You are on page 1of 22

JABATAN PELAJARAN TERENGGANU KEMENTERIANPELAJARAN MALAYSIA

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009 PEPERIKSAAN PERCUB'AAN23/1

GEOGRAFI Kertas 1 Ogos

2009

Satu jam lima betas minit

JANGAN BUKA KERT AS SOALAN INl SEBiNGGA nmERITAilU

1. Kertas soalan in; mengandungi 60 soalan.

2. Jawtib·semua,$oaliln.

3. Tlap-tiap soalan dlibl; o/eh.empatpilihttnjawaptin, iait» A,B, etlan D~ Bagi setlap soalan; piJih.satujawapan sahaja. ffitamunjawapan anda pada kertas jawapan

objekti/ yang disediakan:' ,

4. Jika one/a Jtendak inentJratjawapan,padamkan lando yarigtelah dibU(jf, Kemudioh

hitamkanjawapanyang barn. .

5. Anda dibenarkan menggtmakana!at geometri.

6_ Anda dibenarkPn menggunakan kalkulator yang'{ickdc boleh djprQgram.

Disediakanoleh:

A~M NEGERI TERENGGANU

Dibiayai oleh:

KERAJAAN NEGERI TE:Q:NGGANU

Dicetak oleh:

Percetak4n Yayas4h lSliaII Tenngganu Sdn.BM Tel: 6(}9-666 S6I1166,1/860} Faks: 609-66& O6:lJ!Olj(jJ

Kertas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak

23/1 e 2009Hak Cipta Jabatan Pelajaran Terengganu

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2

23/1

Soalan 1 hingga 6 berdasarkan pets di bawah.

36 r------r------~--~~_r~~~--=_~~~~_r __ ~~

't.

55

S6

29~----~----~----+-----+-~~~~~~~~+ 51

57

58

52

53

54

Skala Lcm bersamaan 0.5 km

@~ kontur i masjid
- - Sek. sekolah
,.,..., - sungai
~ ~ hutan t ~ getah
:~-+-- - - .... _
paya bakau .$..-,*,- padi
- ....-:: ._. - --- _... ..-. .....
~'M::r~ pantai berpasir ) ( jambatan
jalan raya
• • petempatan SULIT

Utara

t

[Lihat sebelah

SULIT

3

23/1

1. Sungai Manis mengalir ke arah

A utara
B selatan
C barat laut
D timur laut
30 2. Apakah ciri fizikal di segi empat grid di atas ?

A tombolo

B tetanjung

C batu sisa

D beting pasir

3. Bearing sukuan simpangjalan raya Kg. Permai (RG 529307) dari puncak Bukit Merpati (RG 555357) ialah

A U27°T

B U63°T

C S 27° B

D S 63° B

4. Pola petempatan berkelompok terdapat di segi empat grid

AD31 30

53 54

B D33 32

53 54

C D34 33

56 57

DD32 31

57 58

5. Luas kawasan paya bakau dalam peta ialah

A 3.0 km persegi

B 6.0 Ian persegi

C 9.0 kmpersegi

D 12.0 Ion persegi

SULIT [Lihat sebelah

SULIT

4

6. Antara berikut yang manakah benar ?

A Bukit Geliga bercerun curam

B Padi ditanam dua kali setahun

C Puncak tertinggi ialah Bukit Besar

D Getah diusahakan secara kebun kecil

7. Apakah waktu tempatan di Bandar X dalam Rajah 1 ?

15°T

Jdar

X

9QOT

I

Bandar

y

9.30 pagi

Rajah 1

A 230 pagi

B 4.30 pagi

C 230 petang

D 4.30 petang

8. Peta 1 menunjukkan banjaran gunungdi Sabahdan Sarawak.

Di manakahletaknya Gunung Murud?

SULIT

23/1

[Libat sebelah

SULIT

5

23/1

9. Apakah bentuk muka bruni kesan hakisan ombak ?

A . Lagun

B Gerbang Iaut

C Anak tanjung

D Pantai berpasir

10. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di hilir sungai ?

I Delta

II Jeram

HI Lurah 'V' IV Tetarnbak

A I dan II

B I dan IV

C II dan HI

D III dan IV

II. Maklumat berikut merujuk kepada kawasan tanah pamah di Malaysia.

• Kawasan beralun

• Tanih gambut

Di manakah kawasan terse but ?

A Delta Rajang

B Delta Kelantan

C Dataran Johor

D Dataran Hilir Perak

12. Apakah ciri sistem gunung lipat tua ?

I Kawasan yang stabil

II Banjarannya tinggi-tinggi

III Terbentuk 35 juta tahun dahulu

IV Berpunca dari Dataran Tinggi Yunnan

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

._

SULIT

[Lihat sebelah

SULIT

6

23/1

13. Apakah bentuk muka bumi yang dikaitkan dengan pemyataan berikut ?

• Terbentuk daripada proses pemendapan

• Menghubungkan daratan dengan pulau

A teluk

B beting

C tanjung

D tombolo

14. Maklumat di bawah merujuk kepada kepentingan sungai di Malaysia.

• Menjana kuasa hidroelektrik

• Membekal air domestik

Apakah sungai tersebut ?

A Muda

B Bemam

C Rajang

D Kinabatangan

IS. Kawasan mana.kah dalam Peta 2 mempnnyai persamaan kepentingan denganRajah 2 ?

Pulau J awa, Indonesia
11
Aktiviti pertanian di cerun bukit berteres Rajah 2

Peta 2 : MALA YSIA

SULIT

[Lihat sebelab

SULIT

7

23/1

16. Dalam Gambar rajah 1, Hemisfera selatan mengalami musim panas di kedudukan A

".,. - ®~ ~'"

... '~ .... ':". D

.. 0 ~~f;·:. . 0

o s, • . 0

, . . .. .

,

"--,-..., ... @; .. __.. ...

C Gambar rajah ]

17. Apakah yang bo.leh dikaitkan dengan maklumat di bawah ?

I Pu1aran bumi pada paksillya

I Siang dan malam

II Pembiasan angin

III Kejadian empat musim

IV Siang malam tidak sama panjang

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

18. Apakah ciri iklim Malaysia?

A Panas dan lembap sepanjang tahun

B Mengalami musim panas dan musim sejuk

C Musim sejuk semasa Monsun Timur Laut bertiup

D Hujan paling lebat semasa tiupan Monsun Barat Daya

SULIT [Lib at sebelah

SULIT

8

23/1

19. Peta: 3 menunjukkan julatsuhu hariandi dua lokasi,

Peta 3 : SEMENANJUNGMALA YSlA

Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan julat suhuharian di kawasan tersebut ?

A Kelautan

B Ketinggian

C Tiupan angin lazim

D Kedudukan di garisan lintang

20. Maklumat berikut berkaitan dengan ciri.iklim suatu kawasan.

• Musim sejuk yang sejuk dan panjang

• Musim panas pendek dan sederhana panas

Di manakah lokasi iklim tersebut dalam Peta 4 ?

Peta 4 : DtJNIA

SULIT

[Lihat sebelah

SULIT

9

23/1

21, Di kawasan manakah aktivitimemburu karibu dijalankan oleh kawn Inuit?

A Siberia

B Greenland

C Gurun Thar

D Lembangan Amazon

22. Kegiatan manakah meningkatkan kandungan gas-gas rumah hijau ?

I Pelupusan sampab

II Pembakaran hutan

III Pembinaan bangunan konkrit

IV Pembuangan sisa kumbahan

A I dan II

B I dan IV

G II dan III

D nldanIV

23. Kombinasi manakah benar antara jenis tanih dengan tumbuhan semula jadi ?

Jenis tanih Jenis kok
A Laterit Meranti
B Be tr
C Gambut
0 Aluvium Ta 24. Maldumat berikut merujuk. kepada cirisejenis hutan di Malaysia .

• Akar banir

• Empat lapisan

Apakah hutan tersebut ?

A Hutanpantai

BHutan gunung

C Hutan hujan tropika

D Hutan paya air masin

SULIT [Lihat sebelah

SULIT

10

23/1

25. Maklumatdi bawah merujuk kepada ciri tumbuhan semulajadi.

• Dirian tulen

• Daun gugur pada musim kemarau

Tumbuhan tersebut terdapat di kawasanPeta 5 yang bertanda

f

Peta 5 : DUNIA

26. Apakah eiri tumbuhan semula jadi di kawasanberlorek dalam Peta 6 ?

f

Peta 6 : DUNIA

A Berdaun lebar

B Berakar panjang

C Pokok berbentuk kon

D Tumbuhan lantai padat

SULIT [Lihat sebelah

SULIT

11

23/1

'l.7~ Apakah kepentingan tumbuhansemula jadidi kawasan berikut ?

I .. Kuala GUla, Perak I I Kawasan tadahan

II Sumber kayu balak

In Kawasan ekopelancongan

IV Tempat pedindungan hidupan liar

A I dan II

B I dan IV

C Il.dan III

D III dan IV

28. Apakah kegunaan tumbuhan berikut ?

• Kacip Fatimah

• Hempedu Bumi

A Vamis

B Pelekat

C Pewarna

D Perubatan

29. Di kawasanmanaka11 terdapatnya tumbuhan di bawah?

• Rafj1esia

• Laurel

A Hutan pantai

BHutan gunung CHutan huJan tropika D Hutanpaya airtawar

30. Apakah kesanpenerokaanhutan wbat kegiatan pertanian pindah ?

A HuJanasid

B BanJir kilat

C Tanah runtuh

D Pencemaran udara

SULIT [Lihat sebelah

SULIT

12

23/1

31. Negeri yang paling rendah kepadatan penduduk.di Malaysia ialah

A Sabah '

B Pedis

C Pahang

D Sarawak

32. Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan berlorek dalam Peta 7?

u

t

Peta 7 : SEMENANJUNG MALAYSIA

A Pusat pelancongan

B Pusat perindustrian

C Kawasan pertanian

D Kawasan perlombongan

33. Antara berikut faktor manakah mempengaruhi taburanpenduduk di Malaysia?

I Bencana alam

II Sumber mineral III Kesuburan tanih IV Keadaan cuaca

A JdanII

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

SULIT [Lihat sebelah

SULIT

13

2~/l

34. Apakah yang bolehdikaitkan dengan perkahwinan awal terhadap ciri kependudukan sesebuah negara ?

A B C D

Jangka hayat meniagkat

.. .

Kadar kelahiran meningkat

Taraf kesihatan meningkat Taraf pendidikan meningkat

35. Antara berikut manakah petempatan awal di tepi sungai ?

I Melaka

II Santubong

111 Kota Tampan

IV lahar Lama

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D . III dan IV

36. Apakah pola petempatan merujuk kepada pernyataan di bawah ?

• Susunan rumahpadat

• Terdapat bangunan pentadbiran

A Berkelompok

B Berselerak

C Berpusat

D BeJjajar

37. Kombinasi manakah benar antara bandar dan fungsinya ?

Bdar Fungsip~
~ ...
A KotaBharu Perikanan
B Lumut Bandar diraja
C Bintulu Perindustrian
D Sandakan Pendidikan tinggi SULIT

[Lihat sebelah

SULIT

14

38. Bandar manakah berfungsi sebagai pusat pentadbiran negeri dalam Peta 8 ?

23/1

39. Apakah faktor mempengaruhi perkembangan petempatan di Xdan Y dalam Peta 9?

Peta 8 : MALAYSIA

SULIT [Lihat sebelah

Peta 9 : MALA YSIA

A Pertanian

B Perikanan

C Pembalakan

D Perlombongan

SULIT

15

23/1

40. Apakah kesan pembandaran eli sesebuahbandar ?

I Kadar emigran meningkat

II Kemahiran buruh meningkat

III Peluang pekeriaan bertambah

IV Kemudahan infrastruktur bertambah

A I dan Il

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

41. Landasan kereta api awal di Malaysia dibina untuk mengangkut

A Simen

B petroleum

C kayu balak

D bijill timah

42. Pelabuhan manakahdalam Peta 10 dikaitkan dengan maklumat di bawah ?

• Mempunyai kemudahan kontena

• Mengendalikan perdagangan antarabangsa

Pea 1 0: MALAYSIA

SULIT

[Lihat sebelah

SULIT

16

23/1

43. Di manakah terdapatnya alat perhubungan yang dikaitkan dengan pernyataanberikut ?

Siaran langsung bola sepak di England dapat disaksikan oleh rakyat Malaysia

A' Kuantan

B Kuching

C Putrajaya

D Sandakan

44. Apakah halangan kemajuan pembinaan jalan raya di Sabah dan Sarawak ?

I Hutan tebal

II Bergunung-ganang

III Penduduk j arang

IV Kurang sumber ekonomi

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV

45. Apakah sumber yang dikaitkan dengan maklumat di bawah ?

• Mineral .Sumbertenaga

A Kaolin

B Fosfat

C Kuprum

D Arangbatu

46. Antara berikut sumber manakah yang boleh diperbaharui ?

I Air

11 Hutan

III Batu kapur

IV Petroleum

A I dan.Il

B I dan IV

ell dan III

D III dan IV

SULIT [Lihat sebelah

SULIT

17

23/1

47 .Perlombongan bijih timah diMalaysia telah mempengaruhi perkembangan bandar

A Ipoh

B Alor Setar

C ShahAlam

D Port Dickson

48. Pilih padanan yangbenar antara mineral dan lokasinya.

Mineral Lokasi
A Bauksit Bau
B Kuprum Teluk Ramunia
C Kaolin Raub
D Arangbatu Silimpopon 49. Peta 11 menuniukkan lokasi empangan hidroelektrik di Malaysia.

Peta 11: MALA YSIA

Padanan manakah benar antara sungai dan empanganhidroelektrik '1

Sunai

A I

B II

C III

D IV

SULIT [Libat .sebelah

SULIT

18

23/1

50. Di manakah lokasi pusat perlindungan seladang dalam Peta 121

Peta 12 : MALAYSIA

51. Maklumat berikut merujuk: kepada pengurusan sumber,

• Program kitar semula

• Penggunaan somber altematif

Apakahsumbet tersebut 1

I Mineral

II Hutan III Tanih IV Air

A I dan II

B IdanIV

C II dan III

D IIIdanIV

52. Apakah kegiatan ekonomi primer?

A Pembalakan

B Perdagangan

C Pelancongan

D Perindustrian

SULIT [Lihat sebelab

SULIT

19

23/1

53. Di manakah terletaknya kawasan Q merujuk kepada ma.klumat di bawah ?

,. Tanaman jualan

:. Tanaman hawa sederhana

'___::1 Kawasan Q I

A Banjaran Tahan

B Banjaran Keledang

C Banjaran Titiwangsa

D Banjaran Kapuas Hulu

54. Maklumat berikut merujuk: kepada alat tangkapan ikan.

• Pukat tarik

• Pukat hanyut

Apakah jenis perikanan yang dijalankan ?

A Airtawar

B Lautdalam

C Akuakultur

D Pinggir pantai

55. Kombinasi manakah benar tentang jenis industri dan lokasinya ?

Jenis Kawasan
A Automotif Bayan Lepas, Pulau Pinang
B Petrokimia Kerteh, Terengganu
C Tekstil Shah Alam, Selangor
D Simen Gurun, Kedah SULIT

[Lihat sebelab

SULIT

20

56. Di manakah lokasi industri di bawah dalam Peta 13 ?

1 Gas asti 1 ..... 1 ------.> 1 Baja urea

Peta 13 : _MALA YSIA

57. Apakah jenis pelancongan berdasarkan Gambarrajah 2 ?

Gambar rajah 2

A Ekopelancongan

B Agropelancongan

C Pelancongan sukan dan rekreasi

D Pelancongan budaya dan warisan

23/1

SULIT [Lihat sebelah

SULIT

21

58. Peta 14 menunjukkan lokasi tanaman di Malaysia.

Peta 14 : MALAYSIA

Kombinasi manakah benar antara lokasi dan jenis tanaman?

Kawasan Tanaman
A I Nanas
B II Tebu
C III Sagu
D IV Kelapa 59. Apakah kesan aktiviti eli bawah terhadap alam sekitar?

• Pembakaran terbuka

• Industri perkilangan

A Jerebu

B Hujanasid

C Pulauhaba

D Penipisan lapisan ozon

60. Maklumat di bawah merujuk. kepada kerjasama ekonomiantarabangsa.

I Malaysia I-<:===:> I Jepun Apakahjenis kerjasama tersebut?

A Serantau

B Duahala

C Antarabangsa

D Segitiga pertumbuhan

KERTAS SOALAN TAMAT

SULIT

23/1

-

n II

o -<

3

II

- _ .

.... no"

.... ,.~ .. '

• ." e"

o :II (§)m ca· ,.

3 iii !. CI