ ϙέ΍ήϜΗ
.ΓέΎϴΨϟ΍ ϡϼϛ ϰϬΘϧ΍ (."αΪϘϟ΍

ϝϭϷ΍ ϦϴΒΒδϟ ϚϟΫ Ϟόϓ ΎϤϧ· ΎϤϬϤγ΍ ϡΎϴϟϭ ϰϔΧ΃ ϱάϟ΍ ϥΎϤγϻ΍ ϥ΍άϫ ϥ΃ Ϧψϟ΍ ΐϠϏ΃ ˬϲΘϠ΋Ύϋ ΔϨΑ΍ Ύϳ
ϙΎϨϫ ϝ΍ΰϳ ϻ " ϡΎϴϟϭ ΔϟΎϘϣ ϲϓ ˯ΎΟ ΎϤϛϭ ϲϧΎΜϟ΍ ΐΒδϟ΍ϭ ˬΔϴμΨθϟ΍ ΔϴλϮμΨϠϟ ϪϨϣ Ύ˱ϣ΍ήΘΣ΍
Ϫϧ΄Α ϦϴΘδϠϜϨϓ Ϧϋ ΐΘϛ ΎϤϟ ΔΤο΍ϭ ˯ΎϴΘγ΍ ΓέΎη· ϲϓ ˬ "ήϴϤπϟ΍ ϊϣ ΔϔϗϮϟ ϞϣϷ΍ Ϧϣ ΔΤδϓ
.˯ΎϐΒΒϟ΍ α΃ήΑ βϴϟϭ ΪϗΎϨϟ΍ ϦϴόΑ Γ˯΍ήϘϟ΍ ΎϧΩέ΃ ϥ· ΍άϫ ˬϲϧϮϴϬλ

ˬ2009/09/29 ΦϳέΎΘΑ ϪΘϴϓήΤΑ ήϴϔδϟ΍ ΓΪϳήΟ ϲϓ ΓέϮθϨϤϟ΍ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ ΔϟΎϘϣ Ϧϣ ΎπόΑ βΒΘϗ΃
ϥ΄Α ΎϫϮϨϣ ˬήϴΜϜϟ΍ ΎϫήϴϏϭ ΔϳήΤϟ΍ ΔϠΠϣ ϲϓϭ ˬ 2009/9/27 ΦϳέΎΘΑ ϥΪϤΘϤϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ ϲϓ έϮθϨϤϟ΍ϭ
:ϡΎϴϟϭ ϝϮϘϳ .Ε΍ήϘϔϟ΍ ξόΑ ΖϓάΣ ήϴϔδϟ΍

ϥΎϓήόϳ BCC ΔϐϴμΑ ΔϴϧϭήΘϜϟ· ΔϟΎγέ ϼγέ΃ ϞΒϗ Ϧϣ ΎϤϬΑ ΪΣ΃ ϊϤδϳ Ϣϟ ˬϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ Ϧϣ ϥΎϨΛ΍ ("
ϥΈϓ (άϔϨΗ Ϣϟ ΍Ϋ· ) ΐϟΎτϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϲϧΪϤϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϭ΃ ϊϤΘΠϤϟ΍ Ϧϣ ΎϤϬϧ΄Α ΎϤϬδϔϧ΃ Ϧϋ
ΔϠϤΤϠϟ ϦϴϤϋ΍Ϊϟ΍ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ωΎϨϗ· ϰϠϋ ϥϼϤόϴγ ΎϤϬϧ΃ϭ ˬΔϠϤΤϟ΍ ϚϠΗ ϢϋΪϳ ϻ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍
.ΔϛέΎθϤϟ΍ ϡΪόΑ

:ϲϟΎΘϟΎΑ ήμΘΨΗ ϢϬΗΎο΍ήΘϋ΍ϭ ϢϬΒϟΎτϣ

".Ϟϴ΋΍ήγ·" ΔόσΎϘϤϟϭ ΓΩϮόϟ΍ ϖΤϟ ϕήτΘϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΔϠϤΤϟ΍ ϥϼϋ· ϥ΃ 1.

.ϲϧΎόΗ Ύπϳ΃ ΔϴΑήϐϟ΍ Δϔπϟ΍ ϥ΃ ΔϘϴϘΣ ϲϐϠϳ ΓΰϏ ϊϣ ϦϣΎπΘϠϟ ΓήϴδϤϟ΍ έΎμΘϗ΍ 2.

ΕΎϤϴψϨΗ Ϧϣ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϠϟ ΔϠΜϤϤϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ϊϣ έϭΎθΘϟ΍ ϥϭΩ ΔϠϤΤϟ ΍ ϥϼϋ· ΔϏΎϴλ ϢΗ3.
ϥ΃ ϻ· ˬϝϭάΒϤϟ΍ ΪϬΠϠϟ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ήϳΪϘΗ ϊϣϭ ˬϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΎϫήϴϏϭ ΔϳήϴϫΎϤΟϭ ΔϴΑΎϘϧ ΕΎΌϴϫϭ
ήϴϏϭ ϖϔϠϣ ν΍ήΘϋϻ΍ ΍άϫϭ ) .ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍ ΕΎΣϮϤσ ϲΒϠϳ ϻ ΔϠϤΤϠϟ ϲϟΎΤϟ΍ ϥϼϋϹ΍
).ϕϼσϹ΍ ϰϠϋ ΢ϴΤλ

ϕϮϘΤϟΎΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍ :ϪϨϴϤπΗϭ ΎϬϓ΍Ϊϫ΃ϭ ΔϠϤΤϟ΍ ϥΎϴΑ ϞϳΪόΗ ϢΘϳ ϥΎΑ ΔϠϤΤϟ΍ ϲϤψϨϣ ΔΒϟΎτϣ4.
ΔϠϘΘδϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ˯ΎϨΑϭ ΓΩϮόϟ΍ ϖΣϭ ˬϝϼΘΣϻ΍ ˯ΎϬϧ·ϭ ˬήϴμϤϟ΍ ήϳήϘΗ ϖΣϭ ˬϦϴϴϨϴτδϠϔϠϟ ΔϴγΎϴδϟ΍
..Φϟ΍

Ϣψόϣ Ϧϣ ΔϣϮϋΪϤϟ΍ ΔϠΘΤϤϟ΍ ϲο΍έϷ΍ ϲϓ ΔϴϔϨόϟ΍ ήϴϏ ΔϴϧΪϤϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϮϤϧ ήϛΫ ϡΪϋ5.
.ΕΎϬΠϟ΍ ξόΑ ϰϟ· ήϴθΗ ΔϠϤΤϠϟ ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ΔΤϔμϟ΍ ϰϠϋ ςΑ΍ϭέ ΩϮΟϭ ϡΪϋϭ ˬϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍

Ϧϣ ΎϤϫΪΣ΃) ϥΎϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ΍ϮΧϻ΍ ΎϫήϛΫ ϲΘϟ΍ ΐϟΎτϤϟ΍ ϊϣ Ύϧ΃ ˬΎϳΪ΋ΎϘϋϭ ΎϳήϜϓϭ ΎϴγΎϴγϭ ΎϴμΨη
ϡΪόΑ ΔΒϟΎτϤϟΎΑ ΔϠϤΤϟ΍ ϲϓ ϦϴϛέΎθϤϟ΍ ΐϟΎσ΃ ϲϨϧ΄Α ΎϤϬϴϠϋ Ϊϳί΃ϭ ϞΑ ˬ (ΓΰϏ Ϧϣ ήΧϵ΍ϭ αΪϘϟ΍
ΐϟΎσ΃ ϲϨϧ΄Α Ϊϳί΃ϭ ϞΑ .. ϝΎπϨϟ΍ ϝΎϜη΃ ϲϗέ΃ ΢ϠδϤϟ΍ ΡΎϔϜϟ΍ έΎόθϟ έΎΒΘϋϻ΍ ΓΩΎϋ·ϭ Ρϼδϟ΍ ˯ΎϘϟ·
".ΐλΎϐϟ΍ ϥΎϴϜϟ΍ ϞΧ΍Ω Δϴ΋΍Ϊϔϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ΓΩΎϳΰΑ

: ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϦϳϮΧϸϟ ΎϬϬΟϭ΃ ΔϠΌγ΃ ΓΪϋ ϥ΃ ϻ·

: ΎϴγΎϴγ

ϦϴτδϠϓ Ϧϋ ϲγΎϴδϟ΍ ωΎϓΪϟ΍ ϲϫ ΓΰϏ Ϧϋ έΎμΤϟ΍ Ϛϔϟ ΔϴϤϠδϟ΍ Δ ϴϤϟΎόϟ΍ ΔϠϤΤϟ΍ ΔϤϬϣ Ϟϫ .΃
ˮΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϠϟ ϲγΎϴδϟ΍ ϞΤϟ΍ νήϓϭ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ϭ

(...)

Ϣϫήψϧ ΔϬΟϭ ϰϟ· ωΎϤΘγϼϟ ΔϠϤΤϟ΍ ϲδγΆϣϭ ϲϤψϨϣ ϊϣ ϞϋΎϔΘϟ΍ ϢΘϳ ϥ΃ ϯΪΟϷ΍ Ϧϣ ϦϜϳ Ϣϟ΃ .Ώ
Ϧϣ ΔϟΎΣ ϖϠΨΗ ϻϭ ϦϴϋϮτΘϤϟ΍ Ϧϣ ΍ΪΣ΃ ϒϴΨΗ ϻ ΔϛήΘθϣ Ϣγ΍Ϯϗ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ΔϟϭΎΤϣϭ
ΎϘΣ Ϟϫ ... ϱΎϫ» :ϦϴϤψϨϤϟ΍ ˯ΎτθϨϟ΍ ϊϣ Εϼγ΍ήϤϟ΍ ήΒϋ ϢϬϨϣ ΪϳΪόϟ΍ ϯΪϟ ϝ΅ΎδΘϟ΍ϭ ί΍ΰΌϤηϻ΍
». ˮϢϬόϣ ΎϨσΎθϧϭ ΎϨϨϣΎπΗ ϥϮϤϋΪϳ ϻ ϥϮϴϨϴτδϠϔϟ΍

(...)

ΔϴΑΩ΃ ΔϴϟϭΆδϣ ΎϨϠόϣ «ωϭήθϤϟ΍ ϝΎπϨϟ΍ » ϰϠϋ ϦϴμϳήΤϟ΍ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ Ϧϣ ϱ΃ ϡΪϘΘϳ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ .Ν
ϥ΃ ϢϠόϟ΍ ϊϣ .ϡΎϳ΃ ΓΪόϟ ϦϴϨϣΎπΘϤϟ΍ ˯΍ϮϳϹ ϝίΎϨϤϟ΍ ΢Θϓϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ΔΌΒόΗ ϲ ϓ ΔϴϗϼΧ΃ϭ
ΓΩϭΪόϣ ϡΎϳϷ ϢϬΘϣΎϗ· ΔϔϠϜΗ Ύπϳ΃ ϥϮϠϤΤΘϴγ Ϧϣ Ϣϫϭ ˬϢϴΧϭ ϡϮϧ αΎϴϛ΃ ϲϓ ϥϮϣΎϨϴγ ϦϴϨϣΎπΘϤϟ΍
. ϡΎότϟ΍ ΕΎΒΟϭ ϰϟ· ϱΎθϟ΍ ϥΎΠϨϓ Ϧϣ ˯΍ΪΘΑ΍

: ΎϴϗϼΧ΃

Ϧϣ βϴϟϭ ˬϖΒδϣ ϥΫ· ϥϭΩ ΔϠϤΤϠϟ ΔϳΪϳήΒϟ΍ ΔΤ΋ϼϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϦϳϮΧϷ΍ ϖΣ Ϧϣ βϴϟ .΃
BCC. ΔϘϳήτΑ ΔϠϤΤϠϟ ΔϳΪϳήΒϟ΍ ΔΤ΋ϼϟ΍ ϰϟ· ϪϟΎγέ·ϭ ξΤϤϟ΍ ϱΩήϔϟ΍ ΎϤϬϧΎϴΑ ΔΑΎΘϛ ΎϤϬϘΣ
ϻ (ϯήΧ΃ Γήϣ ˰ ΓΰϏ Ϧϣ ήΧ΁ϭ αΪϘϟ΍ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ ) ϥΎϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ΍ϮΧϷ΍ ϪόΒΗ΍ ϱάϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ .Ώ
ΔΤϠμϣ ϡΪΨϳ Ύϣ έΪϘΑ ϯήΧ΃ Δϴπϗ ϱ΃ ϻϭ ˬΩϮΟϮϟ΍ ω΍ήλ Δϴπϗ ϻϭ ˬΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ϡΪΨϳ
ΎϤ΋΍Ω ΎϨϧ΃ ΎϨΗ΍ίΎΠϧ· Ϣϫ΃ Ϧϣϭ ˬςϘϓ ϦϴϴϨϴτδϠϔϛ βϴϟϭ ˬΏήόϛ ΎϨΘϠϜθϣ ϲϫ ϩάϫϭ ˬΔϳΩήϓ ΔϴΗ΍Ϋ
.ϱήϜϔϟ΍ ϝΎϴΘϏϻ΍ Ϟόϓ ΔγέΎϤϣ ϲϓ ΓήϗΎΒϋ ΎϨϧ΃ αϮϤϠϤϟΎΑ ϦϫήΒϧϭ ιήϔϟ΍ ϊϴπϧϭ Ϟϴϗ΍ήόϟ΍ ϖϠΘΨϧ
). ΎϘΣϻ Ϛϟάϟ ήϴη΄γ )

ϰϠϋϭ ϦϳήϓΎδϤϟ΍ ˬϥΎΒθϟ΍ϭ ΕΎΑΎθϟ΍ ϑϻ΁ ΓΎϴΣ νήόϳ ϥ΃ ϥΎϛ ΎϤϬϣ ϲϨϴτδϠϓ ϱ ΃ ϖΣ Ϧϣ βϴϟ .Ν
έΎόη ΖΤΗ Ϯϟϭ ϰΘΣ ˬϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍ ϊϣ ϦϣΎπΘϠϟ ˬΓέϮϤόϤϟ΍ ωΎϘλ΃ Ϟϛ Ϧϣ ΔλΎΨϟ΍ ϢϬΘϘϔϧ
ϪϓΪϫϭ ϪΗΪϨΟ΃ νήϔϳ ϥ΃ϭ ˬϲΑΰΣ ν΍ήόΘγ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ήτΨϠϟ ϢϬοήόϳ ϥ΃ ˬΔϴϔϨϋ ϻ ΔϴϤϠγ ΔϠϤΣ
ΔϴϟϭΆδϣϭ ϲϗϼΧ΃ ϡ΍ΰΘϟ΍ ϙΎϨϫ .ϞϴΒϧ ωϭήθϣϭ ΓήϜϓ ϰϠϋ «ϱΩΎϤϟ΍ϭ» ϲμΨθϟ΍ϭ ϲγΎϴδϟ΍
΍Ϊϋ ˬϦϴϛέΎθϤϟ΍ Δϣϼγ ΎϬϠΒϗϭ ΔϠϤΤϠϟ ΡΎΠϨϟ΍ Ϧϣ ϰϠϋϷ΍ ϒϘδϟ΍ Ϧϴϣ΄Ηϭ ΔΌϴϬΗ ϲϨόϳ ΍άϫϭ ΔϴγΎϴγ
. ΎϫήϴϏϭ ΔϴΘδΟϮϠϟ΍ έϮϣϷ΍

ϑήΘϋ΃ ϲϨϧ΃ ϻ· ˬΔϠΗΎϘϟ΍ ΎϬ΋ΎτΧ΃ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ ˬΕϭήϴΑ ϲϓ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ Ϟ΋Ύμϔϟ΍ ΖϧΎϛ ΎϣΪϨϋ
ϰϠϋϭ Ϟ΋Ύμϔϟ΍ ϚϠΗ Ε΍έΩΎϛ Ϧϣ ήΧϵ΍ ϱ΃ήϟ΍ ϡ΍ήΘΣ΍ϭ έ΍ϮΤϟ΍ϭ Δϴσ΍ήϗϮϤϳΪϟ΍ ϡϮϬϔϣ ΎϨϤϠόΗ ΎϨϧ΄Α
. ΔϴΟϮϟϮϳΪϳϷ΍ ΎϬΗ΍˯ΎϤΘϧ΍ ϑϼΘΧ΍

ΎϨϤϠόΗϭ ..ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ϭ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϊϣ ΔϴϤϣϷ΍ ϦϣΎπΘϟ΍ ΕϼϤΣ ΎϧήλΎϋ
ΔϛήΘθϣ Ϣγ΍Ϯϗ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ϭ έϭΎΤΘϟ΍ Δϴ ϔϴϛϭ ΔϘϳΪμϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ϊϣ ΕΎϔϟΎΤΘϟ΍ ˯Ύθϧ· Δϴϔϴϛ
. ΔϴπϘϟ΍ ήϴΧ Ϫϴϓ ΎϤϟ

ήγΎϳ ΪϴϬθϟ΍ Ϊ΋ΎϘϟ΍ ϪΟϭ ϲϓ ρϼΒϨΟ ϝΎϤϛ ϢϠόϤϟ΍ ϒϘϳ ϥΎϛ ϒϴϛ ΎϨϨϴϋ΃ ϡ΄Α ΎϧΪϫΎηϭ ΎϧήλΎϋ
. ϪΘοέΎόϣ ϰϠϋ ΪΣ΃ ΃ήΠΘϳ ϦϜϳ Ϣϟ Ζϗϭ ϲϓ ήϴΧϷ΍ ΊτΨϳ ΎϣΪϨϋ ΕΎϓήϋ

΍Ϯοήϋ ΎϣΪϨϋ ϲΗΎϴϓϮδϟ΍ ϖϴϓήϟ΍ ϒϴϠΤϟ΍ ΔϧϮόϣ ξϓέ ϒϴϛ ϱϭΎΣ ΝέϮΟ ΎϧΪϫΎηϭ ΎϧήλΎϋ
ΔϘϠόΘϤϟ΍ έϮϣϷ΍ ξόΑ ϰϠϋ (ήΒΧϭ ϢϠόΑ) Ϯϟϭ ϢϬϋϼσ· Ϫδϔϧ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϪϨϣ ϦϴΒϟΎσ ϢϋΪϟ΍ ϪϴϠϋ
. ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ΔϬΒΠΑ

ϖΤΑϭ ΎϨπόΑ ϖΤΑ ΔϴϗϼΧ΃ ήϴϏ ϪϳϮθΗ ΔϠϤΣ ΎϣϮϳ ΪϬθϧ Ϣϟ ΔϠΣήϤϟ΍ ϚϠΗ ήλΎϋ ϱάϟ΍ ϞϴΠϟ΍ ϦΤϧ
ϯήϧ ΎϤϛ ˬΎϬΒϠϗ ϲϓ ϦϜϳ Ϣϟ ϥ· ΎϧΎϳΎπϗ Ϧϣ ϲγΎγ΃ ˯ΰΟ Ϣϫ Ϟ Α ˬΎϧΎϳΎπϗ ϊϣ ϦϴϨϣΎπΘϣ ϦϴϠοΎϨϣ
. ϡϮϴϟ΍

ˬϥϮϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΎϬϳ΃

Ϫδϔϧ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϰϠϋ έΩΎϗϭ ΔΑΎΘϜϟ΍ ϦϬΘϤϳ ϮϬϓ ˬϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϣέϮϧ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϊϗϮϣ ϲϓ Ζδϟ Ύϧ΃
ϲϨϧ΃ ϻ· .Γήϴϐλ έϮϣ΃ ϰϠϋ Ωήϟ΍ ϲϓ ϪϤϠϗ Ζϗϭ ϊϴπϳ ϥ΃ Ϧϣ ήΒϛ΃ ϮϬϓ ˬϚϟάϟ ΔΟΎΤΑ βϴϟ Ϫϧ΃ ϢϏέ
ΔϴϗϼΧ΃ ήϴϏ ΔμϴΧέ ΎϬϧ΃ ϻ· ΎϬϨϋ ϝΎϘϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻ ΕΎϓήμΗ Ϧϣ ϱΰΨϟ΍ϭ ϞΠΨϟ΍ϭ ϒγϷΎΑ ήόη΃
. ΔϠμΑ ϖϳήόϟ΍ ϪϟΎπϨϟ ϻϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϠϟ ΖϤΗ ϻϭ

ϥ΃ ΎϬΑ ϥϼϋϹ΍ϭ ˬΔϠϤΤϠϟ Δδϴ΋ήϟ΍ ΔΤϔμϟ΍ ήϴϏ ˬΔϴϧϭήΘϜϟ· ΔΤϔλ βϴγ΄Η ϢΘϳ ϥ΃ ϱΰΨϤϟ΍ Ϧϣ
: Gaza Freedom March is Now ϥϵ΍ ΎϬϤϋΩ΃ ΍άϬϟϭ ΔϨϳΎϬμϟ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎΧ ΖΤΒλ΃ ΔϠϤΤϟ΍
. ϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϣέϮϧ ΔϟΎϘΘγ΍ ϰϟ· ΓέΎη· ϲϓ Zionist Free.

ϒϗϭϭ ..ϯήγϷ΍ ΔϳήΣϭ ..ϞΘΤϤϟ΍ ΔϳήόΗϭ ..έΎμΤϟ΍ Ϛϓϭ ..ϝϼΘΣϻ΍ ˯ΎϬϧ·ϭ ..ΓΩϮόϟ΍ ϖΣ ϥ·
ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϖΗΎϋ ϰϠϋϭ ˬϰϟϭϷ΍ ΔΟέΪϟΎΑ ΔϴϨϴτδϠϓ ΔϤϬϣ ϲϫ ..Φϟ΍ αΪϘϟ΍ ΔΑϭήϋϭ ..ϥΎτϴΘγϻ΍
.(βϜόϟ΍ ϻ ΎϤϋ΍Ωϭ ΎϔϳΩέ ΐϧΎΟϷ΍ ϦϴϨϣΎπΘϤϟ΍ έϭΩ ϲΗ΄ϳϭ .ΎϫίΎΠϧ· ΔϴϟϭΆδϣ ϊϘΗ ϢϫΪΣϭ Ώήόϟ΍ϭ
.ϡΎϴϟϭ ϡϼϛ ϰϬΘϧ΍

Ύϣ ϥϮϬϘϔϳ ϻ ϢϬϧΈϓ ϩΎΘΑ΃ Ύϳ ϢϬϟ ήϔϏ΃ " :ΉέΎτϟ΍ ϑήψϟ΍ϭ "ΔϓΪμϟ΍ ΔϠοΎϨϣ" ϲΘΒϳήϘϟ ϝϮϗ΃ ΔσΎδΒΑ
".... ϥϭ΅ήϘϳ

ϥ· ϪΘϗϭ ΐϠϏ΃ α˷ήϛ ϝΎϤϜϟ΍ϭ ϡΎϤΘϟΎΑ ϒμϧϭ ϡΎϋ άϨϣϭ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ ϥ΄Α ήϴϛάΘϟΎΑ ϩάϫ ϲΘΑΎΘϛ ϲϬϧ΃
ϝΎϴΘϏϻ΍ ΔγέΎϤϣ ήϴϏ ϑήόϧ ϻ Ώήόϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϧ΄Α ϭΪΒϳ ΎϨϨϜϟ ˬΓΰϏ ΔϴπϘϟ ϪΘϗϭ Ϟϛ Ϟϗ΃ Ϣϟ
αΎϨϠϟ ΖΟήΧ΃ Δϣ΃ ήϴΧ ΎϨδϟ ΎϨϧ΄Α ΖΒΜϧ ϥ΃ ΎϤ΋΍Ω ΎϨϴϠϋϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϱήϜϔϟ΍ϭ ϲμΨθϟ ΍
.ΎΑ΍ήϋ΃ ϥϮϜϧ Ϧϟ ϻ·ϭ

ΖΤΗ ήϬηϷ΍ Ϧϣ ΍ΩΪϋ ΓΰϏ ϲϓ Ζϴπϣ΃ Ϛϧ΃ ϲΗήϛΫ ϦϴΣ ϚόϴϗϮΗ ϰϠϋ ϲϨΘϜΤο΃ ˬϲΘϠ΋Ύϋ ΔϨΑ΍ Ύϳϭ
.ϚϨϋ ΎϤϏέ ϙΎϨϫ ((ϲΘϘϠϋ)) Ϛϧ΄Α ϑήόϳ ϞϜϟ΍ ϥ΃ ϊϣ έΎμΤϟ΍

.ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ΚΣΎΑϭ ϲϓΎΤλ - ΍ήϘη ϮΑ΃ ϚϟΎϣ ήϴϤγ

4 / 10 / 2009 - 2789 :ΩΪόϟ΍ - ϥΪϤΘϤϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ - ϥΪϤΘϤϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ :ϲϓ έϮθϨϣ

!έΎϴΨϟ΍ ήόγϭ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ

30 / 9 / 2009 - 2785 :ΩΪόϟ΍ - ϥΪϤΘϤϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ - ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΗΎϧ

.έΎ˷μϧ ϡΎϴϟϭ ...ρ΍ήϘγ ϰϠϋ ϒδϠϔΗϭ βϴϳΎϘϤϟ΍ Ϟϛ ΢δϛ

ϲϓ ϖϳήόϟ΍ ϑήθϟ΍ ϲϟ ϥΎϛ ϦϜϟϭ .Ϫϓήϋ΍ Ϧϛ΍ Ϣϟ ϢϜϠΜϣ ϲϠΜϣ ˮ΍άϫ έΎ˷μϧ ϡΎϴϟϭ Ϯϫ Ϧϣ ϦϜϟϭ
΍άϫ ϡΎϴϟϮϓ ".ϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϣέϮϧ βϴ΋ήϟ΍ ΔϣΎΨϓ ϲϘϳΪλ" ήϴϔδϟ΍ ΓΪϳήΟ ϲϓ ϪΘϟΎϘϣ ήΒϋ Ϫϴϟ· ϑήόΘϟ΍
ϪΘϟΩΎόϣ ϲϓ ϭ ξϴΑϷ΍ ϞΟήϟ΍ ΡΪϣ ϲϓ ϕ˷ϮϔΗ ϭ ϞΑ ϪϟΎϘϣ ϲϓ ΐδΤϓ ΩϭέΎΒϟ΍ ωήΘΨϳ Ϣϟ ΍ΪϨϛ Ϧϣ
.ϞΘΤϤϟ΍ Ϧϣϭ ϪΗ΍Ϋ Ϧϣ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍ έήΣ

Ϧϣ ˯ΰΟ βϴϟ ϭ ΔϴγΎϴγ ΔϬΟ ϱϷ ΍˱ΰ˷ϴΤΘϣ βϴϟ Ϫϧ΄Α ϑ΍ήΘϋϹ΍ ϖΣΎδϟ΍ ϪϟΎϘϣ ϲϓ ΍ΪϨϛ Ϧϣ ϡΎϴϟϭ ΃ΪΒϳ
ΔϬΒΠϟ΍ Ϯπϋ Ϫϧ΄Α "ΎϨϋέ΍ ΍ήϳήϏ ϰΘϓ " ϥΎϛ ΎϣΪϨϋ "ΪϴόΒϟ΍ ϲοΎϤϟ΍" ϲϓ ϰϋΩ΍ ϪϨϜϟ ϭ ΔϬΒΟ ϱ΍
ϊϓ΍Ϊϳ Ϫϧ΄Α ϒθΘϜϧ ϢΛ ".ΔϴϗϼΧ΍ Δϴπϗ" ϲϓ "ϥΎτϴθϟ΍ ϲϣΎΤϣ"ϙ ϪϋΎϓΪΑ ϞϤϜϳ ϢΛ Ϧϣ ϭ .ΔϴΒόθϟ΍
Γήϴδϣ ΓήϜϓ ϼΘΣ΍ Ϧϳάϟ΍ "ΓΰϏ Ϧϣ ήΧ΁ ϭ αΪϘϟ΍" Ϧϣ Ϧϳήϳήη Ϊο ϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϣέϮϧ Ϧϋ
.ΎϬΟέΎΧ ϩϮϣέ ϭ Γΰϋ ϰϟ΍ ΔϴϤϠδϟ΍ ϦϴΘδϠϜϨϓ έϮδϓϭήΒϟ΍

ΔϤψϨϤϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ϡΎϴϗ ϭ ϪΑΎΤδϧ΍ ϞΒϗ) ϦϴΘδϠϜϨϓ έϮδϓϭήΒϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ ΓέΎτθΑ ΍ΪϨϛ Ϧϣ ϡΎϴϟϭ ΩΪόϳϭ
ϙ΍ήη·" ϭ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟΎΑ ϲϋϭ ϖϠΧ ΎϫΎϐΘΒϣ ϥ΍ ϝϮϘϳϭ ΓήϴδϤϟ΍ ϲϓ (ϥΎϴΒϟ΍ ϞϳΪόΘΑ Γήϴδ ϤϠϟ
Ζϔϟ" ϭ "ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓΰϏ ΔϳήΣ Γήϴδϣ ΎϬϧ΍ϮϨϋ ΔϴϔϨϋ ϻ ΔϴϤϠγ Γήϴδϣ ϲϓ ϦϴϋϮτΘϤϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ήΒϛ΍
ϊϣ ΪϴΑ ΍Ϊϳ ΰϳήϳ΍ ήΒόϣ ϩΎΠΗΎΑ ήϴδϟ΍ " ϭ "ωΎτϘϟ΍ Ϟϫ΍ ϪϴϧΎόϳ Ύϣ ϰϟ΍ ΔϴΑϭέϭϷ΍ ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ έΎψϧ΃
. ήΑΎόϤϟ΍ ΢Θϓ ϑΪϬΑ "ωΎτϘϟ΍ ϥΎϜγ

Ϣϟ ϦϴΘδϠϜϨϓ έϮδϓϭήΒϟ΍ ϥ΄Α ϑήόϳ ϻ ϪϧϷ ϞΑ Ϊϳήϳ ϻ ϪϧϷ βϴϟ ήϛάϳ Ϣϟ ΍ΪϨϛ Ϧϣ ΍άϫ ϡΎϴϟϭ ϦϜϟϭ
ϝϼΘΣϻ΍ ΖΤΗ 1936 ϡΎϋ ϰϟ· ΩϮόΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϔϨϋϼϟ΍ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϝΎϜη΃ ϰϟ· ϕήτΘϳ
ζϴΟ ϲϓ ϱΪϨΟ ϪϠΘϗ ΪμϘΗ ΎϣΪϨϋ ϞϳήΑ΃ ϲϓ ΔϤΣέ ϮΑ΃ ϡΎδΑ ΎϫΎϳΎΤο ήΧ΁ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϭ ϲϧΎτϳήΒϟ΍
Ϟμϔϟ΍ έ΍ΪΟ Ϊο ΔϴϤϠγ Γήϴδϣ ϲϓ ϩΩϮΟϭ ϝϼΧ ϪΒϠϗ ϰϟ· ίΎϐϟ΍ ΔϠΒϨϗ ΐϳήμΗ ϲϓ ϝϼΘΣϻ΍
ϥ΍ ϪΘϓήόϣ ϡΪϋ ΍ΪϨϛ Ϧϣ ϡΎϴϟϭ ΫΎΘγϷ΍ ΍ϭέάϋ΍ϭ .έϮϔϟ΍ ϰϠϋ ΓΎϴΤϟ΍ ϕέΎϓ ΚϴΣ ϦϴϠόΑ ϲϓ ϱήμϨόϟ΍
ϲϓ έϮϛάϣ ήϴϏ ΍άϫϭ ωΎτϘϟ΍ ϞϫϷ ϞϘ ϨΘϟ΍ ΔϳήΣ ϦϤπϳ ϱάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ΔϳήΤϟ΍ ήΒόϣ ϞϜθϳ ΢ϓέ ήΒόϣ
ΓήϴδϤϟ ΓΰϏ ϞΧΪΘγ ΩϮθΤϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· .ϪΘΑΎΘϜΑ ϦϴΘδϠϜϨϓ έϮδϓϭήΒϟ΍ ϡΎϗ ϱάϟ΍ ϝϭϷ΍ ΓήϴδϤϟ΍ ϥΎϴΑ
ΔϳήμϤϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ΐΠϴϓ ΍Ϋ· !΢ϓέ ήΒόϣ ϝϼΧ Ϧϣ ϻ· ϥϮϠΧΪϴγ ϒϴϜϓ ΰϳήϳ΍ ϰϟ·
!έΎμΤϟ΍ ϊϓήϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ ΍άϫϭ ήΒόϤϟ΍ ΢ΘϘΑ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ ΎϬΘϔϴϠΣ Ϛϟάϛϭ

έΎμΤϟ΍ ϥ΃ϭ ϲϠϴ΋΍ήγϹ΍ ϝϼΘΣϻ΍ ϞϫΎΠΗ ϦϴΘδϠϜϨϓ έϮδϓϭήΒϟ΍ ϥ΄Α ΍ΪϨϛ Ϧϣ ϡΎϴϟϭ ήϛάϳ Ϣϟ
Ϧϣ Δϴϔόϣ Δϔπϟ΍ Ϟϫ - ϡΎϋ ϞϜθΑ ϝϼΘΣϻ΍ Ϧϣ ΃ΰΠΘϳ ϻ ˯ΰΟ Ϯϫ ΓΰϏ ϲϓ ΎϨϠϫ΃ ϰϠϋ νϭήϔϤϟ΍
ΓΩϮόϟ΍ ϖΣ -ΓΩϮόϟ΍ ϖΣϭ ήϴμϤϟ΍ ήϳήϘΗ ϲϓ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍ ϖΣ Ύπϳ΃ ϞϫΎΠΗ ϭ ˮέΎμΤϟ΍
ϥ΍ ΐΠϳ ϦϣΎπΗ ΓέΩΎΒϣ ϱ΍ !ϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϴΑ ϲϓ ΩϮΟϮϣ ήϴϏ εΎϘϨϠϟ ϞΑΎϗ ήϴϏ ΔϴπϘ ϟ΍ ήϫϮΟ
έϮδϓϭήΒϟ΍ ϥΎϴΑ ϲϓ ΩϮΟϮϣ ήϴϏ ϪϨϜϟϭ - ϑήμΘϠϟ ϞΑΎϗ ήϴϋ ϖΣ - ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϖΤϟ΍ ΍άϬΑ ϑήΘόΗ
!ϦΒΘδϠϜϨϓ

ϱΩ ϲΒϟ΍ ΔόσΎϘϤϟ΍ ˯΍Ϊϧ ήϬψϳ Ϣϟ ΍ΪϨϛ Ϧϣ ϡΎϴϟϭ ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϴϓ ,ΔϴϤϠδϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟΎΑϭ
Ϧϣ ΔόσΎϘϤϟ΍ ϦϜΗ Ϣϟ ΍Ϋ΍ ˮΔΟέΪϟ΍ ϩάϬϟ ϡϼδϠϟ ΩΎόϣ ˯΍ΪϨϟ΍ Ϟϫϭ !έϮδϓϭήΒϟ΍ ϚϘϳΪλ ϥΎϴΑ ϲϓ α ·
ϞϳΪΒϟ΍ Ϯϫ ΎϤϓ ϲϗϼΧ΃ ΃άΒϣ ΍άΨΘϣ Ωήϔϟ΍ ΎϬγέΎϤΑ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϱάϟ΍ ΔϴϔϨϋϼϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϝΎϜη΃ ϯϮϗ΃
!Ύϴϫ - ΍ΪϨϛ Ϧϣ ΎϨϧ΍Ϋ΁ Ώήσ΍ ˮ˱΍Ϋ·

Ϧϣϭ ΓΰϏ Ϧϣ" Ϧϳήϳήθϟ΍ Ϧϳάϫ ΔϤΟΎϬϣ ϰϟ· ΍ΪϨϛ Ϧϣ ϡΎϴϟϭ ϞϘΘϨϳ ϞϤϤϟ΍ϭ ϞϳϮτϟ΍ ϪΜϳΪΣ ΪόΑ Ϧϣϭ
ϰϠϋ ΎλήΣϭ ϪϧΎϴΑ ϲϓ έϮδϓϭήΒϟ΍ ΎοήΘϋ΍ Ϧϳάϟ΍ "ϞΒϗ Ϧϣ ΪΣ΃ ΎϤϬΑ ϊϤδϳ Ϣϟ" Ϧϳάϟ΍ "αΪϘϟ΍
"ΪΣ΃ ΎϤϬϓήόϳ ϻ" Ϧϳάϟ΍ "αΪϘϟ΍ Ϧϣ ήΧ΁ ϭ ΓΰϏ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ" ϦϳϮΧϷ΍ ϦϳάϬϓ ".ωϭήθϤϟ΍ ϝΎπϨϟ΍ "
. ΍ΪϨϛ Ϧϣ ϡΎϴϟϭ ϡϼϛ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ΔϴμΨθϟ΍ ΎϤϬΘΤϠμϣ ϥΎϣΪΨϳ

. Ϧϣΰϟ΍ ή˷ ϣ Ϧϣ ϲΒϠϗ Ύϳ Υ΁

ΎϤϫ ϭ "ϥΎϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ΍ϮΧϷ΍ " ϑΪϬΘδΗ ϭ Δϔϴόο ϚσΎϘϧ ,΍ΪϨϛ Ϧϣ ϡΎϴϟϭ ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ ,ϻϭ΃
ϥ΃ ΎϨϫ ήϛάϟ΍ ϲϠϋ ΐΠϳϭ .ΎϴμΨη Ϊϴϋ έΪϴΣϭ ϲΛϮϏήΒϟ΍ ήϤϋ ,ΔϠΘΤϤϟ΍ ϦϴτδϠϓ ϞΧ΍Ω ϥϼοΎϨϣ
ΔϨΠϠϟ΍ ΖϧΎόΘγ΍ ϞΑ .ϝϭϷ΍ Ϧϋ ϝ˷Ϊϋ ϱάϟ΍ ϲϧΎΜϟ΍ ϥΎϴΒϟ΍ ΎΒΘϜϳ Ϣϟ "ϥΎϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ΍ϮΧϷ΍ " ϥ΍άϫ
ϞΧ΍Ω ΖϳϮμΗ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ϭ ϲΛϮϏήΒϟ΍ ήϤϋ ϭ Ϊϴϋ έΪϴΣ Ϧϣ ϞϜΑ ΓήϴδϤϠϟ ΔϤψϨϤϟ΍ ΔϴϬϴΟϮΘϟ΍
˯ΎϨΑ ϚϟΫϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϠϟ ΔϴγΎγϷ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ϦϤπΘϴϟ ϥΎϴΒϟ΍ ϞϳΪόΘΑ ΔϳήΜϛϷ΍ Εέήϗ ϭ ΔϨΠϠϟ΍
ςϘϓ βϴϟϭ ΔϠΘΤϤϟ΍ ϦϴτδϠϓ ϞΧ΍Ω ϲϧΪϣ ϊϤΘΠϣ ΕΎδγΆϣϭ ΕΎϤψϨϣ ΓΪϋ ΎϬΘϬΟϭ Ϟ΋Ύγέ ϰϠϋ
. Ϊϴϋϭ ϲΛϮϏήΒϟ΍

΍ήΒϋ Ύϣ .ΔϴμΨθϟ΍ ΎϤϬ΋΍έ΁ Ϧϋ ϥ΍ήΒόϳ ϻ ϲΛϮϏήΒϟ΍ ήϤϋϭ Ϊϴϋ έΪϴΣ ϥ· ,ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ ,ΎΜϟΎΛ
ΎϬϴϠϋ Ζόϗϭ ϲΘϟ΍ ϭ ΔϋϭήθϤϟ΍ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϕϮϘΣ Ϧϣ ϰϧΩϷ΍ ΪΤϟ΍Ϯϫ ϥΎϴΒϠϟ Ε΍ΩΎϘΘϧ΍ Ϧϣ ϪϨϋ
ϲΘϟ΍ϭ 2005 ϡΎϋ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϲϣϼγϹ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ ϞϤόϟ΍ Ϟ΋Ύμϓϭ ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎδγΆϣ ΔϳήΜϛ΃
ϥ΍ϮΧϷ΍"ϥ΍άϫ ϞΧΪΗ ϞΒϗ ϚϘϳΪλ έϮδϓϭήΒϟ΍ ϪϟϭΎϨΗ ϱάϟ΍ ϝϭϷ΍ ϥΎϴΒϟ΍ Ϧϣ ΕΎψϔΤΗ ΎϬϳΪϟ ΖϧΎϛ
ΎϤϬΒόη ϕϮϘΣ Ϧϋ Ύόϓ΍Ϊϴϟϭ ΔόσΎϘϤϟ΍ ˯΍ΪϨϟ ϥϼΜϤϤϛ "ΪΣ΃ ΎϤϬϓήόϳ ϻ" ϥ΍άϠϟ΍ "ϥΎϴϨϴτδϠϔϟ΍
. ΔϴμΨθϟ΍ ΎϤϬϔϗ΍Ϯϣ ϻϭ ΔϴμΨθϟ΍ ΎϤϬ΋΍έ΁ Ϧϋ βϴϟϭ ΔϴγΎγϷ΍

ϥ΍ϮΧϷ΍" ϝϮϘΗ ϭ ΔϘϠΤϟ΍ ΪϴόΗ ϭ ΍έ΍ήϜΗ ϭ ΍έ΍ήϣ ΎϤϫήϛάΗ ΍ΫΎϤϟ ,ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ ,ΎόΑ΍έ
ΎϧϮϜϳ ϥ΃ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ Ϟϫϭ ".ΪΣ΃ ΎϤϬϓήόϳ ϻ ϥ΍άϠϟ΍" ϝϮϘΗ ϭ ΪϴόΗ ϢΛ Ϧϣϭ "ϥΎϴϨϴτδϠϔϟ΍
Ϯϫ Ϟϫ ˮ΍ϮόϤδϳ ϲϜϟ ΩϭϮϴϟϮϫ Ϧϣ ϡϮΠϧ ΎϧϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ Ϟϫ ˮΖϧ΃ ϢϬΑ ϑήΘόΘϟ ϥήϘϟ΍ ήϴϫΎθϣ
. έϮδϓϭήΒϟ΍ ϚϘϳΪλ ΔϴϣϮΠϨΑ ΎόΘϤΘϳ ϻ ΎϤϬϓ ΎϤϫέάϋ΍ ˮϢ γϹ΍ ϡ΃ ϒϗϮϤϟ΍

ϝϼΘΣϼϟ ΓέΎηϻ΍ϭ ΓΩϮόϟ΍ ϖΣ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϭ΍ ήϤϋ ϡ΃ έΪϴΣ Ϣγ΍ ΔΟέΪϟ΍ ϩάϬϟ ϱέϭήο Ϯϫ Ϟϫ
ήϴϏ ϡ΍ Ϧϴϓϭήόϣ ΎϧΎϛ ϥ· Ϊϴϋ έΪϴΣ ϡ΃ ϲΛϮϏήΒϟ΍ ήϤϋ κΨθΑ ΍άϫ Ϟϛ Δϗϼϋ Ύϣϭ ˮϱήϜδόϟ΍
!ΦϴτΒϟ΍ϭ ΎσΎτΒϟ΍ ϭ έΎϴΨϟ΍ ήόδΑ ϚϟΫ Δϗϼϋ Ύϣ ˮϦϴϓϭήόϣ

Ϧϣ έΎ˷μϧ ϡΎϴϟϭ Ϯϫ Ϧϣ ϭ .ςϗ ϚΑ ΎόϤδϳ Ϣϟ ϲΛϮϏήΒϟ΍ ήϤϋ ϭ Ϊϴϋ έΪϴΣ ϥ΄Α ΪϘΘϋ΃ ,ΔΣ΍ήμΑϭ
ΔΟ΍ϮΨϟ΍ Δϋΰϧ ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ ϚΗΎϤϠϛ ϲϓ ΃ήϗ΃ !ήϴϔδϟ΍ϭ ϲΒϨϟ΍ ϦϴΘδϠϜϨϓ έϮδϓϭήΒϟ΍ ϪϘϳΪλϭ ΍ΪϨϛ
ϩάϫ Ϧϋ ήΒόΗ ΍ΪϨϛ Ϧϣ ϡΎϴϟϭ Ύϳ Ζϧ΃ ϭ Ώήόϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ΍ ϲϋΪϣ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΎϤϬϨϣ ϮϜθϳ κϘϧ ΓΪϘϋ ϭ
ϻ Ϛϧ΄Α ΢ο΍Ϯϟ΍ Ϧϣ ϪϧϷ ϲϨσϮϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ΔϳέΎδϴϟ΍ ϲϋΪΗϭ ξϴΑ΃ ˯ϲη ϱ΃ ΪΒόΗϭ ΔϠϴϠϘϟ΍ ΔΌϔϟ΍
!ΔϠΘΤϤϟ΍ νέϷ΍ ϰϠϋ ϝΎπϨϟ΍ ϰϨόϣ Ύϣ ϑήόΗ

ϻ" ϱάϟ΍ "ϥΎϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ΍ϮΧϷ΍ ϥ΍άϫ " ΍έ΍ήϣ ϙέ΍ήϜΗ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϲϨϜΤπϳ ϻ ,ήΜϛ΃ ΔΣ΍ήμΑϭ
"...αΪϘϟ΍ Ϧϣ ήΧ΁ϭ ΓΰϏ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ ΪΣ΃ ϢϬϓήόϳ
ϰϠϋ αΪϘϟ΍ ϭ ΓΰϏ Ϟϫ΃ ϊπΗ ϥ΃ ϚϴϠϋ ΐΠϳ :΍ΪϨϛ Ϧϣ ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ ΔΤϴμϧ Ϛϟ ϪΟϭ΃ ϲϨϋΩ
ϥ΃ ΐΠϳ ˮϻ ϡ΍ - Εϼ΋Ύόϟ΍ ˯ΎϣΩ Ϧϋ ϥϭήΒόϳ -ϲϧϮ˷Ϥδϟ΍ ϝ΁ Ωϻϭ΃ ˯ΎϣΩ Ϧϋ ήΒόΗ ΓΰϏ ϥϷ Ϛγ΃έ
˯ΎϣΪΑ ΍ϭΪϤόΗ "ϥΎϓϭήόϤϟ΍ ήϴϏ ϥΎϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ΍ϮΧϷ΍ " ϥ΍άϬϓ ϑήη ϡΎγϭ ΓΰϏ ϭ αΪϘϟ΍ ϊπΗ
ϭ ςϠδΘϣ ϒϗϮϣ βϴϟ ϭ ϲϤϠϋ ϒϗϮϣ ϮϬϓ -ΎϔϗϮϣ ϥ΍άΧ΄ϳ ΎϣΪϨϋϭ ϡϮϴϟ΍ ΔϳΎϐϟ 1948 Ϧϣ ˯΍ΪϬθϟ΍
!ΔϳέΎδϴϟ΍ ϲϋΪΗ ΔϴϟΎϴϧϮϟϮϛ ΔϓΎϘΛ Ϧϣ ϊΑΎϧ ϲϟΎόΘϣ

ϞΑ ϲγΎϴγ ϕΎϴγ ΰϳΰόϟ΍ ϱΪϴγ Ύϳ έϮδϓϭήΒϟ΍ ϚϘϳΪλ ϪΒΘϛ ϱάϟ΍ ϝϭϷ΍ ϝϭϷ΍ ϥΎϴΒϟ΍ ϲϓ ϥΎϛ Ύϣ
ϲΒϨϟ΍ ϱΪϧΎϏ ϥ΄ϛϭ ϪϟΎπϧ ϭ΍ ϚΒόη ΕΎϴΤπΘϟ ήϳΪϘΗ Ϫϴϓ ϥΎϛ Ύϣϭ .ϱήϴΧ ωϭήθϣ ϰϟ΍ Ώήϗ΃ ϥΎϛ
ΕΎϴΤπΘϟ΍ϭ ϪΨϳέΎΗ Ϫϟ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϝΎπϨϟ΍ ϦϜϟϭ ΎϨϤϬϠϳ ϱΪϧΎϏ .ςϠϏ ϲϨϤϬϔΗ ϻϭ - ΪϴΣϮϟ΍
ϚϟΎϘϣ ϲϓ ΖϠόϓ ΎϤϛ ΩϭέΎΒϟ΍ ϦϴΘδϠϜϨϓ ωήΘΨϳ Ϣϟϭ ˯ΎϣΪϟ΍ ϩάϫ ζϴϤϬΗ ΎϨϨϜϤϳ ϻϭ ...˯ΎϣΪϟ΍ϭ
.ϖΣΎδϟ΍

ϝϼΧ ϭ ωΎτϘϟ΍ ϲϓ έϮϬη ϲϧΎϤΛ Ζπϣ΃ Ϊϓ ΖϧΎϛ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ΔϴΑήϋ ΔτηΎϧ ϲϫ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΗΎϧ
.Δϣ΍ήϜϟ΍ ΏέΎϗ ήΒϋ έΎμΤϟ΍ ήδϛ ϲϓ ΖϛέΎηϭ ϲϠϴ΋΍ήγϷ΍ ϥ΍ϭΪόϟ΍

nfa160@gmail.com

έΎπΨϟ΍ϭ ΔϬϛΎ ϔϟ΍ ϖ΋΍ΪΣ ϲϓ ϝΎπϨϟ΍ έ΍ήγ΃ϭ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ

,2009 ήΑϮΘϛ΃ free palestine » 15 Δτγ΍ϮΑ


12:02
ϊϗ΃ ΎϤΑήϟϭ ΔϜϨΤϣ ΔϴγΎϴγ Ζδϟ ϲϨϧ· ϑήΘϋ΍ ϲϨϧϷ ϖϴϠόΘϟ΍ βϴϟϭ ϱ΃ήϟ΍ ˯΍ΪΑΈΑ ΃ΪΑ΍ ϥ΃ ϞΒϗϭ Δϳ΍ΪΑ
νέ΍ ϲϠϋ ΔψΤϠϟ΍ ζϴϋ΃ ΔϴϨϴτδϠϔϛ ϱήψϧ ΔϬΟϭ Ϧϣ ϞϴϠΤΗ ΍άϫ ϦϜϟϭ ˯ΎτΧϷ΍ ξόΑ ϲϓ
ΎϨϫ ϦϤϓ , Ώήϗ΍ ϞϬΠϠϟ Ϣϫϭ ϢϠόϟ΍ ϥϮϋΪϳ Ϧϳάϟ΍ ϱήϴϏ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϲϨϴϋ ϡ΄Α ΔϘϴϘΤϟ΍ ϱέ΍ϭ ϦϴτδϠϓ
ϡϼϗϷ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ϦϴΑ Ε΍Ϊθϣϭ ϝ΍ΪΟ Ϧϣ έΎΛ΃ Ύϣ ϝϮΣ ήϴΧϷ΍ " έΎμϧ ϡΎϴϟϭ " ϝΎϘϣ ϲϠϋ Ωήϟ΍ Ϊϳέ΃
.ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍
ϲϓ ΎϘΒδϣ Εήη΃ ΎϤϠΜϣ ήϜϨϳ ϻϭ Ϟϛ΄ϳϻ ΐόη , ϞϴϤΠϟΎΑ ϑήΘϳ ΐόη ΎϨϧ· ϡΎϴϟϭ Ϊϴγ Ϛϟ Ϊϛ΅΃ ϲϨϋΩ
ΐϧΎΟ΃ ϦϴϨϣΎπΘϣ Ϧϣ ΔϟϭάΒϤϟ΍ ΩϮϬΠϟ΍ ϊϴϤΟ έΪϘϧϭ ϦϤΜϧ ϦΤϨϓ , ΎϴϓήΣ ΎϬϠϘΗ Ϣϟ ΖϨϛ ϥ΍ϭ ϚϟΎϘϣ
Δϴϧ΍ϭΪόϟ΍ ΕΎϤΠϬϟ΍ έΎϜϨΘγ΍ϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍ ΓήλΎϨϣϭ έΎμΤϟ΍ Ϛϓ ϞΟ΍ Ϧϣ ΐϧΎΟ΃ ήϴϏϭ
ϥΎϣέϮϧ " Ϯϫ ϢϫΩϮϬΟ έΪϘϧϭ ϢϬϣήΘΤϧ Ϧϳάϟ΍ϭ ϦϴϨϣΎπΘϤϟ΍ ϚΌϟϭ΃ ϝΎΜϣ΃ Ϧϣϭ ϪϴϠϋ ΔϴϟΎΘΘϤϟ΍
ΩϮϠϟ Ϊδϔϳϻ ϑϼΘΧϻΎϓ ϪϨϴΑϭ ΎϨϨϴΑ ϲΟ ϮϟϮϳΪϳϹ΍ ήϜϔϟ΍ ϲϓ ϑϼΘΧ΍ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ϥ΍ϭ " ϦϴΘδϠϜϨϓ
ζϴόϟΎΑ ΎϨϘΣ ϲϠϋ ΎϤ΋΍Ω ΪϛΆϳϭ ϲϧϮϴϬμϟ΍ ήϜϔϟ΍ ξϓήϳ ϥΎδϧ· Ϫϧ΍ Ϧϣ ϦϳΪϛ΄Θϣ ΎϨϧ΃ ϲϔϜϳϭ Δϴπϗ
.ΏϮόθϟ΍ ϲϗΎΑ ϞΜϣ Δϣ΍ήϜΑ
, ΔϨΘϔϟ΍ ΏΎΑ ΢Θϔϳ ϚϟΎϘϣ ϲϓ ϪϣΪΨΘδΗ ϱάϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ϭ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϬΑ Ϛϧ΍ ϱΪϴγ Ϛϟ Ϟϗ΍ ϲϨϋΪϓ
ϝϭΎΤΗ ϻϭ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ϙΪϳ ϊϓήΗ ϥ΃ ϚϨϣ ϮΟέ΄ϓ ϦϴϨγ άϨϣ ϪϠΜ Ϥϟ ΰϴϬΠΘϟ΍ ϢΘϳ ϞϤϋ ΩΎδϓ·ϭ
ΪϳήΗϻ ΖϨϛ ϥ΍ϭ ϪΗ΍Ϋ ϑήθϟ΍ Ϧϣ ϑήη΍ ϢϬϧ΃ ϢϬϨϋ ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ Ύϣ Ϟϗ΍ Ϣϫ αΎϧ΄Α ήϴϬθΘϟ΍
" .ΪΣ΍ϭ ΩΪόϟ΍ κϘϨϳ " Ϛϟ ϞϘϨϓ ΔϛέΎθϤϟ΍
ϑήόΗ΃ , ΎϤϬϤγ΍ ήϛάΗ ϥ΃ ϚΘϋΎΠη ϊτΘδΗ Ϣϳ ϥ΍άϟ΍ϭ " ϥΎϨΛϻ΍ "ϚΌϟϭ΃ Ϧϋ ϪΗήϛΫ ΎϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃
ˮ΍΍΍΍ΫΎϤϟ
ΎλϮμΧϭ ϲϤϟΎόϟ΍ ωέΎθϟ΍ Ϟόϓ ΓΩέ Ϧϣ ϒΨΗϭ ΎϤϬΘϘϴϘΣ ϑήόΗϭ ΎϤϬϳ ΍ΪϴΟ ϦϣΆΗϭ ϦϗϮΗ ϚϧϷ
ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ " ϚϨϣ έάΘϋ΍ ΎϨϫ Ϧϣϭ , ϪΘϴπϗ Ϧϋ ϊϓ΍Ϊϣ ϥΎδϧ· Ϛϧ΍ ϲϋΪΗ ϱάϟ΍ϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϲΑήόϟ΍
, ϢϬϓήόϳ ϲϜϟ ΩϮϴϟϮϫ ϡϮΠϧ ϭ΃ ήμόϟ΍ ήϴϫΎθϣ ΎϧϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϻ ϢϬϧ΃ ΎϘΒδϣ ϲΘϠϗ ΪϘϓ " ΓήϘη
ϡΎϣ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ήϳϭΰΗ ϻ· ϢϬϴϠϋ Ύϣ Ϧϳάϟ΍ϭ ΩϮϴϟϮϬϟ΍ ϡϮΠϧ ϚΌϟϭ΃ Ϣϫ Ϧϣ Ϟϗ΍ ϥ΃ ΎϨϫ ϲϠϴΤϤγΎϓ
ϱ΃ "2005" ϡΎϋ άϨϣ ϲϤϟΎϋ ΍Ϊϴϳ΄Η ϥ΍ΪμΤϳ ϥ΍άϠϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ϦϴϳΩΎϨϤϟ΍ ϦϴϗϼϤόϟ΍ ˯ϻΆϫ
ωΎϤΟ·ϭ ΍Ϊϴϳ΄Η ΕΪμΣ ϲΘϟ΍ϭ " Ϟϴ΋΍ήγ· Ϊο ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϤϳΩΎϛϷ΍ ΔόσΎϘϤϟ΍ ΔϠϤΣ " Δϗϼτϧ΍ Δϳ΍ΪΑ
.ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϲϣϼγϹ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ ϞϤόϟ΍ Ϟ΋Ύμϓϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎδγΆϣ Ϧϣ
ΎϤϬϳ ϦϴϳΩΎϨϤϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ϑήόϳ ϭ΃ ΎϤϬϓήόϳ Ϣϟ ϭ΃ ΎϤϬϳ ϊϤδϳ Ϣϟ ϦϤϓ ϱήΧ΃ Γήϣ ϱΪϴγ ϚϨϣ ΍έάόϓ
ϥ΍ϭ ϚΗΎΑΎδΣ ϊΟ΍ήΗ ϥ΃ ϲϫϭ ϚϋΎΒΗ΃ϭ Ζϧ΃ ΔΤϴμϧ ϚΤμϧ΃ ϲϨϋΪϓ , ϪϠϬΟ ΐϧΫϭ ϪΒϧΫ Ϯϫ ΍άϬϓ
Ϧϋ ΪϴόΑ ϑήΣ ϱ΃ ςΨΗ ϥΎΑ Γ΃ήΠϟ΍ ϚϳΪϟ ϦϜΗ ϥ΃ ϞΒϗ ήΜϛ΃ ΔϴπϘϟΎΑ Ϛϴϋϭ Ϧϣ ΪϳΰΗ ϥ΃ ϝϭΎΤΗ
.Δϴϗ΍ΪμϤϟ΍
ΎϬϟ ΪϬθΗ ϲΘϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ Ϫϧ΍ ϲϋΪϳ ϱάϟ΍ϭ " ΍ήϘη ϮΑ΃ ϚϟΎϣ ήϴϤγ " ϲϓΎΤμϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃
ϲϓΎΤμϟ΍ ΎϬϳ΃ ΕήϛΫ ΪϘϓ , Ϛϟάϛ Ϯϫ ϪϟΎόϓ΄Α ϡϮϘϳ Ϧϣ ϥ΃ ΪϘΘϋ΍ ϻϭ ϦϴϨδϟ΍ ήϣ ϲϠϋ ϝΎπϨϟ΍ ΔΣΎγ
Ϧϋϭ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΚΤΒϟ΍ ΕΎϛήΤϣ ϲϓ ϢϬϓήόΗ αΎϧ΃ Ϧϋ ΚΤΒΗ ϥ΃ ΎϤ΋΍Ω ϝϭΎΤΗ Ϛϧ΍ ϚΜϳΪΣ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ
Ϛϧ΍ Ϛϟ Ϟϗ΍ ϥ΃ ϲϟ ΢Ϥγ΍ . " έΎμϧ ϡΎϴϟϭ " ϲϠϋ ΎϫΩήΑ " ϲϟΎΘϧ " ϝΎϘϣ ΕΪΟϭ ΔϓΪμϟ΍ ϖϳήσ
Ϧϋ ΍ΪϴόΑ ϞΤϨϣ ΏϮϠγ΄Α ϒγϸϟ ϦϜϟϭ ϚϤϠϗ ϡΪΨΘδΗ ϲϜϟ ΎϨϫ ϮϋΪϣ Ζϧ΄ϓ ΎϬΘϠϗ ΔϤϠϛ ϞϜΑ ΏΫΎϛ
Δϋϭήθϣ ήϴϏ ΕΎτϟΎϐϣ Ϧϣ ϪϳϮΘΤϳ Ύϣϭ ϊϴϨθϟ΍ ΔϟΎϘϣ ϲϠϋ ϲτϐΗ ϲϜϟ ϚϟΫ Ϟϛϭ ϥΪϤΘϟ΍ϭ ΓέΎπΤϟ΍
ϥΎϫ΃ϭ ϩήθϧ ϱάϟ΍ ϝΎϘϤϟ΍ ϚϟΫ ˯΍ήΟ ϪϴϠϋ ΐμϨΘγ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΕΎϤΠϬϟ΍ϭ έΎϨϟ΍ Ϧϣ ϼϴϠϗ ΪϤΨΘϟ
ϥϵ΍ Ζϧ΃ Ύϫϭ , ΎϤ΋΍Ω ϢϬϟΎΜϣ΄Α ΔϴϟΎϋ ΎϨγϭ΅έ ϊϓήϧ Ϧϳάϟ΍ϭ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϣϫ΃ Ϧϣ ϥΎϨΛ΍ Ϫϴϓ
ΔϤϠϜϟ΍ ϲϨόϤΑ ΔϧΎδϧ· ΎϬϧ΄Α ΎϬϔλϭ ϦϜϤϳ Ύϣ Ϟϗ΍ ϪϧΎδϧΈΑ ήϴϬθΘϠϟ ϞΤϨϤϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ βϔϧ ϡΪΨΘδΗ
ΎϬΑ ΖϨϣ΁ Δϴπϗ ϞΟ΍ Ϧϣ ΏήΤϟ΍ Εϼϳϭ ΖϧΎϋϭ ΎϨόϣ ΖηΎϋ ΔϴπϘϟ΍ ϞΟ΍ Ϧϣ ΎϬδϔϨΑ ΖΤο
.ΎϬδϤσ ϝϭΎΤϳ Ϧϣ ϞϜϟ ϱΪμΘϟ΍ϭ ΎϬϨϋ ωΎϓΪϟ΍ ΔϴϤϫ΄Α ΎϫΪϨϋ ΔϋΎϨϗϭ
ϲΛϮϏήΒϟ΃ ήϤϋ " ΫΎΘγϷ΍, "Ϊϴϋ έΪϴΣ" έϮΘϛΪϟ΍ ϲϘΒϴγ Ϫϧ΍ ϝϮϗ΃ ϥΎΑ ϻ· ϲϣϼϛ ϲϬϧ ΍ ϥ΃ ϲϨϨϜϤϳ ϼϓ
Ϛγ΃έ ϲϠϋ ΎΟΎΗ Ϛϟάϛ ΍ϮϧϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΎϤϛ ΎόϴϤΟ ΎϨγϭ΅έ ϲϠϋ ΎΟΎΗ "΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ" ΔτηΎϨϟ΍ϭ"
" .έΎμϧ ϡΎϴϟϭ " ϙΪϴγϭ Ζϧ΃ "΍ήϘη ϮΑ΃ ήϴϤγ "
free palestine

έΎπΨϟ΍ϭ ΔϬϛΎϔϟ΍ ϖ΋΍ΪΣ ϲϓ ϝΎπϨϟ΍ έ΍ήγ΃ϭ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ Re:

14:51 ,2009 ήΑϮΘϛ΃ SaWaMa » 15 Δτγ΍ϮΑ


Ζδϟ ϲϨϧ· ϑήΘϋ΍ ϲϨϧϷ ϖϴϠόΘϟ΍ βϴϟϭ ϱ΃ήϟ΍ ˯΍ΪΑΈΑ ΃ΪΑ΍ ϥ΃ ϞΒϗϭ Δϳ΍ΪΑ :ΐΘϛfree palestine
ζϴϋ΃ ΔϴϨϴτδϠϔϛ ϱήψϧ ΔϬΟϭ Ϧϣ ϞϴϠΤΗ ΍άϫ ϦϜϟϭ ˯ΎτΧϷ΍ ξόΑ ϲϓ ϊϗ΃ ΎϤΑήϟϭ ΔϜϨΤϣ ΔϴγΎϴγ
Ϣϫϭ ϢϠόϟ΍ ϥϮϋΪϳ Ϧϳάϟ΍ ϱήϴϏ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϲϨϴϋ ϡ΄Α ΔϘϴϘΤϟ΍ ϱέ΍ϭ ϦϴτδϠϓ νέ΍ ϲϠϋ ΔψΤϠϟ΍
ϝ΍ΪΟ Ϧϣ έΎΛ΃ Ύϣ ϝϮΣ ήϴΧϷ΍ " έΎμϧ ϡΎϴϟϭ " ϝΎϘϣ ϲϠϋ Ωήϟ΍ Ϊϳέ΃ ΎϨϫ ϦϤϓ , Ώήϗ΍ ϞϬΠϠϟ
.ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϡϼϗϷ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ϦϴΑ Ε΍Ϊθϣϭ
ϲϓ ΎϘΒδϣ Εήη΃ ΎϤϠΜϣ ήϜϨϳ ϻϭ Ϟϛ΄ϳϻ ΐόη , ϞϴϤΠϟΎΑ ϑήΘϳ ΐόη ΎϨϧ· ϡΎϴϟϭ Ϊϴγ Ϛϟ Ϊϛ΅΃ ϲϨϋΩ
ΐϧΎΟ΃ ϦϴϨϣΎπΘϣ Ϧϣ ΔϟϭάΒϤϟ΍ ΩϮϬΠϟ΍ ϊϴϤΟ έΪϘϧϭ ϦϤΜϧ ϦΤϨϓ , ΎϴϓήΣ ΎϬϠϘΗ Ϣϟ ΖϨϛ ϥ΍ϭ ϚϟΎϘϣ
Δϴϧ΍ϭΪόϟ΍ ΕΎϤΠϬϟ΍ έΎϜϨΘγ΍ϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍ ΓήλΎϨϣϭ έΎμΤϟ΍ Ϛϓ ϞΟ΍ Ϧϣ ΐϧΎΟ΃ ήϴϏϭ
ϥΎϣέϮϧ " Ϯϫ ϢϫΩϮϬΟ έΪϘϧϭ ϢϬϣήΘΤϧ Ϧϳάϟ΍ϭ ϦϴϨϣΎπΘϤϟ΍ ϚΌϟϭ΃ ϝΎΜϣ΃ Ϧϣϭ ϪϴϠϋ ΔϴϟΎΘΘϤϟ΍
ΩϮϠϟ Ϊδϔϳϻ ϑϼΘΧϻΎϓ ϪϨϴΑϭ ΎϨϨϴΑ ϲΟϮϟϮϳΪϳϹ΍ ήϜϔϟ΍ ϲϓ ϑϼΘΧ΍ ϙΎϨϫ ϥΎϛ ϥ΍ϭ " ϦϴΘδϠϜϨϓ
ζϴόϟΎΑ ΎϨϘΣ ϲϠϋ ΎϤ΋΍Ω ΪϛΆϳϭ ϲϧϮϴϬμϟ΍ ήϜϔϟ΍ ξϓήϳ ϥΎδϧ· Ϫϧ΍ Ϧϣ ϦϳΪϛ΄Θϣ ΎϨϧ΃ ϲϔϜϳϭ Δϴπϗ
.ΏϮόθϟ΍ ϲϗΎΑ ϞΜϣ Δϣ΍ήϜΑ
, ΔϨΘϔϟ΍ ΏΎΑ ΢Θϔϳ ϚϟΎϘϣ ϲϓ ϪϣΪΨΘδΗ ϱάϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ϭ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϬΑ Ϛϧ΍ ϱΪϴγ Ϛϟ Ϟϗ΍ ϲϨϋΪϓ
ϝϭΎΤΗ ϻϭ ωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ϙΪϳ ϊϓήΗ ϥ΃ ϚϨϣ ϮΟέ΄ϓ ϦϴϨγ άϨϣ ϪϠΜϤϟ ΰϴϬΠΘϟ΍ ϢΘϳ ϞϤϋ ΩΎδϓ·ϭ
ΪϳήΗϻ ΖϨϛ ϥ΍ϭ ϪΗ΍Ϋ ϑήθ ϟ΍ Ϧϣ ϑήη΍ ϢϬϧ΃ ϢϬϨϋ ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ Ύϣ Ϟϗ΍ Ϣϫ αΎϧ΄Α ήϴϬθΘϟ΍
" .ΪΣ΍ϭ ΩΪόϟ΍ κϘϨϳ " Ϛϟ ϞϘϨϓ ΔϛέΎθϤϟ΍
ϑήόΗ΃ , ΎϤϬϤγ΍ ήϛάΗ ϥ΃ ϚΘϋΎΠη ϊτΘδΗ Ϣϳ ϥ΍άϟ΍ϭ " ϥΎϨΛϻ΍ "ϚΌϟϭ΃ Ϧϋ ϪΗήϛΫ ΎϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃
ˮ΍΍΍΍ΫΎϤϟ
ΎλϮμΧϭ ϲϤϟΎόϟ΍ ωέΎθϟ΍ Ϟόϓ ΓΩέ Ϧϣ ϒΨΗϭ ΎϤϬΘϘϴϘΣ ϑήόΗϭ ΎϤϬϳ ΍ΪϴΟ ϦϣΆΗϭ ϦϗϮΗ ϚϧϷ
ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ " ϚϨϣ έάΘϋ΍ ΎϨϫ Ϧϣϭ , ϪΘϴπϗ Ϧϋ ϊϓ΍Ϊϣ ϥΎδϧ· Ϛϧ΍ ϲϋΪΗ ϱάϟ΍ϭ ϲ ϨϴτδϠϔϟ΍ ϲΑήόϟ΍
, ϢϬϓήόϳ ϲϜϟ ΩϮϴϟϮϫ ϡϮΠϧ ϭ΃ ήμόϟ΍ ήϴϫΎθϣ ΎϧϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϻ ϢϬϧ΃ ΎϘΒδϣ ϲΘϠϗ ΪϘϓ " ΓήϘη
ϡΎϣ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ήϳϭΰΗ ϻ· ϢϬϴϠϋ Ύϣ Ϧϳάϟ΍ϭ ΩϮϴϟϮϬϟ΍ ϡϮΠϧ ϚΌϟϭ΃ Ϣϫ Ϧϣ Ϟϗ΍ ϥ΃ ΎϨϫ ϲϠϴΤϤγΎϓ
ϱ΃ "2005" ϡΎϋ άϨϣ ϲϤϟΎϋ ΍Ϊϴϳ΄Η ϥ΍ΪμΤϳ ϥ΍άϠϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ϦϴϳΩΎϨϤϟ΍ ϦϴϗϼϤ όϟ΍ ˯ϻΆϫ
ωΎϤΟ·ϭ ΍Ϊϴϳ΄Η ΕΪμΣ ϲΘϟ΍ϭ " Ϟϴ΋΍ήγ· Ϊο ΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϤϳΩΎϛϷ΍ ΔόσΎϘϤϟ΍ ΔϠϤΣ " Δϗϼτϧ΍ Δϳ΍ΪΑ
.ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϲϣϼγϹ΍ϭ ϲϨσϮϟ΍ ϞϤόϟ΍ Ϟ΋Ύμϓϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΕΎδγΆϣ Ϧϣ
ΎϤϬϳ ϦϴϳΩΎϨϤϟ΍ έΎϜϓϷ΍ ϑήόϳ ϭ΃ ΎϤϬϓήόϳ Ϣϟ ϭ΃ ΎϤϬϳ ϊϤδϳ Ϣϟ ϦϤϓ ϱήΧ΃ Γήϣ ϱΪϴγ ϚϨϣ ΍έάόϓ
ϥ΍ϭ ϚΗΎΑΎδΣ ϊΟ΍ήΗ ϥ΃ ϲϫϭ ϚϋΎΒΗ΃ϭ Ζϧ΃ ΔΤϴμϧ ϚΤμϧ΃ ϲϨϋΪϓ , ϪϠϬΟ ΐϧΫϭ ϪΒϧΫ Ϯϫ ΍άϬϓ
Ϧϋ ΪϴόΑ ϑήΣ ϱ΃ ςΨΗ ϥΎΑ Γ΃ήΠϟ΍ ϚϳΪϟ ϦϜΗ ϥ΃ ϞΒϗ ήΜϛ΃ ΔϴπϘϟΎΑ Ϛϴϋϭ Ϧϣ ΪϳΰΗ ϥ΃ ϝϭΎΤΗ
.Δϴϗ΍ΪμϤϟ΍
ΎϬϟ ΪϬθΗ ϲΘϟ΍ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϚϠΗ Ϧϣ Ϫϧ΍ ϲϋΪϳ ϱάϟ΍ϭ " ΍ήϘη ϮΑ΃ ϚϟΎϣ ήϴϤγ " ϲϓΎΤμϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃
ϲϓΎΤμϟ΍ ΎϬϳ΃ ΕήϛΫ ΪϘϓ , Ϛϟάϛ Ϯϫ ϪϟΎόϓ΄Α ϡϮϘϳ Ϧϣ ϥ΃ ΪϘΘϋ΍ ϻϭ ϦϴϨδϟ΍ ήϣ ϲϠϋ ϝΎπϨϟ΍ ΔΣΎγ
Ϧϋϭ ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΚΤΒϟ΍ ΕΎϛήΤϣ ϲϓ ϢϬϓήόΗ αΎϧ΃ Ϧϋ ΚΤΒΗ ϥ΃ ΎϤ΋΍Ω ϝϭΎΤΗ Ϛϧ΍ ϚΜϳΪΣ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ
Ϛϧ΍ Ϛϟ Ϟϗ΍ ϥ΃ ϲϟ ΢Ϥγ΍ . " έΎμϧ ϡΎϴϟϭ " ϲϠϋ ΎϫΩήΑ " ϲϟΎΘϧ " ϝΎϘϣ ΕΪΟϭ ΔϓΪμϟ΍ ϖϳήσ
Ϧϋ ΍ΪϴόΑ ϞΤϨϣ ΏϮϠγ΄Α ϒγϸϟ ϦϜϟϭ ϚϤϠϗ ϡΪΨΘδΗ ϲϜϟ ΎϨϫ ϮϋΪϣ Ζϧ΄ϓ ΎϬΘϠϗ ΔϤϠϛ ϞϜΑ ΏΫΎϛ
Δϋϭήθϣ ήϴϏ ΕΎτϟΎϐϣ Ϧϣ ϪϳϮΘΤϳ Ύϣϭ ϊϴϨθϟ΍ ΔϟΎϘϣ ϲϠϋ ϲτϐΗ ϲϜϟ ϚϟΫ Ϟϛϭ ϥΪϤΘϟ΍ϭ ΓέΎπΤϟ΍
ϥΎϫ΃ϭ ϩήθϧ ϱάϟ΍ ϝΎϘϤϟ΍ ϚϟΫ ˯΍ήΟ ϪϴϠϋ ΐμϨΘγ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΕΎϤΠϬϟ΍ϭ έ ΎϨϟ΍ Ϧϣ ϼϴϠϗ ΪϤΨΘϟ
ϥϵ΍ Ζϧ΃ Ύϫϭ , ΎϤ΋΍Ω ϢϬϟΎΜϣ΄Α ΔϴϟΎϋ ΎϨγϭ΅έ ϊϓήϧ Ϧϳάϟ΍ϭ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϦϴϔϘΜϤϟ΍ Ϣϫ΃ Ϧϣ ϥΎϨΛ΍ Ϫϴϓ
ΔϤϠϜϟ΍ ϲϨόϤΑ ΔϧΎδϧ· ΎϬϧ΄Α ΎϬϔλϭ ϦϜϤϳ Ύϣ Ϟϗ΍ ϪϧΎδϧΈΑ ήϴϬθΘϠϟ ϞΤϨϤϟ΍ ΏϮϠγϷ΍ βϔϧ ϡΪΨΘδΗ
ΎϬΑ ΖϨϣ΁ Δϴπϗ ϞΟ΍ Ϧϣ ΏήΤϟ΍ Εϼϳϭ ΖϧΎϋϭ ΎϨόϣ ΖηΎϋ ΔϴπϘϟ΍ ϞΟ΍ Ϧϣ ΎϬδϔϨΑ ΖΤο
.ΎϬδϤσ ϝϭΎΤϳ Ϧϣ ϞϜϟ ϱΪμΘϟ΍ϭ ΎϬϨϋ ωΎϓΪϟ΍ ΔϴϤϫ΄Α ΎϫΪϨϋ ΔϋΎϨϗϭ
ϲΛϮϏήΒϟ΃ ήϤϋ " ΫΎΘγϷ΍, "Ϊϴϋ έΪϴΣ" έϮΘϛΪϟ΍ ϲϘΒϴγ Ϫϧ΍ ϝϮϗ΃ ϥΎΑ ϻ· ϲϣϼϛ ϲϬϧ΍ ϥ΃ ϲϨϨϜϤϳ ϼϓ
Ϛγ΃έ ϲϠϋ ΎΟΎΗ Ϛϟάϛ ΍ϮϧϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΎϤϛ ΎόϴϤΟ ΎϨ γϭ΅έ ϲϠϋ ΎΟΎΗ "΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ" ΔτηΎϨϟ΍ϭ"
" .έΎμϧ ϡΎϴϟϭ " ϙΪϴγϭ Ζϧ΃ "΍ήϘη ϮΑ΃ ήϴϤγ "

..Ωήϟ΍ ΔΒΗΎϛ Δδϧϵ΍

..Ϛϟ ΍˱ήϜηϭ ΔΒϴσ ΔϴΤΗ

Ωέ ϱ΃ ϑάΤϧ ϻ ΎϨϧ΃ ϲϨόϳ ΍άϬϓ ..ήΣ ϝϮϘϧ ΎϣΪϨϋϭ ..ήΣ ϊϗϮϣ ΎϨϧ΄Α ϚϏϼΑ· ϲϨϓήθϳϭ ϲϧΪόδϳ ϻ
˱ ϭ΃
ϪόϗϮϣ ϞϐΘδϳ ϻ΃ϭ ..ϑήθϟ΍ϭ Δϫ΍ΰϨϟ΍ ϪϨϣ ϊϗϮΗ΃ ΖϨϛ ϱά ϟ΍ "ϥΪϤΘϤϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍" ΐΣΎλ Ϟόϓ ΎϤϛ
Δϟ˷ϮϤϤϟ΍ ΔϬΠϟ΍ ήϴϴϐΗ ΩήΠϤΑ ΎϬϧΎόϤϟ ΊϔτϨϴγ ..Δϗ΍ήΑ ˯ΎϤγ΃ ϒϠΧ ˯ΎΒΘΧϻ΍ ϭ΃ έΎδϴϟ΍ ήϜϔΑ ΓήΟΎΘϤϠϟ
.ϢϫΪϨϋ ϝΎϘϤϟ΍ ΍άϫ ΐΗΎϜϟ

ϚϟΫ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ ..ΓήηΎΒϣ ΕΎϧΎϫ· ϭ΃ ΔΤϳήλ Ϣ΋ΎΘη ϰϠϋ ΕϮΘΣ΍ ΍Ϋ· ϻ· ..ΩϭΩήϟ΍ ϑάΤϧ ϻ
..ϊϴϤΠϠϟ Ύ˱ΣΎΘϣ Ωήϟ΍ ϖΣ ϰ ϘΒϳ

ΎϨϫ ϰϟ· ΩϮϋ΃ ΖϨϛϭ ..ϝΎϘϤϟ΍ ΔΑΎΘϛ ϞΒϗ ΍˱ήϴΜϛ ΕΩΩήΗ ..βϜόϟΎΑ ..ήϴϬθΘϟΎΑ ΃ΪΑ Ϧϣ Ύϧ΃ Ζδϟ ˬ˱ΎϴϧΎΛ
.ΪΟ΃ Ϣϟ ϒγϸϟ ..Ωήϟ΍ Ϧϣ ϲϨόϨϤϳ Ύ˱τϴδΑ ϥΎϛ Ϯϟϭ Ύ˱ΒΒγ ϲϓ ΪΟ΃ ϲϨϠϋ ..Γήϣ ΪόΑ Γήϣ ϩ΃ήϗϷ

Ϧϣ κΨθϟ ϥ΍ϮϨόϟ΍ ΍άϫ ϖϴϠϳ Ϟϫ ..(έΎϴΨϟ΍ ήόγϭ έΎμϧ Ϣϴϟϭ) ..ξϳήόϟ΍ ϥ΍ϮϨόϟ΍ Ϧϣ ΃ΪΒϨϟ
Ϫϟ ΎϤϛ ..Ύ˱ λϮμΧ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ϭ Ύ˱ϣϮϤϋ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ϲϓ ΔϤΨο ΕΎϣΎϬγ· Ϫϟ ..Ϣϴϟϭ ϯϮΘδϣ
ΔϴλΎΧ ΖϣΪΨΘγ΍ Ϯϟ ΍άΒΣ Ύϳϭ ..(΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΗΎϧ ΔϠοΎϨϤϟ΍) Ϫϴϓ ΖΒΘϛ ϱάϟ΍ ϊϗϮϤϟ΍ ϲϓ ΕΎϣΎϬγ·
.ϪΘϣ΍ήϛϭ ϪμΨη ϝϭΎτϳ ϱάϟ΍ ϝΎϘϤϟ΍ ΍άϫ ΎϬΘΑΎΘϛ ϞΒϗ ϪΗϻΎϘϣ Ϧϋ ΚΤΒϠϟ (έ΍ϮΤϟ΍) ϲϓ ΚΤΒϟ΍

ϰΘΣ ϻϭ ϡΎϴϟϭ ϻ ϑήόΗ ϻ ΎϬϧ· :ϲϟΎΘϟ΍ ΞΘϨΘγ΃ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΗΎϧ Δδϧϵ΍ ϝΎϘϣ ϲΣϭ Ϧϣ :Ύ˱ ΜϟΎΛ
΍άϫ ϪϳϮθΘϟ ϭ΃ ˬΓήΘϓ ΪόΑ ΎϬϗήΤϟ Ύϣ· ΎϬϔϠΧ ˯ΎΒΘΧϻ΍ ΖϟϭΎΣ ΕΎϬΟ ϭ΃ ΔϬΟ ϙΎϨϫ ϞΑ ˬϥΎϣέϮϧ
ϲϟΎΗΎϧ Δδϧϵ΍ ϪϓήόΗ ϻ κΨη ϮΤϧ ˯ ΍Ϯόθϟ΍ ΔϠϤΤϟ΍ ϚϠΘϓ ...ϢϬϴϟ· / ΎϤϬϴϟ· / Ϫϴϟ· ϩήϴϴΠΗϭ ϞϤόϟ΍
ΕΎϣϼϋ Ϧϣ ΎϬϓΎόο΃ϭ ϡΎϬϔΘγ΍ Δϣϼϋ 1000 Ρήτϳ ...ϪΑ ϊϤδΗ Ϣϟ ΎϬϧ· ϝϮϘΗ ϲϫϭ ..ϢγϻΎΑ ϰΘΣ
.ΐΠόΘϟ΍

/ ΓΪϛΆϤϟ΍ϭ ΔϘΛϮϤϟ΍ ΔΠΤϟΎΑ ϲϨΗ΁ ..ϩϼϋ΃ ϲϟΎϘϣ ϲϓ ΕήϛΫ ΎϤϛ ϝϮϗϷ ϥΎϣέϮϧ ϰϟ· ΩϮϋ΃ :Ύ˱ όΑ΍έ
ϑήΤϟΎΑ ΎϫήθϨϟ ΰϫΎΟ Ύϧ΃ϭ ..ϥΎϣέϮϧ ˰ϟ΍ ΍άϫ Δ ϴϧϮϴϬλ Ϧϋ νϮϤϏ ϻϭ ΎϬϴϓ βΒϟ ϻ ϲΘϟ΍ ΔόσΎϘϟ΍
ΔΤλ ϰϠϋ Δϐϣ΍Ϊϟ΍ ΔΠΤϟΎΑ ϲϨϴΗ΄Η ϥ΃ ..΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΗΎϧ Δδϧϵ΍ ϯΪΤΗ΃ ..ϞϳΪόΗ ϱ΃ ϥϭΩ Ϧϣ
ΔϴμΨη Ϧϋ ϝΎϘϤϟ΍ ΔΒΗΎϛ ϻ· ϡΰϠΗ ϻ ΔλΎΧ Ε΍ΩΎϬΘΟ΍ ϯϮγ βϴϟ ϩϼϋ΃ έϮϛάϤϟ΍ ϥϷ ..ΎϬϤϋ΍ΰϣ
.ΎϫήθϨϟ ΰϫΎΟ ΕήϛΫ ΎϤϛ Ύϧ΃ϭ ..ΔΠΤϟΎΑ ϲϨΗ΄Θϟ ..ϥΎϣέϮϧ ϥίϭ Ϧϣ ΔϴϤϟΎϋ

ΎϬΗΎϣϮϠόϣ Ϧϣ ϼ ˱ ϴϠϗ ήΜϛ΃ ϰϘΒΗ ΎϬϨϋ ϲΗΎϣϮϠόϣ ϥ΃ έϮμΗ΃ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϠϟ ϲϤϬϓ Ϧϋ Ύϣ΃ :Ύ˱ δϣΎΧ
..ΔϴγΎϴδϟ΍ ΎϬΗΎϣϮϠόϣ ΔϟΎΤο ϯΪϣ ..ΎϬϟΎϘϣ ΃ήϘϳ κΨη ϱϷϭ ϲϟ ΪϛΆϳ ϝΎϘϣ ΍άϜϫ ϥϷ ..ΔτϴδΒϟ΍
.ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϣίϷΎΑ ΎϬϠΧ΍ΪΗϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΎϳΎπϘϟ΍ ϞϤΠϣ Ϧϋ ϞΑ ...ϦδΤϓ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ Ϧϋ βϴϟ

ςϴδΑ ϝΎΜϤϛ ΎϬϣΪΨΘγ΃ ΖϨϛ ΚΤΒϟ΍ ΕΎϛήΤϣ Δμϗ Ϧϋ ϲϟΎϘϣ ΔϣΪϘϣ ϲϓ ΕήϛΫ ΎϣΪϨϋ :Ύ˱ γΩΎγ
ΪϳΪΟ ϞϜΑ ϊϗϮϤϟ΍ Ϊϓήϟ ϞΑ ..κΨθϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϑΪϬΑ βϴϟ ..Ϟλ΍ϮΘϠϟ
Ϟλ΍ϮΘϧ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ϭ ..ϲΗ΄ϳ ΎϣΪϨϋ ΕϭήϴΑ ϲϓ ϞΑΎϘΘϧ ..ϒϠΘΨϳ ϊοϮϟΎϓ ..Ϣϴϟϭ ϊϣ Ύϣ΃ ..ΔϗΪΑ ϪϘϴΛϮΗϭ
ΕΎϛήΤϣ Ύϣ΃ ..ΔϴϣϼϋϹ΍ ϪΗϼΑΎϘϣϭ ΔϴϨϔϟ΍ ϪΗΎτθϧ ήΧ΁ ϰϠϋ ϲϨόϠτϳ ΚϴΣ ..ΪϳήΒϟΎΑ ϭ΃ ..ϒΗΎϬϟΎΑ
ϭ΃ ..ϖϴΛϮΗ ϰϟ· ΝΎΘΤϳ Ϫϟ κϧ ϰϠϋ έϮΜόϟ΍ ϝϭΎΣ΃ ΎϣΪϨϋ ΓήϴΧϷ΍ ΔΒΗήϤϟ΍ ϲϓ ΎϬϣΪΨΘγ΄ϓ ΚΤΒϟ΍
..Δδϧϵ΍ ϝΎϘϣ ϰϠϋ ΕήΜϋ ΎϨϫ Ϧϣ ...Ϫϟ ϩΎϨϤΗ΃ Ύϣ ΍άϫϭ ..ήΜϛ΄ϓ ήΜϛ΃ ήθΘϨϳ ϪϤγ΍ ϥ΃ ϰϟ· ϥΎϨΌϤσϼϟ
ϑϭήχ ϦϜϟ ..ϝΎϘϤϟΎΑ Ύ˱τΑ΍έ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϱΪϳήΑ ϰϠϋ ϊϗϮϤϟ΍ ϲϓ ΎϨϫ ˯Ύπϋ΃ Ϧϣ ΖϴϘϠΗ ΖϨϛϭ
.ϡΎϳ΃ ΔόπΒϟ ϦϳήΧϵ΍ ϊϣ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ Ϧϋ ΍˱ΪϴόΑ ϲϨΘϘΑ΃ ΓήϫΎϗ ΔϴϠ΋Ύϋ

ϮΤϧ ΢ϳήΠΘϟ΍ϭ ήϴϬθΘϟ΍ ϢΠΣ ϲΗΪΟϮϟ ..ϲϟΎΗΎϧ Δδϧϵ΍ ΔϟΎϘϣ ϯήΧ΃ ΓήϤϴΗ΃ήϗ Ϯϟ ΍άΒΣ Ύϳ :Ύ˱ όΑΎγ
βϴϟ΃ ˮˮϪμΨη ϰϠϋ ϲϨΠΘϟ΍ ΍άϫ ΍ΫΎϤϟ ϪϓήόΗ ϻ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ..ΐϴσ ..ϪϓήόΗ ϻ ΎϬϧ· ϝϮϘΗ κΨη
ϥ΃ ΎϧΩήτΘγ΍ Ϯϟ Ύ˱λϮμΧ ..ϦϴΘδϠϜϨϓ ˰Α ΔμϘϟ΍ ήμΣϭ ϖ΋ϻ ΏϮϠγ΄Α ϲγΎϴγ ϝΎϘϣ ΔΑΎΘϛ ϯΪΟϷ΍
ϒϠΘΨϳ ΎϫΪϨϋ ..ΪΣ΄Α ήϴϬθΘϟ΍ Ϊ˷ϤόΘϳ Ϣϟϭ ..ΎϬΘϟΎϘϣ ϲϓ Δδϧϵ΍ ΎϤϬΗήϛΫ ϦϳάϠϟ΍ ϦϴϤγϻ΍ ήϛάϳ Ϣϟ Ϣϴϟϭ
..ϊοϮϟ΍

.. ΓΩϮϋ ϲϟ

..ϢϳήϜϟ΍ ϙΩήϟ ϯήΧ΃ Γήϣ ΍˱ήϜη

έΎπΨϟ΍ϭ ΔϬϛΎϔϟ΍ ϖ΋΍ΪΣ ϲϓ ϝΎπϨϟ΍ έ΍ήγ΃ϭ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ Re:

ήΑϮΘϛ΃ mohammedabdou » 16 Δτγ΍ϮΑ


18:23 ,2009
"ϢϬϧϮϴϋ ϲϓ έΎΒϛ ˬΎϨϧϮϴϋ ϲϓ έΎϐλ"

ΕΎγΎϴγϭ έΎϤόΘγϻ΍ϭ ϝϼΘΣϻ΍ ΖΤΗ Ζόϗϭ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ΔϘΑΎδϟ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ ΎϨΘϤϠϋ ΪϘϟ
.ΔϴγΎγϷ΍ ΔϋϭήθϤϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ Ϧϋ ϝίΎϨΗ ϻ ϥ΃ ϱήμϨόϟ΍ Ϟμϔϟ΍

έ΍ήγ΃ϭ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ " ϪϟΎϘϣ ϲϓ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϚϟΎϣ ήϴϤγ ϥΎϧήϟ΍ ϢϠϘϟ΍ ΐΣΎλ ϲϨϔΤΗ΃ ΪϘϟ
ϢϬΗ έΎΒΧ΃ Ϧϋ έϮτδϟ΍ ϦϴΑ ζΒϧ΃ ΔϓΪλ ξΤϣ ΩήΠϣϭ "έΎπΨϟ΍ϭ ΔϬϛΎϔϟ΍ ϖ΋΍ΪΣ ϲϓ ϝΎπϨϟ΍
ΦϴΑϮΘϟ΍ϭ ωΫϼϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Ϧϣ Ϟ΋Ύϫ ϢϜΑ ΄ΟΎϔΗ΄ϓ .αΎδΤϟ΍ϭ Ϧϫ΍ήϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ΍άϫ ϲϓ Δ ϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟ΍
ϞϴΒϗ ΓΰϏ ωΎτϗ ϰϟ· Ζϣ˶Ϊϗ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ΔϴϨϴτδϠϓ ϞλϷ΍ ΔϴϧΎϨΒϟ ΔϴΑήϋ ΔϨϣΎπΘϣϭ ΔϠοΎϨϤϟ Ϟ΋ΎϬϟ΍
ϥΎϴϜϟ΍ ΎϨϴϠϋ Ϫοήϔϳ ϱάϟ΍ έΎμΤϟ΍ ήδϜΗϭ ΔϧΎϬϤϟ΍ϭ ϝάϟ΍ ξϓέ ϲϓ ϙέΎθΘϟ ϡΎϳ΄Α ΏήΤϟ΍
Ϟϛ ϥ· .ϝάϠϟ ΥϮοήϟ΍ ϡΪϋϭ έΎϤόΘγϻ΍ ΕΎγΎϴγ Ε΍˯ϼϣ΍ ΎϨπϓέ ΎϨϧ΃ ϻ· ΐΒδϟ ϻ ϲϧϮϴϬμϟ΍
Ϊο ΔϴϋΎϤΠϟ΍ ΓΩΎΑϻ΍ ΏήΣ ˯ΎϨΛ΃ ΔϤϴδΠϟ΍ ΎϬΗΎϴΤπΗϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΎϬϔϗ΍Ϯϣ ϲϟΎΘϨϟ ΪϬθϳ ϱϭ΍ΰϏ
ϝϮϐθϣ ϢϟΎόϟ΍ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ΖϗϮϟΎΑ 2008 ϡΎϋ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΓΰϏ ωΎτϗ ϲϓ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍
ΔΌϴϠϣ ΔϨγ Δϳ΍ΪΑ ϊϗϮΘϳ ϢϟΎόϟ΍ ΎϤϴϓ .ϦϤΜϟ΍ ϊϓΪΗ ΓΰϏϭ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϨδϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ΕϻΎϔΘΣϻ ήϴπΤΘϠϟ
Ρϼλϭ ήϤόΑ ΪΠϨΘδΗϭ ΕΎόϠτΘϟ΍ Ϟϛ Ϧϋ ΓήϳΎϐϣ ΓΰϏϭ έ΍ήϘΘγϻ΍ϭ ΔΒΤϤϟ΍ϭ ϡϼδϟ΍ϭ ϞϣϷΎΑ
ξόΑ ϙΎϨϫ ϥ΃ Ϊϳί΃ϭ ϞΑ ΎϬδϔϧ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϲϓ ΍ήϴΜϛ ΎϬϴϠϋ ϝϮόϳ Ϊόϳ Ϣϟ Δϣ΃ ϰϠϋ ϩΎϔγ΃΍ϭ ϦϜϟϭ
.ΔϧΎΒΠϟ΍ ΔϳέΎϤόΘγϻ΍ ˯ΎπϴΒϟ΍ ΎϬΘϴΟϮϟϮϳΪϳ΃ ΐΒδ Α ΓέΰΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϛέΎθϣ ΖϧΎϛ ΔϴΑήόϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍

΍έ΍ήϣ ϚϟΫ ΕέήΑϭ ΔϟΩΎϋ Δϴπϗ ϞΟ΃ Ϧϣ ϲΤπΗϭ ήσΎΨΗ ΎϫήϤϋ Ϧϣ ΕΎϴϨϳήθόϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήϋ ΓΎΘϓ
ϰϟ· ϡϭΪϘϟ΍ Εέήϗ ΎϣΪϨϋ ϲγΎϴδϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ϊΑΎσ ϯΪόΘϳ Ϧϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΍έ΍ήϜΗϭ
Ύπϳ΃ ϞΑ ΏήΤϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΎϬΗΎϴΤπΗϭ ΎϬΘϛέΎθ ϣ ςϘϓ βϴϟϭ .ΎϬΣήΟ ϦΌϳ ϝ΍ίΎϣ ϲΘϟ΍ ΔΤϳήΠϟ΍ ΓΰϏ
Γήμϧ ϲϓ ΎΤο΍ϭϭ ΍ίέΎΑ ΎϫέϭΩ ϥϮϜϴϟ ΎϫΪϬΟ ΖϔΜϜϓ ΏήΤϟ΍ ΖϠΗ ϲΘϟ΍ ϡΎϳϷ΍ ήΜϛ΍ Ύϫ΍ΪόΗ
Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ϲϧϮϴϬμϟ΍ ϥΎϴϜϟ΍ ϊϣ ΓΰϏ ωΎτϗ ϞμϔΗ ϲΘϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍ ΪϨϋ Ϧϴϋέ΍ΰϤϟ΍ϭ ϦϳΩΎϴμϟ΍
!!!ϯήΗ Ϟϫ Ύϳ ϚϟΫ ϰϠϋ ΎϫήΒΠϳ ϦϤϓ .ωΎτϘϟ΍

έϻϭΪϟΎΑ ΎϬϟΎπϧ ϦϤΛ ξΒϘΗ ϲΘϟ΍ "ΔϠοΎϨϤϟ΍" ϚϠΗ Ε΃ήϗ Ϯϟ ΍άΒΣ Ύϳ" :ΎϨϫ ϚϟΎϘϣ Ϧϣ βΒΘϗ΃
Ϯϟ ΍άΒΣ ˬΎϴΑϭέϭ΃ ΔϟϮϤϣ "ΔϴϓΎϘΛ" ΔδγΆϣ Ϧϋ ΔϟϭΆδϣ ΎϬϧϮϛ ΎΑϭέϭ΃ Ϧϣ ϭέϮϴϟ΍ϭ ϲϜϳήϣϷ΍
βϴϟ Ϫϧ΄Α ϝΎϗ ϞΑ ˬΔϴγΎϴγ ΔϬΟ ϱϷ ΰϴΤΘϣ ήϴϏ Ϫϧ΄Α ήϛάϳ Ϣϟ Ϫϧ΄Α ϒθΘϜΘϟ ϡΎϴϟϭ ΔϟΎϘϣ Ε΃ήϗ
ϚϴϠϋ ϡΎϬϔΘγ΍ ΕΎϣϼϋ Ρήσ΃ ΎϨϫ Ϧϣ " .ΔϬΒΟ ϭ΃ ϢϴψϨΗ ϭ΃ ΏΰΣ ϲϓ Ϊ΋ΎϘΑ βϴϟϭ ΎϴγΎϴγ ϼϠΤϣ
˯΍ΪϬθϟ΍ ˯ΎϣΪΑ ΎϬϳΪϳ΃ ΖδϤϐΗ ϲΘϟ΍ ΔϠοΎϨϤϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϡΎϬΗ΍ ΔϴϔϴϜΑ ήϴϤγ ΫΎΘγ΃
ϚϠϬΟ βϜόϳ ΍άϬϓ .ΎΑϭέϭ΃ Ϧϣ ϭέϮϴϟ΍ϭ ϲϜϳήϣϷ΍ έϻϭΪϟΎΑ ΎϬϟΎπϧ ϦϤΛ ξΒϘΗ ϞΑΎϘϤϟΎΑϭ
ΔϴΑΰΣ ΢ϟΎμϣϭ ΔϳΩΎϣ ΎϳΎπϗ Ϧϋ ήΜϛ΃ ΚΤΒϟ΍ϭ ϙέΩΎμϣ ΔόΟ΍ήϣ ϚϴϠϋϭ ϲϟΎΘϧ ϞΜϣ ΔϴμΨθΑ
ϥ΍ ΪϘΘϋ΃ ϻ ϩάϫ ΓέϮμϟΎΑ ϲΤπϳ ϦϤϓ ˬΪϴόΑ Ϧϣ ϻϭ ΐϳήϗ Ϧϣ ϻ ΔϠμΑ ΎϨϟΎπϨϟ ΖϤΗ ϻ ΔϘϴο
.ϪΗΎόϠτΗϭ ϪϓΪϫ ϥϮϜΗ ΪϘΗ ϯϮϬϟ΍ϭ ϝΎϤϟ΍ Ε΍˯΍ήϏ΍

ΏϮϠγϷ΍ ΪϘΘϧ΃ ϞΑ ήϴϤγ κΨη ϞΑΎϘϤϟΎΑ ΪϘΘϧ΃ ϻϭ ϲϟΎΘϧ κΨη Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϒϗϮϤΑ Ζδϟ ΎϨϫ Ύϧ΃
ϲΘϟ΍ ΓΰϏ ωΎτϗ ϲϓ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ ϑήόϳ ϻ ϦϤϓ ˬϪϟΎϘϣ ϲϓ ήϴϤγ ϪΠϬΘϧ΍ ϱ άϟ΍ κϴΧήϟ΍
ϲϣ΍ήΘΣ΍ ϊϣ ˬϢϬδϔϧ΃ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΪΣ΍ϭ ϥ΁ ϲϓ ΔϨΠϬϠϟ΍ϭ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϴϨϴτδϠϓ ΖΤΒλ΃
ϲϘϳΪλ" ϥ΍ϮϨόΑ ϪϟΎϘϣ ΐΘϛ ΎϣΪϨϋ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ϩΎΠΗ Ϫϔϗ΍Ϯϣϭ έΎμϧ Ϣϴϟϭ ϥΎϨϔϠϟ ΪϳΪθϟ΍
Γήϴδϣ ιϮμΨΑ ΎϬϴϓ ΙΪΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ Ϧϣ ΖϠϫΫϭ "ϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϣέϮϧ βϴ΋ήϟ΍ ΔϣΎΨϓ
Ϧϣ ϞοΎϧ΃ ϲϨϴτδϠϔϛ Ύϧ΃ϭ .ΔϠϤΤϠϟ ϲ΋ΎϬϨϟ΍ ϥΎϴΒϟ΍ έ΍Ϊλ· ΖϘΒγ ϲΘϟ΍ ΕΎδΑϼϤϟ΍ϭ Γΰϐϟ ΔϳήΤϟ΍
ϡΎϋ ΎϬϨϣ ϭΩήη ϲΘϟ΍ ϢϬϴο΍έ΃ ϰϟ· ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϦϴΌΟϼϟ΍ ΓΩϮϋϭ ϱήϜδόϟ΍ ϝϼΘΣϻ΍ ˯ΎϬϧ· ϞΟ΃
ΔϗήϔΘϟ΍ ΔγΎϴγ ˯ΎϬϧϻ Ύπϳ΃ϭ .194 έ΍ήϘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϴϟϭΪϟ΍ Δϴϋήθϟ΍ ΎϬΘϨϤο ϲΘϟ΍ϭ 1948
ϮΤϧ ϲΒόη ΎόϠτΗ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ 48ϝ΍ ϲο΍έ΃ ϞΧ΍Ω ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ Ϊο ΔϳήμϨόϟ΍
ϞϴϠϗ ˯ΰΟ ϞΑ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍ ΕΎόϠτΗ ϊϴϤΟ ϲΒϠϳ Ϣϟ ϲ΋ΎϬϨϟ΍ ϥΎϴΒϟ΍ ϥ΄Α ΎϨϫ ϝϮϗ΄ϓ .ήϳήΤϟ΍
ΎϬϨϴϤπΗ ϥϭΩ Ϧϣ ΔγϮϤϠϣ Ξ΋ΎΘϧ ϰϟ· Δ ϴΨϳέΎΘϟ΍ ΓήϴδϤϟ΍ ϩάϫ ϱΩΆΗ Ϧϟ ϝΎΣ ϱ΃ ϰϠϋ ϦϜϟϭ ΎϬϨϣ
Ϣϟ ΍Ϋ· ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ϊϣ ϦϣΎπΘϣ ϱ΃ ϥ΄Α ϝϮϗ΃ Ύπϳ΃ ΎϨϫ Ϧϣϭ .ΔΤο΍ϭ ΔϴγΎϴγ Ϟ΋Ύγέ
ϞΘΤϣ ΐόη ΔϴπϘΑ ϪϠϬΠΑ Ϫϔλϭ ϯϮγ ϲόγϮΑ βϴϠϓ ΔϴπϘϟ΍ ϩάϬϟ ΔϴγΎγϷ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ϡήΘΤϳ
.ϪΒϧ΍ϮΟ ϊϴϤΠΑ έΎϤόγϻ΍ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ Ϊϳήϳ ήϤόΘδϣ

."ϞΒϗ Ϧϣ ΎϤϬΑ ΪΣ΃ ϊϤδϳ Ϣϟ ˬϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ Ϧϣ ϥΎϨΛ΍ " ϝϮϘϳϭ έήϜϳ ΎϣΪϨϋ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣϭ
Ϧϳάϫ ϢϠόΗ ϦϜΗ Ϣϟ ΍ΫΈϓ ."(ΓΰϏ Ϧϣ ήΧϵ΍ϭ αΪϘϟ΍ Ϧϣ ΎϤϫΪΣ΃) ϥΎϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ΍ϮΧϻ΍ " Ύπϳ΃ϭ
ϲϓ ϦϴτθϨϟ΍ ΓΩΎϘϟ΍ ίήΑ΃ Ϧϣ ΎϤϬϓ αΪϘϟ΍ Ϧϣ ήΧϵ΍ϭ ΓΰϏ Ϧϣ ΎϤϬϨϣ ΪΣ΍ϭ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϦϳϮΧϷ΍
ϊγ΍ϭ ϲϤϟΎϋ Ϊϴϳ΄Η ϰϟ· ϯΩ΃ ϱάϟ΍ϭ 2005 ϡΎϋ ΔόσΎϘϤϟ΍ ΕΎϧΎϴΑ ϮϏΎλ Ϧϳάϟ΍ϭ ΔόσΎϘϤϟ΍ ΔϠϤΣ
έΪλ ϱάϟ΍ ϥΎϴΒϟ΍ ΍άϫ ήΛ· ΔόσΎϘϤϠϟ ΔϴϤϟΎϋ ϝΎϤϋ ΕΎΑΎϘϧ 4 Ϧϣ ήΜϛ΃ ϲϨΒΘΑ Ε΍ίΎΠϧϻ΍ ϰϟ΍ϮΘΗϭ
ΎϤϛ ΔόσΎϘϤϟ΍ Ϯϫ ΎϬόΠϧ΃ϭ ϲϔϨϋϼϟ΍ ϲϧΪϤϟ΍ ϲϤϠδϟ΍ ϝΎπϨϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ήΜϛ΃ ϥΈϓ ϢϠόϠϟϭ .2005 ϡΎϋ
ϦϜϤϳϭ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔΑήΠΘϠϟ ΎϬΒη ήΜϛϷ΍ϭ ΏήϗϷ΍ ΔΑήΠΘϟ ΍ ϲϫϭ ΎϴϘϳήϓ΃ ΏϮϨΟ ΔϟϭΩ ϲϓ ΙΪΣ
ϯήΧ΃ Γήϣ ϡΎϴϠϳϭ ΫΎΘγ΃ ΍άϫ ϚΑϮϠγ΄Α ΪϘΘϋ΃ .έΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ ΎϫάΧ΃ϭ αϭέΪϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΓΩΎϔΘγ΍
Ε΍ΪϨΟ΄Α ΔτΒΗήϣ ήϴϐϟ΍ϭ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟΎΑ Δϴϋ΍Ϯϟ΍ϭ ΓήϜϔϤϟ΍ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴϠϘόϟΎΑ ϑΎϔΨΘγ΍
ΔϴϠϘόϠϟ ΎϤϫΪϘϧ ϲϓ ΎϤϬΗΎΑΎΘϛ ξόΑ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϚϧΎϜ ϣΎΑϭ ΔϴΑήϏ ΕΎϬΟ Ϧϣ ΔϟϮϤϣ ΔϴΟέΎΧ
.ΔϳϮϠγϭϻ΍ϭ ΔϳίϮΠϧϻ΍

ΎϴΨϳέΎΗ ϻΎπϧ ϥϭΩϮϘϳ Ϧϳάϟ΍ϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϝΎπϨϠϟ ϢϜΗ΍έϮμΗ ΔόΟ΍ήϤϟ ϢϛϮϋΩ΃ ήϣϷ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ
ϲϤϟΎόϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ϲϧϮϴϬμϟ΍ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ω΍ήμϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ΔϗϮΒδϣ ήϴϏ Ε΍ίΎΠϧ΍ ϖϘΤϳ
Ϧϟϭ BDS ϝ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϴϟΎϴϧϮϟϮϜϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ Δϴ ΟϮϟϮϳΪϳϷ΍ ϰϠϋ ΐϠϐΘϟ΍ ϲϓ
ΎϨΗϮΧ΃ ϢϬϓ ΎϨϧϮϴϋϭ ΎϨΑϮϠϗ ϲϓ ϢϬόπϧ ϞΑ ήτΨϠϟ ΐϧΎΟϷ΍ ΓΎϴΣ ξϳήόΗ ϲϓ Ύϓήσ ϻϭ ΎΒΒγ ϥϮϜϧ
.ϲϧϮϴϬμϟ΍ ϝϼΘΣϻ΍ ˯ΎϬϧϻ ΎϨϟΎπϧϭ έΎμΤϟ΍ϭ ΓΎϧΎόϤϟ΍ ΎϨΘϛέΎθϣ ϲϓ
ϦϴτδϠϓ Ϧϣ ΔόσΎϘϤϟ΍ ΔϠϤΣ ϲϓ ςηΎϧ /ϭΪΒϋ ϮΑ΃ ΪϤΤϣ

έΎπΨϟ΍ϭ ΔϬϛΎϔϟ΍ ϖ΋΍ΪΣ ϲϓ ϝΎπϨϟ΍ έ΍ήγ΃ϭ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ Re:

00:58 ,2009 ήΑϮΘϛ΃ SaWaMa » 17 Δτγ΍ϮΑ


"ϢϬϧϮϴϋ ϲϓ έΎΒϛ ˬΎϨϧϮϴϋ ϲϓ έΎϐλ:"ΐΘϛmohammedabdou

ΕΎγΎϴγϭ έΎϤόΘγϻ΍ϭ ϝϼΘΣϻ΍ ΖΤΗ Ζόϗϭ ϲΘϟ΍ ΏϮόθϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ΔϘΑΎδϟ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ ΎϨΘϤϠϋ ΪϘϟ
.ΔϴγΎγϷ΍ ΔϋϭήθϤϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ Ϧϋ ϝίΎϨΗ ϻ ϥ΃ ϱήμϨόϟ΍ Ϟμϔϟ΍

έ΍ήγ΃ϭ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ " ϪϟΎϘϣ ϲϓ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϚϟΎϣ ήϴϤγ ϥΎϧήϟ΍ ϢϠϘϟ΍ ΐΣΎλ ϲϨϔΤΗ΃ ΪϘϟ
ϢϬΗ έΎΒΧ΃ Ϧϋ έϮτδϟ΍ ϦϴΑ ζΒϧ΃ ΔϓΪλ ξΤϣ ΩήΠϣϭ "έΎπΨϟ΍ϭ ΔϬϛΎϔϟ΍ ϖ΋΍ΪΣ ϲϓ ϝΎπϨϟ΍
ΦϴΑϮΘϟ΍ϭ ωΫϼϟ΍ ΪϘϨϟ΍ Ϧϣ Ϟ΋Ύϫ ϢϜΑ ΄ΟΎϔΗ΄ϓ .αΎδΤϟ΍ϭ Ϧϫ΍ήϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ΍άϫ ϲϓ Δ ϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟ΍
ϞϴΒϗ ΓΰϏ ωΎτϗ ϰϟ· Ζϣ˶Ϊϗ ˯ΎϤΘϧϻ΍ ΔϴϨϴτδϠϓ ϞλϷ΍ ΔϴϧΎϨΒϟ ΔϴΑήϋ ΔϨϣΎπΘϣϭ ΔϠοΎϨϤϟ Ϟ΋ΎϬϟ΍
ϥΎϴϜϟ΍ ΎϨϴϠϋ Ϫοήϔϳ ϱάϟ΍ έΎμΤϟ΍ ήδϜΗϭ ΔϧΎϬϤϟ΍ϭ ϝάϟ΍ ξϓέ ϲϓ ϙέΎθΘϟ ϡΎϳ΄Α ΏήΤϟ΍
Ϟϛ ϥ· .ϝάϠϟ ΥϮοήϟ΍ ϡΪϋϭ έΎϤόΘγϻ΍ ΕΎγΎϴγ Ε΍˯ϼϣ΍ ΎϨπϓέ ΎϨϧ΃ ϻ· ΐΒδϟ ϻ ϲϧϮϴϬμϟ΍
Ϊο ΔϴϋΎϤΠϟ΍ ΓΩΎΑϹ΍ ΏήΣ ˯ΎϨΛ΃ ΔϤϴδΠϟ΍ ΎϬΗΎϴΤπΗϭ ΔϴϨσϮϟ΍ ΎϬϔϗ΍Ϯϣ ϲϟΎΘϨϟ ΪϬθϳ ϱϭ΍ΰϏ
ϝϮϐθϣ ϢϟΎόϟ΍ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ΖϗϮϟΎΑ 2008 ϡΎϋ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΓΰϏ ωΎτϗ ϲϓ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍
ΔΌϴϠϣ ΔϨγ Δϳ΍ΪΑ ϊϗϮΘϳ ϢϟΎόϟ΍ ΎϤϴϓ .ϦϤΜϟ΍ ϊϓΪΗ ΓΰϏϭ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϨδϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ΕϻΎϔΘΣϻ ήϴπΤΘϠϟ
Ρϼλϭ ήϤόΑ ΪΠϨΘδΗϭ ΕΎόϠτΘϟ΍ Ϟϛ Ϧϋ ΓήϳΎϐϣ ΓΰϏϭ έ΍ήϘΘγϻ΍ϭ ΔΒΤϤϟ΍ϭ ϡϼδϟ΍ϭ ϞϣϷΎΑ
ξόΑ ϙΎϨϫ ϥ΃ Ϊϳί΃ϭ ϞΑ ΎϬδϔϧ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϲϓ ΍ήϴΜϛ ΎϬϴϠϋ ϝϮόϳ Ϊόϳ Ϣϟ Δϣ΃ ϰϠϋ ϩΎϔγ΃΍ϭ ϦϜϟϭ
.ΔϧΎΒΠϟ΍ ΔϳέΎϤόΘγϻ΍ ˯ΎπϴΒϟ΍ ΎϬΘϴΟϮϟϮϳΪϳ΃ ΐΒδ Α ΓέΰΠϤϟ΍ ϲϓ ΔϛέΎθϣ ΖϧΎϛ ΔϴΑήόϟ΍ ϑ΍ήσϷ΍

΍έ΍ήϣ ϚϟΫ ΕέήΑϭ ΔϟΩΎϋ Δϴπϗ ϞΟ΃ Ϧϣ ϲΤπΗϭ ήσΎΨΗ ΎϫήϤϋ Ϧϣ ΕΎϴϨϳήθόϟ΍ ϲϓ ΔϴΑήϋ ΓΎΘϓ
ϰϟ· ϡϭΪϘϟ΍ Εέήϗ ΎϣΪϨϋ ϲγΎϴδϟ΍ ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ΔϴϣϮϘϟ΍ϭ ϦϳΪϟ΍ ϊΑΎσ ϯΪόΘϳ Ϧϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ΍έ΍ήϜΗϭ
Ύπϳ΃ ϞΑ ΏήΤϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΎϬΗΎϴΤπΗϭ ΎϬΘϛέΎθ ϣ ςϘϓ βϴϟϭ .ΎϬΣήΟ ϦΌϳ ϝ΍ίΎϣ ϲΘϟ΍ ΔΤϳήΠϟ΍ ΓΰϏ
Γήμϧ ϲϓ ΎΤο΍ϭϭ ΍ίέΎΑ ΎϫέϭΩ ϥϮϜϴϟ ΎϫΪϬΟ ΖϔΜϜϓ ΏήΤϟ΍ ΖϠΗ ϲΘϟ΍ ϡΎϳϷ΍ ήΜϛ΍ Ύϫ΍ΪόΗ
Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ϲϧϮϴϬμϟ΍ ϥΎϴϜϟ΍ ϊϣ ΓΰϏ ωΎτϗ ϞμϔΗ ϲΘϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍ ΪϨϋ Ϧϴϋέ΍ΰϤϟ΍ϭ ϦϳΩΎϴμϟ΍
!!!ϯήΗ Ϟϫ Ύϳ ϚϟΫ ϰϠϋ ΎϫήΒΠϳ ϦϤϓ .ωΎτϘϟ΍

έϻϭΪϟΎΑ ΎϬϟΎπϧ ϦϤΛ ξΒϘΗ ϲΘϟ΍ "ΔϠοΎϨϤϟ΍" ϚϠΗ Ε΃ήϗ Ϯϟ ΍άΒΣ Ύϳ" :ΎϨϫ ϚϟΎϘϣ Ϧϣ βΒΘϗ΃
Ϯϟ ΍άΒΣ ˬΎϴΑϭέϭ΃ ΔϟϮϤϣ "ΔϴϓΎϘΛ" ΔδγΆϣ Ϧϋ ΔϟϭΆδϣ ΎϬϧϮϛ ΎΑϭέϭ΃ Ϧϣ ϭέϮϴϟ΍ϭ ϲϜϳήϣϷ΍
βϴϟ Ϫϧ΄Α ϝΎϗ ϞΑ ˬΔϴγΎϴγ ΔϬΟ ϱϷ ΰϴΤΘϣ ήϴϏ Ϫϧ΄Α ήϛάϳ Ϣϟ Ϫϧ΄Α ϒθΘϜΘϟ ϡΎϴϟϭ ΔϟΎϘϣ Ε΃ήϗ
ϚϴϠϋ ϡΎϬϔΘγ΍ ΕΎϣϼϋ Ρήσ΃ ΎϨϫ Ϧϣ " .ΔϬΒΟ ϭ΃ ϢϴψϨΗ ϭ΃ ΏΰΣ ϲϓ Ϊ΋ΎϘΑ βϴϟϭ ΎϴγΎϴγ ϼϠΤϣ
˯΍ΪϬθϟ΍ ˯ΎϣΪΑ ΎϬϳΪϳ΃ ΖδϤϐΗ ϲΘϟ΍ ΔϠοΎϨϤϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ ϡΎϬΗ΍ ΔϴϔϴϜΑ ήϴϤγ ΫΎΘγ΃
ϚϠϬΟ βϜόϳ ΍άϬϓ .ΎΑϭέϭ΃ Ϧϣ ϭέϮϴϟ΍ϭ ϲϜϳήϣϷ΍ έϻϭΪϟΎΑ ΎϬϟΎπϧ ϦϤΛ ξΒϘΗ ϞΑΎϘϤϟΎΑϭ
ΔϴΑΰΣ ΢ϟΎμϣϭ ΔϳΩΎϣ ΎϳΎπϗ Ϧϋ ήΜϛ΃ ΚΤΒϟ΍ϭ ϙέΩΎμϣ ΔόΟ΍ήϣ ϚϴϠϋϭ ϲϟΎΘϧ ϞΜϣ ΔϴμΨθΑ
ϥ΍ ΪϘΘϋ΃ ϻ ϩάϫ ΓέϮμϟΎΑ ϲΤπϳ ϦϤϓ ˬΪϴόΑ Ϧϣ ϻϭ ΐϳήϗ Ϧϣ ϻ ΔϠμΑ ΎϨϟΎπϨϟ ΖϤΗ ϻ ΔϘϴο
.ϪΗΎόϠτΗϭ ϪϓΪϫ ϥϮϜΗ ΪϘΗ ϯϮϬϟ΍ϭ ϝΎϤϟ΍ Ε΍˯΍ήϏ·
ΏϮϠγϷ΍ ΪϘΘϧ΃ ϞΑ ήϴϤγ κΨη ϞΑΎϘϤϟΎΑ ΪϘΘϧ΃ ϻϭ ϲϟΎΘϧ κΨη Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϒϗϮϤΑ Ζδϟ ΎϨϫ Ύϧ΃
ϲΘϟ΍ ΓΰϏ ωΎτϗ ϲϓ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧ ϑήόϳ ϻ ϦϤϓ ˬϪϟΎϘϣ ϲϓ ήϴϤγ ϪΠϬΘϧ΍ ϱ άϟ΍ κϴΧήϟ΍
ϲϣ΍ήΘΣ΍ ϊϣ ˬϢϬδϔϧ΃ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΪΣ΍ϭ ϥ΁ ϲϓ ΔϨΠϬϠϟ΍ϭ ΔϳϮϬϟ΍ ΔϴϨϴτδϠϓ ΖΤΒλ΃
ϲϘϳΪλ" ϥ΍ϮϨόΑ ϪϟΎϘϣ ΐΘϛ ΎϣΪϨϋ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ϩΎΠΗ Ϫϔϗ΍Ϯϣϭ έΎμϧ Ϣϴϟϭ ϥΎϨϔϠϟ ΪϳΪθϟ΍
Γήϴδϣ ιϮμΨΑ ΎϬϴϓ ΙΪΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ Ϧϣ ΖϠϫΫϭ "ϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϣέϮϧ βϴ΋ήϟ΍ ΔϣΎΨϓ
Ϧϣ ϞοΎϧ΃ ϲϨϴτδϠϔϛ Ύϧ΃ϭ .ΔϠϤΤϠϟ ϲ΋ΎϬϨϟ΍ ϥΎϴΒϟ΍ έ΍Ϊλ· ΖϘΒγ ϲΘϟ΍ ΕΎδΑϼϤϟ΍ϭ Γΰϐϟ ΔϳήΤϟ΍
ϡΎϋ ΎϬϨϣ ϭΩήη ϲΘϟ΍ ϢϬϴο΍έ΃ ϰϟ· ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϦϴΌΟϼϟ΍ ΓΩϮϋϭ ϱήϜδόϟ΍ ϝϼΘΣϻ΍ ˯ΎϬϧ· ϞΟ΃
ΔϗήϔΘϟ΍ ΔγΎϴγ ˯ΎϬϧϹ Ύπϳ΃ϭ .194 έ΍ήϘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϴϟϭΪϟ΍ Δϴϋήθϟ΍ ΎϬΘϨϤο ϲΘϟ΍ϭ 1948
ϮΤϧ ϲΒόη ΎόϠτΗ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ 48ϝ΍ ϲο΍έ΃ ϞΧ΍Ω ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ Ϊο ΔϳήμϨόϟ΍
ϞϴϠϗ ˯ΰΟ ϞΑ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍ ΕΎόϠτΗ ϊϴϤΟ ϲΒϠϳ Ϣϟ ϲ΋ΎϬϨϟ΍ ϥΎϴΒϟ΍ ϥ΄Α ΎϨϫ ϝϮϗ΄ϓ .ήϳήΤϟ΍
ΎϬϨϴϤπΗ ϥϭΩ Ϧϣ ΔγϮϤϠϣ Ξ΋ΎΘϧ ϰϟ· Δ ϴΨϳέΎΘϟ΍ ΓήϴδϤϟ΍ ϩάϫ ϱΩΆΗ Ϧϟ ϝΎΣ ϱ΃ ϰϠϋ ϦϜϟϭ ΎϬϨϣ
Ϣϟ ΍Ϋ· ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ϊϣ ϦϣΎπΘϣ ϱ΃ ϥ΄Α ϝϮϗ΃ Ύπϳ΃ ΎϨϫ Ϧϣϭ .ΔΤο΍ϭ ΔϴγΎϴγ Ϟ΋Ύγέ
ϞΘΤϣ ΐόη ΔϴπϘΑ ϪϠϬΠΑ Ϫϔλϭ ϯϮγ ϲόγϮΑ βϴϠϓ ΔϴπϘϟ΍ ϩάϬϟ ΔϴγΎγϷ΍ ϕϮϘΤϟ΍ ϡήΘΤϳ
.ϪΒϧ΍ϮΟ ϊϴϤΠΑ έΎϤόγϻ΍ Ϧϣ κϠΨΘϟ΍ Ϊϳήϳ ήϤόΘδϣ

."ϞΒϗ Ϧϣ ΎϤϬΑ ΪΣ΃ ϊϤδϳ Ϣϟ ˬϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ Ϧϣ ϥΎϨΛ΍ " ϝϮϘϳϭ έήϜϳ ΎϣΪϨϋ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣϭ
Ϧϳάϫ ϢϠόΗ ϦϜΗ Ϣϟ ΍ΫΈϓ ."(ΓΰϏ Ϧϣ ήΧϵ΍ϭ αΪϘϟ΍ Ϧϣ ΎϤϫΪΣ΃) ϥΎϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ΍ϮΧϻ΍ " Ύπϳ΃ϭ
ϲϓ ϦϴτθϨϟ΍ ΓΩΎϘϟ΍ ίήΑ΃ Ϧϣ ΎϤϬϓ αΪϘϟ΍ Ϧϣ ήΧϵ΍ϭ ΓΰϏ Ϧϣ ΎϤϬϨϣ ΪΣ΍ϭ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϦϳϮΧϷ΍
ϊγ΍ϭ ϲϤϟΎϋ Ϊϴϳ΄Η ϰϟ· ϯΩ΃ ϱάϟ΍ϭ 2005 ϡΎϋ ΔόσΎϘϤϟ΍ ΕΎϧΎϴΑ ϮϏΎλ Ϧϳάϟ΍ϭ ΔόσΎϘϤϟ΍ ΔϠϤΣ
έΪλ ϱάϟ΍ ϥΎϴΒϟ΍ ΍άϫ ήΛ· ΔόσΎϘϤϠϟ ΔϴϤϟΎϋ ϝΎϤϋ ΕΎΑΎϘϧ 4 Ϧϣ ήΜϛ΃ ϲϨΒΘΑ Ε΍ίΎΠϧϻ΍ ϰϟ΍ϮΘΗϭ
ΎϤϛ ΔόσΎϘϤϟ΍ Ϯϫ ΎϬόΠϧ΃ϭ ϲϔϨϋϼϟ΍ ϲϧΪϤϟ΍ ϲϤϠδϟ΍ ϝΎπϨϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ήΜϛ΃ ϥΈϓ ϢϠόϠϟϭ .2005 ϡΎϋ
ϦϜϤϳϭ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔΑήΠΘϠϟ ΎϬΒη ήΜϛϷ΍ϭ ΏήϗϷ΍ ΔΑήΠΘϟ ΍ ϲϫϭ ΎϴϘϳήϓ΃ ΏϮϨΟ ΔϟϭΩ ϲϓ ΙΪΣ
ϯήΧ΃ Γήϣ ϡΎϴϠϳϭ ΫΎΘγ΃ ΍άϫ ϚΑϮϠγ΄Α ΪϘΘϋ΃ .έΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ ΎϫάΧ΃ϭ αϭέΪϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ΓΩΎϔΘγ΍
Ε΍ΪϨΟ΄Α ΔτΒΗήϣ ήϴϐϟ΍ϭ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴπϘϟΎΑ Δϴϋ΍Ϯϟ΍ϭ ΓήϜϔϤϟ΍ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϴϠϘόϟΎΑ ϑΎϔΨΘγ΍
ΔϴϠϘόϠϟ ΎϤϫΪϘϧ ϲϓ ΎϤϬΗΎΑΎΘϛ ξόΑ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ ϚϧΎϜ ϣΈΑϭ ΔϴΑήϏ ΕΎϬΟ Ϧϣ ΔϟϮϤϣ ΔϴΟέΎΧ
.ΔϳϮϠγϭϻ΍ϭ ΔϳίϮΠϧϻ΍

ΎϴΨϳέΎΗ ϻΎπϧ ϥϭΩϮϘϳ Ϧϳάϟ΍ϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ϝΎπϨϠϟ ϢϜΗ΍έϮμΗ ΔόΟ΍ήϤϟ ϢϛϮϋΩ΃ ήϣϷ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ
ϲϤϟΎόϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ϲϧϮϴϬμϟ΍ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ω΍ήμϟ΍ ΦϳέΎΗ ϲϓ ΔϗϮΒδϣ ήϴϏ Ε΍ίΎΠϧ΍ ϖϘΤϳ
Ϧϟϭ BDS ϝ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϴϟΎϴϧϮϟϮϜϟ΍ ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϴϧϮϴϬμϟ΍ Δϴ ΟϮϟϮϳΪϳϷ΍ ϰϠϋ ΐϠϐΘϟ΍ ϲϓ
ΎϨΗϮΧ΃ ϢϬϓ ΎϨϧϮϴϋϭ ΎϨΑϮϠϗ ϲϓ ϢϬόπϧ ϞΑ ήτΨϠϟ ΐϧΎΟϷ΍ ΓΎϴΣ ξϳήόΗ ϲϓ Ύϓήσ ϻϭ ΎΒΒγ ϥϮϜϧ
.ϲϧϮϴϬμϟ΍ ϝϼΘΣϻ΍ ˯ΎϬϧϹ ΎϨϟΎπϧϭ έΎμΤϟ΍ϭ ΓΎϧΎόϤϟ΍ ΎϨΘϛέΎθϣ ϲϓ

ϦϴτδϠϓ Ϧϣ ΔόσΎϘϤϟ΍ ΔϠϤΣ ϲϓ ςηΎϧ /ϭΪΒϋ ϮΑ΃ ΪϤΤϣ

..ϭΪΒϋ ϮΑ΃ ΪϤΤϣ ϢϳήϜϟ΍ ΥϷ΍

..ΔΒϴσ ΔϴΤΗ

ϞμΣ Ϯϟ :ϲδϔϧ ϝ΄γ΃ϭ ..ΎϨϫ ϙΩήΑ Ϊϴόγ Ύ˱πϳ΃ Ύϧ΄ϓ ..ΩήϟΎΑ Ϊϴόγ ϲϨϧ΄Α "ϦϴτδϠϓ Δδϧ϶ϟ" ΖϠϗ ΎϤϛ
ϲΘϟ΍ ϊϗ΍ϮϤϟ΍ ΪΣ΃ ϲϓ ϲδϔϧ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϲϓ ΖΒϏέϭ - ϦϴγϮϗ ϦϴΑ - "ΔϴΤπϟ΍" Ύϧ΃ ΖϨϛϭ βϜόϟ΍
.ϚϟΫ ϲϓ Ϛη΃ !!ˮέϮϨϟ΍ ήμΑ΃ Ϊϗ Ωήϟ΍ ϥΎϛ ϯήΗ Ύϳ Ϟϫ ..ϼ
˱ Μϣ ΎϬϴϠϋ ϥϮϓήθΗ

.. ˯ΎθΗ ΔϋΎγ Ϛ΋΍έϵ ΡϮΘϔϣ Ϯϫϭ ..ϚΘϴΑ ΖϴΒϟ΍ ..ϚΑ ϼ


˱ Ϭγϭ ϼ
˱ ϫ΃ ˬϝΎΣ Ϟϛ ϰϠϋ

Ϧϣ ϻ ωϮοϮϤϟΎΑ Ϫϟ Δϗϼϋ ϻ ϥΎϛ ϥ·ϭ ..έϮϜθϣϭ έΪϘϣ ΎϨϫ ϪΘΒΘϛ Ύϣ ϥ· ..ϝϮϘϟΎΑ ϲϟ ΢Ϥγ΍ ˬ˱Δϳ΍ΪΑ
..ΪϴόΑ Ϧϣ ϻϭ ΐϳήϗ

..ϢϳήϜϟ΍ ΥϷ΍

ϪΟϮϣ CV βϴϟ Ϫϧ· ˬ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΗΎϧ - ϦϴγϮϗ ϦϴΑ - "ΔϠοΎϨϤϟ΍" ΓΎϴΣ Γήϴγ νήόΘδϧ ϻ ϦΤϧ
ϰϨϓ΃ ϞοΎϨϣ ϥΎδϧ· :ΔσΎδΑ ϞϜΑ ΎϨϫ ωϮοϮϤϟ΍ ..Δϛήη ϲϓ ϒϴχϮΘϟ΍ ϭ΃ ΏΰΣ ϲϓ ΏΎδΘϧϼϟ
΍άϫ ..ϢϟΎόϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ Δϓϭήόϣ ϰϘΒΗ ϲϜϟϭ ˬϢϜΘϴπϗ ήϤΘδΗ ϲϜϟ ˬϪΘϣ΍ήϛϭ ϪϟΎϣϭ ϪΗΎϴΣϭ ϩήϤϋ
ϑήόΗ ϻ ΎϬϧ· ϝϮϘΗ - ϦϴγϮϗ ϦϴΑ - "ΔϠοΎϨϣ" ΔΒΗΎϛ Ϧϣ ..ήϬψϟ΍ ϲϓ ϦϴϜγ ΔϨόσ ϰϘϠΗ ϥΎδϧϹ΍
..Ύ˱ Όϴη ϪϨϋ

..ϢϳήϜϟ΍ ϱΪϴγ

ΏέΎϗ ϦΘϣ ϰϠϋ ΎϫήϴϏ ϦϜϳ Ϣϟ΃ ˬΔϴϨτδϠϔϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ έϮϣϷΎΑ ϑέΎόϟ΍ Ζϧ΃ϭ ˬϚϨϣ ήδϔΘγ΃ ϥ΃ ΐΣ΃
ˬϊΟϮϟ΍ϭ ϢϬϟ΍ ϲϓ ϢϛϮϛέΎη ˬϢϜόϣ ΍ϭήϬγ ˬϢϜόϣ ΍ϮϠοΎϧ ˬϲϟΎΗΎϧ Δδϧϵ΍ ήϴϏ ιΎΨη΃ ˮˮΔϣ΍ήϜϟ΍
!!!ˮˮ΍ΫΎϤϟ Ϛϟ΄γ΃ ..ΔϴϣϼϋϹ΍ ΓήϬθϟ΍ ΔϤόϧ ϢϬϟΎτΗ Ϣϟϭ

ϩ΍ϮΘδϤΑ ΎϬϤϠϗ ϡ΍ΪΨΘγ΍ϭ Ύϫί΍ήΑ· ΪϳήΗ ΔϬΟ ϱ΃ ˮˮΔδϧϵ΍ ϚϠΗ ϒϠΧ ΊΒΘΨϳ Ϧϣ ˮϝ˯ΎδΗ΃ Ύ˱πϳ΃
ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ϭ΃ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ˯΍Ϯγ ΎϬΨϳέΎΗϭ ΎϬϧίϭ ΎϬϟ ΕΎϴμΨη ΓέϮλ ϪϳϮθΘϟ ϲ΋΍ΪΒϟ΍
!ϲϤϟΎόϟ΍

ϮΤϧ ϭ΃ ..ϢϬπόΑ ϥϮΤϧ ϥϮϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϪΒϜΗήϳ Ύϣ ˯΍ί· ΔϤϴΣέ ϭΪΒΗ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ Ϟϴ΋΍ήγ· ˮˮϑήόΗ΃
!!!ϦϳήΧϵ΍

.ϢϳήϜϟ΍ ϚμΨθϟ ϱήϳΪϘΗϭ ϲϣ΍ήΘΣ΍ ϞΒϘΗ

έΎπΨϟ΍ϭ ΔϬϛΎϔϟ΍ ϖ΋΍ΪΣ ϲϓ ϝΎπϨϟ΍ έ΍ήγ΃ϭ ΍ήϘη ϮΑ΃ ϲϟΎΘϧRe:

03:47 ,2009 ήΑϮΘϛ΃ SaWaMa » 17 Δτγ΍ϮΑ


Ύ˱ϧΎϤϳ· ..ϪϴϠϋ ϖϴϠόΘϠϟ ΓΩϮϋ ϲϟϭ Ϫόο΄γ ..ϡέϮϓ Ώήϋ ϲϓ ϯΪΘϨϤϟ΍ ΪϳήΑ ϰϠϋ ϞϳΎϤϳϹ΍ ΍άϫ ϲϨϠλϭ
ϲϘϴϘΤϟ΍ ϝΎπϨϟ΍ ΕΎϬΒΟ ϰϟ· έΎπΨϟ΍ ϖ΋΍ΪΣ Ϧϣ ϲϘΗήϧ ΎϨϠϋ ..ϢϬ΋΍έ΁ ˯΍ΪΑ· ϲϓ ϊϴϤΠϟ΍ ϖΤΑ ϲϨϣ
:έΎΠΘϟ΍ϭ ΓήγΎϤδϟ΍ ξόΑ ΔϨϴϫέ ϦϴτδϠϓ ΢ΒμΗ ϻ ϲϛϭ ..έΎμΤϟ΍ Ϛϔϟ
! ΩέϭϮΑ ϲϜϟ΍!ΐΘϜΗ Ζϧ΃ ϭ Ϛϋϭέ Ϧϣ ΉΪϫ
: ήϴϤγ ϲϓΎΤμϟ΍ ϱΰϳΰϋ
! ϕϼΧ΃ ϭ ϕϭΫ ϭ ϦϔΑ ϚΘϨϬϣ ΩϮϘΗ Ϛϧ΃ ΢ο΍Ϯϟ΍ Ϧϣ

΍˱ήϜη

!" ϚΘϠ΋Ύϋ ΔϨΑ΍ ϭ ϚΘΒϳήϗ" ΓϭΎδϗ Ϧϣ Ϛϟ ϰϜΘη΍ ϡΎϴϟϭ ϥ΃ Ϛη ϻ ϭ

..ϪϘΣ ΍άϫ

ΚϳΪΤϟ΍ Ώάϛ΃ Ϧψϟ΍ ϥϷ ΍έάόϓ "ϑΪμϟ΍ ˯ΎθΗ ϭ" ήϣϷ΍ ϥΎϛ ϞΑ Ϛϟ Ϛ


˶ Θθϳ Ϣϟ ϥΎϛ ϥ· ϭ

ΚϴΣ ..Δ΋έΎτϟ΍ ΔϴϠ΋Ύόϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ξόΑ Ϧϣ ϲϏήϔΗ ΩήΠϤΑ ϩήΒΧ΃ Ϧϣ Ύϧ΃ ϞΑ ˬ˶ϚΘθϳ Ϣϟ ΔΣ΍ήλ
ϰϠϋ Ϣϴϟϭ Ωέ ϰϘϠΗ΃ ϥ΃ ϞΒϗϭ ..ϥΪϤΘϤϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ ϲϓ έϮθϨϤϟ΍ ωϮοϮϤϟΎΑ Ύ˱ϴϧϭήΘϜϟ· ΍˱ΪϳήΑ Ϫϟ ΖϠγέ΃
Ϊϓήϟ ΪϳΪΟ Ϟϛ Ϧϋ Ύ˱Ϥ΋΍Ω ΚΤΒϧ ..ϲΗΎϣϮϠόϣϭ ϱέΎΒΧ· ϊϗϮϣ ϦΤϨϓ ..ϪΘϠγέ΃ϭ κϨϟ΍ ΖΒΘϛ ˬϲΘϟΎγέ
.ϱ΍ϮϜηϭ ϲϘϠϘΑ ϚϣΎϤΘϫϻ ΍˱ήϜη ϦϜϟϭ ..ϩήϳϮτΗϭ ϊϗϮϤϟ΍

ϊϣ ϪϨϣΎπΗ ϰϠϋ ΔϘϴϘΣ έϮϜθϤϟ΍ ϭ ϡΎϴϟϭ ΰϳΰόϠϟ ΔϳέΎϔϴΠϟ΍ Γήϴδϟ΍ ΕήϛΫ Ϛϧ΃ ϼϳΰΟ ϙήϜη΃
ΓΰϏ Ϧϣ Ύϧ΃ ϭ ΎλϮμΧ Ϧϴϳΰϐϟ΍ ϭ ϦϴϨϨϴτδϠϔϟ΍
ϭ ΓΰϏ ϲϓ ζϴόϳ ΏΎη Ϧϣ ϲϟ ΢Ϥγ΍ ϦϜϟ ϭ !΍Ϯϔϋ .ϚϴϠϋ Ϣ΋ΎΘθϟ΍ ϲϘϟ΃ ϭ΃ ϚϨϴϫ΃ ϥ΃ ΎϨϫ ϝϭΎΣ΃ ϻ
ΕήϛΫ Ύϣ ϰϠϋ ϖϠϋ΃ ϥ΃ ΎϫήλΎόϳ
ϲϓ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ ΥϷ΍ ϰϠϋ ϲϟΎΘϧ Ωέ Ϧϣ ΔΒϴΠόϟ΍ Ε΍˯Ύπϔϟ΍ ϮΤϧ ιϮϐϟΎΑ Ε΃ΪΑ ΎϣΪϨϋ Ϫϧ΃ ϭΪΒϳ
Δ˰˰ϴϟΎϳήδϟ΍ ϲϓ ιϮϐϟΎΑ Ύπϳ΃ Ε΃ΪΑ Ϊϗ "έΎϴΨϟ΍ ήόγ ϭ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ" ΎϫΩέ

ϒϠΧ ΊΒΘΨϳ ϦϤϣ Ύ˱ϋϮϓΪϣ ϭ΃ ΍˱ήΧΎγ ϭ΃ ΍˱ΩΎΟ ΎϬΘϠϗ ˯΍Ϯγ ..ίΎϴΘϣΎΑ ΔϳέΎϔϴϏ Γήϴγ ΎϬϧ· ϞόϔϟΎΑ
Ϊϛ΄Ηϭ ..ήϜθϟ΍ ϚϨϣ ΐϠτϳ ϼϓ ΓΰϏ ϊϣ ϪϨϣΎπΗ Ύϣ΃ ..ϖ ˷ ΤΑ Γήϴδϟ΍ ΎϬϧ· ..Γήϴγ Ζδϴϟ ΎϬϧ· ..˯ΎϤγϷ΍
ϪΒϴϠλ ϞϤΤϳ Ϧϣ ϦϴΑϭ ϚΘϴπϘΑ ήΟΎΘϟ΍ ϦϴΑ ΰ˷ϴϤΗ ϥ΃ ϙήϴϏ Ϧϣϭ ϚϨϣ ΐϠτϳ Ϯϫ ..Ϫϟ ϪϠλϭ΄γ ϲϨϧ΃
.. ϥϮΘϳΰϟ΍ ϞΒΟ ϰϟ· ΔϠΠϠΠϟ΍ Ϧϣ ϚϠΟ΃ Ϧϣ
ϚϠΗ ϲϓ Ϟϣ΄Η΃ ϲδϔϧ ΪΟ΃ ..ωϮϨϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΕΎϴϟΎϳήγ ΃ήϗ΃ ΎϣΪϨϋ ..ΓήϴΜϛ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ..ϲδϔϧ Ϧϋ Ύϣ΃
ήΜϛ΃ έΎϴΨϟ΍ ΔΒΣΎλ Ϟόϟϭ ..έϻϭΪϟ΍ ήόδΑ ςΒΗήϣ έΎϴΨϟ΍ ήόγ ϥϷ ..έΎϴΨϟΎΑ ΔϋϭέΰϤϟ΍ ϖ΋΍ΪΤϟ΍
. ϪΑ Ύ˱ϣΎϤϟ· αΎϨϟ΍

ωέ΍ΰϣ ϲϟ· ϝϮΤΗ ϭ νέ΃ Δότϗ ϯήΘη΍ Ϊϗ ϥϮϜϳ Ϊϗ ΐΗΎϜϟ΍ ϥ΃ ϲϓ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ Ζϟ˯ΎδΗ ΎϣΪϨϋ ϭ
ϥΎΧ ϭ ΓΰϏ ϲϓ ϦϳΩΎϴμϟ΍ ϭ Ϧϴϋέ΍ΰϤϟ΍ ϊϣ Ζϔϗϭ ΎϬϨϜϟ ϭ ϱϮϳΪΧ Ζδϴϟ ϚΘΒϳήϗ ϥ΃ ϢϠϋΎϓ ϲϋΎτϗ·
.ϱέϮϛ ϞϴθΗ΍έ ΓΪϴϬθϟ΍ ΖϠόϓ ΎϤϠΜϣ ήτΨϠϟ ΎϬδϔϧ Ζοήϋ ϭ ΔϴόϓΪϤϟ΍ ΕΎϴϟ϶ϟ ΕΪμΗ ϭ βϧϮϳ
ήΒόΗ Ϣϟ ΎϬϧ· ."ΓΰϏ" ϦϴΤ΋Ύδϟ΍ ΔτΤϣ ϭ ΐ΋ΎΠόϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΓίΎΟ· ˯ΎπϘϟ Γΰϐϟ Ε ˶ ΄Η Ϣϟ ϚΘΒϳήϗ
ϞΧΪΗ Ϣϟ ϲϫ ϭ .ΎϬϴΑ΃ έ΍Ω ϰϟ· έϻϭΪϟΎΑ ΩϮόΗ ϦΌϟ ϰΘΣ ϻ ϭ εϭήϘϟ΍ ϻ ϭ ϚϤδϟ΍ ΩΎτμΘϟ έΎΤΒϟ΍
! ΔϳήΠϠϓ ϻ ϭ ΔϴϜϴΘϜϴϟΎϳΩ ΕΎϧέΎϘϣ ϲϓ

ϚϓϮϗϭ ϰϠϋ ϲϟΎΗΎϧ Δδϧ΁ Ϛϟ ΍˱ήϜη ΍˱ήϜη ΍˱ήϜη ..ϪϴϠϋ ήόθϟ΍ ϊϠσϭ ΎϨϧΎδϟ Ώ΍Ϋ ϰΘΣ ..ΎϨϠϗ ϦΤϧϭ
..ΓΰϏ ΐόη ϊϣ
Ϧϣ ΔϨότΑ ϖϠόΘΗ Δϟ΄δϤϟ΍ ϥ· ΎϨϠϗ ..κϨϟ΍ Γ˯΍ήϗ ˯ΎΟήϟ΍ ..ΓΰϐΑ ϖϠόΘΗ ϻ ϲΒΣΎλ Ύϳ ΔϴπϘϟ΍ ϦϜϟϭ
Ύϣ ϥϮϬϘϔϳ ϻ ϢϬϧ· ϩΎΘΑ΃ ϢϬϟ ήϔϏ΃ :ΖϠϗϭ ..έΎμϧ Ϣϴϟϭ Ϧϋ Ύ˱Όϴη ϑήόΗ ϻ - ϦϴγϮϗ ϦϴΑ - ΔϠοΎϨϣ
.ϥϭ΃ήϘϳ

ϭ ϦϴτδϠϓ ϦΑ΍ Ύϧ΃ ϭ ϦϴτδϠϓ ϲϫ Ϧϣ ϲϨΘϤϠϋ ΎϬϧϷ ϦϴτδϠϓ ϲϫ Ϧϣ ΎϬϤϠόΗ ϥ΃ ϚϨϣ ΝΎΘΤΗ ϻ
ΎϬϧϷ έϻϭΩ ϥϭΪ Α ϭ ϦϴτδϠϓ Ϧϋ ΎγϭέΩ ϢϜϴτόΗ ϥ΃ ϲϓ ϥΎΠϤϟΎΑ Ϛ΋ΎϨΑ΃ ϭ Ζϧ΃ ϚϣΪΨΗ ϥ΃ ϊϴτΘδΗ
ϚϨϣ αϮϠϓ ΪΧΎΗ ΐϴϋ ϭ ϚϠδϧ Ϧϣ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ
Ύϫέ΍ήϜΗ ϲϓ ϡΎϴϟϭ ϖϴϓήϟΎΑ ΏΎϫέϹ΍ ΔϤϬΗ ϖμϠΗ ϥ΃ ϝϭΎΤΗ "Δδϧϵ΍" ϥ΃ ϚΤπϤϟ΍ Ϧϣ !Ϫϫ
ήϛάϴγ ΦϳέΎΘϟ΍ ϥ΃ Ύπϳ΃ ϚϨΌϤσ΍ .ϦϴϤϠδϤϟ΍ ϭ ϦϴϴϧϭέΎϤϟ΍ ϭ ΏΎϫέϹ΍ ΔΤ˶ϓΎϜϣ "΍ΪϨϛ" ΔλΎϫέϺϟ
ϰϔτμϣ ϲϠϋ ϮΑ΃ ήϴΒϜϟ΍ ϲϨσϮϟ΍ Ϊ΋ΎϘϟ΍ ΪϴΠϤΗ Ϧϋ ΔϴΑ ήόϟ΍ ϝϭΪϟ΍ Δϗϭέ΃ ϲϓ "ΔγΪϜϤϟ΍" ϪΒΘϛ ϲϓ
ϡΎϴϟϭ ϖϴϓήϠϟ
ϲΟήΨϣ Ϧϣ ΝήΨϣ Ϧϋ ΚΤΒΗ ϥ΃ "ΐΗΎϛ ϚΘϔμΑ" ϮϳέΎϨϴδϟ΍ ΔΑΎΘϛ ΪϴΠΗ ΖϨϛ ϥ· Ϛϳ΃έ Ύϣ
ϱ΄ϛ Ϫϟ ΓέΪϘϤϟ΍ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ Ε΍έΎμΘϧ΍ ΪΠϤϳ ΎϤϠϴϓ Ϛϟ ϊϨμϴϟ ρ΍ϮσϮϟ΍ ϞΟήϟ΍ ϭ ϥΎϣήΑϮδϟ΍
ϝΎϴΘϏ΍ ΔϟϭΎΤϤϟ νήόΗ ήΧ΁ ϲ ˶ Ϡϋ Ν
˳ Ύϧ ϊϨμΗ ϥ΃ Ϫϴϓ ϰδϨΗ ϻ ϦϜϟ ϭ ˮΔϟΩΎόϟ΍ ΎϨΘϴπϗ ϢϋΪϳ κΨη
ϕήΑ ϭ ˲Ϊϋέ ϭ ΔΤϧήΘϣ ΕΎΑΎλ· ϭ

ϮΑ΃ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϬΒΠϟ΍ ΓΩΎϴϗ Ϯπϋ ΔόΟ΍ήϣ ϚϴϠϋ ϦϜϟ ..ΩήϟΎΑ ήϳΪΟ ήϴϏ ϪϧϷ ΕήϛΫ Ύϣ ϰϠϋ ϖϠϋ΃ Ϧϟ
ΓΪϋ Ρ΍ήγ ϕϼσϹ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ ϪΑ ϡΎϗ Ύϣ ϝϮΣ Ύπϳ΃ϭ ϰϔτμϣ ϲϠϋ ϮΑ΃ ΢ϳήμΗ ϝϮΣ Ω΍Άϓ ΪϤΣ΃
.ϢϜΘδγΆϣ ΪΟϮΗ ϥ΃ ϞΒϗϭ ΪϟϮΗ ϥ΃ ϞΒϗ ϯήγ΃
ϪϠόϟ ..ϲΑήόϟ΍ ϞϘόϟ΍ ΔϟΎΤο ϯΪϣ ϲϟ ΪϛΆϳ ϮϬϓ ..ϥΎϣήΑϮγϭ ρ΍ϮσϮϟ΍ ϞΟήϟ΍ Ϧϋ ϲϟΎϘϣ ϝϮΣ Ύϣ΃
ΔϓΎϘΜϟ΍ ϲϓ ϦϴϴΨϳέΎΘϟ΍ ϝΎτΑϷ΍ ΏΎϴϏ ΐΒγ ϢϬϓ΃ ϥ΃ Ϫϴϓ ΖϟϭΎΣ ..Ύ˱ ϴΑήϋ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϝΎϘϣ ϝϭ΃
.. ϦϴϴϤϫϭ ϝΎτΑ΃ ϮΤϧ ΆΠϠϟΎΑ Ϫϋ΍ήΘΧ΍ ϯήΟ ϱάϟ΍ ϞϳΪΒϟ΍ ΔϟϭΎΤϣϭ ..ΔϴϛήϴϣϷ΍
. ΔϴϓΎόϟ΍ Ϛϴτόϳ ..ϪΗ˯΍ήϘϟ ΍˱ΪϬΟ ΖϟάΑ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ..Ύ˱ ΒϠγ ΖϠϋΎϔΗ ϚϧϷ έϭήδϣ ..ϝΎΣ Ϟϛ ϰϠϋ

ϝϮΣ ϪϟΎϘϣ ϲϓ ϲΗΎψϔΤΗ ξόΑ ϢϏέ ΎϨόϣ ϒϘϳ ϝ΍ΰϳ ϻ ϭ ϒϘϳ ϱάϟ΍ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ ΥϷ΍ ήϜη΃
ϱ΃ ΎϤϬΑ ϲϨτΑήΗ Ϣϟ Ϧϳάϟ΍ ϭ "αΪϘϟ΍ Ϧϣ ήΧϵ΍ ϭ ΓΰϏ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ- ϥΎϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ΍ϮΧϷ΍ " ήϳϮμΗ
ϖϫέ΃ ϱάϟ΍ ϥΎτϠδϟ΍ ϮΤϧ ϥΎΜϬϠϳ ϻ ϥΎϴΑΰΣϻ ϥΎϴϨσϭ ΎϤϬϧ΃ ϯϮγ ΔΑ΍ήϗ ΔϠλ ϭ΃ ΔϴμΨη Δϗϼϋ
Ύϗΰϣ ϥ΃ ΪόΑ Γΰϐϟ ΔϳήΤϟ΍ Γήϴδϣ ϲϓ ΎϤϬΗϼπϋ νήόϟ ϥΎϴόδϳ Ϊϗ ΎϤϬϧ΄Α ΎϤϬϟ ϩήϳϮμΗ - ϡΎψόϟ΍
" ϪΗήϜϓ ϻΎΘϏ΍" ϭ ϦϴΘδϠϜϨϓ ϥΎϣέϮϧ Εϼπϋ
ϲϟΎΘϧ ϰϠϋ ϙΩέ ϲϓ ΎϬόϴϤΟ ΎϬΗΩήγ΃ ΎϤϛ ϭ βΑ ϮΠϴΘϠϤϟ΍ ΐΣΎλ ϱΰϳΰϋ Ύϳ ϥ΍ϮΧϷ΍ ϩήϛΫ Ύϣ ϥ·
ϭ ΓΰϏ ϝϮΣ ϑϮτϠϟ Ϫπϓέ ϝϮΣ ωΎϤΟϹΎΑ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ωέΎθϟ΍ ϒϗϮϣ Ϧϋ ήΒόΗ ϒϗ΍Ϯϣ ϰϫ ΎϤϧ·
ϪΗήϴδϣ ϲϓ ϞϫΎΠΗ ϥΎϣέϮϧ Ϊϴδϟ΍ ϥ· .ήϔμϟ΍ ΔτϘϧ ϲϟ· ΓΩϮόϟ΍ ϢΛ Ϧϣ ϭ ϚϴΒϟ ΓΰϏ Ύϳ ϚϴΒϟ ΪϳΩήΗ
ΐόθϟ΍ ϕϮϘΣ ϲϧΩ΃ ϮϳΎϣ ϲϓ Γΰϐϟ ΔϠΠΒϤϟ΍ ϪΗέΎϳί ϲϓ ϪϠϘϋ ˯ΎϤγ ϲΣϭ Ϧϣ ΎϬϤϬϠΘγ΍ ϲΘϟ΍
194 έ΍ήϘϟ΍ ΐδΣ ϦϴΌΟϼϟ΍ ΓΩϮϋ ϰϫ ϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍

˯ΎΒΘΧϻ΍ ϝΪΑ ϢϬΗΪϋΎδϤϟ ϝϭΰϨϟ΍ ϚϨϣ ΐϠσ΄ϓ ΓΰϏ Ϟϫ΃ ϒϗ΍Ϯϣ Ύϣ΃ ..ΎϤϬϓήόΗ ϻ Ϛϧ΃ Ϛη΃ Εήλ
..ϚϟΎτϨΑ ϒϠΧ ΎϬ΋ΎΒΘΧ΍ ϭ΃ ..Δδϧ΁ ϥΎΘδϓ ϒϠΧ
..ϒϠΘΨϣ ϥΎϜϣ ϲϓ ϪϘϠΧ ..ΓΰϏ ϲϓ ϪϘϠΨϳ Ϣϟ Ϳ΍ ϥ΄Α Ϛϟ ΢οϭ΃ ϥ΃ ϲϟ ΢Ϥγ΍ ..ϥΎϣέϮϨϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃
ϪϨϣ ΐϠτΗ ϲΒΣΎλ Ύϳ ΍ΫΎϤϟ ..˯ϲη Ϟϛ ϲϓ ϚϳΩΎόϳ ϊϤΘΠϣ Ϧϣ Ϛϴϟ· ˯ΎΟ ϚϟΫ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋϭ
ˮϚϔϠΧ ϞοΎϨϳ Ϧϣϭ Ζϧ΃ ..ΎϬϘϴϘΤΗ Ϧϋ ΰΟΎϋ Ϛδϔϧ Ζϧ΃ ˯˱ Ύϴη΃
ˮ΢Θϓϭ αΎϤΣ ϦϴΑ Δό΋Ύπϟ΍ ϚϗϮϘΣ Ϧϋ ϲϧήΒΧ΃ ..ήϫΎτϟ΍ ϲϘϨϟ΍ ϱϭ΍ΰϐϟ΍ ϚϟΫ Ζϧ΃ Ύϫ

ϲϓ ϦϴτδϠϓ Ϧϋ Ωϭάϟ΍ ϲϓ ϥϼδΒΘδϳ ϦϳάϠϟ΍ ϦϴϠτΒϟ΍ Ϧϳάϫ ϞΜϣ ΍ϮΟΎΘΤϳ ϱΰϳΰϋ Ύϳ ϥϮϴϨϴτδϠϔϟ΍ ϥ·
ήϴμϤϟ΍ ήϳήϘΗ ϖΣ ϭ ϦϴϴϨϴτδϠϔϠϟ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϕϮϘΤϟΎΑ Γ΍ΩΎϨϤϟ΍ ϭ ΔϳήμϨόϟ΍ Ϟϴ΋΍ήγ· ΔϟϭΪϟ ϢϬΘόσΎϘϣ
Δϣ΃ ΎϨϧϷ ϝΎπϨϟ΍ ΎϨϤϠόϳ Ϫϧ΃ Ϣϋΰϳ ϭ ΎϨϴϠϋ ήϤϨΘδϳ Ϧϣ ξϓήϧ ϦΤϧ ϭ ϩήϴμϣ έήϘϳ Ϧϣ ϦΤϨϓ
˯΍ΪϬθϟ΍ ϦϬ΋ΎϨΑϻ ΔϴϗΪϨΒϟ΍ ϦϠΒϗ ΎϨΗΎϬϣ΃ ϥ· ϭ ΎϬϳΪϳ΄Α ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ΖδϤϏ ϭ ΎϬϳ Ϊϳ΄Α ϝΎπϨϟ΍ ΖόϨλ
ΎϓΎϳ ΎϔϴΤϟ ΔϗϮϧέΰϟ ϥϼϘδόϟ ϝΪΠϤϠϟ ΩϮόϧ ϥ΃ Ϊϳήϧ ϦϴσϮΘϠϟ ϻ ϦΧήλ ϭ ϢϬϓΎϓί ϲϓ ϦϬϟ ϥΩήϏί
ϝΎΘϐϧ ϻ ΎϨϧ΃ ϭ ΓΰϏ ϲϓ ϪϴϴΤϧ ΎϨϧ΃ Ϫδϴ΋έ ϰϠϋ ˯ΎϜΑ ΐΒμΘϳ ϱάϟ΍ ϡΎϴϠϳϮϟ Ϟϗ !ΩϭΪγ΍ ϭ ΔϠϣήϟ΍ ΎϜϋ
Ϊϳήϧ ΎϨϧ΃ Ϫϟ Ϟϗ ˬϮϠγϭ΃ ϪΘΒϠΟ ϱάϟ΍ "ϝϼϘΘγϻ΍" Ϊϳήϧ ϻ ΎϨϧ΃ ϭ ϕϮϘΣ ΏΎΤλ΃ ΎϨϧ΃ Ϫϟ Ϟ ϗ .ϪΗήϜϓ
" ήϳήΤΘϟ΍"

΢Α΍άϣ βϔϨϟ΍ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ΍άϫ ϥϮϜϳ ϥ΃ Ϧϣϭ ..ϢϬδϔϧ΃ ϰϠϋ ϥϮϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΪϤΘόϳ ϥ΃ ΪϴΠϟ΍ Ϧϣ
ϲϓ ϯέ΃ ϻ ϥϵ΍ ϰΘΣ ..ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΓήθΘϨϤϟ΍ ΕΎϤϴΨϤϟ΍ ϰϠϋ ΕΎγΎϜόϧ΍ ΎϬϴϠΗ ϢΛ ..Ϟ΋Ύμϔϟ΍ ϦϴΑ ΔϴϠΧ΍Ω
ϦΤϧ Ύϫ ..αΪϘϟ΍ ΪϳϮϬΗ ϯήϧ ϦΤϧ Ύϫ ..Ύ˱ ϴϠϴ΋΍ήγ· ϕϮϘΤϟ΍ Ϣπϗ Ϧϣ ΍˱Ϊϳΰϣ ϻ· βϔϨϟ΍ ϰϠϋ ϢϛΩΎϤΘϋ΍
ϻ· ϢΘϬΗ ϻ αΎϤΣ ϯήϧ ϦΤϧ Ύϫϭ ..ήΛΎϜΘΗ ΕΎϨσϮΘδϤϟ΍ ϯήϧ Ύϫϭ ..Ύ˱οϭήϔϣ ϝ΍ί Ύϣ έΎμΤϟ΍ ϯήϧ
ϚΘϔΗ ν΍ήϣϷ΍ϭ ΔϋΎΠϤϟ΍ ϯήϧ ϦΤϧ Ύϫϭ ..ΡΎϳήϟ΍ ϪΗΩΪΑ ΎϫέΎμΘϧ΍ ϯήϧ ϦΤϧ Ύϫϭ ..˯ΎδϨϟ΍ ΫΎΨϓ΄Α
.. ϢϜΑ
..ϢϜϟ Ύ˱ΌϴϨϫ
ϑ΍ήσ΃ Ϧϣ ϻ· ΔΌϨϬΘϟ΍ ϖΤΘδϳ ϻ ΍άϬϓ ..ϞϳϮσ ϞϳϮσ Ϧϣί άϨϣϭ ..ϕΪμΑ Ϛόϣ ϒϘϳ Ϧϣ ΪΠΗ ϥ΃ Ύϣ΃
.. ϦϴΘϔθϟ΍
. ϥΎΘδϔϟ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ Φϣ ϦϴΑ ΔϴϟΪΠϟ΍ Δϗϼόϟ΍ Ϧϋ ..Ύ˱ γέΩ ϲϨΘϤϠϋ ΪϘϟ

ϲϟΎΘϟ΍ έϮμΗ΃ ϲϨϧΈϓ έΎμϧ ϡΎ ϴϟϭ ϝΎϘϣ Ϧϣ ϪΘδΒΘϗ΍ ΎϤϣ ϲϟΎΘϧ ϰϠϋ ϙΩέ έϮτγ ϪΑ Εϸϣ Ύϣ ϖϓϭ ϭ
ϞΤϟ΍ νήϓ ϭ ΎϨϋ ϲγΎϴδϟ΍ ωΎϓΪϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϠϤΤϟ΍ ΔϤϬϣ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· ϝϮΣ ϻ΍Άγ ϡΎϴϟϭ Ρήσ ΎϣΪϨϋ
Δϗέϭ ΓΰϏ Ϧϋ ϢϟΎψϟ΍ έΎμΤϟ΍ ήδϜϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϒϟΎΤΘϟ΍ ϥϷ ˯ϲθϟ΍ ξόΑ ΖΑήϐΘγ΍ ΎϨΘϟϭΪϟ ϲγΎϴδϟ΍
ϭ ΔϟΩΎόϟ΍ ΎϨΘϴπϘϟ ξϳήϋ ϲϟϭΩ Ϊϴϳ΄Η ΐδϜϟ ϰϠϴ΋΍ήγϹ΍ ΐϧΎΠϟ΍ Ϊο ΎϬϴϠϋ ΪϤΘόϧ ΓήϴΒϛ ςϐο
ϦϴϧΎΒϠϐϟ΍ ΎϨΣ· ΎϨόϣ ΔϴϧΎδϧ· ΔϴϤϟΎϋ Δϔϗϭ ϭ ϒσΎόΗ ΎϤϬϨϣ ϝϭϷ΍ ϥΎοήϏ Ϫϴϓ ϱάϟ΍ ϭ έΎμΤϟ΍ ήδϜϟ
ΪθΤϟ΍ ϭ ΓήλΎϨϤϟ΍ ΕϼϤΣ ϝϼΧ Ϧϣ ϪΗΪϧΎδϣ ϭ ϲϨϴτδϠϔϟ΍ ΐόθϟ΍ ϕϮϘΤΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ Ϯϫ ϲϧΎΜϟ΍ ϭ
ΎϬΗΪϧΎγ ΎϣΪϨϋ νέϷ΍ ωΎϘλ ϲϓ ΏϮόη ΕέήΤΗ Ύϣ ΍ήϴΜϜϓ ϪϗϮϘΣ ΔϓΎϛ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ Ϊϴϳ΄Θ˰ϟ΍ ϭ
ϯήΧ΃ ΏϮόη
"έΎΒΠϟ΍ ΓΰϏ ΐόη Ϧϋ έΎΒΠϟ΍ Ϛϓ ϙέΎΒϣ Ύϳ " έΎόθϟ ϡΎϴϟϭ ΥϷ΍ ΪϳΩήΗ ϝϮΣ ϪΗήϛΫ Ύϣ ϕΪμΑ έΪϗ΃
!!!!! ϲΒόη Ϧϋ έΎμΤϟ΍ ϙέΎΒϣ Ϛϓ ϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ϪϧϷ
ϭήΑ) ϭ (α΃ ϱΩ ϲΑ ϭϭήΑ )ϪϧϷ ϙΎϨϫ ϲϘϴγϮϣ ϞϔΣ ΔϳΩ΄Η Ϧϣ ϪόϨϣ ϢΗ Ϫϧ΃ ϰγϷΎΑ ήόη΃ ϭ
ϥ· ϭ ϰΘΣ ϚΘϠ΋Ύϋ ΔϨΑ· ϥ· ήμϣ ϲϓ ΔϳέϮΗΎΘϛΪϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ϧϣ ϪϴϠϋ ΎϧΩϮόΗ Ύϣ ΍άϫ ϭ (ϦϳΎΘδϟΎΑ
ϒϗϮΘΗ Ϣϟ ΔϴδϳέΎΒϟ΍ ΓΰϏ ϲϓ έϮϬη ΔϴϧΎϤΛ ˯ΎπϘϟ Εήτο΍ ϭ ΓΰϏ ϲϓ "ΖϘϠϋ" ΕήϛΫ ΎϤϛ ΖϧΎϛ
Ϧϟ .αΎϤδϳήϜϟ΍ ΩΎϴϋ΃ ϲϓ έϮϔγϮϔϟ΍ ςϗΎδΗ ϰδϨΗ Ϧϟ .ΎϨόϣ ϦϣΎπΘϟ΍ ϭ ΎϨϤϋΩ ϲϓ ΓΪϤϟ΍ ϚϠΗ ϝ΍Ϯσ
ϲΘϟ΍ ΔτθϧϷ΍ ϭ ΏήΤϠϟ ΔπϫΎϨϤϟ΍ Ε΍ήϴδϤϟ΍ ϲϓ ϲϣΎϣϷ΍ ϒμϟ΍ ϭ ϝϭϷ΍ ςΨϟ΍ ϲϓ ΎϬϓϮϗϭ ϰδϨϧ
ϭ ϥϮϧΎΣ ΖϴΑ ϭ βϧϮϳ ϥΎΧ ϲϓ ωέ΍ΰϤϟ΍ ΔϳΎϤΣ ϭ ΔϳήμϨόϟ΍ ΪϴϬΗέΎΑϷ΍ ΔϟϭΩ ΔόσΎϘϤϟ ϮϋΪΗ
. ϢϬΘτθϧ΃ ϲϓ ϢϬΘϛέΎθϣ ϭ ΏϼτϠϟ ΎϬϤϋΩ ϭ ΓΰϏ ϲϓ ΩΎϴμϟ΍
ΓΰϏ ΔϨϳΪϣ Ϧϣ ΐϟΎσ ϲϧ΃ ϲϣϼγ Ϫϟ ΚόΑ΍ ϭ ϪΘϴϨσϭ ϰϠϋ έΎμϧ ϡΎϴϟϭ ήϜη΍ ϭ Ϛϋϭέ Ϧϣ ΉΪϫ
ΓέϮϬϘϤϟ΍
" ΓΰϏ ϲϓ ϖϟΎϋ" ϚϴϜγ ϞϴΒϧ ϱΩΎϓ
ΔόσΎϘϤϠϟ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟ΍ Ώϼτϟ΍ ΔϠϤΣ Ϯπϋ ˬΔόσΎϘϤϟ΍ ΔϠϤΣ ϲϓ ςηΎϧ ϭ ΐΗΎϛ ˬϲόϣΎΟ ΐϟΎσ
ΔϠΘΤϤϟ΍ ϦϴτδϠϓ - ΓΰϏ ΔϨϳΪϣ ˬϞϴ΋΍ήγϹ ΔϴϤϳΩΎϛϷ΍

..ϲϟΎΤϟ΍ ϲΣϼγ ΎϬϠόϠϓ ..ΩέϮϴϴϜϟ΍ Ύϣ΃ ..΍˱ΪΟ ΉΩΎϫ ϲόΒτΑ Ύϧ΃ ..ϞόϔϨϤϟ΍ ϢϠϘϟ΍ ΐΣΎλ Ύϳ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓ
.. Ύ˱ ϤϏήϣ ϻ· ΎϬϴϟ· ωϮΟήϟ΍ Ϊϳέ΃ ϻ Ρϼδϟ΍ Ϧϣ ϯήΧ΃ ω΍Ϯϧ΃ Ϧϣ ΖόΒη ϥ΃ ΪόΑ
..ϲϟΎΘϟ΍ Ϛϟ ϝϮϗ΃ ..ΓΰϏ έΎμΤϟ΍ Ϛϓ ϝϮΣ ϪΑ ΖϠπϔΗ Ύϣ Ύϣ΃
ϥΎϣέϮϨϟ ϻ˱ Ϯλϭ ϲϟϭΪϟ΍ ϒϟΎΤΘϟ΍ ϦϴΑ κϴΒΨΘϟ΍ ϢΠΣ ϯήΘϟ ήϴΧϷ΍ ϊτϘϤϟ΍ ϲϓ Ζϧ΃ ϪΘΒΘϛ Ύϣ ΃ήϗ΍
.. ήμϣ ΔϳέϮΗΎΘϜϳΩϭ ϙέΎΒϤΑ ˯˱ ΎϬΘϧ΍ϭ ..ϡΎϴϟϭϭ
..ϪϗϼΧ΃ ϞΒϧϭ ϪϗΪλϭ Ϫϓήηϭ ϪΘϋΎϨΘϗ΍ ..ϚΑ ϞμΘϳ ϥ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ϚϟάΑ ϡΎϗ ΍˱ΪϳΪΤΗ ..ϪΒΟ΍ϮΑ ϡΎϗ ϡΎϴϟϭ
ΎϤϛ - Ϣϴϟϭ ϥϷ ..ΪϳΪΟ Ϧϣ ΎϬϠόϔϴγϭ ϚϟΫ Ϟόϓ ..ΓΰϏ ϞΟ΃ Ϧϣ νΎϔΘϧϼϟ ϪΘόϓΩ ΎϬϠϛ ..Ϫϔϛ ΔϓΎψϧϭ
ϻ ...ϦϴϠϳ ϻ ..ΔϴπϘΑ Ϧϣ΁ ΍Ϋ· ΔϳΎϬϨϟ΍ ϰϟ· ΐϫάϳ ..Δϴ΋ΪΒϤϟ΍ Ϫϔϗ΍Ϯϣ ϲϓ ϱέΎΤΘϧ΍ ϥΎδϧ· - ϪϨϋ ϝϮϗ΃
.. ϪϴϠϋ ϑΎΧ΃ ϞΑ ..ϪϗΪλ΃ Ύ˱Όϴη ϝΎϗ ΍Ϋ· ..ϪΑ ΐϋϼΘϟ΍ ϰϠϋ ΅ήΠϳ ΪΣ΃

..ΰϴΘΒϳήΘγ ˰ϟ΍ ήμϋ ϲϓ ϝΎπϨϟ΍ ΔϓΎϘΛ Ϛϟ Ύ˱ΌϴϨϫ