Pengurusan Kelas ‡Pengurusan Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP) merupakan satu tempat di mana setiap murid menghabiskan

sebahagian besar masanya di bangku sekolah. ‡Pengurusan dan penyusunan kemudahan fizikal/ perabot bilik darjah. ‡Peraturan-peraturan bilik darjah ‡Pembahagian kumpulan pengajaran dan pembelajaran ‡Pengurusan tingkah laku ‡Penjadualan ‡Penyimpanan rekod ‡Stesen-stesen pembelajaran ngelolaan yang berkesan dapat membantu proses pengajaran pembelajaran dengan lebih baik. Pengurusan bilik darjah secara umumnya mengandungi komponen-komponen seperti berikut : ‡Penyusunan kemudahan fizikal/ perabot bilik darjah. ‡Peraturan-peraturan bilik darjah ‡Pembahagian kumpulan pengajaran dan pembelajaran ‡Pengurusan tingkah laku ‡Penjadualan ‡Penyimpanan rekod ‡Stesen-stesen pembelajaran

Penyusunan Kemudahan Fizikal Perabot Bilik Darjah ‡Membolehkan aktiviti dijalankan dengan terancang ‡Mengurangkan kebisingan dan gangguan ‡Memupuk interaksi murid ‡Menambahkan masa yang dihabiskan dalam aktiviti pembelajaran ‡Membolehkan guru yang memantau aktiviti murid Cara penyusunan Bilik Darjah Harus Membolehkan ‡Guru dan murid bergerak tanpa halangan . ‡Memudahkan guru untuk mendapatkan bahan bantu mengajar

‡Guru dapat menimpukan perhatian kepada semua murid Ruang Pengajaran dan Pembelajaran ‡Ruang belajar untuk kumpulan besar . alat tulis. ‡Meninggalkan tempat duduk ‡Menyerahkan kerja yang telah siap . komputer dan lain-lain . . ‡Ruang belajar untuk kumpulan kecil ‡Sudut rekreasi ‡Tempat audio-visual ‡Sudut bacaan ‡Sudut pameran ‡Sudut 'time out' ‡Tempat letak peralatan membersihkan diri ‡Sudut pengurusan kebersihan diri ‡Sudut tempat letak peralatan kebersihan bilik darjah ‡Sudut maklumat murid ‡Sudut peralatan dan bahan pengajaran dan pembelajaran Peraturan Bilik Darjah Peraturan perlu diwujudkan untuk situasi-situasi tertentu seperti : ‡Aktiviti keluar masuk kelas ‡Menggunakan perabot. peralatan dan bahan-bahan yang dikongsi bersama seperti almari. ‡Menjaga kebersihan bilik darjah ‡Padang permainan ‡Perhimpunan dan sebagainya. rak.

Walaupun prog. Bincangkan mana-mana empat model susunan kelas yang sesuai untuk program Pemulihan. 2. tetapi pelaksanaan program masih lagi tidak dapat dijalankan dengan berkesan kerana pelbagai masalah. Bincangkan contoh-contoh yang sesuai 5 halangan yang timbul dalam usaha mewujudkan khidmat sokongan dalam program pemulihan disekolah. 3. a) Keberkesanan kelas pemulihan 2. (b) Huraikan perbezaan aspek pengurusan program pendidikan khas dan pemulihan khas. Apakah 3 halangan yang menjejaskan pelaksanaan kelas pendidikan pemulihan.SOALAN__ 1. Analisa kekuatan dan kelemahan model-model tersebut.pemulihan khas telah dijalankan secara intensif sejak tahun 80-an. (a) Senaraikan 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Penglibatan sokongan Pelbagai pihak sangat penting dalam pelaksanaan program pendidikan pemulihan. Murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran seperti disleksia mengikutipembelajaran dalam kelas arus perdana secara inklusif. Murid-murid yang telah menguasai kemahiran membaca dan mengira sepatutnya tidak perlu mengikuti kelas pemulihan khas. Murid2 pemulihan tidak mengalami sebarang kecacatan tetapi memperlihatkan ciri2 khusus yang berbeza daripada murid biasa. Cadangkan tindakan susulan yang perlu diambil oleh guru pemulihan setelah murid ini diberhentikan daripada program pemulihan khas. 3. . Susunan kelas yang sesuai dapat mewujudkan pembelajaran serta menggalakkan interaksi 2 hala dan pelbagai hala didalam kelas. Bincangkan bagaiman guru pemulihan membuat keputusan untuk memberhentikan program pemulihan khas terhadap seseorang murid. Solalan struktur____ 1.

(c) Cdangkan langkah2 untuk mengatasi kepelbagaian kompetensi murid di dalam kelas agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancer. TAJUK UTAMA ‡ Strategi & penempatan pljr ‡ Profesionalisme guru ‡ Pelaksanaan pengajaran ‡ Isu pelabelan dan pengasingan¶ ‡ Isu pengrusan prog. (a) huraikan masalah2 yang timbul akibat kepelbagaian kompetensi murid dalam kelas.(a) Analisa kesan2 pelabelan ke atas murid pemulihan. Guru pemulihan berdepan dengan pelbagai jenis kepelbagaian kompetensi murid dalam kelas pemulihan. (b) Cadangkan 3 langkah untuk mengatasi masalah pelabelan ke atas murid pemulihan 4.pemulihan khas ‡ Tindakan susulan pengawasan penyeliaan dan komunikasi ‡ Kepelbagaian kompetensi murid .

Deschenes et al. ‡Memberi pengetahuan dan kemahiran kpd kanak-kanak khas yg setanding dengan kanakkanak normal utk meningkatkan konsep kendiri mereka. (1994) menggariskan sembilan jenis penyesuaian dlm strategi pengajaran yg boleh dijadikan panduan dlm pelaksanaan program pendidikan inklusif : ‡Saiz-menyesuaikan jumlah perkara/pelajaran yg pelajar sepatutnya belajar/capai ‡Masa-menyesuaikan masa bagi setiap pengajaran ataupun ujian ‡Tahap sokongan-menyesuaikan bantuan secara individu kpd pelajar yg memerlukannya ‡Input-menyesuaikan cara pengajaran dengan tahap pencapaian/keupayaan seseorang pelajar. . (ii) Pendidikan inklusif sepenuh masa iaitu bentuk program di mana pelajar dimasukkan ke kelas biasa utk mengikuti pembelajaran biasa bagi semua mata pelajaran (Naim. Objektif Pendidikan Inklusif ‡Barirah (1995) menyenaraikan empat objektif pendidikan inklusif spt berikut: ‡Meningkatkan kesedaran kanak-kanak normal tentang kanak-kanak berkeperluan khas bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada ahli masyarakat ‡Memberi peluang kpd kanak-kanak khas utk menyesuaikan diri dengan rakan sebaya yg normal dan menyertai aktiviti yg disediakan utk mereka. ‡Istilah inklusif membawa maksud mengintegrasikan pelajar berkeperluan khas ke dlm bilik darjah biasa.iaitu: (i)Pendidikan inklusif separuh masa iaitu bentuk program di mana pelajar hanya dimasukkan ke kelas biasa utk mengikuti pembelajaran biasa bagi beberapa mata pelajaran sahaja. supaya mereka lebih memahami apa yg diajar.PENDIDIKAN INKLUSIF ‡³Inklusif´ berasal drp perkataan bahasa Inggeris ³inclusive´ yg bermaksud ³merangkumi´.1997). supaya mereka berpeluang menikmati segala kemudahan belajar dlm keadaan normal spt pelajar biasa. ‡Untuk mengelak drp berlakunya diskriminasi dlm pendidikan dan kemudahan yg telah dibekalkan oleh pihak Kementerian Pelajaran. tanpa mengira status (Naim.1997) Pendidikan inklusif terbahagi kepada dua jenis.

‡Output-menyesuaikan cara bagaimana pelajar boleh memberi tindak balas terhadap arahan yg diberikan. gaya pembelajaran dan minat pelajar utk membantu setiap pelajar mencapai matlamat masing-masing. ‡Pilihan-menyesuaikan sasaran pencapaian atau matlamat yg ingin dicapai.‡Kesukaran-menyesuaikan tahap kemahiran. ‡Kurikulum-menyesuaikan kurikulum berdasarkan mata pelajaran. ‡Penglibatan-menyesuaikan cara pengajaran dan pembelajaran supaya semua pelajar terlibat di dalamnya. . jenis masalah atau cara bagaimana pelajar boleh menyelesaikan tugas yg diberikan.

3 Fizikal Kelas i. 5. ii. Sekolah-sekolah yang tiada kemudahan seperti dalam perkara (i) dan (ii) di atas hendaklah mengusahakan ruang sekurang-kurangnya dengan keluasan 2 bay. maka bilangannya hendaklah tidak melebihi 6 orang.3. Sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah. 5. Sebuah bilik yang kondusif berukuran 3 bay hendaklah disediakan oleh pihak sekolah.1 Cara Melaksanakan Kelas Pemulihan Disyorkan 2 alternatif seperti berikut : i. iv. iii.2 Jadual Kedatangan Murid Buku Jadual Kedatangan Murid di kelas pemulihan khas hendaklah disediakan bagi merekod kehadiran murid setiap hari.3. Sekiranya murid-murid yang diambil untuk mengikuti kelas pemulihan datangnya dari satu kelas sahaja. 5. Susunatur kelas ini tertakluk kepada pelan yang telah diluluskan dalam projek brif RMK 9 seperti di lampiran.3 Pengurusan Kelas 5. murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari darjah-darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah tidak melebihi 15 orang. murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari kelas-kelas tersebut sekiranya bilangan murid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang sahaja. Bagi Sekolah Kurang Murid (SKM) pelaksanaan dilakukan berdasarkan kesesuaian sekolah. Sekolah-sekolah yang dibekalkan dengan kemudahan sebuah bilik darjah dengan keluasan 3 bay khusus untuk kelas pemulihan khas sebagaimana dalam pelan asal dan surat penyerahan bangunan perlu dikekalkan sebagai kelas pemulihan khas. Walau bagaimanapun jumlah murid dalam satu sesi pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang. Sekolah yang mempunyai satu kelas bagi satu darjah. ii.4 Peralatan dan perabot asas .3. iii. Pemilihan mana-mana satu alternatif hendaklah tertakluk kepada perundingan di antara Guru Kelas Pemulihan Khas dengan guru besar dan guru-guru asas.5.3.

Peralatan dan perabot asas perlu disediakan secukupnya bersesuaian dengan keperluan guru dan murid. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful