Egeszsegkarosit6 foldsugarztisok

eskivedesuk .I:ehetosege.i

BIO~~

Dude t,1991

Sorozataze:rkesz.tIJ: Mqjll.nyi K14ra, Borft6terv~ Gy61'aJ:Gobm.llo

As Itre:nditaruicsoIeat6.!Zt611ltotto.: Fenna"lt 11tv6n

Copyrightz.8k Lajo

'opyri ht TEX FT KIt-, 1991.

hnikai Kft.

zOll

amilrt

Btt n t fd Ie ki:

a1ti6nzdknDlltzd a hazo/a mmzelltlki

t I ,0rt,

t

6

'ELOS.z6

6

1

zIf~ Lqjo

Hartmann-sug6rzas

9

I. bra

A Hartmann· ug~. int~nzil_

10

nak,ut azonban CeJWtlenOl jeoezz11km ,hOlY •• ua6.:rd.lo u 6letOnk r6u6t ~ .• Ped:L

Rzen iJlaerd,vokfll11Jl.bt61val6 tl.vold.p. te:rep a.dottU,pit61 ftlrg. A taJ.aj ~letlellAerllen elMDrdul6 agyaglm ,n6ru:abb feW 1, bimnyoe tereptarDakk VIII7 jobban maguk~ hoz h6wtjlk. e1t9lhaijllt, nlgelmaun deform6J.hatJ6k. .anthe~ tilt vagy ritJdthatJAk. mberi 16teaftm Ill'9ka s:IlQ . tobbke bb' '. 1. orpthatjikad.voka A minden zavart61 mentes Ha.rtmann .. b.ti6inge:rd.vjainak. egym.UU)1. ft.I6 t6voWga

har.tnlcban 2.3-2,8 mte:r.,melytlvoldgok - kOlRUdi, mberek

turint - u EgyenJit6fe16 haladva nDvekednek.a koJc. feU

haladvapedig ,caok.kennek.

A2. _ 1 .• _ za -k.Ll· •.. u_ ..... __ ,· .~L"II.c. 1._1-C.te· _t..L-.

_ "'&.1 e- •... r • ... _. W men ~ WU&nn a:uuu 1a.flolU ~~n

vi zonylag rit.ka. A nnmete.eredelGrize:rek ingerz6nli. vala~ min. m etentelepUet.t technol6giai ul)tOk" tal keltett mldsugln.6k hAl6 m6reteit elton.flj'k.m'att Illegtobbe t-

n a .~ nliekt6J. lUro ~~kek m&het6k..AbrtnkoD ld'ul a Hartmann·h6.16rugalmu defoJll16ci6j't~· Rlld alatti VidramlU oko:ua.

2. dbra

A Hartmatlll-.h616 rkform6ci4io

A reId ml ben fllt6, 88 k s6bbiek soran viz .61atunktArgyAt kepez6 vb: rek ingerz6nAi a Hartm nn-MJ6 .vj ~t d !omllUhatja\k magukkal p6rhuzam ithad k, 8 az ~ak iran ait61 rovid st.akan.okonelt4rithUk..

A Hartmnn·hA16 iranyba futh, 6. pArbuzam·

6"Zomszl:d ingers6.vjai kife,izette.n tas'Lfij6kegymAst., u elt)'l n-

11

1

A Hart

a ,I.pi is Iriny

J tt mz6

{en rr.MMI

.


_l !_
J I
I 'I

.... ~
I
I I I I . d ,.

20 mulva

mle . z6n6bn

13

A ,melybenfoly6 ~lZere:k ,karo's sugarzo'sai

14

Egyeb foldsugarzosok

K6zetsaJ'tosa6cok uPrzisai

k6zetek foiytono Anakszinte minden ylilt.o oko7.ha

sug6rdst. kOv 6 fajtA.kat ta sztaltuk: k6 t.-elmoldulA·

k tG nalak, fe1sz1n a1at • re d ,rc I ,ozettl nU-

k sug l. lnt.en.z:itA uk 5Okszoro lehet k t legjel n -

bb ~s leghos zabban tagWt tlHdsugAnts intenz.itBsAnak, de Iakott terO teken csak v61eUenazerlL n ferdulha: nak e15. tu utols6t kive ggyakrabban vonalszert1ek, f UenOl a t I.

hogy a kOze lmozdulA y ~cdUsulAs lassu Colyama -el

av gy mAr ketszAunilli6 6 1 zajlott.

1

k su i rendnerint l6bb-out6bb lOpe

tan6 fllld.re ,_-6cotj _ - _nelt. Euk iDtenz.itAaa ht.izedekig, v· szaudokig gyakorlatU.agm.rheteUen, 6rtAkuonban a fOldren k kipatta.nAsa eU5tt. - _ t16r6k alatt -tObbezers - re,mi1li6szo.rosAra neiVi kuik. Bz kbe.na (oly:amatokban. va16- .z(nO I re - _' j6t.szanak a k6z.elekkristAlyuerkeze Gas_ CUali pi. zoelktromQl. jelek. A k6· ttitll C6ldnmg

16t.ti int.enriv .sugAnAsa mind n b lbldaug,lrzUnAIerGaeb-

ben, az.okkal in' rfirenciAt eJkotva. a _ r mind _ D irtnyaba tetjedy pinikhangulalot It - 'a hbiAllatok vadAllatok Ita _ a

Barlancok, Qrecek uCir'ziBal

Az.ezidAig taglalL valam- nnyi .,J11db81 red6"sug6rz.lst -ahaRYan ez a II. vil.4gbAbo.ni e16tti uJciroda:lomban elterj dt - nev _ zhetJUk ,..neg;aUV" augtrdB.oknak. A barl ,ok.o.res- . raId felnine alA tArt Ie _ 5re .ek aug,Arha __ , az el6bbiekkel n • tet.ee (mondhat,juk,. podt.iv) folyamatokre 6aztonzik. kutat6k

aervezet6t. _

KGoIaj, tOldCu, baudt, vultrc .th. tela k ~ Sok vii Sb1rO .. " ssUS· kutat6 m te , _ u ilyen.l. !h Jy

Ii lkutatUa.SaJllOS, e v~ysCg hadnkban ismereU. n, z6rt

k kUtv'rot: ~8 falu 61 ~t c • a kif'ej _ tten roaz

k6rny lac 1.4koltan 'p(l lakaaok a.

Mes,tersegeseredetU,k6ros folds'Ugarz,Qsok Alta14ban kij lenth tjUk" hogyaltipari~t.eclu1016giajesUtC ktital

r'J tct Bug' _ k nagym.6rt6k n nOv l'k a k6.r0stJpu U

ua nA k m nn' ~L

A nal)'leazQIt&ega tivv~tekek IIUCirzlaa

Mind nnagyfi z.QI. UtA zetekal tta vf rsugard knak

m~'lel6 int.enzi I 6: ingrzbna hCu6d:i.k, m di minden

fl zi v zct4alatt kO..li:ln~kOlQn.

MithCCY8zeddig tArgyaIt term~sze se.rcdta talajsu ArzAsok.

Id ug4I"ZAsok ko:tmikus'ugArhaUsok kOzepetteMank - 8

millibk 6ta m .mindig 61o.nk. -, bizony ,hOlY az em . Ii

rv z: . zekhez a .augArhatAsokhoz alkalma.z.kodva alakult ki fej15dO napjainkig .. Tel"lMsz:etesen6lnt1nkb tevtkenyked·

16

tl n J. k mOIl

17

. t - technikai zkO ban t8varout k tli.

J8

P6mUruak hid lrzUa

lltaz.oknl kelI m U n hid let ke.1t6 tAsokra .onckr

lunk,melr k ugyan . th tnafemt.4r:gyakjobb hG t6

19

.20

AnOvenyek esa foldsug6rzas

31

22

24

u " i a mn ka Vl8Z0 pontjnihoz; vonz6dik.

rban a Hartrnann~Juilb

Egykulon "eje.zet,Q macska

A ,FOLDSUGARZASOK HATAsA AZ EMBERRE

Az egyes sug6.rzosok halasa

Ahogyanezzelelaz5 fejezet.einkben megismerked Ulnk.1l Hazt.. mann~sug6.rzAs J. in tenn _ bb tartom:6.nya Il kb ... 30a.30. em terul • til ,m6ponL Ebben a n then m6.Uvalzervezetunk. b.irte. In megBlMtU·· I, nyilall6 fejfljA h haaonl6 b6dulattaJ.. bUem ngAaal reagilhat.. Ha itt 30 mUodpen:en t61 tart6zkodunk. ' l6Eordulhat k z· UbuibbadU"pattog.u, konnaAlL.-L _ 8 r,...I'--- ....& .. _LR. v . .. ...... -:1 .. 116 .d· ~kf:A;.t. ..

r"_ !::U.'~ . _~I .. '~:U ....... '_ agy luraJ, UI.Tl.I.G.U l'U.""",o . a

megfi sdtett iz.mokkad .,r6teljes mvdobog6.a, izomg res, htnyinger, r k enet. pillanatn.yi ~mely, hide· vagy m I .met, hirtel _J'DyomAsvtltozAs, uivritmuszavar. A ka· ron vag)' Mrbol(J IAll6 ~rze. biuerg ke:zon.k n, 14bunkon mAsutt. agyulladAlban t~v5 trisze.k tompa V8I)' l£4jdalma mind.min.d UlYanarra figyelm ztetnek.: miel5bb l~pjtlnk egyet valemllyen irAnyba~ hagyjuk I %t a k llem tl n helyel

N6migyakoriattal,. kezo.nkr L a caom6pontok CeleU tets.z61.eges. magassAgban, fi Im nes i -. n la888ll elhuzva,t.enye.r1lJlkftn

a reid felm j 0: hO.v aramlatot, U ruder bi _ ~erezh •

tonk. .

Ennek ml!k 1.. re - jelenlegi tudAsunk szerint - csak az elG 8Z rvezet. k6pc. Ez u enkkel _ mepzOnik VII)" jet nt&en tompulszervezeUdegen any.agokCh.l1s.kAbft6 zer .nikotin ,alJrohel, nem term68zetest.ApaJzyagokstbJtesttlnkbe juuat6sakor.

A vizerek.lUgtrd.ailnak~rdke:l' mAs jel1eg(l. Ck.akkor

produk4.lja u em:beri :8zeJ'V zet a J • llemz6bb 'rtekeket

27

aubje.ktfv me

A foldsuga - Cisok irzike'lese

29

Afoldsugarz,asok ileHani halasa

30

1

32

34 :Magunkbasz6Uva

Rtal

SA VIla.ki bD.sz.kilR bird ti5si n m i _ nn t, • bllW. Ibn,

bogy ugyanott.. ugyanabbanaz n pili n, m I

dItotla.khajdan6ban,jU880n c U c a I • h

k ze· " I tal6n tMgHOn j lW,mind n to. n n

halt ED •

Rtkbanelhalt s retteinki c ba nli kUcijdnk m lOdaddia' I· rnlg

it nem toltuk aztaszobambik I U. lIy n hely n volt

egy 6gy., amit.j Je1hetsz.6mOB caal6:dJi . edla, inkibb hlvjunk

Rlldlug6.nAsm roluumbert!

OJ IalWba k Ito M mi 16tt. Y11 t kialaklta~

nmk. ~18Z·era ilyenvL ilato elvZlli.So r .l_lJapfthat6

meg egy-egy betegn61. hOC u .6gya a kodbbi helyen j6 volt,de ak6lt6zea utAnsUg!_n6nAba ker:olv _ beteged tt meg. . em igu u, hcgy h.a m!r imitt..amott CAjdog61 va:lam.i. harmine·6¥ kor alatt IZt1ks4SZerG n jCnni keU u .FJnye-ejny • ,n ~ n. kOl1Il a ,.&j1!.011 zt tudomilut keU v nni", Gty; I tt _ digu .Ebben

a ko+--:- .. ·'t· -~-.- ... c. .""' Ito··· .. l~~·-..I.--t. .... Own

cc c'HNLD DU ~.mq& m., 'l1lp_~lAA az c c

'6akar6 resz6rQ. N h.igyjQk eU

A1t.alln0ll f8radt.a6g. 1 v c , IJ:Uleti. bcLntalmak, nyirokrend~

ri etv41tozUok, 8(1),os migri.n,. ~j1tlS feJ(jjb. Jdnoa zeGrh_ a

U Un. fi . Wtl nOlgondolkodnunk kellazoo. nmea e

valaInifIU kapcsolata rajtunk t.l lh tc5 tan k afi kh ly(lnk khO Ha veJaldUz v lekazik u· anazon a h I. n, I ml kez te szerint. hat6ve fejC4j6&:, nulrisj6 nyoman van.

Am nnyiben la.kAsunkat. Celm reijUk, ha ° yt tart. ria Ibld.ugAn.6.1i szakember, ha nem, I h tm c k rjUk kapc Ilt.ar14 to, ami kritikusabb tekben ism ·te.lt iAtogcta I. lLObblzor pedig lev lvAltA 1 va16sfthat.6 m •

A (bId ug.6.rz· leon kIvU.l1l v Z _ rek, kipu~

8 perm tszerek. manipuJAlt ~telek rendsze I vitel igen60ldi I 0 Corr I h 1.. De amelyik aorvez tn m kOzdsU'c HAlIapotb m rUlv· I (. kv t.6I.

8. Ii Ikel~8ig a k&rostbldsugilrz!eok eUn, 81 zerv t nagy

biztc:n.d:gg.al k kivedeni8.m& ml!g k nL k zeit..

m ll.O,kott nyavai'ytink ~bb _ t.

35

(Nem)csak nOknek

t j I nthtn k

A caom6k n1omkod .... clur:v.bb ,rID vea.l.1y

7

no.:nkOn hidegU (E. hid g vagy m _ tn m h6m

hanem.gy, az 416 sze zt.ekre j U. mw sugAn.A.s,

forr6s4got 'rez:n~n:k is, a h5m . r6higany· zi1& akkor emelkdn36,6 fok Celsius 01 .J

A teny6r kOz .. pet, m 11 80klben valW ·os 6g 16m kelt. mindaddig kella In. nen va. binnely mAs to.t ..... 7,.n

t.a1'talti. ill.tvajobban m ) _ 006 _ fl I' laAanelcsUazta.t-

ni, mig a len r a b6ri lQ] t s%in . dejtlI I n m htll.

K,lh:~ben 6 zhUlnk f<lsUnn marad6 meleget. m Iy n beCel hatol6m 1 t, uiborg.tat, ibbadA .:' rg t, nyh nyomUt, gy nzUriaLAz. at fOvid s nyilall6 v.agy tompAn·~ h ·zu idejg tart6 C6jd.a1omtb16vakodjunk! Dy D. tekben kezd.,iQkel a m U re.flexwnAinak a ltbfqj n UlrtAn.6 masstfrozAs6t. sa ten r kOz.ep4ttAvoUtauk -el a fAjdalmaa: rea~tm.

A ten,yeret laasanem I hUzAst. 8uJdt6· ~rU8 a len rel 8

te trUz f! 1 t tartva irt6tos nyom6:st" 6rezheUlnk, _ k mindmind .8ulyosabb problfunikra ut.a1.na.k, d elk.edvetJened· helyeU ijy nkor CBupAn azt kell tudom4sul vennll:nk, h.ogy erre 8 t.estre. re egy ideig nagyobb [lgYelmt. kells_otelnUnk .

. e teve - zen meg senkit,. hogy a legkomolya_bb. gyakran kit.er~ jedt.en rltkos meUdagan.atok n mf4jna.k. ilenkorarnif4jdalmat. okozhat, 8%8 In lIazon .ahol ase,itburjim:.6.a: p n roly-m .. t.ban van. "tbu.d6.tuJ..et 16tez8fizikai man· k, pi. - ra nukleAri.s d . ktor is Dgy poo alj lIi. Az. eltorzult., detor~ maI6dott k k z 1 v D varjunJd E· k kazel igonian szakorvosi (eJada I

Aki iettetni akarja6gyulAs6.t,. 8 mist!. ugyanazODa napon

t.Obbszcm lyt.6l i Ifogad, ki to eI.var k ua~tel

keule mindip6ruL j6r.

inca k6t UOD08 embert rvezet, teh't

k~t teJ.jescn e..-yforma, 1)'6Uft6 ereJO req~ IYQtte In .

39

40

1

42

Igen megalapo%Ott~8 nyoma Wcosanb.angsU..lyou.nd6 emiatt, hQIY melldaganatoe hGlgyeketvagy barmif41eprobl6mAvaJ kQsz~ kOd6 embertArsait. csako!yuvalaki ~eze)jen. aki meggy3z&l~ 1 6llitha:taa.. hogy eg zs4a, USZ6l""1e.Zeteb5l hWlyomak a fb,ldsu~ g'n:ABok wSApadt" rez.gueU Mindezeken faUU ped.ig n.e pe.rveni6~ naktekintsnk uta figyelmeztet4at, hogyels6sorbanmrfi n5t 4 ni' tertit· .kezeJ;jen! GyereJdAn.yok 6vakOtijanaka sdlhAm08Oktbl. a khnit6telh.e.z vetklSzni neml1-uI.<:seges!

A kad.Ute .. keze16an61leIOlm6Ihatatlan. az llD1a-lYermekJ kapceolat, mvel ebben a Szeretet 6rteJellUlZerGeD

ad ott.

AnyAk 80base rettegJenekatt61, hQgy afentebb lefrtakve8z6lyez.~ tetik eg~gO.ke bArmelyik: eye, bArmikor kezelheti .saji,t

gyerme:6tl .

. Ene utalnak a XIV. Dalai Unl8.szavai:

. R4gt8n IZillethtJnlr piliancu0l61 foguo utJleinlt. i6r4dhe 14 aur8Ul.e ueull8rQl .bennQnlret,·~ktank .oron kU6bba beUgsl.gell is CIZ 6rtglwrsanvedbeiMklciJir;e. ilmit m4ro.* ludvutlgire smrrdunlL H« IIdUnJc lcatktin u ufgin mfutJlljdldg6t6.1 fDggtlnJe, id6MzbeJl. m.Un MlJilelJu4janll u:erete.ttel ma.okirdnt? .. Ezt (IZ ero8irzht (q'luzUnOnRualkaJmClfnunR _II, ehl-lyett gya/u'an dhtlnryagoliuk. IdJl4n1J$en fdn8tt ~letank vir6&'6ban. amilwr a b.izton36;g hamis 1"Ute, tDlt elbenll.Onket ,.

De ne leledkezzunk meg arr61 sam, bogy elismednki· megbe~ csn)jUkaz iltmentG 6 gy6gylt6 ona tev~ken,yRg't.. Nagy tiszte1etteledlmunk mindazoknak, akiknek emberi kapcsolatait a kotelew kOben foglaltak Mellett mhatAroz.z.a.& Szentet!

Azepilepszjak.ereszJje

Vajon mMr dobja kiegy anya 8. gyermeketa. sokadikemetti takAs ablakA.b61? M6.r Pobl Guszta v bAr6, a sza.zadelejen megjelent kGnyveiben uerepe]tetteaz .. Ongyilkosok lub:.a." ~s ,.idegbetegek ilia" kifejezeseket, melyek magyar6%atak6nt. megjegyezte, bogy fenU esetekbc.n .. "haw alatt olyan .fb1d. alat ipatak vagy '£01y6 h(u6dik. melynek re~6sey6gs6 ketsigbeese be kpes kergetni IlZ ilye.n hAzakban lak6 embereket..

sa..i6t&6.-

tngersav

E-D .j inger .1V

fl!k ohely

6. dbra

A mindensegegysege

-

Adm mrOI. talAn eml kszik ntm. 6& a f6j6 tl!rdemre.iVidenhs nem z8varom - besz.eretnek 8z8molni beteg· em to6bbi alakulab6L

Ut.mulatAstra lth lyeztem u 'gyam, majd tanAcsAraelkezdtern massdromi 8 talpamen 8~rd z.6n4jAt.. Ra d id6n beUll elhagytam a gyOgyszert ~8 tjszak/mk(int sem eblledtem mar reI 8 fjjdalomra. Mindezzel nemelqedtem meg. Bi%ODytalan voltam a m:aasz.lI'ozAsi rnOdsze.re.mben. [.smere~gutj6.n jUniu baneliutottamZolyai Anlalhoz - a.ki T6YOI-Keleteo lanulta meg e mM.szert, '-s. tobb helyena .. rArosban fogadja a betegeket -. ak.in k egyik rna z6rn6je rendszere n ma zirozza a talpam. KGzben

n i megtanultam a technik8jAt.1gy a kOzbeo napokanen

m8_ zlrozoma .labam. mcsaka terdem j vult a m [rotA

ko etkeztA n,hanemaz mm m isUik6It.c lett, Min.d zekert nagyon hAlA vagyok nnek, hog)' utmutatAsAval elindftott a fenti kben lefrt uLon, ami .ajobb z.segi Allaptomhoz veztett.

Egyebk6nt flgyelemm 1 kf remgeopatiku. r6k.kel kapcsolato ci.kkekeL. rAdi6 dtsokat. TObb zOr talAlkorZoma .neveel. amioek~. rint~n Oro.IOk. Remelem amunkAja - epilepsziBs gyerekek - i 6Z pen alakul,es nem6(lkira Ujs4gcikkben Vag)' a ~v ben szAmol mojd be rola.

Orak hlllaval gondolokOnr , ldv6.n.ok eredmeny munlq\l, tiszt.elettel:

Tel/es nil',. la1:clm

A jobbold.ali psjz mirigyem. mondhatnAm mindeneU5zm~ny n~lkUI,egyik napr61 a masikra 6ri4si meret6vl!duuadt;.a nyakam eldeform8.l6doLt, sz~ litem az emberek keze m nni. Saha sernmifele hasonJ6 probl mam n . m volt ueI6tt..Esz m~lkOl, paniksz ._

47

a "zsmiri-

Teli· n v

yok. DerlIs. oyugodt.

Teliel niv

i unkkaJ ke h, ko ig ond n m volt, nem i

e k d L. kkor te v re tUe u, l5' pedig n gyobb t.

kapott. Harom h6nap mUl a k.~toldali lD.d(lgyullad kerUlt

k6rhAzba.

(ZdrQjeknt I a teli dWgnOz' (e oro! a hat orbon. CY6. rek (it orbon., k6rhdz: J985. VII. l-.je/fJ/ VIL 16-igJ

Lefogyv • dtan JOLt ham. t h't utAn' t ~h

kl 'lid tt, ami n kUnk na on Cure voll hazen, hOr • t

a 1 v gO' BevitUlk a k6rhbba, ahonnan nem ngedi.ek baea.

(1985. VIII.I-jet6l VIII. 6·' , leliudiogn6z' ,gy6. ueltharom

orban..)

(r n· ed'k l h zen k 11 z dni .

49

oroM-

lroz6ho~.

injijzid lfJodgy· meszesesen talp

. u: 9-

Ezek utan elvittuk Pomazra, ahol toroktorlessel es akupunktnraval gyOgyitanak tobbek ktlztltt asztrnasokat is. Pomaz azert tetszett meg nagyon, mert itt semmilyen gyogyszert nem alkalmaznak. Ezzel a gyerekkel negy ev alatt annyi gy6gyszert szedettek, ami egy feln5ttnek egy eleten keresztill is elegend5 lenne.

Februartol decernberig egyetlen gyogyszer sem volt a suijaban, az asatma-gyogvszereket is elhagytuk. Ez ida alatt tobbszor volt mandulagyulladasa es kezdad5 tUdiigyullada88, amit sokszori toroktorlessel gyogyitottak meg. Hizott, nem volt faradekony, Sokatjavuit, igaz sokazor kellett kezelesre vinni: hetente haromszor-negyszer,

Szeptemberben egeszen veletlenul hallottam a foldsugarzasrol a dednagymamamtol. Szinten egeszen veletlenul sikerult megismerkednem valakivel, aki ertett is ehhez, bar utobb kezdem azt hinni, hogy ez a sok veleUen mar nem is lehet veletlen.

Megnezettuk a kisfiam Agyat, es kiderUlt, hogy a fekhelye mellkasi reszen egy igen nagy intenzitasu, valosainuleg' rakkeltd geopatikus zona huzodik. Kerdeztern az ismsrdst, hogy ez a falbOl jtln-e, a salakb61 vagy a pincebdl, mire 5 azt mondta, ez bonyolult dolog, maradjunk annyiban, hogy - ha erdekel- Ugyis meg fogok tudni r61a mindent. Hat igenis erdekel! Olyannyira, hogy az6ta is csak ezen jar az eszem. Bemertuk azt a helyet a szobaban, ahol nines ilyen sugarzas, igy nem csupan a fiam fekhelye kerillt keresztben a szoba kozepere, hanem a mi ligyunk is. A ferjem rosszul lett, amikor az elsa este hazajott, Azota mar 5 is lelkes hive a foldsugarzasokkal foglalkozo tanfolyamnak.

Mindez szeptember vegen tortsnt, azota a kisfiam a kijelolt helyen fekszik. SzeptembertOl decem berig , bar neha meg kOhOgjjtt, semmilyen gyogyszert nem adtunk neki. Ez ida alatt Pomazon is csupan harornszor voltunk. Decemberben kapott egy virusos tfidagyulladast, es a hanyasa miatt ismet korhazba kerUlt, de a diagnosis szerint a tudejeben aszmatikus zorejek mar nem voltak hallhateak. (Diagn6zis, gy6gyszerek negy sorban.) Az IgA szintje O,l-rOl O,7-re emelkedett, ami igen nagy rneglepetest keltett a korhazban, Az immunrendszere, bar meg nem az igazi, ilyen remek talan meg sohasem volt.

Azota jol van, nem fullad, nem kohog, semmilyen gyogyszert nero szed, jol eszik, nem faradekony, mi pedig egyil ttesen rengeteget kirand ulunk. A ferjern gyomra a fiam egy-egy kohintesere meg osszerandul, en magam pedig, bar egeszsegugyi dolgoz6 vagyok,

61

a:zinte mar minden betl!g~ rettegek, d nw6UOk. majd csak kiheverj Ok veJahogyan ...

KOszOnjnk a fQzete.ket. ne haragudj, hogycsak most kDldj.Ok visaza.

TObb mint k6t h6n.ap eitelt a 16togat8sod 6ta,.a klJvetkezt!: eredmenyekr6lHAmolhatunk be.

Rb .. 1 h6napig minden e· te 'ttaUnk az 6gyata.augArz8.smentes zhnA.ba.. Ezalatt magamoD azamottev6 v6Jtozasokattapasztaltam. Azok a kellemetlen tDne~ amelyekiet a terhe.uer t.ermM,zet.ea velQjAroinak tartouam. fokOzalO88n enyhUl~k. EzenklvUl ~6t.a tudem, hogy haJlam.08 vagyok 8 cukorbet;.e:gsegre, "terhe alatt ez mindig gond volt.. M.OIt u6.gyt.ologafAs 6taszenzaci6s ftl1lred.menyt produkAlt.am, ,pedig csak a gy6ri. cuJcrokt6L tartom maga tivol, a term' zeta·6de ~ekt61.nem.

Na.p mint nap fitt8D, optimistin1 remenyekkeltelvejOttem haza a munltaheJyemr6l .. Biztoe: voltam.abban, hOlY amap m6.sk6pp leu minden... De .akArbogyan: JdMrlet.edem b6nnekkoraerilt vettem iamagamon, miheiytazajt6nkon benyitottam megiameUGdOtt:: azajtim bel'pvemintha va.laki ~~b hltbavert volna, mar csak6hajt:anivolt&mUpea:ma sem.B~ertLlt...Ez megi.nt nem j6tt Oss.Ite. Ha nem is voltak napirenden odahaza a ve51eked6- sek, a csaI6dom .lassacsk6n elkOn_yveite, hogy .8ulY08· problemAk vannak velem, nyakt61 Felfe16. Az orvosok mar tobb helyr61 eltanAcsolt.ak. mondv8n; .forduijak pszichol6gushoz. 8 ~rd'ekes m6d.on hi6ba bizonygattam ne~ hogy az ·el6zo lakAsunkban sam mi problamAm nem volt.azt. mondtAk. majd elmulik,. meg kell 81Oknom a helyet,mert 6n egylabilis lelkialkatu, lassan oJd6d6 egyeniB6g vagyok. 8gyen;ag id vagy ada,a nyulat. is naponta kergetia roka urd6ben, m~m akasztja felmagat,eru, hogy e1 keU viseJnie a.r6ka jelenllltAt ebben. 8Z 61etben. em hagy,ott nyugodni" hogy azel6tt semmi bajom sem volt,

V"6gigjArtam. n~y reformaetm6d klubot,h6s rig6ta nem eszem, a r~konsagom mArs:em a .81Ule~:snapomr61.. m a nl!vlls.· pamro1 nememlrut zik meg. csak legyint egyet..

it.eltem. A

Nem kArek elniUf:st a rt. mert ilyen h· .t.u ide: 6ta n M. lrt.am, ennek - mmi ertelme t j It6e nincsen.

Azt hi ::. m, most P' like aUapota a Jeg:£ontosabb .. M4jus 23-6n m ·onlam We az. UjabbOdtagy6gysmrt. B ezt.l«ivet6en - tehAt

mltjua Ut61- megszllnteka zulJ tei. Az6t.a teJj

men Szeptember a... 6tajir iskoJAba, igazcait he bben

'sz akacWyokat., .mint. bb'lD'erek,. de et n pen. balad. nyiladotik uertelme. : ap'onboldogok v.gyunk.

Tisztel net:

Tt liel fJiu

altat6\'8.1 ludtunk. A zer

mrm. n m hit., hanemttuy' ro volt.. dO bbent o.nx. bogy

bben.a te.kintetben m nnyire L maradte,a kis ora., , bogy hi.vatal08 res:z:n51 mily me US ~ megv nda: nyilatkozatok bangzanakeL Mintha.' vU6ghAbor6.ulAn az or&mgok.' kQd.~ teky·olna, kit.iltott4k volna innen a jbr:4Il'szL ~.em el, bogy

kt vtiAghAbori v z ,ez a az.ere.11 U n D p., m~ marjuk •

egyrnAst.. ... ,em. gyok r zindulatu d kszor kfvintamazok· nak a .nagytud4.- U. d kODOk em' ,reknek m:i keU.6nk kervt

f.6jdalm

Az4gyunk'Lhelye~ kin ml1r jobban aJudtunk. A

fitj mn k vek6ta hidke.w b5re oz. It.en Ci lm led - tt, az6t& is m )eg .. , m6sodik e ' til Mintha G z-be Ittink volna,

elba _ uk az marek gy6gyszert., b I ette [rtunk . e

Az6ta mmi bajunk. laz, te tem apr6 daraboJ1k.lmL a. S2. meteskukaba It! rUlt, m6.r amit kioper6.Uak bel6l " d 8 ,'. 6.trende~·

6ta, m gieg .'1. em mekrzem magam. 1'1 rm .tgyOl, -[Y' ast.

diagnoszUicAt ' refl xol6giAt. tanulunk. hogy nem t udjunka

rlnorul6kon. A rokkant.nyugdfjunk n m vaiamisok .. de mindke

ten e1hat4rot.luk, hogy houan.k fordul6kon ingyen. (ClUnk

[tenL. '

Teli niu

I azeretnlm lWrdu. nt. aaob6.ban. nem

Ti6zI. ldleL· Tibor

66

.. *', .- ..

A FOlDSUGARZASOKMERESE

Szurovilsgal'otok va:gyrodi:esztezia?

67

'Miroeszkon;·nk

I, i

leng,yel pil.e i

~.

sprall"ulgo

ae .Ihurok

IMga

6. dbra Mlr6u.zlc&%inlr

A n8'k Job ar. ingaL. a v~kollYabb dr6. zKOzlft ed Uk. 8.

rf"takiltalAban markAnsabbaL kt\szUen k maguknak.. a.onban itt" I ht.n k kiL

d kOzeink I 6sibb riJtozataa

. tt agvilla,. amib61 ko,v tkerik, ha mu ~mn m iii UenQl, Uti mbmk fllnie,aegyAltalAnn m.O,.hogy m.Agn zhet6len. Egy den Mnyeg·· tulajdon .ggal ll rende&mie"c)e z is kizAr6lagrajtunkmulik:.: a ru6t, pllc8.t 8tb. leht4 leglabUisabb •. az ingat viszont stabil egyensubi helyzetbe keUlWtanunk, amib5l szervezet-Onk 1 k61y bb i:tomt.6Dusv6ltodBa iskimozedJtllaija azL

A luuk nyebb emberek a fbldsupnAlIOkat pu .t.a, k! zzel, ujJaikkal,teny rnkkel, fej Ukkel , lAbukkal is~rz.ik.ami nem fel~tlnUl irigy ,m61 t6 ~kcnys6g. Ez legUlbb ZOrf'aldsugArt4s-Artalom kOvtkezmfutye, a legjobb kivMeni. t piteru,U Jej-

·ni elk! r1llni.

aga a m mindn sr.akem r eAmAra: komoly . l'Vi.

m rh I j I nL A k4zben tartott '. !W. k z - a f'Gld ug,ar· rABba 1~p6 mben &Zen"'z· t zonnali ig n bonyolull rcakci61· nak - 61t.a14ban a .. ,au kar csukl6mozgat.6 izmok mkelhete. I nul piciny izomthnu -vlUtodsainak hatara, kimozdul nsUlyi hi . b61. Ez filM lezheUien upAn z ;6b zervi reakcl6k mell~knnke, hi zen egyittl.al a £bId ugAnas zOn8.iba Ip6' m r hansdn • organuma,v m 'omAsa. puizu ma,

szfvve L6bb m rhetO agyi funkci6j 1 m AltoZ.lk

69

!bId ugtrzlaok mghat4rozott pozfei6ibalWlott ~m lyek ia:en

nagy .. d.zaI Ita m . 01, .uoll:llali e.r6 hb .zivdo:Dc Jl:lj1Al

Pl. . II 'm Uen hi' b'.. rg&t Jle1.I' am nnyi n.ikerW rA.ve:nni ura, bogy folyamatosaD. foglaljael kij 10lt hi· t, a IUgtnUokbe. I pve olykor nem iamer aaaJ6t hangiira.

ErYs ra .. deazkDzeinkkel minden, kOrny lOnk n.f'el1 l~

btl tArgy t.erm _ suglrzUa m6rheUS, mrh ta:

z.h ta: u m ri. rvezet.etkDrOlv v5,l .alAbh batt .

(mom bUNk, m ly knek ign hom&iyos ~8 . mmitmond6, fogl.16 elnev

A 6d szkOnkk 1 vi zony!.ag08 pontoaa.iggal mArmegtaW

fbld.sug6n.6okat - kivAltlWp,pen ,a Hartmann·tuU6 fcapontJait- 8 kiskere d lmi forgalomban ~¥O: nukl . ria: U i!n6.aindik6.tor it jeld, bar mG.s.zer - tekintettelarra, hogy hit 'raug6nbra van libr61v8, -llfbldsug&n.A.aok k Onmag'banalkal~ IIUlUan.

E IU , nAsindi.kAt.orpontosan j lEi nerv Z lOnkn a 1 . engO.lt,gyulla.dA 6cok bel)'!, t. is. minl agyulladtO t.ek thelyi. .. rb&sl!gj U mzi. A dmiam'ro haamtlata igen akorlatot iPn I, mivclu izomltzat., f'okozott qyi. fwtkci6lca' n6i menstru.6d61 ciklusoka.t is ldm uta ija , a bet.e km.,notu:tid.1A&a szakorv j feladat!

A mere technik6ja

61

hAny __ myi ta u~ amenn;ri --. RII;e<W!!S1JltOI e1moldulimlin __ hlJland6. annak labili m t ismtp bAlko unk e k:ijel 1\ IAvo

A cltl. el8a6r mind n az. 17ft

t6k6.1eteMbb, lnatabU ecYeu6Jyi belyzet

111""'"IlL

EcYlni lnkeny~ 'nket a 1 _ eng6bb z6nAkt61 a legkem ~

nyebb ' retel r ... ugAnAaok bizt.08 ~·n..IUI:A

nDnk. 11 m6d.oD, a JkUlontelbb 8_ kon ntrilva, a

!I lmlrend5t.erOl tet (pl. lakAst> zin, min 'n irtnyban k tOl·kuuJ kell jAmunk. J61 te szQ~ ha jirkAJAs kOmen killOna n Q,gy Junk a hel . oldalaival pirhuzamoe,az6.U6aI a Hartmann·rendsz r irtnyaira. Am nnyibena rcndszer azgtAJ. iran,yokthl 1- roe, a m _~B .1'6. m rID n, QJCnOs goDddal Col)'1.aBsuk 1 - J61 _ ti m unkAnka t.. ha elGuOr Hartmann· _vokatj -10ijak be l.lak6:80kban. Ez_ 1& m6dsz.e_ l.surezh - tJtlk

II legtObb, legfu bb legmegr6z6bb tapa ztalatokat.

In,ga hounalala et no, 1'vudOnltRJldlugarza..olc.t"'(J. rim . n.yl il m6.lcippenr:eluutldlu:zd nanle. ErN! nina uob61y, Ul4!tllt 0: m6d.u:er minchnltinil ma. b mdlltMt. Eo tredminyre ueul6 iav(U.liJt: hozz6l.rt61t taraQ$ 6banw J6 el6re b{jtllJlt Hartmann· om6pontn I U ·#tael/Ok agyo/UJrl6.tt. Bctom6pont bizto i8merttlben »e» I(JIOkorolha(iuk bea mirl.st, .hogy ingdnltat (nyokl6ncu nIIol.g:y(i riInkd. bdueru: med41unltal tltycra UCU" OJ1y6t (eM,. «m0lZ61,1'Q /flgg1 0 Clomepont fW,fI;, It!het611g 0 ~pibe tortunk. Ttlbblllt t4m - I u"wretttl' 1/ /tub-leta· nank. mire a 'Qi6J Ie tanJe~1t lTUgf'eltl6 ingo/l, t mqtollJ{fult.

Teljen Iaea, nyugodt testtart.Asban,.a legk4ny lme bb t· helyz.et; h a.z ing4L, mind· n konc:enlricl6 nmcu,. mozrluleUanul kell tartanunk. u anakkor 82e UOnk~n 1 n a.utomali~

k"· . ·lm· zdul Lftt· mmik···· .," -. '~n n .. r6' kLU .. l.lr"-r. zni

...... ,' .n:g .. o. '.. 0_ ... . .. ppe_.. p. ~I,UI.~I _ ..

vagyakad41ozni! Am nnyiben mozdulablnkban mmifi Ie m • ro~ nin , n mtiJlunk fi ketekA VB b narkotik.um hat.asa aInt ingAnk a om6pont Celt kOrkOr mozgtiBba k zd.

z: a rno 4s: zutAn kiz 1'61 gs Hartmann m6pont. bel ·'re

J j U IlUO. Sok tanulA lm Ql bb koncentraci6 val begyakoroihatjuk 8 Hartmann·sA\,o a. \1: r·ingerz6n6.k

nkkel t. L. Amennyiben gyakorl unk n m kapkod6, han m megai.apo7.olt,. z u16bbiakrn az ing.a olyan iran umoz,gB 1 fog .J'C atni,. mel)' egyutLoJ pJ. a raId alat' vizAramlb (oiy&. nak ininya i jcl ani fogja.

ga. agyakod_ napi tiz·lI.zen t per n '.

ho . ebb id5t. ne v . en igcnybe!

M gaJapozol iBmer k birtakii.ban 8 tov6bbiakban kifejl jUk az in Aval rteno k rd s-f I It..· n-nem tb. m6ds rek t, melyek - akAr piaci, '\' ~ zcnn nte n rm szlcU gy mCI t

63

Dnk. akAr a t gyuDad6108 .lzOveteit. batl.roljuk be

Ie - igen .bamoeak I b tnek .szAmunkra. Koncentr6ci6nk biz· IDnBAgat hat6afok&tn6vel~. Ujabb·~ Ujabb Fladatokat adhatunk ingA.nkn.ak ( 6nmagun.knak).

Et.6ll14na.k a Bzakirodalma Eur6pAban tobb tlzezerolda.J..nyi.

Jegy zzOk meg mind Morra: n m mind . nlltt e&' k6r0sft6

a fbldsuglirzU vagy . b, red UI ue6n.6.s. ahola DOze..

ink j I zn k. FUfiak ii, d kolOn n a n6k. ageD rUk yen reagAlhatnakagyakorlUoklOriln a.z alJ6bb vagy CelI6bb l%Om.ad~ dok va . zt.alaira. bOt6 krenye.in, viti.g repeire, hogyk nehAnyat.emlUsUnk. E nagyfokU~nekny. _ell5sz6r ugyan bizLat.6nak t.([nik. da k s6bbieksorAn m'rkln.oslehet.. Hyenkor, ha JDagunke16 teaztlRkegy <:&erep virilot., flndre dobunk egy r. mtitrgyat, mt:gA.Uapfthatjuk" mire n kenyft.eu(lk.·_ .TV'1n tUll .. kL

.6<1 kozeink, f Unlll altOl. bogy m lyiket. huzn6Uuk.

mindigaz ls6kent fbi ugtnAsba·mi) te 1Zilnkke1,.je1ezn k". Vagy~lJondolatsort megfordftva, 8 gyakor16 ·tek. szin . z.lr. szAzal kAban.a nUdsugUzAs mindigot.t kezd.&lik, ahola kilendOl5" megl6duI6. elbillen5aeM szkazttart6k zQnk. 6ppen van. (I n haamos.pi. mga ep&lca tAbeO"f euersdmokatmozdul.atlAnul Lartva,. a muik.. azabaddA viIt kezD.nkkeJ az ingerz6na Ceb\ kOzeledn.i. Rug6, ·vao venz8 th h6.lU m6d.aer 1 ht • miT kOrUJbelUJi panto_ a1 megtaWt iDg n6nAk el6t1 illMtelten m ill va, 8 a_Me_ z.kOr:tke.t kut1nkl<el nyugodtan mouiulatlanu], d labilis heLyzetben tartva, a l!bunk elareny\ijtUa. A:I. eU· .. kAroslt6 wna ott kezd6dik.,ahol azelarenyUjtott 14bllnk hatAstra. a kezankben tartottseged -zkOz Imozd.uL leen hl,y'nvalb a ~a.koru.- idlr---L,u, .. _- t ........ ' . kta·t:n.i .. ·· .. ' .. tn_L.-I-.

...."""6J ULIlI VD.~....,.szo.. ... _ 6zervi w-U\C' ...

hogy z.5vagy rug6 I ~1.ap6lca reM mouluJjanel. btl je1z{:8t vAronk t61e. D_y m6dona ~bi khen merni tudjuk majd 8 RUd slaW barlangrendzerek kisug6rzAsait, 88 kAros ingerzOru\kb61 t6rtenCl kiJe~ Unket is, melyek Uen~t.e .lmozduIA.80laa e8 lzomtbnusvlilto·u.\sok.r:a ·&sztonzik szen' zettlnket..

fII' ~..fII'. fII' _

AKAROS FOLDSUGARZASOK

.. _. ,_., - "*

KIVEDESENEK LEHETOSEGEI

A [lJld UC6rz Dk Irivi m~re. Min. nU

A hit

• miRle hitr6l n:z6. e hiUppUgy a Lapulhat

m _ z6d ,minta term ~ tkOzeli I tm6d

tonk n "is el nd6" ha valaki m

divatos vQt_ripo k6.t,. ~ ~p n reldimcnott UW1tbkOZt.. ,I abba helyetia bizalmAt.. Eum ppen Ul1 m 6gyulhat, mint ehogyan gy6gyl. a placebo a hat6an,yag n lldlli .g!1 T. E fojyamat pedig mind ddigtart, amig va1aki. _ n m rendJtiu alkalmazottljid-ba vetett bizalmunkat.. '_'Wlke~d 1JI)'llm.

o hit mar nem _ _ k6petm deni egzRiUnke

Alak6sfelmiretese

Egy6:ni'H viclOeszkozoi('

fey ~ldioraz;6gokb&n mAr azabadalmioltalomlllatliUnak olyanak,.meJyek zaebben. nyakban hordhat6 -I U embert & kGzvelenk6myer.etit hivatottak riden.iA Amermyiben a fent emlltett eukOzOk val6ban. hatbo , id6m D m, telIt.6dne mId,· a:ugirU8B8l, egi zs4gkArosft6 hat6auk nines, val6uf.ntn - el

f,........ .. lr f ... ~ _ -

"Ii.~ 'IIV.I_,~LI!IO

Ezen e zkaZOk hlva.ta1OS·_ lata m6g nm t.OrtAnt m _. A nyakbanhordhatb va - tOltOtollneraen bbe lyet.het6. DlAI"

ntbAlt aJu.m1niumJeme:rt tartalrnazh z.kftzOk r~ftjbt. I'Q8ft

kaz6netet okozhanak.ueb n hordva pedigsdvtAji panlITokat idbb taek elO:. d 'a kOrllyezettlnkbi5l 8 fb.Ldsug6rzUtnemtudjt.k kiktlB MIni. Hallatlan el6nyQkellenbe.n. hogy _zer(ien , . napi nehAny 6r' talkalmuva ezeket, iazonyato energiJJ l1poziUv tAllAAmAnn~ L iutlA.l:rta.k. tlfil_A1AlhA amAh,-u \d&:., r-

66

dank neki - u _kOZ It4voUtba ut4nceendben _ toazlika

tecebb 'szervekben. Ennek figyelem tel n~lkoJ&2; zb61

pia.c::i b6vli leh t ClUp6.n.

Az. Am~kolABa flildau .energiatolyamatiba h l,y zett aka·

d.6.lyok alkalm . t j 1 nti

Albldsugan.a a biol6giai kor I~~!~·

zo. hataa, Iyn k m ona tt1bAsba viteJ • hasonla·

tosan agy6gys r k. hetA.saihoz, ar4nt lrthata _ rv zlnek.

m eokra m nnnk t.cht egy (ijabb di ya th6borttal. mely m k6· v telo • hClg)' a pinc6t. padliut • a lalakaL l'onjuk be a

I -ko.lOnrebb eseda rckkeL E m6dJ r oem Inn b zabb

I Ul avill4mh4rft6s my6dJ. A h bi _ D min. nld 16t

vi16g0ss6 fQg ¥ ini, h fbldsug6rzt80k Amy kol D m is

oiron zerO... ha i DY; ink n. m korLitoz6dnak kiz!:r6

t; k.h ly - inkre, majdhogynem I hUn.

A%. Amy kolA, . is·· nyllnJca.kkor vAlik j 0, ha napi 6ra

h088Ut k H tksOrOgnUnk egy b lyben 8 1'0. un.kaheJytlnkon,. vag)" o Ltho n keraJ Iyaz esul!gOnk, 8 a t; kh lyvagy UJ5b. ly m 4lto1l.atilstra _wen nin n m6d. Tudnunk kelI uon· ban, hogysok tn. a ridelmekn a I.a.kAs vagy mu.nka.hly

m Altoz:tatAsa t4bbet U.

Anyagok 1~6in v . tt szer6ny kf rl tek alapjana IegfObb "t.f1ptl.62t.alat: ha valamelyikanyagr61 m stllapltjuk. hQIY Amy6- ket, ugyanezt k U biztondggal.m.&llapltan.unk r6la nap" gy h ~egy b6n.p mull'a is.

AniyekolAsi tem . ban felmer1ll Oti t: bizonyosan n m .

n togiik Iavaselm, h pan lhlzak· tin kOzpontil • mar

pinoe :dnJ.enoldjAk m a fbldsugln:Aa Arn,6koJ sAt.' th. a szervezer. nap k15zbcn,. kism .. kben, de ig _yli a v.tllloz6

intenzit.bu .sugArzA: 18 m oldA m !.OWe

.A toker

n rlJo'hit.h ti ,. I a ondja'nk b aj6nlot. mold.

a tUk ro1. ing n6nak kl\r'ltb

67

·1lli·irzAaainak egye. II itm6a tartomAnyokba toUae l,m.in~

... ·kem.t. .. ...cl.¥ a ka····· ,'1,'. _·.t.1 . y~-t I }' .. -

_mea: .t\'U,p _ llI4re_ UIW enye ,m_

eintm.bokat 6tenged, rnikazbenaza.lalr;jAnak meg£elel • egy _ lUg6.rfelkta _ ~leink _ n surO rikon ban szerte .. a6r. Emiatt I gyullad aervekJecaillapodhatnakugyan, run ugyanazt.a hat.6st.. m lfit m - - zoktak,. n m kaRi6k meg. A nertesz6rt "m kern _ yfteU - ugtrzAs azonban id ,I mU jeUegQ pl'Oblmakatfcc okomi, -b t tes:ltonkre" igaz, bogy ezek a probl6m6k Uegcsak h6napok, ¥ek mwtAn Copak jelen tkezni

ltorblBemarr6lvanlzb. bQgy a to.krOt. ki kell dobni, hanem

m k n pr6bAlnunk aztmAa _ ,6zakk I kombinAlni.

Egy javasoltarnyi:kol6siossze6Uitas

Apiramis"el,y

Foldsugarzasokat arnyekoloszonyeg

69

Biolepedo

ilen drip, M'ordul6 dhatb-

el

A. ROXOR termekcsa16d

th t ki a R )COR mlrkaj 10 huai term .

70

intenzit.Us.al kerol forg lomba. egDetelllel>b teatrHz alA gyn. rna.vag)' a pap.1an 01terUve)

RO OR 0l4pUna

• kJ ki.s in nzi

bat tlIbbfi 1 anyagb61 e ki'

h zabb id6tartamu lU6 fA! "'IU:>U ... · ... CK

lev 1 mind n then ........... "

er6teret ismet ki.lmpe.:tb.

71

ROXOR podtlwupn6 blo_po)arld.tor

Caak nagy intenzitAsu. v6Jtozatban keriIJ .rorgalomba.Be tea:. _ kkeze. . alkalm he. a.k ~"CAtel nergiAjval nem it rendelke.Uk. kOzelit.6l p6l.oija ·az. En .. t a . rb6l nyer1,

USl n1 nam U, .kUl.a6 J\) rgiaforriat n m ig _ ;yel. Pej k I·

.. Wncsak .pen:ekig ubad basm61ni. .

Sugarz6,eletkipes mogok felhasznlll6sa

_,_ mag pozittvl . I

fWkai jeUemlQ. Igen L

n t

A tokiletes vide'lem

ndklvllli I H nrgiakkal rend lk z.oember - II"

lef kszik a Hrtmann om6pontba a helyi b6l, no-

72

bab6l eltfinik,. kitlzorul a fbldsugarza80k jelent& ~B.te!8 mindad~

~ .... n ' -. ;.,-; ,oda' ' .......... ' , , -, ...... illet5a· ,',' m6' ". tban" ". ta -- L t.._..aa. """6,em....,f ,., .. -za.. ''-'"'6 _, ",. " ,C60. __ pon . ,l:wZ:~

MindenjeJa:rram utat., bogy a 'eretetre m61thle1ktllet rezg . sei, melyek va16sig08 rezgeeeku frekvenci&k, hatd.ssal vannak a tizikai ~rve-nyekre .. Ez a.legicevesW semje.lentheti an. hogy rGvid (itonbe .keUsuremonk egy ilyen embe.rt be!UU.an.unk 51 a szoba kDzepere,ugyania az ilyen ember energiAi ~eaek. Haaz ilyen, rendldvOli bels6 ene:rgi6kkal rendelkez6egy~et IItreaazhatAsok6rlk vagy fizikailag kimerUl,. 8vagy eroaennegaU'v gondolatai tAmadnak. elvesdtheti poziUv Ie:lknlet.6t, . kWolgAll.atotta v6.lik a fOtdsug,ArzAsokk.a1szemben..

EJel ns4gge) kapcso1:atban mindn elkepzelhet.6fizUw m.agya~ rar.at stntft. Szubj ttv meg(1.IY81 alapJin elkepzelhet6" hogy agye'nge emberi szervezeta. fl51dsugAnAsok re.zg 'tkiptelen fogadni,. k,tptaienazz:al rezonanciAbaker01ni,s e reI -ket tehetetJen.Ql magAbaengedi Etzel szem ben AI. egl!sz.Mgesszerve· zet « RUdsugAnlBok reql! ivel zehangol6dik,. rezonancib kerOl,. II e rezg~kkel diruunikuaegys6getaikotva, uokatnem elDyelni vagy meg mmisft.eni akatia. hanem, felperi6dUS1'\yi kU&sel. mintegy idiOm mag6b6l . 'nnek ell· ntmondani lAtlZik. de nem li It4tleriUl6rthetet:ien, .bogy mlga betegek ut4n - amikor Jtinnek~mellAelcll l.akitukban - vOlU6dika .RUdauganasok 08az: csom6pontda, a beW energi6.k.kalrendelkezOegy~ektm uinta

"tart"'. ..

HOlY ltikezek azemberek.ebbenavonatkozAsban serna fl)ldsugA.n..tsokat. sem a .lrepzettszakemberekeL. becaapni nem lebat. Ez a.£ajta lelldl1et,. az ember tltalunk.m6rheUS aurAinak ~n.t.oentim6ternyipon.tosd."al megbatArowt6.,. Az ..aura" igen hom.Myos, de vi1Ag:szerte elter,jedt kiIejezae azoknak a rezg6skomplexumoknak, melyek m6rWn igen nagy fizikai appar'tUB8tll dolgomak a vilAg 8Okoraz4gAban. O.Bi bOlcselete.k· ben, mondikban 4s me*kben egyarAnt olvasha.tjuk, hogy 8% emberrOl h6t b6rt (burkot;) Lebet .leh6zni. A nmdkfvUll -belsS energi8.kkal rendelkew egy~gembertArsainak 4 reIe aunij.st ~pe8 megvAltoztatni.. Az. ilyen. energiaAtadAssallehel:66ges. hogy btrki,. egy.szer(I as csakis Onzetlen m6ds.zerekkel •. segithe n a. csalAd.tagiain. Any-agi alapen, haszonelvl1 s zemll!lette 1, smmitasb61 vegutt .,j6cselekedetek" kOvetkezteben -u-dekes mOdon - et. u el1elgiaatadAsi lehet6seg b Upe g mmis v,agy lAtvtnyos 8Z.emf~nyvesztessh vAlik..

79

74 ErzeimifoH6sek

k m inkn ,aUv t

neJ'gik.uaabb z6nAib61 kike.rfl16

EGY MEG NEM SZULET LMELET ALAPJAIHOZ

Geopatikus vagy fold ugarzasok

i)ldUnk at Jy bb ~ it. talf\it. b· dir6jAt ~B e~tanU All, csodAlato zimm triiba re.udez&J6tt ua6.

76

Terhalos szerkeizetek

A:t. ' -i K- y-i

. i

..........

.. -

.....

_-

... ...

D

7 .. 6bru

..

2J A Hartmann-csom6pont cz: i:nkk 1 n m m rheUli

ffi kv nciate 110m ru i 8% llJ6hulliimok r ZOnflnci4jaban n m v z:ne k n mg - rjednk v -n m tu.dnalcg rj -

77

78

.u6'llIm'... II rn,Uk.-plu ...

8. dbro

A Hartmann-oonalak tirh616-lZtrltueti:neJtllialo,},u l4Ia ,tgy RocJee oldall.onjaikint szemJ4ltttve

.Egyeb 'irhal,osrezgeskomplexumok

A. ~rhal6s Har1.mann-azerkezet. btr an61l6an vizsgaIhat6. oem (Snms,aban letezik. .Leszimftvs8, tobb kilom.eteres kiter,iedAsG., ma mq- ellenarizbeteUen t.e:rhil6kat, 8. gyakoria.ti, 's m6r6si lapasztalatok bizonyfl;jAk, hog)' a 0,8 metere:st.& a 18 metere Mhosszusa,gig,tArhAl6s szerkeztek sokasAga 16 te.zik , aalkot egyetlen,. ltltalunk felm.erbetetlen '8 felfoghatatlan, dinamikusan pu.lzAl6 l' ndszert. E rends zerb61a Hartma,n_n·M16 kiemelese 6 viugalata olyan mintav6teI.. mely eseUeg azeg&~ viBszaszer~~he.z es a mldsuganisokkWonOs fizikAj4na._k megerte hez ve.zethet.

Atobbi thh8J6s szerkezeta Hartmann-rendszerrele egymAs .. sal egy odAlatosan zeton6d6· egyshget alkotnak,egymbt61 seha m Ctlgg tlenek, intenzitasuk 8 Hartmann-h6.l6 intenzitAsinAl 61t.a16ban leny ge n gyengebb. iranyitottsaguk 8% E-D-i es

- y·i~gt6jirinyokt61 majd minden eaet nelter. E rend czeralkotO tkr.1t816s szerkezeteke csek a. 8zupererzekenyemberek ·erze· kelhetik. betegsegokoz6 tenyez.6kAnt esak a legritkibb es tekben j~nnek szam1t6eba.

E: terhAI6s zerkezetek sokasAga. ne ~vesszen meg s nkit,.8 ne okozzon xavart vagy bixalmatlansAgot, his:z ennek tetismere vel

79

helyO.krekerulheblek a f'GlUup.n:6aokkal kapc:aolatos elklpzeleeeink.

A t6rh616sazerkezeUI energ.Wendszer 61.1o.ktete diDamikusan vAltozik, reZB~ivelu int.enerenciAi:val tll6huUAmoku caom6pontok. 8Okadg6.t hou.& litre. Ez.ek a csom6pontok..beleeft.. ve It Hartmann.-hAI6caom6pont;jait ia.80hasem merevek. hanem igen stabiluappanbubon\~oWnt,v1zen himbll6d.z6,. de leho.rgon_yzott labdaWnt,gyertytk l6.ngjaik6nt Ide-eda remegnek ..

Afantomhalo

Idaig .oem. ford(tottunkrA koJOn&lebb figye.lmeL A mU.lt~vben .k:iss4: meger&OdOU. •. e kOnyv kiadAsakor feleer6ssq:a, mints HBrtmann-luU6. KOlOn . vesulye abbanrejlik, hogy mivel tAjolj,- 88 uint4n t-D-ies K-Ny-i lrAnyu, a IYAkorlatlan szakembe.rek klJn.ny8.0O.sszctev·eszthetika Hartmann-bAl6val. fgy, mikozben ezt B fantom.hal6tpontosan bem6rik, a beteget az eg~.k4.roslt.6 H&rtmann.rendszerben felejWc.. A FantornhtU6stlrQbb, 0,8-1.4 meter ko.zOtti sA.vjai. nema Hartmann rendsr.ertort egy~ei.

hanemOnAll661etet61nek. .

~ .

Egitesteik eg.y(iH6I1asa

Kiserletileg igazolhat6, bogy. bolyg6k (is a Nap), deG8B~' .. ben pAratlan .azWn.u~te egyQLtA 116 sa kora bolyg6kgeopatikus saJAt. tere jelenl:6sen megv!lto%ik. Azokban abolyg6-egyO.ttAllAsokban, mely:ekese~bena bolyg6k valam.ebikea F~ld •. afbldi eroterek. a Hartmann-h!l6., va.1anUntatabbi faldsug.6rz4 int.enz1~ Yen defomuUMik. Felt4telezheUSen a v61tods tDbb amz m6tere • terMl6s sz.erkezett1.energiamezi5kbenenergikusabbanzajlik. va ~ gyise. jeLenseg az egbzfbldgoly6t6rinti

Amennyiben a - kizAr6lag ptiratlan ,s:zamu -egyO.UAllAsban 8:

Hold 1S leljogo.sults4got k~r, a~ldslll',Arz6sokterh6J6ss:zerkezete nehally 6ra hossz.Ara kOvetheLet1ennI is meguvarodhat.

Fel sze.retn6nkhlvni a rJgyelmetarra. hCJgyajeJ.e.n.sq- viJAgszer:. te lhama.rkodot:t politikai depre zi6t,bet:eg.buuamokat, az emberiseg tDvabbi baklOvese.it okoz.hatJa, ig n nagy puszUtAst vegezbel a mentilise.n rgiamez.6kben, de fOldrre.ngesek, vulkB.nkiUSN k form§jaban aktivizAJ6db.ate. fbld mtH e is.

9.4bro

81

vaJ6 r~l 1em, Cokowt. dt::pre _ _ i6ll, intenzlvebb ,.kIUJeu ..... hangula t, .• m Id tudja h6ny l.smereU.en ba.tU.

3J A fj-u egyUtt.AllAst - h6tt.el mz6en a haw ml.r

hem t6 volt,IU tt6.lJU utAn nehlny nappal m6g

rzMO ta je~.eeopatikUl dnAkcm. A l'daugArd.sok mnti a bely11krQ je nl6sen elt.ol6dtalt.

Az e1to.l6dUegy Uttel uuem6ny 16ttnapi _.k _ t.centim6tert

tatt ki,egy nappal az _m6ny eJl5tt 0,' .. 1 m6tert. u

napjin -_ a 3-6m.6tertCO. A visau.rende_~ W:(l4aslJ4~beJlRtle ajele _~ QjL6.sa na pjA.n 3-6 IMler ,mAmapO. 7 -1 m ter. nfh6ny

nap m6.1tAn napi 1·2 nUm _ teJt ki. Bun t kor

(Buda t· m ·kJ n) a Hartmann·h6.l6 D·i'_ VJ&I t-

len tenUm6tertmtol6dtak.el,mikOtbe.n & renduer K-Ny·i inger&tvjais..6 m6ternyive1,de 'tlaeoaanS·2 m lern;yit Dfl fI t tol6dtak. A. Hartmann·h6l600 fe tol6dJ.Aval egyidejaIeg a mU thh6l6e • tek .. fDldaugtnUo i1Igerz.6nti,. & Hartrrwmh4l6 tAvolodUi. lie ek z.3.. rod.val t:6volodtak uellen. kez3 irtn,yba, mi:k _ _ nuen ut6bbi ina'erz6nAk 6ulel .' 816leSlIl6

p -intendt.buk csOkken nMkOl(!) - S..&.-SZOroe4ra n5tt.

Felt6tel _ tlnk szeriot ez lea u a sarkalatos j I am ly

irint.& tudom.4DyOl vil4a fOKozottan lrdeklMYe,. Rlldaugt:nho .•

kat mben ._beadja a d eo.

Min-· de-- -,- '1.- . n - ttAU,so iL ;L__ ",,",_.1:--

-PJau a.zo _ _ . _ __ -_ leU.~. a--" .. wau

aim u.· . • k·ecyike A Fol<t a mtai.k .pedjg: aAp, a 1akU1i_

rtse.kn -. - azegyO.ttWUe15tti 8. napt.61u eeY1ltt6.IlU ut.6ni napig nincs6rtelmOk.. AzonegyUtt4lll80k eset4n. amikora pAraUan ItAm 6bolyg6k ·egyike·a FOld, 8 mABi.liI:.k6t 001)'16 pedig te _' - zal • • J.akbok~· 1m - _ nkaz gytttW el6tti2, napt.6luegyQttAl- 1.6.s utAni napig nines rtelmQ.k.

Ha hannadik' t.k~t.a Hold ,"_ var bele" II midi ~

a felm re kk I a.z:egyQtt6Uu. ciotti 114pon 6su ttAllA

napjan rju.nkJ Ef. utbbbi id6pontok ziamertek: a havi eiklu .baD, ism tl6d6 boldn w 's ~£ atkozA awn id3pontJai. mel 8 n ptArok viJ4g ve,gy tet. lihold k-e ,1 jelemek, ill tm -a. hold- ,u napfogyatkozAsok id5ponijai.

Amls a vil6g bom n m . zokik un wormaci6k fon iboz,

mind n lakAsfel.n:l!A_ ~ v&llal6 SUlk mber j61 tern, ha ·odaheUJ B la.kAsaban kirilaaztmag6nak eg)' Hartmann-csom6pont.ot ~B egy vbeN I miel6tt felm indul,otthon ell nft'ni,. nagy zek az

ingersAvok valamilyen. irlnyba elmOtdultak-e. -

82

A FOld ciklusa

A fOldsugArzUok terbtl6s szerkezete •. 'tlagoean 86 6r6scikl usokben, rOvid id6re, jelent6aen deform6.l6dik. .Annak eJdGntesihez. hogy ajelenM az·epu fbldgoly6ra kiterjed5. egyidEdt1pulzAlAS:, vagy a 8Z61~ MrGk m nt6n hu.llt\mvonalban teljed5 def'onna· cill, etet1eg kontinensekre Jellemmgeo:paUkus t2r0v6n_Y,atUlfnt:Ott fant6ziamArnem elegendl5.

A "FOldcik1U88." legielen.t6sebben a Hart.mann-h4J6t ton.it,j,

tonJtAs mu.im6lis el~.c. ... - B··- -d.a- - st· k· I) ..-"(l<-,(~ 6- 2, - · .. t ~'" :k]:

_ _ __ _ ~ _ u _ ,pe _ _ m".""",,1;:U • m ,~z_.

vagyis, a Hartmann-hAl6 kOUlit6legS6 61'lmkent 6,2 m-e eltavolodik a h l;y~rm. E lassan kezd5d5 folyamat., fokoza.tosaD gyorsul6 eltol6dAssall,2-2,66niig tart.,el:t kOvetl'kn 8 ktOz.eleredti 6Uapal

- 10 percalatt 6l1vissza (rendez6dikl •. Bolyg6k egyQtt.tilltsa ese~na FOld. cikl usa 68 az egyO.tWlAs miatt. bekovtke za t6rh6.l6- tonulAsok ohasem 5%operporuU6dn.ak egym!&r.8.

A j lerurega boln6k ttAlJ.6s;lval egyOU kiterjedt

hangolt tudom6nyos viz$g6latokat. ieny 1, m rte feliam r ign m ~ . zir 'If z.etnk.

Nem a tAmA. val foglalkowerdekl5d4kne.k egyell5're annyiteJ'd - m megjegyemi, hogy Budapest kOrn~k6n 1991 januAljAt61 minden ciklUB 8 reggeli6r6kban 6 6a l06ra kOze.8Z - ti 6rAkban dig 1868 22 bra kOu tt.LakABfe1m6 1 Coglalkoz6 8wem. rekD.ek e cik:lusokat ismemink kem He. ez·anerOb6l nem tudjak megismerni,a lak6sfelmeresekt6l d6le16U 1061'8. 810tt e este: 18

6ra uttn6vakodjana.k!

Avidelemelviproblemai

A fbldsugArzAaok kivedeaea terhAl6s szerkezeta rezgukomplexu~ mok ismeret.eben j6val nehszebb, mint. ahogyanut yalaha is ~pzeltt1k. A legmegbiz.hatObb _ 1egjobbnak ltelt Amyekolbi eljtirasok esetAn i vizsgAlni kell,. hogy az6.rnyekol6anyagok es a fekhely kOzOtt Bin --e. tt1tsagosan nagy t&volsa. Az. mel 6.gyak alsoszinlj6l vCdve, a fi l.s6tigy8 t, n - Mn h telav d lmek elhelyezese utan, Ian be keU merni. Az. azonnali meres csak arra j6, hogy kiszGrje az. cleve rOSliz megold6sokat.

Amy4koiA (pI. aluf6lin. nv, paraffin) e n bizoR 0 ta dt6

heta okkallehet zAmolni, mel hatA ok a Hartmann-halo mB.SGdik es harmadik r zgkompl xumAt n m engedika h l sria

83

84

A halos is eUenhatas

86

86

A fo'idsuga rzasokalkalmaz(Jsilehefosigei

E clm alj,. nem ok rdemi mondani.va16 fog kerulni,. de m gjOsoJhat.juk:az Ember ekkor fog felUlemelkedni On.m.a,g4n. he majd t a rejezel, kOnyv lelj terj dJmfu\~I. ho szabbra b6vUl.

aglnembe:rekk~n.t folytatottkfdrJeteink Ig nl.z.e.rteAgazOak.. K1s6rleteket. fl1Jl,ytatunk a terhaJ6s sterkaz.e k m gszelld[t.6. re ~s hasznoJtAra. a piramis-elv kamatoztatAsAra, 8 ~ldsulM-uisokkal kape olato ene,.,iatoly,amatok meg r 4re, dinamikusanvt\ltoztatgatjuka tl!rhAl6kat.,. t~tre tudjuk homi 8 fOld uganaok mte:nzitAinak a milli6 zorosa.t, eltirehaladtunk a h(rkOzl~ n lkoli .kommunikaci6ban, gyanftjuk, hogya.z £LET VlZE val6sAg volt - de csak a h068Zll l!letet biztositotta,. B balhatatianst\got n. m -,8 fl>ldsugirzAsokat megtri.f'Alva, be1~Ulk gy6gyft6 z.6nAkat tudun.k I~trehozni stb.

Hogy mindezt kik csin.6JjAk. az val6jt\ban Urn egteJ n! Rem thet6leg egyszr vaJanoi1valamennyien.egymA munkatAr _i lehetOnk - tisztelettis becsUle nekik nb n ··lk'O.l isl

.Ahogyan imasoklatj6k

A fOldsuga-rziisok nem ·fizikai mag)' ariza tal It... B.energlapzdalkodlst szakert6

..A fOld ugar.tA kterhal6s zerk rete a FOld makrokrisWyszerk! t takrozi. Prim r ~.sz kund r n r:giAkr61 be % lni felesleges, ez.eknek esak ket-k4t .rezgesviszonyitAs6nAl vaneTtelmuk, Val6szlnUleg inlerferenciAk interfere1lciflir61 van m."

C. D. m temaUka za.k.

,.A. Hartmann--csom6pontok oWbbi ~ nem ~rkCpezett

rendszer csom6pontjaia Kozmikus in Ihgencia lUsgy egei, Q Ike k) , am 11 k l!rtel mmel birnak. BArhol is AUok .,tagy t: kszem, n cmban megenem Ok t. A s20b i \'irAgokhoz h onl68.n,

gy rckekk I e Oll m K szoktuk imogalni Oket, nem lyikn k odahaaa n vet is edt unk, A ~ kheJy men i . \'an egy. Es ,Iefek r~ ~ kor k 'ir ~scmre ea.a csomloponL nchAn) masodpere n belol L ~gy8m m Lie huzOdik, s rcggeli n m hAborgat n im, ~n pedi

zt mind n nlkalumma m k "zonom n ki,"

87

E.F. m6m6k

"Amld8ugtrt!80kat magasabb dimend6kban zir6d6 mentAJ.i8

.......;'" ,-.olrlik.··: EM;'· ." k - - . •... kJl.· t.k ZItlA ...... -l.,.ol-c· n mm'U

ene~&_ ¥e£.C..e egyen ... vee __ ~~ppe ~

melyebbre .U!lyedUnk azipari. civilizAcib lelld poe'Y~'ba.tannAl tobbet k~pesek6rtani nekUnk ezek a sugArzl.so.k."

G. If. radieatkd.1 szak6rt6

..A £51d uganAsok energiacentrumai a MagasabbrendQ lnteUi,genciaazoD rendstereh ztartoz.nak, amelyben azagymllk6d~ ten kfvtlli (olyamata is zajUk. Ennek meg!eleU5en egy kilpz tt

zakember-akaregy tibetij6gi -4 vilagbAnnely nyelve-n kOzMhet gondolati infortnAei6k.atezek1mlaz energiacentrumokkal. ~vid. tl5mOr, nagy ltatABu gondolal#konc:entr6.ci6val b4:nnikorlbArhol elerheU5, hogy eukaz nergjace.nlrumok mllrhetOen hou.Ank kOzeUt.&enek, t6lUn!< tAvolodjanak, elhagyjanak 'eg)' hel~et.'

I. ,J. q:yetemi baJ1cat6,nztkua·jeJOJt

,J.,.. RUdsugArz4s0k tl!rhAl6s 8 zerke zeta. sa vjai, CBom6pontjai asok a h tyek, ahola mai ruikai iBmereteinkv~et ernek,sa.hol a hArom dimenzi6s tl!r n lehet5 nyfiika negyedik.OUSdik eaa _ rt dimnzi6kba va16 titlepesre."'

Hivatal08 ilJupont 1991 .....

..Nines bizonyitik arra, hogy -.sz6ban, (01'16 feldsug:8n4lokat bArki ,rep,rodukdlhaMan hzkln i~udna.·

Lefezik mego.ldas?

Azember az8:llatvilAgthl valbsr1nGleg alapvet&n abban is kOJOna bGdk" bagy a. f61dsugB.rzAsokell n ridekemie t:alAn nem is k 11 ne, csupAn rendeznie kJ U erne gondolatait., hogy belsa energi· 8kkal ndelkezil egyen' ge vAijek. A Termeszet paradoxona, hogy mig 8'l. Allatok nagy i'6mpozitivterreI vedi magAl. 8% moor ext j len! g nemigen k6.pe. m~al6sU.ani.

AJd n ha k te ben m r maradni nmagAval.8 tisztazrU, hogy honnan jo t, merre tart,. hol a helye 8 Terme_elben igen hamar el veszitheti n aU vtcret., wre k Vi bb kArt k pes neki okoz.ni a fbldsu,g.ArzAs.

A fOIdnclrzUok eDen caak azoJmak keD v6cIelcemlak, aIdk valaml m6dOD

Jet.6l'tek az Ember IpzI 6tJlr6L

Sejn6.l.atosan. amint. arr61 mAr voUm, mindn emf m r kCl.rCU kilenc:uUJdlecvenkilne b .lytelen~ltutat. kG t,. egyO.ttal bolo dortaJan: • ErogtOnzatt ltatiazt.ikAban t6 belten 611 a megk m6nyedett 1elkQ1 az any.agi baaz.on uu.ni s6vArgU, a

va.l6di . MAkek lhAD o. mmi • aT rm~ t I

mbeni tiaztel U ,a h I len 61 tviteJ,61tm6d tApliLkc>-

d.a,a hibUt.eclmokra.La. emIl t, uAlland6 j;' kh Iy k.jje161 'vagyia ate~tt:/~na irtnyvonal .

. Azt az UtAt kOvetnUnk.m l~ letbtonk. igenneh.ez:" bin m~

m. m taWtuk.Ta.1an rna mAr minde.nki. em, hogy bajo

vannak. St_ andIS" b kOrUlnhelszenn)i tt bol g6nkon,gyarl6

mberUrsai kbzOtt..1 ndO:. ha akaron . m ' _ gondol.

akiknk bizonyM . miUk k U a lbldsug . _ k U n..Gondol·

Junk 1UTIl, hOlY k rf .t c:aak annak kel1 v nk~nl. JdnI6d

dr6t.ketmie 8 ro da ell n 6jrafi ni, Iki ~ rf t mel z

mind !II te: 6ken . igul

Mlndenje.l arra mutat. hogy 82. anmagukat. m gl US" _

emberi • _ t.ekn amJd-ugArzluok mindn variAci6j6t 1 kell n tudni fojLaniuk, .•. mivel ene n m vagyunk. · pe k . ,l5runagunkatokolhatjuk.

G rmetegnek t.G.ntJ,6pUAanek Ale6zoU rombol6 tev,6k,cny.B6 .. gUnk. melyma az,ember valamennyi v ztott utJAtj. UeImi, a tin... karakte.r6t id6z..i..BOl'Oljuka ldakezre.it., elegen· dIS, ba ana ondolunk, h m te pi ltsugUAsok·

la lk rt llnd6an tovibbaunn _ZZUk. El kintve a viz.ek,

a lev 6, • ~ld elazenn t.6I, vegyh zaj~ t.re.sszartalmak.-

t61,melyek k0l6n·kO.lOn ia zt - t okozhatjik,csup6.n .a.b_ .

. is belerokkanhat. az emberia6 • h8 idtti n oem C6k '

m aradi6-- b tv·lAneok. mik.robull/unok ilt.a.I IIOkmilli6alek p-

pen r zg6et ktromqn.e kCmye:zetOnk LOnkre tel nek, oz

t~ktrolmognalt az: er&Od E lq-korb6l az azEmber, we . tleg

8 kb . nd6 Utra .n1..talAlna, mmif61 po:.itfv¥BgY kozmiku

inform! "6 mhn m azerezn '.

RendldvQli bel en rgiAkkalTend lkeUS eket teszt.el·

, arra Il k.€ord , h mitenn6nek· iii h 6ln~n. ha

. 'd rutne, hogy 61 t-Uk nem m ,mint egy szlunukra

U n dim nzi6ban 15UnyegyeUen· kaiiilin. a VlUan

,89

minden tben DODOI volt: ,,,11Y In. kClgy 6lni, hogy ez &% ilom

,aUP.· maradand6 '8 ·m.l~ke%.etea lep'en-.

VaJahogy (gy btl 'De elke.zd ni, On.mq:unkb61 kllndulva!

91

uroszo

E rovid t4j6koztat6anyag hoWm hasonl6. rllemberekhez

1.61. Eredetilhi6.nyp6UAmak induJl.azutln tObb£61e Mop .. a1a~ot tt f II de anyagitAm.ogatAs hi&ny'ban, I tAmameg nem. ~rt4se 6reU nRgefulytAnl oivub6rdektel _ WI". pinik .. hangula tt61val6 f~lel m matt a k6nyvf'orm.6tumok.,rra. megbuk .. tak, mieJ5tt m'elenhettek volna.

Akik magasabb Cokoneeretn6k toribbk6 mi. ma.gukat a redie. teziAban,azoka rm.6" tgy6gyuz:oJ tekbenhouljulhatnak a megfele15 uodalomjegyz/!kekcfmeih I a kO.lfMdi hazai .zakirodalom GSag6hoz •. me.ly anyag U intol'1l1tci6 OUU ...

oJ.....l..be· ··b:b U· ·l.a-,- h ."« .. , ·0-· .. E·· """'ban U:

--..:. n...... . Utei' o. u..a.u-. _ .eUJ U . reg . \LIV"'_ . ... . •

A:z. ,.Ei. gldroalth fbldJug.trzAsok" zegezU6vel nemu

·ve~rell., hogy a benne f08'Wtak .. tanok"-kmlt megmereved.jen _ Ie. hanem H,. hogya bdv olvaa6vaJegyO.tt he tegyQk a

dolga.kat,lm akad.'lyouuk a eul.bAmo ,ot..

Form6J,falU itt le1rtaJcat .rn.inden 5Wnte 6rdeklGd5' ·j6lzand6 .. leU krs6rl z3.M.i6tgondoJatai'e~pzel&ei nerint.. de teheW tev6ken.,y kOz.eiftsenar.IIft7.I~· 16, m ly Ig a Kozmikus Val6sAg ~ a - gsssbbrendO InteUigen.cia. re te,tehA.t m.mik ppen n.em I h t Embertelen.

A kOnp t.artalm4n elm reng5 zakemberekn· adjanak rot altai· m ism retlen . rz6 rei:

Ho a.z. embeributcutfJ: (al6ba UtJ:1JzIJ4 1J1ga: ctal/on oz a tudat;

ho 7Fgtd C3ak tgy id6rt klpes m,gIlUan'

d lin nI t (jf"fJ re,

Szoke Lqj

TARTA OM

8

... !!'I11 •••••••••••• liill ••• iliI iliI •••• iI·· ••

........ 111 24

46

~_~UG~K~~~ __

A rut '.+ I *~.I.,. ••• ,.,III t •• II-.''' , IIi!!l iI 11<~ ,. "I!t! + .

........................... " 7

? .!!I •••••••••••••••••• ,_ II 1:J"7

91

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful