Projectbureau Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG

)

Postbus 20951

Catalogus Basis Registratie Adressen (2006)
Versie 4.0 (februari 2006)

2500 EZ Den Haag Interne postcode 866 bag.vrom.nl

Voorwoord

In de zomer van 2004 zijn de grondslagen voor de basisregistraties adressen en gebouwen (versie 3.0) vastgesteld. De uitgangspunten voor de inhoud en werking van de Basis Registratie Adressen waren daarmee bekend voor zowel de toekomstige beheerder van de registratie (gemeenten) als voor de toekomstige gebruikers van de registratie (afnemers). In de discussies met onder meer gemeenten, andere basisregistraties en enkele potentiële afnemers is gebleken dat de voorgestelde inhoud en werking van de basisregistratie door hen in grote lijnen worden onderschreven. In de periode tot begin 2006 hebben er echter een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die het noodzakelijk maakten de grondslagen op een aantal punten toch aan te passen. Het gaat daarbij niet om aanpassing van de eerder vastgestelde uitgangspunten, maar om het doorvoeren van enkele aanscherpingen en het aanbrengen van verduidelijking. In de eerste plaats zijn er vanuit met name het gemeentelijk werkveld een groot aantal detailopmerkingen op versie 3 van de grondslagen ontvangen. Het ging daarbij met name om kleine tekstuele omissies en enkele onduidelijkheden in onder meer toelichtingen. Ook heeft de verdere uitwerking van een aantal procedurele aspecten rondom het beheren van de registratie, geleid tot de wenselijkheid de grondslagen op een aantal punten aan te scherpen. In dezelfde periode is ook de ontwikkeling van een samenhangend stelsel van basisregistraties in een stroomversnelling gekomen. Daarbij is ondermeer een eerste versie ontwikkeld van een standaard voor een gegevenscatalogus (één van de twee onderdelen van de grondslagen). Omdat de bestaande grondslagen op een aantal punten afwijken van deze standaard, is het wenselijk de grondslagen hierop af te stemmen. In dat verband zijn enkele aanvullende technische beschrijvingen (zoals de wijze waarop zogenaamde XML tags worden gedefinieerd) en procedurele informatie (zoals de rol die gebeurtenissen spelen binnen de registratie) opgenomen. Tenslotte is in de loop van 2005 een ontwerp opgesteld voor de Landelijke Voorziening die op centraal niveau zorg moet dragen voor de ontsluiting van de gegevens in de basisregistraties voor adressen en gebouwen. Dit heeft geresulteerd in de wenselijkheid om in de grondslagen een aantal gegevenstechnische aanscherpingen door te voeren, die er op gericht zijn om de basisregistratie op een goede wijze te laten functioneren. Hiertoe zijn onder meer enkele ondersteunende gegevens voor een juiste opbouw van de historie toegevoegd.

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 2/60

Al de hiervoor genoemde aanscherpingen en verbeteringen zijn integraal verwerkt in deze versie (versie 4) van de grondslagen. Deze versie vormt de definitieve basis voor de invoering van de Basis Registratie Adressen in 2009. Alleen de in de bijlage beschreven gebeurtenissen worden in de eerste helft van 2006 nog enigszins aangescherpt en aangevuld met eventueel ontbrekende gebeurtenissen. Zowel vanuit het werkveld als in het besluitvormingstraject over deze versie van de grondslagen, is deze wens nadrukkelijk naar voren gebracht. De gebeurtenissen zullen dan ook pas in de zomer van 2006 definitief worden vastgesteld. Op dat moment vervalt de bijlage en komt hiervoor een definitief hoofdstuk 3 in de plaats. De in de bijlage beschreven gebeurtenissen kunnen nadrukkelijk wel als richtinggevend worden beschouwd. Voor actuele en gedetailleerde informatie over de toepassing van deze grondslagen wordt verwezen naar de website van het project (bag.vrom.nl). Daar is ook een overzicht te vinden van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden ten opzichte van versie 3 van de grondslagen.

Titel : Auteur :

Catalogus Basis Registratie Adressen (2006) versie 4.0 dr. ir. M. Rietdijk

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 3/60

1

1.1 1.2 1.3

Inleiding

Toelichting Versiehistorie Contactinformatie

5

5 7 7

2

2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Afbakening

Plaats van de basisregistratie in het stelsel Beschrijving afbakening van de basisregistratie Objecttypen in de registratie De bijzondere plaats van adressen en geometrie in het stelsel Onderhouden relaties met andere basisregistraties Levenscyclus De soorten van objecten van registratie Objecttype Nummeraanduiding Objecttype Openbare ruimte Objecttype Woonplaats

8 9 9 10 11 12 13 14 15 16

8

3 4
4.1 4.2 4.3

Gebeurtenissen Beschrijving van de attributen
Attributen van objecttype openbare ruimte Attributen van objecttype nummeraanduiding Attributen van objecttype woonplaats

17 18
18 25 34

5 6 7

Semantisch gegevensmodel Domeinen Diensten

40 41 49

Bijlage 1

Gebeurtenissen

50

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 4/60

1

Inleiding

In deze versie 4.0 van de catalogus Basis Registratie Adressen wordt de inhoud van de registratie beschreven, zoals deze zal gelden bij de wettelijk geregelde invoering in 2009. Als zodanig vormt de catalogus de basis voor de ontwikkeling van de benodigde regelgeving omtrent de inhoud van de registratie. De catalogus fungeert ook als inhoudelijke basis voor de verdere ontwikkeling van (gemeentelijke en landelijke) systemen benodigd voor de invoering van de Basis Registratie Adressen. Tenslotte kan deze catalogus ook worden beschouwd als onderdeel van de Nationale Catalogus van het stelsel van basisregistraties, voor zover het betreft de gegevens die zijn opgenomen in de Basis Registratie Adressen. De Basis Registratie Adressen bestaat uit een registratie op gemeentelijk niveau (gemeenten zijn bronhouder van de adresgegevens binnen de betreffende gemeente) voor elke gemeente in Nederland en een Landelijke Voorziening. De bronhouders zijn verantwoordelijk voor de opname van gegevens in de registratie en voor de kwaliteit daarvan. De Landelijke Voorziening neemt deze gegevens af van de gemeente, die de wettelijke verplichting krijgt om de gegevens aan te leveren. De Landelijke Voorziening is het landelijke distributiepunt waar afnemers deze adresgegevens kunnen verkrijgen (zie figuur 1).

1.1

Toelichting

figuur 1

De samenhang van de Basis Registratie Adressen

Deze catalogus richt zich op de vraag welke gegevens de afnemers van de Landelijke Voorziening kunnen verkrijgen. Het gaat daarbij zowel om de semantiek (betekenis) als de syntax (wijze van weergave) van deze gegevens. De catalogus richt zich niet op de voor deze afname noodzakelijke technische
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006 Pagina 5/60

voorzieningen. Omdat de uit de Landelijke Voorziening te verstrekken gegevens door gemeenten worden aangeleverd, beschrijft de catalogus tevens de semantiek en syntax van de gegevens zoals die door gemeenten moeten worden geregistreerd. De catalogus is daarmee ook een beschrijving van de wijze waarop gemeenten gebeurtenissen die in de werkelijkheid plaatsvinden ten aanzien van de geregistreerde objecten, in de registratie op gemeentelijk niveau dienen op te nemen in de vorm van gegevens. Deze gebeurtenissen worden in de catalogus eveneens beschreven. De catalogus richt zich niet op de uitwisseling van gegevens tussen de decentrale registraties en de Landelijke Voorziening. De wijze waarop deze gegevensuitwisseling moet worden ingericht, is vastgelegd in het logisch ontwerp voor de gemeentelijke stekker. Deze beschrijving is slechts relevant voor het technisch aansluiten van de decentrale registraties op de Landelijke Voorziening en als zodanig niet van belang voor de afnemers van de registratie. De catalogus is niet bedoeld als grondslag voor een databasestructuur, maar als een omschrijving van de in de registratie op te nemen objecttypen (hier verder niet onderscheiden van entiteiten of gegevensgroepen), attributen en de tussen de objecttypen bestaande relaties. Tevens is omschreven welke domeinen ten aanzien van de verschillende attributen worden onderscheiden. Omdat er geen sprake is van een databasestructuur heeft geen volledige uitnormalisering plaatsgevonden. Dit betekent dat meervoudige relaties tussen objecttypen kunnen voorkomen. Ook meervoudig voorkomende gegevens zijn niet verder uitgenormaliseerd. Het ligt in de rede dat er ten behoeve van de opbouw van de database aanvullende (hulp)entiteiten (zoals relatie-entiteiten) worden gedefinieerd. De catalogus is gebaseerd op een in het kader van een stelsel van basisregistraties ontwikkeld model. Daarbij worden objecttypen, attributen en domeinen afzonderlijk van elkaar beschreven. Een aantal binnen meerdere basisregistraties opgenomen begrippen, zullen in een later stadium worden vastgelegd in een zogenaamde semantische kern. In deze catalogus wordt hier op verschillende plaatsen reeds naar verwezen. De in de catalogus gebruikte codering is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen deze catalogus. Bij de attributen wordt de zogenaamde XML-tag genoemd. Deze is van belang voor het berichtenverkeer dat is gedefinieerd in het kader van het gebruik van de basisregistratie. De indicatie materiële historie geeft aan of de basisregistratie op verzoek al of niet de materiële historie (wanneer is een verandering opgetreden in de werkelijkheid) kan leveren. De indicatie formele historie geeft aan of de basisregistratie op verzoek al of niet de formele historie (wanneer is in de administratie een verandering bekend en verwerkt) kan leveren. Door middel van het begrip kardinaliteit wordt bij elk attribuut vastgelegd of het betreffende attribuut al dan niet verplicht een waarde dient te bevatten. Hierbij betekent een aanduiding 1-1 dat een waarde verplicht is. Een aanduiding 0-1 betekent dat niet altijd een waarde hoeft te worden opgenomen.

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 6/60

De catalogus voor de Basis Registratie Adressen is ontwikkeld in de periode tussen 2002 en 2006. De catalogus heeft achtereenvolgens de volgende versies gekend: Versie 1.0 Datum en document Grondslagen landelijke authentieke adressenregistratie, M. Rietdijk, Cap Gemini Ernst & Young, Utrecht, januari 2002 Adres onbekend; het ontwerp van een Basis Registratie Adressen beproefd, M. Rietdijk en J. Verhoef, Ravi, Amersfoort, november 2002 Catalogus Basis Registratie Adressen (BRA), M. Rietdijk, Ministerie van VROM, Grondslagen voor Adressen en Gebouwen, Den Haag, augustus 2004 Notitie Inhoudelijke wijzigingen grondslagen basisregistraties voor adressen en gebouwen (2005), M. Rietdijk, Ministerie van VROM, Den Haag, november 2005 Catalogus Basis Registratie Adressen (BRA), M. Rietdijk, Ministerie van VROM, Grondslagen voor Adressen en Gebouwen, Den Haag, februari 2006 Omschrijving verandering Initiële versie catalogus

1.2

Versiehistorie

2.0

3.0

3.1

4.0

Catalogus aangepast naar aanleiding van de resultaten van een aantal proefprojecten Catalogus aangepast in verband met harmonisering van begrippen in de Basis Gebouwen Registratie Vaststelling inhoudelijke wijzigingen catalogus (niet integrale versie) Catalogus ten behoeve van de initiële invoering van de Basis Registratie Adressen in 2009

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Projectbureau Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG) Interne postcode 866 Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Telefoon : 070 – 339 4660 E-mail : basisregistraties@minvrom.nl Website : bag.vrom.nl

1.3

Contactinformatie

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 7/60

2

Afbakening

De Basis Registratie Adressen is een registratie van alle woonplaatsen, openbare ruimten en nummeraanduidingen in Nederland. De registratie is daarmee vooral een overzichttabel van alle officiële adressen die zijn toegekend aan objecten, waarvan is vastgesteld dat hieraan een adres kán worden toegekend (de zogenaamde adresseerbare objecttypen). De adresseerbare objecten (verblijfsobject, standplaats en ligplaats), worden geregistreerd in de Basis Gebouwen Registratie. De beschrijving van de inhoud van de Basis Gebouwen Registratie is opgenomen in versie 4.0 van de Catalogus Basis Gebouwen Registratie. Adressen zijn binnen het stelsel te karakteriseren als een eenvoudige benaming om een adresseerbaar object in het maatschappelijk verkeer te kunnen aanduiden. Adressen vervullen daarmee binnen het stelsel eerder een communicatieve functie dan een functie als gegevenstechnische verbinding. De relaties met de andere objecten binnen het stelsel worden op gegevenstechnisch niveau gelegd via de adresseerbare objecten uit de Basis Gebouwen Registratie. Deze gegevenstechnische koppeling is vooral van belang voor degenen die zich bezighouden met het ontwerpen en beheren van gegevenshuishoudingen. In het maatschappelijk verkeer zal uiteraard het adres als herkenbaar gegeven in gebruik blijven om aan te geven dat een activiteit (zoals wonen of het uitoefenen van een bedrijf) op een bepaalde locatie plaatsvindt. Deze relatie tussen activiteit en locatie door middel van een adresgegeven, kan dan door de combinatie van de in de Basis Registratie Adressen opgenomen adressen en de in de Basis Gebouwen Registratie opgenomen adresseerbare objecten, in gegevenstechnische zin worden vertaald naar een directe koppeling met de bijbehorende adresseerbare objecten (zie figuur 2).

2.1

Plaats van de basisregistratie in het stelsel

figuur 2

Adressen als ingang tot adresseerbare objecten
Pagina 8/60

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

De hierboven beschreven plaats binnen het stelsel (zie ook figuur 3) beschrijft de gewenste relatie met andere basisregistraties. Hierbij is geen rekening gehouden met eventueel noodzakelijke (tijdelijke) andere relaties tussen de basisregistraties die voortvloeien uit de wijze waarop en de snelheid waarmee de verschillende basisregistraties zullen worden ingevoerd. Zo kunnen de relaties met de GBA en het Handelsregister pas daadwerkelijk worden geëffectueerd, op het moment dat de Basis Gebouwen Registratie volledig operationeel is. Bij de beschrijving is evenmin rekening gehouden met de mogelijke komst van basisregistraties waarover nu nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden.

figuur 3

De plaats van de Basis Registratie Adressen in het stelsel (bron: SBG)

De Basis Registratie Adressen is één van de basisregistraties die de kern zullen gaan vormen van de gegevenshuishouding van de overheid. Binnen een dergelijke (verplicht te gebruiken) basisregistratie wordt het fundament gelegd voor de eenduidige benoeming van een aantal binnen veel overheidsprocessen gebruikte objecten. Hierdoor worden de binnen deze verschillende processen gebruikte objecten onderling consistent gemaakt en kunnen gegevens uit verschillende processen zo nodig aan elkaar gekoppeld worden. Het eenduidig benoemen van de te registreren objecten is dan ook de belangrijkste functie van een basisregistratie. Daarnaast wordt in een basisregistratie ook een aantal gegevens vastgelegd, die binnen meerdere processen gebruikt worden en waarvan de enkelvoudige inwinning dus belangrijke voordelen kan opleveren.
2.2.1 Objecttypen in de registratie

2.2

Beschrijving afbakening van de basisregistratie

In de Basis Registratie Adressen zullen de drie met “adressen” samenhangende objecttypen worden geregistreerd. Het zijn deze objecttypen waaraan vervolgens de te registreren gegevens worden “opgehangen”. In de Basis Registratie Adressen worden daarbij drie objecttypen onderscheiden:
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006 Pagina 9/60

Woonplaats Openbare ruimte Nummeraanduiding Deze verschillende objecttypen tezamen vormen het adres, zoals dat in het maatschappelijk verkeer wordt gebruikt. In tegenstelling tot hetgeen de naam van de registratie suggereert, komt er binnen de registratie dus geen object “adres” voor. Het adres kan echter eenvoudig worden opgebouwd uit de verschillende in de registratie opgenomen gegevens. Adressen die niet in de Basis Registratie Adressen voorkomen worden hiermee geacht officieel niet als zodanig te bestaan en dienen binnen de Nederlandse overheid niet te worden gebruikt. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van de binnen veel overheidsregistraties voorkomende adresvervuiling. Door het hanteren van een basisregistratie met gegevens over adressen wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen officiële adressen en aanduidingen die zouden kunnen worden gekarakteriseerd als een processpecifieke adresverfijning (voor het aanduiden van binnen een adresseerbaar object gelegen gedeelten) en een locatieomschrijving (voor het aanduiden van objecten of locaties die niet van een officieel adres mogen worden voorzien zoals hoogspanningsmasten en abri’s).
2.2.2 De bijzondere plaats van adressen en geometrie in het stelsel

De Basis Registratie Adressen en de Basis Registratie Topografie vervullen een bijzondere positie binnen het stelsel van basisregistraties. Binnen onder meer de Basis Gebouwen Registratie worden bepaalde concrete objecten afgebakend en van een unieke aanduiding voorzien. In de Basis Registratie Adressen en de Basis Registratie Topografie worden echter geen echte fysieke objecten benoemd. Deze registraties zijn vooral ondersteunend voor het onderling kunnen relateren van verschillende (basis)registraties. Een adres wordt daarbij gezien als een eenvoudige benaming die aan ‘iets’ is toegekend om het communiceren erover te vereenvoudigen. Het object is in dit geval dus het ‘iets’ en een adres is een eigenschap van dat iets (net zoals uw voornaam en achternaam eigenschappen zijn die bij u horen). Hetzelfde geldt ook voor topografie (meestal aangeduid met het begrip geometrie). Geometrie is feitelijk niets meer en niets minder dan de afbeelding van het fysieke object in een model van lijnen en vlakken (de kaart). Ook geometrie is daarmee een van de eigenschappen van het feitelijke object. Geometrie heeft echter nog wel een belangrijke andere component. Omdat geometrie wordt afgebeeld op basis van dezelfde referentie (‘getekend op hetzelfde ruitjespapier’) kunt u de geometrie van twee objecten met elkaar in verband brengen. Zonder dat met administratieve gegevens wordt vastgelegd hoe twee objecten zich tot elkaar verhouden kan dan toch de samenhang tussen deze objecten worden gezien (zie figuur 4).

figuur 4

Geometrie maakt onderlinge verbanden zichtbaar
Pagina 10/60

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Binnen het stelsel van basisregistraties vormen de feitelijke objecten de primaire insteek. Daaruit vloeit al dan niet voort dat een object een benaming (het adres) moet krijgen en dus als een eigenschap van dat object moet worden geregistreerd. De waarden die deze eigenschap kan aannemen worden vastgelegd in de Basis Registratie Adressen. Bij elk in deze registratie voorkomend adres behoort dan ook altijd precies één adresseerbaar object. In de adressenregistratie wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdadressen en nevenadressen. Dit fenomeen (waarbij aan een enkel object meerdere adressen worden toegekend) doet zich onder meer voor bij het aanduiden van objecten die zijn gelegen aan meerdere straten (zoals een winkel gelegen aan een winkelstraat en tevens gelegen aan een - anders benoemde - distributiestraat). De kwalificatie welke adres als hoofdadres en welke adressen als nevenadres moeten worden aangemerkt, wordt geregistreerd in de registratie waarin het adresseerbare object is vastgelegd. Ook geometrie is één van de eigenschappen van het feitelijke object. In het kader van de Basis Registratie Adressen is geometrie van belang voor de woonplaatsen. De geometrie van de woonplaats wordt als eigenschap toegekend aan elk van de te registreren woonplaatsen.
2.2.3 Onderhouden relaties met andere basisregistraties

In de Basis Registratie Adressen zijn gegevens opgenomen over drie objecttypen: woonplaats, openbare ruimte en nummeraanduiding (zie bovenste helft van figuur 5). Daarbij worden er vanuit de Basis Registratie Adressen geen relaties bijgehouden met andere basisregistraties. Deze relaties worden vanuit de andere registraties gelegd door opname van de identificatiecode van de bij een adresseerbaar objecttype behorende nummeraanduidingen (adressen). Hierbij bestaat een sterke inhoudelijke samenhang met de Basis Gebouwen Registratie.

figuur 5

Relaties met de Basis Registratie Adressen

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 11/60

De in de Basis Registratie Adressen opgenomen objecten ontstaan op enig moment in de tijd naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen en verliezen naar aanleiding van andere gebeurtenissen na verloop van tijd mogelijk hun betekenis voor de registratie. Het is daarom van belang een beeld te geven van de verschillende gebeurtenissen die aanleiding geven voor mutaties in de registratie en daarbij tevens aan te geven op welk moment in de levenscyclus van een object een dergelijke gebeurtenis invloed heeft op in de registratie opgenomen gegevens. Een gebeurtenis wordt daarbij opgevat als een aantoonbaar feit dat op enig moment in de werkelijkheid aanleiding geeft tot het op gestandaardiseerde wijze opnemen of wijzigen van gegevens in de registratie. Gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor één of meer in de registratie opgenomen objecten (van één of meerdere objecttypen). Zo zal het wijzigen van de geometrie van een woonplaats automatisch leiden tot het afvoeren van de oude woonplaats en het opvoeren van de nieuwe woonplaats met een nieuw identificatienummer. Dit nieuwe identificatienummer moet vervolgens doorgevoerd worden bij alle objecten die binnen de begrenzing van die woonplaats zijn gelegen. Gebeurtenissen kunnen op hun beurt het gevolg zijn van gebeurtenissen die in het kader van een andere basisregistratie plaatsvinden. Zo kan het verlenen van een bouwvergunning en zal het benoemen van een standplaats en het benoemen van een ligplaats tot gevolg hebben dat een adresseerbaar object wordt gevormd. Deze objecten moeten van een adres worden voorzien, hetgeen leidt tot de gebeurtenis ‘toekenning nummeraanduiding’ in de Basis Registratie Adressen. Een terugmelding wordt gezien als een bijzondere gebeurtenis die zal leiden tot het in onderzoek plaatsen van een object. Een terugmelding kan daarnaast leiden tot de conclusie dat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden die niet of niet correct is geregistreerd en zal in dat geval leiden tot een wijziging van de betreffende gegevens. Binnen de levenscyclus van woonplaatsen, openbare ruimten en nummeraanduidingen wordt in hoofdlijnen een tweetal gebeurtenissen onderscheiden die de levenscyclus van de genoemde objecten in hoge mate bepalen. Het zijn deze gebeurtenissen die aanleiding geven tot het opnemen en muteren van gegevens over deze objecten in de Basis Registratie Adressen: Benoeming en toekenning Intrekking Daarnaast wordt nog een drietal gebeurtenissen onderscheiden, waarbij eigenschappen van deze objecten worden gewijzigd. Het gaat om : Hernoemen van een woonplaats Hernoemen van openbare ruimte Hernummeren adresseerbaar object Tenslotte zijn er nog enkele bijzondere gebeurtenissen te onderscheiden die aanleiding geven tot het muteren van gegevens in de Basis Registratie Adressen: Calamiteiten Terugmelding Constatering door een bevoegd ambtenaar Het voorgaande leidt tot het onderscheiden van de volgende gebeurtenissen:

2.3

Levenscyclus

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 12/60

Gebeurtenis Benoemen van een woonplaats Benoemen van een openbare ruimte Toekennen van een nummeraanduiding Intrekken van een woonplaats Intrekken van een openbare ruimte Intrekken van een nummeraanduiding Hernoemen van een woonplaats Hernoemen van een openbare ruimte Hernummeren van een adresseerbaar object (BRA) Verdwijnen van nummeraanduidingen door calamiteiten Constatering nieuwe nummeraanduiding door bevoegd ambtenaar Ontvangst van een terugmelding

Globale betekenis voor de BRA Moment van opname van woonplaatsen (opvoeren objectgegevens woonplaats) Moment van opname van openbare ruimten (opvoeren objectgegevens openbare ruimte) Moment van opname van een nummeraanduiding (opvoeren objectgegevens nummeraanduiding) In historie plaatsen van gegevens (aanvullen objectgegevens woonplaats) In historie plaatsen van gegevens (aanvullen objectgegevens openbare ruimte) In historie plaatsen van gegevens (aanvullen objectgegevens nummeraanduiding) Wijziging van gegevens (aanvullen objectgegevens woonplaats) Wijziging van gegevens (aanvullen objectgegevens openbare ruimte) Wijziging van gegevens (aanvullen objectgegevens nummeraanduiding) In historie plaatsen van gegevens (afvoeren objectgegevens nummeraanduiding) Moment van opname van een nummeraanduiding (opvoeren objectgegevens nummeraanduiding) Wijziging van gegevens (aanvullen objectgegevens woonplaats, openbare ruimte of nummeraanduiding)

Woonplaatsen, openbare ruimten en nummeraanduidingen worden in de registratie opgenomen direct na het moment van benoemen. Het moment van benoemen van een nummeraanwijzing is onlosmakelijk verbonden met de levenscyclus van de adresseerbare objecten. Deze laatste wordt beschreven in de Catalogus Basis Gebouwen Registratie. Woonplaatsen, openbare ruimten en nummeraanduidingen blijven ook na intrekking daarvan in de historie van de registratie aanwezig (geldig voor intrekkingen die hebben plaatsgevonden na het moment van invoering van de registratie). Een gedetailleerde beschrijving van de levenscyclus van alle objecten is opgenomen in een afzonderlijk beschikbaar processenhandboek.

2.4

De soorten van objecten van registratie

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 13/60

2.4.1

Objecttype Nummeraanduiding

Naam objecttype Code objecttype Afkorting objecttype Definitie objecttype Herkomst definitie objecttype Datum opname objecttype Toelichting objecttype

NUMMERAANDUIDING 11.2 NUM Een NUMMERAANDUIDING is een door de gemeenteraad als zodanig toegekende aanduiding van een adresseerbaar object. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Nummeraanduidingen kunnen alleen worden toegekend aan als zodanig aangewezen adresseerbare objecttypen. De adresseerbare objecttypen zijn gedefinieerd binnen de Basis Gebouwen Registratie. Identificatiecode nummeraanduiding De Basis Registratie Adressen bevat alle officieel als zodanig toegekende nummeraanduidingen op het Nederlandse grondgebied. Nieuwe nummeraanduidingen worden in de Basis Registratie Adressen opgenomen op basis van daartoe aangewezen brondocumenten waarin het ontstaan van de nummeraanduiding als zodanig is vastgelegd. De gegevens over nummeraanduidingen blijven in de Basis Registratie Adressen aanwezig, ook indien de nummeraanduiding als zodanig wordt ingetrokken. De Basis Registratie Adressen bevat in principe geen gegevens over nummeraanduidingen die voor 1 januari 2009 zijn ingetrokken. Een NUMMERAANDUIDING bestaat als hiertoe door de gemeenteraad als zodanig een besluit is genomen. Een NUMMERAANDUIDING heeft altijd betrekking op een enkel adresseerbaar object. Code 11.02 11.20 11.21 11.30 11.40 11.60 11.61 11.62 11.63 11.64 11.65 11.66 11.67 11.68 11.69 Gegevensnaam Identificatiecode nummeraanduiding Huisnummer Indicatie geconstateerde nummeraanduiding Huisletter Huisnummertoevoeging Postcode Identificatiecode bijbehorende woonplaats Datum begin geldigheid nummeraanduidinggegevens Datum einde geldigheid nummeraanduidinggegevens Aanduiding nummeraanduidinggegevens in onderzoek Identificatiecode bijbehorende openbare ruimte Type adresseerbaar object Documentdatum mutatie nummeraanduiding Documentnummer mutatie nummeraanduiding Nummeraanduidingstatus
Pagina 14/60

Relatie met semantische kern Unieke aanduiding objecttype Identificatie objecttype Populatie objecttype

Kwaliteitsbegrip objecttype

Overzicht attributen bericht

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

2.4.2

Objecttype Openbare ruimte

Naam objecttype Code objecttype Afkorting objecttype Definitie objecttype

OPENBARE RUIMTE 11.1 OPR Een OPENBARE RUIMTE is een door de gemeenteraad als zodanig aangewezen benaming van een binnen één woonplaats gelegen buitenruimte. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt wegen, water, spoorbanen en landschappelijke gebieden. Identificatiecode openbare ruimte De Basis Registratie Adressen bevat alle officieel als zodanig aangewezen openbare ruimten op het Nederlands grondgebied. Een nieuwe openbare ruimte wordt in de Basis Registratie Adressen opgenomen op basis van daartoe aangewezen brondocumenten waarin het ontstaan van de openbare ruimte als zodanig is vastgelegd. De gegevens over openbare ruimten blijven in de Basis Registratie Adressen aanwezig, ook indien de openbare ruimte als zodanig wordt ingetrokken. De Basis Registratie Adressen bevat in principe geen gegevens over openbare ruimten die voor 1 januari 2009 zijn ingetrokken. Een OPENBARE RUIMTE bestaat als hiertoe door de gemeenteraad als zodanig een besluit is genomen. Code 11.01 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 Gegevensnaam Identificatiecode openbare ruimte Naam openbare ruimte Indicatie geconstateerde openbare ruimte Datum begin geldigheid gegevens openbare ruimte Datum einde geldigheid gegevens openbare ruimte Aanduiding gegevens openbare ruimte in onderzoek Identificatiecode bijbehorende woonplaats Type openbare ruimte Documentdatum mutatie openbare ruimte Documentnummer mutatie openbare ruimte Status openbare ruimte

Herkomst definitie objecttype Datum opname objecttype Toelichting objecttype Relatie met semantische kern Unieke aanduiding objecttype Identificatie objecttype Populatie objecttype

Kwaliteitsbegrip objecttype Overzicht attributen bericht

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 15/60

2.4.3

Objecttype Woonplaats

Naam objecttype Code objecttype Afkorting objecttype Definitie objecttype

WOONPLAATS 11.7 WPL Een WOONPLAATS is een door de gemeenteraad als zodanig aangewezen gedeelte van het gemeentelijk grondgebied. Regeling Basis Registratie Adressen versie 3.0 augustus 2004 De bij de invoering van de registratie op te nemen woonplaatsen sluiten in principe zoveel mogelijk aan op de woonplaatsentabel van TNT Post. Een WOONPLAATS is een DRIEDIMENSIONAAL VIRTUEEL RUIMTELIJK OBJECT Woonplaatsidentificatie De Basis Registratie Adressen bevat alle officieel als zodanig vastgestelde woonplaatsen op het Nederlandse grondgebied. Nieuwe woonplaatsen worden in de Basis Registratie Adressen opgenomen op basis van daartoe aangewezen brondocumenten waarin het ontstaan van de woonplaats is vastgelegd. De gegevens over woonplaatsen blijven in de Basis Registratie Adressen aanwezig, ook indien de woonplaats als zodanig is beëindigd. De Basis Registratie Adressen bevat in principe geen gegevens over woonplaatsen die voor 1 januari 2007 zijn opgeheven. Een WOONPLAATS bestaat als hiertoe door de gemeenteraad als zodanig een besluit is genomen. Code 11.03 11.70 11.71 11.72 11.73 11.74 11.75 11.77 11.78 11.79 Gegevensnaam Woonplaatsidentificatie Woonplaatsnaam Woonplaatsgeometrie Indicatie geconstateerde woonplaats Datum begin geldigheid woonplaatsgegevens Datum einde geldigheid woonplaatsgegevens Aanduiding woonplaatsgegevens in onderzoek Documentdatum mutatie woonplaats Documentnummer mutatie woonplaats Woonplaatsstatus

Herkomst definitie objecttype Datum opname objecttype Toelichting objecttype

Relatie met semantische kern Unieke aanduiding objecttype Identificatie objecttype Populatie objecttype

Kwaliteitsbegrip objecttype Overzicht attributen bericht

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 16/60

3

Gebeurtenissen

In dit hoofdstuk zullen de verschillende gebeurtenissen worden beschreven die leiden tot het opnemen en wijzigen van objecten en de daarover bijgehouden gegevens in de Basis Registratie Adressen. Bij deze verschillende gebeurtenissen wordt ook aangegeven welke gegevens behorende bij de te muteren objecten als gevolg van deze gebeurtenis worden aangepast. Op het moment van vaststellen van deze catalogus, zijn de uiteindelijk voor te schrijven gebeurtenissen nog niet definitief vastgesteld. Vooralsnog wordt uitgegaan van de in bijlage 1 beschreven gebeurtenissen. Het verder uitgewerkte overzicht van de verschillende gebeurtenissen zal op een later moment (zomer 2006) worden gepubliceerd. Dit overzicht kan op dat moment worden beschouwd als een invulling van dit gedeelte van de Catalogus Basis Registratie Adressen.

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 17/60

4

Beschrijving van de attributen

4.1

Attributen van objecttype openbare ruimte

Identificatiecode openbare ruimte

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Identificatiecode openbare ruimte 11.01 identificatie De unieke aanduiding van een OPENBARE RUIMTE. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Elke openbare ruimte waarvan gegevens zijn opgenomen in de adressenregistratie, wordt uniek aangeduid door middel van een identificatiecode. Deze identificatiecode bestaat uit de gemeentecode volgens GBA tabel 33 gevolgd door een codering voor de objecttypering en een voor de registrerende gemeente uniek volgnummer. Objectnummering (samengesteld) J J 1-1 Authentiek gegeven -

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Naam openbare ruimte

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Naam openbare ruimte 11.10 openbareRuimteNaam
Pagina 18/60

Definitie attribuutsoort Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Een naam die aan een OPENBARE RUIMTE is toegekend in een daartoe strekkend formeel gemeentelijk besluit. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Naamgeving object J J 1-1 Authentiek gegeven -

Indicatie geconstateerde openbare ruimte

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Indicatie geconstateerde openbare ruimte 11.11 officieel Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een object in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake is van een formele grondslag voor deze opname Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2 februari 2006 Dit gegeven kan vooral van belang zijn bij de invoering van de registratie (overgangssituaties). Omdat een openbare ruimte ontstaat door een formele benoeming, zal het gegeven daarna in het algemeen slechts een beperkte betekenis hebben. Indicatie J J 1-1 Niet authentiek gegeven Aan dit gegeven wordt een waarde ' toegekend op het J' moment dat er sprake is van opname in de registratie op basis van een feitelijke constatering. Standaard kent dit gegeven een waarde ' . N'

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 19/60

Datum begin geldigheid gegevens openbare ruimte

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Datum begin geldigheid gegevens openbare ruimte 11.12 tijdvakgeldigheid\begindatumTijdvakGeldigheid De begindatum van een periode waarin een of meer gegevens die worden bijgehouden over een OPENBARE RUIMTE een wijziging hebben ondergaan. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 Invulling van dit gegeven impliceert dat er een nieuwe versie van de gegevens die worden bijgehouden over een bepaald object wordt aangemaakt. Datum J J 1-1 Niet authentiek gegeven -

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Datum einde geldigheid gegevens openbare ruimte

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Datum einde geldigheid gegevens openbare ruimte 11.13 tijdvakgeldigheid\einddatumTijdvakGeldigheid De einddatum van een periode waarin er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de gegevens die worden bijgehouden over een OPENBARE RUIMTE. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 Invulling van dit gegeven impliceert dat deze versie van de gegevens die zijn bijgehouden over een bepaald object hiermee in de historie worden geplaatst. Datum J J 0-1 Niet authentiek gegeven Dit gegeven dient verplicht in de registratie te worden
Pagina 20/60

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

opgenomen indien een of meer van de in de registratie opgenomen gegevens wijzigingen ondergaat. Alleen een datum die gelijk is aan of die gelegen is na de datum zoals opgenomen onder ' datum begin geldigheid gegevens openbare ruimte'kan in de registratie worden opgenomen.

Aanduiding gegevens openbare ruimte in onderzoek

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Aanduiding gegevens openbare ruimte in onderzoek 11.14 inOnderzoek Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meerdere gegevens van het betreffende object. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 Indicatie J J 1-1 Niet authentiek gegeven Aan dit gegeven wordt een waarde ' toegekend op het J' moment dat een of meerdere gegevens van het object het onderwerp vormen van een onderzoek. Standaard kent dit gegeven een waarde ' . N'

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Identificatiecode bijbehorende woonplaats

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Identificatiecode bijbehorende woonplaats 11.15 GerelateerdeWoonplaats Unieke aanduiding van de woonplaats waarbinnen een OPENBARE RUIMTE is gelegen. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 augustus 2004 Woonplaatscodering
Pagina 21/60

Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

J J 1-1 Authentiek gegeven -

Type openbare ruimte

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Type openbare ruimte 11.16 openbareRuimteType De aard van de als zodanig benoemde OPENBARE RUIMTE. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Typering openbare ruimte J J 1-1 Authentiek gegeven -

Documentdatum mutatie openbare ruimte

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Documentdatum mutatie openbare ruimte 11.17 bron\documentdatum De datum waarop het brondocument is vastgesteld, op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een OPENBARE RUIMTE heeft plaatsgevonden. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Datum
Pagina 22/60

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

J J 1-1 Niet authentiek gegeven Alleen een datum die gelijk is aan of die is gelegen voor de datum van het muteren van het betreffende gegeven kan in de registratie worden opgenomen.

Documentnummer mutatie openbare ruimte

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Documentnummer mutatie openbare ruimte 11.18 bron\documentnummer De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een OPENBARE RUIMTE heeft plaatsgevonden, binnen een gemeente. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 augustus 2004 Documentnummering J J 1-1 Niet authentiek gegeven -

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Status openbare ruimte

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Status openbare ruimte 11.19 openbareruimteStatus De fase van de levenscyclus van een OPENBARE RUIMTE, waarin de betreffende OPENBARE RUIMTE zich bevindt. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006
Pagina 23/60

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Toelichting attribuutsoort

De Basis Registratie Adressen bevat niet uitsluitend gegevens over daadwerkelijk aanwezige openbare ruimten, maar is ook bedoeld voor het vastleggen van gegevens over reeds verdwenen openbare ruimten. Om het onderscheid tussen deze verschillen in de levenscyclus van de openbare ruimte te kunnen aanduiden, wordt gebruik gemaakt van dit statusgegeven. Status naamgeving J J 1-1 Authentiek gegeven Bij de interpretatie van dit gegeven dienen de nadere aanwijzingen te worden opgevolgd die zijn opgenomen in het processenhandboek Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen.

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 24/60

4.2

Attributen van objecttype nummeraanduiding

Identificatiecode nummeraanduiding

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Identificatiecode nummeraanduiding 11.02 identificatie De unieke aanduiding van een NUMMERAANDUIDING. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Elke nummeraanduiding waarvan gegevens zijn opgenomen in de adressenregistratie, wordt uniek aangeduid door middel van een identificatiecode. Deze identificatiecode bestaat uit de gemeentecode volgens GBA tabel 33 gevolgd door een codering voor de objecttypering en een voor de registrerende gemeente uniek volgnummer. Objectnummering (samengesteld) J J 1-1 Authentiek gegeven -

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Huisnummer

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie

Huisnummer 11.20 huisnummer Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Huisnummering J J

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 25/60

Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

1-1 Authentiek gegeven -

Indicatie geconstateerde nummeraanduiding

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Indicatie geconstateerde nummeraanduiding 11.21 officieel Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een object in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake is van een formele grondslag voor deze opname. Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2 februari 2006 Dit gegeven kan zowel van belang zijn bij de invoering van de registratie (overgangssituaties) als bij het beheren van de registratie. In het laatste geval dient het feitelijk bestaan van een nummeraanduiding daadwerkelijk te worden geconstateerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om door burgers aangebrachte nummeraanduidingen die ook binnen andere processen een betekenis hebben gekregen. In de periode waarin de geconstateerde nummeraanduiding als zodanig in de registratie is opgenomen, dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de vraag of de geconstateerde nummeraanduiding ten onrechte geen formele nummeraanduiding is of dat de geconstateerde situatie door handhaving zal moeten worden opgeheven. Geconstateerde nummeraanduidingen kunnen na invoering van de registratie dan ook slechts een beperkte periode in de registratie zijn opgenomen. Indicatie J J 1-1 Niet authentiek gegeven Aan dit gegeven wordt een waarde ' toegekend op het J' moment dat er sprake is van opname in de registratie op basis van een feitelijke constatering. Standaard kent dit gegeven een waarde ' . N'

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 26/60

Huisletter

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Huisletter 11.30 huisletter Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Huislettering J J 0-1 Authentiek gegeven -

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Huisnummertoevoeging

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Huisnummertoevoeging 11.40 huisnummertoevoeging Een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Huisnummertoevoeging J J 0-1 Authentiek gegeven -

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 27/60

Postcode

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Postcode 11.60 postcode De door TNT Post vastgestelde code behorende bij een bepaalde combinatie van een straatnaam en een huisnummer. LO GBA versie 3.0 augustus 2004 Het gegeven in afkomstig van TNT Post. Postcode J J 0-1 Niet authentiek gegeven Dit gegeven wordt opgenomen voor alle adressen waaraan door TNT Post een postcode is toegekend.

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Identificatiecode bijbehorende woonplaats

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Identificatiecode bijbehorende woonplaats 11.61 GerelateerdeWoonplaats Unieke aanduiding van de woonplaats waarbinnen het object waaraan de NUMMERAANDUIDING is toegekend is gelegen. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 Woonplaatscodering J J 0-1 Authentiek gegeven Dit gegeven dient te worden opgenomen op het moment
Pagina 28/60

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

dat een object is gelegen in een andere woonplaats dan de openbare ruimte waaraan de nummeraanduiding is gerelateerd.

Datum begin geldigheid nummeraanduidinggegevens

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Datum begin geldigheid nummeraanduidinggegevens 11.62 tijdvakgeldigheid\begindatumTijdvakGeldigheid De begindatum van een periode waarin een of meer gegevens die worden bijgehouden over een NUMMERAANDUIDING een wijziging hebben ondergaan. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 Invulling van dit gegeven impliceert dat er een nieuwe versie van de gegevens die worden bijgehouden over een bepaald object wordt aangemaakt. Datum J J 1-1 Niet authentiek gegeven -

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Datum einde geldigheid nummeraanduidinggegevens

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Datum einde geldigheid nummeraanduidinggegevens 11.63 tijdvakgeldigheid\einddatumTijdvakGeldigheid De einddatum van een periode waarin er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de gegevens die worden bijgehouden over een NUMMERAANDUIDING. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 Invulling van dit gegeven impliceert dat deze versie van de gegevens die zijn bijgehouden over een bepaald object hiermee in de historie worden geplaatst. Datum J
Pagina 29/60

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

J 0-1 Niet authentiek gegeven Dit gegeven dient verplicht in de registratie te worden opgenomen indien een of meer van de in de registratie opgenomen gegevens wijzigingen ondergaat. Alleen een datum die gelijk is aan of die gelegen is na de datum zoals opgenomen onder ' datum begin geldigheid nummeraanduidinggegevens'kan in de registratie worden opgenomen.

Aanduiding nummeraanduidinggegevens in onderzoek

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Aanduiding nummeraanduidinggegevens in onderzoek 11.64 inOnderzoek Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meerdere gegevens van het betreffende object. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 Indicatie J J 1-1 Niet authentiek gegeven Aan dit gegeven wordt een waarde ' toegekend op het J' moment dat een of meerdere gegevens van het object het onderwerp vormen van een onderzoek. Standaard kent dit gegeven een waarde ' . N'

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Identificatiecode bijbehorende openbare ruimte

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Identificatiecode bijbehorende openbare ruimte 11.65 GerelateerdeOpenbareRuimte De unieke aanduiding van een OPENBARE RUIMTE waaraan een adresseerbaar object is gelegen.
Pagina 30/60

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Objectnummering (samengesteld) J J 1-1 Authentiek gegeven Het nummer is afkomstig uit de eveneens van de Basis Registratie Adressen onderdeel uitmakende tabel met gegevens over het objecttype OPENBARE RUIMTE. Nummeraanduidingen kunnen niet worden gerelateerd aan openbare ruimten van het type kunstwerk (code 05) of bestuurlijk gebied (code 07).

Type adresseerbaar object

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Type adresseerbaar object 11.66 typeAdresseerbaarObject De aard van een als zodanig benoemde NUMMERAANDUIDING. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Typering adresseerbare objecttypen J J 1-1 Authentiek gegeven -

Documentdatum mutatie nummeraanduiding

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort

Documentdatum mutatie nummeraanduiding 11.67

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 31/60

XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

bron\documentdatum De datum waarop het brondocument is vastgesteld, op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een NUMMERAANDUIDING heeft plaatsgevonden. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Datum J J 1-1 Niet authentiek gegeven Alleen een datum die gelijk is aan of die is gelegen voor de datum van het muteren van het betreffende gegeven kan in de registratie worden opgenomen.

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Documentnummer mutatie nummeraanduiding

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Documentnummer mutatie nummeraanduiding 11.68 bron\documentnummer De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een NUMMERAANDUIDING heeft plaatsgevonden, binnen een gemeente. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 augustus 2004 Documentnummering J J 1-1 Niet authentiek gegeven -

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Nummeraanduidingstatus

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 32/60

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Nummeraanduidingstatus 11.69 nummeraanduidingStatus De fase van de levenscyclus van een NUMMERAANDUIDING, waarin de betreffende NUMMERAANDUIDING zich bevindt. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 De Basis Registratie Adressen bevat niet uitsluitend gegevens over daadwerkelijk aanwezige nummeraanduidingen, maar is ook bedoeld voor het vastleggen van gegevens over reeds verdwenen nummeraanduidingen. Om het onderscheid tussen deze verschillen in de levenscyclus van de nummeraanduiding te kunnen aanduiden, wordt gebruik gemaakt van dit statusgegeven. Status naamgeving J J 1-1 Authentiek gegeven Bij de interpretatie van dit gegeven dienen de nadere aanwijzingen te worden opgevolgd die zijn opgenomen in het processenhandboek Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen.

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 33/60

4.3

Attributen van objecttype woonplaats

Woonplaatsidentificatie

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Woonplaatsidentificatie 11.03 identificatie De landelijk unieke aanduiding van een WOONPLAATS, zoals vastgesteld door de beheerder van de landelijke tabel voor woonplaatsen Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 3.0 augustus 2004 De woonplaatsen worden vastgesteld door de gemeenten. De vastgestelde woonplaatsen worden door een beheerder van een landelijke woonplaatsentabel voorzien van een unieke aanduiding, te vergelijken met de gemeentecode volgens GBA tabel 33. Woonplaatscodering J J 1-1 Authentiek gegeven -

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Woonplaatsnaam

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Woonplaatsnaam 11.70 woonplaatsNaam De benaming van een door het gemeentebestuur aangewezen WOONPLAATS Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 3.0 augustus 2004 Naamgeving object J J 1-1
Pagina 34/60

Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Authentiek gegeven -

Woonplaatsgeometrie

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Woonplaatsgeometrie 11.71 woonplaatsGeometrie De tweedimensionale geometrische representatie van het vlak dat wordt gevormd door de omtrekken van een woonplaats. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4.0 februari 2006 Middels deze geometrische component wordt de ruimtelijke positionering van een woonplaats vastgelegd. Een dergelijke ruimtelijke positionering staat in het dagelijks taalgebruik gelijk aan ' kaartje van de een begrenzing van de woonplaats'Bij het vastleggen van de . geometrische component gaat het echter niet om de verschijningsvorm van de presentatie (de kaart) maar om de gegevens die aan deze verschijningsvorm ten grondslag liggen. Deze gegevens bestaan uit een reeks van coördinaten in het RD stelsel die gezamenlijk de omtrek van de woonplaats beschrijven. Hiertoe wordt in principe gebruik gemaakt van de Grootschalige Basiskaart (lokaal of Nederland). Ruimtelijke coördinaten J J 1-1 Authentiek gegeven Bij de interpretatie van dit gegeven dienen de nadere aanwijzingen te worden opgevolgd die zijn opgenomen in het processenhandboek Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen. Het object wordt gerepresenteerd door een vlak van het GML geometry type GM_Surface.

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Indicatie geconstateerde woonplaats

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Indicatie geconstateerde woonplaats 11.72
Pagina 35/60

XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

officieel Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een object in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake is van een formele grondslag voor deze opname Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2 februari 2006 Dit gegeven kan vooral van belang zijn bij de invoering van de registratie (overgangssituaties). Omdat een woonplaats ontstaat door een formele benoeming, zal het gegeven daarna in het algemeen slechts een beperkte betekenis hebben. Indicatie J J 1-1 Niet authentiek gegeven Aan dit gegeven wordt een waarde ' toegekend op het J' moment dat er sprake is van opname in de registratie op basis van een feitelijke constatering. Standaard kent dit gegeven een waarde ' . N'

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Datum begin geldigheid woonplaatsgegevens

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Datum begin geldigheid woonplaatsgegevens 11.73 tijdvakgeldigheid\begindatumTijdvakGeldigheid De begindatum van een periode waarin een of meer gegevens die worden bijgehouden over een WOONPLAATS een wijziging hebben ondergaan. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 Invulling van dit gegeven impliceert dat er een nieuwe versie van de gegevens die worden bijgehouden over een bepaald object wordt aangemaakt. Datum J J 1-1 Niet authentiek gegeven
Pagina 36/60

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Regels attribuutsoort

-

Datum einde geldigheid woonplaatsgegevens

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Datum einde geldigheid woonplaatsgegevens 11.74 tijdvakgeldigheid\einddatumTijdvakGeldigheid De einddatum van een periode waarin er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in de gegevens die worden bijgehouden over een WOONPLAATS. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 Invulling van dit gegeven impliceert dat deze versie van de gegevens die zijn bijgehouden over een bepaald object hiermee in de historie worden geplaatst. Datum J J 0-1 Niet authentiek gegeven Dit gegeven dient verplicht in de registratie te worden opgenomen indien een of meer van de in de registratie opgenomen gegevens wijzigingen ondergaat. Alleen een datum die gelijk is aan of die gelegen is na de datum zoals opgenomen onder ' datum begin geldigheid woonplaatsgegevens’ kan in de registratie worden opgenomen.

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Aanduiding woonplaatsgegevens in onderzoek

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Aanduiding woonplaatsgegevens in onderzoek 11.75 inOnderzoek Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meerdere gegevens van het betreffende object. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 -

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 37/60

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Indicatie J J 1-1 Niet authentiek gegeven Aan dit gegeven wordt een waarde ' toegekend op het J' moment dat een of meerdere gegevens van het object het onderwerp vormen van een onderzoek. Standaard kent dit gegeven een waarde ' . N'

Documentdatum mutatie woonplaats

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Documentdatum mutatie woonplaats 11.77 bron\documentdatum De datum waarop het brondocument is vastgesteld, op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een WOONPLAATS heeft plaatsgevonden. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 3.0 augustus 2004 Datum J J 1-1 Niet authentiek gegeven Alleen een datum die gelijk is aan of die is gelegen voor de datum van het muteren van het betreffende gegeven kan in de registratie worden opgenomen.

Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Documentnummer mutatie woonplaats

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort

Documentnummer mutatie woonplaats 11.78 bron\documentnummer De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van
Pagina 38/60

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

gegevens ten aanzien van een WOONPLAATS heeft plaatsgevonden, binnen een gemeente. Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 3.0 augustus 2004 Documentnummering J J 1-1 Niet authentiek gegeven -

Woonplaatsstatus

Naam attribuutsoort Code attribuutsoort XML-tag attribuutsoort Definitie attribuutsoort Herkomst definitie attribuutsoort Datum opname attribuutsoort Toelichting attribuutsoort

Woonplaatsstatus 11.79 woonplaatsStatus De fase van de levenscyclus van een WOONPLAATS, waarin de betreffende WOONPLAATS zich bevindt. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 De Basis Registratie Adressen bevat niet uitsluitend gegevens over daadwerkelijk aanwezige woonplaatsen, maar is ook bedoeld voor het vastleggen van gegevens over reeds verdwenen woonplaatsen. Om het onderscheid tussen deze verschillen in de levenscyclus van het object te kunnen aanduiden, wordt gebruik gemaakt van dit statusgegeven. Status woonplaats J J 1-1 Authentiek gegeven Bij de interpretatie van dit gegeven dienen de nadere aanwijzingen te worden opgevolgd die zijn opgenomen in het processenhandboek Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen.

Domein attribuutsoort Indicatie materiële historie Indicatie formele historie Indicatie kardinaliteit Indicatie authentiek Regels attribuutsoort

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 39/60

5

Semantisch gegevensmodel

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 40/60

6

Domeinen

Datum

Naam domein Definitie domein

Datum De aanduiding van een periode van 24 uur, beginnend om 00:00 uur, volgens de in Nederland geldende kalendersystematiek. Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 3.0 augustus 2004 Een datum wordt middels exact 8 numerieke posities weergegeven. Op het moment dat deze domeindefinitie (ongewijzigd) onderdeel wordt van de semantische kern van een stelsel van basisregistraties, zal de in de semantische kern opgenomen definitie in de plaats treden van de hier gegeven definitie. Alle datums gelegen op of na 1 januari van het jaar 0. N8 JJJJMMDD

Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein

Waardenverzameling domein Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Documentnummering

Naam domein Definitie domein Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein

Documentnummering De unieke aanduiding van de vindplaats van een document binnen een organisatie. Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 4.0 augustus 2004 Naast numerieke tekens kan dus ook gebruik worden gemaakt van letters uit het alfabet en bijzondere leestekens als verbindingsstreepjes en scheidingstekens om documenten binnen een organisatie uniek aan te duiden. Alle bestaande alfanumerieke tekens.

Waardenverzameling domein

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 41/60

Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

AN..20 -

Gemeentecodering (subdomein)

Naam domein Definitie domein Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein

Gemeentecodering (subdomein) De unieke aanduiding van de gemeente in Nederland die aan het object een identificatienummer heeft toegekend. ontleend aan Logisch Ontwerp GBA versie 3.0 oktober 2002 Voor de codering van gemeenten wordt gebruik gemaakt van een binnen het openbaar bestuur breed geaccepteerde vorm van codering, zoals deze tot stand is gekomen bij de ontwikkeling van de GBA. De geldende Tabel 33 (Tabel gemeentenamen) zoals behorende bij het actuele Logisch Ontwerp GBA. AN4 -

Waardenverzameling domein Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Huislettering

Naam domein Definitie domein Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein Waardenverzameling domein Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Huislettering De lettering van een geadresseerd object. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 a-z,A–Z AN..1 -

Huisnummering

Naam domein Definitie domein Herkomst definitie domein Datum opname domein
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Huisnummering De nummering van een geadresseerd object. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002
Pagina 42/60

Toelichting domein Waardenverzameling domein Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Alle natuurlijke getallen tussen 1 en 99999. N..5 -

Huisnummertoevoeging

Naam domein Definitie domein Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein Waardenverzameling domein Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Huisnummertoevoeging De toevoeging aan de nummering van een geadresseerd object. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 a-z,A-Z,0–9 AN..4 -

Indicatie

Naam domein Definitie domein

Indicatie Een aanduiding waarmee wordt aangegeven of een bepaalde indicatie al dan niet van toepassing is op een verschijningsvorm van een object in de registratie Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 4.0 februari 2006 Op het moment dat deze domeindefinitie (ongewijzigd) onderdeel wordt van de semantische kern van een stelsel van basisregistraties, zal de in de semantische kern opgenomen definitie in de plaats treden van de hier gegeven definitie. J N AN1 -

Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein

Waardenverzameling domein Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 43/60

Naamgeving object

Naam domein Definitie domein Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein

Naamgeving object Benaming van een object. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Het maximale aantal te gebruiken tekens voor een benaming is tachtig. Het verdient aanbeveling te streven naar korte benamingen. AN..80 -

Waardenverzameling domein Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Objectnummering (samengesteld)

Naam domein Definitie domein Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein

Objectnummering (samengesteld) Unieke objectaanduiding binnen een gemeente. Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3 februari 2004 Indien een ' objectvolgnummer' minder dan tien posities uit bestaat dan dient deze ten behoeve van de uitwisseling te worden aangevuld met voorloopnullen. De van de objectnummering onderdeel uitmakende gemeentecode, kan niet worden gebruikt om te bepalen binnen welke gemeente een object is gelegen. Combinatie van het (viercijferig) subdomein ' gemeentecode' (volgens GBA tabel 33), het (tweecijferig) subdomein ' objecttypecode' een voor het betreffende en objecttype binnen een gemeente uniek (tiencijferig) subdomein ' objectvolgnummer' . AN16 -

Waardenverzameling domein

Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Objecttypecode (subdomein)

Naam domein Definitie domein Herkomst definitie domein Datum opname domein
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Objecttypecode (subdomein) Een code waarmee het objecttype van een object wordt aangegeven Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 4.0 februari 2006
Pagina 44/60

Toelichting domein

Deze codering maakt onderdeel uit van de unieke objectaanduiding. Het is met name bedoeld om objecten van verschilende adresseerbare objecttypen uniek van elkaar te kunnen onderscheiden. 20 nummeraanduiding 30 openbare ruimte 40 woonplaats AN2 -

Waardenverzameling domein

Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Objectvolgnummer (subdomein)

Naam domein Definitie domein

Objectvolgnummer (subdomein) Een uniek volgnummer waarmee een object van een bepaald objecttype binnen een gemeente kan worden aangeduid. Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 2.3 februari 2004 Indien een ' objectvolgnummer' minder dan tien posities uit bestaat dan dient deze ten behoeve van de uitwisseling te worden aangevuld met voorloopnullen. Alle natuurlijke getallen tussen 0 en 999.999.999 AN10 -

Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein

Waardenverzameling domein Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Postcode

Naam domein Definitie domein Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein Waardenverzameling domein Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Postcode Een coderingssystematiek zoals ontwikkeld en beheerd door TNT Post. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 3.0 augustus 2004 De postcode is afkomstig van TNT Post. 1000AA tot en met 9999ZZ AN6 NNNNAA

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 45/60

Ruimtelijke coördinaten

Naam domein Definitie domein

Ruimtelijke coördinaten Een aanduiding waarbij middels geometrische coördinaten de ruimtelijke ligging van een objecttype wordt beschreven. Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 3.0 augustus 2004 Geography Markup Language (GML) is een nadere uitwerking van XML geschreven in XML Schema voor het modelleren en uitwisselen van geografische informatie. GML is een syntax die verschillende objecttyperingen biedt voor het beschrijven van geografie zoals bijvoorbeeld ruimtelijk referentiesysteem, geometrie en tijd. Door de ruimtelijke coördinaten uit te wisselen in GML wordt aangesloten bij de internationale standaarden van ISO en OpenGIS en de nationale standaard NEN 3610 (basismodel geo-informatie). Op het moment dat deze domeindefinitie (ongewijzigd) onderdeel wordt van de semantische kern van een stelsel van basisregistraties, zal de in de semantische kern opgenomen definitie in de plaats treden van de hier gegeven definitie. Ruimtelijk referentiesysteem Ten aanzien van de x-coördinaten en de y-coördinaten zijn alle binnen Nederland gelegen waarden van het stelsel van Rijksdriehoeksmeting een geldige waarde. Het gaat daarbij om: x-coördinaten: in meters aangeven in het bereik 000000 tot en met 280000 met exact drie decimalen. y-coördinaat: in meters aangegeven in het bereik van 300000 tot en met 625000 met exact drie decimalen. Ten aanzien van de z-coördinaat: zijn alle toegestane NAP waarden in meters een geldige waarde. Het gaat daarbij om alle getallen in het bereik -1000 tot en met +10000 met exact twee decimalen. GML GML

Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein

Waardenverzameling domein

Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Status naamgeving

Naam domein Definitie domein

Status naamgeving Een aanduiding van alle waarden die de status van een openbare ruimte of een nummeraanduiding kan aannemen. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 Een statusaanduiding kent een limitatief karakter en kan
Pagina 46/60

Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein
Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

uitsluitend een van de genoemde waarden aannemen. Waardenverzameling domein Formaat domein Uitwisselingsmasker domein Naamgeving uitgegeven Naamgeving ingetrokken AN..80 -

Status woonplaats

Naam domein Definitie domein Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein Waardenverzameling domein Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Status woonplaats Een aanduiding van alle waarden die de status van een woonplaats kan aannemen. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 4 februari 2006 Een statusaanduiding kent een limitatief karakter en kan uitsluitend een van de genoemde waarden aannemen. Woonplaats aangewezen Woonplaats ingetrokken AN..80 -

Typering adresseerbare objecttypen

Naam domein Definitie domein

Typering adresseerbare objecttypen Een codering van de verschillende waarden die de typering van een adresseerbaar objecttype kan aannemen. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Een typering van de adresseerbare objecttypen kent een limitatief karakter en kan uitsluitend een van de genoemde waarden aannemen. Verblijfsobject Standplaats Ligplaats AN..20

Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein

Waardenverzameling domein

Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 47/60

Typering openbare ruimte

Naam domein Definitie domein Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein

Typering openbare ruimte Een codering van de verschillende waarden die de typering van een openbare ruimte kan aannemen. Grondslagen Basis Registratie Adressen versie 2.0 oktober 2002 Een typering van de openbare ruimten kent een limitatief karakter en kan uitsluitend een van de genoemde waarden aannemen. Weg Water Spoorbaan Terrein Kunstwerk Landschappelijk gebied Administratief gebied AN..40

Waardenverzameling domein

Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Woonplaatscodering

Naam domein Definitie domein Herkomst definitie domein Datum opname domein Toelichting domein

Woonplaatscodering De unieke numerieke aanduiding van een woonplaats in Nederland. Grondslagen Basis Gebouwen Registratie versie 3.0 augustus 2004 De unieke codering van woonplaatsen vindt plaats door de beheerorganisatie van de Basis Registratie Adressen. Zolang nog geen woonplaatscoderingen zijn toegekend, wordt de laagste binnen een woonplaats voorkomende waarde van een postcodegebied volgens de door TNT Post gehanteerde postcode systematiek als woonplaatscode gehanteerd. 0001 tot en met 9999 AN4 -

Waardenverzameling domein Formaat domein Uitwisselingsmasker domein

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 48/60

7

Diensten

Vanuit de Landelijke Voorziening (waarin alle gegevens van de door de gemeenten bijgehouden Basis Registratie Adressen zullen worden opgenomen) zullen een aantal diensten worden geleverd. Op het moment van vaststellen van deze catalogus, zijn de uiteindelijk te leveren diensten nog niet definitief vastgesteld. Vooralsnog wordt er in ieder geval vanuit gegaan dat de volgende (primaire) diensten geleverd gaan worden: Woonplaats opvragen bij LV Openbare ruimte opvragen bij LV Nummeraanduiding opvragen bij LV Mutaties opvragen bij LV Bulkvraag Het uitgewerkte overzicht van de door de Landelijke Voorziening te leveren diensten zal op een later moment worden gepubliceerd. Dit overzicht kan op dat moment worden beschouwd als een invulling van dit gedeelte van de Catalogus Basis Registratie Adressen.

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 49/60

Bijlage 1

Gebeurtenissen

Hieronder worden de verschillende gebeurtenissen beschreven die leiden tot het opnemen en wijzigen van objecten en de daarover bijgehouden gegevens in de Basis Registratie Adressen. Bij deze verschillende gebeurtenissen wordt ook aangegeven welke gegevens behorende bij de te muteren objecten als gevolg van deze gebeurtenis worden aangepast. De codering van de gebeurtenissen heeft alleen een betekenis in het kader van deze catalogus. Bij de beschrijving wordt geen rekening gehouden met de voor een correcte opbouw van historie benodigde gegevensreplicatie. Het muteren van een gegeven in de registratie betekent namelijk per definitie dat de vorige verschijningsvorm van het gegevensrecord wordt afgesloten en dat een nieuwe verschijningsvorm van het gegevensrecord wordt aangemaakt. Bij het beschrijven van de gebeurtenissen wordt ervan uitgegaan dat de ingangsdatum van de geldigheid van nieuwe gegevens binnen de registratie tevens wordt gebruikt als einddatum van de geldigheid van de vorige verschijningsvorm van een gegevensrecord.

Benoemen van een woonplaats

Naam gebeurtenis Code gebeurtenis Beschrijving gebeurtenis

Benoemen van een woonplaats BRA-BWP Door de gemeente wordt besloten dat een woonplaats zal worden benoemd. Dit object zal als zodanig geregistreerd moeten worden in de Basis Registratie Adressen. Deze gebeurtenis leidt tot de initiële opname van woonplaatsen met de bijbehorende gegevens in de registratie. WOONPLAATS WOONPLAATS
11.03 11.70 11.71 11.72 Woonplaatsidentificatie Woonplaatsnaam Woonplaatsgeometrie Indicatie geconstateerde Toekenning en opname Opname toegekende woonplaatsnaam Opname geometrie begrenzing benoemde woonplaats Toekenning status “N”
Pagina 50/60

Toelichting gebeurtenis Betrokken objecttype gebeurtenis Gewijzigde attributen gebeurtenis

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

woonplaats 11.73 11.75 11.77 11.78 11.79 Datum begin geldigheid woonplaatsgegevens Aanduiding woonplaatsgegevens in onderzoek Documentdatum mutatie woonplaats Documentnummer mutatie woonplaats Woonplaatsstatus Opname ingangsdatum Toekenning status “N” Opname datum woonplaatsbesluit Opname nummer woonplaatsbesluit Toekenning waarde “woonplaats aangewezen”

Benoemen van een openbare ruimte

Naam gebeurtenis Code gebeurtenis Beschrijving gebeurtenis

Benoemen van een openbare ruimte BRA-BOR Door de gemeente wordt besloten dat een openbare ruimte zal worden benoemd. Dit object zal als zodanig geregistreerd moeten worden in de Basis Registratie Adressen. Deze gebeurtenis leidt tot de initiële opname van openbare ruimten met de bijbehorende gegevens in de registratie. OPENBARE RUIMTE OPENBARE RUIMTE
11.01 11.10 11.11 11.12 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 Identificatiecode openbare ruimte Naam openbare ruimte Indicatie geconstateerde openbare ruimte Datum begin geldigheid gegevens openbare ruimte Aanduiding gegevens openbare ruimte in onderzoek Identificatiecode bijbehorende woonplaats Type openbare ruimte Documentdatum mutatie openbare ruimte Documentnummer mutatie openbare ruimte Status openbare ruimte Toekenning en opname Opname toegekende naam openbare ruimte Toekenning status “N” Opname ingangsdatum Toekenning status “N” Opname identificatiecode omvattende woonplaats Opname typering van de openbare ruimte Opname datum besluit openbare ruimte Opname nummer besluit openbare ruimte Toekenning waarde “naamgeving uitgegeven”

Toelichting gebeurtenis Betrokken objecttype gebeurtenis Gewijzigde attributen gebeurtenis

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 51/60

Toekennen van een nummeraanduiding

Naam gebeurtenis Code gebeurtenis Beschrijving gebeurtenis

Toekennen van een nummeraanduiding BRA-TNU Door de gemeente wordt besloten dat een nummeraanduiding zal worden toegekend aan een adresseerbaar object. Deze nummeraanduiding zal als zodanig geregistreerd moeten worden in de Basis Registratie Adressen. Deze gebeurtenis leidt tot de initiële opname van nummeraanduidingen met de bijbehorende gegevens in de registratie. NUMMERAANDUIDING NUMMERAANDUIDING
11.02 11.20 11.21 11.30 11.40 11.60 11.61 11.62 11.64 Identificatiecode nummeraanduiding Huisnummer Indicatie geconstateerde nummeraanduiding Huisletter Huisnummertoevoeging Postcode Identificatiecode bijbehorende woonplaats Datum begin geldigheid nummeraanduidinggegevens Aanduiding nummeraanduidinggegevens in onderzoek Identificatiecode bijbehorende openbare ruimte Type adresseerbaar object Documentdatum mutatie nummeraanduiding Documentnummer mutatie nummeraanduiding Nummeraanduidingstatus Toekenning en opname Opname toegekend huisnummer Toekenning status “N” Opname toegekende huisletter (optioneel) Opname toegekende huisnummertoevoeging (optioneel) Opname postcode van TNT Post (optioneel) Opname identificatiecode omvattende woonplaats (optioneel) Opname ingangsdatum Toekenning status “N”

Toelichting gebeurtenis Betrokken objecttype gebeurtenis Gewijzigde attributen gebeurtenis

11.65 11.66 11.67 11.68 11.69

Opname identificatiecode gerelateerde openbare ruimte Opname typering van het adresseerbaar object Opname datum besluit nummeraanduiding Opname nummer besluit nummeraanduiding Toekenning waarde “naamgeving uitgegeven”

Intrekken van een woonplaats

Naam gebeurtenis Code gebeurtenis Beschrijving gebeurtenis

Intrekken van een woonplaats BRA-IWP Door de gemeente wordt besloten dat een woonplaats zal worden
Pagina 52/60

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

ingetrokken. Toelichting gebeurtenis Betrokken objecttype gebeurtenis Gewijzigde attributen gebeurtenis Deze gebeurtenis leidt tot het in de historie plaatsen van in de registratie opgenomen woonplaatsen met de bijbehorende gegevens. WOONPLAATS WOONPLAATS
11.73 11.77 11.78 11.79 Datum begin geldigheid woonplaatsgegevens Documentdatum mutatie woonplaats Documentnummer mutatie woonplaats Woonplaatsstatus Opname ingangsdatum Opname datum besluit intrekking woonplaats Opname nummer besluit intrekking woonplaats Toekenning waarde “woonplaats ingetrokken”

Intrekken van een openbare ruimte

Naam gebeurtenis Code gebeurtenis Beschrijving gebeurtenis Toelichting gebeurtenis

Intrekken van een openbare ruimte BRA-IOR Door de gemeente wordt besloten dat een openbare ruimte zal worden ingetrokken. Deze gebeurtenis leidt tot het in de historie plaatsen van in de registratie opgenomen openbare ruimten met de bijbehorende gegevens. OPENBARE RUIMTE OPENBARE RUIMTE
11.12 11.17 11.18 11.19 Datum begin geldigheid gegevens openbare ruimte Documentdatum mutatie openbare ruimte Documentnummer mutatie openbare ruimte Status openbare ruimte Opname ingangsdatum Opname datum besluit intrekking openbare ruimte Opname nummer besluit intrekking openbare ruimte Toekenning waarde “naamgeving ingetrokken”

Betrokken objecttype gebeurtenis Gewijzigde attributen gebeurtenis

Intrekken van een nummeraanduiding

Naam gebeurtenis Code gebeurtenis Beschrijving gebeurtenis

Intrekken van een nummeraanduiding BRA-INU Door de gemeente wordt besloten dat een nummeraanduiding zal worden ingetrokken.
Pagina 53/60

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Toelichting gebeurtenis

Deze gebeurtenis leidt tot het in de historie plaatsen van in de registratie opgenomen nummeraanduidingen met de bijbehorende gegevens. NUMMERAANDUIDING NUMMERAANDUIDING
11.62 11.67 11.68 11.69 Datum begin geldigheid nummeraanduidinggegevens Documentdatum mutatie nummeraanduiding Documentnummer mutatie nummeraanduiding Nummeraanduidingstatus Opname ingangsdatum Opname datum besluit intrekking nummeraanduiding Opname nummer besluit intrekking nummeraanduiding Toekenning waarde “naamgeving ingetrokken”

Betrokken objecttype gebeurtenis Gewijzigde attributen gebeurtenis

Hernoemen van een woonplaats

Naam gebeurtenis Code gebeurtenis Beschrijving gebeurtenis

Hernoemen van een woonplaats BRA-HWP Als gevolg van het hernoemen van een woonplaats en de directe betekenis hiervan voor het maatschappelijk verkeer ontstaat een nieuwe woonplaats. Deze gebeurtenis leidt tot het wijzigen van de naam van de woonplaats in de registratie. WOONPLAATS WOONPLAATS
11.70 11.73 11.77 11.78 Woonplaatsnaam Datum begin geldigheid woonplaatsgegevens Documentdatum mutatie woonplaats Documentnummer mutatie woonplaats Opname toegekende woonplaatsnaam Opname ingangsdatum Opname datum besluit hernoemen woonplaats Opname nummer besluit hernoemen woonplaats

Toelichting gebeurtenis Betrokken objecttype gebeurtenis Gewijzigde attributen gebeurtenis

Hernoemen van een openbare ruimte

Naam gebeurtenis Code gebeurtenis Beschrijving gebeurtenis

Hernoemen van een openbare ruimte BRA-HOR Als gevolg van het hernoemen van een openbare ruimte en de directe betekenis hiervan voor het maatschappelijk verkeer ontstaat een nieuwe openbare ruimte. Deze gebeurtenis leidt tot het wijzigen van de naam van de openbare
Pagina 54/60

Toelichting gebeurtenis

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

ruimte in de registratie. Betrokken objecttype gebeurtenis Gewijzigde attributen gebeurtenis OPENBARE RUIMTE OPENBARE RUIMTE
11.10 11.12 11.17 11.18 Naam openbare ruimte Datum begin geldigheid gegevens openbare ruimte Documentdatum mutatie openbare ruimte Documentnummer mutatie openbare ruimte Opname toegekende naam openbare ruimte Opname ingangsdatum Opname datum besluit hernoemen openbare ruimte Opname nummer besluit hernoemen openbare ruimte

Hernummeren van een adresseerbaar object

Naam gebeurtenis Code gebeurtenis Beschrijving gebeurtenis

Hernummeren van een adresseerbaar object BRA-HNU Als gevolg van een hernummering worden één of meerdere huisnummers (al dan niet met toevoegingen) toegekend aan een ander adresseerbaar object. Deze gebeurtenis leidt tot het wijzigen van de nummeraanduiding van een adresseerbaar object. NUMMERAANDUIDING NUMMERAANDUIDING
11.20 11.30 11.40 11.62 11.67 11.68 Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Datum begin geldigheid nummeraanduidinggegevens Documentdatum mutatie nummeraanduiding Documentnummer mutatie nummeraanduiding Opname toegekend huisnummer Opname toegekende huisletter (optioneel) Opname toegekende huisnummertoevoeging (optioneel) Opname ingangsdatum Opname datum besluit hernummering Opname nummer besluit hernummering

Toelichting gebeurtenis Betrokken objecttype gebeurtenis Gewijzigde attributen gebeurtenis

Verdwijnen van nummeraanduidingen door calamiteiten

Naam gebeurtenis Code gebeurtenis Beschrijving gebeurtenis

Verdwijnen van nummeraanduidingen door calamiteiten BRA-VAC Door een niet geplande gebeurtenis gaat een object teniet waaraan
Pagina 55/60

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

een nummeraanduiding is toegekend die als zodanig al is geregistreerd binnen de Basis Registratie Adressen. Toelichting gebeurtenis Betrokken objecttype gebeurtenis Gewijzigde attributen gebeurtenis Deze gebeurtenis leidt tot het afvoeren van in de registratie opgenomen nummeraanduidingen. NUMMERAANDUIDING NUMMERAANDUIDING
11.62 11.67 11.68 11.69 Datum begin geldigheid nummeraanduidinggegevens Documentdatum mutatie nummeraanduiding Documentnummer mutatie nummeraanduiding Nummeraanduidingstatus Opname ingangsdatum Opname datum melding of constatering Opname nummer melding of constatering Toekenning waarde “naamgeving ingetrokken”

Constatering nieuwe nummeraanduiding door bevoegd ambtenaar

Naam gebeurtenis Code gebeurtenis Beschrijving gebeurtenis

Constatering nieuwe nummeraanduiding door bevoegd ambtenaar BRA-COA Naar aanleiding van een ander werkproces of het controleproces op de gegevens in de registratie, wordt een nummeraanduiding aangetroffen die als geconstateerde nummeraanduiding geregistreerd zal moeten worden in de Basis Registratie Adressen. Deze gebeurtenis leidt tot de initiële opname van een nummeraanduiding met de bijbehorende gegevens in de registratie. N.B. Mogelijk wordt deze gebeurtenis nog verder uitgesplitst teneinde inzichtelijk te maken in hoeverre constateringen door bevoegde ambtenaren betrekking hebben op geconstateerde mutaties dan wel op constateringen die leiden tot correcties van onjuist opgenomen gegevens. Daarnaast zal mogelijk een gebeurtenis worden toegevoegd die de wijze van afvoeren van constateringen beschrijft. NUMMERAANDUIDING NUMMERAANDUIDING
11.02 11.21 11.20 11.30 11.40 11.60 Identificatiecode nummeraanduiding Indicatie geconstateerde nummeraanduiding Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Postcode Toekenning en opname Toekenning status “J” Opname geconstateerd huisnummer Opname geconstateerde huisletter (optioneel) Opname geconstateerde huisnummertoevoeging (optioneel) Opname postcode van TNT Post (optioneel indien aanwezig; postcode wordt niet aangevraagd)
Pagina 56/60

Toelichting gebeurtenis

Betrokken objecttype gebeurtenis Gewijzigde attributen gebeurtenis

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

11.61 11.62 11.64 11.65 11.66 11.67 11.68 11.69

Identificatiecode bijbehorende woonplaats Datum begin geldigheid nummeraanduidinggegevens Aanduiding nummeraanduidinggegevens in onderzoek Identificatiecode bijbehorende openbare ruimte Type adresseerbaar object Documentdatum mutatie nummeraanduiding Documentnummer mutatie nummeraanduiding Nummeraanduidingstatus

Opname identificatiecode omvattende woonplaats (optioneel) Opname constateringsdatum Toekenning status “J” Opname identificatiecode gerelateerde openbare ruimte Opname typering van het adresseerbaar object Opname datum verklaring bevoegd ambtenaar Opname nummer verklaring bevoegd ambtenaar Toekenning waarde “naamgeving uitgegeven”

Ontvangst van een terugmelding

Naam gebeurtenis Code gebeurtenis Beschrijving gebeurtenis

Ontvangst van een terugmelding BRA-TEA Als gevolg van een terugmelding worden de gegevens van een in de Basis Registratie Adressen opgenomen object in onderzoek geplaatst. Deze gebeurtenis leidt tot het veranderen van de status van in de registratie opgenomen woonplaatsen, openbare ruimten en nummeraanduidingen. Deze gebeurtenis heeft altijd betrekking op één van deze objecten. N.B. Mogelijk wordt deze gebeurtenis nog verder uitgesplitst teneinde inzichtelijk te maken op welke wijze de afhandeling van de terugmelding heeft plaatsgevonden. WOONPLAATS, OPENBARE RUIMTE en NUMMERAANDUIDING WOONPLAATS
11.73 11.75 11.77 11.78 Datum begin geldigheid woonplaatsgegevens Aanduiding woonplaatsgegevens in onderzoek Documentdatum mutatie woonplaats Documentnummer mutatie woonplaats Opname ingangsdatum Toekenning status “J” Opname datum terugmelding Opname nummer terugmelding

Toelichting gebeurtenis

Betrokken objecttype gebeurtenis Gewijzigde attributen gebeurtenis

OPENBARE RUIMTE
11.12 Datum begin geldigheid gegevens openbare ruimte Opname ingangsdatum

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 57/60

11.14 11.17 11.18

Aanduiding gegevens openbare ruimte in onderzoek Documentdatum mutatie openbare ruimte Documentnummer mutatie openbare ruimte

Toekenning status “J” Opname datum terugmelding Opname nummer terugmelding

NUMMERAANDUIDING
11.62 11.64 11.67 11.68 Datum begin geldigheid nummeraanduidinggegevens Aanduiding nummeraanduidinggegevens in onderzoek Documentdatum mutatie nummeraanduiding Documentnummer mutatie nummeraanduiding Opname ingangsdatum Toekenning status “J” Opname datum terugmelding Opname nummer terugmelding

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Pagina 58/60

Samenvattend
Toekennen nummeraanduiding (TNU) Hernoemen openbare ruimte (HOR)

Intrekken nummeraanduiding (INU)

Benoemen openbare ruimte (BOR)

Constatering nieuw adres (COA) Constatering nieuw adres (COA)

Intrekken openbare ruimte (IOR)

Hernoemen woonplaats (HWP)

Benoemen woonplaats (BWP)

Hernummeren object (HNU)

Intrekken woonplaats (IWP)

WOONPLAATS 11.03 11.70 11.71 11.72 11.73 11.74 11.75 11.77 11.78 11.79
Woonplaatsidentificatie Woonplaatsnaam Woonplaatsgeometrie Indicatie geconstateerde woonplaats Datum begin geldigheid woonplaatsgegevens Datum einde geldigheid woonplaatsgegevens Aanduiding woonplaatsgegevens in onderzoek Documentdatum mutatie woonplaats Documentnummer mutatie woonplaats Woonplaatsstatus

X X X X X X X X X

X

X V X X X

X V X X

OPENBARE RUIMTE 11.01 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19
Identificatiecode openbare ruimte Naam openbare ruimte Indicatie geconstateerde openbare ruimte Datum begin geldigheid gegevens openbare ruimte Datum einde geldigheid gegevens openbare ruimte Aanduiding gegevens openbare ruimte in onderzoek Identificatiecode bijbehorende woonplaats Type openbare ruimte Documentdatum mutatie openbare ruimte Documentnummer mutatie openbare ruimte Status openbare ruimte

X X X X X X X X X X

X X V X V X V X

X X X

X X

Toekennen nummeraanduiding (TNU)

Hernoemen openbare ruimte (HOR)

Intrekken nummeraanduiding (INU)

Benoemen openbare ruimte (BOR)

Intrekken openbare ruimte (IOR)

Hernoemen woonplaats (HWP)

Benoemen woonplaats (BWP)

Hernummeren object (HNU)

Intrekken woonplaats (IWP)

X: O: V:

Opgevoerd of gewijzigd gegeven Optioneel gegeven Gewijzigd gegeven bij vorige verschijningsvorm van dit object

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Terugmelding (TEA)
Pagina 59/60

Calamiteit (VAC)

Terugmelding (TEA)

Calamiteit (VAC)

X V X X X

X X

Toekennen nummeraanduiding (TNU)

Hernoemen openbare ruimte (HOR)

Intrekken nummeraanduiding (INU)

Benoemen openbare ruimte (BOR)

Constatering nieuw adres (COA) Constatering nieuw adres (COA)

Intrekken openbare ruimte (IOR)

Hernoemen woonplaats (HWP)

Benoemen woonplaats (BWP)

Hernummeren object (HNU)

Intrekken woonplaats (IWP)

NUMMERAANDUIDING 11.02 11.20 11.21 11.30 11.40 11.60 11.61 11.62 11.63 11.64 11.65 11.66 11.67 11.68 11.69
Identificatiecode nummeraanduiding Huisnummer Indicatie geconstateerde nummeraanduiding Huisletter Huisnummertoevoeging Postcode Identificatiecode bijbehorende woonplaats Datum begin geldigheid nummeraanduidinggegevens Datum einde geldigheid nummeraanduidinggegevens Aanduiding nummeraanduidinggegevens in onderzoek Identificatiecode bijbehorende openbare ruimte Type adresseerbaar object Documentdatum mutatie nummeraanduiding Documentnummer mutatie nummeraanduiding Nummeraanduidingstatus

X X X O O O O X

X O O

X V

X

X X X O O O O X X X V X X

V V

X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X

Toekennen nummeraanduiding (TNU)

Hernoemen openbare ruimte (HOR)

Intrekken nummeraanduiding (INU)

Benoemen openbare ruimte (BOR)

Intrekken openbare ruimte (IOR)

Hernoemen woonplaats (HWP)

Benoemen woonplaats (BWP)

Hernummeren object (HNU)

Intrekken woonplaats (IWP)

X: O: V:

Opgevoerd of gewijzigd gegeven Optioneel gegeven Gewijzigd gegeven bij vorige verschijningsvorm van dit object

Ministerie van VROM – Catalogus BRA 2006

Terugmelding (TEA)

Calamiteit (VAC)

Terugmelding (TEA)

Calamiteit (VAC)

Pagina 60/60

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful