Model I

Sponsorovereenkomst
De ondergetekenden: A. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ...................................... gevestigd te .....……..…………......., en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te ....................…....., onder nummer .....…………....., volgens haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door ...............……….....hierna te noemen ..……………........ (V = Vereniging) en B. De...........................................................................gevestigd te ................................... en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ......... …….................., onder nummer ........……............., ten deze vertegenwoordigd door ............................, hierna te noemen ..................................(S = Sponsor),

verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Artikel 1 (voorschriften Bond) Op deze overeenkomst zijn van toepassing de voorschriften met betrekking tot de sponsoring, die door of namens de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), dan wel door een, de KNHB en/of zijn leden bindende nationale dan wel internationale (sport)organisatie, zijn gegeven, alsmede de algemeen geldende (overheids)-voorschriften over dit onderwerp. Partijen verklaren dat deze voorschriften een onverbrekelijk deel van deze overeenkomst uitmaken.

Artikel 2 (aard en inhoud) 1. ..........................(V) verleent hierbij het recht aan ..................(S), die verklaart dit recht van ..........................(V) te aanvaarden, om de communicatiemogelijkheden van .......................(V), welke voortvloeien uit haar sportbeoefening, aan te wenden ter bekendmaking van diens naam, goederen en/of diensten. 2. Onder communicatiemogelijkheden worden in deze overeenkomst begrepen: (NB: eventueel doorhalen wat niet en aanvullen wat wel van toepassing is) Het voeren van de bedrijfs-, product- of merknaam van ................(S), te weten "........................" op I. II. III. de wedstrijdkleding de trainingskleding de hockey- en/of sticktassen

van de selecties (zijnde ..spelers/speelsters) van het ....... team van .................(V) en zijn/hun begeleiding(en) (zijnde & personen), tijdens competitiewedstrijden, toernooien en vriendschappelijke wedstrijden (in het buitenland voorzover toegestaan) en andere evenementen. Het beschikbaar stellen van advertentieruimte aan .................(S) in (eventueel doorhalen wat niet c.q. toevoegen wat wel van toepassing is) het officieel orgaan (te weten binnenzijde of achterzijde omslag, middenpagina), of affiches, programmaboekjes, toegangsbewijzen, uitnodigingskaarten, etc. van ...................(V). Het beschikbaar stellen van ruimte voor het plaatsen van reclameborden, ter grootte van .... x ....meter en ter hoogte van het midden/achter de goals van het hoofdveld. Het toestaan van het openbaar maken en verveelvoudigen van hockeyactiviteiten van ...........(V) door .................(S) (voor zijn rekening), in het bijzonder van de genoemde selectie(s) binnen het kader van de activiteiten van de vereniging. Artikel 3 (duur, beëindiging/opzegging) 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van ... jaar (ter keuze; seizoen), ingaande op ....... en mitsdien eindigende op ......De overeenkomst zal na het verstrijken van de overeengekomen periode niet van rechtswege eindigen. Hiertoe is vereist dat een opzegging plaatsvindt tegen het einde van die termijn. Ieder der partijen is tot opzegging bevoegd. De opzegging dient bij aangetekende brief te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van .... maanden. 2. Zodra één der partijen een bericht van opzegging heeft bereikt, heeft deze het recht om van de tegenpartij te verlangen dat partijen met elkaar in overleg treden inzake vernieuwing dan wel verlenging van de overeenkomst. Mochten partijen hieromtrent geen overeenstemming bereiken binnen .... maanden nadat het bericht van opzegging een der partijen heeft bereikt, dan zal iedere partij vrij zijn een sponsorovereenkomst met een derde aan te gaan. 3. Vindt geen opzegging plaats dan loopt de overeenkomst telkens door voor de duur van één jaar (seizoen), onder gelijkblijvende voorwaarden. (NB: lid 2 kan desgewenst niet worden opgenomen). Artikel 4 (tussentijdse beëindiging) 1. Deze overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd in de navolgende gevallen: (NB: eventueel doorhalen wat niet en aanvullen wat wel gewenst wordt) a. Door ieder der partijen in geval het .... team van ....................(V) niet meer uitkomt in de klasse beoogd ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst en partijen na serieuze onderhandelingen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de aanpassingen van de overeenkomst. Onder 'klasse beoogd ten tijde van het aangaan van de overeenkomst' wordt tussen partijen verstaan .... (of hoger). b. Door ieder der partijen in geval de wederpartij failleert, surséance van betaling aanvraagt (heeft verkregen), dan wel ontbonden of geliquideerd wordt of een fusie aangaat (zie artikel 9 lid 2).

c. Door .................(S) in geval het aan ..............(V) door de KNHB wordt verboden een of meer van de in artikel 2 genoemde categorieën van communicatiemogelijkheden aan te wenden. 2. Bij een tussentijdse beëindiging krachtens het eerste lid van dit artikel, dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van tenminste ..... maanden. Opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief onder vermelding van de redenen van tussentijdse beëindiging. 3. In geval van tussentijdse beëindiging als bedoeld in dit artikel vindt geen restitutie plaats van hetgeen krachtens deze overeenkomst is betaald of gepresteerd. Voor zover betaling afhankelijk is gesteld van termijnen als bedoeld in artikel 5, kan een evenredig deel van de alsdan verschuldigde prestatie worden gevorderd resp. teruggevorderd. Artikel 5 (verplichtingen sponsor) 1. ......................(S) verplicht zich tot betaling van een sponsorbedrag van €......... per jaar. Dit sponsorbedrag dient ...............(S) bij vooruitbetaling te voldoen per .. (of in gelijke termijnen van €..........., waarbij de eerste termijn vervalt op ... etc. ...) 2. ....................(S) verplicht zich voorts tot de volgende prestaties: (NB: eventueel doorhalen wat niet en aanvullen wat wel gewenst wordt) a. Het voor zijn rekening aanbrengen van het reclameopschrift op ... sets shirts, ... sets trainingspakken en ... hockeytassen voor de spelers/speelsters van de genoemde selectie(s) (te weten ....personen). b. Het beschikbaar stellen van ... sets shirts met reclameopschrift, ... sets trainingspakken met reclameopschrift en .... hockeytassen voor de spelers/speelsters van genoemde selectie(s) (te weten .... personen). c. Het voor zijn rekening (laten) produceren en plaatsen van de in artikel 2 genoemde reclameborden. Artikel 6 (geen reclameovereenkomsten met leden) Het is .....................(S) niet toegestaan om reclameovereenkomsten met de individuele leden van de vereniging aan te gaan (zonder schriftelijke toestemming van ...................(V). Artikel 7 (niet overdraagbaarheid) 1. Het is .....................(S) niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 2. Het is ...............(V) niet toegestaan zijn rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Het is ................(V) niet toegestaan fusies of andere samenwerkingsvormen met andere verenigingen aan te gaan zonder schriftelijke toestemming van ..................(S) (zie artikel 4.1.b.). Artikel 8 (representatie) .......................(V) draagt er zorg voor dat elk optreden door of namens haar in welk verband dan ook, voldoet aan de eisen van representativiteit. ................(V) zal zich onthouden van handelingen en/of gedragingen tengevolge waarvan de goede naam van ..............(S) (en ......................(V)) in diskrediet kan (kunnen) worden gebracht.

Artikel 9 (presentatie door vereniging) Over de wijze van presentatie van de bedrijfs-, product-, of merknaam van .................(S) zal ...........................(V) steeds vooraf overleg met hem plegen. Artikel 10 (exclusiviteit) 1. Het is ..........................(V) niet toegestaan om gedurende de looptijd van deze overeenkomst sponsor- en/of reclameovereenkomsten met derden aan te gaan terzake van de in artikel 2 bedoelde communicatiemogelijkheden, zonder schriftelijke toestemming van .........................(S). 2. ......................(V) garandeert dat de leden van de vereniging binnen het kader van de sportbeoefening niet betrokken zullen zijn of worden bij reclame-activiteiten ten behoeve van derden zonder schriftelijke toestemming van de sponsor, tenzij deze reclame-activiteiten plaatsvinden binnen het kader van bonds- en/of districtswedstrijden, die georganiseerd worden door of namens de KNHB c.q. waaraan door of namens de KNHB wordt deelgenomen. Met reclame-activiteiten in laatstbedoelde zin verklaart ...................(S) zich bij voorbaat akkoord. Onder reclame wordt ten deze verstaan iedere commerciële vorm van publiciteit. (Anderzijds zal ter bescherming van de individuele vrijheid van de speler, conform de door de KNHB gegeven mogelijkheden, het niet nakomen van de verplichtingen als genoemd in artikel 2 door de individuele speler, niet aangemerkt worden als wanprestatie als bedoeld in artikel 12). Artikel 11 (onafhankelijkheid) ......................(S) verklaart geen invloed te zullen uitoefenen op het beleid van ............................(V). Artikel 12 (wanprestatie) In geval van niet nakoming door een der partijen van een of meer verplichtingen krachtens deze overeenkomst of de wet op haar rustende, heeft de wederpartij het recht om na een in gebrekestelling in rechte te vorderen, dat de overeenkomst zal worden ontbonden, onverminderd het recht van de wederpartij om nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Artikel 13 (beëindiging) Na beëindiging van deze overeenkomst, uit welke hoofde ook, zal het partijen niet langer zijn toegestaan om rechten, welke ieder aan deze overeenkomst kon ontlenen, op enigerlei wijze uit te oefenen. Artikel 14 (algemeen) 1. Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Van deze overeenkomst zal tussen partijen slechts schriftelijk kunnen worden afgeweken. Artikel 15 (geschillen) (NB: ter keuze A, B, C of D) A. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

B. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij tussen partijen alsnog schriftelijk arbitrage door scheidslieden wordt overeengekomen (zie verder voor procedure onder C). C. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door drie scheidslieden, die in hoogste ressort zullen rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen dit bij deurwaarders-exploit of aangetekend schrijven aan de wederpartij meedeelt. Indien een geschil zich voordoet, benoemt elk der partijen binnen veertien dagen nadat de mededeling van het geschil de andere partij zal hebben bereikt, een arbiter. De derde arbiter zal door deze beide arbiters worden aangewezen binnen acht dagen, nadat zij hun aanwijzing hebben aanvaard. Blijft een der partijen met de aanwijzing van een arbiter in gebreke of kunnen de beide aangewezen arbiters niet tot overeenstemming komen over de aanwijzing van de derde arbiter, dan zal de meest gerede partij aan de president van de Arrondissementsrechtbank, binnen welk rechtsgebied deze is gevestigd, de benoeming kunnen vragen in het eerste geval van twee arbiters en in het tweede geval van één arbiter. De kosten van arbitrage, waaronder begrepen zowel de kosten en het honorarium van de arbiters als de kosten van partijen en hun raadslieden, worden door de in het ongelijk gestelde parij gedragen en in geval van een gedeeltelijk gelijk en/of ongelijk op de wijze als door de arbiters vastgesteld. Door de onderhavige arbitrageclausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president van de rechtbank in kort geding en om over te gaan tot het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden. D. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door de Arbitragecommissie Sportsponsoring van NOC*NSF en de Vereniging Sportsponsoring Nederland, met inachtneming van het Arbitragereglement van deze organisatie. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een van de partijen dit bij deurwaardersexploit of per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de wederpartij meedeelt. Partijen kunnen tegen de uitspraak van de Arbitragecommissie niet in beroep gaan. De uitspraak van de Arbitragecommissie is voor partijen bindend. Artikel 16 (bevoegdheid ter keuze A, B of niet) A. ......................(V) verklaart dat haar Algemene Ledenvergadering d.d. ....... het bestuur heeft gemachtigd om deze overeenkomst aan te gaan.

B. Deze overeenkomst is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de eerstvolgende na het aangaan van de overeenkomst te houden, rechtsgeldige algemene ledenvergadering haar goedkeuring aan deze overeenkomst zal geven. Aldus opgemaakt in tweevoud te ........ d.d. ................

Namens ...................... (V)

Namens ..................... (S)

............................... (naam)

................................ (naam)

.............................. (functie)

......................................(functie)

MODEL 2

Overeenkomst shirtreclame

....................... (vereniging = V), vertegenwoordigd door ................................. en .......................... (sponsor = S), vertegenwoordigd door ..................................

komen het volgende overeen:

1. ....................... (S) stelt aan ............................ (V) beschikbaar een bedrag van € …...................... per jaar, gedurende een periode van ......... jaar, ingaande ..............en eindigende ............... 2. .......................... (V) draagt er zorg voor dat het ............ team van ....................... (V) alle te spelen wedstrijden (in Nederland) speelt/spelen met de shirtreclame "........................", volgens de voorschriften van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. 3. De shirts van et wedstrijdtenue van het/de genoemde team(s) (= .......... spelers) zullen in overleg met .................... (V) worden aangeschaft (en beschikbaar gesteld) door ............................. (S).

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te ............. d.d. ....... 2..........

Namens ......................... (V)

Namens .......................... (S)

............................... (naam)

.................................(naam)

............................. (functie)

............................ (functie)

MODEL 3 Overeenkomst shirtreclame ........................ (vereniging = V) te ................................., vertegenwoordigd door .......................................... en ..............................(sponsor = S) te ..............................., vertegenwoordigd door .....................................,

verklaren hierbij te zijn overeengekomen als volgt: 1. ............................. (V) zal ervoor zorgdragen dat de hieronder gespecificeerde team(s)* van .............................. (V) gedurende het/de seizoen(en) (beginnende ..... augustus en eindigende ....... juni/juli ...............) ten behoeve van .......................... (S) tijdens alle hockeywedstrijden de reclame-uiting "..........................." op de shirts van het wedstrijdtenue zullen dragen. 2. Voor het dragen hiervan stelt ...................... (S) een bedrag van €........... per seizoen beschikbaar, te voldoen uiterlijk .................. van elk seizoen. 3. Partijen verklaren dat op deze overeenkomst van toepassing zijn alle voorschriften terzake van "shirtreclame" van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond c.q. van andere (inter)nationale organisaties, waaraan ...................... (V) gebonden is/wordt.

Aldus getekend en in tweevoud opgemaakt te .................... op ................... 2....

Namens ....................... (V)

Namens ..................... (S)

....................... (naam)

......................... (naam)

..................................... (functie)

..................................(functie)

*

het betreft hier het/de volgende team(s):

....................................... ........................................ ........................................ ........................................ ........................................

..........................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful