You are on page 1of 18

SVVenray Spelers Volg Systeem

Versie 1.2, 27 mei 2007

Handleiding Speler Volg Systeem


SVVenray
Versie: 27 mei 2007

blz 1 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

Inhoudsopgave

nr. onderwerp blz.


1. Introductie 3
2. Algemeen 3
3. Algemene beschrijving van de handleiding 3
4. Algemene procesgang 3
5. Opmerking 3
Gebruikershandleiding
1. Inleiding 4
2. Algemeen 4
3. Inloggen in het systeem 5
4. E-mail adres tijdelijk aanpassen/wijzigen 7
5. Invoeren van een beoordelingsrapport 8
6. Bestaand rapport van een speler bewerken 10
7. Gegevens van een speler bekijken 12
8. Zoeken 14
9. Tenslotte 15

bijl A. Machtigingen 16
bijl B. Normeringen (volgt) 18

blz 2 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

1. Introductie
Doel van deze Handleiding is de gebruiker inzicht te geven in de mogelijkheden van het
Speler Volg Systeem van SVVenray (SVS). Het kan als leidraad dienen voor het invullen
en opvragen van rapporten.

2. Algemeen
Het SVS stelt de vereniging in staat om enerzijds inzicht te krijgen in de individuele
voortgang en voetbal technische ontwikkelingen van de spelers. Anderzijds biedt het de
mogelijkheid om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in de goede en slechte
kanten van de gebruikte ontwikkelingsmethodiek. Tenslotte wordt met het SVS een
(historisch) digitaal archief aangelegd, waardoor tendensen binnen de vereniging op het
gebied van opleidingsontwikkeling inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Het is een ‘tool’
dat het management in staat stelt om breed door de vereniging, inzicht te krijgen in de
kwaliteiten en beperkingen van haar spelers. Zodoende wordt de mogelijk gecreerd om
effectief kwaliteiten van spelers te optimaliseren.

3. Algemene beschrijving van deze handleiding


Dit gebruikersdeel van de handleiding is bedoeld voor het invoeren van spelers
rapporten. Het wordt derhalve ter hand gesteld aan de leid(st)ers/train(st)ers en andere
functionarissen binnen de vereniging. Er zijn nog twee andere delen van de handleiding,
die niet aan iedereen beschikbaar worden gesteld maar, beschikbaar zijn bij de
verenigings administratie, t.w.:
a. Het gebruikersdeel voor het beheren van de software en de daarbij behorende
database(s);
b. Het gebruikersdeel voor het doen van onderzoek op grond van de in de database
aanwezige informatie.

4. Algemene procesgang
Binnen het SVS wordt een bepaalde procesgang onderkend. Deze procesgang is
belangrijk voor het tijdig rapporteren van de voortgang en ontwikkelingen van de
individuele spelers. De volgende stappen worden onderkend:
a. Observatie van de spelers bij de initiele indeling in een team;
b. Het (half)jaarlijks rapporteren van de ontwikkelingen van de spelers in het SVS;
c. Het bespreken van het rapport door de opsteller (trainer) met de speler;
d. Het maken van afspraken of het doen van suggesties ter optimalisering van de
ontwikkeling;
e. Het verder bewaken van de voortgang.

5. Opmerking
a. De handleidingen zijn samengesteld door het project team. Voorstellen voor
aanpassingen/verbeteringen kunnen worden ingediend via:
ledenadministratie@svvenray.nl
b. Binnen het SVS wordt gebruik gemaakt van persoonsgegevens. Behandel die
gegevens daarom zorgvuldig. Bij de in deze handleidingen gebruikte voorbeeld
personen is gebruik gemaakt van fingerende informatie. Om deze persoonsgegeven
voldoende af te schermen zijn niet alle gegevens voor eenieder toegankelijk. In
bijlage A is aangegeven hoe de machtigingen voor de toegang tot de gegevens zijn
vastgelegd.

blz 3 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

Gebruikershandleiding Invullen/Raadplegen
Speler Volg Systeem
SVVenray
1. Inleiding
In dit deel zal worden ingegaan op de handelingen die door een trainer/begeleider
moeten worden uitgevoerd om een voortgangsrapportage in te voeren in het systeem.
Tevens wordt inzichtelijk gemaakt hoe een beoordelaar1 de vorige gegevens van een
speler2 kan raadplegen.

2. Algemeen
a. Om gebruik te kunnen maken van het SVS moet de rapporteur beschikken over een
gebruikersnaam (dit is uw KNVB-nummer, bijv.: BBJT425N) en een wachtwoord. Het
wachtwoord wordt door de vereniging verstrekt en is van toepassing op alle on-line
verenigingsapplicaties. Indien U niet (meer) in het bezit bent van dit wachtwoord,
dient U contact op te nemen met: ledenadministratie@svvenray.nl, onder vermelding
van uw KNVB-nummer.
b. Het systeem is on-line op het internet ingericht. Dit betekent dat U uw rapport(en)
vanuit ieder gewenste locatie kunt invoeren en controleren. Voorwaarde is natuurlijk
wel dat U toegang heeft tot het internet.
c. In deze handleiding zal eerst worden ingegaan op het invoeren van een beoordeling.
Vervolgens zal worden uitgelegd hoe U eerdere beoordelingen over een speler kunt
raadplegen. Om een algemene indruk te krijgen van de procesgang wordt verwezen
naar de paragraaf: Algemene procesgang (par. 4 op pagina 3).
d. Het verdient aanbeveling om vooraf in klad een beoordelingsrapport op te maken.

1
M.b.t. de beoordelaar wordt in deze handleiding voor de leesbaarheid alleen de hij-vorm gebruikt.
Het geeft geen indicatie van het geslacht van de persoon.
2
M.b.t. de speler wordt in deze handleiding voor de leesbaarheid alleen de hij-vorm gebruikt. Het
geeft geen indicatie van het geslacht van de persoon.

blz 4 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

3. Het inloggen in het systeem


a. Ga m.b.v. een internet computer naar de volgende link: http://www.svvenray.nl/spits.
U kunt ook de webpagina van SVVenray oproepen en via de vrijwilligerspagina
inloggen op het Speler Volg Systeem.
Het volgende scherm verschijnt:

Eerste keer: Als U voor de eerste keer een beoordeling op deze manier gaat invullen is het belangrijk
dat U controleert of binnen uw Internet Browser de “Cookies” AAN staan. Dit kunt U in het onderste deel
van dit scherm controleren. In het voorbeeld ziet U de opmerking: COOKIES STAAN AAN, ter indicatie
dat e.e.a. in orde is. Als dat niet het geval is, dient U (voor www.svvenray.nl) de “Cookies” eerst AAN te
zetten. U vindt op deze pagina twee hulplinks voor het instellen van de “Cookies”. Tevens treft U een link
aan naar een informatiepagina met meer informatie over “Cookies” (wat zijn het en wat doen ze).
b. Vul bij [Gebruikersnaam] uw KNVB nummer in;
c. Het aan U toegewezen wachtwoord vult U in bij [Wachtwoord].
d. Hebt U geen wachtwoord of, bent U uw wachtwoord kwijt? Stuur dan een e-mail naar
de ledenadministratie o.v.v. uw KNVB nummer en uw functie.
e. Klik daarna op [invoeren].

blz 5 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

f. Indien U correct heeft in-gelogd, verschijnt de volgende pagina:

Noot: Indien U foutief heeft ingelogd, krijgt U een foutmelding op uw beeldscherm.


Druk dan op de betreffende knop om het opnieuw te proberen.
g. Zoals U in bovenstaand voorbeeld kunt zien, is het e-mail adres van de gebruiker niet
bekend bij de vereniging. Daarom is in dit geval in rood nog een waarschuwing
opgenomen op het scherm. Voor het genereren van afdrukken is het belangrijk dat
het systeem uw e-mail adres kent. Om veiligheidsredenen worden alle afdrukken n.l.
aan uw e-mail adres gestuurd en niet rechtstreeks aan een printer verzonden.
h. Om uw e-mail adres in te voeren kiest U voor de optie [Huidige E-mail adres
wijzigen]. Deze wordt in de volgende paragraaf behandeld.
i. Is uw e-mail adres zichtbaar op de onderste regel van het optie menu, dan bent U
gereed om met het systeem verder te werken en kunt U de volgende paragraaf
overslaan.
j. In de volgende paragrafen zullen de opties van het optie menu worden behandeld:
i. Nieuw rapport invoeren
Met deze optie kunt U een nieuw beoordelingsrapport invoeren.
ii. Bestaand rapport van een speler bewerken
Met behulp van deze optie kunt U een reeds eerder ingevoerd rapport wijzigen.
iii. Gegevens van een speler bekijken
Met deze optie kunt U (oudere) gegevens van een speler bekijken.
iv. Zoeken
Met deze optie kunt U zelf een zoekvraag samenstellen en deze toepassen op de
gehele database.
v. Huidige e-mail adres wijzigen
Met deze optie kunt U het bij ons bekende e-mail adres tijdelijk
wijzigen/aanpassen. Het e-mail adres is nodig omdat U per e-mail een
bevestiging ontvangt van de door U aangemaakte en/of gewijzigde
beoordelingsrapporten. Als een e-mail adres bij SVVenray bekend is, dan is dat
rechts onder in dit scherm zichtbaar. Zoals U in het voorbeeld ziet, is van de
gebruiker: P. Test het e-mail adres niet bekend. Als U hier geen e-mail adres
heeft staan, selecteer dan eerst de optie [E-mail adres wijzigen]. U ontvangt
anders geen bevestigingen en kopieën van de beoordelingen!

blz 6 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

4. E-mail adres tijdelijk aanpassen/wijzigen


Na het inloggen in Speler Volg Systeem, wordt a.d.h.v. de Ledenadministratie een aantal
gegevens van U gecontroleerd. Zo wordt ook vastgesteld of in de Ledenadministratie, uw
e-mail adres bekend is. Als een e-mail adres bekend is, wordt dit rechts onder in het
optiemenu weergegeven. Hier onder ziet U een voorbeeld, waarbij het e-mail adres
bekend is.

Ook kan het zijn dat er wel een e-mail adres bekend is bij de vereniging maar, dat dit
adres niet (meer) correct is. M.b.v. de optie: [Huidige e-mail adres wijzigen] kunt U deze
problemen tijdelijk oplossen. Indien U tijdelijk van een ander e-mail adres gebruik wilt
maken, kunt U deze optie ook gebruiken.
a. Gebruik de stappen in par. 3 hier boven om in te loggen in het scherm [Speler Volg
Systeem optie menu]. Kies vervolgens de optie [Huidige E-mail adres wijzigen] en
druk op [Selecteren]. Het volgende scherm verschijnt:

Indien een e-mail adres bekend is, dan is dit weergegeven in de witte kolom, rechts
van [Nieuw e-mail adres:]. Anders is het veld [Nieuw e-mail adres] leeg.
i. U kunt nu een e-mail adres invoeren/wijzigen.
ii. Ook kunt U met dit formulier het nieuwe/gewijzigde e-mail adres direct bekend
stellen aan de Ledenadministratie voor permanente registratie. Op die manier zal
in de toekomst direct het correcte (gewijzigde) e-mail adres zichtbaar zijn.
Daartoe dient U een ‘vinkje’ te plaatsen in het vakje. Laat U dit vakje open, dan
wordt het e-mail adres niet vermeld in de ledenadministratie en is het opgegeven
e-mail adres alleen zichtbaar binnen de huidige sessie van het Speler Volg
Systeem. In dat laatste geval wordt -als U de huidige sessie beëindigt- het e-mail
adres niet opgeslagen of verwerkt en dient U het een volgende keer wederom
opnieuw in te voeren!
iii. Controleer het e-mail adres op fouten voordat u op [Verzenden] drukt. Het door U
ingetypte e-mail adres wordt niet geverifieerd!.

blz 7 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

iv. Druk op [Verzenden] indien e.e.a. correct is ingevuld.


v. Uw gegevens worden verwerkt. De verwerkte gegevens worden bevestigd op het
scherm. Daarna kunt U weer terug gaan naar het optiemenu.
vi. In het hoofdmenu moet nu rechtsonder het gewijzigde e-mail adres zichtbaar zijn.

5. Invoeren van een beoordelingsrapport


Voordat U een nieuw beoordelingsrapport kunt invoeren dient U in het bezit te zijn van
het KNVB nummer van betrokken speler.
a. Zorg dat U voor het invoeren van een beoordeling de volgende gegevens bij de hand
hebt:
i. Eigen KNVB-nummer en wachtwoord;
ii. KNVB-nummer van betrokken speler;
iii. Elftal waarin betrokken speler is ingedeeld;
iv. Algemene gegevens van de speler (positie op het veld; links- en/of rechtsbenig
etc.).
b. Als U e.e.a. heeft, kunt U uw internet verbinding openen en naar de volgende url
surfen: http://www.svvenray.nl/spits
i. Kies na het inloggen de optie [Nieuw rapport invoeren] uit het optiemenu en druk
op [Selecteren]. Het volgende scherm verschijnt:

Vul hier het KNVB nummer (hoofdletter gevoelig) in van betrokken speler en druk
op [Invoeren].
ii. Indien U een correct KNVB nummer heeft ingevuld (dat wil zeggen: het nummer
bestaat en de betrokken persoon is lid van SVVenray), verschijnt het volgende
formulier:

blz 8 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

Zoals U ziet zijn de bekende velden reeds ingevuld. Aan U als beoordelaar de
taak om de resterende velden in te vullen. Lees onderstaande instructie goed
door, voordat U voor de eerste keer dit formulier invult! Nu volgt een opsomming
van de in te vullen velden.
(1) Invoer/opmaak datum: spreekt voor zich: Datum waarop de gegevens zijn
ingevuld: dd-mm-jjjj
(2) Jaars: selecteer de gewenste optie: 1ste, 2de, 3de jaars of nvt (niet van
toepassing, o.a. voor senioren en dames).
(3) Elftal: Elftal waarin de speler acteerde, toen de beoordeling werd opgemaakt.
(4) Naam opsteller: Naam van de opsteller, wordt conform de log-in gegevens
automatisch ingevuld.
(5) Postitie1, Positie2: Geef in volgorde van expertise aan, waar de speler het
best tot zijn recht is gekomen.
(6) Beoordelingvelden
De beoordelingsvelden zijn standaard ingedeeld in vijf groepen, t.w.:
(a) Fysiek
Hierin wordt de fysieke ontwikkeling beoordeeld
(b) Persoonlijkheid / Houding
Hierin wordt gekeken naar de persoonlijke ontwikkelingen (ook in
verhouding tot de groep)
(c) Techniek
Hier worden de technische ontwikkelingen ge-evalueerd.
(d) Tactiek
De tactische voortgang wordt in deze groep belicht
(e) Algemeen
Tenslotte worden nog een aantal algemene aspecten genormeerd.
iii. Normen voor het beoordelen
Om tot een objectieve normering te komen, zijn basis eisen geformuleerd. U
begrijpt dat die eisen voor een E-speler, anders zijn dan voor een A-speler.
U vindt deze eisen per leeftijdscategorie in bijlage B. Gebruik deze bijlage bij het
invullen van het formulier!
Gemakshalve is de standaardnormering van een groot aantal velden op [3] gezet.
Deze waarde geeft over het algemeen aan dat de persoon aan zijn categorie
eigen eisen voldoet en niet noemenswaardig beter of slechter is dan zijn
categorie genoten.
Overigens zijn niet alle velden op iedere speler van toepassing. Zo zijn er
beoordelingsaspecten die niet voor E, F en G-spelers van toepassing zijn. Indien

blz 9 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

een punt niet genormeerd wordt, selecteer dan de waarde [0].


U kunt tenslotte uw beoordeling toelichten in de kolom [Toelichting].
iv. Voordat U op [Invoeren] drukt is het goed te weten welke volgende (digitale)
activiteiten ontplooid worden:
(1) De gegevens van de beoordeling worden opgeslagen in de on-line database
van SVVenray.
(2) Direct na deze handeling, krijgt U op het door U opgegeven e-mail adres, een
bevestiging van de beoordeling. Tevens krijgt U als bijlage bij die e-mail, een
kopie van de beoordeling. Dit is een MS-WORD document dat U verder kunt
gebruiken.
v. Controleer voordat U op [Invoeren] drukt of alle gegevens correct zijn ingevuld.
VUL ALLE VELDEN IN!
vi. Druk (als U alles goed gecontroleerd heeft) op [Invoeren].
vii. Als alles correct is ontvangt U de volgende melding, die indicatief is voor een
correcte registratie.

viii. Mochten er problemen zijn opgetreden, dan ontvangt U een foutmelding. Vanuit
de foutmelding kunt U terug gaan naar uw beoordelingsformulier en opnieuw
proberen uw beoordeling op te slaan.
ix. U kunt uw beoordeling later nog eventueel aanpassen. Gebruik daarvoor in het
hoofdmenu de optie [Bestaand rapport van een speler bewerken]. Deze optie
wordt in de volgende paragraaf behandel.

6. Bestaand rapport van een speler bewerken


Met behulp van deze optie kunt U bestaande rapporten, die U zelf heeft aangemaakt,
wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er in een bestaand rapport een typefout
is geslopen, of, indien U na een beoordelingsgesprek, de waardering(en) wilt wijzigen.
Zonder extra machtigingen (alleen voorbehouden aan hoofdleiders en TC) kunt U alleen
de door U zelf aangemaakte beoordelingen wijzigen.
i. Voordat U deze optie selecteert, verdient het aanbeveling om te controleren of uw
e-mail adres is ingesteld! Zie hiervoor paragraaf 4. hier boven. U hebt n.l. een e-
mail adres nodig om afschriften van de (gewijzigde) beoordeling te kunnen
genereren!
ii. Kies in het hoofdscherm [Speler Volg Systeem optie menu], de optie [Bestaand
rapport van een speler bewerken] en druk op [Selecteren].
iii. Vul in het volgende scherm vervolgens het KNVB nr. in van de betrokken speler
en klik op [Selecteren].

blz 10 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

iv. Als er beoordelingen zijn van de betrokken speler verschijnt het volgende scherm:

In dit scherm ziet U een overzicht van alle over de geselecteerde speler
uitgebrachte beoordelingen. U kunt nu een willekeurige rapport bewerken door op
de daarbijbehorende datum te klikken. Let op: U kunt alleen de door U
uitgebrachte beoordelingen muteren. Op grond van machtigingen is het mogelijk
dat U niet alle of, geen vervolgoptie kunt kiezen. De datum is in dat geval niet
onderstreept en onder in het scherm treft U een waarschuwing aan:

In het totaal overzicht hier boven zijn dus alle velden muteerbaar (alle datum
velden zijn onderstreept).
v. Als U op een datum hebt geklikt, verschijnt het hieronder getoonde scherm:

Noot: Indien U zelf niet de opsteller van het geselecteerde rapport bent, kunt U
het geselecteerde rapport niet wijzigen! Het rapport verschijnt dan in de ‘lees-
vorm’ en de velden kunnen niet worden aangepast. Alleen de opsteller en leden
van de Technische Commissie kunnen de rapporten wijzigen.
vi. Breng in voorkomend geval wijzigingen aan en druk op [Gegevens bijwerken].
Indien de gegevens correct zijn, ontvangt U een bevestigingsscherm en kunt U
terugkeren naar het optiemenu of, U kunt uw sessie in het systeem afsluiten.

blz 11 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

7. Gegevens van een speler bekijken


Met behulp van deze optie kunt U bestaande rapporten bekijken. Dit kan bijvoorbeeld
nodig zijn als U een beoordeling van een speler moet opmaken en U wilt zien wat er
reeds in het verleden over die speler is gerapporteerd.
i. Voordat U deze optie selecteert, verdient het aanbeveling om te controleren of uw
e-mail adres is ingesteld! Zie hiervoor paragraaf 3. hier boven. U hebt n.l. een e-
mail adres nodig als U afschriften wilt van een beoordeling.
ii. Kies in het hoofdscherm [Speler Volg Systeem optie menu], de optie [Gegevens
van een speler bekijken] en druk op [Selecteren].
iii. Vul vervolgens het KNVB nr. in van de betrokken speler en klik op [Selecteren].
iv. Het volgende scherm verschijnt:

In dit scherm ziet U een overzicht van alle over de geselecteerde speler
uitgebrachte beoordelingen. U kunt nu een willekeurige rapport bekijken door op
de daarbijbehorende datum te klikken. Op grond van privacy is het mogelijk dat U
bepaalde gegevens/rapporten niet (verder) mag inzien. U vindt volgende
mededeling onder op uw scherm:

Het datumveld van zo’n ‘niet toegankelijk rapport’ is dan niet onderstreept, ten
teken dat U dit rapport niet mag inzien. Wilt U zo’n rapport toch inzien, neem dan
contact op met uw hoofdleider of een lid van de Technische Commissie.
v. Vanuit dit scherm hebt U een drie-tal opties:
(1) Afdruk opvragen van een individueel rapport
Klik op het corresponderende afdruk icon aan het einde van de regel die het
rapport bevat;
(2) Vraag detail gegevens op door op de corresponderende datum van het
rapport te klikken;
Als U op een datum hebt geklikt, verschijnt het hieronder getoonde scherm:

blz 12 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

Onder in het scherm vindt U o.a. een optie om een afdruk op te vragen van
het geselecteerde rapport [Kopie opvragen]:

(a) Selecteer indien U gereed bent een optie uit dit menu.
(3) Vraag een compleet overzicht op door onder in het scherm op de knop
[Compleet overzicht] te drukken. Het volgende scherm verschijnt nu:

Hier zit U nu een compleet historisch overzicht van alle over deze persoon
uitgebrachte beoordelingen.
(4) Indien gemachtigd, kunt U onder in het scherm een compleet rapport
opvragen van betrokken speler of, middels de datum van ieder rapport,
doorklikken naar het corresponderende individuele rapport.

blz 13 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

8. Zoeken
M.b.v. de zoekoptie kunt U een diversiteit aan gegevens opvragen. Deze zoekresultaten
kunnen vervolgens collectief of individueel worden weergegeven in een rapport.
i. Kies de optie [Zoeken] uit het optiemenu en druk op [Selecteren]. Het volgende
scherm verschijnt:

ii. Het scherm komt enigszins overeen met het invul veld. U kunt hier voor ieder veld
of een willekeurige combinatie van velden gegevens opgeven waarna U wilt
zoeken.
iii. In de linker kolom van een veld selecteert U de [eis]. In de rechter kolom [waarde]
kunt U aangeven waar het geselecteerde veld aan moet voldoen. Enkele
voorbeelden van vragen:
(1) Als U op zoek bent naar alle beoordelingen van het C1 team, Kiest U bij het
veld Team, onder [eis] de waarde [=]. Bij de [waarde] vult U in: C1 en druk
vervolgens op [Zoeken].

(2) Als U al uw eigen beoordelingen wilt bekijken. Selecteer dan bij [Naam
opsteller], de waarde [Bevat]; vul vervolgens bij [waarde] een deel van uw
(achter)naam in en druk op [Zoeken].

(3) Als U alle beoordelingen wilt bekijken van de 2de jaars C spelers (om bijv. de
selecties voor het komende seizoen van de B’s samen te stellen), kies dan bij
[Jaars] de optie [=] en bij waarde, de optie [2de]. Kies vervolgens bij Team als
eis de optie: [Bevat] en vult bij [waarde] in: C. Druk vervolgens op [Zoeken.]

(4) Als U bijvoorbeeld een goede verdediger nodig heeft uit de C’s voor een
aanvulling in een B-team, selecteer dan de gegevens zoals hierboven in pt (3)
weergegeven maar, breidt de vraag uit met de optie: Positie, vul bij dit veld als
eis in [=]. Vul bij waarde de optie Verdediger L,R,M in. Druk vervolgens op
[Zoeken].

blz 14 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

iv. Als U een selectie heeft gemaakt, wordt het resultaat getoond:

v. U kunt de individuele rapporten bekijken door op de corresponderende [Datum] te


klikken.
vi. U kunt, indien U de machtiging daartoe bezit een kopie van een rapport
rechtstreeks opvragen door op het corresponderende print icoon te drukken aan
het einde van de regel.
vii. Wilt U van dit complete overzicht een samenvattend rapport, druk dan onder in
het scherm op de knop [Kopie opvragen].
viii. Let op: Op grond van machtigingen is het mogelijk dat U niet alle, of geen
vervolgoptie kunt kiezen. De datum is in dat geval niet onderstreept en onder in
het scherm treft U een waarschuwing aan. Ook is in dat geval een afdruk icoon op
het einde van een rapportregel niet zichtbaar:

In het totaal overzicht hier boven zijn dus alle velden benaderbaar (alle datum
velden zijn onderstreept).

9. Tenslotte
a. Heeft U nog vragen en /of opmerkingen, dan kunt U die het beste e-mailen aan:
ledenadministratie@svvenray.nl
b. Realiseer dat U met persoonsgegevens werkt. Gebruik die gegevens dan ook enkel
waar ze voor zijn vrij gegeven: het beoordelen van de aan uw verantwoording
toevertrouwde spelers.

blz 15 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

Bijlage A bij Handleiding Speler Volg Systeem

Machtigingen

1. Inleiding
Op grond van privacy regels is niet alle informatie die in de database is vastgelegd voor
iedereen toegankelijk. Om paal en perk te stellen aan de toegankelijkheid heeft de
vereniging een afweging moeten maken tussen de privacy van onze leden enerzijds en
de noodzaak tot toegang tot de informatie voor onze functionarissen anderzijds.
Onderstaande regels zijn daarom in dit systeem geïmplementeerd.

2. Functies
Bij het toepassen van de machtiging regels wordt het onderscheid gemaakt in de
volgende functionarissen binnen de vereniging:
a. Gewone leden;
b. Leiders en trainers;
c. Leden Technische Commissie en hoofdleiders;
d. Bestuursleden;
e. Systeembeheerders.

3. Toegankelijkheid
Op grond van functies zijn de volgende toegangsregels van toepassing:
a. Gewone leden
Gewone leden zijn leden van de vereniging, die –al dan niet spelend- geen verdere
functie binnen de vereniging vervullen. Zij hebben geen toegang tot het systeem.
b. Leiders en trainers
Leiders en trainers zijn geregistreerde functionarissen binnen de vereniging.
i. Zij kunnen rapporten van spelers binnen hun (leeftijds)categorie inzien. Tevens
kunnen zij rapporten inzien van de naastlagere categorie. Bijvoorbeeld: Een
trainer van B3 kan de rapporten inzien van alle B-spelers. Tevens kan hij de
rapporten inzien van de de naastlagere categorie: de C-spelers.
ii. Rapporten van andere categorieën (A’s, D’s, E’s, F en G) zijn niet toegankelijk.
iii. Leiders en trainers kunnen zelf rapporten invoeren.
iv. Leiders en trainers kunnen alleen rapporten wijzigen die zij zelf hebben
aangemaakt.
v. Leiders en trainers kunnen (hun eigen) rapporten niet verwijderen.
c. Leden Technische Commissie en hoofdleiders
Leden van de Technische Commissie en hoofdleiders vormen binnen het Speler Volg
Systeem de spil van de organisatie.
i. Zij kunnen alle rapporten inzien.
ii. Deze leden kunnen ook rapporten aanmaken en wijzigen.
iii. Tevens kunnen zij rapporten bewerken/aanpassen die door andere leden zijn
aangemaakt.
iv. Zij kunnen geen rapporten verwijderen.
d. Bestuursleden
i. Bestuursleden kunnen rapporten van alle spelers bekijken.
ii. Zij kunnen geen rapporten aanmaken en/ of wijzigen.
iii. Zij kunnen rapporten niet verwijderen.
iv. Wel kunnen zij systeembeheerders opdracht geven om rapporten te verwijderen.
e. Systeembeheerders
i. Systeembeheerders kunnen rapporten inzien.
ii. Na opdracht van het Bestuur kunnen zij ook rapporten verwijderen.

blz 16 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

4. Overzicht machtigingen

Ander rapporten wijzigen

Ander rapporten inzien

Rapporten verwijderen
Eigen rapport wijzigen

Alle rapporten inzien


Rapporten maken
Toegang

Leden
Leiders/trainers
TC/Hoofdleiders
Bestuur
Systeembeheer

blz 17 van 18 bladen


SVVenray Spelers Volg Systeem
Versie 1.2, 27 mei 2007

Bijlage B bij Handleiding Speler Volg Systeem

Beoordeling normering

Volgt

blz 18 van 18 bladen