PEHYLñHKA MAKEHOHHJA

MHHHCTEPCTBO 3A 3EMJOHEñCTBO, mYMAPCTBO H
BOHOCTOHAHCTBO
OHHEñEHHE 3A OPIAHCKO 3EMJOHEñCKO
HPOH3BOHCTBO
ñEKOBHTH H APOMATHHHH
PACTEHHJA
Yna1c1no n xonoipaqnn :a coonpann cnopen npnnnnnn1e :a
opiancxo npon:nonc1no
MEDICINALAND AROMATIC PLANTS
Manual and monographs for collectors according to the
principles of organic production
Cknnjc, 2004
H;0aoan
Mnnnc1epc1no :a :exìone¬c1no. mvxapc1no n nonoc1onanc1no
na Penvo¬nxa Maxenonnìa
Onne¬enne :a opiancxo :exìone¬cxo npon:nonc1no
3a u;0aoanoü
Hanne Hnxo¬on
Aoüopu
Hpoq. n-p Cocü(aua Ky(coauooa. paxononn1e¬ na Hnc1n1v1o1 :a
qapxaxoino:nìa. 4apxanen1cxn qaxv¬1e1. Cxonìe
¹nn¬. qapx. Iouc Cücqtoo. acnc1en1 na Hnc1n1v1o1 :a
qapxaxoino:nìa. 4apxanen1cxn qaxv¬1e1. Cxonìe
Hoceona o¬aionapnoc1 no n:nanano1 GTZ/SIPPO - LnX :a
o1c1anvnane na npana1a :a xopnc1ene na xa1epnìa¬o1
on nvo¬nxannìa1a:
Grupa autora
LJEKOVITO BILJE - monograIiie za sakupliace po
principima organske proizvodnie
H:nanane1o n nena1ene1o na onaa nvo¬nxannìa :a
Penvo¬nxa Maxenonnìa e ono:xo»eno on
Tnpa»: 1.OOO npnxeponn
Ipaqunta üo0zoüoota u ücnaü
'La1o npnn1'
no nxe na:
DOD!¹
Penvo¬nxa Maxenonnìa. xaxo pe¬a1nnno xa¬a np»ana no La¬-
xancxno1 peinon na !npona. ce n:nnoìvna co enna noceona npnpon-
na xapax1epnc1nxa. a 1oa e necnopen¬nno ooia1no1 ononnnep:n1e1
xoì n:oon¬vna co ennexcxn n pe¬nx1nn nnnonn na pac1n1e¬nn n
»nno1nncxn qopxn.
Loia1c1no1o na npnponnn pecvpcn co apoxa1nnnn n ¬exonn1n
on¬xn npnnonec¬o :a pa:noì na 1pannnnona¬na1a xennnnna no
conpexena qapxanen1cxa nnnvc1pnìa xoìa m1o npe1c1anvna :na-
naen c1onancxn cvoìex1 no exonoxnìa1a na :exìa1a.
Meív1oa. co nenemna1a 1pan:nnnìa na exonoxnìa1a xon na:ap-
no opnen1npano c1onanncvnane. onoì :nanaen ne¬ on ononnnep:n-
1e1o1 e nonenen no io¬exa onacnoc1 nopann nexon1po¬npano ncxo-
pnc1vnane.
Cnopen onpene¬oa1a na Penvo¬nxa Maxenonnìa :a :an¬envnane
no !nponcxa1a Ynnìa. xaxo n npnqaxane1o na xeívnaponna1a
Konnennnìa :a :am1n1a na ononnnep:n1e1o1. ce npnc1ann xon n:pa-
oo1xa n nxn¬exen1annìa na :axoncxn nponncn co xon ce peiv¬npa
n xon1po¬npa onp»¬nnno1 cnc1ex na xopnc1ene na npnponnn1e
pecvpcn n nnnna1a noc1oìana :am1n1a on ncne:nvnane. xane ce
conp»ann nnnn1e apoxa1nnnn n ¬exonn1n on¬xn.
Mnnnc1epc1no1o :a »nno1na cpennna n npoc1opno n¬annpane n
Mnnnc1epc1no1o :a :exìone¬c1no. mvxapc1no n nonoc1onanc1no.
npexv copaoo1xa co opoìnn n¬annnn n nen¬annnn nnc1n1vnnn n
opiann:annn. co :npv»enn ax1nnnoc1n nac1oìvnaa1 na npnnoneca1
no pa:noìo1 n vnanpenvnane1o na onaa oo¬ac1.
Hpnopn1e1 e nanen na nonenvnane na cnc1exo1 :a opiancxo
npon:nonc1no n¬n c1onanncvnane co npnponnn1e pecvpcn. co xoì ce
vcoi¬acvna npnponnno1 nponvx1nnn1e1 na pac1n1e¬nn1e n »nno-
1nncxn nnnonn. :am1n1a na nnnna1a penponvxnnìa cnopen vc¬onn1e
na cpennna1a no xoìa m1o onc1oìvnaa1. :am1n1a on nnnno ncne:nv-
nane. 1pannnnona¬nn1e ncxvc1na n nannxn na ¬oxa¬no1o nace¬e-
nne. xaxo n :am1n1a na ieoipaqcxo1o no1ex¬o xaxo nnen1nqnxa-
nnìa n no1npna na npennoc1a na npon:nono1.
¹exonn1n1e n apoxa1nnnn pac1n1e¬nn nnnonn n npon:nonn1e
on nnn npe1c1anvnaa1 exonoxcxn :nanaìna xa1eiopnìa no n:no:o1.
3
no nc1onpexeno npe1c1anvnaa1 n noc1oìan n:nop na npnxon xaì
¬oxa¬no1o pvpa¬no nace¬enne. 3a :am1n1a on npexvxepno ncxo-
pnc1vnane on neconecnn coonpann. nevxn o1xvnvnann. caxovxn
npepaoo1vnann. ce ìanvna no1peoa on nnnna envxannìa n opiann-
:annìa co m1o caxn1e xopncnnnn xe io m1n1a1 onp»¬nnno1 nannn
na c1onanncvnane. Co naxnno1 npnc1an. xe ce noc1nine :anvnvnane
na 1pannnnìa1a na xopnc1ene n vno1peoa na ¬exonn1n1e pac1ennìa.
no xoìa ce nipanenn nexonnn1e :naena n 1aìnn na 1pannnnona¬na1a
xennnnna. xoìa nenec non1opno c1anvna n:nop na xvnpoc1a :a nono-
opvnane na :npanìe1o n cnocoonoc1a na nonexo1.
Ce nanenaxe nexa :nanaen npnnonec xon nanenena1a ne¬ e n
n:paoo1xa1a na onoì npnpannnx '¹exonn1n n apoxa1nnnn pac1enn-
ìa - vna1c1no n xonoipaqnn :a coonpann cnopen npnnnnnn1e :a
opiancxo npon:nonc1no'. nonnp»an on c1pana na Hpoex1o1 na
!epxancxa1a Texnnnxa Copaoo1xa - !T3 Aipo Hpoxonnìa n SIPPO
- mnaìnapcxa1a npoipaxa :a npoxonnìa na n:no:o1. Kon nnn n
nnnnn1e copaoo1nnnn n excnep1n no onaa npn¬nxa n:pa:vnaxe
o¬aionapnoc1 :a neceonnno1o :a¬aiane no n:paoo1xa1a na onoì
npnpannnx.
Haunc Huto(oo
Onne¬enne :a opiancxo
:exìone¬cxo npon:nonc1no
Mnnnc1epc1no :a :exìone¬c1no.
mvxapc1no n nonoc1onanc1no na PM
4
H P ! ¹ ! O D O P
Yno1peoa1a na ¬exonn1n1e n apoxa1nnnn pac1ennìa e c1apa
xo¬xv n nonem1no1o. Do 1exo1 na n¬ìannnnn ionnnn ncxvc1na1a ce
:io¬exvna¬e n npenecvna¬e on xo¬eno na xo¬eno. on ienepannìa na
ienepannìa :a na nenecxa noc1oìa1 nexo¬xv navxn xon ce :annxa-
naa1 co npovnvnane na npnponnn1e ¬exonn1n cvponnnn.
Hpnponnn1e ¬exonn1n cvponnnn xo»a1 na onna1 n¬n on xnne-
p¬ano n¬n on »nno1nncxo no1ex¬o. no no naìio¬ex opoì ce on
pac1n1e¬no no1ex¬o. Pac1ennìa1a nnn opiann n¬n onne¬nn ne¬onn
ce xopnc1a1 xaxo ¬exonn1a cvponnna (npoia) xo»a1 na onna1
caxonnxna1n (nnnn) n¬n xv¬1nnnpann (ne¬no oni¬envnann) pac-
1ennìa. Kaì nac ce npax1nxvna coonpane pac1n1e¬en xa1epnìa¬ on
npnponnn n:nopn. a :a nexon npoin 1oa cé vm1e npe1c1anvna n
ennnc1nen nannn na ce ooe:oena1 xaxo cvponnnn. Coopanno1
xa1epnìa¬ ce o1xvnvna no o1xvnnn c1annnn m1o ce opiann:npann
on qapxanen1cxa1a nnnvc1pnìa n¬n on noxa¬n xoxnannn m1o ce
:annxanaa1 co n:no: na pac1n1e¬nn npoin. 1pionnìa no paxxn1e na
np»ana1a n¬n :a conc1neno npon:nonc1no na naenn. ia¬encxn
qopxn n¬n qn1onpenpa1n. Haxo co coonpane1o on npnponnn1e
n:nopn nonexoiam ce coonpaa1 xnoiv io¬exn xo¬nnec1na cvpo-
nnna. cenax. ei:nc1npa enen on naì:nanaìnn1e npoo¬exn xoia npo-
in1e ce noonnaa1 na onoì nannn. Toa e ooe:oenvnane na no1peonno1
xna¬n1e1 na cvponnna1a. m1o 1emxo ce noc1ninvna xoia xa1epn-
ìa¬o1 ce coonpa on nonv¬annn m1o pac1a1 no pa:¬nnnn exo¬omxn
vc¬onn n no pa:¬nnnn ieoipaqcxn peinonn. He 1peoa na ce :ane-
xapn n qax1o1 nexa excn¬oa1annìa1a na caxonnxna1n pac1ennìa
xopa na ce n:nenvna n¬ancxn. xopa na onne noopo opiann:npana n
vcoi¬acena co xoxen1a¬nn1e coc1oìon no npnpona1a n no coi¬ac-
noc1 co 1penno1 na npnponnn1e npoxenn :a na onne pannona¬na n
onp»¬nna. onneìxn no cnpo1nnno nonenvna no npope1nvnane na
nexon nnnonn no npnpona1a. a nexoiam noc1on onacnoc1 n on nnnno
no1no¬no ivoene on an1ox1ona1a q¬opa.
¹e¬onn n¬n opiann on ¬exonn1n1e n apoxa1nnnn1e pac1ennìa ce
coonpaa1 no 1onno onpene¬enn qa:n on pa:noìo1 na pac1ennìa1a. no
1.n. 1exno¬omxa :pe¬oc1 n¬n qa:a1a no xoìa ne¬onn1e m1o ce coon-
paa1 conp»a1 naìio¬exo xo¬nnec1no qapxaxo¬omxn ax1nnnn xox-
5
nonen1n n¬n xoxnonen1n xon ce co npvia npennoc1. xaxo :annnn
n¬n :a npvin xoxepnnìa¬nn ne¬n. Hpn 1oa e on ocooeno :nanene na
ce no:nanaa1 n na ce nonn1vnaa1 n cnponenvnaa1 npann¬a1a :a coon-
pane na pac1n1e¬nn ne¬onn n npann¬a1a :a noc1anvnane co
coopanno1 xa1epnìa¬ no m1o ce nx¬vnenn 1exno¬omxn1e onepannn
na nnc1ene n nonio1onxa na xa1epnìa¬o1 :a cvmene. cvmene.
naxvnane n nvnane na npoin. xaxo n nnnnno1 1pancnop1.
Do nama1a :exìa nxaxe ooia1a 1pannnnìa no vno1peoa1a na
¬exonn1n n apoxa1nnnn pac1ennìa. ¹enec. non n¬nìanne na cne1-
cxn1e 1pennonn :a xopnc1ene na npnponnn cvponnnn. vno1peoa1a
na ¬exonn1n n apoxa1nnnn pac1ennìa n nnnno1o coonpane on
npnpona1a. xaxo :a ¬nnnn 1axa n :a xoxepnnìa¬nn ne¬n. :a:exa cé
noio¬ex :axan n npe1c1anvna :axana :a caxoonp»¬nnoc1a na npn-
ponnn1e nonv¬annn.
Toxxv on ce1o iope naneneno. cxe1anxe nexa e no1peono na ce
n:io1nn coonne1en npnpannnx :a npann¬no coonpane na pac1n1e¬-
nn npoin on npnponnn n:nopn co m1o xe io nanexe cnoìo1 npnnonec
no nonenvnane1o na cnc1exo1 na opiancxo1o npon:nonc1no n
c1onanncvnane co npnponnn1e pecvpcn. H:oopo1 na pac1ennìa1a.
nnn xonoipaqnn ce oopaoo1enn no onoì npnpannnx e nanpanen
cnopen nona1onn1e :a npoxe1 co ¬exonn1n n apoxa1nnnn cvponnnn
no P. Maxenonnìa no noc¬enna1a nenennìa. Hpn n:oopo1 ce
nx¬vnenn n onne pac1ennìa m1o 1pannnnona¬no ce coonpaa1 no
nama1a :exìa. a ocooeno onne m1o no noc¬enna1a nenennìa. cnopen
namn1e co:nannìa. oea coonpann na nannn n no xo¬nnnnn xon npe1-
c1anvnaa1 :axana :a onc1anoxo1 na 1ne nnnonn. Co npnxena na
vna1c1na1a xon in nvnn onoì npnpannnx xe ce ono:xo»n onp»¬nno
coonpane na pac1n1e¬nn npoin. nonooap xna¬n1e1 na coopann1e
cvponnnn. :am1n1a na pac1n1e¬nn1e nnnonn n :am1n1a na ieoipaq-
cxo1o no1ex¬o na pac1n1e¬nn1e npoin xaxo no1npna :a npennoc1a
na cvponnna1a n npon:nonn1e no xon 1aa xe onne nx¬vnena.
An1opn1e.
Hpoq. n-p Cocü(aua Ky(coauooa. paxononn1e¬ na Hnc1n1v1o1
:a qapxaxoino:nìa. 4apxanen1cxn qaxv¬1e1. Cxonìe
¹nn¬. qapx. Iouc Cücqtoo. acnc1en1 na Hnc1n1v1o1 :a qap-
xaxoino:nìa. 4apxanen1cxn qaxv¬1e1. Cxonìe
6
S U M M A R Y
Similar to other East European and Mediterranean countries, the sub-sector
of medicinal and aromatic plants in Republic of Macedonia is dominated by
traditional wild collection, as far as the production side. Since ancient times,
wild collected medicinal and aromatic plants have always been an integral
part of the local traditional medical treatment.
The demand for products from this sector increases constantly, not only by
the domestic market, but by the export market as well. For the rural popu-
lation, wild plant collection means additional income generation, that could
be provided through collection of wild plants for sale.
In the past, wild collection was mainly characterized by an uncontrolled and
unsustainable exploitation of the biodiversity. The present situation is not
much improved due to the fact that the existing legislation is not applied
efficiently by the authorities.
Therefore, the national heritage of rare plant species is endangered.
Training of collectors is an imperative and precondition of a sustainable and
controlled collection of medicinal and aromatic plants. It is of great impor-
tance that every company, especially certified in organic production, organ-
izes permanent training of its collectors during the whole year.
The realization of the publication "Medicinal and Aromatic Plants - manu-
al and monographs for collectors according to the principles of organic pro-
duction" is the first step into the forthcoming activities jointly supported by
GTZ Agro Promotion Project - Skopje and SIPPO (Swiss Import Promotion
Program) oriented toward the following:
- Training of trainers and local collectors in GWCP (Good Wild Collecting
Practice);
- Training of companies in GMP (Good Manufacturing Practice);
- Support of income generation for rural populations;
- Raising public awareness for sustainability aspects; and
- Promotion of bio-certification process.
This handbook consists of 2 parts: general part and plant monographs. The
general part outlines the main information that collectors should know
about collection, post harvesting treatment, packaging, storage and docu-
mentation. The part with monographs consists of 53 plant monographs.
7
Besides plant description, each monograph consists of 1-3 photographs of
plants in their natural setting, botanical survey and/or a photograph of a
dried plant. Special emphasis is given to the details about the characteristics
of the collection areas, plant parts harvested, time period of collection, har-
vesting tools and method as well as to the post collection treatment.
Special thanks to the representatives of GTZ (German Technical
Cooperation) from Bosnia and Herzegovina for encouraging and supporting
the GTZ Agro Promotion Project - Skopje and SIPPO to use and revise the
already prepared Bosnian version of the manual with monographs of medic-
inal and aromatic plants for the collectors.
8
YHATCTBO 1/2002
3a cna6nynanc cn cupnnunu npcky knnxpnnupann u nnpwnunn
cn6upanc na caunnuknaxuxc ncknnuxu u apnuaxuunu pacxcnuja
A. Hcpcnnan
1. Do 1exo1 na cexoìa naoanxa na cnponnnn no no1no¬noc1 xopa na
ce nonn1vnaa1 peinona¬nn1e n/n¬n nannona¬nn1e vna1c1na :a
xninena1a na npexpanoenn1e npon:nonn n nepcona¬o1. Tpeoa xon-
1nnvnpano na ce npmn oovxa na npecona¬o1 :a xninencxn1e npann-
¬a n onionopnoc1n.
2. Mopa na onne ocnivpana :npana n nnc1a paoo1na a1xocqepa :a
nepcona¬o1 xoì e nx¬vnen no coonpane1o n npepaoo1xa1a.
3. Hepcona¬o1 xopa na ce :am1n1n on xon1ax1 co o1ponnn n¬n
no1ennnìa¬no a¬epiencxn pac1n1e¬nn xa1epnìa¬n co nocene na
coonne1na :am1n1na oo¬exa.
4. ¹nna xon m1o c1panaa1 on npenoc¬nnn :apa:nn oo¬ec1n n¬n xon
nxaa1 o1nopenn pann xopa na ce o1c1pana1 on xec1a1a xane xo»a1
na noìna1 no xon1ax1 co pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬.
5. Hepcona¬o1 1peoa na noxnne npexv oo1annnxa oovxa npen na
nonne na n:npmvna :anann xon m1o oapaa1 :naena on 1aa oo¬ac1.
6. Coonpann1e xopa na nxaa1 nono¬no nnno na :naena :a pac1n1e¬-
nn1e nnnonn xon m1o 1peoa na in coonpaa1. Tne :naena
nx¬vnvnaa1: nnen1nqnxannìa. xapax1epnc1nxn n oapana na »nne-
a¬nm1e1o (xaon1a1o1) xaxo m1o ce ocoìnnnanoc1. n¬a»noc1. nnno1
na :exìnm1e1o. n1n.
7. Coonpann1e xopaa1 na onna1 no coc1oìoa na in pa:¬nxvnaa1
nnnonn1e xon ce coonpaa1 on oo1annnxn cponnn1e n/n¬n xopqo-
¬omxn c¬nnnn1e nnnonn co m1o on ce n:oeina¬e pn:nxo1 no ìanno-
1o :npanìe n :aipo:vnane1o na npvin1e pac1ennìa.
9
8. Coonpann1e 1peoa na nxaa1 nono¬no nnno na :naena :a naìno-
opo1o npexe na oepoa n :a 1exnnxn1e na oepoa na onpenenn pac-
1ennìa co m1o on ce noon¬ xa1epnìa¬ co naìnooap xo»en xna¬n1e1.
9. Axo coonpann1e nexaa1 nono¬no nnno na :naena. conc1nennxo1
na npe1npnìa1ne1o n¬n ¬oxa¬nno1 xon1po¬op 1peoa na iapan1npa
envxannìa. nani¬envnane n noxvxen1annìa.
1O. 3ano¬»n1e¬na e envxannìa1a na conc1nenno1 nepcona¬ xoì pa-
oo1n co pac1n1e¬nn1e nnnonn n cn1e onne xon ce nx¬vnenn no
1exnnxn1e na nnnno1o coonpane. a ce no cx¬an co onne vna1c1na.
11. Coonpann1e na pac1n1e¬nn1e nnnonn 1peoa na onna1 :ano:-
naenn co cn1e npamana xon ce on na»noc1 :a :am1n1a na oxo¬nna-
1a n pac1n1e¬nn1e nnnonn. Toa xe nx¬vnn nnqopxannn :a peiv¬a-
1nnn1e xon ce onnecvnaa1 na :am1n1enn1e nnnonn.
L. Cn6upanc
1. Ho1peono e na ce onpena1 xon1po¬opn (no paxxn1e na npe1npn-
ìa1ne1o n¬n npvin) xon xe io nnen1nqnxvnaa1 n nepnqnxvnaa1
coopanno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ n xon xe ìa nani¬envnaa1 paoo1a-
1a na coonpann1e.
2. Coonpane1o xopa na ce npmn no coi¬acnoc1 co noc1oenxn1e
peinona¬nn n nannona¬nn :axonn :a :am1n1a n onp»¬nno ncxopnc-
1vnane na pac1n1e¬nn1e nnnonn. xaxo n no coi¬acnoc1 co Yna1-
c1no1o 1/2OO2 xoe xe onne noc1aneno no cexoì coonpan.
3. Coonpane1o na pa:¬nnnn nnnonn pac1ennìa ne cxee neia1nnno na
n¬nìae n¬n na ìa om1e1n oxo¬nna1a no xoìa ce npmn coonpane1o.
Mopa na onna1 ocnivpenn on1nxa¬nn1e vc¬onn :a peienepannìa na
pac1n1e¬nno1 nnn xoì ce coonpa.
4. Pac1n1e¬nn1e nnnonn xon ce naoíaa1 na ¬nc1a1a na :aipo:enn
nnnonn ne cxee na ce coonpa1 ocnen axo on¬ac1ena nnc1n1vnnìa
(CITES) ne nane onoopvnane :a 1oa.
10
5. Coonpane1o xe ce npmn caxo na ne:aianenn oo¬ac1n n¬n na xn-
nnxa¬na no:no¬ena onna¬enenoc1 on n:nopo1 na no1ennnìa¬no
:aianvnane (na1nm1a. nnnvc1pnìa. nace¬on. nenonnn na ívope n
oo¬ac1n xon ce xopnc1a1 :a :exìone¬cxo npon:nonc1no). Mnnn-
xa¬na1a no:no¬ena onna¬enenoc1 ce onpenvna cnopen vc¬onn1e xon
ce onpenenn no coonne1nn1e cep1nqnxa1n.
B. Ocnnnnu npanuna npu cn6upancxn na pacxcnuja
1. Onpenenn pac1n1e¬nn nnnonn xo»e na ce coonpaa1 caxo 1oiam
xoia nxaa1 naìnooap xna¬n1e1 :a npennnnena1a naxena. Cnopen
1oa. cexoì coonpan 1peoa na nexa na onoopvnane on npe1npnìa1n-
e1o npen na :anonne ce:ona1a na coonpane.
2. Mo»e na ce cooepe caxo onaa xo¬nnnna n onoì ne¬ on pac1enne1o
xon m1o in oapa npe1npnìa1ne1o - nnm1o nonexe.
3. Om1e1enno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ xopa n¬n na ce ncx¬vnn on
pac1n1e¬nn1e cvponnnn xon ce noc1anvnaa1 na na:apo1 n¬n na ce
e1nxe1npa :a a¬1epna1nnna naxena.
4. Pac1n1e¬nn1e nnnonn xopa na ce coonpaa1 non naìnoopn vc¬onn.
n:oeinvnaìxn n¬a»no :exìnm1e. poca. no»n n¬n ncx¬vnn1e¬no
nncoxa n¬a»noc1 na no:nvxo1. xaxo m1o e cnoxena1o no pac1n1e¬-
nn1e xonoipaqnn.
5. A¬a1n1e :a oepoa xopa na ce ncnnc1a1 n nonio1na1 no nepnono1
noxeív nne oepon co m1o on ce n:oeina¬o :aianvnane na pac1n1e¬-
nno1 xa1epnìa¬.
6. Coopanno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ne on 1peoa¬o na noìne no
nnpex1en xon1ax1 co :exìa1a. Ho1peono e nennam na ce cooepe n na
ce 1pancnop1npa no cvnn n nnc1n vc¬onn.
7. Do 1exo1 na oepoa1a nnenen npvi pac1n1e¬en nnn xoì m1o pac1e
no oo¬ac1a na xoìa ce npmn coonpane1o ne cxee na ce xema co
coopanno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬.
11
8. Cn1e xon1eìnepn (canonn) xon ce xopnc1a1 no 1exo1 na oepoa1a
xopa na onna1 nnc1n n oe: :aianvnana on (pac1n1e¬en) xa1epnìa¬
xoì npen 1oa on¬ np»en no nnn. Koia xon1eìnepn1e ne ce xopnc1a1.
xopa na ce nvnaa1 no cvnn vc¬onn. ncnnc1enn on naxe1¬nnnn n
nenoc1annn :a i¬vnnn/i¬onapn n noxamnn »nno1nn.
9. Do c¬vnaì xoia coonpann1e xopnc1a1 npexn :a coonpane. 1oiam
npe1npnìa1ne1o e no¬»no na none¬n nonn npexn.
1O. Mopa na ce n:oeinvna xexannnxo om1e1vnane n naonnane na coopa-
nno1 cne» pac1n1e¬en xa1epnìa¬. m1o on pe:v¬1npa¬o co nenocaxvnana
npoxena no xna¬n1e1o1. Do npcxa co 1oa. xopa na ce nnnxana npexn1e na
ne ce npeno¬nvnaa1 nn1v nax na ce c1anaa1 enna na npvia.
11. Cne»o coopanno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ xopa m1o e xo»no
noop:o na ce noc1ann no ooìex1o1 :a npepaoo1xa co m1o on ce
cnpenn¬o nenocaxvnano1o :aipenane na pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬.
12. Coopanno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ xopa na ce :am1n1n on na-
xe1¬nnnn. i¬vnnn/i¬onapn. nncex1n n noxamnn »nno1nn. Cn1e
xepxn xon ce npe:exaa1 :a vnnm1vnane na naxe1¬nnnn1e xopa na
onna1 noxvxen1npann.
13. O1ponn1e n nec1nnnnn1e ne cxea1 na ce xopnc1a1 no vnnm-
1vnane1o na naxe1¬nnnn1e. Ynnm1vnane1o na naxe1¬nnnn1e xopa
na ce npmn xexannnxn. co :a1nopane na npa1a. noc1anvnane xpe»a
:a xvnn. ¬en1a co ¬enax n c¬.
14. Do c¬vnaì na coonpane na xopena n ¬vxonnnn. 8O° on
pac1n1e¬na1a nonv¬annìa 1peoa na ce oc1ann nenonpena.
15. Hpn coonpane na ¬nc1onn. 7O° on ¬nc1onn1e na pac1enne1o
1peoa na ce oc1ana1.
16. Hpn coonpane na nne1onn. 3O° on nne1onn1e na cexoe pac1enne
n 2O° on nne1onn1e na pac1n1e¬na1a nonv¬annìa 1peoa na ce oc1a-
na1 nenonpenn.
12
17. Axo ce coonpaa1 cexnna. 3O° on nnn 1peoa na ce oc1ana1 :a
pa:xno»vnane.
18. Hpn coonpane na n¬ononn. 2O° on nnn 1peoa na ce oc1ana1 :a
pa:xno»vnane.
19. ¹ono¬nn1e¬no xe c¬ena1 npenopaxn nonp:ann co peienepannìa-
1a na npvin1e ne¬onn na pac1ennìa1a.
2O. Do 1exo1 na oepoa1a cxea1 na ce xopnc1a1 caxo no:pacnn1e pac1ennìa.
21. Me1onn1e na oepoa1a xon ce :aopane1n nx¬vnvnaa1: vnnpane na
pac1ennìa1a co c1anonn. xnnene (ne¬onn on) pac1ennìa. cenene na
ipanxn co nn¬a.
I. Tpcxuan nn cn6upancxn
1. Hpnxapnno1 1pe1xan n¬xvnvna xnene. cenene npen cvmene n
cvmene. Cé xopa na onne no cx¬an co nannona¬nn1e :axonn n pe-
iv¬a1nnn.
2. Hpn npnc1ninvnane1o no ooìex1o1 :a npepaoo1xa. coopanno1 pac1n1e-
¬en xa1epnìa¬ xopa op:o na ce nc1onapn n o1naxvna. Hpen npnxapnno1
1pe1xan xa1epnìa¬o1 ne 1peoa na onne n:¬o»en na nnpex1nn connenn
:pann. ocnen axo :a 1oa ne noc1on onpannana no1peoa. Cnponno1 pac1n1e-
¬en xa1epnìa¬ xopa na onne :am1n1en on n¬aia n¬n no»n.
3. Do c¬vnaì na cvmene na o1nopen npoc1op. pac1n1e¬na1a cnpo-
nnna xopa na ce pacnopenn no 1enox c¬oì. Paxxn1e :a cvmene xopa
na ce noc1ana1 na nono¬na onna¬enenoc1 on :exìa1a. :a na ce ocniv-
pa nnpxv¬annìa na no:nvxo1.
4. Tpeoa na ce n:oeinvna cvmene na :exìa n¬n cvmene npn xoe m1o
xa1epnìa¬o1 e n:¬o»en na nnpex1nn connenn :pann. ocnen axo 1oa
onpannano ce oapa. Mopa na ce n¬o»a1 io¬exn nanopn na ce
noc1nine noennaneno cvmene na cne»no1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ :a
na ce oneno:xo»n co:nanane na xvn¬n n¬n iaonnxn.
13
5. Ocnen xoia pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬ ce cvmn na o1nopen npoc-
1op. vc¬onn1e na cvmene xaxo m1o ce 1exnepa1vpa1a. npexe-
1paene1o n c¬nnno xopa na ce onpena1 :exaìxn io no npennnn ne¬o1
on pac1enne1o xoì e coopan - xopen. ¬nc1 n¬n xepoa. Do c¬vnan1e
xoia noceona1a npnpona na pac1n1e¬nn1e coc1oìxn oapa noceoen
1pe1xan (:apann cnon1e xapax1epnc1nnnn ax1nnnn coc1oìxn. xaxo
m1o ce ecennnìa¬nn1e xac¬a). neonxonno e na ce onp»vna onpenena
1exnepa1vpa na cvmene.
6. H:nopo1 na 1on¬nna npn cvmene1o no cvmnnnn1e no1peono e na
ce oipannnn na ov1an. nponan n¬n npnponen iac.
7. Heonxonno e na ce npei¬ena pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬ :a na ce
e¬nxnnnpaa1 nenocaxvnann1e xa1epnn n¬n 1vín 1e¬a.
8. Tpeoa na onna1 noc1annn noopo o:nanenn xopnn :a o1nanonn.
npa:ne1n oapex ennam nnenno n penonno nnc1enn.
9. Cn1e nanenenn onne¬nn noc1anxn xopa na onna1 ne1a¬no noxv-
xen1npann.
H. Hakynanc
1. 3a na ce :am1n1n npon:nono1 n na ce naxa¬n pn:nxo1 on nanan na
naxe1¬nnnn ce cone1vna naxvnane1o na ce n:npmn m1o e xo»no
noop:o.
2. Hpon:nonn1e 1peoa na onna1 cnaxvnann no nnc1n n cvnn. no naì-
nooap c¬vnaì nonn npexn. xecn n¬n xv1nn (cannann). Tpeoa na ce
n:oeinvna n¬ac1nnna axoa¬a»a.
3. !1nxe1a1a xopa na onne ìacna. 1paìno :a¬enena n nanpanena on
neo1ponnn xa1epnìa¬n.
4. Hnqopxannn1e na e1nxe1a1a xopa na onna1 no coi¬acnoc1 co
peinona¬nn1e n/n¬n nannona¬nn1e peiv¬a1nnn :a e1nxe1npane.
14
5. Axoa¬a»a1a xoìa m1o xo»e non1opno na ce xopnc1n 1peoa na
onne noopo ncnnc1ena n no1no¬no ncvmena npen nono1o xopnc-
1ene. He cxee na ce no:no¬n non1opno1o xopnc1ene na npexn1e na
npec1anvna n:nop na :aianvnane.
6. Haxvnanno1 xa1epnìa¬ xopa na onne cx¬annpan na nnc1o n cvno
xec1o. oc¬oooneno on naxe1¬nnnn n nec1nnnnn. n nenoc1anno :a
noon1ox n noxamnn »nno1nn. Mopa na ce iapan1npa nexa xopnc-
1ene1o na xa1epnìa¬o1 :a naxvnane nexa na nonene no :aianvnane
na pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬. noceono no c¬vnaì na n¬axnec1n npexn.
I. Cknanupanc u xpancnnpx
1. Cnaxvnanno1 ncvmen pac1n1e¬en xa1epnìa¬ 1peoa na ce cx¬annpa
no cvnn. noopo npone1penn :ipann. no xon ce oipannnenn nnennn1e
napnìannn na 1exnepa1vpa1a n e ocnivpano noopo npone1pvnane.
2. Ooìex1n1e :a cx¬annpane n 1pancnop1 xopa na onna1 ncnnc1enn
on nec1nnnnn n npvin o1ponnn xa1epnìa¬n.
3. Do c¬vnan na 1pancnop1 no io¬exn xo¬nnnnn na»no e na ce ocn-
ivpaa1 cvnn vc¬onn. Ce cone1vna na ce xopnc1a1 nposnpnn (1panc-
napen1nn) xon1eìnepn n¬n npvin nposnpnn 1pancnop1nn cpenc1na
n¬n ooìex1n :a na ce naxa¬n pn:nxo1 on qopxnpane na xvn¬n
n/n¬n iaonnxn n¬n qepxen1annìa.
4. 4vxniannìa1a xopa na onne xoopnnnnpana no copaoo1xa co x¬n-
en1o1 n noxvxen1npana. 3a qvxniannìa na xaiannnn1e 1peoa na ce
xopnc1a1 caxo cvnc1annnn xon ce no:no¬enn co peinona¬nn1e
n/n¬n nannona¬nn1e peiv¬a1nnn.
E. Hnkyucnxauuja
1. Cn1e nponecn n nponenvpn xon m1o xo»a1 na n¬nìaa1 na xna-
¬n1e1o1 na npon:nono1 xopa na onna1 noxvxen1npann.
15
2. Onpenenn oxo¬noc1n no 1exo1 na nepnono1 na pac1 xon xo»a1 na
n¬nìaa1 na xexncxno1 coc1an na pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬. xaxo na
np. exc1pexnn npexencxn vc¬onn n¬n nanann na naxe1¬nnnn. xopa
na onna1 noxvxen1npann.
3. On x¬vnna na»noc1 e na ce noxvxen1npa 1nno1. xo¬nnnna1a n
na1vxo1 na oepoa1a.
4. Yno1peoa1a na cpenc1na :a qvxniannìa xopa na onne noxvxen1n-
pana. 3a opiancxa cep1nqnxannìa qvxniannìa1a ne e no:no¬ena.
5. Cexoì onne¬en nexop na cnaonvnane n npepaoo1xa na cnponn-
nn1e xopa na ce noxvxen1npa. nx¬vnvnaìxn ìa oo¬ac1a no xoìa ce
naoía »nnea¬nm1e1o (xaon1a1o1) na xoe ce npmn coonpane1o.
x¬nxa1a. nnno1 na :exìnm1e1o n npvin oxo¬noc1n xon xo»e na
n¬nìaa1 na xna¬n1e1o1.
6. !eoipaqcxa1a ¬oxannìa na oo¬ac1a na xoìa ce npmn coonpane1o
1peoa m1o e xo»no nonpenn:no na ce onnme (na ieoipaqcxa xap1a
co pa:xep 1 : 25.OOO). Cexoì coonpan 1peoa na onne no coc1oìoa na ìa
nnen1nqnxvna n neqnnnpa cnoìa1a oo¬ac1 na coonpane na xap1a1a.
7. Cexoìa map»a (onpenena xo¬nnnna na cnponnna xoìa ce oopaoo-
1vna no enna paoo1na onepannìa) :a cexoìa onne¬na oo¬ac1 xoìa e
onpenena 1peoa na onne nennocxnc¬eno n 1onno nnen1nqnxvnana
co cepncxn opoì (mnqpa na coonpano1. na1vx na coonpane1o. nxe
na npon:nono1 n xna¬n1e1o1 (opiancxo/xonnennnona¬no)).
8. map»n1e on pa:¬nnnn ieoipaqcxn oo¬ac1n e no:no¬eno na ce
xemaa1 caxo axo xo»e na ce iapan1npa nexa xemannna1a xe onne
xoxoiena. Taxnn1e nponecn 1peoa noopo na onna1 noxvxen1npann.
9. Hoxeív cexoì coonpan n xoxnannìa1a 1peoa na noc1on nncxen
noionop. Toì on 1peoa¬o na conp»n cnoionoa xoìa ce onnecvna na
nnpex1nnn1e nanenn no Yna1c1no1o 1/2OO2.
1O. Ho ncnopaxa1a na cexoìa map»a npe1npnìa1ne1o xoe io xvnvna
16
xa1epnìa¬o1 1peoa na coonpano1 na xv n:nane no1npna na xoìa
ìacno c1on nxe1o na npon:nono1. xo¬nnnna1a. xna¬n1e1o1. nxe1o
na coonpano1 n neiona1a mnqpa. Ho1peono e no1npnn1e na ce
nvnaa1 oapex nne ionnnn.
11. Haoanxa1a na cnponnnn1e e non¬o»na na penonnn penn:nn.
Pe:v¬1a1n1e on penn:nn1e 1peoa na onna1 noxvxen1npann no penn-
:opcxn n:nem1an. xon m1o e no1peono na ce nvnaa1 oapex nece1
ionnnn.
12. ¹oxvxen1annìa1a m1o 1peoa na ìa nonn npe1npnìa1ne1o xoe io
xvnvna pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬ nx¬vnvna xana (xap1a) na oo¬ac1a
na xoìa ce npmn coonpane (no pa:xep 1 : 25.OOO). noxvxen1n :a
naoanxa1a no oo¬nx na no1npna n ¬nc1n na naoanxn. nnennnx :a
npepaoo1xa1a. ¬nc1a na acop1nxano1 (opiancxn/xonnennnona¬en).
noxvxen1annìa :a npona»oa1a no oo¬nx na npn:nannna. 1.e
nnennnx :a npona»oa1a.
13. 3a onnoìvnane na npon:nonn1e co xonnennnona¬en/opiancxn
xna¬n1e1 - coonpann1e xopa na xopnc1a1 pa:¬nnnn 1nnonn na xon-
1eìnepn :a coonpane (na npnxep: :e¬ena e1nxe1a :a opiancxn
xna¬n1e1 - npnena e1nxe1a :a xonnennnona¬en xna¬n1e1).
14. Do 1exo1 na 1pe1xano1 no oepoa1a :a xonnennnona¬nn/opian-
cxn pac1n1e¬nn xa1epnìa¬n xopa na ce xopnc1a1 pa:¬nnnn. ìacno
nnen1nqnxvnann xec1a.
15. 3a cx¬annpane na opiancxno1/xonnennnona¬nno1 pac1n1e¬en
xa1epnìa¬ xopa na ce xopnc1a1 onnoenn npoc1opnn.
16. 3a xvnvnane. npepaoo1xa n npona»oa na xonnennnona¬nn-
1e/opiancxn1e npon:nonn xopa na ce xopnc1n pa:¬nnna noxv-
xen1annìa. Do c¬vnaì na opiancxn xna¬n1e1n :oopo1 "opiancxo"
xopa na onne cnoxena1 no cn1e npn:nannnn n nnennnnn.
17
18
MOHOIPAmHH HA ñEKOBHTH H
APOMATHHHH PACTEHHJA
19
20
Lnxanuukn uuc Abies alba Mill.
ñnkannu uuuna Ena, n6uuna cna
Onuc na pacxcnucxn
!¬a1a npnnaía na qaxn¬nìa1a na
e¬xn1e. Abiaceae (Pinaceae). Pac1e-
nne1o e npno co npocenna nnco-
nnna on 4O m n nnìaxe1ap npexv 2
m. Kopenonno1 cnc1ex e coc1anen
on cn¬en c1pannnen xopen n xpa-
1ox i¬anen xopen xoì nponnpa
n¬aooxo no :exìa1a. Kopa1a na no-
x¬ann1e npna e cnnxac1a n xa:na.
nonexa xaì noc1apn1e npna c1anvna
1exna. co nano¬»nn n nanpennn
nvxna1nnn.
Kpomna1a n e xonvcna n¬n nn¬nn-
npnnna. a no c1apoc1a npno1 c1anv-
na paxen (xopn:on1a¬en).
Hi¬nnxn1e ce n¬ocna1n n na npenna1a c1pana ce 1exno :e¬enn n
cìaìnn. a na :anna1a c1pana ce nocne1¬n co nne napa¬e¬nn oe¬n
¬nnnn. ¹o¬in ce no 3 cm. a mnpoxn no 3 mm n naìnec1o ce nepec1o
pacnopenenn. na npno1 ce :amn¬enn. a na ocnona1a ce no1ecnn.
:anpmvnaìxn co ona¬en xpaì npexv xoì ce nonp:ann :a ipanxa1a.
Oc1anvnaa1 na ipanxn1e no 8 ionnnn. a nonexoiam nvpn n nono¬io.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Abies alba pac1e no xemonn1n mvxn. naìnec1o co ovxa1a. cxpexa1a
n oe¬no1 oop. Pac1e na n¬aooxn. xpan¬nnn n xvxvcnn nonnn (noceo-
no na xaxenec1n 1epenn n naponnnnxn o¬oxonn). Hoceono n onio-
napa nncoxa n¬a»noc1 na no:nvxo1 co vxepena 1exnepa1vpa. Do
opncxo-n¬annncxn1e npene¬n ipann xemonn1n :aennnnn (mvxn).
21
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nvnxn (Abies turones)
- xopa (Abies cortex)
- ni¬nnxn (Abies mugonis)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Hvnxn1e ce coonpaa1 no anpn¬.
Kopa1a n ni¬nnxn1e xo»a1 na ce coonpaa1 no 1exo1 na ne¬a1a io-
nnna.
Anax :a 6cp6a
Coonpane1o nexoiam io npme¬e ¬nna xon ce xanvna¬e no c1eo¬a-
1a. oe: nnxaxnn noxaia¬a (xo»e na ce xopnc1a1 nonnn»nn cxa¬n).
¹enec ce xopnc1a1:
- oc1pn n¬e1a n¬n no»nnn :a xac1pene na pac1n1e¬nn1e ipanxn
- cxa¬n n npvi npnoop
Hc c nn:nnncnn na ce xopnc1a1 cnnnnpn n onpexa :a xanvnane co
oc1pn mn¬nn xon n¬aooxo nan¬eivnaa1 nn: xopa1a on c1eo¬o1o n
io om1e1vnaa1 npno1o! Tpeoa na ce nonn io¬exa ipn»a na ne ce
om1e1n npno1o na on¬o xaxon nannn!
Mcxnn na cn6upanc
Abies alba e nncoxo n e¬ac1nnno npno (¬ecno ce nn1xa) n nopann 1oa
coonpane1o na nvnxn on npno1 na pac1enne1o e xnoiv 1emxo.
Hvnxn1e ce coonpaa1 nonexa cevm1e ce no ¬vmnec1a1a oonnnxa.
¹o:no¬eno e xopnc1ene na nonnn»nn cxa¬n n npvin noxaia¬a xon
(na nnxaxon nannn) ne io om1e1vnaa1 c1eo¬o1o! ¹pvia xo»noc1 e
na ce paoo1n :aenno co xnnnc1epc1no1o :a mvxapc1no n na ce ncxo-
pnc1a1 cne»o o1cenenn1e npna.
Hvnxn1e xo»e na ce coonpaa1 on npna1a. no n on :exìa1a. co paxa
n¬n co c1an. 3a onaa ne¬ nonexoiam ce vno1peovnaa1 n opann
(:exìone¬cxn xamnnn) :aenno co 1pax1opcxn mxvxa¬xn n¬n
xo1opn :a coonpane na cexnna.
Hi¬nnxn1e ce coonpaa1 on npnonn1e na ipanxn1e.
Kopa1a ce coonpa co paxa CAMO n !¹HHCTD!HO on nexe
npecenenn npna. Taa nennam xo»e na ce ncxopnc1n :a nec1n¬annìa.
22
Tpcxuan nn cn6upancxn
Hvnxn1e ce cvma1 no :a1nopenn n noopo npone1penn npoc1opnn.
Mopa na ce nonn cxe1xa na ce convnaa1 i¬annn1e coc1oìxn na nvn-
xn1e n m1o e xo»no noxa¬xv na n:ivoa1 na xna¬n1e1.
3a ni¬nnxn1e e npenopan¬nno na ce npepaoo1a1 (nec1n¬npaa1)
nennam. no coonpane1o. Do nponeco1 na cvmene io ivoa1 nn1a-
xnno1 C.
Ce npenopanvna na ce n:npmn nec1n¬annìa na xopa1a nennam no
coonpane1o.
23
Hn:nnncnn c cn6upanc caun na 30° nn nucnuxc nynku na cnnn
npnn.
Lnxanuukn uuc Achillea millefolium L.
ñnkannu uuuna Ajnyuka xpcna, cxnnucnuk
Onuc na pacxcnucxn
Achillea millefolium npnnaía na
qaxn¬nìa1a na i¬anonne1nn pac-
1ennìa Asteraceae (Compositae).
Hpe1c1anvna ovìno. nonexeio-
nnmno. 1penec1o pac1enne nnco-
xo no 8O cm. co no¬:enxn pa:-
ipane1 pn:ox.
Kopenonno1 cnc1ex e no¬:enxn n
cn¬no pa:nnen. npn:exno e onp-
nene1.
C1eo¬o1o e ennoc1anno. no iop-
nno1 ne¬ pa:ipane1o. noxpneno
co pe1xn. no¬nec1n n¬axna n¬n
cxopo io¬o. no ooìa nec1o cxeío-
npneno.
¹nc1onn1e ce n:no¬»eno e¬nn-
1nnnn. nan:xennnno ce pacnopenenn na c1eo¬o1o. nnoìno n¬n 1poì-
no nepec1o ne¬enn. Hxaa1 nn1en:nnna :e¬ena ooìa. Do no¬nno1 ne¬
na c1eo¬o1o ¬nc1onn1e nxaa1 npmxn. a no iopnno1 ne¬ ce ¬anne-
1onnnnn. cenenxn n nnoìno nepec1n.
Hne1onn1e ce coopann no i¬annnec1n conne1nìa co npennnx on 3 no
5 mm, xon ce :npv»enn no pa:ipane1n xn1xn (c¬o»enn conne1nìa).
Haìnec1o ce oe¬n no ooìa.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Achillea millefolium pac1e na ¬nnann1e n nope1xo no mvxn n xaxe-
nec1n npene¬n. Pac1enne1o caxa cvna n¬n vxepeno n¬a»na nonna co
naponnnnxa npnpona. 3a opiancxo npon:nonc1no ne 1peoa na ce
coonpa on nacnm1a1a n no o¬n:nna na :exìone¬cxn oopaoo1¬nnn
nonpmnnn (nnnn).
24
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nan:exen ne¬ on pac1enne1o; c1eo¬o co ¬nc1onn n nne1onn (xepoa)
(Millefolii herba)
- nne1 (Millefolii flos)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Han:exnn1e ne¬onn ce coonpaa1 on
ìvnn no cen1exnpn.
Hne1o1 ce oepe no ce:ona1a na nne-
1ane (ìvnn. ìv¬n n anivc1).
Anax :a 6cp6a
Ho»enn n¬n no»nnn. xonon.
Mcxnn na cn6upanc
Hpn coonpane na xepoa1a ce o1ce-
xvna nan:exnno1 ne¬ on pac1enne1o
co nne1onn n ¬nc1onn no 25 cm no
no¬»nna.
Hpn coonpane na nne1o1 ce o1cexv-
naa1 caxo conne1nìa1a no 1O cm no
no¬»nna. Coopann1e pac1ennìa ce np:vnaa1 no cnonnnna.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Axo ce no npamane xa¬n xo¬nnnnn coopan xa1epnìa¬. xo»e na ce
cvmn na npnponen nannn no cenxa. na :am1n1enn n nponennn xec1a
(ne1ep). Hoio¬exn xo¬nnnnn 1peoa na ce cvma1 no cvmnnnn na
1exnepa1vpa no 4O°C. Hoc¬e cvmene1o ce naxvnaa1 no xap1nenn
n¬n ìv1enn npexn cé no vno1peoa1a.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 4-5 kg cnpona xaca ce noonna oxo¬v 1 kg cvna onoxaca.
25
30° nn uncxnnuxc na ccknc pacxcnuc u 20° nn pacxcnujaxa na
cncn xa6uxyc xpc6a na cc ncxanax ncnnnpcnu! Hc c nn:nnncnn
nxknpnynanc na pacxcnujaxa nn :cujaxa!
Lnxanuukn uuc Agropyrum repens L.
ñnkannu uuuna Hupcnuna, nnn:ccx nup, nupcj
Onuc na pacxcnucxn
Hnpennna1a npnnaía na qaxn-
¬nìa1a na 1penn1e Poaceae
(Gramineae). Hpec1anvna 1paì-
no 1penec1o pac1enne nncoxo
6O-12O cm. Ha c1eo¬o1o ce nao-
íaa1 no¬in. 1enxn. 1ecnn n
ipvon ¬nc1onn.
Hne1onn1e. oonnno 7-8 ce co-
opann no 1enxn n ivc1n x¬aco-
nn co no¬»nna no 1O cm. Hne1a
no 1exo1 na ¬e1o1o.
Hnpennna1a nxa no¬:enxn
xopen. Pn:oxn1e ce noopo pa:-
nnenn n ce no oo¬nx na no¬-
:enxn non:exnn c1o¬onn on
xon ce pa:nnnaa1 c1epn¬nn n
qep1n¬nn n:nanonn. Hxaa1
»o¬1o-oe¬a ooìa co neoe¬nna
on 2-3 mm. C1eo¬enne1o noxe-
ív xo¬enna1a (nn1epnonnn1e)
e mvn¬nno. Pac1enne1o ce
pa:xno»vna co pn:oxn1e.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e no nnnn n na n¬a»nn ¬nnann. 3a opiancxo npon:nonc1no ne
ce coonpaa1 pac1ennìa1a on nnnn1e!
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- pn:ox (Graminis rhizoma)
26
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Pn:oxn1e 1peoa na ce coonpaa1 no xap1.
Haìnoopo npexe :a coonpane e ox1ox-
npn xoia npexe1o e cvno.
Anax :a 6cp6a
Mo1nxa. ¬ona1a n paxannnn.
Mcxnn na cn6upanc
Pn:oxn1e ce nana1 on :exìa1a co xo1nxa
n¬n ¬ona1a.
Tpcxuan nn cn6upancxn
3exìa1a ce o1c1panvna on pn:oxn1e. ce xnìa1 co ¬anna nona. ce
o1c1panvnaa1 cn1nn1e »n¬nnxn n ce cvma1 na conne n¬n no
cvmnnna. Kna¬n1e1no ncvmenno1 pn:ox e 1enox. e¬ac1nnen. no
ooìa »o¬1o-oe¬ co oe¬n nano¬»nn ¬nnnn. Hcvmenno1 xa1epnìa¬ ce
naxvna no xap1nenn npexn n¬n xap1oncxn xv1nn.
27
Hn:nnncnn c na cc cn6cpax caun 20° nn pu:nuuxc na pacxuxcn-
naxa nnnynauuja na cncn xa6uxyc.
Lnxanuukn uuc Allium ursinum L.
ñnkannu uuuna Mcukun nyk
Onuc na pacxcnucxn
Allium ursinum npnnaía na qaxn¬nìa-
1a Liliaceae. Hpe1c1anvna 1penec1o.
nonexeionnmno pac1enne co non-
:exnn e¬nnconnnnn ¬vxonnnn oxo¬v
2 - 4 (-6) cm no¬in. oe¬n n¬n »o¬1e-
nnxann na npecex.
Han:exno1o c1eo¬o io connnvnaa1
npn:exnn1e ¬nc1onn xon n:¬eivnaa1
nenocpenno on :exìa1a (on ¬vxo-
nnnn1e) n nne1no ncnpaneno c1eo¬o
xoe noc1ninvna no¬»nna no 3O cm.
Hne1no1o c1eo¬o e 1pnai¬ec1o n¬n
oxpvi¬o n nocn m1n1onnnno conne-
1ne co oe¬n sne:nec1n nne1onn. Co-
nne1ne1o npen nne1ane1o e oonn1-
xano co oe¬v:¬ana oonnnxa n e co-
c1aneno on nexo¬xv oe¬n nne1onn
xapax1epnc1nnnn :a ¬vxonn1e.
Haìnec1o ce pa:nnnaa1 no 2 (pe1xo 1
n¬n 3) ¬nc1onn xon ce paxnn. e¬nn-
1nnno-¬anne1onnnnn. :amn¬enn.
1enxn. cìaìno :e¬enn. npn ocnona1a
noc1eneno ce c1ecnvnaa1 npexnnvnaìxn no 5-2O mm no¬ia ¬ncna
npmxa. ¹nc1onn1e ce no 25 cm no¬in n 3-5 cm mnpoxn.
H¬ono1 e nvmxa xoìa conp»n nexo¬xv cnno-npnn cexnna xon ce
paceìvnaa1 co noxom na xpanxn1e (xnpxexoxopnìa).
Hne1a no anpn¬ n no xaì.
Pac1enne1o xnpnca na ¬vx n ne¬o1o xo»e na ce xopnc1n no
ncxpana1a xaxo :annn.
28
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Haìnoopo ce pa:nnna na mvxcxn »nnea¬nm1a no ovxonn n¬n ovxo-
no-ni¬o¬ncnn mvxn. Ha paxnn n no¬nncxn xec1a co:nana ivc1n
nonv¬annn. Haìxnoiv xv onionapa xvxvcno. pac1pecn1o. oa:no.
nev1pa¬no no vxepeno xnce¬o :exìnm1e n xec1a xane nono¬io ce
:anp»vna cneio1.
Mo»e na ce naìne na necox¬nnn. xaxenec1n n¬n c¬aoo i¬nnec1n
non¬oin.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- ¬nc1onn (Allium ursini folium)
- ¬vxonnnn (Allium ursini bulbus)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Ce coonpa no 1exo1 na neie1annonno1 nepnon (on anpn¬ no
ox1oxnpn).
M¬ann1e ¬nc1onn ce coonpaa1 no anpn¬ n xaì. npen ce:ona1a na
nne1ane. ¹vxonnnn1e ce oepa1 npen npo¬nc1vnane1o (anpn¬) n¬n
npn xpaìo1 na neie1annona1a nepnona. xoia ¬nc1onn1e xe onena1
(ox1oxnpn). na xec1a1a na xon e v1npneno npncvc1no na nonv¬ann-
n1e na xenxnnno1 ¬vx.
Anax :a 6cp6a
Ho»enn. no»nnn. amonn n xo1nxn.
Mcxnn na cn6upanc
¹nc1onn1e ce cena1 na nnno na ¬ncna1a npmxa n ce cxec1vnaa1 no
coonne1na axoa¬a»a (xomnnnn. npexn n c¬.). ¹vxonnnn1e ce nana1
co amon n¬n xo1nxa. no1oa ce nnc1a1 on :exìa n ce cxec1vnaa1 no
coonne1na axoa¬a»a.
Hpn coonpane1o 1peoa na ce onne nnnxa1e¬en na ne ce :aucnu
xenxnnno1 ¬vx co xoxnna1a co¬:a (Convalaria majalis). xpa:oneno1
(Colchicum autumnale). :xnnno1o ipo:ìe (Arum maculatum).
nexepnxa1a (Veratrum spp.) n¬n xvxvpexo1 (Helleborus odorus) xon
ce o1ponnn. Mnpnco1 na ¬vx e cnivpen :nax xoì ne no:no¬vna enen-
1va¬na :axena.
29
Tpcxuan nn cn6upancxn
¹nc1onn1e ce cvma1 na :am1n1eno. :acene1o n nponenno xec1o.
Hoio¬exn xo¬nnnnn ce cvma1 no cvmnnnn na 1exnepa1vpa on 4O°C.
¹vxonnnn1e ce cvma1 nc1o xaxo ¬vxo1. na conne n¬n no cvmnnnn.
Cnaxvnaì in ncvmenn1e pac1ennìa no coonne1na axoa¬a»a.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no xap1nenn npexn (co
n¬n oe: nepiaxen1) co noennanena 1e»nna. Ce nvnaa1 no cvnn.
nnc1n n npone1penn npoc1opnn
oe: xnpnc. :am1n1enn on nn-
pex1na connena cne1¬nna. n¬a-
ia. nennc1o1nn. nncex1n n i¬o-
napn. onne¬enn on o1ponnn n
cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpn nvnane1o 1peoa na ce nxa
n npennnn nexa pac1enne1o e
cn¬no xnipocxonno.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 5 kg cne»n ¬nc1onn ce
noonna 1 kg cvna npoia.
30
Hpanunaxa ncnax ncka 80° nn nyknnuuuxc u 30° nn pacxcnuja-
xa na cnna nnnynauuja xpc6a na ncxanax ncnnnpcnu, unu na cc
ncxanax najuanky 1/4 nn nn6pn pa:nucnuxc pacxcnuja :a na cc
ncurypa nnpuannnxn ccucnn u ncrcxaxunnn pa:unnwynanc na
nnnynauujaxa!
Lnxanuukn uuc Althaea officinalis L.
ñnkannu uuuna Lcn cnc:
Onuc na pacxcnucxn
Le¬no1 c¬e: npnnaía na qaxn¬nìa1a
na c¬e:onn1e (Malvaceae). Hpe1-
c1anvna nonexeionnmno pac1enne co
ìax n xecec1 pa:ipane1 xopen co
oe¬a ooìa. On xopeno1 n:onnaa1
:e¬enn 1pxa¬e:nn ¬nc1onn. a no1oa
n c1eo¬o xoe xo»e na noc1nine
nncnna on 2 m. ¹nc1onn1e ce neoe¬n.
naopann n n¬axnec1n.
On na:vnn1e na ¬nc1onn1e ce pa:nn-
naa1 oe¬n n¬n po:enxac1n nne1onn
co nne1na npmxa. Hepnono1 na nne-
1ane e on anpn¬ no ox1oxnpn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na
cn6upanc
Haìnoopo pac1e na n¬a»nn »nne-
a¬nm1a xaxo m1o ce x¬axn (non¬a-
nenn ¬nnann). pennn oc1ponn. xonvp¬nnn xec1a n c¬nnno.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- xopen (Althaeae radix)
- nne1 (Althaeae flos)
- ¬nc1 (Althaeae folium)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Hne1onn1e ce coonpaa1 no nepnono1 na nne1ane. 1.e on anpn¬ no
ox1oxnpn. ¹nc1onn1e ce coonpaa1 no ecen (on no¬onnna1a na
anivc1 no cen1exnpn). Kopeno1 ce nann no ecen (ox1oxnpn) n¬n no
npo¬e1 (xap1). xoia e :anpmen nepnono1 na nne1ane. Kopeno1 ce
coonpa on pac1ennìa c1apn 1-2 ionnnn.
31
Anax :a 6cp6a
Ho»nnn. paxannnn n ¬ona1a.
Mcxnn na cn6upanc
¹nc1onn1e na oe¬no1 c¬e: ce oepa1 nna no 1pn na1n ionnmno cexo-
iam pano nav1po xoia npexe1o e cvno. Coopann1e pac1ennìa ce
c1anaa1 no ìv1enn npexn n ce 1pancnop1npaa1 no xec1o1o na
cvmene.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Cne»n1e pac1n1e¬nn xa1epnìa¬n ce cvma1 no 1exnn n cvnn npoc-
1opnn. Kopeno1 e no1peono na ce ncnnc1n on npnenec1a1a i¬ana n
nennc1o1nìa1a n na ce n:xne co ¬anna nona. Toì 1peoa na ce n:¬vnn
n nano¬»no na ce npecene na nexo¬xv ne¬onn. Ho1oa xopeno1 e
nonio1nen :a cvmene. xoe ce npmn na 1exnepa1vpa on 5O-6O°C.
Kopeno1 xopa xnoiv op:o na ce ncvmn :a na ce cnpenn noìana na
iaonnxn!
32
80° nn knpcnuxc, 30° nn uncxnnuxc u 70° nn nucxnnuxc unpa
na ncxanax ncnnnpcnu! 20° nn nnnynauujaxa na cnnn
wuncanumxc unpa na ncxanc ucnncnn ncnnnpcna!
Lnxanuukn uuc Angelica sylvestris (L.)
ñnkannu uuuna Anrcnuka
3a6cncmka: Yna1c1na1a :a coonpane na anie¬nxa1a xo»a1 na ce
npnxena1 n npn coonpane na Angelica pancici Vand. Onoì nnn e en-
nexn1 na La¬xancxno1 Ho¬voc1pon n ne on 1peoa¬o na ce coonpa.
Onuc na pacxcnucxn
Anie¬nxa npnnaía na qaxn¬nìa-
1a Apiaceae (Umbeliferae). Hpe1-
c1anvna nnoionnmno no none-
xeionnmno 1penec1o pac1enne.
co npe1enonnnno 1.5-3.5 cm nep-
1nxa¬en n¬n xoc 1exno xaqean
xopen. ¹nc1onn1e ce nnoìno nep-
ec1n none¬enn co io¬exn :a¬nc-
1onn. Onne¬nn1e ¬ncnn n¬onn
ce ìaìnennnnn n nepaxnoxepno
oc1po na:aoenn 3-7 cm no¬in n
3-4 cm mnpoxn.
Conne1ne1o e 1onnec1 c¬o»en
m1n1 co 2O-5O npoc1n m1n1onn
cexoì co no 3O-6O nne1onn. Hne-
1onn1e ce no 2 mm no nnìaxe1ap
n na no 5 mm no¬in npmxn. De-
nennn1e ¬nnnnna ce o¬eno po:e-
nn n x¬nnonnnno cnp1enn xon
nanna1pe.
H¬ononn1e ce mnpoxo e¬nnconnnnn. cn¬no cn¬ecna1n n io¬n. Koia
n¬ono1 xe ce none¬n na nna ne¬a ce noonnaa1 nne no¬vn¬onnnna
xon nxaa1 xpn¬ec1o c1pannnnn peopa.
Pac1enne1o nne1a on ìv¬n n anivc1.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e no n¬a»nn :acennenn xec1a. no mvxn noxpaì pexn n xpaì
no1onn no 1.OOO m nanxopcxa nnconnna.
33
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- xopen (Angelicae radix)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na xopeno1 ce onnnna no 1exo1 na ecen1a (cen1exnpn
-ox1oxnpn) noc¬e co:penane na n¬ononn1e n onenvnane na nan:ex-
nn1e ne¬onn. n¬n no 1exo1 na npo¬e11a (anpn¬ - xaì) xoia ce pa:nn-
naa1 npnn1e ¬nc1onn.
Anax :a 6cp6a
¹ona1a. amon n xomnnnn.
Mcxnn na cn6upanc
Kopenn1e na noopo pa:nnenn 2-3 ionnmnn pac1ennìa ce no1xonv-
naa1 co npana ¬ona1a n¬n amon. a no1oa oxo¬v pac1enne1o noopo ce
pacxonvna :a na xo»e xopenn1e ne¬ocno na ce n:nana1. Haìnoionno
npexe :a nanene na xopenn1e e noc¬e no»n. Coopann1e xopenn ce
nnc1a1 on :exìa1a n on pacnnann1e ne¬onn. a no1oa ce o1cexvna
nan:exnno1 ne¬. Ce c1anaa1 no xomnnnn.
Ce coonpaa1 caxo noc1apn1e xopenn! Ho nanene1o na xopenn1e on
:exìa. nanpanena1a nvnxa 1peoa na ce ncno¬nn co :exìa!
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopann1e xopenn ce n:xnnaa1 non x¬a: on nona. He 1peoa na ce
oc1ana1 nono¬io npexe non nona :a na ne :anonne n:n¬exvnane na
onoax1nnnn1e xa1epnn. O1xoia xe ce ncnena1 ce cena1 na napnnna
no 1O cm n npn 1oa ce o1c1panvnaa1 pacnnann1e ne¬onn. Honeoe-
¬n1e xopenn ce nena1 nano¬»no na 2 n¬n 4 ne¬a. no :anncnoc1 on
nnnna1a neoe¬nna. :a na ce :aop:a nnnno1o cvmene. Cvmene1o
34
3annnwuxcnnn c npu 6cpcncxn na cc ncxanu 1/3 nn nn6pn
pa:nucnuxc pacxcnuja, :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc
na nunnx u nn:n6nnnynanc na nanranumxcxn. Cncnnnxn cn6u-
panc na ucxnxn nanranumxc c nn:nnncnn najpann nncnc 2 rnnu-
nu. Hc c nn:nnncnn na cc cn6upa nn n6nacxu kanc mxn pcxkn cc
cpcúana.
xo»e na :anonne co n:¬o»vnane na xopenn1e nexo¬xv naconn na
conne. a no1oa ce noc1anvnaa1 no enen c¬oì. na paxxn n¬n c1a¬a»n.
no cn¬no npone1penn npoc1opnn n¬n na o1nopeno. Hpn cvmene1o
na o1nopeno ne cxee na in qa1n no»n n¬n poca. Kopenn1e ce
ncvmenn xoia npn cnn1xvnane ce xpma1. Cvnn1e xopenn ce coon-
paa1 na xvnonn no cvnn npoc1opnn no xon oc1anvnaa1 3-5 nena :a
noennanvnane na n¬aia1a. 3a 1oa npexe ce npenp1vnaa1 nnnxa1e¬-
no 2-3 na1n co nn¬a n npn 1oa ce o1c1panvnaa1 npoxene1n1e xopenn
npn cvmene n 1enxn1e xopennnna. Mo»e na ce cvma1 n no
cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne nonncoxa on 35-4O°C.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no xap1nenn npexn co
xaca on 4O kg. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn
oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia.
nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1ponnn n neapo-
xa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 6 kg cne»n xopenn ce noonna 1 kg cvna npoia.
35
Lnxanuukn uuc Arctostaphylos uva ursi L.
ñnkannu uuuna Mcukunn rpn:jc, ucukunu ymu
Onuc na pacxcnucxn
Menxnno1o ipo:ìe npnnaía na qa-
xn¬nìa1a Ericaceae. Hpe1c1anvna
:nx:e¬ena. nonexeionnmna no¬ei-
na1a ipxvmxa. nncoxa no 1 m.
¹nc1onn1e ce 1exno :e¬enn co
oxpvi¬o-e¬nn1nnen (¬ona1ec1) oo-
¬nx. Ha onannna1a na ¬nc1onn1e
¬ncna1a nepna1vpa e ncnaxna1a. a
na ¬nne1o e nn¬aona1a.
Hne1onn1e ce oe¬o-po:enn n nnca1
na npno1 on ipanxn1e no xa¬n
ipo:nonn. H¬ono1 e nn1en:nnno
npnena n cìaìna ooonnec1a xoc1e¬-
xa co nnìaxe1ap oxo¬v 8 mm. Do
ooonnxa1a nxa 5-7 xocxn xon conp-
»a1 no enno cexe. Pac1enne1o nne-
1a no xaì. a n¬ononn nana no nepnono1 on ìv¬n no ox1oxnpn.
Heonxonno e na ce nnnxana ¬nc1onn1e on ona pac1enne na ne ce
:axena1 co ¬nc1onn1e na c¬nnnn1e pac1ennìa. xaxo m1o ce:
- ooponnnxa (Vaccinium myrtillus)
- npnena ooponnnxa (Vaccinium vitis idea)
- xnce¬ 1pn (Berberis vulgaris)
¹nc1onn1e na xnce¬no1 1pn :a pa:¬nxa on ¬nc1onn1e na xenxnno-
1o ipo:ìe nxaa1 napa¬e¬na nepna1vpa!
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Ona pac1enne pac1e no ni¬o¬ncnn mvxn. onxpv»eno co npvin
ipxvmxn. na connena n npe1e»no naponnnnxa non¬oia.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- ¬nc1onn (Uvae ursi folium)
36
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na ¬nc1onn1e ce onnnna na xpa-
ìo1 na npo¬e11a (ìvnn n ìv¬n).
Anax :a 6cp6a
Ho»enn n¬n no»nnn n xomnnnn.
Mcxnn na cn6upanc
Me1ono1 na coonpane ce coc1on no o1cexv-
nane na no¬eina1n1e ipanxn. 3aopane1o e na
ce o1xopnvna ne¬o1o pac1enne on :exìa1a n
na ce o1xnnvnaa1 ipanxn1e!
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopann1e ¬nc1onn ce cvma1 na nponennn xec1a non cenxa. Koia ce
ncvmenn. neonxonno e ipanxn1e na ce npo1peca1 n na ce cooepa1
cvnn1e ¬nc1onn xon o1nanna¬e on nnn. Ho cvmene1o ¬nc1onn1e ce
xnoiv xpm¬nnn n neonxonno e nnnxa1e¬no na ce xannnv¬npa co
nnn. Kna¬n1e1o1 na ¬nc1onn1e nexa na onne :anono¬vnanxn
noxo¬xv 1ne ce cpona1 (cxpma1) n¬n ìa n:ivoa1 :e¬ena1a ooìa. Ho
cvmene1o ¬nc1onn1e ce naxvnaa1 no xap1nenn npexn n¬n xv1nn.
37
Caun 30° nn nucxnnuxc na ccknc pacxcnuc cucc na cc cn6cpax!
20° nn nnnynauujaxa na nnpcncna n6nacx xpc6a na ncxanc ucnnc-
nn ncnnnpcna!
Lnxanuukn uuc Berberis vulgaris L.
ñnkannu uuuna Kuccn xpn
Onuc na pacxcnucxn
Berberis vulgaris npnnaía no qaxn¬n-
ìa1a Berberidaceae. Hpe1c1anvna
1pnonn1 ipx nncox oxo¬v 2 m.
H:nanonn1e ce cnn1xann. na npecex
ce co »o¬1a ooìa n nxaa1 xa:na
cnno-:e¬ena xopa.
¹nc1onn1e ce cnno-:e¬enn. ìaìnec1n
no oo¬nx. nnpc1n n xpvnnn. Ho
paoo1 ce cn1no na:aoenn. n¬axnec1n
n xpe»ec1n no nonpmnna1a co
no¬»nna on 3-6 cm. ¹nc1onn1e ce
noc1anenn npm¬enec1o. a nexon ce
npe1nopenn no 1pnonn. Hne1onn1e
ce cn1nn n »o¬1n. noc1anenn no
ipo:nec1n nncenxn conne1nìa co
nenpnìa1en xnpnc.
H¬ononn1e ce n:no¬»enn npneno-
nop1oxa¬onn ooonnn co xnce¬xan
nxvc. no¬in oxo¬v 1 cm. co 2 no 3 cexnna. Tne nnca1 no ipo:nonn
nc1o xaxo n nne1onn1e.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e no connenn. cvnn n xaxenec1n pnnonn. xeív ipxvmxn n xeín
no paoonn1e na mvxn1e n ¬nnann1e. Ce cpexana on nn:nnn1e na cé
no 12OO m nanxopcxa nncnna. na n¬annnn1e.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- xopa (Berberidis cortex)
- xopen (Berberidis radix)
- :pe¬ n¬on (Berberidis fructus)
38
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
H¬ononn1e ce oepa1 xoia xe co:pea1. on xpaìo1 na ¬e1o1o no
npnn1e xpa:enn (cen1exnpn n ox1oxnpn).
Kopeno1 n xopa1a ce coonpaa1 on noexnpn no qenpvapn.
Anax :a 6cp6a
3a oepene na n¬ononn1e ce xopnc1a1 coonne1nn no»nnn n paxann-
nn nopann oc1pn1e 1pne. 3a oepene na xopeno1 n xopa1a ce
xopnc1n no». ¬ona1a n xa:xa.
Kuccnunx xpn c unnry nxpnnnn pacxcnuc. Hpu 6cpcnc, cymcnc u
uanunynupanc cn pacxcnucxn nc xpc6a na yuccxnynaax 6pcucnu
wcnu u ncua.
Mcxnn na cn6upanc
Ce coonpa no cvno n conneno npexe. H¬ononn1e ce coonpaa1 no
oo¬nx na ne¬n ipo:nonn xoia xe co:pea1 n xoia xe nonna1 na
o1naíaa1. Toiam ooonnxn1e ce noxa¬xv xnce¬n n conp»a1 nonexe
mexepn. Ce oepa1 co paxa n¬n co no»nnn n ce c1anaa1 no xomnnna.
Kopa1a ce o1c1panvna no ¬en1n n ce c1ana no xomnnna1a. Kopeno1
ce nnc1n on :exìa n npvin nennc1o1nn n ce c1ana no xomnnna1a.
39
Hpanunaxa ncnax ncka: 20° nn nnnnnnuxc unpa na ncxanax ncnn-
npcnu :a pcrcncpauuja na pacxcnucxn: npu cn6upanc na knpaxa
80° nn nnnynauujaxa unpa na ncxanc ncnnnpcna: npu nancncxn
na knpcnnx 89° nn pacxcnujaxa unpaax na ncxanax ncnnnpcnu,
unu na cc ncxanax najuanky nnnnnuna nn nn6pn pa:nucnuxc pac-
xcnuja :a na cc ncurypa npupnnnnxn ncrcxaxunnn u ccucnn pa:u-
nnwynanc na nunnx!
Ha nc cc cn6upaax knpcna nn unanu pacxcnuja, :axna mxn cc
napymyna npnuccnx na n6nnna. Cncnnnxn cn6upanc na ucxnxn
nanranumxc c nn:nnncnn najuanky nncnc 10 rnnunu nn :anucnncx
nn cxcncnnx na n6nnna na nnnynauujaxa. Hc xpc6a na cc cn6upaax
knpcna nn kuccn xpn nn n6nacxu kanc mxn nunnx c pcnnk u c
npcxcxancn cn nncnuncunu rpuymku!
Tpcxuan nn cn6upancxn
H¬ononn1e n xopa1a ce cvma1 na
nponenno xec1o. Ce cx¬annpaa1 no
1exnn n cvnn npoc1opnn no coonne1na
axoa¬a»a (xap1oncxn xv1nn n ìv1enn
npexn). Kopeno1 ce xne co ¬anna nona.
ce nnc1n on :exìa n »n¬nnxn. ce cvmn
na conne n¬n no cvmnnna. a no1oa ce
naxvna.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
xaca on 4O kg n¬n 1opon co noennanena 1e»nna. Dno¬» cpennna1a
na axoa¬a»a1a ce ooe¬e»vna 1paen npnen pao. 3 cm no mnpnna. xoì
noxa»vna nexa pac1enne1o e o1ponno. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n
npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena
cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne-
¬enn on neo1ponnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On oxo¬v 3.5 kg cne»n xopena ce noonna 1 kg cvna npoia.
40
Lnxanuukn uuc Betula pendula Roth.
ñnkannu uuuna O6uuna 6pc:a
Onuc na pacxcnucxn
Lpe:a1a npnnaía na qaxn¬nìa1a
Betulaceae. Hpe1c1anvna ¬nc1onanno
npno nncoxo no 3O m co nenpann¬no
ìaìnec1a n pe1xa xpomna n 1enxn.
e¬ac1nnnn n npneno-xaqeann ipanxn.
Kopa1a on ipanxn1e n c1eo¬o1o e oe¬a
n ce ¬vnn no xopn:on1a¬nn ¬en1n.
¹o¬nno1 ne¬ on c1eo¬o1o e npn n
nanvxna1. ¹nìaxe1apo1 na c1eo¬o1o
n:necvna 4O-6O cm.
Kopenonno1 cnc1ex nxa noopo
pa:nnenn c1pannnnn xopena.
Ha none1oxo1 on pa:nn1oxo1. ¬nc-
1onn1e ce xa¬xv ¬en¬nnn. no¬in
noxeív 3.5 n 7 cm n mnpoxn noxeív 2 n
4 cm. co oxpvi¬o-1pnai¬ec1 oo¬nx.
nnoìno nn¬ec1o na:aoenn co 6 no 9 napa ¬ncnn nepnn n ¬ncna npmxa
no¬ia on 2 no 3 cm.
Hne1onn1e ce ennono¬nn n ipvnnpann no noceonn conne1nìa.
Mamxn1e nne1onn ce pecn co no¬»nna on 4 no 8 cm. n nnca1 no
naponn na xpaìo1 on ipanxn1e. Ce noìanvnaa1 no 1exo1 na ecen1a.
2encxn1e conne1nìa - pecn ce 2 cm noxpa1xn on xamxn1e n nxaa1
nep1nxa¬nn npmxn. Ce noìanvnaa1 no npo¬e1. c¬enna1a ionnna.
3pe¬n1e »encxn pecn naíaa1 on npna1a na :exìa1a. H¬ono1 e
ennocexeno openne co nne 1enxn xpn¬na c1pannnno noc1anenn n
noio¬exn on openne1o.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Lpe:a1a e npno na c1vnenn1e n vxepenn1e x¬nxa1cxn :onn n xo»e
na n:np»n xnoiv nncxn 1exnepa1vpn. Kaqeano-xnce¬n1e nonnn
co:nanaa1 nnc1o ope:onn mvxn. no ce ìanvna n onne¬no n¬n no
41
ipvnn no cne1¬n mvxn. Lapa cvna n necox¬nna non¬oia n nono¬no
npoc1op. 1axam1o nec1o ce cpexana na cvnn paxnnnn. pnnonn n
n¬annnn. Pa:¬nxn1e ce ne1epxnnnpann on »nnea¬nm1e1o na xoe
»nnea1. Oonnna1a ope:a pac1e no naoonn mvxn. a na xnce¬n n
xonvp¬nnn nonnn xo»e na ce naìne oe¬a1a n¬n n¬axnec1a1a ope:a
(Betula pubescens).
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- ¬nc1onn (Betulae folium)
- xopa (Betulae cortex)
- ope:on cox (Betulae succus)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na ¬nc1onn1e ce npmn
no 1exo1 na npo¬e11a (xaì n ìvnn).
Hoc¬e onoì nepnon xna¬n1e1o1 na
¬nc1onn1e onaía.
Kopa1a ce coonpa no xap1 n¬n no
ox1oxnpn.
Coxo1 on ope:a ce coonpa no anpn¬ n
xaì. no :anncnoc1 on nanxopcxa1a
nncnna.
Anax :a 6cp6a
Ho» n can :a coonpane na coxo1.
Mcxnn na cn6upanc
¹nc1onn1e 1peoa na ce oepa1 co paxa n 1oa nonexa ce x¬ann n ¬en-
¬nnn. He ce no:no¬vna na ce cena1 ipanxn1e. Kopa1a ce ¬vnn on c1e-
o¬o1o. a no1oa nannopemnno1 oe¬ c¬oì ce o1c1panvna 1axa na xopa-
1a oc1ane »o¬1o-xaqeana. Ce xopnc1n caxo xa:na1a xopa na c1e-
o¬o1o co neoe¬nna on O.5 no 2 cm.
Coxo1 on ope:a ce coonpa 1axa m1o na c1eo¬o1o on ope:a1a co no»
ce npann pe: no qopxa na ovxna1a T n non c1eo¬o1o ce c1ana can :a
coonpane na coxo1. Pe:o1 xopa na onne m1o e xo»no noxa¬ :a na
ce ono:xo»n noop:o :apacnvnane na o1nopo1. Coxo1 1peoa na ce
coonpa ncx¬vnnno nanpo¬e1!
42
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopann1e ¬nc1onn n xopa1a 1peoa na ce cvma1 onne¬no. no 1enox
c¬oì. na noxpneno n nponenno xec1o non cenxa. Axo c¬oìo1 e neoe¬.
¬nc1onn1e c1anvnaa1 1exnn n nexaa1 xoxepnnìa¬na npennoc1.
¹oopo ncvmenn1e ¬nc1onn nxaa1 cìaìno :e¬ena ooìa na npenna1a
c1pana (¬nne1o) n ne:na1no nocne1¬a na onannna1a. Hxaa1 c¬ao.
xapax1epnc1nnen xnpnc.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce
naxvna no c1annapnnn oa¬n co xaca on
4O kg n¬n 1opon co noennanena 1e-
»nna. Hcvmenn1e ¬nc1onn n¬n xopa-
1a ce naxvnaa1 onne¬no no ìv1enn n¬n
xap1nenn npexn. Ce nvnaa1 no cvnn.
nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe:
xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na con-
nena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc-
1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn
on o1ponnn n cn¬no apoxa1nnnn pac-
1ennìa. Coxo1 no nenene1o ce c1ana no
c1ax¬enn mnmnna.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 2 kg cne»a xopa ce noonna 1 kg cvna npoia.
On 3 kg cne»n ¬nc1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
43
70° nn nucxnnuxc unpa na ncxanax ncnnnpcnu! Caun 30° nn
knpaxa unwc na cc nxcxpanu, u xna caun nn cxc6nnxn na nnuc
npna kaj knu nc nncxnu pu:uk na 6unax nmxcxcnu nn cnnucxn
(ncaucnu npna). Knpaxa nn ucxnxn cxc6nn c nn:nnncnn nnnxnpnn
na cc cn6upa nncnc xpu rnnunu nn nncncnnnxn cn6upanc! On
cnnn cxc6nn nc xpc6a na cc :cua nnncúc nn 1 nuxap cnk, :a na nc
nnjnc nn cymcnc na npnnxn. Hc c nn:nnncnn na cc nary6pu npnn-
xn :a na nanc nnrnncu npunnc na cnk!
Lnxanuukn uuc Capsella bursa pastoris (L.) Medic.
ñnkannu uuuna Onuapcka xnp6uuka
Onuc na pacxcnucxn
Onnapcxa1a 1oponnxa npnnaía na qaxn¬nìa1a
Brassicaceae (Cruciferae). Hpe1c1anvna ennoio-
nnmno n¬n nne ionnmno 1penec1o pac1enne
nncoxo no 5O cm. C1eo¬a1a ce pa:ipane1n. io¬n
n¬n xexo n¬axnec1n. npnocnonnn1e ¬nc1onn ce
coopann no po:e1a. ¹nc1onn1e ce oopa1no
¬anne1onnnnn n¬n n¬aooxo nepec1o :acenenn.
Hne1onn1e ce xnoivopoìnn. oe¬n. coopann no
ipo:nonnnnn conne1nìa. co 4 namxnnn n 4
nenennn ¬nnnnna noc1anenn no oo¬nxa na xpc1.
H¬ono1 e cn¬ecxano cpnennnno ¬vmnenne.
Pac1enne1o nne1a on anpn¬ no cen1exnpn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Onnapcxa1a 1oponnxa pac1e no 1penec1n xec1a. noxpaì na1nm1a n
xaxo n¬ene¬ nn: nnnn1e. Pacnpoc1pane1o e no nn:nnn1e n n¬ann-
nn1e no 2.OOO m nanxopcxa nnconnna.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nan:exnno1 ne¬ na pac1enne1o (xepoa) (Bursae pastoris herba)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Ce coonpa on npo¬e11a no ecen1a (anpn¬-cen1exnpn) xoia pac1enn-
e1o nne1a n xoia in oopa:vna npnn1e :e¬enn n¬ononn.
Anax :a 6cp6a
Ho» n xomnnnn.
Mcxnn na cn6upanc
Coonpane1o ce onnnna no cvno npexe xoia xe ce xpene poca1a. Co om1ap
cpn n¬n no» ce o1cexvnaa1 nne1onocnn1e c1eo¬a no no¬»nna on 25 cmon
44
npno1 na pac1enne1o. H npn:exnn1e ¬nc1onn ce coonpaa1 n ce nonanaa1 na
npoia1a. Ho oepene1o pac1ennìa1a pac1pecn1o ce c1anaa1 no xomnnnn1e.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopana1a xepoa ce nnc1n on npnxecn on :exìa. on npenne1ann n¬n pac-
1ennìa nananna1n on oo¬ec1n n on npvin pac1ennìa. Ce cvmn non cenxa no
npone1penn npoc1opnn n¬n non c1pen. Xepoa1a ce cvmn no 1enox c¬oì (3-5
cm) na paxxn n¬n noc1e¬xn. He e no:no¬eno ncxopnc1vnane na nem1anxn
xa1epnìa¬n (naì¬on. no¬ne1n¬en n c¬nnnn na nnn) io nonpenvnaa1 op:o1o
onne¬vnane na n¬aia1a. Toa nonenvna no n¬omvnane na xna¬n1e1o1 na npo-
ia1a. a xoia e n¬a»no npexe1o nvpn n no pacnnvnane. Do nponeco1 na
cvmene xepoa1a 1peoa 1-2 na1n na ce npenp1n. no :anncnoc1 on npexen-
cxn1e npn¬nxn n c1eneno1 na nnnna ncvmenoc1. Xepoa1a e cvna xoia naìne-
oe¬n1e ne¬onn na c1eo¬o1o npn cnn1xvnane ce xpma1. Pac1ennìa1a xo»a1
na ce cvma1 coopann no xn1xn. Ce np:vnaa1 no 25 pac1ennìa. nne1onn1e ce
nopaxnvnaa1 on c1pana n ce np:vnaa1 no no¬nno1 xpaì n ce :axanvnaa1 ooe-
cenn nano¬v na x¬nnen. Do 1oì c¬vnaì xepoa1a e cvna xoia c1eo¬a1a no nna-
1pemnoc1a na xn1xa1a npn cnn1xvnane ce xpma1. Cvna1a npoia ce nnc1n
vm1e ennam on pacnnann1e ne¬onn. Xepoa1a xo»e na ce cvmn n no
cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne nonncoxa on 45Cn noopa nen1n¬annìa. Ho1oa
ce coonpa nnnxa1e¬no na noneoe¬ n¬ac1 no cvna npoc1opnìa. 1axv oc1anv-
na 2-4 nena :a na ce noennann n¬aia1a noc¬e m1o xo»e na ce oa¬npa n naxvna.
Hakynanc u uynanc
Hcvmena1a xepoa ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O kg,
oonn1xann co na1ponona xap1nìa n 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn.
nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na
connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn.
onne¬enn on o1ponnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 4.5 kg cne»n nan:exnn ne¬onn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
45
Hc c nn:nnncnn ky6cnc na nan:cununx ncn, :acnnn cn knpcnnx,
:axna mxn na xnj nauun cc nauanyna knanuxcxnx na npnraxa. Hc
c nn:nnncnn na cc cn6upa nn n6nacxu kanc mxn pcxkn cc cpcúana.
Lnxanuukn uuc Chamomilla recutita Rausch.
(Matricaria chamomilla L.)
ñnkannu uuuna Kauunuua, npxunnn, 6nnunau
Onuc na pacxcnucxn
Kaxn¬nna1a npnnaía na qaxn¬nìa1a
Asteraceae (Compositae). Hpe1c1anvna
ennoionnmno 1penec1o pac1enne co
1enox npe1enonnnen xopen. C1eo¬o1o e
nncoxo 1O no 6O cm. ncnpaneno. pa:ipa-
ne1o no ocnona1a. io¬o n naopa:neno.
¹nc1onn1e ce nan:xennnnn cenenxn n
2-3 na1n nepec1o ne¬enn. Hne1nn1e
i¬annnxn ce 1-2.5 cm no nnìaxe1ap. pac-
no¬o»enn na npmxn no¬in 3-1O cm.
Ocnona1a na conne1ne1o e ncnaxna1o-
xonvconnnna. 1a:nnec1n1e nne1onn ce
no paoo1 na conne1ne1o n ce oe¬n. a
1pvoec1n1e nne1onn no cpennna1a na
conne1ne1o ce »o¬1n.
Pac1enne1o nne1a on none1oxo1 na xaì no xpaìo1 na ìv¬n.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e no 1penec1n n :anvm1enn xec1a. noxpaì ce¬a. na1nm1a n nn:
nocenn. Pacnpoc1pane1o e nacexane no 1.OOO m nanxopcxa nnco-
nnna.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nne1 on xaxn¬nna (Chamomillae flos (anthodium))
- nan:exen ne¬ (xepoa) on xaxn¬nna (Chamomillae herba)
He ce no:no¬enn npnxecn on pnxcxa xaxn¬nna (Anthemis nobilis).
xoìa m1o ce xapax1epn:npa co nenpnìa1ana xnpn:oa n paxna ocno-
na na conne1ne1o. a nc1o1axa ne ce no:no¬enn npnxecn n on nexn-
pn:¬nna1a xaxn¬nna (Matricaria inodora).
46
I. Hne1 on xaxn¬nna (Chamomillae flos (anthodium))
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na nne1o1 ce onnnna on cpennna1a na npo¬e11a no xpa-
ìo1 na ¬e1o1o. :a npexe na nne1ane1o. xoia oe¬n1e nne1nnna
cevm1e ce no xopn:on1a¬na no¬o»oa. ¹oxo¬xv oe¬n1e nne1onn ce
nncna1n nano¬e conne1ne1o npn cvmene ce pacnaíaa1 n npoia1a
ivon on xna¬n1e1. Henopa:nnenn1e nne1nn i¬annnxn conp»a1 xa¬o
xo¬nnec1no na ono¬omxn ax1nnnn xa1epnn n nc1o 1axa nxaa1 xa¬
xna¬n1e1.
Anax :a 6cp6a
Hem¬n. xomnnnn.
Mcxnn na cn6upanc
Coonpane1o ce onnnna caxo no cvno n conneno npexe noc¬e nniane
na poca1a. Coonpane1o na nne1onn1e ce onnnna co cnennìa¬nn nem-
¬n (npnenn cannannna xon na enna1a c1pana ce o1nopenn n nx e
npnxpenen xe1a¬en neme¬). Ce o1xnnvnaa1 nne1nn i¬annnxn co
npmxn no 3 cm. Haopanno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ pac1pecn1o ce
pacnopenvna no n¬n1xn xomnnnn. Hpnnpexeno ce pacnoc1e¬vna no
4-6 cm 1enox c¬oì na n¬a1no. nonexa ne ce npeneca1 no xec1o1o na
cvmene. Tpeoa na ce nxa no npennnn nexa cne»a1a xaxn¬nna axo ce
nvna no npnnpexena1a axoa¬a»a n¬n na io¬ex xvn (ocooeno axo e
na conne) nonexe on 2-3 naca. ¬ecno ce cnapvna.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Hne1onn1e ce nnc1a1 on npnxecn on npvin pac1ennìa. ¬nc1onn n
ne¬onn on c1eo¬o. nenopa:nnenn nne1nn i¬annnxn. npmxn nono¬in
on 3 cm n ne¬onn nananna1n on oo¬ec1n. Ho1oa. pac1n1e¬nno1
xa1epnìa¬ ce npoceìvna nn: cn1o co nnìaxe1ap na o1nopn1e 8-9 mm.
noc¬e m1o ce nponvnvna na neìa¬xa. Ha xpaì xa1epnìa¬o1 ce npo-
nnc1vna co paxa. Cvmene1o ce n:npmvna na cenxa no c¬oì on 1 cm,
noc1e¬enn np: paxxn n¬n na n¬a1no no npone1penn npoc1opnn. He
e no:no¬eno ncxopnc1vnane na nem1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on.
no¬ne1n¬en n c¬nnnn na nnn) io nonpenvnaa1 op:o1o onne¬vnane
na n¬aia1a. Toa nonenvna no n¬omvnane na xna¬n1e1o1 na npoia1a.
47
a xoia e n¬a»no npexe1o nvpn n no pacnnvnane. Dooonnaeno e na 1
m
2
na ce c1ann 1 kg cvponnna. Hpn nenoc1a1ox na npoc1op :a
cvmene c¬oìo1 noc1eneno ce :ivcnvna n :io¬exvna (:aneoe¬vna).
Hne1nn1e i¬annnxn ce cvnn xoia npn o¬aio npn1ncxane oc1anvnaa1
e¬ac1nnnn. a npn nocn¬no o1naíaa1 nne1nnna1a. Cvna1a npoia ce
nnc1n vm1e ennam on npnxecn1e n nne1onn1e xon ce npoxenn¬e no
cvmene1o (pacnnann). Ho1oa nne1onn1e ce coonpaa1 nnnxa1e¬no
na noneoe¬ n¬ac1 no cvna npoc1opnìa n 1axv oc1anvnaa1 7-8 nena :a
na ce noennann n¬aia1a noc¬e m1o xo»e na ce naxvna. Hpn cvmene
no cvmn¬nnnn 1exnepa1vpa1a ne cxee na onne noio¬exa on 4O°C n
1peoa na ce :ana:a1 c¬ennnne vc¬onn:
- c1pnx1no cna:vnane na 1exnepa1vpnno1 pe»nx non 4O°C;
- ocnivpvnane na noopa nen1n¬annìa;
- ncqp¬ane na 1on¬no1 no:nvx :a na ne ce cnapn cvponnna1a.
Ho nanene1o on cvmnnna nne1nn1e i¬annnxn nxaa1 xa¬a n¬a»noc1
(oxo¬v 8°) n no noc1ninvnane na c1annapnna1a n¬a»noc1 (12°)
1peoa na o1c1oìa1 na paxxn1e on 4 no 8 naca. a no1oa ce coonpaa1 na
xvn no cvnn npoc1opnn. Hpn cvmene na nne1onn1e no cvmnnnn
1peoa na ce nnnxana na ne noìne no npecvmvnane na cnponnna1a.
:a1oa m1o 1axa 1emxo xe ce noc1nine c1annapnna1a n¬aia na npo-
ia1a. Hpecvmenn1e nne1nn i¬annnxn ce 1pom¬nnn n ¬ecno ce
pona1 npn xannnv¬annìa n naxvnane. C¬enno1o v1po n¬n npn
n¬a»no npexe. xoia i¬annnxn1e ce e¬ac1nnnn. ce npnc1anvna xon
nponnc1vnane na xa1epnìa¬o1 on npnxecn. ne¬onn npoxene1n co
cvmene. nonpenenn n¬n ne¬onn nananna1n on oo¬ec1n. m1e1nnnn n
nne1nn i¬annnxn co npmxn nan 3 cm. Cvna1a npoia naxpaì ce npoc-
eìvna nn: cn1a co o1nopn 2-3 mm no nnìaxe1ap. ce nponvnvna na
neìa¬xa n ce nnc1n co paxa on :aoc1ana1n neno»e¬nn npnxecn.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenn1e nne1nn i¬annnxn ce naxvnaa1 no “xamonn” on ne¬nanep
(3-5 c¬oìnn) n¬n no xecn oo¬o»enn onnna1pe co na1ponona xap1nìa.
no npexn co noennanena xaca n¬n no oa¬n. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n
n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na
connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn.
onne¬enn on o1ponnn pac1ennìa.
48
Hpunnc nncnc cymcnc
On 5-5.6 kg cne»n conne1nìa ce noonnaa1 1 kg cvnn.
II. Han:exen ne¬ (xepoa) on xaxn¬nna (Chamomillae herba)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Ce coonpa on xpaìo1 na npo¬e11a no cpennna1a na ¬e1o1o (ìvnn-
ìv¬n) xoia pac1ennìa1a ce noopo pa:nnenn n ce no nne1.
Anax :a 6cp6a
Cpn. xoca. xocn¬xn.
Mcxnn na cn6upanc
Xepoa1a ce coonpa no cvno n conneno npexe. no nniane na poca1a.
Pa:nnenn1e nne1onocnn c1eo¬a ce o1cexvnaa1 co cpn. xoca n¬n
xocn¬xn no no¬»nna no 30 cm on npno1 na pac1enne1o. Kv¬1n-
nnpann1e pac1ennìa xon noopo ce pa:nnnaa1 ce coonpaa1 co noxom
na xocanxa. npn m1o pac1ennìa1a ce o1cexvnaa1 na 1O-15 cm on
nonpmnna1a na nonna1a. Ha 1oìa nannn ce n:oeinvna coonpane1o
na neoo¬nc1enn n ooe:nne1enn c1eo¬enn ne¬onn. xon no cvmene
noonnaa1 c¬axeno-»o¬1ennxan nne1 n xnoiv io n¬omvnaa1 xna¬n-
1e1o1 na npoia1a. Xepoa1a ce nopenvna no enna nacoxa n pac1pecn-
1o ce penn no xomenn n¬n xv1nn. oe: na ce naonna. :a1oa m1o ce
cnapvnaa1 n nonpnvnaa1 npn cvmene. He ce coonpaa1 npenne1ann n
pac1ennìa nananna1n on oo¬ec1n.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopann1e pac1ennìa ce nponnc1vnaa1 on npnxecn na npvin pac-
1ennìa. neoo¬nc1enn. ipvon n ooe:nne1enn ne¬onn on c1eo¬a1a.
npenne1ann n pac1ennìa nananna1n on oo¬ec1n. Pac1n1e¬nno1
xa1epnìa¬ nennam ce nonnpinvna na cvmene. Ce cvmn na cenxa no
npone1penn npoc1opnn n¬n non c1pen. Ce pacnpoc1npa no c¬oì (8-
1O cm) na paxxn. c1a¬a»n n¬n na n¬a1no. Ho :acvmvnane na
iopnno1 ne¬ on c¬oìo1. 1oì ce npenp1vna n 1oa no :anncnoc1 on npe-
xencxn1e vc¬onn ce npann 1-2 na1n. npn m1o c¬oìo1 noc1eneno ce
:ivcnvna n :aneoe¬vna. He e no:no¬eno ncxopnc1vnane na nem-
1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on. no¬ne1n¬en n c¬nnnn na nnn) io nonpe-
nvnaa1 op:o1o onne¬vnane na n¬aia1a. Toa nonenvna no n¬omvnane
49
na xna¬n1e1o1 na npoia1a. a xoia e n¬a»no npexe1o nvpn n no
pacnnvnane. Xepoa1a e cvna xoia naìneoe¬n1e ne¬onn na c1eo¬o1o
npn cnn1xvnane ce xpma1 n i¬annnxn1e npn 1pnene xeív npc1n ce
pona1. Ho1oa ce coonpa nnnxa1e¬no na noneoe¬ n¬ac1 no cvna
npoc1opnìa. 1axv oc1anvna 3-5 nena :a na ce noennann n¬aia1a
noc¬e m1o xo»e na ce oa¬npa n naxvna. Xepoa1a xo»e na ce cvmn
n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne nonncoxa on 4O°C n noopa nen1n-
¬annìa. Xepoa1a ncvmena no cvmn¬nnna npec1oìvna vm1e 6-12 naca
:a n:ennanvnane na n¬aia1a na 12°. Cvna1a npoia ce nnc1n vm1e
ennam on pacnnann1e ne¬onn.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
xaca on 4O kg, oonn1xann co 1xaennna. Cvnno1 xa1epnìa¬ xo»e na
ce cnaxvna no nnc1n ìv1enn n¬n xap1nenn npexn. Ce nvnaa1 no cvnn.
nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na
connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn.
onne¬enn on o1ponnn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 5 kg cne»n nan:exnn ne¬onn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
50
Lnxanuukn uuc Colchicum autumnale L.
ñnkannu uuuna Mpa:nncu
Onuc na pacxcnucxn
Mpa:oneno1 npnnaía na qaxn¬nìa1a
Liliaceae. Hpe1c1anvna nonexeionnmno
1penec1o pac1enne nncoxo on 2O no 4O cm.
Hon:exnno1 ne¬ on pac1enne1o e ¬vxonnna
oonn1xana co 1exnn (xaqeann) ¬vmnn.
Cexoìa ionnna no 1exo1 na ¬e1o1o ce noìa-
nvna nona ¬vxonnna co nvnxa. a c1apa1a
vinnvna no 1exo1 na :nxa1a. Ha none1oxo1
on ecen1a on nvnxa1a non :exìa1a ce pa:nn-
na nne1en n:nanox. xaxo ocnona na enen
n¬n nonexe po:eno-nno¬e1onn nne1onn.
Mpa:oneno1 nne1a nennam no ncne:nv-
nane1o na ¬nc1onn1e.
¹nc1onn1e ce xonìec1n (n:i¬enaa1 xaxo xaì
:vxov¬o1). C¬enna1a ionnna. no npo¬e1. ce noìanvnaa1 ¬nc1onn1e. n:xeív
xon ce naoía :e¬ena nvmxa. no¬ia oxo¬v 6 cmn xoìa io nocn cexe1o.
Cexe1o e 1exno xaqeano n¬n npno. oxpvi¬o. no nonpmnna1a pana-
no. 2-3 mm no npennnx n e noxpneno co opanannnn na nno1o.
Cexe1o e oe: xnpnc co iopn¬nno-¬v1 nxvc.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1enne1o e pacnpoc1pane1o no xon1nnen1a¬nn1e oo¬ac1n. na
n¬a»nn n¬annncxn ¬nnann.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nne1 (Colchici flos)
- :pe¬o cexe (Colchici semen)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Hne1o1 ce coonpa xon xpaìo1 na ¬e1o1o n no ecen1a. Coonpane1o
na cexe1o ce npmn no ¬e1o1o (on ìvnn no anivc1). 2o¬1n1e nvmxn
(n¬ono1) 1peoa na onna1 :pe¬n n :a1nopenn no 1exo1 na oepoa1a.
51
Anax :a 6cp6a
Ho»nnn n no»enn.
Mcxnn na cn6upanc
Hne1onn1e ce oncexvnaa1 co no»nnn.
Axo ce coonpa cexe1o xo»e na ce coonpaa1 ne¬n1e nvmxn xon ce
cxec1enn no cpennna1a na pac1enne1o. n:xeív ¬nc1onn1e. ¹nc1onn1e ce
noxec1vnaa1 xon ocnona1a na nvmxa1a n ce o1cexvnaa1 co no»nnn.
Tpeoa na ce nnnxana npn coonpane1o. nvmxn1e na onna1 :a1nopenn n
co »o¬1a ooìa. Cexe1o on :e¬enn1e nvmxn ne e co nooap xna¬n1e1.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Hne1onn1e 1peoa na ce cvma1 no m1o no1enox c¬oì no noopo npone-
1penn npoc1opnn n non nnpex1na connena cne1¬oc1.
Hpn cvmene1o. nvmxn1e co cexe1o 1peoa na onna1 n:¬o»enn na
connena cne1¬nna. Hepnono1 no1peoen :a o1napane na nvmxn1e n
:a ncnaíane na cexe1o on nvmxn1e e n:xeív 1O n 15 nena. Ho ncna-
íane1o on nvmxn1e. cexe1o e no1peono na ce cvmn vm1e 4 nena.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no nnoìna axoa¬a»a
on no¬nnponn¬encxn npexn co noennanena 1e»nna. Ha cpennna1a
on npno1 na axoa¬a»a1a ce ooe¬e»vna 1paen npnen pao. 3 cm no
mnpnna. xoì noxa»vna nexa pac1enne1o e o1ponno. Cexe1o ce nvna
no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on
nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n
i¬onapn. onne¬enn on neo1ponnn n apoxa1nnnn pac1ennìa. Hpoc1o-
pnn1e no xon ce nvna npoia1a 1peoa na onna1 :ax¬vnenn n no nnn
npnc1an na nxaa1 caxo no:pacnn ¬nna.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 15 kg cne»n nvmxn ce noonna oxo¬v 1 kg cvno cexe.
52
30° nn nncnuncunuxc pacxcnuja (paunnucpnn pacnnpcncnu) nn
n6nacxa kanc cc npmu cn6upancxn u 30° nn uymkuxc xpc6a na
ncxanax ncnnnpcnu :apanu pcrcncpauuja! Cncnnnxn cn6upanc na
ccuc nn ucxaxa n6nacx c nn:nnncnn najuanky nncnc 2 rnnunu nn
:anucnncx nn cxcncnnx na n6nnna na nnnynauujaxa!
Lnxanuukn uuc Crataegus monogyna L.
ñnkannu uuuna Lcn rnnr
Onuc na pacxcnucxn
Crataegus monogyna npnnaía na qaxn¬-
nìa1a na pv»n1e (Rosaceae). Le¬no1
i¬oi e pa:ipane1a. 1pnonn1a n o1nopna
ipxvmxa n¬n nncxo npno. nncoxo no 4
m. ¹nc1onn1e no paoo1 ce nenpann¬no
na:aoenn. none¬enn na 3-5 pe:nn.
!opna1a c1pana na ¬nc1onn1e e 1exno
:e¬ena. a on no¬na1a c1pana ooìa1a e
cne1¬o :e¬ena n¬n cnnxac1o :e¬ena.
Hne1onn1e ce oe¬n. pe1xo cne1¬o po-
:enxac1n co cnxe1pnnna ipanoa. Co-
opann ce no xnpn:¬nnn c¬o»enn
conne1nìa (iponn). Ce:ona1a na nne-
1ane e on xaì no ìvnn.
H¬ononn1e nxaa1 ìaoo¬nec1 oo¬nx n npnena ooìa. a no npennnx ce
noxa¬n on 1 cm. H¬ono1 e ìan¬nna xoc1e¬xa n e noxa¬ on n¬ono1 na
npnenno1 i¬oi. Pac1enne1o xnoiv e c¬nnno co npnenno1 i¬oi on xoì
ce pa:¬nxvna no n¬axnec1n1e nne1nn npmxn n no non¬aooxo pa:-
nnoenn1e pe:nn na ¬nc1onn1e.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1enne1o pac1e na oio¬enn. cvnn n xaxenec1n xec1a. na pnncxn1e
¬nnann n no pe1xn1e mvxn. Honexoiam xo»e na ce naìne n na 15OO
m nanxopcxa nncnna.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nne1onn (Crataegi flos)
- (ucüoou (Crataegi folium)
- ;pc(u ü(o0oou (Crataegi fructus)
53
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Hne1onn1e ce oepa1 no anpn¬ n xaì.
caxn n¬n co ¬nc1onn1e. ncx¬vnnno no
v1pnncxa1a poca.
¹nc1onn1e ce coonpaa1 no ìvnn.
H¬ononn1e ce oepa1 no ìvnn n ìv¬n.
Anax :a 6cp6a
He¬no1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce coonpa co paxa.
Mcxnn na cn6upanc
H¬ononn1e ce coonpaa1 oe: npmxa. H¬ono1 xoì ìa n:ivon¬ ooìa1a io nexa
no1peonno1 xna¬n1e1 n ne 1peoa na ce coonpa. He ce npenopanvna na ce
coonpaa1 nne1onn xon no1exna¬e. ¬nc1onn co ipannnna n¬n n¬ononn xon
ìa :aivon¬e cnoìa1a ooìa - no 1axon c¬vnaì xna¬n1e1o1 ne e nooap.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Hne1onn1e n ¬nc1onn1e ce cvma1 onnoeno. na 1enox c¬oì. na
noxpnenn n nponennn xec1a.
H¬ono1 ce cvmn na conne n¬n no :a1nopenn npoc1opnn.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
1e»nna on 5O kg oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n
n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na
connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn.
onne¬enn on o1ponnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 4.5 kg cne»n nne1onn co ¬nc1onn ce noonna 1 kg cvna npoia.
54
20° nn nnnnnnuxc xpc6a na cc ncxanax :a pcrcncpauuja! 30° nn
uncxnnuxc u 70° nn nucxnnuxc na ccknc pacxcnuc unpa na cc
ncxanax ncnnnpcnu, a 20° nn pacxcnujaxa na cnna nnnynauuja (nn
cnna n6nacx) unpa na ncxanax ucnncnn ncnnnpcnu! Hc xpc6a na cc
kpmax u nxcckynaax rpankuxc unu ucnuxc rpuymku, a nnxna na cc
n6cpax cnuncxujaxa!
Lnxanuukn uuc Equisetum arvense L.
ñnkannu uuuna Knnckn nnanuc
Onuc na pacxcnucxn
Equisetum arvense npnnaía na qaxn¬n-
ìa1a Equisetaceae. Hpe1c1anvna 1pe-
nec1o nonexeionnmno pac1enne nnco-
xo 2O-4O cm. Hxa xnoiv pa:nnenn pn-
:oxn. C1eo¬o1o e n¬enxonn1o. mv-
n¬nno. n:opa:neno. oc1po n ipvoo co
cnno :e¬ena ooìa. ¹o¬in1e. ni¬nnec1n
¬nc1onn ce 1axa nonpenenn na qopxn-
paa1 nonexexa1nn npm¬enn oxo¬v
c1eo¬o1o. Ona ce c1epn¬nn1e c1eo-
¬enna xon ce xopnc1a1 no xennnnna1a.
Mnoiv e na»no na ce pa:¬nxvna onoì
nnn on npvin c¬nnnn nnnonn xon ce
o1ponnn. m1e1nn n ne ce xopnc1a1 no
xennnnncxn ne¬n. Tne ce pa:¬nxvnaa1
on xoncxo1o onanne no ¬nc1onn1e xon nx ce xopn:on1a¬nn n¬n nnca1.
¹pvin c¬nnnn nnnonn ce:
- oc1pa nannanxa. :nxcxa nannanxa. oc1pa nannanxa (Equisetum
hiemale L.)
- oapcxa nannanxa (Equisetum limosum Roth.)
- io¬exa nannanxa (Equisetum maximum)
- xonvp¬nna nannanxa (Equisetum palustre L.)
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Dooonnaeno »nnea¬nm1e na xoncxo1o onanne ce xnoiv n¬a»nn1e
npec¬ann. Pac1e na nonnonnn xvxvcnn :exìnm1a. na pe¬a1nnno
xnce¬n nonnn na ¬nnann1e. nnnn1e n xonvpnm1a1a
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
Ce coonpaa1 caxo c1epn¬nn1e :e¬enn ipanxn :aenno co i¬anno1o
c1eo¬o.
55
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Ce coonpa on xaì no cen1exnpn.
Anax :a 6cp6a
Ho»nnn n paxannnn.
Mcxnn na cn6upanc
Ce coonpa npnnno1 ne¬ on c1eo¬o1o na pac1e-
nne1o oe: nne1nn x¬aconn no no¬»nna on 15-2O
cm. Ce coonpa no conneno npexe.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Ce cvmn npnponno no 1enox c¬oì. no :a1nopenn n noopo npone1penn
npoc1opnn n¬n no cvmnnnn na xaxcnxa¬na 1exnepa1vpa on 6O°C.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
xaca on 4O kg oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n
npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena
cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne-
¬enn on o1ponnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 5 kg cne»n nan:exnn ne¬onn
(xepoa) ce noonna 1 kg cvna
xepoa.
56
30° nn pacxcnujaxa xpc6a na cc ncxanax ncnnnpcnu :apanu pcrc-
ncpauuja! Hc c nn:nnncnn ky6cnc na pacxcnujaxa nn :cuja, :axna
mxn na xnj nauun úc cc cn6cpax u knpcnaxa cn npuncnnnnuxc
ncnnnu nn cxc6nnxn na pacxcnucxn, knu cc ncnncakynanu npuuc-
cu u rn nnnmynaax knanuxcxnx na npnraxa.
Lnxanuukn uuc Erythraea centaurium Pers. =
Centaurium umbellatum Gilib
ñnkannu uuuna Hpncn kanxapunn
Ona pacxcnuc c :amxuxcnn nn ncknu cnpnncku :cuju. Hnpanu xna
nnxpc6nn c na cc nrpanuuu ncrnnnxn cn6upanc!
Onuc na pacxcnucxn
Erythraea centaurium npnnaía na qaxn-
¬nìa1a Gentianaceae. Hpe1c1anvna xpen-
xo (ne»no) ennoionnmno pac1enne xoe
napacnvna no 4O cm no nncnna.
C1eo¬o1o e io¬o. ne1npnaio¬no na
nanpenen npecex n ce pa:ipanvna no
iopnno1 ne¬. Ha npno1 on n:nanoxo1 ce
naoíaa1 npnenn (po:eno-nno¬e1onn)
nne1onn no oo¬nx na sne:na (ne1one¬-
nn). xon ce coopann no pa:ipane1n
m1n1ec1o-ipo:nec1n conne1nìa.
¹nc1onn1e ce e¬nn1nnno n:no¬»enn no
¬anne1onnnnn. cxec1enn no po:e1a no
npn:exnno1 ne¬. a na c1eo¬o1o ce
cnpo1nnnono¬o»nn noc1anenn no nap.
Hocenvnaa1 no¬in ¬ncnn nepnn.
Pac1enne1o nne1a on ìv¬n no cen-
1exnpn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1enne1o pac1e na cvnn ¬nnann. n¬annncxn nnc1nnxn n cexoiam
non mvxn1e. Pe1xo xo»e na ce naìne no nonncxn1e npene¬n. Haì-
xnoiv xo»e na ce naìne na nanxopcxn nncnnn noio¬exn on 4OO m.
Ce noìanvna nepnonnnno.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
Ce oepe ne¬o1o pac1enne oe: npn:exnn1e ne¬onn;
- ¬nc1onn n nne1onn (Centaurii herba)
57
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Hpnenno1 xan1apnon ce coonpa no 1exo1 na nepnono1 na nne1ane
1.e. on xaì no cen1exnpn xoia pac1enne1o nxa naìnoopn xapax1e-
pnc1nxn. Haìnono¬no npexe na coonpane e xecen anivc1.
Anax :a 6cp6a
¹ecno ce coonpa co paxa. :a1oa m1o e ¬ecno na ce cxpmn c1eo¬o1o
na pac1enne1o. A¬a1xn :a coonpane ce no»nnn co nono¬in cenn¬a
(xpann) n cpn :a »neene noxo¬xv ce coonpa no io¬exn xo¬nnnnn.
Mcxnn na cn6upanc
Coonpaì io pac1enne1o co paxa. onneìxn ¬ecno ce xpmn c1eo¬enne-
1o. Pac1enne1o pe1xo ce cpexana no ipvnn. oonnno e noennnenno
pacnopeneno. Ho axo cenax ce naìne no ipvnn 1oiam ce xopnc1n cpn
- co ¬ena1a paxa io onqaxaxe cnono1 on pac1ennìa n co cpno1 in
o1cexvnaxe no npn:exnno1 ne¬ no 1O cm no nncnna oe: npn:exnn1e
¬nc1onn. He 1peoa na ce coonpaa1 pocnn1e pac1ennìa nopann 1oa
m1o ìa xenvnaa1 ooìa1a n c1anvnaa1 1exnn no cvmene1o. ¹pvin1e
pac1ennìa xon cxe in coopa¬e npn coonpane1o na npnenno1 xan-
1apnon no1peono e na ce o1c1pana1.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Ho coonpane1o ne¬n1e pac1ennìa ce cvma1 na ¬anno. na nponenno
xec1o n no 1enox c¬oì. Hpnenno1 xan1apnon ce cvmn op:o n nne-
1onn1e ne o1naíaa1 no cvmene1o. He e neonxonno na ce npeno¬onv-
na xeív1oa noxo¬xv pac1enne1o e no¬io 1oiam xo»e na ce npecene
na nna ne¬a.
Ce naxvna no ìv1enn npexn n¬n no xap1oncxn xv1nn. co o1nopn na
c1pann1e on xap1ono1.
58
Hpanunaxa ncnax ncka 6apcu 30° nn pacxcnujaxa nn cnna nnny-
nauuja xpc6a na ncxanax ucnncnn ncnnnpcnu unu na cc ncxanu naj-
uanky 1/3 nn pacxcnujaxa cn nn6pn pa:nucnu uncxnnncnu cxc6na,
:a na cc ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc na nunnx u n6nnna na
nnnynauujaxa! Hc xpc6a na cc cn6upa nn n6nacxu nn knu pcxkn cc
cpcúana unu nak knra cc nanra nn nncnuncunu npuucpnuu!
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
xaca on 4O kg oonn1xann co na1ponona xap1nìa n nopaoenn co
1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe:
xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn.
nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1ponnn n cn¬no apo-
xa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 4.5 kg cne»n nan:exnn ne¬onn (xepoa) ce noonna 1 kg cvna xepoa.
59
Lnxanuukn uuc Fragaria vesca (L.)
ñnkannu uuuna myucka jarnna, nuna jarnna
Onuc na pacxcnucxn
mvxcxa1a ìaiona npnnaía na
qaxn¬nìa1a Rosaceae. Hpe1-
c1anvna nonexeionnmno 1pe-
nec1o pac1enne. co xopn:on-
1a¬en xopen. On na:vnn1e na
¬nc1onn1e n:¬eivnaa1 no¬in n
no¬:enxn n:nanonn xon ce
nxopenvnaa1. ¹nc1onn1e ce
c¬o»eno 1poìnn. co npmxn
no¬in no 2O cm. coopann no
npn:exna po:e1a. ¹ncnn1e
n¬onn ce 1-6 cm no¬in n 2.5-
3.5 cm mnpoxn. ìaìnennnnn no
oopa1no ìaìnennnnn co 6-13
xpvnnn :annn no paoo1 na
cexoìa c1pana.
Hne1onocnn1e c1eo¬a nexaa1
¬nc1onn. no nonpmnna1a nxa-
a1 ncnpanenn n¬n no¬eina1n
n¬axna. a nncoxn ce 5-3O cm n
xa¬xv nono¬in on ¬nc1onn1e. Hne1onn1e ce 1.5-2 cm no nnìaxe1ap.
coopann no m1n1onnnnn conne1nìa. Hamxa1a e nnoìna co no 5 ¬nn-
nnna no cexoì xpvi (nannopemnn1e ce noxpa1xn on nna1pemnn1e).
a namxnnn1e ¬nnnnna ce noxpnenn co npn¬eina1n n¬axnenna. no
o¬n:nna1a na n¬ono1 ce pamnpenn n¬n n:nn1xann nana:an. Denen-
nn1e ¬nnnnna ce oe¬n. ìaìnennnnn no oxpvi¬n n 4-1O mm no
nnìaxe1ap.
H¬ononn1e ce xnoivopoìnn ennocexenn opennnna. cxec1enn na
nonpmnna1a na pa:pacna1a xonvconnnna. xecec1a n npnena nne1na
¬o»a.
Pac1enne1o nne1a on xaì no anivc1.
60
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e no pe1xn mvxn. xpaì ipxvmxn. mvxcxn ¬nnann n no xapnec1n
c1pxnnnn. Pacnpoc1pane1a e no nn:nnn1e n n¬annnn1e. no 2.OOO m
nanxopcxa nnconnna.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- ¬nc1 on mvxcxa ìaiona (Fragariae vescae folium)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na ¬nc1o1 ce onnnna
no 1exo1 na npo¬e11a n ¬e1o1o
(xaì - anivc1). xoia pac1enne1o
nne1a n¬n noc¬e coonpane na
n¬ononn1e. Ce npenopanvna coon-
pane1o na ¬nc1onn1e na ce npmn
noc¬e coonpane1o na n¬ononn1e.
Anax :a 6cp6a
Ho». xomnnnn
Mcxnn na cn6upanc
Coonpane1o ce onnnna no cvno
npexe xoia xe ce xpene poca1a.
¹nc1onn1e ce o1cexvnaa1 co ¬nc-
na1a npmxa no no¬»nna no 4 cm.
co noxom na no» n¬n xocanxa.
Haopann1e ¬nc1onn pac1pecn1o
ce c1anaa1 no xomnnnn (nnxaxo no 1opon). oe: na ce naixenvnaa1 n
op:o ce npenecvnaa1 no xec1o1o na cvmene. He ce oepa1 no-
»o¬1enn. :acvmenn n ¬nc1onn nananna1n on oo¬ec1n n m1e1nnnn.
61
Hc c nn:nnncnn knpncnc na pacxcnujaxa nn :cuja! 3annnwuxcn-
nn c nncnc 3-4 rnnunu ckcnnnaxauuja na nanranumxaxa na cc
ncurypa ncpunn na nay:a nn 6cp6axa nn xpacnc 1-2 rnnunu nn :an-
ucnncx nn n6nnnaxa na nnnynauujaxa! Hc xpc6a na cc cn6upa nn
n6nacxu nn knu pcxkn cc cpcúana!
Tpcxuan nn cn6upancxn
¹nc1onn1e ce nnc1a1 on npnxecn na npvin pac1ennìa. nne1onocnn
n¬n n¬onnn c1eo¬a. npoxene1n ¬nc1onn n¬n ¬nc1onn nananna1n on
oo¬ec1n n m1e1nnnn. Ce cvma1 na cenxa no npone1penn npoc1opnn
n¬n non c1pen. He e no:no¬eno cvmene na conne :a1oa m1o ¬nc-
1onn1e n:o¬ennvnaa1 n ce ivon xna¬n1e1o1 na npoia1a. ¹nc1onn1e
ce pacnopenvnaa1 no 1enox c¬oì (2-3 cm) np: paxxn. c1a¬a»n n¬n na
non noc1e¬en co xap1nìa. He e no:no¬eno ncxopnc1vnane na nem-
1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on. no¬ne1n¬en n c¬nnnn na nnn) io no-
npenvnaa1 op:o1o onne¬vnane na n¬aia1a. Toa nonenvna no n¬o-
mvnane na xna¬n1e1o1 na npoia1a. a xoia e n¬a»no npexe1o nvpn
n no pacnnvnane. Do nponeco1 na cvmene ¬nc1onn1e ce npenp1v-
naa1 1-2 na1n. no :anncnoc1 on npexencxn1e npn¬nxn n c1eneno1 na
nnnna ncvmenoc1. Koia ¬nc1onn1e ce cvma1 na paxxn npenp1v-
nane1o ce npmn npn nnnno npeqp¬ane on paxxa na paxxa. ¹nc-
1onn1e ce cvnn xoia npmxa1a n cpenna1a »n¬a na ¬ncna1a n¬ona
npn cnn1xvnane ce xpma1. Cvna1a npoia ce nnc1n vm1e ennam on
npnxecn n pacnnann ¬nc1onn. Ho1oa ¬nc1onn1e ce coonpaa1 nnn-
xa1e¬no na xvn no cvna npoc1opnìa n 1axv oc1anvnaa1 3-5 nena :a
na ce noennann n¬aia1a noc¬e m1o xo»e na ce oa¬npa n naxvna.
¹nc1onn1e xo»e na ce cvma1 n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne
nonncoxa on 4O°C n noopa nen1n¬annìa. Tpeoa na ce nnnxana na ne
ce npecvma1 ¬nc1onn1e. onneìxn npn oa¬npane1o ce 1poma1
(pona1).
Hakynanc u uynanc
Hcvmenn1e ¬nc1onn ce naxvnaa1 no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O
kg, oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn
npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna.
n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1po-
nnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 3.5 kg cne»n ¬nc1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
62
Lnxanuukn uuc Frangula alnus Mill.
(Rhamnus frangula L.)
ñnkannu uuuna Kpymuna
Ona pacxcnuc c :amxuxcnn nn ncknu cnpnncku :cuju. Cn6upancxn
unwc na cc cnpnncnc caun nn cxpnrn ncdunupanu n6nacxu u nn
cxpnrn ncdunupanu knnuuunu.
Onuc na pacxcnucxn
Frangula alnus npnnaía na qaxn¬nìa1a
Rhamnaceae. Pac1enne1o e nncxo npno
n¬n ipxvmxa. nncoxo no 3-5 xe1pn.
Kopa1a na c1eo¬o1o e 1exna n xa:na
co xnoiv cnno-oe¬n ¬nnnn. Kopa1a na
x¬ann1e ipanxn nxa npnenxac1o
cxeía ooìa.
¹nc1onn1e. xon nan:xennnno ce
noc1anenn. naìnec1o ce n:no¬»eno
e¬nn1nnnn. no¬in 8-12 cm n mnpoxn
5-8 cm. Ha ¬nne1o ¬nc1onn1e ce
1exno :e¬enn n cìaìnn. a na onannna1a
nxaa1 »o¬1o-:e¬ena ooìa. Ho paoo1
ce ne¬n.
Cn1nn1e nne1onn ce nnono¬onn.
cxec1enn no m1n1ec1n conne1nìa n
noc1anenn noennnenno n¬n no ipvnn on 2 no 7 nne1onn. no na:vnn1e
na ¬nc1onn1e. Hne1onn1e on nannopemna1a c1pana ce oe¬n. a on
nna1pemna1a »o¬1ennxann. On nnn ce pa:nnnaa1 n¬ononn xon na
none1oxo1 ce :e¬enn. no1oa npnenn. a xoia xe co:pea1 1ne ce cnno-
npnn. H¬ono1 e xoc1e¬xa co nnìaxe1ap on 6-8 mm n nocenvna 1pn
cexnna. Kaì nac n¬ononn1e co:penaa1 no anivc1 n¬n cen1exnpn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1enne1o naìnec1o pac1e no o¬n:nna na pexn n no1onn. no
n¬a»nn mvxn. na i¬nnec1a :exìa. no xonvp¬nnn oo¬ac1n. na n¬onn-
na no n na necox¬nnn :exìnm1a.
63
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- xopa (Frangulae cortex). co xopn:on1a¬nn cne1¬o-oe¬n ¬nnnn.
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Kopa1a on xpvmnna ce coonpa na xpaìo1 on :nxa1a n¬n na
none1oxo1 on npo¬e11a. npen pac1enne1o na pa:¬nc1a (on xpaìo1 na
qenpvapn no none1oxo1 na anpn¬).
Anax :a 6cp6a
Coonne1na nn¬a. oc1ap no». onom-
1apcxn no»nnn. a axo xopa1a ce
coonpa on nonncoxn npna neonxon-
no e na ce nocenvna n coonne1na
cxa¬a.
Mcxnn na cn6upanc
3a na ce cooepe xopa1a neonxonno
e xpv»no na ce :acena1 noneoe¬n1e
ipanxn n¬n x¬ann1e c1eo¬a na pac-
1oìanne on 3O no 35 cm xeív :ace-
nn1e. no1oa na ce nanpana1 nano¬-
»nn :acexvnana xeív nne xpv»nn
:acenn n na ce n:¬vnn ¬en1a1a on
xopa. ¹eoe¬nna1a na xopa1a ne
cxee na onne noio¬exa on 1-2 mm.
Kopa1a 1peoa na onne xa:na. cìaìna
n 1exno npnena (npneno cxeía).
Coonpane1o na xopa1a 1peoa na ce n:npmn 1axa na ne ce om1e1a1
»nnn1e ne¬onn na pac1enne1o!
64
Hn:nnncnn c na cc cn6cpc uakcuuyu 30° nn knpaxa na cnnn cxc-
6nn! Cncnnnxn cn6upanc knpa nn ucxnxn pacxcnuc c nn:nnncnn
nncnc 3 rnnunu! Cn6upanc na knpaxa c nn:nnncnn kaj nnuc pac-
xcnuja kaj knu ncua nnacnncx nn nmxcxynanc na cxc6nnxn nn
cnnucxn (nncnuncunu pacxcnuja)!
Tpcxuan nn cn6upancxn
Kopa1a na xpvmnna1a ce cvmn nennam no coonpane1o (¬vnene1o).
Hpnn1e nexo¬xv naconn no coonpane1o ce cvmn na conne. a no1oa
no cenxa na nponenno xec1o. Hcvmena1a xopa ce nvna no ìv1enn
npexn no cvnn n nponennn npoc1opnn.
Kopa1a na xpvmnn1a xo»e na ce xopnc1n noc¬e enna ionnna on
cvmene1o n nvnane1o no noceonn npoc1opnn n¬n no 1epxnnxa
oopaoo1xa co n:¬o»vnane enen nac na 1exnepa1vpa on 1OO°C. Axo
ce vno1peon cne»o ncvmena1a xopa xoìa ne e 1epxnnxn oopaoo1e-
na xo»e na npenn:nnxa c1oxannn npoo¬exn.
65
Lnxanuukn uuc Gentiana lutea L.
ñnkannu uuuna Cupumxapka, nunuypa, nun ucucp
Pacxcnucxn c nn Hpncnaxa nucxa na :arpn:cnu nunnnu! ñunuypaxa
nc c nnrnnna :a npranckn npnu:nnncxnn npcky cn6upanc nn nunu
nnnynauuu. Taa unwc na cc cn6upa caun nnknnky nncxnu cnyw6cna
nn:nnna :a 6cp6a u xna :a jacnn nnpcncnu n6nacxu u nn nnpcncna
nn:nnncna knnuuuna.
Onuc na pacxcnucxn
¹nnnvpa1a npnnaía na qaxn¬nìa1a Getianaceae.
Hpe1c1anvna nonexeionnmno 1penec1o pac1e-
nne. nncoxo no 1.5 m. C1eo¬o1o e cn¬no. nn¬nn-
npnnno n ncnpaneno.
¹nc1onn1e ce io¬exn. co ìaìnec1o-e¬nn1nnen oo-
¬nx (npn:exnn1e ¬nc1onn ce noio¬exn on oc1a-
na1n1e. co 3O cm no no¬»nna n 15 cm no mnpnna)
n co n:pa:eno ¬anno cnn1xann nepnn.
3e¬eno-»o¬1n1e nnono¬nn nne1onn ce cxec1enn
no na:vnn1e na ¬nc1onn1e no iopna1a no¬onnna
na c1eo¬o1o. H¬ono1 e e¬nn1nnna nvmxa. 6 cm
no¬ia co xnoivopoìnn cexnna.
Cexe1o e cne1¬o xaqeano no ooìa. cn1no. cn¬ec-
xano co mnpoxn xpn¬a no paoo1. Maca1a na 1OOO
cexnna ce nnn»n on O.9 no 1.3 g.
Kopeno1 na ¬nnnvpa1a noopo e pa:nnen n pa:ipane1. a :anncno on
neiona1a c1apoc1 xo»e na onne 1e»ox n no nexo¬xv xn¬oipaxn. Ha
npecex cnponno1 xopen nxa oe¬a ooìa. xexa xon:nc1ennnìa n ¬ecno
ce cene. a no nxvc e iopn¬nn.
Pac1enne1o nne1a on xpaìo1 na ìvnn no anivc1.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Ha La¬xano1 ¬nnnvpa1a pac1e no n¬annncxn1e nacnm1a n ¬nnann.
no pe1xn1e mvxn n xaxenapn. na nanxopcxa nncnna on 8OO-2.OOO m
(na n nonexe). Haìxnoiv n onionapaa1 xapoona1nn :exìnm1a co
c¬aoo xnce¬a peaxnnìa. Mo»e na pac1e n na i¬nnec1a nonna. no
66
coonpane1o na xopena1a na 1axno :exìnm1e ne e :ionno nopann
1oa m1o e o1e»na1o coonpane1o n nnc1ene1o na xopenn1e. Ha
¬nnnvpa1a n onionapa n¬annncxa1a x¬nxa co cpenna nnenna 1ex-
nepa1vpa no 18°C no neie1annonno1 nepnon. n xaxcnxa¬na nnenna
1exnepa1vpa on 3O°C.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- xopen (Gentianae radix)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na xopena1a ce onnnna xon xpaìo1 na ¬e1o1o n
none1oxo1 na ecen1a (cen1exnpn. ox1oxnpn).
Anax :a 6cp6a
Amon n ¬ona1a
Mcxnn na cn6upanc
Ce coonpaa1 caxo noc1apn1e xopena! Ho nanene1o na xopena1a on
:exìa. nanpanena1a nvnxa 1peoa na ce ncno¬nn co :exìa!
Heonxonno e xopena1a na ce ncnnc1a1 on :exìa. on pacnnann
ne¬onn. c1eo¬o n c¬. Coonpano1 na xopena1a 1peoa na ìa o1cene
i¬ana1a na xopeno1 co nvnxn1e. na ìa npa1n no nvnxa1a n na ìa
noxpne co :exìa. Ha onoì nannn nexa na io vnnm1nxe pac1enne1o n
xe xo»exe non1opno na coonpaxe xopena noc¬e nexo¬xv ionnnn.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Kopeno1 ce cene na napnnna no¬in 1O cm n ce cvmn. Axo ne¬ on
xopeno1 e noneoe¬ on 3 cm. 1oiam 1oì 1peoa na ce npecene no
no¬»nna :a no¬ecno na ce ncvmn. Mo»e na ce cvmn na conne. no
noceonn npoc1opnn n¬n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa on 35 no 4O°C.
He e no:no¬eno na ce cvmn na 1exnepa1vpa nonncoxa on 6O°C.
67
80° nn nnnynauujaxa unpa na ncxanax ncnnnpcnu! Hnnxnpnn
cn6upanc na ucxuxc uccxa unwnn c nncnc 10 rnnunu nn nncncn-
nnxn cn6upanc! Hc c nn:nnncnn na cc u:nanax cuxc pacxcnuja na
cnnn wuncanumxc!
Hcvmenno1 xopen na ¬nnnvpa1a e »o¬1ennxano-oe¬. ce xpmn na
npn1ncox n nxa iopn¬nn nxvc. 3apann npax1nnna nponena na pac-
1ennìa1a :a oepoa. no1peono e coonpann1e na :naa1 nexa xaca1a na
xopeno1 e 1pn na1n noio¬exa on xaca1a na nan:exnno1 ne¬ on pac-
1enne1o.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 3.5 no 4 kg cne» xopen ce noonna 1 kg cvn.
68
Lnxanuukn uuc Geranium macrorrhizum L.
ñnkannu uuuna 3npancu
Onuc na pacxcnucxn
3npaneno1 npnnaía na qaxn¬-
nìa1a Geraniaceae. Hpe1c1anvna
nonexeionnmno 1penec1o pac-
1enne. co xnoiv noopo pa:nnen
no¬i. xopn:on1a¬en non:exen
n¬n nan:exen pn:ox. C1eo¬o1o
e ncnpaneno n nncoxo on 15 no
5O cm.
Hpn:exnn1e ¬nc1onn ce n¬a-
ooxo n¬anxonnnno pa:ne¬enn.
na 5 no 7 oopa1no ìaìnennnnn
na:aoenn ne¬onn n nxaa1 no 25
cm no¬in ¬ncnn npmxn. Cn1e
¬nc1onn on nne1e c1pann ce
n¬axnec1n.
Hne1onn1e ce coopann no conne1nìa na npno1 on c1eo¬o1o.
Hne1onn1e nxaa1 5 namxnnn ¬nnnnna n 5 nno¬e1onn-npnenn ¬nn-
nnna. co 1O no¬in npamnnnn xon n:¬eivnaa1 nannop on nenne1o.
H¬ono1 e cvna nvmxa. xon ce pacnaía na 5 ennocexenn ne¬a co
no¬in n:nn1xann ocn¬a.
Pac1enne1o nne1a on ìvnn no anivc1.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Ha La¬xano1 :npaneno1 pac1e na n¬a»nn. :acennenn n xaxenec1n
xec1a nn: mvxn1e. Ce pacnpoc1npa no cn1e namn n¬annnn n nnco-
xn no¬nna na nanxopcxa nncnna on 3OO-2OOO m.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- pn:ox on :npanen (Geranii macrorrhizi rhizoma)
- nan:exen ne¬ (xepoa) on :npanen (Geranii macrorrhizi herba)
69
I. Han:cucn ncn (xcp6a) nn :npancu Geranii macrorrhizi herba)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na nan:exno1 ne¬ ce onnnna no 1exo1 na ¬e1o1o (ìvnn
- anivc1) :a npexe na nne1ane na pac1enne1o.
Anax :a 6cp6a
Ho». cpn. xomnnnn
Mcxnn na cn6upanc
Coonpane1o ce onnnna no cvno npexe xoia xe ce xpene poca1a. Co
om1ap cpn n¬n no» ce o1cexvnaa1 nne1onocnn1e c1eo¬a n npn:ex-
nn1e ¬nc1onn. na pac1oìanne on 4-5 cm on npno1 na pn:oxo1.
Haopann1e nan:exnn ne¬onn pac1pecn1o ce c1anaa1 no xomnnnn. a
nnxaxo no 1opon.
Tpcxuan nn cn6upancxn
2O-3O cm no¬in1e c1eo¬enna co ¬nc1onn n nne1onn ce cvma1 no
1enox c¬oì. na nponennn xec1a no cenxa noc1e¬enn np: paxxn. He e
no:no¬eno ncxopnc1vnane na nem1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on. no¬n-
e1n¬en n c¬nnnn na nnn) io nonpenvnaa1 op:o1o onne¬vnane na
n¬aia1a. Toa nonenvna no n¬omvnane na xna¬n1e1o1 na npoia1a. a
xoia e n¬a»no npexe1o nvpn n no pacnnvnane. Do nponeco1 na
cvmene xepoa1a 1peoa nec1o na ce npenp1vna. no :anncnoc1 on npe-
xencxn1e npn¬nxn n c1eneno1 na nnnna ncvmenoc1. Xepoa1a e cvna
xoia naìneoe¬n1e ne¬onn na c1eo¬o1o n ¬ncnn1e npmxn npn cnn1xv-
70
Hc c nn:nnncnn ky6cnc na nan:cununx ncn u nxcckynanc na ncn
nn pu:nunx. 3annnwuxcnnn c npu 6cpcncxn na cc ncxanu 1/3 nn
pacxcnujaxa cn nn6pn pa:nucnu uncxnnncnu cxc6na, :a na cc
ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc na nunnx u nn:n6nnnynanc na
nanranumxcxn. Cncnnnxn cn6upanc na ucxnxn nanranumxc c
nn:nnncnn najpann nncnc 2 rnnunu. Hc cc cn6upa xcp6axa na
nanranumxa na uccxa kancmxn npcxxnnnn c cn6upan pu:nunx.
Hc c nn:nnncnn na cc cn6upa nn n6nacxu kanc mxn pcxkn cc
cpcúana!
nane ce xpma1. Xepoa1a xo»e na ce cvmn n no cvmnnnn na 1exne-
pa1vpa ne nonncoxa on 35°C n noopa nen1n¬annìa. Cvna1a npoia ce
nnc1n vm1e ennam on pacnnann1e ne¬onn. Pac1ennìa1a co no1ex-
ne1n ¬nc1onn n¬n oe: ¬nc1onn n pac1ennìa1a oe: nne1onn nexaa1
xoxepnnìa¬na npennoc1. Ho1oa ce coonpa nnnxa1e¬no na noneoe¬
n¬ac1 no cvna npoc1opnìa. 1axv oc1anvna 2-4 nena :a na ce noennann
n¬aia1a noc¬e m1o xo»e na ce oa¬npa n naxvna.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
noennanena xaca on 4O kg, oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no
cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on
nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n
i¬onapn. onne¬enn on o1ponnn n neapoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 5 kg cne»n nan:exnn ne¬onn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
II. Pu:nu nn :npancu Geranii macrorrhizi rhizoma
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na pn:oxo1 ce onnnna no 1exo1 na npo¬e11a (anpn¬ -
xaì) xoia nonnvnaa1 na ce pa:nnnaa1 ¬nc1onn1e n no 1exo1 na ecen-
1a (cen1exnpn - ox1oxnpn) noc¬e co:penane na n¬ononn1e.
Anax :a 6cp6a
Amon. ¬ona1a n xomnnnn.
Mcxnn na cn6upanc
Pn:oxn1e ce no1xonvnaa1 co npana ¬ona1a n¬n amon. a no1oa ce
o1xopnvnaa1 co paxa. Haìnoionno npexe :a nanene na pn:oxn1e e
noc¬e no»n. Coopann1e pn:oxn ce nnc1a1 on :exìa1a n on 1pv¬n1e
ne¬onn. a no1oa ce o1cexvna nan:exnno1 ne¬. Ce c1anaa1 no
xomnnnn.
Ce coonpaa1 caxo noc1apn1e pn:oxn! Ho nanene1o na pn:oxn1e on
:exìa. nanpanena1a nvnxa 1peoa na ce ncno¬nn co :exìa!
71
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopann1e pn:oxn ce n:xnnaa1 no x¬a: on nona. He 1peoa na ce
oc1ana1 nono¬io npexe non nona :a na ne :anonne n:n¬exvnane na
onoax1nnnn1e xa1epnn. O1xoia xe ce ncnena1 ce cena1 na napnnna
on 8-1O cm n npn 1oa ce o1c1panvnaa1 inn¬n1e ne¬onn. Pn:oxn1e ce
noc1anvnaa1 no 1enox n¬ac1 (3-5 cm) no paxxn n¬n no cn¬no npone-
1penn npoc1opnn n¬n na o1nopeno. Hpn cvmene1o na o1nopeno ne
cxee na in qa1n no»n n¬n poca. Pn:oxn1e ce ncvmenn xoia npn
cnn1xvnane ce xpma1. Cvnn1e pn:oxn ce coonpaa1 na xvnonn no
cvnn npoc1opnn no xon oc1anvnaa1 2-4 nena :a noennanvnane na
n¬aia1a. 3a 1oa npexe ce npenp1vnaa1 nnnxa1e¬no 2-3 na1n co nn¬a
n npn 1oa ce o1c1panvnaa1 npoxene1n1e pn:oxn npn cvmene n
oc1a1onn1e on xepoa.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenn1e pn:oxn ce naxvnaa1 no npexn co noennanena xaca. Ce
nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc.
:am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn.
nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1ponnn n
apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 5 kg cne»n pn:oxn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
72
3annnwuxcnnn c npu 6cpcncxn na cc ncxanu 1/2 nn nn6pn
pa:nucnuxc pacxcnuja, :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc
na nunnx u nn:n6nnnynanc na nanranumxcxn. Hpu ucknnynanc
na pu:nuuxc nnuc knu mxn cc nnxcnku nn 0,3 cm cc npaúaax nn
:cuja. Cncnnnxn cn6upanc na ucxnxn nanranumxc c nn:nnncnn
najpann nncnc 3 rnnunu. Hc cc cn6upaax knpcnuxc na uccxa
kancmxn npcxxnnnn c cn6upana xcp6axa. Hc c nn:nnncnn na cc
cn6upa nn n6nacxu kanc mxn pcxkn cc cpcúana.
Lnxanuukn uuc Hedera helix L.
ñnkannu uuuna Lpmncn
Onuc na pacxcnucxn
Lpm¬eno1 npnnaía na qaxn¬nìa-
1a Araliaceae. Hpe1c1anvna npnen-
ec1a :nx:e¬ena ¬nìana. xoìa
no¬:n no :exìa n¬n ce xanvna no
pac1ennìa n xapnn co noxom na
annen1nnnn xopenn. C1eo¬o1o
xo»e na noc1nine no¬»nna n no
5O cm. ¹nc1onn1e ce 1exno :e-
¬enn. xo»ec1n. cìaìnn n noaíaa1
no pa:¬nnnn qopxn (naìnec1o ce
cpnennnnn n¬n npe»ann na 3-5
xec1a).
Hne1onn1e ce coopann no m1n1o-
nnnnn conne1nìa. no ooìa ce »o¬-
1n n¬n :e¬ennxann n xnoiv ce
xnpn:¬nnn. Ce pa:nnnaa1 no no-
exnpn.
H¬ono1 e 1exno cnna ooonnxa
xoìa co:pena no 1exo1 na :nxa1a.
He¬o1o pac1enne e iopn¬nno n
o1ponno.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Lpm¬eno1 e xnoiv pacnpoc1pane1o nnno pac1enne. xoe ce ìanvna
nacexane. nonnvnaìxn on nncxn1e na cé no nncoxn1e nanxopcxn
nncnnn. Pac1enne1o pac1e na npnìa. no xaxenec1n oipann n
nanvm1enn vpna1nnn.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- cne» n cvn ¬nc1 (Hederae folium)
- n¬on (Hederae fructus)
73
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
¹nc1o1 e :e¬en ne¬a ionnna n ce coonpa npexencxn neoipannneno
no cne»a n¬n cvna coc1oìoa. Cvnn1e ¬nc1onn ce coonpaa1 on ìvnn no
ox1oxnpn.
H¬ono1 ce coonpa no :nxa. on nexexnpn no qenpvapn.
Anax :a 6cp6a
Ho»nnn n xomnnna.
Mcxnn na cn6upanc
¹nc1o1 ce oepe co ¬ncna1a npmxa xoia nexa poca. Ce oepa1 caxo
neom1e1enn1e ¬nc1onn n ¬nc1onn1e oe: q¬exn. Coopann1e ¬nc-
1onn ce c1anaa1 no xomnnna1a. a nononna no npoc1opnn :a cvmene.
H¬ono1 ce oepe co paxa. ce c1ana no xomnnna n¬n npexa. a no1oa ce
1pancnop1npa no npoc1opnn1e :a cvmene. (c¬nxa necno)
Tpcxuan nn cn6upancxn
¹nc1onn1e n n¬ononn1e na opm¬eno1 ce cvma1 no 1enox c¬oì na
noopo npone1penn n nponennn xec1a n¬n no cvmnnnn na 1exnep-
a1vpa on 4O°C. ¹oopo ncvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ (onnoeno)
ce naxvna no xap1nenn xecn n¬n xv1nn.
74
70° nn nucxnnuxc na pacxcnucxn xpc6a na ncxanax ncnnnpcnu!
20° nn nnnnnnuxc xpc6a na cc ncxanax :a pcrcncpauuja (pa:u-
nnwynanc)!
Lnxanuukn uuc Helichrysum plicatum L.
ñnkannu uuuna Cuun
Onuc na pacxcnucxn
Hpnnaía na qaxn¬nìa1a Asteraceae
(Compositae). Cxn¬o1 e nonexe-
ionnmno 1penec1o pac1enne co
cnnxac1a ooìa. xoìa no1exnvna on
xnoivopoìnn1e no¬nec1n n¬axnen-
na. C1eo¬o1o e ncnpaneno n nepa:-
ipane1o. nncoxo 1O-4O cm. Hoxpn-
eno e co e¬nn1nnnn ¬nc1onn. a na
npno1 nocn »o¬1n i¬annnec1n
conne1nìa. Ho qopxa nne1nn1e
i¬annnxn ce ìaìnec1n no oxpvi¬n.
Pac1enne1o nne1a no ¬e1o.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na
cn6upanc
Pac1e na necox¬nnn non¬oin cnpo-
xamnn co xvxvc. na connenn nann-
nn. na nanxopcxa nncnna no 8OO m.
Pacnpoc1pane1 e ncx¬vnnno no
xenn1epancxno1 noìac co noionnn
x¬nxa1cxn ocoonnn; no xepneioncxo-nnnapcxno1 noìac xoì ce npo-
1eia no enen ne¬ on Hpna !opa n A¬oannìa.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- i¬annnec1n conne1nìa (Helichrysi flos)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
1vnn. ìv¬n. anivc1 n cen1exnpn.
Lepoa1a ce onnnna no conneno npexe xoia nne1onn1e xe nonna1 na
ce o1napaa1.
75
Anax :a 6cp6a
Cpnonn n no»enn.
Mcxnn na cn6upanc
Hpn oepene1o ce xopnc1a1 cpnonn n no»enn co npexa no xoìa ce
c1anaa1 conne1nìa1a. Co oi¬en na 1oa nexa pac1enne1o e »ovnec1o.
naìnoionno e na ce oepe co cpn :a »neene. Hne1nn1e i¬annnxn ce
:aqaxaa1 co enna1a paxa. a co npvia1a io o1cexvnaxe npno1 non
paxa1a no nncnna no 1O cm.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopanno1 xa1epnìa¬ ce cvmn no 1enox c¬oì no noxpnen npoc1op
co noopa nen1n¬annìa na no:nvxo1. oe: na ce n:¬o»vna nnpex1no na
conne. Hc1o1axa cvmene1o xo»e na ce n:npmn n no cvmnnnn na
1exnepa1vpa no 4O°C. Hcvmena1a npoia nxa cne1¬o :¬a1no-»o¬1a
ooìa. Ce naxvna n nvna no ìv1enn npexn.
76
Hc cucc na cc knpnc nn :cujaxa. 30° nn pacxuxcnnaxa nnnynauu-
ja xpc6a na ncxanc ncnnnpcna! Ha cnna n6nacx pacxcnucxn cucc
na cc cn6upa caun cnnam rnnumnn!
Lnxanuukn uuc Herniaria glabra L.
ñnkannu uuuna Inna kunanuua, rnna cuxnuua
3a6cncmka Yna1c1na1a :a coonpane na io¬a1a xn¬annna xo»a1 na
ce npnxena1 n npn coonpane na nnaknccxaxa kunanuua (Herniaria
hirsuta).
Onuc na pacxcnucxn
Hpnnaía na qaxn¬nìa1a
Caryophyllaceae. Kn¬annna1a e
ennoionnmno n¬n nnoionnm-
no 1penec1o pac1enne. C1eo-
¬o1o e pa:ipane1o co io¬ex
opoì no¬eina1n. io¬n. :e¬enn
n 6-2O cm no¬in ipanxn. ¹nn-
nnna1a ce npncenna1n n cnpo-
1nnnono¬o»nn no 1O mm no¬-
in. io¬n n »o¬1o:e¬enn. Hne-
1onn1e ce mnpoxn no 2 mm, no
5-12 no conne1nìa. co 5 nam-
xnnn ìaìnennnnn ¬nnnnna n 5
oe¬n ìaìnennnnn nenennn ¬nn-
nnna xon ce noxpa1xn on nam-
xa1a. H¬ono1 e ìaìnennnno
openne.
Pac1enne1o nne1a on ìvnn no
cen1exnpn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e na necox¬nnn. 1penec1n n xaxenec1n xec1a no 1.5OO m nan-
xopcxa nnconnna.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nan:exnn1e ne¬onn (xepoa) (Herniariae herba)
77
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Hpexv ¬e1o1o. on ìvnn no cen1exnpn no 1exo1 na nne1ane1o.
Anax :a 6cp6a
Ho» n¬n no»nnn
Mcxnn na cn6upanc
Ce o1cexvna co om1ap no» ne¬no1 nan:exen ne¬. Ce nnc1n on
necoxo1 n :exìa1a n ne e no:no¬eno coonpane na npenne1ann n pac-
1ennìa nananna1n on oo¬ec1n. He cxee na ce xopne. :a1oa m1o no
npoia1a ne cxee na nxa ne¬onn on xopeno1. co m1o on ce naxa¬n¬
xna¬n1e1o1 na npoia1a.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopana1a xepoa ce nnc1n on npnxecn on :exìa. on npenne1ann n¬n
pac1ennìa nananna1n on oo¬ec1n n on npvin pac1ennìa. Ce cvmn non
cenxa no npone1penn npoc1opnn n¬n non c1pen. Xepoa1a ce cvmn no
1enox c¬oì na paxxn. c1a¬a»n n¬n na noc1e¬ena xap1nìa na non. He
e no:no¬eno ncxopnc1vnane na nem1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on.
no¬ne1n¬en n c¬nnnn na nnn) io nonpenvnaa1 op:o1o onne¬vnane
na n¬aia1a. Toa nonenvna no n¬omvnane na xna¬n1e1o1 na npoia1a.
a xoia e n¬a»no npexe1o nvpn n no pacnnvnane. Do nponeco1 na
cvmene xepoa1a 1peoa nec1o na ce npenp1vna. no :anncnoc1 on npe-
xencxn1e npn¬nxn n c1eneno1 na nnnna ncvmenoc1. Xepoa1a e cvna
xoia naìneoe¬n1e ne¬onn na c1eo¬o1o n ¬ncnn1e npmxn npn cnn1xv-
nane ce xpma1. Xepoa1a xo»e na ce cvmn n no cvmnnnn na 1exnep-
a1vpa ne nonncoxa on 4O°C n noopa nen1n¬annìa. Cvna1a npoia ce
nnc1n vm1e ennam on pacnnann1e ne¬onn. Pac1ennìa1a co no1ex-
ne1n ¬nc1onn n¬n oe: ¬nc1onn n pac1ennìa1a oe: nne1onn nexaa1
78
Hc c nn:nnncnn ky6cnc na nan:cununx ncn. 3annnwuxcnnn c npu
6cpcncxn na cc ncxanu 1/2 nn pacxcnujaxa cn nn6pn pa:nucnu
uncxnnncnu cxc6na, :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc na
nunnx u nn:n6nnnynanc na nanranumxcxn. Cncnnnxn cn6upanc
na ucxnxn nanranumxc c nn:nnncnn najpann nncnc 2 rnnunu. Hc
c nn:nnncnn na cc cn6upa nn n6nacxu kanc mxn pcxkn cc cpcúana.
xoxepnnìa¬na npennoc1. Ho1oa ce coonpa nnnxa1e¬no na noneoe¬
n¬ac1 no cvna npoc1opnìa. 1axv oc1anvna 2-4 nena :a na ce noennann
n¬aia1a noc¬e m1o xo»e na ce oa¬npa n naxvna.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
xaca on 4O kg oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n
npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena
cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne-
¬enn on o1ponnn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 5 kg cne»n nan:exnn ne¬onn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
79
Lnxanuukn uuc Hypericum perforatum L.
ñnkannu uuuna
, :accknuna xpcna
Onuc na pacxcnucxn
Kan1apnono1 npnnaía na qaxn¬nìa1a
Hypericaceae (Guttiferae). Hpe1c1anvna
nonexeionnmno ncnpaneno 1penec1o
pac1enne nncoxo on 3O-1OO cm.
C1eo¬a1a no iopnno1 ne¬ ce pa:-
ipane1n. a ipanxn1e ce cnpo1nnnono-
¬o»no noc1anenn. C1eo¬o1o na xan-
1apnono1 nxa nne xapax1epnc1nnnn
nano¬»nn ncnaxna1n ¬nnnn no xon ce
pa:¬nxvna on npvin1e nnnonn.
¹nc1onn1e ce ennoc1annn. cnpo1nn-
nono¬o»nn. 1ecnn. e¬nn1nnnn n
ona¬nn. oe: ¬ncna npmxa (cenenxn).
Hcmapann ce co xnoivopoìnn 1on-
xac1n »¬e:nn xon ce ncno¬ne1n co
ecennnìa¬no xac¬o.
Ha npno1 on c1eo¬o1o ce naoía m1n-
1onnnno conne1ne xoe e coc1aneno on
:¬a1no-»o¬1n nne1onn. Denne1o e
coc1aneno on 5 1exno »o¬1n. xoco
ìaìnennnnn ¬nnnnna. xon ce xa¬xv
na:aoenn no paoo1 n nocnnann co 1exnn naxxn.
H¬ono1 npe1c1anvna 1pnne¬na nvmxa. xoìa nocn npno n¬n cxeío
cexe n ce o1napa caxo xoia npexe1o e voano.
Pac1enne1o nne1a on xaì no anivc1.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Kan1apnono1 e mnpoxo pacnpoc1pane1o pac1enne. Pac1e no
nanvm1enn ¬nnann. no paoonn1e na mvxn1e. noxpaì ipxvmxn n
xonvpnm1a.
80
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nne1 (Hyperici flos)
- iopnno1 ne¬ on c1eo¬o1o co ¬nc1onn1e n nne1onn1e (Hyperici
herba)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Ce coonpa no ìvnn n ìv¬n xoia :anonnvna ce:ona1a na nne1ane.
Anax :a 6cp6a
Cpn. no»nnn n xomnnna.
Mcxnn na cn6upanc
Pac1enne1o ce oepe co noxom na cpn n¬n no»nnn n ce c1ana no
xomnnnn :a na ce n:oeine om1e1vnane1o na cne1¬n1e 1onxn
(»¬e:nn) na ¬nc1onn1e. no xon ce naoía e1epnnno1o xac¬o.
81
Tpcxuan nn cn6upancxn
2O-3O cm no¬in1e c1eo¬enna co ¬nc1onn n nne1onn ce cvma1 no
1enox c¬oì. na nponennn xec1a no cenxa. Pac1ennìa1a xo»a1 na ce
cvma1 coopann no xn1xn. Ce np:vnaa1 no 25 pac1ennìa. nne1onn1e
ce nopaxnvnaa1 on c1pana n ce np:vnaa1 no no¬nno1 xpaì n ce
:axanvnaa1 ooecenn nano¬v na x¬nnen. Pac1ennìa1a co no1exne1n
¬nc1onn n¬n oe: ¬nc1onn n pac1ennìa1a oe: nne1onn nexaa1 xoxep-
nnìa¬na npennoc1.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
xaca on 4O kg, oonn1xann co 1xaennna. Hcvmena1a xepoa xo»e na
ce naxvna no ìv1enn npexn. a nne1onn1e no xap1nenn npexn. Ce
nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc.
:am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn.
nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1ponnn n cn¬no apo-
xa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 3.5 kg cne»n nan:exnn ne¬onn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
82
30° nn uncxnnuxc na ccknc pacxcnuc xpc6a na cc ncxanax ncnn-
npcnu! 20° nn pacxuxcnnaxa nnnynauuja xpc6a na ncxanc ncnn-
npcna! Hpanunaxa ncnax ncka akn cc cn6upa ucnnxn pacxcnuc
nnxpc6nn c 30° nn nnnynauujaxa unu 1/3 nn pacxcnujaxa cn
nn6pn pa:nucnu uncxnnncnu cxc6na na cnnn uccxn na ncxanc
ucnncnn ncnnnpcna, :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc na
nunnx u nn:n6nnnynanc na nanranumxcxn! Hc c nn:nnncnn ky6c-
nc na pacxcnujaxa nn :cuja!
Lnxanuukn uuc Juniperus communis L.
ñnkannu uuuna Cupcka
Onuc na pacxcnucxn
Cxpexa1a npnnaía na qaxn¬nìa1a
Cupressaceae. Pac1e no n¬annncxn1e
npene¬n xaxo :nx:e¬ena ipxvmxa nnco-
xa 1 m. n¬n xaxo xa¬o npno nncoxo no 1O
m. no npene¬n1e co noxa¬a nanxopcxa
nncnna. Hoceonn1e npna nxaa1 xpomna
co nnpaxnna¬en oo¬nx. no axo na nc1o
xec1o pac1a1 nonexe npna nnnna1a
xpomna nxa nenpann¬en oo¬nx.
¹nc1onn1e ce 1enxn. ni¬nnec1n n no¬in
on 1O no 2O mm.
Hne1onn1e ce xa¬n. co »o¬1o-:e¬ena
ooìa n ce noc1anenn no na:vnn1e na ¬nc-
1onn1e. Cxpexa1a e nnonoxno pac1enne
(enno pac1enne nocn caxo xamxn. a
npvio nocn caxo »encxn nne1onn).
H¬ono1 e ooonnxa xoìa co:pena no 1exo1 na napenna1a ionnna. no
nc1onpexe pac1enne1o nocenvna n :e¬enn n :pe¬n n¬ononn. Tne na
none1oxo1 ce :e¬enn no ooìa. no1oa noonnaa1 ooìa na ´pía. :a na na
xpaì xoia xe co:pea1 na noonìa1 nene¬ac1o cnno-npna ooìa.
¹pvin nnnonn xon xo»a1 onna1 n:nop :a qa¬cnqnxvnane ce:
- Juniperus oxycedrus L. (npnena cxpexa)
o ooonnxn1e ce noio¬exn on ooonnxn1e na Juniperus communis; 12
mm no nnìaxe1ap co 1exno npnena ooìa.
- Juniperus macrocarpa
o ooonnxn1e na Juniperus macrocarpa ce noio¬exn on ooonnxn1e na
Juniperus communis. Pa:¬nxa1a e no cnnxac1a1a npen¬axa. Onne
ooonnxn nexaa1 xoxepnnìa¬na npennoc1.
- Juniperus sabina L.
o ce cpexana no nama1a q¬opa. Loonnxn1e ce o1ponnn no ooìa ce
cnno-npnn n¬n npnn. 5-8 cm no nnìaxe1ap.
83
- Juniperus phoenicea L.
o Juniperus phoenicea xo»e na ce naìne no npene¬n1e no o¬n:nna na
xpaìope»ìe1o. Loonnxn1e ce xnoiv noio¬exn on ooonnxn1e na
Juniperus communis. no ooìa ce »o¬1n n¬n npneno-»o¬1n n o1ponnn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Cxpexnno1o npno xo»e na ce naìne xaxo pac1e no pe1xn1e mvxn na
oopo1 n ope:a1a. na n¬annncxn1e nnc1nnxn. na neoopaoo1¬nnn.
nanvm1enn. cvnn. oio¬enn n xaxenec1n xec1a.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- :pe¬no1 n¬on (Juniperi fructus)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Koia xe c1ana1 cnno-npnn no ooìa. ooonnxn1e ce :pe¬n n non-
io1nenn :a oepoa. Kaì nac 1oa ce c¬vnvna on xpaìo1 na anivc1 no
ox1oxnpn. :anncno on nanxopcxa1a nncnna.
Anax :a 6cp6a
1v1eno n¬a1no 2 x 2 m. paxannnn. xe1a¬na n¬n npnena xvxa n nanop.
Mcxnn na cn6upanc
Loonnn1e xo»e na ce oepa1 co paxa n¬n na ce nc1peca1 on ipxvm-
xa1a na npe1xonno nonio1neno ìv1eno n¬a1no n¬n c¬nnna non¬oia
(np. no nanop). Axo ipxvmxa1a ce 1pece. 1oa 1peoa na ce n:nene
nnnxa1e¬no na ne ce nc1peca1 n :e¬enn1e n¬ononn. Da»no e na ce
cooepa1 :pe¬n1e n¬ononn.
84
20° nn nnnnnnuxc na cnnn pacxcnuc xpc6a na cc ncxanax :a pcrc-
ncpauuja (pa:unnwynanc)! Hc c nn:nnncnn na cc ccuc cxc6nnxn
na cupckaxa unu nak ucnu rpuymku! Cupckaxa 6annn cc pa:nuna
u nc cc n6nnnyna nncnc ccucnc. Tpc6a na cc ncxanax ncn6panu 1/3
nn rpuymkuxc, :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc na
nunnx u n6nnna na nnnynauujaxa. Cncnnnxn cn6upanc na ucxnxn
uccxn c nn:nnncnn najuanky nncnc 2 rnnunu! Bawnn c na cc :nac
ncka myuckuxc nnwapu npcxcxanynaax nncc6na nnacnncx :a
cupckaxa, 6uncjúu xaa nc nnccnyna cnncn6nncx :a pcrcncpauuja!
Tpcxuan nn cn6upancxn
H¬ononn1e na cxpexa1a 1peoa na ce cvma1 na nponenno xec1o n on
npexe na npexe na ce npenp1vnaa1. Cvmene1o no 1enox c¬oì ono:-
xo»vna no¬ecno npenp1vnane n nonennaxno cvmene. Ho cvme-
ne1o ooonnxn1e 1peoa na ce ncnnc1a1 on enen1va¬nn nennc1o1nn.
ni¬nnxn. :e¬enn ooonnxn n c¬. Cvnn1e ooonnxn ce naxvnaa1 no xap-
1oncxn xv1nn n¬n no ìv1enn npexn.
Cvnno1 n¬on e xecec1 co 1exno nno¬e1ona ooìa n 5-9 mm no nnìa-
xe1ap. Meco1o (cp»1a) e 1exno :e¬eno. xexo. a no nono¬io npexe
c1anvna cvníepec1o. H¬ono1 na cxpexa1a nxa npnìa1en xnpnc n
c¬a1xo-iopn¬nn nxvc.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 n¬on ce naxvna no npexn co noennanena xaca. Cvnn1e
ooonnxn xo»e na ce naxvnaa1 no xap1oncxn xv1nn n¬n no ìv1enn
npexn. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe:
xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn.
nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1ponnn n cn¬no apo-
xa1nnnn pac1ennìa. ¹poia1a ne 1peoa no¬io na ce nvna. :a1oa m1o
e1epnnno1o xac¬o ce ivon. a co 1oa ce n¬omvna neì:nnno1
xna¬n1e1.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 1.5 kg cne»n n¬ononn ce noonna 1 kg
cvna npoia.
85
Lnxanuukn uuc Malva silvestris L.
ñnkannu uuuna Hpn cnc:
Onuc na pacxcnucxn
Hpnno1 c¬e: npnnaía na qaxn¬n-
ìa1a Malvaceae. Hpe1c1anvna 1pe-
nec1o nonexeionnmno n¬n nneio-
nnmno pac1enne co noopo pa:-
nnen xopen.
C1eo¬o1o. xoe e nncoxo no 1 m. e
pa:ipane1o co no¬eina1n ipanxn.
¹nc1onn1e ce no oo¬nx na n¬anxa.
na 3-5 xec1a npc1ec1o npe»ann n
noc1anenn ce na no¬in npmxn.
Hne1onn1e ce po:eno-nno¬e1onn
no ooìa. noc1anenn no ipvna no
na:vnn1e na ¬nc1onn1e na npno1
na n:nanoxo1. Denennn1e ¬nn-
nnna ce cpnennnnn. 3-4 cm no¬in
n 3-4 na1n nono¬in on ¬nnnnna1a
na namxa1a.
Pac1enne1o nne1a on ìvnn no cen-
1exnpn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Hpnno1 c¬e: e pacnpoc1pane1o pac1enne xoe caxa n¬onna nonna.
Pac1e no nace¬on1e no o¬n:nna na xvxn1e n noxpaì oipann1e. 3a
opiancxo npon:nonc1no ne 1peoa na ce coonpaa1 npnxeponn1e xon
pac1a1 noxpaì xvxn1e. oipann1e n nace¬enn1e xec1a!
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- ¬nc1 (Malvae folium)
- nne1 (Malvae flos)
- c1eo¬o1o - nan:exnno1 ne¬ (n:nanoxo1) (Malvae herba)
- xopen (Malvae radix)
86
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
¹nc1onn1e n nne1onn1e ce coonpaa1 no nepnono1 na nne1ane na
pac1enne1o (on ìvnn no cen1exnpn). ¹oxo¬xv ce coonpa c1eo¬o1o co
nne1onn n ¬nc1onn - xepoa1a. naìnoionno e na ce oepe no anivc1.
Kopeno1 ce nann no npo¬e1 n no ecen.
Anax :a 6cp6a
Ma¬a ¬ona1xa. cexan. no»nnn.
Mcxnn na cn6upanc
Hne1onn1e ce coonpaa1 oe: npmxa xoia ce ne¬ocno pacnne1ann. Ce
coonpaa1 no conneno n cvno npexe. Han:exnno1 ne¬ na pac1enne1o
co nne1onn n ¬nc1onn ce cene npn npno1. oc1anaìxn 5O-6O cm on
n:nanoxo1. Pac1enne1o ce coonpa co nnc1n ¬nc1onn oe: oe¬n n¬n
on¬o xaxnn npvin naxxn na nnn. Kopeno1 naì¬ecno ce nann co oc1pa
¬ona1a. npn m1o npno1 ce :aonna no :exìa1a na 2O cm pac1oìanne on
pac1enne1o. Hpn 1oa. 1oì ce nann :aenno co xvxvco1 (:exìa1a) xoì
1peoa nononna na ce o1c1pann. He ce c1ana no xomnnna1a :aenno co
npvin1e ne¬onn on pac1enne1o.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Cne»o coopanno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce cvmn no cenxa na
nponennn xec1a. Kopeno1 n nan:exnn1e ne¬onn on pac1enne1o ce
cena1 na ne¬onn no¬in 4 cm. Ce cvma1 no 1enox c¬oì.
87
Cnnpcn npanunaxa, 30° nn uncxnnuxc na ccknc pacxcnuc u 20°
nn nnnynauujaxa xpc6a na ncxanc ncnnnpcna! 30° nn nnnynauu-
jaxa xpc6a na ncxanc ncnnnpcna knra cc cn6upa ucnnxn pacxcnuc.
Hpu cn6upanc na nucxnnuxc nnxpc6nn c na cc ncxanax ncnn-
npcnu 70° nn nucxnnuxc na ccknc pacxcnuc u najuanky 1/4 nn
pacxcnujaxa cn nn6pn pa:nucnu uncxnnncnu cxc6na :a na cc
ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc na nunnx u nn:n6nnnynanc na
nanranumxcxn! 80° nn pacxcnujaxa xpc6a na ncxanax ncnnnpcnu,
knra cc nanu knpcnnx! Hc c nn:nnncnn ky6cnc na ucnnxn pacxc-
nuc nn :cuja, :a na nnxna cc cn6cpax nucxnnuxc u/unu uncxnnuxc!
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna (onne¬no) no c1an-
napnnn oa¬n co xaca on 4O kg, oonn1xann co 1xaennna. Cvnno1
xa1epnìa¬ xo»e na ce naxvna no ivc1n ìv1enn n¬n ¬enenn npexn. 3a
naxvnane na xopena1a 1peoa na ce xopnc1n cn1no xpe»ec1 xa1e-
pnìa¬ (axoa¬a»a). Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc-
1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia.
nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1ponnn n
cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 6 kg cne»n ¬nc1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
On 5.5 kg cne»n nne1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
On 6 kg cne»n nan:exnn ne¬onn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
88
Lnxanuukn uuc Ononis spinosa L.
ñnkannu uuuna Ipunxpn, :ajauku xpn
Onuc na pacxcnucxn
!pxno1pno1 npnnaía na qaxn¬nìa-
1a Fabaceae (Leguminosae). Hpe1-
c1anvna nonexeionnmno 1pn¬nno
1penec1o pac1enne. co xpa1ox pn-
:ox. xoì npexnnvna no no¬i. nep-
1nxa¬en n nec1o vcvxan xopen.
C1eo¬a1a ce xnoivopoìnn. no ocno-
na1a onpnene1n. npnnnina1n n¬n
ncnpanenn. nncoxn 3O-1OO cm.
¹nc1onn1e ce nan:xennnnn. 1poìnn
co e¬nn1nnnn n¬n ìaìnennnnn. no
ocnona1a x¬nnonnnno c1ecne1n n
no paoo1 oc1po na:aoenn ¬ncnn
n¬onn. Haìiopnn1e ¬nc1onn ce
npoc1n.
Hne1onn1e ce po:enn n¬n po:eno-
nno¬e1onn. noc1anenn noennnenno
no na:vnn1e na ¬nc1onn1e no no¬-
»nna1a na c1eo¬o1o no pac1pecn1n ipo:nonnnnn conne1nìa.
Hne1nn1e npmxn ce ivc1o »¬e:nec1o n¬axnec1n. no¬in 2-3 mm.
Hamxa1a e snonec1a co ¬nneìno 1pnaio¬nn :annn. noxpnenn co
npoc1n n »¬e:nec1n n¬axna. Denne1o e no¬io 6-2O mm n nxa
mnpoxo e¬nn1nnno no ìaìnennnno oaìpane.
H¬ono1 e ìaìnennnna xemvnxa no¬ia 6-1O mm. co 1-2 cn¬ecxano-
ovopeionnnnn xaqeann cexenxn.
Pac1enne1o nne1a on ìvnn no cen1exnpn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
!pxo1pno1 pac1e no 1penec1n xec1a. no necox1a xpaì pexn1e. na
n¬a»nn ¬nnann no paxnnnn1e n opna1a. Pacnpoc1pane1o e nacexane
no 16OO m nanxopcxa nnconnna.
89
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- xopen on ipxo1pn (Ononidis radix)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na xopeno1 ce onnnna no 1exo1 na ecen1a no :peene-
1o na n¬ononn1e (cen1exnpn - ox1oxnpn). npexv :nxa1a npn noion-
nn vc¬onn :a oepene n no pana npo¬e1 (xap1 - anpn¬). no npen
none1oxo1 na pa:noì na pac1enne1o.
Anax :a 6cp6a
Konan. xomenn.
Mcxnn na cn6upanc
Haìnonoino npexe :a nanene na xopenn1e e noc¬e no»n. xoia
nonna1a e noopo na1onena. Kopenn1e ce ncxonvnaa1 co xonan. ce
nc1pecvnaa1 on :exìa1a n ce o1cexvnaa1 nan:exnn1e ne¬onn non
xopenonno1 npa1. 1enxn1e c1pannnnn xopennnna n 1enxn1e xpaenn
na i¬annno1 xopen. Ho nanene1o na xopenn1e on :exìa. nanpanena-
1a nvnxa 1peoa na ce ncno¬nn co :exìa! Ce o1c1panvnaa1
mvn¬nnn1e. cxanann1e n xopenn1e nonpenenn on m1e1nnnn. Hcxo-
nann1e xopenn ce c1anaa1 no xomenn n¬n 1opon n ce 1pancnop1n-
paa1 no xec1o1o na cvmene.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopann1e xopenn ce n:xnnaa1 no x¬a: on nona n ce oc1anaa1 na ce
o1nena1. O1xoia xe ce ncnena1 nono¬in1e xopenn ce cena1 na
90
Hc c nn:nnncnn na cc nanax knpcnu nn unanu pacxcnuja, :axna
mxn cc ynumxynaax u nc cc nn6una cxannapnna npnra, 6uncjúu
knpcnuxc cc xcnku. Hpu 6cpcncxn xpc6a na cc ncxanu najuanky
1/3 nn pacxcnujaxa cn nn6pn pa:nucnu uncxnnncnu cxc6na, :a na cc
ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc na nunnx u nn:n6nnnynanc na
nanranumxcxn. Cncnnnxn cn6upanc na ucxnxn nanranumxc c
nn:nnncnn najuanky nncnc 2 rnnunu nn :anucnncx nn cxcncnnx na
n6nnna. Hc c nn:nnncnn na cc cn6upa nn n6nacxu kanc mxn pcxkn
cc cpcúana.
napnnna co onpene¬ena no¬»nna caxo npn napanxa. Kopenn1e ce
cvma1 na o1nopeno pacnoc1e¬enn no oxo¬v 15 cm neoe¬ c¬oì. Hpn
¬omo npexe xopenn1e ce cvma1 non c1pen n¬n no npone1penn npoc-
1opnn. pacnoc1e¬enn na no1enox c¬oì (6-8 cm) np: paxxn n¬n
noc1e¬xn. He e no:no¬eno ncxopnc1vnane na noc1e¬xn on nem-
1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on. no¬ne1n¬en n c¬nnnn na nnn) xon io
nonpenvnaa1 op:o1o onne¬vnane na n¬aia1a. Toa nonenvna no
n¬omvnane na xna¬n1e1o1 na npoia1a. Kopenn1e ce ncvmenn xoia
npn cnn1xvnane ce xpma1. Cvna1a npoia vm1e ennam ce nponnc1v-
na on npnxecn n on xopenn om1e1enn npn cvmene1o. Cvnn1e xo-
penn ce coonpaa1 na xvnonn no cvnn npoc1opnn no xon oc1anvnaa1
5-7 nena :a noennanvnane na n¬aia1a. 3a 1oa npexe ce npenp1vnaa1
nnnxa1e¬no 1-2 na1n co »e¬e:na nn¬a on xvnne na xvnne. :a na ce
o1c1pana1 :exìa1a. 1enxn1e xopenn n npvin1e npnxecn. Taxa
oopaoo1enn1e xopenn ce nonio1nenn :a oa¬npane n naxvnane. Hpn
cvmene na xopenn1e no cvmnnnn 1exnepa1vpa1a ne 1peoa na onne
nonncoxa on 45°C.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenn1e xopenn ce naxvnaa1 no c1annapnnn oa¬n co noennanena
xaca on 5O kg, oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n
npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena
cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne-
¬enn on o1ponnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 4 kg cne»n xopenn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
91
Lnxanuukn uuc Origanum vulgare L.
ñnkannu uuuna Opurann, nnanuncku uaj
Onuc na pacxcnucxn
Pniano1 npnnaía na qaxn¬nìa1a na
vcnonne1nn pac1ennìa (Lamiaceae).
Hpe1c1anvna nonexeionnmno no¬vnc-
npaneno pac1enne nncoxo 2O-5O cm.
Kopeno1 e ìax co xopn:on1a¬nn pn:oxn
n non:exnn c1o¬onn.
¹nc1onn1e ce ìaìnennnnn na xpa1xn
¬ncnn npmxn. no paoo1 ne¬n (ne ce na:-
aoenn).
Hne1onn1e ce noennnennn. no¬in 2O-25
mm. noc1anenn na xpa1xa npmxa no
na:vnn1e na npnnn1e ¬nc1onn (xon
naìnec1o nxaa1 npnenxana ooìa).
Denennn1e ¬nnnnna nxaa1 cne1¬o
npnena no 1exno npnena ooìa (ooìa na
xeco).
Pac1enne1o nne1a on ìvnn no cen-
1exnpn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Origanum vulgare pac1e na cvnn n 1on¬n »nnea¬nm1a. na pnncxn
nannnn n noxpaì ipxvmxn.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nan:exnno1 ne¬ na pac1enne1o no nne1 (Origanii herba)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Ce coonpa no ìv¬n n anivc1.
Anax :a 6cp6a
Onom1apcxn no»nnn. cpn n nnc1n ¬enenn n¬n xap1nenn npexn.
92
Mcxnn na cn6upanc
Ce coonpaa1 iopnn1e ne¬onn na pac1enne1o co nne1onn no no¬»nna
on 1O-2O cm. Pac1ennìa1a co oe¬n nne1nn n¬n onne xon ne onio-
napaa1 na oapana1a ne 1peoa na ce coonpaa1.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Haopann1e pac1ennìa 1peoa
na ce cvma1 no cenxa na npo-
nennn xec1a. a :apann nonooap
xna¬n1e1 coopanno1 xa1epn-
ìa¬ pac1ennìa1a 1peoa na ce
cvma1 coopann no xn1xn. Ce
np:vnaa1 no 25 pac1ennìa. nne-
1onn1e ce nopaxnvnaa1 on
c1pana n ce np:vnaa1 no no¬-
nno1 xpaì n ce :axanvnaa1 ooe-
cenn nano¬v na x¬nnen. Ho-
io¬exn xo¬nnnnn pnian xo»e
na ce cvma1 no cvmnnnn na
1exnepa1vpa on 4O°C.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1e-
pnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn
oa¬n co xaca on 4O kg, oonn1-
xann co 1xaennna. Cvnno1
93
Hc c nn:nnncnn ky6cnc na pacxcnujaxa nn :cuja! Hpanunaxa
ncnax ncka 30° nn pacxuxcnnaxa nnnynauuja xpc6a na ncxanc
ncnnnpcna unu na cc ncxanax najuanky 1/3 nn pacxcnujaxa cn
nn6pn pa:nucnu uncxnnncnu cxc6na, :a na cc ncurypa ccucnnxn
pa:unnwynanc na nunnx u nn:n6nnnynanc na nanranumxcxn!
Akn cc cn6upaax knpcnaxa, 80° nn nnnynauujaxa xpc6a na
ncxanc ncnnnpcna! Cncnnnxn cn6upanc na ucxnxn uccxn c nn:n-
nncnn nncnc najuanky 2 rnnunu nn :anucnncx nn cxcncnnx na
n6nnna na nnnynauujaxa!
xa1epnìa¬ xo»e na ce cnaxvna no nnc1n ìv1enn n¬n xap1nenn npexn.
Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc.
:am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn.
nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1ponnn n cn¬no apo-
xa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 3 kg cne»n nan:exnn ne¬onn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
94
Lnxanuukn uuc Paeonia peregrina Mill.
ñnkannu uuuna Lnwyp
Onuc na pacxcnucxn
Lo»vpo1 npnnaía na qaxn¬nìa1a
Paeoniaceae. Hpe1c1anvna nonexe-
ionnmno 1penec1o pac1enne. co xvc
pn:ox n ipv1xonnnno :aneoe¬enn
xopenn. C1eo¬a1a ce nncoxn on 5O-9O
cm, nano¬»no naopa:nenn co xnoiv
¬nc1onn n na npno1 nxaa1 caxo enen
nne1.
¹nc1onn1e ce nepec1o ne¬enn. on
iopna1a c1pana 1exno :e¬enn. a on
no¬na1a c1pana nocne1¬o :e¬enn.
¹o¬nn1e ¬nc1onn ce na no¬in npmxn.
n¬aooxo nacenenn n na:aoenn. a iop-
nn1e ce nnoìno n 1poìno nepec1o
ne¬enn.
Hne1onn1e ce noennnennn co 7-13 cm
no nnìaxe1ap. Hxaa1 5 namxn-nn ¬nnnnna n 8-12 1exnonpnenn.
cne1¬onpnenn n¬n po:enn nenennn ¬nnnnna. Denennn1e ¬nnnnna
ce no¬in 6-8 cm. Hne1onn1e nxaa1 xnoiv npamnnnn co npnenn
npmxn.
H¬ono1 e :onpen coc1anen on 2-5 xemvnxn. no¬in no 10 mm mnpoxn
no 7 mm.
Pac1enne1o nne1a on xaì no ìvnn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e no xaxen¬nnn n 1penec1n xec1a. no nec1ann n cne1¬n mvxn.
Pe1xo ce cpexana n pacnpoc1pane1 e no 15OO m nanxopcxa nnconnna
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- xopen on oo»vp (Paeoniae radix)
- nne1 on oo»vp (Paeoniae flos)
95
I. Kopen on oo»vp (Paeoniae radix)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na xopeno1 ce onnnna no xpaìo1 na xap1 n anpn¬. xoia
pac1enne1o pa:¬nc1vna n na ecen (cen1exnpn) no co:penane1o na
n¬ononn1e n onenvnane na pac1enne1o.
Anax :a 6cp6a
¹ona1a. amon n xomenn (xomnnnn)
Mcxnn na cn6upanc
Han:exnn1e ne¬onn ce cena1 no nonpmnna1a na nonna1a. Co xonan
ce pacxonvna oxo¬v pac1enne1o. onneìxn ipv1xonnnno :aneoe¬e-
nn1e xopenn ce cxec1enn non¬aooxo no :exìa1a. Hcxonann1e xope-
nn ce o1cexvnaa1 co oc1ap no» on no1enxn1e npe1enec1n xopenn n
ce nnc1a1 on :exìa. Hcxonann1e nvnxn ce :a1pvnvnaa1. a axo ona ce
c¬vnvna no ecen no»e¬no e cexnna1a on pac1enne1o na ce :axonaa1
no nvnxa1a. Ce c1anaa1 no xomonn n¬n xomnnnn.
Ce coonpaa1 caxo noc1apn1e xopenn!
Tpcxuan nn cn6upancxn
Kopenn1e ce n:xnnaa1 non x¬a: on nona. He 1peoa na ce oc1ana1
nono¬io npexe non nona :a na ne :anonne n:n¬exvnane na onoax-
1nnnn1e xa1epnn. Kopenn1e ce noc1anvnaa1 no c¬oì neoe¬ 3-5 cm.
96
Lnwypnx c unnry nxpnnnn pacxcnuc. Hpu 6cpcnc, cymcnc u
uanunynupanc cn pacxcnucxn nc xpc6a na yuccxnynaax 6pcucnu
wcnu u ncua!
3annnwuxcnnn c npu 6cpcncxn na cc ncxanu 1/2 nn nn6pn
pa:nucnuxc pacxcnuja, :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc
na nunnx u nn:n6nnnynanc na nanranumxcxn. Cncnnnxn cn6u-
panc na ucxnxn nanranumxc c nn:nnncnn najpann nncnc 10 rnnu-
nu. Ha nc cc cn6upaax knpcnuxc na unanuxc pacxcnuja. Hc c nn:n-
nncnn na cc cn6upa nn n6nacxu kanc mxn pcxkn cc cpcúana.
na paxxn n¬n c1a¬a»n. no cn¬no npone1penn npoc1opnn n¬n na
o1nopeno. Hpn cvmene1o na o1nopeno ne cxee na in qa1n no»n
n¬n poca. Kopenn1e ce cvnn xoia 1emxo ce cena1 co no» n na xec1o-
1o na :acexo1 n:¬eivna opamnec1 npan. Cvnn1e xopenn ce coonpaa1
na xvnonn no cvnn npoc1opnn no xon oc1anvnaa1 3-5 nena :a noen-
nanvnane na n¬aia1a. 3a 1oa npexe ce npenp1vnaa1 nnnxa1e¬no 2-
3 na1n co nn¬a n npn 1oa ce o1c1panvnaa1 npoxene1n1e xopennnna.
Mo»e na ce cvma1 n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne nonncoxa on 4O-
5O°C.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 xopen ce naxvna no npexn co noennanena xaca. Ha cpe-
nnna1a on npno1 na axoa¬a»a1a ce ooe¬e»vna 1paen npnen pao. 3
cm no mnpnna. xoì noxa»vna nexa pac1enne1o e o1ponno. Ce nvnaa1
no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on
nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n
i¬onapn. onne¬enn on neo1ponnn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpoc1opnn1e no xon ce nvna npoia1a 1peoa na onna1 :ax¬vnenn n
no nnn npnc1an na nxaa1 caxo no:pacnn ¬nna.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 5 kg cne»n xopenn ce noonna 1 kg cvna npoia.
II. Hne1 on oo»vp (Paeoniae flos)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na nne1o1 ce onnnna :a npexe na npo¬e11a (xpaì na xaì
n none1ox na ìvnn) :a npexe na nne1ane1o.
Anax :a 6cp6a
Ho». xomnnnn
Mcxnn na cn6upanc
Coonpane1o ce onnnna caxo no cvno n conneno npexe noc¬e xpe-
nane na poca1a. On no¬vo1nopenn1e nne1onn ce o1xnnvnaa1 caxo
nenennn1e ¬nnnnna. He cxee na ce xnna1 npamnnnn1e n
namxnnn1e ¬nnnnna :a1oa m1o 1emxo ce o1c1panvnaa1 n io
97
naxa¬vnaa1 xna¬n1e1o1 na npoia1a. Haìnonna on 2-3 naca no
oepene1o 1peoa na :anonne cvmene1o. Haopann1e nne1onn1e pac-
1pecn1o ce c1anaa1 no xomnnnn. ne 1peoa na ce npn1ncxaa1 n
ixena1 :om1o 1axa no1exnvnaa1.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Denennn1e ¬nnnnna ce nnc1a1 on npnxecn n ce c1anaa1 na ce cvma1
no enen c¬oì. na nponennn xec1a no cenxa. noc1e¬enn np: paxxn n¬n
c1a¬a»n. Denennn1e ¬nnnnna npn cvmene1o ne 1peoa na ce npenp-
1vnaa1. He e no:no¬eno ncxopnc1vnane na nem1anxn xa1epnìa¬n
(naì¬on. no¬ne1n¬en n c¬nnnn na nnn) io nonpenvnaa1 op:o1o on-
ne¬vnane na n¬aia1a. Toa nonenvna no n¬omvnane na xna¬n1e1o1
na npoia1a. a xoia e n¬a»no npexe1o nvpn n no pacnnvnane.
¹poia1a e cvna xoia co pac1pnnane na nennnna1a xeív npc1n ce
pona1. Cvna1a npoia ce nnc1n vm1e ennam on npnxecn1e n nne-
1onn1e xon ce npoxenn¬e no cvmene1o (pacnnann). Ho1oa ¬nc-
1onn1e ce coonpaa1 nnnxa1e¬no na noneoe¬ n¬ac1 no cvna npoc-
1opnìa n 1axv oc1anvnaa1 4-6 nena :a na ce noennann n¬aia1a noc¬e
m1o xo»e na ce naxvna.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenn1e nenennn ¬nnnnna ce naxvnaa1 no cannann n¬n
"xamonn" co noennanena xaca. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone-
1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena
cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne-
¬enn on o1ponnn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 7 kg cne»n nne1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
98
3annnwuxcnnn c npu 6cpcncxn na cc ncxanu 1/3 nn nn6pn
pa:nucnuxc pacxcnuja, :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc
na nunnx u nn:n6nnnynanc na nanranumxcxn. Hc cucc na cc
ucky6ynaax unu ccuax ucnu cxc6na unu ucnu uncxnnu. Hc c nn:-
nnncnn na cc cn6upa nn n6nacxu kanc mxn pcxkn cc cpcúana.
Lnxanuukn uuc Petasites hybridus (L.) Gaertn.
ñnkannu uuuna ñnnyx
Onuc na pacxcnucxn
¹onvxo1 npnnaía na qaxn¬nìa1a
Asteraceae. Hpe1c1anvna nonexe-
ionnmno 1penec1o nnonoxno pac-
1enne. co xecec1 no¬:enxn pn:ox
on xoì no npo¬e1 ce pa:nnnaa1
nne1onocnn1e c1eo¬a. Hoc¬e npe-
nne1vnane1o. on pn:oxo1 ce pa:-
nnnaa1 xpvnnn npn:exnn ¬nc1onn
co no¬in n mvn¬nnn npmxn n
cpnennnnn ¬ncnn n¬onn no 8O cm
no npennnx. ¹ncnn1e n¬onn ce
nepaxnoxepnn na:aoenn. on iope
ce xa:nn n :e¬enn. a onno¬v ce cnno:e¬enn n ipvoo n¬axnec1n.
Hne1onocnn1e c1eo¬a na xamxn1e ennnxn nxaa1 6-2O ¬vmnec1n
¬nnnnna n 15-55 nne1nn i¬annnxn. nonexa »encxn1e ennnxn nxaa1
17-38 ¬vmnec1n ¬nnnnna n 25-13O nne1nn i¬annnxn coopann no
npnnn ipo:nonnnnn conne1nìa. Hoennnennn1e nne1nnna no nne1-
nn1e i¬annnxn ce 1pvoec1n. o¬eno nno¬e1onn no po:enn n¬n
»o¬1ennxann. Mamxn1e i¬annnxn ce 6-9 mm, a »encxn1e on 3-6 mm
no npennnx.
H¬ono1 e nn¬nnnpnnen.
Pac1enne1o nne1a on xap1 no xaì.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e no xaxen¬nnn n n¬a»nn xec1a. noxpaì pexn n n¬annncxn
no1onn no 15OO m nanxopcxa nnconnna
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- pn:ox co xopen (Petasitii rhizoma cum radicibus)
- ¬nc1 (Petasitii folium)
99
I. Pn:ox co xopen (Petasitii rhizoma cum radicibus)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na pn:oxo1 ce onnnna no xpaìo1 na ¬e1o1o n no
none1oxo1 na ecen1a (anivc1 - ox1oxnpn).
Anax :a 6cp6a
¹ona1a n amon.
Mcxnn na cn6upanc
Pn:oxn1e :aenno co xopenn1e ce no1xonvnaa1 co npana ¬ona1a n¬n
amon. a no1oa ce o1xopnvnaa1 co paxa. Haìnoionno npexe :a
nanene na pn:oxn1e e noc¬e no»n. Coopann1e pn:oxn ce nnc1a1 on
:exìa1a n on 1pv¬n1e ne¬onn. a no1oa ce o1cexvna nan:exnno1 ne¬.
Ce c1anaa1 no xomnnnn.
Ce coonpaa1 caxo noc1apn1e pn:oxn! Ho nanene1o na pn:oxn1e on
:exìa. nanpanena1a nvnxa 1peoa na ce ncno¬nn co :exìa!
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopann1e pn:oxn co xopenn ce n:xnnaa1 non x¬a: on nona. He
1peoa na ce oc1ana1 nono¬io npexe non nona :a na ne :anonne
n:n¬exvnane na onoax1nnnn1e xa1epnn. O1xoia xe ce ncnena1 ce
cena1 na napnnna on 1O-15 cm n npn 1oa ce o1c1panvnaa1 inn¬n1e
ne¬onn. Honeoe¬n1e pn:oxn ce nena1 nano¬»no na 2 n¬n 4 ne¬a. no
:anncnoc1 on nnnna1a neoe¬nna. :a na ce :aop:a nnnno1o cvmene.
Pn:oxn1e ce noc1anvnaa1 no enen c¬oì. na paxxn n¬n c1a¬a»n. no
cn¬no npone1penn npoc1opnn n¬n na o1nopeno. Hpn cvmene1o na
o1nopeno ne cxee na in qa1n no»n n¬n poca. Pn:oxn1e ce ncvmenn
100
3annnwuxcnnn c npu 6cpcncxn na cc ncxanu 1/3 nn nn6pn
pa:nucnuxc pacxcnuja, :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc
na nunnx u nn:n6nnnynanc na nanranumxcxn. Cncnnnxn cn6u-
panc na ucxnxn nanranumxc c nn:nnncnn najpann nncnc 2 rnnu-
nu. Hc cc cn6upaax knpcnuxc na uccxa kancmxn npcxxnnnn c
cn6upanu nucxnnuxc. Hc c nn:nnncnn na cc cn6upa nn n6nacxu
kanc mxn pcxkn cc cpcúana.
xoia npn cnn1xvnane ce xpma1. Cvnn1e pn:oxn ce coonpaa1 na
xvnonn no cvnn npoc1opnn no xon oc1anvnaa1 5-7 nena :a
noennanvnane na n¬aia1a. 3a 1oa npexe ce npenp1vnaa1 nnnxa1e¬-
no 2-3 na1n co nn¬a n npn 1oa ce o1c1panvnaa1 npoxene1n1e pn:o-
xn npn cvmene n 1enxn1e xopennnna. Mo»e na ce cvma1 n no
cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne nonncoxa on 5O°C.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pn:ox ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O kg,
oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn
npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna.
n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1po-
nnn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 5 kg cne»n pn:oxn co xopenn ce noonna 1 kg cvna npoia.
II. ¹nc1 on ¬onvx (Petasiti folium)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na ¬nc1o1 ce onnnna no 1exo1 na ¬e1o1o (ìvnn -
anivc1). xoia naìnoopo ce pa:nnenn n ne nananna1n on pía.
Anax :a 6cp6a
Ho». cpn. xomnnnn
Mcxnn na cn6upanc
Coonpane1o ce onnnna no cvno npexe xoia xe ce xpene poca1a. Co
oc1ap cpn n¬n no» ce o1cexvnaa1 ¬ncnn1e n¬onn oe: ¬ncnn1e
npmxn. Hoio¬exn1e ¬nc1onn ce cena1 na 2 n¬n 4 ne¬a. Haopann1e
¬nc1onn pac1pecn1o ce c1anaa1 no xomnnnn. a nnxaxo no 1opon.
Tpcxuan nn cn6upancxn
¹nc1onn1e ce cvma1 no 1enox c¬oì co n¬axnec1a1a c1pana naiope.
na nponennn xec1a no cenxa. noc1e¬enn np: paxxn n ne ce nonnpaa1
ce nonexa ne ce ncvma1. He e no:no¬eno ncxopnc1vnane na
nem1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on. no¬ne1n¬en n c¬nnnn na nnn) io
101
nonpenvnaa1 op:o1o onne¬vnane na n¬aia1a. Toa nonenvna no
n¬omvnane na xna¬n1e1o1 na npoia1a. a xoia e n¬a»no npexe1o
nvpn n no pacnnvnane. Do nponeco1 na cvmene ¬nc1onn1e 1peoa
nec1o na ce npenp1vna. no :anncnoc1 on npexencxn1e npn¬nxn n c1e-
neno1 na nnnna ncvmenoc1. ¹nc1onn1e ce cvnn xoia naìneoe¬n1e
»n¬n na ¬ncna1a n¬ona npn cnn1xvnane ce xpma1. ¹nc1onn1e
xo»e na ce cvma1 n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne nonncoxa on
4O°C n noopa nen1n¬annìa. Cvna1a npoia ce nnc1n vm1e ennam on
pacnnann1e ne¬onn. Ho1exne1n1e ¬nc1onn nexaa1 xoxepnnìa¬na
npennoc1. Ho1oa ¬nc1onn1e ce coonpaa1 nnnxa1e¬no na xvn no cvna
npoc1opnìa n 1axv oc1anvnaa1 4-6 nena :a na ce noennann n¬aia1a
noc¬e m1o xo»e na ce oa¬npa n naxvna.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pn:ox ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O kg,
oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn
npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna.
n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1po-
nnn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 7 kg cne»n ¬nc1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
102
Lnxanuukn uuc Pinus mugo Turra
ñnkannu uuuna Hnanuncku 6np, uyuccx 6np
(Pinus mugo c :arpn:cn nun. Hc c nnrnncn :a npranckn npnu:nnncx-
nn nn nunu nnnynauuu! Cn6upancxn nn nunu pacxcnuja unwc na cc
cnpnncnc caun nnknnky cxc6naxa cc npcxxnnnn nnpanu npyra
npuuuna kyxnaxu (uccucnu) unu cc nxccucnu rpankuxc.
Onuc na pacxcnucxn
Pinus mugo npnnaía na qaxn¬nìa1a
Pinaceae. 2nno1nno1 oo¬nx na pac-
1enne1o e no¬eina1a ipxvmxa.
Kopenonno1 cnc1ex e pa:ipane1 n
noc1ninvna no 1O m no nnìaxe1ap.
Henpann¬nn1e c1eo¬a ¬e»a1 na
:exìa. a ipanxn1e ce ivc1n n nep-
1nxa¬no caoìec1o noc1anenn no 2O
m no no¬»nna. Kopa1a e cnno
xaqeana (npna n¬n npneno-xaqea-
na) n xo»e na ce n:¬vnn na xa¬n
napnnna - neoe¬n 4 mm. Hvnxn1e ce
no¬in. ona¬nn n noxpnenn co cxo¬a.
¹nc1onn1e ce ni¬nnec1n co 1exno
:e¬ena ooìa on nne1e c1pann. ¹ne
ni¬nnxn n:pacnvnaa1 on xpa1xn1e
oe¬n n:pac1onn n oc1anvnaa1 na ipanxn1e oxo¬v 5-1O ionnnn.
Mamxn1e nne1onn ce no¬in n »o¬1ennxann. a »encxn1e ce oxpvi¬n
n cnnxac1n. Ha none1oxo1 on pa:noìo1 mnmapxn1e ce cenenxn n
cnnxac1n. nononna xaqeann n oxpvi¬n. a co:penaa1 no 1pe1a1a io-
nnna nanpo¬e1. Do nnn ce cxec1enn xaqeann ìaìnennnnn cexnna.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
H¬annncxno1 oop pac1e no mvxn1e xon npnnaíaa1 na cvoa¬ncxa1a
n a¬ncxa1a :ona. na nanxopcxa nncnna no 2.6OO m n na »nnea¬nm1a
n:¬o»enn na conne.
103
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- npnonn1e na x¬ann1e ipanxn (Pini mugonis)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Dpexencxno1 nepnon na coonpane e no 1exo1 na ax1nnnno1 neie1a-
nnonen nepnon. on ìvnn no anivc1.
Anax :a 6cp6a
Oc1pn cexann n¬n no»nnn :a o1cexvnane na ipanxn1e.
Mcxnn na cn6upanc
Ce cena1 x¬ann1e npnonn na ipanxn1e co ni¬nnxn no no¬»nna no 2O
cm. Coopanno1 xa1epnìa¬ ce ipvnnpa no cnononn n ce 1pancnop1n-
pa no noionna axoa¬a»a (xomnnnn. ¬enenn n¬n xap1nenn npexn).
Cexoiam nxaì1e na vx nexa pac1enne1o pac1e xnoiv oanno na nnco-
xn nanxopcxn nncnnn 1axam1o 1peoa na ce n:oeinvnaa1 on¬o xaxnn
om1e1vnana! Pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬ xo»e na ce coonpa caxo on
nanna1n1e npna n¬n on o1cenenn1e ipanxn!
Tpcxuan nn cn6upancxn
On coopann1e ne¬onn na pac1enne1o co noxom na nec1n¬annìa co
nonena napea ce noonna e1epnnno1o xac¬o.
104
Hn:nnncnn c ucknpucxynanc nn 1/3 nn nnnynauujaxa na cnnn
wuncanumxc nnpanu xna mxn cc pa6nxu :a :arpn:cn u :amxuxcn
nun!
Lnxanuukn uuc Plantago lanceolata L.
ñnkannu uuuna Tccnnnucxcn xcrancu
Onuc na pacxcnucxn
Tecno¬nc1nno1 1eianen e nonexeionnmno
1penec1o pac1enne xoe npnnaía na qaxn-
¬nìa1a Plantaginaceae.
¹nc1onn1e ce coopann no npn:exna po:e1a.
Ho paoonn1e ce n:no¬»enn. co nc1axna1n
nepnn.
Hne1no1o c1eo¬o e nono¬io on ¬nc1onn1e
n nxa 5 n¬aooxn opa:nn. Dncoxo e no 4O cm
co 2-3 cm no¬io x¬aconnnno conne1ne na
npno1. xoe conp»n po:enn nne1onn. Hne-
1onn1e ce nna na1n nono¬in on nenne1o n
nxaa1 »o¬1ennxann npamnnnn.
¹pvin c¬nnnn nnnonn ce:
- Plantago major (mnpoxo¬nc1en 1eianen) -
ce pa:¬nxvna on Plantago lanceolata no
oo¬nxo1 na ¬nc1onn1e xon ce nomnpoxn.
- Plantago media (cpenen 1eianen) e n¬axnec1. ¹nc1onn1e ce no po:e-
1a. a na cexoì ¬nc1 ce nc1axna1n ¬anno cnnenn nepnn xon ce cnoìv-
naa1 na npno1 on ¬nc1o1.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Tecno¬nc1nno1 1eianen pac1e na ¬nnann n nacnm1a. Caxa xpan-
¬nnn. necox¬nnn :exìnm1a. Pac1e no cne1¬n1e mvxn na pnnonn1e n
na nncoxn1e n¬annnn no 2OOO m nanxopcxa nncnna.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- ¬nc1onn (Plantaginis folium)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
¹nc1onn1e ce coonpaa1 on xaì no ox1oxnpn. xoia pac1enne1o nne1a.
105
Anax :a 6cp6a
Ho»nnn n xomnnnn.
Mcxnn na cn6upanc
¹nc1onn1e 1peoa na ce oepa1 co no»nnn xoia nexa poca. Ce coon-
paa1 x¬ann1e. :npann n neom1e1enn ¬nc1onn :a npexe na nne1ane-
1o na pac1enne1o. Tpeoa na ce nnnxana ¬nc1onn1e na 1ecno¬nc1-
nno1 1eianen na ne ce :axena1 co ¬nc1onn1e na no¬nec1no1 ov1nn
(Digitalis lanata) xoì e o1ponen.
Tpcxuan nn cn6upancxn
¹nc1onn1e na 1ecno¬nc1nno1 1eianen ce cvma1 no 1enox c¬oì. no
cenxa n na nponennn xec1a. :a na ce :anp»n voana1a :e¬ena ooìa.
xapax1epnc1nnnno1 xnpnc n c¬aoo iopn¬nnno1 nxvc.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenn1e ¬nc1onn ce naxvnaa1 no c1an-
napnnn oa¬n co xaca on 4O kg, oonn1xann
co 1xaennna. Cvnno1 pac1n1e¬en xa1epn-
ìa¬ xo»e na ce cnaxvna n no xap1nenn
npexn n¬n no xap1oncxn xv1nn. Ce nvnaa1
no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn
oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na con-
nena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc-
1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1-
ponnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 7 kg cne»n ¬nc1onn ce noonna 1 kg cvna npoia.
106
Hc c nn:nnncnn ky6cnc na pacxcnujaxa nn :cuja unu nxcckynanc
na ucnaxa pn:cxa nn ncnnnaxa! Hpanunaxa ncnax ncka 30° nn
pacxuxcnnaxa nnnynauuja xpc6a na ncxanc ncnnnpcna unu na cc
ncxanax najuanky 1/3 nn pacxcnujaxa cn nn6pn pa:nucnu
uncxnnncnu cxc6na, :a na cc ncurypa nnpuannnxn ccucnn pa:u-
nnwynanc na nunnx u n6nnna na nnnynauujaxa!
Lnxanuukn uuc Primula veris (L.) Huds.
ñnkannu uuuna Jarnuka
Cn6upancxn na jarnukaxa unpa na 6unc cxpnrn nrpanuucnn, a
knnuuunuxc nanrncnynanu nnpanu nauanynanc na u:n6uncxnnxn nn
nna pacxcnuc nn unnry ncnnnu na Enpnna kakn pc:ynxax na
ncj:unnxn cn6upanc :a ucnuuuncku ucnu. Hc xpc6a na cc cn6upa
knpcnnx na jarnukaxa!
Onuc na pacxcnucxn
1ai¬nxa1a npnnaía na qaxn¬nìa1a
Primulaceae. Taa e nonexeionnmno 1pe-
nec1o pac1enne xoe pa:nnna cne1¬o
:e¬enn ¬nc1onn noc1anenn no npn:exna
po:e1a. ¹nc1onn1e ce naopann n nonnn1-
xann na paoonn1e. noc1eneno xon ocnona-
1a c1anvnaa1 no1ecnn n npexnnvnaa1 no
oe¬nnec1a conna ¬ncna npmxa.
On cpennna1a na ¬ncna1a po:e1a ce pa:-
nnna nne1no c1eo¬o nncoxo no 15 cm xoe
na npno1 nocn m1n1onnnno conne1ne.
Hne1onn1e ce cne1¬o »o¬1n. nennec1n n
nocenvnaa1 5 nenennn ¬nnnnna. Mnpnco1
na nne1onn1e e o¬ai n npnìa1en. Hne1na1a
npmxa e n¬axnec1a. xaxo n onannna1a na
¬nc1onn1e.
Pn:oxo1 e no¬i 1O cm n on neio n:¬eivnaa1 opoìnn 1enxn. xa¬n n
»o¬1ennxann xopennnna.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
1ai¬nxa1a npe1e»no pac1e na connenn n cvnn ¬nnann. pnncxn nann-
nn no o¬n:nna1a na ipxvmxn1e n¬n na cne1¬n xec1a no ¬nc1onannn
mvxn. Mo»e na ce naìne na nanxopcxa nncnna no 12OO m.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nne1 (Primulae flos)
107
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Hne1o1 ce coonpa no xap1 n anpn¬.
Anax :a 6cp6a
Ho»nnn n xomnnna.
Mcxnn na cn6upanc
Hne1onn1e ce coonpaa1 no conneno n cvno npexe. xoia nexa poca.
Hopann npeio¬exa oepoa ìai¬nxa1a na xnoiv xec1a e npope1nena n
vnnm1ena. na :a1oa no1peono e na ce :am1n1n.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Hne1onn1e na ìai¬nxa1a ce cvma1 na nponennn xec1a no cenxa. :a na
ce :anvna nnnna1a npnponna ooìa.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenn1e nne1onn ce naxvnaa1 no c1an-
napnnn oa¬n co xaca on 5O kg, oonn1xann co
1xaennna. Ho cvmene1o nne1onn1e xo»e
na ce naxvnaa1 n no xap1nenn npexn n¬n
xv1nn. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone-
1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on
nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia. nonpe-
nn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne-
¬enn on o1ponnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 6-7 kg cne»n nne1onn ce noonna 1 kg
cvna npoia.
108
Hpu cn6upancxn uncxnnu, 30° nn pacxcnujaxa unu najuanky 1/3
nn nn6pn pa:nucnuxc pacxcnuja na wuncanumxcxn na knc cc cn6u-
pa xpc6a na ncxanax ncnnnpcnu :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:-
unnwynanc! Ha wuncanumxaxa kanc mxn c npnpcxucna nc c nn:-
nnncnn na cc cn6upa. Knnxpnnupann cn6upanc unwc na cc npmu
na uccxa kanc uua 6nraxu nnnynauuu, nn na ccknu 3-5 rnnunu!
Lnxanuukn uuc Rosa canina L.
ñnkannu uuuna Huna pn:a, munka
Onuc na pacxcnucxn
¹nna1a po:a npnnaía na qaxn¬nìa1a
Rosaceae. Hpe1c1anvna pa:ipane1a n 1pn¬n-
na ipxvmxa nncoxa no 3 m. !panxn1e ce
no¬in n 1enxn. ¬anno cnnenn. ¹nc1onn1e ce
nenapno nepec1o c¬o»enn. coc1anenn on 5-7
e¬nn1nnno n:no¬»enn. na npno1 oc1pn n no
paoo1 npann¬no nn¬ec1o na:aoenn ¬nn-
nnna.
Hne1onn1e ce voann n xpvnnn. co 5 po:en-
xac1n n¬n oe¬n nenennn ¬nnnnna. H¬ono1
nxa npnena ooìa n no¬»nna on 1 no 1.5 cm n
nac1anvna on nne1na1a ¬o»a xoìa noc1anvna
xecec1a.
Pac1enne1o nne1a no xaì n ìvnn. a n¬ononn1e
ce :pe¬n no cen1exnpn n ox1oxnpn.
L¬ncxn cponnn nnnonn ce:
- Rosa dumetorum Thuill. - npe1c1anvna ipxvmxa nncoxa 1-1.5 m.
Mnoiv e c¬nnna co Rosa canina. ¹nc1onn1e ce cne1¬o :e¬enn n n¬ax-
nec1n on nne1e c1pann; n¬ono1 e nc1 xaxo n¬ono1 na Rosa canina. Ce
oepa1 :aenno. !n nace¬vna no1on¬n1e xpaenn.
- Rosa rugosa L.. (´píec1a po:a) - npe1c1anvna ipxvmxa nncoxa 1-2 m
co xvxac1o cnnenn 1pnonn xon ce npomnpenn no ocnona1a. Do
cnopenoa co n¬ono1 na Rosa canina. n¬ono1 na Rosa rugosa e ona¬en.
a nne1onn1e nxaa1 xnoiv nonexe npamnnnn.
- Rosa acicularis (n¬annncxa po:a) e ipxvmxa nncoxa on O.5 no 2 m.
Hne1onn1e ce npnenn. a n¬ono1 e xnoiv nono¬i on n¬ono1 na Rosa
canina (2O-25 mm) n pac1e na nanxopcxn nncnnn no 2OOO m.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
¹nna1a po:a pac1e nacexane. Pac1e noxpaì mvxn. »nnn oipann. no
nn:nnn1e xaxo n no n¬annnn1e. 3a opiancxo npon:nonc1no ne
109
1peoa na ce coonpa on npnxeponn1e xon pac1a1 noxpaì »nnn oipa-
nn n nace¬on!
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- n¬on (Rosae fructus, Cynosbati fructus)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Cen1exnpn n ox1oxnpn.
Anax :a 6cp6a
Ho»nnn n xo»nn paxannnn.
Mcxnn na cn6upanc
Ce coonpaa1 :pe¬n1e n nnpc1n n¬ononn oe: npmxa.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopann1e n¬ononn ce cvma1 ne¬n n¬n npecenenn na no¬a. Mo»e
na ce cvma1 no cvmnnnn n¬n npnponno. na nponennn xec1a.
H¬ononn1e cvmenn no cvmnnnn nxaa1 nonoennanen n nonooap
xna¬n1e1.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenn1e n¬ononn ce naxvnaa1 no xap-
1nenn n¬n no¬nnponn¬encxn npexn co
noennanena xaca. Ce nvnaa1 no cvnn.
nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe:
xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena
cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn.
nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1ponnn
n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa
Hpunnc nncnc cymcnc
On 2-2.5 kg cne»n n¬ononn ce noonna 1 kg cvna npoia.
110
20° nn nnnnnnuxc unpa na ncxanax ncnnnpcnu :apanu pcrc-
ncpauuja na nnnynauujaxa! Hc c nn:nnncnn na cc kpmax u ccuax
rpanku nn rpuymkuxc :a na nnxna cc cn6upaax nnnnnnuxc nn nun!
Lnxanuukn uuc Rubus idaeus L.
ñnkannu uuuna Manuna
Onuc na pacxcnucxn
Ma¬nna1a npnnaía na qaxn¬nìa-
1a Rosaceae. Hpe1c1anvna ipxvm-
xa nncoxa no 1.5 m. C1eo¬a1a ce
ncnpanenn. :a npexe na npna1a io-
nnna 1ne ce 1penec1n n oe: n¬on. a
no 1exo1 na n1opa1a ionnna onp-
nenvnaa1 n nanaa1 nne1onocnn
ipanxn. Tpnonn1e no c1eo¬o1o ce
1enxn. ni¬onnnnn n¬n xonvconnn-
nn n naìnec1o no ooìa ce 1exnonp-
nenn.
¹nc1onn1e ce nan:xennnnn. 1po-
ìnn n¬n nepec1n co 5-7 ¬ncnn n¬o-
nn. xon ce na:aoenn. xon npno1
:aoc1penn. oniope :e¬enn n io¬n.
a onno¬v ce nocne1¬n n noxpnenn
co no¬eina1n cpeopennxann n¬ax-
nenna.
Hne1onn1e ce nnono¬onn. coopann no oo¬nc1enn ipo:nonnnnn co-
nne1nìa no na:vnn1e na iopnn1e ¬nc1onn. Hamxa1a e coc1anena on 5
ìaìnennnno ¬anne1onnnnn. no¬io :aoc1penn ¬nnnnna. xon no o¬n-
:nna1a na n¬ono1 ce cnn1xann nana:an n ¬ecno pamnpenn. Denne1o
e coc1aneno on 5 oe¬n. 1ecno oopa1no ìaìnennnnn ¬nnnnna. no¬in 5-
6 mm. Hpamnnnn1e ce xnoivopoìnn.
H¬ono1 e :onpen. co ncnaxna1a. mvn¬nna n n¬axnec1a nne1na ¬o»a
n xnoivopoìnn npnenn xoc1e¬xn (n¬onnnna).
Pac1enne1o nne1a on xaì no ìv¬n.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e no ivc1ann n cne1¬n mvxn. no c1pxnn n xaxenec1n nannnn.
Pacnpoc1pane1a e no nn:nnn1e n n¬annnn1e. no 2.4OO m nanxopcxa
nnconnna.
111
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- ¬nc1 on xa¬nna (Rubi idaei folium)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na ¬nc1o1 ce onnnna no 1exo1 na ¬e1o1o (ìvnn - ìv¬n no
cen1exnpn) xoia ¬nc1onn1e ce naìnoopo pa:nnenn. nenocpenno no
coonpane1o na n¬ononn1e.
Anax :a 6cp6a
Onom1apcxn no»nnn. xomnnnn.
Mcxnn na cn6upanc
Coonpane1o ce onnnna no cvno npexe xoia xe ce xpene poca1a. ¹nc-
1onn1e co :aennnnxa1a npmxa ce o1xnnvnaa1 co paxa n¬n ce o1cexv-
naa1 co onom1apcxn no»nnn. Haopann1e ¬nc1onn pac1pecn1o ce
c1anaa1 no xomnnnn (nnxaxo no 1opon). oe: na ce naixenvnaa1 n
op:o ce npenecvnaa1 no xec1o1o na cvmene. He ce oepa1 no»o¬-
1enn. :acvmenn n ¬nc1onn nananna1n on oo¬ec1n n m1e1nnnn.
Tpcxuan nn cn6upancxn
¹nc1onn1e ce nnc1a1 on npnxecn na npvin pac1ennìa. nne1onocnn
n¬n n¬onnn c1eo¬a. npoxene1n ¬nc1onn n¬n ¬nc1onn nananna1n on
oo¬ec1n n m1e1nnnn. Ce cvma1 na cenxa no npone1penn npoc1opnn
n¬n non c1pen. ¹nc1onn1e ce pacnopenvnaa1 no 1enox c¬oì (2-3 cm)
np: paxxn. c1a¬a»n n¬n na non noc1e¬en co xap1nìa. Do nponeco1
na cvmene ¬nc1onn1e ne ce npenp1vnaa1. He e no:no¬eno ncxopnc-
1vnane na nem1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on. no¬ne1n¬en n c¬nnnn na
nnn) io nonpenvnaa1 op:o1o onne¬vnane na n¬aia1a. Toa nonenvna
no n¬omvnane na xna¬n1e1o1 na npoia1a. a xoia e n¬a»no npexe1o
nvpn n no pacnnvnane. Haìxna¬n1e1na npoia ce noonna xoia ¬nc-
1onn1e ce noc1e¬aa1 npn cvmene ¬nc1 no ¬nc1 co n¬axnec1a1a c1pa-
na naiope. ¹nc1onn1e xo»e na ce cvma1 n co xpa1xo n:¬o»vnane
112
Hc c nn:nnncnn cn6upanc na nnncúc nn 1/3 nn nucxnnuxc na cnnn-
rnnumnuxc rpanku, :a na cc nnn:unwu nunnnxn nnpuannn
ucxpanynanc u npc:uuynanc!
(3-4 naca) na nnpex1no conne. Hpn 1oa ce pacnopenvnaa1 no c¬oì
neoe¬ 1O-12 cm na nnc1n nonpmnnn. npn cvmene1o ce npenp1vnaa1.
a no1oa ce noncvmvnaa1 non cenxa na no1enox (6-8 cm) c¬oì co
nec1o pa:xemvnane. ¹nc1onn1e ce cvnn xoia :aennnnxa1a npmxa ce
xpmn npn cnn1xvnane. Cvna1a npoia ce nnc1n vm1e ennam on
npnxecn n pacnnann ¬nc1onn. Ho1oa ¬nc1onn1e ce coonpaa1 nnn-
xa1e¬no na xvn no cvna npoc1opnìa n 1axv oc1anvnaa1 3-5 nena :a
na ce noennann n¬aia1a noc¬e m1o xo»e na ce oa¬npa n naxvna.
¹nc1onn1e xo»e na ce cvma1 n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne
nonncoxa on 4O°C n noopa nen1n¬annìa.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenn1e ¬nc1onn ce naxvnaa1 no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O
kg, oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn
npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna.
n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1po-
nnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 4 kg cne»n ¬nc1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
113
Lnxanuukn uuc Rubus sp. diversa
ñnkannu uuuna Kanuna
Onuc na pacxcnucxn
Kannna1a npnnaía na qaxn¬nìa1a
Rosaceae. Hpe1c1anvna 1pnonn1a
ipxvmxa co ennoionnmnn. nneio-
nnmnn n¬n nonexeionnmnn neie1a-
1nnnn c1eo¬a co xnoivopoìnn 1p-
nonn. C1eo¬a1a ce :aoo¬enn n¬n co
paoonn. ncnpanenn n¬n ¬anno cnn1-
xann. no no¬eina1n n nxopenvnan-
xn. nope1xo ce n:nninvnaa1 na-
iope.
¹nc1onn1e ce nan:xennnnn. c¬o»e-
no 1poìnn n¬n n¬anonnnnn co 5 ¬nc-
nn n¬onn. ¹ncnn1e npmxn n npm-
xn1e na ¬ncnn1e n¬onn ce noxpn-
enn co 1pnnnna n co npoc1n n¬n
»¬e:nec1n n¬axna.
Hne1onn1e naìnec1o ce nnono¬onn
n ce pa:nnnaa1 caxo na nneionnmnn1e ipanxn. Coopann ce ipo:-
nonnnnn n¬n xe1¬nnec1n conne1nìa. Hamxa1a e coc1anena on 5
¬nnnnna xon ce :ana:vnaa1 na n¬ono1. Denne1o e coc1aneno on 5
oe¬n. »o¬1ennxano-oe¬n n¬n po:eno no npnenn ¬nnnnna. xon
o1naíaa1. Hpamnnnn1e ce xnoivopoìnn n naìnec1o nonexe on 2O.
H¬ono1 e :onpen. coc1anen on xnoivopoìnn npnn xoc1e¬xn
(n¬onnnna).
Pac1enne1o nne1a on xaì no anivc1.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e no mvxcxn ¬nnann. ivc1ann. xpaì pexn n na1nm1a no na-
nvm1enn xec1a. Pac1enne1o e pacnpoc1pane1o nacexane. no 1.8OO m
nanxopcxa nnconnna.
114
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- ¬nc1 on xannna (Rubi fruticosi folium)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na ¬nc1o1 ce onnnna no 1exo1 na ¬e1o1o (ìvnn - ìv¬n no
cen1exnpn). xoia ¬nc1onn1e noopo ce pa:nnenn.
Anax :a 6cp6a
Ho». onom1apcxn no»nnn. paxannnn. xomonn
Mcxnn na cn6upanc
Coonpane1o ce onnnna no cvno npexe xoia xe ce xpene poca1a.
¹nc1onn1e ce o1xnnvnaa1 (ne¬n n¬n na ne¬onn co no¬»nna na :aen-
nnnxa1a npmxa no 4 cm) co paxa n¬n ce o1cexvnaa1 co onom1apcxn
no»nnn n¬n oc1ap no». 3a :am1n1a on 1pne1o oepann1e 1peoa na
paoo1a1 co coonne1nn paxannnn :a oepoa. Haopann1e ¬nc1onn pac-
1pecn1o ce c1anaa1 no xomonn. oe: na ce naixenvnaa1 :a na ne ce
cnapa1 n op:o ce npenecvnaa1 no xec1o1o na cvmene. He ce oepa1
no»o¬1enn. :acvmenn n ¬nc1onn nananna1n on oo¬ec1n n m1e1nnnn.
Tpcxuan nn cn6upancxn
¹nc1onn1e ce nnc1a1 on npnxecn na npvin pac1ennìa. on nono¬in
npmxn. ipanxn. npoxene1n ¬nc1onn n¬n ¬nc1onn nananna1n on
oo¬ec1n n m1e1nnnn. Ce cvma1 na cenxa no npone1penn npoc1opnn
n¬n non c1pen. ¹nc1onn1e ce pacnopenvnaa1 no 1enox c¬oì (3 cm)
np: paxxn. c1a¬a»n n¬n na non noc1e¬en co xap1nìa. Do nponeco1
na cvmene ¬nc1onn1e ne ce npenp1vnaa1. He e no:no¬eno ncxopnc-
1vnane na nem1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on. no¬ne1n¬en n c¬nnnn na
nnn) io nonpenvnaa1 op:o1o onne¬vnane na n¬aia1a. Toa nonenvna
no n¬omvnane na xna¬n1e1o1 na npoia1a. a xoia e n¬a»no npexe1o
nvpn n no pacnnvnane. ¹nc1onn1e xo»e na ce cvma1 n co xpa1xo
n:¬o»vnane (3-4 naca) na nnpex1no conne. Hpn 1oa ce pacnopenv-
naa1 no c¬oì neoe¬ 6-8 cm na nnc1n nonpmnnn. npn cvmene1o ce
npenp1vnaa1. a no1oa ce noncvmvnaa1 non cenxa no npone1penn
npoc1opnn n¬n non c1pen na no1enox (2-4 cm) c¬oì co nec1o
pa:xemvnane. Do nponeco1 na cvmene. co o1c1panvnane na
noio¬exno1 ne¬ on n¬aia1a no cexoe npenp1vnane. c¬oìo1 noc1e-
115
neno ce :ivcnvna n :aneoe¬vna. ¹nc1onn1e ce cvnn xoia :aen-
nnnxa1a npmxa ce xpmn npn cnn1xvnane. Cvna1a npoia ce nnc1n
vm1e ennam on npnxecn n pacnnann ¬nc1onn. Ho1oa ¬nc1onn1e ce
coonpaa1 nnnxa1e¬no na xvn no cvna npoc1opnìa n 1axv oc1anvnaa1
4-6 nena :a na ce noennann n¬aia1a noc¬e m1o xo»e na ce oa¬npa n
naxvna. Tpeoa na ce nxa npennnn nexa ne noopo ncvmenno1 pac1n-
1e¬en xa1epnìa¬ npn oa¬npane1o n naxvnane1o op:o ce cnapvna.
nonpnvna n xo»e na c1ane nevno1peo¬nn. ¹nc1onn1e xo»e na ce
cvma1 n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne nonncoxa on 4O°C n noopa
nen1n¬annìa.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenn1e ¬nc1onn ce naxvnaa1 no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O
kg, oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn
npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna.
n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1po-
nnn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 3.5-4 kg cne»n ¬nc1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
116
Lnxanuukn uuc Salix alba L.
ñnkannu uuuna Lcna np6a
Onuc na pacxcnucxn
Le¬a1a npoa npnnaía na qaxn¬nìa-
1a Salicaceae. Hpe1c1anvna ¬nc1o-
nanno npno nncoxo 2O-3O m. co cnna
n ncnvxana xopa na c1eo¬o1o. ¹p-
no1o nxa mnpoxa xpomna n no¬in.
pa:ipane1n n e¬ac1nnnn ipanxn.
¹nc1onn1e na oe¬a1a npoa ce xon-
ìec1n. :amn¬enn na nna1a xpaìa. co
1exno :e¬ena ooìa na ¬nne1o n co
oe¬a na onannna1a. on no¬eina1n1e
cnn¬enxac1n n¬axna.
Hne1onn1e ce coopann no conne1n-
ìa-pecn. xon ce pa:nnnaa1 :aenno co
¬nc1onn1e. Hne1onn1e ce ennono¬-
nn. a pac1enne1o e nnonoxno (xam-
xn1e n »encxn1e nne1onn ce nao-
íaa1 na pa:¬nnnn ennnxn). 2encxn1e nne1onn ce no1enxn on
xamxn1e n nnca1. Le¬a1a npoa nne1a no xap1 n anpn¬.
H¬ono1 e xa:na nvmxa co nonexe cexnna.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Le¬a1a npoa pac1e na non¬anenn :exìnm1a n no pennn1e no¬nnn.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- xopa (Salicis cortex)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Kopa1a ce coonpa pano nanpo¬e1. no anpn¬.
Anax :a 6cp6a
Ho». no»nnn n xomnnna.
117
Mcxnn na cn6upanc
Kopa1a 1peoa na ce coonpa on npna1a xon ce 2-3 ionnnn c1apn. co
¬vnene no oo¬nx na ¬en1n no¬in 5-1O cm. Coonpane1o na xopa1a
1peoa na ce n:npmn oe: nona1no om1e1vnane na »nnn1e ne¬onn na
pac1enne1o!
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopana1a xopa ce cvmn no 1enox c¬oì na cvnn n nponennn xec1a.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
xaca on 4O kg, oonn1xann co 1xaennna. Ma1epnìa¬o1 xo»e ce cnaxv-
na n no xap1oncxn xv1nn n¬n ìv1enn npexn. Ce nvnaa1 no cvnn.
nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na
connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn.
onne¬enn on o1ponnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 3 kg cne»a xopa ce noonna 1 kg cvna npoia.
118
Hn:nnncnn c na cc cn6cpc caun 30° nn knpaxa na cxc6nnxn!
Cncnnnxn cn6upanc na ucxnxn npnn c unwnn nncnc 3 rnnunu!
Knpaxa xpc6a na cc cn6upa caun nn npnjaxa :a knu nc nncxnu
pu:uk na 6unax nmxcxcnu nn cnnucxn (nncnuncunuxc npnja)!
Lnxanuukn uuc Salvia officinalis L.
ñnkannu uuuna Æanduja
3a6cncmka : Do P. Maxenonnìa ona pac1enne (Salvia officinalis L.)
nxa xnoiv oipannneno pacnpoc1panvnane n pac1e caxo no oo¬ac1a
no 1enenne1o na pexa1a Hpn ¹pnx. noxeív ipanonn1e C1pvia n
¹eoap (no o¬n:nna na ce¬a1a Monpnn n ¹vxono Ho¬e) nopann m1o
e neonp»¬nno na ce coonpa :a xoxepnnìa¬nn ne¬n.
Onuc na pacxcnucxn
2a¬qnìa1a npnnaía no qaxn¬nìa1a
Lamiaceae. Pac1e xaxo xa¬a ipxvmxa
(no¬vipxvmxa) co nonexeionnmnn npne-
nec1n c1eo¬a. Cn¬nno1 1exno xaqean
xopen nan¬eivna n¬aooxo no :exìa1a n
xv ono:xo»vna na pac1enne1o na »nnee
no ¬omn vc¬onn. xaxo na npnxep na na-
ponnnnxa non¬oia n¬n xaxenec1n :ex-
ìnm1a.
Pac1n1e¬nn1e qnnanxn ce 7O cm nncoxn
n noxpnenn co oe¬n n¬axnenna. Loìa1a
napnpa on 1exno :e¬ena no cnno-oe¬a.
¹nc1onn1e (no¬in 3-8 cm n 1 cm mnpoxn)
ce ona¬nn n¬n e¬nn1nnnn. cn¬nn n n¬ax-
nec1n co ¬ncna npmxa no¬ia no 5 cm. On
na:vna1a na ¬nc1onn1e n:onna xpa1xa c1epn¬na qnnanxa.
Dno¬e1onn1e nne1onn xon in nxa 6-1O na opoì. co:nanaa1 npc1en na
npno1 on pac1enne1o xoì ¬nnn na nne1na xpvna. Pac1enne1o nne1a
on xpaìo1 na anpn¬ no ìv¬n. Oc1pno1 n npnìa1en xnpnc noaía on
e1epnnno1o xac¬o :ac1aneno 1-2.5°. a iopn¬nnno1 nxvc noaía on
npncvc1no1o na 1annnn n npvin iopn¬nnn xa1epnn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
2a¬qnìa1a e pacnpoc1pane1a no ne¬no1 Menn1epancxn peinon.
Pac1e na ìanpancxno1 opei. no nc1o 1axa xo»e na »nnee n no xon-
1nnen1a¬nn1e peinonn. Pac1enne1o xo»e na ce naìne na necox¬nnn
119
n ocxvnnn nonnn n¬n na xapnec1n (xaxen¬nnn) xec1a. Caxa
vxepeno cvnn n no¬in ¬e1a.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nan:exnno1 ne¬ (xepoa1a) (Salviae herba)
- ¬nc1onn (Salviae folium)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Ce coonpa no ìv¬n xoia pac1enne1o e ne¬ocno pa:nneno n :pe¬o. no
cvno n nenpo npexe n 1oa pano nav1po n¬n nonna non¬anne. Axo
no:no¬vnaa1 npexencxn1e vc¬onn. axo e 1on¬o n cvno. coonpane1o
xo»e na npono¬»n no 1exo1 na ne¬o1o ¬e1o n ecen1a cé no noìana-
1a na npnn1e no»nonn.
Anax :a 6cp6a
Cpnonn n no»nnn.
Mcxnn na cn6upanc
Xepoa1a naìnec1o ce coonpa :a npon:nonc1no na e1epnnno xac¬o.
Ce cene npnnno1 ne¬ n 1oa 2/3 on pac1enne1o.
¹nc1onn1e ce coonpaa1 co paxa (axo ce xopnc1n xaxo ¬exonn1o pac-
1enne n¬n xaxo :annn) no conneno n cvno npexe (xoia nexa poca).
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopanno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ 1peoa na ce ncnnc1n on :exìa n npvin
pac1ennìa. Ce cvmn no 1enox c¬oì na noxpnenn n nponennn xec1a oe:
nnpex1no n:¬o»vnane na conne. n¬n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa on
4O°C. Ho cvmene1o cvnno1 xa1epnìa¬ naìnoopo e na ce cnaxvna no
ìv1enn npexn. Cx¬annpane1o ce npmn no noceonn ooìex1n. ipanenn :a
1aa naxena. xon ono:xo»vnaa1 cvnn vc¬onn n nen1n¬annìa na no:nvxo1.
¹oxo¬xv pac1enne1o ce oepe :a nec1n¬annìa n noonnane na
e1epnnno1o xac¬o. coopanno1 xa1epnìa¬ ne e no1peono na ce cvmn.
120
Hpu cn6upanc nucxnnu, 70° nn nucxnnuxc na pacxcnujaxa xpc6a
na cc ncxanax ncnnnpcnu! Hpu 6cpcncxn (nucxnnu unu xcp6a)
xpc6a ucnncnn na cc ncxanax ncnnnpcnu 30° nn nnnynauujaxa
:apanu pcrcncpauuja!
Lnxanuukn uuc Sambucus nigra L.
ñnkannu uuuna Ln:cn
Onuc na pacxcnucxn
Lo:e¬o1 npnnaía na qaxn¬nìa1a
Caprifoliaceae. Hpe1c1anvna nncoxa
ipxvmxa n¬n xa¬o npno co nncnna no
6-8 m. ¹nc1onn1e ce nenapno nepec1o
c¬o»enn n na:aoenn no paoo1.
Hne1onn1e ce xa¬n. oe¬o-»o¬1enn-
xann. coopann no io¬exn m1n1onnnnn
conne1nìa co io¬exnna on 1O no 15 cm.
Pac1enne1o nne1a on xaì no ìv¬n.
H¬ononocn no ecen. a n¬ononn1e ce
xa¬n 1exno nno¬e1onn ooonnxn io¬e-
xn 5-6 mm. co 3 xaqeann cexenxn.
¹pno1o na oo:e¬o1 e mvn¬nno n ncno-
¬en1o e co nopo:na cpnennna.
Hoc1oìa1 nexon cponnn. xnoiv c¬nnnn
nnnonn xon xo»e na onna1 npnnnna :a :aovna:
- Sambucus ebulus L. (an1a. ovpìan) - ennoionnmna ipxvmxa co nncn-
na no 2 m. H¬ononn1e ce npn¬nnno c¬nnnn co n¬ononn1e na oo:e-
¬o1. no nxaa1 nenpnìa1en xnpnc n ce o1ponnn.
- Sambucus racemosa L. (npnen oo:e¬. n¬annncxn oo:e¬) - xnoiv e
c¬nnen co oo:e¬o1 no n:i¬eno1 na ¬nc1onn1e n c1eo¬o1o. Hne1a
nexe no anpn¬ n pac1e na nanxopcxn nncnnn no 17OO m.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Sambucus nigra e xnoiv pacnpoc1pane1o pac1enne. Pac1e noxpaì
pexn. n:nopn. no cne1¬n mvxn. noxpaì ipxvmxn n na npvin xec1a.
On onne xec1a oo:e¬o1 xo»e na ce coonpa :a opiancxo npon:non-
c1no. Mo»e na pac1e na nanxopcxa nncnna no 1.2OO m. 3a opiancxo
npon:nonc1no ne 1peoa na ce coonpa on npnxeponn1e xon pac1a1 no
nace¬on1e (no o¬n:nna na xvxn1e)!
121
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nne1 on oo:e¬ (Sambuci flos)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Do namn vc¬onn. oo:e¬o1 ce oepe xoia nne1onn1e nonnvnaa1 na ce
o1napaa1. a 1oa e no xaì n ìvnn. :anncno on ¬oxa¬n1e1o1 n nan-
xopcxa1a nncnna.
Anax :a 6cp6a
Ho»enn n no»nnn.
Mcxnn na cn6upanc
Ce o1cexvna ne¬o1o conne1ne.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopann1e cne1onn ce cvma1 na cvno n nponenno xec1o. Kna¬n-
1e1no ncvmenn1e nne1onn ìa :anp»vnaa1 enno¬nnna1a cne1¬o »o¬-
1ennxana ooìa. Ho1exne1n1e nne1onn 1peoa na ce ncqp¬a1 onneìxn
1ne ne ce :a vno1peoa.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no xap1nenn npexn co
noennanena xaca. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc-
1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia.
nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1ponnn n
apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 1O kg cne»n conne1nìa ce noonna oxo¬v 1 kg cvn cpone1 nne1.
122
Hc c nn:nnncnn kpmcnc unu nxcckynanc na rpankuxc :a na cc cn6cpax
nunnuxc cnuncxuja, 6uncjúu na xnj nauun cc napymyna nnpuannnxn pa:-
nunanc na pacxcnucxn u cc nauanyna ncrnnaxa npnnykxunnncx! Cn
npunpwynanc knn npanunnunx nauun na 6cpcnc, uncxnnuxc unwax na cc
cn6upaax ccknja rnnuna nn cnnn ucxn wuncanumxc.30° nn uncxnnuxc na
ccknc pacxcnuc u 20° nn uncxnnuxc na pacxuxcnnaxa nnnynauuja xpc6a
na ncxanax ncnnnpcnu!
Lnxanuukn uuc Satureja montana L.
ñnkannu uuuna Hy6puka
Onuc na pacxcnucxn
Satureja montana npnnaía na qaxn¬n-
ìa1a Lamiaceae. Hpe1c1anvna ennoio-
nnmno n¬n nonexeionnmno pa:ipane-
1o 1penec1o pac1enne nncoxo no 5O
cm. ¹nc1onn1e ce 1ecnn. :e¬enn. ¬n-
neapno ¬anne1onnnnn. no¬in no 3 cm.
cenenxn n¬n na xnoiv xpa1xn ¬ncnn
npmxn. Ha onannna1a ce cnnxac1n.
Hne1onn1e ce xa¬n. oe¬n. po:enn n¬n
cne1¬o po:enn co nne1nn npmxn. no-
c1anenn no na:vnn1e na ¬nc1onn1e n
nanaa1 nnena1ox na xa¬a xe1¬nnxa.
Hoceonno1. npnìa1en xnpnc na pac1e-
nne1o noaía on e1epnnno1o xac¬o
xoe nxa nncoxa conp»nna na xap-
naxpo¬.
Hepnono1 na nne1ane :anncn on nan-
xopcxa1a nncnna n :anonnvna on
ìv¬n. na cé no ox1oxnpn. npno na nonncoxn1e. a no1oa na nonncxn1e
xec1a.
Ce xopnc1n xaxo ¬exonn1o n :annncxn pac1enne.
Hoc1oìa1 nexon cponnn n xnoiv c¬nnnn nnnonn. xaxo:
- Satureja hortensis
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e na cvnn. xaxenec1n n 1on¬n xec1a na connenn1e nannnn.
Hpe1c1anvna xenn1epancxo pac1enne xoe pac1e na opeio1 na
1anpancxo1o xope n no xon1nnen1a¬nn1e ne¬onn.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nan:exnno1 1penec1 ne¬ (xepoa1a) (Saturejae herba)
123
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Ce coonpa no 1exo1 na nepnono1 na nne1ane. on ìvnn no ox1oxnpn.
Haìnoopo e na ce coonpa no cvno n conneno npexe. pano nav1po n
nonna non¬anne. Axo npexe1o e cvno xo»e na ce coonpa no 1exo1
na ne¬o1o ¬e1o cé no ecen1a. Axo ce coonpa :a nec1n¬annìa na e1e-
pnnno1o xac¬o. nepnono1 na coonpane e na xpaìo1 na cen1exnpn.
npn m1o pac1enne1o ne 1peoa na ce cvmn.
Anax :a 6cp6a
Cpnonn n no»nnn.
Mcxnn na cn6upanc
Ce coonpa 1O-15 cm on nan:exnno1 :e“ec1 ne (oe: npnenec1no1
ne¬) na pac1enne1o. xoia 1oa e ne¬ocno pacnne1ano. Coopann1e
pac1ennìa ce naxvnaa1 no noionna axoa¬a»a (ìv1enn npexn) n ce
1pancnop1npaa1 no xec1o1o na cvmene.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Hpen cvmene1o pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬ 1peoa na ce ncnnc1n on
nennc1o1nn. Ce cvmn no 1enox c¬oì na noxpnenn n nponennn xec1a.
oe: nnpex1no n:¬o»vnane na conne. n¬n no cvmnnnn na 1exnepa1v-
pa no 4O°C.
Hakynanc u uynanc
Hcvmena1a xepoa ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O kg,
oonn1xann co 1xaennna. Pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬ xo»e na ce
cnaxvna n no ìv1enn npexn. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn
npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna.
124
Hc c nn:nnncnn ky6cnc na pacxcnujaxa nn :cuja! Cnnpcn npanu-
naxa, unpa na cc ncxanax 30° nn nnnynauujaxa na cncn nnka-
nuxcx ncnnnpcnu unu najuanky 1/3 nn pacxcnujaxa cn nn6pn
pa:nucnu uncxnnncnu cxc6na, :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:-
unnwynanc u nn:n6nnnynanc na nanranumxcxn! Cncnnnxn cn6u-
panc na ucxnxn uccxn (nanranumxc) c nn:nnncnn nncnc naj-
uanky 2 rnnunu nn :anucnncx nn cxcncnnx na n6nnna.
n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1pon-
nn n neapoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 6 kg cne»n nan:exnn ne¬onn (xepoa) ce noonna 1 kg cvna xepoa.
125
Lnxanuukn uuc Sideritis scardica Griseb.
ñnkannu uuuna mapnnanuncku uaj
3a6cncmka: Do Penvo¬nxa Maxenonnìa non nxe1o mapn¬annncxn
naì ce coonpaa1 nnnonn1e Sideritis scardica n Sideritis raeseri.
Onuc na pacxcnucxn
mapn¬annncxno1 naì npnnaía na qaxn¬nìa-
1a na vcnonne1nn pac1ennìa (Lamiaceae). Toa
e 1penec1o nonexeionnmno pac1enne. co
npano c1eo¬o no 5O cm nncoxo. oopacna1o co
oe¬n n¬axnenna.
¹nc1onn1e ce cnpo1nnnono¬o»nn. npncen-
na1n n ¬nneìno e¬nn1nnnn co xvcn npmxn.
Hne1onn1e ce »o¬1ennxann pacnopenenn no
na:vnn1e na npnnne1nn1e ¬nc1onn coopann
no x¬aconnnnn conne1nìa. Hamxa1a e 1pv-
oec1o-snonnec1a n¬n1xo 5 ne¬na. a nenne1o e
nnovcna1o.
Pac1enne1o nne1a on ìvnn no ìv¬n.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e na cvnn. 1on¬n. naponnnnxn xaxena-
pn. Pacnpoc1pane1o e no 2.OOO m nanxopcxa
nnconnna.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nan:exnn1e ne¬onn co nne1onn1e (xepoa)
(Sideriti herba)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Pac1enne1o ce oepe ìvnn n ìv¬n :a npexe na
nne1ane1o.
126
Anax :a 6cp6a
Ho» n¬n no»nnn.
Mcxnn na cn6upanc
Ce o1cexvna co om1ap no» ne¬no1 nan:exen ne¬. He ce cena1
neionn1e npnenec1n ne¬onn. Ce nnc1n on necoxo1 n :exìa1a n ne e
no:no¬eno coonpane na npenne1ann n pac1ennìa nananna1n on
oo¬ec1n. He cxee na ce xopne. :a1oa m1o no npoia1a ne cxee na nxa
ne¬onn on xopeno1. co m1o on ce naxa¬n¬ xna¬n1e1o1 na npoia1a.
Sideritis scardica ce coonpa no conneno npexe.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopana1a xepoa ce nnc1n on npnxecn on :exìa. on npenne1ann n¬n
pac1ennìa nananna1n on oo¬ec1n n on npvin pac1ennìa. Ce cvmn non
cenxa no npone1penn npoc1opnn. Xepoa1a ce cvmn no 1enox c¬oì na
paxxn. c1a¬a»n n¬n na noc1e¬ena xap1nìa na non. He e no:no¬eno
ncxopnc1vnane na nem1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on. no¬ne1n¬en n
c¬nnnn na nnn) io nonpenvnaa1 op:o1o onne¬vnane na n¬aia1a. Toa
nonenvna no n¬omvnane na xna¬n1e1o1 na npoia1a. a xoia e n¬a»no
npexe1o nvpn n no pacnnvnane. Do nponeco1 na cvmene xepoa1a
1peoa nec1o na ce npenp1vna. no :anncnoc1 on npexencxn1e npn¬n-
xn n c1eneno1 na nnnna ncvmenoc1. Xepoa1a e cvna xoia naìneoe-
¬n1e ne¬onn na c1eo¬o1o n ¬ncnn1e npmxn npn cnn1xvnane ce
xpma1. Xepoa1a xo»e na ce cvmn n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne
nonncoxa on 35°C n noopa nen1n¬annìa. Pac1ennìa1a xo»a1 na ce
cvma1 coopann no xn1xn. Ce np:vnaa1 no 25 pac1ennìa. nne1onn1e
ce nopaxnvnaa1 on c1pana n ce np:vnaa1 no no¬nno1 xpaì n ce
:axanvnaa1 ooecenn nano¬v na x¬nnen. Cvna1a npoia ce nnc1n vm1e
127
Hc c nn:nnncnn ky6cnc na nan:cununx ncn. 3annnwuxcnnn c npu
6cpcncxn na cc ncxanu najuanky 1/3 nn pacxcnujaxa cn nn6pn
pa:nucnu uncxnnncnu cxc6na, :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:u-
nnwynanc na nunnx u nn:n6nnnynanc na nanranumxcxn.
Cncnnnxn cn6upanc na ucxnxn nanranumxc c nn:nnncnn najpann
nncnc 2 rnnunu. Hc c nn:nnncnn na cc cn6upa nn n6nacxu kanc
mxn pcxkn cc cpcúana.
ennam on pacnnann1e ne¬onn. Pac1ennìa1a co no1exne1n ¬nc1onn
n¬n oe: ¬nc1onn n pac1ennìa1a oe: nne1onn nexaa1 xoxepnnìa¬na
npennoc1. Ho1oa ce coonpa nnnxa1e¬no na noneoe¬ n¬ac1 no cvna
npoc1opnìa. 1axv oc1anvna 2-4 nena :a na ce noennann n¬aia1a
noc¬e m1o xo»e na ce naxvna.
Hakynanc u uynanc
Cvnno1 xa1epnìa¬ ce naxvna no nnc1n ìv1enn n¬n xap1nenn npexn.
Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc.
:am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn.
nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1ponnn n cn¬no apo-
xa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 4 kg cne»n nan:exnn ne¬onn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
128
Lnxanuukn uuc Stachys officinalis L.
ñnkannu uuuna Panunucx
3a6cncmka: Yna1c1na1a :a coonpane na pann¬nc1o1 xo»a1 na ce
npnxena1 n npn coonpane na uarapcmku uaj, pac1ennìa xon
npnnaíaa1 na pononn1e Stachys germanica n Stachys alpina.
Onuc na pacxcnucxn
Pann¬nc1o1 npnnaía na qaxn¬n-
ìa1a Lamiaceae. Hpe1c1anvna
nonexeionnmno ncnpaneno 1pe-
nec1o pac1enne nncoxo on 3O-8O
cm. co xopn:on1a¬en pn:ox.
C1eo¬a1a ce ne1nopoai¬ec1n.
n¬axnec1n n no iopnno1 ne¬
pe1xo ce pa:ipane1n.
¹nc1onn1e ce ne¬n. n:no¬»eno
ìaìnennnnn co cpnennnna ocnona.
a no paoo1 ce 1ano na:aoenn.
¹o¬in ce 4-12 cm. a mnpoxn 2-5
cm. ¹nc1onn1e ce cnpo1nnnono-
¬o»nn. na no¬nno1 ne¬ ce na
¬ncnn npmxn. a no iopnno1 ne¬
ce npncenna1n. Hne1onn1e ce
coopann na npno1 on c1eo¬o1o no npm¬enn. Hamxa1a e 6-7 mm
no¬ia n 2 na1n noxvca on nenne1o xoe e ìapxo npneno no po:eno (xaì
xaiapemxno1 naì nenne1o e oe¬o) n nnovcna1o. H¬ono1 e cvn n ce
pacnaía na 4 xaqeann 1pnai¬ec1n opennnna.
Pac1enne1o nne1a on ìvnn no cen1exnpn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pann¬nc1o1 pac1e no ¬nnann. 1penec1n xec1a noxeív ipxvmxn n
pe1xn mvxn. Pacnpoc1pane1o e no nn:nnn1e n n¬annnn1e no 1.400 m
nanxopcxa nnconnna.
129
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nan:exnno1 ne¬ na pac1enne1o (xepoa) (Stachycae herba)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Ce coonpa npexv ¬e1o1o. on ìvnn no cen1exnpn xoia pac1enne1o
nne1a.
Anax :a 6cp6a
Cpn. no»nnn n xomnnna.
Mcxnn na cn6upanc
Coonpane1o ce onnnna no cvno npexe xoia xe ce xpene poca1a. Co
om1ap cpn n¬n no» ce o1cexvnaa1 nne1onocnn1e c1eo¬a no
no¬»nna on 25 cm on npno1 na pac1enne1o. H npn:exnn1e ¬nc1onn
ce coonpaa1 n ce nonanaa1 na npoia1a. Ho oepene1o pac1ennìa1a
pac1pecn1o ce c1anaa1 no xomnnnn1e.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopana1a xepoa ce nnc1n on npnxecn on :exìa. on npenne1ann n¬n
pac1ennìa nananna1n on oo¬ec1n n on npvin pac1ennìa. Ce cvmn non
cenxa no npone1penn npoc1opnn n¬n non c1pen. Xepoa1a ce cvmn no
1enox c¬oì na paxxn n c1a¬a»n. He e no:no¬eno ncxopnc1vnane na
nem1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on. no¬ne1n¬en n c¬nnnn na nnn) io
nonpenvnaa1 op:o1o onne¬vnane na n¬aia1a. Toa nonenvna no
n¬omvnane na xna¬n1e1o1 na npoia1a. a xoia e n¬a»no npexe1o
nvpn n no pacnnvnane. Do nponeco1 na cvmene xepoa1a 1peoa
nec1o na ce npenp1vna. no :anncnoc1 on npexencxn1e npn¬nxn n c1e-
neno1 na nnnna ncvmenoc1. Xepoa1a e cvna xoia naìneoe¬n1e
ne¬onn na c1eo¬o1o n ¬ncnn1e npmxn npn cnn1xvnane ce xpma1.
130
Hc c nn:nnncnn ky6cnc na nan:cununx ncn, :acnnn cn knpcnnx u
pu:nunx. 3annnwuxcnnn c npu 6cpcncxn na cc ncxanu 1/3 nn pac-
xcnujaxa cn nn6pn pa:nucnu uncxnnncnu cxc6na, :a na cc ncurypa
ccucnnxn pa:unnwynanc na nunnx u nn:n6nnnynanc na
nanranumxcxn. Hc c nn:nnncnn na cc cn6upa nn n6nacxu kanc
mxn pcxkn cc cpcúana.
Pac1ennìa1a xo»a1 na ce cvma1 coopann no xn1xn. Ce np:vnaa1 no
25 pac1ennìa. nne1onn1e ce nopaxnvnaa1 on c1pana n ce np:vnaa1 no
no¬nno1 xpaì n ce :axanvnaa1 ooecenn nano¬v na x¬nnen. Xepoa1a
xo»e na ce cvmn n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne nonncoxa on
4O°C n noopa nen1n¬annìa. Cvna1a npoia ce nnc1n vm1e ennam on
pacnnann1e ne¬onn. Pac1ennìa1a co no1exne1n ¬nc1onn n¬n oe:
¬nc1onn n pac1ennìa1a oe: nne1onn nexaa1 xoxepnnìa¬na npennoc1.
Ho1oa ce coonpa nnnxa1e¬no na noneoe¬ n¬ac1 no cvna npoc1opn-
ìa. 1axv oc1anvna 2-4 nena :a na ce noennann n¬aia1a noc¬e m1o
xo»e na ce oa¬npa n naxvna. Tpeoa na ce :nae nexa cvna1a npoia
npenn:nnxvna xnnane n nopann 1oa 1peoa na ce nnnxana npn
xannnv¬annìa1a co nea n na ce paoo1n co xacxa (noxo¬xv npn
noc1anxa1a xv cxe1a na coonpano1).
Hakynanc u uynanc
Hcvmena1a xepoa ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O kg,
oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn
npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna.
n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1po-
nnn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 4 kg cne»n nan:exnn ne¬onn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
131
Lnxanuukn uuc Taraxacum officinale Web.
ñnkannu uuuna Inynapuc
Onuc na pacxcnucxn
!¬vnapne1o npnnaía na qaxn¬n-
ìa1a Asteraceae (Compositae). Toa
e nonexeionnmno 1penec1o pac-
1enne.
Pa:nnna n¬aoox n neoe¬ i¬anen
xopen on xoì n:onna po:e1a na
no¬in. 1ecnn. n¬aooxo nepec1o
npe»ann n no paoo1 ne¬n n¬n
na:aoenn. cìaìnn 1exno :e¬enn
n¬n cxeíac1n ¬nc1onn.
mvn¬nnn1e nne1nn c1eo¬a xon
ce nncoxn oxo¬v 3O cm. pac1a1
nnpex1no on xopeno1 n cexoe on
nnn co:nana no enno :¬a1no-
»o¬1o i¬annnec1o conne1ne (3-5
cm). Pac1enne1o nne1a on anpn¬ no ox1oxnpn.
Ho nne1ane1o. xoia cexe1o xe co:pee. ce pa:nnnaa1 cne»no oe¬n
1onnnna (xon ce coc1anenn on xnoiv npnn axennn co oe¬n
m1n1onnnnn nanvcn). xon ce pa:necvnaa1 co noxom na ne1po1. Ha
onoì nannn pac1enne1o ce pa:xno»vna.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
!¬vnapne1o e mnpoxo pacnpoc1pane1o pac1enne. Pac1e nacexane
no xaì m1o nocnenaa1 cexnna1a. 3a opiancxo npon:nonc1no ne e
no:no¬eno na ce coonpa no o¬n:nna na nace¬enn xec1a. na1nm1a.
onom1apnnnn n c¬. 3a 1aa ne¬ xo»e na ce coonpa caxo on "nnnn"
»nnea¬nm1a!
Hc1o 1axa pac1e n na nncoxn1e n¬annnn. no no 1oì c¬vnaì po:e1a1a
xv e noxa¬a. Pac1enne1o caxa n¬onna. xvxvcna n n¬a»na nonna.
Heionno1 n:i¬en napnpa no :anncnoc1 on »nnea¬nm1e1o n
exo¬omxn1e vc¬onn.
132
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- xopen (Taraxaci radix)
- nan:exnno1 ne¬ (xepoa) (Taraxaci
herba)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Hne1o1 ce oepe no anpn¬ n xaì.
¹nc1onn1e n ne¬o1o pac1enne ce oepa1
no anpn¬. xaì n ìvnn.
Kopeno1 ce nann no cen1exnpn n
ox1oxnpn.
Anax :a 6cp6a
Ma¬n ¬ona1n. cpnonn n no»nnn.
Mcxnn na cn6upanc
¹nc1onn1e n xepoa1a ce o1cexvnaa1 no o¬n:nna1a na xopeno1.
Lepann1e xopa na nnnxanaa1 npn coonpane1o na ¬nc1onn1e na ne
in naixena1. :a1oa m1o ne¬o1o pac1enne conp»n x¬enen cox.
Kopena1a ce coonpaa1 co noxom na ¬ona1n n cpnonn.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Kopeno1 noopo ce nnc1n. ce xne n ce cvmn na conne. Honeoe¬n1e
xopena 1peoa na ce pacena1 npen cvmene1o.
¹nc1onn1e ce cvma1 no 1enox c¬oì na noxpnenn n nponennn xec1a.
Hcvmenno1 xa1epnìa¬ ce naxvna no ìv1enn n¬n xap1nenn npexn.
Hakynanc u uynanc
Hcvmena1a xepoa ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co xaca on 5O kg,
oonn1xann co 1xaennna. Hcvmenn1e xopenn ce naxvnaa1 no npexn
133
Hpu cn6upanc nucxnnu, 70° nn nucxnnuxc na pacxcnujaxa xpc6a
na cc ncxanax ncnnnpcnu! Hpu 6cpcncxn (nucxnnu unu xcp6a)
xpc6a ucnncnn na cc ncxanax ncnnnpcnu 30° nn nnnynauujaxa
:apanu pcrcncpauuja! Akn cc cn6upaax knpcna, 80° nn pacxcnu-
jaxa xpc6a na ncxanax ncnnnpcnu!
co noennanena xaca. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc-
1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia.
nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1ponnn n
apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 4-5 kg cne»n xopena ce noonna 1 kg cvna npoia.
On 8-9 kg cne»n n:nanonn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
134
Lnxanuukn uuc Teucrium montanum L.
ñnkannu uuuna Tpcna una
Onuc na pacxcnucxn
Teucrium montanum npnnaía na
qaxn¬nìa1a na vcnonne1nn pac1enn-
ìa (Lamiaceae). Toa e 1penec1o. none-
xeionnmno ipxvmec1o pac1enne.
oxo¬v 1O-3O cm nncoxo. C1eo¬a1a ce
no¬:enxn. a nnnnno1 npn e ncnpanen
naiope. Tne ne¬vxno ce npnenec1n.
ocooeno no nononne»nn1e qa:n on
pa:nn1oxo1. M¬ann1e c1eo¬a ce
noxpnenn co xpa1xn n xexn n¬axna
co cnna ooìa.
¹nc1onn1e ce ¬nneapno ¬anne1onnn-
nn. na:aoenn. a na onannna1a ce
noxpnenn co oe¬n n¬axnenna. ¹o¬in
ce O.2-O.5 cm n nxaa1 xnoiv xpa1xa
¬ncna npmxa.
Hne1onn1e ce coopann no no¬v-
1onnec1o conne1ne. cxec1eno na
npno1 on ipannnna1a. Denennn1e
¬nnnnna ce cne1¬o »o¬1n no ooìa. Hamxa1a oonnno ne e n¬axnec-
1a n coc1anena e on 5 ¬anne1onnnnn :annn.
Pac1enne1o nne1a on ìvnn no cen1exnpn. Hocenvna cnennqnnen
xnpnc n iopn¬nn nxvc.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e na cvnn n 1on¬n :exìnm1a. Haìxnoiv xo»e na ce naìne na nan-
xopcxa nncnna on 8OO m na naponnnnxa nonna co ìv»na excno:nnnìa.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- :e¬enn1e ne¬onn co nne1onn1e (Teucrii montani herba)
135
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Pac1enne1o ce oepe on ìvnn no none1oxo1 na cen1exnpn.
Anax :a 6cp6a
Ho» n¬n no»nnn.
Mcxnn na cn6upanc
Pac1enne1o ce o1cexvna co oc1ap
no» n¬n no»nnn. He ce cena1
neionn1e npnenec1n ne¬onn. Den-
nam 1peoa na ce ncnnc1n on nenn-
c1o1nn. Pac1enne1o ce coonpa na
none1oxo1 on nepnono1 na nne-
1ane.
Teucrium montanum ce coonpa no
conneno npexe.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopanno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬
ce cvmn no 1enox c¬oì na nponennn
xec1a non cenxa n¬n no cvmnnnn
na 1exnepa1vpa on 4O°C.
136
Hc c nn:nnncnn ky6cnc na pacxcnujaxa nn :cuja, :axna mxn na
xnj nauun úc cc cn6cpax u knpcnaxa cn npuncnnnnuxc ncnnnu nn
cxc6nnxn na pacxcnucxn, knu cc ncnncakynanu npuuccu u rn
nnnmynaax knanuxcxnx na npnraxa. 30° nn uncxnnuxc xpc6a na
ncxanax ncnnnpcnu! Akn cc cn6upa ucnnxn pacxcnuc, 30° nn
pacxuxcnnaxa nnnynauuja unu najuanky 1/3 nn nn6pn pa:nucnuxc
pacxcnuja xpc6a na ncxanax ucnncnn ncnnnpcnu :a na cc ncurypa
ccucnnxn pa:unnwynanc na nunnx u nn:n6nnnunanc na
nanranumxcxn! Cncnnnxn cn6upanc na ucxnxn uccxn c nn:n-
nncnn nncnc najuanky 2 rnnunu nn :anucnncx nn cxcncnnx na
n6nnna.
Hakynanc u uynanc
Hcvmena1a xepoa ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O kg,
oonn1xann co 1xaennna. Cvnno1 xa1epnìa¬ xo»e na ce cnaxvna n
nvna n no ìv1enn npexn. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn
npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna.
n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1po-
nnn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
137
Lnxanuukn uuc Teucrium polium L.
ñnkannu uuuna Lcn ny6cu, nnny6cu, nnna6uuc
Onuc na pacxcnucxn
Teucrium polium npnnaía
na qaxn¬nìa1a na vcno-
nne1nn pac1ennìa (Lamia-
ceae). Toa e 1penec1o.
nonexeionnmno no¬vip-
xvmec1o pac1enne. co cn-
¬en xopen. oxo¬v 1O-4O
cm nncoxo. C1eo¬a1a ce
neìacno ne1nopoai¬ec1n.
cxopo nn¬nnnpnnnn n ivc-
1o nan¬ac1enn co n¬ax-
nenna.
¹nc1onn1e ce e¬nn1nnno ¬anne1onnnnn. 1ano na:aoenn. npn ocno-
na1a c1ecne1n. ¹o¬in ce 1-3.5 cm n ce cenenxn.
Hne1onn1e ce oe¬n n¬n »o¬1ennxann coopann no npnnn i¬annnxn
na ipanxn1e. Hamxa1a e snonnec1a. a nenne1o ìa nexa no¬na1a vcna
xaxo xaì npvin1e vcnonne1nn pac1ennìa. H¬ono1 e cvn n ce pacnaía
na 4 e¬nnconnnnn 1exnn opennnna.
Pac1enne1o nne1a on ìvnn no anivc1.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e na cvnn. 1on¬n. naponnnnxn n cn¬nxa1nn xaxenapn n na
necox¬nnn :exìnm1a. Pacnpoc1pane1o e na cexane na nanxopcxa
nnconnna no 1.OOO m.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nan:exnn1e ne¬onn co nne1onn1e (xepoa) (Teucrii polii herba)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Pac1enne1o ce oepe on ìvnn no anivc1.
138
Anax :a 6cp6a
Ho» n¬n no»nnn.
Mcxnn na cn6upanc
Ce o1cexvna co oc1ap no» ne¬no1 nan:exen ne¬. He ce cena1
neionn1e npnenec1n ne¬onn. Ce nnc1n on necoxo1 n :exìa1a n ne e
no:no¬eno coonpane na npenne1ann n pac1ennìa nananna1n on
oo¬ec1n. He cxee na ce xopne. :a1oa m1o no npoia1a ne cxee na nxa
ne¬onn on xopeno1. co m1o on ce naxa¬n¬ xna¬n1e1o1 na npoia1a.
Teucrium polium ce coonpa no conneno npexe.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopana1a xepoa ce nnc1n on npnxecn on :exìa. on npenne1ann n¬n
pac1ennìa nananna1n on oo¬ec1n n on npvin pac1ennìa. Ce cvmn non
cenxa no npone1penn npoc1opnn. Xepoa1a ce cvmn no 1enox c¬oì na
paxxn. c1a¬a»n n¬n na noc1e¬ena xap1nìa na non. He e no:no¬eno
ncxopnc1vnane na nem1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on. no¬ne1n¬en n
c¬nnnn na nnn) io nonpenvnaa1 op:o1o onne¬vnane na n¬aia1a. Toa
nonenvna no n¬omvnane na xna¬n1e1o1 na npoia1a. a xoia e n¬a»no
npexe1o nvpn n no pacnnvnane. Do nponeco1 na cvmene xepoa1a
1peoa nec1o na ce npenp1vna. no :anncnoc1 on npexencxn1e npn¬n-
xn n c1eneno1 na nnnna ncvmenoc1. 3a noop:o cvmene pac1ennìa1a
xo»a1 na ce n:¬o»a1 2-3 naca na conne. a no1oa ce nocvmvnaa1 na
cenxa. Xepoa1a e cvna xoia naìneoe¬n1e ne¬onn na c1eo¬o1o n ¬nc-
nn1e npmxn npn cnn1xvnane ce xpma1. Xepoa1a xo»e na ce cvmn n
no cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne nonncoxa on 45C n noopa nen1n-
¬annìa. Cvna1a npoia ce nnc1n vm1e ennam on pacnnann1e ne¬onn.
Pac1ennìa1a co no1exne1n ¬nc1onn n¬n oe: ¬nc1onn n pac1ennìa1a
139
Hc c nn:nnncnn ky6cnc na nan:cununx ncn. 3annnwuxcnnn c npu
6cpcncxn na cc ncxanu najuanky 1/3 nn pacxcnujaxa cn nn6pn
pa:nucnu uncxnnncnu cxc6na, :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:u-
nnwynanc na nunnx u nn:n6nnnynanc na nanranumxcxn.
Cncnnnxn cn6upanc na ucxnxn nanranumxc c nn:nnncnn najpann
nncnc 2 rnnunu. Hc c nn:nnncnn na cc cn6upa nn n6nacxu kanc
mxn pcxkn cc cpcúana.
oe: nne1onn nexaa1 xoxepnnìa¬na npennoc1. Ho1oa ce coonpa nnn-
xa1e¬no na noneoe¬ n¬ac1 no cvna npoc1opnìa. 1axv oc1anvna 2-4
nena :a na ce noennann n¬aia1a noc¬e m1o xo»e na ce oa¬npa n
naxvna.
Hakynanc u uynanc
Hcvmena1a xepoa ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O kg,
oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn
npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna.
n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1po-
nnn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 4 kg cne»n nan:exnn ne¬onn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
140
Lnxanuukn uuc Thymus spp. L.
ñnkannu uuuna Majuuna nymuuka, uaxcpka
Onuc na pacxcnucxn
Maìnnna1a nvmnna e xa¬o no-
nexeionnmno no¬vipxvmec1o
pac1enne on qaxn¬nìa1a La-
miceae. nncoxo oxo¬v 1O cm. Hxa
cn¬no pa:nnen xopenon cnc1ex
xoì xv ono:xo»vna na »nnee na
cnpoxamnn :exìnm1a.
C1eo¬o1o no ocnona1a e onp-
nene1o n ne¬vxno no¬:n no
non¬oia1a. Do no¬nno1 ne¬ na
c1eo¬o1o ce pa:nnnaa1 annen-
1nnnn xopenn. a no iopnno1
ne¬ ipanxn1e ce ne1nopoaio¬-
nn. npnenxac1n n n¬axnec1n co
po:e1a on ¬nc1onn na xpaìo1.
¹nc1onn1e ce no¬in O.5-1.5 cm
n 6 mm mnpoxn. nnpc1n. xpv1n n e¬nn1nnnn co »¬e:nec1n 1onxn
xon conp»a1 opoìnn »¬e:nn ncno¬ne1n co e1epnnno xac¬o.
Cxec1enn ce na ¬ncnn npmxn no¬in 3 mm.
Hne1onn1e ce noc1anenn na xpa1xn nne1nn npmxn no¬in no 5 mm.
n:¬eivnaa1 on na:vnn1e na ¬nc1onn1e n qopxnpaa1 1onnec1o n¬n
xa¬xv n:no¬»eno conne1ne na npno1 on ipanxn1e. Hne1a no 1exo1
na ¬e1o1o. He¬o1o pac1enne nxa npnìa1en n apoxa1nnen xnpnc.
C¬nnen nnn e n Thymus vulgaris xoì nxa oe¬n nne1onn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1enne1o pac1e na naponnnnxn non¬oin. n¬onnn. cnpoxamnn.
nev1pa¬nn n¬n vxepeno a¬xa¬nn nonnn. Knce¬n1e n n¬a»nn nonnn
ne n iona1 na xaìnnna1a nvmnna. Caxa cne1¬nna n 1on¬nna ocooeno
no nepnono1 na nne1ane. Hopann 1oa »nnea¬nm1a1a na Thymus spp.
ce n:¬o»enn na conne n :am1n1enn on ne1ap. ¹oxo¬xv no nepnono1
141
na nne1ane npeon¬anvnaa1 oo¬anno npexe n npne»n. coopanno1
xa1epnìa¬ nxa c¬ao xna¬n1e1.
Oonnno pac1e na io¬exn nonpmnnn - io¬nnn. nacnm1a. ¬nnann n na
npvin noi¬anno connenn xec1a. 3a opiancxo npon:nonc1no ne e
no:no¬eno coonpane on nnnn1e n no nace¬enn1e xec1a!
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- x¬ann n :e¬enn ne¬onn na c1eo¬o1o co ¬nc1onn n nne1onn (Thymi
serpylli herba)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Ce coonpa on xaì no ox1oxnpn. Coonpane1o ce npmn no voano n
conneno npexe xoia nexa poca.
Anax :a 6cp6a
Oc1ap no». xa¬ cpn. no naìnoopo e vno1peoa na coonne1nn oc1pn
no»nnn.
Mcxnn na cn6upanc
Do 1exo1 na oepoa1a xopa nnnxa1e¬no na ce noc1anvna :a1oa m1o
xaìnnna1a nvmnna e xnoiv ne»no pac1enne co 1enxn ipannnna.
xon ¬ecno ce xpma1. 1axa m1o n npn naìxa¬ nonnp »¬e:nec1n1e
ne¬onn o1naíaa1 n¬n npcxaa1 npn m1o e1epnnno1o xac¬o n:¬eivna
on nnn n ce ivon. Mopa na ce o1cena1 co oc1ap no». xa¬ cpn n¬n naì-
noopo co oc1pn no»nnn. Ce o1cexvnaa1 caxo iopnn1e no¬onnnn na
ipannnna1a co nne1onn n ¬nc1onn. Coopanno1 xa1epnìa¬ ne cxee
na ce naonna no npexn. 1vxv nnnxa1e¬no na ce penn no xomnnna!
142
Pacxcnujaxa nc cucax na cc nxknpnynaax nn :cujaxa! Pacxcnujaxa
knu pacxax nn cnna n6nacx na knja cc npmu cn6upanc nc cucax na
cc cn6upaax nnncúc nn cnnam rnnumnn. Bn n6nacxuxc na cn6u-
panc, nn 6unnnmka rncnna xnuka, ncnnxnnnn c na cc ncxanax
6apcu 1/3 nn pacxcnujaxa cn nn6pn pa:nucnu uncxnnncnu cxc6na
u 70° nn nucxnnuxc na ccknc pacxcnuc :a na cc ncurypa ccucnn-
xn pa:unnwynanc na nunnx u n6nnna na nnnynauujaxa!
Tpcxuan nn cn6upancxn
Hoc¬e oepoa1a coopann1e pac1ennìa xo»e na ce cvma1 nannop
(xa¬n xo¬nnnnn). na :am1n1enn xec1a no cenxa n:¬o»enn na
no:nvmno c1pvene. Hoio¬exn xo¬nnnnn ce cvma1 no cvmnnnn na
1exnepa1vpa no 4O°C.
Hakynanc u uynanc
Hcvmena1a xepoa ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O kg,
oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn
npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna.
n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1po-
nnn n neapoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On oxo¬v 3.5 kg cne»n nan:exnn ne¬onn ce noonna 1 kg cvna xepoa.
143
Lnxanuukn uuc Tilia cordata Mill.
ñnkannu uuuna Cuxnnnucna nuna
Onuc na pacxcnucxn
Cn1no¬ncna1a ¬nna npnnaía na
qaxn¬nìa1a Tiliaceae. Hpe1c1a-
nvna ¬nc1onanno. nexopa1nnno
mvxcxo npno nncoxo no 25 m. co
ennoc1annn. acnxe1pnnnn n
xpvnnn ¬nc1onn co no¬ia ¬ncna
npmxa.
Hne1onn1e oopa:vnaa1 conne1ne
n nxaa1 nne1na npmxa xoìa no
no¬onnna e cpacna1a co opax1ea-
1a. Denne1o e coc1aneno no
oe¬o-»o¬1n ¬nnnnna co cpnen-
nnna qopxa. na npno1 :amn¬enn
n nn¬ec1o na:aoenn no paoo1.
Hne1a no ìvnn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e naìnec1o na connenn1e c1pann on n¬annncxn1e mvxn na nan-
xopcxa nncnna no 1OOO m. Hec1o ce cann n pac1e no napxonn1e n
npnopenn1e. ¹nna1a »nnee xnoiv no¬io.
3a opiancxo npon:nonc1no ne ce coonpa on nace¬enn1e xec1a.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- conne1ne1o co opax1ea1a (Tiliae flos cum bracteis)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Conne1nìa1a ce coonpaa1 no xaì. ìvnn n ìv¬n. Lepoa1a :anonnvna
xoia npexencxn1e vc¬onn ce nono¬nn :a nea: voano n conneno npexe
n xoia pac1enne1o nonnvna na nne1a. 1.e xoia ce pacnne1ann 2/3 on
nne1onn1e.
144
Anax :a 6cp6a
3a coonpane1o neonxonno e na ce nxa cxa¬n. Conne1nìa1a ce coon-
paa1 co paxa n¬n co noceonn no»nnn.
Mcxnn na cn6upanc
Hne1onn1e ce o1xnnvnaa1 on ipanxn1e co paxa. !panxn1e ne cxea1
na ce cena1. nc1pinvnaa1 n¬n vnnpaa1 co c1anonn!
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopanno1 xa1epnìa¬ ce cvmn no 1enox c¬oì na noxpnenn n
nponennn xec1a. oe: nnpex1no n:¬o»vnane na conne. Mo»e na ce
cvmn n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa no 4O°C, :a na ce noone npoia
co cne1¬o »o¬1o-:e¬ena ooìa. Ce naxvna n nvna no ìv1enn npexn.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
xaca on 4O kg, oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n
npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena
cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne-
¬enn on o1ponnn n neapoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 4 kg cne»n nne1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
145
Hc c nn:nnncnn ccucnc na rpankuxc u npnjaxa, kakn nn myuuxc
xaka u kpaj naxumxaxa, nn naccncnuxc uccxa, napknnuxc, rpanu-
nuxc u cn. 30° nn uncxnnuxc xpc6a na ncxanax na npnnxn :a
pcrcncpauuja na ccucxn u :a nucnuxc (:a cn6upanc nckxap)!
Lnxanuukn uuc Tussilago farfara L.
ñnkannu uuuna Hnn6cn
Onuc na pacxcnucxn
Honoe¬o1 npnnaía na qaxn¬nìa1a na
i¬anonne1nn1e pac1ennìa Asteraceae
(Compositae). Hpe1c1anvna nonexe-
ionnmno 1penec1o pac1enne co no-
opo pa:nneno non:exnn xopn:on1a¬-
nn pn:oxn. Pano nanpo¬e1 n:onnaa1
n¬axnec1n. ¬vmnec1n oe¬o-cnnn c1e-
o¬enna co »o¬1o conne1ne na npno1 n
co npnìa1en xnpnc. C1eo¬enna1a ce
nncoxn 1O-2O cm. Cne1¬o »o¬1n1e
nne1onn na paoo1 on conne1ne1o ce
ìa:nnec1n. nonexa onne no cpennna1a
ce nennec1n n nxaa1 nenen on n¬axna.
Hpnn1e ¬nc1onn ce noìanvnaa1 no
nne1ane1o na c1eo¬o1o. xoe pac1e on
xopeno1. ¹nc1onn1e ce io¬exn
xo¬xv n¬anxa. co cpnennnen oo¬nx n no paoo1 ce na:aoenn. ¹nne1o
na ¬nc1o1 e co 1exno :e¬ena ooìa. a onannna1a e cpeopeno-oe¬a
noxpnena co xpa1xn n ivc1n n¬axna.
Do nepnono1 na xoxn¬e1en pa:noì na ¬nc1onn1e na pac1enne1o. 1oa
e nnana1n noio¬exo o1xo¬xv no qa:a1a na nne1ane.
¹nc1onn1e ce c¬aoo iopn¬nnn n c¬v:ann no nxvc. oe: xnpnc.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Honoe¬o1 pac1e no o¬n:nna na n:nopn. no1onn. nacnnn. xana¬n n na
n¬a»nn ¬nnann co i¬nnec1a nonna. Pac1enne1o ne 1peoa na ce coon-
pa no o¬n:nna na na1nm1a n oopaoo1¬nnn nonpmnnn!
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nne1 on nonoe¬ (Farfarae flos)
- ¬nc1 on nonoe¬ (Farfarae folium)
146
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Hne1o1 ce oepe oe: c1eo¬o1o no xap1 n anpn¬.
¹nc1onn1e ce coonpaa1 on anpn¬ no ox1oxnpn.
Anax :a 6cp6a
Ho»nnn n xomnnnn.
Mcxnn na cn6upanc
Hne1onn1e n ¬nc1onn1e ce oepa1 oe: npmxn co noxom na no»nnn.
xoia nexa poca no ¬nc1onn1e. Hopann 1oa m1o nncex1n1e n iaon1e
nec1o in nanaíaa1 ¬nc1onn1e. ce oepa1 caxo onne ¬nc1onn xon no
ceoe nexaa1 1onxn n¬n on¬o xaxnn npvin om1e1vnana.
Ho coonpane1o pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬ ce c1ana no xomnnnn1e :a
na ce :am1n1n on nncex1n n iaon.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Hne1onn1e n ¬nc1onn1e na nonoe¬o1 ce cvma1 no 1enox c¬oì. no
noopo npone1penn npoc1opnn no cenxa. ¹oopo ncvmenno1 xa1epn-
ìa¬ ce naxvna no xap1nenn npexn n¬n no xap1oncxn xv1nn.
¹nc1o1 xo»e na ce naxvna n no ìv1enn npexn.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna
no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O kg, oo-
nn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc-
1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am-
1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia.
nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. on-
ne¬enn on o1ponnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 8 kg cne»n ¬nc1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
On 7 kg cne»n nne1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
147
30° nn uncxnnuxc u 70° nn nucxnnuxc xpc6a na ncxanax ncnn-
npcnu, a 20° nn ucnaxa nnnynauuja xpc6a na ncxanc ucnncnn
ncnnnpcna!
Lnxanuukn uuc Urtica dioica L.
ñnkannu uuuna Knnpuna
Onuc na pacxcnucxn
Konpnna1a npnnaía na qaxn¬nìa1a
Urticaceae. Taa e noopo no:na1o 1pe-
nec1o nonexeionnmno pac1enne. xoìa
»apn n oc1ana npnenn¬o no xo»a1a npn
nonnp.
Hxa ivc1o ncnpen¬e1enn non:exnn c1e-
o¬a n :a1oa cexoiam ce ìanvna na nc1n
xec1a.
¹nc1onn1e ce 1exno :e¬enn. no qopxa
1pnai¬ec1o-cpnennnnn. na:aoenn no
paoo1 n naìnec1o noio¬exn on 5 cm.
Hne1onn1e ce nevi¬ennn. :e¬enn. :npv-
»enn na xpa1xa npmxa no pecec1n
conne1nìa. Conne1nìa1a n:pacnvnaa1 on
na:vnn1e na ¬nc1onn1e. Pac1enne1o e
nnonoxno.
Hne1a on xaì no cen1exnpn.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Ce naoía na »nnea¬nm1a xon ce naívopenn n ooia1n co a:o1.
Haìnec1o pac1e no ipannnn. ¬o:ìa. noxpaì »nnn oipann. no
paoonn1e na mvxn1e n c¬. 3a opiancxo npon:nonc1no cxea1 na ce
coonpaa1 caxo pac1ennìa1a xon pac1a1 na nnnn »nnea¬nm1a! He e
no:no¬eno na ce oepe on xv¬1nnnpann1e nonpmnnn. oipann1e n¬n
no o¬n:nna na nace¬enn1e xec1a!
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- xopen (Urticae radix)
- ¬nc1 (Urticae folium)
- npno1 na pac1enne1o. 2O-3O cm no no¬»nna (Urticae herba)
148
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
¹nc1onn1e n xepoa1a ce coonpaa1 no 1exo1 na nepnono1 na nne-
1ane. on ìvnn no cen1exnpn.
Kopena1a ce ncxonvnaa1 naecen n¬n pano nanpo¬e1 (anpn¬ n¬n
ox1oxnpn).
Anax :a 6cp6a
Ho»nnn. paxannnn. xa¬ amon. cpn.
Mcxnn na cn6upanc
Pac1enne1o xo»e na ce naìne no ipvnn n 1oiam ce coonpa co cpn. Ce
o1cexvnaa1 ¬nc1onn1e n¬n nan:exnno1 ne¬ - npno1 na pac1enne1o.
2O-3O cm no no¬»nna. Kopeno1 ce nann co amon n :exìa1a nennam ce
nc1pecvna n o1c1panvna on neio.
Hnxoiam ne ce coonpaa1 n¬a»nn1e nan:exnn ne¬onn on pac1enn-
e1o. ocooeno no o¬n:nna na onom1apnnnn n ¬o:ìa xon ce npcxaa1!
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopanno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce cvmn na noxpnenn n nponennn
xec1a. oe: nnpex1no n:¬o»vnane na connena cne1¬nna. Ho»e¬no e
coopanno1 xa1epnìa¬ na ce ncene na 4-5 cm no¬in napnnna. Cvnn1e
pac1ennìa ce naxvnaa1 no ìv1enn npexn.
On xopena1a 1peoa na ce o1c1pann nennc1o1nìa1a n na ce n:xnìa1
co nona. Ce cvma1 n:¬o»enn na nnpex1na connena cne1¬nna.
¹o¬in1e xopena no»e¬no e na ce ncena1 na 4-5 cm no¬in napnnna.
a neoe¬n1e na ce npecena1 no no¬»nna.
149
Hc cc 6cpax cuxc pacxcnuja nn cnnn uccxn! Cnnpcn npanunaxa,
30° nn nnnynauujaxa unu najuanky 1/4nn nn6pn pa:nucnuxc
pacxcnuja xpc6a na ncxanax ncnnnpcnu :a na cc ncurypa npupnn-
nnxn ncrcxaxunnn u ccucnn pa:unnwynanc na nunnx! Cncnnnxn
cn6upanc na ucxnxn uccxn c nn:nnncnn nncnc najuanky 2 rnnunu
nn :anucnncx nn cxcncnnx na n6nnna! Akn cc cn6upa knpcnnx
xnram najuanky 80° nn pacxcnujaxa xpc6a na ncxanax ncnn-
npcnu!
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
xaca on 4O kg, oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n
npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena
cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne-
¬enn on o1ponnn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 4 kg cne»n xopena ce noonnaa1 1 kg cvnn.
On 5-6 kg cne»n ¬nc1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
On 5.5 kg cne»a xepoa ce noonna 1 kg cvna xepoa.
150
Lnxanuukn uuc Vaccinium myrtillus L.
ñnkannu uuuna Lnpnnunka
Onuc na pacxcnucxn
Loponnnxa1a npnnaía na qaxn¬n-
ìa1a Ericaceae. Hpe1c1anvna xa¬a
ncnpanena ipxvmxa nncoxa on 2O
no 5O cm.
Han:xennnno noc1anenn1e ¬nc-
1onn ce 1enxn. no¬in 2-3 cm. no
qopxa oxpvi¬o-e¬nn1nnnn. co
xpa1xa npmxa. xa:nn on nne1e
c1pann n co nepec1a nepna1vpa.
On na:vnn1e na ¬nc1onn1e pac1a1
oe¬n n¬n c¬aoo po:enn snonnec1n.
noennnennn nne1onn. xon nnca1.
H¬ono1 e cnno-npna conna ooonnxa
co nexo¬xv cn1nn cexenxn. Ha
npno1. n¬ono1 nxa xpvnec1 npc1en.
Loonnn1e nxaa1 npnìa1en xnce¬o-
c¬anox n c¬aoo onop nxvc. Hcv-
mena1a ooonnxa e :opnxana co io¬exnna na n¬on on onoep.
Hne1a no xaì.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Loponnnxa1a pac1e no ni¬o¬ncnn n ¬nc1onannn mvxn. no n¬annn-
cxn1e xeín n nacnm1a. no n¬annncxn1e peinonn. Ha onne
»nnea¬nm1a pac1e no n:oon¬c1no. ipaneìxn ìa npn:exna1a q¬opa
(nncxn ipxvmxn) na xnoiv namn n¬a»nn n c1vnenn n¬annncxn
mvxn n nnc1nnxn.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- ¬nc1 (Myrtilli folium)
- n¬on (Myrtilli fructus)
151
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
¹nc1onn1e ce coonpaa1 no 1exo1 na nepnono1 na nne1ane. no xaì n
ìvnn.
H¬ononn1e ce coonpaa1 no ìv¬n n anivc1.
Anax :a 6cp6a
H¬ononn1e ce oepa1 co paxa. a ¬nc1onn1e co noceonn no»nnn (co
enno cenn¬o).
Mcxnn na cn6upanc
¹nc1onn1e ce coonpaa1 no voano n conneno npexe. Coopann1e ¬nc-
1onn ce c1anaa1 no nnc1n xomnnnn.
H¬ononn1e 1peoa na ce coonpaa1 co paxa. no nc1o 1axa no:no¬eno e
na ce xopnc1a1 n noceonn nem¬n. non vc¬on na ne ce om1e1vna pac-
1enne1o npn oepoa1a.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Hc1no1 nen no coonpane1o. ¬nc1onn1e ce 1pancnop1npaa1 no coon-
ne1nn1e cvmnnnn xane ce cvma1 no 1enox c¬oì. Axo ce cvmn no
npnponen na1. 1oiam coopanno1 xa1epnìa¬ 1peoa na ce cvmn na
nponennn xec1a oe: nnpex1no n:¬o»vnane na conne. Haìcoonne1en
n:nop na 1on¬nna no cvmnnnn1e e iaco1. Texnepa1vpa1a npn
cvmene1o ne 1peoa na onne noio¬exa on 4O°C. D¬a»noc1a na
cvnno1 xa1epnìa¬ 1peoa na onne oxo¬v 12°.
H¬ononn1e ce cvma1 no cvmnnnn na 1exnepa1vpa on 65 no 7O°C.
Cvnn1e n¬ononn n ¬nc1onn ce nvnaa1 onnoeno. no cvnn n 1exnn
npoc1opnn. cnaxvnann no coonne1na axoa¬a»a.
152
Hc c nn:nnncnn na cc nxccuc ucnnxn pacxcnuc, nuxy nak na cc
nxknpnc nn :cuja, :a na nnxna cc cn6cpax ncrnnuxc nnnnnnu! 70°
nn nucxnnuxc xpc6a na ncxanax ncnnnpcnu! Akn cc knpucxax
ucmnu (uanu rpc6na), 20° nn rpuymkuxc xpc6a na ncxanax ncnn-
npcnu! Akn nnnnnx cc cn6upa cn paka, 20° nn nnnnnnuxc xpc6a
na cc ncxanax :a pcrcncpauuja na pacxcnucxn!
Hakynanc u uynanc
Hcvmenn1e ¬nc1onn ce naxvnaa1 no c1annapnnn oa¬n co xaca on 4O
kg, oonn1xann co 1xaennna. Hcvmenn1e n¬ononn ce naxvnaa1 no
npexn co noennanena xaca. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn
npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna.
n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on o1pon-
nn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpn nvnane1o n¬ono1 1peoa nec1o na ce nani¬envna. :a1oa m1o
xo»e op:o na onne nananna1 on i¬onapn n na c1ane nenoionen :a
vno1peoa. Hvnane1o ce onnnna no cvnn npoc1opnn. n:o¬npann on
nannopemna1a n¬aia. :a1oa m1o pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬ e cn¬no
xnipocxonen n xnoiv op:o npnxa n¬aia on no:nvxo1.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 1O-14 kg cne»n n:nanonn ce noonnaa1 1 kg cvnn ¬nc1onn.
On 8 kg cne»n n¬ononn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
153
Lnxanuukn uuc Veratrum lobelianum Bernh.
(V. album var. lobelianum Koch.)
ñnkannu uuuna Hcucpuka, ucucp
Onuc na pacxcnucxn
Hexepnxa1a npnnaía na qaxn¬n-
ìa1a Liliaceae. Hpe1c1anvna xnoiv-
ionnmno 1penec1o pac1enne co
xecec1 nep1nxa¬en 5-8 cm no¬i
pn:ox n xnoivopoìnn vcvxann
xopenn. C1eo¬o1o e npano noxpn-
eno co xexn n¬axnenna. nncoxo 8O-
15O cm, na npno1 e pa:ipane1o. a no
no¬nno1 ne¬ oonn1xano co ¬ncnn
paxannn. ¹o¬nn1e ¬nc1onn ce
noxpvnnn (2O-25 cm no¬in. a 18 cm
mnpoxn co napa¬e¬na nepna1vpa).
a onno¬v naiope ¬nc1onn1e ce cé
noxa¬n n noxa¬n.
Hne1onn1e ce »o¬1o:e¬enn co 6
oxo¬vnne1nn ¬nnnnna n 6 npam-
nnnn. Hne1onn1e ce coopann no
xe1¬nnec1o conne1ne. H¬ono1 e ìaìnennnna 1pnine:nena xnoivce-
xena nvmxa.
Pac1enne1o nne1a on ìv¬n no anivc1.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e na n¬a»nn n¬annncxn ¬nnann n nncoxon¬annncxn nacnm1a.
noxpaì n¬annncxn no1onn n no n¬a»nn xonvp¬nnn xec1a na
mvxcxn1e no¬ìann. Pacnpoc1pane1o e na cn1e nonncoxn n¬annnn
noxeív 1.OOO n 2.OOO m nanxopcxa nnconnna.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- pn:ox co xopenn on nexepnxa (Veratri rhizoma cum radicibus)
154
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na pn:oxo1 co xopenn1e ce onnnna no anpn¬-xaì. npen
na pa:¬nc1a pac1enne1o n cen1exnpn-ox1oxnpn. xoia xe v:pea1
n¬ononn1e n onena1 ¬nc1onn1e.
Anax :a 6cp6a
Amon. xonan n ¬ona1a.
Hcucpukaxa c unnry nxpnnnn pacxcnuc. Hpu 6cpcnc, cymcnc u
uanunynupanc cn pacxcnucxn nc xpc6a na yuccxnynaax 6pcucnu
wcnu u ncua, nnncka npu pa6nxa cn cyna npnra xpc6a na cc nncu
rycxa u nnawna uacka na ycxaxa u nncnx.
Mcxnn na cn6upanc
Pn:oxo1 na noopo pa:nnenn1e pac1ennìa ce ncxonvnaa1 co ¬ona1a
n¬n xonan. Tpeoa mnpoxo na ce pacxona oxo¬v pac1enne1o. :a1oa
m1o xopenn1e ce n¬aooxn n ncnpen¬e1enn. Coopann1e pn:oxn ce
nnc1a1 on :exìa1a n on 1pv¬n1e ne¬onn. a no1oa ce o1cexvna nan:ex-
nno1 ne¬. Ce c1anaa1 no xomnnnn.
Ce coonpaa1 caxo noc1apn1e pn:oxn! Ho nanene1o na pn:oxn1e on
:exìa. nanpanena1a nvnxa 1peoa na ce ncno¬nn co :exìa!
Tpcxuan nn cn6upancxn
Coopann1e pn:oxn co xopenn ce n:xnnaa1 non x¬a: on nona n ce
oc1anaa1 na ce ncnena1. He e no:no¬eno na ce nepa1 no pexn n¬n
no1onn :a1oa m1o pac1enne1o e xnoiv o1ponno. O1xoia xe ce ncne-
na1 ce cena1 na napnnna n npn 1oa ce o1c1panvnaa1 inn¬n1e
ne¬onn. Honeoe¬n1e pn:oxn ce nena1 nano¬»no na 2 n¬n 4 ne¬a. no
:anncnoc1 on nnnna1a neoe¬nna. :a na ce :aop:a nnnno1o cvmene.
155
3annnwuxcnnn c npu 6cpcncxn na cc ncxanu 1/3 nn nn6pn
pa:nucnuxc pacxcnuja, :a na cc ncurypa ccucnnxn pa:unnwynanc
na nunnx u nn:n6nnnynanc na nanranumxcxn. Cncnnnxn cn6u-
panc na ucxnxn nanranumxc c nn:nnncnn najpann nncnc 2 rnnu-
nu. Hc c nn:nnncnn na cc cn6upa nn n6nacxu kanc mxn pcxkn cc
cpcúana.
Pn:oxn1e ce noc1anvnaa1 no enen c¬oì. na paxxn n¬n c1a¬a»n. no
cn¬no npone1penn npoc1opnn n¬n na o1nopeno. Hpn cvmene1o na
o1nopeno ne cxee na in qa1n no»n n¬n poca. Tpeoa na ce nxa no
npennnn nexa npn cvmene no c¬oì noneoe¬ on 8 cm n noc¬aoa nen-
1n¬annìa pn:oxn1e xo»a1 noop:o na n:innìa1 n xvn¬ocaa1.
Pn:oxn1e ce ncvmenn xoia npn cnn1xvnane ce xpma1. Cvnn1e pn:o-
xn ce coonpaa1 na xvnonn no cvnn npoc1opnn no xon oc1anvnaa1 3-
5 nena :a noennanvnane na n¬aia1a. 3a 1oa npexe ce npenp1vnaa1
nnnxa1e¬no 2-3 na1n co nn¬a n npn 1oa ce o1c1panvnaa1
npoxene1n1e pn:oxn npn cvmene n 1enxn1e xopennnna. Mo»e na
ce cvma1 n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne nonncoxa on 5O-6O°C.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
xaca on 6O kg, oonn1xann co 1xaennna. Ha cpennna1a on npno1 na
axoa¬a»a1a ce ooe¬e»vna 1paen npnen pao. 3 cm no mnpnna. xoì
noxa»vna nexa pac1enne1o e o1ponno. Cvnno1 pn:ox co xopenn1e
ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc.
:am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn.
nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on neo1ponnn n cn¬no
apoxa1nnnn pac1ennìa. Hpoc1opnn1e no xon ce nvna npoia1a 1peoa
na onna1 :ax¬vnenn n no nnn npnc1an na nxaa1 caxo no:pacnn ¬nna.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 5 kg cne»n pn:oxn co xopenn ce noonna 1 kg cvna npoia.
156
Lnxanuukn uuc Verbascum densiflorum Bertol.
(V. thapsiforme Schrad)
ñnkannu uuuna ñnncn
3a6cncmka: Yna1c1na1a :a coonpane na ¬oneno1 xo»a1 na ce npnxe-
na1 n npn coonpane na nnaknccxunx nnncn (Verbascum phlomoides L.).
Onuc na pacxcnucxn
¹oneno1 npnnaía na qaxn¬nìa1a Scrophu-
lariaceae. Hpe1c1anvna nneionnmno 1pe-
nec1o pac1enne. Hpna1a ionnna ce pa:nnna
¬ncna po:e1a. a n1opa1a ce pa:nnna
ncnpaneno n oo¬nc1eno nne1onocno c1e-
o¬o. nncoxo no 2OO cm. He¬o1o pac1enne e
ivc1o noxpneno co xexn cnnn n¬axnenna.
¹ncnn1e n¬onn npono¬»vnaa1 n io oonn1-
xvnaa1 c1eo¬o1o n non xec1o1o xane m1o
ce npnxpenenn n n:i¬ena xaxo na ce cpac-
na1n co c1eo¬o1o. na :a1oa ne¬o1o c1eo¬o
n:i¬ena xpn¬ec1o. Hne1onn1e ce »o¬1n.
coopann no npnnn n:no¬»enn x¬aconnnno-
ipo:nonnnnn conne1nìa co io¬ex opoì nne-
1onn. Hpnnne1nn1e ¬nc1onn ce no¬in no 4
cm. Hne1onn1e nxaa1 5 ìaìnennnnn :ao-
c1penn namxnnn ¬nnnnna n 5 nenennn
¬nnnnna. H¬ono1 e xnoivcexena nvmxa
m1o nvxa na nna paoa.
Pac1enne1o nne1a on ìvnn no anivc1.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Pac1e no pe1xn naoonn mvxn. mvxcxn no“ann n xec1a oopacna1n
co n¬ene¬ xpaì ce¬a1a. Pacnpoc1pane1o e nacexane no 1.6OO m nan-
xopcxa nnconnna.
157
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nne1 on ¬onen (Verbasci flos)
- ¬nc1 on ¬onen (Verbasci folium)
Do nama1a :exìa nxa nan 3O nnnonn ¬onen on xon npoia xo»e na ce
coonpa n on n¬axnec1no1 ¬onen (Verbascum phlomoides L.).
I. ¹nc1 on ¬onen (Verbasci folium)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na ¬nc1o1 ce onnnna no 1exo1 na ¬e1o1o (ìvnn - anivc1)
on n1opa1a ionnna. xoia ¬nc1onn1e ce naìnoopo pa:nnenn. He ce
npenopanvna coonpane na ¬nc1onn on po:e1a1a na pac1ennìa no
npna1a ionnna.
Anax :a 6cp6a
Ho». xomnnnn
Mcxnn na cn6upanc
Coonpane1o ce onnnna no cvno n conneno npexe xoia xe ce xpene
poca1a. Co no» ce o1cexvnaa1 ¬nc1onn1e n¬n ce xnna1 co paxa. He
1peoa na ce oepa1 ¬nc1onn xon m1o ce co naxxn. xon ce nonpne1n
n¬n nennc1n. Haopann1e ¬nc1onn pac1pecn1o ce c1anaa1 no
xomnnnn. a nnxaxo no naì¬oncxn xecn.
Tpcxuan nn cn6upancxn
¹nc1onn1e ce cvma1 no 1enox c¬oì. na nponennn xec1a no cenxa.
noc1e¬enn np: paxxn n ne ce nonnpaa1 nn1v np1a1 cé nonexa ne ce
ncvma1. He e no:no¬eno ncxopnc1vnane na nem1anxn xa1epnìa¬n
(naì¬on. no¬ne1n¬en n c¬nnnn na nnn) io nonpenvnaa1 op:o1o on-
ne¬vnane na n¬aia1a. Toa nonenvna no n¬omvnane na xna¬n1e1o1
na npoia1a. a xoia e n¬a»no npexe1o nvpn n no pacnnvnane.
¹nc1onn1e ce cvnn xoia co pac1pnnane xeív npc1n ce pona1 n naìne-
oe¬n1e »n¬n na ¬ncna1a n¬ona npn cnn1xvnane ce xpma1.
¹nc1onn1e xo»e na ce cvma1 n no cvmnnnn na 1exnepa1vpa ne
nonncoxa on 45°C n noopa nen1n¬annìa. Cvna1a npoia ce nnc1n vm1e
ennam on pacnnann1e ne¬onn. Ho1oa ¬nc1onn1e ce coonpaa1 nnn-
158
xa1e¬no na xvn no cvna npoc1opnìa n 1axv oc1anvnaa1 5-7 nena :a
na ce noennann n¬aia1a noc¬e m1o xo»e na ce oa¬npa n naxvna.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce naxvna no c1annapnnn oa¬n co
xaca on 4O kg, oonn1xann co 1xaennna. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n
npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena
cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne-
¬enn on o1ponnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 6 kg cne»n ¬nc1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
II. Hne1 on ¬onen (Verbasci flos)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Coonpane1o na nne1o1 ce onnnna no 1exo1 na ¬e1o1o (ìvnn - anivc1)
:a npexe na nne1ane1o.
Anax :a 6cp6a
Ho». xomnnnn
Mcxnn na cn6upanc
Coonpane1o ce onnnna caxo no cvno n conneno npexe noxeív 1O n 12
naco1 nav1po. Hne1onn1e no conne1ne1o ce pa:nnnaa1 noc1eneno on-
no¬v naiope n :a1oa oepene1o ce npann no e1ann :a npexe na nne1ane-
1o na pac1enne1o. Cexoì nne1 nne1a caxo enen nen. Hav1po ce o1napa.
a nanenep onenvna. Co paxa ce o1xnnvna caxo nenne1o n cpacna1n1e co
neio npamnnnn. He 1peoa na ce oepa1 npenne1ann n¬n onena1n
nennnna :a1oa m1o npn cvmene nonpnvnaa1 co m1o onaía xna¬n1e1o1
na npoia1a. Haopann1e nne1onn pac1pecn1o ce c1anaa1 no xomnnnn. ne
1peoa na ce npn1ncxaa1 n ixena1 :om1o 1axa no1exnvnaa1. He 1peoa
na ce xopnc1a1 n¬aooxn xomnnnn n nnxaxo naì¬oncxn xecn.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Hne1onn1e ce nnc1a1 on npnxecn n ce c1anaa1 na ce cvma1 no 1enox
c¬oì. na nponennn xec1a no cenxa. noc1e¬enn np: paxxn. c1a¬a»n
159
n¬n na xap1nìa noc1e¬ena na non. Co o1c1panvnane na ne¬ on n¬a-
ia1a nne1onn1e ce nocvmvnaa1 na conne n¬n no cvmnnnn na 1exne-
pa1vpa ne nonncoxa on 4O°C. Hne1onn1e ce cn¬no xnipocxonnn n
:a1oa ce npenopanvna cvmene na conne. He e no:no¬eno ncxopnc-
1vnane na nem1anxn xa1epnìa¬n (naì¬on. no¬ne1n¬en n c¬nnnn na
nnn) io nonpenvnaa1 op:o1o onne¬vnane na n¬aia1a. Toa nonenvna
no n¬omvnane na xna¬n1e1o1 na npoia1a. a xoia e n¬a»no npexe1o
nvpn n no pacnnvnane. Hne1onn1e ce cvnn xoia co pac1pnnane xeív
npc1n ce pona1. Cvna1a npoia ce nnc1n vm1e ennam on npnxecn1e n
nne1onn1e xon ce npoxenn¬e no cvmene1o (pacnnann). Ho1oa nne-
1onn1e ce coonpaa1 nnnxa1e¬no na noneoe¬ n¬ac1 no cvna npoc-
1opnìa n 1axv oc1anvnaa1 2-4 nena :a na ce noennann n¬aia1a noc¬e
m1o xo»e na ce naxvna.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenn1e nenennn ¬nnnnna ce naxvnaa1 no cannann n¬n
"xamonn" co noennanena xaca. Ce nvnaa1 no cvnn. nnc1n n npone-
1penn npoc1opnn oe: xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na connena
cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne-
¬enn on o1ponnn n apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 1O kg cne»n nne1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
160
Lnxanuukn uuc Viola odorata L.
ñnkannu uuuna Mupu:nuna cunnnuuka, xcujanymka
Bun nn Hpncnaxa nucxa na :arpn:cnu nunnnu! Ona pacxcnuc nc c
nnrnnnn :a npranckn npnu:nnncxnn nn nunuxc nnnynauuu. Mnwc na
cc cn6upa caun nn nnpcncnu n6nacxu u xna nn nrpanuucnu
knnuuunu.
Onuc na pacxcnucxn
Mnpn:¬nna1a cnno¬nnxa npe1-
c1anvna nonexeionnmno 1pe-
nec1o pac1enne xoe npnnaía na
qaxn¬nìa1a Violaceae. Hxa xpa-
1ox pn:ox n no¬:enxn c1o¬onn.
¹nc1onn1e. xon ce coopann no
npn:exna po:e1a. nxaa1 ¬ncnn
npmxn no¬in no 5 cm.
Hne1onn1e conp»a1 5 nno¬e-
1onn nenennn ¬nnnnna co io-
¬exnna on 1.5 no 2 cm. a ce
noc1anenn na 7 cm no¬ia nne1na
npmxa.
Pac1enne1o nne1a on xap1 no xaì.
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Viola odorata e nnno (caxonnxna1o) pac1enne xoe pac1e na ¬nnann1e.
no cne1¬n1e ¬nc1onannn mvxn. noxpaì »nnn1e oipann. ipxvmxn1e
n xeín1e.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- nne1o1 oe: nne1na1a npmxa (Violae odoratae flos)
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Hne1onn1e ce coonpaa1 no xap1 n anpn¬.
161
Anax :a 6cp6a
Ce oepe co pane n no»nnn.
Mcxnn na cn6upanc
Ce oepa1 caxo pacnne1ann1e cnno-nno¬e1onn nne1onn oe: npmxa.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Cne»o coopanno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce cvmn na cvnn. 1exnn n
nponennn xec1a. Hoceono 1peoa na ce nnnxana na neoe¬nna1a na
neionno1 c¬oì. Ce cvmn na m1o no1enox c¬oì :a na ne noìne no
pacnnvnane na npoia1a. Ho cvmene1o pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬ ce
naxvna no xap1nenn npexn. Do 1axna coc1oìoa 1oì e nonio1nen :a
1pancnop1.
Hakynanc u uynanc
Hcvmenno1 pac1n1e¬en xa1epnìa¬ ce
naxvna no xap1nenn npexn co noen-
nanena xaca. Ce nvnaa1 no 1exnn. cvnn.
nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe:
xnpnc. :am1n1enn on nnpex1na con-
nena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn. nennc-
1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on
o1ponnn n cn¬no apoxa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 5 kg cne»n nne1onn ce noonnaa1 1 kg
cvnn.
162
Cn ucn na nc cc ynumxu nnnynauujaxa na cnnn wuncanumxc, nc
xpc6a na cc nxknpnynaax pacxcnujaxa :a na nnxna cc cn6upaax
nunnuxc uncxnnu! 30° nn pacxcnujaxa na cnnn wuncanumxc
unpa na cc ncxanax ucnncnn ncnnnpcnu!
Lnxanuukn uuc Viscum album L.
ñnkannu uuuna Lcna uucna
Viscum album c pacxcnuc knc unnry 6annn pacxc u :axna c xcmkn na
cc cn6cpc nn rnncuu knnuuunu, a npu xna na cc :annnnnax kpuxcpu-
yuuxc na caunnnpwnunncxa. Hc c nnrnnnn :a cn6upanc nn kpu-
xcpuyuuxc na nprancknxn npnu:nnncxnn! Mnwc na cc cn6upa caun
nn nnpcncnu n6nacxu u nn nnpcncncnu knnuuunu.
Onuc na pacxcnucxn
Le¬a1a nxe¬a npnnaía na qaxn¬nìa-
1a Loranthaceae. Taa e :nx:e¬ena
pa:ipane1a ipxvmxa nncoxa no 1 m.
xoìa »nnee xaxo no¬vnapa:n1 na
ni¬o¬ncnn n ¬nc1onannn npnìa. Pac-
1enne1o pac1e na pa:¬nnnn xec1a na
npno1o. no naìnec1o na nc1vpenn1e
ipanxn. C1eo¬o1o e :e¬eno-»o¬1o.
onpnene1o. oxpvi¬o n co nnxo1oxno
pa:ipane1n ipanxn.
¹nc1onn1e ce neoe¬n. xo»ec1n.
:e¬eno-»o¬1ennxann. ne¬n no pa-
oo1. co 3-5 nepnn n co nnxo1oxna
no¬o»oa no onnoc na ipanxn1e.
Hocenvna onnoenn xamxn n »encxn
nne1onn. xon ce xa¬n. nevi¬ennn. o¬aio »o¬1ennxann n n:¬eivnaa1
on na:vnn1e na ipanxn1e.
Hne1onn1e nanaa1 n¬ononn xon ce no¬vnposnpnn. oxpvi¬n. connn n
oe¬n ooonnn no¬nn co ¬en¬nna xaca n co no enno cexe no cpennna1a.
H1nnn1e in pa:necvnaa1 ¬en¬nnn1e cexenxn. npenecvnaìxn in na
ipanxn1e co x¬vno1 n¬n co ncqp¬ane npexv n:xe1o1. Ona e ennnc1nen
nannn na pa:xno»vnane n pacnpoc1panvnane na pac1enne1o. Co
excnepnxen1n e noxa»ano nexa cexe1o ne ´p1n no nona n¬n no :exìa.
Le¬a1a nxe¬a nne1a on xap1 no xaì n nana n¬ononn on anivc1 no
noexnpn.
163
Kapakxcpucxuku na n6nacxuxc na cn6upanc
Kaxo no¬vnapa:n1. oe¬a1a nxe¬a ce noìanvna na »nnea¬nm1a1a na
ni¬o¬ncnn1e n ¬nc1onannn1e nonexeionnmnn pac1ennìa. ¹oxa-
xnno1 na oe¬a1a nxe¬a caxa xapoona1na non¬oia. o¬aio xnce¬a
nonna. ocooeno no onom1apnnnn n oo¬ac1n xane pac1enne1o xo»e
na ooe:oenn io¬exn xo¬nnnnn na nona. Haìnoionnn :a pa:noì na
nxe¬a1a ce onom1apnnnn1e na xpvmn1e. ìaoo¬xnnnn1e n 1ono¬n1e.
Meív1oa n npvin1e »nnea¬nm1a ne ce ncx¬vnenn. xaxo na npnxep
»nnea¬nm1a1a na naoo1 (Quercus) xon nxaa1 nocnpoxamnn nonnn.
On1nxa¬na1a x¬nxa :a pa:noì na oe¬a1a nxe¬a e noxeív vxepena-
1a 1on¬a n vxepena1a xon1nnen1a¬na. 3a opiancxo npon:nonc1no
ne e no:no¬eno na ce coonpa on onom1apnnnn1e. Do ocnona. oe¬a1a
nxe¬a e mnpoxo pacnpoc1pane1o pac1enne.
Hcnnnu nn pacxcnucxn knu cc cn6upaax
- ¬nc1 (Visci albi folium)
- c1eo¬o (Visci albi stipites). ncx¬vnnno no ne1np1o1o xo¬eno na c1e-
o¬o1o na pac1enne1o. nonnvnaìxn on npno1 na c1eo¬o1o.
Bpcucncku ncpunn na cn6upanc
Cn1e ne¬onn ce oepa1 no noexnpn. nexexnpn. ìanvapn. qenpvapn n
xap1.
Anax :a 6cp6a
Ho»nnn. noceonn cxa¬n na n:n¬exvnane n xa¬a xannnxa.
Mcxnn na cn6upanc
Ce cena1 caxo npnonn1e na pac1enne1o. onnocno no ne1np1o1o
xo¬eno na c1eo¬o1o. Coopann1e ne¬onn ce c1anaa1 no noceonn
xomnnnn na caxo1o »nnea¬nm1e. a no1oa no nnc1n npexn :a 1panc-
nop1 no cvmnnnn1e. Ce coonpa ncx¬vnnno no cvno n conneno npexe.
Tpcxuan nn cn6upancxn
Pac1enne1o 1peoa na ce 1pancnop1npa no cvmnnnn1e. nc1no1 nen
noc¬e oepoa1a. Axo cvmene1o ce onnnna no npnponen na1.
pac1n1e¬nno1 xa1epnìa¬ ce pacnpoc1npa no 1enox c¬oì na
xpe»ec1o ncnpen¬e1enn npanxn. na nponenno xec1o co 1ono¬ no:-
164
nvx oe: nnpex1no n:¬o»vnane na conne. Cvmene1o no cvmnnnn1e
ce onnnna na 1exnepa1vpa on 4O°C. D¬a»noc1a na cvnno1 pac1n1e-
¬en xa1epnìa¬ e oxo¬v 12°.
Hakynanc u uynanc
Hcvmena1a xepoa (c1eo¬o co ¬nc1onn) ce naxvna no c1annapnnn
oa¬n co xaca on 6O kg, oonn1xann co 1xaennna. Hcvmenn1e ¬nc1onn
ce naxvnaa1 no npexn co noennanena xaca. Ha cpennna1a on npno1
na axoa¬a»a1a ce ooe¬e»vna 1paen npnen pao. 3 cm no mnpnna. xoì
noxa»vna nexa pac1enne1o e o1ponno. Cvnno1 pac1n1e¬en xa1epn-
ìa¬ ce nvna no cvnn. nnc1n n npone1penn npoc1opnn oe: xnpnc.
:am1n1enn on nnpex1na connena cne1¬nna. n¬aia. nonpenn.
nennc1o1nn. nncex1n n i¬onapn. onne¬enn on neo1ponnn n apo-
xa1nnnn pac1ennìa.
Hpunnc nncnc cymcnc
On 12 kg cne»n ¬nc1onn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
On 3.5 kg cne»n n:nanonn ce noonnaa1 1 kg cvnn.
165
166
¹n1epa1vpa
Hoau Accuoo. Hao0ap Iycco. Icpacu+ Kuüauoo. Cücqau Huto(oo.
To0op Hcütoo. (1998) Ln¬xocoonpanne. Ln¬ep. Coqnìa
Radisa Jancic (2002). Botanika Farmaceutika. Sluzbeni list SRJ. Beograd
Bertran Munker (1998) Plane Rostliny Stredni Evropi. Ikar. Praha
D. Aichele and M. Golteova-Bechtleova (1996). Co Tu Kvete. Ikar. Praha
Cedomir Silic (1988). Sumske zeliaste bilike. Svetlost. Saraievo
Nada Maric. Dorde Gataric. Branislav Nedovic. Nezir Tanovic. Iliia Rozic.
Zdravko Raiic. Enver Zele. Maida Hadziomerovic. Omer Kurtovic. Mustafa
Dzelilovic. Liekovito bilie - MonograIiie za sakupliace po principima
organske proizvodnie. GTZ/SIPPO BiH (2003). Saraievo
167
Conp»nna
Donen .................................................................. 3
Hpenionop .................................................................. 5
Summary .................................................................. 7
Yna1c1no 1/2OO2 .................................................................. 9
Monoipaqnn na ¬exonn1n n apoxa1nnnn pac1ennìa ....................... 19
Abies alba Mill. !¬a. oonnna e¬a ................................. 21
Achillea millefolium L. Aìnvnxa 1pena .................................... 24
Agropyrum repens L. Hnpennna ............................................ 26
Allium ursinum L. Menxnn ¬vx ........................................ 28
Althaea officinalis L. Le¬ c¬e: ............................................... 31
Angelica sylvestris (L.) Anie¬nxa ............................................ 33
Arctostaphylos uva ursi L. Menxnno ipo:ìe ................................. 36
Berberis vulgaris L. Knce¬ 1pn ............................................ 38
Betula pendula Roth. Oonnna ope:a ..................................... 41
Capsella bursa pastoris (L.) Onnapcxa 1oponnxa .......................... 44
Chamomilla recutita Rausch. Kaxn¬nna ............................................ 46
Colchicum autumnale L. Mpa:onen ............................................ 51
Crataegus monogyna L. Le¬ i¬oi .............................................. 53
Equisetum arvense L. Koncxo onanne .................................. 55
Erythraea centaurium Pers. Hpnen xan1apnon .............................. 57
Fragaria vesca (L.) mvxcxa ìaiona .................................... 6O
Frangula alnus Mill. Kpvmnna ............................................. 63
Gentiana lutea L. ¹nnnvpa ............................................... 66
Geranium macrorrhizum L. 3npanen ............................................... 69
Hedera helix L. Lpm¬en ............................................... 73
Helichrysum plicatum L. Cxn¬ ................................................... 75
Herniaria glabra L. !o¬a xn¬annna ................................... 77
Hypericum perforatum L. Kan1apnon .......................................... 8O
Juniperus communis L. Cxpexa ................................................ 83
Malva silvestris L. Hpn c¬e: .............................................. 86
Ononis spinosa L. 3aìanxn 1pn ........................................ 89
Origanum vulgare L. Opniano .............................................. 92
Paeonia peregrina Mill. Lo»vp .................................................. 95
Petasites hybridus (L.) Gaertn. ¹onvx ................................................... 99
Pinus mugo Turra H¬annncxn oop ................................ 1O3
168
Plantago lanceolata L. Tecno¬nc1en 1eianen ...................... 1O5
Primula veris (L.) Huds. 1ai¬nxa .............................................. 1O7
Rosa canina L. mnnxa ................................................ 1O9
Rubus idaeus L. Ma¬nna .............................................. 111
Rubus sp. diversa Kannna ............................................... 114
Salix alba L. Le¬a npoa .......................................... 117
Salvia officinalis L. 2a¬qnìa ............................................ 119
Sambucus nigra L. Lo:e¬ ................................................. 121
Satureja montana L. Hvopnxa ............................................ 123
Sideritis scardica Griseb. mapn¬annncxn naì .......................... 126
Stachys officinalis L. Pann¬nc1 ........................................... 129
Taraxacum officinale Web. !¬vnapne ........................................... 132
Teucrium montanum L. Tpena nna .......................................... 135
Teucrium polium L. Le¬ nvoen .......................................... 138
Thymus spp. L. Maìnnna nvmnnxa ............................ 141
Tilia cordata Mill. Cn1no¬ncna ¬nna ............................. 144
Tussilago farfara L. Honoe¬ .............................................. 146
Urtica dioica L. Konpnna ............................................ 148
Vaccinium myrtillus L. Loponnnxa ........................................ 151
Veratrum lobelianum Bernh. Hexepnxa .......................................... 154
Verbascum densiflorum Bertol. ¹onen ................................................. 157
Viola odorata L. Mnpn:¬nna cnno¬nnxa ................... 161
Viscum album L. Le¬a nxe¬a ....................................... 163
¹n1epa1vpa ............................................................. 167
169
170
CIP - Ka1a¬oin:annìa no nvo¬nxannìa
Haponna n vnnnep:n1e1cxa ono¬no1exa 'Cn. K¬nxen1 Oxpnncxn'.
Cxonìe
633.8-155(O35)
KY¹!DAHODA. Cne1¬ana
¹exonn1n n apoxa1nnnn pac1ennìa : vna1c1no n xonoipaqnn :a
coonpann cnopen npnnnnnn1e :a opiancxo npon:nonc1no = Medicinal
and aromatic herbs : manual and monographs for collectors according to the
principles of organic production / [an1opn Cne1¬ana Kv¬enanona. !ome
C1eqxon]. - Cxonìe : Mnnnc1epc1no :a :exìone¬c1no. mvxapc1no n
nonoc1onanc1no. 2OO4. - 169 c1p. : n¬vc1p. ; 21 cx
Hona1oxo1 :a an1opn1e npe:exen on xo¬oqono1. - Hpenionop /
Hanne Hnxo¬on: c1p. 3-4. - Summary. - Lno¬noipaqnìa: c1p. 167
ISBN 9989-2259-2-3
1. !¬. c1n. nac¬. 2. Hacn. c1n. nac¬. 3. C1eqxon. !ome
a) ¹exonn1n pac1ennìa - Coonpane - Hpnpannnnn o) Apoxa1nnnn
pac1ennìa - Coonpane - Hpnpannnnn
COBISS.MK-ID 57125642

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful