PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPGM SEMESTER 4

MODUL

PENDIDIKAN SENI VISUAL SEKOLAH RENDAH

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan September 2009 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KANDUNGAN MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul ) Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka konsep Tajuk-tajuk modul ini. 1.4 Kandungan 1.4.1 Pengenalan Bidang Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah 1.4.2 Pemerhatian, penerokaan, pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan. - mengikut tahap, minat dan latar belakang - untuk merangsang perkembangan deria - untuk perkembangan Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek, Sosial dan Estetik 1.4.3 Tema, isi kandungan, alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan - mengikut tahap, minat dan latar belakang - untuk merangsang perkembangan deria - untuk perkembangan JERISE 1.4.4 Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak - untuk setiap bidang kegiatan tahap 1 - untuk setiap bidang kegiatan tahap 2 - untuk 5P KBSR
i

iii iii iv v-vii viii ix

1

1 1 1 2 14

23

32

1.5 Latihan A

37

Tajuk 2

Meneroka Alat dan Bahan

39 40 41

2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka konsep Tajuk-tajuk modul ini. 2.4 Kandungan : Meneroka Alat dan Bahan 2.4.1 Meneroka / Membuat eksperimentasi Pelbagai jenis alat dan bahan

42

2.4.2 Meneroka / Membuat eksperimentasi perisian- perisian

56

2.5 Latihan B Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

ii

MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia .

Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. dan masa anda. Ujian Akhir Kursus (UAK) dan Peperiksaan Akhir meliputi tajuk-tajuk dalam modul ini. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk mengikut proforma kursus. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Modul ini juga disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini.PANDUAN PELAJAR Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. vi . Aktiviti-aktiviti disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Dua latihan disediakan pada pengujung modul ini untuk membantu kefahaman dan pengaplikasian ilmu yang telah diperolehi dalam modul ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran sumber-sumber pembelajaran. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda boleh berbincang dengan pensyarah.

Pelajar diminta memahami konsep. memproses maklumat.Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Konsep belajar yang perlu difahami dan dihayati oleh pelajar merangkumi aktiviti mengakses maklumat. vi. Tarikh dan masa peperiksaan akan ditentukan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian. Pengetahuan semulajadi dan pengalaman profesional yang sedia ada pada pelajar adalah kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk membuat banding beza dan mengaplikasikan sebagai amalan di bilik darjah. Pelajar dinasihatkan merujuk pelbagai sumber maklumat. Pengetahuan maklumat kandungan dan pedagogi sentiasa kemudahan ICT dinamik dan dan bertambah. Oleh itu. pengalaman profesional dan juga sumber internet. mengumpul maklumat. Pelajar perlu memahami Hasil Pembelajaran yang hendak dicapai untuk setiap kursus. iaitu pada pensyarah. i. rakan sekerja. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. bahan rujukan. Pelajar disarankan untuk menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pakej untuk digunakan sepanjang satu tahun pengajian. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. vi . Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. pelajar disarankan untuk membuat rujukan dengan menggunakan Online Learning(OLL). Selamat maju jaya. iv. iii. v. ii. istilah dan definisi berkaitan sesuatu tajuk kursus secara kontekstual dan bukan hanya sekadar menghafal. vii. dan mengaplikasi maklumat.

PSV 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

PENGENALAN
Kursus PSV 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual
(Teaching and Learning of Visual Art Education) melibatkan teori dan amali

dalam pengajaran dan pembelajaran. (Sila rujuk - Agihan Tajuk). Modul ini mengandungi dua tajuk iaitu Tajuk 1 – Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 (Topik 2 teori dalam proforma), Tajuk 2 – Meneroka Alat dan Bahan mengikut tema (Topik 1 amali dalam proforma). Modul ini juga disertakan aktiviti dan latihan untuk pengukuhan pembelajaran. Terdapat beberapa aktiviti dan latihan yang disediakan bagi setiap tajuk. Aktiviti dan latihan tersebut termasuk pemerhatian, penerokaan, pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan mengikut tahap, minat dan latar belakang. Tema, isi kandungan, alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan. Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak . Mengumpul dan memproses maklumat sesuai dengan Tahap 1 dan Tahap 2. Mengubahsuai maklumat mengikut minat dan latar belakang murid. Membuat penilaian maklumat mengikut pengetahuan sedia ada murid. Meneroka tajuk dan isi kandungan mengikut tema alam persekitaran / sosiobudaya . Setiap tajuk disertakan latihan bertulis berbentuk analisis dalam setiap topik yang dipelajari. Setiap ulasan tersebut akan dibimbing dengan persoalanpersoalan disusuli dengan sumber rujukan yang berkaitan. Latihan ini harus disiapkan dalam jangkamasa yang ditetapkan. Hasil kerja pelajar yang telah disiapkan hendaklah dihantar kepada pensyarah secara e-mel atau bersemuka. Sebagai memantapkan lagi kefahaman

setiap tajuk dalam kursus ini, pelajar dinasihatkan membuat banyak rujukan dan pembacaan. Pelajar juga digalakkan menghubungi pensyarah untuk

mendapatkan maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik-topik yang dipelajari.

v

AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna

Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Proforma Kursus)
Interaksi Bersemuka (jam) 12

Bil.

Tajuk/Topik

Modul (jam) 0

Jum. Jam 12

1

Teori Pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Teori Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2 Teori Persediaan Mengajar Amali Meneroka Alat dan Bahan Amali Meneroka Tajuk dan Isi kandungan mengikut tema Amali Menghasilkan karya Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan Amali Menghasilkan karya Membentuk dan Membuat binaan serta Kraf traditonal

2

0

9

9

3

9

0

9

4

0

6

6

5

6

0

6

6

9

0

9

7

9

0

9

Jumlah keseluruhan

30

15

45

vi

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

TAJUK 1

Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap Bidang Kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2

1.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. 1.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini anda seharusnya dapat; 1. Membanding beza pelbagai jenis aktiviti dalam empat bidan kegiatan iaitu Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional 2. Menjana idea dengan menggunakan pelbagai alat, bahan, dan teknik serta mengaplikasikannya dalam penghasilan mengikut empat bidang kegiatan. 3. Menjalankan sesi apresiasi secara mudah

1.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Menggambar

Membuat Corak dan Rekaan

Membentuk dan Membuat Binaan

Mengenal Kraf Tradisional

1

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

1.4 Kandungan 1.4.1 Pengenalan Bidang PSV SR Tumpuan diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional.

Rajah 1. Contoh Imej Empat Bidang Dalam PSV KBSR

P e n g e n a la n S e n i V i s u a l
Me nggam bar M e m b e n tu k d a n M e m b u a t B in a a n K u ri k u lu m PS V SR

Me m bua t C orak d a n R e ka a n

K r a f T r d is io n a l

Rajah 2. Empat bidang kegiatan dalam Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah

2

Melalui asas-asas menggambar. anda seharusnya dapat menghasilkan pelbagai jenis aktiviti menggambar. proses dan teknik menggambar. a) Definisi Menggambar Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata.1 Menggambar Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objek. Sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental seseorang. olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar. Sub tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. Sub tajuk ini juga disediakan untuk anda memperolehi pengetahuan dan kemahiran mengenai media.4.1. Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objek 3 .

Teknik catan ialah caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air. Menggambar Mozek Lukisan Catan Kolaj Capan Teknik Menggambar Gurisan Montaj Cetakan Percikan Stensilan Gosokan Resis Rajah 3 Teknik Catan Apabila seseorang mengecat. cat emulsi. Berbagai jenis berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. cat poster. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. cat gloss dan lain-lain lagi. Teknik Kolaj Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. hasilnya ialah catan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b) Teknik-teknik yang boleh digunakan dalam menggambar adalah seperti Rajah 3. 4 . Selalunya bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar.

5 . imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas. Proses membuat batik adalah satu contoh teknik resis. Contoh bahan cetakan lain adalah seperti cetakan lino. Polyfoam adalah bahan yang mudah diukir. Teknik Stensilan Untuk teknik stensil. Krayon juga boleh digunakan di peringkat sekolah rendah. Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. Cara gambar diukir dan sifat bahan yang diukir itu akan memberi kesan yang berlainan. lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. Teknik Resis Teknik resis menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain. Jalinan di atas objek akan memberi kesan kepada hasil gosokan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Teknik Cetakan Teknik cetakan ialah cara menghasilkan karya dengan mencetak.. Pelbagai media dan bahan cetakan boleh digunakan. Terdapat berbagai-bagai jenis cara cetakan. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’. misalnya atas objek dengan jalinan yang berlainan. Teknik Gosokan Anda boleh menggunakan krayon dan gosokkannya di atas kertas yang diletak di atas sesuatu permukaan yang kasar. Untuk jenis cetakan blok. ‘strawboard’ dan ‘polyfoam’. Pada asasnya cetakan menggunakan sifat timbul dan tenggelam pada sesuatu blok atau skrin. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakan atas kertas. Warna air boleh disapukan di atasnya. Anda boleh memilih berbagai jalinan yang berlainan dan susunkannya untuk mendapat gambar yang menarik. Dengan teknik ini. anda boleh menggunakan lilin cair ataupun pepejal. Lilin boleh digunakan untuk melukis atau memandamkan sesuatu kawasan permukaan melukis seperti kertas.

Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis. plastik dan papan secara tersusun. bersebelahan dan tidak bertindih.lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. plastik. paku atau plastic boleh digunakan untuk menguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. bahan warna disapukan di atas permukaan dan dicetak atas kertas. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas Gambar boleh diukir di permukaan lino.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Teknik Percikan Bahan warna boleh dipercik dari sesuatu alat. Misalnya warna air boleh dipercik dari berus. Objek atau kertas berubah bentuk itu boleh diubah kedudukannya supaya kesan tindihan berlaku apabila warna kedua dipercikan. anda boleh menggunakan sesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. Sempadan kepingan bahan yang ditampal itu memberi jalinan keseluruhan kepada gambar yang dihasilkan. Teknik Gurisan Untuk menghasilkan karya dengan teknik gurisan. Alat yang keras atau tajam seperti kayu. Kepingan bahan yang diulang secara tidak bertindih memberi kesan khas pada mozek yang dihasilkan. Teknik Mozek Teknik mozek ialah cara menghasilkan karya dengan menyusun dan menambah bahan-bahan seperti kertas warna. 6 . kepingan jubin dan lain-lain ke atas sesuatu permukaan seperti kertas. Hasilnya ialah jalinan bertitik-titik. Kemudian. papan ‘strawboard’ atau ‘polyfoam’. Jenis Aktiviti Kenyataan sapuan cat akan menonjolkan karya dan memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. Sesuatu objek atau kertas yang berubah bentuk boleh digunakan untuk menghalang percikan itu ke permukaan kertas. Berbagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai kesan yang berlainan pada garisan yang dihasilkan. Nyatakan aktiviti apakah yang selaras dengan kenyataan di bawah.

dan rupa barangan kraf tradisional seperti wau. Cuba anda perhati dengan teliti kain baju anda. tulisan jawi. Escher. gasing dan keris.jpg Salah satu sebab M.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. bahan buatan manusia seperti kerusi. rumah.gather. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. tulisan cina dan tamil serta angka. Anda boleh menghasilkan corak melalui pelbagai teknik dan cara seperti yang anda akan perhatikan nanti. segitiga dan segiempat. abjad rumi. meja. siput.1.C. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi warna air boleh dipercik dari berus anda menggunakan warna air bersama warna lilin Kepingan gambar-gambar disusun dan digam 1. kayu. artis grafik Belanda menjadi terkenal adalah keranakebolehannya menghasilkan corak yang menarik sekali. Adakah anda boleh mengecam struktur susunan ulangan pada cetakan ataupun pada jalinan kain itu? Itulah yang dimaksudkan corak. 7 . serangga dan haiwan.4. paku dan gunting geometri seperti bulat.com/images/d982/d251/d744/d224/d96/f3/full.2 Membuat Corak dan Rekaan http://media-files. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling kita seperti:      alam semulajadi seperti bunga.

antaranya adalah: Membuat Rekaan Dan Corak Jenis susunan corak Rajah 4 Membuat Rekaan Dan Corak Teknik Corak Tarikan Renjisan Titisan Corak Tidak Terancang Lipatan Ikatan dan Celup Pualaman Tiupan Rajah 5 Teknik menghasilkan corak tidak terancang 8 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Terdapat pelbagai jenis susunan corak.

Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk. kreatif kepada murid berinteraksi secara dengan bahan. topeng dan origami.jpg Pada zaman kanak-kanak anda dahulu. dan membina sesuatu model. stabail.org/icerik/2009/05/origami-450x338. Topik ini akan menjelaskan tentang aktiviti-aktiviti membentuk yang ditujukan kepada pelajar sekolah rendah seperti menghasilkan arca timbul. tema ditentukan dan juga lihat tentang persembahan hasil kerja. Berpandukan aspek tersebut pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membuat bahan. alat dan bahan. diorama. mobail. anda akan mengetahui tentang bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan yang murid anda akan pelajari. Bidang kegiatan juga dan mendedahkan teknik pelajar Ini dengan memberi alat dan membentuk penggunaan peluang binaan alat pelbagai penghasilan. asemblaj.3 Membentuk Dan Membuat Binaan http://www. 9 . imbangan dan kestabilan. boneka. model. Ini merupakan satu jenis kegiatan membentuk yang anda mungkin pelajari sebelum masuk ke alam persekolahan. anda pasti pernah melihat atau bermain dengan kapal ataupun kapal terbang yang dihasilkan dengan lipatan kertas.japonya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1.1. ruang.4. Dalam bidang ini. Disini anda akan bagaimana teknik. struktur. semasa menjalankan proses penghasilan seni.

4 Mengenal Kraf Tradisional www.com/batik/images Kraf Tradisional boleh didefinisikan sebagai melibatkan kemahiran perusahaan kerja-kerja atau kerja-kerja tangan serta berunsurkan seni yang memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing-masing.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Bidang kegiatan dan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi 9 aktiviti seperti berikut: (a) Arca timbul (b) Arca asemblaj (c) Arca mobail (d) Arca stabail (e) Origami (f) Model (g) Diorama (h) Boneka (i) Topeng 1.bestbatik. iaitu: (a) Alat Domestik (b) Alat Permainan (c) Alat Pertahanan Diri (d) Batik (e) Seni Tekat (f) Tembikar (g) Seni Anyaman (h) Seni Ukiran Kayu 10 . Kraf tradisional terdiri daripada 8 jenis.1.4.

Keris Bugis dan Keris Picit. Selangor dan Johor. Kedah. Lembing dan Sumpit. Keris Majapahit. Pahang. Keris Sumatra. Sehingga kini wau masih di mainkan di negeri Kelantan. Jenis-jenis keris yang boleh didapati adalah seperti Keris Jawa. Rencong Aceh. Keris Semenanjung. Sewar. Alat Permainan seperti Wau adalah salah satu permainan tradisi yang dimainkan untuk mengisi lapang. Pedang. Beladau. Keris Bali. Batik Batik terkenal di seluruh gugusan kepulauan Melayu dan dianggap bidang kraf tangan tradisional yang unggul. Terdapat pelbagai nama wau di negara kita termasuklah Wau Barat dan Wau Bayan Cuba anda senaraikan nama-nama wau yang terdapat di Malaysia dengan melayari internet. Keris pada masa kini masih digunakan untuk upacara-upacara tertentu seperti majlis persandingan. perubatan dan keris menjadi lambang kebesaran institusi diraja. Jembiah Lading.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Alat domestik merupakan peralatan yang dicipta dan digunakan untuk dan digunakan sebagai peralatan harian kepada memberi kemudahan masyarakat tradisional pada ketika itu. Keris Sundang. Batik tulis. Masyarakat melayu tradisional terutama di zaman kerajaan Melayu Melaka hingga kini masih menggunakan senjata seperti Keris. Lawi Ayam. Tumbuk Lada. Perlis. Kebiasaannya wau dimainkan selepas menuai padi. Batik tradisi dan moden mempunyai corak yang sesuai dengan cita rasa dan perkembangan kesenian Malaysia. Keris Perubahan masa menyebabkan bentuk senjata berubah mengikut keperluan. Tombak. Keris adalah senjata penting dalam masyarakat dan budaya melayu. Keris Petani atau Pekaka. Badik. Terengganu. batik lukis dan batik canting merupakan kaedah membuat batik 11 .

Asal-usul dan perkembangan seni tekat secara langsung dikaitkan kegunaan pakaian dan kelengkapan keluarga raja-raja atau istana. Tembikar Seni tembikar telah wujud di Malaysia sejak beribu tahun dahulu berdasarkan penemuan barang tembikar lama seperti di Gua Cha. Seni Tekat Ia juga dikenali dengan nama suji timbul iaitu sulaman timbul atau tekat bersuji. tetapi suji sering dikaitkan dengan sulaman benang sutera. Kini penggunaannya telah diperluaskan dalam bentuk dimensi baru. Seni tekat diperkenalkan pada kurun ke-15. Tembikar tradisi Melayu menjadi lambang kesenian negara dan kini menjadi koleksi yang membanggakan. ketebalan dan teknik pembakaran bersuhu rendah. Pada masa tersebut seni tekat dipakai oleh keturunan Baba Melaka. corak. Mereka banyak menggunakan seni tekat ini pada pakaian. disulam atau disuji. Selangor. dan teknik pembuatan kerana dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang si pembuat. Beberapa buah negeri di Malaysia menghasilkan tembikar.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang kini diminati ramai. Pada peringkat awal kaedah ini hanya digunakan untuk menghasilkan batik untuk hiasan dinding. kain selendang dan baju kurung. Johor. Hampir semua tembikar yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri kegunaan harian. iaitu di zaman kesultanan Melayu Melaka. Pahang dan Negeri Sembilan merupakan negeri yang banyak mengusahakan kraf seni tekat timbul benang emas. Terdapat pelbagai bentuk dan jenis tembikar yang dihasilkan di Malaysia. ragam hiasnya semua dibentuk dalam keadaan timbul dari permukaan dasar kain kerana bahagian dalamnya diisi dengan mempulur. Batik semakin digemari oleh peminat fesyen kerana corak batik dapat dipadankan mengikut peredaran zaman. 12 . Bentuk tembikar tersebut hanya mempunyai persamaan dari segi susunan motif. Pada tahun 1970-an teknik ini telah diterapkan dalam kaedah membuat skaf. Sama ada ditekat. Barangan tembikar yang dihasilkan adalah berbeza dari segi bentuk. Negeri seperti Perak. dengan permukaan berwarna coklat. hitam dan kelabu gelap. Kelantan dan di Sungai Perak.

helaian paku-pakis daun pandan. Seni ukiran Melayu yang diperlihatkan melalui ukiran pada istana. masjid. sampan. perabot. ribu-ribu bahan-bahan lain dengan menggunakan cara dan peraturan tertentu melalui teknik selang-seli helaian antara satu sama lain.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Anyaman Anyaman merupakan satu proses lidi. Anyaman yang lengkap harus dihiasi dengan kelarai. rumah. Dua jenis warna yang kontra digunakan bagi menunjukkan kesan. senjata dan peralatan untuk kegunaan harian. Kelarai ialah corak atau motif berbentuk dam pada anyaman yang melalui proses tranformasi idea daripada alam semulajadi. rotan. Kelarai ini diantaranya ialah: (a) Kelarai berakar (b) Kelarai beras patah (c) Kelarai bunga cengkeh (d) Kelarai tampuk manggis (e) Kelarai bunga mempelas Ukiran Kayu (f) Kelarai anak ikan (g) Kelarai kepala lalat (h) Kelarai mata punai (i) Kelarai sisik kelah (j) Kelarai tapak harimau Seni ukiran kayu merupakan sejenis kraf tangan Melayu tradisional yang digunakan untuk menghiasi rumah kediaman yang menjadi kebanggaan masyarakat pada zaman dahulu. kepala Bangunan-bangunan lama yang masih mengekalkan seni ukiran sehingga hari ini telah menjadi bahan rujukan generasi masa kini. Ukiran kayu tradisional dianggap sebagai hasil kreativiti orang Melayu dalam bentuk tampak di dan mendapat tempat yang istimewa unik di ini kalangan masyarakat negara ini. atau mengkuang. makam. Anyaman yang tidak berkelarai disebut anyaman biasa atau ghadas. Pembikinan kelarai adalah dirancang dengan menggunakan mata atau langkah yang betul dan tepat. menjalin bertam. bilah buluh. 13 .

4. kecenderongan dan latar belakang murid.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni 14 . minat. Semasa menyediakan aktiviti.2. pengalaman langsung dan apresiasi setiap bidang kegiatan. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental.2 Pemerhatian. dan aksi. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut:      pengetahuan sedia ada murid. bunyi.4. Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. pergerakan. penerokaan.1 Pemerhatian yang aktif Aspek ini melibatkan sensitiviti deria. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Chapman (1986) telah menggunakan empat aspek utama yang seumpama ini dalam pelajaran seni iaitu: (i) pemerhatian (ii) penerokaan (iii) penghasilan (pembuatan) (iv) apresiasi dan perlanjutan 1. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. benda yang konkrit. Sila anda berkerjasama dengan rakan anda dan cuba berikan definisi deria dan huraikan fungsinya dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. bahan. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. dan mencetus idea dan imaginasi.

anda perlu beri perhatian kepada perkara berikut: (i) penerokaan     aktiviti kecil mudah ringkas. penemuan oleh murid sendiri. Melalui kefahaman aspek di atas. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. terutamanya dalam meningkatkan nilai hidup. ii) penghasilan / membuat / pengalaman    penggunaan alat bahan dan teknik. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. mencari altenatif. Semasa menyediakan aktiviti. tatacara.4. Anda boleh melatih murid anda untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. cuba mencuba. dan menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik. uji menguji. Murid anda akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. murid senang dan ingin mencuba   aktif melibatkan pelbagai kecerdasan.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan bahan Aspek ini melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. Aktiviti penerokaan dijalankan sebelum aktiviti penghasilan. murid anda dapat menerap penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian.2. amalan tertib kerja 15 . Sila berbincang dengan rakan anda dan huraikan kenyataan di atas.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. 1. suaikenal dengan bahan. langkah dan proses membuat. bebas daripada jawapan tetap. variasi dan kemungkinan lain.

alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. Pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. membuat corak dan rekaan. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. dan mengenal kraf tradisional. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.4. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. kritis. Sila rujuk sumber-sumber yang sahih. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. manipulasi dan persepsi visual. halbenda dengan bentuk hasil “Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. dan penyampaian kandungan subjek. idea. kraf 16 . Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. membentuk dan membuat binaan. menghargai keindahan alam persekitaran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Bekerjasamalah dengan rakan anda. masyarakat dan negara.” Daripada kenyataan di atas. apakah yang anda harapkan boleh berlaku dan menampakkan perubahan dari segi sikap dan sahsiah murid di sekolah anda? 1.2.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual   keselamatan semasa bekerja. koordinasi. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif.3 Pengalaman Langsung Bezakan makna pengalaman langsung dengan pengalaman tidak langsung. keluarga. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan.

Secara tidak langsung memberikan pengalaman langsung kepada murid. Ini membantunya dalam memahami sesuatu idea dan menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain atau dengan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual tradisional. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Semasa menggambar umpamanya. menyimpan maklumat atau dokumentasi. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. membuat pilihan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. berfikir secara kritis dan kreatif. berkomunikasi secara berkesan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. kanak-kanak dapat mengalami pengalaman langsung dengan derianya mengenai subjek atau hal benda yang digambarkan. Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Kanak-kanak dapat membina idea baru dari benda konkrit. nilai kebersihan dan kepekaan. Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. membuat interpretasi. proses pembuatan hasil seni. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. 17 . alat dan teknik. mengaplikasi disiplin seni visual. nilai patriotisme. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual.

dan penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan dengan kandungan. warna.4 Apresiasi Apresiasi pandai tema didefinisikan sebagai tukang mengenai kajian mengenai seni dan pelukis-pelukis atau faktor yang mereka. ton. cara mereka bekerja.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. cetakan dipandang sementara arca dan binaan bahasa di sentuh. Apresiasi berkomunikasi seni secara aktif lain melibatkan apa yang penggunaan untuk dengan orang difikirkan dan dirasakan.4.2. lukisan. mempengaruhi mereka. 18 . hasil-hasil serta mereka. rupabentuk dan bentuk. Semasa menyediakan aktiviti mudah. jalinan. perasaan. bagaimana mereka memilih dan "subject matter" gaya stail tertentu Semuanya ini berkait rapat dengan aspek pemahaman mereka dari aspek-aspek kognitif. penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya. Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif. Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi. Apresiasi seni melibatkan sepenuhnya deria rasa atau sentuh dan deria pandang. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut:  aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat garisan. Karya seni seperti catan. Dalam konteks ini pengetahuan mengenai seni serta perbendaharaan kata yang cukup mengenai seni yang di perlukan. penghargaan dan refleksi diri.      aspek bahasa yang berkaitan dengan kandungan dan hal benda. alat bahan dan teknik. terdapat dua jenis utama aktiviti Apresiasi. Sila senaraikan beberapa definisi lain berkenaan dengan Apresiasi.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. . Michael dalam bukunya 'Art and Adolescense' ada dua pendekatan dalam Apresiasi Seni iaitu: (a) Pendekatan secara logik (b) Pendekatan secara psikologi Pendekatan Secara Logik Pendekatan ini adalah yang berbentuk tradisional dan memerlukan pemahaman intelek semata-mata dan banyak berfaktakan kepada aspek andaian dan munasabah pada yang melihat sesuatu karya seni tersebut. Secara Perbandingan Secara Penghasilan Cuba anda jalankan satu aktiviti membuat apresiasi dengan menggunakan pendekatan secara logik berdasarkan satu contoh karya seni murid anda. 19 . proses. Secara Penerangan . nilai-nilai astetika serta pengaruh. mengumpul dan menyusun gambar-gambar Analisa. menghubungkan diri dengan pelukis/pandai tukang. gaya konsep dan zaman. perbandingan antara satu dengan yang lain serta menimbulkan kesedaran. bila dihasilkan. filem. Balai seni. pameran. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. penilaian. Mengikut John A. Secara Pemerhatian Membaca. Membuat mengikut gaya artis/pelukis/stail. media. slaid. mengkaji. tujuan/teknik pelukis.

Ianya tidak dapat di ukur bilangan sebenar dan terdapat pelbagai citarasa. Kaedah Konstekstualistik Kaedah ini lebih praktikal di mana pemerhatian dibuat secara lebih ilmiah. penghasilan ini akan lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada dan penghayatan sesuatu karya seni. menarik dan benci. gemar. falsafah dan prinsip rekaan. konsepsi. (c) Organistik (d) Normistik (e) Elektik Kaedah ini tidak sealiran dengan isme pengkritik dan ahli psikologi menyatakan kaedah ini tidak diterjemahkan oleh otak (pemikiran) cuma berdasarkan maklumat kendiri. Kesan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan serta alat yang digunakan. pernyataan perasaan. hujah dan penilai karya. sejarah.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendekatan Secara Psikologi Pendekatan ini merangkumi perkara-perkara yang lebih menjurus kepada perasaan peribadi. Penilaian dibuat secara serta merta iaitu: suka.tidak suka. konsep. Ianya akan menyediakan pengetahuan mantap kefahaman dalam pengamatan karya. interaksi pemerhati. Ianya berkait dengan pengetahuan Lebih merujuk kepada perincian/spesifikasi dari aspek persoalan fahaman. Pendekatan ini akan dapat Secara lebih realistik dan dapat menerima 'response' dan pendapat meninggalkan satu pengalaman yang amat berkesan dan mendalam. rentak pengkaryaan. cantik. kepelbagaian bandingan dan seni akan menjadi suatu 20 . orang lain. sistematik dan kefahaman serta kejelasan.tidak cantik dll secara spontan. Kaedah Apresiasi Seni Kaedah-kaedah apresiasi seni terdiri daripada kaedah: (a) Hedonistik (b) Kontekstualistik Kaedah Hedonistik Kaedah ini hanya satu luahan perasaan secara spontan seperti kesukaan.

Ini membentuk kesatuan cara melihat sesuatu karya dari segi warna. sederhana dan kurang 21 . Penilaian di buat serata melihat konteks seni secara Penekanan kriteria kepada akan dapat harmoni. tidak aspek kronologinya. struktur organisasi dan alat dan pemerhatian rawak. rasa takwa. jalinan. perulangan. aspek tata letak. Kaedah ini menolak peradaban moden dimana pelukis telah melampaui batas yang dibenar dalam budaya dan agama. imbangan. ianya adalah penilai untuk seni tentang tanggapan secara positif dan negatif. kesinambungan serta kepelbagaian. tidak ada unsur sensasi. ruang dan penataan cahaya. menjurus gabungan persepsi bahan. agama dan budaya. Kaedah kepada baik. ini Kriteria penilaian menekankan unsur asas prinsip. tata atur. menyentuh intuisi dan menyenangkan. Contohnya lukisan agama Kristian yang berkaitan unsur ikonografi. Wajaran hanya secara baik. Kaedah Elektik Kaedah ini lebih berbentuk cara bersepadu dan holistik. naratif dan nilai-nilai akhlak.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual pendekatan yang menarik oleh pemerhati. Kaedah Normistik Kaedah ini merujuk kepada kriteria dan norma sesuatu karya dari aspek nilai masyarakat. Kaedah Organistik Kaedah ini menjurus kepada aturan yang mempunyai satu system yang teratur dan terancang. unsur-unsur seni. Ia seakan-akan ada kaitan dengan pendekatan diri kepada Allah.

Menganalisa (i) Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak dengan unsur-unsur seni. (ii) Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana. alat dan bahan yang digunakan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Proses Apresiasi Seni Terdapat berbagai cadangan oleh beberapa pakar Pendidikan Seni mengenai proses apresiasi. Feldman (1967) dan Smith (1967) mencadangkan aktiviti-aktiviti aprisiasi seni.Terdapat kesan cahaya yang terpancar dari atas.Sebagai contoh : Karya Latif Maulan Karya di atas menggambar sebuah seterika lama atau antic yang terletak di atas papan penggosok dan dilapik dengan kain batik berwarna merah. aliran dan gaya sesuatu karya. Disebelah seterika itu terdapat juga pelita minyak tanah. berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat tahap: (a) Menggambarkan ( Description ) (b) Menganalisa (c) Tafsiran (d) Penilaian ( Analysis ) ( Intrepetation ) ( evaluation ) Menggambarkan Mengamati hasil seni dengan cara menggambarkan hal benda dan sifat-sifat tampak/objek pada karya. (iii) Menghuraikan stail. prinsip rekaan dan struktur. (iv) Melihat teknik. 22 .

(d) Stail sesuatu zaman. (b) Pengetahuan mengenai jenis seni. sosial. sejarah serta keseniannya.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tafsiran (i) Mencari makna-makna yangtersurat dan tersirat pada karya tersebut. Begitu juga makna-makna yang terdapat pada sifat-sifat tampak seperti hal benda. proses. (c) Sejarah seni. 23 . teknik. aliran. prinsip. Dengan itu proses apresiasi seni akan lebih mudah dan bermakna sekiranya pelajar telah dilengkapi dengan pengetahuan mengenai seni dan persepsi yang tajam. unsur-unsur seni. simbol. (iii) Mencari kaitan falsafah kehidupan manusia atau kaitan dengan cara hidup dan budaya masyarakat setempat. budaya. (ii) Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) dan analogi-analogi (persamaan) untuk menjelaskan makna tersebut. Apakah pengetahuan seni yang diperlukan? (a) Pengetahuan asas senireka dan prinsip-prinsip seni. Penilaian Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya ('significance') dari segi individu. (e) Maklumat mengenai pelukis dan pandai tukang. kumpulan atau individu. keagamaan dan kepercayaan. alat dan bahan. struktur corak dan bahan.

1 Tema Walau apapun yang anda hasilkan dalam perkaryaan. pisau.com/images/unfettered.jpg Anda boleh menjadikan objek-objek alam semulajadi ciptaan Tuhan sebagai sumber utama menghasil karya. perkara-perkara berikut akan menjadi tema atau hal subjek yang penting. a. Objek yang berupa flora dan fauna menjadi sumber idea dan ilham untuk menghasil produk seni. jalinan. integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1.4. dimana peringkat seterusnya akan melihat dinamik bentuk ('form'). rupa dan bentu 24 . warna. Alam semulajadi dan objek persekitaran http://www. kualiti objek. Kesemuanya menjadi tema atau hal subjek meja dan sebagainya. Daripada objek persekitaran pula. anda boleh lihat objek buatan manusia terutamanya objek domestik seperti cawan.3. pinggan senduk. piring.anthonydelia. alat dan bahan untuk setiap bidang kegiatan 1. keunikan.3 Tema. ciri-ciri organik.4. ruang. isi kandungan.

misteri.com/wp/wp-content/moma-starry-night. khayalan dan imaginasi si pelukis http://www.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b.jpg Pengalaman hidup banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap minda yang akhirnya menzahirkan ilham atau idea mencipta. sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis.jpg 25 . Aliran dan tema sejagat http://elliottback.sell-arts. c. perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya. Menurut Sigmund Freud dan Paul Jean Satre.com/images/items/10012/1012058_0. Perasaan takut. Menurut Frued lagi. Perasaan dalaman. Imaginasi ini akan memandu arah si pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas-batas kebiasaan dalam berkarya. teori-teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran statusquo pelukis.

keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal subjek yang sering diperkatakan. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi. Keperluan dan pengalaman hidup harian http://www.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. basikal. keretapi malah jambatan dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. mencabar dan sanggup menerima rintangan. manusia mencipta dan membuat kipas.gourmetcookshop. Dari idea yang berbagai.com. 26 . sudu.au/shop/images/uploads/japanese Ciptaan cawan. 'Minimal Art' misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. Lalu diciptanya bentuk-bentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itu sendiri. Pada bidang yang lebih besar. senduk. Idea datang dari soal desakan untuk mengguna disamping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Dalam konteks yang lebih besar. kereta. Wujudnya 'Non-objective Art'. periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. d. semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya. jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengwujudkan satu kekaguman.

ca/art/romanticism/images/sabine-women.ab. Umpamanya peperangan yang berlaku.digitalart. 27 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Di sekolah rendah kandungan subjek atau hal benda itu boleh disesuaikan dengan pengalaman sedia ada kanak-kanak dan pengalaman belajar kanak-kanak dalam pengajaran dan pembelajaran untuk merangsangkan dan meningkatkan pembelajaran. e. kesan kemiskinan. Peristiwa sebenar atau realism dan romanticism http://www.jpg Rakaman-rakaman peristiwa yang berlaku samada yang berkaitan dengan dunia dan seisinya atau yang melibatkan fenomena alam. Serahkan tugasan ini kepada Pensyarah anda sewaktu sesi bersemuka/kuliah. atau sebagainya. Berdasarkan tema di atas sila anda berkongsi pengalaman dengan rakan anda untuk mencari beberapa contoh karya yang sesuai dengan tema yang tersenarai di atas dengan melayari internet.

4. Percikan. Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang dilakukan melalui gubahan. susunan dan kesannya. Kegiatan menggambar akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. intelek dan estetik. Cetakan. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Mozek dan Poster. Kolaj. Gosokan. Kegiatan menggambar merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat. nyanyian dan cerita. sosial. Penyampaian kandungan subjek atau hal benda melalui berbagai alat. bahan dan kegunaannya. struktur. imbangan dan komposisi. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran akan menjadi fokus. garisan. Capan. Pengajaran akan dilakukan secara bersepadu. teknik dan cara pengolahan membuka peluang untuk kanak-kanak membuat hubungkaitan yang bermakna. Bidang kegiatan menggambar ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang. bahan.3. Resis. Antara kegiatan dalam bidang ini ialah: Lukisan. emosi. puisi. fantasi. Montaj. mengembangkan imaginasi. Stensilan. Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi. Membuat Corak dan Rekaan 3.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. lakonan. Catan. mental. kreativiti dan ekspresi diri. 28 . Membentuk dan Membuat Binaan 4. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. Kegiatan menggambar dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna. Aktiviti menggambar mudah direka bentuk supaya sesuai dengan perkembangan fizikal. apresiasi seni visual serta menghargai nilai baik.2 Isi kandungan Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun dalam empat bidang kegiatan iaitu: 1. Gurisan. Menggambar 2. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. kreativiti dan ekspresi diri kanakkanak. Mengenal Kraf Tradisional Setiap bidang ini menekankan keempat-empat aspek iaitu pemerhatian secara aktif.

puisi. Ukiran. Antaranya melalui kegiatan seperti: Corak tidak terancang secara: Pualaman. semasa menjalankan proses penghasilan seni. Mengenal Kraf tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-temurun. Stabail. Asemblaj. Alat permainan. Di sekolah rendah. Model. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. nyanyian dan cerita.mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan. Tenunan. 29 . Titisan. kraf dan sebagainya. Batik.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Kegiatan membuat corak dan rekaan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Ini memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk. ruang. Diorama. Topeng dan Origami. Ikatan dan celupan. murid diperkenalkan dengan kraf tradisional seperti: Alat domestic. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan. Tekat. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. lakonan. Berpandukan aspek tersebut murid dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara. Alat pertahanan diri. Mobail. Perhiasan diri (ornamen) . struktur. Anyaman dan Tembikar. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. Boneka. imbangan dan kestabilan. alat dan teknik penghasilan. Renjisan dan percikan dan Corak terancang secara: Lukisan atau Catan. Tiupan. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti seperti: Arca timbul. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana.

Pada kebiasaannya alatan yang hendak digunakan adalah terlalu banyak jika hendak disenaraikan. bahan-bahan buangan yang boleh digunakan dalam aktiviti menggambar juga perlu. gam. Kegiatan kraf tradisional memperkenalkan fungsi.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Bidang ini memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air.3.2 Alat dan Bahan Pengenalan dan Penerokaan Alat. Selain dari itu gunting berbagai saiz. media kering ataumedia basah semuanya amat berguna untuk melengkapkan kerja-kerjamenggambar. proses pembuatan serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan.4. kertas tisu. kertas sampul surat. alat dan bahan. berbagai jenis warna dan berbagai saiz. 1. motif. Media dan Teknik Sebelum memulakan sesuatu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di kelas. Penggunaan alat. Lain-lain kertas yang boleh digunakan dalam aktiviti seni adalah seperti kertas surat khabar. kertas kadbod dan banyak lagi. Adalah menjadi minat murid apabila menghasilkan kerja-kerja seni menggunakan berbagai jenis kertas yang berbagai tekstur. Alatan dan media yang berbagai-bagai yang digunakan keatas sesuatu bahan tujuannya supaya dapat menghasilkan satu hasil kerja seni yang pelbagai untuk menghasilkan jalinan. proses dan teknik membuat. media dan teknik dalam pembelajaran seni menggambar juga amat penting untuk menghasilkan hasil kerja yang baik dan bermutu. Alat tulis samada yang berwarna atau tidak berwarna. majalah. corak dan hiasan. adalah sangat penting bagi seseorang guru mengetahui dan mengenal pasti perubahan dan perkembangan diri murid-muridnya. 30 . toilet paper. puisi. kertas pembungkus hadiah. sugar paper. Setiap murid mempunyai keupayaan dan sikap yang berbeza terhadap sesuatu aktiviti yang akan dilaksanakan. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan. nyanyian dan cerita. lakonan. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. bentuk dan ton.

gunting. lilin. Contoh media kering adalah seperti pensel. gam Berbagai jenis berus lukisan. cat poster. pastel. warna poster. bahan-bahan kutipan dan berus. arang lilin dan ‘comte’. berbagai media boleh digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja. warna pensil Kapur berwarna Oil pastel Artline atau marker Berbagai jenis pen Gouche. kertas warna. cat minyak dan cat akrilik. pisau lipat. Media basah terdiri daripada cat air. krayon. dan buah-buahan Penyedut minuman Gunting. gam. 31 . pensel warna. palet/pembancuh warna Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan untuk menggambar. pen. sayur-sayuran. cetakan Lilin Berbagai jenis cebisan kertas suratkhabar atau majalah Bahan-bahan semulajadi seperti berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. cat poster. pensel warna. pen. cat air. Contohnya ialah seperti pensel. cat minyak Stensil Kolaj Capan. Dalam aktiviti menggambar. warna air. Media untuk menggambar terdiri daripada dua jenis – media kering dan media basah. krayon.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar. akrilik. kanak-kanak dapat menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang tersendiri. Berikut ialah sebahagian contoh alatan dan media yang boleh digunakan bagai aktiviti menggambar:                  Berbagai jenis pensil Warna pastel.

Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. Pada kebiasaannya. Membuat corak dan rekaan 3. puisi.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Ini membantu perkembangan kanak-kanak dari aspek psikomotor dan emosi dan penting dari segi keperluan fisiologi dan psikologi kanak-kanak. berat dan garis luar objek. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. nyanyian dan cerita. Menggambar 2. Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini akan mengambil kira bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping Seterusnya memerhati menentukan dan meneliti dan sfera-sfera rupa objek yang akan dibuat. Kraf Tradisional Aktiviti Catan Minyak Capan Alat dan bahan Patung Puppert Anyaman 32 . Mengaplikasikan alat. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan. sesuatu bentuk konkrit akan di asaskan berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. lakonan. Sila anda senaraikan alat dan bahan yang untuk sesuai untuk aktiviti kepada bidang-bidang di bawah: Bidang 1. Membentuk dan membuat binaan 4. kelebaran. melalui pertimbangan rangka bentuk permukaan-permukaan yang terlibat. ketinggian. bahan dan teknik dalam bidang membentuk dan membuat binaan berkaitan dengan proses yang mesti dilakukan dalam menjadikan objek itu bersifat tiga dimensi.

Penglibatan kanak-kanak di dalam aktiviti seni visual berupaya memberikan rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Refleksi ini menurut Koster (2001).4 Imaginasi dan ekspresi kanak-kanak Penghasilan karya terutama lukisan kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. Aspek Fizikal Penggunaan alat dan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni visual memberikan satu bentuk latihan berkesan kepada otot tangan (psychomotor) dan koordinasi tangan serta mata. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak. b. Pembangunan tahap imaginasi kanak-kanak dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya. akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga ia membesar. Bagi orang dewasa seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan.4. karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. Kebanyakan pengkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. Aspek Kognitif Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan terancang dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. 33 . 1975). Secara ringkasnya kepentingan pengajaran mata pelajaran pendidikan seni visual kepada kanak-kanak dapat dilihat melalui aspek berikut: a.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 1. namun bagi kanakkanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekpresif (Lowenfeld.

Selain itu. Selain itu. produk dan objek yang terdapat di sekeliling mereka.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual c. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. 34 . aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya. a. Pendidikan seni visual menambahkan pengetahuan mengenai konsep pembuatan dan kronologi sesuatu produk iaitu proses penghasilan dan hasilan seni. Oleh yang demikian. figura manusia. aktiviti seni visual juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. Pengkaryaan sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. catan dan arca boleh memberikan tafsiran yang dapat membantu ahli psikologi untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah trauma. murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pancaindera dan deria. d. Proses pengkaryaan yang menjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanak-kanak supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka. Aspek Persepsi Melalui mata pelajaran seni visual. berbanding dengan hasilan akhir. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Penghasilan imej seperti pokok. Aspek Kreativiti Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek imaginasi mereka. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. Aktiviti seni visual merupakan aktiviti yang membantu kanak-kanak mengenali objek selain membantu meningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka.

aktiviti melukis juga menggalakkan kanak-kanak membuat ekspresi diri dengan bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk membina keyakinan diri untuk bertutur. Bagaimana menjana imaginasi kanak-kanak Soalan-soalan yang berimaginasi adalah berguna untuk murid bagi meluahkan perasaan dalam bentuk lukisan atau catan. Dalam konteks ini. Jika anda boleh tinggal di sangkar burung. Kesan penghasilan karya lukisan mampu membentuk personaliti kanak-kanak.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual b. persekitaran memainkan peranan penting kerana persekitaran yang sihat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak dengan cara yang positif. Bayangkan seekor arnab yang berbelang? 4. Bolehkan anda bayangkan anda sedang mendakinya? 3. Bagaimanakah keadaannya? 35 . Contoh-contoh soalan lukisan atau catan yang berimaginasi adalah seperti berikut: 1. Pengkaryaan sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Pengkaryaan merupakan aktiviti yang mampu memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka. Adakah kamu tahu bagaimanakah rupa seekor buaya? Bagaimana jika buaya boleh terbang? 2. Perkembangan artistik kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh persekitaran dan suasana mereka dibesarkan. Selain itu. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak. Konsep kendiri terbina apabila kanak-kanak mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya mereka. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Gunung yang paling tinggi di Malaysia ialah gunung Kinabalu. Melalui lukisan.

Penjelasan mengenai alat. 1. bahan. penggunaan tajuk fantasi dan imaginasi 5. Dengan cara ini nilai-nilai estetik akan wujud dalam diri mereka. saiz. media. Apakah warna yang perlu kamu campur ke atas buah-buahan tersebut? Secara tak langsung murid akan menggunakan warna dalam aktiviti mereka. ton dan jalinan 6. tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap yang sesuai. teknik. Bertitik-tolak daripada faktor inilah pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni visual sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. cara-cara bagaimana idea tersebut boleh digunakan dalam berlainan 36 . bentuk. idea selanjutnya tentang tema dari apa yang mereka sedang hasilkan 3. Kesemua pengetahuan yang merangkumi umur. teknik-teknik dalam aktiviti yang dijalankan 9. corak. Satu cara lain bagi meluahkan perasaan ialah melalui berkomunikasi diantara guru dengan murid. susunan corak 7. Bagi mereka imej yang dihasilkan dari tajuk mimpi contohnya adalah satu cara mengekspresi diri mereka ketika dalam ketakutan atau kegembiraan. usaha murid terhadap hasil kerja mereka 10. penggunaan alat dan bahan 8. Apa yang kita suruh murid buat 2. Contoh imaginasi yang paling berkesan terhadap murid ialah mimpi kerana ia boleh menyentuh perasaan seseorang murid itu. kadar banding. Bagaimanakah bentuk dan warna buah rambutan yang sudah masak atau muda? 2. Komen hasil kerja murid dan kita boleh berkomunikasi tentang: 1.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Menerusi imaginasi murid dapat meluahkan perasaan. garisan.imej unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan adalah sesuatu yang amat berguna dalam proses menggambar. warna. perasaan terhadap hasil kerja sendiri 4. Contoh soalan.

aktiviti pengayaan diperlukan terutamanya oleh murid yang lebih cerdas untuk mengisi masa terluang dan mengelakkan dari kebosanan. ianya perlu dipupuk dan dikembangkan untuk meningkatkan kreativiti serta kebolehan berfikir mereka. Aktiviti yang lebih mencabar membolehkan murid berdikari dalam pembelajaran. ianya dapat mencambahkan imaginasi kanak-kanak. Adalah menjadi tanggungjawab guru pendidikan seni visual untuk menyuntik rangsangan yang dapat melipatgandakan daya imaginasi kanak-kanak agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kit pembinaan tradisional seperti blok-blok berwarna mendorong daya reka cipta kanak-kanak untuk membina rumah atau istana serta mempelajari struktur objek di sekeliling mereka. guru dan perlu mengunting. Akses Kendiri atau Kajian Masa Depan. anda sebagai memberi aktiviti-aktiviti tambahan untuk meluaskan pengetahuan murid serta mengukuh kemahiran-kemahiran yang telah pengalaman dikuasai. Dengan memperkenalkan alatan-alatan tertentu. misalnya aktiviti yang berbentuk projek. Dengan teknologi terkini. untuk mencipta serta mereka benda-benda baru ataupun media-media yang baru. Apa jua bentuk rangsangan yang diperkenalkan mampu meningkatkan daya fikir mereka kerana kanak-kanak perlu memahami terlebih dahulu bagaimana objek di sekeliling mereka berfungsi supaya imitasi dapat dilakukan kepada hasil seni mereka Bagi murid yang sudah menguasai sesuatu kemahiran-kemahiran asas seperti membentuk. kajian serta tugasan- tugasan yang dapat melibatkan penggunaan daya kreatif. 37 . Kanakkanak pula akan lebih bermotivasi untuk melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti kreatif. Dalam sesuatu pelajaran. kanakkanak boleh didedahkan kepada penggunaan perisian-perisian tertentu yang dapat membantu mereka mencipta imej-imej di komputer yang bukan sahaja boleh diwarnakan dengan pelbagai warna yang menarik. malah mampu bergerak dan bersuara.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Walaupun kanak-kanak mempunyai perasaan ingin tahu serta daya imaginasi yang tinggi. Aktiviti-aktiviti ini dinamakan aktiviti pengayaan. sifat ingin tahu dan kerjasama antara individu atau kumpulan seperti menggunakan strategi pengajaran Belajar Cara Belajar. melakar dan mewarna.

penghayatan dan kritikan.5 Rumusan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan.murid kesukaran belajar dalam menguasai satu-satu kemahiran dalam Pendidikan Seni. anda sebagi guru tidak daripada menjalankan aktiviti pemulihan di dalam bilik darjah. 1. Kelemahan-kelemahan ini amat perlu di atasi sebelum ia terhimpun yang akan menyebabkan usaha memulih sudah terlewat. membuat rekaan dan corak. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. Dengan ini. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Begitu dapat lari juga dengan aktiviti pemulihan. persepsi. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. imaginasi dan konsepsi murid. murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. meningkatkan lagi kepekaan. 38 . yang menghadapi masalah atau Pemulihan amat perlu untuk murid. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. Melalui kefahaman aspek di atas. Dengan empat bidang merangkumi menggambar.

39 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Aktiviti 1. Apakah strategi pengajaran yang sesuai dalam menyelesaikan masalah tersebut dan huraikan langkah-langkah tersebut dalam bentuk rancangan harian pengajaran dan pembelajaran anda.5 pada kertas bersaiz A4.jpg Gambar di atas adalah karya pelukis terkenal dunia yang telah dihasilkan pada kurun yang ke19. Anda perlu gunakan aktiviti-aktiviti alternatif dalam usaha mengatasi kelemahan murid. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Arial” saiz 12 dilangkau baris 1.1 Pemulihan adalah penting untuk mengembangkan potensi murid disamping membina keyakinan untuk terus belajar dengan kadarnya sendiri. Aktiviti 1.2 http://getfantasticdeals. Anda juga perlu memberi bimbingan yang lebih dan murid perlu mahir dalam sesuatu kemahiran dahulu sebelum beralih kepada kemahiran yang lain.com/library/Monet-CornerGardenMontgeron. Cuba anda membuat apresiasi seni dengan menggunakan pendekatan yang disarankan oleh Feldman (1967) dan Smith (1967) Apresiasi seni anda itu mestilah disiapkan dalam bentuk tugasan.

prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan. persediaan mengajar. 2. pembinaan dan penggunaan alat dan bahan untuk menghasilkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Mengaplikasi asas Teknologi Maklumat dan Komunikasi(ICT) melalui perisian-perisian dalam proses penghasilan karya 3. 1.1 Sinopsis Tajuk ini meliputi proses meneroka alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran. Melaksanakan aktiviti penerokaan dan eksperimen alat dan bahan untuk meningkatkan pengamatan dan pertimbangan estetik untuk pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan. bahan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual TAJUK 2 Amali Meneroka Alat dan Bahan 2. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2.2 Hasil Pembelajaran Pada akhir tajuk ini anda seharusnya dapat. membina dan mengaplikasi alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan koperatif.Tajuk ini juga adalah untuk membantu anda mengenalpasti. Merancang aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran setiap bidang kegiatan 40 . Anda hendaklah membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. 2. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut.

com/fr?q=art+studio&desturi 41 . cuba anda senaraikan alat dan bahan yang boleh anda sediakan untuk menghasilkan hasil karya ini.4 KANDUNGAN Meneroka Alat dan Bahan Berdasarkan gambar di bawah.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2.3 Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Meneroka Alat dan Bahan Meneroka / Membuat eksperimentasi pelbagai jenis alat dan bahan Meneroka / Membuat eksperimentasi perisian-perisian 2. http://images.ask.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Alat : Bahan: Cuba anda senaraikan beberapa alat dan bahan yang anda tahu.ask. http://images. Kemudian cuba anda fikirkan hal yang menarik minat anda tentang alat dan bahan bantu tersebut.com/pictures Apakah alat dan bahan yang boleh digunakan untuk kegiatan Menggambar seperti di atas? 42 .

Anda boleh menggunakan pelbagai alat dan bahan untuk menggambar. bahan-bahan kutipan dan berus. Contohnya ialah seperti pensel. krayon.1 Meneroka / Membuat eksperimentasi pelbagai jenis alat dan bahan Pelbagai alat dan bahan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR boleh dilaksana untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. pen. arang lilin dan ‘comte’. lilin. ‘easel’ atau kekuda dan alat ‘masking’. beliau haruslah mempunyai pengetahuan tentang pelbagai kegunaan alat dan bahan bagi merancang pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan kondusif bagi mencapai objektif yang hendak disasarkan. kanvas dan lain-lain lagi. krayon. olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar. tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. kad. pensel warna. Dalam merancang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesas seseorang guru perlu cekap memilih alat dan bahan yang bersesuaian dengan suasana pembelajaran. pastel. anda seharusnya dapat menghasilkan pelbagai jenis aktiviti menggambar. kertas warna. Alat-alatan dan perkakas lain adalah seperti palet. Permukaan untuk catan adalah seperti kertas. kain pengelap. cat poster.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2. Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Media basah terdiri daripada cat air. Contoh media kering adalah seperti pensel. 43 . pensel warna. Media untuk menggambar terdiri daripada dua jenis – media kering dan media basah. Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan bersistematik dapat menentukan keberkesanan pembelajaran ke tahap yang optima. cat air. bekas berus. papan. gam. gunting. pen. cat minyak dan cat akrilik atau kekuda dan alat ‘masking’. Oleh itu. tikar. Melalui asas-asas menggambar. cat poster.4.

cat poster. Warna yang berlainan dicatkan secara titik bertitik bersebelahan satu sama lain. c) Aini mengecatkan warna secara tidak bercampur. hasilnya ialah catan. cat gloss dan lain-lain lagi. Hasilnya terdapat kesan warna pecahan. (b) Ahmad menggunakan berus basuhan lembut untuk menyapukan warna lutsinar lapis demi lapis selepas warna kering. cat emulsi.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Apabila seseorang mengecat. 44 . Selalunya bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. (a) Ali menggunakan berus leper untuk menempelkan cat yang tebal dan pekat di atas kertas dengan pergerakan tangan yang cepat dan stroke pendek yang berulang-ulangan. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni seperti yang dihasilkan oleh tiga orang berikut: Kemudian beri ulasan anda terhadap kerja-kerja anda itu. Jalinan yang kasar dan gagah dihasilkan. Selalunya. sapuan cat akan menonjolkan karya dan memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. Berbagai jenis berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. Kesan lutsinar dan separuh lutsinar dihasilkan. Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas. Teknik catan ialah caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air.

Anda boleh menghasilkan berbagai rupa bentuk dengan menggunakan berbagai jenis bahan. warna. Beliau menyusun dan menampal lidi yang panjang dan pendek untuk menggambarkan rupa bentuk segitiga bumbung rumah. papan lapis dan ‘polyfoam’. capan 45 . teknik capan juga boleh digolongkan dibawah kategori cetakan. Cara gambar diukir dansifat bahan yang diukir itu akan memberi kesan yang berlainan. (a) Mala menyusun dan menampal lidi yang sama panjang dan sama arah untuk menggambarkan dinding rumah. Ketiga-tiga orang itu telah menghubungkaitkan ciri bahan dengan ciri benda.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni seperti yang dihasilkan oleh tiga orang berikut: Kemudian beri ulasan anda terhadap kerja-kerja anda itu. papan. Contoh bahan cetakan lain adalah seperti cetakan lino. Secara amnya. Membuat hubungkaitan adalah kemahiran berfikir. bahan warna disapukan di atas permukaan dan dicetak atas kertas. sifat benda dan jalinan. membuat pilihan dan membuat keputusan bahan apa patut digunakan untuk benda apa. (c) Swee Ling mengoyakkan dan menampalkan span pencuci periuk yang berwarna hijau untuk menggambarkan rumput. Teknik capan ialah cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air atau cat poster) dan dicat ke atas sesuatu permukaan. Contohnya adalah seperti capan bahan buangan. papan lapis atau sebagainya. Mereka perlu membuat perbandingan. imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas. Pelbagai media dan bahan cetakan boleh digunakan. ‘strawboard’ . Kemudian. (b) Muthu menampalkan kapas yang bersifat lembut dan putih untuk menggambarkan awan. Untuk jenis cetakan blok. Gambar boleh diukir di permukaan lino. Mereka membandingkan rupa bentuk. Kertas plastik yang lutsinar digunting berlengkong dan ditampal untuk menggambarkan air sungai.

Membuat hubungkaitan adalah salah satu daripada kemahiran berfikir. Di kawasan yang tidak berlilin. Jalinan berbagai bahan itu akan memberi berbagai kesan jalinan pada hasil capan. Dalam aktiviti ini Azman sebenarnya juga menghubungkaitkan dua perkara iaitu kulit katak dan kulit pokok. Kesan yang lembut atau kasar akan terhasil di sempadan penemuan lilin atau krayon dan warna air terpulang kepada jenis lilin atau krayon yang digunakan. Warna air boleh disapukan di atasnya. Kadang-kadang titik-titik warna air sahaja yang tertinggal di atas permukaan lilin dan memberi sesuatu jalinan. buku atau sebagainya. Lilin menolak warna air itu. anda boleh menggunakan lilin cair ataupun pepejal. Proses membuat batik adalah satu contoh teknik resis.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual bahan alam semulajadi (sayuran. Dengan teknik ini. 46 . Beliau menggosokan kawasan badan katak dengan kulit pokok di bawah kertas. Krayon juga boleh digunakan di peringkat sekolah rendah. cengkerang). Azman perlu membuat pemerhatian dan membandingbeza. video. atau warna air bersama ‘cow gum’. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’. warna air akan diserap. Sila rujuk sumber proses penghasilan batik dilakukan bersama-sama rakan anda samada di internet. Cuba anda dapatkan contoh gambar seperti yang dihasilkan oleh Azman dengan cara berikut: (a) Azman melukis seekor katak. Maka terdapat dua kawasan dengan dua jenis kesan. Contohnya jika anda menggunakan warna air bersama warna lilin. Azman meletakkan kertas di atas kulit pokok. Teknik resis menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain. Hasilnya jalinan badan ini berbintik-bintik seperti kulit pokok yang kasar itu. Lilin boleh digunakan untuk melukis atau memandamkan sesuatu kawasan permukaan melukis seperti kertas.

Alat dan bahan untuk penghasilan teknik mozek ialah bahan-bahan seperti kertas warna. http://www.com/photos/ongkyw Perhatikan ciri-ciri yang wujud dalam gambar wayang kulit kemudian jawab soalan yang berikut: 47 . bersebelahan dan tidak bertindih. paku atau plastic boleh digunakan untuk menguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar.flickr. plastik dan papan secara tersusun. plastik.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Untuk menghasilkan karya dengan teknik gurisan. anda boleh menggunakan sesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis. Alat yang keras atau tajam seperti kayu.lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. Sempadan kepingan bahan yang ditampal itu memberi jalinan keseluruhan kepada gambar yang dihasilkan. kepingan jubin dan lain-lain ke atas sesuatu permukaan seperti kertas. Kepingan bahan yang diulang secara tidak bertindih memberi kesan khas pada mozek yang dihasilkan. Berbagai jenis alat yang keras dan tajam itu akan memberi berbagai kesan yang berlainan pada garisan yang dihasilkan.

4. tulisan cina dan tamil serta angka. dan 5. bahan dan teknik kerana ia adalah asas yang paling penting dalam kerja menggambar. 1. meja. Teknik menghasilkan corak terbahagi kepada dua jenis iaitu: 48 . gasing dan keris. serangga dan haiwan. 2. berus dan dakwat adalah alat atau bahan yang popular di kalangan pelukis. bahan buatan manusia seperti kerusi. paku dan gunting. Anda perlu memahami dan mengetahui alat. Pastikan anda telah mengeksplorasikan alat dan bahan mengikut teknik yang berkaitan dengan jenis gambar yang bakal dibuat sebelum menggambar. siput. pensel dan arang merupakan media yang amat dominan dan digemari oleh pelukis-pelukis agung. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling kita seperti: 1. Anda perlu membuat tinjauan. Anda boleh menghasilkan corak melalui pelbagai teknik dan cara seperti yang anda akan perhatikan nanti. 2. tulisan jawi. pemerhatian atau melihat kerja melukis oleh tokoh-tokoh kerana ia amat membantu dalam kerja menggambar. 3. 3. Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. geometri seperti bulat. 6. Maklumat ini memudahkan proses mengekspresi diri dalam penghasilan karya. rupa barangan kraf tradisional seperti wau. segitiga dan segiempat. kayu. bahan dan teknik dalam penghasilan karya. Anda boleh mengikuti panduan berikut untuk mempertingkatkan kemahiran mengaplikasikan alat. Manakala dewasa ini pen. abjad rumi. alam semulajadi seperti bunga. (b) Apakah teknik yang digunakan dalam kerja penghasilan patung wayang kulit itu? (c) Bagaimana penggunaan unsur seni mengambil peranan dalam lengkap-melengkapi patung itu sehingga terhasilnya imej yang menarik? Pada abad ke-17 dan ke-18.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (a) Nyatakan alat dan media yang digunakan dalam menghasilkan gambar tadi. rumah.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Corak tidak terancang Pualaman Renjisan Lipatan warna dengan kertas Tiupan Titisan Ikatan dan celupan Renjisan dan percikan Corak terancang Lukisan Catan Cetakan Capan Lipatan dan guntingan Resis Kolaj Cuba anda senaraikan alat dan bahan untuk menghasilkan corak yang tersenarai di dalam rajah di bawah: Corak tidak terancang Pualaman Tiupan Ikatandan celupan Renjisan dan percikan Alat dan Bahan Cara membentuk dan membuat binaan 49 .

roadsidescholar. berat dan garis luar objek.com/wp-content/uploads Mengaplikasikan alat. Pada kebiasaannya. melalui pertimbangan rangka bentuk permukaan-permukaan yang terlibat.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual http://www.com/wp-content/uploads http://www. kelebaran. sesuatu bentuk konkrit akan di asaskan 50 . Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini akan mengambil kira bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping Seterusnya memerhati menentukan dan meneliti dan sfera-sfera rupa objek yang akan dibuat.roadsidescholar. bahan dan teknik dalam bidang membentuk dan membuat binaan berkaitan dengan proses yang mesti dilakukan dalam menjadikan objek itu bersifat tiga dimensi. ketinggian.

berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat. pinang. 11. benda-benda buatan manusia seperti manik. 3. kulit siput dan sebagainya. 4. tisu. kayu larik. unsur-unsur seni. Penentuan Alat dan Bahan Selain daripada alatan dan bahan yang telah dinyatakan. terdapat beberapa pertimbangan lain yang perlu dan penting untuk aktiviti membentuk dan membuat binaan. 3. menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. gam dan sebagainya. tanah liat. olahan bahan. 9. dan 4. fungsi dan kemasan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh. menggunakan alat dan bahan pengolahan reka bentuk. antaranya: 1. 6. 7. bahan terbuang yang diguna pakai semula. mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. 2. 10. 2. menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. kotak-kotak. memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. mengenalpasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. buah kelapa. 8. bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerus 51 . menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. Tahukah anda bagaimana cara-cara membentuk dan membuat sesuatu karya? Anda boleh: 1. 5. membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar.

kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek . Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. Bagi teknik topeng misalnya. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian. memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Secara yang paling asas ia berkaitan dengan: 1. arah pergerakan mata pahat 52 . Kesesuaian tajuk. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna. 3. permainan dan peragaan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang patah. 4. Membuat 'thumbnail print' sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. Sesuatu perkembangan ('progress') kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. 3. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. 2. 3. memerhati. Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawas dari cara memegang. memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada beberapa kriteria penghasilan. dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar. Pilih teknik membuat. pilihan saiz pahat. 2. Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar anda membuat rujukan kepada objek sebenar. 5. mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan? Anda boleh: (a) Rujukan kepada Objek Sebenar 1.

minyak kayu. Pinggan digunakan untuk proses penyambungan tanah liat yang digelungkan. Bentuk tembikar dari bawah ke atas. apabila penampilannya berlaku dalam situasi yang relevan. Campur debu tanah dengan air dan kacau. tahap demi tahap. Simpan di dalam pasu selama tiga hari. cat alas. 4. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. Uli menjadi liut dan lembut. 5. Proses Penghasilan Tembikar Mari kita teliti proses untuk menghasilkan tembikar. Akhirnya. Mobail perlu digantung. Ayak debu tanah liat untuk mengasingkan batu-batu kecil dan sampah sarap yang terdapat di dalam tanah. 3. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. . Seterusnya. 2. emulsi. perada. pilihan lokasi yang relevan dengan objek seni perlu dipertimbangkan. Alatan-alatan yang berupa mesin berkuasa letrik seperti pengisar kertas untuk membuat 'papier mache'. 1. Tembikar boleh dibentuk mengikut kehendak sendiri. Tanah liat dijemur dan dikeringkan sebelum ditumbuk menjadi debu. stabail statik dan perlukan tapak yang mantap. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. mesin untuk menggaul 'papier mache'. mesin perata dan mesin penyembur cat mungkin diperlukan untuk menghasilkan dapatan yang baik dan bermakna. Syelek. Untuk tujuan peragaan yang mantap. 7.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual disamping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. labuci. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri kekuatan reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan tajuk binaan. karya akan kelihatan cantik dan menarik. diorama dikotakkan pada cermin atau perspek yang lutsinar dan origami perlukan penampilan ruang hias yang bertutup seperti almari cermin. 8. 6. cat kilat.manikmanik seringkali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Tanah liat akan mendap. 53 . varnis.

Damar disapu di bahagian bawah tembikar bagi mengelakkan tiris. Anda boleh rujuk daripada buku atau layari website. Tembikar dikeras secara tanur dedah iaitu dilakukan secara salai 12. kain lap. 1. Bincang bersama rakan anda. Pisau buluh pula digunakan untuk melicinkan permukaan tembikar. Peralatan lain: palet. Daripada kenyataan di atas. 7. 9. cuba anda senaraikan alat dan bahan yang perlu disediakan dalam menghasilkan satu binaan tembikar 2. Tapak atau kaki tembikar dibuat secara berasingan. Alat dan 54 . Ini bertujuan untuk menguatkan tembikar. berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Jenis kedua adalah alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.. 8. Cantuman bahagian badan dan kepala tembikar siap dibuat semasa tanah liat masih dalam keadaan separuh siap ('leather hard'). Semasa membentuk permukaan. Ragam hias dibuat dengan menggunakan penepek berukir. Sila anda senaraikan alat dan bahan selengkapnya untuk menghasilkan kraf tradisional Batik. kertas kartrij……. Bahan: warna air atau warna poster. 10. bekas air. Tembikar yang telah siap disalai dimasukkan ke dalam timbunan sekam. 13.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 6. Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Jenis pertama adalah alat dan yang digunakan untuk penghasilan. Tembikar yang siap dibuat akan dijemur sebelum dibakar. 11. Kedua-dua jenis itu pula boleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti berikut: a. Alat dan bahan untuk penghasilan Contoh: alat dan bahan untuk menghasilkan gambar catan: Alat: berus atau alat ganti untuk mengecat……. Tekan dan gerakkan bahagian mata pisau dari bawah ke atas. kertas surat khabar……… b. tanah liat ditekan dengan kayu di sebelah dalamnya ditahan dengan tangan.

kad huruf dan angka.papan tulis.rumpu.botol.cawan.penyusunan grafik.kasut.penyapu.batu.almari raket.beg.cermin. ii) Alat dan bahan bantu yang direka khas untuk menjelaskan konsep dan secara langsungnya tidak ada dalam kehidupan seharian murid.bata.rambutan. Minyak turpentine Cat air kertas lukisan pisau NT kain linen batik fabric dye kertas warna Carta PSV berus lukisan pisau ukir cecair tinner meja 55 .tiket.kad perkataan dan kad ayat.sikat. Contohnya: Jadual.kacang.bakul sampah.kad sisipan.meja.daun.kad separuh bulatan.baju.kek harijadi.roda.petikan rencana………….carta.papan gulung. gambar rajah. iii) Alat dan bahan media teknologi dan lain-lain jenis yang seumpama dengannya Sila senaraikan di sini : Tahukah anda perbezaan antara peralatan kekal dengan peralatan tidak kekal berdasarkan item yang tersenarai di rajah di bawah.kerusi.bunga.senarai. jam.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual bahan untuk membantu pengajaran dan pembelajaran: i) Alat dan bahan bantu yang ada dalam kehidupan seharian murid dan pengalaman sedia ada murid. Contohnya : Bola.kotak ubat gigi.tiang.gula-gula.kotak tisu. Jelaskan.papan flannel.….

daripada yang ringkas seperti garisan. Sekarang ini 56 . pantas. Kini dengan perkembangan teknologi komputer. Ia disampaikan kepada penonton menggunakan skrin komputer atau melalui cetakan berkomputer. Pembelian perisian grafik yang tulin mungkin berbaloi bagi syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan rekabentuk kerana akan mendapat pulangan yang lumayan. Perisian Grafik dan Lukisan Digital Grafik dan lukisan digital boleh dihasilkan dengan menggunakan perisian-perisian tertentu yang dijual dipasaran atau dilanggan melalui internet. Disamping itu rekaan yang dihasilkan juga lebih mudah. cat dan kanvas untuk mencurahkan idea-idea kreatif mereka. Ada juga sebahagian perisian tersebut kita boleh perolehi sacara percuma dengan memuat turun daripada internet. Secara umumnya grafik atau lukisan digital adalah merujuk kepada sebarang rekaan dan karya seni yang dihasilkan menggunakan perkakasan dan perisian komputer. tepat dan berkualiti.2 Meneroka/Membuat Eksperimentasi Perisian-Perisian Pada masa lalu seorang pelukis menggunakan berus.4. warna dan sebagainya bagi menghasilkan rekaan yang kemas dan tepat. Begitu juga para perekabentuk grafik menggunakan alat-alat konvesional seperti pen teknikal. Ianya boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk. seorang pelukis atau perekabentuk boleh menggunakan pelbagai perisian bagi menggantikan bahan dan peralatan manual tersebut untuk melahirkan idea mereka dengan lebih bebas dan kreatif. tiga dimensi dan animasi. Seorang guru biasanya menghasilkan karya digital bukan untuk tujuan perniagaan tetapi untuk menyediakan bahan-bahan pengajaran. corak. gambar realistik sehingga berbentuk fantasi. Kajian rekaletak. jangka sudut. kajian warna dan proses mengubahsuaian imej juga menjadi jauh lebih mudah berbanding menggunakan cara manual. Sebagai seorang guru mungkin kita tidak perlu membeli perisian yang canggih untuk mengajar lukisan digital kerana kosnya sangat mahal.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 2. pembaris. rupa. kerana semuanya dalam bentuk digital dan sangat mudah untuk membuat salinan serta mengubah saiznya. Kos untuk menyediakan bahan juga adalah jauh lebih murah.

grafik untuk laman web. Menukar saiz atau imej gambar akan menyebabkan kejatuhan kualitinya. Berikut adalah antara perisian-prisian yang popular dan selalu digunakan di dalam bidang rekabentuk grafik dan lukisan digital. atau diperolehi melalui internet. Perisian grafik dan lukisan digital boleh dibahagikan kepada beberapa kategori mengikut kegunaannya. aplikasi multimedia. Walau bagaimanapun imej jenis bitmap yang dihasilkan. Imej-imej tersebut boleh diubahsuai dari segi warna. a. Imej peta (bitmap) biasanya dihasilkan dengan menggunakan perisian penyuntingan imej. Di sekolah kita boleh menggunakan prisian grafik seperti Microsoft Paint atau Paint Brush yang telah tersedia di dalam Microsoft Windows. 57 . lebih realistik dan tidak memerlukan kemahiran yang tinggi. Di samping itu perisian seperti ini berguna untuk menyunting imej-imej yang diambil menggunakan kamera digital. Perisian penyuntingan foto dan membentuk imej Perisian penyuntingan foto sering digunakan di dalam menghasilkan rekaan seperti poster. teks dan kesan khas agar hasilnya kelihatan lebih artistik. Imej seperti ini mudah dihasilkan. pengimbas. menarik. Melalui perisian penyuntingan foto juga perekabentuk boleh mengabungkan pelbagai imej. Agak sukar untuk menghasilkan imej-imej yang abstrak seperti untuk menerangkan konsep-konsep dalam sains atau sesuatu rekaan yang baru dengan menggunakan perisian penyuntingan imej.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual sudah ada banyak perisian-perisian yang dibangunkan dan diberikan secara percuma (opensource) untuk tujuan rekabentuk atau melukis. Imej bitmap boleh diterima oleh kebanyakan perisian pembangunan aplikasi multimedia. banner rekabentuk kulit buku. latar belakang bahan persembahan dan sebagainya. saiz dan kesan khas. sekiranya diperbesarkan akan kelihatan begerigi.

pengiklanan dan banyak lagi. percetakan. 58 . Photoshop adalah nama standard dalam rekabentuk grafik yang digunakan untuk menghasilkan imej-imej yang menarik dalam pembinaan laman web. Diakui di seluruh dunia sebagai standard industry.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Berikut adalah antara perisian yang sangat popular yang digunakan untuk mengedit foto: o Adobe Photoshop o Corel Painter o Print Shop Pro o Photo Impact Antaramuka perisian grafik Adobe Photoshop Pada masa ini Adobe Photoshop adalah antara perisian penyunting imej yang sangat bertenaga dan banyak digunakan oleh perekabentuk seluruh dunia.

photoshopsupport.com/tutorials.com/ http://www.com/ Contoh bahan-bahan grafik untuk pelbagai kegunaan yang dihasilkan menggunakan perisian Adobe Photoshop Selain dari itu.gimp. bagaimana menggunakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Adobe Photoshop dengan lebih berkesan melalui laman-laman web berikut.photoshopstar.org 59 .adobephotoshoptutorials.    http://www. terdapat juga perisian penyuntingan imej berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma. Antara yang terkenal ialah The Gimp yang boleh dimuatturun melalui alamat.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pelajari tips dan trik. http://www.html http://www.

menambahkan kesan-kesan artistik. mengabungkan pelbagai imej dan teks. GIMP juga memiliki banyak kemampuan. Sebagai contoh ia dapat digunakan untuk aktiviti catan yang mudah. 60 .gimp.http://www. GIMP ditulis dan dikembangkan di bawah X11 pada platform UNIX. Ini adalah perisian yang fungsinya hampir menyerupai Adobe Photoshop dan diedarkan secara percuma untuk tugas-tugas seperti mengedit gambar.org Antaramuaka Perisian GIMP GIMP adalah singkatan dari GNU Image Manipulation Program (Program Manipulasi Gambar GNU).PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Laman web GIMP . mengubah format gambar dan banyak lagi.

com/ Contoh kesan pengubahsuaian imej yang dihasilkan menggunakan perisian GIMP b. bagaimana menggunakan kemudahankemudahan yang diberikan oleh perisian GIMP dengan lebih berkesan melalui laman-laman web berikut. Perisian untuk melukis ilustrasi dan imej Perisian grafik dari kategori ilustrasi atau lukisan imej vector (vector) amat popular dalam menghasilkan Clip Art (untuk tujuan komursial).gimp-tutorials. Pelajari pengetahuan asas. tips dan trik. Ia juga banyak digunakan dalam bidang teknikal.    http://www.org/tutorials/ http://gimp-tutorials. Di bidang pendidikan imej vector banyak digunakan dalam menghasilkan ilustrasi bagi tujuan menerangkan konsep-konsep yang abstrak secara visual. 61 .net/ http://www. kejuruteraan atau rekabentuk. Disamping itu imej vector juga sering digunakan dalam dunia seni rekabentuk grafik dan multimedia.gimp.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Tapi pada dasarnya kod yang sama juga berjalan pada MS Windows dan Mac OSX.

pelukis dan pereka grafik menggunakan Illustrator untuk membuat grafik berasaskan vektor yang bertentangan dengan grafik berasaskan bitmap seperti di dalam Adobe Photoshop. 62 .PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Berikut adalah antara perisian yang sangat popular yang digunakan untuk melukis ilustrasi dan imej:     Adobe Illustrator Macromedia Freehand Corel Draw Corel Designer Antaramuaka Perisian Adobe Ilustrator Adobe Illustrator adalah satu perisian yang telah menjadi aplikasi standard dan sangat degemari oleh kebanyakan perekabentuk untuk menghasilkan grafik ilustrasi. Seniman. Imej bitmap dapat dengan mudah diperbesarkan tanpa kehilangan kualitinya.

ndesign-studio.com/support/illustrator/ http://www.com/ Contoh ilustrasi yang dihasilkan menggunakan perisian Adobe Illustrator Selain dari itu. ianya memerlukan masa dan kesabaran.    http://www. Berikut adalah antara laman-laman web yang boleh dilayari untuk mempelajari dengan lebih lanjut lagi teknik dan trik di dalam Adobe Illustrator.adobeillustratortutorials.com/tutorials http://www.adobe. terdapat juga perisian melukis ilustrasi dan imej berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Menguasai Adobe Illustrator memang tidak mudah. Antara yang terkenal 63 .

inkscape.org/ Antaramuaka Perisian INKSCAPE Inkscape adalah sebuah perisian open source (sumber terbuka). Perisian ini adalah satu kumpulan dengan perisian yang sering digunakan untuk melukis. 64 .http://www.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual ialah INKSCAPE yang boleh dimuat turun melalui alamat.org/ Laman web INKSCAPE . berasaskan program SVG imej vektor. seperti Adobe Illustrator. Freehand dan Corel Draw.inkscape. http://www. Perisian ini sangat berguna untuk menghasilkan rekaan grafik seperti.

typografi. Untuk mempelajari Inkscape dengan lebih lanjut layari lamanlaman web berikut.inkscape.inkscapetutorials. Perisian rekabentu 3D dan animasi Perisian grafik 3D membolehkan kita menghasilkan objek-objek dalam bentuk tiga demensi. Inkscape boleh dijalankan menggunakan system operasi Windows.com/ Contoh ilustrasi yang dihasilkan menggunakan perisian INKSCAPE c. lukisan teknik kartun.html http://www.    http://www. 65 . carta. Macintosh. logo dan sebagainya.org/doc/basic/tutorial-basic. Inkscape sedang mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan fitur baru ditambah dan pematuhan terhadap standard SVG yang terus berkembang. imej yang menggunakan garisan. dan Linux. gambarajah.net/ http://inkscape.teekoo.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual iIlustrasi. Biasanya perisian 3D juga memberi kemudahan untuk menghasilkan aminasi yang boleh digunakan dalam aplikasi multimedia atau penerbitan video.

3D Studio Max Perisian Ulead Cool 3D Studio 66 . kenderaan. kartun dan sebagainya. perisian 3D sangat berguna untuk menghasilkan rekabentuk seperti model bangunan. barangan. lankskap.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Dengan menggunakan perisian jenis ini ia memudahkan pengguna menghasilkan objek-objek seperti model dan karakter pelbagai bentuk. Sebagai contoh. Antara perisian 3D yang sering digunakan untuk menghasilkan imej dan objek dalam rupa bentuk tiga demensi ialah seperti.     Ulead Cool 3D Studio Xara 3D Ray Dream 3D.

Pengguna boleh membuat model teks 3D. Antaramuka perisian ini menawarkan mod edit kronologi. kesan khas dan banyak lagi. yang membolehkan pengguna melihat filem yang dihasilkan serta pemain animasi untuk pratonton. 67 . dan Macromedia Flash filem 3D. Pengguna juga boleh mengimport setiap objek 3D yang ada dan diubahsuai mengikut keperluan. Ia menggabungkan antara muka yang berkesan dan berkemampuan menghasilkan animasi profesional untuk video. GIF animasi urutan gambar.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Antaramuka Ulead Cool 3D Studio Ulead Cool 3D adalah antara perisian grafik 3D dan animasi yang sering digunakan kerana agak mudah dipelajari. yang boleh digunakan untuk memulakan atau diubah sesuai mengikut keperluan pengguna. Ulead Cool 3D adalah antara perisian 3D animasi generasi baru khususnya untuk pengeluaran video berkualiti tinggi. Perisian ini telah dilengkapi dengan perpustakaan (library) objek pra-dibuat. gaya. sifat dan kesan. gambar diam. lengkap dengan latar belakang video.

tekstur.    http://www. Dengan perisian ini pengguna boleh membuat lakaran bangunan.tutorialguide.net/video/ulead_cool_3d/ http://www.com/tutorials/ulead_cool_3d/ Contoh karya 3D yang dihasilkan menggunakan perisian Ulead Cool 3D Studio Selain dari itu. lanskap dan sebagainya dengan perspektif serta ukuran yang tepat. pokok.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Untuk mempelajari perisian Ulead Cool 3D dengan lebih lanjut anda boleh melayari laman-laman web berikut. 68 .com/learning/cool3d. Pengguna juga boleh menggunakan contoh-contoh model. http://sketchup.google. model.pixel2life.htm http://www. Perisian ini agak mudah digunakan dan pengguna boleh menghasilkan model-model 3D dengan cepat dan tepat.ulead. terdapat juga perisian 3D dan animasi berasaskan sumber terbuka (open source) yang boleh didapat secara percuma. Antara yang terkenal ialah Google SketchUp yang boleh dimuat turun melalui alamat. binaan. dan sebagainya yang telah disediakan oleh Google untuk dikongsi bersama.com/ Google SketchUp adalah perisian pemodelan 3D-alat gambar yang sangat bertenaga dan intuitif.

   http://www.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Setelah gambar 3D dapat diselesaikan.creative-3d.net/3dlinks/tutorials_Sketchup.googlesketchuptutorials.cfm http://www.com/tutorial/index.sketchup2india.com/ http://www. pengguna boleh mengeksport ke Google Earth. ke 3D Warehouse. Berikut adalah laman-laman web yang boleh layari untuk mengetahui dengan lebih lanjut penggunaan perisian Google SketchUp. Contoh model 3D yang dihasilkan menggunakan perisian Google SketchUP 69 . menyimpan fail atau membuat cetakan melalui pencetak.html .

Anda dikehendaki menghasilkan kerja seni menggambar dengan menggunakan teknik lukisan. gosokan.3 Dengan menggunakan perisian penyuntingan imej dan foto. resis. catan. Gabungkan pelbagai imej. teks dan ilustrasi yang sesuai dengan tajuk tersebut. montaj.4 Dengan menggunakan perisian melukis ilustrasi dan imej. geometrik dan typografi. stensilan.1 Hasilkan beberapa bahan bantu (sekurang-kurangnya 4 item) bertujuan sebagai membantu pengajaran dan pembelajaran. cetakan. Bidang yang hendak diajar adalah membuat corak dan rekaan. hasilkan satu poster yang bertajuk ” Pendidikan Berkualiti dan Berinovasi” . 70 .2 Sebagai guru Pendidikan Seni Visual anda perlu mempunyai kemahiran bagi menghasilkan alat bantu mengajar yang kreatif dan bermutu. percikan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Aktiviti 2. sekiranya anda memilih tema kehidupan laut maka kesemua kerja anda adalah berkisar tema tersebut. Aktiviti 2. Aktiviti 2. hasilkan rekaan corak yang menggunakan gabungan motif organik.Pilih satu tema sahaja sebagai hal benda kepada pengkaryaan anda. Aktiviti 2. kolaj. capan dan mozek. Umpamanya. Tajuk yang dipilih ialah corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj dan capan dengan menggunakan tema geometrical.

: DBP.L. Pengurusan Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan rendah.L. (1991) Basic Drawing Techniques. K. Kementerian Pendidikan Malaysia. Mazlan. (1994). KL:Kementerian Pendidikan Malaysia Jemaah Nazir Sekolah. KBSR. Kementerian Pendidikan Malaysia. Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. London: Cambridge University Press. KL:Kementerian Pendidikan Malaysia. Art and Critical Discourse. KL:Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. R. Caroll. (2001) Creative Learning Activities For Young Children. K. (1985). Philadelphia: Open University Press Herr. sekolah: Instrumen pemastian standard. KL: Kumpulan Budiman Sdn. (1998).(2003). Wolf. (2006).: DBP. KBSR. Becoming Art Teacher. D. Buku panduan khas Pendidikan Seni Visual. Ohio: North Light Bates. Jemaah Nazir Sekolah.L. (1998). ( 1987 ) Children And The Arts. Standard kualiti pendidikan Malaysia.KBSR. (2000). Cincinnati. Bhd. David J.: DBP. (1997) Pendidikan Seni 1: Prinsip Pendidikan Seni. Hargreaves. (2003). Modul pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Jemaah Nazir Sekolah. Kuala Lumpur: Venton Publishing. Teknologi & Rekabentuk Grafik Digital. (2000). Buku sumber guru Pendidikan Seni Visual. USA: Wadworth. USA: Delmar Learning Jamalludin Harun & Zaidatun Tasir. M. G. Sekolah: Pernyataan standard.K.PSV3104 Pengajian dan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR RUJUKAN : Albert. J. (2004). Kementerian Pendidikan Malaysia.K.: DBP.L. The State Of Teory: History. 29 .KBSR. Standard kualiti pendidikan Malaysia.

A.com. Hons.info Kelulusan: Ed.(Fine Art/Rekabentuk Grafik) Sijil Perguruan (IPSI) Pengalaman: Pensyarah Teknologi Pendidikan ( 5 tahun ) Guru Sekolah Menengah (11 tahun) 30 .Fine Art (USM) Sijil Guru Khas Pendidikan Seni (MPIK) Sijil Guru (MPSI) Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Seni Visual ( 4 tahun ) Guru Sekolah Menengah (26 tahun) Dr. Khairul Albar Bin Masror Pensyarah IPGM Kampus Tuanku Bainun Mengkuang 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang barmasror@yahoo.D (Teknologi Pendidikan & Multimedia) M.A. Hons.PSV3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PSV3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual NAMA KELAYAKAN En. Sajap Bin Maswan Pensyarah IPGM Kampus Tuanku Bainun Mengkuang 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang sajap@sajadstudio.my PANEL PENULIS MODUL PSV IPGM TB Kelulusan: Sarjana Pendidikan (USM) B.Ed (Teknologi Pendidikan) B.

PSV 3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat T 32 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful