You are on page 1of 23

SULIT

Geografi Nama

Percubaan
Tingkatan
PMR 2O1O
I% jam

PERSATUANKEBANGSAANPENGETUA.PENGETUA
'""o"4ilff'A"nlf#"X+l*"""

PEPERIKSAANPERCUBAAN
PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2O1O

GEOGRAFI
Satujam lima belasminit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

t . Kertas soalanini mengandungi60 soalananekapilihan.

2. Jawabsemuasoalan

3 . Tiap-tiap soalandiikuti oleh empatpilihan jawapan,iaitu A, B, C, dan D. Bagi tiap-tiap


soalan,pilih satujawapan sahaja. Tandakansemuajawapan andapada kerlasjawapan
objektif yang disediakan.

4 . Berfikirlah denganteliti ketika memilih jawapan.Jika andahendakmenukarsesuatu


jawapan,padamkantandayang tidak dikehendakiitu sehinggabersih dan kemudian
hitamkan pilihan andayang baharu.

Kertassoalanini mengandungi23 halamanbercetak.


GEOGRAFI PERC PMR 2O1O 1 SULIT
ll-ihat sebelah

http:/ /sci-q.blogspot.
com
SULIT
Tiap-tiapsoalandiikuti olehempatpilihanjawapan.Pilih satujawapanterbaik bagitiap-tiap
soalan

Soalan t hingga Soalan 6 berdasarkanpeta.


63

Bi Astana
I

til Getah E Jalan raya @ Ladans Polis


I''P'nlBalai +
m H Jambatan
E PejabatPos f Sekolah
I

l " : .' 'r1


L,- trl Petempatan r Bukit f Karnpuns ?:*;""akui 0.5km

GEOGRAFIPERCPMR2OIO SALIT

http://sci-q.blogspot.
com
SULIT

60

59

l3 t4

l. Ciri budaya yang terdapatdi kawasansegi empat grid di atasialah

I Jalan ruya
il Jambatan
III Balai Polis
IV PejabatPos

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

2. Pola petempatandi Ladang Raja ialah

A. Berselerak C. Berpusat
B. Berkelompok D. Berjajar

3. Berapakah bearing azimuth sekolah (RG I 25573) dari puncak Bt.Mendi (RG 121604) ?

A. 400 c. 950
B. 640 D. n20

4. PerananPekan Mentor ialah sebagaipusat

I Pentadbiran
II Pelancongan
III Perindustrian
IV Pengumpulan hasil pertanian

A. I dan II C. II danIII
B. I dan IV D. III danIV

5. Kira luaskawasansawahpadi di dalampeta

A. 4 km Orrr.r,
B. 6 km persegi
C. 8 km persegi
D. l0 km persegi

GEOGRAFIPERCPMR2OIO SULIT
[Lihat sebelah

http://sci-q.blogspot.
com
SULIT

6. Pekerjaanpenduduk di Kampung PadangHalban mungkin sekali

A. Penorehgetah
B. Pesawah
C. Pembalak
D. Nelavan

,,ri',j'l-'-
'.
l' 1
't,
.F'-'-'''-"!,
a\
t
I
\\.

)
|^1^{ ,,-..J,,.--\.-"

PetaMalavsia

* Tanah pamah

* Tanih aluvium

7. Maklumat di atasmerujuk kepadakawasanpeta bertanda

A. I
B. II
C. III
D. IV

Lokasi Ketineeian dari aras laut


M 495meter
N 1650meter

perbezaan
8. Berapakah suhuantarakedua-dua
tempattersebut?

A.3oc c. 7oc
B. 5oc D.9oc

GEOGRAFI PERC PMR 2OIO SULIT

http:/ /sci-q.blogspot.
com
SULIT

satupola saliran.
9. Gambarrajahdi bawahmenunjukkan

A. Reranting
B. Bersirat
C. Sejajar
D. Jejala

i 0. Berdasarkanrajah di atas,bentuk muka burni X ialah

A. Gerbanglaut
B. Tebing tinggi
C, Tunggulsisa
D. Batu tunggul

GEOGRAFI PERC PMR 2OIO SULIT


[Lihat sebelah

http:/ /sci-q.blogspot.
com
SULIT

I l. Peta di bawahmenunjukkansuatukawasantanahtinggi di Semenanjung


Malaysia.

F'r

t-^tr-r.f

SemenanjungMalaysia

Di banjaranmanakahlokasi pelanconganini terletak ?

A. Banjaran Pantai Timur


B. Banjaran Keledang
C. Banjaran Titiwangsa
D. Banjaran Tahan

s""s"t
f BemamI' I s*s.tI
J | I Pno",,I

12. Berdasarkanrajah di atas,apakatrpersam:ranantarakepentingan sungai-sungai


tersebut?

A. Menghayutkan kayu balak


B. Menjana kuasahidroelektrik
C. Menjadi sempadannegeri
D. Membekalkan air untuk pengairan

GEOGRAFIPERCPMR2OIO SALIT

http:/lsci-q.blogspot.
com
SALIT

Siang dan malam Air pasangdansurut

Pembiasanangin lazim

1 3 .Kawasanberlorekbolehdikaitkandengan

A. Peredaranbumi
B. Putaranbumi
C. Kejadianempatmusim
D. Perubatran
kedudukanmatahari

Waktu sianglebih panjangdi HemisferaUtara

14. Berdasarkanmaklumat di atas,mataharitegak di garisan.. ...

A. Jadi
B. Artik
C. Sartan
D. Khatulistiwa

15.Pernyataan
yangmanakahbenartentanghujan utama di Malaysia

I. Palinglebatdi kawasanpedalaman
II. Hujanjenis perolakan
III. Disertaikilat danpetir
ry. Turunpadasebelahpagi

A. I danII
B. I danIV
C. II danIII
D. III danIV

GEOGRAFIPERCPMR 2OIO SALIT


[Lihat sebelah

http:/lsci-q.blogspot.
cpm
SULIT

. Bukit Larut
. GunungJerai

16. Pernyataandi atasberkaitandengan

A. Menerima angin taufan


B. Menerima angin Sumatera
C. Mengalami musim kemarau
l). Menerima hujan melebihi 3,500mm.

//

\\
\\

17. Arah tiupan angin monsun di atasakan menyebabkankejadian hujan lebat di

A. Terengganu
B. Pulau Pinang
C. Selangor
D. Melaka

18. Zon SederhanaSejukmengalamiiklim jenis

A. Tundra
B. Sudan
C. Siberia
D. Meditenanean

. Sejuk dan kering sepanjangtahun


. Kaum Inuit

19. Maklumat di atasmenerangkantentangkawasan

A. Siberia
B. Jacobabad
C. Greenland
D. Switzerland

GEOGRAFI PERC PMR 2O1O SALIT

http:/lsci-q.blogspot.
com
SULIT

. Sumberindustrikertas
. Binatangdiburuuntuk bulunya

20. Pernyataandi atasmerujukkepadakawasandalampetabertanda

./^..\ :<j.}F.irfr FC
--, yn[r 'i\-- \. /
r ,?\- -€ - ./
{Jv
\/
F ^ . \ { q
.2n \ .\ ${J_)
fu.2)o
\ a
(
/
4$'
-\Y'n
\. r'rt
\\-4^}-. A
' \ l

""/f'\
/t \\
Y
o/
V\
j
t\l))
--.-.\ \
\_r , ),a
/u
\ l

:/
t)
;/
i/
t\
\rr
tI
\\( -
i)

Dunia

21. Padamusim tengkujuh, nelayandi pantai timur semenanjungtidak turun ke laut sebaliknya
mereka melakukan aktiviti

I. Membaiki pukat
II. Membaiki bot
ilI. Bekerja di kilang
IV. Menjemur ikan masin

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

22. Apakahtumbuhan semulajadiyang paling luas di Malaysia?

A. HutanPantai
B. HutanGunung
C. HutanPayaBakau
D. HutanHujanTropika

GEOGRAFI PERC PMR 2O1O SULIT


[Lihat sebelah

http:/lsci-q.blogspot.com
SULIT

23. Jenistumbuhandi atasdikenalisebagaitumbuhan

A. Epifit
B. Liana
C. Parasit
D. Saprofit

U
+

\ l

SEMENANJUNGI.,,IALAYSIA

24. Tumbuhansemulajadidi kawasanyangberlorekdalampetadi atasialah

A. HutanGunung
B. HutanPantai
C. HutanHujan Tropika
D. HutanPayaAir Masin

GEOGRAFIPERCPMR2OIO 10 SULIT

http://sci-q.
blogspot.com
SULIT

25, Kombinasiyangmanakahbenar?

Jenis Hutan JenisTanih

A. Hutan Pantai Berlumpur

B. HutanPayaBakau Gambut

C. HutanHujanTropika Laterit

D. HutanGunung Aluvium

Malar Hiiau

26. Ciri tumbuhansemulajadidi atasterdapatdi kawasan

PetaDunia

27. Kombinasiyangmanakatr
benar

Hasil Hutan Kegunaan

A Mengkuang Atap
B Rotan Perabot
C Cengal Kertas
D Nipah Perahu

GEOGRAFI PERC PMR 2OIO 11 SULIT


[Lihat sebelah

http:/ /sci-q.blogspot.com
SULIT
28. Antarakaedah berikut, manakah yang digunakan untuk menjamin masa depan sumber
hutan

I. Teres cerun
II. Tebusguna
III. Silvikultur
IV. Penanamansemula

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

. Pendudukjarang
o Bergunung-ganang
. Berhutantebal

29. Pemyataandi atasdapat dikaitkan dengankawasanpeta bertanda

,.iLn.*1
,J
fl
J
,.J CI*
"--)
.}-\-
-]
. {o-"
\\
r\ .. . ,r f!r..-,-/'

:'--i'.
f.

PetaMalaysia

30. Faktor yang mempengaruhikadar pendudukberkahwin lewat semakinmeningkat


di Malavsiaialah.....

I. Tumpuan terhadapkerjaya
II. Tempoh pendidikan yang panjang
ilI. Kadar penganguranyang tinggi
ry. Dasar kerajaanyang tidak menggalakkanpendudukberkahwin awal.

GEOGRAFI PERC PMR 2OIO l2 SULIT

http:'''-q.blogspot.com
SULIT

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

31. Agensi yang terlibat denganmigrasi dari luar bandarke luar bandar

A. LKIM
B. RISDA
C. MARDI
D. FELDA

L.l
+
.1"
I
t

Peta Malaysia

32.Kawasanmanakahditerokai untuk tujuan pertanian

A. I dan II
B. I dan IV
C, II dan III
D. III dan IV

33. Konsep negarakurang penduduk wujud apabila

A. Sumbertidak mencukuPi
B. Sumber cukup untuk keperluan penduduk
C. Sumbermelebihi keperluanpenduduk
D. Sumber dan penduduk tidak berkaitan

GEOGRAFI PERC PMR 20IO t3 SULIT


[Lihatsebelah

http://sci-q.blogspot.com
SULIT

Pendudukdapatmenerokasumberdengansepenuhnya

34. Pernyataandi atas merujuk kepada negara

''
,'u" ? i
t,, l.i
,)f;
'iJ'rlc
B I

i\/*- (t',
I r,z
.\ _/r
''lt,:,i
ts''
t-''fi
'....
. -i'

i Li.
r . - ' . . 9 ,. .

PetaDunia

35.Kegiatanekonomiutamapendudukluar bandarialah

A. Perkhidmatan
B. Pelancongan
C. Perindustrian
D. Pertanian

36.BandaryangberpotensimenjadisebuahMegalopolisterbesardi dunia terdapatdi negara


bertanda

PetaDunia

GEOGRAFI PERC PMR 2O1O T4 SULIT

http://sci-q.blogspot.com
SALIT
kerajaanMalaysiamengatasimasalatrkekurangantempattinggal di bandar?
3T.Bagumanakah

A. Membinarumahkos rendah
B. Membinalebih banyakapartmen
C. Membinalebih banyakrumatrbanglo
D. Menghalangpendudukluar bandarberhijratrke bandar.

olehsistem........
ekonomizamandatruludipengaruhi
38. Perkembangan

A. denai
Pengangkutan
B. darat
Pengangkutan
C. udara
Pengangkutan
D. air
Pengangkutan

39. Terminalkeretaapi terakhirdi utaratanahair ialatr

A. Arau
B. Anak Bukit
C. PadangBesar
D. Bukit Kayu Hitam

Digunakanuntuk membawahasil bijih timah dan


getalrke negarapenjajah.

40. Alat pengangkutanyang digunakan untuk tujuan di atas ialatt

A. Jong
B. Rakit
C. Tongkang
D. Kapal wap

Lebuh RayaTransKanada

41. Pernyataan
yangberkaitandenganmaklumatdi atasialatt

A. Dilengkapidenganperkhidmatanrel
B .Menghubungkankawasantimnr denganbaratKanada
kawasanpedalaman
C. Dibina untuk menghubungkan
D. MenghubungkanKanadadengannegaraEropatr

GEOGRAFI PERC PMR 2OIO 15 SULIT


[Lihat sebelah

http://sci-q.blogspot.com
SULIT
42. Antaraberikut, apakah kesan pembinaan lebuh raya terhadap alam sekitar?

I. Pencemaranudara
II. Pencemaranair
III. MengubahlandskaP
lV. Kemusnahanflora dan fauna

A. I danII
B. I danIV
C. II danIII
D. III danIV

. Kuantan
. Melaka
. Cyberjaya

43. Bandar di atasdapat dikaitkan dengan

A. Bandarsiber
B. PusatPendidikan
C. Bandar Diraja
D. Terletaknyastesensatelit bumi

44. Apakah sumberalam yang tidak dapat digunakansecaraberterusan?

A. Air
B. Hutan
C. Solar
D. Mineral

Tasek.Perak

45. Apakahsumberyangberkaitandenganmaklumatdi atas?

A. Kaolin
B. KuPrum
C. BatukaPur
D. Bijih timah

GEOGRAFI PERC PMR 2OiO I6 SULIT

http://sci-q.
blogspot.com
SULIT
46. Pilih kombinasiyangbetulberkaitansumbertanihdankepentingannya

TANIH JENIS TANAMAN

I Aluvium Padi

II Laterit Getah

III Pasir Tebu

IV Gambut Nanas

A. I, II dan III
B. I. II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

47. Jenistumbuhan dalam rajatrdi atas terdapatdi

A. Hutan paya air tawar


B. Hutan paya air masin
C. Hutan pantai
D. Hutan gunung

GEOGRAFI PERC PMR 2OIO I7 SULIT


fl-ihatsebelah

http://sci-q.blogspot.com
SULIT

o Pulai
. Tamana
o Tembungo

48. Lokasi di atasmenunjukkantaburanmineral

A. Gasasli
B. Bauksit
C. Arang batu
D. Bijih timah

49. Penerokaan
sumberair untuk sumberkuasahidroelektrikterdapatdi sungaiyangbertanda

A. I danII
B. I danIV
C. II danIII
D. III danIV

GEOGRAFIPERCPMR 2OIO l8 SULIT

http://sci-q.blogspot.com
SULIT

50. Negaramanakahyangmenggunakan
tenagapasangsurutdalampetadi bawah

l.- r. r

Dunia

51. Di manakahterdapatbahanmentahuntuk industrimembuatpiuter,pateri,danbateri?

A. Kuala Langat,Selangor
B. Teluk Ramunia,Johor
C. Merit-Pila,Sarawak
D. Mamut,Sabatr

52. Kombinasi manakatrbenartentangmineraldantaburannya?

JenisMineral Taburan/Lokasi
A Arang batu Kota Tinggi
B Bijih timah Temangan
C Eatu kapur Langkawi
D Kaolin
Teluk Ramunia

GEOGRAFI PERC PMR 2OIO


T9 SALIT
ll.ihat sebelah

' '-q.blogspot.com
http:
SULIT

a Tanamanini ditanam pada musim kering selepaspadi dituai


a Perlu dikeringkan sebelumdihantarke kilang

53. Huraian di atasmerujuk kepadatanamanyang terdapatdi kawasan

Malavsia

54. Antara berikut kawasanyang manakahdikaitkan dengan ekopelancongan

A. Taman Herba Pagoh


B. CitrawarnaMalaysia
C. Muzium Negara
D. Taman Negara

5 5 .Pernyataan
yangmanakahmenerangkan
kaedahpenangkapan
ikan di atas ?

I. Memusnahkan pelbagaihidupanlaut
II. Digunakandi kawasancetek
III. Digunakanpadamusimtengkujuh
IV. Hasiltangkapantinggi

GEOGRAFI PERC PMR 2O1O 20 SULIT

' '-q.blogspot.com
http:
SULIT

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

a Pelabuhanpengeksportkayu balak

o Balakdihanyutkanmelalui sungai

56. Pernyataan
di atasdikaitkandenganpelabuhanbertanda

Malaysia

A. I
B. II
c.m
D. IV

. Klorofluorokarbon
. BajaNitrogen
. GasNitrogenOksida

57. Senarai
di atasmtrngkinsekalimembawa
kesan.........

A. Penipisanlapisanozon
B. Rumahhrjau
C. Hujanasid
D. Pulauhaba

GEOGRAFI PERC PMR 2O1O 21 SULIT


[Lihat sebelah

http://sci-q.
blogspot.com
SULIT

58. UsahasamaNegaraASEAN telatrmewujudkankilang bajaureaterbesardi rantau


Asia Tenggarayangterletakdi lokasi

+
U

@
t
t

(llD .
\7(
,

Malaysia

A. I
B. II
c.m
D. IV

. Jepun
o China
. Singapura

59. Negara-negara
di atasberkaitandengan

A. Prosespenyatrgarurman
B. Rawatanair mentatr
C. Kitar semulaair buangan
D. Penggunaan tenagasuria

GEOGRAFIPERCPMR 2O1O 22 SULIT

' '-q.blogspot.com
http:
SALIT

* Mengesankawasanikan

* Meningkatkanhasil tangkapan

|-|
tl
v
X

60. Teknologi X dalamrajahdi atasialatr

A. GPS
B. Seismik
C. In-Vitro
D. EchoSounder

SOALAN TAMAT

GEOGRAFIPERCPMR 2OIO 23 SALIT


[Lihat sebelah

http:/ /sci-q.blogspot.com