PERKEMBANGAN KANAK-KANAK EDU 3102 KOLEKSI SOALAN-SOALAN ULANGKAJI

EDU 3102

BAHAGIAN A
1.

Fitrah manusia merujuk kepada (A) (B) (C) (D) kesempurnaan kendiri kemampuan intelek, rohani dan jasmani menyelesaikan segala rintangan yang dihadapi perkembangan kognitif, fizikal dan emosi kendiri

2. Faktor-faktor biologi dan persekitaran memainkan peranan yang signifikan dalam menentukan perbezaan individu. Manakah anatara pernyataan berikut tidak berkaitan? (A) (B) (C) kanak Individu boleh mengawal proses kematangan. Individu mencapai tahap kematangan pada kadar yang berbeza. Faktor persekitaran akan semakin mempengaruhi kanakapabila usia mereka meningkat.

(D) Faktor baka mempengaruhi sebahagian besar proses perkembangan kanak-kanak. 3. Kenyataan manakah yang berikut menerangkan perkembangan motor kanakkanak? (A) Perkembangan motor dikuasai oleh perkembangan neurologikal. (B) (C) (D) latihan otak. Perkembangan kognitif mendahului perkembangan motor. Penguasaan kemahiran motor disebabkan oleh kombinasi perkembangan fizikal, pembelajaran dan motivasi. Perkembangan motor dikuasai oleh pengalaman seperti jasmani merangsang pembentukan litar neural dalam

4. Sistem mikro, meso dan makro adalah bahagian-bahagian yang terdapat dalam salah satu daripada teori yang berikut. (A) (B) (C) (D) Teori Psikoanalitik Erikson Teori Pembelajaran Sosial Bandura Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky Teori Sistem Ekologikal Bronfenbrenner
2

EDU 3102

5. • •

Memberi respons apabila namanya dipanggi Menggerakkan kepala dan mata apabila mendengar suara Mengeluarkan bunyi (babbling) apabila melihat orang lain Tujuan utama bayi bertindak sedemikian adalah kerana (A) (B) (C) (D) sensitif dengan persekitaran. melatih menyebut perkataan. menarik perhatian orang lain. ingin memenuhi keperluan fisiologi.

6.

Perkembangan sosio-emosi kanak-kanak dianggap prasyarat kepada perkembangan kognitif.

Perkara penting dalam perkembangan sosio-emosi kanak-kanak adalah I. II. III. IV. V. (A) (B) (C) (D) 7. pandangan kendiri kebolehan menaakul pengawalan perasaannya perhubungan antara kanak-kanak itu sendiri perhubungan antara kanak-kanak dengan orang dewasa

I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, II, IV dan V sahaja I, III, IV dan V sahaja

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan personaliti seseorang individu ialah I. II. III. IV. pemakanan pengaruh sekolah hobi dan kegemaran suasana fizikal dalam bilik darjah
3

II. II dan III sahaja I. lembam dan hiperaktif Sindrom Down dan autistik masalah pertuturan dan terencat akal minima palsi serebral dan terencat akal yang serius . III dan V sahaja 9. IV dan V sahaja I. Masalah Fifi ini berterusan hingga Fifi memasuki tahun dua dan dia masih tidak dapat menguasai bunyi perkataan. III dan IV sahaja I. Secara fizikalnya. Semasa di tahun satu. IV. III. IV dan V sahaja II. pendidikan V. boleh dididik jika mereka mampu mengurus diri sendiri memerlukan program pendidkan yang dirancang khas mereka memerlukan rancangan pengajaran berkumpulan yang disediakan oleh guru dianggap boleh diajar dan boleh mendapat manfaat formal cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar seperti murid normal untuk III. (A) (B) (C) (D) 8.EDU 3102 V. IV dan V sahaja Konsep “keperluan khas” merujuk kepada kanak-kanak yang I. Fifi telah mula diajar dengan kemahiran membaca. Guru kelas Fifi mendapati Fifi mengalami kesukaran menguasai kemahiran tersebut. III dan V sahaja II. II. Kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang boleh dididik di sekolah normal adalah seperti berikut kecuali kanak-kanak dalam kategori (A) (B) (C) (D) 10. membaca 4 atau menulis. (A) (B) (C) (D) I. II. II dan V sahaja I. mengeja. suasana harmoni dalam keluarga I. Fifi merupakan seorang kanak-kanak yang aktif dan tidak memperllihatkan kesukaran dalam aktiviti hariannya.

EDU 3102

Kenyataan di atas menunjukkan bahawa Fifi adalah seorang kanakkanak berkeperluan khas dalam golongan (A) (B) (C) (D) 11. spastik hiperaktif disleksia terencat akal serius

Ciri utama fitrah manusia ialah (A) (B) (C) (D) bersemangat, estetika, kebendaan ingin tahu, malu, takut dan berpotensi ketuhanan, kebendaan dan kesedaran kewujudan, keajaiban dan keunggulan

12. Kanak-kanak adalah berbeza daripada segi fizikal, kognitif, sosial, emosi dan psikomotor. Guru boleh melayani perbezaan individu dengan mengambil langkah-langkah berikut: I. II. III. IV. V. jenis (A) (B) (C) (D) aktiviti pengayaan dan pemulihan menyediakan set induksi yang menarik dan berkesan memberi perhatian dan layanan individu yang sama rata berempati dengan pelajar dan berusaha untuk membantu mereka memastikan ada keseragaman dalam menggunakan penilaian

I dan IV sahaja IV dan V sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja

13. Amin berusia 11 tahun dan berkebolehan untuk bermain alat muzik dengan baik. Ibu bapanya menyedari bahawa minat dan kebolehannya dalam bidang ini amat memberangsangkan kerana pada peringkat ini (A) perkembangan potensinya berkembang
5

EDU 3102

(B) (C) maksimum

koordinasi pendengaran dan psikomotornya bertambah baik kematangan otot dan fizikalnya telah mencapai tahap yang

(D) pendengarannya bertambah baik dan dia boleh membezakan bunyibunyi yang berlainan 14. Pertumbuhan dan perkembangan manusia berlaku mengikut prinsipprinsip berikut kecuali (A) (B) (C) (D) kepala ke kaki kadar yang sama konkrit ke abstrak arah tangan ke tepi

15. Guru sering kali menghadapi masalah murid-murid yang berbeza dari segi kognitif. Faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan keupayaan kognitif ialah I. II. III. IV. (A) (B) (C) (D) amalan pemakanan kecekapan berbahasa pengaruh sosio-ekonomi keluarga baka yang diwarisi daripada ibu bapa

I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

16. Menurut Erik Erikson, kanak-kanak melalui siri perkembangan sosioemosi yang tertentu. Antara berikut, peringkat dan kategori umur manakah yang betul? (A) (B) (C) (D) Inisiatif lawan Perasaan Salah – 18 bulan hingga 3 tahun Industri lawan Perasaan Rendah – 3 tahun hingga 6 tahun Autonomi lawan Malu dan Keraguan – 6 tahun hingga 12 tahun Identiti lawan Perasaan Serba Salah – peringkat remaja

17. Cikgu Jefri mempunyai personaliti yang sihat. Apa maksud personaliti?
6

EDU 3102

(A) (B) (C) (D) 18.

Merangkumi aspek fizikal Membawa erti yang sama dengan watak Mewakili keseluruhan corak tingkah laku manusia Mewakili sesuatu yang kita warisi daripada ibu bapa

Kanak-kanak berkeperluan khas bermaksud kanak-kanak yang (A) (B) (C) (D) cacat anggota sahaja hilang keupayaan mental tidak mempunyai risiko gagal dalam pelajaran kanak-kanak yang mempunyai kecacatan mengikut definisi atau undang-undang sesebuah negara

akta

19. Situasi manakah yang sesuai menjelaskan konsep kanak-kanak berkeperluan khas? (A) kecacatan dan mahir (B) Mei Ling tergolong dalam kategori disleksia. Dia mengalami neurologi tetapi mempunyai kelebihan intelek yang luas menyelesaikan jigsaw puzzle. Adi Putra tergolong dalam kategori pintar cerdas. Dia menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik.

(C) Muthu tergolong dalam kategori autisme. Dia mengalami kekeliruan memahami hala kiri dan kanan, bawah dan atas, kebalikan huruf atau nombor tertentu. (D) Disorder mentalnya. Anne tergolong dalam kategori Attention Deficit Hyperactive (ADHD). Usia kronologinya tidak sama dengan usia

20. Pelajar lembam didefinisikan sebagai pelajar yang gagal melaksanakan kerja normal sekolah. Manakah antara berikut menunjukkan guru gagal membantu pelajar lembam? (A) (B) (C) (D) Gunakan bahasa mudah. Menyediakan bahan bacaan yang bersaiz besar Memberikan tugasan yang sesuai dengan tahap kognitif pelajar Menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif

7

Malah kadang kala keterlaluan dalam pergerakan fizikal dan tidak boleh diam. Semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. bakat dan pelbagai kecerdasan 22.EDU 3102 21. Pernyataan berikut yang manakah paling tepat menggambarkan fitrah kejadian manusia? (A) (B) (C) Manusia adalah “Tuhan” bagi alam semesta Manusia mampu menyelesaikan segala masalah Manusia merupakan kejadian alam yang sempurna (D) Manusia mempunyai sifat. perubahan jasmani individu baka dan persekitaran kanak-kanak genetik keluarga dan sosial masyarakat genetik keluarga dan pertumbuhan otak kanak-kanak Dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Ahmad sering kali tidak dapat menyiapkan sesuatu tugasan yang diberikan dan sentiasa memerlukan penyeliaan daripada guru yang mengajar. tabiat. Ahmad merupakan seorang murid tahun dua. Ahmad juga sering mengganggu murid-murid lain dan menyatakan sesuatu tanpa berfikir. oleh Proses perkembangan biologi seseorang kanak-kanak dipengaruhi (A) (B) (C) (D) tersebut 23. kanak-kanak sudah boleh menggunakan skema-skema fizikal yang mudah pada peringkat (A) (B) (C) (D) pra-operasi sensori motor / deria operasi formal operasi konkrit 24. Selain itu. Kenyataan di atas menunjukkan bahawa Ahmad adalah seorang kanak-kanak berkeperluan khas dalam golongan (A) (B) Disleksia Hiperaktif 8 .

• • • Peringkat moral peribadi Peringkat moral heteronomus Peringkat moral transisi Peringkat moral autonomus Cenderung untuk membuat tugas yang terbaik dan lebih sempurna Berusaha memperbaiki kesilapan diri dan memuaskan kehendak diri Mula memikirkan cara untuk berbakti kepada orang yang tidak berkemampuan Berdasarkan Hierarki Keperluan Manusia Abraham Maslow (1970). fisiologi keselamatan penghargaan kendiri penyempurnaan kendiri Menurut Piaget. yang manakah bukan faktor yang mempengaruhi proses pemikiran individu? 9 .EDU 3102 (C) (D) Attention-Deficit Strange-Situation 25. Antara berikut. Menurut teori perkembangan moral Kohlberg penaakulan moral berkait rapat dengan perkembangan kognitif seseorang individu. Guru boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat kanakkanak dengan (A) (B) (C) (D) menggunakan scaffolding menggalakkan kanak-kanak bercakap sendiri menggalakkan kanak-kanak untuk bertanya soalan luangkan masa untuk mendengar percakapan kanak-kanak 26. Kenyataan berikut adalah peringkat penaakulan moral Kohlberg kecuali (A) (B) (C) (D) 27. proses pemikiran berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga mencapai kematangan. ciri-ciri di atas terdapat dalam peringkat keperluan (A) (B) (C) (D) 28.

Jenis-jenis helah bela diri yang dikemukakan oleh Sigmund Freud ialah I. • • • Teori Psikoanalitik Erikson Teori Kecerdasan Triarchic Teori Perkembangan Kognitif Teori Pembelajaran Sosial Bandura Tahap 1 : Pra-Konvensional Tahap 2 : Konvensional Tahap 3 : Pos-Konvensional Tahap-tahap perkembangan moral seseorang individu seperti di atas merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh (A) (B) (C) (D) Jean Piaget Erik H. pengetahuan sedia ada dan persekitaran kontekstual yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Kecerdasan pemikiran dan tingkah laku individu terdiri daripada tiga aspek iaitu proses kognitif. III. Helah Bela-Diri atau Defense Mechanism yang dikemukakan oleh Sigmund Freud adalah usaha secara kebiasaan atau tidak sedar dilakukan oleh individiu apabila berasa terancam. Erikson Noam Chomsky Lawrence Kohlberg 31. Ciri-ciri di atas adalah berdasarkan (A) (B) (C) (D) 30. resepsi projeksi kepasifan 10 . II.EDU 3102 (A) (B) (C) (D) Keseimbangan Kematangan fizikal Pengalaman sosial Interaksi individu dengan persekitaran 29.

IV dan V sahaja Lemah dalam ejaan Masalah yang diwarisi Membaca secara perlahan Mencampur-adukkan perkataan yang berbunyi sama Kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran di atas merupakan kanak-kanak daripada golongan yang bermasalah dari segi (A) (B) (C) (D) 33. 11 . II dan III sahaja I. • • • • rasionalisasi pemindahan I. V. IV dan V sahaja III. III dan V sahaja II.EDU 3102 IV. Selain itu. Disleksia Attention Deficit Masalah Pertuturan Muscular Dystrophy Konsep “Pendidikan Inklusif” merujuk kepada pendidikan khas kepada kanak-kanak yang mempunyai pembelajaran di sekolah khas kanak-kanak berkeperluan khas yang dimasukkan ke dalam pendidikan kanak-kanak biasa pendidikan yang diberi secara percuma kepada kanak-kanak mempunyai masalah kesihatan kanak-kanak istimewa yang ditempatkan di dalam sekolah khas tujuan pendidikan yang lebih baik (A) masalah (B) (C) yang (D) bagi 34. Siti pelajar tahun tiga di sebuah sekolah awam. (A) (B) (C) (D) 32. Siti juga mempunyai kebolehan yang tinggi dan cepat belajar jika dibandingkan dengan rakan sebayanya. Siti merupakan pelajar yang sentiasa menunjukkan keinginan untuk mengetahui sesuatu yang lebih daripada rakan-rakan dalam kelasnya.

• • • • kurikulum tersembunyi pembimbing rakan sebaya budaya sekolah penyayang pembinaan modal insan Ali berumur 8 tahun Ali kanak-kanak lelaki Ali aktif dalam kegiatan di luar bilik darjah Ali lebih rendah berbading kanak-kanak perempuan yang sebayanya Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk dilaksanakan guru untuk Ali ialah (A) (B) (C) (D) membaca buku cerita yang menarik melaksanakan aktiviti ceramah dan kaunseling menyediakan aktiviti-aktiviti yang lasak di padang menjalankan aktiviti-aktiviti permainan untuk perkembangan otot oleh halus 12 . Selain daripada di rumah.EDU 3102 Siti Program-program yang boleh diambil oleh guru-guru untuk membantu dalam pembelajaran adalah seperti berikut kecuali (A) (B) (C) (D) pengayaan pemecutan pengasingan penggabungan 35. pembentukan personaliti dalam kalangan kanakkanak di sekolah boleh berlaku melalui faktor-faktor berikut kecuali (A) (B) (C) (D) 37. “asimilasi” dan “akomodasi” ialah proses perkembangan kognitif individu yang dikemukakan oleh (A) (B) (C) (D) Jean Piaget Erik H. Konsep “adaptasi”. Erikson Naom Chomsky Lawrence Kohlberg 36.

Pilih susunan peringkat-peringkat perkembangan fizikal individu yang tepat. Penglibatan ibu bapa di dalam aktiviti kanak-kanak di sekolah boleh memberi sokongan yang membantu kemajuan akademik kanak-kanak. V. (A) Manusia umpama “Tuhan” bagi semesta alam 13 .EDU 3102 38. III I. IV V. II. III. IV. V. II. Ciri Teori Sistem Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1989) di atas adalah terkandung dalam (A) (B) (C) (D) ekosistem mikrosistem mesosistem makrosistem 40. IV. III. IV. I. (A) (B) (C) (D) bayi fetal zigot embrio pembenihan II. Fasa pembenihan dalam peringkat pranatal menunjukkan ciri-ciri berikut kecuali (A) (B) (C) (D) proses mitosis berlaku zigot bergerak ke rahim organ utama bertambah saiz zigot membentuk 23 kromosom 39. III. II. V. Pernyataan yang manakah di bawah ini yang paling tepat menggambarkan fitrah kejadian manusia. II. V I. I 41. IV. III. IV.

14 .EDU 3102 (B) (C) Manusia berupaya mengatasi semua masalah Manusia merupakan kejadian alam yang sempurna (D) Manusia mempunyai sifat. Ciri Teori Sistem Ekologi oleh Urie Bronfenbrenner (1989) di atas adalah terkandung dalam (A) (B) (C) (D) ekosistem mikrosistem mesosistem makrosistem 44. tabiat. pihak sekolah dan jiran tetangga membantu perkembangan sosial kanak-kanak. Interaksi antara kanak-kanak dengan ibu bapa. bakat dan pelbagai kecerdasan 42. Suzana ialah kanak-kanak berusia 10 tahun dan mempunyai kebolehan bermain alat muzik dengan baik. Cikgu Z telah menjalankan aktiviti-aktiviti melukis dan bermain alat muzik dengan murid-murid di kelasnya. Aktiviti-aktiviti ini dpat menambahbaikkan kemahiran-kemahiran psikomotor yang sedia ada. oleh Proses perkembangan biologi seseorang kanak-kanak dipengaruhi (A) (B) (C) (D) perubahan fizikal kanak-kanak baka dan persekitaran kanak-kanak genetik keluarga dan sosial masyarakat genetik keluarga dan pertumbuhan otak kanak-kanak tersebut 43. Ibu bapanya peka terhadap keupayaan Suzana ini kerana pada tahap ini (A) potensi beliau sedang berkembang (B) koordinasi kemahiran mendengar dan kebolehan psikomotor semakin baik (C) kebolehan mendengarnya telah bertambah tajam dan berupaya membezakan bunyi (D) beliau telah mencapai tahap perkembangan otot dan kematangan fizikal yang maksimum 45.

apakah tindakan yang paling wajar bagi menolongnya. dia tidak pernah dipilih bermain. Keadaan ini menimbulkan rasa kurang senang pada dirinya. (A) sebaya (B) (C) dalam (D) 48. Mereka dilahirkan dengan Language Acquistion Deficit (LAD). membenarkannya menjauhi dirinya daripada ahli-ahli kumpulan itu memujuknya mengambil bahagian dalam gerak kerja kumpulan menolongnya membina kemahiran-kemahiran yang diperlukan kumpulan sebayanya menggalakkan bercampur gaul dengan rakan-rakan yang sama ketinggiannya Mengikut Naom Chomsky (1957). Pernyataan berikut yang manakah benar mengenai teori Chomsky? (A) Pengaruh ibu bapa dan guru penting dalam perkembangan bahasa kanak-kanak (B) Keluarga dan persekitaran mempunyai pengaruh kuat ke atas kemahiran bahasa (C) Ibu bapa dari golongan profesional menyediakan persekitaran untuk perkembangan bahasa yang lebih baik 15 . Setiap kali diadakan pertandingan sukan dalam kalangan rakan-rakan sebaya. Gopi merupakan murid yang paling rendah dalam kelasnya. kanak-kanak kurang mampu belajar peraturan dan organisasi ayat secara langsung. peringkatperingkat perkembangan kanak-kanak berdasarkan peringkat berikut kecuali (A) (B) (C) (D) Peringkat oral (lahir hingga setahun) Peringkat kubul (dua hingga tiga tahun) Peringkat latency (enam hingga baligh) Peringkat genital (selepas baligh hingga dewasa) 47. Sebagai guru. Bayi (lahir hingga 2 tahun) Awal kanak-kanak (2 – 6 tahun) Kanak-kanak (7-12 tahun) Awal remaja (12 – 15 tahun) Mengikut kefahaman psikoanalisis Sigmund Freud (1961).EDU 3102 Pada peringkat perkembangan fizikal manakah aktiviti ini berlaku? (A) (B) (C) (D) 46.

perkembangan emosi manusia adalah berkaitan rapat perkembangan fizikal Menurut Erik Erikson. Teori Perkembangan Emosi Freud menyatakan bahawa personaliti manusia mempengaruhi perkembangan emosi (A) manusia (B) perkembangan emosi manusia tiada kaitan dengan perkembangan fizikal (C) perkembangan emosi dan personaliti adalah mengikut pertambahan umur manusia (D) dengan 50. (A) (B) (C) (D) Identiti lawan Kekeliruan – 12 tahun hingga 18 tahun Autonomi lawan Keraguan – 6 tahun hingga 12 tahun Inisiatif lawan Rasa Bersalah – 1 tahun hingga 3 tahun Industri lawan Rasa Rendah Diri – 3 tahun hingga 6 tahun 51. kanak-kanak melalui peringkat-peringkat perkembangan psikososial mengikut tahap perkembangan umur. Apakah cara yang sesuai dilakukan oleh guru apabila berdepan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah ketidakpercayaan semenjak kecil? (A) (B) (C) (D) 52.EDU 3102 (D) Kanak-kanak mempunyai kebolehan untuk mengesan tatabahasa dan penggunaan bahasa secara semulajadi 49. menetapkan rutin bilik darjah memenuhi keperluan fisiiologi kanak-kanak tersebut melantik kanak-kanak tersebut sebagai ketua darjah menggalak kanak-kanak tersebut bersaing dengan murid lain Berikut adalah implikasi pemkembangan sosio-emosi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran kecuali Guru meminta murid menerangkan perspektif orang lain sesuatu situasi Guru membantu pelajar menilai permasalahan yang sedang hadapi dan yang akan mereka hadapi (A) terhadap (B) mereka (C) Guru menggunakan strategi bercerita dan melakukan pembentangan di dalam kelas menggalakkan mereka menggunakan bahasa dan berkomunikasi 16 .

EDU 3102 (D) lain Guru mempastikan murid saling mendengar antara satu sama semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran 53. • • • cara berfikir individu yang kritis dan kreatif tingkah laku individu yang kukuh dan stabil ciri-ciri individu seperti persepsi. kecerdasan dan motivasi ciri-ciri yang agak kukuh seperti personaliti introvert dan ekstrovert Cikgu Ahmad mendapati Budi mempunyai ciri-ciri berikut: Sangat mahir dalam matematik Sering hidup dalam dunia sendiri Kurang bercakap Budi mengalami masalah (A) (B) (C) Autisme Disleksia Sindrom Down 17 . Trait membawa maksud (A) (B) (C) (D) 56. Seseorang yang mempunyai konsep kendiri positif akan sentiasa dalam keadaan berikut kecuali (A) (B) usahanya (C) diberikan (D) 54. berani mengingkari arahan guru menujukkan kreativiti yang maksima dalam sebarang daya mempunyai motivasi yang tinggi terhadap tugasan yang berani mencuba walaupun tidak pasti jawapannya yang sebenar Watak personaliti seseorang paling dipengaruhi oleh faktor berikut. (A) (B) (C) pengaruh media pengaruh rakan sebaya kualiti asuhan sewaktu kecilnya pengaruh ibu bapa dan peranan guru khasnya di sekolah (D) rendah 55. Personaliti terdiri daripada dua aspek yang utama iaitu “watak” dan “trait”. nilai.

suka bercakap suka menconteng tumpuan perhatian singkat sering tidak hadir ke sekolah Punca berlakunya Sindrom Down ialah (A) (B) (C) (D) kecacatan neurologi kerosakan pada sistem saraf pusat kelebihan satu kromosom dalam sel kandungan biokimia berlebihan dalam badan 59. Antara tingkah laku berikut.EDU 3102 (D) Cerebral Palsy 57. yang manakah menunjukkan ciri kanakkanak bermasalah pembelajaran? (A) (B) (C) (D) 58. • • • • Cikgu Hamid mengambil tindakan berikut ke atas Mimi dalam kelas: Tempatkan dia di sudut yang senyap dan berhampiran dengan tempat duduk guru Sering menegur dan memberi motivasi kepadanya Banyak memberi peluang kepadanya untuk mengambil bahagian dalam aktiviti kelas Memberi tugasan yang mudah kepadanya Mengapakah Cikgu Hamid bertindak demikian? (A) (B) (C) (D) 60. kanak (B) sistem memberi peluang kepada ibu bapa untuk bekerjasama dalam pendidikan kanak-kanak biasa 18 lembam terencat akal bermasalah pendengaran ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Tujuan utama pendidikan inklusif adalah untuk (A) memberi peluang pendidikan yang menyeluruh kepada kanak- .

bersama jiran. Antara penyataan berikut. semua pengalaman seseorang individu akan hadapi di rumah. yang manakah pernyataan yang tepat berdasarkan kenyataan di atas? 19 . Baka merujuk kepada (A) (B) (C) (D) ciri-ciri fizikal pada seseorang individu. ciri-ciri biologi. Antara berikut yang manakah bukan aspek dalam potensi perkembangan manusia? (A) (B) (C) (D) 62. Piaget mengenalpasti empat faktor yang saling berkait yang boleh mempengaruhi proses pemikiran individu. bidang yang mengkaji perkembangan fizikal dan persekitaran dalam perkembangan individu. 63. Peringkat prenatal ialah selama 9 bulan dan terbahagi kepada tiga fasa. sekolah dan masyarakat di mana dia berada.EDU 3102 (C) mewajibkan ibu bapa kanak-kanak bekeperluan khas memberi pendidikan menyeluruh kepada anak mereka (D) memberi peluang kepada kanak-kanak berkeperluan khas mendapat pendidikan yang menyeluruh seperti kanak-kanak biasa 61. Perkembangan sosial Perkembangan emosi Perkembangan sahsiah Perkembangan jasmani Baka adalah salah satu faktor perkembangan kanak-kanak. Antara berikut yang manakah yang bukan fasa-fasa prenatal? (A) (B) (C) (D) Pembenihan Kelahiran Embrio Fetal 64. atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibubapa kepada anak-anaknya.

III. Keseimbangan Kematangan biologi Interaksi individu dengan persekitaran Pengalaman sosial I dan II I. kepuasan belajar. II. penghormatan . 67. III. Kategori Kanak-Kanak Berkeperluan Khas kecuali (A) (B) (C) (D) Masalah kecacatan fizikal Masalah penglihatan Masalah pendengaran Masalah sakit mulut 69. fizikal dan emosi. yang manakah contoh perkembangan emosi yang positif? (A) cinta . intonasi dan ambivert 66. kepuasan dalam bersukan (C) hormati diri sendiri. bertanggungjawab (B) cinta. (A) (B) (C) (D) 65. IV I. introvert dan ambivia Ekstrovett. IV I.EDU 3102 I. introvert dan ambivert Ekstravaganza. kepuasan . kebanggaan . III dan IV Teori psikososial Erikson adalah berdasarkan prinsip-prinsip berikut kecuali (A) setiap individu mempunyai keperluan asas yang sama (B) perkembangan individu mengikut tahap-tahap tertentu (C) kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya (D) individu bergantung pada diri sendiri tanpa bantuan orang lain Antara berikut. Baka mempengaruhi perbezaan individu daripada aspek kognitif. introvett dan ambivia Ekstravaganza. sanjungan kepada orang lain (D) bertanggungjawab kepada tugas dan keluarga Antara yang berikut manakah jenis personaliti menurut Carl Jung? (A) (B) (C) (D) Ekstrovert. II. sanjungan . 20 . III. keyakinan . IV. 68.

penggunaan otot-otot halus dan kebolehan bersosial. “Setiap individu berbeza dari segi biologi dan genetik. SPERM A ZIGOT 71. OVUM EMBRIO FETAL BAYI Gambarajah di atas menerangkan (A) proses meiosis (B) proses mitosis 21 . perkembangan bahasa yang cepat.EDU 3102 Penyataan berikut menerangkan tentang (A) fitrah kejadian manusia mengikut perspektif agama (B) fitrah kejadian manusia mengikut perspektif biologi (C) fitrah kejadian manusia dan kaitannya dengan potensi (D) perkembangan rohani 70. Penyataan berikut menerangkan tentang (A) peringkat bayi (B) peringkat awal kanak-kanak (C) peringkat kanak-kanak (D) peringkat awal remaja 72.“ Teori tersebut dikemukakan oleh : (A) Jean Piaget (B) Vladimir Lenin (C) Dobzhansky (D) Bronfenbrenner Dapat bermain menggunakan imaginasi.

hina atau rendah diri dan sebagainya. Ketawa menunjukkan kita gembira. proses persenyawaan proses pembentukan bayi Proses persenyawaan berlaku apabila (A) sperma bapa bersatu dengan ovum ibu (B) zigot membahagi dua dan setiap bahagian melalui pembahagian sel (C) setiap ovum mencapai tahap kematangan setiap 28 hari di dalam ovari (D) ovum ibu bergabung dengan sperma bapa di bahagian atas tiub falopio bersebelahan dengan ovari Pada peringkat awal kanak-kanak iaitu pada umur 2 – 6 tahun. (A) Guru hendaklah membantu kanak-kanak setakat mana yang perlu dan elakkan daripada membanding antara kanak-kanak kerana mereka berkembang pada tahap yang berbeza (B) Guru boleh merancang aktiviti seperti ceramah dan kaunseling (C) Kanak-kanak hendaklah diberi kesedaran tentang gaya hidup sihat terutamanya dari segi pemakanan.EDU 3102 (C) (D) 73. egosentrik kanak-kanak mula luput secara beransuransur. 76. 22 . pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas guru hendaklah seperti berikut. Ketawa boleh menghapuskan perasaan runsing . Siapakah yang mempelopori perspektif ini? (A) Ivan Pavlov (B) Naom Chomsky (C) Skinner (D) Thorndike Pada peringkat ini. 77. Peringkat apakah yang dimaksudkan dalam pernyataan ini? (A) Peringkat Operasi Formal (B) Peringkat sensori motor (C) Peringkat pra operasi (D) Peringkat Operasi Konkrit Emosi manusia adalah satu fenomena khas. Antara berikut. senaman. 75. marah . dan mengelakkan aktiviti negatif seperti merokok dan mengambil dadah (D) Guru hendaklah merancang aktiviti senaman supaya menyeronokkan dan menjadikannya satu aktiviti sosial yang sihat Perspektif Nativis berasaskan kepada teori perkembangan otak yang lebih cenderung melihat perkembangan bahasa berlaku secara dalaman dan diwarisi. dengki . ketawa merupakan salah satu daripada emosi (A) (B) (C) (D) terkawal positif gembira riang 74.

81. sanjungan. negatif II. Kebakaan Pengalaman awal individu Latar belakang sekolah Pengaruh keluarga Peranan media Pemakanan Pengaruh sosiobudaya Penyataan di atas merupakan (A) faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan personaliti (B) peranan guru dalam membentuk personaliti murid (C) konsep kendiri seseorang (D) teori Behaviourisme 82. aktif IV. kebanggaan. dendam. pasif III. Antara berikut yang manakah maksud introspeksi? (A) Emosi ini mempengaruhi kesihatan dan membawa perasaan pesimistik (B) Kaedah perubatan yang digunakan oleh pesakit mental (C) Penyakit yang selalu dialami orang dewasa (D) Satu cara untuk mengenalpasti emosi kendiri Antara berikut. selalu meminta pertolongan IV. positif (A) (B) (C) (D) I dan II sahaja II dan III sahaja I dan IV sahaja II. ibu bapa yang menaruh harapan yang terlalu tinggi kepada anak-anak 23 . Antara berikut. kemerosotan nilai-nilai murni II. penghormatan. murung. pilih faktor yang boleh menyebabkan terbentuknya konsep kendiri yang negatif kepada kanak-kanak. pengaruh persekitaran III. keyakinan. yang manakah bukan merupakan peranan guru dalam membentuk perkembangan personaliti murid. kepuasan. (A) Selalu memarahi murid sekiranya membuat kesalahan (B) Menyerahkan bulat-bulat kepada ibu bapa untuk menentukan hala tuju anak-anak mereka (C) Sentiasa memahami tingkah laku murid-murid (D) Tidak mengambil perhatian kepada mereka • • • • • • • 80. III dan IV 79.EDU 3102 78. I. bertanggungjawab dan sebagainya adalah sebahagian daripada emosi? I. Cinta.

85. 86. II dan IV I. II dan IV II. I sahaja I.EDU 3102 (A) (B) (C) (D) 83. I. kasar dan pendek Mata sentiasa berair dan merah Mata sepet dan bentuk muka yang kecil Berbadan gempal dan pendek Badan yang agak bongkok 24 84. Guru boleh menyediakan bahan pembacaan yang mempunyai saiz cetakan yang besar dan sesuai bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan III. II dan III I. Asthma adalah masalah pernafasan yang berlaku apabila tiub bronchial daripada saluran pernafasan kerongkong menjadi sempit (A) (B) (C) (D) I. II dan III Semua di atas Epilepsi adalah (A) kesukaran bergerak kerana tidak dapat mengkoordinasi badan (B) penyakit sawan yang disebabkan oleh masalah neurologi yang menyebabkan kanak-kanak mengeletar (C) kecacatan pada tulang belakang yang boleh menyebabkan kelumpuhan pada bahagian bawah badan (D) kanak-kanak yang anggota badannya tidak sempurna Bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran. III dan IV I. guru haruslah (A) bercakap dengan jelas dan jangan membelakangkan kanak-kanak ini semasa memberi arahan atau semasa mengajar (B) menjerit atau meninggikan suara kepada mereka sekiranya mereka tidak dengar (C) memberi perhatian kepada susunan bilik darjah (D) mengajar mereka di kawasan yang bising Pilih penyataan yang betul. . Masalah pendengaran terbahagi kepada dua iaitu separa pekak dan pekak II. III dan IV • • • • • • Mulut sentiasa terbuka Lidah yang tebal. Kanak-kanak keperluan khas tidak boleh diberi persekolahan dan diajar kerana mereka menyusahkan guru-guru IV.

kecuali (A) (B) (C) (D) 90. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh persekitarannya. kita (A) sentiasa membuat perhitungan atau perbandingan antara kanak-kanak (B) hendaklah mempunyai sikap yang baik dan mempunyai kemahiran bagi membantu kanak-kanak keperluan khas ini (C) boleh berputus asa apabila gagal mendidika kanak-kanak keperluan khas (D) menengking dan menjerit ke arah kanak-kanak apabila gagal mengawal mereka Komponen utama nitrogen dalam DNA adalah seperti berikut. Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh beberapa faktor. nialai-nilai. manusia ada tugas yang perlu dicapai. Berikut merupakan prinsip dalam teori Havighurst. 88. Sebagai seorang guru. Keupayaan menyempurnakan tugas tersebut dengan jayanya akan membawa kebahagian kepada individu. urutan dan pola tertentu. norma dan budaya masyarakat. kecuali (A) (B) (C) (D) 89. Perkembangan individu mengikut jadual waktu yang tetap. Adenina Timina Sitosina Nukleotida Pada setiap peringkat perkembangan.EDU 3102 Pernyataan di atas menerangkan (A) lembam (B) terencat akal (C) autisme (D) Sindrom Down 87. Antaranya termasuklah faktor persekitaran. Apakah faktor yang lain selain daripada faktor tersebut? (A) (B) Rakan sebaya Baka 25 .

Potensi merujuk kepada keupayaan dan kebolehan manusia yang terpendam dalam diri seseorang yang membolehkan manusia berkembang maju ke hadapan. Antara berikut. Menurut Carl Jung terdapat tiga jenis personaliti seseorang individu. yang manakah tidak boleh menghuraikan potensi manusia? (A) (B) (C) (D) Perkembangan intelek Perkembangan rohani Perkembangan kesihatan Perkembangan jasmani 26 . Antara berikut. yang manakah bukan jenis personaliti seseorang individu yang dinyatakan oleh Carl Jung? (A) (B) (C) (D) Ekstrovert Introvert Id Ambivet 92. Perkembangan personaliti individu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut kecuali (A) (B) (C) (D) Latar belakang sekolah Peranan media Baka Haiwan ternakan 93.EDU 3102 (C) (D) Penduduk Iklim 91.

Penyataan diatas menerangkan perkembangan kanak-kanak pada peringkat (A) (B) (C) (D) Peringkat awal kanak-kanak (3-8 tahun) Peringkat kanak-kanak (9-11 tahun) Peringkat awal remaja (12-15 tahun) Peringkat remaja (15-20 tahun) 95. Pada peringkat ini. 27 .2 tahun Umumnya. 98.1 tahun (C) 1-1. pada usia berapakah kanak-kanak tahu bagaimana untuk menggunakan perkataan? (A) 6 bulan (B) 15 bulan (C) 3 tahun (D) 5 tahun Antara yang berikut merupakan komponen yang terdapat dalam emosi kecuali (A) komponen kognitif (B) komponen fisiologikal (C) komponen behavorial (D) komponen psikomotor 97. Pada umur yang berapakah bayi tersebut mula meniru sebarang pergerakan yang dilihat? (A) 4-8 bulan (B) 8 bulan. Mula menjalin hubungan dengan rakan sebaya dan memahami peraturan.EDU 3102 94.5 tahun (D) 1. kanak-kanak akan mula belajar tugas dan aktiviti yang akan digunakan dalam alam dewasa.5. Berdasarkan Teori Perkembangan Kognitif Piaget iaitu semasa berusia 7-11 tahun kanak-kanak mengalami suatu tahap yang dinamakan (A) (B) (C) (D) operasi formal pra operasi operasi konkrit operasi motor 96.

pemikiran dan kecergasaan yang tinggi berbanding beruk jenis yang lain. kognitif dan sosioekonomi individu yang bermula dari peringkat percambahan sehingga ke akhir hayat 28 . yang dimaksudkan dengan Homo sapiens? (A) Beruk yang mempunyai keupayaan. (D) Haiwan daripada golongan mamalia yang mempunyai kemampuan berfikir yang tinggi. penyakit sawan yang disebabkan masalah neurologi menyebabkan kanak-kanak menggeletar. apakah jenis penyakit tersebut? (A) (B) (C) (D) 101. manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens. Mengikut ciri-ciri di atas. 102. Berikut merupakan konsep perkembangan kanak-kanak kecuali (A) Perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi dapat dilihat dari sifat baru yang berlainan dari sifat yang lebih awal (B) Perubahan dalam corak biologi. Apakah faktor yang mempengaruhi personaliti dalam perkembangan kendiri? (A) Rakan sebaya (B) Guru (C) Persekitaran (D) Makanan • • 100. (C) Sebuah spesies primate dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi.EDU 3102 99. Spina bifida Limb deficiencies Cerebral palsy Epilepsi Apakah Secara biologi. (B) Binatang yang melalui proses pembesaran atau pertumbuhan yang luar biasa.

(D) Baka menentukan segala proses pembesaran seoarang kanakkanak. (C) Baka menentukan persamaan antara ibu bapa dengan anak-anaknya. di kalangan ahli dalam satu kumpulan keluarga dari segi sifat-sifat seperti kebolehan . 104. 105. bertahap dan berterusan pada diri manusia bermula semenjak percambahan sel sehingga ke akhir hayat organisma (D) Keadaan dimana manusia mengalami proses pembesaran dan pertumbuhan berdasarkan fitrah kejadian manusia 103. (B) Baka ialah ciri-ciri biologi yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. (C) Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak adalah satu proses yang berlaku secara berterusan. minat dan kawalan emosi. Baka merupakan antara faktor-faktor perkembangan kanak-kanak. Penyataan berikut merupakan prinsip perkembangan kanak-kanak kecuali (A) (B) Proses perkembangan kanak-kanak berlaku secara tertib atau teratur Perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan beransur daripada keadaan umum kepada keadaan spesifik. Kenyataan berikut merupakan fakta prinsip-prinsip perkembangan fizikal kanak-kanak kecuali 29 .EDU 3102 (C) Perubahan yang bersifat kualitatif. Berikut merupakan penerangan bagi faktor baka kecuali (A) Baka merupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. tersusun. (D) Perkembangan kanak-kanak bergantung sepenuhnya kepada persekitaran kanak-kanak tersebut.

Semasa pembesaran. Aspek berbeza berkembang pada tahap yang berbeza. 30 . IV II. Pemakanan III. Arah perkembangan berlaku daripada luar badan dan berterusan ke tengah. kecuali Persekitaran yang melingkunginya. Antara (A) (B) (C) (D) perkembangan kognitif kanak-kanak. IV perkara berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 108. III. seperti rumah dan sekolah sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya pengaruh rakan sebaya pemakanan 109. II. yang manakah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak.6 tahun.EDU 3102 (A) (B) (C) (D) 106. Cita-cita (A) (B) (C) (D) I. kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam perkara berikut kecuali (A) (B) (C) (D) ketinggian berat badan menjadi lebih kuat pertambahan bilangan mata 107. IV I. II. I. yang manakah bukan ciri-ciri yang terdapat dalam perkembangan bahasa kanak-kanak pada peringkat 2. Status sosio-ekonomi IV. Kebolehan bayi bertambah jelas dan spesifik. Antara kenyataan berikut. Baka dan keturunan II. III. Antara perkara berikut. Perkembangan bermula dari kepala dan beransur ke kaki. III I.

Senyuman bayi apabila rasa selesa. (A) (B) (C) (D) Sedih Gembira Takut Rasa bersalah 111. yang manakah merujuk kepada senyuman bayi iaitu senyuman reflektif? (A) (B) (C) (D) Seperti bayi yang tersenyum sewaktu tidur iaitu tanpa rangsangan luar. Boleh bercakap dengan fasih tanpa kesalahan tatabahasa. Berkembang kepada 3-5 patah perkataan. IV I. II. III I. III. kecuali . Seperti bayi yang tersenyum ketika dibelai. Sejak dari lahir lagi bayi sudah mempunyai berbagai jenis emosi. IV II. II. II. Antara pernyataan berikut. III. selamat dan disayangi.. Berikut merupakan emosi yang ada pada bayi pada enam bulan pertama. Berikut merupakan konsep kendiri yang diberikan oleh beberapa golongan yang terlibat aktif dalam Perkembangan Kanak-Kanak kecuali 31 . 112.EDU 3102 (A) (B) (C) (D) 110. IV Peluang untuk perlekatan Situasi keluarga Pengalaman kanak-kanak Kualiti asuhan 113. Senyuman bayi apabila diusik. Menggunakan gaya bahasa yang salah Sifat egosentrik masih menguasai kanak-kanak pada peringkat ini. IV. III. Yang manakah antara faktor-faktor yang mempengaruhi perlekatan dalam perkembangan sosio-emosi kanak-kanak? I. (A) (B) (C) (D) I.

cara bertindak. masyarakat dan persekitaran 114.EDU 3102 (A) Kendiri merupakan pengangan hidup seseorang berdasarkan cara pemikiran individu (B) Satu organisasi atau aturan persepsi yang konsisten yang dilihat sebagai “aku”. kewangan dan kemewahan. 32 . (B) (C) Gaya berjalan. Introvet mempunyai ciri individu uan pasif. cermat. beradap. (A) (B) Lebih menumpukan kepada aspek dalaman. reflekstif dan sentiasa berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu kerja. Carl Jung telah mengklasifikasikan 3 jenis personaliti. gemar berseorangan. menerima teguran dan pendapat orang lain mengenai dirinya dengan baik. pemalu. sensitive. 115. (D) Bertasusila. boleh dipercayai dan bersedia menanggung risiko. Setiap individu mempunyai konsep kendiri sama ada dari segi positif ataupun negatif bergantung kepada keperluan persekitarannya.sopan santun bersesuaian dengan ciri-ciri masyarakat Timur. Cara bertindak. tingkah laku yang ditunjukkan dan cara seseorang berinteraksi dengan persekitaran. Penyataan manakah yang tidak menerangkan personaliti jenis introvert. beretika dalam tugas dan mudah berkerjasama dengan kumpulan masyarakat. berfikiran waras. “saya” atau “diri” (C) Seseorang individu tentang dirinya kepada orang lain secara sedar dengan menggunakan perkataan “saya” atau “aku” (D) Penerimaan orang lain terhadap dirinya dan bagaimana layanan yang diperolehi daripada keluarga. Bagaimanakah cara untuk mengenali konsep kendiri seseorang? (A) Gaya bercakap.

Berikut adalah masalah-masalah pembelajaran akademik kecuali : (A) (B) (C) (D) Membaca Menaakul Menulis Mengira 117. Manakah antara berikut bukan langkah/ kaedah menangani kanak-kanak bermasalah tingkah laku : (A) (B) (C) (D) Hukuman ringan Mengajar tingkah laku yang Peneguhan positif Tidak peduli 118. Kanak-kanak sindrom down mempunyai tahap IQ yang rendah. aktif. Berikut adalah ciri-ciri kanak-kanak keperluan khas kecuali : (A) (B) (C) (D) Kecacatan fizikal Deria bau Penglihatan Pertuturan 119. 116. Manakah antara berikut adalah tahap IQ kanak-kanak sindrom down : (A) (B) (C) 10-50 20-60 30-80 33 . dan sentiasa bersosial dalam masyarakat Golongan ini suka merancang perkara-perkara akan datang dan suka akan kehidupan yang teratur.EDU 3102 (C) (D) Suka bergaul.

Terdapat .. (A) (B) (C) (D) 1 2 3 4 123... "Merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada". Hal ini menerangkan (A) (B) (C) (D) skema asimilasi akomodasi adaptasi 122... Tahap sensori motor dikenali juga sebagai (A) tahap praoperasi (B) (C) tahap deria motor tahap operasi konkrit 34 ...EDU 3102 (D) 120.... tahap perkembangan kognitif yang diperkenalkan oleh Jean Piaget..... 40-90 Manakah antara berikut bukan kecacatan fizikal? (A) (B) (C) (D) Epilepsi Limb deficiencies Muscular dystrophy Sense of smell disability 121.

Apakah kecenderungan dalam kajian Sigmund Freud? (A) Kesedaran manusia (B) (C) Keseparuhan kesedaran manusia Ketidaksedaran manusia 35 . Yang mana satu bukan sebahagian daripada superego? (A) Hati nurani (conscience) (B) (C) (D) Prinsip keseronokan (pleasure principle) Keunggulan ego (ego ideal) Kesempurnaan kendiri (Self Actualization) 125.EDU 3102 (D) tahap operasi formal 124. Pada tahap manakah kanak-kanak mula bergaul dengan rakan sama jantina dan hubungan dengan ibu bapa menjadi stabil? (A) Latency (B) (C) Phallic Genital 128. Pada tahap manakah naluri seks menjadi dominan? (A) Latency (B) (C) Phallic Genital 127. Bahagian manakah yang menyebabkan kanak-kanak dapat menahan masalah anal sehingga mereka sampai ke tandas? (A) Id (B) Ego (C) Superego 126.

semua tingkah laku adalah didorong oleh (A) Id (B) Ego (C) Superego Mengikut teori Sigmund Freud. Apakah ciri-ciri yang dikatakan seseorang telah mencapai tahap yang terakhir iaitu tahap genital? I. II. Yang mana satukah bukan merupakan contoh personaliti penahanan anal? (A) Kedekut (B) Terlalu kemas (C) Suka bercakap 134. 132. Pada stuktur personaliti yang mana satukah merupakan bahagian tidak sedar? (A) Id (B) (C) Ego Superego 130. personaliti dewasa manusia terbentuk pada umur berapa tahun? (A) 3 (B) 5 (C) 7 131. mengikut Freud pada tahap perkembangan manakah tidak dipuaskan? (A) Oral (B) Anal (C) Phallic 133. (A) (B) (C) Tubuh badan mengalami kematangan Pemikiran sedang berkembang secara tidak anjal III. Jika seseorang remaja tidak menjaga kebersihan bilik tidurnya. Tidak mengalami kecelaruan I dan II II dan III I dan III 36 . Menurut Freud.EDU 3102 129.

. apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada . mula dengan penarikan interaksi seksual dan persediaan perkahwinan...... (A) kanak-kanak perempuan....... bapa (C) kanak-kanak lelaki. Kompleks elektra berlaku pada .. pelaksanaan aktiviti berkelompok. Menurut teori psikologi perkembangan Freud.. ibu 137.......... (A) kanak-kanak perempuan....apabila tanpa disedari ianya tertarik kepada ............EDU 3102 135. berkeluarga dan penetapan vokasional? (A) tahap genital (B) tahap dewasa (C) tahap phallic 140. Pada peringkat manakah manusia itu harus dijaga dengan baik supaya dia tidak termakan bahan yang merbahaya? (A) tahap oral 37 . (A) Mulut (B) Otak (C) Seksual 139.. bapa (C) kanak-kanak lelaki....nya........... ibu 138....... bapa (B) kanak-kanak lelaki... Pada peringkat yang manakah manusia itu akan mempunyai kepuasan daripada mulut? (A) Tahap Anal (B) Tahap Oral (C) Tahap Latency 136..... pada peringkat manakah individu mula dengan peranan sosialisasi.......nya... Peringkat falik yang paling kritikal ini akan menentukan kepesatan . Kompleks oedipus berlaku pada .. yang berkembang dalam diri seorang individu. bapa (B) kanak-kanak lelaki.

bayi masih tidak mampu melakukan gerakan. 145. Pada umur yang berapakah bayi tersebut mula meniru sebarang pergerakan yang dilihat? (A) (B) (C) (D) 4 – 8 bulan 8 bulan – 1 tahun 1 – 1. Apakah yang berlaku pada kanak-kanak berumur 1 tahun 5 bulan? (A) berlakunya proses peniruan 38 . Pada peringkat manakah kes merogol paling mungkin berlaku? (A) tahap phallic (B) tahap latency (C) tahap genital 142. Pernyataan manakah yang salah? (A) (B) (C) (D) Pada umur 1-4 bulan. Pada umur 8-12 bulan. bayi mengalami proses cuba jaya yang mudah. Kanak-kanak belum berkeupayaan untuk memahami aktiviti permainan pada umur 19 bulan. berapakah tahap yang didasarkan pembahagian mengikut umur? (A) (B) (C) (D) 2 4 6 8 143.EDU 3102 (B) (C) tahap anal tahap latency 141. bayi mula bertindak balas dengan menggerakkan kepala dan mata pada sumber bayi.5 – 2 tahun 144. Sejak lahir hingga 1 bulan.5 tahun 1. Dalam perkembangan deria motor.

EDU 3102

(B) (C) (D)

mengalami proses cuba jaya yang mudah hanya mampu melakukan genggaman mula memahami fungsi individu dalam rumahtangga

146.

Apakah unsur-unsur yang ada pada tahap deria motor? I. II. III. IV. (A) (B) (C) (D) pemahaman tentang akibat dan ruang dapat membuat keputusan konsep tentang objek kebolehan mengira

I dan II II dan III III dan IV I dan III

39

EDU 3102

BAHAGIAN B 1. (a) Dari perspektif Islam, Al-Ghazali menyatakan tentang dua unsur berkaitan dengan keperluan manusia, iaitu (i) (ii) (b) ____________________________________________________ ____________________________________________________

Nyatakan tiga cara bagaimana seseorang guru dapat membantu semasa proses pertumbuhan dan perkembangan sosial muridnya. (i) (ii) (iii) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

(c)

Perkembangan konsep kendiri kanak-kanak kelihatan dalam aktiviti sosialisasi kanak-kanak seperti (i) (ii) (iii) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

2.

(a)

“Murid bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang mempunyai masalah kognitif (kerencatan akal) yang dianggap boleh diajar (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal.” (Sumber : Kementerian Pelajaran Malaysia) Nyatakan enam kategori masalah pembelajaran. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

(b)

Nyatakan lima perwatakan fizikal kanak-kanak Sindrom Down. (i) (ii) (iii) ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 40

EDU 3102

(iv) (v) 3. (a)

____________________________________________________ ____________________________________________________

Perkembangan manusia meliputi aspek fizikal, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. i. ii. baka persekitaran

(b)

Menurut Robert Havighurst (1952) perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nyatakan 3 faktor yang membentuk perkembangan kanak-kanak. i. ii. budaya / persekitaran biologi

iii. sosial (c) Anda mendapati seorang murid mempunyai tanda-tanda konsep kendiri negatif, iaitu dia memencilkan diri daripada rakan-rakannya, kurang yakin diri dan terlalu sensitif terhadap teguran. Sebagai seorang guru yang bertanggungjawab, jelaskan lima cara anda boleh membantu murid tersebut membentuk konsep kendiri positif. i. membina keyakinan diri : mukrid perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Murid lemah dalam sesuatu bidang adalah cemerlang dalam bidang lain. mengelola aktiviti pembelajaran yang sesuai : guru merancang aktiviti P&P yang sesuai dengan kebolehan dan minat mereka. memberi motivasi dengan menggunakan ujian dan ganjaran : guru menggunakan pujian dan ganjaran bagi menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap hasil kerja murid. menganjurkan kem motivasi dan kem bina semangat : kem dikelolakan untuk murid lemah pencapaian akademik supaya dapat membentuk konsep kendiri positif. bekerjasama dalam kumpulan

ii. iii.

iv.

v. 4. (a)

Dua ciri tingkah laku kanak-kanak autisme ialah: i. ii. Perkembangan bahasa yang lambat atau tiada langsung Sukar diajak bercakap 41

Guru perlu peka tentang proses perubahan yang mengikut peraturan semula jadi 42 . Gunakan cara belajar melalui bermain yang terancang untuk membolehkan pembelajaran yang meyeronokkan ii. v. i. sosial. Apakah tiga perkara yang Cikgu Alif perlu mengambil kira semasa merancang untuk mengajar pelajar yang berbeza dari segi perkembangan fizikal? i. vi. kognitif serta bahasa (b) Cikgu Alif seorang guru yang ditugas menjalankan aktiviti kokurikulum di sekolah rendah. Jenis kemahiran sesuai mengikut unur dan tahap ii. Guru memberikan pujian dan peneguhan positif untuk memotivasikan kewujudan sosio-emosi yang baik iv. 1980). Perkembangan perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seorang ii. Perkembangan adalah hasil dari pembelajaran Perkembangan adalah hasil dari pengalaman dan kematangan Penyesuaian dirinya dengan persekitaran Bagaimana seseorang berubah mengikut peredaran masa vi. (a) Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif kerana ia tidak dapat diukur tetapi jelas berlaku (Atan Long. v. Guru menjadi “role model” dengan menunjukkan sikap prososial dan kemahiran beremosi semasa mengajar 5. iii. (b) Suka bersendirian Sensitif pada sentuhan Tidak suka bermain dengan rakan sebaya Berada dalam dunia mereka sendiri Huraikan empat cara bagaimana seseorang guru boleh menggalakkan perkembangan sosio-emosi positif kanak-kanak dalam bilik darjah. Beri tiga sebab mengapa dikatakan perkembangan bersifat kualitatif. Perkembangan melibatkan personaliti. iv. Mengajar kanak-kanak memahami hak-hak orang lain iii. iv.EDU 3102 iii. i.

Mengubahsuai tugas untuk memenuhi keperluan murid iii. iv. Mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel berorientasikan pencapaian akademik 43 . Aktiviti mesti berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sedia ada pelajar v. Elak menyebut perkara yang sensitif tentang kecacatan mereka. iii. Bagaimanakah pelajar normal menyesuaikan diri mereka supaya boleh berinteraksi dengan pelajar berkenaan? i. ii. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan sesuai dengan keupayaan fizikal pelajar iv.EDU 3102 iii. Contohnya : boleh memegang jawatan seperti pelajar normal (b) Sebagai seorang kanak-kanak pintar cerdaas. Membantu memperkembangkan tingkah laku dan akademik murid iv. Contohnya : dapat berkongsi penggunaan kemudahan bilik darjah iii. kemukakan lima cadangan bagaimana guru boleh membantu beliau mencapai objektif pembelajaran. Menganggap pelajar berkenaan mempunyai hak yang sama seperti pelajar normal. 6. Membantu mengadaptasi bahan kurikulum dan teknik mengajar untuk memenuhi keperluan murid berkeperluan khas ii. Menyediakan sumber bahan pembelajaran yang relevan dengan tahap keintelektualannya v. Melibatkan diri dalam aktiviti sekolah tanpa mengira status. (a) Merancang penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai Mengenal pasti potensi murid yang berbeza Membina personaliti murid yang unggul Mengendalikan personaliti murid yang berbeza Terdapat pelajar yang bermasalah pembelajaran berada di kelas normal. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan fizikal kanak-kanak (c) Nyatakan dua sebab mengapa pentingnya guru mengenali personaliti murid. i. Contohnya : jangan guna perkataan yang menyentuh perasaan ii. i.

Ibu bapa yang memukul anak mereka boleh mempengaruhi perkembangan personaliti yang ganas iii. Rakan sebaya boleh mempengaruhi minat kanak-kanak dalam pencapaian akademik ii.EDU 3102 vi. Menggunakan model pengajaran bertumpukan potensi murid dalam mencapai pendidikan seimbang dan hasilan tingakh laku yang seimbang 7. (a) Senaraikan dua perbezaan antara perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Peluang untuk menonton telivisyen mempengaruhi perkembangan bahasa 8. Mengwujudkan interaksi sosial yang sihat di antara pelajar pintar dengan pelajar normal vii. (a) Menurut Piaget. Asimilasi : menerap pengalaman baru dengan pengalaman lama ii. Pertumbuhan berbentuk kuantitatif. i. anda haruslah tumpukan perhatian terhadap pembelajaran kanak-kanak dalam peringkat operasi konkrit serta memahami kebolehan mereka. kanak-kanak aktif membentuk kefahaman terhadap persekitaran melalui empat tahap perkembangan kognitif. Perkembangan berbentuk kualitatif ii. Bagaimanakah anda dapat membantu murid-murid dalam memahami konsep yang diajar dengan berkesan? i. Jelaskan dua cara bagaimana adaptasi dilakukan. i. i. Kaitkan dengan situasi sebenar 44 . Dua proses penting dalam pembinaan kefahaman terhadap persekitaran ialah organisasi dan adaptasi. Pertumbuhan emosi bermaksud mempunyai emosi Perkembangan emosi bermaksud dapat mengurus emosi (b) Nyatakan tiga cara persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Akomodasi : mengadaptasi keperluan situasi dan menyesuaikan dengan struktur kognitif supaya ilmu pengetahuan dapat dipertingkatkan ke tahap lebih tinggi (b) Sebagai seorang guru sekolah rendah.

vii. seperti pelajar yang pintar aktif tetapi lebih cenderung belajar bersendirian daripada berkumpulan (b) Huraikan bagaimana guru dapat menggunakan teori personaliti untuk membantu mengatasi murid bermasalah. Beri perhatian kepada pelajar yang bermasalah supaya mereka dapat merasa diberi perhatian oleh guru sama seperti pelajar lain. tidak suka berbicara di depan umum. (a) Carl Jung mengklasifikasikan personaliti kepada tiga jenis iaitu ekstrovert. Ekstrovert : Merujuk kepada pelajar berkebolehan dan kecerdasan kognitif.EDU 3102 ii. suka bergaul. mudah mesra. Pengenalan konsep harus dikaitkan dengan contoh-contoh yang konkrit iii. 10. v. Memahami masalah pelajar serta memberi bimbingan dan dorongan dalam mencapai matlamat hidup seperti cita-cita. (a) Nyatakan empat ciri kanak-kanak yang mempunyai malash pengelihatan. i. kebolehan. ii. ii. i. perasaan. kreatif dan lebih bersifat terbuka ii. introvert dan ambivert. kemahiran dan perancangan diri. kurang percaya diri. Introvert : Merujuk kepada personaliti yang tidak menyenangi bersama orang lain. lebih suka menyendiri. i. Pengelihatan terbatas Buta iii. Pengelihatan terhad kepada objek yang dekat Lebih bergantung kepada pendengaran dan sentuhan Kecerdasan normal Kadang-kadang mempunyai masalah pendengaran 45 . tidak suka dengan orang baru. Ambivert : Merujuk kepada pelajar yang mempunyai ciri gabungan ekstrovert dan introvert. pemalu dan pendiam iii. cepat mengeluarkan pendapat. vi. keperluan. Libatkan pelajar secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran 9. Tahap pengelihatan berada di antara 20/70 atau 20/200 dengan penggunaan lensa iv. Jelaskan ketiga-tiga jenis personaliti tersebut.

penyesuaian dengan rakan Emosi – berupaya menguasai perasaan. bentuk konsep. berat. Bermain alat-alat muzik 46 . peranannya. cemburu dll. sayang. Menyediakan bahan pembacaan yang mempunyai saiz cetakan yang besar ii. Cadangkan tiga aktiviti yang boleh Cikgu Aini jalankan. merangkak. Emosi – tumbuh perasaan suka. bilangan giri bertambah Perkembangan Perubahan bersifat kualitatif Jasmani – bertambah kemahiran menggunakan anggota seperti motor halus / kasar. cemburu dll. sayang. Sosial – mula berinteraksi dengan ahli di luar keluarga seperti jiran. guru boleh menyebut secara lisan. pemikiran. duka. Pertumbuhan Perubahan bersifat kuantitatif Jasmani – saiz. i. marah. marah. duka. angka. guru dll. iii. Semasa menulis di papan putih. iv. lompat Mental – perkembangan kemahiran menggunakan bahasa. ingatan Sosial – menyedari perbezaan antara lelaki dan perempuan. (b) Cikgu Aini sedang merancang aktiviti untuk membantu perkembangan fizikal murid-muridnya yang berada pada peringkat umur 7 – 12 tahun. Emosi – tumbuh perasan suka. rakan sebaya. mengawal perasaan ketika marah / cemburu dll. penaakulan. lari. bahan yang ditulis 11.EDU 3102 viii. ix. (b) Perkembangan psikomotor agak terhad Mempunyai konsep kendiri rendah Cadangkan tiga cara guru membantu kanak-kanak masalah pengelihatan dalam pengajaran dan pembelajaran. disiplin kumpulan. (a) Senaraikan dua perbezaan antara perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak. Menggunakan bahan audio untuk membantu pembelajaran Menyediakan bahan bacaan yang jelas Memberikan aktiviti “hands-on” v.

Memeringkatkan isi dari senang ke sukar. aktiviti melukis Berinteraksi dan berkomunikasi – aktiviti bermain (pretend play). (a) • • • • • • Pra-operasi (2 – 7 tahun) awal kanak-kanak Mula guna simbol – aktiviti mengenal huruf.EDU 3102 Melukis Bermain bola Aktiviti senaman Bermain Bersukan Menari Berenang 12. Jean Piaget membahagikan perkembangan kognitif kepada empat tahap dan perlu diambil kira oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. aktiviti menulis. Berani mencuba Pandangan terbuka Mudah bersosialisasi dengan orang lain Sedia menerima teguran. yang diketahui kepada sesuatu yang baru Pengetahuan baru dan kompleks boleh digunakan untuk mengubah sruktur kognitif (skemata) untuk proses akomodasi dan asimilasi Perkembangan individu berlaku pada kadar yang berbeza. main peranan Boleh mengingat semula peristiwa – aktiviti bercerita Guna ABM konkrit Arahan yang jelas dan ringkas Galakkan aktiviti hands-on Pelbagaikan aktiviti Nyatakan empat ciri murid yang mempunyai personaliti ekstrovert. konkrit ke abstrak. kritikan dan pendapat orang lain Suka aktiviti lasak Mempunyai penuh keyakinan diri sendiri 47 . perkataan yang mudah dan gambar atau isyarat Mula berbahasa – aktiviti membaca. bertutur. (a) • • • • Huraikan tiga implikasi teori perkembangan Piaget terhadap perkembangan kognitif dalam kalangan murid-murid sekolah rendah. oleh itu guru perlu kenal pasti peringkat perkembangan murid Melibatkan murid secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran (b) Cadangkan dua aktiviti yang dapat dilaksanakan oleh seorang guru bagi memperkembangkan kanak-kanak di peringkat pra operasi. • • • • • • • • • 13.

Didikan dan asuhan ibubapa dengan cara yang betul seperti suasana isi rumah yang mesra dan penuh kasih sayang. ii. 48 . berkumpulan.Pengaruh rakan sebaya seperti rakan yang baik akhlaknya dan tinggi kecerdasannya dapat membantu membentuk keperibadian positif. membuat interpretasi / ingat perkataan yang dilihat Sukar membaca / tersekat-sekat dalam bacaannya / tidak dapat membaca langsung Mempunyai kadar pengamatan yang lambat Cenderung kepada kebalikan huruf (b. serta makanan yang berzat dan seimbang. • • • • • 15.d) atau songsangan huruf (spa . Berikan empat daripada lima aspek perbezaan individu berserta huraiannya. Gunakan perkataan mudah suai yang khas Gunakan “komputer bercakap” dalam P&P kanak-kanak tersebut Gunakan CD rom Gunakan pita rakaman untuk merakam maklumat Berikan masa lebih lama untuk menyelesaikan tugasannya Persekitaran menyumbang kepada perbezaan individu dalam fitrah kejadian manusia.EDU 3102 (b) Berikan tiga cara bagaimana guru dapat membantu murid membentuk konsep kendiri positif. (a) • • • • • • Guru perlu peka dengan kebolehan dan minat setiap murid melalui komunikasi berkesan Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang berpusatkan murid Guru perlu memberi sokongan dan dorongan serta membimbing dan menasihati murid agar mereka berkebolehan dan berkeyakinan Guru perlu menyediakan aktiviti luar bilik darjah seperti gerak kerja kokurikulum.Latar belakang keluarga. sap) Lemah dalam ejaan dan tulisan Kurang kesedaran dan minat terhadap buku (b) Cadangkan tiga cara seseorang guru dapat menolong kanak-kanak bermasalah disleksia dalam kelas yang normal. • • • • • 14. i. kepimpinan dan sebagainya Memberi peneguhan yang bersesuaian Senaraikan empat ciri kanak-kanak yang bermasalah disleksia Tidak dapat membezakan.

17. televisyen. cekap menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan melahirkan murid yang berilmu. berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Nyatakan lima ciri pertumbuhan beserta huraiannya. iv. Kadar pertumbuhan berbeza daripada individu ke individu dan ia berlaku peringkat demi peringkat. ii. pertumbuhan melibatkan aspek kognitif dan fizikal. v. Saiz otak dan organ dalaman bertambah.Sumber teknologi seperti maklumat yang diperoleh daripada bahan bacaan seperti surat khabar. Nyatakan peringkat-peringkat perkembangan fizikal . Saiz dan struktur badan bertambah dan kanak-kanak kelihatan lebih besar secara fizikal.EDU 3102 iii. iii. kematangan. kesihatan ibubapa dan persekitaran individu tersebut. radio dan internet. 16. Pertumbuhan dipengaruhi oleh baka atau keturunan. ia dapat dilihat dan diukur. Pertambahan saiz otak memberi kanak-kanak keupayaan yang lebih untuk menaakul dan mengingat. Guru dan sekolah. majalah. Petumbuhan manusia bersifat kuantitatif. Pertumbuhan ialah perubahan yang dapat dilihat dengan nyata dan diukur daripada satu peringkat ke peringkat yang lain. • Prenatal Bayi (lahir hingga 2 tahun ) Awal kanak-kanak (2-6 tahun) Kanak-kanak (7-12 tahun) Awal remaja (12-15 tahun) • • • • 49 . Oleh itu. Guru yang penyayang. iv. i. berketrampilan.

gambar atau isyarat • Berupaya mengingat semula peristiwa yang sudah berlaku dan boleh membanding dua peristiwa yang berlaku • • Permainan membayangkan (pretend play) Pemahaman kanak-kanak menganai objek bergantung pada ciriciri yang nampak jelas dan nyata 19.seolah-olah mereka memahami apa yang dicakapkan • Gaya bahasa yang sesuai atau selesa untuk berkomunikasi dengan bayi 20. Nyatakan perkembangan kognitif kanak-kanak peringkat Pra Operasi (2-7 tahun) • • Mula menggambar dan merancang skema Mewakili sesuatu dengan symbol mental iaitu dengan bahasa.EDU 3102 18. (a) Bagaimanakah ibu bapa boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat kanak-kanak? • • • • Teruskan bercakap dan berbual dengan kanak-kanak Luangkan masa untuk mendengar percakapan kanak-kanak Elakkan mengejak kanak-kanak ketika bercakap Elakkan membandingkan kanak-kanak dengan rakan sebaya 50 .dapat membantu meningkatkan perkembangan bahasa • Bercakap dengan bayi. Bagaimanakah ibubapa boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat bayi? • Berbual dengan bayi.

perumpamaan. Ekstrovert . Masalah Kecacatan Fizikal Kanak-kanak mengalami ketidakupayaan fizikal Gaya tubuh badan yang tidak seimbang dan menggigil Boleh berbentuk neurologi -otak dan urat saraf Kelukaan ortopedik .otot Mengalami masalah sendi yang kaku dan tidak ada koordinasi Pengertian konsep personaliti adalah ciri dinamik dan tersusun yang dimiliki oleh individu secara unik.EDU 3102 (b) Nyatakan 3 kemahiran bahasa setelah kanak-kanak meningkat remaja? • Memanipulasikan bahasa kepada bentuk peribahasa. sajak. Lebih kepada dunia luaran dari dalaman 51 i. asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan autonomi lawan keraguan inisiatif lawan rasa bersalah industri lawan rasa rendah diri identity lawan kekeliruan identiti keintiman lawan keasingan generativiti lawan kekakuan integriti lawan kekecewaan • • • (b) • • • • • 22.sendi. (a) Nyatakan tiga jenis personaliti dan huraikan. (a) • • • • • Kemahiran menulis berkembang Mencipta dialek mereka sendiri Berikan tiga daripada lapan peringkat perkembangan psikososial Erikson. puisi dan sebagainya • • 21.luka pada tulang.

mempunyai minat yang baik dan objektif serta tidak terlalu sensitif. pasif Mempunyai ciri Ekstravert dan Introvert Nyatakan enam jenis pengelasan perkembangan personaliti oleh ii. Introvert iii. • • • • • 52 . Konsep kendiri positif bermaksud seseorang itu percaya dan yakin kepada diri sendiri secara lebih sihat. mudah bercakap Menumpukan aspek dalaman Sifat pemalu. Kognitif – Seorang berintelek Berekonomi – Cenderung kepada aspek yang praktik Keindahan – Cenderung menghayati keindahan Bermasyarakat – Suka berkawan Berkuasa Politik – Kemahuan menguasai orang lain Beragama – Mencari perpaduan di antara alam dan manusia (a) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan personaliti individu.EDU 3102 - Aktif. • • Eduard Spranger. sensitif. rileks. Ambivert (b) • • • • • • 23. Konsep kendiri positif juga meliputi sikapmenerima kritikan orang lain dengan fikiran terbuka dan memberikan pandangan jika wujud keadaan yang tidak baik dan tidak stabil. pola genetik pada persenyawaan Faktor Pengalaman Awal Latar belakang sekolah Pengaruh keluarga Peranan Media Pemakanan Pengaruh sosiobudaya (b) Takrifkan konsep kendiri positif.

ketinggian. Trait yang diwarisi daripada ibubapa terkandung dalam gen ini. Ia menguasai perkembangan manusia dan adlah unit bagi setiap individu. (a) • Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. sekolah dan masyarakat.mereka tahu sesuatu sesuatu perubahan pada satu segi akan diganti oleh perubahan dalam satu aspek yang lain • Prinsip keterbalikan – pelajar boleh mengulang proses yang berlaku secara mental kepada keadaan asal semula 53 . rambut dan warna mata adalah faktor baka yang individu warisi daripada ibubapa.EDU 3102 24. kajian keatas kembar seiras dan anak angkat menunjukkan faktor persekitaran memainkan peranan dalam perkembangan mereka pada peringkat awal tetapi pengaruh baka lebih menonjol apabila mereka meningkat dewasa. Ini juga termasuk pengalaman sebelum dan selepas kelahiran. • Persekitaran merujuk kepada semua pengalaman seseorang individu hadapi dirumah. 25. saiz. jiran. Baka merujuk kepada ciri – ciri biologi atau gen. Kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit berkebolehan berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkrit. bilangan/amaun objek adalah sama walaupun bentuknya berubah • Prinsip ganti rugi . (b) • Terangkan mengenai genetik tingkah laku. bentuk badan.gen yang diperturunkan melalui ibubapa kepada anak – anak. (a) • Nyatakan tiga prinsip asas konsep pengekalan(conservation). Prinsip identiti – mereka tahu sekiranya tiada bilangan yanag ditambah atau dikurangkan. Genetik tingkah laku adalah bidang yang mengkaji peranan baka dan persekitaran dalam perkembangan individu. Pengalaman sebelum lahir merangkumi pemakanan dan kesihatan ibubapa.

kokurikulum Pengaruh keluarga – suasana keluarga. kepekaan dan ketahanan diri individu. Psikomotor kasar lebih cekap. Ini disebabkan oleh perbezaan kekuatan fizikal. lumpuh pada bahagian bawah badan 54 . (a) • • Berikan empat jenis pengalaman awal bagi setiap individu. • 27. Senaraikan empat jenis kecacatan fizikal dan ciri-cirinya. Pengalaman unik hanya diketahui oleh individu tersebut.EDU 3102 (b) Senaraikan empat perkembangan fizikal kanak–kanak pada peringkat operasi konkrit. Cerebral palsy – kesukaran untuk bergerak kerana tidak dapat mengkoordinasikan badan • • Epilepsi – penyakit sawan yang menyebabkan kanak-kanak menggeletar Spina bifida – kecacatan tulang belakang. gaya hidup Masalah kecacatan fizikal merujuk kepada kanak-kanak yang mengalami ketidakupayaan fizikal dan memerlukan pengubatan atau peralatan khas seperti pendakap gigi atau kerusi roda. iii. agama. i. ii.amalan sekolah. Latar belakang sekolah. kasih sayang. Setiap individu akan bertindak secara tersendiri terhadap tekanan sosial yang dihadapinya. Pertumbuhan gigi kekal bermula dan gigi susu akan diganti Kanak – kanak menghampiri akil baligh Pertumbuhan psikomotor dan perkembangan kemahiran – kemahiran iv. aktiviti P&P. Psikomotor halus lebih baik 26. latar belakang keluarga • • • Peranan media – cara maklumat disampaikan Pemakanan – jenis makanan Pengaruh sosiobudaya – pendidikan.

Pancreas tidak dapat mengawal peningkatan gula dalam darah • Leukemia – peningkatan sel darah putih secara mendadak 28. 22 pasang kromosom pertama dipanggil ____________. Nyatakan lima aspek perbezaan dalam seseorang individu. • • • • • Sosial Kognitif Emosi Fizikal Rohani 55 .EDU 3102 • Muscular dystrophy – kemerosotan kekuatan otot. 29. memerlukan kerusi roda • • • Limb deficiencies – anggota badan tidak sempurna Asthma – masalah pernafasan Diabetes – kencing manis. (a) Teori Perkembangan Arnold Gesell kanak-kanak perlu diberikan peluang berkembang pada kadar sendiri (b) dan tidak dipaksa melakukan sesuatu hanya kerana peringkat usia perkembangan tersebut. iaitu sensorimotor (lahir hingga 2 tahun). pra operasi (2-7 tahun). operasi atas). telah mencapai Teori Perkembangan Jean Piaget Perkembangan kognitif dibahagikan kepada empat peringkat. konkrit (7-11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke 30. (autosom) Nyatakan dua jenis teori perkembangan kanak-kanak beserta huraiannya.

mereka cipta dan menaakul Perkembangan rohani Kepercayaan beragama. Senaraikan aspek-aspek tersebut.EDU 3102 31.nilai dan norma masyarakat serta pelakuan peribadi individu (c) (d) Perkembangan sosial Hubungan individu dengan orang lain Perkembangan emosi Keadaan dimana seseorang dapat memahami perasaan diri sendiri dan orang lain (e) Perkembagan jasmani Merujuk kepada kebolehan atau keupayaan fizikal dalam aktiviti permainan dan bersukan 56 . (a) (b) Perkembangan intelek Daya pemikiran. Apakah ciri konsep kendiri positif? Bertanggungjawab Boleh bertolak ansur dengan kekecewaan Pemurah Menghadapi cabaran dengan penuh semangat Menghargai 32. • • • • • Konsep kendiri meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu. Potensi manusia boleh dihuraikan melalui lima aspek. cara berfikir.

mengenali. Bagi gerakan memegang. Contohnya. sewaktu dilahirkan. Kognitif : kebolehan menyelesaikan masalah. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan persekitarannya.EDU 3102 33. menaakul dan mengira Emosi : kebolehan. Contohnya. dan warna rambut dan mata 34. Nyatakan dan huraikan. berbahasa. mencapai. kanak-kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan sekaligus merasanya. jari ibu. Asimilasi Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada. Melaluinya. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. Oleh itu. (a) Skema Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Oleh itu. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. dan megurus perasaan serta sikap sabar dan toleransi terhadap orang lain Sosial : kemahiran interaksi. bergantung samada individu tersebut bersifat introvert atau ekstrovet Fizikal : perbezaan dari segi jantina. ketinggian.paras rupa. Terdapat empat aspek perbezaan dalam seseorang individu. mengawal. berat. (b) 57 .memegang. merasa. berfikir secara logik. memandang. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal". seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal. serta menggerakkan tangan dan kaki. Nyatakan dua konsep penting berserta huraian yang diutarakan oleh Jean Piaget dalam teori kognitif. jenis.

(a) Memberi peluang kepada murid untuk meneroka kebolehan sendiri menggunakan bakat yang ada dalam diri murid tersebut. kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan penyesuaian konsep terhadap magnet itu. Jean Piaget menganggap perubahan ini sebagai suatu proses pembelajaran. • memahami emosi diri sendiri • mengurus emosi • memanfaatkan emosi • membaca emosi • mengurus hubungan Jelaskan dua cara guru membantu murid dalam membentuk perkembangan konsep kendiri. Keadaan keseimbangan akan wujud apabila kanak-kanak mempunyai kecenderungan sejadi untuk mencipta hubungan apa yang dipelajari dengan kehendak persekitaran. (d) 35. Contohnya. 58 . Terdapat beberapa komponen di dalam perkembangan bahasa. Dengan ini guru menggunakan kebolehan murid untuk tingkatkan konsep kendiri 36. Nyatakan kepentingan kecerdasan emosi dalam membentuk perkembangan sosio-emosi. Beri peluang kepada murid bermasalah agar mereka tidak rasa dipinggirkan dan disisihkan (b) Peka dengan kebolehan dan minat murid Komunikasi dan interaksi yang baik antara guru dan murid amat penting untuk kenalpasti kebolehan mereka. 37. Senaraikan kesemua komponen-komponen tersebut. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak.EDU 3102 (c) Akomodasi Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan. Adaptasi Ia merupakan satu keadaan di mana wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan dengan persekitaran.

Baka merupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anakanaknya melalui gen. (a) Secara umumnya terdapat beberapa prinsip perkembangan kanakkanak. Berikan dua contoh prinsip perkembangan kanak-kanak dan huraikan. Perkembangan adalah satu proses yang berlaku secara berterusancorak dan aturan perkembangan adalah hampir sama tetapi kadar perkembangan manusai berbeza-perkembangan adalah hasil interaksi di antara kematangan dan pembelajaran. 59 Berikan faktor perkembangan kanak-kanak dan huraikan secara ringkas. . Berlaku secara mengikut aturan-perubahan dalam pertumbuhan. (a) (b) (c) (d) mengerutkan mata atau menutup sebelah mata untuk tujuan penglihatan menggosok mata tanpa sebab. Perkembangan beransur daripada keadaan umum kepada yang lebih spesifik-pertumbuhan. dan menyebabkan mata merah dan membengkak kanak-kanak sering mengadu sakit mata dan loya kanak-kanak akan memegang buku terlalu dekat atau jauh ketika membaca untuk mengimbangi penglihatan 39. (b) BAKA Baka ialah gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak.EDU 3102 Memahami masalah murid serta member bimbingan dan dorongan dalam mencapai matlamat hidup (c) Rancang aktiviti berpusatkan murid Beri peluang kepada murid untuk menonjolkan kebolehan di dalam bilik darjah di samping membimbing yang ketinggalan bina konsep kendiri yang baik 38. Baka ialah ciri-ciri biologi yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. Nyatakan empat ciri kanak-kanak masalah pengelihatan.

tahap pendidikan. Mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan 2 mikrosistem. media dan persekitaran dunia. Makrosistem pula adalah perkembangan individu yang melibatkan norma-norma. 60 . kelima-lima sistem ekologi ini adalah mempengaruhi perkembangan kanak-kanak.EDU 3102 Baka menentukan persamaan antara ibu bapa dengan anak-anaknya. Keadaan sebelum lahir merujuk kepada corak pemakanan. sosio ekonomi. Menurut Bronfenbrenner. Keadaan selepas lahir pula adalah dipengaruhi oleh cara pemakanan. Kronosistem pula melibatkan perubahan perkembangan dalam suatu tempoh masa. keluarga. Mikrosistem merujuk kepada persekitaran terdekat dimana kanak-kanak lebih banyak menghabiskan masa dan interaksi secara langsung di dalam persekitaran itu. Ekosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan kanak-kanak secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut. makrosistem. di kalangan ahli dalam satu kumpulan keluarga dari segi sifat-sifat seperti kebolehan. ibadat. mesosistem. minat dan kawalan emosi Baka terdiri daripada nukleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan. rakan-rakan. Ini termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. ekosistem. PERSEKITARAN Merujuk kepada keadaan semasa proses perkembangan kanak-kanak. dan kronosistem. gaya hidup dan kesihatan si ibu.1989). menjelaskan bahawa perkembangan kanak-kanak merangkumi lima jenis sistem ekologi iaitu mikrosistem. nilai dan amalan masyarakat. Mengikut teori Ekologi Bronfenbrenner (1979.

Gunakan bahasa yang mudah dan betul. menggunakan bahasa emosi semasa bermain. (a) Berkenaan dengan pernyataan di atas. (c) Apakah ciri-ciri kanak-kanak yang berada di peringkat awal kanakkanak yang mula memahami emosi? • • • • mempunyai peningkatan dalam perbendaharaan emosi boleh melabel emosi dengan tepat terhadap dirinya dan emosi orang lain. Bercakap dengan bayi seolah-olah mereka memahami apa yang dicakapkan. 61 . • • • • Teruskan bercakap dan berbual dengan kanak-kanak. Cuba untuk tidak memotong percakapan kanak-kanak atau menolong memberi idea kepada percakapan mereka. bagaimanakah ibubapa boleh membantu perkembangan bahasa pada peringkat bayi. Gunakan intonasi. memek muka dan emosi yang sesuai dengan bayi. Elakkan daripada membandingkan mereka dengan rakan sebaya yang lain. Banyak pihak yang bertanggungjawab bagi memastikan perkembangan bahasa dan sosioemosi kanak-kanak berjalan dengan lancar. (b) Berkenaan dengan pernyataan di atas. boleh bercakap tentang akibat sesuatu emosi dan boleh mengenalpasti kaitan emosi dengan situasi tertentu. bagaimanakah ibubapa boleh membantu perkembangan sosio-emosi pada peringkat kanak-kanak.EDU 3102 40. • • • • Berikan rangsangan-rangsangan bunyi dan perkataan yang sesuai untuk bayi. Gunakan bahasa yang mudah tetapi jelas dadn betul gaya bahasanya. Perkembangan bahasa dan sosio-emosi kanak-kanak merupakan aspek yang penting selain daripada perkembangan fizikal dan kognitif bayi.

persepsi dan konsep kendiri berbanding dengan orang lain dan persekitarannya. mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya. sangat aktif dan suka bersosial. pula menyatakan kendiri merupakan suatu organisasi. Introvert . Hal ini meliputi persepsi tentang diri dan alam sekelilingnya melalui dirinya dan juga perasaan tentang kebolehannya meliputi keyakinan dan harga dirinya. berminat sukan.Terdapat juga kajian yang dilakukan mengenai cara memahami konsep kendiri. tidak mudah risau.EDU 3102 41. individu yang pasif. Carl Rogers (1950). Hall dan Landsay seperti yang dipetik oleh Staats (1963). Untuk membina konsep kendiri seseorang juga menerima penilaian daripada orang lain. Hal tersebut seterusnya akan menentukan ciri tingkah laku perasaan dan fikiran.menumpukan kepada aspek dalaman-introvert bermakna mengambil berat tentang diri sendiri. peramah. tidak mudah malu. Ekstrovert . peribadi bagi seseorang individu yang unik dan dinamik lahir daripada interaksinya dengan persekitaran. 62 .lebih kepada pergaulan. Konsep kendiri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya atau cara dia menganggap tentang dirinya secara positif atau negatif. tidak suka berlajar atau bekerja secara berseorangan. (b) Berikan 2 jenis personaliti dan huraikan yang digariskan oleh Carl Gustav Jung. memberi perhatian dan bercampur dengan orang lain. mudah menyesuaikan diri. (a) Nyatakan konsep kendiri dan huraikan. berpendapat konsep kendiri boleh dilihat dalam 2 cara-iaitu tanggapan diri seseorang individu-proses yang menentukan tingkah laku seseorang individu Syarifah Alawiah (1987). pemalu. Dari segi psikologi.

gemar berseorangan. tidak mudah marah. optimatik dan gemar berseorangan. bersedia menanggung risiko. Ini merangkumi pelbagai aspek seperti perangai.mempunyai kedua-dua ciri diatas. tingkah laku seseorang individu. penggabungan kedua-dua ciri di atas. Ambivert . kepercayaan. ALLPORT (1961) pula mendefinisikan personaliti sebagai satu Mereka memakai topeng yang bersesuaian dengan watak mereka yang hendak organisasi dinamik sistem psikofizikal pada seseorang individu yang menentukan tingkah laku dan fikirannya yang khusus. tidak bercita-cita tinggi. cita-cita. nilai. personaliti seseorang individu dibayangkan oleh kecenderungannya untuk bertingkah laku mengikut suatu cara tertentu. Sistem psikofizikal pula merujuk kepada tabiat. kesabaran dan daya tuju adalah saling berkait. (c) Nyatakan pengertian personaliti. kebiasaan. sikap. Bahasa Latin-Personaliti berasal daripada Bahasa Latin iaitu persona yang bermaksud topeng muka . Pembentukan Psikologi . kecerdasan. dipersembahkan. sentimen. minat. cermat. Dinamik membawa maksud perubahan yang boleh berlaku di dalam kualiti Organisasi membawa implikasi bahawa semua trait seperti kerajinan.Personaliti merujuk kepada pembentukan psikologi seseorang individu secara kesuluruhan. MISHEL (1968)-Pada pandangan Mishel personaliti adalah pola-pola atau tingkah laku seseorang individu yang dijelmakan dalam kehidupan seharian masing-masing-Ini bermaksud segala kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengambarkan personaliti mereka yang sebenar. kepercayaan. sikap. sensiitf. bersikap aktif.Topeng muka ini di gunakan oleh pelakon–pelakon Yunani di atas pentas untuk berlakon.EDU 3102 sensitif. emosi dan sentimen yang terdapat dalam 63 . nilai-nilai.

(a) Nyatakan lima masalah tingkah laku dalaman. 64 . (b) Nyatakan lima masalah tingkah laku luaran. menentang. destruktif. 42. WATSON (1919) berpendapat bahawa personaliti merupakan teori tingkah laku seseorang dan behaviorisme. intelek. menyendiri. argumentatif. sukar mengawal diri. KAGEN. agresif.J & SEGAL. keasyikan memikiran tentang sesuatu perkara. terlalu sensitif. cenderung menyalahkan orang lain. sedih. perasaan rendah diri. perangai. perasaan serba salah. Kebimbangan. bertingkah laku dan cara berhubung dengan alam sekitarnya. menipu. Mengingkar. berasa. bersikap apatetik. bentuk badan yang agak stabil dan yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap persekitarannya.EDU 3102 bentuk psikologi tetapi yang mempunyai asas fizikal di dalam urat saraf dan tubuh badan. HANS EYSENCK (1981) mendefinisikan personaliti sebagai organisasi watak.J (1988) mentakrifkan personaliti sebagai corak kesuluruhan seseorang individu yang merangkumi pelbagai aspek termasuk cara dia berfikir.

huraikan satu punca berlakunya masalah pembelajaran pelajar tersebut dan satu cadangan bagaimana guru boleh mengatasi masalah pembelajaran bagi setiap murid di atas. Pelajar melakukan pengulangan dan pemanjangan sebuatan “baaapa” untuk “bapa”. 2. Huraikan prosedur kajian Ainsworth berdasarkan aspek-aspek seperti berikut: i. lapan peringkat perkembangan sosio-emosi kanak-kanak akan mempengaruhi tingkah laku semasa dewasa. “be’ak” untuk “berak” dan “ammanimal” untuk “animal” Kelancaran : Gagap. (a) Kajian Ainsworth (1973) tentang strange situation mendapati bahawa bayi tidak berasa senang dengan kehadiran orang yang tidak dikenali. Jelaskan mana-mana peringkat perkembangan sosio-emosi seseorang kanak-kanak dan cabaran yang dihadapinya pada setiap peringkat perkembangan tersebut. Merujuk kepada kes setiap pelajar di atas. Peringkat Psikososial Percaya lawan tidak percaya Autonomi lawan malu dan kurang percaya Usaha lawan rasa bersalah Umur 0-1 tahun 1 – 3 tahun 3 – 6 tahun Cabaran Perasaan bahawa dunia adalah tempat yang selamat Kesedaran bahawa seseorang adalah bebas untuk membuat keputusan Kerelaan utuk mencuba benda baru dan keupayaan untuk menerima kegagalan PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 65 . (a) Menurut Erik Erikson.Artikulasi sebutan “nacik” untuk “nasi”. Situasi yang agak asing Kerisauan bila melihat orang yang tidak dikenali Kerisauan apabila dipisahkan daripada orang yang sering didampinginya Rujukan keselamatan (safe base) (b) Dalam bilik darjah Cikgu Ismail terdapat dua orang pelajar yang bermasalah pembelajaran.EDU 3102 BAHAGIAN C 1. ii. iv. Mereka menonjolkan ciri-ciri seperti berikut: Pelajar A : Kerap memulakan pergaduhan - Berlari keliling bilik darjah apabila guru sibuk melayani pelajar lain Sentiasa bergerak (on the go) seolaholah digerakkan oleh motor dalaman Pelajar B : . iii.

Mereka menyimpan maklumat yang banyak dan pelbagai topid dan dapat mengingat kembali dengan cepat. Mereka mudah menguasai prinsip-prinsip dan membuat generalisasi tentang sesuatu peristiwa. vii. Beri bahan-bahan yang mencabar. i. perbezaan dan anomili. iv. Mereka mempunyai kuasa pemerhatian dan dapat mengesan maklumat secara terpeinci. keserupaan. Mereka sering menanyakan soalan dan mendapatkan maklumat. Senaraikan lima ciri pembelajaran cemerlang tersebut. iv. vi. Sediakan peluang untuk kanak-kanak mengakses maklumat melalui ICT. Mereka mempunyai kuasa pengamatan. v. Banyak membaca buku dan majalah yang sesuai kepada kanak-kanak yang lebih dewasa. Mengingatkan pustakawan untuk menyediakan bahan-bahan yang pada aras yang tinggi mengikut minat pelajar. konsep dan sintesis yang berkembang baik. ii. xi. ix. v. Mereka menggemari aktiviti intelektual. 66 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Susun bahan supaya kanak-kanak dapat mengakses tanpa bantuan. Mereka kritis. Mereka sering menganalisis komponen yang kompleks secara sistematik. iii. i. vi.EDU 3102 Kerajinan lawan rasa rendah diri Identiti lawan kekeliruan Kemesraan lawan pengasingan Generativiti lawan statik Integriti lawan kegagalan (b) 6 – baligh remaja Mempelajari kemahiran asas dan kerjasama dengan orang lain Mengembangkan rasa keupayaan yang berkekalan awal dewasa Menunjukkan hubungan mesra antara satu sama lain pertengahan dewasa tua Memberi sumbangan kepada masyarakat Menghargai kehidupan diri Kanak-kanak pintar cerdas secara semula jadi menunjukkan ciri-ciri pembelajaran yang cemerlang. viii. poster Mewujudkan bahan resos yang mudah diakses dalam bilik darjah. ii. orang atau objek. Kajian tambahan dalam sesuatu mata pelajaran – papan buletin. (c) Sebagai seorang guru pendidikan khas cadangkan lima aktiviti untuk pelajar pintar cerdas dalam bilik darjah. x. iii. Mereka cepat menanggap kesamaan. Mereka dapat mengaitkan hubungan kesan dan akibat. dapat menilai dengan tepat dan dapat mengesan yang tidak konsisten.

67 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Tambahan pula dia sukar ikut turutan dalam menyelesaikan masalah. ii. iii. iv. v.EDU 3102 3. ii. iii. ii. iii. v. Semua haiwan dan manusia dilahirkan dengan isyarat semula jadi yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku sosial seperti merapatkan kepada orang yang didampingi. Dia sukar mengingat makna untuk simbol atau sukar menyelesaikan masalah matematik. (a) i. vi. Kurang keupayaan mengumpul atau memproses makluat yang diterima dalam ingatan Keupayaan intelek pada tahap sederhana atau melebihi tahap sederhana Kesukaran memproses maklumat dari ingatanjangka pendek dan jangka panjang Kepayahan untuk memberi fokus kepada proses pembelajaran dalam kelas Sukar bercampur dan berkongsi maklumat atau pendapat dalam kumpulan Sukar menyuarakan pendapat dalam kerja kumpulan i. Teori Sosio-Emosi Bowlby (1989) menekankan teori Ethology (Theory of Attachment). i. Hubungan perapatan yang erat mempengaruhi kehidupan sepanjang hayat individu seperti hubunga kuat antara ibu dengan anak. vii. ii. i. Cadangkan dua cara bagaimana guru boleh mengeratkan hubungan dengan pelajar berdasarkan kepada Teori Perapatan (Theory of Attachment). Jelaskan empat simptom lain yang mungkin terdapat pada Amin. iv. vi. Menambahkan kekerapan interaksi dengan pelajar Menambahkan keyakinan perhubungan antara guru dan pelajar Memahami keperluan dan aspirasi pelajar Guru perlu lebih profesional dan menaruh kepercayaan kepada pelajar Interaksi antara guru dan murid perlu tekal / konsisten Guru berperanan sebagai pakar rujuk / mentor dan kaunselor Selalu mengambil berat masalah peribadi pelajar (b) Amin menghadapi masalah pembelajaran Matematik. i. Perapatan yang terbentuk dari jalanan kasih sayang akan mengeratkan hubungan kuat antara dua orang. Secara ringkas terangkan tiga aspek dalam Teori Perapatan (Theory of Attachment).

iii. iv. ii. Mengubah pengajaran yang abstrak kepada yang konkrit : kemahiran membaca Elak daripada membuat generalisasi – elak daripada menyuruh pelajar mengaplikasikan konsep kepada situasi baru dengan memberi arahan lengkap Pembentukan sub-skill – kanak-kanak boleh menggunakan kemahiran asas untuk perkembangan kemahiran lanjutan Pengajaran secara terus (direct instruction) – pelajar memberi maklumbalas secara terus dengan menggunakan strategi motivasi Rancangan pendidikan individu (RPI) – guru menyediakan RPI khas untuk keperluan pelajar iaitu strategi ABM dan aktiviti 4. i. Piaget yang boleh dimanfaatkan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. dan Mula bersosial semasa bermain atau membuat aktiviti bersama Huraikan implikasi perkembangan kognitif peringkat operasi konkrit oleh J. (a) Jelaskan secara terpeinci ciri-ciri perkembangan kognitif peringkat operasi konkrit menurut pandangan J. • • • • • Boleh terus menggunakan bahan yang konkrit untuk murid mempelajari sesuatu yang baru Memberi peluang kepada murid untuk memanipulasi dan menguji objek-objek yang digunakan dalam aktiviti dalam bilik darjah Memastikan bahawa aktiviti-aktiviti pembentangan dan pembacaan adalah ringkas dan tersusun Menggunakan contoh-contoh yang sesuai dan berkaitan dengan pengalaman sedia ada murid. Lambat untuk membuat keputusan dan saling bergantung kepada rakan sebaya untuk bertindak Bagaimanakah guru boleh membantu Amin yang dikategorikan sebagai kanak-kanak lembam dalam pelajarannya. dan Memperkenalkan soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalah yang memerlukan pemikiran logik dan analitik 68 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . v.EDU 3102 vii. Piaget tersebut terhadap pengajaran dan pembelajaran guru dalam usaha untuk meletakbetul (repositioning) tingkah laku murid dalam bilik darjah. • • • • • (b) Kebolehan berfikir secara logik tetapi terikat dalam situasi yang konkrit Sudah boleh menguasai konsep pengekalan (conservation) Sudah menguasai proses pengelasan Boleh menyusun mengikut siri atau secara bersiri. ii.

• • • • • Memastikan murid-murid mengambil bahagian secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran Kaedah mengajar. Penggunaan pemegang buku untuk membantu kanak-kanak yang tidak berupaya memegang buku Penggunaan buku teks elektronik Penggunaan komputer Penggunaan pen dan pensil khas yang tidak memerlukan tekanan yang kuat (b) 6. • • • • • Hendaklah menerima murid seadanya Merancangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kebolehan murid-murid Hendaklan mengelakkan unsur-unsur diskriminasi dalam kalangan murid-murid Mengelak daripada mencetuskan suasana persaingan yang tidak positif dalam bilik darjah Menggalakkan penyertaan sercara menyeluruh dalam semua aktiviti yang dirancangkan atau dijalankan Huraikan ciri-ciri kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang khusus dari aspek masalah fizikal. (a) Terangkan dengan terpeinci peranan-peranan guru untuk membentuk personaliti distintif iaitu merangkumi pemikiran dan emosi supaya murid-murid dapat mengadaptasikan diri dengan kehidupan mereka. aktiviti-aktiviti serta bahan pengajaran dan pembelajaran hendaklah dirancang berdasarkan kebolehan murid Mengadakan banyak aktiviti kumpulan dalam bilik darjah Menjalankan sesi kaunseling dengan murid introvert Mendedahkan murid dengan aktiviti luar Bincangkan cara-cara guru dapat membantu pembentukkan konsep kendiri dalam kalangan murid-murid supaya mereka mempunyai pandangan yang positif untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dan persekitaran dengan mudah. sendi dan otot Mengalami masalah sendi-sendi yang kaku Mengalami masalah koordinasi motor Huraikan implikasi-implikasi kanak-kanak bermasalah kecacatan fizikal terhadap pengjaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. (a) (b) • • • • 69 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .EDU 3102 5. • • • • • Mengalami ketidakupayaan fizikal seperti tubuh badan yang tidak seimbang dan menggigil Mengalami ketiakupayaan neurologi yang melibatkan otak dan urat saraf rosak Mengalami kelukaan ortopedik sepert luka tulang.

Kaitkan kemahiran berbahasa dengan pengalaman konkrit dan kontekstual Gunakan strategi P&P yang pelbagai seperti nyanyian.EDU 3102 • 7. Guru perlu mengetahui prosedur untuk membantu kanak-kanak seperti penyakit sawan Manusia memahami dunia luar atau persekitaran melalui proses berfikir. untuk mendapat maklumat dan tidak bergantung kepada maklumat daripada guru Gunakan ICT semasa mengajar bahasa – untuk menarik minat Adakan kempen budaya membaca Adakan pelbagai pertandingan bahasa supaya kanak-kanak mempunyai peluang utuk menunjukkan kemahiran berbahasa Mei Lan mempunyai jenis personaliti yang introvert semasa di kelas. bercerita. (a) BAKA • • • Kecacatan mental – rencatan mental oleh pewarisan gen yang resesif daripada ibu bapa. 8. kelenjar deria. forum dll. permainan silang kata. berbahas. kemudahan (bandar / luar bandar) masyarakat (b) • • • • • • • Cadangkan lima cara seorang guru boleh menggalakkan perkembangan bahasa dalam kalangan kanak-kanak (7 – 12 tahun). Berikan empat faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek kanak-kanak. Perkembangan intelek berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dengan mengaiktkannya kepada pengalaman lampau. Galakkan kanak-kanak membaca buku / majalah / internet dll. otak dan bentuk lain yang penting untuk perkembangan kecerdasan. perbincangan kumpulan Beri peluang dan ruang untuk kanak-kanak menggunakan bahasa seperti pertandingan pidato. 70 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Contoh : Sindrom Down Kromosom yang lebih / kurang INTELEK • • • • • • • • Pemakanan – ikan utuk perkembangan otak Keluarga / ibu bapa / adik beradik Rakan sebaya Sekolah Guru Sebaran am – TV pendidikan / media masa Tempat tinggal. Contoh penyakit fenilketonuria Kecerdasan – mewarisi bentuk fisikal.

• • • • • • Keupayaan berfikiran kreatif Kebolehan intelek am Kebolehan akademik khas Berkebolehan dalam satu atau lebih kesenian Mudah membuat penyesuaian dari segi sosial dan emosi Berupaya memandang jauh ke hadapan (b) Jelaskan lima implikasi pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas terhadap pengajaran dan pembelajaran. Rakan sebaya perlu bergaul dengan beliau Mengajak Mei Lan menyertai aktiviti-aktivit pembentangan dalam kumpulan Jangan mentertawakan Mei Lan sekiranya beliau melakukan sebarang kesilapan dalam kumpulan Jangan mengasingkan beliau ketika dalam kumpulan Memuji kelebihan Mei Lan jika beliau melakukan sebarang kebaikan Pelajar pintar cerdas menunjukkan kebolehan atau potensi dalam aktiviti intelek serta bakat khas.EDU 3102 (a) Berikan empat cara pelaksanaan seorang guru untuk mengelakkan Mei Lan daripada terus mengasingkan diri semasa proses pengajaran dan pembelajaran. • • • • • 9. • • • • • • Jangan terlalu memberi beliau bergantung kepada guru kelasnya 100% Membimbing serta menggalakkan beliau untuk lebih aktif menyertai aktiviti dalam kumpulan Memberi motivasi konsep kendiri positif Merujuk pelajar berjumpa dengan kaunselor Beri pujian bila beliau berjaya Beri peluang yang lebih untuk beliau memberi pendapat / mengambil bahagian dalam aktiviti P&P (b) Cadangkan lima cara bagaimana rakan sebaya dapat menggalakkannya supaya Mei Lan aktif. • • • • • Perancangan bahan dan strategi pengajaran dan pembelajaran dan cara pelaksanaan hendaklah difikirkan bersama antara guru resos dan guru biasa Strategi yang berbeza Bahan pembelajaran hendaklah diindividukan Bahan pembelajaran yang lebih mudah atau mencabar mengikut keperluan pelajar Cara penilaian yang berbeza 71 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . (a) Huraikan lima ciri pelajar pintar-cerdas.

mula menggunaan otototot halus dan berkebolehan bersosial. mereka sensitif terhadap paras rupa dan perubahan fizikal yang dialami. • Peringkat remaja iaitu individu berusia antara 15 hingga 20 tahun . Mengetahui perkembangan fizikal kanak-kanak (7-12tahun) dapat membantu guru dalam merangka pembelajaran dan pengajaran yang sesuai diperingkat umur ini.Pada peringkat ini. 11. • Peringkat kanak-kanak iaitu individu berusia antara 9 hingga 11 tahun Pada peringkat ini. • Ajar bermain alat-alat muzik dan aktiviti-aktiviti seperti melukis. perkembangan bahasa yang cepat. kanak-kanak dapat bermain menggunakan imaginasi. • Peringkat awal kanak-kanak iaitu individu berusia antara 3 hingga 8 tahun.EDU 3102 • • 10. Bincangkan implikasi kepada pengajaran dan pembalajaran kanakkanak (7-12tahun) di dalam kelas. Ujian khas perlu disediakan untuk mengambil kira keperluan pelajar istimewa Usaha secara kolaboratif guru biasa dengan guru resos Peringkat perkembangan kanak-kanak adalah hasil daripada pengaruh proses-proses biologi. Huraikan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak melalui peringkat-peringkatnya. Mereka mula menjalin hubungan dengan rakan sebaya dan memahami boleh peraturan. kognitif dan sosio-emosi. logikal dan sistematik. Pada peringkat ini. sifat-sifat asas manusia seperti bahasa. • Peringkat awal remaja iaitu individu berusia antara 12 hingga 15 tahun : Pada peringkat ini. kebolehan fizikal. • Peringkat bayi iaitu individu berusia antara 0 hingga 2 tahun : Pada peringkat ini kadar pertumbuhan bayi agak cepat. 72 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . kebolehan menjalin perhubungan emosi mula kelihatan. Mereka boleh berfikir secara abstrak. kanak-kanak mula belajar tugas dan aktiviti yang akan digunakan dalam alam dewasa.Pada peringkat ini mereka menjalinkan perhubungan yang rapat dengan rakan sebaya dan keinginan untuk berdikari mula timbul.

Nyatakan 4 peringkat perkembangan kognitif Jean Piaget dan jelaskan setiap peringkat perkembangan tersebut. gimnastik untuk menguatkan otot. daya tahan serta membina pergerakan yang lebih cekap • Sediakan aktiviti-aktiviti yang lasak untuk kanak-kanak lelaki. berat badan dengan rakan sebaya.EDU 3102 • Libatkan dalam aktiviti permainan dan latihan-latihan seperti berenang. misalnya bola sepak dan permainan atau sukan yang sesuai untuk kanak-kanak perempuan misalnya bola jaring • Aktiviti senaman dan pemakanan yang sesuai perlu diterapkan kepada kanak-kanak. Perbezaan saiz. lebih-lebih lagi jika kanak-kanak tersebut terlebih berat badan boleh menimbulkan masalah sosial dan masalah penyesuaian 12. Peringkat Sensorimotor • Peringkat Sensorimotor berlaku pada umur bayi dilahirkan hingga berumur 2 tahun • • Peringkat permulaan dalam perkembangan kognitif Bayi menggunakan deria dan pergerakan fizikal untuk mempelajari tentang persekitarannya • Bayi boleh mengkoordinasikan maklumat deria dengan kebolehan motor untuk membentuk skema tingkah laku • • Merasa puas menggunakan mulut untuk merasa dan menghisap Piaget menyifatkan aktiviti ini sebagai permulaan proses menyelesai masalah dalam kehidupan • Melakukan imitasi terhadap tingkahlaku yang dilihat atau diperhatikan • Mencapai tahap pengekalan objek iaitu kebolehan untuk menggambarkan objek di dalam memori Peringkat Pra Operasi • Berlaku pada kanak-kanak yang berumur antara 2 hingga 7 tahun 73 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

Permainan membayangkan Bersifat intuitif Sikap egosentrik Peringkat Operasi Konkrit • • • • • • • • Berlaku pada kanak-kanak yang berumur antara 7 hingga 11 tahun Berkebolehan berfikir secara logik Memahami proses transformasi.sistematik dan boleh membuat hipotesis 74 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . keterbalikan Juga menguasai proses pengelasan Berubah daripada pemikiran egosentrik kepada pemikiran decentered Tidak boleh membuat hipotesis Tidak boleh menyelesaikan soalan abstrak Peringkat Operasi Formal • • • • • Berlaku pada kanak-kanak yang berumur 11 tahun dan ke atas Boleh melakukan proses mental ke atas idea-idea Membuat jangkaan atau andaian berdasarkan fakta Boleh memikirkan idea secara abstrak dan membuat hipotesis Berfikir secara abstrak.keterbalikan dan menaakul Menguasai 3 peringkat asas iaitu prinsip identiti .EDU 3102 • • Mula menggunakan minda untuk membentuk skema-skema baru Menggambarkan dan merancang pergerakan aktiviti dengan menggunakan minda untuk membentuk skema • • • • • Dapat mewakili sesuatu dengan symbol mental Menceritakan pengalaman mereka dengan ayat-ayat yang mudah.ganti rugi.

• Gunakan strategi pengajaran yang pelbagai.setiap ahli diberi peluang untuk menceritakan hasil kerja masing-masing. Contohnya. pembelajaran koperatif yang menonjolkan kemahiran berbahasa. 14. simulasi. • Beri peluang kepada kanak-kanak untuk menggunakan bahasa. Nyatakan implikasi proses pengajaran dan pembelajaran dalam peringkat pertama iaitu asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan Apabila berdepan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah ketidakpercayaan. Semasa sesi membaca. dalam pengajaran bahasa kedua.pasangkan kanak-kanak dengan rakan sebaya yang lebih mahir dalam kedua-dua bahasa (bahasa ibunda dan bahasa kedua). dalam aktiviti berkumpulan. • Mengaitkan kemahiran berbahasa dengan pengalaman yang konkrit Contohnya. Beri peluang kepada kanak-kanak member maklum balas terhadap aktiviti yang dilakukan. Contohnya. guru harus menetapkan rutin bilik darjah yang berkala dan tetap supaya timbul rasa percaya ke atas sesuatu rutin yang 75 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . sumbangsaran. Guru menggunakan strategi bercerita.EDU 3102 • • Tertumpu kepada idea dan pemikiran mereka sendiri Susah menerima pandangan dan pendapat orang lain Apakah implikasi perkembangan bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran? 13. apabila kanak-kanak melakukan sesuatu aktiviti. suruh mereka ceritakan bagaimana mereka melakukan aktiviti tersebut.beri tumpuan kepada perkataan yang susah. Galakkan pembentangan di dalam kelas. Terangkan makna perkataan dengan ayat yang mudah difahami.

Menerusi mata pelajaran tertentu sepertiPendidikan Agama dan Moral •Guru dapat membantu murid menjadi orang bergunakepada diri sendiri dan masyarakat •Wujudnya nilai-nilai murni iv.menjadikan ahli cergas. Bincangkan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas menggunakan contoh- contoh setiap satunya. Menerusi gerak kerja kokurikulum •Membentuk sikap tolong menolong •Sifat kepimpinan •Bergaul dengan orang ramai iii. Aktiviti-aktiviti kumpulan dan projek v. tabah. Bincangkan cara bagaimana guru dapat membantu dalam pembentukan konsep kendiri positif pada kanak-kanak. Contohnya Kelab Kembara. SINDROM DOWN 76 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Menerusi lawatan tertentu •Persatuan ditubuhkan untuk membentuk personaliti positif di kalangan ahli. Melatih bekerja dalam kumpulan •Berdikari •Berdisiplin 16. 15. Kanak-kanak ini juga perlu dilayan Kanak-kanak ini juga boleh dengan mesra dan diambil berat. Kasih sayang dan perhatian yang berterusan perlu diberi kepada mereka. diletakkan dalam sistem rakan sebaya yang mana terdapat seorang rakan yang sesuai bertindak sebagai pembantu semasa P&P. i. berani hadapi cabaran.EDU 3102 tetap dan tidak berubah-ubah. Menerusi Unit Bimbingan dan Kerjaya •Guru memahami masalah murid secara psikologi •Memberi keyakinan kepada murid •Guru sama-sama menyelesaikan masalah ii.

kawalan dan tunjuk ajar khas o Perkembangan mental hanya 23% daripada kadar biasa o Lambat berjalan dan lambat bercakap 77 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . kasar dan pendek. serta cenderung terjelir Mata sentiasa berair dan merah Mata sepet iaitu bahagian luarnya naik ke atas dan terdapat lipatan pada kedua-dua sisi hidung yang menutupi bahagian dalam mata Bentuk muka yang kecil • SPASTIK • • • • • Sejenis kecacatan atau ketidaksempurnaan anggota tubuh badan Tidak mencapai objek yang ditunjukkan Tidak berupaya mengangkut badan Tidak berupaya berpijak atau berdiri Tidak berupaya memegang objek AUTISME • • • • • • • Perlakuan yang bongkak Ketawa dengan tiba-tiba Perkataan yang diulang berkali-kali dan gagap Tidak mengenali bahaya Tidak merasai kesakitan Menangis dan marah tanpa sebab Permainan yang luar biasa CACAT AKAL (RINGAN) • Idiot o Tidak dapat melindungi diri daripada bahaya fizikal dan mungkin mencederakan diri sendiri • • Imbersil o Tidak boleh mengurus diri tetapi masih boleh dilatih Moron o Perlukan jagaan.EDU 3102 • • • • Mulut yang sentiasa terbuka dan tidak tertutup rapat Lidah yang tebal.

EDU 3102 • Lembab o Lambat menerima pelajaran dan sukar sesuaikan diri dengan situasi sekolah biasa CACAT AKAL (BERAT) • • • • • • • Kesukaran ketika makan dan selalu muntah Mengigit sesuatu dalam mulut dan tidak mahu mengeluarkannya Air liur yang meleleh tanpa kawalan Sukar bernafas Sukar tidur dan terjaga waktu malam Selalu menangis Sukar bercakap dan memahami orang lain HIPERAKTIF • • • Sukar menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan rakan sebaya Aktiviti fizikal yang agresif dan berlebihan Tindakan yang berlebihan terhadap rangsangan cahaya. bunyi dan warna Tidur yang tidak tetap Terlalu kerap menangis atau ketawa Suka berkhayal Murang dan menyendiri Aktiviti fizikal yang pasif Tiada respond pada persekitaran Suka termenung • • HIPOAKTIF • • • • • PINTAR CERDAS • • • • • Suka mencari helah Kebolehan yang luar biasa Mempunyai masalah psiko-sosial seperti masalah kelakuan dan emosi Pergaulan dengan kanak-kanak lain Perkembangan bahasa yang lambat 78 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

kanak–kanak boleh memberi contoh keadaan– keadaan yang memungkinkan tumbuhan hidup dengan subur. (b) Terangkan implikasi peringkat operasi formal kanak-kanak terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Pemikiran mereka tidak lagi terikat kepada bahan– bahan konkrit. Mereka sudah boleh memikirkan idea secara abstrak dan membuat hipotesis.EDU 3102 17. Mereka juga boleh berfikir secara sistematik untuk memberi beberapa kemungkinan penyelesaian. Pada peringkat operasi formal. mereka juga boleh membuat hipotesis dan mencari alternatif peneyelesaian masalah. Kanak –kanak pada peringkat ini boleh mengkaji masalah–masalah abstrak secara sistematik dan membuat generalisasi terhadap masalah tersebut. Mereka boleh menakul secra induktif dan deduktif. Manakala pemikiran induktif ialah berfikir aspek yang khusus kepada aspek generalisasi yang lebih luas. Penaakulan deduktif bermaksud pemikiran daripada yang am kepada yang khusus. Antara ciri– ciri pemikiran formal adalah berfikir secara abstrak. Penggunaan bahan 79 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .kanak.bandar besar yang mengalami pencemaran teruk pada 10 tahun akan datang. Selain itu. (a) Terangkan peringkat operasi formal kanak. • Guru bolehlah menggunakan bahan yang konkrit untuk mengillustrasikan konsep yang lebih kompleks. Dengan mengkaji kesan pencemaran alam sekarang mereka boleh membuat hipotesis tentang apa yang akan terjadi kepada bandar. Melalui fakta–fakta yang dipelajari seperti keperluan asas tumbuhan untuk membuat makanan. kanak–kanak boleh melakukan proses mental ke atas idea–idea dan membuat jangkaan atau andaian berdasarkan fakta. Kanak–kanak boleh berfikir secara abstrak seperti menyelesaikan masalah–masalah matematik di mana perwakilan abstrak. Kebolehan mereka memikirkan penyelesaian–penyelesaian yang mungkin secara induktif atau deduktif memungkinkan kereka membuat kajian dan menggunakan pemikiran saintifik.

beri lebih banyak peluang untuk pelajar menyelesaikan masalah dengan sendiri • • • • • Bimbing pelajar untuk membuat andaian–andaian penyelesaian. Galakkan pemikiran secra kristis dan kreatif Beri peluang kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah serta memberi sebab kepada penyelesaian yang dikemukakan Suruh pelajar bentangkan idea dan kritik idea yang dikemukan Kemukakan konsep yang luas dan tidak hanya terikat dengan fakta– fakta. pengalaman pelajar sendiri sebagai permulaan kepada pengajaran yang lebih kompleks. Guru mestilah memberi peluang kepada pelajar menyelesaikan masalah dengan sendiri Bimbing pelajar untuk membuat andaian–andaian penyelesaian dan membuat hipotesis. • • • • • • Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran Menikmati lebih banyak kejayaan daripada kegagalan Bersikap bertimbang rasa serta pandangan terbuka Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri Merasa bangga diri sendiri dan berani mencuba 80 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .EDU 3102 3D. (a) Berikan dua ciri konsep kendiri positif dan huraikan bagaimana individu tersebut apabila mengalami masalah. • • model. Dengan pendedahan yang diberikan pada peringkat sebelum ini. Carl Rogers (1950) mendefinisikan konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya juga persepsi dirinya berbanding dengan orang lain di persekitaran. Nilai-nilai diri yang dilihat adalah berkaitan dengan pengalaman yang telah dilalui dan matlamat hidup jangka masa depan. carta rajah. Biarkan pelajar meneroka dan mangkaji sendiri konsep tersebut • Terima pendapat pelajar dan bimbing pelajar untuk belajar menerima pendapat orang lain 18.

(a) Berikan ciri-ciri kanak-kanak yang mengidap attention deficit hyperaktie disorder (ADHD).EDU 3102 • • (b) Mudah bersosialisasi dengan orang lain Mudah diterima oleh orang lain Berikan tiga faktor terbentuknya konsep kendiri negatif dan kaitkan dengan kehidupan seharian. autisme ringan. murid-murid bekeperluan khas merujuk kepada murid-murid yang mengalami kecacatan penglihatan. terencat akal minimum dan masalah pembelajaran spesifik seperti disleksia. Kategori kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran di bawah tanggungan Kementerian Pelajaran termasuklah sindrom down. attention deficit hyperactive disorder (ADHD). • • • • • Tidak dapat mengekalkan perhatian Mudah mengalih perhatian Sukar menyiapkan satu tugasan Pelupa Sifat hiperaktif 81 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Menurut Dasar Pendidikan Khas di Malaysia. • • • • • • • • Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku Emosi mempengaruhi perasaan Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan persepsi orang lain terhadapnya Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah laku sesuai dengan aspirasi kumpulan sebaya atau gurunya Status sosial keluarga mempengaruhi pembentukan sahsiah sesesorang 19.

Bagaimanakah anda mengendalikan murid sepertinya? • Kedudukan tempat duduk berhampiran dengan tempat duduk kguru agar senang diawasi tingkah lakunya • Menggunakan prinsip peneguhan agar mereka diberi peneguhan positif apabila mereka menunjukkan tingkah laku yang baik • Peraturan dan prosedur di dalam bilik darjah dipaparkan dengan jelas dan nyata • Objektif pembelajaran haruslah dinyatakan dengan ekspilit dan murid menjawab dengan segera • Semasa mengajar. emosi dan sosial. arahan perlu ringkas dan perlu diulang agar murid memahami dengan jelas • • Beri tugasan yang ringkas Beri peluang kepada murid untuk libatkan diri dalam aktiviti yang aktif 20. Perkembangan Proses individu memperkembangkan kemahiran psikomotor. Huraikan perbezaan di antara pertumbuhan dan perkembangan dari aspek fizikal.EDU 3102 • Pergerakan fizikal yang keterlaluan (b) Sebagai seorang guru pemulihan. PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 82 . terdapat seorang daripada murid anda mengidap penyakit ADHD. berat badan dan gigi. Ciri-ciri Fizikal Pertumbuhan Peningkatan dalam saiz seperti perubahan tinggi. Kemahiran menggunakan anggota badan. kognitif.

duduk kemudian merangkak. berdiri. kebolehan fizikal dan kebolehan menjalin perhubungan emosi mula kelihatan.berfikir secara kreatif dan kritis. • Peringkat bayi ( 0-2 tahun) iaitu pada peringkat ini kadar ciri-ciri pertumbuhan cepat seperti sifat-sifat asas manusia. Kognitif Keupayaan berfikir Kemahiran membaca. rakan dan mereka di persekitaran individu tersebut. Peringkat awal remaja ( 12-15 tahun ) iaitu sensitif terhadap paras rupa dan perubahan fizikal yang dialami. keluarga. logikal dan sistematik. perkembangan bahasa yang cepat. Boleh berfikir secara abstrak. sayang. Emosi Sosial Perasaan gembira. Peringkat kanak-kanak ( 9-11 tahun ) iaitu kanak-kanak mula belajar tugas dan aktiviti yang akan digunakan dalam alam dewasa. Kemahiran mengurus dan mengawal emosi. penggunaan otot-otot halus dan kebolehan bersosial. Mula menjalin hubungan dengan rakan sebaya dan memahami peraturan. marah dan cemburu. Peringkat awal kanak-kanak (3-8 tahun) iaiatu dapat bermain menggunakan imaginasi. • • • • 83 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Peringkat remaja ( 15-20 tahun ) iaitu perhubungan yang rapat dengan rakan sebaya dan keinginan berdikari. berjalan dan berlari. Berikan peringkat-peringkat dalam perkembangan kanak-kanak serta ciricirinya. mengira. bahasa. 21. menulis. Menjalin perhubungan dengan ibu bapa.EDU 3102 misalnya seorang bayi mula memusing badan. Kemahiran menjalin perhubungan sosial dan menunjukkan perlakuan baik dan sesuai mengikut norma-norma masyarakat.

kecewa dan gelisah. Jelaskan dan ceritakan emosi anda sendiri dalam situasi-situasi tertentu.suruh pelajar meneka emosi rakan pada sesuatu situasi. • • Bantu murid menyedari emosi dan meluahkan perasaan. Apakah implikasi perkembangan emosi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran? i. Perkembangan emosi berlaku daripada peringkat bayi sehingga remaja. Galakkan murid menulis jurnal untuk luahan emosi. (a) Rasionalisasi 84 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . • Bantu pelajar mengenali emosi orang lain Dalam aktiviti berkumpulan. ancaman dan kebimbangannya. minta mereka kenal pasti emosi karektor-karektor dalam situasi tersebut. Helah diri bermaksud usaha yang dilakukan secara kebiasaan sama ada secara sedar atau tidak sedar oleh seseorang bagi mempertahankan ego. iii. • Bincangkan strategi-strategi mengawal emosi Beri alternatif yang boleh digunakan untuk mengawal emosi seperti berhenti sejenak atau membuat rasionalisasi. Nyatakan jenis-jenis helah bela diri beserta huraian dan contoh yang lengkap. 23.EDU 3102 22. iv. • • Bina asas kepercayaan di dalam bilik darjah Memberi layanan sama rata terhadap semua murid Elakkan daripada memberi hukuman/layanan berdasarkan khabar angin ii. • Semasa murid menonton filem atau mebaca cerita. • Ceritakan pengalaman anda sendiri bagaimana untuk mengawal perasaan marah.

dari segi kualiti. Contohnya seorang remaja menyatakan beliau rapat dengan kumpulan sorak sekolah untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang yang popular. pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap 85 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . 24. contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai. (c) Fantasi Seseorang cuba mengurangkan ketegangan dengan cara berkhayal dan membentuk situasi yang lebih selesa daripada keadaan sebenar. perkembangan yang paling penting di tahap ini ialah penggunaan bahasa. TAHAP PRAOPERASI (2-7 TAHUN) Menurut Piaget. Namun begitu. Contohnya seorang abang yang dimarahi oleh ayahnya memindahkan kemarahannya kepada adik-adiknya.EDU 3102 Memberi penerangan atau alasan yang munasabah terhadap sesuatu tingkahlaku untuk melindungi motif yang sebenar dan mepertahankan ego. Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam permainan. Contohnya seorang murid yang gagal dalam peperiksaan akan memberi alasan bahawa dia gagal kerana guru bersikap pilih kasih. Terangkan ciri-ciri kanak-kanak peringkat praoperasi dan operasi konkrit. (b) Projeksi Satu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk membalikkan konflik yang terdapat dalam dirinya kepada orang lain. (d) Identifikasi Seseorang yang cuba menutup kelemahan diri dengan menyifatkan dirinya sama seperti orang lain yang mempunyai kuasa atau kelebihan. Contohnya seorang yang miskin berfantasi untuk menjadi kaya.

Sementara. Piaget juga mengatakan bahawa proses perkembangan kognitif kanak-kanak menjadi lebih sempurna menerusi tiga kebolehan asas yang berlaku iaitu : i. pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana. pengumpulan dan pengambilan kembali memori mengenai peristiwa lalu. di dunia ini. Kecerdasan di tahap ini selalunya dihuraikan sebagai kaku. Perkembangan kebolehan mental kanak-kanak untuk melakukan tingkah laku yang ketara seperti kebolehan mengira. mereka belum dapat menyusun penerangan yang ada dalam pemikiran. ingatan dan bayangan. Terdapat empat kandungan utama 86 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Selain itu. Piaget juga mengatakan bahawa operasi yang berlaku mesti berasaskan pada tiga fenomena mental yang penting iaitu pengamatan. Melalui latihan yang diulang-ulang.EDU 3102 yang rendah berbanding dengan orang dewasa. iii. Hal ini kerana. ii. keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja. Pengamatan merupakan suatu proses di mana kanak-kanak memberikan sepenuh perhatian terhadap sesuatu yang dilihat. selalunya pandangan dan pendengaran yang dikumpulkan di bahagian mental. Contohnya. rangkaian tingkah laku yang dikukuhkan dan digeneralisasikan sehingga menjadi skema tingkah laku yang stabil. bayangan merupakan satu proses yang menyebabkan sensasi yang statik. Piaget telah bahagikan kepada dua sub tahap iaitu : (a) (b) Tahap Pro-konseptual ( 2-4 tahun ) Tahap Pra-operasi ( 4-7 tahun ) Di tahap pra-konseptual. ketidaksanggupan membuat kesimpulan dan tidak menumpukan perhatian terhadap hubungan di antara peristiwa yang berbeza. Hal-hal umum yang betul-betul difahami oleh individu bagi mewujudkan sesuatu pengukuhan tingkah laku. Manakala. kanak-kanak belum lagi dapat membezakan dan memahami dua atau lebih dimensi pada masa yang sama. ingatan pula ialah satu proses pembinaan. Bagi tahap ini. tegang.

Pada tahap ini. iaitu pengetahuan bahawa kuantiti adalah tidak berhubung kait dengan susunan @ keadaan fizikal sesuatu objek. ‘konsep sebab-akibat’. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakanrakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. ‘peningkatan perolehan bahasa’ dan ‘pembentukan identiti diri’. makna hidup dan sebagainya. Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. susunan dan padatan. Walaubagaimanapun. berat. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada 87 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Satu lagi perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran logik. Satu lagi kekurangan di tahap ini ialah dari segi prinsip ketekalan . Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. Dengan itu. isipadu atau panjang sesuatu objek tidak akan berubah apabila bentuk dan susunannya berubah.EDU 3102 proses kognitif dalam tahap ini iaitu ‘egocentrism’. Kanak-kanak yang tidak memahami prinsip ini tidak akan tahu bahawa jumlah. ketuhanan. TAHAP OPERASI KONKRIT (7-11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Mereka faham akan konsep-konsep nombor. tumbuhan dan sebagainya.

tumbuhan dan sebagainya vii. Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana pada tahap ini mereka akan mula memasuki zaman persekolahan. v. 25. Berkembangnya semangat inkuiri ini seterusnya menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain iv. ketuhanan. susunan dan padatan. kanak-kanak pada umur sebegini masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. iii. 26. Kanak-kanak mula memahami unsur-unsur pemikiran logik Kanak-kanak faham akan konsep-konsep nombor. vi. mereka juga faham akan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek. i.EDU 3102 tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri. Terangkan perkembangan dan konsep-konsep yang telah dapat difahami oleh kanak-kanak pada tahap Operasi Konkrit. Cthnya Mereka hanya memahami konsep-konsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. Berdasarkan teori Piaget. berat. 88 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . makna hidup. ii. Senaraikan dan huraikan kesemua bahagianbahagian tersebut. Kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik seperti yang berlaku pada tahap praoperasi. Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak pada tahap ini akan gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. perkembangan kognitif kanak-kanak terbahagi kepada empat bahagian.

Terdapat beberapa komponen di dalam perkembangan bahasa. Menggunakan teknik menyoal Untuk dpatkan tindak bals dan respon dari murid Dapat libatkan diri secara aktif Menggunakan percakapan yang sesuai Galakkan murid mengemukakan pendapat dan idea mereka Teknik memuji dan sokongan bagi membakar semangat Menggunakan strategi memusatkan murid Kaedah perbincangan kumpulan bagi mengumpul murid dalam satu kumpulan Libatkan diri secara lansung 28. (b) (c) (d) (e) 29. Mereka tidak teragak-agak dalam membuat keputusan dan boleh membuat pilihan tanpa terikat dengan pengaruh rakan serta desakan keluarga. (b) Selalu merasa gembira Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif akan selalu kelihatan riang dan gembira. Perlu rancang aktiviti yang sesuai dengan tahap mereka.EDU 3102 27. Terangkan dan huraikan 3 ciri konsep kendiri positif. Di dalam perkembangan kanak-kanak. perkembangan bahasa mereka adalah sangat penting. Senaraikan dan jelaskan kelima-lima komponen tersebut. Jarang berdepan dengan dilema atau kekeliruan dalam membuat sebarang keputusan atau pilihan. (a) Bebas membuat pilihan dan keputusan sendiri Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif akan sentiasa merasa bebas untuk membuat pilihan dan keputusan. Jelaskan bagainakah cara guru membantu murid dalam menguruskan emosi diri mereka? (a) Amalkan sikap kepimpinan demokratik Wujudkan interaksi dua hala guru dan murid Dorong murid berinteraksi sesame mereka Mengelolakan banyak aktiviti kumpulan Dapat memberi peluang kepada murid untuk interaksi sesama mereka. Walaupun mereka mempunyai 89 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

EDU 3102 masalah. Misalnya seseorang kanakkanak cerebral palsy boleh menggunakan computer atau pen serta pensil yang tidak memerlukan tekanan yang kuat sekiranya menulis • penggunaan pemegang buku ‘book holders’ atau buku teks elektronik dapat membantu kanak-kanak kurang upaya memegang buku • guru haruslah member sokongan dan dorongan kepada kanak-kanak ini untuk meningkatkan keyakinan diri mereka supaya mereka merasa boleh serta berkeyakinan menguruskan diri sendiri dengan baik 90 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Sekiranya tidak. (c) Mudah berkawan Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif didapati senang membuat kawan dan disenangi oleh orang persekitaran. Mereka tidak pernah mengeluh dan menganggap masalah tersebut sebagai satu cabaran yang perlu diatasi. Kanak-kanak ini kadang-kadang tidak memahami penyakit yang mereka alami dan menghadapi masalah penyesuaian • guru perlu peka kepada keperluan murid. guru perlu berpengatahuan tentang masalah yang dihadapi muridnya. 30. mereka pandai menyembunyikan masalah tersebut. Misalnya mengetahui prosedur bagaimana mengurus seorang kanakkanak yang diserang sawan atau asma • guru juga perlu jelas tentang kesan masalah fizikal ini ke atas perkembangan psikososial kanak-kanak tersebut. • Bincangkan implikasi kanak-kanak masalah kecacatan fizikal kepada proses pengajaran dan pembelajaran. mereka akan merujuk kepada orang yang boelh dipercayai dan memahami diri mereka untuk bantuan nasihat. Sikap mereka yang tidak sombong dan pandai menghargai rakan serta sentiasa membantu menyebabkan rakan suka mendampingi mereka. Tahap kegembiraan mereka akan bertambah sekiranya masalah tersebut dapat diatasi.

Baka atau keturunan merupakan ciriciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. apakah faktor-faktor yang kanak-kanak juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor. rakan sebaya. sumber teknologi. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak merupakan aspek yang penting untuk proses perkembangan kanak-kanak. warna mata dan lain-lain. makanan. mempengaruhi perkembangan fizikal kanak-kanak? Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. perbezaan suasana rumah. asuhan dan status sosioekonomi keluarga. Adalah telah diketahui umum. saiz fizikal. Misalnya : 91 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai.EDU 3102 • guru juga haruslah memberi perhatian terhadap susunan bilik darjah. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya. Banyak pihak yang bertanggungjawab bagi memastikan perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak berjalan dengan lancar. makanan. Baka juga menetapkan had keupayaan. status sosioekonomi. asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak. Susunan bilik darjah seharusnya memudahkan pergerakan kanak-kanak dna memberikan mereka akses yang mudah kepada bahan-bahan pembelajaran 31. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Ciri-ciri seperti warna kulit. (a) Berdasarkan pernyataan di Perkembangan fizikal dan kognitif atas.

 Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanakkanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilainilai murni yang positif daripada mereka. apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak? Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak. Misalnya. khasnya dari perkembangan intelek. Perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. emosi dan sosial. (b) Berdasarkan pernyataan di atas.EDU 3102  Kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. personaliti . sahsiah. tingkah laku dan emosi dengan sempurna Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anakanak mereka. seperti rumah dan sekolah Masyarakat merupakan alam kehidupan manusia.  Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. Misalnya: 92 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat dan mental.

bermoral.kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. filem. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. intelek. televisyen dan komputer.  Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. kuning atau kezaliman.  Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman.  Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. emosi dan sosialnya. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran 93 dalam bilik darjah akan PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna.EDU 3102  Perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. kanak. radio. rajin berusaha.  Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. majalah. Sebaliknya. emosi dan sosialnya. iklan.

penjagaan diri dan kemahiran social yang amat terhad. (a) Persatuan Terencat Akal Amerika (AAMR) mendefinisikan terencat akal sebagai satu ketidakupayaan yang dapat dilihat melalui fungsi intelek serta tingkahlaku penyesuaian seperti komunikasi. berakhlak mulia. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988. afektif dan psikomotor pelajar. mata berair dan merah. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. mata sepet dan muka yang kiecil. suka bermanja. pendek dan bongkok. 32. Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. lidah tebal dan pendek. 94 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . rohani. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. Sindrom down • • • kecacatan kromosom yang ke-21 berlaku dalam satu per lapan lapan ratus kelahiran ciri seperti mulut terbuka. (b) Masalah kecacatan fizikal adalah salah satu daripada ciri-ciri kanak- kanak kerperluan khas. Nyatakan lima kecacatan fizikal beserta huraiannya. Nyatakan kategori kanakkanak yang tergolong dalam terencat akal berserta huraiannya. bermain dan dapat bergaul dengan baik.EDU 3102 melahirkan pelajar yang berilmu. berketrampilan. gemapl. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

pertuturan dan terencat akal Epilepsi • • • penyakit sawan masalah neurologi menggeletar 95 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .EDU 3102 Autisme • • cacat mental seumur hidup masalah komunikasi kerana tidak boleh entafsir air muka dan gerak isyarat • • tabiat stereotaip lebih minatbarang permainandaripada berinteraksi Pintar cerdas • • memerlukan sokongan ciri seperti kebolehan mempelajari lebih cepat. empati kepada orang lain Cerebral palsy • • • kesukaran bergerak akibat koordinasi sebab neurologi motor yang berfungsi baik ada kecacatan lain seperti penglihatan. mahir member idea.kebolehan memimpin. keinginan untuk tahu yang lebih. menetapkan matlamat tinggi.

fizikal. emosi. dan personality- 96 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . • Sensitif dengan potensi murid.EDU 3102 Spina bifida • • kecacatan tulang belakang lumpuh bahagian bawah boleh diubati dengan pembedahan • Muscular dystrophy • • • merosot kekuatan otot perlu kerusi roda kecerdasan tidak terjejas Limb deficiencies • • • anggota tidak sempurna kemalangan semasa kelahiran boleh dilatih guna anggota palsu 33.memberi galakkan dan dorongan kepada murid-murid untuk menggilap potensi kanak-kanakgalakan dan dorongan mampu membentuk personaliti yang baik • Menerima hakikat bahawa setiap individu berbeza dan unikberbeza dariapada segi kognitif. (a) Nyatakan peranan guru dalam membentuk perkembangan personaliti individu.

individu akan bertindak Freud dalam secara sendirinya terhadap tekanan sosial yang oleh perkembangan personaliti-persekitaran perkembangan personaliti dihadapinya . Sekolah sebagai tempat bimbingan dan pembentukan personaliti individuguru memainkan peranan dalam pembentukan personaliti kanakkanak . resam.guru perlu membantu kanak-kanak membina konsep kendiri yang positif-menjadi diri mereka lebih berdikari dan berkeyakinan tinggi untuk melibatkan diri dalam menjalani kehidupan yang mencabar (b) Berikan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan personaliti. nilai dan cara hidup masyarakat.penekanan kepentingan pengalaman awal individu seperti budaya.sekolah turut menyumbang kepada personality individu yang tidak seimbang aktiviti-aktiviti yang baik mampu mengalakkan pembentukan peribadi kanak-kanak.wujud pola genetik semasa persenyawaan mempengaruhi perkembangan personaliti individu • Faktor pengalaman awal individu Pengalaman unik pada individu itu sahaja . • Faktor kebakaan dihubungkaitan dengan kecerdasaan dan juga bentuk tubuh . emosi dan sosioal menyumbang kepada perkembangan personaliti yang bpositif dikalangan kanak-kanak. adat individu • Latar belakang sekolah.suasana sekolah yang kondusif dari segi fizikal. juga mempengaruhi 97 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .EDU 3102 memberi bimbingan kepada kanak-kanak untuk lebih mengahadapi cabaran dan dugaaan hidup • Memahamikeperluan murid mengikut peringkat umur-guru mempunyai pengetahuan tentang ilumu psikologi kanak-kanak • Membina imej kendiri posifif.

digalakkan memakan makanan yang berzat.tanap didikan agama kanak-kanak mudah terpengaruh dengan gejala negatif. 37.EDU 3102 • Pengaruh keluarga - banyak mempengaruhi pembentukan personalitI kerana banyak masa dihabiskan bersama keluarga-ibu bapa harus memberI kebebasan untuk bermain sambil memerhati setiap pergerakan anak-anak untuk mengelak kejadian buruk berlaku.menerangkann implikasi dan motif yang baik dalam menyampaikan maklumat melalui media. terikut-ikut dengan zaman moden 34.banyak maklumat dapat disampaikan terus kepada kanak-kanak maklumat tersebuta secara akan mempengaruhi kanak-kanak. 98 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 . 35. • Pengaruh sosialbudaya . • Pemakanan . Terangkan lima tahap perkembangan yang ditekankan di dalam teori perkembangan psikoseksual Freud secara ringkas? Apakah konflik yang berlaku pada perkembangan tahap phallic dan kesannya terhadap personaliti dewasa? Apakah aktiviti yang dilakukan oleh orang dewasa yang menunjukkan mereka telah terlekat pada tahap oral dan anal. 36. Terangkan perkembangan dan konsep-konsep yang telah dapat difahami oleh kanak-kanak pada tahap Operasi Konkrit. bersih. • Peranan media . gaya hidup bebas. dan halal.

EDU 3102 99 PISMP SEM 1 Ambilan Jan 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful