CÁC LUẬN VĂN LIÊN QUAN ĐẾN CDMA, WI-FI, WIMAX TẠI HỌC VIỆN CDMA T¹o m· tr¶i phæ

vµ ®ång bé m· tr¶i phæ trong th«ng tin di ®éng CDMA. Kho¸ 13TT -N¨m 2003 §¸nh gi¸ chÊt lîng hÖ thèng DS/CDMA sö dông c¸ch chia tÕ 2. bµo thµnh Microcell Kho¸ 14TT -N¨m 2004 Nghiªn cøu kü thuËt tr¶i phæ vµ øng dông CDMA trong 3. th«ng tin qu©n sù. Kho¸ 15TT -N¨m 2005 ¶nh hëng cña ®iÒu khiÓn c«ng suÊt nhanh tíi dung lîng 4. ®êng xuèng cña hÖ thèng DS-CDMA. Kho¸ 15TT -N¨m 2005 Nghiªn cøu hÖ thèng th«ng tin di ®éng CDMA 2000 1x vµ 5. vÊn ®Ò g©y nhiÔu, khèng chÕ phôc vô c«ng t¸c an ninh nghiÖp vô trong ngµnh c«ng an. Kho¸ 15TT -N¨m 2005 Ph©n tÝch chÊt lîng hÖ thèng CDMA sö dông ®iÒu chÕ 6. thÝch nghi Kho¸ 15KTT -N¨m 2006 §¸nh gi¸ chÊt lîng W CDMA khi cã phadinh 7. Kho¸ 15KTT -N¨m 2006 Xö lý kh«ng gian thêi gian cho hÖ thèng W - CDMA 8. Kho¸ 15KTT -N¨m 2006 Kü thuËt tr¶i phæ CDMA 9. Kho¸ 15KTT -N¨m 2006 Gi¶i ®iÒu chÕ ®a ngêi dïng ®èi víi c¸c hÖ thèng 10 DS/CDMA trong kªnh pha ®inh. . Kho¸ 16TT -N¨m 2006 Kü thuËt tr¶i phæ, øng dông kü thuËt tr¶i phæ CDMA trong 11 th«ng tin di ®éng. . Kho¸ 16TT -N¨m 2006 1. LuyÖn T©n §øc Ph¹m §¨ng TrÇn Xu©n §Æng V¨n Ninh Thuû PGS.TS NguyÔn Quèc B×nh TS §ç Quèc Trinh PGS. TS. §ç Huy Gi¸c

Thanh TS. §ç Quèc Trinh PGS. TS.NguyÔn Quèc B×nh TS §ç Quèc Trinh TS §ç Quèc Trinh PGS TS §inh ThÕ Cêng PGS TS §inh ThÕ Cêng TS. §ç Quèc Trinh PGS.TS. §ç Huy Gi¸c

Ph¹m Hång

ThËp

TrÞnh Hång NguyÔn Minh §µo Quang NguyÔn M¹nh TrÇn Minh

H¶i Hoµn ViÖt TiÕn Anh

NguyÔn H÷u C¬ng

Kho¸ 16KTT -N¨m 2007 TrÇn S¬n Tèng §×nh NguyÔn ThÞ NguyÔn Minh Lª Toµn NguyÔn Ngäc Ng« V¨n Bïi C«ng NguyÔn V¨n NguyÔn Duy Mai ¸nh Chu Quang Ph¹m §×nh Lu Phó Th¶o Dòng Th¾n g BÝch QuyÒ n §¹i ThuËn Toµn Hång Hoµ Hoµn PGS. Kho¸ 16KTT -N¨m 2007 Kü thuËt tr¶i phæ vµ øng dông kü thuËt tr¶i phæ CDMA trong hÖ thèng th«ng tin di ®éng.TS. 14 . Kho¸ 16KTT -N¨m 2007 Nghiªn cøu ph¬ng ph¸p khö nhiÔu trong hÖ thèng DSCDMA. Kho¸ 16KTT -N¨m 2007 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®iÒu khiÓn c«ng suÊt trong hÖ thèng CDMA cËn ®ång bé.TS. §inh ThÕ Cêng PGS. Kho¸ 16TT -N¨m 2006 Nghiªn cøu xö lý tÝn hiÖu ®èi víi MC . Vò Thanh H¶i PGS. Vâ Kim PGS. §inh ThÕ Cêng TS. Kho¸ 16TT -N¨m 2006 M¹ng th«ng tin di ®éng thÕ hÖ thø 3 W .12 . NguyÔn Quèc B×nh PGS.TS. 17 .NguyÔn Quèc B×nh PGS. §ç Quèc Trinh .NguyÔn Quèc B×nh PGS. 16 .TS. 22 .TS.TS. Kho¸ 16KTT -N¨m 2007 HiÖu suÊt cña c¸c thuËt to¸n chuyÓn giao mÒm dùa trªn ngìng ®éng trong CDMA. Vâ Kim PGS.TS.TS. 21 . Kho¸ 16TT -N¨m 2006 M· ho¸ tiÕng nãi trong hÖ thèng th«ng tin di ®éng CDMA IS . 13 . Kü thuËt MC . Kho¸ 16TT -N¨m 2006 M« h×nh lu lîng cña c¸c hÖ thèng th«ng tin di ®éng tÕ bµo CDMA. Kho¸ 16TT -N¨m 2006 Nghiªn cøu hÖ thèng W . Kho¸ 16TT -N¨m 2006 Ph©n tÝch tÝnh chÊt ®éng häc trong ®iÒu khiÓn c«ng suÊt ®êng lªn CDMA. Kho¸ 16KTT -N¨m 2007 Qui ho¹ch m¹ng th«ng tin di ®éng CDMA. Kho¸ 16TT -N¨m 2006 Ph¬ng ph¸p chèng nhiÔu ®a ngêi dïng trong CDMA.CDMA (3G).TS. 24 .CDMA.TS. Vâ Kim TS.95 . 19 . Vâ Kim PGS. 20 . Vò Nh Giao PGS.CDMA. 23 . 18 . 15 .CDMA cho c¸c hÖ thèng v« tuyÕn di ®éng 4G. §ç Quèc Trinh TS.

§inh ThÕ Cêng TS. Kho¸ 16KTT -N¨m 2007 27 M« h×nh ho¸ lu lîng trong WCDMA. §inh ThÕ Cêng PGS. WIMAX 32 Nghiªn cøu tæng quan vÒ Wimax. . TS. . Kho¸ 17KTT -N¨m 2008 (Cha b¶o vÖ) Nghiªn cøu viÖc quy ho¹ch vµ ®Þnh cì m¹ng th«ng tin di 29 ®éng sö dông c«ng nghÖ WCDMA. .TS. NguyÔn Quèc B×nh PGS. §inh ThÕ Cêng TS NguyÔn M¹nh Hïng (Khoa CNTT) .§iÒu khiÓn c«ng suÊt dùa theo dù ®o¸n SIR ®èi víi kªnh ®25 êng xuèng trong hÖ thèng th«ng tin di ®éng CDMA. §ç Quèc Trinh PGS. . Kho¸ 16KTT -N¨m 2007 35 Nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ Vo WIFI. . Kho¸ 17TT -N¨m 2007 28 ¦íc tÝnh thuª bao m¹ng CDMA. . Kho¸ 17KTT -N¨m 2008 (Cha b¶o vÖ) HÖ thèng th«ng tin tr¶i phæ CDMA. . TrÇn V¨n KhÈn PGS. .TS. Kho¸ 15KTT -N¨m 2006 Ph¹m V¨n Lª M· NguyÔn Ngäc TrÇn Lan Hå §¾c Ph¹m Xu©n Bïi ThÞ Mai Uíc Phi Linh Anh Minh Quan g PGS. Kho¸ 16TT -N¨m 2006 C¸c chuÈn b¶o mËt trªn m¹ng kh«ng d©y: WEP (Wired 36 Equivalent Privacy).TS.TS. . §ç Huy Gi¸c Vò ViÖt NguyÔn Ngäc Ph¹m Song NguyÔn H÷u Hµ BÝch Th¬ng Tu©n TS. WPA (WI-FI Protected Access). Vâ Kim TS.TS. Kho¸ 17KTT -N¨m 2008 (Cha b¶o vÖ) WI-FI. NguyÔn Quèc B×nh Thanh PGS.TS. §ç Huy Gi¸c TrÞnh Kh¾c Cêng PGS. . Kho¸ 16KTT -N¨m 2007 C¸c s¬ ®å ®a tèc ®é vµ gi¶i m· ®a ngêi dïng trong hÖ 26 thèng DS/CDMA. EAP . Kho¸ 16KTT -N¨m 2007 33 C¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ NLOS trong WIMAX. (Extensible Authentication Protocol). . Kho¸ 17TT -N¨m 2007 C«ng nghÖ Wimax cho di ®éng vµ triÓn khai thö nghiÖm ë 34 ViÖt Nam. Kho¸ 17KTT -N¨m 2008 (Cha b¶o vÖ) C«ng nghÖ CDMA vµ c¸c ®Æc tÝnh cña CDMA øng dông 30 trong th«ng tin di ®éng. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ 31 chuçi gi¶ ngÉu nhiªn. Mai Thanh H¶i PGS.TS.

TS.M« h×nh cung cÊp dÞch vô Wimax vµ triÓn khai thö 37 nghiÖm t¹i Viettel.TS. Kho¸ 17KTT -N¨m 2008 (Cha b¶o vÖ) NhËt 39 §¸nh gi¸ ®é tin cËy vµ hiÖu n¨ng cña m¹ng WIMAX. §inh ThÕ Cêng TS. Hoµng ThÞ . NguyÔn M¹nh Hïng (Khoa CNTT) . Kho¸ 17KTT -N¨m 2008 (Cha b¶o vÖ) Anh Hng HiÓu PGS. Lª Anh Dòng PGS. Kho¸ 17KTT -N¨m 2008 (Cha b¶o vÖ) 38 C«ng nghÖ Wimax øng dông trong dÞch vô di ®éng. Cao ThÕ . NguyÔn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful